ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 198

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
27. heinäkuu 2022


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1308, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2022, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2016/44 täytäntöönpanosta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1309, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta ja oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä Ukrainasta ja Serbiasta peräisin olevista Malus domestica -lajin istutettaviksi tarkoitetuista kasveista

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1310, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2022, Indonesiasta peräisin olevien tiettyjen kuumavalssattujen teräslevyjen ja -kelojen tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1408 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen kuumavalssattujen teräslevyjen ja -kelojen Turkista lähetetyllä tuonnilla riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Turkki, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

8

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/1311, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2022, luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Norjan kuningaskunnan kanssa hallinnollisesta yhteistyöstä, petosten torjunnasta ja saatavien perinnästä arvonlisäverotuksen alalla tehdyn Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen muuttamiseksi

14

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös (EU) 2022/1312, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2022, unionin yleisen tuomioistuimen tuomarien nimittämisestä

16

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/1313, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

17

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/1314, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2022, Libanonin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2021/1277 muuttamisesta

18

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2022/1315, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2022, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2015/1333 täytäntöönpanosta

19

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/1316, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2022, perinteisissä kasvirohdosvalmisteissa käytettäviä kasviperäisiä aineita, kasvirohdostuotteita ja niiden yhdistelmiä koskevan luettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 2008/911/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 4341)

22

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

27.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1308,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2022,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2016/44 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 204/2011 kumoamisesta 18 päivänä tammikuuta 2016 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2016/44 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 2 ja 6 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä tammikuuta 2016 asetuksen (EU) 2016/44.

(2)

Asetuksen (EU) 2016/44 21 artiklan 6 kohdan nojalla neuvosto on tarkistanut kyseisen asetuksen liitteessä III olevia nimettyjen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloita.

(3)

Neuvosto on todennut, että yhtä kuollutta henkilöä koskeva merkintä olisi poistettava ja että kaikkiin muihin asetuksen (EU) 2016/44 liitteessä III olevissa luetteloissa esitettyihin luonnollisiin henkilöihin, oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet olisi pidettävä voimassa. Lisäksi kahta henkilöä koskevat perustelut ja tunnistustiedot olisi saatettava ajan tasalle.

(4)

Asetus (EU) 2016/44 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2016/44 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 heinäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SÍKELA


(1)  EUVL L 12, 19.1.2016, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) 2016/44 liitteessä III (luettelo 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä) oleva A osa (Henkilöt) seuraavasti:

a)

poistetaan merkintä 20 (AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf);

b)

korvataan merkintä 15 (AL QADHAFI, Quren Salih) seuraavasti:

”15.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

alias Akrin Akrin Saleh, Al Qadhafi Qurayn Salih Qurayn, Al Qadhafi Qu’ren Salih Qu’ren, Salah Egreen

Sukupuoli: mies

Entinen Libyan suurlähettiläs Tšadissa. Lähtenyt Tšadista Sabhaan. Osallistunut suoraan edesmenneen Muammar Gaddafin hallinnon palkkasotilaiden värväykseen ja niiden toiminnan koordinointiin.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

Jäsen Libyan vapautuksen kansanrintamassa (PFLL), joka on edesmenneelle Muammar Gaddafille uskollinen puolisotilaallinen ryhmä ja poliittinen puolue. Osallistunut Libyan poliittisen muutoksen menestyksekkään toteutuksen horjuttamiseen vastustamalla YK:ta ja heikentämällä YK:n tukemaa poliittista prosessia, muun muassa Libyan poliittisen vuoropuhelun foorumilla (LPDF), mikä aiheuttaa jatkuvan uhkan Libyan rauhalle, vakaudelle ja turvallisuudelle.

12.4.2011”

c)

korvataan merkintä 22 (PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich) seuraavasti:

”22.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович Пригожин

Syntymäaika: 1.6.1961

Syntymäpaikka: Leningrad, entinen SNTL (nykyinen Pietari, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: Venäjä

Sukupuoli: mies

Yevgeniy Viktorovich Prigozhin on venäläinen liikemies, jolla on läheiset suhteet, myös taloudellisesti, Wagner Groupiin, joka on Venäjällä sijaitseva rekisteröimätön yksityinen sotilasyhteisö.

Tällä tavoin Prigozhin osallistuu ja antaa tukensa Wagner Groupin Libyan toimintaan, joka uhkaa maan rauhaa, vakautta ja turvallisuutta.

Erityisesti Wagner Group on osallisena YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1970 (2011) vahvistetun ja päätöksen (YUTP) 2015/1333 1 artiklalla täytäntöönpannun Libyaa koskevan asevientikiellon monissa ja toistuvissa rikkomisissa, mukaan lukien aseiden toimittaminen sekä palkkasotilaiden lähettäminen Libyaan tukemaan Libyan kansallista armeijaa. Wagner Group on osallistunut moniin sotilasoperaatioihin YK:n hyväksymää kansallisen sovinnon hallitusta vastaan ja on osaltaan horjuttanut Libyan vakautta ja heikentänyt rauhanomaista prosessia.

15.10.2020”


27.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1309,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2022,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta ja oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä Ukrainasta ja Serbiasta peräisin olevista Malus domestica -lajin istutettaviksi tarkoitetuista kasveista

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta 26 päivänä lokakuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 (1) ja erityisesti sen 42 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/2019 (2) vahvistetaan alustavan arvioinnin perusteella luettelo vakavan riskin kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/2018 (3) vahvistetaan erityiset säännöt menettelystä, jota on noudatettava asetuksen (EU) 2016/2031 42 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun riskinarvioinnin tekemiseksi vakavan riskin kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille.

(3)

Alustavan arvioinnin perusteella täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 liitteeseen sisällytettiin vakavan riskin kasveina 34 istutettaviksi tarkoitettujen kasvien sukua sekä yksi laji, jotka ovat peräisin kolmansista maista. Kyseiseen liitteeseen sisältyy suku Malus Mill.

(4)

Ukraina toimitti 18 päivänä lokakuuta 2019 komissiolle pyynnön, joka koski sellaisten Malus domestica -lajin yhden, kahden tai kolmen vuoden ikäisten perusrunkojen ja vartettujen istutettaviksi tarkoitettujen kasvien vientiä unioniin, jotka ovat lepotilassa ja paljasjuurisia. Pyynnön tueksi esitettiin asiaa koskevat tekniset asiakirjat.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, antoi 30 päivänä syyskuuta 2021 tieteellisen lausunnon Ukrainasta peräisin oleviin Malus domestica -lajin istutettaviksi tarkoitettuihin kasveihin liittyvästä hyödykkeen riskinarvioinnista (4). Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola, tupakan rengaslaikkuvirus ja Erwinia amylovora ovat asianomaisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien kannalta merkityksellisiä tuhoojia.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi asiakirja-aineistossa tuhoojien Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola ja tupakan rengaslaikkuvirus osalta kuvatut riskinvähentämistoimenpiteet sekä sen, millä todennäköisyydellä hyödykkeet ovat kyseisistä tuhoojista vapaita. Tuhoojan Erwinia amylovora osalta elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi, täyttyvätkö suoja-alueelle tuomista tai siellä siirtämistä koskevat erityiset vaatimukset, jotka luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 (5) liitteessä X olevassa 9 kohdassa, kun on kyse Malus Mill. -suvun kasveista, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisen lausunnon perusteella Ukrainasta peräisin olevien Malus domestica -lajin enintään kolme vuotta vanhojen paljasjuuristen, lepotilassa olevien perusrunkojen ja vartettujen istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tuonnista unioniin aiheutuvaa kasvinterveysriskiä pidetään hyväksyttävänä edellyttäen, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitteessä VII vahvistettuja erityisiä tuontivaatimuksia ja liitteessä X olevassa 9 kohdassa vahvistettuja, suoja-alueita koskevia erityisiä vaatimuksia noudatetaan.

(8)

Lopholeucapsis japonica ja tupakan rengaslaikkuvirus sisältyvät täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitteessä II olevaan unionikaranteenituhoojien luetteloon. Erwinia amylovora luetellaan suoja-aluekaranteenituhoojana ja säänneltynä muuna kuin unionikaranteenituhoojana täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitteessä III ja IV, ja kyseisen asetuksen liitteessä X olevaan 9 kohtaan sisältyy erityisiä vaatimuksia, jotta voidaan estää tuhoojan tulo ja leviäminen nimetyillä suoja-alueilla.

(9)

Eotetranychus prunicola ei vielä sisälly unionikaranteenituhoojien luetteloon. Jäsenvaltioiden toimittaman näytön perusteella kyseisen tuhoojan vaikutus sen isäntäkasveihin unionissa ei kuitenkaan ole merkittävä. Näin ollen kyseistä tuhoojaa koskevat tuontivaatimukset eivät ole tarpeen.

(10)

Sen vuoksi on aiheellista katsoa, että Ukrainasta peräisin olevia Malus domestica -lajin enintään kolme vuotta vanhoja paljasjuurisia, lepotilassa olevia perusrunkoja ja vartettuja istutettaviksi tarkoitettuja kasveja ei enää pidetä vakavan riskin kasveina.

(11)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1361 (6) muutettiin täytäntöönpanoasetusta (EU) 2018/2019 täsmentämällä, että unioniin tuonti on kiellettyä, kun kyseessä ovat Malus Mill. -suvun kasvit, muut kuin Serbiasta peräisin olevat yhden tai kahden vuoden ikäiset paljasjuuriset, lepotilassa olevat ja vartetut Malus domestica -lajin istutettaviksi tarkoitetut kasvit. Asetuksesta jäi kuitenkin puuttumaan täsmennys siitä, että kyseisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien olisi oltava lehdettömiä asiaa koskevan EFSAn tieteellisen lausunnon (7) mukaisesti. Kyseinen laiminlyönti olisi sen vuoksi korjattava.

(12)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 liitettä olisi muutettava ja se olisi oikaistava.

(13)

Terveys- ja kasvinsuojelutoimista tehdystä Maailman kauppajärjestön sopimuksesta (8) johtuvien unionin velvoitteiden noudattamiseksi Ukrainasta peräisin olevien Malus domestica -lajin enintään kolmen vuoden ikäisten paljasjuuristen, lepotilassa olevien perusrunkojen ja vartettujen istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tuontia olisi jatkettava mahdollisimman pian.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan ja oikaistaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2019, annettu 18 päivänä joulukuuta 2018, väliaikaisen luettelon laatimisesta asetuksen (EU) 2016/2031 42 artiklassa tarkoitetuista vakavan riskin kasveista, kasvituotteista tai muista tavaroista sekä luettelon laatimisesta kyseisen asetuksen 73 artiklassa tarkoitetuista kasveista, joille ei tarvita kasvinterveystodistusta unioniin tuomista varten (EUVL L 323, 19.12.2018, s. 10).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2018, annettu 18 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vakavan riskin kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden riskinarvioinnin suorittamiseksi noudatettavaa menettelyä koskevista erityisistä säännöistä (EUVL L 323, 19.12.2018, s. 7).

(4)  EFSA PLH Panel (kasvien terveyttä käsittelevä EFSAn lautakunta), 2021. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Malus domestica plants from Ukraine. EFSA Journal 2021;19(11):6909, 58 pp. https:// doi.org/10.2903/j.efsa.2021,6909.

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2072, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten vahvistamisesta kasvintuhoojien vastaisten suojatoimenpiteiden osalta, komission asetuksen (EY) N:o 690/2008 kumoamisesta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta (EUVL L 319, 10.12.2019, s. 1).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1361, annettu 30 päivänä syyskuuta 2020, asetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä Serbiasta peräisin olevista Malus domestica -lajin istutettaviksi tarkoitetuista kasveista ja tietyistä Uudesta-Seelannista peräisin olevista Acer japonicum Thunberg-, Acer palmatum Thunberg- ja Acer shirasawanum Koidzumi -lajien istutettaviksi tarkoitetuista kasveista (EUVL L 317, 1.10.2020, s. 1).

(7)  EFSA PLH Panel (kasvien terveyttä käsittelevä EFSAn lautakunta), 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Malus domestica plants from Serbia. EFSA Journal 2020;18(5):6109, 53 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020,6109.

(8)  Terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskeva Maailman kauppajärjestön sopimus (hyväksytty 15. huhtikuuta 1994 ja tullut voimaan 1. tammikuuta 1995), UNTS nide 1867, s. 493 (SPS-sopimus); Maailman kauppajärjestö, https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.


LIITE

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 liitteessä olevassa 1 kohdassa olevan taulukon toisessa sarakkeessa ”Kuvaus” oleva kohta ”Malus Mill., muut kuin Serbiasta peräisin olevat yhden tai kahden vuoden ikäiset paljasjuuriset, lepotilassa olevat ja vartetut Malus domestica -lajin istutettaviksi tarkoitetut kasvit” seuraavasti:

 

Malus Mill., muut kuin:

Serbiasta peräisin olevat yhden tai kahden vuoden ikäiset paljasjuuriset, lepotilassa olevat, lehdettömät ja vartetut Malus domestica -lajin istutettaviksi tarkoitetut kasvit;

Ukrainasta peräisin olevat enintään kolmen vuoden ikäiset paljasjuuriset, lepotilassa olevat, lehdettömät Malus domestica -lajin perusrungot; sekä

Ukrainasta peräisin olevat enintään kolmen vuoden ikäiset paljasjuuriset, lepotilassa olevat, lehdettömät ja vartetut Malus domestica -lajin istutettaviksi tarkoitetut kasvit”.


27.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1310,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2022,

Indonesiasta peräisin olevien tiettyjen kuumavalssattujen teräslevyjen ja -kelojen tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1408 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen kuumavalssattujen teräslevyjen ja -kelojen Turkista lähetetyllä tuonnilla riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Turkki, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan,

on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   PYYNTÖ

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on vastaanottanut asetuksen (EU) 2016/1036 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan mukaisen pyynnön tutkia tiettyjen Indonesiasta, Kiinan kansantasavallasta ja Taiwanista peräisin olevien tiettyjen kuumavalssattujen teräslevyjen ja -kelojen tuonnissa käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä ja asettaa kirjaamisvelvoite tiettyjen Turkista lähetettyjen kuumavalssattujen teräslevyjen ja -kelojen tuonnille riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Turkki.

(2)

Pyynnön esitti 17 päivänä kesäkuuta 2022 European Steel Association, jäljempänä ’Eurofer’ tai ’pyynnön esittäjä’.

B.   TUOTE

(3)

Mahdollisen kiertämisen kohteena ovat Indonesiasta peräisin olevat ruostumattomasta teräksestä valmistetut valssatut levyvalmisteet, kelatut tai kelaamattomat (määrämittaan leikatut tuotteet ja kapea nauha mukaan luettuina), ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, pois lukien kelaamattomat tuotteet, joiden leveys on vähintään 600 mm ja paksuus on yli 10 mm, jotka luokiteltiin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1408 (2) voimaantulopäivänä HS-koodeihin 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 ja 7220 12, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’. Nyt voimassa olevia toimenpiteitä sovelletaan kyseiseen tuotteeseen.

(4)

Tutkimuksen kohteena oleva tuote on sama kuin edellisessä kappaleessa määritelty tuote, joka luokitellaan tällä hetkellä HS-koodeihin 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 ja 7220 12 mutta joka on lähetetty Turkista riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Turkki (Taric-koodit 7219110010, 7219121010, 7219129010, 7219131010, 7219139010, 7219141010, 7219149010, 7219221010, 7219229010, 7219230010, 7219240010, 7220110010 ja 7220120010), jäljempänä ’tutkimuksen kohteena olevatuote’.

C.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(5)

Nyt voimassa olevat toimenpiteet, joita mahdollisesti kierretään, ovat komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1408 käyttöön otetut polkumyynnin vastaiset toimenpiteet, jäljempänä ’voimassa olevat toimenpiteet’.

D.   PERUSTELUT

(6)

Pyynnössä esitetään riittävästi näyttöä siitä, että tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuonnissa voimassa olevia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä kierretään tuomalla tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta.

(7)

Seuraavassa käsitellään pyyntöön sisältynyttä näyttöä.

(8)

Indonesiasta ja Turkista unioniin suuntautuvan vientikaupan rakenteessa on tapahtunut muutos sen jälkeen, kun tarkastelun kohteena olevaa tuotetta koskevat toimenpiteet otettiin käyttöön. Pyynnössä esitetyt tiedot osoittivat, että kaupan rakenteessa oli tapahtunut merkittävä muutos, sillä ruostumattomasta teräksestä valmistettujen levyaihioiden, jotka ovat tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuotannon tärkein raaka-aine, vienti Indonesiasta Turkkiin ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen vienti Turkista unioniin lisääntyivät merkittävästi.

(9)

Muutos vaikuttaa johtuvan tarkasteltavana olevan tuotteen lähettämisestä Turkin kautta unioniin sen jälkeen, kun se on koottu tai viimeistelty Turkissa. Pyynnön esittäjän toimittaman näytön mukaan tällaiset kokoonpano- tai viimeistelytoimet alkoivat voimassa olevien toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneen polkumyyntitutkimuksen vireillepanon jälkeen eikä kaupan rakenteen ilmeiseen muutokseen ei ole muuta riittävän perusteltua syytä tai taloudellista perustetta kuin tullin käyttöönotto.

(10)

Indonesiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen levyaihioiden osuus kokoonpannun tuotteen kokonaisarvosta on yli 60 prosenttia ja kokoonpano- tai viimeistelytoimien tuoma arvonlisäys on alle 25 prosenttia valmistuskustannuksista. Pyynnön esittäjä on myös toimittanut näyttöä siitä, että Turkissa ei tuoteta tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta vaan ainoastaan jalostetaan Indonesiasta tuotuja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja levyaihioita.

(11)

Lisäksi näyttö osoittaa, että edellä kuvattujen käytäntöjen vuoksi tarkasteltavana olevaan tuotteeseen tällä hetkellä sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden korjaavat vaikutukset vaarantuvat sekä määrien että hintojen osalta. Vaikuttaa siltä, että unionin markkinoille on tuotu merkittäviä määriä tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta. On myös riittävästi näyttöä siitä, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti tapahtuu hinnoilla, jotka alittavat voimassa olevien toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneessa tutkimuksessa määritetyn vahinkoa aiheuttamattoman hinnan.

(12)

On näyttöä myös siitä, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen hinnat ovat polkumyyntihintoja tarkasteltavana olevalle tuotteelle aiemmin määritettyyn normaaliarvoon verrattuna.

(13)

Jos tutkimuksessa havaitaan edellä kuvatun lisäksi muuta perusasetuksen 13 artiklassa tarkoitettua toimenpiteiden kiertämistä, tutkimus voi koskea myös kyseisiä kiertämiskäytäntöjä.

E.   MENETTELY

(14)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että on olemassa riittävä näyttö perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisen tutkimuksen panemiseksi vireille ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonnin saattamiseksi kirjaamisvelvoitteen alaiseksi perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

(15)

Jotta komissio saa tutkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot, kaikkien asianomaisten osapuolten olisi otettava yhteyttä komissioon viimeistään tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa vahvistetussa määräajassa. Tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettua määräaikaa sovelletaan kaikkiin asianomaisiin osapuoliin. Tietoja voidaan tarvittaessa pyytää myös unionin tuotannonalalta.

(16)

Turkin ja Indonesian viranomaisille ilmoitetaan tutkimuksen vireillepanosta.

a)   Kirjallisia huomautuksia, täytettyjen kyselylomakkeiden palauttamista ja kirjeenvaihtoa koskevat ohjeet

(17)

Kaupan suojatoimiin liittyvien tutkimusten yhteydessä komissiolle toimitetut tiedot eivät saa olla tekijänoikeuden alaisia. Jos kyse on tiedoista, joihin kolmannella osapuolella on tekijänoikeuksia, asianomaisten osapuolten on ennen tietojen toimittamista komissiolle pyydettävä tekijänoikeuksien haltijalta nimenomainen lupa, jonka perusteella a) komissio voi käyttää tietoja tässä kaupan suojatoimiin liittyvässä menettelyssä ja b) tietoja voidaan toimittaa tämän tutkimuksen asianomaisille osapuolille sellaisessa muodossa, että nämä voivat käyttää puolustautumisoikeuttaan.

(18)

Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä asetuksessa pyydetyt tiedot, täytetyt kyselylomakkeet ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Sensitive” (3). Tämän tutkimuksen kuluessa tietoja toimittavia osapuolia kehotetaan perustelemaan luottamuksellista käsittelyä koskevat pyyntönsä.

(19)

Osapuolten, jotka toimittavat luottamuksellisia tietoja, on toimitettava niistä asetuksen (EU) 2016/1036 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamukselliset yhteenvedot, jotka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltaviksi). Näiden yhteenvetojen tulee olla riittävän yksityiskohtaiset, jotta luottamuksellisen tiedon sisällöstä olisi saatavissa riittävä käsitys.

(20)

Jos luottamuksellisia tietoja toimittava osapuoli ei pysty osoittamaan hyvää syytä luottamuksellista käsittelyä koskevalle pyynnölleen tai ei liitä tietoihin ei-luottamuksellista yhteenvetoa, jonka muoto ja laatu vastaavat vaatimuksia, komissio voi jättää kyseiset tiedot huomiotta, paitsi jos asianmukaisten lähteiden perusteella voidaan vakuuttavasti osoittaa, että tiedot ovat oikeita.

(21)

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä TRON.tdi-tietokannan kautta (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), mukaan lukien pyynnöt tulla rekisteröidyksi asianomaiseksi osapuoleksi, skannatut valtakirjat ja todistukset.

(22)

Päästäkseen käyttämään TRON.tdi-tietokantaa asianomaisilla osapuolilla on oltava EU Login -tili. TRON.tdi-tietokantaan rekisteröitymistä ja sen käyttöä koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

(23)

Käyttämällä TRON.tdi-tietokantaa tai sähköpostia asianomaiset osapuolet ilmaisevat hyväksyvänsä sähköisiin lähetyksiin sovellettavat säännöt, jotka on julkaistu asiakirjassa ”EUROOPAN KOMISSION KANSSA KÄYTÄVÄ VIESTINTÄ KAUPAN SUOJATOIMIA KOSKEVISSA TAPAUKSISSA” kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

(24)

Asianomaisten osapuolten on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja voimassa oleva sähköpostiosoitteensa sekä varmistettava, että ilmoitettu sähköpostiosoite on toimiva virallinen yrityksen sähköpostiosoite, jota seurataan päivittäin. Kun yhteystiedot on toimitettu, komissio on yhteydessä asianomaisiin osapuoliin ainoastaan sähköpostitse, jolleivat ne nimenomaisesti pyydä saada kaikkia asiakirjoja komissiolta muulla tavoin tai jollei lähetettävän asiakirjan luonne edellytä sen lähettämistä kirjattuna kirjeenä. Lisäsäännöt ja -tiedot komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta, mukaan lukien sähköpostitse toimitettavia tietoja koskevat periaatteet, ovat saatavilla edellä mainituista asianomaisten osapuolten kanssa käytävää viestintää koskevista ohjeista.

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Sähköposti: TRADE-R778-SSHR-AC@ec.europa.eu

b)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

(25)

Kaikkia asianomaisia osapuolia, mukaan lukien unionin tuotannonala, tuojat ja mahdolliset asiaankuuluvat järjestöt, pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukevaa näyttöä 3 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa. Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä.

c)   Vapautuksia koskevat pyynnöt

(26)

Perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti voidaan vapauttaa toimenpiteistä, jos tuontiin ei liity toimenpiteiden kiertämistä.

(27)

Koska toimenpiteiden mahdollinen kiertäminen tapahtuu unionin ulkopuolella, vapautus voidaan myöntää perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti Turkissa toimiville tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuottajille, jotka voivat osoittaa, etteivät ne ole osallisina perusasetuksen 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa määritellyissä kiertämiskäytännöissä. Tuottajien, jotka haluavat saada vapautuksen, olisi ilmoittauduttava tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa säädetyssä määräajassa. Kopiot Indonesiassa toimiville vientiä harjoittaville tuottajille tarkoitetusta kyselylomakkeesta, Turkissa toimiville vientiä harjoittaville tuottajille tarkoitetusta vapautuksen pyytämistä koskevasta lomakkeesta ja unionissa toimiville tuojille tarkoitetusta kyselylomakkeesta ovat saatavilla asianomaisten osapuolten tarkasteltavaksi tarkoitetussa asiakirja-aineistossa ja kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2621. Kyselylomakkeet on palautettava tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa.

F.   KIRJAAMINEN

(28)

Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti on perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävä kirjattavaksi sen varmistamiseksi, että jos tutkimuksessa todetaan, että toimenpiteitä on kierretty, tuonnista voidaan kantaa asianmukainen polkumyyntitulli, joka ei ylitä komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1408 Indonesiassa ”kaikkien muiden yritysten” osalta käyttöön otettua 17,3 prosentin tullia, kyseisen tuonnin kirjaamisen aloittamispäivästä lukien.

G.   MÄÄRÄAJAT

(29)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa

asianomaiset osapuolet voivat ilmoittautua komissiolle, palauttaa kyselylomakkeet, esittää näkökantansa kirjallisesti tai toimittaa muita tutkimuksessa huomioon otettavia tietoja,

Turkissa toimivat tuottajat voivat pyytää vapautusta tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä,

asianomaiset osapuolet voivat esittää kirjallisen pyynnön tulla komission kuulemiksi.

(30)

On syytä huomata, että perusasetuksessa säädettyjen menettelyllisten oikeuksien käyttö edellyttää osapuolten ilmoittautumista tämän asetuksen 3 artiklassa säädetyissä määräajoissa.

H.   YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

(31)

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei toimita niitä määräajassa tai merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

(32)

Jos todetaan, että asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

(33)

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseisen osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä

I.   TUTKIMUKSEN AIKATAULU

(34)

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhdeksän kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

J.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

(35)

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (4) mukaisesti.

(36)

Tietosuojailmoitus, jossa annetaan tietoa henkilötietojen käsittelystä komission toteuttamissa kaupan suojatoimenpiteissä, on saatavilla kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

K.   KUULEMISMENETTELYSTÄ VASTAAVA NEUVONANTAJA

(37)

Asianomaiset osapuolet voivat pyytää kuulemismenettelystä vastaavaa neuvonantajaa osallistumaan kauppaan liittyviin menettelyihin. Neuvonantaja tarkastelee asiakirjoihin tutustumista koskevia pyyntöjä, asiakirjojen luottamuksellisuuteen liittyviä kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja mahdollisia muita pyyntöjä, jotka koskevat asianomaisten osapuolten ja kolmansien osapuolten puolustautumisoikeuksia menettelyn aikana.

(38)

Neuvonantaja voi järjestää asianomaisten osapuolten ja komission yksiköiden välisen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti. Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on esitettävä perustelut pyynnölle. Neuvonantaja tutkii pyyntöjen perustelut. Tällaisia kuulemisia olisi järjestettävä vain, jos asioita ei ole ratkaistu ajallaan komission yksiköiden kanssa.

(39)

Kaikki pyynnöt on esitettävä hyvissä ajoin ja viipymättä, jottei vaaranneta menettelyjen hallittua etenemistä. Tätä varten asianomaisten osapuolten olisi otettava yhteyttä neuvonantajaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kuulemisen perusteena oleva tapahtuma on aiheutunut. Jos kuulemista koskevia pyyntöjä ei esitetä määräajoissa, neuvonantaja tutkii syyt myöhässä oleviin pyyntöihin, esiin tuotujen asioiden luonteen sekä niiden vaikutuksen puolustautumisoikeuksiin. Tässä yhteydessä hän ottaa asianmukaisesti huomioon tarpeen varmistaa hyvän hallinnon toteutuminen ja tutkimuksen saattaminen päätökseen oikea-aikaisesti.

(40)

Asianomaiset osapuolet voivat saada lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston sivustolla http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pannaan vireille asetuksen (EU) 2016/1036 13 artiklan 3 kohdan mukainen tutkimus sen määrittämiseksi, kierretäänkö täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1408 käyttöön otettuja toimenpiteitä tuotaessa Turkista lähetettyjä, riippumatta siitä, onko alkuperämaaksi ilmoitettu Turkki, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja valssattuja levyvalmisteita, kelattuja tai kelaamattomia (määrämittaan leikatut tuotteet ja kapea nauha mukaan luettuina), ei enempää valmistettuja kuin kuumavalssatut, pois lukien kelaamattomat tuotteet, joiden leveys on vähintään 600 mm ja paksuus on yli 10 mm, jotka luokitellaan tällä hetkellä HS-koodeihin 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 ja 7220 12 (Taric-koodit 7219110010, 7219121010, 7219129010, 7219131010, 7219139010, 7219141010, 7219149010, 72192210107219229010, 7219230010, 72192400107220110010 ja 7220120010).

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on asetuksen (EU) 2016/1036 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn tuonnin kirjaamiseksi.

2.   Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

3 artikla

1.   Asianomaisten osapuolten on ilmoittauduttava ottamalla yhteyttä komissioon 15 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

2.   Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava täytetyt kyselylomakkeet, vapautuksia koskevat pyynnöt tai muut tiedot 37 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin ilmoiteta.

3.   Asianomaiset osapuolet voivat samassa 37 päivän määräajassa myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi. Tutkimuksen vireillepanovaihetta koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä. Kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava perustelut pyynnölle.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1408, annettu 6 päivänä lokakuuta 2020, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Indonesiasta, Kiinan kansantasavallasta ja Taiwanista peräisin olevien kuumavalssattujen teräslevyjen ja -kelojen tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 325, 7.10.2020, s. 26).

(3)  ”Sensitive”-merkinnällä varustettu asiakirja on perusasetuksen 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellisena pidettävä asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).


PÄÄTÖKSET

27.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/14


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2022/1311,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2022,

luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Norjan kuningaskunnan kanssa hallinnollisesta yhteistyöstä, petosten torjunnasta ja saatavien perinnästä arvonlisäverotuksen alalla tehdyn Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen muuttamiseksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 3 ja 4 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

1)

Hallinnollisesta yhteistyöstä, petosten torjunnasta ja saatavien perinnästä arvonlisäverotuksen alalla tehdyn Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen (1), jäljempänä ’sopimus’, mukainen yhteistyökehys on tuottanut erittäin myönteisiä tuloksia, mikä kävi ilmi Oslossa 25 päivänä marraskuuta 2021 pidetyssä, sopimuksella perustetun sekakomitean toisessa kokouksessa.

2)

Jäsenvaltiot hyötyisivät tehokkaammasta hallinnollisesta yhteistyöstä Norjan kanssa, jos tällaista yhteistyötä vahvistettaisiin lisäämällä uusia välineitä, erityisesti Eurofiscin jatkotoimien osalta.

3)

Olisi aloitettava neuvottelut unionin ja Norjan kuningaskunnan välillä sopimuksen muuttamisesta.

4.

Tämä päätös on myös perustana kannoille, jotka esitetään unionin puolesta sopimuksella perustetussa sekakomiteassa sopimuksen 41 artiklan 5 kohdassa määrättyä menettelyä varten neuvoston antamien ja tämän päätöksen lisäyksessä olevien neuvotteluohjeiden mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Komissiolle annetaan lupa aloittaa neuvottelut unionin puolesta Norjan kuningaskunnan kanssa hallinnollisesta yhteistyöstä, petosten torjunnasta ja saatavien perinnästä arvonlisäverotuksen alalla tehdyn Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen muuttamiseksi.

2 artikla

Neuvottelut käydään neuvoston antamien ja tämän päätöksen lisäyksessä olevien neuvotteluohjeiden pohjalta.

3 artikla

Neuvottelut käydään neuvoston verotustyöryhmää kuullen.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu komissiolle.

Tehty Luxemburgissa 17 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. LE MAIRE


(1)  EUVL L 195, 1.8.2018, s. 3.


27.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/16


JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS (EU) 2022/1312,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 2022,

unionin yleisen tuomioistuimen tuomarien nimittämisestä

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 19 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 254 ja 255 artiklan,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Unionin yleisen tuomioistuimen 26 tuomarin toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 2022. Nimitykset kyseisiin paikkoihin olisi tehtävä 1 päivänä syyskuuta 2022 alkavaksi ja 31 päivänä elokuuta 2028 päättyväksi kaudeksi.

(2)

Ioannis DIMITRAKOPOULOSin, Gerhard HESSEn ja Tihamér TÓTHin toimikautta unionin yleisen tuomioistuimen tuomarina on ehdotettu uusittavaksi.

(3)

Elisabeth TICHY-FISSLBERGERiä on ehdotettu unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi ensimmäiselle toimikaudelle.

(4)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklalla perustettu komitea on antanut puoltavan lausunnon kyseisten ehdolla olevien henkilöiden soveltuvuudesta unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin tehtäviin,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään seuraavat henkilöt unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiksi 1 päivänä syyskuuta 2022 alkavaksi ja 31 päivänä elokuuta 2028 päättyväksi kaudeksi:

Ioannis DIMITRAKOPOULOS,

Gerhard HESSE,

Elisabeth TICHY-FISSLBERGER,

Tihamér TÓTH.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2022.

Puheenjohtaja

E. HRDÁ


27.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/17


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/1313,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2014 päätöksen 2014/512/YUTP (1).

(2)

Tilanteen vakavuuden vuoksi ja vastauksena Ukrainan tilannetta epävakauttaviin Venäjän jatkuviin toimiin neuvosto katsoo, että päätöksen 2014/512/YUTP voimassaoloa olisi jatkettava kuudella kuukaudella.

(3)

Päätös 2014/512/YUTP olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2014/512/YUTP 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään tammikuuta 2023.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SÍKELA


(1)  Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 13).


27.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/18


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/1314,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2022,

Libanonin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2021/1277 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä heinäkuuta 2021 päätöksen (YUTP) 2021/1277 (1) Libanonin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Päätöstä (YUTP) 2021/1277 sovelletaan 31 päivään heinäkuuta 2022. Kyseisen päätöksen uudelleentarkastelun perusteella rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 31 päivään heinäkuuta 2023.

(3)

Päätös (YUTP) 2021/1277 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen (YUTP) 2021/1277 9 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään heinäkuuta 2023, ja sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Sen voimassaoloa jatketaan tai sitä muutetaan tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SÍKELA


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1277, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2021, Libanonin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 277 I, 2.8.2021, s. 16).


27.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/19


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2022/1315,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2022,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2015/1333 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä, ja päätöksen 2011/137/YUTP kumoamisesta 31 päivänä heinäkuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/1333 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2015 päätöksen (YUTP) 2015/1333.

(2)

Päätöksen (YUTP) 2015/1333 17 artiklan 2 kohdan nojalla neuvosto on tarkistanut kyseisen päätöksen liitteissä II ja IV olevia nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen luetteloja.

(3)

Neuvosto on todennut, että yhtä kuollutta henkilöä koskeva merkintä olisi poistettava ja että kaikkiin muihin päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteissä II ja IV olevissa luetteloissa esitettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet olisi pidettävä voimassa. Lisäksi kahta henkilöä koskevat perustelut ja tunnistustiedot olisi saatettava ajan tasalle.

(4)

Päätös (YUTP) 2015/1333 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteet II ja IV tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SÍKELA


(1)  EUVL L 206, 1.8.2015, s. 34.


LIITE

Muutetaan päätös (YUTP) 2015/1333 seuraavasti:

1)

muutetaan liitteessä II (8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden ja yhteisöjen luettelo) oleva A osa (Henkilöt) seuraavasti:

a)

poistetaan merkintä 17 (AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf);

b)

korvataan merkintä 19 (PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich) seuraavasti:

”19.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович Пригожин

Syntymäaika: 1.6.1961

Syntymäpaikka: Leningrad, entinen SNTL (nykyinen Pietari, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: Venäjä

Sukupuoli: mies

Yevgeniy Viktorovich Prigozhin on venäläinen liikemies, jolla on läheiset suhteet, myös taloudellisesti, Wagner Groupiin, joka on Venäjä-pohjainen rekisteröimätön yksityinen sotilaallinen yhteisö.

Tällä tavoin Prigozhin osallistuu ja antaa tukensa Wagner Groupin Libyan toimintaan, joka uhkaa maan rauhaa, vakautta ja turvallisuutta.

Erityisesti Wagner Group on osallisena YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1970 (2011) vahvistetun ja päätöksen (YUTP) 2015/1333 1 artiklalla täytäntöönpannun Libyaa koskevan asevientikiellon monissa ja toistuvissa rikkomisissa, mukaan lukien aseiden toimittaminen ja palkkasotilaiden lähettäminen Libyaan tukemaan Libyan kansallista armeijaa. Wagner Group on osallistunut moniin sotilasoperaatioihin YK:n hyväksymää kansallisen sovinnon hallitusta vastaan ja on osaltaan horjuttanut Libyan vakautta ja heikentänyt rauhanomaista prosessia.

15.10.2020”

2)

muutetaan liitteessä IV (9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden ja yhteisöiden luettelo) oleva A osa (Henkilöt) seuraavasti:

a)

poistetaan merkintä 22 (AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf);

b)

korvataan merkintä 17 (AL QADHAFI, Quren Salih) seuraavasti:

”17.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

alias Akrin Akrin Saleh, Al Qadhafi Qurayn Salih Qurayn, Al Qadhafi Qu’ren Salih Qu’ren, Salah Egreen

Sukupuoli: mies

Entinen Libyan suurlähettiläs Tšadissa. Lähtenyt Tšadista Sabhaan. Osallistunut suoraan edesmenneen Muammar Gaddafin hallinnon palkkasotilaiden värväykseen ja niiden toiminnan koordinointiin.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

Jäsen Libyan vapautuksen kansanrintamassa (PFLL), joka on edesmenneelle Muammar Gaddafille uskollinen puolisotilaallinen ryhmä ja poliittinen puolue. Osallistunut Libyan poliittisen muutoksen menestyksekkään toteutuksen horjuttamiseen vastustamalla YK:ta ja heikentämällä YK:n tukemaa poliittista prosessia, mukaan lukien Libyan poliittisen vuoropuhelun foorumi (LPDF), mikä aiheuttaa jatkuvan uhkan Libyan rauhalle, vakaudelle ja turvallisuudelle.

12.4.2011”

c)

korvataan merkintä 24 (PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich) seuraavasti:

”24.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович Пригожин

Syntymäaika: 1.6.1961

Syntymäpaikka: Leningrad, entinen SNTL (nykyinen Pietari, Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: Venäjä

Sukupuoli: mies

Yevgeniy Viktorovich Prigozhin on venäläinen liikemies, jolla on läheiset suhteet, myös taloudellisesti, Wagner Groupiin, joka on Venäjä-pohjainen rekisteröimätön yksityinen sotilaallinen yhteisö.

Tällä tavoin Prigozhin osallistuu ja antaa tukensa Wagner Groupin Libyan toimintaan, joka uhkaa maan rauhaa, vakautta ja turvallisuutta.

Erityisesti Wagner Group on osallisena YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1970 (2011) vahvistetun ja päätöksen (YUTP) 2015/1333 1 artiklalla täytäntöönpannun Libyaa koskevan asevientikiellon monissa ja toistuvissa rikkomisissa, mukaan lukien aseiden toimittaminen ja palkkasotilaiden lähettäminen Libyaan tukemaan Libyan kansallista armeijaa. Wagner Group on osallistunut moniin sotilasoperaatioihin YK:n hyväksymää kansallisen sovinnon hallitusta vastaan ja on osaltaan horjuttanut Libyan vakautta ja heikentänyt rauhanomaista prosessia.

15.10.2020”


27.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/1316,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2022,

perinteisissä kasvirohdosvalmisteissa käytettäviä kasviperäisiä aineita, kasvirohdostuotteita ja niiden yhdistelmiä koskevan luettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 2008/911/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2022) 4341)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY (1) ja erityisesti sen 16 f artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Achillea millefolium L., herban voidaan katsoa olevan direktiivissä 2001/83/EY tarkoitettu kasviperäinen aine, kasvirohdostuote tai niiden yhdistelmä, ja se täyttää kyseisessä direktiivissä vahvistetut vaatimukset.

(2)

Sen vuoksi on aiheellista sisällyttää Achillea millefolium L., herba komission päätöksessä 2008/911/EY (2) vahvistettuun luetteloon perinteisissä kasvirohdosvalmisteissa käytettävistä kasviperäisistä aineista, kasvirohdostuotteista ja niiden yhdistelmistä.

(3)

Sen vuoksi päätöstä 2008/911/EY olisi muutettava.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2008/911/EY liitteet I ja II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2022.

Komission puolesta

Stella KYRIAKIDES

Komission jäsen


(1)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.

(2)  Komission päätös 2008/911/EY, tehty 21 päivänä marraskuuta 2008, perinteisissä kasvirohdosvalmisteissa käytettäviä kasviperäisiä aineita, kasvirohdostuotteita ja niiden yhdistelmiä koskevan luettelon laatimisesta (EUVL L 328, 6.12.2008, s. 42).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2008/911/EY liitteet I ja II seuraavasti:

1)

Lisätään ennen liitteessä I olevaa merkintää ”Calendula officinalis L” aine seuraavasti:

Achillea millefolium L., herba (siankärsämö, verso)”

2)

Lisätään ennen liitteessä II olevaa merkintää ”MERKINTÄ YHTEISÖN LUETTELOON CALENDULA OFFICINALIS L” teksti seuraavasti:

MERKINTÄ UNIONIN LUETTELOON ACHILLEA MILLEFOLIUM L., HERBA

Kasvin tieteellinen nimi

Achillea millefolium L.

Heimo

Asteraceae

Kasviperäinen aine

Millefolii herba

Kasviperäisen aineen nimi kaikilla EU:n virallisilla kielillä

BG (bulgarski): Бял равнец, стрък

CS (čeština): Řebříčková nať

DA (dansk): Røllike

DE (deutsch): Schafgarbenkraut

EL (elliniká): Πόα αχιλλείας

EN (English): yarrow

ES (español): Milenrama, sumidades floridas de

ET (eesti keel): Raudrohuürt

FI (suomi): siankärsämö, verso

FR (français): Achillée millefeuille (parties aériennes d’)

GA (Gaeilge): Athair thalún

HR (hrvatski): Stolisnikova zelen

HU (magyar): Közönséges cickafark virágos hajtás

IT (italiano): Achillea millefoglie parti aeree

LT (lietuvių kalba): Kraujažolių žolė

LV (latviešu valoda): Pelašķu laksti

MT (Malti): Ħaxixa tal-morliti

NL (Nederlands): Duizendblad

PL (polski): Ziele krwawnika

PT (português): Milefólio

RO (română): Iarbă de coada şoricelului

SK (slovenčina): Vňať rebríčka

SL (slovenščina): Zel navadnega rmana

SV (svenska): Rölleka, ört

IS (íslenska):

NO (norsk): Ryllik

Kasvirohdostuote (-tuotteet)

Hienonnettu kasviperäinen aine

Kuivauute (DER 6-9:1), uuttoliuotin: vesi

Kuivauute (DER 5-10:1), uuttoliuotin: vesi

Euroopan farmakopean monografiaviite

Yarrow – Millefolii herba (07/2014:1382)

Käyttöaiheet

Käyttöaihe 1

Perinteinen kasvirohdosvalmiste, jota käytetään tilapäiseen ruokahaluttomuuden hoitoon.

Käyttöaihe 2

Perinteinen kasvirohdosvalmiste oireenmukaiseen hoitoon lievissä kouristuksenomaisissa ruoansulatuskanavan vaivoissa, kuten turvotuksessa ja ilmavaivoissa.

Käyttöaihe 3

Perinteinen kasvirohdosvalmiste kuukautisiin liittyvien lievien kouristusten oireenmukaiseen hoitoon.

Käyttöaihe 4

Perinteinen kasvirohdosvalmiste pienten pintahaavojen hoitoon.

Valmiste on perinteinen kasvirohdosvalmiste, jonka käyttö mainituissa käyttöaiheissa perustuu yksinomaan sen pitkään jatkuneeseen käyttöön.

Käyttöperinne

Eurooppalainen

Määritelty vahvuus

Ks. ”Määritelty annostus”.

Määritelty annostus

Nuoret, aikuiset ja iäkkäät

Kerta-annos

Käyttöaiheet 1 ja 2

Rohdostee: 1,5–4 g hienonnettua kasviperäistä ainetta 150–250 ml:aan kiehuvaa vettä rohdosteenä 3–4 kertaa päivässä aterioiden välissä.

Päivittäinen annos: 4,5–16 g

Käyttöaiheen 1 osalta nestemäiset valmisteet otetaan 30 minuuttia ennen ateriaa.

Käyttöaihe 2

Kuivauute (DER 6-9:1), uuttoliuotin: vesi: 334 mg kuivauutetta 3–4 kertaa päivässä.

Päivittäinen annos: 1,002–1,336 g

Käyttöaihe 3

Rohdostee: 1–2 g hienonnettua kasviperäistä ainetta 250 ml:aan kiehuvaa vettä rohdosteenä 2–3 kertaa päivässä.

Päivittäinen annos: 2–6 g

Kuivauute (DER 5-10:1), uuttoliuotin: vesi: 250 mg kuivauutetta 2–3 kertaa päivässä.

Päivittäinen annos: 0,50–0,75 g

Käyttöaihe 4

Hienonnettua kasviperäistä ainetta hauteena iholle: 3–4 g hienonnettua kasviperäistä ainetta 250 ml:aan kiehuvaa vettä 2–3 kertaa päivässä.

Päivittäinen annos: 6–12 g

Käyttöä ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille (ks. ”Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet”).

Antoreitti

Käyttöaiheet 1, 2 ja 3

Suun kautta

Käyttöaihe 4

Iholle: hauteella kyllästetty side asetetaan vaurioituneelle ihoalueelle.

Käyttöajan kesto tai sen mahdolliset rajoitukset

Käyttöaiheet 1 ja 2

Jos oireet jatkuvat lääkevalmisteen käytön aikana pidempään kuin 2 viikkoa, on käännyttävä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Käyttöaiheet 3 ja 4

Jos oireet jatkuvat lääkevalmisteen käytön aikana pidempään kuin 1 viikon, on käännyttävä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Muut tuotteen turvallisen käytön kannalta tarpeelliset tiedot

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille ja muille Asteraceae (Compositae) -heimon kasveille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Asianmukaisten tietojen puuttumisen vuoksi valmisteen käyttöä alle 12-vuotiailla lapsilla ei ole varmistettu.

Käyttöaiheet 1, 2 ja 3

Jos oireet pahenevat valmisteen käytön aikana, on käännyttävä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Käyttöaihe 4

Jos valmisteen käytön aikana havaitaan merkkejä ihoinfektiosta, on käännyttävä lääkärin puoleen.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksista ei ole ilmoitettu.

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Turvallisuutta raskauden ja imettämisen aikana ei ole vahvistettu. Koska tietoja ei ole riittävästi, käyttöä raskauden ja imetyksen aikana ei suositella.

Hedelmällisyyttä koskevia tietoja ei ole saatavilla.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Haittavaikutukset

Ihon yliherkkyysreaktioista on ilmoitettu. Niiden yleisyys ei ole tiedossa.

Jos muita haittavaikutuksia ilmenee, on käännyttävä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Yliannostus

Yliannostustapauksista ei ole ilmoitettu.

Farmaseuttiset tiedot

Ei sovelleta.

Farmakologiset vaikutukset tai uskottava teho pitkäaikaisen käytön ja kokemuksen perusteella.

Ei sovelleta.”