ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 387

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
3. marraskuuta 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2021/1897, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2021, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuettakoskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

*

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välinen sopimus yhteisestä ilmailualueesta

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1898, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1700 täydentämisestä täsmentämällä tieto- ja viestintätekniikan käytön tilastoaihealueen muuttujien määrä ja nimet viitevuodeksi 2022 ( 1 )

58

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1899, annettu 25 päivänä lokakuuta 2021, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Fertőd vidéki sárgarépa (SMM))

77

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1900, annettu 27 päivänä lokakuuta 2021, tiettyjen tavaroiden tuloa unioniin tietyistä kolmansista maista sääntelevän virallisen valvonnan tilapäisestä tehostamisesta ja kiireellisistä toimenpiteistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2017/625 ja (EY) N:o 178/2002 täytäntöönpanosta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 muuttamisesta ( 1 )

78

 

*

Komission asetus (EU) 2021/1901, annettu 29 päivänä lokakuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 täytäntöönpanosta terveydenhuollon menoja ja rahoitusta koskevien tilastojen osalta ( 1 )

110

 

*

Komission asetus (EU) 2021/1902, annettu 29 päivänä lokakuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltujen aineiden käytöstä kosmeettisissa valmisteissa ( 1 )

120

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1903, annettu 29 päivänä lokakuuta 2021, Euroopan unionin rautatievirastolle maksettavista maksuista ja palkkioista sekä niiden maksuehdoista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/764 muuttamisesta ( 1 )

126

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1904, annettu 29 päivänä lokakuuta 2021, eläinlääkkeiden vähittäismyyntiin etämyyntinä tarkoitetun yhteisen tunnuksen mallista ( 1 )

133

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

3.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 387/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2021/1897,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2021,

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuettakoskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 ja 7 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 12 päivänä joulukuuta 2006 komissiolle luvan aloittaa Ukrainan kanssa neuvottelut yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta. Neuvottelujen tuloksena Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välistä yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus, jäljempänä ’sopimus’, parafoitiin 28 päivänä marraskuuta 2013.

(2)

Sopimuksen allekirjoittaminen unionin puolesta ja sen väliaikainen soveltaminen eivät vaikuta unionin ja sen jäsenvaltioiden väliseen toimivallan jakoon. Tätä päätöstä ei saisi tulkita siten, että siinä käytetään unionin mahdollisuutta käyttää ulkoista toimivaltaansa sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla jaetun toimivallan aloilla, siltä osin kuin unioni ei ole vielä käyttänyt tätä toimivaltaa sisäisesti.

(3)

Jotta sopimuksesta saatavat hyödyt voisivat toteutua mahdollisimman nopeasti, se olisi allekirjoitettava ja sitä olisi sovellettava sen voimaantuloa varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti väliaikaisesti.

(4)

On aiheellista vahvistaa menettely, jota sovelletaan unionin puolesta otettavaan kantaan, joka koskee sopimuksen 15 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisia sekakomitean päätöksiä unionin lainsäädännön sisällyttämisestä sopimuksen liitteeseen I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välinen yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun sopimuksen (1) tekeminen saatetaan myöhemmin päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta.

3 artikla

Sopimusta sovelletaan sen voimaantuloa varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti väliaikaisesti sen 38 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

4 artikla

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä unionin puolesta otettava kanta sopimuksen 15 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisiin sekakomitean päätöksiin sopimuksen liitteen I tarkistamisesta siltä osin kuin se koskee unionin lainsäädännön sisällyttämistä kyseiseen liitteeseen, mahdollisesti tarvittavin teknisin mukautuksin, kuultuaan ensin riittävän ajoissa neuvoston päätöksen mukaisesti neuvostoa tai sen valmisteluelimiä.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. do C. ANTUNES


(1)  Ks. tämän virallisen lehden s. 3.


3.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 387/3


EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ UKRAINAN VÄLINEN

sopimus yhteisestä ilmailualueesta

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

IRLANTI,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

KROATIAN TASAVALTA,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARI,

MALTAN TASAVALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

jotka ovat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’EU:n perussopimukset’, osapuolia ja Euroopan unionin jäsenvaltioita, jäljempänä ’EU:n jäsenvaltiot’,

ja

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä

’EU’,

sekä

UKRAINA,

jäljempänä yhdessä ’osapuolet’, jotka

HALUAVAT luoda yhteisen ilmailualueen, joka perustuu osapuolten vastavuoroiseen pääsyyn toistensa lentoliikennemarkkinoille, joilla vallitsevat tasapuoliset kilpailuedellytykset ja joilla noudatetaan samoja sääntöjä muun muassa lentoturvallisuuden, ilmailun turvaamisen, ilmaliikenteen hallinnan, sosiaalisten näkökohtien ja ympäristövaatimusten alalla;

TUNNUSTAVAT kansainvälisen siviili-ilmailun yhtenäisen luonteen sekä Ukrainan ja EU:n jäsenvaltioiden oikeudet ja velvollisuudet, jotka perustuvat niiden jäsenyyteen kansainvälisissä ilmailujärjestöissä, erityisesti Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä (ICAO) ja Euroopan lennonvarmistusjärjestössä, sekä niiden oikeudet ja velvollisuudet, jotka perustuvat kolmansien osapuolten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtyihin kansainvälisiin sopimuksiin;

HALUAVAT syventää osapuolten suhteita lentoliikenteen alalla, yhteistyö teollisuuden alalla mukaan luettuna, sekä lujittaa lentoliikennesopimuksilla luodun voimassaolevan järjestelmän puitteita taloudellisten sekä kulttuuri- ja liikenneyhteyksien edistämiseksi osapuolten välillä;

HALUAVAT helpottaa lentoliikennemahdollisuuksien laajenemista esimerkiksi kehittämällä lentoliikenneverkostoja, jotta vastataan matkustajien ja rahdinantajien tarpeisiin saada tarkoituksenmukaisia lentoliikennepalveluja;

TUNNUSTAVAT lentoliikenteen merkityksen kaupankäynnin, matkailun ja investointien edistämisessä;

OTTAVAT HUOMIOON Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avatun kansainvälistä siviili-ilmailua koskevan yleissopimuksen;

PITÄVÄT MIELESSÄ, että Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisessä assosiaatiosopimuksessa määrätään, että osapuolten välisen liikenteen yhteensovitetun kehityksen, joka on mukautettu niiden kaupallisiin tarpeisiin, varmistamiseksi molemminpuolista markkinoille pääsyä ja palvelujen tarjontaa koskevista edellytyksistä lentoliikenteessä voidaan määrätä erityisissä sopimuksissa;

HALUAVAT mahdollistaa sen, että lentoliikenteen harjoittajat voivat tarjota matkustajille ja rahdinantajille kilpailukykyisiä hintoja ja palveluja avoimilla markkinoilla;

HALUAVAT, että lentoliikennealan kaikki osa-alueet, mukaan luettuina lentoliikenteen harjoittajien työntekijät, hyötyvät markkinoiden vapauttamista koskevasta sopimuksesta;

AIKOVAT tavoitella voimassaolevien lentoliikennesopimusten muodostamissa puitteissa markkinoille pääsyn asteittaista avaamista ja mahdollisimman suuria hyötyjä molempien osapuolten kuluttajille, lentoliikenteen harjoittajille, työntekijöille ja yhteisöille;

OVAT YHTÄ MIELTÄ siitä, että yhteisen ilmailualueen säännöt on tarkoituksenmukaista perustaa Euroopan unionissa voimassa olevaan asiaa koskevaan lainsäädäntöön, joka on esitetty tämän sopimuksen liitteessä I, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EU:n perussopimusten ja Ukrainan perustuslain määräysten soveltamista;

PANEVAT MERKILLE Ukrainan aikomuksen sisällyttää ilmailulainsäädäntöönsä Euroopan unionin vastaavat vaatimukset ja standardit, myös EU:n lainsäädännön tulevan kehityksen osalta;

HALUAVAT varmistaa, että kansainvälinen lentoliikenne on mahdollisimman turvallista ja turvattua, ja vahvistavat uudelleen suhtautuvansa erityisen huolestuneesti ilma-aluksiin kohdistuviin tekoihin tai uhkiin, jotka vaarantavat ihmisten tai omaisuuden turvallisuuden ja vaikuttavat kielteisesti lentotoimintaan sekä heikentävät matkustajien luottamusta siviili-ilmailun turvallisuuteen;

TUNNUSTAVAT edut, joita molemmat osapuolet voivat saada noudattamalla yhteisen ilmailualueen sääntöjä täysimääräisesti, mukaan luettuina markkinoille pääsyn avaaminen ja mahdollisimman suuren hyödyn turvaaminen molempien osapuolten kuluttajille ja alan teollisuudelle;

TUNNUSTAVAT, että yhteisen ilmailualueen perustaminen ja sen sääntöjen täytäntöönpano ei ole mahdollista ilman siirtymäjärjestelyjä ja että riittävä avunanto on tärkeää tässä suhteessa;

KOROSTAVAT, että lentoliikenteen harjoittajia olisi kohdeltava avoimesti ja syrjimättömästi, kun on kyse mahdollisuuksista käyttää lentoasemainfrastruktuureja erityisesti silloin, kun nämä infrastruktuurit ovat rajallisia, mukaan luettuna pääsy lentoasemille;

HALUAVAT varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset lentoliikenteen harjoittajille, jotta näillä olisi oikeudenmukaiset ja yhtäläiset mahdollisuudet harjoittaa sovittuja palveluja;

TUNNUSTAVAT, että valtion tuet voivat vaikuttaa kielteisesti lentoliikenteen harjoittajien kilpailuun ja vaarantaa tämän sopimuksen perustavoitteiden saavuttamisen;

VAHVISTAVAT ympäristönsuojelun merkityksen kehitettäessä kansainvälistä ilmailupolitiikkaa ja pantaessa sitä täytäntöön sekä tunnustavat itsenäisten valtioiden oikeuden ryhtyä tässä asiassa asiaankuuluviin toimenpiteisiin;

OTTAVAT HUOMIOON kuluttajansuojan tärkeyden, mukaan lukien Montrealissa 28 päivänä toukokuuta 1999 eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyn yleissopimuksen mukainen suojelu;

PITÄVÄT MYÖNTEISENÄ osapuolten jatkuvaa vuoropuhelua suhteidensa syventämiseksi muilla aloilla erityisesti ihmisten liikkumisen helpottamiseksi,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I OSASTO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Tavoitteet ja soveltamisala

Tämän sopimuksen tavoitteena on luoda asteittain Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Ukrainan välille yhteinen ilmailualue, joka perustuu erityisesti samanlaisiin sääntöihin turvallisuuden, ilmailun turvaamisen, ilmaliikenteen hallinnan, ympäristön, kuluttajansuojan ja tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien aloilla sekä samanlaisiin sääntöihin sosiaalisten näkökohtien suhteen. Tätä tarkoitusta varten tässä sopimuksessa vahvistetaan säännöt, tekniset vaatimukset, hallinnolliset menettelyt, toiminnan perusvaatimukset ja täytäntöönpanosäännöt, joita sovelletaan osapuolten välillä.

Kyseinen yhteinen ilmailualue perustuu vapaaseen pääsyyn lentoliikennemarkkinoille ja tasavertaisiin kilpailuedellytyksiin.

2 artikla

Määritelmät

Ellei toisin mainita, tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

1)

’sovituilla lentoliikennepalveluilla’ ja ’määrätyillä reiteillä’ tämän sopimuksen 16 artiklan ja liitteen II mukaista kansainvälistä lentoliikennettä;

2)

’sopimuksella’ tätä sopimusta, sen liitteitä ja kaikkia niihin tehtyjä muutoksia;

3)

’lentoliikenteellä’ yleisölle tarjottua matkustajien, matkatavaroiden, rahdin ja postin kuljettamista lentoteitse joko erikseen tai yhdessä maksua tai muuta korvausta vastaan; epäselvyyksien välttämiseksi tähän sisältyy reitti- ja tilauslentoliikenne sekä pelkän rahdin kuljettaminen;

4)

’lentoliikenteen harjoittajalla’ yhtiötä tai yritystä, jolla on voimassa oleva liikennelupa tai vastaava;

5)

’toimivaltaisilla viranomaisilla’ valtion virastoja tai julkisia elimiä, jotka vastaavat tästä sopimuksesta johtuvien hallinnollisten tehtävien toteuttamisesta;

6)

’yhtiöillä tai yrityksillä’ siviili- tai kauppaoikeudellisia yhteisöjä, osuuskunnat mukaan luettuina, sekä muita julkis- tai yksityisoikeudellisia oikeushenkilöitä, lukuun ottamatta niitä, jotka eivät tavoittele voittoa;

7)

’yleissopimuksella’ Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avattua kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta, mukaan luettuina

a)

kaikki yleissopimuksen muutokset, jotka ovat tulleet voimaan yleissopimuksen 94 artiklan a kohdan mukaisesti ja jotka sekä Ukraina että yksi EU:n jäsenvaltio tai EU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet; ja

b)

kaikki yleissopimuksen 90 artiklan mukaisesti hyväksytyt yleissopimuksen liitteet tai liitteiden muutokset sillä edellytyksellä, että tällainen liite tai muutos on samanaikaisesti voimassa sekä Ukrainassa että käsiteltävänä olevan kysymyksen kannalta asiaan liittyvässä EU:n jäsenvaltiossa tai asiaan liittyvissä EU:n jäsenvaltioissa;

8)

’ECAA-sopimuksella’ Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, Bulgarian tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Islannin tasavallan, Kroatian tasavallan, Montenegron tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Romanian, Serbian tasavallan ja Yhdistyneiden kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation (1) monenvälistä sopimusta Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamisesta;

9)

’EASAlla’ yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 216/2008 perustettua Euroopan lentoturvallisuusvirastoa;

10)

’tosiasiallisella määräysvallalla’ suhdetta, joka perustuu oikeuksiin, sopimuksiin tai muihin keinoihin, joilla erikseen tai yhdessä ja ottaen huomioon tosiasialliset ja oikeudelliset seikat annetaan mahdollisuus suoraan tai välillisesti käyttää määräävää vaikutusvaltaa yrityksessä, erityisesti

a)

antamalla oikeus käyttää kaikkia yrityksen varoja tai osaa niistä;

b)

oikeuksin tai sopimuksin, joiden nojalla saadaan määräävä vaikutusvalta yrityksen toimielinten kokoonpanoon, äänestyksiin tai päätöksiin taikka muutoin saadaan määräävä vaikutusvalta yrityksen liiketoimien hoitamiseen;

11)

’tosiasiallisella viranomaisvalvonnalla’ sitä, että osapuolen toimivaltainen lupaviranomainen, joka on myöntänyt lentoliikenteen harjoittajalle liikenneluvan tai muun luvan,

a)

tarkistaa jatkuvasti kyseisen lentoliikenteen harjoittajan täyttävän asiaa koskevien kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti ne kansainvälisen lentoliikenteen harjoittamiseen sovellettavat vaatimukset, joiden perusteella liikennelupa tai muu lupa on myönnetty, ja

b)

harjoittaa turvallisuuden ja ilmailun turvaamisen suhteen asianmukaista valvontaa vähintään ICAOn vaatimusten mukaisesti;

12)

’EU:n perussopimuksilla’ Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta;

13)

’EU:n jäsenvaltiolla’ Euroopan unionin jäsenvaltiota;

14)

’vaatimustenmukaisuudella’ sitä, kykeneekö lentoliikenteen harjoittaja harjoittamaan kansainvälistä lentoliikennettä eli onko sillä riittävät taloudelliset edellytykset ja riittävästi johtamisosaamista ja pystyykö se noudattamaan tällaisen liikenteen harjoittamista sääteleviä lakeja, määräyksiä ja vaatimuksia;

15)

’viidennen vapauden liikenneoikeudella’ yhden valtion, jäljempänä ’myöntävä valtio’, toisen valtion, jäljempänä ’vastaanottava valtio’, lentoliikenteen harjoittajille myöntämää oikeutta tai etuoikeutta tarjota kansainvälisiä lentoliikennepalveluja myöntävän valtion alueen ja jonkin kolmannen valtion alueen välillä sillä edellytyksellä, että tällaisten reittien lähtö- tai päätepiste sijaitsee vastaanottavan valtion alueella;

16)

’täydellä korvauksella’ korvausta annetusta lentoliikennepalvelusta mukaan luettuina kohtuulliset hallinnolliset yleiskulut ja tilanteen sitä edellyttäessä kaikki sellaiset maksut, joita peritään ympäristökustannusten kompensoimiseksi ja joita sovelletaan kansallisuudesta riippumatta;

17)

’ICAOlla’ yleissopimuksen mukaisesti perustettua Kansainvälistä siviili-ilmailujärjestöä;

18)

’kansainvälisellä lentoliikenteellä’ lentoliikennettä vähintään kahdessa eri valtiossa sijaitsevien paikkojen välillä;

19)

’intermodaalikuljetuksella’ yleisölle tarjottua matkustajien, matkatavaroiden, rahdin ja postin kuljettamista ilma-aluksella ja yhdellä tai useammalla pintaliikennemuodolla joko erikseen tai yhdessä maksua tai muuta korvausta vastaan;

20)

’toimenpiteellä’ mitä tahansa osapuolen toimenpidettä, joka voi olla lain, määräyksen, säännön, menettelyn, päätöksen tai hallinnollisen toimen muodossa tai missä tahansa muussa muodossa;

21)

’kansalaisella’

a)

Ukrainan tapauksessa fyysistä henkilöä, jolla on Ukrainan kansalaisuus, tai Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden tapauksessa fyysistä henkilöä, jolla on jonkin EU:n jäsenvaltion kansalaisuus; tai

b)

oikeushenkilöä,

i)

jonka omistavat joko suoraan tai osake-enemmistön kautta ja jossa tosiasiallista määräysvaltaa harjoittavat Ukrainan tapauksessa fyysiset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka ovat Ukrainan kansalaisia, tai Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden tapauksessa fyysiset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka ovat jonkin EU:n jäsenvaltion tai jonkin tämän sopimuksen liitteessä V luetellun muun valtion kansalaisia, ja

ii)

jonka päätoimipaikka on Ukrainan tapauksessa Ukrainassa tai Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden tapauksessa jossain jäsenvaltiossa;

22)

’kansallisuudella’ lentoliikenteen harjoittajan tapauksessa sitä, täyttääkö lentoliikenteen harjoittaja muun muassa omistusta, tosiasiallista määräysvaltaa ja päätoimipaikkaa koskevat vaatimukset;

23)

’liikenneluvalla’

a)

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden tapauksessa toimivaltaisen lupaviranomaisen yhtiölle tai yritykselle myöntämää lupaa, joka antaa tälle oikeuden harjoittaa lentoliikennepalveluja asiaa koskevan EU:n lainsäädännön mukaisesti; ja

b)

Ukrainan tapauksessa lupaa kuljettaa lentoteitse matkustajia ja/tai rahtia asiaa koskevan Ukrainan lainsäädännön mukaisesti;

24)

’hinnalla’

a)

’lentohintoja’, jotka maksetaan lentoliikenteen harjoittajille tai näiden edustajille taikka muille lipunmyyjille matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta lentoliikenteessä, sekä edellytyksiä, joilla kyseisiä hintoja sovelletaan, mukaan luettuina edustajapalvelujen ja muiden lisäpalvelujen palkkiot ja ehdot; ja

b)

’kuljetusmaksuja’, jotka maksetaan postin ja rahdin kuljettamisesta, sekä edellytyksiä, joilla kyseisiä hintoja sovelletaan, mukaan luettuina edustajapalvelujen ja muiden lisäpalvelujen palkkiot ja ehdot.

Tämä määritelmä kattaa tarvittaessa kansainväliseen lentoliikenteeseen liittyvät pintakuljetukset sekä lentohintojen ja kuljetusmaksujen soveltamisen ehdot;

25)

’assosiaatiosopimuksella’ Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2014 ja 27 päivänä kesäkuuta 2014 tehtyä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välistä assosiaatiosopimusta tai sen korvaavaa oikeudellista välinettä;

26)

’päätoimipaikalla’ lentoliikenteen harjoittajan pääkonttoria tai rekisteröityä toimipaikkaa, jossa lentoliikenteen harjoittajan keskeiset taloudelliset toiminnot ja lentotoiminnan valvonta, jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta mukaan luettuna, tapahtuvat;

27)

’julkisen palvelun velvoitteella’ lentoliikenteen harjoittajille asetettua velvoitetta, jolla pyritään varmistamaan, että säännöllinen lentoliikenne määrätyllä reitillä täyttää sellaiset jatkuvuutta, säännöllisyyttä, hinnoittelua ja vähimmäiskapasiteettia koskevat vahvistetut vähimmäisvaatimukset, joita liikenteenharjoittajat eivät täyttäisi, jos ne ottaisivat huomioon yksinomaan kaupalliset etunsa. Asianomainen osapuoli voi maksaa lentoliikenteen harjoittajille korvausta julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä;

28)

’SESARilla’ yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallintaa koskevaa tutkimusohjelmaa, joka muodostaa yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan teknisen perustan ja jonka tarkoituksena on tuottaa EU:lle suorituskykyinen lennonjohtoinfrastruktuuri, joka mahdollistaa lentoliikenteen turvallisen ja ympäristömyönteisen kehittämisen;

29)

’tuilla’ kaikkea hallituksen, alueellisen julkisen elimen tai muun julkisen organisaation myöntämää rahoitusta esimerkiksi silloin, kun

a)

hallituksen, alueellisen julkisen elimen tai muun julkisen organisaation käytäntö käsittää varojen suoran siirron, esimerkiksi avustuksina, lainoina tai pääomasijoituksena, mahdollisen varojen suoran siirron yritykselle taikka yrityksen vastuiden, kuten lainatakausten, pääomalisäysten, omistuksen, konkurssisuojan tai vakuutuksen vastattavaksi ottamisen;

b)

saatavasta, joka on hallitukselle, alueelliselle julkiselle elimelle tai muulle julkiselle organisaatiolle kuuluva tulo, luovutaan, sitä ei kanneta tai sitä pienennetään perusteettomasti;

c)

hallitus, alueellinen julkinen elin tai muu julkinen organisaatio antaa käyttöön muita kuin yleiseen infrastruktuuriin kuuluvia tavaroita tai palveluita tai ostaa tavaroita tai palveluita; tai

d)

hallitus, alueellinen julkinen elin tai muu julkinen organisaatio suorittaa maksuja rahoitusmekanismiin tai valtuuttaa tai määrää yksityisen tahon vastaamaan yhdestä tai useammasta a, b tai c alakohdassa tarkoitetusta tavanomaisesti julkiselle viranomaiselle kuuluvasta tehtävästä, joka ei tosiasiassa eroa julkisten viranomaisten tavanomaisesti noudattamasta käytännöstä;

ja sitä kautta annetaan etua.

30)

’alueella’ Ukrainan osalta maa-alueita ja niihin liittyviä aluevesiä, jotka ovat sen alaisuudessa Ukrainan suvereniteetin nojalla, sekä Euroopan unionin osalta maa-alueita (mannermaata ja saaria), sisävesiä ja aluemeriä, joihin sovelletaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta, kyseisissä sopimuksissa tai ne korvaavassa oikeudellisessa välineessä määrättyjen edellytysten mukaisesti;

31)

’kauttakulkusopimuksella’ Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 tehtyä sopimusta kauttakulusta kansainvälisessä lentoliikenteessä;

32)

’käyttömaksulla’ maksua, jonka toimivaltainen viranomainen perii tai antaa periä lentoliikenteen harjoittajilta, kun lennonvarmistukseen (myös ylilentojen tapauksessa), lennonjohtoon sekä lentoasemiin tai ilmailun turvaamiseen liittyviä laitteita tai palveluja käytetään ilma-alusten, niiden miehistön, matkustajien, rahdin ja postin tarkoituksiin.

3 artikla

Sopimuksen täytäntöönpano

1.   Osapuolet toteuttavat kaikki aiheelliset yleiset ja erityiset toimenpiteet varmistaakseen tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämisen ja pidättäytyvät toimenpiteistä, jotka voisivat vaarantaa tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpano ei rajoita kummankaan osapuolen oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka johtuvat sen osallistumisesta kansainvälisiin organisaatioihin ja/tai kansainvälisiin sopimuksiin, erityisesti yleissopimukseen ja kauttakulkusopimukseen.

3.   Tämän artiklan 1 kohdassa esitettyjen toimenpiteiden soveltamiseksi osapuolet

a)

poistavat kaikki tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat yksipuoliset hallinnolliset, tekniset tai muut toimenpiteet, joista voisi aiheutua välillinen rajoitus ja syrjiviä vaikutuksia tämän sopimuksen mukaiseen lentoliikenteen harjoittamiseen; ja

b)

eivät toteuta tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia hallinnollisia, teknisiä tai lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joista voi aiheutua toisen osapuolen kansalaisiin, yhtiöihin tai yrityksiin kohdistuvia syrjiviä vaikutuksia tämän sopimuksen mukaisen lentoliikenteen harjoittamisessa.

4 artikla

Syrjimättömyys

Kaikenlainen kansallisuuteen perustuva syrjintä on kielletty tämän sopimuksen soveltamisalan piirissä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimukseen sisältyvien erityismääräysten soveltamista.

II OSASTO

SÄÄNTELY-YHTEISTYÖ

5 artikla

Sääntely-yhteistyön yleiset periaatteet

1.   Osapuolet tekevät kaikin mahdollisin tavoin yhteistyötä varmistaakseen, että tämän sopimuksen liitteessä I lueteltujen Euroopan unionin säädösten vaatimukset sisällytetään asteittain Ukrainan lainsäädäntöön ja että Ukraina panee kyseiset säännökset täytäntöön:

a)

toteuttamalla säännöllisesti tämän sopimuksen 29 artiklassa (Sekakomitea) tarkoitetussa sekakomiteassa kuulemisia tämän sopimuksen liitteessä 1 lueteltujen Euroopan unionin säädösten tulkinnasta ilmailun turvallisuuden ja turvaamisen, ilmaliikenteen hallinnan, ympäristönsuojelun, markkinoille pääsyn ja siihen liittyvien kysymysten, sosiaalisten näkökohtien, kuluttajansuojan ja tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien muiden seikkojen osalta;

b)

antamalla asianmukaista apua osapuolten määrittelemissä erityisissä kysymyksissä:

c)

järjestämällä kuulemisia ja vaihtamalla tietoa uudesta lainsäädännöstä tämän sopimuksen 15 artiklan mukaisesti.

2.   Ukraina toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tämän sopimuksen liitteessä I lueteltujen Euroopan unionin säädösten vaatimusten sisällyttämiseksi Ukrainan oikeusjärjestelmään 33 artiklassa ja siihen liittyvässä tämän sopimuksen liitteessä III määrättyjen siirtymäjärjestelyjen mukaisesti.

3.   Osapuolet ilmoittavat viipymättä toisilleen sekakomitean välityksellä, mitkä niiden viranomaisista vastaavat turvallisuusvalvonnasta, lentokelpoisuudesta, lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista, lentoasemakysymyksistä, ilmailun turvaamisesta, ilmaliikenteen hallinnasta, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta sekä lennonvarmistus- ja lentoasemamaksujen vahvistamisesta.

6 artikla

Lakien ja määräysten noudattaminen

1.   Kun osapuolen lentoliikenteen harjoittajan ilma-alukset saapuvat toisen osapuolen alueelle, ovat siellä tai poistuvat sieltä, niiden on noudatettava niitä toisen osapuolen alueella sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat lentoliikenteessä olevien ilma-alusten saapumista toisen osapuolen alueelle tai lähtöä sieltä sekä liikennöimistä ja lentämistä sen alueella.

2.   Kun osapuolen lentoliikenteen harjoittajan ilma-alusten matkustajat, miehistö tai rahti saapuvat toisen osapuolen alueelle, ovat siellä tai poistuvat sieltä, niiden osalta on, joko niiden omasta toimesta tai toisen toimiessa niiden puolesta, noudatettava niitä toisen osapuolen alueella sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ilma-alusten matkustajien, miehistön tai rahdin saapumista toisen osapuolen alueelle tai lähtöä sieltä (mukaan luettuina maahantuloa, selvitystä, maahanmuuttoa, passeja, tulleja ja karanteenia koskevat määräykset tai postin osalta postisäännöt).

7 artikla

Ilmailun turvallisuus

1.   Jollei tämän sopimuksen liitteessä III vahvistetuista siirtymämääräyksistä muuta johdu, osapuolet toimivat tämän sopimuksen liitteessä I olevassa C osassa tarkoitetun ilmailun turvallisuuden vaatimuksia koskevan lainsäädäntönsä mukaisesti tässä artiklassa vahvistetuin ehdoin.

2.   Ukraina sisällyttää lainsäädäntöönsä ja panee tosiasiallisesti täytäntöön tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset tämän sopimuksen liitteessä III määrättyjen siirtymämääräysten mukaisesti, jatkaen samalla yleissopimuksen mukaisten suunnittelu-, valmistus- ja rekisteröintivaltion ja lentotoiminnan harjoittajan valtion tehtävien suorittamista.

3.   Osapuolet tekevät yhteistyötä varmistaakseen, että Ukraina panee tosiasiallisesti täytäntöön lainsäädäntönsä, jonka tarkoituksena on sisällyttää tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset sen oikeusjärjestykseen. Tätä varten Ukraina osallistuu tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen EASAn työskentelyyn tarkkailijana tämän sopimuksen liitteen VI mukaisesti.

4.   Turvatakseen sovittujen lentoliikennepalvelujen harjoittamisen tämän sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan a, b, c ja d alakohdan mukaisesti kumpikin osapuoli tunnustaa päteviksi toisen osapuolen antamat tai hyväksymät ja voimassa olevat lentokelpoisuus- ja pätevyystodistukset sekä lupakirjat edellyttäen, että tällaisia todistuksia tai lupakirjoja koskevat vaatimukset vastaavat vähintään sellaisia vähimmäisvaatimuksia, joita voidaan vahvistaa yleissopimuksen mukaisesti.

5.   Tämän sopimuksen liitteessä IV olevassa 1 jaksossa tarkoitettujen Ukrainan myöntämien todistusten tunnustamisesta EU:n jäsenvaltioissa päätetään tämän sopimuksen liitteessä III olevien määräysten mukaisesti.

6.   Osapuolet tekevät yhteistyötä sertifiointijärjestelmien lähentämiseksi lentokelpoisuuden osoittamisen ja ylläpitämisen aloilla.

7.   Osapuolet varmistavat, että sellaisille osapuolen rekisteröimille ilma-aluksille, joiden osalta epäillään, että ne eivät ole yleissopimuksen mukaisesti vahvistettujen kansainvälisten ilmailun turvallisuusvaatimusten mukaisia, ja jotka laskeutuvat toisen osapuolen alueella sijaitseville kansainvälisen lentoliikenteen käytössä oleville lentoasemille, tehdään tämän toisen osapuolen toimivaltaisten viranomaisten suorittamia asematasotarkastuksia sekä sisällä ilma-aluksessa että sen ulkopuolella ilma-aluksen ja sen miehistön asiakirjojen asianmukaisuuden varmistamiseksi ja ilma-aluksen ja sen varustuksen silmämääräisesti havaittavan kunnon toteamiseksi.

8.   Osapuolet vaihtavat asianmukaisia keinoja käyttäen keskenään tietoja, myös kaikista tämän artiklan 7 kohdan mukaisesti suoritettujen asematasotarkastusten yhteydessä mahdollisesti tehdyistä havainnoista.

9.   Osapuolen toimivaltaiset viranomaiset voivat milloin tahansa pyytää toisen osapuolen toimivaltaisten viranomaisten kuulemista toisen osapuolen turvallisuusvaatimuksista, myös muilla kuin tämän sopimuksen liitteessä I tarkoitettujen säädösten aloilla, tai asematasotarkastusten yhteydessä tehdyistä havainnoista. Tällaiset kuulemiset on toteutettava 30 päivän kuluessa kyseisestä pyynnöstä.

10.   Tämän sopimuksen ei voida katsoa miltään osin rajoittavan osapuolen valtuuksia toteuttaa asianmukaisia ja välittömiä toimenpiteitä, jos osapuoli toteaa, että jokin ilma-alus, tuote tai palvelu

a)

ei mahdollisesti ole yleissopimuksen mukaisesti vahvistettujen vähimmäisvaatimusten tai tämän sopimuksen liitteessä I olevassa C osassa esitettyjen vaatimusten mukainen, sen mukaan, kumpaa sovelletaan;

b)

voi aiheuttaa tämän artiklan 7 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen perusteella vakavia epäilyjä siitä, että ilma-alus tai sen toiminta ei ole yleissopimuksen mukaisesti vahvistettujen vähimmäisvaatimusten tai tämän sopimuksen liitteessä I olevassa C osassa esitettyjen vaatimusten mukainen, sen mukaan, kumpaa sovelletaan; tai

c)

voi aiheuttaa vakavia epäilyjä siitä, että yleissopimuksen mukaisesti vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia tai tämän sopimuksen liitteessä I olevassa C osassa esitettyjä vaatimuksia, sen mukaan, kumpaa sovelletaan, ei noudateta tai valvota tehokkaasti.

11.   Jos osapuoli toteuttaa toimia tämän artiklan 10 kohdan mukaisesti, sen on viipymättä ilmoitettava tästä toisen osapuolen toimivaltaisille viranomaisille ja esitettävä perustelut toimilleen.

12.   Jos tämän artiklan 10 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä jatketaan siitä huolimatta, että niille ei ole enää perusteita, kumpi tahansa osapuoli voi saattaa asian sekakomitean käsiteltäväksi.

13.   Asianomaisen osapuolen on ilmoitettava viipymättä toisille osapuolille kaikista kansallisen lainsäädännön muutoksista, jotka koskevat Ukrainan toimivaltaisten viranomaisten asemaa tai EU:n jäsenvaltioiden minkä tahansa toimivaltaisen viranomaisen asemaa.

8 artikla

Ilmailun turvaaminen

1.   Ukraina sisällyttää tämän sopimuksen liitteessä III vahvistettuja siirtymämääräyksiä noudattaen lainsäädäntöönsä ja panee tosiasiallisesti täytäntöön Euroopan siviili-ilmailukonferenssin (ECAC) asiakirjassa 30 olevan II osan määräykset. Euroopan komission tarkastajat voivat tämän sopimuksen 33 artiklan 2 kohdassa määrätyn arvioinnin yhteydessä osallistua kummankin osapuolen hyväksymien järjestelyjen mukaisesti tarkkailijoina tarkastuksiin, joita Ukrainan toimivaltaiset viranomaiset tekevät Ukrainan alueella sijaitsevilla lentoasemilla. Tämä sopimus ei rajoita niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, joita Ukrainalla ja EU:n jäsenvaltioilla on yleissopimuksen liitteen 17 nojalla.

2.   Koska siviili-ilma-alusten, niiden matkustajien ja miehistön turvallisuuden varmistaminen on kansainvälisten lentoliikennepalvelujen harjoittamisen ehdoton edellytys, osapuolet vahvistavat toisiaan koskevat velvoitteensa, joiden mukaan ne turvaavat siviili-ilmailun laittomilta teoilta, ja erityisesti velvoitteensa, jotka perustuvat yleissopimukseen, Tokiossa 14 päivänä syyskuuta 1963 allekirjoitettuun rikoksia ja eräitä muita tekoja ilma-aluksissa koskevaan yleissopimukseen, Haagissa 16 päivänä joulukuuta 1970 allekirjoitettuun ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen, Montrealissa 23 päivänä syyskuuta 1971 allekirjoitettuun siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen, Montrealissa 24 päivänä helmikuuta 1988 allekirjoitettuun kansainväliseen siviili-ilmailuun käytettävillä lentoasemilla tapahtuvien laittomien väkivallantekojen ehkäisemistä koskevaan lisäpöytäkirjaan ja Montrealissa 1 päivänä maaliskuuta 1991 allekirjoitettuun yleissopimukseen muovailtavien räjähteiden merkitsemisestä tunnistamista varten, siltä osin kuin molemmat osapuolet ovat näiden yleissopimusten osapuolia, sekä kaikkiin muihin siviili-ilmailun turvaamista koskeviin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin, joiden osapuolia molemmat osapuolet ovat.

3.   Osapuolet antavat pyynnöstä toisilleen kaiken tarpeellisen avun siviili-ilma-alusten laittoman haltuunoton ja muiden sellaisten laittomien tekojen torjumiseksi, jotka vaarantavat tällaisten ilma-alusten, niiden matkustajien ja miehistön, lentoasemien ja lennonvarmistuksen turvallisuuden, sekä kaikkien muiden siviili-ilmailun turvaamiseen kohdistuvien uhkien torjumiseksi.

4.   Osapuolet toimivat keskinäisissä suhteissaan ICAOn vahvistamien ja yleissopimuksen liitteiksi otettujen ilmailun turvaamista koskevien standardien ja, siinä määrin kuin osapuolet niitä soveltavat, suositeltujen menettelytapojen mukaisesti, siltä osin kuin näitä turvamääräyksiä voidaan soveltaa osapuoliin. Osapuolet edellyttävät, että niiden rekisterissä olevien ilma-alusten käyttäjät sekä sellaiset lentotoiminnan harjoittajat, joiden päätoimipaikka tai vakinainen kotipaikka on niiden alueella, ja niiden alueella olevien lentoasemien pitäjät toimivat kyseisten ilmailun turvaamista koskevien määräysten mukaisesti.

5.   Kumpikin osapuoli varmistaa, että niiden alueella toteutetaan tehokkaita toimenpiteitä siviili-ilmailun suojaamiseksi laittomilta teoilta, mukaan luettuna mutta ei yksinomaan matkustajien ja heidän käsimatkatavaroidensa turvatarkastaminen, ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden turvatarkastaminen ja rahdin ja postin turvavalvontatoimet ennen ilma-alukseen nousemista tai sen kuormaamista sekä lennon aikana käytettävien tarvikkeiden ja lentoasematarvikkeiden turvavalvontatoimet ja turvavalvotulle alueelle saapuvien muiden henkilöiden kuin matkustajien kulunvalvonta ja turvatarkastaminen. Näitä toimenpiteitä mukautetaan tarvittaessa siviili-ilmailun haavoittuvuuksien ja uhkien huomioon ottamiseksi. Kumpikin osapuoli suostuu siihen, että sen lentoliikenteen harjoittajien voidaan edellyttää noudattavan tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja toisen osapuolen soveltamia ilmailun turvaamista koskevia määräyksiä ilma-aluksen saapuessa kyseisen toisen osapuolen alueelle, ollessa siellä tai lähtiessä sieltä.

6.   Kumpikin osapuoli harkitsee myös myönteisesti kaikkia toisen osapuolen pyyntöjä, jotka koskevat erityisen uhan torjumiseen liittyviä kohtuullisia erityisturvatoimia. Kumpikin osapuoli ilmoittaa ennalta toiselle osapuolelle kaikista erityisturvatoimista, joita se aikoo ottaa käyttöön ja joilla voi olla merkittävä taloudellinen tai toiminnallinen vaikutus tämän sopimuksen mukaisiin lentoliikennepalveluihin, paitsi jos se ei ole kohtuudella mahdollista hätätilanteessa. Kumpi tahansa osapuoli voi pyytää sekakomiteaa kokoontumaan tämän sopimuksen 29 artiklan mukaisesti keskustelemaan tällaisista turvatoimista.

7.   Kun siviili-ilma-alukseen kohdistuu tai sitä uhkaa laiton haltuunotto tai ilma-aluksen turvallisuutta, sen matkustajia tai miehistöä, lentoasemia tai lennonvarmistuslaitteita kohtaan tapahtuu tai niitä uhkaa muu laiton teko, osapuolet avustavat toisiaan helpottamalla yhteydenpitoa ja toteuttamalla muita asianmukaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on nopeasti ja turvallisesti saattaa päätökseen tällainen tapaus tai sen uhka.

8.   Kumpikin osapuoli toteuttaa kaikki käytännössä toteutettavina pitämänsä toimenpiteet varmistaakseen, että ilma-alus, joka on otettu laittomasti haltuun tai joutunut jonkin muun laittoman teon kohteeksi ja on maassa osapuolen alueella, pidetään maassa, paitsi jos sen lähdön salliminen on välttämätöntä ihmishenkien suojelemiseksi. Tällaisista toimenpiteistä päätetään yhteisten neuvottelujen pohjalta aina kun se on mahdollista.

9.   Kun osapuolella on perusteltua syytä uskoa, että toinen osapuoli on poikennut tässä artiklassa määrätyistä ilmailun turvaamista koskevista määräyksistä, kyseinen osapuoli pyytää välittömiä neuvotteluja toisen osapuolen kanssa.

10.   Ellei tyydyttävään sopimukseen päästä 15 päivän kuluessa tällaisen pyynnön esittämisestä, osapuolella on oikeus kieltäytyä myöntämästä toisen osapuolen lentoliikenteen harjoittajalle tai harjoittajille liikennöintilupia, peruuttaa ne, rajoittaa niiden soveltamista tai asettaa niille ehtoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 19 artiklan soveltamista.

11.   Välittömän ja poikkeuksellisen vaaratilanteen uhatessa osapuoli voi toteuttaa tilapäisiä toimenpiteitä jo ennen kuin 15 päivää on kulunut.

12.   Kaikki tämän artiklan 10 tai 11 kohdan mukaisesti toteutettavat toimet on keskeytettävä, kun toinen osapuoli noudattaa täysimääräisesti tämän artiklan määräyksiä.

9 artikla

Ilmaliikenteen hallinta

1.   Jollei tämän sopimuksen liitteessä III vahvistetuista siirtymämääräyksistä muuta johdu, osapuolet toimivat tämän sopimuksen liitteessä I olevassa B osassa tarkoitetun ilmaliikenteen hallinnan vaatimuksia koskevan lainsäädäntönsä mukaisesti tässä artiklassa vahvistetuin ehdoin.

2.   Ukraina sisällyttää tämän sopimuksen liitteessä III vahvistettuja siirtymämääräyksiä noudattaen lainsäädäntöönsä ja panee tosiasiallisesti täytäntöön tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

3.   Osapuolet tekevät ilmaliikenteen hallinnan alalla yhteistyötä varmistaakseen, että Ukraina panee tosiasiallisesti täytäntöön lainsäädäntönsä, jonka tarkoituksena on sisällyttää tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset sen oikeusjärjestykseen, sekä tarkoituksenaan ulottaa yhtenäinen eurooppalainen ilmatila Ukrainaan, jotta voidaan tehostaa nykyisiä turvallisuusvaatimuksia ja Euroopan ilmaliikenteen yleistä tehokkuutta, optimoida lennonjohtokapasiteetin käyttö, minimoida viivästykset ja parantaa ympäristönsuojelun tasoa.

4.   Tässä tarkoituksessa Ukraina otetaan tarkkailijaksi yhtenäisen ilmatilan komiteaan tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen, ja Ukrainan toimivaltaiset yksiköt ja/tai viranomaiset on otettava mukaan syrjimättömin perustein ja SESARin osalta asianmukaista koordinointia ja asiaa koskevaa lainsäädäntöä noudattaen.

5.   Sekakomitea vastaa yhteistyön seurannasta ja edistämisestä ilmaliikenteen hallinnan alalla.

6.   Helpottaakseen yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön soveltamista

a)

Ukraina toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sopeuttaakseen ilmaliikenteen hallinnan institutionaaliset rakenteensa yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan; ja

b)

Euroopan unioni helpottaa Ukrainan osallistumista toimintaan lennonvarmistuspalvelun, ilmatilan käytön ja yhteentoimivuuden aloilla, jotka perustuvat yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan.

7.   Tämä sopimus ei rajoita niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, joita Ukrainalla on yleissopimuksen sekä voimassa olevien ICAOn neuvoston hyväksymien alueellisten lennonvarmistussopimusten nojalla. Tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen tehtävien alueellisten sopimusten on oltava tämän sopimuksen määräysten mukaisia.

8.   Korkean turvallisuustason säilyttämiseksi sekä ilmatilan kapasiteetin ja ilmaliikenteen hallinnan tehokkuuden maksimoimiseksi ja jollei tämän sopimuksen liitteessä III esitetyistä siirtymämääräyksistä muuta johdu, Ukraina organisoi vastuullaan olevan ilmatilan noudattaen toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamista koskevia EU:n vaatimuksia, joita tarkoitetaan tämän sopimuksen liitteessä I olevassa B osassa.

Osapuolet tutkivat yhteistyössä mahdollisuuksia liittää Ukrainan vastuulla oleva ilmatila osaksi toiminnallista ilmatilan lohkoa EU:n lainsäädännön mukaisesti ja ottaen huomioon siitä saatavilla olevat toiminnalliset hyödyt.

9.   Tämän sopimuksen liitteessä IV olevassa 2 jaksossa tarkoitettujen Ukrainan myöntämien asiaa koskevien todistusten tunnustamisesta EU:n jäsenvaltioissa päätetään tämän sopimuksen liitteen III mukaisesti.

10 artikla

Ympäristö

1.   Osapuolet tunnustavat, että ympäristönsuojelu on tärkeä osatekijä kehitettäessä ilmailupolitiikkaa ja pantaessa sitä täytäntöön. Osapuolet tunnustavat, että siviili-ilmailun ympäristövaikutusten rajoittamiseksi tarvitaan tehokkaita maailmanlaajuisia, alueellisia, kansallisia ja/tai paikallisia toimia.

2.   Jollei tämän sopimuksen liitteessä III vahvistetuista siirtymämääräyksistä muuta johdu, osapuolet toimivat tämän sopimuksen liitteessä I olevassa D osassa tarkoitetun ympäristövaatimuksia koskevan lainsäädäntönsä mukaisesti tässä artiklassa vahvistetuin ehdoin.

3.   Ukraina sisällyttää tämän sopimuksen liitteessä III vahvistettuja siirtymämääräyksiä noudattaen lainsäädäntöönsä ja panee tosiasiallisesti täytäntöön tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

4.   Osapuolet tekevät yhteistyötä varmistaakseen, että Ukraina panee tosiasiallisesti täytäntöön lainsäädäntönsä, jonka tarkoituksena on sisällyttää tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset sen oikeusjärjestykseen, sekä samalla tunnustavat, että on tärkeää työskennellä yhdessä ja monenvälisiä keskusteluja käymällä ilmailun ympäristövaikutusten tarkastelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että mahdolliset lieventävät toimenpiteet vastaavat täysin tämän sopimuksen tavoitteita.

5.   Minkään tässä sopimuksessa ei voida katsoa rajoittavan osapuolen toimivaltaisten viranomaisten valtuuksia ryhtyä kaikkiin asiaankuuluviin toimenpiteisiin lentoliikenteen ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi tai niiden käsittelemiseksi muulla tavoin, edellyttäen, että tällaisia toimenpiteitä sovelletaan kansallisuudesta riippumatta ja että ne eivät ole ristiriidassa osapuolten kansainväliseen oikeuteen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien kanssa.

11 artikla

Kuluttajansuoja

1.   Jollei tämän sopimuksen liitteessä III vahvistetuista siirtymämääräyksistä muuta johdu, osapuolet toimivat tämän sopimuksen liitteessä I olevassa F osassa tarkoitetun kuluttajansuojan vaatimuksia koskevan lainsäädäntönsä mukaisesti jäljempänä esitetyin ehdoin.

2.   Ukraina sisällyttää tämän sopimuksen liitteessä III vahvistettuja siirtymämääräyksiä noudattaen lainsäädäntöönsä ja panee tosiasiallisesti täytäntöön tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

3.   Osapuolet tekevät yhteistyötä varmistaakseen, että Ukraina panee tosiasiallisesti täytäntöön lainsäädäntönsä, jonka tarkoituksena on sisällyttää tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset sen oikeusjärjestykseen.

4.   Lisäksi osapuolet tekevät yhteistyötä varmistaakseen tästä sopimuksesta aiheutuvien kuluttajien oikeuksien suojelun.

12 artikla

Teollisuusyhteistyö

1.   Osapuolet pyrkivät edistämään teollisuusyhteistyötä erityisesti

i)

kehittämällä liiketoimintasuhteita kummankin osapuolen ilmailualan valmistusteollisuuden välillä;

ii)

edistämällä ja kehittämällä yhteisiä hankkeita, joiden tavoitteena on lentoliikenteen kestävä kehittäminen, sen infrastruktuuri mukaan luettuna;

iii)

tekemällä teknistä yhteistyötä EU:n vaatimusten täytäntöön panemiseksi;

iv)

edistämällä ilmailualan valmistusteollisuuden ja suunnittelijoiden mahdollisuuksia; ja

v)

edistämällä investointeja tämän sopimuksen soveltamisalalla.

2.   Tämä sopimus ei rajoita Ukrainan olemassa olevia teknisiä ja teollisia vaatimuksia, jotka koskevat tämän sopimuksen liitteeseen I sisältyvien ilma-alusten ja niiden komponenttien valmistusta.

3.   Sekakomitea seuraa ja edistää teollisuusyhteistyötä.

13 artikla

Tietokonepohjaiset paikanvarausjärjestelmät

1.   Jollei tämän sopimuksen liitteessä III vahvistetuista siirtymämääräyksistä muuta johdu, osapuolet toimivat tämän sopimuksen liitteessä I olevassa G osassa tarkoitetun tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien vaatimuksia koskevan lainsäädäntönsä mukaisesti jäljempänä esitetyin ehdoin. Osapuolet takaavat osapuolen tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien vapaan pääsyn toisen osapuolen markkinoille.

2.   Ukraina sisällyttää tämän sopimuksen liitteessä III vahvistettuja siirtymämääräyksiä noudattaen lainsäädäntöönsä ja panee tosiasiallisesti täytäntöön tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

3.   Osapuolet tekevät yhteistyötä varmistaakseen, että Ukraina panee täytäntöön lainsäädäntönsä, jonka tarkoituksena on sisällyttää tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset sen oikeusjärjestykseen.

14 artikla

Sosiaaliset näkökohdat

1.   Jollei tämän sopimuksen liitteessä III vahvistetuista siirtymämääräyksistä muuta johdu, osapuolet toimivat tämän sopimuksen liitteessä I olevassa E osassa tarkoitetun sosiaalisiin näkökohtiin liittyviä vaatimuksia koskevan lainsäädäntönsä mukaisesti.

2.   Ukraina toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sisällyttääkseen tämän sopimuksen liitteessä III vahvistettuja siirtymämääräyksiä noudattaen lainsäädäntöönsä ja pannakseen tosiasiallisesti täytäntöön tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

3.   Osapuolet tekevät yhteistyötä varmistaakseen, että Ukraina panee täytäntöön lainsäädäntönsä, jonka tarkoituksena on sisällyttää tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset sen oikeusjärjestykseen.

15 artikla

Uusi lainsäädäntö

1.   Tämä sopimus ei rajoita osapuolten oikeutta antaa yksipuolisesti uutta lainsäädäntöä tai muuttaa voimassa olevaa lainsäädäntöään lentoliikenteen alalla tai siihen liittyvällä tämän sopimuksen liitteessä I mainitulla alalla, edellyttäen, että tämä tapahtuu syrjimättömyyden periaatetta sekä tämän artiklan ja tämän sopimuksen 4 artiklan määräyksiä noudattaen.

2.   Jos osapuoli aikoo antaa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa uutta lainsäädäntöä tai muuttaa lainsäädäntöään, se ilmoittaa siitä toiselle osapuolelle. Jos jompikumpi osapuoli sitä pyytää, sekakomitea järjestää tämän jälkeen kahden kuukauden kuluessa näkemysten vaihdon tällaisen uuden lainsäädännön tai muutoksen mahdollisista vaikutuksista sopimuksen asianmukaiseen toteutumiseen.

3.   Sekakomitea

a)

tekee päätöksen, jolla tarkistetaan tämän sopimuksen liitettä I siten, että siihen sisällytetään, tarvittaessa vastavuoroisuutta noudattaen, kyseinen uusi lainsäädäntö tai muutos;

b)

tekee päätöksen, jolla kyseinen uusi lainsäädäntö tai muutos katsotaan tämän sopimuksen mukaiseksi; tai

c)

suosittelee muita kohtuullisessa ajassa toteutettavia toimenpiteitä, joilla varmistetaan tämän sopimuksen asianmukainen toteutuminen.

III OSASTO

TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET

16 artikla

Oikeuksien myöntäminen

1.   Kumpikin osapuoli myöntää toiselle osapuolelle tämän sopimuksen liitteiden II ja III mukaisesti seuraavat oikeudet, joiden mukaisesti kyseisen osapuolen lentoliikenteen harjoittajat voivat harjoittaa kansainvälistä lentoliikennettä:

a)

oikeus lentää laskeutumatta toisen osapuolen alueen yli;

b)

oikeus laskeutua toisen osapuolen alueelle muussa tarkoituksessa kuin matkustajien, rahdin ja/tai postin ottamiseksi tai jättämiseksi (ei-kaupalliset tarkoitukset);

c)

kun tarjotaan sovittua lentoliikennepalvelua määrätyllä reitillä, oikeus laskeutua toisen osapuolen alueelle matkustajien, rahdin ja/tai postin ottamiseksi tai jättämiseksi joko erikseen tai yhdessä; ja

d)

muut tässä sopimuksessa vahvistetut oikeudet.

2.   Minkään tässä sopimuksessa ei voida katsoa antavan Ukrainan lentoliikenteen harjoittajille oikeutta ottaa EU:n jäsenvaltion alueella matkustajia, matkatavaroita, rahtia ja/tai postia kuljetettavaksi korvausta tai maksua vastaan johonkin toiseen paikkaan kyseisen jäsenvaltion alueella.

17 artikla

Liikennöintilupa ja tekninen lupa

Saatuaan osapuolen lentoliikenteen harjoittajalta liikennöintilupaa tai teknistä lupaa koskevan hakemuksen, joka olisi toimitettava liikennöintilupia ja teknisiä lupia varten määrätyssä muodossa ja määrätyllä tavalla, toisen osapuolen toimivaltaiset viranomaiset myöntävät asianmukaiset luvat mahdollisimman pienellä menettelyihin liittyvällä viiveellä edellyttäen, että

a)

Ukrainan lentoliikenteen harjoittajan tapauksessa:

i)

lentoliikenteen harjoittajan päätoimipaikka on Ukrainassa ja sillä on Ukrainan sovellettavan lainsäädännön mukainen voimassa oleva liikennelupa;

ii)

lentoliikenteen harjoittaja on Ukrainan jatkuvan ja tehokkaan viranomaisvalvonnan alainen ja asiaankuuluva toimivaltainen viranomainen on selkeästi määritelty; ja

iii)

ellei tämän sopimuksen 20 artiklassa toisin määrätä, lentoliikenteen harjoittaja on Ukrainan ja/tai Ukrainan kansalaisten omistuksessa ja tosiasiallisessa määräysvallassa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta;

b)

Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajien tapauksessa:

i)

lentoliikenteen harjoittajan päätoimipaikka on EU:n jäsenvaltion alueella EU:n perussopimusten mukaisesti, ja sillä on sovellettavan Euroopan unionin oikeuden mukainen voimassa oleva liikennelupa;

ii)

lentoliikenteen harjoittaja on lentotoimintaluvan myöntämisestä vastaavan EU:n jäsenvaltion jatkuvan ja tehokkaan viranomaisvalvonnan alainen ja asiaankuuluva toimivaltainen viranomainen on selkeästi määritelty; ja

iii)

ellei tämän sopimuksen 20 artiklassa toisin määrätä, lentoliikenteen harjoittaja on yhden tai useamman EU:n jäsenvaltion ja/tai sen kansalaisten tai muiden tämän sopimuksen liitteessä V lueteltujen valtioiden ja/tai niiden kansalaisten omistuksessa, joko suoraan tai osake-enemmistön kautta, ja näiden tosiasiallisessa määräysvallassa;

c)

lentoliikenteen harjoittaja täyttää tämän sopimuksen 6 artiklassa tarkoitettujen lakien ja määräysten mukaiset edellytykset; ja

d)

tämän sopimuksen 7 ja 8 artiklan määräykset täytetään ja niitä sovelletaan.

18 artikla

Lentoliikenteen harjoittajien vaatimustenmukaisuutta ja kansalaisuutta koskevien viranomaisselvitysten vastavuoroinen tunnustaminen

1.   Saatuaan osapuolen lentoliikenteen harjoittajalta liikennöintilupaa tai teknistä lupaa koskevan hakemuksen toisen osapuolen toimivaltaisten viranomaisten on tunnustettava ensin mainitun osapuolen toimivaltaisten viranomaisten kyseisestä lentoliikenteen harjoittajasta tekemät vaatimustenmukaisuutta tai kansalaisuutta koskevat selvitykset aivan kuin tällaiset selvitykset olisivat sen omien toimivaltaisten viranomaisten tekemiä, eivätkä ne saa tehdä asiassa muita kuin tämän artiklan 2 kohdassa määrättyjä lisäselvityksiä.

2.   Jos saatuaan lentoliikenteen harjoittajalta liikennöintilupaa tai teknistä lupaa koskevan hakemuksen tai annettuaan tällaisen liikennöintiluvan tai teknisen luvan vastaanottavan osapuolen toimivaltaisilla viranomaisilla on erityinen syy epäillä, että toisen osapuolen toimivaltaisten viranomaisten tekemästä selvityksestä huolimatta tämän sopimuksen 17 artiklassa asianmukaisten liikennöintilupien tai teknisten lupien myöntämiselle asetettuja edellytyksiä ei ole noudatettu, niiden on viipymättä ilmoitettava asiasta toisen osapuolen viranomaisille ja perusteltava epäilynsä. Tällaisessa tapauksessa kumpi tahansa osapuoli voi pyytää neuvotteluja, joihin voi osallistua asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten edustajia, ja/tai pyytää tämän epäilyn kannalta merkityksellisiä lisätietoja, ja näihin pyyntöihin on vastattava mahdollisimman nopeasti. Jos asiassa ei löydetä ratkaisua, kumpi tahansa osapuoli voi antaa sen sekakomitean ratkaistavaksi.

19 artikla

Liikennöintiluvan tai teknisen luvan epääminen, peruuttaminen kokonaan tai tilapäisesti tai rajoittaminen

1.   Kummankin osapuolen toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus evätä tai peruuttaa kokonaan tai tilapäisesti toisen osapuolen lentoliikenteen harjoittajan liikennöintiluvat tai rajoittaa niitä taikka muulla tavoin rajoittaa toisen osapuolen lentoliikenteen harjoittajan toimintaa, jos

a)

Ukrainan lentoliikenteen harjoittajan tapauksessa:

i)

lentoliikenteen harjoittajan päätoimipaikka ei ole Ukrainassa ja sillä ei ole Ukrainan sovellettavan lainsäädännön mukaista voimassa olevaa liikennelupaa;

ii)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole Ukrainan jatkuvan ja tehokkaan viranomaisvalvonnan alainen tai asianomaista toimivaltaista viranomaista ei ole selkeästi määritelty; tai

iii)

ellei tämän sopimuksen 20 artiklassa toisin määrätä, lentoliikenteen harjoittaja ei ole Ukrainan ja/tai Ukrainan kansalaisten omistuksessa ja tosiasiallisessa määräysvallassa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta;

b)

Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajan tapauksessa:

i)

lentoliikenteen harjoittajan päätoimipaikka ei ole EU:n jäsenvaltion alueella EU:n perussopimusten mukaisesti, tai sillä ei ole sovellettavan Euroopan unionin oikeuden mukaista liikennelupaa; tai

ii)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole lentotoimintaluvan myöntämisestä vastaavan EU:n jäsenvaltion jatkuvan ja tehokkaan viranomaisvalvonnan alainen tai toimivaltaista viranomaista ei ole selkeästi määritelty; tai

iii)

ellei tämän sopimuksen 20 artiklassa toisin määrätä, lentoliikenteen harjoittaja ei ole yhden tai useamman EU:n jäsenvaltion ja/tai sen kansalaisten tai muiden tämän sopimuksen liitteessä V lueteltujen valtioiden ja/tai niiden kansalaisten omistuksessa, joko suoraan tai osake-enemmistön kautta, ja näiden tosiasiallisessa määräysvallassa;

c)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole noudattanut tämän sopimuksen 6 artiklassa tarkoitettuja lakeja ja määräyksiä;

d)

tämän sopimuksen 7 ja 8 artiklan määräyksiä ei ole täytetty tai niitä ei sovelleta; tai

e)

jompikumpi osapuoli on tehnyt tämän sopimuksen 26 artiklan 5 kohdan mukaisen selvityksen, jonka mukaan kilpailuympäristöä koskevia edellytyksiä ei ole täytetty.

2.   Elleivät välittömät toimet ole tarpeen tämän artiklan 1 kohdan c tai d alakohdan määräysten rikkomisen lopettamiseksi, tällä artiklalla myönnettyjä oikeuksia voidaan käyttää vasta, kun toisen osapuolen toimivaltaisten viranomaisten kanssa on neuvoteltu.

3.   Kumpikaan osapuoli ei saa käyttää tällä artiklalla vahvistettuja oikeuksiaan evätäkseen, peruuttaakseen kokonaan tai tilapäisesti taikka rajoittaakseen jommankumman osapuolen lentoliikenteen harjoittajan liikennöintilupia tai teknisiä lupia sillä perusteella, että kyseinen lentoliikenteen harjoittaja on yhden tai useamman ECAA-sopimuksen osapuolen tai sen kansalaisten omistuksessa ja/tai tosiasiallisessa määräysvallassa, sillä edellytyksellä, että tällainen ECAA-sopimuksen osapuoli tai tällaiset ECAA-sopimuksen osapuolet tarjoavat vastavuoroisen kohtelun ja soveltavat ECAA-sopimuksen ehtoja ja edellytyksiä.

20 artikla

Investoinnit lentoliikenteen harjoittajiin

1.   Sen estämättä, mitä tämän sopimuksen 17 artiklassa ja 19 artiklassa määrätään, EU:n jäsenvaltioiden ja/tai niiden kansalaisten enemmistöomistus tai tosiasiallinen määräysvalta Ukrainan lentoliikenteen harjoittajassa tai Ukrainan ja/tai sen kansalaisten enemmistöomistus tai tosiasiallinen määräysvalta Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajassa on sallittua sekakomitean ennalta tekemällä päätöksellä.

2.   Kyseisessä päätöksessä on eriteltävä edellytykset, jotka liittyvät sovittujen lentoliikennepalvelujen harjoittamiseen tämän sopimuksen mukaisesti, sekä edellytykset, jotka liittyvät kolmansien maiden ja osapuolten välisiin lentoliikennepalveluihin. Tällaiseen päätökseen ei sovelleta tämän sopimuksen 29 artiklan 8 kohtaa.

21 artikla

Määrällisten rajoitusten poistaminen

1.   Osapuolet poistavat tämän sopimuksen soveltamisalalla laitteiden, tarvikkeiden, varaosien ja muiden välineiden siirtoja koskevat määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet niiden laitteiden, tarvikkeiden, varaosien ja muiden välineiden osalta, joita lentoliikenteen harjoittaja tarvitsee voidakseen jatkaa lentoliikennepalvelujen tarjoamista tämän sopimuksen mukaisin edellytyksin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta voimassa olevissa sopimuksissa olevien suotuisampien määräysten soveltamista.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu velvoite ei estä osapuolia kieltämästä tai rajoittamasta tällaisia siirtoja, jos se on aiheellista yleisen järjestyksen tai turvallisuuden perusteella tai ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ja elämän suojelemiseksi taikka henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi. Tällaiset kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai osapuolten välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

22 artikla

Kaupalliset mahdollisuudet

Liiketoiminta

1.

Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että kaupallisten toimijoiden kohtaamat liiketoiminnan esteet haittaisivat tämän sopimuksen myötä toteutuvien hyötyjen saavuttamista. Sen vuoksi osapuolet sopivat aloittavansa tehokkaan ja vastavuoroisen toiminnan kummankin osapuolen kaupallisen toiminnan harjoittajien kohtaamien liiketoimintaa haittaavien esteiden poistamiseksi, jos tällaiset esteet voivat haitata kaupallista toimintaa, vääristää kilpailua tai estää tasapuolisten toimintaedellytysten kehittämistä.

2.

Sekakomitea laatii liiketoimintaa ja kaupallisia mahdollisuuksia koskevan yhteistyömenettelyn, seuraa kaupallisen toiminnan harjoittajien kohtaamien liiketoiminnan esteiden tehokkaan käsittelyn edistymistä sekä tarkastelee säännöllisesti kehityssuuntia, myös tarpeen mukaan lakien ja määräysten muuttamista koskevia kehityssuuntia. Osapuoli voi pyytää tämän sopimuksen 29 artiklan mukaisesti sekakomiteaa kokoontumaan tämän artiklan soveltamiseen liittyvien mahdollisten kysymysten ratkaisemiseksi.

Lentoliikenteen harjoittajien edustajat

3.

Kummankin osapuolen lentoliikenteen harjoittajilla on oikeus perustaa toimistoja toisen osapuolen alueelle lentoliikenteensä ja siihen liittyvien toimintojensa edistämistä ja myyntiä varten, mukaan lukien oikeus myydä ja kirjoittaa sekä omia lippujaan ja/tai lentorahtikirjojaan että toisen osapuolen lippuja ja/tai lentorahtikirjoja.

4.

Kummankin osapuolen lentoliikenteen harjoittajilla on toisen osapuolen maahantulo-, oleskelu- ja työlupiin liittyvien lakien ja määräysten mukaisesti oikeus kuljettaa toisen osapuolen alueelle ja ylläpitää siellä omaa lentoliikenteen harjoittamisen tukemiseen vaadittavaa johto-, myynti-, teknistä, toiminnallista ja muuta asiantuntijahenkilökuntaansa. Lentoliikenteen harjoittajat saavat vaihtoehtoisesti huolehtia tällaisista henkilöstövaatimuksista käyttämällä toisen osapuolen alueella toimivan jonkin muun sellaisen organisaation, yrityksen tai lentoliikenteen harjoittajan palveluja, jolla on lupa suorittaa tällaisia palveluja kyseisen osapuolen alueella. Kumpikin osapuoli helpottaa ja nopeuttaa tarvittaessa työlupien myöntämistä asiaa koskevien voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti tässä kohdassa tarkoitettujen toimistojen henkilöstölle, enintään 90 päivää kestäviä eräitä tilapäisiä tehtäviä suorittava henkilöstö mukaan luettuna.

Maahuolinta

5.

Jollei tämän sopimuksen liitteessä III esitetyistä siirtymämääräyksistä muuta johdu:

a)

rajoittamatta b alakohdan soveltamista, kullakin lentoliikenteen harjoittajalla on toisen osapuolen alueella maahuolinnan osalta

i)

oikeus hoitaa oma maahuolintansa itse (”omahuolinta”); tai

ii)

oikeus valita palveluntarjoaja sellaisten kilpailevien maapalvelua kokonaisuudessaan tai osittain tarjoavien yritysten joukosta, joilla on pääsy markkinoille kummankin osapuolen lakien ja määräysten mukaisesti, ja jos tällaisia palveluntarjoajia on markkinoilla;

b)

matkatavaran käsittely, asematasopalvelut, polttoaineen ja öljyn toimitus sekä tietyt rahdin ja postin fyysiset käsittelytoimet terminaalin ja ilma-aluksen välillä kuuluvat maahuolintapalvelujen luokkiin, joiden osalta a alakohdan i ja ii alakohtien mukaisia oikeuksia voivat rajoittaa toisen osapuolen alueella sovellettavien lakien ja määräysten mukaiset rajoitukset. Jos tällaiset rajoitukset estävät omahuolinnan ja jos maahuolintapalveluja tarjoavien yritysten välillä ei ole tehokasta kilpailua, maahuolintapalvelujen on oltava samoilla ja syrjimättömillä perusteilla kaikkien lentoliikenteen harjoittajien saatavilla;

c)

kummankin osapuolen maahuolintayrityksillä on, riippumatta siitä ovatko ne lentoliikenteen harjoittajia tai muita yrityksiä, oltava toisen osapuolen alueella suoritettavan maahuolinnan osalta oikeus tarjota maahuolintapalveluja samalla lentoasemalla toimiville osapuolten lentoliikenteen harjoittajille, jos niille on myönnetty lupa ja ne ovat sovellettavien lakien ja määräysten mukaisia.

Lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen lentoasemilla

6.

Lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen osapuolten alueella sijaitsevilla lentoasemilla on toteutettava riippumattomasti, läpinäkyvästi, syrjimättömästi ja ripeästi.

Myynti, paikalliset kulut ja varojen siirto

7.

Kummankin osapuolen lentoliikenteen harjoittaja saa myydä lentokuljetuksia ja niihin liittyviä palveluja toisen osapuolen alueella suoraan ja/tai lentoliikenteen harjoittajan harkinnan mukaan nimeämiensä myyntiedustajien, muiden asiamiesten tai internetin välityksellä. Kaikilla lentoliikenteen harjoittajilla on oikeus myydä tällaisia lentokuljetuksia ja niihin liittyviä palveluja ja kaikilla henkilöillä on oikeus ostaa niitä alueen valuutalla tai muiden maiden vapaasti vaihdettavilla valuutoilla paikallisten valuuttasäännösten mukaisesti.

8.

Kaikilla lentoliikenteen harjoittajilla on oikeus vaihtaa paikallisia tuloja vapaasti vaihdettavaksi valuutaksi ja lähettää niitä toisen osapuolen alueelta kotimaahansa tai sovellettavan lainsäädännön mukaisesti myös haluamaansa maahan tai maihin. Valuutan vaihto ja lähettäminen on luvallista ilman rajoituksia tai lähetysveroa käyttäen sitä virallista valuuttakurssia, jota sovelletaan juokseviin rahasiirtoihin ja -lähetyksiin sinä päivänä, jona lentoliikenteen harjoittaja tekee ensimmäisen lähettämistä koskevan hakemuksensa.

9.

Kummankin osapuolen lentoliikenteen harjoittajilla on oikeus maksaa paikalliset kulunsa, mukaan lukien polttoaineostot, toisen osapuolen alueella paikallisessa valuutassa. Kummankin osapuolen lentoliikenteen harjoittajat voivat niin halutessaan maksaa tällaiset kustannukset toisen osapuolen alueella vapaasti vaihdettavissa valuutoissa paikallisten valuuttasäännösten mukaisesti.

Yhteistyöjärjestelyt

10.

Tässä sopimuksessa tarkoitettuja palveluja liikennöidessään tai tarjotessaan osapuolten lentoliikenteen harjoittajat voivat osallistua yhteisiin markkinointijärjestelyihin, kuten kiintiövarauksia koskeviin sopimuksiin tai yhteisten reittitunnusten käyttöä koskeviin järjestelyihin,

a)

osapuolten lentoliikenteen harjoittajien kanssa;

b)

kolmannen maan lentoliikenteen harjoittajien kanssa; ja

c)

pintakuljetuksia (maa- ja vesikuljetukset) tarjoavien yritysten kanssa;

sillä edellytyksellä, että i) lennon suorittavalla lentoliikenteen harjoittajalla on asianmukaiset liikenneoikeudet; ii) markkinoivilla lentoliikenteen harjoittajilla on tarvittavat asianmukaiset reittioikeudet asiaa koskevien kahdenvälisten määräysten mukaisesti ja iii) järjestelyt täyttävät tällaisiin järjestelyihin tavanomaisesti sovellettavat turvallisuutta ja kilpailua koskevat vaatimukset. Kun myydään matkustajakuljetusta, jossa eri yhtiöt käyttävät yhteisiä reittitunnuksia, ostajalle on ilmoitettava myyntitilanteessa, tai joka tapauksessa lähtöselvityksessä tai, jos lähtöselvitystä ei vaadita jatkolennolle, koneeseen noustessa, mitkä yhtiöt liikennöivät kutakin matkan osuutta.

Intermodaalikuljetus

11.

Kun on kyse matkustajaliikenteestä, pintakuljetusta tarjoaviin yrityksiin ei sovelleta lentoliikennettä sääteleviä lakeja tai määräyksiä pelkästään sillä perusteella, että lentoliikenteen harjoittaja tarjoaa tätä pintakuljetusta omalla nimellään. Pintakuljetusten tarjoajien harkinnassa on päättää, osallistuvatko ne yhteistyöjärjestelyihin. Päättäessään tietystä järjestelystä pintakuljetuksia tarjoavat yritykset voivat ottaa huomioon muun muassa kuluttajien edut, tekniset ja taloudelliset rajoitukset sekä rajoitukset, jotka liittyvät tilaan ja kapasiteettiin.

12.

Sen estämättä, mitä muissa tämän sopimuksen määräyksissä määrätään, osapuolten lentoliikenteen harjoittajien ja välillisiä rahtikuljetuksia tarjoavien yritysten on rajoituksetta sallittava käyttää samalla lentorahtikirjalla kuljetettavien kansainvälisten lentokuljetusten yhteydessä mitä tahansa rahdin pintakuljetusta mihin tahansa paikkaan tai mistä tahansa paikoista Ukrainan ja Euroopan unionin alueilla tai kolmansissa maissa, mukaan lukien kuljetukset kaikille tullipalveluja tarjoaville lentoasemille ja lentoasemilta, ja niillä on tarvittaessa oikeus kuljettaa tullaamatonta rahtia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sovellettavien lakien ja määräysten vaatimuksia. Lentoasemien tullipalvelujen tulee olla käytettävissä tällaista rahtia varten riippumatta siitä, kuljetetaanko rahti pinta- vai lentokuljetuksena. Lentoliikenteen harjoittajat voivat katsoa parhaaksi suorittaa itse omat pintakuljetuksensa tai sopia niistä muiden pintakuljetusta harjoittavien yritysten kanssa, mukaan luettuina muiden lentoliikenteen harjoittajien tai välillisiä lentorahtikuljetuksia tarjoavien yritysten suorittamat pintakuljetukset. Tällaisia intermodaalisia rahtikuljetuksia voidaan tarjota yhteen sekä ilma- että pintakuljetuksen käsittävään hintaan edellyttäen, että rahdinantajia ei johdeta harhaan tällaisen kuljetuksen suhteen.

Tämän kohdan ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi ”pintakuljetukseen” katsotaan sisältyvän sekä maa- että merikuljetukset.

Vuokraus

13.

Kummankin osapuolen lentoliikenteen harjoittajat voivat tarjota sovittuja lentoliikennepalveluja käyttäen miltä tahansa lentoliikenteen harjoittajalta, myös kolmannen maan lentoliikenteen harjoittajalta miehistöineen tai ilman miehistöä vuokrattua ilma-alusta sillä edellytyksellä, että kaikki tällaisiin järjestelyihin osallistuvat noudattavat niiden lakien ja määräysten mukaisia vaatimuksia, joita osapuolet tavanomaisesti soveltavat tällaisiin järjestelyihin.

Kumpikaan osapuoli ei vaadi, että kalustoaan vuokraavilla lentoliikenteen harjoittajilla on tämän sopimuksen mukaiset liikenneoikeudet.

Tilanteet, joissa Ukrainan lentoliikenteen harjoittaja vuokraa kolmannen maan lentoliikenteen harjoittajan ilma-alusta miehistöineen tai joissa Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittaja vuokraa muun kuin tämän sopimuksen liitteessä V mainitun kolmannen maan lentoliikenteen harjoittajan ilma-alusta miehistöineen harjoittaakseen tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan, on pidettävä poikkeusratkaisuina tai niillä on vastattava vain tilapäistarpeisiin. Tällaiseen ratkaisuun on saatava ennalta hyväksyntä kalustoa vuokralle ottavan lentoliikenteen harjoittajan lupaviranomaiselta ja siitä on ilmoitettava toisen osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle.

Luvakkeet, tuotemerkit ja käyttöoikeussopimusjärjestelyt

14.

Kummankin osapuolen lentoliikenteen harjoittajilla on oikeus tehdä kummankin osapuolen tai kolmansien maiden yhtiöiden, myös lentoliikenteen harjoittajien, kanssa luvake-, tuotemerkki- tai käyttöoikeussopimusjärjestelyjä sillä edellytyksellä, että lentoliikenteen harjoittajilla on asianmukaiset luvat ja että ne täyttävät sellaisten lakien ja määräysten mukaiset edellytykset, joita osapuolet tavanomaisesti soveltavat tällaisiin järjestelyihin; tämä koskee erityisesti määräyksiä, joissa edellytetään lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan julkistamista.

Yöpysähdykset

15.

Kummankin osapuolen lentoliikenteen harjoittajilla on oikeus tehdä yöpysähdyksiä toisen osapuolen kansainvälisen liikenteen käytössä oleville lentoasemille.

23 artikla

Tullit ja verot

1.   Saapuessaan kansainvälisessä liikenteessä osapuolen alueelle toisen osapuolen lentoliikenteen harjoittajien ilma-alukset, niiden vakiovarusteet, poltto- ja voiteluaineet, tekniset kulutustarvikkeet, maalaitteet, varaosat (mukaan lukien moottorit), ilma-alusten varastot (mukaan lukien mutta eivät ainoastaan elintarvikkeet, juomat ja alkoholi, tupakka ja muut tuotteet, jotka on tarkoitettu myytäviksi matkustajille tai heidän kulutettavakseen lennon aikana rajoitettuina määrinä) sekä muut tarvikkeet, jotka on tarkoitettu tai joita käytetään yksinomaan kansainvälisessä liikenteessä liikennöivän ilma-aluksen toimintaa tai huoltoa varten, ovat vastavuoroisuuden perusteella ja kyseisen osapuolen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti vapaat kaikista tuontirajoituksista, omaisuusveroista, tulleista, valmisteveroista ja muista sen kaltaisista korvauksista ja maksuista, joita

a)

Euroopan unioni tai kansalliset tai paikalliset viranomaiset asettavat; ja

b)

jotka eivät perustu annettujen palvelujen kustannuksiin, edellyttäen, että nämä varusteet ja varastot pysyvät ilma-aluksessa.

2.   Vastavuoroisuuden perusteella ja osapuolen asiaankuuluvan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista veroista, tulleista ja maksuista, lukuun ottamatta annetun palvelun kustannuksiin perustuvia maksuja, ovat vapautettuja myös seuraavat:

a)

ilma-alukseen kohtuullisissa rajoissa otetut osapuolen alueelle tuodut tai sieltä hankitut ilma-aluksen varastot, jotka on tarkoitettu käytettäväksi toisen osapuolen lentoliikenteen harjoittajan kansainvälisessä lentoliikenteessä liikennöivässä ilma-aluksessa maasta ulos suuntautuvalla lennolla, myös silloin, kun tällaisia varastoja käytetään lennettäessä kyseisen alueen yllä tapahtuvalla matkaosuudella;

b)

osapuolen alueelle tuodut maalaitteet ja varaosat (mukaan lukien moottorit), jotka on tarkoitettu toisen osapuolen lentoliikenteen harjoittajan kansainvälisessä liikenteessä käytettävän ilma-aluksen huoltoa tai korjausta varten;

c)

osapuolen alueelle tuodut tai sieltä hankitut poltto- ja voiteluaineet ja tekniset kulutustarvikkeet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi toisen osapuolen lentoliikenteen harjoittajan kansainvälisessä lentoliikenteessä liikennöivässä ilma-aluksessa, myös silloin, kun tällaisia tarvikkeita käytetään lennettäessä kyseisen alueen yllä tapahtuvalla matkaosuudella;

d)

osapuolen alueelle tuodut tai sieltä hankitut, kummankin osapuolen tullilainsäädännön mukaiset painotuotteet, joita on otettu ilma-alukseen tarkoituksena käyttää niitä toisen osapuolen lentoliikenteen harjoittajan kansainvälisessä lentoliikenteessä liikennöivässä ilma-aluksessa maasta ulos suuntautuvalla lennolla, myös silloin, kun tällaisia painotuotteita käytetään lennettäessä kyseisen alueen yllä tapahtuvalla matkaosuudella; ja

e)

lentoasemilla tai rahtiterminaaleissa käytettävät turvallisuus- ja turvavarusteet.

3.   Tämän sopimuksen määräykset eivät mahdollisista päinvastaisista määräyksistä huolimatta estä osapuolta määräämästä syrjimättömin perustein veroja, tulleja tai muita maksuja sen alueella toimitetulle polttoaineelle, jota käytetään sellaisen lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksessa, joka liikennöi kahden sen alueella sijaitsevan paikan välillä.

4.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista tarvikkeista ja varastoista voidaan edellyttää, että ne pidetään asiaankuuluvien viranomaisten valvonnassa ja ettei niitä saa siirtää maksamatta asiaankuuluvia tulleja ja veroja.

5.   Tässä artiklassa määrättyjä vapautuksia on sovellettava myös silloin, kun osapuolen lentoliikenteen harjoittajat ovat tehneet sopimuksen toisen lentoliikenteen harjoittajan kanssa, jolle toinen osapuoli on myöntänyt vastaavat vapautukset, tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tarvikkeiden lainaamisesta tai siirtämisestä toisen osapuolen alueella.

6.   Tämän sopimuksen määräykset eivät estä kumpaakaan osapuolta määräämästä veroja, tulleja tai maksuja tavaroille, jotka on myyty muuhun tarkoitukseen kuin matkustajien kulutettavaksi ilma-aluksessa liikennöitäessä niiden alueella kahden sellaisen paikan välillä, joissa lentokoneeseen nouseminen tai siitä poistuminen on sallittua.

7.   Osapuolen alueen kautta suorassa kauttakulussa olevat matkatavarat ja rahti vapautetaan veroista, tulleista ja muista samankaltaisista maksuista, jotka eivät perustu annettujen palvelujen kustannuksiin.

8.   Osapuolen lentoliikenteen harjoittajan käyttämässä ilma-aluksessa olevia vakiovarusteita tai siellä tavallisesti säilytettäviä varusteita tai tarvikkeita saa purkaa toisen osapuolen alueella ainoastaan kyseisen alueen tulliviranomaisten luvalla. Tällaisessa tapauksessa nämä varusteet ja tarvikkeet voidaan asettaa mainittujen viranomaisten valvontaan siihen asti, kun ne viedään uudelleen maasta tai toimitetaan muulla tavoin pois tullimääräysten mukaisesti.

9.   Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta arvonlisäveroasioihin lukuun ottamatta tuonnista kannettavaa liikevaihtoveroa. Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta jonkin jäsenvaltion ja Ukrainan välillä mahdollisesti voimassa olevien tulojen ja pääoman kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevien yleissopimusten määräyksiin.

24 artikla

Lentoasemien, laitteiden ja palvelujen käyttömaksut

1.   Kumpikin osapuoli varmistaa, että käyttömaksut, joita sen maksuja perivät toimivaltaiset viranomaiset tai elimet voivat määrätä toisen osapuolen lentoliikenteen harjoittajille lennonvarmistus- ja lennonjohtolaitteiden ja -palvelujen, lentoasemalaitteiden ja -palveluiden, sekä ilmailun turvaamiseen ja muihin vastaaviin toimintoihin tarkoitettujen laitteiden ja palvelujen käytöstä, ovat oikeantasoisia ja kohtuullisia eivätkä perusteettoman syrjiviä, ja jakautuvat tasaisesti käyttäjäryhmien kesken. Näissä maksuissa voidaan ottaa huomioon kaikki kustannukset, joita maksuja periville toimivaltaisille viranomaisille tai elimille aiheutuu tarvittavien lentoasema- ja ilmailun turvalaitteiden ja -palvelujen tarjoamisesta kyseisellä lentoasemalla tai kyseisessä lentoasemajärjestelmässä, mutta niiden määrä ei saa ylittää kyseisiä kustannuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 9 artiklan soveltamista. Näihin maksuihin voi sisältyä kohtuullinen tuotto poistojen jälkeen. Laitteita ja palveluja, joista peritään käyttömaksuja, on tarjottava tehokkaasti ja taloudellisesti. Tällaiset käyttömaksut toisen osapuolen lentoliikenteen harjoittajalle on joka tapauksessa määrättävä ehdoin, jotka eivät saa olla epäsuotuisampia kuin minkä tahansa muun lentoliikenteen harjoittajan saatavilla olevat suotuisimmat ehdot silloin, kun maksuja asetetaan. Osapuolten maksuja perivät toimivaltaiset viranomaiset tai elimet vahvistavat käyttömaksut kansallisessa tai ulkomaan valuutassa.

2.   Kumpikin osapuoli kehottaa tai vaatii sovellettavan lainsäädännön mukaisesti alueellaan toimivia maksuja periviä toimivaltaisia viranomaisia tai elimiä neuvottelemaan laitteita ja palveluja käyttävien lentoliikenteen harjoittajien ja/tai niiden edustajien kanssa ja varmistaa, että maksuja perivät toimivaltaiset viranomaiset ja elimet ja lentoliikenteen harjoittajat tai niiden edustajat vaihtavat keskenään tarvittavia tietoja käyttömaksujen kohtuullisuuden määrittämiseksi tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Kumpikin osapuoli varmistaa, että maksuja perivät toimivaltaiset viranomaiset tai elimet ilmoittavat käyttäjille kaikista käyttömaksujen muutosehdotuksista kohtuullisen hyvissä ajoin, jotta ne voivat ottaa käyttäjien mielipiteet huomioon ennen kuin muutoksia tehdään.

25 artikla

Hinnoittelu

1.   Osapuolet antavat lentoliikenteen harjoittajien määritellä hintansa vapaasti ja vapaan ja oikeudenmukaisen kilpailun edellytyksillä.

2.   Osapuolet eivät edellytä hintojen ilmoittamista.

3.   Jos jommankumman osapuolen toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että jokin hinta ei ole tässä artiklassa esitetyn mukainen, niiden on ilmoitettava tästä asianmukaisesti kyseisen toisen osapuolen toimivaltaisille viranomaisille ja ne voivat pyytää neuvotteluja kyseisten viranomaisten kanssa. Toimivaltaiset viranomaiset voivat neuvotella keskenään esimerkiksi perusteettomilta, kohtuuttomilta, syrjiviltä tai tuetuilta vaikuttavista hinnoista. Tällaiset neuvottelut on järjestettävä viimeistään 30 päivän kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

26 artikla

Kilpailuympäristö

1.   Tämän sopimuksen soveltamisalalla sovelletaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen tai sen korvaavan sopimuksen IV osastoa, ellei tähän sopimukseen sisälly yksityiskohtaisempia sääntöjä kilpailusta ja valtiontuista ilmailualalla.

2.   Osapuolet tunnustavat yhteiseksi tavoitteekseen tarjota terveen kilpailuympäristön lentoliikenteen harjoittamiselle. Osapuolet toteavat, että lentoliikenteen harjoittajat harjoittavat tervettä kilpailua todennäköisimmin silloin, kun ne toimivat täysin kaupallisesti eivätkä saa valtion tukea.

3.   Valtiontuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla tiettyjä yhtiöitä tai yrityksiä tai tiettyjä ilmailutuotteita tai -palveluita, on soveltumatonta tämän sopimuksen asianmukaisen toiminnan kannalta, jos se on omiaan vaikuttamaan osapuolten väliseen kauppaan ilmailualalla.

4.   Valtiontukien osalta tämän artiklan vastaisia käytäntöjä arvioidaan Euroopan unionissa sovellettavien kilpailusääntöjen soveltamisesta johtuvien arviointiperusteiden ja erityisesti tämän sopimuksen liitteessä VII esitettyjen perusteiden mukaisesti.

5.   Jos osapuoli katsoo toisen osapuolen alueella vallitsevan, erityisesti tuista johtuen, olosuhteita, jotka voivat haitata sen lentoliikenteen harjoittajien oikeudenmukaisia ja tasapuolisia kilpailumahdollisuuksia, se voi toimittaa huomionsa toiselle osapuolelle. Lisäksi se voi pyytää sekakomiteaa kokoontumaan tämän sopimuksen 29 artiklan mukaisesti. Neuvottelut on aloitettava 30 päivän kuluessa tällaisen pyynnön vastaanottamisesta. Ellei tyydyttävään sopimukseen päästä 30 päivän kuluessa neuvottelujen aloittamisesta, neuvotteluja pyytäneellä osapuolella on oikeus ryhtyä toimiin kieltäytyäkseen myöntämästä asianomaisille lentoliikenteen harjoittajille lupia, peruuttaakseen luvat kokonaan tai tilapäisesti tai rajoittaakseen niiden soveltamista tämän sopimuksen 19 artiklan mukaisesti.

6.   Tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen toimien on oltava aiheellisia ja oikeasuhteisia ja ne on rajoitettava kestoltaan ja soveltamisalaltaan välttämättömiin. Toimet on kohdistettava ainoastaan tässä artiklassa tarkoitetuista tuista tai olosuhteista hyötyviin lentoliikenteen harjoittajiin, ja niiden toteuttaminen ei saa rajoittaa kummankaan osapuolen oikeutta ryhtyä tämän sopimuksen 31 artiklan mukaisiin toimiin.

7.   Kumpikin osapuoli voi toisen osapuolen tekemän ilmoituksen jälkeen aloittaa keskustelut tähän artiklaan liittyvistä asioista toisen osapuolen alueella olevien vastuullisten julkisten tahojen kanssa, mukaan luettuina valtion tai alue- tai paikallishallinnon viranomaiset.

8.   Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita tai vaaranna osapuolten kilpailuviranomaisten valtuuksia asioissa, jotka liittyvät niiden yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvan kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoon. Tämän artiklan mukaisesti toteutettavat toimet eivät rajoita kyseisten viranomaisten toteuttamia toimia, jotka ovat täysin riippumattomia tämän artiklan mukaisesti toteutettavista toimista.

9.   Tämä artikla ei rajoita osapuolten niitä lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat julkisen palvelun velvoitteita osapuolten alueilla.

10.   Osapuolet vaihtavat tietoja ammatillisen salassapitovelvollisuuden ja liikesalaisuuden sallimissa rajoissa.

27 artikla

Tilastot

1.   Kumpikin osapuoli toimittaa toiselle osapuolelle kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti vaaditut tilastot sekä pyynnöstä muita saatavilla olevia tilastotietoja, joita voidaan kohtuudella tarvita lentoliikenteen harjoittamisen arviointiin.

2.   Osapuolet tekevät sekakomiteassa yhteistyötä, jolla helpotetaan niiden välistä tilastotietojen vaihtoa tämän sopimuksen mukaisten lentoliikennepalvelujen kehityksen seuraamiseksi.

IV OSASTO

INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET

28 artikla

Tulkinta ja soveltaminen

1.   Osapuolet toteuttavat tarvittavat yleiset ja erityiset toimenpiteet varmistaakseen tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämisen ja pidättäytyvät toimenpiteistä, jotka voisivat vaarantaa tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen.

2.   Kumpikin osapuoli vastaa tämän sopimuksen noudattamisen asianmukaisesta valvonnasta omalla alueellaan. Ukraina vastaa myös lainsäädäntönsä täytäntöönpanosta, jonka tarkoituksena on sisällyttää tämän sopimuksen liitteessä I tarkoitettujen siviili-ilmailua koskevien Euroopan unionin säädösten vaatimukset Ukrainan oikeusjärjestykseen.

3.   Kumpikin osapuoli antaa toiselle osapuolelle kaikki tarvittavat tiedot ja kaiken tarvittavan avun liittyen tämän sopimuksen määräysten mahdollista rikkomista koskevaan tutkintaan, jonka toinen osapuoli suorittaa sille tämän sopimuksen nojalla kuuluvan toimivallan mukaisesti.

4.   Aina kun osapuolet toimivat niille tämän sopimuksen nojalla kuuluvan toimivallan mukaisesti asioissa, jotka ovat toisen osapuolen kannalta merkityksellisiä ja jotka koskevat toisen osapuolen viranomaisia tai sen yhtiöitä tai yrityksiä, tämän toisen osapuolen toimivaltaisille viranomaisille tiedotetaan asiasta ja niille annetaan mahdollisuus esittää huomautuksia ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

5.   Siltä osin kuin tämän sopimuksen määräykset ja tämän sopimuksen liitteessä I lueteltujen säädösten säännökset ovat asiasisällöltään yhteneviä EU:n perussopimusten vastaavien sääntöjen ja EU:n perussopimusten nojalla annettujen säädösten kanssa, kyseisiä määräyksiä ja säännöksiä tulkitaan niitä täytäntöön pantaessa ja sovellettaessa Euroopan unionin tuomioistuimen, jäljempänä ’tuomioistuin’, ja Euroopan komission antamien asiaa koskevien tuomioiden ja päätösten mukaisesti.

29 artikla

Sekakomitea

1.   Perustetaan osapuolten edustajista koostuva sekakomitea, joka vastaa tämän sopimuksen hallinnoinnista ja huolehtii sen asianmukaisesta täytäntöönpanosta. Tässä tarkoituksessa se antaa suosituksia ja tekee päätöksiä, jos tässä sopimuksessa nimenomaisesti niin määrätään.

2.   Sekakomitean päätökset hyväksytään yksimielisesti ja ne sitovat molempia osapuolia. Osapuolet panevat päätökset täytäntöön omien sisäisten menettelyjensä mukaisesti. Osapuolet ilmoittavat toisilleen tällaisten menettelyjen päätökseen saattamisesta sekä päätösten voimaantuloajankohdan. Jos sekakomitean tekemässä päätöksessä edellytetään osapuolelta toimien toteuttamista, kyseisen osapuolen on toteutettava tarvittavat toimet ja ilmoitettava asiasta sekakomitealle.

3.   Sekakomitea vahvistaa päätöksellä oman työjärjestyksensä.

4.   Sekakomitea kokoontuu osapuolen pyynnöstä tarpeen mukaan.

5.   Osapuoli voi myös pyytää sekakomitean koollekutsumista tämän sopimuksen tulkintaan tai soveltamiseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi. Tällainen kokous on järjestettävä mahdollisimman pian, mutta viimeistään kahden kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä, elleivät osapuolet toisin sovi.

6.   Sopimuksen moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi osapuolet vaihtavat tietoja ja neuvottelevat sekakomiteassa kumman tahansa osapuolen pyynnöstä.

7.   Jos jompikumpi osapuoli katsoo, että toinen osapuoli ei ole pannut sekakomitean päätöstä asianmukaisesti täytäntöön, ensin mainittu voi pyytää, että asiaa käsitellään sekakomiteassa. Jos sekakomitea ei pääse asiassa ratkaisuun kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on annettu sen käsiteltäväksi, pyynnön esittänyt osapuoli voi toteuttaa tämän sopimuksen 31 artiklan mukaisia suojatoimenpiteitä.

8.   Jos sekakomitea ei tee päätöstä asiasta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on annettu sen käsiteltäväksi, osapuolet voivat toteuttaa tämän sopimuksen 31 artiklan mukaisia tilapäisiä suojatoimenpiteitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 2 kohdan soveltamista.

9.   Tämän sopimuksen 20 artiklan mukaisesti sekakomiteassa käsitellään kysymyksiä, jotka liittyvät osapuolten lentoliikenteen harjoittajien enemmistöomistukseen vaikuttaviin kahdenvälisiin investointeihin tai muutoksiin lentoliikenteen harjoittajien tosiasiallisessa määräysvallassa.

10.   Sekakomitea kehittää myös yhteistyötä

a)

tarkastelemalla tämän sopimuksen mukaiseen lentoliikenteeseen vaikuttavia markkinaolosuhteita;

b)

käsittelemällä ja, mikäli mahdollista, ratkaisemalla tehokkaasti sellaisia liiketoimintakysymyksiä, jotka voivat muun muassa haitata markkinoille pääsyä ja tämän sopimuksen mukaisten palvelujen kitkatonta tarjoamista, jotta voitaisiin varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset ja sääntelyn lähentäminen sekä minimoida kaupallisten toimijoiden hallinnolliset rasitteet;

c)

edistämällä asiantuntijatason tietojenvaihtoa uusista lainsäädäntöaloitteista ja lainsäädännön kehittymisestä sekä kansainvälisen ilmailulainsäädännön uusista julkis- tai yksityisoikeudellisista välineistä, erityisesti ilmailun turvaamisen, turvallisuuden, ympäristön, ilmailun infrastruktuurin (lähtö- ja saapumisajat mukaan lukien), lentoasemien, teollisuusyhteistyön, ilmaliikenteen hallinnan, kilpailuympäristön ja kuluttajansuojan aloilla;

d)

selvittämällä säännöllisesti tämän sopimuksen täytäntöönpanon aiheuttamia sosiaalisia vaikutuksia erityisesti työllisyyteen ja kehittämällä asianmukaisia toimintamalleja perusteltuihin huolenaiheisiin vastaamiseksi;

e)

käsittelemällä tämän sopimuksen mahdollisia kehittämiskohteita, mukaan lukien sopimuksen muutoksia koskevat suositukset;

f)

sopimalla yksimielisesti menettelyjä koskevista ehdotuksista, toimintatavoista tai asiakirjoista, jotka liittyvät suoraan tämän sopimuksen toteutumiseen;

g)

käsittelemällä ja kehittämällä teknistä avunantoa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla; ja

h)

edistämällä yhteistyötä asiaan liittyvissä kansainvälisissä yhteyksissä ja pyrkimällä muodostamaan yhteensovitettuja kantoja.

30 artikla

Riitojen ratkaiseminen ja välimiesmenettely

1.   Jos osapuolten kesken syntyy riitaa tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta, ne pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan riidan neuvottelemalla sekakomiteassa tämän sopimuksen 29 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Jos sekakomitea tekee tätä menettelyä noudattaen päätöksiä tämän sopimuksen liitteessä I tarkoitettujen vaatimusten tulkinnasta tai soveltamisesta, tällaisten päätösten on noudatettava tuomioistuimen päätöksiä asiaankuuluvien vaatimusten tulkinnasta sekä Euroopan komission päätöksiä, jotka on tehty vastaavien vaatimusten mukaisesti.

2.   Kumpi tahansa osapuoli voi antaa kaikki erimielisyydet, jotka liittyvät tämän sopimuksen soveltamiseen tai tulkitsemiseen ja joita ei ole kyetty ratkaisemaan tämän sopimuksen 1 kohdan mukaisesti, kolmijäsenisen välimiespaneelin käsiteltäväksi seuraavan menettelyn mukaisesti:

a)

kumpikin osapuoli nimeää välimiehen 60 päivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut ilmoituksen välimiesmenettelyä koskevasta pyynnöstä, jonka toinen osapuoli on lähettänyt diplomaattiteitse; kolmas välimies olisi nimitettävä seuraavien 60 päivän kuluessa. Jos toinen osapuolista ei ole nimennyt välimiestä sovitun ajan kuluessa, tai jos kolmatta välimiestä ei nimetä sovitun ajan kuluessa, kumpi tahansa osapuoli voi pyytää ICAOn neuvoston puheenjohtajaa nimeämään tarpeen mukaan joko välimiehen tai välimiehet. Jos ICAOn neuvoston puheenjohtaja on samaa kansallisuutta kuin jompikumpi osapuolista, nimeämisen suorittaa vanhin ICAOn neuvoston varapuheenjohtaja, joka ei ole tällä perusteella jäävi tekemään nimitystä;

b)

a alakohdan mukaisesti nimetyn kolmannen välimiehen on oltava kolmannen valtion kansalainen ja toimittava välimiespaneelin puheenjohtajana;

c)

välimiespaneeli sopii omasta työjärjestyksestään; ja

d)

jollei välimiespaneelin lopullisesta päätöksestä muuta johdu, välimiesmenettelyyn liittyvät kustannukset jaetaan tasapuolisesti osapuolten kesken.

3.   Välimiespaneeli voi yhden osapuolen pyynnöstä määrätä toisen osapuolen panemaan täytäntöön väliaikaisia korjaavia toimenpiteitä ennen välimiespaneelin lopullista päätöstä.

4.   Kaikki välimiespaneelin väliaikaiset ja lopulliset päätökset ovat osapuolia sitovia. Välimiespaneeli pyrkii hyväksymään väliaikaisen päätöksen tai lopullisen päätöksen yksimielisesti. Jos yksimielisyyttä ei voida saavuttaa, välimiespaneeli hyväksyy päätöksensä enemmistöäänestyksellä.

5.   Jos osapuoli ei noudata välimiespaneelin tämän artiklan mukaisesti tekemää päätöstä 30 päivän kuluessa mainitun päätöksen tiedoksiannon vastaanottamisesta, toinen osapuoli voi kyseisen laiminlyönnin koko keston ajaksi peruuttaa kokonaan tai tilapäisesti tämän sopimuksen nojalla sopimusta rikkovalle osapuolelle myönnetyt oikeudet tai etuoikeudet tai rajoittaa niitä.

31 artikla

Suojatoimenpiteet

1.   Osapuoli voi toteuttaa aiheellisia suojatoimenpiteitä, jos se katsoo, että toinen osapuoli ei ole noudattanut tämän sopimuksen mukaista velvoitettaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 7 ja 8 artiklan soveltamista sekä tämän sopimuksen liitteessä III mainittujen turvallisuutta ja turvaamista koskevia arviointeja. Suojatoimenpiteiden soveltamisala ja kesto on rajoitettava siihen, mikä on ehdottomasti tarpeen tilanteen korjaamiseksi tai tämän sopimuksen ylläpitämiseksi. Ensisijaisesti on käytettävä toimenpiteitä, jotka aiheuttavat vähiten häiriötä tämän sopimuksen toteutumiselle.

2.   Osapuoli, joka harkitsee suojatoimenpiteiden toteuttamista, ilmoittaa asiasta viipymättä sekakomitean välityksellä toiselle osapuolelle sekä antaa kaikki olennaiset tiedot asiasta.

3.   Osapuolet aloittavat viipymättä neuvottelut sekakomiteassa yhteisesti hyväksyttävissä olevan ratkaisun löytämiseksi.

4.   Asianomainen osapuoli saa toteuttaa suojatoimenpiteitä vasta yhden kuukauden kuluttua tämän artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen päivämäärästä, jollei tämän artiklan 3 kohdan mukaista neuvottelumenettelyä ole saatu päätökseen ennen mainittua määräaikaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 7 ja 8 artiklan soveltamista.

5.   Asianomaisen osapuolen on ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä viipymättä sekakomitealle ja annettava kaikki olennaiset tiedot asiasta.

6.   Kaikki tämän artiklan mukaisesti toteutetut toimet keskeytetään heti, kun rikkomukseen syyllistynyt osapuoli täyttää tämän sopimuksen määräykset.

32 artikla

Tietojen luovuttaminen

Osapuolten edustajat, valtuutetut ja asiantuntijat sekä muut tämän sopimuksen nojalla toimivat virkailijat eivät saa, tehtäviensä päättymisen jälkeenkään, luovuttaa ulkopuolisille tietoja, joita koskee salassapitovelvollisuus, erityisesti asiaankuuluvien turvallisuutta koskevien tietojen sekä yrityksiä, niiden liikesuhteita tai niiden kustannustekijöitä koskevien tietojen tapauksessa.

33 artikla

Siirtymäjärjestelyt

1.   Tämän sopimuksen liitteessä III vahvistetaan osapuolten välillä sovellettavat siirtymäjärjestelyt ja niitä vastaavat siirtymäkaudet.

2.   Ukrainan asteittaisesta siirtymisestä tämän sopimuksen liitteessä I tarkoitettujen siviili-ilmailua koskevien Euroopan unionin säädösten mukaisten vaatimusten tosiasialliseen täytäntöönpanoon sekä tämän sopimuksen liitteen III mukaisten edellytysten täyttämiseen tehdään arviointeja, joita toteuttavat Euroopan komissio yhteistyössä Ukrainan kanssa sekä ilmailun turvallisuuden standardointitarkastusten osalta EASA tämän sopimuksen liitteessä I olevassa C osassa täsmennettyjen vaatimusten mukaisesti.

Kun Ukraina katsoo, että tarvittavat lainsäädännön vaatimukset on sisällytetty Ukrainan lainsäädäntöön ja pantu täytäntöön, se ilmoittaa Euroopan komissiolle, että arviointi olisi toteutettava.

3.   Jos Euroopan komissio tulee siihen tulokseen, että Ukraina täyttää asiaa koskevat vaatimukset, se antaa sekakomitealle tehtäväksi antaa päätöksen siitä, että Ukraina voi siirtyä seuraavaan siirtymäkauteen tai että se täyttää kaikki kyseiset vaatimukset.

4.   Jos Euroopan komissio katsoo, että Ukraina ei täytä tarvittavia vaatimuksia, se ilmoittaa asiasta sekakomitealle. Tämän jälkeen Euroopan komissio suosittaa Ukrainalle parannuksia ja määrittelee Ukrainan kanssa neuvotellen täytäntöönpanokauden, jonka aikana todetut puutteet on kohtuudella mahdollista käsitellä. Ennen täytäntöönpanokauden päättymistä suoritetaan toinen arviointi ja tarvittaessa lisäarviointeja, joissa selvitetään, onko suositusten mukaiset parannukset pantu tehokkaasti ja tyydyttävästi täytäntöön.

5.   Jos Euroopan komissio katsoo, että puutteita ei ole käsitelty, se saattaa asian sekakomitean käsiteltäväksi, joka tekee päätöksen tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti.

34 artikla

Suhde muihin sopimuksiin ja/tai järjestelyihin

1.   Tämän sopimuksen määräykset ovat ensisijaisia osapuolten nykyisten kahdenvälisten lentoliikennesopimusten ja/tai -järjestelyjen asiaa koskeviin määräyksiin nähden.

2.   Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa määrätään, omistusta, liikenneoikeuksia, kapasiteettia, vuorotiheyttä, ilma-aluksen tyyppiä tai vaihtamista, yhteistunnusten käyttöä ja hintoja koskevia määräyksiä, joista on sovittu Ukrainan ja Euroopan unionin tai EU:n jäsenvaltion kahdenvälisessä sopimuksessa tai järjestelyssä, sovelletaan osapuolten välillä, jos tällainen kahdenvälinen sopimus ja/tai järjestely on asianomaisten lentoliikenteen harjoittajien toimintavapauden kannalta tai muulla tavoin suotuisampi ja edellyttäen, että niistä ei aiheudu syrjintää EU:n jäsenvaltioiden ja niiden kansalaisten välillä. Sama koskee määräyksiä, jotka eivät kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan.

3.   Jos osapuolet liittyvät johonkin monenväliseen sopimukseen tai hyväksyvät ICAOn tai jonkin muun kansainvälisen järjestön tekemän päätöksen, joka koskee tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä, ne ottavat asian esille sekakomiteassa sen selvittämiseksi, olisiko tätä sopimusta tarkistettava tällaisten muutosten huomioon ottamiseksi.

35 artikla

Rahoitusmääräykset

Osapuolet antavat omalla alueellaan käyttöön tämän sopimuksen täytäntöönpanoon tarvittavat taloudelliset resurssit, myös sekakomitean osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista.

V OSASTO

VOIMAANTULO, UUDELLEENTARKASTELU, VOIMASSAOLON PÄÄTTYMINEN JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

36 artikla

Muutokset

1.   Sekakomitea voi osapuolen ehdotuksesta ja tämän artiklan mukaisesti tehdä tämän sopimuksen liitteiden muuttamista koskevia ja tämän sopimuksen 15 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisia päätöksiä.

2.   Tämän sopimuksen liitteisiin tehdyt muutokset tulevat voimaan sen jälkeen, kun osapuolet ovat saattaneet päätökseen tarvittavat sisäiset menettelynsä.

3.   Tätä sopimusta voidaan osapuolen pyynnöstä ja asiaa koskevia menettelyjä noudattaen sekä sekakomitean mahdolliset suositukset huomioon ottaen tarkastella uudelleen sen määräysten soveltamisen valossa mahdollisesti tarvittavan tulevan kehityksen huomioon ottamiseksi. Tästä mahdollisesti seuraava tämän sopimuksen muuttaminen tulee voimaan tämän sopimuksen 38 artiklan mukaisesti.

37 artikla

Voimassaolon päättyminen

Kumpikin osapuoli voi milloin tahansa ilmoittaa kirjallisesti diplomaattiteitse toiselle osapuolelle päätöksestään irtisanoa tämä sopimus. Ilmoitus toimitetaan samanaikaisesti ICAOlle. Tämän sopimuksen voimassaolo lakkaa keskiyöllä (GMT) sen kansainvälisen ilmakuljetusliiton liikennekauden päättyessä, joka oli käynnissä vuoden kuluttua sopimuksen irtisanomista koskevan kirjallisen ilmoituksen päiväyksestä, jollei irtisanomisilmoitusta peruuteta osapuolten yhteisellä sopimuksella ennen mainitun määräajan päättymistä.

38 artikla

Voimaantulo ja väliaikainen soveltaminen

1.   Allekirjoittajat ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti.

2.   Tämä sopimus tulee voimaan viimeisimmän sellaisen diplomaattisen nootin päiväystä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolla osapuolet vahvistavat, että kaikki sopimuksen voimaantulon edellyttämät tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen. Tätä noottienvaihtoa varten Ukraina toimittaa Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille osoitetun diplomaattisen nootin Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristölle ja Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö toimittaa Ukrainalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden diplomaattisen nootin. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden nootin on sisällettävä kunkin jäsenvaltion tiedonanto, jossa vahvistetaan, että jäsenvaltio on saattanut päätökseen tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät menettelyt.

3.   Sen estämättä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa määrätään, osapuolet sopivat soveltavansa tätä sopimusta väliaikaisesti, sovellettavien sisäisten menettelyjensä tai kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, viimeisimmän sellaisen nootin päiväystä seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jolla osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tämän sopimuksen soveltamista varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

4.   Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri on tämän sopimuksen tallettaja.

39 artikla

Rekisteröinti ICAOssa ja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeristössä

Ukraina rekisteröi tämän sopimuksen ja kaikki sen muutokset ICAOssa ja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeristössä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti sopimuksen tultua voimaan.

40 artikla

Todistusvoimaiset tekstit

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja ukrainan kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.

TÄMÄN VAKUUDEKSI tätä varten asianmukaisesti valtuutetut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Съставено в Киев на дванадесети октомври две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Kiev, el doce de octubre de dos mil veintiuno.

V Kyjevě dne dvanáctého října dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Kiev den tolvte oktober to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Kiew am zwölften Oktober zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne esimese aasta oktoobrikuu kaheteistkümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο, στις δώδεκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Kyiv on the twelfth day of October in the year two thousand and twenty one.

Fait à Kiev, le douze octobre deux mille vingt et un.

Arna dhéanamh i gCív, an dóú lá déag de Dheireadh Fómhair an bhliain dhá mhíle fiche agus haon.

Sastavljeno u Kijevu dvanaestog listopada godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Kiev, addì dodici ottobre duemilaventuno.

Kijevā, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada divpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų spalio dvyliktą dieną Kijeve.

Kelt Kijevben, a kétezer-huszonegyedik év október havának tizenkettedik napján.

Magħmul f'Kiev, fit-tnax-il jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

Gedaan te Kiev, twaalf oktober tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Kijowie dnia dwunastego października roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Kiev, em doze de outubro de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Kiev la doisprezece octombrie două mii douăzeci și unu.

V Kyjeve dvanásteho októbra dvetisícdvadsaťjeden.

V Kijevu, dne dvanajstega oktobra leta dva tisoč enaindvajset.

Tehty Kiovassa kahdentenatoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Som skedde i Kiev den tolfte oktober år tjugohundratjugoett.

Учинено в Києвi дванадцятого жовтня двi тисячi двадцять першого року.

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

 


(1)  Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.


LIITE I

LUETTELO EUROOPAN UNIONIN SIVIILI-ILMAILUN ALALLA HYVÄKSYMISTÄ SOVELLETTAVISTA VAATIMUKSISTA, JOTKA SISÄLLYTETÄÄN UKRAINAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN

Seuraavien Euroopan unionin säädösten ”sovellettavat vaatimukset” sisällytetään Ukrainan lainsäädäntöön, niiden katsotaan olevan osa tätä sopimusta ja niitä sovelletaan tämän sopimuksen ja sen liitteen III mukaisesti, ellei toisin määrätä. Yksittäisiä säädöksiä koskevat erityiset mukautukset on tarvittaessa mainittu tässä liitteessä.

Tässä liitteessä tarkoitettujen säädösten sovellettavat vaatimukset ovat osapuolia sitovia ja ovat osa tai tulevat osaksi niiden sisäistä oikeusjärjestystä seuraavasti:

a)

Euroopan unionin asetukset ja direktiivit sitovat Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita EU:n perussopimusten mukaisesti;

b)

Ukrainan kansallinen säädös, joka on annettu vastaavien Euroopan unionin asetusten ja direktiivien säännösten täytäntöön panemiseksi, on oikeudellisesti Ukrainaa sitova, mutta Ukraina päättää sen muodosta ja täytäntöönpanotavasta.

A.   Markkinoille pääsy ja siihen liittyvät kysymykset

N:o 1008/2008

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1008/2008, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä

Sovellettavat vaatimukset: IV luku.

N:o 95/93

Neuvoston asetus (ETY) N:o 95/93, annettu 18 päivänä tammikuuta 1993, lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 894/2002, annettu 27 päivänä toukokuuta 2002, lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1554/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 793/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–12 artikla, 14 artikla ja 14 a artiklan 2 kohta.

Sovellettaessa 12 artiklan 2 kohtaa tarkoitetaan ilmaisulla ”komissio” ilmaisua ”sekakomitea”.

N:o 96/67

Neuvoston direktiivi 96/67/EY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1996, pääsystä maahuolinnan markkinoille yhteisön lentoasemilla.

Sovellettavat vaatimukset: 1–25 artikla ja liite.

Sovellettaessa 10 artiklaa tarkoitetaan ilmaisulla ”jäsenvaltiot” ilmaisua ”EU:n jäsenvaltiot”.

Sovellettaessa 20 artiklan 2 kohtaa tarkoitetaan ilmaisulla ”komissio” ilmaisua ”sekakomitea”.

N:o 785/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 785/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Komission asetus (EU) N:o 285/2010, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2010, lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 785/2004 muuttamisesta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–8 artikla ja 10 artiklan 2 kohta.

N:o 2009/12

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/12/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, lentoasemamaksuista.

Sovellettavat vaatimukset: kaikki paitsi 12 artiklan 1 kohta sekä 13 ja 14 artikla.

B.   Ilmaliikenteen hallinta

N:o 549/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus),

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1070/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, asetusten (EY) N:o 549/2004, (EY) N:o 550/2004, (EY) N:o 551/2004 ja (EY) N:o 552/2004 muuttamisesta Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyyden parantamiseksi.

Sovellettavat vaatimukset: 1–4 artikla, 6 artikla ja 9–14 artikla.

N:o 550/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 550/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (palveluntarjonta-asetus),

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1070/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, asetusten (EY) N:o 549/2004, (EY) N:o 550/2004, (EY) N:o 551/2004 ja (EY) N:o 552/2004 muuttamisesta Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyyden parantamiseksi.

Sovellettavat vaatimukset: 1–19 artikla, liitteet I ja II.

N:o 551/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 551/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä (ilmatila-asetus),

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1070/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, asetusten (EY) N:o 549/2004, (EY) N:o 550/2004, (EY) N:o 551/2004 ja (EY) N:o 552/2004 muuttamisesta Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyyden parantamiseksi.

Sovellettavat vaatimukset: 1–11 artikla.

N:o 552/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 552/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta (yhteentoimivuusasetus),

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyyden parantamiseksi 21 päivänä lokakuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1070/2009.

Sovellettavat vaatimukset: 1–12 artikla, liitteet I–V.

Täytäntöönpanolainsäädäntö

N:o 691/2010

Komission asetus (EU) N:o 691/2010, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2010, lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevista yhteisistä vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2096/2005 muuttamisesta,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Komission asetus (EU) N:o 677/2011, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2011, ilmaliikenteen hallintaverkon toimintojen toteuttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (EU) N:o 691/2010 muuttamisesta,

Komission asetus (EU) N:o 1216/2011, annettu 24 päivänä marraskuuta 2011, lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä annetun komission asetuksen (EU) N:o 691/2010 muuttamisesta,

Komission asetus (EU) N:o 390/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä.

Sovellettavat vaatimukset: 1–25 artikla, liitteet I–IV.

N:o 1794/2006

Komission asetus (EY) N:o 1794/2006, annettu 6 päivänä joulukuuta 2006, lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Komission asetus (EU) N:o 1191/2010, annettu 16 päivänä joulukuuta 2010, lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 1794/2006 muuttamisesta,

Komission asetus (EY) N:o 391/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä.

Sovellettavat vaatimukset: 1–17 artikla, liitteet I–VI.

N:o 482/2008

Komission asetus (EY) N:o 482/2008, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, lennonvarmistuspalvelujen tarjoajilta vaadittavasta ohjelmistojen turvallisuuden varmistusjärjestelmästä ja asetuksen (EY) N:o 2096/2005 liitteen II muuttamisesta,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Komission asetus (EU) N:o 1035/2011, annettu 17 päivänä lokakuuta 2011, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevista yhteisistä vaatimuksista sekä asetusten (EY) N:o 482/2008 ja (EU) N:o 691/2010 muuttamisesta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–6 artikla, liitteet I ja II.

N:o 1034/2011

Komission asetus (EU) N:o 1034/2011, annettu 17 päivänä lokakuuta 2011, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen turvallisuusvalvonnasta ja asetuksen (EU) N:o 691/2010 muuttamisesta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–19 artikla.

N:o 1035/2011

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1035/2011, annettu 17 päivänä lokakuuta 2011, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevista yhteisistä vaatimuksista sekä asetusten (EY) N:o 482/2008 ja (EU) N:o 691/2010 muuttamisesta,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012, yhteisistä lentosäännöistä, lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevista operatiivisista säännöksistä sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1035/2011 ja asetusten (EY) N:o 1265/2007, (EY) N:o 1794/2006, (EY) N:o 730/2006, (EY) N:o 1033/2006 ja (EU) N:o 255/2010 muuttamisesta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–14 artikla, liitteet I–V.

N:o 409/2013

Komission asetus (EU) N:o 409/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, yhteisten hankkeiden määrittelemisestä, hallintorakenteiden perustamisesta ja kannustimien yksilöimisestä Euroopan ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman toteuttamisen tueksi.

Sovellettavat vaatimukset: 1–15 artikla.

N:o 2150/2005

Komission asetus (EY) N:o 2150/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, ilmatilan joustavaa käyttöä koskevista yhteisistä säännöistä.

Sovellettavat vaatimukset: 1–9 artikla ja liite.

N:o 730/2006

Komission asetus (EY) N:o 730/2006, annettu 11 päivänä toukokuuta 2006, ilmatilan luokittelusta ja näkölentosääntöjen mukaisten lentojen sallimisesta lentopinnan 195 yläpuolella.

Sovellettavat vaatimukset: 1–4 artikla.

N:o 255/2010

Komission asetus (EU) N:o 255/2010, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2010, ilmaliikennevirtojen säätelyä koskevista yhteisistä säännöistä.

Sovellettavat vaatimukset: 1–15 artikla.

N:o 176/2011

Komission asetus (EU) N:o 176/2011, annettu 24 päivänä helmikuuta 2011, ennen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamista ja muuttamista annettavista tiedoista.

N:o 923/2012

Komission asetus (EU) N:o 923/2012, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012, yhteisistä lentosäännöistä, lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevista operatiivisista säännöksistä sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1035/2011 ja asetusten (EY) N:o 1265/2007, (EY) N:o 1794/2006, (EY) N:o 730/2006, (EY) N:o 1033/2006 ja (EU) N:o 255/2010 muuttamisesta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–10 artikla ja liite.

N:o 1032/2006

Komission asetus (EY) N:o 1032/2006, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006, lennonjohtoyksiköiden väliseen lentoja koskevien tietojen ilmoittamiseen, lentojen koordinointiin ja niiden siirtämiseen tarkoitettujen lentotietojen vaihdon automaattisten järjestelmien vaatimuksista,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Komission asetus (EY) N:o 30/2009, annettu 16 päivänä tammikuuta 2009, asetuksen (EY) N:o 1032/2006 muuttamisesta tiedonsiirtopalveluja tukevia lentotietojen vaihdon automaattisia järjestelmiä koskevien vaatimusten osalta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–10 artikla, liitteet I–V.

N:o 1033/2006

Komission asetus (EY) N:o 1033/2006, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2006, lentoa edeltävän vaiheen lentosuunnitelmia koskeviin menettelyihin liittyvistä vaatimuksista yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 428/2013, annettu 8 päivänä toukokuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 1033/2006 muuttamisesta sen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ICAOn määräysten osalta ja asetuksen (EU) N:o 929/2010 kumoamisesta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–5 artikla ja liite.

N:o 633/2007

Komission asetus (EY) N:o 633/2007, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2007, lennonjohtoyksiköiden välillä tapahtuvaan lentoja koskevien tietojen ilmoittamiseen, lentojen koordinointiin ja niiden siirtämiseen käytettävän lentotietosanomien siirtoyhteyskäytännön soveltamisvaatimuksista,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Komission asetus (EU) N:o 283/2011, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2011, asetuksen (EY) N:o 633/2007 muuttamisesta 7 artiklassa tarkoitettujen siirtymäjärjestelyjen osalta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–7 artikla, 8 artiklan toinen ja kolmas virke, liitteet I–IV.

N:o 29/2009

Komission asetus (EY) N:o 29/2009, annettu 16 päivänä tammikuuta 2009, tiedonsiirtopalveluja koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa.

Sovellettavat vaatimukset: 1–14 artikla, liitteet I–VII.

N:o 262/2009

Komission asetus (EY) N:o 262/2009, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2009, S-moodikyselykoodien koordinoitua jakamista ja käyttöä koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa.

Sovellettavat vaatimukset: 1–12 artikla, liitteet I–VI.

N:o 73/2010

Komission asetus (EU) N:o 73/2010, annettu 26 päivänä tammikuuta 2010, ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen laatua koskevista vaatimuksista yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten.

Sovellettavat vaatimukset: 1–13 artikla, liitteet I–X.

N:o 1206/2011

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1206/2011, annettu 22 päivänä marraskuuta 2011, ilma-alusten tunnistamista koskevista vaatimuksista yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan valvomiseksi.

Sovellettavat vaatimukset: 1–11 artikla, liitteet I–VII.

N:o 1207/2011

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1207/2011, annettu 22 päivänä marraskuuta 2011, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan valvonnan suorituskykyä ja yhteentoimivuutta koskevista vaatimuksista.

Sovellettavat vaatimukset: 1–14 artikla, liitteet I–IX.

N:o 1079/2012

Komission asetus (EU) N:o 1079/2012, annettu 16 päivänä marraskuuta 2012, puheviestinnässä käytettäviä kanavavälejä koskevista vaatimuksista yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten.

Sovellettavat vaatimukset: 1–15 artikla, liitteet I–V.

SESAR-asetus

N:o 219/2007

Neuvoston asetus (EY) N:o 219/2007, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Komission asetus (EY) N:o 1361/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 219/2007 muuttamisesta.

Sovellettavat vaatimukset: 1 artiklan 1–2 ja 5–7 kohta, 2 ja 3 artikla, 4 artiklan 1 kohta ja liite.

Lennonjohtajien lupakirjat

N:o 805/2011

Komission asetus (EU) N:o 805/2011, annettu 10 päivänä elokuuta 2011, lennonjohtajien lupakirjoja ja eräitä todistuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti.

Sovellettavat vaatimukset: 1–32 artikla, liitteet I–IV.

Komission päätökset

N:o 2011/121

Komission päätös 2011/121/EU, annettu 21 päivänä helmikuuta 2011, Euroopan unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden ja varoituskynnysten vahvistamisesta lennonvarmistuspalvelujen tarjoamiseksi vuosina 2012–2014.

Sovellettavat vaatimukset: 1–4 artikla.

N:o 2011/2611 lopullinen

Komission päätös K(2011) 2611 lopullinen, annettu 20 päivänä toukokuuta 2011, komission asetuksen (EY) N:o 29/2009 14 artiklan mukaisista vapautuksista.

Sovellettavat vaatimukset: 1–3 artikla, liitteet I ja II.

N:o 2011/9074 lopullinen

Komission täytäntöönpanopäätös K(2011) 9074 lopullinen, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, komission asetuksen (EY) N:o 29/2009 14 artiklan mukaisista vapautuksista.

Sovellettavat vaatimukset: 1–3 artikla, liitteet I ja II.

N:o 2012/9604 lopullinen

Komission täytäntöönpanopäätös C(2012) 9604 lopullinen, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallintaverkon toimintoja vuosina 2012–2019 koskevan verkon strategiasuunnitelman hyväksymisestä.

Sovellettavat vaatimukset: 1–3 artikla.

C.   Ilmailun turvallisuus

N:o 216/2008 (perusasetus)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Komission asetus (EY) N:o 690/2009, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1108/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta sekä direktiivin 2006/23/EY kumoamisesta,

Komission asetus (EU) N:o 6/2013, annettu 8 päivänä tammikuuta 2013, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–11 artikla, 13–16 artikla, 20–25 artikla, 54, 55 ja 68 artikla sekä liitteet I–VI.

Asetusta (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjä sovelletaan Ukrainaan seuraavasti:

1.

Ukraina ei siirrä EASAlle turvallisuuteen liittyviä toimintojaan, kuten yleissopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti on tarkoitus;

2.

Ukrainaan sovelletaan standardointitarkastuksia, joita EASA suorittaa asetuksen (EY) N:o 216/2008 54 artiklan mukaisesti;

3.

asetuksen (EY) N:o 216/2008 11 artiklan soveltamisesta Ukrainan antamiin todistuksiin päätetään sekakomiteassa tämän sopimuksen liitteen III määräysten mukaisesti;

4.

asetuksen (EY) N:o 216/2008 11 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta Ukrainan antamiin todistuksiin, jotka koskevat lentotoimintaa sekä lentokelpoisuuden osoittamista ja ylläpitämistä (täytäntöönpanoasetukset (EU) N:o 965/2012, (EU) N:o 748/2012 ja (EY) N:o 2042/2003);

5.

Euroopan komissiolla on Ukrainassa sille myönnetyt valtuudet tehdä päätöksiä asetuksen (EY) N:o 216/2008 11 artiklan 2 kohdan, 14 artiklan 5 ja 7 kohdan, 24 artiklan 5 kohdan ja 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti aloilla, joilla sekakomitea on katsonut 11 artiklan 1 kohtaa voitavan soveltaa;

6.

lentokelpoisuuden alalla Ukraina voi tapauksissa, joihin ei liity EASAn suorittamia tehtäviä, myöntää todistuksia, lupakirjoja tai hyväksyntiä Ukrainan ja jonkin kolmannen maan välillä tehdyn sopimuksen tai järjestelyn soveltamiseksi.

N:o 748/2012

Komission asetus (EU) N:o 748/2012, annettu 3 päivänä elokuuta 2012, ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristösertifiointia sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointia koskevista täytäntöönpanosäännöistä,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Komission asetus (EU) N:o 7/2013, annettu 8 päivänä tammikuuta 2013, ilma-alusten ja ilmailualan tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristösertifiointia sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointia koskevista täytäntöönpanosäännöistä annetun asetuksen (EU) N:o 748/2012 muuttamisesta.

Sovellettavat vaatimukset: 1 ja 2 artikla, 8–10 artikla ja liite.

N:o 2042/2003

Komission asetus (EY) N:o 2042/2003, annettu 20 päivänä marraskuuta 2003, lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Komission asetus (EY) N:o 707/2006, annettu 8 päivänä toukokuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 2042/2003 muuttamisesta sellaisten hyväksyntöjen osalta, joiden kesto on rajoitettu, sekä liitteiden I ja III osalta,

Komission asetus (EY) N:o 376/2007, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2007, lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 muuttamisesta,

Komission asetus (EY) N:o 1056/2008, annettu 27 päivänä lokakuuta 2008, lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun asetuksen (EY) N:o 2042/2003 muuttamisesta,

Komission asetus (EU) N:o 127/2010, annettu 5 päivänä helmikuuta 2010, lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun asetuksen (EY) N:o 2042/2003 muuttamisesta,

Komission asetus (EU) N:o 962/2010, annettu 26 päivänä lokakuuta 2010, lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun asetuksen (EY) N:o 2042/2003 muuttamisesta,

Komission asetus (EU) N:o 1149/2011, annettu 21 päivänä lokakuuta 2011, lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun asetuksen (EY) N:o 2042/2003 muuttamisesta,

Komission asetus (EU) N:o 593/2012, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2012, lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun asetuksen (EY) N:o 2042/2003 muuttamisesta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–6 artikla, liitteet I–IV.

N:o 996/2010

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta ja ehkäisemisestä ja direktiivin 94/56/EY kumoamisesta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–26 artikla, lukuun ottamatta 7 artiklan 4 kohtaa ja 24 artiklaa.

N:o 2003/42

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/42/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2003, poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla.

Sovellettavat vaatimukset: 1–11 artikla, liitteet I ja II.

N:o 1321/2007

Komission asetus (EY) N:o 1321/2007, annettu 12 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY mukaisesti vaihdettujen siviili-ilmailualan poikkeamia koskevien tietojen keskusrekisteriin tallentamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä.

Sovellettavat vaatimukset: 1–4 artikla.

N:o 1330/2007

Komission asetus (EY) N:o 1330/2007, annettu 24 päivänä syyskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun siviili-ilmailun alan poikkeamia koskevan tietojen levittämisen täytäntöönpanosäännöistä.

Sovellettavat vaatimukset: 1–10 artikla, liitteet I ja II.

N:o 104/2004

Komission asetus (EY) N:o 104/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, Euroopan lentoturvallisuusviraston valituslautakunnan organisaatiota ja kokoonpanoa koskevista säännöistä.

Sovellettavat vaatimukset: 1–7 artikla ja liite.

N:o 628/2013

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 628/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, Euroopan lentoturvallisuusviraston työmenetelmistä standardointitarkastuksia suoritettaessa, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 sääntöjen soveltamisen seurannasta ja komission asetuksen (EY) N:o 736/2006 kumoamisesta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–27 artikla.

N:o 2111/2005

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2111/2005, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–13 artikla ja liite.

N:o 473/2006

Komission asetus (EY) N:o 473/2006, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 II luvussa tarkoitetun yhteisön luettelon laatimissäännöistä.

Sovellettavat vaatimukset: 1–6 artikla, liitteet A–C.

N:o 474/2006

Komission asetus (EY) N:o 474/2006, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 luvussa II tarkoitetusta yhteisön luettelosta,

sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavilla:

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 659/2013, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2013, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta yhteisön luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta

Sovellettavat vaatimukset: 1–3 artikla, liitteet A ja B.

N:o 1178/2011

Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Komission asetus (EU) N:o 290/2012, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2012, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla annetun asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–11 artikla, liitteet I–VII.

N:o 965/2012

Komission asetus (EU) N:o 965/2012, annettu 5 päivänä lokakuuta 2012, lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Komission asetus (EU) N:o 800/2013, annettu 14 päivänä elokuuta 2013, lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–9 artikla, liitteet I–VII.

N:o 1332/2011

Komission asetus (EU) N:o 1332/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, ilmatilan käyttöä koskevista yhteisistä vaatimuksista ja toimintamenetelmistä yhteentörmäysten välttämiseksi ilmassa.

Sovellettavat vaatimukset: 1–4 artikla ja liite.

D.   Ympäristö

N:o 2003/96

Neuvoston direktiivi 2003/96/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 2003, energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta.

Sovellettavat vaatimukset: 14 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohta.

N:o 2006/93

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/93/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 16 (toinen painos 1988) niteessä I olevan II osan 3 lukuun kuuluvien lentokoneiden liikennöimisen sääntelystä.

Sovellettavat vaatimukset: 1–5 artikla.

N:o 2002/49

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–16 artikla, liitteet I–VI.

N:o 2002/30

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/30/EY, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2002, meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista yhteisön lentoasemilla koskevien sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–15 artikla, liitteet I ja II.

E.   Sosiaaliset näkökohdat

N:o 89/391

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/30/EY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, neuvoston direktiivin 89/391/ETY ja sen erityisdirektiivien sekä neuvoston direktiivien 83/477/ETY, 91/383/ETY, 92/29/ETY ja 94/33/EY muuttamisesta käytännön täytäntöönpanoa koskevien kertomusten yksinkertaistamiseksi ja järkeistämiseksi.

Sovellettavat vaatimukset: 1–16 artikla ja 18–19 artikla.

N:o 2003/88

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista.

Sovellettavat säännökset: 1–19, 21–24 ja 26–29 artikla.

N:o 2000/79

Neuvoston direktiivi 2000/79/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, Euroopan lentoyhtiöiden liiton (AEA), Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF), Euroopan ohjaamomiehistöyhdistyksen (ECA), Euroopan alueellisten lentoyhtiöiden yhdistyksen (ERA) ja Kansainvälisen tilauslentoyhtiöiden järjestön (IACA) tekemän, siviili-ilmailun liikkuvien työntekijöiden työajan järjestämistä koskevan eurooppalaisen sopimuksen täytäntöönpanosta.

Sovellettavat vaatimukset: 2 ja 3 artikla ja liite.

F.   Kuluttajansuoja

N:o 90/314

Neuvoston direktiivi 90/314/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1990, matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista.

Sovellettavat säännökset: 1–10 artikla.

N:o 93/13

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista.

Sovellettavat säännökset: 1–10 artikla ja liite.

Sovellettaessa 10 artiklaa tarkoitetaan ilmaisulla ”komissio” ilmaisua ”kaikki muut ECAA:n sopimuspuolet”.

N:o 95/46

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–34 artikla.

N:o 2027/97

Neuvoston asetus (EY) N:o 2027/97, annettu 9 päivänä lokakuuta 1997, lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta onnettomuustapauksissa,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 889/2002, annettu 13 päivänä toukokuuta 2002, lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta onnettomuustapauksissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 muuttamisesta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–8 artikla.

N:o 261/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–17 artikla.

N:o 1107/2006

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä.

Sovellettavat vaatimukset: 1–16 artikla, liitteet I ja II.

G.   Tietokonepohjaiset paikanvarausjärjestelmät

N:o 80/2009

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 80/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevista käytännesäännöistä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2299/89 kumoamisesta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–19 artikla ja liitteet.

H.   Muu lainsäädäntö

N:o 437/2003

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 437/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Komission asetus (EY) N:o 1358/2003, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2003, matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 437/2003 täytäntöönpanosta sekä liitteiden I ja II muuttamisesta,

Komission asetus (EY) N:o 546/2005, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 437/2003 mukauttamisesta ilmoittavien maiden tunnusten jaon osalta ja asetuksen (EY) N:o 1358/2003 muuttamisesta yhteisön lentoasemista laaditun luettelon päivittämiseksi.

Sovellettavat vaatimukset: 1–11 artikla, liitteet I ja II.

N:o 1358/2003

Komission asetus (EY) N:o 1358/2003, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2003, matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 437/2003 täytäntöönpanosta sekä liitteiden I ja II muuttamisesta,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

Komission asetus (EY) N:o 158/2007, annettu 16 päivänä helmikuuta 2007, komission asetuksen (EY) N:o 1358/2003 muuttamisesta yhteisön lentoasemien luettelon osalta.

Sovellettavat vaatimukset: 1–4 artikla, liitteet I–III.


LIITE II

SOVITUT LENTOLIIKENNEPALVELUT JA MÄÄRÄTYT REITIT

1.   

Kumpikin osapuoli myöntää toisen osapuolen lentoliikenteen harjoittajille oikeuden tarjota lentoliikennepalveluja seuraavilla reiteillä:

a)

Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajat: mikä tahansa paikka Euroopan unionissa – välillä oleva paikka Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaissa (1), ECAA-maissa (2) tai tämän sopimuksen liitteessä V luetelluissa maissa – mikä tahansa paikka Ukrainassa – mitkä tahansa edelleen olevat paikat;

b)

Ukrainan lentoliikenteen harjoittajat: mikä tahansa paikka Ukrainassa – mikä tahansa välillä oleva paikka Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaissa, ECAA-maissa tai tämän sopimuksen liitteessä V luetelluissa maissa – mikä tahansa paikka Euroopan unionissa.

Nykyisiä ja uusia oikeuksia, mukaan lukien oikeudet liikennöidä edelleen oleviin paikkoihin Ukrainan ja EU:n jäsenvaltioiden kahdenvälisten sopimusten tai muiden järjestelyjen nojalla, jotka eivät sisälly tähän sopimuksen, saa harjoittaa ja hyväksyä, jos siitä ei aiheudu lentoliikenteen harjoittajien syrjintää kansallisuuden perusteella;

c)

lisäksi Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajilla on oikeus liikennöidä Ukrainassa sijaitsevien paikkojen välillä riippumatta siitä, sijaitseeko tällaisen liikennepalvelun lähtö- tai päätepiste EU:n alueella.

2.   

Tämän liitteen 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti harjoitettavien lentoliikennepalvelujen lähtö- tai päätepisteen on sijaittava Ukrainan lentoliikenteen harjoittajien tapauksessa Ukrainan alueella ja Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajien osalta Euroopan unionissa.

3.   

Kummankin osapuolen lentoliikenteen harjoittajat voivat valintansa mukaan joillakin tai kaikilla lennoillaan

a)

liikennöidä jompaankumpaan tai kumpaankin suuntaan;

b)

yhdistää samaan lentoon eri lennonnumeroita;

c)

liikennöidä missä yhdistelmässä ja missä järjestyksessä tämän liitteen 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin välillä oleviin paikkoihin ja edelleen oleviin paikkoihin sekä osapuolten alueilla oleviin paikkoihin;

d)

jättää väliin minkä tahansa paikan tai mitkä tahansa paikat;

e)

siirtää missä tahansa paikassa ilma-aluksestaan liikennettä toiseen ilma-alukseensa;

f)

tehdä välilaskuja mihin tahansa paikkaan kummankin osapuolen alueella tai sen ulkopuolella;

g)

harjoittaa kauttakulkuliikennettä toisen osapuolen alueen halki; ja

h)

yhdistää liikennettä samaan ilma-alukseen riippumatta siitä, mistä tällainen liikenne on lähtöisin.

4.   

Kumpikin osapuoli antaa lentoliikenteen harjoittajien määritellä tarjoamansa kansainvälisen lentoliikenteen vuorotiheys ja määrä markkinoilla vallitsevien kaupallisten näkökohtien perusteella. Tämän oikeuden mukaisesti kumpikaan osapuoli ei saa yksipuolisesti rajoittaa liikenteen määrää, tiheyttä tai palvelun säännöllisyyttä taikka toisen osapuolen lentoliikenteen harjoittajien käyttämien ilma-alusten tyyppiä tai tyyppejä muista kuin tullitoimintaan, teknisiin, operatiivisiin tai ympäristönäkökohtiin tai terveyden suojeluun liittyvistä syistä tai tämän sopimuksen 26 artiklan soveltamiseksi.

5.   

Kummankin osapuolen lentoliikenteen harjoittajat voivat liikennöidä – myös yhteistunnuksin – mihin tahansa paikkaan sellaisessa kolmannessa maassa, joka ei sisälly määrättyihin reitteihin, sillä edellytyksellä, että ne eivät harjoita viidennen vapauden liikenneoikeuksia.

6.   

Tähän liitteeseen sovelletaan tämän sopimuksen liitteessä III vahvistettuja siirtymämääräyksiä ja oikeuksien laajennusta.


(1)  ’Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimailla’ tarkoitetaan tässä Algeriaa, Armeniaa, Azerbaidžania, Valko-Venäjää, Egyptiä, Georgiaa, Israelia, Jordaniaa, Libanonia, Libyaa, Marokkoa, Palestiinaa, Syyriaa, Tunisiaa ja Moldovan tasavaltaa, eli Ukraina ei sisälly tähän.

(2)  ”ECAA-maita” ovat Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen osapuolet, jotka ovat Euroopan unionin jäsenvaltiot, Albanian tasavalta, Bosnia ja Hertsegovina, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Islannin tasavalta, Montenegron tasavalta, Norjan kuningaskunta, Serbian tasavalta ja Kosovo (tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen).


LIITE III

SIIRTYMÄJÄRJESTELYT

1 JAKSO

Siirtymäkaudet

1.

Ukrainan siirtyminen kohti kaikkien tämän sopimuksen määräysten ja edellytysten tosiasiallista täytäntöönpanoa toteutetaan kahdessa siirtymävaiheessa.

2.

Siirtymisestä tehdään Euroopan komission suorittamia arviointeja ja EASAn standardointitarkastuksia sekä sekakomitean päätös tämän sopimuksen 33 artiklan mukaisesti.

2 JAKSO

Ensimmäisen siirtymäkauden aikana sovellettavat vaatimukset

1.

Ensimmäisen siirtymäkauden aikana:

a)

Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajilla ja Ukrainalta toimiluvan saaneilla lentoliikenteen harjoittajilla on rajoittamattomat liikenneoikeudet minkä tahansa Euroopan unionissa sijaitsevan paikan ja minkä tahansa Ukrainassa sijaitsevan paikan välillä;

b)

kun Euroopan unionin asiaa koskevien vaatimusten täytäntöönpanosta Ukrainassa on tehty arviointi ja sekakomitealle on ilmoitettu, Ukraina otetaan tarkkailijaksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 95/93 mukaisesti perustettuun komiteaan; ja

c)

tämän sopimuksen 22 artiklan 5 kohdan c alakohtaa ei sovelleta.

2.

Siirtyminen toiseen siirtymäkauteen edellyttää Ukrainalta seuraavia:

a)

seuraaviin säädöksiin sisältyvien sovellettavien vaatimusten sisällyttäminen kansalliseen lainsäädäntöön ja niiden täytäntöönpano:

asetus (EY) N:o 216/2008 (yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta);

asetus (EU) N:o 748/2012 (ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristösertifiointia sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointia koskevista täytäntöönpanosäännöistä);

asetus (EY) N:o 2042/2003 (lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä), sellaisena kuin se on muutettuna;

asetus (EU) N:o 965/2012 (lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä);

asetus (EU) N:o 1178/2011 (siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä);

asetus (EU) N:o 996/2010 (siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta ja ehkäisemisestä);

direktiivi 2009/12/EY (lentoasemamaksuista);

direktiivi 96/67/EY (pääsystä maahuolinnan markkinoille yhteisön lentoasemilla);

asetus (ETY) N:o 95/93 (lähtö- ja saapumisaikojen jakamista koskevista yhteisistä säännöistä);

direktiivi 2000/79/EY (siviili-ilmailun liikkuvien työntekijöiden työajan järjestämistä koskevan eurooppalaisen sopimuksen täytäntöönpanosta);

asetuksen (EY) N:o 1008/2008 (lentoliikenteen harjoittamisesta) IV luku;

asetus (EY) N:o 785/2004 (lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista);

asetus (ETY) N:o 80/2009 (tietokonepohjaisista paikanvarausjärjestelmistä);

asetus (EY) N:o 2027/97 (lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta onnettomuustapauksissa);

asetus (EY) N:o 261/2004 (matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä);

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus);

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 550/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (palveluntarjonta-asetus);

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 551/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä (ilmatila-asetus);

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 552/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta (yhteentoimivuusasetus);

Euroopan komission asetus (EU) N:o 691/2010, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2010, lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevista yhteisistä vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2096/2005 muuttamisesta;

Euroopan komission asetus (EY) N:o 1794/2006, annettu 6 päivänä joulukuuta 2006, lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä;

Euroopan komission asetus (EU) N:o 1034/2011, annettu 17 päivänä lokakuuta 2011, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen turvallisuusvalvonnasta ja asetuksen (EU) N:o 691/2010 muuttamisesta;

Euroopan komission asetus (EY) N:o 2150/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, ilmatilan joustavaa käyttöä koskevista yhteisistä säännöistä; ja

Euroopan komission asetus (EU) N:o 255/2010, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2010, ilmaliikennevirtojen säätelyä koskevista yhteisistä säännöistä,

siten kuin ne luetellaan muutoksineen tämän sopimuksen liitteessä I;

b)

sellaisten toimilupien antamisen sääntöjen soveltaminen, jotka vastaavat sisällöltään lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä 24 päivänä syyskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 II luvussa olevia sääntöjä; ja

c)

ilmailun turvaamisen osalta ECACin asiakirjan 30 osan II täytäntöönpano, sellaisena kuin kyseinen asiakirja on viimeksi muutettuna.

3 JAKSO

Toisen siirtymäkauden aikana sovellettavat vaatimukset

1.

Kun sekakomitea on tehnyt tämän sopimuksen 33 artiklan mukaisesti päätöksen siitä, että Ukraina täyttää kaikki tämän liitteen 2 jakson 2 kohdassa esitetyt edellytykset:

a)

EU:n jäsenvaltiot tunnustavat tämän sopimuksen liitteessä IV olevassa 1 jaksossa luetellut Ukrainan myöntämät todistukset sekakomitean päätökseen sisältyvien edellytysten ja asetuksen (EY) N:o 216/2008 11 artiklan mukaisesti;

b)

tämän sopimuksen 22 artiklan 5 kohdan c alakohtaa sovelletaan; ja

c)

kun Euroopan unionin asiaa koskevien vaatimusten täytäntöönpanosta Ukrainassa on tehty arviointi ja sekakomitealle on ilmoitettu, Ukraina otetaan tarkkailijaksi yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisesti perustettuun komiteaan.

2.

Siirtyminen tämän sopimuksen täysimittaiseen täytäntöönpanoon edellyttää Ukrainalta seuraavia:

a)

kaikkien tämän sopimuksen liitteessä I lueteltuihin Euroopan unionin säädöksiin sisältyvien sovellettavien vaatimusten sisällyttäminen kansalliseen lainsäädäntöön; ja

b)

vastuullaan olevan ilmatilan organisointi toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamista koskevien EU:n sovellettavien vaatimusten mukaisesti.

4 JAKSO

Tämän sopimuksen täysimittainen täytäntöönpano

Kun sekakomitea on tehnyt tämän sopimuksen 33 artiklan mukaisesti päätöksen siitä, että Ukraina täyttää kaikki tämän liitteen 3 jakson 2 kohdassa esitetyt edellytykset, sovelletaan seuraavia:

1.

Tämän liitteen 2 jakson 1 kohdassa vahvistettujen liikenneoikeuksien lisäksi:

a)

Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajilla on rajoittamattomat oikeudet liikennöidä Ukrainassa sijaitsevien paikkojen, Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaissa ja ECAA-maissa sekä tämän sopimuksen liitteessä V luetelluissa maissa sijaitsevien paikkojen ja edelleen olevien paikkojen välillä, jos lento on osa reittiä, johon sisältyy paikka jäsenvaltiossa.

Lisäksi Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajilla on rajoittamaton oikeus liikennöidä Ukrainassa sijaitsevien paikkojen välillä riippumatta siitä, sijaitseeko tällaisen lentoliikennepalvelun lähtö- tai päätepiste EU:n alueella; ja

b)

Ukrainan lentoliikenteen harjoittajilla on rajoittamattomat oikeudet liikennöidä Euroopan unionissa sijaitsevien paikkojen, Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaissa ja ECAA-maissa sekä tämän sopimuksen liitteessä V luetelluissa maissa sijaitsevien paikkojen välillä, jos lento on osa reittiä, johon sisältyy paikka Ukrainassa.

2.

EU:n jäsenvaltiot tunnustavat kaikki tämän sopimuksen liitteessä IV olevassa 2 jaksossa luetellut Ukrainan myöntämät todistukset näiden määräysten mukaisesti.


LIITE IV

LUETTELO TÄMÄN SOPIMUKSEN LIITTEESSÄ III TARKOITETUISTA TODISTUKSISTA

1.   Lentomiehistö

Lentäjien lupakirjat (lupakirjojen myöntäminen, voimassa pitäminen, muuttaminen, rajoittaminen tai peruuttaminen tilapäisesti tai kokonaan) (asetukset (EY) N:o 216/2008, (EU) N:o 1178/2011, (EU) N:o 290/2012 asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta).

Lentokoulutuksesta tai lentosimulaattorikoulutuksesta ja lentäjän taitojen arvioinnista vastaavien henkilöiden todistukset (asetukset (EY) N:o 216/2008, (EU) N:o 1178/2011, (EU) N:o 290/2012 asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta).

Matkustamomiehistön kelpoisuustodistukset (matkustamomiehistön kelpoisuustodistusten myöntäminen, voimassa pitäminen, muuttaminen, rajoittaminen tai peruuttaminen tilapäisesti tai kokonaan) (asetukset (EY) N:o 216/2008, (EU) N:o 1178/2011, (EU) N:o 290/2012 asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta).

Lentäjien lääketieteelliset kelpoisuustodistukset (myöntäminen, voimassa pitäminen, muuttaminen, rajoittaminen tai peruuttaminen tilapäisesti tai kokonaan) (asetukset (EY) N:o 216/2008, (EU) N:o 1178/2011, (EU) N:o 290/2012 asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta).

Ilmailulääkärien todistukset sekä edellytykset, joilla yleislääkärit voivat toimia ilmailulääkäreinä (asetukset (EY) N:o 216/2008, (EU) N:o 1178/2011, (EU) N:o 290/2012 asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta).

Matkustamomiehistön jäsenille määräajoin tehtävä ilmailulääketieteellisen kelpoisuuden arviointi ja tästä arvioinnista vastaavien henkilöiden kelpoisuus (asetukset (EY) N:o 216/2008, (EU) N:o 1178/2011, (EU) N:o 290/2011 asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta).

Edellytykset, jotka koskevat lentokoulutusorganisaatioiden todistusten myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista tai peruuttamista tilapäisesti tai kokonaan (asetukset (EY) N:o 216/2008, (EU) N:o 1178/2011, (EU) N:o 290/2012 asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta).

Edellytykset, jotka koskevat siviili-ilmailun lentomiehistön hyväksymiseen ja lääketieteellisen kelpoisuuden arviointiin osallistuvien ilmailulääketieteen keskusten todistusten myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista tai peruuttamista tilapäisesti tai kokonaan (asetukset (EY) N:o 216/2008, (EU) N:o 1178/2011, (EU) N:o 290/2012 asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta).

Lentoa simuloivien koulutuslaitteiden sertifiointi ja kyseisiä laitteita käyttäviä organisaatioita koskevat vaatimukset (asetukset (EY) N:o 216/2008, (EU) N:o 1178/2011, (EU) N:o 290/2012 asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta).

2.   Ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut

Ilmaliikennepalvelujen tarjoajien todistukset (asetukset (EY) N:o 216/2008, (EU) N:o 1034/2011, (EU) N:o 1035/2011 liite II: Ilmaliikennepalvelujen tarjoamista koskevat erityiset vaatimukset).

Sääpalvelujen tarjoajien todistukset (asetukset (EY) N:o 216/2008, (EU) N:o 1034/2011, (EU) N:o 1035/2011 liite III: Sääpalvelujen tarjoamista koskevat erityiset vaatimukset).

Ilmailutiedotuspalvelujen tarjoajien todistukset (asetukset (EY) N:o 216/2008, (EU) N:o 1034/2011, (EU) N:o 1035/2011 liite IV: Ilmailutiedotuspalvelujen tarjoamista koskevat erityiset vaatimukset).

Viestintä-, suunnistus- tai valvontapalvelujen tarjoajien todistukset (asetukset (EY) N:o 216/2008, (EU) N:o 1034/2011, (EU) N:o 1035/2011 liite V: Viestintä-, suunnistus- tai valvontapalvelujen tarjoamista koskevat erityiset vaatimukset).

Lennonjohtajien ja lennonjohtajaoppilaiden lupakirjat (myöntäminen, peruuttaminen kokonaan tai tilapäisesti) ja niihin liittyvät kelpuutukset ja merkinnät (asetukset (EY) N:o 216/2008 ja (EU) N:o 805/2011).

Lennonjohtajien lääketieteelliset kelpoisuustodistukset (asetukset (EY) N:o 216/2008, (EU) N:o 805/2011).

Lennonjohtajien koulutusorganisaatioiden todistukset (voimassaolo, uusiminen, voimassaolon jatkaminen ja käyttö) (asetukset (EU) N:o 216/2008, (EU) N:o 805/2011).


LIITE V

LUETTELO TÄMÄN SOPIMUKSEN 17, 19 JA 22 ARTIKLASSA JA LIITTEISSÄ II JA III TARKOITETUISTA MUISTA VALTIOISTA

1.

Islannin tasavalta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla);

2.

Liechtensteinin ruhtinaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla);

3.

Norjan kuningaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla); ja

4.

Sveitsin valaliitto (Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen lentoliikennesopimuksen nojalla).


LIITE VI

MENETTELYSÄÄNNÖT

Tätä sopimusta sovelletaan jäljempänä esitettävien menettelysääntöjen mukaisesti:

1.   UKRAINAN OSALLISTUMINEN KOMITEOIHIN

Kun Ukraina osallistuu tämän sopimuksen nojalla asiaa koskevien Euroopan unionin säädösten mukaisesti perustetun komitean työskentelyyn, sille annetaan tarkkailijan asema, se otetaan mukaan kaikkiin keskusteluihin ja sitä kannustetaan osallistumaan niihin komitean työjärjestysten mukaisesti, mutta se ei saa osallistua äänestyksiin.

Ilmaliikenteen hallinnan alalla Ukraina otetaan yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöön panemiseksi mukaan myös kaikkiin sellaisiin Euroopan komission tällä alalla perustamiin elimiin kuten teollisuudenalan neuvoa-antava elin ja verkon hallinnoija.

2.   TARKKAILIJAN ASEMA EASASSA

Tarkkailijan asema EASAssa oikeuttaa Ukrainan osallistumaan EU:n jäsenvaltioille ja muille Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaille avoimien EASAn teknisten ryhmien ja elinten työskentelyyn tällaiselle osallistumiselle vahvistettujen edellytysten mukaisesti. Tarkkailijan asemaan ei sisälly äänioikeutta. EASAn hallintoneuvostoon tarkkailijan asemaa ei voi saada.

3.   YHTEISTYÖ JA TIETOJENVAIHTO

Jotta voitaisiin helpottaa osapuolten toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisten toimivaltuuksien käyttämistä, näiden viranomaisten on pyynnöstä vaihdettava keskenään kaikenlaisia tietoja, joita tämän sopimuksen asianmukainen toteutuminen edellyttää.

4.   VIITTAUS KIELIIN

Osapuolilla on oikeus käyttää tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa menettelyissä kaikkia Euroopan unionin toimielinten virallisia kieliä tai ukrainan kieltä. Osapuolet ovat kuitenkin tietoisia siitä, että englantia käyttämällä helpotetaan kyseisiä menettelyjä. Jos jossakin virallisessa asiakirjassa käytetään kieltä, joka ei ole Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli, sen kanssa on samanaikaisesti toimitettava asiakirjan käännös jollekin Euroopan unionin toimielinten viralliselle kielelle; tällöin on otettava huomioon, mitä tämän kohdan edellisessä virkkeessä on sanottu. Jos osapuoli aikoo käyttää suullisessa menettelyssä kieltä, joka ei ole Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli, kyseisen osapuolen on huolehdittava simultaanitulkkauksesta englannin kielelle.


LIITE VII

TÄMÄN SOPIMUKSEN 26 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETUT PERUSTEET

1.   

Seuraavia pidetään yhteensopivina tämän sopimuksen asianmukaisen toteutumisen kanssa:

a)

yksittäisille kuluttajille myönnettävä sosiaalinen tuki, joka myönnetään harjoittamatta syrjintää palvelujen alkuperän perusteella; ja

b)

tuki luonnonmullistusten tai muiden poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman vahingon korvaamiseksi.

2.   

Lisäksi seuraavia voidaan pitää yhteensopivina tämän sopimuksen asianmukaisen toteutumisen kanssa:

a)

tuki taloudellisen kehityksen edistämiseen alueilla, joilla elintaso on poikkeuksellisen alhainen tai joilla vajaatyöllisyys on vakava ongelma;

b)

tuki tietyn taloudellisen toiminnan tai talousalueen kehityksen edistämiseen, jos tuki ei muuta lentoliikenteen harjoittajien kaupallisen toiminnan edellytyksiä osapuolten etujen vastaisella tavalla; ja

c)

tuki EU:n horisontaalisissa ryhmäpoikkeusasetuksissa ja horisontaalisissa ja alakohtaisissa valtiontukisäännöissä sallittujen, kyseisissä asetuksissa ja säännöissä vahvistettujen edellytysten mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen.


ASETUKSET

3.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 387/58


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1898,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1700 täydentämisestä täsmentämällä tieto- ja viestintätekniikan käytön tilastoaihealueen muuttujien määrä ja nimet viitevuodeksi 2022

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisten puitteiden vahvistamisesta otannalla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 808/2004, (EY) N:o 452/2008 ja (EY) N:o 1338/2008 muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 kumoamisesta 10 päivänä lokakuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1700 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission olisi täsmennettävä muuttujien määrä ja nimet tieto- ja viestintätekniikan käytön aihealueen tietokokonaisuudelle viitevuodeksi 2022, jotta voidaan kattaa asetuksen (EU) 2019/1700 liitteessä I asianomaisten yksityiskohtaisten aiheiden osalta yksilöidyt tilastotarpeet.

(2)

Tämän asetuksen nojalla kerättävien muuttujien määrä ei saa ylittää viittä prosenttia tieto- ja viestintätekniikan käytön aihealueen niiden muuttujien määrästä, joista tietoja kerättiin asetuksen (EU) 2019/1700 tullessa voimaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tieto- ja viestintätekniikan käytön aihealueen muuttujien määrä ja nimet viitevuodeksi 2022 vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 261 I, 14.10.2019, s. 1.


LIITE

Tieto- ja viestintätekniikan käytön aihealueen muuttujien määrä ja nimet viitevuodeksi 2022

Aihe

Yksityiskohtainen aihe

Muuttujan tunnus

Muuttujan otsikko / muuttujan kuvaus

01.Tekniset tiedot – 15 pakollista teknistä muuttujaa,

– 2 vapaaehtoista teknistä muuttujaa

Tiedonkeruun tiedot

REFYEAR

Tutkimusvuosi

Tiedonkeruun tiedot

INTDATE

Viitepäivämäärä – ensimmäisen haastattelun päivämäärä

Tiedonkeruun tiedot

STRATUM_ID

Osite

Tiedonkeruun tiedot

PSU

Ensi asteen otosyksikkö

Tunniste

HH_ID

Kotitalouden tunnistenumero

Tunniste

IND_ID

Henkilökohtainen tunnistenumero

Tunniste

HH_REF_ID

Sen kotitalouden tunnistenumero, johon henkilö kuuluu

Painot

HH_WGHT

Kotitalouspaino

Painot

IND_WGHT

Henkilöpaino

Haastattelun ominaispiirteet

TIME

Haastattelujen kesto

Haastattelun ominaispiirteet

INT_TYPE

Haastattelun tyyppi

Sijainti

COUNTRY

Asuinmaa

Sijainti

GEO_NUTS1

Asuinalue

Sijainti

GEO_NUTS2

(vapaaehtoinen)

Asuinalue (vapaaehtoinen)

Sijainti

GEO_NUTS3

(vapaaehtoinen)

Asuinalue

(vapaaehtoinen)

Sijainti

DEG_URBA

Taajama-aste

Sijainti

GEO_DEV

Maantieteellinen sijainti

02.Henkilön ja kotitalouden ominaispiirteet

– 7 kerättävää muuttujaa,

– 1 johdettava muuttuja, – 7 vapaaehtoista muuttujaa

Väestötiedot

SEX

Sukupuoli

Väestötiedot

YEARBIR

Syntymävuosi

Väestötiedot

PASSBIR

Syntymäpäivä vietetty

Väestötiedot

AGE

Ikä täysinä vuosina

Kansalaisuus ja maahanmuuttajatausta

CITIZENSHIP

Ensisijainen kansalaisuus (maa)

Kansalaisuus ja maahanmuuttajatausta

CNTRYB

Syntymämaa

Kotitalouden kokoonpano

HH_POP

Kotitalouden koko (kotitalouden jäsenten lukumäärä)

Kotitalouden kokoonpano

HH_POP_16_24 (vapaaehtoinen)

16–24-vuotiaiden kotitalouden jäsenten lukumäärä (vapaaehtoinen)

Kotitalouden kokoonpano

HH_POP_16_24S (vapaaehtoinen)

16–24-vuotiaiden opiskelijoiden lukumäärä kotitaloudessa

(vapaaehtoinen)

Kotitalouden kokoonpano

HH_POP_25_64 (vapaaehtoinen)

25–64-vuotiaiden kotitalouden jäsenten lukumäärä (vapaaehtoinen)

Kotitalouden kokoonpano

HH_POP_65_MAX (vapaaehtoinen)

Vähintään 65-vuotiaiden kotitalouden jäsenten lukumäärä (vapaaehtoinen)

Kotitalouden kokoonpano

HH_CHILD

Alle 16-vuotiaiden lasten lukumäärä

Kotitalouden kokoonpano

HH_CHILD_14_15

(vapaaehtoinen)

14–15-vuotiaiden lasten lukumäärä

(vapaaehtoinen)

Kotitalouden kokoonpano

HH_CHILD_5_13

(vapaaehtoinen)

5–13-vuotiaiden lasten lukumäärä (vapaaehtoinen)

Kotitalouden kokoonpano

HH_CHILD_LE_4

(vapaaehtoinen)

Enintään 4-vuotiaiden lasten lukumäärä (vapaaehtoinen)

03.Osallistuminen työmarkkinoille

– 5 kerättävää muuttujaa,

– 3 vapaaehtoista muuttujaa

Pääasiallisen toiminnan laatu (itse määritelty)

MAINSTAT

Pääasiallisen toiminnan laatu (itse määritelty)

Työn perustavanlaatuiset ominaispiirteet

STAPRO

Ammattiasema, päätyö

Työn perustavanlaatuiset ominaispiirteet

NACE1D

(vapaaehtoinen)

Paikallisen yksikön toimiala, päätyö

(vapaaehtoinen)

Työn perustavanlaatuiset ominaispiirteet

ISCO2D

Ammatti, päätyö

Työn perustavanlaatuiset ominaispiirteet

OCC_ICT

Tieto- ja viestintätekniikan alan ammattilainen tai muun kuin tieto- ja viestintätekniikan alan ammattilainen

Työn perustavanlaatuiset ominaispiirteet

OCC_MAN

Ruumiillisen työn tekijä tai muun kuin ruumiillisen työn tekijä

Työn perustavanlaatuiset ominaispiirteet

EMPST_WKT

(vapaaehtoinen)

Koko- tai osa-aikatyö (itse määritelty)

(vapaaehtoinen)

Työsopimuksen kesto

EMPST_CONTR

(vapaaehtoinen)

Päätyön työsopimuksen voimassaolo

(vapaaehtoinen)

04.Koulutustaso ja -tausta

– 1 kerättävä muuttuja,

– 1 johdettava muuttuja

Saavutettu koulutustaso

ISCEDD

Saavutettu koulutustaso (korkein suoritettu koulutustaso)

Saavutettu koulutustaso

ISCED

Koulutustaso aggregoidusti

5. Terveys: terveydentila ja vammaisuus, terveydenhuollon saatavuus ja pääsy siihen ja sen käyttö sekä terveyden määrittäjät

– 1 kerättävä muuttuja

Vähimmäistason eurooppalaisen terveysmoduulin osatekijät

GALI

Terveysongelmista johtuvat toimintakyvyn rajoitukset

06. Tulot, kulutus ja varallisuuden osatekijät, mukaan lukien velat

– 1 kerättävä muuttuja

Kotitalouden kokonaistulot kuukaudessa

HH_IQ5

Tämänhetkiset keskimääräiset nettokuukausitulot yhteensä

07. Osallistuminen tietoyhteiskuntaan

– 119 kerättävää muuttujaa,

– 3 johdettavaa uuttujaa,

– 14 vapaaehtoista muuttujaa

Tieto- ja viestintätekniikan saatavuus

IACC

Internetyhteys kotona (miltä tahansa laitteelta)

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja käytön tiheys

IU

Milloin viimeksi käyttänyt internetiä missä tahansa paikassa miltä tahansa laitteelta

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja käytön tiheys

IFUS

Keskimääräinen internetin käytön tiheys kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Internet-toiminnot

IUEM

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin sähköpostin lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi

Internet-toiminnot

IUPH1

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin internetpuhelun soittamiseksi (videopuhelut mukaan luettuina)

Internet-toiminnot

IUSNET

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin sosiaalisiin verkostoihin osallistumiseksi (käyttäjäprofiilin luominen, viestien tai muun aineiston lähettäminen)

Internet-toiminnot

IUCHAT1

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin pikaviestinnän käyttämiseksi (viestinvaihto)

Internet-toiminnot

IUIF

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin tavaroita ja palveluita koskevan tiedon hakemiseksi

Internet-toiminnot

IUNW1

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin verkossa ilmestyvien uutispalvelujen, sanoma- tai uutislehtien lukemiseksi

Internet-toiminnot

IUPOL2

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin mielipiteiden ilmaisemiseksi yhteiskunnallisista tai poliittisista kysymyksistä verkkosivustoilla tai sosiaalisessa mediassa

Internet-toiminnot

IUVOTE

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin yhteiskunnallisia tai poliittisia kysymyksiä koskeviin verkkokyselyihin tai äänestyksiin osallistumiseksi (kuten kaupunkisuunnittelu, vetoomuksen allekirjoittaminen)

Internet-toiminnot

IUMUSS1

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin musiikin kuuntelemiseksi (kuten internetradio, musiikin suoratoistopalvelut) tai musiikin lataamiseksi

Internet-toiminnot

IUSTV

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin televisioyhtiöiden tarjoamien suoratoisto-ohjelmien katselemiseksi (suorana tai tallenteena) internetin kautta (kuten [kansallisia esimerkkejä])

Internet-toiminnot

IUVOD

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin kaupallisten palvelujen tarjoamien tilausvideoiden katselemiseksi

Internet-toiminnot

IUVSS

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin tiedostojen jakamiseen tarkoitettujen palvelujen tarjoaman videosisällön katselemiseksi

Internet-toiminnot

IUPDG

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin pelien pelaamiseksi tai pelien lataamiseksi

Internet-toiminnot

IUPCAST

(vapaaehtoinen)

Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin podcastien kuuntelemiseksi tai lataamiseksi

(vapaaehtoinen)

Internet-toiminnot

IHIF

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin terveystiedon hakemiseksi (muun muassa loukkaantumisesta, taudeista, ravitsemuksesta, terveyden edistämisestä)

Internet-toiminnot

IUMAPP

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin ajan varaamiseksi lääkärille (kuten sairaalan tai terveyskeskuksen) internetsivuston tai sovelluksen kautta

Internet-toiminnot

IUAPR

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin henkilökohtaisten terveystietojen katselemiseksi verkossa

Internet-toiminnot

IUOHC

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin muiden terveydenhuoltopalvelujen käyttämiseksi verkkosivuston tai sovelluksen kautta sairaalassa tai lääkärillä käynnin sijaan (esimerkiksi lääkemääräyksen saamiseksi tai verkkovastaanottoa varten)

Internet-toiminnot

IUSELL

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin tavaroiden tai palvelujen myymiseksi verkkosivuston tai sovelluksen kautta

Internet-toiminnot

IUBK

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin verkkopankkipalvelujen (ml. mobiilipankkipalvelut) käyttämiseksi

Internet-toiminnot

IUOLC

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana oppimistoimintaan koulutus-, ammatti- tai yksityistarkoituksissa suorittamalla verkkokurssi

Internet-toiminnot

IUOLM

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana oppimistoimintaan koulutus-, ammatti- tai yksityistarkoituksissa käyttämällä verkossa olevaa oppimateriaalia muuhun kuin verkkokurssin suorittamiseen (esim. videoesittelyt, verkkoseminaarit, sähköiset kurssikirjat, oppimissovellukset tai -alustat)

Internet-toiminnot

IUOCIS1

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana oppimistoimintaan koulutus-, ammatti- tai yksityistarkoituksissa viestimällä opettajien tai oppijoiden kanssa audio- tai videoverkkotyökalujen avulla

Internet-toiminnot

IUOFE

Oppimistoiminta, johon vastaaja on osallistunut kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana virallisessa koulutuksessa (esim. koulu tai korkeakoulu).

Internet-toiminnot

IUOW

Oppimistoiminta, johon vastaaja on osallistunut kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana ammatillisissa tai työhön liittyvissä tarkoituksissa

Internet-toiminnot

IUOPP

Oppimistoiminta, johon vastaaja on osallistunut kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana, yksityistarkoituksiin

Viranomaisasiointi

IGOVIP

Viranomaisten tai julkisten palvelujen tallentamien vastaajaa itseään koskevien tietojen hankkiminen viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivuston tai sovelluksen kautta kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin

Viranomaisasiointi

IGOVIDB

Tietojen hankkiminen julkisista tietokannoista tai rekistereistä (kuten tiedot kirjojen saatavuudesta yleisissä kirjastoissa, kiinteistörekisterit, yritysrekisterit) viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivuston tai sovelluksen kautta kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin

Viranomaisasiointi

IGOV12IF

Tietojen hankkiminen (esim. palveluista, etuuksista, oikeuksista, laeista tai aukioloajoista) viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivuston tai sovelluksen kautta kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin

Viranomaisasiointi

IGOVIX

Vastaaja ei ole kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana tarkastellut henkilötietoja tai tietokantoja eikä hankkinut tietoja viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin

Viranomaisasiointi

IGOV12FM

Virallisten lomakkeiden lataaminen tai tulostaminen viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivustolta tai sovelluksesta kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin

Viranomaisasiointi

IGOVAPR

Varaus (kuten kirjan varaaminen yleisestä kirjastosta, ajanvaraus valtionhallinnon virkamiehen tai julkisen terveydenhuollon tarjoajan luona) viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivustolta tai sovelluksesta kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin

Viranomaisasiointi

IGOVPOST

(Vapaaehtoinen)

Virallisten viestien tai asiakirjojen (kuten ilmoitukset sakoista tai laskuista, kirjeet, kutsut oikeuteen, oikeudenkäyntiasiakirjat, [kansalliset esimerkit]) saaminen yksityistarkoituksiin viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivustolla tai sovelluksessa olevan vastaajan tilin kautta (palvelun nimi, jos saatavilla kyseisessä maassa) Tähän ei pitäisi lukea sähköpostiin tai tekstiviestiin perustuvien tietoviestien tai ilmoitusten käyttöä (vapaahehtoinen)

Viranomaisasiointi

IGOVTAX1

Oman veroilmoituksen toimittaminen verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Viranomaisasiointi

IGOVODC

Virallisten asiakirjojen tai todistusten (esim. tutkinto-, syntymä-, avioliitto-, kuolin- tai asuinpaikkatodistus tai ote poliisin rekisteristä tai rikosrekisteristä, [kansalliset esimerkit]) hankkiminen viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivuston tai sovelluksen kautta kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin

Viranomaisasiointi

IGOVBE

Etuuksien tai oikeuksien (esim. eläke, työttömyyskorvaus, lapsilisä, ilmoittautuminen kouluun tai korkeakouluun, [kansalliset esimerkit]) hakeminen viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivuston tai sovelluksen kautta kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin

Viranomaisasiointi

IGOVRCC

Muiden pyyntöjen, väitteiden tai valitusten (esim. varkaudesta ilmoittaminen poliisille, kantelu oikeusistuimeen, oikeusapupyyntö, vahingonkorvausvaatimus tuomioistuimessa [kansalliset esimerkit]) esittäminen viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivuston tai sovelluksen kautta kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Viranomaisasiointi

IRGOVNN

Syyt siihen, että mitään virallista asiakirjaa ei ole haettu eikä mitään pyyntöjä ole esitetty viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivuston tai sovelluksen kautta kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana – vastaajan ei tarvinnut hakea asiakirjoja eikä esittää pyyntöjä

Viranomaisasiointi

IRGOVLS

Syyt siihen, että mitään virallista asiakirjaa ei ole haettu eikä mitään pyyntöjä ole esitetty viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivuston tai sovelluksen kautta kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana – taitojen tai osaamisen puute (esim. vastaaja ei osannut käyttää verkkosivua tai sovellusta tai sen käyttö oli liian monimutkaista)

Viranomaisasiointi

IRGOVSEC

Syyt siihen, että mitään virallista asiakirjaa ei ole haettu eikä mitään pyyntöjä ole esitetty viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivuston tai sovelluksen kautta kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana – henkilötietojen suojaan liittyvät huolenaiheet tai haluttomuus käyttää verkkomaksuja (luottokorttipetos)

Viranomaisasiointi

IRGOVEID

(Vapaaehtoinen)

Syyt siihen, että mitään virallista asiakirjaa ei ole haettu eikä mitään pyyntöjä ole esitetty viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivuston tai sovelluksen kautta kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana – ei (palveluiden käyttämiseksi tarvittavaa) sähköistä allekirjoitusta, aktivoitua sähköistä tunnistamista (eID) tai mitään muuta työkalua sähköisen tunnistamisen käyttämiseksi [kansalliset esimerkit] (vapaaehtoinen)

Viranomaisasiointi

IRGOVOP

Syyt siihen, että mitään virallista asiakirjaa ei ole haettu eikä mitään pyyntöjä ole esitetty viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivuston tai sovelluksen kautta kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana – joku toinen teki tämän vastaajan puolesta (esim. konsultti, neuvonantaja, sukulainen)

Viranomaisasiointi

IRGOVOTH

Syyt siihen, että mitään virallista asiakirjaa ei ole haettu eikä mitään pyyntöjä ole esitetty viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivuston tai sovelluksen kautta kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana – muu syy

Viranomaisasiointi

IGOVANYS

Vastaaja on asioinut viranomaisten kanssa

Viranomaisasiointi

IIGOVDU

Kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana ilmenneet ongelmat viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivuston tai sovelluksen käytössä –

verkkosivuston tai sovelluksen käyttö oli vaikeaa (esim. ei käyttäjäystävällinen, sanamuoto ei ollut selkeä, menettelyä ei selitetty hyvin)

Viranomaisasiointi

IIGOVTP

Kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana ilmenneet ongelmat viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivuston tai sovelluksen käytössä –

tekniset ongelmat verkkosivuston tai sovelluksen käytössä (esim. pitkä latautuminen, verkkosivuston kaatuminen)

Viranomaisasiointi

IIGOVEID

(Vapaaehtoinen)

Kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana ilmenneet ongelmat viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivuston tai sovelluksen käytössä –

ongelmat sähköisen allekirjoituksen tai sähköisen tunnistamisen (eID) käytössä (vapaaehtoinen)

Viranomaisasiointi

IIGOVPAY

(Vapaaehtoinen)

Kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana ilmenneet ongelmat viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivuston tai sovelluksen käytössä – vastaaja ei pystynyt maksamaan maksua verkkosivuston tai sovelluksen kautta (esim. ei pääsyä vaadittuihin maksutapoihin) (vapaaehtoinen)

Viranomaisasiointi

IIGOVMOB

Kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana ilmenneet ongelmat viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivuston tai sovelluksen käytössä – vastaaja ei päässyt palveluun verkkosivuston tai sovelluksen kautta (esim. laitteen versio yhteensopimaton tai sovellus ei käytettävissä)

Viranomaisasiointi

IIGOVOTH

Kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana ilmenneet ongelmat viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivuston tai sovelluksen käytössä –

muu ongelma

Viranomaisasiointi

IIGOVX

Vastaaja ei ole kohdannut kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana ongelmia viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivuston tai sovelluksen käytössä –

Sähköinen kaupankäynti

IBUY

Viimeisin tuotteiden tai palvelujen ostos tai tilaus internetin kautta yksityistarkoituksiin

Sähköinen kaupankäynti

BCLOT1

Internetin käyttö vaatteiden (myös urheiluvaatteiden), kenkien tai asusteiden (kuten laukut ja korut) ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat) verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BSPG

Internetin käyttö urheiluvälineiden (lukuun ottamatta urheiluvaatteita) ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat) verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BCG

Internetin käyttö lasten lelujen tai lastenhoitotarvikkeiden (kuten vaipat, pullot ja lastenrattaat) ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat) verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BFURN1

Internetin käyttö huonekalujen, sisustustarvikkeiden (kuten matot tai verhot) tai puutarhatarvikkeiden (kuten työkalut ja kasvit) ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat) verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BMUSG

Internetin käyttö musiikin ostamiseksi CD-levyinä, vinyylilevyinä jne. yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat) verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BFLMG

Internetin käyttö elokuvien tai tv-sarjojen ostamiseksi DVD-levyinä, Blu-ray-levyinä jne. yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat) verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BBOOKNLG

Internetin käyttö painettujen kirjojen, aikakauslehtien tai sanomalehtien ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat) verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BHARD1

Internetin käyttö tietokoneiden, tablettien, matkapuhelinten tai tarvikkeiden ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat) verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BEEQU1

Internetin käyttö kulutuselektroniikan (kuten televisiot, stereot, kamerat, äänipalkit tai älykaiuttimet, digiavustajat) tai kodinlaitteiden (kuten pyykinpesukoneet) ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat) verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BMED1

Internetin käyttö lääkkeiden tai ravintolisien, kuten vitamiinien, ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat; lukuun ottamatta reseptien uusimista verkossa) verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BFDR

Internetin käyttö ravintoloiden, pikaruokaketjujen tai ateriapalvelujen ruokatoimitusten ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BFDS

Internetin käyttö kauppojen tai ruokakassipalvelujen toimittamien elintarvikkeiden tai juomien ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BCBW

Internetin käyttö kosmetiikan tai kauneudenhoito- tai hyvinvointituotteiden ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat) verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BCPH

Internetin käyttö puhdistustuotteiden tai henkilökohtaisten hygieniatuotteiden (kuten hammasharjat, nenäliinat, pesuaineet ja puhdistusliinat) ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat) verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BBMC

Internetin käyttö polkupyörien, mopojen, autojen tai muiden ajoneuvojen tai niiden varaosien ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat) verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BOPG

Internetin käyttö muiden fyysisten tuotteiden ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat) verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BPG_ANY

Internetin käyttö jonkin luetellun fyysisen tuotteen ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat) verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BPG_DOM

Internetin käyttö tavaroiden ostamiseksi verkkosivuston tai sovelluksen kautta kansallisilta myyjiltä (yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä) kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BPG_EU

Internetin käyttö tavaroiden ostamiseksi verkkosivuston tai sovelluksen kautta muissa EU-maissa sijaitsevilta myyjiltä (yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä) kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BPG_WRLD

Internetin käyttö tavaroiden ostamiseksi verkkosivuston tai sovelluksen kautta muualla maailmassa sijaitsevilta myyjiltä (yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä) kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BPG_UNK

Internetin käyttö tavaroiden ostamiseksi verkkosivuston tai sovelluksen kautta myyjiltä (yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä), joiden alkuperämaata ei tiedetä, kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BPG_PP

Tuotteita ostettu yksityishenkilöiltä verkkosivuston tai sovelluksen kautta

Sähköinen kaupankäynti

BMUSS

Internetin käyttö musiikin ostamiseksi tai tilaamiseksi suoratoistopalveluna tai lataamalla verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BFLMS

Internetin käyttö elokuvien tai tv-sarjojen ostamiseksi tai tilaamiseksi suoratoistopalveluna tai lataamalla verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BBOOKNLS

Internetin käyttö sähköisten kirjojen, sähköisten aikakauslehtien tai sähköisten sanomalehtien ostamiseksi tai tilaamiseksi verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BGAMES

Internetin käyttö verkossa pelattavien tai älypuhelimeen, tabletille, tietokoneelle tai pelikonsoliin ladattavien pelien ostamiseksi tai tilaamiseksi verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BSOFTS

Internetin käyttö ladattavien tietokoneohjelmien tai muun ladattavan ohjelmiston, mukaan lukien päivitykset, ostamiseksi tai tilaamiseksi verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BHLFTS

Internetin käyttö terveyteen ja kuntoiluun liittyvien sovellusten (lukuun ottamatta ilmaisia sovelluksia) ostamiseksi tai tilaamiseksi verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BAPP

Internetin käyttö muiden sovellusten (esimerkiksi kieltenopiskeluun, matkailuun ja säähän liittyvien sovellusten; lukuun ottamatta ilmaisia sovelluksia) ostamiseksi tai tilaamiseksi verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BSTICK

Internetin käyttö lippujen ostamiseksi urheilutapahtumiin verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BCTICK

Internetin käyttö lippujen ostamiseksi kulttuuri- tai muihin tapahtumiin (kuten elokuvat, konsertit ja messut) verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BSIMC

Internetin käyttö internet- tai matkapuhelinliittymien hankkimiseksi verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BSUTIL

Internetin käyttö sähkön-, veden- tai lämmönjakelupalvelun, jätehuoltopalvelun tai vastaavan palvelun hankkimiseksi verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BHHS

Internetin käyttö kotitalouspalvelujen (kuten siivous, lastenhoito, korjaustyöt, puutarhanhoito; myös kun ne ostetaan yksityishenkilöiltä) ostamiseksi verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BHHS_PP

Internetin käyttö kotitalouspalvelujen ostamiseksi yksityishenkilöltä verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BTPS_E

Internetin käyttö kuljetuspalvelujen, kuten paikallisbussi-, lento- tai junalippu tai taksimatka, ostamiseksi kuljetusyritykseltä verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BTPS_PP

Internetin käyttö kuljetuspalvelujen ostamiseksi yksityishenkilöltä verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BRA_E

Internetin käyttö majoituksen vuokraamiseksi yrityksiltä, kuten hotellit tai matkatoimistot, verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BRA_PP

Internetin käyttö majoituksen vuokraamiseksi yksityishenkilöltä verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BOTS (vapaaehtoinen)

Internetin käyttö muiden palvelujen (lukuun ottamatta rahoitus- ja vakuutuspalveluja) ostamiseksi verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

(vapaaehtoinen)

Sähköinen kaupankäynti

BFIN_IN1

Internetin käyttö vakuutuksen, mukaan lukien matkavakuutuksen, ostamiseksi, myös esimerkiksi yhdessä lentolipun kanssa, verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BFIN_CR1

Internetin käyttö lainan ottamiseksi tai luoton järjestämiseksi pankista tai muulta rahoituksen tarjoajalta verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BFIN_SH1

Internetin käyttö osakkeiden, obligaatioiden, rahasto-osuuksien tai muun rahoitusomaisuuden ostamiseksi tai myymiseksi verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_DEM

Internetiin liitetyn termostaatin, energiamittarin, valaistuksen, lisäosien tai muiden internetiin yhteydessä olevien ratkaisujen käyttö energiankulutuksen hallintaan vastaajan kotona yksityistarkoituksiin

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_DSEC

Internetiin liitetyn kotihälytinjärjestelmän, savuilmaisimen, turvakameroiden, oven lukkojen tai muiden internetiin liitettyjen turvallisuusratkaisujen käyttö vastaajan kotona yksityistarkoituksiin

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_DHA

Internetiin liitettyjen kodinkoneiden, kuten robotti-imurien, jääkaappien, uunien ja kahvinkeittimien, käyttö yksityistarkoituksiin

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_DVA

Digiavustajan käyttö älykaiuttimen tai sovelluksen muodossa yksityistarkoituksiin

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_DX

Vastaaja ei ole käyttänyt internetiin liitettyjä laitteita energiankulutuksen hallintaa, turvallisuusratkaisuja, kodinkoneita tai digiavustajia varten yksityistarkoituksiin

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_BDK

Syyt siihen, että internetiin liitettyjä laitteita ei ole käytetty energiankulutuksen hallintaa, turvallisuusratkaisuja, kodinkoneita tai digiavustajia varten yksityistarkoituksiin – vastaaja ei tiennyt tällaisista laitteista tai järjestelmistä

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_BNN

Syyt siihen, että internetiin liitettyjä laitteita ei ole käytetty energiankulutuksen hallintaa, turvallisuusratkaisuja, kodinkoneita tai digiavustajia varten yksityistarkoituksiin – vastaajalla ei ollut tarvetta käyttää näitä verkkoon liitettyjä laitteita tai järjestelmiä

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_BCST

Syyt siihen, että internetiin liitettyjä laitteita ei ole käytetty energiankulutuksen hallintaa, turvallisuusratkaisuja, kodinkoneita tai digiavustajia varten yksityistarkoituksiin – liian suuret kustannukset

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_BLC

Syyt siihen, että internetiin liitettyjä laitteita ei ole käytetty energiankulutuksen hallintaa, turvallisuusratkaisuja, kodinkoneita tai digiavustajia varten yksityistarkoituksiin – ei yhteensopiva muiden laitteiden tai järjestelmien kanssa

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_BLSK

Syyt siihen, että internetiin liitettyjä laitteita ei ole käytetty energiankulutuksen hallintaa, turvallisuusratkaisuja, kodinkoneita tai digiavustajia varten yksityistarkoituksiin – tällaisten laitteiden tai järjestelmien käyttämiseen tarvittavien taitojen puute

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_BCPP

Syyt siihen, että internetiin liitettyjä laitteita ei ole käytetty energiankulutuksen hallintaa, turvallisuusratkaisuja, kodinkoneita tai digiavustajia varten yksityistarkoituksiin – huoli yksityisyydestä ja kyseisten laitteiden tai järjestelmien tuottamien vastaajaa koskevien tietojen suojasta

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_BCSC

Syyt siihen, että internetiin liitettyjä laitteita ei ole käytetty energiankulutuksen hallintaa, turvallisuusratkaisuja, kodinkoneita tai digiavustajia varten yksityistarkoituksiin – huoli turvallisuudesta (esim. laitteen tai järjestelmän joutuminen tietomurron kohteeksi)

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_BCSH

Syyt siihen, että internetiin liitettyjä laitteita ei ole käytetty energiankulutuksen hallintaa, turvallisuusratkaisuja, kodinkoneita tai digiavustajia varten yksityistarkoituksiin – huoli turvallisuudesta tai terveydestä (esim. siitä, että laitteen tai järjestelmän käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden, vamman tai terveysongelman)

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_BOTH

Syyt siihen, että internetiin liitettyjä laitteita ei ole käytetty energiankulutuksen hallintaa, turvallisuusratkaisuja, kodinkoneita tai digiavustajia varten yksityistarkoituksiin – muut syyt

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_IUTV

Internetiin liitetyn television käyttö internetin välityksellä vastaajan kotona yksityistarkoituksiin

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_IUGC

Internetiin liitetyn pelikonsolin käyttö internetin välityksellä vastaajan kotona yksityistarkoituksiin

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_IUHA

Internetiin liitetyn kodin audiojärjestelmän tai älykaiuttimien käyttö internetin välityksellä vastaajan kotona yksityistarkoituksiin

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_DCS

Internetiin liitetyn älykellon, aktiivisuusrannekkeen, internetiin liitettyjen älylasien tai kuulokkeiden, turvapaikantimien, internetiin liitettyjen asusteiden, internetiin liitettyjen älyvaatteiden tai älykenkien käyttö yksityistarkoituksiin

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_DHE

Internetiin liitettyjen laitteiden käyttö verenpaineen, verensokerin tai painon (esim. älyvaaka) seurantaan tai muiden internetiin liitettyjen terveyden- ja sairaanhoitoon tarkoitettujen laitteiden käyttö yksityistarkoituksiin

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_DTOY

Internetiin liitettyjen lelujen, kuten robottilelujen (myös opettavaisten) tai nukkejen käyttö yksityistarkoituksiin

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_DCAR

Sellaisen auton käyttö, jossa on sisäänrakennettu langaton internetyhteys, yksityistarkoituksiin

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_USE

Vastaaja käytti esineiden internetiä

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_PSEC

Mainittujen internetiin liitettyjen laitteiden tai järjestelmien osalta kohdatut ongelmat – turvallisuus- tai yksityisyysongelmat (esim. laite tai järjestelmä oli tietomurron kohteena, kyseisten laitteiden tai järjestelmien tuottamien vastaajaa tai hänen perhettään koskevien tietojen suojaamiseen liittyvät ongelmat)

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_PSHE

Mainittujen internetiin liitettyjen laitteiden tai järjestelmien osalta kohdatut ongelmat – turvallisuus- tai terveysongelmat (esim. laitteen tai järjestelmän käyttö aiheutti onnettomuuden, vamman tai terveysongelman)

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_PDU

Mainittujen internetiin liitettyjen laitteiden tai järjestelmien osalta kohdatut ongelmat – vaikeudet laitteen käytössä (esim. laitteen käyttöönotto, asennus, yhdistäminen tai liittäminen toiseen laitteeseen)

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_POTH

Mainittujen internetiin liitettyjen laitteiden tai järjestelmien osalta kohdatut ongelmat – muut ongelmat (kuten yhteysongelmat, tukiongelmat)

Yhteys internetiin kaikkialta

IOT_PX

Vastaajalla ei ole ollut ongelmia edellä mainittujen internetiin liitettyjen laitteiden tai järjestelmien osalta

Käytön vaikutus

ECO_DMOB

Tapa, jolla vastaaja käsitteli matkapuhelintaan tai älypuhelintaan, jonka hän korvasi tai jota hän ei enää käytä

Käytön vaikutus

ECO_DLT

Tapa, jolla vastaaja käsitteli kannettavaa tietokonettaan tai tablettiaan, jonka hän on korvannut tai jota hän ei enää käytä

Käytön vaikutus

ECO_DPC

Tapa, jolla vastaaja käsitteli pöytätietokonettaan, jonka hän on korvannut tai jota hän ei enää käytä

Käytön vaikutus

ECO_PP

(Vapaaehtoinen)

Vastaajan tärkeinä pitämät ominaisuudet viimeisimmän matkapuhelimen tai älypuhelimen, tabletin, kannettavan tietokoneen tai pöytätietokoneen hankinnassa – hinta

(Vapaaehtoinen)

Käytön vaikutus

ECO_PHD

(Vapaaehtoinen)

Vastaajan tärkeinä pitämät ominaisuudet viimeisimmän matkapuhelimen tai älypuhelimen, tabletin, kannettavan tietokoneen tai pöytätietokoneen hankinnassa – kovalevyn ominaisuudet (tallennustila, nopeus), prosessorin nopeus

(Vapaaehtoinen)

Käytön vaikutus

ECO_PECD

(Vapaaehtoinen)

Vastaajan tärkeinä pitämät ominaisuudet viimeisimmän matkapuhelimen tai älypuhelimen, tabletin, kannettavan tietokoneen tai pöytätietokoneen hankinnassa – laitteen ekologinen suunnittelu, esim. kestävä, laajennettava ja korjattava suunnittelu, jossa käytetään vähemmän materiaaleja, pakkauksiin käytetyt ympäristöystävälliset materiaalit jne.

(Vapaaehtoinen)

Käytön vaikutus

ECO_PEG

(Vapaaehtoinen)

Vastaajan tärkeinä pitämät ominaisuudet viimeisimmän matkapuhelimen tai älypuhelimen, tabletin, kannettavan tietokoneen tai pöytätietokoneen hankinnassa – mahdollisuus jatkaa laitteen elinkaarta ostamalla lisätakuu

(Vapaaehtoinen)

Käytön vaikutus

ECO_PEE

(Vapaaehtoinen)

Vastaajan tärkeinä pitämät ominaisuudet viimeisimmän matkapuhelimen tai älypuhelimen, tabletin, kannettavan tietokoneen tai pöytätietokoneen hankinnassa – laitteen energiatehokkuus

(Vapaaehtoinen)

Käytön vaikutus

ECO_PTBS

(Vapaaehtoinen)

Vastaajan tärkeinä pitämät ominaisuudet viimeisimmän matkapuhelimen tai älypuhelimen, tabletin, kannettavan tietokoneen tai pöytätietokoneen hankinnassa – valmistajan tai myyjän tarjoama vastaanottojärjestelmä (eli valmistaja tai myyjä ottaa vanhentuneen laitteen maksutta vastaan tai tarjoaa asiakkaalle alennuksen uuden laitteen ostoa varten)

(Vapaaehtoinen)

Käytön vaikutus

ECO_PX

(Vapaaehtoinen)

Vastaajan tärkeinä pitämät ominaisuudet viimeisimmän matkapuhelimen tai älypuhelimen, tabletin, kannettavan tietokoneen tai pöytätietokoneen hankinnassa – vastaaja ei ole ottanut mainittuja ominaisuuksia huomioon

(Vapaaehtoinen)

Käytön vaikutus

ECO_PBX

(Vapaaehtoinen)

Vastaajan tärkeinä pitämät ominaisuudet viimeisimmän matkapuhelimen tai älypuhelimen, tabletin, kannettavan tietokoneen tai pöytätietokoneen hankinnassa – vastaaja ei ole koskaan ostanut mitään tällaista laitetta

(Vapaaehtoinen)


3.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 387/77


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/1899,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2021,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Fertőd vidéki sárgarépa” (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unkarin hakemus nimityksen ”Fertőd vidéki sárgarépa” rekisteröimiseksi julkaistiin asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2).

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Fertőd vidéki sárgarépa” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Fertőd vidéki sárgarépa” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.6 ”Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä lokakuuta 2021.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 283, 15.7.2021, s. 12.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


3.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 387/78


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/1900,

annettu 27 päivänä lokakuuta 2021,

tiettyjen tavaroiden tuloa unioniin tietyistä kolmansista maista sääntelevän virallisen valvonnan tilapäisestä tehostamisesta ja kiireellisistä toimenpiteistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2017/625 ja (EY) N:o 178/2002 täytäntöönpanosta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (2) (virallista valvontaa koskeva asetus) ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 54 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdan sekä 90 artiklan a, b ja c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/1793 (3) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteessä I luetelluista tietyistä kolmansista maista peräisin olevia tiettyjä muita kuin eläinperäisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevan virallisen valvonnan tilapäistä tehostamista unioniin tulon yhteydessä, ja erityisiä edellytyksiä, joilla säännellään tiettyjen elintarvikkeiden ja rehujen tuloa unioniin mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteessä II luetelluista tietyistä kolmansista maista mykotoksiinien, aflatoksiinit mukaan luettuina, torjunta-ainejäämien, pentakloorifenolin ja dioksiinien aiheuttaman kontaminaatioriskin sekä mikrobikontaminaatioriskin vuoksi, sekä mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteessä II a luetelluista tietyistä kolmansista maista tulevien tiettyjen elintarvikkeiden ja rehujen unioniin tulon keskeyttämistä.

(2)

Koska täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa, 8 artiklassa, liitteessä II olevassa taulukossa 2 ja liitteessä IV olevaa termiä ’koostetut elintarvikkeet’ ei käytetä samalla tavoin kuin muussa unionin lainsäädännössä, on aiheellista korvata kyseinen ilmaisu ilmaisulla ’kahdesta tai useammasta ainesosasta koostuvat elintarvikkeet’.

(3)

Jotta voidaan varmistaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 yhdenmukainen tulkinta ja soveltaminen, on aiheellista lisätä ’alkuperämaan’ määritelmä kyseisen täytäntöönpanoasetuksen 2 artiklaan.

(4)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 12 artiklassa säädetään, että sen liitteissä I ja II olevia luetteloita on tarkasteltava säännöllisesti vähintään kuuden kuukauden välein, jotta voidaan ottaa huomioon riskeihin ja unionin lainsäädännön noudattamatta jättämiseen liittyvät uudet tiedot.

(5)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 liitteessä II a luetellaan tietyistä kolmansista maista peräisin olevat elintarvikkeet ja rehut, joita koskee kyseisen asetuksen 11 a artiklassa tarkoitettu unioniin tulon keskeyttäminen.

(6)

Koska täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/1793 ei nimenomaisesti säädetä kiireellisten toimenpiteiden soveltamisajasta liitteessä II a lueteltujen tuotteiden osalta ja koska nämä toimenpiteet on peruutettava tai niitä on muutettava, kun saataville tulee riskeihin ja unionin lainsäädännön noudattamatta jättämiseen liittyviä uusia tietoja, myös tämän asetuksen liitteessä II a olevaa luetteloa olisi tarkasteltava uudelleen säännöllisesti. Sen vuoksi on aiheellista muuttaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 12 artiklaa.

(7)

Asetuksella (EY) N:o 178/2002 perustetun elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) kautta hiljattain ilmoitettujen elintarvikkeita koskevien vaaratilanteiden esiintyminen ja merkityksellisyys sekä tiedot jäsenvaltioiden vuoden 2020 jälkipuoliskolla suorittamasta muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden ja rehujen virallisesta valvonnasta osoittavat, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 liitteissä I ja II vahvistettuja luetteloita olisi muutettava ihmisten terveyden suojelemiseksi unionissa.

(8)

Erityisesti voidaan todeta, että Turkista tulevien sitruunoiden lähetysten osalta elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän ilmoituksista peräisin olevat tiedot sekä tiedot jäsenvaltioiden toteuttamasta virallisesta valvonnasta osoittavat, että on ilmennyt ihmisten terveyteen kohdistuvia uusia riskejä, jotka johtuvat mahdollisesta torjunta-ainejäämien aiheuttamasta kontaminaatiosta ja edellyttävät virallisen valvonnan tehostamista. Lisäksi Brasiliasta tulevien maapähkinöiden lähetysten osalta jäsenvaltioiden toteuttamaa virallista valvontaa koskevat tiedot osoittavat, että on ilmennyt ihmisten terveyteen kohdistuvia uusia riskejä, jotka johtuvat mahdollisesta torjunta-ainejäämien aiheuttamasta kontaminaatiosta ja edellyttävät virallisen valvonnan tehostamista. Sen vuoksi näitä molempia hyödykkeitä koskevat kohdat olisi sisällytettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 liitteeseen I siten, että fyysisten ja tunnistustarkastusten tiheydeksi vahvistetaan 20 prosenttia.

(9)

On aiheellista nostaa Turkista tulevien appelsiinien, mandariinien, klementiinien, wilkingien ja muiden niiden kaltaisten sitrushedelmähybridien sekä Capsicum-suvun makeiden ja mietojen paprikoiden ja muiden kuin makeiden ja mietojen paprikoiden fyysisten ja tunnistustarkastusten tiheys 20 prosenttiin, koska jäsenvaltioiden toteuttamassa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 mukaisessa virallisessa valvonnassa on havaittu, että unionin lainsäädännössä säädetyt torjunta-ainejäämiä koskevat vaatimukset ovat usein jääneet täyttymättä, ja koska RASFF-järjestelmässä on tehty asiasta paljon ilmoituksia.

(10)

On aiheellista nostaa Malesiasta tulevien jakkipuun hedelmien ja Ugandasta tulevien Capsicum-suvun muiden kuin makeiden ja mietojen paprikoiden fyysisten ja tunnistustarkastusten tiheys 50 prosenttiin, koska jäsenvaltioiden toteuttamassa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 mukaisessa virallisessa valvonnassa on havaittu, että unionin lainsäädännössä säädetyt torjunta-ainejäämien aiheuttamaa kontaminaatiota koskevat vaatimukset ovat erittäin usein jääneet täyttymättä.

(11)

Koska RASFF-järjestelmässä on ilmoitettu tiettyihin Intiasta tulevan okran lähetyksiin liittyvästä etyleenioksidijäämien aiheuttamasta kontaminaatiosta, etyleenioksidi olisi lisättävä kyseiselle hyödykkeelle suoritettavaan analyysiin ja Intiasta tulevalle okralle torjunta-ainejäämien, myös etyleenioksidin, havaitsemiseksi unionin rajoilla tehtävien fyysisten ja tunnistustarkastusten tiheys olisi nostettava 20 prosenttiin.

(12)

On aiheellista nostaa Yhdysvalloista tulevien maapähkinöiden fyysisten ja tunnistustarkastusten tiheys 20 prosenttiin, koska jäsenvaltioiden toteuttamassa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 mukaisessa virallisessa valvonnassa on havaittu, että unionin lainsäädännössä säädetyt aflatoksiinikontaminaatiota koskevat vaatimukset ovat usein jääneet täyttymättä, ja koska RASFF-järjestelmässä on tehty asiasta paljon ilmoituksia.

(13)

On aiheellista nostaa Sudanista tulevien seesaminsiementen fyysisten ja tunnistustarkastusten tiheys 50 prosenttiin, koska jäsenvaltioiden toteuttamassa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 mukaisessa virallisessa valvonnassa on havaittu, että unionin lainsäädännössä säädetyt Salmonellan aiheuttamaa kontaminaatiota koskevat vaatimukset ovat erittäin usein jääneet täyttymättä.

(14)

On aiheellista nostaa Turkista tulevien viininlehtien fyysisten ja tunnistustarkastusten tiheys 50 prosenttiin, koska jäsenvaltioiden toteuttamassa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 mukaisessa virallisessa valvonnassa on havaittu, että unionin lainsäädännössä säädetyt torjunta-ainejäämien aiheuttamaa kontaminaatiota koskevat vaatimukset ovat erittäin usein jääneet täyttymättä.

(15)

Saatavilla olevat tiedot osoittavat Georgiasta tulevien hasselpähkinöiden ja hasselpähkinöistä valmistettujen tuotteiden osalta, että unionin lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten noudattaminen on kehittynyt suotuisasti aflatoksiinikontaminaation suhteen. Georgiasta tulevien hasselpähkinöiden ja hasselpähkinöistä valmistettujen tuotteiden fyysisten ja tunnistustarkastusten tiheys on aiheellista laskea 20 prosenttiin. Turkista ja Azerbaidžanista tulevat hasselpähkinät ja hasselpähkinöistä valmistetut tuotteet luetellaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 liitteessä II aflatoksiinikontaminaatioriskin vuoksi. Riskien vähentämisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi on aiheellista muuttaa nykyistä Georgiasta tulevia hasselpähkinöitä ja hasselpähkinöistä valmistettuja tuotteita koskevaa kohtaa siten, että se kattaa samat tuotteet kuin Turkista ja Azerbaidžanista peräisin olevat tuotteet.

(16)

Etiopiasta tuleviin seesaminsiemeniin on sovellettu tehostettua virallista valvontaa Salmonellan aiheuttaman kontaminaatioriskin vuoksi tammikuusta 2019 lähtien. Jäsenvaltioiden näille elintarvikkeille suorittama virallinen valvonta osoittaa, että vaatimusten noudattaminen on ollut jatkuvasti erittäin puutteellista virallisen valvonnan tehostamisen jälkeen. Nämä tulokset osoittavat, että kyseisten elintarvikkeiden tulo unioniin aiheuttaa vakavan riskin ihmisten terveydelle.

(17)

Tehostetun virallisen valvonnan lisäksi on sen vuoksi tarpeen säätää Etiopiasta peräisin olevia seesaminsiemeniä koskevista erityisedellytyksistä. Kaikkien Etiopiasta tulevien seesaminsiemenlähetysten mukana olisi oltava virallinen todistus, jossa todetaan, että kaikki näytteenotto- ja analyysitulokset osoittavat, ettei Salmonellaa esiinny 25 grammassa, kuten täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 10 artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädetään. Näytteenotto- ja analyysitulokset olisi liitettävä kyseiseen todistukseen. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 liitteessä I oleva Etiopiasta tulevia seesaminsiemeniä koskeva kohta olisi sen vuoksi poistettava ja kyseisiä siemeniä koskeva kohta olisi lisättävä kyseisen täytäntöönpanoasetuksen liitteeseen II.

(18)

Sri Lankasta tuleviin Capsicum-suvun makeisiin ja mietoihin paprikoihin ja muihin kuin makeisiin ja mietoihin paperikoihin on sovellettu tehostettua virallista valvontaa aflatoksiinien aiheuttaman kontaminaatioriskin vuoksi tammikuusta 2017 lähtien. Jäsenvaltioiden näille elintarvikkeille suorittama virallinen valvonta osoittaa, että vaatimusten noudattaminen on ollut jatkuvasti erittäin puutteellista virallisen valvonnan tehostamisen jälkeen. Nämä tulokset osoittavat, että kyseisten elintarvikkeiden tulo unioniin aiheuttaa vakavan riskin ihmisten terveydelle.

(19)

Tehostetun virallisen valvonnan lisäksi on sen vuoksi tarpeen säätää Sri Lankasta tulevia Capsicum-suvun makeita ja mietoja paprikoita ja muita kuin makeita ja mietoja paprikoita koskevista erityisedellytyksistä. Kaikkien Sri Lankasta tulevien kyseisen hyödykkeen lähetysten mukana olisi oltava virallinen todistus, jossa todetaan, että tuotteista on otettu näytteet ja ne on analysoitu aflatoksiinien varalta ja että kaikki tulokset osoittavat, että aflatoksiinien enimmäismääriä ei ole ylitetty. Näytteenotto- ja analyysitulokset olisi liitettävä kyseiseen todistukseen. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 liitteessä I oleva Sri Lankasta tulevia Capsicum-suvun makeita ja mietoja paprikoita ja muita kuin makeita ja mietoja paprikoita koskeva kohta olisi sen vuoksi poistettava ja kyseisiä paprikoita koskeva kohta olisi lisättävä kyseisen täytäntöönpanoasetuksen liitteeseen II.

(20)

Saatavilla olevat tiedot osoittavat täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 liitteessä I aflatoksiinikontaminaatioriskin vuoksi lueteltujen Yhdysvalloista peräisin olevien pistaasipähkinöiden osalta, että unionin lainsäädännössä säädettyjä asiaa koskevia vaatimuksia on noudatettu yleisesti ottaen tyydyttävästi. Tehostettu virallinen valvonta ei sen vuoksi ole enää perusteltua kyseisen hyödykkeen osalta ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 liitteessä I oleva kyseistä tuotetta koskeva kohta olisi poistettava.

(21)

Jotta voidaan varmistaa tehokas suoja maapähkinöiden aflatoksiinikontaminaatiosta mahdollisesti aiheutuvilta terveysriskeiltä, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 liitteessä II olevassa taulukossa 1 riveille ”Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt” olisi lisättävä sarakkeeseen ”Elintarvikkeet ja rehut (käyttötarkoitus)” ilmaisu ”myös sekoitukset” ja sarakkeeseen ”CN-koodi” sekoitusten CN-koodit.

(22)

On aiheellista säätää siirtymäajasta Etiopiasta tulevien seesaminsiementen lähetyksille ja Sri Lankasta tulevien Capsicum-suvun makeiden ja mietojen paprikoiden ja muiden kuin makeiden ja mietojen paprikoiden lähetyksille, joiden mukana ei ole virallista todistusta mutta joille on jo suoritettu rajatarkastusasemalla virallinen valvonta fyysisille ja tunnistustarkastuksille määritetyllä yhdenmukaistetulla tiheydellä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 mukaisesti ennen sen muuttamista tällä asetuksella.

(23)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/1793 vahvistetaan vaatimukset, jotka koskevat kyseisen täytäntöönpanoasetuksen liitteessä II lueteltujen elintarvike- ja rehulähetysten unioniin tuloa varten myönnettävän virallisen todistuksen mallia.

(24)

Jotta voidaan yhdenmukaistaa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/2235 (4) vahvistetut eri tavaraluokkia koskevat unioniin tuloa varten myönnettävät viralliset todistukset ja varmistaa johdonmukaisuus virallisten todistusten uusien sertifiointivaatimusten kanssa, on aiheellista muuttaa virallisen todistuksen mallia ja kyseisen todistuksen täyttämistä koskevia täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 liitteessä IV vahvistettuja huomautuksia.

(25)

Yhdenmukaisuuden ja selkeyden varmistamiseksi on aiheellista korvata täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 liitteet I, II, II a ja IV kokonaan.

(26)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2019/1793 olisi muutettava.

(27)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1793 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1793 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

lähetykset, jotka sisältävät kahdesta tai useammasta ainesosasta koostuvia elintarvikkeita, jotka sisältävät jotakin niistä elintarvikkeista, jotka on lueteltu liitteessä II olevassa taulukossa 1 niihin liittyvän aflatoksiinikontaminaatioriskin vuoksi, jos ne sisältävät enemmän kuin 20 prosenttia joko yhtä asianomaista tuotetta tai asianomaisia tuotteita yhteensä, ja jotka kuuluvat kyseisessä liitteessä olevassa taulukossa 2 vahvistettuihin CN-koodeihin;”;

2)

Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan c alakohta seuraavasti:

”c)

’alkuperämaalla’

i)

maata, josta tavarat ovat peräisin, jossa ne on kasvatettu, korjattu tai tuotettu, jos elintarvikkeet ja rehut on lueteltu liitteissä mykotoksiinien, aflatoksiinit mukaan luettuina, tai kasvitoksiinien aiheuttaman mahdollisen kontaminaatioriskin tai sallittujen torjunta-ainejäämien enimmäismäärien mahdollisen noudattamatta jättämisen vuoksi;

ii)

maata, jossa tavarat on tuotettu, valmistettu tai kääritty, jos elintarvikkeet ja rehut on lueteltu liitteissä Salmonellan esiintymisriskin tai i alakohdassa mainittujen muiden vaarojen vuoksi.”;

3)

Korvataan 8 artiklan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   Liitteessä II olevassa taulukossa 2 lueteltuihin kahdesta tai useammasta ainesosasta koostuviin elintarvikkeisiin, jotka sisältävät ainoastaan yhteen liitteessä II olevassa taulukossa 1 olevaan kohtaan kuuluvia tuotteita, sovelletaan liitteessä II olevassa taulukossa 1 kyseiselle kohdalle vahvistettua tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten tiheyttä.

4.   Liitteessä II olevassa taulukossa 2 lueteltuihin kahdesta tai useammasta ainesosasta koostuviin elintarvikkeisiin, jotka sisältävät useisiin liitteessä II olevassa taulukossa 1 oleviin, samaa vaaraa koskeviin kohtiin kuuluvia tuotteita, sovelletaan liitteessä II olevassa taulukossa 1 kyseisille kohdille vahvistettua suurinta tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten tiheyttä.”;

4)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Liitteiden päivitykset

Komissio tarkastelee liitteissä I, II ja II a vahvistettuja luetteloja säännöllisesti vähintään kuuden kuukauden välein, jotta voidaan ottaa huomioon riskeihin ja sääntöjen noudattamatta jättämiseen liittyvät uudet tiedot.”;

5)

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Siirtymäaika

Etiopiasta tulevien seesaminsiementen lähetysten ja Sri Lankasta tulevien Capsicum-suvun makeiden ja mietojen paprikoiden ja muiden kuin makeiden ja mietojen paprikoiden lähetysten, joiden mukana ei ole virallista todistusta ja näytteenotto- ja analyysituloksia tämän asetuksen mukaisesti, tulo unioniin on sallittu 13 päivään tammikuuta 2022 saakka.’;

6)

Korvataan liitteet I, II, II a ja IV tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1793, annettu 22 päivänä lokakuuta 2019, tiettyjen tavaroiden tuloa unioniin tietyistä kolmansista maista sääntelevän virallisen valvonnan tilapäisestä tehostamisesta ja kiireellisistä toimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2017/625 ja (EY) N:o 178/2002 täytäntöönpanosta ja komission asetusten (EY) N:o 669/2009, (EU) N:o 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 ja (EU) 2018/1660 kumoamisesta (EUVL L 277, 29.10.2019, s. 89).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2235, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista, virallisten todistusten malleista ja yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen eläinten ja tavaroiden luokkien lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä asetuksen (EY) N:o 599/2004, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 636/2014 ja (EU) 2019/628, direktiivin 98/68/EY ja päätösten 2000/572/EY, 2003/779/EY ja 2007/240/EY kumoamisesta (EUVL L 442, 30.12.2020, s. 1).


LIITE

”LIITE I

Tietyistä kolmansista maista tulevat muut kuin eläinperäiset elintarvikkeet ja rehut, joihin sovelletaan tilapäisesti tehostettua virallista valvontaa rajatarkastusasemilla ja valvontapisteissä

Rivi

Elintarvikkeet ja rehut (käyttötarkoitus)

CN-koodi  (1)

Taric-alanimike

Alkuperämaa

Vaara

Fyysisten ja tunnistustarkastusten tiheys (%)

1

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Öljykakut ja muut maapähkinäöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut

2305 00 00

Maapähkinästä valmistetut hienot ja karkeat jauhot

(Elintarvikkeet ja rehut)

ex 1208 90 00

20

2

Mustapippuri (Piper nigrum)

(Elintarvikkeet – murskaamattomat ja jauhamattomat)

ex 0904 11 00

10

Brasilia (BR)

Salmonella  (2)

50

3

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Brasilia (BR)

Aflatoksiinit

10

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

Torjunta-ainejäämät  (3)

20

Öljykakut ja muut maapähkinäöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut

2305 00 00

Maapähkinästä valmistetut hienot ja karkeat jauhot

(Elintarvikkeet ja rehut)

ex 1208 90 00

20

4

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Kiina (CN)

Aflatoksiinit

10

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Öljykakut ja muut maapähkinäöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut

2305 00 00

Maapähkinästä valmistetut hienot ja karkeat jauhot

(Elintarvikkeet ja rehut)

ex 1208 90 00

20

5

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

(Elintarvikkeet – murskatut tai jauhetut)

ex 0904 22 00

11

Kiina (CN)

Salmonella  (6)

20

6

Tee, myös maustettu

(Elintarvikkeet)

0902

 

Kiina (CN)

Torjunta-ainejäämät  (3)  (7)

20

7

Munakoisot (Solanum melongena)

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

0709 30 00

 

Dominikaaninen tasavalta (DO)

Torjunta-ainejäämät  (3)

20

8

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominikaaninen tasavalta (DO)

Torjunta-ainejäämät  (3)  (8)

50

Capsicum-suvun paprikat (muut kuin makeat ja miedot)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Pitkäpavut (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0708 20 00 ;

10

ex 0710 22 00

10

9

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egypti (EG)

Torjunta-ainejäämät  (3)  (9)

20

Capsicum-suvun paprikat (muut kuin makeat ja miedot)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0709 60 99 ;

20

 

ex 0710 80 59

20

10

Hasselpähkinät (Corylus sp.), kuorelliset

0802 21 00

 

Georgia (GE)

Aflatoksiinit

20

Hasselpähkinät (Corylus sp.), kuorettomat

0802 22 00

Pähkinöiden tai kuivattujen hedelmien sekoitukset, jotka sisältävät hasselpähkinää

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Hasselpähkinätahna

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Hasselpähkinät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt, myös sekoitukset

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Hasselpähkinästä valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

ex 1106 30 90

40

Hasselpähkinäöljy

(Elintarvikkeet)

ex 1515 90 99

20

11

Palmuöljy

(Elintarvikkeet)

 

1511 10 90 ;

 

Ghana (GH)

Sudan-värit  (10)

50

 

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

 

1511 90 99

12

Curryn lehdet (Bergera / Murraya koenigii)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut)

ex 1211 90 86

10

Intia (IN)

Torjunta-ainejäämät  (3)  (11)

50

13

Okra

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

 

ex 0709 99 90 ;

20

Intia (IN)

Torjunta-ainejäämät  (3)  (12)  (22)

20

 

ex 0710 80 95

30

14

Pavut (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

0708 20

 

Kenia (KE)

Torjunta-ainejäämät  (3)

10

15

Ruoti- eli lehtiselleri (Apium graveolens)

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt yrtit)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

Torjunta-ainejäämät  (3)  (13)

50

16

Pitkäpavut (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

 

ex 0708 20 00 ;

10

Kambodža (KH)

Torjunta-ainejäämät  (3)  (14)

50

 

ex 0710 22 00

10

17

Nauriit (Brassica rapa ssp. rapa)

(Elintarvikkeet – etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt)

ex 2001 90 97

11; 19

Libanon (LB)

Rodamiini B

50

18

Nauriit (Brassica rapa ssp. rapa)

(Elintarvikkeet – suolaveden tai sitruunahapon avulla valmistetut tai säilötyt, ei jäädytetyt)

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

Rodamiini B

50

19

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Öljykakut ja muut maapähkinäöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut

2305 00 00

Maapähkinästä valmistetut hienot ja karkeat jauhot

(Elintarvikkeet ja rehut)

ex 1208 90 00

20

20

Jakkipuun hedelmät (Artocarpus heterophyllus)

(Elintarvikkeet – tuoreet)

ex 0810 90 20

20

Malesia (MY)

Torjunta-ainejäämät  (3)

50

21

Seesaminsiemenet

(Elintarvikkeet)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella  (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

22

Maustesekoitukset

(Elintarvikkeet)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Pakistan (PK)

Aflatoksiinit

50

23

Vesimelonin (Egusi, Citrullus spp.) siemenet ja niistä saadut tuotteet

(Elintarvikkeet)

 

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiinit

50

 

ex 1208 90 00 ;

10

 

ex 2008 99 99

50

24

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

 

Maapähkinävoi

2008 11 10

 

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

Öljykakut ja muut maapähkinäöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut

2305 00 00

 

 

Maapähkinästä valmistetut hienot ja karkeat jauhot

(Elintarvikkeet ja rehut)

ex 1208 90 00

20

25

Nauriit (Brassica rapa ssp. rapa)

(Elintarvikkeet – etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt)

ex 2001 90 97

11; 19

Syyria (SY)

Rodamiini B

50

26

Nauriit (Brassica rapa ssp. rapa)

(Elintarvikkeet – suolaveden tai sitruunahapon avulla valmistetut tai säilötyt, ei jäädytetyt)

ex 2005 99 80

93

Syyria (SY)

Rodamiini B

50

27

Capsicum-suvun paprikat (muut kuin makeat ja miedot)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0709 60 99 ;

20

Thaimaa (TH)

Torjunta-ainejäämät  (3)  (15)

20

ex 0710 80 59

20

28

Hasselpähkinät (Corylus sp.), kuorelliset

0802 21 00

 

Turkki (TR)

Aflatoksiinit

5

Hasselpähkinät (Corylus sp.), kuorettomat

0802 22 00

Pähkinöiden tai kuivattujen hedelmien sekoitukset, jotka sisältävät hasselpähkinää

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Hasselpähkinätahna

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Hasselpähkinät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt, myös sekoitukset

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Hasselpähkinästä valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

ex 1106 30 90

40

Hasselpähkinäöljy

(Elintarvikkeet)

ex 1515 90 99

20

29

Sitruunat (Citrus limon, Citrus limonum)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai kuivatut)

 

0805 50 10

 

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät  (3)

20

30

Mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit

(Elintarvikkeet – tuoreet tai kuivatut)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät  (3)

20

31

Appelsiinit

(Elintarvikkeet – tuoreet tai kuivatut)

0805 10

 

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät  (3)

20

32

Granaattiomenat

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

ex 0810 90 75

30

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät  (3)  (16)

20

33

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51 ;

 

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät  (3)  (17)

20

Capsicum-suvun paprikat (muut kuin makeat ja miedot)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

34

Jalostamattomat kokonaiset, jauhetut, murskatut, halkaistut tai pilkotut aprikoosin siemenet, jotka on tarkoitettu saatettaviksi unionin markkinoille loppukuluttajaa varten  (18)  (19)

(Elintarvikkeet)

ex 1212 99 95

20

Turkki (TR)

Syanidi

50

35

Capsicum-suvun paprikat (muut kuin makeat ja miedot)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Uganda (UG)

Torjunta-ainejäämät  (3)

50

 

ex 0710 80 59

20

36

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Yhdysvallat (US)

Aflatoksiinit

20

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Öljykakut ja muut maapähkinäöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut

2305 00 00

Maapähkinästä valmistetut hienot ja karkeat jauhot

(Elintarvikkeet ja rehut)

ex 1208 90 00

20

37

Kuivatut aprikoosit

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Sulfiitit  (20)

50

Aprikoosit, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

(Elintarvikkeet)

2008 50

38

Korianterin lehdet

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät  (3)  (21)

50

Basilika (pyhä basilika, makea basilika)

ex 1211 90 86

20

Minttu

ex 1211 90 86

30

Persilja

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt yrtit)

ex 0709 99 90

40

39

Okra

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

 

ex 0709 99 90 ;

20

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät  (3)  (21)

50

 

ex 0710 80 95

30

40

Capsicum-suvun paprikat (muut kuin makeat ja miedot)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät  (3)  (21)

50

 

ex 0710 80 59

20

LIITE II

Tietyistä kolmansista maista tulevat elintarvikkeet ja rehut, joiden unioniin tuloon sovelletaan erityisiä edellytyksiä mykotoksiinien, aflatoksiinit mukaan luettuina, torjunta-ainejäämien, pentakloorifenolin ja dioksiinien aiheuttaman kontaminaatioriskin sekä mikrobikontaminaatioriskin vuoksi

1.   1 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetut muut kuin eläinperäiset elintarvikkeet ja rehut

Rivi

Elintarvikkeet ja rehut (käyttötarkoitus)

CN-koodi  (23)

Taric-alanimike

Alkuperämaa

Vaara

Fyysisten ja tunnistustarkastusten tiheys (%)

1

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Argentiina (AR)

Aflatoksiinit

5

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt, myös sekoitukset

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Öljykakut ja muut maapähkinäöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut

2305 00 00

 

Maapähkinästä valmistetut hienot ja karkeat jauhot

(Elintarvikkeet ja rehut)

ex 1208 90 00

20

2

Hasselpähkinät (Corylus sp.), kuorelliset

0802 21 00

 

Azerbaidžan (AZ)

Aflatoksiinit

20

Hasselpähkinät (Corylus sp.), kuorettomat

0802 22 00

Pähkinöiden tai kuivattujen hedelmien sekoitukset, jotka sisältävät hasselpähkinää

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Hasselpähkinätahna

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Hasselpähkinät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt, myös sekoitukset

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Hasselpähkinästä valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

ex 1106 30 90

40

Hasselpähkinäöljy

(Elintarvikkeet)

ex 1515 90 99

20

3

Betelköynnöksen lehtiä (Piper betle) sisältävät tai niistä koostuvat elintarvikkeet

(Elintarvikkeet)

ex 1404 90 00  (32)

10

Bangladesh (BD)

Salmonella  (28)

50

4

Kuorelliset parapähkinät

0801 21 00

 

Brasilia (BR)

Aflatoksiinit

50

Pähkinöiden tai kuivattujen hedelmien sekoitukset, jotka sisältävät kuorellisia parapähkinöitä

(Elintarvikkeet)

ex 0813 50 31 ;

20

 

ex 0813 50 39 ;

20

 

ex 0813 50 91 ;

20

 

ex 0813 50 99

20

5

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Egypti (EG)

Aflatoksiinit

20

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt, myös sekoitukset

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Öljykakut ja muut maapähkinäöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut

2305 00 00

 

Maapähkinästä valmistetut hienot ja karkeat jauhot

(Elintarvikkeet ja rehut)

ex 1208 90 00

20

6

Piper-sukuinen pippuri; kuivatut, murskatut tai jauhetut Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät

0904

 

Etiopia (ET)

Aflatoksiinit

50

Inkivääri, sahrami, kurkuma, timjami, laakerinlehdet, curry ja muut mausteet

(Elintarvikkeet – kuivatut mausteet)

0910

7

Seesaminsiemenet

(Elintarvikkeet)

1207 40 90

 

Etiopia (ET)

Salmonella  (28)

50

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

8

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

 

Maapähkinävoi

2008 11 10

 

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt, myös sekoitukset

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Öljykakut ja muut maapähkinäöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut

2305 00 00

 

Maapähkinästä valmistetut hienot ja karkeat jauhot

(Elintarvikkeet ja rehut)

ex 1208 90 00

20

9

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt, myös sekoitukset

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40