ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 120

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
21. huhtikuu 2022


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/658, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2022, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

1

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/659, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2022, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2017/1509 täytäntöönpanosta

5

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/660, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

11

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/661, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2022, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2016/849 muuttamisesta

14

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

21.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 120/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/658,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2022,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 269/2014.

(2)

Unioni tuomitsee edelleen Ukrainan alueellista koskemattomuutta heikentävät toimet ja politiikat.

(3)

Neuvosto katsoo, että asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä kaksi henkilöä, jotka ovat osallistuneet Ukrainan alueellisen koskemattomuuden, suvereniteetin ja itsenäisyyden heikentämiseen tai uhkaamiseen ja hyötyvät venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä tai Ukrainan itäosan vakauden horjuttamisesta.

(4)

Asetus (EU) N:o 269/2014 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 269/2014 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä huhtikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.


LIITE

Lisätään seuraavat henkilöt asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä:

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”211.

Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO

(ukrainaksi: Сергiй Вiталiйович КУРЧЕНКО; venäjäksi: Сергей Витальевич КУРЧЕНКО)

Sukupuoli: mies

Syntymäaika: 21.9.1985

Syntymäpaikka: Harkova, Ukraina

Kansalaisuus: ukrainalainen

Serhiy Kurchenko on ukrainalainen liikemies. Venäläismielisten separatistien tuella hän otti hallintaansa useita suuria metallurgisia, kemiallisia ja energialaitoksia separatistien valtaamilla Donbassin alueilla. Hänen ”Gaz-Alliance” -yhtiönsä monopolisoi kivihiilen louhinnan Donbasissa sen jälkeen, kun sen kilpailijat oli pakotettu ulos markkinoilta, tietojen mukaan Venäjän avustuksella. Hän organisoi laittoman järjestelmän Donbassin kivihiilen viemiseksi Venäjälle ja Eurooppaan ja hyötyi siitä EU:n pakotteista huolimatta. Kurchenkon kaivoksista louhittu kivihiili on rekisteröity uudelleen, ja sitä on viety laittomasti Venäjän satamien kautta.

Kurchenko auttoi suuria venäläisiä yrityksiä ja valtio-omisteisia holdingyhtiöitä kiertämään EU:n rajoittavia toimenpiteitä toimimalla niiden alihankkijana Venäjän valtaamilla alueilla. Hän on toiminut välittäjänä venäläisen kaasun, polttoaineen ja sähkön viennissä separatistien valtaamiin Donbassin osiin, mikä on vahvistanut niiden itsenäistä energianhankintaa ja heikentänyt niiden taloudellista integraatiota Ukrainan kanssa. Lisäksi hän toimitti polttoainetta laittomasti miehitetylle Krimin niemimaalle. Toimimalla näin hän vahvisti kyseisen alueen itsenäistä energianhankintaa. Hän omistaa myös Krimin niemimaan suurimman polttoainevaraston.

Siten hän hyötyi venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan itäosan vakauden horjuttamisesta, toteutti liiketoimia separatistiryhmien kanssa Ukrainan Donbassin alueella ja tuki aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

21.4.2022

234.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович ПРИГОЖИН)

Syntymäaika: 1.6.1961

Syntymäpaikka: Leningrad, entinen SNTL (nykyinen Pietari, Venäjän federaatio)

Asema: merkittävä liikemies, jolla on läheiset yhteydet Venäjän poliittiseen johtoon

Lähellä olevat henkilöt: Lyubov Valentinovna Prigozhina (puoliso); Violetta Prigozhina (äiti)

Lähellä olevat yhteisöt: Wagner Group, Internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Yevgeniy Prigozhin on merkittävä liikemies, jolla on läheiset yhteydet presidentti Putiniin ja Venäjän puolustusministeriöön. Hän on Venäjällä sijaitsevan rekisteröimättömän sotilasyhteisön Wagner Groupin perustaja ja epävirallinen johtaja ja vastuussa Wagner Groupin palkkasotilaiden lähettämisestä Ukrainaan.

Prigozhinin perustama ja hänen omistuksessaan marraskuuhun 2019 saakka ollut Concord-yritys, alias KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, ja ryhmä muita yrityksiä, joilla on yhteyksiä häneen, kuten Concord Management and Consulting LLC ja Megaline LLC, ovat saaneet suuria julkisia hankintasopimuksia Venäjän puolustusministeriöltä sen jälkeen, kun Krim liitettiin laittomasti Venäjään ja Venäjän tukemat separatistit miehittivät Ukrainan itäosan.

Hän on sen vuoksi vastuussa toimista, jotka ovat heikentäneet ja uhanneet Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja toteuttanut niitä aktiivisesti. Hän on myös hyötynyt niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä tai Ukrainan itäosan vakauden horjuttamisesta.

21.4.2022”.


21.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 120/5


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/659,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2022,

Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2017/1509 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 329/2007 kumoamisesta 30 päivänä elokuuta 2017 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2017/1509 (1) ja erityisesti sen 47 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä elokuuta 2017 asetuksen (EU) 2017/1509.

(2)

Neuvosto totesi 17 päivänä heinäkuuta 2017 antamissaan päätelmissä, että unioni harkitsisi asianmukaisia lisätoimenpiteitä, etenkin mahdollisuutta määrätä uusia yksipuolisia rajoittavia toimenpiteitä, vastauksena Korean demokraattisen kansantasavallan toimiin, jotka heikentävät maailmanlaajuista ydinsulku- ja aseriisuntajärjestelmää.

(3)

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2017 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2397 (2017), jossa se vahvisti, että Korean demokraattinen kansantasavalta ei saa enää laukaista ohjuksia ballistista teknologiaa käyttäen, tehdä ydinkokeita eikä toteuttaa muita provosoivia toimia; että sen on keskeytettävä välittömästi kaikki ballististen ohjusten ohjelmaan liittyvät toimet ja tässä yhteydessä sitouduttava uudelleen ohjusten laukaisua koskevaan moratorioon; että sen on luovuttava kaikista ydinaseista ja nykyisistä ydinohjelmista täydellisellä, todennettavalla ja peruuttamattomalla tavalla ja lopetettava välittömästi kaikki niihin liittyvät toimet; ja että sen on luovuttava kaikista muista olemassa olevista joukkotuhoaseista ja ballististen ohjusten ohjelmista täydellisellä, todennettavalla ja peruuttamattomalla tavalla.

(4)

Korean demokraattinen kansantasavalta laukaisi 24 päivänä maaliskuuta 2022 mannertenvälisen ballistisen ohjuksen. Korean demokraattinen kansantasavalta on laukaissut ohjuksia vähintään 12 kertaa 5 päivän tammikuuta ja 24 päivän maaliskuuta 2022 välisenä aikana.

(5)

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, antoi 25 päivänä maaliskuuta 2022 unionin puolesta julkilausuman, jossa hän tuomitsi Korean demokraattisen kansantasavallan 24 päivänä maaliskuuta 2022 suorittaman mannertenvälisen ballistisen ohjuksen laukaisemisen, joka rikkoo useita YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia ja on vakava uhka kansainväliselle ja alueelliselle rauhalle ja turvallisuudelle. Lisäksi julkilausumassa kehotettiin Korean demokraattista kansantasavaltaa pidättymään uusista toimista, jotka voisivat lisätä kansainvälisiä tai alueellisia jännitteitä, ja noudattamaan asiaankuuluvia YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia luopumalla kaikista ydinaseistaan, muista joukkotuhoaseistaan, ballististen ohjusten ohjelmistaan ja nykyisistä ydinohjelmistaan täydellisellä, todennettavalla ja peruuttamattomalla tavalla ja lopettamalla välittömästi kaikki niihin liittyvät toimet. Korkea edustaja totesi myös, että unioni on valmis panemaan täytäntöön kaikki toimet, joita YK:n turvallisuusneuvosto voisi toteuttaa 24 päivänä maaliskuuta 2022 tapahtuneen mannertenvälisen ballistisen ohjuksen laukaisemisen johdosta, ja tarvittaessa täydentämään niitä.

(6)

Koska Korean demokraattinen kansantasavalta jatkaa ballistisiin ohjuksiin liittyviä toimia, mikä on YK:n turvallisuusneuvoston asiaankuuluvien päätöslauselmien vastaista ja niiden kanssa räikeässä ristiriidassa, kahdeksan henkilöä ja neljä yhteisöä olisi lisättävä asetuksen (EU) 2017/1509 liitteissä XV ja XVI oleviin luetteloihin luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(7)

Asetuksen (EU) 2017/1509 liitteet XV ja XVI olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2017/1509 liitteet XV ja XVI tämän asetuksen liitteessä esitetyn mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä huhtikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  EUVL L 224, 31.8.2017, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) 2017/1509 liitteet XV ja XVI seuraavasti:

1)

Lisätään liitteessä XV olevan otsikon ”Luettelo 34 artiklan 1 kohdassa ja 34 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä” alaotsikon ”a) 34 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti nimetyt luonnolliset henkilöt” alle kohdat seuraavasti:

 

Nimi

Peitenimet

Tunnistustiedot

Nimeämis-päivä

Perusteet

”28.

KIM Su Gil

KIM Su-Gil

Syntymäaika: 1950

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

21.4.2022

Korean kansanarmeijan yleisen poliittisen osaston johtajana vuosina 2018–2021 ja valtiollisten asioiden neuvoston jäsenenä vuosina 2019–2021 hän oli vastuussa niiden Korean työväenpuolueen päätösten täytäntöönpanosta, jotka liittyvät ydin- ja ballististen ohjelmien kehittämiseen Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ja 2397 (2017) vastaisesti.

29.

JON Il Ho

JON Il-Ho

Syntymäaika: 1955 tai 1956

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

21.4.2022

”Kansallisen puolustustieteen alan johtavana virkamiehenä” hänellä on keskeinen rooli Korean demokraattisen kansantasavallan joukkotuhoaseohjelmien kehittämisessä ja hän on vastuussa niiden kehittämisestä. Hänet ylennettiin kenraalieverstiksi elokuussa 2019, hänelle on myönnetty ”helmikuun 16. päivän tiede- ja teknologiapalkinto”, hän on automaation tutkimusinstituutin johtaja ja Kim Chaek -teknologiayliopiston instituutin johtaja sekä työväenpuolueen keskuskomitean osaston apulaisjohtaja; hän osallistui mannertenvälisten ballististen Hwasong-14-ohjusten laukaisuihin 4. heinäkuuta 2017 ja 28. heinäkuuta 2017 sekä useimpiin muihin ohjuslaukaisuihin vuosina 2017 ja 2019 sekä maaliskuussa 2020.

30.

JONG Sung Il

JONG Sung-Il

Syntymäaika: 20.3.1961

Passin nro: 927240105

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

21.4.2022

”Puolueen korkeana virkamiehenä” ja ”kansallisen puolustustieteen alan johtavana virkamiehenä” sekä erään YK:n jäsenvaltion toteamana Korean työväenpuolueen keskuskomitean sotatarviketeollisuusosaston entisenä apulaisjohtajana hänellä on keskeinen rooli Korean demokraattisen kansantasavallan joukkotuhoaseohjelmien kehittämisessä ja hän on vastuussa niiden kehittämisestä, etenkin ballististen ohjusten osalta. Hän oli läsnä mannertenvälisten ballististen Hwasong-14-ohjusten testeissä 4. heinäkuuta 2017 ja 28. heinäkuuta 2017 sekä ballististen ohjusten/raskaan raketinheitinjärjestelmän (MLRS) laukaisuissa 24. elokuuta 2019 ja 10. syyskuuta 2019.

31.

YU Jin

YU Jin

Syntymäaika: 1960

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

21.4.2022

Sotatarviketeollisuusosaston johtajana ja Korean työväenpuolueen keskuskomitean poliittisen osaston varajäsenenä hän on keskeisessä roolissa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan joukkotuhoaseohjelmien kehittämisestä sekä ydinalalla että ballistiikan alalla. Hän vieraili Kim Jong-unin kanssa avaruusteollisuuden kehittämisestä vastaavassa kansallisessa hallinnossa ennen mannertenvälisen ballistisen ohjuksen laukaisua maaliskuussa 2022 ja osallistui vuonna 2021 kansallisen puolustuksen näyttelyyn, jossa esiteltiin uusilta vaikuttavia asejärjestelmiä. Hän oli apulaisjohtajana läsnä mannertenvälisten ballististen Hwasong-14-ohjusten testeissä 4. heinäkuuta 2017 ja 28. heinäkuuta 2017, Kim Jong-unin tarkastaessa 22. heinäkuuta 2019 uudentyyppistä sukellusvenettä, joka Korean demokraattinen kansantasavallan ilmoituksen mukaan on tarkoitettu sukellusveneestä laukaistavien ballististen ohjusten ”strategista” käyttöä varten ja joka mahdollisesti soveltuu ydinkärkien kuljettamiseen, sekä ballististen ohjusten laukaisuissa 25. ja 30. heinäkuuta 2019 ja 2. elokuuta 2019.”

2)

Lisätään liitteessä XVI otsikon ”Luettelo 34 artiklan 1 kohdassa ja 34 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä” alaotsikon ”a) Luonnolliset henkilöt” alle kohdat seuraavasti:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Nimeämis-päivä

Perusteet

”25.

PAK Hwa Song

alias PAK Hwa-Song

Toinen CONGO ACONDE -yhtiön perustajista

Syntymäpaikka: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passin nro: 654331357

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

Osoite: Kongon demokraattinen tasavalta

21.4.2022

Pak Hwa Song osallistuu pakotteiden kiertämiseen ja on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydin- ja ballististen ohjelmien taloudellisesta tukemisesta. Hän on toinen CONGO ACONDE -yhtiön perustajista; CONGO ACONDE on PAEKHO TRADING CORPORATION -yhtiön peiteyhtiö. PAEKHO osallistuu patsaiden vientiin useisiin Saharan eteläpuolisiin maihin YK:n pakotteiden vastaisesti. Pak on myös avannut pankkitilin Kameruniin sijoittautuneen pankin Lubumbashin konttorissa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien vastaisesti. Pak toimii yhdessä Hwang Kil Sun kanssa. Hän tarjoaa Korean demokraattisen kansantasavallan hallintoa ja ydinohjelmia tukevia rahoituspalveluja.

26.

HWANG Kil Su

alias HWANG Kil-Su

Toinen CONGO ACONDE -yhtiön perustajista

Syntymäpaikka: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passin nro: 654331363

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

Osoite: Kongon demokraattinen tasavalta

21.4.2022

Hwang Kil Su osallistuu pakotteiden kiertämiseen ja on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydin- ja ballististen ohjelmien taloudellisesta tukemisesta. Hän on toinen CONGO ACONDE -yhtiön perustajista; CONGO ACONDE on PAEKHO TRADING CORPORATION -yhtiön peiteyhtiö. PAEKHO osallistuu patsaiden vientiin useisiin Saharan eteläpuolisiin maihin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien vastaisesti. Hwang on myös avannut pankkitilin Kameruniin sijoittautuneen pankin Lubumbashin konttorissa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien vastaisesti. Hwang toimii yhdessä Pak Hwa Songin kanssa. Hän tarjoaa Korean demokraattisen kansantasavallan hallintoa ja ydinohjelmia tukevia rahoituspalveluja.

27.

IM Song Sun

alias IM Song-Sun

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

21.4.2022

Im Song Sun osallistuu Corman Construction Company (Tong Bang) -yhtiön edustajana pakotteiden kiertämiseen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) tai 2397(2017) määräysten vastaisesti; Corman Construction Company (Tong Bang) on YK:n nimeämän Mansudae Overseas Project (MOP) Group -yhtiön peiteyhtiö. Hän on johtanut kyseisen yhtiön rakennustoimintaa Senegalissa ja vastaanottanut maksuja MOP- ja Corman Construction -yhtiöille myönnetyistä hankintasopimuksista, minkä vuoksi hän on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydin- ja ballistisia ohjelmia tukevasta rahoitustoiminnasta.

28.

CHOE Song Chol

alias CHOE Song-Chol

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

21.4.2022

Choe Song Chol osallistuu Corman Construction Company (Tong Bang) -yhtiön edustajana pakotteiden kiertämiseen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) tai 2397(2017) määräysten vastaisesti; Corman Construction Company (Tong Bang) on YK:n nimeämän Mansudae Overseas Project Group -yhtiön peiteyhtiö. Hän on johtanut kyseisen yhtiön rakennustoimintaa Senegalissa ja vastaanottanut maksuja MOP- ja Corman Construction -yhtiöille myönnetyistä hankintasopimuksista, minkä vuoksi hän on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydin- ja ballistisia ohjelmia tukevasta rahoitustoiminnasta.”

3)

Lisätään liitteessä XVI otsikon ”Luettelo 34 artiklan 1 kohdassa ja 34 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä” alaotsikon ”b) Oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet” alle kohdat seuraavasti:

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistustiedot

Nimeämis-päivä

Perusteet

”5.

Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC

Osoite: Denden Street N028, Asmara, 257, Eritrea

21.4.2022

Eritech Computer Assembly & Communication technology PLC toimii Eritrean puolustusvoimien alaisuudessa tai johdolla, ja sen kotipaikka on puolustusvoimien Asha Golgol Military Technical Center -kompleksissa, jota käytetään siviili- ja sotilastarvikkeiden sekä puolisotilaallisten tarvikkeiden tuotantoon, muuttamiseen tai korjaamiseen. Se osallistuu pakotteiden kiertämiseen ja on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydin- ja ballististen ohjelmien tukemisesta, sillä se yksilöitiin aiotuksi vastaanottajaksi heinäkuussa 2016 erälle Kiinasta lähetettyjä sotilaallisia viestintälaitteita, joiden alkuperämaa oli Korean demokraattinen kansantasavalta. Suurin osa laitteista tuli Korean demokraattisen kansantasavallan GLOCOM-yhtiöltä, joka on erikoistunut sotilaallisten siirtolaitteiden toimittamiseen ja on yhteydessä Korean demokraattisen kansantasavallan tiedustelupalveluihin erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2270 (2016) vastaisesti.

6.

Korea General Corporation for External Construction (Alias: KOGEN, GENCO)

Osoite: Taedonggang District, Pyongyang, Korean demokraattinen kansantasavalta

21.4.2022

Korea General Corporation for External Construction (KOGEN) on ammattimainen ulkomailla toimiva rakennusyhtiö, joka Korean demokraattisen kansantasavallan virallisen Naenara-internetportaalin laatiman esittelyn mukaan on erikoistunut ammattitaitoisten työntekijöiden ulkomaille lähettämiseen ja joka on toteuttanut hankkeita Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa, Kuwaitissa, Qatarissa, Jemenissä, Venäjällä, Libyassa ja Mongoliassa. Se on myös perustanut paikallisia sivuliikkeitä esimerkiksi Sambiaan. KOGEN osallistuu näin ollen pakotteiden kiertämiseen ja on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydin- ja ballististen ohjelmien taloudellisesta tukemisesta, sillä se siirtää ulkomaille lähettämiensä työntekijöiden palkat kokonaan tai osittain maan hallinnolle; tämä käytäntö on kielletty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2397 (2017).

7.

Chilsong Trading Corporation

Osoite: Pyongyang, Korean demokraattinen kansantasavalta

21.4.2022

Chilsong Trading Corporation osallistuu pakotteiden kiertämiseen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2270 (2016) vastaisesti ja on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydin- ja ballististen ohjelmien tukemisesta, sillä sen edustajana toimii etenkin Korean demokraattisen kansantasavallan kansalainen CHOE Jin-myong, joka markkinoi sotilaallisia viestintälaitteita ja joka neuvotteli DAERYONGGANG TRADING CORPORATION -yhtiön kanssa, jolle YK:n turvallisuusneuvosto on määrännyt pakotteita 16. heinäkuuta 2009.

8.

Korea Paekho Trading Corporation

(Alias: Joson Paekho Muyok Hoesa)

Osoite: Chongryu 3-dong, Taedonggang District, Pyongyang, Korean demokraattinen kansantasavalta

21.4.2022

Paekho Trading Corporation on taidealan yhtiö, joka osallistuu patsaiden rakentamiseen ulkomailla ja Paekho Art Studion valmistamien taidepatsaiden vientiin ja edistää laittoman työvoiman käyttöä ja laitonta pääsyä kansainvälisiin rahoitusjärjestelmiin. Sen kohteena ovat erityisesti avustukset ja lainat sekä kunnallisiin hankkeisiin tarkoitetut suorat ulkomaiset investoinnit. Se osallistuu näin ollen pakotteiden kiertämiseen ja on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydin- ja ballististen ohjelmien taloudellisesta tukemisesta.”


PÄÄTÖKSET

21.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 120/11


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/660,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP (1).

(2)

Unioni tuomitsee edelleen Ukrainan alueellista koskemattomuutta heikentävät toimet ja politiikat.

(3)

Neuvosto katsoo, että päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä kaksi henkilöä, jotka ovat osallistuneet Ukrainan alueellisen koskemattomuuden, suvereniteetin ja itsenäisyyden heikentämiseen tai uhkaamiseen ja hyötyvät venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä tai Ukrainan itäosan vakauden horjuttamisesta.

(4)

Päätös 2014/145/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2014/145/YUTP tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 21 päivänä huhtikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16).


LIITE

Lisätään seuraavat henkilöt päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä:

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”211.

Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO

(ukrainaksi: Сергiй Вiталiйович КУРЧЕНКО; venäjäksi: Сергей Витальевич КУРЧЕНКО)

Sukupuoli: mies

Syntymäaika: 21.9.1985

Syntymäpaikka: Harkova, Ukraina

Kansalaisuus: ukrainalainen

Serhiy Kurchenko on ukrainalainen liikemies. Venäläismielisten separatistien tuella hän otti hallintaansa useita suuria metallurgisia, kemiallisia ja energialaitoksia separatistien valtaamilla Donbassin alueilla. Hänen ”Gaz-Alliance” -yhtiönsä monopolisoi kivihiilen louhinnan Donbasissa sen jälkeen, kun sen kilpailijat oli pakotettu ulos markkinoilta, tietojen mukaan Venäjän avustuksella. Hän organisoi laittoman järjestelmän Donbassin kivihiilen viemiseksi Venäjälle ja Eurooppaan ja hyötyi siitä EU:n pakotteista huolimatta. Kurchenkon kaivoksista louhittu kivihiili on rekisteröity uudelleen, ja sitä on viety laittomasti Venäjän satamien kautta.

Kurchenko auttoi suuria venäläisiä yrityksiä ja valtio-omisteisia holdingyhtiöitä kiertämään EU:n rajoittavia toimenpiteitä toimimalla niiden alihankkijana Venäjän valtaamilla alueilla. Hän on toiminut välittäjänä venäläisen kaasun, polttoaineen ja sähkön viennissä separatistien valtaamiin Donbassin osiin, mikä on vahvistanut niiden itsenäistä energianhankintaa ja heikentänyt niiden taloudellista integraatiota Ukrainan kanssa. Lisäksi hän toimitti polttoainetta laittomasti miehitetylle Krimin niemimaalle. Toimimalla näin hän vahvisti kyseisen alueen itsenäistä energianhankintaa. Hän omistaa myös Krimin niemimaan suurimman polttoainevaraston.

Siten hän hyötyi venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan itäosan vakauden horjuttamisesta, toteutti liiketoimia separatistiryhmien kanssa Ukrainan Donbassin alueella ja tuki aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

21.4.2022

234.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евге'ний Ви'кторович ПРИГО'ЖИН)

Syntymäaika: 1.6.1961

Syntymäpaikka: Leningrad, entinen SNTL (nykyinen Pietari, Venäjän federaatio)

Asema: merkittävä liikemies, jolla on läheiset yhteydet Venäjän poliittiseen johtoon

Yevgeniy Prigozhin on merkittävä liikemies, jolla on läheiset yhteydet presidentti Putiniin ja Venäjän puolustusministeriöön. Hän on Venäjällä sijaitsevan rekisteröimättömän sotilasyhteisön Wagner Groupin perustaja ja epävirallinen johtaja ja vastuussa Wagner Groupin palkkasotilaiden lähettämisestä Ukrainaan.

Prigozhinin perustama ja hänen omistuksessaan marraskuuhun 2019 saakka ollut Concord-yritys, alias KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, ja ryhmä muita yrityksiä, joilla on yhteyksiä häneen, kuten Concord Management and Consulting LLC ja Megaline LLC, ovat saaneet suuria julkisia hankintasopimuksia Venäjän puolustusministeriöltä sen jälkeen, kun Krim liitettiin laittomasti Venäjään ja Venäjän tukemat separatistit miehittivät Ukrainan itäosan.

21.4.2022”.

Lähellä olevat henkilöt: Lyubov Valentinovna Prigozhina (puoliso); Violetta Prigozhina (äiti)

Lähellä olevat yhteisöt: Wagner Group, Internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Hän on sen vuoksi vastuussa toimista, jotka ovat heikentäneet ja uhanneet Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja toteuttanut niitä aktiivisesti. Hän on myös hyötynyt niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä tai Ukrainan itäosan vakauden horjuttamisesta.


21.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 120/14


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/661,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2022,

Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2016/849 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä toukokuuta 2016 päätöksen (YUTP) 2016/849 (1).

(2)

Neuvosto totesi 17 päivänä heinäkuuta 2017 antamissaan päätelmissä, että unioni harkitsisi asianmukaisia lisätoimenpiteitä, etenkin mahdollisuutta määrätä uusia yksipuolisia rajoittavia toimenpiteitä, vastauksena Korean demokraattisen kansantasavallan toimiin, jotka heikentävät maailmanlaajuista ydinsulku- ja aseriisuntajärjestelmää.

(3)

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2017 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2397 (2017), jossa se vahvisti, että Korean demokraattinen kansantasavalta ei saa enää laukaista ohjuksia ballistista teknologiaa käyttäen, tehdä ydinkokeita eikä toteuttaa muita provosoivia toimia; että sen on keskeytettävä välittömästi kaikki ballististen ohjusten ohjelmaan liittyvät toimet ja tässä yhteydessä sitouduttava uudelleen ohjusten laukaisua koskevaan moratorioon; että sen on luovuttava kaikista ydinaseista ja nykyisistä ydinohjelmista täydellisellä, todennettavalla ja peruuttamattomalla tavalla ja lopetettava välittömästi kaikki niihin liittyvät toimet; ja että sen on luovuttava kaikista muista olemassa olevista joukkotuhoaseista ja ballististen ohjusten ohjelmista täydellisellä, todennettavalla ja peruuttamattomalla tavalla.

(4)

Korean demokraattinen kansantasavalta laukaisi 24 päivänä maaliskuuta 2022 mannertenvälisen ballistisen ohjuksen. Korean demokraattinen kansantasavalta on laukaissut ohjuksia vähintään 12 kertaa 5 päivän tammikuuta ja 24 päivän maaliskuuta 2022 välisenä aikana.

(5)

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, antoi 25 päivänä maaliskuuta 2022 unionin puolesta julkilausuman, jossa hän tuomitsi Korean demokraattisen kansantasavallan 24 päivänä maaliskuuta 2022 suorittaman mannertenvälisen ballistisen ohjuksen laukaisemisen, joka rikkoo useita YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia ja on vakava uhka kansainväliselle ja alueelliselle rauhalle ja turvallisuudelle. Lisäksi julkilausumassa kehotettiin Korean demokraattista kansantasavaltaa pidättymään uusista toimista, jotka voisivat lisätä kansainvälisiä tai alueellisia jännitteitä, ja noudattamaan asiaankuuluvia YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia luopumalla kaikista ydinaseistaan, muista joukkotuhoaseistaan, ballististen ohjusten ohjelmistaan ja nykyisistä ydinohjelmistaan täydellisellä, todennettavalla ja peruuttamattomalla tavalla ja lopettamalla välittömästi kaikki niihin liittyvät toimet. Korkea edustaja totesi myös, että unioni on valmis panemaan täytäntöön kaikki toimet, joita YK:n turvallisuusneuvosto voisi toteuttaa 24 päivänä maaliskuuta 2022 tapahtuneen mannertenvälisen ballistisen ohjuksen laukaisemisen johdosta, ja tarvittaessa täydentämään niitä.

(6)

Koska Korean demokraattinen kansantasavalta jatkaa ballistisiin ohjuksiin liittyviä toimia, mikä on YK:n turvallisuusneuvoston asiaankuuluvien päätöslauselmien vastaista ja niiden kanssa räikeässä ristiriidassa, kahdeksan henkilöä ja neljä yhteisöä olisi lisättävä päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteissä II ja III oleviin luetteloihin luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(7)

Päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteet II ja III olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteet II ja III tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 21 päivänä huhtikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2016/849, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2013/183/YUTP kumoamisesta (EUVL L 141, 28.5.2016, s. 79).


LIITE

Muutetaan päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteet II ja III seuraavasti:

1)

Lisätään (liitteessä II olevan otsikon ”I Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmista, ballististen ohjusten ohjelmista tai muista joukkotuhoaseohjelmista vastaavat henkilöt tai yhteisöt tai näiden puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai yhteisöt taikka näiden omistuksessa tai määräysvallassa olevat yhteisöt” alaotsikon ”A. Henkilöt” alle kohdat seuraavasti:

 

Nimi

Peitenimet

Tunnistustiedot

Nimeämispäivä

Perusteet

”28.

KIM Su Gil

KIM Su-Gil

Syntymäaika: 1950

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

21.4.2022

Korean kansanarmeijan yleisen poliittisen osaston johtajana vuosina 2018–2021 ja valtiollisten asioiden neuvoston jäsenenä vuosina 2019–2021 hän oli vastuussa niiden Korean työväenpuolueen päätösten täytäntöönpanosta, jotka liittyvät ydin- ja ballististen ohjelmien kehittämiseen Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ja 2397 (2017) vastaisesti.

29.

JON Il Ho

JON Il-Ho

Syntymäaika: 1955 tai 1956

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

21.4.2022

”Kansallisen puolustustieteen alan johtavana virkamiehenä” hänellä on keskeinen rooli Korean demokraattisen kansantasavallan joukkotuhoaseohjelmien kehittämisessä ja hän on vastuussa niiden kehittämisestä. Hänet ylennettiin kenraalieverstiksi elokuussa 2019, hänelle on myönnetty ”helmikuun 16. päivän tiede- ja teknologiapalkinto”, hän on automaation tutkimusinstituutin johtaja ja Kim Chaek -teknologiayliopiston instituutin johtaja sekä työväenpuolueen keskuskomitean osaston apulaisjohtaja; hän osallistui mannertenvälisten ballististen Hwasong-14-ohjusten laukaisuihin 4. heinäkuuta 2017 ja 28. heinäkuuta 2017 sekä useimpiin muihin ohjuslaukaisuihin vuosina 2017 ja 2019 sekä maaliskuussa 2020.

30.

JONG Sung Il

JONG Sung-Il

Syntymäaika: 20.3.1961

Passin nro: 927240105

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

21.4.2022

”Puolueen korkeana virkamiehenä” ja ”kansallisen puolustustieteen alan johtavana virkamiehenä” sekä erään YK:n jäsenvaltion toteamana Korean työväenpuolueen keskuskomitean sotatarviketeollisuusosaston entisenä apulaisjohtajana hänellä on keskeinen rooli Korean demokraattisen kansantasavallan joukkotuhoaseohjelmien kehittämisessä ja hän on vastuussa niiden kehittämisestä, etenkin ballististen ohjusten osalta. Hän oli läsnä mannertenvälisten ballististen Hwasong-14-ohjusten testeissä 4. heinäkuuta 2017 ja 28. heinäkuuta 2017 sekä ballististen ohjusten/raskaan raketinheitinjärjestelmän (MLRS) laukaisuissa 24. elokuuta 2019 ja 10. syyskuuta 2019.

31.

YU Jin

YU Jin

Syntymäaika: 1960

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

21.4.2022

Sotatarviketeollisuusosaston johtajana ja Korean työväenpuolueen keskuskomitean poliittisen osaston varajäsenenä hän on keskeisessä roolissa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan joukkotuhoaseohjelmien kehittämisestä sekä ydinalalla että ballistiikan alalla. Hän vieraili Kim Jong-unin kanssa avaruusteollisuuden kehittämisestä vastaavassa kansallisessa hallinnossa ennen mannertenvälisen ballistisen ohjuksen laukaisua maaliskuussa 2022 ja osallistui vuonna 2021 kansallisen puolustuksen näyttelyyn, jossa esiteltiin uusilta vaikuttavia asejärjestelmiä. Hän oli apulaisjohtajana läsnä mannertenvälisten ballististen Hwasong-14-ohjusten testeissä 4. heinäkuuta 2017 ja 28. heinäkuuta 2017, Kim Jong-unin tarkastaessa 22. heinäkuuta 2019 uudentyyppistä sukellusvenettä, joka Korean demokraattinen kansantasavallan ilmoituksen mukaan on tarkoitettu sukellusveneestä laukaistavien ballististen ohjusten ”strategista” käyttöä varten ja joka mahdollisesti soveltuu ydinkärkien kuljettamiseen, sekä ballististen ohjusten laukaisuissa 25. ja 30. heinäkuuta 2019 ja 2. elokuuta 2019.”

2)

Lisätään liitteessä III olevan otsikon ”Luettelo 23 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 27 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä” alaotsikon ”A. Henkilöt” alle kohdat seuraavasti:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Nimeämispäivä

Perusteet

”25.

PAK Hwa Song

alias PAK Hwa-Song

Toinen CONGO ACONDE -yhtiön perustajista

Syntymäpaikka: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passin nro: 654331357

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

Osoite: Kongon demokraattinen tasavalta

21.4.2022

Pak Hwa Song osallistuu pakotteiden kiertämiseen ja on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydin- ja ballististen ohjelmien taloudellisesta tukemisesta. Hän on toinen CONGO ACONDE -yhtiön perustajista; CONGO ACONDE on PAEKHO TRADING CORPORATION -yhtiön peiteyhtiö. PAEKHO osallistuu patsaiden vientiin useisiin Saharan eteläpuolisiin maihin YK:n pakotteiden vastaisesti. Pak on myös avannut pankkitilin Kameruniin sijoittautuneen pankin Lubumbashin konttorissa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien vastaisesti. Pak toimii yhdessä Hwang Kil Sun kanssa. Hän tarjoaa Korean demokraattisen kansantasavallan hallintoa ja ydinohjelmia tukevia rahoituspalveluja.

26.

HWANG Kil Su

alias HWANG Kil-Su

Toinen CONGO ACONDE -yhtiön perustajista

Syntymäpaikka: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passin nro: 654331363

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

Osoite: Kongon demokraattinen tasavalta

21.4.2022

Hwang Kil Su osallistuu pakotteiden kiertämiseen ja on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydin- ja ballististen ohjelmien taloudellisesta tukemisesta. Hän on toinen CONGO ACONDE -yhtiön perustajista; CONGO ACONDE on PAEKHO TRADING CORPORATION -yhtiön peiteyhtiö. PAEKHO osallistuu patsaiden vientiin useisiin Saharan eteläpuolisiin maihin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien vastaisesti. Hwang on myös avannut pankkitilin Kameruniin sijoittautuneen pankin Lubumbashin konttorissa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien vastaisesti. Hwang toimii yhdessä Pak Hwa Songin kanssa. Hän tarjoaa Korean demokraattisen kansantasavallan hallintoa ja ydinohjelmia tukevia rahoituspalveluja.

27.

IM Song Sun

alias IM Song-Sun

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

21.4.2022

Im Song Sun osallistuu Corman Construction Company (Tong Bang) -yhtiön edustajana pakotteiden kiertämiseen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) tai 2397 (2017) määräysten vastaisesti; Corman Construction Company (Tong Bang) on YK:n nimeämän Mansudae Overseas Project (MOP) Group -yhtiön peiteyhtiö. Hän on johtanut kyseisen yhtiön rakennustoimintaa Senegalissa ja vastaanottanut maksuja MOP- ja Corman Construction -yhtiöille myönnetyistä hankintasopimuksista, minkä vuoksi hän on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydin- ja ballistisia ohjelmia tukevasta rahoitustoiminnasta.

28.

CHOE Song Chol

alias CHOE Song-Chol

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

21.4.2022

Choe Song Chol osallistuu Corman Construction Company (Tong Bang) -yhtiön edustajana pakotteiden kiertämiseen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) tai 2397 (2017) määräysten vastaisesti; Corman Construction Company (Tong Bang) on YK:n nimeämän Mansudae Overseas Project Group -yhtiön peiteyhtiö. Hän on johtanut kyseisen yhtiön rakennustoimintaa Senegalissa ja vastaanottanut maksuja MOP- ja Corman Construction -yhtiöille myönnetyistä hankintasopimuksista, minkä vuoksi hän on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydin- ja ballistisia ohjelmia tukevasta rahoitustoiminnasta.”

3)

Lisätään liitteessä III olevan otsikon ”Luettelo 23 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 27 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä” alaotsikon ”B. Yhteisöt” alle kohdat seuraavasti:

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistustiedot

Nimeämispäivä

Perusteet

”5.

Eritech Computer Assembly & Communication Technology plc

Osoite: Denden Street N028, Asmara, 257, Eritrea

21.4.2022

Eritech Computer Assembly & Communication technology plc toimii Eritrean puolustusvoimien alaisuudessa tai johdolla, ja sen kotipaikka on puolustusvoimien Asha Golgol Military Technical Center -kompleksissa, jota käytetään siviili- ja sotilastarvikkeiden sekä puolisotilaallisten tarvikkeiden tuotantoon, muuttamiseen tai korjaamiseen. Se osallistuu pakotteiden kiertämiseen ja on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydin- ja ballististen ohjelmien tukemisesta, sillä se yksilöitiin aiotuksi vastaanottajaksi heinäkuussa 2016 erälle Kiinasta lähetettyjä sotilaallisia viestintälaitteita, joiden alkuperämaa oli Korean demokraattinen kansantasavalta. Suurin osa laitteista tuli Korean demokraattisen kansantasavallan GLOCOM-yhtiöltä, joka on erikoistunut sotilaallisten siirtolaitteiden toimittamiseen ja on yhteydessä Korean demokraattisen kansantasavallan tiedustelupalveluihin erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2270 (2016) vastaisesti.

6.

Korea General Corporation for External Construction (alias: KOGEN, GENCO)

Osoite: Taedonggang District, Pyongyang, Korean demokraattinen kansantasavalta

21.4.2022

Korea General Corporation for External Construction (KOGEN) on ammattimainen ulkomailla toimiva rakennusyhtiö, joka Korean demokraattisen kansantasavallan virallisen Naenara-internetportaalin laatiman esittelyn mukaan on erikoistunut ammattitaitoisten työntekijöiden ulkomaille lähettämiseen ja joka on toteuttanut hankkeita Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa, Kuwaitissa, Qatarissa, Jemenissä, Venäjällä, Libyassa ja Mongoliassa. Se on myös perustanut paikallisia sivuliikkeitä esimerkiksi Sambiaan. KOGEN osallistuu näin ollen pakotteiden kiertämiseen ja on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydin- ja ballististen ohjelmien taloudellisesta tukemisesta, sillä se siirtää ulkomaille lähettämiensä työntekijöiden palkat kokonaan tai osittain maan hallinnolle; tämä käytäntö on kielletty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2397 (2017).

7.

Chilsong Trading Corporation

Osoite: Pyongyang, Korean demokraattinen kansantasavalta

21.4.2022

Chilsong Trading Corporation osallistuu pakotteiden kiertämiseen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2270 (2016) vastaisesti ja on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydin- ja ballististen ohjelmien tukemisesta, sillä sen edustajana toimii etenkin Korean demokraattisen kansantasavallan kansalainen CHOE Jin-myong, joka markkinoi sotilaallisia viestintälaitteita ja joka neuvotteli DAERYONGGANG TRADING CORPORATION -yhtiön kanssa, jolle YK:n turvallisuusneuvosto on määrännyt pakotteita 16. heinäkuuta 2009.

8.

Korea Paekho Trading Corporation

(Alias: Joson Paekho Muyok Hoesa)

Osoite: Chongryu 3-dong, Taedonggang District, Pyongyang, Korean demokraattinen kansantasavalta

21.4.2022

Paekho Trading Corporation on taidealan yhtiö, joka osallistuu patsaiden rakentamiseen ulkomailla ja Paekho Art Studion valmistamien taidepatsaiden vientiin ja edistää laittoman työvoiman käyttöä ja laitonta pääsyä kansainvälisiin rahoitusjärjestelmiin. Sen kohteena ovat erityisesti avustukset ja lainat sekä kunnallisiin hankkeisiin tarkoitetut suorat ulkomaiset investoinnit. Se osallistuu näin ollen pakotteiden kiertämiseen ja on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydin- ja ballististen ohjelmien taloudellisesta tukemisesta.”