ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 326

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
15. syyskuu 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1471, annettu 18 päivänä elokuuta 2021, täytäntöönpanoasetusten (EU) 2020/2235 ja (EU) 2020/2236 muuttamisesta ja oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse viittauksista kansallisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on rajoittaa tiettyjen vesieläintautien vaikutusta, sekä sellaisten kolmansien maiden, alueiden tai niiden vyöhykkeiden luetteloihin, joista eläinten ja tavaroiden tulo unioniin on sallittua ( 1 )

1

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

15.9.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/1471,

annettu 18 päivänä elokuuta 2021,

täytäntöönpanoasetusten (EU) 2020/2235 ja (EU) 2020/2236 muuttamisesta ja oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse viittauksista kansallisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on rajoittaa tiettyjen vesieläintautien vaikutusta, sekä sellaisten kolmansien maiden, alueiden tai niiden vyöhykkeiden luetteloihin, joista eläinten ja tavaroiden tulo unioniin on sallittua

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (1) (”eläinterveyssäännöstö”) ja erityisesti sen 168 artiklan 4 kohdan, 213 artiklan 2 kohdan, 224 artiklan 4 kohdan, 238 artiklan 3 kohdan ja 239 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (2) (virallista valvontaa koskeva asetus) ja erityisesti sen 90 artiklan ja 126 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksissa (EU) 2020/2235 (3) ja (EU) 2020/2236 (4) vahvistetaan sellaisten eläinterveystodistusten, yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten ja virallisten todistusten mallit, joiden on oltava eläinten ja tavaroiden lähetysten, joita siirretään unionin sisällä tai jotka tulevat unioniin, mukana. Täytäntöönpanoasetusten (EU) 2020/2235 ja (EU) 2020/2236 julkaistuissa versioissa on joitakin ilmeisiä virheitä ja tahattomasti pois jääneitä seikkoja. Nämä virheet olisi oikaistava ja puutteet korjattava ja muutokset tehtävä muuttamalla täytäntöönpanoasetuksia (EU) 2020/2235 ja (EU) 2020/2236.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liitteessä V vahvistetaan yksityisen varmennuksen malli, jonka on oltava sellaisten huoneenlämmössä säilyvien yhdistelmätuotteiden lähetysten mukana, jotka eivät sisällä muuta jalostettua lihaa kuin gelatiinia, kollageenia tai pitkälle jalostettuja tuotteita, silloin kun ne tulevat unioniin tai kun ne saatetaan markkinoille. Tässä varmennuksessa edellytetään, että tuoja ilmoittaa kunkin yhdistelmätuotteiden sisältämän kasviperäisen ainesosan ja jalostetun eläinperäisen tuotteen prosenttiosuuden. Nämä tiedot eivät ole tarpeen yhdistelmätuotteiden valvonnassa, joka ei enää perustu niiden sisältämien eläinperäisten tuotteiden määrään. Lisäksi se voi vaarantaa valmistusohjeiden luottamuksellisuuden. Tätä vaatimusta olisi sen vuoksi muutettava.

(3)

Asetuksen (EU) 2016/429 226 artiklan 3 kohdan mukaan komissio hyväksyy kansalliset toimenpiteet, joilla pyritään rajoittamaan tiettyjen vesieläintautien vaikutusta, ja tarvittaessa muuttaa niitä, jos tällaiset kansalliset toimenpiteet voivat vaikuttaa vesieläinten ja vesieläinperäisten tuotteiden siirtoihin unionissa. Tällaisia kansallisia toimenpiteitä hyväksytään kyseisen säännöksen mukaisesti komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2021/260 (5). Sen vuoksi eläinterveystodistuksissa ja yhdistetyissä eläinterveys- ja virallisissa todistuksissa olevat viittaukset asetuksen (EU) 2016/429 226 artiklan 3 kohtaan olisi korvattava viittauksilla täytäntöönpanopäätökseen (EU) 2021/260. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liitettä III ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2236 liitteitä I ja II olisi näin ollen muutettava.

(4)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/404 (6) vahvistetaan sellaisten kolmansien maiden, alueiden tai niiden vyöhykkeiden luettelot, joista eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin on sallittua asetuksen (EU) 2016/429 mukaisesti. Sen vuoksi eläinterveystodistuksissa ja yhdistetyissä eläinterveys- ja virallisissa todistuksissa olevat viittaukset kolmansien maiden ja alueiden luetteloihin, jotka komissio on hyväksynyt asetuksen (EU) 2016/429 230 artiklan 1 kohdan mukaisesti, olisi korvattava viittauksilla täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/404 vahvistettuihin kolmansien maiden, alueiden tai niiden vyöhykkeiden luetteloihin. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liitteitä II ja V ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2236 liitettä II olisi sen vuoksi muutettava.

(5)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/405 (7) vahvistetaan niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luettelot, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tulo unioniin on sallittua asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti. Sen vuoksi eläinterveystodistuksissa ja yhdistetyissä eläinterveys- ja virallisissa todistuksissa olevat viittaukset kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden luetteloihin, jotka komissio on hyväksynyt asetuksen (EU) 2017/625 127 artiklan 2 kohdan mukaisesti, olisi korvattava viittauksilla täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/405 vahvistettuihin kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luetteloihin. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liitteitä II, III ja V olisi muutettava.

(6)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liitteitä I, II, III ja V ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2236 liitteitä I ja II olisi näin ollen muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liitteet I, II, III ja V tämän asetuksen liitteessä olevan 1 osan mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2236 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteessä olevan 2 osan mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä elokuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2235, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista, virallisten todistusten malleista ja yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen eläinten ja tavaroiden luokkien lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä asetuksen (EY) N:o 599/2004, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 636/2014 ja (EU) 2019/628, direktiivin 98/68/EY ja päätösten 2000/572/EY, 2003/779/EY ja 2007/240/EY kumoamisesta (EUVL L 442, 30.12.2020, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2236, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista vesieläinten ja tiettyjen vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista ja asetuksen (EY) N:o 1251/2008 kumoamisesta (EUVL L 442, 30.12.2020, s. 410).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/260, annettu 11 päivänä helmikuuta 2021, vesieläinten tiettyjen tautien vaikutuksen rajoittamiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja komission päätöksen 2010/221/EU kumoamisesta (EUVL L 59, 19.2.2021, s. 1).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/404, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021, sellaisten kolmansien maiden, alueiden tai niiden vyöhykkeiden luetteloiden vahvistamisesta, joista eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 mukaisesti (EUVL L 114, 31.3.2021, s. 1).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/405, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021, niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luetteloista, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tulo unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti (EUVL L 114, 31.3.2021, s. 118).


LIITE

1 OSA

Muutetaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liitteet I, II, III ja V seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä I olevan 4 luvun kohta I.20 seuraavasti:

I.20

Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen

 

Valitaan asiaan liittyvässä unionin lainsäädännössä määritetty eläinten siirron tarkoitus, tavaroiden aiottu käyttötarkoitus tai luokka:

Rehut: koskee ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (1) 31 artiklassa tarkoitettuja tuotantoeläinten rehuksi käytettäviä eläimistä saatavia sivutuotteita.

Lemmikkieläinten ruoka: koskee ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 35 artiklassa tarkoitettuja lemmikkieläinten ruoaksi tai lemmikkieläinten ruoan valmistukseen tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita.

Orgaaniset lannoitteet ja maanparannusaineet: koskee tiettyjä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 32 artiklassa tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita.

Tekninen käyttö: koskee asetuksen (EY) N:o 1069/2009 36 artiklassa tarkoitettuja ihmis- tai eläinravinnoksi kelpaamattomia eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita.

Farmaseuttinen käyttö: koskee asetuksen (EY) N:o 1069/2009 33 artiklassa tarkoitettuja ihmis- tai eläinravinnoksi kelpaamattomia eläimistä saatavia sivutuotteita.

Kaupalliset näytteet: siten kuin ne määritellään komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 (2) liitteessä I olevassa 39 kohdassa.

Näyttely: koskee eläimiä, jotka on tarkoitettu näyttelyihin sekä urheilu-, kulttuuri- tai vastaaviin tapahtumiin, tai näyttelyesineitä siten kuin ne määritellään asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 34 kohdassa.

Säilyketeollisuus: koskee ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita (esimerkiksi tonnikalaa), jotka on tarkoitettu nimenomaan säilyketeollisuuteen.

Ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet: koskee ainoastaan ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläinperäisiä tuotteita, joiden osalta unionin lainsäädännössä edellytetään eläinterveystodistusta, virallista todistusta tai yhdistettyä eläinterveys- ja virallista todistusta.

Jatkojalostus: koskee tuotteita, jotka edellyttävät jatkojalostusta ennen markkinoille saattamista, sekä eläviä vesieläimiä ja muita vesieläimistä saatavia eläinperäisiä tuotteita kuin eläviä vesieläimiä, jotka on tarkoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 4 artiklan 52 alakohdassa määriteltyyn vesieläinten taudintorjuntaan soveltuvaan elintarvikelaitokseen.

Ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät vesieläimet: suoraan ihmisravinnoksi tarkoitetut vesieläimet eli vesieläimet, jotka toimitetaan loppukuluttajalle elävinä tai nautitaan elävinä.

Suljettu pitopaikka: siten kuin se määritellään asetuksen (EU) 2016/429 4 artiklan 48 alakohdassa.

Karanteenipitopaikka: siten kuin siitä säädetään maaeläinten osalta komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 (3) 14 artiklassa ja vesiviljelyeläinten osalta komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/691 (4) 15 artiklassa.

Kiertävä sirkus/eläinnäytös: siten kuin ne määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 2 artiklan 34 ja 35 alakohdassa.

Päästäminen luontoon: koskee ainoastaan eläviä eläimiä, jotka on määrä päästää luontoon määräpaikassa.

Rekisteröidyt hevoseläimet: siten kuin ne määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 2 artiklan 30 alakohdassa.

Jatkokasvatus: eläviä eläimiä pitäviin pitopaikkoihin tai lemmikkieläinten pitäjille tarkoitetut eläimet, paitsi jos niitä koskee jokin kohdan I.20 mukainen erityistarkoitus tai -luokka (esim. karanteeni, suljetut pitopaikat jne.). Se kattaa myös eläimet, jotka on tarkoitettu riistan luontoon istuttamista varten tai päästettäväksi luontoon, jos niiden on tarkoitus kulkea pitopaikan kautta ennen vapauttamista.

Puhdistamo: siten kuin se määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2020/691 2 artiklan 2 alakohdassa.

Lähettämö: siten kuin se määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2020/691 2 artiklan 3 alakohdassa.

Uudelleensijoitusalue: siten kuin se määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2020/691 2 artiklan 4 alakohdassa.

Koristevesieläimiä pitävä pitopaikka: siten kuin siitä säädetään delegoidun asetuksen (EU) 2020/691 17 tai 18 artiklassa.

Teurastus: eläimet, jotka on tarkoitettu teurastamoon joko suoraan tai kokoamisia toteuttamaan hyväksytyn pitopaikan kautta.

Sukusolut ja alkiot: siten kuin ne määritellään asetuksen (EU) 2016/429 4 artiklan 28 alakohdassa.

Muu: tarkoitukset, joita ei mainita muualla tässä luokituksessa, mukaan luettuina kalansyöteiksi tarkoitetut vesieläimet.”

2)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Liitteessä II on seuraava eläinterveystodistuksen malli ja seuraava virallisen todistuksen malli:”;

b)

korvataan 1 luku seuraavasti:

”1 LUKU

ELÄINTERVEYSTODISTUKSEN MALLI SELLAISTEN ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN, JOITA SAA SIIRTÄÄ RAJOITUSVYÖHYKKEELTÄ, JOHON SOVELLETAAN KIIREELLISIÄ TOIMENPITEITÄ TAI TAUDINTORJUNTATOIMENPITEITÄ, TAI JOTKA ON SAATU KYSEISTEN TOIMENPITEIDEN KOHTEENA OLEVIIN LAJEIHIN KUULUVISTA ELÄIMISTÄ, UNIONIN SISÄLLÄ TAPAHTUVIA SIIRTOJA VARTEN (MALLI ’INTRA-EMERGENCY’)

Image 1

Image 2

Image 3

3)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Korvataan liitteen III ensimmäinen virke seuraavasti:

”Liitteessä III on seuraavat yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten sekä virallisten todistusten mallit unioniin tuloa varten:”;

b)

Korvataan 1–13 luku seuraavasti:

”1 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN KOTIELÄIMINÄ PIDETTÄVIEN NAUTAELÄINTEN TUOREEN LIHAN, LUKUUN OTTAMATTA MEKAANISESTI EROTETTUA LIHAA, UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’BOV’)

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

2 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN KOTIELÄIMINÄ PIDETTÄVIEN LAMMAS- JA VUOHIELÄINTEN TUOREEN LIHAN, LUKUUN OTTAMATTA MEKAANISESTI EROTETTUA LIHAA, UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’OVI’)

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

Image 22

Image 23

Image 24

Image 25

Image 26

3 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN KOTIELÄIMINÄ PIDETTÄVIEN SIKAELÄINTEN TUOREEN LIHAN, LUKUUN OTTAMATTA MEKAANISESTI EROTETTUA LIHAA, UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’POR’)

Image 27

Image 28

Image 29

Image 30

Image 31

Image 32

Image 33

Image 34

4 LUKU

Yhdistetyn eläinterveys- ja virallisen todistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitetun kotieläiminä pidettävien kavioeläinten (Equus caballus, Equus asinus ja niiden risteytykset) tuoreen lihan, lukuun ottamatta jauhelihaa ja mekaanisesti erotettua lihaa, unioniin tuloa varten (malli ’equ’)

Image 35

Image 36

Image 37

Image 38

Image 39

Image 40

5 LUKU

Yhdistetyn eläinterveys- ja virallisen todistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitetun tarhattuna riistana pidettävien heimoon Bovidae kuuluvien eläinten (muut kuin kotieläiminä pidettävät nauta-, lammas- ja vuohieläimet), kamelieläinten ja hirvieläinten tuoreen lihan, lukuun ottamatta muita eläimenosia, jauhelihaa ja mekaanisesti erotettua lihaa, unioniin tuloa varten (malli ’RUF’)

Image 41

Image 42

Image 43

Image 44

Image 45

Image 46

Image 47

Image 48

Image 49

Image 50

6 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN LUONNONVARAISTEN HEIMOON BOVIDAE KUULUVIEN ELÄINTEN (MUUT KUIN KOTIELÄIMINÄ PIDETTÄVÄT NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIELÄIMET), LUONNONVARAISTEN KAMELIELÄINTEN JA LUONNONVARAISTEN HIRVIELÄINTEN TUOREEN LIHAN, LUKUUN OTTAMATTA MUITA ELÄIMENOSIA, JAUHELIHAA JA MEKAANISESTI EROTETTUA LIHAA, UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’RUW’)

Image 51

Image 52

Image 53

Image 54

Image 55

Image 56

Image 57

7 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN LUONNONVARAISIIN SIKAELÄINROTUIHIN JA HEIMOON TAYASSUIDAE KUULUVIEN TARHATTUNA RIISTANA PIDETTÄVIEN ELÄINTEN TUOREEN LIHAN, LUKUUN OTTAMATTA MUITA ELÄIMENOSIA, JAUHELIHAA JA MEKAANISESTI EROTETTUA LIHAA, UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’SUF’)

Image 58

Image 59

Image 60

Image 61

Image 62

Image 63

Image 64

Image 65

8 LUKU

Yhdistetyn eläinterveys- ja virallisen todistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitetun luonnonvaraisiin sikaeläinrotuihin ja heimoon Tayassuidae kuuluvien luonnonvaraisten eläinten tuoreen lihan, lukuun ottamatta muita eläimenosia, jauhelihaa ja mekaanisesti erotettua lihaa, unioniin tuloa varten (malli ’suw’)

Image 66

Image 67

Image 68

Image 69

Image 70

Image 71

9 LUKU

Virallisen todistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitetun alasukuun Hippotigris (seepra) kuuluvien luonnonvaraisten riistakavioeläinten tuoreen lihan, lukuun ottamatta muita eläimenosia, jauhelihaa ja mekaanisesti erotettua lihaa, unioniin tuloa varten (malli ’eqw’)

Image 72

Image 73

Image 74

Image 75

Image 76

10 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN KOTIELÄIMINÄ PIDETTÄVIEN MÄREHTIJÖIDEN MEKAANISESTI EROTETUN LIHAN UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’RUM-MSM’)

Image 77

Image 78

Image 79

Image 80

Image 81

11 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN KOTIELÄIMINÄ PIDETTÄVIEN SIKAELÄINTEN MEKAANISESTI EROTETUN LIHAN UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’SUI-MSM’)

Image 82

Image 83

Image 84

Image 85

Image 86

12 LUKU

Eläinterveystodistuksen malli sellaisen ihmisravinnoksi tarkoitetun tuoreen lihan unioniin tuloa varten, joka on peräisin Uudesta-Seelannista ja kuljetetaan Singaporen kautta, jossa se puretaan, mahdollisesti varastoidaan ja jälleenlastataan ennen unioniin tuloa (malli ’NZ-TRANSIT-SG’)

Image 87

Image 88

Image 89

Image 90

Image 91

13 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN MUUN SIIPIKARJAN KUIN SILEÄLASTAISTEN LINTUJEN TUOREEN LIHAN, LUKUUN OTTAMATTA JAUHELIHAA JA MEKAANISESTI EROTETTUA LIHAA, UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’POU’)

Image 92

Image 93

Image 94

Image 95

Image 96

Image 97

Image 98

Image 99

Image 100

c)

Korvataan 15 luku seuraavasti:

”15 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN SILEÄLASTAISTEN LINTUJEN TUOREEN LIHAN, LUKUUN OTTAMATTA JAUHELIHAA JA MEKAANISESTI EROTETTUA LIHAA, UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’RAT’)

Image 101

Image 102

Image 103

Image 104

Image 105

Image 106

Image 107

Image 108

Image 109

d)

korvataan 17 luku seuraavasti:

”17 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN RIISTALINTUJEN TUOREEN LIHAN, LUKUUN OTTAMATTA JAUHELIHAA JA MEKAANISESTI EROTETTUA LIHAA, UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’GBM’)

Image 110

Image 111

Image 112

Image 113

Image 114

Image 115

e)

Korvataan 19–28 luku seuraavasti:

”19 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN MUNIEN UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’E’)

Image 116

Image 117

Image 118

Image 119

Image 120

Image 121

20 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN MUNATUOTTEIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’EP’)

Image 122

Image 123

Image 124

Image 125

Image 126

Image 127

21 LUKU

Virallisen todistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitetun luonnonvaraisten jäniseläinten (kanit ja jänikset) tuoreen lihan, lukuun ottamatta jauhelihaa, mekaanisesti erotettua lihaa ja muita eläimenosia, paitsi kun kyseessä ovat nylkemättömät jäniseläimet joista ei ole poistettu sisäelimiä, unioniin tuloa varten (malli ’WL’)

Image 128

Image 129

Image 130

Image 131

Image 132

22 LUKU

Virallisen todistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitetun muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden kuin sorkka- ja kavioeläinten ja jäniseläinten tuoreen lihan, lukuun ottamatta muita eläimenosia, jauhelihaa ja mekaanisesti erotettua lihaa, unioniin tuloa varten (malli ’wm’)

Image 133

Image 134

Image 135

Image 136

Image 137

23 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN TARHATTUJEN KANIEN LIHAN, LUKUUN OTTAMATTA JAUHELIHAA JA MEKAANISESTI EROTETTUA LIHAA, UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’RM’)

Image 138

Image 139

Image 140

Image 141

24 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN RAAKALIHAVALMISTEIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’MP-PREP’)

Image 142

Image 143

Image 144

Image 145

Image 146

Image 147

Image 148

Image 149

Image 150

Image 151

25 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN LIHAVALMISTEIDEN, MUKAAN LUKIEN SULATETTU ELÄINRASVA JA PROTEIINIJÄÄNNÖS, LIHAUUTTEET SEKÄ KÄSITELLYT MAHAT, RAKOT JA SUOLET, MUUT KUIN KUIVATUT TAI SUOLATUT RAKOT JA SUOLET, JOILLE EI OLE TARPEEN TEHDÄ ERITYISTÄ RISKINVÄHENTÄMISKÄSITTELYÄ, UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’MPNT’)

Image 152

Image 153

Image 154

Image 155

Image 156

Image 157

Image 158

Image 159

Image 160

Image 161

Image 162

26 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN LIHAVALMISTEIDEN, MUKAAN LUKIEN SULATETTU ELÄINRASVA JA PROTEIINIJÄÄNNÖS, LIHAUUTTEET SEKÄ KÄSITELLYT MAHAT, RAKOT JA SUOLET, MUUT KUIN KUIVATUT TAI SUOLATUT RAKOT JA SUOLET, JOILLE ON TEHTÄVÄ ERITYINEN RISKINVÄHENTÄMISKÄSITTELY, UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’MPST’)

Image 163

Image 164

Image 165

Image 166

Image 167

Image 168

Image 169

Image 170

Image 171

Image 172

Image 173

Image 174

LUKU 27

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN KUIVATTUJEN TAI SUOLATTUJEN RAKKOJEN JA SUOLIEN UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’CAS’)

Image 175

Image 176

Image 177

Image 178

Image 179

Image 180

Image 181

Image 182

28 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN ELÄVIEN KALOJEN, ELÄVIEN ÄYRIÄISTEN JA KYSEISISTÄ ELÄIMISTÄ SAATAVIEN ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’FISH-CRUST-HC’)

Image 183

Image 184

Image 185

Image 186

Image 187

Image 188

Image 189

Image 190

Image 191

Image 192

Image 193

f)

Korvataan 30–38 luku seuraavasti:

”30 LUKU

Virallisen todistuksen malli kalastustuotteiden tai simpukoista peräisin olevien kalastustuotteiden, jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi, unioniin tuloa varten, kun ne tulevat unioniin suoraan kolmannen maan lipun alla purjehtivalta kylmäkuljetusalukselta, pakastusalukselta tai uivalta jalostamolta, kuten delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 11 artiklan 3 kohdassa säädetään (MALLI ’FISH/MOL-CAP’)

Image 194

Image 195

Image 196

Image 197

Image 198

31 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN ELÄVIEN SIMPUKOIDEN, PIIKKINAHKAISTEN, VAIPPAELÄINTEN, MERIKOTILOIDEN JA KYSEISISTÄ ELÄIMISTÄ SAATAVIEN ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’MOL-HC’)

Image 199

Image 200

Image 201

Image 202

Image 203

Image 204

Image 205

Image 206

Image 207

Image 208

Image 209

32 LUKU

VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN LAJIIN ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM KUULUVIEN JALOSTETTUJEN SIMPUKOIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’MOL-AT’)

Image 210

Image 211

33 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN RAAKAMAIDON UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’MILK-RM’)

Image 212

Image 213

Image 214

Image 215

Image 216

Image 217

34 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN MAITOTUOTTEIDEN, JOTKA OVAT PERÄISIN RAAKAMAIDOSTA TAI JOILLE EI OLE TARPEEN TEHDÄ ERITYISTÄ RISKINVÄHENTÄMISKÄSITTELYÄ, UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’MILK-RMP/NT’)

Image 218

Image 219

Image 220

Image 221

Image 222

Image 223

35 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN MAITOTUOTTEIDEN, JOILLE ON TEHTÄVÄ PASTÖROINTI, UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’DAIRY-PRODUCTS-PT’)

Image 224

Image 225

Image 226

Image 227

Image 228

Image 229

Image 230

36 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN MAITOTUOTTEIDEN, JOILLE ON TEHTÄVÄ MUU ERITYINEN RISKINVÄHENTÄMISKÄSITTELY KUIN PASTÖROINTI, UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’DAIRY-PRODUCTS-ST’)

Image 231

Image 232

Image 233

Image 234

Image 235

Image 236

Image 237

37 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN TERNIMAIDON UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’COLOSTRUM’)

Image 238

Image 239

Image 240

Image 241

Image 242

Image 243

38 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN TERNIMAITOTUOTTEIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’COLOSTRUM-BP’)

Image 244

Image 245

Image 246

Image 247

Image 248

Image 249

g)

Korvataan 41–44 luku seuraavasti:

”41 LUKU

VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN GELATIININ UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’GEL’)

Image 250

Image 251

Image 252

Image 253

Image 254

Image 255

Image 256

42 LUKU

VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN KOLLAGEENIN UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’COL’)

Image 257

Image 258

Image 259

Image 260

Image 261

Image 262

Image 263

43 LUKU

YHDISTETYN ELÄNTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN GELATIININ JA KOLLAGEENIN TUOTANTOON TARKOITETTUJEN RAAKA-AINEIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’RCG’)

Image 264

Image 265

Image 266

Image 267

Image 268

Image 269

Image 270

Image 271

44 LUKU

YHDISTETYN ELÄNTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN GELATIININ JA KOLLAGEENIN TUOTANTOON TARKOITETTUJEN KÄSITELTYJEN RAAKA-AINEIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’TCG’)

Image 272

Image 273

Image 274

Image 275

Image 276

Image 277

Image 278

Image 279

h)

Korvataan 48, 49 ja 50 luku seuraavasti:

”48 LUKU

VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN HYÖNTEISTEN UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’INS’)

Image 280

Image 281

Image 282

Image 283

49 LUKU

VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI KOTIELÄIMINÄ PIDETTÄVISTÄ SORKKA- JA KAVIOELÄIMISTÄ, SIIPIKARJASTA, KANEISTA TAI KALASTUSTUOTTEISTA PERÄISIN OLEVIEN MUIDEN KUIN KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUKSEN (EU) 2020/2235 8–26 ARTIKLASSA MAINITTUJEN IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’PAO’)

Image 284

Image 285

Image 286

Image 287

50 LUKU

YHDISTETYN ELÄINTERVEYS- JA VIRALLISEN TODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN HUONEENLÄMMÖSSÄ SÄILYMÄTTÖMIEN YHDISTELMÄTUOTTEIDEN JA HUONEENLÄMMÖSSÄ SÄILYVIEN YHDISTELMÄTUOTTEIDEN, JOTKA SISÄLTÄVÄT MINKÄ TAHANSA MÄÄRÄN LIHAVALMISTEITA, LUKUUN OTTAMATTA GELATIINIA, KOLLAGEENIA JA PITKÄLLE JALOSTETTUJA TUOTTEITA, UNIONIIN TULOA VARTEN (MALLI ’COMP’)

Image 288

Image 289

Image 290

Image 291

Image 292

Image 293

Image 294

Image 295

Image 296

Image 297

Image 298

Image 299

Image 300

i)

Korvataan 52 luku seuraavasti:

”52 LUKU

ELÄINTERVEYSTODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN HUONEENLÄMMÖSSÄ SÄILYMÄTTÖMIEN YHDISTELMÄTUOTTEIDEN JA HUONEENLÄMMÖSSÄ SÄILYVIEN YHDISTELMÄTUOTTEIDEN, JOTKA SISÄLTÄVÄT MINKÄ TAHANSA MÄÄRÄN LIHAVALMISTEITA, KULJETTAMISEEN UNIONIN KAUTTA JOHONKIN KOLMANTEEN MAAHAN JOKO VÄLITTÖMÄSTI KAUTTAKULJETETTUINA TAI UNIONISSA VARASTOINNIN JÄLKEEN (MALLI ’TRANSIT-COMP’)

Image 301

Image 302

Image 303

Image 304

Image 305

Image 306

Image 307

Image 308

4)

Korvataan liite V seuraavasti:

”LIITE V

MALLI TOIMIJAN ANTAMALLE ASETUKSEN (EU) 2019/625 14 ARTIKLAN MUKAISELLE YKSITYISELLE VARMENNUKSELLE HUONEENLÄMMÖSSÄ SÄILYVIEN YHDISTELMÄTUOTTEIDEN UNIONIIN TULOA VARTEN

Image 309

Image 310

Image 311

”2 OSA

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2236 liitteet I ja II seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Korvataan 1, 2 ja 3 luku seuraavasti:

”1 LUKU

ELÄINTERVEYSTODISTUKSEN MALLI VESIVILJELYPITOPAIKKOIHIN TARKOITETTUJEN VESIELÄINTEN UNIONIN SISÄLLÄ TAPAHTUVIA SIIRTOJA VARTEN (malli ’AQUA-INTRA-ESTAB’)

Image 312

Image 313

Image 314

Image 315

Image 316

Image 317

Image 318

2 LUKU

ELÄINTERVEYSTODISTUKSEN MALLI LUONTOON PÄÄSTETTÄVÄKSI TARKOITETTUJEN VESIELÄINTEN UNIONIN SISÄLLÄ TAPAHTUVIA SIIRTOJA VARTEN (malli ’AQUA-INTRA-RELEASE’)

Image 319

Image 320

Image 321

Image 322

Image 323

Image 324

3 LUKU

ELÄINTERVEYSTODISTUKSEN MALLI IHMISRAVINNOKSI TARKOITETTUJEN VESIELÄINTEN UNIONIN SISÄLLÄ TAPAHTUVIA SIIRTOJA VARTEN (MALLI ’AQUA-INTRA-HC’)

Image 325

Image 326

Image 327

Image 328

Image 329

Image 330

b)

korvataan 5 luku seuraavasti:

”5 LUKU

ELÄINTERVEYSTODISTUKSEN MALLI ELÄVIKSI KALANSYÖTEIKSI TARKOITETTUJEN VESIELÄINTEN UNIONIN SISÄLLÄ TAPAHTUVIA SIIRTOJA VARTEN (malli ’AQUA-INTRA-BAIT’)

Image 331

Image 332

Image 333

Image 334

Image 335

Image 336

c)

Korvataan 7 luku seuraavasti:

”7 LUKU

ELÄINTERVEYSTODISTUKSEN MALLI SELLAISTEN MUIDEN VESIVILJELYELÄIMISTÄ SAATAVIEN ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN KUIN ELÄVIEN VESIVILJELYELÄINTEN, JOIHIN SOVELLETAAN LUETTELOITUIHIN TAI UUSIIN TAUTEIHIN LIITTYVIÄ SIIRTORAJOITUKSIA TAI KIIREELLISIÄ TOIMENPITEITÄ, UNIONIN SISÄLLÄ TAPAHTUVIA SIIRTOJA VARTEN (malli ’PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT’)

Image 337

Image 338

Image 339

Image 340

2)

Korvataan liite II seuraavasti:

”LIITE II

Liitteessä II on seuraava eläinterveystodistuksen malli:

Malli

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

Eläinterveystodistuksen malli tiettyihin vesiviljelypitopaikkoihin, luontoon päästettäväksi tai muihin tarkoituksiin, ei kuitenkaan ihmisravinnoksi, tarkoitettujen vesieläinten unioniin tuloa varten

ELÄINTERVEYSTODISTUKSEN MALLI TIETTYIHIN VESIVILJELYPITOPAIKKOIHIN, LUONTOON PÄÄSTETTÄVÄKSI TAI MUIHIN TARKOITUKSIIN, EI KUITENKAAN IHMISRAVINNOKSI, TARKOITETTUJEN VESIELÄINTEN UNIONIIN TULOA VARTEN (malli ’AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER’)

Image 341

Image 342

Image 343

Image 344

Image 345

Image 346

Image 347

Image 348

Image 349


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).

(2)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2035, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 314, 5.12.2019, s. 115).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/691, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä vesiviljelypitopaikkoja ja vesieläinten kuljettajia koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 345).