ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 141

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
20. toukokuu 2022


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/786, annettu 10 päivänä helmikuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 muuttamisesta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/787, annettu 13 päivänä toukokuuta 2022, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Cancoillotte (SMM))

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/788, annettu 16 päivänä toukokuuta 2022, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/789, annettu 18 päivänä toukokuuta 2022, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä ovalbumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/790, annettu 19 päivänä toukokuuta 2022, lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 965/2012 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/791, annettu 19 päivänä toukokuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 muuttamisesta vilja-, öljysiemen- ja riisivarastojen määriä koskevien ilmoitusten osalta

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/792, annettu 19 päivänä toukokuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden V ja XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kanadaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Yhdysvaltoja koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luetteloissa, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua ( 1 )

18

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/793, annettu 16 päivänä toukokuuta 2022, Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta EU-Georgia-assosiaatio-ohjelman 2021–2027 hyväksymiseen

47

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/794, annettu 16 päivänä toukokuuta 2022, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean yhden jäsenen, jota Viron tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

51

 

*

Komission päätös (EU) 2022/795, annettu 10 päivänä syyskuuta 2021, Italian Alitalian hyväksi myöntämästä valtiontuesta SA.48171 (2018/C) (ex 2018/NN, ex 2017/FC) (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 6659)  ( 1 )

53

 

*

Komission päätös (EU) 2022/796, annettu 12 päivänä toukokuuta 2022, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välillä tehdyn assosiaatiosopimuksen liitteen XVIII muutoksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta

111

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/797, annettu 19 päivänä toukokuuta 2022, muuntogeenistä maissia NK603 × T25 × DAS-40278-9 ja sen alayhdistelmää T25 × DAS-40278-9 sisältävien, niistä koostuvien tai niistä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 3179)  ( 1 )

116

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/798, annettu 19 päivänä toukokuuta 2022, muuntogeenistä soijaa MON 87769 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 3182)  ( 1 )

123

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2022/581, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2022, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta ( EUVL L 110, 8.4.2022 )

130

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2022/582, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta ( EUVL L 110, 8.4.2022 )

131

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

20.5.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/786,

annettu 10 päivänä helmikuuta 2022,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (1) ja erityisesti sen 460 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoitua asetusta (EU) 2015/61 (2) olisi muutettava, jotta katettuja joukkolainoja liikkeeseen laskevat luottolaitokset voisivat paremmin noudattaa toisaalta mainitun delegoidun asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa säädettyä yleistä maksuvalmiusvaatimusta 30 kalenteripäivän stressikauden aikana ja toisaalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/2162 (3) 16 artiklassa säädettyä katepoolin maksuvalmiuspuskuria koskevaa vaatimusta, jossa edellytetään likvidien varojen hallussapitoa likviditeetin nettoulosvirtausten kattamiseksi seuraavien 180 päivän aikana. On myös osoittautunut tarpeelliseksi tehdä joitakin lisämuutoksia joidenkin voimassa olevien sääntöjen selventämiseksi ja delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 tekstin yhdenmukaistamiseksi asetuksessa (EU) N:o 575/2013 ja direktiivissä (EU) 2019/2162 säädettyjen määritelmien kanssa.

(2)

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 4 artiklan 1 kohdassa säädetty yleinen maksuvalmiusvaatimus ja direktiivin (EU) 2019/2162 16 artiklassa säädetty katepoolin maksuvalmiuspuskuria koskeva vaatimus johtavat siihen, että katettuja joukkolainoja liikkeeseen laskevilla luottolaitoksilla on velvollisuus pitää hallussaan tietty määrä likvidejä varoja saman 30 kalenteripäivän pituisen jakson ajan. Luottolaitoksilla ei kuitenkaan pitäisi olla velvollisuutta kattaa samoja ulosvirtauksia eri likvideillä varoilla saman ajanjakson aikana. Tämän päällekkäisyyden korjaamiseksi olisi tehtävä uusi muutos yleisen maksuvalmiusvaatimuksen mukaiseen kiinnitystä koskevaan kriteeriin. Tällä muutoksella sekä jo voimassa olevilla delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 7 artiklan säännöksillä, joita sovelletaan edelleen katepoolin eroteltuihin varoihin, puututtaisiin tilanteisiin, joissa erotellut varat täyttävät kriteerin, jonka perusteella ne hyväksytään kiinnittämättömiksi varoiksi vakavaraisuuden kannalta moitteettomalla tavalla. Tällä uudella muutoksella likvidejä varoja, joita pidetään katepoolin maksuvalmiuspuskurin osana, käsiteltäisiin kiinnittämättöminä siihen likviditeetin nettoulosvirtausten määrään asti, joka johtuu asiaankuuluvasta katettujen joukkolainojen ohjelmasta.

(3)

Lisäksi joissakin jäsenvaltioissa sovelletaan erityisiä katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskumalleja, joille on ominaista, että katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijoille asetetaan sijoittajien suojaamiseksi erityisiä oikeudellisia vaatimuksia, jotka menevät direktiivissä (EU) 2019/2162 lueteltuja vaatimuksia pidemmälle. Katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijat, joihin sovelletaan tällaisia erityisiä oikeudellisia vaatimuksia, harjoittavat samankaltaista katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskutoimintaa kuin muut katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijat EU:ssa, minkä vuoksi niillä on myös samankaltainen likviditeettiriskiprofiili. Lisäksi tällaiset mallit tarjoavat katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijoille korkeatasoisen suojan erityisesti ei-pakollisilla ylivakuuksilla, joita käytetään näiden liikkeeseenlaskijoiden katettujen joukkolainojen ohjelmiin liittyvissä liikkeeseenlaskuissa. On kuitenkin niin, että näiden katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijoiden kaikki varat liitettäisiin katepooleihin, minkä vuoksi niitä pidettäisiin kiinnitettyinä, jolloin varoja ei voitaisi hyväksyä maksuvalmiussuhdelukuun perustuvaan maksuvalmiuspuskuriin eikä käyttää siinä. Tämä tilanne johtaisi siihen, että asianomaiset katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijat rikkoisivat asetuksessa (EU) N:o 575/2013 ja delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/61 säädettyä maksuvalmiusvaatimustaan, mikä loisi epätasapuoliset toimintaedellytykset liikkeeseenlaskijoiden keskuudessa niiden samankaltaisista vakavaraisuusprofiileista huolimatta. Jotta pakollista ja ei-pakollista ylivakuutta koskevat vaatimukset voidaan täyttää katettujen joukkolainojen ohjelmaan liittyvän liikkeeseenlaskun yhteydessä, kyseiset katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijat joutuvat toiminnallisten rajoitusten vuoksi laskemaan liikkeeseen etuoikeudeltaan huonompaa velkaa. Näiden liikkeeseenlaskijoiden yleinen likviditeetin nettoulosvirtaus on suurempi kuin likviditeetin nettoulosvirtaus, joka johtuu pelkästään liikkeeseen lasketuista katetuista joukkolainoista. Tässä yhteydessä olisi tehtävä lisämuutoksia, jotta katepoolissa pidettävät varat voidaan joissakin erityisissä ja rajatuissa tilanteissa hyväksyä kiinnittämättömiksi ei-pakollista ylivakuutta koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Sen varmistamiseksi, että tällainen laajentaminen, jossa on kyse katepoolissa pidettävien hyväksymisestä kiinnittämättömiksi varoiksi, on vakavaraisuuden kannalta moitteetonta ja maksuvalmiusvaatimusten mukaista, katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijoiden olisi täytettävä useita edellytyksiä. Erityisesti olisi edellytettävä, että ainoastaan sellaiset katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijat, jotka ovat kansallisen lainsäädännön oikeudellisen vaatimuksen mukaan velvollisia liittämään kaikki varansa katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskuihin, voivat hyödyntää tätä säännöstä siihen varojen määrään asti, joka tarvitaan kattamaan asianomaisen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijan likviditeetin nettoulosvirtausten kokonaismäärä.

(4)

Lisäksi on tarpeen vahvistaa rahaksi muuntamista koskevat säännöt katepoolin maksuvalmiuspuskurissa pidettävien likvidien varojen arvioimiseksi.

(5)

Ottaen huomioon suositukset, jotka Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä ’EPV’, on antanut 20 päivänä joulukuuta 2013 asetuksen (EU) N:o 575/2013 509 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaisesti laatimassaan kertomuksessa (4), kaikentyyppisille jäsenvaltioiden keskushallintojen ja keskuspankkien liikkeeseen laskemille tai takaamille joukkolainoille sekä kansainvälisten kehityspankkien ja organisaatioiden liikkeeseen laskemille tai takaamille joukkolainoille olisi annettava tason 1 asema. EPV:n kertomuksessa on tehty empiirinen ja laadullinen analyysi tällaisten joukkolainojen korkeasta tai erittäin korkeasta likvidiydestä ja luottoluokasta, ja siinä todetaan, että kyseiset joukkolainat ovat Baselin standardin mukaisia likvidiyden ja luottoluokan osalta. Sen vuoksi virallisten vientiluottolaitosten liikkeeseen laskemat joukkolainat olisi näiden laitosten organisaatiorakenteesta riippumatta katsottava ”likvideiksi varoiksi”, ja niille olisi näin ollen annettava tason 1 asema.

(6)

Joitakin asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklassa säädettyjä katettujen joukkolainojen muodossa olevien vastuiden etuuskohtelun edellytyksiä on muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/2160 (5). Sen vuoksi delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/61 olevia viittauksia mainittuun artiklaan olisi muutettava.

(7)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2015/61 olisi muutettava,

(8)

Tätä asetusta olisi sovellettava yhdessä direktiivin (EU) 2019/2162 saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettujen kansallisten säännösten ja asetuksen (EU) N:o 575/2013, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2019/2160, kanssa. Jotta varmistettaisiin, että uutta kehystä, jossa vahvistetaan katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskun rakenteelliset tekijät sekä etuuskohtelua koskevat muutetut vaatimukset, sovelletaan johdonmukaisesti, tämän asetuksen soveltamispäivän olisi oltava sama kuin päivä, josta alkaen jäsenvaltioiden on määrä soveltaa säännöksiä, joilla direktiivi (EU) 2019/2162 saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja sama kuin asetuksen (EU) 2019/2160 soveltamispäivä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan delegoitu asetus (EU) 2015/61 seuraavasti:

1)

Lisätään 3 artiklaan 13–16 alakohta seuraavasti:

”13)

’pääomamarkkinalähtöisellä liiketoimella’ asetuksen (EU) N:o 575/2013 192 artiklan 3 alakohdassa määriteltyä pääomamarkkinalähtöistä liiketoimea;

14)

’katettujen joukkolainojen ohjelmalla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/2162 (*1) 3 artiklan 2 alakohdassa määriteltyä katettua joukkolainaohjelmaa;

15)

’katepoolilla’ direktiivin (EU) 2019/2162 3 artiklan 3 alakohdassa määriteltyä katepoolia;

16)

’katepoolin maksuvalmiuspuskurilla’ direktiivin (EU) 2019/2162 16 artiklan mukaisesti maksuvalmiuspuskuria, joka koostuu likvideiksi katsotuista varoista, joita pidetään katepoolin osana.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2162, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivien 2009/65/EY ja 2014/59/EU muuttamisesta (EUVL L 328, 18.12.2019, s. 29).”"

2)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 2 a ja 2 b kohta seuraavasti:

”2 a.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, katepoolin maksuvalmiuspuskurin osana pidettävien likvidien varojen katsotaan olevan kiinnittämättömiä 4 artiklassa säädetyn 30 kalenteripäivän stressikauden aikana enintään niiden tämän asetuksen III osaston mukaisesti laskettujen likviditeetin nettoulosvirtausten määrään saakka, jotka aiheutuvat niihin liittyvistä katettujen joukkolainojen ohjelmista, edellyttäen, että kyseiset varat täyttävät kaikki muut tämän asetuksen II osastossa säädetyt vaatimukset.

2 b.   Jos katepoolin maksuvalmiuspuskurissa pidettävien likvidien varojen ei katsota olevan tämän artiklan 2 a kohdan mukaisesti kiinnittämättömiä, ne on kuitenkin katsottava kiinnittämättömiksi 4 artiklassa säädetyn 30 kalenteripäivän stressikauden aikana, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijan on kansallisen lainsäädännön säännösten mukaan liitettävä kaikki varansa katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskuihin;

b)

likvidit varat liitetään ei-pakollisena ylivakuutena katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskuun;

c)

likvidit varat täyttävät kaikki muut tämän asetuksen II osastossa säädetyt vaatimukset;

d)

tämän kohdan mukaisesti kiinnittämättömiksi katsottavien likvidien varojen määrä ei ylitä likviditeetin nettoulosvirtausten kokonaismäärää tämän asetuksen III osaston mukaisesti laskettuna.”;

b)

muutetaan 4 kohta seuraavasti:

i)

korvataan g alakohta seuraavasti:

”g)

mikä tahansa muu yhteisö, joka harjoittaa pääasiallisena liiketoimintanaan yhtä tai useampaa direktiivin 2013/36/EU liitteessä I luetelluista toiminnoista.”;

ii)

lisätään toinen alakohta seuraavasti:

”Sovellettaessa tätä artiklaa jäsenvaltioissa olevien arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden ja virallisten vientiluottolaitosten ei katsota kuuluvan ensimmäisen alakohdan g alakohdassa tarkoitettuihin yhteisöihin.”

3)

Lisätään 8 artiklan 4 kohtaan kolmas alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa säädetty vaatimus katsotaan täytetyksi katepoolin maksuvalmiuspuskurissa pidettävien likvidien varojen osalta, jos luottolaitos säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa muuttaa rahaksi likvidejä varoja, jotka ovat riittävän edustava otos sen hallussa olevista katepoolin maksuvalmiuspuskurin likvideistä varoista mutta joiden ei tarvitse kuulua kyseiseen puskuriin.”

4)

Muutetaan 10 artiklan 1 kohdan f alakohta seuraavasti:

a)

korvataan i ja ii alakohta seuraavasti:

”i)

ne ovat direktiivin (EU) 2019/2162 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja katettuja joukkolainoja tai ne on laskettu liikkeeseen ennen 8 päivää heinäkuuta 2022 ja ne täyttävät direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdassa säädetyt vaatimukset, sellaisina kuin näitä vaatimuksia sovelletaan niiden liikkeeseenlaskupäivänä, minkä vuoksi niihin voidaan soveltaa etuuskohtelua katettuina joukkolainoina niiden erääntymiseen asti;

ii)

katepooliin sisältyvät saamiset laitoksilta täyttävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 1 a kohdassa säädetyt vaatimukset;”

b)

kumotaan iii alakohta.

5)

Muutetaan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

muutetaan c alakohta seuraavasti:

i)

korvataan i ja ii alakohta seuraavasti:

”i)

ne ovat direktiivin (EU) 2019/2162 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja katettuja joukkolainoja tai ne on laskettu liikkeeseen ennen 8 päivää heinäkuuta 2022 ja ne täyttävät direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdassa säädetyt vaatimukset, sellaisina kuin näitä vaatimuksia sovelletaan niiden liikkeeseenlaskupäivänä, minkä vuoksi niihin voidaan soveltaa etuuskohtelua katettuina joukkolainoina niiden erääntymiseen asti;

ii)

katepooliin sisältyvät saamiset laitoksilta täyttävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 1 a kohdassa säädetyt vaatimukset;”

ii)

kumotaan iii alakohta;

b)

korvataan d alakohdan iii, iv ja v alakohta seuraavasti:

”iii)

katettujen joukkolainojen vakuutena on yksi tai useampi asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 1 kohdan b, d, f ja g alakohdan mukaisen omaisuuseräpoolin tyypeistä. Jos pooli koostuu kiinteistövakuudellisista lainoista, sen on täytettävä asetuksen (EU) 2019/2162 6 artiklan 2 kohdassa, 3 kohdan a alakohdassa ja 5 kohdassa säädetyt vaatimukset;

iv)

katepooliin sisältyvät saamiset laitoksilta täyttävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 1 a kohdassa säädetyt vaatimukset;

v)

katettuihin joukkolainoihin sijoittava luottolaitos ja liikkeeseenlaskija täyttävät direktiivin (EU) 2019/2162 14 artiklassa säädetyn avoimuusvaatimuksen;”.

6)

Muutetaan 12 artiklan 1 kohdan e alakohta seuraavasti:

a)

korvataan i alakohta seuraavasti:

”i)

ne ovat direktiivin (EU) 2019/2162 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja katettuja joukkolainoja tai ne on laskettu liikkeeseen ennen 8 päivää heinäkuuta 2022 ja ne täyttävät direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdassa säädetyt vaatimukset, sellaisina kuin näitä vaatimuksia sovelletaan niiden liikkeeseenlaskupäivänä, minkä vuoksi niihin voidaan soveltaa etuuskohtelua katettuina joukkolainoina niiden erääntymiseen asti;”

b)

kumotaan ii ja iii alakohta.

7)

Muutetaan 28 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

korvataan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”Luottolaitosten on kerrottava 30 kalenteripäivän kuluessa erääntyvät velat, jotka johtuvat arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista tai pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista, seuraavasti:”;

b)

korvataan toisen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jos arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tai pääomamarkkinalähtöisen liiketoimen vastapuoli on luottolaitoksen kotimainen keskuspankki, ulosvirtausasteen on oltava 0 prosenttia.”;

c)

korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tai pääomamarkkinalähtöisten liiketoimien, jotka edellyttäisivät mainitun alakohdan mukaisesti yli 25 prosentin ulosvirtausastetta, ulosvirtausaste on 25 prosenttia, kun liiketoimen vastapuolena on hyväksyttävä vastapuoli.”

8)

Muutetaan 32 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 3 kohdan b alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”b)

maksut, jotka johtuvat arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista ja pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista, joiden jäljellä oleva maturiteetti on enintään 30 kalenteripäivää, on kerrottava”;

b)

korvataan 4 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Edellä olevaa 3 kohdan a alakohtaa ei sovelleta maksuihin, jotka johtuvat arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista ja pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista, joiden vakuutena on likvidejä varoja II osaston mukaisesti ja 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 8 päivästä heinäkuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä helmikuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/61, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta (EUVL L 11, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2162, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivien 2009/65/EY ja 2014/59/EU muuttamisesta (EUVL L 328, 18.12.2019, s. 29).

(4)  Vakavaraisuusasetuksen 509 artiklan 3 ja 5 kohdan mukainen EPV:n kertomus, annettu 20 päivänä joulukuuta 2013, erittäin laadukkaiden likvidien varojen ja laadukkaiden likvidien varojen asianmukaisesta yhtenäisestä määritelmästä sekä likvidejä varoja koskevista operatiivisista vaatimuksista.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2160, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta katettujen joukkolainojen osalta (EUVL L 328, 18.12.2019, s. 1).


20.5.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/787,

annettu 13 päivänä toukokuuta 2022,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Cancoillotte” (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranskan hakemus nimityksen ”Cancoillotte” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti. (2)

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Cancoillotte” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Cancoillotte” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.4 ”Muut eläinperäiset tuotteet (munat, hunaja, erilaiset maitotuotteet paitsi voi, jne.)” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä toukokuuta 2022.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 49, 31.1.2022, s. 7.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


20.5.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/788,

annettu 16 päivänä toukokuuta 2022,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 4 kohdan ja 58 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tullikoodeksikomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä toukokuuta 2022.

Komission puolesta

Gerassimos THOMAS

Pääjohtaja

Verotuksen ja tulliliiton pääosasto


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu (CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Suihkuallas, litteän kaukalon muotoinen, valmistettu mineraalien ja muovien seoksesta ja muovia olevasta valkoisesta ulkopinnoitteesta. Tuote sisältää seuraavia (painoprosentteina):

65 % kalsiumkarbonaattia;

28 % polyesterihartsia;

5 % piidioksidia;

2 % ”gelcoat”-polyesterikalvoa (ulkopinta).

Mineraaliainesosat (kalsiumkarbonaatti ja piidioksidi) on valmistettu marmorisiruista, kvartsista tai hienoksi murskatusta graniitista.

Tuotantoprosessissa mineraaliainesosa sekoitetaan ensin muovimateriaaliin (polyesterihartsiin). Tämän jälkeen seos kaadetaan muottiin, joka on vuorattu ”gelcoat”-polyesterikalvolla, ja lopuksi kovetetaan polyesterihartsi.

Katso kuva  (*1).

3922 10 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 3922 ja 3922 10 00 nimiketekstien mukaisesti.

Koska tuotteen käyttöpinnan peittää muovipinnoite, tuote ei ole luonnonkivijäljitelmää. Sen vuoksi sitä ei voida pitää nimikkeen 6810 tekokivestä valmistettuna tavarana (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 6810 , kolmas kappale).

Muovimateriaali on tuotteen tärkein ainesosa sen käyttötarkoituksen kannalta. Se antaa suihkualtaalle vetolujuuden, kemikaalinkestävyyden ja vesitiiviyden ja siten sen olennaisen luonteen. Tuotteen sisältämiä mineraaleja käytetään täyteaineena.

Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 3922 10 00 muoviseksi suihkualtaaksi.

Image 1L1412022FI4710120220516FI0008.0001491502LUONNOSEU-GEORGIA-ASSOSIAATIONEUVOSTON SUOSITUS N:o 1/2022,annettu … päivänä …kuuta …,EU–Georgia-assosiaatio-ohjelmasta 2021–2027EU–GEORGIA-ASSOSIAATIONEUVOSTO, jokaottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen,sekä katsoo seuraavaa:(1)Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välinen assosiaatiosopimusEUVL L 261, 30.8.2014, s. 4., jäljempänä sopimus, allekirjoitettiin 27 päivänä kesäkuuta 2014, ja se tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.(2)Sopimuksen 406 artiklan 1 kohdan nojalla assosiaationeuvostolla on toimivalta antaa suosituksia sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.(3)Sopimuksen 420 artiklan 1 kohdan nojalla osapuolten on määrä toteuttaa kaikki tarvittavat yleiset tai erityiset toimenpiteet varmistaakseen sopimuksesta johtuvien velvoitteidensa täyttämisen ja varmistaa, että sopimuksessa asetetut tavoitteet saavutetaan.(4)Assosiaationeuvoston työjärjestyksen 11 artiklassa määrätään mahdollisuudesta hyväksyä päätöksiä ja antaa suosituksia kirjallista menettelyä noudattaen molempien osapuolten niin sopiessa.(5)Unioni ja Georgia ovat sopineet lujittavansa kumppanuuttaan sopimalla painopisteet vuosiksi 2021–2027, jäljempänä EU–Georgia-assosiaatio-ohjelma 2021–2027, sopimuksessa asetettujen poliittisen assosiaation ja taloudellisen yhdentymisen tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävälle yhteistyölle.(6)Sopimuksen osapuolet ovat sopineet EU–Georgia-assosiaatio-ohjelman 2021–2027 tekstistä, jolla tuetaan sopimuksen täytäntöönpanoa ja keskitetään yhteistyö yhdessä määriteltyihin yhteisiin etuihin,ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN SUOSITUKSEN:1 artiklaAssosiaationeuvosto suosittaa, että osapuolet toteuttavat EU–Georgia-assosiaatio-ohjelman 2021–2027 sellaisena kuin se on liitteessäKs. asiakirja ST 8327/22 ADD 2 osoitteessa https://register.consilium.europa.eu..2 artiklaEU–Georgia-assosiaatio-ohjelma 2021–2027, sellaisena kuin se on liitteessä, korvaa 20 päivänä marraskuuta 2017 hyväksytyn EU–Georgia-assosiaatio-ohjelman.3 artiklaTämä suositus tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.Tehty Tbilisissä […] päivänä […]kuuta […].Assosiaationeuvoston puolestaPuheenjohtaja


(*1)  Kuva on ainoastaan ohjeellinen.


20.5.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/789,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2022,

asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä ovalbumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 183 artiklan b alakohdan,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 1216/2009 ja (EY) N:o 614/2009 kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2014 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (3) vahvistetaan siipikarjanliha- ja muna-alan sekä ovalbumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä edustavat hinnat.

(2)

Siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteiden ja ovalbumiinin edustavien hintojen määrittämisen perustana olevien tietojen säännöllinen seuranta osoittaa, että on aiheellista muuttaa tiettyjen tuotteiden edustavat tuontihinnat ottaen huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1484/95 olisi muutettava.

(4)

Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2022.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä,

Wolfgang BURTSCHER

Pääjohtaja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1484/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, siipikarjanliha- ja muna-alan sekä ovalbumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edustavien hintojen vahvistamisesta sekä asetuksen N:o 163/67/ETY kumoamisesta (EYVL L 145, 29.6.1995, s. 47).


LIITE

”LIITE I

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Edustava hinta

(euroa/100 kg)

3 artiklassa tarkoitettu vakuus

(euroa/100 kg)

Alkuperä (1)

0207 14 10

Luuttomat palat, lajin Gallus domesticus siipikarjaa, jäädytetyt

242,9

17

BR


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö.


20.5.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/790,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2022,

lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 965/2012 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EU) 2016/1199 (2) hyväksymisen jälkeen havaittiin virhe mainitun asetuksen liitteessä olevan 1 kohdan b alakohdan ruotsin- ja tšekinkielisissä toisinnoissa. Mainitulla alakohdalla, jossa vahvistettiin termin ”merialueella harjoitettava helikopterilentotoiminta” määritelmä, korvattiin komission asetuksen (EU) N:o 965/2012 (3) liitteessä I oleva 86 alakohta. Virhe vaikuttaa säännöksen asiasisältöön.

(2)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 965/2012 ruotsin- ja tšekinkieliset toisinnot olisi oikaistava. Oikaisu ei vaikuta muihin kielitoisintoihin.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

(ei koske suomenkielistä toisintoa)

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä toukokuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) 2016/1199, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2016, asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta suorituskykyyn perustuvaan navigoinnin hyväksynnän, tietopalvelujen tarjoajien sertifioinnin ja valvonnan ja merialueella harjoitettavan helikopterilentotoiminnan osalta sekä kyseisen asetuksen oikaisemisesta (EUVL L 198, 23.7.2016, s. 13).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 965/2012, annettu 5 päivänä lokakuuta 2012, lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 296, 25.10.2012, s. 1).


20.5.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/791,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2022,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 muuttamisesta vilja-, öljysiemen- ja riisivarastojen määriä koskevien ilmoitusten osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 223 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/1185 (2) vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevat säännöt siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden velvollisuudesta toimittaa komissiolle tietoja ja asiakirjoja.

(2)

Kerättyjen ja jaettujen tietojen laadun varmistaminen on olennaisen tärkeää markkinoiden riittävän läpinäkyvyyden seuraamiseksi ja varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden on sen vuoksi ilmoitettava komissiolle näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat tiedot.

(3)

Jäsenvaltioiden vastuulla on toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ilmoitetut tiedot ovat asianomaisten markkinoiden kannalta merkityksellisiä, tarkkoja ja täydellisiä. Komissio hyödyntää alakohtaista asiantuntemustaan määrittääkseen, mitkä tiedot on julkaistava, jos jäsenvaltiot eivät ole ilmoittaneet vaadittuja tietoja.

(4)

Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24 päivänä helmikuuta 2022 ja siitä johtuvat maailmanmarkkinoiden häiriöt ovat paljastaneet useita tietoaukkoja. Ajantasaiset tiedot tuottajien, tukkukauppiaiden ja asianomaisten toimijoiden hallussa olevien vilja-, öljysiemen- ja riisivarastojen tasosta, muun muassa tuotannosta ja varmennettujen siementen varastojen tasoista, ovat osoittautuneet olennaisen tärkeiksi, jotta voidaan päättää markkinahäiriöiden ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Raportointivelvoitteet olisi näin ollen ulotettava koskemaan näitä tietoja.

(5)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2017/1185 olisi muutettava.

(6)

Koska Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa jo viljan, öljysiementen ja riisin kauppaan ja hintoihin, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Koska jäsenvaltioille olisi kuitenkin annettava riittävästi aikaa kehittää menetelmiä ja operatiivisia järjestelmiä vaadittujen tietojen keräämiseksi, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 liitteessä III vahvistettuja ilmoituksia koskevia uusia säännöksiä olisi sovellettava heinäkuusta 2022.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1185 seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Oletusarvoinen ilmoitus

Jollei 1 artiklassa tarkoitetuissa säädöksissä toisin säädetä, silloin kun jäsenvaltio ja tapauksen mukaan kolmannet maat tai toimijat eivät ole antaneet vaadittuja tietoja tai asiakirjoja komissiolle tiedoksi määräajassa (ns. tyhjä ilmoitus), niiden katsotaan antaneen tiedoksi

a)

tietojen puuttumisen silloin kun kyseessä ovat hinnat;

b)

nolla-arvon silloin kun kyseessä on muu määrään liittyvä tieto;

c)

”ei ilmoitettavaa” -tilanteen silloin kun kyseessä on laatuun liittyvä tieto.

Komissio päättää kaikissa tapauksissa, julkaistaanko oletusarvo ja/tai korvataanko se komission arviolla tai maininnalla ilmoittamatta jättämisestä.”

2)

Muutetaan liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 1 artiklan 2 kohtaa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä toukokuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1185, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta sekä useiden komission asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 171, 4.7.2017, s. 113).


LIITE

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 liitteessä III oleva kohta ”1. Riisi” seuraavasti:

”1 a.   Riisi

Ilmoituksen sisältö: Jokaisen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä II olevassa I osassa olevassa 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun riisityypin osalta:

a)

istutettu ala, tuotos, paddy- eli raakariisin tuotanto satovuonna ja jalostustuotos;

b)

riisin kotimainen käyttö (jalostusteollisuus mukaan luettuna) ilmaistuna hiottuna riisiekvivalenttina;

c)

tuottajien ja riisimyllyjen hallussa kunakin kuukautena olevat riisivarastot (ilmaistuna hiottuna riisiekvivalenttina) eriteltyinä unionissa tuotettuun riisiin ja tuontiriisiin.

Ilmoitusajankohta: Vuosittain viimeistään 15. tammikuuta edelliseltä vuodelta, kun kyseessä ovat istutettu ala ja kotimainen käyttö; viimeistään kunkin kuukauden lopussa edelliseltä kuukaudelta, kun kyseessä ovat kuukausittaiset varastot.

Asianomaiset jäsenvaltiot:

a)

paddy- eli raakariisin tuotannon osalta kaikki riisiä tuottavat jäsenvaltiot;

b)

kotimaisen käytön osalta kaikki jäsenvaltiot;

c)

riisivarastojen osalta kaikki riisiä tuottavat jäsenvaltiot ja jäsenvaltiot, joissa on riisimyllyjä.

1 b.   Viljat

Ilmoituksen sisältö: Unionin markkinoiden kannalta merkityksellisten viljavarastojen kuukausittainen taso perustuen asianomaisten tuottajien, tukkukauppiaiden ja toimijoiden hallussa oleviin varastoihin.

Ilmoitusajankohta: Viimeistään jokaisen kuukauden lopussa edelliseltä kuukaudelta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Kaikki jäsenvaltiot.

1 c.   Öljysiemenet

Ilmoituksen sisältö: Rapsin, auringonkukansiementen, soijapavun, rapsirouheen, auringonkukkarouheen, soijarouheen, raa’an rapsiöljyn, raa’an auringonkukkaöljyn ja raa’an soijaöljyn varastojen kuukausittainen taso perustuen asianomaisten tuottajien, tukkukauppiaiden ja toimijoiden hallussa oleviin varastoihin.

Ilmoitusajankohta: Viimeistään jokaisen kuukauden lopussa edelliseltä kuukaudelta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Kaikki jäsenvaltiot.

1 d.   Varmennetut siemenet

Ilmoituksen sisältö: Niiden viljojen, riisin, öljysiementen ja valkuaiskasvien osalta, joiden hinnat jäsenvaltiot ilmoittavat liitteessä I olevan 1, 2 ja 3 kohdan tai liitteessä II olevan 2 kohdan perusteella:

a)

varmentamista varten hyväksytty ala;

b)

varmennettaviksi tarkoitettujen korjattujen siementen määrät;

c)

asianomaisten toimijoiden hallussa olevien varmennettujen siementen varastojen taso.

Ilmoitusajankohta: Vuosittain viimeistään 15. marraskuuta kyseisenä vuonna korjatun alan osalta, kun kyseessä on varmentamista varten hyväksytty ala; vuosittain viimeistään 15. tammikuuta edelliseltä vuodelta, kun kyseessä ovat korjatut siemenet; viimeistään helmikuun lopussa ja heinäkuun lopussa edelliseltä kuukaudelta, kun kyseessä ovat varastot.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Jäsenvaltiot, joita koskee liitteessä I oleva 1, 2 ja 3 kohta tai liitteessä II oleva 2 kohta.”


20.5.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/792,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2022,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden V ja XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kanadaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Yhdysvaltoja koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luetteloissa, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (1) ja erityisesti sen 230 artiklan 1 kohdan sekä 232 artiklan 1 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2016/429 edellytetään, että unioniin tulevien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten on tultava kolmannesta maasta tai alueelta tai tällaisen kolmannen maan tai alueen vyöhykkeeltä tai lokerosta, joka on kyseisen asetuksen 230 artiklan 1 kohdan mukaisesti merkitty luetteloon.

(2)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/692 (2) täsmennetään eläinterveysvaatimukset, joiden mukaisia tiettyihin lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden kolmansista maista tai alueilta tai niiden vyöhykkeiltä tai vesiviljelyeläinten ollessa kyseessä niiden lokeroista tulevien lähetysten on oltava unioniin saapumista varten.

(3)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/404 (3) vahvistetaan luettelot kolmansista maista tai alueista tai niiden vyöhykkeistä tai lokeroista, joista niihin lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden, jotka kuuluvat delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 soveltamisalaan, saapuminen unioniin on sallittua.

(4)

Tarkemmin sanoen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteissä V ja XIV vahvistetaan luettelot kolmansista maista tai alueista tai niiden vyöhykkeistä, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua.

(5)

Kanada ilmoitti komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Tämä taudinpurkaus havaittiin Saskatchewanin provinssissa Kanadassa ja vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 26 päivänä huhtikuuta 2022.

(6)

Kanada ilmoitti komissiolle myös kahdesta muusta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa: yksi taudinpurkaus havaittiin Albertan provinssissa Kanadassa ja toinen Brittiläisen Columbian provinssissa Kanadassa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 28 päivänä huhtikuuta 2022.

(7)

Kanada ilmoitti komissiolle myös kahdesta muusta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa: yksi taudinpurkaus havaittiin Ontarion provinssissa Kanadassa ja toinen Saskatchewanin provinssissa Kanadassa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 29 päivänä huhtikuuta 2022.

(8)

Kanada ilmoitti komissiolle myös kolmesta muusta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa: kaikki kolme taudinpurkausta havaittiin Albertan provinssissa Kanadassa ja vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 2 päivänä toukokuuta 2022.

(9)

Kanada ilmoitti komissiolle lisäksi kolmesta muusta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa: kaksi taudinpurkausta havaittiin Ontarion provinssissa Kanadassa ja yksi Quebecin provinssissa Kanadassa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 3 päivänä toukokuuta 2022.

(10)

Myös Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Taudinpurkaus havaittiin lähellä Lowdhamia Newark and Sherwoodiissa, Nottinghamshiressa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 7 päivänä toukokuuta 2022.

(11)

Myös Yhdysvallat ilmoitti komissiolle yhdestä muusta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Taudinpurkaus havaittiin Wisconsinin osavaltiossa Yhdysvalloissa ja vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 28 päivänä huhtikuuta 2022.

(12)

Yhdysvallat ilmoitti komissiolle myös kuudesta muusta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa: yksi taudinpurkaus havaittiin Minnesotan osavaltiossa Yhdysvalloissa, kaksi Pennsylvanian osavaltiossa Yhdysvalloissa, yksi Etelä-Dakotan osavaltiossa Yhdysvalloissa ja kaksi Wisconsinin osavaltiossa Yhdysvalloissa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysilla (RT-PCR) 3 päivänä toukokuuta 2022.

(13)

Yhdysvallat ilmoitti komissiolle myös yhdestä muusta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Taudinpurkaus havaittiin Etelä-Dakotan osavaltiossa Yhdysvalloissa ja vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 4 päivänä toukokuuta 2022.

(14)

Lisäksi Yhdysvallat ilmoitti komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Taudinpurkaus havaittiin Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa ja vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 5 päivänä toukokuuta 2022.

(15)

Yhdysvallat ilmoitti komissiolle myös yhdestä muusta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Taudinpurkaus havaittiin Wisconsinin osavaltiossa Yhdysvalloissa ja vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 7 päivänä toukokuuta 2022.

(16)

Yhdysvallat ilmoitti komissiolle lisäksi yhdestä muusta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Taudinpurkaus havaittiin Idahon osavaltiossa Yhdysvalloissa ja vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 9 päivänä toukokuuta 2022.

(17)

Yhdysvallat ilmoitti komissiolle myös neljästä muusta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista siipikarjassa: yksi taudinpurkaus havaittiin Minnesotan osavaltiossa Yhdysvalloissa ja kolme taudinpurkausta Pennsylvanian osavaltiossa Yhdysvalloissa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 10 päivänä toukokuuta 2022.

(18)

Kanadan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen eläinlääkintäviranomaiset muodostivat tartunnan saaneiden pitopaikkojen ympärille 10 kilometrin valvontavyöhykkeen ja toteuttivat hävittämistoimenpiteitä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymisen rajoittamiseksi ja kyseisen taudin leviämisen estämiseksi.

(19)

Kanada, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat ovat toimittaneet komissiolle tietoja epidemiologisesta tilanteesta alueillaan ja toteuttamistaan toimenpiteistä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi. Komissio on arvioinut nämä tiedot. Arvioinnin perusteella ja unionin eläinterveystilanteen suojelemiseksi siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan saapumisen unioniin Kanadan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen eläinlääkintäviranomaisten muodostamilta alueilta, joihin sovelletaan rajoituksia korkeapatogeenisen lintuinfluenssan äskettäisten taudinpurkausten vuoksi, ei pitäisi enää olla sallittua.

(20)

Lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut päivitetyt tiedot alueensa epidemiologisesta tilanteesta, joka liittyy kuuteen siipikarjan pitopaikoissa havaittuun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaukseen. Taudinpurkauksista yksi havaittiin lähellä Thirskiä Hambletonissa, Pohjois-Yorkshiressa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vahvistettiin 8 päivänä joulukuuta 2021, yksi lähellä Romseya Test Valleyssä, Hampshiressa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vahvistettiin 30 päivänä joulukuuta 2021, kaksi lähellä Tattenhallia Cheshire West & Chesterissä, Cheshiressa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vahvistettiin 13 päivänä tammikuuta 2022, yksi lähellä Crewe’ta Cheshire Eastissä, Cheshiressa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vahvistettiin 22 päivänä tammikuuta 2022 ja yksi lähellä Calveleyä Cheshire Eastissä, Cheshiressa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vahvistettiin 28 päivänä tammikuuta 2022. Yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut tiedot myös toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut kyseisen taudin leviämisen estämiseksi. Näiden korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten johdosta Yhdistynyt kuningaskunta on toteuttanut hävittämistoimenpiteitä taudin leviämisen torjumiseksi ja rajoittamiseksi. Lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta on saanut päätökseen tarvittavat puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet sen jälkeen, kun hävittämistoimenpiteet oli toteutettu sen alueella sijaitsevissa siipikarjan pitopaikoissa, joissa tartuntaa esiintyi.

(21)

Komissio on arvioinut Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamat tiedot ja todennut, että korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaukset siipikarjan pitopaikoissa lähellä Thirskiä Hambletonissa, Pohjois-Yorkshiressa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, lähellä Romseya Test Valleyssä, Hampshiressa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, lähellä Tattenhallia Cheshire West & Chesterissä, Cheshiressa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, lähellä Crewe’ta Cheshire Eastissä, Cheshiressa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja lähellä Calveleyä Cheshire Eastissä, Cheshiressa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on selvitetty eikä siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuloon unioniin liity enää riskiä, kun on kyse niistä Yhdistyneen kuningaskunnan vyöhykkeistä, joilta siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tulo unioniin on keskeytetty kyseisten taudinpurkausten vuoksi.

(22)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteitä V ja XIV olisi muutettava.

(23)

Kun otetaan huomioon korkeapatogeenisen lintuinfluenssan nykyinen epidemiologinen tilanne Kanadassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa sekä vakava riski taudin kulkeutumisesta unionin alueelle, täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/404 tällä asetuksella tehtävien muutosten olisi tultava voimaan kiireellisesti.

(24)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteet V ja XIV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä toukokuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/692, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/404, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021, sellaisten kolmansien maiden, alueiden tai niiden vyöhykkeiden luetteloiden vahvistamisesta, joista eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 mukaisesti (EUVL L 114, 31.3.2021, s. 1).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteet V ja XIV seuraavasti:

1)

Muutetaan liite V seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 osa seuraavasti:

i)

Lisätään Kanadaa koskevaan kohtaan vyöhykettä CA-2.43 koskevien rivien jälkeen vyöhykkeitä CA-2.44–CA.2.54 koskevat rivit seuraavasti:

CA

Kanada

CA-2.44

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

26.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

26.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

26.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

26.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

26.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

26.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

26.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

26.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

26.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022

 

CA-2.45

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

28.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

28.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

28.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

28.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

28.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

28.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

28.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

28.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

28.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

28.4.2022

 

CA-2.46

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

28.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

28.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

28.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

28.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

28.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

28.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

28.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

28.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

28.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

28.4.2022

 

CA-2.47

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

29.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

29.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

29.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

29.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

29.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

29.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

29.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

29.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

CA-2.48

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

29.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

29.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

29.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

29.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

29.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

29.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

29.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

29.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

CA-2.49

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

2.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

2.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

2.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

2.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

2.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

2.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

2.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

2.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

2.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

2.5.2022

 

CA-2.50

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

2.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

2.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

2.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

2.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

2.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

2.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

2.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

2.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

2.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

2.5.2022

 

CA-2.51

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

2.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

2.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

2.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

2.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

2.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

2.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

2.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

2.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

2.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

2.5.2022

 

CA-2.52

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

3.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

3.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

3.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

3.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

3.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

3.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

CA-2.53

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

3.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

3.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

3.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

3.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

3.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

3.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

CA-2.54

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

3.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

3.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

3.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

3.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

3.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

3.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022”.

 

ii)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.53 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.53

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

8.12.2021

11.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

8.12.2021

11.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

8.12.2021

11.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

8.12.2021

11.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

8.12.2021

11.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

8.12.2021

11.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

8.12.2021

11.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

8.12.2021

11.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

8.12.2021

11.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

8.12.2021

11.5.2022”.

iii)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.80 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.80

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

30.12.2021

11.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

30.12.2021

11.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

30.12.2021

11.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

30.12.2021

11.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

30.12.2021

11.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

30.12.2021

11.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

30.12.2021

11.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

30.12.2021

11.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

30.12.2021

11.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

30.12.2021

11.5.2022”.

iv)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykkeitä GB-2.89 ja GB-2.90 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.89

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

GB-2.90

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022”.

v)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.92 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.92

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

22.1.2022

11.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

22.1.2022

11.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

22.1.2022

11.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

22.1.2022

11.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

22.1.2022

11.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

22.1.2022

11.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

22.1.2022

11.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

22.1.2022

11.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

22.1.2022

11.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

22.1.2022

11.5.2022”.

vi)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.94 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.94

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

28.1.2022

11.5.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

28.1.2022

11.5.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

28.1.2022

11.5.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

28.1.2022

11.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

28.1.2022

11.5.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

28.1.2022

11.5.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

28.1.2022

11.5.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

28.1.2022

11.5.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

28.1.2022

11.5.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

28.1.2022

11.5.2022”.

vii)

Lisätään Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevaan kohtaan vyöhykettä GB-2.120 koskevien rivien jälkeen vyöhykettä GB-2.121 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.121

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

7.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

7.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

7.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

7.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

7.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

7.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

7.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

7.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

7.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

7.5.2022”.

 

viii)

Lisätään Yhdysvaltoja koskevaan kohtaan vyöhykettä US-2.189 koskevan rivin jälkeen vyöhykkeitä US-2.190–US-2.204 koskevat rivit seuraavasti:

US

Yhdysvallat

US-2.190

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

28.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

28.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

28.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

28.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

28.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

28.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

28.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

28.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

28.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

28.4.2022

 

US-2.191

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

3.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

3.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

3.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

3.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

3.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

3.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

US-2.192

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

3.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

3.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

3.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

3.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

3.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

3.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

US-2.193

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

3.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

3.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

3.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

3.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

3.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

3.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

US-2.194

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

3.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

3.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

3.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

3.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

3.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

3.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

US-2.195

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

3.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

3.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

3.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

3.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

3.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

3.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

US-2.196

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

3.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

3.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

3.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

3.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

3.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

3.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

US-2.197

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

4.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

4.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

4.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

4.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

4.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

4.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

4.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

4.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

4.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

4.5.2022

 

US-2.198

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

5.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

5.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

5.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

5.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

5.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

5.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

5.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

5.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

US-2.199

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

7.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

7.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

7.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

7.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

7.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

7.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

7.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

7.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

7.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

7.5.2022

 

US-2.200

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

9.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

9.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

9.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

9.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

9.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

9.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

9.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

9.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

9.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

9.5.2022

 

US-2.201

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

10.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

10.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

US-2.202

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

10.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

10.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

US-2.203

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

10.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

10.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

US-2.204

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

10.5.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

10.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022”.

 

b)

Muutetaan 2 osa seuraavasti:

i)

Lisätään Kanadaa koskevaan kohtaan vyöhykkeen CA-2.43 kuvauksen jälkeen vyöhykkeiden CA-2.44–CA.2.54 kuvaus seuraavasti:

”Canada

CA-2.44

Province of Saskatchewan - Latitude 50.76 Longitude -107.1

The municipalities involved are:

3km PZ: Swanson

10km SZ: a circle of at least 10 km radius

CA-2.45

Province of Alberta - Latitude 52.78 Longitude -112.77

The municipalities involved are:

3km PZ: Edberg

10km SZ: a circle of at least 10 km radius

CA-2.46

Province of British Columbia - Latitude 49.97 Longitude -117.87

The municipalities involved are:

3km PZ: Burton

10km SZ: a circle of at least 10 km radius

CA-2.47

Province of Ontario - Latitude 44.14 Longitude -79.43

The municipalities involved are:

3km PZ: Holt

10km SZ: East Gwillimbury, Newmarket, Pleasantvile, Cedar Valley, Mt Albert, Vivian, West Franklin, Alder, Maple Hill, Raveshoe, Beverley Isles and Brown Hill

CA-2.48

Province of Saskatchewan - Latitude 50.17 Longitude -102.62

The municipalities involved are:

3km PZ: Kipling

10km SZ: a circle of at least 10 km radius"

CA-2.49

Province of Alberta - Latitude 53.8 Longitude -111.9

The municipalities involved are:

3km PZ: Boian

10km SZ: Desjarlais and Willingdon

CA-2.50

Province of Alberta - Latitude 52.84 Longitude -110.74

The municipalities involved are:

3km PZ: Greenshields

10km SZ: Wainwright and Heath

CA-2.51

Province of Alberta - Latitude 49.89 Longitude -112.7

The municipalities involved are:

3km PZ: Iron Springs

10km SZ: Tennion and Picture Butte

CA-2.52

Province of Ontario - Latitude 43.67 Longitude -80.36

The municipalities involved are:

3km PZ: Shiloh, Speedside and Oustic

10km SZ: Living Springs, Belwood, Simpson Corner, Orton, Shands, Spier, Fergus, Elora, Ennotville, Ponsonby, Armstrong Mills, Marden, Centre Inn, Brucedale and Everton

CA-2.53

Province of Ontario - Latitude 43.63 Longitude -80.03

The municipalities involved are:

3km PZ: Acton

10km SZ: Rockwood, Halton Hills, Silver Creek, Limehouse, Ashgrove, Speyside, Scotch Block and Eden Mills

CA-2.54

Province of Quebec - Latitude 45.07 Longitude -74.17

The municipalities involved are:

3km PZ: Smellie, Kelvingrove, Athelstan and Huntingdon

10km SZ: Maplemore, Rivière-La-Guerre, Delmont, Sainte-Barbe, Godmanchester, Dewittville, Powerscourt, Elgin, Herdman and Hinchinbrooke’;

ii)

Lisätään Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevaan kohtaan vyöhykkeen GB-2.120 kuvauksen jälkeen vyöhykkeen GB-2.121 kuvaus seuraavasti:

”United Kingdom

GB-2.121

Near Lowdham, Newark and Sherwood, Nottinghamshire, England.

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.03 and W1.04.;’

iii)

Lisätään Yhdysvaltoja koskevaan kohtaan vyöhykkeen US-2.189 kuvauksen jälkeen vyöhykkeiden US-2.190–US-2.198 kuvaukset seuraavasti:

”United States

US-2.190

State of Wisconsin

Barron 02

Barron County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.8830175°W 45.5340640°N).

US-2.191

State of Minnesota

Lyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.9183973°W 44.6238699°N).

US-2.192

State of Pennsylvania

Berks 01

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.9875296°W 40.6116768°N).

US-2.193

State of Pennsylvania

Berks 02

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.9856461°W 40.6145163°N).

US-2.194

State of South Dakota

Beadle 04

Beadle County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.9164573°W 44.4174134°N).

US-2.195

State of Wisconsin

Barron 04

Barron County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 92.0276798°W 45.4183522°N).

US-2.196

State of Wisconsin

Barron 05

Barron County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.9195492°W 45.5272557°N).

US-2.197

State of South Dakota

Day County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.8594178°W 45.6455551°N).

US-2.198

State of Washington

Pacific County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 124.0373396°W 46.7977945°N).

US-2.199

State of Wisconsin

Barron 06

Barron County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.7397557°W 45.4414190°N).

US-2.200

State of Idaho

Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.6103676°W 43.5986509°N).

US-2.201

State of Minnesota

Crow Wing County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.2433111°W 46.2927569°N).

US-2.202

State of Pennsylvania

Berks 04

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.9854210°W 40.6005765°N).

US-2.203

State of Pennsylvania

Berks 05

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.9903955°W 40.6057075°N).

US-2.204

State of Pennsylvania

Lancaster 08

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.4683916°W 40.2771839°N).”

2)

Muutetaan liitteessä XIV oleva 1 osa seuraavasti:

i)

Lisätään Kanadaa koskevaan kohtaan vyöhykettä CA-2.43 koskevien rivien jälkeen vyöhykkeitä CA-2.44–CA.2.54 koskevat rivit seuraavasti:

CA

Kanada

CA-2.44

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

26.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

26.4.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

26.4.2022

 

CA-2.45

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

28.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

28.4.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

28.4.2022

 

CA-2.46

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

28.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

28.4.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

28.4.2022

 

CA-2.47

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

29.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

29.4.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

29.4.2022

 

CA-2.48

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

29.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

29.4.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

29.4.2022

 

CA-2.49

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

2.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

2.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

2.5.2022

 

CA-2.50

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

2.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

2.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

2.5.2022

 

CA-2.51

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

2.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

2.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

2.5.2022

 

CA-2.52

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

3.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

3.5.2022

 

CA-2.53

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

3.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

3.5.2022

 

CA-2.54

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

3.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

3.5.2022”.

 

ii)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.53 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.53

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

8.12.2021

11.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

8.12.2021

11.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

8.12.2021

11.5.2022”.

iii)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.80 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.80

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

30.12.2021

11.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

30.12.2021

11.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

30.12.2021

11.5.2022”.

iv)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykkeitä GB-2.89 ja GB-2.90 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.89

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

13.1.2022

11.5.2022

GB-2.90

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

13.1.2022

11.5.2022”.

v)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.92 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.92

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

22.1.2022

11.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

22.1.2022

11.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

22.1.2022

11.5.2022”.

vi)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.94 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.94

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

28.1.2022

11.5.2022

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

28.1.2022

11.5.2022

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

28.1.2022

11.5.2022”.

vii)

Lisätään Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevaan kohtaan vyöhykettä GB-2.120 koskevien rivien jälkeen vyöhykettä GB-2.121 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.121

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

7.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

7.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

7.5.2022”

 

viii)

Lisätään Yhdysvaltoja koskevaan kohtaan vyöhykettä US-2.189 koskevan rivin jälkeen vyöhykkeitä US-2.190–US-2.204 koskevat rivit seuraavasti:

US

Yhdysvallat

US-2.190

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

28.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

28.4.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

28.4.2022

 

US-2.191

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

3.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

3.5.2022

 

US-2.192

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

3.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

3.5.2022

 

US-2.193

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

3.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

3.5.2022

 

US-2.194

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

3.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

3.5.2022

 

US-2.195

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

3.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

3.5.2022

 

US-2.196

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

3.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

3.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

3.5.2022

 

US-2.197

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

4.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

4.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

4.5.2022

 

US-2.198

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

5.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

5.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

5.5.2022

 

US-2.199

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

7.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

7.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

7.5.2022

 

US-2.200

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

9.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

9.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

9.5.2022

 

US-2.201

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

10.5.2022

 

US-2.202

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

10.5.2022

 

US-2.203

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

10.5.2022

 

US-2.204

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

P1

 

10.5.2022”.

 


PÄÄTÖKSET

20.5.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/47


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2022/793,

annettu 16 päivänä toukokuuta 2022,

Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta EU-Georgia-assosiaatio-ohjelman 2021–2027 hyväksymiseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan tarkasteltuna yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välinen assosiaatiosopimus (1), jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin 27 päivänä kesäkuuta 2014, ja se tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.

(2)

Sopimuksen 406 artiklan 1 kohdan nojalla assosiaationeuvostolla on toimivalta antaa suosituksia sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(3)

Sopimuksen soveltamisen helpottamiseksi osapuolet ovat sopineet vahvistavansa assosiaatio-ohjelman, jossa luetellaan niiden yhteistyön painopisteet aloittain.

(4)

Assosiaationeuvoston on määrä antaa suositus EU-Georgia-assosiaatio-ohjelmasta 2021–2027 kirjallisella menettelyllä.

(5)

On aiheellista määrittää assosiaationeuvostossa unionin puolesta otettava kanta, koska EU-Georgia-assosiaatio-ohjelma 2021–2027 muodostaa perustan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/947 (2) perustetun naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen – Globaali Eurooppa mukaiselle ohjelmasuunnittelulle.

(6)

Unionin kannan assosiaationeuvostossa olisi sen vuoksi perustuttava tähän liitettyyn suositusluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa unionin puolesta otettava kanta EU-Georgia-assosiaatio-ohjelman 2021–2027 hyväksymiseen perustuu tähän päätökseen liitettyyn assosiaationeuvoston suositusluonnokseen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 16 päivänä toukokuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  EUVL L 261, 30.8.2014, s. 4.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/947, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2021, naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen – Globaali Eurooppa perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1601 ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 kumoamisesta (EUVL L 209, 14.6.2021, s. 1).


LUONNOS

EU-GEORGIA-ASSOSIAATIONEUVOSTON SUOSITUS N:o 1/2022,

annettu … päivänä …kuuta …,

EU–Georgia-assosiaatio-ohjelmasta 2021–2027

EU–GEORGIA-ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välinen assosiaatiosopimus (1), jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin 27 päivänä kesäkuuta 2014, ja se tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.

(2)

Sopimuksen 406 artiklan 1 kohdan nojalla assosiaationeuvostolla on toimivalta antaa suosituksia sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(3)

Sopimuksen 420 artiklan 1 kohdan nojalla osapuolten on määrä toteuttaa kaikki tarvittavat yleiset tai erityiset toimenpiteet varmistaakseen sopimuksesta johtuvien velvoitteidensa täyttämisen ja varmistaa, että sopimuksessa asetetut tavoitteet saavutetaan.

(4)

Assosiaationeuvoston työjärjestyksen 11 artiklassa määrätään mahdollisuudesta hyväksyä päätöksiä ja antaa suosituksia kirjallista menettelyä noudattaen molempien osapuolten niin sopiessa.

(5)

Unioni ja Georgia ovat sopineet lujittavansa kumppanuuttaan sopimalla painopisteet vuosiksi 2021–2027, jäljempänä ’EU–Georgia-assosiaatio-ohjelma 2021–2027’, sopimuksessa asetettujen poliittisen assosiaation ja taloudellisen yhdentymisen tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävälle yhteistyölle.

(6)

Sopimuksen osapuolet ovat sopineet EU–Georgia-assosiaatio-ohjelman 2021–2027 tekstistä, jolla tuetaan sopimuksen täytäntöönpanoa ja keskitetään yhteistyö yhdessä määriteltyihin yhteisiin etuihin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

1 artikla

Assosiaationeuvosto suosittaa, että osapuolet toteuttavat EU–Georgia-assosiaatio-ohjelman 2021–2027 sellaisena kuin se on liitteessä (2).

2 artikla

EU–Georgia-assosiaatio-ohjelma 2021–2027, sellaisena kuin se on liitteessä, korvaa 20 päivänä marraskuuta 2017 hyväksytyn EU–Georgia-assosiaatio-ohjelman.

3 artikla

Tämä suositus tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Tbilisissä […] päivänä […]kuuta […].

Assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 261, 30.8.2014, s. 4.

(2)  Ks. asiakirja ST 8327/22 ADD 2 osoitteessa https://register.consilium.europa.eu.


20.5.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/51


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2022/794,

annettu 16 päivänä toukokuuta 2022,

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean yhden jäsenen, jota Viron tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 302 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta 21 päivänä toukokuuta 2019 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2019/853 (1),

ottaa huomioon Viron hallituksen ehdotuksen,

on kuullut Euroopan komissiota,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussopimuksen 300 artiklan 2 kohdan nojalla talous- ja sosiaalikomitea muodostuu työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä muiden kansalaisyhteiskuntaa edustavien, erityisesti talous- ja yhteiskuntaelämän, kansalaistoiminnan, ammattialatoiminnan ja kulttuurin alan toimijoiden järjestöjen edustajista.

(2)

Neuvosto hyväksyi 2 päivänä lokakuuta 2020 päätöksen (EU) 2020/1392 (2) Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2020 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2025 päättyväksi kaudeksi.

(3)

Yksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen paikka on vapautunut Aija MAASIKASin kuoltua,

(4)

Viron hallitus on ehdottanut Kaia VASKia, peasekretär, jurist, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (Viron riippumattoman merimiesliiton pääsihteeri ja oikeudellinen neuvonantaja) Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 20 päivään syyskuuta 2025 saakka,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään Kaia VASK, peasekretär, jurist, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (Viron riippumattoman merimiesliiton pääsihteeri ja oikeudellinen neuvonantaja) Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 20 päivään syyskuuta 2025 saakka.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 16 päivänä toukokuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  EUVL L 139, 27.5.2019, s. 15.

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2020/1392, annettu 2 päivänä lokakuuta 2020, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2020 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2025 päättyväksi kaudeksi ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2020 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2025 päättyväksi kaudeksi 18 päivänä syyskuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen kumoamisesta ja korvaamisesta (EUVL L 322, 5.10.2020, s. 1).


20.5.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/53


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2022/795,

annettu 10 päivänä syyskuuta 2021,

Italian Alitalian hyväksi myöntämästä valtiontuesta SA.48171 (2018/C) (ex 2018/NN, ex 2017/FC)

(tiedoksiannettu numerolla C(2021) 6659)

(Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 108 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan talousalueesta ja erityisesti sen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

on kehottanut (1) asianomaisia esittämään huomautuksensa edellä mainittujen määräysten mukaisesti ja ottaa huomioon nämä huomautukset,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

(1)

Lentoyhtiöt Ryanair Ltd, jäljempänä ’Ryanair’, Adria Airways d.o.o., jäljempänä ’Adria’, ja IAG International Airlines Group SA, jäljempänä ’IAG’, jäljempänä yhdessä ’kantelijat’, toimittivat 5, 12 ja 15 päivänä toukokuuta 2017 komissiolle kolme virallista kantelua, joiden mukaan Italia oli myöntänyt sääntöjenvastaista ja sisämarkkinoille soveltumatonta valtiontukea lentoyhtiölle Alitalia – Società Aerea Italiana SpA in amministrazione straordinaria, jäljempänä ’Alitalia’. Kantelijat totesivat, että Italian viranomaiset olivat 2 päivänä toukokuuta 2017 myöntäneet Alitalialle maksuvalmiustukea 600 miljoonan euron lainan muodossa, jäljempänä ’alkuperäinen laina’. Kantelijat väittivät, että alkuperäinen laina oli sääntöjenvastaista ja sisämarkkinoille soveltumatonta valtiontukea.

(2)

Komissio toimitti kantelut 14 päivänä kesäkuuta 2017 Italian viranomaisille ja pyysi niitä selventämään kanteluissa esiin tuotuja kysymyksiä. Italian viranomaiset vastasivat pyyntöön 18 päivänä heinäkuuta 2017, ja komissio toimitti niiden vastauksen kantelijoille 30 päivänä marraskuuta 2017.

(3)

IAG toimitti 20 päivänä kesäkuuta, 12 päivänä syyskuuta ja 16 päivänä lokakuuta 2017 lisätietoja ja päivityksiä Alitalian reittiverkon laajentamisesta alkuperäisen lainan myöntämisen jälkeen.

(4)

Adria toimitti 30 päivänä lokakuuta 2017 tietoja, joiden mukaan 16 päivänä lokakuuta 2017 kiireellisistä varainhoidon alan toimenpiteistä ja pakottavista tarpeista annetussa asetuksessa nro 148 (2), jäljempänä ’asetus nro 148/2017’, säädettiin 300 miljoonan euron lisälainan, jäljempänä ’300 miljoonan euron lisälaina’, myöntämisestä Alitalialle, jolloin lainan kokonaismäärä oli 900 miljoonaa euroa (alkuperäiseen lainaan ja 300 miljoonan euron lisälainaan viitataan jäljempänä yhdessä ’molempina valtion myöntäminä lainoina’).

(5)

Komissio lähetti 21 päivänä joulukuuta 2017 Italian viranomaisille tietopyynnön, ja nämä vastasivat siihen 24 päivänä tammikuuta 2018.

(6)

Italia ilmoitti 23 päivänä tammikuuta 2018 molemmista valtion myöntämistä lainoista, jotka olivat sen mukaan valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen annettujen suuntaviivojen (3), jäljempänä ’pelastamis- ja rakenneuudistussuuntaviivat’, mukaista pelastamistukea.

(7)

Komissio ilmoitti Italialle 23 päivänä huhtikuuta 2018 päivätyllä kirjeellä päätöksestään aloittaa molempien valtion myöntämien lainojen osalta SEUT-sopimuksen 108 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely.

(8)

Komission päätös menettelyn aloittamisesta, jäljempänä ’aloittamispäätös’, julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä20 päivänä heinäkuuta 2018. Komissio kehotti asianomaisia esittämään huomautuksensa aloittamispäätöksestä.

(9)

Komissio sai huomautuksia Italialta 25 päivänä toukokuuta 2018 ja 25 päivänä syyskuuta 2018 päivätyillä kirjeillä sekä kolmelta asianomaiselta osapuolelta: i) Aegean Airlines S.A:lta, jäljempänä ’Aegean’, ii) eräältä asianomaiselta osapuolelta, joka pyysi neuvoston asetuksen (EU) 2015/1589 (4) 6 artiklan 2 kohdan nojalla, että sen henkilöllisyyttä ei ilmaista, jäljempänä ’nimetön asianomainen osapuoli’, ja iii) Ryanairilta. Komissio lähetti 15 päivänä marraskuuta 2018 ja 17 päivänä tammikuuta 2019 näiden kolmen asianomaisen osapuolen huomautukset Italian viranomaisille ja pyysi niitä esittämään huomautuksensa, minkä Italian viranomaiset tekivät 20 päivänä maaliskuuta 2019 päivätyllä kirjeellä.

(10)

Komissio pyysi Italian viranomaisilta lisäselvennyksiä 17 päivänä syyskuuta 2018, 23 päivänä marraskuuta 2018, 6 ja 11 päivänä joulukuuta 2018, 26 päivänä helmikuuta 2019, 10 päivänä toukokuuta 2019 ja 2 päivänä heinäkuuta 2019. Komissio lähetti 19 päivänä syyskuuta 2019 ja 28 päivänä lokakuuta 2019 muistutuksia puuttuvista vastauksista 2 päivänä heinäkuuta 2019 lähetettyyn tietopyyntöön.

(11)

Italian viranomaiset toimittivat komissiolle lisähuomautuksia ja -tietoja 1 päivänä lokakuuta 2018, 9 ja 27 päivänä marraskuuta 2018, 17 päivänä joulukuuta 2018, 25 päivänä tammikuuta 2019, 11 päivänä helmikuuta 2019, 1 ja 18 päivänä huhtikuuta 2019, 15 päivänä toukokuuta 2019, 3 ja 12 päivänä kesäkuuta 2019, 9 päivänä heinäkuuta 2019, 6 päivänä elokuuta 2019, 2 ja 17 päivänä lokakuuta 2019 ja 19 päivänä marraskuuta 2019.

(12)

Komission yksiköt tapasivat Italian viranomaisia useaan otteeseen, muun muassa seuraavina päivinä: 15 päivänä kesäkuuta 2017, 26 päivänä heinäkuuta 2017, 9 päivänä helmikuuta 2018, 13 päivänä huhtikuuta 2018, 27 päivänä syyskuuta 2018, 14 päivänä marraskuuta 2018, 14 päivänä joulukuuta 2018, 16 päivänä tammikuuta 2019, 20 ja 21 päivänä helmikuuta 2019, 9 päivänä huhtikuuta 2019, 20 päivänä kesäkuuta 2019, 26 päivänä heinäkuuta 2019 ja 27 päivänä syyskuuta 2019.

(13)

Komissio tapasi myös Alitalian (21 päivänä helmikuuta 2019 ja 9 päivänä huhtikuuta 2019), Aegeanin (10 päivänä tammikuuta 2019) ja nimettömän asianomaisen osapuolen (21 päivänä maaliskuuta 2019) edustajia.

(14)

Adria toimitti 7 päivänä maaliskuuta 2019 uuden kantelun (5), jossa väitettiin, että molempien valtion myöntämien lainojen erääntymisaikojen lykkääminen oli sääntöjenvastaista ja sisämarkkinoille soveltumatonta tukea. Komissio toimitti tämän kantelun 22 päivänä maaliskuuta 2019 Italian viranomaisille ja pyysi niitä selventämään siinä esiin tuotuja kysymyksiä. Italia vastasi pyyntöön 6 päivänä elokuuta 2019.

2.   MOLEMPIEN VALTION MYÖNTÄMIEN LAINOJEN KUVAUS JA ASIAAN LIITTYVÄT TOSISEIKAT

2.1   Italian valtion myöntämät kaksi lainaa

(15)

Komissio aloitti 23 päivänä huhtikuuta 2018 muodollisen tutkintamenettelyn, joka koski molempia valtion myöntämiä lainoja, jäljempänä ’toimenpide’.

(16)

Alkuperäisestä lainasta säädettiin 2 päivänä toukokuuta 2017 kiireellisistä toimenpiteistä Alitalia S.p.A:n tarjoaman palvelun jatkuvuuden varmistamiseksi annetussa asetuksessa nro 55 (6), jäljempänä ’asetus nro 55/2017’. Alitalia S.p.A asetettiin erityishallintomenettelyyn 2 päivänä toukokuuta 2017 (ks. johdanto-osan 41 kappale).

(17)

Asetuksen nro 55/2017 1 §:ssä säädettiin, että erityishallintomenettelyyn asetetun Alitalia – Società Aerea Italiana – S.p.A:n tarjoaman palvelun keskeytymisen välttämiseksi kotimaan ja kansainvälisten lentoyhteyksien osalta, mukaan lukien ne, jotka kuuluvat voimassa olevassa EU:n lainsäädännössä tarkoitettujen julkisen palvelun velvoitteiden piiriin, ottaen huomioon tällaisen keskeytymisen käyttäjille aiheuttamat sosiaaliset vaikeudet ja vakavat haitat, erityishallintomenettelyyn asetetulle Alitalia – Società Aerea Italiana – S.p.A:lle myönnetään kuuden kuukauden ajaksi vastikkeellisesti kuuden sadan miljoonan euron rahoitus kyseisen yrityksen ja muiden erityishallintomenettelyyn asetettujen saman konsernin yritysten välittömiin hallinnointitarpeisiin. Vaikka tuen myöntämistä koskevassa lainsäädännössä viitataan toimenpiteeseen ”rahoituksena” eivätkä Italia ja Alitalia tehneet lainasopimusta, komissio käyttää toimenpiteeseen viitatessaan termiä ”laina”, koska rahoitus oli maksettava takaisin korkoineen.

(18)

Valtio myönsi alkuperäisen lainan kuuden kuukauden euriborkorolla, johon oli lisätty 1 000 peruspistettä, ja se oli määrä maksaa takaisin kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisen lainaerän maksamisesta lainanottajalle eli viimeistään 5 päivänä marraskuuta 2017. Alkuperäinen laina oli etusijalla erityishallintomenettelyn aikana syntyneiden Alitalian muiden velkojen takaisinmaksuun nähden.

(19)

Italia jatkoi alkuperäisen lainan erääntymisaikaa aluksi kuudella kuukaudella 5 päivään toukokuuta 2018 asti asetuksella nro 148/2017; myöhemmin se jatkoi erääntymisaikaa 30 päivään syyskuuta 2018 asti 4 päivänä joulukuuta 2017 annetulla lailla nro 172 (7), jäljempänä ’laki nro 172/2017’. Alkuperäistä lainaa jatkettiin edelleen 15 päivään joulukuuta 2018 asti 27 päivänä huhtikuuta 2018 annetulla asetuksella nro 38/2018. Tätä erääntymispäivää muutettiin myöhemmin useita kertoja (ks. 2.2.1 jakso).

(20)

Italia myönsi 300 miljoonan euron lisälainan asetuksella nro 148/2017, jolloin valtion myöntämän rahoituksen määrä nousi 900 miljoonaan euroon. Asetuksen nro 148/2017 12 §:n 2 momentissa säädetään seuraavaa: ”Jotta voidaan taata niiden kuljetusvelvoitteiden täyttäminen, joista erityishallinto vastaa liiketoiminnan luovuttamiseen asti, keskeyttämättä kuitenkaan lentoliikennepalvelun jatkuvuutta ja jotta varmistetaan 1 kohdassa tarkoitettujen yritysten suorittamien kotimaisten ja kansainvälisten lentoyhteyksien säännöllinen tarjoaminen, kunnes määriteltävä ja toteutettava liiketoiminnan luovuttamista koskeva menettely on saatettu päätökseen, rahoituksen määrää […] lisätään 300 miljoonalla eurolla, joka määrä myönnetään vuonna 2018.” Koska 300 miljoonan euron lisälaina myönnettiin alkuperäisen lainan määrän lisäyksenä, siihen sovellettiin samoja ehtoja, myös korkoa, kuin alkuperäiseen lainaan, lukuun ottamatta lainan erääntymisaikaa. Molempien lainojen erääntymisajat synkronoitiin myöhemmin (ks. 2.2.1 jakso).

(21)

Asetuksen nro 148/2017 mukaan valtio maksoi 300 miljoonan euron lisälainan Alitalialle vuonna 2018, ja se oli määrä maksaa takaisin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018. Kyseisellä asetuksella myös pidennettiin tarjouskilpailumenettelyn päättämisen määräaikaa (ks. 2.6 jakso) 30 päivään huhtikuuta 2018 asti, jotta mahdollistettiin Alitalian liiketoimintakokonaisuuden luovutus.

2.2   Molempien valtion myöntämien lainojen maksamisen aikataulu

(22)

Alkuperäinen laina ja 300 miljoonan euron lisälaina myönnettiin säädöksillä, ja ne oli määrä maksaa talouskehitysministerin yhdessä valtiovarainministerin kanssa antaman asetuksen perusteella. Näiden säädösten mukaan molemmat valtion myöntämät lainat rahoitettiin talouskehitysministerille osoitetuista määrärahoista.

(23)

Asetuksen nro 55/2017 mukaan alkuperäinen laina myönnettiin, jotta vältettäisiin Alitalian sekä kansainvälisten että kotimaan lentojen keskeytyminen erityishallintomenettelyn aikana, mukaan lukien Alitalian julkisen palvelun velvoitteiden piiriin kuuluvat lennot, koska Alitalian lentojen keskeytyminen olisi aiheuttanut käyttäjille vakavia sosiaalisia vaikeuksia ja vakavia haittoja.

(24)

Alkuperäinen laina oli talouskehitysministerin yhdessä valtiovarainministerin kanssa antaman asetuksen mukaan määrä maksaa viiden päivän kuluessa siitä, kun Alitalia asetettiin erityishallintomenettelyyn, ja se piti käyttää saman yrityksen ja konsernin muiden erityishallintomenettelyn piiriin kuuluvien yritysten kiireellisiin operatiivisiin tarpeisiin. Kiireellisiin operatiivisiin tarpeisiin kuuluivat myös niihin kansainvälisiin järjestelmiin liittyvät tarpeet, joilla hoidetaan taloudellisia suhteita liikenteenharjoittajien kanssa.

(25)

Alitalian erityishallintojohtajat pyysivät 4 päivänä toukokuuta 2017 kiireellistä 240 miljoonan euron ennakkomaksua 600 miljoonan euron lainasta. Italian viranomaisten mukaan näin pyrittiin ensisijaisesti i) välttämään Alitalian liiketoiminnan harjoittamiseen tarvittavien käteisvarojen loppuminen välittömästi erityishallintomenettelyn alkamisen jälkeen ja ii) antamaan Alitalialle mahdollisuus maksaa Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) pyytämä vakuustalletus. Ilman vakuustalletuksen maksamista Alitalia oli vaarassa jäädä toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämättömien IATAn hallinnoimien järjestelmien (8) ulkopuolelle. Tämä vakuustalletus maksettiin toukokuussa 2017.

(26)

Lokakuussa 2017 alkuperäisestä lainasta maksettiin Alitalialle toinen lainaerä, jonka määrä oli 360 miljoonaa euroa. Italian viranomaisten mukaan se maksettiin, koska erityshallintojohtajat olivat pyytäneet myöntämään Alitalialle tarvittavan rahoituksen säännöllisten lentojen jatkamiseksi, kunnes kyseisten liiketoimintojen luovutus oli saatettu päätökseen.

(27)

Asetuksen nro 148/2017 – jolla myönnettiin 300 miljoonan euron lisälaina – mukaan lainalla pyrittiin varmistamaan, että Alitalia ja muut konserniyritykset pystyivät täyttämään lentovelvoitteensa keskeytyksettä Alitalian liiketoiminnan luovutukseen asti.

(28)

Asetus nro 148/2017 muutettiin laiksi lailla nro 172/2017. Kyseisen lain mukaan lainan pidennys oli tarpeen Alitalian kuljetusvelvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi.

(29)

Kyseinen 300 miljoonan euron lisälaina maksettiin Alitalialle 15 päivänä tammikuuta 2018.

2.2.1   Molempien valtion myöntämien lainojen erääntymisaikojen synkronointi

(30)

Asetuksessa nro 38/2018 säädettiin 27 päivänä huhtikuuta 2018 alkuperäisen lainan laina-ajan jatkamisesta jälleen 15 päivään joulukuuta 2018 saakka. Kyseisessä asetuksessa myös asetettiin alkuperäisen lainan takaisinmaksulle sama määräaika kuin 300 miljoonan euron lisälainan takaisinmaksulle ja synkronoitiin näin alkuperäisen lainan ja 300 miljoonan euron lisälainan erääntymisajat.

(31)

Asetuksessa nro 135/2018 vahvistettiin 14 päivänä joulukuuta 2018, että molemmat valtion myöntämät lainat erääntyvät 30 päivän kuluttua siitä, kun Alitalian omaisuuserien myynti tulee voimaan, tai joka tapauksessa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2019.

2.2.2   Kasvuasetuksen säännökset

(32)

Italia hyväksyi 30 päivänä huhtikuuta 2019 asetuksen nro 34 talouskasvua edistävistä kiireellisistä toimenpiteistä ja erityisten kriisitilanteiden ratkaisemisesta (9), jäljempänä ’kasvuasetus’, jossa säädettiin

a)