ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 229

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
29. kesäkuu 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1061, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2021, toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19:n leviämisen johdosta 7 päivänä lokakuuta 2020 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/1429 säädetyn viiteajanjakson jatkamisesta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1062, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2021, lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 965/2012 ruotsinkielisen toisinnon oikaisemisesta

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1063, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2021, alkyyli-(C12-16)dimetyylibentsyyliammoniumkloridin hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 3 ja 4 ( 1 )

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1064, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/520 muuttamisesta tiettyjen pidettävien maaeläinten jäljitettävyyttä koskevan eläinten tunnistuskoodin rakenteen suhteen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneestä kuningaskunnasta Pohjois-Irlannin osalta ( 1 )

8

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1065, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2021, Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation perustamisesta Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM Rafah) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/889/YUTP muuttamisesta

11

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1066, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2021, palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPOL COPPS) annetun päätöksen 2013/354/YUTP muuttamisesta

13

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

29.6.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 229/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1061,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2021,

toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19:n leviämisen johdosta 7 päivänä lokakuuta 2020 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/1429 säädetyn viiteajanjakson jatkamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19:n leviämisen johdosta 7 päivänä lokakuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1429 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Covid-19-pandemia on johtanut rautatieliikenteen jyrkkään supistumiseen, koska kysyntä on vähentynyt huomattavasti ja jäsenvaltiot ovat toteuttaneet suoria toimenpiteitä pandemian hillitsemiseksi.

(2)

Nämä olosuhteet eivät ole rautatieyritysten hallittavissa. Ne kärsivät jatkuvasti huomattavista maksuvalmiusongelmista ja tappioista, ja joissakin tapauksissa niitä uhkaa maksukyvyttömyys.

(3)

Covid-19-pandemian kielteisten taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi ja rautatieyritysten tukemiseksi asetuksessa (EU) 2020/1429 säädetään, että jäsenvaltiot voivat antaa rataverkon haltijoille luvan infrastruktuurin käyttöoikeuksista perittävien maksujen alentamiseen, niistä luopumiseen tai niiden suorittamisen lykkäämiseen. Tämä mahdollisuus oli myönnetty 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivänä joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi, ja sitä jatkettiin komission delegoidulla asetuksella (EU) 2020/2180 (2)30 päivään kesäkuuta 2021, jäljempänä ’viiteajanjakso’.

(4)

Pandemian aikana asetetut liikkuvuusrajoitukset ovat vaikuttaneet merkittävästi rautateiden henkilöliikennepalvelujen käyttöön. Vaikutukset ovat kohdistuneet myös rautateiden tavaraliikennepalveluihin, mutta vähäisemmässä määrin. Unionin rataverkon haltijoiden toimittamien tietojen perusteella pandemia on koetellut voimakkaammin henkilöliikenteen segmenttiä ja erityisesti kaupallisen henkilöliikenteen segmenttiä, jossa tarjonta on vähentynyt merkittävästi kaikissa jäsenvaltioissa ja liikenne ei ole vielä palautunut vuoden 2019 tasolle. Junakilometreinä ilmaistu henkilöliikenne väheni maaliskuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana 11,5 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon vuosina 2019–2020 ja tavaraliikenne väheni 6,1 prosenttia. Junakilometreinä ilmaistu julkisen palvelun velvoitteen mukainen henkilöliikenne väheni maaliskuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana 5,9 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon vuosina 2019–2020 ja kaupallinen henkilöliikenne väheni 33,1 prosenttia. Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä matkustajakilometreinä ilmaistu henkilöliikenne väheni 56 prosenttia ja matkustajamäärä puolittui verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2019. Tällä suuntauksella voi olla merkittävä vaikutus kilpailuun rautateiden henkilöliikennemarkkinoilla, aidosti yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen toteuttamiseen ja viime kädessä siirtymiseen kohti kestävämpää liikennealaa, jolla yhä useammat ihmiset ja tavarat liikkuvat rautateitse. Tonnikilometreinä ilmaistu tavaraliikenne kasvoi 5 prosenttia vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä vuoteen 2019 verrattuna, ja rautateitse kuljetettu tonnimäärä kasvoi 3 prosenttia.

(5)

Maailman terveysjärjestön tiedot osoittavat, että päivittäin kirjattujen covid-19-tartuntojen määrä Euroopassa on edelleen erittäin suuri. Esimerkiksi 9 päivänä toukokuuta 2021 ilmoitettu yhden päivän tartuntojen määrä oli 107 253.

(6)

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus korosti huhtikuun 2021 lopussa, että ”Eurooppa on kriittisessä vaiheessa covid-19-pandemian torjunnassa. Monet maat keventävät tällä hetkellä rajoituksia – jotkut jopa tilanteessa, jossa tartuntojen määrä on kasvussa ja uusia muunnoksia ilmenee – vaikka kansallisia rokotusohjelmat vasta käynnistyneet.”

(7)

Rautatieliikenne pysyy alhaisella tasolla edellisten vuosien vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja tilanne todennäköisesti jatkuu ainakin rokotusten päätökseen saattamiseen asti. Tämä tilanne on seurausta covid-19-pandemian vaikutuksista.

(8)

Sen vuoksi on tarpeen jatkaa asetuksen (EU) 2020/1429 1 artiklassa vahvistettua viiteajanjaksoa joulukuun 2021 loppuun.

(9)

Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelisivat tätä asetusta asetuksen (EU) 2020/1429 6 artiklan 6 kohdassa säädetyn koko vastustamisajan, tämä asetus tulisi voimaan vasta asetuksen (EU) 2020/1429 1 artiklassa säädetyn viiteajanjakson päätyttyä. Oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi tämä asetus olisi hyväksyttävä asetuksen (EU) 2020/1429 7 artiklassa säädettyä kiireellistä menettelyä noudattaen ja sen olisi tultava kiireellisesti voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) 2020/1429 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan väliaikaiset säännöt, jotka koskevat direktiivin 2012/34/EU IV luvussa säädettyjen rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimistä. Sitä sovelletaan mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvaan rautateiden infrastruktuurin käyttöön kotimaisessa ja kansainvälisessä rautatieliikenteessä 1 päivän maaliskuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisenä aikana (viiteajanjakso).”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 333, 12.10.2020, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/2180, annettu 18 päivänä joulukuuta 2020, toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19:n leviämisen johdosta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/1429 säädetyn viiteajanjakson jatkamisesta (EUVL L 433, 22.12.2020, s. 37).


29.6.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 229/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/1062,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2021,

lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 965/2012 ruotsinkielisen toisinnon oikaisemisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EU) N:o 965/2012 (2) ruotsinkielisen toisinnon liitteen VII [osa NCO] E osaston 6 jakson NCO.SPEC.MCF.100, NCO.SPEC.MCF.110, NCO.SPEC.MCF.120 ja NCO.SPEC.MC.125 kohdassa sekä liitteen VIII [osa SPO] E osaston 5 jakson SPO.SPEC.MC.100 ja SPO.SP.SP.125 kohdassa on virheellisiä otsikoita ja yksi virheellinen viittaus.

(2)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 965/2012 ruotsinkielinen toisinto olisi oikaistava. Oikaisu ei vaikuta muihin kielitoisintoihin.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

(ei koske suomenkielistä toisintoa)

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 965/2012, annettu 5 päivänä lokakuuta 2012, lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 296, 25.10.2012, s. 1).


29.6.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 229/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/1063,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2021,

alkyyli-(C12-16)dimetyylibentsyyliammoniumkloridin hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 3 ja 4

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 89 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1062/2014 (2) vahvistetaan luettelo vanhoista tehoaineista, jotka on arvioitava sen selvittämiseksi, voidaanko ne mahdollisesti hyväksyä käytettäviksi biosidivalmisteissa. Luetteloon sisältyy alkyyli-(C12-16) dimetyylibentsyyliammoniumkloridi (ADBAC/BKC (C12-C16)), joka nimetään arvioinnin tuloksena tämän asetuksen soveltamista varten uudelleen alkyyli-(C12-16)dimetyylibentsyyliammoniumkloridiksi.

(2)

Alkyyli-(C12-16)dimetyylibentsyyliammoniumkloridi on arvioitu käytettäväksi biosidivalmisteissa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (3) liitteessä V määritellyssä tuotetyypissä 3 (eläinten hygienian hoitoon käytettävät biosidituotteet) ja tuotetyypissä 4 (desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja), jotka vastaavat asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä V määriteltyjä valmisteryhmiä 3 ja 4.

(3)

Esitteleväksi jäsenvaltioksi nimettiin Italia, ja sen arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen toimitti arviointikertomuksen sekä suosituksensa komissiolle 10 päivänä syyskuuta 2012.

(4)

Biosidivalmistekomitea antoi 6 päivänä lokakuuta 2020 delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan kemikaaliviraston, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, lausunnot (4), joissa otettiin huomioon arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen päätelmät.

(5)

Kyseisten lausuntojen mukaan valmisteryhmiin 3 ja 4 kuuluvien biosidivalmisteiden, jotka sisältävät alkyyli-(C12-16)dimetyylibentsyyliammoniumkloridia, voidaan olettaa täyttävän direktiivin 98/8/EY 5 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa säädetyt vaatimukset edellyttäen, että tiettyjä niiden käyttöä koskevia spesifikaatioita ja edellytyksiä noudatetaan.

(6)

Kemikaaliviraston lausuntojen perusteella on aiheellista hyväksyä alkyyli-(C12-16)dimetyylibentsyyliammoniumkloridi käytettäväksi tehoaineena valmisteryhmiin 3 ja 4 kuuluvissa biosidivalmisteissa edellyttäen, että noudatetaan tiettyjä spesifikaatioita ja edellytyksiä.

(7)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen hyväksymistä, jotta asianomaiset osapuolet voivat tarvittavalla tavalla valmistautua uusiin vaatimuksiin.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään alkyyli-(C12-16)dimetyylibentsyyliammoniumkloridi käytettäväksi tehoaineena biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 3 ja 4 siten, että sovelletaan liitteessä vahvistettuja spesifikaatioita ja edellytyksiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta (EUVL L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1).

(4)  Biocidal Products Committee Opinions on the applications for approval of the active substance alkyl(C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride; Product types: 3 and 4; ECHA/BPC/267/2020 and ECHA/BPC/268/2020, lausunto annettu 6. lokakuuta 2020.


LIITE

Yleisnimi

IUPAC-nimi

Tunnistenumero

Tehoaineen vähimmäispuhtausaste (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksymisen päättymispäivä

Tuotetyyppi

Erityisedellytykset

Alkyyli-(C12-16)dimetyylibentsyyliammoniumkloridi

IUPAC-nimi: ei sovelleta

EY-nro: 270-325-2

CAS-nro: 68424-85-1

Arvioidun tehoaineen vähimmäispuhtausaste: 972 g/kg (kuivapainosta)

1. marraskuuta 2022

31. lokakuuta 2032

3

Biosidivalmisteiden lupien on täytettävä seuraavat edellytykset:

(a)

Valmisteen arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota altistumiseen, riskeihin ja tehoon, jotka liittyvät lupahakemuksen kattamiin käyttötarkoituksiin mutta joita ei ole käsitelty tehoaineen riskinarvioinnissa unionin tasolla.

(b)

Kun riskinarvioinnin tulokset otetaan huomioon arvioitujen käyttötarkoitusten osalta, valmisteen arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin:

(1)

ammattikäyttäjät;

(2)

sedimentti sen jälkeen, kun eläinten kuljetukseen käytetyt ajoneuvot on desinfioitu ja hautomot on desinfioitu sumutuskäsittelyn jälkeen;

(3)

maaperä sen jälkeen, kun eläinten kuljetukseen käytetyt ajoneuvot on desinfioitu, jalkineet on desinfioitu ja hautomot on desinfioitu sumutuskäsittelyn jälkeen;

(c)

Niiden valmisteiden osalta, joista voi jäädä jäämiä elintarvikkeisiin tai rehuihin, on tarkistettava, onko tarpeen asettaa uudet jäämien enimmäismäärät tai muuttaa voimassa olevia jäämien enimmäismääriä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 (2) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (3) mukaisesti, ja toteutettava kaikki asianmukaiset riskinhallintatoimenpiteet sen varmistamiseksi, etteivät sovellettavat jäämien enimmäismäärät ylity.

4

Biosidivalmisteiden lupien on täytettävä seuraavat edellytykset:

(a)

Valmisteen arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota altistumiseen, riskeihin ja tehoon, jotka liittyvät lupahakemuksen kattamiin käyttötarkoituksiin mutta joita ei ole käsitelty tehoaineen riskinarvioinnissa unionin tasolla.

(b)

Kun riskinarvioinnin tulokset otetaan huomioon arvioitujen käyttötarkoitusten osalta, valmisteen arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin:

(1)

ammattikäyttäjät;

(2)

sedimentti ja maaperä teurastamoissa ja lihakaupoissa suoritetun desinfioinnin jälkeen.

(c)

Niiden valmisteiden osalta, joista voi jäädä jäämiä elintarvikkeisiin tai rehuihin, on tarkistettava, onko tarpeen asettaa uudet jäämien enimmäismäärät tai muuttaa voimassa olevia jäämien enimmäismääriä asetuksen (EY) N:o 470/2009 tai asetuksen (EY) N:o 396/2005 mukaisesti, ja toteutettava kaikki asianmukaiset riskinhallintatoimenpiteet sen varmistamiseksi, etteivät sovellettavat jäämien enimmäismäärät ylity.

(d)

Alkyyli-(C12-16)dimetyylibentsyyliammoniumkloridia ei saa sisällyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1935/2004 (4) soveltamisalaan kuuluviin elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuviin materiaaleihin ja tarvikkeisiin, ellei komissio ole vahvistanut ainekohtaisen siirtymän raja-arvoja alkyyli-(C12-16)dimetyylibentsyyliammoniumkloridin siirtymiselle elintarvikkeisiin tai ellei se ole mainitun asetuksen mukaisesti vahvistanut, että tällaiset raja-arvot eivät ole tarpeen.


(1)  Tässä sarakkeessa ilmoitettu puhtaus on arvioidun tehoaineen vähimmäispuhtausaste. Markkinoille saatetussa valmisteessa olevan tehoaineen puhtausaste voi poiketa vähimmäispuhtausasteesta, jos sen on todettu teknisesti vastaavan arvioitua tehoainetta.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 470/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta (EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/590/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4).


29.6.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 229/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/1064,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2021,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/520 muuttamisesta tiettyjen pidettävien maaeläinten jäljitettävyyttä koskevan eläinten tunnistuskoodin rakenteen suhteen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneestä kuningaskunnasta Pohjois-Irlannin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (1) ja erityisesti sen 120 artiklan 1 kohdan ja 120 artiklan 2 kohdan c, d ja f alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2016/429 vahvistetaan eläinten välillä tarttuvien ja eläimestä ihmiseen tarttuvien eläintautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevat säännöt. Kyseisen asetuksen IV osan I osaston 1 ja 2 luvussa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä unionissa. Lisäksi asetuksessa (EU) 2016/429 siirretään komissiolle valta hyväksyä delegoiduilla säädöksillä sääntöjä, joilla täydennetään tiettyjä kyseisen asetuksen muita kuin keskeisiä osia.

(2)

Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2019/2035 (2) täydennetään asetusta (EU) 2016/429 säätämällä pidettävien maaeläinten ja siitosmunien rekisteröityjä ja hyväksyttyjä pitopaikkoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevat säännöt. Kyseisen delegoidun asetuksen III osa sisältää pidettävien maaeläinten jäljitettävyyttä koskevia sääntöjä, ja erityisesti sen III osan I ja II osastossa vahvistetaan pidettävien nauta-, lammas- ja vuohieläinten jäljitettävyyttä koskevat säännöt.

(3)

Asetuksessa (EU) 2016/429 ja delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/2035 vahvistettujen jäljitettävyyssääntöjen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi unionissa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/520 (3) vahvistetaan tiettyjen pidettävien maaeläinten jäljitettävyyttä koskevat soveltamissäännöt.

(4)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’erosopimus’, ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti asetusta (EU) 2016/429 ja siihen perustuvia komission säädöksiä sovelletaan edelleen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta erosopimuksessa määrätyn siirtymäkauden päättymisen jälkeen. Näin ollen täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/520 vahvistettuja sääntöjä sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Pohjois-Irlannin osalta. Selkeyden vuoksi kyseisen täytäntöönpanoasetuksen 1 artiklassa on aiheellista viitata erosopimukseen.

(5)

Lisäksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/520 12 artiklan a alakohdassa vahvistetaan säännöt pidettävien nauta-, lammas-, vuohi-, kameli- ja hirvieläinten tunnistuskoodin rakennetta varten. Tunnistuskoodin ensimmäinen osa on sen jäsenvaltion maakoodi, jossa tunnistin on ensimmäisen kerran kiinnitetty eläimeen, joko kaksikirjaimisena koodina ISO-standardin 3166-1 (2-kirjaiminen koodi) mukaisesti, lukuun ottamatta Kreikkaa, josta käytetään kaksikirjaimista koodia ”EL”; tai kolminumeroisena maakoodina ISO-standardin 3166-1 (numeerinen koodi) mukaisesti. Koska asetuksen (EU) 2021/520 12 artiklassa tarkoitetuissa ISO-standardeissa ei ole Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevia alajaotteluja Pohjois-Irlannin osalta, kyseistä asetusta olisi muutettava siten, että siinä vahvistetaan, mikä maakoodi olisi Yhdistyneen kuningaskunnan kyseisellä alueella tunnistimella yksilöityjen pidettävien nauta-, lammas-, vuohi-, kameli- ja hirvieläinten tunnistuskoodin ensimmäinen osa.

(6)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1470 (4) liitteessä I esitetään tavaroiden ulkomaankauppaa koskevien Euroopan tilastojen maa- ja alueluokitus ja vahvistetaan, että ”XI” on kaksikirjaiminen koodi, jota käytetään, jos Yhdistyneen kuningaskunnan (Pohjois-Irlannin) osalta on tehtävä erottelu asiaa koskevissa unionin säännöksissä asetettujen edellytysten mukaisesti. Kyseiseen koodiin olisi tämän vuoksi viitattava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/520 12 artiklan a alakohdan i alakohdassa Yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa Pohjois-Irlannin osalta.

(7)

Vastaavaa kolminumeroista koodia ei myöskään ole määritelty käytettäväksi, kun Yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa on tehtävä erottelu Pohjois-Irlannin osalta. Kolminumeroista koodia ”899” ei ole ISO-standardissa 3166-1 (numeerinen koodi). Kyseiseen koodiin olisi tämän vuoksi viitattava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/520 12 artiklan a alakohdan ii alakohdassa Yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa Pohjois-Irlannin osalta.

(8)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2021/520 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/520 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklassa johdantolause seuraavasti:

”Tässä asetuksessa vahvistetaan jäsenvaltioiden (*1) osalta säännöt, jotka koskevat seuraavia:

(*1)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tätä asetusta sovellettaessa viittaukset jäsenvaltioihin tai unioniin käsittävät myös Yhdistyneen kuningaskunnan Pohjois-Irlannin osalta.”;"

2)

Korvataan 12 artiklan a alakohta seuraavasti:

”a)

tunnistuskoodin ensimmäinen osa on sen jäsenvaltion maakoodi, jossa tunnistin on ensimmäisen kerran kiinnitetty eläimeen, joko

i)

kaksikirjaimisena koodina ISO-standardin 3166-1 (2-kirjaiminen koodi) mukaisesti, lukuun ottamatta Kreikkaa, josta käytetään kaksikirjaimista koodia ”EL”, ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta, josta käytetään kaksikirjaimista koodia ”XI”; tai

ii)

kolminumeroisena maakoodina ISO-standardin 3166-1 (numeerinen koodi) mukaisesti, lukuun ottamatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta, josta käytetään tunnusta ”899”;”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2035, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 314, 5.12.2019, s. 115).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/520, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä tiettyjen pidettävien maaeläinten jäljitettävyyden osalta (EUVL L 104, 25.3.2021, s. 39).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1470, annettu 12 päivänä lokakuuta 2020, tavaroiden ulkomaankauppaa koskevien Euroopan tilastojen maa- ja alueluokituksesta ja muiden yritystilastojen maantieteellisestä jaottelusta (EUVL L 334, 13.10.2020, s. 2).


PÄÄTÖKSET

29.6.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 229/11


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2021/1065,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2021,

Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation perustamisesta Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM Rafah) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/889/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä joulukuuta 2005 yhteisen toiminnan 2005/889/YUTP (1), jolla perustettiin Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaatio Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM Rafah).

(2)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä kesäkuuta 2020 päätöksen (YUTP) 2020/955 (2), jolla muutettiin yhteistä toimintaa 2005/889/YUTP ja jatkettiin sen voimassaoloa 30 päivään kesäkuuta 2021.

(3)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) sopi 4 päivänä maaliskuuta 2021 EU BAM Rafahin strategisen uudelleentarkastelun yhteydessä, että EU BAM Rafahin voimassaoloa olisi jatkettava 24 kuukaudella, eli 30 päivään kesäkuuta 2023 asti.

(4)

PTK totesi 1 päivänä kesäkuuta 2021 lisäksi, että ottaen huomioon Israelin ja palestiinalaishallinnon toimittamat tiedot, EU BAM Rafahin voimassaoloa olisi jatkettava tässä vaiheessa vuodella, eli 30 päivään kesäkuuta 2022 asti.

(5)

Yhteinen toiminta 2005/889/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti.

(6)

EU BAM Rafah toteutetaan tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa perussopimuksen 21 artiklassa määrättyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen toiminta 2005/889/YUTP seuraavasti:

1)

Lisätään 13 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

"EU BAM Rafahiin liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivän heinäkuuta 2021 ja 30 päivän kesäkuuta 2022 väliselle ajalle on 2 460 000 euroa."

2)

Korvataan 16 artiklan toinen kohta seuraavasti:

"Sen voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2022."

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2021.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. do C. ANTUNES


(1)  Neuvoston yhteinen toiminta 2005/889/YUTP 25 päivältä marraskuuta 2005 Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation perustamisesta Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM Rafah) (EUVL L 327, 14.12.2005, s. 28).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2020/955, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2020, Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation perustamisesta Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM Rafah) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/889/YUTP muuttamisesta (EUVL L 212, 3.7.2020, s. 18).


29.6.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 229/13


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2021/1066,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2021,

palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPOL COPPS) annetun päätöksen 2013/354/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 3 päivänä heinäkuuta 2013 päätöksen 2013/354/YUTP (1), jolla EUPOL COPPSin voimassaoloa jatkettiin 1 päivästä heinäkuuta 2013.

(2)

Neuvosto hyväksyi 29 päivänä kesäkuuta 2020 päätöksen (YUTP) 2020/902 (2), jolla muutettiin päätöstä 2013/354/YUTP ja jatkettiin sen voimassaoloa 1 päivästä heinäkuuta 2020 alkaen 30 päivään kesäkuuta 2021 asti.

(3)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) sopi 4 päivänä maaliskuuta 2021 EUPOL COPPSin strategisen uudelleentarkastelun yhteydessä, että EUPOL COPPSin voimassaoloa olisi jatkettava 24 kuukaudella, eli 30 päivään kesäkuuta 2023 asti.

(4)

PTK totesi 1 päivänä kesäkuuta 2021 lisäksi, että ottaen huomioon Israelin ja palestiinalaishallinnon toimittamat tiedot, Europol COPPSia olisi jatkettava tässä vaiheessa vuodella, eli 30 päivään kesäkuuta 2022 asti.

(5)

Päätös 2013/354/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti.

(6)

EUPOL COPPS toteutetaan tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa perussopimuksen 21 artiklassa määrättyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2013/354/YUTP seuraavasti:

1)

Lisätään 12 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

"EUPOL COPPSiin liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivän heinäkuuta 2021 ja 30 päivän kesäkuuta 2022 väliseksi ajaksi on 12 600 000 euroa."

2)

Korvataan 15 artiklan kolmas kohta seuraavasti:

"Sen voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2022."

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2021.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. do C. ANTUNES


(1)  Neuvoston päätös 2013/354/YUTP, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2013, palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPOL COPPS) (EUVL L 185, 4.7.2013, s. 12).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2020/902, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2020, palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPOL COPPS) annetun päätöksen 2013/354/YUTP muuttamisesta (EUVL L 207, 30.6.2020, s. 30).