ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 115

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
13. huhtikuu 2022


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/612, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2022, verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella, (uudelleenlaadittu) ( 1 )

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/613, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2022, asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse REACT-EU-määrärahoista myönnettävien ennakkomaksujen korottamisesta ja yksikkökustannuksen vahvistamisesta

38

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja Itä-Timorin demokraattisen tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen voimaantulosta

42

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/614, annettu 11 päivänä helmikuuta 2022, Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

43

 

 

Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamista koskeva kirjeenvaihtona tehty Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välinen Sopimus

45

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2022/615, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2022, asetuksen (EU, Euratom) N:o 609/2014 muuttamisesta ennustettavuuden lisäämiseksi jäsenvaltioiden kannalta ja riitojenratkaisumenettelyjen selkeyttämiseksi perinteisten ja ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisen yhteydessä

51

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/616, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2022, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (Carne de Ávila (SMM))

59

 

*

Komission asetus (EU) 2022/617, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2022, asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta kalassa ja suolassa olevan elohopean enimmäismäärien osalta ( 1 )

60

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/618, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2022, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1533 ranskankielisen toisinnon oikaisemisesta ( 1 )

64

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/619, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2022, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan trikloori-isosyanuurihapon tuonnissa annettuun täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/2230 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun päättämisestä kolmen kiinalaisen vientiä harjoittavan tuottajan osalta, kyseisten tuottajien tuontiin sovellettavan tullin ottamisesta käyttöön ja tämän tuonnin kirjaamisvelvoitteen päättämisestä

66

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/620, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2022, alueiden komitean yhden jäsenen, jota Saksan liittotasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

73

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/621, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2022, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/436 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY tueksi laadituista sekoitussäiliöautoja, nostureita ja muita koneita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista ( 1 )

75

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/622, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2022, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1326 muuttamisesta sähköenergian mittauslaitteiden ja kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen vikavirtasuojakytkinten sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien yhdenmukaistettujen standardien osalta ( 1 )

85

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/623, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2022, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 2454)  ( 1 )

90

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/624, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2022, Venäjältä peräisin olevien tiettyjen raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistettujen kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden osittaisen välivaiheen tarkastelun päättämisestä

185

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2021/2268, annettu 6 päivänä syyskuuta 2021, komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/653 vahvistettujen teknisten sääntelystandardien muuttamisesta useita sijoitusvaihtoehtoja sisältävien vähittäismarkkinoille tarkoitettujen paketoitujen ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden (PRIIP-tuotteet) tuottonäkymien perustana olevan menetelmän ja esitystavan, kulujen esittämisen ja yleisten kuluindikaattoreiden laskentamenetelmän ja aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä koskevien tietojen esittämisen ja sisällön osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 32 artiklassa tarkoitettujen rahasto-osuuksia tarjoavien PRIIP-tuotteiden kehittäjiin sovellettavan siirtymäjärjestelyn yhdenmukaistamisesta kyseisessä artiklassa vahvistetun pidennetyn siirtymäjärjestelyn kanssa ( EUVL L 455 I, 20.12.2021 )

187

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/27/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, neuvoston direktiivien 92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY ja 98/24/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008 ( EUVL L 65, 5.3.2014 )

230

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2016/635, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 2870/2000 liitteen muuttamisesta tislattujen alkoholijuomien analysoinnissa sovellettavien tiettyjen vertailumenetelmien osalta ( EUVL L 108, 23.4.2016 )

231

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/627, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2019, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan suorittamista koskevista yhdenmukaisista käytännön järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti ja komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta virallisen valvonnan osalta ( EUVL L 131, 17.5.2019 )

232

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/963, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 ja (EU) 2019/6 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse hevoseläinten tunnistuksesta ja rekisteröinnistä sekä tällaisten eläinten tunnistusasiakirjojen mallien vahvistamisesta ( EUVL L 213, 16.6.2021 )

233

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

13.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/612,

annettu 6 päivänä huhtikuuta 2022,

verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella

(uudelleenlaadittu)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 531/2012 (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (4). Koska siihen on määrä tehdä uusia muutoksia, mainittu asetus olisi selkeyden vuoksi uudelleenlaadittava.

(2)

Asetusta (EU) N:o 531/2012 on muutettu erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2120 (5), jossa vaadittiin poistamaan verkkovierailujen vähittäistason lisämaksut unionissa 15 päivästä kesäkuuta 2017 alkaen edellyttäen, että verkkovierailupalveluja käytetään kohtuullisesti ja että on mahdollista soveltaa verkkovierailujen vähittäistason lisämaksujen poistamisen kestävyyteen liittyvää poikkeusmekanismia; tästä verkkovierailujen vähittäistason lisämaksujen poistamisesta käytetään myös nimitystä ”roam-like-at-home”, jäljempänä ’RLAH’. Lisäksi komissio teki asetuksen (EU) N:o 531/2012 19 artiklan mukaisesti verkkovierailujen tukkumarkkinoiden uudelleentarkastelun arvioidakseen, mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta verkkovierailujen vähittäistason lisämaksut voitaisiin poistaa. Tämän uudelleentarkastelun jälkeen annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/920 (6), jonka tarkoituksena oli säännellä verkkovierailupalvelujen kansallisia tukkumarkkinoita, jotta verkkovierailujen vähittäistason lisämaksut voitaisiin poistaa 15 päivään kesäkuuta 2017 mennessä vääristämättä kotimaisia tai vierailuverkon markkinoita.

(3)

Komissio julkaisi 29 päivänä marraskuuta 2019 ensimmäisen kattavan katsauksen verkkovierailumarkkinoihin, jäljempänä ’komission kertomus’, jonka mukaan matkailijat kaikkialla unionissa ovat hyötyneet merkittävästi verkkovierailujen vähittäistason lisämaksujen poistamisesta. Matkaviestinpalvelujen, toisin sanoen säänneltyjen verkkovierailuäänipuhelupalvelujen, -tekstiviestipalvelujen tai -datapalvelujen, käyttö unionissa matkustettaessa on lisääntynyt nopeasti ja massiivisesti, mikä osoittaa unionin verkkovierailusääntöjen vaikutuksen. Komission kertomuksen päätelmänä oli, että vaikka sekä vähittäis- että tukkutason verkkovierailumarkkinoilla on havaittavissa joitakin merkkejä kilpailudynamiikasta, taustalla olevat kilpailun perusedellytykset eivät ole muuttuneet eivätkä todennäköisesti muutu lähitulevaisuudessakaan. Vähittäis- ja tukkumarkkinoiden sääntely on siis edelleen tarpeen, eikä sitä pitäisi lopettaa. Erityisesti komission kertomuksessa havaittiin, että tukkutasolla hintakattojen jyrkkä lasku on osaltaan edelleen alentanut verkkovierailujen tukkuhintoja, mikä on hyödyttänyt verkkovierailuliikennettä nettomääräisesti lähettäviä operaattoreita eli operaattoreita, joiden asiakaskunta kuluttaa enemmän matkaviestinpalveluja muissa jäsenvaltioissa toimivien kumppanioperaattoreiden verkoissa kuin mitä kumppanioperaattoreiden asiakaskunta kuluttaa lähettävän operaattorin verkossa.

Komission kertomuksessa otettiin huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) suositus, jonka mukaan verkkovierailupalvelujen tukkuhintakattoja olisi laskettava edelleen. Komissio myös analysoi ja dokumentoi tarvetta edelleen laskea verkkovierailupalvelujen tukkuhintakattoja sekä arvioi, millä alennuksen tasolla vierailuverkon operaattorit pystyvät kattamaan tukkutason verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta aiheutuvat kustannukset. Komission kertomuksessa viitattiin asetuksen (EU) N:o 531/2012 vaatimukseen, jonka mukaan verkkovierailuasiakkailla on oltava muissa jäsenvaltioissa käytössään samat palvelut samaan hintaan edellyttäen, että kyseiset palvelut voidaan toimittaa vierailuverkossa. Komission kertomuksessa pantiin merkille, että aivan hiljattain on ilmaantunut uusia tapoja käydä kauppaa tukkutason verkkovierailuliikenteellä, esimerkiksi verkossa toimivilla kauppapaikoilla, jotka saattavat edistää kilpailua verkkovierailujen tukkumarkkinoilla ja helpottaa operaattoreiden välisiä neuvotteluja. Kertomuksessa todettiin vielä, että verkkovierailudatapalvelujen myyminen erikseen ei ole yleistynyt markkinoilla.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 531/2012 voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2022, ja tämän asetuksen tarkoituksena on uudelleenlaatia se ja ottaa samalla käyttöön uusia toimenpiteitä, joilla lisätään avoimuutta, muun muassa avoimuutta lisäarvopalvelujen käytöstä verkkovierailun aikana ja verkkovierailupalvelujen käytöstä muissa kuin maanpäällisissä yleisissä matkaviestinverkoissa, sekä varmistaa todellinen RLAH-kokemus siltä osin kuin on kyse palvelun laadusta ja mahdollisuudesta tavoittaa hätäpalvelut verkkovierailun aikana. Tämä asetus on voimassa kymmenen vuotta vuoteen 2032 saakka, jotta voidaan luoda varmuutta markkinoille ja pitää sääntelytaakka mahdollisimman kevyenä. Tässä asetuksessa otetaan käyttöön vaatimus, jonka mukaan komissio suorittaa uudelleentarkastelut ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomukset vuosina 2025 ja 2029 sekä sen jälkeen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen tämän asetuksen muuttamisesta, jos markkinoiden kehitys sitä edellyttää. Markkinoiden nopean kehityksen ja uusien teknologioiden nopean käyttöönoton vuoksi komission olisi erityisesti arvioitava, onko tämän asetuksen muuttamisesta asianmukaista antaa lainsäädäntöehdotus, sen antaessa ensimmäisen kertomuksensa vuonna 2025.

(5)

Kansalliset sääntelyviranomaiset tai muut toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat alueellaan yleensä asuvien matkaviestinasiakkaiden etujen turvaamisesta ja edistämisestä, eivät pysty valvomaan niiden muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien vierailuverkon operaattoreiden toimintatapoja, joista kyseiset asiakkaat ovat riippuvaisia käyttäessään kansainvälisiä verkkovierailupalveluja. Tämä valvontamahdollisuuden puute saattaa heikentää jäsenvaltioiden toteuttamien sellaisten toimenpiteiden tehokkuutta, jotka perustuvat niillä yhä olevaan toimivaltaan antaa kuluttajansuojasäännöksiä.

(6)

Matkaviestinnän markkinat ovat edelleen hajanaiset unionissa, eikä yksikään matkaviestinverkko kata kaikkia jäsenvaltioita. Voidakseen tarjota matkaviestinpalveluja muissa jäsenvaltioissa matkustaville kotimaisille asiakkailleen verkkovierailuoperaattorit ostavat tukkutason verkkovierailupalveluja vierailujäsenvaltioiden operaattoreilta tai vaihtavat tukkutason verkkovierailupalveluja näiden kanssa.

(7)

Televiestinnän sisämarkkinoita ei voida pitää toteutuneina niin kauan, kuin kotimaisten hintojen ja verkkovierailuhintojen välillä on eroja. Kotimaisten maksujen ja verkkovierailumaksujen väliset erot olisikin poistettava, jotta voidaan luoda matkaviestinpalvelujen sisämarkkinat.

(8)

Olisi noudatettava yhteistä yhdenmukaistettua lähestymistapaa, jotta voidaan varmistaa, että maanpäällisten yleisten matkaviestinverkkojen käyttäjät eivät unionin alueella matkustaessaan joudu maksamaan unionin laajuisista verkkovierailupalveluista kohtuuttomia hintoja, ja siten tehostaa verkkovierailuoperaattoreiden välistä kilpailua verkkovierailupalveluissa, saavuttaa kuluttajansuojan korkea taso ja säilyttää sekä innovointikannustimet että kuluttajien valintamahdollisuudet. Näiden palvelujen valtioiden rajat ylittävän luonteen vuoksi tarvitaan tällaista yhteistä lähestymistapaa varmistamaan, että verkkovierailuoperaattoreiden toiminnalle on yhteinen ja johdonmukainen sääntelykehys, joka perustuu objektiivisesti määritettyihin kriteereihin.

(9)

Internetyhteyden mahdollistavien mobiililaitteiden laajamittaisen käytön vuoksi verkkovierailudatapalveluilla on erittäin suuri taloudellinen merkitys. Tämä on tärkeää niin sovellusten ja sisällön käyttäjien kuin tarjoajienkin kannalta. Näiden markkinoiden kehittämisen edistämiseksi tiedonsiirtomaksut eivät saisi haitata kasvua, erityisesti kun otetaan huomioon, että seuraavan sukupolven nopeiden verkkojen ja palvelujen kehityksen ja käyttöönoton odotetaan kiihtyvän tasaisesti.

(10)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 2002/19/EY (7), 2002/20/EY (8), 2002/21/EY (9), 2002/22/EY (10) ja 2002/58/EY (11) pyrittiin luomaan unionin alueelle sähköisen viestinnän sisämarkkinat ja varmistamaan kuluttajansuojan korkea taso tehostamalla kilpailua. Direktiiviä 2002/58/EY lukuun ottamatta mainitut direktiivit kumottiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2018/1972 (12)

Direktiivillä (EU) 2018/1972 pyritään edistämään erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin tehtäviä investointeja ja tällaisten verkkojen käyttöönottoa unionissa sekä vahvistamaan uudet mobiiliyhteyksien ja 5G-palvelujen taajuuksia koskevat säännöt. Direktiivissä (EU) 2018/1972 säädetään myös, että kansallisten sääntelyviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten sekä BERECin, komission ja jäsenvaltioiden on pyrittävä muun muassa sisämarkkinoiden kehittämistä ja unionin kansalaisten etujen edistämistä koskeviin tavoitteisiin. Direktiivillä varmistetaan muun muassa, että kaikilla loppukäyttäjillä on mahdollisuus saada kohtuuhintaisia viestintäpalveluja, mukaan lukien internetyhteys. Se parantaa kuluttajansuojaa ja käyttäjien turvallisuutta ja helpottaa sääntelytoimien toteuttamista.

(11)

Verkkovierailujen vähittäis- ja tukkumarkkinoihin liittyy ainutlaatuisia piirteitä, joiden vuoksi on perusteltua toteuttaa poikkeuksellisia toimenpiteitä, jotka ovat laajakantoisempia kuin direktiivin (EU) 2018/1972 mukaisesti muuten käytettävissä olevat mekanismit.

(12)

Tämän asetuksen nojalla olisi voitava poiketa direktiivin (EU) 2018/1972 nojalla muuten sovellettavista säännöistä, toisin sanoen siitä, että palveluvalikoimien hinnat määritetään huomattavan markkinavoiman puuttuessa kaupallisella sopimuksella, jolloin voidaan asettaa täydentäviä sääntelyvelvoitteita, jotka heijastavat unionin laajuisten verkkovierailupalvelujen erityispiirteitä.

(13)

Jotta suojeltaisiin verkkovierailuasiakkaita säänneltyjen verkkovierailupalvelujen, toisin sanoen säänneltyjen verkkovierailuäänipuhelupalvelujen, -tekstiviestipalvelujen ja -datapalvelujen, vähittäishintojen nousulta, joka johtuu muiden valuuttojen kuin euron viitekurssin vaihteluista, jäsenvaltion, jonka rahayksikkö ei ole euro, olisi käytettävä useiden viitekurssien keskiarvoa tietyllä aikavälillä määrittääkseen suurimmat sovellettavat lisämaksut valuutassaan. Kun enimmäishintoja ei ole määritetty euroina, sovellettavat arvot olisi määritettävä asianmukaisena valuuttana soveltamalla Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jäljempänä ’virallinen lehti’, tässä asetuksessa määritettynä päivänä julkaistujen useiden viitekurssien keskiarvoa tietyllä aikavälillä. Jos määritettynä päivänä ei ole julkaistu viitekursseja, olisi sovellettava viitekursseja, jotka on julkaistu ensimmäisessä kyseisen päivän jälkeen julkaistussa virallisessa lehdessä, joka sisältää tällaisia viitekursseja. Jotta arvot muissa valuutoissa kuin euroina määritettäisiin yhdenmukaisesti sen säännön kanssa, jota sovelletaan EU:n sisäisessä viestinnässä asetuksen (EU) 2015/2120 mukaisesti, enimmäishinnat muissa valuutoissa kuin euroina olisi määritettävä soveltamalla niiden viitekurssien keskiarvoa, jotka Euroopan keskuspankki on julkaissut virallisessa lehdessä asianomaisen kalenterivuoden 15 päivänä tammikuuta, 15 päivänä helmikuuta ja 15 päivänä maaliskuuta. Vuodelle 2022 tällä tavoin laskettuja enimmäishintoja olisi sovellettava tämän asetuksen voimaantulopäivästä 15 päivään toukokuuta 2023.

(14)

Jotta verkkovierailupalvelujen markkinat voisivat kehittyä tehokkaammiksi, yhdennetymmiksi ja kilpailulle avoimemmiksi, ei saisi olla rajoituksia, jotka estävät yrityksiä neuvottelemasta tuloksekkaasti tukkutason käyttöoikeudesta verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi, myös laitteiden välisessä viestinnässä. Tällaisten tukkutason verkkovierailupalvelujen käyttöoikeusjärjestelyjä haittaavat esteet, jotka johtuvat eroista yritysten neuvotteluasemien vahvuudessa ja infrastruktuurin omistusosuuksissa, olisi poistettava. Tätä varten tukkutason verkkovierailusopimuksissa olisi noudatettava teknologianeutraaliuden periaatetta ja varmistettava, että kaikilla operaattoreilla on yhtäläiset ja oikeudenmukaiset mahdollisuudet käyttää kaikkia käytettävissä olevia verkkoja ja teknologioita, ja niissä olisi noudatettava periaatetta tällaisten sopimusten neuvottelemisesta vilpittömässä mielessä, jotta verkkovierailuoperaattorit voivat tarjota vähittäistason verkkovierailupalveluja, jotka vastaavat niiden kotimaassa tarjoamia palveluja. Tällä asetuksella ei aseteta verkkovierailuoperaattoreille velvoitetta tehdä tukkutason verkkovierailusopimuksia vain niiden operaattoreiden kanssa, joilla on kehittyneimmät verkot, jollei tässä asetuksessa säädettyjen vähittäistason palvelun laatua koskevien vaatimusten noudattamisesta muuta johdu. Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeutta pyytävien operaattoreiden olisi voitava vapaasti neuvotella tukkutason verkkovierailusopimuksensa omien kaupallisten tarpeidensa ja loppukäyttäjiensä edun mukaisesti. Niinpä verkkovierailuoperaattoreiden olisi seuraavan sukupolven matkaviestinverkkoihin ja -teknologioihin siirtyessään vähitellen varmistettava sellaiset verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeudet, joiden ansiosta vähittäistason verkkovierailupalveluja voidaan tarjota muissa jäsenvaltioissa vastaavin sopimusehdoin kuin kotijäsenvaltiossa, RLAH:n tavoitteiden mukaisesti. Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeutta koskevien BERECin suuntaviivojen mukaisesti verkkovierailuoperaattoreiden olisi tarjottava vähittäistason verkkovierailupalveluja, jotka vastaavat niiden kotimaassa tarjoamia matkaviestinpalveluja, kun kattavuus on laaja tai kun tällaisten seuraavan sukupolven matkaviestinverkkojen ja -teknologioiden käyttöoikeudesta vierailujäsenvaltiossa on kilpailevia tarjouksia.

Virtuaalisen matkaviestinverkon operaattorit ja matkaviestinpalvelujen jälleenmyyjät, joilla ei ole omaa verkkoinfrastruktuuria, tarjoavat tyypillisesti verkkovierailupalveluja, jotka perustuvat kaupallisiin tukkutason verkkovierailusopimuksiin niiden isäntämatkaviestinverkon operaattoreiden kanssa samassa jäsenvaltiossa. Kaupalliset neuvottelut eivät kuitenkaan välttämättä jätä virtuaalisen matkaviestinverkon operaattoreille ja jälleenmyyjille riittävästi liikkumavaraa edistää kilpailua alempien hintojen avulla. Vaihtoehtoisten, innovatiivisten ja unionin laajuisten verkkovierailupalvelujen kehittämistä ja tarjoamista asiakkaille voitaisiin helpottaa poistamalla nämä esteet ja tasapainottamalla virtuaalisen matkaviestinverkon operaattoreiden tai jälleenmyyjien ja matkaviestinverkon operaattoreiden välistä neuvotteluasemaa käyttöoikeutta koskevan velvoitteen ja tukkuhintakattojen avulla. Direktiivi (EU) 2018/1972 ei mahdollista sitä, että tämä ongelma ratkaistaisiin asettamalla velvoitteita sellaisille operaattoreille, joilla on huomattava markkinavoima.

(15)

Näin ollen olisi säädettävä velvoitteesta, jonka mukaan yleisten matkaviestinverkkojen tukkutason käyttöoikeutta koskevat kohtuulliset pyynnöt on täytettävä verkkovierailupalvelujen tarjoamista varten. Tällaisen käyttöoikeuden olisi vastattava käyttöoikeutta pyytävien tarpeita. Nykyaikaista teknologiaa edellyttävien palvelujen ja vähittäistason verkkovierailupalvelujen loppukäyttäjien olisi verkkovierailun aikana voitava saada saman laatuista palvelua kuin kotimaassa. Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeutta koskevalla velvoitteella olisi sen vuoksi varmistettava, että käyttöoikeuden pyytäjät voivat toisintaa kotimaassa tarjoamansa vähittäispalvelut, paitsi jos vierailuverkon operaattorit, joilta käyttöoikeutta on pyydetty, voivat osoittaa, ettei tämä ole teknisesti toteutettavissa. Parametrien, joiden mukaisesti vierailuverkon operaattori tarjoaa matkaviestinpalveluja omille kotimaisille asiakkailleen, katsotaan olevan teknisesti toteutettavissa. Jollei asiaankuuluvasta tukkutason verkkovierailusopimuksesta muuta johdu ja sanotun rajoittamatta tässä asetuksessa säädettyjä vähittäistason velvoitteita, vierailuverkon operaattorin olisi varmistettava, että sen verkossa vieraileviin verkkovierailuasiakkaisiin ei sovelleta vähemmän edullisia ehtoja kuin se tarjoaa kotimaisille asiakkailleen esimerkiksi palvelun laadun, kuten saatavilla olevan nopeuden, suhteen. Käyttöoikeus olisi evättävä vain objektiivisin kriteerein, jollaisia voivat olla tekninen toteutettavuus ja tarve ylläpitää verkon eheyttä.

Vierailuverkon operaattorin ei pitäisi evätä tai rajoittaa käyttöoikeutta kaupallisten näkökohtien perusteella tavalla, joka rajoittaa kilpailevien verkkovierailupalvelujen tarjoamista. Jos käyttöoikeus evätään, vahinkoa kärsineen osapuolen olisi voitava saattaa riita ratkaistavaksi tässä asetuksessa säädetyn menettelyn mukaisesti. Tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi verkkovierailupalvelujen tarjoamiseen myönnettävä tukkutason käyttöoikeus olisi myönnettävä tässä asetuksessa vahvistettujen, tukkutasolla sovellettavien sääntelyvelvoitteiden mukaisesti, ja siinä olisi otettava huomioon tällaisen käyttöoikeuden tarjoamiseen liittyvät eri kustannustekijät. Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuden johdonmukaisen sääntelyn olisi autettava välttämään vääristymät jäsenvaltioiden välillä. BERECin olisi komission kanssa koordinoiden ja yhteistyössä asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa annettava suuntaviivat, jotka koskevat tukkutason käyttöoikeutta verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi.

(16)

Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeutta koskevan velvoitteen olisi katettava suorien tukkutason verkkovierailupalvelujen tarjoaminen ja verkkovierailupalvelujen tarjoaminen tukkutasolla kolmansien osapuolten harjoittamaa jälleenmyyntiä varten. Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeutta koskevan velvoitteen olisi katettava myös matkaviestinverkon operaattorin velvoite antaa virtuaalisen matkaviestinverkon operaattoreille ja jälleenmyyjille mahdollisuus ostaa säänneltyjä tukkutason verkkovierailupalveluja tukkutason yhteenliittymiltä, jotka muodostavat keskitetyn yhteyspisteen ja standardoidun järjestelmän verkkovierailusopimuksia varten koko unionissa. Jotta voitaisiin varmistaa, että operaattorit antavat verkkovierailuoperaattoreille käyttöoikeuden kaikkiin suoran verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuden ja verkkovierailujen tukkutason jälleenmyynnin käyttöoikeuden edellyttämiin toimintoihin kohtuullisen ajan kuluessa, olisi julkaistava viitetarjous, joka sisältää vakioehdot suoralle verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeudelle ja verkkovierailujen tukkutason jälleenmyynnin käyttöoikeudelle. Viitetarjouksen julkaiseminen ei saisi estää käyttöoikeuden pyytäjien ja käyttöoikeuden myöntäjien välisiä kaupallisia neuvotteluja lopullisen tukkusopimuksen hintatasosta tai tukkutason käyttöoikeuteen liittyvistä lisäpalveluista, joissa mennään pidemmälle kuin palveluissa, joita tarvitaan suoraa verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeutta ja verkkovierailujen tukkutason jälleenmyynnin käyttöoikeutta varten.

(17)

Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeutta koskevan velvoitteen olisi katettava kaikki osatekijät, joita verkkovierailupalvelujen tarjoaminen edellyttää, kuten verkkoelementit ja niihin liittyvät toiminnot; asiaan liittyvät ohjelmistot, mukaan lukien käyttötukijärjestelmät; ennakkotilauksia, palvelun toimittamista, tilauksia, ylläpito- ja korjauspyyntöjä ja laskutusta koskevat tietojärjestelmät tai tietokannat; numeronmuunto tai vastaavia toimintoja tarjoavat järjestelmät; sekä matkaviestinverkot ja virtuaaliverkkopalvelut.

(18)

Jos verkkovierailujen tukkutason jälleenmyynnin käyttöoikeuden pyytäjät pyytävät käyttöoikeutta tiettyihin toimintoihin tai palveluihin niiden toimintojen tai palvelujen lisäksi, joita tarvitaan vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi, matkaviestinverkon operaattorit voivat periä oikeudenmukaiset ja kohtuulliset maksut näistä toiminnoista tai palveluista. Näitä lisätoimintoja tai -palveluja voivat olla esimerkiksi lisäarvopalvelut, lisäohjelmistot ja -tietojärjestelmät tai laskutusjärjestelyt.

(19)

Direktiivin (EU) 2018/1972 109 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki loppukäyttäjät voivat tavoittaa hätäpalvelut maksutta hätäviesteillä sopivimpaan hätäkeskukseen. Kyseisessä direktiivissä myös velvoitetaan jäsenvaltiot varmistamaan, että hätäpalvelut ovat hätäviestien välityksellä vammaisten loppukäyttäjien saatavilla, myös heidän matkustaessaan unionin alueella, muiden loppukäyttäjien käyttömahdollisuuksia vastaavalla tavalla. Näihin käyttömahdollisuuksiin voisi kuulua reaaliaikainen tekstityspalvelu tai eri viestintämuotojen täydelliseen interaktiivisuuteen perustuvia palveluja, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2019/882 (13), tai muita kuin ääniviestintäpalveluja, kuten hätäsovellusten avulla toteutettavat tekstiviestit, pikaviestit tai videomuotoiset palvelut, taikka välityspalvelut, joita jäsenvaltiot ottavat käyttöön ottaen huomioon unionin lainsäädännössä asetetut vaatimukset sekä kansallisten hätäkeskusjärjestelmien valmiudet ja tekniset laitteet. Vammaisten verkkovierailuasiakkaiden saatavilla olevien hätäviestintäkeinojen toteutuksessa ja soittajan sijaintitietojen siirrossa olisi mahdollisimman pitkälle noudatettava eurooppalaisia standardeja tai eritelmiä. Komission ja jäsenvaltioiden olisi edistettävä tällaisten standardien käyttöä yhteistyössä eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden ja muiden asiaankuuluvien elinten kanssa.

Jäsenvaltioiden tehtävänä on määrittää, minkä tyyppinen hätäviestintä on teknisesti toteutettavissa, jotta verkkovierailuasiakkaiden mahdollisuus tavoittaa hätäpalvelut voidaan varmistaa. Sen varmistamiseksi, että verkkovierailuasiakkailla on mahdollisuus käyttää hätäviestintää direktiivin (EU) 2018/1972 109 artiklassa säädetyin edellytyksin, vierailuverkon operaattoreiden olisi sisällytettävä viitetarjoukseen tiedot siitä, minkä tyyppinen hätäviestintä vierailujäsenvaltiossa on käytössä ja teknisesti toteutettavissa verkkovierailuasiakkaiden käyttömahdollisuuksien varmistamiseksi kansallisten toimenpiteiden nojalla. Lisäksi tukkutason verkkovierailusopimuksiin olisi sisällyttävä tiedot teknisistä parametreista, joilla varmistetaan verkkovierailuasiakkaiden, myös vammaisten verkkovierailuasiakkaiden, mahdollisuus tavoittaa hätäpalvelut ja varmistetaan soittajan sijaintitietojen, myös mobiililaitteesta saatavien tietojen, siirtäminen sopivimpaan hätäkeskukseen vierailujäsenvaltiossa. Tällaisten tietojen avulla verkkovierailuoperaattorin olisi voitava tunnistaa ja tarjota hätäviestintä ja soittajan sijaintitietojen siirtäminen maksutta.

(20)

Viitetarjouksiin voidaan sisällyttää tiettyjä ehtoja, jotta matkaviestinverkon operaattorit voisivat estää pysyvän verkkovierailun tai verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuden poikkeavan tai vilpillisen käytön. Erityisesti siinä tapauksessa, että vierailuverkon operaattorilla on perusteltu syy katsoa, että merkittävä osuus verkkovierailuoperaattorin asiakkaista käyttää verkkovierailuja pysyvästi tai että verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeutta käytetään poikkeavasti tai vilpillisesti, sen olisi voitava vaatia verkkovierailuoperaattoria antamaan yhdistetyssä muodossa ja unionin ja kansallisia tietosuojavaatimuksia täysimääräisesti noudattaen tietoja, joiden avulla voidaan todeta, onko kyse verkkovierailuoperaattorin asiakkaiden merkittävän osuuden pysyvästä verkkovierailusta tai verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuden poikkeavasta tai vilpillisestä käytöstä, kuten tietoja niiden asiakkaiden osuudesta, joiden kotimaan kulutus on äärimmäisen vähäistä verrattuna verkkovierailupalvelujen kulutukseen. Lisäksi tukkutason verkkovierailusopimuksia olisi päätettävä pysyvän verkkovierailun tai verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuden poikkeavan tai vilpillisen käytön estämiseksi vain siinä tapauksessa, että tilannetta ei ole pystytty korjaamaan vähemmän tiukoilla toimenpiteillä. Tällaiseen sopimuksen päättämiseen olisi saatava vierailuverkon operaattorin kansalliselta sääntelyviranomaiselta ennakkolupa, jossa on otettu mahdollisimman tarkasti huomioon BERECin lausunto, jos sitä on kuultu.

Vähemmän tiukka toimenpide voisi olla esimerkiksi se, että vahvistetaan korkeammat tukkuhinnat, jotka eivät ylitä tässä asetuksessa säädettyjä tukkutason enimmäishintoja, määrille, jotka ylittävät sopimuksessa määritellyn kokonaismäärän. Tällaiset korkeammat tukkuhinnat olisi vahvistettava etukäteen tai siitä hetkestä alkaen, kun vierailuverkon operaattori on todennut ja ilmoittanut kotiverkon operaattorille, että objektiivisten kriteerien perusteella merkittävä osuus verkkovierailuoperaattorin asiakkaista käyttää verkkovierailupalveluja pysyvästi tai että verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeutta käytetään poikkeavasti tai vilpillisesti. Vähemmän tiukka toimenpide voisi olla myös se, että kotiverkon operaattori sitoutuu hyväksymään kohtuullisen käytön politiikan, jota sovelletaan sen asiakkaisiin tämän asetuksen nojalla hyväksyttävien täytäntöönpanosäädösten mukaisesti, tai tarkistamaan kyseistä politiikkaa tai että vierailuverkon operaattorin on mahdollista pyytää tukkutason verkkovierailusopimuksen tarkistamista. Avoimuuden varmistamiseksi kansallisen sääntelyviranomaisen olisi asetettava yleisön saataville tiedot hakemuksista, jotka koskevat tukkutason verkkovierailusopimusten päättämistä, jollei liikesalaisuuksien luottamuksellisuudesta muuta johdu.

(21)

Jotta verkkovierailupalvelujen markkinat voisivat kehittyä tehokkaammiksi, yhdennetymmiksi ja kilpailulle avoimemmiksi, operaattoreilla olisi vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoamiseen tarvittavista verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeudesta neuvotellessaan oltava mahdollisuus neuvotella innovatiivisia tukkutason hinnoittelujärjestelmiä, jotka eivät ole suoraan kytköksissä tosiasiallisesti kulutettuihin määriin, kuten kiinteämääräisiä maksuja, up front -ennakkositoumuksia tai kapasiteettipohjaisia tukkutason verkkovierailusopimuksia, taikka hinnoittelujärjestelmiä, joissa otetaan huomioon kysynnän vaihtelut vuoden aikana. Jollei tähän asetukseen sisältyvistä pysyvää verkkovierailua koskevista rajoituksista muuta johdu, laitteiden välistä viestintää eli palveluja, joissa dataa ja tietoa siirretään automaattisesti laitteiden tai ohjelmistoihin perustuvien sovellusten välillä joko kokonaan tai osittain ilman ihmiskäyttäjien toimia, ei ole suljettu tämän asetuksen tai tässä asetuksessa säädettyjen asiaankuuluvien verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeutta koskevien velvoitteiden soveltamisalan ulkopuolelle, mukaan lukien säännökset verkkovierailupalvelujen kohtuullisesta käytöstä ja matkaviestinverkon operaattoreiden mahdollisuudesta sisällyttää viitetarjouksiinsa ehtoja, joilla estetään säänneltyjen verkkovierailupalvelujen pysyvä käyttö tai verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuden poikkeava tai vilpillinen käyttö.

Pysyvää verkkovierailua käsitellään kuitenkin kaupallisissa neuvotteluissa, ja kaksi verkkovierailukumppania voi sopia siitä tukkutason verkkovierailusopimuksessa. Jotta laitteiden välisen viestinnän markkinat voisivat kehittyä tehokkaammiksi ja kilpailulle avoimemmiksi, on odotettavissa, että matkaviestinverkon operaattorit vastaavat yhä enemmän kaikkiin kohtuullisiin tukkutason verkkovierailusopimuksia koskeviin pyyntöihin ja hyväksyvät ne kohtuullisin ehdoin ja nimenomaisesti sallivat pysyvän verkkovierailun laitteiden välisessä viestinnässä. Niiden olisi voitava tehdä joustavia tukkutason verkkovierailusopimuksia, jotka mahdollistavat tukkutason verkkovierailupalvelut, ja soveltaa hintajärjestelmiä, jotka eivät perustu kulutetun datan määrään vaan vaihtoehtoisiin järjestelmiin, esimerkiksi verkkoon liitettyjen laitteiden lukumäärään kuukaudessa. Tässä yhteydessä osapuolten olisi rajat ylittävissä riidoissa voitava käyttää direktiivin (EU) 2018/1972 27 artiklassa säädettyä riitojenratkaisumenettelyä. Neuvotteluosapuolilla olisi oltava mahdollisuus sopia, että ne eivät sovella säänneltyjä verkkovierailupalvelujen tukkutason enimmäishintoja tukkutason verkkovierailusopimusten keston aikana. Se sulkisi pois mahdollisuuden, että jompikumpi osapuoli myöhemmin pyytää verkkovierailupalvelujen käyttömäärään perustuvien tässä asetuksessa säädettyjen tukkutason enimmäishintojen soveltamista tosiasialliseen kulutukseen. Tämä ei saisi vaikuttaa velvoitteisiin, jotka koskevat säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoamista. Komission kertomuksessa pannaan lisäksi merkille aivan äskettäinen kehitys, jossa tukkutason verkkovierailuliikenteellä käydään kauppaa uusilla tavoilla, esimerkiksi verkossa toimivilla kauppapaikoilla, jotka saattavat helpottaa operaattoreiden välisiä neuvotteluja. Samankaltaisten välineiden käyttö voisi osaltaan lisätä kilpailua verkkovierailujen tukkumarkkinoilla ja alentaa edelleen tosiasiallisesti laskutettuja tukkuhintoja.

(22)

Asetuksessa (EU) N:o 531/2012 säädetään, että operaattorit eivät saa estää loppukäyttäjiä käyttämästä vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin vierailuverkossa tarjoamia säänneltyjä verkkovierailudatapalveluja. Tämä rakenteellinen toimenpide, joka otettiin käyttöön verkkovierailudatapalvelujen erillistä myyntiä koskevalla velvoitteella, ei ole kuitenkaan enää toimiva RLAH:n käyttöönoton jälkeen. Tämä velvoite ei myöskään vaikuta enää merkitykselliseltä, koska sitä ei ole käytetty markkinoilla. Sen vuoksi säännöksiä, joissa operaattoreita vaaditaan tarjoamaan verkkovierailudatapalvelujen erillistä myyntiä vähittäistasolla, ei pitäisi enää soveltaa.

(23)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat kohtuullisen käytön politiikan soveltamista sekä menetelmiä, joilla arvioidaan kotimaisilla hinnoilla tapahtuvan vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoamisen kestävyyttä, ja hakemusta, joka verkkovierailuoperaattorin on tehtävä kyseistä arviointia varten. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (14) mukaisesti. Kyseisten täytäntöönpanotoimenpiteiden hyväksymiseen saakka olisi sovellettava edelleen komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/2286 (15).

(24)

Verkkovierailuasiakkaiden etujen suojaamiseksi olisi asetettava sääntelyvelvoitteita niin vähittäis- kuin tukkutasollakin, koska kokemus on osoittanut, että unionin laajuisten verkkovierailupalvelujen tukkuhintojen alennukset eivät välttämättä näy verkkovierailujen vähittäishintojen alentumisena, koska siihen ei ole kannustimia. Toisaalta toimet vähittäishintojen alentamiseksi ilman, että puututaan näiden palvelujen tarjontaan liittyvien tukkutason kustannusten tasoon, voisivat haitata verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa eivätkä johtaisi kilpailun lisääntymiseen.

(25)

Verkkovierailujen vähittäistason lisämaksujen poistaminen asetuksen (EU) 2015/2120 mukaisesti oli tarpeen digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi ja niiden toiminnan helpottamiseksi koko unionissa. Mainittu asetus ei kuitenkaan yksistään riittänyt varmistamaan verkkovierailumarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Tällä asetuksella olisi vaikutettava osaltaan siihen, että verkkovierailujen vähittäistason lisämaksujen poistaminen ei vaikuta kotimaisten markkinoiden hinnoittelumalleihin.

(26)

Asiaankuuluvan kotimaisen vähittäishinnan olisi oltava yhtä kuin kotimainen vähittäistason yksikköhinta. Kuitenkin tilanteissa, joissa ei ole olemassa erityisiä kotimaisia vähittäishintoja, joita voitaisiin käyttää säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen perusteena (esimerkiksi kun kyseessä ovat rajoittamattomat kotimaiset hinnoittelumallit, paketit tai kotimaan hinnastot, joihin ei sisälly dataa), kotimaisen vähittäishinnan olisi katsottava määräytyvän samalla laskutusperiaatteella, jota sovellettaisiin, jos asiakas käyttäisi kotimaan hinnoittelumallia asiakkaan omassa jäsenvaltiossa.

(27)

Verkkovierailuasiakkaiden olisi unionin alueella tapahtuvan verkkovierailun aikana voitava käyttää tilaamiaan vähittäispalveluja ja saada laadultaan saman tasoista palvelua kuin kotimaassaan. Tätä varten ja tässä asetuksessa säädettyjen tukkutason käyttöoikeutta koskevien velvoitteiden mukaisesti verkkovierailuoperaattoreiden ja matkaviestinverkon operaattoreiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että säänneltyjä vähittäistason verkkovierailupalveluja tarjotaan samoin ehdoin kuin jos tällaisia palveluja kulutettaisiin kotimaassa. Esimerkiksi, jos vierailuverkon suurin saatavilla oleva tiedonsiirtonopeus on yhtä suuri tai suurempi kuin verkkovierailuoperaattorin kotimaassa tarjoama suurin saatavilla oleva nopeus, verkkovierailuoperaattorin ei pitäisi tarjota pienempää nopeutta kuin kotimaassa tarjottava suurin saatavilla oleva nopeus. Jos vierailuverkon suurin saatavilla oleva tiedonsiirtonopeus on pienempi kuin verkkovierailuoperaattorin kotimaassa tarjoama suurin saatavilla oleva nopeus, verkkovierailuoperaattorin ei pitäisi tarjota pienempää nopeutta kuin kyseinen vierailuverkon suurin saatavilla oleva nopeus. Jos vierailuverkossa voi käyttää uudempaa verkkosukupolvea tai -teknologiaa, verkkovierailuoperaattorin ei pitäisi rajoittaa verkkovierailupalvelua kotimaassa tarjottavaa vanhempaan verkkosukupolveen tai -teknologiaan. Lisäksi, erityisesti seuraavan sukupolven matkaviestinverkkoihin ja -teknologioihin siirryttäessä, jos verkkovierailuoperaattori ja vierailuverkon operaattori eivät ole vertailukelpoisella tasolla kyseisten verkkojen ja teknologioiden toteutuksessa, verkkovierailuoperaattori voi tarjota säänneltyä vähittäistason verkkovierailupalvelua käytössä olevalla matkaviestinteknologialla. Kaupalliset näkökohdat, joiden tuloksena säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen laatu heikkenee, kuten kaistanleveyden pienentäminen verkkovierailuliikenteen määrän vähentämiseksi, olisi kiellettävä. Operaattoreiden olisi toteutettava kohtuulliset toimenpiteet minimoidakseen mahdolliset aiheettomat viiveet siirtymisissä matkaviestinverkkojen välillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin (EU) 2018/1972 28 artiklan soveltamista. Kansalliset hallinnot ja operaattorit voivat tehdä radiotaajuuksien koordinointisopimuksia ja varmistaa kattavuuden ainakin 5G-käytävillä ja maaliikenneväylillä.

(28)

Verkkovierailuoperaattoreiden olisi voitava soveltaa kohtuullisen käytön politiikkaa säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen kulutukseen, josta peritään sovellettava kotimainen vähittäishinta. Kohtuullisen käytön politiikalla olisi ainoastaan pyrittävä puuttumaan säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen vilpilliseen tai poikkeavaan käyttöön, kuten tällaisten palvelujen käyttö muussa kuin verkkovierailuasiakkaan kotimaan operaattorin jäsenvaltiossa muihin tarkoituksiin kuin ajoittaista matkailua varten. Kohtuullisen käytön politiikan soveltamista koskevilla täytäntöönpanotoimenpiteillä olisi varmistettava, etteivät verkkovierailuoperaattorit tämän tavoitteen sivuuttaen hyödynnä sitä muihin tarkoituksiin niiden verkkovierailuasiakkaiden vahingoksi, jotka harjoittavat ajoittaista matkailua missä tahansa muodossa. Jos ilmaantuu ylivoimainen este, joka johtuu sellaisista olosuhteista kuin pandemiat, rajojen tilapäiset sulkemiset tai luonnonkatastrofit, jotka pidentävät verkkovierailuasiakkaan tilapäistä oleskelua toisessa jäsenvaltiossa vastoin hänen tahtoaan, verkkovierailuoperaattoreiden olisi verkkovierailuasiakkaan perustellusta pyynnöstä jatkettava sallittua kohtuullista käyttöä asianmukaiseksi ajaksi. Kohtuullisen käytön politiikan olisi annettava verkkovierailuoperaattorin asiakkaille mahdollisuus kuluttaa operaattorin hinnoittelumallien mukainen määrä säänneltyjä vähittäistason verkkovierailupalveluja sovellettavalla kotimaisella vähittäishinnalla. Kohtuullisen käytön politiikan soveltamista koskevissa täytäntöönpanotoimenpiteissä olisi otettava huomioon ne moninaiset ja vaihtelevat tavat, joilla verkkovierailuasiakkaat harjoittavat ajoittaista matkailua, jotta voidaan varmistaa, ettei kohtuullisen käytön politiikka estä tällaisia asiakkaita saamasta todellista RLAH-kokemusta.

(29)

Kun komissio tarkastelee täytäntöönpanosäädöksiään, sen olisi arvioitava BERECiä kuultuaan, missä määrin markkinaolosuhteet, kulutus- ja matkustustottumukset, hinnoittelun kehitys ja lähentyminen ja havaittavissa oleva kilpailun vääristymisen riski mahdollistaisivat verkkovierailupalvelujen kestävän tarjoamisen kotimaisilla hinnoilla ajoittaista matkailua varten sekä sen, että kohtuullisen käytön politiikan mukaisten toimenpiteiden soveltaminen ja niiden vaikutukset rajoitettaisiin poikkeuksellisiin tapauksiin.

(30)

Jos verkkovierailuoperaattori ei erityisissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa pysty kattamaan säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta aiheutuvia todellisia ja ennakoituja kokonaiskustannuksiaan tällaisten palvelujen tarjoamisesta saamillaan todellisilla ja ennakoiduilla kokonaistuloilla, kyseisen verkkovierailuoperaattorin olisi voitava hakea lupaa lisämaksun soveltamiselle kotimaan laskutusmallinsa kestävyyden varmistamiseksi. Kotimaan laskutusmallin kestävyys olisi arvioitava asianomaiselle verkkovierailuoperaattorille ominaisten objektiivisten tekijöiden perusteella, ottaen huomioon myös kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevien verkkovierailuoperaattoreiden välillä objektiivisesti todetut vaihtelut ja kotimainen hinta- ja tulotaso. Näin voi olla esimerkiksi sellaisten operaattoreiden, joilla on merkittävä negatiivinen liikenteen epätasapaino, kiinteähintaisten kotimaisten vähittäistason mallien tapauksissa, joissa implisiittinen kotimainen yksikköhinta on alhainen ja operaattorin kokonaistulot ovat myös alhaiset verrattuna verkkovierailuista aiheutuvaan kustannustaakkaan tai joissa implisiittinen yksikköhinta on alhainen ja todellinen tai ennakoitu verkkovierailupalvelujen kulutus on suuri. Jotta tällaiset kustannuskattavuusongelmat eivät tekisi verkkovierailuoperaattoreiden kotimaan laskutusmallista kestämätöntä ja aiheuttaisi riskiä tuntuvasta vaikutuksesta kotimaisten hintojen kehitykseen eli niin sanottua ”vesisänkyefektiä”, verkkovierailuoperaattoreiden olisi kansallisen sääntelyviranomaisen luvalla voitava tällaisissa olosuhteissa soveltaa lisämaksua säänneltyihin vähittäistason verkkovierailupalveluihin vain siinä määrin, kuin se on välttämätöntä näiden palvelujen tarjoamisesta aiheutuvien kaikkien asiaankuuluvien kustannusten kattamiseksi.

(31)

Tätä varten säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta aiheutuneet kustannukset olisi määritettävä suhteessa todellisiin verkkovierailujen tukkuhintoihin, joita sovelletaan kyseisen verkkovierailuoperaattorin ulospäin suuntautuvaan verkkovierailuliikenteeseen sen sisäänpäin suuntautuvan verkkovierailuliikenteen ylittävältä osalta, sekä suhteessa kohtuulliseen yhteisten kustannusten kohdistamiseen. Säännellyistä vähittäistason verkkovierailupalveluista saatavat tulot olisi määritettävä suhteessa säänneltyjen verkkovierailupalvelujen kulutuksesta saataviin tuloihin kotimaan hintatasoilla, joko yksikköhintapohjalta tai osuutena kiinteämääräisestä maksusta, vastaten todellista ja ennakoitua osuutta asiakkaiden säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen kulutuksesta unionin alueella sekä kotimaisesta kulutuksesta. Huomioon olisi otettava myös verkkovierailuoperaattorin asiakkaiden säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen kulutus ja kotimainen kulutus sekä kotimaan markkinoiden kilpailu-, hinta- ja tulotaso ja mahdollinen havaittavissa oleva riski siitä, että verkkovierailut kotimaisilla vähittäishinnoilla vaikuttaisivat tuntuvasti tällaisten hintojen kehitykseen.

(32)

Asetuksessa (EU) N:o 531/2012 säädetään, että jos verkkovierailuoperaattori soveltaa säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen kulutukseen lisämaksua kohtuullisen käytön politiikan mukaisten rajojen ylittävältä osalta, kotimaisen vähittäishinnan ja mahdollisen lisämaksun yhteenlaskettu määrä saa olla säänneltyjen soitettujen verkkovierailupuhelujen osalta enintään 0,19 euroa minuutilta, säänneltyjen lähetettyjen verkkovierailutekstiviestien osalta enintään 0,06 euroa tekstiviestiltä ja säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen osalta enintään 0,20 euroa käytetyltä megatavulta. Koska RLAH-säännöt ovat toimineet tehokkaasti 15 päivästä kesäkuuta 2017 alkaen, kyseinen säännös ei ole enää tarpeen.

(33)

”Soittaja maksaa” -periaatteen mukaisesti matkaviestinasiakkaat eivät maksa kotimaan matkapuhelujen vastaanottamisesta, ja kustannukset puhelun vastaanottamisesta vastaanottajan verkossa katetaan soittajan vähittäishinnassa. Matkaviestinverkon terminointimaksujen lähentymisen kaikkialla jäsenvaltioissa olisi mahdollistettava saman periaatteen soveltaminen säänneltyihin vähittäistason verkkovierailupuheluihin. Komissio on direktiivin (EU) 2018/1972 75 artiklan 1 kohdan nojalla vahvistanut komission delegoidulla asetuksella (EU) 2021/654 (16) unionin yhteisen matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksun, jotta puhelujen tukkutason terminointiin liittyviin kilpailuongelmiin puuttumisesta aiheutuvaa sääntelytaakkaa voidaan vähentää johdonmukaisesti koko unionissa. Delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/654 säädetään kolmen vuoden siirtymästä: unionin yhteisen matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksun on määrä olla 0,7 senttiä vuonna 2021, 0,55 senttiä vuonna 2022, 0,4 senttiä vuonna 2023 ja 0,2 senttiä vuodesta 2024 alkaen. Tässä asetuksessa säädetyissä tilanteissa, joissa verkkovierailuoperaattorit voivat soveltaa lisämaksua säänneltyihin vähittäistason verkkovierailupalveluihin, vastaanotettuihin säänneltyihin verkkovierailupuheluihin sovellettava lisämaksu ei saisi olla suurempi kuin unionin yhteinen matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksu, jonka komissio on määrittänyt kyseiselle vuodelle delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/654. Jos komissio myöhemmin toteaa, että unionin yhteisen matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksun vahvistaminen ei ole enää tarpeen, vastaanotettuihin säänneltyihin verkkovierailupuheluihin sovellettava mahdollinen lisämaksu ei saisi olla suurempi kuin direktiivin (EU) 2018/1972 75 artiklan nojalla annetulla viimeisimmällä delegoidulla säädöksellä vahvistettu maksu.

(34)

Kun unionin laajuisten säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjoajat tekevät muutoksia verkkovierailun vähittäishintoihinsa ja verkkovierailupalvelujen käytön periaatteisiin tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseksi, tällaisten muutosten ei pitäisi antaa matkaviestinasiakkaalle kansallisten lakien, joilla saatetaan direktiivi (EU) 2018/1972 osaksi kansallista lainsäädäntöä, nojalla oikeutta päättää vähittäissopimustaan.

(35)

Vähittäissopimuksessa, johon sisältyy minkä tahansa tyyppinen säännelty vähittäistason verkkovierailupalvelu, olisi täsmennettävä selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla kyseisen säännellyn vähittäistason verkkovierailupalvelun ominaisuudet, mukaan lukien palvelun laadun odotettu taso. Vaikka verkkovierailuoperaattoreilla ei ole määräysvaltaa vierailuverkkoihin, tarjottaviin verkkovierailupalveluihin sovelletaan vierailuverkon operaattorin kanssa tehtyä tukkutason verkkovierailusopimusta. Näin ollen verkkovierailuasiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi verkkovierailuoperaattoreiden olisi tiedotettava asiakkailleen vähittäissopimuksessa selkeällä tavalla, että verkkovierailupalvelujen laatu ei käytännössä välttämättä vastaa kotimaassa kulutettujen palvelujen laatua. Verkkovierailuoperaattoreiden olisi myös mahdollisuuksien mukaan selitettävä, miten muut merkitykselliset tekijät voivat vaikuttaa palvelun laatuun, kuten verkkovierailupalvelujen tai muiden palvelujen nopeuteen, viiveeseen ja saatavuuteen verkkovierailun aikana, tiettyjen teknologioiden käytettävissä olon, kattavuuden tai ulkoisista tekijöistä, kuten topografiasta, johtuvien vaihtelujen vuoksi. Tällaiseen vähittäissopimukseen olisi sisällyttävä myös selkeät ja ymmärrettävät tiedot valitusmenettelystä, jota voidaan käyttää, jos palvelun laatu ei vastaa vähittäissopimuksen ehtoja. Verkkovierailuoperaattorin olisi käsiteltävä kaikki asiaa koskevat valitukset oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

(36)

Jotta voidaan varmistaa, että verkkovierailuasiakkaille tiedotetaan riittävästi heidän verkkovierailupalvelunsa laadusta, verkkovierailuoperaattoreiden olisi julkistettava asiaa koskevat tiedot verkkosivustoillaan. Tätä varten niihin olisi sisällyttävä tietoa syistä, joiden vuoksi verkkovierailupalvelua saatetaan tarjota kotimaassa tarjottavia ehtoja vähemmän edullisin ehdoin. Näihin tietoihin olisi sisällyttävä erityisesti selkeä ja ymmärrettävä selitys siitä, miksi siirto- ja latausnopeus voivat poiketa merkittävästi kotimaassa tarjottavista mainostetuista tai arvioiduista suurimmista mahdollisista siirto- ja latausnopeuksista ja miten tällaiset poikkeamat voivat vaikuttaa asiakkaan tilaamaan verkkovierailupalveluun. Tietoihin voisi sisältyä myös selkeä ja ymmärrettävä selitys siitä, miten määrän rajoitukset, nopeus, käytettävissä olevat verkkosukupolvet ja -teknologiat ja muut palvelun laadun parametrit voivat käytännössä vaikuttaa verkkovierailudatapalveluun ja etenkin sisällön, sovellusten ja palvelujen käyttöön verkkovierailun aikana.

(37)

Verkkovierailuasiakkaille ja kotioperaattoreille aiheutuu toisinaan epähuomiossa suuria laskuja, koska lisäarvopalveluihin eri puolilla unionia käytetyistä numeroista ja lisäarvopalveluista veloitetuista tukkuhinnoista ei tiedoteta avoimesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin (EU) 2018/1972 97 artiklan soveltamista. Viestintään tiettyihin numeroihin, joita käytetään lisäarvopalvelujen tarjoamiseen, kuten lisämaksullisiin numeroihin, ilmaisnumeroihin tai jaettujen kustannusten numeroihin, sovelletaan erityisiä hinnoitteluehtoja kansallisella tasolla. Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa siihen osaan hinnoista, joka laskutetaan lisäarvopalvelujen tarjoamisesta, vaan ainoastaan hintoihin, joita peritään yhteyden luomisesta tällaisiin palveluihin. Verkkovierailuasiakkaat saattavat RLAH-periaatteen vuoksi odottaa, että verkkovierailun aikaisesta viestinnästä tällaisiin numeroihin ei pitäisi aiheutua suurempia kustannuksia kuin kotimaassa. Näin ei kuitenkaan aina ole verkkovierailun yhteydessä. Verkkovierailuasiakkaille aiheutuu lisäkustannuksia myös silloin, kun he soittavat numeroihin, jotka ovat maksuttomia kotimaassa. Tämä saattaa saada asiakkaat epäröimään käyttää puhelinta verkkovierailun aikana ja saattaa aiheuttaa ”yllätyslaskun”, mikä vaikuttaisi kielteisesti todelliseen RLAH-kokemukseen. Vähittäistasolla tämä johtuu pääasiassa siitä, ettei riittävän avoimesti tiedoteta korkeammista maksuista, joita voi aiheutua viestinnästä lisäarvopalveluihin käytettyihin numeroihin. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön toimenpiteitä, joilla lisätään tietoisuutta suurten laskujen mahdollisuudesta ja avointa tiedottamista lisäarvopalvelujen numeroihin tapahtuvan viestinnän ehdoista. Tätä varten verkkovierailuasiakkaille olisi tiedotettava asiasta heidän vähittäissopimuksessaan ja heille olisi ilmoitettava ja heitä olisi varoitettava hyvissä ajoin, käyttäjäystävällisellä tavalla ja maksutta siitä, että viestinnästä lisäarvopalvelujen numeroihin voi aiheutua lisämaksuja verkkovierailun aikana. Jos direktiivin (EU) 2018/1972 liitteessä VI säädetty toiminto kolmannen osapuolen laskutuksen poistamiseksi on käytettävissä, sitä voidaan soveltaa verkkovierailutilanteisiin.

(38)

Verkkovierailujen tukkumarkkinoiden toiminnan olisi mahdollistettava se, että operaattorit voivat kattaa kaikki niille säänneltyjen tukkutason verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta aiheutuvat kustannukset, myös yhteiset kustannukset. Uudelleentarkasteluprosessissa käytetyssä kustannusmallissa otettiin erittäin tarkasti huomioon operaattoreiden matkaviestinverkon verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi tekemät investoinnit, kuten taajuuskustannukset, laitteistokustannukset ja infrastruktuuri-investoinnit, sekä operaattoreiden käyttöön ottama infrastruktuuri ja teknologia, jonka odotetaan hallitsevan kulutusta seuraavaan uudelleentarkasteluun asti. Uudelleentarkastelussa, joka on määrä tehdä vuonna 2025, käytetään uutta kustannusmallia, jossa otetaan erittäin tarkasti huomioon tällä välin tapahtunut tekninen kehitys. Tällä halutaan säilyttää kannustimet investoida vierailuverkkoihin ja välttää kotimaisen kilpailun vääristyminen vierailuverkon markkinoilla silloin, kun operaattorit käyttävät hyväkseen sääntelyn katvealueita soveltamalla verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuteen korjaavia toimenpiteitä kilpaillakseen kotimaisilla vierailuverkon markkinoilla.

(39)

Koska tämän asetuksen tavoitteena on varmistaa jatkuva kilpailu ja loppukäyttäjien suojelu, tässä asetuksessa olisi asetettava verkkovierailupalvelujen tukkuhintakatot tasolle, joka vastaa operaattoreille tukkutason verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta aiheutuvien kustannusten kehitystä. Uudelleentarkasteluprosessissa käytetty kustannusmalli, johon viitataan tätä asetusta varten tehdyssä vaikutustenarvioinnissa, osoittaa, että operaattoreille aiheutuvat kustannukset ovat vähitellen laskeneet ja laskevat edelleen. Kun otetaan huomioon ennakoitu aikataulu tukkuhintakattojen suunnitellulle uudelleentarkastelulle komission Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2025 ja 30 päivänä kesäkuuta 2029 antamien kahden kertomuksen perusteella, tukkutason enimmäishintoja olisi alennettava asteittain ottaen huomioon asiaankuuluvat kustannusarviot ja markkinoiden todennäköinen kehitys vuosien 2022 ja 2027 välisenä aikana.

(40)

Tukkutason verkkovierailupalvelujen tarjoamisen kustannusarviot, joihin sisältyvät yhteiset kustannukset, on tehty useiden lähteiden perusteella. Yhtenä lähteenä oli uudelleentarkasteluprosessissa käytetty tukkutason verkkovierailupalvelujen yleinen kustannusmalli, jossa arvioitiin tehokkaalle operaattorille tukkutason verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta aiheutuvat kustannukset. Kustannusmallin tulos mahdollistaa kustannusten analysoimisen kunakin vuonna kussakin jäsenvaltiossa eri skenaarioilla ja oletuksilla niinä vuosina, joina kustannuksia arvioidaan. Kustannusmallissa käytettiin operaattoreiden toimittamia tietoja, ja asiaankuuluvat kansalliset sääntelyviranomaiset vahvistivat sen. Myös kausiluonteisuus otettiin huomioon niissä jäsenvaltioissa, jotka pystyivät osoittamaan, että se vaikuttaa operaattoreiden verkkojen mitoitukseen. Kustannusmallin kehittämisen aikana kuultiin jatkuvasti operaattoreita, BERECiä ja kansallisia sääntelyviranomaisia. Kustannusten arvioinnissa käytettiin lähteenä myös nykyisiä tukkutason verkkovierailuhintoja unionissa ja otettiin huomioon ajantasaistetun verkkoteknologian ennakoitu tuleva käyttöönotto, kuten BEREC ohjeisti lausunnoissaan.

(41)

Tukkuhintoja koskeviin sääntöihin liittyvät unionin tason sääntelyvelvoitteet olisi säilytettävä, koska toimenpiteisiin, jotka mahdollistavat RLAH:n koko unionissa puuttumatta tukkutason verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta aiheutuvien tukkutason kustannusten tasoon, voisi liittyä riski häiriöistä verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla eivätkä ne edistäisi kilpailua. Asianmukaisella tasolla olevat tukkuhinnat helpottaisivat kestävää kilpailua, johon myös uudet tulokkaat, pienet ja keskisuuret yritykset ja uusyritykset voisivat osallistua.

(42)

Tukkutason enimmäishintojen olisi toimittava turvarajana, ja niillä olisi varmistettava, että operaattorit voivat kattaa niille aiheutuneet kustannukset, mukaan lukien yhteiset kustannukset. Niiden olisi myös mahdollistettava RLAH:n laaja ja kestävä tarjonta ja jätettävä samalla liikkumavaraa operaattoreiden välisille kaupallisille neuvotteluille.

(43)

Joidenkin matkaviestinverkon operaattoreiden tapa laskuttaa verkkovierailupuhelujen tarjoamisesta tukkutasolla jopa 60 sekunnin vähimmäislaskutusyksiköiden perusteella, kun muissa tukkutason yhdysliikennemaksuissa sovelletaan yleensä sekuntipohjaista laskutusta, vääristää kilpailua näiden operaattoreiden ja erilaisia laskutusmenetelmiä soveltavien operaattoreiden välillä ja heikentää tällä asetuksella vahvistettujen tukkutason enimmäishintojen yhdenmukaista soveltamista. Se edustaa myös lisäkulua, joka nostaa tukkukustannuksia ja vaikuttaa sitä kautta kielteisesti verkkovierailuäänipuhelujen hinnoitteluun vähittäistasolla. Matkaviestinverkon operaattoreita olisi tämän vuoksi vaadittava laskuttamaan säänneltyjen verkkovierailupuhelujen tarjoamisesta tukkutasolla sekuntipohjaisesti.

(44)

Sen varmistamiseksi, että verkkovierailuasiakkailla on keskeytyksetön ja tosiasiallinen mahdollisuus tavoittaa hätäpalvelut maksutta, vierailuverkkojen ei pitäisi periä verkkovierailuoperaattoreilta mitään tukkuhintaa minkään tyyppisistä hätäviesteistä.

(45)

Jotta parannettaisiin verkkovierailupalvelujen vähittäishintojen avoimuutta ja autettaisiin verkkovierailuasiakkaita tekemään päätöksiä mobiililaitteidensa käytöstä ulkomailla, matkaviestinpalvelujen tarjoajien olisi annettava verkkovierailuasiakkailleen maksutta tietoa verkkovierailuhinnoista, joita heihin sovelletaan, kun he käyttävät verkkovierailupalveluja vierailujäsenvaltiossa. Koska tietyt asiakasryhmät voivat olla hyvin perillä verkkovierailuhinnoista, verkkovierailuoperaattoreiden olisi tarjottava asiakkaalle mahdollisuus helposti lopettaa tällaisten automaattisten viestien vastaanottaminen. Verkkovierailuasiakkaille olisi lisäksi lähetettävä tekstiviestillä linkki, josta pääsee maksutta verkkovierailuoperaattorin verkkosivustolle, jolla annetaan yksityiskohtaista tietoa niistä palvelutyypeistä, toisin sanoen puheluista ja tekstiviesteistä, joista voi aiheutua lisäkuluja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin (EU) 2018/1972 97 artiklan soveltamista. Verkkovierailuasiakkaille olisi tiedotettava selkeällä tavalla kaikista maksuista, joita saatetaan periä soittamisesta ilmaisnumeroihin verkkovierailun aikana. Lisäksi verkkovierailuoperaattoreiden olisi aktiivisesti annettava asiakkailleen, edellyttäen, että nämä ovat unionin alueella, pyynnöstä ja maksutta lisätietoja minuutti-, tekstiviesti- tai megatavukohtaisista datamaksuista, arvonlisävero mukaan lukien, joita peritään äänipuhelujen soittamisesta ja vastaanottamisesta, tekstiviestien ja multimediaviestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta sekä muiden datapalvelujen käyttämisestä vierailujäsenvaltiossa.

(46)

Verkkovierailuasiakas voi muodostaa yhteyden muuhun kuin maanpäälliseen yleiseen matkaviestinverkkoon, esimerkiksi meriliikenteen aluksilla tarjottavaan järjestelmään (MCV-palvelut) komission päätöksessä 2010/166/EU (17) tarkoitetulla tavalla tai ilma-aluksissa tarjottavaan järjestelmään (MCA-palvelut) komission päätöksessä 2008/294/EY (18) tarkoitetulla tavalla, joka toimii muun tyyppisessä kuin maanpäällisessä radioverkossa alukselle asennettujen erityislaitteiden avulla. Kyseiset palvelut ovat usein käytettävissä kansainvälisillä vesillä tai ilma-aluksessa. Maksut, joita verkkovierailuasiakkaille aiheutuu yhteyden tahallisesta tai tahattomasta muodostamisesta muuhun kuin maanpäälliseen verkkoon, ovat huomattavasti korkeampia kuin säänneltyjen verkkovierailupalvelujen hinnat. Verkkovierailuasiakkaat ovat tottuneet hyödyntämään RLAH:ta ja käyttämään verkkovierailupalveluja kotimaisilla hinnoilla. Koska muuhun kuin maanpäälliseen verkkoon yhdistymistä koskevien avoimuus- ja turvatoimenpiteiden suhteen ei noudateta johdonmukaista lähestymistapaa, verkkovierailuasiakkaat ovat suuremmassa vaarassa saada yllätyslaskun. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön täydentäviä avoimuus- ja turvatoimenpiteitä, joita sovelletaan yhteyden muodostamiseen muuhun kuin maanpäälliseen verkkoon, esimerkiksi meriliikenteen aluksilla tai ilma-aluksissa.

Verkkovierailuoperaattoreiden olisi toteutettava kohtuulliset toimet tällaisten avoimuus- ja turvatoimenpiteiden soveltamiseksi. Näihin toimiin voi sisältyä verkon toimintaa koskevia toimenpiteitä, saldorajoja, estomekanismi tai vastaavia toimenpiteitä. Niihin olisi erityisesti sisällyttävä toimenpiteitä, joilla varmistetaan riittävien tietojen antaminen selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, jotta verkkovierailuasiakkaat voivat aktiivisesti estää tällaiset tahattomat verkkovierailut. Estomekanismin tarjoavien verkkovierailuoperaattoreiden olisi tiedotettava verkkovierailuasiakkaille rajoituksista, joita liittyy palvelun välittömään käyttöönottoon tai uudelleen aktivoimiseen, kuten riskistä, että ilman verkkoyhteyttä he eivät voi uudelleen aktivoida yhteyden muodostamista muuhun kuin maanpäälliseen verkkoon. Verkkovierailuoperaattoreiden olisi tiedotettava verkkovierailuasiakkailleen siitä, että he voivat aktivoida verkkovierailun eston manuaalisesti ja välittömästi mobiililaitteeltaan joko sen asetuksista tai asettamalla laitteen lentotilaan. Kun verkkovierailuoperaattorit suunnittelevat ja käyttävät verkkojaan, niiden olisi myös mahdollisuuksien mukaan pyrittävä asettamaan etusijalle yhteyden muodostaminen maanpäälliseen verkkoon, jotta asiakkaan riski tulla tahattomasti yhdistetyksi muuhun kuin maanpäälliseen verkkoon olisi mahdollisimman vähäinen. Jotta voidaan varmistaa verkkovierailuasiakkaiden suojelun korkea taso, kun on muodostettu yhteys muuhun kuin maanpäälliseen yleiseen matkaviestinverkkoon, matkaviestinpalvelujen tarjoajien olisi annettava verkkovierailuasiakkailleen tiedot mahdollisesti sovellettavista lisämaksuista maksuttomalla tekstiviestillä aina, kun tällaiseen verkkoon muodostetaan yhteys.

(47)

Tässä asetuksessa olisi vahvistettava säännellyille vähittäistason verkkovierailupalveluille erityiset avoimuusvaatimukset, jotka sopivat yhteen niiden hinnoittelua ja määrää koskevien erityisehtojen kanssa, joita sovelletaan verkkovierailujen vähittäistason lisämaksujen poistamisen jälkeen. Olisi erityisesti säädettävä, että verkkovierailuasiakkaille ilmoitetaan hyvissä ajoin, käyttäjäystävällisellä tavalla ja maksutta sovellettavasta kohtuullisen käytön politiikasta, siitä, milloin verkkovierailuäänipuhelupalveluihin, -tekstiviestipalveluihin tai -datapalveluihin sovellettavan kohtuullisen käytön määrä on kokonaan kulutettu, mahdollisista lisämaksuista sekä säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen toteutuneesta kulutuksesta.

(48)

Raja-alueilla asuvien asiakkaiden ei pitäisi saada ylisuuria laskuja tahattomien verkkovierailujen vuoksi. Verkkovierailuoperaattoreiden olisi siksi toteutettava kaikki kohtuulliset toimet minimoidakseen tahattomien verkkovierailujen riskin ja suojellakseen asiakkaitaan siltä, että heille aiheutuu kotijäsenvaltiossaan ollessaan verkkovierailumaksuja. Näihin toimiin olisi sisällyttävä saldorajoja, mekanismi, jolla estetään verkkovierailu unionin ulkopuolella sijaitsevassa verkossa, jos se on teknisesti toteutettavissa, tai vastaavia toimenpiteitä. Näihin toimiin olisi erityisesti sisällyttävä asianmukaisia toimenpiteitä tietojen antamiseksi selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, jotta asiakkaat voivat aktiivisesti estää tällaiset tahattomat verkkovierailut. Kansallisten sääntelyviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten, jotka vastaavat alueellaan yleensä asuvien asiakkaiden etujen turvaamisesta ja edistämisestä, olisi oltava tietoisia tilanteista, joissa asiakkaat kohtaavat ongelmia joutuessaan maksamaan verkkovierailumaksuja, vaikka ovat yhä kotijäsenvaltiossaan, ja niiden olisi ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin ongelman lievittämiseksi.

(49)

Olisi lisäksi vahvistettava toimenpiteet, jotta voidaan varmistaa kaikkien verkkovierailudatapalvelujen vähittäishintojen, myös muuhun kuin maanpäälliseen yleiseen matkaviestinverkkoon yhdistymisestä perittävien hintojen, avoimuus ja erityisesti välttää yllätyslaskut, jotka muodostavat esteen sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle, ja tarjota verkkovierailuasiakkaiden käyttöön välineitä, joita he tarvitsevat seuratakseen ja hallitakseen verkkovierailudatapalvelujen käytöstä aiheutuvia kulujaan. Samoin ei pitäisi olla mitään esteitä sellaisten sovellusten tai teknologioiden kehittämiselle, joilla verkkovierailupalveluja voidaan korvata tai jotka voivat tarjota vaihtoehtoja verkkovierailupalveluille, mukaan luettuna muun muassa WiFi.

(50)

Lisäksi verkkovierailuoperaattoreiden olisi yllätyslaskujen välttämiseksi määritettävä yksi tai useampi saldo- tai käyttöraja kaikista verkkovierailudatapalveluista aiheutuneille laskuttamattomille kuluilleen, ilmaistuina verkkovierailuasiakkaan laskutusvaluuttana, tarjottava niitä kaikille verkkovierailuasiakkailleen maksutta ja lähetettävä myöhemmin uudelleen käytettävässä mediamuodossa asianmukainen ilmoitus siitä, että tätä rajaa aletaan lähestyä. Kun tämä enimmäisraja on saavutettu, asiakkaat eivät enää vastaanottaisi näitä palveluja eikä heitä laskutettaisi niistä, paitsi jos he nimenomaisesti pyytävät palvelujen jatkamista ilmoituksessa määritettyjen ehtojen mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa asiakkaiden olisi saatava ilmainen vahvistus myöhemmin uudelleen käytettävässä mediamuodossa. Verkkovierailuasiakkaille olisi annettava mahdollisuus kohtuullisen ajan kuluessa poistaa käytöstä saldo- tai käyttöraja tai olla ottamatta sellaista käyttöön. Asiakkaisiin olisi sovellettava oletusarvoisia rajoja, jolleivät he toisin pyydä.

(51)

Nämä avoimuustoimenpiteet olisi nähtävä verkkovierailuasiakkaiden vähimmäisturvana, eivätkä ne saisi estää verkkovierailuoperaattoreita tarjoamasta asiakkailleen muita toimintoja, jotka auttavat heitä ennakoimaan ja hallitsemaan verkkovierailudatapalvelujen käytöstä aiheutuvia kulujaan.

(52)

Myös prepaid-liittymää käyttävät asiakkaat saattavat saada yllätyslaskuja verkkovierailudatapalvelujen käytöstä. Tästä syystä katkaisurajasäännöksiä olisi sovellettava myös tällaisiin asiakkaisiin.

(53)

Kuluttajat eivät aina hahmota, mitä eroa on sähköisten viestintäpalvelujen käyttämisellä verkkovierailun aikana, jolloin loppukäyttäjä käyttää näitä palveluja vierailujäsenvaltioissa, ja EU:n sisäisellä viestinnällä, jossa kotijäsenvaltiossaan oleva kuluttaja soittaa tai lähettää tekstiviestejä toiseen jäsenvaltioon. Vaikka verkkovierailuille ja EU:n sisäiselle viestinnälle on kullekin omat, erilliset markkinat, niillä on tiettyjä yhtäläisyyksiä kuluttajan näkökulmasta. Kuluttajilta säännellyssä EU:n sisäisessä viestinnässä perittävään arvonlisäverottomaan vähittäishintaan on 15 päivästä toukokuuta 2019 alkaen sovellettu hintakattoja, jotka ovat puhelujen osalta enintään 0,19 euroa minuutilta ja tekstiviestien osalta 0,06 euroa tekstiviestiltä. Jatkettaessa tällä asetuksella käyttöönotettuja RLAH-toimenpiteitä, joilla pyritään poistamaan rajatylittävää viestintää mahdollisesti haittaavat tekijät ja mahdollistamaan sisämarkkinoiden luominen, olisi pidettävä aiheellisena tarkastella EU:n sisäisen viestinnän markkinoiden kehitystä. Tätä varten nykyisten toimenpiteiden arvioinnissa olisi otettava lähtökohdaksi direktiivin (EU) 2018/1972 ja erityisesti henkilöiden välisiä viestintäpalveluja koskevien sääntöjen soveltaminen sekä unionin yhteisten matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksujen vahvistaminen, joka on EU:n sisäisen viestinnän kustannusrakenteen yksi osatekijä. Komission olisi BERECin tuella arvioitava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2018/1971 (19) käyttöönotettujen nykyisten toimenpiteiden vaikutuksia ja määritettävä, onko olemassa tarvetta vielä alentaa hintakattoja kuluttajien suojelemiseksi ja missä määrin. Tämä arviointi olisi suoritettava vähintään vuotta ennen kuin mainittujen toimenpiteiden voimassaolo päättyy 14 päivänä toukokuuta 2024.

(54)

Unionin alueella sovellettavien säänneltyjen verkkovierailuhinnastojen ja unionin ulkopuolella matkustaville asiakkaille aiheutuvien verkkovierailumaksujen välillä on huomattavia eroja, sillä viimeksi mainitut ovat huomattavasti korkeampia kuin unionin alueella sovellettavat hinnat, koska verkkovierailujen lisämaksuja sovelletaan unionissa vain poikkeuksellisesti vähittäistason verkkovierailumaksujen poistuttua käytöstä. Koska verkkovierailuja koskevien avoimuus- ja turvatoimenpiteiden suhteen ei noudateta johdonmukaista lähestymistapaa, kuluttajat eivät ole varmoja oikeuksistaan eivätkä sen vuoksi usein uskalla käyttää matkaviestinpalveluja ulkomailla. Asiakkaille annettavat avoimet tiedot voisivat auttaa heitä paitsi tekemään päätöksiä mobiililaitteidensa käytöstä heidän matkustaessaan ulkomailla (sekä unionin sisällä että sen ulkopuolella) myös tekemään valinnan verkkovierailuoperaattoreiden välillä. Siksi avoimuuden ja kuluttajansuojan puutteesta johtuva ongelma on ratkaistava soveltamalla myös unionin ulkopuolella tarjottaviin verkkovierailupalveluihin tiettyjä avoimuus- ja turvatoimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden olisi helpotettava kilpailua ja parannettava sisämarkkinoiden toimintaa.

(55)

Unionin kansalaiset maksavat korkeita verkkovierailumaksuja käyttäessään vähittäistason verkkovierailupalveluja kolmansissa maissa. Sen vuoksi olisi kannustettava toteuttamaan aloitteita, joilla pyritään vastavuoroisuuden pohjalta alentamaan unionin ja kolmansien maiden välisistä verkkovierailupalveluista perittäviä verkkovierailumaksuja. Erityisesti unionin ulkoraja-alueiden loppukäyttäjät hyötyisivät suuresti alemmista verkkovierailumaksuista rajanaapureina olevien kolmansien maiden kanssa.

(56)

Jos vierailuverkon operaattori vieraillussa kolmannessa maassa ei anna verkkovierailuoperaattorin valvoa asiakkaidensa käyttöä reaaliaikaisesti, verkkovierailuoperaattoria ei pidä velvoittaa tarjoamaan saldo- tai käyttörajoja asiakkaiden suojelemiseksi.

(57)

Verkkovierailuoperaattoreiden olisi tiedotettava verkkovierailuasiakkaille mahdollisuudesta tavoittaa hätäpalvelut maksutta soittamalla eurooppalaiseen hätänumeroon 112, ja niiden olisi tiedotettava verkkovierailuasiakkaille sellaisista vaihtoehtoisista keinoista tavoittaa hätäpalvelut hätäviesteillä, jotka ovat teknisesti toteutettavissa verkkovierailuasiakkaiden, erityisten vammaisten verkkovierailuasiakkaiden, käyttöön. Vaihtoehtoiset hätäviestintäkeinot mahdollistavat sen, että verkkovierailuasiakkaat, erityisesti vammaiset verkkovierailuasiakkaat, voivat tavoittaa hätäpalvelut muilla keinoin kuin puhelulla. Vaihtoehtoiset viestintäkeinot voidaan varmistaa esimerkiksi hätäsovelluksilla, viestipalveluilla, välityspalveluilla tai direktiivin (EU) 2019/882 4 artiklan mukaisesti käyttöön otetuilla reaaliaikaisella tekstityksellä tai täydellisillä interaktiivisuusominaisuuksilla. Viestintäkeinoja koskevat tiedot olisi annettava tekstiviestillä, jossa verkkovierailuasiakkaalle ilmoitetaan mahdollisuudesta tavoittaa hätäpalvelut maksutta soittamalla eurooppalaiseen hätänumeroon 112 ja jossa on linkki erityiselle verkkosivustolle, jolle pääsee maksutta ja joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 (20) vaatimusten mukainen ja jolla kuvataan helposti ymmärrettävällä tavalla vaihtoehtoiset keinot tavoittaa hätäpalvelut vierailujäsenvaltiossa ja ilmoitetaan ainoastaan ne viestintäkeinot, jotka ovat teknisesti toteutettavissa verkkovierailuasiakkaiden käyttöön. Kyseisellä erityisellä verkkosivustolla olisi oltava tietoja kielellä, jolla verkkovierailuoperaattori viestii verkkovierailuasiakkaan kanssa.

(58)

Direktiivin (EU) 2018/1972 110 artiklassa edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, että niiden julkiset varoitusjärjestelmät välittävät julkiset varoitukset asianomaisille loppukäyttäjille eli loppukäyttäjille, jotka ovat uhkaavan tai odotettavissa olevan suuren hätätilanteen tai katastrofin mahdollisena kohteena olevilla maantieteellisillä alueilla varoitusjakson aikana, verkkovierailevat loppukäyttäjät mukaan lukien. Kansalliset viranomaiset voivat nykyisin käytettävissä olevien teknologioiden avulla lähettää asianomaisille verkkovierailuasiakkaille julkisia varoituksia ilman, että näiden tarvitsee ensin tehdä mitään, kuten ladata sovellus. Joissakin jäsenvaltioissa otetaan kuitenkin käyttöön, toisinaan edellä mainittujen teknologioiden rinnalle, julkisten varoitusten lähettämiseen tarkoitettuja mobiilisovelluksia, jotka mahdollistavat monipuolisten tietojen lähettämisen loppukäyttäjille. Jäsenvaltioissa, joissa linkki tällaiseen kansalliseen julkisten varoitusten lähettämiseen tarkoitettuun mobiilisovellukseen annetaan tämän asetuksen nojalla perustetussa, kussakin jäsenvaltiossa käytössä olevia hätäpalvelujen mahdollisia käyttötapoja koskevassa tietokannassa, verkkovierailuoperaattoreiden olisi tiedotettava verkkovierailuasiakkaille linkistä kyseiseen sovellukseen. Tiedot olisi annettava kielellä, jolla verkkovierailuoperaattori viestii verkkovierailuasiakkaan kanssa. Direktiivin (EU) 2018/1972 johdanto-osan perusteella komissio arvioi mahdollisuuksia antaa asianomaisille verkkovierailuasiakkaille mahdollisuus saada toimivaltaisten kansallisten viranomaisten antamat julkiset varoitukset, myös mobiilisovelluksella heidän matkustaessaan unionin alueella, kansallisia julkisia varoitusjärjestelmiä täydentävän unionin laajuisen julkisen varoitusjärjestelmän kautta.

(59)

Numerointialueet, myös lisäarvopalveluissa käytettävät, vahvistetaan kansallisissa numerointisuunnitelmissa, eikä niitä ole yhdenmukaistettu unionin tasolla. Sen vuoksi operaattorit eivät välttämättä voi etukäteen tietää lisäarvopalvelujen numerointialueita kaikissa maissa. Lisäarvopalveluissa käytettäviin numerointialueisiin sovelletaan erityisiä hinnoitteluehtoja kansallisella tasolla, ja monissa tapauksissa niiden terminointimaksuja ei säännellä. Vaikka verkkovierailuoperaattorit ymmärtävät tämän, niiden maksettavaksi tulevien tukkuhintojen taso voi silti olla yllättävän korkea. Verkkovierailuskenaariossa operaattorit eivät pysty puuttumaan tähän ongelmaan, koska niillä ei ole tietoa lisäarvopalveluissa kaikkialla unionissa käytettävistä numerointialueista. Ongelman ratkaisemiseksi BERECin olisi perustettava yhteinen unionin laajuinen suojattu tietokanta lisäarvopalvelujen numerointialueista ja pidettävä sitä yllä. Tietokannan on tarkoitus lisätä avoimuutta ja tarjota kansallisille sääntelyviranomaisille ja tapauksen mukaan muille toimivaltaisille viranomaisille sekä operaattoreille mahdollisuus saada suoraan tietoa siitä, mitkä numerointialueet voivat aiheuttaa korkeampia kustannuksia (terminointimaksuja) kaikissa jäsenvaltioissa. Se on välttämätön välivaihe avoimuuden lisäämiseksi vähittäistasolla, sillä sen avulla verkkovierailuasiakkaille voitaisiin tiedottaa palvelutyypeistä, joista voidaan periä korkeampia maksuja verkkovierailun yhteydessä. Kuluttajansuojan parantamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi tietokantaan olisi voitava sisällyttää lisätietoja esimerkiksi lisäarvopalvelujen numerointialueisiin liittyvistä hinnoista, kuten minuuttikohtaisista tai toimikohtaisista hinnoista. Tällaiset hintatiedot voitaisiin asettaa saataville erityisellä verkkosivustolla, jolla annetaan tietoa lisäarvopalveluista. BERECin olisi vahvistettava menettelyt, joiden mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava ja päivitettävä tämän asetuksen nojalla perustetun lisäarvopalvelujen numerointialueita koskevan tietokannan tiedot.

(60)

BERECin olisi perustettava yhteinen unionin laajuinen tietokanta hätäpalvelujen mahdollisista käyttötavoista, jotka kussakin jäsenvaltiossa ovat käytössä ja jotka ovat teknisesti toteutettavissa verkkovierailevien loppukäyttäjien käyttöön, ja pidettävä sitä yllä. Tietokannan on tarkoitus auttaa kansallisia operaattoreita, kansallisia sääntelyviranomaisia ja tapauksen mukaan muita toimivaltaisia viranomaisia olemaan selvillä kaikista näistä unionissa käyttöön otetuista keinoista tavoittaa hätäpalvelut. Jäsenvaltioiden olisi voitava päivittää tietokannan tiedot lisäämällä tarvittaessa linkki kansalliseen julkisten varoitusten lähettämiseen tarkoitettuun mobiilisovellukseen. BERECin olisi vahvistettava menettelyt, joiden mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava ja päivitettävä tämän asetuksen nojalla pyydetyt tiedot.

(61)

Jos jäsenvaltiot antavat muille toimivaltaisille viranomaisille kuin kansallisille sääntelyviranomaisille joitakin loppukäyttäjien suojeluun liittyviä tehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi vähittäissopimuksia koskeviin tietovaatimuksiin, avoimuuteen tai sopimuksen päättämiseen, näiden toimivaltaisten viranomaisten kyseisiin tehtäviin liittyvä toimivalta kattaa vähittäissopimuksen kaikki osat, mukaan lukien verkkovierailuihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Sanotun rajoittamatta tehtävien antamista direktiivin (EU) 2018/1972 mukaisesti mainitun direktiivin mukaisten tehtävien suorittamisesta vastaavilla kansallisilla sääntelyviranomaisilla ja tapauksen mukaan muilla toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava tarvittavat valtuudet tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden noudattamisen seurantaan ja valvontaan ja niiden täytäntöönpanoon omalla alueellaan. Niiden olisi myös seurattava verkkovierailuasiakkaille tarjottavien äänipuhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelujen hintakehitystä unionin alueella, mukaan lukien tarvittaessa unionin syrjäisimmillä alueilla soitettaviin ja vastaanotettaviin verkkovierailupuheluihin liittyvät erityiset kustannukset ja tarve varmistaa, että nämä kustannukset voidaan kattaa riittävästi tukkumarkkinoilla ja että liikenteen ohjaustekniikkaa ei käytetä valintojen rajoittamiseen asiakkaiden vahingoksi. Niiden olisi varmistettava, että asianosaisten saatavilla on ajantasaista tietoa tämän asetuksen soveltamisesta, ja julkaistava tämän seurannan tulokset. Tiedot olisi annettava erikseen yritysasiakkaille sekä jälkikäteislaskutusta tai prepaid-liittymää käyttäville asiakkaille.

(62)

Unionin syrjäisimmillä alueilla, joilla matkapuhelinliikenteen toimiluvat myönnetään erillään valtion alueen muita osia koskevista toimiluvista, tapahtuva maansisäinen verkkovierailu voisi hyötyä maksualennuksista, jotka vastaavat verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla sovellettavia maksualennuksia. Tämän asetuksen täytäntöönpano ei saisi johtaa siihen, että maansisäisiä verkkovierailupalveluja käyttäviin asiakkaisiin sovellettaisiin epäedullisempaa hinnoittelua kuin unionin laajuisia verkkovierailupalveluja käyttäviin asiakkaisiin. Kansalliset viranomaiset voivat tätä varten toteuttaa unionin oikeuden mukaisia lisätoimia.

(63)

Tämän asetuksen soveltamisen ja verkkovierailujen tukkumarkkinoiden kehityksen seuraamiseksi ja valvomiseksi kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi oltava oikeus pyytää tietoja tukkutason verkkovierailusopimuksista, joissa on päätetty olla soveltamatta verkkovierailupalvelujen tukkutason enimmäishintoja, kuitenkin siten, että samalla varmistetaan liikesalaisuuksien luottamuksellisuus. Kyseisten viranomaisten olisi myös voitava pyytää tietoja tukkutason verkkovierailusopimuksissa hyväksytyistä ja sovellettavista ehdoista, joiden tarkoituksena on estää pysyvä verkkovierailu ja verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuden poikkeava tai vilpillinen käyttö muihin tarkoituksiin kuin säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjontaan verkkovierailuoperaattoreiden asiakkaille näiden matkustaessa unionin alueella.

(64)

Jos unionin matkaviestinpalvelujen tarjoajat katsovat, että niiden asiakkaille yhteentoimivuudesta ja päästä päähän -liitettävyydestä koituvat edut vaarantuvat, koska muissa jäsenvaltioissa toimivien matkaviestinverkkojen operaattoreiden kanssa tehdyt verkkovierailujärjestelyt päättyvät tai saattavat päättyä, tai ne eivät kykene tarjoamaan asiakkailleen palvelua toisessa jäsenvaltiossa, koska vähintään yhden tukkutason verkkopalvelujen tarjoajan kanssa ei ole saatu aikaan sopimusta, kansallisten sääntelyviranomaisten tai direktiivin (EU) 2018/1972 61 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa muiden toimivaltaisten viranomaisten olisi käytettävä tarvittaessa mainitun direktiivin 61 artiklan mukaisia valtuuksiaan varmistaakseen asianmukaisen käyttöoikeuden ja yhteenliittämisen, ottaen huomioon mainitun direktiivin 3 artiklassa säädetyt tavoitteet ja erityisesti tavoitteen kehittää sisämarkkinoita edistämällä yleiseurooppalaisten palvelujen tarjoamista, saatavuutta ja yhteentoimivuutta sekä päästä päähän -liitettävyyttä.

(65)

Tukkutason verkkovierailupalveluihin sovellettava erityinen hintasääntely merkitsee, että yleistä unionin hintakattoa sovelletaan yhdistelmätuotteeseen, joka voi käsittää myös muita verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuden ja yhteenliittämisen tuotantopanoksia, erityisesti sellaisia, joihin sovelletaan kansallista tai mahdollisesti valtioiden rajat ylittävää sääntelyä. Näiden tuotantopanosten sääntelyssä esiintyvien eroavaisuuksien ennustetaan vähenevän unionissa, erityisesti koska direktiivin (EU) 2018/1972 nojalla on toteutettu lisätoimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan sääntelytapojen johdonmukaisuutta. Tällä välin vierailuverkon operaattoreiden ja muiden operaattoreiden väliset riidat, jotka koskevat kyseisiin tukkutason verkkovierailupalvelujen tarjoamiseen tarvittaviin säänneltyihin tuotantopanoksiin sovellettavia maksuja, olisi käsiteltävä ottaen huomioon BERECin lausunto, silloin kun sitä on kuultu, verkkovierailuun sovellettavien erityisten sääntelyvelvoitteiden mukaisesti ja noudattaen direktiiviä (EU) 2018/1972.

(66)

On tarpeen seurata sekä tarkastella säännöllisesti verkkovierailujen tukkumarkkinoiden toimintaa ja kyseisten markkinoiden vuorovaikutusta verkkovierailujen vähittäismarkkinoiden kanssa ottaen huomioon kilpailun ja teknologian kehitys ja liikennevirrat. Komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kaksi kertomusta ja sen jälkeen tarvittaessa lainsäädäntöehdotus. Komission olisi arvioitava kertomuksissaan erityisesti sitä, vaikuttaako RLAH vähittäismarkkinoilla käytettävissä olevien erilaisten hinnoittelumallien kehitykseen. Tähän olisi sisällyttävä yhtäältä arvio sellaisten hinnoittelumallien mahdollisesta tulosta markkinoille, joihin kuuluu ainoastaan kotimaisia palveluja ja joissa vähittäistason verkkovierailupalvelut on suljettu kokonaan pois ja jotka siten vievät pohjaa RLAH:n perimmäiseltä tavoitteelta, ja toisaalta arvio kiinteähintaisten hinnoittelumallien saatavuuden mahdollisesta vähenemisestä, joka myös voi koitua kuluttajien tappioksi ja vaarantaa digitaalisten sisämarkkinoiden tavoitteiden toteutumisen.

Komission kertomuksissa olisi erityisesti analysoitava sitä, missä määrin kansalliset sääntelyviranomaiset ovat hyväksyneet poikkeuksellisia verkkovierailujen vähittäistason lisämaksuja, kykenevätkö kotiverkon operaattorit pitämään voimassa kotimaiset laskutusmallinsa ja kykenevätkö vierailuverkon operaattorit kattamaan säänneltyjen tukkutason verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset. Komission kertomuksissa olisi lisäksi arvioitava seuraavia kysymyksiä: miten tukkutasolla varmistetaan eri verkkoteknologioiden ja -sukupolvien käyttömahdollisuus; datapalvelujen tukkutason hinnoittelua koskevat tiedot; kauppapaikkojen ja vastaavien välineiden käyttötaso tukkutason kaupankäynnissä; laitteiden välisten verkkovierailujen kehitys; vähittäistason jatkuvat ongelmat, jotka liittyvät lisäarvopalveluihin; hätäviestintää koskevien toimenpiteiden soveltaminen; avoimuustoimenpiteet, jotka koskevat verkkovierailuja kolmansissa maissa ja muissa kuin maanpäällisissä yleisissä matkaviestinverkoissa ja joilla pyritään estämään tahattomat verkkovierailut; tässä asetuksessa säädettyjen palvelun laatua koskevien velvoitteiden tehokkuus; ja se, missä määrin asiakkaat saavat vähittäissopimuksissaan asianmukaiset tiedot kyseisistä velvoitteista ja voivat hyötyä todellisesta RLAH-kokemuksesta. Lisäksi komission kertomuksissa olisi arvioitava, miten uusien teknologioiden käyttöönotto ja täytäntöönpano sekä pandemiat ja luonnonkatastrofit vaikuttavat verkkovierailumarkkinoihin. Jotta voidaan antaa tällaisia kertomuksia, joissa arvioidaan, miten verkkovierailumarkkinat mukautuvat RLAH-sääntöihin, näiden markkinoiden toiminnasta olisi kerättävä riittävät tiedot kyseisten sääntöjen täytäntöönpanon jälkeen.

(67)

Jotta voidaan arvioida kilpailun kehitystä unionin laajuisilla verkkovierailumarkkinoilla ja antaa säännöllisesti tietoja muutoksista tukkutason tosiasiallisissa verkkovierailumaksuissa verkkovierailupalvelujen tarjoajien välisessä epätasapainoisessa liikenteessä, BERECin olisi edelleen kerättävä kansallisilta sääntelyviranomaisilta tietoja. Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi tarvittaessa voitava koordinoida toimintaansa muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Näihin tietoihin olisi sisällyttävä tasapainoisessa ja epätasapainoisessa liikenteessä sovellettavat tosiasialliset hinnat sekä asianomaisten verkkovierailupalvelujen tosiasialliset liikennemäärät. Sellaisten tietojen kerääminen, joiden avulla voidaan seurata ja arvioida esimerkiksi pandemioiden aiheuttamien matkustuskäyttäytymisen ja kulutustottumusten muutosten vaikutuksia, on olennaisen tärkeää tässä asetuksessa säädetyissä kertomuksissa edellytettävää analyysia varten. BERECin olisi myös kerättävä tietoja tapauksista, joissa tukkutason verkkovierailusopimuksen osapuolet ovat luopuneet verkkovierailupalvelujen tukkutason enimmäishintojen soveltamisesta tai toteuttaneet tukkutasolla toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää pysyvä verkkovierailu tai verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuden poikkeava tai vilpillinen käyttö muihin tarkoituksiin kuin säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjontaan verkkovierailuoperaattoreiden asiakkaille näiden matkustaessa ajoittain unionin alueella. BERECin olisi raportoitava riittävällä tarkkuustasolla kerättyjen tietojen perusteella säännöllisesti verkkovierailupalvelujen vähittäishintojen, tukkuhintojen ja tukkutason kustannusten välisestä suhteesta. Komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2027 kertomus, joka perustuu BERECin säännöllisiin raportteihin, ja sen jälkeen tarvittaessa lainsäädäntöehdotus. BERECin olisi myös kerättävä niiden seikkojen seurannassa tarvittavat tiedot, joita komissio arvioi tässä asetuksessa säädetyissä kertomuksissa.

(68)

Keskipitkällä aikavälillä laitteiden välisten verkkovierailujen ja esineiden internetin laitteiden verkkovierailujen helpottaminen olisi tunnustettava merkittäväksi unionin teollisuuden digitalisoinnin edistäjäksi, ja siinä olisi hyödynnettävä aiheeseen liittyviä unionin politiikkoja muun muassa sellaisilla aloilla kuin terveydenhuolto, energia, ympäristö ja liikenne. Komission olisi arvioitava säännöllisesti verkkovierailujen roolia laitteiden välisten yhteyksien markkinoilla ja esineiden internetin markkinoilla. Komission olisi tarvittaessa annettava myös suosituksia BERECiä kuultuaan. BERECin olisi myös kerättävä tiedot, joita tarvitaan komission kertomuksissa arvioitavien tässä asetuksessa säädettyjen seikkojen seurantaan ja jotka koskevat laitteiden välisten verkkovierailujen ja esineiden internetin laitteiden kehitystä, ottaen huomioon toimiluvista vapaisiin taajuuksiin perustuvat matkaviestinverkon yhteysratkaisut.

(69)

Komission, BERECin, kansallisten sääntelyviranomaisten ja tarvittaessa muiden toimivaltaisten viranomaisten olisi varmistettava täysimääräisesti liikesalaisuuksien luottamuksellisuus jakaessaan tietoja tämän asetuksen soveltamisen tarkastelua, seurantaa ja valvontaa varten. Liikesalaisuuksien luottamuksellisuutta koskevien vaatimusten noudattaminen ei siksi saisi estää kansallisia sääntelyviranomaisia jakamasta luottamuksellisia tietoja oikea-aikaisesti tällaisia tarkoituksia varten.

(70)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, joita ovat yhteisen lähestymistavan hyväksyminen sen varmistamiseksi, että yleisten matkaviestinverkkojen käyttäjät eivät unionin alueella matkustaessaan joudu maksamaan unionin laajuisista verkkovierailupalveluista kohtuuttomia hintoja kilpailtuihin kansallisiin hintoihin verrattuna, samalla kun lisätään avoimuutta ja parannetaan kuluttajansuojaa sekä varmistetaan, että vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjonta kotimaisilla hinnoilla on kestävää ja että RLAH-kokemus on todellinen verkkovierailun aikaisen palvelun laadun ja hätäpalvelujen käyttömahdollisuuden suhteen, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(71)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.

(72)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (21) 42 artiklan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 20 päivänä huhtikuuta 2021,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa säädetään yhteisestä lähestymistavasta, jolla varmistetaan, että yleisten matkaviestinverkkojen käyttäjät eivät unionin alueella matkustaessaan joudu maksamaan unionin laajuisista verkkovierailupalveluista kohtuuttomia hintoja kilpailtuihin kansallisiin hintoihin verrattuna puheluja soittaessaan ja vastaanottaessaan, tekstiviestejä lähettäessään ja vastaanottaessaan sekä pakettikytkentäisiä dataviestintäpalveluja käyttäessään.

Näin ollen tällä asetuksella edistetään sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja saavutetaan samalla kuluttajansuojan, tietosuojan, yksityisyyden ja luottamuksen korkea taso, edistetään kilpailua, riippumattomuutta ja avoimuutta markkinoilla sekä tarjotaan innovointikannustimia ja valintamahdollisuuksia kuluttajille ja huomioidaan vammaiset henkilöt noudattaen samalla täysimääräisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjaa.

Tässä asetuksessa vahvistetaan ehdot yleisten matkaviestinverkkojen tukkutason käyttöoikeuden myöntämiselle säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi. Sitä sovelletaan sekä verkko-operaattoreiden perimiin tukkutason hintoihin että verkkovierailuoperaattoreiden perimiin vähittäistason hintoihin.

2.   Tällä asetuksella vahvistetaan myös säännöt, joilla pyritään lisäämään avoimuutta ja parantamaan maksuista tiedottamista verkkovierailupalvelujen käyttäjille, mukaan lukien käyttäjät, jotka käyttävät sääntelemättömiä verkkovierailupalveluja kolmansissa maissa. Sillä myös lisätään avointa tiedottamista sääntelemättömien verkkovierailupalvelujen käyttäjille näiden muodostaessa yhteyden muuhun kuin maanpäälliseen yleiseen matkaviestinverkkoon, kuten tapauksen mukaan aluksilla tai ilma-aluksissa.

3.   Tässä asetuksessa säädetyt enimmäishinnat ilmaistaan euroina.

4.   Kun 8–11 artiklan mukaiset enimmäishinnat ilmaistaan muuna valuuttana kuin euroina, arvot näissä valuutoissa määritetään soveltamalla niiden viitekurssien keskiarvoa, jotka Euroopan keskuspankki on julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä asianomaisen kalenterivuoden 15 päivänä tammikuuta, 15 päivänä helmikuuta ja 15 päivänä maaliskuuta. Enimmäishintojen osalta muuna valuuttana kuin euroina ilmaistut rajat tarkistetaan vuosittain vuodesta 2023 alkaen. Näiden valuuttojen vuosittain tarkistettuja rajoja sovelletaan 15 päivästä toukokuuta.

5.   Tällä asetuksella ei rajoiteta tehtävien antamista kansallisille sääntelyviranomaisille ja muille toimivaltaisille viranomaisille direktiivin (EU) 2018/1972 mukaisesti, mukaan lukien mainitun direktiivin III osan III osaston täytäntöönpanoon liittyvät vastuut.

2 artikla

Määritelmät

1.   Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin (EU) 2018/1972 2 artiklassa säädettyjä määritelmiä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen määritelmien lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’verkkovierailuoperaattorilla’ tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa verkkovierailuasiakkaalle säänneltyjä vähittäistason verkkovierailupalveluja;

b)

’kotimaan operaattorilla’ tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa verkkovierailuasiakkaalle kotimaan matkaviestinpalveluja;

c)

’kotiverkolla’ tarkoitetaan yleistä viestintäverkkoa, joka sijaitsee jossakin jäsenvaltiossa ja jota verkkovierailuoperaattori käyttää säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoamiseen verkkovierailuasiakkaalle;

d)

’vierailuverkolla’ tarkoitetaan jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin verkkovierailuasiakkaan kotimaan operaattorin sijaintivaltiossa sijaitsevaa maanpäällistä yleistä matkaviestinverkkoa, jossa verkkovierailuasiakas voi soittaa tai vastaanottaa puheluja, lähettää tai vastaanottaa tekstiviestejä tai käyttää pakettikytkentäistä dataa kotiverkon operaattorin kanssa tehdyin järjestelyin;

e)

’unionin laajuisella verkkovierailulla’ tarkoitetaan sitä, että verkkovierailuasiakas käyttää mobiililaitetta unionin sisäisten puhelujen soittamiseen tai vastaanottamiseen, unionin sisäisten tekstiviestien lähettämiseen tai vastaanottamiseen tai pakettikytkentäisen datan käyttöön ollessaan muussa jäsenvaltiossa kuin kotimaan operaattorin verkon sijaintivaltiossa, kotiverkon operaattorin ja vierailuverkon operaattorin välisin järjestelyin;

f)

’verkkovierailuasiakkaalla’ tarkoitetaan unionissa sijaitsevan maanpäällisen yleisen matkaviestinverkon avulla säänneltyjä verkkovierailupalveluja tarjoavan verkkovierailuoperaattorin asiakasta, jolla on verkkovierailuoperaattorin kanssa tekemänsä vähittäissopimuksen tai muun järjestelyn perusteella mahdollisuus unionin laajuiseen verkkovierailuun;

g)

’säännellyllä verkkovierailupuhelulla’ tarkoitetaan verkkovierailuasiakkaan vierailuverkossa soittamaa matkapuhelua, jossa siirtyy vain puhe ja jonka kohdeverkko on unionin alueella sijaitseva yleinen viestintäverkko, tai verkkovierailuasiakkaan vierailuverkossa vastaanottamaa matkapuhelua, jossa siirtyy vain puhe ja joka on soitettu unionin alueella sijaitsevasta yleisestä viestintäverkosta;

h)

’tekstiviestillä’ tarkoitetaan lyhytsanomapalvelun (SMS) tekstiviestiä, joka koostuu lähinnä kirjaimista tai numeroista tai molemmista ja joka voidaan lähettää kansallisten numerointisuunnitelmien mukaisesti annettujen matkapuhelinten ja/tai kiinteän puhelinverkon numerojen välillä;

i)

’säännellyllä verkkovierailutekstiviestillä’ tarkoitetaan verkkovierailuasiakkaan lähettämää tekstiviestiä, joka lähtee vierailuverkosta ja saapuu unionin alueella sijaitsevaan yleiseen viestintäverkkoon, tai verkkovierailuasiakkaan vastaanottamaa tekstiviestiä, joka lähtee unionin alueella sijaitsevasta yleisestä viestintäverkosta ja saapuu vierailuverkkoon;

j)

’säännellyllä verkkovierailudatapalvelulla’ tarkoitetaan verkkovierailupalvelua, jonka avulla verkkovierailuasiakas voi käyttää pakettikytkentäistä dataa mobiililaitteellaan silloin, kun se on yhteydessä vierailuverkkoon, pois lukien säänneltyjen verkkovierailupuhelujen tai verkkovierailutekstiviestien lähettäminen tai vastaanottaminen, mukaan lukien kuitenkin multimediaviestien lähettäminen tai vastaanottaminen;

k)

’verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeudella’ tarkoitetaan suoraa verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeutta tai verkkovierailujen tukkutason jälleenmyynnin käyttöoikeutta;

l)

’suoralla verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeudella’ tarkoitetaan sitä, että matkaviestinverkon operaattori asettaa toimintoja tai palveluja tai molempia toisen yrityksen saataville määritellyin ehdoin siinä tarkoituksessa, että kyseinen toinen yritys tarjoaa säänneltyjä verkkovierailupalveluja verkkovierailuasiakkaille;

m)

’verkkovierailujen tukkutason jälleenmyynnin käyttöoikeudella’ tarkoitetaan sitä, että matkaviestinverkon operaattori, joka on muu kuin vierailuverkon operaattori, tarjoaa verkkovierailupalveluja tukkutasolla toiselle yritykselle siinä tarkoituksessa, että kyseinen toinen yritys tarjoaa säänneltyjä verkkovierailupalveluja verkkovierailuasiakkaille;

n)

’kotimaisella vähittäishinnalla’ tarkoitetaan kotimaista vähittäistason yksikköhintaa, jonka verkkovierailuoperaattori perii asiakkaan soittamista puheluista ja lähettämistä tekstiviesteistä, jotka nousevat yhdestä yleisestä viestintäverkosta ja laskevat toiseen yleiseen viestintäverkkoon samassa jäsenvaltiossa, sekä asiakkaan kuluttamasta datasta.

Ensimmäisen alakohdan n alakohdan osalta, jos kotimaista vähittäistason yksikköhintaa ei ole määritetty, kotimaisen vähittäishinnan katsotaan määräytyvän samalla laskutusperiaatteella, jota sovelletaan asiakkaan soittamiin puheluihin ja lähettämiin tekstiviesteihin, jotka nousevat yhdestä yleisestä viestintäverkosta ja laskevat toiseen yleiseen viestintäverkkoon samassa jäsenvaltiossa, ja asiakkaan kuluttamaan dataan kyseisen asiakkaan omassa jäsenvaltiossa.

3 artikla

Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeus

1.   Matkaviestinverkon operaattoreiden on täytettävä kaikki verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeutta koskevat kohtuulliset pyynnöt, erityisesti siten, että verkkovierailuoperaattorille annetaan mahdollisuus toisintaa kotimaassa tarjoamansa vähittäistason matkaviestinpalvelut, jos se on vierailuverkossa teknisesti toteutettavissa.

2.   Matkaviestinverkon operaattorit voivat hylätä verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeutta koskevat pyynnöt ainoastaan objektiivisten kriteerien perusteella, jollaisia voivat olla tekninen toteutettavuus ja verkon eheys. Kaupallisia näkökohtia ei voida käyttää perusteena hylätä verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeutta koskevia pyyntöjä kilpailevien verkkovierailupalvelujen tarjoamisen rajoittamiseksi.

3.   Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuteen on sisällyttävä kaikkien sellaisten verkkoelementtien ja niihin liittyvien toimintojen, asiaankuuluvien palvelujen, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien käyttöoikeudet, joita tarvitaan säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi asiakkaille, ja siihen on sisällyttävä kaikki käytettävissä olevat verkkoteknologiat ja kaikki käytettävissä olevat verkkosukupolvet.

4.   Tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuden kaikkien osatekijöiden käyttöoikeuksien tarjoamiseen sovelletaan 9, 10 ja 11 artiklassa vahvistettuja säänneltyjä tukkutason verkkovierailuhintoja koskevia sääntöjä, jolleivät tukkutason verkkovierailusopimuksen molemmat osapuolet nimenomaisesti sovi, ettei sopimuksen soveltamisesta johtuvaan keskimääräiseen tukkutason verkkovierailuhintaan sovelleta säänneltyä verkkovierailupalvelujen tukkutason enimmäishintaa sopimuksen voimassaoloaikana.

Verkkovierailujen tukkutason jälleenmyynnin käyttöoikeuden osalta matkaviestinverkon operaattorit voivat periä oikeudenmukaisen ja kohtuullisen hinnan muista kuin 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvista osatekijöistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän kohdan ensimmäisen alakohdan soveltamista.

5.   Matkaviestinverkon operaattoreiden on julkaistava viitetarjous ottaen huomioon 8 kohdassa tarkoitetut BERECin suuntaviivat ja asetettava se verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeutta pyytävän yrityksen saataville. Matkaviestinverkon operaattoreiden on toimitettava käyttöoikeutta pyytävälle yritykselle tämän artiklan mukainen tällaista käyttöoikeutta koskeva tukkutason verkkovierailusopimusluonnos viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun matkaviestinverkon operaattori on alun perin vastaanottanut pyynnön. Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeus on myönnettävä kohtuullisen ajan kuluessa, joka saa olla enintään kolme kuukautta tukkutason verkkovierailusopimuksen tekemisestä. Verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeutta koskevan pyynnön vastaanottavien matkaviestinverkon operaattoreiden ja käyttöoikeutta pyytävien yritysten on neuvoteltava vilpittömässä mielessä.

6.   Edellä 5 kohdassa tarkoitetun viitetarjouksen on oltava riittävän yksityiskohtainen, ja siinä on oltava kaikki 3 kohdassa tarkoitetut verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeutta varten tarvittavat osatekijät, ja siinä on kuvattava suoran verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuden ja verkkovierailujen tukkutason jälleenmyynnin käyttöoikeuden kannalta merkityksellinen tarjonta sekä siihen liittyvät ehdot. Viitetarjouksen on sisällettävä kaikki tarvittavat tiedot, jotta verkkovierailuoperaattori voi varmistaa, että sen asiakkaat voivat tavoittaa hätäpalvelut maksutta hätäviesteillä sopivimpaan hätäkeskukseen, ja jotta soittajan sijaintitiedot voidaan siirtää maksutta sopivimpaan hätäkeskukseen verkkovierailupalveluja käytettäessä.

Viitetarjous voi sisältää ehtoja, joilla estetään pysyvä verkkovierailu tai verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuden poikkeava tai vilpillinen käyttö muihin tarkoituksiin kuin säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjontaan verkkovierailuoperaattoreiden asiakkaille näiden matkustaessa ajoittain unionin alueella. Jos tällaisia ehtoja on määritelty viitetarjouksessa, niihin on sisällyttävä erityistoimenpiteet, joita vierailuverkon operaattori voi toteuttaa pysyvän verkkovierailun tai verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuden poikkeavan tai vilpillisen käytön estämiseksi, sekä objektiiviset kriteerit, joiden perusteella tällaisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa. Tällaisissa kriteereissä voidaan viitata verkkovierailuliikennettä koskeviin koostettuihin tietoihin. Niissä ei saa viitata erityisiin tietoihin, jotka liittyvät verkkovierailuoperaattorin asiakaskohtaiseen liikenteeseen.

Viitetarjouksessa voidaan muun muassa määrätä, että jos vierailuverkon operaattorilla on perusteltu syy katsoa, että merkittävä osuus verkkovierailuoperaattorin asiakkaista käyttää verkkovierailuja pysyvästi tai että verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeutta käytetään poikkeavasti tai vilpillisesti, vierailuverkon operaattori voi vaatia verkkovierailuoperaattoria antamaan tietoja – unionin ja kansallisiin tietosuojavaatimuksiin vaikuttamatta –, joiden avulla voidaan todeta, onko kyse verkkovierailuoperaattorin asiakkaiden merkittävän osuuden pysyvästä verkkovierailusta tai verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuden poikkeavasta tai vilpillisestä käytöstä vierailuverkon operaattorin verkossa, kuten tietoja niiden asiakkaiden osuudesta, joiden osalta on todettu sovellettavaan kotimaiseen vähittäishintaan tarjottujen säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen poikkeavan tai vilpillisen käytön riski objektiivisten indikaattorien perusteella kohtuullisen käytön politiikan soveltamisesta 7 artiklan nojalla hyväksyttävien täytäntöönpanosäädösten mukaisesti.

Viitetarjouksessa voidaan viimeisenä keinona siinä tapauksessa, että tilannetta ei ole pystytty korjaamaan vähemmän tiukoilla toimenpiteillä, määrätä mahdollisuudesta päättää tukkutason verkkovierailusopimus, jos vierailuverkon operaattori on todennut, että objektiivisten kriteerien perusteella merkittävä osuus verkkovierailuoperaattorin asiakkaista käyttää verkkovierailupalveluja pysyvästi tai että verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeutta käytetään poikkeavasti tai vilpillisesti, ja ilmoittanut tästä kotiverkon operaattorille.

Vierailuverkon operaattori voi päättää tukkutason verkkovierailusopimuksen yksipuolisesti pysyvän verkkovierailun taikka verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuden poikkeavan tai vilpillisen käytön perusteella vain, jos siihen on saatu ennakkolupa vierailuverkon operaattorin kansalliselta sääntelyviranomaiselta.

Vierailuverkon operaattorin kansallisen sääntelyviranomaisen on kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut vierailuverkon operaattorin pyynnön, joka koskee lupaa päättää tukkutason verkkovierailusopimus, päätettävä kotiverkon operaattorin kansallista sääntelyviranomaista kuultuaan, myönnetäänkö tällainen lupa vai evätäänkö se, ja ilmoitettava siitä komissiolle.

Vierailuverkon operaattorin ja kotiverkon operaattorin kansalliset sääntelyviranomaiset voivat kukin pyytää BERECiä antamaan lausunnon tämän asetuksen mukaisesti toteutettavasta toimesta. BERECin on annettava lausunto kuukauden kuluessa tällaisen pyynnön vastaanottamisesta.

Jos BERECiä on kuultu, vierailuverkon operaattorin kansallisen sääntelyviranomaisen on odotettava BERECin lausuntoa ja otettava se mahdollisimman tarkasti huomioon, ennen kuin se päättää – kuudennessa alakohdassa tarkoitettua kolmen kuukauden määräaikaa noudattaen –, myöntääkö se luvan päättää tukkutason verkkovierailusopimus vai epääkö se sen.

Vierailuverkon operaattorin kansallisen sääntelyviranomaisen on asetettava yleisön saataville tiedot luvista päättää tukkutason verkkovierailusopimus, jollei liikesalaisuuksien luottamuksellisuudesta muuta johdu.

Tämän kohdan viidennestä yhdeksänteen alakohta eivät rajoita kansallisen sääntelyviranomaisen valtuuksia vaatia 17 artiklan 7 kohdan nojalla tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden rikkomisen välitöntä lopettamista eivätkä vierailuverkon operaattorin oikeutta soveltaa asianmukaisia toimenpiteitä petosten torjumiseksi.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on tarvittaessa määrättävä, että tässä artiklassa säädettyjen velvoitteiden täyttämiseksi viitetarjouksiin tehdään muutoksia, jotka koskevat muun muassa erityistoimenpiteitä, joita vierailuverkon operaattori voi toteuttaa estääkseen pysyvän verkkovierailun tai verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuden poikkeavan tai vilpillisen käytön, sekä objektiivisia kriteerejä, joiden perusteella vierailuverkon operaattori voi toteuttaa tällaisia toimenpiteitä.

7.   Jos käyttöoikeutta pyytävä yritys haluaa aloittaa kaupalliset neuvottelut sellaisten osatekijöiden sisällyttämiseksi, jotka eivät sisälly viitetarjoukseen, matkaviestinverkon operaattoreiden on vastattava tällaiseen pyyntöön kohtuullisen ajan kuluessa, joka saa olla enintään kaksi kuukautta siitä, kun pyyntö on alun perin vastaanotettu. Edellä olevia 2 ja 5 kohtaa ei sovelleta tätä kohtaa sovellettaessa.

8.   Tämän artiklan johdonmukaisen soveltamisen edistämiseksi BERECin on sidosryhmiä kuultuaan ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa päivitettävä asetuksen (EU) N:o 531/2012 3 artiklan 8 kohdan mukaisesti vahvistetut suuntaviivat verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeudelle viimeistään 5 päivänä lokakuuta 2022.

4 artikla

Säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoaminen

1.   Ellei 5 ja 6 artiklasta muuta johdu, verkkovierailuoperaattorit eivät saa periä verkkovierailuasiakkailta missään jäsenvaltiossa mitään lisämaksuja kotimaisten vähittäishintojen lisäksi, kun kyseessä ovat säännellyt soitetut tai vastaanotetut verkkovierailupuhelut, säännellyt lähetetyt verkkovierailutekstiviestit tai säännellyt käytetyt verkkovierailudatapalvelut, eivätkä ne saa periä mitään yleisiä maksuja päätelaitteen tai palvelun käytön mahdollistamiseksi ulkomailla.

2.   Verkkovierailuoperaattorit eivät saa tarjota säänneltyjä vähittäistason verkkovierailupalveluja kotimaassa tarjottavia ehtoja vähemmän edullisin ehdoin, etenkään vähittäissopimuksessa määrätyn palvelun laadun osalta, jos vierailuverkossa on käytettävissä saman sukupolven matkaviestinverkkoja ja -teknologioita.

Matkaviestinoperaattoreiden on vältettävä kohtuuttomia viiveitä siirtymisissä verkkojen välillä, kun ylitetään unionin sisäraja.

3.   Tämän artiklan johdonmukaisen soveltamisen edistämiseksi BERECin on sidosryhmiä kuultuaan ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa päivitettävä palvelun laatua koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevat vähittäistason suuntaviivansa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2023.

5 artikla

Kohtuullinen käyttö

1.   Verkkovierailuoperaattorit voivat tämän artiklan ja 7 artiklan nojalla hyväksyttävien täytäntöönpanosäädösten mukaisesti soveltaa kohtuullisen käytön politiikkaa säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen kulutukseen sovellettavalla kotimaisella vähittäishinnalla, jotta verkkovierailuasiakkailta voidaan estää säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen poikkeava tai vilpillinen käyttö, kuten tällaisten palvelujen käyttö muussa kuin verkkovierailuasiakkaan kotimaan operaattorin jäsenvaltiossa muihin tarkoituksiin kuin ajoittaista matkailua varten.

Kohtuullisen käytön politiikan on annettava verkkovierailuoperaattorin asiakkaille mahdollisuus kuluttaa heitä koskevien hinnoittelumallien mukainen määrä säänneltyjä vähittäistason verkkovierailupalveluja sovellettavalla kotimaisella vähittäishinnalla.

2.   Säänneltyihin vähittäistason verkkovierailupalveluihin, jotka ylittävät mahdolliset kohtuullisen käytön politiikan mukaiset rajat, sovelletaan 8 artiklaa.

6 artikla

Kestävyysmekanismi

1.   Jos verkkovierailuoperaattori ei erityisissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa pysty kotimaan laskutusmallinsa kestävyyden varmistamiseksi kattamaan todellisia ja ennakoituja kokonaiskustannuksiaan, joita sille aiheutuu säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta 4 ja 5 artiklan mukaisesti, tällaisten palvelujen tarjoamisesta saamillaan todellisilla ja ennakoiduilla kokonaistuloilla, kyseinen verkkovierailuoperaattori voi hakea lupaa lisämaksun soveltamiselle. Lisämaksua sovelletaan ainoastaan siltä osin kuin se on välttämätöntä säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi ottaen huomioon sovellettavat tukkutason enimmäishinnat.

2.   Jos verkkovierailuoperaattori päättää hyödyntää tämän artiklan 1 kohtaa, sen on viipymättä tehtävä kansalliselle sääntelyviranomaiselle hakemus ja toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot 7 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti. Verkkovierailuoperaattorin on tämän jälkeen 12 kuukauden välein saatettava kyseiset tiedot ajan tasalle ja toimitettava ne kansalliselle sääntelyviranomaiselle.

3.   Kansallisen sääntelyviranomaisen on arvioitava 2 kohdan mukaisen hakemuksen saatuaan, onko verkkovierailuoperaattori osoittanut, ettei se pysty kattamaan kustannuksiaan 1 kohdan mukaisesti, mikä johtaisi sen kotimaan laskutusmallin kestävyyden heikentymiseen. Kotimaan laskutusmallin kestävyys arvioidaan asianomaiselle verkkovierailuoperaattorille ominaisten objektiivisten tekijöiden perusteella, ottaen huomioon myös kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevien verkkovierailuoperaattoreiden välillä objektiivisesti todetut vaihtelut ja kotimainen hinta- ja tulotaso. Kansallinen sääntelyviranomainen antaa luvan lisämaksuun, jos 1 kohdassa ja tässä kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

4.   Kansallisen sääntelyviranomaisen on annettava lupa lisämaksuun yhden kuukauden kuluessa 2 kohdan mukaisen hakemuksen vastaanottamisesta, ellei hakemus ole ilmeisen perusteeton tai elleivät siinä toimitetut tiedot ole riittämättömiä. Jos kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, että hakemus on ilmeisen perusteeton tai että toimitetut tiedot ovat riittämättömiä, sen on tehtävä seuraavien kahden kuukauden kuluessa ja annettuaan verkkovierailuoperaattorille tilaisuuden tulla kuulluksi lopullinen päätös lisämaksua koskevan luvan antamisesta, lisämaksun muuttamisesta tai lisämaksun kieltämisestä.

7 artikla

Kohtuullisen käytön politiikan ja kestävyysmekanismin toteuttaminen

1.   Jotta voidaan varmistaa 5 ja 6 artiklan johdonmukainen soveltaminen, komissio hyväksyy BERECiä kuultuaan täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt seuraavista:

a)

kohtuullisen käytön politiikan soveltaminen;

b)

menetelmät, joilla arvioidaan, onko vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjonta kotimaisilla hinnoilla kestävää; ja

c)

hakemus, joka verkkovierailuoperaattorin on toimitettava b alakohdassa tarkoitettua arviointia varten.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio tarkastelee BERECiä kuultuaan säännöllisesti ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä markkinoiden kehityksen perusteella.

2.   Hyväksyessään täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan kohtuullisen käytön politiikan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, komissio ottaa huomioon seuraavat seikat:

a)

hinnoittelun ja kulutustottumusten kehitys jäsenvaltioissa;

b)

kotimaan hintatasojen lähentymisaste unionissa;

c)

matkustustottumukset unionissa;

d)

mahdolliset havaittavissa olevat riskit kilpailun ja investointikannustimien vääristymisestä kotimaan ja vierailuverkon markkinoilla.

3.   Komissio perustaa 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset seuraaviin:

a)

säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta aiheutuvien todellisten ja ennakoitujen kokonaiskustannusten määrittäminen, ottaen huomioon tukkutason todelliset verkkovierailuhinnat epätasapainoisessa liikenteessä ja kohtuullinen osuus säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoamisen edellyttämistä yhteisistä kustannuksista;

b)

säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta saatavien todellisten ja ennakoitujen kokonaistulojen määrittäminen;

c)

säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen kulutus ja verkkovierailuoperaattorin asiakkaiden kotimaan kulutus;

d)

kotimaan markkinoiden kilpailu-, hinta- ja tulotaso ja mahdollinen havaittavissa oleva riski siitä, että verkkovierailut kotimaisilla vähittäishinnoilla vaikuttaisivat tuntuvasti tällaisten hintojen kehitykseen.

4.   Kansallisen sääntelyviranomaisen ja tapauksen mukaan muiden toimivaltaisten viranomaisten näiden käyttäessä kansalliseen lakiin, jolla saatetaan direktiivi (EU) 2018/1972 osaksi kansallista lainsäädäntöä, perustuvia valtuuksiaan on tiiviisti seurattava ja valvottava kohtuullisen käytön politiikan soveltamista. Kansallisen sääntelyviranomaisen on tiiviisti seurattava ja valvottava niiden toimenpiteiden soveltamista, jotka koskevat kotimaisilla hinnoilla tapahtuvan vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjonnan kestävyyttä, kiinnittäen erityistä huomiota asiaan liittyviin asianomaiselle jäsenvaltioille ominaisiin objektiivisiin tekijöihin ja verkkovierailuoperaattoreiden välillä objektiivisesti todettuihin vaihteluihin. Kansallisen sääntelyviranomaisen on pantava oikea-aikaisesti täytäntöön 5 ja 6 artiklassa ja tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädökset säädetyt vaatimukset, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 6 artiklan 3 kohdassa säädettyyn menettelyyn. Kansallinen sääntelyviranomainen voi milloin tahansa vaatia verkkovierailuoperaattoria muuttamaan lisämaksua tai lopettamaan sen perimisen, jos se ei ole 5 tai 6 artiklan mukainen.

Muiden toimivaltaisten viranomaisten on pantava täytäntöön 5 artiklassa ja täytäntöönpanosäädöksissä säädetyt vaatimukset, jotka ovat merkityksellisiä niille kansallisessa laissa, jolla saatetaan direktiivi (EU) 2018/1972 osaksi kansallisista lainsäädäntöä, annettujen valtuuksien käyttämisen kannalta.

Kansallisen sääntelyviranomaisen ja tapauksen mukaan muiden toimivaltaisten viranomaisten on vuosittain tiedotettava komissiolle 5 ja 6 artiklan sekä tämän artiklan soveltamisesta.

5.   Täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/2286 sovelletaan tämän artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttävän uuden täytäntöönpanosäädöksen soveltamisen alkamispäivään saakka.

8 artikla

Vähittäistason lisämaksujen poikkeuksellinen soveltaminen säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen kulutukseen ja vaihtoehtoisten hintojen tarjoaminen

1.   Jos verkkovierailuoperaattori soveltaa säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen kulutukseen lisämaksua kohtuullisen käytön politiikan mukaisten rajojen ylittävältä osalta, sen on täytettävä seuraavat edellytykset ilman arvonlisäveroa, sanotun vaikuttamatta kolmannen alakohdan soveltamiseen:

a)

mahdollinen lisämaksu, jota sovelletaan säänneltyihin soitettuihin verkkovierailupuheluihin, säänneltyihin lähetettyihin verkkovierailutekstiviesteihin ja säänneltyihin verkkovierailudatapalveluihin, ei saa ylittää 9 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklan 1 kohdassa ja 11 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tukkutason enimmäishintoja;

b)

mahdollinen lisämaksu, jota sovelletaan säänneltyihin vastaanotettuihin verkkovierailupuheluihin, ei saa ylittää kyseiselle vuodelle direktiivin (EU) 2018/1972 75 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettua unionin yhteistä matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksua.

Tämän kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan osalta, jos komissio direktiivin (EU) 2018/1972 75 artiklan 1 kohdan nojalla annettua delegoitua säädöstä tarkasteltuaan päättää, että unionin yhteisen puheliikenteen terminointimaksun vahvistaminen ei ole enää tarpeen, ja päättää olla määräämättä yhteistä matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksua, säänneltyihin vastaanotettuihin verkkovierailupuheluihin sovellettava mahdollinen lisämaksu ei saa ylittää maksua, joka on vahvistettu viimeisimmässä mainitun direktiivin 75 artiklan nojalla annetussa delegoidussa säädöksessä.

Verkkovierailuoperaattorit eivät saa soveltaa lisämaksua vastaanotettuihin säänneltyihin verkkovierailutekstiviesteihin tai verkkovierailun aikana vastaanotettuihin äänipostiviesteihin. Tämä ei vaikuta muihin sovellettaviin maksuihin, kuten tällaisten viestien kuuntelusta perittäviin maksuihin.

Verkkovierailuoperaattoreiden on laskutettava soitetuista ja vastaanotetuista verkkovierailupuheluista sekuntikohtaisesti. Verkkovierailuoperaattorit voivat soveltaa soitettuihin puheluihin enintään 30 sekunnin pituista vähimmäislaskutusaikaa. Verkkovierailuoperaattoreiden on laskutettava asiakkaitaan säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tarjoamisesta kilotavukohtaisesti, lukuun ottamatta multimediaviestejä, joista voidaan laskuttaa yksikkökohtaisesti. Tällaisessa tapauksessa vähittäishinta, jonka verkkovierailuoperaattori voi periä verkkovierailuasiakkaaltaan tämän verkkovierailun aikana lähettämästä tai vastaanottamasta multimediaviestistä, ei saa ylittää ensimmäisessä alakohdassa säännellylle verkkovierailudatapalvelulle asetettua vähittäistason enimmäishintaa.

2.   Verkkovierailuoperaattorit voivat tarjota ja verkkovierailuasiakkaat voivat nimenomaisesti valita muun kuin 4, 5 ja 6 artiklan sekä tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistetun verkkovierailuhinnan, jolloin verkkovierailuasiakkaat hyötyvät eri hinnastosta säännellyille verkkovierailupalveluille kuin siitä, jota sovellettaisiin, ellei kyseistä valintaa olisi tehty. Verkkovierailuoperaattorin on muistutettava kyseisiä verkkovierailuasiakkaita siitä, mitä verkkovierailuetuja he tässä tapauksessa menettävät.

Verkkovierailuoperaattoreiden on sovellettava 4 ja 5 artiklan sekä tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettua hintaa automaattisesti kaikkiin nykyisiin ja uusiin verkkovierailuasiakkaisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen alakohdan soveltamista.

Verkkovierailuasiakas voi milloin tahansa pyytää 4, 5 ja 6 artiklan sekä tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettuun hintaan siirtymistä tai siitä luopumista. Kun verkkovierailuasiakkaat nimenomaisesti valitsevat luopumisen 4, 5 ja 6 artiklan sekä tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistetusta hinnasta tai takaisin siihen siirtymisen, vaihto on toteutettava maksutta yhden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimusten muihin osiin kuin verkkovierailuihin. Verkkovierailuoperaattorit voivat viivästyttää vaihdon voimaantuloa, kunnes aiempi verkkovierailuhinnasto on ollut voimassa tietyn vähimmäisjakson, joka saa olla enintään kaksi kuukautta.

3.   Rajoittamatta direktiivin (EU) 2018/1972 III osan III osaston soveltamista verkkovierailuoperaattoreiden on varmistettava, että vähittäissopimuksessa, johon sisältyy minkä tahansa tyyppinen säännelty vähittäistason verkkovierailupalvelu, täsmennetään kyseisen säännellyn vähittäistason verkkovierailupalvelun ominaisuudet, mukaan lukien erityisesti:

a)

erityinen hinnoittelumalli tai erityiset hinnoittelumallit ja kunkin hinnoittelumallin osalta tarjottavien palvelujen tyypit, mukaan lukien viestinnän määrät,

b)

säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen kulutukseen sovellettavalla kotimaisella vähittäishinnalla mahdollisesti sovellettavat rajoitukset, erityisesti määrälliset tiedot siitä, miten mahdollista kohtuullisen käytön politiikkaa sovelletaan, viittaamalla kulloisenkin säännellyn vähittäistason verkkovierailupalvelun tärkeimpiin hinnoittelua, määrää tai muita tekijöitä koskeviin parametreihin,

c)

selkeät ja ymmärrettävät tiedot verkkovierailupalvelun ehdoista ja laadusta unionin alueella 6 kohdassa tarkoitettujen BERECin suuntaviivojen mukaisesti.

4.   Verkkovierailuoperaattoreiden on varmistettava, että vähittäissopimuksessa, johon sisältyy minkä tahansa tyyppisiä säänneltyjä vähittäistason verkkovierailupalveluja, annetaan tietoa palvelutyypeistä, joista voidaan periä korkeampia maksuja verkkovierailun yhteydessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin (EU) 2018/1972 97 artiklan soveltamista.

5.   Verkkovierailuoperaattoreiden on julkaistava 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Lisäksi verkkovierailuoperaattoreiden on julkaistava tietoa syistä, joiden vuoksi verkkovierailupalvelua mahdollisesti tarjotaan kotimaassa tarjottavia ehtoja vähemmän edullisin ehdoin. Näihin tietoihin on sisällyttävä tekijät, jotka voivat vaikuttaa verkkovierailuasiakkaan tilaaman verkkovierailupalvelun laatuun, kuten verkkovierailuasiakkaan vierailujäsenvaltiossa käytettävissä olevat verkkosukupolvet ja -teknologiat.

6.   Tämän artiklan johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi BERECin on sidosryhmiä kuultuaan ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa päivitettävä vähittäistason verkkovierailuja koskevat suuntaviivansa, erityisesti tämän artiklan sekä 13, 14 ja 15 artiklassa tarkoitettujen avoimuustoimenpiteiden täytäntöönpanon osalta, viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2023.

9 artikla

Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen soittamisesta perittävät tukkuhinnat

1.   Keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voi veloittaa verkkovierailuoperaattorilta kyseisestä vierailuverkosta soitetun säännellyn verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, mukaan lukien muun muassa nousevan liikenteen, välityksen ja laskevan liikenteen kustannukset, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 0,022 euroa minuutilta. Tämä tukkutason enimmäishinta alenee 0,019 euroon minuutilta 1 päivänä tammikuuta 2025 ja on tämän jälkeen 0,019 euroa minuutilta 30 päivään kesäkuuta 2032 saakka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 21 artiklan soveltamista.

2.   Kaikkien operaattoriparien kesken sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat tehdään 12 kuukauden jaksolta tai lyhyemmältä jaksolta, joka voi olla jäljellä ennen 1 kohdassa tarkoitetun keskimääräisen tukkutason enimmäishinnan soveltamisajan päättymistä tai ennen 30 päivää kesäkuuta 2032.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa koskevat laskelmat tehdään jakamalla tukkutason yhteenlasketut verkkovierailutulot asianomaisen operaattorin tukkutason verkkovierailupuhelujen tarjoamiseen unionin alueella kyseisenä ajanjaksona tosiasiallisesti käyttämien tukkutason verkkovierailuminuuttien kokonaislukumäärällä, laskettuna yhteen sekuntien perusteella ja mukautettuna niin, että huomioon otetaan vierailuverkon operaattorin mahdollisuus soveltaa enintään 30 sekunnin pituista vähimmäislaskutusaikaa.

10 artikla

Säännellyistä verkkovierailutekstiviesteistä perittävät tukkuhinnat

1.   Keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voi veloittaa verkkovierailuoperaattorilta kyseisestä vierailuverkosta lähetetyn säännellyn verkkovierailutekstiviestin tarjoamisesta, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 0,004 euroa tekstiviestiltä. Tämä tukkutason enimmäishinta alenee 0,003 euroon tekstiviestiltä 1 päivänä tammikuuta 2025 ja on tämän jälkeen 0,003 euroa 30 päivään kesäkuuta 2032 saakka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 21 artiklan soveltamista.

2.   Kaikkien operaattoriparien kesken sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat tehdään 12 kuukauden jaksolta tai lyhyemmältä jaksolta, joka voi olla jäljellä ennen 1 kohdassa tarkoitetun keskimääräisen tukkutason enimmäishinnan soveltamisajan päättymistä tai ennen 30 päivää kesäkuuta 2032.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa koskevat laskelmat tehdään jakamalla tukkutason yhteenlasketut tulot, jotka vierailuverkon operaattori tai kotiverkon operaattori on saanut lähtevien säänneltyjen verkkovierailutekstiviestien lähettämisestä unionin alueella kyseisenä ajanjaksona, asianomaisen verkkovierailuoperaattorin tai kotiverkon operaattorin puolesta mainittuna ajanjaksona lähettyjen lähtevien tekstiviestien kokonaislukumäärällä.

4.   Vierailuverkon operaattori ei saa periä verkkovierailuasiakkaan verkkovierailuoperaattorilta tai kotiverkon operaattorilta mitään 1 kohdassa tarkoitetusta maksusta erillistä maksua vierailuverkossa vierailevalle verkkovierailuasiakkaalle lähetetyn säännellyn verkkovierailutekstiviestin välittämisestä.

11 artikla

Säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tukkuhinnat

1.   Keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voi veloittaa verkkovierailuoperaattorilta säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 2,00 euroa siirrettyä datagigatavua kohti. Tämä tukkutason enimmäishinta alenee 1,80 euroon siirretyltä datagigatavulta 1 päivänä tammikuuta 2023, 1,55 euroon gigatavua kohti 1 päivänä tammikuuta 2024, 1,30 euroon gigatavua kohti 1 päivänä tammikuuta 2025, 1,10 euroon gigatavua kohti 1 päivänä tammikuuta 2026 ja 1,00 euroon gigatavua kohti viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2027 ja on tämän jälkeen 1,00 euroa siirrettyä datagigatavua kohti 30 päivään kesäkuuta 2032 saakka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 21 artiklan soveltamista.

2.   Kaikkien operaattoriparien kesken sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat tehdään 12 kuukauden jaksolta tai lyhyemmältä jaksolta, joka voi olla jäljellä ennen 1 kohdassa tarkoitetun keskimääräisen tukkutason enimmäishinnan soveltamisajan päättymistä tai ennen 30 päivää kesäkuuta 2032.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa koskevat laskelmat tehdään jakamalla tukkutason yhteenlasketut tulot, jotka vierailuverkon operaattori tai kotiverkon operaattori on saanut säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tarjoamisesta kyseisenä ajanjaksona, asianomaisen verkkovierailuoperaattorin tai kotiverkon operaattorin puolesta mainittuna ajanjaksona näiden palvelujen tarjonnan kautta tosiasiallisesti kulutettujen datamegatavujen kokonaislukumäärällä, laskettuna yhteen kilotavujen perusteella.

12 artikla

Hätäviestinnän tukkuhinnat

Vierailuverkon operaattori ei saa periä verkkovierailuoperaattorilta mitään maksuja minkään tyyppisistä verkkovierailuasiakkaan käynnistämistä hätäviesteistä tai soittajan sijaintitietojen siirtämisestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9, 10 ja 11 artiklan soveltamista.

13 artikla

Verkkovierailupuhelujen ja verkkovierailutekstiviestien vähittäistason ehtojen avoimuus

1.   Varoittaakseen verkkovierailuasiakkaita siitä, että heiltä peritään verkkovierailumaksuja puhelujen soittamisesta tai vastaanottamisesta tai tekstiviestien lähettämisestä, jokaisen verkkovierailuoperaattorin on asiakkaan saapuessa muuhun kuin kotimaan operaattorinsa jäsenvaltioon annettava tälle automaattisella viestillä ilman aiheetonta viivytystä ja maksutta yksilölliset tiedot verkkovierailun arvonlisäverollisista perushinnoista, joita asiakkaaseen sovelletaan tämän soittaessa ja vastaanottaessa puheluja ja lähettäessä tekstiviestejä vierailujäsenvaltiossa, ellei asiakas ole ilmoittanut verkkovierailuoperaattorille, ettei hän tarvitse tällaista palvelua.

Kyseiset yksilölliset perushintatiedot on ilmaistava asiakkaan kotimaan operaattorin toimittaman kotilaskun valuuttana, ja niihin on sisällytettävä tiedot:

a)

mahdollisesta kohtuullisen käytön politiikasta, jota verkkovierailuasiakkaaseen sovelletaan unionin alueella, ja lisämaksuista, joita sovelletaan kyseisen kohtuullisen käytön politiikan mukaisten rajojen ylittävältä osalta; ja

b)

mahdollisesta lisämaksusta, jota sovelletaan 6 artiklan mukaisesti.

Verkkovierailuoperaattoreiden on verkkovierailuasiakkaiden saapuessa muuhun kuin kotimaan operaattorinsa jäsenvaltioon annettava näille automaattisella viestillä ilman aiheetonta viivytystä ja maksutta tiedot riskistä, että maksut voivat lisäarvopalveluja käytettäessä olla korkeampia, ellei verkkovierailuasiakas ole ilmoittanut verkkovierailuoperaattorilleen, ettei hän tarvitse tällaista palvelua. Tällaisiin tietoihin on sisällyttävä linkki, josta pääsee maksutta erityiselle verkkosivustolle, jolla annetaan ajantasaiset tiedot palvelutyypeistä, joista voi aiheutua lisäkustannuksia, sekä, jos ne ovat saatavilla, tiedot lisäarvopalvelujen numerointialueista tai 16 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti muita asiaankuuluvia lisätietoja, jotka sisältyvät 16 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan nojalla perustettuun tietokantaan. Kyseisellä verkkosivustolla on oltava tiedot maksuista, joita saatetaan periä soittamisesta ilmaisnumeroihin verkkovierailun aikana.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin yksilöllisiin perushintatietoihin on sisällyttävä myös 2 kohdassa tarkoitettu maksuton numero, josta voi saada yksityiskohtaisempia tietoja.

Asiakkaalla on jokaisen viestin yhteydessä oltava mahdollisuus ilmoittaa verkkovierailuoperaattorille maksutta ja helpolla tavalla, ettei hän tarvitse automaattista viestiä. Asiakkaalla, joka on ilmoittanut, ettei hän tarvitse automaattista viestiä, on oikeus pyytää milloin tahansa ja maksutta verkkovierailuoperaattoria tarjoamaan uudelleen tätä palvelua.

Verkkovierailuoperaattoreiden on tarjottava vammaisille asiakkailleen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut yksilölliset perushintatiedot automaattisesti ja maksutta äänipuheluna, jos he niin pyytävät.

Tämän kohdan ensimmäistä, toista, viidettä ja kuudetta alakohtaa, lukuun ottamatta viittausta kohtuullisen käytön politiikkaan ja 6 artiklan mukaisesti sovellettavaan lisämaksuun, sovelletaan myös niin verkkovierailuoperaattorin tarjoamiin verkkovierailuäänipuhelupalveluihin ja -tekstiviestipalveluihin, joita verkkovierailuasiakkaat käyttävät muodostettuaan yhteyden kansalliseen tai kansainväliseen muuhun kuin maanpäälliseen yleiseen matkaviestinverkkoon, kuin unionin ulkopuolella matkustavien verkkovierailuasiakkaiden käyttämiin verkkovierailuoperaattorin tarjoamiin verkkovierailuäänipuhelupalveluihin ja -tekstiviestipalveluihin.

2.   Asiakkailla on 1 kohdassa säädettyjen tietojen lisäksi oikeus pyytää ja saada maksutta ja sijaintipaikastaan unionin alueella riippumatta yksityiskohtaisempia yksilöllisiä hintatietoja äänipuhelujen ja tekstiviestien verkkovierailuhinnoista vierailuverkossa sekä tietoja tämän asetuksen nojalla sovellettavista avoimuustoimenpiteistä joko matkaäänipuheluna tai tekstiviestinä. Tällainen pyyntö esitetään maksuttomaan numeroon, jota verkkovierailuoperaattori pitää yllä tätä tarkoitusta varten. Edellä 1 kohdassa säädettyjä velvoitteita ei sovelleta laitteisiin, jotka eivät tue tekstiviestitoimintoa.

3.   Verkkovierailuoperaattorin on lähetettävä verkkovierailuasiakkaalle ilmoitus, kun säänneltyjen verkkovierailuäänipuhelupalvelujen tai -tekstiviestipalvelujen käyttöön sovellettavan kohtuullisen käytön määrä on kokonaan kulutettu tai kun 6 artiklan mukaisesti sovellettava mahdollinen käytön raja on saavutettu. Kyseisessä ilmoituksessa on mainittava lisämaksu, jota sovelletaan verkkovierailuasiakkaan mahdolliseen kyseiset määrät ylittävään säänneltyjen verkkovierailuäänipuhelupalvelujen tai -tekstiviestipalvelujen kulutukseen. Jokaisella asiakkaalla on oikeus pyytää verkkovierailuoperaattoria lopettamaan tällaisten ilmoitusten lähettäminen ja pyytää milloin tahansa ja maksutta verkkovierailuoperaattoria tarjoamaan uudelleen tätä palvelua.

4.   Verkkovierailuoperaattoreiden on annettava kaikille asiakkaille liittymäsopimusten tekemisen yhteydessä täydelliset tiedot sovellettavista verkkovierailuhinnoista. Niiden on lisäksi annettava verkkovierailuasiakkailleen ajantasaiset tiedot sovellettavista verkkovierailuhinnoista ilman aiheetonta viivytystä aina, kun hinnat muuttuvat.

Tämän jälkeen verkkovierailuoperaattoreiden on kohtuullisin väliajoin lähetettävä asiasta muistutus kaikille asiakkaille, jotka ovat valinneet jonkin muun hinnaston.

5.   Verkkovierailuoperaattoreiden on annettava asiakkailleen tietoa siitä, kuinka he voivat tehokkaasti välttää tahattomat verkkovierailut raja-alueilla. Verkkovierailuoperaattoreiden on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet sitä varten, että niiden asiakkaat eivät joutuisi verkkovierailupalvelujen tahattoman käytön johdosta maksamaan verkkovierailumaksuja kotijäsenvaltiossaan.

6.   Verkkovierailuoperaattoreiden on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet sitä varten, että niiden asiakkaat eivät joutuisi maksamaan lisämaksuja äänipuheluista ja tekstiviesteistä yhdistyessään tahattomasti muuhun kuin maanpäälliseen yleiseen matkaviestinverkkoon, kuten annettava verkkovierailuasiakkaille mahdollisuus estää yhteyden muodostaminen muuhun kuin maanpäälliseen verkkoon. Kun tällainen estomekanismi tarjotaan käyttöön, verkkovierailuasiakkaalla on oikeus milloin tahansa, helposti ja maksutta estää muiden kuin maanpäällisten verkkojen käyttö ja pyytää palauttamaan yhteyden muodostaminen tällaisiin verkkoihin.

14 artikla

Vähittäistason verkkovierailudatapalvelujen avoimuus- ja turvamekanismit

1.   Verkkovierailuoperaattoreiden on varmistettava, että niiden verkkovierailuasiakkaille tiedotetaan sekä ennen vähittäissopimuksen tekemistä että sen jälkeen riittävästi maksuista, joita sovelletaan säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen käyttöön, tavoilla, jotka auttavat asiakasta ymmärtämään tällaisen käytön taloudelliset seuraukset sekä seuraamaan ja hallitsemaan säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen käytöstä aiheutuvia kulujaan 2 ja 4 kohdan mukaisesti.

Tarvittaessa verkkovierailuoperaattoreiden on ilmoitettava asiakkailleen ennen vähittäissopimuksen tekemistä ja sen jälkeen säännöllisesti automaattisen ja kontrolloimattoman verkkovierailudatayhteyden ja latauksen riskistä. Lisäksi verkkovierailuoperaattoreiden on ilmoitettava asiakkailleen maksutta ja selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, miten he voivat kytkeä tällaiset automaattiset verkkovierailudatayhteydet pois päältä niin, että vältetään verkkovierailudatapalvelujen hallitsematon kulutus.

2.   Verkkovierailuoperaattorin on tiedotettava verkkovierailuasiakkaalle automaattisella viestillä, että asiakas käyttää säänneltyjä verkkovierailudatapalveluja, ja annettava asiakkaan kotimaan operaattorin toimittaman kotilaskun valuuttana yksilölliset perushintatiedot maksuista, joita sovelletaan säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tarjontaan kyseiselle verkkovierailuasiakkaalle kyseisessä jäsenvaltiossa, paitsi jos asiakas on ilmoittanut verkkovierailuoperaattorille, ettei hän tarvitse näitä tietoja.

Kyseisiin yksilöllisiin perushintatietoihin on sisällytettävä tiedot:

a)

mahdollisesta kohtuullisen käytön politiikasta, jota verkkovierailuasiakkaaseen sovelletaan unionin alueella, ja lisämaksuista, joita sovelletaan kyseisen kohtuullisen käytön politiikan mukaisten rajojen ylittävältä osalta; ja

b)

mahdollisesta lisämaksusta, jota sovelletaan 6 artiklan mukaisesti.

Tiedot on toimitettava suoraan verkkovierailuasiakkaan mobiililaitteeseen esimerkiksi tekstiviestin, sähköpostiviestin tai mobiililaitteella näkyvän ponnahdusikkunan avulla aina, kun verkkovierailuasiakas saapuu muuhun kuin kotimaan operaattorinsa jäsenvaltioon ja ottaa ensimmäisen kerran käyttöön verkkovierailudatapalvelun kyseisessä jäsenvaltiossa. Tiedot on toimitettava maksutta sillä hetkellä, kun verkkovierailuasiakas ottaa käyttöön säännellyn verkkovierailudatapalvelun, tarkoituksenmukaisella tavalla, joka on omiaan helpottamaan niiden vastaanottoa ja helppoa ymmärtämistä.

Asiakkaalla, joka on ilmoittanut verkkovierailuoperaattorilleen, ettei hän tarvitse automaattisia hintatietoja, on oikeus pyytää milloin tahansa ja maksutta verkkovierailuoperaattoria tarjoamaan uudelleen kyseistä palvelua.

3.   Verkkovierailuoperaattorin on lähetettävä ilmoitus, kun säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen kulutukseen sovellettavan kohtuullisen käytön määrä on kokonaan kulutettu tai kun 6 artiklan mukaisesti sovellettava mahdollinen käytön raja on saavutettu. Ilmoituksessa on mainittava lisämaksu, jota sovelletaan verkkovierailuasiakkaan mahdolliseen kyseiset määrät ylittävään säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen kulutukseen. Jokaisella asiakkaalla on oikeus pyytää verkkovierailuoperaattoria lopettamaan tällaisten ilmoitusten lähettäminen ja pyytää milloin tahansa ja maksutta verkkovierailuoperaattoria tarjoamaan uudelleen tätä palvelua.

4.   Kunkin verkkovierailuoperaattorin on tarjottava kaikille verkkovierailuasiakkailleen maksutta mahdollisuus käyttää toimintoa, joka antaa hyvissä ajoin tietoja toteutuneesta kulutuksesta ilmaistuna käyttömääränä tai valuuttana, jossa verkkovierailuasiakasta laskutetaan säännellyistä verkkovierailudatapalveluista, ja joka takaa, että säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen, lukuun ottamatta yksikkökohtaisesti laskutettavia multimediaviestejä, kokonaiskulutus ei tietyllä käyttökaudella ylitä määritettyä saldorajaa ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta. Asiakas voi ilmoittaa verkkovierailuoperaattorille, että hän ei tarvitse mahdollisuutta käyttää tällaista toimintoa.

Tätä varten verkkovierailuoperaattorin on tarjottava yhtä tai useampaa saldorajaa tietyille käyttökausille edellyttäen, että asiakkaalle tiedotetaan etukäteen vastaavista käyttömääristä. Yhden näistä rajoista (oletusarvoisen saldorajan) on oltava enintään noin 50 euroa laskuttamattomia kuluja kuukausittaiselta laskutuskaudelta ilman arvonlisäveroa.

Verkkovierailuoperaattori voi vaihtoehtoisesti määrittää rajoja käyttömäärän mukaan edellyttäen, että asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen vastaavat summat. Yhden näistä rajoista (oletusarvoisen käyttörajan) on vastattava enintään 50 euron laskuttamattomia kuluja kuukausittaiselta laskutuskaudelta ilman arvonlisäveroa.

Verkkovierailuoperaattori voi lisäksi tarjota verkkovierailuasiakkailleen muita rajoja, joihin liittyy muita korkeampia tai matalampia kuukausittaisia saldorajoja.

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja oletusarvoisia rajoja on sovellettava kaikkiin asiakkaisiin, jotka eivät ole valinneet jotakin muuta rajaa.

Kunkin verkkovierailuoperaattorin on myös varmistettava, että verkkovierailuasiakkaan mobiililaitteeseen lähetetään suoraan esimerkiksi tekstiviestin, sähköpostiviestin tai tietokoneella näkyvän ponnahdusikkunan avulla ilmoitus, kun on saavutettu 80 prosenttia verkkovierailudatapalvelujen sovitusta saldo- tai käyttörajasta. Jokaisella asiakkaalla on oikeus pyytää verkkovierailuoperaattoria lopettamaan tällaisten ilmoitusten lähettäminen ja pyytää milloin tahansa ja maksutta verkkovierailuoperaattoria tarjoamaan uudelleen tätä palvelua.

Jos saldo- tai käyttöraja uhkaa ylittyä, verkkovierailuasiakkaan mobiililaitteeseen on lähetettävä ilmoitus. Jos verkkovierailuasiakas, johon sovelletaan viidennessä alakohdassa tarkoitettua oletusarvoista saldorajaa tai oletusarvoista käyttörajaa, kuluttaa kuukausittaisen laskutuskauden aikana yli 100 euroa ilman arvonlisäveroa, kyseisen verkkovierailuasiakkaan mobiililaitteeseen on lähetettävä lisäilmoitus. Kyseisissä ilmoituksissa on kerrottava menettely, jota asiakkaan on noudatettava, jos hän haluaa, että kyseisten palvelujen tarjoamista jatketaan, sekä kunkin kulutettavan lisäyksikön kustannukset. Jos verkkovierailuasiakas ei toimi vastaanottamassaan ilmoituksessa kehotetulla tavalla, verkkovierailuoperaattorin on välittömästi lopetettava säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tarjoaminen verkkovierailuasiakkaalle ja niiden laskuttaminen verkkovierailuasiakkaalta, paitsi jos ja kunnes verkkovierailuasiakas pyytää näiden palvelujen tarjonnan jatkamista tai uusimista.

Jos verkkovierailuasiakas pyytää saldo- tai käyttörajatoiminnon käytöstä poistamista tai käyttöön palauttamista, muutos on tehtävä maksutta yhden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin.

5.   Edellä olevia 2 ja 4 kohtaa ei sovelleta m2m-laitteiden väliseen viestintään, jossa hyödynnetään mobiilidataliikennettä.

6.   Verkkovierailuoperaattoreiden on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet sitä varten, että niiden asiakkaat eivät joutuisi verkkovierailupalvelujen tahattoman käytön johdosta maksamaan verkkovierailumaksuja kotijäsenvaltiossaan. Tähän sisältyy se, että asiakkaille on tiedotettava, kuinka he voivat tehokkaasti välttää tahattomat verkkovierailut raja-alueilla.

7.   Verkkovierailuoperaattoreiden on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet sitä varten, että niiden asiakkaat eivät joutuisi maksamaan lisämaksuja datapalveluista yhdistyessään tahattomasti muuhun kuin maanpäälliseen yleiseen matkaviestinverkkoon, kuten annettava verkkovierailuasiakkaille mahdollisuus estää yhteyden muodostaminen muuhun kuin maanpäälliseen verkkoon. Kun tällainen estomekanismi tarjotaan käyttöön, asiakkaalla on oltava oikeus milloin tahansa, helposti ja maksutta estää muiden kuin maanpäällisten verkkojen käyttö ja pyytää palauttamaan yhteyden muodostaminen tällaisiin verkkoihin.

8.   Tätä artiklaa, lukuun ottamatta sen 2 kohdan toista alakohtaa, 3 kohtaa ja 6 kohtaa, sovelletaan, jollei tämän kohdan toisesta ja kolmannesta alakohdasta muuta johdu, myös niin verkkovierailuoperaattorin tarjoamiin verkkovierailudatapalveluihin, joita verkkovierailuasiakkaat käyttävät muodostettuaan yhteyden kansalliseen tai kansainväliseen muuhun kuin maanpäälliseen yleiseen matkaviestinverkkoon, kuin unionin ulkopuolella matkustavien verkkovierailuasiakkaiden käyttämiin verkkovierailuoperaattorin tarjoamiin verkkovierailudatapalveluihin.

Edellä olevan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun toiminnon osalta 4 kohdassa säädettyjä vaatimuksia ei sovelleta, jos vierailuverkon operaattori vierailumaassa unionin ulkopuolella ei anna verkkovierailuoperaattorin valvoa asiakkaidensa käyttöä reaaliaikaisesti.

Tällaisessa tapauksessa asiakkaalle on hänen saapuessaan tällaiseen maahan ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä ja maksutta tekstiviestillä, että tietoja toteutuneesta kulutuksesta ei ole saatavilla ja että takeita siitä, että määritettyä saldorajaa ei ylitetä, ei ole.

15 artikla

Hätäpalvelujen käyttötapoja koskeva avoimuus

Verkkovierailuoperaattoreiden on varmistettava, että niiden verkkovierailuasiakkaille tiedotetaan riittävästi keinoista tavoittaa hätäpalvelut vierailujäsenvaltiossa.

Verkkovierailuoperaattorin on ilmoitettava verkkovierailuasiakkaalle automaattisella viestillä, että hän voi tavoittaa hätäpalvelut maksutta soittamalla eurooppalaiseen hätänumeroon 112. Kyseisessä viestissä on myös annettava verkkovierailuasiakkaalle linkki, josta pääsee maksutta erityiselle verkkosivustolle, joka on vammaisten henkilöiden saavutettavissa ja jolla annetaan tiedot vierailujäsenvaltiossa käytössä olevista vaihtoehtoisista hätäviestintäkeinoista. Tiedot on toimitettava verkkovierailuasiakkaan mobiililaitteeseen tekstiviestillä tai tarvittaessa tarkoituksenmukaisella tavalla, joka on omiaan helpottamaan niiden vastaanottoa ja helppoa ymmärtämistä, aina, kun verkkovierailuasiakas saapuu muuhun kuin kotimaan operaattorinsa jäsenvaltioon. Tiedot on toimitettava maksutta.

Jäsenvaltioissa, joissa otetaan käyttöön julkisten varoitusten lähettämiseen tarkoitettu mobiilisovellus, johon vierailujäsenvaltio antaa linkin 16 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan nojalla perustetussa tietokannassa, verkkovierailuoperaattoreiden on sisällytettävä tämän artiklan toisessa kohdassa tarkoitettuun viestiin tieto siitä, että julkiset varoitukset voi saada julkisten varoitusten lähettämiseen tarkoitetulla mobiilisovelluksella. Tämän artiklan toisessa kohdassa tarkoitetulla erityisellä verkkosivustolla on oltava linkki julkisten varoitusten lähettämiseen tarkoitettuun mobiilisovellukseen ja ohjeet sen lataamiseen.

16 artikla

Lisäarvopalvelujen numerointialueita ja hätäpalvelujen käyttötapoja koskevat tietokannat

BERECin on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 perustettava seuraavat tietokannat ja pidettävä niitä yllä:

a)

yhteinen unionin laajuinen tietokanta lisäarvopalvelujen numerointialueista kussakin jäsenvaltiossa; tietokannan on oltava operaattoreiden, kansallisten sääntelyviranomaisten ja tapauksen mukaan muiden toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä; ja

b)

yhteinen unionin laajuinen tietokanta hätäpalvelujen mahdollisista käyttötavoista, jotka kussakin jäsenvaltiossa ovat käytössä ja jotka ovat teknisesti toteutettavissa verkkovierailuasiakkaiden käyttöön; tietokannan on oltava operaattoreiden, kansallisten sääntelyviranomaisten ja tapauksen mukaan muiden toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä.

Jotta ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tietokannat voidaan perustaa ja niitä voidaan ylläpitää, kansallisten sääntelyviranomaisten tai muiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava tarvittavat tiedot ja asiaankuuluvat päivitykset BERECille sähköisesti ilman aiheetonta viivytystä.

Kansallisten sääntelyviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten on voitava käyttää ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja tietokantoja lisätietojen vapaaehtoiseen antamiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan soveltamista.

17 artikla

Valvonta ja täytäntöönpano

1.   Kansallisten sääntelyviranomaisten ja tapauksen mukaan muiden toimivaltaisten viranomaisten on seurattava ja valvottava tämän asetuksen noudattamista omalla alueellaan.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on tiiviisti seurattava ja valvottava 5 ja 6 artiklaa hyödyntäviä verkkovierailuoperaattoreita.

Muiden toimivaltaisten viranomaisten on tapauksen mukaan seurattava ja valvottava, että operaattorit noudattavat niitä tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita, jotka ovat merkityksellisiä kyseisille viranomaisille kansallisessa laissa, jolla saatetaan direktiivi (EU) 2018/1972 osaksi kansallisista lainsäädäntöä, annettujen valtuuksien käyttämisen kannalta.

2.   Kansallisten sääntelyviranomaisten ja tapauksen mukaan muiden toimivaltaisten viranomaisten sekä BERECin on asetettava yleisesti saataville ajantasaiset tiedot tämän asetuksen ja erityisesti sen 4, 5 ja 6 artiklan sekä 8–11 artiklan soveltamisesta siten, että asianosaiset saavat tiedot käyttöönsä helposti.

3.   Kansallisten sääntelyviranomaisten ja tapauksen mukaan muiden toimivaltaisten viranomaisten on oman toimivaltansa mukaisesti 21 artiklassa tarkoitetun uudelleentarkastelun valmistelemiseksi valvottava verkkovierailuasiakkailta äänipuhelu- ja datapalvelujen sekä tekstiviesti- ja multimediaviestipalvelujen tarjoamisesta perittävien tukku- ja vähittäishintojen kehitystä, myös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla. Kansallisten sääntelyviranomaisten ja tapauksen mukaan muiden toimivaltaisten viranomaisten on myös tarkkailtava tahatonta verkkovierailua naapurijäsenvaltioiden raja-alueilla ja valvottava sitä, käytetäänkö liikenteen ohjaustekniikkaa asiakkaan edun vastaisella tavalla.

Kansallisten sääntelyviranomaisten ja tapauksen mukaan muiden toimivaltaisten viranomaisten on valvottava tahatonta verkkovierailua ja kerättävä siitä tietoja sekä toteutettava aiheelliset toimenpiteet.

4.   Kansallisilla sääntelyviranomaisilla ja tapauksen mukaan muilla toimivaltaisilla viranomaisilla on toimivalta vaatia tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden alaisilta yrityksiltä kaikki tämän asetuksen täytäntöönpanon ja sen valvonnan kannalta merkitykselliset tiedot. Asianomaisten yritysten on pyynnöstä toimitettava tällaiset tiedot viipymättä kansallisen sääntelyviranomaisen ja tapauksen mukaan muiden toimivaltaisten viranomaisten edellyttämässä määräajassa ja sen tai niiden vaatimalla tarkkuudella.

5.   Jos kansallinen sääntelyviranomainen katsoo tai muut toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että tiedot ovat liikesalaisuuksien luottamuksellisuutta koskevien unionin ja kansallisten sääntöjen mukaisesti luottamuksellisia, komissio, BEREC ja muut asianomaiset kansalliset sääntelyviranomaiset tai muut toimivaltaiset viranomaiset turvaavat tällaisen luottamuksellisuuden. Liikesalaisuuksien luottamuksellisuus ei saa estää tietojen oikea-aikaista jakamista kansallisen sääntelyviranomaisen tai muiden toimivaltaisten viranomaisten, komission, BERECin ja muiden asianomaisten kansallisten sääntelyviranomaisten tai muiden toimivaltaisten viranomaisten välillä tämän asetuksen soveltamisen tarkastelua, seurantaa ja valvontaa varten.

6.   Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on oltava valtuudet ryhtyä toimiin omasta aloitteestaan tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi. Kansallisten sääntelyviranomaisten tai direktiivin (EU) 2018/1972 61 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa muiden toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa käytettävä mainitun direktiivin 61 artiklan mukaisia valtuuksiaan varmistaakseen asianmukaisen käyttöoikeuden ja yhteenliittämisen, jotta verkkovierailupalvelujen päästä päähän -liitettävyys ja yhteentoimivuus voidaan taata, esimerkiksi jos asiakkaat eivät pysty vaihtamaan säänneltyjä verkkovierailutekstiviestejä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan maanpäällisen yleisen matkaviestinverkon asiakkaiden kanssa, koska näiden viestien toimittamisen mahdollistavaa tukkutason verkkovierailusopimusta ei ole olemassa.

7.   Jos kansallinen sääntelyviranomainen toteaa tai tapauksen mukaan muut toimivaltaiset viranomaiset toteavat käyttäessään kansalliseen lakiin, jolla saatetaan direktiivi (EU) 2018/1972 osaksi kansallista lainsäädäntöä, perustuvia valtuuksiaan, että tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita on rikottu, sillä tai niillä on valtuudet vaatia tällaisen rikkomisen välitöntä lopettamista.

18 artikla

Riitojen ratkaisu

1.   Jos jäsenvaltiossa sähköistä viestintäverkkoa ylläpitävien tai sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavien yritysten välille syntyy riita tässä asetuksessa tarkoitetuista velvoitteista, sovelletaan direktiivin (EU) 2018/1972 26 ja 27 artiklassa säädettyjä riitojenratkaisumenettelyjä.

Vierailuverkon operaattoreiden ja muiden operaattoreiden väliset riidat, jotka koskevat säänneltyjen tukkutason verkkovierailupalvelujen tarjoamisen edellyttämiin tuotantopanoksiin sovellettavia maksuja, voidaan antaa toimivaltaisen kansallisen sääntelyviranomaisen tai toimivaltaisten kansallisten sääntelyviranomaisten ratkaistaviksi direktiivin (EU) 2018/1972 26 ja 27 artiklan nojalla. Toimivaltaisen kansallisen sääntelyviranomaisen tai toimivaltaisten kansallisten sääntelyviranomaisten on ilmoitettava rajat ylittävästä riidasta BERECille riidan ratkaisemiseksi johdonmukaisella tavalla. Jos BERECiä on kuultu, toimivaltaisen kansallisen sääntelyviranomaisen tai toimivaltaisten kansallisten sääntelyviranomaisten on odotettava BERECin lausuntoa ennen toimiin ryhtymistä riidan ratkaisemiseksi.

2.   Jos riita, jossa on mukana asiakas tai loppukäyttäjä ja joka koskee tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa asiaa, jää ratkaisematta, jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiassa voidaan turvautua direktiivin (EU) 2018/1972 25 artiklassa säädettyihin tuomioistuimen ulkopuolisiin riitojenratkaisumenettelyihin.

19 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava komissiolle kyseisistä säännöistä ja toimenpiteistä ja niihin myöhemmin mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

20 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa direktiivin (EU) 2018/1972 118 artiklan 1 kohdalla perustettu viestintäkomitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

21 artikla

Uudelleentarkastelu

1.   Komissio antaa BERECiä kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kaksi kertomusta ja sen jälkeen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen tämän asetuksen muuttamisesta.

Komissio antaa ensimmäisen näistä kertomuksista viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2025 ja toisen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2029.

Näihin kertomuksiin on sisällytettävä muun muassa arviointi seuraavista:

a)

seuraavan sukupolven matkaviestinverkkojen ja -teknologioiden käyttöönoton ja täytäntöönpanon vaikutus verkkovierailumarkkinoihin;

b)

verkkovierailuasiakkaille tarjottavan palvelun laatua koskevien velvoitteiden tehokkuus, palvelujen saatavuus ja laatu, mukaan lukien säännellyille vähittäistason verkkovierailuäänipuhelupalveluille, -tekstiviestipalveluille ja -datapalveluille vaihtoehtoiset palvelut, ottaen huomioon erityisesti tekninen kehitys sekä eri verkkoteknologioiden ja -sukupolvien käyttömahdollisuus;

c)

kilpailu verkkovierailujen sekä vähittäis- että tukkumarkkinoilla, erityisesti operaattoreiden tosiasiallisesti maksamat tukkuhinnat ja pienten, riippumattomien tai vasta vähän aikaa toimineiden operaattoreiden ja virtuaalisen matkaviestinverkon operaattoreiden kilpailutilanne, mukaan lukien kaupallisten tukkutason verkkovierailusopimusten ja kauppapaikoilla ja vastaavissa välineissä kaupatun liikenteen vaikutus kilpailuun ja operaattoreiden väliset keskinäiset yhteydet;

d)

laitteiden välisten verkkovierailujen kehitys, mukaan lukien verkkovierailut esineiden internetin laitteilla;

e)

se, missä määrin 3 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden toteuttaminen, erityisesti kansallisten sääntelyviranomaisten antamien tietojen perusteella, ja 3 artiklan 6 kohdassa säädetyn ennakkolupamenettelyn toteuttaminen on tuottanut tuloksia kilpailun kehittämisessä säänneltyjen verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoilla;

f)

saatavilla olevien vähittäishinnoittelumallien kehitys;

g)

muutokset datankulutukseen liittyvissä tottumuksissa sekä kotimaan- että verkkovierailupalvelujen osalta, mukaan lukien eurooppalaisten loppukäyttäjien matkustustottumusten muutokset, jotka johtuvat sellaisista olosuhteista kuin pandemiat, esimerkiksi covid-19-pandemia, tai luonnonkatastrofit;

h)

se, kykenevätkö kotiverkon operaattorit pitämään voimassa kotimaiset laskutusmallinsa ja missä määrin poikkeuksellisia verkkovierailujen vähittäistason lisämaksuja on hyväksytty 6 artiklan nojalla;

i)

se, kykenevätkö vierailuverkon operaattorit kattamaan säänneltyjen tukkutason verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset, ottaen huomioon viimeisimmät tiedot verkon käyttöönotosta sekä verkkojen teknisten valmiuksien, hinnoittelumallien ja rajoitusten kehityksen, esimerkiksi mahdollisuuden käyttää kapasiteettiin eikä kulutukseen perustuvia kustannusmallilaskelmia;

j)

operaattoreiden 7 artiklan nojalla hyväksyttävien täytäntöönpanosäädösten mukaisesti soveltaman kohtuullisen käytön politiikan vaikutus, myös vaikutus loppukäyttäjien kulutukseen, mukaan lukien tällaisen kohtuullisen käytön politiikan soveltamisessa ja täytäntöönpanossa ilmenevien epäjohdonmukaisuuksien yksilöinti; tällaisen politiikan yleisen soveltamisen tehokkuus ja oikeasuhteisuus;

k)

se, missä määrin verkkovierailuasiakkaat ja -operaattorit kohtaavat ongelmia, jotka liittyvät lisäarvopalveluihin ja 16 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan nojalla perustetun lisäarvopalvelujen numerointialueita koskevan tietokannan täytäntöönpanoon;

l)

tässä asetuksessa säädettyjen hätäviestintää koskevien toimenpiteiden soveltaminen ja hätäviestinnän käyttöön verkkovierailujen aikana liittyvät valitukset;

m)

tahattomiin verkkovierailuihin liittyvät valitukset.

2.   Unionin laajuisten verkkovierailumarkkinoiden kilpailun kehittymisen arvioimiseksi BEREC kerää kansallisilta sääntelyviranomaisilta säännöllisesti tietoja säänneltyjen verkkovierailuäänipuhelupalvelujen, -tekstiviestipalvelujen ja -datapalvelujen vähittäis- ja tukkuhintojen kehityksestä, mukaan lukien tasapainoiseen ja epätasapainoiseen verkkovierailuliikenteeseen sovellettavat tukkuhinnat, seuraavan sukupolven matkaviestinverkkojen ja -teknologioiden käyttöönoton ja täytäntöönpanon vaikutuksesta verkkovierailumarkkinoihin, kauppapaikkojen ja vastaavien välineiden käytöstä, laitteiden välisten verkkovierailujen ja esineiden internetin laitteiden kehityksestä sekä siitä, missä määrin tukkutason verkkovierailusopimukset kattavat palvelun laadun ja tarjoavat käyttöoikeuden eri verkkoteknologioihin ja -sukupolviin. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat antaa tällaiset tiedot tapauksen mukaan koordinoidusti muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

BEREC kerää kansallisilta sääntelyviranomaisilta myös säännöllisesti tietoja siitä, miten operaattorit soveltavat kohtuullisen käytön politiikkaa, pelkästään kotimaassa sovellettavien hintojen kehityksestä, kestävyysmekanismien soveltamisesta, verkkovierailuja koskevista valituksista ja palvelun laatua koskevien velvoitteiden noudattamisesta. Tarvittaessa kansalliset sääntelyviranomaiset koordinoivat yhdessä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja keräävät näiltä tällaisia tietoja. BEREC kerää ja antaa säännöllisesti lisätietoja avoimuudesta sekä hätäviestintää, lisäarvopalveluja ja verkkovierailuja muissa kuin maanpäällisissä yleisissä matkaviestinverkoissa koskevien toimenpiteiden soveltamisesta.

BEREC kerää tietoja myös tukkutason verkkovierailusopimuksista, joissa ei sovelleta 9, 10 tai 11 artiklassa säädettyjä verkkovierailupalvelujen tukkutason enimmäishintoja, ja sellaisten tukkutason sopimusperusteisten toimenpiteiden toteuttamisesta, joiden tarkoituksena on estää pysyvä verkkovierailu tai verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuden poikkeava tai vilpillinen käyttö muihin tarkoituksiin kuin säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjontaan verkkovierailuoperaattoreiden asiakkaille näiden matkustaessa ajoittain unionin alueella.

BERECin tämän kohdan mukaisesti keräämät tiedot toimitetaan komissiolle vähintään kerran vuodessa. Komissio julkistaa ne.

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2027 välikertomuksen, joka perustuu BERECin tämän kohdan mukaisesti keräämiin tietoihin, ja sen jälkeen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen tämän asetuksen muuttamisesta.

Tämän kohdan mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella BEREC raportoi säännöllisesti hinnoittelun ja kulutustottumusten kehityksestä jäsenvaltioissa sekä kotimaan- että verkkovierailupalvelujen osalta, tukkutason tosiasiallisten verkkovierailuhintojen kehityksestä verkkovierailupalvelujen tarjoajien välisessä epätasapainoisessa liikenteessä sekä verkkovierailupalvelujen vähittäishintojen, tukkuhintojen ja tukkutason kustannusten välisestä suhteesta. BEREC arvioi, kuinka läheisesti kyseiset osatekijät liittyvät toisiinsa.

22 artikla

Ilmoitusvelvollisuudet

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ne kansalliset sääntelyviranomaiset ja tapauksen mukaan muut toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittamisesta.

23 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EU) N:o 531/2012.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

24 artikla

Voimaantulo ja voimassaolon päättyminen

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.

Verkkovierailuoperaattoreiden velvoitteita antaa 13 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tiedot lisäarvopalvelujen numerointialueista ja 15 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetut tiedot vaihtoehtoisista hätäviestintäkeinoista 16 artiklassa tarkoitetuissa tietokannoissa olevien tietojen osalta sovelletaan kuitenkin 1 päivästä kesäkuuta 2023.

Tämän asetuksen voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2032.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 6 päivänä huhtikuuta 2022.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

R. METSOLA

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. BEAUNE


(1)  EUVL C 374, 16.9.2021, s. 28.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 24. maaliskuuta 2022 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 4. huhtikuuta 2022.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 531/2012, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2012, verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella (EUVL L 172, 30.6.2012, s. 10).

(4)  Katso liite I.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2120, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta (EUVL L 310, 26.11.2015, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/920, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta verkkovierailujen tukkumarkkinoiden sääntöjen osalta (EUVL L 147, 9.6.2017, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/19/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä (käyttöoikeusdirektiivi) (EYVL L 108, 24.4.2002, s. 7).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/20/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista (valtuutusdirektiivi) (EYVL L 108, 24.4.2002, s. 21).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) (EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) (EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1972, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (EUVL L 321, 17.12.2018, s. 36).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/882, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista (EUVL L 151, 7.6.2019, s. 70).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(15)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2286, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, yksityiskohtaisista säännöistä kohtuullisen käytön politiikan soveltamiseksi sekä menetelmistä verkkovierailujen vähittäistason lisämaksujen poistamisen kestävyyden arvioimiseksi ja verkkovierailuoperaattorin tätä arviointia varten toimittamasta hakemuksesta (EUVL L 344, 17.12.2016, s. 46).

(16)  Komission delegoitu asetus (EU) 2021/654, annettu 18 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/1972 täydentämisestä vahvistamalla unionin yhteinen matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksu ja unionin yhteinen kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksu (EUVL L 137, 22.4.2021, s. 1).

(17)  Komission päätös 2010/166/EU, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2010, aluksilla tarjottavissa matkaviestintäpalveluissa (MCV-palveluissa) käytettäviä radiotaajuuksia koskevien käyttöehtojen yhdenmukaistamisesta Euroopan unionissa (EUVL L 72, 20.3.2010, s. 38).

(18)  Komission päätös 2008/294/EY, tehty 7 päivänä huhtikuuta 2008, ilma-aluksissa tarjottavien matkaviestintäpalvelujen (MCA-palvelujen) käyttämiä radiotaajuuksia koskevien käyttöehtojen yhdenmukaistamisesta yhteisössä (EUVL L 98, 10.4.2008, s. 19).

(19)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1971, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja BERECin tukiviraston (BEREC-virasto) perustamisesta, asetuksen (EU) 2015/2120 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1211/2009 kumoamisesta (EUVL L 321, 17.12.2018, s. 1).

(20)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1).

(21)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).


LIITE I

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 531/2012

(EUVL L 172, 30.6.2012, s. 10).

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2120

(EUVL L 310, 26.11.2015, s. 1).

Ainoastaan 7 artikla

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/920

(EUVL L 147, 9.6.2017, s. 1).

 


LIITE II

Vastaavuustaulukko

Asetus (EU) N:o 531/2012

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 4 kohta

1 artiklan 5 kohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 6 kohta

1 artiklan 4 kohta

1 artiklan 7 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta

2 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta

2 artiklan 2 kohdan c alakohta

2 artiklan 2 kohdan d alakohta

2 artiklan 2 kohdan c alakohta

2 artiklan 2 kohdan e alakohta

2 artiklan 2 kohdan d alakohta

2 artiklan 2 kohdan f alakohta

2 artiklan 2 kohdan e alakohta

2 artiklan 2 kohdan g alakohta

2 artiklan 2 kohdan f alakohta

2 artiklan 2 kohdan h alakohta

2 artiklan 2 kohdan g alakohta

2 artiklan 2 kohdan j alakohta

2 artiklan 2 kohdan h alakohta

2 artiklan 2 kohdan k alakohta

2 artiklan 2 kohdan i alakohta

2 artiklan 2 kohdan m alakohta

2 artiklan 2 kohdan j alakohta

2 artiklan 2 kohdan o alakohta

2 artiklan 2 kohdan k alakohta

2 artiklan 2 kohdan p alakohta

2 artiklan 2 kohdan l alakohta

2 artiklan 2 kohdan q alakohta

2 artiklan 2 kohdan m alakohta

2 artiklan 2 kohdan r alakohta

2 artiklan 2 kohdan n alakohta

2 artiklan 2 kohdan s alakohta

3 artiklan 1–8 kohta

3 artiklan 1–8 kohta

3 artiklan 9 kohta

4 artikla

5 artikla

6 artikla

20 artikla

6 a artikla

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 3 kohta

6 b artikla

5 artikla

6 c artikla

6 artikla

6 d artiklan 1, 2 ja 3 kohta

7 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

6 d artiklan 4 kohta

7 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

6 d artiklan 5 kohta

7 artiklan 4 kohta

7 artiklan 5 kohta

6 e artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

6 e artikla 1 kohdan a alakohta

8 artiklan 1 kohdan a alakohta

6 e artikla 1 kohdan b alakohta

6 e artiklan 1 kohdan c alakohta

8 artiklan 1 kohdan b alakohta

6 e artiklan 1 kohdan toinen alakohta

8 artiklan 1 kohdan toinen ja kolmas alakohta

6 e artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

8 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta

6 e artiklan 1 kohdan neljäs alakohta

8 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

6 e artiklan 2 kohta

6 e artiklan 3 kohta

8 artiklan 2 kohta

6 e artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

8 artiklan 3 kohdan johdantokappale

6 e artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohta

8 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta

8 artiklan 3 kohdan c alakohta

8 artiklan 4 kohta

6 e artiklan 4 kohdan toinen alakohta

8 artiklan 5 kohta

8 artiklan 6 kohta

6 f artikla

7 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

11 artikla

12 artikla

11 artikla

12 artikla

14 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

13 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

13 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

14 artiklan 1 kohdan kolmas ja neljäs alakohta

13 artiklan 1 kohdan neljäs ja viides alakohta

14 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

15 artiklan 2 kohta

14 artiklan 1 kohdan viides ja kuudes alakohta

13 artiklan 1 kohdan kuudes ja seitsemäs alakohta

14 artiklan 2 kohta

13 artiklan 2 kohta

14 artiklan 2 a kohta

13 artiklan 3 kohta

14 artiklan 3 kohta

13 artiklan 4 kohta

13 artiklan 6 kohta

14 artiklan 4 kohta

13 artiklan 5 kohta

15 artiklan 1 ja 2 kohta

14 artiklan 1 ja 2 kohta

15 artiklan 2 a kohta

14 artiklan 3 kohta

15 artiklan 3 kohta

14 artiklan 4 kohta

15 artiklan 4 kohta

14 artiklan 5 kohta

15 artiklan 5 kohta

14 artiklan 6 kohta

14 artiklan 7 kohta

15 artiklan 6 kohta

14 artiklan 8 kohta

15 artikla

16 artikla

16 artiklan 1–4 kohta

17 artiklan 1–4 kohta

16 artiklan 4 a kohta

17 artiklan 5 kohta

16 artiklan 5 kohta

17 artiklan 6 kohta

16 artiklan 6 kohta

17 artiklan 7 kohta

17 artikla

18 artikla

18 artikla

19 artikla

19 artiklan 1 kohta

19 artiklan 2 kohta

19 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

21 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

21 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan a alakohta

19 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan a ja b alakohta

21 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan b ja c alakohta

21 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan d alakohta

19 artiklan 3 kohdan c alakohta

21 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan e alakohta

19 artiklan 3 kohdan d alakohta

21 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan f alakohta

19 artiklan 3 kohdan e alakohta

21 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan g alakohta

19 artiklan 3 kohdan f alakohta

21 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan h alakohta

19 artiklan 3 kohdan g alakohta

21 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan i alakohta

19 artiklan 3 kohdan h alakohta

21 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan j alakohta

21 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan k alakohta

21 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan l alakohta

21 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan m alakohta

19 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

21 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja kolmas alakohta

19 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

21 artiklan 2 kohdan neljäs alakohta

21 artiklan 2 kohdan viides alakohta

19 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta

21 artiklan 2 kohdan kuudes alakohta

19 artiklan 4 kohdan neljäs alakohta

21 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

20 artikla

22 artikla

21 artikla

23 artikla

22 artikla

24 artikla

 

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II


13.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/38


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/613,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2022,

asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse REACT-EU-määrärahoista myönnettävien ennakkomaksujen korottamisesta ja yksikkökustannuksen vahvistamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI ja EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan kolmannen kohdan ja 177 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ovat kuulleet Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Venäjän federaation äskettäin Ukrainaan kohdistama sotilaallinen hyökkäys ja meneillään oleva aseellinen konflikti ovat muuttaneet Euroopan turvallisuustilannetta perustavanlaatuisesti. Hyökkäyksen seurauksena Euroopan unioniin ja erityisesti sen itäisiin osiin saapuu huomattava määrä ihmisiä. Tämä lisää julkisiin talousarvioihin kohdistuvaa taakkaa aikana, jolloin jäsenvaltioiden taloudet ovat vielä toipumassa covid-19-pandemian vaikutuksista, ja uhkaa haitata talouden vihreään, digitaaliseen ja palautumiskykyä tukevaan elpymiseen valmistautumista.

(2)

Jäsenvaltiot voivat jo vastata muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin rahoittamalla monenlaisia investointeja toimenpideohjelmiensa puitteissa Euroopan aluekehitysrahastosta, jäljempänä ’EAKR’, Euroopan sosiaalirahastosta, jäljempänä ’ESR’ ja vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta, jäljempänä ’FEAD-rahasto’, sekä lisämäärärahoista, jotka on asetettu saataville koheesiota ja Euroopan alueita tukevana elpymisapuna, jäljempänä ’REACT-EU-väline’, josta tarjotaan tukea covid-19-pandemian ja sen sosiaalisten seurausten aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen edistämiseen sekä talouden vihreän, digitaalisen ja palautumiskykyä tukevan elpymisen pohjustamiseen.

(3)

Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2022/562 (2) tehtiin useita kohdennettuja muutoksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin (EU) N:o 1303/2013 (3) ja (EU) N:o 223/2014 (4), jotta jäsenvaltioiden olisi helpompi käyttää jäljellä olevaa osuuttaan määrärahoista, jotka niille on kohdennettu vuosien 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistetuista EAKR:n, ESR:n ja FEAD-rahaston varoista, sekä käyttää REACT-EU-välineen varoja, jotta muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin vastataan mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti.

(4)

Asetuksen (EU) 2022/562 tarjoamista joustomahdollisuuksista huolimatta jäsenvaltioiden julkisiin talousarvioihin kohdistuu edelleen huomattavaa painetta, joka johtuu Ukrainasta pakenevien ihmisten erittäin suuresta määrästä. Tämä paine uhkaa horjuttaa jäsenvaltioiden valmiuksia siirtyä kohti talouden palautumiskykyä tukevaa elpymistä covid-19-pandemiasta. Jotta jäsenvaltioita voitaisiin auttaa vastaamaan muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin, EAKR:n, ESR:n ja FEAD-rahaston tuki olisi saatava nopeasti käyttöön, mikä onnistuu korottamalla REACT-EU-välineestä myönnettävän ennakkorahoituksenensimmäisen ennakkomaksun määrää kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Jotkin jäsenvaltiot tarvitsevat välitöntä tukea myös siksi, että niihin tulee huomattavia määriä ihmisiä Ukrainasta. Kyseisten jäsenvaltioiden osalta ensimmäisen ennakkomaksun määrää olisikin korotettava huomattavasti enemmän, jotta voidaan kompensoida julkiselle taloudelle aiheutuvia välittömiä lisäkustannuksia ja auttaa kyseisiä jäsenvaltioita pohjustamaan taloutensa elpymistä.

(5)

Jotta kyseisten ylimääräisten ennakkomaksujen käyttöä voidaan seurata, niitä saavien EAKR:n ja ESR:n ohjelmien lopullisiin täytäntöönpanokertomuksiin olisi sisällyttävä tieto siitä, millä tavoin ylimääräiset ennakkomaksut on käytetty Venäjän federaation sotilaallisen hyökkäyksen aiheuttamiin muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin vastaamiseksi ja miten kyseisillä ylimääräisillä ennakkomaksuilla on edistetty talouden elpymistä.

(6)

Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käytön yksinkertaistamiseksi ja sen hallinnollisen taakan vähentämiseksi, joka tuensaajille ja jäsenvaltioiden hallinnoille aiheutuu Venäjän federaation sotilaallisesta hyökkäyksestä johtuvaan muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin vastaamisen yhteydessä, olisi vahvistettava yksikkökustannus. Yksikkökustannuksen olisi helpotettava neuvoston täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2022/382 (5) ja neuvoston direktiivin 2001/55/EY (6) mukaista tilapäistä suojelua tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti muuta riittävää suojelua saavien henkilöiden perustarpeisiin vastaamisen ja muun tuen rahoitusta kaikissa jäsenvaltioissa 13 viikon ajan henkilön unioniin saapumisen jälkeen. Asetuksen (EU) 2022/562 mukaisesti jäsenvaltiot voisivat soveltaa yksikkökustannusta myös silloin, kun ne käyttävät asetuksen (EU) N:o 1303/2013 98 artiklan 4 kohdassa säädettyä mahdollisuutta rahoittaa toimia, joilla vastataan muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin, joko EAKR:stä tai ESR:stä toiseen rahastoon sovellettavien sääntöjen mukaisesti, mukaan lukien silloin, kun tähän sisältyy REACT-EU-välineen määrärahoja. Yksikkökustannusta käytettäessä jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niillä on käytössä tarvittavat järjestelyt samojen kustannusten päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi.

(7)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, eli auttaa jäsenvaltioita vastaamaan Venäjän federaation Ukrainaan kohdistamaa sotilaallista hyökkäystä pakenevien henkilöiden poikkeuksellisen suuren määrän saapumisesta johtuviin haasteisiin ja tukea jäsenvaltioiden siirtymistä kohti talouden palautumiskykyä tukevaa elpymistä covid-19-pandemiasta, vaan ne voidaan ehdotetun toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

(8)

Asetukset (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 223/2014 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(9)

Julkisiin talousarvioihin kohdistuvan paineen nopean helpottamisen, jotta jäsenvaltiot säilyttävät valmiutensa tukea talouksien elpymistä covid-19-pandemiasta, vuoksi ja jotta voidaan viipymättä mahdollistaa lisämaksut toimenpideohjelmille, olisi poikettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa määrätystä kahdeksan viikon määräajasta,

(10)

Julkisiin talousarvioihin kohdistuvan paineen nopeaksi helpottamiseksi, jotta jäsenvaltiot säilyttävät valmiutensa ylläpitää talouden elpymisprosessia ja jotta voidaan viipymättä mahdollistaa lisämaksut toimenpideohjelmille, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 1303/2013 seuraavasti:

1)

lisätään artikla seuraavasti:

”68 c artikla

Venäjän federaation sotilaallisesta hyökkäyksestä johtuviin muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin vastaamiseen liittyvien toimien yksikkökustannus

Venäjän federaation sotilaallisesta hyökkäyksestä johtuviin muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin vastaamiseen liittyvien toimien täytäntöönpanoa varten jäsenvaltiot voivat sisällyttää maksatushakemuksissa ilmoitettuihin menoihin yksikkökustannuksen, joka liittyy neuvoston täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2022/382 (*1) ja neuvoston direktiivin 2001/55/EY (*2) mukaista tilapäistä suojelua tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti muuta riittävää suojelua saavien henkilöiden perustarpeisiin vastaamiseen ja muuhun tukemiseen. Kyseinen yksikkökustannus on 40 euroa viikossa jokaista sellaista täyttä tai vajaata viikkoa kohden, jonka henkilö oleskelee kyseisessä jäsenvaltiossa. Yksikkökustannusta voidaan soveltaa enintään 13 viikon ajan alkaen päivästä, jona henkilö saapuu unioniin.

Tällä perusteella laskettuja määriä pidetään tuensaajille maksettuna julkisena tukena ja tämän asetuksen mukaisena tukikelpoisena menona.

(*1)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/382, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2022, Ukrainasta siirtymään joutuneiden henkilöiden joukoittaisen maahantulon tilanteen toteamisesta direktiivin 2001/55/EY 5 artiklan nojalla ja sen seurauksena tilapäisen suojelun antamisesta (EUVL L 71, 4.3.2022, s. 1)."

(*2)  Neuvoston direktiivi 2001/55/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2001, vähimmäisvaatimuksista tilapäisen suojelun antamiseksi siirtymään joutuneiden henkilöiden joukottaisen maahantulon tilanteissa, ja toimenpiteistä näiden henkilöiden vastaanottamisen ja vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien rasitusten tasapuolisen jakautumisen edistämiseksi (EYVL L 212, 7.8.2001, s. 12).”;"

2)

muutetaan 92 b artiklan 7 kohta seuraavasti:

a)

lisätään ensimmäisen alakohdan jälkeen seuraavat alakohdat:

”Ensimmäisessä alakohdassa säädetyn ensimmäisen ennakkomaksun lisäksi komissio maksaa 4 prosenttia ohjelmiin vuodeksi 2021 jaetuista REACT-EU-välineen määrärahoista ylimääräisenä ensimmäisenä ennakkomaksuna vuonna 2022. Kun on kyse ohjelmista jäsenvaltioissa, joissa Ukrainasta 24 päivän helmikuuta ja 23 päivän maaliskuuta 2022 välisenä aikana saapuneiden henkilöiden määrä vastaa yli 1:tä prosenttia kyseisen jäsenvaltion väestöstä, kyseinen prosenttiosuus korotetaan 34 prosenttiin.

Jäsenvaltioiden on raportoitava 50 artiklan 1 kohdan ja 111 artiklan mukaisesti toimitettavissa lopullisissa täytäntöönpanokertomuksissa, millä tavoin tämän kohdan toisessa alakohdassa säädetyt ylimääräiset ensimmäiset ennakkomaksut on käytetty Venäjän federaation sotilaallisen hyökkäyksen aiheuttamiin muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin vastaamiseksi ja miten kyseisillä ylimääräisillä ensimmäisillä ennakkomaksuilla on edistetty talouden elpymistä.”;

b)

korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

”Jos komission päätös toimenpideohjelman hyväksymisestä tai REACT-EU-välineen vuoden 2021 määrärahojen kohdentamista koskevasta toimenpideohjelman muutoksen hyväksymisestä on annettu 31 päivän joulukuuta 2021 jälkeen ja siihen liittyvää ennakkomaksua ei ole maksettu, tämän kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettu ensimmäinen ennakkomaksu maksetaan vuonna 2022.

Tämän kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettu ensimmäisenä ennakkomaksuna maksettu määrä on poistettava kokonaisuudessaan komission tileistä viimeistään sinä päivänä, kun toimenpideohjelma suljetaan.”;

3)

korvataan 131 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Maksatushakemukseen sisältyvien tukikelpoisten menojen tueksi on esitettävä maksukuitit tai vastaavalla tavalla todistusvoimaiset kirjanpitoasiakirjat, paitsi jos kyseessä on tämän asetuksen 67 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b–e alakohdassa, 68, 68 a, 68 b ja 68 c artiklassa, 69 artiklan 1 kohdassa ja 109 artiklassa sekä ESR-asetuksen 14 artiklassa säädetty tukimuoto. Näiden tukimuotojen osalta maksatushakemukseen on sisällytettävä sovellettavin perustein lasketut kustannukset.”

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 223/2014 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 223/2014 6 a artiklan 4 kohta seuraavasti:

1)

lisätään ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa säädetyn ensimmäisen ennakkomaksun lisäksi komissio maksaa 4 prosenttia ohjelmiin vuodeksi 2021 kohdennetuista REACT-EU-välineen määrärahoista ylimääräisenä ensimmäisenä ennakkomaksuna vuonna 2022. Kun on kyse ohjelmista jäsenvaltioissa, joissa Ukrainasta 24 päivän helmikuuta ja 23 päivän maaliskuuta 2022 välisenä aikana tulleiden henkilöiden määrä vastaa yli 1:tä prosenttia kyseisen jäsenvaltion väestöstä, kyseinen prosenttiosuus korotetaan 34 prosenttiin.”;

2)

korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettuna ensimmäisenä ennakkomaksuna suoritettava määrä on poistettava kokonaisuudessaan komission tileistä viimeistään sinä päivänä, kun toimenpideohjelma suljetaan.”

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 2022.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

R. METSOLA

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. BEAUNE


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 7. huhtikuuta 2022 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 12. huhtikuuta 2022.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/562, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2022, asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse koheesiopoliittisesta tukitoimesta Euroopan pakolaisten auttamiseksi (CARE) (EUVL L 109, 8.4.2022, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 223/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta (EUVL L 72, 12.3.2014, s. 1).

(5)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/382, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2022, Ukrainasta siirtymään joutuneiden henkilöiden joukoittaisen maahantulon tilanteen toteamisesta direktiivin 2001/55/EY 5 artiklan nojalla ja sen seurauksena tilapäisen suojelun antamisesta (EUVL L 71, 4.3.2022, s. 1).

(6)  Neuvoston direktiivi 2001/55/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2001, vähimmäisvaatimuksista tilapäisen suojelun antamiseksi siirtymään joutuneiden henkilöiden joukottaisen maahantulon tilanteissa, ja toimenpiteistä näiden henkilöiden vastaanottamisen ja vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien rasitusten tasapuolisen jakautumisen edistämiseksi (EYVL L 212, 7.8.2001, s. 12).


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

13.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/42


Ilmoitus Euroopan unionin ja Itä-Timorin demokraattisen tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen voimaantulosta

Euroopan unionin ja Itä-Timorin demokraattisen tasavallan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus tulee voimaan 1. toukokuuta 2022, koska sopimuksen 8 artiklan 1 kohdassa määrätty menettely saatettiin päätökseen 23. maaliskuuta 2022.


13.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/43


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2022/614,

annettu 11 päivänä helmikuuta 2022,

Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välinen kalastusta koskeva kumppanuussopimus (1), jäljempänä ’kalastuskumppanuussopimus’, hyväksyttiin unionin puolesta neuvoston päätöksellä 2014/146/EU (2), ja se tuli voimaan 28 päivänä tammikuuta 2014.

(2)

Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan (3), jäljempänä ’pöytäkirja’, soveltaminen alkoi 8 päivänä joulukuuta 2017 neljäksi vuodeksi. Pöytäkirjan voimassaolo päättyi 7 päivänä joulukuuta 2021.

(3)

Neuvosto antoi 28 päivänä syyskuuta 2021 komissiolle valtuudet aloittaa neuvottelut Mauritiuksen tasavallan kanssa uuden sopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä.

(4)

Komissio on neuvotellut unionin puolesta unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen, joka koskee pöytäkirjan voimassaolon jatkamista enintään kuudella kuukaudella, kunnes pöytäkirjan uusimista koskevat neuvottelut saadaan päätökseen. Pöytäkirjan voimassaolon pidentämistä koskevat neuvottelut saatettiin päätökseen, ja Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamista koskeva kirjeenvaihtona tehty Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välinen sopimus, jäljempänä ’kirjeenvaihtona tehty sopimus’, parafoitiin 6 päivänä joulukuuta 2021.

(5)

Kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tavoitteina on mahdollistaa se, että unioni ja Mauritiuksen tasavalta voivat jatkaa yhteistyötään kestävän kalastuksen politiikan ja kalavarojen vastuullisen hyödyntämisen edistämiseksi Mauritiuksen vesillä ja että unionin alukset voivat harjoittaa kalastustoimintaa kyseisillä vesillä.

(6)

Kirjeenvaihtona tehty sopimus olisi hyväksyttävä sillä varauksella, että sen tekeminen saatetaan myöhemmin päätökseen.

(7)

Jotta unionin alusten kalastustoiminta ei keskeytyisi Mauritiuksen vesillä, kirjeenvaihtona tehtyä sopimusta olisi sovellettava väliaikaisesti sen voimaantuloa varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamista koskeva kirjeenvaihtona tehty Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välinen sopimus unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen (4).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa kirjeenvaihtona tehty sopimus unionin puolesta.

3 artikla

Kirjeenvaihtona tehtyä sopimusta sovelletaan sen voimaantuloa varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti väliaikaisesti sen 10 kohdan mukaisesti 1 päivästä tammikuuta 2022 tai mahdollisesta muusta myöhemmästä allekirjoituspäivästä alkaen.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  EUVL L 79, 18.3.2014, s. 3.

(2)  Neuvoston päätös 2014/146/EU, annettu 28 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (EUVL L 79, 18.3.2014, s. 2).

(3)  EUVL L 279, 28.10.2017, s. 3.

(4)  Katso tämän virallisen lehden sivu 45.


13.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/45


Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamista koskeva kirjeenvaihtona tehty Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välinen SOPIMUS

A.   Euroopan unionin kirje

Arvoisa Herra/Rouva,

Minulla on kunnia vahvistaa, että Euroopan unioni ja Mauritiuksen tasavalta sopivat seuraavasta väliaikaisesta järjestelystä Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn voimassa olevan pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, jota sovellettiin 8 päivästä joulukuuta 20177 päivään joulukuuta 2021, voimassaolon jatkamiseksi, kunnes pöytäkirjan uusimista koskevat neuvottelut saadaan päätökseen.

Tässä yhteydessä Euroopan unioni ja Mauritiuksen tasavalta ovat sopineet seuraavaa:

(1)

Pöytäkirjan viimeisenä vuonna sovellettua järjestelyä jatketaan 1 päivästä tammikuuta 2022 tai mahdollisesta muusta myöhemmästä tämän kirjeenvaihdon allekirjoituspäivän jälkeisestä päivästä alkaen samoin edellytyksin enintään kuuden kuukauden ajan, kunnes uudesta pöytäkirjasta sovitaan ja sitä aletaan soveltaa.

(2)

Taloudellinen korvaus, jonka Euroopan unioni maksaa alusten pääsystä Mauritiuksen vesille tämän kirjeenvaihdon nojalla, vastaa puolta pöytäkirjan 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määrätystä vuotuisesta määrästä, eli se on 110 000 euroa ja vastaa 2 000 tonnin viitesaalismäärää. Korvaus maksetaan yhdessä erässä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän kirjeenvaihdon väliaikaisen soveltamisen päivämäärästä. Pöytäkirjan 4 artiklan 5 ja 6 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

(3)

Tämän kirjeenvaihdon nojalla Mauritiukselle alakohtaiseen kalastuspolitiikkaan myönnettävä tuki on 110 000 euroa ja meripolitiikan ja valtameritalouden kehittämiseen tarkoitettu tuki on 67 500 euroa. Kalastuskumppanuussopimuksen 9 artiklassa määrätty sekakomitea hyväksyy kyseistä määrää koskevan ohjelmasuunnittelun pöytäkirjan 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän kirjeenvaihdon soveltamispäivästä. Alakohtaiseen tukeen myönnettävä taloudellinen korvaus maksetaan yhtenä eränä sovitun ohjelmatyön mukaisesti.

(4)

Jos pöytäkirjan uusimisesta käytävät neuvottelut johtavat uuden pöytäkirjan allekirjoittamiseen siten, että pöytäkirjan soveltaminen alkaa (väliaikaisesti) ennen 1 kohdassa vahvistetun kuuden kuukauden määräajan päättymistä, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta alennetaan suhteessa jäljellä olevaan aikaan. Sovellettavaa vähennystä vastaava jo maksettu määrä vähennetään ensimmäisestä uuden pöytäkirjan nojalla maksettavasta taloudellisesta korvauksesta.

(5)

Tämän kirjeenvaihdon soveltamisaikana kalastusluvat myönnetään pöytäkirjan liitteessä olevan II luvun mukaisesti. Kurenuotta-aluksen ja pitkäsiima-aluksen osalta maksettava ennakkomaksu on puolet maksuista, jotka vahvistetaan pöytäkirjan liitteessä olevan II luvun 3 kohdan 3 alakohdan a–c alakohdassa pöytäkirjan viimeisen soveltamisvuoden osalta, ja vastaa puolta 3 kohdan 3 alakohdan a–c alakohdassa tarkoitetuista tonnikalan ja sen lähilajien kyseessä olevista määristä. Huoltoaluksiin sovellettava lupamaksu on puolet pöytäkirjan liitteessä olevan II luvun 4 kohdassa määrätystä maksusta eli 2 000 euroa.

(6)

Tämän kirjeenvaihdon nojalla myönnetyt kalastusluvat ovat voimassa voimassaolon jatkamisen keston päättymiseen saakka.

(7)

Siltä osin kuin kyse on pöytäkirjan liitteessä olevassa III luvussa määrätyistä saalisilmoituksista, unioni toimittaa ennen kunkin vuosineljänneksen päättymistä Mauritiukselle saalistiedot kustakin luvan saaneesta unionin aluksesta. Mauritius toimittaa neljännesvuosittain ne luvan saaneiden unionin alusten saalistiedot, jotka se saa kalastuspäiväkirjojen kautta.

(8)

Unioni lähettää jokaisen kurenuotta-aluksen ja pintasiima-aluksen suoritettavaksi kuuluvien maksujen lopullisen tilityksen asianomaisen aluksen voimassaolon pidennyksen aikaisen kalastustoiminnan osalta Mauritiukselle ja asianomaiselle aluksen omistajalle kolmen kuukauden kuluessa voimassaolon pidennyksen päättymisen jälkeen. Jos lopullisen tilityksen määrä on suurempi kuin 5 kohdassa tarkoitettu ennakkomaksu, aluksen omistajan on maksettava loppumaksu kolmen kuukauden kuluessa lopullisen tilityksen vastaanottamisesta. Jos ennakkomaksu on suurempi kuin lopullisen tilityksen summa, erotusta ei palauteta. Lopullisen tilityksen laadintaan sekä menettelyyn, jota Mauritius noudattaa vastaanottaessaan ja mahdollisesti riitauttaessaan lopullisen tilityksen, sovelletaan III luvun 5 kohtaa soveltuvin osin.

(9)

Siltä osin kuin kyseessä on pöytäkirjan liitteessä olevassa VIII luvussa määrätty merimiesten ottaminen palvelukseen, unionin alusten miehistöön on Mauritiuksen vesillä harjoitettavan toiminnan ajaksi otettava kuusi pätevää mauritiuslaista merimiestä.

(10)

Tätä kirjeenvaihtoa sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2022 tai mahdollisesta muusta myöhemmästä allekirjoituspäivän jälkeisestä päivästä alkaen, kunnes sopimus tulee voimaan. Sopimus tulee voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa vastaanottaneenne tämän kirjeen ja Mauritiuksen tasavallan olevan yhtä mieltä sen sisällöstä.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra/Rouva, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Image 1

 

B.   Mauritiuksen tasavallan kirje

Arvoisa Herra/Rouva,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne:

”Minulla on kunnia vahvistaa, että Euroopan unioni ja Mauritiuksen tasavalta sopivat seuraavasta väliaikaisesta järjestelystä Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn voimassa olevan pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, jota sovellettiin 8 päivästä joulukuuta 20177 päivään joulukuuta 2021, voimassaolon jatkamiseksi, kunnes pöytäkirjan uusimista koskevat neuvottelut saadaan päätökseen.

Tässä yhteydessä Euroopan unioni ja Mauritiuksen tasavalta ovat sopineet seuraavaa:

(1)

Pöytäkirjan viimeisenä vuonna sovellettua järjestelyä jatketaan 1 päivästä tammikuuta 2022 tai mahdollisesta muusta myöhemmästä tämän kirjeenvaihdon allekirjoituspäivän jälkeisestä päivästä alkaen samoin edellytyksin enintään kuuden kuukauden ajan, kunnes uudesta pöytäkirjasta sovitaan ja sitä aletaan soveltaa.

(2)

Taloudellinen korvaus, jonka Euroopan unioni maksaa alusten pääsystä Mauritiuksen vesille tämän kirjeenvaihdon nojalla, vastaa puolta pöytäkirjan 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määrätystä vuotuisesta määrästä, eli se on 110 000 euroa ja vastaa 2 000 tonnin viitesaalismäärää. Korvaus maksetaan yhdessä erässä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän kirjeenvaihdon väliaikaisen soveltamisen päivämäärästä. Pöytäkirjan 4 artiklan 5 ja 6 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

(3)

Tämän kirjeenvaihdon nojalla Mauritiukselle alakohtaiseen kalastuspolitiikkaan myönnettävä tuki on 110 000 euroa ja meripolitiikan ja valtameritalouden kehittämiseen tarkoitettu tuki on 67 500 euroa. Kalastuskumppanuussopimuksen 9 artiklassa määrätty sekakomitea hyväksyy kyseistä määrää koskevan ohjelmasuunnittelun pöytäkirjan 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän kirjeenvaihdon soveltamispäivästä. Alakohtaiseen tukeen myönnettävä taloudellinen korvaus maksetaan yhtenä eränä sovitun ohjelmatyön mukaisesti.

(4)

Jos pöytäkirjan uusimisesta käytävät neuvottelut johtavat uuden pöytäkirjan allekirjoittamiseen siten, että pöytäkirjan soveltaminen alkaa (väliaikaisesti) ennen 1 kohdassa vahvistetun kuuden kuukauden määräajan päättymistä, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta alennetaan suhteessa jäljellä olevaan aikaan. Sovellettavaa vähennystä vastaava jo maksettu määrä vähennetään ensimmäisestä uuden pöytäkirjan nojalla maksettavasta taloudellisesta korvauksesta.

(5)

Tämän kirjeenvaihdon soveltamisaikana kalastusluvat myönnetään pöytäkirjan liitteessä olevan II luvun mukaisesti. Kurenuotta-aluksen ja pitkäsiima-aluksen osalta maksettava ennakkomaksu on puolet maksuista, jotka vahvistetaan pöytäkirjan liitteessä olevan II luvun 3 kohdan 3 alakohdan a–c alakohdassa pöytäkirjan viimeisen soveltamisvuoden osalta, ja vastaa puolta 3 kohdan 3 alakohdan a–c alakohdassa tarkoitetuista tonnikalan ja sen lähilajien kyseessä olevista määristä. Huoltoaluksiin sovellettava lupamaksu on puolet pöytäkirjan liitteessä olevan II luvun 4 kohdassa määrätystä maksusta eli 2 000 euroa.

(6)

Tämän kirjeenvaihdon nojalla myönnetyt kalastusluvat ovat voimassa voimassaolon jatkamisen keston päättymiseen saakka.

(7)

Siltä osin kuin kyse on pöytäkirjan liitteessä olevassa III luvussa määrätyistä saalisilmoituksista, unioni toimittaa ennen kunkin vuosineljänneksen päättymistä Mauritiukselle saalistiedot kustakin luvan saaneesta unionin aluksesta. Mauritius toimittaa neljännesvuosittain ne luvan saaneiden unionin alusten saalistiedot, jotka se saa kalastuspäiväkirjojen kautta.

(8)

Unioni lähettää jokaisen kurenuotta-aluksen ja pintasiima-aluksen suoritettavaksi kuuluvien maksujen lopullisen tilityksen asianomaisen aluksen voimassaolon pidennyksen aikaisen kalastustoiminnan osalta Mauritiukselle ja asianomaiselle aluksen omistajalle kolmen kuukauden kuluessa voimassaolon pidennyksen päättymisen jälkeen. Jos lopullisen tilityksen määrä on suurempi kuin 5 kohdassa tarkoitettu ennakkomaksu, aluksen omistajan on maksettava loppumaksu kolmen kuukauden kuluessa lopullisen tilityksen vastaanottamisesta. Jos ennakkomaksu on suurempi kuin lopullisen tilityksen summa, erotusta ei palauteta. Lopullisen tilityksen laadintaan sekä menettelyyn, jota Mauritius noudattaa vastaanottaessaan ja mahdollisesti riitauttaessaan lopullisen tilityksen, sovelletaan III luvun 5 kohtaa soveltuvin osin.

(9)

Siltä osin kuin kyseessä on pöytäkirjan liitteessä olevassa VIII luvussa määrätty merimiesten ottaminen palvelukseen, unionin alusten miehistöön on Mauritiuksen vesillä harjoitettavan toiminnan ajaksi otettava kuusi pätevää mauritiuslaista merimiestä.

(10)

Tätä kirjeenvaihtoa sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2022 tai mahdollisesta muusta myöhemmästä allekirjoituspäivän jälkeisestä päivästä alkaen, kunnes sopimus tulee voimaan. Sopimus tulee voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa vastaanottaneenne tämän kirjeen ja Mauritiuksen tasavallan olevan yhtä mieltä sen sisällöstä.”

Minulla on kunnia vahvistaa, että Mauritiuksen tasavalta hyväksyy edellä olevan ja sen, että kirjeenne ja tämä kirje muodostavat ehdotuksenne mukaisesti sopimuksen.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra/Rouva, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Image 2

 


ASETUKSET

13.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/51


NEUVOSTON ASETUS (EU, Euratom) 2022/615,

annettu 5 päivänä huhtikuuta 2022,

asetuksen (EU, Euratom) N:o 609/2014 muuttamisesta ennustettavuuden lisäämiseksi jäsenvaltioiden kannalta ja riitojenratkaisumenettelyjen selkeyttämiseksi perinteisten ja ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisen yhteydessä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 322 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vaikka neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 609/2014 (2) on tarjonnut vakaan perustan unionin rahoitusmekanismeille, omien varojen käyttöön asettamista koskevia säännöksiä on tarpeen parantaa, jotta voidaan lisätä sen ennustettavuutta jäsenvaltioiden kannalta ja selkeyttää riitojenratkaisumenettelyjä.

(2)

Tällä hetkellä ainoastaan jäsenvaltiot hallinnoivat komission nimissä avattuja omien varojen tilejä. Omien varojen keräämiseen käytettävien pankkitilien määrän vähentäminen tehostaisi toimintaa ja mahdollistaisi yhteisen lähestymistavan kassanhallintaan. Jotta omien varojen tilien hallinnointia voitaisiin nykyaikaistaa, komission olisi voitava perustaa keskitetty omien varojen tili. Jäsenvaltioiden olisi voitava valita, käyttävätkö ne kyseistä keskitettyä omien varojen tiliä vai komission nimissä niiden valtiovarainhallinnossa tai kansallisessa keskuspankissa avattua tiliä. Jotta jäsenvaltiot voisivat tehdä tietoon perustuvan valinnan, komission olisi laadittava yksityiskohtainen kustannus-hyötyanalyysi keskitetyn omien varojen tilin käytöstä.

(3)

Tällä hetkellä asetuksessa (EU, Euratom) N:o 609/2014 jäsenvaltioiden ei sallita tehdä ennakkomaksuja. Jotkin jäsenvaltiot ovat kuitenkin aiemmin maksaneet kansalliset rahoitusosuutensa ennakkoon saatuaan komissiolta siihen luvan. Oikeusvarmuuden vuoksi kyseisessä asetuksessa olisi säädettävä, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus tehdä ennakkomaksuja tapauskohtaisesti, edellyttäen että ne ilmoittavat asiasta komissiolle etukäteen. Jos jäsenvaltio hyödyntää kyseistä mahdollisuutta, tasapuolisuuden vuoksi muiden jäsenvaltioiden ei olisi jouduttava vastaamaan ennakkomaksuun mahdollisesti liittyvistä kustannuksista, kuten negatiivisesta korosta.

(4)

Päivä, jona jäsenvaltiot maksavat aiempien varainhoitovuosien ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen mukautukset, olisi siirrettävä seuraavan vuoden maaliskuuhun, jotta voidaan lisätä ennustettavuutta kansallisten talousarviomenettelyjen näkökulmasta. Päivää, johon mennessä jäsenvaltioiden on maksettava mukautuksia, olisi sovellettava myös määriin, joista komissio on toimittanut tiedot ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

(5)

Jotta voidaan turvata unionin toimintapoliittisten tavoitteiden rahoittamiseksi tarvittava vakaa talousarvio, koron laskentamenetelmän avulla olisi erityisesti varmistettava, että omat varat asetetaan käyttöön oikea-aikaisesti ja täysimääräisesti.

(6)

Nykyistä raja-arvoa, jota pienempiä korkomääriä ei peritä, on tarpeen muuttaa. Sen vuoksi on tarpeen korottaa määrää, jota pienempiä korkomääriä ei peritä, jotta voidaan parantaa perintämenettelyjen kustannustehokuutta.

(7)

Asetuksella (EU, Euratom) N:o 609/2014 rajoitetaan peruskoron ylittävä korkokannan korottaminen 16 prosenttiyksikköön. Korotuksen rajaamista 16 prosenttiyksikköön sovelletaan kuitenkin vain tapauksissa, jotka ovat tulleet tietoon neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2016/804 (3) voimaantulon jälkeen. Näin ollen tapauksissa, jotka olivat jo tiedossa ennen asetuksen (EU, Euratom) 2016/804 voimaantuloa ja joissa on kyse erittäin suurista korkomääristä, ei ole mahdollista hyödyntää kyseistä ylärajaa riippumatta siitä, onko korkomäärä jo ilmoitettu jäsenvaltioille. Kyseisissä tapauksissa jäsenvaltioiden on edelleen maksettava korkomäärät, jotka ovat suhteettomia erääntyneen pääoman määrään nähden. Järjestelmän oikeasuhteisuuden varmistamiseksi säilyttäen samalla pelotevaikutus peruskoron ylittävä korkokannan korotus olisi lisäksi rajoitettava 14 prosenttiyksikköön. Asetuksen (EU, Euratom) N:o 609/2014 asiaankuuluvien säännösten selkeyttämiseksi ja yksinkertaistamiseksi korotuksen rajoittamista 14 prosenttiyksikköön olisi sovellettava kaikkiin sellaisiin korkomääriin, joita ei ole ilmoitettu jäsenvaltiolle ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

(8)

Nykyisen oikeudellisen kehyksen mukainen käytäntö on osoittanut, että voi olla -vaikeaa määrittää päivämäärää, josta alkaen viivästyskorko on alkanut kertyä, koska on vaikeaa määrittää tarkka ajankohta, jona takaisinperintätoimet voidaan katsoa riittämättömiksi. Yksinkertaistamisen vuoksi olisi oltava viiden vuoden mittainen maksuajan pidennys määrän vahvistamispäivästä sillä edellytyksellä, että määrä on vahvistettu, että se on viety ajoissa erilliseen kirjanpitoon ja että se on pidetty erillisessä kirjanpidossa asetuksen (EU, Euratom) N:o 609/2014 mukaisesti. Näin ollen koron olisi alettava juosta vasta viiden vuoden kuluttua, kun taas pääoman määrää koskevan vastuun olisi säilyttävä.

(9)

Jotta voidaan varmistaa oikeudenmukainen kohtelu tapauksissa, joissa vahvistettuja perinteisten omien varojen saamisia vastaavia määriä ei saada perittyä takaisin, jäsenvaltiot olisi vapautettava velvollisuudesta asettaa komission käyttöön vahvistettuja perinteisten omien varojen saamisia vastaavat määrät, jos jäsenvaltio voi osoittaa, että jäsenvaltion saamisten vahvistamisen jälkeen tekemä virhe ei vaikuttanut kyseisiä saamisia vastaavan määrän perintäkelvottomuuteen. Tällainen virhe voisi johtua esimerkiksi myöhästyneestä kirjaamisesta erilliseen kirjanpitoon tai puutteista takaisinperintämenettelyssä.

(10)

Asetukseen (EU, Euratom) N:o 609/2014 sisältyy vain yksi määräaika, joka velvoittaa komissiota toimittamaan sille raportoituihin kirjanpidosta poistamista koskeviin tapauksiin liittyvät huomautuksensa jäsenvaltiolle, jota asia koskee, kuuden kuukauden kuluessa kyseisen jäsenvaltion selvityksen vastaanottamisesta. Jotta kirjanpidosta poistamista koskevien selvitysten jatkotoimet voidaan toteuttaa ajallaan ja entistä joustavammin ja jotta voidaan arvioida nopeasti ja täysin avoimesti jäsenvaltioiden päätös olla asettamatta käyttöön sellaisia perinteisten omien varojen määriä, joita ei saada perittyä, komissiota ja jäsenvaltioita koskevia menettelyllisiä määräaikoja olisi mukautettava.

(11)

Jotta jakso, jolta korkoa kertyy, voitaisiin keskeyttää, jos jäsenvaltiot ja komissio ovat erimielisiä, olisi otettava käyttöön säännöksiä, joissa otetaan huomioon nykyinen käytäntö, jonka mukaan unionin talousarvioon maksettavia omien varojen määriä koskevan varauman kohteena oleva maksu on suoritettava; tämä antaa mahdollisuuden nostaa komissiota vastaan perusteetonta etua koskeva kanne Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 268 artiklan ja 340 artiklan toisen kohdan mukaisesti.

(12)

Siltä osin kuin jäsenvaltioiden ja komission välillä on erimielisyyttä perinteisten omien varojen käyttöön asettamisesta, asetuksessa (EU, Euratom) N:o 609/2014 olisi säädettävä tarkistusmenettelystä avoimuuden lisäämiseksi ja jäsenvaltioiden puolustautumisoikeuksien selkeyttämiseksi. Asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä tarkistusmenettelyn tuloksesta ja vireillä olevien asioiden tilanteesta olisi keskusteltava komission kanssa vuotuisessa kokouksessa, joka on määrä järjestää. Kyseinen kokous olisi pidettävä johtohenkilöiden asianmukaisella tasolla, jotta eri kantoja voidaan tarkastella uudelleen ja pyrkiä estämään mahdollinen rikkomusmenettely unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti.

(13)

Komission olisi tarkasteltava uudelleen tarkistusmenettelyn toimivuutta asetuksen (EU, Euratom) N:o 609/2014 mahdollisen tarkistamisen yhteydessä tai viimeistään vuoden 2026 loppuun mennessä ja erityisesti arvioitava mahdollisuuksia virtaviivaistaa tarkistusmenettelyä, joka voidaan tarvittaessa päättää komission päätöksellä.

(14)

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 609/2014 6 ja 10 a artiklaa olisi muutettava poistamalla viittaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävään korjaukseen ja sisällyttämällä Saksa kiinteämääräisten korjausten edunsaajiin neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 (4) mukaisesti.

(15)

Paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti useiden omien varojen käyttöön asettamista koskevien asetusten rinnakkaisen olemassaolon olisi oltava vain väliaikaista, ja tällaiset säädökset olisi yhdistettävä yhdeksi ainoaksi asetukseksi mahdollisimman pian.

(16)

Asetus (EU, Euratom) N:o 609/2014 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU, Euratom) N:o 609/2014 seuraavasti:

1)

korvataan 6 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”ALV-perusteiset omat varat ja BKTL-perusteiset omat varat, joiden osalta otetaan huomioon Tanskalle, Saksalle, Alankomaille, Itävallalle ja Ruotsille myönnettävän bruttovähennyksen vaikutus kyseisiin varoihin, otetaan kuitenkin kirjanpitoon ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun mukaisesti seuraavasti:”;

2)

muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kunkin jäsenvaltion on 10, 10 a ja 10 b artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyvitettävä omat varat tilille, joka valitaan vapaasti seuraavista:

a)

tili, joka on avattu komission nimissä jäsenvaltion valtiovarainhallinnossa,

b)

tili, joka on avattu komission nimissä kansallisessa keskuspankissa, tai

c)

komission tätä tarkoitusta varten avaama keskustili valitsemassaan julkisessa rahoituslaitoksessa.

Jollei tapauksen mukaan kolmannessa ja neljännessä alakohdassa tarkoitetusta negatiivisen koron soveltamisesta muuta johdu, kyseistä tiliä voidaan veloittaa vain komission määräyksestä.

Ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tilit ovat kansallisessa valuutassa, ja niiden pitäminen on maksutonta ja korotonta. Jos kyseisiin tileihin sovelletaan negatiivista korkoa, asianomainen jäsenvaltio hyvittää tiliä määrällä, joka vastaa sovelletun negatiivisen koron määrää, viimeistään negatiivisen koron perimistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä työpäivänä.

Jäsenvaltioiden on hyvitettävä ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettua tiliä kansallisessa valuutassa olevilla määrillä. Jos keskustiliin sovelletaan negatiivista korkoa, asianomainen jäsenvaltio hyvittää keskustiliä määrällä, joka vastaa sen osuutta tälle tilille talletettujen omien varojen määrästä, viimeistään negatiivisen koron perimistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä työpäivänä.

Komissio hoitaa kassanhallintatoimiaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tilien osalta 14 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

Komissio laatii ilman aiheetonta viivytystä yksityiskohtaisen kustannus-hyötyanalyysin ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitetun tilin käytöstä ja raportoi neuvostolle keskustilin täytäntöönpanosta kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.”;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Komissio toimittaa jäsenvaltioille kuukausittain sähköisesti ennusteen käteisvarojen tarpeesta seuraavien neljän kuukauden osalta.”;

3)

korvataan 10 a artikla seuraavasti:

”10 a artikla

ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettaminen

1.   ALV-perusteiset omat varat ja BKTL-perusteiset omat varat, joiden osalta otetaan huomioon Tanskalle, Saksalle, Alankomaille, Itävallalle ja Ruotsille myönnettävän bruttovähennyksen vaikutus kyseisiin varoihin, tuloutetaan kunkin kuukauden ensimmäisenä työpäivänä. Tuloutettavat määrät ovat Kahdestoistaosa talousarvioon otetuista asiaankuuluvista kokonaismääristä, muunnettuina kansallisiksi valuutoiksi varainhoitovuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisen noteerauspäivän vaihtokursseilla, sellaisina kuin ne on julkaistu Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

2.   Komissio voi erityisesti, kun kyseessä on tarve maksaa Euroopan maatalouden tukirahaston menot Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (*1) ja myöhemmän asiaankuuluvan unionin oikeuden mukaisesti, ja unionin kassatilanteesta riippuen pyytää jäsenvaltioita tulouttamaan varainhoitovuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, enintään kahta kuukautta tavanomaista aiemmin, kahdestoistaosan sellaisista summista, jotka on otettu talousarvioon ALV-perusteisten omien varojen ja BKTL-perusteisten omien varojen osalta, tai osan siitä, ottaen huomioon Tanskalle, Saksalle, Alankomaille, Itävallalle ja Ruotsille myönnettävän bruttovähennyksen vaikutuksen kyseisiin varoihin.

Jollei kolmannesta alakohdasta muuta johdu, komissio voi erityisesti, kun kyseessä on tarve maksaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen menot Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (*2) ja myöhemmän asiaankuuluvan unionin oikeuden mukaisesti, ja unionin kassatilanteesta riippuen pyytää jäsenvaltioita tulouttamaan varainhoitovuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana lisäksi enintään puolet yhdestä sellaisten summien kahdestoistaosasta, jotka on otettu talousarvioon ALV-perusteisten omien varojen ja BKTL-perusteisten omien varojen osalta, ottaen huomioon Tanskalle, Saksalle, Alankomaille, Itävallalle ja Ruotsille myönnettävän bruttovähennyksen vaikutuksen kyseisiin varoihin.

Kokonaismäärä, jonka komissio voi pyytää jäsenvaltioita tulouttamaan saman kuukauden aikana ensimmäisen ja toisen alakohdan nojalla, ei kuitenkaan voi missään tapauksessa ylittää määrää, joka vastaa kahta ylimääräistä kahdestoistaosaa.

Ensimmäisten kuuden kuukauden jälkeen pyydetty kuukausittainen tuloutus ei voi ylittää yhtä kahdestoistaosaa ALV- ja BKTL-perusteisista omista varoista, ja sen on pysyttävä talousarvioon tätä varten otettujen määrien rajoissa.

Komissio ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille etukäteen viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäisen tai toisen alakohdan nojalla pyydettyä tuloutusta.

Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille hyvissä ajoin ja viimeistään kuusi viikkoa ennen toisen alakohdan nojalla pyydettyä tuloutusta aikomuksestaan pyytää tällaista tuloutusta.

Tavanomaista aikaisemmin suoritettaviin tuloutuksiin sovelletaan kunkin vuoden tammikuun tuloutusta koskevaa 4 kohtaa sekä 5 kohtaa, joita sovelletaan, mikäli talousarviota ei ole lopullisesti hyväksytty ennen varainhoitovuoden alkua.

Jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa pyytää komissiolta lupaa ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisen aikaistamiseen erityisesti lisätalousarvioiden yhteydessä vuoden lopussa ottaen huomioon Tanskalle, Saksalle, Alankomaille, Itävallalle ja Ruotsille myönnettävän bruttovähennyksen vaikutuksen näihin omiin varoihin. Kaikista aikaistetuista maksuista on ilmoitettava vähintään seitsemän työpäivää etukäteen, ja asianomaisen jäsenvaltion olisi perusteltava pyyntönsä asianmukaisesti. Komissio arvioi pyynnön ottaen huomioon oman kassatilanteensa ja likviditeettitarpeensa. Jäsenvaltio voi suorittaa aikaistetun maksun vain komission luvalla. Pyynnön esittäneen jäsenvaltion on vastattava ALV- ja BKTL-perusteisista omien varojen aikaistettuun käyttöön asettamiseen mahdollisesti liittyvistä lisäkustannuksista.

3.   Kaikki muutokset ALV-perusteisen oman varan yhdenmukaiseen verokantaan, BKTL-perusteisen oman varan kertoimeen sekä Tanskalle, Saksalle, Alankomaille, Itävallalle ja Ruotsille myönnettävän bruttovähennyksen rahoitukseen edellyttävät lisätalousarvion lopullista hyväksymistä, ja niiden seurauksena mukautetaan varainhoitovuoden alusta alkaen tuloutettuja kahdestoistaosia.

Kyseiset mukautukset tehdään ensimmäiseen tuloutukseen, joka seuraa lisätalousarvion lopullista hyväksymistä, jos se hyväksytään ennen kuukauden kuudettatoista päivää. Muussa tapauksessa kyseiset mukautukset tehdään toisessa lisätalousarvion lopullista hyväksymistä seuraavassa tuloutuksessa. Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 10 artiklassa säädetään, nämä mukautukset kirjataan sen varainhoitovuoden tileille, jota lisätalousarvio koskee.

4.   Kahdestoistaosat, jotka koskevat kunkin varainhoitovuoden tammikuun tuloutusta, lasketaan sellaisten summien perusteella, jotka on vahvistettu SEUT 314 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa talousarvioesityksessä, ja ne muunnetaan kansalliseksi valuutaksi ensimmäisenä varainhoitovuotta edeltävän kalenterivuoden joulukuun 15 päivää seuraavana noteerauspäivänä voimassa olleilla vaihtokursseilla. Mukautus tehdään seuraavaa kuukautta koskevassa tuloutuksessa.

5.   Jos talousarviota ei ole lopullisesti hyväksytty viimeistään kaksi viikkoa ennen seuraavan varainhoitovuoden tammikuun tuloutusta, jäsenvaltioiden on tuloutettava kunkin kuukauden ensimmäisenä työpäivänä, tammikuu mukaan lukien, kahdestoistaosa viimeisen lopullisesti hyväksytyn talousarvion mukaisesta ALV-perusteisen oman varan määrästä ja BKTL-perusteisesta omasta varasta Tanskalle, Saksalle, Alankomaille, Itävallalle ja Ruotsille myönnettävän bruttovähennyksen vaikutus kyseisiin varoihin huomioon ottaen. Mukautus tehdään ensimmäisenä talousarvion lopullista hyväksymistä seuraavana eräpäivänä, mikäli talousarvion lopullinen hyväksyminen tapahtuu ennen kuukauden kuudettatoista päivää. Muussa tapauksessa mukautus tehdään toisena talousarvion lopullista hyväksymistä seuraavana eräpäivänä.

6.   Tanskalle, Saksalle, Alankomaille, Itävallalle ja Ruotsille myönnettyjen bruttovähennysten rahoitusta ei tarkisteta myöhemmin, vaikka Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/516 (*3) 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettaviin BKTL-tietoihin tehtäisiin muutoksia.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608)."

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320)."

(*3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/516, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta sekä neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 (BKTL-asetus) kumoamisesta (EUVL L 91, 29.3.2019, s. 19).”;"

4)

korvataan 10 b artiklan 5 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille laskennan tuloksena saadut määrät ennen helmikuun 1 päivää sinä vuonna, joka seuraa mukautuksia varten tarvittavien tietojen toimitusvuotta. Kunkin jäsenvaltion on kirjattava nettomäärä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tilille sitä vuotta seuraavan vuoden maaliskuun ensimmäisenä työpäivänä, jona komissio ilmoitti jäsenvaltioille laskelman tuloksena saadut määrät.

Määräaikaa, johon mennessä jäsenvaltioiden on maksettava mukautukset, sovelletaan myös määriin, joista komissio on toimittanut tiedot ennen 3 päivää toukokuuta 2022.”;

5)

muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 (*4) 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille perinteisille omille varoille on maksettava korkoa ajalta, joka alkaa siitä hetkestä, jolloin määrä olisi pitänyt asettaa käyttöön, siihen asti, kun määrä on tosiasiallisesti maksettu 9 artiklassa tarkoitetulle komission tilille.

Jos määrä on vahvistettu 2 artiklan mukaisesti, viety ajoissa erilliseen kirjanpitoon 6 artiklan mukaisesti ja pidetty erillisessä kirjanpidossa 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti, korkoa ei makseta viiden vuoden aikana määrän vahvistamisen päivämäärästä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Jos määrän osalta on haettu muutosta hallinto- tai oikeusteitse, viiden vuoden määräaika alkaa siitä päivästä, jona lopullinen päätös annettiin tiedoksi tai julkaistiin. Jos maksu suoritetaan useassa erässä, viiden vuoden määräaika alkaa viimeistään viimeisestä maksusuorituksesta silloin, kun se ei kata velan loppuosuutta.

(*4)  Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053, annettu 14 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä ja päätöksen 2014/335/EU, Euratom kumoamisesta (EUVL L 424, 15.12.2020, s. 1).”;"

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Alle 1 000 euron korkomääriä ei peritä.”;

c)

korvataan 4 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisen ja toisen alakohdan mukaisten korotusten yhteenlaskettu määrä voi olla enintään 14 prosenttiyksikköä. Korotuksen rajoittamista 14 prosenttiyksikköön sovelletaan kaikissa tapauksissa, joissa koron määrää ei ole ilmoitettu asianomaiselle jäsenvaltiolle ennen 3 päivää toukokuuta 2022. Korotettua korkokantaa sovelletaan koko viivästyksen ajalta 1 kohdan mukaisesti.”;

d)

korvataan 5 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisen ja toisen alakohdan mukaisten korotusten yhteenlaskettu määrä voi olla enintään 14 prosenttiyksikköä. Korotuksen rajoittamista 14 prosenttiyksikköön sovelletaan kaikissa tapauksissa, joissa koron määrää ei ole ilmoitettu asianomaiselle jäsenvaltiolle ennen 3 päivää toukokuuta 2022. Korotettua korkokantaa sovelletaan koko viivästyksen ajalta 1 kohdan mukaisesti.”;

6)

muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 2 kohdan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltiot vapautetaan myös velvollisuudesta asettaa komission käyttöön määrät, jotka vastaavat 2 artiklan mukaisesti vahvistettuja saamisia, jos ne osoittavat, että jäsenvaltion näiden saamisten vahvistamisen jälkeen tekemä virhe, kuten virheet, jotka johtavat myöhästyneeseen kirjaamiseen erilliseen kirjanpitoon, ei vaikuttanut siihen, että 2 artiklan mukaisia saamisia vastaavaa määrää ei voitu periä takaisin.”;

b)

korvataan 2 kohdan viides alakohta seuraavasti:

”Jos maksu suoritetaan useassa erässä, viiden vuoden määräaika alkaa viimeistään viimeisestä maksusuorituksesta silloin, kun se ei kata velan loppuosuutta.”;

c)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio toimittaa huomautuksensa jäsenvaltiolle, jota asia koskee, kolmen kuukauden kuluessa 3 kohdassa säädetyn selvityksen vastaanottamisesta. Komissio voi pidentää kyseistä määräaikaa kerran kolmella kuukaudella ja se ilmoittaa asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Komissio voi pyytää lisätietoja. Tällaisissa tapauksissa ensimmäisessä alakohdassa säädetty määräaika alkaa päivästä, jona pyydetyt lisätiedot on vastaanotettu. Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava lisätiedot kolmen kuukauden kuluessa. Asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä kyseistä määräaikaa pidennetään kerran kolmella kuukaudella.

Jos jäsenvaltio ei voi toimittaa komission pyytämiä lisätietoja, se voi ilmoittaa asiasta komissiolle. Tämän jälkeen komissio toimittaa lopulliset huomautuksensa käytettävissä olevien tietojen perusteella kolmen kuukauden kuluessa kyseisen ilmoituksen vastaanottamisesta. Komissio voi pidentää kyseistä määräaikaa kerran kolmella kuukaudella ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle.”;

d)

lisätään kohta seuraavasti:

”5.   Jos jäsenvaltio ja komissio eivät pääse yhteisymmärrykseen 2 kohdassa tarkoitetuista syistä, jäsenvaltio voi pyytää komissiota tarkistamaan huomautuksiaan 13 b artiklan mukaisesti.”;

7)

lisätään luku seuraavasti:

”III a LUKU

VARAUMAN KOHTEENA OLEVA MAKSU JA TARKISTUSMENETTELY

13 a artikla

Varauman kohteena oleva maksu

1.   Jos jäsenvaltion ja komission välillä on erimielisyys, joka koskee unionin talousarvioon tuloutettavia perinteisten omien varojen määriä tai alv-määriä, joihin sovelletaan 12 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, jäsenvaltio voi kiistanalaista määrää maksaessaan esittää varaumia komission kantaan.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot kyseisistä varaumista perinteisiin omiin varoihin liittyvien määrien osalta yhdessä niiden 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen kuukausikatsausten kanssa sekä ALV-perusteisiin omiin varoihin liittyvien määrien osalta yhdessä niiden 10 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen katsausten kanssa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle varaumien poistamisesta mahdollisimman pian.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettu erimielisyys ratkaistaan jäsenvaltion hyväksi, komissio antaa kyseiselle jäsenvaltiolle luvan vähentää maksettu määrä sen seuraavasta omien varojen maksusta tai maksuista.

3.   Varauman kohteena olevan maksun tulouttaminen 9 artiklassa tarkoitetulle tilille keskeyttää 12 artiklassa tarkoitetun jakson, jolta kertyy korkoa.

4.   Komissio toimittaa kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä vuotuisen tiedotteen, jossa esitetään yleiskatsaus maksettujen varauman kohteena olleiden maksujen kokonaismäärästä ja edellisen vuoden aikana poistettujen varaumien kokonaismäärästä.

13 b artikla

Tarkistusmenettely

1.   Jos jäsenvaltion ja komission välillä on unionin talousarvioon tuloutettavia perinteisten omien varojen määriä koskeva erimielisyys, jäsenvaltio voi kuuden kuukauden kuluessa komission arvion vastaanottamisesta pyytää komissiota tarkistamaan arviotaan. Tällaisessa pyynnössä on esitettävä syyt pyydetylle tarkistukselle ja sen mukana on toimitettava pyynnön perustana olevat todisteet ja täydentävät asiakirjat. Pyyntö ja sitä seuraava menettely eivät vaikuta jäsenvaltioiden velvollisuuteen asettaa omat varat käyttöön silloin, kun ne on tuloutettava unionin talousarvioon.

2.   Komissio ilmoittaa kolmen kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön vastaanottamisesta asianomaiselle jäsenvaltiolle pyynnössä esitettyjä syitä koskevat huomautuksensa. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa komissio voi pidentää kyseistä määräaikaa kerran kolmella kuukaudella, ja se ilmoittaa asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle.

3.   Jos komissio katsoo tarpeelliseksi pyytää asiasta lisätietoja, 2 kohdassa tarkoitettu määräaika alkaa kulua pyydettyjen lisätietojen vastaanottamispäivästä. Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava lisätiedot kolmen kuukauden kuluessa komission lisätietopyynnön vastaanottamisesta. Asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä komissio pidentää kyseistä määräaikaa kerran kolmella kuukaudella.

4.   Jos jäsenvaltio ei voi toimittaa lisätietoja, se voi ilmoittaa komissiolle asiasta. Tällöin komissio ilmoittaa huomautuksensa saatavilla olevien tietojen perusteella. Tässä tapauksessa 2 kohdassa tarkoitettu määräaika alkaa kulua kyseisen ilmoituksen vastaanottamispäivästä.

5.   Tarkistusmenettely päättyy viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun jäsenvaltio on lähettänyt 1 kohdassa tarkoitetun tarkistuspyynnön.

6.   Jäsenvaltio voi pyytää kerran vuodessa korkean tason tapaamista komission kanssa, jotta voidaan keskustella tarkistusmenettelyn kohteena olevien tai jo käsiteltyjen tapausten tilanteesta ja tarkastella niitä eri kantojen harkitsemiseksi uudelleen ja sopimukseen pyrkimiseksi.

7.   Tämän asetuksen mahdollisen tarkistamisen yhteydessä tai viimeistään vuoden 2026 lopussa komissio arvioi tässä artiklassa tarkoitetun tarkistusmenettelyn toimivuutta. Tähän arviointiin on sisällyttävä jäsenvaltioiden kuuleminen, ja siinä on otettava huomioon niiden havainnot ja kannat. Komissio tekee tarvittaessa ehdotuksia tarkistusmenettelyn toimivuuden parantamiseksi.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 5 päivänä huhtikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. LE MAIRE


(1)  EUVL C 402 I, 5.10.2021, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 609/2014, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (EUVL L 168, 7.6.2014, s. 39).

(3)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2016/804, annettu 17 päivänä toukokuuta 2016, perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 609/2014 muuttamisesta (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 85).

(4)  Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053, annettu 14 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä ja päätöksen 2014/335/EU, Euratom kumoamisesta (EUVL L 424, 15.12.2020, s. 1).


13.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/59


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/616,

annettu 8 päivänä huhtikuuta 2022,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (”Carne de Ávila” (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Espanjan esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 (2), sellaisena kuin se on muutettuna komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1006/2012 (3), nojalla rekisteröidyn suojatun maantieteellisen merkinnän ”Carne de Ávila” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä (4).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Carne de Ávila” (SMM) koskevan eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä huhtikuuta 2022.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1107/96, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten rekisteröinnistä (EYVL L 148, 21.6.1996, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1006/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä [Carne de Ávila (SMM)] (EUVL L 302, 31.10.2012, s. 5).

(4)  EUVL C 514, 21.12.2021, s. 17.


13.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/60


KOMISSION ASETUS (EU) 2022/617,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2022,

asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta kalassa ja suolassa olevan elohopean enimmäismäärien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 8 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 (2) vahvistetaan tiettyjen vierasaineiden, myös elohopean, enimmäismäärät elintarvikkeissa.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, antoi 22 päivänä marraskuuta 2012 lausunnon (3) elintarvikkeissa esiintyvistä elohopeasta ja metyylielohopeasta. Lausunnossaan elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti epäorgaanisen elohopean siedettäväksi viikkosaanniksi (TWI) 4 μg/painokiloa kohti ja metyylielohopean siedettäväksi viikkosaanniksi 1,3 μg/painokiloa kohti (molemmat ilmaistuna elohopeana) ja totesi, että 95. persentiilissä altistuminen ravinnon kautta on lähellä siedettävää viikkosaantia tai ylittää sen kaikissa ikäryhmissä. Kalan suurkuluttajilla, joihin saattaa kuulua raskaana olevia naisia, siedettävä viikkosaanti voi ylittyä jopa noin kuusinkertaisesti. Syntymättömät lapset ovat kaikkein haavoittuvin ryhmä. Lausunnossa todettiin, että siedettävän viikkosaannin ylittävä altistuminen metyylielohopealle on huolestuttavaa, mutta kalojen kulutuksen myönteiset vaikutukset kehotettiin ottamaan huomioon, jos harkitaan toimenpiteitä metyylielohopealle altistumisen vähentämiseksi.

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 27 päivänä kesäkuuta 2014 lausunnon (4) kalojen ja äyriäisten kulutuksen terveyshyödyistä suhteessa metyylielohopealle altistumiseen liittyviin terveysriskeihin. Lausunnossa elintarviketurvallisuusviranomainen tarkasteli kalojen ja äyriäisten roolia eurooppalaisessa ruokavaliossa ja arvioi kalojen ja äyriäisten kulutuksen myönteisiä vaikutuksia suhteessa terveystuloksiin, mukaan lukien kalojen ja äyriäisten raskaudenaikaisen kulutuksen vaikutuksia lasten neurologisen kehityksen toiminnallisiin tuloksiin sekä kalojen ja äyriäisten kulutuksen vaikutuksia sydän- ja verisuonitautiriskiin aikuisilla. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että noin 1–2 kala- ja äyriäisannoksen nauttiminen viikossa ja enintään 3–4 annoksen nauttiminen viikossa raskauden aikana on yhdistetty parempiin toiminnallisiin tuloksiin lasten neurologisessa kehityksessä verrattuna siihen, ettei kaloja ja äyriäisiä kuluteta lainkaan. Tällaisiin määriin on yhdistetty myös matalammat sepelvaltimotautikuolleisuusluvut aikuisilla.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 19 päivänä joulukuuta 2014 lausunnon (5), joka koski kalojen ja äyriäisten kulutuksen hyötyjä verrattuna niissä olevan metyylielohopean riskeihin ja jossa se totesi, että jotta voitaisiin saavuttaa 1–4 viikoittaisen kala-annoksen kulutuksesta saatavat hyödyt ja suojautua metyylielohopean neurologiseen kehitykseen kohdistuvista myrkyllisyysvaikutuksista, paljon elohopeaa sisältävien kala- ja äyriäislajien kulutusta olisi rajoitettava.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisten lausuntojen tulosten perusteella elohopean enimmäismääriä olisi tarkistettava, jotta ravinnon kautta tapahtuvaa altistumista elintarvikkeissa olevalle elohopealle voitaisiin edelleen vähentää.

(6)

Koska viimeaikaiset esiintymistiedot osoittavat, että eri kalalajeissa olevalle elohopealle asetettuja enimmäismääriä olisi varaa alentaa, kyseisiä kalalajeja koskevia enimmäismääriä olisi muutettava.

(7)

Asiaan liittyvät terveysnäkökohdat huomioon ottaen elohopeapitoisuus olisi säilytettävä nykyisellä tasolla hain ja miekkakalan osalta odotettaessa lisätietojen keräämistä, tieteellistä arviointia ja tietoa kulutusneuvojen tepsivyydestä altistumisen vähentämisessä.

(8)

Codex Alimentarius -standardissa (6) vahvistetaan suolassa esiintyvän elohopean enimmäismääräksi 0,1 mg/kg. On aiheellista vahvistaa sama enimmäismäärä unionin lainsäädännössä.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1881/2006 olisi muutettava.

(10)

Koska tiettyjen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien elintarvikkeiden säilyvyysaika on pitkä, on aiheellista säätää siirtymäkaudesta, jonka aikana tällaisia elintarvikkeita, jotka eivät ole uusien enimmäismäärien mukaisia ja jotka on saatettu laillisesti markkinoille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, saa edelleen pitää kaupan.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Liitteessä lueteltuja elintarvikkeita, jotka on saatettu laillisesti markkinoille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, saa edelleen pitää kaupan niiden vähimmäissäilyvyysajan päättymiseen tai viimeiseen käyttöpäivään saakka.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  EFSAn alainen elintarvikeketjun vierasaineita käsittelevä tiedelautakunta (CONTAM); Scientific Opinion on the risk for public health related to the presence of mercury and methylmercury in food. EFSA Journal 2012;10(12):2985.

(4)  EFSAn NDA-lautakunta (erityisruokavaliovalmisteita, ravitsemusta ja allergioita käsittelevä EFSAn lautakunta), 2014. Scientific Opinion on health benefits of seafood (fish and shellfish) consumption in relation to health risks associated with exposure to methylmercury. EFSA Journal 2014;12(7):3761.

(5)  EFSAn tiedekomitea, 2015. Statement on the benefits of fish/seafood consumption compared to the risks of methylmercury in fish/seafood. EFSA Journal 2015;13(1):3982.

(6)  Codex General Standard for Contaminants and Toxin in Foods and Feeds – GSCTFF (CODEX STAN 193–1995).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liite seuraavasti:

Korvataan 3 jakson ’Metallit’ 3.3 kohta (Elohopea) seuraavasti:

”3.3

Elohopea

 

3.3.1

Kalastustuotteet (26) ja kalanliha (24),(25), lukuun ottamatta 3.3.2 ja 3.3.3 kohdassa lueteltuja lajeja. Äyriäisiä koskevaa enimmäismäärää sovelletaan raajojen ja vatsapuolen lihaan (44). Rapujen ja ravun kaltaisten äyriäisten (Brachyura ja Anomura) tapauksessa sitä sovelletaan raajojen lihaan.

0,50

3.3.2

Seuraavien kalojen liha (24),(25):

Täpläpagelli (Pagellus acarne)

Mustahuotrakala (Aphanopus carbo)

Pikkubagelli (Pagellus bogaraveo)

Sarda (Sarda sarda)

Punapagelli (Pagellus erythrinus)

Eskolaari (Lepidocybium flavobrunneum)

Ruijanpallas (Hippoglossus species)

Kapinrihmanilkka (Genypterus capensis)

Marliinit (Makaira sp.)

Lasikampela (Lepidorhombus sp.)

Öljykala (Ruvettus pretiosus)

Keltaroussi (Hoplostethus atlanticus)

Rusopartanilkka (Genypterus blacodes)

Hauki (Esox species)

Juovaton sarda (Orcynopsis unicolor)

Pikkkuturska (Trisopterus sp.)

Rusotäplämullo (Mullus barbatus)

Lestikala (Coryphaenoides rupestris)

Purjekala (Istiophorus sp.)

Hopeahuotrakala (Lepidopus caudatus)

Käärmemakrilli (Gempylus serpens)

Varsinaiset sammet (Acipenser sp.)

Keltajuovamullo (Mullus surmuletus)

Tonnikalat (Thunnus sp., Euthynnus sp., Katsuwonus pelamis)

Hait (kaikki lajit)

Miekkakala (Xiphias gladius)

1,0

3.3.3

Pääjalkaiset

Merikotilot

Seuraavien kalojen liha (24),(25):

Sardelli (Engraulis sp.)

Alaskanseiti (Theragra chalcogrammus)

Turska (Gadus morhua)

Silli (Clupea harengus)

Basa Pangasius bocourti

Karppi (Cyprinidae-heimoon kuuluvat lajit)

Hietakampela (Limanda limanda)

Makrillit (Scomber sp.)

Kampela (Platichthys flesus)

Punakampela (Pleuronectes platessa)

Kilohaili (Sprattus sprattus)

Jättihaimonni (Pangasianodon gigas)

Lyyraturska (Pollachius pollachius)

Seiti (Pollachius virens)

Lohi ja taimen (Salmo sp. ja Oncorhynchus sp., ei kuitenkaan Salmo trutta)

Sardiini (Dussumieria sp., Sardina sp., Sardinella sp. ja Sardinops sp.)

Meriantura (Solea Solea)

Haimonni (Pangasianodon hypothalamus)

Valkoturska (Merlangius merlangus)

0,30

3.3.4

Ravintolisät (39)

0,10

3.3.5

Suola

0,10”


13.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/64


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/618,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2022,

erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1533 ranskankielisen toisinnon oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (2) (virallista valvontaa koskeva asetus) ja erityisesti sen 54 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan ja 90 artiklan ensimmäisen kohdan a, c ja f alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1533 (3) ranskankielisessä toisinnossa on 1 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappaleessa on virhe, joka muuttaa asetuksen soveltamisalaa.

(2)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1533 ranskankielinen toisinto olisi oikaistava. Oikaisu ei vaikuta muihin kielitoisintoihin.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

(ei koske suomenkielistä toisintoa)

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1533, annettu 17 päivänä syyskuuta 2021, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 kumoamisesta (EUVL L 330, 20.9.2021, s. 72).


13.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/66


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/619,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2022,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan trikloori-isosyanuurihapon tuonnissa annettuun täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/2230 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun päättämisestä kolmen kiinalaisen vientiä harjoittavan tuottajan osalta, kyseisten tuottajien tuontiin sovellettavan tullin ottamisesta käyttöön ja tämän tuonnin kirjaamisvelvoitteen päättämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(1)

Neuvosto otti lokakuussa 2005 asetuksella (EY) N:o 1631/2005 (2), jäljempänä ’alkuperäinen asetus’, käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, ja Amerikan yhdysvalloista, jäljempänä ’Yhdysvallat’, peräisin olevan trikloori-isosyanuurihapon tuonnissa. Kiinasta peräisin olevaan tuontiin sovellettavat polkumyyntitullit vaihtelivat 7,3 prosentista 40,5 prosenttiin yksittäisten yritysten osalta, kun taas koko maata koskevaksi tulliksi vahvistettiin 42,6 prosenttia.

(2)

Neuvosto laski täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 855/2010 (3) yhden vientiä harjoittavan tuottajan polkumyyntitullin tason 14,1 prosentista 3,2 prosenttiin.

(3)

Neuvosto otti toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1389/2011 (4) käyttöön lopulliset polkumyyntitoimenpiteet Kiinasta peräisin olevan trikloori-isosyanuurihapon tuonnissa; toimenpiteiden mukaiset yksilölliset tullit olivat 3,2–40,5 prosenttia ja jäännöstulli 42,6 prosenttia.

(4)

Komissio otti täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 569/2014 (5) käyttöön yhtä uutta vientiä harjoittavaa tuottajaa koskevan 32,8 prosentin suuruisen polkumyyntitullin. Toisen vientiä harjoittavan tuottajan osalta komissio päätti tutkimuksen komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/392 (6).

(5)

Komissio otti perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2230 (7) käyttöön lopulliset polkumyyntitoimenpiteet Kiinasta peräisin olevan trikloori-isosyanuurihapon tuonnissa; toimenpiteiden mukaiset yksilölliset tullit olivat 3,2–40,5 prosenttia ja jäännöstulli 42,6 prosenttia.

2.   NYKYINEN TUTKIMUS

2.1   Tarkastelupyynnöt

(6)

Komissio vastaanotti kolme perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaista uutta viejää koskevaa tarkastelupyyntöä. Pyynnön esittivät Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd , jäljempänä ’Hebei Xingfei’, 13 päivänä heinäkuuta 2020, Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd, jäljempänä ’Mongolia Likang’, 29 päivänä heinäkuuta 2019 (päivitetty pyyntö 12 päivänä helmikuuta 2021) ja Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd, jäljempänä ’Shandong Lantian’, 13 päivänä huhtikuuta 2021, jäljempänä ’pyynnön esittäjät’, joiden unioniin suuntautuvaan vientiin sovelletaan 42,6 prosentin suuruista lopullista polkumyyntitullia.

(7)

Pyynnön esittäjät väittivät, että ne eivät vieneet trikloori-isosyanuurihappoa unioniin alkuperäisen tutkimuksen tutkimusajanjakson aikana eli 1 päivän huhtikuuta 2003 ja 31 päivän maaliskuuta 2004 välisenä aikana.

(8)

Pyynnön esittäjät väittivät myös, että ne eivät olleet etuyhteydessä yhteenkään trikloori-isosyanuurihapon vientiä harjoittavaan tuottajaan, johon sovelletaan voimassa olevia toimenpiteitä. Pyynnön esittäjät väittivät vielä, että ne olivat vieneet trikloori-isosyanuurihappoa unioniin alkuperäisen tutkimuksen tutkimusajanjakson päättymisen jälkeen.

2.2   Uutta viejää koskevien tarkastelujen vireillepano

(9)

Komissio on tutkinut saatavilla olevan näytön ja päättänyt, että näyttö oli riittävä perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisten uutta viejää koskevien tarkastelujen panemiseksi vireille. Kun unionin tuottajille oli annettu tilaisuus esittää huomautuksia, komissio pani komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1209 (8) vireille kolme täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/2230 liittyvää, pyynnön esittäjiä koskevaa tarkastelua.

2.3   Tarkasteltavana oleva tuote

(10)

Tarkastelun kohteena oleva tuote on Kiinasta peräisin oleva, yhteisessä kansainvälisessä nimistössä (INN) myös ’symkloseeniksi’ nimitettävä trikloori-isosyanuurihappo ja sen johdannaisvalmisteet, jotka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin ex 2933 69 80 ja ex 3808 94 20 (Taric-koodit 2933698070 ja 3808942020), jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’ tai ’trikloori-isosyanuurihappo’.

(11)

Trikloori-isosyanuurihappo on kemiallinen tuote, jota käytetään laajakirjoisena orgaanisena desinfiointi- ja valkaisuaineena ja etenkin veden desinfiointiin uima-altaissa ja kylpylöissä. Muita käyttötarkoituksia ovat vedenkäsittely sakokaivoissa ja jäähdytystorneissa sekä keittiölaitteiden puhdistuksessa. Sitä myydään jauheena, rakeina, tabletteina tai hiutaleina. Kaikilla trikloori-isosyanuurihapon muodoilla ja siitä tehdyillä valmisteilla on samat perusominaisuudet (desinfiointiaine), ja siksi niitä pidetään yhtenä tuotteena.

2.4   Asianomaiset osapuolet

(12)

Komissio ilmoitti tarkastelujen vireillepanosta virallisesti pyynnön esittäjille sekä unionin tuotannonalalle ja viejämaan edustajille. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja tulla kuulluiksi.

(13)

Komissio lähetti kolmelle pyynnön esittäjälle kyselylomakkeen. Lisäksi sama kyselylomake asetettiin verkossa saataville vireillepanopäivänä.

(14)

Covid-19-pandemian ja jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden toteuttamien eristystoimenpiteiden vuoksi komissio ei voinut tehdä perusasetuksen 16 artiklan mukaisia tarkastuskäyntejä. Sen sijaan komissio ristiintarkisti etätarkastuksena kaikki päätelmien tekemistä varten tarpeellisina pitämänsä tiedot covid-19-epidemian vaikutuksia polkumyynnin ja tukien vastaisiin tutkimuksiin koskevan ilmoituksen mukaisesti (9). Komissio suoritti kolmen pyynnön esittäjän ja vertailumaassa toimivan yrityksen etätarkastuksia seuraavasti:

 

Pyynnön esittäjät

Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd

Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd

Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd

 

Vertailumaa

Yritys ”A”, Japani.

2.5   Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

(15)

Tutkimus koski 1 päivän tammikuuta 2019 ja 30 päivän kesäkuuta 2021 välistä ajanjaksoa, jäljempänä ’tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso’.

2.6   Ilmoittaminen osapuolille

(16)

Komissio ilmoitti 25 päivänä helmikuuta 2022 asianomaisille osapuolille aikomuksestaan päättää tarkastelua koskevat tutkimukset määrittämättä yksilöllisiä polkumyyntitulleja pyynnön esittäjille. Asianomaisille osapuolille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksia.

(17)

Päätelmien ilmoittamisen jälkeen pyynnön esittäjät väittivät, että ilmoitetut päätelmät olivat puutteellisia, mikä loukkasi niiden puolustautumisoikeuksia. Pyynnön esittäjät väittivät erityisesti, että komissio ei ollut ilmoittanut normaaliarvoa koskevia tietoja, joiden perusteella pyynnön esittäjät olisivat voineet esittää lisähuomautuksia komission päätöksestä.

(18)

Komissio muistutti, että perusasetuksen 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti komission olisi ilmoitettava niistä olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella se aikoo tehdä päätöksen. Kun otetaan huomioon tutkimusten päätelmät, normaaliarvoa koskevat tiedot eivät olleet sellainen tekijä, johon komissio oli perustanut päätelmänsä. Näin ollen tällaisten tietojen ilmoittaminen ei ollut tarpeen, jotta pyynnön esittäjät voisivat käyttää menettelyllisiä oikeuksiaan. Tästä syystä väitteet hylättiin.

2.7   Kuulemiset

(19)

Päätelmien ilmoittamisen jälkeen pyynnön esittäjät pyysivät kuulemista komission yksiköiden kanssa, ja niille myönnettiin mahdollisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi pyynnön esittäjät pyysivät kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista, joka pidettiin 11 päivänä maaliskuuta 2022. Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja totesi, että pyynnön esittäjien menettelyllisiä oikeuksia oli kunnioitettu täysimääräisesti.

3.   TUTKIMUKSEN TULOKSET

3.1   Uutta vientiä harjoittavaa tuottajaa koskevat kriteerit

(20)

Perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti uuden vientiä harjoittavan tuottajan on täytettävä seuraavat edellytykset:

(a)

se ei vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta unioniin toimenpiteiden perustana olevan tutkimusajanjakson aikana;

(b)

se ei ole etuyhteydessä yhteenkään Kiinassa toimivaan viejään tai tuottajaan, johon sovelletaan voimassa olevia polkumyyntitoimenpiteitä; ja

(c)

se on tosiasiallisesti vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta unioniin alkuperäisen tutkimusajanjakson päättymisen jälkeen tai sillä on peruuttamaton sopimusvelvoite merkittävän määrän viemiseksi unioniin.

(21)

Tutkimus vahvisti, etteivät kolme pyynnön esittäjää olleet vieneet tarkasteltavana olevaa tuotetta alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana ja että ne olivat aloittaneet unioniin suuntautuvan viennin vasta myöhemmin.

(22)

Tutkimus vahvisti myös, että pyynnön esittäjät eivät olleet etuyhteydessä yhteenkään kiinalaiseen vientiä harjoittavaan tuottajaan, johon sovelletaan tarkasteltavana olevaa tuotetta koskevia, voimassa olevia polkumyyntitoimenpiteitä.

(23)

Sen edellytyksen osalta, jonka mukaan pyynnön esittäjät olivat aloittaneet viennin unioniin alkuperäisen tutkimusajanjakson jälkeen, ja ottaen huomioon, että kullakin pyynnön esittäjällä oli vain yksi rajallisen määrän käsittänyt vientitapahtuma tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla, komissio tutki, voitiinko tätä vientitapahtumaa pitää riittävänä antamaan tarkka kuva pyynnön esittäjien nykyisestä ja tulevasta vientikäyttäytymisestä. Komissio analysoi kunkin pyynnön esittäjän osalta tarkemmin seuraavat: viedyn määrän osuuden kokonaisviennistä ja -tuotannosta, EU:hun suuntautuvan myynnin hinnat suhteessa sen kolmansiin maihin suuntautuvan viennin hintoihin sekä EU:hun suuntautuvan myynnin hinnat suhteessa niiden muiden kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien keskimääräisiin hintoihin, jotka veivät merkittäviä määriä EU:hun tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.

3.1.1   Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd

(24)

Hebei Xingfein osalta tutkimuksessa todettiin, että tutkimusajanjakson aikana kirjattiin vain yksi 9 tonnin suuruinen unioniin suuntautunut liiketoimi. Tämä liiketoimi muodosti tuona ajanjaksona 0,09 prosenttia yrityksen tuotannon kokonaismäärästä ja 0,63 prosenttia sen viennin kokonaismäärästä.

(25)

Hintojen osalta tutkimuksessa kävi ilmi, että EU:hun viedyn trikloori-isosyanuurihapon osalta ainoan liiketoimen vientihinta oli 115–140 prosenttia korkeampi kuin Hebei Xingfein keskimääräinen vientihinta EU:n ulkopuolisiin maihin tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.

(26)

Komissio vertasi myös Hebei Xingfein ja muiden tietyille EU:n markkinoille (10) tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla toimittaneiden kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien EU:hun suuntautuvan viennin hintoja. Todettiin, että Hebei Xingfein liiketoimen CIF-hinta oli 53 prosenttia korkeampi kuin muun kiinalaisen viennin keskimääräinen hinta. Sovellettavan polkumyyntitullin lisäämisen jälkeen Hebei Xingfein myynnin hinta oli 105 prosenttia korkeampi.

(27)

Edellä esitetyistä syistä Hebei Xingfein ainoaa vientimyyntiä EU:hun tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla ei pidetty riittävän edustavana, jotta se antaisi tarkan kuvan Hebei Xingfein nykyisestä ja tulevasta vientikäyttäytymisestä.

3.1.2   Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd

(28)

Shandong Lantianin osalta tutkimuksessa todettiin, että tutkimusajanjakson aikana kirjattiin vain yksi 29 tonnin suuruinen unioniin suuntautunut liiketoimi. Tämä liiketoimi muodosti tuona ajanjaksona 0,07 prosenttia yrityksen tuotannon kokonaismäärästä ja 0,02 prosenttia sen viennin kokonaismäärästä.

(29)

Hintojen osalta tutkimuksessa paljastui, että EU:hun myydyn trikloori-isosyanuurihapon osalta ainoan liiketoimen vientihinta oli 60–86 prosenttia korkeampi kuin Shandong Lantianin keskimääräinen vientihinta EU:n ulkopuolisiin maihin tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.

(30)

Komissio vertasi myös Shandong Lantianin ja muiden tietyille EU:n markkinoille tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla toimittaneiden kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien EU:hun suuntautuvan viennin hintoja. Todettiin, että Shandong Lantianin liiketoimen CIF-hinta oli 43 prosenttia korkeampi kuin muun kiinalaisen viennin keskimääräinen hinta. Sovellettavien polkumyyntitullien lisäämisen jälkeen Shandong Lantianin myynnin hinta oli 87 prosenttia korkeampi.

(31)

Edellä esitetyistä syistä Shandong Lantianin ainoaa vientitoimea EU:hun tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla ei pidetty riittävän edustavana, jotta se antaisi tarkan kuvan Shandong Lantianin nykyisestä ja tulevasta vientikäyttäytymisestä.

3.1.3   Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd

(32)

Mongolia Likangin osalta tutkimuksessa todettiin, että tutkimusajanjakson aikana kirjattiin vain yksi 9 tonnin suuruinen unioniin suuntautunut liiketoimi. Tämä liiketoimi muodosti tuona ajanjaksona 0,10 prosenttia yrityksen tuotannon kokonaismäärästä ja 0,71 prosenttia sen viennin kokonaismäärästä.

(33)

Hintojen osalta tutkimuksessa ilmeni, että EU:hun myydyn trikloori-isosyanuurihapon osalta ainoan liiketoimen vientihinta oli noin 50 prosenttia korkeampi kuin Mongolia Likangin keskimääräiset vientihinnat EU:n ulkopuolisiin maihin tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.

(34)

Komissio vertasi myös Mongolia Likangin ja muiden tietyille EU:n markkinoille tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla toimittaneiden kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien EU:hun suuntautuvan viennin hintoja. Todettiin, että Mongolia Likangin liiketoimen CIF-hinta oli 11 prosenttia korkeampi kuin muun kiinalaisen viennin keskimääräinen hinta. Sovellettavien polkumyyntitullien lisäämisen jälkeen Mongolia Likangin myynnin hinta oli 48 prosenttia korkeampi.

(35)

Edellä esitetyistä syistä Mongolia Likangin ainoaa vientimyyntiä EU:hun tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla ei pidetty riittävän edustavana, jotta se antaisi tarkan kuvan Mongolia Likangin nykyisestä ja tulevasta vientikäyttäytymisestä.

3.2   Päätelmät

(36)

Vastauksena komission kyselyihin, jotka koskivat syitä, joiden vuoksi hinnat vaihtelivat vientimarkkinoiden välillä, pyynnön esittäjät viittasivat tutkimuksen aikana pakkauksiin ja laatuun liittyviin eroihin ja korkeampaan hintaan, jonka ne pystyivät saamaan unionin markkinoilla. Pakkauksiin ja laatuun liittyvät erot on kuitenkin otettu huomioon tuotevalvontakoodissa, joka tuotteille annetaan tehtäessä vertailua muihin vientikohteisiin nähden. Vertailut muiden kiinalaisten tuottajien vientiin tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla osoittivat lisäksi, että unionin markkinoilla ei voinut saada korkeampaa hintaa, joka selittäisi havaitun hintaeron.

(37)

Päätelmien ilmoittamisen jälkeen pyynnön esittäjät väittivät, että komission päätelmät olivat vailla oikeusperustaa, koska ne perustuivat liiketoimien edustavuuden arviointiin, josta ei säädetä perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdassa. Lisäksi pyynnön esittäjät väittivät, että komission arvio liiketoimien edustavuudesta oli ristiriidassa WTO:n oikeuskäytännön kanssa. Ne viittasivat asiaan DS295 Mexico – Antidumping Measures on Rice, jossa todettiin, että tarkastelun vireillepanoa koskeva lisävaatimus eli edustava määrä oli ristiriidassa WTO:n polkumyyntisopimuksen 9.5 artiklan kanssa. Saman väitteen esitti yksi unionin tuoja.

(38)

Komissio katsoi, että WTO:n valituselimen päätelmillä asiassa DS295 ei ollut tarkkaan ottaen merkitystä käsiteltävänä olevassa asiassa. Tämä päätelmä koski erilaisia olosuhteita ja erityisesti sitä, oliko Meksikon kansalliseen lainsäädäntöön sisältyvä säännös, jolla rajoitetaan mahdollisuutta panna vireille uutta viejää koskeva tarkastelu edellyttämällä tiettyä edustavien määrien vähimmäismäärää, polkumyyntisopimuksen mukainen. Tarkasteltavana olevassa tapauksessa komissio ei ollut soveltanut tällaista kriteeriä, kun se teki päätöksen näiden tarkastelujen vireillepanosta.

(39)

Lisäksi komissio muistutti tutkimusvaiheen osalta, että sen tarkastelujen päättämistä koskeva päätös ei perustunut edustavien määrien puuttumiseen vaan arviointiin siitä, riittävätkö pyynnön esittäjien vientihinnat antamaan tarkan kuvan viejien nykyisestä ja tulevasta vientikäyttäytymisestä, kun otetaan huomioon, että kunkin pyynnön esittäjän ainoassa myyntitapahtumassa oli kyse pienistä määristä. Kuten (23) kappaleessa todetaan, kullakin viejällä oli vain yksi vientitapahtuma koko tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla, minkä vuoksi komissio teki perusteellisen analyysin kyseisen yhden vientitapahtuman hinnan asianmukaisuudesta. Tämä johtuu siitä, että toisin kuin perusasetuksen 5 artiklan mukaisessa alkuperäisessä tutkimuksessa, tarkastelua koskevassa tutkimuksessa ja erityisesti uutta viejää koskevassa tarkastelussa nimenomaan viejä pyytää, että tarkastelu pannaan vireille niiden liiketoimien perusteella, joiden se tietää yleensä olevan polkumyyntimarginaalin laskemisen perustana. Lisäksi komissio muistuttaa, että sillä on velvollisuus varmistaa voimassa olevien tullien tehokkuus, jotta ei vaaranneta perusasetuksen tavoitetta tarjota helpotusta unionin tuotannonalalle kompensoimalla alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana polkumyynnillä todetun tuonnin vahingollisia vaikutuksia. Tämän perusteella se, että tarkastelua koskevan tutkimuksen yhteydessä oli tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana vain yksi liiketoimi, edellyttää lisätakeita siitä, että tällainen vientihinta riittää kohtuullisen tarkan päätelmän tekemiseen polkumyynnistä, millä vältettäisiin riski siitä, että voimassa olevien tullien vaikutus heikkenisi. Tämän vuoksi komissio päätti tarkastella ja tutkia kaiken pyynnön esittäjiltä saadun merkityksellisen näytön, mukaan lukien muille vientimarkkinoille suuntautuneen viennin hinnat sekä selitykset, jotka koskivat ilmeistä poikkeamista EU:n markkinahinnoista näiden yksittäisten liiketoimien osalta. Tämän tutkimuksen perusteella komissio katsoi edellä esitetyistä syistä, että polkumyynnistä ei voitu tehdä kohtuullisen tarkkaa päätelmää kunkin kyseisen kolmen viejän liiketoimen vientihintojen perusteella. Näin ollen kaiken tutkimuksen aikana kerätyn näytön perusteella ja voimassa olevien tullien tehokkuuden varmistamiseksi komissio katsoi, että jäännöstullin soveltaminen pyynnön esittäjiin oli tässä tapauksessa asianmukaista. Tästä syystä väitteet hylättiin.

(40)

Päätelmien ilmoittamisen jälkeen pyynnön esittäjät olivat lisäksi eri mieltä komission näkemyksestä, jonka mukaan laatuerot oli otettu huomioon tuotevalvontakoodeissa, joita käytettiin kyselylomakkeissa, ja näin ollen pyynnön esittäjät väittivät, että pyynnön esittäjien vientihintojen ja muiden kiinalaisten viejien hintojen väliset hintavertailut olivat merkityksettömiä.

(41)

Komissio muistutti, että tässä tapauksessa käytetyt tuotevalvontakoodit olivat samat kuin alkuperäisessä tutkimuksessa ja kaikissa tätä tuotetta koskeneissa myöhemmissä tutkimuksissa. Komissio totesi, että tuotevalvontakoodeilla luokitellaan tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmään kuuluvat eri tuotetyypit erilaisten teknisten ominaisuuksien perusteella. Tämä luokittelu mahdollistaa samankaltaisten tuotteiden vertailun, koska tuotteita vertaillaan niiden samanlaisten ominaispiirteiden mukaan. Pyynnön esittäjät eivät ole esittäneet näyttöä siitä, että väitetyt laatuerot olisi otettu huomioon hintoja vahvistettaessa ja että ne olisivat siten vaikuttaneet hintojen vertailukelpoisuuteen. Tästä syystä väitteet hylättiin.

(42)

Päätelmien ilmoittamisen jälkeen pyynnön esittäjät väittivät, että niiden EU:hun suuntautuvan viennin hintojen ja muiden kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien keskimääräisten hintojen vertailu ei johtanut merkityksellisiin päätelmiin, koska 1) ne ovat seurausta vientistrategioiden yhdistelmästä, 2) viejiin sovelletaan erilaisia tulleja, jotka voivat vaikuttaa hintoihin, ja 3) tarkastelujakso on liian pitkä ja hintavaihtelut voivat vääristää arviointia. Lisäksi pyynnön esittäjät esittivät Eurostatin tuontitietoja, joiden mukaan tarkasteltavana olevan tuotteen keskimääräiset tuontihinnat olivat väitetysti korkeammat kuin pyynnön esittäjän hinnat, minkä vuoksi ne väittivät, että oli olemassa EU:n korkeampi hinta.

(43)

Unionin tuontihintojen analyysin perusteella komissio pystyi kuitenkin määrittämään viitehintatason, jolla tarkasteltavana olevaa tuotetta myytiin unionissa. Sen pohjalta oli näin ollen mahdollista arvioida myös sitä, vastasivatko pyynnön esittäjien unioniin suuntautuvan viennin hinnat unionin markkinaolosuhteita. Tuontitietojen analyysi Taric-tasolla osoitti, että useimmat niiden muiden kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien, jotka harjoittivat vientiä tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla ja joilla saattoi olla erilaiset vientistrategiat, hinnat lähentyivät kuitenkin toisiaan tietyn ja rajoitetun CIF-hintojen vaihteluvälin sisällä ja vieläkin kapeammalla vaihteluvälillä tullin lisäämisen jälkeen. Kuten edellä (26), (30) ja (34) kappaleessa mainitaan, pyynnön esittäjien hinnat poikkesivat merkittävästi näin määritetystä viitehintatasosta, jota pidettiin markkinahintana unionissa. Tätä poikkeamaa ei voitu selittää järkevästi. Lopuksi on todettava, että verrattaessa sen kuukauden hintoja, jona liiketoimi tapahtui, analyysin tulos pysyi samana (11).

(44)

Pyynnön esittäjien toimittamien Eurostatin tuontitietojen osalta komissio totesi, että tilastot olivat kahdeksannumeroisten CN-koodien tasolla ja koskivat näin ollen laajempaa tuotevalikoimaa. Tässä laajemmassa valikoimassa tarkasteltavana olevan tuotteen osuus määrästä oli alle 30 prosenttia ja arvosta alle 25 prosenttia. Komission arviointi perustui kuitenkin 10-numeroisten Taric-koodien tietoihin, jotka koskivat yksinomaan tarkasteltavana olevaa tuotetta ja olivat sen vuoksi tarkempi tietolähde. Tästä syystä väitteet hylättiin.

(45)

Edellä esitetyistä syistä komissio katsoi, että pyynnön esittäjien ilmoittamat liiketoimet eivät muodostaneet riittävän edustavaa perustaa eivätkä antaneet pyynnön esittäjien nykyisestä ja tulevasta vientihinnoittelukäytännöstä riittävän tarkkaa kuvaa, jonka perusteella voitaisiin määrittää yksilöllinen polkumyyntimarginaali. Tästä syystä tarkastelua koskevat tutkimukset olisi päätettävä.

4.   POLKUMYYNTITULLIN KANTAMINEN

(46)

Komissio totesi edellä esitettyjen päätelmien valossa, että pyynnön esittäjien valmistaman Kiinasta peräisin olevan trikloori-isosyanuurihapon tuontia koskevat tarkastelut olisi päätettävä. Kaikkiin muihin yrityksiin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2230 1 artiklan 2 kohdan nojalla sovellettavaa tullia olisi sovellettava pyynnön esittäjien valmistamiin tuotteisiin. Pyynnön esittäjien tuonnin kirjaaminen olisi näin ollen lopetettava ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2230 käyttöön otettu kaikkiin muihin yrityksiin sovellettava koko maata koskeva tulli (42,6 %) olisi kannettava kyseisestä tuonnista näiden tarkastelujen vireillepanopäivästä lähtien. Tämä ei rajoita tuojien mahdollisuuksia pyytää palautusta perusasetuksen 11 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

(47)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2016/1036 15 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Päätetään täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1209 vireille pannut uutta viejää koskevat tarkastelut.

2.   Sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2230 1 artiklan mukaisesti kaikkiin muihin yrityksiin (Taric-lisäkoodi A999) Kiinan kansantasavallassa sovellettavaa polkumyyntitullia yritysten Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd, Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (Likang) ja Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd. valmistamiin tuotteisiin.

2 artikla

1.   Kumotaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1209 2 artikla.

2.   Otetaan käyttöön komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2230 1 artiklan mukaisesti kaikkiin muihin yrityksiin (Taric-lisäkoodi A999) Kiinan kansantasavallassa sovellettava polkumyyntitulli täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1209 1 artiklassa mainitussa tuonnissa.

3.   Kannetaan 2 kohdassa tarkoitettu polkumyyntitulli 24 päivästä heinäkuuta 2021 alkaen tuotteista, jotka on kirjattu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1209 3 artiklan nojalla.

3 artikla

1.   Tulliviranomaiset velvoitetaan lopettamaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1209 3 artiklan nojalla tapahtuva tuonnin kirjaaminen.

2.   Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUVL L 261, 7.10.2005, s. 1.

(3)  EUVL L 254, 29.9.2010, s. 1.

(4)  EUVL L 346, 30.12.2011, s. 6.

(5)  EUVL L 157, 27.5.2014, s. 80.

(6)  EUVL L 65, 10.3.2015, s. 18.

(7)  EUVL L 319, 5.12.2017, s. 10.

(8)  EUVL L 263, 23.7.2021, s. 1.

(9)  Ilmoitus Covid-19-epidemian vaikutuksista polkumyynnin ja tukien vastaisiin tutkimuksiin (EUVL C 86, 16.3.2020, s. 6).

(10)  ’Tietyillä EU:n markkinoilla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, johon pyynnön esittäjä vei tarkasteltavana olevaa tuotetta ja johon asiakas oli sijoittautunut. Pyynnön esittäjän ja muiden kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien välinen hintavertailu perustui 14 artiklan 6 kohdan mukaiseen tietokantaan sisältyviin tietoihin, jotka koskivat tuontia jäsenvaltioiden tasolla.

(11)  Mongolia Likangin liiketoimen hinta CIF-tasolla oli 18 prosenttia korkeampi kuin muun Kiinasta EU:hun suuntautuvan viennin keskimääräinen hinta sinä kuukautena, jona liiketoimi tapahtui. Sovellettavien polkumyyntitullien lisäämisen jälkeen Mongolia Likangin myynnin hinta oli 58 prosenttia korkeampi. Shandong Lantianin CIF-hinnat olivat 70 prosenttia korkeammat ja tullien jälkeen 126 prosenttia korkeammat. Hebei Xingfein CIF-hinnat olivat 78 prosenttia korkeammat ja tullien jälkeen 138 prosenttia korkeammat.


PÄÄTÖKSET

13.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/73


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2022/620,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2022,

alueiden komitean yhden jäsenen, jota Saksan liittotasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta 21 päivänä toukokuuta 2019 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2019/852 (1),

ottaa huomioon Saksan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussopimuksen 300 artiklan 3 kohdan nojalla alueiden komitea muodostuu alueellisten ja paikallisten julkisyhteisöjen edustajista, joilla on joko alueellisen tai paikallisen julkisyhteisön vaaleissa saatu valtuutus tai jotka ovat poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle.

(2)

Neuvosto hyväksyi 10 päivänä joulukuuta 2019 päätöksen (EU) 2019/2157 (2) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2020 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2025 päättyväksi kaudeksi.

(3)

Yksi alueiden komitean jäsenen paikka on vapautunut Mark WEINMEISTERin erottua tehtävästään.

(4)

Saksan hallitus on ehdottanut Uwe BECKERiä, joka on vaaleilla valitulle elimelle poliittisesti vastuussa oleva alueellisen julkisyhteisön edustaja (Staatssekretär für Europaangelegenheiten, politische Verantwortung gegenüber dem Hessischen Landtag; Eurooppa-asioista vastaava valtiosihteeri, joka on poliittisesti vastuussa Hessen osavaltion parlamentille), alueiden komitean jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2025,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään Uwe BECKER, joka on vaaleilla valitulle elimelle poliittisesti vastuussa oleva alueellisen julkisyhteisön edustaja (Staatssekretär für Europaangelegenheiten, politische Verantwortung gegenüber dem Hessischen Landtag; Eurooppa-asioista vastaava valtiosihteeri, joka on poliittisesti vastuussa Hessen osavaltion parlamentille), alueiden komitean jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2025.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 7 päivänä huhtikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. DENORMANDIE


(1)  EUVL L 139, 27.5.2019, s. 13.

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2019/2157, annettu 10 päivänä joulukuuta 2019, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2020 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2025 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 327, 17.12.2019, s. 78).


13.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/75


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/621,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2022,

täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/436 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY tueksi laadituista sekoitussäiliöautoja, nostureita ja muita koneita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2006/42/EY 7 artiklassa todetaan, että yhdenmukaistettua standardia, jonka viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, noudattaen valmistettujen koneiden oletetaan täyttävän standardin kattamat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

(2)

Komissio pyysi 19 päivänä joulukuuta 2006 päivätyllä kirjeellä M/396, jäljempänä ’pyyntö’, Euroopan standardointikomiteaa (CEN) ja Euroopan sähkötekniikan standardointikomiteaa (Cenelec) laatimaan ja tarkistamaan direktiiviä 2006/42/EY tukevia yhdenmukaistettuja standardeja ja saattamaan päätökseen niitä koskevan työn, jotta voitaisiin ottaa huomioon kyseisellä direktiivillä tehdyt muutokset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 98/37/EY (3) nähden.

(3)

CEN laati pyynnön perusteella uudet yhdenmukaistetut standardit EN 13852–3:2021, joka koskee kevyitä offshorenostureita, EN 12385–5:2021, joka koskee säikeistä punottuja hissien köysiä, ja EN 12609:2021, joka koskee sekoitussäiliöautojen turvallisuusvaatimuksia.

(4)

Pyynnön perusteella CEN ja Cenelec lisäksi tarkistivat voimassa olevia yhdenmukaistettuja standardeja, joiden viitetiedot julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa komission tiedonannolla 2018/C 092/01 (4), niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. Tämän seurauksena hyväksyttiin seuraavat uudet yhdenmukaistetut standardit: EN 12312–5:2021 (lentokoneiden polttoaineen tankkauslaitteet), EN 13001–2:2021 (nosturien turvallisuus), EN 1501–1:2021 (takaa kuormattavat jätteenkeräysajoneuvot), EN 1501–2:2021 (sivusta kuormattavat jätteenkeräysajoneuvot), EN 1501–3:2021 (edestä kuormattavat jätteenkeräysajoneuvot), EN 1501–5:2021 (jätteenkeräysajoneuvojen nostolaitteet), EN 1829–1:2021 (korkeapainevesisuihkulaitteet), EN ISO 22868:2021 (kannettavien käsin käytettävien polttomoottorikoneiden melutestin suunnittelumenetelmä), EN 303–5:2021 (kiinteää polttoainetta käyttävät lämmityskattilat), EN ISO 11202:2010/A1:2021 (päästöäänenpainetasojen mittaaminen työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa), EN ISO 19085–1:2021 (puuntyöstökoneisiin sovellettavat yleiset vaatimukset), EN 1756–1:2021 (takalaitanostimien turvallisuusvaatimukset) ja EN IEC 62061:2021 (turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus).

(5)

Lisäksi CEN ja Cenelec muuttivat yhdenmukaistettuja standardeja EN 13001–3-6:2018, EN 50636–2-107:2015/A1:2018 ja EN 60335–1:2012/A13:2017, joiden viitetiedot on julkaistu komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2019/436 (5).

(6)

Komissio on arvioinut yhdessä CENin ja Cenelecin kanssa, ovatko CENin ja Cenelecin laatimat, tarkistamat ja muuttamat standardit pyynnön mukaiset.

(7)

CENin ja Cenelecin pyynnön perusteella laatimat, tarkistamat ja muuttamat yhdenmukaistetut standardit vastaavat turvallisuusvaatimuksia, jotka niillä on tarkoitus kattaa ja jotka esitetään direktiivissä 2006/42/EY. Sen vuoksi on aiheellista julkaista kyseisten standardien viitetiedot sekä mahdollisten niitä muuttavien tai oikaisevien standardien viitetiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(8)

Yhdenmukaistetun standardin EN 474–1:2006+A6:2019 viitetiedot julkaistiin varauksin Euroopan unionin virallisessa lehdessä komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2021/1813 (6). Täytäntöönpanopäätöksellä korvattiin yhdenmukaistetun standardin EN 474–1:2006+A5:2018 viitetiedot säätämättä kuitenkaan siirtymäajasta. Jotta valmistajilla olisi aikaa valmistautua uuden standardin soveltamiseen, yhdenmukaistetun standardin EN 474–1:2006+A5:2018 viitetiedot on syytä julkaista poikkeuksellisesti uudelleen Euroopan unionin virallisessa lehdessä rajoitetun ajan. Yhdenmukaistetun standardin EN 474–1:2006+A5:2018 viitetietojen julkaisemisen olisi oikeusvarmuuden nimissä katettava myös tämän päätöksen voimaantuloa edeltävä aika.

(9)

Yhdenmukaistettuun standardiin EN 474–1:2006+A6:2019 täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2021/1813 liitetyn rajoituksen sanamuoto ei ole selkeä, sillä siinä sekoitetaan toisiinsa kaksi erillistä yhdenmukaistetussa standardissa havaittua puutetta.

(10)

Ensimmäinen puute koskee näkyvyyteen liittyvää ongelmaa, joka ilmenee sovellettaessa standardia EN 474–1:2006+A6:2019 yhdessä standardissa EN 474–5:2006+A3:2013 hydraulisten kaivukoneiden osalta vahvistettujen vaatimusten kanssa. Yhdenmukaistetulla standardilla EN 474–1:2006+A6:2019, samoin kuin yhdenmukaistetulla standardilla EN 474–1:2006+A5:2018, ei varmisteta, että kuljettaja voi käyttää konetta ja sen työkaluja niille ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa täysin turvallisesti vaarantamatta itseään tai altistuneita henkilöitä. Yhdenmukaistettuun standardiin EN 474–1:2006+A5:2018 liittyvä rajoitus, joka liittyy direktiivin 2006/42/EY liitteessä I olevien 1.2.2 ja 3.2.1 kohdan olennaisiin terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin, olisi säilytettävä myös yhdenmukaistetun standardin EN 474–1:2006+A6:2019 yhteydessä.

(11)

Toinen puute koskee sitä, että pikaliitäntämekanismissa, jota käytetään kytkettäessä maansiirtokoneisiin hydraulisia kaivukoneita ja kaivureita, ei ole aktiivista varoitusjärjestelmää tai aktiivista seurantajärjestelmää, joka ilmoittaisi käyttäjälle, että lisälaite on kytketty koneeseen virheellisesti. Yhdenmukaistettu standardi EN 474–1:2006+A6:2019 ei näin ollen täytä direktiivin 2006/42/EY liitteessä I olevan 1.1.2 kohdan b ja c alakohdassa vahvistettua turvallistamista koskevaa vaatimusta eikä mainitun liitteen 1.3.3 kohdassa vahvistettua putoavista esineistä aiheutuvien riskien ehkäisemistä koskevaa vaatimusta. Yhdenmukaistettuun standardiin EN 474–1:2006+A6:2019 liittyvässä rajoituksessa olisi sen vuoksi viitattava näihin kohtiin.

(12)

Havaitut puutteet olisi selkeyden ja oikeusvarmuuden nimissä ilmaistava liittämällä yhdenmukaistettuun standardiin EN 474–1:2006+A6:2019 kaksi erillistä rajoitusta.

(13)

Yhdenmukaistetun standardin EN 60335–1:2012 viitetiedot julkaistiin ensimmäisen kerran komission tiedonannolla 2012/C 159/1 (7). Standardin viitetietoihin on sisältynyt viittaus oikaisuun EN 60335–1:2012/AC:2014 siitä lähtien kun standardin viitetiedot julkaistiin komission tiedonannolla 2016/C 14/1 (8). Yhdenmukaistetun standardin EN 60335–1:2012 viitetiedot julkaistiin täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2019/436, jolloin niissä viitattiin ainoastaan muutoksiin EN 60335–1:2012/A11:2014 ja EN 60335–1:2012/A13:2017. Viittaus oikaisuun EN 60335–1:2012/AC:2014 jätettiin erehdyksessä pois, kun yhdenmukaistetun standardin EN 60335–1:2012 viitetiedot julkaistiin täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2019/436. Sen vuoksi on aiheellista korvata yhdenmukaistetun standardin EN 60335–1:2012 viitetiedot yhdessä muutoksiin EN 60335–1:2012/A11:2014 ja EN 60335–1:2012/A13:2017 tehtävien viittausten kanssa ja sisällyttää niihin viittaus oikaisuun EN 60335–1:2012/AC:2014. Yhdenmukaistetun standardin EN 60335–1:2012 viitetietoja, sellaisena kuin ne ovat muutettuina tällä päätöksellä, olisi sovellettava takautuvasti.

(14)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/436 liitteessä I luetellaan niiden yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot, jotka luovat olettamuksen direktiivin 2006/42/EY vaatimusten täyttymisestä, ja liitteessä II niiden yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot, jotka luovat rajoituksin varustetun vaatimustenmukaisuusolettaman. Sen varmistamiseksi, että direktiivin 2006/42/EY tueksi laadittujen yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot luetellaan yhdessä säädöksessä, CENin ja Cenelecin korvaamien, tarkistamien tai muuttamien standardien viitetiedot olisi sisällytettävä täytäntöönpanopäätökseen (EU) 2019/436.

(15)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/436 liitteessä III luetellaan niiden direktiivin 2006/42/EY tueksi laadittujen yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot, jotka poistetaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjasta kyseisessä liitteessä vahvistetuista päivämääristä alkaen.

(16)

CENin ja Cenelecin pyynnön perusteella tekemän työn tuloksena on korvattu, tarkistettu tai muutettu seuraavia Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistuja yhdenmukaistettuja standardeja: EN 12312–5:2005+A1:2009, EN 13001–2:2014, EN 1501–1:2011+A1:2015, EN 1501–2:2005+A1:2009, EN 1501–3:2008, EN 1501–5:2011, EN 1829–1:2010, EN ISO 22868:2011, EN 303–5:2012, EN ISO 11202:2010, EN ISO 19085–1:2017, EN 1756–1:2001+A1:2008 ja EN 62061:2005/A2:2015. Siksi on tarpeen poistaa mainittujen standardien viitetiedot Euroopan unionin virallisesta lehdestä lisäämällä ne täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/436 liitteeseen III.

(17)

Lisäksi on tarpeen poistaa täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2019/436 julkaistujen yhdenmukaistettujen standardien EN 13001–3-6:2018, EN 50636–2-107:2015/A2:2020 ja EN 60335–1:2012/A13:2017 viitetiedot, koska kyseisiä standardeja on muutettu. Sen vuoksi on aiheellista poistaa kyseiset viitetiedot täytäntöönpanopäätöksen liitteestä I.

(18)

Jotta valmistajilla olisi riittävästi aikaa valmistautua uusien, tarkistettujen tai muutettujen standardien soveltamiseen, on tarpeen lykätä seuraavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietojen poistamista: EN 12312–5:2005+A1:2009, EN 13001–2:2014, EN 1501–1:2011+A1:2015, EN 1501–2:2005+A1:2009, EN 1501–3:2008, EN 1501–5:2011, EN 1829–1:2010, EN ISO 22868:2011, EN 303–5:2012, EN ISO 11202:2010, EN ISO 19085–1:2017, EN 1756–1:2001+A1:2008, EN 62061:2005/A2:2015, EN 13001–3-6:2018, EN 50636–2-107:2015/A2:2020 ja EN 60335–1:2012/A13:2017.

(19)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2019/436 olisi muutettava.

(20)

Yhdenmukaistetun standardin noudattaminen luo olettamuksen vastaavien unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen olennaisten vaatimusten täyttymisestä siitä päivästä alkaen, jona tällaisen standardin viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sen vuoksi tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/436 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:

”Julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä rajoituksin direktiivin 2006/42/EY tueksi laaditun maansiirtokoneita koskevan yhdenmukaistetun standardin EN 474–1:2006+A5:2018 viitetiedot, jotka luetellaan tämän päätöksen liitteessä II A. Kyseiset viitetiedot katsotaan julkaistuiksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä kyseisessä liitteessä vahvistetun ajan.”

2)

Muutetaan liite I tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.

3)

Muutetaan liite II tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

4)

Lisätään liite II A tämän päätöksen liitteen III mukaisesti.

5)

Muutetaan liite III tämän päätöksen liitteen IV mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liitteessä I olevaa 1, 4 ja 6 kohtaa sovelletaan 11 päivänä lokakuuta 2023.

Liitteessä I olevaa 3 kohtaa sovelletaan 19 päivästä maaliskuuta 2019.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  EUVL L 157, 9.6.2006, s. 24.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/37/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, koneita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 207, 23.7.1998, s. 1).

(4)  Koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot) (EUVL C 92, 9.3.2018, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/436, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY tueksi laadituista koneita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista (EUVL L 75, 19.3.2019, s. 108).

(6)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1813, annettu 14 päivänä lokakuuta 2021, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/436 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY tueksi laadituista lentokoneiden maahuolintakalustoa, nostureita, kaivoskoneita ja muita koneita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista sekä komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/27 kumoamisesta (EUVL L 366, 15.10.2021, s. 109).

(7)  Koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot) (EUVL C 159, 5.6.2012, s. 1).

(8)  Koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot) (EUVL C 14, 15.1.2016, s. 1).


LIITE I

Muutetaan liite I seuraavasti:

1)

Poistetaan rivi 12.

2)

Lisätään rivi 12 a seuraavasti:

”12 a.

EN 13001-3-6:2018+A1:2021

Nosturit. Yleissuunnittelu. Osa 3-6: Koneiston rajatilat ja kelpoisuuden osoittaminen. Hydrauliset sylinterit

C”.

3)

Korvataan rivi 33 seuraavasti:

”33.

EN 60335–1:2012

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset (IEC 60335–1:2010, muutettu)

EN 60335–1:2012/AC:2014

EN 60335–1:2012/A11:2014

EN 60335–1:2012/A13:2017

C”.

4)

Poistetaan rivi 33.

5)

Lisätään rivi 33 a seuraavasti:

”33 a.

EN 60335–1:2012

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset (IEC 60335–1:2010, muutettu)

EN 60335–1:2012/AC:2014

EN 60335–1:2012/A11:2014

EN 60335–1:2012/A13:2017

EN 60335–1:2012/A15:2021

C”.

6)

Poistetaan rivi 90.

7)

Lisätään rivi 90 a seuraavasti:

”90 a.

EN 50636-2-107:2015

Kotitalous- ja vastaavien laitteiden turvallisuus. Osa 2-107: Akkukäyttöisten robottiruohonleikkureiden erityisvaatimukset (IEC 60335–2-107:2012, muutettu)

EN 50636–2-107:2015/A1:2018

EN 50636–2-107:2015/A2:2020

EN 50636–2-107:2015/A3:2021

C”.

8)

Lisätään rivit seuraavasti:

”119.

EN ISO 11202:2010

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Päästöäänenpainetasojen mittaaminen työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa soveltaen likimääräisiä ympäristökorjauksia (ISO 11202:2010)

EN ISO 11202:2010/A1:2021

B

120.

EN 303–5:2021

Lämmityskattilat. Osa 5: Kiinteää polttoainetta käyttävät lämmityskattilat, manuaali- ja automaattisyöttöiset, nimellinen teho 500 kW:iin asti. Termit, vaatimukset, testaus ja merkintä

C

121.

EN 1501–1:2021

Jätteenkeräysajoneuvot. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Takaa kuormattavat jätteenkeräysajoneuvot

C

122.

EN 1501–2:2021

Jätteenkeräysajoneuvot. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Sivusta kuormattavat jätteenkeräysajoneuvot

C

123.

EN 1501–3:2021

Jätteenkeräysajoneuvot. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Edestä kuormattavat jätteenkeräysajoneuvot

C

124.

EN 1501–5:2021

Jätteenkeräysajoneuvot. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Jätteenkeräysajoneuvojen nostolaitteet

C

125.

EN 1756–1:2021

Takalaitanostimet. Ajoneuvoihin asennettavat nostotasot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Tavaroiden nostoon käytettävät takalaitanostimet

C

126.

EN 1829–1:2021

Korkeapainevesisuihkulaitteet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Laitteet

C

127.

EN 12312–5:2021

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 5: Lentokoneiden polttoaineen tankkauslaitteet

C

128.

EN 12385–5:2021

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 5: Hissien köydet. Säikeistä punotut köydet

C

129.

EN 12609:2021

Sekoitussäiliöautot. Turvallisuusvaatimukset

C

130.

EN 13001–2:2021

Nosturit. Yleissuunnittelu. Osa 2: Kuormitukset

C

131.

EN 13852–3:2021

Nosturit. Offshorenosturit. Osa 3: Kevyet offshorenosturit

C

132.

EN ISO 19085–1:2021

Puuntyöstökoneet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset (ISO 19085–1:2021)

C

133.

EN ISO 22868:2021

Metsä- ja puutarhakoneet. Melutestikoodi kannettaville käsin käytettäville polttomoottorikoneille. Suunnittelumenetelmä (Tason 2 tarkkuus) (ISO 22868:2021)

C

134.

EN IEC 62061:2021

Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus (IEC 62061:2021)

B”.


LIITE II

Korvataan liitteessä II oleva rivi 1 seuraavasti:

”1.

EN 474–1:2006+A6:2019

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset

Huomautus 1: Tämä julkaisu ei koske – ainoastaan suhteessa standardin EN 474–5:2006+A3:2013 hydraulisia kaivukoneita koskeviin vaatimuksiin – tämän standardin lauseketta 5.8.1 Näkyvyys – käyttäjän näkökenttä, jonka soveltamisen ei katsota antavan olettamaa direktiivin 2006/42/EY liitteessä I olevan 1.2.2 ja 3.2.1 kohdan olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisuudesta.

Huomautus 2: Yhdenmukaistetun standardin EN 474–1:2006+A6:2019 liitteen B.2 (pikaliittimet) osalta kyseinen standardi ei luo olettamusta direktiivin 2006/42/EY liitteessä I olevan 1.1.2 kohdan b ja c alakohdan ja 1.3.3 kohdan olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisuudesta, kun standardia sovelletaan yhdessä standardien EN 474–4:2006+A2:2012 (vaatimukset kaivureille) ja EN 474–5:2006+A3:2013 (vaatimukset hydraulisille kaivukoneille) kanssa.

C”.


LIITE III

”LIITE II A

Nro

Standardin viitetiedot

Tyyppi

Alkamispäivä

Päättymispäivä

1.

EN 474–1:2006+A5:2018

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset

Huomautus: Tämä julkaisu ei koske – ainoastaan suhteessa standardin EN 474–5:2006+A3:2013 hydraulisia kaivukoneita koskeviin vaatimuksiin – tämän standardin lauseketta 5.8.1 Näkyvyys – käyttäjän näkökenttä, jonka soveltamisen ei katsota antavan olettamaa direktiivin 2006/42/EY liitteessä I olevan 1.2.2 ja 3.2.1 kohdan olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisuudesta.

C

15. lokakuuta 2021

11. lokakuuta 2022


LIITE IV

Lisätään liitteeseen III rivit seuraavasti:

”114.

EN 12312–5:2005+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 5: Lentokoneiden polttoaineen tankkauslaitteet

11. lokakuuta 2023

C

115.

EN 13001–2:2014

Nosturit. Yleissuunnittelu. Osa 2: Kuormitukset

11. lokakuuta 2023

C

116.

EN 1501–1:2011+A1:2015

Jätteenkeräysajoneuvot. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Takaa kuormattavat jätteenkeräysajoneuvot

11. lokakuuta 2023

C

117.

EN 1501–2:2005+A1:2009

Jätteenkeräysajoneuvot ja niiden nostolaitteet. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Sivusta kuormattavat jätteenkeräysajoneuvot

11. lokakuuta 2023

C

118.

EN 1501–3:2008

Jätteenkeräysajoneuvot ja niiden nostolaitteet. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Edestä kuormattavat jätteenkeräysajoneuvot

11. lokakuuta 2023

C

119.

EN 1501–5:2011

Jätteenkeräysajoneuvot. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Jätteenkeräysajoneuvojen nostolaitteet

11. lokakuuta 2023

C

120.

EN 1756–1:2001+A1:2008

Takalaitanostimet. Ajoneuvoihin asennettavat nostotasot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Tavaroiden nostoon käytettävät takalaitanostimet

11. lokakuuta 2023

C

121.

EN 1829–1:2010

Korkeapainevesisuihkulaitteet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Laitteet

11. lokakuuta 2023

C

122.

EN 303–5:2012

Lämmityskattilat. Osa 5: Kiinteää polttoainetta käyttävät lämmityskattilat, manuaali- ja automaattisyöttöiset, nimellinen teho 500 kW:iin asti. Termit, vaatimukset, testaus ja merkintä

11. lokakuuta 2023

C

123.

EN 62061:2005

Koneturvallisuus – Koneiden turvallisuuteen liittyvien sähköisten, elektronisten ja ohjelmoitavien elektronisten ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus (IEC 62061:2005)

EN 62061:2005/AC:2010

EN 62061:2005/A1:2013

EN 62061:2005/A2:2015

11. lokakuuta 2023

B

124.

EN ISO 11202:2010

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Päästöäänenpainetasojen mittaaminen työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa soveltaen likimääräisiä ympäristökorjauksia (ISO 11202:2010)

11. lokakuuta 2023

B

125.

EN ISO 19085–1:2017

Puuntyöstökoneet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset (ISO 19085–1:2017)

11. lokakuuta 2023

C

126.

EN ISO 22868:2011

Metsä- ja puutarhakoneet. Melutestikoodi kannettaville käsin käytettäville polttomoottorikoneille. Suunnittelumenetelmä (Tason 2 tarkkuus) (ISO 22868:2011)

11. lokakuuta 2023

C”.


13.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/85


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/622,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2022,

täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1326 muuttamisesta sähköenergian mittauslaitteiden ja kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen vikavirtasuojakytkinten sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien yhdenmukaistettujen standardien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/30/EU (2) 13 artiklan mukaan sähkölaitetta, joka on sellaisten yhdenmukaistettujen standardien tai niiden osien mukainen, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on pidettävä niiden mainitun direktiivin liitteessä I vahvistettujen olennaisten vaatimusten mukaisena, jotka kyseiset standardit tai niiden osat kattavat.

(2)

Komissio esitti täytäntöönpanopäätöksessä C(2016) 7641 (3) Euroopan standardointikomitealle (CEN), Euroopan sähkötekniikan standardointikomitealle (Cenelec) ja Euroopan telealan standardointilaitokselle (ETSI) pyynnön direktiivin 2014/30/EU mukaisen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien yhdenmukaistettujen standardien laatimiseksi ja tarkistamiseksi.

(3)

Täytäntöönpanopäätöksessä C(2016) 7641 esitetyn pyynnön perusteella CEN ja Cenelec laativat staattisia loisenergiamittareita kaikille jaksollisille signaaleille koskevan yhdenmukaistetun standardin EN IEC 62053–24:2021 ja sen muutoksen EN IEC 62053–24:2021/A11:2021 (tarkkuusluokat 0,5S, 1S, 1, 2 ja 3).

(4)

Täytäntöönpanopäätöksessä C(2016) 7641 esitetyn pyynnön perusteella CEN ja Cenelec tarkistivat seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja, joiden viitetiedot on julkaistu komission tiedonannolla (EUVL C 173, 13.5.2016(4): EN 62053–21:2003, EN 62053–22:2003, EN 62053–23:2003 ja EN 61009–1:2012.

(5)

Tämän seurauksena hyväksyttiin seuraavat yhdenmukaistetut standardit ja niiden muutokset: EN IEC 62053–21:2021 ja EN IEC 62053–21:2021/A11:2021 vaihtovirran staattisista vaihtosähköpätöenergiamittareista (tarkkuusluokat 0,5, 1 ja 2); EN IEC 62053–22:2021 ja EN IEC 62053–22:2021/A11:2021 vaihtovirran staattisista vaihtosähköpätöenergiamittareista (tarkkuusluokat 0,1S, 0,2S ja 0,5S); EN IEC 62053–23:2021 ja EN IEC 62053–23:2021/A11:2021 staattisista loisenergiamittareista (luokat 2 ja 3); EN 61009–1:2012 ja EN 61009–1:2012/A13:2021 kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetuista ylivirtasuojalla varustetuista vikavirtasuojakytkimistä.

(6)

Komissio on arvioinut yhdessä CENin ja Cenelecin kanssa, ovatko yhdenmukaistetut standardit EN IEC 62053–24:2021, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN IEC 62053–24:2021/A11:2021, EN IEC 62053–21:2021, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN IEC 62053–21:2021/A11:2021, EN IEC 62053–22:2021, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN IEC 62053–22:2021/A11:2021, EN IEC 62053–23:2021, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN IEC 62053–23:2021/A11:2021, ja EN 61009–1:2012, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN 61009–1:2012/A13:2021, täytäntöönpanopäätöksessä C(2016) 7641 esitetyn pyynnön mukaisia.

(7)

Yhdenmukaistetut standardit EN IEC 62053–24:2021, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN IEC 62053–24:2021/A11:2021, EN IEC 62053–21:2021, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN IEC 62053–21:2021/A11:2021, EN IEC 62053–22:2021, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN IEC 62053–22:2021/A11:2021, EN IEC 62053–23:2021, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN IEC 62053–23:2021/A11:2021, ja EN 61009–1:2012, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN 61009–1:2012/A13:2021, täyttävät olennaiset vaatimukset, jotka niiden on tarkoitus kattaa ja joista säädetään direktiivissä 2014/30/EU. Sen vuoksi on aiheellista julkaista kyseisten yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot sekä niitä muuttavien standardien viitetiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(8)

Komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1326 (5) liitteessä I luetellaan viittaukset yhdenmukaistettuihin standardeihin, jotka luovat olettamuksen direktiivin 2014/30/EU vaatimusten täyttymisestä. Sen varmistamiseksi, että direktiivin 2014/30/EU tueksi laadittujen yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot luetellaan yhdessä ainoassa säädöksessä, kyseisten standardien viitetiedot sekä niitä muuttavien standardien viitetiedot olisi sisällytettävä mainittuun liitteeseen.

(9)

Sen vuoksi on tarpeen poistaa Euroopan unionin virallisesta lehdestä seuraavien yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot, jotka on julkaistu tiedonannolla (EUVL C 173, 13.5.2016): EN 62053–21:2003, EN 62053–22:2003, EN 62053–23:2003 ja EN 61009–1:2012.

(10)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1326 liitteessä II luetellaan niiden direktiivin 2014/30/EU tueksi laadittujen yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot, jotka on poistettu Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjasta. Siksi on aiheellista lisätä kyseiset viitetiedot mainittuun liitteeseen.

(11)

Jotta valmistajilla olisi riittävästi aikaa valmistautua yhdenmukaistettujen standardien EN IEC 62053–21:2021, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN IEC 62053–21:2021/A11:2021, EN IEC 62053–22:2021, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN IEC 62053–22:2021/A11:2021, EN IEC 62053–23:2021, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN IEC 62053–23:2021/A11:2021, ja EN 61009–1:2012, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN 61009–1:2012/A13:2021soveltamiseen, on tarpeen lykätä seuraavien yhdenmukaistettujen standardien viitetietojen poistamista: EN 62053–21:2003, EN 62053–22:2003, EN 62053–23:2003 ja EN 61009–1:2012.

(12)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2019/1326 olisi muutettava.

(13)

Yhdenmukaistetun standardin noudattaminen luo olettamuksen vastaavien unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen olennaisten vaatimusten täyttymisestä siitä päivästä alkaen, jona tällaisen standardin viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sen vuoksi tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1326 liite I tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1326 liite II tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 79).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös C(2016) 7641, annettu 30 päivänä marraskuuta 2016, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/30/EU tueksi laadittuja yhdenmukaistettuja standardeja koskevasta standardointipyynnöstä Euroopan standardointikomitealle, Euroopan sähkötekniikan standardointikomitealle ja Euroopan telealan standardointilaitokselle.

(4)  Komission tiedonanto sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/30/EU täytäntöönpanosta (Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot) (EUVL C 246, 13.7.2018, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1326, annettu 5 päivänä elokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/30/EU tueksi laadituista sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevista yhdenmukaistetuista standardeista (EUVL L 206, 6.8.2019, s. 27).


LIITE I

Lisätään täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1326 liitteeseen I kohdat seuraavasti:

Nro

Standardin viitetiedot

”16.

EN IEC 62053–21:2021

Sähköenergian mittauslaitteet – Erityisvaatimukset – Osa 21: Staattiset vaihtosähköpätöenergiamittarit (tarkkuusluokat 0,5, 1 ja 2)

EN IEC 62053–21:2021/A11:2021

17.

EN IEC 62053–22:2021

Sähköenergian mittauslaitteet – Erityisvaatimukset – Osa 22: Staattiset vaihtosähköpätöenergiamittarit (tarkkuusluokat 0,1S, 0,2S ja 0,5S)

EN IEC 62053–22:2022/A11:2021

18.

EN IEC 62053–23:2021

Vaihtosähköenergian mittauslaitteet – Erityisvaatimukset – Osa 23: Staattiset loisenergiamittarit (tarkkuusluokat 2 ja 3)

EN IEC 62053–23:2022/A11:2021

19.

EN 62053–24:2021

Vaihtosähköenergian mittaus – Erityisvaatimukset – Osa 24: Staattiset loisenergiamittarit kaikille jaksollisille signaaleille (tarkkuusluokat 0,5S, 1S, 1, 2 ja 3)

EN IEC 62053–24:2022/A11:2021

20.

EN 61009–1:2012

Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ylivirtasuojalla varustetut vikavirtasuojakytkimet (RCBO) – Osa 1: Yleiset vaatimukset

EN 61009–1:2012/A13:2021”


LIITE II

Lisätään täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1326 liitteeseen II kohdat seuraavasti:

Nro

Standardin viitetiedot

Peruuttamispäivä

”14.

EN 62053–21:2003

Vaihtosähköenergian mittauslaitteet – Erityisvaatimukset –

Osa 21: Staattiset pätöenergiamittarit (luokat 1 ja 2)

13. lokakuuta 2023

15.

EN 62053–22:2003

Vaihtosähköenergian mittauslaitteet – Erityisvaatimukset –

Osa 22: Staattiset pätöenergiamittarit (luokat 0,2 S ja 0,5 S)

13. lokakuuta 2023

16.

EN 62053–23:2003

Vaihtosähköenergian mittauslaitteet – Erityisvaatimukset –

Osa 23: Staattiset loisenergiamittarit (luokat 2 ja 3)

13. lokakuuta 2023

17.

EN 61009–1:2012

Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ylivirtasuojalla varustetut vikavirtasuojakytkimet (RCBO) –

Osa 1: Yleiset vaatimukset

13. lokakuuta 2023”


13.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/90


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/623,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2022,

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2022) 2454)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (”eläinterveyssäännöstö”) (1) ja erityisesti sen 259 artiklan 1 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa on lintujen tarttuva virustauti, joka voi vaikuttaa merkittävästi siipikarjan kasvatuksen kannattavuuteen ja aiheuttaa häiriöitä unionin sisäisessä kaupassa ja viennissä kolmansiin maihin. Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan virukset voivat tarttua muuttolintuihin, jotka voivat levittää viruksia pitkien matkojen päähän syys- ja kevätmuuttojensa aikana. Tämän vuoksi korkeapatogeenisten lintuinfluenssavirusten esiintyminen luonnonvaraisissa linnuissa muodostaa jatkuvan uhkan näiden virusten suorasta tai välillisestä kulkeutumisesta tiloille, joilla pidetään siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja. Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan puhjetessa on olemassa vaara, että taudinaiheuttaja saattaa levitä muille tiloille, joilla pidetään siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja.

(2)

Asetuksessa (EU) 2016/429 vahvistetaan eläinten välillä tarttuvien ja eläimestä ihmiseen tarttuvien tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskeva uusi oikeudellinen kehys. Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa kuuluu mainitussa asetuksessa esitetyn luetteloitujen tautien määritelmän piiriin, ja siihen sovelletaan kyseisessä asetuksessa vahvistettuja taudinehkäisy- ja taudintorjuntasääntöjä. Asetusta (EU) 2016/429 täydennetään komission delegoidulla asetuksella (EU) 2020/687 (2) tiettyjen luetteloitujen tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevien sääntöjen osalta, mukaan lukien korkeapatogeenista lintuinfluenssaa koskevat taudintorjuntatoimenpiteet.

(3)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/641 (3) on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/429 puitteissa, ja siinä vahvistetaan korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksiin liittyvät taudintorjuntatoimenpiteet.

(4)

Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2021/641 säädetään erityisesti, että suoja- ja valvontavyöhykkeiden ja muiden rajoitusvyöhykkeiden, joita jäsenvaltiot muodostavat korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten jälkeen delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti, on katettava vähintään kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä suoja- ja valvontavyöhykkeinä ja muina rajoitusvyöhykkeinä luetellut alueet.

(5)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitettä muutettiin äskettäin komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2022/522 (4), kun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksia oli esiintynyt siipikarjassa tai vankeudessa pidettävissä linnuissa Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Portugalissa ja Romaniassa ja nämä taudinpurkaukset oli huomioitava kyseisessä liitteessä.

(6)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2022/522 hyväksymisen jälkeen Saksa, Ranska, Italia ja Romania ovat ilmoittaneet komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan uusista taudinpurkauksista pitopaikoissa, joissa pidettiin siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja ja jotka sijaitsevat mainitun täytäntöönpanopäätöksen liitteessä luetelluilla alueilla tai niiden ulkopuolella.

(7)

Myös Belgia on ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin taudinpurkauksesta kyseisen jäsenvaltion Länsi-Flanderin maakunnassa sijaitsevassa pitopaikassa, jossa pidettiin siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja.

(8)

Myös Bulgaria on ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin taudinpurkauksesta kyseisen jäsenvaltion Plovdivin maakunnassa sijaitsevassa pitopaikassa, jossa pidettiin siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja.

(9)

Myös Tanska on ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin taudinpurkauksesta kyseisen jäsenvaltion Langelandin kunnassa sijaitsevassa pitopaikassa, jossa pidettiin siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja.

(10)

Belgian, Bulgarian, Tanskan, Saksan, Ranskan, Italian ja Romanian toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti vaaditut taudintorjuntatoimenpiteet, joihin kuuluu suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostaminen kyseisten taudinpurkausten ympärille.

(11)

Lisäksi Ranskan toimivaltainen viranomainen päätti perustaa muun rajoitusvyöhykkeen niiden suoja- ja valvontavyöhykkeiden lisäksi, jotka muodostettiin tiettyjen kyseisen jäsenvaltion Pays de la Loiren alueella todettujen taudinpurkausten vuoksi.

(12)

Komissio on tutkinut kyseiset Belgian, Bulgarian, Tanskan, Saksan, Ranskan, Italian ja Romanian toteuttamat taudintorjuntatoimenpiteet yhteistyössä näiden jäsenvaltioiden kanssa ja katsoo, että näiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden rajat Belgiassa, Bulgariassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Romaniassa sekä muun rajoitusvyöhykkeen rajat Ranskassa ovat riittävällä etäisyydellä pitopaikoista, joissa äskettäiset korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaukset on vahvistettu.

(13)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteessä ei tällä hetkellä ole Belgian ja Tanskan osalta suoja- tai valvontavyöhykkeinä lueteltuja alueita eikä Bulgarian osalta suojavyöhykkeinä lueteltuja alueita.

(14)

Jotta estetään tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja vältetään se, että kolmannet maat asettaisivat kaupalle perusteettomia esteitä, on välttämätöntä määritellä pikaisesti unionin tasolla, yhteistyössä Belgian, Bulgarian, Tanskan, Saksan, Ranskan, Italian ja Romanian kanssa, suoja- ja valvontavyöhykkeet, jotka kyseiset jäsenvaltiot ovat delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti muodostaneet, samoin kuin Ranskan perustama muu rajoitusvyöhyke.

(15)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteessä lueteltuja Bulgarian, Saksan, Ranskan, Italian ja Romanian alueita olisi muutettava.

(16)

Lisäksi täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteessä olisi lueteltava Belgian ja Tanskan suoja- ja valvontavyöhykkeet ja Bulgarian suojavyöhyke.

(17)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitettä olisi tämän vuoksi muutettava aluekuvauksen päivittämiseksi unionin tasolla siten, että otetaan huomioon Belgian, Bulgarian, Tanskan, Saksan, Ranskan, Italian ja Romanian delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti muodostamat uudet suoja- ja valvontavyöhykkeet ja Ranskan asianmukaisesti muodostama muu rajoitusvyöhyke sekä niillä sovellettavien toimenpiteiden kesto.

(18)

Lisäksi delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 23 artiklassa säädetään, että toimivaltainen viranomainen voi riskinarvioinnin tekemisen jälkeen tarpeellisessa määrin myöntää poikkeuksia rajoitusvyöhykkeillä sovellettavista toimenpiteistä. Näin ollen asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia siipikarjan, vankeudessa pidettävien lintujen, siitosmunien ja erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaiden munien lähetysten siirrot kyseisiltä vyöhykkeiltä. Tällaisia lähetyksiä voidaan siirtää muihin jäsenvaltioihin, jos niiden mukana on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/403 (5) liitteessä I kyseisiä hyödykkeitä varten vahvistettu asiaankuuluva eläinterveystodistus tai yhdistetty eläinterveys- ja virallinen todistus. Sen vuoksi tällaisiin todistuksiin olisi lisättävä vakuutus, jossa todetaan lähetyksen olevan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 mukainen.

(19)

Näin ollen täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2021/641 olisi muutettava.

(20)

Koska korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämiseen liittyvä epidemiologinen tilanne unionissa on kriittinen, on tärkeää, että täytäntöönpanopäätökseen (EU) 2021/641 tällä päätöksellä tehtävät muutokset tulevat voimaan mahdollisimman pian.

(21)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/641 seuraavasti:

1.

Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:

”Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat siipikarjan, vankeudessa pidettävien lintujen, siitosmunien ja erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaiden munien lähetysten siirtoja tämän päätöksen liitteessä olevassa C osassa luetelluilta muilta rajoitusvyöhykkeiltä, jos on myönnetty delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 23 artiklan mukaisesti poikkeus, joka sallii tällaiset siirrot.”

2.

Lisätään 3 a artiklaan c alakohta seuraavasti:

”c)

jos asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on riskinarvioinnista saadun myönteisen tuloksen jälkeen myöntänyt delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 23 artiklan mukaisesti poikkeuksen, joka sallii siipikarjan, vankeudessa pidettävien lintujen, siitosmunien ja erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaiden munien lähetysten siirtämisen tämän päätöksen liitteessä olevassa C osassa luetelluilta muilta rajoitusvyöhykkeiltä muihin jäsenvaltioihin, asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisten lähetysten mukana on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/403 (*1) liitteessä I vahvistettu asiaankuuluva eläinterveystodistus tai yhdistetty eläinterveys- ja virallinen todistus, jossa on oltava seuraava vakuutus:

”Lähetys on komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 3 a artiklan säännösten mukainen.”

(*1)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/403, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista sekä yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen maaeläinluokkien ja niiden sukusolujen ja alkioiden lähetysten unioniin tuloa ja jäsenvaltioiden välillä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä päätöksen 2010/470/EU kumoamisesta (EUVL L 113, 31.3.2021, s. 1).”"

3.

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liite tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2022.

Komission puolesta

Stella KYRIAKIDES

Komission jäsen


(1)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/687, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 64).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/641, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2021, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä (EUVL L 134, 20.4.2021, s. 166).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/522, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2022, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteen muuttamisesta (EUVL L 104, 1.4.2022, s. 74).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/403, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista sekä yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen maaeläinluokkien ja niiden sukusolujen ja alkioiden lähetysten unioniin tuloa ja jäsenvaltioiden välillä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä päätöksen 2010/470/EU kumoamisesta (EUVL L 113, 31.3.2021, s. 1).


LIITE

”LIITE

A osa

1 ja 2 artiklassa tarkoitetut suojavyöhykkeet asianomaisissa jäsenvaltioissa (*):

Jäsenvaltio: Belgia

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Province of West Flanders

Those parts of the municipalities Harelbeke, Ingelmunster, Meulebeke, Oostrozebeke and Wielsbeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,31182, lat 50,92488.

19.4.2022

Jäsenvaltio: Bulgaria

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Region of Plovdiv

The folowing villages in Asenovgrad municipality: Asenovgrad, Boyantzi

The folowing village in Sadovo municipality: Mominsko

10.5.2022

Jäsenvaltio: Tanska

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

The part of Langeland municipality that is contained within a circle of radius 3 kilometres, centred on GPS coordinates.

N 55,0910; E 10,8852

20.4.2022

Jäsenvaltio: Saksa

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

BAYERN

 

Landkreis Main-Spessart

Das Gebiet umfasst

Birkenfeld und Billingshausen

8.4.2022

Landkreis Würzburg

Gemeinde Greußenheim mit der Gemarkung Greußenheim

Gemeinde Remlingen mit der Gemarkung Remlingen

Gemeinde Leinach mit den Gemarkungen Oberleinach und Unterleinach

8.4.2022

Mecklenburg-Vorpommern

Landkreis Rostock

Amt Krakow am See

Gemeinde Lalendorf mit den Ortsteilen Lalendorf, Wattmannshagen (inkl. Hohenfelde), Niegleve, Friedrichshagen, Raden und Roggow

Amt Mecklenburgische Schweiz

Gemeinde Große Roge mit dem Ortsteil Neu Rachow

16.4.2022

NIEDERSACHSEN

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt der Schutzzone ist der Schnittpunkt der Stadt-/Kreisgrenze Delmenhorst/Landkreis Oldenburg und der Straße Annen in der Gemeinde Groß Ippener

Der Straße Annen folgend, Ortholzer Weg bis Kreuzungspunkt Henstedter Weg

Weiter über die Straße Ortholz und Annenstraße ostwärts zum Dünsener Bach

Von dort dem Dünsener Bach Richtung BAB A 1 folgen bis zur Harpstedter Straße in Groß Ippener

Harpstedter Straße, Delmenhorster Landstraße (L 776) bis zur Querverbindung, die direkt am Waldrand Staatsforst Hasbruch zur Delme führt

Der Querverbindung folgen bis auf die Delme und der Gemeindegrenze Flecken Harpstedt und Prinzhöfte auf die Straße Stiftenhöfter Straße

Am Windpark, Kreuzung Oldenburger Weg, gedachte Querverbindung Richtung Eschenbach zum Wunderburger Weg

Anschließend auf die K 9 bis zur Straße Wunderburg; Straße Wunderburg folgen bis zur BAB A1

Weiter der BAB A 1 Richtung Bremen bis zur Flachsbäke

Entlang der Flachsbäke und dem Wirtschaftsweg unmittelbar zur Gemeindegrenze Prinzhöfte/Dötlingen

Weiter der Gemeindegrenze Prinzhöfte/Dötlingen nördlich bis zum Uhlhorner Zuggraben; Uhlhorner Zuggraben flussabwärts bis B 213

B 213 Richtung Delmenhorst bis Hengsterholz

Über dem Wirtschaftsweg am Rande von Hengsterholz auf den Bassumer Heerweg

Neustädter Straße, Heidloge, B 213/Wildeshauser Landstraße Richtung Sethe

Auf der Trahe, Sethe, Am Segelflugplatz entlang der Grenze des Standortübungsplatzes über die Wiggersloger Straße bis zur Kreis- bzw. Stadtgrenze

Abschließend der Stadt-/Kreisgrenze Delmenhorst/Landkreis Oldenburg im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt in der Gemeinde Groß Ippener

Die Grenze der Schutzzone verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für die Schutzzone die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.

28.4.2022

SACHSEN

Landkreis Bautzen

Gemarkungen/Teile von Gemarkungen:

Grünberg vollständig

Seifersdorf vollständig

Wachau vollständig

Lomnitz:

Waldgebiet Hölle; Wiesen und Felder südlich der Ortslage Lomnitz, östlich begrenzt durch die Dittmannsdorfer Straße hinreichend bis zur Gemarkungsgrenze Kleindittmannsdorf

Lotzdorf:

Silberberg mit angrenzenden Wiesen reichend bis an die nördliche Grenze der Ortslage Lotzdorf

Ottendorf:

Waldgebiet Schindertanne; Straße „Am Sande“; Rohrwiesen und Oberfelder, nördlich begrenzt durch das Teichwiesenbad und die Orla

19.4.2022

Landeshauptstadt Dresden

Ortschaft Schönborn bis:

Gemarkungsgrenze zu Liegau-Augustusbad Kreuzung An den Folgen – Kuhschwanz

Kuhschwanz – Dörnichtweg bis Verbindungsweg zur S 180 (Liegauer Straße)

20 m westlich des Verbindungsweges Liegauer Straße zur Schönborner Straße

Schönborner Straße geradlinig über das Feld bis Roter Grabenweg

Roter Grabenweg bis Gemarkungsgrenze Grünberg

19.4.2022

SCHLESWIG- HOLSTEIN

Kreis Dithmarschen

Um den Seuchenbestand wird eine Schutzzone (früher „Sperrbezirk“) mit einem Radius von mindestens drei Kilometern festgelegt. Die Schutzzone ist in dem in der Anlage beigefügten Kartenausschnitt als rote Linie mit folgenden Grenzen dargestellt:

Gemeinde Eddelak, Gemeinde Dingen

Gemeinde St. Michaelisdonn:

In Höhe Heisterbergstraße der Bahnlinie St. Michaelisdonn-Burg in südöstliche Richtung folgend bis zum Ende des Golfplatzes. Dann dem Marschweg bis zur Gemeinde Kuden folgend.

Gemeinde Kuden:

Entlang des Marschweges der Hauptstraße folgend bis zur Abzweigung Saalweg, von dort in südlich Richtung bis zur Einmündung Stallhof. Von dort ostwärts um die Bebauung der Gemeinde Kuden bis zur Einmündung in die Straße Neuer Weg. Dem neuen Weg in südliche Richtung bis zur Abzweigung Lockdamm folgend. Der Straße Lockdamm in südliche Richtung bis zum Nord-Ostsee-Kanal folgend. Dem Nord-Ostsee-Kanal am nördlichen Ufer in südlicher Richtung folgend.

Gemeinde Averlak:

nördlich des Nord-Ostsee-Kanals

Stadt Brunsbüttel:

nördlich des Nord-Ostsee-Kanals bis zur Fähre Ostermoor. Von dort der Fritz-Staiger-Straße folgend bis zur Einmündung Volsenweg. Dem Volsenweg in westlicher Richtung folgen bis zum Helser–Fleth. Dem Helser–Fleth in nördlicher Richtung folgend.

Gemeinde Volsemenhusen:

Dem Helser-Fleth bis zum Diekusener Geestweg folgend. Dem Diekhusener Geestweg ostwärts bis zur Einmündung in die Straße Rösthusen folgend. Der Straße Rösthusen nördlich bis Einmündung Siedenfelder Weg.

Gemeinde St. Michaelisdonn:

Dem Siedenfelder Weg ostwärts zur Einmündung Engenweg folgen. Dem Engenweg in östlicher Richtung bis zur Einmündung Eddelaker Straße folgen. Der Eddelaker Straße in nördliche Richtung folgend bis Kreuzung Marner Str./Kayenweg. Dem Kayenweg östlich bis zur Bahnlinie St. Michaelisdonn-Burg folgen.

13.4.2022

Kreis Steinburg

Amt Schenefeld:

Die Gemeinden

Besdorf

der nordwestlich der Gemeinde Nienbüttel gelegene Teil von Bokelrehm

Bokhorst

Gribbohm

Holstenniendorf

Wacken

Kreis Dithmarschen

südostwärtiger Teil der Gemeinde Schafstedt

16.4.2022

Jäsenvaltio: Espanja

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Olmedo and, in the province of Segovia of the comarca of Cuéllar, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5334409, lat 41,3517177 (2022/3) and long -4,5320177, lat 41,3459358 (2022/12)

6.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (Campiña/Sierra Sur) and Écija (La Campiña), and in the province of Málaga of the comarca of Antequera contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9146003, lat 37,2439955 (2022/8); long -4,9364384, lat 37,2511113 (2022/11); long -5,0032525, lat 37,2584618 (2022/17); long -4,920941, lat 37,2274386 (2022/18); long -4,930773, lat 37,1518943 (2022/19); long -4,9251627, lat 37,2470687 (2022/20); long -5,0073646, lat 37,2685771 (2022/21); long -5,0010200, lat 37,3674733 (2022/22); long -4,9369199, lat 37,2232913 (2022/23); long -4,988847, lat 37,3322909 (2022/24); long -5,0065052, lat 37,3622118 (2022/25); long -4,9248099, lat 37,2235633 (2022/26); long -4,9929334, lat 37,3388061 (2022/28) and long -5,0037761, lat 37,3887229 (2022/29)

20.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Marchena (Serranía sudoeste) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,41365, lat 37,31488 (2022/27); long -5,4103316, lat 37,3148891(2022/30) and long -5,5219835, lat 37,2415319 (2022/31)

13.4.2022

Jäsenvaltio: Ranska

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Les communes suivantes dans le département: Cantal (15)

MAURS

QUEZAC

SAINT-ETIENNE-DE-MAURS

SAINT-JULIEN-DE-TOURSAC

11.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19)

JUGEALS-NAZARETH

CHASTEAUX

BRIVE-LA-GAILLARDE

NESPOULS

NOAILLES

23.4.2022

Département: Côte d’Armor (22)

TREFFRIN

TREBIVAN

CARNOET – sud-ouest du ruisseau Kernabat

22.4.2022

Département: Finistère (29)

PLOUNEVEZEL – est D54

22.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

AUJAN-MOURNEDE

BARS

CASTELNAU-D’ANGLES

CUELAS

DUFFORT

LAAS

LAGARDE-HACHAN

MARSEILLAN

MONCLAR-SUR-LOSSE

MONLAUR-BERNET

MONTESQUIOU

PALLANNE

PONSAN-SOUBIRAN

POUYLEBON

RIGUEPEU

SAINT CHRISTAUD

SAINT MAUR

SAINT-ARAILLES

SAINT-ELIX-THEUX

SAINT-OST

SAMARAN

SAUVIAC

TILLAC

VIOZAN

19.4.2022

AIGNAN

CASTELNAVET

MARGOUET-MEYMES

19.4.2022

Département: Ille-et-Vilaine (35)

ESSE

JANZE

LE THEIL-DE-BRETAGNE

10.4.2022

BAIN-DE-BRETAGNE

GUIPRY-MESSAC

LA NOE-BLANCHE

PLECHATEL

SAINT-MALO-DE-PHILY

18.4.2022

Département: Indre (36)

FLERE-LA-RIVIERE

nord du Ruban, Moulin-Renais, sud de la Piqueterie

15.4.2022

Département: Indre-et-Loire (37)

SAINT FLOVIER

nord-est de la Gauterie, des Grenouillères, des terres charles

VERNEUIL SUR INDRE

sud de la Bourdinière, sud-est de la forêt de Verneuil

15.4.2022

NOUANS-LES-FONTAINES

14.3.2022

Département: Loir-et-Cher (41)

COUR CHEVERNY

TOUR EN SOLOGNE – sud D923

18.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

ABBARETZ

AIGREFEUILLE SUR MAINE

ANCENIS

BOUSSAY

CHAUMES EN RETZ

CHAUVE

CLISSON

CORCOUE SUR LORGNE

CORDEMAIS

FROSSAY

GENESTON

GETIGNE

JOUE-SUR-ERDRE

LA BERNERIE EN RETZ

LA BOISSIERE DE DORE

LA CHEVROLIERE

LA LIMOUZINIERE

LA MARNE

LA PLAINE SUR MER

LA PLANCHE

LA ROCHE-BLANCHE

LA REGRIPPIERE

LA REMAUDIERE

LE LANDREAU

LE TEMPLE DE BRETAGNE

LEGE

LES MOUTIERS EN RETZ

LOIREAUXENCE

MACHECOUL SAINT-MEME

MAUMUSSON

MONTBERT

NORT-SUR-ERDRE

NOZAY

PANNECE

PAULX

PORNIC

PREFAILLES

REMOUILLE

RIAILLE

SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU

SAINT COLOMBAN

SAINT ETIENNE DE MER MORTE

SAINT ETIENNE DE MONTLUC

SAINT HILAIRE DE CHALEONS

SAINT HILAIRE DE CLISSON

SAINT LUMINE DE CLISSON

SAINT LUMINE DE COUTAIS

SAINT MARS DE COUTAIS

SAINT MICHEL CHEF CHEF

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

SAINT VIAUD

SAINTE PAZANNE

TEILLE

TOUVOIS

TREFFIEUX

VAIR-SUR-LOIRE

VALLET

VIEILLEVIGNE

VIGNEUX DE BRETAGNE

VILLENEUVE EN RETZ

23.4.2022

Département: Lot (46)

SAINT-CIRGUES – Est du ruisseau La Garinie et au nord de la route D29

SAINT-HILAIRE

11.4.2022

BESSONIES

LABASTIDE-DU-HAUT-MONT

LATRONQUIERE:: au nord de la D653 et de la D29

LAURESSES au nord de la D30

SAINT-HILAIRE: au nord de Liffernet

11.4.2022

CARDAILLAC

FOURMAGNAC

LABATHUDE

SAINT-BRESSOU

SAINTE-COLOMBE

11.4.2022

SOUSCEYRAC-EN-QUERCY

TEYSSIEU

11.4.2022

ASSIER

ISSEPTS

LIVERNON: au Nord de la D802

REYREVIGNES

16.4.2022

CRESSENSAC

CUZANCE

GIGNAC: au sud de la D87 et à l’est de la D15

SARRAZAC: à l’ouest de la D23

20.4.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

Beaupréau-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges

Bellevigne-en-Layon – Champ-sur-Layon

Bellevigne-en-Layon – Faveraye-Mâchelles

Bellevigne-en-Layon – Rablay-sur-Layon

Bellevigne-en-Layon – Thouarcé

Chalonnes-sur-Loire

Chanteloup-les-Bois

Chaudefonds-sur-Layon

Chemillé-en-Anjou

Cholet

Cléré-sur-Layon

La Romagne

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux

Mauges-sur-Loire – Botz-en-Mauges

Mauges-sur-Loire – Bourgneuf en Mauges

Mauges-sur-Loire – La Chapelle-Saint-Florent

Mauges-sur-Loire – La Pommeraye

Mauges-sur-Loire – Le Marillais

Mauges-sur-Loire – Saint-Florent-le-Vieil

Mauges-sur-Loire – Saint-Laurent-de-la-Plaine

Maulévrier

Mazières-en-Mauges

Montilliers

Montrevault-sur-Evre

Nuaillé

Orée d’Anjou

Passavant-sur-Layon

Saint-Augustin-des-Bois

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Georges-sur-Loire

Saint-Germain-des-Prés

Saint-Léger-de-Linières

Saint-Léger-sous-Cholet

Saint-Martin-du-Fouilloux

Saint-Sigismond – Nord de l’axe virtuel Infernet – La Coulée

Sèvremoine

Toutlemonde

Trémentines

Val d’Erdre-Auxence

La Cornuaille

Est de l’axe virtuel La Grande Fosse – La Fourrerie – Le Hutan (Le Louroux Béconnais)

Val d’Erdre-Auxence – Le Louroux Béconnais – Ouest de l’axe virtuel Le Château de Chillon – Maubusson – Le Hutan

Val d’Erdre-Auxence – Villlemoisan – Nord de l’axe virtuel Le Château de Chillon – Maubusson – Le Hutan

Val-du-Layon

Vezins

Yzernay

20.4.2022

Département: Morbihan (56)

AMBON

BILLIERS

DAMGAN

MUZILLAC

5.4.2022

LES FOUGERETS

MALANSAC

PEILLAC

SAINT-CONGARD

SAINT-GRAVE

SAINT-MARTIN-SUR-OUST

18.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)

ANTIN

AUBAREDE

BERNADETS-DEBAT

BOUILH-DEVANT

BOUILH-PEREUILH

CABANAC

CAMPUZAN

CASTELVIEILH

CHELLE-DEBAT

COLLONGUES

COUSSAN

FONTRAILLES

GOUDON

GUIZERIX

HACHAN

HOURC

JACQUE

LALANNE-TRIE

LAMARQUE-RUSTAING

LAMEAC

LAPEYRE

LARROQUE

LOUIT

LUBRET-SAINT-LUC

LUBY-BETMONT

LUSTAR

MANSAN

MARQUERIE

MARSEILLAN

MAZEROLLES

MOUMOULOUS

MUN

OSMETS

PEYRIGUERE

PEYRUN

POUYASTRUC

PUNTOUS

PUYDARRIEUX

SADOURNIN

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN

SENAC

SERE-RUSTAING

THUY

TOURNOUS-DARRE

TRIE-SUR-BAISE

TROULEY-LABARTHE

VIDOU

VILLEMBITS

19.4.2022

Département: Seine-Maritime (76)

BLAINVILLE-CREVON

BOISSAY

CATENAY

SAINT-AIGNAN-SUR-RY

SAINT-GERMAIN-DES-ESSOURTS

25.4.2022

Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)

AIRVAULT – Nord délimitée au sud par la voie ferrée

ARDIN

ARGENTONNAY

AVAILLES-THOUARSAIS

BOUSSAIS

CHANTELOUP

COMBRAND

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

COURLAY

GENNETON

GOURGE

GLENAY – SUD délimité par D170

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

L’ABSIE

LA FORET SUR SEVRE – est de la D938 ter

LAGEON

LARGEASSE

LE BREUIL-BERNARD

LOUIN

MAULEON

MONCOUTANT

MONTRAVERS

MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE

NUEIL-LES-AUBIERS

LA PETITE-BOISSIERE

SAINT-AMAND-SUR-SEVRE

SAINT-GENEROUX

SAINT-JOUIN-DE-MILLY

SAINT-LOUP-LAMAIRE

SAINT-PAUL-EN-GATINE

SAINT-PIERRE_DES-ECHAUBROGNES

SAINT-POMPAIN

SAINT-VARENT – Est délimitée à l’Ouest par la route de

Parthenay/Riblaire puis la route de Saumur

SCILLE

VAL EN VIGNES

VERNOUX-EN-GATINE

VILLIERS-EN-PLAINE

23.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

AIZENAY

ANTIGNY

APREMONT

AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

AUCHAY-SUR-VENDEE

BAZOGES-EN-PAILLERS

BAZOGES-EN-PAREDS

BEAUFOU

BEAULIEU-SOUS-LA ROCHE

BEAUREPAIRE

BEAUVOIR-SUR-MER

BELLEVIGNY

BENET

BESSAY

BOIS-DE-CENE

BOUFFERE

BOUIN

BOURNEAU

BOURNEZEAU

BREM-SUR-MER

CEZAIS

CHALLANS

CHAMBRETAUD

CHANTONNAY

CHATEAU D’OLONNE

CHATEAUGUIBERT

CHATEAUNEUF

CHAUCHE

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

CHAVAGNES-LES-REDOUX

CHEFFOIS

COEX

COMMEQUIERS

CORPE

CUGAND

DOIX-LES-FONTAINES

DOMPIERRE-SUR-YON

ESSARTS-EN-BOCAGE

FALLERON

FONTENAY-LE-COMTE

FOUGERE

FROIDFOND

GRAND’LANDES

GROSBREUIL

L’HERBERGEMENT

LA BERNARDIERE

LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU

LA BRUFFIERE

LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE

LA CHAIZE-LE-VICOMTE

LA CHAPELLE-HERMIER

LA CHAPELLE-PALLUAU

LA CHAPELLE-THEMER

LA CHATAIGNERAIE

LA COPECHAGNIERE

LA FERRIERE

LA GARNACHE

LA GAUBRETIERE

LA GENETOUZE

LA GUYONNIERE

LA JAUDONNIERE

LA JONCHERE

LA MEILLERAIE-TILLAY

LA MERLATIERE

LA RABATELIERE

LA REORTHE

LA ROCHE-SUR-YON

LA TAILLEE

LA TARDIERE

LA VERRIE

L’AIGUILLON-SUR-VIE

LANDERONDE

LANDEVIEILLE

LE BOUPERE

LE GIROUARD

LE GIVRE

LE LANGON

LE POIRE-SUR-VIE

LE TABLIER

LES ACHARDS

LES BROUZILS

LES EPESSES

LES HERBIERS

LES LANDES-GENUSSON

LES LUCS-SUR-BOULOGNE

LES MAGNILS-REIGNIERS

LES PINEAUX

LES VELLUIRE-SUR-VENDEE

L’HERMENAULT

L’ILE D’OLONNE

LONGEVES

LUCON

MACHE

MALLIEVRE

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE

MARTINET

MERVENT

MESNARD-LA-BAROTIERE

MONSIREIGNE

MONTOURNAIS

MONTREUIL

MONTREVERD

MORTAGNE-SUR-SEVRE

MOUCHAMPS

MOUILLERON-LE-CAPTIF

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN

MOUTIERS-LES-MAUXFAITS

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

MOUZEUIL-SAINT-MARTIN

NALLIERS

NESMY

PALLUAU

PEAULT

PETOSSE

PISSOTTE

POUILLE

POUZAUGES

REAUMUR

RIVE-DE-L’YON

ROCHESERVIERE

ROCHETREJOUX

ROSNAY

SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE

SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX

SAINT-AUBIN-LA-PLAINE

SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES

SAINT-BENOIST-SUR-MER

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON

SAINT-CYR-DES-GATS

SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS

SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE

SAINTE-CECILE

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS

SAINTE-FOY

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

SAINTE-HERMINE

SAINTE-PEXINE

SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET

SAINT-ETIENNE-DU-BOIS

SAINT-FULGENT

SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX

SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY

SAINT-GERVAIS

SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY

SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE

SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALLE

SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE

SAINT-MAIXENT-SUR-VIE

SAINT-MALO-DU-BOIS

SAINT-MARS-LA REORTHE

SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU

SAINT-MARTIN-DES-FONTAINES

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS

SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS

SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERMINE

SAINT-MATHURIN

SAINT-MAURICE-DES-NOUES

SAINT-MAURICE-LE-GIRARD

SAINT-MESMIN

SAINT-PAUL-EN-PAREDS

SAINT-PAUL-MONT-PENIT

SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN

SAINT PIERRE LE VIEUX

SAINT-PROUANT

SAINT-REVEREND

SAINT-SULPICE-EN-PAREDS

SAINT-URBAIN

SAINT-VALERIEN

SAINT-VINCENT-STERLANGES

SAINT-VINCENT-SUR-GRAON

SALLERTAINE

SERIGNE

SEVREMONT

SIGOURNAIS

SOULLANS

TALLUD-SAINTE-GEMME

TALMONT-SAINT-HILAIRE

THIRE

THORIGNY

THOUARSAIS-BOUILDROUX

TIFFAUGES

TREIZE SEPTIERS

TREIZE-VENTS

VAIRE

VENANSAULT

VENDRENNES

VIX

VOUILLE-LES-MARAIS

VOUVANT

22.4.2022

Jäsenvaltio: Italia

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Region: Toscana

The area of Toscana Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreak ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00023 (WGS84 dec. coordinates N43.720196 E11.161802)

14.4.2022

Region: Emilia Romagna

The area of Emilia Romagna Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreak ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00024 (WGS84 dec. coordinates N44.55135 E11.87884)

26.4.2022

Jäsenvaltio: Portugali

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

The part of Castro Marim municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 37.273632N, 7.493610W

7.4.2022

Jäsenvaltio: Romania

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

County: Giurgiu

Braniștea

Comasca

Oinacu

19.4.2022

B osa

1 ja 3 artiklassa tarkoitetut valvontavyöhykkeet asianomaisissa jäsenvaltioissa*:

Jäsenvaltio: Belgia

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

Province of West Flanders

Those parts of the municipalities Ardooie, Deerlijk, Deinze, Dentergem, Harelbeke, Ingelmunster, Izegem, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Tielt, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke and Zulte contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,31182, lat 50, 92488.

28.4.2022

Those parts of the municipalities Harelbeke, Ingelmunster, Meulebeke, Oostrozebeke and Wielsbeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,31182, lat 50, 92488.

20.4.2022–28.4.2022

Jäsenvaltio: Bulgaria

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

Region of Ruse

Ruse municipality:

Sandrovo

Marten

28.4.2022

Region of Plovdiv

The following villages in Rodopi municipality: Krumovo, Yagodovo

The following villages in Sadovo municipality: Sadovo, Bolyartsi, Katunitsa, Karadzhovo, Kochevo

The following villages in Kuklen municipality: Kuklen, Ruen

The following villages in Asenovgrad municipality: Izbeglii, Kozanovo, Stoevo, Zlatovrah, Muldava, Lyaskovo

19.5.2022

The folowing villages in Asenovgrad municipality: Asenovgrad, Boyantzi

The folowing village in Sadovo municipality: Mominsko

11.5.2022–19.5.2022

Jäsenvaltio: Tanska

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

The parts of Langeland and Svendborg municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 55,0910; E 10,8852

29.4.2022

The part of Langeland municipality that is contained within a circle of radius 3 kilometres, centred on GPS coordinates.

N 55,0910; E 10,8852

21.4.2022–29.4.2022

Jäsenvaltio: Tšekki

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

Central Bohemian Region

Babice (600601); Březí u Říčan (613886); Břežany II (614955); Záluží u Čelákovic (619230); Černíky (620220); Český Brod (622737); Liblice u Českého Brodu (622826); Štolmíř (622818); Dobročovice (627313); Doubek (631035); Horoušany (644803); Bylany u Českého Brodu (653985); Jevany (659312); Jirny (660922); Lstiboř (666653); Kostelec nad Černými lesy (670162); Svatbín (675237); Kounice (671142); Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy (671886); Krupá u Kostelce nad Černými Lesy (675229); Křenice u Prahy (675814); Kšely (782815); Květnice (747751); Louňovice (687359); Mochov (698067); Mukařov u Říčan (700321); Srbín (752967); Žernovka (700339); Nehvizdy (702404); Přehvozdí (771376); Přistoupim (736279); Nová Ves II (741434); Pacov u Říčan (717207); Říčany u Prahy (745456); Říčany-Radošovice (745511); Strašín u Říčan (756237); Sibřina (747769); Stupice (747785); Sluštice (750808); Svojetice (761176); Šestajovice u Prahy (762385); Třebohostice u Škvorce (762741); Štíhlice (631221); Tehov u Říčan (765309); Tehovec (765317); Tismice (767174); Tuchoraz (771384); Tlustovousy (771414); Chotýš (782807); Vrátkov (767182); Vykáň (787558); Kozovazy (788490); Vyšehořovice (788503); Vyžlovka (789046); Zlatá (793019);

Černé Voděrady (620084) – severní část KU Černé Voděrady ohraničené na jihovýchodní straně silnicí 11318;

Doubravčice (631205) – zbývající část KU Doubravčice mimo území stanovené jako ochranné pásmo;

Tuklaty (771422) – zbývající část KU Tuklaty mimo území stanovené jako ochranné pásmo;

Úvaly u Prahy (775738) – zbývající část KU Úvaly u Prahy mimo území stanovené jako ochranné pásmo.

8.4.2022

Hradešín (736287); Masojedy (631213); Mrzky (767166); Přišimasy (736295); Rostoklaty (741442); Škvorec (762733); Limuzy (767158);

Doubravčice (631205) – území jihovýchodní části KU Doubravčice vymezené hranicí s KU Mrzky, Hradešín a Masojedy a jihovýchodní hranicí tvořenou ulicí Úvalskou napojující se na ulici Českobrodskou ve směru obce Mrzky;

Tuklaty (771422) – jižní část KU Tuklaty vymezené hranicí KU Úvaly u Prahy, Přišimasy, Limuzy, Roztoklaty, železniční dráha Úvaly – Český Brod;

Úvaly u Prahy (775738) – území KU Úvaly u Prahy vymezené hranicí tvořenou silnicí I/12 přecházející do ulice Dobročovická a hranicí KU Dobročovice, Škvorec, Přišimasy a Tuklaty.

31.3.2022–8.4.2022

Capital City of Prague

Klánovice (665444); Koloděje (668508); Královice (672629); Nedvězí u Říčan (702323); Újezd nad Lesy (773778).

8.4.2022

Jäsenvaltio: Saksa

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

BAYERN

Landkreis Bad Kissingen

Stadt Münnerstadt mit der Gemarkung Bildhausen-Nordost

Stadt Münnerstadt mit der Gemarkung Bildhausen-Südwest

Stadt Münnerstadt Gemarkung Fridritt

Stadt Münnerstadt Gemarkung Kleinwenkheim

Stadt Münnerstadt Gemarkung Großwenkheim

Stadt Münnerstadt Gemarkung Brünn

Stadt Münnerstadt Gemarkung Althausen

Stadt Münnerstadt komplettes Stadtgebiet und Gemarkung ohne Flurstück Katzenberg

Stadt Münnerstadt Gemarkung Wermerichshausen

Stadt Münnerstadt Gemarkung Seubrigshausen

Markt Maßbach Gemarkung Weichtungen

Markt Maßbach Gemarkung Poppenlauer

Markt Maßbach nördlicher Teil der Gemarkung Maßbach und bis zum südlichen Teil der Gemarkung Maßbach mit den Flurstücken Schalksberg und Ebertal

Markt Maßbach Gemarkung Volkershausen nur nördlich Volkershausen mit Flurstück Heidig

Gemeinde Thundorf i.UFr. Gemarkung Theinfeld

Gemeinde Thundorf i. UFr. Gemarkung Thundorf

Gemeinde Thundorf i. UFr. Gemarkung Rothhausen

9.4.2022

Landkreis Bad Kissingen

Stadt Münnerstadt Gemarkung Großwenkheim

Stadt Münnerstadt Gemarkung Kleinwenkheim mit Maria Bildhausen außer Flurstück Büttertsholz

Stadt Münnerstadt Gemarkung Seubrigshausen nur nördlich Seubrigshausen mit Flurstück Rockenbühl und entlang Wermerichshäuser Straße bis einschließlich Tannenhof

Stadt Münnerstadt Gemarkung Wermerichshausen nur Teil der Gemarkung östlich von Wermerichshausen

1.4.2022–9.4.2022

Landkreis Rhön-Grabfeld

Gemarkung Burglauer

Gemarkung Niederlauer

Gemeinde Strahlungen

Gemeinde Salz

Gemarkung Bad Neustadt

Gemarkung Herschfeld

Gemarkung Mühlbach

Gemarkung Bad Neuhaus

Gemarkung Lörieth

Gemarkung Dürrnhof

Gemeinde Rödelmaier

Gemeinde Wülfershausen

Gemeinde Heustreu

Gemeinde Hollstadt

Gemeinde Saal a. d. Saale

Gemeinde Großeibstadt

Gemarkung Bad Königshofen

Gemarkung Merkershausen

Gemarkung Althausen

Gemeinde Sulzfeld

Gemeinde Sulzfelder Forst

Gemeinde Bundorfer Forst

Gemeinde Großbardorf (ausgenommen westlicher Teil, welcher in der Schutzzone liegt)

in den amtlichen Gemarkungs- bzw. Gemeindegrenzen

9.4.2022

Landkreis Rhön-Grabfeld

Das Gebiet umfasst

Den westlichen Teil der Gemeinde Großbardorf. Die Schutzzonengrenze verläuft wie folgt:

Beginn im Norden an der Landkreisgrenze zu Bad Kissingen im Waldgebiet Unteres Holz, der Straße in Richtung süd-osten folgend bis Struthgraben, über den Sulzenhügel, die St 2282 querend, der Straße weiter folgend über den Dorfbach zur Kriegsleite. Am östlichen Waldrand der Waldgebiete Maulersteich sowie Wolfseiche entlang bis zur Landkreisgrenze zu Bad Kissingen.

1.4.2022–9.4.2022

Landkreis Schweinfurt

Gemarkung Oberlauringen

Gemarkung Stadtlauringen

Gemarkung Mailes

Gemarkung Wetzhausen

Gemarkung Birnfeld nordwestlich der Kreisstraße 32 sowie südlich der Kreisstraße 32 die Flurstücke der Lage Point jedoch ausgeschlossen des Ortsgebietes von Birnfeld

Gemarkung Sulzdorf

Gemarkung Altenmünster lediglich der nördliche Teil einschließlich des Ortsteils Reinhardshausen, der Flurstücke folgender Lagen: Erhardswiesen, Herbstwiesen, Mühlstadt, Furt, Reinlich, Weberberg und Kehrlach

Gemarkung Ballingshausen nordwestlich der Staatsstraße 2280 sowie nördlich der Kreisstraße 32, jedoch ausgeschlossen des Ortsgebietes von Ballingshausen

9.4.2022

Landshut Stadt:

Stadtgebiet Landshut mit den Ortsteilen Schloßberg, Siebensee, Löschenbrand, Bayerwaldsiedlung, Hascherkeller, Albinger Wehr, Lurzenhof, Schweinbach

Landkreis Landshut:

Gemeinde Ergolding, Gemarkung Ergolding, Ortsteil Stadt Ergolding

Gemeinde Kumhausen, Gemarkung Niederkam mit den Ortsteilen Kumhausen, Kumberg, Grillberg, Seitenberg, Niederkam, Eierkam, Preisenberg

Gemeinde Kumhausen, Gemarkung Götzdorf mit den Ortsteilen Eichelberg, Altenbach, Roßberg, Untergrub, Straßgrub, Obergrub, Berndorf

Gemeinde Kumhausen, Gemarkung Hoheneggelkofen mit den Ortsteilen Oberschönbach, Weihbüchl, Dettenkofen, Allmannsdorf, Stadl, Eck a.d. Straß, Gammel, Vogen

Gemeinde Tiefenbach, Gemarkung Tiefenbach mit den Ortsteilen Obergolding, Aign, Seepoint, Binsham

8.4.2022–16.4.2022

Landshut Stadt

gesamtes Stadtgebiet westlich und östlich der Schutzzone

Landkreis Landshut:

Gemeinde Altdorf,

Gemeinde Furth, Gemarkung Arth mit den Ortsteilen Kolmhub, Niederarth Täublmühle, Hetzenbach nach Süden an die Gemeindegrenze Altdorf

Gemeinde Ergolding

Gemeinde Hohenthann, Gemarkung Weihenstephan mit dem Ortsteil Weihenstephan nach Süden an die Gemeindegrenze Ergolding

Gemeinde Essenbach, Gemarkung Mirskofen, Altheim, Essenbach und Ohu, mit den Ortsteilen Gaunkofen, Ginglkofen, Artlkofen, Schinderbuckel, Holzberg, Essenbach nach Osten bis zur B15n, der A92 nach Osten folgend bis zum Kraftwerk Ohu, südlich an die Gemeindegrenze der Stadt Landshut und Niederaichbach

Gemeinde Niederaichbach, Gemarkung Wolfsbach östlich ab der Kreuzung Landshuterstraße – LA31 zur Gemarkung Oberaichbach mit den Ortsteilen Egl, Kollersöd, Furtmühle, Thannenbach, Haid, Oberaichbach, Ruhmannsdorf nach Süden an die Gemeindegrenze Adlkofen.

Gemeinde Adlkofen, Gemarkungen Wolfsbach, Oberaichbach, Frauenberg, Jenkofen, Adlkofen, Dietelskirchen mit den Ortsteilen Forst, Kampfrain, Göttlkofen, Kirmbach nach Osten an die Gemeindegrenze Kumhausen

Gemeinde Geisenhausen, Gemarkung Diemannskirchen, Bergham, Holzhausen, Geisenhausen, Salksdorf nach Osten mit den Ortsteilen Helmsau, Giglberg, Stopfen, Reit, Vorrach, Grabmühle, Rebensdorf, Johannesbergham, nach Norden mit den Ortsteilen Westerbergham, Schlott, Irlach, Geisenhausen, Riembauer, Haselbach, Oberhaselbach, Floiten an die Gemeindegrenze Altfraunhofen

Gemeinde Kumhausen südlich der genannten Schutzzone

Gemeinde Altfraunhofen, Gemarkung Altfraunhofen mit den Ortsteilen Lohbauer, Kaindlhölzel, Unterschneuberg, Oetz, Guggenberg, Speck nach Norden, nach Westen der Gemeindegrenze Altfraunhofen folgend

Gemeinde Tiefenbach südlich der genannten Schutzzone

Gemeinde Vilsheim

Gemeinde Eching

Gemeinde Bruckberg, Gemarkung Bruckbergerau, Gündlkofen, Tondorf, Altenhausen mit den Ortsteilen Bruckbergerau ohne den Ort Bruckberg, Ried, Tondorf, Beutelhausen, Langmaier, Hack zur Gemeindegrenze Furth nach Osten an die Gemeindegrenze Altdorf

16.4.2022

Landkreis Main-Spessart

Gemarkung Billingshausen

Gemarkung Birkenfeld

9.4.2022–17.4.2022

Landkreis Main-Spessart

Gemarkung Roden

Gemarkung Urspringen

Gemarkung Stadelhofen

Gemarkung Laudenbach

Gemarkung Himmelstadt

Gemarkung Markt Retzbach

Gemarkung Retzstadt

Gemarkung Zellingen

Gemarkung Duttenbrunn

Gemarkung Karbach

Gemarkung Marktheidenfeld

Gemarkung Lengfurt

Gemarkung Trennfeld

Gemarkung Erlenbach b. Marktheidenfeld

Gemarkung Tiefenthal

Gemarkung Homburg

17.4.2022

Landkreis Würzburg

Gemeinde Greußenheim mit der Gemarkung Greußenheim

Gemeinde Leinach mit den Gemarkungen Oberleinach und Unterleinach

Gemeinde Remlingen mit der Gemarkung Remlingen

9.4.2022–17.4.2022

Landkreis Würzburg

Gemeinde Eisingen mit der Gemarkung Eisingen

Gemeinde Erlabrunn mit der Gemarkung Erlabrunn

Gemeinde Güntersleben mit der Gemarkung Güntersleben

Gemeinde Helmstadt mit den Gemarkungen Helmstadt und Holzkirchhausen

Gemeinde Hettstadt mit der Gemarkung Hettstadt

Gemeinde Holzkirchen mit den Gemarkungen Holzkirchen und Wüstenzell

Gemeinde Kist mit der Gemarkung Irtenberger Wald

Gemeinde Margetshöchheim mit der Gemarkung Margetshöchheim

Gemeinde Thüngserheim mit der Gemarkung Thüngersheim

Gemeinde Uettingen mit der Gemarkung Uettingen

Gemeinde Veitshöchheim mit der Gemarkung Veitshöchheim

Gemeinde Waldbüttelbrunn mit den Gemarkungen Waldbüttelbrunn und Roßbrunn

Gemeinde Waldbrunn mit der Gemarkung Waldbrunn

Gemeinde Zell a. Main mit der Gemarkung Zell a. Main

17.4.2022

Mecklenburg-Vorpommern

Amt Krakow am See

Gemeinde Lalendorf mit den Ortsteilen und Ortschaften Schlieffenberg, Krassow, Tolzin, Dreieinigkeit, Neu Zierhagen, Neu Krassow, Teerofen, Nienhagen, Gremmelin, Reinshagen, Reinshagen Ausbau, Carlsdorf, Vietgest, Klaber, Vogelsang, Rothspalk, Lalendorf Ausbau, Nienhagener Hütte, Bansow, Dersentin, Grünenhof, Mamerow, Bergfeld und Lübsee

Gemeinde Hoppenrade mit den Ortsteilen und Ortschaften Hoppenrade, Schwiggerow, Striggow, Augustenberg (Striggow).

Gemeinde Kuchelmiß mit dem Ortsteil Hinzenhagen

Amt Güstrow-Land

Gemeinde Glasewitz mit den Ortsteilen Glasewitz, Dehmen und Kussow

Gemeinde Plaaz mit den Ortsteilen und Ortschaften Plaaz (inkl. Plaazer Bauern), Zapkendorf, Mierendorf, Neu Mierendorf, Neu Wendorf und Wendorf

Amt Mecklenburgische-Schweiz

Gemeinde Dalkendorf mit den Ortsteilen und Ortschaften Dalkendorf, Bartelshagen, Appelhagen und Amalienhof

Gemeinde Groß Roge mit den Ortsteilen und Ortschaften Zierstorf, Rachow, Mieckow, Klein Roge, Groß Roge und Wotrum

Gemeinde Groß Wokern mit den Ortsteilen und Ortschaften Waldschmidt, Abgegrabenfelde, Neu Wokern, Groß Wokern, Klein Wokern, Nienhagen und Uhlenhof

Gemeinde Hohen Demzin mit dem Ortsteil Klein Köthel

Gemeinde Warnkenhagen mit den Ortsteilen und Ortschaften Neu Tenze, Hessenstein, Warnkenhagen und Gottin

Amt Laage

Gemeinde Laage mit den Ortsteilen und Ortschaften Diekhof-Siedlung, Striesenow, Drölitz, Pölitzer Bauern, Lüningsdorf, Pölitz und Knegendorf

Barlachstadt Güstrow mit der Ortschaft Devwinkel (Beginn Höhe Ortsausgang Klueß in Fahrtrichtung Devwinkel)

Stadt Teterow mit dem Ortsteil Hohes Holz

25.4.2022

NIEDERSACHSEN

 

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt der Schutzzone ist der Schnittpunkt der Stadt-/Kreisgrenze Delmenhorst/Landkreis Oldenburg und der Straße Annen in der Gemeinde Groß Ippener

Der Straße Annen folgend, Ortholzer Weg bis Kreuzungspunkt Henstedter Weg

Weiter über die Straße Ortholz und Annenstraße ostwärts zum Dünsener Bach

Von dort dem Dünsener Bach Richtung BAB A 1 folgen bis zur Harpstedter Straße in Groß Ippener

Harpstedter Straße, Delmenhorster Landstraße (L 776) bis zur Querverbindung, die direkt am Waldrand Staatsforst Hasbruch zur Delme führt

Der Querverbindung folgen bis auf die Delme und der Gemeindegrenze Flecken Harpstedt und Prinzhöfte auf die Straße Stiftenhöfter Straße

Am Windpark, Kreuzung Oldenburger Weg, gedachte Querverbindung Richtung Eschenbach zum Wunderburger Weg

Anschließend auf die K 9 bis zur Straße Wunderburg; Straße Wunderburg folgen bis zur BAB A1

Weiter der BAB A 1 Richtung Bremen bis zur Flachsbäke

Entlang der Flachsbäke und dem Wirtschaftsweg unmittelbar zur Gemeindegrenze Prinzhöfte/Dötlingen

Weiter der Gemeindegrenze Prinzhöfte/Dötlingen nördlich bis zum Uhlhorner Zuggraben; Uhlhorner Zuggraben flussabwärts bis B 213

B 213 Richtung Delmenhorst bis Hengsterholz

Über dem Wirtschaftsweg am Rande von Hengsterholz auf den Bassumer Heerweg

Neustädter Straße, Heidloge, B 213/Wildeshauser Landstraße Richtung Sethe

Auf der Trahe, Sethe, Am Segelflugplatz entlang der Grenze des Standortübungsplatzes über die Wiggersloger Straße bis zur Kreis- bzw. Stadtgrenze

Abschließend der Stadt-/Kreisgrenze Delmenhorst/Landkreis Oldenburg im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt in der Gemeinde Groß Ippener

Die Grenze der Schutzzone verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für die Schutzzone die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.

29.4.2022–7.5.2022

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt der Überwachungszone im Süden ist der Kreuzungsbereich L 341 und K 6 (Wildeshauser Straße) in Beckeln

Von dort der K 6 Richtung Wildeshausen folgend durch Hackfeld nach Kellinghausen

In Kellinghausen über die Katenbäke (flussabwärts) und die K 5 auf die K 225 in Reckum

Weiter der K 225 Richtung Wildeshausen

Im Reckumer Kreuzungsbereich die Verbindung zur Katenbäker Straße folgend bis zum Hubertusweg in Wildeshausen

Weiter auf Marschweg bis Huntetor, Zwischenbrücken, entlang der Hunte flussabwärts Richtung Dötlingen über die BAB A1 bis zum Altarm der Hunte

Von dort aus der Querverbindung zum Heideweg/In den Badbergen folgen Richtung Dötlingen

Krummer Weg, Zum Sande bis zum Kreuzungspunkt Gerichtsstätte

Zu Aschenbeck auf die Aschenstedter Straße (K 237), Krim, An der Dackheide auf die Neerstedter Straße (K 237) nach Neerstedt

In Neerstedt auf die Hauptstraße (L 872), Ortsdurchfahrt auf die Kirchhatter Straße bis zum Rittrumer Mühlbach

Rittrumer Mühlbach flussaufwärts, Flusskreuz in Richtung Nuttel (Rhader Nebenzug) bis zur Straße Hinterm Feld nach Nuttel

In Nuttel auf den Stedinger Weg Richtung Dingstede bis Einmündung Dachsweg / Straße Hinterm Felde

Der Straße Hinterm Felde folgend bis Kreuzung Auf dem Varel/Alte Dorfstraße auf die Straße Tange

Am Ohlande, Orthstraße, Welsestraße, der Welse über Almsloh und Elmeloh folgen bis zur Kreis-/ Stadtgrenze Landkreis Oldenburg/Stadt Delmenhorst

Von dort der Kreisgrenze im Uhrzeigersinn folgen bis zur Straße Zum Neuen Lande Richtung Beckeln

Auf dem Wirtschafsweg parallel zur Stromtrasse und der L 341 in Beckeln weiter bis zum Ausgangspunkt

Die Grenze der Überwachungszone verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für die Überwachungszone die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.

7.5.2022

Stadt Delmenhorst

Die westliche Begrenzung verläuft ab der Stadtgrenze zum Landkreis Oldenburg entlang der Oldenburger Landstraße in östliche Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Rudolf-Königer-Straße, entlang dieser in östliche Richtung bis zum Bismarckplatz und von diesem in südöstliche Richtung die Bismarckstraße entlang, von der Bismarckstraße weiter in die Düsternortstraße übergehend in südliche Richtung bis zur Kreuzung der Düsternortstraße mit der Straße Am Stadion, dann entlang der Straße Am Stadion bis zum Schnittpunkt mit dem Hasporter Damm, den Hasporter Damm entlang in südöstliche Richtung folgend bis zum Schnittpunkt mit der Autobahn A28, in südöstliche Richtung entlang der Autobahn A28 bis zu Stadtgrenze, weiter entlang der Stadtgrenze das gesamte südliche Stadtgebiet umfassend.

7.5.2022

Landkreis Diepholz

Die Überwachungszone umschreibt einen Teil der Gemeinden Stuhr und Bassum im nord-westlichen Kreisgebiet. Sie beginnt im Norden am Schnittpunkt der Kreisgrenze mit der Bundesstraße B 322 und verläuft von dort aus entlang der B 322 in südliche Richtung bis zur Einmündung der Bundesstraße B 439, von dort weiter südlich entlang der B 439 bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße B 51. Die Grenze der Überwachungszone verläuft weiter in südliche Richtung entlang der B 51 bis zur Einmündung der Landesstraße L 340, dann weiter in westliche Richtung entlang der L 340 bis zur Kreuzung der L 340 mit dem Dünsener Bach. Von dort verläuft die Grenze der Überwachungszone weiter entlang des Dünsener Bachs in südwestliche Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Landesstraße L 776, von dort weiter in nordwestliche Richtung bis zur Kreisgrenze. Die westliche Grenze der Überwachungszone verläuft entlang der Kreisgrenze in nördlicher, später nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der Kreisgrenze mit der Bundesstraße B 322.

7.5.2022

SACHSEN

Landkreis Bautzen

Gemarkungen

Arnsdorf

Böhmisch Vollung

Cunnersdorf

Friedersdorf MS

Gräfenhain

Groß- und Kleinerkmannsdorf

Groß- und Kleinokrilla

Groß- und Kleinröhrsdorf

Großnaundorf

Hermsdorf

Höckendorf

Kleindittmannsdorf

Kleinwolmsdorf

Laußnitz mit Glauschwitz

Leppersdorf

Lichtenberg

Lomnitz

Lotzdorf

Medingen

Mittelbach

Moritzdorf

Niederlichtenau

Oberlichtenau

Ottendorf

Pulsnitz MS

Pulsnitz OS

Radeberg

Reichenbach MS

Seeligstadt

Thiemendorf MS

Ullersdorf

Wallroda

28.4.2022

Landkreis Bautzen

Gemarkungen/Teile von Gemarkungen:

Grünberg vollständig

Seifersdorf vollständig

Wachau vollständig

Lomnitz:

Waldgebiet Hölle; Wiesen und Felder südlich der Ortslage Lomnitz, östlich begrenzt durch die Dittmannsdorfer Straße hinreichend bis zur Gemarkungsgrenze Kleindittmannsdorf

Lotzdorf:

Silberberg mit angrenzenden Wiesen reichend bis an die nördliche Grenze der Ortslage Lotzdorf

Ottendorf:

Waldgebiet Schindertanne; Straße „Am Sande“; Rohrwiesen und Oberfelder, nördlich begrenzt durch das Teichwiesenbad und die Orla

20.4.2022–28.4.2022

Landeshauptstadt Dresden

Stadtbezirke / Ortschaften:

Weißig

Dresdner Heide (Loschwitz)

Langebrück

Klotzsche

Hellerberge

Weixdorf mit allen Ortsteilen

Hellerau, Rähnitz

Wilschdorf

28.4.2022

Landeshauptstadt Dresden

Ortschaft Schönborn bis:

Gemarkungsgrenze zu Liegau-Augustusbad Kreuzung An den Folgen – Kuhschwanz

Kuhschwanz – Dörnichtweg bis Verbindungsweg zur S 180 (Liegauer Straße)

20 m westlich des Verbindungsweges Liegauer Straße zur Schönborner Straße

Schönborner Straße geradlinig über das Feld bis Roter Grabenweg

Roter Grabenweg bis Gemarkungsgrenze Grünberg

20.4.2022–28.4.2022

Landkreis Meißen

Stadt Radeburg

Gemarkungen: Großdittmannsdorf, Berbisdorf, Bärnsdorf und Volkersdorf

Gemeinde Thiendorf

Gemarkung Würschnitz

28.4.2022

SCHLESWIG- HOLSTEIN

Kreis Ditmarschen

Die Überwachungszone umfasst die Gemeinden Barlt, Gudendorf, Windbergen, Frestedt, Großenrade, Brickeln, Quickborn, St. Michaelisdonn, Volsemenhusen, Trennewurth, Helse, Marne, Diekhusen-Fahrstedt, Schmedeswurth, Ramhusen, Dingen, Kuden, Buchholz, Burg, Brunsbüttel, Averlak, Eddelak und Neufeld.

Kreis Steinburg