ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 202

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
2. elokuu 2022


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2022/1343, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asekvinosyylin, klorantraniiliproolin ja emamektiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1344, annettu 1 päivänä elokuuta 2022, aihetta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kauppa koskevien tietovaatimusten teknisistä määrittelyistä viitevuodeksi 2023 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2152 mukaisesti ( 1 )

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1345, annettu 1 päivänä elokuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä maaeläimiä pitävien pitopaikkojen rekisteröinnin ja hyväksymisen sekä sukusolujen ja alkioiden keräämisen, tuottamisen, käsittelyn tai varastoinnin osalta ( 1 )

27

 

*

Komission asetus (EU) 2022/1346, annettu 1 päivänä elokuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 1,4-dimetyylinaftaleenin, 8-hydroksikinoliinin, pinoksadeenin ja valifenalaatin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

31

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/1347, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2022, alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Saksan liittotasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

53

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/1348, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2022, alueiden komitean kahden jäsenen ja kahden varajäsenen, joita Saksan liittotasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

54

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/1349, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2022, Romanian Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 mukaisesti esittämän asetuksen (EU) 2016/919 liitteessä olevan 7.4.2.1 kohdan soveltamatta jättämistä kahdenkymmenen LEMA-tyypin kalustoyksikön osalta koskevan pyynnön hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 5152)

56

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2022/576, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta ( EUVL L 111, 8.4.2022 )

58

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

2.8.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2022/1343,

annettu 29 päivänä heinäkuuta 2022,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asekvinosyylin, klorantraniiliproolin ja emamektiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 49 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asekvinosyylin, klorantraniiliproolin ja emamektiinin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä III olevassa A osassa.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, antoi perustellun lausunnon (2) asekvinosyylin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Joidenkin tuotteiden osalta elintarviketurvallisuusviranomainen suositteli jäämien voimassa olevien enimmäismäärien nostamista tai pitämistä ennallaan. Kyseisiä tuotteita koskevat jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi lisäksi, että eräitä tietoja ei ollut saatavilla greippejä, appelsiineja, sitruunoita, limettejä, mandariineja, hasselpähkinöitä, omenoita, päärynöitä, kvittenejä, mispeleitä, japaninmispeleitä/lokvatteja/nisperoja, syötäviksi ja viinin valmistukseen tarkoitettuja viinirypäleitä, tomaatteja, munakoisoja, humalaa, sikoja (lihas, rasva, maksa, munuaiset), nautoja (lihas, rasva, maksa, munuaiset, maito) ja hevoseläimiä (lihas, rasva, maksa, munuaiset, maito) koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot.

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon (3) klorantraniiliproolin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Se suositteli jäämien enimmäismäärien alentamista mantelien, parapähkinöiden, cashewpähkinöiden, kastanjoiden, kookospähkinöiden, hasselpähkinöiden, makadamiapähkinöiden, pekaanipähkinöiden, pinjansiementen, pistaasipähkinöiden, jalopähkinöiden, omenoiden, päärynöiden, kvittenien, mispelien, japaninmispelien/lokvattien/nisperoiden, sokerimaissien, kukkakaalien, varsisellerien/lehtisellerien, kahvipapujen ja lihaksen (siat, naudat, lampaat, vuohet ja hevoseläimet) osalta. Muiden tuotteiden osalta se suositteli jäämien voimassa olevien enimmäismäärien nostamista tai pitämistä ennallaan. Kyseisiä tuotteita koskevat jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II. Lehtikaalien osalta elintarviketurvallisuusviranomainen suositteli voimassa olevan jäämien enimmäismäärän 20 mg/kg säilyttämistä. Jäsenvaltiot pyysivät kuitenkin nostamaan lehtikaalien osalta jäämien enimmäismäärän tasolle 40 mg/kg, joka on retiisin lehtiä koskeva jäämien Codex-enimmäismäärä (CXL), koska retiisin lehdet luokitellaan tällä hetkellä asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II olevassa B osassa alaryhmään ”Lehtikaalit”. Vuonna 2015, jolloin retiisin lehtiä koskeva CXL-arvo sisällytettiin unionin lainsäädäntöön, unionin lainsäädännössä ei nimenomaisesti mainittu retiisin lehtiä. Näin ollen niiden katsottiin kuuluvan alaryhmään ”Versot (myös kaalilajien)” eikä alaryhmään ”Lehtikaalit”. Jäsenvaltiot pyysivät, että noudatettaisiin nykyistä luokitusta. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi lisäksi, että eräitä tietoja ei ollut saatavilla paprikoita, meloneita, vesimeloneita, viininlehtiä ja vastaavien lajien lehtiä, maapähkinöitä, auringonkukansiemeniä ja rapsinsiemeniä koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon (4) emamektiinin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Se ehdotti jäämän määritelmän muuttamista emamektiini B1a:ksi ja sen suoloiksi ilmaistuna emamektiini B1a:na (vapaa emäs). Se suositteli jäämien enimmäismäärien alentamista luumujen, perunoiden, kurkkujen, coctailkurkkujen, kesäkurpitsoiden, melonien, vesimelonien, brokkolin/parsakaalien, kukkakaalien, ruusukaalien/brysselinkaalien, keräkaalien, vuonankaalien, lehtisalaattien, krassien ja muiden itujen ja versojen, krassikanankaalien, sinappikaalien/rucolan, lehtisinapin, versojen (myös kaalilajien), kirvelin, ruohosipulin, yrttisellerin, persiljan, salvian, rosmariinin, timjamin, basilikan ja syötävien kukkien, laakerinlehtien, rakuunan, silvittyjen herneiden ja latva-artisokkien osalta. Muiden tuotteiden osalta elintarviketurvallisuusviranomainen suositteli jäämien voimassa olevien enimmäismäärien nostamista tai pitämistä ennallaan. Kyseisiä tuotteita koskevat jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi lisäksi, että eräitä tietoja ei ollut saatavilla appelsiineja, sitruunoita, mandariineja, syötäviksi ja viinin valmistukseen tarkoitettuja viinirypäleitä, kurpitsoja, leveälehtisiä siloendiivejä, puuvillansiemeniä, sikoja (lihas, rasva, maksa, munuaiset), nautoja (lihas, rasva, maksa, munuaiset), lampaita (lihas, rasva, maksa, munuaiset), vuohia (lihas, rasva, maksa, munuaiset), hevoseläimiä (lihas, rasva, maksa, munuaiset), muita tuotantoeläimiä (lihas, rasva, maksa, munuaiset) ja maitoa (nautaeläimet, lampaat, vuohet, hevoset) koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajille ei aiheudu vaaraa, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, että eräitä tietoja ei ollut saatavilla aprikooseja koskevasta jäämien enimmäismäärästä. Asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus, jossa pyydettiin voimassa olevien jäämien enimmäismäärien muuttamista, toimitettiin muiden tuotteiden ohella myös aprikoosien osalta. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi lausunnossaan (5), että kaikki tietojen täydellisyyttä koskevat vaatimukset täyttyivät ja että hakijan pyytämä aprikooseja koskevan jäämien enimmäismäärän muutos voitiin hyväksyä. Tätä muutosta on käsitelty komission asetuksessa (EU) 2022/476 (6), minkä vuoksi aprikooseja koskevia lisätietoja ei tarvita.

(5)

Voimassa olevat CXL-arvot otettiin huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen perustelluissa lausunnoissa. Unionin kuluttajien kannalta turvallisia CXL-arvoja tarkasteltiin jäämien enimmäismääriä vahvistettaessa.

(6)

Niiden tuotteiden osalta, joissa kyseisten kasvinsuojeluaineiden käyttö ei ole sallittua unionissa ja joiden osalta ei ole olemassa tuonnissa sallittavia enimmäismääriä tai CXL-arvoja, jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava määritysrajan tasolle tai olisi sovellettava jäämien enimmäismäärän oletusarvoa, kuten asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään.

(7)

Komissio kuuli torjunta-ainejäämiä käsitteleviä Euroopan unionin vertailulaboratorioita tarpeesta mukauttaa tiettyjä määritysrajoja. Laboratoriot totesivat useiden aineiden osalta, että tekninen kehitys edellyttää erityisten määritysrajojen asettamista tietyille hyödykkeille.

(8)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen perustellut lausunnot ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät, asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin täyttävät asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimukset.

(9)

Unionin kauppakumppaneita on kuultu Maailman kauppajärjestön kautta uusista jäämien enimmäismääristä, ja niiden kannanotot on otettu huomioon.

(10)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(11)

Tuotteiden tavanomaisen kaupan pitämisen, jalostuksen ja kulutuksen mahdollistamiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä sellaisia tuotteita koskevasta siirtymäjärjestelystä, jotka on tuotettu ennen jäämien enimmäismäärien muuttamista ja joiden osalta kuluttajansuoja säilyy tietojen mukaan korkeatasoisena.

(12)

Olisi sallittava kohtuullinen siirtymäaika ennen muutettujen enimmäismäärien soveltamista, jotta jäsenvaltiot, kolmannet maat ja elintarvikealan toimijat voivat valmistautua jäämien enimmäismäärien muuttamisesta johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetusta (EY) N:o 396/2005, sellaisena kuin se oli ennen muuttamista tällä asetuksella, sovelletaan edelleen tuotteisiin, jotka on tuotettu unionissa tai tuotu unioniin ennen 22 päivää helmikuuta 2023.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 22 päivästä helmikuuta 2023.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä heinäkuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for acequinocyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020; 18(1): 5983.

(3)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for chlorantraniliprole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020; 18(9): 6235.

(4)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for emamectin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019;17(8):5803.

(5)  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in various crops. EFSA Journal 2021;19(8):6824.

(6)  Komission asetus (EU) 2022/476, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse etikkahapon, atsoksistrobiinin, bentsovindiflupyrin, syantraniiliprolin, syflufenamidin, emamektiinin, flutolaniilin, rikkikalkin, maltodekstriinin ja prokinatsidin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (EUVL L 98, 25.3.2022, s. 9).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III seuraavasti:

1)

Lisätään liitteeseen II asekvinosyylia, klorantraniiliproolia ja emamektiinia koskevat sarakkeet seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi-numero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan  (1)

Asekvinosyyli (F)

Klorantraniiliprooli (F)

Emamektiini B1a ja sen suolat ilmaistuna emamektiini B1a:na (vapaa emäs) (R) (F)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

 

 

0110000

Sitrushedelmät

0,6 (+)

0,7

 

0110010

Greipit

(+)

 

0,002  (*1)

0110020

Appelsiinit

(+)

 

0,003 (+)

0110030

Sitruunat

(+)

 

0,003 (+)

0110040

Limetit

(+)

 

0,002  (*1)

0110050

Mandariinit

(+)

 

0,003 (+)

0110990

Muut (2)

 

 

0,002  (*1)

0120000

Pähkinät

0,01  (*1)

0,03

0,005  (*1)

0120010

Mantelit

 

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

 

0120060

Hasselpähkinät

(+)

 

 

0120070

Makadamiat

 

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

 

0120110

Jalopähkinät

 

 

(+)

0120990

Muut (2)

 

 

 

0130000

Siemenhedelmät

0,4 (+)

0,4

0,02

0130010

Omenat

(+)

 

 

0130020

Päärynät

(+)

 

 

0130030

Kvittenit

(+)

 

 

0130040

Mispelit

(+)

 

 

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

(+)

 

 

0130990

Muut (2)

 

 

 

0140000

Kivihedelmät

 

1

 

0140010

Aprikoosit

0,01  (*1)

 

0,05

0140020

Kirsikat

0,1

 

0,04

0140030

Persikat

0,1

 

0,15

0140040

Luumut

0,03

 

0,015

0140990

Muut (2)

0,01  (*1)

 

0,002  (*1)

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

0,8

1

0,04

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

(+)

 

(+)

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

(+)

 

(+)

0152000

b)

Mansikat

0,01  (*1)

1

0,05

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

0,01  (*1)

1,5

0,002  (*1)

0153010

Karhunvatukat

 

 

 

0153020

Sinivatukat

 

 

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

 

 

0153990

Muut (2)

 

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

0,01  (*1)

 

0,002  (*1)

0154010

Pensasmustikat

 

1,5

 

0154020

Karpalot

 

1

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

1

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

1

 

0154050

Ruusunmarjat

 

1

 

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

1

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

1

 

0154080

Mustaseljan marjat

 

1

 

0154990

Muut (2)

 

1

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

0,01  (*1)

 

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

 

0161010

Taatelit

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0161020

Viikunat

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

0,01  (*1)

0,005  (*1)

0161040

Kumkvatit

 

0,7

0,002  (*1)

0161050

Karambolat

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0161990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0,01  (*1)

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

 

0,15

0162020

Litsit

 

 

0,002  (*1)

0162030

Passiot/maracujat

 

 

0,002  (*1)

0162040

Kaktusviikunat

 

 

0,002  (*1)

0162050

Tähtiomenat

 

 

0,002  (*1)

0162060

Amerikanpersimonit

 

 

0,002  (*1)

0162990

Muut (2)

 

 

0,002  (*1)

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

 

0163010

Avokadot

 

0,01  (*1)

0,005  (*1)

0163020

Banaanit

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163030

Mangot

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163040

Papaijat

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163050

Granaattiomenat

 

0,4

0,002  (*1)

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163070

Guavat

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163080

Ananakset

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163100

Duriot

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,01  (*1)

 

0,002  (*1)

0211000

a)

Perunat

 

0,03

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

0,02

 

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

0212030

Jamssit

 

 

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

 

 

0212990

Muut (2)

 

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

 

 

0213010

Punajuuret

 

0,06

 

0213020

Porkkanat

 

0,08

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

0,06

 

0213040

Piparjuuret

 

0,06

 

0213050

Maa-artisokat

 

0,06

 

0213060

Palsternakat

 

0,06

 

0213070

Juuripersiljat

 

0,06

 

0213080

Retiisit ja retikat

 

0,5

 

0213090

Kaurajuuret

 

0,06

 

0213100

Lantut

 

0,06

 

0213110

Nauriit

 

0,06

 

0213990

Muut (2)

 

0,06

 

0220000

Sipulikasvit

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0220010

Valkosipulit

 

 

 

0220020

Sipulit

 

 

 

0220030

Salottisipulit

 

 

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

 

 

0220990

Muut (2)

 

 

 

0230000

Hedelmävihannekset

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae- ja Malvaceae-heimo

 

 

0,02

0231010

Tomaatit

0,3 (+)

0,6

 

0231020

Paprikat

0,01  (*1)

1 (+)

 

0231030

Munakoisot

0,3 (+)

0,6

 

0231040

Okrat

0,01  (*1)

0,6

 

0231990

Muut (2)

0,01  (*1)

0,6

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0,3

0,007

0232010

Kurkut

0,08

 

 

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

0,04

 

 

0232030

Kesäkurpitsat

0,08

 

 

0232990

Muut (2)

0,01  (*1)

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,01  (*1)

0,3

0,008

0233010

Melonit

 

(+)

 

0233020

Kurpitsat

 

 

(+)

0233030

Vesimelonit

 

(+)

 

0233990

Muut (2)

 

 

 

0234000

d)

Sokerimaissit

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,01  (*1)

 

 

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

0,003

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

1,5

 

0241020

Kukkakaali

 

0,5

 

0241990

Muut (2)

 

0,5

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

0,004

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

0,01  (*1)

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

2

 

0242990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

 

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

20

0,2

0243020

Lehtikaali

 

40

0,03

0243990

Muut (2)

 

20

0,03

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

 

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

0,01  (*1)

 

 

0251010

Vuonankaali

 

20

0,6

0251020

Lehtisalaatti

 

20

0,2

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

20

0,15 (+)

0251040

Krassit, idut ja versot

 

20

0,6

0251050

Krassikanankaali

 

20

0,6

0251060

Sinappikaali/rucola

 

20

0,6

0251070

Lehtisinappi

 

20

0,6

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

40

0,6

0251990

Muut (2)

 

20

0,6

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,01  (*1)

20

0,2

0252010

Pinaatti

 

 

 

0252020

Vihannesportulakka

 

 

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

 

 

0252990

Muut (2)

 

 

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavien lajien lehdet

0,01  (*1)

20 (+)

0,002  (*1)

0254000

d)

Vesikrassi

0,01  (*1)

20

0,6

0255000

e)

Salaattisikuri

0,01  (*1)

20

0,002  (*1)

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

0,02  (*1)

20

 

0256010

Kirveli

 

 

0,2

0256020

Ruohosipuli

 

 

0,2

0256030

Yrttiselleri

 

 

0,2

0256040

Persilja

 

 

0,2

0256050

Salvia

 

 

0,6

0256060

Rosmariini

 

 

0,2

0256070

Timjami

 

 

0,2

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

 

0,2

0256090

Laakerinlehdet

 

 

0,2

0256100

Rakuuna

 

 

0,2

0256990

Muut (2)

 

 

0,2

0260000

Palkovihannekset

0,01  (*1)

 

 

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

0,8

0,03

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

0,01  (*1)

0,015

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

2

0,03

0260040

Herneet (silvityt)

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0260050

Linssit

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0260990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0270000

Varsivihannekset

0,01  (*1)

 

 

0270010

Parsa

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

8

0,002  (*1)

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

 

8

0,002  (*1)

0270040

Salaattifenkoli

 

8

0,002  (*1)

0270050

Latva-artisokka

 

2

0,09

0270060

Purjo

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0270070

Raparperi

 

8

0,002  (*1)

0270080

Bambunversot

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0270090

Palmunsydämet

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0270990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0280010

Viljellyt sienet

 

 

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

 

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

 

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,01  (*1)

0,3

0,005  (*1)

0300010

Tarhapavut

 

 

 

0300020

Linssit

 

 

 

0300030

Herneet

 

 

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

 

 

0300990

Muut (2)

 

 

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,01  (*1)

 

0,005  (*1)

0401000

Öljysiemenet

 

 

 

0401010

Pellavansiemenet

 

2

 

0401020

Maapähkinät

 

0,06 (+)

 

0401030

Unikonsiemenet

 

2

 

0401040

Seesaminsiemenet

 

2

 

0401050

Auringonkukansiemenet

 

2 (+)

 

0401060

Rapsinsiemenet

 

2 (+)

 

0401070

Soijapavut

 

0,05

 

0401080

Sinapinsiemenet

 

2

 

0401090

Puuvillansiemenet

 

0,3

(+)

0401100

Kurpitsansiemenet

 

2

 

0401110

Värisaflorinsiemenet

 

2

 

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

 

2

 

0401130

Ruistankionsiemenet

 

2

 

0401140

Hampunsiemenet

 

2

 

0401150

Risiininsiemenet

 

2

 

0401990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

 

0402000

Öljysiemenkasvit

 

 

 

0402010

Öljyoliivit

 

0,01  (*1)

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

0,01  (*1)

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

0,8

 

0402040

Kapokki

 

0,01  (*1)

 

0402990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

 

0500000

VILJAT

0,01  (*1)

 

0,005  (*1)

0500010

Ohra

 

0,02

 

0500020

Tattari ja muut valeviljat

 

0,02

 

0500030

Maissi

 

0,02

 

0500040

Viljahirssi

 

0,02

 

0500050

Kaura

 

0,02

 

0500060

Riisi

 

0,4

 

0500070

Ruis

 

0,02

 

0500080

Kirjodurra

 

0,02

 

0500090

Vehnä

 

0,02

 

0500990

Muut (2)

 

0,02

 

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,05  (*1)

 

 

0610000

Teet

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0620000

Kahvipavut

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0630000

Yrttiteet

 

0,05  (*1)

 

0631000

a)

kukista

 

 

0,01  (*1)

0631010

Kamomilla

 

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

0631030

Ruusu

 

 

 

0631040

Jasmiini

 

 

 

0631050

Lehmus

 

 

 

0631990

Muut (2)

 

 

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

 

2

0632010

Mansikka

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Muut (2)

 

 

 

0633000

c)

juurista

 

 

0,01  (*1)

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Muut (2)

 

 

 

0639000

d)

muista kasvinosista

 

 

0,01  (*1)

0640000

Kaakaopavut

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0650000

Johanneksenleipä

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0700000

HUMALA

20 (+)

40

0,01  (*1)

0800000

MAUSTEET

 

 

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0810010

Anis

 

 

 

0810020

Mustakumina

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

0810040

Korianteri

 

 

 

0810050

Kumina

 

 

 

0810060

Tilli

 

 

 

0810070

Fenkoli

 

 

 

0810080

Sarviapila

 

 

 

0810090

Muskottipähkinä

 

 

 

0810990

Muut (2)

 

 

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0820010

Maustepippuri

 

 

 

0820020

Limopuun marjat

 

 

 

0820030

Kumina

 

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

 

0820050

Katajanmarja

 

 

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

 

 

0820070

Vanilja

 

 

 

0820080

Tamarindi

 

 

 

0820990

Muut (2)

 

 

 

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0830010

Kaneli

 

 

 

0830990

Muut (2)

 

 

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

 

 

0840010

Lakritsi

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0840020

Inkivääri (10)

 

 

 

0840030

Kurkuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0840040

Piparjuuri (11)

 

 

 

0840990

Muut (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0850010

Mausteneilikka

 

 

 

0850020

Kapris

 

 

 

0850990

Muut (2)

 

 

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0860010

Maustesahrami

 

 

 

0860990

Muut (2)

 

 

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0870010

Muskotti

 

 

 

0870990

Muut (2)

 

 

 

0900000

SOKERIKASVIT

0,01  (*1)

 

0,002  (*1)

0900010

Sokerijuurikas

 

0,01  (*1)

 

0900020

Sokeriruoko

 

0,5

 

0900030

Juurisikuri

 

0,01  (*1)

 

0900990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

 

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

 

1010000

Hyödykkeet, jotka saatu seuraavista

0,01  (*1)

 

 

1011000

a)

Siat

 

 

 

1011010

Lihas

(+)

0,03

0,004 (+)

1011020

Rasva

(+)

0,2

0,02 (+)

1011030

Maksa

(+)

0,2

0,08 (+)

1011040

Munuaiset

(+)

0,2

0,08 (+)

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,2

0,08

1011990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012000

b)

Naudat

 

 

 

1012010

Lihas

(+)

0,03

0,004 (+)

1012020

Rasva

(+)

0,2

0,02 (+)

1012030

Maksa

(+)

0,2

0,08 (+)

1012040

Munuaiset

(+)

0,2

0,08 (+)

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,2

0,08

1012990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013000

c)

Lampaat

 

 

 

1013010

Lihas

 

0,03

0,004 (+)

1013020

Rasva

 

0,2

0,02 (+)

1013030

Maksa

 

0,2

0,08 (+)

1013040

Munuaiset

 

0,2

0,08 (+)

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,2

0,08

1013990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014000

d)

Vuohet

 

 

 

1014010

Lihas

 

0,03

0,004 (+)

1014020

Rasva

 

0,2

0,02 (+)

1014030

Maksa

 

0,2

0,08 (+)

1014040

Munuaiset

 

0,2

0,08 (+)

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,2

0,08

1014990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015000

e)

Hevoseläimet

 

 

 

1015010

Lihas

(+)

0,03

0,004 (+)

1015020

Rasva

(+)

0,2

0,02 (+)

1015030

Maksa

(+)

0,2

0,08 (+)

1015040

Munuaiset

(+)

0,2

0,08 (+)

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,2

0,08

1015990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1016000

f)

Siipikarja

 

 

0,01  (*1)

1016010

Lihas

 

0,02

 

1016020

Rasva

 

0,08

 

1016030

Maksa

 

0,07

 

1016040

Munuaiset

 

0,01  (*1)

 

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,08

 

1016990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 

 

 

1017010

Lihas

 

0,03

0,004 (+)

1017020

Rasva

 

0,2

0,02 (+)

1017030

Maksa

 

0,2

0,08 (+)

1017040

Munuaiset

 

0,2

0,08 (+)

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,2

0,08

1017990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020000

Maito

0,01  (*1)

0,05

0,002  (*1)

1020010

Nautaeläimet

(+)

 

(+)

1020020

Lampaat

 

 

(+)

1020030

Vuohet

 

 

(+)

1020040

Hevoset

(+)

 

(+)

1020990

Muut (2)

 

 

 

1030000

Linnunmunat

0,01  (*1)

0,2

0,01  (*1)

1030010

Kanat

 

 

 

1030020

Ankat

 

 

 

1030030

Hanhet

 

 

 

1030040

Viiriäiset

 

 

 

1030990

Muut (2)

 

 

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

ELÄINPERÄISET TUOTTEET – KALAT, KALATUOTTEET JA MUUT MERI- JA MAKEANVEDEN ELINTARVIKKEET (8)

 

 

 

1200000

YKSINOMAAN REHUKSI TARKOITETUT TUOTTEET TAI NIIDEN OSAT (8)

 

 

 

1300000

JALOSTETUT ELINTARVIKKEET (9)

 

 

 

Asekvinosyyli (F)

(F) Rasvaliukoinen.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä analyysimenetelmiin ja varastointistabiiliuteen liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 2 päivänä elokuuta 2024, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0120060 Hasselpähkinät

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä analyysimenetelmiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 2 päivänä elokuuta 2024, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

1011010 Lihas

1011020 Rasva

1011030 Maksa

1011040 Munuaiset

1012010 Lihas

1012020 Rasva

1012030 Maksa

1012040 Munuaiset

1015010 Lihas

1015020 Rasva

1015030 Maksa

1015040 Munuaiset

1020010 Nautaeläimet

1020040 Hevoset

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä pastörointia, keittämistä ja sterilointia simuloiviin hydrolyysitutkimuksiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 2 päivänä elokuuta 2024, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0110000 Sitrushedelmät

0110010 Greipit

0110020 Appelsiinit

0110030 Sitruunat

0110040 Limetit

0110050 Mandariinit

0130000 Siemenhedelmät

0130010 Omenat

0130020 Päärynät

0130030 Kvittenit

0130040 Mispelit

0130050 Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

0151010 Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

0151020 Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

0231010 Tomaatit

0231030 Munakoisot

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä varastointistabiiliuteen ja pastörointia, keittämistä ja sterilointia simuloiviin hydrolyysitutkimuksiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 2 päivänä elokuuta 2024, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0700000 HUMALA

Klorantraniiliprooli (F)

(F) Rasvaliukoinen.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämäkokeisiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 2 päivänä elokuuta 2024, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0231020 Paprikat

0233010 Melonit

0233030 Vesimelonit

0401020 Maapähkinät

0401050 Auringonkukansiemenet

0401060 Rapsinsiemenet

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteissä käytettyihin varastointiolosuhteisiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 2 päivänä elokuuta 2024, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0253000 c) Viininlehdet ja vastaavien lajien lehdet

Emamektiini B1a ja sen suolat ilmaistuna emamektiini B1a:na (vapaa emäs) (R) (F)

(R) Jäämän määritelmä eroaa seuraavien torjunta-aineen ja koodin yhdistelmien osalta: Emamektiini B1a ja sen suolat ilmaistuna emamektiini B1a:na (vapaa emäs) – koodi 1000000: emamektiini B1a.

(F) Rasvaliukoinen.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä analyysimenetelmiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 2 päivänä elokuuta 2024, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0110020 Appelsiinit

0110030 Sitruunat

0110050 Mandariinit

0151010 Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

0151020 Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

1011010 Lihas

1011020 Rasva

1011030 Maksa

1011040 Munuaiset

1012010 Lihas

1012020 Rasva

1012030 Maksa

1012040 Munuaiset

1013010 Lihas

1013020 Rasva

1013030 Maksa

1013040 Munuaiset

1014010 Lihas

1014020 Rasva

1014030 Maksa

1014040 Munuaiset

1015010 Lihas

1015020 Rasva

1015030 Maksa

1015040 Munuaiset

1017010 Lihas

1017020 Rasva

1017030 Maksa

1017040 Munuaiset

1020010 Nautaeläimet

1020020 Lampaat

1020030 Vuohet

1020040 Hevoset

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämäkokeisiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 2 päivänä elokuuta 2024, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0233020 Kurpitsat

0251030 Leveälehtiset siloendiivit

0401090 Puuvillansiemenet

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä varastointistabiiliuteen liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 2 päivänä elokuuta 2024, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0120110 Jalopähkinät

2)

Poistetaan liitteessä III olevasta A osasta asekvinosyylia, klorantraniiliproolia ja emamektiinia koskevat sarakkeet.


(*1)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(1)  Täydellinen luettelo kasvi- ja eläinperäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan, on liitteessä I.


2.8.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1344,

annettu 1 päivänä elokuuta 2022,

aihetta ”Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kauppa” koskevien tietovaatimusten teknisistä määrittelyistä viitevuodeksi 2023 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2152 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yritystilastoista ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla 27 päivänä marraskuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2152 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ja 17 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta komissio voi tuottaa asetuksen (EU) 2019/2152 liitteen II mukaisesti kyseisen asetuksen liitteessä I mainitusta aiheesta ”Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kauppa” vertailukelpoisiin ja yhdenmukaistettuihin tietoihin perustuvaa tietoa ja varmistaa aiheen ”Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kauppa” asianmukaisen täytäntöönpanon jäsenvaltioissa, se täsmentää muuttujat, mittayksiköt, tilaston perusjoukon, luokitukset ja jaottelut sekä kyseisten tietojen toimittamisen määräajat.

(2)

Asetuksen (EU) 2019/2152 17 artiklan 4 kohdan a alakohdan nojalla jäsenvaltioiden on toimitettava laatu- ja metatietoraportit kyseisen asetuksen mukaisesti toimitetuista tiedoista. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa määräajat kyseisten raporttien toimittamiselle.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) 2019/2152 liitteessä I tarkoitetun aiheen ”Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kauppa” osalta jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) viitevuotta 2023 koskevat tiedot tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Vuotuinen metatietoraportti aiheesta ”Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kauppa” viitevuoden 2023 osalta on toimitettava komissiolle (Eurostatille) viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2023.

2.   Vuotuinen laaturaportti aiheesta ”Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kauppa” viitevuoden 2023 osalta on toimitettava komissiolle (Eurostatille) viimeistään 5 päivänä marraskuuta 2023.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä elokuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 327, 17.12.2019, s. 1.


LIITE

Aiheen ”Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kauppa” tietovaatimusten tekniset määrittelyt

Pakollinen/vapaaehtoinen

Kulloisetkin tiedot seuraavasti:

Muuttuja

Pakolliset muuttujat

i)

kaikista yrityksistä:

(1)

yrityksen pääasiallinen toimiala edeltävänä kalenterivuonna

(2)

työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien keskimääräinen lukumäärä edeltävänä kalenterivuonna

(3)

kokonaisliikevaihto edeltävänä kalenterivuonna (rahamääräisenä ilman alv:tä)

(4)

niiden työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien lukumäärä tai prosenttiosuus kaikista työntekijöistä ja itsenäisistä yrittäjistä, joilla on internetyhteys työtehtäviä varten

ii)

yrityksistä, joissa on työntekijöitä ja itsenäisiä yrittäjiä, joilla on internetyhteys työtehtäviä varten:

(5)

minkä tahansa kiinteän internetyhteyden käyttö

(6)

oma verkkosivusto

(7)

oma mobiilisovellus asiakkaille (esim. kanta-asiakasohjelmaa, sähköistä kaupankäyntiä tai asiakastukea varten)

(8)

verkkoyhteisöpalvelujen käyttö

(9)

yritysblogien tai mikroblogien käyttö

(10)

multimediasisällön jakaminen siihen tarkoitetuilla verkkosivustoilla tai sovelluksissa

(11)

tavaroiden tai palvelujen verkkomyynnin olemassaolo yrityksen verkkosivustojen tai sovellusten (myös ekstranettien) kautta edeltävänä kalenterivuonna

(12)

tavaroiden tai palvelujen verkkomyynnin olemassaolo sellaisten sähköisten kauppapaikkasivustojen tai sovellusten kautta, joita useat yritykset käyttävät tuotteiden tai palvelujen kauppaamiseen, edeltävänä kalenterivuonna

(13)

tavaroiden tai palvelujen EDI-myynnin olemassaolo (Electronic Data Interchange) (vastaanotettujen EDI-tilausten olemassaolo) edeltävänä kalenterivuonna

(14)

toiminnanohjausohjelmiston (ERP) käyttö resurssien hallintaan ja tiedonvaihtoon eri toimintojen välillä, esim. kirjanpito, suunnittelu, tuotanto, markkinointi

(15)

asiakkuudenhallintajärjestelmien (CRM) käyttö asiakastietojen hallintaan, kuten asiakassuhteisiin ja maksutapahtumiin

(16)

liiketoimintatiedon hallintaan tarkoitetun ohjelmiston (BI) käyttö tietojen tarkasteluun ja analysointiin sekä analyyttisten havaintojen esittämiseen, jotta saadaan yksityiskohtaista tietoa päätöksentekoa ja strategista suunnittelua varten

(17)

tietojen jakaminen sähköisesti toimitusketjuun kuuluvien toimittajien tai asiakkaiden kanssa esim. verkkosivustojen tai sovellusten, EDI-järjestelmien, reaaliaikaisten antureiden tai seurannan kautta

(18)

omien työntekijöiden suorittama (sisäisistä ja ulkoisista tietolähteistä peräisin olevan) datan analysointi

(19)

ulkopuolisen yrityksen tai organisaation yritykselle tuottamien data-analyysien olemassaolo (johon kuuluu myös sisäisistä ja ulkoisista tietolähteistä peräisin olevan datan analysointi)

(20)

internetin kautta käytettävien pilvipalvelujen ostaminen

(21)

tekoälyteknologian käyttö kirjoitetun kielen analysoinnissa (esim. tekstinlouhinta)

(22)

tekoälyteknologian käyttö puhutun kielen muuntamiseksi koneellisesti luettavaan muotoon (puheentunnistus)

(23)

tekoälyteknologian käyttö kirjoitetun tai puhutun kielen tuottamiseen (luonnollisen kielen generointi, puhesynteesi)

(24)

tekoälyteknologian käyttö esineiden tai henkilöiden tunnistamiseksi kuvien tai videoiden perusteella (kuvantunnistus, kuvankäsittely)

(25)

koneoppimisen (kuten syväoppimisen) käyttö data-analyysissa

(26)

tekoälyteknologioiden käyttö erilaisten työnkulkujen automatisoinnissa tai päätöksenteon tukena (esim. tekoälypohjainen prosessien automatisointi ohjelmistorobotiikan avulla)

(27)

tekoälyteknologioiden käyttö, joka mahdollistaa koneiden fyysisen liikkumisen toimintaympäristön seurantaan perustuvilla autonomisilla päätöksillä (autonomiset robotit, itseohjautuvat ajoneuvot, droonit)

(28)

sähköisten laskujen lähettäminen automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa vakiomuodossa, lukuun ottamatta pdf-tiedostojen toimittamista, edeltävänä kalenterivuonna

(29)

sähköisten laskujen lähettäminen muussa kuin automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltumattomassa muodossa, mukaan lukien pdf-tiedostojen toimittaminen, edeltävänä kalenterivuonna

(30)

laskujen lähettäminen paperimuodossa edeltävänä kalenterivuonna

iii)

yrityksille, joilla on jokin kiinteä internetyhteys:

(31)

nopeimman kiinteän internetyhteyden suurin sopimuksenmukainen siirtonopeus välillä [0 Mbit/s, < 30 Mbit/s], [30 Mbit/s, < 100 Mbit/s], [100 Mbit/s, < 500 Mbit/s], [500 Mbit/s, < 1 Gbit/s], [≥ 1 Gbit/s]

iv)

yrityksistä, joilla on oma verkkosivusto:

(32)

yrityksen verkkosivustolla on tavaroiden tai palvelujen kuvaus, hintatiedot

(33)

yrityksen verkkosivustolla on mahdollisuus tehdä tilauksia tai varauksia verkossa (esim. ostoskori)

(34)

yrityksen verkkosivuston kävijöillä on mahdollisuus räätälöidä tai muokata verkossa myytäviä tuotteita tai palveluja

(35)

yrityksen verkkosivustolla on tehtyjen tilausten seurantamahdollisuus tai tilatieto

(36)

yrityksen verkkosivustolla on personoitua sisältöä niille, jotka vierailevat sivustolla säännöllisesti tai toistuvasti

(37)

chat-asiakastuki (chattibotti, virtuaalinen asiakaspalvelija tai asiakkaille vastaava henkilö)

(38)

ilmoituksia avoimista työpaikoista tai verkossa täytettävä työpaikkahakemus

(39)

sisältö saatavilla vähintään kahdella kielellä

v)

verkkomyyntiä edeltävänä kalenterivuonna harjoittaneista yrityksistä:

(40)

tavaroiden ja palvelujen verkkomyynnin arvo tai tavaroiden ja palvelujen verkkomyynnin prosenttiosuus kokonaisliikevaihdosta edeltävänä kalenterivuonna

(41)

yksityisille kuluttajille suunnatun verkkomyynnin prosenttiosuus verkkomyynnin arvosta (Business to Consumer, B2C) edeltävänä kalenterivuonna

(42)

toisille yrityksille (Business to Business, B2B) ja julkiselle sektorille (Business to Government, B2G) suunnatun verkkomyynnin prosenttiosuus verkkomyynnin arvosta edeltävänä kalenterivuonna

vi)

yrityksistä, jotka myivät tavaroita tai palveluja verkossa yrityksen verkkosivustojen tai sovellusten kautta ja sellaisten sähköisten kauppapaikkasivustojen tai sovellusten kautta, joita useat yritykset käyttävät tuotteiden tai palvelujen kauppaamiseen, edeltävänä kalenterivuonna:

(43)

tavaroiden tai palvelujen verkkomyynnin prosenttiosuus verkkomyynnin arvosta, kun myynti tapahtui yrityksen verkkosivustojen tai sovellusten kautta, edeltävänä kalenterivuonna

(44)

tavaroiden tai palvelujen verkkomyynnin prosenttiosuus verkkomyynnin arvosta, kun myynti tapahtui sellaisten sähköisten kauppapaikkasivustojen tai sovellusten kautta, joita useat yritykset käyttävät tuotteiden tai palvelujen kauppaamiseen, edeltävänä kalenterivuonna

vii)

yrityksistä, jotka ovat harjoittaneet tuotteiden tai palvelujen EDI-myyntiä edeltävänä kalenterivuonna:

(45)

tavaroiden tai palvelujen EDI-myynnin arvo tai tavaroiden ja palvelujen EDI-myynnin prosenttiosuus kokonaisliikevaihdosta edeltävänä kalenterivuonna

viii)

yrityksistä, joiden omat työntekijät suorittavat datan analysointia (sisäisistä ja ulkoisista tietolähteistä):

(46)

data-analyysien suorittaminen (esim. yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä tai verkkokaupasta saadusta) liiketoimia koskevasta datasta, kuten myyntitiedoista ja maksukirjauksista

(47)

data-analyysien suorittaminen (esim. asiakkuudenhallintajärjestelmästä tai yrityksen verkkosivustolta saadusta) asiakasdatasta, kuten asiakkaiden ostotiedoista, sijainnista, mieltymyksistä, asiakasarvioista tai hauista

(48)

data-analyysien suorittaminen (esim. henkilötiedoista, kommenteista, videoista, audiosta tai kuvista saadusta) sosiaalisen median datasta, mukaan lukien yrityksen omat sosiaalisen median profiilit

(49)

data-analyysien suorittaminen verkkopohjaisista tietolähteistä (esim. hakukoneiden hauista ja tiedonharavoinnista)

(50)

data-analyysien suorittaminen kannettavien laitteiden tai ajoneuvojen sijaintitiedoista (jotka ovat peräisin esim. matkapuhelinverkkoja, langattomia yhteyksiä tai GPS-paikannusta käyttävistä kannettavista laitteista)

(51)

data-analyysien suorittaminen älylaitteista tai antureista saadusta datasta (joka on peräisin esim. M2M-tiedonsiirrosta, koneisiin asennetuista antureista, teollisuusantureista, älymittareista tai radiotaajuustunnistustunnisteista (RFID))

(52)

data-analyysien suorittaminen viranomaisten avoimesta datasta (esim. yritysten julkisista tiedoista, sääolosuhteista, topografisista olosuhteista, liikennetiedoista, asuntotiedoista ja rakennuksia koskevista tiedoista)

(53)

data-analyysien suorittaminen satelliittidatasta (esim. satelliittikuvista, navigointisignaaleista tai sijaintitiedoista), mukaan lukien yrityksen omasta infrastruktuurista tai ulkoisesti tuotetusta palvelusta (esim. AWS-maa-asemalta) saatu data, mutta pois lukien kannettavien laitteiden käytön sijaintitiedot ja GPS-paikannusta käyttävien ajoneuvojen tiedot

ix)

yrityksistä, jotka ostavat internetin kautta käytettäviä pilvipalveluja:

(54)

sähköpostipalvelun ostaminen pilvipalveluna

(55)

toimisto-ohjelmistojen (esim. tekstinkäsittely tai taulukkolaskenta) ostaminen pilvipalveluna

(56)

talous- tai kirjanpito-ohjelmistosovellusten ostaminen pilvipalveluna

(57)

toiminnanohjausohjelmistojen ostaminen pilvipalveluna

(58)

asiakkuudenhallintajärjestelmien ostaminen pilvipalveluna

(59)

tietoturvaohjelmistojen (esim. virustorjuntaohjelman tai verkkoon pääsyn valvonnan) ostaminen pilvipalveluna

(60)

yrityksen tietokannan (tietokantojen) ylläpidon ostaminen pilvipalveluna

(61)

tiedostojen tallennuksen ostaminen pilvipalveluna

(62)

tietokoneresurssien ostaminen yrityksen omien ohjelmistojen käyttämiseksi pilvipalveluna

(63)

sellaisen laskenta-alustan ostaminen pilvipalveluna, joka tarjoaa isännöidyn ympäristön sovellusten kehittämistä, testausta tai käyttöönottoa varten (esim. uudelleenkäytettävät ohjelmistomoduulit tai sovellusrajapinnat)

x)

tekoälyteknologiaa käyttävistä yrityksistä, erityisesti pakolliset muuttujat 21–27, käyttötarkoituksena:

(64)

tekoälyteknologian käyttäminen myyntiin tai markkinointiin (esim. asiakasprofilointiin, hintojen optimointiin, yksilöllisten tarjousten tuottamiseen, koneoppimiseen perustuvaan markkina-analyysiin, luonnollisen kielen käsittelyyn perustuvien chattibottien käyttämiseen asiakaspalvelussa tai autonomisten robottien käyttöön tilausten käsittelyssä)

(65)

tekoälyteknologian käyttäminen tuotanto- tai palveluprosesseissa (esim. koneoppimiseen perustuvassa ennustavassa kunnossapidossa tai prosessin optimoinnissa, työkaluissa, joilla luokitellaan tuotteita tai havaitaan tuotteiden vikoja konenäön avulla, tuotannon valvontaa tai turvallisuus- tai tarkastustehtäviä varten käytettävissä drooneissa tai autonomisten robottien suorittamassa kokoonpanotyössä)

(66)

tekoälyteknologian käyttäminen liiketoiminnan prosessien organisoinnissa ja johtamisessa (esim. koneoppimiseen ja/tai luonnollisen kielen käsittelyyn perustuvissa, mm. asiakirjojen laatimiseen käytettävissä yritysten virtuaaliavustajissa, koneoppimiseen perustuvassa data-analyysissä tai strategisessa päätöksenteossa (esim. riskinarvioinnissa), koneoppimiseen perustuvassa suunnittelussa tai koneoppimiseen perustuvissa liiketoimintaennusteissa tai koneoppimiseen tai luonnollisen kielen käsittelyyn perustuvassa henkilöstöhallinnossa (esim. hakijoiden esivalinta, työntekijöiden profilointi tai suorituksen arviointi)

(67)

tekoälyteknologian käyttäminen logistiikassa (esim. keräilyyn ja pakkaamiseen sekä pakettien lähettämiseen käytettävissä varastoroboteissa sekä jäljittämisessä, jakelussa ja lajittelussa tai koneoppimiseen perustuvassa reitinvalinnassa)

(68)

tekoälyteknologian käyttäminen tieto- ja viestintäturvallisuuden tarkoituksiin (esim. konenäköön perustuvassa kasvontunnistuksessa tieto- ja viestintätekniikan käyttäjien todentamiseksi tai koneoppimiseen perustuvassa kyberhyökkäysten havaitsemisessa ja ehkäisemisessä)

(69)

tekoälyteknologian käyttäminen kirjanpitoon, taloushallintoon tai varainhallintaan (esim. rahoituspäätösten tekemiseen tarvittavan tiedon analysointiin koneoppimisen avulla, koneoppimiseen perustuvaan laskujen käsittelyyn tai koneoppimiseen tai luonnollisen kielen käsittelyyn perustuvaan kirjanpitoasiakirjojen käsittelyyn)

(70)

tekoälyteknologian käyttäminen tutkimukseen ja kehittämiseen tai innovointiin, lukuun ottamatta tekoälytutkimusta (esim. tiedon analysointiin tutkimustyötä varten, tutkimusongelmien ratkaisemiseen tai koneoppimiseen perustuvan uuden tai merkittävästi parannetun tuotteen/palvelun kehittämiseen)

Vapaaehtoiset muuttujat

i)

yrityksistä, joissa on työntekijöitä ja itsenäisiä yrittäjiä, joilla on internetyhteys työtehtäviä varten:

(1)

maksullisen internetmainonnan ostaminen (esim. mainokset hakukoneissa, sosiaalisessa mediassa tai muilla verkkosivustoilla tai sovelluksissa)

(2)

yrityksen minkä tahansa omien tietojen (tai näitä tietoja koskevan käyttöoikeuden) myynti (esim. yrityksen asiakkaiden mieltymyksiä koskevat tiedot tai yrityksen älylaitteista tai antureista saadut tiedot) edeltävänä kalenterivuonna

(3)

minkä tahansa tiedon (tai näitä tietoja koskevan käyttöoikeuden) ostaminen (esim. muiden yritysten asiakkaiden mieltymyksiä koskevat tiedot tai muiden yritysten älylaitteista tai antureista saadut tiedot) edeltävänä kalenterivuonna

ii)

verkkoyhteisöpalveluja tai yritysblogeja, mikroblogeja tai multimediasisällön jakamiseen tarkoitettuja verkkosivustoja tai sovelluksia hyödyntävistä yrityksistä:

(4)

sosiaalisen median käyttö yrityskuvan kehittämiseksi tai tuotteiden markkinoimiseksi (esim. mainonnassa tai uusien tuotteiden markkinoille tuomisessa)

(5)

sosiaalisen median käyttö asiakkaiden mielipiteiden, arvioiden tai kysymysten keräämiseksi tai niihin vastaamiseksi

(6)

sosiaalisen median käyttö asiakkaiden saamiseksi mukaan tavaroiden tai palvelujen kehittämiseen tai niitä koskevaan innovointiin

(7)

sosiaalisen median käyttö yhteistyöhön liikekumppaneiden (esim. toimittajien) tai muiden organisaatioiden (esim. viranomaisten tai kansalaisjärjestöjen) kanssa

(8)

sosiaalisen median käyttö työntekijöiden hankkimiseksi

(9)

sosiaalisen median käyttö näkemysten, mielipiteiden tai tietämyksen vaihtoon yrityksen sisällä

iii)

yrityksistä, jotka ostavat maksullista internetmainontaa:

(10)

internetin käyttäjien hakemiin sisältöihin tai hyödyntämiin avainsanoihin perustuva kohdennettu mainonta

(11)

internetin käyttäjien aiemman toiminnan jäljittämiseen tai profiiliin perustuva kohdennettu mainonta

(12)

internetin käyttäjien maantieteelliseen sijaintiin perustuva kohdennettu mainonta

(13)

minkä tahansa muun kuin vapaaehtoisissa muuttujissa (10), (11) ja (12) mainittujen kohdennetun mainonnan keinojen käyttö internetissä

iv)

tekoälyteknologiaa käyttävistä yrityksistä, erityisesti pakolliset muuttujat 21–27, toteutustapana:

(14)

yrityksen omien työntekijöiden (mukaan lukien emo- tai tytäryrityksen työntekijät) kehittämän tekoälyteknologian käyttö

(15)

kaupallisten ohjelmistojen tai järjestelmien käyttö omien työntekijöiden (mukaan lukien emo- tai tytäryrityksen työntekijät) tekemin mukautuksin

(16)

avoimen lähdekoodin ohjelmistojen tai järjestelmien käyttö omien työntekijöiden (mukaan lukien emo- tai tytäryrityksen työntekijät) tekemin mukautuksin

(17)

käyttövalmiina hankittujen kaupallisten ohjelmistojen tai järjestelmien käyttö (mukaan lukien tapaukset, joissa ne sisältyivät osana hankittuun tuotteeseen tai järjestelmään)

(18)

ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa tehty sopimus tekoälyteknologian kehittämisestä tai muuttamisesta

v)

yrityksistä, jotka eivät käyttäneet tekoälyteknologiaa, erityisesti pakolliset muuttujat 21–27:

(19)

tekoälyteknologian käyttöä harkittu, erityisesti pakolliset muuttujat 21–27

vi)

yrityksistä, jotka eivät käyttäneet tekoälyteknologiaa mutta harkitsivat sen käyttöä, erityisesti pakolliset muuttujat 21–27:

(20)

tekoälyteknologiaa ei käytetty, koska kustannukset vaikuttivat liian korkeilta

(21)

tekoälyteknologiaa ei käytetty, koska yrityksessä ei ole tarvittavaa asiantuntemusta

(22)

tekoälyteknologiaa ei käytetty, koska se ei sovellu käytettäväksi olemassa olevien laitteiden, ohjelmistojen tai järjestelmien kanssa

(23)

tekoälyteknologiaa ei käytetty tarvittavan datan saatavuuteen tai laatuun liittyvien ongelmien vuoksi

(24)

tekoälyteknologiaa ei käytetty tietosuojaloukkauksiin ja yksityisyydensuojan loukkauksiin liittyvien kysymysten vuoksi

(25)

tekoälyteknologiaa ei käytetty oikeudellisten seurausten epäselvyyden vuoksi (esim. vastuu tekoälyn käytön aiheuttamista vahingoista)

(26)

tekoälyteknologiaa ei käytetty eettisten syiden takia

(27)

tekoälyteknologiaa ei käytetty, koska siitä ei ole yritykselle hyötyä

vii)

yrityksistä, jotka lähettivät laskuja sähköisessä automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa vakiomuodossa, lukuun ottamatta pdf-tiedostojen toimittamista, edeltävänä kalenterivuonna:

(28)

lähetettyjen sähköisten laskujen prosenttiosuus kaikista lähetetyistä laskuista tai sähköisten laskujen prosenttiosuus kaikista lähetetyistä laskuista välillä: [0,<10], [10,<25], [25,<50], [50,<75], [≥75], edeltävänä kalenterivuonna


Mittayksikkö

Absoluuttiset luvut lukuun ottamatta ominaisuustietoja, jotka liittyvät kansallisena valuuttana ilmaistuun liikevaihtoon (tuhansina) tai prosenttiosuuteen (kokonais)liikevaihdosta

Tilaston perusjoukko

Katettavat toimialat:

NACEn pääluokat C–J ja L–N ja kolminumerotaso 95.1

Katettavat kokoluokat:

Vähintään 10 työntekijää ja itsenäistä yrittäjää työllistävät yritykset. Alle 10 työntekijää ja itsenäistä yrittäjää työllistävät yritykset voidaan ottaa mukaan vapaaehtoisesti.

Jaottelut

Toimialajaottelu

kansallisten aggregaattien laskemista varten:

NACEn pääluokkien ja kolminumerotason aggregaatit C + D + E + F + G + H + I + J + L + M + N + 95.1, D + E

NACE-pääluokat: C, F, G, H, I, J, L, M, N

NACEn kaksinumerotasot: 47, 55

NACEn kaksinumerotasojen aggregaatit: 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18, 19 + 20 + 21 + 22 + 23, 24 + 25, 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

kaksi- ja kolminumerotasojen aggregaatti: 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1

vain osana Euroopan laajuisia kokonaistilastoja

NACE-pääluokat: D, E

NACEn kaksinumerotasot: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 45, 46, 61, 72, 79

NACEn kolminumerotaso: 95.1

NACEn kaksinumerotasojen aggregaatit: 10 + 11 + 12, 13 + 14 + 15, 16 + 17 + 18, 22 + 23, 29 + 30, 31 + 32 + 33, 58 + 59 + 60, 62 + 63, 69 + 70 + 71, 73 + 74 + 75, 77 + 78 + 80 + 81 + 82

Työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien lukumäärään perustuvat kokoluokat: 10+, 10–49, 50–249, 250+; vapaaehtoinen: 0–9, 0–1, 2–9

Tietojen toimittamisen määräaika

5. lokakuuta 2023


2.8.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/27


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1345,

annettu 1 päivänä elokuuta 2022,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä maaeläimiä pitävien pitopaikkojen rekisteröinnin ja hyväksymisen sekä sukusolujen ja alkioiden keräämisen, tuottamisen, käsittelyn tai varastoinnin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (1) ja erityisesti sen 86 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 96 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2016/429 vahvistetaan eläinten välillä tarttuvia ja eläimestä ihmiseen tarttuvia eläintauteja koskevat säännöt, mukaan lukien säännöt, joiden mukaisesti maaeläimiä pitävät ja sukusoluja ja alkioita keräävät, tuottavat, käsittelevät tai varastoivat pitopaikat rekisteröidään ja joiden mukaisesti toimivaltainen viranomainen hyväksyy ne.

(2)

Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2019/2035 (2) täydennetään asetusta (EU) 2016/429 vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat rekisterejä, joita toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä rekisteröimistään tai hyväksymistään rekisteröidyistä ja hyväksytyistä maaeläimiä pitävistä ja sukusoluja ja alkioita keräävistä, tuottavista, käsittelevistä tai varastoivista pitopaikoista.

(3)

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 18 artiklan d alakohdassa säädetään erityisesti, että toimivaltaisen viranomaisen on sisällytettävä rekisteröimistään pidettävien maaeläinten pitopaikoista ja hautomoista pitämäänsä rekisteriin pitopaikan sijaintipaikan osoite ja maantieteelliset koordinaatit (leveys- ja pituusasteet). Lisäksi delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 18 artiklan h alakohdassa säädetään, että toimivaltaisen viranomaisen on sisällytettävä rekisteriin tiedot ajasta, joka eläimiä tai siitosmunia pidetään pitopaikassa, jollei se ole jatkuvassa käytössä, mukaan lukien kausiluonteinen käyttö tai käyttö erityisten tapahtumien aikana. Asetuksen (EU) 2016/429 84 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että maaeläimiä pitävien tai sukusoluja ja alkioita keräävien, tuottavien, käsittelevien tai varastoivien pitopaikkojen toimijoiden on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tietyt tiedot pitopaikkojensa rekisteröimiseksi, mutta kyseiset tiedot eivät sisällä kaikkia delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 18 artiklan d ja h alakohdassa vaadittuja yksityiskohtaisia tietoja. Sen vuoksi on aiheellista säätää, että pidettävien maaeläinten pitopaikkojen ja hautomoiden toimijoiden on toimitettava tällaiset yksityiskohtaiset tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle rekisteröintiä varten.

(4)

Vastaavasti delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 21 artiklan d ja h alakohdassa säädetään myös, että toimivaltaisen viranomaisen on sisällytettävä hyväksymiensä pitopaikkojen rekisteriin samat yksityiskohtaiset tiedot, joita edellytetään kyseisen delegoidun asetuksen 18 artiklan d ja h alakohdassa. Asetuksen (EU) 2016/429 96 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että toimijat toimittavat toimivaltaiselle viranomaiselle tietyt tiedot hakiessaan pitopaikalleen hyväksyntää, mutta kyseiset tiedot eivät sisällä kaikkia delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 21 artiklan d ja h alakohdassa vaadittuja yksityiskohtaisia tietoja. Sen vuoksi on aiheellista säätää, että pidettävien maaeläinten pitopaikkojen ja hautomoiden toimijoiden on toimitettava tällaiset yksityiskohtaiset tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle hyväksyntää varten.

(5)

Lisäksi asetuksen (EU) 2016/429 85 artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat kyseisen asetuksen 84 artiklan 1 kohdasta poiketen vapauttaa rekisteröintivaatimuksesta tietyt pitopaikkojen luokat, joiden aiheuttama riski eläinten terveydelle tai kansanterveydelle on merkityksetön. Tällaisia vapautuksia voidaan myöntää ainoastaan, jos kyseiset pitopaikkojen luokat kuuluvat kyseisen asetuksen 86 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetussa täytäntöönpanosäädöksessä vahvistettujen sääntöjen soveltamisalaan. Sen vuoksi olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat merkityksettömän riskin aiheuttavia pitopaikkoja, jotka jäsenvaltiot voivat vapauttaa rekisteröintivaatimuksesta 85 artiklan mukaisesti.

(6)

Tiettyjen, erityisesti sorkka- ja kavioeläinten pitopaikkojen, aiheuttaman riskin ei voida katsoa olevan merkityksetön, kuten asetuksen (EU) 2016/429 85 artiklassa tarkoitetaan, koska sorkka- ja kavioeläimet voivat levittää useita luetteloituja tauteja, jotka voivat tältä osin vaikuttaa pitopaikkojen tai vyöhykkeiden eläinterveystilanteeseen. Vastaavasti pitopaikassa jalostustarkoituksessa pidettävien koirien, kissojen ja frettien ei voida katsoa aiheuttavan merkityksetöntä riskiä etenkään ihmisten terveyden kannalta.

(7)

Eläinten, sukusolujen ja alkioiden sekä eläinperäisten tuotteiden siirrot ovat merkittävä riskitekijä eläinten ja ihmisten terveydelle. Sen vuoksi pitopaikkoja, joissa tehdään siirtoja, joihin liittyy erityisesti siirtoja toisiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin tai toisista jäsenvaltioista tai kolmansista maista, ei pitäisi pitää merkityksettömän riskin aiheuttavina. Pitopaikkojen, joissa eläimiä, sukusoluja ja alkioita tai eläinperäisiä tuotteita pidetään tietyllä jatkuvuudella ja joiden ensisijaisena tarkoituksena ei ole kyseisten eläinten, sukusolujen ja alkioiden tai eläinperäisten tuotteiden siirtäminen pitopaikkaan tai sieltä pois, aiheuttavan riskin voidaan kuitenkin katsoa olevan merkityksetön, vaikka tällaisia siirtoja tapahtuisi satunnaisesti.

(8)

Toimijat pitävät usein useaan lajiin kuuluvia maaeläimiä samassa pitopaikassa. Jos jäsenvaltio vapauttaa rekisteröintivaatimuksesta tietyt pitopaikkojen luokat, joiden aiheuttama riski on merkityksetön, kuten asetuksen (EU) 2016/429 85 artiklassa säädetään, ei ole kyseiseen riskiin nähden oikeasuhteista vaatia toimijoita toimittamaan 84 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohdassa tarkoitettuja tietoja niistä pidettävistä maaeläimistä, joiden osalta pitopaikka voitaisiin vapauttaa rekisteröintivaatimuksesta tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti, ikään kuin kyseiset eläimet olisivat ainoita kyseisessä pitopaikassa pidettäviä eläimiä.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat seuraavia:

a)

tiedot, jotka pidettävien maaeläinten pitopaikkojen ja hautomoiden toimijoiden on toimitettava pitopaikkansa rekisteröintiä varten asetuksen (EU) 2016/429 84 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

b)

maaeläinten pitopaikat, joiden aiheuttama riski on merkityksetön ja jotka jäsenvaltiot voivat vapauttaa rekisteröintivaatimuksesta asetuksen (EU) 2016/429 85 artiklan mukaisesti;

c)

tiedot, jotka pidettävien maaeläinten pitopaikkojen ja hautomoiden toimijoiden on toimitettava hakiessaan pitopaikalleen hyväksyntää asetuksen (EU) 2016/429 96 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

2 artikla

Tiedot, jotka toimijoiden on toimitettava pitopaikkansa rekisteröintiä varten

1.   Asetuksen (EU) 2016/429 84 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pidettävien maaeläinten pitopaikkojen ja hautomoiden toimijoiden on kyseisen asetuksen 84 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ennen tällaisen toiminnan aloittamista seuraavat tiedot:

a)

rekisteröitävän pitopaikan sijaintipaikan osoite ja maantieteelliset koordinaatit (leveys- ja pituusasteet);

b)

aika, joka pidettyjä maaeläimiä tai siitosmunia pidetään rekisteröidyssä pitopaikassa, jollei se ole jatkuvassa käytössä, mukaan lukien kausiluonteinen käyttö tai käyttö erityisten tapahtumien aikana;

2.   Asetuksen (EU) 2016/429 84 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pidettävien maaeläinten pitopaikkojen toimijoiden ei tarvitse toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen asetuksen 84 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohdassa tarkoitettuja tietoja pidettävistä maaeläimistä, jotka kuuluvat jäsenvaltion tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti käyttämän poikkeuksen soveltamisalaan.

3 artikla

Maaeläimiä pitävien pitopaikkojen tyypit, jotka jäsenvaltiot voivat vapauttaa rekisteröintivaatimuksesta

1.   Jäsenvaltiot voivat vapauttaa rekisteröintivaatimuksesta pitopaikat, joissa pidetään merkityksettömän riskin aiheuttavia maaeläimiä, asetuksen (EU) 2016/429 85 artiklan mukaisesti, jos seuraavat kriteerit täyttyvät:

a)

pitopaikassa ei pidetä sorkka- ja kavioeläimiä;

b)

pitopaikassa ei pidetä koiria, kissoja tai frettejä jalostusta varten;

c)

pitopaikka ei osallistu pidettävien maaeläinten, sukusolujen ja alkioiden tai eläinperäisten tuotteiden siirtoihin toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan tai toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta;

d)

pitopaikassa olevia pidettäviä maaeläimiä, sukusoluja ja alkioita tai eläinperäisiä tuotteita ei ole tarkoitus siirtää pois pitopaikasta.

2.   Jäsenvaltiot, jotka vapauttavat pitopaikkoja 1 kohdan mukaisesti, voivat asettaa lisäkriteerejä, jotka koskevat rajoituksia pidettävien maaeläinten lukumäärään, joka voidaan pitää tällaisissa pitopaikoissa, ja rajoittaa kyseisten pitopaikkojen maantieteellistä sijaintia erityisesti suhteessa toimivaltaisen viranomaisen rekisteröimiin tai hyväksymiin pitopaikkoihin.

4 artikla

Tiedot, jotka toimijoiden on toimitettava hakeakseen pitopaikalleen hyväksyntää

Pidettävien maaeläinten pitopaikkojen ja hautomoiden toimijoiden on hakeakseen pitopaikalleen asetuksen (EU) 2016/429 94 artiklan 1 kohdassa ja 95 artiklan a alakohdassa säädettyä hyväksyntää toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen asetuksen 96 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

a)

Hyväksyttävän pitopaikan sijaintipaikan osoite ja maantieteelliset koordinaatit (leveys- ja pituusasteet);

b)

aika, joka eläimiä tai siitosmunia pidetään hyväksytyssä pitopaikassa, jollei se ole jatkuvassa käytössä, mukaan lukien kausiluonteinen käyttö tai käyttö erityisten tapahtumien aikana.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä elokuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2035, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 314, 5.12.2019, s. 115).


2.8.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/31


KOMISSION ASETUS (EU) 2022/1346,

annettu 1 päivänä elokuuta 2022,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 1,4-dimetyylinaftaleenin, 8-hydroksikinoliinin, pinoksadeenin ja valifenalaatin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 49 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä III olevassa A osassa vahvistettiin 1,4-dimetyylinaftaleenin, 8-hydroksikinoliinin, pinoksadeenin ja valifenalaatin jäämien enimmäismäärät.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, antoi perustellun lausunnon (2) komissiolle ja jäsenvaltioille 1,4-dimetyylinaftaleenin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Elintarviketurvallisuusviranomainen ehdotti jäämän määritelmän muuttamista eläinperäisten tuotteiden osalta. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että jäämien enimmäismäärien asettaminen määritysrajan tasolle kasviperäisten tuotteiden osalta saattaisi olla epäasianmukaista, koska 1,4-dimetyylinaftaleenia voi luontaisesti esiintyä kasvituotteissa. Se totesi, että riittäviä kasvituotteiden seurantatietoja (perunoita lukuun ottamatta) ja eräitä tietoja perunoista ja eläinperäisistä tuotteista ei ollut saatavilla ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, kaikki jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II. Kasviperäisiä tuotteita (perunoita lukuun ottamatta) koskevat jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava tällä hetkellä käytettävissä olevien seurantatietojen perusteella. Perunoita ja eläinperäisiä tuotteita koskevat jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämille tasoille. Kaikkia edellä mainittuja jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot.

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon (3) komissiolle ja jäsenvaltioille 8-hydroksikinoliinin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että tietojen puuttumisen vuoksi kuluttajille aiheutuvan riskin arviointi on suuntaa-antava, ja ehdotti sen vuoksi kaikkien jäämien enimmäismäärien pitämistä määritysrajan tasolla. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon (4) komissiolle ja jäsenvaltioille pinoksadeenin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Se ehdotti jäämän määritelmän muuttamista. Se suositteli jäämien enimmäismäärien alentamista ohran, rukiin ja vehnän osalta. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä tietoja ei ollut saatavilla eläinperäisiä tuotteita koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Eläinperäisiä tuotteita koskevia jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon (5) komissiolle ja jäsenvaltioille valifenalaatin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Se ehdotti jäämän määritelmän muuttamista eläinperäisten tuotteiden osalta. Se suositteli jäämien enimmäismäärien alentamista sipulien, salottisipulien ja munakoisojen osalta. Muiden tuotteiden osalta se suositteli jäämien voimassa olevien enimmäismäärien nostamista tai pitämistä ennallaan. Tomaattien osalta elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä tietoja ei ollut saatavilla ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Tomaatteja koskevia jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen. Tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, kyseinen jäämien enimmäismäärä olisi vahvistettava nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II.

(6)

Niiden tuotteiden osalta, joissa kyseisen kasvinsuojeluaineen käyttö ei ole sallittua ja joiden osalta ei ole olemassa tuonnissa sallittavia enimmäismääriä tai jäämien Codex-enimmäismääriä (CXL-arvoja), jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava määritysrajan tasolle tai olisi sovellettava jäämien enimmäismäärän oletusarvoa, kuten asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään.

(7)

Komissio kuuli torjunta-ainejäämiä käsitteleviä Euroopan unionin vertailulaboratorioita tarpeesta mukauttaa tiettyjä määritysrajoja. Laboratoriot ehdottivat kaikille tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville aineille tuotekohtaisia määrärajoja, jotka ovat analyyttisesti saavutettavissa.

(8)

Tässä asetuksessa ehdotetut jäämien enimmäismäärien muutokset perustuvat elintarviketurvallisuusviranomaisen perusteltuihin lausuntoihin, ja niissä otetaan huomioon asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdassa luetellut tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kunkin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan aineen kannalta.

(9)

Unionin kauppakumppaneita on kuultu Maailman kauppajärjestön kautta uusista jäämien enimmäismääristä, ja niiden kannanotot on otettu huomioon.

(10)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(11)

Tuotteiden tavanomaisen kaupan pitämisen, jalostuksen ja kulutuksen mahdollistamiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä sellaisia tuotteita koskevista siirtymäsäännöksistä, jotka on tuotettu ennen jäämien enimmäismäärien muuttamista ja joiden osalta kuluttajansuoja säilyy tietojen mukaan korkeatasoisena.

(12)

Olisi sallittava kohtuullinen siirtymäaika ennen jäämien muutettujen enimmäismäärien soveltamista, jotta jäsenvaltiot, kolmannet maat ja elintarvikealan toimijat voivat valmistautua jäämien enimmäismäärien muuttamisesta johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetusta (EY) N:o 396/2005, sellaisena kuin se oli ennen muuttamista tällä asetuksella, sovelletaan edelleen tuotteisiin, jotka on tuotettu unionissa tai tuotu unioniin ennen 22 päivää helmikuuta 2023.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 22 päivästä helmikuuta 2023.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä elokuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned Opinion on the review of the existing maximum residue levels for 1,4-dimethylnaphthalene according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2021;19(5):6597.

(3)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 8-hydroxyquinoline according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2021;19(4):6566.

(4)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pinoxaden according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2021;19(3):6503.

(5)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for valifenalate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2021;19(5):6591.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III seuraavasti:

1)

Lisätään liitteeseen II 1,4-dimetyylinaftaleenia, 8-hydroksikinoliinia, pinoksadeenia ja valifenalaattia koskevat sarakkeet seuraavasti:

"Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan  (1)

1,4-Dimetyylinaftaleeni (R) (F)

8-hydroksikinoliini (8-hydroksikinoliinin ja sen suolojen summa, ilmaistuna 8-hydroksikinoliinina)

M4:n ja M6:n (vapaa ja konjugoitunut) summa, ilmaistuna pinoksadeenina (R) (A)

Valifenalaatti (R) (A)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

0,05 (+)

 

0,03  (*1)

 

0110000

Sitrushedelmät

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0110010

Greipit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0110020

Appelsiinit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0110030

Sitruunat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0110040

Limetit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0110050

Mandariinit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0110990

Muut (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120000

Pähkinät

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120010

Mantelit

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120020

Parapähkinät

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120030

Cashewpähkinät

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120040

Kastanjat

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120050

Kookospähkinät

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120060

Hasselpähkinät

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120070

Makadamiat

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120080

Pekaanipähkinät

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120090

Pinjansiemenet

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120100

Pistaasipähkinät

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120110

Jalopähkinät

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120990

Muut (2)

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0130000

Siemenhedelmät

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0130010

Omenat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0130020

Päärynät

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0130030

Kvittenit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0130040

Mispelit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0130990

Muut (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0140000

Kivihedelmät

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Aprikoosit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0140020

Kirsikat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0140030

Persikat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0140040

Luumut

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0140990

Muut (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

 

0151000

a)

Viinirypäleet

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

1

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

1

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

1

0152000

b)

Mansikat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0153010

Karhunvatukat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0153020

Sinivatukat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0153990

Muut (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0154010

Pensasmustikat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0154020

Karpalot

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0154050

Ruusunmarjat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0154080

Mustaseljan marjat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0154990

Muut (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0160000

Sekalaiset hedelmät

0,05 (+)

 

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0161000

a)

Syötäväkuoriset

0,05 (+)

 

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0161010

Taatelit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0161020

Viikunat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0161040

Kumkvatit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0161050

Karambolat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0161990

Muut (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0162020

Litsit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0162030

Passiot/maracujat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0162040

Kaktusviikunat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0162050

Tähtiomenat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0162060

Amerikanpersimonit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0162990

Muut (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

0,05 (+)

 

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163010

Avokadot

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163020

Banaanit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163030

Mangot

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163040

Papaijat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163050

Granaattiomenat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163070

Guavat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163080

Ananakset

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163090

Leipäpuun hedelmät

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163100

Duriot

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163990

Muut (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0211000

a)

Perunat

15 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0212010

Kassavan/maniokin juuret

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0212020

Bataatit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0212030

Jamssit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0212990

Muut (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213010

Punajuuret

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213020

Porkkanat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213040

Piparjuuret

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213050

Maa-artisokat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213060

Palsternakat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213070

Juuripersiljat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213080

Retiisit ja retikat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213090

Kaurajuuret

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213100

Lantut

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213110

Nauriit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213990

Muut (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0220000

Sipulikasvit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0220010

Valkosipulit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0220020

Sipulit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0220030

Salottisipulit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0220990

Muut (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0230000

Hedelmävihannekset

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

 

0231000

a)

Solanaceae- ja Malvaceae-heimo

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

 

0231010

Tomaatit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,15 (+)

0231020

Paprikat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0231030

Munakoisot

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,15

0231040

Okrat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Muut (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0232010

Kurkut

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0232030

Kesäkurpitsat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0232990

Muut (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0233010

Melonit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0233020

Kurpitsat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0233030

Vesimelonit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0233990

Muut (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0234000

d)

Sokerimaissit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0241010

Brokkoli/parsakaali

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0241020

Kukkakaali

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0241990

Muut (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0242000

b)

Kerivät kaalit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0242990

Muut (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0243000

c)

Lehtikaalit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0243020

Lehtikaali

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0243990

Muut (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0244000

d)

Kyssäkaalit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

0,05 (+)

 

 

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Vuonankaali

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0251020

Lehtisalaatti

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0251040

Krassit, idut ja versot

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0251050

Krassikanankaali

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0251060

Sinappikaali/rucola

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0251070

Lehtisinappi

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0251080

Versot (myös kaalilajien)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0251990

Muut (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Pinaatti

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0252020

Vihannesportulakka

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0252030

Juurikas/ruotimangoldi