ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 291

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
13. elokuu 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1348, annettu 6 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä sellaiset perusteet määrittävillä teknisillä sääntelystandardeilla, joiden mukaisesti toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia muutoksia muuta kuin merkittävää vertailuarvoa koskevaan vaatimustenmukaisuusvakuutukseen ( 1 )

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1349, annettu 6 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään perusteet kriittisen vertailuarvon pakollista hallinnointia koskevaa toimivaltaisten viranomaisten tekemää sääntöjenmukaisuusarviointia varten ( 1 )

4

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1350, annettu 6 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä sellaiset vaatimukset määrittävillä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla varmistetaan vertailuarvon hallinnoijan hallintojärjestelyjen riittävä vakaus ( 1 )

9

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1351, annettu 6 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritellään kaikenlaisen vertailuarvon manipulointia tai manipulointiyrityksiä mahdollisesti sisältävän toiminnan tunnistamista ja ilmoittamista varten tarkoitettujen järjestelmien ja valvontatoimien ominaispiirteet ( 1 )

13

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1352, annettu 6 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä sellaiset edellytykset määrittävillä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla varmistetaan, että vertailuarvon määrittämismenetelmät täyttävät laatuvaatimukset ( 1 )

16

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1353, annettu 17 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä niiden tapausten ja edellytysten osalta, joissa ja joiden nojalla toimivaltaiset viranomaiset voivat nimetä virallisia laboratorioita, jotka eivät täytä edellytyksiä kaikkien virallista valvontaa tai muita virallisia toimia varten käyttämiensä menetelmien osalta ( 1 )

20

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1354, annettu 6 päivänä elokuuta 2021, vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa käytettävistä teknisistä tiedoista sellaista raportointia varten, jonka viitepäivä on 30 päivänä kesäkuuta 2021 alkavalla ja 29 päivänä syyskuuta 2021 päättyvällä ajanjaksolla, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisesti ( 1 )

24

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1355, annettu 12 päivänä elokuuta 2021, jäsenvaltioiden laatimista torjunta-ainejäämien monivuotisista kansallisista valvontaohjelmista ( 1 )

120

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

13.8.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1348,

annettu 6 päivänä toukokuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä sellaiset perusteet määrittävillä teknisillä sääntelystandardeilla, joiden mukaisesti toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia muutoksia muuta kuin merkittävää vertailuarvoa koskevaan vaatimustenmukaisuusvakuutukseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perusteissa, joiden mukaisesti toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia muutoksia kyseisen asetuksen 26 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun vaatimustenmukaisuusvakuutukseen, olisi otettava huomioon niiden asetuksen (EU) 2016/1011 säännösten luonne, joita muiden kuin merkittävien vertailuarvojen hallinnoijat voivat mainitun asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti päättää olla soveltamatta. Koska jotkin kyseisissä säännöksissä säädetyistä vaatimuksista koskevat hallinnoijan organisaatiorakennetta ja jotkin asianomaista vertailuarvoa tai vertailuarvoryhmää, tätä erottelua sovelletaan myös perusteisiin, joiden mukaisesti toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia muutoksia vaatimustenmukaisuusvakuutukseen.

(2)

Kun kyse on hallinnoijan organisaatiorakennetta koskevista vaatimuksista, toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava vaatia muutoksia muuta kuin merkittävää vertailuarvoa koskevaan vaatimustenmukaisuusvakuutukseen, jos ne katsovat, että vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ei ole selkeästi ilmoitettu, miksi kyseisen hallinnoijan pitäisi voida olla noudattamatta asetuksen (EU) 2016/1011 4, 5 ja 6 artiklassa säädettyjä vaatimuksia. Näin olisi oltava erityisesti silloin, jos on epäselvyyttä asianomaisen hallinnoijan organisaatiorakenteesta, vertailuarvon tarjontaan osallistuvien henkilöiden ja hallinnoijan organisaation muiden työntekijöiden tai osien välillä mahdollisesti syntyvien eturistiriitojen tunnistamisesta, muun kuin merkittävän vertailuarvon tarjonnan valvontamenettelystä tai muun kuin merkittävän vertailuarvon tarjontaan, julkistamiseen tai saataville asettamiseen sovellettavasta valvontakehyksestä.

(3)

Kun kyse on vertailuarvoa tai vertailuarvoryhmää koskevista vaatimuksista, toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava vaatia muutoksia muuta kuin merkittävää vertailuarvoa koskevaan vaatimustenmukaisuusvakuutukseen, jos ne katsovat, että vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ei ole selkeästi ilmoitettu, miksi kyseisen hallinnoijan pitäisi voida olla noudattamatta asetuksen (EU) 2016/1011 11 ja 13–16 artiklassa säädettyjä vaatimuksia. Näin olisi oltava erityisesti silloin, jos on epäselvyyttä syöttötietojen toimittamisen valvonnan tasosta, muun kuin merkittävän vertailuarvon menetelmiin tehtäviä olennaisia muutoksia koskevien konsultointimenettelyjen avoimuudesta, muun kuin merkittävän vertailuarvon manipulointitapausten tai manipulointiyritysten raportointiprosessista, käytännesäännöistä tilanteessa, jossa muu kuin merkittävä vertailuarvo perustuu tietolähteiltä saatuihin syöttötietoihin, hallinnoijan kyvystä arvioida sitä ja raportoida siitä, miten se noudattaa muuta kuin merkittävää vertailuarvoa koskevia menetelmiä ja asetusta (EU) 2016/1011, ja silloin kun syöttötietoja saadaan valvotulta tietolähteeltä, onko tässä yhteydessä käytössä asianmukainen valvonta syöttötietojen tarkkuuden, koskemattomuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.

(4)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’ESMA’, on toimittanut komissiolle.

(5)

ESMA on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.

(6)

Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2175 (3) 5 artiklan, jolla lisätään asetukseen (EU) 2016/1011 26 artiklan 6 kohta, soveltamispäivän kanssa, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2022,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hallinnoijan tasolla sovellettavat perusteet

Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia muutoksia asetuksen (EU) 2016/1011 26 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun vaatimustenmukaisuusvakuutukseen, jos ne katsovat, että siinä ei selkeästi ilmoiteta, miksi asianomaisen hallinnoijan pitäisi voida olla noudattamatta yhtä tai useampaa asetuksen (EU) 2016/1011 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vaatimusta, ja erityisesti, jos on epäselvyyttä seuraavista:

a)

asianomaisen hallinnoijan organisaatiorakenne ja sen rakenteen mahdollisesti aiheuttamat eturistiriidat;

b)

sellaisten eturistiriitojen tunnistaminen ja hallinta, jotka liittyvät asianomaisen hallinnoijan työntekijöihin, henkilöihin, joiden palvelut ovat asianomaisen hallinnoijan käytettävissä tai määräysvallassa, sekä henkilöihin, jotka osallistuvat suoraan muun kuin merkittävän vertailuarvon tarjontaan;

c)

muun kuin merkittävän vertailuarvon tarjonnan valvontamenettely ottaen huomioon kyseisen vertailuarvon haavoittuvuus ja hallinnoijan organisaation laajuus;

d)

muun kuin merkittävän vertailuarvon tarjontaan, julkistamiseen tai saataville asettamiseen sovellettava valvontakehys, mukaan lukien hallinnoijan altistuminen operatiiviselle riskille, toiminnan jatkuvuuteen liittyvälle riskille tai vertailuarvon tarjontamenettelyn keskeytymisriskille.

2 artikla

Vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän tasolla sovellettavat perusteet

Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia muutoksia asetuksen (EU) 2016/1011 26 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun vaatimustenmukaisuusvakuutukseen, jos ne katsovat, että siinä ei selkeästi ilmoiteta, miksi asianomaisen hallinnoijan pitäisi voida olla noudattamatta yhtä tai useampaa asetuksen (EU) 2016/1011 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vaatimusta, ja erityisesti, jos on epäselvyyttä seuraavista:

a)

syöttötietojen toimittamisen valvonnan taso ja se, onko tämä valvontataso riittävä syöttötietojen tarkkuuden, koskemattomuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi, kun otetaan huomioon syöttötietojen luonne;

b)

muun kuin merkittävän vertailuarvon menetelmiin tehtäviä olennaisia muutoksia koskevien konsultointimenettelyjen avoimuus ottaen huomioon kyseisten menetelmien monimutkaisuus ja käytettyjen syöttötietojen luonne;

c)

muun kuin merkittävän vertailuarvon manipulointitapausten tai manipulointiyritysten raportointiprosessi, erityisesti syöttötietojen ja tietolähteiden seurannan osalta;

d)

jos muu kuin merkittävä vertailuarvo perustuu tietolähteiltä saataviin syöttötietoihin, käytännesäännöt ja se, sisältyykö niihin syöttötietojen luonne huomioon ottaen suojatoimia käytettyjen syöttötietojen koskemattomuuden varmistamiseksi;

e)

hallinnoijan kyky arvioida sitä ja raportoida siitä, miten se noudattaa muuta kuin merkittävää vertailuarvoa koskevia menetelmiä ja asetusta (EU) 2016/1011;

f)

jos syöttötietoja saadaan valvotulta tietolähteeltä, onko tässä yhteydessä käytössä asianmukainen valvonta syöttötietojen tarkkuuden, koskemattomuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä toukokuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2175, annettu 18 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011 ja varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista annetun asetuksen (EU) 2015/847 muuttamisesta (EUVL L 334, 27.12.2019, s. 1).


13.8.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/4


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1349,

annettu 6 päivänä toukokuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään perusteet kriittisen vertailuarvon pakollista hallinnointia koskevaa toimivaltaisten viranomaisten tekemää sääntöjenmukaisuusarviointia varten

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2016/1011 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu toimivaltaisten viranomaisten arvio koskee joko sitä, miten kriittinen vertailuarvo on määrä siirtää uudelle hallinnoijalle, tai sitä, miten kyseisen vertailuarvon tarjonta on määrä lopettaa. Sen vuoksi on aiheellista määritellä kaksi perusteiden ryhmää, joita toimivaltaiset viranomaiset käyttävät sen mukaan, mitä skenaariota ne arvioivat.

(2)

Jos kriittinen vertailuarvo on määrä siirtää uudelle hallinnoijalle, uuden hallinnoijan olisi pystyttävä varmistamaan kriittisen vertailuarvon tarjonnan jatkuminen siten, että valvotut yhteisöt voivat jatkaa sen käyttöä keskeytyksettä ja asetuksen (EU) 2016/1011 mukaisesti. Sen vuoksi on tarpeen määritellä perusteet, joita toimivaltaisen viranomaisen olisi käytettävä arvioidessaan, pystyykö uusi hallinnoija varmistamaan tällaisen jatkuvuuden.

(3)

Olisi varmistettava, että kriittistä vertailuarvoa valvotaan koko sen ajan, joka kuluu sen siirtämiseen uudelle hallinnoijalle. Tällaisen vertailuarvon valvonnan keskeytymisen riski on suurempi silloin, kun uusi hallinnoija sijaitsee eri jäsenvaltiossa kuin se toimivaltainen viranomainen, joka tekee arvion siitä, miten kriittinen vertailuarvo on määrä siirtää uudelle hallinnojalle. Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että arvion tekevä toimivaltainen viranomainen saa kaikki tiedot, jotka se tarvitsee määrittääkseen, varmistetaanko vertailuarvon valvonnan jatkuminen koko siirtämisjakson ajan, mukaan lukien analyysi, jossa tarkastellaan etenkin uuden hallinnoijan sijaintia ja toimilupatilannetta.

(4)

Arvioidessaan sitä, miten kriittinen vertailuarvo on määrä siirtää uudelle hallinnoijalle, toimivaltaisen viranomaisen olisi analysoitava operatiivisesta näkökulmasta sitä, miten kriittisen vertailuarvon tarjonta siirretään nykyiseltä hallinnoijalta uudelle hallinnoijalle. Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen olisi erityisesti tarkasteltava vertailuarvon keskeytymätöntä julkistamista, syöttötietojen saatavuutta, vertailuarvon laskentamenetelmää sekä mahdollista tarvittavaa yhteydenpitoa tietolähteisiin, käyttäjiin ja muihin sidosryhmiin.

(5)

Toimivaltaisen viranomaisen, joka arvioi sitä, miten kriittisen vertailuarvon tarjoaminen on määrä lopettaa, olisi oltava vakuuttunut siitä, että kyseisen vertailuarvon tarjoaminen voidaan lopettaa hallitusti, kun otetaan huomioon muun muassa sen hallinnoijan asetuksen (EU) 2016/1011 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustama vertailuarvon lakkautusta koskeva menettely. Sen vuoksi on tarpeen määritellä perusteet, joita toimivaltaisen viranomaisen olisi käytettävä arvioidessaan, täyttyykö tämä edellytys.

(6)

Toimivaltaisen viranomaisen, joka arvioi sitä, miten kriittisen vertailuarvon tarjoaminen on määrä lopettaa, olisi otettava huomioon myös asetuksen (EU) 2016/1011 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut vertailuarvon lakkauttamista koskevat kirjalliset suunnitelmat. Kriittisen vertailuarvon eri käyttäjien kirjalliset suunnitelmat eivät välttämättä aina ole yhdenmukaisia, eivätkä ne välttämättä ole johdonmukaisia, jos niitä sovelletaan samanaikaisesti. Sen vuoksi on tärkeää, että toimivaltaiset viranomaiset tarkastelevat sitä, missä määrin nämä vertailuarvon eri käyttäjien kirjalliset suunnitelmat ovat keskenään yhteensopivia, myös siltä osin kuin on kyse niissä ennakoiduista vertailuarvon lakkaamisen laukaisevista tapahtumista, sekä sitä, miten näitä suunnitelmia voidaan käyttää varmistamaan kriittisen vertailuarvon hallittu lakkaaminen.

(7)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’ESMA’, on toimittanut komissiolle.

(8)

ESMA on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.

(9)

Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2175 (3) 5 artiklan, jolla lisätään asetukseen (EU) 2016/1011 21 artiklan 5 kohta, soveltamispäivän kanssa, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2022,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Perusteet uuteen hallinnoijaan siirtymisen arviointia varten

Arvioidessaan sitä, miten kriittinen vertailuarvo on määrä siirtää uudelle hallinnoijalle, toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon kaikki seuraavassa luetellut perusteet:

a)

onko nykyisen hallinnoijan asetuksen (EU) 2016/1011 21 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdan mukaisesti toimittamassa arviossa ehdotettu uusi hallinnoija sellainen, joka

i)

sijaitsee samassa jäsenvaltiossa kuin nykyinen hallinnoija, vai sijaitseeko se eri jäsenvaltiossa kuin nykyinen hallinnoija, jolloin toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa tehtävä yhteistyötä uuden hallinnoijan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa sen arvioimiseksi, varmistetaanko kriittisen vertailuarvon valvonta koko sen ajan, joka kuluu sen siirtämiseen uudelle hallinnoijalle;

ii)

on valvottu yhteisö, ja jos näin on, minkä toimintojen osalta sitä valvotaan ja onko olemassa todellisia tai mahdollisia eturistiriitoja kyseisen yhteisön senhetkisten toimintojen kanssa;

iii)

on vertailuarvon käyttäjä, ja jos näin on, lievennetäänkö mahdollisesti syntyviä eturistiriitoja riittävästi;

iv)

on jo saanut toimiluvan vertailuarvon hallinnoijana asetuksen (EU) 2016/1011 34 artiklan mukaisesti;

v)

tarjoaa jo vertailuarvoja, ja jos näin on, ovatko kyseiset vertailuarvot kriittisiä vertailuarvoja, merkittäviä vertailuarvoja, muita kuin merkittäviä vertailuarvoja, hyödykkeiden vertailuarvoja tai korkokantojen vertailuarvoja;

b)

onko kriittisen vertailuarvon nykyinen hallinnoija ilmoittanut tietolähteille, käyttäjille tai muille sidosryhmille kriittisen vertailuarvon mahdollisesta siirtämisestä uudelle hallinnoijalle tai onko se järjestänyt asiasta julkisia kuulemisia;

c)

miten uusi hallinnoija aikoo laskea kriittisen vertailuarvon ja aikooko se muuttaa jotakin seuraavista kriittiseen vertailuarvoon liittyvistä osatekijöistä, ja jos aikoo, miten se varmistaa, että kyseiset osatekijät ovat asetuksen (EU) 2016/1011 mukaisia:

i)

menetelmät, syöttötietojen laatu mukaan luettuna, ja menetelmien uudelleentarkastelu;

ii)

vertailuarvon laskentaa koskeva varautumissuunnitelma;

iii)

menettelyt syöttötiedoissa tai vertailuarvon uudelleenmäärityksessä esiintyvien virheiden käsittelyä varten;

iv)

käytännesäännöt;

d)

onko uudella hallinnoijalla pääsy samoihin syöttötietoihin kuin nykyisellä hallinnoijalla, nykyisen hallinnoijan hallussa olevat aiemmat syöttötiedot mukaan luettuina;

e)

onko uuden hallinnoijan tietotekniikkainfrastruktuurit testattu asianmukaisesti kriittisen vertailuarvon tarjoamista varten;

f)

jos kriittinen vertailuarvo perustuu tietolähdepaneelin toimittamiin syöttötietoihin, miten uusi hallinnoija aikoo täyttää asetuksen (EU) 2016/1011 11 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetyn vaatimuksen ja ovatko nykyiset tietolähteet edelleen osa paneelia sen jälkeen, kun vertailuarvo on siirtynyt uudelle hallinnoijalle;

g)

miten uusi hallinnoija aikoo julkistaa kriittisen vertailuarvon, mukaan lukien päivittäistä julkistamista koskevat vakiojärjestelyt, julkistamistiheys, verkkosivuston osoite ja se, onko kriittinen vertailuarvo saatavilla maksua vastaan vai maksutta;

h)

onko siirtymisajankohtaa varten laadittu yksityiskohtainen suunnitelma, ja jos on, käsitelläänkö kyseisessä suunnitelmassa kaikkia niitä mahdollisia kysymyksiä, jotka liittyvät kriittisen vertailuarvon siirtämiseen uudelle hallinnoijalle ja joihin kuuluvat myös sopimuksiin liittyvät kysymykset;

i)

siirtämiseen liittyvät oikeudelliset riskit, mukaan lukien riski siitä, että sopimus muuttuu merkityksettömäksi;

j)

kirjanpidolliset ja verotukselliset vaikutukset, jotka johtuvat siitä, että kriittistä vertailuarvoa tarjoaa uusi hallinnoija;

k)

siirtämisen vaikutus rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureihin, myös selvitysyhteisöihin.

2 artikla

Perusteet kriittisen vertailuarvon tarjonnan lopettamisen arviointia varten

1.   Arvioidessaan sitä, miten kriittisen vertailuarvon tarjoaminen on määrä lopettaa, toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon kaikki seuraavassa luetellut perusteet:

a)

asetuksen (EU) 2016/1011 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun menettelyn tehokkuus ja erityisesti

i)

määritelläänkö kyseisessä menettelyssä täsmällisesti toimet, jotka hallinnoijan on toteutettava lopettaakseen kriittisen vertailuarvon tarjonnan hallitusti;

ii)

riittävätkö kyseiset toimet asianomaisen tapauksen olosuhteet huomioon ottaen varmistamaan kriittisen vertailuarvon tarjonnan hallitun lopettamisen, kun otetaan huomioon myös tämän kohdan b alakohdassa tarkoitettu peruste;

iii)

milloin kyseinen menettely on perustettu ja milloin sitä on viimeksi päivitetty;

b)

asetuksen (EU) 2016/1011 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kirjalliset suunnitelmat ja erityisesti

i)

onko kyseisissä kirjallisissa suunnitelmissa nimetty sopivia vaihtoehtoisia vertailuarvoja, joihin voidaan viitata kriittisen vertailuarvon korvaamiseksi, ja jos näin on, nimetäänkö kyseisissä kirjallisissa suunnitelmissa samat vai eri vaihtoehtoiset vertailuarvot;

ii)

jos kirjallisissa suunnitelmissa nimetään sama vaihtoehtoinen vertailuarvo, onko kyseinen vertailuarvo otettu käyttöön eri omaisuusluokissa;

iii)

ovatko kirjallisiin suunnitelmiin sisältyvät kriittisen vertailuarvon tarjonnan lopettamisen laukaisevat tapahtumat samat kaikissa kyseistä kriittistä vertailuarvoa käyttävien valvottujen yhteisöjen laatimissa suunnitelmissa, sikäli kuin tämän arvioiminen on mahdollista;

c)

onko tämän kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen vaihtoehtoisten vertailuarvojen hallinnoijille myönnetty toimilupa;

d)

vaikuttaisiko kriittisen vertailuarvon tarjonnan lopettaminen kielteisesti markkinoiden eheyteen, rahoitusvakauteen, kuluttajiin, reaalitalouteen tai kotitalouksien ja yritysten rahoitukseen (4), sikäli kuin tämän arvioiminen on mahdollista;

e)

olisiko kriittisen vertailuarvon tarjonnan lopettamisesta seurauksena ylivoimainen este;

f)

sen todellisen markkina- tai taloustilanteen dynamiikka, jota kriittisellä vertailuarvolla on tarkoitus mitata, sekä se, onko olemassa riittävän paljon riittävän laadukkaita syöttötietoja, jotka edustavat tarkasti kyseistä mittaamisen kohteena olevaa markkina- tai taloustilannetta;

g)

onko hallinnoija ilmoittanut kriittisen vertailuarvon tietolähteille, käyttäjille tai muille sidosryhmille kriittisen vertailuarvon tarjonnan mahdollisesta lopettamisesta tai onko se järjestänyt asiasta julkisia kuulemisia;

h)

kriittisen vertailuarvon tarjonnan lopettamiseen liittyvät mahdolliset oikeudelliset riskit;

i)

kriittisen vertailuarvon tarjonnan lopettamisen kirjanpidolliset ja verotukselliset vaikutukset;

j)

kriittisen vertailuarvon tarjonnan lopettamisen vaikutus markkinainfrastruktuureihin, myös selvitysyhteisöihin.

Sovellettaessa c alakohtaa toimivaltaisen viranomaisen on siinä tapauksessa, että tämän kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen vaihtoehtoisten vertailuarvojen hallinnoijille ei ole myönnetty toimilupaa, arvioitava niiden osalta edellytykset asetuksen (EU) 2016/1011 34 artiklan mukaiselle toimiluvan myöntämiselle sekä se, tarvitaanko kriittisen vertailuarvon pakollisen hallinnoinnin ajanjakso, jotta kyseisten vaihtoehtoisten vertailuarvojen hallinnoijille voidaan myöntää toimilupa.

2.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen perusteiden lisäksi toimivaltainen viranomainen voi arvioida, onko hallinnoijan asetuksen (EU) 2016/1011 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti käyttöön ottama menettely asianmukainen, kun otetaan huomioon seuraavat sellaisia rahoitusvälineitä, rahoitussopimuksia tai sijoitusrahastoja koskevat osatekijät, joissa viitataan kriittiseen vertailuarvoon:

a)

niiden määrä ja arvo;

b)

rahoitusvälineiden ja rahoitussopimusten sekä sellaisten muiden asiakirjojen voimassaoloaika, duraatio, maturiteetti tai päättymispäivä, jotka on laadittu sijoitusrahaston arvonkehityksen mittaamiseksi indeksin tai indeksien yhdistelmän avulla, kun tarkoituksena on seurata tällaisen indeksin tai indeksien yhdistelmän tuottoa, määritellä salkun koostumus tai laskea tulosperusteinen palkkio;

c)

tarjotaanko kriittistä vertailuarvoa edelleen käytettäväksi siirtymäkauden tai run-off-jakson aikana;

d)

kattaako asetuksen (EU) 2016/1011 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu menettely sellaiset kriittiseen vertailuarvoon tehtävät muutokset, jotka voivat olla tarpeen sen varmistamiseksi, että kriittinen vertailuarvo säilyy luotettavana ja edustaa edelleen sitä kohteena olevaa todellista markkina- tai taloustilannetta, jota sillä on tarkoitus mitata, tämän artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun ajanjakson ajan;

e)

sen todennäköisyys, että jokin tällainen rahoitusväline tai rahoitussopimus tai sellainen muu asiakirja, joka on laadittu sijoitusrahaston arvonkehityksen mittaamiseksi indeksin tai indeksien yhdistelmän avulla, kun tarkoituksena on seurata tällaisen indeksin tai indeksien yhdistelmän tuottoa, määritellä salkun koostumus tai laskea tulosperusteinen palkkio, tulee merkityksettömäksi tai sen ehtoja rikotaan, jos kriittisen vertailuarvon tarjonta lopetetaan.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä toukokuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2175, annettu 18 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011 ja varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista annetun asetuksen (EU) 2015/847 muuttamisesta (EUVL L 334, 27.12.2019, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2018/64, annettu 29 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä sen erittelemiseksi, miten 20 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohdassa säädettyjä perusteita on sovellettava arvioitaessa, onko tietyillä tapahtumilla merkittävä kielteinen vaikutus markkinoiden eheyteen, rahoitusvakauteen, kuluttajiin, reaalitalouteen tai kotitalouksien ja yritysten rahoitukseen yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa (EUVL L 12, 17.1.2018, s. 5).


13.8.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/9


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1350,

annettu 6 päivänä toukokuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä sellaiset vaatimukset määrittävillä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla varmistetaan vertailuarvon hallinnoijan hallintojärjestelyjen riittävä vakaus

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 9 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta vertailuarvojen hallinnoijien hallintojärjestelyt olisivat vakaita, niihin olisi sisällyttävä organisaatiorakenne, jossa määritellään selkeästi ja dokumentoidusti johdon päätöksentekomenettelyt, sisäiset raportointisuhteet sekä vertailuarvon tarjontaan osallistuvien henkilöiden tehtävien ja vastuiden jako.

(2)

Vakaiden hallintojärjestelyjen avulla olisi voitava tunnistaa mahdolliset eturistiriidat, joita saattaa syntyä vertailuarvojen hallinnoijien organisaatiorakenteissa, ja hallita tällaisia eturistiriitoja. Sen vuoksi vertailuarvojen hallinnoijien hallintojärjestelyissä olisi erityisesti täsmennettävä ylimmän hallintoelimen rakenne ja sen tehtävät ja vastuut.

(3)

Yksittäinen olosuhde, joka voi aiheuttaa eturistiriidan, ei automaattisesti estä henkilöä, joka on osallisena kyseisessä eturistiriitatilanteessa, osallistumasta vertailuarvon tarjontaan. Vertailuarvojen hallinnoijien olisi kuitenkin yksilöitävä kaikki olosuhteet, jotka voivat aiheuttaa mahdollisen tai tosiasiallisen eturistiriidan, arvioitava ne ja tarvittaessa päätettävä lieventävistä toimenpiteistä.

(4)

Konserniin kuuluvien vertailuarvojen hallinnoijien olisi asianmukaisesti arvioitava konsernin rakenteen mahdolliset vaikutukset omiin hallintojärjestelyihinsä. Tällaisessa arvioinnissa asianomaisten vertailuarvojen hallinnoijien olisi tarkasteltava, voivatko tästä aiheutuvat eturistiriidat vaarantaa niiden kyvyn täyttää sääntelyn mukaiset velvoitteensa. Siinä olisi lisäksi arvioitava, voiko konsernin rakenne tai se, että hallinnoijan ylimmän hallintoelimen jäsen on myös yhden tai useamman samaan konserniin kuuluvan muun yhteisön hallituksen jäsen, vaarantaa hallinnoijan riippumattomuuden Kyseisten vertailuarvojen hallinnoijien olisi otettava käyttöön erityisiä menettelyjä, joilla ehkäistään ja hallitaan konsernin rakenteesta mahdollisesti aiheutuvia eturistiriitoja.

(5)

Samaan konserniin kuuluvien hallinnoijien olisi voitava pyrkiä saamaan aikaan synergiaa konsernin tasolla. Konsernin sisällä ulkoistettujen toimintojen olisi kuitenkin oltava asetuksen (EU) 2016/1011 10 artiklan ja kaikkien muiden kyseiseen asetukseen sisältyvien asiaankuuluvien säännösten mukaisia.

(6)

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti muiden kuin merkittävien vertailuarvojen hallinnoijille ei saisi aiheutua kohtuutonta hallinnollista rasitetta. Kyseisten hallinnoijien olisi sen vuoksi voitava olla soveltamatta tiettyjä organisaatiorakennettaan koskevia vaatimuksia muiden kuin merkittävien vertailuarvojensa osalta. Lisäksi silloin kun tämä on hallinnoijien toimintojen luonteen, mittakaavan ja monimutkaisuuden, vertailuarvon tarjoamisen ja hallinnoijan minkä tahansa muun toiminnon välisen eturistiriidan todennäköisyyden ja vertailuarvon tarjontaprosessiin liittyvän harkintavallan tason näkökulmasta perusteltua, tiettyjen vertailuarvojen hallinnoijien olisi voitava olla noudattamatta vaatimusta, jonka mukaan niiden on määriteltävä hallintojärjestelyissään ylimmän hallintoelimen nimittämismenettely.

(7)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’ESMA’, on toimittanut komissiolle.

(8)

ESMA on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.

(9)

Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2175 (3) 5 artiklan, jolla lisätään asetukseen (EU) 2016/1011 4 artiklan 9 kohta, soveltamispäivän kanssa, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2022,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Päätöksentekomenettelyt, tehtävien ja vastuiden jako ja sisäiset raportointisuhteet

1.   Vertailuarvojen hallinnoijien hallintojärjestelyjen on oltava ylimmän hallintoelimen hyväksymiä, jos niillä on tällainen hallintoelin, ja niissä on määriteltävä selkeästi ja hyvin dokumentoidulla tavalla kaikki seuraavat:

a)

johdon päätöksentekomenettelyt;

b)

vertailuarvon hallinnoijan organisaatiokaavio, jossa esitetään, miten tehtävät ja vastuut on jaettu vertailuarvon tarjontaan suoraan osallistuville henkilöille;

c)

sisäiset raportointisuhteet.

2.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen menettelyjen on katettava tapauksen mukaan kaikki seuraavat:

a)

ylimmän hallintoelimen ja mahdollisten siihen liittyvien komiteoiden kokoonpano, tehtävät ja vastuualueet;

b)

ylimmän hallintoelimen rakenne;

c)

ylimmän hallintoelimen nimittäminen.

3.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa organisaatiokaaviossa on esitettävä kaikki tehtävät, jotka on ulkoistettu hallinnoijan konsernin sisällä ja sen ulkopuolelle, sekä kaikki hallinnoijan konsernin yhteinen henkilöstö. Tehtäviä ja vastuita jaettaessa hallinnoijien hallintojärjestelyillä on varmistettava, että silloin kun henkilöt hoitavat useita tehtäviä tai ovat mukana useissa eri komiteoissa, he pystyvät käyttämään riittävästi aikaa heille osoitettujen tehtävien ja vastuiden hoitamiseen ja että he eivät ole estyneet hoitamasta tehtäviään moitteettomasti, rehellisesti ja ammattimaisesti.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi hallinnoijien on otettava huomioon niiden kokousten lukumäärä, joihin asianomaisen henkilön on osallistuttava, henkilön aseman luonne ja siihen liittyvät vastuut sekä se, hoitaako asianomainen henkilö muita tehtäviä tai toimintoja.

4.   Vertailuarvojen hallinnoijien hallintojärjestelyjen on sisällettävä selkeä palkitsemisjärjestelmä kaikille vertailuarvon tarjoamiseen suoraan osallistuville henkilöille, ottaen huomioon heille osoitetut tehtävät ja vastuut.

5.   Vertailuarvojen hallinnoijat voivat päättää olla soveltamatta 2 kohdan c alakohtaa ja 4 kohtaa muiden kuin merkittävien vertailuarvojensa osalta.

6.   Vertailuarvojen hallinnoijat voivat päättää olla soveltamatta 2 kohdan c alakohtaa ja 4 kohtaa, jos tällainen soveltamatta jättäminen on asianmukaista ja oikeasuhteista, kun otetaan huomioon seuraavat seikat:

a)

hallinnoijan toimintojen luonne, mittakaava ja monimutkaisuus;

b)

vertailuarvon tarjoamisen ja hallinnoijan minkä tahansa muun toiminnon välisen eturistiriidan todennäköisyys;

c)

vertailuarvon tarjontaprosessiin liittyvän harkintavallan taso.

2 artikla

Vastuuvelvollisuus

1.   Vertailuarvojen hallinnoijien hallintojärjestelyissä on osana niihin sisältyvää organisaatiorakennetta määriteltävä selkeästi ja hyvin dokumentoidulla tavalla seuraavien henkilöiden vastuuvelvollisuus:

a)

sellaisista päätöksistä vastaavat henkilöt, joilla voi olla merkittävä vaikutus vertailuarvon tarjontaan, erityisesti silloin, kun kyseisten päätösten tekeminen on delegoitu;

b)

henkilöt, jotka vastaavat olemassa olevien tai mahdollisten eturistiriitojen julkistamisesta tai ilmoittamisesta asetuksen (EU) 2016/1011 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

c)

henkilöt, jotka vastaavat sellaisten asetuksen (EU) 2016/1011 4 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen erityisten sisäisten tarkastusmenettelyjen perustamisesta, joilla varmistetaan vertailuarvon määrittävän työntekijän tai henkilön rehellisyys ja luotettavuus;

d)

eturistiriitoja mahdollisesti aiheuttavien olosuhteiden sisäisestä raportoinnista vastaavat henkilöt.

2.   Vertailuarvojen hallinnoijat voivat päättää olla soveltamatta 1 kohdan d alakohtaa muiden kuin merkittävien vertailuarvojensa osalta.

3 artikla

Avoimuutta koskevat vaatimukset

1.   Vertailuarvojen hallinnoijien on varmistettava hallintojärjestelyillään, että kaikki niiden johtajat ja työntekijät sekä sellaiset luonnolliset henkilöt, joiden palvelut ovat hallinnoijien käytettävissä tai määräysvallassa ja jotka osallistuvat vertailuarvon tarjontaan suoraan, ovat tietoisia vastuistaan ja niiden asianmukaiseksi hoitamiseksi noudatettavista menettelyistä.

2.   Jos vertailuarvon hallinnoija kuuluu konserniin, kyseisen hallinnoijan hallintojärjestelyissä on eriteltävä yksityiskohtaisesti kaikki tehtävät, jotka liittyvät asetuksen (EU) 1011/2016 10 artiklan mukaisesti ulkoistettuihin vertailuarvon tarjontaa koskeviin palveluihin ja toimintoihin, myös silloin kun ne on ulkoistettu konserniyhteisöille.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä toukokuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2175, annettu 18 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011 ja varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista annetun asetuksen (EU) 2015/847 muuttamisesta (EUVL L 334, 27.12.2019, s. 1).


13.8.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/13


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1351,

annettu 6 päivänä toukokuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritellään kaikenlaisen vertailuarvon manipulointia tai manipulointiyrityksiä mahdollisesti sisältävän toiminnan tunnistamista ja ilmoittamista varten tarkoitettujen järjestelmien ja valvontatoimien ominaispiirteet

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Olisi varmistettava, että vertailuarvon manipuloinnin tai manipulointiyrityksen havaitseminen on tuloksellista ja riittävää. Sen vuoksi on tarpeen, että vertailuarvon hallinnoijan järjestelmät ja valvonta ovat oikeassa suhteessa tarjotun vertailuarvon luonteeseen, monimutkaisuuteen ja manipulointiriskiin ja että manipulointiriski arvioidaan objektiivisesti siten, että arvioinnissa otetaan huomioon tällaisen riskin alkuperä, luonne, erityispiirteet ja vakavuus.

(2)

Jotta voidaan varmistaa, että kaikenlainen toiminta, johon voi liittyä vertailuarvon manipulointi tai manipulointiyritys, havaitaan tuloksekkaasti, on tarpeen säätää asianmukaisista syöttötietojen automaattisista seurantajärjestelmistä. Automaattiset järjestelmät eivät kuitenkaan yksinään riitä varmistamaan, että manipulointi havaitaan. Automaattisia järjestelmiä olisi sen vuoksi täydennettävä asianmukaisessa määrin ihmisen suorittamalla analyysilla, jonka tekee asianmukaisesti koulutettu henkilöstö.

(3)

Sen varmistamiseksi, että toimivaltaiset viranomaiset pystyvät tuloksekkaasti arvioimaan toimenpiteitä, joita on toteutettu väärinkäytösten tunnistamiseksi ja niistä ilmoittamiseksi, hallinnoijien olisi pyynnöstä annettava toimivaltaiselle viranomaiselle tietoja kyseessä olevan vertailuarvon luonteesta, monimutkaisuudesta ja manipulointiriskistä sekä perusteltava valitun automaatioasteen ja ihmisen suorittamien analyysien määrän asianmukaisuus.

(4)

Vertailuarvon hallinnoijan työntekijöiden, jotka ovat vastuussa hallinnoijan järjestelmien käytöstä ja valvonnan toteuttamisesta, olisi saatava asianmukaista koulutusta, jotta he voisivat analysoida, ovatko tarkastelun kohteena olevat syöttötiedot epäilyttäviä. Tällaisella koulutuksella olisi varmistettava, että kyseiset työntekijät ovat tietoisia asianmukaisten syöttötietojen ominaisuuksista ja sellaisista syöttötiedoissa esiintyvistä poikkeavuuksista, jotka saattavat olla seurausta manipuloinnista tai manipulointiyrityksestä. Jotta koulutus olisi tehokasta, se olisi räätälöitävä tarjotun vertailuarvon luonteen, monimutkaisuuden ja manipulointiriskin mukaan.

(5)

Hallinnoijat saattavat haluta ulkoistaa järjestelmiin ja valvontaan liittyviä toimintoja. Tällaisen ulkoistamisen olisi oltava mahdollista vain siinä määrin kuin se ei olennaisesti heikennä hallinnoijan päätösvaltaa vertailuarvon tarjonnassa tai asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kykyä valvoa vertailuarvoa, ja siihen sovelletaan kaikissa tapauksissa asetuksen (EU) 2016/1011 10 artiklan vaatimuksia.

(6)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’ESMA’, on toimittanut komissiolle.

(7)

ESMA on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.

(8)

Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2175 (3) 5 artiklan, jolla lisätään asetukseen (EU) 2016/1011 14 artiklan 4 kohta, soveltamispäivän kanssa, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2022,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Riittävät järjestelmät ja tehokas valvonta

1.   Asetuksen (EU) 2016/1011 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen riittävien järjestelmien ja tehokkaiden valvontatoimien on oltava sellaisia, että

a)

ne ovat kyseessä olevan vertailuarvon luonteen, monimutkaisuuden ja manipulointiriskin näkökulmasta asianmukaisia ja oikeasuhteisia;

b)

niitä tarkistetaan säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa ja päivitetään tarvittaessa sen varmistamiseksi, että ne ovat edelleen a alakohdan mukaisia;

c)

ne on dokumentoitu kirjallisesti selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, mukaan lukien niihin tehdyt mahdolliset muutokset tai päivitykset.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan a alakohtaa hallinnoijan on säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa arvioitava tarjottuun vertailuarvoon liittyvä manipulointiriski ottaen huomioon seuraavat tekijät:

a)

suunnitellut toimet, joita vertailuarvon tarjoaminen edellyttää;

b)

manipulointiriskin mahdollinen alkuperä, luonne, erityispiirteet ja vakavuus;

c)

suunnitellut toimenpiteet, joilla on tarkoitus puuttua manipulointiriskiin, mukaan lukien suojatoimet, turvatoimenpiteet ja sisäiset menettelyt.

2.   Asetuksen (EU) 2016/1011 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin riittäviin järjestelmiin ja tehokkaisiin valvontatoimiin on sisällyttävä tarjotun vertailuarvon luonteen, monimutkaisuuden ja manipulointiriskin kannalta asianmukaisen asteisena kaikki seuraavat osatekijät:

a)

ohjelmistot, joiden avulla voidaan jälkeenpäin lukea ja analysoida automaattisesti syöttötietoja;

b)

ihmisen suorittama analyysi sellaisen toiminnan havaitsemiseksi ja tunnistamiseksi, johon voi liittyä vertailuarvon manipulointi tai manipulointiyritys.

3.   Hallinnoijan on toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot ja perusteltava 2 kohdassa tarkoitettu valitun automaatioasteen ja ihmisen suorittamien analyysien määrän asianmukaisuus.

2 artikla

Koulutus

1.   Asetuksen (EU) 2016/1011 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja riittäviä järjestelmiä käyttävät ja kyseisessä kohdassa tarkoitettuja tehokkaita valvontatoimia toteuttavat hallinnoijan työntekijät, jotka ovat saaneet riittävästi ja saavat säännöllisesti koulutusta pystyäkseen

a)

havaitsemaan ja tunnistamaan mahdolliset epäilyttävät syöttötiedot, jotka voivat olla seurausta vertailuarvon manipuloinnista tai manipulointiyrityksestä;

b)

ilmoittamaan viipymättä kaikista tällaisista havainnoista sisäisten raportointisuhteiden mukaisesti.

2.   Määrittäessään tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun koulutuksen sisältöä hallinnoijan on otettava huomioon 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tarjotun vertailuarvon luonne, monimutkaisuus ja manipulointiriski.

3 artikla

Syöttötietojen koskemattomuutta koskevat toimintaperiaatteet

Asetuksen (EU) 2016/1011 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut riittävät järjestelmät ja tehokkaat valvontatoimet on dokumentoitava syöttötietojen koskemattomuutta koskevissa toimintaperiaatteissa, jotka sisältävät

a)

tiedot vertailuarvon manipulointiriskistä;

b)

yleisen kuvauksen riittävistä järjestelmistä ja tehokkaista valvontatoimista, mukaan lukien se, että ne ovat 1 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisia;

c)

yleisen kuvauksen riittävien järjestelmien käyttämiseen ja tehokkaiden valvontatoimien toteuttamiseen osallistuvien hallinnoijan työntekijöiden 2 artiklassa tarkoitetusta koulutuksesta;

d)

asianmukaisista järjestelmistä ja tehokkaista valvontatoimista vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä toukokuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2175, annettu 18 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011 ja varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista annetun asetuksen (EU) 2015/847 muuttamisesta (EUVL L 334, 27.12.2019, s. 1).


13.8.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/16


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1352,

annettu 6 päivänä toukokuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä sellaiset edellytykset määrittävillä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla varmistetaan, että vertailuarvon määrittämismenetelmät täyttävät laatuvaatimukset

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta vertailuarvon määrittämisessä käytettävät menetelmät olisivat vakaita ja luotettavia, niissä olisi täsmennettävä käytettyjen syöttötietojen luonne ja kaikki perusteet, joita sovelletaan silloin kun syöttötietojen määrä tai laatu alittaa vaatimustason, joka on välttämätön vertailuarvon määrittämiseksi kyseisillä menetelmillä tarkasti ja luotettavasti, niiden osalta olisi arvioitava niissä käytettyjen keskeisten oletusten ja niillä lasketun vertailuarvon herkkyyden välistä suhdetta, niillä olisi pystyttävä varmistamaan, että edustettuna on se todellinen markkina- tai taloustilanne, jota niillä on tarkoitus mitata, ja niiden olisi sisällettävä sellaisia osatekijöitä, parametrit ja syöttötiedot mukaan luettuina, jotka ovat kohteena olevien markkinoiden mittaamisen kannalta merkityksellisimpiä.

(2)

Vertailuarvo lasketaan sen pohjana olevien arvojen perusteella käyttämällä laskentakaavaa tai muuta laskentamenetelmää. Hallinnoijilla on tietty harkintavalta kaavan muodostamisessa, tarvittavan laskennan suorittamisessa ja syöttötietojen määrittämisessä. Tähän harkintavaltaan liittyy manipuloinnin riski. Hallinnoijien olisi sen vuoksi varmistettava, että silloin kun tällaista harkintavaltaa käytetään, käytössä on asianmukainen valvontajärjestelmä. Asetuksessa (EU) 2016/1011 otetaan huomioon, että vertailuarvoja koskevien menetelmien laatimiseen saattaa sisältyä kunkin yksittäisen hallinnoijan käyttämää harkintavaltaa. On tärkeää, että menetelmät sisältävät selkeät säännöt siitä, milloin ja miten tällaista harkintavaltaa voidaan käyttää, ja etenkin siitä, perustuuko tällainen harkintavalta algoritmiin tai ennalta määritettyihin menetelmiin. Lisäksi menetelmissä olisi selvennettävä, millaisissa olosuhteissa mittaamisen kohteena olevien markkinoiden transaktiotietoja pidetään riittämättöminä.

(3)

On tärkeää, että hallinnoija pystyy laatimaan sellaiset vertailuarvoa koskevat menetelmät, jotka mukautuvat eri markkinaolosuhteisiin ja joita käyttämällä vertailuarvo voidaan laskea mahdollisimman vaihtelevissa markkinaolosuhteissa. Käytettyjen vertailuarvoa koskevien menetelmien olisi sen vuoksi perustuttava riittäviin ja asianmukaisiin vertailuarvon aikaisempiin arvoihin. Samasta syystä ja etenkin jotta vertailuarvon laskenta voitaisiin validoida ja menetelmien suorituskyky arvioida jälkikäteen, vertailuarvon menetelmiin olisi sovellettava saatavilla oleviin transaktiotietoihin perustuvaa toteutumatestausta. Tällainen toteutumatestaus olisi tehtävä jälkikäteen siten, että siinä käytetään sellaisia saatavilla olevia lisätietoja, joita ei ole käytetty vertailuarvon laskennassa, tai muita transaktiotietojen lähteitä, tai siten, että siinä tuotetaan vertailuarvon aikaisemmat arvot. Sen varmistamiseksi, että vertailuarvon menetelmät ovat validoitavissa, on tärkeää, että toteutumatestaus tehdään aina vertailuarvoa koskevien menetelmien vuotuisen uudelleentarkastelun yhteydessä ja lisäksi vertailuarvon tyypin mukaan joko jokaisen kyseisiin menetelmiin tehdyn olennaisen muutoksen jälkeen jatkuvaluonteisesti tai silloin kun vertailuarvoa tarjotaan ensimmäistä kertaa. Toteutumatestauksen tulokset olisi otettava huomioon menetelmissä.

(4)

Jotta vertailuarvon menetelmät olisivat mukautuvia, niillä olisi voitava laskea vertailuarvo mahdollisimman vaihtelevissa olosuhteissa, myös stressikausien markkinaolosuhteissa. Sen vuoksi on tärkeää, että hallinnoijat arvioivat erilaisten markkinaolosuhteiden vaikutuksen menetelmiin käyttämällä aikaisempia tietoja todellisista stressikausien markkinaolosuhteista ja että kriittisten vertailuarvojen tapauksessa käytetään hypoteettisia tietoja teoreettisista stressikausien markkinaolosuhteista.

(5)

Jotta vertailuarvon menetelmät olisivat jäljitettäviä ja todennettavia, niiden olisi mahdollistettava vertailuarvon jokaisen laskennan tarkastaminen ja valvonta jatkuvalta pohjalta. Jäljitettävyyden olisi katettava menetelmien eri vaiheiden dokumentointi ja tarjottava perusta todennettavuudelle, mikä edellyttää, että menetelmillä pystytään tuottamaan vertailuarvon aikaisemmat arvot.

(6)

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti muiden kuin merkittävien vertailuarvojen ja säänneltyihin tietoihin perustuvien vertailuarvojen hallinnoijille ei saisi aiheutua kohtuutonta hallinnollista rasitetta. Sen vuoksi on aiheellista tarjota tällaisille hallinnoijille mahdollisuus olla noudattamatta tiettyjä kyseisille vertailuarvoille asetettuja laatuvaatimuksia. Lisäksi silloin kun tämä on hallinnoijien toimintojen luonteen, mittakaavan ja monimutkaisuuden, vertailuarvon tarjoamisen ja hallinnoijan minkä tahansa muun toiminnon välisen eturistiriidan todennäköisyyden ja vertailuarvon tarjontaprosessiin liittyvän harkintavallan tason näkökulmasta perusteltua, tiettyjen vertailuarvon hallinnoijien olisi voitava olla noudattamatta tiettyjä vertailuarvon menetelmien mukautumiskykyä koskevia vaatimuksia.

(7)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’ESMA’, on toimittanut komissiolle.

(8)

ESMA on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.

(9)

Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2175 (3) 5 artiklan, jolla lisätään asetukseen (EU) 2016/1011 12 artiklan 4 kohta, soveltamispäivän kanssa, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2022,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Edellytykset, joilla varmistetaan vertailuarvon menetelmien vakaus ja luotettavuus

1.   Asetuksen (EU) 2016/1011 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen vertailuarvon menetelmien on oltava sellaisia, että

a)

niillä pystytään varmistamaan, että edustettuna on se todellinen markkina- tai taloustilanne, jota niillä on tarkoitus mitata, ja että ne sisältävät sellaisia osatekijöitä, parametrit ja syöttötiedot mukaan luettuina, jotka ovat kohteena olevien markkinoiden mittaamisen kannalta merkityksellisimpiä;

b)

niiden osalta tehdään arvio käytettyjen keskeisten oletusten ja niillä lasketun vertailuarvon herkkyyden välillä vallitsevasta suhteesta;

c)

niissä täsmennetään käytettyjen syöttötietojen luonne;

d)

niissä määritetään kaikki perusteet, joita sovelletaan silloin kun syöttötietojen määrä tai laatu alittaa vaatimustason, joka on välttämätön vertailuarvon määrittämiseksi kyseisillä menetelmillä tarkasti ja luotettavasti.

2.   Muiden kuin merkittävien vertailuarvojen hallinnoijat voivat päättää olla soveltamatta 1 kohdan b alakohtaa kyseisten vertailuarvojen osalta.

3.   Säänneltyihin tietoihin perustuvien vertailuarvojen hallinnoijat voivat päättää olla soveltamatta 1 kohdan b ja c alakohtaa kyseisten vertailuarvojen osalta.

2 artikla

Edellytykset, joilla varmistetaan, että vertailuarvon menetelmät sisältävät selkeät säännöt siitä, milloin ja miten vertailuarvon määrittämisessä voidaan käyttää harkintavaltaa

Asetuksen (EU) 2016/1011 12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa vertailuarvon menetelmissä on täsmennettävä kaikki seuraavassa luetellut:

a)

se vertailuarvon laskentavaihe, jossa harkintavaltaa käytetään;

b)

perusteet, joita on käytettävä silloin, kun harkintavaltaa käytetään;

c)

syöttötiedot, jotka on otettava huomioon;

d)

tarvittaessa ei-tyhjentävä luettelo edellytyksistä, joiden täyttyessä

i)

kohteena olevien markkinoiden transaktiotietoja on pidettävä riittämättöminä ja on tarpeen käyttää kyseisiin markkinoihin liittyvien markkinoiden transaktiotietoja;

ii)

menetelmällä ei saada tulosta ja vertailuarvon määrittämisessä on käytettävä harkintavaltaa;

e)

kohteena oleviin markkinoihin liittyvien markkinoiden tyyppi, jota on pidettävä asianmukaisena sovellettaessa d alakohdan i alakohtaa.

3 artikla

Edellytykset, joilla varmistetaan, että vertailuarvon menetelmät ovat tarkkoja, jatkuvia ja validoitavissa, mukaan luettuna tarvittaessa toteutumatestaus suhteessa saatavilla oleviin transaktiotietoihin

1.   Asetuksen (EU) 2016/1011 12 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen vertailuarvon menetelmien on sisällettävä kaikki seuraavassa luetellut:

a)

arvio kyseisillä menetelmillä tuotettujen vertailuarvon aikaisempien arvojen riittävyydestä ja asianmukaisuudesta;

b)

luotettavat syöttötiedot, mahdollisten tiedoista poimittujen otosten asianmukainen koko mukaan luettuna.

2.   Vertailuarvojen hallinnoijien on varmistettava, että vertailuarvojen menetelmien osalta tehtävä toteutumatestaus suoritetaan jälkikäteen ja että se koskee asianmukaista aikahorisonttia.

Toteutumatestaus on tehtävä vähintään vertailuarvon menetelmien jokaisen vuosittaisen uudelleentarkastelun yhteydessä ja aina sen jälkeen, kun kyseisiin menetelmiin on tehty olennainen muutos. Säänneltyihin tietoihin perustuvien vertailuarvojen osalta toteutumatestaus on tehtävä, kun vertailuarvoa tarjotaan ensimmäistä kertaa. Kriittisten vertailuarvojen osalta toteutumatestaus on tehtävä kuukausittain.

Vertailuarvon menetelmien on sisällettävä toteutumatestauksen tulosten arviointi, mukaan lukien prosessit, joilla varmistetaan, että toteutumatestauksessa esiin tulleet systeemiset poikkeamat tunnistetaan ja niihin puututaan asianmukaisesti.

4 artikla

Edellytykset, joilla varmistetaan, että vertailuarvon menetelmät ovat mukautuvia ja takaavat sen, että vertailuarvo voidaan laskea mahdollisimman vaihtelevissa olosuhteissa vaarantamatta sen koskemattomuutta

1.   Hallinnoijien on arvioitava eri markkinaolosuhteiden vaikutusta menetelmiin käyttäen aikaisempia tietoja stressikausien markkinaolosuhteista. Jos asianmukaisia aikaisempia tietoja ei ole saatavilla, kriittisten vertailuarvojen hallinnoijien on käytettävä stressikausien markkinaolosuhteita edustavia hypoteettisia tietoja.

2.   Hallinnoijien on käytettävä menetelmissä parametreja ja oletuksia, joiden avulla voidaan ottaa huomioon useita erilaisia aikaisempia olosuhteita, tai kriittisten vertailuarvojen hallinnoijien tapauksessa useita erilaisia hypoteettisia olosuhteita, mukaan lukien ajanjaksot, joiden aikana markkinoiden volatiliteetti on ollut suurimmillaan, ja lisäksi otettava huomioon useita erilaisia hypoteeseja kohde-etuutena olevien omaisuuserien välisestä korrelaatiosta.

3.   Muiden kuin merkittävien vertailuarvojen hallinnoijat ja säänneltyihin tietoihin perustuvien vertailuarvojen hallinnoijat voivat päättää olla soveltamatta 2 kohtaa kyseisten vertailuarvojen osalta.

4.   Hallinnoijat voivat päättää olla soveltamatta jotakin 1 ja 2 kohdassa säädetyistä vaatimuksista ottaen huomioon seuraavat seikat:

a)

vertailuarvojen tarjonnan luonne, mittakaava ja monimutkaisuus;

b)

vertailuarvojen tarjontaan liittyvän eturistiriidan todennäköisyys;

c)

vertailuarvojen tarjontaprosessiin liittyvän harkintavallan taso.

5 artikla

Edellytykset, joilla varmistetaan vertailuarvon menetelmien jäljitettävyys ja todennettavuus

Vertailuarvojen hallinnoijien on pidettävä dokumentoitua kirjausketjua vertailuarvon laskennasta, menetelmien mukautuvuutta ja toteutumatestauksen tuloksia koskeva mahdollinen arviointi mukaan luettuna.

6 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä toukokuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2175, annettu 18 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011 ja varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista annetun asetuksen (EU) 2015/847 muuttamisesta (EUVL L 334, 27.12.2019, s. 1).


13.8.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/20


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1353,

annettu 17 päivänä toukokuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä niiden tapausten ja edellytysten osalta, joissa ja joiden nojalla toimivaltaiset viranomaiset voivat nimetä virallisia laboratorioita, jotka eivät täytä edellytyksiä kaikkien virallista valvontaa tai muita virallisia toimia varten käyttämiensä menetelmien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (1) (virallista valvontaa koskeva asetus) ja erityisesti sen 41 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2017/625 säädetään, että virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien aikana otettujen näytteiden laboratorioanalyysit, testit ja diagnoosit on tehtävä virallisissa laboratorioissa, jotka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat nimenneet sellaisiksi.

(2)

Asetuksen (EU) 2017/625 37 artiklan 4 kohdan e alakohdan mukaisesti virallisten laboratorioiden on muun muassa täytettävä tietyt kansainvälisiin standardeihin perustuvat akkreditointiperusteet. Asetuksen 37 artiklan 5 kohdassa säädetään, että tämän akkreditoinnin piiriin on kuuluttava ne laboratoriossa käytettävät analyysi-, testaus- tai diagnosointimenetelmät, joita laboratorion edellytetään käyttävän virallisena laboratoriona toimiessaan.

(3)

Laboratorioiden ja menetelmien akkreditointia koskevan velvoitteen tarkoituksena on varmistaa virallisten laboratorioiden pätevyys tuottaa luotettavia ja toistettavissa olevia tuloksia yhdenmukaisen virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien perustaksi unionissa.

(4)

Akkreditointiprosessiin kuluu samalla paljon aikaa ja resursseja.

(5)

Asetuksen (EU) 2017/625 41 artiklassa siirretään tämän vuoksi komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään, missä tapauksissa ja millä edellytyksin toimivaltaiset viranomaiset voivat nimetä virallisiksi laboratorioiksi laboratorioita, jotka eivät täytä kyseisen asetuksen 37 artiklan 4 kohdan e alakohdan edellytyksiä kaikkien virallista valvontaa ja muita virallisia toimia varten käyttämiensä menetelmien osalta. Tällaiset laboratoriot voidaan nimetä kyseisessä valtuutuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti edellyttäen, että ne täyttävät asetuksen (EU) 2017/625 41 artiklan a ja b alakohdassa vahvistetut kriteerit.

(6)

Kasvien terveyden, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien, elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien, aromien ja rehun lisäaineiden aloilla tarvitaan lisätoimia akkreditointiprosessin saattamiseksi päätökseen. Tähän liittyvät tehtävät ovat monimutkaisia, koska tietyssä matriisissa tai matriisin ja analyytin eri yhdistelmissä tarkastettavien aineiden mahdollinen määrä edellyttää laajaa ja suurta määrää testausmenetelmiä. Kaikkien mahdollisten yhdistelmien akkreditointi aiheuttaa suhteettoman rasitteen näillä aloilla toimiville laboratorioille ajan ja resurssien suhteen.

(7)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi sen vuoksi voitava nimetä virallisiksi laboratorioiksi ne laboratoriot, joita ei ole akkreditoitu kaikkien virallista valvontaa ja muita virallisia toimia varten käyttämiensä menetelmien osalta edellyttäen, että tällaisilla laboratorioilla on käytössä laadunvarmistusjärjestelmä ja että ne käyttävät menetelmiä, jotka on kuvattu asetuksen (EU) 2017/625 liitteessä III esitetyillä asiaankuuluvilla kriteereillä sekä kyseisten kriteerien soveltamista koskevilla yksityiskohtaisilla säännöillä.

(8)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi kasvien terveyden alalla voitava nimetä virallisiksi laboratorioiksi ne laboratoriot, jotka haluavat käyttää menetelmää, jota varten niillä ei ole akkreditointia ja jotka on jo akkreditoitu käyttämään vähintään yhtä menetelmää sellaisen tuhoojan osalta, joka kuuluu samaan organismiryhmään eli ankeroisiin, bakteereihin, sieniin ja munasieniin, viruksiin, viroideihin ja fytoplasmoihin, hyönteisiin ja punkkeihin kuin tuhooja, jonka osalta akkreditoimatonta menetelmää käytetään

(9)

Asetuksen (EU) 2017/625167 artiklan 2 kohdan mukaisesti kyseisen asetuksen 37 artiklan 4 kohdan e alakohtaa ja 37 artiklan 5 kohtaa sovelletaan kasvien terveyden alalla 29 päivästä huhtikuuta 2022. Kasvien terveyden alalla toimivien virallisten laboratorioiden nimeämisen osalta myös tätä asetusta olisi sen vuoksi sovellettava 29 päivästä huhtikuuta 2022,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan tapaukset ja edellytykset, joissa ja joiden nojalla toimivaltaiset viranomaiset voivat nimetä virallisiksi laboratorioiksi laboratorioita, jotka eivät täytä asetuksen (EU) 2017/625 37 artiklan 4 kohdan e alakohdassa säädettyjä akkreditointiedellytyksiä kaikkien virallista valvontaa tai muita virallisia toimia varten käyttämiensä menetelmien osalta.

2 artikla

Viralliset laboratoriot elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien, elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien, aromien ja rehun lisäaineiden aloilla

Toimivaltaiset viranomaiset voivat nimetä laboratorioita, jotka eivät täytä asetuksen (EU) 2017/625 37 artiklan 4 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja edellytyksiä kaikkien virallista valvontaa tai muita virallisia toimia varten käyttämiensä laboratorioanalyysi-, testaus- tai diagnosointimenetelmien osalta, virallisiksi laboratorioiksi elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien, elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien, aromien ja rehun lisäaineiden aloilla edellyttäen, että

a)

kyseisillä laboratorioilla on käytössä laadunvarmistusjärjestelmä, jolla varmistetaan, että käytettävien laboratorioanalyysi-, testaus- tai diagnosointimenetelmien, jotka eivät kuulu niiden akkreditoinnin piiriin, käytöstä saadaan luotettavia tuloksia ja

b)

kyseisten laboratorioiden käyttämät akkreditoimattomat menetelmät on kuvattu asetuksen (EU) 2017/625 liitteessä III esitetyillä tämän artiklan soveltamisalaan kuuluvien alojen kannalta merkityksellisillä kriteereillä.

3 artikla

Viralliset laboratoriot kasvien terveyden alalla

Toimivaltaiset viranomaiset voivat nimetä laboratorioita, jotka eivät täytä asetuksen (EU) 2017/625 37 artiklan 4 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja edellytyksiä kaikkien virallista valvontaa tai muita virallisia toimia varten käyttämiensä laboratorioanalyysi-, testaus- tai diagnosointimenetelmien osalta, virallisiksi laboratorioiksi kasvien terveyden alalla edellyttäen, että

a)

kyseisillä laboratorioilla on käytössä laadunvarmistusjärjestelmä, jolla varmistetaan, että käytettävien laboratorioanalyysi-, testaus- tai diagnosointimenetelmien, jotka eivät kuulu niiden akkreditoinnin piiriin, käytöstä saadaan luotettavia tuloksia;

b)

kyseisten laboratorioiden käyttämät akkreditoimattomat menetelmät on kuvattu asetuksen (EU) 2017/625 liitteessä III esitetyillä kasvien terveyttä koskevan alan kannalta merkityksellisillä kriteereillä; ja

c)

laboratorio on jo akkreditoitu käyttämään ainakin yhtä liitteessä tarkoitetuissa luokissa luetelluista menetelmistä sellaisen tuhoojan osalta, joka kuuluu samaan organismiryhmään kuin tuhooja, jonka osalta akkreditoimatonta menetelmää käytetään.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 3 artiklaa sovelletaan 29 päivästä huhtikuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä toukokuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 93, 7.4.2017, s. 1.


LIITE

KASVIEN TERVEYTEEN LIITTYVISSÄ ANALYYSEISSÄ, TESTEISSÄ JA DIAGNOOSEISSA KÄYTETTÄVIEN MENETELMIEN LUOKAT

1.

Syötti-, eristys- ja uuttomenetelmät, mukaan lukien

Maljaviljelymenetelmät

Menetelmät kohdeorganismin eristämiseksi matriisista

2.

Morfologiset ja morfometriset menetelmät

3.

Patogeenisuuden arviointimenetelmät

4.

Biokemialliset menetelmät, mukaan lukien

Entsyymielektroforeesi

Käänteinen polyakryyliamidigeelielektroforeesi (R-PAGE)

5.

Sormenjälkimenetelmät, mukaan lukien

Proteiiniprofilointi

Rasvahappoprofilointi

DNA-profilointi

MALDI-TOF-massaspektrometria

6.

Molekyylimenetelmät, mukaan lukien

Perinteinen polymeraasiketjureaktio (PCR)

Reaaliaikainen polymeraasiketjureaktio (reaaliaikainen PCR)

Silmukkavälitteinen isoterminen monistus (LAMP)

Rekombinaasipolymeraasimonistus (RPA)

Uuden sukupolven sekvensointi (NGS)

DNA-viivakoodaus

7.

Serologiset menetelmät, mukaan lukien

Immunofluoresenssi

Entsyymivälitteinen immunosorbenttimääritys (ELISA)

Immunosorbenttielektronimikroskopia


13.8.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/1354,

annettu 6 päivänä elokuuta 2021,

vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa käytettävistä teknisistä tiedoista sellaista raportointia varten, jonka viitepäivä on 30 päivänä kesäkuuta 2021 alkavalla ja 29 päivänä syyskuuta 2021 päättyvällä ajanjaksolla, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (1) ja erityisesti sen 77 e artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennalle direktiivin 2009/138/EY soveltamiseksi, kutakin viitepäivää varten olisi vahvistettava tekniset tiedot asiaankuuluvasta riskittömästä korkokäyrästä, vastaavuuskorjauksen laskennassa käytettävistä perusmarginaaleista ja volatiliteettikorjauksista.

(2)

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten olisi käytettävä näitä teknisiä tietoja, jotka perustuvat markkinatietoihin sen viimeisimmän kuukauden lopulta, joka edeltää ensimmäistä raportointiviitepäivää, johon tätä asetusta sovelletaan. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toimitti komissiolle 5 päivänä heinäkuuta 2021 tekniset tiedot, jotka koskevat vuoden 2021 kesäkuun lopun markkinatietoja. Nämä tiedot julkaistiin 5 päivänä heinäkuuta 2021 direktiivin 2009/138/EY 77 e artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Koska teknisten tietojen on oltava välittömästi saatavilla, on tärkeää, että tämä asetus tulee voimaan kiireellisesti.

(4)

Toiminnan vakauteen liittyvistä syistä on tarpeen, että vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset käyttävät samoja teknisiä tietoja vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa riippumatta siitä, minä päivänä ne raportoivat toimivaltaisille viranomaisilleen. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava ensimmäisestä raportointiviitepäivästä, jota tämä asetus koskee.

(5)

Jotta voidaan taata oikeusvarmuus mahdollisimman pian, asiaankuuluvan riskittömän korkokäyrän saatavuuteen liittyvistä pakottavista kiireellisyyssyistä on asianmukaisesti perusteltua, että tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet hyväksytään noudattaen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (2) 8 artiklaa yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on käytettävä 2 kohdassa tarkoitettuja teknisiä tietoja vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa sellaista raportointia varten, jonka viitepäivä on 30 päivänä kesäkuuta 2021 alkavalla ja 29 päivänä syyskuuta 2021 päättyvällä ajanjaksolla.

2.   Kunkin asiaankuuluvan valuutan osalta tekniset tiedot, joita käytetään parhaan estimaatin laskemiseen direktiivin 2009/138/EY 77 artiklan mukaisesti, vastaavuuskorjauksen laskemiseen mainitun direktiivin 77 c artiklan mukaisesti ja volatiliteettikorjauksen laskemiseen mainitun direktiivin 77 d artiklan mukaisesti, ovat seuraavat:

a)

liitteessä I esitetyt asiaankuuluvat riskittömät korkokäyrät;

b)

liitteessä II esitetyt vastaavuuskorjauksen laskennassa käytettävät perusmarginaalit;

c)

liitteessä III esitetyt volatiliteettikorjaukset kunkin asiaankuuluvan kansallisen vakuutusmarkkinan osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 30 päivästä kesäkuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä elokuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).


LIITE I

Asiaankuuluvat riskittömät korkokäyrät parhaan estimaatin laskemiseksi ilman vastaavuuskorjausta tai volatiliteettikorjausta

Maturiteetti (vuotta)

Euro

Tšekin koruna

Tanskan kruunu

Unkarin forintti

Ruotsin kruunu

Kroatian kuna

1

–0,605  %

1,015  %

–0,615  %

0,917  %

–0,120  %

–0,171  %

2

–0,555  %

1,489  %

–0,565  %

1,279  %

–0,027  %

–0,072  %

3

–0,495  %

1,720  %

–0,505  %

1,546  %

0,068  %

–0,007  %

4

–0,426  %

1,816  %

–0,436  %

1,772  %

0,178  %

0,050  %

5

–0,346  %

1,842  %

–0,356  %

1,967  %

0,284  %

0,120  %

6

–0,276  %

1,827  %

–0,286  %

2,136  %

0,352  %

0,214  %

7

–0,206  %

1,796  %

–0,216  %

2,285  %

0,408  %

0,337  %

8

–0,126  %

1,768  %

–0,136  %

2,413  %

0,472  %

0,488  %

9

–0,064  %

1,749  %

–0,074  %

2,527  %

0,557  %

0,666  %

10

0,003  %

1,744  %

–0,007  %

2,628  %

0,675  %

0,832  %

11

0,067  %

1,754  %

0,057  %

2,718  %

0,831  %

0,979  %

12

0,126  %

1,776  %

0,116  %

2,803  %

1,000  %

1,111  %

13

0,183  %

1,805  %

0,172  %

2,879  %

1,164  %

1,230  %

14

0,232  %

1,840  %

0,221  %

2,952  %

1,318  %

1,338  %

15

0,268  %

1,878  %

0,257  %

3,024  %

1,458  %

1,438  %

16

0,290  %

1,920  %

0,280  %

3,091  %

1,584  %

1,529  %

17

0,306  %

1,963  %

0,296  %

3,151  %

1,698  %

1,614  %

18

0,325  %

2,007  %

0,314  %

3,207  %

1,801  %

1,692  %

19

0,350  %

2,051  %

0,340  %

3,258  %

1,894  %

1,765  %

20

0,387  %

2,094  %

0,376  %

3,305  %

1,978  %

1,833  %

21

0,435  %

2,136  %

0,425  %

3,349  %

2,054  %

1,897  %

22

0,494  %

2,178  %

0,484  %

3,390  %

2,124  %

1,957  %

23

0,558  %

2,218  %

0,548  %

3,428  %

2,187  %

2,013  %

24

0,626  %

2,257  %

0,616  %

3,464  %

2,246  %

2,065  %

25

0,695  %

2,294  %

0,686  %

3,498  %

2,300  %

2,115  %

26

0,766  %

2,331  %

0,757  %

3,530  %

2,349  %

2,162  %

27

0,836  %

2,366  %

0,828  %

3,559  %

2,395  %

2,206  %

28

0,906  %

2,399  %

0,897  %

3,588  %

2,438  %

2,248  %

29

0,974  %

2,431  %

0,966  %

3,614  %

2,478  %

2,287  %

30

1,041  %

2,462  %

1,033  %

3,639  %

2,515  %

2,325  %

31

1,106  %

2,492  %

1,098  %

3,663  %

2,550  %

2,361  %

32

1,169  %

2,520  %

1,161  %

3,686  %

2,583  %

2,395  %

33

1,230  %

2,548  %

1,223  %

3,708  %

2,613  %

2,427  %

34

1,289  %

2,574  %

1,282  %

3,728  %

2,642  %

2,458  %

35

1,346  %

2,599  %

1,339  %

3,748  %

2,669  %

2,487  %

36

1,400  %

2,623  %

1,393  %

3,766  %

2,695  %

2,515  %

37

1,453  %

2,647  %

1,446  %

3,784  %

2,719  %

2,542  %

38

1,504  %

2,669  %

1,497  %

3,801  %

2,743  %

2,567  %

39

1,552  %

2,690  %

1,546  %

3,818  %

2,764  %

2,592  %

40

1,599  %

2,711  %

1,593  %

3,833  %

2,785  %

2,615  %

41

1,644  %

2,731  %

1,638  %

3,848  %

2,805  %

2,637  %

42

1,688  %

2,750  %

1,682  %

3,863  %

2,824  %

2,659  %

43

1,729  %

2,768  %

1,723  %

3,876  %

2,842  %

2,679  %

44

1,769  %

2,785  %

1,764  %

3,890  %

2,859  %

2,699  %

45

1,808  %

2,802  %

1,802  %

3,902  %

2,875  %

2,718  %

46

1,845  %

2,819  %

1,840  %

3,915  %

2,891  %

2,736  %

47

1,881  %

2,834  %

1,875  %

3,926  %

2,906  %

2,754  %

48

1,915  %

2,849  %

1,910  %

3,938  %

2,921  %

2,771  %

49

1,948  %

2,864  %

1,943  %

3,948  %

2,934  %

2,787  %

50

1,980  %

2,878  %

1,975  %

3,959  %

2,948  %

2,803  %

51

2,011  %

2,892  %

2,006  %

3,969  %

2,960  %

2,818  %

52

2,041  %

2,905  %

2,036  %

3,979  %

2,973  %

2,832  %

53

2,069  %

2,917  %

2,065  %

3,988  %

2,985  %

2,846  %

54

2,097  %

2,930  %

2,092  %

3,997  %

2,996  %

2,860  %

55

2,124  %

2,941  %

2,119  %

4,006  %

3,007  %

2,873  %

56

2,150  %

2,953  %

2,145  %

4,015  %

3,017  %

2,886  %

57

2,175  %

2,964  %

2,170  %

4,023  %

3,028  %

2,898  %

58

2,199  %

2,975  %

2,195  %

4,031  %

3,037  %

2,910  %

59

2,222  %

2,985  %

2,218  %

4,039  %

3,047  %

2,921  %

60

2,245  %

2,995  %

2,241  %

4,046  %

3,056  %

2,932  %

61

2,267  %

3,005  %

2,263  %

4,054  %

3,065  %

2,943  %

62

2,288  %

3,014  %

2,284  %

4,061  %

3,074  %

2,953  %

63

2,309  %

3,023  %

2,305  %

4,067  %

3,082  %

2,963  %

64

2,329  %

3,032  %

2,325  %

4,074  %

3,090  %

2,973  %

65

2,348  %

3,041  %

2,344  %

4,080  %

3,098  %

2,983  %

66

2,367  %

3,049  %

2,363  %

4,087  %

3,105  %

2,992  %

67

2,385  %

3,057  %

2,381  %

4,093  %

3,113  %

3,001  %

68

2,403  %

3,065  %

2,399  %

4,099  %

3,120  %

3,010  %

69

2,420  %

3,073  %

2,416  %

4,104  %

3,127  %

3,018  %

70

2,437  %

3,080  %

2,433  %

4,110  %

3,134  %

3,026  %

71

2,453  %

3,088  %

2,449  %

4,115  %

3,140  %

3,034  %

72

2,469  %

3,095  %

2,465  %

4,121  %

3,147  %

3,042  %

73

2,484  %

3,102  %

2,481  %

4,126  %

3,153  %

3,050  %

74

2,499  %

3,108  %

2,496  %

4,131  %

3,159  %

3,057  %

75

2,514  %

3,115  %

2,510  %

4,136  %

3,165  %

3,064  %

76

2,528  %

3,121  %

2,524  %

4,140  %

3,170  %

3,071  %

77

2,542  %

3,127  %

2,538  %

4,145  %

3,176  %

3,078  %

78

2,555  %

3,133  %

2,552  %

4,150  %

3,181  %

3,085  %

79

2,568  %

3,139  %

2,565  %

4,154  %

3,187  %

3,091  %

80

2,581  %

3,145  %

2,578  %

4,158  %

3,192  %

3,098  %

81

2,594  %

3,150  %

2,590  %

4,162  %

3,197  %

3,104  %

82

2,606  %

3,156  %

2,603  %

4,167  %

3,202  %

3,110  %

83

2,618  %

3,161  %

2,615  %

4,171  %

3,207  %

3,116  %

84

2,629  %

3,166  %

2,626  %

4,174  %

3,211  %

3,121  %

85

2,641  %

3,172  %

2,638  %

4,178  %

3,216  %

3,127  %

86

2,652  %

3,176  %

2,649  %

4,182  %

3,220  %

3,132  %

87

2,663  %

3,181  %

2,660  %

4,186  %

3,225  %

3,138  %

88

2,673  %

3,186  %

2,670  %

4,189  %

3,229  %

3,143  %

89

2,684  %

3,191  %

2,681  %

4,193  %

3,233  %

3,148  %

90

2,694  %

3,195  %

2,691  %

4,196  %

3,237  %

3,153  %

91

2,704  %

3,200  %

2,701  %

4,199  %

3,241  %

3,158  %

92

2,713  %

3,204  %

2,711  %

4,203  %

3,245  %

3,163  %

93

2,723  %

3,208  %

2,720  %

4,206  %

3,249  %

3,168  %

94

2,732  %

3,212  %

2,729  %

4,209  %

3,253  %

3,172  %

95

2,741  %

3,217  %

2,739  %

4,212  %

3,256  %

3,177  %

96

2,750  %

3,220  %

2,748  %

4,215  %

3,260  %

3,181  %

97

2,759  %

3,224  %

2,756  %

4,218  %

3,263  %

3,185  %

98

2,767  %

3,228  %

2,765  %

4,221  %

3,267  %

3,190  %

99

2,776  %

3,232  %

2,773  %

4,224  %

3,270  %

3,194  %

100

2,784  %

3,236  %

2,781  %

4,226  %

3,273  %

3,198  %

101

2,792  %

3,239  %

2,790  %

4,229  %

3,277  %

3,202  %

102

2,800  %

3,243  %

2,797  %

4,232  %

3,280  %

3,206  %

103

2,808  %

3,246  %

2,805  %

4,234  %

3,283  %

3,209  %

104

2,815  %

3,250  %

2,813  %

4,237  %

3,286  %

3,213  %

105

2,823  %

3,253  %

2,820  %

4,239  %

3,289  %

3,217  %

106

2,830  %

3,256  %

2,828  %

4,242  %

3,292  %

3,220  %

107

2,837  %

3,259  %

2,835  %

4,244  %

3,295  %

3,224  %

108

2,844  %

3,263  %

2,842  %

4,247  %

3,297  %

3,227  %

109

2,851  %

3,266  %

2,849  %

4,249  %

3,300  %

3,231  %

110

2,858  %

3,269  %

2,856  %

4,251  %

3,303  %

3,234  %

111

2,865  %

3,272  %

2,862  %

4,253  %

3,306  %

3,237  %

112

2,871  %

3,275  %

2,869  %

4,256  %

3,308  %

3,241  %

113

2,878  %

3,277  %

2,875  %

4,258  %

3,311  %

3,244  %

114

2,884  %

3,280  %

2,882  %

4,260  %

3,313  %

3,247  %

115

2,890  %

3,283  %

2,888  %

4,262  %

3,316  %

3,250  %

116

2,896  %

3,286  %

2,894  %

4,264  %

3,318  %

3,253  %

117

2,902  %

3,288  %

2,900  %

4,266  %

3,321  %

3,256  %

118

2,908  %

3,291  %

2,906  %

4,268  %

3,323  %

3,259  %

119

2,914  %

3,294  %

2,912  %

4,270  %

3,325  %

3,262  %

120

2,920  %

3,296  %

2,917  %

4,272  %

3,328  %

3,265  %

121

2,925  %

3,299  %

2,923  %

4,274  %

3,330  %

3,267  %

122

2,931  %

3,301  %

2,929  %

4,276  %

3,332  %

3,270  %

123

2,936  %

3,304  %

2,934  %

4,277  %

3,334  %

3,273  %

124

2,941  %

3,306  %

2,939  %

4,279  %

3,336  %

3,275  %

125

2,947  %

3,308  %

2,945  %

4,281  %

3,339  %

3,278  %

126

2,952  %

3,311  %

2,950  %

4,283  %

3,341  %

3,281  %

127

2,957  %

3,313  %

2,955  %

4,284  %

3,343  %

3,283  %

128

2,962  %

3,315  %

2,960  %

4,286  %

3,345  %

3,286  %

129

2,967  %

3,317  %

2,965  %

4,288  %

3,347  %

3,288  %

130

2,972  %

3,320  %

2,970  %

4,289  %

3,349  %

3,290  %

131

2,977  %

3,322  %

2,975  %

4,291  %

3,351  %

3,293  %

132

2,981  %

3,324  %

2,979  %

4,293  %

3,352  %

3,295  %

133

2,986  %

3,326  %

2,984  %

4,294  %

3,354  %

3,297  %

134

2,990  %

3,328  %

2,989  %

4,296  %

3,356  %

3,300  %

135

2,995  %

3,330  %

2,993  %

4,297  %

3,358  %

3,302  %

136

2,999  %

3,332  %

2,998  %

4,299  %

3,360  %

3,304  %

137

3,004  %

3,334  %

3,002  %

4,300  %

3,361  %

3,306  %

138

3,008  %

3,336  %

3,006  %

4,302  %

3,363  %

3,308  %

139

3,012  %

3,338  %

3,010  %

4,303  %

3,365  %

3,310  %

140

3,016  %

3,340  %

3,015  %

4,304  %

3,367  %

3,312  %

141

3,021  %

3,341  %

3,019  %

4,306  %

3,368  %

3,315  %

142

3,025  %

3,343  %

3,023  %

4,307  %

3,370  %

3,317  %

143

3,029  %

3,345  %

3,027  %

4,308  %

3,371  %

3,318  %

144

3,033  %

3,347  %

3,031  %

4,310  %

3,373  %

3,320  %

145

3,037  %

3,349  %

3,035  %

4,311  %

3,375  %

3,322  %

146

3,040  %

3,350  %

3,039  %

4,312  %

3,376  %

3,324  %

147

3,044  %

3,352  %

3,042  %

4,314  %

3,378  %

3,326  %

148

3,048  %

3,354  %

3,046  %

4,315  %

3,379  %

3,328  %

149

3,052  %

3,355  %

3,050  %

4,316  %

3,381  %

3,330  %

150

3,055  %

3,357  %

3,054  %

4,317  %

3,382  %

3,332  %


Maturiteetti (vuotta)

Bulgarian lev

Englannin punta

Romanian leu

Puolan zloty

Islannin kruunu

Norjan kruunu

1

–0,655  %

0,056  %

1,834  %

–0,093  %

2,124  %

0,533  %

2

–0,605  %

0,271  %

2,100  %

0,248  %

2,400  %

0,937  %

3

–0,545  %

0,410  %

2,319  %

0,579  %

2,624  %

1,164  %

4

–0,476  %

0,522  %

2,512  %

0,864  %

2,805  %

1,293  %

5

–0,396  %

0,606  %

2,689  %

1,088  %

2,965  %

1,372  %

6

–0,326  %

0,679  %

2,856  %

1,257  %

3,111  %

1,422  %

7

–0,256  %

0,732  %

3,014  %

1,382  %

3,237  %

1,460  %

8

–0,176  %

0,785  %

3,166  %

1,479  %

3,340  %

1,496  %

9

–0,114  %

0,831  %

3,314  %

1,566  %

3,418  %

1,534  %

10

–0,048  %

0,872  %

3,459  %

1,652  %

3,478  %

1,579  %

11

0,016  %

0,907  %

3,576  %

1,733  %

3,524  %

1,630  %

12

0,075  %

0,936  %

3,666  %

1,809  %

3,561  %

1,685  %

13

0,132  %

0,960  %

3,735  %

1,880  %

3,590  %

1,742  %

14

0,181  %

0,979  %

3,788  %

1,947  %

3,613  %

1,799  %

15

0,217  %

0,992  %

3,830  %

2,010  %

3,631  %

1,856  %

16

0,238  %

1,002  %

3,861  %

2,069  %

3,646  %

1,911  %

17

0,255  %

1,008  %

3,886  %

2,125  %

3,658  %

1,965  %

18

0,273  %

1,014  %

3,904  %

2,177  %

3,668  %

2,018  %

19

0,299  %

1,019  %

3,917  %

2,227  %

3,676  %

2,068  %

20

0,335  %

1,026  %

3,927  %

2,273  %

3,683  %

2,116  %

21

0,385  %

1,034  %

3,934  %

2,317  %

3,688  %

2,162  %

22

0,444  %

1,042  %

3,938  %

2,359  %

3,692  %

2,207  %

23

0,509  %

1,048  %

3,940  %

2,399  %

3,695  %

2,249  %

24

0,578  %

1,053  %

3,941  %

2,436  %

3,697  %

2,290  %

25

0,649  %

1,055  %

3,940  %

2,472  %

3,699  %

2,328  %

26

0,721  %

1,053  %

3,938  %

2,505  %

3,700  %

2,365  %

27

0,793  %

1,046  %

3,935  %

2,538  %

3,701  %

2,401  %

28

0,863  %

1,036  %

3,932  %

2,568  %

3,702  %

2,434  %

29

0,933  %

1,020  %

3,928  %

2,597  %

3,702  %

2,467  %

30

1,001  %

1,000  %

3,924  %

2,625  %

3,702  %

2,497  %

31

1,067  %

0,974  %

3,919  %

2,651  %

3,701  %

2,527  %

32

1,131  %

0,945  %

3,914  %

2,676  %

3,701  %

2,555  %

33

1,193  %

0,916  %

3,909  %

2,700  %

3,700  %

2,582  %

34

1,253  %

0,888  %

3,904  %

2,723  %

3,699  %

2,608  %

35

1,310  %

0,861  %

3,899  %

2,745  %

3,698  %

2,632  %

36

1,366  %

0,837  %

3,894  %

2,766  %

3,698  %

2,656  %

37

1,419  %

0,816  %

3,889  %

2,786  %

3,696  %

2,679  %

38

1,471  %

0,798  %

3,883  %

2,805  %

3,695  %

2,700  %

39

1,520  %

0,784  %

3,878  %

2,824  %

3,694  %

2,721  %

40

1,568  %

0,774  %

3,873  %

2,841  %

3,693  %

2,741  %

41

1,614  %

0,766  %

3,868  %

2,858  %

3,692  %

2,760  %

42

1,658  %

0,763  %

3,863  %

2,874  %

3,691  %

2,779  %

43

1,700  %

0,763  %

3,858  %

2,890  %

3,689  %

2,796  %

44

1,741  %

0,766  %

3,854  %

2,905  %

3,688  %

2,813  %

45

1,780  %

0,772  %

3,849  %

2,920  %

3,687  %

2,830  %

46

1,818  %

0,782  %

3,845  %

2,933  %

3,686  %

2,846  %

47

1,854  %

0,794  %

3,840  %

2,947  %

3,684  %

2,861  %

48

1,889  %

0,810  %

3,836  %

2,960  %

3,683  %

2,875  %

49

1,923  %

0,829  %

3,832  %

2,972  %

3,682  %

2,889  %

50

1,955  %

0,851  %

3,828  %

2,984  %

3,681  %

2,903  %

51

1,986  %

0,876  %

3,824  %

2,996  %

3,680  %

2,916  %

52

2,017  %

0,904  %

3,820  %

3,007  %

3,679  %

2,929  %

53

2,046  %

0,934  %

3,816  %

3,018  %

3,677  %

2,941  %

54

2,074  %

0,965  %

3,813  %

3,028  %

3,676  %

2,953  %

55

2,101  %

0,997  %

3,809  %

3,038  %

3,675  %

2,964  %

56

2,127  %

1,030  %

3,806  %

3,048  %

3,674  %

2,975  %

57

2,153  %

1,063  %

3,802  %

3,057  %

3,673  %

2,986  %

58

2,177  %

1,097  %

3,799  %

3,066  %

3,672  %

2,996  %

59

2,201  %

1,130  %

3,796  %

3,075  %

3,671  %

3,006  %

60

2,224  %

1,163  %

3,793  %

3,084  %

3,670  %

3,016  %

61

2,246  %

1,196  %

3,790  %

3,092  %

3,669  %

3,025  %

62

2,268  %

1,229  %

3,787  %

3,100  %

3,668  %

3,034  %

63

2,289  %

1,262  %

3,784  %

3,108  %

3,667  %

3,043  %

64

2,309  %

1,294  %

3,781  %

3,115  %

3,666  %

3,052  %

65

2,328  %

1,325  %

3,778  %

3,123  %

3,665  %

3,060  %

66

2,348  %

1,356  %

3,776  %

3,130  %

3,664  %

3,068  %

67

2,366  %

1,386  %

3,773  %

3,137  %

3,663  %

3,076  %

68

2,384  %

1,416  %

3,771  %

3,143  %

3,663  %

3,084  %

69

2,402  %

1,446  %

3,768  %

3,150  %

3,662  %

3,091  %

70

2,419  %

1,474  %

3,766  %

3,156  %

3,661  %

3,098  %

71

2,435  %

1,502  %

3,764  %

3,163  %

3,660  %

3,105  %

72

2,451  %

1,530  %

3,762  %

3,169  %

3,659  %

3,112  %

73

2,467  %

1,557  %

3,759  %

3,174  %

3,659  %

3,119  %

74

2,482  %

1,583  %

3,757  %

3,180  %

3,658  %

3,125  %

75

2,497  %

1,609  %

3,755  %

3,186  %

3,657  %

3,131  %

76

2,511  %

1,634  %

3,753  %

3,191  %

3,656  %

3,138  %

77

2,525  %

1,658  %

3,751  %

3,196  %

3,656  %

3,144  %

78

2,539  %

1,682  %

3,749  %

3,201  %

3,655  %

3,149  %

79

2,552  %

1,706  %

3,747  %

3,206  %

3,654  %

3,155  %

80

2,565  %

1,729  %

3,746  %

3,211  %

3,654  %

3,161  %

81

2,578  %

1,751  %

3,744  %

3,216  %

3,653  %

3,166  %

82

2,590  %

1,773  %

3,742  %

3,221  %

3,653  %

3,171  %

83

2,602  %

1,795  %

3,740  %

3,225  %

3,652  %

3,176  %

84

2,614  %

1,816  %

3,739  %

3,230  %

3,651  %

3,181  %

85

2,626  %

1,837  %

3,737  %

3,234  %

3,651  %

3,186  %

86

2,637  %

1,857  %

3,736  %

3,238  %

3,650  %

3,191  %

87

2,648  %

1,876  %

3,734  %

3,242  %

3,650  %

3,196  %

88

2,659  %

1,896  %

3,732  %

3,247  %

3,649  %

3,200  %

89

2,669  %

1,915  %

3,731  %

3,250  %

3,649  %

3,205  %

90

2,680  %

1,933  %

3,730  %

3,254  %

3,648  %

3,209  %

91

2,690  %

1,951  %

3,728  %

3,258  %

3,647  %

3,213  %

92

2,700  %

1,969  %

3,727  %

3,262  %

3,647  %

3,218  %

93

2,709  %

1,986  %

3,725  %

3,265  %

3,646  %

3,222  %

94

2,719  %

2,003  %

3,724  %

3,269  %

3,646  %

3,226  %

95

2,728  %

2,020  %

3,723  %

3,273  %

3,646  %

3,230  %

96

2,737  %

2,036  %

3,721  %

3,276  %

3,645  %

3,234  %

97

2,746  %

2,052  %

3,720  %

3,279  %

3,645  %

3,237  %

98

2,754  %

2,068  %

3,719  %

3,283  %

3,644  %

3,241  %

99

2,763  %

2,083  %

3,718  %

3,286  %

3,644  %

3,245  %

100

2,771  %

2,098  %

3,717  %

3,289  %

3,643  %

3,248  %

101

2,780  %

2,113  %

3,715  %

3,292  %

3,643  %

3,252  %

102

2,788  %

2,127  %

3,714  %

3,295  %

3,642  %

3,255  %

103

2,795  %

2,141  %

3,713  %

3,298  %

3,642  %

3,258  %

104

2,803  %

2,155  %

3,712  %

3,301  %

3,642  %

3,262  %

105

2,811  %

2,169  %

3,711  %

3,304  %

3,641  %

3,265  %

106

2,818  %

2,182  %

3,710  %

3,306  %

3,641  %

3,268  %

107

2,825  %

2,195  %

3,709  %

3,309  %

3,640  %

3,271  %

108

2,832  %

2,208  %

3,708  %

3,312  %

3,640  %

3,274  %

109

2,840  %

2,221  %

3,707  %

3,314  %

3,640  %

3,277  %

110

2,846  %

2,233  %

3,706  %

3,317  %

3,639  %

3,280  %

111

2,853  %

2,246  %

3,705  %

3,320  %

3,639  %

3,283  %

112

2,860  %

2,258  %

3,704  %

3,322  %

3,639  %

3,286  %

113

2,866  %

2,269  %

3,703  %

3,325  %

3,638  %

3,289  %

114

2,873  %

2,281  %

3,702  %

3,327  %

3,638  %

3,291  %

115

2,879  %

2,292  %

3,701  %

3,329  %

3,638  %

3,294  %

116

2,885  %

2,304  %

3,701  %

3,332  %

3,637  %

3,297  %

117

2,891  %

2,315  %

3,700  %

3,334  %

3,637  %

3,299  %

118

2,897  %

2,325  %

3,699  %

3,336  %

3,637  %

3,302  %

119

2,903  %

2,336  %

3,698  %

3,338  %

3,636  %

3,304  %

120

2,909  %

2,347  %

3,697  %

3,341  %

3,636  %

3,307  %

121

2,915  %

2,357  %

3,696  %

3,343  %

3,636  %

3,309  %

122

2,920  %

2,367  %

3,696  %

3,345  %

3,636  %

3,311  %

123

2,926  %

2,377  %

3,695  %

3,347  %

3,635  %

3,314  %

124

2,931  %

2,387  %

3,694  %

3,349  %

3,635  %

3,316  %

125

2,937  %

2,396  %

3,693  %

3,351  %

3,635  %

3,318  %

126

2,942  %

2,406  %

3,693  %

3,353  %

3,634  %

3,321  %

127

2,947  %

2,415  %

3,692  %

3,355  %

3,634  %

3,323  %

128

2,952  %

2,424  %

3,691  %

3,357  %

3,634  %

3,325  %

129

2,957  %

2,433  %

3,690  %

3,359  %

3,634  %

3,327  %

130

2,962  %

2,442  %

3,690  %

3,361  %

3,633  %

3,329  %

131

2,967  %

2,451  %

3,689  %

3,362  %

3,633  %

3,331  %

132

2,972  %

2,460  %

3,688  %

3,364  %

3,633  %

3,333  %

133

2,976  %

2,468  %

3,688  %

3,366  %

3,633  %

3,335  %

134

2,981  %

2,477  %

3,687  %

3,368  %

3,632  %

3,337  %

135

2,986  %

2,485  %

3,686  %

3,369  %

3,632  %

3,339  %

136

2,990  %

2,493  %

3,686  %

3,371  %

3,632  %

3,341  %

137

2,994  %

2,501  %

3,685  %

3,373  %

3,632  %

3,343  %

138

2,999  %

2,509  %

3,685  %

3,374  %

3,631  %

3,345  %

139

3,003  %

2,517  %

3,684  %

3,376  %

3,631  %

3,347  %

140

3,007  %

2,525  %

3,683  %

3,378  %

3,631  %

3,349  %

141

3,012  %

2,532  %

3,683  %

3,379  %

3,631  %

3,350  %

142

3,016  %

2,540  %

3,682  %

3,381  %

3,631  %

3,352  %

143

3,020  %

2,547  %

3,682  %

3,382  %

3,630  %

3,354  %

144

3,024  %

2,554  %

3,681  %

3,384  %

3,630  %

3,356  %

145

3,028  %

2,562  %

3,680  %

3,385  %

3,630  %

3,357  %

146

3,032  %

2,569  %

3,680  %

3,387  %

3,630  %

3,359  %

147

3,036  %

2,576  %

3,679  %

3,388  %

3,629  %

3,360  %

148

3,039  %

2,582  %

3,679  %

3,390  %

3,629  %

3,362  %

149

3,043  %

2,589  %

3,678  %

3,391  %

3,629  %

3,364  %

150

3,047  %

2,596  %

3,678  %

3,392  %

3,629  %

3,365  %


Maturiteetti (vuotta)

Sveitsin frangi

Australian dollari

Thaimaan baht

Kanadan dollari

Chilen peso

Kolumbian peso

1

–0,800  %

0,008  %

0,371  %

0,487  %

1,120  %

2,767  %

2

–0,733  %

0,198  %

0,472  %

0,694  %

2,023  %

3,850  %

3

–0,660  %

0,409  %

0,644  %

0,962  %

2,631  %

4,690  %

4

–0,575  %

0,623  %

0,833  %

1,179  %

3,091  %

5,366  %

5

–0,477  %

0,824  %

1,020  %

1,322  %

3,454  %

5,876  %

6

–0,368  %

1,008  %

1,199  %

1,431  %

3,755  %

6,277  %

7

–0,265  %

1,172  %

1,368  %

1,524  %

4,019  %

6,600  %

8

–0,176  %

1,313  %

1,520  %

1,604  %

4,257  %

6,864  %

9

–0,106  %

1,430  %

1,659  %

1,673  %

4,463  %

7,082  %

10

–0,056  %

1,526  %

1,785  %

1,728  %

4,631  %

7,272  %

11

–0,026  %

1,613  %

1,903  %

1,772  %

4,758  %

7,404  %

12

–0,008  %

1,691  %

2,018  %

1,806  %

4,854  %

7,483  %

13

0,002  %

1,757  %

2,136  %

1,834  %

4,925  %

7,523  %

14

0,008  %

1,812  %

2,249  %

1,858  %

4,978  %

7,534  %

15

0,014  %

1,856  %

2,353  %

1,880  %

5,017  %

7,523  %

16

0,020  %

1,891  %

2,444  %

1,900  %

5,046  %

7,496  %

17

0,029  %

1,917  %

2,524  %

1,918  %

5,065  %

7,456  %

18

0,039  %

1,937  %

2,594  %

1,936  %

5,078  %

7,408  %

19

0,053  %

1,952  %

2,657  %

1,954  %

5,086  %

7,353  %

20

0,070  %

1,962  %

2,712  %

1,972  %

5,090  %

7,294  %

21

0,091  %

1,968  %

2,762  %

1,991  %

5,090  %

7,231  %

22

0,116  %

1,970  %

2,806  %

2,009  %

5,088  %

7,167  %

23

0,144  %

1,968  %

2,847  %

2,028  %

5,084  %

7,102  %

24

0,176  %

1,962  %

2,883  %

2,048  %

5,078  %

7,037  %

25

0,213  %

1,953  %

2,917  %

2,068  %

5,071  %

6,972  %

26

0,254  %

1,939  %

2,947  %

2,089  %

5,063  %

6,908  %

27

0,297  %

1,926  %

2,975  %

2,110  %

5,054  %

6,846  %

28

0,343  %

1,914  %

3,001  %

2,132  %

5,045  %

6,784  %

29

0,390  %

1,907  %

3,025  %

2,155  %

5,036  %

6,725  %

30

0,437  %

1,906  %

3,047  %

2,179  %

5,026  %

6,667  %

31

0,484  %

1,912  %

3,067  %

2,204  %

5,016  %

6,611  %

32

0,531  %

1,923  %

3,086  %

2,229  %

5,006  %

6,557  %

33

0,577  %

1,939  %

3,104  %

2,255  %

4,996  %

6,505  %

34

0,622  %

1,958  %

3,120  %

2,280  %

4,986  %

6,455  %

35

0,666  %

1,980  %

3,135  %

2,306  %

4,976  %

6,406  %

36

0,709  %

2,003  %

3,150  %

2,331  %

4,967  %

6,359  %

37

0,751  %

2,027  %

3,163  %

2,356  %

4,957  %

6,315  %

38

0,792  %

2,053  %

3,176  %

2,380  %

4,948  %

6,271  %

39

0,831  %

2,079  %

3,188  %

2,405  %

4,939  %

6,230  %

40

0,870  %

2,105  %

3,200  %

2,428  %

4,930  %

6,190  %

41

0,907  %

2,132  %

3,210  %

2,451  %

4,922  %

6,151  %

42

0,942  %

2,158  %

3,220  %

2,474  %

4,913  %

6,115  %

43

0,977  %

2,184  %

3,230  %

2,495  %

4,905  %

6,079  %

44

1,011  %

2,210  %

3,239  %

2,517  %

4,897  %

6,045  %

45

1,043  %

2,235  %

3,248  %

2,537  %

4,890  %

6,012  %

46

1,074  %

2,260  %

3,256  %

2,558  %

4,882  %

5,980  %

47

1,104  %

2,284  %

3,264  %

2,577  %

4,875  %

5,950  %

48

1,134  %

2,308  %

3,271  %

2,596  %

4,868  %

5,921  %

49

1,162  %

2,331  %

3,279  %

2,615  %

4,861  %

5,892  %

50

1,189  %

2,354  %

3,285  %

2,632  %

4,854  %

5,865  %

51

1,215  %

2,376  %

3,292  %

2,650  %

4,848  %

5,839  %

52

1,241  %

2,397  %

3,298  %

2,667  %

4,842  %

5,814  %

53

1,265  %

2,418  %

3,304  %

2,683  %

4,836  %

5,789  %

54

1,289  %

2,438  %

3,310  %

2,699  %

4,830  %

5,766  %

55

1,312  %

2,458  %

3,316  %

2,714  %

4,824  %

5,743  %

56

1,335  %

2,477  %

3,321  %

2,729  %

4,819  %

5,721  %

57

1,356  %

2,496  %

3,326  %

2,744  %

4,813  %

5,700  %

58

1,377  %

2,514  %

3,331  %

2,758  %

4,808  %

5,679  %

59

1,397  %

2,532  %

3,336  %

2,771  %

4,803  %

5,659  %

60

1,417  %

2,549  %

3,340  %

2,785  %

4,798  %

5,640  %

61

1,436  %

2,565  %

3,345  %

2,797  %

4,794  %

5,621  %

62

1,454  %

2,581  %

3,349  %

2,810  %

4,789  %

5,603  %

63

1,472  %

2,597  %

3,353  %

2,822  %

4,785  %

5,586  %

64

1,490  %

2,612  %

3,357  %

2,834  %

4,780  %

5,569  %

65

1,506  %

2,627  %

3,361  %

2,845  %

4,776  %

5,552  %

66

1,523  %

2,641  %

3,365  %

2,856  %

4,772  %

5,537  %

67

1,539  %

2,655  %

3,368  %

2,867  %

4,768  %

5,521  %

68

1,554  %

2,669  %

3,372  %

2,878  %

4,764  %

5,506  %

69

1,569  %

2,682  %

3,375  %

2,888  %

4,760  %

5,491  %

70

1,584  %

2,695  %

3,378  %

2,898  %

4,757  %

5,477  %

71

1,598  %

2,708  %

3,382  %

2,908  %

4,753  %

5,463  %

72

1,611  %

2,720  %

3,385  %

2,917  %

4,750  %

5,450  %

73

1,625  %

2,732  %

3,388  %

2,926  %

4,746  %

5,437  %

74

1,638  %

2,744  %

3,391  %

2,935  %

4,743  %

5,424  %

75

1,651  %

2,755  %

3,393  %

2,944  %

4,740  %

5,412  %

76

1,663  %

2,766  %

3,396  %

2,953  %

4,737  %

5,400  %

77

1,675  %

2,777  %

3,399  %

2,961  %

4,734  %

5,388  %

78

1,687  %

2,787  %

3,402  %

2,969  %

4,731  %

5,377  %

79

1,698  %

2,797  %

3,404  %

2,977  %

4,728  %

5,366  %

80

1,710  %

2,807  %

3,407  %

2,985  %

4,725  %

5,355  %

81

1,721  %

2,817  %

3,409  %

2,992  %

4,722  %

5,344  %

82

1,731  %

2,826  %

3,411  %

3,000  %

4,719  %

5,334  %

83

1,742  %

2,836  %

3,414  %

3,007  %

4,717  %

5,324  %

84

1,752  %

2,845  %

3,416  %

3,014  %

4,714  %

5,314  %

85

1,762  %

2,854  %

3,418  %

3,021  %

4,712  %

5,304  %

86

1,771  %

2,862  %

3,420  %

3,027  %

4,709  %

5,295  %

87

1,781  %

2,871  %

3,422  %

3,034  %

4,707  %

5,286  %

88

1,790  %

2,879  %

3,424  %

3,040  %

4,704  %

5,277  %

89

1,799  %

2,887  %

3,426  %

3,047  %

4,702  %

5,268  %

90

1,808  %

2,895  %

3,428  %

3,053  %

4,700  %

5,260  %

91

1,817  %

2,902  %

3,430  %

3,059  %

4,698  %

5,251  %

92

1,825  %

2,910  %

3,432  %

3,065  %

4,696  %

5,243  %

93

1,834  %

2,917  %

3,434  %

3,070  %

4,693  %

5,235  %

94

1,842  %

2,925  %

3,436  %

3,076  %

4,691  %

5,227  %

95

1,850  %

2,932  %

3,437  %

3,081  %

4,689  %

5,219  %

96

1,857  %

2,939  %

3,439  %

3,087  %

4,687  %

5,212  %

97

1,865  %

2,945  %

3,441  %

3,092  %

4,685  %

5,205  %

98

1,872  %

2,952  %

3,442  %

3,097  %

4,684  %

5,197  %

99

1,880  %

2,959  %

3,444  %

3,102  %

4,682  %

5,190  %

100

1,887  %

2,965  %

3,446  %

3,107  %

4,680  %

5,183  %

101

1,894  %

2,971  %

3,447  %

3,112  %

4,678  %

5,177  %

102

1,901  %

2,977  %

3,449  %

3,117  %

4,676  %

5,170  %

103

1,908  %

2,983  %

3,450  %

3,122  %

4,675  %

5,163  %

104

1,914  %

2,989  %

3,451  %

3,126  %

4,673  %

5,157  %

105

1,921  %

2,995  %

3,453  %

3,131  %

4,671  %

5,151  %

106

1,927  %

3,001  %

3,454  %

3,135  %

4,670  %

5,145  %

107

1,933  %

3,006  %

3,456  %

3,139  %

4,668  %

5,138  %

108

1,940  %

3,012  %

3,457  %

3,144  %

4,667  %

5,133  %

109

1,946  %

3,017  %

3,458  %

3,148  %

4,665  %

5,127  %

110

1,952  %

3,023  %

3,460  %

3,152  %

4,664  %

5,121  %

111

1,957  %

3,028  %

3,461  %

3,156  %

4,662  %

5,115  %

112

1,963  %

3,033  %

3,462  %

3,160  %

4,661  %

5,110  %

113

1,969  %

3,038  %

3,463  %

3,164  %

4,659  %

5,104  %

114

1,974  %

3,043  %

3,465  %

3,168  %

4,658  %

5,099  %

115

1,980  %

3,048  %

3,466  %

3,171  %

4,656  %

5,094  %

116

1,985  %

3,052  %

3,467  %

3,175  %

4,655  %

5,089  %

117

1,990  %

3,057  %

3,468  %

3,179  %

4,654  %

5,084  %

118

1,995  %

3,062  %

3,469  %

3,182  %

4,652  %

5,079  %

119

2,000  %

3,066  %

3,470  %

3,186  %

4,651  %

5,074  %

120

2,005  %

3,071  %

3,471  %

3,189  %

4,650  %

5,069  %

121

2,010  %

3,075  %

3,472  %

3,193  %

4,649  %

5,064  %

122

2,015  %

3,079  %

3,473  %

3,196  %

4,647  %

5,060  %

123

2,020  %

3,083  %

3,474  %

3,199  %

4,646  %

5,055  %

124

2,025  %

3,088  %

3,475  %

3,202  %

4,645  %

5,051  %

125

2,029  %

3,092  %

3,476  %

3,206  %

4,644  %

5,046  %

126

2,034  %

3,096  %

3,477  %

3,209  %

4,643  %

5,042  %

127

2,038  %

3,100  %

3,478  %

3,212  %

4,642  %

5,038  %

128

2,042  %

3,104  %

3,479  %

3,215  %

4,641  %

5,033  %

129

2,047  %

3,107  %

3,480  %

3,218  %

4,639  %

5,029  %

130

2,051  %

3,111  %

3,481  %

3,221  %

4,638  %

5,025  %

131

2,055  %

3,115  %

3,482  %

3,224  %

4,637  %

5,021  %

132

2,059  %

3,119  %

3,483  %

3,226  %

4,636  %

5,017  %

133

2,063  %

3,122  %

3,484  %

3,229  %

4,635  %

5,013  %

134

2,067  %

3,126  %

3,485  %

3,232  %

4,634  %

5,010  %

135

2,071  %

3,129  %

3,486  %

3,235  %

4,633  %

5,006  %

136

2,075  %

3,133  %

3,486  %

3,237  %

4,632  %

5,002  %

137

2,079  %

3,136  %

3,487  %

3,240  %

4,631  %

4,998  %

138

2,083  %

3,139  %

3,488  %

3,243  %

4,630  %

4,995  %

139

2,087  %

3,143  %

3,489  %

3,245  %

4,629  %

4,991  %

140

2,090  %

3,146  %

3,490  %

3,248  %

4,628  %

4,988  %

141

2,094  %

3,149  %

3,490  %

3,250  %

4,628  %

4,984  %

142

2,097  %

3,152  %

3,491  %

3,253  %

4,627  %

4,981  %

143

2,101  %

3,156  %

3,492  %

3,255  %

4,626  %

4,977  %

144

2,104  %

3,159  %

3,493  %

3,258  %

4,625  %

4,974  %

145

2,108  %

3,162  %

3,493  %

3,260  %

4,624  %

4,971  %

146

2,111  %

3,165  %

3,494  %

3,262  %

4,623  %

4,968  %

147

2,114  %

3,168  %

3,495  %

3,264  %

4,622  %

4,964  %

148

2,118  %

3,171  %

3,496  %

3,267  %

4,622  %

4,961  %

149

2,121  %

3,173  %

3,496  %

3,269  %

4,621  %

4,958  %

150

2,124  %

3,176  %

3,497  %

3,271  %

4,620  %

4,955  %


Maturiteetti (vuotta)

Hongkongin dollari

Intian rupia

Meksikon peso

Taiwanin uusi dollari

Uuden-Seelannin dollari

Etelä-Afrikan randi

1

0,090  %

3,762  %

5,336  %

–0,002  %

0,406  %

3,815  %

2

0,200  %

4,417  %

5,904  %

0,050  %

0,692  %

4,280  %

3

0,402  %

4,922  %

6,145  %

0,097  %

0,920  %

4,985  %

4

0,599  %

5,345  %

6,330  %

0,140  %

1,117  %

5,482  %

5

0,768  %

5,673  %

6,474  %

0,178  %

1,276  %

5,879  %

6

0,906  %

5,914  %

6,588  %

0,213  %

1,422  %

6,265  %

7

1,021  %

6,094  %

6,689  %

0,244  %

1,545  %

6,637  %

8

1,115  %

6,221  %

6,785  %

0,271  %

1,653  %

6,988  %

9

1,193  %

6,325  %

6,883  %

0,296  %

1,746  %

7,314  %

10

1,256  %

6,418  %

6,986  %

0,319  %

1,821  %

7,613  %

11

1,307  %

6,485  %

7,097  %

0,366  %

1,892  %

7,885  %

12

1,351  %

6,529  %

7,210  %

0,434  %

1,961  %

8,126  %

13

1,393  %

6,556  %

7,320  %

0,514  %

2,027  %

8,333  %

14

1,436  %

6,570  %

7,423  %

0,600  %

2,090  %

8,503  %

15

1,482  %

6,575  %

7,517  %

0,689  %

2,150  %

8,631  %

16

1,532  %

6,573  %

7,599  %

0,779  %

2,207  %

8,716  %

17

1,584  %

6,566  %

7,668  %

0,868  %

2,261  %

8,765  %

18

1,638  %

6,554  %

7,722  %

0,956  %

2,312  %

8,785  %

19

1,692  %

6,540  %

7,758  %

1,040  %

2,359  %

8,783  %

20

1,746  %

6,523  %

7,775  %

1,122  %

2,404  %

8,763  %

21

1,799  %

6,504  %

7,773  %

1,201  %

2,446  %

8,729  %

22

1,850  %

6,485  %

7,755  %

1,277  %

2,485  %

8,685  %

23

1,901  %

6,465  %

7,724  %

1,350  %

2,522  %

8,633  %

24

1,949  %

6,444  %

7,683  %

1,419  %

2,557  %

8,576  %

25

1,996  %

6,424  %

7,634  %

1,485  %

2,590  %

8,514  %

26

2,041  %

6,403  %

7,580  %

1,549  %

2,621  %

8,450  %

27

2,085  %

6,382  %

7,523  %

1,609  %

2,650  %

8,384  %

28

2,127  %

6,362  %

7,462  %

1,667  %

2,678  %

8,318  %

29

2,167  %

6,342  %

7,401  %

1,722  %

2,704  %

8,252  %

30

2,205  %

6,322  %

7,338  %

1,774  %

2,729  %

8,186  %

31

2,242  %

6,303  %

7,276  %

1,824  %

2,753  %

8,121  %

32

2,277  %

6,285  %

7,214  %

1,872  %

2,776  %

8,058  %

33

2,311  %

6,266  %

7,153  %

1,918  %

2,797  %

7,995  %

34

2,344  %

6,249  %

7,093  %

1,961  %

2,818  %

7,935  %

35

2,375  %

6,232  %

7,034  %

2,003  %

2,838  %

7,876  %

36

2,405  %

6,215  %

6,977  %

2,043  %

2,856  %

7,819  %

37

2,434  %

6,199  %

6,922  %

2,081  %

2,874  %

7,764  %

38

2,461  %

6,184  %

6,868  %

2,118  %

2,891  %

7,711  %

39

2,488  %

6,169  %

6,816  %

2,153  %

2,908  %

7,660  %

40

2,513  %

6,154  %

6,766  %

2,186  %

2,924  %

7,610  %

41

2,537  %

6,140  %

6,717  %

2,219  %

2,939  %

7,563  %

42

2,561  %

6,127  %

6,670  %

2,249  %

2,953  %

7,517  %

43

2,583  %

6,114  %

6,625  %

2,279  %

2,967  %

7,472  %

44

2,605  %

6,101  %

6,581  %

2,307  %

2,981  %

7,430  %

45

2,626  %

6,089  %

6,539  %

2,335  %

2,993  %

7,389  %

46

2,646  %

6,077  %

6,499  %

2,361  %

3,006  %

7,349  %

47

2,665  %

6,066  %

6,460  %

2,386  %

3,018  %

7,311  %

48

2,684  %

6,055  %

6,422  %

2,411  %

3,029  %

7,274  %

49

2,702  %

6,044  %

6,386  %

2,434  %

3,040  %

7,239  %

50

2,719  %

6,034  %

6,351  %

2,457  %

3,051  %

7,205  %

51

2,736  %

6,024  %

6,317  %

2,478  %

3,061  %

7,172  %

52

2,752  %

6,014  %

6,284  %

2,499  %

3,071  %

7,140  %

53

2,767  %

6,005  %

6,253  %

2,519  %

3,081  %

7,110  %

54

2,782  %

5,996  %

6,223  %

2,539  %

3,090  %

7,080  %

55

2,797  %

5,987  %

6,193  %

2,558  %

3,099  %

7,052  %

56

2,811  %

5,979  %

6,165  %

2,576  %

3,108  %

7,024  %

57

2,824  %

5,971  %

6,138  %

2,594  %

3,116  %

6,997  %

58

2,837  %

5,963  %

6,111  %

2,611  %

3,124  %

6,972  %

59

2,850  %

5,955  %

6,086  %

2,627  %

3,132  %

6,947  %

60

2,862  %

5,948  %

6,061  %

2,643  %

3,139  %

6,923  %

61

2,874  %

5,941  %

6,037  %

2,659  %

3,147  %

6,899  %

62

2,886  %

5,934  %

6,014  %

2,674  %

3,154  %

6,877  %

63

2,897  %

5,927  %

5,991  %

2,688  %

3,161  %

6,855  %

64

2,908  %

5,920  %

5,970  %

2,702  %

3,168  %

6,834  %

65

2,918  %

5,914  %

5,948  %

2,716  %

3,174  %

6,813  %

66

2,928  %

5,908  %

5,928  %

2,729  %

3,181  %

6,793  %

67

2,938  %

5,902  %

5,908  %

2,742  %

3,187  %

6,774  %

68

2,948  %

5,896  %

5,889  %

2,754  %

3,193  %

6,755  %

69

2,957  %

5,890  %

5,870  %

2,767  %

3,198  %

6,737  %

70

2,966  %

5,885  %

5,852  %

2,778  %

3,204  %

6,719  %

71

2,975  %

5,879  %

5,834  %

2,790  %

3,210  %

6,702  %

72

2,984  %

5,874  %

5,817  %

2,801  %

3,215  %

6,685  %

73

2,992  %

5,869  %

5,800  %

2,812  %

3,220  %

6,669  %

74

3,000  %

5,864  %

5,784  %

2,822  %

3,225  %

6,653  %

75

3,008  %

5,859  %

5,768  %

2,833  %

3,230  %

6,637  %

76

3,016  %

5,854  %

5,753  %

2,843  %

3,235  %

6,622  %

77

3,024  %

5,850  %

5,738  %

2,853  %

3,240  %

6,608  %

78

3,031  %

5,845  %

5,723  %

2,862  %

3,244  %

6,594  %

79

3,038  %

5,841  %

5,709  %

2,871  %

3,249  %

6,580  %

80

3,045  %

5,837  %

5,695  %

2,880  %

3,253  %

6,566  %

81

3,052  %

5,833  %

5,681  %

2,889  %

3,257  %

6,553  %

82

3,059  %

5,829  %

5,668  %

2,898  %

3,262  %

6,540  %

83

3,065  %

5,825  %

5,655  %

2,906  %

3,266  %

6,527  %

84

3,071  %

5,821  %

5,642  %

2,915  %

3,270  %

6,515  %

85

3,078  %

5,817  %

5,630  %

2,923  %

3,273  %

6,503  %

86

3,084  %

5,813  %

5,618  %

2,930  %

3,277  %

6,491  %

87

3,090  %

5,810  %

5,606  %

2,938  %

3,281  %

6,480  %

88

3,095  %

5,806  %

5,595  %

2,946  %

3,285  %

6,469  %

89

3,101  %

5,803  %

5,584  %

2,953  %

3,288  %

6,458  %

90

3,106  %

5,799  %

5,573  %

2,960  %

3,292  %

6,447  %

91

3,112  %

5,796  %

5,562  %

2,967  %

3,295  %

6,437  %

92

3,117  %

5,793  %

5,551  %

2,974  %

3,298  %

6,426  %

93

3,122  %

5,790  %

5,541  %

2,981  %

3,301  %

6,416  %

94

3,127  %

5,787  %

5,531  %

2,987  %

3,305  %

6,407  %

95

3,132  %

5,784  %

5,521  %

2,994  %

3,308  %

6,397  %

96

3,137  %

5,781  %

5,511  %

3,000  %

3,311  %

6,388  %

97

3,142  %

5,778  %

5,502  %

3,006  %

3,314  %

6,379  %

98

3,147  %

5,775  %

5,493  %

3,012  %

3,317  %

6,370  %

99

3,151  %

5,772  %

5,484  %

3,018  %

3,319  %

6,361  %

100

3,156  %

5,769  %

5,475  %

3,024  %

3,322  %

6,352  %

101

3,160  %

5,767  %

5,466  %

3,030  %

3,325  %

6,344  %

102

3,164  %

5,764  %

5,458  %

3,035  %

3,328  %

6,335  %

103

3,169  %

5,762  %

5,449  %

3,041  %

3,330  %

6,327  %

104

3,173  %

5,759  %

5,441  %

3,046  %

3,333  %

6,319  %

105

3,177  %

5,757  %

5,433  %

3,051  %

3,335  %

6,311  %

106

3,181  %

5,754  %

5,425  %

3,056  %

3,338  %

6,304  %

107

3,185  %

5,752  %

5,417  %

3,061  %

3,340  %

6,296  %

108

3,189  %

5,749  %

5,410  %

3,066  %

3,343  %

6,289  %

109

3,192  %

5,747  %

5,402  %

3,071  %

3,345  %

6,281  %

110

3,196  %

5,745  %

5,395  %

3,076  %

3,347  %

6,274  %

111

3,200  %

5,743  %

5,388  %

3,081  %

3,350  %

6,267  %

112

3,203  %

5,740  %

5,381  %

3,085  %

3,352  %

6,260  %

113

3,207  %

5,738  %

5,374  %

3,090  %

3,354  %

6,254  %

114

3,210  %

5,736  %

5,367  %

3,094  %

3,356  %

6,247  %

115

3,214  %

5,734  %

5,360  %

3,099  %

3,358  %

6,241  %

116

3,217  %

5,732  %

5,354  %

3,103  %

3,361  %

6,234  %

117

3,220  %

5,730  %

5,347  %

3,107  %

3,363  %

6,228  %

118

3,223  %

5,728  %

5,341  %

3,112  %

3,365  %

6,222  %

119

3,226  %

5,726  %

5,335  %

3,116  %

3,367  %

6,216  %

120

3,230  %

5,724  %

5,329  %

3,120  %

3,368  %

6,210  %

121

3,233  %

5,723  %

5,323  %

3,124  %

3,370  %

6,204  %

122

3,236  %

5,721  %

5,317  %

3,128  %

3,372  %

6,198  %

123

3,239  %

5,719  %

5,311  %

3,131  %

3,374  %

6,192  %

124

3,242  %

5,717  %

5,305  %

3,135  %

3,376  %

6,187  %

125

3,244  %

5,715  %

5,299  %

3,139  %

3,378  %

6,181  %

126

3,247  %

5,714  %

5,294  %

3,142  %

3,379  %

6,176  %

127

3,250  %

5,712  %

5,288  %

3,146  %

3,381  %

6,170  %

128

3,253  %

5,710  %

5,283  %

3,150  %

3,383  %

6,165  %

129

3,255  %

5,709  %

5,278  %

3,153  %

3,385  %

6,160  %

130

3,258  %

5,707  %

5,272  %

3,157  %

3,386  %

6,155  %

131

3,261  %

5,706  %

5,267  %

3,160  %

3,388  %

6,150  %

132

3,263  %

5,704  %

5,262  %

3,163  %

3,389  %

6,145  %

133

3,266  %

5,702  %

5,257  %

3,167  %

3,391  %

6,140  %

134

3,268  %

5,701  %

5,252  %

3,170  %

3,393  %

6,135  %

135

3,271  %

5,699  %

5,247  %

3,173  %

3,394  %

6,130  %

136

3,273  %

5,698  %

5,243  %

3,176  %

3,396  %

6,126  %

137

3,275  %

5,697  %

5,238  %

3,179  %

3,397  %

6,121  %

138

3,278  %

5,695  %

5,233  %

3,182  %

3,399  %

6,117  %

139

3,280  %

5,694  %

5,229  %

3,185  %

3,400  %

6,112  %

140

3,282  %

5,692  %

5,224  %

3,188  %

3,402  %

6,108  %

141

3,285  %

5,691  %

5,220  %

3,191  %

3,403  %

6,104  %

142

3,287  %

5,690  %

5,215  %

3,194  %

3,404  %

6,099  %

143

3,289  %

5,688  %

5,211  %

3,197  %

3,406  %

6,095  %

144

3,291  %

5,687  %

5,207  %

3,200  %

3,407  %

6,091  %

145

3,293  %

5,686  %

5,203  %

3,202  %

3,408  %

6,087  %

146

3,295  %

5,684  %

5,198  %

3,205  %

3,410  %

6,083  %

147

3,298  %

5,683  %

5,194  %

3,208  %

3,411  %

6,079  %

148

3,300  %

5,682  %

5,190  %

3,210  %

3,412  %

6,075  %

149

3,302  %

5,681  %

5,186  %

3,213  %

3,413  %

6,071  %

150

3,304  %

5,680  %

5,182  %

3,216  %

3,415  %

6,067  %


Maturiteetti (vuotta)

Brasilian real

Kiinan juan renminbi

Malesian ringgit

Venäjän rupla

Singaporen dollari

Etelä-Korean won

1

6,222  %

2,229  %

1,579  %

5,931  %

0,200  %

0,896  %

2

7,045  %

2,352  %

1,818  %

6,369  %

0,401  %

1,177  %

3

7,477  %

2,464  %

2,092  %

6,562  %

0,667  %

1,343  %

4

7,843  %

2,561  %

2,330  %

6,667  %

0,847  %

1,453  %

5

8,139  %

2,646  %

2,534  %

6,716  %

0,984  %

1,515  %

6

8,395  %

2,720  %

2,718  %

6,751  %

1,111  %

1,553  %

7

8,620  %

2,786  %

2,895  %

6,780  %

1,223  %

1,584  %

8

8,816  %

2,848  %

3,062  %

6,805  %

1,315  %

1,614  %

9

8,993  %

2,907  %

3,228  %

6,832  %

1,386  %

1,637  %

10

9,167  %

2,964  %

3,391  %

6,864  %

1,434  %

1,649  %

11

9,285  %

3,018  %

3,550  %

6,896  %

1,461  %

1,649  %

12

9,348  %

3,071  %

3,700  %

6,922  %

1,476  %

1,643  %

13

9,370  %

3,122  %

3,838  %

6,942  %

1,484  %

1,635  %

14

9,362  %

3,170  %

3,963  %

6,953  %

1,489  %

1,628  %

15

9,330  %

3,217  %

4,076  %

6,952  %

1,496  %

1,625  %

16

9,282  %

3,261  %

4,178  %

6,939  %

1,505  %

1,625  %

17

9,221  %

3,302  %

4,267  %

6,917  %

1,518  %

1,631  %

18

9,150  %

3,342  %

4,344  %

6,887  %

1,535  %

1,643  %

19

9,074  %

3,380  %

4,408  %

6,851  %

1,558  %

1,661  %

20

8,993  %

3,416  %

4,458  %

6,812  %

1,586  %

1,684  %

21

8,909  %

3,450  %

4,495  %

6,770  %

1,620  %

1,714  %

22

8,824  %

3,483  %

4,521  %

6,727  %

1,658  %

1,748  %

23

8,739  %

3,514  %

4,537  %

6,682  %

1,699  %

1,786  %

24

8,654  %

3,543  %

4,545  %

6,638  %

1,741  %

1,825  %

25

8,570  %

3,572  %

4,548  %

6,593  %

1,784  %

1,865  %

26

8,488  %

3,598  %

4,546  %

6,549  %

1,828  %

1,905  %

27

8,408  %

3,624  %

4,541  %

6,505  %

1,871  %

1,945  %

28

8,330  %

3,648  %

4,532  %

6,462  %

1,913  %

1,985  %

29

8,254  %

3,672  %

4,521  %

6,420  %

1,955  %

2,025  %

30

8,181  %

3,694  %

4,509  %

6,380  %

1,996  %

2,063  %

31

8,110  %

3,715  %

4,495  %

6,340  %

2,035  %

2,101  %

32

8,042  %

3,735  %

4,480  %

6,302  %

2,074  %

2,138  %

33

7,976  %

3,755  %

4,465  %

6,265  %

2,111  %

2,173  %

34

7,913  %

3,773  %

4,449  %

6,229  %

2,147  %

2,207  %

35

7,852  %

3,791  %

4,433  %

6,194  %

2,182  %

2,241  %

36

7,794  %

3,808  %

4,417  %

6,161  %

2,216  %

2,273  %

37

7,738  %

3,825  %

4,400  %

6,129  %

2,248  %

2,304  %

38

7,684  %

3,840  %

4,384  %

6,098  %

2,280  %

2,334  %

39

7,632  %

3,855  %

4,369  %

6,068  %

2,310  %

2,362  %

40

7,582  %

3,870  %

4,353  %

6,039  %

2,339  %

2,390  %

41

7,534  %

3,884  %

4,338  %

6,012  %

2,367  %

2,417  %

42

7,488  %

3,897  %

4,323  %

5,985  %

2,394  %

2,443  %

43

7,444  %

3,910  %

4,309  %

5,959  %

2,420  %

2,467  %

44

7,402  %

3,922  %

4,295  %

5,935  %

2,445  %

2,491  %

45

7,361  %

3,934  %

4,281  %

5,911  %

2,469  %

2,514  %

46

7,322  %

3,945  %

4,268  %

5,888  %

2,492  %

2,537  %

47

7,284  %

3,957  %

4,255  %

5,866  %

2,514  %

2,558  %

48

7,248  %

3,967  %

4,242  %

5,844  %

2,536  %

2,579  %

49

7,213  %

3,977  %

4,230  %

5,824  %

2,557  %

2,599  %

50

7,179  %

3,987  %

4,218  %

5,804  %

2,577  %

2,618  %

51

7,147  %

3,997  %

4,207  %

5,785  %

2,596  %

2,636  %

52

7,115  %

4,006  %

4,196  %

5,766  %

2,615  %

2,654  %

53

7,085  %

4,015  %

4,185  %

5,749  %

2,633  %

2,671  %

54

7,056  %

4,024  %

4,174  %

5,731  %

2,650  %

2,688  %

55

7,028  %

4,032  %

4,164  %

5,715  %

2,667  %

2,704  %

56

7,001  %

4,040  %

4,155  %

5,699  %

2,683  %

2,720  %

57

6,975  %

4,048  %

4,145  %

5,683  %

2,699  %

2,735  %

58

6,949  %

4,055  %

4,136  %

5,668  %

2,714  %

2,750  %

59

6,925  %

4,063  %

4,127  %

5,653  %

2,729  %

2,764  %

60

6,901  %

4,070  %

4,118  %

5,639  %

2,743  %

2,778  %

61

6,878  %

4,077  %

4,110  %

5,626  %

2,757  %

2,791  %

62

6,856  %

4,083  %

4,102  %

5,613  %

2,770  %

2,804  %

63

6,834  %

4,090  %

4,094  %

5,600  %

2,783  %

2,816  %

64

6,813  %

4,096  %

4,086  %

5,587  %

2,796  %

2,828  %

65

6,793  %

4,102  %

4,079  %

5,575  %

2,808  %

2,840  %

66

6,774  %

4,108  %

4,072  %

5,563  %

2,820  %

2,851  %

67

6,755  %

4,114  %

4,065  %

5,552  %

2,832  %

2,862  %

68

6,736  %

4,119  %

4,058  %

5,541  %

2,843  %

2,873  %

69

6,718  %

4,125  %

4,051  %

5,530  %

2,854  %

2,884  %

70

6,701  %

4,130  %

4,045  %

5,520  %

2,864  %

2,894  %

71

6,684  %

4,135  %

4,039  %

5,510  %

2,875  %

2,904  %

72

6,667  %

4,140  %

4,033  %

5,500  %

2,885  %

2,913  %

73

6,651  %

4,145  %

4,027  %

5,490  %

2,894  %

2,923  %

74

6,635  %

4,150  %

4,021  %

5,481  %

2,904  %

2,932  %

75

6,620  %

4,155  %

4,015  %

5,472  %

2,913  %

2,941  %

76

6,605  %

4,159  %

4,010  %

5,463  %

2,922  %

2,949  %

77

6,591  %

4,163  %

4,005  %

5,454  %

2,931  %

2,958  %

78

6,577  %

4,168  %

3,999  %

5,446  %

2,939  %

2,966  %

79

6,563  %

4,172  %

3,994  %

5,438  %

2,948  %

2,974  %

80

6,550  %

4,176  %

3,989  %

5,430  %

2,956  %

2,982  %

81

6,537  %

4,180  %

3,985  %

5,422  %

2,964  %

2,989  %

82

6,524  %

4,184  %

3,980  %

5,415  %

2,971  %

2,997  %

83

6,512  %

4,188  %

3,975  %

5,407  %

2,979  %

3,004  %

84

6,500  %

4,191  %

3,971  %

5,400  %

2,986  %

3,011  %

85

6,488  %

4,195  %

3,967  %

5,393  %

2,994  %

3,018  %

86

6,476  %

4,198  %

3,962  %

5,386  %

3,001  %

3,025  %

87

6,465  %

4,202  %

3,958  %

5,379  %

3,007  %

3,031  %

88

6,454  %

4,205  %

3,954  %

5,373  %

3,014  %

3,038  %

89

6,443  %

4,209  %

3,950  %

5,366  %

3,021  %

3,044  %

90

6,433  %

4,212  %

3,946  %

5,360  %

3,027  %

3,050  %

91

6,423  %

4,215  %

3,942  %

5,354  %

3,033  %

3,056  %

92

6,412  %

4,218  %

3,939  %

5,348  %

3,039  %

3,062  %

93

6,403  %

4,221  %

3,935  %

5,342  %

3,046  %

3,068  %

94

6,393  %

4,224  %

3,931  %

5,336  %

3,051  %

3,073  %

95

6,384  %

4,227  %

3,928  %

5,330  %

3,057  %

3,079  %

96

6,374  %

4,230  %

3,925  %

5,325  %

3,063  %

3,084  %

97

6,365  %

4,233  %

3,921  %

5,319  %

3,068  %

3,090  %

98

6,356  %

4,235  %

3,918  %

5,314  %

3,074  %

3,095  %

99

6,348  %

4,238  %

3,915  %

5,309  %

3,079  %

3,100  %

100

6,339  %

4,241  %

3,912  %

5,304  %

3,084  %

3,105  %

101

6,331  %

4,243  %

3,908  %

5,299  %

3,089  %

3,110  %

102

6,323  %

4,246  %

3,905  %

5,294  %

3,094  %

3,115  %

103

6,315  %

4,248  %

3,902  %

5,289  %

3,099  %

3,119  %

104

6,307  %

4,250  %

3,900  %

5,284  %

3,104  %

3,124  %

105

6,299  %

4,253  %

3,897  %

5,280  %

3,109  %

3,128  %

106

6,292  %

4,255  %

3,894  %

5,275  %

3,113  %

3,133  %

107

6,284  %

4,257  %

3,891  %

5,271  %

3,118  %

3,137  %

108

6,277  %

4,260  %

3,888  %

5,266  %

3,122  %

3,141  %

109

6,270  %

4,262  %

3,886  %

5,262  %

3,127  %

3,146  %

110

6,263  %

4,264  %

3,883  %

5,258  %

3,131  %

3,150  %

111

6,256  %

4,266  %

3,881  %

5,254  %

3,135  %

3,154  %

112

6,249  %

4,268  %

3,878  %

5,250  %

3,139  %

3,158  %

113

6,242  %

4,270  %

3,876  %

5,246  %

3,143  %

3,162  %

114

6,236  %

4,272  %

3,873  %

5,242  %

3,147  %

3,166  %

115

6,229  %

4,274  %

3,871  %

5,238  %

3,151  %

3,169  %

116

6,223  %

4,276  %

3,868  %

5,234  %