ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 119

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
21. huhtikuu 2022


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/648, annettu 15 päivänä helmikuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 liitteen XI muuttamisesta maaseudun kehittämisen interventiotyyppeihin varainhoitovuonna 2023 myönnettävän unionin tuen määrän osalta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/649, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden V ja XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kanadaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Yhdysvaltoja koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luetteloissa, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua ( 1 )

5

 

*

Komission asetus (EU) 2022/650, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta natriumdiasetaatin (E 262 (ii)) eritelmien osalta ( 1 )

65

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/651, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2022, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa sellaisena kuin se on laajennettuna koskemaan tiettyjen Intiasta, Indonesiasta, Malesiasta, Taiwanista ja Thaimaasta lähetettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu jokin näistä maista, annettua täytäntöönpanoasetusta (EU) 2017/1993 koskevan tarkastelun vireillepanosta sen määrittämiseksi, voidaanko näistä toimenpiteistä myöntää vapautus yhdelle intialaiselle vientiä harjoittavalle tuottajalle, polkumyyntitullin kumoamisesta kyseisen vientiä harjoittavan tuottajan tuonnissa ja kyseisen vientiä harjoittavan tuottajan tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

68

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/652, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2022, pomeranssiuutteen hyväksymisestä tiettyjen eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

74

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/653, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2022, Melissa officinalis L -kasvin lehtiuutevalmisteen hyväksymisestä tiettyjen eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

79

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/654, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2022, butyylihydroksianisolin hyväksymisestä kissojen rehun lisäaineena ( 1 )

84

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/655, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2022, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisellä kokonaisvaltaisella ja tehostetulla kumppanuussopimuksella perustetussa kumppanuusneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta kumppanuusneuvoston, kumppanuuskomitean sekä kumppanuusneuvoston perustamien alakomiteoiden ja muiden elimien työjärjestysten hyväksymiseen ja alakomiteoiden luettelon laatimiseen kyseisen sopimuksen soveltamiseksi

89

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/656, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2022, Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta tullitariffeja ja kauppaa koskevan sopimuksen 1994 VII artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen mukaista tuontitavaroiden tullausarvon määrittämistä koskevien neuvoa-antavien lausuntojen, kommenttien, selittävien huomautusten, tapaustutkimusten, tutkimusten ja muiden niiden kaltaisten asiakirjojen hyväksymiseen Maailman tullijärjestön alaisuuteen perustetussa teknisessä tullausarvokomiteassa sekä alkuperäsäännöistä tehdyn sopimuksen mukaista tavaroiden alkuperän määrittämistä koskevien neuvoa-antavien lausuntojen, tietojen, neuvojen ja niiden kaltaisten asiakirjojen hyväksymiseen Maailman tullijärjestön alaisuuteen perustetussa teknisessä alkuperäsääntökomiteassa

103

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2022/657, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2022, EU:n operaation joukkojen komentajan nimittämisestä Malin asevoimien kouluttamiseen osallistumista koskevaan Euroopan unionin sotilasoperaatioon (EUTM Mali) ja päätöksen (YUTP) 2021/2209 kumoamisesta (EUTM Mali/1/2022)

108

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2022 lopullinen hyväksyminen (EU, Euratom) 2022/182 ( EUVL L 45, 24.2.2022 )

110

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2022/394, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta ( EUVL L 81, 9.3.2022 )

114

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/1832, annettu 12 päivänä lokakuuta 2021, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta ( EUVL L 385, 29.10.2021 )

115

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2022/576, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta ( EUVL L 111, 8.4.2022 )

118

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

21.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 119/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/648,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2022,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 liitteen XI muuttamisesta maaseudun kehittämisen interventiotyyppeihin varainhoitovuonna 2023 myönnettävän unionin tuen määrän osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laadittavien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta 2 päivänä joulukuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 (1) ja erityisesti sen 89 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (2) 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on alennettava viljelijälle mainitun asetuksen III osaston 1 luvun mukaisesti tietylle kalenterivuodelle myönnettävää suorien tukien määrää vähintään 5 prosenttia 150 000 euroa ylittävän määrän osalta. Kyseisestä alentamisesta johtuva arvioitu tulo on mainitun asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti asetettava saataville lisätukena Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) toimenpiteisiin.

(2)

Jäsenvaltiot ilmoittivat asetuksen (EU) N:o 1307/2013 11 artiklan 6 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti komissiolle 1 päivään elokuuta 2021 mennessä päätöksensä, jotka koskevat suorien tukien määrän alentamista kalenterivuonna 2022, sekä alentamisesta johtuvan arvioidun tulon. Bulgarian, Tšekin, Tanskan, Viron, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Italian, Latvian, Unkarin, Alankomaiden, Puolan, Portugalin, Slovakian ja Suomen ilmoituksissa alentamisesta johtuvan arvioidun tulon arvioitiin olevan enemmän kuin nolla.

(3)

Belgia, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Ranska, Latvia ja Alankomaat ilmoittivat komissiolle 1 päivään elokuuta 2021 mennessä asetuksen (EU) N:o 1307/2013 14 artiklan 1 kohdan seitsemännen alakohdan mukaisesti päätöksestään asettaa tietty prosenttiosuus kalenterivuoden 2022 suoran tuen vuotuisista kansallisista enimmäismääristään käytettäväksi maaseuturahastosta varainhoitovuonna 2023 rahoitettavana lisätukena.

(4)

Kroatia, Luxemburg, Unkari, Malta, Puola ja Portugali ilmoittivat komissiolle 1 päivään elokuuta 2021 mennessä asetuksen (EU) N:o 1307/2013 14 artiklan 2 kohdan seitsemännen alakohdan mukaisesti päätöksestään asettaa saataville suorina tukina kalenterivuodeksi 2022 tietty määrä tuesta, joka rahoitetaan maaseuturahastosta varainhoitovuonna 2023.

(5)

Näiden ilmoitusten perusteella asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteitä II ja III muutettiin komission delegoidulla asetuksella (EU) 2022/42 (3) siltä osin, kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden kalenterivuoden 2022 suoria tukia koskevista kansallisista enimmäismääristä ja nettoenimmäismääristä.

(6)

Asetuksen (EU) 2021/2115 liitteessä XI esitetään YMP:n strategiasuunnitelmaan myönnettävän maaseuturahaston rahoitusosuuden jäsenvaltiokohtaiset vuotuiset määrät sekä kyseisen rahoituksen kokonaismäärä vuosina 2023–2027.

(7)

Sen vuoksi asetuksen (EU) 2021/2115 liitettä XI olisi muutettava.

(8)

Koska tällä asetuksella tehtävät muutokset vaikuttavat asetuksen (EU) 2021/2115 soveltamiseen vuonna 2023, tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) 2021/2115 liite XI tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 435, 6.12.2021, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2022/42, annettu 8 päivänä marraskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden kalenterivuoden 2022 suoria tukia koskevista kansallisista enimmäismääristä ja nettoenimmäismääristä (EUVL L 9, 14.1.2022, s. 3).


LIITE

”LIITE XI

89 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu unionin tuen jakautuminen maaseudun kehittämisen (2023–2027) interventiotyyppien osalta

(käypinä hintoina; euroa)

Jäsenvaltio

2023

2024

2025

2026

2027

Vuodet 2023–2027 yhteensä

Belgia

105 730 894

82 800 894

82 800 894

82 800 894

82 800 894

436 934 470

Bulgaria

282 979 644

282 162 644

282 162 644

282 162 644

282 162 644

1 411 630 220

Tšekki

267 027 708

259 187 708

259 187 708

259 187 708

259 187 708

1 303 778 540

Tanska

155 982 060

75 934 060

75 934 060

75 934 060

75 934 060

459 718 300

Saksa

1 485 615 738

1 092 359 738

1 092 359 738

1 092 359 738

1 092 359 738

5 855 054 690

Viro

88 031 648

88 016 648

88 016 648

88 016 648

88 016 648

440 098 240

Irlanti

311 641 628

311 640 628

311 640 628

311 640 628

311 640 628

1 558 204 140

Kreikka

651 491 600

556 953 600

556 953 600

556 953 600

556 953 600

2 879 306 000

Espanja

1 081 552 825

1 080 382 825

1 080 382 825

1 080 382 825

1 080 382 825

5 403 084 125

Ranska

2 007 185 070

1 459 440 070

1 459 440 070

1 459 440 070

1 459 440 070

7 844 945 350

Kroatia

268 849 401

297 307 401

297 307 401

297 307 401

297 307 401

1 458 079 005

Italia

1 355 321 375

1 349 921 375

1 349 921 375

1 349 921 375

1 349 921 375

6 755 006 875

Kypros

23 770 514

23 770 514

23 770 514

23 770 514

23 770 514

118 852 570

Latvia

142 745 173

117 495 173

117 495 173

117 495 173

117 495 173

612 725 865

Liettua

195 495 162

195 495 162

195 495 162

195 495 162

195 495 162

977 475 810

Luxemburg

11 626 644

12 310 644

12 310 644

12 310 644

12 310 644

60 869 220

Unkari

384 539 149

416 869 149

416 869 149

416 869 149

416 869 149

2 052 015 745

Malta

19 334 497

19 984 497

19 984 497

19 984 497

19 984 497

99 272 485

Alankomaat

180 985 369

73 268 369

73 268 369

73 268 369

73 268 369

474 058 845

Itävalta

520 024 752

520 024 752

520 024 752

520 024 752

520 024 752

2 600 123 760

Puola

1 004 581 539

1 320 001 539

1 320 001 539

1 320 001 539

1 320 001 539

6 284 587 695

Portugali

455 630 620

540 550 620

540 550 620

540 550 620

540 550 620

2 617 833 100

Romania

967 049 892

967 049 892

967 049 892

967 049 892

967 049 892

4 835 249 460

Slovenia

110 170 192

110 170 192

110 170 192

110 170 192

110 170 192

550 850 960

Slovakia

260 599 909

259 077 909

259 077 909

259 077 909

259 077 909

1 296 911 545

Suomi

354 551 956

354 549 956

354 549 956

354 549 956

354 549 956

1 772 751 780

Ruotsi

211 889 741

211 889 741

211 889 741

211 889 741

211 889 741

1 059 448 705

EU-27 yhteensä

12 904 404 700

12 078 615 700

12 078 615 700

12 078 615 700

12 078 615 700

61 218 867 500

Tekninen apu (0,25 %)

30 272 220

30 272 220

30 272 220

30 272 220

30 272 220

151 361 100

Yhteensä

12 934 676 920

12 108 887 920

12 108 887 920

12 108 887 920

12 108 887 920

61 370 228 600


21.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 119/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/649,

annettu 20 päivänä huhtikuuta 2022,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden V ja XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kanadaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Yhdysvaltoja koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luetteloissa, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (1) ja erityisesti sen 230 artiklan 1 kohdan sekä 232 artiklan 1 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2016/429 edellytetään, että unioniin tulevien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten on tultava kolmannesta maasta tai alueelta tai tällaisen kolmannen maan tai alueen vyöhykkeeltä tai lokerosta, joka on kyseisen asetuksen 230 artiklan 1 kohdan mukaisesti merkitty luetteloon.

(2)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/692 (2) täsmennetään eläinterveysvaatimukset, joiden mukaisia tiettyihin lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden kolmansista maista tai alueilta tai niiden vyöhykkeiltä tai vesiviljelyeläinten ollessa kyseessä niiden lokeroista tulevien lähetysten on oltava unioniin saapumista varten.

(3)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/404 (3) vahvistetaan luettelot kolmansista maista tai alueista tai niiden vyöhykkeistä tai lokeroista, joista niihin lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden, jotka kuuluvat delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 soveltamisalaan, saapuminen unioniin on sallittua.

(4)

Tarkemmin sanoen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteissä V ja XIV vahvistetaan luettelot kolmansista maista tai alueista tai niiden vyöhykkeistä, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua.

(5)

Kanada ilmoitti komissiolle kahdesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Nämä taudinpurkaukset havaittiin Ontariossa Woolwichin kunnassa Kanadassa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 26 ja 29 päivänä maaliskuuta 2022.

(6)

Kanada ilmoitti komissiolle myös toisesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Tämä taudinpurkaus havaittiin Ontariossa Zorran kunnassa Kanadassa, ja se vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 28 päivänä maaliskuuta 2022.

(7)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Taudinpurkaus havaittiin lähellä Woodbridgea East Suffolkissa, Suffolkissa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja se vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 27 päivänä maaliskuuta 2022.

(8)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle myös toisesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Tämä taudinpurkaus havaittiin lähellä Stowmarketia Mid Suffolkissa, Suffolkissa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja se vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 28 päivänä maaliskuuta 2022.

(9)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle myös toisesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Tämä taudinpurkaus havaittiin lähellä Woodbridgea East Suffolkissa, Suffolkissa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja se vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 30 päivänä maaliskuuta 2022.

(10)

Myös Yhdysvallat ilmoitti komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista siipikarjassa. Nämä taudinpurkaukset havaittiin Cherokeen ja Osceolan piirikunnissa Iowan osavaltiossa Yhdysvalloissa, Morrisonin piirikunnassa Minnesotan osavaltiossa Yhdysvalloissa, Dickeyn piirikunnassa Pohjois-Dakotan osavaltiossa Yhdysvalloissa sekä McPhersonin piirikunnassa Etelä-Dakotan osavaltiossa Yhdysvalloissa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 31 päivänä maaliskuuta 2022.

(11)

Yhdysvallat ilmoitti komissiolle myös muista korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista siipikarjassa. Nämä taudinpurkaukset havaittiin Dickeyn piirikunnassa Pohjois-Dakotan osavaltiossa Yhdysvalloissa sekä Charles Mixin ja Edmundsin piirikunnissa Etelä-Dakotan osavaltiossa Yhdysvalloissa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 1 päivänä huhtikuuta 2022.

(12)

Yhdysvallat ilmoitti komissiolle myös muista korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista siipikarjassa. Nämä taudinpurkaukset havaittiin Humboldtin ja Sacin piirikunnissa Iowan osavaltiossa Yhdysvalloissa, Stearnsin piirikunnassa Minnesotan osavaltiossa Yhdysvalloissa, Johnstonin, Lamouren ja Waynen piirikunnissa Pohjois-Carolinan osavaltiossa Yhdysvalloissa sekä Laken ja Spinkin piirikunnissa Etelä-Dakotan osavaltiossa Yhdysvalloissa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 2 päivänä huhtikuuta 2022.

(13)

Yhdysvallat ilmoitti komissiolle myös muista korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista siipikarjassa. Nämä taudinpurkaukset havaittiin Beckerin, Dodgen, Kandiyohin ja Le Sueurin piirikunnissa Minnesotan osavaltiossa Yhdysvalloissa sekä Erathin piirikunnassa Texasin osavaltiossa Yhdysvalloissa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 3 päivänä huhtikuuta 2022.

(14)

Yhdysvallat ilmoitti komissiolle myös muista korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista siipikarjassa. Nämä taudinpurkaukset havaittiin Hamiltonin piirikunnassa Iowan osavaltiossa Yhdysvalloissa, Kandiyohin ja Morrisonin piirikunnissa Minnesotan osavaltiossa Yhdysvalloissa, LaMouren piirikunnassa Pohjois-Dakotan osavaltiossa Yhdysvalloissa sekä McPhersonin piirikunnassa Etelä-Dakotan osavaltiossa Yhdysvalloissa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 4 päivänä huhtikuuta 2022.

(15)

Yhdysvallat ilmoitti komissiolle myös muista korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista siipikarjassa. Nämä taudinpurkaukset havaittiin Hardinin piirikunnassa Iowan osavaltiossa Yhdysvalloissa, Big Stonen, Meekerin, Morrisonin, Stearnsin ja Wasecan piirikunnissa Minnesotan osavaltiossa Yhdysvalloissa, Orleansin piirikunnassa New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa, Waynen piirikunnassa Pohjois-Carolinan osavaltiossa Yhdysvalloissa sekä Beadlen, Clarkin, Faulkin ja Spinkin piirikunnissa Etelä-Dakotan osavaltiossa Yhdysvalloissa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 5 päivänä huhtikuuta 2022.

(16)

Yhdysvallat ilmoitti komissiolle myös muista korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista siipikarjassa. Nämä taudinpurkaukset havaittiin Waynen piirikunnassa Pohjois-Carolinan osavaltiossa Yhdysvalloissa, McPhersonin piirikunnassa Etelä-Dakotan osavaltiossa Yhdysvalloissa sekä Racinen piirikunnassa Wisconsinin osavaltiossa Yhdysvalloissa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 6 päivänä huhtikuuta 2022.

(17)

Yhdysvallat ilmoitti komissiolle myös muista korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista siipikarjassa. Nämä taudinpurkaukset havaittiin Wasecan piirikunnassa Minnesotan osavaltiossa Yhdysvalloissa, Cascaden piirikunnassa Montanan osavaltiossa Yhdysvalloissa sekä Waynen piirikunnassa Pohjois-Carolinan osavaltiossa Yhdysvalloissa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 7 päivänä huhtikuuta 2022.

(18)

Yhdysvallat ilmoitti komissiolle myös muista korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista siipikarjassa. Nämä taudinpurkaukset havaittiin Elkhartin piirikunnassa Indianan osavaltiossa Yhdysvalloissa, Kandiyohin, Otter Tailin ja Renvillen piirikunnissa Minnesotan osavaltiossa Yhdysvalloissa sekä Stutsmanin piirikunnassa Pohjois-Carolinan osavaltiossa Yhdysvalloissa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 8 päivänä huhtikuuta 2022.

(19)

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen eläinlääkintäviranomaiset muodostivat tartunnan saaneiden pitopaikkojen ympärille 10 kilometrin valvontavyöhykkeen ja toteuttivat hävittämistoimenpiteitä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymisen rajoittamiseksi ja kyseisen taudin leviämisen estämiseksi.

(20)

Kanada, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat ovat toimittaneet komissiolle tietoja epidemiologisesta tilanteesta alueillaan ja toteuttamistaan toimenpiteistä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi. Komissio on arvioinut nämä tiedot. Arvioinnin perusteella ja unionin eläinterveystilanteen suojelemiseksi siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan saapumisen unioniin Kanadan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen eläinlääkintäviranomaisten muodostamilta alueilta, joihin sovelletaan rajoituksia korkeapatogeenisen lintuinfluenssan äskettäisten taudinpurkausten vuoksi, ei pitäisi enää olla sallittua.

(21)

Yhdistynyt kuningaskunta on myös toimittanut päivitetyt tiedot alueensa epidemiologisesta tilanteesta siipikarjan pitopaikassa 3 päivänä joulukuuta 2021 lähellä Gretnaa Dumfriesshiressa, Dumfries and Gallowayssa Skotlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa vahvistetun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksen osalta. Yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut tiedot myös toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut kyseisen taudin leviämisen estämiseksi. Kyseisen korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksen jälkeen Yhdistynyt kuningaskunta on toteuttanut hävittämistoimenpiteitä taudin leviämisen torjumiseksi ja rajoittamiseksi. Lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta on saanut päätökseen tarvittavat puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet sen jälkeen, kun hävittämistoimenpiteet oli toteutettu sen alueella sijaitsevassa siipikarjan pitopaikassa, jossa tartuntaa esiintyi.

(22)

Komissio on arvioinut Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamat tiedot ja todennut, että korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaukset siipikarjan pitopaikoissa lähellä Gretnaa Dumfriesshiressa, Dumfries and Gallowayssa Skotlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, lähellä Richmondia Richmondshiressa, Pohjois-Yorkshiressa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, lähellä Annania Dumfriesshire, Dumfries and Gallowayssa Skotlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, lähellä Cliffordia Hereford and South Herefordshiressä, Herefordshiressa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sekä lähellä Aspatriaa Allerdalessa, Cumbriassa Englannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on selvitetty eikä siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuloon unioniin liity enää riskiä, kun on kyse niistä Yhdistyneen kuningaskunnan vyöhykkeistä, joilta siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tulo unioniin on keskeytetty kyseisten taudinpurkausten vuoksi.

(23)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteitä V ja XIV olisi muutettava.

(24)

Kun otetaan huomioon korkeapatogeenisen lintuinfluenssan nykyinen epidemiologinen tilanne Kanadassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa sekä vakava riski taudin kulkeutumisesta unionin alueelle, täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/404 tällä asetuksella tehtävien muutosten olisi tultava voimaan kiireellisesti.

(25)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteet V ja XIV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä huhtikuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/692, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/404, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021, sellaisten kolmansien maiden, alueiden tai niiden vyöhykkeiden luetteloiden vahvistamisesta, joista eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 mukaisesti (EUVL L 114, 31.3.2021, s. 1).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteet V ja XIV seuraavasti:

1)

Muutetaan liite V seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 osa seuraavasti:

i)

Lisätään Kanadaa koskevaan kohtaan vyöhykkeitä CA-2.3 ja CA-2.4 koskevat rivit vyöhykettä CA-2.2 koskevan rivin jälkeen seuraavasti:

”CA

Kanada

CA-2.3

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

26.3.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

26.3.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

26.3.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

26.3.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

26.3.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

26.3.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

26.3.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

26.3.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

26.3.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

26.3.2022

 

CA-2.4

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

28.3.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

28.3.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

28.3.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

28.3.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

28.3.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

28.3.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

28.3.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

28.3.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

28.3.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

28.3.2022”;

 

ii)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.44 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.44

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022”;

iii)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.46 koskeva rivi seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.46

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022”;

iv)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.54 koskeva rivi seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.54

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022”;

v)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.57 koskeva rivi seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.57

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022”;

vi)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.61 koskeva rivi seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.61

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022”;

vii)

Lisätään Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevaan kohtaan vyöhykkeitä GB-2.111–GB-2.113 koskevat rivit vyöhykettä GB-2.110 koskevan rivin jälkeen seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.111

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

27.3.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

27.3.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

27.3.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

27.3.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

27.3.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

27.3.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

27.3.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

27.3.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

27.3.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

27.3.2022

 

GB-2.112

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

28.3.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

28.3.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

28.3.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

28.3.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

28.3.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

28.3.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

28.3.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

28.3.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

28.3.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

28.3.2022

 

GB-2.113

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

30.3.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

30.3.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

30.3.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

30.3.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

30.3.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

30.3.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

30.3.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

30.3.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

30.3.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

30.3.2022”;

 

viii)

Lisätään Yhdysvaltoja koskevaan kohtaan vyöhykkeitä US-2.65–US-2.117 koskevat rivit vyöhykettä US-2.64 koskevan rivin jälkeen seuraavasti:

US

Yhdysvallat

US-2.65

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

31.3.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

31.3.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.66

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

31.3.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

31.3.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.67

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

31.3.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

31.3.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.68

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

31.3.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

31.3.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.69

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

31.3.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

31.3.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.70

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

1.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

1.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

1.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

1.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

1.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

1.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

1.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

1.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

US-2.71

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

1.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

1.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

1.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

1.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

1.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

1.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

1.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

1.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

US-2.72

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

1.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

1.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

1.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

1.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

1.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

1.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

1.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

1.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

US-2.73

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.74

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.75

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.76

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.77

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.78

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.79

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.80

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.81

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.82

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

3.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

3.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

3.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

3.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

3.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

3.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

3.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

3.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

US-2.83

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

3.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

3.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

3.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

3.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

3.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

3.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

3.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

3.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

US-2.84

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

3.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

3.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

3.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

3.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

3.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

3.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

3.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

3.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

US-2.85

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

3.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

3.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

3.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

3.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

3.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

3.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

3.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

3.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

US-2.86

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

3.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

3.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

3.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

3.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

3.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

3.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

3.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

3.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

US-2.87

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

4.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

4.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.88

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

4.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

4.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.89

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

4.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

4.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.90

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

4.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

4.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.91

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

4.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

4.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.92

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

4.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

4.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.93

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.94

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.95

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.96

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.97

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.98

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.99

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.100

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.101

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.102

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.103

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.104

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.105

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.106

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

6.4.2022

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

6.4.2022

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

6.4.2022

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

6.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

6.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

6.4.2022

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

6.4.2022

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

6.4.2022

 

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunaa

HE-LT20

N, P1

 

6.4.2022