ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 407

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
17. marraskuuta 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2021/2002,, annettu 15 päivänä marraskuuta 2021, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Välimerellä ja Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021 annetun asetuksen (EU) 2021/90 muuttamisesta

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2003, annettu 6 päivänä elokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001 täydentämisestä perustamalla uusiutuvien energialähteiden kehittämisfoorumi ( 1 )

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2004, annettu 10 päivänä marraskuuta 2021, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Vänerlöjrom (SAN))

9

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2021, teknisistä täytäntöönpanostandardeista täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1799 muuttamiseksi siltä osin kuin on kyse kuvaustaulukoista, joissa määritetään vastaavuus ulkoisten luottoluokituslaitosten luottoriskiarvioiden ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 575/2013 säädettyjen luottoluokkien välillä ( 1 )

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2006, annettu 16 päivänä marraskuuta 2021, teknisistä täytäntöönpanostandardeista täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1800 muuttamiseksi koskien ulkoisten luottoluokituslaitosten antamien luottoluokitusten sijoittamista objektiiviseen luottoluokka-asteikkoon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisesti ( 1 )

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2007, annettu 16 päivänä marraskuuta 2021, neuvoston asetuksen (EU) N:o 904/2010 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä pienten yritysten erityisjärjestelmän osalta

27

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/2008, annettu 16 päivänä marraskuuta 2021, PRY-yhteistyössä kehitettävien hankkeiden luettelosta annetun päätöksen (YUTP) 2018/340 muuttamisesta ja saattamisesta ajan tasalle

37

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

17.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 407/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2021/2002,,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2021,

eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Välimerellä ja Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021 annetun asetuksen (EU) 2021/90 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2021/90 (1) vahvistetaan eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Välimerellä ja Mustallamerellä sovellettavat kalastusmahdollisuudet vuodeksi 2021. Kyseisellä asetuksella pannaan täytäntöön unionin oikeudessa Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) suosituksella GFCM/41/2017/4, sellaisena kuin se on muutettuna Välimeren yleisen kalastuskomission suosituksella GFCM/43/2019/3, hyväksytty piikkikampelan kalastusta Mustallamerellä (maantieteellinen osa-alue 29) koskeva monivuotinen hoitosuunnitelma.

(2)

Välimeren yleinen kalastuskomissio hyväksyi vuonna 2021 pidetyssä 44. vuosikokouksessaan päätöksen, jossa todetaan, että Euroopan unioni oli vuoden 2020 aikana alikäyttänyt piikkikampelakiintiötään, ja hyväksytään käyttämättömän kiintiön siirtäminen covid-19-pandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Välimeren yleisen kalastuskomission päätös olisi pantava täytäntöön unionin oikeudessa.

(3)

Asetuksessa (EU) 2021/90 vahvistettua kalastusmahdollisuuksien jakamista Mustallamerellä olisi sen vuoksi muutettava Välimeren yleisen kalastuskomission vahvistamiin unionin kiintiöihin tehtyjen mukautusten huomioon ottamiseksi. Vajaakäytöstä johtuvat kalastusmahdollisuudet olisi jaettava sen perusteella, mikä on kunkin jäsenvaltion osuus vajaakäytöstä, muuttamatta asetuksessa (EU) 2021/90 suurimpien sallittujen saaliiden (TACit) vuotuista jakoa varten vahvistettua jakoperustetta.

(4)

Asetus (EU) 2021/90 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Asetuksessa (EU) 2021/90 vahvistettuja saalisrajoituksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021. Tällä asetuksella käyttöön otettavien, kyseisiä saalisrajoituksia koskevien säännösten olisi sen vuoksi tultava voimaan mahdollisimman pian, ja niitä olisi sovellettava taannehtivasti 1 päivästä tammikuuta 2021. Tällainen taannehtiva soveltaminen ei loukkaa oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteita, koska asianomaisia kalastusmahdollisuuksia lisätään ja niitä ei ole vielä käytetty loppuun. Asian kiireellisyyden vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) 2021/90 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EU) 2021/90 liite VII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PODGORŠEK


(1)  Neuvoston asetus (EU) 2021/90, annettu 28 päivänä tammikuuta 2021, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Välimerellä ja Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021 (EUVL L 31, 29.1.2021, s. 1).


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) 2021/90 liitteessä VII piikkikampelan kalastusmahdollisuuksia unionin vesillä Mustallamerellä koskeva taulukko seuraavasti:

“Laji:

Piikkikampela

Alue:

Unionin vedet Mustallamerellä – maantieteellinen osa-alue 29

Scophthalmus maximus

(TUR/F3742C)

Bulgaria

87,825

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Romania

80,116

 

Unioni

167,941

 (*1)

TAC

857


(*1)  Kalastus, mukaan lukien jälleenlaivaaminen, aluksella pitäminen, purkaminen ja ensimyynti, on kielletty 15.4.–15.6.2021.”


17.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 407/4


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/2003,

annettu 6 päivänä elokuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001 täydentämisestä perustamalla uusiutuvien energialähteiden kehittämisfoorumi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 11 päivänä joulukuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä (EU) 2018/2001 vahvistetaan useita yhteistyömekanismeja, joilla helpotetaan uusiutuvaa energiaa koskevien unionin tavoitteiden saavuttamista kustannustehokkaalla tavalla, mukaan lukien uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tilastolliset siirrot jäsenvaltioiden välillä. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY (2) 6 artiklan ja direktiivin (EU) 2018/2001 8 artiklan mukaisesti tehdyt tilastolliset siirrot antavat jäsenvaltioille, jotka eivät saavuta direktiivissä 2009/28/EY asetettua uusiutuvaa energiaa koskevaa tavoitettaan tai direktiivin (EU) 2018/2001 3 artiklassa tarkoitettua uusiutuvan energian panostaan, mahdollisuuden ostaa uusiutuvaa energiaa tilastollisesti jäsenvaltioilta, jotka ylittävät tavoitteensa tai panoksensa. Jäsenvaltiot voivat käyttää tilastollisia siirtoja myös saavuttaakseen ohjeellisen kehityspolun vertailukohdat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 (3) 32 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisesti.

(2)

Direktiivin (EU) 2018/2001 3 artiklan 6 kohdan mukaan komissio perustaa apufoorumin niiden jäsenvaltioiden tukemiseksi, jotka päättävät edistää sitovan unionin yleistavoitteen saavuttamista yhteistyömekanismeja käyttäen.

(3)

Jäsenvaltioiden välisten tilastollisten siirtojen helpottamiseksi komissiolle siirretään valta perustaa unionin uusiutuvien energialähteiden kehittämisfoorumi, jäljempänä ’URDP’. URDP:n olisi annettava yleiskuva tavoitteen ja panosten saavuttamisesta jäsenvaltioissa, sisällettävä jäsenvaltioiden toimittamat tiedot uusiutuvan energian tilastollisten siirtojen tarjonnasta ja kysynnästä, annettava jäsenvaltioille mahdollisuus ilmoittaa halukkuudestaan toteuttaa tilastollisia siirtoja ja kuvattava siirtoon mahdollisesti liittyviä ehtoja, yksilöitävä mahdollisia siirtokumppaneita yhteensovittamismekanismin avulla ja nimettävä tilastollisista siirroista vastaavat yhteyspisteet jäsenvaltioissa. URDP:n olisi myös sisällettävä rekisteri, joka sisältää ohjeasiakirjoja ja yleiskatsauksen sovittuja tilastollisia siirtojen järjestelyjä koskevista saatavilla olevista tiedoista. URDP:n käytön olisi oltava vapaaehtoista.

(4)

URDP:n olisi helpotettava tilastollisia siirtoja koskevia sopimuksia. Yhteensovittamismekanismin avulla tunnistetut mahdolliset siirrot eivät saisi olla oikeudellisesti sitovia.

(5)

Tilastollisia siirtoja varten käytettävissä olevien yhdistettyjä energiamääriä koskevien tietojen olisi URDP:ssä oltava peräisin kolmansien osapuolten arvioinneista ja yhdennetyistä kansallisista energia- ja ilmastosuunnitelmista, päivitetyistä yhdennetyistä kansallisista energia- ja ilmastosuunnitelmista sekä jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisesti toimittamista yhdennettyä kansallista energia- ja ilmastosuunnitelmaa koskevista edistymisraporteista. Komission olisi syötettävä nämä tiedot foorumiin. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava ilmoittaa niiden tilastollisten siirtojen määrä, joita ne ovat kiinnostuneita tekemään ostajina tai myyjinä, sekä mahdolliset erityisehdot, joita ne haluavat liittää tilastollisiin siirtoihin.

(6)

Jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden välisten siirtojen kannalta merkityksellisten arkaluonteisten tietojen suojelu, mahdollisuus käyttää URDP:tä olisi annettava vain jäsenvaltioiden nimeämille erityisille yhteyspisteille. Sen vuoksi olisi tarvittaessa sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (4).

(7)

Auttaakseen jäsenvaltioita tekemään uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tilastollisia siirtoja komission olisi tarjottava URDP:tä koskevaa ohjeistusta, mukaan lukien käyttöopas ja mallit sekä asiaankuuluvat tiedot tilastollisia siirtoja koskevista sopimuksista.

(8)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden ripeän soveltamisen varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella perustetaan unionin uusiutuvien energialähteiden kehittämisfoorumi, jäljempänä ’URDP’, jolla helpotetaan tilastollisia siirtoja direktiivin (EU) 2018/2001 soveltamiseksi sekä edistetään direktiivin (EU) 2018/2001 3 artiklan 1 kohdassa vahvistetun unionin tavoitteen saavuttamista ja kunkin jäsenvaltion kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi antamaa panosta mainitun direktiivin 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’tilastollisella siirrolla’ annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2008 (5) liitteessä B olevan 5 kohdan mukaisesti raportoidun uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tietyn määrän tilastollisen arvon siirtoa yhdestä jäsenvaltiosta toiseen ilman vaatimusta fyysisestä siirrosta siten, että kyseinen määrä vähennetään siitä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian määrästä, joka otetaan huomioon laskettaessa siirron toteuttavan jäsenvaltion uusiutuvan energian osuutta, ja se lisätään siihen uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian määrään, joka otetaan huomioon laskettaessa siirron hyväksyneen jäsenvaltion uusiutuvan energian osuutta;

2)

’ostavalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka tekee tilastollista siirtoa koskevan sopimuksen ostaakseen toisesta jäsenvaltiosta tietyn uusiutuvan energian tilastollisen määrän, joka lisätään siihen uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian määrään, joka otetaan huomioon laskettaessa ensiksi mainitun jäsenvaltion uusiutuvan energian osuutta, direktiivin (EU) 2018/2001 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

3)

’myyvällä jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka tekee tilastollista siirtoa koskevan sopimuksen myydäkseen toiseen jäsenvaltioon tietyn uusiutuvan energian tilastollisen määrän, joka vähennetään siitä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian määrästä, joka otetaan huomioon laskettaessa ensiksi mainitun jäsenvaltion uusiutuvan energian osuutta, direktiivin (EU) 2018/2001 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4)

’lisäehdoilla’ tilastollisen siirron ajankohdan, hinnan ja määrän lisäksi muita kriteereitä, joita jäsenvaltiot voivat halutessaan liittää tilastollista siirtoa koskevaan sopimukseen;

5)

’uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla’ tai ’uusiutuvalla energialla’ direktiivin (EU) 2018/2001 2 artiklan 1 alakohdassa määriteltyä uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa tai uusiutuvaa energiaa;

6)

’tilastollisen siirron määrällä’ tai ’määrällä’ uusiutuvan energian siirrettyä määrää, joka vähennetään myyvän jäsenvaltion tilastoista ja lisätään ostavan jäsenvaltion tilastoihin direktiivin (EU) 2018/2001 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Tavoitteet

1.   Unionin uusiutuvien energialähteiden kehittämisfoorumin tarkoituksena on helpottaa uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tilastollisia siirtoja direktiivin (EU) 2018/2001 soveltamiseksi sekä helpottaa direktiivin (EU) 2018/2001 3 artiklan 1 kohdassa vahvistetun unionin tavoitteen saavuttamista ja kunkin jäsenvaltion kyseisen tavoitteen saavuttamiseen antamaa panosta direktiivin (EU) 2018/2001 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.   URDP:n avulla:

a)

kartoitetaan potentiaalisia mahdollisuuksia tilastollisiin siirtoihin jäsenvaltioiden välillä tarjoamalla yhdistettyjä tietoja seuraavista:

i)

Jäsenvaltiot, jotka ovat ylittäneet tai joiden odotetaan ylittävän uusiutuvaa energiaa koskevan panoksensa tai tavoitteensa ja joilla näin ollen on uusiutuvan energian tilastollista ylijäämää, joka voidaan siirtää toiseen jäsenvaltioon;

ii)

Jäsenvaltiot, jotka eivät ole saavuttaneet tai jotka todennäköisesti eivät saavuta uusiutuvia energialähteitä koskevaa panostaan tai tavoitettaan, minkä vuoksi niillä saattaa olla vajausta uusiutuvan energian tilastollisissa määrissä;

b)

kootaan jäsenvaltioiden toimittamat tiedot uusiutuvan energian tilastollisten siirtojen tarjonnasta ja kysynnästä, mukaan lukien määrä, hinta ja ajankohta sekä siirtoon mahdollisesti liittyvät lisäehdot;

c)

helpotetaan jäsenvaltioiden välisiä tilastollisia siirtoja koskevia sopimuksia jäsenvaltioiden välisen ei-sitovan, tilastollisten siirtojen kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamismekanismin avulla sekä tarjoamalla jäsenvaltioiden yhteyspisteille mahdollisuus keskustella sopimuksista;

d)

annetaan käyttöön ohjeaineistoa, jolla autetaan jäsenvaltioita tekemään tilastollisia siirtoja;

e)

lisätään avoimuutta tilastollisia siirtoja koskevista sopimuksista antamalla kyseessä olevista siirroista keskeisiä tietoja, mukaan lukien tiedot määristä, hinnoista ja ajankohdista sekä niihin liittyvistä tilastollisia siirtoja koskevista sopimusasiakirjoista, jos ne ovat julkisesti saatavilla.

3.   Edellä 2 kohdassa esitettyjen tavoitteiden lisäksi URDP voi tarjota muita toimintoja, jotka liittyvät uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tilastollisten siirtojen prosessiin ja joilla edistetään 1 kohdassa asetetun tavoitteen saavuttamista.

4 artikla

Saatavilla olevien energiamäärien yksilöiminen tilastollisia siirtoja varten

1.   URDP:n avulla helpotetaan jäsenvaltioiden välisiä tilastollisia siirtoja koskevia sopimuksia yksilöimällä potentiaalisia tilastollisiin siirtoihin liittyviä mahdollisuuksia tilastollisiin siirtoihin käytettävissä olevien yhdistettyjen energiamäärien perusteella.

2.   Nämä potentiaaliset mahdollisuudet voidaan määrittää arvioimalla vuoteen 2030 asti tilastollisiin siirtoihin arviolta käytettävissä olevat energiamäärät, jotka perustuvat julkisesti saatavilla oleviin tietoihin, mukaan lukien jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisesti toimittamat yhdennetyt kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat ja niiden päivitykset, yhdennettyjä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia koskevat edistymisraportit sekä kolmansien osapuolten tekemät arvioinnit.

5 artikla

Jäsenvaltioiden myynti- tai ostopyynnöt

1.   Jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti toimittaa URDP:lle vuosittaisia tietoja, jotka osoittavat uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tilastollisten siirtojen tarjonnan ja kysynnän määrät, mukaan lukien

a)

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian määrä, jonka ne aikovat ostaa toisesta jäsenvaltiosta tai myydä toiseen jäsenvaltioon tilastollisella siirrolla, mukaan lukien tapauksen mukaan kiinteä tai joustava määräkomponentti;

b)

maininta hinnasta tai hintahaarukasta, jolla ne suostuisivat ostamaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa ylimääräistä tuotantoa toisesta jäsenvaltiosta tai myymään sitä toiseen jäsenvaltioon tilastollisella siirrolla, mukaan lukien tarvittaessa kiinteä tai joustava hintakomponentti;

c)

ajanjakso, jonka kuluessa tilastollinen siirto voidaan tehdä, mukaan lukien tapauksen mukaan yksi tai useampi vuosi, edellinen tai kuluva vuosi tai muut tulevat vuodet;

d)

muut tilastolliseen siirtoon liitettävät lisäehdot tai -prioriteetit.

2.   Tilastollisten siirtojen määrät ilmoitetaan yksikköinä ”ktoe” (tuhantena öljyekvivalenttitonnina), ”GWh” (gigawattitunteina), ”TJ” (terajouleina) tai muuna vastaavana energiayksikkönä. Kun muuntaminen tapahtuu massasta tai tilavuudesta, myös vastaava lämpöarvo on ilmoitettava. Tilastollisen siirron kohteena oleva uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian määrä pyöristetään kolmeen desimaaliin.

3.   Jäsenvaltion toimittamat tiedot eivät luo jäsenvaltiolle oikeudellista velvoitetta tehdä sopimus toisen jäsenvaltion kanssa. Tietoja käytetään ainoastaan tiedonvälitystarkoituksiin jäsenvaltioiden välisten neuvottelujen helpottamiseksi. Tiedot ovat muiden jäsenvaltioiden ja komission saatavilla URDP:ssä.

4.   URDP sisältää yhteensovittamismekanismin, jonka avulla voidaan sovittaa yhteen jäsenvaltioiden ilmoittama tarjonta ja kysyntä ja yksilöidä potentiaaliset uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian siirrot muiden jäsenvaltioiden kanssa.

5.   URDP-yhteensovitusmekanismissa potentiaalisten siirtojen yksilöinnit eivät ole sitovia, ja niitä käytetään ainoastaan tiedonvälitystarkoituksiin, jotka liittyvät jäsenvaltioiden välisten tilastollisia siirtoja koskevien sopimusten tekemiseen.

6 artikla

Pääsy URDP:hen ja jäsenvaltioiden nimeämät erityiset yhteyspisteet

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle henkilöt, joilla on oikeus käyttää URDP:tä. Näiden henkilöiden käyttöoikeus evätään vain, jos se katsotaan perustelluksi tällaisten henkilöiden lukumäärän tai tehtävän vuoksi.

2.   Jäsenvaltioiden on nimettävä yhteyspiste, joka vastaa uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tilastollisista siirroista, toimitettava tämä tieto URDP:lle ja päivitettävä sitä tarpeen mukaan. URDP:ssä on esitettävä tiedot kunkin jäsenvaltion yhteyspisteistä.

7 artikla

Ohjeet ja tiedotus

1.   Komissio antaa URDP:stä ja sen käytöstä ohjeistusta, jolla avustetaan jäsenvaltioita tilastollisten siirtojen tekemisessä, mukaan lukien tilastollisia siirtoja koskeva käyttöopas.

2.   Komissio voi URDP:ssä asettaa saataville URDP:hen liittyviä lisäresursseja ja tietoja, mukaan lukien sopimusmalli sekä artikkeleita ja raportteja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tilastollisen siirron alalta.

3.   Komissio asettaa URDP:ssä saataville tiedot sen kautta tehdyistä tilastollisia siirtoja koskevista sopimuksista, mukaan lukien niiden ajankohta, määrä, hinta ja lisäehdot sekä tilastollisia siirtoja koskevan sopimuksen, sekä tiedot direktiivin (EU) 2018/2001 8 artiklaan ja direktiivin 2009/28/EY 6 artiklaan perustuvien tilastollisten siirtojen ajankohdasta, määrästä sekä niihin osallistuvista jäsenvaltioista.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä elokuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 328, 21.12.2018, s. 82.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, energiatilastoista (EUVL L 304, 14.11.2008, s. 1).


17.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 407/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/2004,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2021,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Vänerlöjrom” (SAN))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ruotsin hakemus nimityksen ”Vänerlöjrom” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti (2).

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Vänerlöjrom” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Vänerlöjrom” (SAN).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.7 ”Tuoreet kalat, nilviäiset ja äyriäiset sekä niistä valmistetut tuotteet” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2021.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 288, 19.7.2021, s. 15.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


17.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 407/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/2005,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2021,

teknisistä täytäntöönpanostandardeista täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1799 muuttamiseksi siltä osin kuin on kyse kuvaustaulukoista, joissa määritetään vastaavuus ulkoisten luottoluokituslaitosten luottoriskiarvioiden ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 575/2013 säädettyjen luottoluokkien välillä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (1) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1799 (2) liitteessä III täsmennetään, mitä asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 2 luvun 2 jaksossa säädettyjä luottoluokkia ulkoisten luottoluokituslaitosten asiaankuuluvat luottoluokitukset vastaavat (”kuvaus”).

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/2028 (3) täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1799 liitteeseen III tehtyjen viimeisimpien muutosten jälkeen joidenkin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1799 liitteessä III olevien kuvausten luottoluokitusten taustalla olevat määrälliset ja laadulliset tekijät ovat muuttuneet. Lisäksi jotkin ulkoiset luottoluokituslaitokset ovat laajentaneet luottoluokituksiaan uusiin markkinasegmentteihin, minkä tuloksena on syntynyt uusia luokitusasteikkoja ja uusia luottoluokitustyyppejä. Sen vuoksi on tarpeen päivittää kyseisten ulkoisten luottoluokituslaitosten kuvauksia.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2028 hyväksymisen jälkeen kaksi luottoluokituslaitosta on rekisteröity Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 (4) 14–18 artiklan mukaisesti ja kaksi muuta ulkoista luottoluokituslaitosta, joiden osalta täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1799 suoritettiin kuvaus, on poistettu rekisteristä. Koska asetuksen (EU) N:o 575/2013 136 artiklan 1 kohdassa edellytetään kuvausta kaikkien ulkoisten luottoluokituslaitoksen osalta, kyseistä asetusta olisi muutettava, jotta voidaan suorittaa kuvaus äskettäin rekisteröityjen ulkoisten luottoluokituslaitosten osalta ja poistaa kuvaus rekisteristä poistettujen ulkoisten luottoluokituslaitosten osalta.

(4)

Lisäksi yksi asetuksen (EU) N:o 1060/2009 14–18 artiklan mukaisesti rekisteröity ulkoinen luottoluokituslaitos, jonka osalta täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1799 suoritettiin kuvaus, on muuttanut luokitusasteikkojensa luottoluokista käytettäviä symboleja. Sen vuoksi on tarpeen muuttaa kuvausta kyseisen ulkoisen luottoluokituslaitoksen osalta siten, että siinä otetaan huomioon sen käyttämät nykyiset symbolit.

(5)

Tämä asetus perustuu Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (Euroopan valvontaviranomaisten) komissiolle yhdessä toimittamaan teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokseen.

(6)

Euroopan valvontaviranomaiset ovat järjestäneet avoimet julkiset kuulemiset tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoineet niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytäneet neuvoa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (5) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (6) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010 (7) 37 artiklan mukaisesti perustetulta vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmältä.

(7)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/1799 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) 2016/1799 muuttaminen

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1799 liite III tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1799, annettu 7 päivänä lokakuuta 2016, ulkoisten luottoluokituslaitosten luottoriskin osalta antamien luottoluokitusten kuvausta (mapping) koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 136 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 275, 12.10.2016, s. 3).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2028, annettu 29 päivänä marraskuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1799 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kuvaustaulukoista, joissa määritetään vastaavuus ulkoisten luottoluokituslaitosten luottoriskiarvioiden ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 575/2013 säädettyjen luottoluokkien välillä (EUVL L 313, 4.12.2019, s. 34).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1060/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, luottoluokituslaitoksista (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).


LIITE

LIITE III

16 artiklassa tarkoitetut kuvaustaulukot

Luottoluokka

1

2

3

4

5

6

A.M. Best (EU) Rating Services B.V.

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Liikkeeseenlaskujen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Rahoituksellisen vahvuuden luottoluokitusasteikko

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings S.A.

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden keskipitkän ja pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Liikkeeseenlaskujen keskipitkän ja pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Vastuiden maksukyvyn luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Yritysten lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management S.L.

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

AS1+

AS1

AS2

AS3, AS4, AS5

 

 

Banque de France (Ranskan keskuspankki)

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

Liikkeeseenlaskijoiden yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko (uusi NEC-luokitusasteikko)

1+

1, 1-

2+, 2, 2-

3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5+

5, 5-, 6+, 6, 6-

7, 8, P

BCRA – Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Eläkevakuutusyhtiöiden pitkän aikavälin asteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Eläkevakuutusyhtiöiden lyhyen aikavälin asteikko

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Eläkerahastojen pitkän aikavälin asteikko

AAA pf, AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Takuurahastojen pitkän aikavälin asteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Takuurahastojen lyhyen aikavälin asteikko

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden kansainvälinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Liikkeeseenlaskujen kansainvälinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Vakuutusyritysten kansainvälinen pitkän aikavälin rahoituksellisen vahvuuden luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Liikkeeseenlaskijoiden kansainvälinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Liikkeeseenlaskujen kansainvälinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Vakuutusyritysten kansainvälinen lyhyen aikavälin rahoituksellisen vahvuuden luottoluokitusasteikko

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

 

 

 

 

 

 

Yritysten pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Yritysten lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

S-1

S-2

S-3

V-1, R-1

 

 

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

 

BBB

BB, B

C, SD, D

Liikkeeseenlaskujen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

 

BBB

BB, B

C, D

Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Liikkeeseenlaskujen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Pk-yritysten luottoluokitusasteikko

SME1, SME2

 

SME3

SME4

SME5, SME6

SME7, SME8

Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

DBRS Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Obligaatioiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Yritystodistusten ja lyhyiden velkojen luottoluokitusasteikko

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Rahoituksellisen vahvuuden luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Odotetun tappion luottoluokitusasteikko (EL Ratings)

AAA(el), AA(el)

A(el)

BBB(el)

BB(el)

B(el)

CCC(el), CC(el), C(el)

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings Ireland Limited

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin maksukyvyttömyyden luokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Yritysrahoitusobligaatiot – pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Vakuutusyritysten kansainvälinen pitkän aikavälin rahoituksellisen vahvuuden luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Johdannaissopimuksen vastapuolten luottoluokitusasteikko

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Lyhyen aikavälin IFS-luottoluokitusasteikko

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

HR AAA(G)/HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

HR+1(G)/HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP S.A.

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

Liikkeeseenlaskujen yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

INBONIS S.A.

 

 

 

 

 

 

Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA/AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Liikkeeseenlaskujen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

A1, A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Nordic Credit RatingAS

 

 

 

 

 

 

Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA/AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, SD

Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

 

N-1+

N-1, N-2, N-3, N-4

 

 

QIVALIO SAS (entinen Spread Research)

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

Kansainvälinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Kansainvälinen luotettavuusluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Kansainvälinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

RA1+

RA1

RA2, RA3

RA4, RA5, C, D

 

 

Scope Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Scope Hamburg GmbH

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

S&P Global Ratings Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Liikkeeseenlaskujen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Vakuutusyritysten rahoituksellisen vahvuuden luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Rahoituslaitosten kriisinratkaisun vastapuolten pitkän aikavälin luottoluokitukset

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD,, D

Keskisuurten yritysten (mid-market) luottoluokitusasteikko

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Rahoituslaitosten kriisinratkaisun vastapuolten lyhyen aikavälin luottoluokitukset

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, SD/D

 

 


17.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 407/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/2006,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2021,

teknisistä täytäntöönpanostandardeista täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1800 muuttamiseksi koskien ulkoisten luottoluokituslaitosten antamien luottoluokitusten sijoittamista objektiiviseen luottoluokka-asteikkoon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) (1) ja erityisesti sen 109 a artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1800 (2) liitteessä täsmennetään muun muassa, mitä komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 (3) 3 artiklassa tarkoitettuja luottoluokkia ulkoisten luottoluokituslaitosten asiaankuuluvat luottoluokitukset vastaavat (”ulkoiset luottoluokitukset”).

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/744 (4) täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1800 liitteeseen tehtyjen viimeisimpien muutosten jälkeen joidenkin kuvausten luottoluokitusten taustalla olevat määrälliset ja laadulliset tekijät ovat muuttuneet. Lisäksi jotkin ulkoiset luottoluokituslaitokset ovat laajentaneet luottoluokituksiaan uusiin markkinasegmentteihin, minkä tuloksena on syntynyt uusia luokitusasteikkoja ja uusia luottoluokitustyyppejä. Sen vuoksi on tarpeen päivittää kyseisten ulkoisten luottoluokituslaitosten kuvauksia.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/744 hyväksymisen jälkeen kaksi luottoluokituslaitosta on rekisteröity Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1060/2009 (5) 14–18 artiklan mukaisesti ja kaksi muuta ulkoista luottoluokituslaitosta, joiden osalta täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1800 suoritettiin kuvaus, on poistettu rekisteristä. Sen vuoksi on tarpeen suorittaa kuvaus äskettäin rekisteröityjen ulkoisten luottoluokituslaitosten osalta ja poistaa kuvaus rekisteristä poistettujen ulkoisten luottoluokituslaitosten osalta.

(4)

Lisäksi yksi asetuksen (EU) N:o 1060/2009 14–18 artiklan mukaisesti rekisteröity ulkoinen luottoluokituslaitos, jonka osalta täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1800 suoritettiin kuvaus, on muuttanut luokitusasteikkojensa luottoluokista käytettäviä symboleja. Sen vuoksi on tarpeen muuttaa kuvausta kyseisen ulkoisen luottoluokituslaitoksen osalta siten, että siinä otetaan huomioon sen käyttämät nykyiset symbolit.

(5)

Tämä asetus perustuu Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (Euroopan valvontaviranomaisten) komissiolle yhdessä toimittamaan teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokseen.

(6)

Euroopan valvontaviranomaiset ovat järjestäneet avoimet julkiset kuulemiset tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoineet niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytäneet neuvoa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (6) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (7) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010 (8) 37 artiklan mukaisesti perustetulta vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmältä.

(7)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/1800 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1800 muuttaminen

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2016/1800 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1800, annettu 11 päivänä lokakuuta 2016, ulkoisten luottoluokituslaitosten antamien luottoluokitusten sijoittamista objektiiviseen luottoluokka-asteikkoon koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 275, 12.10.2016, s. 19).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/35, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä (EUVL L 12, 17.1.2015, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/744, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2020, ulkoisten luottoluokituslaitosten antamien luottoluokitusten sijoittamista objektiiviseen luottoluokka-asteikkoon koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1800 muuttamisesta (EUVL L 176, 5.6.2020, s. 4).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1060/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, luottoluokituslaitoksista (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).


LIITE

”LIITE

Ulkoisten luottoluokituslaitosten antamien luottoluokitusten sijoittaminen objektiiviseen luottoluokka-asteikkoon

Luottoluokka

0

1

2

3

4

5

6

A.M. Best (EU) Rating Services B.V.

 

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

aaa

aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Liikkeeseenlaskujen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

aaa

aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Rahoituksellisen vahvuuden luottoluokitusasteikko

 

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden keskipitkän ja pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Liikkeeseenlaskujen keskipitkän ja pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Vastuiden maksukyvyn luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Yritysten lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

 

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

AS1+

AS1

AS2

AS3, AS4, AS5

 

 

Banque de France (Ranskan keskuspankki)

 

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

 

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

Liikkeeseenlaskijoiden yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko (uusi NEC-luokitusasteikko)

 

1+

1, 1-

2+, 2, 2-

3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5+

5, 5-, 6+, 6, 6-

7, 8, P

BCRA – Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Eläkevakuutusyhtiöiden pitkän aikavälin asteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Eläkevakuutusyhtiöiden lyhyen aikavälin asteikko

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Eläkerahastojen pitkän aikavälin asteikko

AAA pf

AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Takuurahastojen pitkän aikavälin asteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

Takuurahastojen lyhyen aikavälin asteikko

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden kansainvälinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Liikkeeseenlaskujen kansainvälinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Vakuutusyritysten kansainvälinen pitkän aikavälin rahoituksellisen vahvuuden luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Liikkeeseenlaskijoiden kansainvälinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Liikkeeseenlaskujen kansainvälinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Vakuutusyritysten kansainvälinen lyhyen aikavälin rahoituksellisen vahvuuden luottoluokitusasteikko

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

 

 

 

 

 

 

 

Yritysten pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

A1.1

A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Yritysten lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

S-1

S-2

S-3

V-1, R-1

 

 

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

 

Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

 

BBB

BB, B

C, SD, D

Liikkeeseenlaskujen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

 

BBB

BB, B

C, D

Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Liikkeeseenlaskujen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Pk-yritysten luottoluokitusasteikko

 

SME1, SME2

 

SME3

SME4

SME5, SME6

SME7, SME8

Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

DBRS Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Obligaatioiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Yritystodistusten ja lyhyiden velkojen luottoluokitusasteikko

 

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Rahoituksellisen vahvuuden luottoluokitusasteikko

 

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Odotetun tappion luottoluokitusasteikko (EL Ratings)

 

AAA(el), AA(el)

A(el)

BBB(el)

BB(el)

B(el)

CCC(el), CC(el), C(el)

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

 

Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings Ireland Limited

 

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin maksukyvyttömyyden luokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Yritysrahoitusobligaatiot – pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Kansainvälinen pitkän aikavälin IFS-luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Johdannaissopimuksen vastapuolten luottoluokitusasteikko

 

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Lyhyen aikavälin IFS-luottoluokitusasteikko

 

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH

 

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

 

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

HR AAA(G)

HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

HR+1(G)

HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP S.A

 

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

 

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

Liikkeeseenlaskujen yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

 

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

INBONIS SA

 

 

 

 

 

 

 

Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

 

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Liikkeeseenlaskujen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

 

 

 

 

 

 

 

Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Nordic Credit Rating AS

 

 

 

 

 

 

 

Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, SD

Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

 

 

N-1+

N-1, N-2, N-3, N-4

 

 

QIVALIO SAS (entinen Spread Research)

 

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Kansainvälinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Kansainvälinen luotettavuusluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Kansainvälinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

RA1+

RA1

RA2, RA3

RA4, RA5, C, D

 

 

Scope Ratings AG

 

 

 

 

 

 

 

Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Scope Hamburg GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

S&P Global Ratings

 

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Liikkeeseenlaskujen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Vakuutusyritysten rahoituksellisen vahvuuden luottoluokitusasteikko

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Rahoituslaitosten kriisinratkaisun vastapuolten pitkän aikavälin luottoluokitukset

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D,

Keskisuurten yritysten (mid-market) luottoluokitusasteikko

 

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Rahoituslaitosten kriisinratkaisun vastapuolten lyhyen aikavälin luottoluokitukset

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, SD/D

 

 


17.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 407/27


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/2007,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2021,

neuvoston asetuksen (EU) N:o 904/2010 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä pienten yritysten erityisjärjestelmän osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla 7 päivänä lokakuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 904/2010 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan, 32 artiklan 2 kohdan, 37 a artiklan 2 kohdan ja 37 b artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivin 2006/112/EY (2) XII osaston 1 lukua, jossa säädetään pienten yritysten erityisjärjestelmästä, on muutettu neuvoston direktiivillä (EU) 2020/285 (3).

(2)

Direktiivillä (EU) 2020/285 muutettiin myös asetusta (EU) N:o 904/2010, jossa vahvistetaan hallinnollista yhteistyötä ja petosten torjuntaa koskevat säännöt arvonlisäverotuksen alalla. Mainitun asetuksen 17 artiklan 1 kohdan g alakohta, 21 artiklan 2 b kohta, 32 artiklan 1 kohta sekä sen 37 a ja 37 b artikla koskevat erityisesti kyseiseen erityisjärjestelmään liittyvien tietojen tallentamista, automatisoitua pyyntöä ja toimittamista. Kyseisten muutosten noudattamiseksi tarvittavia toimenpiteitä on määrä soveltaa 1 päivästä tammikuuta 2025.

(3)

Automatisoidun pyynnön helpottamiseksi on tarpeen määritellä käytännön yksityiskohdat ja eritelmät, jotka koskevat pääsyä, joka jäsenvaltion on määrä myöntää minkä tahansa muun jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tietoihin, kuten tunnistamistietoihin ja sellaisen verovelvollisen tavaraluovutusten tai palvelusuoritusten arvoon, joka hyödyntää luovutus- tai suoritusjäsenvaltiossa sovellettavaa erityisjärjestelmää.

(4)

Sen varmistamiseksi, että asetuksen (EU) N:o 904/2010 37 a artiklan 1 kohdassa ja 37 b artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot vaihdetaan yhdenmukaisella tavalla, komissio hyväksyy tällaista vaihtoa koskevat käytännön järjestelyt, mukaan lukien yhteinen sähköinen viesti. Tämä antaisi myös mahdollisuuden kehittää teknisiä ja toiminnallisia eritelmiä yhdenmukaisella tavalla, koska ne olisivat sääntelykehyksen mukaisia.

(5)

Kyseisillä käytännön järjestelyillä olisi erityisesti varmistettava pienten yritysten rekisteröintiä koskevien tietojen tosiasiallinen toimittaminen ja käsitteleminen, joita niiltä vaaditaan erityisjärjestelmän hyödyntämiseksi sijoittautumisjäsenvaltionsa ulkopuolella, koska jäsenvaltioiden olisi muutettava sähköisiä rajapintojaan, jotka on tällä hetkellä suunniteltu siten, että järjestelmässä voidaan myöntää verovapautus ainoastaan siihen jäsenvaltioon sijoittautuneille yrityksille, jossa arvonlisävero on maksettava, jotta tiedot voitaisiin vaihtaa yhdenmukaisella tavalla.

(6)

Tunnistamistietojen muutoksiin liittyvät tiedot, kuten tieto erityisjärjestelmän ulkopuolelle jättämisestä, olisi myös vaihdettava yhdenmukaisella tavalla, jotta jäsenvaltiot voisivat valvoa erityisjärjestelmän asianmukaista soveltamista alueellaan ja torjua petoksia. Tätä varten olisi vahvistettava tällaisten tietojen sähköistä vaihtoa koskevat yhteiset järjestelyt.

(7)

Jotta verovelvollisille aiheutuva hallinnollinen rasitus voitaisiin pitää mahdollisimman pienenä ja valvoa samalla erityisjärjestelmän asianmukaista soveltamista, tietyt sähköistä rajapintaa koskevat vähimmäisvaatimukset on tarpeen vahvistaa sellaisia tapauksia varten, joissa verovelvolliset antavat ilmoituksia. Jäsenvaltioita ei tulisi kuitenkaan estää tarjoamasta lisätoimintoja hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi entisestään.

(8)

Olisi myös määritettävä käytännön järjestelyt, joilla helpotetaan yksityiskohtaisten tietojen antamista toimenpiteistä, jotka kukin jäsenvaltio on hyväksynyt saattaessaan direktiivin 2006/112/EY 167 a artiklan, XI osaston 3 luvun ja XII osaston 1 luvun osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(9)

Tätä asetusta olisi sovellettava päivästä, jona asetuksen (EU) N:o 904/2010 17 artiklan 1 kohdan g alakohdan, 21 artiklan 2 b kohdan, 32 artiklan 1 kohdan sekä 37 a ja 37 b artiklan soveltaminen alkaa.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hallinnollisen yhteistyön pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’erityisjärjestelmällä’ direktiivin 2006/112/EY XII osaston 1 luvun 2 jaksossa säädettyä pieniä yrityksiä koskevaa verovapautusten erityisjärjestelmää;

2)

’verovapauden myöntävällä jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka vapauttaa arvonlisäverosta sellaiset tavaroiden luovutukset ja palvelujen suoritukset, jotka erityisjärjestelmän mukaiseen verovapautukseen oikeutetut verovelvolliset ovat toteuttaneet kyseisen jäsenvaltion alueella;

3)

’sijoittautumisjäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, johon erityisjärjestelmää hyödyntävä verovelvollinen on sijoittautunut.

2 artikla

Sähköisten rajapintojen toiminnot

Sijoittautumisjäsenvaltion sähköisessä rajapinnassa, jonka kautta verovelvollista voidaan direktiivin 2006/112/EY 284 c artiklan 2 kohdan nojalla vaatia toimittamaan ennakkoilmoitus, päivittämään kyseinen ilmoitus ja ilmoittamaan luovutusten tai suoritusten arvo erityisjärjestelmän käyttämiseksi toisessa jäsenvaltiossa, on oltava toiminto direktiivin 2006/112/EY 284 artiklan 3 ja 4 kohdan sekä 284 a ja 284 b artiklan nojalla annettavien tietojen ja niihin tehtyjen muutosten tallentamiseksi.

3 artikla

Automatisoitu tietojenvaihto

Sijoittautumisjäsenvaltion on asetuksen (EU) N:o 904/2010 21 artiklan 2 b kohdan nojalla myönnettävä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaiselle viranomaiselle automatisoitu pääsy CCN/CSI-verkon tai vastaavan suojatun verkon tai järjestelmän kautta seuraaviin mainitun asetuksen 17 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti kerättyihin ja tallennettuihin tietoihin:

a)

yksilöllinen tunniste, josta verovapautusta jossakin toisessa kyseisistä muista jäsenvaltioista hyödyntävä verovelvollinen tunnistetaan direktiivin 2006/112/EY 284 artiklan 3 kohdan nojalla;

b)

kyseisen verovelvollisen nimi, toiminta ja, jos se on tarpeellista direktiivin 2006/112/EY 284 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla, sen liiketoiminta-ala sekä sen oikeudellinen muoto ja osoite;

c)

jos sijoittautumispaikka muuttuu, muutoksen voimaantulopäivä ja se jäsenvaltio, johon verovelvollinen on päättänyt sijoittautua, jos se on tiedossa;

d)

jäsenvaltiot, joissa verovelvollinen aikoo hyödyntää verovapautusta direktiivin 2006/112/EY 284 artiklan 3 tai 4 kohdassa tarkoitetun ennakkoilmoituksen tai sen päivityksen perusteella;

e)

jäsenvaltiot, joissa verovelvollinen hyödyntää direktiivin 2006/112/EY 284 artiklan 2 kohdan mukaista verovapautusta;

f)

verovapautuksen alkamispäivä kussakin jäsenvaltiossa, jossa verovelvollinen hyödyntää verovapautusta;

g)

verovelvollisen sijoittautumisjäsenvaltiossa ja kussakin muussa jäsenvaltiossa tapahtuneiden tavaroiden luovutusten ja/tai palvelujen suoritusten kokonaisarvo, joka on eritelty liiketoiminta-alan perusteella, jos se on tarpeen direktiivin 2006/112/EY 284 c artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, ilmoituksen kalenterivuonna ja ilmoitusta edeltävinä kalenterivuosina direktiivin 2006/112/EY 288 a artiklan 1 kohdan nojalla;

h)

sellaisten tavaroiden luovutusten ja/tai palvelujen suoritusten kokonaisarvo, mukaan lukien arvon muutokset, jotka ovat tapahtuneet kalenterivuosineljänneksen aikana verovelvollisen sijoittautumisjäsenvaltiossa ja kussakin muussa jäsenvaltiossa ja joka on eritelty liiketoiminta-alan perusteella, jos se on tarpeen direktiivin 2006/112/EY 284 c artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, tai ”0”, jos luovutuksia tai suorituksia ei ole tapahtunut;

i)

päivämäärä, jona unionin vuotuinen liikevaihto ylitti direktiivin 2006/112/EY 284 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun määrän, ja verovelvollisen sijoittautumisjäsenvaltiossa ja kussakin muussa jäsenvaltiossa tapahtuneiden luovutusten ja suoritusten kokonaisarvo, joka on eritelty liiketoiminta-alan perusteella, jos se on tarpeen direktiivin 2006/112/EY 284 c artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, tai ”0”, jos luovutuksia tai suorituksia ei ole tapahtunut, kalenterivuosineljänneksen alusta siihen päivään saakka, jona unionin vuotuisen liikevaihdon raja-arvo ylittyi;

j)

päivämäärä, jona verovelvollinen ei enää ole oikeutettu verovapautukseen, ja jäsenvaltio tai jäsenvaltiot, jossa tai joissa verovapautus lopetetaan sen jälkeen, kun direktiivin 2006/112/EY 284 e artiklan b alakohdassa tarkoitettu verovapautuksen myöntävä jäsenvaltio on antanut ilmoituksen;

k)

päivämäärä, jona verovelvollisen päätös lopettaa vapaaehtoisesti verovapautusjärjestelmän soveltaminen tulee voimaan, ja jäsenvaltio tai jäsenvaltiot, jossa tai joissa verovapautus lopetetaan;

l)

päivämäärä, jona verovelvollisen toiminta on päättynyt, ja asianomaiset jäsenvaltiot.

4 artikla

Tietojen toimittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on asetuksen (EU) N:o 904/2010 32 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettava viipymättä tämän asetuksen liitteessä I luetellut tiedot ja niiden päivitykset niiden säännösten osalta, joilla direktiivin 2006/112/EY 167 a artikla, XI osaston 3 luku ja XII osaston 1 luku on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kyseiset tiedot on toimitettava komission perustaman verkkoportaalin kautta.

2.   Sijoittautumisjäsenvaltion on toimitettava verovapautuksen myöntävän jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille CCN/CSI-verkon kautta tai vastaavan suojatun verkon tai järjestelmän kautta tämän asetuksen liitteessä II vahvistettuna yhteisenä sähköisenä viestinä seuraavat tiedot 15 työpäivän kuluessa päivästä, jona tiedot ovat saatavilla asetuksen (EU) N:o 904/2010 37 a artiklan 1 kohdan nojalla:

a)

kun on kyse direktiivin 2006/112/EY 284 artiklan 3 tai 4 kohdassa tarkoitetusta ennakkoilmoituksesta tai sen päivityksestä ja jotta asianomainen jäsenvaltio saisi tiedon verovapautusta hakevasta verovelvollisesta:

i)

asetuksen (EU) N:o 904/2010 21 artiklan 2 b kohdan a alakohdassa tarkoitettu sijoittautumisjäsenvaltion antama verovelvollisen yksilöllinen tunniste tai, jos se ei ole vielä saatavilla;

ii)

mikä tahansa muu tunniste verovelvollisen tunnistamista varten;

b)

kun on kyse direktiivin 2006/112/EY 284 artiklan 3 tai 4 kohdassa tarkoitetusta ennakkoilmoituksesta tai sen päivityksestä sen jälkeen, kun verovelvolliselle on ilmoitettu sen yksilöllinen tunniste tai kun tunniste on vahvistettu verovelvolliselle 2006/112/EY 284 artiklan 5 kohdan mukaisesti:

i)

kyseiselle verovelvolliselle annettu asetuksen (EU) N:o 904/2010 21 artiklan 2 b kohdan a alakohdassa tarkoitettu yksilöllinen tunniste, ja

ii)

päivämäärä, jona asetuksen (EU) N:o 904/2010 21 artiklan 2 b kohdan d alakohdassa tarkoitettu verovapautus alkaa verovelvollisen osalta asianomaisessa jäsenvaltiossa;

c)

sellaisen verovelvollisen osalta, jonka vuosittainen liikevaihto unionissa on ylittänyt direktiivin 2006/112/EY 284 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun määrän:

i)

asetuksen (EU) N:o 904/2010 21 artiklan 2 b kohdan a alakohdassa tarkoitettu kyseisen verovelvollisen yksilöllinen tunniste, ja

ii)

päivämäärä, jona verovelvollisen vuosittainen liikevaihto unionissa ylitti direktiivin 2006/112/EY 284 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun määrän;

d)

sellaisen verovelvollisen osalta, joka ei ole noudattanut direktiivin 2006/112/EY 284 b artiklassa säädettyjä ilmoitusvelvoitteita:

i)

asetuksen (EU) N:o 904/2010 21 artiklan 2 b kohdan a alakohdassa tarkoitettu kyseisen verovelvollisen yksilöllinen tunniste, ja

ii)

se, että kyseisiä velvoitteita ei ole noudatettu.

3.   Verovapautuksen myöntävän jäsenvaltion on toimitettava sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille CCN/CSI-verkon tai vastaavan suojatun verkon tai järjestelmän kautta tämän asetuksen liitteessä III vahvistettuna yhteisenä sähköisenä viestinä seuraavat tiedot asetuksen (EU) N:o 904/2010 37 b artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla:

a)

15 työpäivän kuluessa 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta:

i)

asetuksen (EU) N:o 904/2010 21 artiklan 2 b kohdan a alakohdassa tarkoitettu sijoittautumisjäsenvaltion antama verovelvollisen yksilöllinen tunniste tai, jos se ei ole vielä saatavilla, mikä tahansa muu sijoittautumisjäsenvaltiolta tunnistamista varten saatu tunniste;

ii)

tieto siitä, ylittyykö direktiivin 2006/112/EY 284 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kyseisessä sijoittautumisjäsenvaltiossa verovapautukseen sovellettava vuosittaisen liikevaihdon raja-arvo kuluvana vuonna;

iii)

tieto siitä, täyttyvätkö direktiivin 2006/112/EY 288 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset;

iv)

mahdolliset lisäselvennyspyynnöt, jotka ovat tarpeen ii ja iii alakohdan nojalla annettavien tietojen kannalta;

b)

viipymättä asetuksen (EU) N:o 904/2010 21 artiklan 2 b kohdan a alakohdassa tarkoitettu verovelvollisen yksilöllinen tunniste ja päivämäärä, jona oikeus verovapautukseen lakkasi direktiivin 2006/112/EY 288 a artiklan 1 kohdan nojalla;

c)

viipymättä päivämäärä, jona pienten yritysten erityisjärjestelmän soveltaminen on lakannut kyseisessä jäsenvaltiossa.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2025.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

(3)  Neuvoston direktiivi (EU) 2020/285, annettu 18 päivänä helmikuuta 2020, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta pienten yritysten erityisjärjestelmän osalta ja asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta pienten yritysten erityisjärjestelmän asianmukaisen soveltamisen valvomiseksi tehtävän hallinnollisen yhteistyön ja tietojenvaihdon osalta (EUVL L 62, 2.3.2020, s. 13).


LIITE I

Tiedot, jotka jäsenvaltioiden on annettava asetuksen (EU) N:o 904/2010 32 artiklan 1 kohdan nojalla

1.   Kassaperusteisen kirjanpidon erityisjärjestelmä

Direktiivin 2006/112/EY 167 a artikla – vapaaehtoinen kassaperusteisen kirjanpidon järjestelmä

Q1 Voidaanko jäsenvaltiossanne valita kassaperusteisen kirjanpidon erityisjärjestelmä?

Q2 Jos kyllä, mikä on voimassa oleva kynnysarvo? Ilmoittakaa määrä euroina ja kansallisena valuuttana.

2.   Pienten yritysten erityisjärjestelmä

Direktiivin 2006/112/EY XII osaston 1 luvun 1 jakso

281 artikla – Verotusta ja veronkantoa koskevat yksinkertaistetut säännöt

Q3 Sovellatteko pieniin yrityksiin arvonlisäverotukseen ja arvonlisäveron kantamiseen vakiokantajärjestelmän kaltaisia yksinkertaistettuja sääntöjä?

Q4a Jos kyllä, mitä yksinkertaistettuja sääntöjä sovellatte pieniin yrityksiin?

Q4b Millaisin edellytyksin tai rajoituksin sovellatte tällaisia yksinkertaistettuja sääntöjä?

Direktiivin 2006/112/EY XII osaston 1 luvun 2 jakso

Direktiivin 2006/112/EY 282–290 artikla – Verovapautukset

Q5 Sovellatteko direktiivin 2006/112/EY XII osaston 1 luvun 2 jaksossa säädettyä pienten yritysten erityisjärjestelmää?

Q6a Jos kyllä, mistä päivästä alkaen?

Q6b Jos ei, mutta olette soveltaneet sitä aiemmin, mihin päivään asti sitä sovelsitte?

Direktiivin 2006/112/EY 283 artiklan 2 kohta – Ulkopuolelle sulkeminen

Q7 Mitkä liiketoimet on suljettu jäsenvaltionne soveltaman pienten yritysten erityisjärjestelmän ulkopuolelle?

Direktiivin 2006/112/EY 284 artiklan 1 kohta – Raja-arvot

Q8 Mitkä ovat voimassa olevat verovapautusta koskevat vuosittaisen liikevaihdon raja-arvot (verovapautuksen raja-arvot) jäsenvaltiossasi? Ilmoittakaa määrä euroina ja kansallisena valuuttana.

Q9 Mistä päivästä alkaen nykyiset verovapautuksen raja-arvot ovat olleet voimassa?

Q10 Jos sovellatte useampaa kuin yhtä raja-arvoa, ilmoittakaa, millä perusteilla eri raja-arvoja voidaan soveltaa asiaankuuluvien luovutusten ja suoritusten luokkiin, ja ilmoittakaa päivämäärä, josta alkaen näitä perusteita on sovellettu.

Direktiivin 2006/112/EY 284 artiklan 3 kohta – Yksilöllinen tunniste

Q11 Käytättekö direktiivin 2006/112/EY 284 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tunnistamista varten yksilöllistä arvonlisäverotunnistetta, joka on jo annettu verovelvolliselle sen sisäisen järjestelmän mukaisten velvoitteidensa vuoksi, vai käytättekö arvonlisäverotunnisteen tai muun tunnisteen rakennetta?

Direktiivin 2006/112/EY 284 c artiklan 1 kohta – Valuutta

Q12 Vaaditteko direktiivin 2006/112/EY 284 c artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohtaa sovellettaessa, että arvot on ilmoitettava kansallisena valuuttananne?

Direktiivin 2006/112/EY 284 c artiklan 2 kohta – Tietojen toimittaminen

Q13 Vaaditteko, että verovelvollisen on toimitettava direktiivin 2006/112/EY 284 artiklan 3 ja 4 kohdassa ja 284 b artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot sähköisesti?

Q14 Jos kyllä, millä edellytyksillä?

Direktiivin 2006/112/EY 284 d artiklan 3 kohta – Sääntöjen noudattamatta jättäminen

Q.15 Jos verovelvollinen ei noudata direktiivin 2006/112/EY 284 b artiklassa säädettyjä velvoitteita, vaaditteko kyseistä verovelvollista täyttämään arvonlisäverovelvoitteet jäsenvaltiossanne suoritettujen verosta vapautettujen liiketoimien osalta?

Q.16 Jos kyllä, mitä velvoitteita vaaditte?

Direktiivin 2006/112/EY 288 a artiklan 1 kohta – Siirtymäaika

Q17 Lakkaako direktiivin 2006/112/EY 284 artiklan 1 kohdassa säädetty verovapautus jäsenvaltiossanne 288 a artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan nojalla, kun mainitussa kohdassa säädetty raja-arvon ylittyy?

Q18 Jos näin ei tapahdu ja annatte verovelvollisen edelleen hyötyä direktiivin 2006/112/EY 284 artiklan 1 kohdassa säädetystä verovapautuksesta sen kalenterivuoden aikana, jona raja-arvo ylittyy, sovellatteko enimmäismäärää?

Q19 Jos kyllä, onko sovellettava enimmäismäärä 10 tai 25 prosenttia?

Q20 Kuinka monen vuoden ajan verovelvollinen on suljettu pienten yritysten erityisjärjestelmän ulkopuolelle sen jälkeen, kun se on ylittänyt verovapautuksen raja-arvon?

Direktiivin 2006/112/EY 290 artikla – Verovapautukseen oikeutettujen verovelvollisten valinnanmahdollisuus

Q21 Sovellatteko direktiivin 2006/112/EY 290 artiklassa säädettyyn vaihtoehtoon yksityiskohtaisia sääntöjä tai edellytyksiä?

Q22 Jos kyllä, mitä sääntöjä ja ehtoja sovellatte?

Direktiivin 2006/112/EY XII osaston 1 luvun 2 a jakso

Direktiivin 2006/112/EY 292 a – 292 d artikla – Verosta vapautettuja pieniä yrityksiä koskevien velvoitteiden yksinkertaistaminen

Q23 Jätättekö soveltamatta jotakin velvoitetta sellaisiin jäsenvaltiosi alueelle sijoittautuneisiin pieniin yrityksiin, jotka hyödyntävät verovapautusta ainoastaan jäsenvaltiossanne?

Q24 Jos kyllä, mitä velvoitteita jätätte soveltamatta?

Q25 Jätättekö direktiivin 2006/112/EY 292 d artiklan nojalla soveltamatta jotakin direktiivin 2006/112/EY 217–271 artiklassa tarkoitettua velvoitetta verosta vapautettuihin pieniin yrityksiin?

Q26 Jos kyllä, mitä velvoitteita jätätte soveltamatta?


LIITE II

Tiedot, jotka sijoittautumisjäsenvaltion on toimitettava verovapautuksen myöntäville jäsenvaltioille asetuksen (EU) N:o 904/2010 37 a artiklan 1 kohdan nojalla

toimitetaan sähköisesti 15 työpäivän kuluessa päivästä, jona tiedot ovat saatavilla

1.

Kun on kyse direktiivin 2006/112/EY 284 artiklan 3 tai 4 kohdassa tarkoitetusta ennakkoilmoituksesta tai sen päivityksestä:

a.

jotta asianomainen jäsenvaltio saisi tiedon verovelvollisten aikeesta hyöyntää verovapautusta kyseisessä jäsenvaltiossa:

i.

Asetuksen (EU) N:o 904/2010 21 artiklan 2 b kohdan a alakohdassa tarkoitettu sijoittautumisjäsenvaltion antama verovelvollisen yksilöllinen tunniste tai, jos sitä ei ole vielä saatavilla, mikä tahansa muu tunnistamista varten käytettävä tunniste.

 

 

b.

saatuaan verovapautuksen myöntävältä jäsenvaltiolta vahvistuksen siitä, että verovelvolliset ovat oikeutettuja verovapautukseen, ja ilmoitettuaan asiasta verovelvollisille:

i.

Asetuksen (EU) N:o 904/2010 21 artiklan 2 b kohdan a alakohdassa tarkoitettu sijoittautumisjäsenvaltion antama verovapautusta hyödyntävän verovelvollisen yksilöllinen tunniste

 

 

ii.

Jäsenvaltiot, joissa verovelvollinen hyödyntää verovapautusta ja ilmoittaa verovapautuksen alkamispäivän kussakin asianomaisessa jäsenvaltiossa:

 

Toistettavissa

ii.1

Jäsenvaltio

 

 

ii.2

Verovapautuksen alkamispäivä

 

 

2.

Kun kyseessä ovat verovelvolliset, joiden direktiivin 2006/112/EY 284 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu vuosittainen liikevaihto unionissa ylittää 100 000 euroa:

a.

Asetuksen (EU) N:o 904/2010 21 artiklan 2 b kohdan a alakohdassa tarkoitettu sijoittautumisjäsenvaltion antama asianomaisen verovelvollisen yksilöllinen tunniste

 

b.

Päivämäärä, jona verovelvollisen vuosittainen liikevaihto unionissa ylitti 100 000 euroa

 

3.

Kun kyseessä on verovelvollinen, joka ei ole noudattanut direktiivin 2006/112/EY 284 b artiklassa säädettyjä ilmoitusvelvoitteita:

a.

Asetuksen (EU) N:o 904/2010 21 artiklan 2 b kohdan a alakohdassa tarkoitettu sijoittautumisjäsenvaltion antama asianomaisen verovelvollisen yksilöllinen tunniste

 

b.

Ilmoitusvelvoitteen noudattamatta jättäminen

 


LIITE III

Tiedot, jotka verovapautuksen sijoittautumisjäsenvaltioille myöntävien jäsenvaltioiden on toimitettava asetuksen (EU) N:o 904/2010 37 b artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla

toimitetaan sähköisesti 15 työpäivän kuluessa liitteessä II olevan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta.

1.

Kun on kyse direktiivin 2006/112/EY 284 artiklan 3 tai 4 kohdassa tarkoitetusta ennakkoilmoituksesta tai sen päivityksestä, jotta sijoittautumisjäsenvaltio saisi tiedon verovelvollisen oikeudesta verovapautukseen kyseisessä jäsenvaltiossa:

a.

Asetuksen (EU) N:o 904/2010 21 artiklan 2 b kohdan a alakohdassa tarkoitettu sijoittautumisjäsenvaltion antama verovelvollisen yksilöllinen tunniste tai, jos sitä ei ole vielä saatavilla, mikä tahansa muu sijoittautumisjäsenvaltiolta saatu kyseisen verovelvollisen tunnistamista varten käytettävä tunniste.

 

b.

Onko direktiivin 2006/112/EY 284 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vuosittaisen liikevaihdon raja-arvo ylittynyt kuluvan kalenterivuoden aikana

 

c.

Täyttyvätkö direktiivin 2006/112/EY 288 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset

 

d.

Lisäselvityspyyntö, joka tarvitaan b ja c alakohdan nojalla toimitettavien tietojen vuoksi

Valinnaiset tiedot

toimitetaan viipymättä sähköisesti

2.

Kun kyseessä ovat verovelvolliset, jotka eivät enää ole oikeutettuja verovapautukseen:

a.

Asetuksen (EU) N:o 904/2010 21 artiklan 2 b kohdan a alakohdassa tarkoitettu sijoittautumisjäsenvaltion antama verovelvollisen yksilöllinen tunniste

 

b.

Päivämäärä, jona verovelvollinen lakkasi olemasta oikeutettu verovapautukseen direktiivin 2006/112/EY 288 a artiklan 1 kohdan nojalla

 

3.

Kun on kyse direktiivin 2006/112/EY 284 e artiklan b alakohdassa tarkoitetusta pienten yritysten erityisjärjestelmän soveltamisen lopettamisesta verovapautuksen myöntävässä jäsenvaltiossa:

a.

Päivämäärä, jona pienten yritysten erityisjärjestelmän soveltaminen on lakannut kyseisessä jäsenvaltiossa

 


PÄÄTÖKSET

17.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 407/37


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2021/2008,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2021,

PRY-yhteistyössä kehitettävien hankkeiden luettelosta annetun päätöksen (YUTP) 2018/340 muuttamisesta ja saattamisesta ajan tasalle

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 46 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) ja siihen osallistuvien jäsenvaltioiden luettelon vahvistamisesta 11 päivänä joulukuuta 2017 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/2315 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 11 päivänä joulukuuta 2017 päätöksen (YUTP) 2017/2315.

(2)

Päätöksen (YUTP) 2017/2315 4 artiklan 2 kohdan e alakohdassa säädetään, että neuvosto laatii PRY:n puitteissa kehitettävistä hankkeista luettelon, jossa otetaan huomioon sekä voimavarojen kehittämiseen annettava tuki että merkittävän tuen antaminen keinojen ja voimavarojen puitteissa yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) operaatioihin.

(3)

Neuvosto hyväksyi 6 päivänä maaliskuuta 2018 päätöksen (YUTP) 2018/340 (2) PRY-yhteistyössä kehitettävien hankkeiden luettelosta.

(4)

Neuvosto hyväksyi 6 päivänä maaliskuuta 2018 myös suosituksen etenemissuunnitelmasta pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanoa varten (3), jäljempänä ’suositus’.

(5)

Suosituksen 9 kohdassa täsmennettiin, että neuvoston olisi saatettava PRY-yhteistyön hankkeiden luettelo ajan tasalle viimeistään marraskuussa 2018 ja sisällytettävä siihen seuraavaksi toteutettavat hankkeet noudattaen päätöksen (YUTP) 2017/2315 5 artiklassa säädettyä menettelyä, jossa säädetään erityisesti, että unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, voi antaa PRY:n sihteeristön toimittamien arvioiden perusteella PRY-yhteistyön hankkeiden yksilöintiä ja arviointia koskevan suosituksen neuvoston päätökseksi, joka hyväksytään Euroopan unionin sotilaskomitean (EUSK) sotilaallisen kannanoton jälkeen.

(6)

Neuvosto hyväksyi 25 päivänä kesäkuuta 2018 päätöksen (YUTP) 2018/909 (4) PRY-yhteistyön hankkeiden yhteisten hallinnointia koskevien sääntöjen vahvistamisesta.

(7)

Neuvosto hyväksyi 19 päivänä marraskuuta 2018 päätöksen (YUTP) 2018/1797 (5) päätöksen (YUTP) 2018/340 muuttamisesta ja saattamisesta ajan tasalle.

(8)

Neuvosto hyväksyi 14 päivänä toukokuuta 2019 suosituksen osallistuvien jäsenvaltioiden edistymisen arvioimisesta PRY- yhteistyön puitteissa tehtyjen sitoumusten noudattamisessa (6).

(9)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä marraskuuta 2019 päätöksen (YUTP) 2018/1909 (7) päätöksen (YUTP) 2018/340 muuttamisesta ja saattamisesta ajan tasalle.

(10)

Neuvosto hyväksyi 20 päivänä marraskuuta 2020 päätelmät PRY:n strategisesta tarkastelusta 2020.

(11)

Neuvosto hyväksyi 20 päivänä marraskuuta 2020 päätöksen (YUTP) 2020/1746 (8) päätöksen (YUTP) 2018/340 muuttamisesta ja saattamisesta ajan tasalle.

(12)

Korkea edustaja antoi 29 päivänä syyskuuta 2021 neuvostolle suosituksen PRY-yhteistyön puitteissa toteutettavien hanke-ehdotusten yksilöinnistä ja arvioinnista.

(13)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea hyväksyi 19 päivänä lokakuuta 2021 suositukset, jotka sisältyvät EUSK:n sotilaalliseen kannanottoon korkean edustajan PRY-yhteistyön puitteissa toteutettavien hanke-ehdotusten yksilöinnistä ja arvioinnista antamasta suosituksesta.

(14)

Neuvoston olisi sen vuoksi muutettava ja saatettava ajan tasalle päätös (YUTP) 2018/340,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös (YUTP) 2018/340 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklan luetteloon seuraavat hankkeet:

”48.

Taistelupanssarivaunujen simulaatio- ja testauskeskus (MBT-SIMTEC);

49.

EU:n sotilaskumppanuus (EU MilPart);

50.

Eurooppalaisen saattuetoiminnan keskeiset osatekijät (4E);

51.

Keskikokoiset puoliautonomiset pinta-alukset (M-SASV);

52.

Ylimittaisen rahdin strategiset ilmakuljetukset (SATOC);

53.

Seuraavan sukupolven pienet kauko-ohjatut ilma-alusjärjestelmät (RPAS);

54.

Drooneille tarkoitettu roottorikoneiden telakointiasema;

55.

Pienet skaalattavat aseet (SSW);

56.

Ilmavoimien valmiudet;

57.

Tulevaisuuden keskikokoiset taktiset rahtikoneet (FMTC);

58.

Yhteiset kyberharjoitteluympäristöt (CRF);

59.

Kaupunkialueen automaattinen mallintaminen, identifiointi ja vahinkojen arviointi (AMIDA-UT);

60.

Hallituslähteistä saatavien kuvien yhteinen keskus (CoHGI);

61.

Avaruusresurssien puolustaminen (DoSA)”.

2)

Lisätään liitteeseen I tämän päätöksen liitteessä I olevat kohdat.

3)

Korvataan liite II tämän päätöksen liitteessä II olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  EUVL L 331, 14. 12. 2017, s. 57.

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/340, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2018, PRY-yhteistyössä kehitettävien hankkeiden luettelosta (EUVL L 65, 8,3. 2018, s. 24).

(3)  Neuvoston suositus, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2018, etenemissuunnitelmasta pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanoa varten (EUVL C 88, 8.3.2018, s. 1).

(4)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/909, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018, PRY-yhteistyön hankkeiden yhteisten hallinnointia koskevien sääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 161, 26.6.2018, s. 37).

(5)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1797, annettu 19 päivänä marraskuuta 2018, PRY-yhteistyössä kehitettävien hankkeiden luettelosta annetun päätöksen (YUTP) 2018/340 muuttamisesta ja saattamisesta ajan tasalle (EUVL L 294, 21.11.2018, s. 18).

(6)  Neuvoston suositus, annettu 14 päivänä toukokuuta 2019, osallistuvien jäsenvaltioiden edistymisen arvioimisesta pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) puitteissa tehtyjen sitoumusten noudattamisessa (EUVL C 166, 15.5.2019, s. 1).

(7)  Neuvoston päätös (YUTP) 2019/1909, annettu 12 päivänä marraskuuta 2019, PRY-yhteistyössä kehitettävien hankkeiden luettelosta annetun päätöksen (YUTP) 2018/340 muuttamisesta ja saattamisesta ajan tasalle (EUVL L 293, 14.11.2019, s. 113).

(8)  Neuvoston päätös (YUTP) 2020/1746, annettu 20 päivänä marraskuuta 2020, PRY-yhteistyössä kehitettävien hankkeiden luettelosta annetun päätöksen (YUTP) 2018/340 muuttamisesta ja saattamisesta ajan tasalle (EUVL L 393, 23.11.2020, s. 12).


LIITE I

Hanke

Hankkeen jäsenet

48.

Taistelupanssarivaunujen simulaatio- ja testauskeskus (MBT-SIMTEC)

Kreikka, Ranska, Kypros

49.

EU:n sotilaskumppanuus (EU MilPart);

Ranska, Viro, Italia, Itävalta

50.

Eurooppalaisen saattuetoiminnan keskeiset osatekijät (4E)

Espanja, Italia, Portugali

51.

Keskikokoiset puoliautonomiset pinta-alukset (M-SASV)

Viro, Ranska, Latvia, Romania

52.

Ylimittaisen rahdin strategiset ilmakuljetukset (SATOC)

Saksa, Tšekki, Ranska, Alankomaat, Slovenia

53.

Seuraavan sukupolven pienet kauko-ohjatut ilma-alusjärjestelmät (RPAS)

Espanja, Saksa, Portugali, Romania, Slovenia

54.

Drooneille tarkoitettu roottorikoneiden telakointiasema

Italia, Ranska

55

Pienet skaalattavat aseet (SSW)

Italia, Ranska

56.

Ilmavoimien valmiudet

Ranska, Kreikka, Kroatia

57.

Tulevaisuuden keskikokoiset taktiset rahtikoneet (FMTC)

Ranska, Saksa, Ruotsi

58.

Yhteiset kyberharjoitteluympäristöt (CRF)

Viro, Bulgaria, Ranska, Italia, Latvia, Luxemburg, Suomi

59.

Kaupunkialueen automaattinen mallintaminen, identifiointi ja vahinkojen arviointi (Amida-UT)

Portugali, Espanja, Ranska

60.

Hallituslähteistä saatavien kuvien yhteinen keskus (CoHGI)

Saksa, Espanja, Ranska, Liettua, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Romania

61.

Avaruusresurssien puolustaminen (DoSA)

Ranska, Saksa, Italia, Itävalta, Puola, Portugali, Romania


LIITE II

KONSOLIDOITU PÄIVITETTY LUETTELO KUNKIN YKSITTÄISEN HANKKEEN JÄSENISTÄ

Hanke

Hankkeen jäsenet

1.

Eurooppalainen lääkintäjohtoporras (EMC)

Saksa, Belgia, Tšekki, Viro, Espanja, Ranska, Italia, Luxemburg, Unkari, Alankomaat, Puola, Romania, Slovakia, Ruotsi

2.

Eurooppalainen ohjelmistoradio (ESSOR)

Ranska, Belgia, Saksa, Espanja, Italia, Alankomaat, Puola, Portugali, Suomi

3.

Euroopan logistiikkaverkosto ja tuki operaatioille

Saksa, Belgia, Bulgaria, Kreikka, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Kypros, Liettua, Unkari, Alankomaat, Puola, Slovenia, Slovakia

4.

Sotilaallinen liikkuvuus

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Tšekki, Saksa, Viro, Kreikka, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Unkari, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Slovenia, Slovakia, Suomi, Ruotsi

5.

Eurooppalainen maavoimien koulutuksen sertifiointikeskus

Italia, Kreikka

6.

Sotilaalliset energiaratkaisut (EOF)

Ranska, Belgia, Espanja, Italia, Slovenia

7.

Siirrettävä sotilaallinen katastrofiapupaketti (DM-DRCP)

Italia, Kreikka, Espanja, Kroatia, Itävalta

8.

(Puoli-) autonomiset merimiinojen torjuntajärjestelmät (MAS MCM)

Belgia, Kreikka, Ranska, Latvia, Alankomaat, Puola, Portugali, Romania

9.

Satamien ja merikapeikkojen valvonta ja suojaaminen (HARMSPRO)

Italia, Kreikka, Puola, Portugali

10.

Merivalvonnan kehittäminen (UMS)

Kreikka, Bulgaria, Irlanti, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Kypros

11.

Kyberuhkia ja kybertapahtumiin reagoimista käsittelevä tiedonvaihtoalusta (CTISP)

Kreikka, Italia, Kypros, Unkari, Portugali

12.

Kyberalan nopean toiminnan ryhmät ja kyberturvallisuuteen liittyvä keskinäinen avunanto (CRRT)

Liettua, Viro, Kroatia, Alankomaat, Puola, Romania

13.

YTPP-operaatioiden strateginen johtamisjärjestelmä (EUMILCOM)

Espanja, Saksa, Ranska, Italia, Luxemburg, Portugali

14.

Jalkaväen panssaroitu taisteluajoneuvo / Amfibiotaisteluajoneuvo / Kevyt panssariajoneuvo (AIFV/AAV/LAV)

Italia, Kreikka, Slovakia

15.

Epäsuora tulituki (EuroArtillery)

Slovakia, Italia, Unkari

16.

EUFOR-kriisinhallinnan ydinjoukko (EUFOR CROC)

Saksa, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Kypros, Itävalta

17.

Helikopterikoulutus korkeita ja kuumia olosuhteita varten (H3 Training)

Kreikka, Italia, Romania

18.

Eurooppalainen tiedustelukoulu (JEIS)

Kreikka, Kypros

19.

Eurooppalaiset koekeskukset

Ranska, Ruotsi, Slovakia

20.

Integroitu miehittämätön maajärjestelmä (iUGS)

Viro, Belgia, Tšekki, Saksa, Espanja, Ranska, Latvia, Unkari, Alankomaat, Puola, Suomi

21.

Eurooppalaiset näkemäalueen yli vaikuttavat (BLOS) maataisteluohjusjärjestelmät

Ranska, Belgia, Kypros

22.

Siirrettävä modulaarinen sukellusvarustejärjestelmä (DIVEPACK)

Bulgaria, Kreikka, Ranska, Romania

23.

Eurooppalainen keskikorkeuden ja pitkän lentoajan omaava miehittämätön ilma-alusjärjestelmä – MALE RPAS (Eurodrone)

Saksa, Tšekki, Espanja, Ranska, Italia

24.

Eurooppalainen taisteluhelikopteri TIGER Mark III

Ranska, Saksa, Espanja

25.

Miehittämättömien ilma-alusten torjuntajärjestelmä (C-UAS)

Italia, Tšekki

26.

Eurooppalainen ilmaan sijoitettava tiedustelujärjestelmien alusta (EHAAP) – jatkuva tiedustelu-, valvonta- ja taktinen tiedusteluvalmius (ISR)

Italia, Ranska

27.

Siirtymiskykyinen erikoisjoukko-operaatioiden taktisen tason komentopaikka pienimuotoisia yhteisoperaatioita varten

Kreikka, Kypros

28.

Elektronisen sodankäyntikyvykkyyden ja yhteensopivuuden kehittämisohjelma tulevaisuuden tiedustelu-, valvonta- ja taktisen tiedusteluyhteistyön (JISR) mahdollistamiseksi

Tšekki, Saksa

29.

Kemiallisiin, biologisiin, säteileviin ja ydinaineisiin (CBRN) liittyvä suojeluvalvontapalvelu (CBRN SaaS)

Itävalta, Ranska, Kroatia, Unkari, Slovenia

30.

Yhteinen tukeutuminen

Ranska, Belgia, Tšekki, Saksa, Espanja, Alankomaat

31.

Paikkatieto-, paikannus- ja hydrometeorologisen (GeoMETOC) tuen koordinointielementti (GMSCE)

Saksa, Belgia, Kreikka, Ranska, Luxemburg, Itävalta, Portugali, Romania

32.

Euroopan unionin radionavigaatioratkaisu (EURAS)

Ranska, Belgia, Saksa, Espanja, Italia, Puola

33.

Eurooppalainen sotilaallinen avaruustilannekuvajärjestely (EU-SSA-N)

Italia, Saksa, Ranska, Alankomaat

34.

Euroopan yhteinen yhdennetty koulutus- ja simulaatiokeskus (EUROSIM)

Unkari, Saksa, Ranska, Puola, Slovenia

35.

EU:n kyberakatemia ja innovaatiokeskittymä (EU CAIH)

Portugali, Espanja

36.

Erikoisjoukkojen lääkintäkoulutuskeskus (SMTC)

Puola, Unkari

37.

CBRN (kemiallinen, biologinen, säteily ja ydinaineet) -puolustuksen koulutusalue (CBRNDTR)

Romania, Ranska, Italia

38.

Euroopan unionin sukelluskeskusten verkosto (EUNDC)

Romania, Bulgaria, Ranska

39.

Miehittämätön sukellusveneiden meritorjuntajärjestelmä (MUSAS)

Portugali, Espanja, Ranska, Ruotsi

40.

Eurooppalainen partiokorvetti (EPC)

Italia, Kreikka, Espanja, Ranska

41.

Elektroninen vaikuttaminen ilmasta (AEA)

Espanja, Ranska, Ruotsi

42.

Kyber- ja tietoalan koordinointikeskus (CIDCC)

Saksa, Ranska, Unkari, Alankomaat

43.

Sotatoimialueen avaruussijoitteinen valvonta, varhaisvaroitus ja torjunta (TWISTER)

Ranska, Saksa, Espanja, Italia, Alankomaat, Suomi

44.

EU:n teknologisen kilpailukyvyn materiaalit ja komponentit (MAC-EU)

Ranska, Saksa, Espanja, Portugali, Romania

45.

EU:n yhteistoiminnalliset sodankäynnin voimavarat (ECoWAR)

Ranska, Belgia, Espanja, Unkari, Puola, Romania, Ruotsi

46.

Eurooppalainen maailmanlaajuinen RPAS:n (kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön kokonaisjärjestelmä) liittämistä koskevan arkkitehtuurin järjestelmä (GLORIA)

Italia, Ranska, Romania

47.

Taistelupanssarivaunujen simulaatio- ja testauskeskus (MBT-SIMTEC)

Kreikka, Ranska, Kypros

48.

EU:n sotilaskumppanuus (EU MilPart);

Ranska, Viro, Italia, Itävalta

49.

Eurooppalaisen saattuetoiminnan keskeiset osatekijät (4E)

Espanja, Italia, Portugali

50.

Keskikokoiset puoliautonomiset pinta-alukset (M-SASV)

Viro, Ranska, Latvia, Romania

51.

Ylimittaisen rahdin strategiset ilmakuljetukset (SATOC)

Saksa, Tšekki, Ranska, Alankomaat, Slovenia

52.

Seuraavan sukupolven pienet kauko-ohjatut ilma-alusjärjestelmät (RPAS)

Espanja, Saksa, Portugali, Romania, Slovenia

53.

Drooneille tarkoitettu roottorikoneiden telakointiasema

Italia, Ranska

54.

Pienet skaalattavat aseet (SSW)

Italia, Ranska

55.

Ilmavoimien valmiudet

Ranska, Kreikka, Kroatia

56.

Tulevaisuuden keskikokoiset taktiset rahtikoneet (FMTC)

Ranska, Saksa, Ruotsi

57.

Yhteiset kyberharjoitteluympäristöt (CRF)

Viro, Bulgaria, Ranska, Italia, Latvia, Luxemburg, Suomi

58.

Kaupunkialueen automaattinen mallintaminen, identifiointi ja vahinkojen arviointi (Amida-UT)

Portugali, Espanja, Ranska

59.

Hallituslähteistä saatavien kuvien yhteinen keskus (CoHGI)

Saksa, Espanja, Ranska, Liettua, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Romania

60.

Avaruusalan resurssien puolustaminen (DoSA)

Ranska, Saksa, Italia, Itävalta, Puola, Portugali, Romania