ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 58

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
28. helmikuu 2022


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/336, annettu 28 päivänä helmikuuta 2022, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

1

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

28.2.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 58/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/336,

annettu 28 päivänä helmikuuta 2022,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 17 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 269/2014.

(2)

Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

(3)

Eurooppa-neuvosto kehotti 24 ja 25 päivänä kesäkuuta 2021 antamissaan päätelmissä Venäjää kantamaan täysin vastuunsa Minskin sopimusten täysimääräisen täytäntöönpanon varmistamisesta, sillä se on keskeinen edellytys, jotta unionin kanta muuttuisi merkittävästi. Eurooppa-neuvosto korosti, että unionin ja sen jäsenvaltioiden on reagoitava päättäväisesti ja koordinoidusti kaikkeen Venäjän pahantahtoisen, laittoman ja häiritsevän toiminnan jatkamiseen, hyödynnettävä täysimääräisesti kaikkia unionin käytettävissä olevia välineitä ja varmistettava koordinointi kumppanien kanssa. Tätä varten Eurooppa-neuvosto myös pyysi komissiota ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, jäljempänä ’korkea edustaja’, esittämään vaihtoehtoja uusiksi rajoittaviksi toimenpiteiksi, mukaan lukien talouspakotteet.

(4)

Eurooppa-neuvosto korosti 16 päivänä joulukuuta 2021 antamissaan päätelmissä, että Venäjän on kiireellisesti liennytettävä jännitteitä, jotka johtuvat joukkojen keskittämisestä sen Ukrainan vastaiselle rajalle ja aggressiivisesta retoriikasta. Eurooppa-neuvosto toisti täyden tukensa Ukrainan suvereniteetille ja alueelliselle koskemattomuudelle. Eurooppa-neuvosto kannusti diplomaattisiin toimiin ja ilmaisi tukevansa Normandia-ryhmää, jotta Minskin sopimukset voitaisiin panna täysimääräisesti täytäntöön, mutta totesi myös, että kaikilla uusilla Ukrainaan kohdistuvilla sotilaallisilla hyökkäyksillä olisi massiiviset seuraukset ja kova hinta, mukaan lukien kumppanien kanssa koordinoidut rajoittavat toimenpiteet.

(5)

Neuvosto hyväksyi 24 päivänä tammikuuta 2022 päätelmät, joissa se tuomitsi Venäjän Ukrainaan kohdistamat jatkuvat aggressiiviset toimet ja uhkaukset ja kehotti Venäjää rauhoittamaan tilannetta, noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja osallistumaan rakentavasti vuoropuheluun vakiintuneiden kansainvälisten mekanismien kautta. Neuvosto vahvisti, että unioni on täysin sitoutunut Euroopan turvallisuuden perusperiaatteisiin, jotka on vahvistettu Yhdistyneiden kansakuntien (YK) peruskirjassa ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön perustamisasiakirjoissa, mukaan lukien Helsingin päätösasiakirja ja Pariisin peruskirja. Näihin perusperiaatteisiin kuuluvat erityisesti valtioiden tasa-arvoinen täysivaltaisuus ja alueellinen koskemattomuus, rajojen loukkaamattomuus, pidättyminen voimakeinojen käytöstä tai niillä uhkaamisesta ja valtioiden vapaus valita omat turvallisuusjärjestelynsä tai muuttaa niitä. Neuvosto totesi, että kyseisistä periaatteista ei voida neuvotella eikä niitä voida tarkistaa tai tulkita uudelleen; se, että Venäjä rikkoo niitä, on este yhteiselle ja jakamattomalle turvallisuusalueelle Euroopassa ja uhkaa rauhaa ja vakautta Euroopan mantereella. Neuvosto palautti mieleen 16 päivänä joulukuuta 2021 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät ja toisti, että kaikilla uusilla Venäjän Ukrainaan kohdistamilla sotilaallisilla hyökkäyksillä olisi massiiviset seuraukset ja kova hinta, mukaan lukien monenlaiset alakohtaiset ja yksilölliset rajoittavat toimenpiteet, jotka toteutettaisiin koordinoidusti kumppaneiden kanssa.

(6)

Korkea edustaja antoi 19 päivänä helmikuuta 2022 unionin puolesta julkilausuman, jossa ilmaistiin huoli Venäjän asevoimien massiivisesta keskittämisestä Ukrainaan ja sen ympärille. Siinä kehotettiin Venäjää osallistumaan mielekkääseen vuoropuheluun ja diplomaattisiin toimiin sekä osoittamaan pidättyväisyyttä ja lieventämään jännitteitä vetämällä sotilasjoukkojaan merkittävästi Ukrainan rajojen läheisyydestä. Unioni totesi, että kaikilla uusilla Ukrainaan kohdistuvilla Venäjän sotilaallisilla hyökkäyksillä olisi massiiviset seuraukset ja kova hinta, mukaan lukien kumppanien kanssa koordinoidut rajoittavat toimenpiteet.

(7)

Venäjän federaation presidentti allekirjoitti 21 päivänä helmikuuta 2022 asetuksen, jossa tunnustetaan Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, ”itsenäisyys ja suvereniteetti”, ja määräsi Venäjän asevoimien lähettämisestä kyseisille alueille.

(8)

Korkea edustaja antoi 22 päivänä helmikuuta 2022 unionin puolesta julkilausuman, jossa tuomittiin kyseinen laiton teko, joka heikentää entisestään Ukrainan suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja rikkoo vakavasti kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisiä sopimuksia, kuten YK:n peruskirjaa, Helsingin päätösasiakirjaa, Pariisin peruskirjaa ja Budapestin muistiota sekä Minskin sopimuksia ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2202 (2015). Korkea edustaja kehotti Venäjää konfliktin osapuolena peruuttamaan kyseisen tunnustuksen, pitämään kiinni sitoumuksistaan, noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja palaamaan Normandia-ryhmässä ja Ukraina-kontaktiryhmässä käytäviin keskusteluihin. Hän ilmoitti, että unioni vastaisi näihin Venäjän uusimpiin rikkomisiin kiireellisesti hyväksymällä uusia rajoittavia toimenpiteitä.

(9)

Venäjän federaation presidentti ilmoitti 24 päivänä helmikuuta 2022 sotilaallisesta operaatiosta Ukrainassa, ja Venäjän asevoimat aloittivat hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Kyseinen hyökkäys rikkoo räikeästi Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

(10)

Korkea edustaja antoi 24 päivänä helmikuuta 2022 unionin puolesta julkilausuman, jossa tuomitaan erittäin jyrkästi Venäjän federaation asevoimien ilman edeltävää provokaatiota toteuttama hyökkäys Ukrainaan ja Valko-Venäjän osallistuminen tähän hyökkäykseen Ukrainaa vastaan. Korkea edustaja totesi, että unionin toimiin sisältyy sekä alakohtaisia että yksilöllisiä rajoittavia toimenpiteitä.

(11)

Eurooppa-neuvosto tuomitsi 24 päivänä helmikuuta 2022 ehdottoman jyrkästi Venäjän federaation ilman edeltävää provokaatiota toteuttaman ja perusteettoman sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Näillä laittomilla sotilaallisilla toimillaan Venäjä rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta ja YK:n peruskirjan periaatteita sekä heikentää turvallisuutta ja vakautta Euroopassa ja koko maailmassa. Eurooppa-neuvosto sopi uusista rajoittavista toimenpiteistä, joilla vastataan Venäjän toimiin aiheuttamalla sille massiivisia ja vakavia seurauksia tiiviissä yhteistyössä kumppaneidemme ja liittolaistemme kanssa.

(12)

Tilanteen vakavuus huomioon ottaen neuvosto katsoo, että 26 henkilöä ja yksi yhteisö olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(13)

Asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän asetuksen liitteessä luetellut henkilöt ja yhteisö asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.


LIITE

Lisätään seuraavat henkilöt ja yhteisöt asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä koskevaan luetteloon:

1.   Henkilöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”671.

Igor Ivanovich SECHIN

(Игорь Иванович СЕЧИН)

Syntymäaika: 7.9.1960

Syntymäpaikka: Leningrad, Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Igor Sechin on Venäjän valtion öljy-yhtiön Rosneftin toimitusjohtaja. Rosneft on yksi maailman suurimmista raakaöljyn tuottajista. Hän on yksi Vladimir Putinin luotetuimmista ja läheisimmistä neuvonantajista sekä tämän henkilökohtainen ystävä. Hän on ollut yhteydessä Venäjän presidenttiin päivittäin. Häntä pidetään yhtenä Venäjän poliittisen eliitin vaikutusvaltaisimmista jäsenistä. Hänellä on pitkäaikainen ja syvä suhde Vladimir Putiniin. Hän työskenteli presidentin kanssa Pietarin pormestarin toimistossa 1990-luvulla ja on osoittanut uskollisuuttaan siitä alkaen. Hänestä tuli vuonna 1999 Vladimir Putinin kanslian varapäällikkö, vuonna 2008 varapääministeri ja vuonna 2012 Rosneftin toimitusjohtaja. Hän on yksi venäläisistä oligarkeista, jotka toimivat yhteistyössä Venäjän valtion kanssa.

28.2.2022

 

 

 

Hän on yksi Putinin lähipiiriin kuuluvista henkilöistä, jotka saavat taloudellista hyötyä ja tärkeitä työtehtäviä vastineeksi kuuliaisuudesta ja uskollisuudesta. Presidentti on uskonut hänelle tärkeitä ja vaikeita tehtäviä ja antanut palkinnoksi Rosneftin johtajuuden ja suuren omaisuuden. Igor Sechinin Rosneft osallistui viinitarhan rahoittamiseen Gelendžikin lähellä sijaitsevassa palatsikompleksissa, jota presidentti Putinin uskotaan henkilökohtaisesti käyttävän.

Hän on sen vuoksi antanut aktiivisesti aineellista tai taloudellista tukea niille venäläisille päättäjille ja hyötynyt niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

Lisäksi Rosneftin, jonka toimitusjohtaja Sechin on, tytäryhtiö Rosneft Aero toimittaa lentopetrolia Simferopolin lentoasemalle, joka tarjoaa lentoyhteyksiä laittomasti liitettyjen Krimin ja Sevastopolin sekä Venäjän välillä. Sen vuoksi hän tukee Venäjään laittomasti liitetyn Krimin niemimaan integrointia Venäjän federaatioon, mikä puolestaan heikentää edelleen Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

 

672.

Nikolay Petrovich TOKAREV

(Николай Петрович ТОКАРЕВ)

Syntymäaika: 20.12.1950

Syntymäpaikka: Karaganda, Kazakstanin SNT (nykyinen Kazakstan)

Nikolay Tokarev on suuren venäläisen öljy- ja kaasuyhtiön Transneftin toimitusjohtaja. Hän on Vladimir Putinin pitkäaikainen tuttava ja läheinen liittolainen. Hän palveli yhdessä Putinin kanssa KGB:ssä 1980-luvulla. Nikolay Tokarev on yksi venäläisistä valtion oligarkeista, jotka ottivat 2000-luvulla hallintaansa suuria valtion omaisuuseriä Putinin vakiinnuttaessa valtansa, ja jotka toimivat läheisessä yhteistyössä Venäjän valtion kanssa. Nikolay Tokarev on ollut vastuussa Transneftistä, joka on yksi Venäjän merkittävimmistä hallituksen valvonnassa olevista yhtiöistä ja joka kuljettaa merkittävän määrän venäläistä öljyä pitkälle kehitetyn öljyputkiverkoston kautta.

Nikolay Tokarevin Transneft on yksi Gelendžikin lähellä sijaitsevan palatsikompleksin pääsponsoreista; presidentti Putinin uskotaan yleisesti käyttävän palatsikompleksia henkilökohtaisesti. Hän hyötyy läheisistä suhteistaan Venäjän viranomaisiin. Nikolay Tokarevin lähisukulaiset ja tuttavat vaurastuivat valtio-omisteisten yhtiöiden kanssa allekirjoitettujen sopimusten ansiosta.

Hän on sen vuoksi antanut aktiivisesti aineellista tai taloudellista tukea niille venäläisille päättäjille ja hyötynyt niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

28.2.2022

673.

Alisher USMANOV

(venäjäksi: Алишер Бурханович УСМАНОВ; uzbekiksi: Alisher USMONOV)

Syntymäaika: 9.9.1953

Syntymäpaikka: Chust, Uzbekistanin SNT, Neuvostoliitto

Asema: venäläinen oligarkki

Alisher Usmanov on hallitusta tukeva oligarkki, jolla on erityisen läheiset suhteet Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin. Hänen on sanottu olevan yksi Vladimir Putinin suosikki-oligarkeista. Häntä pidetään yhtenä Venäjän liikemies-virkamiehistä, joille annettiin tehtäväksi huolehtia rahoitusvirroista, mutta heidän asemansa riippuvat presidentin tahdosta. Alisher Usmanovin kerrotaan auttaneen presidentti Putinia ja ratkaisseen hänen liiketoimintaongelmiaan. FinCEN-asiakirjojen mukaan hän maksoi 6 miljoonaa dollaria Vladimir Putinin vaikutusvaltaiselle neuvonantajalle Valentin Yumasheville. Dmitry Medvedev, Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja ja Venäjän entinen presidentti ja pääministeri, hyötyi Usmanovin hallussa olevien luksusasuntojen henkilökohtaisesta käytöstä.

Hän on sen vuoksi antanut aktiivisesti aineellista tai taloudellista tukea niille venäläisille päättäjille, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

28.2.2022

 

 

 

Alisher Usmanovilla on intressejä rautamalmi-, teräs- sekä media- ja internetyhtiöissä. Hänen suurin osakeosuutensa on teräsjätti Metalloinvestissä. Kun Alisher Usmanov otti haltuunsa liiketoimintaa käsittelevän Kommersant-sanomalehden, toimittajien vapautta rajoitettiin ja sanomalehti otti selkeästi hallitusta tukevan asenteen. Alisher Usmanovin omistamana Kommersant julkaisi Dmitry Medvedevin kirjoittaman propagandistisen Ukraina-vastaisen artikkelin, jossa Venäjän entinen presidentti väitti, ettei keskustelujen aloittamisesta Ukrainan nykyjohtajien kanssa olisi mitään hyötyä, koska he olivat hänen mielestään suoran ulkomaisen määräysvallan alaisia.

Sen vuoksi hän tuki aktiivisesti Ukrainan vakautta horjuttavaa hallituksen politiikkaa.

 

674.

Petr Olegovich AVEN

(Пëтр Олегович АВЕН)

Syntymäaika: 16.3.1955

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Asema: Vladimir Putinia lähellä oleva oligarkki. Yksi Alfa Groupin suurimpia osakkeenomistajia.

Sukupuoli: mies

Petr Aven on yksi Vladimir Putinin läheisimpiä oligarkkeja. Hän on suuri osakkeenomistaja Alfa Groupissa, johon kuuluu yksi suurimmista venäläisistä pankeista, Alfa Bank. Hän on yksi noin 50 varakkaasta venäläisestä liikemiehestä, jotka tapaavat säännöllisesti Vladimir Putinin Kremlissä. Hänen toimintansa riippuu presidentin vaatimuksista. Hänen ystävyytensä Vladimir Putinin kanssa alkoi 1990-luvun alussa. Kun hän oli taloudellisten ulkosuhteiden ministeri, hän auttoi Vladimir Putinia, silloista Pietarin apulaispormestaria, Sal’ye-komission tutkinnan yhteydessä. Hänen tiedetään olevan myös erityisen läheinen ystävä Rosneftin päällikön ja Putinin keskeisen liittolaisen Igor Sechinin kanssa. Vladimir Putinin vanhin tytär Maria johti Alfa-Endo -hyväntekeväisyyshanketta, jonka rahoittaja oli Alfa Bank.

Petr Aven hyötyi yhteyksistään hallitukseen. Hän kirjoitti Vladimir Putinille kirjeen valittaakseen Moskovan sovittelutuomioistuimen päätöksestä oikeuskäsittelyssä, joka koski yhtä Avenin yrityksistä. Vladimir Putin määräsi Venäjän yleisen syyttäjän tutkimaan asiaa. Vladimir Putin palkitsi Alfa Groupin Venäjän viranomaisille osoittaman uskollisuuden antamalla poliittista apua Alfa Groupin ulkomaisia investointeja koskeville suunnitelmille.

28.2.2022

 

 

 

Petr Aven ja hänen liikekumppaninsa Mikhail Fridman ovat osallistuneet Kremlin pyrkimyksiin poistaa länsimaiden pakotteet, jotka asetettiin Venäjän Ukrainaa vastaan toteuttaman aggressiivisen politikan torjumiseksi. Vladimir Putin varoitti vuonna 2016 Avenia siitä mahdollisuudesta, että Yhdysvallat asettaisi lisäpakotteita Avenia ja/tai Alfa Bankia vastaan, ja kehotti häntä ryhtymään toimiin suojatakseen itsensä ja Alfa Bankin; Petr Aven noudatti tätä kehotusta. Petr Aven matkusti vuonna 2018 Mikhail Fridmanin kanssa Washingtoniin epäviralliselle vierailulle välittääkseen Venäjän hallituksen viestin Yhdysvaltain pakotteista ja Venäjän federaation vastapakotteista.

Hän on sen vuoksi antanut aktiivisesti aineellista tai taloudellista tukea niille venäläisille päättäjille ja hyötynyt niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta. Lisäksi hän tuki aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

 

675.

Mikhail Maratovich FRIDMAN

(Михаил Маратович ФРИДМАН)

Syntymäaika: 21.4.1964

Syntymäpaikka: Lviv, Venäjän federaatio

Sukupuoli: mies

Mikhail Fridman on Alfa Groupin perustaja ja yksi sen suurimpia osakkeenomistajia; siihen kuuluu suuri venäläinen pankki Alfa Bank. Hän on onnistunut luomaan vahvat suhteet Vladimir Putinin hallintoon, ja hänen on sanottu olevan venäläinen huippurahoittaja ja Putinin sisäpiirin keskeinen toimija. Hän onnistui hankkimaan valtion omaisuutta yhteyksillään hallitukseen. Vladimir Putinin vanhin tytär Maria johti Alfa-Endo -hyväntekeväisyyshanketta, jonka rahoittaja oli Alfa Bank. Vladimir Putin palkitsi Alfa Groupin Venäjän viranomaisille osoittaman uskollisuuden antamalla poliittista apua Alfa Groupin ulkomaisia investointeja koskeville suunnitelmille.

Mikhail Fridman ja hänen liikekumppaninsa Petr Aven ovat osallistuneet Kremlin pyrkimyksiin poistaa länsimaiden pakotteet, jotka asetettiin Venäjän Ukrainaa vastaan toteuttaman aggressiivisen politikan torjumiseksi. Mikhail Fridman matkusti vuonna 2018 Petr Avenin kanssa Washingtoniin epäviralliselle vierailulle välittääkseen Venäjän hallituksen viestin Yhdysvaltain pakotteista ja Venäjän federaation vastapakotteista.

28.2.2022

 

 

 

Hän on sen vuoksi antanut aktiivisesti aineellista tai taloudellista tukea niille venäläisille päättäjille ja hyötynyt niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta. Lisäksi hän tuki aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

 

676.

Sergei Pavlovich ROLDUGIN (Сергей Павлович РОЛДУГИН)

Syntymäaika: 28.9.1951

Syntymäpaikka: Sahalinin alue

Sellisti

Asema: liikemies, Vladimir Putinin läheinen ystävä.

Sergei Roldugin on liikemies, jolla on läheiset suhteet Vladimir Putiniin. Hän kuuluu Putinin rahoitusjärjestelmäverkostoon. Hän omistaa ainakin viisi offshore-yhteisöä ja säilyttää varojaan Bank Rossijassa (unionin pakotelistalla), joka tunnetaan Moskovassa ”Putinin lompakkona”. ICIJ:n tutkinnan mukaan Sergei Roldugin on vastuussa vähintään 2 miljardin dollarin ”pesemisestä” pankkien ja offshore-yhteisöjen kautta osana Putinin salattua rahoitusverkostoa. Hän osallistui myös ns. Troikan pesulaan ja kanavoi kyseisen järjestelmän kautta miljardeja dollareita. Lisäksi hän sai yli 69 miljoonaa dollaria yhtiöiden kautta Troikan pesulan yhteydessä.

Hän on sen vuoksi vastuussa niiden venäläisten päättäjien aktiivisesta aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

28.2.2022

677.

Dmitry Sergeyevich PESKOV

(Дмитрий Сергеевич ПЕСКОВ)

Syntymäaika: 17.10.1967

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Sukupuoli: mies

Dmitri Peskov on presidentti Putinin lehdistösihteeri. Hän on julkisesti puolustanut Venäjän Ukrainaan kohdistamaa aggressiivista politiikkaa, mukaan lukien Krimin ja Sevastopolin laiton liittäminen Venäjän federaatioon. Hän on useissa kannanotoissaan korostanut, että Krimin ja Sevastopolin alue on erottamaton osa Venäjää ja että sen palauttaminen Ukrainalle ei ole mahdollista. Hän kutsui toimia, joita Ukraina oli toteuttanut Venäjän miehityksen lopettamiseksi Krimin niemimaalla, Venäjään kohdistetuksi aluevaatimukseksi. Hän on ilmaissut mielipiteensä siitä, että neuvottelut Ukrainan viranomaisten kanssa ovat mahdottomia ja korostanut, että Venäjä ei katso näiden olevan kumppani. Hän on väittänyt vastoin totuutta, että Donbassissa ei ollut Venäjän joukkoja. Hän on myös välittänyt viestiä siitä, että lännen pakotteilla ei ole todellista vaikutusta Venäjään. Hän uhkasi, että Venäjä määräisi niiden johdosta vastapakotteita.

Sen vuoksi hän tuki aktiivisesti toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

28.2.2022

678.

Dmitry Nikolaevich CHERNYSHENKO

(Дмитрий Николаевич ЧЕРНЫШЕНКО)

Syntymäaika: 20.9.1968

Syntymäpaikka: Saratov, Venäjä

Asema: Turismi-, urheilu-, kulttuuri- ja viestintäasioista vastaava varapääministeri

Russian Railways -yhtiön hallituksen jäsen

Sukupuoli: mies

Dmitri Tšernyšenko on Venäjän turismi-, urheilu-, kulttuuri- ja viestintäasioista vastaava varapääministeri ja Venäjän federaation hallituksen nimittämä Russian Railways -yhtiön hallituksen jäsen.

Lokakuun 2021 puolivälistä Venäjän asevoimat alkoivat keskittää joukkoja ennennäkemättömällä tavalla Ukrainan rajalle tai sen läheisyyteen ja Ukrainan miehitetylle Krimin alueelle. Venäjän asevoimat suorittivat siellä massiivisia sotaharjoituksia. Tämä johti konfliktin kärjistymiseen ja kohdisti epävakauttavaa painetta Ukrainaan. Russian Railways -yhtiö kuljetti sekä Venäjän asevoimien sotilashenkilöstöä että sotilaskalustoa Ukrainan rajan läheisyyteen. Tšernyšenko on kyseisen yhtiön hallituksen jäsen. Venäjä käynnisti 24. helmikuuta 2022 täysimittaisen sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee aktiivisesti tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

28.2.2022

679.

Irek Envarovich FAIZULLIN

(Ирек Энварович ФАЙЗУЛЛИН)

Syntymäaika: 8.12.1962

Syntymäpaikka: Kazan, SNTL (nykyinen Venäjän federaatio)

Asema: Russian Railways -yhtiön hallituksen jäsen

Venäjän federaation rakentamisesta ja asunnoista vastaava ministeri

Sukupuoli: mies

Irek Faizullin on Venäjän rakentamisesta ja asunnoista vastaava ministeri ja valtio-omisteisen Russian Direct Investment Fund -rahaston puheenjohtaja ja Venäjän federaation hallituksen nimittämä Russian Railways -yhtiön hallituksen jäsen.

Lokakuun 2021 puolivälistä Venäjän asevoimat alkoivat keskittää joukkoja ennennäkemättömällä tavalla Ukrainan rajalle tai sen läheisyyteen ja Ukrainan miehitetylle Krimin alueelle. Venäjän asevoimat suorittivat siellä massiivisia sotaharjoituksia. Tämä johti konfliktin kärjistymiseen ja kohdisti epävakauttavaa painetta Ukrainaan. Russian Railways -yhtiö kuljetti sekä Venäjän asevoimien sotilashenkilöstöä että sotilaskalustoa Ukrainan rajan läheisyyteen. Faizullin on kyseisen yhtiön hallituksen jäsen.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee aktiivisesti tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

28.2.2022

680.

Vitaly Gennadyevich SAVELYEV

(Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ)

Syntymäaika: 18.1.1954

Syntymäpaikka: Taškent, Uzbekistan

Asema: Russian Railways -yhtiön hallituksen jäsen Venäjän liikenneministeri vuodesta 2020 lähtien, Aeroflot-lentoyhtiön entinen toimitusjohtaja

Vitali Saveljev on Venäjän liikenneministeri ja valtio-omisteisen ”Russian Direct Investment Fund” -rahaston puheenjohtaja ja Venäjän federaation hallituksen nimittämä Russian Railways -yhtiön hallituksen jäsen. Hän on Aeroflot-lentoyhtiön entinen toimitusjohtaja.

Lokakuun 2021 puolivälistä Venäjän asevoimat alkoivat keskittää joukkoja ennennäkemättömällä tavalla Ukrainan rajalle tai sen läheisyyteen ja Ukrainan miehitetylle Krimin alueelle. Venäjän asevoimat suorittivat siellä massiivisia sotaharjoituksia. Tämä johti konfliktin kärjistymiseen ja kohdisti epävakauttavaa painetta Ukrainaan. Russian Railways -yhtiö kuljetti sekä Venäjän asevoimien sotilashenkilöstöä että sotilaskalustoa Ukrainan rajan läheisyyteen. Saveljev on kyseisen yhtiön hallituksen jäsen.

28.2.2022

 

 

 

Lisäksi Saveljevin alaisuudessa Aeroflot tarjosi säännöllistä matkustajalentoliikennettä venäläisten lentokenttien ja Simferopolin kansainvälisen lentokentän ja tuki siten laittomasti liitetyn Krimin niemimaan integrointia Venäjän federaatioon, mikä puolestaan heikensi edelleen Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee aktiivisesti tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

 

681.

Andrey Anatolyevich TURCHAK

(ТУРЧАК, Андрей Анатольевич)

Syntymäaika: 20.12.1975

Syntymäpaikka: Leningrad, Neuvostoliitto (nykyinen Venäjän federaatio)

Asema: Yhtenäinen Venäjä -puolueen yleisneuvoston sihteeri

Liittoneuvoston ensimmäinen varapuhemies

Andrei Turtšak on Yhtenäinen Venäjä -puolueen yleisneuvoston sihteeri ja liittoneuvoston ensimmäinen varapuhemies. Hänen poliittisen menestyksensä takana on hänen isänsä Anatoli Turtšak, joka harrasti judoa yhdessä Vladimir Putin ja Rotenbergin veljesten kanssa. Hän edisti myönteistä asennetta separatististen, niin kutsuttujen ”Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen” tunnustamista kohtaan.

Hän pyysi Venäjän viranomaisia toimittamaan kehittyneitä aseita venäläismielisille separatistijoukoille Donbassin alueella. Hän totesi julkisesti, että oli mahdotonta ratkaista Donbassin alueen konfliktia rauhanomaisella tavalla yhdessä Ukrainan viranomaisten kanssa. Hän kertoi perättömiä väitteitä Ukrainan suunnittelemasta sotilashyökkäyksestä Donbassin alueella. Hän johti neuvotteluja separatistisen niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan” johtajan Denis Pušilinin kanssa. Hän vieraili separatististen asevoimien mobilisaation keskuksessa Donbassin alueen eturintamalla onnitellakseen henkilökohtaisesti separatistisen niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan” sotilaita isänmaan puolustajan päivänä. Hän puolusti julkisesti Venäjän päätöstä tunnustaa separatistiset Donbassin alueen ”tasavallat”. Hän totesi, että Venäjä ei välitä länsimaiden pakotteista.

28.2.2022

 

 

 

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee aktiivisesti tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

 

682.

Tigran Edmondovich KEOSAYAN

(Тигран Эдмондович КЕОСАЯН)

Syntymäaika: 4.1.1966

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjä

Asema: Näyttelijä ja ohjaaja, joka toimii propagandaa levittävän, poliittisia asioita käsittelevän televisio-ohjelman ”International Sawmill with Tigran Keosayan” juontajana NTV-kanavalla

Tigran Keosajan on elokuvaohjaaja ja toimittaja, joka on levittänyt Ukrainan vastaista propagandaa venäläismediassa. Valtion rahoittamassa TV-ohjelmassaan ”International Sawmill with Tigran Keosayan” hän esitti Ukrainan jatkuvasti heikkona ja korruptoituneena maana, joka oli pystyssä ainoastaan länsimaisen avun ansiosta. Hän esitti väitteen, jonka mukaan Ukrainan viranomaisilla ei ole laillista toimivaltaa. Hän toisti useaan otteeseen, että Krim kuului Venäjälle ja että Donbass ei ollut osa Ukrainaa. Keosajan osallistui Russian Donbas -foorumiin, jonka järjestivät Donetskissa niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan” viranomaiset. Sen tarkoituksena oli levittää doktriinia ”venäläisestä Donbassista”. Hän syytti Ukrainaa julkisesti konfliktin kärjistämisestä.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee aktiivisesti tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

28.2.2022

 

 

 

Televisio-ohjelma ”International Sawmill with Tigran Keosayan” sai rahoitusta Venäjän valtionyhtiöiltä, mikä ei ollut perusteltua kaupallisista syistä, mutta jota myönnettiin Tigran Keosayanille palkintona hänen propagandatoimistaan ja uskollisuudestaan Vladimir Putinille. Tigran Keosayan on ohjannut propagandaelokuvan ”The Crimean Bridge. Made with Love!”, jossa ylistetään Krimin siltaa, joka yhdistää laittomasti liitetyn Krimin niemimaan alueen Venäjään. Saatujen tietojen mukaan elokuva tarkoitettiin lahjaksi presidentti Putinille. Presidentin kanslian ensimmäinen apulaispäällikkö Alexei Gromov auttoi varmistamaan elokuvalle valtion rahoituksen, minkä ansiosta Tigran Keosayan sai taloudellista voittoa.

Sen vuoksi hän on hyötynyt taloudellisesti niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä tai Ukrainan itäosan vakauden horjuttamisesta.

 

683.

Olga Vladimirovna SKABEYEVA

(Ольга Владимировна СКАБЕЕВА)

Syntymäaika: 11.12.1984

Asema: Yksi REGNUM-portaalin perustajista ja sen päätoimittaja

Syntymäpaikka: Volzhsky, Venäjä

Asema: Valtion omistaman televisiokanavan Rossija 1:n toimittaja, vetää (yhdessä aviomiehensä Jevgeni Popovin kanssa) Venäjän suosituinta poliittista keskusteluohjelmaa ”60 Minutes”

Sukupuoli: nainen

Olga Skabejeva on valtion omistaman televisiokanavan Rossija 1:n toimittaja. Hän juontaa Venäjän suosituinta poliittista keskusteluohjelmaa ”60 Minutes” yhdessä aviomiehensä Jevgeni Popovin kanssa. Ohjelmassa hän on levittänyt Ukrainan vastaista propagandaa ja edistänyt myönteistä kuvaa Krimin liittämisestä ja Donbassin alueen separatistien toimista.

Televisio-ohjelmassaan hän on jatkuvasti antanut puolueellisen kuvan Ukrainasta ja kuvannut sitä keinotekoiseksi valtioksi, jota länsimaat tukevat sekä sotilaallisesti että taloudellisesti ja joka on täten länsimaiden satelliittivaltio ja Naton hyödynnettävissä. Hänen puheissaan Ukraina rajoittui vain edustamaan ”modernia anti-Venäjää”. Lisäksi hänen vieraanaan on usein ollut sellaisia henkilöitä kuin niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan” sotilasjohdon lehdistösihteeri Eduard Basurin ja niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan” johtaja Denis Pušilin. Hän heitti ulos vieraan, joka ei pysynyt linjassa Venäjän propagandanarratiivin, kuten ”venäläinen maailma” -ideologian, kanssa. Olga Skabejeva vaikuttaa olevan tietoinen vihamielisestä roolistaan osana Venäjän propagandakoneistoa, yhdessä aviomiehensä kanssa.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee aktiivisesti tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

28.2.2022

684.

Alexander PONOMARENKO

(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)

Syntymäaika: 27.10.1964

Syntymäpaikka: Bilohirsk, Ukrainan SNT

Asema: Venäläinen oligarkki, Šeremetjevon kansainvälisen lentokentän johtokunnan puheenjohtaja

Alexander Ponomarenko on venäläinen oligarkki ja Šeremetjevon kansainvälisen lentokentän johtokunnan puheenjohtaja. Alexander Ponomarenkolla on läheiset suhteet muihin Vladimir Putinia lähellä oleviin oligarkkeihin sekä Sergey Aksyonoviin, joka on niin kutsutun ”Krimin tasavallan” johtaja laittomasti liitetyllä Krimin niemimaan alueella. Hän osallistui Gelendžikin lähellä sijaitsevan palatsikompleksin, jota presidentti Putinin uskotaan henkilökohtaisesti käyttävän, rahoittamiseen.

Hän on sen vuoksi antanut aktiivisesti aineellista tai taloudellista tukea niille venäläisille päättäjille, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

28.2.2022

685.

Modest Alexeyevich KOLEROV

(Модест Алексеевич КОЛЕРОВ)

Syntymäaika: 12.4.1963

Syntymäpaikka: Kimovsk, Venäjä

Asema: Yksi entisen Neuvostoliiton alueeseen erikoistuneen REGNUM-portaalin perustajista ja sen päätoimittaja Vuosina 2005–2007 hän työskenteli presidentin kansliassa.

Sukupuoli: mies

Modest Kolerov yksi REGNUM-portaalin perustajista ja sen päätoimittaja, ja hän on käyttänyt portaalia Ukrainan vastaisen aggressiivisen ja puolueellisen propagandanarratiivin levittämiseen ja myönteisen kuvan antamiseen Krimin liittämisestä ja Donbassin alueen separatistien toimista. Hän on usein esittänyt Ukrainan fasistisena tai uusnatsivaltiona ja länsimielisenä nukkevaltiona. Hän on väittänyt, että Ukraina on Leninin ja Stalinin keinotekoisesti luoma valtio. Hänen julkaisujensa mukaan Ukrainan itsenäisyys on Venäjän ansiota eikä Ukraina siis ansaitse oikeutta olla suvereeni valtio. Hän on myös ehdottanut, että Venäjän olisi tehtävä loppu Ukrainan olemassaolosta.

Lisäksi hän on ehdottanut Ukrainan jakamista sen naapureiden kesken ja väittänyt, että itsenäinen Ukraina olisi uhka Venäjälle. Hän on aktiivisesti kannattanut niin kutsuttujen ”Donetskin kansantasavallan” ja ”Luhanskin kansantasavallan” tunnustamista ja Venäjän toimien lisäämistä Ukrainan itäosan separatistien hyväksi. Hän on kieltänyt sellaisten todisteiden olemassaolon, jotka koskevat Venäjän sotilaallista tukea separatisteille, ja esittänyt Etyjin operaation Ukrainan itäosassa puolueellisena ja Kiovan alaisena.

28.2.2022

 

 

 

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee aktiivisesti tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta, ja kansainvälisten järjestöjen työskentelyn estämisestä Ukrainassa.

 

686.

Roman Georgievich BABAYAN

(Роман Георгиевич БАБАЯН)

Syntymäaika: 7.12.1967

Syntymäpaikka: Baku, Azerbaidžan

Asema: Toimittaja, juontaa ”Own Truth” -televisio-ohjelmaa NTV-kanavalla ja ”Right of Voice” -ohjelmaa TV Cent -kanavalla Hän on myös ”Moscow Speaks” -radion päätoimittaja. Hän on niin ikään Moskovan kaupungin duuman jäsen.

Sukupuoli: mies

Roman Babayan on toimittaja ja Moskovan kaupungin duuman jäsen. Hän juontaa ”Own Truth” -televisio-ohjelmaa NTV-kanavalla ja ”Right of Voice” -ohjelmaa TV Cent -kanavalla. Hän on myös ”Moscow Speaks” -radion päätoimittaja. Hän on levittänyt Ukrainan vastaista propagandaa ja edistänyt myönteistä kuvaa Donbassin alueen separatistien toimista.

Haastattelussa, jonka hän antoi Ukraina.ru-verkkosivustolle, hän totesi selkeästi, että Donbassin alueen jokainen asukas pitäisi parempana alueen liittymistä Venäjään, ja asetti kyseenalaiseksi Ukrainan oikeuden omiin alueisiinsa. Lisäksi hän syytti Ukrainan viranomaisia kansalaisuuteen perustuvasta vainosta Donbassin alueella ja tosiasiallisesta kansanmurhasta, ja sanoi ukrainalaisten tappaneen lapsia ja vanhuksia Donbassin alueella. Hän on myös kannattanut Venäjän narratiivia Ukrainan fasistihallinnosta. Tätä varten hän on esittänyt epäselvän tallenteen sotilaista, joilla on natsi-Saksan laivaston tunnukset, ja kuvaillut heitä ukrainalaisiksi.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee aktiivisesti tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

28.2.2022

687.

Yevgeniy Nikolaevich PRILEPIN

(Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН),

alias Zakhar PRILEPIN (venäjäksi: Захар ПРИЛЕПИН),

alias Yevgeniy LAVLINSKIY (venäjäksi: Евгений ЛАВЛИНСКИЙ)

Syntymäaika: 7.7.1975

Syntymäpaikka: Il’inka, Venäjä

Asema: Toimittaja, kirjailija ja poliittisista ryhmistä ”Oikeudenmukainen Venäjä”, ”For Truth” ja ”Venäjän patriootit” koostuvan puolueen yhteispuheenjohtaja, aktivisti

Yevgeniy Prilepin on venäläinen aktivisti, toimittaja, kirjailija ja poliittisista ryhmistä ”Oikeudenmukainen Venäjä”, ”For Truth” ja ”Venäjän patriootit” koostuvan puolueen yhteispuheenjohtaja. Hän on ilmaissut julkisen tukensa Krimin ja Donbassin venäläisille separatisteille. Hän lähetti apua Donetskiin ja neuvoi separatistijohtajia. Hän on osallistunut Donbassin konfliktiin separatistien puolella toimien yhden separatistipataljoonan apulaiskomentajana ja on kuvaillut osallisuuttaan yksityiskohtaisesti.

Lisäksi hän on hyödyntänyt kuuluisuuttaan ja mainettaan tunnettuna kirjailijana Ukrainan vastaisen propagandan levittämiseksi ja edistääkseen myönteistä kuvaa Krimin liittämisestä ja Donbassin alueen separatistien toimista. Yevgeniy Prilepin on kuvannut Ukrainan viranomaisia korruptoituneiksi ja syyttänyt heitä konfliktin kärjistymisestä, kutsunut Kiovaa venäläiseksi kaupungiksi ja todennut, että Venäjän perimmäisenä tavoitteena olisi oltava Kiovan haltuunotto. Hän on esiintynyt venäläisessä propagandistisessa dokumenttielokuvassa ”Crimea: The Way Home”, jossa ylistetään Krimin niemimaan laitonta liittämistä Venäjään.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee aktiivisesti tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

28.2.2022

688.

Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ),

alias Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY (Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ).

Syntymäaika: 18.7.1975

Syntymäpaikka: Podolsk, Venäjä

Asema: Aktivisti, toimittaja, propagandisti, ”The Antonyms” -keskusteluohjelman juontaja RT-kanavalla (Venäjän valtion rahoittama televisiokanava)

Anton Krasovsky on toimittaja, joka juontaa ”The Antonyms” -keskusteluohjelmaa RT-kanavalla, joka on Venäjän valtion rahoittama televisiokanava. Hän on levittänyt Ukrainan vastaista propagandaa. Hän on kutsunut Ukrainaa venäläiseksi maaksi ja väheksynyt ukrainalaisia kansakuntana. Hän on myös uhkaillut Ukrainaa Venäjän valtauksella, jos Ukraina pyrkii yhtään lähemmäksi Natoon liittymistä. Hän on tuonut esiin, että sellainen toiminta johtaisi Ukrainan perustuslain ”ottamiseen heiltä pois” ja ”sen polttamiseen Khreshchatyk-kadulla”. Lisäksi hän on ehdottanut, että Ukrainan olisi liityttävä Venäjään.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee aktiivisesti tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

28.2.2022

689.

Arkady Viktorovich MAMONTOV

(Аркадий Викторович МАМОНТОВ)

Syntymäaika: 26.5.1962

Syntymäpaikka: Novosibirsk, Venäjä

Asema: Televisiotoimittaja ja -juontaja, Rossija 1 -televisiokanavan ohjelman ”Author’s Program of Arkady Mamontov” juontaja, dokumenttielokuvien ohjaaja

Arkady Mamontov on televisio-ohjelman ”Author’s Program of Arkady Mamontov” juontaja ja dokumenttielokuvien ohjaaja Venäjän televisiossa. Hän on levittänyt Ukrainan vastaista propagandaa.

Hän on ohjannut Krimin ja Sevastopolin laitonta liittämistä kannattavan propagandaelokuvan, jossa hän esitti laitonta liittämistä edeltäneen Ukrainan hallinnon kaoottisena ja täytenä anarkiana. Elokuvissaan hän on esittänyt Ukrainan uusnatsismin, fasismin, nationalismin ja venäläisvastaisen mielialan keskuksena. Hän on liioitellut äärioikeistolaisen järjestöjen asemaa Ukrainassa. Hän on syyttänyt Ukrainaa Venäjän kulttuuria ja kieltä syrjivästä politiikasta Ukrainassa. Hän on heikentänyt Ukrainan viranomaisten uskottavuutta ja oikeutusta väittämällä, että Maidan-liike oli ulkomaisten tahojen inspiroima vallankumous ja että Ukrainan hallitus on riippuvainen Amerikan yhdysvalloista.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee aktiivisesti tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

28.2.2022

690.

Sergei Mikhailovich PINCHUK

(Сергей Михайлович ПИНЧУК)

Syntymäaika: 26.7.1971

Syntymäpaikka: Sevastopol, Ukrainan SNT (nykyinen Ukraina)

Asema: Vara-amiraali ja Mustanmeren laivaston ensimmäinen apulaispäällikkö

Sergey Pinchuk on vara-amiraali ja Venäjän asevoimien eteläisen sotilasalueen alaisen Mustanmeren laivaston ensimmäinen apulaispäällikkö, ja hän on osallistunut Ukrainan vastaisiin sotilaallisiin toimiin.

Lokakuun 2021 puolivälistä Venäjän asevoimat alkoivat keskittää joukkoja ennennäkemättömällä tavalla Ukrainan rajalle tai sen läheisyyteen ja Ukrainan miehitetylle Krimin alueelle. Tältä osin monet tarkkailijat ja päättäjät ilmaisivat huolensa Venäjän mahdollisesta uudesta hyökkäyksestä Ukrainaan tai muista aggressiivisista toimista. Mustanmeren laivaston joukot osallistuivat massiivisiin sotilasharjoituksiin lähellä Ukrainan rajoja ja niiden sisäpuolella.

Kun Vladimir Putin päätti tunnustaa niin kutsutut ”Donetskin kansantasavallan” ja ”Luhanskin kansantasavallan”, eteläisen sotilasalueen sotilaita siirtyi näille yksipuolisesti tasavalloiksi julistautuneille alueille. Kun Venäjä käynnisti 24. helmikuuta 2022 täysimittaisen sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan, Mustanmeren laivaston venäläiset joukot suorittivat maihinnousun Mariupolissa ja Odessassa.

Sergei Pinchuk on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee aktiivisesti tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

28.2.2022

691.

Alexey Yurevich AVDEEV

(Алексей Юрьевич АВДЕЕВ)

Syntymäaika: 17.5.1967

Syntymäpaikka: Taškent, Neuvostoliitto (nykyinen Uzbekistan)

Asema: kenraaliluutnantti, eteläisen sotilasalueen apulaiskomentaja

Sukupuoli: mies

Alexey Avdeev on Venäjän eteläisen sotilasalueen apulaiskomentaja. Eteläinen sotilasalue on osallistunut Ukrainan vastaisiin sotilaallisiin toimiin.

Ukrainasta on viime aikoina tullut eteläisen sotilasalueen pääasiallinen kohde. Sen vuoksi muodostettiin uusi 8. armeija ja sotilasalueen läsnäoloa laittomasti liitetyn Krimin niemimaan alueella lisättiin. Lokakuun 2021 puolivälistä Venäjän asevoimat alkoivat keskittää joukkoja ennennäkemättömällä tavalla Ukrainan rajalle tai sen läheisyyteen ja Ukrainan miehitetylle Krimin alueelle. Tältä osin monet tarkkailijat ja päättäjät ilmaisivat huolensa Venäjän mahdollisesta uudesta hyökkäyksestä Ukrainaan tai muista aggressiivisista toimista. Eteläisen sotilasalueen joukot ovat toteuttaneet sotilasharjoituksia Ukrainaa ympäröivillä alueilla. Lisäksi sotilasalue on siirtänyt tykistöä ja pataljoonien taktisia ryhmiä Krimin niemimaalle. Kun Vladimir Putin päätti tunnustaa niin kutsutut ”Donetskin kansantasavallan” ja ”Luhanskin kansantasavallan”, eteläisen sotilasalueen sotilaita siirtyi näille yksipuolisesti tasavalloiksi julistautuneille alueille. Eteläinen sotilasalue on myös valvonut separatististen ”tasavaltojen” asevoimien sotilasharjoituksia.

Alexey Avdeev on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee aktiivisesti tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

28.2.2022

692.

Rustam Usmanovich MURADOV

(МУРАДОВ Рустам Усманович)

Syntymäaika: 21.3.1973

Syntymäpaikka: Dagestan, Venäjä

Asema: kenraaliluutnantti, eteläisen sotilasalueen apulaiskomentaja

Sukupuoli: mies

Rustam Muradov on kenraaliluutnantti ja eteläisen sotilasalueen apulaiskomentaja. Eteläinen sotilasalue on osallistunut Ukrainan vastaisiin sotilaallisiin toimiin.

Ukrainasta on viime aikoina tullut eteläisen sotilasalueen pääasiallinen kohde. Sen vuoksi muodostettiin uusi 8. armeija ja sotilasalueen läsnäoloa laittomasti liitetyn Krimin niemimaan alueella lisättiin. Lokakuun 2021 puolivälistä Venäjän asevoimat alkoivat keskittää joukkoja ennennäkemättömällä tavalla Ukrainan rajalle tai sen läheisyyteen ja Ukrainan miehitetylle Krimin alueelle. Tältä osin monet tarkkailijat ja päättäjät ilmaisivat huolensa Venäjän mahdollisesta uudesta hyökkäyksestä Ukrainaan tai muista aggressiivisista toimista. Eteläisen sotilasalueen joukot ovat toteuttaneet sotilasharjoituksia Ukrainaa ympäröivillä alueilla. Lisäksi sotilasalue on siirtänyt tykistöä ja pataljoonien taktisia ryhmiä Krimin niemimaalle. Eteläinen sotilasalue on myös valvonut separatististen ”tasavaltojen” asevoimien sotilasharjoituksia. Kun Vladimir Putin päätti tunnustaa niin kutsutut ”Donetskin kansantasavallan” ja ”Luhanskin kansantasavallan”, eteläisen sotilasalueen sotilaita siirtyi näille yksipuolisesti tasavalloiksi julistautuneille alueille. Venäjä käynnisti 24. helmikuuta 2022 täysimittaisen sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan.

28.2.2022

 

 

 

Rustam Muradov on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee aktiivisesti tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

 

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Syntymäaika: 16.5.1969

Syntymäpaikka: Troitskajan kylä, Krimskin piirikunta, Krasnodarin alue, Neuvostoliitto

Asema: kenraaliluutnantti, eteläisen sotilasalueen 8. kaartin usean aselajin armeijan komentaja

Sukupuoli: mies

Andrey Sychevoy on eteläisen sotilasalueen 8. kaartin usean aselajin armeijan kenraaliluutnantti ja komentaja. Eteläinen sotilasalue on osallistunut Ukrainan vastaisiin sotilaallisiin toimiin.

Ukrainasta on viime aikoina tullut eteläisen sotilasalueen pääasiallinen kohde. Sen vuoksi muodostettiin uusi 8. armeija ja sotilasalueen läsnäoloa laittomasti liitetyn Krimin niemimaan alueella lisättiin. Lokakuun 2021 puolivälistä Venäjän asevoimat alkoivat keskittää joukkoja ennennäkemättömällä tavalla Ukrainan rajalle tai sen läheisyyteen ja Ukrainan miehitetylle Krimin alueelle. Tältä osin monet tarkkailijat ja päättäjät ilmaisivat huolensa Venäjän mahdollisesta uudesta hyökkäyksestä Ukrainaan tai muista aggressiivisista toimista. Eteläisen sotilasalueen joukot ovat toteuttaneet sotilasharjoituksia Ukrainaa ympäröivillä alueilla. Lisäksi sotilasalue on siirtänyt tykistöä ja pataljoonien taktisia ryhmiä Krimin niemimaalle. Eteläinen sotilasalue on myös valvonut separatististen ”tasavaltojen” asevoimien sotilasharjoituksia. Kun Vladimir Putin päätti tunnustaa niin kutsutut ”Donetskin kansantasavallan” ja ”Luhanskin kansantasavallan”, eteläisen sotilasalueen sotilaita siirtyi näille yksipuolisesti tasavalloiksi julistautuneille alueille. Venäjä käynnisti 24. helmikuuta 2022 täysimittaisen sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan.

28.2.2022

 

 

 

Andrey Sychevoy on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee aktiivisesti tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

 

694.

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

(Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО)

Asema: Yksityisen sijoituskonsernin Volga Groupin omistaja.

Syntymäaika: 9.11.1952

Syntymäpaikka: Leninakan, Neuvostoliitto (nykyisin Gjumri, Armenia)

Kansalaisuus: armenialainen, venäläinen, suomalainen

Sukupuoli: mies

Gennadi Timtšenko on Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin pitkäaikainen tuttava, ja häntä kuvaillaan yleisesti yhdeksi Putinin luottohenkilöistä.

Hän hyötyy yhteyksistään Venäjän päättäjiin. Hän on Volga Groupin perustaja ja osakkeenomistaja. Volga Group on sijoituskonserni, jonka investointisalkkuun kuuluu sijoituksia Venäjän talouden keskeisillä aloilla. Volga Group on merkittävä toimija Venäjän taloudessa ja sen kehittämisessä.

Hän on myös Bank Rossijan osakkeenomistaja. Pankkia pidetään Venäjän federaation johtavien virkamiesten henkilökohtaisena pankkina. Krimin laittoman liittämisen jälkeen Bank Rossija on avannut sivuliikkeitä Krimillä ja Sevastopolissa, mikä on lujittanut näiden alueiden yhdentämistä Venäjän federaatioon.

Lisäksi Bank Rossijalla on merkittäviä osuuksia National Media Groupissa, joka puolestaan valvoo tv-asemia, jotka tukevat aktiivisesti Ukrainan vakautta horjuttavaa Venäjän hallituksen politiikkaa.

28.2.2022

 

 

 

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Hän on vastuussa myös taloudellisen ja aineellisen tuen antamisesta niille venäläisille päättäjille ja hyötyi niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

 

695.

Alexey Alexandrovits MORDASCHOV

(Алексей Александрович МОРДАШОВ)

Asema: Severstalin ja Severgroupin puheenjohtaja

Syntymäaika: 26.9.1965

Syntymäpaikka: Tšerepovets, Venäjä

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Liikekumppanit: Yuriy KOVALCHUK; Nikolay SHAMALOV

Alexey Mordaschov hyötyy yhteyksistään Venäjän päättäjiin. Hän on Severgroup-yrityksen puheenjohtaja. Yritys on Bank Rossijan osakkeenomistaja. Hän omisti vuonna 2017 noin 5,4 prosenttia kyseisestä pankista, jota pidetään Venäjän federaation johtavien virkamiesten henkilökohtaisena pankkina. Krimin laittoman liittämisen jälkeen Bank Rossija on avannut sivuliikkeitä Krimillä ja Sevastopolissa, mikä on lujittanut näiden alueiden yhdentämistä Venäjän federaatioon.

Lisäksi Severgroupilla on huomattavia osuuksia National Media Groupissa, joka puolestaan valvoo tv-asemia, jotka tukevat aktiivisesti Ukrainan vakautta horjuttavaa Venäjän hallituksen politiikkaa.

Severgroup omistaa myös JSC Power Machines -yrityksen, joka myi neljä tuuligeneraattoria miehitetylle Krimin niemimaalle.

28.2.2022

 

 

 

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Hän on vastuussa myös taloudellisen ja aineellisen tuen antamisesta niille venäläisille päättäjille ja hyötyi niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

 

696.

Peter Mikhaylovich FRADKOV

(Петр Михайлович ФРАДКОВ)

Asema: PJSC Promsvyazbankin puheenjohtaja

Syntymäaika: 7.2.1978

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjä

Sukupuoli: mies

Petr Fradkov on PJSC Promsvyazbankin ja pankin ainoan toimeenpanevan elimen puheenjohtaja. Promsvyazbank on Venäjän valtion omistama pankki, joka antaa taloudellista tukea Venäjän puolustusalalle ja armeijalle, joka on vastuussa Venäjän joukkojen massiivisesta sijoittamisesta Ukrainan vastaiselle rajalle ja Venäjän joukkojen läsnäolosta Krimin niemimaalla.

Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin ohjaa Promsvyazbankia suoraan, joten pankin voidaan katsoa antavan taloudellista ja aineellista tukea venäläisille päättäjille, jotka ovat vastuussa Ukrainan vakauden horjuttamisesta ja Krimin laittomasta liittämisestä.

Promsvyazbank toimii Krimin niemimaalla.

Hän on sen vuoksi Promsvyazbankin puheenjohtajana vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

28.2.2022

2.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

56.

Gas Industry Insurance Company SOGAZ

(Акционерное общество ”Страховое общество газовой промышленности” АО ”СОГАЗ”)

Osoite: Sakharov boulevard 10, Moskova, 107078, Venäjän federaatio

Puh.:

+7 8(495) 234-44-24

+7 8 800 333 0 888

Verkkosivusto: https://sogaz.ru

Sähköpostiosoite: sogaz@sogaz.ru; cf@sogaz.ru

Gas Industry Insurance Company SOGAZ -osakeyhtiö toimi Kertšinsalmen ylittävän sillan ja Tamanin sataman yhdistävän rautatieinfrastruktuurin rakennustöiden vakuutuksenantajana ja Kertšinsalmen ylittävän sillan rakennustöiden jälleenvakuuttajana. Sen vuoksi yhtiö tuki laittomasti liitetyn Krimin niemimaan integrointia Venäjän federaatioon, mikä puolestaan heikensi edelleen Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

28.2.2022”