ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 116

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
13. huhtikuu 2022


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2022/625, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2022, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2022/626, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, tunnustamisen ja Venäjän asevoimien siirtymistä kyseisille alueille koskevan määräyksen johdosta annetun asetuksen (EU) 2022/263 muuttamisesta

3

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/627, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

6

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/628, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä vastauksena Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, itsenäisyyden tunnustamiseen ja määräykseen Venäjän asevoimien lähettämisestä kyseisille alueille annetun päätöksen (YUTP) 2022/266 muuttamisesta

8

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

13.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 116/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/625,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2022,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta 13 päivänä huhtikuuta 2022 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2022/627 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 269/2014 (2) pannaan täytäntöön tiettyjä neuvoston päätöksessä 2014/145/YUTP (3) säädettyjä toimenpiteitä, mukaan lukien tiettyjen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten taikka niitä lähellä olevien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen.

(2)

Ottaen huomioon humanitaarisen kriisin, joka johtuu Venäjän federaation asevoimien provosoimattomasta hyökkäyksestä Ukrainaa vastaan, neuvosto hyväksyi 13 päivänä huhtikuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/627, jolla muutetaan päätöstä 2014/145/YUTP siten, että siihen sisällytetään poikkeuksia, jotka koskevat nimettyjen henkilöiden, yhteisöjen ja elinten varojen jäädyttämistä ja rajoituksia, jotka koskevat varojen ja taloudellisten resurssien asettamista kyseisten henkilöiden, yhteisöjen ja elinten saataville tiettyjen selkeästi määritettyjen elinten, henkilöiden, yhteisöjen, järjestöjen ja virastojen ryhmien osalta, kun se on tarpeen yksinomaan humanitaarisia tarkoituksia Ukrainassa.

(3)

Asetus (EU) N:o 269/2014 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetukseen (EU) N:o 269/2014 artikla seuraavasti:

”2 a artikla

1.   Edellä olevaa 2 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta unionin pilariarvioinnin piiriin kuuluviin järjestöihin ja virastoihin, joiden kanssa unioni on allekirjoittanut rahoitusta koskevan puitekumppanuussopimuksen, jonka perusteella kyseiset järjestöt ja virastot toimivat unionin humanitaarisina kumppaneina, edellyttäen, että 2 kohdassa tarkoitettuvarojen tai taloudellisten resurssien tarjoaminen on tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin Ukrainassa.

2.   Muissa kuin 2 kohdan piiriin kuuluvissa tapauksissa ja poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat asianmukaisiksi katsominsa yleisin tai erityisin ehdoin antaa yleisiä tai erityisiä lupia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville edellyttäen, että tällaisia varoja tai taloudellisia resursseja tarvitaan yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin Ukrainassa.

3.   Jos toimivaltainen viranomainen ei anna kielteistä päätöstä, esitä tietopyyntöä tai lisäaikaa koskevaa ilmoitusta viiden työpäivän kuluessa 2 kohdan mukaisen lupapyynnön vastaanottamispäivästä, lupa katsotaan myönnetyksi.

4.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 2 ja 3 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  EUVL L 116, 13.4.2022.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 269/2014, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6).

(3)  Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16).


13.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 116/3


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/626,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, tunnustamisen ja Venäjän asevoimien siirtymistä kyseisille alueille koskevan määräyksen johdosta annetun asetuksen (EU) 2022/263 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä vastauksena Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, itsenäisyyden tunnustamiseen ja määräykseen Venäjän asevoimien lähettämisestä kyseisille alueille annetun päätöksen (YUTP) 2022/266 muuttamisesta 13 päivänä huhtikuuta 2022 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2022/628 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU) 2022/263 (2) pannaan täytäntöön useita neuvoston päätöksessä (YUTP) 2022/266 (3) säädettyjä toimenpiteitä, mukaan lukien tietyt kauppaa koskevat rajoitukset niillä Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia.

(2)

Venäjän federaation asevoimien ilman edeltävää provokaatiota toteuttamasta hyökkäyksestä Ukrainaan seuranneen humanitaarisen kriisin vuoksi neuvosto hyväksyi 13 päivänä huhtikuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/628, jolla muutetaan päätöstä (YUTP) 2022/266 sellaisten poikkeusten käyttöön ottamiseksi, joiden nojalla selkeästi määritellyt elinten, henkilöiden, yhteisöjen, järjestöjen ja virastojen ryhmät voivat tarjota tavaroita ja teknologiaa käytettäväksi tietyillä aloilla sekä tiettyjä tällaisiin tavaroihin ja teknologiaan liittyviä rajoitettuja palveluja ja apua henkilöille, yhteisöille ja elimille niillä Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia, tai käytettäväksi kyseisillä alueilla, kun se on tarpeen humanitaarisiin tarkoituksiin. Poikkeuksilla sallitaan myös sellaisten rajoitettujen erityispalvelujen ja -avun tarjoaminen, jotka liittyvät suoraan tiettyyn infrastruktuuriin niillä Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia, kun se on tarpeen humanitaarisiin tarkoituksiin.

(3)

Neuvoston asetus (EU) 2022/263 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetukseen (EU) 2022/263 artiklat seuraavasti:

”4 a artikla

1.   Edellä 4 artiklassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta

a)

liitteessä II lueteltujen tavaroiden tai teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;

b)

sellaisen teknisen avun tai välityspalvelun suoraan tai välilliseen antamiseen, joka liittyy liitteessä II lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan taikka niiden tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön; tai

c)

seuraavien tahojen liitteessä II lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntämiseen suoraan tai välillisesti luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tässä tarkoitetuilla alueilla tai tässä tarkoitetuilla alueilla käytettäväksi:

julkisyhteisöt tai sellaiset oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka saavat julkista rahoitusta unionilta tai jäsenvaltioilta, sillä edellytyksellä, että tällaiset tavarat, teknologia, palvelut ja apu ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin tässä tarkoitetuilla alueilla;

unionin pilariarvioinnin piiriin kuuluvat järjestöt ja virastot, joiden kanssa unioni on allekirjoittanut rahoitusta koskevan puitekumppanuussopimuksen, jonka perusteella kyseiset järjestöt ja virastot toimivat unionin humanitaarisina kumppaneina, sillä edellytyksellä, että tällaiset tavarat, teknologia, palvelut ja apu ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin tässä tarkoitetuilla alueilla;

järjestöt ja virastot, joille unioni on myöntänyt humanitaarisen kumppanuuden todistuksen tai jotka jäsenvaltio on sertifioinut tai tunnustanut kansallisten menettelyjen mukaisesti, sillä edellytyksellä, että tällaiset tavarat, teknologia, palvelut ja apu ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin tässä tarkoitetuilla alueilla; tai

jäsenvaltioiden erityisvirastot, sillä edellytyksellä, että tällaiset tavarat, teknologia, palvelut ja apu ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin tässä tarkoitetuilla alueilla.

2.   Poiketen siitä, mitä 4 artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat muissa kuin tämän artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa antaa tarkoituksenmukaisiksi katsomillaan yleisillä ja erityisillä ehdoilla erityis- tai yleislupia

a)

liitteessä II lueteltujen tavaroiden tai teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;

b)

sellaisen teknisen avun tai välityspalvelun suoraan tai välilliseen tarjoamiseen, joka liittyy liitteessä II lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan taikka niiden tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön; tai

c)

liitteessä II lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntämiseen suoraan tai välillisesti

luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tässä tarkoitetuilla alueilla taikka tässä tarkoitetuilla alueilla käytettäväksi, sillä edellytyksellä, että tällaiset tavarat, teknologia, palvelut ja apu ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin tässä tarkoitetuilla alueilla.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 2 kohdan nojalla annetuista luvista kahden viikon kuluessa niiden antamisesta.

4.   Mikään tässä artiklassa ei vaikuta neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (*1)noudattamiseen.

5 a artikla

1.   Edellä 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjä kieltoja ei tavaroiden ja teknologian alkuperästä riippumatta sovelleta seuraavien tahojen tässä tarkoitetuilla alueilla olevaan infrastruktuuriin suoraan liittyvän teknisen avun taikka välitys-, rakennus- tai insinööripalvelujen tarjoamiseen liitteen II perusteella määritellyillä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla aloilla:

a)

julkisyhteisöt tai sellaiset oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka saavat julkista rahoitusta unionilta tai jäsenvaltioilta, sillä edellytyksellä, että tällainen apu ja palvelut ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin tässä tarkoitetuilla alueilla;

b)

unionin pilariarvioinnin piiriin kuuluvat järjestöt ja virastot, joiden kanssa unioni on allekirjoittanut rahoitusta koskevan puitekumppanuussopimuksen, jonka perusteella kyseiset järjestöt ja virastot toimivat unionin humanitaarisina kumppaneina, edellyttäen, että tällainen apu ja palvelut ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin tässä tarkoitetuilla alueilla;

c)

järjestöt ja virastot, joille unioni on antanut humanitaarisen kumppanuuden todistuksen tai jotka jäsenvaltio on sertifioinut tai tunnustanut kansallisten menettelyjen mukaisesti, sillä edellytyksellä, että tällainen apu ja palvelut ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin tässä tarkoitetuilla alueilla; tai

d)

jäsenvaltioiden erityisvirastot, sillä edellytyksellä, että tällainen apu ja palvelut ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin tässä tarkoitetuilla alueilla.

2.   Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, muissa kuin tämän artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa yleisin ja erityisin ehdoin tavaroiden ja teknologian alkuperästä riippumatta antaa erityis- tai yleislupia tässä tarkoitettujen alueiden infrastruktuuriin suoraan liittyvän teknisen avun tai välitys-, rakennus- tai insinööripalvelujen tarjoamiseen liitteen II perusteella määritellyillä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla aloilla, sillä edellytyksellä, että tällainen apu ja palvelut ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin tässä tarkoitetuilla alueilla.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 2 kohdan nojalla annetuista luvista kahden viikon kuluessa niiden antamisesta.

4.   Mikään tässä artiklassa ei vaikuta asetuksen (EU) N:o 269/2014 noudattamiseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  EUVL L 116, 13.4.2022.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2022/263, annettu 23 päivänä helmikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, tunnustamisen ja Venäjän asevoimien siirtymistä kyseisille alueille koskevan määräyksen johdosta (EUVL L 42 I, 23.2.2022, s. 77).

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2022/266, annettu 23 päivänä helmikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä vastauksena Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, itsenäisyyden tunnustamiseen ja määräykseen Venäjän asevoimien lähettämisestä kyseisille alueille (EUVL L 42 I, 23.2.2022, s. 109).


PÄÄTÖKSET

13.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 116/6


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/627,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP (1).

(2)

Venäjän federaation presidentti allekirjoitti 21 päivänä helmikuuta 2022 asetuksen, jossa tunnustetaan Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, ”itsenäisyys ja suvereniteetti”, ja määräsi Venäjän asevoimien lähettämisestä kyseisille alueille.

(3)

Venäjän federaation presidentti ilmoitti 24 päivänä helmikuuta 2022 sotilaallisesta operaatiosta Ukrainassa, ja Venäjän asevoimat aloittivat hyökkäyksen Ukrainaa vastaan.

(4)

Näillä laittomilla sotilaallisilla toimillaan Venäjä loukkaa räikeästi Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja rikkoo karkeasti kansainvälistä oikeutta ja Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteita.

(5)

Ottaen huomioon humanitaarisen kriisin, joka johtuu Venäjän federaation asevoimien provosoimattomasta hyökkäyksestä Ukrainaa vastaan, neuvosto katsoo, että kansainvälistä humanitaarista oikeutta noudattaen puolueettomien humanitaaristen toimijoiden olisi jatkettava Ukrainassa humanitaarisiin periaatteisiin nojaavia toimia Ukrainan siviiliväestön humanitaarisiin tarpeisiin vastaamiseksi.

(6)

Sen vuoksi neuvosto katsoo, että tietyt Unionin humanitaarisina kumppaneina toimivat organisaatiot ja virastot olisi vapautettava kiellosta asettaa varoja tai taloudellisia resursseja luetteloon merkittyjen henkilöiden, yhteisöjen ja yhteisöjen saataville yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin Ukrainassa.

(7)

Lisäksi neuvosto katsoo, että olisi otettava käyttöön yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin Ukrainassa tarkoitettu poikkeusmekanismi, jota sovelletaan luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttämiseen ja rajoituksiin, jotka koskevat varojen tai taloudellisten resurssien asettamista kyseisten henkilöiden ja yhteisöjen saataville.

(8)

Päätös 2014/145/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään päätöksen 2014/145/YUTP 2 artiklaan kohdat seuraavasti:

”11.   Edellä 2 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta unionin pilariarvioinnin piiriin kuuluviin järjestöihin ja virastoihin, joiden kanssa unioni on allekirjoittanut rahoitusta koskevan puitekumppanuussopimuksen, jonka perusteella kyseiset järjestöt ja virastot toimivat unionin humanitaarisina kumppaneina, edellyttäen, että 2 kohdassa tarkoitettuvarojen tai taloudellisten resurssien tarjoaminen on tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin Ukrainassa.

12.   Muissa kuin 2 kohdan piiriin kuuluvissa tapauksissa ja poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat asianmukaisiksi katsominsa yleisin tai erityisin ehdoin antaa yleisiä tai erityisiä lupia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville edellyttäen, että tällaisia varoja tai taloudellisia resursseja tarvitaan yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin Ukrainassa.

Jos toimivaltainen viranomainen ei anna kielteistä päätöstä, esitä tietopyyntöä tai lisäaikaa koskevaa ilmoitusta viiden työpäivän kuluessa lupapyynnön vastaanottamispäivästä, lupa katsotaan myönnetyksi.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16).


13.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 116/8


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/628,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä vastauksena Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, itsenäisyyden tunnustamiseen ja määräykseen Venäjän asevoimien lähettämisestä kyseisille alueille annetun päätöksen (YUTP) 2022/266 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä helmikuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/266 (1).

(2)

Venäjän federaation presidentti ilmoitti 24 päivänä helmikuuta 2022 sotilaallisesta operaatiosta Ukrainassa, ja Venäjän asevoimat aloittivat hyökkäyksen Ukrainaa vastaan.

(3)

Näillä laittomilla sotilaallisilla toimillaan Venäjä rikkoo räikeästi Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä kansainvälistä oikeutta ja Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteita.

(4)

Venäjän federaation asevoimien ilman edeltävää provokaatiota toteuttamasta hyökkäyksestä Ukrainaan seuranneen humanitaarisen kriisin vuoksi neuvosto katsoo, että kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti puolueettomien humanitaaristen toimijoiden periaatteellisia humanitaarisia toimia Ukrainan siviiliväestön humanitaarisiin tarpeisiin vastaamiseksi olisi jatkettava Ukrainassa, mukaan lukien Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia.

(5)

Neuvosto katsoo sen vuoksi, että tietyt selkeästi määritellyt elinten, henkilöiden, yhteisöjen, järjestöjen ja virastojen ryhmät olisi vapautettava rajoituksista, jotka koskevat tietyillä aloilla käytettävien tavaroiden ja teknologian kauppaa, tiettyjen kyseisiin tavaroihin ja teknologiaan liittyvien palvelujen ja avun tarjoamista sekä infrastruktuuriin liittyvien palvelujen tarjoamista tietyillä aloilla, kun se on tarpeen yksinomaan humanitaarisia tarkoituksia varten Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia.

(6)

Lisäksi ja samaa tarkoitusta varten neuvosto katsoo myös, että edellä mainitun vapautuksen ulkopuolelle jäävää humanitaarista toimintaa varten olisi otettava käyttöön poikkeusmekanismi.

(7)

Päätös (YUTP) 2022/266 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös (YUTP) 2022/266 seuraavasti:

1)

lisätään 6 artiklaan kohdat seuraavasti:

”2a.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta

a)

julkisyhteisöihin tai sellaisiin oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin, jotka saavat julkista rahoitusta unionilta tai jäsenvaltioilta, edellyttäen, että 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tavarat, teknologia, palvelut ja apu ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia;

b)

unionin pilariarvioinnin piiriin kuuluviin järjestöihin ja virastoihin, joiden kanssa unioni on allekirjoittanut rahoitusta koskevan puitekumppanuussopimuksen, jonka perusteella kyseiset järjestöt ja virastot toimivat unionin humanitaarisina kumppaneina, edellyttäen, että 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tavarat, teknologia, palvelut ja apu ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia;

c)

järjestöihin ja virastoihin, joille unioni on myöntänyt humanitaarisen kumppanuuden todistuksen tai jotka jäsenvaltio on sertifioinut tai tunnustanut kansallisten menettelyjen mukaisesti, sillä edellytyksellä, että 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tavarat, teknologia, palvelut ja apu ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia; tai

d)

jäsenvaltioiden erityisvirastoihin, sillä edellytyksellä, että 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tavarat, teknologia, palvelut ja apu ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia.

2b.   Muissa kuin 2a kohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa ja poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa yleisin ja erityisin ehdoin antaa erityis- tai yleislupia 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden tai teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin sekä 2 kohdassa tarkoitettujen palvelujen ja avun tarjoamiseen todettuaan, että tällaiset tavarat, teknologia, palvelut ja apu ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista kahden viikon kuluessa niiden antamisesta.”;

2)

lisätään 7 artiklaan kohdat seuraavasti:

”1a.   Edellä 1 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta

a)

julkisyhteisöihin tai sellaisiin oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin, jotka saavat julkista rahoitusta unionilta tai jäsenvaltioilta, sillä edellytyksellä, että 1 kohdassa tarkoitettu apu ja palvelut ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia;

b)

unionin pilariarvioinnin piiriin kuuluviin järjestöihin ja virastoihin, joiden kanssa unioni on allekirjoittanut rahoitusta koskevan puitekumppanuussopimuksen, jonka perusteella kyseiset järjestöt ja virastot toimivat unionin humanitaarisina kumppaneina, sillä edellytyksellä, että 1 kohdassa tarkoitettu apu ja palvelut ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia;

c)

järjestöihin ja virastoihin, joille unioni on antanut humanitaarisen kumppanuuden todistuksen tai jotka jäsenvaltio on sertifioinut tai tunnustanut kansallisten menettelyjen mukaisesti, sillä edellytyksellä, että 1 kohdassa tarkoitettu apu ja palvelut ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia; tai

d)

jäsenvaltioiden erityisvirastoihin, sillä edellytyksellä, että 1 kohdassa tarkoitettu apu ja palvelut ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia.

1b.   Muissa kuin 1a kohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa ja poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa yleisin ja erityisin ehdoin antaa yleis- tai erityislupia 1 kohdassa tarkoitettujen avun ja palvelujen tarjoamiseen todettuaan, että tällainen apu ja tällaiset palvelut ovat tarpeen yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista kahden viikon kuluessa niiden antamisesta.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2022/266, annettu 23 päivänä helmikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä vastauksena Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, itsenäisyyden tunnustamiseen ja määräykseen Venäjän asevoimien lähettämisestä kyseisille alueille (EUVL L 42 I, 23.2.2022, s. 109).