ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 235

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
2. heinäkuu 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

EU:n ja Korean kauppakomitean päätös nro 3, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2021, EU:n ja Korean välisen vapaakauppasopimuksen liitteessä 2-C olevien lisäysten 2-C-2 ja 2-C-3 muuttamisesta, [2021/1082]

1

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja Korean välisen vapaakauppasopimuksen liitteen 2-C lisäyksiin 2-C-2 ja 2-C-3 tehtyjen muutosten voimaantulopäivästä

11

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2021/1083, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2021, EU:n operaation joukkojen komentajan nimittämisestä Malin asevoimien kouluttamiseen osallistumista koskevaan Euroopan unionin sotilasoperaatioon (EUTM Mali) ja päätöksen (YUTP) 2021/6 kumoamisesta (EUTM Mali/1/2021)

12

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1084, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2021, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 4947)  ( 1 )

14

 

 

SUOSITUKSET

 

*

Neuvoston suositus (EU) 2021/1085, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2021, EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta annetun suosituksen (EU) 2020/912 muuttamisesta

27

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

2.7.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 235/1


EU:N JA KOREAN KAUPPAKOMITEAN PÄÄTÖS nro 3,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2021,

EU:n ja Korean välisen vapaakauppasopimuksen liitteessä 2-C olevien lisäysten 2-C-2 ja 2-C-3 muuttamisesta

[2021/1082]

KAUPPAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin, jäljempänä ’EU’, ja sen jäsenvaltioiden ja Korean tasavallan, jäljempänä ’Korea’, jäljempänä ’osapuolet’, välisen vapaakauppasopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 15.1 artiklan 4 kohdan c alakohdan ja 15.5 artiklan 2 kohdan sekä sen liitteessä 2-C olevan 3 artiklan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen 15.1 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaan osapuolten perustama kauppakomitea voi harkita muutoksia sopimukseen tai muuttaa sopimuksen määräyksiä sopimuksessa erityisesti määrätyissä tilanteissa.

(2)

Sopimuksen 15.5 artiklan 2 kohdan mukaan kauppakomitea voi päättää tehdä muutoksia sopimuksen liitteisiin, lisäyksiin, pöytäkirjoihin ja huomautuksiin päätöksellä, jonka osapuolet ovat tehneet oikeudellisten vaatimustensa ja menettelyjensä mukaisesti.

(3)

Sopimuksen liitteessä 2-C olevan 3 artiklan d kohdan mukaan osapuolten on tarkasteltava liitteen 2-C lisäyksiä 2-C-2 ja 2-C-3 uudelleen vähintään kolmen vuoden välein sopimuksen voimaantulon jälkeen tuotteiden hyväksyttävyyden edistämiseksi saman artiklan a alakohdan mukaisesti ottaen huomioon mahdollinen kansainvälisen ja osapuolten lainsäädännön kehitys. Siinä täsmennetään myös, että lisäyksiin 2-C-2 ja 2-C-3 tehtävistä muutoksista päättää kauppakomitea.

(4)

EU ja Korea ovat mukauttaneet teknisiä määräyksiään, jotta voidaan säilyttää samantasoinen markkinoille pääsy, josta määrätään sopimuksen liitteessä 2-C olevassa 1 artiklan 2 kohdassa. Lisäksi lisäyksissä 2-C-2 ja 2-C-3 olevien viittausten UN/ECE:n sääntöihin olisi nyt oltava viittauksia E-sääntöihin, kuten määrätään pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaistettujen teknisten Yhdistyneiden kansakuntien sääntöjen hyväksymisestä sekä näiden sääntöjen mukaisesti myönnettyjen hyväksyntöjen vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista 20 päivänä lokakuuta 2017 tehdyssä sopimuksessa (tarkistus 3) (1).

(5)

Lisäyksessä 2-C-2 olevaa taulukkoa 1 on mukautettu seuraavasti:

a)

Koska E-säännöt ovat EU:ssa sitovia, yksinkertaisuussyistä on päätetty poistaa sarakkeesta ”Vastaava EU:n tekninen määräys” viittaukset EU:n asetuksiin (esimerkiksi GSR-asetukseen) ja direktiiveihin, minkä vuoksi kyseinen sarake on tyhjä.

b)

Jos sovellettavia E-sääntöjä ei ole tai niiden soveltamisala on riittämätön, kuten esimerkiksi sallitun melutason tapauksessa, EU:n asetuksilla ja direktiiveillä korvataan E-säännöt tai täydennetään niitä. Tästä syystä ilmaisu ”jos sellainen on” on otettu käyttöön sarakkeessa ”Vastaava EU:n tekninen määräys”.

c)

Kohdissa ”Sallittu melutaso” ja ”Varaosaäänenvaimennusjärjestelmät” sarakkeeseen ”Vastaava EU:n tekninen määräys” on lisätty viittaus asetukseen (EU) N:o 540/2014, jolla kumotaan direktiivi 70/157/ETY ja jota sovelletaan porrastetusti.

d)

Kohta ”Päästöt” on korvattu kohdalla ”Kevyiden ajoneuvojen päästöt”, koska E-säännön nro 83 mukaista vaatimusta sovelletaan ainoastaan luokkien M1 ja N1 ajoneuvoihin. Lisäksi viittaus direktiiviin 70/220/ETY on poistettu, koska se on kumottu ja korvattu asetuksilla (EY) N:o 715/2007, (EY) N:o 692/2008, (EU) N:o 459/2012, (EU) 2016/427, (EU) 2016/646, (EU) 2017/1151, (EU) 2017/1154 ja (EU) 2018/1832, jotka on lisätty sarakkeeseen ”Vastaava EU:n tekninen määräys”.

e)

Kohdassa ”Varaosana toimitettavat katalysaattorit” on poistettu viittaus direktiiviin 70/220/ETY, joka on kumottu ja korvattu asetuksilla (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 692/2008, jotka on lisätty sarakkeeseen ”Vastaava EU:n tekninen määräys”.

f)

Lisäksi tiettyjen kohtien nimikkeitä on selkeytetty: esimerkiksi kaksi kertaa esiintyvä kohta ”Jarrulaitteet” on nyt ”Raskaiden ajoneuvojen jarrulaitteet” ja ”Kevyiden ajoneuvojen jarrulaitteet”.

g)

Kohdasta ”Dieselin savutus” on poistettu viittaus direktiiviin 72/306/ETY, joka on korvattu asetuksella (EY) N:o 692/2008, joka on lisätty taulukon 1 sarakkeeseen ”Vastaava EU:n tekninen määräys”.

h)

Kohdassa ”CO2-päästöt / polttoaineen kulutus” on korvattu viittaus direktiiviin 80/1268/ETY viittauksella asetukseen (EY) N:o 692/2008, joka on lisätty taulukon 1 sarakkeeseen ”Vastaava EU:n tekninen määräys”. Jotta voidaan ottaa kauttaaltaan huomioon kyseisen asetuksen soveltamisala, kohdan uusi nimike on nyt ”CO2-päästöt / Polttoainekulutus henkilöautoissa, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi enintään kahdeksan istuinta”.

i)

Kohdasta ”Varaosana toimitettavat katalysaattorit” on poistettu viittaus direktiiviin 80/1269/ETY, joka on kumottu ja korvattu asetuksilla (EY) N:o 692/2008 ja (EU) N:o 582/2011, jotka on lisätty taulukon 1 sarakkeeseen ”Vastaava EU:n tekninen määräys”.

j)

Kohdassa ”Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 4 ja Euro 5)” on korvattu viittaus direktiiviin 2005/55/EY viittauksilla asetuksiin (EY) N:o 595/2009, (EU) N:o 582/2011 ja (EU) 2016/1718, jotka on lisätty taulukon 1 sarakkeeseen ”Vastaava EU:n tekninen määräys”. Lisäksi kohdan uusi nimike on ”Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt”, koska E-sääntöä nro 49 sovelletaan raskaisiin hyötyajoneuvoihin (eli ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on yli 2 610 kg).

(6)

Lisäyksessä 2-C-2 oleva taulukko 2 säilyy muuttumattomana.

(7)

Lisäyksessä 2-C-3 olevaa taulukkoa 1 on mukautettu seuraavasti:

a)

Kohdan ”Matkustajan törmäyssuoja Etusuoja” sarakkeessa ”Vastaavat Korean tekniset määräykset” on korvattu ilmaisu ”KMVSS 102 artikla” ilmaisulla ”KMVSS 102 artiklan 1 ja 3 kohta” KMVSS:n tarkistuksen johdosta.

b)

Kohdan ”Matkustajan törmäyssuoja Etusuoja” sarakkeessa ”Vastaavat Korean tekniset määräykset” on korvattu ilmaisu ”KMVSS 102 artikla” ilmaisulla ”KMVSS 102 artiklan 1 kohta” KMVSS:n tarkistuksen johdosta.

c)

Koko rivi ”Vetokoukku” on korvattu. Erityisesti ilmaisu ”Vetokoukku” on korvattu ilmaisulla ”Hinauslaitteet”, joka on asetuksessa (EU) N:o 1005/2010 käytetty määritelmä. Hinauslaitteita koskevat vaatimukset sisältyvät nykyään säädöksen 77/389/ETY sijaan asetukseen (EU) N:o 1005/2010. Lisäksi sarakkeessa ”Vastaavat Korean tekniset määräykset” on nyt ilmaisu ”KMVSS 20 artiklan 1 kohta”, joka on korvannut aiemman ilmaisun ”KMVSS 20 artiklan 1, 2 ja 4 alakohta”.

d)

Kohdan ”Valaisin- ja merkinantojärjestelmä” vastaavista Korean teknisistä määräyksistä on poistettu ilmaisu ”KMVSS 106 artiklan 1–10 kohta” KMVSS:n tarkistuksen johdosta seuraavien osalta: ”Ajovalaisimet”, ”Etusumuvalaisin”, ”Peruutusvalaisin”, ”Äärivalaisin”, ”Rekisterikilven valaisin”, ”Takavalaisin”, ”Jarruvalaisin”, ”Keskijarruvalaisin”, ”Suuntavalaisin”, ”Lisäsuuntavalaisin” ja ”Takasumuvalaisin”.

e)

Kohdan ”Valaisin- ja merkinantojärjestelmä Asennus” vastaavissa Korean teknisissä määräyksissä on nyt ilmaisu ”KMVSS 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 ja 49 artikla”, joka korvaa aiemman ilmaisun ”KMVSS 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ja 47 artikla”. Tämä johtuu KMVSS:n tarkistuksesta.

f)

Kohdan ”Valaisin- ja merkinantojärjestelmä” yhteyteen taulukkoon on lisätty ”Huomiovalaisin” ja ”Kulmavalaisin” KMVSS tarkistuksen johdosta ja kohdan ”Valaisin- ja merkinantojärjestelmä” ajantasaistettujen asennusvaatimusten huomioon ottamiseksi.

g)

Kohdasta ”Valaisin- ja merkinantojärjestelmä Keskijarruvalaisin” on poistettu ilmaisu ”KMVSS 43 artiklan 3 kohta ja 106 artiklan 8 alakohta”, joka on korvattu vastaaviin Korean teknisiin määräyksiin ilmaisulla ”KMVSS 43 artiklan 2 kohta”.

h)

Kohdan ”Valaisin- ja merkinantojärjestelmä” yhteyteen taulukkoon on lisätty ”Huomiovalaisin” ja ”Kulmavalaisin” KMVSS:n tarkistuksen johdosta ja kohdan ”Valaisin- ja merkinantojärjestelmä” ajantasaistettujen asennusvaatimusten huomioon ottamiseksi.

i)

Kohdan ”Valaisin- ja merkinantojärjestelmä Heijastinlaitteet” vastaavissa Korean teknisissä määräyksissä on nyt ilmaisu ”KMVSS 49 artikla”, joka on korvannut aiemman ilmaisun ”KMVSS 49 artiklan 1 ja 2 kohta, 107 artikla”. Tämä johtuu KMVSS:n tarkistuksesta.

j)

Kohdan ”Moottorin teho” vastaavissa Korean teknisissä määräyksissä on nyt ilmaisu ”KMVSS 111 artikla”, joka on korvannut aiemman ilmaisun ”KMVSS 11 artiklan 1 kohdan 2 alakohta ja 111 artikla”. Tämä johtuu KMVSS:n tarkistuksesta.

k)

Kohdassa ”Kuljettajan näkyvyyden varmistavat laitteet” sarakkeessa ”Vaatimukset” olevat viittaukset säädöksiin 78/318/ETY ja 78/317/ETY on poistettu, koska ne on kumottu ja korvattu viittauksella asetukseen (EU) N:o 1008/2010 tai asetukseen (EU) No 672/2010. Vastaavat Korean tekniset määräykset säilyvät muuttumattomina.

l)

Kohdan ”Turvavöiden kiinnityspisteet” vastaavissa Korean teknisissä määräyksissä on nyt ilmaisu ”KMVSS 27 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohta, 103 artikla”, joka on korvannut aiemman ilmaisun ”KMVSS 27 artiklan 1, 2, 3, 4 ja 5 kohta, 103 artiklan 1, 2 ja 3 kohta”. Tämä johtuu KMVSS:n tarkistuksesta.

m)

Kohdassa ”Moottoripyörien päästöt ja melu (lukuun ottamatta kolmi- ja nelipyöräisten ajoneuvojen ohiajomelua)” sarakkeessa ”Vaatimukset” olevat viittaukset muun muassa direktiiveihin 2002/51/EY, 2003/77/EY, 97/24/EY sekä 5 ja 9 lukuun on poistettu, koska kyseiset viittaukset on kumottu ja korvattu muun muassa viittauksilla asetuksiin (EU) N:o 168/2013 ja (EU) N:o 134/2014. Vastaavat Korean tekniset määräykset säilyvät muuttumattomina.

n)

Kohdan ”Dieselpäästöt (OBD mukaan luettuna) Alle 3,5 tonnin ajoneuvo” sarakkeeseen ”Vaatimukset” on lisätty viittaukset asetuksiin (EY) N:o 715/2007 ja (EU) N:o 459/2012, koska nämä sovellettavat asetukset vastaavat KMVSS:ää. Vastaavat Korean tekniset määräykset säilyvät muuttumattomina.

o)

Kohdan ”Dieselpäästöt (OBD mukaan luettuna) Yli 3,5 tonnin ajoneuvo” sarakkeesta ”Vaatimukset” on poistettu muun muassa viittaus asetukseen (EY) N:o 692/2008, joka on korvattu muun muassa viittauksella asetuksiin (EY) N:o 595/2009 ja (EU) N:o 582/2011, koska asetus (EY) N:o 692/2008 ei koske raskaita hyötyajoneuvoja. Vastaavat Korean tekniset määräykset säilyvät muuttumattomina.

p)

Kohdan ”Renkaat” vastaavissa Korean teknisissä määräyksissä on nyt ilmaisu ”Sähkölaitteiden ja kulutustavaroiden turvallisuusvalvontaa koskevan lain 15, 18 ja 19 artikla, sähkölaitteiden ja kulutustavaroiden turvallisuusvalvontaa koskevan lain 3 artiklan 4 kohdan ja 26 artiklan täytäntöönpanosäännöt, KMVSS 12 artiklan 1 kohta”, joka on korvannut aiemman ilmaisun ”Quality management Safety and Control of Industrial Products Act (QMSCIPA) (19, 20 ja 21 artikla); QMSCIPA:n täytäntöönpanosääntöjen 2 artiklan 2 kohta ja 19 artikla”. Tämä johtuu siitä, että QMSCIPA on korvattu sähkölaitteiden ja kulutustavaroiden turvallisuusvalvontaa koskevalla lailla.

(8)

Lisäyksessä 2-C-3 oleva taulukko 2 säilyy muuttumattomana.

(9)

Kauppakomitean työjärjestyksen hyväksymisestä 23 päivänä joulukuuta 2011 tehdyn EU:n ja Korean kauppakomitean päätöksen nro 1 liitteessä olevassa 12 artiklan 2 kohdassa määrätään, että kauppakomitea voi kokousten välisenä aikana molempien osapuolten niin sopiessa tehdä päätöksiä kirjallista menettelyä noudattaen. Kirjallisella menettelyllä tarkoitetaan kauppakomitean puheenjohtajien välistä noottien vaihtoa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan sopimuksen liitteessä 2-C olevassa lisäyksessä 2-C-2 oleva taulukko 1 tämän päätöksen liitteessä 1 olevalla taulukolla 1.

2 artikla

Korvataan sopimuksen liitteessä 2-C olevassa lisäyksessä 2-C-3 oleva taulukko 1 tämän päätöksen liitteessä 2 olevalla taulukolla 1.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat vaihtaneet diplomaattiteitse kirjalliset ilmoitukset, joilla ne vahvistavat täyttäneensä sovellettavat oikeudelliset vaatimuksensa ja menettelynsä, jotka ovat tarpeen päätöksen voimaan saattamiseksi.


(1)  E/ECE/TRANS/505/Rev.3.


LIITE 1

Lisäys 2-C-2

Taulukko 1

Liitteessä 2-C olevan 3 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettu luettelo

Aihe

Vaatimukset

Vastaava EU:n tekninen määräys (jos sellaista on) (1)

Sallittu melutaso

E-sääntö (2) nro 51

Direktiivi 70/157/ETY, asetus (EU) N:o 540/2014

Varaosaäänenvaimennusjärjestelmät

E-sääntö nro 59

Direktiivi 70/157/ETY, asetus (EU) N:o 540/2014

Kevyiden ajoneuvojen päästöt

E-sääntö nro 83

Asetukset (EY) N:o 715/2007, (EY) N:o 692/2008, (EU) N:o 459/2012, (EU) 2016/427, (EU) 2016/646, (EU) 2017/1151, (EU) 2017/1154, (EU) 2018/1832

Varaosana toimitettavat katalysaattorit

E-sääntö nro 103

Asetukset (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 692/2008

Polttoainesäiliöt

E-sääntö nro 34

 

Nestekaasusäiliöt

E-sääntö nro 67

 

Paineistetun maakaasun (CNG) säiliöt

E-sääntö nro 110

 

Taka-alleajosuojat

E-sääntö nro 58

 

Ohjausvoima

E-sääntö nro 79

 

Ovien lukot ja saranat

E-sääntö nro 11

 

Äänimerkki

E-sääntö nro 28

 

Epäsuoran näkemän tarjoavat laitteet

E-sääntö nro 46

 

Raskaiden ajoneuvojen jarrulaitteet

E-sääntö nro 13

 

Kevyiden ajoneuvojen jarrulaitteet

E-sääntö nro 13H

 

Jarrupäällysteet

E-sääntö nro 90

 

Radiohäiriöt (sähkömagneettinen yhteensopivuus)

E-sääntö nro 10

 

Dieselin savutus

E-sääntö nro 24

Asetus (EY) N:o 692/2008

Sisustus

E-sääntö nro 21

 

Luvattoman käytön estolaite

E-sääntö nro 18

 

Luvattoman käytön estolaite ja ajonestolaite

E-sääntö nro 116

 

Hälytysjärjestelmät

E-sääntö nro 97

E-sääntö nro 116

 

Ohjauslaitteen toiminta törmäyksessä

E-sääntö nro 12

 

Istuinten lujuus

E-sääntö nro 17

 

Istuinten lujuus (linja-autot)

E-sääntö nro 80

 

Ulkonevat osat

E-sääntö nro 26

 

Nopeusmittari

E-sääntö nro 39

 

Turvavöiden kiinnityspisteet

E-sääntö nro 14

 

Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus

E-sääntö nro 48

 

Heijastimet

E-sääntö nro 3

 

Ääri-, etu-, taka- ja jarruvalaisimet

E-sääntö nro 7

 

Huomiovalaisimet

E-sääntö nro 87

 

Sivuvalaisimet

E-sääntö nro 91

 

Suuntavalaisimet

E-sääntö nro 6

 

Takarekisterikilven valaisin

E-sääntö nro 4

 

Ajovalaisimet (R2 ja HS1)

E-sääntö nro 1

 

Ajovalaisimet (umpiovalaisin)

E-sääntö nro 5

 

Ajovalaisimet (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 ja/tai H8, H9, HIR1, HIR2 ja/tai H11)

E-sääntö nro 8

 

Ajovalaisimet (H4)

E-sääntö nro 20

 

Ajovalaisimet (halogeeniumpiovalaisin)

E-sääntö nro 31

 

Hyväksytyissä valaisimissa käytettävät hehkulamput

E-sääntö nro 37

 

Kaasupurkausvalonlähteillä varustetut ajovalaisimet

E-sääntö nro 98

 

Hyväksytyissä kaasupurkauslamppuvalaisinyksiköissä käytettävät kaasupurkausvalonlähteet

E-sääntö nro 99

 

Ajovalaisimet (epäsymmetrinen lähivalo)

E-sääntö nro 112

 

Kääntyvät ajovalojärjestelmät (AFS-järjestelmät)

E-sääntö nro 123

 

Etusumuvalaisimet

E-sääntö nro 19

 

Takasumuvalaisimet

E-sääntö nro 38

 

Peruutusvalaisimet

E-sääntö nro 23

 

Pysäköintivalaisimet

E-sääntö nro 77

 

Turvavyöt ja turvajärjestelmät

E-sääntö nro 16

 

Lasten turvalaitteet

E-sääntö nro 44

 

Etunäkyvyysalue

E-sääntö nro 125

 

Hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien merkinnät

E-sääntö nro 121

 

Lämmitysjärjestelmät

E-sääntö nro 122

 

Pääntuet (yhdistetty istuimiin)

E-sääntö nro 17

 

Pääntuet

E-sääntö nro 25

 

Hiilidioksidipäästöt – Polttoaineenkulutus henkilöautoissa, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi enintään kahdeksan istuinta

E-sääntö nro 101

Asetus (EY) N:o 692/2008

Moottorin teho

E-sääntö nro 85

Asetukset (EY) N:o 692/2008 ja (EU) N:o 582/2011

Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt

E-sääntö nro 49

Asetukset (EY) N:o 595/2009, (EU) N:o 582/2011, (EU) 2016/1718

Sivusuojaus

E-sääntö nro 73

 

Turvalasit

E-sääntö nro 43

 

Renkaat, moottoriajoneuvot ja niiden perävaunut

E-sääntö nro 30

 

Renkaat, hyötyajoneuvot ja niiden perävaunut

E-sääntö nro 54

 

Väliaikaisesti käytettävät varapyörät/-renkaat

E-sääntö nro 64

 

Vierintämelu

E-sääntö nro 117

 

Nopeudenrajoittimet

E-sääntö nro 89

 

Kytkentälaitteet

E-sääntö nro 55

 

Lyhytkytkentälaite

E-sääntö nro 102

 

Palo-ominaisuudet

E-sääntö nro 118

 

Linja-autot

E-sääntö nro 107

 

Korirakenteen lujuus (linja-autot)

E-sääntö nro 66

 

Etutörmäys

E-sääntö nro 94

 

Sivutörmäys

E-sääntö nro 95

 

Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot

E-sääntö nro 105

 

Etualleajosuojaus

E-sääntö nro 93

 


(1)  Tyhjä kohta kolmannessa sarakkeessa (”Vastaava EU:n tekninen määräys”) tarkoittaa sitä, että vastaava määräys on sama kuin E-sääntö toisessa sarakkeessa (”Vaatimukset”).

(2)  Lyhenne ”E-sääntö” tunnettiin aiemmin lyhenteenä ”UN/ECE:n sääntö”.


LIITE 2

Lisäys 2-C-3

Taulukko 1

Liitteessä 2-C olevan 3 artiklan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu luettelo

Aihe

Vaatimukset

Vastaavat Korean tekniset määräykset

Matkustajan törmäyssuoja

Etusuoja

E-sääntö nro 94

KMVSS (1) 102 artikla 1 ja 3 kohta

Sivusuoja

E-sääntö nro 95

KMVSS 102 artikla 1 kohta

Ohjauslaitteen liike taaksepäin

E-sääntö nro 12

KMVSS 89 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Kuljettajan törmäyssuoja, ohjauslaitejärjestelmä

E-sääntö nro 12

KMVSS 89 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

Istuinjärjestelmät

E-sääntö nro 17

KMVSS 97 artikla

Pääntuet

E-sääntö nro 17,

E-sääntö nro 25,

GTR 7

KMVSS 26 ja 99 artikla

Ovilukot ja ovien kiinnikkeet

E-sääntö nro 11,

GTR 1

KMVSS 104 artiklan 2 kohta

Kojelauta, törmäyssuoja

E-sääntö nro 21

KMVSS 88 artikla

Istuin, takasuoja

E-sääntö nro 21

KMVSS 98 artikla

Käsinoja, törmäyssuoja

E-sääntö nro 21

KMVSS 100 artikla

Häikäisysuoja, törmäyssuoja

E-sääntö nro 21

KMVSS 101 artikla

Sisäpuolinen taustapeili, törmäyssuoja

E-sääntö nro 46

KMVSS 108 artikla

Hinauslaitteet

Asetus (EU) N:o 1005/2010

KMVSS 20 artiklan 1 kohta

Taka-alleajosuoja

E-sääntö nro 58

KMVSS 19 artiklan 4 kohta ja 96 artikla

Valaisin- ja merkinantojärjestelmä

Asennus

E-sääntö nro 48

KMVSS 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 ja 49 artikla

Ajovalo

E-säännöt nro 1, 2, 5, 8, 20, 31 ja 37

E-säännöt nro 98, 99, 112, 113 ja 123

KMVSS 38 artikla ja 48 artiklan 3 kohta

 

Etusumuvalaisin

E-sääntö nro 19

KMVSS 38-2 artiklan 1 kohta

Huomiovalaisin

E-sääntö nro 87

KMVSS 38-4 artikla

Kulmavalaisin

E-sääntö nro 119

KMVSS 38-5 artikla

Peruutusvalaisin

E-sääntö nro 23

KMVSS 39 artikla

Äärivalaisin

E-sääntö nro 7

KMVSS 40 artikla

Rekisterikilven valaisin

E-sääntö nro 4

KMVSS 41 artikla

Takavalaisin

E-sääntö nro 7

KMVSS 42 artikla

Jarruvalaisin

E-sääntö nro 7

KMVSS 43 artiklan 1 kohta

Keskijarruvalaisin

E-sääntö nro 7

KMVSS 43 artiklan 2 kohta

Suuntavalaisin

E-sääntö nro 6

KMVSS 44 artikla

Lisäsuuntavalaisin

E-sääntö nro 7

KMVSS 44 artikla

Sivuvalaisin

E-sääntö nro 91

KMVSS 44-2 artikla

Takasumuvalaisin

E-sääntö nro 38

KMVSS 38-2 artiklan 2 kohta

Heijastinlaitteet

E-sääntö nro 70

E-sääntö nro 3

KMVSS 49 artikla

Kuljettajan näkyvyys

E-sääntö nro 46

KMVSS 50 artikla 94 artikla

Moottorin teho

E-sääntö nro 85

KMVSS 111 artikla

Kuljettajan näkyvyyden varmistavat laitteet

Tuulilasinpyyhinjärjestelmä

Asetus (EU) N:o 1008/2010

KMVSS 51 artiklan 2 kohta, 109 artiklan 1 alakohta

Huurteenpoistojärjestelmä

Asetus (EU) N:o 672/2010

KMVSS 109 artiklan 2 alakohta

Huurunpoistojärjestelmä

Asetus (EU) N:o 672/2010

KMVSS 109 artiklan 3 alakohta

Tuulilasinpesinjärjestelmä

Asetus (EU) N:o 1008/2010

KMVSS 109 artiklan 4 alakohta

Henkilöauton jarrut

E-sääntö nro 13H

KMVSS 15 artikla, 90 artiklan 1 alakohta

Muiden kuin henkilöautojen ja perävaunujen jarrujärjestelmät

E-sääntö nro 13

KMVSS 15 artikla, 90 artiklan 2 alakohta

Perävaunujen jarrujärjestelmät

E-sääntö nro 13

KMVSS 15 artikla, 90 artiklan 3 alakohta

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä, lukuun ottamatta perävaunuja

E-sääntö nro 13

KMVSS 15 artikla, 90 artiklan 4 alakohta

Perävaunujen lukkiutumaton jarrujärjestelmä

E-sääntö nro 13

KMVSS 15 artikla, 90 artiklan 5 alakohta

Ohjausvoima

E-sääntö nro 79

KMVSS 14 artikla

89 artiklan 2 kohta

Nopeudenrajoitin

E-sääntö nro 89

KMVSS 110-2 artikla

Nopeusmittari

E-sääntö nro 39

KMVSS 110 artikla

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

E-sääntö nro 10

KMVSS 111-2 artikla

Polttoaineen vuoto törmäystilanteessa

E-sääntö nro 34,

E-sääntö nro 94,

E-sääntö nro 95

KMVSS 91 artikla

Puskuri

E-sääntö nro 42

KMVSS 93 artikla

Turvavöiden kiinnityspisteet

E-sääntö nro 14,

E-sääntö nro 16

KMVSS 27 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohta, 103 artikla

Lasten turvaistuinten kiinnityspisteet

E-sääntö nro 14

KMVSS 27-2 artikla, 103-2 artikla

Äänimerkinantolaitteen melu, seisontamelu ja ohiajomelu (nelipyöräiset ajoneuvot)

E-sääntö nro 28,

E-sääntö nro 51

KMVSS 35 ja 53 artikla, NVCA 30 artikla ja sitä koskevan ympäristöministeriön määräyksen (2) 29 artikla

Moottoripyörien päästöt ja melu (lukuun ottamatta kolmi- ja nelipyöräisten ajoneuvojen ohiajomelua)

E-sääntö nro 40,

E-sääntö nro 41,

E-sääntö nro 47

Asetukset (EU) N:o 168/2013 ja (EU) N:o 134/2014

CACA (3) 46 artikla ja sitä koskevan ympäristöministeriön määräyksen 62 artikla, NVCA 30 artikla ja sitä koskevan ympäristöministeriön määräyksen 29 artikla

Dieselpäästöt (mukaan lukien OBD)

Alle 3,5 tonnin ajoneuvo

E-sääntö nro 83,

E-sääntö nro 24

Asetukset (EY) N:o 715/2007, (EY) N:o 692/2008, (EU) N:o 459/2012

CACA 46 artikla ja sitä koskevan ympäristöministeriön määräyksen 62 artikla

Yli 3,5 tonnin ajoneuvo

E-sääntö nro 49

Asetukset (EY) N:o 595/2009 ja (EU) N:o 582/2011

Renkaat

E-säännöt nro 30, 54, 75, 106, 117, 108, 109

Sähkölaitteiden ja kulutustavaroiden turvallisuusvalvontaa koskevan lain 15, 18 ja 19 artikla

Sähkölaitteiden ja kulutustavaroiden turvallisuusvalvontaa koskevan lain 3 artiklan 4 kohdan ja 26 artiklan täytäntöönpanosäännöt,

KMVSS 12 artiklan 1 kohta


(1)  Aiemmin ”Korea Motor Vehicle Safety Standards”, 1. heinäkuuta 2014 lähtien ”Rules on the Performances and Standards of Korean Motor Vehicles and Parts”.

(2)  Korean ympäristöministeriö

(3)  Korean puhtaan ilman suojelua koskeva laki.


2.7.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 235/11


Ilmoitus Euroopan unionin ja Korean välisen vapaakauppasopimuksen liitteen 2-C lisäyksiin 2-C-2 ja 2-C-3 tehtyjen muutosten voimaantulopäivästä

Brysselissä 6. lokakuuta 2010 allekirjoitetun Euroopan unionin ja Korean välisen vapaakauppasopimuksen (1) liitteen 2-C lisäyksiin 2-C-2 ja 2-C-3 tehdyt muutokset tulevat voimaan 1. heinäkuuta 2021.


(1)  EUVL L 127, 14.5.2011, s. 6.


PÄÄTÖKSET

2.7.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 235/12


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS (YUTP) 2021/1083,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2021,

EU:n operaation joukkojen komentajan nimittämisestä Malin asevoimien kouluttamiseen osallistumista koskevaan Euroopan unionin sotilasoperaatioon (EUTM Mali) ja päätöksen (YUTP) 2021/6 kumoamisesta (EUTM Mali/1/2021)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan,

ottaa huomioon Malin asevoimien kouluttamiseen osallistumista koskevasta Euroopan unionin sotilasoperaatiosta (EUTM Mali) 17 päivänä tammikuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/34/YUTP (1) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2013/34/YUTP 5 artiklan 1 kohdan nojalla neuvosto on valtuuttanut poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) tekemään EUTM Mali -operaation poliittista valvontaa ja strategista ohjausta koskevat päätökset, mukaan lukien päätökset seuraavien EU:n operaation joukkojen komentajien nimittämisestä.

(2)

PTK hyväksyi 15 päivänä joulukuuta 2020 päätöksen (YUTP) 2021/6 (2) prikaatikenraali Fernando Luis GRACIA HERREIZin nimittämisestä EU:n operaation joukkojen komentajaksi EUTM Mali -operaatioon.

(3)

Saksa ehdotti 12 päivänä huhtikuuta 2021, että prikaatikenraali Jochen DEUER nimitettäisiin EU:n operaation joukkojen komentajaksi EUTM Mali -operaatioon prikaatikenraali Fernando Luis GRACIA HERREIZin seuraajaksi 7 päivästä heinäkuuta 2021.

(4)

EU:n sotilaskomitea tuki kyseistä ehdotusta 12 päivänä toukokuuta 2021.

(5)

Olisi tehtävä päätös prikaatikenraali Jochen DEUERin nimittämisestä EU:n operaation joukkojen komentajaksi EUTM Mali -operaatioon 7 päivästä heinäkuuta 2021.

(6)

Päätös (YUTP) 2021/6 olisi kumottava.

(7)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 5 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden Euroopan unionin päätösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla. Näin ollen Tanska ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään prikaatikenraali Jochen DEUER EU:n operaation joukkojen komentajaksi Malin asevoimien kouluttamiseen osallistumista koskevaan Euroopan unionin sotilasoperaatioon (EUTM Mali) 7 päivästä heinäkuuta 2021.

2 artikla

Kumotaan päätös (YUTP) 2021/6.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 7 päivänä heinäkuuta 2021.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2021.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  EUVL L 14, 18.1.2013, s. 19.

(2)  Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2021/6, annettu 15 päivänä joulukuuta 2020, EU:n operaation joukkojen komentajan nimittämisestä Malin asevoimien kouluttamiseen osallistumista koskevaan Euroopan unionin sotilasoperaatioon (EUTM Mali) ja päätöksen (YUTP) 2020/603 kumoamisesta (EUTM Mali/2/2020) (EUVL L 4, 7.1.2021, s. 10).


2.7.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 235/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/1084,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2021,

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteen muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2021) 4947)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (1) ja erityisesti sen 259 artiklan 1 kohdan c alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa on lintujen tarttuva virustauti, joka voi vaikuttaa merkittävästi siipikarjan kasvatuksen kannattavuuteen ja aiheuttaa häiriöitä unionin sisäisessä kaupassa ja viennissä kolmansiin maihin. Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan virukset voivat tartuttaa muuttolintuja, jotka voivat levittää viruksia pitkien matkojen päähän syys- ja kevätmuuttojensa aikana. Tämän vuoksi korkeapatogeenisten lintuinfluenssavirusten esiintyminen luonnonvaraisissa linnuissa muodostaa jatkuvan uhkan näiden virusten suorasta tai välillisestä kulkeutumisesta tiloille, joilla pidetään siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja. Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan puhjetessa on olemassa vaara, että taudinaiheuttaja saattaa levitä muille tiloille, joilla pidetään siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja.

(2)

Asetuksessa (EU) 2016/429 vahvistetaan eläinten välillä tarttuvien ja eläimestä ihmiseen tarttuvien tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskeva uusi oikeudellinen kehys. Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa kuuluu mainitussa asetuksessa esitetyn luetteloitujen tautien määritelmän piiriin, ja siihen sovelletaan kyseisessä asetuksessa vahvistettuja taudinehkäisy- ja taudintorjuntasääntöjä. Lisäksi komission delegoidulla asetuksella (EU) 2020/687 (2) täydennetään asetusta (EU) 2016/429 tiettyjen luetteloitujen tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevien sääntöjen osalta, mukaan lukien korkeapatogeenistä lintuinfluenssaa koskevat taudintorjuntatoimenpiteet.

(3)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/641 (3) hyväksyttiin asetuksen (EU) 2016/429 puitteissa, ja siinä vahvistetaan korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksiin liittyvät taudintorjuntatoimenpiteet.

(4)

Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2021/641 säädetään erityisesti, että suoja- ja valvontavyöhykkeiden, joita jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset muodostavat korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten jälkeen delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti, on katettava vähintään kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä luetellut suoja- ja valvontavyöhykkeet.

(5)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitettä muutettiin äskettäin komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2021/989 (4), kun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan uusia taudinpurkauksia oli esiintynyt siipikarjassa tai vankeudessa pidettävissä linnuissa Alankomaissa ja Puolassa, ja nämä taudinpurkaukset oli huomioitava kyseisessä liitteessä.

(6)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/989 hyväksymisen jälkeen Puola on ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin uudesta taudinpurkauksesta kyseisen jäsenvaltion Vähä-Puolan voivodikunnassa (województwo małopolskie) sijaitsevalla tilalla, jolla pidettiin siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja.

(7)

Myös Saksa on ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin uudesta taudinpurkauksesta kyseisen jäsenvaltion Ala-Saksin osavaltiossa sijaitsevalla tilalla, jolla pidettiin siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja.

(8)

Nämä Puolan ja Saksan uudet taudinpurkaukset ovat tapahtuneet täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteessä tällä hetkellä lueteltujen alueiden ulkopuolella, ja näiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti vaaditut taudintorjuntatoimenpiteet, joihin kuuluu suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostaminen kyseisten uusien taudinpurkausten ympärille.

(9)

Komissio on tutkinut kyseiset Saksan ja Puolan toteuttamat toimenpiteet yhteistyössä näiden jäsenvaltioiden kanssa ja katsoo, että Saksan ja Puolan toimivaltaisten viranomaisten muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden rajat ovat riittävällä etäisyydellä tiloista, joilla äskettäiset korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaukset on vahvistettu.

(10)

Jotta estetään tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja vältetään se, että kolmannet maat asettaisivat kaupalle perusteettomia esteitä, on välttämätöntä määritellä pikaisesti unionin tasolla, yhteistyössä Puolan ja Saksan kanssa, uudet suoja- ja valvontavyöhykkeet, jotka kyseiset jäsenvaltiot ovat delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti muodostaneet.

(11)

Tämän vuoksi täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteessä lueteltuja Puolan ja Saksan suoja- ja valvontavyöhykkeitä olisi muutettava.

(12)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitettä olisi tämän vuoksi muutettava aluekuvauksen päivittämiseksi unionin tasolla siten, että otetaan huomioon Puolan ja Saksan toimivaltaisten viranomaisten delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti muodostamat uudet suoja- ja valvontavyöhykkeet ja niillä sovellettavien rajoitusten kesto.

(13)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2021/641 olisi muutettava.

(14)

Koska korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämiseen liittyvä epidemiologinen tilanne unionissa on kriittinen, on tärkeää, että täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteeseen tällä päätöksellä tehtävät muutokset tulevat voimaan mahdollisimman pian.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liite tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2021.

Komission puolesta

Stella KYRIAKIDES

Komission jäsen


(1)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/687, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 64).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/641, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2021, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä (EUVL L 134, 20.4.2021, s. 166).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/989, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2021, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteen muuttamisesta (EUVL L 218, 18.6.2021, s. 41).


LIITE

”LIITE

A OSA

1 ja 2 artiklassa tarkoitetut suojavyöhykkeet:

Jäsenvaltio: Saksa

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

NIEDERSACHSEN

Landkreis Osnabrück

Beginn im Norden, Kreisgrenze zum Kreis Steinfurt, Tecklenburger Straße

Richtung Osten, entlang der Tecklenburger Straße bis Kreuzung Schulstraße

Schulstraße Richtung Süden bis zur Brücke Bahnstrecke Osnabrück-Münster

dem Verlauf der Bahnstrecke Richtung Georgsmarienhütte folgend bis zur Gemeindegrenze Georgsmarienhütte

Gemeindegrenze Georgsmarienhütte Richtung Süden bis zur Osnabrücker Straße

Osnabrücker Straße folgend bis zum zweiten Kreisverkehr Schulstraße

Schulstraße Richtung Westen bis Kreisverkehr Natruper Straße

Natruper Straße Richtung Westen bis Kreuzung Neuer Kamp

Neuer Kamp Richtung Süden bis Kreuzung mit der Straße Am Borgberg

Am Borgberg östlich Richtung Kreuzung Loheiden Knapp

Loheiden Knapp Richtung Süden bis zur Kreuzung Holperdorper Straße

Holperdorper Straße weiter Richtung Süden bis zur Kreuzung Gretzmanns Esch

Gretzmanns Esch Richtung Süden bis Kreuzung Hohner Weg

Hohner Weg bis Kreisgenze zum Kreis Steinfurt

16.7.2021

NORDRHEIN-WESTFALEN

Landkreis Steinfurt

An der Landesgrenze NRW / Niedersachsen, der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück in Hagen a. T. W. der Sudenfelder Strasse in südlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Hohner Weg. Den Hohner Weg in südwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Scholbrucher Strasse. Der Scholbrucher Strasse in westlicher Richtung folgend bis zur Osnabrücker Strasse. Der Osnabrücker Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis Abzweigung Talstrasse, der Talstrasse in nordwestlicher Richtung folgend, am Übergang Tunnelweg der Talstrasse in nordwestlicher Richtung weiter folgend. An der T Kreuzung der Talstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Herkenstrasse. Der Herkenstrasse in westlicher Richtung bis zur L 589. Der Herkenstrasse (L 589) in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Leedener Strasse (L 589). Der Leedener Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Dunkbachstrasse. In nördlicher Richtung der Dunkbachstrasse folgend. Der Dunkbachstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Grafenstrasse. Der Grafenstrasse in westlicher Richtung folgend bis zur BAB 1. Der BAB 1 in nördlicher Richtung folgend bis zur Hagelstrasse. Der Hagelstrasse (K 28) in östlicher Richtung folgend bis zur Münsterstrasse, welche im Verlauf in die Hasberger Strasse übergeht (östlicher Richtung) bis zum Abzweig Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse in östlicher Richtung folgend bis zum Goldbach (Kreisgrenze Landkreis Osnabrück bzw. Landesgrenze NRW / Niedersachsen).

16.7.2021

Jäsenvaltio: Ranska

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE; CAME

5.7.2021

Jäsenvaltio: Liettua

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Jurbarko rajono savivaldybė - Jurbarkų ir Jurbarko miesto seniūnijos

18.6.2021

Jäsenvaltio: Alankomaat

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

1.

Vanaf kruising Leidsestraatweg/ Gerverscop, Gerverscop volgen in noordelijke richting tot aan Rodendijk.

2.

Rodendijk volgen in noordelijke richting tot aan Laag Nieuwkoop.

3.

Laag Nieuwkoop volgen in oostelijke richting overgaand in Laag Nieuwkoopsebuurtweg tot aan Schenkeldijk.

4.

Schenkeldijk volgen in noordelijke richting tot aan Haarrijn(water).

5.

Haarrijn volgen in oostelijke richting tot aan Amsterdam Rijnkanaal.

6.

Amsterdam Rijnkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Zuilense Ring.

7.

Zuilense Ring volgen in westelijke richting tot aan Ruimteweg.

8.

Ruimteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Weidseslag.

9.

Lage Weidseslag volgen in zuidelijke richting overgaand in Atoomweg tot aan Plutoniumweg.

10.

Plutoniumweg volgen in westelijke richting tot aan A2.

11.

A2 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

12.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Reijerscopse overgang.

13.

Reijerscopse overgang volgen in noordelijke richting overgaand in Raadhuislaan overgaand in Kerkweg tot aan Dorpsstraat.

14.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting overgaand in Leidsestraatweg tot aan Gerverscop.

9.7.2021

Jäsenvaltio: Puola

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, mławskim i żuromińskim:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szrensk, Strzegowo, Radzanów, Biezun, Zuromin, Siemiątkowo and Wisniewo

Part of the territory of the Zawidz, Raciąż and Rościszewo municipalities (gmina) covered by the 3 km radius centered on the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E

18.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie mławskim:

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

53.106585 N, 20.341439 E,

53.095992 N, 20.341070 E,

53.100187 N, 20.357614 E,

53.076395 N, 20.424769 E

53.078 N, 20.347 E

53,082 N, 20,451 E

18.6.2021

W województwie warmińsko – mazurskim:

Część powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.348056, E 19.816944,

N 53,388 E 19,814

N 53,349 E 19,815

N 53,384 E 19,817

N 53,352 E 19,824

26.5.2021

The entire territory of the following municipalities (gminas) from Nowe Miasto Lubawskie County: Nowe Miasto Lubawskie and Kurzętnik.

Part of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) in the nowomiejski poviat, covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates N: 53,439 E: 19,462 and N53.488611 E19.386944

Part of the territory of the Lubawa municipality (gmina) in the Iławski poviat covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates N53.473889 E19.624722.

16.6.2021

W województwie mazowieckim oraz łódzkim, w powiecie kutnowskim i gostynińskim:

Części powiatów gostynińskiego i kutnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

N: 52.35392 E: 19.42987

N: 52.35345 E: 19.42772

22.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

12.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie ciechanowskim:

Częśc powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

9.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie makowskim:

Częśc powiatu makowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

20.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie sieldeckim:

Części powiatu siedleckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

16.6.2021

W województwie małopolskim w powiecie gorlickim:

Częśc powiatu gorlickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 49.583611 N 21.110556 E

14.7.2021

B osa

1 ja 3 artiklassa tarkoitetut valvontavyöhykkeet:

Jäsenvaltio: Saksa

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

NIEDERSACHSEN

Landkreis und Stadt Osnabrück

Beginn im Norden, Grenze Kreis Steinfurt, Stadt Osnabrück, Eversburger Straße

Eversburger Straße östlich bis zur Brücke Bahnstrecke Osnabrück-Ibbenbüren/Rheine

Von dort weiter Wersener Landstraße Richtung Süd-Osten bis Kreisverkehr Landwehr Straße Leyer Straße

Wersener Straße zweite Ausfahrt folgend bis zur L88

Dem Verlauf der Wersener Straße (L 88) folgend bis Übergang in Pagenstecher Straße

Pagenstecher Straße südöstlich folgend bis An der Bornau

An der Bornau geht über in Natruper Straße bis zur Kreuzung Rißmüllerplatz

Natruper-Tor-Wall übergehend in Heger-Tor-Wall in südöstlicher Richtung zur Kreuzung Neuer Graben

Neuer Graben Richtung Nordosten bis Übergang in Wittekindstraße,

Wittekindstraße folgend bis Kreuzung Goethering (Berliner Platz)

Goethering in südöstlicher Richtung bis Übergang Konrad-Adenauer –Ring, von dort weiter bis Übergang Petersburger Wall und dort westlich bis zur Kreuzung Johannisstraße

Johannisstraße in südlicher Richtung bis Übergang Iburger Straße

Iburger Straße bis Fußweg Verlängerung Alte Bauernschaft

Verlauf der Alte Bauernschaft folgend bis über den Fußweg zur Straße Kreuzung Am Schölerberg/Frankfurter Heerstraße

Frankfurter Heerstraße Richtung Süden bis zum Fußweg Zum Klee

Fußweg Zum Klee folgend Richtung Süden bis zur Kreuzung Alte Rothefelder Straße (K346)

Alte Rothefelder Straße (K346) Richtung Osten bis zum Kreisverkehr Bielefelder Straße/Brüsseler Straße

Brüsseler Straße südwestliche Richtung bis Kreisverkehr

Kreisverkehr 2. Ausfahrt Richtung Süden Alte Heerstraße bis Übergang in den Eschweg

Eschweg bis Kreuzung Glückaufstraße (L 95);

Glückaufstraße (L 95) in östliche Richtung bis Kreuzung Heinrich-Schmedt-Straße

Heinrich-Schmedt-Straße Richtung Süden bis Kreuzung Wellendorfer Straße

Wellendorfer Straße (K 331) Richtung Osten bis Kreuzung Im Strehland

Im Strehlande Richtung Süden bis Kreuzung Borgloher Straße (K333)

Borgloher Straße (K333) Richtung Westen bis zur Kreuzung mit B 51 (Osnabrücker Straße/ Teutoburger-Wald-Straße)

B 51 Osnabrücker Straße Richtung Süden bis Gemeindegrenze Georgsmarienhütte/Bad Iburg;

Gemeindegrenze Georgsmarienhütte/Bad Iburg Richtung Südwesten bis Gewässer Föhrenteichsbach

Verlauf Gewässer Föhrenteichsbach Richtung Süden bis zum Zufluss in den Freedenbach

Freedenbach südwestlich bis Wassertretstelle Hagenberg/Bergstraße

Bergstraße Richtung Süden bis Kreisverkehr Bielefelder Straße

Bielefelder Straße Richtung Westen bis zur Kreuzung B 51 (Münster Straße)

B 51 (Münster Straße) südlich bis Kreuzung Alter Postdamm

Alter Postdamm in südwestliche Richtung bis zur Kreisgrenze Landkreis Osnabrück/Kreis Steinfurt

25.7.2021

Landkreis Osnabrück

Beginn im Norden, Kreisgrenze zum Kreis Steinfurt, Tecklenburger Straße

Richtung Osten, entlang der Tecklenburger Straße bis Kreuzung Schulstraße

Schulstraße Richtung Süden bis zur Brücke Bahnstrecke Osnabrück-Münster

dem Verlauf der Bahnstrecke Richtung Georgsmarienhütte folgend bis zur Gemeindegrenze Georgsmarienhütte

Gemeindegrenze Georgsmarienhütte Richtung Süden bis zur Osnabrücker Straße

Osnabrücker Straße folgend bis zum zweiten Kreisverkehr Schulstraße

Schulstraße Richtung Westen bis Kreisverkehr Natruper Straße

Natruper Straße Richtung Westen bis Kreuzung Neuer Kamp

Neuer Kamp Richtung Süden bis Kreuzung mit der Straße Am Borgberg

Am Borgberg östlich Richtung Kreuzung Loheiden Knapp

Loheiden Knapp Richtung Süden bis zur Kreuzung Holperdorper Straße

Holperdorper Straße weiter Richtung Süden bis zur Kreuzung Gretzmanns Esch

Gretzmanns Esch Richtung Süden bis Kreuzung Hohner Weg

Hohner Weg bis Kreisgenze zum Kreis Steinfurt

17.7.2021 –25.7.2021

NORDRHEIN-WESTFALEN

Landkreis Steinfurt

Ab der Landesgrenze NRW / Niedersachsen bzw. der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück in Hagen a. T. W. der Strasse auf den Äckern in südlicher Richtung folgend bis zur Strasse Alter Postdamm. Den Alten Postdamm in westlicher Richtung folgend bis zur Landesgrenze NRW/Niedersachsen (Bach Brookbieke). Der Landesgrenze NRW / Niedersachsen (Bach Brookbieke) in südlicher Richtung folgend bis zur ersten Bachmüdung. Dem Bach Brookbieke in westlicher Richtung folgend bis zur 2. Bachmündung zum Mühlenbach. Dem Mühlenbach in westlicher Richtung weiter folgend bis zur Strasse Baggerien. Der Strasse Baggerien in südlicher Richtung folgend überlaufend in die Strasse Voßhaarweg. Dem Voßhaarweg in südlicher Richtung folgend bis zum Bullerbach. Dem Bullerbach in westlicher Richtung folgend, an der ersten Mündung dem Bullerbach weiter in nordwestlicher Richtung folgend, an der zweiten Mündung dem Bullerbach in westlicher Richtung weiter folgend. An der dritten Mündung dem Bulerbach in westlicher Richtung weiter folgend bis zum Meckelweger Kirchweg. Dem Meckelweger Kirchweg in westlicher Richtung folgend bis zum Warendorfer Weg. Dem Warendorfer Weg in südlicher Richtung folgend bis zum Glandorfer Damm. Dem Glandorfer Damm (B 475) in westlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Kattenvenner Strasse. Der Kattenvenner Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Bullerbach. Dem Bullerbach in westlicher Richtung folgend über die Hohner Strasse (K 32) hinweg bis zur Bachmündung. Dem Bullerbach weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bachmündung übergehend in den Mühlenbach. Dem Mühlenbach in westlicher Richtung folgend bis zur Ringler Strasse. Der Ringeler Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Ringeler Damm. Dem Ringeler Damm in westlicher Richtung folgend bis zur Überleitung in den Setteler Damm. Dem Setteler Damm in westlicher Richtung folgend, über die Erpenbecker Strasse und der Ladberger Strasse hinweg bis zur Strasse am Hagen. Der Strasse am Hagen in nördlicher Richtung folgend bis zur Strasse Aldruper Damm. Dem Aldruper Damm in südwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung in die Strasse Up de Au. Der Strasse Up de Au in nördlicher Richtung folgend bis zur Rethstrasse. Der Rethstrasse in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Aldruper Mühlenbach. Dem Aldruper Mühlenbach in westlicher Richtung folgend bis zur zweiten Bachmündung, weiter in südwestlicher Richtung bis zur vierten Bachmündung. Dem Aldruper Mühlenbach in nördlicher Richtung folgend bis zur BAB 1. Der BAB 1 in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Saerbecker Damm. Dem Saerbecker Damm in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Wechter Strasse. Der Wechter Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Sonnenhügeldamm. Dem Sonnenhügeldamm in westlicher Richtung folgend bis zum Arelmanns Weg. Dem Arelmanns Weg in nordöstlicher Richtung folgend bis zur Waldmannstrasse. Der Waldmannstrasse in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Wechter Mark. Der Wechter Mark in nördlicher Richtung folgend bis zur Ibbenbürener Strasse. Die Ibbenbürener Strasse in westlicher Richtung folgend, übergehend in Wechter Strasse. Die Wechter Strasse westlich folgend bis zur Abzweigung Im Bocketal. Der Strasse Im Bocketal (K 24) in nördlicher Richtung folgend. An der Kreuzung der Strasse Im Bocketal in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Kreisverkehr (mit L 504). Dem Kreisverkehr in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Bach Ibbenbürener Aa. Der Ibbenbürener Aa in südöstlicher Richtung folgend bis zur Strasse Aatal. Der Strasse Aatal in nördlicher Richtung folgend bis zur BAB 30. Der BAB 30 in östlicher Richtung folgend bis zur Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse (L 796) in nördlicher Richtung folgend bis zur Velper Strasse. Der Velper Strasse in östlicher Richtung folgend bis zur Alstedder Strasse. Der Alstedder Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Strasse Kleekamp. Dem Kleekamp in östlicher Richtung folgend bis zur ersten Abzweigung und dort dem Kleekamp in nördlicher Richtung weiter folgend. An der nächsten Abzweigung dem Kleekamp in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Permer Strasse. Der Permer in östlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Blomenkamp. Dem Blomenkamp in nördlicher Richtung folgend. An der ersten Abzweigung dem Blomenkamp in östlicher Richtung folgend bis zur nächsten Abzweigung, dann dem Blomenkamp in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Strasse Schafberg. Der Strasse Schafberg in westlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Morgensternstrasse. Der Morgensternstrasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Mühlenweg. Dem Mühlenweg in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung am Stollenkamp. Der Strasse am Stollenkamp in östlicher Richtung folgend bis zur Langenbrücker Strasse. Der Langebrücker Strasse in östlicher Richtung folgend bis zur ersten Abzweigung. Der Langenbrücker Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Stollenbach. Dem Stollenbach in östlicher Richtung folgend. An der ersten Bachmündung dem Stollenbach in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Hülskrappenweg. Dem Hülskrappenweg in südlicher Richtung folgend bis zum Sennlicher Weg. Dem Sennlicher Weg in östlicher Richtung folgend, an der ersten Mündung dem Sennlicher Weg in südlicher Richtung weiter folgend bis zur Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse (L 584) in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Kreisverkehr. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt in südöstlicher Richtung in die Lotter Strasse verlasse. Der Lotte Strasse folgend bis zum Bach Diekwiesengraben. Dem Bach Diekwiesengraben in östlicher Richtung folgend über die Wersener Strasse (L 597) hinweg bis zum Fluss Düte. Dem Fluss Düte in nördlicher Richtung folgend bis zur Eversburger Strasse. Der Eversburger Strasse in östlicher Richtung folgend bis zur Landesgrenze NRW / Niedersachsen bzw. zur Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück.

25.7.2021

Landkreis Steinfurt

An der Landesgrenze NRW / Niedersachsen, der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück in Hagen a. T. W. der Sudenfelder Strasse in südlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Hohner Weg. Den Hohner Weg in südwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Scholbrucher Strasse. Der Scholbrucher Strasse in westlicher Richtung folgend bis zur Osnabrücker Strasse. Der Osnabrücker Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis Abzweigung Talstrasse, der Talstrasse in nordwestlicher Richtung folgend, am Übergang Tunnelweg der Talstrasse in nordwestlicher Richtung weiter folgend. An der T Kreuzung der Talstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Herkenstrasse. Der Herkenstrasse in westlicher Richtung bis zur L 589. Der Herkenstrasse (L 589) in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Leedener Strasse (L 589). Der Leedener Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Dunkbachstrasse. In nördlicher Richtung der Dunkbachstrasse folgend. Der Dunkbachstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Grafenstrasse. Der Grafenstrasse in westlicher Richtung folgend bis zur BAB 1. Der BAB 1 in nördlicher Richtung folgend bis zur Hagelstrasse. Der Hagelstrasse (K 28) in östlicher Richtung folgend bis zur Münsterstrasse, welche im Verlauf in die Hasberger Strasse übergeht (östlicher Richtung) bis zum Abzweig Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse in östlicher Richtung folgend bis zum Goldbach (Kreisgrenze Landkreis Osnabrück bzw. Landesgrenze NRW / Niedersachsen).

17.7.2021 –25.7.2021

Jäsenvaltio: Ranska

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

Cauneille

Hastingues

Oeyregave

Orthevielle

Peyrehorade

Sorde-l'Abbaye

14.7.2021

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE ; CAME

6.7.2021 –14.7.2021

ARANCOU ; ARRAUTE-CHARRITTE ; AUTERRIVE ; BARDOS ; BERGOUEY-VIELLENAVE ; CARRESSE-CASSABER ; ESCOS ; GUICHE ; LABASTIDE-VILLEFRANCHE ; LABETS-BISCAY ; LEREN ; MASPARRAUTE ; OREGUE ; SAINT-DOS ; SAINT-PE-DE-LEREN ; SAMES

14.7.2021

Jäsenvaltio: Liettua

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

Jurbarko rajono savivaldybė - Girdžių ir Skirsnemunės seniūnijos; Šakių rajono savivaldybė - Kidulių ir Sudargo seniūnijos

9.7.2021

Jurbarko rajono savivaldybė - Jurbarkų ir Jurbarko miesto seniūnijos

19.6.2021 –9.7.2021

Jäsenvaltio: Alankomaat

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

1.

Vanaf grens provincie Zuid-Holland/ Utrecht de Rietveld (N458) volgen in oostelijke richting tot aan Zegveldseuitweg.

2.

Zegveldseuitweg volgen in noordelijke richting overgaand in Hoofdweg tot aan Milandweg.

3.

Milandweg volgen in oostelijke richting tot aan Korte Meentweg.

4.

Korte Meentweg volgen in oostelijke richting overgaand in Lange Meentweg tot aan Ingenieur Enschedeweg.

5.

Ingenieur Enschedeweg volgen in noordelijke richting tot aan Oud Huizerweg.

6.

Oud Huizerweg volgen in oostelijke richting overgaand in uitweg overgaand in Ter Aarse Zuwe tot aan Korte Zuwe.

7.

Korte Zuwe volgen in oostelijke richting overgaand in Kerklaan tot aan Julianalaan.

8.

Julianalaan volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat.

9.

Dorpsstraat volgen in oostelijke richting tot aan Ter Aarseweg.

10.

Ter Aarseweg volgen in zuidelijke richting amsterdam Rijnkanaal overstekend tot aan Rijksstraatweg.

11.

Rijksstraatweg volgen in noordelijke richting tot aan Bloklaan.

12.

Bloklaan volgen in oostelijke richting tot aan Veendijk.

13.

Veendijk volgen in noordelijke richting tot aan Oud Loosdrechtsedijk.

14.

Oud Loosdrechtsedijk volgen in oostelijke richting tot aan Nootweg.

15.

Nootweg volgen in oostelijke richting tot aan Rading.

16.

Rading volgen in zuidelijke richting tot aan Noodweg.

17.

Noodweg volgen in zuidelijke richting tot aan Utrechtseweg.

18.

Utrechtseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Graaf Florisweg.

19.

Graaf Florisweg volgen in oostelijke richting tot aan A27.

20.

A27 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

21.

A12 volgen in westelijke richting tot aan N408.

22.

N408 volgen in zuidelijke richting tot aan Zuidstedeweg.

23.

Zuidstedeweg volgen in westelijke richting overgaand in Wijkerslootweg overgaand in Weg naar de poort overgaand in Weg der verenigde naties tot aan Baronieweg.

24.

Baronieweg volgen in westelijke richting tot aan Boveneind noordzijde.

25.

Boveneind noordzijde volgen in westelijke richting overgaand in Dorp ovengaand in Boveneind Noordzijde tot aan Damweg.

26.

Damweg volgen in noordelijke richting tot aan Utrechtse straatweg.

27.

Utrechtse straatweg volgen in westelijke richting tot aan Johan Vierbergenweg.

28.

Johan Vierbergenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Tuurluur overgaand in verlengde Tuurluur de A2 overstekend tot aan Burgermeester van Zwietenweg.

29.

Burgermeester van Zwietenweg volgen in westelijke richting tot aan Molendijk.

30.

Molendijk volgen in noordelijke richting overgaand in Grens Zuid-Holland/Utrecht (water) tot aan Rietveld.

18.7.2021

1.

Vanaf kruising Leidsestraatweg/ Gerverscop, Gerverscop volgen in noordelijke richting tot aan Rodendijk.

2.

Rodendijk volgen in noordelijke richting tot aan Laag Nieuwkoop.

3.

Laag Nieuwkoop volgen in oostelijke richting overgaand in Laag Nieuwkoopsebuurtweg tot aan Schenkeldijk.

4.

Schenkeldijk volgen in noordelijke richting tot aan Haarrijn(water).

5.

Haarrijn volgen in oostelijke richting tot aan Amsterdam Rijnkanaal.

6.

Amsterdam Rijnkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Zuilense Ring.

7.

Zuilense Ring volgen in westelijke richting tot aan Ruimteweg.

8.

Ruimteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Weidseslag.

9.

Lage Weidseslag volgen in zuidelijke richting overgaand in Atoomweg tot aan Plutoniumweg.

10.

Plutoniumweg volgen in westelijke richting tot aan A2.

11.

A2 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

12.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Reijerscopse overgang.

13.

Reijerscopse overgang volgen in noordelijke richting overgaand in Raadhuislaan overgaand in Kerkweg tot aan Dorpsstraat.

14.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting overgaand in Leidsestraatweg tot aan Gerverscop.

10.7.2021 –18.7.2021

Jäsenvaltio: Puola

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

W województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, sierpeckim, płońskim i mławskim:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lipowiec Koscielny, Wisniewo, Stupsk, Szydlowo, Grudusk, Regimin, Wieczfnia Koscielna, Szczutowo and Mława town.

Rest of the territory of the Rościszewo, Raciąż and Zawidz municipalities (gmina) which goes beyond the 3 km radius around the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E.

Part of the territory of the Glinojeck and Ciechanów municipalities (gmina) covered by the 10 km radius centered on the following GPS coordinates

52,916 N, 20,225 E

52,936 N, 20,307 E

4.7.2021

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szrensk, Strzegowo, Radzanów, Biezun, Zuromin, Siemiątkowo and Wisniewo.

Part of the territory of the Zawidz, Raciąż and Rościszewo municipalities (gmina) covered by the 3 km radius centered on the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E

19.6.2021 –4.7.2021

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

53.106585 N, 20.341439 E

53.095992 N, 20.341070 E

53.100187 N, 20.357614 E

53.076395 N, 20.424769 E

53.078 N, 20.347 E

53,027 N, 20,293 E

53,082 N, 20,451 E

19.6.2021 –4.7.2021

W województwie warmińsko-mazurskim, counties Nidzica, Dzialdowo, Nowe Miasto Lubawskie, Iława:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Janowiec Koscielny, Ilowo-Osada, Kozlowo, Dzialdowo, Rybno, Grodziczno, Lidzbark, Płośnica.

Rest of the territory of the Lubawa municipality (gmina) that goes beyond the area covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates 53.473889 N 19.624722 E

The territory of the Iława and Kisielice municipalities (gminas) located south of the road 16.

Rest of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) that goes beyond the area covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates 53.488611 N 19.386944 E and N: 53,439 E: 19,462

4.7.2021

W województwie warmińsko-mazurskim:

Część powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.348056, E 19.816944,

N 53,388 E 19,814

N 53,349 E 19,815

N 53,384 E 19,817

N 53,352 E 19,824

27.5.2021 –16.6.2021

The entire territory of the following municipalities (gminas) from Nowe Miasto Lubawskie County: Nowe Miasto Lubawskie and Kurzętnik.

Part of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) in the nowomiejski poviat, covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates N: 53,439 E: 19,462 and N53.488611 E19.386944

Part of the territory of the Lubawa municipality (gmina) in the Iławski poviat covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates N53.473889 E19.624722

17.6.2021 –4.7.2021

W województwie mazowieckim oraz łódzkim, w powiatach kutnowskim, gostynińskim oraz płockim:

Części powiatów kutnowskiego, gostynińskiego oraz płockiego położone w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

N: 52.35392 E: 19.42987

N: 52.35345 E: 19.42772

1.7.2021

Części powiatów gostynińskiego i kutnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

N: 52.35392 E: 19.42987

N: 52.35345 E: 19.42772

23.6.2021 –1.7.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

26.6.2021

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

13.6.2021 –26.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie ciechanowskim, mławskim i przasnyskim:

Części powiatów ciechanowskiego, mławskiego i przasnyskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

4.7.2021

Częśc powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

9.6.2021 –4.7.2021

W województwie mazowieckim w powiecie makowskim i przasnyskim:

Części powiatów makowskiego i przasnyskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

29.6.2021

Częśc powiatu makowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

21.6.2021 –29.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie siedleckim, węgrowskim i sokołowskim oraz miasto Siedlce:

Części powiatów siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego i miasto Siedlce położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

3.7.2021

Części powiatów siedleckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

17.6.2021 –3.7.2021

W województwie małpoloskim w powiecie gorlickim i nowosądeckim:

Części powiatów gorlickiego i nowosądeckiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 49.583611 N 21.110556 E

23.7.2021

Częśc powiatu gorlickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 49.583611 N 21.110556 E

15.7.2021 –23.7.2021


SUOSITUKSET

2.7.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 235/27


NEUVOSTON SUOSITUS (EU) 2021/1085,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 2021,

EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta annetun suosituksen (EU) 2020/912 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan b ja e alakohdan sekä 292 artiklan ensimmäisen ja toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä kesäkuuta 2020 suosituksen EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta (1), jäljempänä ’neuvoston suositus’.

(2)

Tämän jälkeen neuvosto on hyväksynyt suositukset (EU) 2020/1052 (2), (EU) 2020/1144 (3), (EU) 2020/1186 (4), (EU) 2020/1551 (5), (EU) 2020/2169 (6), (EU) 2021/89 (7), (EU) 2021/132 (8), (EU) 2021/767 (9), (EU) 2021/892 (10) ja (EU) 2021/992 (11) EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta annetun neuvoston suosituksen (EU) 2020/912 muuttamisesta.

(3)

Neuvosto hyväksyi 20 päivänä toukokuuta 2021 suosituksen (EU) 2021/816 EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta annetun neuvoston suosituksen (EU) 2020/912 muuttamisesta (12) päivittääkseen kriteerejä, joiden perusteella arvioidaan, onko muu kuin välttämätön matkustaminen kolmansista maista turvallista ja voidaanko se hyväksyä.

(4)

Neuvoston suosituksessa todetaan, että jäsenvaltioiden olisi purettava EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskeva väliaikainen rajoitus koordinoidusti vaiheittain 1 päivästä heinäkuuta 2020 alkaen neuvoston suosituksen liitteessä I lueteltujen kolmansien maiden asukkaiden osalta. Neuvoston olisi joka toinen viikko tarkasteltava uudelleen ja tarvittaessa päivitettävä liitteessä I olevaa kolmansien maiden luetteloa kuultuaan tiiviisti komissiota ja asiaankuuluvia EU:n virastoja ja yksiköitä neuvoston suosituksessa tarkoitettuihin menetelmiin, kriteereihin ja tietoihin perustuvan kokonaisarvioinnin jälkeen.

(5)

Neuvostossa on käyty tämän jälkeen keskusteluja liitteessä I olevan kolmansien maiden luettelon tarkistamisesta kuullen tiiviisti komissiota ja asiaankuuluvia EU:n virastoja ja yksiköitä ja noudattaen neuvoston suosituksessa, sellaisena kuin se on muutettuna suosituksella (EU) 2021/816, esitettyjä kriteereitä ja menetelmiä. Keskustelujen perusteella liitteessä I olevaa kolmansien maiden luetteloa olisi muutettava. Luetteloon olisi lisättävä Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Brunei, Jordania, Kanada, Moldovan tasavalta, Montenegro, Qatar ja Saudi-Arabia sekä Kosovo (*) kohtaan ”yhteisöt ja alueelliset viranomaiset, joita vähintään yksi jäsenvaltio ei tunnusta valtioiksi”.

(6)

Rajavalvonta ei ole ainoastaan niiden jäsenvaltioiden edun mukaista, joiden ulkorajoilla sitä toteutetaan, vaan myös kaikkien sisärajavalvonnan lakkauttaneiden jäsenvaltioiden edun mukaista. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi varmistettava ulkorajoilla toteutettavien toimenpiteiden koordinointi Schengen-alueen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi jatkettava 1 päivästä heinäkuuta 2021 alkaen EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevan väliaikaisen rajoituksen purkamista koordinoidusti neuvoston suosituksen liitteessä I, sellaisena kuin se on muutettuna tällä suosituksella, lueteltujen kolmansien maiden, erityishallintoalueiden ja muiden yhteisöjen ja alueellisten viranomaisten asukkaiden osalta.

(7)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän suosituksen hyväksymiseen, suositus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällä suosituksella kehitetään Schengenin säännöstöä, Tanska päättää mainitun pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on hyväksynyt tämän suosituksen, paneeko se suosituksen täytäntöön.

(8)

Tällä suosituksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu neuvoston päätöksen 2002/192/EY (13) mukaisesti; Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän suosituksen hyväksymiseen, suositus ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(9)

Islannin ja Norjan osalta tällä suosituksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY (14) 1 artiklan A kohdassa tarkoitettuun alaan.

(10)

Sveitsin osalta tällä suosituksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY (15) 1 artiklan A kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY (16) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(11)

Liechtensteinin osalta tällä suosituksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY (17) 1 artiklan A kohdassa, tarkasteltuna yhdessä päätöksen 2011/350/EU (18) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

Muutetaan EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta annettu neuvoston suositus (EU) 2020/912, sellaisena kuin se on muutettuna suosituksilla (EU) 2020/1052, (EU) 2020/1144, (EU) 2020/1186, (EU) 2020/1551, (EU) 2020/2169, (EU) 2021/89, (EU) 2021/132, (EU) 2021/767, (EU) 2021/816, (EU) 2021/892 ja (EU) 2021/992, seuraavasti:

1)

Korvataan neuvoston suosituksen 1 kohdan ensimmäinen kappale seuraavasti:

”1.

Jäsenvaltioiden olisi purettava EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskeva väliaikainen rajoitus koordinoidusti vaiheittain 1 päivästä heinäkuuta 2021 alkaen liitteessä I lueteltujen kolmansien maiden asukkaiden osalta.”

2)

Korvataan suosituksen liite I seuraavasti:

”LIITE I

Kolmannet maat, erityishallintoalueet ja muut yhteisöt ja alueelliset viranomaiset, joiden asukkaisiin EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskeva ulkorajoilla sovellettava väliaikainen rajoitus ei saisi vaikuttaa:

I   VALTIOT

1.

ALBANIA

2.

ARMENIA

3.

AUSTRALIA

4.

AZERBAIDŽAN

5.

BOSNIA JA HERTSEGOVINA

6.

BRUNEI

7.

KANADA

8.

ISRAEL

9.

JAPANI

10.

JORDANIA

11.

LIBANON

12.

MONTENEGRO

13.

UUSI-SEELANTI

14.

QATAR

15.

MOLDOVAN TASAVALTA

16.

POHJOIS-MAKEDONIAN TASAVALTA

17.

RUANDA

18.

SAUDI-ARABIA

19.

SERBIA

20.

SINGAPORE

21.

ETELÄ-KOREA

22.

THAIMAA

23.

AMERIKAN YHDYSVALLAT

24.

KIINA (*1)

II   KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEET

Hongkongin erityishallintoalue

Macaon erityishallintoalue

III   YHTEISÖT JA ALUEELLISET VIRANOMAISET, JOITA VÄHINTÄÄN YKSI JÄSENVALTIO EI TUNNUSTA VALTIOIKSI

Kosovo (*)

Taiwan

(*1)  edellyttäen, että vastavuoroisuus vahvistetaan"

(*)  Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999) ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen."

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. DOVŽAN


(1)  EUVL L 208I, 1.7.2020, s. 1.

(2)  EUVL L 230, 17.7.2020, s. 26.

(3)  EUVL L 248, 31.7.2020, s. 26.

(4)  EUVL L 261, 11.8.2020, s. 83.

(5)  EUVL L 354, 26.10.2020, s. 19.

(6)  EUVL L 431, 21.12.2020, s. 75.

(7)  EUVL L 33, 29.1.2021, s. 1.

(8)  EUVL L 41, 4.2.2021, s. 1.

(9)  EUVL L 165I, 11.5.2021, s. 66.

(10)  EUVL L 198, 4.6.2021, s. 1.

(11)  EUVL L 221, 21.6.2021, s. 12.

(12)  EUVL L 182, 21.5.2021, s. 1.

(*)  Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999) ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

(13)  Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20).

(14)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(15)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(16)  Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).

(17)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.

(18)  Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).