ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 81

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
9. maaliskuu 2022


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2022/394, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

1

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/395, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun neuvoston päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

8

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

9.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 81/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/394,

annettu 9 päivänä maaliskuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2022 annetun päätöksen (YUTP) 2022/395 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 833/2014 (2).

(2)

Asetuksella (EU) N:o 833/2014 pannaan täytäntöön tietyt neuvoston päätöksessä 2014/512/YUTP (3) säädetyt toimenpiteet.

(3)

Neuvosto hyväksyi 9 päivänä maaliskuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/395, jolla muutetaan päätöstä 2014/512/YUTP ja säädetään uusista rajoittavista toimenpiteistä, jotka koskevat merenkulussa käytettävien tuotteiden ja teknologian vientiä.

(4)

Päätöksellä (YUTP) 2022/395 laajennetaan luetteloa niistä oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan lainojen, siirtokelpoisten arvopaperien ja rahamarkkinavälineiden muodossa annettavaa rahoitusta koskevia rajoituksia, koskemaan merenkulkualaa. Vaikka yleisesti katsotaan, että lainoja ja luottoja voidaan antaa millä tahansa tavalla, mukaan lukien kryptovarat, on niiden erityisluonteen vuoksi tarpeen täsmentää, mitä tässä yhteydessä tarkoitetaan ”siirtokelpoisilla arvopapereilla”.

(5)

Päätöksellä (YUTP) 2022/395 ulotetaan talletuksia koskeva poikkeus koskemaan myös Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan tai Sveitsin kansalaisia .

(6)

Asetuksessa (EU) N:o 833/2014 säädettyjen toimenpiteiden asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi on tarpeen selventää poikkeusta, joka koskee rahoituksen myöntämistä pienille ja keskisuurille yrityksille, sekä tiettyjä liitteissä olevia säännöksiä, jotka koskevat kiellettyjä tuotteita ja teknologiaa.

(7)

Sen vuoksi tarvitaan lainsäädäntöä unionin tasolla erityisesti sen varmistamiseksi, että kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(8)

Asetus (EU) N:o 833/2014 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 833/2014 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan f alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”f)

’siirtokelpoisilla arvopapereilla’ maksuvälineitä lukuun ottamatta seuraavia pääomamarkkinoilla vaihdantakelpoisia arvopaperilajeja, mukaan lukien kryptovarat:”

2)

Lisätään 2 d artiklaan kohta seuraavasti:

”3 a.   Kun jäsenvaltio myöntää 2 artiklan 4 kohdan d alakohdan, 2 a artiklan 4 kohdan d alakohdan ja 3 f artiklan 4 kohdan mukaisesti luvan meriturvallisuuteen tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä varten, sen on ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.”

3)

Korvataan 2 e artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

sellaisen unionin alueelle sijoittautuneita pieniä ja keskisuuria yrityksiä hyödyttävän julkisen rahoituksen tai rahoitusavun antamiseen, jonka kokonaisarvo on enintään 10 000 000 euroa hanketta kohti; tai”

4)

Lisätään artikla seuraavasti:

”3 f artikla

1.   Kielletään unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien, liitteessä XVI lueteltujen merenkulussa käytettävien tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai sijoitettavaksi Venäjän lipun alla purjehtivalle alukselle.

2.   Kielletään

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän sekä näiden tuotteiden ja tämän teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen näiden tuotteiden ja tämän teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin eikä niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen muuhun kuin sotilaalliseen käyttöön tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten, kun ne on tarkoitettu humanitaarisia tarkoituksia tai terveyskriisejä varten tai sellaisen tapahtuman kiireelliseen estämiseen tai lieventämiseen, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön, tai luonnonkatastrofeihin reagoimiseksi.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen muuhun kuin sotilaalliseen käyttöön tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten, sen jälkeen kun se on määrittänyt, että tällaiset tuotteet tai tällainen teknologia tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu on tarkoitettu meriturvallisuuteen.”

5)

Korvataan 5 a artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Kielletään varantojen ja varojen hallinnointiin liittyvät liiketoimet Venäjän keskuspankin kanssa, mukaan lukien Venäjän keskuspankin puolesta tai sen johdolla toimivien oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten, kuten Venäjän kansallisen sijoitusrahaston, kanssa.”

6)

Korvataan 5 b artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioiden, Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan tai Sveitsin kansalaisiin eikä luonnollisiin henkilöihin, joilla on tilapäinen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa tai Sveitsissä.”

7)

Muutetaan liite VI tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

8)

Muutetaan liite IX tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

9)

Muutetaan liite XIII tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

10)

Lisätään asetuksessa (EU) 833/2014 olevaan liitteeseen XVI tämän asetuksen liitteessä IV oleva teksti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä maaliskuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 8

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta ((EUVL L 229 31.7.2014, s. 13).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liite VII seuraavasti:

1)

Korvataan johdantokappaleen kolmas kohta seuraavasti:

”Yhtä tai useampaa tässä liitteessä lueteltua komponenttia sisältäviin tavaroihin, jotka eivät ole valvonnanalaisia, ei sovelleta tämän asetuksen 2 a ja 2 b artiklan mukaista valvontaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 12 artiklan soveltamista.”

2)

Korvataan elektroniikkaa koskevassa ryhmässä I olevan X.A.I.001 alaryhmän c kohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2.

Resoluutio 12 bittiä, ja ulostulonopeus yli 105 miljoonaa näytettä sekunnissa (MSPS);”

3)

Korvataan elektroniikkaa koskevassa ryhmässä I olevan X.B.I.001 alaryhmän c kohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2.

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” kiteenvetimet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

Ne voidaan täyttää uudelleen upokasastiaa vaihtamatta;

b.

Ne voivat toimia paineessa, joka on yli 2,5 x 105 Pa; tai

c.

Ne voivat vetää kiteitä, joiden läpimitta on yli 100 mm;”

4)

Korvataan elektroniikkaa koskevassa ryhmässä I olevan X.B.I.001 alaryhmän i kohdan 1 alakohta seuraavasti:

”1.

”Kemialliseen kaasufaasipinnoitukseen tarkoitetut” laitteet, joiden toimintapaine on alle 105 Pa; tai”

5

Korvataan ilma- ja avaruusalusten työntövoimaa koskevassa ryhmässä VII olevan X.A.VII.001 alaryhmän ensimmäinen virke seuraavasti:

”X.A.VII.001

Dieselmoottorit ja traktorit ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt:”

6)

Korvataan ilma- ja avaruusalusten työntövoimaa koskevassa ryhmässä VII olevan X.A.VII.002 alaryhmän c kohta seuraavasti:

”c.

Ilma-alusten kaasuturbiinimoottorit sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.”


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liite IX seuraavasti:

1)

Korvataan mallissa A kaikki viittaukset asetukseen XXX/XXX viittauksella asetukseen (EU) 833/2014.

2)

Korvataan mallissa B kaikki viittaukset asetukseen XXX/XXX viittauksella asetukseen (EU) 833/2014.


LIITE III

Lisätään asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteeseen XIII seuraava yhteisö:

”Russian Maritime Register of Shipping”


LIITE IV

”LIITE XVI

LUETTELO 3 F ARTIKLASSA TARKOITETUISTA TUOTTEISTA JA TEKNOLOGIOISTA

Ryhmä VI – Meriteknologia

X.A.VI.001

Alukset, merenkulun järjestelmät tai laitteet ja niiden erityisesti suunnitellut komponentit sekä komponentit ja tarvikkeet:

a)

Laivavarusteista 23 päivänä heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/90/EU 35 artiklan 2 kohdan mukaisen laivavarusteiden suunnittelu-, valmistus- ja suorituskykyvaatimuksia ja testausnormeja koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen 4 luvun soveltamisalaan kuuluvat varusteet (navigointilaitteet);

b)

Laivavarusteista 23 päivänä heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/90/EU 35 artiklan 2 kohdan mukaisen laivavarusteiden suunnittelu-, valmistus- ja suorituskykyvaatimuksia ja testausnormeja koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen 5 luvun soveltamisalaan kuuluvat varusteet (radiolaitteet);

”.

PÄÄTÖKSET

9.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 81/8


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/395,

annettu 9 päivänä maaliskuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun neuvoston päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2014 päätöksen 2014/512/YUTP (1).

(2)

Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

(3)

Venäjän federaation presidentti ilmoitti 24 päivänä helmikuuta 2022 sotilasoperaatiosta Ukrainassa, ja Venäjän asevoimat aloittivat hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Kyseinen hyökkäys loukkaa räikeästi Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

(4)

Eurooppa-neuvosto tuomitsi päätelmissään 24 päivänä helmikuuta 2022 ehdottoman jyrkästi Venäjän federaation ilman edeltävää provokaatiota toteuttaman ja perusteettoman sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Näillä laittomilla sotilaallisilla toimillaan Venäjä rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta ja Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteita sekä heikentää turvallisuutta ja vakautta Euroopassa ja koko maailmassa. Eurooppa-neuvosto kehotti laatimaan ja hyväksymään kiireellisesti uuden yksilöllisten ja taloudellisten pakotteiden paketin.

(5)

Neuvosto hyväksyi 25 päivänä helmikuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/327 (2), jolla muutettiin päätöstä 2014/512/YUTP ja otettiin käyttöön erityisiä alakohtaisia toimenpiteitä.

(6)

Tilanteen vakavuuden vuoksi ja Venäjän hyökättyä sotilaallisesti Ukrainaan neuvosto katsoo aiheelliseksi toteuttaa uusia rajoittavia toimenpiteitä merenkulussa käytettävien tuotteiden ja teknologian viennin osalta. On myös aiheellista laajentaa luetteloa niistä oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan sijoituspalveluihin, siirtokelpoisiin arvopapereihin, rahamarkkinavälineisiin ja lainoihin liittyviä kieltoja. Lisäksi on tarpeen tehdä tiettyjä selvennyksiä sen varmistamiseksi, että joitakin päätöksellä (YUTP) 2022/327 käyttöön otettuja erityisiä alakohtaisia rajoituksia sovelletaan asianmukaisesti.

(7)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(8)

Päätös 2014/512/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2014/512/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 1 a artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Kielletään varantojen ja varojen hallinnointiin liittyvät liiketoimet Venäjän keskuspankin kanssa, mukaan lukien Venäjän keskuspankin puolesta tai sen johdolla toimivien oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten, kuten Venäjän kansallisen sijoitusrahaston, kanssa.”

2)

Korvataan 1 b artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioiden, Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan tai Sveitsin kansalaisiin eikä luonnollisiin henkilöihin, joilla on tilapäinen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa tai Sveitsissä.”;

3)

Korvataan 4 b artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

sellaisen unionin alueelle sijoittautuneita pieniän ja keskisuuria yrityksiä hyödyttävän julkisen rahoituksen tai rahoitusavun antamiseen, jonka kokonaisarvo on enintään 10 000 000 euroa hanketta kohti; tai”;

4)

Lisätään 4 g artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

”4 h artikla

1.   Kielletään unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien, merenkulussa käytettävien tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai sijoitettavaksi Venäjän lipun alla purjehtivalle alukselle.

2.   Kielletään

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän sekä näiden tuotteiden ja tämän teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen näiden tuotteiden ja tämän teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin eikä niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen muuhun kuin sotilaalliseen käyttöön tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten, kun ne on tarkoitettu humanitaarisia tarkoituksia tai terveyskriisejä varten tai sellaisen tapahtuman kiireelliseen estämiseen tai lieventämiseen, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön, tai luonnonkatastrofeihin reagoimiseksi.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen muuhun kuin sotilaalliseen käyttöön tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten, sen jälkeen kun se on määrittänyt, että tällaiset tuotteet tai tällainen teknologia tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu on tarkoitettu meriturvallisuuteen.

5.   Unioni toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.”;

5)

Muutetaan päätöksen 2014/512/YUTP liite VI tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 9 päivänä maaliskuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 13).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2022/327, annettu 25 päivänä helmikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, muuttamisesta (EUVL L 48, 25.2.2022, s. 1).


LIITE

Lisätään päätöksen 2014/512/YUTP liitteeseen VI seuraavaa yhteisöä koskeva merkintä:

”Russian Maritime Register of Shipping”