ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 448

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
15. joulukuuta 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2222, annettu 30 päivänä syyskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/818 täydentämisestä raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkiston toimintaa koskevilla yksityiskohtaisilla säännöillä

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2223, annettu 30 päivänä syyskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/817 täydentämisestä raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkiston toimintaa koskevilla yksityiskohtaisilla säännöillä

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2224, annettu 16 päivänä marraskuuta 2021, tietojen automaattisia laadunvalvontamekanismeja ja -menettelyjä sekä yhteisiä tietojen laatuindikaattoreita ja vähimmäislaatuvaatimuksia koskevista yksityiskohdista tietojen tallentamista varten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/818 37 artiklan 4 kohdan mukaisesti

14

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2225, annettu 16 päivänä marraskuuta 2021, tietojen automaattisia laadunvalvontamekanismeja ja -menettelyjä sekä yhteisiä tietojen laatuindikaattoreita ja vähimmäislaatuvaatimuksia koskevista yksityiskohdista tietojen tallentamista varten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/817 37 artiklan 4 kohdan mukaisesti

23

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2226, annettu 14 päivänä joulukuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 soveltamissäännöistä lääkinnällisten laitteiden sähköisten käyttöohjeiden osalta

32

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2227, annettu 14 päivänä joulukuuta 2021, asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta jokasään lentotoimintaa sekä helikoptereilla annettavaa mittarilento- ja tyyppikelpuutuskoulutusta koskevien vaatimusten osalta ( 1 )

39

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2228, annettu 14 päivänä joulukuuta 2021, terminointimaksujen enimmäismäärien painotetun keskiarvon vahvistamisesta unionissa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2082 kumoamisesta

50

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2229, annettu 14 päivänä joulukuuta 2021, Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/776 käyttöön otettujen tasoitustoimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnilla Turkista riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Turkki, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

52

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2230, annettu 14 päivänä joulukuuta 2021, Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/492 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnilla Turkista riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Turkki, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

58

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2021/2231, annettu 9 päivänä joulukuuta 2021, liikenneyhteisön alueellisessa ohjauskomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta liikenneyhteisön vuoden 2022 talousarvion hyväksymiseen

64

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2021/2232, annettu 14 päivänä joulukuuta 2021, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklassa tarkoitetun komitean jäsenten nimeämisestä

66

 

*

Komission päätös (EU) 2021/2233, annettu 14 päivänä joulukuuta 2021, Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen liitteiden 10-A ja 10-B muutosten hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 8893)

67

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

15.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 448/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/2222,

annettu 30 päivänä syyskuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/818 täydentämisestä raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkiston toimintaa koskevilla yksityiskohtaisilla säännöillä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kehyksen vahvistamisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja muuttoliikeasiat) yhteentoimivuudelle ja asetusten (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ja (EU) 2019/816 muuttamisesta 20 päivänä toukokuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/818 (1) ja erityisesti sen 39 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2019/818 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/817 (2) vahvistetaan kehys, jolla varmistetaan rajoja, viisumipolitiikkaa, poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus.

(2)

Tämä kehys sisältää useita yhteentoimivuutta tukevia komponentteja ja välineitä, kuten raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkiston, jäljempänä ’keskustietoarkisto’. Keskusarkistoon tallennetaan taustalla olevista EU:n tietojärjestelmistä, yhteisestä biometrisestä tunnistuspalvelusta, yhteisestä henkilöllisyystietovarannosta ja rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimesta saatuja anonymisoituja tietoja, jotta järjestelmistä voidaan tuottaa tilastollisia raportteja toimintapoliittisiin, operatiivisiin ja tietojen laatua koskeviin tarkoituksiin.

(3)

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto, jäljempänä ’eu-LISA’, vastaa keskustietoarkiston perustamisesta, toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä sen operatiivisesta hallinnoinnista.

(4)

Jotta keskustietoarkisto voisi tuottaa järjestelmistä tilastotietoja, on tarpeen vahvistaa sen toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien henkilötietojen käsittelyä koskevat erityisvaatimukset sekä turvallisuussäännöt.

(5)

Jotta henkilöiden tunnistaminen keskustietoarkiston tilastotiedoista olisi mahdotonta, eu-LISAn olisi kehitettävä tietojen anonymisointiväline osana arkkitehtuuriaan. Anonymisointiprosessi olisi automatisoitava.

(6)

Valvottu ja suojattu pääsy olisi myönnettävä ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten, unionin toimielinten ja virastojen valtuutetulle henkilöstölle, jotta se voi tutustua keskustietoarkistossa oleviin tietoihin ja tilastoihin. Tätä varten eu-LISAn olisi kehitettävä raportointiväline osana rakennettaan. eu-LISAn henkilöstöllä ei tulisi olla suoraa pääsyä EU:n tietojärjestelmiin tai yhteentoimivuuskomponentteihin tallennettuihin henkilötietoihin.

(7)

Jotta henkilöllisyystiedostojen ristiintarkistukset vastaavien EU:n tietojärjestelmien sisällä tai niiden välillä voidaan jäljittää asianmukaisia tilastollisia tarkoituksia varten, keskustietoarkistossa olisi oltava yksilöllinen viitenumero. Tätä numeroa ei tulisi voida käyttää tietojen hakemiseen henkilöllisyystiedostoista.

(8)

Keskustietoarkiston ylläpitoa koskeva tekninen ratkaisu olisi toteutettava eu-LISAn teknisessä toimipaikassa ja varayksikössä, jotta sen käytettävyys kaikkina aikoina voidaan varmistaa.

(9)

Koska asetuksella (EU) 2019/818 kehitetään Schengenin säännöstöä, Tanska on ilmoittanut Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 4 artiklan mukaisesti saattavansa asetuksen (EU) 2019/818 osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi tämä asetus sitoo sitä.

(10)

Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu (3). Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(11)

Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön (4) täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY (5) 1 artiklan A kohdassa tarkoitettuun alaan.

(12)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön (6) täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY (7) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(13)

Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön (8) täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2011/350/EU (9) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(14)

Kyproksen, Bulgarian ja Romanian sekä Kroatian osalta tämä asetus on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 1 kohdassa, vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa ja vuoden 2011 liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

(15)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (10) 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 17 päivänä kesäkuuta 2021,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’tilastotiedoilla’ tietoja, jotka on anonymisoitu ja joita käytetään yksinomaan tilastokertomusten tuottamiseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2226 (11), asetuksen (EU) 2018/1240 (12), asetuksen (EU) 2018/1860 (13), asetuksen (EU) 2018/1861 (14), asetuksen (EU) 2018/1862 (15) ja asetuksen (EU) 2019/816 (16) mukaisesti;

2)

’(tilasto)kertomuksilla’ organisoitua tilastotietojen keruuta, jonka keskustietoarkisto tuottaa automaattisesti ennalta vahvistettujen sääntöjen mukaisesti ja joka tallennetaan keskustietoarkistoon;

3)

’räätälöidyillä raporteilla’ tilastokertomuksia, jotka on koostettu keskustietoarkistoon sisältyvien tilastotietojen perusteella käyttäjän tapauskohtaisesti määrittämien ja keskustietoarkistoon tallennettujen erityisten sääntöjen mukaisesti;

4)

’kriittisillä henkilöllisyystiedoilla’ mitä tahansa seuraavista tiedoista tai niiden yhdistelmää, joista voidaan tunnistaa henkilöitä:

a)

kenen tahansa sellaisen henkilön, jonka tietoja voidaan tallentaa mihin tahansa EU:n tietojärjestelmään, nimi, etunimi tai etunimet, sukunimi ja lisänimi;

b)

matkustusasiakirjan numero;

c)

osoite (kadun nimi, talon numero);

d)

puhelinnumero, IP-osoite;

e)

sähköpostiosoitteet;

f)

biometriset tiedot.

2 artikla

Keskustietoarkistoon sisällytettävät tiedot

1.   Asetuksen (EU) 2019/818 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot asetetaan saataville ja säilytetään keskustietoarkistossa tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Keskustietoarkistoon sisällytetään tilastotietoja, mukaan lukien raportit järjestelmän käytöstä asetuksen (EU) 2019/818 62 artiklassa tarkoitettujen yhteentoimivuuskomponenttien toiminnan seuraamiseksi.

3.   Keskustietoarkistoon sisällytetään teknisiä raportteja, joilla varmistetaan, että eu-LISA seuraa yhteentoimivuuskomponenttien kehittämistä ja toimintaa asetuksen (EU) 2019/818 74 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

4.   Keskustietoarkistossa ylläpidetään yksilöllistä viitenumeroa, jonka avulla voidaan jäljittää henkilöllisyystiedostojen ristiintarkistukset vastaavien EU:n tietojärjestelmien sisällä tai niiden välillä tilastollisia tarkoituksia varten. Kyseistä viitenumeroa ei saa olla mahdollista käyttää taustalla olevien henkilöllisyystiedostojen hakemiseen.

5.   Asetuksen (EU) 2019/818 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö voi saada keskustietoarkiston avulla seuraavat tiedot:

a)

asetuksen (EU) 2018/1862 74 artiklan mukaiset kertomukset, jotka sisältävät seuraavat tilastot Schengenin tietojärjestelmässä säilytettävistä tietueista:

i)

päivittäiset, kuukausittaiset ja vuosittaiset tilastot, joissa esitetään tietueiden määrä kuulutusluokittain, sekä jäsenvaltioittain eriteltyinä että kokonaismääränä mainitun asetuksen 74 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

ii)

vuosittaiset kertomukset, joissa esitetään osumien määrä kuulutusluokittain, Schengenin tietojärjestelmään tehtyjen hakujen määrä ja niiden Schengenin tietojärjestelmän käyttökertojen määrä, joiden tarkoituksena oli kuulutuksen tekeminen, päivittäminen tai poistaminen, sekä jäsenvaltioittain eriteltyinä että kokonaismääränä mainitun asetuksen 74 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

iii)

komission pyynnöstä mainitun asetuksen 74 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan mukaiset erityiset tilastokertomukset Schengenin tietojärjestelmän toiminnasta ja käytöstä sekä lisätietojen vaihdosta joko säännöllisesti tai tapauskohtaisesti;

iv)

Euroopan raja- ja merivartioviraston pyynnöstä mainitun asetuksen 74 artiklan 6 kohdan kolmannen alakohdan mukaiset erityiset tilastokertomukset riskianalyysien ja haavoittuvuusarviointien tekemiseksi joko säännöllisesti tai tapauskohtaisesti;

v)

mainitun asetuksen 74 artiklan 2 kohdan mukaiset kertomukset ja tilastot teknistä ylläpitoa, raportointia, tietojen laatua koskevaa raportointia ja tilastointia varten;

vi)

mainitun asetuksen 15 artiklan 4 kohdan mukaiset tietojen laatua koskevat kertomukset;

b)

asetuksen (EU) 2019/816 32 artiklan mukaiset kertomukset, jotka sisältävät seuraavat tilastot kolmansien maiden kansalaisia koskevassa eurooppalaisessa rikosrekisteritietojärjestelmässä (ECRIS-TCN) säilytettävistä tietueista:

i)

räätälöidyt raportit ja tilastot, jotka liittyvät rikosrekisteritietojen tallentamiseen, säilyttämiseen ja vaihtoon kolmansien maiden kansalaisia koskevan eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän välityksellä;

ii)

mainitun asetuksen 32 artiklan 3 kohdan mukaiset kertomukset ja tilastot teknistä ylläpitoa, tietojen laatua koskevaa raportointia ja tilastointia varten.

6.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tekniset raportit sisältävät tilastotietoja järjestelmän käytöstä, saatavuudesta, poikkeamista, suorituskyvystä, biometrisestä tarkkuudesta, tietojen laadusta sekä tarvittaessa vireillä olevista tapahtumista.

7.   Käyttäjä voi saada räätälöityjä, keskustietoarkiston tuottamia toimintaraportteja suodattamalla tai ryhmittelemällä tietoja käyttäen raportointivälinettä, joka asetetaan saataville yhdessä keskustietoarkiston kanssa.

8.   Luettelo kertomuksista asetetaan saataville. Uusia kertomuksia tai olemassa olevien kertomusten muuttamista koskevissa pyynnöissä noudatetaan eu-LISAn muutoksenhallintapolitiikkaa.

3 artikla

Tietoarkisto ja raportointiväline

1.   Keskustietoarkistossa käytetään teknistä ratkaisua, johon taustalla olevista EU:n tietojärjestelmistä ja yhteentoimivuuskomponenteista saadut tiedot tallennetaan.

2.   Tekninen ratkaisu sisältää raportointivälineen, joka on konfiguroitu 2 artiklassa tarkoitettujen kertomusten ja räätälöityjen raporttien laatimista, ylläpitoa ja tuottamista varten.

3.   Raportointiväline mahdollistaa käyttäjälle toimintaraporttien ja teknisten raporttien laatimisen ja hakemisen.

4.   Raportointiväline mahdollistaa järjestelmistä tuotettavien tilastotietojen ja analyyttisten raporttien tarjoamisen toimintapoliittisiin, operatiivisiin ja tietojen laatua koskeviin tarkoituksiin, kun unionin oikeus sitä edellyttää.

5.   Kaikkia raportteja hallinnoidaan teknisessä ratkaisussa. Asianmukaiset turvallisuutta ja eheyttä koskevat toimenpiteet toteutetaan teknisessä ratkaisussa asetuksen (EU) 2019/818 42 artiklan 3 kohdassa säädetyn turvasuunnitelman vaatimusten täyttämiseksi.

6.   Tekninen ratkaisu toteutetaan eu-LISAn teknisessä toimipaikassa ja varayksikössä.

4 artikla

Tietojen haku

Keskustietoarkisto saa EU:n tietojärjestelmistä ainoastaan kirjoitussuojatut kopiot asetuksen (EU) 2019/818 39 artiklan 2 kohdassa ja 62 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista tiedoista kyseisen asetuksen 39 ja 62 artiklassa tarkoitettujen tilastojen ja kertomusten laatimista varten. Tiedot haetaan säännöllisesti ja vähintään kerran vuorokaudessa yksisuuntaisella sisältöhaulla.

5 artikla

Tietojen anonymisointiväline

1.   Taustalla olevista EU:n tietojärjestelmistä ja yhteentoimivuuskomponenteista saadut tiedot anonymisoidaan käyttämällä tietojen anonymisointivälinettä. Keskustietoarkistoon tallennetaan ainoastaan anonymisoituja tietoja.

2.   Tietojen anonymisointiväline tunnistaa EU:n tietojärjestelmissä olevat kriittiset henkilöllisyystiedot ja anonymisoi ne automaattisen prosessin avulla ennen tilastotietojen tallentamista keskustietoarkistoon. Anonymisointiprosessi on peruuttamaton.

6 artikla

Pääsy

1.   Asianmukaisesti valtuutetulle henkilöstölle annetaan pääsy keskustietoarkistoon ja sitä hallinnoidaan asetuksen (EU) 2018/1862 74 artiklan ja asetuksen (EU) 2019/816 32 artiklan mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioilla, komissiolla ja unionin virastoilla on pääsy keskustietoarkistoon unionin oikeudesta johtuvien pääsyoikeuksiensa mukaisesti suojatun verkkoyhteyden (TESTA) välityksellä.

3.   Ainoastaan asetuksen (EU) 2019/818 39 artiklan 2 kohdan ja 62 artiklan 1–5 kohtien mukaiselle toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisesti valtuutetulle henkilöstölle annetaan pääsy tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun välineeseen.

4.   Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä keskustietoarkistoa käyttäjäprofiilien avulla. eu-LISA pitää luetteloa käyttäjäprofiileista. Yhdellä viranomaisella voi olla useita profiileja pääsyoikeuksiensa mukaisesti.

5.   Pääsy keskustietoarkistoon kirjataan lokiin. Lokitietoihin kirjataan ainakin seuraavat tiedot:

a)

aikaleima;

b)

viranomainen;

c)

raportin tyyppi.

6.   Lokitiedot, joiden avulla voidaan tunnistaa käyttäjät, joilla on pääsy keskustietoarkistoon, säilytetään kansallisella tasolla, minkä lisäksi myös komissio, Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja Europol säilyttävät niitä. eu-LISA säilyttää lokitiedot kaikista pääsyyn liittyvistä toimista. Lokitiedot säilytetään keskustietoarkistossa yhden vuoden ajan, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti.

7.   Keskustietoarkiston mahdolliset ristiriitaiset roolit yksilöidään, ja pääsy myönnetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:

a)

tarpeellisuus;

b)

pienin mahdollinen etuoikeus;

c)

tehtävien eriyttäminen.

8.   Asetuksen (EU) 2018/1862 15 artiklan 4 kohdan nojalla annettuihin tietojen laatua koskeviin raportteihin sisällytetään väline, jonka avulla jäsenvaltiot voivat antaa eu-LISAlle palautetta havaittujen ongelmien korjaamisesta.

7 artikla

Tietojen käsittelijä

Kun henkilötietoja anonymisoidaan 5 artiklan mukaisesti, eu-LISA on asetuksen (EU) 2018/1725 3 artiklan 12 alakohdassa tarkoitettu tietojen käsittelijä.

8 artikla

Muut tietosuojaan ja turvallisuuteen liittyvät näkökohdat

1.   Keskustietoarkistoon tallennettuihin tietoihin saa tutustua ainoastaan kertomusten ja tilastojen laatimista varten.

2.   eu-LISA toteuttaa tarvittavat turvallisuustoimenpiteet keskustietoarkistossa olevien tietojen eheyden varmistamiseksi. Mahdollisten tietoihin tehtyjen muutosten on oltava jäljitettävissä tarkastuksia varten.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 135, 22.5.2019, s. 85.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/817, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, kehyksen vahvistamisesta ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 ja (EU) 2018/1861 sekä neuvoston päätösten 2004/512/EY ja 2008/633/YOS muuttamisesta (EUVL L 135, 22.5.2019, s. 27).

(3)  Tämä asetus ei kuulu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2002/192/EY (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20) säädettyjen toimenpiteiden soveltamisalaan.

(4)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(5)  Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

(6)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(7)  Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).

(8)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.

(9)  Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2226, annettu 30 päivänä marraskuuta 2017, rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetusten (EY) N:o 767/2008 ja (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 327, 9.12.2017, s. 20).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1240, annettu 12 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta (EUVL L 236, 19.9.2018, s. 1).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1860, annettu 28 päivänä marraskuuta 2018, Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 312, 7.12.2018, s. 1).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1861, annettu 28 päivänä marraskuuta 2018, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 312, 7.12.2018, s. 14).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1862, annettu 28 päivänä marraskuuta 2018, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1986/2006 ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta (EUVL L 312, 7.12.2018, s. 56).

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/816, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN), eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1726 muuttamisesta (EUVL L 135, 22.5.2019, s. 1).


15.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 448/7


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/2223,

annettu 30 päivänä syyskuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/817 täydentämisestä raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkiston toimintaa koskevilla yksityiskohtaisilla säännöillä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kehyksen vahvistamisesta rajoja ja viisumipolitiikkaa koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 ja (EU) 2018/1861 sekä neuvoston päätösten 2004/512/EY ja 2008/633/YOS muuttamisesta 20 päivänä toukokuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/817 (1) ja erityisesti sen 39 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2019/817 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/818 (2) vahvistetaan kehys, jolla varmistetaan rajoja, viisumipolitiikkaa, poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus.

(2)

Tämä kehys sisältää useita yhteentoimivuutta tukevia komponentteja ja välineitä, kuten raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkiston, jäljempänä ’keskustietoarkisto’. Keskusarkistoon tallennetaan taustalla olevista EU:n tietojärjestelmistä, yhteisestä biometrisestä tunnistuspalvelusta, yhteisestä henkilöllisyystietovarannosta ja rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimesta saatuja anonymisoituja tietoja, jotta järjestelmistä voidaan tuottaa tilastollisia raportteja toimintapoliittisiin, operatiivisiin ja tietojen laatua koskeviin tarkoituksiin.

(3)

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto, jäljempänä ’eu-LISA’, vastaa keskustietoarkiston perustamisesta, toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä sen operatiivisesta hallinnoinnista.

(4)

Jotta keskustietoarkisto voisi tuottaa järjestelmistä tilastotietoja, on tarpeen vahvistaa sen toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien henkilötietojen käsittelyä koskevat erityisvaatimukset sekä turvallisuussäännöt.

(5)

Jotta henkilöiden tunnistaminen keskustietoarkiston tilastotiedoista olisi mahdotonta, eu-LISAn olisi kehitettävä tietojen anonymisointiväline osana arkkitehtuuriaan. Anonymisointiprosessi olisi automatisoitava.

(6)

Valvottu ja suojattu pääsy olisi myönnettävä ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten, unionin toimielinten ja virastojen valtuutetulle henkilöstölle, jotta se voi tutustua keskustietoarkistossa oleviin tietoihin ja tilastoihin. Tätä varten eu-LISAn olisi kehitettävä raportointiväline osana rakennettaan. eu-LISAn henkilöstöllä ei tulisi olla suoraa pääsyä EU:n tietojärjestelmiin tai yhteentoimivuuskomponentteihin tallennettuihin henkilötietoihin.

(7)

Jotta henkilöllisyystiedostojen ristiintarkistukset vastaavien EU:n tietojärjestelmien sisällä tai niiden välillä voidaan jäljittää asianmukaisia tilastollisia tarkoituksia varten, keskustietoarkistossa olisi oltava yksilöllinen viitenumero. Tätä numeroa ei tulisi voida käyttää tietojen hakemiseen henkilöllisyystiedostoista.

(8)

Keskustietoarkiston ylläpitoa koskeva tekninen ratkaisu olisi toteutettava eu-LISAn teknisessä toimipaikassa ja varayksikössä, jotta sen käytettävyys kaikkina aikoina voidaan varmistaa.

(9)

Koska asetuksella (EU) 2019/817 kehitetään Schengenin säännöstöä, Tanska on ilmoittanut Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 4 artiklan mukaisesti saattavansa asetuksen (EU) 2019/817 osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi tämä asetus sitoo sitä.

(10)

Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu (3). Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(11)

Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön (4) täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY (5) 1 artiklan A kohdassa tarkoitettuun alaan.

(12)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön (6) täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY (7) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(13)

Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön (8) täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2011/350/EU (9) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(14)

Kyproksen, Bulgarian ja Romanian sekä Kroatian osalta tämä asetus on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 1 kohdassa, vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa ja vuoden 2011 liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

(15)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (10) 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 17 päivänä kesäkuuta 2021,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’tilastotiedoilla’ tietoja, jotka on anonymisoitu ja joita käytetään yksinomaan tilastokertomusten tuottamiseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2226 (11), asetuksen (EU) 2018/1240 (12), asetuksen (EU) 2018/1860 (13), asetuksen (EU) 2018/1861 (14), asetuksen (EU) 2018/1862 (15) ja asetuksen (EU) 2019/816 (16) mukaisesti;

2)

’(tilasto)kertomuksilla’ organisoitua tilastotietojen keruuta, jonka keskustietoarkisto tuottaa automaattisesti ennalta vahvistettujen sääntöjen mukaisesti ja joka tallennetaan keskustietoarkistoon;

3)

’räätälöidyillä raporteilla’ tilastokertomuksia, jotka on koostettu keskustietoarkistoon sisältyvien tilastotietojen perusteella käyttäjän tapauskohtaisesti määrittämien ja keskustietoarkistoon tallennettujen erityisten sääntöjen mukaisesti;

4)

’kriittisillä henkilöllisyystiedoilla’ mitä tahansa seuraavista tiedoista tai niiden yhdistelmää, joista voidaan tunnistaa henkilöitä:

a)

kenen tahansa sellaisen henkilön, jonka tietoja voidaan tallentaa mihin tahansa EU:n tietojärjestelmään, nimi, etunimi tai etunimet, sukunimi ja lisänimi;

b)

matkustusasiakirjan numero;

c)

osoite (kadun nimi, talon numero);

d)

puhelinnumero, IP-osoite;

e)

sähköpostiosoitteet;

f)

biometriset tiedot.

2 artikla

Keskustietoarkistoon sisällytettävät tiedot

1.   Asetuksen (EU) 2019/817 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot asetetaan saataville ja säilytetään keskustietoarkistossa tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Keskustietoarkistoon sisällytetään tilastotietoja, mukaan lukien raportit järjestelmän käytöstä asetuksen (EU) 2019/817 66 artiklassa tarkoitettujen yhteentoimivuuskomponenttien toiminnan seuraamiseksi.

3.   Keskustietoarkistoon sisällytetään teknisiä raportteja, joilla varmistetaan, että eu-LISA seuraa yhteentoimivuuskomponenttien kehittämistä ja toimintaa asetuksen (EU) 2019/817 78 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

4.   Keskustietoarkistossa ylläpidetään yksilöllistä viitenumeroa, jonka avulla voidaan jäljittää henkilöllisyystiedostojen ristiintarkistukset vastaavien EU:n tietojärjestelmien sisällä tai niiden välillä tilastollisia tarkoituksia varten. Kyseistä viitenumeroa ei saa olla mahdollista käyttää taustalla olevien henkilöllisyystiedostojen hakemiseen.

5.   Asetuksen (EU) 2019/817 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö voi saada keskustietoarkiston avulla seuraavat tiedot:

a)

asetuksen (EU) 2017/2226 63 artiklan mukaiset kertomukset, jotka sisältävät seuraavat tilastot rajanylitystietojärjestelmässä säilytettävistä tietueista:

i)

räätälöidyt raportit ja tilastot kolmansien maiden kansalaisten maahantuloista ja maastalähdöistä, pääsyn epäämisistä ja sallitun oleskeluajan ylittämisistä;

ii)

päivittäiset tilastot, jotka koskevat sallitun oleskeluajan ylittäneitä henkilöitä, kolmansien maiden kansalaisia, joilta on evätty maahanpääsy, ja kolmansien maiden kansalaisia, joiden oleskeluoikeus on peruutettu tai joiden oleskeluoikeutta on jatkettu, ja kolmansien maiden kansalaisia, joihin ei sovelleta sormenjälkien antamista koskevaa vaatimusta;

iii)

asetuksen (EU) 2017/2226 38 artiklan 4 kohdan mukaiset tietojen laatua koskevat räätälöidyt raportit ja tilastot sekä säännölliset tilastot, joilla varmistetaan, että eu-LISA seuraa kyseisen asetuksen 72 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rajanylitystietojärjestelmän kehittämistä ja toimintaa.

b)

asetuksen (EU) 2018/1240 84 artiklan mukaiset kertomukset, jotka sisältävät seuraavat tilastot EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmässä (ETIAS) säilytettävistä tietueista:

i)

päivittäiset tilastot sellaisten hakijoiden lukumäärästä ja kansalaisuudesta, joiden matkustuslupa on myönnetty tai evätty, epäämisperusteet mukaan luettuina, sekä sellaisten kolmansien maiden kansalaisten lukumäärät ja kansalaisuudet, joiden matkustuslupa on mitätöity tai kumottu;

ii)

räätälöidyt raportit ja tilastot turvallisuusriskien, laittoman maahanmuuton riskien ja suurten epidemiariskien arvioinnin parantamiseksi, rajatarkastusten tehostamiseksi, ETIAS-keskusyksikön ja kansallisten ETIAS-yksiköiden auttamiseksi matkustuslupahakemusten käsittelyssä sekä unionin näyttöön perustuvan päätöksenteon tukemiseksi muuttoliikettä koskevissa kysymyksissä;

iii)

ETIAS-seurantalistaa koskevat tilastotiedot mainitun asetuksen 92 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

iv)

säännölliset tilastot, joilla varmistetaan, että eu-LISA seuraa ETIAS-tietojärjestelmän kehittämistä ja toimintaa kyseisen asetuksen 92 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

c)

asetuksen (EU) 2018/1240 33 artiklan 2 kohdan mukaiset kertomukset, jotka sisältävät seuraavat tilastot:

i)

rajanylitystietojärjestelmästä tuotetut tilastot, jotka osoittavat, että oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden ja sellaisten henkilöiden, joilta on evätty maahanpääsy, osuudet ovat tavanomaisesta poikkeavia tietyssä matkustajaryhmässä;

ii)

EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmästä mainitun asetuksen 84 artiklan mukaisesti tuotetut tilastot, jotka osoittavat, että turvallisuusriskin, laittoman maahanmuuton riskin tai suuren epidemiariskin perusteella evättyjen matkustuslupien osuudet ovat tavanomaisesta poikkeavia tietyssä matkustajaryhmässä;

iii)

EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmästä kyseisen asetuksen 84 artiklan mukaisesti tuotetut tilastot sekä rajanylitystietojärjestelmästä tuotetut tilastot, jotka osoittavat, että hakulomakkeella kerättyjen tietojen ja niiden tapausten, joissa matkustajan oleskeluaika on ylitetty tai maahanpääsy evätty, välillä on korrelaatio.

d)

asetuksen (EU) 2018/1860 16 artiklan mukaiset kertomukset, jotka sisältävät päivittäiset, kuukausittaiset ja vuosittaiset tilastot, joissa esitetään tietueiden määrä kuulutusluokittain, sekä jäsenvaltioittain eriteltyinä että kokonaismääränä;

e)

asetuksen (EU) 2018/1861 mukaiset kertomukset, jotka sisältävät seuraavat tilastot Schengenin tietojärjestelmässä säilytetyistä tietueista:

i)

päivittäiset, kuukausittaiset ja vuosittaiset tilastot, joissa esitetään tietueiden määrä kuulutusluokittain, sekä jäsenvaltioittain eriteltyinä että kokonaismääränä mainitun asetuksen 60 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

ii)

vuosittaiset kertomukset, joissa esitetään osumien määrä kuulutusluokittain, Schengenin tietojärjestelmään tehtyjen hakujen määrä ja niiden Schengenin tietojärjestelmän käyttökertojen määrä, joiden tarkoituksena oli kuulutuksen tekeminen, päivittäminen tai poistaminen, sekä jäsenvaltioittain eriteltyinä että kokonaismääränä asetuksen (EU) 2018/1861 60 artiklan 3 kohdan ja asetuksen (EU) 2018/1860 19 artiklan mukaisesti;

iii)

komission pyynnöstä asetuksen (EU) 2018/1861 60 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan ja asetuksen (EU) 2018/1860 19 artiklan mukaiset erityiset tilastokertomukset Schengenin tietojärjestelmän toiminnasta ja käytöstä sekä lisätietojen vaihdosta joko säännöllisesti tai tapauskohtaisesti;

iv)

Euroopan raja- ja merivartioviraston pyynnöstä asetuksen (EU) 2018/1861 60 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan ja asetuksen (EU) 2018/1860 19 artiklan mukaiset erityiset tilastokertomukset riskianalyysien ja haavoittuvuusarviointien tekemiseksi joko säännöllisesti tai tapauskohtaisesti;

v)

asetuksen (EU) 2018/1861 60 artiklan 2 kohdan ja asetuksen (EU) 2018/1860 19 artiklan mukaiset kertomukset ja tilastot teknistä ylläpitoa, raportointia, tietojen laatua koskevaa raportointia ja tilastointia varten;

vi)

asetuksen (EU) 2018/1861 15 artiklan 4 kohdan ja asetuksen (EU) 2018/1860 19 artiklan mukaiset kertomukset tietojen laatuun liittyvistä ongelmista.

6.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tekniset raportit sisältävät tilastotietoja järjestelmän käytöstä, saatavuudesta, poikkeamista, suorituskyvystä, biometrisestä tarkkuudesta, tietojen laadusta sekä tarvittaessa vireillä olevista tapahtumista.

7.   Käyttäjä voi saada räätälöityjä, keskustietoarkiston tuottamia toimintaraportteja suodattamalla tai ryhmittelemällä tietoja käyttäen raportointivälinettä, joka asetetaan saataville yhdessä keskustietoarkiston kanssa.

8.   Luettelo kertomuksista asetetaan saataville. Uusia kertomuksia tai olemassa olevien kertomusten muuttamista koskevissa pyynnöissä noudatetaan eu-LISAn muutoksenhallintapolitiikkaa.

3 artikla

Tietoarkisto ja raportointiväline

1.   Keskustietoarkistossa käytetään teknistä ratkaisua, johon taustalla olevista EU:n tietojärjestelmistä ja yhteentoimivuuskomponenteista saadut tiedot tallennetaan.

2.   Tekninen ratkaisu sisältää raportointivälineen, joka on konfiguroitu 2 artiklassa tarkoitettujen kertomusten ja räätälöityjen raporttien laatimista, ylläpitoa ja tuottamista varten.

3.   Raportointiväline mahdollistaa käyttäjälle toimintakertomusten ja teknisten kertomusten laatimisen ja hakemisen.

4.   Raportointiväline mahdollistaa järjestelmistä tuotettavien tilastotietojen ja analyyttisten raporttien tarjoamisen toimintapoliittisiin, operatiivisiin ja tietojen laatua koskeviin tarkoituksiin, kun unionin oikeus sitä edellyttää.

5.   Kaikkia raportteja hallinnoidaan teknisessä ratkaisussa. Asianmukaiset turvallisuutta ja eheyttä koskevat toimenpiteet toteutetaan teknisessä ratkaisussa asetuksen (EU) 2019/817 42 artiklan 3 kohdassa säädetyn turvasuunnitelman vaatimusten täyttämiseksi.

6.   Tekninen ratkaisu toteutetaan eu-LISAn teknisessä toimipaikassa ja varayksikössä.

4 artikla

Tietojen haku

Keskustietoarkisto saa EU:n tietojärjestelmistä ainoastaan kirjoitussuojatut kopiot asetuksen (EU) 2019/817 39 artiklan 2 kohdassa ja 66 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista tiedoista kyseisen asetuksen 39 ja 66 artiklassa tarkoitettujen tilastojen ja kertomusten laatimista varten. Tiedot haetaan säännöllisesti ja vähintään kerran vuorokaudessa yksisuuntaisella sisältöhaulla.

5 artikla

Tietojen anonymisointiväline

1.   Taustalla olevista EU:n tietojärjestelmistä ja yhteentoimivuuskomponenteista saadut tiedot anonymisoidaan käyttämällä tietojen anonymisointivälinettä. Keskustietoarkistoon tallennetaan ainoastaan anonymisoituja tietoja.

2.   Tietojen anonymisointiväline tunnistaa EU:n tietojärjestelmissä olevat kriittiset henkilöllisyystiedot ja anonymisoi ne automaattisen prosessin avulla ennen tilastotietojen tallentamista keskustietoarkistoon. Anonymisointiprosessi on peruuttamaton.

6 artikla

Pääsy

1.   Asianmukaisesti valtuutetulle henkilöstölle annetaan pääsy keskustietoarkistoon ja sitä hallinnoidaan asetuksen (EU) 2017/2226 63 artiklan, asetuksen (EU) 2018/1240 84 artiklan, asetuksen (EU) 2018/1861 60 artiklan ja asetuksen (EU) 2018/1860 16 artiklan mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioilla, komissiolla ja unionin virastoilla on pääsy keskustietoarkistoon unionin oikeuden mukaisten pääsyoikeuksiensa mukaisesti suojatun verkkoyhteyden (TESTA) välityksellä.

3.   Ainoastaan asetuksen (EU) 2019/817 39 artiklan 2 kohdan ja 66 artiklan 1–5 kohtien mukaiselle toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisesti valtuutetulle henkilöstölle annetaan pääsy tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun välineeseen.

4.   Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä keskustietoarkistoa käyttäjäprofiilien avulla. eu-LISA pitää luetteloa käyttäjäprofiileista. Yhdellä viranomaisella voi olla useita profiileja pääsyoikeuksiensa mukaisesti.

5.   Pääsy keskustietoarkistoon kirjataan lokiin. Lokitietoihin kirjataan ainakin seuraavat tiedot:

a)

aikaleima;

b)

viranomainen;

c)

raportin tyyppi.

6.   Lokitiedot, joiden avulla voidaan tunnistaa käyttäjät, joilla on pääsy keskustietoarkistoon, säilytetään kansallisella tasolla, minkä lisäksi myös komissio, Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja Europol säilyttävät niitä. eu-LISA säilyttää lokitiedot kaikista pääsyyn liittyvistä toimista. Lokitiedot säilytetään keskustietoarkistossa yhden vuoden ajan, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti.

7.   Keskustietoarkiston mahdolliset ristiriitaiset roolit yksilöidään, ja pääsy myönnetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:

a)

tarpeellisuus;

b)

pienin mahdollinen etuoikeus;

c)

tehtävien eriyttäminen.

8.   Asetuksen (EU) 2018/1861 15 artiklan 4 kohdan nojalla annettuihin tietojen laatua koskeviin raportteihin sisällytetään väline, jonka avulla jäsenvaltiot voivat antaa eu-LISAlle palautetta havaittujen ongelmien korjaamisesta.

7 artikla

Tietojen käsittelijä

Kun henkilötietoja anonymisoidaan 5 artiklan mukaisesti, eu-LISA on asetuksen (EU) 2018/1725 3 artiklan 12 alakohdassa tarkoitettu tietojen käsittelijä.

8 artikla

Muut tietosuojaan ja turvallisuuteen liittyvät näkökohdat

1.   Keskustietoarkistoon tallennettuihin tietoihin saa tutustua ainoastaan raporttien ja tilastojen laatimista varten.

2.   eu-LISA toteuttaa tarvittavat turvallisuustoimenpiteet keskustietoarkistossa olevien tietojen eheyden varmistamiseksi. Mahdollisten tietoihin tehtyjen muutosten on oltava jäljitettävissä tarkastuksia varten.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 135, 22.5.2019, s. 27.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/818, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, kehyksen vahvistamisesta poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja muuttoliikeasioita koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja asetusten (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ja (EU) 2019/816 muuttamisesta (EUVL L 135, 22.5.2019, s. 85).

(3)  Tämä asetus ei kuulu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2002/192/EY (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20) säädettyjen toimenpiteiden soveltamisalaan.

(4)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(5)  Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

(6)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(7)  Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).

(8)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.

(9)  Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2226, annettu 30 päivänä marraskuuta 2017, rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetusten (EY) N:o 767/2008 ja (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 327, 9.12.2017, s. 20).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1240, annettu 12 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta (EUVL L 236, 19.9.2018, s. 1).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1860, annettu 28 päivänä marraskuuta 2018, Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 312, 7.12.2018, s. 1).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1861, annettu 28 päivänä marraskuuta 2018, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 312, 7.12.2018, s. 14).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1862, annettu 28 päivänä marraskuuta 2018, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1986/2006 ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta (EUVL L 312, 7.12.2018, s. 56).

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/816, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN), eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1726 muuttamisesta (EUVL L 135, 22.5.2019, s. 1).


15.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 448/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/2224,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2021

tietojen automaattisia laadunvalvontamekanismeja ja -menettelyjä sekä yhteisiä tietojen laatuindikaattoreita ja vähimmäislaatuvaatimuksia koskevista yksityiskohdista tietojen tallentamista varten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/818 37 artiklan 4 kohdan mukaisesti

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kehyksen vahvistamisesta poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja muuttoliikeasioita koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja asetusten (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ja (EU) 2019/816 muuttamisesta 20 päivänä toukokuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/818 (1) ja erityisesti sen 37 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2019/818 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/817 (2) vahvistetaan kehys, jolla varmistetaan rajoja, viisumipolitiikkaa, poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus.

(2)

Tietojen laadun parantamiseksi ja laatuvaatimusten yhdenmukaistamiseksi on tarpeen vahvistaa yksityiskohtaisesti tietojen automaattiset laadunvalvontamekanismit ja -menettelyt sekä yhteiset tietojen laatuindikaattorit ja vähimmäislaatuvaatimukset tiedoille, jotka tallennetaan taustalla oleviin EU:n tietojärjestelmiin, yhteiseen biometriseen tunnistuspalveluun ja yhteiseen henkilöllisyystietovarantoon.

(3)

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston, jäljempänä ’eu-LISA’, olisi pantava nämä toimenpiteet täytäntöön ja huolehdittava niiden arvioinnista ottaen huomioon kutakin EU:n tietojärjestelmää ja yhteentoimivuuskomponenttia koskevat erityissäännökset. Komission, jäsenvaltioiden ja EU:n tietojärjestelmiä ja yhteentoimivuuskomponentteja käyttävien unionin virastojen asiantuntijoiden olisi annettava eu-LISAlle neuvontaa näiden tehtävien suorittamiseksi.

(4)

Tietojen laadunvalvontamekanismien ja -menettelyjen avulla olisi määritettävä, noudatetaanko tietojen syöttämisessä esto- ja varoittavia sääntöjä, joita sovelletaan taustalla oleviin EU:n tietojärjestelmiin, yhteiseen biometriseen tunnistuspalveluun ja yhteiseen henkilöllisyystietovarantoon. eu-LISAn olisi varmistettava, että tietojen laatua koskevat säännöt ovat tarkoituksenmukaisia EU:n tietojärjestelmien ja yhteentoimivuuskomponenttien tavoitteiden saavuttamiseksi.

(5)

eu-LISAn olisi kunkin laadunvalvontaindikaattorin osalta määritettävä ja arvioitava tietojen tallentamiselle EU:n tietojärjestelmiin ja yhteentoimivuuskomponentteihin asetettujen vähimmäislaatuvaatimusten tarkoituksenmukaisuus. Tietojen laatuvaatimusten avulla olisi voitava tunnistaa ilmeisen virheelliset tai ristiriitaiset tiedot automaattisesti niin, että jäsenvaltio, josta tiedot ovat peräisin, voi tarkistaa tiedot ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimet.

(6)

Olisi otettava käyttöön mekanismit tietojen puhdistamista ja ongelmien havaitsemista varten, jotta voidaan säännöllisesti tarkistaa taustalla oleviin EU:n tietojärjestelmiin ja yhteentoimivuuskomponentteihin tallennettujen tietojen validiteetti ja laatuvaatimusten täyttyminen.

(7)

eu-LISAn olisi huolehdittava keskitetystä seurantakapasiteetista tietojen laadun seuraamiseksi ja tietojen laatua koskevien raporttien laatimiseksi jäsenvaltioille säännöllisesti. Raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkiston olisi laadittava nämä raportit asetuksen (EU) 2019/818 39 artiklan 1 kohdan ja komission delegoidussa asetuksessa 2021/2222 (3) vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

(8)

Koska asetuksella (EU) 2019/818 kehitetään Schengenin säännöstöä, Tanska on ilmoittanut Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 4 artiklan mukaisesti saattavansa asetuksen (EU) 2019/818 osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi tämä asetus sitoo sitä.

(9)

Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu (4). Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(10)

Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (5) ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY (6) 1 artiklan A kohdassa tarkoitettuun alaan.

(11)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (7) ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY (8) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(12)

Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (9) ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2011/350/EU (10) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(13)

Kyproksen, Bulgarian ja Romanian sekä Kroatian osalta tämä asetus on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 1 kohdassa, vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa ja vuoden 2011 liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

(14)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (11) 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja tämä on antanut lausunnon 30 päivänä huhtikuuta 2021.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yhteentoimivuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala ja kohde

1.   Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EU) 2019/818 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin EU:n tietojärjestelmiin ja yhteentoimivuuskomponentteihin tallennettaviin tietoihin sovellettavia tietojen automaattisia laadunvalvontamekanismeja ja -menettelyjä koskevista yksityiskohdista.

2.   Tässä asetuksessa säädetään myös asetuksen (EU) 2019/818 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin EU:n tietojärjestelmiin ja yhteentoimivuuskomponentteihin tallennettaviin tietoihin ja erityisesti biometrisiin tietoihin sovellettavia yhteisiä tietojen laatuindikaattoreita ja vähimmäislaatuvaatimuksia koskevista yksityiskohdista.

3.   Tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet eivät rajoita unionin lainsäädännön erityissäännöksiä, jotka koskevat tietojen laatua EU:n tietojärjestelmien yhteyksissä.

4.   Tätä asetusta sovelletaan asetuksen (EU) 2019/818 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin EU:n tietojärjestelmiin ja yhteentoimivuuskomponentteihin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’syöttötiedoilla’ tietoja, joiden laatu tarkastetaan asetuksen (EU) 2019/818 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun EU:n tietojärjestelmään tai yhteentoimivuuskomponenttiin tallentamista varten;

b)

’tietojen puhdistusmekanismilla’ mekanismia tarkastusten tekemiseksi, jotta voidaan varmistaa EU:n tietojärjestelmään tai yhteentoimivuuskomponenttiin tallennettujen tietojen poistaminen ajallaan unionin lainsäädännön mukaisesti;

c)

’ongelmien havaitsemismekanismilla’ mekanismia tarkastusten tekemiseksi, jotta voidaan tunnistaa tiedot, jotka eivät ole tietojen laatusääntöjen tai -vaatimusten mukaisia;

d)

’estosäännöillä’ sääntöjä tai säännöstöä, joilla mitataan sitä, missä määrin syöttötiedot täyttävät niiden tallentamiselle tai käytölle tai näille molemmille määritellyt tietovaatimukset. Estosäännöt sisältävät myös tietojen laatusääntöjä, joita sovelletaan kuhunkin EU:n tietojärjestelmään ja joita on noudatettava ennen kuin tiedot voidaan syöttää järjestelmään. Jos syöttötiedot ovat jonkin estosäännön vastaisia, se estää tallentamasta niitä EU:n tietojärjestelmään ja yhteentoimivuuskomponenttiin;

e)

’varoittavilla säännöillä’ sääntöjä tai säännöstöä, joilla mitataan sitä, missä määrin syöttötiedot täyttävät niiden merkityksellisyydelle tai optimaaliselle käytölle tai näille molemmille määritellyt tietovaatimukset. Varoittavat säännöt eivät estä niiden vastaisten syöttötietojen tallentamista. Varoittavat säännöt sisältävät myös tietojen laatusääntöjä, joita sovelletaan kuhunkin EU:n tietojärjestelmään ja joita olisi noudatettava ennen kuin tiedot voidaan syöttää järjestelmään. Jos syöttötiedot ovat jonkin varoittavan säännön vastaisia, ne on varustettava laatuongelmasta kertovalla merkinnällä, ilmoituksella tai varotusviestillä, kun ne syötetään EU:n tietojärjestelmään tai yhteentoimivuuskomponenttiin.

3 artikla

Tietojen automaattiset laadunvalvontamekanismit ja -menettelyt

1.   Yhteiseen biometriseen tunnistuspalveluun ja yhteiseen henkilöllisyystietovarantoon tallennetuille tiedoille tehdään automaattiset laatutarkastukset 4 artiklassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

2.   Asetuksen (EU) 2019/818 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin EU:n tietojärjestelmiin tallennetuille tiedoille tehdään automaattiset laatutarkastukset noudattaen sääntöjä, joita sovelletaan tietojen laadunvalvontamekanismeihin kyseisissä järjestelmissä.

3.   Tietojen laadunvalvontamekanismit käynnistetään noudattaen sääntöjä, joita sovelletaan tietojen laatuun kyseisissä EU:n tietojärjestelmissä ja yhteentoimivuuskomponenteissa.

4.   Jotta voidaan määrittää, ovatko syöttötiedot niihin sovellettavien esto- tai varoittavien sääntöjen mukaisia, 3 kohdassa tarkoitettujen laadunvalvontamekanismien on oltava tämän asetuksen liitteessä olevan 1 jakson mukaisia.

5.   Jos syöttötiedot on määrä tallentaa asetuksen (EU) 2019/818 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun EU:n tietojärjestelmään tai yhteentoimivuuskomponentteihin, tietojen laadunvalvontamekanismeilla on arvioitava, missä määrin tiedot ovat kunkin laatuindikaattorin mukaisia, soveltamalla kunkin indikaattorin laatuvaatimusta. Kyseisen arvioinnin tuloksena tietojen laadunvalvontamekanismeilla annetaan syöttötiedoille tietojen laatuluokitus tämän asetuksen liitteessä olevassa 2 ja 3 jaksossa säädetyn menettelyn mukaisesti.

6.   Yhteiset tietojen laatuindikaattorit ovat seuraavat: täydellisyys, tarkkuus, oikea-aikaisuus, ainutlaatuisuus ja johdonmukaisuus.

7.   eu-LISA panee täytäntöön tietojen laatuvaatimukset kunkin indikaattorin osalta 5 artiklassa säädettyjä menettelyjä noudattaen.

8.   Tietojen puhdistusmekanismilla ja ongelmien havaitsemismekanismilla tarkistetaan säännöllisesti asetuksen (EU) 2019/818 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin EU:n tietojärjestelmiin ja yhteentoimivuuskomponentteihin tallennettujen tietojen validiteetti ja laatuvaatimusten mukaisuus tämän asetuksen liitteessä olevan 4 jakson mukaisesti.

4 artikla

Tietojen automaattiset laadunvalvontamekanismit tallennetuille tiedoille

1.   Tietojen laadun parantamiseksi on otettava käyttöön tietojen automaattiset laadunvalvontamekanismit, joilla tuetaan laatuvaatimusten mukaisten tietojen tallentamista asetuksen (EU) 2019/818 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin EU:n tietojärjestelmiin ja yhteentoimivuuskomponentteihin. Tietojen tallentamisessa on noudatettava sääntöjä, joita sovelletaan tietojen laatuun kyseisissä EU:n tietojärjestelmissä ja yhteentoimivuuskomponenteissa.

2.   Jotta asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö voi tallentaa tietoja asetuksen (EU) 2019/818 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin EU:n tietojärjestelmiin ja yhteentoimivuuskomponentteihin, automaattisilla laadunvalvontamekanismeilla on todennettava tämän asetuksen liitteessä olevassa 2 jaksossa tarkoitetut yhteiset laatuindikaattorit.

3.   Tietojen laadunvalvontamekanismien on oltava sellaisia, että esto- ja varoittavia sääntöjä voidaan 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti soveltaa tietojen laatuun asetuksen (EU) 2019/818 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa EU:n tietojärjestelmissä ja yhteentoimivuuskomponenteissa.

5 artikla

Menettelyt tietojen laadunvalvonnan indikaattoreita, vaatimuksia ja mekanismeja varten

1.   eu-LISA varmistaa, että tietojen laatua koskevat säännöt ovat tarkoituksenmukaisia asetuksen (EU) 2019/818 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen EU:n tietojärjestelmien ja yhteentoimivuuskomponenttien tavoitteiden saavuttamiseksi.

2.   eu-LISA myös panee täytäntöön vähimmäislaatuvaatimukset biometristen tietojen tallentamiseksi asetuksen (EU) 2019/818 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin EU:n tietojärjestelmiin ja yhteentoimivuuskomponentteihin.

3.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi eu-LISA ottaa huomioon kunkin asetuksen (EU) 2019/818 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun EU:n tietojärjestelmän ja yhteentoimivuuskomponentin erityistarpeet, ja eu-LISAa avustavat ja neuvovat komissiosta, jäsenvaltioista ja kyseisiä EU:n tietojärjestelmiä ja yhteentoimivuuskomponentteja käyttävistä unionin virastoista tulevat asiantuntijat.

4.   Tietojen laadunvalvontaan sovelletaan seuraavia menettelyjä:

a)

eu-LISA panee täytäntöön tietojen laatuvaatimukset kunkin tietojen laatuindikaattorin osalta tämän asetuksen liitteessä olevan 2 jakson mukaisesti;

b)

vaatimuksille annetaan arvot erikseen kunkin 3 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun tietojen laatuindikaattorin osalta. Vaatimuksissa voidaan kullekin indikaattorille antaa eri arvoja tietojen luokasta riippuen;

c)

tarvittaessa ja sen jälkeen, kun säännölliset tietojen laatua koskevat raportit on annettu 6 artiklan mukaisesti, eu-LISA arvioi arvojen ja vaatimusten tarkoituksenmukaisuutta ja muuttaa niitä siltä osin kuin ne eivät enää ole tarkoituksenmukaisia;

d)

tarvittaessa ja sen jälkeen, kun säännölliset tietojen laatua koskevat raportit on annettu 6 artiklan mukaisesti, eu-LISA arvioi tietojen laadunvalvontamekanismien tarkoituksenmukaisuutta sen suhteen, mahdollistavatko ne esto- ja varoittavien sääntöjen soveltamisen, ja muuttaa näitä mekanismeja tarvittaessa;

e)

voidakseen muuttaa tietojen laatuvaatimuksia ja niiden arvoja ja tehdä päätöksiä tietojen laadunvalvontamekanismeista tämän kohdan c ja d alakohdan mukaisesti eu-LISA kuulee neuvoa-antavia ryhmiä kunkin asetuksen (EU) 2019/818 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun EU:n tietojärjestelmän ja yhteentoimivuuskomponentin osalta.

5.   eu-LISA käyttää perustana tietojen laadunvalvontamekanismien toiminnan arviointia tietojen laatuvaatimusten arvojen muuttamiseksi ja päätösten tekemiseksi tietojen laadunvalvontamekanismeista.

6 artikla

Asetuksen (EU) 2019/818 37 artiklan 3 kohdan mukaiset raportit tietojen automaattisista laadunvalvontamekanismeista ja -menettelyistä sekä yhteisistä tietojen laatuindikaattoreista

1.   Asetuksen (EU) 2019/818 37 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut raportit laatii raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkisto asetuksen (EU) 2019/818 39 artiklan 1 kohdan ja komission delegoidussa asetuksessa 2021/2222 vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

2.   Raportit eivät saa sisältää henkilötietoja, ja niiden on sisällettävä vähintään seuraavat tietojen laadun mittausta koskevat tiedot, jotka on saatu näitä tarkoituksia varten kehitetyllä välineellä tai välineistöllä:

a)

aakkosnumeeristen ja biometristen tietojen osalta, jotka on arvioitu esto- ja varoittavia sääntöjä vasten, tietojen laatuindikaattoreiden noudattaminen:

1)

täydellisyys (%);

2)

tarkkuus (%);

3)

ainutlaatuisuus (%);

4)

oikea-aikaisuus (%);

5)

tietojen johdonmukaisuus (%);

b)

hakemustiedostojen täydellisyys (%);

c)

”hyvälaatuisiksi” luokiteltavat tiedot (%);

d)

”heikkolaatuisiksi” luokiteltavat tiedot (%);

e)

tietojen puhdistusmekanismin tulokset;

f)

ongelmien havaitsemismekanismin tulokset;

g)

tietokentät, jotka aiheuttavat usein laatuongelmia;

h)

kymmenen yleisintä ongelmaa kunkin a–g alakohdassa tarkoitetun luokan osalta;

i)

jäsenvaltiot, joita kymmenen yleisintä laatuongelmaa koskevat.

3.   eu-LISA huolehtii keskitetyn seurantakapasiteetin kehittämisestä tietojen laadun seuraamiseksi ja tässä artiklassa tarkoitettujen raporttien laatimiseksi viikoittain.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2021

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 135, 22.5.2019, s. 85.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/817, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, kehyksen vahvistamisesta ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 ja (EU) 2018/1861 sekä neuvoston päätösten 2004/512/EY ja 2008/633/YOS muuttamisesta (EUVL L 135, 22.5.2019, s. 27).

(3)  Commission Delegated Regulation 2021/2222 of 30 syyskuuta 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council with detailed rules on the operation of the central repository for reporting and statistics. (See page 1 of this Official Journal).

(4)  Tämä asetus ei kuulu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2002/192/EY (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20) säädettyjen toimenpiteiden soveltamisalaan.

(5)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

(7)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).

(9)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.

(10)  Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).


LIITE

1 JAKSO

Tietojen automaattiset laadunvalvontamekanismit tallennettaville tiedoille

EU:n tietojärjestelmiin ja yhteentoimivuuskomponentteihin tallennettaviin tietoihin sovelletaan tietojen automaattisia laadunvalvontamekanismeja, jotka perustuvat 2 artiklassa määriteltyihin esto- ja varoittaviin sääntöihin. Nämä ovat EU:n tietojärjestelmissä ja yhteentoimivuuskomponenteissa vahvistettuja sääntöjä, joiden perusteella määritetään, sallitaanko syöttötietojen tallentaminen vai hylätäänkö ne. Esto- ja varoittavat säännöt vahvistetaan seuraavien muuttujien perusteella: pituus, muoto, tyyppi, laatuvaatimusten mukaisuus, semantiikka, toisto ja syntaksi.

2 JAKSO

Yleisiä huomioita tallennettavien tietojen yhteisistä laatuindikaattoreista ja vähimmäislaatuvaatimuksista

Laadunvarmennuksen kohteena olevat syöttötiedot arvioidaan kussakin EU:n tietojärjestelmässä ja yhteentoimivuuskomponentissa määriteltyjen tietojen laatua koskevien sääntöjen mukaisesti (ks. 1 jakso). Jos syöttötietoihin sovellettavat säännöt eivät estä tallentamista, tietojen laadunvalvontamekanismeilla mitataan syöttötietojen laatua käyttämällä niihin sovellettavia tietojen laatuindikaattoreita.

Tietojen laadunvalvontamekanismeilla mitataan syöttötietojen laatua kunkin sovellettavan indikaattorin mukaisesti. Tietojen laadunvalvontamekanismeissa otetaan huomioon painotuskerroin kunkin indikaattorin suhteellisen painon laskemiseksi syöttötietojen kokonaislaadussa.

Tätä varten tietojen laadunvalvontamekanismeja mukautetaan siten, että niitä sovelletaan yksittäiseen tietokoosteeseen aineistossa tai yksittäiseen tietokantaan.

Kun syöttötietoihin on sovellettu painotuskerrointa, tietojen laadunvalvontamekanismit tuottavat syöttötietoprofiilin, joka sisältää indikaattorivaatimusten soveltamisen tulokset, esimerkiksi numeeriset arvot, joilla syöttötietojen laatua arvioidaan kunkin indikaattorin osalta.

Taulukossa 1 on vähimmäisluettelo tietojen laatuindikaattoreista, kuten indikaattoreista, joita on aina sovellettava syöttötietoihin, kunkin EU:n tietojärjestelmän ja yhteentoimivuuskomponentin soveltamien sääntöjen mukaisesti. Nämä indikaattorit ovat seuraavat: täydellisyys, tarkkuus, johdonmukaisuus, oikea-aikaisuus ja ainutlaatuisuus.

Taulukko 1

Luettelo tietojen vähimmäislaatuindikaattoreista

Indikaattori

Kuvaus

Pääasiallinen soveltamisala

Mittayksikkö

Täydellisyys

Missä määrin syöttötiedoilla on arvot kaikille odotetuille attribuuteille ja niihin liittyville vaatimuksille tietyssä käyttöyhteydessä. Mittaa sitä, onko kaikki pakolliset tiedot toimitettu ja täyttävätkö tietokantakohtaiset (tai alakohtaiset) kirjaukset asetetut vaatimukset.

Pakolliset tietokentät (aakkosnumeeriset ja biometriset)

Tietojen täydellisyysaste: toimitettujen tietoyksiköiden lukumäärän suhde vaadittujen tietoyksiköiden määrään

Tarkkuus

Missä määrin syöttötietojen edustamat estimaatit vastaavat tuntemattomia todellisia arvoja joko yhteen yksittäiseen subjektiin liittyvissä tiedoissa tai samankaltaisten tietojen välisesti useiden keskenään vertailukelpoisten subjektien osalta tai molemmilla tavoilla.

Aakkosnumeeriset ja biometriset tiedot

Seuraavien virhetasot: otantavirheet, yksikkökato, eräkato, tietojen talteenoton virheet jne.

Johdonmukaisuus

Missä määrin syöttötietojen attribuutit ovat ristiriidattomia ja johdonmukaisia suhteessa muihin tietoihin tietyssä käyttöyhteydessä. Mittaa sitä, missä määrin tietokokonaisuus täyttää määritetyt näihin tietoihin sovellettavat käsittelysäännöt (business rules) ja tietosisällössä ei ole ristiriitoja joko yhteen yksittäiseen subjektiin liittyvissä tiedoissa tai samankaltaisten tietojen välisesti useiden keskenään vertailukelpoisten subjektien osalta tai molemmilla tavoilla.

Aakkosnumeeriset tiedot

Prosenttiosuus

Oikea-aikaisuus

Missä määrin syöttötietojen toimitus tapahtuu ennalta asetettuun määräpäivään tai ajankohtaan mennessä edellytyksenä tietojen validiteetille tai niiden käytölle tietyssä yhteydessä. Mittaa sitä, miten ajantasaisia tiedot ovat ja voidaanko vaaditut tiedot toimittaa vaadittuun määräaikaan mennessä.

Aakkosnumeeriset ja biometriset tiedot

”Time lag -final” (aikaviive): päivien lukumäärä viimeisestä viitepäivämäärästä siihen päivään, jona syöttötiedot toimitetaan

Ainutlaatuisuus

Missä määrin syöttötietoja ei toisteta kahdesti samassa EU:n tietojärjestelmässä tai yhteentoimivuuskomponentissa.

Pakolliset tietokentät (aakkosnumeeriset ja biometriset)

Niiden tietoyksiköiden prosenttiosuus, joita toisteta kahdesti

Biometristen tietojen osalta tarkkuusindikaattori kattaa myös resoluution. Resoluutio mittaa sitä, missä määrin syöttötiedot sisältävät vaaditun piste- tai pikselimäärän pituusyksikköä kohti. Yksikkö pikselien esittämiselle näytöllä: yksikkö pi painatusta varten ja dot pi tulostusjärjestelmille. Bitit pikseliä kohti (värisyvyys: 4 bittiä 16 väriä, 8 bittiä 256 väriä, 16 bittiä 65 000 väriä, 24 bittiä 16,5 milj. väriä)

3 JAKSO

Tietojen laatuluokitus

Kun 2 jaksossa tarkoitettu syöttötietoprofiili on laadittu, syöttötiedoille annetaan tietojen laatuluokitus. Laatuluokituksina sovelletaan seuraavia:

(a)

’hyvälaatuisella’ tarkoitetaan, että syöttötietoprofiili osoittaa sovellettavaa tietojen laatuindikaattoria noudatetun vaaditulla tavalla;

(b)

’heikkolaatuisella’ tarkoitetaan, ettei syöttötietoprofiili osoita sovellettavia tietojen laatuindikaattoreja noudatetun vaaditulla tavalla, kun kyseessä on varoittava sääntö;

(c)

’hylätyllä’ tarkoitetaan, ettei syöttötietoprofiili osoita sovellettavia tietojen laatuindikaattoreja noudatetun vaaditulla tavalla, kun kyseessä on estosääntö.

Jos syöttötiedot luokitellaan ’hyvälaatuisiksi’, tiedot tallennetaan järjestelmään tai komponenttiin ilman laatuvaroitusta.

Jos syöttötiedot luokitellaan ’heikkolaatuisiksi’, tietoihin liitetään laatuvaroitus, kun ne tallennetaan järjestelmään tai komponenttiin. Varoituksessa ilmoitetaan, että syöttötiedot on oikaistava, ja syyt siihen, miksi syöttötiedot eivät ole sovellettavien laatuindikaattoreiden mukaisia. Varoituksessa yksilöidään mahdollisuuksien mukaan tietokentät tai tietosisällöt tai molemmat, joihin tietojen laatuongelmat vaikuttavat, ja ehdotetaan tarvittavia muutoksia, jotta syöttötiedot voitaisiin luokitella ’hyvälaatuisiksi’.

4 JAKSO

Tietojen laadun seuranta

Tämän asetuksen 3 artiklan 8 kohdan soveltamiseksi käytetään kahdentyyppisiä mekanismeja:

(a)

Tietojen puhdistusmekanismit. Tällaisilla mekanismeilla tehtävillä tarkastuksilla tunnistetaan tiedot, joiden jäljellä oleva säilytysaika on lyhyempi kuin asianomaista EU:n tietojärjestelmää tai yhteentoimivuuskomponenttia koskevassa lainsäädännössä määritelty aika. Tietojen puhdistusmekanismeilla ilmoitetaan jäsenvaltiolle tietojen suunnitellusta poistamisesta ja annetaan niille mahdollisuus toteuttaa tarvittaessa asianmukaiset toimenpiteet.

(b)

Ongelmien havaitsemismekanismit. Tällaisilla mekanismeilla tehtävillä tarkastuksilla tunnistetaan tiedot, jotka eivät enää täytä yhtä tai useampaa tietojen laatuindikaattoreihin liittyvää laatusääntöä tai -vaatimusta. Tällaisilla tarkastuksilla voidaan antaa varoitus tai ilmoitus vastaavalle jäsenvaltion viranomaiselle ja ilmoittaa syyt siihen, miksi tiedot eivät enää täytä yhtä tai useampaa laatusääntöä tai -vaatimusta. Varoituksessa ehdotetaan mahdollisuuksien mukaan muutoksia, jotka ovat tarpeen, jotta syöttötiedot olisivat uusien sääntöjen tai vaatimusten mukaisia. Tällaisten tarkistusten soveltaminen ei missään tapauksessa saa johtaa EU:n tietojärjestelmiin tai yhteentoimivuuskomponentteihin tallennettujen tietojen automaattiseen poistamiseen. Ongelmien havaitsemismekanismeja ei sovelleta sellaisiin uusiin tietoihin, joita EU:n tietojärjestelmään tai yhteentoimivuuskomponenttiin tallennetaan kyseisten mekanismien ollessa käynnissä.

eu-LISA voi päättää, että EU:n tietojärjestelmässä ja yhteentoimivuuskomponenteissa on tehtävä tapauskohtainen tarkastus ongelmien havaitsemismekanismeilla, kun tietojen laatusääntöjä tai -vaatimuksia tarkistetaan.

eu-LISA voi kuulla yksittäisen EU:n tietojärjestelmän tai yhteentoimivuuskomponentin neuvoa-antavaa ryhmää siitä, toteutetaanko vastaavassa EU:n tietojärjestelmässä tai yhteentoimivuuskomponentissa tapauskohtainen tarkastus ongelmien havaitsemismekanismeilla kyseisen EU:n tietojärjestelmän tai yhteentoimivuuskomponentin tarkoitusten kannalta tarpeellisilta osin.


15.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 448/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/2225,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2021,

tietojen automaattisia laadunvalvontamekanismeja ja -menettelyjä sekä yhteisiä tietojen laatuindikaattoreita ja vähimmäislaatuvaatimuksia koskevista yksityiskohdista tietojen tallentamista varten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/817 37 artiklan 4 kohdan mukaisesti

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kehyksen vahvistamisesta rajoja ja viisumipolitiikkaa koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 ja (EU) 2018/1861 sekä neuvoston päätösten 2004/512/EY ja 2008/633/YOS muuttamisesta 20 päivänä toukokuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/817 (1) ja erityisesti sen 37 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2019/817 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/818 (2) vahvistetaan kehys, jolla varmistetaan rajoja, viisumipolitiikkaa, poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus.

(2)

Tietojen laadun parantamiseksi ja laatuvaatimusten yhdenmukaistamiseksi on tarpeen vahvistaa yksityiskohtaisesti tietojen automaattiset laadunvalvontamekanismit ja -menettelyt sekä yhteiset tietojen laatuindikaattorit ja vähimmäislaatuvaatimukset tiedoille, jotka tallennetaan taustalla oleviin EU:n tietojärjestelmiin, yhteiseen biometriseen tunnistuspalveluun ja yhteiseen henkilöllisyystietovarantoon.

(3)

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston, jäljempänä ’eu-LISA’, olisi pantava nämä toimenpiteet täytäntöön ja huolehdittava niiden arvioinnista ottaen huomioon kutakin EU:n tietojärjestelmää ja yhteentoimivuuskomponenttia koskevat erityissäännökset. Komission, jäsenvaltioiden ja EU:n tietojärjestelmiä ja yhteentoimivuuskomponentteja käyttävien unionin virastojen asiantuntijoiden olisi annettava eu-LISAlle neuvontaa näiden tehtävien suorittamiseksi.

(4)

Tietojen laadunvalvontamekanismien ja -menettelyjen avulla olisi määritettävä, noudatetaanko tietojen syöttämisessä esto- ja varoittavia sääntöjä, joita sovelletaan taustalla oleviin EU:n tietojärjestelmiin, yhteiseen biometriseen tunnistuspalveluun ja yhteiseen henkilöllisyystietovarantoon. eu-LISAn olisi varmistettava, että tietojen laatua koskevat säännöt ovat tarkoituksenmukaisia EU:n tietojärjestelmien ja yhteentoimivuuskomponenttien tavoitteiden saavuttamiseksi.

(5)

eu-LISAn olisi kunkin laadunvalvontaindikaattorin osalta määritettävä ja arvioitava tietojen tallentamiselle EU:n tietojärjestelmiin ja yhteentoimivuuskomponentteihin asetettujen vähimmäislaatuvaatimusten tarkoituksenmukaisuus. Tietojen laatuvaatimusten avulla olisi voitava tunnistaa ilmeisen virheelliset tai ristiriitaiset tiedot automaattisesti niin, että jäsenvaltio, josta tiedot ovat peräisin, voi tarkistaa tiedot ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimet.

(6)

Olisi otettava käyttöön mekanismit tietojen puhdistamista ja ongelmien havaitsemista varten, jotta voidaan säännöllisesti tarkistaa taustalla oleviin EU:n tietojärjestelmiin ja yhteentoimivuuskomponentteihin tallennettujen tietojen validiteetti ja laatuvaatimusten täyttyminen.

(7)

eu-LISAn olisi huolehdittava keskitetystä seurantakapasiteetista tietojen laadun seuraamiseksi ja tietojen laatua koskevien raporttien laatimiseksi jäsenvaltioille säännöllisesti. Raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkiston olisi laadittava nämä raportit asetuksen (EU) 2019/817 39 artiklan 1 kohdan ja komission delegoidussa asetuksessa 2021/2223 (3) vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

(8)

Koska asetuksella (EU) 2019/817 kehitetään Schengenin säännöstöä, Tanska on ilmoittanut Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 4 artiklan mukaisesti saattavansa asetuksen (EU) 2019/817 osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi tämä asetus sitoo sitä.

(9)

Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu (4). Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(10)

Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (5) ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY (6) 1 artiklan A kohdassa tarkoitettuun alaan.

(11)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (7) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY (8) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(12)

Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (9) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2011/350/EU (10) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(13)

Kyproksen, Bulgarian ja Romanian sekä Kroatian osalta tämä asetus on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 1 kohdassa, vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa ja vuoden 2011 liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

(14)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (11) 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja tämä on antanut lausunnon 30 päivänä huhtikuuta 2021.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yhteentoimivuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala ja kohde

1.   Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EU) 2019/817 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin EU:n tietojärjestelmiin ja yhteentoimivuuskomponentteihin tallennettaviin tietoihin sovellettavia tietojen automaattisia laadunvalvontamekanismeja ja -menettelyjä koskevista yksityiskohdista.

2.   Tässä asetuksessa säädetään myös asetuksen (EU) 2019/817 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin EU:n tietojärjestelmiin ja yhteentoimivuuskomponentteihin tallennettaviin tietoihin ja erityisesti biometrisiin tietoihin sovellettavia yhteisiä tietojen laatuindikaattoreita ja vähimmäislaatuvaatimuksia koskevista yksityiskohdista.

3.   Tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet eivät rajoita unionin lainsäädännön erityissäännöksiä, jotka koskevat tietojen laatua EU:n tietojärjestelmien yhteyksissä.

4.   Tätä asetusta sovelletaan asetuksen (EU) 2019/817 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin EU:n tietojärjestelmiin ja yhteentoimivuuskomponentteihin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’syöttötiedoilla’ tietoja, joiden laatu tarkastetaan asetuksen (EU) 2019/817 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun EU:n tietojärjestelmään tai yhteentoimivuuskomponenttiin tallentamista varten;

b)

’tietojen puhdistusmekanismilla’ mekanismia tarkastusten tekemiseksi, jotta voidaan varmistaa EU:n tietojärjestelmään tai yhteentoimivuuskomponenttiin tallennettujen tietojen poistaminen ajallaan unionin lainsäädännön mukaisesti;

c)

’ongelmien havaitsemismekanismilla’ mekanismia tarkastusten tekemiseksi, jotta voidaan tunnistaa tiedot, jotka eivät ole tietojen laatusääntöjen tai -vaatimusten mukaisia;

d)

’estosäännöillä’ sääntöjä tai säännöstöä, joilla mitataan sitä, missä määrin syöttötiedot täyttävät niiden tallentamiselle tai käytölle tai näille molemmille määritellyt tietovaatimukset. Estosäännöt sisältävät myös tietojen laatusääntöjä, joita sovelletaan kuhunkin EU:n tietojärjestelmään ja joita on noudatettava ennen kuin tiedot voidaan syöttää järjestelmään. Jos syöttötiedot ovat jonkin estosäännön vastaisia, se estää tallentamasta niitä EU:n tietojärjestelmään ja yhteentoimivuuskomponenttiin;

e)

’varoittavilla säännöillä’ sääntöjä tai säännöstöä, joilla mitataan sitä, missä määrin syöttötiedot täyttävät niiden merkityksellisyydelle tai optimaaliselle käytölle tai näille molemmille määritellyt tietovaatimukset. Varoittavat säännöt eivät estä niiden vastaisten syöttötietojen tallentamista. Varoittavat säännöt sisältävät myös tietojen laatusääntöjä, joita sovelletaan kuhunkin EU:n tietojärjestelmään ja joita olisi noudatettava ennen kuin tiedot voidaan syöttää järjestelmään. Jos syöttötiedot ovat jonkin varoittavan säännön vastaisia, ne on varustettava laatuongelmasta kertovalla merkinnällä, ilmoituksella tai varotusviestillä, kun ne syötetään EU:n tietojärjestelmään tai yhteentoimivuuskomponenttiin.

3 artikla

Tietojen automaattiset laadunvalvontamekanismit ja -menettelyt

1.   Yhteiseen biometriseen tunnistuspalveluun ja yhteiseen henkilöllisyystietovarantoon tallennetuille tiedoille tehdään automaattiset laatutarkastukset 4 artiklassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

2.   Asetuksen (EU) 2019/817 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin EU:n tietojärjestelmiin tallennetuille tiedoille tehdään automaattiset laatutarkastukset noudattaen sääntöjä, joita sovelletaan tietojen laadunvalvontamekanismeihin kyseisissä järjestelmissä.

3.   Tietojen laadunvalvontamekanismit käynnistetään noudattaen sääntöjä, joita sovelletaan tietojen laatuun kyseisissä EU:n tietojärjestelmissä ja yhteentoimivuuskomponenteissa.

4.   Jotta voidaan määrittää, ovatko syöttötiedot niihin sovellettavien esto- tai varoittavien sääntöjen mukaisia, 3 kohdassa tarkoitettujen laadunvalvontamekanismien on oltava tämän asetuksen liitteessä olevan 1 jakson mukaisia.

5.   Jos syöttötiedot on määrä tallentaa asetuksen (EU) 2019/817 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun EU:n tietojärjestelmään tai yhteentoimivuuskomponentteihin, tietojen laadunvalvontamekanismeilla on arvioitava, missä määrin tiedot ovat kunkin laatuindikaattorin mukaisia, soveltamalla kunkin indikaattorin laatuvaatimusta. Kyseisen arvioinnin tuloksena tietojen laadunvalvontamekanismeilla annetaan syöttötiedoille tietojen laatuluokitus tämän asetuksen liitteessä olevassa 2 ja 3 jaksossa säädetyn menettelyn mukaisesti.

6.   Yhteiset tietojen laatuindikaattorit ovat seuraavat: täydellisyys, tarkkuus, oikea-aikaisuus, ainutlaatuisuus ja johdonmukaisuus.

7.   eu-LISA panee täytäntöön tietojen laatuvaatimukset kunkin indikaattorin osalta 5 artiklassa säädettyjä menettelyjä noudattaen.

8.   Tietojen puhdistusmekanismilla ja ongelmien havaitsemismekanismilla tarkistetaan säännöllisesti asetuksen (EU) 2019/817 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin EU:n tietojärjestelmiin ja yhteentoimivuuskomponentteihin tallennettujen tietojen validiteetti ja laatuvaatimusten mukaisuus tämän asetuksen liitteessä olevan 4 jakson mukaisesti.

4 artikla

Tietojen automaattiset laadunvalvontamekanismit tallennetuille tiedoille

1.   Tietojen laadun parantamiseksi on otettava käyttöön tietojen automaattiset laadunvalvontamekanismit, joilla tuetaan laatuvaatimusten mukaisten tietojen tallentamista asetuksen (EU) 2019/817 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin EU:n tietojärjestelmiin ja yhteentoimivuuskomponentteihin. Tietojen tallentamisessa on noudatettava sääntöjä, joita sovelletaan tietojen laatuun kyseisissä EU:n tietojärjestelmissä ja yhteentoimivuuskomponenteissa.

2.   Jotta asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö voi tallentaa tietoja asetuksen (EU) 2019/817 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin EU:n tietojärjestelmiin ja yhteentoimivuuskomponentteihin, automaattisilla laadunvalvontamekanismeilla on todennettava tämän asetuksen liitteessä olevassa 2 jaksossa tarkoitetut yhteiset laatuindikaattorit.

3.   Tietojen laadunvalvontamekanismien on oltava sellaisia, että esto- ja varoittavia sääntöjä voidaan 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti soveltaa tietojen laatuun asetuksen (EU) 2019/817 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa EU:n tietojärjestelmissä ja yhteentoimivuuskomponenteissa.

5 artikla

Menettelyt tietojen laadunvalvonnan indikaattoreita, vaatimuksia ja mekanismeja varten

1.   eu-LISA varmistaa, että tietojen laatua koskevat säännöt ovat tarkoituksenmukaisia asetuksen (EU) 2019/817 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen EU:n tietojärjestelmien ja yhteentoimivuuskomponenttien tavoitteiden saavuttamiseksi.

2.   eu-LISA myös panee täytäntöön vähimmäislaatuvaatimukset biometristen tietojen tallentamiseksi asetuksen (EU) 2019/817 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin EU:n tietojärjestelmiin ja yhteentoimivuuskomponentteihin.

3.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi eu-LISA ottaa huomioon kunkin asetuksen (EU) 2019/817 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun EU:n tietojärjestelmän ja yhteentoimivuuskomponentin erityistarpeet, ja eu-LISAa avustavat ja neuvovat komissiosta, jäsenvaltioista ja kyseisiä EU:n tietojärjestelmiä ja yhteentoimivuuskomponentteja käyttävistä unionin virastoista tulevat asiantuntijat.

4.   Tietojen laadunvalvontaan sovelletaan seuraavia menettelyjä:

a)

eu-LISA panee täytäntöön tietojen laatuvaatimukset kunkin tietojen laatuindikaattorin osalta tämän asetuksen liitteessä olevan 2 jakson mukaisesti;

b)

vaatimuksille annetaan arvot erikseen kunkin 3 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun tietojen laatuindikaattorin osalta. Vaatimuksissa voidaan kullekin indikaattorille antaa eri arvoja tietojen luokasta riippuen;

c)

tarvittaessa ja sen jälkeen, kun säännölliset tietojen laatua koskevat raportit on annettu 6 artiklan mukaisesti, eu-LISA arvioi arvojen ja vaatimusten tarkoituksenmukaisuutta ja muuttaa niitä, siltä osin kuin ne eivät enää ole tarkoituksenmukaisia;

d)

tarvittaessa ja sen jälkeen, kun säännölliset tietojen laatua koskevat raportit on annettu 6 artiklan mukaisesti, eu-LISA arvioi tietojen laadunvalvontamekanismien tarkoituksenmukaisuutta sen suhteen, mahdollistavatko ne esto- ja varoittavien sääntöjen soveltamisen, ja muuttaa näitä mekanismeja tarvittaessa;

e)

voidakseen muuttaa tietojen laatuvaatimuksia ja niiden arvoja ja tehdä päätöksiä tietojen laadunvalvontamekanismeista tämän kohdan c ja d alakohdan mukaisesti eu-LISA kuulee neuvoa-antavia ryhmiä kunkin asetuksen (EU) 2019/817 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun EU:n tietojärjestelmän ja yhteentoimivuuskomponentin osalta.

5.   eu-LISA käyttää perustana tietojen laadunvalvontamekanismien toiminnan arviointia tietojen laatuvaatimusten arvojen muuttamiseksi ja päätösten tekemiseksi tietojen laadunvalvontamekanismeista.

6 artikla

Asetuksen (EU) 2019/817 37 artiklan 3 kohdan mukaiset raportit tietojen automaattisista laadunvalvontamekanismeista ja -menettelyistä sekä yhteisistä tietojen laatuindikaattoreista

1.   Asetuksen (EU) 2019/817 37 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut raportit laatii raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkisto asetuksen (EU) 2019/817 39 artiklan 1 kohdan ja delegoidussa asetuksessa 2021/2223 vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

2.   Raportit eivät saa sisältää henkilötietoja, ja niiden on sisällettävä vähintään seuraavat tietojen laadun mittausta koskevat tiedot, jotka on saatu näitä tarkoituksia varten kehitetyllä välineellä tai välineistöllä:

a)

aakkosnumeeristen ja biometristen tietojen osalta, jotka on arvioitu esto- ja varoittavia sääntöjä vasten, tietojen laatuindikaattoreiden noudattaminen:

1)

täydellisyys (%);

2)

tarkkuus (%);

3)

ainutlaatuisuus (%);

4)

oikea-aikaisuus (%);

5)

tietojen johdonmukaisuus (%);

b)

hakemustiedostojen täydellisyys (%);

c)

”hyvälaatuisiksi” luokiteltavat tiedot (%);

d)

”heikkolaatuisiksi” luokiteltavat tiedot (%);

e)

tietojen puhdistusmekanismin tulokset;

f)

ongelmien havaitsemismekanismin tulokset;

g)

tietokentät, jotka aiheuttavat usein laatuongelmia;

h)

kymmenen yleisintä ongelmaa kunkin a–g alakohdassa tarkoitetun luokan osalta;

i)

jäsenvaltiot, joita kymmenen yleisintä laatuongelmaa koskevat.

3.   eu-LISA huolehtii keskitetyn seurantakapasiteetin kehittämisestä tietojen laadun seuraamiseksi ja tässä artiklassa tarkoitettujen raporttien laatimiseksi viikoittain.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 135, 22.5.2019, s. 27.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/818, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, kehyksen vahvistamisesta poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja muuttoliikeasioita koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja asetusten (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ja (EU) 2019/816 muuttamisesta (EUVL L 135, 22.5.2019, s. 85).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2223, annettu 30 päivänä syyskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/817 täydentämisestä raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkiston toimintaa koskevilla yksityiskohtaisilla säännöillä (ks. tämän virallisen lehden s. 7).

(4)  Tämä asetus ei kuulu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2002/192/EY (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20) säädettyjen toimenpiteiden soveltamisalaan.

(5)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

(7)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).

(9)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.

(10)  Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).


LIITE

1 jakso

Tietojen automaattiset laadunvalvontamekanismit tallennettaville tiedoille

EU:n tietojärjestelmiin ja yhteentoimivuuskomponentteihin tallennettaviin tietoihin sovelletaan tietojen automaattisia laadunvalvontamekanismeja, jotka perustuvat 2 artiklassa määriteltyihin esto- ja varoittaviin sääntöihin. Nämä ovat EU:n tietojärjestelmissä ja yhteentoimivuuskomponenteissa vahvistettuja sääntöjä, joiden perusteella määritetään, sallitaanko syöttötietojen tallentaminen vai hylätäänkö ne. Esto- ja varoittavat säännöt vahvistetaan seuraavien muuttujien perusteella: pituus, muoto, tyyppi, laatuvaatimusten mukaisuus, semantiikka, toisto ja syntaksi.

2 jakso

Yleisiä huomioita tallennettavien tietojen yhteisistä laatuindikaattoreista ja vähimmäislaatuvaatimuksista

Laadunvarmennuksen kohteena olevat syöttötiedot arvioidaan kussakin EU:n tietojärjestelmässä ja yhteentoimivuuskomponentissa määriteltyjen tietojen laatua koskevien sääntöjen mukaisesti (ks. 1 jakso). Jos syöttötietoihin sovellettavat säännöt eivät estä tallentamista, tietojen laadunvalvontamekanismeilla mitataan syöttötietojen laatua käyttämällä niihin sovellettavia tietojen laatuindikaattoreita.

Tietojen laadunvalvontamekanismeilla mitataan syöttötietojen laatua kunkin sovellettavan indikaattorin mukaisesti. Tietojen laadunvalvontamekanismeissa otetaan huomioon painotuskerroin kunkin indikaattorin suhteellisen painon laskemiseksi syöttötietojen kokonaislaadussa.

Tätä varten tietojen laadunvalvontamekanismeja mukautetaan siten, että niitä sovelletaan yksittäiseen tietokoosteeseen aineistossa tai yksittäiseen tietokantaan.

Kun syöttötietoihin on sovellettu painotuskerrointa, tietojen laadunvalvontamekanismit tuottavat syöttötietoprofiilin, joka sisältää indikaattorivaatimusten soveltamisen tulokset, esimerkiksi numeeriset arvot, joilla syöttötietojen laatua arvioidaan kunkin indikaattorin osalta.

Taulukossa 1 on vähimmäisluettelo tietojen laatuindikaattoreista, kuten indikaattoreista, joita on aina sovellettava syöttötietoihin, kunkin EU:n tietojärjestelmän ja yhteentoimivuuskomponentin soveltamien sääntöjen mukaisesti. Nämä indikaattorit ovat seuraavat: täydellisyys, tarkkuus, johdonmukaisuus, oikea-aikaisuus ja ainutlaatuisuus.

Taulukko 1

Luettelo tietojen vähimmäislaatuindikaattoreista

Indikaattori

Kuvaus

Pääasiallinen soveltamisala

Mittayksikkö

Täydellisyys

Missä määrin syöttötiedoilla on arvot kaikille odotetuille attribuuteille ja niihin liittyville vaatimuksille tietyssä käyttöyhteydessä. Mittaa sitä, onko kaikki pakolliset tiedot toimitettu ja täyttävätkö tietokantakohtaiset (tai alakohtaiset) kirjaukset asetetut vaatimukset.

Pakolliset tietokentät (aakkosnumeeriset ja biometriset)

Tietojen täydellisyysaste: toimitettujen tietoyksiköiden lukumäärän suhde vaadittujen tietoyksiköiden määrään

Tarkkuus

Missä määrin syöttötietojen edustamat estimaatit vastaavat tuntemattomia todellisia arvoja joko yhteen yksittäiseen subjektiin liittyvissä tiedoissa tai samankaltaisten tietojen välisesti useiden keskenään vertailukelpoisten subjektien osalta tai molemmilla tavoilla.

Aakkosnumeeriset ja biometriset tiedot

Seuraavien virhetasot: otantavirheet, yksikkökato, eräkato, tietojen talteenoton virheet jne.

Johdonmukaisuus

Missä määrin syöttötietojen attribuutit ovat ristiriidattomia ja johdonmukaisia suhteessa muihin tietoihin tietyssä käyttöyhteydessä. Mittaa sitä, missä määrin tietokokonaisuus täyttää määritetyt näihin tietoihin sovellettavat käsittelysäännöt (business rules) ja tietosisällössä ei ole ristiriitoja joko yhteen yksittäiseen subjektiin liittyvissä tiedoissa tai samankaltaisten tietojen välisesti useiden keskenään vertailukelpoisten subjektien osalta tai molemmilla tavoilla.

Aakkosnumeeriset tiedot

Prosenttiosuus

Oikea-aikaisuus

Missä määrin syöttötietojen toimitus tapahtuu ennalta asetettuun määräpäivään tai ajankohtaan mennessä edellytyksenä tietojen validiteetille tai niiden käytölle tietyssä yhteydessä. Mittaa sitä, miten ajantasaisia tiedot ovat ja voidaanko vaaditut tiedot toimittaa vaadittuun määräaikaan mennessä.

Aakkosnumeeriset ja biometriset tiedot

”Time lag -final” (aikaviive): päivien lukumäärä viimeisestä viitepäivämäärästä siihen päivään, jona syöttötiedot toimitetaan

Ainutlaatuisuus

Missä määrin syöttötietoja ei toisteta kahdesti samassa EU:n tietojärjestelmässä tai yhteentoimivuuskomponentissa.

Pakolliset tietokentät (aakkosnumeeriset ja biometriset)

Niiden tietoyksiköiden prosenttiosuus, joita toisteta kahdesti

Biometristen tietojen osalta tarkkuusindikaattori kattaa myös resoluution. Resoluutio mittaa sitä, missä määrin syöttötiedot sisältävät vaaditun piste- tai pikselimäärän pituusyksikköä kohti. Yksikkö pikselien esittämiselle näytöllä: yksikkö pi painatusta varten ja dot pi tulostusjärjestelmille. Bitit pikseliä kohti (värisyvyys: 4 bittiä 16 väriä, 8 bittiä 256 väriä, 16 bittiä 65 000 väriä, 24 bittiä 16,5 milj. väriä).

3 jakso

Tietojen laatuluokitus

Kun 2 jaksossa tarkoitettu syöttötietoprofiili on laadittu, syöttötiedoille annetaan tietojen laatuluokitus. Laatuluokituksina sovelletaan seuraavia:

a)

’hyvälaatuisella’ tarkoitetaan, että syöttötietoprofiili osoittaa sovellettavaa tietojen laatuindikaattoria noudatetun vaaditulla tavalla;

b)

’heikkolaatuisella’ tarkoitetaan, ettei syöttötietoprofiili osoita sovellettavia tietojen laatuindikaattoreja noudatetun vaaditulla tavalla, kun kyseessä on varoittava sääntö;

c)

’hylätyllä’ tarkoitetaan, ettei syöttötietoprofiili osoita sovellettavia tietojen laatuindikaattoreja noudatetun vaaditulla tavalla, kun kyseessä on estosääntö.

Jos syöttötiedot luokitellaan ’hyvälaatuisiksi’, tiedot tallennetaan järjestelmään tai komponenttiin ilman laatuvaroitusta.

Jos syöttötiedot luokitellaan ’heikkolaatuisiksi’, tietoihin liitetään laatuvaroitus, kun ne tallennetaan järjestelmään tai komponenttiin. Varoituksessa ilmoitetaan, että syöttötiedot on oikaistava, ja syyt siihen, miksi syöttötiedot eivät ole sovellettavien laatuindikaattoreiden mukaisia. Varoituksessa yksilöidään mahdollisuuksien mukaan tietokentät tai tietosisällöt tai molemmat, joihin tietojen laatuongelmat vaikuttavat, ja ehdotetaan tarvittavia muutoksia, jotta syöttötiedot voitaisiin luokitella ’hyvälaatuisiksi’.

4 jakso

Tietojen laadun seuranta

Tämän asetuksen 3 artiklan 8 kohdan soveltamiseksi käytetään kahdentyyppisiä mekanismeja:

a)

Tietojen puhdistusmekanismit. Tällaisilla mekanismeilla tehtävillä tarkastuksilla tunnistetaan tiedot, joiden jäljellä oleva säilytysaika on lyhyempi kuin asianomaista EU:n tietojärjestelmää tai yhteentoimivuuskomponenttia koskevassa lainsäädännössä määritelty aika. Tietojen puhdistusmekanismeilla ilmoitetaan jäsenvaltiolle tietojen suunnitellusta poistamisesta ja annetaan niille mahdollisuus toteuttaa tarvittaessa asianmukaiset toimenpiteet.

b)

Ongelmien havaitsemismekanismit. Tällaisilla mekanismeilla tehtävillä tarkastuksilla tunnistetaan tiedot, jotka eivät enää täytä yhtä tai useampaa tietojen laatuindikaattoreihin liittyvää laatusääntöä tai -vaatimusta. Tällaisilla tarkastuksilla voidaan antaa varoitus tai ilmoitus vastaavalle jäsenvaltion viranomaiselle ja ilmoittaa syyt siihen, miksi tiedot eivät enää täytä yhtä tai useampaa laatusääntöä tai -vaatimusta. Varoituksessa ehdotetaan mahdollisuuksien mukaan muutoksia, jotka ovat tarpeen, jotta syöttötiedot olisivat uusien sääntöjen tai vaatimusten mukaisia. Tällaisten tarkistusten soveltaminen ei missään tapauksessa saa johtaa EU:n tietojärjestelmiin tai yhteentoimivuuskomponentteihin tallennettujen tietojen automaattiseen poistamiseen. Ongelmien havaitsemismekanismeja ei sovelleta sellaisiin uusiin tietoihin, joita EU:n tietojärjestelmään tai yhteentoimivuuskomponenttiin tallennetaan kyseisten mekanismien ollessa käynnissä.

eu-LISA voi päättää, että EU:n tietojärjestelmässä ja yhteentoimivuuskomponenteissa on tehtävä tapauskohtainen tarkastus ongelmien havaitsemismekanismeilla, kun tietojen laatusääntöjä tai -vaatimuksia tarkistetaan.

eu-LISA voi kuulla yksittäisen EU:n tietojärjestelmän tai yhteentoimivuuskomponentin neuvoa-antavaa ryhmää siitä, toteutetaanko vastaavassa EU:n tietojärjestelmässä tai yhteentoimivuuskomponentissa tapauskohtainen tarkastus ongelmien havaitsemismekanismeilla kyseisen EU:n tietojärjestelmän tai yhteentoimivuuskomponentin tarkoitusten kannalta tarpeellisilta osin.


15.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 448/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/2226,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 soveltamissäännöistä lääkinnällisten laitteiden sähköisten käyttöohjeiden osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon lääkinnällisistä laitteista, direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta 5 päivänä huhtikuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sähköisessä muodossa toimitettavat käyttöohjeet voivat joidenkin lääkinnällisten laitteiden osalta olla paperiversiota hyödyllisemmät. Sähköiset käyttöohjeet voivat pienentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja vähentää lääkinnällisiä laitteita valmistavan teollisuuden kustannuksia säilyttäen kuitenkin turvallisuuden tason tai parantaen sitä.

(2)

Komission asetuksessa (EU) 207/2012 (2) vahvistetaan edellytykset, joiden täyttyessä neuvoston direktiivin 90/385/ETY (3) ja neuvoston direktiivin 93/42/ETY (4) soveltamisalaan kuuluvien lääkinnällisten laitteiden käyttöohjeet voidaan toimittaa paperiversioiden sijasta sähköisesti. Kyseiset neuvoston direktiivit on kumottu ja korvattu asetuksella (EU) 2017/745. Sähköisiä käyttöohjeita koskevat säännöt olisi sen vuoksi mukautettava asetuksen (EU) 2017/745 uusiin vaatimuksiin ja alan tekniseen kehitykseen.

(3)

Mahdollisuus toimittaa käyttöohjeet paperiversion sijasta sähköisessä muodossa olisi kuitenkin rajattava tiettyihin lääkinnällisiin laitteisiin ja lisälaitteisiin, jotka on tarkoitettu käytettäviksi tietyissä olosuhteissa. Turvallisuuteen ja tehokkuuteen liittyvistä syistä käyttäjillä olisi aina oltava mahdollisuus saada käyttöohjeet pyydettäessä paperiversiona.

(4)

Mahdollisten riskien minimoimiseksi valmistajan olisi tehtävä erityinen riskinarviointi, jossa tarkastellaan, onko käyttöohjeiden toimittaminen paperiversion sijasta sähköisessä muodossa tarkoituksenmukaista.

(5)

Jotta voidaan varmistaa ehdoton pääsy sähköisiin käyttöohjeisiin ja helpottaa päivityksiä, kyseisten ohjeiden olisi oltava saatavilla valmistajan verkkosivustolla jollakin unionin virallisella kielellä / joillakin unionin virallisilla kielillä, jonka/jotka määrittelee se jäsenvaltio, jossa laite asetetaan käyttäjän tai potilaan saataville.

(6)

Turvallisuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi katettava sähköiset käyttöohjeet, jotka toimitetaan paperiversiona toimitettavien käyttöohjeiden lisäksi, niiden sisältöä ja verkkosivustoja koskevien vähimmäisvaatimusten osalta.

(7)

Mahdollisuus antaa käyttöohjeet sähköisesti ei saisi vaikuttaa asetuksen (EU) 2017/745 18 artiklan mukaisiin implanttikortin antamista koskeviin velvoitteisiin.

(8)

Koska valmistajien ja ilmoitettujen laitosten olisi varmistettava, että luonnollisten henkilöiden oikeutta yksityisyyteen suojellaan henkilötietoja käsiteltäessä, on aiheellista edellyttää, että lääkinnällisten laitteiden käyttöohjeita sisältävät verkkosivustot täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (5) vaatimukset.

(9)

Sen varmistamiseksi, että sähköisiä käyttöohjeita koskevat säännöt mukautetaan asetuksen (EU) 2017/745 uusiin vaatimuksiin, komission asetus (EU) N:o 207/2012 olisi kumottava. Sitä olisi kuitenkin edelleen sovellettava laitteisiin, jotka saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön asetuksen (EU) 2017/745 120 artiklan 3 kohdassa säädetyn siirtymäkauden aikana.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lääkinnällisiä laitteita käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan edellytykset, joiden nojalla valmistajat voivat toimittaa asetuksen (EU) 2017/745 2 artiklan 14 kohdassa määritellyissä käyttöohjeissa annettavat ja asetuksen (EU) 2017/745 liitteessä I olevan III luvun 23.4 kohdassa eritellyt tiedot sähköisessä muodossa asetuksen (EU) 2017/745 liitteessä I olevan III luvun 23.1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Siinä vahvistetaan myös tietyt vaatimukset, jotka koskevat sellaisten sähköisten käyttöohjeiden sisältöä ja niihin liittyviä verkkosivustoja, jotka annetaan paperimuodossa olevien käyttöohjeiden lisäksi.

Tämä asetus ei kata asetuksen (EU) 2017/745 liitteessä XVI lueteltuja tuotteita.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’sähköisillä käyttöohjeilla’ käyttöohjeita, jotka näkyvät sähköisesti laitteessa tai jotka sisältyvät valmistajan laitteen mukana toimittamaan kannettavaan sähköiseen tallennusvälineeseen tai jotka ovat saatavilla verkkosivuilla tai ohjelmiston avulla;

2)

’ammattikäyttäjillä’ henkilöitä, jotka käyttävät lääkinnällistä laitetta työssään ammattimaisen terveydenhuollon puitteissa;

3)

’kiinteästi asennettavilla lääkinnällisillä laitteilla’ laitteita ja niiden lisälaitteita, jotka on tarkoitettu asennettavaksi, kytkettäväksi tai muulla tavoin kiinnitettäväksi tiettyyn paikkaan terveydenhuollon yksikössä siten, ettei niitä voi siirtää tästä paikasta tai irrottaa ilman työkaluja tai koneita, ja joita ei ole nimenomaisesti tarkoitettu käytettäväksi liikkuvassa terveydenhuollon yksikössä.

3 artikla

1.   Valmistajat voivat toimittaa paperiversion sijasta sähköiset käyttöohjeet, jos käyttöohjeet koskevat jotakin seuraavista laitteista:

a)

implantoitavat ja aktiiviset implantoitavat lääkinnälliset laitteet, jotka kuuluvat asetuksen (EU) 2017/745 soveltamisalaan;

b)

kiinteästi asennettavat lääkinnälliset laitteet, jotka kuuluvat asetuksen (EU) 2017/745 soveltamisalaan;

c)

lääkinnälliset laitteet ja niiden lisälaitteet, jotka kuuluvat asetuksen (EU) 2017/745 soveltamisalaan ja joissa on sisäänrakennettu järjestelmä käyttöohjeiden esittämiseen laitteen näytössä.

2.   Valmistajat voivat toimittaa paperiversion sijasta sähköiset käyttöohjeet 1 kohdassa lueteltuja laitteita varten seuraavin edellytyksin:

a)

laitteet ja niiden lisälaitteet on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttäjille; ja

b)

muiden henkilöiden ei voida kohtuudella ennakoida käyttävän laitetta.

3.   Valmistajat voivat toimittaa asetuksen (EU) 2017/745 soveltamisalaan kuuluvien ohjelmistojen käyttöohjeet paperiversion sijasta sähköisessä muodossa itse ohjelmistolla.

4 artikla

1.   Edellä 3 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen laitteiden valmistajien, jotka toimittavat käyttäjille paperiversion sijasta sähköiset käyttöohjeet, on suoritettava dokumentoitu riskinarviointi, jossa on tarkasteltava ainakin seuraavia seikkoja:

a)

aiottujen käyttäjien tiedot ja kokemus erityisesti laitteen käyttämisestä sekä käyttäjien tarpeet;

b)

laitteen aiotun käyttöympäristön ominaispiirteet;

c)

aiotun käyttäjän tiedot ja kokemus laitteistosta ja ohjelmistosta, joita tarvitaan sähköisten käyttöohjeiden esittämiseen laitteen näytössä;

d)

käyttäjän mahdollisuus hyödyntää laitteen käyttöön tarvittavia kohtuudella ennakoitavia tietotekniikkaresursseja;

e)

sähköisten tietojen ja sisältöjen asiattomalta käytöltä suojaavien turvatoimien tehokkuus;

f)

laitteisto- tai ohjelmistovian sattuessa laukeavat turva- ja varmistusmekanismit, etenkin jos sähköiset käyttöohjeet on integroitu laitteeseen;

g)

ennakoitavissa olevat lääkinnälliset hätätilanteet, joita varten tietojen on oltava käytettävissä paperiversiona;

h)

mitä seurauksia on siitä, jos tietyllä verkkosivustolla tai internetissä yleensä on tilapäisiä käyttökatkoksia tai jos niiden käyttö terveydenhuollon yksikössä on tilapäisesti estynyt, sekä näissä tilanteissa käytettävissä olevat turvatoimet;

i)

kuinka kauan aikaa arvioidaan kuluvan siihen, että käyttäjä saa pyydettäessä käyttöohjeet paperiversiona;

j)

verkkosivuston yhteensopivuuden arviointi sähköisten käyttöohjeiden esittämiseksi eri laitteilla, joita voidaan käyttää tähän tarkoitukseen;

k)

käyttöohjeiden eri versioiden hallinnointi, tarvittaessa 5 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

2.   Sähköisesti toimitettavia käyttöohjeita koskeva riskinarviointi on päivitettävä markkinoille saattamisen jälkeen saadun kokemuksen perusteella.

5 artikla

Edellä 3 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen laitteiden valmistajat voivat toimittaa käyttöohjeet käyttäjille paperiversion sijasta sähköisessä muodossa seuraavin edellytyksin:

1)

edellä 4 artiklassa tarkoitetusta riskinarvioinnista käy ilmi, että toimitettaessa käyttöohjeet sähköisesti turvallisuustaso säilyy samana tai paranee verrattuna niiden toimittamiseen paperiversiona;

2)

valmistajat toimittavat sähköiset käyttöohjeet kaikissa jäsenvaltioissa, joissa tuote on asetettu saataville tai otettu käyttöön, ellei 4 artiklassa tarkoitetun riskinarvioinnin perustella ole perusteltua toimia toisin;

3)

valmistajilla on käytössä järjestelmä, jonka avulla käyttöohjeet voidaan toimittaa käyttäjälle paperiversiona ilman lisäkustannuksia 4 artiklassa tarkoitetussa riskinarvioinnissa asetetun ajan kuluessa ja viimeistään seitsemäntenä kalenteripäivänä käyttäjän pyynnön vastaanottamisesta tai laitteen toimituksen yhteydessä, jos paperiversio on pyydetty laitetta tilattaessa;

4)

valmistajat toimittavat laitteessa tai erillisessä lehtisessä tiedot ennakoitavista lääkinnällisistä hätätilanteista ja laitteen käynnistämistä koskevat tiedot niiden laitteiden osalta, joissa on sisäänrakennettu järjestelmä käyttöohjeiden esittämiseen laitteen näytössä;

5)

valmistajat varmistavat, että sähköiset käyttöohjeet on suunniteltu oikeaoppisesti ja että ne toimivat asianmukaisella tavalla, ja toimittavat näyttöä niiden verifioinnista ja validoinnista;

6)

valmistajat varmistavat niiden lääkinnällisten laitteiden osalta, joissa on sisäänrakennettu järjestelmä käyttöohjeiden esittämiseen laitteen näytössä, että käyttöohjeiden esittäminen laitteen näytössä ei vaaranna laitteen käyttöturvallisuutta erityisesti elintoimintoja tarkkailevien tai elintoimintoja tukevien toimintojen osalta;

7)

valmistajat antavat tuoteluettelossaan tai muussa asianmukaisessa laitetta koskevassa tukiaineistossa tietoa käyttöohjeiden esittämiseen tarvittavia ohjelmistoja ja laitteistoja koskevista vaatimuksista;

8)

valmistajilla on käytössään järjestelmä, jonka avulla voidaan ilmoittaa selkeästi käyttöohjeiden uudesta versiosta ja tiedottaa jokaiselle laitteen käyttäjälle, onko uusi versio laadittu turvallisuussyistä;

9)

kun laitteen käyttöiän päättyminen on määritetty (implantoitavia laitteita lukuun ottamatta), valmistajat pitävät sähköiset käyttöohjeet käyttäjien saatavilla vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun viimeinen laite on saatettu markkinoille ja vähintään kaksi vuotta sen jälkeen, kun viimeisen valmistetun laitteen käyttöikä on päättynyt;

10)

kun laitteen käyttöiän päättymistä ei ole määritetty ja kun kyseessä on implantoitava laite, valmistajat pitävät sähköiset käyttöohjeet käyttäjien saatavilla vähintään 15 vuoden ajan sen jälkeen, kun viimeinen laite on saatettu markkinoille;

11)

käyttöohjeet ovat saatavilla valmistajan verkkosivustolla jollakin unionin virallisella kielellä, jonka määrittelee se jäsenvaltio, jossa laite asetetaan käyttäjän tai potilaan saataville;

12)

käytössä on tehokkaat järjestelmät ja menettelyt sen varmistamiseksi, että laitteen käyttäjille, jotka ovat ladanneet käyttöohjeet verkkosivustolta, voidaan tiedottaa käyttöohjeiden päivityksistä tai korjaavista toimista;

13)

kaikkien annettujen käyttöohjeiden sähköiset versiot ovat saatavilla verkkosivustolla.

6 artikla

1.   Valmistajien on ilmoitettava merkinnöissä selkeästi, että laitteen käyttöohjeet toimitetaan paperiversion sijasta sähköisessä muodossa.

Tämä tieto on oltava jokaisen laitteen pakkauksessa tai tarvittaessa myyntipakkauksessa. Kiinteästi asennettavissa lääkinnällisissä laitteissa tämä tieto on merkittävä myös laitteeseen.

Jos kyseessä on ohjelmisto, tiedot on annettava paikassa, josta pääsy ohjelmistoon annetaan.

2.   Valmistajien on annettava tiedot siitä, miten käyttäjät voivat tutustua sähköisiin käyttöohjeisiin.

Kyseiset tiedot on ilmoitettava 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetulla tavalla, tai jos se ei ole helposti toteutettavissa, tieto on esitettävä jokaisen laitteen mukana toimitettavassa paperiasiakirjassa.

3.   Sähköisten käyttöohjeiden käyttämistä koskevissa tiedoissa on ilmoitettava

a)

tiedot, jotka tarvitaan käyttöohjeiden lukemiseksi;

b)

asetuksen (EU) 2017/745 27 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu yksilöllinen UDI-DI-tunniste ja/tai 27 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettu valmistaja- ja laitekohtainen UDI-laitetunniste (UDI-DI) ja mahdolliset lisätiedot, joiden avulla laite voidaan tunnistaa, mukaan lukien sen nimi ja tarvittaessa malli;

c)

valmistajan yhteystiedot, esim. valmistajan nimi, osoite, sähköpostiosoite tai muu verkkoviestintäväline ja verkkosivusto;

d)

tieto siitä, mistä ja miten käyttöohjeiden maksuttoman paperiversion voi pyytää 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja mikä on sen toimitusaika.

4.   Jos osa 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen laitteiden ja niiden lisälaitteiden käyttöohjeista on tarkoitettu annettavaksi potilaalle, kyseistä osaa ei saa toimittaa sähköisenä.

5.   Sähköisten käyttöohjeiden on oltava saatavilla kokonaisuudessaan tekstinä, joka voi sisältää kuvia ja grafiikkaa, ja niissä on oltava vähintään samat tiedot kuin paperiversiona toimitettavissa käyttöohjeissa. Tekstin lisäksi voidaan toimittaa myös video- ja äänitiedostoja.

7 artikla

1.   Jos valmistajat toimittavat sähköiset käyttöohjeet sähköisellä tallennusvälineellä, joka toimitetaan laitteen kanssa, tai jos laitteessa on sisäänrakennettu järjestelmä, jonka avulla käyttöohjeet esitetään laitteen näytössä, sähköiset käyttöohjeet on toimitettava käyttäjien saataville myös verkkosivustolle.

2.   Verkkosivuston, joka sisältää laitteiden käyttöohjeet sähköisessä muodossa paperiversion sijasta, on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

käyttöohjeet on toimitettava laajalti käytetyssä tallennusmuodossa, jota voidaan lukea ilmaisohjelmistolla;

b)

se on suojattava luvattomalta pääsyltä ja sisällön luvattomalta käsittelyltä 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti;

c)

käyttöohjeet on esitettävä siten, että palvelinkatkosten ja näyttövirheiden vaikutus on mahdollisimman vähäinen;

d)

sen on oltava asetuksen (EU) 2016/679 vaatimusten mukainen;

e)

6 artiklan 2 kohdan mukaisesti esitetyn internetosoitteen on oltava kiinteä ja suoraan saatavilla 5 artiklan 9 ja 10 kohdassa vahvistettuina ajanjaksoina;

f)

kaikkien sähköisesti toimitettujen käyttöohjeiden aiempien versioiden ja niiden julkaisupäivämäärien on oltava saatavilla verkkosivustolla 5 artiklan 13 kohdan mukaisesti.

8 artikla

Ilmoitetun laitoksen on tarvittaessa tarkasteltava 4–7 artiklassa asetettujen velvoitteiden täyttymistä asetuksen (EU) 2017/745 52 artiklassa tarkoitetussa vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa sovellettavassa menettelyssä.

9 artikla

Täydellisten paperiversiona toimitettavien käyttöohjeiden lisäksi toimitettavien sähköisten käyttöohjeiden on oltava yhdenmukaisia paperiversiona toimitettavien käyttöohjeiden sisällön kanssa.

Kun käyttöohjeet toimitetaan verkkosivuston kautta, verkkosivuston on täytettävä 7 artiklan 2 kohdan b, d, e ja f alakohdassa asetetut vaatimukset.

10 artikla

Kumotaan komission asetus (EU) N:o 207/2012.

Sitä sovelletaan kuitenkin edelleen laitteisiin, jotka saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön asetuksen (EU) 2017/745 120 artiklan 3 kohdan mukaisesti 26 päivään toukokuuta 2024 mennessä.

Viittauksia asetukseen (EU) N:o 207/2012 pidetään viittauksina tähän asetukseen, ja niitä on luettava liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 117, 5.5.2017, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 207/2012, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012, lääkinnällisten laitteiden sähköisistä käyttöohjeista (EUVL L 72, 10.3.2012, s. 28).

(3)  Neuvoston direktiivi 90/385/ETY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1990, aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 189, 20.7.1990, s. 17).

(4)  Neuvoston direktiivi 93/42/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, lääkinnällisistä laitteista (EYVL L 169, 12.7.1993, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).


LIITE

Vastaavuustaulukko

Komission asetus (EU) N:o 207/2012

Tämä asetus

 

 

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 2 kohta

-

3 artiklan 3 kohta

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

-

10 artikla

10 artikla

11 artikla


15.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 448/39


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/2227,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2021,

asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta jokasään lentotoimintaa sekä helikoptereilla annettavaa mittarilento- ja tyyppikelpuutuskoulutusta koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 1 kohdan ja 27 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 (2) liitteessä I (osa FCL) vahvistetaan lentolupakirjoja koskevat koulutus-, lentokoe- ja tarkastuslentovaatimukset, mukaan lukien vaatimukset, jotka koskevat oikeuksien saamista lentämiseen mittarilentosääntöjen (IFR) mukaisesti alle 200 jalan ratkaisukorkeuteen asti sekä mittarilento- ja tyyppikelpuutuskoulutusta helikoptereilla.

(2)

Komission asetuksessa (EU) N:o 965/2012 (3) vahvistetaan lentotoimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien vaatimukset, joiden mukaan lentotoiminnan harjoittajien on järjestettävä miehistölleen säännöllistä koulutusta ja tarkastuslentoja. Mainittua asetusta muutetaan parhaillaan, jotta se vastaisi jokasään lentotoimintaa koskevia kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) standardeja. Asetukseen (EU) N:o 965/2012 tehtävät muutokset suunnitellaan niin, että ne muodostavat kattavan kehyksen huonon näkyvyyden IFR-lähestymisiä varten, ja niissä käsitellään myös lentäjien koulutukseen liittyviä näkökohtia. Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 1178/2011 huonon näkyvyyden IFR-lähestymisiä koskevat vastaavat vaatimukset olisi poistettava tai tarvittaessa korvattava viittauksilla asetukseen (EU) N:o 965/2012.

(3)

Koska yksimoottorisia helikoptereita sertifioidaan nykyään myös IFR-lentotoimintaan, helikopterin mittarilentokelpuutusta koskevia vaatimuksia olisi tarkistettava, jotta ne soveltuisivat paremmin uusiin helikopterityyppeihin ja jotta niiden käyttö olisi joustavampaa. Helikopterin mittarilentokelpuutus ja siihen liittyvä koulutus olisi suunniteltava kattamaan mittarilennot sekä yksimoottorisilla että monimoottorisilla helikoptereilla siten, ettei lisäkoulutusta yksimoottorisen helikopterin mittarilentokelpuutuksen muuntamiseksi monimoottorisen helikopterin mittarilentokelpuutukseksi enää tarvita.

(4)

Usean ohjaajan helikoptereiden lentokoulutusta koskevia vaativampia osan FCL säännöksiä sovelletaan nykyisin myös sellaiseen usean ohjaajan lentotoimintaan, jota harjoitetaan yhden ohjaajan lentotoimintaan sertifioiduilla helikoptereilla. Tämän lisärasitteen vuoksi lähes kaikki helikopterilentotoiminta tällaisilla yhden ohjaajan lentotoimintaan sertifioiduilla helikoptereilla suoritetaan yhden ohjaajan lentotoimintana, elleivät operatiiviset vaatimukset edellytä usean ohjaajan käyttöä. Tästä syystä menetetään turvallisuushyödyt, jotka saataisiin lentämisestä perämiehen kanssa. Jotta tähän ei päädyttäisi, usean ohjaajan lentotoimintaa helikoptereilla koskevia vaatimuksia ja oikeuksia olisi tarkistettava joustavuuden lisäämiseksi. Olisi otettava käyttöön asianmukaiset vaatimukset, jotka mahdollistavat turvallisen usean ohjaajan lentotoiminnan yhden ohjaajan helikoptereilla.

(5)

Koska IFR-helikopterilentoihin on tähän mennessä käytetty vain monimoottorisia helikoptereita, nykyiset helikopterien mittarilentokelpuutukset on hankittu monimoottorisilla helikoptereilla. Tästä syystä ja ottaen huomioon yksimoottoristen helikopterien tuleva käyttö mittarilentosääntöjen mukaisesti, olisi otettava käyttöön siirtymäsäännöksiä sen varmistamiseksi, että ne lentäjät, joilla tällä hetkellä on helikopterien mittarilentokelpuutus, voivat käyttää tätä oikeutta sekä yksimoottorisilla että monimoottorisilla helikoptereilla.

(6)

Koulutusorganisaatioille olisi annettava riittävästi aikaa mukauttaa koulutusohjelmansa.

(7)

Asetusta (EU) N:o 1178/2011 olisi muutettava myös tiettyjen vanhentuneiden tai virheellisten ristiviittausten korjaamiseksi sekä tiettyjen säännösten selkiyttämiseksi.

(8)

Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto on laatinut luonnokset täytäntöönpanosäännöistä ja toimittanut ne komissiolle asetuksen (EU) 2018/1139 75 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan ja 76 artiklan 1 kohdan mukaisesti lausunnon nro 2/2021 (4) yhteydessä.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1178/2011 seuraavasti:

1)

Muutetaan 4 c artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

EIR-kelpuutuksensa edelleen uusituksi tai sen voimassaolon jatketuksi liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.825 kohdan g alakohdan mukaisesti;”

b)

Korvataan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

täysimääräisen hyvityksen liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.835 kohdan c alakohdan 2 alakohdan i ja iii alakohdan koulutusvaatimuksista, kun hän hakee perusmittarilentokelpuutusta (BIR) liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.835 kohdan mukaisesti; ja”;

c)

Korvataan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

edelleen EIR-kelpuutuksen haltijoille liitteessä I (osa FCL) vahvistetun hyvityksen täysimääräisenä.”

2)

Lisätään 4 d artikla seuraavasti:

”4 d artikla

Siirtymätoimenpiteet yksimoottoristen helikopterien mittarilento-oikeuksien osalta

Rajoittamatta tämän asetuksen liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.630.H kohdan soveltamista, sovelletaan seuraavia säännöksiä:

1.

Tämän asetuksen liitteen I (osa FCL) mukaisesti ennen 30 päivää lokakuuta 2022 myönnettyjä helikopterien mittarilentokelpuutuksia (IR(H)) pidetään sekä yksimoottoristen että monimoottoristen helikopterien IR(H)-kelpuutuksina, ja ne on kirjoitettava uudelleen tällaisina IR(H)-kelpuutuksina, kun helikopterilentäjän lupakirja kirjoitetaan uudelleen hallinnollisista syistä.

2.

Hakijan, joka on ennen 30 päivää lokakuuta 2022 aloittanut joko yksimoottoristen tai monimoottoristen helikopterien IR(H)-kelpuutuskoulutuksen, on saatava suorittaa kyseinen koulutus loppuun, ja siinä tapauksessa hänelle on myönnettävä sekä yksimoottoristen että monimoottoristen helikopterien IR(H)-kelpuutus.”

3)

Lisätään 4 e artikla seuraavasti:

”4 e artikla

Siirtymätoimenpiteet yhden ohjaajan helikoptereilla harjoitettavaan usean ohjaajan lentotoimintaan liittyvän koulutuksen, lentokokeiden ja tarkastuslentojen osalta

1.   Jäsenvaltiot voivat päättää antaa erityisiä oikeuksia koulutuksen, lentokokeiden ja tarkastuslentojen suorittamiseen usean ohjaajan lentotoiminnassa yhden ohjaajan helikoptereilla hakijalle, joka täyttää seuraavat edellytykset:

a)

hänellä on tämän asetuksen liitteen I (osa FCL) mukaisesti myönnetty kouluttajakelpuutus tai tarkastuslentäjän valtuutus, joka sisältää kyseisen helikopterityypin koulutus- tai tarkastuslento-oikeudet;

b)

hän on suorittanut osassa FCL olevassa FCL.735.H kohdassa tarkoitetun koulutuksen;

c)

hänellä on kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen riittäväksi katsoma kokemus usean ohjaajan lentotoiminnasta helikoptereilla.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti annetut oikeudet ovat voimassa 30 päivään lokakuuta 2025. Oikeuksien voimassaolon jatkamiseksi hakijan on täytettävä ne osan FCL mukaiset kokemusvaatimukset, jotka koskevat kouluttajan ja tarkastuslentäjän oikeuksia usean ohjaajan lentotoiminnassa yhden ohjaajan helikoptereilla.”

4)

Lisätään 10 a artiklaan 6 kohta seuraavasti:

”6.   IR(H)-kelpuutusta varten koulutusta tarjoavien lentokoulutusorganisaatioiden on mukautettava koulutusohjelmansa liitteen I mukaiseksi viimeistään 30 päivänä lokakuuta 2023.”

5)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 30 päivästä lokakuuta 2022. Asetuksen 1 artiklan 1 kohtaa sovelletaan kuitenkin voimaantulopäivästä alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla (EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 965/2012, annettu 5 päivänä lokakuuta 2012, lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 296, 25.10.2012, s. 1).

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liite I (osa FCL) seuraavasti:

1)

Muutetaan FCL.010 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan määritelmä ’usean ohjaajan lentotoiminta’ seuraavasti:

”’usean ohjaajan lentotoiminnalla’ toimintaa, johon vaaditaan vähintään kaksi ohjaajaa, jotka käyttävät miehistöyhteistyön menetelmiä usean ohjaajan tai yhden ohjaajan ilma-aluksissa;”

b)

Korvataan määritelmä ’usean ohjaajan ilma-alus’ seuraavasti:

”’usean ohjaajan ilma-aluksella’

lentokoneiden osalta sellaisia lentokoneita, jotka on sertifioitu lentotoimintaan vähintään kahden ohjaajan vähimmäismiehistöllä;

helikopterien, ilmalaivojen ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden osalta ilma-alusta, joka on sertifioitu lentotoimintaan vähintään kahden ohjaajan vähimmäismiehistöllä tai jonka lentämiseen vaaditaan vähintään kaksi ohjaajaa asetuksen (EU) N:o 965/2012 mukaisesti.”

c)

Korvataan määritelmä ’yhden ohjaajan ilma-alus’ seuraavasti:

”’yhden ohjaajan ilma-aluksella’

lentokoneiden osalta ilma-alusta, joka on sertifioitu lentotoimintaan yhden ohjaajan miehistöllä;

helikopterien, ilmalaivojen ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden osalta ilma-alusta, joka on sertifioitu lentotoimintaan yhden ohjaajan miehistöllä ja jonka lentämiseen ei vaadita vähintään kahta ohjaajaa asetuksen (EU) N:o 965/2012 mukaisesti.”

2)

Korvataan FCL.060 kohdan b alakohdan 1 alakohta seuraavasti:

”1)

ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä, ellei hän ole suorittanut edellisten 90 päivän aikana vähintään kolmea lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua ohjaavana ohjaajana saman tyypin tai luokan ilma-aluksella tai lentosimulaattorilla. Nämä kolme lentoonlähtöä ja laskua on oltava suoritettu lentäjän oikeuksien mukaan joko usean tai yhden ohjaajan lentotoiminnassa; ja”;

3)

Korvataan FCL.510.H kohta seuraavasti:

FCL.510.H ATPL(H) – Edellytykset, kokemus ja hyvittäminen

ATPL(H)-lupakirjan hakijalla on oltava

a)

CPL(H)-lupakirja;

b)

FCL.735.H kohdan mukainen miehistöyhteistyökoulutus;

c)

helikopterilentäjänä vähintään 1 000 tuntia lentoaikaa, mukaan lukien vähintään

1)

350 tuntia usean ohjaajan lentotoiminnassa helikoptereilla;

2)

i)

250 tuntia ilma-aluksen päällikkönä; tai

ii)

100 tuntia ilma-aluksen päällikkönä ja 150 tuntia valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä; tai

iii)

250 tuntia valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä usean ohjaajan helikoptereissa. Tässä tapauksessa ATPL(H)-lupakirjan oikeudet rajoitetaan vain usean ohjaajan lentotoimintaan, kunnes on suoritettu 100 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;

3)

200 tuntia matkalentoaikaa, josta vähintään 100 tuntia ilma-aluksen päällikkönä tai valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä;

4)

30 tuntia mittariaikaa, josta korkeintaan 10 tuntia saa olla mittariaikaa maassa; ja

5)

100 tuntia yölentoa ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä.

Näistä 1 000 tunnista korkeintaan 100 tuntia saa olla suoritettu simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), ja niistä korkeintaan 25 tuntia saa olla suoritettu lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteella (FNPT);

d)

lentokoneilla suoritetusta lentoajasta hyvitetään c alakohdan lentoaikavaatimuksiin nähden korkeintaan 50 prosenttia;

e)

edellä c alakohdassa vaadittu kokemus on hankittava kokonaan ennen ATPL(H)-lupakirjan lentokokeen suorittamista;

f)

ATPL(H)-lupakirjan hakija saa täyden hyvityksen b alakohdan vaatimuksesta, kun hän täyttää FCL.720.H kohdan a alakohdan 2 alakohdan ii alakohdan vaatimukset ja on lisäksi saanut hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa koulutusta saavuttaakseen FCL.735.H kohdan mukaisen kurssin hyväksyttyyn suoritukseen vaadittavan tason.”

4)

Korvataan FCL.605 kohta seuraavasti:

FCL.605 IR – Oikeudet ja ehdot

a)

Oikeudet

Mittarilentokelpuutuksen haltijalla on oikeus lentää ilma-alusta mittarilentosääntöjen mukaisesti, mukaan lukien PBN-toiminta, käyttäen minimiratkaisukorkeutta, joka on

1)

vähintään 200 jalkaa (60 m);

2)

alle 200 jalkaa (60 m), edellyttäen että hänellä on siihen asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteen V (osa SPA) mukainen hyväksyntä.

b)

Ehdot

1)

Mittarilentokelpuutuksen haltijan on käytettävä oikeuksiaan tämän liitteen lisäyksen 8 ehtojen mukaisesti.

2)

Voidakseen käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia ilma-aluksen päällikkönä usean ohjaajan helikoptereilla IFR-lentotoiminnassa IR(H)-kelpuutuksen haltijalla on oltava vähintään 70 tuntia mittariaikaa, josta korkeintaan 30 tuntia saa olla mittariaikaa maassa.”

5)

Korvataan FCL.620 IR kohta seuraavasti:

FCL.620 IR – Lentokoe

Mittarilentokelpuutuksen hakijan on suoritettava hyväksytysti lentokoe tämän liitteen lisäyksen 7 mukaisesti osoittaakseen kykynsä suorittaa vaaditut menetelmät ja lentoliikkeet myönnettäviä oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.”

6)

Lisätään otsikon ”2 JAKSO – Lentokoneita koskevat erityisvaatimukset” jälkeen FCL.620.A kohta seuraavasti:

FCL.620.A IR(A) – Lentokoe

a)

Monimoottoristen lentokoneiden IR(A)-kelpuutusta varten lentokoe on suoritettava monimoottorisella lentokoneella. Yksimoottoristen lentokoneiden IR(A)-kelpuutusta varten lentokoe on suoritettava yksimoottorisella lentokoneella. Monimoottorista lentokonetta, jossa työntövoima vaikuttaa keskilinjalla, on pidettävä tämän alakohdan kannalta yksimoottorisena lentokoneena.

b)

Hakijalle, joka on suorittanut lentokokeen monimoottoristen lentokoneiden IR(A)-kelpuutusta varten monimoottorisella yhden ohjaajan lentokoneella, johon vaaditaan luokkakelpuutus, on myönnettävä myös yksimoottoristen lentokoneiden IR(A)-kelpuutus hänellä oleviin yksimoottorisen lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutuksiin.”

7)

Korvataan FCL.630.H kohta seuraavasti:

FCL.630.H IR(H) – IR(H)-kelpuutuksen oikeuksien laajentaminen muihin helikopterityyppeihin

Ellei komission asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (osa 21) mukaisesti laadituissa käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä, IR(H)-kelpuutuksen haltijan, joka haluaa laajentaa IR(H)-oikeuksiaan muihin helikopterityyppeihin, on asianomaisen tyyppikurssin lisäksi suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kaksi tuntia lentokoulutusta kyseisellä tyypillä pelkästään mittareiden avulla mittarilentosääntöjen mukaisesti, ja koulutus voidaan antaa sellaisella lentosimulaattorilla tai lentokoulutuslaitteella, joka edustaa asianmukaisesti kyseistä helikopterityyppiä mittarilentotoiminnan osalta.”

8)

Lisätään otsikon ”4 JAKSO – Ilmalaivoja koskevat erityisvaatimukset” jälkeen FCL.620.As kohta seuraavasti:

FCL.620.As IR(As) – Lentokoe

Monimoottoristen ilmalaivojen IR(As)-kelpuutusta varten lentokoe on suoritettava monimoottorisella ilmalaivalla. Yksimoottoristen ilmalaivojen IR(As)-kelpuutusta varten lentokoe on suoritettava yksimoottorisella ilmalaivalla.”

9)

Korvataan FCL.725 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

Yhden ohjaajan ja usean ohjaajan lentotoiminta

1)

Jos lentäjällä on jo tyyppikelpuutus tiettyyn ilma-alustyyppiin ja siihen sisältyy oikeus yhden ohjaajan tai usean ohjaajan lentotoimintaan, hänen katsotaan jo täyttäneen teoriatietovaatimukset, kun hän hakee oikeuden lisäämistä toiseen lentotoimintamuotoon samalla ilma-alustyypillä.

2)

Tällaisen lentäjän on suoritettava tätä toista lentotoimintamuotoa varten lisälentokoulutus kyseisellä tyypillä tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisesti, ellei komission asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (osa 21) mukaisesti laadituissa käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä. Koulutus on suoritettava jommassakummassa seuraavista:

i)

hyväksytty koulutusorganisaatio;

ii)

organisaatio, johon sovelletaan asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitettä III (osa ORO) ja jolla on oikeus antaa tällaista koulutusta joko hyväksynnän tai yhden ohjaajan helikopterien tapauksessa ilmoituksen perusteella.

3)

Yhden ohjaajan helikoptereita lukuun ottamatta lentotoimintamuoto on merkittävä lupakirjaan.

4)

Yhden ohjaajan helikoptereihin sovelletaan seuraavia säännöksiä:

i)

Jos lentokoe tai tarkastuslento muun kuin vaativan yhden ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutusta varten on suoritettu ainoastaan usean ohjaajan lentotoiminnassa, lupakirjaan on tyyppikelpuutuksen kanssa merkittävä rajoitus usean ohjaajan lentotoimintaan. Tämä merkintä on poistettava, kun hakija suorittaa tarkastuslennon, johon sisältyvät tämän liitteen lisäyksessä 9 määritetyt yhden ohjaajan toimintaa varten tarvittavat osat.

ii)

Muissa tapauksissa lentotoimintamuotoa ei merkitä lupakirjaan. Lentäjällä on oikeus käyttää tyyppikelpuutuksen oikeuksia

A)

yhden ohjaajan lentotoiminnassa edellyttäen, että lentokoe tai tarkastuslento

1)

on suoritettu yhden ohjaajan lentotoiminnassa; tai

2)

on suoritettu usean ohjaajan lentotoiminnassa ja sisältänyt tämän liitteen lisäyksen 9 mukaiset lisäosat yhden ohjaajan lentotoimintaa varten;

B)

usean ohjaajan lentotoiminnassa seuraavin edellytyksin:

1)

lentäjä täyttää FCL.720.H kohdan a alakohdan 2 alakohdan vaatimukset;

2)

oikeuksia käytetään ainoastaan asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteen III (osa ORO) mukaisesti;

3)

lentokoe tai tarkastuslento on suoritettu usean ohjaajan lentotoiminnassa.”

10)

Muutetaan FCL.720.H kohta seuraavasti:

a)

Korvataan johdantokappale seuraavasti:

”Ellei komission asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (osa 21) mukaisesti laadituissa käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä, ensimmäisen helikopterityyppikelpuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat kokemusvaatimukset ja edellytykset kelpuutuksen myöntämiseksi:”

b)

Muutetaan a alakohta seuraavasti:

1)

Korvataan johdantokappale seuraavasti:

”a)

Usean ohjaajan helikopterit. Usean ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutuksen hakijalla on ennen tyyppikurssin aloittamista oltava”;

2)

Korvataan 2 alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

vähintään 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentotoiminnassa millä tahansa ilma-alusryhmällä.”

3)

Poistetaan 2 alakohdan iii alakohta;

c)

Korvataan b alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”Henkilöllä, joka on valmistunut yhdistetyltä ATP(H)/IR-, ATP(H)-, CPL(H)/IR- tai CPL(H)-kurssilta ja joka ei täytä a alakohdan 1 alakohdan vaatimusta, on oikeus osallistua usean ohjaajan helikopterin tyyppikurssille, ja hänelle on myönnettävä tyyppikelpuutus, jonka oikeudet rajoittuvat ainoastaan perämiehen tehtäviin. Rajoitus poistetaan, kun lentäjä täyttää seuraavat vaatimukset:”

d)

Korvataan c alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”Monimoottoriset helikopterit. Hakijan, joka hakee monimoottorisen helikopterin ensimmäistä tyyppikelpuutusta, on”;

11)

Muutetaan FCL.905.TRI kohdan a alakohdan 5 alakohta seuraavasti:

a)

Korvataan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

miehistöyhteistyökoulutusta edellyttäen, että hän on suorittanut vähintään 350 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentotoiminnassa millä tahansa ilma-alusryhmällä.”

b)

Poistetaan iii alakohta;

12)

Muutetaan FCL.910.TRI kohdan c alakohta seuraavasti:

a)

Korvataan 2 alakohta seuraavasti:

”2)

TRI(H)-kelpuutuksen oikeuksien laajentamiseksi usean ohjaajan lentotoimintaan saman tyypin yhden ohjaajan helikoptereilla, haltijalla on oltava vähintään 350 tuntia lentoaikaa ohjaajana usean ohjaajan lentotoiminnassa millä tahansa ilma-alusryhmällä tai vähintään 100 tuntia lentoaikaa ohjaajana usean ohjaajan lentotoiminnassa kyseisellä helikopterityypillä kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana.”

b)

Lisätään uusi 3 alakohta seuraavasti:

”3)

Ennen kuin TRI(H)-kelpuutuksen oikeudet laajennetaan yhden ohjaajan helikoptereista usean ohjaajan helikoptereihin, haltijan on täytettävä FCL.915.TRI kohdan d alakohdan 3 alakohdan vaatimukset.”

13)

Korvataan FCL.915.TRI kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

TRI(H)-kelpuutusta varten:

1)

yksimoottoristen yhden ohjaajan helikoptereiden TRI(H)-kelpuutusta varten joko

i)

oltava suorittanut 250 tuntia lentoaikaa helikopterin ohjaajana; tai

ii)

oltava FI(H)-kelpuutuksen haltija;

2)

monimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien TRI(H)-kelpuutusta varten joko

i)

oltava suorittanut 500 tuntia helikopterin ohjaajana, mukaan lukien 100 tuntia ilma-aluksen päällikkönä monimoottorisilla yhden ohjaajan helikoptereilla; tai

ii)

oltava FI(H)-kelpuutuksen haltija ja suorittanut 100 tuntia lentoaikaa monimoottoristen helikopterien ohjaajana;

3)

usean ohjaajan helikopterien TRI(H)-kelpuutusta varten oltava suorittanut 1 000 tuntia lentoaikaa helikopterien ohjaajana ja joko vähintään 350 tuntia usean ohjaajan lentotoiminnassa millä tahansa ilma-alusryhmällä tai 100 tuntia usean ohjaajan lentotoiminnassa sillä tyypillä, jota varten TRI(H)-kelpuutusta haetaan;”

14)

Korvataan FCL.915.IRI kohdan b alakohdan 3 alakohta seuraavasti:

”3)

haettaessa oikeuksia koulutuksen antamiseen monimoottorisilla helikoptereilla täytettävä FCL.910.TRI kohdan c alakohdan 1 alakohdan ja FCL.915.TRI kohdan d alakohdan 2 alakohdan vaatimukset;”

15)

Korvataan FCL.905.SFI kohdan d alakohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2)

miehistöyhteistyökoulutusta edellyttäen, että hänellä on vähintään 350 tuntia lentoaikaa ohjaajana usean ohjaajan lentotoiminnassa millä tahansa ilma-alusryhmällä.”

16)

Muutetaan FCL.915.SFI kohdan e alakohta seuraavasti:

a)

Korvataan 2 alakohta seuraavasti:

”2)

usean ohjaajan helikopterien osalta hakijalla on oltava vähintään 1 000 tunnin lentokokemus helikopterien ohjaajana, mukaan lukien vähintään 350 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentotoiminnassa millä tahansa ilma-alusryhmällä;”

b)

Korvataan 4 alakohta seuraavasti:

”4)

yksimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien osalta hakijan on oltava lentänyt 250 tuntia helikopterien ohjaajana;”

c)

Lisätään uusi 5 alakohta seuraavasti:

”5)

yhden ohjaajan helikoptereilla harjoitettavan usean ohjaajan lentotoiminnan osalta hakijan on oltava lentänyt vähintään 350 tuntia usean ohjaajan lentotoiminnassa millä tahansa ilma-alusryhmällä.”

17)

Korvataan FCL.915.MCCI kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

hakijalla on oltava vähintään

1)

lentokoneiden, ilmalaivojen ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden osalta 1 500 tunnin lentokokemus ohjaajana usean ohjaajan lentotoiminnassa, josta vähintään 350 tuntia asianomaisella ilma-alusryhmällä;

2)

helikopterien osalta 1 000 tunnin lentokokemus ohjaajana usean ohjaajan lentotoiminnassa, josta vähintään 350 tuntia helikoptereilla.”

18)

Korvataan FCL.1005.TRE kohdan b alakohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2)

tarkastuslentoja mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että TRE(H)-tarkastuslentäjällä on voimassa oleva IR(H)-kelpuutus;”

19)

Korvataan FCL.1010.TRE kohdan b alakohdan 6 alakohta seuraavasti:

”6)

Ennen kuin TRE(H)-valtuutuksen oikeudet laajennetaan yhden ohjaajan lentotoiminnasta usean ohjaajan lentotoimintaan samalla helikopterityypillä, haltijalla on oltava joko

i)

vähintään 100 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentotoiminnassa tällä tyypillä; tai

ii)

vähintään 350 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentotoiminnassa millä tahansa ilma-alusryhmällä.”

20)

Muutetaan FCL.1010.SFE kohdan b alakohta seuraavasti:

a)

Korvataan 3 ja 4 alakohta seuraavasti:

”3)

hakijalla on usean ohjaajan helikopterien osalta oltava vähintään 1 000 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan helikopterien ohjaajana;

4)

kun kyse on usean ohjaajan lentotoiminnasta yhden ohjaajan helikoptereilla, hakijan on oltava lentänyt vähintään 350 tuntia usean ohjaajan lentotoiminnassa millä tahansa ilma-alusryhmällä;”

b)

Lisätään uusi 5 alakohta seuraavasti:

”5)

SFE-valtuutuksen myöntämistä varten hakijan on oltava antanut vähintään 50 tuntia synteettistä lentokoulutusta TRI(H)- tai SFI(H)-kouluttajana kyseisellä tyypillä.”

21)

Korvataan lisäyksessä 3 olevan I jakson 9 kohta seuraavasti:

”9.

Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(H)-lentokoe monimoottorisella tai yksimoottorisella helikopterilla ja mittarilentokoe IFR-toimintaan hyväksytyllä helikopterilla.”

22)

Muutetaan lisäyksessä 6 oleva B jakso seuraavasti:

a)

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.

IR(H)-kurssin on sisällettävä vähintään 55 tuntia mittarilentokoulutusta, josta

a)

korkeintaan 20 tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I(H):lla tai (A):lla. Nämä 20 tuntia koulutusta FNPT I(H):lla tai (A):lla voidaan korvata 20 tunnilla koulutusta IR(H)-kelpuutusta varten lentokoneella, joka on hyväksytty tätä kurssia varten; tai

b)

korkeintaan 40 tuntia saa olla mittariaikaa maassa helikopterin FTD 2/3:lla, FNPT II/III:lla tai lentosimulaattorilla.

Mittarilentokoulutukseen on kuuluttava vähintään 10 tuntia IFR-toimintaan hyväksytyllä helikopterilla.”

b)

Poistetaan 8 kohta;

c)

Numeroidaan 9.1 kohta uudelleen 8.1 kohdaksi;

d)

Numeroidaan 9.2 kohta uudelleen 8.2 kohdaksi;

e)

Numeroidaan 9.3 kohta uudelleen 8.3 kohdaksi;

f)

Numeroidaan 10 kohta uudelleen 9 kohdaksi ja korvataan sen b alakohta seuraavasti:

”b)

mittarilentotoiminnassa normaaliolosuhteissa sekä poikkeus- ja pakkotilanteissa käytettävät menetelmät ja lentoliikkeet, joihin on kuuluttava vähintään

siirtyminen näkölennosta mittarilentoon lentoonlähdössä

vakiolähtö- ja tuloreitit

matkalennon IFR-menetelmät

odotusmenetelmät

mittarilähestymiset minimikorkeuteen

keskeytetyn lähestymisen menetelmät

laskut mittarilähestymisistä, mukaan lukien kiertolähestymiset;”

23)

Korvataan lisäyksessä 8 oleva B jakso seuraavasti:

”B.   Helikopterit

Hyvitystä annetaan vain, jos kelpuutuksen haltija haluaa jatkaa yhden ohjaajan helikopterien mittarilento-oikeuksien voimassaoloa tai uusia ne.

Jos suoritetaan mittarilento-osuuden sisältävä lentokoe tai tarkastuslento ja kelpuutuksen haltijalla on voimassa oleva

Hyvitys annetaan seuraavien tarkastuslentojen mittarilento-osuudesta:

usean ohjaajan helikopterin (MPH) tyyppikelpuutus

saman tyypin yhden ohjaajan helikopteri (SPH), mukaan lukien oikeudet yhden ohjaajan lentotoimintaan (*1)

yhden ohjaajan helikopterin (SPH) tyyppikelpuutus, usean ohjaajan lentotoiminnassa

oikeudet yhden ohjaajan lentotoimintaan samalla tyypillä (*1)

24)

Muutetaan lisäys 9 seuraavasti:

a)

Muutetaan A jakso seuraavasti:

1)

Korvataan 13 kohtaa edeltävä otsikko ja 13 kohta seuraavasti:

”ERITYISVAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT LENTOKOETTA/ TARKASTUSLENTOA USEAN OHJAAJAN ILMA-ALUSTEN TYYPPIKELPUUTUKSIA VARTEN; USEAN OHJAAJAN ILMA-ALUSTEN TYYPPIKELPUUTUKSIA VARTEN, KUN NIITÄ KÄYTETÄÄN USEAN OHJAAJAN LENTOTOIMINTAAN; SEKÄ USEAN OHJAAJAN MIEHISTÖLUPAKIRJAA JA LIIKENNELENTÄJÄN LUPAKIRJAA VARTEN

13.

Usean ohjaajan ilma-aluksen lentokoe tai sellaisen yhden ohjaajan ilma-aluksen lentokoe, jota käytetään usean ohjaajan lentotoimintaan, on suoritettava usean ohjaajan toimintaympäristössä. Toisena ohjaajana voi toimia toinen hakija tai toinen pätevä ohjaaja, jolla on tarvittava tyyppikelpuutus. Jos lentokoe tai tarkastuslento suoritetaan ilma-aluksella, toisen ohjaajan on oltava tarkastuslentäjä tai kouluttaja.”

2)

Korvataan 15 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”15.

Kun lentokoe tai tarkastuslento koskee liikennelentäjän lupakirjaa tai usean ohjaajan ilma-aluksen tyyppikelpuutusta tai yhden ohjaajan ilma-aluksen käyttöä usean ohjaajan miehistöllä niin, että hakija tulee toimimaan ilma-aluksen päällikkönä, on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin riippumatta siitä, toimiiko hakija ohjaavana vai monitoroivana ohjaajana (PM):”

b)

Muutetaan B jakso seuraavasti:

1)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Usean ohjaajan ja yhden ohjaajan vaativien suorituskykyisten lentokoneiden osalta hakijan on läpäistävä kaikki lentokokeen tai tarkastuslennon osat. Jos hakijan suoritus hylätään useammassa kuin viidessä kohdassa, hänen on suoritettava koko lentokoe tai tarkastuslento uudelleen. Korkeintaan viidessä kohdassa hylätyn hakijan on suoritettava hylätyt kohdat uudelleen. Jos uusintakokeen tai uusitun tarkastuslennon jokin kohta hylätään, hakijan on suoritettava koko lentokoe tai tarkastuslento uudelleen, vaikka hän olisi läpäissyt kyseisen kohdan aiemmalla kerralla.”

2)

Poistetaan 6 kohdan j alakohdan jälkeen olevassa taulukossa ilmaisu ”Yleisiä huomautuksia: Erityisvaatimukset tyyppikelpuutuksen laajentamiseksi koskemaan mittarilähestymisiä alle 200 jalan (60 metrin) ratkaisukorkeutta käyttäen (CAT II/III -toimintaa).” ennen otsikkoa ”Osa 6”, sitä seuraava osa 6 ja osan 6 jälkeen tuleva ilmaisu ”Huom. CAT II/III -lähestymiset on suoritettava kyseistä toimintaa koskevien lentotoimintamääräysten mukaisesti.”

c)

Lisätään C jaksoon 12 kohdan jälkeen otsikko ja 13 kohta seuraavasti:

”YHDEN OHJAAJAN HELIKOPTERIT

13.

Yhden ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutuksen myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten hakijan on

a)

suoritettava lentokoe tai tarkastuslento yhden ohjaajan lentotoiminnassa, jos oikeuksia haetaan yhden ohjaajan lentotoimintaan;

b)

suoritettava lentokoe tai tarkastuslento usean ohjaajan lentotoiminnassa, jos oikeuksia haetaan usean ohjaajan lentotoimintaan;

c)

sekä yhden ohjaajan että usean ohjaajan oikeuksia haettaessa suoritettava lentokoe tai tarkastuslento usean ohjaajan lentotoiminnassa ja lisäksi seuraavat lentoliikkeet ja menetelmät yhden ohjaajan lentotoiminnassa:

1)

yksimoottoristen helikopterien osalta: 2.1 lentoonlähtö sekä 2.6 autorotaatioliuku ja 2.6.1 autorotaatiolasku;

2)

monimoottoristen helikopterien osalta: 2.1 lentoonlähtö sekä 2.4 ja 2.4.1 moottorihäiriöt hieman ennen TDP:n saavuttamista ja pian sen saavuttamisen jälkeen;

3)

mittarilento-oikeuksia varten tapauksen mukaan 1 tai 2 kohdan lisäksi yksi osan 5 lähestyminen, paitsi jos tämän liitteen lisäyksen 8 vaatimukset täyttyvät;

d)

usean ohjaajan lentotoimintaa koskevan rajoituksen poistamiseksi muun kuin vaativan yhden ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutuksesta suoritettava tarkastuslento, johon sisältyvät tapauksen mukaan c alakohdan 1 tai 2 alakohdassa tarkoitetut lentoliikkeet ja menetelmät.”

d)

Muutetaan D jakso seuraavasti:

1)

Poistetaan 6 kohdan a, b ja c alakohta.

2)

Lisätään 6 kohdan jälkeen 6 a kohta seuraavasti:

”6 a)

Tähdellä (*) merkityt kohdat on lennettävä yksinomaan mittarien avulla. Jos tämä ehto ei täyty lentokokeen tai tarkastuslennon aikana, tyyppikelpuutus rajoitetaan vain VFR-toimintaan.”

3)

Poistetaan 8 kohdan jälkeen olevasta taulukosta osa 6 ja korvataan osa 7 seuraavasti:

”OSA 6 – Lisävarusteiden käyttö

6.

Lisävarusteiden käyttö

 

P

→”

 

 

 

e)

Muutetaan E jakso seuraavasti:

1)

Poistetaan 6 kohdan a, b ja c alakohta.

2)

Lisätään 6 kohdan jälkeen 6 a kohta seuraavasti:

”6 a)

Tähdellä (*) merkityt kohdat on lennettävä yksinomaan mittarien avulla. Jos tämä ehto ei täyty lentokokeen tai tarkastuslennon aikana, tyyppikelpuutus rajoitetaan vain VFR-toimintaan.”

3)

Poistetaan 8 kohdan jälkeen olevasta taulukosta osa 6 ja korvataan osa 7 seuraavasti:

”OSA 6 – Lisävarusteiden käyttö

6.

Lisävarusteiden käyttö

 

P

→”

 

 

 

 


(*1)  Edellyttäen, että hakija on viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana suorittanut PBN-oikeuksia käyttäen vähintään kolme IFR-lähtöä ja -lähestymistä, joista yksi on RNP APCH -lähestyminen (joka voi olla Point in Space -lähestyminen (PinS)), yhden ohjaajan helikopterityypillä yhden ohjaajan lentotoiminnassa.”


15.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 448/50


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/2228,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2021,

terminointimaksujen enimmäismäärien painotetun keskiarvon vahvistamisesta unionissa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2082 kumoamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella 13 päivänä kesäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 531/2012 (1) ja erityisesti sen 6 e artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 531/2012 6 a artiklan mukaan kotimaan operaattorit eivät 15 päivästä kesäkuuta 2017 lähtien saa periä verkkovierailuasiakkailta missään jäsenvaltiossa mitään lisämaksuja kotimaan vähittäishintojen lisäksi, kun kyseessä ovat säännellyt vastaanotetut verkkovierailupuhelut, jos puhelut ovat kohtuullisen käytön politiikan mukaisissa rajoissa.

(2)

Asetuksessa (EU) N:o 531/2012 säädetään luvan antamisesta lisämaksun soveltamiselle mutta rajataan säänneltyjen verkkovierailupuhelujen vastaanottamisesta perittävä lisämaksu terminointimaksujen enimmäismäärien painotettuun keskiarvoon unionissa.

(3)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/2082 (2) vahvistetaan vuonna 2021 sovellettava terminointimaksujen enimmäismäärien painotettu keskiarvo unionissa käyttäen perustana 1 päivältä heinäkuuta 2020 peräisin olevien tietojen arvoja.

(4)

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin on toimittanut komissiolle jäsenvaltioiden kansallisilta sääntelyviranomaisilta saadut päivitetyt tiedot yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen kansallisilla tukkumarkkinoilla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/1972 (3) 32, 67 ja 74 artiklan mukaisesti asetetuista terminointimaksujen enimmäismääristä ja tilaajien kokonaismääristä jäsenvaltioissa.

(5)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 531/2012 mukaisesti laskenut terminointimaksujen enimmäismäärien painotetun keskiarvon unionissa kertomalla yksittäisessä jäsenvaltiossa sallitun terminointimaksujen enimmäistason kyseisen jäsenvaltion tilaajien yhteismäärällä, laskemalla kyseisen tulon yhteen kaikkien jäsenvaltioiden osalta ja sitten jakamalla saadun kokonaissumman kaikkien jäsenvaltioiden tilaajien kokonaismäärällä käyttäen perustana 30 päivältä kesäkuuta 2021 peräisin olevien tietojen arvoja. Sovellettu valuuttakurssi niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö ei ole euro, on Euroopan keskuspankin tietokannasta saatu keskiarvo vuoden 2021 toiselta neljännekseltä.

(6)

Tämän vuoksi on tarpeen päivittää terminointimaksujen enimmäismäärien painotettu keskiarvo unionissa.

(7)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2082 olisi kumottava.

(8)

Komission olisi asetuksen (EU) N:o 531/2012 mukaisesti tarkasteltava tällä täytäntöönpanoasetuksella vahvistettua terminointimaksujen enimmäismäärien painotettua keskiarvoa unionissa uudelleen vuosittain.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viestintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Terminointimaksujen enimmäismäärien painotettu keskiarvo unionissa on 0,0072 euroa minuutilta.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2082.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 172, 30.6.2012, s 10.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2082, annettu 14 päivänä joulukuuta 2020, terminointimaksujen enimmäismäärien painotetun keskiarvon vahvistamisesta unionissa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2116 kumoamisesta (EUVL L 423, 15.12.2020, s. 18).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1972, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (EUVL L 321, 17.12.2018, s. 36).


15.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 448/52


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/2229,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2021,

Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/776 käyttöön otettujen tasoitustoimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnilla Turkista riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Turkki, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 23 artiklan 4 kohdan ja 24 artiklan 5 kohdan,

on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   PYYNTÖ

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on vastaanottanut asetuksen (EU) 2016/1037 23 artiklan 4 kohdan ja 24 artiklan 5 kohdan mukaisen pyynnön tutkia tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa käyttöön otettujen tasoitustoimenpiteiden mahdollista kiertämistä ja asettaa kirjaamisvelvoite tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnille Turkista riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Turkki.

(2)

Pyynnön esitti 3 päivänä marraskuuta 2021 TECH-FAB Europe e.V.

B.   TUOTE

(3)

Mahdollisen kiertämisen kohteena ovat Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevat jatkuvakuituisesta kiertämättömästä lasikuitulangasta tai -esilangasta, joihin voi sisältyä muita elementtejä, silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudotut kankaat, eivät kuitenkaan kyllästetyt tai esikyllästetyt tuotteet eivätkä seulakankaat, joiden silmäkoko on sekä pituudeltaan että leveydeltään suurempi kuin 1,8 mm ja jotka painavat enemmän kuin 35 g/m2, jotka luokiteltiin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/776 (2) voimantulopäivänä CN-koodeihin ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ja ex 7019 90 00 (Taric-koodit 7019390080, 7019400080, 7019590080 ja 7019900080), jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’. Kyseiseen tuotteeseen sovelletaan nyt voimassa olevia toimenpiteitä.

(4)

Tutkimuksen kohteena oleva tuote on sama kuin edellisessä kappaleessa määritelty tuote, joka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ja ex 7019 90 00, mutta se on lähetetty Turkista, riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Turkki (Taric-koodit 7019390083, 7019400083, 7019590083 ja 7019900083), jäljempänä ’tutkimuksen kohteena oleva tuote’.

C.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(5)

Voimassa olevat toimenpiteet, joita mahdollisesti kierretään, ovat lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/492 muuttamisesta annetulla täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/776 käyttöön otetut tasoitustoimenpiteet, jäljempänä ’voimassa olevat toimenpiteet’.

D.   PERUSTELUT

(6)

Pyynnössä esitetään riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa voimassa olevia tasoitustoimenpiteitä kierretään tuomalla tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta. Jäljempänä esitetään seikat, jotka käyvät ilmi komission käytettävissä olevasta näytöstä.

(7)

Kiinan kansantasavallasta, Egyptistä ja Turkista unioniin suuntautuvan vientikaupan rakenteessa on tapahtunut muutos sen jälkeen, kun tarkasteltavana olevaa tuotetta koskevat toimenpiteet otettiin käyttöön.

(8)

Tämä muutos näyttää johtuvan käytännöstä, jolla ei ole riittävästi perusteita tai jolla ei ole muuta taloudellista perustetta kuin tullin käyttöön ottaminen, eli tarkasteltavana olevan tuotteen lähettämisestä Turkin kautta unioniin Turkissa tapahtuneen mahdollisen kokoonpanon tai viimeistelyn jälkeen.

(9)

Lisäksi näyttö osoittaa, että edellä kuvattu käytäntö heikentää tarkasteltavana olevaan tuotteeseen tällä hetkellä sovellettavien tasoitustoimenpiteiden korjaavia vaikutuksia sekä määrien että hintojen osalta. Vaikuttaa siltä, että EU:n markkinoille on tuotu merkittäviä määriä tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta. Lisäksi on riittävästi näyttöä siitä, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti tapahtuu vahinkoa aiheuttavilla hinnoilla.

(10)

Näyttö osoittaa myös, että tutkimuksen kohteena oleva tuote ja/tai tämän tuotteen osat saavat edelleen etua tuesta. Tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta ja sen osia tuottavat ja vievät Turkkiin Kiinassa ja Egyptissä toimivat yritykset, joiden todettiin saaneen tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavaa tukea tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuotantoa ja myyntiä varten voimassa olevien tasoitustoimenpiteiden aikana.

(11)

Jos tutkimuksessa havaitaan edellä kuvattujen lisäksi myös muita perusasetuksen 23 artiklassa tarkoitettuja kiertämiskäytäntöjä, tutkimus voi koskea myös niitä.

E.   MENETTELY

(12)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että on olemassa riittävä näyttö perusasetuksen 23 artiklan 4 kohdan mukaisen tutkimuksen panemiseksi vireille ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonnin saattamiseksi kirjaamisvelvoitteen alaiseksi perusasetuksen 24 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

(13)

Jotta komissio saa tutkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot, kaikkien asianomaisten osapuolten olisi otettava yhteyttä komissioon viimeistään tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa vahvistetussa määräajassa. Tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettua määräaikaa sovelletaan kaikkiin asianomaisiin osapuoliin. Tietoja voidaan tarvittaessa pyytää myös unionin tuotannonalalta.

(14)

Turkin, Kiinan kansantasavallan ja Egyptin viranomaisille ilmoitetaan tutkimuksen vireillepanosta.

a)   Kirjallisia huomautuksia, täytettyjen kyselylomakkeiden palauttamista ja kirjeenvaihtoa koskevat ohjeet

(15)

Kaupan suojatoimiin liittyvien tutkimusten yhteydessä komissiolle toimitetut tiedot eivät saa olla tekijänoikeuden alaisia. Jos kyse on tiedoista, joihin kolmannella osapuolella on tekijänoikeuksia, asianomaisten osapuolten on ennen tietojen toimittamista komissiolle pyydettävä tekijänoikeuksien haltijalta nimenomainen lupa, jonka perusteella a) komissio voi käyttää tietoja tässä kaupan suojatoimiin liittyvässä menettelyssä ja b) tietoja voidaan toimittaa tämän tutkimuksen asianomaisille osapuolille sellaisessa muodossa, että nämä voivat käyttää puolustautumisoikeuttaan.

(16)

Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä asetuksessa pyydetyt tiedot, täytetyt kyselylomakkeet ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Sensitive” (3). Tämän tutkimuksen kuluessa tietoja toimittavia osapuolia kehotetaan perustelemaan luottamuksellista käsittelyä koskevat pyyntönsä.

(17)

Osapuolten, jotka toimittavat luottamuksellisia tietoja, on toimitettava niistä asetuksen (EU) 2016/1037 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamukselliset yhteenvedot, jotka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltaviksi). Näiden yhteenvetojen tulee olla riittävän yksityiskohtaiset, jotta luottamuksellisen tiedon sisällöstä olisi saatavissa riittävä käsitys.

(18)

Jos luottamuksellisia tietoja toimittava osapuoli ei pysty osoittamaan hyvää syytä luottamuksellista käsittelyä koskevalle pyynnölleen tai ei liitä tietoihin ei-luottamuksellista yhteenvetoa, jonka muoto ja laatu vastaavat vaatimuksia, komissio voi jättää kyseiset tiedot huomiotta, paitsi jos asianmukaisten lähteiden perusteella voidaan vakuuttavasti osoittaa, että tiedot ovat oikeita.

(19)

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä TRON.tdi-alustan kautta (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) skannatut valtakirjat ja todistukset mukaan luettuina.

Päästäkseen käyttämään TRON.tdi-alustaa asianomaisilla osapuolilla on oltava EU Login -tili. TRON.tdi-tietokantaan rekisteröitymistä ja sen käyttöä koskevat ohjeet ovat osoitteessa https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf

Käyttämällä TRON.tdi-tietokantaa asianomaiset osapuolet ilmaisevat hyväksyvänsä sähköisiin lähetyksiin sovellettavat säännöt, jotka on julkaistu asiakirjassa ”EUROOPAN KOMISSION KANSSA KÄYTÄVÄ VIESTINTÄ KAUPAN SUOJATOIMIA KOSKEVISSA TAPAUKSISSA” kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

Asianomaisten osapuolten on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja voimassa oleva sähköpostiosoitteensa sekä varmistettava, että ilmoitettu sähköpostiosoite on yrityksen virallinen toimiva sähköpostiosoite, jota seurataan päivittäin. Kun yhteystiedot on toimitettu, komissio on yhteydessä asianomaisiin osapuoliin ainoastaan sähköpostitse, jolleivat ne nimenomaisesti pyydä saada kaikkia asiakirjoja komissiolta muulla tavoin tai jollei lähetettävän asiakirjan luonne edellytä sen lähettämistä kirjattuna kirjeenä. Lisäsäännöt ja -tiedot komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta, mukaan lukien sähköpostitse toimitettavia tietoja koskevat periaatteet, ovat saatavilla edellä mainituista asianomaisten osapuolten kanssa käytävää viestintää koskevista ohjeista.

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Sähköposti: TRADE-GFFTU-AC@ec.europa.eu

b)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

(20)

Kaikkia asianomaisia osapuolia, mukaan luettuna unionin tuotannonala, tuojat ja mahdolliset asiaankuuluvat järjestöt, pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukevaa näyttöä 3 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa. Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä.

c)   Vapautuksia koskevat pyynnöt

(21)

Perusasetuksen 23 artiklan 5 kohdan mukaisesti tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti voidaan vapauttaa toimenpiteistä, jos tuontiin ei liity toimenpiteiden kiertämistä.

(22)

Koska toimenpiteiden mahdollinen kiertäminen tapahtuu unionin ulkopuolella, vapautus voidaan myöntää perusasetuksen 23 artiklan 6 kohdan mukaisesti Turkissa toimiville tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuottajille, jotka voivat osoittaa, etteivät ne ole osallisina perusasetuksen 23 artiklan 3 kohdassa määritellyissä kiertämiskäytännöissä. Tuottajien, jotka haluavat saada vapautuksen, olisi ilmoittauduttava tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa säädetyssä määräajassa. Kopiot Kiinan kansantasavallassa ja Egyptissä toimiville vientiä harjoittaville tuottajille tarkoitetusta kyselylomakkeesta, Turkissa toimiville vientiä harjoittaville tuottajille tarkoitetusta vapautuksen pyytämistä koskevasta lomakkeesta ja EU:ssa toimiville tuojille tarkoitetusta kyselylomakkeesta ovat saatavilla asianomaisten osapuolten tarkasteltavaksi tarkoitetussa asiakirja-aineistossa ja kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2572. Kyselylomakkeet on palautettava tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa.

F.   KIRJAAMINEN

(23)

Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti on perusasetuksen 24 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävä kirjattavaksi sen varmistamiseksi, että jos tutkimuksessa todetaan, että toimenpiteitä on kierretty, tuonnista voidaan kantaa asianmukainen tasoitustulli, joka ei ylitä täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/776 Kiinan kansantasavallan ja Egyptin osalta käyttöön otettua kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia, kyseisen tuonnin kirjaamisen aloittamispäivästä lukien.

G.   MÄÄRÄAJAT

(24)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa

asianomaiset osapuolet voivat ilmoittautua komissiolle, palauttaa kyselylomakkeet, esittää näkökantansa kirjallisesti tai toimittaa muita tutkimuksessa huomioon otettavia tietoja,

Turkissa toimivat tuottajat voivat pyytää vapautuksia toimenpiteistä,

asianomaiset osapuolet voivat esittää kirjallisen pyynnön tulla komission kuulemiksi.

(25)

On syytä huomata, että perusasetuksessa säädettyjen menettelyllisten oikeuksien käyttö edellyttää osapuolten ilmoittautumista tämän asetuksen 3 artiklassa säädetyissä määräajoissa.

H.   YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

(26)

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 28 artiklan mukaisesti.

(27)

Jos todetaan, että asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja perusasetuksen 28 artiklan mukaisesti.

(28)

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 28 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseisen osapuolen kannalta vähemmän suotuisa kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

I.   TUTKIMUKSEN AIKATAULU

(29)

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti yhdeksän kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

J.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

(30)

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (4) mukaisesti.

(31)

Tietosuojailmoitus, jossa annetaan tietoa henkilötietojen käsittelystä komission toteuttamissa kaupan suojatoimenpiteissä, on saatavilla kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla (osoitteessa http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/).

K.   KUULEMISMENETTELYSTÄ VASTAAVA NEUVONANTAJA

(32)

Asianomaiset osapuolet voivat pyytää kuulemismenettelystä vastaavaa neuvonantajaa osallistumaan kauppaan liittyviin menettelyihin. Neuvonantaja tarkastelee asiakirjoihin tutustumista koskevia pyyntöjä, asiakirjojen luottamuksellisuuteen liittyviä kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja mahdollisia muita pyyntöjä, jotka koskevat asianomaisten osapuolten ja kolmansien osapuolten puolustautumisoikeuksia menettelyn aikana.

(33)

Neuvonantaja voi järjestää asianomaisten osapuolten ja komission yksiköiden välisen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti. Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on esitettävä perustelut pyynnölle. Neuvonantaja tutkii pyyntöjen perustelut. Tällaisia kuulemisia olisi järjestettävä vain, jos asioita ei ole ratkaistu ajallaan komission yksiköiden kanssa.

(34)

Kaikki pyynnöt on esitettävä hyvissä ajoin ja viipymättä, jottei vaaranneta menettelyjen hallittua etenemistä. Tätä varten asianomaisten osapuolten olisi otettava yhteyttä neuvonantajaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kuulemisen perusteena oleva tapahtuma on aiheutunut. Jos kuulemista koskevia pyyntöjä ei esitetä määräajoissa, neuvonantaja tutkii syyt myöhässä oleviin pyyntöihin, esiin tuotujen asioiden luonteen sekä niiden vaikutuksen puolustautumisoikeuksiin. Tässä yhteydessä hän ottaa asianmukaisesti huomioon tarpeen varmistaa hyvän hallinnon toteutuminen ja tutkimuksen saattaminen päätökseen oikea-aikaisesti.

(35)

Asianomaiset osapuolet voivat saada lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston sivustolla (http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pannaan vireille asetuksen (EU) 2016/1037 23 artiklan 4 kohdan nojalla tutkimus sen määrittämiseksi, kierretäänkö täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/776 käyttöön otettuja toimenpiteitä tuotaessa jatkuvakuituisesta kiertämättömästä lasikuitulangasta tai -esilangasta, joihin voi sisältyä muita elementtejä, silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottuja kankaita, ei kuitenkaan kyllästettyjä tai esikyllästettyjä tuotteita eikä seulakankaita, joiden silmäkoko on sekä pituudeltaan että leveydeltään suurempi kuin 1,8 mm ja jotka painavat enemmän kuin 35 g/m2, jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ja ex 7019 90 00 ja jotka on lähetetty Turkista, riippumatta siitä, onko niiden alkuperäksi ilmoitettu Turkki (Taric-koodit 7019390083, 7019400083, 7019590083 ja 7019900083).

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on asetuksen (EU) 2016/1037 23 artiklan 4 kohdan ja 24 artiklan 5 kohdan nojalla toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn tuonnin kirjaamiseksi.

2.   Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

3 artikla

1.   Asianomaisten osapuolten on ilmoittauduttava ottamalla yhteyttä komissioon 15 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

2.   Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava täytetyt kyselylomakkeet, vapautuksia koskevat pyynnöt tai muut tiedot 37 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin ilmoiteta.

3.   Asianomaiset osapuolet voivat samassa 37 päivän määräajassa myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi. Tutkimuksen vireillepanovaihetta koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä. Kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava perustelut pyynnölle.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 55.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/776, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/492 muuttamisesta (EUVL L 189, 15.6.2020, s. 1).

(3)  ”Sensitive”-merkinnällä varustettu asiakirja on perusasetuksen 29 artiklassa ja tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO:n sopimuksen 12 artiklassa tarkoitettu luottamuksellisena pidettävä asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).


15.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 448/58


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/2230,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2021,

Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/492 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnilla Turkista riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Turkki, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036, jäljempänä ’perusasetus’ (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan,

on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   PYYNTÖ

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on vastaanottanut asetuksen (EU) 2016/1036, jäljempänä ’perusasetus’, 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan mukaisen pyynnön tutkia tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä ja asettaa kirjaamisvelvoite tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnille Turkista riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Turkki.

(2)

Pyynnön esitti 3 päivänä marraskuuta 2021 TECH-FAB Europe e.V.

B.   TUOTE

(3)

Mahdollisen kiertämisen kohteena ovat Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevat jatkuvakuituisesta kiertämättömästä lasikuitulangasta tai -esilangasta, joihin voi sisältyä muita elementtejä, silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudotut kankaat, eivät kuitenkaan kyllästetyt tai esikyllästetyt tuotteet eivätkä seulakankaat, joiden silmäkoko on sekä pituudeltaan että leveydeltään suurempi kuin 1,8 mm ja jotka painavat enemmän kuin 35 g/m2, jotka luokiteltiin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/492 (2) voimantulopäivänä CN-koodeihin ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ja ex 7019 90 00 (Taric-koodit 7019390080, 7019400080, 7019590080 ja 7019900080), jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’. Kyseiseen tuotteeseen sovelletaan nyt voimassa olevia toimenpiteitä.

(4)

Tutkimuksen kohteena oleva tuote on sama kuin edellisessä kappaleessa määritelty tuote, joka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ja ex 7019 90 00, mutta se on lähetetty Turkista, riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Turkki (Taric-koodit 7019390083, 7019400083, 7019590083 ja 7019900083), jäljempänä ’tutkimuksen kohteena oleva tuote’.

C.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(5)

Voimassa olevat toimenpiteet, joita mahdollisesti kierretään, ovat lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa annetulla täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/492 (3) käyttöön otetut polkumyynnin vastaiset toimenpiteet, jäljempänä ’voimassa olevat toimenpiteet’.

D.   PERUSTELUT

(6)

Pyynnössä esitetään riittävästi näyttöä siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa voimassa olevia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä kierretään tuomalla tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta.

(7)

Seuraavassa käsitellään pyyntöön sisältynyttä näyttöä.

(8)

Kiinan kansantasavallasta, Egyptistä ja Turkista unioniin suuntautuvan vientikaupan rakenteessa on tapahtunut muutos sen jälkeen, kun tarkasteltavana olevaa tuotetta koskevat toimenpiteet otettiin käyttöön.

(9)

Muutos vaikuttaa johtuvan tarkasteltavana olevan tuotteen lähettämisestä Turkin kautta unioniin sen jälkeen, kun se on koottu Turkissa. Näytön mukaan tällaiset kokoonpanotoimet ovat toimenpiteiden kiertämistä, koska toiminta on alkanut tai lisääntynyt huomattavasti polkumyyntitutkimuksen vireillepanon jälkeen tai juuri ennen sitä. Pyynnössä esitetään myös riittävästi näyttöä siitä, että Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien osien osuus koottavan tuotteen kokonaisarvosta on yli 60 prosenttia ja kokoamisen aikana syntynyt arvonlisäys on alle 25 prosenttia valmistuskustannuksista.

(10)

Lisäksi näyttö osoittaa, että edellä kuvattu käytäntö heikentää tarkasteltavana olevaan tuotteeseen tällä hetkellä sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden korjaavia vaikutuksia sekä määrien että hintojen osalta. Vaikuttaa siltä, että EU:n markkinoille on tuotu merkittäviä määriä tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta. Lisäksi on riittävästi näyttöä siitä, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti tapahtuu vahinkoa aiheuttavilla hinnoilla.

(11)

Lisäksi näyttö osoittaa, että tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta valmistetaan polkumyyntihinnoin tarkasteltavana olevalle tuotteelle aiemmin määritettyyn normaaliarvoon verrattuna.

(12)

Jos tutkimuksessa havaitaan edellä kuvattujen lisäksi myös muita perusasetuksen 13 artiklassa tarkoitettuja kiertämiskäytäntöjä, tutkimus voi koskea myös niitä.

E.   MENETTELY

(13)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että on olemassa riittävä näyttö perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisen tutkimuksen panemiseksi vireille ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonnin saattamiseksi kirjaamisvelvoitteen alaiseksi perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

(14)

Jotta komissio saa tutkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot, kaikkien asianomaisten osapuolten olisi otettava yhteyttä komissioon viimeistään tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa vahvistetussa määräajassa. Tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettua määräaikaa sovelletaan kaikkiin asianomaisiin osapuoliin. Tietoja voidaan tarvittaessa pyytää myös unionin tuotannonalalta.

(15)

Turkin, Kiinan kansantasavallan ja Egyptin viranomaisille ilmoitetaan tutkimuksen vireillepanosta.

a)   Kirjallisia huomautuksia, täytettyjen kyselylomakkeiden palauttamista ja kirjeenvaihtoa koskevat ohjeet

(16)

Kaupan suojatoimiin liittyvien tutkimusten yhteydessä komissiolle toimitetut tiedot eivät saa olla tekijänoikeuden alaisia. Jos kyse on tiedoista, joihin kolmannella osapuolella on tekijänoikeuksia, asianomaisten osapuolten on ennen tietojen toimittamista komissiolle pyydettävä tekijänoikeuksien haltijalta nimenomainen lupa, jonka perusteella a) komissio voi käyttää tietoja tässä kaupan suojatoimiin liittyvässä menettelyssä ja b) tietoja voidaan toimittaa tämän tutkimuksen asianomaisille osapuolille sellaisessa muodossa, että nämä voivat käyttää puolustautumisoikeuttaan.

(17)

Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä asetuksessa pyydetyt tiedot, täytetyt kyselylomakkeet ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Sensitive” (4). Tämän tutkimuksen kuluessa tietoja toimittavia osapuolia kehotetaan perustelemaan luottamuksellista käsittelyä koskevat pyyntönsä.

(18)

Osapuolten, jotka toimittavat luottamuksellisia tietoja, on toimitettava niistä asetuksen (EU) 2016/1036 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamukselliset yhteenvedot, jotka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltaviksi). Näiden yhteenvetojen tulee olla riittävän yksityiskohtaiset, jotta luottamuksellisen tiedon sisällöstä olisi saatavissa riittävä käsitys.

(19)

Jos luottamuksellisia tietoja toimittava osapuoli ei pysty osoittamaan hyvää syytä luottamuksellista käsittelyä koskevalle pyynnölleen tai ei liitä tietoihin ei-luottamuksellista yhteenvetoa, jonka muoto ja laatu vastaavat vaatimuksia, komissio voi jättää kyseiset tiedot huomiotta, paitsi jos asianmukaisten lähteiden perusteella voidaan vakuuttavasti osoittaa, että tiedot ovat oikeita.

(20)

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä TRON.tdi-alustan kautta (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) skannatut valtakirjat ja todistukset mukaan luettuina.

Päästäkseen käyttämään TRON.tdi-alustaa asianomaisilla osapuolilla on oltava EU Login -tili. TRON.tdi-alustalle rekisteröitymistä ja sen käyttöä koskevat ohjeet ovat osoitteessa https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf

Käyttämällä TRON.tdi-tietokantaa tai sähköpostia asianomaiset osapuolet ilmaisevat hyväksyvänsä sähköisiin lähetyksiin sovellettavat säännöt, jotka on julkaistu asiakirjassa ”EUROOPAN KOMISSION KANSSA KÄYTÄVÄ VIESTINTÄ KAUPAN SUOJATOIMIA KOSKEVISSA TAPAUKSISSA” kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

Asianomaisten osapuolten on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja voimassa oleva sähköpostiosoitteensa sekä varmistettava, että ilmoitettu sähköpostiosoite on yrityksen virallinen toimiva sähköpostiosoite, jota seurataan päivittäin. Kun yhteystiedot on toimitettu, komissio on yhteydessä asianomaisiin osapuoliin ainoastaan sähköpostitse, jolleivat ne nimenomaisesti pyydä saada kaikkia asiakirjoja komissiolta muulla tavoin tai jollei lähetettävän asiakirjan luonne edellytä sen lähettämistä kirjattuna kirjeenä. Lisäsäännöt ja -tiedot komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta, mukaan lukien sähköpostitse toimitettavia tietoja koskevat periaatteet, ovat saatavilla edellä mainituista asianomaisten osapuolten kanssa käytävää viestintää koskevista ohjeista.

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Brussels

BELGIUM

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Sähköposti: TRADE-GFFTU-AC@ec.europa.eu

b)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

(21)

Kaikkia asianomaisia osapuolia, mukaan luettuna unionin tuotannonala, tuojat ja mahdolliset asiaankuuluvat järjestöt, pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukevaa näyttöä 3 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa. Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä.

c)   Vapautuksia koskevat pyynnöt

(22)

Perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti voidaan vapauttaa toimenpiteistä, jos tuontiin ei liity toimenpiteiden kiertämistä.

(23)

Koska toimenpiteiden mahdollinen kiertäminen tapahtuu unionin ulkopuolella, vapautus voidaan myöntää perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti Turkissa toimiville tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuottajille, jotka voivat osoittaa, etteivät ne ole osallisina perusasetuksen 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa määritellyissä kiertämiskäytännöissä. Tuottajien, jotka haluavat saada vapautuksen, olisi ilmoittauduttava tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa säädetyssä määräajassa. Kopiot Kiinan kansantasavallassa ja Egyptissä toimiville vientiä harjoittaville tuottajille tarkoitetusta kyselylomakkeesta, Turkissa toimiville vientiä harjoittaville tuottajille tarkoitetusta vapautuksen pyytämistä koskevasta lomakkeesta ja EU:ssa toimiville tuojille tarkoitetusta kyselylomakkeesta ovat saatavilla asianomaisten osapuolten tarkasteltavaksi tarkoitetussa asiakirja-aineistossa ja kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2571 Kyselylomakkeet on palautettava tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa.

F.   KIRJAAMINEN

(24)

Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti on perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävä kirjattavaksi sen varmistamiseksi, että jos tutkimuksessa todetaan, että toimenpiteitä on kierretty, tuonnista voidaan kantaa asianmukainen polkumyyntitulli, joka ei ylitä täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/492 Kiinan kansantasavallan ja Egyptin osalta käyttöön otettua kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia, kyseisen tuonnin kirjaamisen aloittamispäivästä lukien.

G.   MÄÄRÄAJAT

(25)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa

asianomaiset osapuolet voivat ilmoittautua komissiolle, palauttaa kyselylomakkeet, esittää näkökantansa kirjallisesti tai toimittaa muita tutkimuksessa huomioon otettavia tietoja,

Turkissa toimivat tuottajat voivat pyytää vapautuksia toimenpiteistä,

asianomaiset osapuolet voivat esittää kirjallisen pyynnön tulla komission kuulemiksi.

(26)

On syytä huomata, että perusasetuksessa säädettyjen menettelyllisten oikeuksien käyttö edellyttää osapuolten ilmoittautumista tämän asetuksen 3 artiklassa säädetyissä määräajoissa.

H.   YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

(27)

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

(28)

Jos todetaan, että asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

(29)

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseisen osapuolen kannalta vähemmän suotuisa kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

I.   TUTKIMUKSEN AIKATAULU

(30)

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhdeksän kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

J.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

(31)

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään asetuksen (EU) 2018/1725 (5) mukaisesti.

(32)

Tietosuojailmoitus, jossa annetaan tietoa henkilötietojen käsittelystä komission toteuttamissa kaupan suojatoimenpiteissä, on saatavilla kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/

K.   KUULEMISMENETTELYSTÄ VASTAAVA NEUVONANTAJA

(33)

Asianomaiset osapuolet voivat pyytää kuulemismenettelystä vastaavaa neuvonantajaa osallistumaan kauppaan liittyviin menettelyihin. Neuvonantaja tarkastelee asiakirjoihin tutustumista koskevia pyyntöjä, asiakirjojen luottamuksellisuuteen liittyviä kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja mahdollisia muita pyyntöjä, jotka koskevat asianomaisten osapuolten ja kolmansien osapuolten puolustautumisoikeuksia menettelyn aikana.

(34)

Neuvonantaja voi järjestää asianomaisten osapuolten ja komission yksiköiden välisen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti. Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on esitettävä perustelut pyynnölle. Neuvonantaja tutkii pyyntöjen perustelut. Tällaisia kuulemisia olisi järjestettävä vain, jos asioita ei ole ratkaistu ajallaan komission yksiköiden kanssa.

(35)

Kaikki pyynnöt on esitettävä hyvissä ajoin ja viipymättä, jottei vaaranneta menettelyjen hallittua etenemistä. Tätä varten asianomaisten osapuolten olisi otettava yhteyttä neuvonantajaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kuulemisen perusteena oleva tapahtuma on aiheutunut. Jos kuulemista koskevia pyyntöjä ei esitetä määräajoissa, neuvonantaja tutkii syyt myöhässä oleviin pyyntöihin, esiin tuotujen asioiden luonteen sekä niiden vaikutuksen puolustautumisoikeuksiin. Tässä yhteydessä hän ottaa asianmukaisesti huomioon tarpeen varmistaa hyvän hallinnon toteutuminen ja tutkimuksen saattaminen päätökseen oikea-aikaisesti.

(36)

Asianomaiset osapuolet voivat saada lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston sivustolla http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pannaan vireille asetuksen (EU) 2016/1036 13 artiklan 3 kohdan nojalla tutkimus sen määrittämiseksi, kierretäänkö täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/492 käyttöön otettuja toimenpiteitä tuotaessa jatkuvakuituisesta kiertämättömästä lasikuitulangasta tai -esilangasta, joihin voi sisältyä muita elementtejä, silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottuja kankaita, ei kuitenkaan kyllästettyjä tai esikyllästettyjä tuotteita eikä seulakankaita, joiden silmäkoko on sekä pituudeltaan että leveydeltään suurempi kuin 1,8 mm ja jotka painavat enemmän kuin 35 g/m2, jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ja ex 7019 90 00 ja jotka on lähetetty Turkista, riippumatta siitä, onko niiden alkuperäksi ilmoitettu Turkki (Taric-koodit 7019390083, 7019400083, 7019590083 ja 7019900083).

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on asetuksen (EU) 2016/1036 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn tuonnin kirjaamiseksi.

2.   Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

3 artikla

1.   Asianomaisten osapuolten on ilmoittauduttava ottamalla yhteyttä komissioon 15 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

2.   Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava täytetyt kyselylomakkeet, vapautuksia koskevat pyynnöt tai muut tiedot 37 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin ilmoiteta.

3.   Asianomaiset osapuolet voivat samassa 37 päivän määräajassa myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi. Tutkimuksen vireillepanovaihetta koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä. Kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava perustelut pyynnölle.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/492, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2020, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa (EUVL L 108, 6.4.2020, s. 1).

(3)  EUVL L 108, 6.4.2020, s. 1.

(4)  ”Sensitive”-merkinnällä varustettu asiakirja on perusasetuksen 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellisena pidettävä asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).


PÄÄTÖKSET

15.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 448/64


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2021/2231,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2021,

liikenneyhteisön alueellisessa ohjauskomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta liikenneyhteisön vuoden 2022 talousarvion hyväksymiseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan ja 100 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni teki sopimuksen liikenneyhteisön perustamisesta, jäljempänä ’liikenneyhteisösopimus’, neuvoston päätöksellä (EU) 2019/392 (1), ja liikenneyhteisösopimus tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.

(2)

Liikenneyhteisösopimuksen 35 artiklan nojalla liikenneyhteisön alueellinen ohjauskomitea, jäljempänä ’ohjauskomitea’, hyväksyy liikenneyhteisön talousarvion vuosittain. Liikenneyhteisösopimuksen 35 artiklalla myös annetaan ohjauskomitealle valtuudet tehdä päätöksiä tarkemmasta menettelystä, jota noudatetaan talousarvion toteuttamisessa.

(3)

Ohjauskomitean on määrä hyväksyä päätös liikenneyhteisön vuoden 2022 talousarviosta kokouksessaan joulukuussa 2021.

(4)

Vuodeksi 2022 ehdotettu liikenneyhteisön talousarvio on tarpeen liikenneyhteisön elinten asianmukaisen toiminnan kannalta. Siitä katetaan henkilöstö-, matka-, tietotekniikka- ja ohjelmistokustannukset sekä operatiiviset menot, kuten tutkimukset, tekninen tuki ja konferenssi- ja kokousjärjestelyt.

(5)

On aiheellista määrittää kanta, joka otetaan unionin puolesta alueellisessa ohjauskomiteassa, koska tällainen päätös on tarpeen liikenneyhteisön pysyvän sihteeristön toiminnan kannalta ja se tulee olemaan unionia sitova,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liikenneyhteisön alueellisessa ohjauskomiteassa liikenneyhteisön vuoden 2022 talousarvioon unionin puolesta otettava kanta perustuu alueellisen ohjauskomitean päätösluonnokseen (2).

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. HOJS


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2019/392, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2019, liikenneyhteisön perustamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 71, 13.3.2019, s. 1).

(2)  Ks. asiakirja ST 14006/21 osoitteessa http://register.consilium.europa.eu


15.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 448/66


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2021/2232,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2021,

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklassa tarkoitetun komitean jäsenten nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 255 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon unionin tuomioistuimen presidentin 26 päivänä lokakuuta 2021 tekemän aloitteen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla on perustettu komitea, joka antaa lausunnon ehdolla olevien henkilöiden soveltuvuudesta unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin ja julkisasiamiehen tehtäviin, ennen kuin jäsenvaltioiden hallitukset suorittavat nimitykset, jäljempänä ’komitea’.

(2)

Komiteassa on seitsemän henkilöä, jotka valitaan unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen entisten jäsenten, ylimpien kansallisten tuomioistuinten jäsenten ja tunnetusti pätevien oikeusoppineiden keskuudesta, joista yhtä ehdottaa Euroopan parlamentti.

(3)

On aiheellista ottaa huomioon se, että komitean kokoonpano olisi tasapainoinen sekä maantieteellisesti että edustettuina olevien jäsenvaltioiden oikeusjärjestysten osalta.

(4)

Näin ollen on tarpeen nimetä komitean jäsenet sekä sen puheenjohtaja,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään seuraavat henkilöt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklassa tarkoitetun komitean jäseniksi 1 päivästä maaliskuuta 2022 lähtien neljän vuoden ajanjaksoksi:

 

Allan ROSAS, puheenjohtaja

 

Frank CLARKE

 

Julia LAFFRANQUE

 

Maria Eugénia MARTINS DE NAZARÉ RIBEIRO

 

Barbara POŘÍZKOVÁ

 

Silvana SCIARRA

 

Vassilios SKOURIS

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2022.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. DOVŽAN


15.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 448/67


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2021/2233,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2021,

Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen liitteiden 10-A ja 10-B muutosten hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2021) 8893)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä 8 päivänä marraskuuta 2019 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2019/1875 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välinen vapaakauppasopimus, jäljempänä ’sopimus’, tuli voimaan 21 päivänä marraskuuta 2019.

(2)

Sopimuksen 16.1 artiklalla perustetaan kauppakomitea, joka voi muun muassa harkita muutoksia sopimukseen tai muuttaa sopimuksen määräyksiä sopimuksessa erityisesti määrätyissä tilanteissa.

(3)

Sopimuksen 10.17 artiklan 3 kohdassa määrätään, että kauppakomitea tekee päätöksen sellaisten nimien luettelemisesta sopimuksen liitteessä 10-B (Suojatut maantieteelliset merkinnät), jotka ovat sopimuksen liitteessä 10-A (Luettelo nimistä, joita suojellaan maantieteellisinä merkintöinä osapuolten alueella), niin pian kuin se on käytännössä mahdollista sen jälkeen, kun maantieteellisten merkintöjen suojaamismenettelyt on saatettu päätökseen.

(4)

Sopimuksen 10.18 artiklassa määrätään, että osapuolet sopivat mahdollisuudesta muuttaa kummankin osapuolen suojelemien viinejä, väkeviä alkoholijuomia, maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevien maantieteellisten merkintöjen luetteloa, joka on annettu liitteessä 10-B.

(5)

Singaporen tasavalta on saattanut päätökseen menettelyn kahden sellaisen nimen (”Bardolino Superiore” ja ”Tiroler Speck”) suojaamiseksi alueellaan, jotka ovat sopimuksen liitteessä 10-A ja joita suojellaan unionin maantieteellisinä merkintöinä.

(6)

Singaporen tasavalta on saattanut päätökseen menettelyn yhden sellaisen nimen (”Saint-Emilion Grand Cru”) suojaamiseksi alueellaan, joka ei ole sopimuksen liitteessä 10-A ja jolle oli haettu suojelua unionin maantieteellisenä merkintänä.

(7)

Koska Yhdistynyt kuningaskunta erosi unionista 1 päivänä tammikuuta 2021, nimitys ”Scotch Whisky” olisi poistettava sopimuksen liitteessä 10-B luetelluista nimistä sopimuksen 10.18 artiklan mukaisesti.

(8)

Nimi ”Polish Cherry” ei ole enää suojattu unionissa, ja se olisi poistettava sopimuksen liitteestä 10-A.

(9)

Sen vuoksi sopimuksen liitteitä 10-A ja 10-B olisi muutettava lisäämällä mainitut kolme nimeä unionin suojattuina maantieteellisinä merkintöinä liitteeseen 10-B ja poistamalla kaksi näistä nimistä liitteestä 10-A. Myös nimi ”Scotch Whisky” olisi poistettava liitteestä 10-B ja nimi ”Polish Cherry” liitteestä 10-A liitteenä olevan kauppakomitean päätösluonnoksen mukaisesti, ja muutokset olisi hyväksyttävä unionin puolesta.

(10)

Jotta sopimuksen 10.17 artiklan 3 kohdassa ja 10.18 artiklassa määrätyt velvoitteet voidaan täyttää niin pian kuin se käytännössä on mahdollista, on aiheellista, että tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen liitteiden 10-A ja 10-B muutokset, sellaisina kuin ne esitetään kauppakomitean päätösluonnoksessa.

Kauppakomitean päätösluonnos on tämän päätöksen liitteenä.

Kauppakomitean ensimmäisessä kokouksessa unionin puolesta otettava kanta perustuu tähän päätösluonnokseen. Unionin edustajat kauppakomiteassa voivat sopia kauppakomitean päätösluonnokseen tehtävistä vähäisistä muutoksista ilman uutta komission päätöstä.

2 artikla

Euroopan unionin edustajat kauppakomiteassa valtuutetaan hyväksymään komitean antama päätös Euroopan unionin puolesta.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Kun kauppakomitean päätös on hyväksytty, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2021.

Komission puolesta

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komission jäsen


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2019/1875, annettu 8 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä (EUVL L 294, 14.11.2019, s. 1).


LIITE

EU:N JA SINGAPOREN KAUPPAKOMITEAN PÄÄTÖSLUONNOS N:o X/2021

annettu [päivämäärä]

Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen liitteiden 10-A ja 10-B muuttamisesta

KAUPPAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen ja erityisesti sen 10.17 artiklan 3 kohdan ja 10.18 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välinen vapaakauppasopimus, jäljempänä ’sopimus’, tuli voimaan 21 päivänä marraskuuta 2019.

(2)

Sopimuksen 10.17 artiklan 3 kohdassa määrätään, että kauppakomitea tekee päätöksen sellaisten nimien luettelemisesta sopimuksen liitteessä 10-B (Suojatut maantieteelliset merkinnät), jotka ovat sopimuksen liitteessä 10-A (Luettelo nimistä, joita suojellaan maantieteellisinä merkintöinä osapuolten alueella), niin pian kuin se on käytännössä mahdollista sen jälkeen, kun maantieteellisten merkintöjen suojaamismenettelyt on saatettu päätökseen.

(3)

Sopimuksen 10.18 artiklassa määrätään, että osapuolet sopivat mahdollisuudesta muuttaa kummankin osapuolen suojelemien viinejä, väkeviä alkoholijuomia, maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevien maantieteellisten merkintöjen luetteloa, joka on liitteessä 10-B.

(4)

Singaporen tasavalta on saattanut päätökseen menettelyn kahden sellaisen nimen (”Bardolino Superiore” ja ”Tiroler Speck”) suojaamiseksi alueellaan, jotka ovat sopimuksen liitteessä 10-A ja joita suojellaan unionin maantieteellisinä merkintöinä.

(5)

Singaporen tasavalta on saattanut päätökseen menettelyn yhden sellaisen nimen (”Saint-Emilion Grand Cru”) suojaamiseksi alueellaan, joka ei ole sopimuksen liitteessä 10-A ja jolle oli haettu suojelua unionin maantieteellisenä merkintänä.

(6)

Koska Yhdistynyt kuningaskunta erosi unionista 1 päivänä tammikuuta 2021, nimitys ”Scotch Whisky” olisi poistettava sopimuksen liitteessä 10-B luetelluista nimistä sopimuksen 10.18 artiklan mukaisesti.

(7)

Nimi ”Polish Cherry” ei ole enää suojattu unionissa, ja se olisi poistettava sopimuksen liitteestä 10-A.

(8)

Sen vuoksi sopimuksen liitteitä 10-A ja 10-B olisi muutettava lisäämällä mainitut kolme nimeä unionin suojattuina maantieteellisinä merkintöinä liitteeseen 10-B ja poistamalla kaksi näistä nimistä liitteestä 10-A. Myös nimi ”Scotch Whisky” olisi poistettava liitteestä 10-B ja nimi ”Polish Cherry” liitteestä 10-A,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen liitteet 10-A ja 10-B tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.


LIITE

”LIITE 10-A

LUETTELO NIMISTÄ, JOITA SUOJELLAAN MAANTIETEELLISINÄ MERKINTÖINÄ OSAPUOLTEN ALUEELLA

JAKSO A

Unionin maantieteelliset merkinnät

 

Jäsenvaltio

Maantieteellinen merkintä

Tuotekuvaus tai tuoteluokka (1)

1.

Tšekki

Budějovické pivo

Oluet

2.

Tšekki

Budějovický měšt'anský var

Oluet

3.

Saksa

Mittelrhein

Viini

4.

Saksa

Rheinhessen

Viini

5.

Saksa

Rheingau

Viini

6.

Saksa

Mosel

Viini

7.

Saksa

Franken

Viini

8.

Saksa

Bayerisches Bier

Oluet

9.

Saksa

Hopfen aus der Hallertau

Muut sopimuksen liitteeseen I kuuluvat tuotteet (mausteet jne.) – Humala

10.

Saksa

Schwarzwälder Schinken

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)

11.

Saksa

Bremer Klaben

Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet

12.

Kreikka

Ρετσίνα Αττικής (Retsina of Attiki)

Viini

13.

Kreikka

Σάμος (Samos)

Viini

14.

Espanja

Utiel-requena

Viini

15.

Espanja

Pacharán Navarro

Tislattu alkoholijuoma

16.

Espanja

Sierra Mágina

Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.) – Oliiviöljy

17.

Espanja

Aceite del Baix Ebre-Montsía / Oli del Baix Ebre-Montsía

Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.) – Oliiviöljy

18.

Espanja

Aceite del Bajo Aragón

Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.) – Oliiviöljy

19.

Espanja

Antequera

Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.) – Oliiviöljy

20.

Espanja

Priego de Córdoba

Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.) – Oliiviöljy

21.

Espanja

Sierra de Cádiz

Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.) – Oliiviöljy

22.

Espanja

Sierra de Segura

Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.) – Oliiviöljy

23.

Espanja

Sierra de Cazorla

Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.) – Oliiviöljy

24.

Espanja

Siurana

Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.) – Oliiviöljy

25.

Espanja

Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta

Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.) – Oliiviöljy

26.

Espanja

Estepa

Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.) – Oliiviöljy

27.

Espanja

Guijuelo

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.) – Kinkut

28.

Espanja

Jamón de Teruel

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.) – Kinkut

29.

Espanja

Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.) – Makkarat

30.

Espanja

Mahón-Menorca

Juusto

31.

Espanja

Cítricos Valencianos / Cîtrics Valencians

Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina – Sitrushedelmät

32.

Espanja

Jijona

Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet – Nougat

33.

Espanja

Turrón de Alicante

Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet

34.

Espanja

Azafrán de la Mancha

Muut sopimuksen liitteeseen I kuuluvat tuotteet (mausteet jne.) – Sahrami

35.

Ranska

Moselle

Viini

36.

Ranska

Alsace

Viini

37.

Italia

Pecorino Sardo

Juusto

38.

Italia

Cappero di Pantelleria

Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

39.

Italia

Kiwi Latina

Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

40.

Italia

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

41.

Italia

Pesca e nettarina di Romagna

Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

42.

Italia

Pomodoro di Pachino

Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

43.

Italia

Dolcetto d'Alba

Viini

44.

Italia

Campania

Viini

45.

Italia

Veneto

Viini

46.

Itävalta

Steirischer Kren

Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

47.

Puola

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass

Tislattu alkoholijuoma

48.

Portugali

Bairrada

Viini

49.

Portugali

Alentejo

Viini

50.

Romania

Cotnari

Viini

51.

Romania

Coteşti

Viini

52.

Romania

Panciu

Viini

53.

Romania

Recaş

Viini

54.

Romania

Odobeşti

Viini

55.

Slovakia

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Viini

JAKSO B

Singaporen maantieteelliset merkinnät

LIITE 10-B

SUOJATUT MAANTIETEELLISET MERKINNÄT

JAKSO A

Unionin maantieteelliset merkinnät

 

Jäsenvaltio

Maantieteellinen merkintä

Tuotekuvaus tai tuoteluokka (2)

1.

Kypros

Κουμανδαρία

Viini

2.

Kypros

Ζιβανία/Τζιβανία/

Ζιβάνα/Zivania

Tislattu alkoholijuoma

3.

Tšekki

České pivo

Oluet

4.

Tšekki

Českobudějovické pivo

Oluet

5.

Tšekki

Žatecký chmel

Muut sopimuksen liitteeseen I kuuluvat tuotteet (mausteet jne.) – Humala

6.

Saksa

Korn / Kornbrand  (3)

Tislattu alkoholijuoma

7.

Saksa

Münchener Bier

Oluet

8.

Saksa

Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.) – Makkarat

9.

Saksa

Aachener Printen

Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet

10.

Saksa

Nürnberger Lebkuchen

Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet

11.

Saksa

Lübecker Marzipan

Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet

12.

Tanska

Danablu

Juusto

13.

Irlanti

Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky

Tislattu alkoholijuoma

14.

Irlanti

Irish cream

Tislattu alkoholijuoma

15.

Kreikka

Ούζο / Ouzo (4)

Tislattu alkoholijuoma

16.

Kreikka

Ελιά Καλαμάτας / Elia Kalamatas

Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina – Syötäviksi tarkoitetut oliivit

17.

Kreikka

Μαστίχα Χίου / Masticha Chiou

Luonnonkumit ja hartsit – Purukumi

18.

Kreikka

Φέτα / Feta

Juusto

19.

Espanja

Málaga

Viini

20.

Espanja

Rioja

Viini

21.

Espanja

Jerez / Xérès / Sherry /

Jerez-Xérès-Sherry

Viini

22.

Espanja

Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla

Viini

23.

Espanja

La Mancha

Viini

24.

Espanja

Cava

Viini

25.

Espanja

Navarra

Viini

26.

Espanja

Valencia

Viini

27.

Espanja

Somontano

Viini

28.

Espanja

Ribera del Duero

Viini

29.

Espanja

Penedès

Viini

30.

Espanja

Bierzo

Viini

31.

Espanja

Empordà

Viini

32.

Espanja

Priorat

Viini

33.

Espanja

Rueda

Viini

34.

Espanja

Rías Baixas

Viini

35.

Espanja

Jumilla

Viini

36.

Espanja

Toro

Viini

37.

Espanja

Valdepeñas

Viini

38.

Espanja

Cataluña / Catalunya

Viini

39.

Espanja

Alicante

Viini

40.

Espanja

Brandy de Jerez

Tislattu alkoholijuoma

41.

Espanja

Baena

Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.) – Oliiviöljy

42.

Espanja

Les Garrigues

Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.) – Oliiviöljy

43.

Espanja

Jabugo

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.) – Kinkut

44.

Espanja

Queso Manchego

Juusto

45.

Ranska

Beaujolais

Viini

46.

Ranska

Bordeaux

Viini

47.

Ranska

Bourgogne

Viini

48.

Ranska

Chablis

Viini

49.

Ranska

Champagne

Viini

50.

Ranska

Graves

Viini

51.

Ranska

Médoc

Viini

52.

Ranska

Saint-Emilion

Viini

53.

Ranska

Sauternes

Viini

54.

Ranska

Haut-Médoc

Viini

55.

Ranska

Côtes du Rhône

Viini

56.

Ranska

Languedoc / Coteaux du Languedoc

Viini

57.

Ranska

Côtes du Roussillon

Viini

58.

Ranska

Châteauneuf-du-Pape

Viini

59.

Ranska

Côtes de Provence

Viini

60.

Ranska

Margaux

Viini

61.

Ranska

Touraine

Viini

62.

Ranska

Anjou

Viini

63.

Ranska

Pays d’Oc

Viini

64.

Ranska

Val de Loire

Viini

65.

Ranska

Cognac

Tislattu alkoholijuoma

66.

Ranska

Armagnac

Tislattu alkoholijuoma

67.

Ranska

Calvados

Tislattu alkoholijuoma

68.

Ranska

Comté

Juusto

69.

Ranska

Reblochon / Reblochon de Savoie

Juusto

70.

Ranska

Roquefort

Juusto

71.

Ranska

Camembert de Normandie

Juusto

72.

Ranska

Brie de Meaux

Juusto

73.

Ranska

Emmental de Savoie

Juusto

74.

Ranska

Pruneaux d'Agen

Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina – Kuivatut keitetyt luumut

75.

Ranska

Huîtres de Marennes Oléron

Tuoreet kalat, nilviäiset ja äyriäiset sekä niistä valmistetut tuotteet – Osteri

76.

Ranska

Canards à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.) – Ankat

77.

Ranska

Jambon de Bayonne

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.) – Kinkut

78.

Ranska

Huile d'olive de Haute-Provence

Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.) – Oliiviöljy

79.

Ranska

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence

Eteeriset öljyt – Laventeli

80.

Ranska

Saint-Emilion Grand Cru

Viini

81.

Italia

Aceto balsamico tradizionale di Modena

Muut sopimuksen liitteeseen I kuuluvat tuotteet (mausteet jne.) – Kastikkeet

82.

Italia

Aceto Balsamico di Modena

Muut sopimuksen liitteeseen I kuuluvat tuotteet (mausteet jne.) – Kastikkeet

83.

Italia

Cotechino Modena

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)

84.

Italia

Zampone Modena

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)

85.

Italia

Bresaola della Valtellina

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)

86.

Italia

Mortadella Bologna

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)

87.

Italia

Prosciutto di Parma

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.) – Kinkut

88.

Italia

Prosciutto di San Daniele

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.) – Kinkut

89.

Italia

Prosciutto Toscano

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.) – Kinkut

90.

Italia

Provolone Valpadana

Juusto

91.

Italia

Taleggio

Juusto

92.

Italia

Asiago

Juusto

93.

Italia

Fontina

Juusto

94.

Italia

Gorgonzola

Juusto

95.

Italia

Grana Padano

Juusto

96.

Italia

Mozzarella di Bufala Campana

Juusto

97.

Italia

Parmigiano Reggiano

Juusto

98.

Italia

Pecorino Romano

Juusto

99.

Italia

Pecorino Toscano

Juusto

100.

Italia

Arancia Rossa di Sicilia

Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

101.

Italia

Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel

Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

102.

Italia

Grappa

Tislattu alkoholijuoma

103.

Italia

Chianti

Viini

104.

Italia

Marsala

Viini

105.

Italia

Asti

Viini

106.

Italia

Barbaresco

Viini

107.

Italia

Barolo

Viini

108.

Italia

Acqui / Brachetto d'Acqui

Viini

109.

Italia

Brunello di Montalcino

Viini

110.

Italia

Vino nobile di Montepulciano

Viini

111.

Italia

Bolgheri Sassicaia

Viini

112.

Italia

Franciacorta

Viini

113.

Italia

Lambrusco di Sorbara

Viini

114.

Italia

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Viini

115.

Italia

Montepulciano d’Abruzzo

Viini

116.

Italia

Soave

Viini

117.

Italia

Sicilia

Viini

118.

Italia

Toscano / Toscana

Viini

119.

Italia

Conegliano – Prosecco / Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Valdobbiadene – Prosecco

Viini

120.

Italia

Bardolino Superiore

Viini

121.

Itävalta

Tiroler Speck

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.) – Kinkut

122.

Unkari

Tokaj/Tokaji

Viini

123.

Unkari

Törkölypálinka

Tislattu alkoholijuoma

124.

Unkari

Pálinka

Tislattu alkoholijuoma

125.

Unkari

Szegedi téliszalámi / Szegedi szalámi

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)

126.

Itävalta

Jägertee / Jagertee / Jagatee

Tislattu alkoholijuoma

127.

Itävalta

Inländerrum

Tislattu alkoholijuoma

128.

Puola

Polska Wódka/Polish Vodka

Tislattu alkoholijuoma

129.

Portugali

Queijo S. Jorge

Juusto

130.

Portugali

Madeira / Vinho da Madeira / Madère / Vin de Madère / Madeira Wine / Madeira Wein / Madera / Vino di Madera / Madeira Wijn

Viini

131.

Portugali

Porto / vinho do Porto / Port / Port Wine / vin de Porto / Oporto / Portvin / Portwein / Portwijn

Viini

132.

Portugali

Douro

Viini

133.

Portugali

Dão

Viini

134.

Portugali

Vinho Verde

Viini

135.

Romania

Dealu Mare

Viini

136.

Romania

Murfatlar

Viini

137.

Romania

Târnave

Viini

138.

Suomi

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

Tislattu alkoholijuoma

139.

Suomi

Suomalainen Marjalikööri /Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Frutlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur

Tislattu alkoholijuoma

140.

Ruotsi

Svensk Vodka / Swedish Vodka

Tislattu alkoholijuoma

JAKSO B

Singaporen maantieteelliset merkinnät


(1)  Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1151/2012 määriteltyjen maantieteellisten merkintöjen luokittelun mukaisesti, sellaisena kuin luokittelu vahvistetaan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä 13 päivänä kesäkuuta 2014 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 liitteessä XI.

(2)  Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1151/2012 määriteltyjen maantieteellisten merkintöjen luokittelun mukaisesti, sellaisena kuin luokittelu vahvistetaan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä 13 päivänä kesäkuuta 2014 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 liitteessä XI.

(3)  Saksasta, Itävallasta tai Belgiasta (saksankielisestä yhteisöstä) tuleva tuote.

(4)  Kreikasta tai Kyprokselta tuleva tuote.