ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 102

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
30. maaliskuu 2022


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/501, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2022, tehoaineen Beauveria bassiana kanta 203 hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/502, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1321/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse savuaromien primaarituotteen Scansmoke PB 1110 luvanhaltijan nimestä ( 1 )

6

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/503, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU:n digitaalisen koronatodistuksen muodossa annettujen rokotustodistusten hyväksyntäaikaa koskevasta poikkeuksesta alaikäisten osalta ( 1 )

8

 

*

Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2022/504, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2022, unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä annetun asetuksen (EU) 2016/445 muuttamisesta (EKP/2016/4) (EKP/2022/14)

11

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/505, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2022, komission asetuksen (EY) N:o 88/97 nojalla Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tiettyihin polkupyörän osiin sovellettavaa laajennettua polkumyyntitullia koskevista vapautuksista (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 1693)

16

 

*

Komission päätös (EU) 2022/506, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2022, Euroopan unionin ja Monacon ruhtinaskunnan välisen valuuttasopimuksen liitteen A muuttamisesta

24

 

*

Komission päätös (EU) 2022/507, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2022, Irlannin osallistumisen vahvistamisesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2021/1147

33

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2022/508, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2022, siitä, miten kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää unionin oikeuden sallimia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin, annettujen Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2017/697 muuttamisesta (EKP/2017/9) (EKP/2022/12)

34

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

30.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/501,

annettu 25 päivänä maaliskuuta 2022,

tehoaineen Beauveria bassiana kanta 203 hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

GlenBiotech toimitti 10 päivänä maaliskuuta 2017 esittelevälle jäsenvaltiolle, Alankomaille, asetuksen (EY) N:o 1107/2009 7 artiklan 1 kohdan nojalla hakemuksen tehoaineen Beauveria bassiana kanta 203 hyväksymiseksi.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti esittelevä jäsenvaltio ilmoitti 20 päivänä heinäkuuta 2017 hakijalle, muille jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, että hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi.

(3)

Tämän tehoaineen vaikutukset ihmisten ja eläinten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu asetuksen (EY) N:o 1107/2009 11 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla hakijan ehdottaman käyttötarkoituksen osalta. Esittelevä jäsenvaltio toimitti 5 päivänä kesäkuuta 2019 arviointikertomuksen luonnoksen komissiolle ja kopion siitä elintarviketurvallisuusviranomaiselle; siinä todettiin, että kyseisen tehoaineen voidaan olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti asetuksen (EY) N:o 1107/2009 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti esittelevältä jäsenvaltiolta saadun arviointikertomuksen luonnoksen hakijalle ja muille jäsenvaltioille ja järjesti siitä julkisen kuulemisen.

(5)

Se pyysi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti hakijaa toimittamaan lisätietoja jäsenvaltioille, komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Esittelevä jäsenvaltio arvioi lisätiedot ja toimitti arviointinsa elintarviketurvallisuusviranomaiselle päivitetyn arviointikertomuksen luonnoksen muodossa heinäkuussa 2020.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti 6 päivänä lokakuuta 2020 hakijalle, jäsenvaltioille ja komissiolle päätelmänsä (2) siitä, voidaanko tehoaineen Beauveria bassiana kanta 203 olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit. Elintarviketurvallisuusviranomainen asetti päätelmänsä julkisesti saataville.

(7)

Komissio esitteli 22 päivänä lokakuuta 2021 pysyvälle kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitealle tarkastelukertomuksen ja tätä asetusta koskevan luonnoksen tehoaineen Beauveria bassiana kanta 203 hyväksymisestä.

(8)

Hakijalle annettiin mahdollisuus esittää huomautuksensa tarkastelukertomuksesta.

(9)

Komissio katsoo esittelevän jäsenvaltion arviointikertomusluonnoksen, elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmien ja hakijan huomautusten perusteella, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit täyttyvät vähintään yhden tehoainetta Beauveria bassiana kanta 203 sisältävän kasvinsuojeluaineen edustavan, tutkitun ja tarkastelukertomuksessa esitetyn käyttötarkoituksen osalta. Näin ollen on aiheellista hyväksyä Beauveria bassiana kanta 203.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan sekä 6 artiklan b, c ja e alakohdan mukaisesti ja nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella on kuitenkin tarpeen sisällyttää asetukseen tiettyjä edellytyksiä ja rajoituksia, joita ovat huolta aiheuttavan aineenvaihduntatuotteen, beauverisiinin, enimmäispitoisuus kasvinsuojeluaineissa sekä käytön rajoittaminen koristepalmuihin.

(11)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (3) liitettä olisi muutettava.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksyminen

Hyväksytään liitteessä I esitetty tehoaine Beauveria bassiana kanta 203 kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä maaliskuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Conclusion on the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Beauveria bassiana strain 203. EFSA Journal 2020;18(11):6295. Doi: 10.2903/j.efsa.2020.6295.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).


LIITE I

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

Beauveria bassiana kanta 203

Viitenumero Centraal Bureau voor Schimmelcultures -keskuksessa (Alankomaiden kuninkaallisen tiedeakatemian tutkimuslaitos, Utrecht, Alankomaat): CBS 121097

Ei sovelleta

Beauverisiinin enimmäismäärä: 80 μg/kg formuloidussa tuotteessa.

19. huhtikuuta 2022

18. huhtikuuta 2032

Lupa myönnetään ainoastaan koristepalmuissa käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon tehoainetta Beauveria bassiana kanta 203 koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin:

a)

aineenvaihduntatuotteen beauverisiini enimmäismäärä kasvinsuojeluaineessa;

b)

käyttäjien ja työntekijöiden suojelu, kun otetaan huomioon, että Beauveria bassiana -laji saattaa kannasta riippumatta aiheuttaa ihmiselle allergiaa niin ihon kuin hengitysteiden kautta tapahtuvan altistumisen vuoksi, minkä vuoksi käyttöedellytyksiin on kuuluttava asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö.

Tuottajan on valvottava tarkasti ympäristöolosuhteiden säilymistä ja laadunvalvonta-analyysia tuotantoprosessin aikana, jotta varmistetaan valmisteluasiakirjassa SANCO/12116/2012 (2) tarkoitettujen mikrobiologista saastumista koskevien raja-arvojen täyttyminen.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.


LIITE II

Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevaan B osaan kohta seuraavasti:

”151

Beauveria bassiana kanta 203

Viitenumero Centraal Bureau voor Schimmelcultures -keskuksessa (Alankomaiden kuninkaallisen tiedeakatemian tutkimuslaitos, Utrecht, Alankomaat): CBS 121097

Ei sovelleta

Beauverisiinin enimmäismäärä: 80 μg/kg formuloidussa tuotteessa.

19. huhtikuuta 2022

18. huhtikuuta 2032

Lupa myönnetään ainoastaan koristepalmuissa käyttöä varten.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon tehoainetta Beauveria bassiana kanta 203 koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin:

a)

aineenvaihduntatuotteen beauverisiini enimmäismäärä kasvinsuojeluaineessa;

b)

käyttäjien ja työntekijöiden suojelu, kun otetaan huomioon, että Beauveria bassiana -laji saattaa kannasta riippumatta aiheuttaa ihmiselle allergiaa niin ihon kuin hengitysteiden kautta tapahtuvan altistumisen vuoksi, minkä vuoksi käyttöedellytyksiin on kuuluttava asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö.

Tuottajan on valvottava tarkasti ympäristöolosuhteiden säilymistä ja laadunvalvonta-analyysia tuotantoprosessin aikana, jotta varmistetaan valmisteluasiakirjassa SANCO/12116/2012 (*1) tarkoitettujen mikrobiologista saastumista koskevien raja-arvojen täyttyminen.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.


(*1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.”


30.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/502,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2022,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1321/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse savuaromien primaarituotteen ”Scansmoke PB 1110” luvanhaltijan nimestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa käytettävistä tai käytettäviksi tarkoitetuista savuaromeista 10 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2065/2003 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Azelis Denmark A/S, jäljempänä ’hakija’, toimitti 1 päivänä lokakuuta 2021 asetuksen (EY) N:o 2065/2003 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti hakemuksen, jossa se pyysi komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1321/2013 (2) vahvistetun aromin primaarituotteen ”Scansmoke PB 1110” luvanhaltijan nimen muuttamista.

(2)

Hakija ilmoitti hakemuksessa, että savuaromin primaarituotteen ”Scansmoke PB 1110” lupa oli siirrettävä yritykselle proFagus GmbH. Ilmoituksensa tueksi kantaja esitti siirtosopimuksen, jonka se oli tehnyt proFagus GmbH:n kanssa savuaromin primaarituotteesta ”Scansmoke PB 1110”.

(3)

Ehdotettu luvanhaltijan muutos on luonteeltaan täysin hallinnollinen eikä näin ollen edellytä kyseessä olevien tuotteiden uutta arviointia.

(4)

Tämän vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1321/2013 olisi muutettava.

(5)

Sujuvan siirtymän varmistamiseksi on aiheellista säätää, että savuaromin primaarituotetta ”Scansmoke PB 1110” sekä siitä saatuja savuaromeja ja niitä sisältäviä elintarvikkeita, jotka ovat ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden sääntöjen mukaisia, voidaan edelleen saattaa markkinoille ja käyttää, kunnes varastot loppuvat.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1321/2013 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1321/2013 liitteessä olevassa taulukossa oleva savuaromin primaarituotetta ”Scansmoke PB 1110” koskeva kohta seuraavasti:

1)

korvataan kolmannella rivillä ”Luvanhaltijan nimi” ilmaisu ”Azelis Denmark A/S” ilmaisulla ”proFagus GmbH”;

2)

korvataan neljännellä rivillä ”Luvanhaltijan osoite” ilmaisu ”Lundtoftegaardsvej 95, 2800 Lyngby, TANSKA” ilmaisulla ”Uslarer Str. 30, 37194 Bodenfelde, SAKSA”.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Sallitaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1321/2013 liitteessä esitetyn savuaromin primaarituotteen ”Scansmoke PB 1110” sekä siitä saatujen savuaromien ja elintarvikkeiden, jotka sisältävät savuaromin primaarituotetta tai siitä saatuja savuaromeja, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 19 päivää huhtikuuta 2022 ennen 19 päivää huhtikuuta 2022 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 309, 26.11.2003, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1321/2013, annettu 10 päivänä joulukuuta 2013, sellaisenaan elintarvikkeissa tai niiden pinnalla ja/tai savuaromien valmistuksessa käytettäviä sallittuja savuaromien primaarituotteita koskevan unionin luettelon laatimisesta (EUVL L 333, 12.12.2013, s. 54).


30.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/8


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/503,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2022,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU:n digitaalisen koronatodistuksen muodossa annettujen rokotustodistusten hyväksyntäaikaa koskevasta poikkeuksesta alaikäisten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi helpottamaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta covid-19-pandemian aikana 14 päivänä kesäkuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistetaan kehys covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi, jotta todistusten haltijoiden olisi helpompi käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen covid-19-pandemian aikana. Sillä myös osaltaan helpotetaan SARS-CoV-2:n leviämisen rajoittamiseksi unionin oikeuden vaatimuksia noudattaen käyttöön otettujen vapaata liikkuvuutta koskevien jäsenvaltioiden rajoitusten vähittäistä purkamista koordinoidulla tavalla.

(2)

Komissio antoi 21 päivänä joulukuuta 2021 delegoidun asetuksen (EU) 2021/2288 (2), jolla muutetaan asetusta (EU) 2021/953, jossa vahvistetaan matkustamista varten 270 päivän vakiohyväksyntäaika rokotustodistuksille, joista käy ilmi perusrokotussarjan loppuun saattaminen. Delegoidussa asetuksessa todetaan, että koordinoidun lähestymistavan varmistamiseksi jäsenvaltioiden ei pidä hyväksyä rokotustodistuksia, jos niistä käy ilmi perusrokotussarjan loppuun saattaminen ja jos niissä mainitun annoksen antamisesta on kulunut yli 270 päivää. Samaan aikaan jäsenvaltioiden ei tule säätää matkustusta koskevasta hyväksyntäajasta, joka on lyhempi kuin 270 päivää.

(3)

Delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/2288 vahvistettuja 270 päivän vakiohyväksyntäaikaa koskevia sääntöjä on tarpeen mukauttaa alle 18-vuotiaiden rokotustodistusten osalta. Tämä perustuu kyseisen delegoidun asetuksen johdanto-osan 15 kappaleessa mainittuun hyväksyntäaikaa koskevan lähestymistavan uudelleenarviointiin.

(4)

Euroopan lääkevirasto, jäljempänä ’EMA’, ilmoitti 24 päivänä helmikuuta 2022, että sen ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea oli suositellut, että covid-19-rokote Comirnatyn tehosteannos voidaan tarvittaessa antaa vähintään 12-vuotiaille nuorille (3). Komitea katsoi, että saatavilla oleva näyttö oli riittävä, jotta voitiin päätellä, että nuorten immuunivaste tehosteannokseen olisi vähintään yhtä suuri kuin aikuisilla. Saatavilla olevien tietojen perusteella ei havaittu uusia huolenaiheita turvallisuuden suhteen. Komissio hyväksyi 28 päivänä helmikuuta 2022 täytäntöönpanopäätöksen (4) Comirnatylle myönnetyn ehdollisen myyntiluvan muuttamisesta.

(5)

EMAn lausunto tukee kansallisia rokotuskampanjoita niissä jäsenvaltioissa, jotka päättävät tarjota nuorille tehosterokotuksia. Samaan aikaan, kuten EMA toteaa, päätettäessä siitä, tarjotaanko tähän ikäryhmään kuuluville tehosterokotuksia ja milloin niitä tarjottaisiin, on otettava huomioon sellaiset tekijät kuin taudin leviäminen ja todennäköinen vakavuus nuorilla, erityisesti omikronmuunnoksen osalta, haittavaikutusten, varsinkin erittäin harvinaisen mutta vakavan sydänlihastulehduksen, tunnettu riski sekä muut suojatoimenpiteet ja rajoitukset. Kunkin jäsenvaltion rokotuskampanjaa ohjaavien asiantuntijoiden tehtävänä on näin ollen antaa neuvoja siitä, mikä olisi heidän maansa kannalta paras mahdollinen päätös ja aikataulu.

(6)

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus, jäljempänä ’ECDC’, toteaa 8 päivänä helmikuuta 2022 antamassaan teknisessä raportissa ”COVID-19 vaccine effectiveness in adolescents aged 12–17 years and interim public health considerations for administration of a booster dose” (5), että saatavilla olevat tutkimukset, joissa tarkastellaan covid-19-rokotteiden perusrokotussarjan tehokkuutta tartuntaa, oireellista tautia ja huolestuttavan delta-muunnoksen aiheuttamaa vakavaa tautia vastaan, osoittivat, että rokotteet antavat nuorille erittäin korkean suojatason. ECDC:n mukaan saatavilla oli vain vähän näyttöä nuorten immuniteetin heikkenemisestä rokottamisen jälkeen. Saatavilla olevat tiedot viittaavat siihen, että rokotteiden teho oireilevaa tartuntaa vastaan hiipuu 5–6 kuukauden kuluttua perusrokotussarjan loppuun saattamisesta. Tuolloin ei kuitenkaan ollut näyttöä siitä, että immuniteetti vakavaa tautia vastaan olisi heikentynyt. ECDC:n matemaattinen malli viittasi siihen, että tehosteannosten antaminen nuorille ei todennäköisesti vaikuta merkittävästi SARS-CoV-2:n leviämiseen väestötasolla.

(7)

Kun komissio kuuli Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1082/2013/EU (6) 17 artiklalla perustetussa terveysturvakomiteassa istuvia jäsenvaltioiden asiantuntijoita, monet heistä olivat sitä mieltä, että vaikka jotkin jäsenvaltiot voisivat EMAn esittämien erilaisten näkökohtien perusteella päättää tarjota tehosterokotuksia alaikäisille, on aiheellista poiketa delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/2288 vahvistetusta vakiohyväksyntäajasta alaikäisten osalta. Kaikki jäsenvaltiot eivät nykyisin tarjoa tehosterokotuksia alle 18-vuotiaille.

(8)

Näin ollen vakiohyväksyntäaika olisi rajattava koskemaan 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä.

(9)

Delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/2288 vahvistetun vakiohyväksyntäajan tavoin alle 18-vuotiaita koskeva poikkeus olisi pantava täytäntöön todentamisen tasolla muun muassa mukauttamalla mobiilisovelluksia, joita käytetään EU:n digitaalisten koronatodistusten todentamiseen. Koska rokotustodistuksissa mainitaan haltijan syntymäaika, todentamiseen käytetyillä mobiilisovelluksilla voidaan määrittää, sovelletaanko vakiohyväksyntäaikaa vai ei. Tässä yhteydessä poikkeusta olisi sovellettava henkilöihin, jotka ovat alle 18-vuotiaita todistuksen todentamispäivänä.

(10)

Komission olisi seurattava ja arvioitava säännöllisesti hyväksyntäaikaa koskevaa lähestymistapaa sen arvioimiseksi, tarvitaanko uuden tieteellisen näytön perusteella mukautuksia, mukaan lukien suhteessa tehosteannoksen antamisen ilmaisevien todistusten hyväksyntäaikaan.

(11)

Sen vuoksi asetusta (EU) 2021/953 olisi muutettava.

(12)

Tehosteannosten antamisesta vähintään 12-vuotiaille nuorille saadun uuden tieteellisen näytön perusteella ja ottaen huomioon erityisesti sellaiset tekijät kuin taudin leviäminen ja todennäköinen vakavuus nuorilla ja haittavaikutusten tunnettu riski sekä covid-19-rokotteiden perusrokotussarjan teho tässä ikäryhmässä kyseessä on erittäin kiireellinen tapaus, jossa on tarpeen käyttää asetuksen (EU) 2021/953 13 artiklassa säädettyä menettelyä. Välittömien toimien lykkääminen lisäisi myös riskiä, että alaikäisten rokotustodistuksia ei tästä kehityksestä huolimatta enää hyväksytä. Sen vuoksi on sovellettava asetuksen (EU) 2021/953 13 artiklassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

(13)

Tämä asetus ei rajoita kansallisia rokotuskampanjoita koskevia jäsenvaltioiden päätöksiä.

(14)

Jotta tämän asetuksen tekniseen täytäntöönpanoon jäisi riittävästi aikaa, jäsenvaltioiden olisi saatava soveltaa 6 päivään huhtikuuta 2022 saakka delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/2288 vahvistettua vakiohyväksyntäaikaa myös alle 18-vuotiaiden henkilöiden todistuksiin.

(15)

Covid-19-pandemiaan liittyvän tilanteen kiireellisyyden vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) 2021/953 liitteessä olevan 1 kohdan h alakohta seuraavasti:

”h)

rokotuspäivä, josta käy ilmi viimeksi saadun annoksen antopäivä (vähintään 18-vuotiaiden henkilöiden todistukset, joista käy ilmi perusrokotussarjan loppuun saattaminen, hyväksytään ainoastaan, jos sarjan viimeisen annoksen antamisesta on kulunut enintään 270 päivää);”.

2 artikla

Jäsenvaltiot voivat soveltaa 6 päivään huhtikuuta 2022 asetuksen (EU) 2021/953, sellaisena kuin se on muutettuna delegoidulla asetuksella (EU) 2021/2288, liitteessä olevaa 1 kohdan h alakohtaa myös alle 18-vuotiaiden henkilöiden todistuksiin.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2288, annettu 21 päivänä joulukuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten EU:n digitaalisen koronatodistuksen muodossa annettujen rokotustodistusten hyväksyntäajasta, joista käy ilmi perusrokotussarjan loppuun saattaminen (EUVL L 458, 22.12.2021, s. 459).

(3)  https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-12-years-age

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 28 päivänä helmikuuta 2022, ihmisille tarkoitetulle lääkkeelle ”Comirnaty – totsinameraani, COVID-19 mRNA-rokote (nukleosidimuokattu)” päätöksellä C(2020) 9598 (final) myönnetyn ehdollisen myyntiluvan muuttamisesta (C(2022) 1351 final).

(5)  https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-considerations-for-booster-doses-in-adolescents-Feb%202022.pdf

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta (EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1).


30.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/11


EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2022/504,

annettu 25 päivänä maaliskuuta 2022,

unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä annetun asetuksen (EU) 2016/445 muuttamisesta (EKP/2016/4) (EKP/2022/14)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan, 6 artiklan ja 9 artiklan 1 ja 2 kohdan,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (2) ja erityisesti sen 400 artiklan 2 kohdan, 415 artiklan 3 kohdan, 420 artiklan 2 kohdan, 428 p artiklan 10 kohdan, 428 q artiklan 2 kohdan, 428 aq artiklan 10 kohdan, 428 ar artiklan 2 kohdan, 467 artiklan 3 kohdan, 468 artiklan 3 kohdan ja 471 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta 10 päivänä lokakuuta 2014 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 (3) ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan, 23 artiklan 2 kohdan ja 24 artiklan 4 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) 2016/445 (EKP/2016/4) (4) antamisen jälkeen annetulla lainsäädännöllä on lisätty tiettyjä uusia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa unionin lainsäädäntöön ja myös muutettu tai poistettu tiettyjä unionin lainsäädäntöön sisältyviä vaihtoehtoja ja harkintavaltaa, joita Euroopan keskuspankki (EKP) on käyttänyt asetuksessa (EU) 2016/445 (EKP/2016/4). Näin ollen asetusta (EU) 2016/445 (EKP/2016/4) on tarpeen muuttaa näiden muutosten huomioon ottamiseksi.

(2)

Lisäksi asetuksen (EU) 2016/445 (EKP/2016/4) 9 artiklan 3 kohdan nojalla ryhmän sisäiset vastuut on vapautettu asianomaisista suurten asiakasriskien rajoista edellyttäen, että luottolaitokset täyttävät tietyt kriteerit. Asetuksen (EU) 2016/445 (EKP/2016/4) hyväksymisen jälkeen EKP on kasvavassa määrin ollut huolissaan vakavaraisuuteen liittyvistä seikoista, jotka koskevat luottolaitosten kirjauskäytäntöjä kolmansiin maihin sijoittautuneiden yhteisöjen osalta. Asetuksen (EU) 2016/445 (EKP/2016/4) 9 artiklan 3 kohdan soveltamisala olisi sen vuoksi rajattava koskemaan unioniin sijoittautuneiden yhteisöjen ryhmänsisäisiä vastuita.

(3)

Asetuksen (EU) 2016/445 (EKP/2016/4) 9 artiklan 3 ja 4 kohtaa olisi muutettava siten, että tällä hetkellä käytettävissä olevan täysimääräisen vapautuksen lisäksi luottolaitoksilla, jotka noudattavat asianomaisten vastuiden arvoa koskevaa määrällistä rajoitusta ja siten sovellettavia kriteerejä, olisi mahdollisuus hyödyntää osittaista vapautusta.

(4)

EKP katsoo, että kaupan rahoitukseen liittyvien taseen ulkopuolisten tuotteiden osalta on tarpeen lisätä ulosvirtausasteiden määrittämiseen liittyvää joustavuutta komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 (5) 23 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa. Sen vuoksi olisi poistettava asetuksen (EU) 2016/445 (EKP/2016/4) 11 artiklassa oleva standardisoitua viiden prosentin ulosvirtausastetta koskeva sääntely. EKP:n olisi sen sijaan määritettävä, delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 23 artiklan soveltamisalaan kuuluvia muita tuotteita ja palveluja vastaavasti, kaupan rahoitukseen liittyvien taseen ulkopuolisten tuotteiden ulosvirtausasteet joko hyväksymällä asianomaisen luottolaitoksen soveltamat ulosvirtausasteet tai asettamalla korkeampi, enintään viiden prosentin suuruinen ulosvirtausaste.

(5)

Jotta tuettaisiin tavoitetta soveltaa vakavaraisuusvaatimuksia johdonmukaisesti luottolaitoksiin, olisi vahvistettava yleiset menettelytavat jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevien keskeisten osakeindeksien yksilöintiä varten delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdan soveltamiseksi.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 kuudennen osan IV osastossa säädetyn pysyvän varainhankinnan vaatimuksen käyttöönoton johdosta toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet käyttää useita pysyvän varainhankinnan vaatimukseen liittyviä uusia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa. Näin ollen asetukseen (EU) 2016/445 (EKP/2016/4) olisi tehtävä vastaavat päivitykset.

(7)

Jotta tuettaisiin luottolaitosten yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, vaihtoehtoja ja harkintavaltaa, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 575/2013 kuudennen osan IV osaston 5 luvussa kuvattua pysyvän varainhankinnan vaatimuksen soveltamista pienissä ja rakenteeltaan yksinkertaisissa laitoksissa, olisi käytettävä samalla tavalla kuin vastaavia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa, jotka koskevat pysyvän varainhankinnan vaatimuksen soveltamista muissa luottolaitoksissa, kuten asetuksen (EU) N:o 575/2013 kuudennen osan IV osaston 1–4 luvussa säädetään.

(8)

Tietyt tekijät ovat haitanneet asetuksen (EU) 2016/445 (EKP/2016/4) 13 artiklassa tarkoitetun harkintavallan soveltamista käytännössä. Kyseisen säännöksen mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa laitoksille luvan soveltaa kolmen prosentin ulosvirtausastetta talletusten vakuusjärjestelmän kattamiin stabiileihin vähittäistalletuksiin edellyttäen, että komissio on antanut delegoidun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 24 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti ennakkohyväksyntänsä. Lisänäyttö ja -analyysi ovat tarpeen, jotta voidaan osoittaa, että delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 24 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut talletusten vakuusjärjestelmän kattamien stabiilien vähittäistalletusten run-off-asteet olisivat alle kolme prosenttia minkä tahansa stressikauden aikana delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 5 artiklassa tarkoitettujen skenaarioiden mukaisesti. Kun tällaista näyttöä ja analyysiä ei ole käytettävissä, yleiset toimintaperiaatteet, joiden mukaan sallitaan kolmen prosentin ulosvirtausasteen soveltaminen, olisi poistettava asetuksesta (EU) 2016/445 (EKP/2016/4).

(9)

EKP on järjestänyt asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti avoimen julkisen kuulemisen tästä asetuksesta.

(10)

EKP:n valvontaelin on tehnyt asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 7 kohdan mukaisesti päätöksen tämän asetuksen antamista koskevan ehdotuksen hyväksymisestä.

(11)

Näin ollen asetus (EU) 2016/445 (EKP/2016/4) olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan asetus (EU) 2016/445 (EKP/2016/4) seuraavasti:

1.

poistetaan 5 artikla;

2.

korvataan 9 artiklan 3–5 kohta seuraavasti:

”3.   Asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 2 kohdan c alakohdassa luetellut luottolaitosten vastuut siinä mainituille yrityksille, siltä osin kuin kyseiset yritykset ovat unioniin sijoittautuneita, vapautetaan mainitun asetuksen 395 artiklan 1 kohdan soveltamisesta edellyttäen, että saman asetuksen 400 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset, joita täsmennetään tämän asetuksen liitteessä I, täyttyvät ja sikäli kuin kyseiset yritykset ovat saman konsolidoidun valvonnan piirissä asetuksen (EU) N:o 575/2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY (*1) tai vastaavan kolmannessa maassa voimassa olevan sääntelyn mukaisesti tämän asetuksen liitteessä I täsmennetyllä tavalla.

4.   Asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 2 kohdan d alakohdassa luetellut vastuut vapautetaan mainitun asetuksen 395 artiklan 1 kohdan soveltamisesta edellyttäen, että saman asetuksen 400 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset, joita täsmennetään tämän asetuksen liitteessä II, täyttyvät.

5.   Asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 2 kohdan e–l alakohdassa luetellut vastuut vapautetaan kokonaan, tai artiklan 400 artiklan 2 kohdan i alakohdan tapauksessa korkeimpaan sallittuun määrään, mainitun asetuksen 395 artiklan 1 kohdan soveltamisesta edellyttäen, että saman asetuksen 400 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

(*1)  Finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta sekä neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 79/267/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY, 93/6/ETY ja 93/22/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 98/78/EY ja 2000/12/EY muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/87/EY (EUVL L 35, 11.2.2003, s. 1).”;"

3.

lisätään IV lukuun otsikon ”Maksuvalmius” jälkeen otsikko seuraavasti:

I jakso

Maksuvalmiusvaatimus”;

4.

poistetaan 10 ja 11 artikla;

5.

lisätään 11 a artikla seuraavasti:

”11 a artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohta: jäsenvaltion tai kolmannen maan keskeisten osakeindeksien yksilöinti

Seuraavia indeksejä pidetään keskeisinä osakeindekseinä määritettäessä, mitkä osakkeet voidaan lukea tason 2B varoihin delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti:

a)

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1646 (*2) liitteessä I luetellut indeksit;

b)

jäsenvaltion tai kolmannen maan keskeinen osakeindeksi, joka ei sisälly a alakohtaan mutta jonka asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tai kolmannen maan viranomainen on määrittänyt sellaiseksi tämän alakohdan soveltamista varten;

c)

muu kuin a tai b alakohdassa mainittu merkittävä osakeindeksi, joka koostuu kyseisellä lainkäyttöalueella sijaitsevista johtavista yhtiöistä.

(*2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1646, annettu 13 päivänä syyskuuta 2016, pääindeksejä ja virallisesti hyväksyttyjä pörssejä koskevista, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 245, 14.9.2016, s. 5).”;"

6.

Lisätään IV lukuun 12 artiklan jälkeen II jakso seuraavasti:

II jakso

Pysyvän varainhankinnan vaatimus (NSFR)

12 a artikla

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 428 p artiklan 10 kohta: Vaaditun pysyvän rahoituksen kertoimet taseen ulkopuolisiin eriin liittyville vastuille

Jollei EKP määritä erilaisia vaaditun pysyvän rahoituksen kertoimia, asetuksen (EU) N:o 575/2013 428 p artiklan 10 kohdan soveltamisalaan kuuluvien, taseen ulkopuolisiin eriin liittyvien vastuiden osalta laitosten on sovellettava muihin kuin asetuksen (EU) N:o 575/2013 kuudennen osan IV osaston 4 luvussa mainittuihin taseen ulkopuolisiin vastuisiin pysyvän rahoituksen kertoimia, jotka vastaavat ulosvirtausasteita, joita ne soveltavat maksuvalmiusvaatimuksen osalta asetuksen (EU) 2015/61 23 artiklassa tarkoitettuihin vastaaviin tuotteisiin ja palveluihin.

12 b artikla

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 428 q artiklan 2 kohta: Eroteltujen varojen sidonnaisuuden keston määrittäminen

Jos varat on eroteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (*3) 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja laitokset eivät voi vapaasti luovuttaa tällaisia varoja, laitosten on katsottava, että kyseisiä varoja koskevan sidonnaisuuden kesto määräytyy sen ajan perusteella, joka vastaa laitoksen sellaisille asiakkaille olevien velkojen laina-aikaa, joihin kyseinen erotteluvaatimus liittyy.

12 c artikla

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 428 aq artiklan 10 kohta: Vaaditun pysyvän rahoituksen kertoimet taseen ulkopuolisiin eriin liittyville vastuille

Laitosten, joille EKP on myöntänyt luvan soveltaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 kuudennen osan IV osaston 5 luvussa tarkoitettua yksinkertaistettua pysyvän varainhankinnan vaatimusta, on noudatettava 12 a artiklassa säädettyä menetelmää.

12 d artikla

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 428 ar artiklan 2 kohta: Eroteltujen varojen sidonnaisuuden keston määrittäminen

Laitosten, joille EKP on myöntänyt luvan laskea pysyvän varainhankinnan vaatimus asetuksen (EU) N:o 575/2013 kuudennen osan IV osaston 5 luvussa tarkoitetulla tavalla, on noudatettava 12 b artiklassa säädettyä menetelmää.

(*3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).”;"

7.

poistetaan 13–16 artikla;

8.

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Loppusäännökset

Tämä asetus tulee voimaan viidentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Frankfurt am Mainissa 25 päivänä maaliskuuta 2022.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Christine LAGARDE


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.

(3)  EUVL L 11, 17.1.2015, s. 1.

(4)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2016/445, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2016, unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä (EKP/2016/4) (EUVL L 78, 24.3.2016, s. 60).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/61, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimusten osalta (EUVL L 11, 17.1.2015, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) 2016/445 (EKP/2016/4) liite I seuraavasti:

1.

Korvataan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

ryhmän sisäiset vastuut ovat perusteltavissa ryhmän rahoitusrakenteella ja strategialla;”

2.

Korvataan 3 kohdan c alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

ryhmän sisäiset vastuut ovat perusteltavissa ryhmän rahoitusrakenteella ja strategialla;”.


PÄÄTÖKSET

30.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/505,

annettu 23 päivänä maaliskuuta 2022,

komission asetuksen (EY) N:o 88/97 nojalla Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tiettyihin polkupyörän osiin sovellettavaa laajennettua polkumyyntitullia koskevista vapautuksista

(tiedoksiannettu numerolla C(2022) 1693)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tiettyihin polkupyörän osiin, ja laajennetun tullin kantamisesta asetuksen (EY) N:o 703/96 mukaisesti kirjatulta tällaiselta tuonnilta 10 päivänä tammikuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 71/97 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1379 muuttamisesta neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 käyttöön otetun Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuontiin sovellettavan polkumyyntitullin laajentamiseksi koskemaan myös Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuontia 20 päivänä tammikuuta 2020 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/45 (3),

ottaa huomioon luvasta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörien osien tuonnin vapauttamiseksi neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetusta ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta polkumyyntitullista 20 päivänä tammikuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 88/97 (4) ja erityisesti sen 4–7 artiklan,

on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien olennaisten polkupyörän osien tuontiin on sovellettu polkumyyntitullia, jäljempänä ’laajennettu tulli’, sen jälkeen, kun Kiinasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa sovellettavaa polkumyyntitullia laajennettiin asetuksella (EY) N:o 71/97.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 71/97 3 artiklassa komissio valtuutetaan hyväksymään tarvittavat toimenpiteet sellaisen olennaisten polkupyörän osien tuonnin vapauttamiseksi polkumyyntitullista, jonka ei katsota olevan tämän tullin kiertämistä.

(3)

Näistä täytäntöönpanotoimenpiteistä säädetään asetuksessa (EY) N:o 88/97, jäljempänä ’tullista vapauttamista koskeva asetus’, jolla perustetaan erityinen vapautusjärjestelmä.

(4)

Komissio on tältä pohjalta vapauttanut jotkin polkupyörien kokoonpanijat laajennetusta tullista, jäljempänä ’vapautetut osapuolet’.

(5)

Kuten tullista vapauttamista koskevan asetuksen 16 artiklan 2 kohdassa säädetään, komissio on julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä luetteloita vapautetuista osapuolista (5).

(6)

Tullista vapauttamista koskevaan asetukseen perustuvia vapautuksia koskeva tuorein komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/403 (6) hyväksyttiin 3 päivänä maaliskuuta 2022.

(7)

Tässä päätöksessä sovelletaan tullista vapauttamista koskevan asetuksen 1 artiklassa vahvistettuja määritelmiä.

1.   VAPAUTUSTA KOSKEVAT PYYNNÖT

(8)

Komissio vastaanotti 29 päivän elokuuta 2019 ja 1 päivän heinäkuuta 2021 välisenä aikana taulukoissa 1 ja 2 luetelluilta osapuolilta vapautusta koskevat pyynnöt tarvittavine tietoineen, joiden avulla voidaan määrittää pyyntöjen hyväksyttävyys tullista vapauttamista koskevan asetuksen 4 artiklan nojalla.

(9)

Vapautusta pyytäneille osapuolille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksia pyyntöjen hyväksyttävyyttä koskeviin komission päätelmiin.

(10)

Odotettaessa päätöstä osapuolten vapautusta koskevien pyyntöjen hyväksyttävyydestä laajennetun tullin maksaminen suspendoitiin tullista vapauttamista koskevan asetuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti siitä päivästä, jona komissio vastaanotti niiden pyynnöt, sellaisten olennaisten polkupyörän osien tuonnin osalta, jotka jäljempänä taulukoissa 1 ja 2 luetellut kyseiset osapuolet ilmoittavat vapaaseen liikkeeseen.

2.   LUPA VAPAUTTAMISEEN

(11)

Tutkimus taulukossa 1 mainitulta osapuolelta vastaanotetun pyynnön hyväksyttävyydestä on saatettu päätökseen.

Taulukko 1

Taric-lisäkoodi

Nimi

Osoite

C527

FIRMA ADAM Adam Ziętek

Muchy 56, 63–524 Czajków, Puola

(12)

Komissio vahvisti tutkimuksessaan, että Kiinasta peräisin olevien osien arvo oli alle 60 prosenttia taulukossa 1 mainitun osapuolen kokoamiin polkupyöriin käytettyjen osien kokonaisarvosta.

(13)

Näin ollen komissio katsoi, että yrityksen FIRMA ADAM Adam Ziętek kokoonpanotoiminta jäi asetuksen (EU) 2016/1036 13 artiklan 2 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle.

(14)

Tästä syystä ja tullista vapauttamista koskevan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti taulukossa 1 mainittu osapuoli täytti ehdot laajennetusta tullista vapauttamiseksi.

(15)

Tullista vapauttamista koskevan asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti vapautuksen olisi tultava voimaan päivästä, jona pyyntö vastaanotettiin. Tästä syystä vapautusta pyytäneen osapuolen laajennetusta tullista syntyneitä tullivelkoja olisi pidettävä mitättöminä samasta päivästä lähtien.

(16)

Asianomaiselle osapuolelle ilmoitettiin sen pyynnön hyväksyttävyyttä koskevista komission päätelmistä ja annettiin mahdollisuus esittää huomautuksensa.

(17)

Koska vapautusta sovelletaan vain taulukossa 1 nimenomaisesti mainittuun osapuoleen, tämän vapautuksen saaneen osapuolen olisi ilmoitettava komissiolle (7) viipymättä mahdollisista muutoksista sitä koskeviin tietoihin (esimerkiksi nimen, oikeudellisen muodon tai osoitteen muutoksesta tai uusien kokoonpanoyksikköjen perustamisesta).

(18)

Tietojen muuttuessa vapautetun osapuolen olisi toimitettava asiaankuuluvat tiedot, myös tiedot mahdollisista muutoksista kokoonpanoon liittyvässä toiminnassaan. Komissio päivittää tarpeen mukaan nämä tiedot.

3.   TULLIEN MAKSAMISEN SUSPENDOINTI TUTKIMUKSEN KOHTEENA OLEVIEN OSAPUOLTEN OSALTA

(19)

Taulukossa 2 lueteltujen osapuolten toimittamien pyyntöjen hyväksyttävyyden tutkiminen on vielä kesken. Odotettaessa päätöstä siitä, ovatko kyseisten osapuolten pyynnöt hyväksyttäviä, laajennetun tullin maksaminen on niiden osalta suspendoitu.

(20)

Koska suspendointia sovelletaan vain taulukossa 2 nimenomaisesti mainittuihin osapuoliin, näiden osapuolten olisi ilmoitettava komissiolle (8) viipymättä mahdollisista muutoksista niitä koskeviin tietoihin (esimerkiksi nimen, oikeudellisen muodon tai osoitteen muutoksesta tai uusien kokoonpanoyksikköjen perustamisesta).

(21)

Tietojen muuttuessa asianomaisen osapuolen olisi toimitettava kaikki asiaankuuluvat tiedot, myös tiedot mahdollisista muutoksista kokoonpanoon liittyvässä toiminnassaan. Komissio päivittää tarpeen mukaan tällaisia osapuolia koskevat tiedot.

Taulukko 2

Taric-lisäkoodi

Nimi

Osoite

C557

Berria Bike SL

Calle Blasco de Garay 19, 02600 Villarrobledo, Espanja

C559

Northtec sp. z.o.o.

ul. Dworcowa 15a, 43–502 Czechowice-Dziedzice, Puola

C560

Giant Gyártó Hungary Kft.

Jedlik Ányos utca 1, 3200 Gyöngyös, Unkari

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36 3750–870 Borralha/Águeda, Portugali

C609

Nextbike GmbH

Erich Zeigner Allee 69–73 04229 Leipzig, Saksa

C720

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 39, 88267 Vogt, Saksa

4.   TULLISTA VAPAUTETTUJEN TAI SUSPENDOITUJEN OSAPUOLTEN TIETOJEN PÄIVITYS

(22)

Taulukossa 3 luetellut tullista vapautetut tai suspendoidut osapuolet ilmoittivat komissiolle 31 päivän maaliskuuta 2021 ja 7 päivän toukokuuta 2021 välisenä aikana muutoksista niitä koskeviin tietoihin (nimet, oikeudelliset muodot ja/tai osoitteet). Tutkittuaan toimitetut tiedot komissio päätteli, että muutokset eivät vaikuta kokoonpanotoimintaan siltä osin kuin on kyse tullista vapauttamista koskevassa asetuksessa säädetyistä vapautuksen tai suspendoinnin edellytyksistä.

(23)

Kyseisten osapuolten laajennetusta tullista vapauttaminen tai suspendointi tullista vapauttamista koskevan asetuksen 5 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan nojalla säilyy ennallaan, mutta niitä koskevat tiedot olisi päivitettävä.

Taulukko 3

Taric-lisäkoodi

Aiemmat tiedot

Muutos

A168

EGC S.r.l.

Via Fontana 18,

45021 Milano, Italia

Tämän vapautetun osapuolen osoite on muutettu seuraavasti:

Corso Ventidue Marzo 32/1

20135 Milano (MI), Italia

8085

Oxyprod S.r.l.

Via G. Morone 4

20121 Milano (MI), Italia

Tämän vapautetun osapuolen nimi ja osoite on muutettu seuraavasti:

Decathlon Produzione Italia S.r.l.

Via Buonarroti 39

20145 Milano (MI), Italia

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios S.A.

Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1° Esq.,

3840–453 Vagos, Portugali

Tämän suspendoidun osapuolen oikeudellinen muoto ja osoite on muutettu seuraavasti:

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36

3750–870 Borralha/Águeda, Portugali

5.   VAPAUTTAMISTA KOSKEVAT PYYNNÖT, JOTKA EIVÄT OLE HYVÄKSYTTÄVISSÄ

(24)

Taulukossa 4 luetellut osapuolet esittivät vapautusta koskevia pyyntöjä, joita ei katsottu hyväksyttäviksi tullista vapauttamista koskevan asetuksen 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti, koska ne eivät täyttäneet 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä.

Taulukko 4

Nimi

Osoite

Bicicletas Mendiz SA.

Zuazobidea 22, (P.I. Jundiz) – 01015 Vitoria-Gasteiz, Espanja

MK Bicycles GmbH

Krugbäckerstrasse 16–56424 Mogendorf, Saksa

Smart Urban Mobility B.V.

Contactweg 26, 1014BH Amsterdam, Alankomaat

UW Werkmaatschappij B.V.

Postbus 9255, 3506GG Utrecht, Alankomaat

(25)

Taulukossa 4 mainituille osapuolille ilmoitettiin komission päätelmistä ja annettiin tilaisuus esittää niihin huomautuksia.

(26)

Yrityksiltä UW Werkmaatschappij B.V. ja Smart Urban Mobility B.V. ei saatu huomautuksia komission päätelmistä.

(27)

Yritysten Bicicletas Mendiz SA ja MK Bicycles GmbH huomautuksissa pyydettiin komissiota arvioimaan hylkäämistä uudelleen niiden toimittamien lisäasiakirjojen ja perustelujen pohjalta.

(28)

Arvioituaan asiakirjat ja perustelut asianmukaisesti komissio päätteli, että lisätiedot eivät tukeneet pyyntöä uudelleenarvioida aiemmin ilmoitettuja päätelmiä. Näin ollen päätös olla hyväksymättä vapauttamista koskevia pyyntöjä vahvistettiin.

(29)

Kyseisille osapuolille ilmoitettiin asiasta, ja niille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksia. Komission päätelmistä ei saatu lisähuomautuksia.

6.   OSAPUOLET, JOIDEN OSALTA VAPAUTUSTA KOSKEVA LUPA PERUUTETAAN

(30)

Komissiolle ilmoitettiin 25 päivän maaliskuuta 2021 ja 28 päivän lokakuuta 2021 välisenä aikana, että taulukossa 5 luetellut kaksi tullista vapautettua osapuolta ovat lopettaneet toimintansa.

(31)

Sachsenring Bike Manufaktur GmbH lopetti toimintansa 12 päivänä tammikuuta 2021 konkurssin seurauksena ja Cicli Cinzia srl lopetti toimintansa 27 päivänä tammikuuta 2021.

(32)

Tämän seurauksena komissio katsoi hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti, että yritykselle Sachsenring Bike Manufaktur GmbH annettu vapautusta koskeva lupa olisi peruutettava 12 päivästä tammikuuta 2021 alkaen ja yritykselle Cicli Cinzia srl annettu vapautusta koskeva lupa 27 päivästä tammikuuta 2021 alkaen.

(33)

Taulukossa 5 mainituille osapuolille ilmoitettiin komission päätelmistä ja annettiin tilaisuus esittää niihin huomautuksia.

(34)

Yritykseltä Sachsenring Bike Manufaktur GmbH ei saatu huomautuksia komission päätelmistä.

(35)

Yrityksen Cicli Cinzia srl huomautuksessa pyydettiin komissiota harkitsemaan uudelleen vapautusta koskevan luvan peruuttamista.

(36)

Arvioituaan pyynnön asianmukaisesti komissio päätteli, että asiassa ei esitetty uutta tietoa, jonka perusteella aiemmin ilmoitettuja päätelmiä olisi arvioitava uudelleen. Näin ollen vapautusta koskevan luvan peruuttaminen vahvistettiin ja osapuolelle ilmoitettiin asiasta,

Taulukko 5

Taric-lisäkoodi

Nimi

Osoite

8009

Sachsenring Bike Manufaktur GmbH

Kyselhäuser Strasse 23

06526 Sangerhausen, Saksa

8066

Cicli Cinzia srl

Via Lombardia 48, Osteria Grande

40060 Castel San Pietro Terme, Italia

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vapautetaan tässä artiklassa olevassa taulukossa mainittu osapuoli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 (9) käyttöön otetusta ja tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörän osien tuontiin asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta lopullisesta polkumyyntitullista.

Asetuksen (EY) N:o 88/97 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti vapautus tulee voimaan osapuolen pyynnön vastaanottopäivästä lähtien. Kyseinen päivämäärä ilmoitetaan taulukon sarakkeessa ”Voimaantulopäivä”.

Vapautusta sovelletaan ainoastaan tässä artiklassa olevassa taulukossa nimenomaisesti mainittuun osapuoleen.

Vapautetun osapuolen on ilmoitettava komissiolle viipymättä kaikista nimen ja osoitteen muutoksista ja toimitettava kaikki asiaankuuluvat tiedot etenkin mahdollisista muutoksista osapuolen kokoonpanoon liittyvässä toiminnassa vapautuksen myöntämistä koskevien edellytysten osalta.

Tullista vapautettu osapuoli

Taric-lisäkoodi

Nimi

Osoite

Voimaantulopäivä

C527

FIRMA ADAM Adam Ziętek

Muchy 56

63–524 Czajków, Puola

29.8.2019

2 artikla

Tässä artiklassa olevassa taulukossa luetellut osapuolet ovat tutkimuksen kohteena asetuksen (EY) N:o 88/97 6 artiklan mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 88/97 5 artiklan mukaiset laajennetun polkumyyntitullin maksamisen suspendoinnit tulevat voimaan näiden osapuolten suspendointipyyntöjen vastaanottopäivistä lähtien. Nämä päivämäärät ilmoitetaan taulukon sarakkeessa ”Voimaantulopäivä”.

Kyseisiä maksujen suspendointeja sovelletaan ainoastaan tässä artiklassa olevassa taulukossa nimenomaisesti mainittuihin tutkimuksen kohteena oleviin osapuoliin.

Tutkimuksen kohteena olevien osapuolten on ilmoitettava komissiolle viipymättä sellaisista muutoksista niiden kokoonpanotoiminnassa, jotka liittyvät suspendoinnin ehtoihin, ja toimitettava komissiolle kaikki asiaan liittyvät tiedot todisteeksi. Näihin muutoksiin kuuluvat muun muassa muutokset osapuolten nimiin, toimintoihin, oikeudellisiin muotoihin ja osoitteisiin.

Tutkimuksen kohteena olevat osapuolet

Taric-lisäkoodi

Nimi

Osoite

Voimaantulopäivä

C557

Berria Bike SL

Calle Blasco de Garay 19,

02600 Villarrobledo, Espanja

27.7.2020

C559

Northtec sp. z.o.o.

ul. Dworcowa 15a,

43–502 Czechowice-Dziedzice, Puola

27.7.2020

C560

Giant Gyártó Hungary Kft.

Jedlik Ányos utca 1,

3200 Gyöngyös, Unkari

15.7.2020

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36

3750–870 Borralha/Águeda, Portugali

25.9.2020

C609

Nextbike GmbH

Erich Zeigner Allee 69–73

04229 Leipzig, Saksa

25.11.2020

C720

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 39,

88267 Vogt, Saksa

1.7.2021

3 artikla

Tässä artiklassa olevassa taulukossa lueteltuja vapautettuja tai suspendoituja osapuolia koskevat ajantasaistetut tiedot esitetään sarakkeessa ”Uudet tiedot”. Kyseiset ajantasaistukset tulevat voimaan sarakkeessa ”Voimaantulopäivä” ilmoitetuista päivämääristä alkaen.

Vastaavat Taric-lisäkoodit, jotka on aiemmin annettu kyseisille vapautetuille tai suspendoiduille osapuolille ja jotka esitetään taulukon sarakkeessa ”Taric-lisäkoodi”, säilyvät ennallaan.

Vapautetut/suspendoidut osapuolet, joiden tietoja päivitetään

Taric-lisäkoodi

Aiemmat tiedot

Uudet tiedot

Voimaantulopäivä

8085

Oxyprod S.r.l.

Via G. Morone 4

20121 Milano (MI), Italia

Decathlon Produzione Italia S.r.l.

Via Buonarroti 39

20145 Milano (MI), Italia

3.6.2015 nimenmuutoksen osalta;

20.4.2021 osoitteenmuutoksen osalta

A168

EGC S.r.l.

Via Fontana 18,

Milano 45021 (MI), Italia

EGC S.r.l.

Corso Ventidue Marzo 32/1

20135 Milano (MI), Italia

31.3.2021

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios S.A.

Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1° Esq.,

3840–453 Vagos, Portugali

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36

3750–870 Borralha/Águeda, Portugali

7.5.2021

4 artikla

Tässä artiklassa olevassa taulukossa mainittujen osapuolten esittämät vapautusta koskevat pyynnöt eivät ole hyväksyttäviä ja ne hylätään asetuksen (EY) N:o 88/97 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Kyseiset hylkäykset tulevat voimaan sarakkeessa ”Voimaantulopäivä” ilmoitetuista päivämääristä alkaen.

Osapuolet, joiden osalta vapautusta koskeva pyyntö hylätään

Nimi

Osoite

Voimaantulopäivä

Bicicletas Mendiz SA

Zuazobidea 22, (P.I. Jundiz) – 01015 Vitoria-Gasteiz, Espanja

5.5.2021

MK Bicycles GmbH

Krugbäckerstrasse 16–56424 Mogendorf, Saksa

14.6.2021

Smart Urban Mobility BV

Contactweg 26, 1014BH Amsterdam, Alankomaat

17.6.2021

UW Werkmaatschappij B.V.

Postbus 9255, 3506GG Utrecht, Alankomaat

12.11.2021

5 artikla

Peruutetaan lupa, joka koskee vapautusta laajennetun polkumyyntitullin maksamisesta, tässä artiklassa olevassa taulukossa mainittujen osapuolten osalta.

Peruutus tulee voimaan sarakkeessa ”Voimaantulopäivä” ilmoitetusta päivämäärästä alkaen.

Osapuolet, joiden osalta vapautusta koskeva lupa peruutetaan

Taric-lisäkoodi

Nimi

Osoite

Voimaantulopäivä

8009

Sachsenring Bike Manufaktur GmbH

Kyselhäuser Strasse 23,

06526 Sangerhausen, Saksa

12.1.2021

8066

Cicli Cinzia srl

Via Lombardia 48, Osteria Grande

40060 Castel San Pietro Terme, Italia

27.1.2021

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille sekä 1–5 artiklassa luetelluille osapuolille, ja se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2022.

Komission puolesta

Valdis DOMBROVSKIS

Johtava varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  EYVL L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  EUVL L 16, 21.1.2020, s. 7.

(4)  EYVL L 17, 21.1.1997, s. 17.

(5)  EYVL C 45, 13.2.1997, s. 3; EYVL C 112, 10.4.1997, s. 9; EYVL C 220, 19.7.1997, s. 6; EYVL L 193, 22.7.1997, s. 32; EYVL L 334, 5.12.1997, s. 37; EYVL C 378, 13.12.1997, s. 2; EYVL C 217, 11.7.1998, s. 9; EYVL C 37, 11.2.1999, s. 3; EYVL C 186, 2.7.1999, s. 6; EYVL C 216, 28.7.2000, s. 8; EYVL C 170, 14.6.2001, s. 5; EYVL C 103, 30.4.2002, s. 2; EUVL C 35, 14.2.2003, s. 3; EUVL C 43, 22.2.2003, s. 5; EUVL C 54, 2.3.2004, s. 2; EUVL L 343, 19.11.2004, s. 23; EUVL C 299, 4.12.2004, s. 4; EUVL L 17, 21.1.2006, s. 16; EUVL L 313, 14.11.2006, s. 5; EUVL L 81, 20.3.2008, s. 73; EUVL C 310, 5.12.2008, s. 19; EUVL L 19, 23.1.2009, s. 62; EUVL L 314, 1.12.2009, s. 106; EUVL L 136, 24.5.2011, s. 99; EUVL L 343, 23.12.2011, s. 86; EUVL L 119, 23.4.2014, s. 67; EUVL L 132, 29.5.2015, s. 32; EUVL L 331, 17.12.2015, s. 30; EUVL L 47, 24.2.2017, s. 13; EUVL L 79, 22.3.2018, s. 31; EUVL L 171, 26.6.2019, s. 117; EUVL L 138, 30.4.2020, s. 8; EUVL L 158, 20.5.2020, s. 7; EUVL L 325, 7.10.2020, s. 74; EUVL L 140, 23.4.2021, s. 1; EUVL L 83, 10.3.2022, s. 39.

(6)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/403, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2022, asetuksen (EY) N:o 88/97 nojalla Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tiettyihin polkupyörän osiin sovellettavaa laajennettua polkumyyntitullia koskevista vapautuksista (EUVL L 83, 10.3.2022, s. 39).

(7)  Osapuolta kehotetaan käyttämään seuraavaa sähköpostiosoitetta: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(8)  Osapuolia kehotetaan käyttämään seuraavaa sähköpostiosoitetta: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(9)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2474/93, annettu 8 päivänä syyskuuta 1993, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa yhteisöön ja väliaikaisen polkumyyntitullin lopullisesta kantamisesta (EYVL L 228, 9.9.1993, s. 1).


30.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/24


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2022/506,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2022,

Euroopan unionin ja Monacon ruhtinaskunnan välisen valuuttasopimuksen liitteen A muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon 29 päivänä marraskuuta 2011 tehdyn Euroopan unionin ja Monacon ruhtinaskunnan välisen valuuttasopimuksen (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja Monacon ruhtinaskunnan välisen valuuttasopimuksen, jäljempänä ’valuuttasopimus’, 11 artiklan 2 kohdassa Monacon ruhtinaskunnan edellytetään soveltavan säännöksiä, jotka Ranska antaa saattaakseen liitteessä A luetellut luottolaitosten toimintaa ja valvontaa sekä systeemiriskien ehkäisemistä maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä koskevat unionin säädökset osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(2)

Valuuttasopimuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissio päivittää liitteen A aina, kun kyseisiä säädöksiä muutetaan tai kun Euroopan unioni antaa uuden säädöksen.

(3)

Euroopan unioni on antanut uusia säädöksiä, ja liitteessä A jo mainittuihin teksteihin on tehty muutoksia.

(4)

Sen vuoksi valuuttasopimuksen liitettä A olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan Euroopan unionin ja Monacon ruhtinaskunnan välisen valuuttasopimuksen liite A tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL C 23, 28.1.2012, s. 13.


LIITE

”LIITE A

 

Luottolaitosten toimintaa ja valvontaa sekä systeemiriskien ehkäisemistä maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä koskevat säädökset

1

Luottolaitoksiin sovellettavien säännösten osalta:

Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä (EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1).

 

muutettu:

2

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/65/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, direktiivien 78/660/ETY, 83/349/ETY ja 86/635/ETY muuttamisesta tietynlaisten yhtiöiden sekä pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksien ja konsolidoitujen tilinpäätöksien laadinnassa noudatettavien arvostussääntöjen osalta (EYVL L 283, 27.10.2001, s. 28).

3

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/51/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden, pankkien ja muiden rahoituslaitosten sekä vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annettujen direktiivien 78/660/ETY, 83/349/ETY, 86/635/ETY ja 91/674/ETY muuttamisesta (EUVL L 178, 17.7.2003, s. 16).

4

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/46/EY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 78/660/ETY, konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 83/349/ETY, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY sekä vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 91/674/ETY muuttamisesta (EUVL L 224, 16.8.2006, s. 1).

5

Neuvoston direktiivi 89/117/ETY, annettu 13 päivänä helmikuuta 1989, jäsenvaltioon sijoittautuneiden sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreiden velvollisuudesta julkistaa tilinpäätösasiakirjat, joiden kotipaikka ei ole siinä jäsenvaltiossa (EYVL L 44, 16.2.1989, s. 40).

6

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä (EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45).

 

muutettu:

7

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/44/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin 98/26/EY ja rahoitusvakuusjärjestelyistä annetun direktiivin 2002/47/EY muuttamisesta linkitettyjen järjestelmien sekä lainasaamisten osalta (EUVL L 146, 10.6.2009, s. 37).

8

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/78/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, direktiivien 98/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltuuksien osalta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 120).

9

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

10

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).

11

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/879, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta sekä direktiivin 98/26/EY muuttamisesta (EUVL L 150, 7.6.2019, s. 296) ja tarvittaessa asiaan liittyvät tason 2 toimenpiteet

12

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/24/EY, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001, luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta (EYVL L 125, 5.5.2001, s. 15).

 

muutettu:

13

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190).

14

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/47/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002, rahoitusvakuusjärjestelyistä (EYVL L 168, 27.6.2002, s. 43).

 

muutettu:

15

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/44/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin 98/26/EY ja rahoitusvakuusjärjestelyistä annetun direktiivin 2002/47/EY muuttamisesta linkitettyjen järjestelmien sekä lainasaamisten osalta (EUVL L 146, 10.6.2009, s. 37).

16

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190).

17

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/23, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 806/2014 ja (EU) 2015/2365 sekä direktiivien 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2007/36/EY, 2014/59/EU ja (EU) 2017/1132 muuttamisesta (EUVL L 22, 22.1.2021, s. 1).

18

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/87/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta sekä neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 79/267/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY, 93/6/ETY ja 93/22/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 98/78/EY ja 2000/12/EY muuttamisesta (EUVL L 35, 11.2.2003, s. 1) ja tarvittaessa asiaan liittyvät tason 2 toimenpiteet

 

muutettu:

19

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/1/EY, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 85/611/ETY, 91/675/ETY, 92/49/ETY ja 93/6/ETY sekä direktiivien 94/19/EY, 98/78/EY, 2000/12/EY, 2001/34/EY, 2002/83/EY ja 2002/87/EY muuttamisesta rahoituspalvelualan komiteajärjestelmän uudistamiseksi (EUVL L 79, 24.3.2005, s. 9).

20

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/25/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta annetun direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (EUVL L 81, 20.3.2008, s. 40).

21

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/78/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, direktiivien 98/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltuuksien osalta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 120).

22

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/89/EU, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, direktiivien 98/78/EY, 2002/87/EY, 2006/48/EY ja 2009/138/EY muuttamisesta finanssiryhmittymään kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvonnan osalta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 113).

23

Lukuun ottamatta V osastoa:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

24

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2034, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2002/87/EY, 2009/65/EY, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta (EUVL L 314, 5.12.2019, s. 64).

25

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta (EUVL L 267, 10.10.2009, s. 7).

 

muutettu:

26

Lukuun ottamatta V osastoa:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

27

Lukuun ottamatta III ja IV osastoa:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).

28

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

 

muutettu:

29

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1022/2013, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta Euroopan keskuspankille neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla annettujen erityistehtävien osalta (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 5).

30

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/17/ЕU, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista ja direktiivien 2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (EUVL L 60, 28.2.2014, s. 34).

31

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190).

32

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2014, yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1).

33

Lukuun ottamatta III ja IV osastoa:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).

34

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2033, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta (EUVL L 314, 5.12.2019, s. 1).

35

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1) ja tarvittaessa asiaan liittyvät tason 2 toimenpiteet

 

muutettu:

36

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

37

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190).

38

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84) ja tarvittaessa asiaan liittyvät tason 2 toimenpiteet

 

muutettu:

39

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1033, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta (EUVL L 175, 30.6.2016, s. 1–7).

40

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

41

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1) luottolaitosten osalta

42

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/834, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 141, 28.5.2019, s. 42).

43

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/876, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin, keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten asiakasriskien ja raportointi- ja julkistamisvaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 150, 7.6.2019, s. 1) ja tarvittaessa asiaan liittyvät tason 2 toimenpiteet

44

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/23, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 806/2014 ja (EU) 2015/2365 sekä direktiivien 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2007/36/EY, 2014/59/EU ja (EU) 2017/1132 muuttamisesta (EUVL L 22, 22.1.2021, s. 1).

45

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/168, annettu 10 päivänä helmikuuta 2021, asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta tiettyjä kolmansien maiden valuuttojen avistakurssien vertailuarvoja koskevan poikkeuksen ja tiettyjen lakkaavien vertailuarvojen korvaajien nimeämisen osalta ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 49, 12.2.2021, s. 6).

46

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1) ja tarvittaessa asiaan liittyvät tason 2 toimenpiteet

 

muutettu:

47

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2395, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siirtymäjärjestelyillä, jotka koskevat IFRS 9 -standardin käyttöönotolla omiin varoihin olevan vaikutuksen lieventämistä ja suuria asiakasriskejä koskevien säännösten soveltamista tiettyihin jonkin jäsenvaltion valuutan määräisiin julkisen sektorin vastuisiin (EUVL L 345, 27.12.2017, s. 27).

48

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2401, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta (EUVL L 347, 28.12.2017, s. 1).

49

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/630, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 111, 25.4.2019, s. 4).

50

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/876, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin, keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten asiakasriskien ja raportointi- ja julkistamisvaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 150, 7.6.2019, s. 1) ja tarvittaessa asiaan liittyvät tason 2 toimenpiteet

51

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2033, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta (EUVL L 314, 5.12.2019, s. 1).

52

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/873, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2020, asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttamisesta tiettyjen covid-19-pandemian vuoksi tehtävien mukautusten osalta (EUVL L 204, 26.6.2020, s. 4).

53

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/558, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2021, asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta arvopaperistamiskehykseen talouden elpymisen tukemiseksi covid-19-kriisin vuoksi tehtävien mukautusten osalta (EUVL L 116, 6.4.2021, s. 25).

54

Lukuun ottamatta V osastoa:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338) ja tarvittaessa asiaan liittyvät tason 2 toimenpiteet

 

muutettu:

55

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190).

56

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/878, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, direktiivin 2013/36/EU muuttamisesta vapautettujen yhteisöjen, rahoitusalan holdingyhtiöiden, rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, palkitsemisen, valvontatoimenpiteiden ja -valtuuksien sekä pääoman ylläpitämistoimenpiteiden osalta (EUVL L 150, 7.6.2019, s. 253) ja tarvittaessa asiaan liittyvät tason 2 toimenpiteet

57

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2034, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2002/87/EY, 2009/65/EY, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta (EUVL L 314, 5.12.2019, s. 64).

58

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2021/338, annettu 16 päivänä helmikuuta 2021, direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiedonantovaatimuksista, tuotehallinnasta ja positiolimiiteistä sekä direktiivien 2013/36/EU ja (EU) 2019/878 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden soveltamisesta sijoituspalveluyrityksiin covid-19-kriisistä elpymisen edistämiseksi (EUVL L 68, 26.2.2021, s. 14).

59

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/49/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, talletusten vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu) (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 149).

60

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190) ja tarvittaessa asiaan liittyvät tason 2 toimenpiteet

 

muutettu:

61

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/2399, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta vakuudettomien velkainstrumenttien maksukyvyttömyyttä koskevaan ensisijaisuusjärjestykseen sijoittamisen osalta (EUVL L 345, 27.12.2017, s. 96).

62

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/879, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta sekä direktiivin 98/26/EY muuttamisesta (EUVL L 150, 7.6.2019, s. 296) ja tarvittaessa asiaan liittyvät tason 2 toimenpiteet

63

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2034, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2002/87/EY, 2009/65/EY, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta (EUVL L 314, 5.12.2019, s. 64).

64

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/23, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 806/2014 ja (EU) 2015/2365 sekä direktiivien 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2007/36/EY, 2014/59/EU ja (EU) 2017/1132 muuttamisesta (EUVL L 22, 22.1.2021, s. 1).

65

Luottolaitoksiin sovellettavien säännösten osalta ja lukuun ottamatta 34–36 artiklaa sekä III osastoa:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349) ja tarvittaessa asiaan liittyvät tason 2 toimenpiteet

 

muutettu:

66

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).

67

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1034, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta (EUVL L 175, 30.6.2016, s. 8).

68

Lukuun ottamatta 64 artiklan 5 kohtaa:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2034, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2002/87/EY, 2009/65/EY, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta (EUVL L 314, 5.12.2019, s. 64).

69

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2177, annettu 18 päivänä joulukuuta 2019, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II), rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU sekä rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 muuttamisesta (EUVL L 334, 27.12.2019, s. 155).

70

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/1504, annettu 7 päivänä lokakuuta 2020, rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta (EUVL L 347, 20.10.2020, s. 50).

71

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2021/338, annettu 16 päivänä helmikuuta 2021, direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiedonantovaatimuksista, tuotehallinnasta ja positiolimiiteistä sekä direktiivien 2013/36/EU ja (EU) 2019/878 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden soveltamisesta sijoituspalveluyrityksiin covid-19-kriisistä elpymisen edistämiseksi (EUVL L 68, 26.2.2021, s. 14).

72

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).

 

muutettu:

73

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1033, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta (EUVL L 175, 30.6.2016, s. 1).

74

Luottolaitoksiin sovellettavien säännösten osalta:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

 

muutettu:

75

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1033, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta (EUVL L 175, 30.6.2016, s. 1).

76

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2033, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta (EUVL L 314, 5.12.2019, s. 1).

77

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/23, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 806/2014 ja (EU) 2015/2365 sekä direktiivien 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2007/36/EY, 2014/59/EU ja (EU) 2017/1132 muuttamisesta (EUVL L 22, 22.1.2021, s. 1).

78

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1) luottolaitosten osalta

 

muutettu:

79

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/23, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 806/2014 ja (EU) 2015/2365 sekä direktiivien 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2007/36/EY, 2014/59/EU ja (EU) 2017/1132 muuttamisesta (EUVL L 22, 22.1.2021, s. 1).


30.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/33


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2022/507,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2022,

Irlannin osallistumisen vahvistamisesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2021/1147

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan N:o 21 ja erityisesti sen 4 artiklan,

ottaa huomioon, että Irlanti on ilmoittanut haluavansa hyväksyä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta 7 päivänä heinäkuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1147 (1) ja tulla sen sitomaksi,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Irlanti ilmoitti virallisesti 7 päivänä helmikuuta 2022 päivätyllä kirjeellä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 4 artiklan mukaisesti haluavansa hyväksyä asetuksen (EU) 2021/1147 ja tulla sen sitomaksi.

(2)

Irlannin osallistumiselle asetukseen (EU) 2021/1147 ei aseteta mitään ehtoja.

(3)

Tästä syystä komission olisi vahvistettava Irlannin osallistuminen asetukseen (EU) 2021/1147 perussopimuksen 331 artiklan 1 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Vahvistetaan Irlannin osallistuminen asetukseen (EU) 2021/1147.

2.   Asetusta (EU) 2021/1147 sovelletaan Irlantiin tämän päätöksen mukaisesti 7 päivästä helmikuuta 2022.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 251, 15.7.2021, s. 1.


SUUNTAVIIVAT

30.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/34


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2022/508,

annettu 25 päivänä maaliskuuta 2022,

siitä, miten kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää unionin oikeuden sallimia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin, annettujen Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2017/697 muuttamisesta (EKP/2017/9) (EKP/2022/12)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan sekä 6 artiklan 5 kohdan a ja c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankki (EKP) hyväksyi 4 päivänä huhtikuuta 2017 Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2017/697 (EKP/2017/9) (2), joissa vahvistettiin yleiset toimintaperiaatteet siitä, miten kansalliset toimivaltaiset viranomaiset käyttävät unionin oikeuden sallimia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin. Näiden suuntaviivojen antamisen jälkeen annetulla lainsäädännöllä on muutettu tai poistettu eräitä unionin lainsäädännön sallimia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa, jotka sisältyvät näihin suuntaviivoihin. Näin ollen kyseisiä suuntaviivoja on tarpeen muuttaa.

(2)

Stabiileihin vähittäistalletuksiin sovellettavien ulosvirtausasteiden osalta tietyt tekijät ovat haitanneet Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) 2016/445 (EKP/2016/4) (3) 13 artiklassa ja suuntaviivojen (EU) No 2017/697 7 artiklassa tarkoitetun harkintavallan soveltamista käytännössä. Kyseisten säännösten mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa laitoksille luvan soveltaa kolmen prosentin ulosvirtausastetta talletusten vakuusjärjestelmän kattamiin stabiileihin vähittäistalletuksiin edellyttäen, että komissio on antanut delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 (4) 24 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti ennakkohyväksyntänsä. Lisänäyttö ja -analyysi ovat tarpeen, jotta voidaan osoittaa, että delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 24 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut talletusten vakuusjärjestelmän kattamien stabiilien vähittäistalletusten run-off-asteet olisivat alle kolme prosenttia stressikausien aikana delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 5 artiklassa tarkoitettujen skenaarioiden mukaisesti. Kun tällaista näyttöä ja analyysiä ei ole käytettävissä, yleiset toimintaperiaatteet, joiden mukaan sallitaan kolmen prosentin ulosvirtausasteen soveltaminen, olisi poistettava asetuksesta (EU) 2016/445 ja siten suuntaviivoista (EU) No 2017/697.

(3)

Toimivaltaisille viranomaisille delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 12 artiklan 1 kohdan c kohdan i alakohdan nojalla annettua vaihtoehtoa, joka koskee keskeisten osakeindeksien yksilöintiä määritettäessä, mitkä osakkeet voidaan maksuvalmiusvaatimusta tarkasteltaessa lukea tason 2B varoihin, olisi sovellettava johdonmukaisesti merkittäviin ja vähemmän merkittäviin laitoksiin. Harkintavallan avulla pyritään varmistamaan, että luottolaitokset sisällyttävät maksuvalmiuspuskuriinsa osakkeita ainoastaan indekseistä, joissa olettamus taustalla olevien osakkeiden markkinalikviditeetistä on perusteltu. Koska luottolaitoksen merkittävyys tai koko ei sinällään suoraan vaikuta asianomaisten indeksien taustalla olevien osakkeiden markkinalikviditeettiin, ei olisi asianmukaista kohdella merkittäviä ja vähemmän merkittäviä luottolaitoksia eri tavalla.

(4)

Toimivaltaisille viranomaisille delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 12 artiklan 3 kohdan nojalla annettua harkintavaltaa poiketa saman artiklan 1 kohdan b alakohdan ii ja iii alakohdasta sellaisten luottolaitosten osalta, jotka eivät perustamisasiakirjojensa mukaan pysty pitämään korkoa tuottavia varoja uskonnollisista syistä, olisi käytettävä johdonmukaisesti merkittävien ja vähemmän merkittävien laitosten osalta, jotta voidaan yhdenmukaistaa perusteet tason 2B varojen määrittämiseksi yritysten velkapapereiden osalta.

(5)

Toimivaltaisten viranomaisten tulisi merkittävien ja vähemmän merkittävien laitosten osalta käyttää johdonmukaisella tavalla pysyvää varainhankinnan vaatimusta koskevaa harkintavaltaa, joka niille annetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (5) 428 p artiklan 10 kohdan nojalla ja jonka mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat määrittää sovellettavat vaaditun pysyvän rahoituksen kertoimet taseen ulkopuolisiin eriin liittyville vastuille, joita ei mainita muualla kyseisen asetuksen kuudennen osan IV jakson 4 luvussa. Merkittäviä laitoksia koskevat toimintaperiaatteet luovat yhteyden pysyvän varainhankinnan vaatimukseen liittyvien vaaditun pysyvän rahoituksen kertoimien ja maksuvalmiusvaatimukseen (LCR) sovellettavien ulosvirtausasteiden välille siten, että EKP:lle jää mahdollisuus määrittää joustavasti erilaiset vaaditun pysyvän rahoituksen kertoimet. Tämä lähestymistapa mahdollistaa tasapainon – selkeyteen ja vakauteen liittyvistä syistä – siten, että pysyvän varainhankinnan vaatimuksen laskentaan sovellettavia tekijöitä ja maksuvalmiusvaatimukselle määritettyjä tekijöitä yhtenäistetään, mutta erilainen kohtelu sallitaan edelleen tapauksissa, joissa tekijöiden linkittäminen ei asianmukaisesti ilmennä liitännäistä rahoitusriskiä. Ei ole tarpeellista tai tarkoituksenmukaista poiketa tästä lähestymistavasta vähemmän merkittävien laitosten osalta, sillä menetelmässä, joka koskee vaaditun pysyvän rahoituksen kertoimien soveltamista näihin taseen ulkopuolisiin eriin liittyviin vastuisiin, ei lähtökohtaisesti tulisi olla vaihtelua luottolaitosten välillä. Samasta syystä toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (EU) N:o 575/2013 428 aq artiklan 10 kohdan nojalla annettua harkintavaltaa, joka koskee pysyvän varainhankinnan laskentaa yksinkertaistettua menetelmää soveltaen, olisi käytettävä vastaavalla tavalla.

(6)

Toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (EU) N:o 575/2013 428 q artiklan 2 kohdan nojalla annettua harkintavaltaa, joka koskee eroteltuihin varoihin liittyvän sidonnaisuuden keston määrittämistä kyseisten varojen kohde-etuuteen liittyvän vastuun mukaisesti, tulisi käyttää samalla tavoin merkittävien ja vähemmän merkittävien laitosten osalta. Varoja, jotka on eroteltu ja jotka eivät ole vapaasti luovutettavissa, koskevan sidonnaisuuden keston tulisi katsoa määräytyvän laitoksen sellaisille asiakkaille olevien velkojen laina-aikaa – siis jaksoa, jonka aikana ne ovat asianmukaisesti rahoitettuja – vastaavasti, joihin kyseinen erotteluvaatimus liittyy. Tämä perustelu soveltuu asianomaisen laitoksen koosta riippumatta. Toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (EU) No 575/2013 428 artiklan 2 kohdan nojalla annettua harkintavaltaa, joka liittyy yksinkertaistettua menetelmää soveltaen laskettuun pysyvän varainhankinnan vaatimukseen, olisi käytettävä samalla tavoin edellä mainituista syistä ja myös sen vuoksi, ettei ole vakavaraisuuteen liittyviä syitä, joilla erilainen lähestymistapa olisi perusteltavissa yksinkertaistettua menetelmää soveltaen lasketun pysyvän varainhankinnan vaatimuksen osalta. Näiden suuntaviivojen säännöksiä, joilla pannaan täytäntöön vaihtoehdot ja harkintavalta, jotka liittyvät asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 2 kohdassa säädettyjen suurten asiakasriskien raja-arvojen soveltamatta jättämiseen ryhmän sisäisten vastuiden suhteen, olisi muutettava ja sovellettava johdonmukaisesti merkittäviin ja vähemmän merkittäviin laitoksiin. Asetuksen (EU) 2016/445 (EKP/2016/4) antamisen jälkeen EKP on kasvavassa määrin ollut huolissaan vakavaraisuuteen liittyvistä seikoista, jotka koskevat luottolaitosten kirjanpitokäytäntöjä kolmansiin maihin sijoittautuneiden yhteisöjen osalta. Tämän vaihtoehdon soveltamisala olisi sen vuoksi rajattava koskemaan unioniin sijoittautuneiden yhteisöjen ryhmänsisäisiä vastuita, ja näin ollen ryhmänsisäiset vastuut kolmansissa maissa oleviin yhteisöihin nähden voidaan vapauttaa asianomaisista suurten asiakasriskien raja-arvoista vasta etukäteen tehtävän tapauskohtaisen valvojan arvioinnin jälkeen.

(7)

Lisäksi suuntaviivoja EKP/2017/9 olisi muutettava siten, että tällä hetkellä käytettävissä olevan täysimääräisen vapautuksen lisäksi luottolaitoksilla, jotka noudattavat asianomaisten vastuiden arvoa koskevaa määrällistä rajoitusta ja siten sovellettavia kriteerejä, olisi mahdollisuus hyödyntää osittaista vapautusta. Harkintavallan laajennetun soveltamisen pitäisi edistää luottolaitosten tasapuolisten toimintaedellytysten ylläpitämistä osallistuvissa jäsenvaltioissa sekä rajoittaa tietyistä vastuista aiheutuvia keskittymäriskejä ja varmistaa, että yhteisessä valvontamekanismissa sovelletaan samoja vähimmäisvaatimuksia.

(8)

Näin ollen suuntaviivat (EU) 2017/697 (EKP/2017/9) olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan suuntaviivat (EU) 2017/697 (EKP/2017/9) seuraavasti:

1)

poistetaan 5 artikla;

2)

korvataan 6 artikla seuraavasti:

6 artikla

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 2 kohta: vapautukset

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tulee käyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 2 kohdassa vahvistettuja vapautuksia koskevaa vaihtoehtoa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin tämän artiklan ja liitteiden mukaisesti.

a)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 2 kohdan a alakohdassa luetellut vastuut vapautetaan kyseisen asetuksen 395 artiklan 1 kohdan soveltamisesta 80-prosenttisesti katettujen joukkolainojen nimellisarvosta edellyttäen, että saman asetuksen 400 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

b)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 2 kohdan b alakohdassa luetellut vastuut vapautetaan kyseisen asetuksen 395 artiklan 1 kohdan soveltamisesta 80-prosenttisesti niiden vastuuarvosta edellyttäen, että saman asetuksen 400 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

c)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 2 kohdan c alakohdassa luetellut luottolaitosten vastuut siinä mainituille yrityksille, siltä osin kuin kyseiset yritykset ovat unioniin sijoittautuneita, vapautetaan kokonaan kyseisen asetuksen 395 artiklan 1 kohdan soveltamisesta edellyttäen, että saman asetuksen 400 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset, joita täsmennetään näiden suuntaviivojen liitteessä I, täyttyvät ja sikäli kuin kyseiset yritykset ovat saman konsolidoidun valvonnan piirissä asetuksen (EU) N:o 575/2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY (*1) tai vastaavan kolmannessa maassa voimassa olevan sääntelyn mukaisesti näiden suuntaviivojen liitteessä I täsmennetyllä tavalla.

d)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 2 kohdan d alakohdassa luetellut vastuut vapautetaan kyseisen asetuksen 395 artiklan 1 kohdan soveltamisesta edellyttäen, että saman asetuksen 400 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset, joita täsmennetään näiden suuntaviivojen liitteessä II, täyttyvät.

e)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 2 kohdan e–l alakohdassa luetellut vastuut vapautetaan kokonaan, tai artiklan 400 artiklan 2 kohdan i alakohdan tapauksessa korkeimpaan sallittuun määrään, kyseisen asetuksen 395 artiklan 1 kohdan soveltamisesta edellyttäen, että saman asetuksen 400 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

f)

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on edellytettävä, että vähemmän merkittävät luottolaitokset arvioivat, täyttyvätkö asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 3 kohdassa sekä näiden suuntaviivojen asianomaisessa liitteessä täsmennetyt tiettyyn vastuuseen sovellettavat edellytykset. Kansallinen toimivaltainen viranomainen voi tarkistaa tämän arvioinnin milloin tahansa ja pyytää luottolaitoksia toimittamaan asianomaisessa liitteessä mainitut asiakirjat tätä tarkoitusta varten.

g)

Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan silloin, kun asianomainen jäsenvaltio ei ole käyttänyt asetuksen (EU) N:o 575/2013 493 artiklan 3 kohdan mukaista mahdollisuutta vapauttaa tietyt vastuut kokonaan tai osittain.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/87/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta sekä neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 79/267/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY, 93/6/ETY ja 93/22/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 98/78/EY ja 2000/12/EY muuttamisesta (EUVL L 35, 11.2.2003, s. 1).”;"

3)

poistetaan 7 artikla;

4)

Lisätään IV jaksoon otsikon ”Maksuvalmius” jälkeen seuraavat otsikot sekä 7 a–7 f artikla:

”7 a artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohta: maksuvalmiusvaatimus – jäsenvaltion tai kolmannen maan keskeisten osakeindeksien yksilöinti

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on katsottava, että seuraavat indeksit ovat keskeisiä osakeindeksejä määritettäessä, mitä osakkeita voidaan pitää tason 2B varoina komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 (*2) 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti:

i)

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1646 (*3) liitteessä I luetellut indeksit;

ii)

muu kuin i alakohdassa mainittu jäsenvaltion tai kolmannen maan keskeinen osakeindeksi, jonka asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tai kolmannen maan viranomainen on määrittänyt sellaiseksi tämän alakohdan soveltamista varten;

iii)

muu kuin i tai ii alakohdassa mainittu merkittävä osakeindeksi, joka koostuu kyseisellä lainkäyttöalueella sijaitsevista johtavista yhtiöistä.

7 b artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 12 artiklan 3 kohta: maksuvalmiusvaatimus – tason 2B varat

1.   Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on sallittava, että vähemmän merkittävät laitokset, jotka eivät sääntöjensä mukaan pysty uskonnon harjoittamiseen liittyvistä syistä pitämään hallussaan korkoa tuottavia varoja, voivat sisällyttää yritysten joukkolainat tason 2B likvideinä varoina delegoidun asetuksen (EU) N:o 2015/61 12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa täsmennettyjen edellytysten mukaisesti.

2.   Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkastella säännöllisesti edellä 1 kohdassa mainittua vaatimusta ja sallia vapautuksen delegoidun asetuksen (EU) N:o 2015/61 12 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii ja iii alakohdasta, kun delegoidun asetuksen 12 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

7 c artikla

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 428 p artiklan 10 kohta: Pysyvän varainhankinnan vaatimus – vaaditun pysyvän rahoituksen kertoimet taseen ulkopuolisiin eriin liittyville vastuille

Jollei kansallinen toimivaltainen viranomainen määritä erilaisia vaaditun pysyvän rahoituksen kertoimia, asetuksen (EU) N:o 575/2013 428 p artiklan 10 kohdan soveltamisalaan kuuluvien taseen ulkopuolisiin eriin liittyvien vastuiden osalta kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on edellytettävä, että vähemmän merkittävät laitokset soveltavat muihin kuin asetuksen (EU) N:o 575/2013 kuudennen osan IV osaston 4 luvussa mainittuihin taseen ulkopuolisiin vastuisiin pysyvän rahoituksen kertoimia, jotka vastaavat ulosvirtausasteita, joita ne soveltavat maksuvalmiusvaatimusta varten asetuksen (EU) 2015/61 23 artiklassa tarkoitettuihin vastaaviin tuotteisiin ja palveluihin.

7 d artikla

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 428 q artiklan 2 kohta: Pysyvän varainhankinnan vaatimus – eroteltujen varojen sidonnaisuuden keston määrittäminen

Jos varat on eroteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (*4) 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja laitokset eivät voi vapaasti luovuttaa tällaisia varoja, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on edellytettävä, että vähemmän merkittävät laitokset määrittävät kyseisiä varoja koskevan sidonnaisuuden keston sen ajan perusteella, joka vastaa laitoksen sellaisille asiakkaille olevien velkojen laina-aikaa, joihin kyseinen erotteluvaatimus liittyy.

7 e artikla

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 428 aq artiklan 10 kohta: Pysyvän varainhankinnan vaatimus – vaaditun pysyvän rahoituksen kertoimet taseen ulkopuolisiin eriin liittyville vastuille

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on edellytettävä, että vähemmän merkittävät laitokset, joille on myönnetty lupa soveltaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 kuudennen osan IV osaston 5 luvussa tarkoitettua yksinkertaistettua pysyvän varainhankinnan vaatimusta, on noudatettava 7 c artiklassa täsmennettyä menetelmää.

7 f artikla

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 428 ar artiklan 2 kohta: Pysyvän varainhankinnan vaatimus – eroteltujen varojen sidonnaisuuden keston määrittäminen

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on edellytettävä, että vähemmän merkittävät laitokset, joille on myönnetty lupa asetuksen (EU) N:o 575/2013 kuudennen osan IV osaston 5 luvussa tarkoitetun yksinkertaistetun pysyvän varainhankinnan vaatimuksen laskentaan, on noudatettava 7 d artiklassa täsmennettyä menetelmää.

(*2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/61, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimusten osalta (EUVL L 11, 17.1.2015, s. 1)."

(*3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1646, annettu 13 päivänä syyskuuta 2016, pääindeksejä ja virallisesti hyväksyttyjä pörssejä koskevista, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 245, 14.9.2016, s. 5)."

(*4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).”;"

5)

poistetaan 8 artikla;

6)

Muutetaan liite näiden suuntaviivojen liitteen I mukaisesti.

7)

Muutetaan liite II näiden suuntaviivojen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Loppusäännökset

Voimaantulo ja täytäntöönpano

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset noudattavat näitä suuntaviivoja 1 päivästä lokakuuta 2022.

Tehty Frankfurt am Mainissa 25 päivänä maaliskuuta 2022.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Christine LAGARDE


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2017/697, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2017, siitä, miten kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää unionin oikeuden sallimia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin (EKP/2017/9) (EUVL L 101, 13.4.2017, s. 156).

(3)  Euroopan keskuspankin asetus, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2016, unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä (EKP/2016/4) (EUVL L 78, 24.3.2016, s. 60).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/61, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimusten osalta (EUVL L 11, 17.1.2015, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).


LIITE I

Korvataan suuntaviivojen (EU) 2017/697 (EKP/2017/9) liite seuraavasti:

”LIITE I

Edellytykset, joita sovelletaan arvioitaessa vapautusta suurten asiakasriskien rajasta asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja näiden suuntaviivojen 6 artiklan c kohdan mukaisesti

1.   

Tätä liitettä sovelletaan näiden suuntaviivojen 6 artiklan c alakohdan mukaisiin vapautuksiin suurten asiakasriskien rajasta. Näiden suuntaviivojen 6 artiklan c alakohtaa sovellettaessa komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/908 (*1) liitteessä I luetellut kolmannet maat katsotaan vastaaviksi.

2.   

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava, että vähemmän merkittävät laitokset ottavat seuraavat perusteet huomioon arvioidessaan, täyttääkö asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu vastuu edellytykset vapautukselle suurten asiakasriskien rajasta asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

a)

Sen arvioimiseksi, poistaako vastuun, vastapuolen tai luottolaitoksen ja vastapuolen välisen suhteen erityisluonne vastuusta aiheutuvan riskin tai vähentääkö se sitä, mistä säädetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 3 kohdan a alakohdassa, vähemmän merkittävien laitosten on otettava huomioon seuraavaa:

i)

täyttyvätkö asetuksen (EU) N:o 575/2013 113 artiklan 6 kohdan b, c ja e alakohdassa säädetyt edellytykset ja erityisesti, sovelletaanko vastapuoleen samoja menettelyjä riskien arvioimiseksi, mittaamiseksi ja valvomiseksi kuin luottolaitokseen, ja onko tietotekniset järjestelmät integroitu tai ainakin täysin yhtenäistetty. Niiden on myös otettava huomioon, onko olemassa tämänhetkisiä tai odotettavissa olevia varteenotettavia käytännön esteitä tai oikeudellisia esteitä sille, että vastapuoli maksaa vastuun oikea-aikaisesti luottolaitokselle, paitsi elvytys- tai kriisitilanteessa, jolloin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/59/EU (*2) esitetyt rajoitukset on pantava täytäntöön;

ii)

ovatko ryhmän sisäiset vastuut perusteltavissa ryhmän rahoitusrakenteella ja strategialla;

iii)

ovatko ryhmän sisäiseltä vastapuolelta olevien vastuiden hyväksymisessä noudatettava päätöksentekomenettely sekä tällaisiin vastuisiin sovellettavat seuranta- ja tarkistusprosessit yksittäisen laitoksen tasolla ja tarvittaessa konsolidoidusti samankaltaisia kuin prosessit, joita sovelletaan luotonantoon kolmansille osapuolille;

iv)

mahdollistavatko luottolaitoksen riskienhallintamenettelyt, tietotekniset järjestelmät ja sisäinen raportointi sen, että se voi jatkuvasti seurata ja varmistaa, että yritysryhmiin kohdistuvat suuret asiakasriskit ovat linjassa sen riskistrategian kanssa oikeushenkilön tasolla ja tarvittaessa konsolidoidusti.

b)

Sen arvioimiseksi, voidaanko mahdollisia jäljellä olevia keskittymäriskejä käsitellä asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti muilla yhtä tehokkailla keinoilla, kuten direktiivin 2013/36/EU 81 artiklassa säädetyillä järjestelyillä, menettelyillä ja menetelmillä, vähemmän merkittävien laitosten on otettava huomioon seuraavaa:

i)

onko luottolaitoksella yksittäisen laitoksen tasolla ja tarvittaessa konsolidoidusti käytössään luotettavat prosessit, menettelyt ja kontrollit sen varmistamiseksi, ettei vapautuksen käyttäminen johtaisi keskittymäriskiin, joka on sen riskistrategian ulkopuolella ja vastoin ryhmän sisäisen moitteettoman maksuvalmiuden hallinnan periaatteita;

ii)

onko luottolaitos muodollisessa menettelyssä ottanut huomioon keskittymäriskin, joka perustuu ryhmän sisäisiin vastuisiin, osana yleistä riskinarviointiaan;

iii)

onko luottolaitoksella oikeushenkilön tasolla ja tarvittaessa konsolidoidusti riskienhallintajärjestelmä, jossa valvotaan asianmukaisesti ehdotettuja riskirajoja;

iv)

onko syntyvä keskittymäriski selvästi yksilöity tai tullaanko se selvästi yksilöimään luottolaitoksen sisäisessä pääoman riittävyyden arviointimenettelyssä (ICAAP) ja hallitaanko sitä aktiivisesti. Keskittymäriskin hallintaa koskevia järjestelyjä, menettelyjä ja mekanismeja arvioidaan vakavaraisuuden arviointiprosessissa;

v)

onko olemassa näyttöä siitä, että keskittymäriskin hallinta on linjassa ryhmän elvytyssuunnitelman kanssa.

3.   

Sen selvittämiseksi, täyttyvätkö 1 ja 2 kohdan edellytykset, kansallinen keskuspankki voi pyytää vähemmän merkittäviä laitoksia esittämään seuraavat asiakirjat.

a)

Luottolaitoksen laillisen edustajan allekirjoittama kirje, jonka ylin hallintoelin on hyväksynyt ja jossa todetaan, että luottolaitos täyttää kaikki vapauttamisen myöntämiselle asetetut edellytykset, joista säädetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 400 artiklan 3 kohdassa.

b)

Oikeudellinen lausunto, jonka on antanut joko ulkopuolinen riippumaton kolmas osapuoli tai sisäinen oikeudellinen osasto, jonka ylin hallintoelin on hyväksynyt ja joka osoittaa, ettei ole sovellettavaan sääntelyyn – verosääntely mukaan lukien – tai sitoviin sopimuksiin perustuvia esteitä sille, että vastapuoli maksaa luottolaitokselle saamiset oikea-aikaisesti.

c)

Laillisen edustajan allekirjoittama lausuma, jonka ylin hallintoelin on hyväksynyt ja jossa todetaan seuraavaa:

i)

ei ole käytännön esteitä sille, että vastapuoli maksaa saamiset luottolaitokselle oikea-aikaisesti;

ii)

ryhmän sisäiset vastuut ovat perusteltavissa ryhmän rahoitusrakenteella ja strategialla;

iii)

ryhmän sisäiseltä vastapuolelta olevien vastuiden hyväksymisessä noudatettava päätöksentekomenettely sekä tällaisiin vastuisiin sovellettavat seuranta- ja tarkistusprosessit oikeushenkilön tasolla ja tarvittaessa konsolidoidusti ovat samankaltaisia kuin prosessit, joita sovelletaan luotonantoon kolmansille osapuolille;

iv)

keskittymäriskiä, joka perustuu ryhmän sisäisiin vastuisiin, on tarkasteltu osana luottolaitoksen yleistä riskinarviointikehystä.

d)

Laillisen edustajan allekirjoittamat ja ylimmän hallintoelimen hyväksymät asiakirjat, jotka osoittavat, että luottolaitoksen menettelyt riskien arvioimiseksi, mittaamiseksi ja valvomiseksi ovat vastapuolen menettelyjä vastaavat ja että luottolaitoksen riskienhallintamenettelyt, tietotekniset järjestelmät ja sisäinen raportointi mahdollistavat sen, että ylin hallintoelin voi jatkuvasti seurata suurten asiakasriskien tasoa ja sitä, onko se linjassa luottolaitoksen riskistrategian kanssa oikeushenkilön tasolla ja tarvittaessa konsolidoidusti, samoin kuin sitä, onko se ryhmän sisäisen moitteettoman maksuvalmiuden hallinnan periaatteiden mukainen.

e)

Asiakirjat, jotka osoittavat, että ICAAP-prosessissa yksilöidään selvästi keskittymäriski, joka perustuu suuriin ryhmän sisäisiin vastuisiin, ja että kyseistä riskiä hallitaan aktiivisesti.

f)

Asiakirjat, jotka osoittavat, että keskittymäriskin hallinta on linjassa ryhmän elvytyssuunnitelman kanssa.


(*1)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/908/EU, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, tiettyjen kolmansien maiden ja alueiden valvonta- ja sääntelyvaatimusten vastaavuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisen vastuiden kohtelun soveltamiseksi (EUVL L 359, 16.12.2014, s.155).

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190)..”


LIITE II

Lisätään suuntaviivoihin (EU) 2017/697 (EKP/2017/9) liite seuraavasti:

”LIITE II

Edellytykset, joita sovelletaan arvioitaessa vapautusta suurten asiakasriskien rajasta asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 2 kohdan d alakohdan ja näiden suuntaviivojen 6 artiklan d kohdan mukaisesti

1.   

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava, että vähemmän merkittävät laitokset ottavat seuraavat perusteet huomioon arvioidessaan, täyttääkö asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu vastuu edellytykset vapautukselle suurten asiakasriskien rajasta asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

a)

Sen arvioimiseksi, poistaako vastuun, alueellisen laitoksen tai keskuslaitoksen tai luottolaitoksen ja alueellisen laitoksen tai keskuslaitoksen välisen suhteen erityisluonne vastuusta aiheutuvan riskin tai vähentääkö se sitä, kuten asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 3 kohdan a alakohdassa on säädetty, vähemmän merkittävien laitosten on otettava huomioon seuraavaa:

i)

onko olemassa tämänhetkisiä tai odotettavissa olevia varteenotettavia käytännön esteitä tai oikeudellisia esteitä sille, että vastapuoli maksaa saamisen oikea-aikaisesti luottolaitokselle, paitsi elvytys- tai kriisitilanteessa, jolloin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/59/EU esitetyt rajoitukset on pantava täytäntöön;

ii)

ovatko ehdotetut vastuut luottolaitoksen tavanomaisen liiketoiminnan ja sen liiketoimintamallin mukaisia tai perusteltavissa verkoston rahoitusrakenteella;

iii)

ovatko luottolaitoksen keskuslaitokselta olevien vastuiden hyväksymisessä noudatettava päätöksentekomenettely sekä tällaisiin vastuisiin sovellettavat seuranta- ja tarkistusprosessit yksittäisen laitoksen tasolla ja tarvittaessa konsolidoidusti samankaltaisia kuin prosessit, joita sovelletaan luotonantoon kolmansille osapuolille;

iv)

mahdollistavatko luottolaitoksen riskienhallintamenettelyt, tietotekniset järjestelmät ja sisäinen raportointi sen, että se voi jatkuvasti seurata ja varmistaa, että sen alueelliseen laitokseen tai keskuslaitokseen kohdistuvat suuret asiakasriskit ovat linjassa sen riskistrategian kanssa.

b)

Sen arvioimiseksi, voidaanko mahdollisia jäljellä olevia keskittymäriskejä käsitellä muilla yhtä tehokkailla keinoilla – kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (*1) 81 artiklassa säädetyillä järjestelyillä, menettelyillä ja menetelmillä – asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti, vähemmän merkittävien laitosten on otettava huomioon seuraavaa:

i)

onko luottolaitoksella käytössään tehokkaat prosessit ja menettelyt ja tehokas valvonta sen varmistamiseksi, ettei vapautuksen käyttäminen johtaisi keskittymäriskiin, johon sillä ei ole riskistrategiaa;

ii)

onko luottolaitos ottanut virallisesti huomioon keskittymäriskin, joka perustuu sen alueelliseen laitokseen tai keskuslaitokseen kohdistuviin vastuisiin, osana yleistä riskinarviointiaan;

iii)

onko luottolaitoksella riskienhallintajärjestelmä, jossa valvotaan asianmukaisesti ehdotettuja riskirajoja;

iv)

onko syntyvä keskittymäriski selvästi yksilöity tai yksilöidäänkö se selvästi luottolaitoksen sisäisessä vakavaraisuuden hallintaprosessissa (ICAAP) ja hallitaanko sitä aktiivisesti. Keskittymäriskin hallintaa koskevia järjestelyjä, menettelyjä ja mekanismeja arvioidaan vakavaraisuuden arviointiprosessissa.

2.   

Edellä 1 kohdassa asetettujen edellytysten lisäksi kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on edellytettävä, että vähemmän merkittävät luottolaitokset ottavat huomioon – sen arvioimiseksi, onko alueellinen laitos tai keskuslaitos, johon luottolaitos on liittynyt osaksi verkostoa, vastuussa asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädetyistä käteismaksujen selvityksistä ja mainitaanko alueellisen laitoksen tai keskuslaitoksen säännöissä taikka yhtiöjärjestyksessä nimenomaisesti tällaiset tehtävät – muun muassa seuraavat seikat:

a)

koko verkoston markkinarahoitus;

b)

likviditeetin selvitys verkoston sisällä, asetuksen (EU) N:o 575/2013 10 artiklan soveltamisalan puitteissa;

c)

keskuslaitokseen liittyneiden luottolaitosten likviditeetin ylläpitäminen;

d)

keskuslaitokseen liittyneiden luottolaitosten ylimääräisen likviditeetin sitominen.

3.   

Sen selvittämiseksi, täyttyvätkö 1 ja 2 kohdan edellytykset, kansallinen keskuspankki voi pyytää vähemmän merkittäviä laitoksia esittämään seuraavat asiakirjat.

a)

Luottolaitoksen laillisen edustajan allekirjoittama kirje, jonka ylin hallintoelin on hyväksynyt ja jossa todetaan, että luottolaitos täyttää kaikki vapauttamisen myöntämiselle asetetut edellytykset, joista säädetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 400 artiklan 2 kohdan d alakohdassa ja 400 artiklan 3 kohdassa.

b)

Oikeudellinen lausunto, jonka on antanut joko ulkopuolinen riippumaton kolmas osapuoli tai sisäinen oikeudellinen osasto ja jonka ylin hallintoelin on hyväksynyt ja joka osoittaa, ettei ole sovellettavaan sääntelyyn – verosääntely mukaan lukien – tai sitoviin sopimuksiin perustuvia esteitä sille, että alueellinen laitos tai keskuslaitos maksaa luottolaitokselle saamiset oikea-aikaisesti saamiset.

c)

Laillisen edustajan allekirjoittama lausuma, jonka ylin hallintoelin on hyväksynyt ja jossa todetaan seuraavaa:

i)

ei ole käytännön esteitä sille, että alueellinen laitos tai keskuslaitos maksaa saamiset luottolaitokselle oikea-aikaisesti;

ii)

alueellisen laitoksen tai keskuslaitoksen vastuut ovat perusteltavissa verkoston rahoitusrakenteella;

iii)

alueelliselta laitokselta tai keskuslaitokselta olevien vastuiden hyväksymisessä noudatettava päätöksentekomenettely sekä tällaisiin vastuisiin sovellettavat seuranta- ja tarkistusprosessit oikeushenkilön tasolla ja tarvittaessa konsolidoidusti ovat samankaltaisia kuin prosessit, joita sovelletaan luotonantoon kolmansille osapuolille;

iv)

keskittymäriskiä, joka perustuu saamisin alueellisilta laitoksilta tai keskuslaitoksilta, on tarkasteltu osana luottolaitoksen yleistä riskinarviointijärjestelmää.

d)

Laillisen edustajan allekirjoittama ja luottolaitoksen ylimmän hallintoelimen hyväksymä asiakirja, joka osoittaa, että luottolaitoksen menettelyt riskien arvioimiseksi, mittaamiseksi ja valvomiseksi ovat alueellisen laitoksen tai keskuslaitoksen menettelyjä vastaavat ja että luottolaitoksen riskienhallintamenettelyt, tietotekniset järjestelmät ja sisäinen raportointi mahdollistavat sen, että ylin hallintoelin voi jatkuvasti seurata suurten asiakasriskien tasoa ja sitä, onko se linjassa luottolaitoksen riskistrategian kanssa oikeushenkilön tasolla ja tarvittaessa konsolidoidusti, samoin kuin sitä, onko se ryhmän sisäisen moitteettoman maksuvalmiuden hallinnan periaatteiden mukainen.

e)

Asiakirjat, jotka osoittavat, että ICAAP-prosessissa yksilöidään selvästi keskittymäriski, joka perustuu alueelliseen laitokseen tai keskuslaitokseen kohdistuviin suuriin asiakasriskeihin, ja että tätä hallitaan aktiivisesti.

f)

Asiakirjat, jotka osoittavat, että keskittymäriskin hallinta vastaa verkoston elvytyssuunnitelmaa.


(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338)..”