ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 176

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
1. heinäkuu 2022


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/1089, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2022, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen Galileo- ja GPS-satelliittinavigointijärjestelmien ja niihin liittyvien sovellusten edistämistä, tarjontaa ja käyttöä koskevan sopimuksen uusimisesta

1

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/1090, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2022, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Uuden-Seelannin toimivaltaisten viranomaisten välistä henkilötietojen vaihtoa koskevan unionin ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2022/1091, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2022, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 annetun asetuksen (EU) 2022/109 muuttamisesta

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1092, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2022, innovaatio-aihetta koskevien tietovaatimusten teknisistä määrittelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2152 mukaisesti ( 1 )

10

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/1093, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2022, Euroopan rauhanrahastosta rahoitettavasta avustustoimenpiteestä, jolla tuetaan Moldovan tasavallan asevoimia

22

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/1094, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2022, muuntogeenistä maissia DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 ja muunnostapahtumista DP4114, MON 810, MIR604 ja NK603 kahta tai kolmea yhdistelemällä muodostettua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 4333)  ( 1 )

26

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/1095, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2022, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY muuttamisesta tiettyjen kansallisten poikkeusten sallimiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 4302)  ( 1 )

33

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/1096, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2022, Korean tasavallan antamien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettujen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa ( 1 )

64

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/1097, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2022, Madagaskarin tasavallan antamien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettujen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa ( 1 )

67

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/1098, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2022, Kosovon antamien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettujen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa ( 1 )

70

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/1099, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2022, Bahrainin kuningaskunnan antamien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettujen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa ( 1 )

73

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/1100, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2022, Ecuadorin tasavallan antamien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettujen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa ( 1 )

76

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

EU:n ja Egyptin assosiaationeuvoston suositus N:o 1/2022, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2022, EU:n ja Egyptin välisen kumppanuuden painopisteistä 2021–2027 [2022/1101]

79

 

*

AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätös N:o 1/2022, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2022, AKT–EU-kumppanuussopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisten siirtymävaiheen toimenpiteiden hyväksymisestä annetun AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätöksen N:o 3/2019 muuttamisesta [2022/1102]

88

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

1.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2022/1089,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2022,

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen Galileo- ja GPS-satelliittinavigointijärjestelmien ja niihin liittyvien sovellusten edistämistä, tarjontaa ja käyttöä koskevan sopimuksen uusimisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 189 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi päätöksellä 2011/901/EU (2) Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen Galileo- ja GPS-satelliittinavigointijärjestelmien ja niihin liittyvien sovellusten edistämistä, tarjontaa ja käyttöä koskevan sopimuksen tekemisen, jäljempänä ’sopimus’ (3). Sopimus allekirjoitettiin Dromoland Castlessa Irlannissa 26 päivänä kesäkuuta 2004, ja se tuli voimaan 12 päivänä joulukuuta 2011.

(2)

Sopimuksen 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti sopimus on voimassa kymmenen vuotta, ja vähintään kolme kuukautta ennen ensimmäisen kymmenvuotiskauden päättymistä osapuolten on ilmoitettava toisilleen siitä, haluavatko ne uusia sopimuksen viiden vuoden kaudeksi. Sopimuksen voimassaolo päättyi 11 päivänä joulukuuta 2021.

(3)

Kumpikin osapuoli on vahvistanut haluavansa uusia sopimuksen viiden vuoden kaudeksi ilman mitään muutoksia sopimukseen. Sopimuksen jatkuvuuden turvaamiseksi tämän päätöksen olisi tultava voimaan kiireellisesti, ja sitä olisi sovellettava 12 päivästä joulukuuta 2021.

(4)

Unionilla on toimivalta omasta puolestaan uusia sopimus, joten Amerikan yhdysvalloille olisi ilmoitettava, että unioni täyttää uusimisen voimaantulopäivästä kaikki sopimuksen mukaiset velvoitteensa Amerikan yhdysvaltojen suhteen.

(5)

Sopimuksen uusiminen olisi sen vuoksi hyväksyttävä unionin puolesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen Galileo- ja GPS-satelliittinavigointijärjestelmien ja niihin liittyvien sovellusten edistämistä, tarjontaa ja käyttöä koskevan sopimuksen uusiminen viiden vuoden kaudeksi.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta Amerikan yhdysvaltojen hallitukselle ilmoituksen siitä, että unioni on saattanut päätökseen sopimuksen uusimisen edellyttämät sisäiset menettelyt sopimuksen 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta seuraavan ilmoituksen:

”Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on, ja käyttää mainitusta päivästä alkaen kaikkia Euroopan yhteisön oikeuksia ja ottaa vastatakseen kaikki Euroopan yhteisön velvoitteet. Sopimuksessa olevat viittaukset ’Euroopan yhteisöön’ on siten tilanteen mukaan ymmärrettävä viittauksiksi ’Euroopan unioniin’.

Euroopan unioni täyttää uusimisen voimaantulopäivästä kaikki sopimuksen mukaiset velvoitteensa Amerikan yhdysvaltojen suhteen.”

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 12 päivästä joulukuuta 2021.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  Hyväksyminen annettu 7 päivänä kesäkuuta 2022 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston päätös 2011/901/EU, annettu 12 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen Galileo- ja GPS-satelliittinavigointijärjestelmien ja niihin liittyvien sovellusten edistämistä, tarjontaa ja käyttöä koskevan sopimuksen tekemisestä (EUVL L 348, 31.12.2011, s. 1).

(3)  Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus Galileo- ja GPS-satelliittinavigointijärjestelmien ja niihin liittyvien sovellusten edistämisestä, tarjonnasta ja käytöstä (EUVL L 348, 31.12.2011, s. 3).


1.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/3


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2022/1090,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2022,

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Uuden-Seelannin toimivaltaisten viranomaisten välistä henkilötietojen vaihtoa koskevan unionin ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan, 88 artiklan ja 218 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/794 (1) säädetään, että Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) voi siirtää henkilötietoja kolmannen maan viranomaiselle muun muassa sellaisen kansainvälisen sopimuksen perusteella, joka on tehty unionin ja kyseisen kolmannen maan välillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 218 artiklan nojalla ja jossa annetaan yksityisyydensuojaa, perusoikeuksia ja yksilön vapauksia koskevat riittävät takeet.

(2)

Neuvosto antoi 13 päivänä toukokuuta 2020 komissiolle luvan aloittaa Uuden-Seelannin kanssa neuvottelut sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Europolin ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Uuden-Seelannin toimivaltaisten viranomaisten välillä.

(3)

Neuvottelut Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Uuden-Seelannin toimivaltaisten viranomaisten välistä henkilötietojen vaihtoa koskevasta Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisestä sopimuksesta, jäljempänä ’sopimus’, saatiin menestyksekkäästi päätökseen, minkä jälkeen sopimuksen teksti parafoitiin kirjeenvaihdolla, jossa vastauskirje vastaanotettiin 3 päivänä joulukuuta 2021.

(4)

Sopimuksessa varmistetaan, että unionin perusoikeuksia, erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan (2) 7, 8 ja 47 artiklassa tunnustettua oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, oikeutta henkilötietojen suojaan sekä oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen, kunnioitetaan kaikilta osin.

(5)

Sopimus ei vaikuta henkilötietojen siirtämiseen tai muun muotoiseen kansallisen turvallisuuden takaamisesta vastaavien viranomaisten väliseen yhteistyöhön eikä rajoita sitä.

(6)

Asetus (EU) 2016/794 sitoo Irlantia, ja sen vuoksi Irlanti osallistuu tämän päätöksen hyväksymiseen.

(7)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.

(8)

Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi lausuntonsa 11/2022 10 päivänä kesäkuuta 2022.

(9)

Sopimus olisi allekirjoitettava unionin puolesta sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan myöhemmin päätökseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa unionin puolesta Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Uuden-Seelannin toimivaltaisten viranomaisten välistä henkilötietojen vaihtoa koskeva Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välinen sopimus, jäljempänä ’sopimus’, sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen (3).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

(2)  EUVL C 326, 26.10.2012, s. 391.

(3)  Sopimuksen teksti julkaistaan yhdessä sen tekemistä koskevan päätöksen kanssa.


ASETUKSET

1.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/5


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/1091,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2022,

unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 annetun asetuksen (EU) 2022/109 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2022/109 (1) vahvistetaan vuodeksi 2022 unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuudet.

(2)

Asetuksessa (EU) 2022/109 vahvistettiin pohjankatkaravulle (Pandalus borealis) väliaikainen suurin sallittu saalis (TAC) ICES-alueella 3a (Kattegat/Skagerrak) siihen asti, että Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) asiaa koskeva tieteellinen lausunto julkaistaan, mikä julkaistiin 9 päivänä toukokuuta 2022. Unionin ja Norjan vuoden 2022 Skagerrakia koskevista kalastusneuvotteluista sovitun pöytäkirjan mukaisesti unioni on neuvotellut kahdenvälisesti Norjan kanssa pohjankatkaravun lopullisten kalastusmahdollisuuksien tasosta ICES-alueilla 3a ja 4a itäinen vuodeksi 2022. Unioni ja Norja sopivat 7 712 tonnin TACista ICES-alueilla 3a ja 4a itäinen, josta 5 398 tonnia jaetaan ICES-alueelle 3a.

(3)

Asetuksessa (EU) 2022/109 vahvistettiin kilohailin (Sprattus sprattus) väliaikaiseksi TACiksi ICES-alueilla 3a (Kattegat/Skagerrak), 2a (Norjanmeri) sekä ICES-suuralueella 4 (Pohjanmeri) 1 päivän heinäkuuta 2022 ja 30 päivän kesäkuuta 2023 väliseksi ajaksi nolla siihen asti, että ICESin asiaa koskeva tieteellinen lausunto julkaistaan, mikä julkaistiin 9 päivänä toukokuuta 2022. Unionin, Norjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2022 kalastusneuvotteluista sovitun pöytäkirjan mukaisesti unioni on neuvotellut kolmenvälisesti Norjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa kilohailin lopullisten kalastusmahdollisuuksien tasosta ICES-alueilla 3a, 2a ja suuralueella 4 1 päivän heinäkuuta 2022 ja 30 päivän kesäkuuta 2023 väliseksi ajaksi. Unioni, Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta sopivat TACiksi 12 570 tonnia ICES-alueella 3a ja 56 120 tonnia ICES-alueella 2a ja suuralueella 4.

(4)

Asetuksessa (EU) 2022/109 vahvistettiin kilohailin TAC 550 tonniksi ICES-alueilla 7d ja 7e (Englannin kanaali) 1 päivän tammikuuta 2022 ja 30 päivän kesäkuuta 2022 väliseksi ajaksi. ICES julkaisi 9 päivänä toukokuuta 2022 tieteellisen lausuntonsa 1 päivän heinäkuuta 2022 ja 30 päivän kesäkuuta 2023 väliseksi ajaksi. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan unionin vuoden 2022 kalastusneuvotteluista sovitun pöytäkirjan mukaisesti unioni on neuvotellut kahdenvälisesti Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa kilohailin kalastusmahdollisuuksien tasosta ICES-alueilla 7d ja 7e 1 päivän heinäkuuta 2022 ja 30 päivän kesäkuuta 2023 väliseksi ajaksi. Unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta sopivat TACiksi 9 200 tonnia ICES-alueilla 7d ja 7e.

(5)

Asetuksessa (EU) 2022/109 vahvistettiin sardellin (Engraulis encrasicolus) TACiksi ICES-suuralueilla 9 ja 10 sekä Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomitean (CECAF) alueeseen 34.1.1 kuuluvilla unionin vesillä 1 päivän heinäkuuta 2022 ja 30 päivän kesäkuuta 2023 väliseksi ajaksi nolla siihen asti, että kyseisen kauden osalta saadaan tieteellinen lausunto. ICES antaa kyseistä kantaa koskevan lausuntonsa kesäkuussa 2022. Sen varmistamiseksi, että kalastustoiminta voi jatkua, kunnes lopullinen TAC vahvistetaan uusimman tieteellisen lausunnon perusteella, olisi asetettava vuoden 2022 heinä-, elo- ja syyskuulle vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen saaliisiin perustuva väliaikainen TAC, 10 061 tonnia.

(6)

Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission Välimeren valkotonnikalaa käsittelevän työryhmän kokous pidettiin 9 ja 10 päivänä helmikuuta 2022. Kokouksessa sovittiin, että kyseiset sopimuspuolet ja yhteistyötä tekevät muut kuin sopimuspuolet, jotka olivat hyväksyneet kokouksessa hyväksytyn jakojärjestelmän, toimittavat kuukausittaiset saalisilmoitukset Välimeren valkotonnikalan (Thunnus alalunga) kohdennetusta kalastuksesta ja neljännesvuosittaiset saalisilmoitukset tämän lajin sivusaaliista. Sen vuoksi on tarpeen määritellä erityiset koodit, joita jäsenvaltioiden on käytettävä kyseisiä saaliita ilmoittaessaan.

(7)

Keltaevätonnikalan (Thunnus albacares) tarkistetut saalisrajoitukset Intian valtameren tonnikalakomission (IOTC) toimivaltaan kuuluvalla alueella saatettiin osaksi unionin oikeutta asetuksella (EU) 2022/109. IOTC:n päätöslauselman 2021/01 mukaisesti tarkistetut saalisrajoitukset eivät enää rajoitu kurenuotta-aluksiin, vaan ne kattavat nyt kaikki keltaevätonnikalan kalastuksessa käytettävät pyydykset. Koska asianomaiset jäsenvaltiot eivät olleet saavuttaneet vuoden 2021 loppuun mennessä yhteisymmärrystä siitä, mikä olisi asianmukaisin tapa jakaa näitä kalastusmahdollisuuksia koskevat tarkistetut saalisrajoitukset, asetuksessa (EU) 2022/109 jäsenvaltioille myönnettiin vuoden 2022 ensimmäiselle puoliskolle väliaikaisena ratkaisuna alustava osuus (50 %) keltaevätonnikalaa koskevasta vuoden 2022 unionin osuudesta IOTC:n alueella. Koska keltaevätonnikalaa koskevat unionin kalastusmahdollisuudet IOTC:n toimivaltaan kuuluvalla alueella on jaettava jäsenvaltioille, jotta unionin kalastuslaivasto voi kalastaa niitä vuonna 2022, neuvoston olisi päätettävä näiden kalastusmahdollisuuksien lopullisesta jaosta, joita ei muuten voitaisi kalastaa. Koska Portugalin pitkäsiimalaivasto pyytää sivusaaliina pienen määrän keltaevätonnikalaa, sovittiin, että Portugalille on aiheellista myöntää kyseisiä sivusaaliita varten 100 tonnia. Kun otetaan huomioon, että muilla pyydyksillä kuin kurenuotta-aluksilla saadut saaliit muodostavat hyvin rajoitetun osan kokonaissaaliista, on aiheellista jakaa nämä kalastusmahdollisuudet kyseistä 100 tonnia lukuun ottamatta kurenuotta-alusten TACiin aiemmin sovelletun jakoperusteen mukaisesti.

(8)

Asetus (EU) 2022/109 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(9)

Asetuksessa (EU) 2022/109 vahvistettuja saalisrajoituksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022. Saalisrajoituksia koskevia, tällä asetuksella käyttöön otettavia säännöksiä olisi sen vuoksi myös sovellettava kyseisestä päivästä. Tällainen taannehtiva soveltaminen ei rajoita oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden soveltamista, koska asianomaisia kalastusmahdollisuuksia lisätään tai niitä ei ole vielä käytetty loppuun. Kiireellisyyden vuoksi, jotta vältetään kalastustoiminnan keskeytyminen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) 2022/109 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) 2022/109 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Neuvoston asetus (EU) 2022/109, annettu 27 päivänä tammikuuta 2022, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 (EUVL L 21, 31.1.2022, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) 2022/109 liitteet seuraavasti:

1)

liitteessä IA:

a)

korvataan A osassa, joka koskee unionin autonomisia kantoja, ensimmäinen taulukko seuraavasti:

”Laji:

Sardelli

Engraulis encrasicolus

Alue:

9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espanja

 

4 812

(1)

Varo-TAC

Portugali

 

5 249

(1)

Unioni

 

10 061

(1)

TAC

 

10 061

(1)

(1)

Kiintiöön saa pyytää vain 1. heinäkuuta 2022 ja 30. syyskuuta 2022 välisenä aikana.”

b)

korvataan B osassa, joka koskee yhteisiä kantoja, alla lueteltuja kantoja koskevat taulukot seuraavasti:

i)

korvataan pohjankatkaravun kalastusmahdollisuuksia ICES-alueella 3a koskeva taulukko seuraavasti:

”Laji:

Pohjankatkarapu

Pandalus borealis

Alue:

3a

(PRA/03A.)

Tanska

 

1 874

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta”

Ruotsi

 

1 009

 

Unioni

 

2 883

 

TAC

 

5 398

 

ii)

korvataan kilohailin ja sen kanssa saatujen sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia ICES-alueella 3a koskeva taulukko seuraavasti:

”Laji:

Kilohaili ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Sprattus sprattus

Alue:

3a

(SPR/03A.)

Tanska

 

8 422

(1)(2)(3)

Analyyttinen TAC

Saksa

 

18

(1)(2)(3)

Ruotsi

 

3 187

(1)(2)(3)

Unioni

 

11 627

(1)(2)(3)

TAC

 

12 570

(2)

(1)

Kiintiöstä saa olla valkoturskan ja koljan sivusaaliita enintään 5 prosenttia (OTH/*03A.). Valkoturskan ja koljan sivusaaliit, jotka luetaan kiintiöön tämän säännöksen nojalla, ja niiden lajien sivusaaliit, jotka luetaan kiintiöön asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 8 kohdan nojalla, saavat yhteenlaskettuna olla enintään 9 prosenttia kiintiöstä.

(2)

Tähän kiintiöön saa pyytää vain 1. heinäkuuta 2022 ja 30. kesäkuuta 2023 välisenä aikana.

(3)

Tästä kiintiöstä voidaan tehdä siirtoja Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin vesille alueilla 2a ja 4. Tällaiset siirrot on kuitenkin annettava ennakolta tiedoksi komissiolle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle.”

iii)

korvataan kilohailin ja sen kanssa saatujen sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin vesillä suuralueella 4 ja Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä ICES-alueella 2a koskeva taulukko seuraavasti:

”Laji:

Kilohaili ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Sprattus sprattus

Alue:

Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin vedet alueella 4; Yhdistyneen kuningaskunnan vedet alueella 2a

(SPR/2AC4-C)

Belgia

 

633

(1)(2)

Analyyttinen TAC

Tanska

 

50 114

(1)(2)

Saksa

 

633

(1)(2)

Ranska

 

633

(1)(2)

Alankomaat

 

633

(1)(2)

Ruotsi

 

1 330

(1)(2)(3)

Unioni

 

53 976

(1)(2)

Norja

 

0

(1)

Färsaaret

 

0

(1)(4)

Yhdistynyt kuningaskunta

 

2 144

(1)

TAC

 

56 120

(1)

(1)

Kiintiöön saa pyytää vain 1. heinäkuuta 2022 ja 30. kesäkuuta 2023 välisenä aikana.

(2)

Kiintiöstä saa olla valkoturskan sivusaaliita enintään 2 prosenttia (OTH/*2AC4C). Valkoturskan sivusaaliit, jotka luetaan kiintiöön tämän säännöksen nojalla, ja niiden lajien sivusaaliit, jotka luetaan kiintiöön asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 8 kohdan nojalla, saavat yhteenlaskettuna olla enintään 9 prosenttia kiintiöstä.

(3)

Tuulenkalat mukaan lukien.

(4)

Voi sisältää sillin sivusaaliita enintään 4 prosenttia.”

iv)

lisätään kilohailin kalastusmahdollisuuksia alueilla 7d ja 7e koskeva taulukko 1 päivän heinäkuuta 2022 ja 30 päivän kesäkuuta 2023 väliseksi ajaksi seuraavasti:

”Laji:

Kilohaili

Sprattus sprattus

Alue:

7d ja 7e

(SPR/7DE.2)

Belgia

 

25

(1)

Analyyttinen TAC

Tanska

 

1 601

(1)

Saksa

 

25

(1)

Ranska

 

345

(1)

Alankomaat

 

345

(1)

Unioni

 

2 341

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta

 

6 859

(1)

TAC

 

9 200

(1)

(1)

Kiintiöön saa pyytää vain 1. heinäkuuta 2022 ja 30. kesäkuuta 2023 välisenä aikana.”

2)

lisätään liitteeseen ID Välimeren valkotonnikalaa koskevan taulukon (ALB/MED) lopullista TACia koskevalle riville kolmas alaviite seuraavasti:

”(3)

Erityisedellytys: Välimeren valkotonnikalan sivusaaliit luetaan tähän kiintiöön, mutta ilmoitetaan erikseen (ALB/MED-BC).”;

3)

korvataan liite IJ seuraavasti:

”LIITE IJ

IOTC:N TOIMIVALTAAN KUULUVA ALUE

Unionin kalastusalusten pyytämät keltaevätonnikalan (Thunnus albacares) saaliit eivät saa ylittää tässä liitteessä vahvistettuja saalisrajoituksia.

Laji:

Keltaevätonnikala

Thunnus albacares

Alue:

IOTC:n toimivaltaan kuuluva alue

(YFT/IOTC)

Ranska

 

27 736

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta

Italia

 

2 367

 

Espanja

 

42 943

 

Portugali

 

100

(1)

Unioni

 

73 146

 

TAC

 

Ei sovelleta

 

(1)

Ainoastaan sivusaaliille. Kohdennettu kalastus ei ole sallittua tässä kiintiössä.


1.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1092,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2022,

innovaatio-aihetta koskevien tietovaatimusten teknisistä määrittelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2152 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yritystilastoista ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla 27 päivänä marraskuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2152 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voitaisiin tuottaa ja toimittaa komissiolle asetuksen (EU) 2019/2152 liitteen II mukaisesti jokaisena parillisena vuotena kyseisen asetuksen liitteessä I mainitun innovaatio-aiheen tietoja, jotka ovat vertailukelpoisia jäsenvaltioiden välillä, sekä varmistaa innovaatio-aiheen yhdenmukaistettuihin käsitteisiin perustuva asianmukainen täytäntöönpano, komissio voi täsmentää muuttujat, mittayksikön, tilaston perusjoukon, luokitukset ja jaottelut, approksimaatioiden käytön ja laatuvaatimukset, tietojen toimittamisen määräajan sekä ensimmäisen viiteajanjakson.

(2)

Tässä asetuksessa vahvistetut toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) 2019/2152 liitteessä I tarkoitetun innovaatio-aiheen osalta jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) viiteajanjaksoa koskevat tiedot tämän asetuksen liitteiden I–III mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 327, 17.12.2019, s. 1.


LIITE I

Toimitettavat tiedot

Muuttujat

Liitteen II mukaisesti

Mittayksikkö

Liitteen II mukaisesti

Tilaston perusjoukko

Kaikki yritykset, joilla on yli 10 työntekijää ja itsenäistä yrittäjää ja joilla on viiteajanjaksolla (1) taloudellista toimintaa NACEn pääluokissa B, C, D, E, H, J, K ja kaksinumerotasoilla 46, 71, 72 tai 73.

Jaottelut

Tietokokonaisuudet liitteen II mukaisesti (muuttujien jaottelut) ja liitteen III mukaisesti (yritysten jaottelut)

Approksimaatioiden käyttö ja laatuvaatimukset

Tilastoyksikkö ”yritys”

Kun raportointiyksikkö on osa yritystä, jäsenvaltiot voivat käyttää asianmukaista tilastollista menetelmää tuottaakseen ja toimittaakseen Eurostatille tietoja tilastoyksiköstä ”yritys”. Menetelmä on kuvattava metatiedoissa ja laaturaportoinnissa.

Yhdenmukaisuus kansallisen yritysrekisterin kanssa

Jäsenvaltioiden on arvioitava kerättyjen tietojen ja asetuksen (EU) 2019/2152 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa yritysrekisterissä olevien tietojen välinen yhdenmukaisuus vähintään muuttujien ”yritysten lukumäärä”, ”yrityksen työntekijät ja itsenäiset yrittäjät”, ”yrityksen kokonaisliikevaihto” ja ”yrityksen ikä” osalta. Jäsenvaltioiden on raportoitava arvioinnin tuloksista metatiedoissa ja laaturaportoinnissa.

Tietojen toimittamisen määräaika

Lopulliset ja validoidut tiedot: T + 18 kuukautta viitevuoden jälkeen

Ensimmäinen viitevuosi

2022


(1)  Asetuksen (EU) 2019/2152 liitteen II mukaisesti aiheen innovaatio ”viiteajanjakso on kolmen vuoden jakso ennen kunkin parillisen kalenterivuoden päättymistä”, eli ajanjakso, johon kuuluu kaksi viitevuotta edeltävää vuotta sekä viitevuosi.


LIITE II

Tietokokonaisuudet

Muuttujan nimi

Muuttujien jaotteluluokat

Yrityksen toimiala /

Yrityksen jaottelu(t) (1) /

Mittayksikkö

Viiteajanjakson aikana käyttöön otetut tuoteinnovaatiot (2)

Käyttöön otetut uudet tai parannetut

1)

tavarat

2)

palvelut

Kaikki yritykset /

DA /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä)

Viiteajanjakson aikana käyttöön otetut markkinoiden kannalta uudet tuoteinnovaatiot

Käyttöön otetut uudet tai parannetut tavarat tai palvelut,

1)

joita kilpailijat eivät ole aiemmin tarjonneet

2)

jotka ovat samanlaisia tai hyvin samanlaisia kuin kilpailijoiden jo tarjoamat tuotteet

Tuoteinnovaatioita tehneet yritykset /

DA /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä)

Innovatiivisista tuotteista saatu liikevaihto

Tuotteista saatu liikevaihto:

1)

viiteajanjakson aikana käyttöön otetut tuotteet, joita kilpailijat eivät ole aiemmin tarjonneet

2)

viiteajanjakson aikana käyttöön otetut tuotteet, jotka ovat samanlaisia tai hyvin samanlaisia kuin kilpailijoiden jo tarjoamat tuotteet

3)

viiteajanjakson aikana muuttumattomat tai vain vähän muutetut tuotteet

Tuoteinnovaatioita tehneet yritykset /

DA; ICC /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä), tuhatta euroa

Viiteajanjakson aikana käyttöön otettujen tuoteinnovaatioiden kehittäjä

Tuoteinnovaatiot kehitettiin

1)

yrityksen omin voimin

2)

yhteistyössä yrityksen ja muiden yritysten tai organisaatioiden kanssa

3)

mukauttamalla tai muuttamalla muiden yritysten tai organisaatioiden alun perin kehittämiä tuotteita

4)

muiden yritysten tai organisaatioiden toimesta

Tuoteinnovaatioita tehneet yritykset /

DA /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä)

Viiteajanjakson aikana käyttöön otetut liiketoimintaprosessiin liittyvät innovaatiot

Käyttöön otetut uudet tai parannetut prosessit:

1)

menetelmät tavaroiden tuottamiseksi tai kehittämiseksi tai palvelujen tarjoamiseksi

2)

logistiikka-, toimitus- tai jakelumenetelmät

3)

tietojenkäsittely- tai viestintämenetelmät

4)

kirjanpitoa ja muita hallinnollisia toimenpiteitä koskevat menetelmät

5)

liiketoimintakäytännöt prosessien tai ulkoisten suhteiden hallinnointiin

6)

töiden jakamisen, päätöksenteon ja henkilöstöhallinnon organisointimenetelmät

7)

myynninedistämis-, pakkaus-, hinnoittelu-, tuotesijoittelu- ja jälkimarkkinointimenetelmät

Kaikki yritykset /

DA /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä)

Viiteajanjakson aikana käyttöön otettujen liiketoimintaprosessiin liittyvien innovaatioiden kehittäjä

Liiketoimintaprosessiin liittyvät innovaatiot kehitettiin

1)

yrityksen omin voimin

2)

yhteistyössä yrityksen ja muiden yritysten tai organisaatioiden kanssa

3)

mukauttamalla tai muuttamalla muiden yritysten tai organisaatioiden alun perin kehittämiä liiketoimintaprosesseja

4)

muiden yritysten tai organisaatioiden toimesta

Liiketoimintaprosessiin liittyviä innovaatioita tehneet yritykset

DA /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä)

Viiteajanjakson aikana tehdyt liiketoimintamalliin liittyvät innovaatiot (valinnainen muuttuja)

Merkittäviä muutoksia

1)

tuotteiden tai palvelujen kuluttajille tuottamaan arvoon

2)

tulojen muodostumisen tapaan

3)

tuotteiden valmistukseen ja jakeluun

4)

asiakassuhteisiin

5)

suhteissa toimittajiin tai yhteistyökumppaneihin

Kaikki yritykset /

DA; ICC (valinnainen) /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä)

Innovaatiotoiminta viiteajanjakson aikana

Tutkimus ja tuotekehitys:

1)

tutkimus ja tuotekehitys on yrityksen sisäistä, valitse lisäksi kohta 2 tai 3

2)

jatkuvaa

3)

satunnaista

4)

tutkimus ja tuotekehitys ulkoistettu

Innovaatiotoiminta, josta ei seurannut innovaatiota viiteajanjakson aikana

5)

jatkuu viitevuoden lopussa

6)

hylätty tai keskeytetty

7)

saatu valmiiksi, mutta ei johtanut innovaation käyttöön ottoon

Kaikki yritykset /

DA /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä)

Innovaatiotoiminnan kustannukset viitevuonna

Innovaatiomenot

(1–3 pakollisia, 4–7 valinnaisia)

1)

yrityksen oma tutkimus ja tuotekehitys

2)

ulkoistettu tutkimus ja tuotekehitys

3)

kaikki muut innovaatiomenot, valitse 4–7

4)

innovaatioiden parissa työskentelevä oma henkilöstö

5)

innovaatiotoimintaa varten muualta ostetut palvelut, materiaalit ja tarvikkeet

6)

innovaatioihin tarvitut tuotantohyödykkeet

7)

muut innovaatiotoiminnan kustannukset

Innovaatiotoimintaa harjoittavat yritykset /

DA /

(tuhatta euroa)

Syyt sille, että innovaatiotoimintaa ei ole ollut enemmän viiteajanjakson aikana

1)

resurssien puute, esim. rahoituksen, pätevän henkilöstön tai materiaalin puute

2)

muut kuin resurssien puutteesta johtuvat syyt, esim. strategiset syyt, ajankohta huono innovaatioille, muut prioriteetit, liian suuret riskit, matalat tuotto-odotukset

3)

innovaatiotoiminnalle ei ole tarvetta

Innovaatiotoimintaa harjoittavat yritykset /

DA; ICC /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä)

Syyt sille, että innovaatiotoimintaa ei ole ollut lainkaan viiteajanjakson aikana

1)

resurssien puute, esim. rahoituksen, pätevän henkilöstön tai materiaalin puute

2)

muut kuin resurssien puutteesta johtuvat syyt, esim. strategiset syyt, ajankohta huono innovaatioille, muut prioriteetit, liian suuret riskit, matalat tuotto-odotukset

3)

innovaatiotoiminnalle ei ole tarvetta

Yritykset, jotka eivät harjoita innovaatiotoimintaa /

DA; ICC /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä)

Immateriaalioikeudet (valinnainen muuttuja)

1)

patenttihakemus

2)

teollisoikeudellisen mallisuojan rekisteröinti

3)

tavaramerkin rekisteröinti

4)

tekijänoikeusvaade

5)

liikesalaisuuksien käyttö

6)

omien immateriaalioikeuksien lisensointi

7)

omien immateriaalioikeuksien myynti (tai luovuttaminen)

8)

immateriaalioikeuksien vaihto (yhdistäminen, vastavuoroinen käyttö jne.)

Kaikki yritykset /

DA; ICC (valinnainen) /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä)

Yrityksen toimintaolosuhteet viiteajanjakson aikana (valinnainen muuttuja)

Kilpailuympäristön erityispiirteet:

1)

tavarat tai palvelut vanhentuvat nopeasti

2)

tulevaa teknistä kehitystä on vaikea ennustaa

3)

yrityksen tavarat tai palvelut voidaan helposti korvata kilpailijan tavaroilla tai palveluilla

4)

uusien kilpailijoiden tulo markkinoille uhkaa yrityksen markkina-asemaa

5)

kilpailijoiden toimia on vaikea ennustaa

6)

kysynnän muutoksia on vaikea ennustaa

7)

kova kilpailu ulkomailta

8)

hinnankorotukset johtavat asiakkaiden menetyksiin

Kaikki yritykset /

DA; ICC (valinnainen) /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä) Likert-asteikolla

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä

Strategioiden merkitys yrityksen taloudelliselle suorituskyvylle viiteajanjakson aikana (valinnainen muuttuja)

Yrityksen painopisteet:

1)

olemassa olevien tavaroiden tai palvelujen parantaminen

2)

uusien tavaroiden tai palvelujen käyttöönotto

3)

alhainen hinta (hintajohtajuus)

4)

korkea laatu (laatujohtajuus)

5)

suuri valikoima tavaroita tai palveluja

6)

vain yksi tai pieni määrä keskeisiä tavaroita tai palveluja

7)

olemassa olevien asiakkaiden tyytyväisyys

8)

uusien asiakkaiden hankinta

9)

standardoidut tavarat tai palvelut

10)

asiakkaille räätälöidyt ratkaisut

Kaikki yritykset /

DA; ICC (valinnainen) /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä) Likert-asteikolla

Korkea

Keskisuuri

Matala

Ei tärkeä

Räätälöinti ja yhteiskehittäminen viiteajanjakson aikana (valinnainen muuttuja)

Tavarat tai palvelut on

1)

kehitetty yhdessä käyttäjien kanssa (yhteiskehittäminen)

2)

suunniteltu ja kehitetty erityisesti vastaamaan tiettyjen käyttäjien tarpeisiin (räätälöinti)

3)

kehitetty samanlaisiksi kaikille käyttäjille (standardoidut tavarat tai palvelut)

Kaikki yritykset /

DA; ICC (valinnainen) /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä)

Yhteistyö muiden yritysten tai organisaatioiden kanssa viiteajanjakson aikana

Yhteistyön tavat:

1)

tutkimus ja tuotekehitys

2)

muu innovaatiotoiminta (lukuun ottamatta tutkimusta ja tuotekehitystä)

3)

kaikki muu liiketoiminta

Yhteistyö tutkimuksen ja tuotekehityksen tai muun innovaatiotoiminnan alalla yhteistyökumppanien kanssa, jotka ovat

4)

yrityssektorilta

5)

yrityssektorin ulkopuolelta

Kaikki yritykset /

DA; ICC /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä)

Innovointiyhteistyökumppanin tyyppi jaoteltuna sijainnin mukaan viiteajanjakson aikana (valinnainen muuttuja)

Yhteistyökumppanit yrityssektorilta (kohdat 1–6):

1)

konsultit, kaupalliset laboratoriot tai yksityiset tutkimuslaitokset

2)

laitteiden, materiaalien, komponenttien tai ohjelmistojen toimittajat

3)

asiakkaat

4)

kilpailijat

5)

muut

Yhteistyökumppanit omasta konsernista:

6)

omaan konserniin kuuluvat yritykset

Yhteistyökumppanit yrityssektorin ulkopuolelta (kohdat 7–10):

7)

yliopistot ja korkeakoulut

8)

hallitukset tai julkiset tutkimuslaitokset

9)

julkisen sektorin asiakkaat

10)

voittoa tavoittelemattomat järjestöt

Jokaisen yhteistyökumppanin sijainti:

11)

oma maa

12)

toinen EU- tai ETA-maa

13)

kaikki muut maat

Yritykset, joilla on innovaatioyhteistyökumppaneita /

DA; ICC (valinnainen) /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä)

Rahoituksen saatavuus viiteajanjakson aikana

Rahoitustyyppi:

1)

pääomarahoitus

2)

velkarahoitus

Kaikkien rahoitustyyppien osalta:

3)

ei myönnetty

4)

myönnetty

5)

myönnetty ja käytetty osittain tai kokonaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen tai muuhun innovaatiotoimintaan

Kaikki yritykset /

DA; ICC /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä)

Julkinen rahoitustuki eri hallintotasoilta viiteajanjakson aikana

Julkinen rahoitustuki

1)

paikallis- tai alueviranomaisilta

2)

kansalliselta hallitukselta

3)

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin ohjelmasta (Horisontti 2020, Horisontti Eurooppa)

4)

muu rahoitustuki Euroopan unionin toimielimeltä

Kaikkien julkisten rahoitustukien osalta:

5)

myönnetty

6)

myönnetty ja käytetty osittain tai kokonaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen tai muuhun innovaatiotoimintaan

Kaikki yritykset /

DA; ICC /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä)

Verokannustimet tai -vähennykset viiteajanjakson aikana (valinnainen muuttuja)

Verohyvitykset tai -vähennykset on käytetty

1)

tutkimukseen ja tuotekehitykseen tai muuhun innovaatiotoimintaan

2)

kaikkeen muuhun toimintaan

Kaikki yritykset /

DA; ICC (valinnainen) /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä)

Ilmastonmuutokseen liittyvien tekijöiden merkitys viiteajanjakson aikana (valinnainen muuttuja)

Ilmastonmuutokseen liittyvät tekijät:

1)

valtion ilmastonmuutokseen liittyvä politiikka tai toimenpiteet

2)

lisääntynyt asiakaskysyntä tuotteille, joilla lievennetään ilmastonmuutosta tai sopeudutaan siihen (esim. vähähiiliset tuotteet)

3)

ilmastonmuutoksesta johtuva kustannusten tai tuotantopanoksen hinnan nousu (esim. korkeammat vakuutusmaksut, korkeammat veden hinnat, prosessien tai laitosten mukauttaminen)

4)

sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat vaikutukset (esim. vahingot tai häiriöt)

Kaikki yritykset /

DA; ICC (valinnainen) /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä) Likert-asteikolla

Korkea

Keskisuuri

Matala

Ei koske

Ympäristön kannalta hyödylliset innovaatiot viiteajanjakson aikana

Yrityksessä saavutetut ympäristöhyödyt:

1)

vähentynyt materiaalien tai veden käyttö tuotantoyksikköä kohden

2)

vähentynyt energiankäyttö tai pienentynyt hiilijalanjälki (eli pienemmät hiilidioksidin kokonaispäästöt)

3)

maaperän, veden tai ilman pilaantumisen tai valo- ja äänisaasteen väheneminen

4)

osa materiaaleista on korvattu vähemmän saastuttavilla tai vaarattomammilla tuotteilla

5)

osa fossiilisesta energiasta on korvattu uusiutuvalla energialla

6)

jätteitä, vettä tai materiaaleja on kierrätetty omaan käyttöön tai myyntiin

7)

luonnon monimuotoisuuden suojelu

Ympäristöhyödyt, jotka saavutetaan loppukäyttäjän kuluttaessa tavaroita tai palveluita:

8)

vähentynyt energiankäyttö tai pienentynyt hiilijalanjälki

9)

maaperän, veden tai ilman pilaantumisen tai valo- ja äänisaasteen väheneminen

10)

tuotteen kierrätyksen helpottaminen

11)

tuotteen käyttöiän pidentäminen valmistamalla pitkäikäisempiä, kestävämpiä tai helpommin korjattavia tuotteita

12)

luonnon monimuotoisuuden suojelu

Kaikki yritykset /

DA; ICC (valinnainen) /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä) sen mukaan, onko luonnonsuojelun edistäminen ollut

merkittävää

merkityksetöntä

Taustatekijöiden merkitys ympäristön kannalta hyödyllisten innovaatioiden kehitykseen viiteajanjakson aikana (valinnainen muuttuja)

Taustatekijät:

1)

olemassa oleva ympäristölainsäädäntö

2)

olemassa olevat ympäristöverot ja -maksut

3)

odotettavissa oleva ympäristölainsäädäntö tai -verotus

4)

valtiolta saatavat avustukset, tuet ja muut taloudelliset kannustimet ympäristöinnovaatioille

5)

tämän hetkinen tai odotettavissa oleva markkinakysyntä ympäristöinnovaatioille

6)

yrityksen maineen parantaminen

7)

ympäristön kannalta hyviä käytäntöjä tukevat vapaaehtoiset toimet tai aloitteet yrityksen toimialalla

8)

korkeat energia-, vesi- tai materiaalikustannukset

9)

julkisten hankintasopimusten vaatimusten täyttäminen

Yritykset, joilla on ympäristön kannalta hyödyllisiä innovaatioita /

DA; ICC (valinnainen) /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä) Likert-asteikolla

Korkea

Keskisuuri

Matala

Ei tärkeä

Innovatiivisten koneiden, laitteiden tai ohjelmistojen hankinta viiteajanjakson aikana (valinnainen muuttuja)

Hankituissa koneissa, laitteissa tai ohjelmistoissa käytetään

1)

samaa tai parannettua teknologiaa, jota yrityksessä on aiemmin käytetty

2)

uutta teknologiaa, jota yrityksessä ei ole aiemmin käytetty

Kaikki yritykset /

DA; ICC (valinnainen) /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä)

Yritykset

Vuosi:

(kohta 1 pakollinen, kohta 2 valinnainen)

1)

viitevuonna

2)

kahtena viitevuotta edeltävänä vuonna

Kaikki yritykset /

DA; ICC; SG /

Yritysten lukumäärä

Yrityksen työntekijät ja itsenäiset yrittäjät

Vuosi:

(kohta 1 pakollinen, kohta 2 valinnainen)

1)

viitevuonna

2)

kahtena viitevuotta edeltävänä vuonna

Kaikki yritykset /

DA; ICC; SG /

Työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien lukumäärä

Korkeakoulutetun henkilöstön osuus yrityksen henkilöstöstä viitevuonna (valinnainen muuttuja)

1)

0 %

2)

1 % – alle 5 %

3)

5 % – alle 10 %

4)

10 % – alle 25 %

5)

25 % – alle 50 %

6)

50 % – alle 75 %

7)

75 % tai enemmän

Kaikki yritykset /

DA; ICC (valinnainen) /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä)

Yrityksen kokonaisliikevaihto

Vuosi:

(kohta 1 pakollinen, kohta 2 valinnainen)

1)

viitevuonna

2)

kahtena viitevuotta edeltävänä vuonna

Kaikki yritykset /

DA; ICC; SG /

(tuhatta euroa)

Liikevaihto asiakkaiden sijaintipaikan mukaan viitevuonna (valinnainen muuttuja)

Asiakkaiden sijaintipaikka:

1)

oma maa

2)

toinen EU- tai ETA-maa

3)

kaikki muut maat

Kaikki yritykset /

DA; ICC (valinnainen) /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä), tuhatta euroa

Yrityksen kokonaismenot viitevuonna (valinnainen muuttuja)

Kokonaismenot luokittain:

1)

koneiden, laitteiden, rakennusten ja muiden aineellisten hyödykkeiden hankinta

2)

markkinointi, brändin kehittäminen, mainonta

3)

oman henkilöstön koulutus

4)

tuotesuunnittelu

5)

ohjelmistokehitys, tietokantatyö ja data-analyysi

6)

omien immateriaalioikeuksien rekisteröinti, haku ja valvonta sekä muilta ostetut tai lisensoidut immateriaalioikeudet

Kaikki yritykset /

DA; ICC (valinnainen) /

(tuhatta euroa)

Yrityksen ikä viitevuonna

Yritys on perustettu

1)

vuonna 2020 tai myöhemmin

2)

vuonna 2018 tai 2019

3)

vuosien 2014 ja 2017 välillä

4)

vuonna 2013 tai aiemmin

Kaikki yritykset /

DA; ICC /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä)

Konsernin tyyppi viitevuonna (valinnainen muuttuja)

Yritys

1)

ei kuulu konserniin

2)

kuuluu konserniin

Jos vastaus on 2), pääkonttori on

3)

omassa maassa, valitse vaihtoehto 4) tai 5)

4)

kaikki konserniin kuuluvat yritykset ovat samassa maassa

5)

konserniin kuuluvia yrityksiä on muissa maissa

Kaikki yritykset /

DA; ICC (valinnainen) /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä), maan nimi

Yhden tai useamman konserniin kuuluvan yrityksen välinen toiminta viiteajanjaksolla (valinnainen muuttuja)

Konsernin muista yrityksistä vastaanotettu

1)

tekninen tietämys

2)

taloudelliset resurssit

3)

henkilöstö

4)

sisäinen liiketoiminta

Konsernin muille yrityksille luovutettu

5)

tekninen tietämys

6)

taloudelliset resurssit

7)

henkilöstö

8)

ulkoistettu liiketoiminta

Yritykset, jotka kuuluvat konserniin /

DA; ICC (valinnainen) /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä) jaoteltuna seuraavasti:

toinen yritys on samassa maassa

toinen yritys on ulkomailla

Rahoitus konsernin sisäisillä lainoilla viiteajanjaksolla (valinnainen muuttuja)

Konsernin sisäisillä lainoilla haettu rahoitus:

1)

ei myönnetty

2)

myönnetty

3)

myönnetty ja käytetty osittain tai kokonaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen tai muuhun innovaatiotoimintaan

Yritykset, jotka kuuluvat konserniin /

DA; ICC (valinnainen) /

Esiintyvyys (yritysten lukumäärä)


(1)  Lyhenteet selitetään liitteessä III.

(2)  Asetuksen (EU) 2019/2152 liitteen II mukaisesti aiheen innovaatio ”viiteajanjakso on kolmen vuoden jakso ennen kunkin parillisen kalenterivuoden päättymistä”, eli ajanjakso, johon kuuluu kaksi viitevuotta edeltävää vuotta sekä viitevuosi.


LIITE III

Yritysten jaottelut

Yrityksen jaottelu

Koodi

Yritysten jaotteluluokat

Yksityiskohtaiset tiedot toiminnasta: taloudellinen toiminta (erittäin yksityiskohtaisesti), suuruusluokka, innovaatiostatus

DA (1)

Jaottelut taloudellisen toiminnan (yksityiskohtaisesti), henkilöstöön perustuvan kokoluokan (työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien määrä yhteensä) ja innovaatiostatuksen mukaan

Toimialajaottelu:

NACEn pääluokkien ja kaksinumerotasojen aggregaatit sekä pääluokat ja kaksinumerotasot: B+C+D+E+46+H+J+K+71 + 72 + 73, B+C+D+E, B, C, 10 + 11 + 12, 13 + 14 + 15, 16 + 17 + 18, 19 + 20 + 21, 22 + 23, 24 + 25, 26 + 27 + 28, 29 + 30, 31 + 32 + 33, D, E, 36 + 37; 38 + 39, 46+H+J+K+71 + 72 + 73, 46, H, 49 + 50 + 51, 52 + 53, J, 58 + 59 + 60, 61 + 62 + 63, K, 71, 72, 73, 71 + 72 + 73

Kokoluokan jaottelu henkilöstön mukaan (työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien määrä yhteensä) (vain B+C+D+E+46+H+J+K+71 + 72 + 73, B+C+D+E, B, C, D, E, 46+H+J+K+71 + 72 + 73, 46, H, J, K, 71 + 72 + 73):

Työntekijöiden määrä: 10–49, 50–249, 250 tai enemmän

Innovaatiostatus:

Kaikki perusjoukon yritykset (yhteensä)

Innovaatiotoimintaa harjoittavat yritykset (2)

Yritykset, jotka eivät harjoita innovaatiotoimintaa

Innovaatioiden perustiedot: Taloudellinen toiminta (yleisellä tasolla), kokoluokka, innovaatioprofiili

ICC

Jaottelut toiminnan (yleisellä tasolla), henkilöstöön perustuvan kokoluokan (työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien määrä yhteensä) ja innovaatioprofiilin mukaan

Toimialajaottelu:

NACEn pääluokkien ja kaksinumerotasojen aggregaatit B+C+D+E+46+H+J+K+71 + 72 + 73, B+C+D+E, 46+H+J+K+71 + 72 + 73

Henkilöstöön perustuvan kokoluokan mukaan (työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien määrä yhteensä):

Työntekijöiden määrä: 10–49, 50–249, 250 tai enemmän

Innovaatioprofiilien jaottelu:

Kaikki perusjoukon yritykset (yhteensä)

Innovaatiotoimintaa harjoittavat yritykset (profiili I + profiili II + profiili III + profiili IV + profiili V)

Yritykset, jotka eivät harjoita innovaatiotoimintaa (profiili VI + profiili VII)

Yritykset, jotka ovat ottaneet käyttöön innovaation (profiili I + profiili II + profiili III + profiili IV)

Yritykset, jotka eivät ole ottaneet käyttöön innovaatiota (profiili V + profiili VI + profiili VII)

Yritykset, joilla on innovointivalmiuksia (profiili I + profiili II + profiili III + profiili V)

Yritykset, joilla ei ole innovointivalmiuksia (profiili IV + profiili VI + profiili VII)

Yritykset, jotka tekevät tutkimusta ja tuotekehitystä (profiili IA + profiili IIA + profiili IIIA + profiili IVA + profiili VA)

Yritykset, jotka eivät tee tutkimusta ja tuotekehitystä (profiili IB + profiili IIB + profiili IIIB + profiili IVB + profiili VB + profiili VI + profiili VII)

Yrityksen sisäiset tuoteinnovaattorit, jotka ovat kehittäneet uutuuksia markkinoille (profiili I)

Yrityksen sisäiset tuoteinnovaattorit, jotka ovat kehittäneet tuotteita, jotka eivät ole uutuuksia markkinoilla (profiili II)

Yrityksen sisäiset liiketoimintaprosessien innovaattorit, jotka eivät innovoi tuotteita (profiili III) (valinnainen)

Innovaattorit, jotka eivät itse kehitä innovaatioita (profiili IV) (valinnainen)

Innovaatiotoimintaa harjoittavat henkilöt, jotka eivät ole innovaattoreita (profiili V) (valinnainen)

Henkilöt, jotka eivät harjoita innovaatiotoimintaa eivätkä ole innovaattoreita, mutta joilla on potentiaalia innovointiin (profiili VI)

Henkilöt, jotka eivät harjoita innovaatiotoimintaa eivätkä ole innovaattoreita ja joilla ei ole potentiaalia innovointiin (profiili VII)

Yritysten erityisryhmät

SG

Jaottelut toiminnan (yleisellä tasolla), henkilöstöön perustuvan kokoluokan (työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien määrä yhteensä) ja yritystyypin (innovaatiot) mukaan.

Toimialajaottelu:

NACEn pääluokkien ja kaksinumerotasojen aggregaatit B+C+D+E+46+H+J+K+71 + 72 + 73, B+C+D+E, 46+H+J+K+71 + 72 + 73

Henkilöstöön perustuvan kokoluokan mukaan (työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien määrä yhteensä):

Työntekijöiden määrä: 10–49, 50–249, 250 tai enemmän

Yritystyyppi (innovaatiot):

Kaikki perusjoukon yritykset

Yritykset, jotka ovat tehneet vähintään yhden tuoteinnovaation

Yritykset, jotka ovat tehneet vähintään yhden palveluinnovaation

Yritykset, jotka ovat tehneet vähintään yhden tuoteinnovaation (tavarat tai palvelut), jollaista ei ollut aiemmin markkinoilla (markkinoille uusi)

Yritykset, jotka ovat tehneet vähintään yhden tuoteinnovaation (tavarat tai palvelut), jollainen on jo ollut markkinoilla (yritykselle uusi)

Yritykset, jotka ovat tehneet vähintään yhden liiketoimintaprosessiin liittyvän innovaation (riippumatta siitä minkätyyppinen liiketoimintaprosessiin liittyvä innovaatio on kyseessä)

Yritykset, jotka ovat tehneet tuoteinnovaatioita, mutta eivät liiketoimintaprosessiin liittyviä innovaatioita

Yritykset, jotka ovat tehneet tuoteinnovaatioita, mutta eivät liiketoimintaprosessiin liittyviä innovaatioita

Yritykset, jotka ovat tehneet liiketoimintaprosessiin liittyviä innovaatioita, mutta eivät tuoteinnovaatioita

Yritykset, jotka ovat tehneet sekä tuoteinnovaatioita että liiketoimintaprosessiin liittyviä innovaatioit

Yritykset, jotka ulkoistavat tutkimusta ja tuotekehitystä, mutta eivät tee tutkimusta ja tuotekehitystä sisäisesti

Yritykset, jotka harjoittavat innovaatiotoimintaa (tuoteinnovaatioita, liiketoimintaprosessiin liittyviä innovaatioita, valmistunutta, meneillään olevaa tai hylättyä innovaatiotoimintaa) mutta eivät tee tutkimusta ja tuotekehitystä sisäisesti tai ulkoistettuna


(1)  Jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti kattaa myös NACE-pääluokat A, F, G, I.

(2)  Yritykset, jotka ovat tehneet tuoteinnovaatioita tai liiketoimintaprosessiin liittyviä innovaatioita, joilla on valmiita innovaatioita (joita ei ole otettu käyttöön viiteajanjakson aikana), meneillään olevaa tai hylättyä innovaatiotoimintaa, yrityksen sisäistä tai ulkoistettua tutkimusta ja tuotekehitystä.


PÄÄTÖKSET

1.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/22


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/1093,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2022,

Euroopan rauhanrahastosta rahoitettavasta avustustoimenpiteestä, jolla tuetaan Moldovan tasavallan asevoimia

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan ja 41 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksen (YUTP) 2021/509 (1) mukaisesti perustettiin Euroopan rauhanrahasto, jäljempänä ’rauhanrahasto’, jonka avulla unionin jäsenvaltiot rahoittavat unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alalla toteuttamia toimia rauhan säilyttämiseksi, konfliktien ehkäisemiseksi ja kansainvälisen turvallisuuden lujittamiseksi perussopimuksen 21 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti. Erityisesti päätöksen (YUTP) 2021/509 1 artiklan 2 kohdan nojalla rauhanrahasto voi rahoittaa toimia, joilla lujitetaan kolmansien valtioiden sekä alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen sotilaallisiin ja puolustusasioihin liittyviä valmiuksia.

(2)

Euroopan unionin vuoden 2016 ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian tavoitteena on turvallisuuden ja puolustuksen vahvistaminen, unionin itäisen naapuruston valtioiden ja yhteiskuntien selviytymiskykyyn investoiminen, konflikteja ja kriisejä koskevan yhdennetyn lähestymistavan muodostaminen, yhteistyöhön perustuvien alueellisten järjestelmien edistäminen ja tukeminen, sekä kansainväliseen oikeuteen, ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattaminen mukaan luettuina, perustuvan globaalin hallinnan vahvistaminen.

(3)

Neuvosto hyväksyi 21 päivänä maaliskuuta 2022 strategisen kompassin tavoitteenaan olla vahvempi ja suorituskykyisempi turvallisuuden tuottaja, myös lisäämällä rauhanrahaston käyttöä kumppaneiden puolustusvoimavarojen tukemiseen.

(4)

Unioni on vahvaa, riippumatonta ja vaurasta Moldovan tasavaltaa tukeakseen sitoutunut tiiviiseen suhteeseen, joka perustuu Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan väliseen assosiaatiosopimukseen (2), jäljempänä ’assosiaatiosopimus’, mukaan lukien pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue, ja edistämään poliittista assosiaatiota ja taloudellista yhdentymistä samalla tukien voimakkaasti Moldovan tasavallan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä. Assosiaatiosopimuksen 5 artiklan nojalla unioni ja Moldovan tasavalta tehostavat vuoropuheluaan ja yhteistyötään ja edistävät asteittaista lähentymistä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla, yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTPP) mukaan lukien, ja käsittelevät erityisesti konfliktien estämiseen ja kriisinhallintaan sekä alueelliseen vakauteen, aseriisuntaan, asesulkuun sekä aseiden ja niiden viennin valvontaan liittyviä kysymyksiä.

(5)

Unioni tunnustaa Moldovan tasavallan merkittävän panoksen unionin yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, mukaan lukien jatkuva osallistuminen Malissa toteutettavaan Euroopan unionin koulutusoperaatioon.

(6)

Tämä päätös perustuu neuvoston päätökseen (YUTP) 2021/2136 (3), joka koskee unionin jatkuvaa sitoumusta tukea Moldovan tasavallan asevoimien valmiuksien vahvistamista ensisijaisia tarpeita koskevilla aloilla.

(7)

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäljempänä ’korkea edustaja’, osoitetussa 20 päivänä huhtikuuta 2022 päivätyssä kirjeessään Moldovan tasavallan varapääministeri sekä ulkoasioista ja Eurooppaan integroitumisesta vastaava ministeri pyysi unionilta päätöksen (YUTP) 2021/509 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti Moldovan tasavallan asevoimille tukea, jolla vahvistetaan logistiikan, liikkuvuuden, johtamisen ja valvonnan, kyberpuolustuksen, miehittämättömän ilmatiedustelun ja taktisen viestinnän palvelujen valmiuksia.

(8)

Avustustoimenpiteet on määrä toteuttaa ottaen huomioon päätöksessä (YUTP) 2021/509 vahvistetut periaatteet ja vaatimukset ja erityisesti noudattaen neuvoston yhteistä kantaa 2008/944/YUTP (4) sekä rauhanrahastosta rahoitettavien tulojen ja menojen täytäntöönpanosta annettujen sääntöjen mukaisesti.

(9)

Neuvosto vahvistaa olevansa sitoutunut suojelemaan, edistämään ja toteuttamaan ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja demokratian periaatteita sekä lujittamaan oikeusvaltiota ja hyvää hallintotapaa Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan, ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja kansainvälisen oikeuden, erityisesti ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden, mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Perustaminen, tavoitteet, soveltamisala ja kesto

1.   Perustetaan Moldovan tasavaltaa, jäljempänä ’tuensaaja’, hyödyttävä avustustoimenpide, joka rahoitetaan Euroopan rauhanrahastosta, jäljempänä ’rauhanrahasto’.

2.   Avustustoimenpiteen yleisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa Moldovan tasavallan asevoimien valmiuksia, jotta voidaan parantaa kansallista turvallisuutta, vakautta ja selviytymiskykyä puolustusalalla unionin toimintapolitiikan mukaisesti. Euroopan rauhanrahastosta aiemmin annetun tuen pohjalta avustustoimenpide mahdollistaa sen, että Moldovan tasavallan asevoimat voivat parantaa operatiivista tehokkuutta, nopeuttaa unionin normien noudattamista ja yhteentoimivuutta ja siten paremmin suojella siviilejä kriiseissä ja hätätilanteissa. Avustustoimenpide myös vahvistaa tuensaajan valmiuksia, jotka koskevat sen osallistumista unionin YTPP-sotilasoperaatioihin sekä muihin monikansallisiin operaatioihin. Avustustoimenpiteen erityistavoitteena on vahvistaa Moldovan tasavallan asevoimien logistiikan, liikkuvuuden, johtamisen ja valvonnan, kyberpuolustuksen, miehittämättömän ilmatiedustelun ja taktisen viestinnän yksiköiden valmiuksia.

3.   Edellä 2 kohdassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi avustustoimenpiteestä rahoitetaan seuraavien laitteiden, joita ei ole suunniteltu tappavan voiman aikaansaamiseen, tarvikkeiden ja palvelujen, mukaan lukien tarvikkeisiin liittyvä ja avustustoimenpiteestä tuettu koulutus Moldovan tasavallan asevoimien maavoimien yksikköjen komennolle, toimittaminen:

a)

logistiset välineet;

b)

liikkumisvälineet;

c)

hallinta- ja ohjauslaitteet;

d)

kyberpuolustusvälineet;

e)

miehittämättömät ilmasta käsin käytettävät tiedustelulaitteet;

f)

taktiset satelliittiviestintälaitteet.

4.   Avustustoimenpiteen kesto on 36 kuukautta tulojen ja menojen hyväksyjänä toimivan avustustoimenpiteiden hallinnoijan ja tämän päätöksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen välisen ensimmäisen sopimuksen tekopäivästä päätöksen (YUTP) 2021/509 32 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

2 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1.   Avustustoimenpiteeseen liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 40 000 000 euroa.

2.   Kaikkia menoja hallinnoidaan päätöksen (YUTP) 2021/509 ja rauhanrahastosta rahoitettavien tulojen ja menojen täytäntöönpanosta annettujen sääntöjen mukaisesti.

3 artikla

Järjestelyt tuensaajan kanssa

1.   Korkea edustaja toteuttaa tuensaajan kanssa tarvittavat järjestelyt sen varmistamiseksi, että tuensaaja noudattaa tässä päätöksessä asetettuja vaatimuksia ja ehtoja, edellytyksenä avustustoimenpiteen mukaisen tuen antamiselle.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin järjestelyihin on sisällyttävä määräyksiä, joilla tuensaaja velvoitetaan varmistamaan, että

a)

avustustoimenpiteestä tuetut Moldovan tasavallan asevoimien yksiköt noudattavat asiaankuuluvaa kansainvälistä oikeutta, erityisesti ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

b)

kaikkea avustustoimenpiteen puitteissa annettua omaisuutta käytetään asianmukaisesti ja tehokkaasti niihin tarkoituksiin, joita varten se on annettu;

c)

kaikkea avustustoimenpiteen puitteissa annettua omaisuutta huolletaan riittävästi sen käyttökuntoisuuden ja operatiivisen käytettävyyden varmistamiseksi omaisuuden elinkaaren aikana;

d)

mitään avustustoimenpiteen puitteissa annettua omaisuutta ei menetetä eikä siirretä ilman päätöksen (YUTP) 2021/509 nojalla perustetun rahastokomitean suostumusta muille kuin kyseisissä järjestelyissä yksilöidyille henkilöille tai yhteisöille sen elinkaaren lopussa.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin järjestelyihin on sisällyttävä määräyksiä avustustoimenpiteen mukaisen tuen keskeyttämisestä ja lopettamisesta, jos tuensaajan todetaan rikkoneen 2 kohdassa vahvistettuja velvoitteita.

4 artikla

Täytäntöönpano

1.   Korkea edustaja on vastuussa tämän päätöksen täytäntöönpanon varmistamisesta päätöksen (YUTP) 2021/509 ja rauhanrahastosta rahoitettavien tulojen ja menojen täytäntöönpanosta annettujen sääntöjen mukaisesti, noudattaen rauhanrahastosta rahoitettavia avustustoimenpiteitä varten tarvittavien toimenpiteiden ja valvonnan arvioimista ja määrittämistä koskevaa yhdennettyä menetelmäkehystä.

2.   Edellä 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen toimien täytäntöönpanosta huolehtivat

a)

Viron puolustusinvestointikeskus 1 artiklan 3 kohdan a, b, c, e ja f alakohdan osalta sekä

b)

sähköisen hallinnon akatemia 1 artiklan 3 kohdan d alakohdan osalta.

5 artikla

Seuranta, valvonta ja arviointi

1.   Korkea edustaja varmistaa, että tuensaajan 3 artiklan mukaisesti vahvistettujen velvoitteiden noudattamista seurataan. Kyseisen seurannan avulla saadaan tietoa 3 artiklan mukaisesti vahvistettujen velvoitteiden rikkomisen asiayhteydestä ja riskeistä ja se auttaa myös ehkäisemään tällaisia rikkomisia, mukaan lukien ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset avustustoimenpiteestä tuetuissa Moldovan tasavallan asevoimien yksiköissä.

2.   Laitteiden ja tarvikkeiden toimituksenjälkeinen valvonta järjestetään seuraavasti:

a)

toimituksen todentaminen, jossa loppukäyttäjänä toimivat asevoimat allekirjoittavat toimitustodistukset omistusoikeuden siirron yhteydessä;

b)

inventaarioraportointi, jossa tuensaaja raportoi vuosittain yksilöityjen tavaroiden inventaariosta, kunnes poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea, jäljempänä ’PTK’, ei enää katso tällaista raportointia tarpeelliseksi;

c)

paikalla tehtävät tarkastukset, joissa tuensaaja antaa korkealle edustajalle mahdollisuuden suorittaa pyynnöstä tarkastuksen paikan päällä.

3.   Korkea edustaja tekee avustustoimenpiteestä jäsennellyn ensimmäisen arvion muodossa olevan arvioinnin kuuden kuukauden kuluttua laitteiden ensimmäisestä toimituksesta. Tähän voi sisältyä paikalla tehtäviä käyntejä avustustoimenpiteen puitteissa toimitettujen laitteiden, tarvikkeiden ja palvelujen tarkastamiseksi, tai mitä tahansa muita tehokkaassa muodossa olevia itsenäisesti hankittuja tietoja. Lopullinen arviointi suoritetaan sen jälkeen, kun avustustoimenpiteen mukaisten laitteiden, tarvikkeiden ja palvelujen toimittaminen on saatu päätökseen, ja siinä arvioidaan, onko avustustoimenpide edistänyt esitettyjen tavoitteiden saavuttamista.

6 artikla

Raportointi

Korkea edustaja antaa täytäntöönpanokaudella PTK:lle puolivuosittaiset selvitykset avustustoimenpiteen täytäntöönpanosta päätöksen (YUTP) 2021/509 63 artiklan mukaisesti. Avustustoimenpiteiden hallinnoijan on ilmoitettava säännöllisesti päätöksellä (YUTP) 2021/509 perustetulle rahastokomitealle tuloista ja menoista kyseisen päätöksen 38 artiklan mukaisesti, myös toimittamalla tiedot osallistuvista toimittajista ja alihankkijoista.

7 artikla

Keskeyttäminen ja lopettaminen

1.   PTK voi päättää keskeyttää avustustoimenpiteen täytäntöönpanon kokonaan tai osittain päätöksen (YUTP) 2021/509 64 artiklan mukaisesti.

2.   PTK voi suosittaa, että neuvosto lopettaa avustustoimenpiteen.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2021/509, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2021, Euroopan rauhanrahaston perustamisesta ja päätöksen (YUTP) 2015/528 kumoamisesta (EUVL L 102, 24.3.2021, s. 14).

(2)  EUVL L 260, 30.8.2014, s. 4.

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2021/2136, annettu 2 päivänä joulukuuta 2021, Euroopan rauhanrahastosta rahoitettavasta avustustoimenpiteestä, jolla tuetaan Moldovan tasavallan asevoimia (EUVL L 432, 3.12.2021, s. 63).

(4)  Neuvoston yhteinen kanta 2008/944/YUTP, vahvistettu 8 päivänä joulukuuta 2008, sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä (EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99).


1.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/26


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/1094,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2022,

muuntogeenistä maissia DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 ja muunnostapahtumista DP4114, MON 810, MIR604 ja NK603 kahta tai kolmea yhdistelemällä muodostettua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla C(2022) 4333)

(Ainoastaan hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Belgiaan sijoittautunut Pioneer Overseas Corporation toimitti 2 päivänä toukokuuta 2018 Yhdysvaltoihin sijoittautuneen yrityksen Pioneer Hi-Bred International, Inc. puolesta Alankomaiden kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti hakemuksen muuntogeenistä maissia DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamiseksi markkinoille, jäljempänä ’hakemus’. Hakemus kattoi myös muuntogeenistä maissia DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden saattamisen markkinoille muuhun kuin elintarvike- ja rehukäyttöön, viljelyä lukuun ottamatta. Lisäksi hakemus kattoi sellaisten tuotteiden markkinoille saattamisen, jotka sisältävät jotakin muuntogeenisen maissin DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 muodostavista kymmenestä muunnostapahtumien geenimuunnosyhdistelmästä, koostuvat niistä tai on valmistettu niistä. Geenimuunnosyhdistelmälle MON 810 × NK603 on jo myönnetty lupa komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2018/2045 (2).

(2)

Tämä päätös kattaa muuntogeenisen maissin DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 ja loput yhdeksän hakemuksessa mainittua geenimuunnosyhdistelmää: MIR604 × NK603 × DP4114, MON 810 × NK603 × DP4114, MON 810 × MIR604 × DP4114, MON 810 × MIR604 × NK603, NK603 × DP4114, MIR604 × DP4114, MIR604 × NK603, MON 810 × DP4114 ja MON 810 × MIR604.

(3)

Hakemus sisälsi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 artiklan 5 kohdan ja 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY (3) liitteessä II vahvistettujen periaatteiden mukaisesti suoritetun riskinarvioinnin tiedot ja päätelmät. Se sisälsi myös mainitun direktiivin liitteissä III ja IV edellytetyt tiedot ja liitteen VII mukaisen ympäristövaikutusten seurantasuunnitelman.

(4)

Pioneer Hi-Bred International, Inc. pyysi 24 päivänä tammikuuta 2022 päivätyllä kirjeellä, että komissio siirtäisi Pioneer Hi-Bred International, Inc:n oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat kaikkia muuntogeenisiä tuotteita koskevia vireillä olevia hakemuksia, Corteva Agriscience LLC:lle. Corteva Agriscience LLC vahvisti hyväksyvänsä Pioneer Hi-Bred International, Inc:n ehdottaman luvanhaltijan muutoksen ja ilmoitti komissiolle, että sen edustaja unionissa on Corteva Agriscience Belgium B.V.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, antoi 7 päivänä maaliskuuta 2022 puoltavan lausunnon (4) asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 ja 18 artiklan mukaisesti. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että muuntogeeninen maissi DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603, sellaisena kuin se on kuvattu hakemuksessa, on yhtä turvallista kuin sen ei-muuntogeeninen vertailukohde ja testatut ei-muuntogeeniset vertailulajikkeet, kun tarkastellaan niiden mahdollisia vaikutuksia ihmisten ja eläinten terveyteen sekä ympäristöön. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi lisäksi, että muuntogeenisen maissin DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 nauttiminen ei aiheuta ravitsemuksellista huolta. Aiemmin arvioidun geenimuunnosyhdistelmän osalta ei todettu uusia turvallisuushuolia, minkä vuoksi muuntogeenistä maissia MON 810 × NK603 koskevat aiemmat päätelmät pysyvät voimassa. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että loppujen yhdeksän geenimuunnosyhdistelmän odotetaan olevan yhtä turvallisia ja ravitsevia kuin muunnostapahtumat DP4114, MON 810, MIR604 ja NK603, aiemmin arvioitu geenimuunnosyhdistelmä ja neljä muunnostapahtumaa sisältävä maissi DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603.

(6)

Lausunnossaan elintarviketurvallisuusviranomainen tarkasteli kaikkia niitä kysymyksiä ja huolenaiheita, joita jäsenvaltiot olivat tuoneet esiin asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 artiklan 4 kohdassa ja 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa kansallisten toimivaltaisten viranomaisten antamissa lausunnoissa.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, että hakijan toimittama ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma, joka sisältää yleisen seurantasuunnitelman, on tuotteiden esitettyjen käyttötarkoitusten mukainen.

(8)

Kun otetaan huomioon kyseiset päätelmät, muuntogeenistä maissia DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 ja sen edellä tarkoitettuja geenimuunnosyhdistelmiä sisältävien, niistä koostuvien tai niistä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattaminen olisi sallittava hakemuksessa lueteltuja käyttötarkoituksia varten.

(9)

Jokaiselle tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvalle muuntogeeniselle organismille olisi osoitettava yksilöllinen tunniste komission asetuksen (EY) N:o 65/2004 (5) mukaisesti.

(10)

Tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta ei näytä olevan tarpeen esittää muita erityisiä merkitsemisvaatimuksia kuin ne, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1830/2003 (6) 4 artiklan 6 kohdassa. Jotta kuitenkin varmistetaan, että näitä tuotteita käytetään tällä päätöksellä myönnetyn luvan rajoissa, kyseisten tuotteiden, elintarvikkeita lukuun ottamatta, merkinnöissä olisi oltava selkeä maininta, ettei niitä ole tarkoitettu viljelykäyttöön.

(11)

Luvanhaltijan olisi toimitettava vuosittain raportit ympäristövaikutusten seurantasuunnitelmassa esitettyjen toimien täytäntöönpanosta ja tuloksista. Tulokset olisi esitettävä komission päätöksessä 2009/770/EY (7) vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

(12)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon perusteella ei ole tarpeen asettaa erityisiä ehtoja tai rajoituksia, jotka koskevat muuntogeenistä maissia DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 ja sen edellä mainittuja geenimuunnosyhdistelmiä sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden ja rehun markkinoille saattamista, käyttöä ja käsittelyä, mukaan lukien markkinoille saattamisen jälkeen toteutettavaa kulutuksen seurantaa koskevat vaatimukset, tai tiettyjen ekosysteemien tai ympäristöjen tai maantieteellisten alueiden suojelua asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 artiklan 5 kohdan e alakohdan ja 18 artiklan 5 kohdan e alakohdan mukaisesti.

(13)

Kaikki tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden lupaa koskevat asiaankuuluvat tiedot olisi kirjattava asetuksen (EY) N:o 1829/2003 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin.

(14)

Tästä päätöksestä on ilmoitettava bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmän kautta biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan sopimuspuolille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1946/2003 (8) 9 artiklan 1 kohdan ja 15 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

(15)

Pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa. Tämä täytäntöönpanosäädös katsottiin tarpeelliseksi, ja puheenjohtaja toimitti sen muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi. Muutoksenhakukomitea ei antanut lausuntoa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muuntogeeniset organismit ja yksilölliset tunnisteet

Muuntogeeniselle maissille (Zea mays L.), sellaisena kuin se määritellään tämän päätöksen liitteessä olevassa b kohdassa, osoitetaan seuraavat yksilölliset tunnisteet asetuksen (EY) N:o 65/2004 mukaisesti:

a)

yksilöllinen tunniste DP-ØØ4114-3 × MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6 muuntogeeniselle maissille DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603

b)

yksilöllinen tunniste SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6 × DP-ØØ4114-3 muuntogeeniselle maissille MIR604 × NK603 × DP4114

c)

yksilöllinen tunniste MON-ØØ81Ø-6× MON-ØØ6Ø3-6 × DP-ØØ4114-3 muuntogeeniselle maissille MON 810 × NK603 × DP4114

d)

yksilöllinen tunniste MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × DP-ØØ4114-3 muuntogeeniselle maissille MON 810 × MIR604 × DP4114

e)

yksilöllinen tunniste MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6 muuntogeeniselle maissille MON 810 × MIR604 × NK603

f)

yksilöllinen tunniste MON-ØØ6Ø3-6 × DP-ØØ4114-3 muuntogeeniselle maissille NK603 × DP4114

g)

yksilöllinen tunniste SYN-IR6Ø4-5 × DP-ØØ4114-3 muuntogeeniselle maissille MIR604 × DP4114

h)

yksilöllinen tunniste SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6 muuntogeeniselle maissille MIR604 × NK603

i)

yksilöllinen tunniste MON-ØØ81Ø-6 × DP-ØØ4114-3 muuntogeeniselle maissille MON 810 × DP4114

j)

yksilöllinen tunniste MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 muuntogeeniselle maissille MON 810 × MIR604.

2 artikla

Lupa

Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 4 artiklan 2 kohtaa ja 16 artiklan 2 kohtaa seuraaville tuotteille myönnetään lupa tässä päätöksessä vahvistetuin edellytyksin:

a)

elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, jotka sisältävät 1 artiklassa tarkoitettua muuntogeenistä maissia, koostuvat siitä tai on valmistettu siitä

b)

rehu, joka sisältää 1 artiklassa tarkoitettua muuntogeenistä maissia, koostuu siitä tai on valmistettu siitä

c)

tuotteet, jotka sisältävät 1 artiklassa tarkoitettua muuntogeenistä maissia tai koostuvat siitä, muuhun kuin a ja b alakohdassa tarkoitettuun käyttöön, viljelyä lukuun ottamatta.

3 artikla

Merkitseminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1830/2003 4 artiklan 6 kohdassa säädettyjä merkitsemisvaatimuksia sovellettaessa ”organismin nimi” on ”maissi”.

2.   Ilmaisu ”ei viljelyyn” on mainittava edellä 1 artiklassa tarkoitettua muuntogeenistä maissia sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden merkinnöissä ja saateasiakirjoissa, lukuun ottamatta 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita.

4 artikla

Havaitsemismenetelmä

Edellä 1 artiklassa tarkoitetun muuntogeenisen maissin havaitsemiseen on käytettävä liitteessä olevassa d kohdassa esitettyä menetelmää.

5 artikla

Ympäristövaikutusten seuranta

1.   Luvanhaltijan on varmistettava, että liitteessä olevassa h kohdassa esitetty ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma otetaan käyttöön ja pannaan täytäntöön.

2.   Luvanhaltijan on toimitettava komissiolle vuotuiset raportit seurantasuunnitelmassa esitettyjen toimien toteuttamisesta ja tuloksista päätöksessä 2009/770/EY vahvistetun lomakkeen mukaisesti.

6 artikla

Yhteisön rekisteri

Liitteessä esitetyt tiedot on kirjattava asetuksen (EY) N:o 1829/2003 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin.

7 artikla

Luvanhaltija

Luvanhaltija on Corteva Agriscience LLC, jonka edustaja unionissa on Corteva Agriscience Belgium B.V.

8 artikla

Voimassaolo

Tätä päätöstä sovelletaan kymmenen vuoden ajan sen tiedoksiantopäivästä.

9 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu yritykselle Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268–1054, Yhdysvallat, jonka edustaja unionissa on Corteva Agriscience Belgium B.V., Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgia.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2022.

Komission puolesta

Stella KYRIAKIDES

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/2045, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018, muuntogeenistä maissia NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 327, 21.12.2018, s. 65).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta (EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1).

(4)  EFSA GMO Panel (muuntogeenisiä organismeja käsittelevä EFSAn tiedelautakunta), 2022. Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 and sub-combinations, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2018-150). EFSA Journal 2022;20(3):7134, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7134.

(5)  Komission asetus (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille (EUVL L 10, 16.1.2004, s. 5).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24).

(7)  Komission päätös 2009/770/EY, tehty 13 päivänä lokakuuta 2009, raportointilomakkeiden vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti seurantatulosten ilmoittamiseksi muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön, tuotteina tai tuotteissa niiden saattamiseksi markkinoille (EUVL L 275, 21.10.2009, s. 9).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1946/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, muuntogeenisten organismien valtioiden rajat ylittävistä siirroista (EUVL L 287, 5.11.2003, s. 1).


LIITE

a)   Hakija ja luvanhaltija:

Nimi

:

Corteva Agriscience LLC

Osoite

:

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268–1054, Yhdysvallat;

edustaja unionissa: Corteva Agriscience Belgium B.V., Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgia.

b)   Tuotteiden nimet ja ominaispiirteet:

1)

elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, jotka sisältävät e kohdassa tarkoitettua muuntogeenistä maissia (Zea mays L.) tai koostuvat siitä tai on valmistettu siitä

2)

rehu, joka sisältää e kohdassa tarkoitettua muuntogeenistä maissia (Zea mays L.) tai koostuu siitä tai on valmistettu siitä

3)

tuotteet, jotka sisältävät e kohdassa tarkoitettua muuntogeenistä maissia (Zea mays L.) tai koostuvat siitä, muuhun kuin 1 ja 2 alakohdassa tarkoitettuun käyttöön, viljelyä lukuun ottamatta.

Muuntogeeninen maissi DP-ØØ4114-3 ilmentää pat-geeniä, joka antaa sietokyvyn glufosinaattiammoniumiin pohjautuvia rikkakasvien torjunta-aineita vastaan, ja cry1F-, cry34Ab1- ja cry35Ab1-geenejä, jotka antavat vastustuskyvyn tiettyjä perhostuholaisia ja tiettyjä kovakuoriaisiin kuuluvia tuholaisia vastaan

Muuntogeeninen maissi MON-ØØ81Ø-6 ilmentää cry1Ab-geeniä, joka antaa vastustuskyvyn tiettyjä perhostuholaisia vastaan.

Muuntogeeninen maissi SYN-IR6Ø4-5 ilmentää mcry3A-geeniä, joka antaa vastustuskyvyn tiettyjä kovakuoriaisiin kuuluvia tuholaisia vastaan. Lisäksi geneettisessä muuntamisessa käytettiin merkkigeeninä PMI-proteiinia koodaavaa pmi-geeniä.

Muuntogeeninen maissi MON-ØØ6Ø3-6 ilmentää CP4 epsps- ja CP4 epsps L214P -geenejä, jotka antavat sietokyvyn glyfosaattiin pohjautuvia rikkakasvien torjunta-aineita vastaan.

c)   Merkitseminen:

1)

Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1830/2003 4 artiklan 6 kohdassa säädettyjä merkitsemisvaatimuksia sovellettaessa ”organismin nimi” on ”maissi”.

2)

Jäljempänä e kohdassa tarkoitettua muuntogeenistä maissia sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden, lukuun ottamatta b kohdan 1 alakohdassa tarkoitettuja tuotteita, merkinnöissä ja saateasiakirjoissa on oltava maininta ”ei viljelyyn”.

d)   Havaitsemismenetelmä:

1)

Tapahtumakohtaiset kvantitatiiviset PCR-tekniikkaan perustuvat menetelmät ovat ne, jotka on validoitu muuntogeenisiä maissitapahtumia DP-ØØ4114-3, MON-ØØ81Ø-6, SYN-IR6Ø4-5 ja MON-ØØ6Ø3-6 varten ja lisäksi varmennettu maissilla DP-ØØ4114-3 × MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6.

2)

Validoija: asetuksella (EY) N:o 1829/2003 perustettu EU:n vertailulaboratorio, validointi julkaistu osoitteessa http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3)

Vertailumateriaali: AOCS 0607 (maissin SYN-IR6Ø4-5 osalta) on saatavilla American Oil Chemists’ Societyn kautta osoitteessa https://www.aocs.org/crm#maize ja ERM®-BF439 (maissin DP-ØØ4114-3 osalta), ERM®-BF413 (maissin MON-ØØ81Ø-6 osalta) ja ERM®-BF415 (maissin MON-ØØ6Ø3-6 osalta) ovat saatavilla Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen kautta osoitteessa https://crm.jrc.ec.europa.eu/.

e)   Yksilölliset tunnisteet:

DP-ØØ4114-3× MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6;

SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6 × DP-ØØ4114-3;

MON-ØØ81Ø-6× MON-ØØ6Ø3-6 × DP-ØØ4114-3;

MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × DP-ØØ4114-3;

MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6;

MON-ØØ6Ø3-6 × DP-ØØ4114-3;

SYN-IR6Ø4-5 × DP-ØØ4114-3;

SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6;

MON-ØØ81Ø-6 × DP-ØØ4114-3;

MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5.

f)   Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan liitteen II mukaisesti vaadittavat tiedot:

[Bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmä, kirjausnumero: julkaistaan yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisterissä tiedoksiannon yhteydessä].

g)   Tuotteiden markkinoille saattamista, käyttöä ja käsittelyä koskevat ehdot tai rajoitukset:

Ei tarpeen.

h)   Ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma:

Direktiivin 2001/18/EY liitteen VII mukainen ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma. [Se on jo mainittu johdanto-osan 3 kappaleessa.]

[Linkki: suunnitelma julkaistaan yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisterissä]

i)   Markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden käytön osalta:

Ei tarpeen.

Huomautus:

linkkejä asianmukaisiin asiakirjoihin on ehkä muutettava ajoittain. Kyseiset muutokset saatetaan yleisön tietoon päivittämällä yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteri.

1.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/33


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/1095,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2022,

vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY muuttamisesta tiettyjen kansallisten poikkeusten sallimiseksi

(tiedoksiannettu numerolla C(2022) 4302)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista 24 päivänä syyskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2008/68/EY liitteessä I oleva I.3 jakso, liitteessä II oleva II.3 jakso ja liitteessä III oleva III.3 jakso sisältävät luettelot kansallisista poikkeuksista, joiden ansiosta on mahdollista ottaa huomioon kansalliset erityisolot. Tietyt jäsenvaltiot ovat pyytäneet useita muutoksia sallittuihin poikkeuksiin.

(2)

Komissio on tutkinut ja arvioinut kyseiset poikkeuspyynnöt ja todennut, että ne täyttävät direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitetut ehdot. Nämä poikkeukset olisi sallittava.

(3)

Koska direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaa I.3 jaksoa ja liitteessä II olevaa II.3 jaksoa olisi näin ollen muutettava, ne on selkeyden vuoksi syytä korvata.

(4)

Direktiiviä 2008/68/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä luetellut jäsenvaltiot saavat panna täytäntöön liitteessä esitetyt poikkeukset, jotka koskevat vaarallisten aineiden kuljetuksia niiden alueella.

2 artikla

Muutetaan direktiivin 2008/68/EY liitteet I ja II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2022.

Komission puolesta

Adina-Ioana VĂLEAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13.


LIITE

Muutetaan direktiivin 2008/68/EY liitteet I ja II seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä I oleva I.3 jakso seuraavasti:

I.3   Kansalliset poikkeukset

Jäsenvaltioita koskevat poikkeukset, jotka on myönnetty niiden alueella tapahtuvia vaarallisten aineiden kuljetuksia varten direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan nojalla.

Poikkeusten numerointi: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO

=

maantie

a/bi/bii

=

6 artiklan 2 kohdan a/bi/bii alakohta

MS

=

jäsenvaltion lyhenne

nn

=

järjestysnumero

Poikkeukset direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla

BE Belgia

RO-a-BE-2

Aihe: Eri luokkien aineita sisältäneiden puhdistamattomien tyhjien konttien kuljettaminen.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.6

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Rahtikirjassa on oltava maininta ”puhdistamattomia tyhjiä pakkauksia, jotka ovat sisältäneet eri luokkien aineita”.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Derogation 6-97

Viimeinen voimassaolopäivä: 31. joulukuuta 2028

RO-a-BE-3

Aihe: Poikkeuksen RO-a-HU-2 hyväksyminen

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: poikkeus 4-2004

Viimeinen voimassaolopäivä: 31. joulukuuta 2028

RO-a-BE-4

Aihe: Poikkeus kaikista ADR-sopimuksen vaatimuksista, kun kyseessä ovat enintään 1 000:n kotitalouskäyttöön tarkoitetun käytetyn ionisavuilmaisimen keräyspisteiden kautta tapahtuvat kotimaan kuljetukset käsittelylaitokseen Belgiassa savuilmaisimien lajittelua ja keräämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: kaikki vaatimukset

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Ionisavuilmaisimien säteilyyn kotitalouskäytössä liittyvien näkökohtien osalta ei edellytetä viranomaisvalvontaa silloin, kun savuilmaisintyyppi on hyväksytty. ADR-sopimuksen vaatimuksia ei myöskään sovelleta tällaisten savuilmaisimien kuljettamiseen loppukäyttäjälle. (ks. 1.7.1.4. e).

Direktiivissä 2002/96/EY (sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta) edellytetään, että käytetyt savuilmaisimet lajitellaan keräämisen yhteydessä piirilevyjen käsittelyn varmistamiseksi ja ionisavuilmaisimien osalta radioaktiivisten aineiden poistamiseksi. Lajittelun ja keräämisen mahdollistamiseksi on laadittu suunnitelma, jolla kotitalouksia kannustetaan tuomaan käytetyt savuilmaisimet keräyspisteeseen, josta ne voidaan kuljettaa käsittelylaitokseen suoraan tai toisen keräyspisteen taikka välivaraston kautta.

Keräyspisteissä on metallisäiliöitä, joihin mahtuu enintään 1 000 savuilmaisinta. Säiliöön pakatut savuilmaisimet voidaan kuljettaa keräyspisteistä yhdessä muiden jätteiden kanssa välivarastoon tai käsittelylaitokseen. Säiliössä on merkintä ”Savuilmaisin”.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Savuilmaisimien lajittelua ja keräämistä koskeva suunnitelma on osa edellytyksiä, joita sovelletaan hyväksyttyjen laitteiden hävittämiseen ja joista säädetään seuraavan säädöksen 3 §:n 1 momentin d kohdan 2 alakohdassa: Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Huomautuksia: Tätä poikkeusta tarvitaan käytettyjen ionisavuilmaisimien lajittelun ja keräämisen mahdollistamiseksi.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2026

DK Tanska

RO-a-DK-2

Aihe: Räjähde- ja sytytinpakkausten tiekuljetus samassa ajoneuvossa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.5.2.2

Direktiivin liitteen sisältö: Yhteenpakkaamista koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisten aineiden tiekuljetuksissa on noudatettava ADR-määräyksiä

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 1.

Huomautuksia: Käytännössä on tarpeellista, että räjähteet voidaan kuormata yhteen sytytinten kanssa samaan ajoneuvoon, kun näitä tavaroita kuljetetaan niiden varastointipaikalta työmaalle ja takaisin.

Kun vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevaa Tanskan lainsäädäntöä muutetaan, Tanskan viranomaiset sallivat tällaiset kuljetukset seuraavin ehdoin:

1.

Ryhmän D räjähteitä saa kuljettaa enintään 25 kg.

2.

Ryhmän B sytyttimiä saa kuljettaa enintään 200 kappaletta.

3.

Sytyttimet ja räjähteet on pakattava erikseen UN-sertifioituihin pakkauksiin direktiivin 94/55/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2000/61/EY, säännösten mukaisesti.

4.

Sytyttimiä sisältävän pakkauksen ja räjähteitä sisältävän pakkauksen välisen etäisyyden on oltava vähintään yksi metri. Etäisyyden on säilyttävä myös äkillisessä jarrutuksessa. Sytyttimiä sisältävät pakkaukset ja räjähteitä sisältävät pakkaukset on sijoitettava siten, että ne voidaan poistaa nopeasti ajoneuvosta.

5.

Kaikkia muita vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevia sääntöjä on noudatettava.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2026

RO-a-DK-3

Aihe: Sellaisten kotitalouksista ja yrityksistä jätteistä huolehtimista varten kerättyjen pakkausten ja esineiden tiekuljetus, jotka sisältävät tiettyyn luokkaan kuuluvien vaarallisten aineiden jätteitä tai jäämiä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Osat 2, 3 ja 6 sekä luvut 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 8.1 ja 8.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokitusta koskevat määräykset, erityismääräykset, pakkausmääräykset, lähettämismenettelyt, pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset, kuljetusyksiköitä ja mukana pidettäviä varusteita koskevat määräykset ja koulutusvaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kotitalouksista tai yrityksistä peräisin olevista jätteistä huolehtimista varten kerättyjä sisäpakkauksia ja esineitä, jotka sisältävät tiettyyn luokkaan kuuluvien vaarallisten aineiden jätteitä tai jäämiä, voidaan pakata toistensa kanssa tiettyihin samoihin ulkopakkauksiin ja/tai lisäpäällyksiin ja kuljettaa erityisten lähettämismenettelyjen mukaisesti, pakkaamiseen ja merkitsemiseen liittyvät rajoitukset mukaan luettuina. Vaarallisten aineiden määrä sisäpakkausta, ulkopakkausta ja/tai kuljetusyksikköä kohden on rajoitettu.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Huomautuksia: Jätehuollosta vastaavien tahojen ei ole mahdollista soveltaa kaikkia direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson määräyksiä, kun kotitalouksista ja yrityksistä on kerätty jätteistä huolehtimista varten vaarallisten aineiden jäämiä sisältäviä jätteitä. Jätteet sisältyvät tavallisesti vähittäiskaupassa myytyihin pakkauksiin.

Viimeinen voimassaolopäivä: 1. tammikuuta 2025

DE Saksa

RO-a-DE-1

Aihe: Autonosien, joiden luokitustunnus on 1.4G, yhteenpakkaaminen ja yhteenkuormaus eräiden vaarallisten aineiden kanssa (n4).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 4.1.10 ja 7.5.2.1

Direktiivin liitteen sisältö: Yhteenpakkaamista ja yhteenkuormausta koskevat säännökset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: YK-numeroihin 0431 ja 0503 kuuluvia aineita voidaan kuormata yhteen tiettyjen vaarallisten esineiden kanssa (autonvalmistukseen liittyvät tuotteet) tiettyinä määrinä, jotka on lueteltu poikkeuksessa. Arvoa 1 000 (vastaa 1.1.3.6.4 kohtaa) ei saa ylittää.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Huomautuksia: Poikkeusta tarvitaan autojen turvalaitteiden nopeiden toimitusten mahdollistamiseksi paikallisen kysynnän mukaisesti. Koska kyseessä oleva tuotevalikoima on laaja, näitä tuotteita ei yleensä varastoida paikallisissa autokorjaamoissa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-a-DE-2

Aihe: Poikkeus vaatimukseen, jonka mukaan 1.1.3.6 kohdassa määriteltyjen tiettyjen vaarallisten aineiden määrien mukana on oltava rahtikirja ja lähettäjän vakuutus (n1).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.1 ja 5.4.1.1.6

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirjan sisältö.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kaikki luokat luokkaa 7 lukuun ottamatta: rahtikirjaa ei tarvita, jos kuljetettavien tavaroiden määrä ei ylitä 1.1.3.6 kohdassa annettuja määriä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Huomautuksia: Pakkausten merkinnöissä ja varoituslipukkeissa annettujen tietojen katsotaan riittävän kotimaisissa kuljetuksissa, sillä rahtikirja ei aina sovellu kuljetuksiin, joihin liittyy paikallista jakelua.

Komissio on kirjannut poikkeuksen numerolla 22 (direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-a-DE-3

Aihe: Mittanormaalien ja polttoainepumppujen kuljettaminen (tyhjinä ja puhdistamattomina).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: YK-numeroita 1 202, 1 203 ja 1 223 koskevat määräykset.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkaus, merkinnät, asiakirjat, kuljetus- ja käsittelyohjeet, ajoneuvon miehistön ohjeet.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poikkeuksen soveltamista varten määritellään sovellettavat määräykset ja lisäsäännökset; 1 000 litraan saakka: puhdistamattomia tyhjiä pakkauksia vastaavat määräykset; yli 1 000 litraa: säiliöitä koskevien tiettyjen määräysten noudattaminen; kuljetus ainoastaan tyhjänä ja puhdistamattomana.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Huomautuksia: Luettelo nro 7, 38 ja 38a.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-a-DE-5

Aihe: Lupa yhteenpakkaamiseen.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 4.1.10.4 MP2

Direktiivin liitteen sisältö: Yhteenpakkaaminen kielletty.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Luokat 1.4S, 2, 3 ja 6.1; lupa pakata yhteen luokan 1.4S esineitä (pienten aseiden ammuksia), aerosoleja (luokka 2) sekä luokkiin 3 ja 6.1 kuuluvia puhdistus- ja käsittelyaineita (YK-numerot lueteltu) yhdistelmiksi, joita myydään pakkausryhmään II kuuluvassa yhteisessä pakkauksessa pieninä määrinä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Huomautuksia: Luettelo nro 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f ja 30g.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

IE Irlanti

RO-a-IE-1

Aihe: Poikkeus ADR-määräysten 5.4.0 kohdan vaatimuksesta, jonka mukaan kuljetuksen mukana on oltava rahtikirja; poikkeus koskee luokan 3 torjunta-aineita, jotka on lueteltu 2.2.3.3 kohdassa FT2 torjunta-aineina (syttymispiste < 23 °C), ja luokan 6.1 torjunta-aineita, jotka on lueteltu 2.2.61.3 kohdassa T6 nestemäisinä torjunta-aineina (syttymispiste vähintään 23 °C), kun kuljetettavien vaarallisten aineiden määrät eivät ylitä ADR-määräysten 1.1.3.6 kohdassa vahvistettuja määriä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirja vaaditaan.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Rahtikirjaa ei vaadita ADR-määräysten luokkiin 3 ja 6.1 kuuluvien torjunta-aineiden kuljetuksissa, kun kuljetettavien vaarallisten aineiden määrät eivät ylitä ADR-määräysten 1.1.3.6 kohdassa vahvistettuja määriä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regulation 82(9) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Huomautuksia: Vaatimus olisi tarpeettoman työläs näiden torjunta-aineiden paikallisissa kuljetuksissa ja toimituksissa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-a-IE-4

Aihe: Poikkeus ADR-määräysten 5.3 ja 5.4 kohdan, 7 kohdan ja liitteen B vaatimuksista juomien annosteluaineita sisältävien kaasupullojen kuljetuksissa, kun niitä kuljetetaan samassa ajoneuvossa kuin juomia, joiden annosteluun niitä käytetään.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.3 ja 5.4 kohta, 7 kohta ja liite B

Direktiivin liitteen sisältö: Ajoneuvon merkinnät, kuljetuksen mukana seuraavat asiakirjat sekä kuljetusvälineitä ja kuljetuksia koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poikkeus ADR-määräysten 5.3 ja 5.4 kohdan, 7 kohdan ja liitteen B vaatimuksista juomien annosteluaineita sisältävien kaasupullojen kuljetuksissa, kun niitä kuljetetaan samassa ajoneuvossa kuin juomia, joiden annosteluun niitä käytetään.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Proposed amendment to ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Huomautuksia: Pääasiallisena toimintana on sellaisten juomien pakkausten jakelu, jotka eivät ole ADR-määräysten alaisia aineita; niiden ohella kuljetetaan pieniä määriä pieniä pulloja, joissa on juomien annosteluaineita.

Aiemmin direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla kirjattu poikkeus.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-a-IE-5

Aihe: Irlannin sisäisiä kuljetuksia koskeva poikkeus astioiden rakennetta ja testausta sekä käyttöä koskevista vaatimuksista, jotka sisältyvät ADR-sopimuksen 6.2 ja 4.1 kohtaan; poikkeus koskee luokan 2 kaasuja sisältäviä kaasupulloja ja -astioita, joita on kuljetettu multimodaalisessa kuljetusketjussa, johon sisältyy merikuljetus, kun i) pullot ja astiat on rakennettu ja testattu ja niitä käytetään IMDG-koodin mukaisesti, ii) pulloja ja astioita ei täytetä uudelleen Irlannissa vaan ne palautetaan nimellisesti tyhjinä multimodaalisen kuljetusketjun lähtömaahan ja iii) pulloja ja astioita jaellaan paikallisesti pieninä määrinä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.4.2, 4.1 ja 6.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Multimodaalikuljetuksia koskevat määräykset, mukaan lukien merikuljetukset, pullojen ja astioiden käyttö ADR-sopimuksen luokan 2 kaasuille ja näiden pullojen ja astioiden rakenne ja testaus.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Määräysten 4.1 ja 6.2 kohtaa ei sovelleta luokan 2 kaasuille tarkoitettuihin pulloihin ja astioihin seuraavin ehdoin: i) pullot ja astiat on rakennettu ja testattu IMDG-koodin mukaisesti, ii) pulloja ja astioita käytetään IMDG-koodin mukaisesti, iii) pullot ja astiat on toimitettu lähettäjälle multimodaalikuljetuksena, johon sisältyy merikuljetus, iv) pullojen ja astioiden kuljetus multimodaalikuljetuksen vastaanottajalta (johon viitataan iii alakohdassa) loppukäyttäjälle koostuu yhdestä saman päivän aikana toteutettavasta kuljetustapahtumasta, v) pulloja ja astioita ei täytetä uudelleen Irlannin alueella ja ne palautetaan nimellisesti tyhjinä multimodaalikuljetuksen lähtömaahan (johon viitataan iii alakohdassa) ja vi) pulloja ja astioita jaellaan pieninä määrinä paikallisesti Irlannin alueella.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Proposed amendment to ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Huomautuksia: Tällaiset pullot ja astiat sisältävät loppukäyttäjien laatimien eritelmien mukaisia kaasuja, minkä vuoksi niitä on tuotava ADR-alueen ulkopuolelta. Käytön jälkeen nämä nimellisesti tyhjät pullot ja astiat on palautettava alkuperämaahan täytettäviksi uudelleen erityisten eritelmien mukaisilla kaasuilla; niitä ei saa täyttää uudelleen Irlannin alueella tai missään ADR-alueella. Vaikka pullot ja astiat eivät olekaan ADR-määräysten mukaisia, ne ovat IMDG-koodin mukaisia ja sen nojalla hyväksyttyjä. ADR-alueen ulkopuolelta alkavan multimodaalikuljetuksen on määrä päättyä maahantuojan tiloihin, joista näitä pulloja ja astioita on tarkoitus jaella pieninä määrinä paikallisesti Irlannissa sijaitseville loppukäyttäjille. Tällainen Irlannin alueella tapahtuva kuljetus kuuluu direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 9 kohdan, sellaisena kuin se on muutettuna, soveltamisalaan.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2023

RO-a-IE-6

Aihe: Poikkeus joistain pakkaamista, merkintöjä ja varoituslipukkeita koskevista direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson vaatimuksista, kun kuljetetaan pieniä määriä (pienempiä kuin 1.1.3.6 kohdassa vahvistetut määrät) luokkaan 1 kuuluvia vanhentuneita pyroteknisiä esineitä, joiden luokituskoodi on 1.3G, 1.4G tai 1.4S ja joiden YK-numero on 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 tai 0507, lähimpään varuskuntaan tai sotilaalliselle toiminta-alueelle lopullista huolehtimista varten.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Osat 1, 2, 4, 5 ja 6

Direktiivin liitteen sisältö: Yleiset määräykset. Luokitus. Pakkausmääräykset. Lähettämismenettelyt. Pakkausten rakenne ja testaus.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Pakkaamista, merkintöjä ja varoituslipukkeita koskevia direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson määräyksiä ei sovelleta YK-numeroon 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 tai 0507 kuuluvien vanhentuneiden pyroteknisten esineiden kuljetuksiin lähimpään varuskuntaan tai sotilaalliselle toiminta-alueelle sillä edellytyksellä, että direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson yleisiä pakkausmääräyksiä noudatetaan ja rahtikirjassa annetaan lisätietoja. Poikkeusta sovelletaan ainoastaan näiden vanhentuneiden pyroteknisten esineiden paikallisiin kuljetuksiin varuskuntaan tai sotilaalliselle toiminta-alueelle, jolla niistä voidaan huolehtia turvallisesti.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g).

Huomautuksia: Vanhentuneiden pyroteknisten esineiden pienten määrien kuljettaminen varuskuntiin tai sotilaalliselle toiminta-alueelle turvallista huolehtimista varten on aiheuttanut huviveneiden omistajille ja alusten tavarantoimittajille erityisesti pakkausvaatimuksiin liittyviä vaikeuksia. Poikkeus koskee ainoastaan pienten määrien (pienempien kuin 1.1.3.6 kohdassa vahvistetut määrät) paikallisia kuljetuksia. Poikkeusta sovelletaan kaikkiin YK-numeroihin kuuluviin meriliikenteen pyroteknisten esineisiin.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-a-IE-7

Aihe: Poikkeuksen RO-a-HU-2 hyväksyminen

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: –

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

ES Espanja

RO-a-ES-1

Aihe: Säiliöiden varoituslipukkeet

Oikeusperusta: Direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohta.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.3.1.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Varoituslipukkeet on kiinnitettävä säiliön, MEG-kontin, säiliökontin tai UN-säiliön molemmille sivuille ja kumpaankin päähän.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Varoituslipukkeita ei tarvitse kiinnittää pakkausten kuljetussäiliöihin, kun tällaisia säiliöitä käytetään yksinomaan maantiekuljetuksissa. Tätä poikkeusta ei sovelleta luokkiin 1 ja 7.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 8.

Huomautuksia: Kun säiliötä (muu kuin säiliökontti) käytetään ainoastaan maantiekuljetuksissa eikä säiliö liity intermodaaliseen kuljetukseen, sen katsotaan toimivan vaihtokorina. Pakattujen tavaroiden kuljetuksissa käytettävät vaihtokorit eivät edellytä minkääntyyppistä varoituslipuketta, paitsi luokissa 1 ja 7.

Yksinomaan maantiekuljetuksissa vaihtokoreina käytettävät säiliöt on sen vuoksi katsottu aiheelliseksi vapauttaa varoituslipukkeita koskevista vaatimuksista, lukuun ottamatta säiliöitä, joissa kuljetetaan luokkiin 1 tai 7 kuuluvia tavaroita.

Tässä vapautuksessa säiliöt rinnastetaan turvallisuusedellytysten osalta vaihtokoreihin, joten ei ole syytä asettaa säiliöille enemmän vaatimuksia kuin vaihtokoreille, koska säiliöt täyttävät erityisen suunnittelunsa ja rakenteensa ansiosta useampia turvallisuusvaatimuksia kuin vaihtokorit. Vaarallisia aineita kuljettavien ajoneuvojen muiden varoituslipukkeiden ja merkintöjen on oltava direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 5.3 luvun mukaisia.

Viimeinen voimassaolopäivä: 1. tammikuuta 2025

FR Ranska

RO-a-FR-2

Aihe: Sellaisen hoitotoimenpiteistä syntyvän jätteen kuljetukset, johon liittyy YK-numeroon 3291 kuuluva infektiovaara ja jonka massa on enintään 15 kg.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: ADR-määräysten vaatimuksista vapautetaan sellaisen hoitotoimenpiteistä syntyvän jätteen kuljetukset, johon liittyy YK-numeroon 3291 kuuluva infektiovaara ja jonka massa on enintään 15 kg.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-a-FR-5

Aihe: Vaarallisten aineiden kuljettaminen julkisissa matkustaja-ajoneuvoissa (18).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.3.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Matkustajien ja vaarallisten aineiden kuljettaminen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Muiden kuin luokkaan 7 kuuluvien vaarallisten aineiden kuljettaminen käsimatkatavarana julkisissa kulkuneuvoissa sallitaan: ainoastaan kollien pakkauksia, merkintöjä ja varoituslipukkeita koskevia 4.1, 5.2 ja 3.4 luvun määräyksiä sovelletaan.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Huomautuksia: Vaarallisia tavaroita saa kuljettaa käsimatkatavarana ainoastaan henkilökohtaiseen tai omaan ammattikäyttöön. Hengitysongelmista kärsivät potilaat voivat kuljettaa kannettavia kaasuastioita, joissa on yhteen matkaan riittävä määrä kaasua.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-a-FR-6

Aihe: Vaarallisten aineiden pienten määrien kuljettaminen omaan lukuun (18).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirja vaaditaan.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Jos omaan lukuun kuljetetaan muiden kuin luokkaan 7 kuuluvien vaarallisten aineiden pieniä määriä, jotka eivät ylitä 1.1.3.6 kohdassa määrättyjä rajoja, 5.4.1 kohdassa määrättyä rahtikirjaa ei tarvita.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-a-FR-7

Aihe: Kemiallisten aineiden, seosten ja vaarallisia aineita sisältävien esineiden tiekuljetus, kun kyse on markkinavalvontaan liittyvistä näytteistä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Osat 1–9

Direktiivin liitteen sisältö: Yleiset määräykset, luokitus, erityismääräykset ja pienissä määrin pakattujen vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät vapautukset, pakkausten ja säiliöiden käyttöä koskevat määräykset, lähettämismenettelyt, pakkausten rakennetta koskevat vaatimukset, kuljetusolosuhteita, käsittelyä, kuormausta ja purkamista koskevat määräykset, kuljetusvälineitä ja kuljetusta koskevat vaatimukset, ajoneuvojen rakennetta ja hyväksyntää koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kemialliset aineet, seokset ja vaarallisia aineita sisältävät esineet, kun kyse on markkinavalvontaan liittyvistä analyysinäytteistä, on kuljetettava pakkausyhdistelmissä. Niiden on oltava sisäpakkauksille vahvistettuja enimmäismääriä koskevien sääntöjen mukaisia kyseessä olevan vaarallisen aineen tyypin mukaan. Ulkopakkauksen on oltava kovamuovilaatikoille asetettujen vaatimusten mukainen (4H2, direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 6.1 luku). Ulkopakkauksessa on oltava direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 3.4.7 kohdan mukainen merkintä ja teksti ”Analyysinäytteitä” (ranskaksi: ”Echantillons destinés à l'analyse”). Mikäli näitä määräyksiä noudatetaan, kuljetukseen ei sovelleta direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson määräyksiä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Huomautuksia: Direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 1.1.3 luvun poikkeus ei koske toimivaltaisten viranomaisten ottamien tai niiden puolesta otettujen vaarallisten aineiden analyysinäytteiden kuljetusta. Tehokkaan markkinavalvonnan varmistamiseksi Ranska on ottanut käyttöön menettelyn, joka perustuu rajoitettuihin määriin sovellettavaan järjestelmään, jotta varmistettaisiin vaarallisia aineita sisältävien näytteiden kuljetusten turvallisuus. Koska aina ei ole mahdollista soveltaa taulukon A määräyksiä, sisäpakkausta koskeva enimmäismäärä on määritelty toiminnallisten näkökohtien mukaisesti.

Viimeinen voimassaolopäivä: 1. tammikuuta 2025

RO-a-FR-8

Aihe: Poikkeuksen RO-a-HU-2 hyväksyminen Apteekeille ja sairaaloihin tarkoitettujen muiden kuin lääkkeitä olevien farmaseuttisten tuotteiden kuljetus

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Pakkauksessa ei tarvitse olla direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 6.1.3 kohdan mukaista merkintää tai muuta ilmoitusta, jos se sisältää pieniä määriä vaarallisia aineita.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.10.

Huomautuksia: Tämä poikkeus koskee ainoastaan yrityksiä, jotka toimittavat farmaseuttisia tuotteita apteekeille ja sairaaloihin. Yritykset purkavat osana toimintaansa aineita, jotka on pakattu pääosin pieninä määrinä. Kyseiset tuotteet laitetaan sitten tiiviisti suljettuun ulkopakkaukseen (muovi- tai pahvilaatikoihin).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

HU Unkari

RO-a-HU-1

Aihe: Poikkeuksen RO-a-DE-2 hyväksyminen

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. tammikuuta 2025

RO-a-HU-2

Aihe: Tavaroiden jakelu sisäpakkauksissa jakelukeskuksesta vähittäismyyjälle tai käyttäjälle tai vähittäismyyjältä loppukäyttäjälle.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 6.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Sisäpakkauksessa ei tarvitse olla direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 6.1.3 kohdan mukaista merkintää tai muuta merkintää, jos sen sisältämät vaaralliset aineet on alun perin pakattu direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 3.4 luvun mukaisesti ja ne kuljetetaan kansallisen lainsäädännön liitteen 1 mukaisina määrinä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Huomautuksia: Direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson vaatimukset eivät sovellu kuljetusten loppuvaiheisiin, jotka suuntautuvat jakelukeskuksesta vähittäismyyjälle tai käyttäjälle tai vähittäismyyjältä loppukäyttäjälle. Poikkeuksen tarkoituksena on sallia se, että vähittäismyyntiin tarkoitettujen tavaroiden sisäpakkauksia voidaan kuljettaa ilman ulkopakkauksia paikallisten jakelukuljetusten viimeisessä vaiheessa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. tammikuuta 2025

AT Itävalta

RO-a-AT-1

Aihe: Kaikki luokat luokkia 1, 6.2 ja 7 lukuun ottamatta

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 3.4

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisten aineiden pienten määrien kuljetus

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Enintään 30 kg tai 30 l vaarallisia aineita, jotka eivät kuulu kuljetusluokkaan 0 tai 1 ja joita kuljetetaan rajoitettujen määrien (LQ) sisäpakkauksissa tai ADR-sopimuksen mukaisissa pakkauksissa tai jotka ovat raskaita esineitä, voidaan pakata yhteen testattuihin (X) laatikoihin.

Loppukäyttäjät voivat hakea laatikot kaupasta ja tuoda ne takaisin, vähittäiskauppiaat voivat kuljettaa laatikot loppukäyttäjille tai kuljettaa niitä omien kauppojensa välillä.

Enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti on 333 kg tai 333 litraa ja sallittu etäisyys 100 km.

Laatikot on merkittävä yhdenmukaisesti ja niihin on liitettävä yksinkertaistettu rahtikirja.

Ainoastaan joitakin kuormaamista ja käsittelyä koskevia määräyksiä sovelletaan.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgutbeförderungsverordnung Geringe Mengen - GGBV-GMfrom 5.7.2019, BGBl. II Nr. 203/2019

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2028

PT Portugali

RO-a-PT-3

Aihe: Poikkeuksen RO-a-HU-2 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Deliberação n.° 2053/2015, de 9 de novembro 2015

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

FI Suomi

RO-a-FI-1

Aihe: Vaarallisten aineiden tiettyjen määrien kuljettaminen linja-autoissa

Oikeusperusta: Direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohta

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Osat 1, 4 ja 5

Direktiivin liitteen sisältö: Poikkeukset, pakkausmääräykset, merkinnät ja asiakirjat.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Linja-autoissa, joissa on matkustajia, voidaan kuljettaa pieniä määriä tiettyjä vaarallisia aineita rahtina yhteensä enintään 200 kg. Linja-autoissa yksityishenkilö saa kuljettaa matkatavarana 1.1.3 kohdassa tarkoitettuja vaarallisia aineita, jotka on pakattu vähittäismyyntiä varten ja tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Uudelleentäytettävissä astioissa kuljetettavien polttonesteiden kokonaismäärä saa olla enintään viisi litraa.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Liikenne- ja viestintäviraston määräys vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä ja valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (194/2002)

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-a-FI-2

Aihe: Tyhjiä säiliöitä koskeva merkintä rahtikirjassa.

Oikeusperusta: Direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohta

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Osa 5, 5.4.1 kohta

Direktiivin liitteen sisältö: Erityismääräykset kuljetuksesta säiliöajoneuvoissa tai kuljetusyksiköissä, joissa on yksi tai useampi säiliö.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuljetettaessa 5.3.2.1.3 kohdan mukaisesti merkittyjä tyhjiä puhdistamattomia säiliöajoneuvoja tai kuljetusyksiköitä, jossa on yksi tai useampi säiliö, saa rahtikirjaan viimeksi kuljetetuksi aineeksi merkitä leimahduspisteeltään alhaisimman aineen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Liikenne- ja viestintäviraston määräys vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-a-FI-3

Aihe: Räjähteiden kuljettamiseen käytettävän kuljetusyksikön varoituslipukkeet ja merkinnät.

Oikeusperusta: Direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohta

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.3.2.1.1

Direktiivin liitteen sisältö: Oranssikilpeä koskevat yleiset määräykset

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuljetusyksiköihin (yleensä pakettiautoihin), joissa kuljetetaan pieniä määriä räjähteitä (suurin nettopaino 1 000 kg) louhoksille ja työmaille, voidaan kiinnittää eteen ja taakse mallin nro 1 mukainen suurlipuke.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Liikenne- ja viestintäviraston määräys vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

SE Ruotsi

RO-a-SE-1

Aihe: Poikkeuksen RO-a-FR-7 hyväksyminen

Oikeusperusta: Direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohta (pienet määrät)

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Osat 1–9

Direktiivin sisältö:

Viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia:

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

Poikkeukset direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan nojalla

BE Belgia

RO-bi-BE-5

Aihe: Jätteiden kuljettaminen ongelmajätelaitoksiin.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.2, 5.4, 6.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokitus, merkinnät ja pakkauksia koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Sen sijaan, että jätteet luokiteltaisiin ADR-määräysten mukaisesti, ne luokitellaan eri jäteryhmiin (syttyvät liuottimet, maalit, hapot, akut jne.) vaarallisten reaktioiden välttämiseksi tietyn ryhmän sisällä. Pakkausten rakennetta koskevat vaatimukset ovat vähemmän tiukat.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Huomautuksia: Määräystä voidaan soveltaa pienten jätemäärien kuljetuksiin ongelmajätelaitoksiin.

Viimeinen voimassaolopäivä: 31. joulukuuta 2028

RO-bi-BE-6

Aihe: Poikkeuksen RO-bi-SE-5 hyväksyminen

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: poikkeus 01-2004

Viimeinen voimassaolopäivä: 31. joulukuuta 2028

RO-bi-BE-7

Aihe: Poikkeuksen RO-bi-SE-6 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: poikkeus 02-2003

Viimeinen voimassaolopäivä: 31. joulukuuta 2028

RO-bi-BE-8

Aihe: Poikkeus kieltoon, jonka mukaan kuljettaja tai kuljettajan apulainen ei saa avata vaarallisten aineiden pakkauksia, paikallisessa jakeluketjussa, joka ulottuu paikallisesta jakelukeskuksesta vähittäismyyjälle tai loppukäyttäjälle ja vähittäismyyjältä loppukäyttäjälle (ei koske luokan 7 aineita).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.3.3.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljettaja tai kuljettajan apulainen ei saa avata vaarallisten aineiden pakkauksia.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Pakkausten avaamista koskevaa kieltoa lievennetään seuraavalla varauksella: ”Paitsi jos liikenteenharjoittaja on antanut siihen luvan”.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Huomautuksia: Jos liitteessä asetetun kiellon sanamuoto ymmärretään kirjaimellisesti, se voi aiheuttaa vakavia ongelmia vähittäiskaupan jakelukuljetuksille.

Viimeinen voimassaolopäivä: 31. joulukuuta 2028

RO-bi-BE-10

Aihe: Kuljetukset teollisuuslaitosten välittömässä läheisyydessä, mukaan luettuina kuljetukset yleisillä teillä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Direktiivin liitteen sisältö: Liitteet A ja B.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poikkeukset koskevat asiakirjoja, kuljettajan todistusta sekä kollien varoituslipukkeita ja/tai merkintöjä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: poikkeukset 10-2012, 12-2012, 24-2013, 31-2013, 07-2014, 08-2014, 09-2014 ja 38-2014.

Viimeinen voimassaolopäivä: 31. joulukuuta 2028

RO-bi-BE-11

Aihe: Vailla vaatimukset täyttäviä merkintöjä olevien butaani-propaani-kaasupullojen keruu

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.2.2.1.1

Direktiivin liitteen sisältö: Kaasupulloissa on oltava vaaramerkinnät kiinnitettyinä.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: YK-numeroon 1965 kuuluvaa kaasua sisältävien kaasupullojen keruun aikana ei tarvitse korvata puuttuvia vaaramerkintöjä, jos ajoneuvo on asianmukaisesti merkitty (malli 2.1)

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: poikkeus 14-2016

Viimeinen voimassaolopäivä: 31. joulukuuta 2028

RO-bi-BE-12

Aihe: YK-numeroon 3509 kuuluvien tavaroiden kuljetus suojapeitteisissä irtotavarasäiliöissä

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.3.2.1

Direktiivin liitteen sisältö: YK-numeroon 3509 kuuluvat tavarat on kuljetettava umpinaisissa irtotavarasäiliöissä

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: poikkeus 15-2016

Viimeinen voimassaolopäivä: 31. joulukuuta 2028

RO-bi-BE-13

Aihe: DOT-kaasupullojen kuljetus

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 6.2.3.4–6.2.3.9

Direktiivin liitteen sisältö: Kaasupullot on valmistettava ja testattava ADR-sopimuksen 6.2 luvun mukaisesti

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kaasupulloja, jotka on valmistettu ja testattu DOT-määräysten mukaisesti (United States Department of Transportation, DOT), voidaan käyttää kuljettamaan rajallista määrää kaasuja, jotka luetellaan poikkeuksen liitteenä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: poikkeus BWV01-2017

Viimeinen voimassaolopäivä: 31. joulukuuta 2028

DK Tanska

RO-bi-DK-1

Aihe: YK-numerot 1202, 1203, 1223 ja luokka 2 – ei rahtikirjaa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirja vaaditaan.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kun kuljetetaan luokkaan 3 kuuluvia mineraaliöljytuotteita, YK-numeroihin 1202, 1203 ja 1223 kuuluvia aineita sekä luokkaan 2 kuuluvia kaasuja jakelun yhteydessä (tavaroita toimitetaan kahdelle tai useammalle vastaanottajalle ja palautetut tavarat kootaan samalla tavoin), rahtikirjaa ei tarvita, jos kirjallisissa ohjeissa mainitaan ADR-määräyksissä edellytettyjen tietojen lisäksi YK-numero, nimi ja luokka.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Huomautuksia: Kansallisen poikkeuksen syynä on sellaisten sähköisten laitteiden kehittäminen, joiden avulla esim. öljy-yhtiöt voivat jatkuvasti välittää asiakkaita koskevia tietoja ajoneuvoille. Koska nämä tiedot eivät ole saatavilla kuljetuksen alussa, ja ne välitetään ajoneuvolle kuljetuksen aikana, rahtikirjaa ei voida laatia ennen kuljetuksen alkua. Tällaisia kuljetuksia suoritetaan rajatuilla alueilla.

Vastaavaa säännöstä koskeva Tanskan poikkeus on kirjattu direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2026

RO-bi-DK-2

Aihe: Poikkeuksen RO-bi-SE-6 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, sellaisena kuin se on muutettuna.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2026

RO-bi-DK-3

Aihe: Vaarallisten aineiden kuljettaminen lähellä toisiaan sijaitsevien yksityisalueiden välillä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisten aineiden kuljetuksia yleisillä teillä koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisia aineita voidaan kuljettaa kahden tai useamman lähellä toisiaan sijaitsevan yksityisalueen välillä toimivaltaisen viranomaisen kirjallisella luvalla, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods.

Huomautuksia: Voi helposti syntyä tilanne, jossa tavaroiden siirtäminen lähellä toisiaan sijaitsevien yksityisalueiden välillä edellyttää niiden kuljettamista lyhyen matkaa julkisella tiellä (esim. tien ylityksen yhteydessä). Tällaiset siirrot eivät ole vaarallisten aineiden kuljetuksia yleisillä teillä käsitteen tavanomaisessa merkityksessä, minkä vuoksi niihin sovelletaan lievempiä vaatimuksia.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2026

RO-bi-DK-4

Aihe: Kotitalouksista ja yrityksistä jätteistä huolehtimista varten kerättyjen, tiettyihin luokkiin kuuluvien vaarallisten aineiden tiekuljetus lähistöllä sijaitseviin jätteiden keräyspisteisiin tai välivaiheen käsittelylaitoksiin.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Osat 1–9

Direktiivin liitteen sisältö: Yleiset määräykset, luokitusta koskevat määräykset, erityismääräykset, pakkausmääräykset, lähettämismenettelyt, pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset, kuljetusolosuhteita, kuormausta, purkamista ja käsittelyä koskevat määräykset, ajoneuvon miehistöä, laitteita, toimintoja ja asiakirjoja koskevat vaatimukset ja ajoneuvojen rakennetta ja hyväksyntää koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kotitalouksista ja yrityksistä jätteistä huolehtimista varten kerätyt vaaralliset aineet voidaan tietyin edellytyksin kuljettaa lähistöllä sijaitseviin jätteiden keräyspisteisiin tai välivaiheen käsittelylaitoksiin. Kuljetuksen luonteen ja siihen liittyvien riskien mukaan (vaarallisen aineen määrä sisäpakkausta, ulkopakkausta ja/tai kuljetusyksikköä kohden; onko vaarallisten aineiden kuljetus luonteeltaan liitännäistä yritysten pääasialliseen toimintaan nähden vai ei) on noudatettava eri määräyksiä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Huomautuksia: Jätehuollosta vastaavien tahojen ja yritysten ei ole mahdollista soveltaa kaikkia direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson määräyksiä, kun kotitalouksista ja/tai yrityksistä jätteistä huolehtimista varten kerättyjä jätteitä, jotka voivat sisältää vaarallisten aineiden jäämiä, kuljetetaan lähistöllä sijaitseviin jätteiden keräyspisteisiin. Jätteet ovat tyypillisesti pakkauksia, jotka on alun perin kuljetettu direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 1.1.3.1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun vapautuksen mukaisesti ja/tai myyty vähittäiskaupassa. Kyseisessä 1.1.3.1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua vapautusta ei kuitenkaan sovelleta, kun on kyse jätteiden kuljetuksesta jätteiden keräyspisteisiin, ja direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 3.4 luvun määräykset eivät sovellu kuljetuksiin, joissa on kyse sisäpakkauksista muodostuvasta jätteestä.

Viimeinen voimassaolopäivä: 1. tammikuuta 2025

RO-bi-DK-5

Aihe: Poikkeus, jolla sallitaan sellaisten vaarallisten aineiden, joita koskee 7.5.11 kohdassa vahvistettu erityismääräys CV1 tai 8.5 kohdassa vahvistettu erityismääräys S1, kuormaaminen ja purkaminen julkisella paikalla ilman toimivaltaisten viranomaisten erityistä lupaa.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.5.11, 8.5

Direktiivin liitteen sisältö: Kuormaamista, purkamista ja käsittelyä koskevat lisämääräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisten aineiden kuormaaminen ja purkaminen julkisella paikalla sallitaan ilman toimivaltaisen viranomaisen erityistä lupaa 7.5.11 tai 8.5 kohdan vaatimuksista poiketen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 828 af 10/06/2017 om vejtransport af farligt gods.

Huomautuksia: Kotimaisissa kuljetuksissa tämä vaatimus aiheuttaa erittäin suuren työtaakan toimivaltaisille viranomaisille samoin kuin kyseisiä vaarallisia aineita käsitteleville yrityksille.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2026

DE Saksa

RO-bi-DE-1

Aihe: Rahtikirjassa ei tarvitse ilmoittaa tiettyjä tietoja (n2).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirjan sisältö.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Koskee kaikkia luokkia lukuun ottamatta luokkia 1 (paitsi 1.4S), 5.2 ja 7:

Rahtikirjassa ei tarvitse ilmoittaa

a)

vastaanottajaa, kun on kyse paikallisista jakelukuljetuksista (lukuun ottamatta täysiä kuormia ja kuljetuksia, joita suoritetaan tietyillä reiteillä);

b)

pakkausten määrää ja tyyppiä, jos 1.1.3.6 kohtaa ei sovelleta ja jos ajoneuvo on liitteiden A ja B kaikkien säännösten mukainen;

c)

tyhjien puhdistamattomien säiliöiden osalta riittää viimeisen kuorman rahtikirja.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Huomautuksia: Kaikkien säännösten soveltaminen ei olisi käytännöllistä tällaisissa kuljetuksissa.

Komissio kirjasi poikkeuksen numerolla 22 (direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-DE-3

Aihe: Pakattujen vaarallisten jätteiden kuljetukset.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1–5.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokitus, pakkaaminen ja merkinnät.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Luokat 2–6.1, 8 ja 9: vaarallisten jätteiden yhteenpakkaaminen ja kuljetus pakkauksissa ja IBC-pakkauksissa; jätteet on pakattava sisäpakkauksissa (joissa ne on kerätty) ja luokiteltava erillisiin jäteryhmiin (vaarallisten reaktioiden välttäminen jäteryhmässä); jäteryhmiin liittyvät erityiset kirjalliset ohjeet, joita käytetään rahtikirjana; kotitalous- ja laboratoriojätteen kerääminen jne.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Huomautuksia: Luettelo nro 6*.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-DE-5

Aihe: Poikkeus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 4.3.2.1.1 kohtaan YK-numeroon 3343 kuuluvan aineen (nitroglyseroliseos, flegmatoitu, nestemäinen, herkästi syttyvä, n.o.s., nitroglyserolipitoisuus enintään 30 painoprosenttia) osalta säiliökonteissa tehtävissä paikallisissa kuljetuksissa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 3.2, 4.3.2.1.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Säiliökonttien käyttöä koskevat säännökset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Nitroglyserolin (YK-numero 3343) paikallinen kuljettaminen säiliökonteissa lyhyitä matkoja seuraavia edellytyksiä noudattaen:

1.

Säiliökontteja koskevat vaatimukset

1.1

Kuljetuksissa voidaan käyttää ainoastaan säiliökontteja, jotka on hyväksytty erityisesti tätä tarkoitusta varten ja jotka muilta osin vastaavat direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 6.8 luvun säännöksiä rakenteesta, varusteista, rakenteen mallin hyväksynnästä, testauksesta, varoituslipukkeista ja käytöstä.

1.2

Säiliökontin sulkumekanismissa on oltava paineenalennusjärjestelmä, joka aktivoituu 300 kPa (3 bar) normaalia painetta korkeammasta sisäisestä paineesta ja avaa ylöspäin suuntautuvan aukon, jonka paineenalennusala on vähintään 135 cm2 (halkaisija 132 mm). Aktivoiduttuaan aukko ei saa sulkeutua uudelleen. Turvalaitteena voidaan käyttää yhtä tai useampia turvallisuuselementtejä, jotka aktivoituvat samalla tavalla ja joissa on samanlaiset paineenalennusalat. Turvalaitteen rakennetyypin on oltava hyväksynnästä vastaavan viranomaisen testaama ja hyväksymä.

2.

Merkinnät

Jokaisen säiliökontin molemmilla puolilla on oltava varoitusmerkinnät direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 5.2.2.2.2 kohdassa olevan mallin 3 mukaisesti.

3.

Toimintaa koskevat säännökset

3.1

Kuljetuksen aikana on varmistettava, että nitroglyseroli on sekoittunut tasaisesti flegmatoinnissa käytettyyn laimentimeen ja etteivät aineet pääse erottumaan toisistaan.

3.2

Kuormauksen ja purkamisen aikana ajoneuvossa tai sen päällä ei saa oleskella muulloin kuin käytettäessä kuormaamiseen ja purkamiseen käytettäviä laitteita.

3.3

Purkupaikalla säiliökontit on tyhjennettävä täysin. Jos säiliökontteja ei voida tyhjentää täysin, ne on suljettava tiiviisti tyhjentämisen jälkeen, kunnes ne täytetään uudelleen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Ausnahme Nordrhein-Westfalen (Nordrhein-Westfalenia koskeva poikkeus).

Huomautuksia: Poikkeus koskee säiliökonteissa tehtäviä paikallisia, lyhyitä maantiekuljetuksia, jotka ovat osa teollista prosessia kahden tuotantopaikan välillä. Lääkeaineen valmistusprosessissa tuotantopaikalta A toimitetaan osana sääntöjenmukaista kuljetusta 600 l:n säiliökontissa herkästi syttyvää (UN 1866), pakkausryhmään II kuuluvaa hartsiliuosta tuotantopaikalle B. Siellä hartsiliuokseen lisätään nitroglyseroliliuosta ja liuokset sekoitetaan. Lopputuloksena syntyy jatkokäyttöön tarkoitettu nitroglyserolia sisältävä liimaseos (flegmatoitu, nestemäinen, herkästi syttyvä, n.o.s., nitroglyserolipitoisuus enintään 30 painoprosenttia (UN 3343)). Kyseisen aineen paluukuljetus tuotantopaikalle A tapahtuu myös mainituissa säiliökonteissa, jotka ovat asianomaisten viranomaisten erikseen kyseistä kuljetustapahtumaa varten tarkastamia ja hyväksymiä ja säiliötunnuksella L10DN varustettuja.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2028

RO-bi-DE-6

Aihe: Poikkeuksen RO-bi-SE-6 hyväksyminen

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-DE-7

Aihe: Poikkeuksen RO-bi-BE-10 hyväksyminen

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön:

Viimeinen voimassaolopäivä: 31. joulukuuta 2027

IE Irlanti

RO-bi-IE-3

Aihe: Poikkeus, jolla sallitaan sellaisten vaarallisten aineiden, joita koskee 7.5.11 kohdassa vahvistettu erityismääräys CV1 tai 8.5 kohdassa vahvistettu erityismääräys S1, kuormaaminen ja purkaminen julkisella paikalla ilman toimivaltaisten viranomaisten erityistä lupaa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.5 ja 8.5.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuormaamista, purkamista ja käsittelyä koskevat lisämääräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisten aineiden kuormaaminen ja purkaminen julkisella paikalla sallitaan ilman toimivaltaisen viranomaisen erityistä lupaa 7.5.11 tai 8.5 kohdan vaatimuksista poiketen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regulation 82(5) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Huomautuksia: Kotimaisissa kuljetuksissa tämä vaatimus aiheuttaa erittäin suuren työtaakan toimivaltaisille viranomaisille.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-IE-6

Aihe: Poikkeus 4.3.4.2.2 kohdan vaatimuksesta, jonka mukaan taipuisat täyttö- ja tyhjennysputket/-letkut, joita ei ole kytketty kiinteästi säiliöajoneuvon säiliöihin, on pidettävä kuljetuksen aikana tyhjinä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 4.3.

Direktiivin liitteen sisältö: Säiliöajoneuvojen käyttö.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: YK-numeroihin 1011, 1202, 1223, 1863 ja 1978 kuuluvien öljytuotteiden vähittäisjakelua suorittaviin säiliöajoneuvoihin asennettujen taipuisien letkukelojen (mukaan lukien niihin liittyvät kiinteät putket) ei tarvitse olla tyhjiä tiekuljetuksen aikana sillä edellytyksellä, että vuotojen estämiseksi on toteutettu riittävät toimenpiteet.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regulation 82(8) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Huomautuksia: Kotiintoimituksia suorittaviin säiliöajoneuvoihin asennettujen taipuisien letkujen on pysyttävä täysinä myös kuljetuksen aikana. Purkujärjestelmä (wet-line-järjestelmä) edellyttää, että säiliöajoneuvon mittarissa ja letkussa on öljyä, jotta asiakas saa oikean määrän tuotetta.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-IE-7

Aihe: Poikkeus eräistä ADR-sopimuksen 5.4.0, 5.4.1.1.1 ja 7.5.11 kohdan vaatimuksista, kun YK-numeroon 2067 kuuluvaa ammoniumnitraattilannoitetta kuljetetaan irtotavarana satamista vastaanottajille.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.0, 5.4.1.1.1 ja 7.5.11.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaatimus, jonka mukaan jokaisella kuljetuksella on oltava erillinen rahtikirja, jossa ilmoitetaan kuljetettavan kuorman oikea kokonaismäärä, sekä vaatimus, jonka mukaan ajoneuvo on puhdistettava ennen kuljetusta ja sen jälkeen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Ehdotettu poikkeus, joka mahdollistaa rahtikirjaa ja ajoneuvon puhdistamista koskevien ADR-vaatimusten muuttamisen, jotta voidaan ottaa huomioon satamista vastaanottajille tapahtuvien irtotavarakuljetusten käytännön näkökohdat.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Proposed amendment to ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Huomautuksia: ADR-määräyksissä edellytetään a) erillistä rahtikirjaa, jossa ilmoitetaan tietyssä kuormassa kuljetettujen vaarallisten aineiden kokonaismassa, ja b) erityismääräyksen CV24 soveltamista, jonka mukaan ajoneuvo olisi irtolastialuksen purkamisen aikana puhdistettava jokaisen sataman ja vastaanottajan välisen kuljetuksen jälkeen. Koska kuljetukset ovat paikallisia ja niissä on kyse irtolastialuksen purkamisesta, johon sisältyy useita saman aineen kuljetuksia (samana tai peräkkäisinä päivinä) irtolastialuksen ja vastaanottajan välillä, yhden rahtikirjan, jossa ilmoitetaan kunkin kuorman likimääräinen kokonaismassa, pitäisi riittää, eikä erityismääräyksen CV24 soveltamisen pitäisi olla tarpeellista.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-IE-8

Aihe: Vaarallisten aineiden kuljetukset yksityisalueen ja sen välittömässä läheisyydessä olevan ajoneuvon välillä tai yksityisalueen kahden osan välillä, jos ne sijaitsevat toistensa välittömässä läheisyydessä mutta niiden välissä on yleinen tie.

Viittaus direktiivin liitteeseen: Direktiivin 2008/68/EY liitteessä I oleva I.1 jakso: Liitteet A ja B.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Määräyksiä ei sovelleta, jos ajoneuvoa käytetään vaarallisten aineiden kuljetuksissa

a)

yksityisalueiden ja sen välittömässä läheisyydessä olevan ajoneuvon välillä tai

b)

yksityisalueen kahden osan välillä, jos ne sijaitsevat toistensa välittömässä läheisyydessä mutta niiden välissä on yleinen tie,

mikäli kuljetukset suoritetaan suorinta mahdollista reittiä käyttäen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Huomautuksia: Erilaisia tilanteita voi syntyä, kun tavaroita siirretään tien molemmilla puolilla sijaitsevan yksityisalueen kahden eri osan välillä tai yksityisalueiden ja niihin liittyvän, tien toisella puolella olevan ajoneuvon välillä. Tällaiset kuljetukset eivät ole vaarallisten aineiden kuljetuksia käsitteen tavanomaisessa merkityksessä, eikä niihin siten tarvitse soveltaa vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevia määräyksiä. Ks. myös RO-bi-SE-3 ja RO-bi-DK-3.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

EL Kreikka

RO-bi-EL-1

Aihe: Poikkeus sellaisten kiinteiden säiliöiden (säiliöajoneuvojen) turvallisuusvaatimuksiin, joiden nettomassa on alle 4 tonnia ja joita käytetään kaasuöljyn (YK-numero 1202) paikallisiin kuljetuksiin ja jotka on rekisteröity ensimmäistä kertaa Kreikassa 1. tammikuuta 1991 ja 31. joulukuuta 2002 välisenä aikana.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17–6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Rakennetta, varusteita, tyyppihyväksyntää, tarkastuksia ja testausta koskevat vaatimukset sekä merkintävaatimukset kiinteille säiliöille (säiliöajoneuvoille), irrotettaville säiliöille, säiliökonteille ja säiliövaihtokoreille, joiden säiliöt on valmistettu metallista, sekä monisäiliöajoneuvoille ja MEG-konteille.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Siirtymäsäännös: Kiinteitä säiliöitä (säiliöajoneuvoja), joiden nettomassa on alle 4 tonnia ja joita käytetään kaasuöljyn (YK-numero 1202) paikallisiin kuljetuksiin ja jotka on rekisteröity ensimmäistä kertaa Kreikassa 1. tammikuuta 1991 ja 31. joulukuuta 2002 välisenä aikana ja joiden säiliön seinämän paksuus on alle 3 mm, saa edelleen käyttää. Sen on tarkoitus koskea paikallisia kuljetuksia kyseisenä ajanjaksona rekisteröidyillä ajoneuvoilla. Siirtymäsäännöstä sovelletaan vain säiliöajoneuvoihin, jos ne muutetaan 6.8.2.1.20 kohdan mukaisesti ja mukautetaan seuraavien mukaisesti:

1.

ADR-määräysten tarkastuksia ja testejä koskevat kohdat: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5

2.

Säiliöiden on täytettävä 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 ja 6.8.2.2.2 kohdan vaatimukset.

Ajoneuvon rekisteröintitodistuksen kentässä ”Huomautukset” on oltava seuraavat kirjalliset merkinnät: ”VALID UNTIL 30.6.2021”.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Liikenteessä olevien kiinteiden säiliöiden (säiliöajoneuvojen) ja irrotettavien säiliöiden rakennetta, varusteita, tarkastuksia ja testausta koskevat vaatimukset tiettyjä vaarallisten aineiden luokkia varten).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2023

ES Espanja

RO-bi-ES-2

Aihe: Erikoislaitteet vedettömän ammoniakin jakelua varten.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 6.8.2.2.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Jotta ulkopuolisten varusteiden (putket, sivuilla olevat suljinlaitteet) vahingoittuessa ei aiheutuisi vuotoja, on sisäpuolinen sulkuventtiili ja sen istukka suojattava ulkoisten voimien aiheuttamalta repeytymiseltä tai ne on suunniteltava siten, että ne kestävät nämä voimat. Täyttö- ja tyhjennyslaitteet (mukaan lukien laipat tai kierresulkimet) ja mahdolliset suojakuvut on voitava varmistaa tahatonta aukeamista vastaan.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Säiliöt, joita käytetään maataloudessa vedettömän ammoniakin jakeluun ja levittämiseen ja jotka on otettu käyttöön ennen 1. tammikuuta 1997, voidaan sisäpuolisten turvavarusteiden sijasta varustaa ulkopuolisilla turvavarusteilla sillä edellytyksellä, että ne tarjoavat vähintään yhtä hyvän suojan kuin säiliön seinä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Huomautuksia: Ennen 1. tammikuuta 1997 maataloudessa käytettiin ainoastaan ulkoisilla turvavarusteilla varustettua säiliötyyppiä vedettömän ammoniakin suoraan levittämiseen maaperään. Tämäntyyppisiä säiliöitä on edelleen käytössä. Niitä ajetaan harvoin kuormattuina teillä, ja niitä käytetään ainoastaan lannoitteita varten suurtiloilla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

FR Ranska

RO-bi-FR-1

Aihe: Merirahtikirjaa voidaan käyttää rahtikirjana aluksen purkamisen jälkeen tehtävillä lyhyillä matkoilla.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisten aineiden kuljetuksissa rahtikirjana käytettävässä asiakirjassa ilmoitettavat tiedot.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Merirahtikirjaa käytetään rahtikirjana 15 kilometrin säteellä satamasta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-4.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-FR-3

Aihe: Kiinteiden nestekaasun varastosäiliöiden kuljettaminen (18).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kiinteiden nestekaasun varastosäiliöiden kuljettamiseen sovelletaan erityissääntöjä. Poikkeusta sovelletaan ainoastaan lyhyillä matkoilla.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 30.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-FR-4

Aihe: Poikkeuksen RO-bi-BE-8 hyväksyminen

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-FR-5

Aihe: Poikkeuksen RO-bi-BE-5 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: –

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2024

RO-bi-FR-6

Aihe: Asbestia vapaana sisältävien jätteiden kuljetus

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 4.1.4

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkausohje P002

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Asbestia vapaana sisältävien jätteiden kuljetus (YK-numero 2212 ASBESTI, AMFIBOLI (amosiitti, tremoliitti, aktinoliitti, antofylliitti, krokidoliitti tai YK-numero 2590 ASBESTI, KRYSOTIILI) rakennustyömailta:

jäte kuljetetaan kippiautoilla,

jäte on pakattu suuriin konttisäkkeihin eli taitettaviin kippiauton lavan suuruisiin säkkeihin, jotka suljetaan tiiviisti, jotta estetään asbestikuitujen vuotaminen kuljetuksen aikana,

konttisäkit on suunniteltu niin, että ne kestävät kuormituksen tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa ja kaatopaikalle purkamisen aikana,

muut ADR-sopimuksen mukaiset edellytykset täyttyvät.

Kyseiset kuljetusedellytykset näyttävät soveltuvan erityisen hyvin tietöiden tai rakennusten asbestipoiston tuottamien suurten jätemäärien kuljetukseen. Kyseiset edellytykset soveltuvat myös jätteen loppusijoittamiseen hyväksytyille kaatopaikoille sekä helpottavat lastausta, suojaten siten työntekijöitä asbestilta verrattuna edellytyksiin, joita sovelletaan ADR-sopimuksen 4.1.4 luvussa olevan pakkausohjeen P002 mukaisesti.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: –

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2024

HU Unkari

RO-bi-HU-1

Aihe: Poikkeuksen RO-bi-SE-3 hyväksyminen

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. tammikuuta 2025

NL Alankomaat

RO-bi-NL-13

Aihe: Vuonna 2015 käyttöön otettu järjestelmä kotitalouksien vaarallisten jätteiden kuljetusta varten.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 ja 9.

Direktiivin liitteen sisältö: Tiettyihin määriin liittyvät vapautukset; erityissäännökset; pakkausten käyttö; lisäpäällysten käyttö; asiakirjat; pakkausten rakenne ja testaus; kuormaaminen, purkaminen ja käsittely; miehitys; varusteet; toiminnot; ajoneuvot ja asiakirjat; ajoneuvojen rakenne ja hyväksyntä.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Säännökset, jotka koskevat kotitalouksilta kerättyjen pienten vaarallisen kotitalousjätteen määrien sekä yrityksistä peräisin olevan vaarallisen kotitalousjätteen kuljetusta; tämä jäte toimitetaan asianmukaisissa pakkauksissa, joiden vetoisuus on enintään 60 litraa. Koska kaikissa tapauksissa puhutaan vain pienistä määristä ja aineet ovat luonteeltaan hyvin erilaisia, kuljetuksissa ei ole mahdollista noudattaa kaikkia ADR-määräyksiä. Tästä syystä edellä mainittuun järjestelmään sisältyy yksinkertaistettu vaihtoehto, joka eroaa useista ADR-määräyksistä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Vuonna 2015 käyttöön otettu järjestelmä kotitalouksien vaarallisten jätteiden kuljetusta varten

Huomautuksia: Järjestelmä luotiin, jotta yksityishenkilöt ja yritykset voisivat tuoda yhteen paikkaan pieniä määriä kemikaalijätettä. Kyseiset aineet ovat näin ollen jäämiä kuten maalijätettä. Vaaran tasoa minimoidaan kuljetusmuodon valinnalla, johon sisältyy muun muassa erityisten kuljetusyksiköiden käyttäminen ja selvästi näkyvillä olevat tupakointikieltokyltit ja keltainen vilkkuvalo. Keskeistä kuljetuksessa on turvallisuuden takaaminen. Tämä toteutuu esimerkiksi siten, että aineiden leviämisen estämiseksi tai myrkyllisten kaasujen vuotamisen ja ajoneuvoon kertymisen estämiseksi ne kuljetetaan tiiviisti suljetuissa pakkauksissa. Ajoneuvossa on kiinteät yksiköt, jotka soveltuvat erilaisten jätteiden varastointiin ja jotka on suojattu siirtämiseltä, vahingossa tapahtuvalta siirtymiseltä ja vahingossa tapahtuvalta avautumiselta. Koska kuljetettavat aineet voivat olla hyvin monenlaisia, rahdinkuljettajalla on oltava todistus ammatillisesta pätevyydestä huolimatta siitä, että jätemäärät ovat pieniä. Koska yksityishenkilöt eivät tunne näihin aineisiin liittyvän vaaran tasoa, on annettava järjestelmää koskevassa liitteessä määrättyjä kirjallisia turvallisuusohjeita.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

PT Portugali

RO-bi-PT-1

Aihe: YK-numeroa 1965 koskevat rahtikirjat

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirjoja koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kaasupulloissa kuljetettavista kaupallisista butaani- ja propaanikaasuista, jotka kuuluvat numeroon ’UN 1965 hiilivetykaasujen seos, nesteytetty, n.o.s.’, voidaan rahtikirjassa säädöksen RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) 5.4.1 kohdan mukaan ilmoitettavan virallisen nimen sijasta käyttää muita kauppanimiä seuraavasti:

”UN 1965 butaani”, kun on kyse säädöksen RPE 2.2.2.3 kohdassa kuvatuista, kaasupulloissa kuljetettavista seoksista A, A01, A02 ja A0;

”UN 1965 propaani”, kun on kyse säädöksen RPE 2.2.2.3 kohdassa kuvatusta, kaasupulloissa kuljetettavasta seoksesta C.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Despacho DGTT 7560/2004, 16. huhtikuuta 2004, 27. lokakuuta säädetyn Decreto-Lein No 267-A/2003 5 artiklan 1 kohta.

Huomautuksia: Tunnustetaan olevan tärkeää helpottaa vaarallista aineita koskevien rahtikirjojen täyttämistä taloudellisten toimijoiden kannalta, mutta ehtona on, ettei se vaikuta kuljetusten turvallisuuteen.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-PT-2

Aihe: Tyhjiä, puhdistamattomia säiliöitä ja kontteja koskevat rahtikirjat.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirjoja koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kun vaarallisia aineita on kuljetettu säiliöissä ja konteissa, jotka kuljetetaan tyhjinä takaisin, säädöksen RPE 5.4.1 kohdassa tarkoitettu rahtikirja voidaan paluumatkaa varten korvata sitä edeltävää matkaa koskevalla rahtikirjalla, joka on annettu kyseisten vaarallisten aineiden toimitusta varten.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Despacho DGTT 15162/2004, 28. heinäkuuta 2004, 27. lokakuuta 2003 säädetyn Decreto-Lei No 267-A/2003 5 artiklan 1 kohta

Huomautuksia: Vaatimus, jonka mukaan vaarallisia aineita sisältäneiden tyhjien säiliöiden ja konttien kuljetukseen tarvitaan säädöksen RPE mukainen rahtikirja, aiheuttaa joissain tapauksissa käytännön vaikeuksia, jotka voidaan minimoida tällä tavalla heikentämättä kuitenkaan turvallisuutta.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-PT-3

Aihe: Poikkeuksen RO-bi-BE-8 hyväksyminen

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Deliberação 12/2021, de 5 Janeiro 2021

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

FI Suomi

RO-bi-FI-1

Aihe: Rahtikirjassa annettavien tietojen muuttaminen räjähteiden osalta.

Oikeusperusta: Direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohta

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.2.1(a)

Direktiivin liitteen sisältö: Luokan 1 erityismääräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Rahtikirjassa voidaan räjähteiden nettomassan sijasta käyttää nallien lukumäärää (1 000 nallia vastaa 1:tä kilogrammaa räjähdettä).

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Liikenne- ja viestintäviraston määräys vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä

Huomautuksia: Näiden tietojen katsotaan riittävän kotimaankuljetuksissa. Poikkeusta sovelletaan pääasiassa louhinta-alalla pienten määrien paikallisissa kuljetuksissa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-FI-3

Aihe: Poikkeuksen RO-bi-DE-1 hyväksyminen

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Liikenne- ja viestintäviraston määräys vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-FI-4

Aihe: Poikkeuksen RO-bi-SE-6 hyväksyminen

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta (401/2011)

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

SE Ruotsi

RO-bi-SE-1

Aihe: Vaarallisten jätteiden kuljettaminen ongelmajätelaitoksiin.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Osat 5–6.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisia aineita jätteenä sisältävien pakkausten kuljetus suoritetaan noudattaen ADR-määräyksiä, joihin sallitaan vain muutamia poikkeuksia. Poikkeuksia ei sallita kaikentyyppisiä aineita ja esineitä varten.

Pääasialliset poikkeukset ovat:

Vaarallisia aineita jätteenä sisältävät pienet pakkaukset (alle 30 kg) voidaan pakata pakkauksiin, mukaan lukien IBC-pakkaukset ja suuret pakkaukset, ilman, että noudatetaan direktiivin liitteessä I olevan I.1 jakson 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 ja 6.6.5.4.3 kohdan säännöksiä. Pakkauksia, mukaan lukien IBC-pakkaukset ja suuret pakkaukset, ei tarvitse testata kuljetusvalmiina sisäpakkausten edustavalla otoksella.

Tämä sallitaan siinä tapauksessa, että:

pakkaukset, IBC-pakkaukset ja suuret pakkaukset ovat sen tyypin mukaisia, joka on testattu ja hyväksytty pakkausryhmän I tai II osalta direktiivin liitteessä I olevan I.1 jakson 6.1, 6.5 tai 6.6 kohdan sovellettavien säännösten mukaisesti;

pienet pakkaukset on pakattu absorboivaan materiaaliin, joka estää mahdollisen nesteen valumisen pakkauksiin, IBC-pakkauksiin ja suuriin pakkauksiin kuljetuksen aikana; ja

kuljetusvalmiiden pakkausten, IBC-pakkausten ja suurten pakkausten nettomassa on enintään YK-tyyppihyväksyntämerkinnässä esitetty sallittu nettomassa pakkauksia, IBC-pakkauksia ja suuria pakkauksia varten pakkausryhmien I tai II osalta; ja

rahtikirjaan sisältyy lause ”pakattu ADR-S-määräysten osan 16 mukaisesti”.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.

Huomautuksia: Direktiivin liitteessä I olevan I.1 jakson 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 ja 6.6.5.4.3 kohtia on vaikea soveltaa, koska pakkaukset, IBC-pakkaukset ja suuret pakkaukset on testattava jätteen edustavalla otoksella, joka on vaikeasti ennustettavissa etukäteen.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-SE-2

Aihe: Lähettäjän nimi ja osoite rahtikirjassa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Yleiset tiedot, joiden edellytetään olevan rahtikirjassa.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kansallisen lainsäädännön mukaan lähettäjän nimeä ja osoitetta ei tarvita, jos tyhjiä puhdistamattomia pakkauksia palautetaan osana jakelujärjestelmää.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Tyhjät puhdistamattomat pakkaukset, jotka palautetaan, sisältävät useimmiten vielä pieniä määriä vaarallisia aineita.

Tätä poikkeusta käytetään pääasiassa teollisuudessa, kun tyhjiä puhdistamattomia kaasuastioita palautetaan täysiä astioita vastaan.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-SE-3

Aihe: Vaarallisten aineiden kuljetukset teollisuuslaitosten läheisyydessä, mukaan lukien kuljetukset yleisillä teillä laitoksen eri osien välillä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisten aineiden kuljetuksia yleisillä teillä koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuljetukset teollisuuslaitosten läheisyydessä, mukaan luettuina kuljetukset yleisillä teillä laitoksen eri osien välillä. Poikkeus koskee kollien varoituslipukkeita ja merkintöjä, rahtikirjoja, kuljettajan todistusta sekä 9 kohdan mukaista hyväksymistodistusta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: On olemassa lukuisia tilanteita, joissa vaarallisia aineita siirretään yleisen tien eri puolilla sijaitsevien tuotantotilojen välillä. Tällaiset kuljetukset eivät ole vaarallisten aineiden kuljetuksia yksityisteillä, ja niihin pitäisi sen vuoksi soveltaa asianmukaisia vaatimuksia. Vertaa myös direktiivin 96/49/EY 6 artiklan 14 kohta.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-SE-4

Aihe: Viranomaisten takavarikoimien vaarallisten aineiden kuljetukset.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poikkeukset määräyksistä voidaan sallia, jos niiden syynä on työntekijöiden suojelu, purkamiseen liittyvät vaarat, aineiden käyttäminen todisteina jne.

Poikkeukset määräyksistä sallitaan ainoastaan siinä tapauksessa, että tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa saavutetaan tyydyttävä turvallisuustaso.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Näitä poikkeuksia voivat soveltaa ainoastaan viranomaiset, jotka ovat takavarikoineet vaarallisia aineita.

Poikkeus on tarkoitettu paikallisiin kuljetuksiin, esimerkiksi poliisin takavarikoimien räjähteiden tai varastetun omaisuuden kuljettamiseen. Tämäntyyppiset tavarat ovat ongelmallisia, koska niiden luokituksesta ei voi koskaan olla varma. Lisäksi tavaroita ei useinkaan ole pakattu ADR-määräysten mukaisesti eikä niissä ole määräysten mukaisia merkintöjä tai varoituslipukkeita. Poliisi tekee vuosittain useita satoja tällaisia kuljetuksia. Salakuljetettu alkoholi on puolestaan kuljetettava takavarikointipaikalta tullivarastoon ja sieltä edelleen hävitettäväksi; nämä paikat voivat sijaita varsin kaukana toisistaan. Sallitut poikkeukset ovat seuraavat: a) jokaista pakkausta ei tarvitse merkitä ja b) hyväksyttyjä pakkauksia ei tarvitse käyttää. Jokainen tällaisia pakkauksia sisältävä lava on kuitenkin merkittävä asianmukaisesti. Kaikkia muita vaatimuksia on noudatettava. Kunakin vuonna tehdään noin 20 tällaista kuljetusta.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-SE-5

Aihe: Vaarallisten aineiden kuljettaminen satamissa ja niiden läheisyydessä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljetusyksikössä mukana pidettävät asiakirjat; jokaisessa vaarallisia aineita kuljettavassa kuljetusyksikössä on oltava määrätyt varusteet; ajoneuvojen hyväksyntä.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Asiakirjoja (kuljettajan todistusta lukuun ottamatta) ei tarvitse kuljettaa kuljetusyksikön mukana.

Kuljetusyksikössä ei tarvitse olla 8.1.5 kohdassa määrättyjä varusteita.

Traktoreille ei tarvita hyväksymistodistusta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Vertaa direktiivin 96/49/EY 6 artiklan 14 kohta.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-SE-6

Aihe: Tarkastajien ADR-koulutustodistus.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.2.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Ajoneuvojen kuljettajien on osallistuttava koulutukseen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Ajoneuvojen vuosikatsastuksia suorittavien tarkastajien ei tarvitse osallistua 8.2 luvussa mainituille kursseille eikä heillä tarvitse olla ADR-koulutustodistusta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Joissain tapauksissa katsastuksessa testattavissa ajoneuvoissa saattaa olla kuormana vaarallisia aineita, esimerkiksi tyhjiä puhdistamattomia säiliöitä.

1.3 ja 8.2.3 kohdan vaatimuksia sovelletaan edelleen.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-SE-7

Aihe: Säiliöajoneuvoissa kuljetettavien YK-numeroihin 1202, 1203 ja 1223 kuuluvien aineiden paikallinen jakelu.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Tyhjät puhdistamattomat säiliöt ja säiliökontit on merkittävä rahtikirjaan 5.4.1.1.6 kohdan mukaisesti. Jos vastaanottajia on useita, näiden nimet ja osoitteet voidaan merkitä muihin asiakirjoihin.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Tyhjiä puhdistamattomia säiliöitä tai säiliökontteja ei tarvitse merkitä rahtikirjaan 5.4.1.1.6 kohdan mukaisesti, jos aineen määräksi on lastaussuunnitelmassa merkitty nolla. Vastaanottajien nimiä ja osoitteita ei tarvitse merkitä ajoneuvon mukana seuraaviin asiakirjoihin.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-SE-9

Aihe: Maataloustuotantopaikkoihin ja rakennustyömaihin liittyvät paikalliset kuljetukset.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4, 6.8 ja 9.1.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirja; säiliöiden rakenne; hyväksymistodistus.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Maataloustuotantopaikkoihin ja rakennustyömaihin liittyvissä paikallisissa kuljetuksissa ei tarvitse noudattaa tiettyjä määräyksiä:

a)

vaarallisia aineita koskevaa vakuutusta ei tarvita;

b)

kuljetuksissa voidaan edelleen käyttää vanhempia säiliöitä tai säiliökontteja, joita ei ole rakennettu 6.8 luvun vaatimusten vaan vanhemman kansallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja jotka on asennettu henkilövaunuihin;

c)

paikallisiin kuljetuksiin tietyömaan läheisyydessä voidaan edelleen käyttää vanhoja säiliöajoneuvoja, jotka on tai joita ei ole varustettu tienpinnan päällystyslaitteilla ja jotka on tarkoitettu YK-numeroihin 1268, 1999, 3256 ja 3257 kuuluvien aineiden kuljettamiseen, mutta jotka eivät täytä 6.7 tai 6.8 luvun vaatimuksia;

d)

henkilövaunuilla sekä säiliöajoneuvoilla, jotka on tai joita ei ole varustettu tienpinnan päällystyslaitteilla, ei tarvitse olla hyväksymistodistusta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Henkilövaunu on eräänlainen asuntovaunu, jossa on tilat työntekijöille ja johon on asennettu hyväksymätön säiliö tai säiliökontti metsätraktoreiden käyttämää dieselpolttoainetta varten.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-SE-10

Aihe: Räjähteiden kuljetus säiliöissä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 4.1.4.

Direktiivin liitteen sisältö: Räjähteitä voidaan pakata ainoastaan 4.1.4 kohdan vaatimusten mukaisiin pakkauksiin.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Toimivaltainen kansallinen viranomainen hyväksyy ajoneuvot, jotka on tarkoitettu räjähteiden kuljettamiseen säiliöissä. Kuljetus säiliöissä on sallittu ainoastaan määräyksessä luetelluille räjähteille tai toimivaltaisen viranomaisen erityisluvalla.

Säiliöissä olevilla räjähdystarvikkeilla kuormattu ajoneuvo on merkittävä ja merkittävä kohtien 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 ja 5.3.1.4 mukaisesti. Vain yksi ajoneuvo kuljetusyksikössä saa sisältää vaarallisia aineita.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg, ja Ruotsin asetus SÄIFS 1993:4.

Huomautuksia: Poikkeusta sovelletaan ainoastaan kotimaanliikenteessä, ja kuljetukset ovat useimmiten paikallisia. Kyseiset määräykset olivat voimassa ennen Ruotsin liittymistä Euroopan unioniin.

Vain kaksi yritystä suorittaa räjähteiden kuljetuksia säiliöajoneuvoilla. Lähitulevaisuudessa siirryttäneen emulsioräjähdysaineiden käyttöön.

Vanha poikkeus nro 84.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-SE-11

Aihe: Ajokortti

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Ajoneuvon miehistön koulutusta koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuljettajien koulutusta ei tarvita 8.2.1.1 kohdassa tarkoitetuilla ajoneuvoilla.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.

Huomautuksia: Paikalliset kuljetukset.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-SE-12

Aihe: Ilotulitusvälineiden (YK-numero 0335) kuljettaminen.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liite B, 7.2.4 kohta, V2 (1).

Direktiivin liitteen sisältö: EX/II- ja EX/III-ajoneuvojen käyttöä koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kohdassa 7.2.4 olevan erityismääräyksen V2 kohtaa 1 sovelletaan ilotulitusvälineiden (YK-numero 0335) kuljettamiseen ainoastaan, jos ilotulitusvälineiden sisältämän räjähdysaineen nettomäärä on yli 3 000 kg (4 000 kg perävaunun kanssa), sillä edellytyksellä, että ilotulitusvälineet on luokiteltu YK-numeroon 0335 vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevien YK:n suositusten 14. uudistetun laitoksen kohdassa 2.1.3.5.5 olevassa ilotulitusvälineiden perusluokitustaulukossa.

Luokitus edellyttää toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää. Luokitustodistus on kuljetettava kuljetusyksikön mukana.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.

Huomautuksia: Ilotulitusvälineitä kuljetetaan vain kahtena lyhyenä aikana vuodesta: vuodenvaihteessa ja huhti-toukokuun vaihteessa. Kuljetus tavarantoimittajilta terminaaleihin voidaan suorittaa nykyisillä EX-hyväksytyillä ajoneuvoilla ilman suurempia ongelmia. EX-hyväksyttyjen ajoneuvojen puute haittaa kuitenkin ilotulitusvälineiden jakelua terminaaleista jälleenmyyjille ja ylijäämän toimittamista takaisin terminaaleihin. Liikenteenharjoittajat eivät halua investoida hyväksyttyihin ajoneuvoihin, koska ne eivät voi kattaa kustannuksiaan. Tämä vaarantaa koko ilotulitusvälineiden toimittajien olemassaolon, koska ne eivät voi saada tuotteitaan markkinoille.

Tätä poikkeusta sovellettaessa ilotulitusvälineiden on oltava luokiteltuja YK:n suosituksissa annetun perusluettelon mukaisesti, jotta käytetty luokitus olisi mahdollisimman hyvin ajan tasalla.

ADR 2005 -määräysten 3.3.1 kohdassa olevaan erityismääräykseen 651 sisältyy samantyyppinen poikkeus YK-numeroon 0336 luokitelluille ilotulitusvälineille.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RO-bi-SE-13

Aihe: Poikkeuksen RO-bi-DK-4 hyväksyminen.

Oikeusperusta: Direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohta (lyhyet paikalliset kuljetukset)

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Osat 1–9

Direktiivin liitteen sisältö:

Viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia:

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027”

2)

Korvataan liitteessä II oleva II.3 jakso seuraavasti:

II.3   Kansalliset poikkeukset

Jäsenvaltioita koskevat poikkeukset, jotka on myönnetty niiden alueella tapahtuvia vaarallisten aineiden kuljetuksia varten direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan nojalla.

Poikkeusten numerointi: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA

=

rautatie

a/bi/bii

=

6 artiklan 2 kohdan a/bi/bii alakohta

MS

=

jäsenvaltion lyhenne

nn

=

järjestysnumero

Poikkeukset direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla

DE Saksa

RA-a-DE-2

Aihe: Lupa yhteenpakkaamiseen.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 4.1.10.4 MP2.

Direktiivin liitteen sisältö: Yhteenpakkaaminen kielletty.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Luokat 1.4S, 2, 3 ja 6.1; lupa pakata yhteen luokan 1.4S esineitä (pienten aseiden ammuksia), aerosoleja (luokka 2) sekä luokkiin 3 ja 6.1 kuuluvia puhdistus- ja käsittelyaineita (YK-numerot lueteltu) yhdistelmiksi, joita myydään pakkausryhmään II kuuluvassa yhteisessä pakkauksessa pieninä määrinä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Huomautuksia: Luettelo nro 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f ja 30g.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

FR Ranska

RA-a-FR-3

Aihe: Kuljetukset rautatieliikenteen harjoittajan omiin tarpeisiin.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 5.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirjassa ilmoitettavat tiedot vaarallisista aineista.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuormaa ei tarvitse ilmoittaa, jos rautatieliikenteen harjoittajan omiin tarpeisiin kuljetetaan määriä, jotka eivät ylitä 1.1.3.6 kohdassa määrättyjä rajoja.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RA-a-FR-4

Aihe: Tiettyjen postivaunujen vapauttaminen varoituslipukkeita koskevasta vaatimuksesta.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 5.3.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Velvollisuus kiinnittää varoituslipukkeet vaunujen sivuille.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Varoituslipukkeet on kiinnitettävä ainoastaan sellaisiin postivaunuihin, joissa kuljetetaan yli 3 tonnia samaan luokkaan kuuluvaa ainetta (lukuun ottamatta luokkia 1, 6.2 tai 7).

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

SE Ruotsi

RA-a-SE-1

Aihe: Vaarallisia aineita kiitotavaroina kuljettavia vaunuja ei tarvitse merkitä varoituslipukkeilla.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 5.3.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisia aineita kuljettavat vaunut on merkittävä varoituslipukkeilla.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisia aineita kiitotavaroina kuljettavia vaunuja ei tarvitse merkitä varoituslipukkeilla.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: RID-määräyksissä kiitotavaroille on asetettu määrällisiä rajoituksia. Kysymys on siis pienistä määristä.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

Poikkeukset direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan nojalla

DK Tanska

RA-bi-DK-1

Aihe: Vaarallisten aineiden kuljettaminen tunneleissa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 7.5

Direktiivin liitteen sisältö: Kuormaaminen, purkaminen ja suojaetäisyydet.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Lainsäädännössä vahvistetaan vaihtoehtoisia säännöksiä direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevassa II.1 jaksossa vahvistetuille säännöksille Ison-Beltin ja Juutinrauman poikki kulkevan kiinteän yhteyden rautatietunnelin kautta tapahtuvien kuljetusten osalta. Vaihtoehtoiset säännökset liittyvät ainoastaan kuormatilan tilavuuteen ja kuormana olevien vaarallisten aineiden väliseen etäisyyteen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på Storebælt og Øresund, 11. toukokuuta 2017.

Huomautuksia:

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

DE Saksa

RA-bi-DE-2

Aihe: Pakattujen vaarallisten jätteiden kuljetukset.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 1–5.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokitus, pakkaaminen ja merkinnät.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Luokat 2–6.1, 8 ja 9: vaarallisten jätteiden yhteenpakkaaminen ja kuljetus pakkauksissa ja IBC-pakkauksissa; jätteet on pakattava sisäpakkauksiin (joissa ne on kerätty) ja luokiteltava erillisiin jäteryhmiin (vaarallisten reaktioiden välttäminen jäteryhmässä); jäteryhmiin liittyvät erityiset kirjalliset ohjeet, joita käytetään rahtikirjana; kotitalous- ja laboratoriojätteen kerääminen jne.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Huomautuksia: Luettelo nro 6*.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

RA-bi-DE-3

Aihe: YK-numeroon 1381 (fosfori, keltainen, veden alla), luokka 4.2, pakkausryhmä I, kuuluvien aineiden paikalliset rautatiekuljetukset säiliövaunuissa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 6.8, 6.8.2.3.

Direktiivin liitteen sisältö: Säiliöiden ja säiliövaunujen rakennetta koskevat säännökset. Luvun 6.8 kohta 6.8.2.3 edellyttää tyyppihyväksyntää säiliöille, joissa kuljetetaan YK-numeroon 1381 (fosfori, keltainen, veden alla) kuuluvia aineita.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: YK-numeroon 1381 (fosfori, keltainen, veden alla), luokka 4.2, pakkausryhmä I, kuuluvien aineiden lyhyet paikalliset rautatiekuljetukset (Sassnitz-Mukranista Lutherstadt Wittenberg-Piesteritziin ja Bitterfeldiin) venäläisten standardien mukaisesti valmistetuissa säiliövaunuissa. Aineiden kuljetukseen sovelletaan toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten vahvistamia operatiivisia lisäsäännöksiä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. tammikuuta 2025

SE Ruotsi

RA-bi-SE-1

Aihe: Vaarallisten jätteiden kuljettaminen ongelmajätelaitoksiin.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: Osat 5–6.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisia aineita jätteenä sisältävien pakkausten kuljetus suoritetaan noudattaen direktiivin määräyksiä, joihin sallitaan vain muutamia poikkeuksia. Poikkeuksia ei sallita kaikentyyppisiä aineita ja esineitä varten.

Pääasialliset poikkeukset ovat:

Vaarallisia aineita jätteenä sisältävät pienet pakkaukset (alle 30 kg) voidaan pakata pakkauksiin, mukaan lukien IBC-pakkaukset ja suuret pakkaukset, ilman, että noudatetaan direktiivin liitteessä II olevan II.1 jakson 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 ja 6.6.5.4.3 kohdan säännöksiä. Pakkauksia, mukaan lukien IBC-pakkaukset ja suuret pakkaukset, ei tarvitse testata kuljetusvalmiina sisäpakkausten edustavalla otoksella.

Tämä sallitaan siinä tapauksessa, että:

pakkaukset, IBC-pakkaukset ja suuret pakkaukset ovat sen tyypin mukaisia, joka on testattu ja hyväksytty pakkausryhmää I tai II vastaavasti direktiivin liitteessä II olevan II.1 jakson 6.1, 6.5 tai 6.6 kohdassa esitettyjen sovellettavien säännösten mukaisesti;

pienet pakkaukset on pakattu absorboivaan materiaaliin, joka estää mahdollisen nesteen valumisen pakkauksiin, IBC-pakkauksiin ja suuriin pakkauksiin kuljetuksen aikana; ja

kuljetusvalmiiden pakkausten, IBC-pakkausten ja suurten pakkausten nettomassa on enintään YK-tyyppihyväksyntämerkinnässä esitetty sallittu nettomassa pakkauksia, IBC-pakkauksia ja suuria pakkauksia varten pakkausryhmien I tai II osalta; ja

rahtikirjaan sisältyy lause ”pakattu RID-S-määräysten osan 16 mukaisesti”.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.

Huomautuksia: Direktiivin liitteessä II olevan II.1 jakson 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 ja 6.6.5.4.3 kohtia on vaikea soveltaa, koska pakkaukset, IBC-pakkaukset ja suuret pakkaukset on testattava jätteen edustavalla otoksella, joka on vaikeasti ennustettavissa etukäteen.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027

Poikkeukset direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan nojalla

DE Saksa

RA-bii-DE-1

Aihe: Poikkeus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevan II.1 jakson 1 kohdasta koskien YK-numeroon 1051 kuuluvan nestemäisen syaanivedyn (stabiloitu, vesipitoisuus enintään yksi painoprosentti) paikallisia rautatiekuljetuksia säiliövaunuissa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 3.2, 4.3.2.1.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Kielto kuljettaa YK-numeroon 1051 kuuluvaa ainetta (syaanivety, stabiloitu, nestemäinen, vesipitoisuus enintään yksi painoprosentti) rautateillä säiliövaunussa tai RID-säiliöissä.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Sellaiset määrätyillä reiteillä suoritettavat paikalliset rautatiekuljetukset, jotka ovat osa tiettyä teollista prosessia ja joita valvotaan tarkasti selkeästi määritellyin edellytyksin. Kuljetuksessa käytetään säiliövaunuja, joille on myönnetty lupa erityisesti tätä tarkoitusta varten ja joiden rakennetta ja varusteita mukautetaan jatkuvasti viimeisimpien turvallisuusvaatimusten mukaisiksi. Kuljetustapahtumaa koskevat lisäksi yksityiskohtaiset käyttöturvallisuussäännökset, jotka ovat asianmukaisten turvallisuus- ja pelastusviranomaisten vaatimusten mukaisia ja asianmukaisten valvontaviranomaisten valvomia.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E 1/97.

Viimeinen voimassaolopäivä: 1. tammikuuta 2023

RA-bii-DE-2

Aihe: YK-numeroon 1402 (kalsiumkarbidi), pakkausryhmä I, kuuluvien aineiden paikalliset kuljetukset määrätyillä reiteillä rautatievaunuihin lastatuissa konteissa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 3.2, 7.3.1.1

Direktiivin liitteen sisältö: Irtotavarakuljetuksia koskevat yleiset säännökset. Luku 3.2, taulukko A, ei salli kalsiumkarbidin kuljettamista irtotavarana.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Sellaiset määrätyillä reiteillä suoritettavat YK-numeroon 1402 (kalsiumkarbidi) ja pakkausryhmään I kuuluvan aineen paikalliset rautatiekuljetukset, jotka ovat osa tiettyä teollista prosessia ja joita valvotaan tarkasti selkeästi määritellyin edellytyksin. Määrät kuljetetaan erikoisvalmisteissa konteissa rautatievaunuissa. Aineiden kuljetukseen sovelletaan toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten vahvistamia operatiivisia lisäsäännöksiä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Viimeinen voimassaolopäivä: 15. tammikuuta 2024”

3)

Korvataan liitteessä III oleva III.3 jakso seuraavasti:

III.3   Kansalliset poikkeukset

Jäsenvaltioita koskevat poikkeukset, jotka on myönnetty niiden alueella tapahtuvia vaarallisten aineiden kuljetuksia varten direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan nojalla.

Poikkeusten numerointi: IW-a/bi/bii-MS-nn

IW

=

sisävesiliikenne

a/bi/bii

=

6 artiklan 2 kohdan a/bi/bii alakohta

MS

=

jäsenvaltion lyhenne

nn

=

järjestysnumero

Poikkeukset direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan nojalla

DE Saksa

IW-bi-DE-1

Aihe: Pakattujen vaarallisten jätteiden kuljetukset.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä III olevaan III.1 jaksoon: 1–5.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokitus, pakkaaminen ja merkinnät.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Luokat 2–6.1, 8 ja 9: vaarallisten jätteiden yhteenpakkaaminen ja kuljetus pakkauksissa ja IBC-pakkauksissa; jätteet on pakattava sisäpakkauksissa (joissa ne on kerätty) ja luokiteltava erillisiin jäteryhmiin (vaarallisten reaktioiden välttäminen jäteryhmässä); jäteryhmiin liittyvät erityiset kirjalliset ohjeet, joita käytetään rahtikirjana; kotitalous- ja laboratoriojätteen kerääminen jne.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Huomautuksia: Luettelo nro 6*.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30. kesäkuuta 2027”


1.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/64


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/1096,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2022,

Korean tasavallan antamien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettujen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi helpottamaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta covid-19-pandemian aikana 14 päivänä kesäkuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistetaan kehys covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) antamiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi, jotta todistusten haltijoiden olisi helpompi käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen covid-19-pandemian aikana. Sillä myös osaltaan helpotetaan SARS-CoV-2:n leviämisen rajoittamiseksi unionin oikeuden vaatimuksia noudattaen käyttöön otettujen vapaata liikkuvuutta koskevien jäsenvaltioiden rajoitusten vähittäistä purkamista koordinoidulla tavalla.

(2)

Asetuksen (EU) 2021/953 mukaan kolmansien maiden unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen antamat koronatodistukset voidaan hyväksyä, jos komissio katsoo, että kyseiset todistukset annetaan asetuksen nojalla vahvistettuja vaatimuksia vastaaviksi katsottavien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi jäsenvaltioiden on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/954 (2) mukaisesti sovellettava asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistettuja sääntöjä myös niihin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka eivät kuulu mainitun asetuksen soveltamisalaan, edellyttäen, että he oleskelevat tai asuvat laillisesti jonkin jäsenvaltion alueella ja että heillä on oikeus matkustaa muihin jäsenvaltioihin unionin oikeuden mukaisesti. Sen vuoksi tässä päätöksessä säädettyjä vastaavuushavaintoja olisi sovellettava covid-19-rokotusta koskeviin todistuksiin, joita Korean tasavalta antaa unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen. Tällaisia vastaavuushavaintoja olisi asetuksen (EU) 2021/954 perusteella sovellettava vastaavasti myös covid-19-rokotusta koskeviin todistuksiin, joita Korean tasavalta mainitussa asetuksessa vahvistetuin edellytyksin antaa jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille.

(3)

Korean tasavalta toimitti komissiolle 29 päivänä syyskuuta 2021 yksityiskohtaiset tiedot covid-19-rokotusta koskevien yhteentoimivien todistusten antamisesta ”COOV”-järjestelmän mukaisesti. Korean tasavalta ilmoitti komissiolle katsovansa, että sen koronatodistukset annetaan sellaisen standardin ja sellaisen teknologisen järjestelmän mukaisesti, jotka ovat yhteentoimivia asetuksella (EU) 2021/953 perustetun luottamuskehyksen kanssa, niin että todistusten aitous, pätevyys ja eheys voidaan todentaa. Korean tasavalta ilmoitti komissiolle tältä osin, että Korean tasavallan ”COOV”-järjestelmän mukaisesti antamat covid-19-rokotusta koskevat todistukset sisältävät asetuksen (EU) 2021/953 liitteessä tarkoitetut tiedot.

(4)

Korean tasavalta ilmoitti komissiolle myös, että tällä hetkellä ei ole covid-19-pandemiaan liittyviä matkustusrajoituksia, jotka koskisivat maahantuloa ja oleskelua Korean tasavallassa. Jos matkustusrajoitukset olisi tarpeen ottaa uudelleen käyttöön, Korean tasavalta vahvistaa hyväksyvänsä jäsenvaltioiden ja ETA-maiden asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti antamat rokotus- ja testaustodistukset. Rokotustodistusten osalta Korean tasavalta ilmoitti komissiolle, että todistukset, joista käy ilmi rokottaminen EU:n laajuisen luvan saaneella rokotteella, hyväksytään vain, jos WHO on hyväksynyt rokotteen hätätilannekäyttöön. Korean tasavalta vahvistaa, että se ei tunnusta taudista parantumista koskevia todistuksia, jos matkustusrajoitukset on tarpeen ottaa uudelleen käyttöön.

(5)

Komissio suoritti 30 päivänä toukokuuta 2022 Korean tasavallan pyynnöstä teknisiä testejä, jotka osoittivat, että covid-19-rokotusta koskevat todistukset, joita Korean tasavalta antaa ”COOV”-järjestelmän mukaisesti, ovat yhteentoimivia asetuksella (EU) 2021/953 perustetun luottamuskehyksen kanssa, niin että todistusten aitous, pätevyys ja eheys voidaan todentaa. Komissio vahvisti myös, että Korean tasavallan ”COOV”-järjestelmän mukaisesti antamat covid-19-rokotusta koskevat todistukset sisältävät tarvittavat tiedot.

(6)

Lisäksi Korean tasavalta ilmoitti komissiolle, että se antaa yhteentoimivia rokotustodistuksia covid-19-rokotteiden perusteella. Toistaiseksi todistuksia annetaan koronarokotteiden Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Nuvaxovid ja Jcovden perusteella.

(7)

Korean tasavalta ilmoitti komissiolle myös, että se ei anna yhteentoimivia testaustodistuksia.

(8)

Lisäksi Korean tasavalta ilmoitti komissiolle, että se ei anna yhteentoimivia taudista parantumista koskevia todistuksia.

(9)

Lisäksi Korean tasavalta ilmoitti komissiolle, että kun todistuksia todennetaan Koreassa, niihin sisältyviä henkilötietoja käsitellään ainoastaan sen todentamiseksi ja vahvistamiseksi, että todistuksen haltijalla on rokotus tai testitulos, eikä niitä säilytetä jälkikäteen.

(10)

Näin ollen tarvittavat edellytykset sen vahvistamiseksi, että Korean tasavallan ”COOV”-järjestelmän mukaisesti antamat covid-19-rokotusta koskevat todistukset voidaan katsoa asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettuja todistuksia vastaaviksi, täyttyvät.

(11)

Korean tasavallan ”COOV”-järjestelmän mukaisesti antamat covid-19-rokotusta koskevat todistukset olisi sen vuoksi hyväksyttävä asetuksen (EU) 2021/953 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuin edellytyksin.

(12)

Tämän päätöksen soveltamiseksi Korean tasavalta olisi liitettävä asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen.

(13)

Unionin etujen suojaamiseksi erityisesti kansanterveyden alalla komissio voi käyttää valtuuksiaan keskeyttääkseen tämän päätöksen soveltamisen tai kumotakseen sen, jos asetuksen (EU) 2021/953 8 artiklan 2 kohdan edellytykset eivät enää täyty.

(14)

Korean tasavallan liittämiseksi asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen mahdollisimman nopeasti tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2021/953 14 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Covid-19-rokotusta koskevat todistukset, joita Korean tasavalta antaa ”COOV”-järjestelmän mukaisesti, katsotaan asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettuja todistuksia vastaaviksi vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa.

2 artikla

Korean tasavalta liitetään asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/954, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2021, kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille covid-19-pandemian aikana sekä kyseisten todistusten todentamiseksi ja hyväksymiseksi (EUVL L 211, 15.6.2021, s. 24).


1.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/67


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/1097,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2022,

Madagaskarin tasavallan antamien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettujen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi helpottamaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta covid-19-pandemian aikana 14 päivänä kesäkuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistetaan kehys covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) antamiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi, jotta todistusten haltijoiden olisi helpompi käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen covid-19-pandemian aikana. Sillä myös osaltaan helpotetaan SARS-CoV-2:n leviämisen rajoittamiseksi unionin oikeuden vaatimuksia noudattaen käyttöön otettujen vapaata liikkuvuutta koskevien jäsenvaltioiden rajoitusten vähittäistä purkamista koordinoidulla tavalla.

(2)

Asetuksen (EU) 2021/953 mukaan kolmansien maiden unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen antamat koronatodistukset voidaan hyväksyä, jos komissio katsoo, että kyseiset todistukset annetaan asetuksen nojalla vahvistettuja vaatimuksia vastaaviksi katsottavien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi jäsenvaltioiden on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/954 (2) mukaisesti sovellettava asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistettuja sääntöjä myös niihin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka eivät kuulu mainitun asetuksen soveltamisalaan, edellyttäen, että he oleskelevat tai asuvat laillisesti jonkin jäsenvaltion alueella ja että heillä on oikeus matkustaa muihin jäsenvaltioihin unionin oikeuden mukaisesti. Sen vuoksi tässä päätöksessä säädettyjä vastaavuushavaintoja olisi sovellettava covid-19-rokotusta koskeviin todistuksiin, joita Madagaskarin tasavalta antaa unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen. Tällaisia vastaavuushavaintoja olisi asetuksen (EU) 2021/954 perusteella sovellettava vastaavasti myös covid-19-rokotusta koskeviin todistuksiin, joita Madagaskarin tasavalta mainitussa asetuksessa vahvistetuin edellytyksin antaa jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille.

(3)

Madagaskarin tasavalta toimitti komissiolle 28 päivänä maaliskuuta 2022 yksityiskohtaiset tiedot covid-19-rokotusta koskevien yhteentoimivien todistusten antamisesta ”vaksiny.gov.mg”-järjestelmän mukaisesti. Madagaskarin tasavalta ilmoitti komissiolle katsovansa, että sen koronatodistukset annetaan sellaisen standardin ja sellaisen teknologisen järjestelmän mukaisesti, jotka ovat yhteentoimivia asetuksella (EU) 2021/953 perustetun luottamuskehyksen kanssa, niin että todistusten aitous, pätevyys ja eheys voidaan todentaa. Madagaskarin tasavalta ilmoitti komissiolle tältä osin, että Madagaskarin tasavallan ”vaksiny.gov.mg”-järjestelmän mukaisesti antamat covid-19-rokotusta koskevat todistukset sisältävät asetuksen (EU) 2021/953 liitteessä tarkoitetut tiedot.

(4)

Madagaskarin tasavalta ilmoitti komissiolle myös hyväksyvänsä rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevat todistukset, joita jäsenvaltiot ja ETA-maat antavat asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti. Nykyisen epidemiologisen tilanteen vuoksi Madagaskarin tasavalta kuitenkin ilmoitti komissiolle, että pika-antigeenitestit ovat pakollisia kaikille matkustajille, jotka saapuvat Madagaskarin kansainvälisille lentoasemille.

(5)

Komissio suoritti 1 päivänä kesäkuuta 2022 Madagaskarin tasavallan pyynnöstä teknisiä testejä, jotka osoittivat, että covid-19-rokotusta koskevat todistukset, joita Madagaskarin tasavalta antaa ”vaksiny.gov.mg”-järjestelmän mukaisesti, ovat yhteentoimivia asetuksella (EU) 2021/953 perustetun luottamuskehyksen kanssa, niin että todistusten aitous, pätevyys ja eheys voidaan todentaa.

(6)

Komissio vahvisti myös, että Madagaskarin tasavallan ”vaksiny.gov.mg”-järjestelmän mukaisesti antamat covid-19-rokotusta koskevat todistukset sisältävät tarvittavat tiedot. Lisäksi Madagaskarin tasavalta ilmoitti komissiolle, että se antaa yhteentoimivia rokotustodistuksia covid-19-rokotteiden perusteella. Toistaiseksi todistuksia annetaan koronarokotteiden Comirnaty, Covishield, BBIBP-CorV, Vaxzevria ja Jcovden perusteella.

(7)

Madagaskarin tasavalta ilmoitti komissiolle myös, että se ei anna yhteentoimivia testaustodistuksia.

(8)

Lisäksi Madagaskarin tasavalta ilmoitti komissiolle, että se ei anna yhteentoimivia taudista parantumista koskevia todistuksia.

(9)

Lisäksi Madagaskarin tasavalta ilmoitti komissiolle, että kun todistuksia todennetaan Madagaskarissa, niihin sisältyviä henkilötietoja käsitellään ainoastaan sen todentamiseksi ja vahvistamiseksi, että todistuksen haltijalla on rokotus tai testitulos tai että hän on parantunut taudista, eikä niitä säilytetä jälkikäteen.

(10)

Näin ollen tarvittavat edellytykset sen vahvistamiseksi, että Madagaskarin tasavallan ”vaksiny.gov.mg”-järjestelmän mukaisesti antamat covid-19-rokotusta koskevat todistukset voidaan katsoa asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettuja todistuksia vastaaviksi, täyttyvät.

(11)

Madagaskarin tasavallan ”vaksiny.gov.mg”-järjestelmän mukaisesti antamat covid-19-rokotusta koskevat todistukset olisi sen vuoksi hyväksyttävä asetuksen (EU) 2021/953 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuin edellytyksin.

(12)

Tämän päätöksen soveltamiseksi Madagaskarin tasavalta olisi liitettävä asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen.

(13)

Unionin etujen suojaamiseksi erityisesti kansanterveyden alalla komissio voi käyttää valtuuksiaan keskeyttääkseen tämän päätöksen soveltamisen tai kumotakseen sen, jos asetuksen (EU) 2021/953 8 artiklan 2 kohdan edellytykset eivät enää täyty.

(14)

Madagaskarin tasavallan liittämiseksi asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen mahdollisimman nopeasti tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2021/953 14 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Covid-19-rokotusta koskevat todistukset, joita Madagaskarin tasavalta antaa ”vaksiny.gov.mg”-järjestelmän mukaisesti, katsotaan asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettuja todistuksia vastaaviksi vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa.

2 artikla

Madagaskarin tasavalta liitetään asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/954, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2021, kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille covid-19-pandemian aikana sekä kyseisten todistusten todentamiseksi ja hyväksymiseksi (EUVL L 211, 15.6.2021, s. 24).


1.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/70


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/1098,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2022,

Kosovon (*) antamien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettujen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi helpottamaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta covid-19-pandemian aikana 14 päivänä kesäkuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistetaan kehys covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi, jotta todistusten haltijoiden olisi helpompi käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen covid-19-pandemian aikana. Sillä myös osaltaan helpotetaan SARS-CoV-2:n leviämisen rajoittamiseksi unionin oikeuden vaatimuksia noudattaen käyttöön otettujen vapaata liikkuvuutta koskevien jäsenvaltioiden rajoitusten vähittäistä purkamista koordinoidulla tavalla.

(2)

Asetuksen (EU) 2021/953 mukaan kolmansien maiden unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen antamat koronatodistukset voidaan hyväksyä, jos komissio katsoo, että kyseiset todistukset annetaan asetuksen nojalla vahvistettuja vaatimuksia vastaaviksi katsottavien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi jäsenvaltioiden on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/954 (2) mukaisesti sovellettava asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistettuja sääntöjä myös niihin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka eivät kuulu mainitun asetuksen soveltamisalaan, edellyttäen, että he oleskelevat tai asuvat laillisesti jonkin jäsenvaltion alueella ja että heillä on oikeus matkustaa muihin jäsenvaltioihin unionin oikeuden mukaisesti. Sen vuoksi tässä päätöksessä säädettyjä vastaavuushavaintoja olisi sovellettava covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskeviin todistuksiin, joita Kosovo antaa unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen. Tällaista vastaavuuden toteamista olisi asetuksen (EU) 2021/954 perusteella sovellettava vastaavasti myös covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskeviin todistuksiin, joita Kosovo antaa mainitussa asetuksessa vahvistetuin edellytyksin jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille.

(3)

Kosovo toimitti komissiolle 23 päivänä syyskuuta 2021 yksityiskohtaiset tiedot covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskevien yhteentoimivien todistusten antamisesta ”Basic HIS” -järjestelmän mukaisesti. Kosovo ilmoitti komissiolle katsovansa, että sen koronatodistukset annetaan sellaisen standardin ja sellaisen teknologisen järjestelmän mukaisesti, jotka ovat yhteentoimivia asetuksella (EU) 2021/953 perustetun luottamuskehyksen kanssa, niin että todistusten aitous, pätevyys ja eheys voidaan todentaa. Kosovo ilmoitti komissiolle tältä osin, että Kosovon ”Basic HIS” -järjestelmän mukaisesti antamat covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskevat todistukset sisältävät asetuksen (EU) 2021/953 liitteessä tarkoitetut tiedot.

(4)

Kosovo ilmoitti komissiolle myös hyväksyvänsä rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevat todistukset, joita jäsenvaltiot ja ETA-maat antavat asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti.

(5)

Komissio suoritti 6 päivänä toukokuuta 2022 Kosovon pyynnöstä teknisiä testejä, jotka osoittivat, että ”Basic HIS” -järjestelmä, jonka mukaisesti Kosovo antaa covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskevia todistuksia, on yhteentoimiva asetuksella (EU) 2021/953 perustetun luottamuskehyksen kanssa ja että järjestelmän avulla voidaan todentaa todistusten aitous, pätevyys ja eheys. Komissio vahvisti myös, että Kosovon ”Basic HIS” -järjestelmän mukaisesti antamat covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskevat todistukset sisältävät tarvittavat tiedot.

(6)

Lisäksi Kosovo ilmoitti komissiolle, että se antaa yhteentoimivia rokotustodistuksia covid-19-rokotteiden perusteella. Toistaiseksi todistuksia annetaan rokotteiden Comirnaty ja Vaxzevria perusteella.

(7)

Kosovo ilmoitti komissiolle antavansa yhteentoimivia testaustodistuksia nukleiinihappotesteistä.

(8)

Kosovo ilmoitti komissiolle, että se antaa yhteentoimivia taudista parantumista koskevia todistuksia. Nämä todistukset ovat voimassa enintään 180 päivää ensimmäisen positiivisen testin päivämäärästä.

(9)

Kosovo ilmoitti komissiolle myös, että kun todistuksia todennetaan Kosovossa, niihin sisältyviä henkilötietoja käsitellään ainoastaan sen todentamiseksi ja vahvistamiseksi, että todistuksen haltijalla on rokotus tai testitulos tai että hän on parantunut taudista, eikä niitä säilytetä jälkikäteen.

(10)

Näin ollen tarvittavat edellytykset sen vahvistamiseksi, että Kosovon ”Basic HIS” -järjestelmän mukaisesti antamat covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskevat todistukset voidaan katsoa asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettuja todistuksia vastaaviksi, täyttyvät.

(11)

Sen vuoksi covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskevat todistukset, jotka Kosovo antaa ”Basic HIS” -järjestelmän mukaisesti, olisi hyväksyttävä asetuksen (EU) 2021/953 5 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 5 kohdassa ja 7 artiklan 8 kohdassa tarkoitetuin edellytyksin.

(12)

Tämän päätöksen soveltamiseksi Kosovo olisi liitettävä asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen.

(13)

Unionin etujen suojaamiseksi erityisesti kansanterveyden alalla komissio voi käyttää valtuuksiaan keskeyttääkseen tämän päätöksen soveltamisen tai kumotakseen sen, jos asetuksen (EU) 2021/953 8 artiklan 2 kohdan edellytykset eivät enää täyty.

(14)

Kosovon liittämiseksi asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen mahdollisimman nopeasti tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2021/953 14 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskevat todistukset, joita Kosovo antaa ”Basic HIS” -järjestelmän mukaisesti, katsotaan asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettuja todistuksia vastaaviksi vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa.

2 artikla

Kosovo liitetään asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(*)  Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

(1)  EUVL L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/954, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2021, kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille covid-19-pandemian aikana sekä kyseisten todistusten todentamiseksi ja hyväksymiseksi (EUVL L 211, 15.6.2021, s. 24).


1.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/73


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/1099,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2022,

Bahrainin kuningaskunnan antamien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettujen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi helpottamaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta covid-19-pandemian aikana 14 päivänä kesäkuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistetaan kehys covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi, jotta todistusten haltijoiden olisi helpompi käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen covid-19-pandemian aikana. Sillä myös osaltaan helpotetaan SARS-CoV-2:n leviämisen rajoittamiseksi unionin oikeuden vaatimuksia noudattaen käyttöön otettujen vapaata liikkuvuutta koskevien jäsenvaltioiden rajoitusten vähittäistä purkamista koordinoidulla tavalla.

(2)

Asetuksen (EU) 2021/953 mukaan kolmansien maiden unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen antamat koronatodistukset voidaan hyväksyä, jos komissio katsoo, että kyseiset todistukset annetaan asetuksen nojalla vahvistettuja vaatimuksia vastaaviksi katsottavien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi jäsenvaltioiden on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/954 (2) mukaisesti sovellettava asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistettuja sääntöjä myös niihin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka eivät kuulu mainitun asetuksen soveltamisalaan, edellyttäen, että he oleskelevat tai asuvat laillisesti jonkin jäsenvaltion alueella ja että heillä on oikeus matkustaa muihin jäsenvaltioihin unionin oikeuden mukaisesti. Sen vuoksi tässä päätöksessä säädettyjä vastaavuushavaintoja olisi sovellettava covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskeviin todistuksiin, joita Bahrainin kuningaskunta antaa unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen. Tällaisia vastaavuushavaintoja olisi asetuksen (EU) 2021/954 perusteella sovellettava vastaavasti myös covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskeviin todistuksiin, joita Bahrainin kuningaskunta mainitussa asetuksessa vahvistetuin edellytyksin antaa jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille.

(3)

Bahrainin kuningaskunta toimitti komissiolle 17 päivänä helmikuuta 2022 yksityiskohtaiset tiedot covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskevien yhteentoimivien todistusten antamisesta ”BeAware Bahrain application” -järjestelmän mukaisesti. Bahrainin kuningaskunta ilmoitti komissiolle katsovansa, että sen koronatodistukset annetaan sellaisen standardin ja sellaisen teknologisen järjestelmän mukaisesti, jotka ovat yhteentoimivia asetuksella (EU) 2021/953 perustetun luottamuskehyksen kanssa, niin että todistusten aitous, pätevyys ja eheys voidaan todentaa. Bahrainin kuningaskunta ilmoitti komissiolle tältä osin, että Bahrainin kuningaskunnan ”BeAware Bahrain application” -järjestelmän mukaisesti antamat covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskevat todistukset sisältävät asetuksen (EU) 2021/953 liitteessä tarkoitetut tiedot.

(4)

Bahrainin kuningaskunta ilmoitti komissiolle myös hyväksyvänsä rokotusta, nukleiinihappotestiä ja taudista parantumista koskevat todistukset, joita jäsenvaltiot ja ETA-maat antavat asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti.

(5)

Komissio suoritti 10 päivänä kesäkuuta 2022 Bahrainin kuningaskunnan pyynnöstä teknisiä testejä, jotka osoittivat, että ”BeAware Bahrain application” -järjestelmä, jonka mukaisesti Bahrainin kuningaskunta antaa covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskevia todistuksia, on yhteentoimiva asetuksella (EU) 2021/953 perustetun luottamuskehyksen kanssa ja että järjestelmän avulla voidaan todentaa todistusten aitous, pätevyys ja eheys. Komissio vahvisti myös, että Bahrainin kuningaskunnan ”BeAware Bahrain application” -järjestelmän mukaisesti antamat covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskevat todistukset sisältävät tarvittavat tiedot.

(6)

Lisäksi Bahrainin kuningaskunta ilmoitti komissiolle, että se antaa yhteentoimivia rokotustodistuksia covid-19-rokotteiden perusteella. Toistaiseksi todistuksia annetaan rokotteiden Comirnaty, Vaxzevria, BBIBP-CorV, Covaxin, COVID-19 Vaccine Janssen ja Sputnik V perusteella.

(7)

Bahrainin kuningaskunta ilmoitti komissiolle antavansa yhteentoimivia testaustodistuksia nukleiinihappotesteistä, mutta ei pika-antigeenitesteistä.

(8)

Lisäksi Bahrainin kuningaskunta ilmoitti komissiolle, että se antaa yhteentoimivia taudista parantumista koskevia todistuksia. Nämä todistukset ovat voimassa enintään 180 päivää ensimmäisen positiivisen testin päivämäärästä.

(9)

Lisäksi Bahrainin kuningaskunta ilmoitti komissiolle, että kun todistuksia todennetaan Bahrainissa, niihin sisältyviä henkilötietoja käsitellään ainoastaan sen todentamiseksi ja vahvistamiseksi, että todistuksen haltijalla on rokotus tai testitulos tai että hän on parantunut taudista, eikä niitä säilytetä jälkikäteen.

(10)

Näin ollen tarvittavat edellytykset sen vahvistamiseksi, että Bahrainin kuningaskunnan ”BeAware Bahrain application” -järjestelmän mukaisesti antamat covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskevat todistukset voidaan katsoa asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettuja todistuksia vastaaviksi, täyttyvät.

(11)

Sen vuoksi covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskevat todistukset, jotka Bahrainin kuningaskunta antaa ”BeAware Bahrain application” -järjestelmän mukaisesti, olisi hyväksyttävä asetuksen (EU) 2021/953 5 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 5 kohdassa ja 7 artiklan 8 kohdassa tarkoitetuin edellytyksin.

(12)

Tämän päätöksen soveltamiseksi Bahrainin kuningaskunta olisi liitettävä asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen.

(13)

Unionin etujen suojaamiseksi erityisesti kansanterveyden alalla komissio voi käyttää valtuuksiaan keskeyttääkseen tämän päätöksen soveltamisen tai kumotakseen sen, jos asetuksen (EU) 2021/953 8 artiklan 2 kohdan edellytykset eivät enää täyty.

(14)

Bahrainin kuningaskunnan liittämiseksi asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen mahdollisimman nopeasti tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2021/953 14 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Covid-19-rokotusta ja -testausta ja covid-19-taudista parantumista koskevat todistukset, joita Bahrainin kuningaskunta antaa ”BeAware Bahrain application” -järjestelmän mukaisesti, katsotaan asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti myönnettyjä todistuksia vastaaviksi vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa.

2 artikla

Bahrainin kuningaskunta liitetään asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/954, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2021, kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille covid-19-pandemian aikana sekä kyseisten todistusten todentamiseksi ja hyväksymiseksi (EUVL L 211, 15.6.2021, s. 24).


1.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/76


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/1100,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2022,

Ecuadorin tasavallan antamien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettujen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi helpottamaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta covid-19-pandemian aikana 14 päivänä kesäkuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistetaan kehys covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi, jotta todistusten haltijoiden olisi helpompi käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen covid-19-pandemian aikana. Sillä myös osaltaan helpotetaan SARS-CoV-2:n leviämisen rajoittamiseksi unionin oikeuden vaatimuksia noudattaen käyttöön otettujen vapaata liikkuvuutta koskevien jäsenvaltioiden rajoitusten vähittäistä purkamista koordinoidulla tavalla.

(2)

Asetuksen (EU) 2021/953 mukaan kolmansien maiden unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen antamat koronatodistukset voidaan hyväksyä, jos komissio katsoo, että kyseiset todistukset annetaan asetuksen nojalla vahvistettuja vaatimuksia vastaaviksi katsottavien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi jäsenvaltioiden on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/954 (2) mukaisesti sovellettava asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistettuja sääntöjä myös niihin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka eivät kuulu mainitun asetuksen soveltamisalaan, edellyttäen, että he oleskelevat tai asuvat laillisesti jonkin jäsenvaltion alueella ja että heillä on oikeus matkustaa muihin jäsenvaltioihin unionin oikeuden mukaisesti. Sen vuoksi tässä päätöksessä säädettyjä vastaavuushavaintoja olisi sovellettava covid-19-rokotusta koskeviin todistuksiin, joita Ecuadorin tasavalta antaa unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen. Tällaisia vastaavuushavaintoja olisi asetuksen (EU) 2021/954 perusteella sovellettava vastaavasti myös covid-19-rokotusta koskeviin todistuksiin, joita Ecuadorin tasavalta mainitussa asetuksessa vahvistetuin edellytyksin antaa jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille.

(3)

Ecuadorin tasavalta toimitti komissiolle 5 päivänä helmikuuta 2022 yksityiskohtaiset tiedot covid-19-rokotusta koskevien yhteentoimivien todistusten antamisesta ”New development” -järjestelmän mukaisesti. Ecuadorin tasavalta ilmoitti komissiolle katsovansa, että sen koronatodistukset annetaan sellaisen standardin ja sellaisen teknologisen järjestelmän mukaisesti, jotka ovat yhteentoimivia asetuksella (EU) 2021/953 perustetun luottamuskehyksen kanssa, niin että todistusten aitous, pätevyys ja eheys voidaan todentaa. Ecuadorin tasavalta ilmoitti komissiolle tältä osin, että Ecuadorin tasavallan ”New development” -järjestelmän mukaisesti antamat covid-19-rokotusta koskevat todistukset sisältävät asetuksen (EU) 2021/953 liitteessä tarkoitetut tiedot.

(4)

Ecuadorin tasavalta ilmoitti komissiolle myös hyväksyvänsä rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevat todistukset, joita jäsenvaltiot ja ETA-maat antavat asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti.

(5)

Komissio suoritti 10 päivänä kesäkuuta 2022 Ecuadorin tasavallan pyynnöstä teknisiä testejä, jotka osoittivat, että ”New development” -järjestelmä, jonka mukaisesti Ecuadorin tasavalta antaa covid-19-rokotusta koskevia todistuksia, on yhteentoimiva asetuksella (EU) 2021/953 perustetun luottamuskehyksen kanssa ja että järjestelmän avulla voidaan todentaa todistusten aitous, pätevyys ja eheys. Komissio vahvisti myös, että Ecuadorin tasavallan ”New development” -järjestelmän mukaisesti antamat covid-19-rokotusta koskevat todistukset sisältävät tarvittavat tiedot.

(6)

Lisäksi Ecuadorin tasavalta ilmoitti komissiolle, että se antaa yhteentoimivia rokotustodistuksia covid-19-rokotteiden perusteella. Toistaiseksi todistuksia annetaan rokotteiden Comirnaty, Spikevax, Sputnik V, BBIBP-CorV, Nuvaxovid, Soberana 02, Soberana Plus, Convidecia, CoronaVac, Vaxzevria, Abdala ja Jcovden perusteella.

(7)

Ecuadorin tasavalta ilmoitti komissiolle myös, että se ei anna yhteentoimivia testaustodistuksia.

(8)

Lisäksi Ecuadorin tasavalta ilmoitti komissiolle, että se ei anna yhteentoimivia taudista parantumista koskevia todistuksia.

(9)

Ecuadorin tasavalta ilmoitti komissiolle, että kun todistuksia todennetaan Ecuadorissa, niihin sisältyviä henkilötietoja käsitellään ainoastaan sen todentamiseksi ja vahvistamiseksi, että todistuksen haltijalla on rokotus tai testitulos tai että hän on parantunut taudista, eikä niitä säilytetä jälkikäteen.

(10)

Näin ollen tarvittavat edellytykset sen vahvistamiseksi, että Ecuadorin tasavallan ”New development” -järjestelmän mukaisesti antamat covid-19-rokotusta koskevat todistukset voidaan katsoa asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettuja todistuksia vastaaviksi, täyttyvät.

(11)

Ecuadorin tasavallan ”New development” -järjestelmän mukaisesti antamat covid-19-rokotusta koskevat todistukset olisi sen vuoksi hyväksyttävä asetuksen (EU) 2021/953 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuin edellytyksin.

(12)

Tämän päätöksen soveltamiseksi Ecuadorin tasavalta olisi liitettävä asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen.

(13)

Unionin etujen suojaamiseksi erityisesti kansanterveyden alalla komissio voi käyttää valtuuksiaan keskeyttääkseen tämän päätöksen soveltamisen tai kumotakseen sen, jos asetuksen (EU) 2021/953 8 artiklan 2 kohdan edellytykset eivät enää täyty.

(14)

Ecuadorin tasavallan liittämiseksi asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen mahdollisimman nopeasti tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2021/953 14 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Covid-19-rokotusta koskevat todistukset, joita Ecuadorin tasavalta antaa ”New development” -järjestelmän mukaisesti, katsotaan asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettuja todistuksia vastaaviksi vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa.

2 artikla

Ecuadorin tasavalta liitetään asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/954, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2021, kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille covid-19-pandemian aikana sekä kyseisten todistusten todentamiseksi ja hyväksymiseksi (EUVL L 211, 15.6.2021, s. 24).


KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

1.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/79


EU:N JA EGYPTIN ASSOSIAATIONEUVOSTON SUOSITUS N:o 1/2022,

annettu 19 päivänä kesäkuuta 2022,

EU:n ja Egyptin välisen kumppanuuden painopisteistä 2021–2027 [2022/1101]

EU:N JA EGYPTIN ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen assosiaation perustavan Euro–Välimeri-sopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen assosiaation perustava Euro–Välimeri-sopimus, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin 25 päivänä kesäkuuta 2001, ja se tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2004.

(2)

Sopimuksen 76 artiklassa EU:n ja Egyptin assosiaationeuvosto valtuutetaan tekemään päätöksiä sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja antamaan asianmukaisia suosituksia.

(3)

Sopimuksen 86 artiklan mukaan osapuolet toteuttavat kaikki yleiset ja erityiset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen niiden sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi, ja huolehtivat siitä, että sopimuksen tavoitteet saavutetaan.

(4)

Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelussa ehdotettiin uuden vaiheen käynnistämistä kumppaneiden kanssa tehtävässä yhteistyössä, jotta kumpikin osapuoli voisi kokea kumppanuuden enemmän omakseen.

(5)

Euroopan unioni ja Egypti ovat sopineet lujittavansa kumppanuuttaan hyväksymällä kaudelle 2021–2027 yhteiset painopisteet, jäljempänä ’EU:n ja Egyptin välisen kumppanuuden painopisteet 2021–2027’, joiden avulla pyritään ratkaisemaan unionin ja Egyptin yhteiset haasteet ja edistämään yhteisiä etuja.

(6)

Sopimuksen osapuolet ovat sopineet EU:n ja Egyptin välisen kumppanuuden painopisteistä 2021–2027, joilla tuetaan sopimuksen täytäntöönpanoa keskittyen yhdessä määriteltyjä yhteisiä etuja koskevaan yhteistyöhön,

SUOSITTAA SEURAAVAA:

1 artikla

Assosiaationeuvosto suosittaa, että sopimuksen osapuolet panevat täytäntöön tämän suosituksen liitteessä esitetyt EU:n ja Egyptin välisen kumppanuuden painopisteet 2021–2027.

2 artikla

EU:n ja Egyptin välisen kumppanuuden painopisteet vuosille 2021–2027 korvaavat EU:n ja Egyptin välisen kumppanuuden painopisteet, joiden täytäntöönpanoa suositeltiin assosiaationeuvoston suosituksella N:o 1/2017 (1).

3 artikla

Tämä suositus tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  EU:n ja Egyptin assosiaationeuvoston suositus N:o 1/2017, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2017, EU:n ja Egyptin välisen kumppanuuden painopisteiden hyväksymisestä (EUVL L 255, 3.10.2017, s. 26).


LIITE

EU:n ja Egyptin välisen kumppanuuden painopisteet vuosina 2021–2027

I   Johdanto

Kumppanuuden painopisteiden avulla pyritään ratkaisemaan EU:n ja Egyptin yhteiset haasteet, edistämään yhteisiä etuja, turvaamaan vakaus ja kestävä kehitys Välimeren molemmin puolin pitkällä aikavälillä, vahvistamaan yhteistyötä ja ottamaan käyttöön suhteiden tarjoama hyödyntämätön potentiaali. Kumppanuuden painopisteissä kiinnitetään eritystä huomiota yhteistyön vahvistamiseen Egyptin laatiman asiakirjan ”Kestävän kehityksen strategia – visio vuodeksi 2030” sekä EU:n uudessa Välimeren alueen toimintaohjelmassa (1) ja sen eteläisten naapurimaiden talous- ja investointisuunnitelmassa (2) esitetyn tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan, Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja uudistetusta kumppanuudesta eteläisen naapuruston kanssa 16. huhtikuuta 2021 annettujen neuvoston päätelmien (3) mukaisesti sekä covid-19-pandemian kielteisten sosioekonomisten vaikutusten lieventämiseen, mukaan lukien vihreä, digitaalinen, palautumiskykyinen ja osallistava elpyminen. EU:n ja Egyptin välisen yhteistyön ja kumppanuuden painopisteiden yleisestä kehyksestä määrätään EU:n ja Egyptin assosiaatiosopimuksessa. Kumppanuuden painopisteet perustuvat kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaan (4), YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, Pariisin ilmastosopimukseen sekä osapuolten yhteiseen sitoutumiseen demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen yleismaailmallisiin arvoihin. Lisäksi painopisteissä otetaan huomioon 10.–11. joulukuuta 2020 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä (5) hyväksytty pyrkimys demokraattiseen, vakaampaan, vihreämpään ja vauraampaan eteläiseen naapurustoon EU:n strategisena prioriteettina.

II   Toimintalinjat

Kumppanuuden painopisteillä olisi autettava kansalaisia Välimeren molemmin puolin saavuttamaan tavoitteensa ja erityisesti varmistettava osallistava kestävä kehitys, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, mahdollisuudet kunnon työpaikkoihin, taloudellinen vauraus ja elinolosuhteiden huomattava paraneminen. Näiden tavoitteiden keskeisiä näkökohtia ovat osallistava kasvu, jota tuetaan innovoinnilla, sekä tehokas ja osallistava hallinto, joka perustuu oikeusvaltioperiaatteeseen, ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin, mukaan lukien sosiaaliset oikeudet ja työntekijöiden oikeudet, naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi ja lapsen oikeudet. Painopisteissä otetaan lisäksi huomioon EU:n ja Egyptin asema kansainvälisinä toimijoina sekä pyritään lisäämään niiden kahdenvälistä yhteistyötä ja niiden asemaa alueellisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. EU:n ja Egyptin välisten yhteyksien parantaminen ja erityisesti älykkään liikkuvuuden, automatisoidun ja sähköisen liikkuvuuden, digitalisaation ja vihreän talouden edistäminen ovat tärkeitä välineitä, jotka tarjoavat uusia yhteistyömahdollisuuksia tässä yhteydessä. Uuden Välimeren alueen toimintaohjelman talous- ja investointisuunnitelman lippulaivahankkeiden täytäntöönpano, myös Team Europe -aloitteiden kautta, edistää kumppanuuden painopisteiden toteutumista. Nämä ovat tärkeä osa EU:n yhteistyötä Egyptin kanssa ja auttavat suojelemaan Välimeren alueen yhteisiä etuja ja tavaroita.

Covid-19-pandemia on aiheuttanut haasteita kansallisille terveydenhuoltojärjestelmille ja vaikuttanut syvästi talouteen ja yhteiskuntaan. EU ja Egypti tekevät tiivistä yhteistyötä pitkän aikavälin sosioekonomisen elpymisen ja kestävän kehityksen aloilla. Molemmat osapuolet pyrkivät maksimoimaan covid-19-pandemian jälkeisen talouden elpymisen hyödyt ja lieventämään pandemian mahdollisia vaikutuksia.

Sen vuoksi kumppanuus perustuu seuraaviin yhteisiin painopisteisiin:

1.   Egyptin kestävä nykyaikainen talous ja sosiaalinen kehitys

EU ja Egypti tekevät toistensa keskeisinä kumppaneina yhteistyötä edistääkseen sosioekonomisia tavoitteita, jotka vahvistetaan Egyptin laatimassa asiakirjassa ”Kestävän kehityksen strategia – visio vuodeksi 2030”, kiinnittäen erityistä huomiota kestävän kehityksen tarpeisiin.

a)   Selviytymiskyvyn vahvistaminen, vaurauden lisääminen sekä tuki digitaaliseen ja vihreään talouteen siirtymiselle

Egypti on sitoutunut saavuttamaan pitkällä aikavälillä sosioekonomisen kestävyyden muun muassa kehittämällä kannustavammat olosuhteet osallistavalle kasvulle sekä ihmisarvoisten ja tuottavien työpaikkojen luomiselle erityisesti nuorille ja naisille sekä edistämällä epävirallisen sektorin yhdistämistä viralliseen talouteen. Pitkän aikavälin taloudellinen kestävyys edellyttää muun muassa toimenpiteitä, joilla voidaan lisätä finanssipoliittista liikkumavaraa, jotta voidaan paremmin toteuttaa kestävän kehityksen strategiaa, uudistaa edelleen tukia ja verotusta, lujittaa yksityisen sektorin asemaa ja parantaa liiketoiminnan edellytyksiä suorien ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi. Tähän sisältyy muun muassa avoimempi ja kestävämpi kauppapolitiikka sekä keskeisten infrastruktuurihankkeiden, kuten tehokkaan, luotettavan ja kestävän liikennejärjestelmän, tukeminen. Koska pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ovat tärkeitä kestävän ja osallistavan kasvun kannalta, alalla on jatkossakin keskeinen rooli EU:n ja Egyptin välisessä yhteistyössä. Lisäksi EU tukee Egyptin pyrkimyksiä uudistaa julkishallintoa ja toteuttaa hyvää hallintotapaa muun muassa tuomalla paremmin esiin korkeatasoisia tilastotietoja ja ottamalla huomioon digitaalinen vallankumous ja siihen liittyvät uudet liiketoiminnan ja yhteiskunnan mallit.

EU jatkaa tärkeää rooliaan liiketoimintaympäristön ja kestävän talouskasvun tukemisessa muun muassa konkreettisilla lippulaivahankkeilla esimerkiksi seuraavilla painopistealoilla: kestävien liikennemuotojen ja julkisen liikenteen infrastruktuurin kehitys sekä tuki Egyptin siirtymiselle sähköiseen liikkuvuuteen. Egyptin kestävän kehityksen strategia 2030 ja sen toteutus huomioon ottaen EU laajentaa tukeaan Egyptin siirtymiselle vihreään talouteen, mukaan lukien maatalous- ja vesialojen kestävä kehitys. Tässä yhteydessä EU tukee myös digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä, erityisesti tehokkaiden, kohtuuhintaisten ja turvallisten verkkojen yleistä saatavuutta sekä tiedottamista ja tiedon ja tietämyksen vaihtoa kyberturvallisuusuhkiin liittyen.

Tutkimus ja innovaatio on tunnustettu tärkeäksi osaksi EU:n ja Egyptin yhteiskuntien kehitystä. Siksi EU ja Egypti aikovat tehdä edelleen monialaista yhteistyötä tutkimuksen ja innovoinnin sekä digitaalisten teknologioiden edistämisen aloilla, tekoäly ja kyberturvallisuus mukaan luettuina, samalla kun suojataan oikeutta yksityisyyteen. Tässä yhteydessä Egypti ja EU ovat korostaneet haluavansa tehostaa yhteistyötään useilla keskeisillä tutkimuksen ja korkeakoulutuksen aloilla, mukaan lukien tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ”Horisontti Eurooppa”, Erasmus+, Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuus (PRIMA) sekä Välimeren unionin alueellinen tutkimus- ja innovaatiofoorumi.

Koska Egyptillä on arvokasta ja monipuolista kulttuuriperintöä ja koska kulttuuri- ja matkailuala antavat merkittävän panoksen maan taloudelliseen kehitykseen, bruttokansantuotteeseen (BKT), työllisyyteen, valuuttavarantoihin ja yhteiskuntaan laajemminkin, on tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota kulttuurin, kulttuuriperinnön säilyttämisen ja talouskehityksen välisiin yhteyksiin. EU ja Egypti tekevät yhteistyötä muun muassa (sekä aineellisen että aineettoman) kulttuuriperinnön säilyttämis- ja suojelutapojen määrittämisessä ja ehdottavat asiaankuuluvia yhteistyömuotoja tällä alalla. Puuttuakseen covid-19-pandemian kielteisiin vaikutuksiin Egyptin matkailualalla EU ja Egypti tekevät yhteistyötä mahdollisuuksien parantamiseksi tällä alalla.

b)   Kauppa ja investoinnit

EU ja Egypti ovat toistensa tärkeitä kauppakumppaneita. Molemmat osapuolet yhdessä määrittävät sopivat toimintalinjat, joilla edistetään kahdenvälisiä kauppa- ja investointisuhteita, parannetaan kilpailukykyä ja varmistetaan tavaroiden ja palvelujen pääsy molempien maiden markkinoille Maailman kauppajärjestön (WTO) sääntöjen ja EU:n ja Egyptin assosiaatiosopimuksen mukaisesti sekä ottaen huomioon Egyptin jatkuva integrointi alueellisiin ja globaaleihin arvoketjuihin.

EU ja Egypti tekevät tiivistä yhteistyötä sellaisten yhteisten käytännön ehdotusten esittämiseksi, joilla on tarkoitus auttaa Egyptiä parantamaan kilpailukykyä ja markkinoiden avoimuutta, vahvistamaan olemassa olevia kauppa- ja investointisuhteita ja varmistamaan, että kauppaa ja kilpailua koskevia EU:n ja Egyptin assosiaatiosopimuksen määräyksiä noudatetaan kaikilta osin ja että sopimus pannaan täytäntöön siten, että mahdollistetaan sen täyden potentiaalin hyödyntäminen. Jotta voitaisiin suojella paremmin kuluttajien terveyttä ja turvallisuutta, EU tukee kestäviin elintarvikejärjestelmiin siirtymistä ja toimivien kuluttajaturvallisuutta koskevien puitteiden kehittämistä ottaen huomioon WTO:n säännöt, kansainvälisesti sovitut terveys- ja kasvinsuojelunormit sekä asiaankuuluvat EU:n säännöt ja periaatteet. Osapuolet tekevät tiivistä yhteistyötä eurooppalaisten investointien houkuttelemiseksi ja lisäämiseksi erityisesti mahdollistamalla suotuisat olosuhteet investoinneille, harkitsemalla uusia mahdollisuuksia, kuten Suezin kanavan talousaluetta, noudattamalla avoimempaa ja kestävämpää kauppapolitiikkaa ja kehittämällä sääntelykehystä.

EU tukee Egyptin toimintapolitiikkoja, joilla edistetään sähköistä kaupankäyntiä, digitaalista kauppaa ja kilpailulainsäädäntöä sekä lisätään sen investointimahdollisuuksia parantamalla liiketoimintaympäristöä ja vihreää tieto-ja viestintätekniikkaa koskevan Egyptin strategian kehittämistä.

c)   Sosiaalinen kehitys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus

EU tukee Egyptin pyrkimyksiä edistää ja uudistaa sosiaalista kehitystä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä mielekästä ja osallistavaa sosiaalista vuoropuhelua ja puuttua nopean väestönkasvun aiheuttamiin, yhteiskuntaan ja väestökehitykseen liittyviin haasteisiin, kuten veden niukkuuteen ja ruokaturvan haavoittuvuuteen. Tähän kuuluu myös maan inhimillisen pääoman kehittäminen ottaen erityisesti huomioon nuoret, naiset ja lapset. EU tukee Egyptin pyrkimyksiä lujittaa haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden taloudellista ja sosiaalista suojelua erityisesti niiden osalta, jotka altistuvat talousuudistusten mahdollisille negatiivisille vaikutuksille ja covid-19-pandemian kaltaisten ulkoisten häiriöiden seurauksille, Ihmisarvoinen elämä (Haya Karima) -aloitteen ja Takaful- ja Karama-ohjelmien tavoitteiden mukaisten kattavien sosiaalisten turvaverkkojen ja kohdennettujen sosiaalisen suojelun ohjelmien avulla. Erityistä huomiota kiinnitetään naisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseen sekä naisten ja tyttöjen yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen rooliin naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä koskevan strategian 2030 mukaisesti. Lisäksi EU ja Egypti aikovat jatkossakin edistää maaseudun ja kaupunkien osallistavaa sosioekonomista kehitystä, parantaa peruspalveluiden tarjontaa sekä tukea modernia ja laadukasta koulutusta, jotta varmistetaan työmarkkinoiden tarpeisiin vastaaminen sekä väestön digitaalisten taitojen ja lukutaidon, teknisen ja ammatillisen koulutuksen sekä terveydenhuoltojärjestelmien kehitys.

EU ja Egypti tekevät yhteistyötä terveydenhuoltoalalla vähentääkseen covid-19-pandemian terveydenhuoltopalveluihin aiheuttamaa painetta sekä rokotuksien parissa tukeakseen Egyptin tavoitteita toimia alueellisena solmukohtana rokotteiden tuotannolle ja viennille Afrikkaan ja Lähi-itään. EU jakaa Egyptin kanssa omat kokemuksensa kattavan terveydenhuollon järjestämisestä ja terveydenhuollon parantamisesta.

d)   Energia, ympäristö ja ilmastotoimet

EU ja Egypti tekevät yhteistyötä energialähteiden monipuolistamisen ja vähäpäästöiseen talouteen siirtymisen puolesta keskittyen erityisesti uusiutuviin energialähteisiin, energiatehokkuustoimiin ja asteittaiseen siirtymiseen kohti maa-, meri- ja siviililentoliikenteen vähäpäästöisiä ja kestäviä liikennemuotoja. EU tukee Egyptin hallituksen pyynnöstä maan pyrkimyksiä päivittää yhdennettyä energiastrategiaansa, jonka tavoitteena on täyttää Egyptin kestävän kehityksen vaatimukset ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tehostamalla energia- ja ilmastovuoropuhelua EU:n ja Egyptin välillä voidaan edistää keskeisten yhteistyöalojen määrittämistä. Tähän voisi kuulua Egyptin tukeminen sen pyrkimyksissä tulla alueelliseksi energiatoimitusten solmukohdaksi, joka keskittyisi uusiutuvaan energiaan, käynnissä olevaan yhteistyöhön itäisen Välimeren kaasufoorumin puitteissa ja molempia osapuolia hyödyttävien energiaprojektien käyttöönottoon, kuten Egyptin ja EU:n välisiin yhteenliitäntähankkeisiin.

EU ja Egypti tekevät yhteistyötä myös yhteisen tutkimuksen, kokemusten ja parhaiden käytänteiden jakamisen, teknologian siirtojen ja alueita pienempien yksiköiden yhteistyön (Välimeren maiden välillä) edistämisen puolesta ottaen asianmukaisesti huomioon Välimeren meriekosysteemien säilyttämisen.

EU ja Egypti tehostavat yhteistyötään edistääkseen ekomatkailun periaatetta muun muassa biologisen monimuotoisuuden suojelun osalta Egyptissä ja Välimerellä, erityisesti luonnonsuojelualueiden hallinnassa ja heikentyneiden luonnonvarojen ennalleen palauttamisessa.

EU ja Egypti tekevät yhteistyötä edistääkseen ilmastoa ja ympäristöä koskevia toimia kestävän kehityksen saavuttamiseksi UNFCCC:n, Pariisin sopimuksen ja Glasgow’n ilmastopäätösten puitteissa annettujen sitoumusten mukaisesti. EU tukee Egyptiä kansallisesti määriteltyjen panosten täytäntöönpanossa ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen aloilla muun muassa ilmastorahoituksen avulla. Lisäksi EU ja Egypti tekevät yhteistyötä muun muassa kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmassa ja katastrofiriskien vähentämistä koskevassa Sendain kehyksessä vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

EU tukee Egyptin pyrkimyksiä edistää maan vihreää siirtymää, luoda vihreää kasvua ja vihreitä työpaikkoja, hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla sen energianlähteiden potentiaali ja käyttö, monipuolistaa entisestään sen energialähteiden yhdistelmää uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden avulla, vahvistaa hallintoa ja luoda ympäristöystävällisiä kehityspolkuja.

EU auttaa Egyptiä edistämään kestävää rahoitusta, kuten vihreitä joukkovelkakirjoja, hyväksymään laadukkaat ympäristökestävyysstandardit maan kansalliseen sijoitussalkkuun ja vahvistamaan voimavaroja uusiutuvien energianlähteiden tuotannossa ja viennissä erityisesti sähkön ja uusiutuvan vedyn muodossa.

Veden niukkuuden uhatessa sekä kansallisella että alueellisella tasolla EU tukee Egyptiä vesivarojen hallinnassa ja muilla yhteistä etua koskevilla aloilla, kuten biologisen monimuotoisuuden suojelu, jätevesihuolto, kiinteiden jätteiden käsittely, mukaan luettuna teollisuuslaitosten epäpuhtauksien vähentäminen ja kemikaalien ja vaarallisen jätteen käsittely, sekä aavikoitumisen ja maaperän huonontumisen torjunta. Egypti ja EU tarkastelevat myös Välimeren unionin tarjoamia mahdollisuuksia yhteistyöhön ilmasto- ja ympäristöasioissa sekä sinisessä taloudessa.

EU:n ja Egyptin yhteistyötä kestäviin elintarvikejärjestelmiin siirtymisen saavuttamiseksi tehostetaan. Tähän kuuluvat kestävä maatalouden hallinnointi ja kalastuksen hoito sekä luonnontuotantotekijöiden suojelu elintarviketurvan vahvistamiseksi.

2.   Kumppanuus ulkopolitiikan alalla

a)   Yhteisen naapurialueen ja muiden lähialueiden vakauttaminen

Välimeren alueen konfliktit ja kriisit ovat poliittisen vakauden ja kestävän kehityksen keskeinen este. EU:n ja Egyptin yhteiset toimet konfliktien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi, turvallisuusyhteistyön edistämiseksi, konfliktien seurausten lieventämiseksi ja niiden taustalla olevien syiden ratkaisemiseksi ovat siis ensisijaisia painopisteitä kansalaisten suojelemiseksi ja heidän menestymisensä mahdollistamiseksi. EU:n ja Egyptin välinen kumppanuus on tärkeä Välimeren alueen, Lähi-idän ja Afrikan vakauden ja vaurauden kannalta. EU:n ja Egyptin välisellä yhteistyöllä jatketaan pyrkimystä edistää konfliktien ratkaisemista, rauhanrakentamista, alueen taloudellisen yhdentämisen syventämistä sekä alueiden poliittisten ja taloudellisten haasteiden ratkaisemista.

Kun otetaan huomioon kumppanuuden strateginen linjaus, EU ja Egypti ovat sitoutuneet vahvistamaan ulkopoliittista yhteistyötä kahdenvälisellä ja alueellisella tasolla sekä kansainvälisten järjestöjen tasolla, erityisesti YK:ssa ja monenvälisillä foorumeilla, kuten Välimeren unionissa, Arabiliitossa (LAS) sekä Afrikan unionissa, jonka jäsen Egypti on. EU ja Egypti ovat sitoutuneet tekemään yhteistyötä myös vuosittaisissa EU:n ja eteläisten kumppanien ministerikokouksissa, kuten esitetään neuvoston päätelmissä uudistetusta kumppanuudesta eteläisen naapuruston kanssa – Välimeren alueen uusi toimintaohjelma. Painopisteisiin kuuluu uusi pyrkimys tukea Israelin ja Palestiinan välisen ratkaisun löytymistä Lähi-idän rauhanprosessissa hyödyntämällä EU:n ja Egyptin keskeistä roolia tässä yhteydessä. Itäisen Välimeren alueella Egypti sekä EU ja sen jäsenvaltiot muun muassa tehostavat kansainvälisen oikeuden ja Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) mukaista alueellista yhteistyötä. Egypti ja EU tekevät yhteistyötä keskeisten turvallisuusneuvoston päätöslauselmien ja erityisesti Lähi-idän rauhanprosessia, Libyaa ja Syyriaa koskevien päätöslauselmien täytäntöönpanossa. Lisäksi Egyptissä toimii konfliktien jälkeiseen jälleenrakennukseen ja kehitykseen erikoistunut Afrikan unionin keskus sekä Arabiliiton päätoimipaikka, joiden kanssa EU jatkaa yhteistyön syventämistä ja laajentamista. EU ja Egypti pyrkivät lisäämään yhteistyötä monenvälisessä toiminnassa ja molempien kohtaamissa suurissa alueellisissa ja kansainvälisissä haasteissa, kuten ilmastotoimissa.

Ottaen huomioon Egyptin keskeinen rooli maailmanlaajuisessa kehityksessä ja sen uudet siihen liittyvät tavoitteet yksi EU:n ja Egyptin yhteistyön tavoitteista on laajentaa niiden kumppanuutta suuremmalle alueelle, kuten Afrikkaan, yhteistä etua koskevilla aloilla ja muun muassa Assuanin kestävän rauhan ja kehityksen foorumin kaltaisien aloitteiden avulla. EU:n ja Egyptin ensisijaisena tavoitteena on päästä mahdollisimman pian kansainväliseen sopimukseen Etiopian patohankkeesta vuoden 2015 periaatejulistuksen ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti, jotta voidaan suojella Egyptin vesiturvallisuutta sekä edistää rauhaa ja vakautta laajemmalla alueella. Neuvotteluratkaisuun perustuva kansainvälinen sopimus auttaa muuttamaan tämän kiistan mahdollisuudeksi houkutella ulkomaisia investointeja ja lisätä alueen maiden ja miljoonien ihmisten vakautta. EU on valmis tukemaan Afrikan unionin johtamaa prosessia yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja toimimaan aktiivisemmin, jos se on kaikkien osapuolten kannalta hyödyllistä ja toivottavaa, ja tuomaan esiin kokemuksiaan jaettujen vesivarojen hoidosta kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Lisäksi EU ja Egypti tukevat ehdotuksia alueiden välisen yhteistyön kehittämiseksi, mukaan lukien kolmenvälinen yhteistyö Afrikassa.

b)   Yhteistyö kriisinhallinnan ja kriisitoimien aloilla

EU ja Egypti tehostavat yhteistyötä, kuulemisia ja kokemusten vaihtoa kriisinhallintaan ja niiden ennaltaehkäisyyn liittyen sekä kahdenvälisellä että alueellisella tasolla, muun muassa Kairossa sijaitsevan konfliktinratkaisuun, rauhanturvaamiseen ja rauhanrakentamiseen Afrikassa keskittyvän koulutuskeskuksen (CCCPA) avulla. Näin voidaan vastata monimutkaisiin rauhaa, vakautta ja kehitystä koskeviin haasteisiin, jotka johtuvat konflikteista, ilmastonmuutoksesta sekä luonnonkatastrofeista ja epidemioista ja joita esiintyy niiden yhteisessä naapurustossa ja muualla, muuan muassa Covax-rokoteyhteistyömekanismin avulla. Ilmastokestävyyttä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevaa työtä lisätään muun muassa investoimalla ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja tehostamalla yhteistyötä pelastuspalvelun ja katastrofiriskien hallinnan alalla.

3.   Vakauden lisääminen

EU:n ja Egyptin yhteisenä tavoitteena on vakaus niiden yhteiskunnissa ja laajemmalla alueella. Ihmisoikeudet – kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, sivistykselliset ja työntekijän oikeudet, jotka vahvistetaan kansainvälisessä ihmisoikeuslainsäädännössä, Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa sekä Egyptin perustuslaissa vahvistetuissa demokratian periaatteissa – ovat olennaisen tärkeitä molempien osapuolten vakaudelle. Ne ovat myös yhteinen arvo ja muodostavat nykyaikaisen demokraattisen valtion perustan. EU ja Egypti toistavat sitoumuksensa edistää demokratiaa, perusvapauksia ja ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa ja yhtäläisiä mahdollisuuksia kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti, sillä ne ovat kaikkien kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia ja muodostavat perustan pitkän aikavälin vakaudelle ja turvallisuudelle. Egypti otti merkittäviä edistysaskelia lakkauttamalla poikkeustilan vuonna 2021 ja julkaisemalla kansallisen ihmisoikeusstrategiansa vuosille 2021–2026. Kansallisessa strategiassa ja sen neljällä painopistealalla vahvistetaan Egyptin kansallinen tavoite toteuttaa kaikki kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet maan vakauden, edistyksen ja kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Tässä yhteydessä EU tukee Egyptiä näiden oikeuksien ja tavoitteiden täytäntöönpanossa.

a)   Hyvä hallintotapa ja nykyaikainen, demokraattinen valtio

Egypti ja EU toistavat sitoumuksensa varmistaa, että vastuuvelvollisuutta noudatetaan, oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia kunnioitetaan ja kansalaisten vaatimuksiin vastataan. Tämä sitoumus ohjaa EU:n lisätukea Egyptin pyrkimyksille parantaa valtiollisten instituutioiden valmiuksia julkisen sektorin uudistamiseksi tehokkaasti ja edistää lainvalvontaelinten kykyä varmistaa kaikkien kansalaisten turvallisuus. Kansainvälisen oikeuden ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti EU ja Egypti tehostavat yhteistyötä oikeusalan nykyaikaistamisessa ja valmiuksien kehittämisessä, erityisesti nykyaikaisen teknologian soveltamisessa, korruption, petosten ja rahanpesun torjunnassa sekä rikoshyödyn takaisinperintään puuttumisessa. EU ja Egypti pohtivat myös rikos- ja siviiliasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön kehittämistä ja EU:n ja Egyptin lainvalvontaviranomaisten välisistä yhteistyösopimuksista neuvottelemista. EU ja Egypti tekevät myös yhteistyötä varmistaakseen henkilötietojen korkeatasoisen suojan kansainvälisten tietosuojanormien mukaisesti.

EU:n ja Egyptin välinen parlamentaarinen yhteistyö muun muassa organisoimalla parlamentin valiokuntien ja ryhmien välisiä vaihtoja tehostaa koordinointia ja edistää keskinäistä ymmärrystä. EU tukee myös Egyptin pyrkimyksiä suunnitella ja tarjota julkisia palveluja kaikilla tasoilla, lisätä tasa-arvoa taloudellisten, sosiaalisten ja poliittisten mahdollisuuksien osalta sekä edistää kaikkien kansalaisten sosiaalista osallisuutta.

b)   Turvallisuus ja terrorismin torjunta

Turvallisuus on osapuolten yhteinen tavoite. Terrorismi ja siihen johtavat väkivaltaiset ääriliikkeet uhkaavat yhteiskuntarakennetta Välimeren molemmin puolin. Ne ovat myös merkittävä uhka kansalaisten turvallisuudelle ja hyvinvoinnille. Näiden uhkien torjuminen on EU:n ja Egyptin yhteinen tavoite, ja osapuolet voivat tehdä yhteistyötä soveltamalla kokonaisvaltaista toimintatapaa. Tällä puututtaisiin terrorismin perimmäisiin syihin kunnioittaen samalla asianmukaisesti ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, jotta voidaan menestyksellisesti torjua ja ehkäistä radikalisoitumista ja edistää sosioekonomista kehitystä. EU ja Egypti sopivat, että on tarpeen tehdä yhteistyötä uskontojen välisen vuoropuhelun tukemiseksi, jotta voidaan vakiinnuttaa ihmisten välisen veljeyden periaatteet, maksimoida rauhan kulttuurin yhteinen perusta ja torjua samalla ihmisten välistä väkivaltaa, ja edistää uskonnollista suvaitsevaisuutta ja suojella uskonnon- ja vakaumuksenvapautta. EU ja Egypti ovat sitoutuneet tekemään yhteistyötä torjuakseen ääriliikkeiden ja syrjinnän kaikenlaisia muotoja, muuan muassa islaminvastaisuutta, rasismia ja muukalaisvihaa.

EU ja Egypti tehostavat operatiivista yhteistyötä turvallisuuteen ja terrorismin torjuntaan liittyvillä aloilla, mukaan lukien ilmailun turvallisuus ja suojaavat turvatoimet sekä valmiudet ehkäistä ja torjua kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta, kuten laittoman maahantulon järjestäminen, ihmis- ja lapsikauppa, kulttuuriesineiden laiton kauppa ja laittomasti kaupatun kulttuuriomaisuuden palauttaminen kansainvälisen oikeuden mukaisesti, laiton huumausaineiden kauppa, terrorismin rahoitus ja rahanpesu.

Osapuolet sopivat vahvistavansa yhteistyötään pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan kaikkien osa-alueiden ehkäisemistä, torjumista ja poistamista koskevan YK:n toimintaohjelman täytäntöön panemiseksi muun muassa vaihtamalla kokemuksia sekä järjestämällä koulutusta ja muita valmiuksien kehittämistoimia.

c)   Muuttoliike ja liikkuvuus

EU ja Egypti korostavat, että on tärkeää jatkaa yhteistyötä, jotta laittoman muuttoliikkeen haasteisiin sekä kaikkiin muihin muuttoliikkeen ja liikkuvuuden näkökohtiin, myös lailliseen muuttoliikkeeseen, voidaan puuttua tehokkaasti ja tuloksellisesti EU:n ja sen jäsenvaltioiden toimivallan mukaisesti kattavien, räätälöityjen ja molempia osapuolia hyödyttävien kumppanuuksien avulla sekä Vallettan huippukokouksen poliittisen julistuksen ja yhteisen Vallettan toimintasuunnitelman hengessä ja ottaen huomioon Euroopan komission tiedonannon uudesta muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksesta (6).

EU tukee jatkossakin Egyptin hallituksen toimia, joilla vahvistetaan muuttoliikkeen ja turvapaikkapolitiikan hallintaa sekä saadaan rahoitusta muista asiaankuuluvista välineistä kohtuullisessa ajassa. EU on tyytyväinen Egyptin positiivisiin tuloksiin laittomien muuttovirtojen käsittelyssä ja tukee niiden pohjalta jatkossakin Egyptin pyrkimyksiä ehkäistä ja torjua laitonta muuttoliikettä, vahvistaa rajaturvallisuutta sekä torjua ihmisten salakuljetusta ja ihmiskauppaa, mukaan lukien ihmiskaupan uhrien tunnistaminen ja avustaminen.

EU ja Egypti ovat sitoutuneet suojelemaan muuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeuksia ihmisoikeus- ja pakolaislainsäädäntöä kaikilta osin noudattaen. EU pyrkii tukemaan ja vahvistamaan Egyptin valmiuksia turvata nämä oikeudet ja antaa kansainvälisten normien mukaista suojelua sekä taata peruspalveluiden, kuten terveydenhuollon ja koulutuksen, saatavuus muun muassa pakolaisille, muuttajille ja turvapaikanhakijoille. EU pyrkii tehostamaan vapaaehtoista uudelleensijoitusta koskevaa yhteistyötä Egyptin kanssa. EU ja Egypti edistävät ja helpottavat yhteistyötä, joka koskee laittomien muuttajien tunnistamista, palauttamista, myös avustettua vapaaehtoista paluuta, takaisinottoa ja kestävää uudelleenkotouttamista alkuperämaahansa. EU ja Egypti tarkastelevat rajaturvallisuuteen liittyviä yhteistyön aloja.

Tämä nivoutuu yhteistyöhön, jolla puututaan ja torjutaan kolmansista maista lähtöisin olevan laittoman muuttoliikkeen ja pakkomuuton perimmäisiä syitä, erityisesti konflikteja ja epävakautta, alikehittyneisyyttä, köyhyyttä ja työttömyyttä, ja torjutaan myös ilmastonmuutoksen ja kuivuuden kielteisiä vaikutuksia. Tämä perustuu muun muassa sosioekonomisten mahdollisuuksien kehittämiseen ja erityisesti nuorten parempiin näkymiin työpaikkojen luomista koskevien aloitteiden avulla covid-19-pandemiasta elpymisen yhteydessä.

Henkilöiden hallittu, turvallinen, säännönmukainen ja vastuullinen liikkuvuus muun muassa koulutustarkoituksessa ja aivovuotoa välttäen voi edistää taitojen ja tietojen kehittämistä, mikä puolestaan voisi tukea Egyptin kehitystä. Se voi myös luoda pysyviä yhteyksiä korkean osaamistason työvoiman välillä EU:ssa ja Egyptissä EU:n ja sen jäsenvaltioiden toimivallan mukaisesti.

III   Yhteistyön periaatteet

EU:n ja Egyptin välisiä yhteyksiä ja kumppanuutta voidaan lujittaa edistämällä inhimillisiä tekijöitä ja ihmisten välisiä yhteyksiä. Keskinäinen vastuuvelvollisuus ja vastuu sekä unionin että Egyptin kansalaisia kohtaan ovat olennainen osa kumppanuuden painopisteitä.

Yhteistä etua koskevia asioita olisi käsiteltävä myös vahvistamalla yhteistyötä alueellisella ja aluetta pienemmällä tasolla (etelä-etelä-yhteistyö). Tässä yhteydessä EU ja Egypti tekevät yhteistyötä Välimeren unionin puitteissa ja Anna Lindh -säätiön kautta erityisesti käymällä kulttuurien välistä vuoropuhelua.

Kulttuurialan vuoropuhelu on osoittautunut arvokkaaksi välineeksi luoda keskinäistä kunnioitusta. Vuoropuhelun syventäminen demokratian, ihmisoikeuksien, sosioekonomisen kehityksen, kaupan ja investointien kaltaisista aiheista sekä yhteistä etua koskevista alueellisista ja kansainvälisistä kysymyksistä on olennaisen tärkeää. Vuoropuhelu tarjoaa lisäksi keinon vahvistaa kumppanuutta ja arvioida sen laajuutta ja saavutuksia.

Egyptin hallituksen ensisijaisten tavoitteiden mukaisesti keskittyminen nuoriin, joista riippuu yhteiskuntiemme pitkän aikavälin vakaus, ja naisiin on laaja-alainen kysymys kumppanuuden painopisteissä. Keskeisenä tavoitteena on antaa näille ryhmille mahdollisuudet sekä oikeudelliset ja käytännön välineet, jotta ne voivat ottaa yhteiskunnassa niille kuuluvan roolin osallistumalla aktiivisesti talouteen ja maansa hallintoon. EU ja Egypti jakavat myös jatkossa kokemuksiaan naisiin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan torjumisesta, sukupuolten tasa-arvon ja osallisuuden edistämisestä sekä mahdollisuuksien tarjoamisesta nuorille.

EU ja Egypti ovat yhtä mieltä siitä, että kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä ja mittava rooli kumppanuuden ensisijaisten tavoitteiden täytäntöönpanossa sekä nykyaikaisen ja demokraattisen valtion avoimessa ja osallistavassa hallinnossa, ja se voi tukea kestävän kehityksen prosessia Egyptissä. Ne tekevät yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa edistääkseen tehokkaasti taloudellista, poliittista ja sosiaalista kehitystä, samalla noudattaen Egyptin perustuslakia ja vastaavia kansallisen lainsäädännön säännöksiä.

IV   Päätelmät

EU ja Egypti ovat yhteisvastuun hengessä yhdessä määritelleet kumppanuuden painopisteet. Välimeren alueen toimintaohjelman uudelleentarkastelun ja neuvoston päätelmien mukaisesti vuonna 2024 on tarkoitus tehdä väliarviointi, jossa arvioidaan kumppanuuden painopisteiden vaikutuksia ja tarvittaessa mukautetaan niitä. Assosiaatiokomitea ja assosiaationeuvosto ovat jatkossakin tärkeimmät elimet, jotka toteuttavat vuosittain yleisarvioinnin kumppanuuden painopisteiden täytäntöönpanosta.


(1)  JOIN(2021) 2 final.

(2)  SWD(2021) 23 final.

(3)  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/new-agenda-mediterranean-council-approves-conclusions-renewed-partnership-southern_en

(4)  YK:n päätöslauselma 70/1: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

(5)  https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-fi.pdf

(6)  COM(2020) 609 final.


1.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/88


AKT–EU-SUURLÄHETTILÄSKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2022,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 2022,

AKT–EU-kumppanuussopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisten siirtymävaiheen toimenpiteiden hyväksymisestä annetun AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätöksen N:o 3/2019 muuttamisesta [2022/1102]

AKT–EU-SUURLÄHETTILÄSKOMITEA, joka

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan ja 16 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 95 artiklan 4 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välinen kumppanuussopimus, jäljempänä ’AKT–EU-kumppanuussopimus’, allekirjoitettiin Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000, ja se tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2003. AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätöksen N:o 3/2019 (2), jäljempänä ’siirtymävaiheen toimenpiteitä koskeva päätös’, mukaisesti sitä on määrä soveltaa 30 päivään kesäkuuta 2022.

(2)

AKT–EU-kumppanuussopimuksen 95 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla neuvottelut uuden AKT–EU-kumppanuussopimuksen, jäljempänä ’uusi sopimus’, tekemiseksi aloitettiin syyskuussa 2018. Uusi sopimus ei ole valmis sovellettavaksi 30 päivään kesäkuuta 2022 eli nykyisen lainsäädäntökehyksen voimassaolon päättymispäivään mennessä. Sen vuoksi on tarpeellista muuttaa siirtymävaiheen toimenpiteitä koskeva päätös, jotta AKT-EU-kumppanuussopimuksen määräysten soveltamista voidaan jatkaa edelleen.

(3)

AKT–EU-kumppanuussopimuksen 95 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa määrätään, että AKT–EU-ministerineuvosto hyväksyy siirtymävaiheen toimenpiteet, joita mahdollisesti tarvitaan ennen kuin uusi sopimus on tullut voimaan.

(4)

AKT–EU-ministerineuvosto siirsi AKT–EU-kumppanuussopimuksen 15 artiklan 4 kohdan nojalla 23 päivänä toukokuuta 2019 (3) AKT–EU-suurlähettiläskomitealle toimivallan hyväksyä siirtymävaiheen toimenpiteet.

(5)

Sen vuoksi on aiheellista, että AKT–EU-suurlähettiläskomitea hyväksyy AKT–EU-kumppanuussopimuksen 95 artiklan 4 kohdan nojalla päätöksen muuttaa siirtymävaiheen toimenpiteitä koskeva päätös, jotta AKT–EU-kumppanuussopimuksen määräysten soveltamista voidaan jatkaa 30 päivään kesäkuuta 2023 saakka tai kunnes unionin ja AKT-valtioiden välinen uusi sopimus tulee voimaan tai uuden sopimuksen väliaikainen soveltaminen alkaa, sen mukaan, mikä ajankohdista on aikaisin.

(6)

AKT–EU-kumppanuussopimuksen määräysten soveltamista jatketaan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä AKT-valtioiden välisten suhteiden jatkuvuuden ylläpitämiseksi. Näin ollen muutettuja siirtymävaiheen toimenpiteitä ei ole tarkoitettu AKT–EU-kumppanuussopimuksen 95 artiklan 3 kohdan mukaiseksi sopimuksen muuttamiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätöksen N:o 3/2019 1 artiklassa ilmaisu ”30 päivään kesäkuuta 2022” ilmaisulla ”30 päivään kesäkuuta 2023”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.

Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 2022.

AKT–EU-ministerineuvoston puolesta

AKT–EU-suurlähettiläskomitean

Puheenjohtaja

Daniel Emery DEDE


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3. AKT–EU-kumppanuussopimus on muutettu Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 allekirjoitetulla sopimuksella (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 27) ja Ouagadougoussa 22 päivänä kesäkuuta 2010 allekirjoitetulla sopimuksella (EUVL L 287, 4.11.2010, s. 3).

(2)  AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätös N:o 3/2019, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, AKT–EU-kumppanuussopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisten siirtymävaiheen toimenpiteiden hyväksymisestä (EUVL L 1, 3.1.2020, s. 3).

(3)  AKT–EU-ministerineuvoston päätös N:o 1/2019, annettu 23 päivänä toukokuuta 2019, toimivallan siirtämisestä AKT–EU-suurlähettiläskomitealle tehdä päätös siirtymävaiheen toimenpiteiden hyväksymisestä AKT–EU-kumppanuussopimuksen 95 artiklan 4 kohdan nojalla (EUVL L 146, 5.6.2019, s. 114).