ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 189

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
28. toukokuu 2021


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/817, annettu 20 päivänä toukokuuta 2021, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman Erasmus+ perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta ( 1 )

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/818, annettu 20 päivänä toukokuuta 2021, Luova Eurooppa -ohjelman (2021–2027) perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta ( 1 )

34

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/819, annettu 20 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutista, (uudelleenlaadittu) ( 1 )

61

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2021/820, annettu 20 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatio-ohjelmasta 2021–2027: Euroopan innovointikykyjen ja -valmiuksien edistäminen ja päätöksen N:o 1312/2013/EU kumoamisesta ( 1 )

91

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

28.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 189/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2021/817,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2021,

unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman Erasmus+ perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 165 artiklan 4 kohdan ja 166 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Osallistavien, yhteenkuuluvuutta edistävien ja selviytymiskykyisten yhteiskuntien rakentamiseksi ja unionin kilpailukyvyn ylläpitämiseksi on ratkaisevan tärkeää, että koulutus-, nuoriso- ja urheilualoilla investoidaan oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen, joka koskee kaikkia taustasta ja resursseista riippumatta, sekä yhteistyöhön ja innovatiivisen politiikan kehittämiseen; tämä on entistäkin tärkeämpää, kun otetaan huomioon teknologisen vallankumouksen ja globalisaation aiheuttamat nopeat ja syvälliset muutokset. Lisäksi tällaisella investoinnilla myös vahvistetaan eurooppalaista identiteettiä ja arvoja ja tehdään unionista entistä demokraattisempi.

(2)

Komissio esitti 14 päivänä marraskuuta 2017 antamassaan tiedonannossa ”Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen koulutuksen ja kulttuurin avulla” visionsa sellaisen eurooppalaisen koulutusalueen luomisesta, jossa valtioiden rajat eivät haittaisi oppimista, vuoteen 2025 mennessä. Kyseisessä tiedonannossa esitetään visio unionista, jossa olisi tavallista viettää aikaa toisessa jäsenvaltiossa opiskelemassa ja suorittamassa minkä tahansa muotoista oppimista tai missä tahansa oppimisympäristössä, puhua oman äidinkielensä lisäksi kahta muuta kieltä ja jossa ihmiset tiedostaisivat voimakkaasti eurooppalaisen identiteettinsä, eurooppalaisen kulttuuriperintönsä ja sen moninaisuuden. Komissio korosti tässä yhteydessä tarvetta tehostaa hyväksi havaittua Erasmus+-ohjelmaa kaikkien sen piiriin jo kuuluvien oppijaryhmien osalta tarkoituksena saavuttaa myös ne oppijat, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

(3)

Koulutuksen ja nuorison merkitys unionin tulevaisuudelle tulee esiin 14 päivänä helmikuuta 2018 annetussa komission tiedonannossa ”Uuden, modernin monivuotisen rahoituskehyksen avulla tuloksiin EU:n painopistealoilla vuoden 2020 jälkeen”. Kyseisessä tiedonannossa korostettiin, että Göteborgissa 17 päivänä marraskuuta 2017 pidetyssä oikeudenmukaisia työpaikkoja ja kasvua käsitelleessä sosiaalialan huippukokouksessa tehdyt jäsenvaltioiden sitoumukset on toteutettava muun muassa panemalla kaikilta osin täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (4), jonka Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio juhlallisesti julistivat ja allekirjoittivat 17 päivänä marraskuuta 2017, ja sen opetusta, koulutusta ja elinikäistä oppimista koskeva 1 periaate. Kyseisessä tiedonannossa korostettiin tarvetta lisätä liikkuvuutta ja vaihtoja, myös huomattavasti vahvistetun, osallistavan ja laajennetun Erasmus+-ohjelman avulla, kuten Eurooppa-neuvosto kehotti 14 päivänä joulukuuta 2017 antamissaan päätelmissä.

(4)

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 1 periaatteen mukaisesti jokaisella on oikeus laadukkaaseen ja osallistavaan opetukseen, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen sellaisten taitojen ylläpitämiseksi ja hankkimiseksi, jotka mahdollistavat täysipainoisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan ja auttavat työmarkkinoille siirtymisessä. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa korostetaan myös laadukkaan varhaiskasvatuksen merkitystä ja kaikkien ulottuvissa olevien yhtäläisten mahdollisuuksien varmistamisen tärkeyttä.

(5)

Syyskuun 16 päivänä 2016 allekirjoitetussa Bratislavan julistuksessa 27:n jäsenvaltion johtajat korostivat pyrkivänsä määrätietoisesti luomaan paremmat mahdollisuudet nuorille. Maaliskuun 25 päivänä 2017 allekirjoitetussa Rooman julistuksessa 27 jäsenvaltion ja Eurooppa-neuvoston johtajat, Euroopan parlamentti ja komissio lupasivat toimia sellaisen unionin hyväksi, jossa nuoret saavat parasta koulutusta ja voivat opiskella ja löytää työtä kaikkialta Euroopasta ja joka säilyttää kulttuuriperintömme ja edistää kulttuurista moninaisuutta.

(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1288/2013 (5) vuosiksi 2014–2020 perustetun Erasmus+-ohjelman, jäljempänä ’vuosien 2014–2020 ohjelma’ väliarviointia koskevassa komission 31 päivänä tammikuuta 2018 antamassa kertomuksessa vahvistettiin, että koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskevan yhteisen ohjelman perustaminen oli johtanut huomattavaan yksinkertaistamiseen, järkeistämiseen ja synergioihin kyseisen ohjelman hallinnoinnissa, mutta kertomuksessa huomautettiin, että lisäparannukset ovat tarpeen, jotta vuosien 2014–2020 ohjelmasta saadut tehokkuushyödyt vahvistuisivat edelleen. Kyseiseen väliarviointiin ja tulevaan ohjelmaan liittyvissä kuulemisissa jäsenvaltiot ja sidosryhmät painottivat voimakkaasti Erasmus+-ohjelman jatkuvuutta soveltamisalan, rakenteen ja toteutusmekanismien osalta, mutta kaipasivat useita parannuksia, kuten Erasmus+-ohjelman muuttamista entistä osallistavammaksi, yksinkertaisemmaksi ja helpommin hallittavaksi edunsaajien kannalta. Lisäksi jäsenvaltiot ja sidosryhmät ilmaisivat tukevansa täysin sitä, että Erasmus+-ohjelma pidetään integroituna ja elinikäisen oppimisen ajattelumalliin perustuvana. Euroopan parlamentti suhtautui Erasmus+-ohjelman täytäntöönpanosta 2 päivänä helmikuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa (6) myönteisesti vuosien 2014–2020 ohjelman integroituun rakenteeseen ja kehotti komissiota hyödyntämään Erasmus+-ohjelmassa täysimääräisesti vuosien 2014–2020 ohjelman elinikäisen oppimisen ulottuvuutta tehostamalla monialaista yhteistyötä ja kannustamalla siihen. Jäsenvaltiot ja sidosryhmät korostivat myös tarvetta lujittaa entisestään Erasmus+-ohjelman kansainvälistä ulottuvuutta.

(7)

Unionin rahoitusvälineiden käytöstä arvojen ja liikkuvuuden aloilla vuonna 2018 järjestetyn julkisen kuulemisen tulokset vahvistivat vuosien 2014–2020 ohjelman väliarviointia koskevan raportin keskeiset havainnot ja korostivat tarvetta tehdä tulevasta ohjelmasta entistä osallistavampi, kohdistaa painopisteet jatkossakin koulutusjärjestelmien nykyaikaistamiseen ja vahvistaa painopisteitä, joiden tavoitteena on tehostaa eurooppalaisen identiteetin omaksumista, aktiivista kansalaisuutta ja osallistumista demokratiaan.

(8)

Komissio ehdotti 2 päivänä toukokuuta 2018 antamassaan tiedonannossa ”Nykyaikainen talousarvio unionille, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia – monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 2021–2027”, että sijoitetaan enemmän ihmisiin ja että seuraavassa rahoituskehyksessä painotetaan nuorten asemaa entistä voimakkaammin. Kyseisessä tiedoksiannossa komissio totesi, että Erasmus+-ohjelma on ollut yksi unionin näkyvimmistä menestystarinoista. Toukokuun 27 päivänä 2020 antamassaan tiedonannossa ”EU:n talousarvio Euroopan elpymissuunnitelman moottorina” komissio tunnusti Erasmus+-ohjelman roolin unionin selviytymiskyvyn parantamisessa ja sosioekonomisten haasteiden ratkaisemisessa. Se vahvisti myös sitoutumisensa Erasmus+-ohjelman merkittävään vahvistamiseen. Näin yhä useammalla olisi mahdollisuus lähteä ulkomaille opiskelemaan tai töihin, minkä lisäksi ohjelmassa voitaisiin keskittyä osallistavuuteen ja sen piiriin voitaisiin pyrkiä saamaan enemmän henkilöitä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

(9)

Tässä tilanteessa on tarpeen perustaa vuoden 2014–2020 ohjelman seuraajaksi Erasmus+, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, jäljempänä ’ohjelma’. Vuosien 2014–2020 ohjelman, joka kattaa kaikissa yhteyksissä, oli se sitten virallista oppimista, epävirallista oppimista tai arkioppimista, ja kaikissa elämänvaiheissa tapahtuvan oppimisen, integroitua luonnetta olisi vahvistettava, jotta voidaan edistää joustavia opintoväyliä, joiden avulla ihmiset voivat hankkia ja parantaa tietoja, taitoja ja osaamista, joita he tarvitsevat kehittyäkseen yksilöinä ja voidakseen vastata haasteisiin sekä hyödyntääkseen kaikkia 2000-luvun tarjoamia mahdollisuuksia.

(10)

Ohjelma olisi perustettava seitsemäksi vuodeksi, jotta sen kesto vastaisi neuvoston asetuksella (EU, Euratom) 2020/2093 (7) vuosiksi 2021–2027 vahvistetun monivuotisen rahoituskehyksen, jäljempänä ’vuosien 2021–2027 monivuotinen rahoituskehys’, kestoa.

(11)

Ohjelma olisi laadittava sellaiseksi, että sen merkitys unionin koulutus-, nuoriso- ja urheilupoliittisten tavoitteiden ja painopisteiden täytäntöönpanossa olisi entistä suurempi. Elinikäiseen oppimiseen perustuva johdonmukainen lähestymistapa on keskeinen edellytys onnistumiselle niissä erilaisissa siirtymissä, joita ihmiset kokevat elämänsä aikana. Tällaista lähestymistapaa olisi edistettävä harjoittamalla tehokasta monialaista yhteistyötä. Jotta tällaista lähestymistapaa voitaisiin viedä pidemmälle, ohjelmassa olisi säilytettävä tiivis yhteys unionin koulutus-, nuoriso- ja urheilupoliittista yhteistyötä koskevan yleisen strategisen kehyksen kanssa, mukaan lukien kouluja, korkea-asteen koulutusta, ammatillista koulutusta ja aikuiskoulutusta koskevat toimintaohjelmat, samalla kun synergioita muiden asiaan liittyvien unionin ohjelmien ja politiikka-alojen kanssa vahvistetaan ja uusia kehitetään.

(12)

Ohjelma on keskeinen tekijä eurooppalaisen koulutusalueen luomisessa. Marraskuun 14 päivänä 2017 annetun tiedonantonsa ”Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen koulutuksen ja kulttuurin avulla” jälkeen komissio muistutti 30 päivänä syyskuuta 2020 antamassaan tiedonannossa eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamisesta vuoteen 2025 mennessä, että Erasmus+-ohjelma on edelleen keskeisessä asemassa laadukkaan ja osallistavan opetuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen tavoitteiden saavuttamisessa ja unionin valmistamisessa digitaaliseen ja vihreään siirtymään. Ohjelma olisi laadittava sellaiseksi, että se osaltaan edistäisi eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden ja komission 1 päivänä heinäkuuta 2020 antamalla tiedonannolla kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi perustetun Euroopan päivitetyn osaamisohjelman jatkoa siten, että siinä sitouduttaisiin samalla tavalla osaamisen, avaintaitojen ja tiedon strategiseen merkitykseen työpaikkojen säilyttämisessä ja kasvun, kilpailukyvyn, innovaatioiden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukemisessa 22 päivänä toukokuuta 2018 annetun neuvoston suosituksen (8) mukaisesti. Ohjelman olisi tuettava komission 30 päivänä syyskuuta 2020 antamalla tiedonannolla ”Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma 2021–2027 – Koulutuksen mukauttaminen digitaaliaikaan” perustetun digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman toteuttamista. Ohjelman olisi edistettävä koulutus-, nuoriso- ja urheilualan välttämätöntä digitalisaatiota. Ohjelman olisi myös tuettava jäsenvaltioiden pyrkimyksiä saavuttaa 17 päivänä maaliskuuta 2015 annetussa Pariisin julistuksessa vahvistetut tavoitteet, jotka koskevat kansalaisuuden sekä vapauden, suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden yhteisten arvojen edistämistä koulutuksen avulla.

(13)

Ohjelmassa olisi Euroopan unionin nuorisostrategian 2019–2027 (9), joka muodostaa nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön puitteet vuosiksi 2019–2027 ja joka perustuu 22 päivänä toukokuuta 2018 annettuun komission tiedonantoon ”EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet”, mukaisesti tuettava laadukasta nuorisotyötä ja laatutyökalujen ja -järjestelmien käyttöä nuorisotyöntekijöiden koulutuksessa, epävirallisen ja arkioppimisen validointia ja laatuun keskittyviä toimintamalleja nuorisojärjestöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Ohjelmassa olisi myös tuettava osallistavaa ja laajaa EU:n nuorisodialogia, jonka painopisteitä ohjaavat nuorten tarpeet.

(14)

Ohjelmassa olisi otettava huomioon asiaa koskeva Euroopan unionin urheilualan työsuunnitelma, joka on unionin tason yhteistyökehys urheilualalla. Johdonmukaisuus ja täydentävyys asiaa koskevan Euroopan unionin urheilualan työsuunnitelman ja ohjelman nojalla tuettavien urheilualan toimien välillä olisi varmistettava. Erityisesti on tarpeen painottaa ruohonjuuritason urheilua, ottaen huomioon urheilun merkityksen liikunnan ja terveellisten elintapojen, ihmisten välisten suhteiden, sosiaalisen osallisuuden ja tasa-arvon edistämisessä. Ohjelmassa olisi tuettava urheiluhenkilöstön liikkuvuustoimia. Ohjelmassa olisi tuettava ennen kaikkea ruohonjuuritason urheiluhenkilöstön oppimiseen liittyvää liikkuvuutta. Muuhun kuin ruohonjuuritason urheiluun kuuluva henkilöstö, mukaan lukien kaksoisuran urheilun piirissä ja urheilun ulkopuolella valinneet, voivat myös tehostaa oppimisvaikutusta ja tiedon siirtoa ruohonjuuritason urheiluhenkilöstölle ja -järjestöille. Ohjelmassa olisi siksi voitava tukea muun kuin ruohonjuuritason urheiluhenkilöstön oppimiseen liittyvän liikkuvuuden mahdollisuuksia edellyttäen, että ruohonjuuritason urheilu hyötyy tällaisen urheiluhenkilöstön osallistumisesta. Ohjelman olisi edistettävä yhteisiä eurooppalaisia arvoja urheilun avulla, urheilun hyvää hallintoa ja integriteettiä, kestävää kehitystä sekä urheilun avulla tapahtuvaa koulutusta ja siinä kehittyviä taitoja. Ohjelmasta tuetuilla voittoa tavoittelemattomilla urheilutapahtumilla olisi oltava eurooppalainen ulottuvuus ja vaikutus.

(15)

Ohjelmassa olisi voitava tukea mitä tahansa opintoalaa ja erityisesti sen olisi vahvistettava osaltaan unionin innovointikapasiteettia tukemalla toimintoja, jotka auttavat ihmisiä kehittämään tietoja, taitoja, osaamista ja asenteita, joita he tarvitsevat tulevaisuuteen suuntautuvilla opinto- tai tieteenaloilla, kuten luonnontieteissä, teknologiassa, insinööritieteissä, taidealalla ja matematiikassa (STEAM-aineet), ilmastonmuutoskysymyksissä, ympäristönsuojelussa, kestävässä kehityksessä ja puhtaan energian, tekoälyn, robotiikan, datan analysoinnin, suunnittelun ja arkkitehtuurin sekä digitaalisen lukutaidon ja medialukutaidon alalla. Innovointia voidaan edistää kaikenlaisilla oppimiseen liittyvillä liikkuvuus- ja yhteistyötoimilla riippumatta siitä, hallinnoidaanko niitä suoraan vai välillisesti.

(16)

Ohjelman ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/695 (10) perustetun Horisontti Eurooppa -puiteohjelman, jäljempänä ’Horisontti Eurooppa -puiteohjelma’, välisten synergioiden pitäisi varmistaa, että ohjelmasta ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta käytetään resursseja yhdessä tukemaan toimintoja, joiden tarkoituksena on vahvistaa ja nykyaikaistaa eurooppalaisia korkeakouluja. Horisontti Eurooppa -puiteohjelma täydentää tarvittaessa ohjelmasta eurooppalaisia yliopistoja koskevalle aloitteelle annettavaa tukea osana koulutusta, tutkimusta ja innovointia koskevien uusien yhteisten ja integroitujen sekä kestävien ja pitkän aikavälin strategioiden kehittämistä. Ohjelman ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelman väliset synergiat edistävät koulutuksen ja tutkimuksen integrointia erityisesti korkeakouluissa.

(17)

Uudet ja kehittyvät teknologiat tarjoavat merkittäviä oppimis- ja vaihtomahdollisuuksia, ja ne ovat osoittautuneet erityisen tärkeiksi covid-19-pandemian aikana. Ohjelman ydintoimena on edelleen fyysinen oppimiseen liittyvä liikkuvuus, mutta sen lisäksi virtuaalisia muotoja, kuten virtuaalioppimista, olisi edistettävä, jotta voidaan täydentää ja tukea fyysistä oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, tarjota merkityksellisiä oppimismahdollisuuksia myös niille, jotka eivät voi fyysisesti muuttaa pois asuinmaastaan, tai tehostaa vaihtoja innovatiivisten oppimismuotojen avulla. Virtuaalista yhteistyötä olisi edistettävä tarvittaessa ohjelman puitteissa. Komission olisi varmistettava, että ohjelman yhteydessä kehitetyt virtuaalioppimisen välineet asetetaan suuren yleisön saataville mahdollisuuksien mukaan ja asianmukaisesti.

(18)

Ohjelman olisi täytettävä tavoitteensa entistä osallistavammin lisäämällä niiden henkilöiden osallistumista, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Heidän osallistumistaan voitaisiin auttaa lisäämään erilaisilla toimenpiteillä, mukaan lukien parempi ja kohdennetumpi tiedotus, viestintä, neuvonta ja apu, yksinkertaistetut menettelyt, joustavammat oppimiseen liittyvät liikkuvuuden muodot sekä lisääntynyt yhteistyö pienten järjestöjen kanssa, etenkin uusien toimijoiden sekä sellaisten yhteisöperustaisten ruohonjuuritason järjestöjen kanssa, jotka toimivat suoraan kaikenikäisten heikommassa asemassa olevien oppijoiden parissa. On tärkeää tiedostaa, että henkilöiden, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, alhainen osallistumisaste johtuu erilaisista syistä ja riippuu myös erilaisista olosuhteista. Siksi tällaisten henkilöiden, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumisasteen nostamiseen tähtäävien toimenpiteiden unionin laajuiseen kehykseen olisi kehitettävä osallisuutta koskevia toimintasuunnitelmia, jotka olisi mukautettava kohderyhmille ja kunkin jäsenmaan erityisolosuhteisiin.

(19)

Joissain tapauksissa henkilöt, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, eivät todennäköisesti pysty osallistumaan ohjelmaan taloudellisista syistä, joko taloudellisen tilanteensa vuoksi tai koska ohjelman osallistumiskustannukset ovat suuremmat heidän erityistilanteensa vuoksi, kuten usein vammaisten henkilöiden tapauksessa. Tällaisissa tapauksissa heidän osallistumistaan voitaisiin helpottaa kohdennetulla taloudellisella tuella. Komission olisi siksi varmistettava, että tällaiset rahoitustukitoimenpiteet otetaan käyttöön, muun muassa mahdollisilla avustusten mukauttamisilla kansallisella tasolla. Osallisuutta tukeviin toimenpiteisiin liittyvät lisäkustannukset eivät saisi olla perusteena hakemuksen hylkäämiselle.

(20)

Jotta ohjelma olisi helpommin myös uusien toimijoiden ja hallinnollisilta valmiuksiltaan pienempien järjestöjen hyödynnettävissä ja jotta se olisi helpommin edunsaajien hallittavissa, olisi toteuttava joukko toimenpiteitä ohjelman toimeenpanoon liittyvien menettelyjen yksinkertaistamiseksi. Tältä osin ohjelman tietotekniikkajärjestelmien olisi oltava käyttäjäystävällisiä ja tarjottava helppo väylä ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin. Vastaavasti ohjelman toimeenpanemiseksi käyttöön otettujen menettelyjen olisi oltava johdonmukaisia ja yksinkertaisia, ja niiden ohella olisi tarjottava laadukkaita tukitoimenpiteitä ja tiedottamista. Tätä varten olisi järjestettävä säännöllisiä kansallisten toimistojen kokouksia.

(21)

Komissio korosti 14 päivänä marraskuuta 2017 antamassaan tiedonannossa ”Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen koulutuksen ja kulttuurin avulla” koulutuksen, kulttuurin ja urheilun keskeistä merkitystä aktiivisen kansalaisuuden ja yhteisten arvojen edistämisessä nuorimpien sukupolvien keskuudessa. Euroopan ja demokraattisten yhteiskuntien tulevaisuudelle on ratkaisevan tärkeää vahvistaa eurooppalaista identiteettiä ja tehostaa ihmisten ja kansalaisyhteiskunnan aktiivista osallistumista demokraattisiin prosesseihin. Lähteminen ulkomaille opiskelemaan, oppimaan, harjoittelemaan ja työskentelemään tai osallistumaan nuoriso- ja urheilutoimintoihin edistää osaltaan kyseisen eurooppalaisen identiteetin vahvistumista kaikessa moninaisuudessaan. Se lujittaa yhteiseen kulttuuriyhteisöön kuulumisen tunnetta ja edistää kulttuurienvälistä oppimista, kriittistä ajattelua ja aktiivista kansalaisuutta kaikenikäisten keskuudessa. Oppimiseen liittyvää liikkuvuutta koskeviin toimintoihin osallistuvien henkilöiden olisi osallistuttava sekä oman paikallisyhteisönsä että isäntämaansa paikallisyhteisön toimintaan jakaakseen kokemuksiaan. Ohjelmasta olisi tuettava toimintoja, jotka liittyvät luovuuden kaikkien osa-alueiden lisäämiseen koulutuksessa sekä nuorisotoiminnassa ja henkilökohtaisten avaintaitojen parantamiseen.

(22)

Ohjelmasta olisi tuettava vain sellaisia toimia ja toimintoja, joista voidaan saada eurooppalaista lisäarvoa. Eurooppalaisen lisäarvon käsitettä olisi tulkittava laajasti ja se voidaan osoittaa useilla eri tavoilla, kuten jos toimet tai toiminnot, jotka ovat luonteeltaan ohjelmamaiden välisiä erityisesti oppimiseen liittyvän liikkuvuuden ja yhteistyön osalta, joilla pyritään kestävien järjestelmävaikutusten saavuttamiseen, täydentävät tai lisäävät synergioita muiden ohjelmien ja politiikkojen kanssa kansallisella, unionin ja kansainvälisellä tasolla, tai edistävät avoimuutta ja tunnustamista lisäävien unionin välineiden tehokasta hyödyntämistä.

(23)

Ohjelman kansainvälistä ulottuvuutta olisi edistettävä ja pyrittävä siihen, että oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen, yhteistyöhön ja toimintapoliittisia linjauksia koskevaan vuoropuheluun liittyviä mahdollisuuksia ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden kanssa olisi tarjolla enemmän. Perustuen edellisistä koulutus- ja nuorisoalojen kansainvälisistä toiminnoista saatuihin myönteisiin kokemuksiin korkea-asteen koulutuksen ja nuorisotoimintojen toteuttamisesta, oppimiseen liittyvää liikkuvuutta koskevat kansainväliset toiminnot olisi ulotettava koskemaan myös muita aloja, kuten ammatillista koulutusta ja urheilua. Kyseisten toimintojen vaikutusten tehostamiseksi on tärkeää parantaa synergioita ohjelman ja unionin ulkoisten toimien välineiden, kuten naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen – Globaali Eurooppa perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1601 ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 kumoamisesta annettavalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella perustettavan naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen sekä liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta annettavalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella perustettavan liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III), välillä. Unionin ulkoisten toimien välineiden olisi pyrittävä lisäämään mahdollisuuksia erityisesti ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden yksilöille ja järjestöille, tukemalla erityisesti valmiuksien kehittämistä kyseisissämaissa sekä taitojen kehittämistä ja ihmisten välistä vuorovaikutusta tarjoten samalla enemmän mahdollisuuksia yhteistyöhön, oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen ja toimintapoliittisia linjauksia koskevaan vuoropuheluun.

(24)

Vuoden 2014–2020 ohjelman perusrakenne, joka oli jaettu kolmeen osa-alueeseen eli koulutus, nuoriso ja urheilu, ja rakentui kolmen avaintoimen ympärille, on osoittautunut onnistuneeksi ja olisi säilytettävä. Olisi kuitenkin toteutettava parannuksia ohjelmasta tuettavien toimien virtaviivaistamiseksi ja järkeistämiseksi. Vakaus ja jatkuvuus olisi varmistettava myös hallinnoinnin ja toimeenpanotapojen osalta. Kaiken kaikkiaan vähintään 75 prosenttia ohjelman talousarviosta olisi toimeenpantava kansallisten toimistojen välillisen hallinnoinnin kautta. Tähän sisältyvät sellaiset toimet kuin oppimiseen liittyvä liikkuvuus kaikilla koulutus-, nuoriso- ja urheilusektoreilla ja kumppanuushankkeet, mukaan lukien pienimuotoiset kumppanuushankkeet koulutuksen ja nuorison aloilla. Erityisjärjestelyjä olisi otettava käyttöön suoraa hallinnointia varten tarvittaessa sellaisissa toimissa, joissa on mukana avaintoimien 2 ja 3 mukaisia unionin laajuisia verkostoja sekä eurooppalaisia järjestöjä, pienimuotoiset kumppanuushankkeet pois lukien.

(25)

Ohjelman avulla olisi toteutettava toimia, joilla tuetaan oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, järjestöjen ja instituutioiden välistä yhteistyötä, politiikan kehittämistä ja yhteistyötä sekä Jean Monnet -toimintoja. Tässä asetuksessa olisi esitettävä kyseiset toimet ja niiden kuvaus, mukaan lukien toiminnot, joita voidaan toteuttaa kyseisten toimien nojalla ohjelmakauden aikana.

(26)

Ohjelmassa olisi vahvistettava nykyisiä oppimiseen liittyvän liikkuvuuden mahdollisuuksia erityisesti aloilla, joilla ohjelman tehokkuushyödyt olisivat suurimmat, jotta voidaan laajentaa tällaisten mahdollisuuksien saavutettavuutta ja vastata suureen, vastaamatta jääneeseen kysyntään. Tämä olisi tehtävä erityisesti lisäämällä ja helpottamalla korkea-asteen opiskelijoiden, koululaisten, aikuiskoulutukseen osallistuvien ja ammattiin opiskelevien, kuten oppisopimuskoulutuksessa olevien ja harjoittelijoiden, oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, myös täydennys- ja uudelleenkoulutusta varten. Myös hiljattain valmistuneiden ja äskettäin ammatillisen koulutuksen suorittaneiden olisi saatava osallistua oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen. Hiljattain valmistuneiden oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen osallistumisen olisi perustuttava objektiivisiin kriteereihin ja siinä olisi taattava yhdenvertainen kohtelu. Epäviralliseen oppimiseen liittyviin toimintoihin osallistuvien nuorten oppimiseen liittyvän liikkuvuuden mahdollisuuksia olisi myös laajennettava niin, että useammat nuoret pääsevät niiden piiriin. Koulutus-, nuoriso- ja urheilualojen henkilöstön oppimiseen liittyvää liikkuvuutta olisi myös vahvistettava sen tarjoaman vipuvaikutuksen vuoksi. Oppimiseen liittyviä liikkuvuuden mahdollisuuksia olisi voitava tarjota useissa eri muodoissa, myös harjoittelun, oppisopimuskoulutuksen, nuorisovaihdon, oppilasvaihdon, opettamisen tai ammattiosaamisen kehittymiseen osallistumisen muodossa, ja niiden olisi perustuttava eri alojen erityistarpeille. Ohjelman avulla olisi tuettava laadukasta oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, mukaan lukien laatu niiden periaatteiden pohjalta, jotka esitetään 18 päivänä joulukuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksessa (11) ja 28 päivänä kesäkuuta 2011 (12), 20 päivänä joulukuuta 2012 (13), 15 päivänä maaliskuuta 2018 (14), 26 päivänä marraskuuta 2018 (15) ja 24 päivänä marraskuuta 2020 (16) annetuissa neuvoston suosituksissa.

(27)

Aitoa eurooppalaista koulutusaluetta ajatellen ohjelmassa olisi myös vauhditettava oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja vaihtoja ja edistettävä korkeakouluopiskelijoiden osallistumista koulutus-, kulttuuri- ja urheilutoimintoihin tukemalla prosessien digitalisointia esimerkiksi Eurooppalaista opiskelijakorttia koskevan aloitteen kautta. Tässä yhteydessä komission olisi kehitettävä Eurooppalaista opiskelijakorttia koskevaa aloitetta, erityisesti ohjelmaan osallistuvia korkeakouluopiskelijoita varten. Eurooppalaista opiskelijakorttia koskeva aloite voisi olla tärkeä askel oppimiseen liittyvän liikkuvuuden toteuttamisessa kaikille siten, että korkeakouluille annetaan mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa enemmän korkeakouluopiskelijoita vaihtoa varten samalla kun korkeakouluopiskelijoiden oppimiseen liittyvää liikkuvuuden laatua parannetaan edelleen, ja lisäksi sujuvoitetaan heidän pääsyään erilaisten palvelujen piiriin, kuten kirjastot, liikenne ja asuminen, jo ennen kuin he fyysisesti saapuvat ulkomaiseen oppilaitokseen.

(28)

Ohjelmassa olisi kannustettava nuoria osallistumaan demokratiaan Euroopassa myös tukemalla kansalaiskasvatusta edistäviä toimintoja ja nuorille suunnattuja osallistumista edistäviä hankkeita, joissa nuoret oppivat osallistumaan kansalaisyhteiskuntaan ja toimimaan siinä, mikä lisää tietoisuutta yhteisistä eurooppalaisista arvoista, perusoikeudet, Euroopan historia ja kulttuuri mukaan luettuina, saattamalla nuoret sekä paikallisen, kansallisen ja unionin tason päätöksentekijät yhteen sekä edistämällä Euroopan yhdentymisprosessia.

(29)

Valmistelutoimena vuonna 2018 käynnistetyn DiscoverEU-aloitteen arvioinnin ja jatkokehittelyn pohjalta ohjelmassa olisi tarjottava nuorille enemmän mahdollisuuksia tutustua Euroopan kaikkiin kohteisiin ulkomailla saatavien oppimiskokemusten avulla. Nuorille, ja etenkin niille nuorille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, olisi tarjottava mahdollisuus saada ensimmäinen, lyhytkestoinen kokemus matkustamisesta Euroopassa joko yksin tai ryhmässä sellaisen epäviralliseen ja arkioppimiseen liittyvän toiminnan yhteydessä, jonka tavoitteena on lisätä tunnetta kuulumisesta unioniin ja tarjota nuorille mahdollisuus tutustua sen kulttuuriseen ja kielelliseen moninaisuuteen. Osallistujat olisi valittava selkeiden ja läpinäkyvien kriteerien perusteella. Täytäntöönpanoelinten olisi edistettävä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että DiscoverEU-aloite on osallistava ja maantieteellisesti tasapainoisesti jakautunut, niin jaettujen matkakorttien kuin vierailtujen jäsenvaltioidenkin osalta, ja että se tukee toimintoja, joilla on vahva oppimisulottuvuus. Tähän liittyen ohjelmassa olisi edistettävä myös harvemmin kohdemaaksi valikoituvien jäsenvaltioiden ja syrjäseutujen valintaa kohdennetuilla toiminnoilla, kuten tiedotuksella, lähtöä edeltävillä tiedotustilaisuuksilla ja nuorille suunnatuilla tapahtumilla. Myös vaihtoehtoisia liikennemuotoja olisi harkittava, jos rautatiekuljetusta ei ole saatavilla tai jos sen hyödyntäminen olisi erittäin epäkäytännöllistä, ottaen erityisesti huomioon kohteen erityistilanteen. DiscoverEU-aloitteen olisi pyrittävä muodostamaan yhteyksiä asiaankuuluvien paikallisten, alueellisten, kansallisten ja eurooppalaisten aloitteiden kanssa, kuten esimerkiksi Euroopan kulttuuripääkaupunkeja, Euroopan nuorisopääkaupunkeja, Euroopan vapaaehtoistyön pääkaupunkeja ja Euroopan vihreitä pääkaupunkeja koskevien unionin aloitteiden kanssa.

(30)

Kielten oppiminen edistää keskinäistä ymmärrystä ja liikkuvuutta unionissa ja sen ulkopuolella ja kielitaito on olennainen elämäntaito ja työssä tarvittava taito. Sen vuoksi ohjelmassa olisi edistettävä kielten oppimista, tarvittaessa myös kansallisten viittomakielten oppimista, myös laajemmalla verkkotyökalujen käytöllä, sillä verkko-opinnot voivat tarjota lisäetuja kieltenopiskelussa joustavuuden ja helpon saatavuuden osalta. Samaan aikaan on tärkeää pitää monikielisyys ohjelman toimeenpanon keskeisenä periaatteena laajan ja osallistavan ohjelmaan osallistumisen takaamiseksi.

(31)

Ohjelmassa olisi tuettava toimenpiteitä, jotka edistävät koulutus-, nuoriso- ja urheilualoilla toimivien instituutioiden ja organisaatioiden yhteistyötä, tunnustaen näin instituutioiden ja organisaatioiden keskeisen roolin ihmisten varustamisessa niillä tiedoilla, taidoilla ja osaamisella, joita he tarvitsevat muuttuvassa maailmassa ja auttaen instituutioita ja järjestöjä hyödyntämään riittävällä tavalla innovointiin, luovuuteen ja yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksiaan erityisesti digitaalisessa taloudessa.

(32)

Eurooppa-neuvosto kehotti 14 päivänä joulukuuta 2017 antamissaan päätelmissä jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota viemään eteenpäin useita aloitteita, joilla eurooppalainen koulutusyhteistyö saatettaisiin uudelle tasolle, myös kannustamalla siihen, että vuoteen 2024 mennessä perustettaisiin ”Eurooppalaisia yliopistoja”, jotka muodostaisivat eri puolilla unionia alhaalta ylöspäin suuntautuvia yliopistoverkostoja. Eurooppa-neuvosto kehotti 28 päivänä kesäkuuta 2018 antamissaan päätelmissä rohkaisemaan yhteistyötä tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen välillä myös Eurooppalaiset yliopistot -aloitteen kautta. Ohjelmassa olisi tuettava kyseisiä Eurooppalaisia yliopistoja niiden kehittäessä yhteisiä pitkän aikavälin strategioita laadukasta koulutusta, tutkimusta ja innovointia sekä yhteiskunnalle tarjottavia palveluja varten.

(33)

Bruggen julkilausumassa ammatillista koulutusta koskevan tehostetun eurooppalaisen yhteistyön painopisteistä vuosiksi 2011–2020, joka annettiin 7 päivänä joulukuuta 2010, kehotettiin tukemaan ammatillista huippuosaamista älykkään ja kestävän kasvun edistämiseksi. Komissio kehotti 18 päivänä heinäkuuta 2017 antamassaan tiedonannossa ”Innovoinnin tehostaminen Euroopan alueilla: sopeutumiskykyistä, osallistavaa ja kestävää kasvua koskevat strategiat” jäsenvaltioita vahvistamaan ammatillisen koulutuksen ja innovointijärjestelmien välistä yhteyttä osana aluetasolla käytettäviä älykkään erikoistumisen strategioita. Ohjelman olisi tarjottava välineet vastata kyseisiin kehotuksiin, ja siinä olisi tuettava sellaisten ammatillisen huippuosaamisen keskusten ohjelmamaiden välisten foorumien kehittämistä, jotka sisältyvät kestävää kasvua, innovointia ja kilpailukykyä koskeviin paikallisiin ja alueellisiin strategioihin. Kyseisten huippuosaamisen keskusten tehtävänä olisi toimia moottoreina korkealaatuisen ammatillisen osaamisen kehittämisessä alakohtaisten haasteiden perusteella ja samalla tukea unionissa toteutettavia rakenteellisia muutoksia ja sosioekonomisia politiikkoja.

(34)

Käyttäjäystävälliset verkkoalustat ja -työkalut virtuaalisen yhteistyön tueksi voivat auttaa merkittävästi koulutus- ja nuorisopolitiikan toteuttamisessa unionissa. Virtuaalisen yhteistyön toimintojen lisäämiseksi ohjelmassa olisi tuettava verkkoalustojen, kuten eTwinning-yhteisön, School Education Gateway -portaalin, aikuiskoulutuksen eurooppalaisen foorumin (EPALE), Euroopan nuorisoportaalin ja korkea-asteen koulutusta koskevien verkkoalustojen ja tarvittaessa minkä tahansa muun koulutuksen ja nuorison aloilla perustettavan verkkoalustan entistä järjestelmällisempää ja yhtenäisempää käyttöä.

(35)

Ohjelman olisi, asiaankuuluvien unionin kehysten ja työkalujen mukaisesti, osaltaan lisättävä osaamisen, taitojen ja tutkintojen läpinäkyvyyttä ja helpotettava niiden tunnustamista sekä opintosuoritusten ja oppimistulosten siirtoa, jotta tehostetaan laadunvarmistusta ja tuetaan epävirallisen ja arkioppimisen validointia, taitojen hallintaa ja neuvontaa. Ohjelman olisi tältä osin tarjottava tukea myös kansallisen ja unionin tason asiointipisteille ja verkostoille, jotka helpottavat Euroopan laajuisia vaihtoja ja joustavien oppimispolkujen kehittämistä koulutuksen ja nuorison eri alojen välillä sekä virallisen ja epävirallisen oppimisen ympäristöissä. Ohjelmassa olisi myös tuettava Bolognan prosessia.

(36)

Ohjelmassa olisi hyödynnettävä edellisen Erasmus+-ohjelman osallistujia ja tuettava siihen liittyviä toimintoja, erityisesti Erasmus+-alumniverkostoja, lähettiläitä sekä liikkuvuutta koskevien tietojen vertaisvälittäjiä (EuroPeers) kannustamalla heitä edistämään ohjelmaa osallistumisen nostamiseksi.

(37)

Jotta varmistettaisiin yhteistyö muiden unionin välineiden kanssa ja tuettaisiin muita unionin politiikkoja, oppimiseen liittyvän liikkuvuuden mahdollisuuksia olisi tarjottava eri toimialoilla, kuten julkisella ja yksityisellä sektorilla, maataloudessa ja liike-elämässä, toimiville henkilöille, jotta he voisivat jossakin elämänsä vaiheessa saada oppimiskokemuksen ulkomailta kasvua ja henkilökohtaista kehitystä varten, erityisesti oppimalla tiedostamaan eurooppalaisen identiteettinsä ja ymmärtämään Euroopan kulttuurista moninaisuutta, sekä ammatillista kehitystä varten, myös hankkimalla työmarkkinoilla tarvittavia taitoja. Ohjelmassa olisi tarjottava väylä ohjelmamaiden välisiin unionin liikkuvuusjärjestelmiin, joissa on vahva oppimisulottuvuus, yksinkertaistaen tällaisten järjestelmien tarjontaa edunsaajien ja kyseisiin toimintoihin osallistuvien henkilöiden kannalta. Ohjelman hankkeiden määrän kasvattamista olisi helpotettava. Olisi otettava käyttöön erityisiä toimenpiteitä, joilla ohjelman hankkeiden toteuttajia autetaan avustusten hakemisessa tai synergioiden luomisessa koheesiorahastoista saatavan tuen ja maahanmuuttoon, turvallisuuteen, oikeusalaan sekä kansalaisuuteen, terveyteen, mediaan ja kulttuuriin sekä vapaaehtoistoimintaan liittyvien ohjelmien avulla. Korkealaatuisille hanke-ehdotuksille, joita ei voida rahoittaa ohjelmasta budjettirajoitteiden takia, olisi voitava myöntää huippuosaamismerkki rajattujen perusteiden mukaisesti. Huippuosaamismerkillä tunnustetaan ehdotuksen laadukkuus ja yksinkertaistetaan vaihtoehtoisen rahoituksen etsimistä Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta annettavalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella perustettavasta Euroopan aluekehitysrahastosta, jäljempänä ’Euroopan aluekehitysrahasto’, tai Euroopan sosiaalirahasto plussasta annettavalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella perustettavasta Euroopan sosiaalirahasto plussasta, jäljempänä ’Euroopan sosiaalirahasto plussa’.

(38)

On tärkeää kannustaa Euroopan yhdentymiseen, mukaan lukien unionin tulevat haasteet ja mahdollisuudet, liittyvää opetusta, oppimista ja tutkimusta sekä edistää kyseisistä asioista käytävää keskustelua Jean Monnet -toiminnoista saatavan tuen avulla sekä korkea-asteen että muun koulutuksen aloilla, etenkin opettajankoulutuksen ja henkilöstön koulutuksen kautta. On erityisen tärkeää vahvistaa Eurooppaan kuulumisen tunnetta ja siihen sitoutumista, kun otetaan huomioon haasteet, jotka koskevat yhteisiä arvoja, joihin unioni perustuu ja jotka ovat erottamaton osa yhteistä eurooppalaista identiteettiä, ja huomioiden, että kansalaisten osallistumisaktiivisuus on alhainen. Ohjelmalla olisi edelleen osaltaan edistettävä huippuosaamista Euroopan yhdentymiseen liittyvissä opinnoissa. On asianmukaista, että Jean Monnet -toimintojen kautta rahoitettujen laitosten edistymistä ohjelman tavoitteiden toteuttamisessa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Olisi kannustettava kyseisten laitosten ja muiden kansallisten tai ohjelmamaiden välisten laitosten välistä vaihtoa niiden akateemista vapautta täysin kunnioittaen.

(39)

Kun otetaan huomioon, miten tärkeää on ilmastonmuutoksen torjuminen ilmastonmuutosta koskevalla Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksella hyväksytyn Pariisin sopimuksen (17) täytäntöönpanoa ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista koskevien unionin sitoumusten mukaisesti, ohjelman on tarkoitus osaltaan edistää ilmastotoimien valtavirtaistamista sekä sen yleistavoitteen saavuttamista, että 30 prosentilla unionin talousarvion menoista tuettaisiin ilmastotavoitteita. Kestävän kasvun mallina toimivan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti tämän asetuksen nojalla toteutettavien toimien on noudatettava vahingon välttämisen periaatetta muuttamatta kuitenkaan ohjelman perustavaa luonnetta. Ohjelman toimeenpanon aikana asiaankuuluvat toimet olisi yksilöitävä ja toteutettava, ja niitä olisi tarkasteltava uudelleen asiaan liittyvien arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä. On myös paikallaan mitata asiaankuuluvia toimia, joilla edistetään ilmastotavoitteiden saavuttamista, mukaan lukien ne, joilla pyritään vähentämään ohjelman ympäristövaikutuksia.

(40)

Tässä asetuksessa vahvistetaan ohjelman rahoituspuitteet, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto pitävät ensisijaisena rahoitusohjeenaan vuotuisessa talousarviomenettelyssä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi, 16 päivänä joulukuuta 2020 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen (18) 18 kohdan mukaisesti. Kyseiset rahoituspuitteet ovat suuruudeltaan 0,5 miljardia euroa vuoden 2018 kiinteinä hintoina tiettyjen ohjelmien vahvistamisesta ja perussäädösten mukauttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen julistuksen (19) mukaisesti.

(41)

Kansallisten toimistojen hallinnoimien koulutusalan toimien yleisten rahoituspuitteiden jakamiseksi olisi vahvistettava sektorikohtainen vähimmäisrahoitus seuraaville sektoreille, jotta jokaisella kyseisistä sektoreista voidaan varmistaa tavoiteltujen tuotosten ja tulosten saavuttamiseen tarvittava määrärahojen kriittinen massa: korkea-asteen koulutus, ammatillinen koulutus, yleissivistävä koulutus ja aikuiskoulutus.

(42)

Ohjelmaan sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) 2018/1046 (20), jäljempänä ’varainhoitoasetus’. Varainhoitoasetuksessa vahvistetaan unionin talousarvion toteuttamista koskevat säännöt, mukaan lukien avustuksia, palkintoja, hankintoja, välillistä hallinnointia, rahoitusvälineitä, talousarviotakuita, rahoitusapua ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kulujen korvaamista koskevat säännöt.

(43)

Tämän asetuksen mukaiset rahoitustyypit ja täytäntöönpanomenetelmät olisi valittava sen perusteella, miten hyvin niillä voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada aikaan tuloksia, kun otetaan huomioon erityisesti tarkastusten kustannukset, hallinnollinen rasitus ja oletettu noudattamatta jättämisen riski. Kyseistä valintaa tehtäessä olisi harkittava kertakorvausten, yksikkökustannusten ja kiinteämääräisen rahoituksen käyttämistä sekä varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rahoituksen, joka ei perustu kustannuksiin, käyttämistä. Kansallisten toimistojen hallinnoimien toimien toimeenpanoon tarkoitetuissa määrärahoissa olisi varattava riittävä tuki kansallisten toimistojen toimintakulujen kattamiseksi, hallintomaksun muodossa, sen varmistamiseksi, että delegoidut hallinnointitehtävät pannaan toimeen tehokkaasti ja kestävästi. Ohjelman toimeenpanossa olisi noudatettava varainhoitoasetuksessa säädettyjä avoimuuden, syrjimättömyyden ja tasapuolisen kohtelun periaatteita.

(44)

Kolmannet maat, jotka ovat Euroopan talousalueen jäseniä, voivat osallistua unionin ohjelmiin Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa (21) vahvistetun yhteistyön puitteissa; ETA-sopimuksessa määrätään ohjelmien toimeenpanosta kyseisen sopimuksen mukaisesti hyväksytyn päätöksen perusteella. Kolmannet maat voivat osallistua myös muiden oikeudellisten välineiden perusteella. Tähän asetukseen olisi lisättävä erityinen säännös, jossa edellytetään, että kolmannet maat myöntävät toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat oikeudet ja valtuudet, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti. Kolmannet maat saavat osallistua täysimääräisesti ohjelmaan niiden edellytysten mukaisesti, joista määrätään kyseisen kolmannen maan osallistumista unionin ohjelmiin koskevassa erityisessä sopimuksessa. Täysimääräinen osallistuminen sisältää lisäksi velvoitteen perustaa kansallinen toimisto ja hallinnoida joitakin ohjelman toimia välillisesti. Ohjelmaan assosioitumattomista kolmansista maista tulevien oikeussubjektien olisi voitava osallistua joihinkin ohjelman toimiin, jotka määritellään työohjelmassa ja komission julkaisemissa ehdotuspyynnöissä. Toimeenpanon yhteydessä voitaisiin ajatella erityisjärjestelyjä Euroopan pienvaltioista peräisin olevien oikeussubjektien osalta.

(45)

Ohjelmassa olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 349 artiklan ja komission 24 päivänä lokakuuta 2017 annetun tiedonannon ”Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa” mukaisesti otettava huomioon kyseisessä artiklassa tarkoitettujen syrjäisimpien alueiden erityistilanne. Olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään syrjäisimpien alueiden osallistumista kaikkiin toimiin, myös tarvittaessa oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen annettavalla taloudellisella tuella. Kyseisiltä alueilta ja kolmansista maista, erityisesti niiden naapurimaista, peräisin olevien ihmisten ja organisaatioiden välistä liikkuvuuteen liittyvää vaihtoa ja yhteistyötä olisi edistettävä. Tällaisia toimenpiteitä olisi seurattava ja arvioitava säännöllisesti.

(46)

Merentakaisiin maihin tai merentakaisille alueille sijoittautuneet henkilöt ja yhteisöt voivat neuvoston päätöksen 2013/755/EU (22) nojalla saada rahoitusta ohjelman sääntöjen ja tavoitteiden sekä sellaisten mahdollisten järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan siihen jäsenvaltioon, johon kyseinen merentakainen maa tai alue on sidoksissa. Kyseisten maiden tai alueiden syrjäisyydestä johtuvat rajoitteet olisi otettava huomioon ohjelmaa toimeenpantaessa. Kyseisten maiden ja alueiden osallistumista ohjelmaan olisi seurattava ja arvioitava säännöllisesti.

(47)

Varainhoitoasetuksen mukaisesti komission olisi hyväksyttävä työohjelmia ja ilmoitettava niistä Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Työohjelmissa olisi vahvistettava toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ohjelman toimeenpanemiseksi sen yleis- ja erityistavoitteita vastaavasti, avustusten valinta- ja myöntämisperusteet ja kaikki muut vaadittavat seikat. Työohjelmat ja niihin mahdollisesti tehtävät muutokset olisi hyväksyttävä täytäntöönpanosäädöksillä tarkastelumenettelyä noudattaen.

(48)

Komission olisi suoritettava ohjelman väliarviointi ohjelman toimeenpanon edistymisen arvioimiseksi ja mahdollisten parannusten tekemiseksi siihen. Kyseiseen väliarviointiin olisi liitettävä vuosien 2014–2020 ohjelman loppuarviointi, josta saadut asiaankuuluvat kokemukset olisi myös otettava huomioon väliarvioinnissa. On erittäin tärkeää, että ohjelman kokonaisvaltaisen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arvioinnin lisäksi väliarvioinnissa arvioidaan perusteellisesti uusien aloitteiden ja osallisuutta ja yksinkertaistamista edistävien toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Komission olisi tarvittaessa ja väliarvioinnin perusteella annettava lainsäädäntöehdotus tämän asetuksen muuttamisesta. Komission olisi toimitettava tehdyt arvioinnit Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

(49)

Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (23) 22 ja 23 kohdan nojalla ohjelmaa olisi arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen samalla erityisesti jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta ja ylisääntelyä. Näin ollen asiaan liittyvillä täytäntöönpanosäädöksillä hyväksytyt säännökset eivät saisi aiheuttaa jäsenvaltioille merkittäviä lisärasitteita. Seurantavaatimusten olisi sisällettävä sellaiset täsmälliset, mitattavat ja realistiset indikaattorit, joita voidaan mitata ajan myötä ja joiden perusteella voidaan arvioida ohjelman vaikutuksia kentällä.

(50)

Tiedottaminen ohjelmasta tuettujen toimien tarjoamista mahdollisuuksista ja niitä koskeva julkisuus ja tulosten levittäminen olisi varmistettava paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla, ja siinä olisi otettava huomioon koulutus-, nuoriso- ja urheilualojen pääasialliset kohderyhmät ja tarvittaessa laaja joukko muita kohderyhmiä, kuten uraohjaus- ja työnvälityspalvelut, kulttuurialan järjestöt, yritykset ja säätiöt. Tiedotus-, julkisuus- ja tulostenlevitystoimintojen toteuttamisen olisi oltava ohjelman kaikkien toimeenpanoelinten tehtävänä, tarvittaessa muiden asianomaisten sidosryhmien avulla. Lisäksi komission olisi tehtävä säännöllistä yhteistyötä useiden eri sidosryhmien kanssa, mukaan lukien ohjelman osallistuvat organisaatiot, koko ohjelman elinkaaren ajan helpottaakseen hyvien käytäntöjen ja hankkeiden tulosten jakamista ja palautteen keräämistä ohjelmasta. Kansalliset toimistot olisi kutsuttava osallistumaan kyseiseen prosessiin.

(51)

Jotta varmistetaan yleisölle suunnatun tiedotuksen tehokkuus ja komission aloitteesta toteutettujen viestintätoimintojen välinen vahvempi synergia, viestintätoimiin tämän asetuksen mukaisesti kohdennetuilla määrärahoilla olisi tuettava myös ulkoista tiedotustoimintaa, joka koskee unionin poliittisia painopisteitä sikäli kuin kyseiset painopisteet liittyvät ohjelman tavoitteisiin.

(52)

Tämän asetuksen tehokkaan ja vaikuttavan täytäntöönpanon varmistamiseksi ohjelmassa olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon jo käytössä olevia toimeenpanomekanismeja. Ohjelman toimeenpano olisi annettava komission ja kansallisten toimistojen vastuulle. Kansallisten toimistojen olisi tehokkuuden maksimoimiseksi oltava mahdollisuuksien mukaan samoja kuin vuosien 2014–2020 ohjelman hallintoa varten nimetyt toimistot. Vaatimustenmukaisuuden ennakkoarviointi olisi rajattava uusiin juuri tätä ohjelmaa koskeviin vaatimuksiin, jollei ole perusteltua syytä tehdä toisin esimerkiksi tilanteessa, jossa asianomaisen kansallisen toimiston toiminnassa havaitaan vakavia puutteita tai se ei ole tavoitteiden mukaista.

(53)

Moitteettoman varainhoidon ja oikeusvarmuuden varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa tai ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa kunkin kansallisen viranomaisen olisi nimettävä riippumaton tarkastuselin. Kyseisten riippumattomien tarkastuselinten olisi tehokkuuden maksimoimiseksi oltava mahdollisuuksien mukaan samat kuin vuosien 2014–2020 ohjelman nojalla nimetyt elimet.

(54)

Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki asianmukaiset toimenpiteet poistaakseen ohjelmaan osallistumista ja sen moitteetonta toimintaa haittaavat oikeudelliset ja hallinnolliset esteet. Siihen kuuluu – mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan unionin oikeuden soveltamista – sellaisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista.

(55)

Tulosraportointijärjestelmällä olisi varmistettava, että ohjelman toimeenpanon ja arvioinnin seurannassa käytettävät tiedot kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti ja että niiden tarkkuuden taso on asianmukainen. Tällaiset tiedot olisi toimitettava komissiolle asiaankuuluvien tietosuojasääntöjen mukaisella tavalla.

(56)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (24) mukaisesti.

(57)

Edunsaajia koskevien vaatimusten yksinkertaistamiseksi olisi mahdollisimman usein käytettävä yksinkertaistettuja avustuksia, joiden muotona on kertakorvaus, yksikkökustannukset ja kiinteämääräinen rahoitus. Ohjelman nojalla oppimiseen liittyvän liikkuvuuden tukemiseen tarkoitettujen yksinkertaistettujen avustusten suuruudessa, sellaisina kuin komissio ne määrittää, olisi otettava huomioon oleskelu- ja elinkustannukset isäntämaassa. Komissiolla ja lähettävien maiden kansallisilla toimistoilla olisi oltava mahdollisuus mukauttaa kyseisiä yksinkertaistettuja avustuksia objektiivisten kriteerien perusteella, erityisesti sen varmistamiseksi, että ne henkilöt, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, pääsevät osallisiksi tuista. Jäsenvaltioita olisi myös rohkaistava vapauttamaan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti tällaiset avustukset veroista ja sosiaaliturvamaksuista; julkisyhteisöjen tai yksityisten oikeussubjektien henkilöille myöntämiä avustuksia olisi kohdeltava samalla tavalla.

(58)

Varainhoitoasetuksen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 (25) sekä neuvoston asetusten (EY, Euratom) N:o 2988/95 (26), (Euratom, EY) N:o 2185/96 (27) ja (EU) 2017/1939 (28) mukaisesti unionin taloudellisia etuja on suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien, mukaan lukien petokset, ehkäisemiseen, havaitsemiseen, korjaamiseen ja tutkimiseen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintään ja soveltuvin osin hallinnollisten seuraamusten määräämiseen liittyvät toimenpiteet. OLAFilla on valtuudet erityisesti asetusten (Euratom, EY) N:o 2185/96 ja (EU, Euratom) N:o 883/2013 mukaisesti tehdä hallinnollisia tutkimuksia, mukaan lukien paikan päällä suoritettavat tarkastukset ja todentamiset, selvittääkseen, onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Euroopan syyttäjänvirastolla (EPPO) on asetuksen (EU) 2017/1939 mukaisesti valtuudet tutkia unionin taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia sekä nostaa niistä syyte Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1371 (29) mukaisesti. Unionin rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on varainhoitoasetuksen mukaisesti toimittava täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, OLAFille, tilintarkastustuomioistuimelle ja niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka osallistuvat asetuksen (EU) 2017/1939 mukaiseen tiiviimpään yhteistyöhön, EPPOlle tarvittavat oikeudet ja valtuudet ja varmistettava, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet.

(59)

On tarpeen varmistaa ohjelman toimien, myös sellaisten, jotka eivät ole luonteeltaan ohjelmamaiden välisiä tai kansainvälisiä, täydentävyys ja johdonmukaisuus jäsenvaltioiden toteuttamien toimintojen sekä muiden unionin toimintojen kanssa, erityisesti sellaisiin, jotka liittyvät koulutukseen, kulttuuriin ja mediaan, nuorisoon ja solidaarisuuteen, työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen, tutkimukseen ja innovointiin, elinkeinoelämään ja yritystoimintaan, digitaalipolitiikkaan, nuoriin viljelijöihin kohdistuvaan maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, ympäristöön ja ilmastoon, koheesioon, aluepolitiikkaan, muuttoliikkeeseen, turvallisuuteen sekä kansainväliseen yhteistyöhön ja kehitysasioihin.

(60)

Vuosien 2014–2020 ohjelman sääntelykehys antoi vuosien 2014–2020 ohjelmakaudella jäsenvaltioille ja alueille mahdollisuuden luoda synergioita kyseisen ohjelman ja muiden sellaisten unionin välineiden, kuten Euroopan rakenne- ja investointirahastojen välille, joista myös tuetaan unionin koulutus- ja nuorisoalan järjestelmien laadullista kehittämistä, mutta kyseistä potentiaalia ei ole tähän mennessä hyödynnetty tarpeeksi, mikä rajoittaa hankkeiden systeemisiä vaikutuksia ja vaikutusta politiikkaan. Kyseisten eri välineiden hallinnosta kansallisella tasolla vastaavien kansallisten elinten keskinäisen viestinnän ja yhteistyön olisi oltava tehokasta, jotta niiden vaikutus olisi mahdollisimman suuri. Ohjelman olisi tarjottava mahdollisuus aktiiviseen yhteistyöhön kyseisten välineiden kanssa erityisesti sen varmistamiseksi, että riittäviä taloudellisia tukitoimenpiteitä otetaan käyttöön tarvittaessa sellaisten henkilöiden tukemiseksi, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

(61)

Jotta kokonaan tai osittain unionin talousarviosta rahoitettavista investoinneista saataisiin mahdollisimman paljon lisäarvoa, olisi pyrittävä saamaan aikaan synergiaa etenkin ohjelman ja muiden unionin ohjelmien välillä, mukaan lukien yhteistyössä hallinnoitavat rahastot. Kyseisten synergioiden maksimoimiseksi olisi varmistettava keskeiset mahdollistavat mekanismit, mukaan lukien kumulatiivinen rahoitus ohjelman ja muiden unionin ohjelmien toimissa, kunhan tällainen kumulatiivinen rahoitus ei ylitä toimen tukikelpoisia kokonaiskustannuksia. Tätä varten tässä asetuksessa olisi vahvistettava asianmukaiset säännöt, jotka koskevat erityisesti mahdollisuutta ilmoittaa samat kustannukset tai menot määräsuhteessa ohjelman ja jonkin muun unionin ohjelman osalta.

(62)

Jotta voidaan tarvittaessa mukautua asianomaisten alojen kehitykseen ja varmistaa, että edistystä ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa arvioidaan tehokkaasti, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä SEUT 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteen I muuttamiseksi lisäämällä ohjelman toimien kuvauksiin ja tämän asetuksen liitteen II muuttamiseksi ohjelman tulosindikaattoreihin liittyen, ja tämän asetuksen täydentämiseksi seuranta- ja arviointikehyksen perustamista koskevilla säännöksillä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on säännönmukaisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(63)

On aiheellista varmistaa, että vuosien 2014–2020 ohjelma saatetaan asianmukaisesti päätökseen, erityisesti sen monivuotisten hallinnointijärjestelyjen, esimerkiksi teknisen ja hallinnollisen avun rahoituksen, jatkumisen osalta. Teknisellä ja hallinnollisella avulla olisi tarvittaessa varmistettava 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen niiden toimien hallinto, joita ei ole vuosien 2014–2020 ohjelman puitteissa saatettu loppuun 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä.

(64)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, tunnustetut periaatteet. Tällä asetuksella pyritään erityisesti varmistamaan, että noudatetaan täysimääräisesti oikeutta naisten ja miesten tasa-arvoon sekä oikeutta syrjimättömyyteen sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella, ja edistämään perusoikeuskirjan 21 ja 23 artiklan soveltamista. Perusoikeuskirjan 13 artiklan mukaisesti on varmistettava, että ohjelmasta rahoitusta saavat maat kunnioittavat akateemista vapautta.

(65)

Tähän asetukseen sovelletaan horisontaalisia rahoitussääntöjä, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät SEUT 322 artiklan nojalla. Kyseisissä varainhoitoasetukseen sisältyvissä säännöissä vahvistetaan varsinkin menettely, joka koskee talousarvion laatimista ja toteuttamista käyttäen avustuksia, hankintoja, palkintoja ja välillistä toteutusta, sekä säädetään taloushallinnon toimijoiden toiminnan valvonnasta. Jos unionin rahoitusosuus toteutetaan kertakorvauksina, yksikkökustannuksina tai kiinteämääräisenä rahoituksena, rahoitustuen tasoja olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, ja ne olisi tarvittaessa mukautettava varainhoitoasetuksen mukaisesti, ottaen huomioon soveltuvin osin isäntämaan oleskelu- ja elinkustannukset ja matkakustannukset. SEUT 322 artiklan nojalla hyväksyttyihin sääntöihin sisältyy myös yleinen ehdollisuusjärjestelmä unionin talousarvion suojaamiseksi.

(66)

Varainhoitoasetuksen 193 artiklan 2 kohdan mukaisesti avustusta voidaan myöntää jo aloitettuun toimeen, jos hakija voi osoittaa, että toimi oli aloitettava ennen avustussopimuksen allekirjoittamista. Ennen avustushakemuksen jättämispäivää aiheutuneisiin kustannuksiin ei kuitenkaan voi myöntää unionin rahoitusta paitsi asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa. Kyseisen asetuksen 193 artiklan 4 kohdan mukaisesti ennen toiminta-avustusta koskevan avustushakemuksen jättämispäivää syntyneisiin kustannuksiin ei myöskään voi myöntää unionin rahoitusta, ja tässä tapauksessa avustussopimus on allekirjoitettava neljän kuukauden kuluessa avustuksen saajan varainhoitovuoden alkamisesta. Jotta vältettäisiin unionin tuen keskeytyminen, joka voisi vahingoittaa unionin etuja, rahoituspäätöksessä olisi voitava säätää vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen alkuun ajoittuvan rajoitetun määräajan puitteissa ja ainoastaan asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, että toiminnot ja kustannukset ovat avustuskelpoisia 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen, vaikka kyseiset toiminnot olisi toteutettu ja kyseiset kustannukset olisivat aiheutuneet ennen avustushakemuksen jättämistä.

(67)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan ohjelman ohjelmamaiden välisen luonteen, rahoitettujen oppimiseen liittyvää liikkuvuutta koskevien toimintojen ja yhteistyötoimintojen suuren määrän ja laajan maantieteellisen soveltamisalan, sen oppimiseen liittyvän liikkuvuuden hyödyntämismahdollisuuksiin ja yleisemmin unionin integraatioon kohdistuvien vaikutusten ja ohjelman vahvan kansainvälisen ulottuvuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

(68)

Asetus (EU) N:o 1288/2013 olisi sen vuoksi kumottava 1 päivästä tammikuuta 2021.

(69)

Jotta voidaan taata katkeamaton tuki asianmukaisella politiikan alalla ja jotta toteutus voidaan aloittaa vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen alusta alkaen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti ja sitä olisi sovellettava takautuvasti 1 päivästä tammikuuta 2021,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella perustetaan koulutus-, nuoriso- ja urheilualoja koskeva unionin toimintaohjelma Erasmus+, jäljempänä ’ohjelma’, joka pannaan toimeen vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen kauden aikana.

Siinä vahvistetaan ohjelman tavoitteet, talousarvio vuosien 2021–2027 välisellä kaudella, unionin rahoituksen muodot ja tällaista rahoitusta koskevat säännöt.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’elinikäisellä oppimisella’ kaikissa muodoissa, oli se sitten virallista oppimista, epävirallista oppimista tai arkioppimista, ja kaikissa elämänvaiheissa tapahtuvaa oppimista, jonka tuloksena henkilökohtaisesta, kansalaisuuteen tai kulttuuriin liittyvästä, sosiaalisesta tai työhön liittyvästä näkökulmasta tiedot, taidot, osaaminen ja asenteet tai yhteiskunnallinen osallistuminen kehittyvät tai päivittyvät, neuvonta- ja ohjauspalvelut mukaan luettuina; siihen kuuluvat varhaiskasvatus, yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkea-asteen koulutus, aikuiskoulutus, nuorisotyö ja muut oppimistavat virallisen koulutuksen ulkopuolella, ja se edistää tyypillisesti monialaista yhteistyötä ja joustavia oppimispolkuja;

2)

’oppimiseen liittyvällä liikkuvuudella’ johonkin maahan oman asuinmaan ulkopuolelle siirtymistä, jonka tarkoituksena on suorittaa opintoja, harjoittelua tai epävirallista tai arkioppimista;

3)

’virtuaalioppimisella’ tietojen, taitojen ja osaamisen hankkimista tieto- ja viestintätekniikan työvälineitä käyttäen, jotka mahdollistavat osallistujille mielekkäitä ohjelmamaiden välisiä tai kansainvälisiä oppimiskokemuksia;

4)

’epävirallisella oppimisella’ oppimista, joka tapahtuu virallisen koulutuksen ulkopuolella ja oppimistavoitteiden ja oppimiseen käytettävän ajan osalta suunniteltujen toimintojen avulla ja johon sisältyy jonkin tyyppistä oppimisen tukea;

5)

’arkioppimisella’ arkipäivän toimista ja kokemuksista oppimista, joka ei ole tavoitteiden, ajankäytön tai oppimisen tuen osalta organisoitua eikä jäsenneltyä; se ei välttämättä ole oppijan näkökulmasta tietoisesti tavoiteltua;

6)

’nuorilla’ 13–30-vuotiaita henkilöitä;

7)

’ruohonjuuritason urheilulla’ liikunnallista vapaa-ajan toimintaa, jota kaikenikäiset voivat harrastaa säännöllisesti amatööritasolla terveyden edistämiseksi tai koulutus- tai sosiaalisia tarkoituksia varten;

8)

’korkeakouluopiskelijalla’ henkilöä, joka on kirjoilla korkeakoulussa, mukaan lukien lyhyitä tutkintoja taikka kandidaatin-, maisterin- tai tohtorintutkintoa tai vastaavia opintoja varten, tai henkilöä, joka on hiljattain valmistunut tällaisesta korkeakoulusta;

9)

’henkilöstöllä’ henkilöitä, jotka joko ammatin tai vapaaehtoistoiminnan vuoksi osallistuvat koulutukseen tai epäviralliseen oppimiseen liittyvään toimintaan millä tahansa tasolla, ja tähän kuuluvat korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten, myös esikoulujen, opettajat, kouluttajat, koulunjohtajat, nuorisotyöntekijät, urheiluhenkilöstön, varhaiskasvatuksen henkilöstön, muun kuin opetushenkilöstön ja muut oppimisen edistämiseen säännöllisesti osallistuvat toimijat;

10)

’urheiluhenkilöstöllä’ henkilöitä, jotka joko palkattuina tai vapaaehtoistoiminnan kautta osallistuvat urheilujoukkueen tai yksittäisten urheilijoiden ohjaukseen, valmennukseen ja hallinnointityöhön;

11)

’ammattiin opiskelevalla’ henkilöä, joka suorittaa toisen asteen ammatillisen perus- tai jatkokoulutuksen opinto-ohjelmaa ja toisen asteen jälkeistä opinto-ohjelmaa, tai henkilöä, joka on hiljattain suorittanut kyseisen ohjelman loppututkinnon tai saanut pätevyyden;

12)

’oppilaalla’ henkilöä, joka on oppimista varten kirjoilla yleissivistävää koulutusta antavassa oppilaitoksessa millä tahansa tasolla varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen, tai henkilöä, joka saa koulutusta koulujärjestelmän ulkopuolella ja jonka toimivaltaiset viranomaiset katsovat voivan osallistua ohjelmaan alueellaan;

13)

’aikuiskoulutuksella’ kaikkia peruskoulutuksen jälkeisiä muun kuin ammatillisen aikuiskoulutuksen muotoja, jotka voivat kuulua virallisen tai epävirallisen koulutuksen taikka arkioppimisen piiriin;

14)

’kolmannella maalla’ maata, joka ei ole jäsenvaltio;

15)

’kumppanuudella’ instituutioiden tai organisaatioiden ryhmän tekemää sopimusta, jonka tarkoituksena on toteuttaa yhteisiä toimintoja ja hankkeita;

16)

’yhteisellä Erasmus Mundus -maisteriohjelmalla’ integroitua koulutusohjelmaa, joka suoritetaan vähintään kahdessa korkeakoulussa ja jonka suorittaja saa yhden tai useamman tutkintotodistuksen, jotka kaikki integroituun koulutusohjelmaan osallistuvat oppilaitokset myöntävät ja allekirjoittavat yhdessä ja jotka tunnustetaan virallisesti maissa, joissa osallistuvat oppilaitokset sijaitsevat;

17)

’kansainvälisellä’ mitä tahansa toimintaa, johon osallistuu vähintään yksi ohjelmaan assosioitumaton kolmas maa;

18)

’virtuaalisella yhteistyöllä’ yhteistyömuotoja, joissa käytetään tieto- ja viestintätekniikan työvälineitä, jotka helpottavat ja tukevat asiaankuuluvia ohjelman toimia;

19)

’korkeakoululla’ oppilaitosta, jossa kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti voi suorittaa tunnustetun tutkinnon tai muun tunnustetun korkea-asteen ammattipätevyyden, riippumatta siitä, mitä nimitystä tällaisesta oppilaitoksesta käytetään, tai muuta vastaavaa korkea-asteen oppilaitosta, jonka kansalliset viranomaiset katsovat voivan osallistua ohjelmaan alueellaan;

20)

’ohjelmamaiden välisellä’ mitä tahansa toimintaa, johon osallistuu vähintään kaksi maata, jotka ovat joko jäsenvaltioita tai ohjelmaan assosioituneita kolmansia maita;

21)

’nuorten osallistumistoiminnolla’ virallisen koulutuksen ulkopuolista toimintaa, jonka epäviralliset nuorten ryhmät tai nuorisojärjestöt järjestävät ja jolle on ominaista epävirallinen tai arkioppiminen;

22)

’nuorisotyöntekijällä’ henkilöä, joka on joko ammatin tai vapaaehtoistoiminnan vuoksi mukana epävirallisessa oppimisessa ja tukee nuorten henkilökohtaista sosio-pedagogista ja ammatillista kehitystä sekä osaamisen kehittämistä; tähän kuuluvat henkilöt, jotka suunnittelevat, ohjaavat, koordinoivat ja toteuttavat toimintoja nuorisoalalla;

23)

’EU:n nuorisodialogilla’ nuorten ja nuorisojärjestöjen sekä politiikan toimijoiden ja päättäjien kesken käytävää vuoropuhelua, johon osallistuu tarvittaessa asiantuntijoita, tutkijoita ja muita kansalaisyhteiskunnan toimijoita; se toimii painopisteitä ja kaikkia nuorille merkityksellisiä aloja koskevan yhteisen pohdinnan ja kuulemisen foorumina;

24)

’oikeussubjektilla’ luonnollista henkilöä tai kansallisen oikeuden, unionin oikeuden tai kansainvälisen oikeuden perusteella muodostettua ja tunnustettua oikeushenkilöä, jolla on oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa nimissään käyttää oikeuksia ja jolle voidaan asettaa velvoitteita, tai varainhoitoasetuksen 197 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua yhteisöä, joka ei ole oikeushenkilö;

25)

’henkilöillä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia’, henkilöitä, joiden on hankalaa hyödyntää tehokkaasti ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia taloudellisista, sosiaalisista, kulttuuriin liittyvistä, maantieteellisistä tai terveyteen liittyvistä syistä, maahanmuuttajataustansa vuoksi tai esimerkiksi vammaan tai oppimisvaikeuksiin liittyvistä syistä taikka muista syistä, mukaan lukien syyt, jotka voisivat johtaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklassa tarkoitettuun syrjintään;

26)

’kansallisella viranomaisella’ yhtä tai useampaa viranomaista, joka vastaa kansallisella tasolla ohjelman hallinnoinnin seurannasta ja valvonnasta jossakin jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa;

27)

’kansallisella toimistolla’ yhtä tai useampaa elintä, joka vastaa kansallisella tasolla ohjelman toimeenpanon hallinnoinnista jossakin jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa;

28)

’uudella toimijalla’ organisaatiota tai instituutiota, joka ei ole saanut aiemmin tukea jossain tietyssä ohjelman tai vuosien 2014–2020 ohjelman toiminnassa koordinaattorina eikä kumppanina.

3 artikla

Ohjelman tavoitteet

1.   Ohjelman yleisenä tavoitteena on tukea elinikäisen oppimisen avulla ihmisten koulutuksellista, ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä koulutus-, nuoriso- ja urheilualoilla Euroopassa ja muualla ja edistää näin osaltaan kestävää kasvua, laadukkaita työpaikkoja, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja innovointia sekä vahvistaa eurooppalaista identiteettiä ja aktiivista kansalaisuutta. Ohjelma on keskeinen väline eurooppalaisen koulutusalueen luomiseksi, ja sillä tuetaan eurooppalaisen strategisen koulutusyhteistyön toteuttamista koulutuksen alalla, mukaan lukien sen alakohtaiset ohjelmat, edistetään nuorisopoliittista yhteistyötä Euroopan unionin nuorisostrategian 2019–2027 puitteissa ja kehitetään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta.

2.   Ohjelman erityistavoitteina on edistää

a)

oppimiseen liittyvää yksilöiden ja ryhmien liikkuvuutta sekä yhteistyötä, laatua, osallisuutta ja tasa-arvoisuutta, huippuosaamista, luovuutta ja innovointia koulutusalan organisaatioiden ja koulutuspolitiikan tasolla;

b)

epäviralliseen ja arkioppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja aktiivista osallistumista nuorten keskuudessa sekä yhteistyötä, laatua, osallisuutta, luovuutta ja innovointia nuorisoalan organisaatioiden ja nuorisopolitiikan tasolla;

c)

urheiluhenkilöstön oppimiseen liittyvää liikkuvuutta sekä yhteistyötä, laatua, osallisuutta, luovuutta ja innovointia urheilujärjestöjen ja urheilupolitiikan tasolla.

3.   Ohjelman tavoitteisiin pyritään seuraavien kolmen avaintoimen avulla, jotka ovat pääosin joko ohjelmamaiden välisiä tai kansainvälisiä:

a)

oppimiseen liittyvä liikkuvuus, jäljempänä ’avaintoimi 1’;

b)

organisaatioiden ja instituutioiden välinen yhteistyö, jäljempänä ’avaintoimi 2’; ja

c)

tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön, jäljempänä ’avaintoimi 3’.

Ohjelman tavoitteisiin pyritään myös 8 artiklassa esitettyjen Jean Monnet -toimintojen avulla.

Ohjelmasta tuettavat toimet esitetään II luvussa (koulutus), III luvussa (nuoriso) ja IV luvussa (urheilu). Kyseisten toimien kuvaus on liitteessä I. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 33 artiklan mukaisesti kyseisen liitteen muuttamiseksi lisäämällä tarvittaessa toimien kuvauksiin asiaankuuluvien alojen kehitykseen mukautumiseksi.

4 artikla

Eurooppalainen lisäarvo

1.   Ohjelmasta tuetaan vain sellaisia toimia ja toimintoja, joista voidaan saada eurooppalaista lisäarvoa ja jotka edistävät 3 artiklassa esitettyjen ohjelman tavoitteiden saavuttamista.

2.   Ohjelman toimien ja toimintojen eurooppalainen lisäarvo varmistuu esimerkiksi seuraavien avulla:

a)

ohjelmamaiden välisyys, erityisesti oppimiseen liittyvän liikkuvuuden ja yhteistyön osalta, jolla pyritään kestävien järjestelmävaikutusten saavuttamiseen;

b)

täydentävyys ja synergiat muiden ohjelmien ja politiikkojen kanssa kansallisella, unionin ja kansainvälisellä tasolla;

c)

vaikutukset avoimuutta ja tunnustamista lisäävien unionin välineiden tehokkaaseen hyödyntämiseen.

II LUKU

KOULUTUS

5 artikla

Avaintoimi 1 Oppimiseen liittyvä liikkuvuus

1.   Koulutuksen alalla ohjelma tukee avaintoimen 1 nojalla seuraavia toimia:

a)

korkeakouluopiskelijoiden ja -henkilöstön oppimiseen liittyvä liikkuvuus;

b)

ammattiin opiskelevien ja ammatillisen koulutuksen henkilöstön oppimiseen liittyvä liikkuvuus;

c)

oppilaiden ja oppilaitosten henkilöstön oppimiseen liittyvä liikkuvuus;

d)

aikuiskoulutuksen oppijoiden ja henkilöstön oppimiseen liittyvä liikkuvuus.

2.   Tämän artiklan mukaista oppimiseen liittyvää liikkuvuutta voidaan täydentää virtuaalioppimisella ja virtuaalisilla toimenpiteillä, kuten kielituella, valmistelutapaamisilla, koulutuksella ja virtuaalisella yhteistyöllä. Oppimiseen liittyvä liikkuvuus voidaan korvata virtuaalioppimisella niiden henkilöiden tapauksessa, jotka eivät voi osallistua oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen.

6 artikla

Avaintoimi 2 Organisaatioiden ja instituutioiden välinen yhteistyö

Koulutuksen alalla ohjelma tukee avaintoimen 2 nojalla seuraavia toimia:

a)

kumppanuushankkeet yhteistyötä ja käytäntöjen vaihtoa varten, mukaan lukien pienimuotoiset kumppanuushankkeet, jotta edistetään laajempaa ja osallistavampaa osallistumista ohjelmaan;

b)

huippuosaamiseen tähtäävät kumppanuudet, erityisesti Eurooppalaiset yliopistot, ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt ja yhteiset Erasmus Mundus -maisteriohjelmat;

c)

innovaatiokumppanuudet, joiden tavoitteena on vahvistaa Euroopan innovointikykyä;

d)

käyttäjäystävälliset verkkoalustat ja -työkalut virtuaalisen yhteistyön tueksi, mukaan lukien tukipalvelut eTwinning-verkostolle ja aikuiskoulutuksen eurooppalaiselle foorumille, ja oppimiseen liittyvää liikkuvuutta helpottavat välineet, mukaan lukien Eurooppalaista opiskelijakorttia koskeva aloite.

7 artikla

Avaintoimi 3 Tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön

Koulutuksen alalla ohjelma tukee avaintoimen 3 nojalla seuraavia toimia:

a)

unionin yleisten ja alakohtaisten toimintaohjelmien valmistelu ja toimeenpano koulutuksen alalla, myös Eurydice-verkoston tai muiden asiaankuuluvien organisaatioiden toiminnan tuella, sekä tuki Bolognan prosessille;

b)

tuki sellaisille unionin välineille ja toimenpiteille, joilla edistetään osaamisen, taitojen ja tutkintojen laatua, läpinäkyvyyttä ja tunnustamista (30);

c)

toimintapoliittisia linjauksia koskeva vuoropuhelu ja yhteistyö asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, mukaan lukien unionin laajuiset verkostot sekä koulutusalan eurooppalaiset järjestöt ja kansainväliset järjestöt;

d)

toimenpiteet, joilla edistetään ohjelman korkealaatuista ja osallistavaa toimeenpanoa;

e)

yhteistyö muiden unionin välineiden kanssa ja tuki muille unionin politiikoille;

f)

tietojen levittämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen liittyvät toiminnot eurooppalaisen politiikan tulosten ja painopisteiden sekä ohjelman osalta.

8 artikla

Jean Monnet -toiminnot

Ohjelma tukee Euroopan yhdentymiseen, myös unionin tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, liittyvää opetusta, oppimista, tutkimusta ja keskustelua seuraavien toimintojen avulla:

a)

Jean Monnet -toiminnot korkeakoulutuksen alalla;

b)

Jean Monnet -toiminnot muilla koulutuksen aloilla;

c)

tuki seuraaville laitoksille, joiden päämääränä on Euroopan edun edistäminen: Firenzen yliopistollinen Eurooppa-instituutti, mukaan lukien sen eurooppalaisen ylikansallisen hallinnon laitos; College of Europe (Bruggen ja Natolinin laitokset); julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti, Maastricht; Eurooppa-oikeuden akatemia, Trier; Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus, Odense; sekä Eurooppa-koulutuksen kansainvälinen keskus, Nizza.

III LUKU

NUORISO

9 artikla

Avaintoimi 1 Oppimiseen liittyvä liikkuvuus

1.   Nuorisoalalla ohjelma tukee avaintoimen 1 nojalla seuraavia toimia:

a)

nuorten oppimiseen liittyvä liikkuvuus;

b)

nuorten osallistumistoiminnot;

c)

DiscoverEU-toiminnot;

d)

nuorisotyöntekijöiden oppimiseen liittyvä liikkuvuus.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisia toimia voidaan täydentää virtuaalioppimisella ja virtuaalisilla toimenpiteillä, kuten kielituella, valmistelutapaamisilla, koulutuksella ja virtuaalisella yhteistyöllä. Oppimiseen liittyvä liikkuvuus voidaan korvata virtuaalioppimisella niiden henkilöiden tapauksessa, jotka eivät voi osallistua oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen.

10 artikla

Avaintoimi 2 Organisaatioiden ja instituutioiden välinen yhteistyö

Nuorisoalalla ohjelma tukee avaintoimen 2 nojalla seuraavia toimia:

a)

kumppanuushankkeet yhteistyötä ja käytäntöjen vaihtoa varten, mukaan lukien pienimuotoiset kumppanuushankkeet, jotta edistetään laajempaa ja osallistavampaa osallistumista ohjelmaan;

b)

innovaatiokumppanuudet, joiden tavoitteena on vahvistaa Euroopan innovointikykyä;

c)

käyttäjäystävälliset verkkoalustat ja -työkalut virtuaalisen yhteistyön tueksi.

11 artikla

Avaintoimi 3 Tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön

Nuorisoalalla ohjelma tukee avaintoimen 3 nojalla seuraavia toimia:

a)

unionin nuorisoa koskevien politiikkalinjausten valmistelu ja täytäntöönpano, tarvittaessa nuorisoasioiden wikisivuston tuella;

b)

unionin välineet ja toimenpiteet, joilla edistetään osaamisen ja taitojen laatua, läpinäkyvyyttä ja tunnustamista, erityisesti Youthpass-todistusten avulla;

c)

toimintapoliittinen vuoropuhelu ja yhteistyö asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, mukaan lukien nuorisoalan unionin laajuiset verkostot, eurooppalaiset järjestöt ja kansainväliset järjestöt, EU:n nuorisodialogi, sekä tuki Euroopan nuorisofoorumille;

d)

toimenpiteet, joilla edistetään ohjelman korkealaatuista ja osallistavaa toimeenpanoa, mukaan lukien tuki Eurodesk-verkostolle;

e)

yhteistyö muiden unionin välineiden kanssa ja tuki muille unionin politiikoille;

f)

tietojen levittämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen liittyvät toiminnot eurooppalaisen politiikan tulosten ja painopisteiden sekä ohjelman osalta.

IV LUKU

URHEILU

12 artikla

Avaintoimi 1 Oppimiseen liittyvä liikkuvuus

1.   Urheilun alalla ohjelma tukee avaintoimen 1 nojalla urheiluhenkilöstön oppimiseen liittyvää liikkuvuutta.

2.   Tämän artiklan mukaista oppimiseen liittyvää liikkuvuutta voidaan täydentää virtuaalioppimisella ja virtuaalisilla toimenpiteillä, kuten kielituella, valmistelutapaamisilla, koulutuksella ja virtuaalisella yhteistyöllä. Oppimiseen liittyvä liikkuvuus voidaan korvata virtuaalioppimisella niiden henkilöiden tapauksessa, jotka eivät voi osallistua oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen.

13 artikla

Avaintoimi 2 Organisaatioiden ja instituutioiden välinen yhteistyö

Urheilun alalla ohjelma tukee avaintoimen 2 nojalla seuraavia toimia:

a)

kumppanuushankkeet yhteistyötä ja käytäntöjen vaihtoa varten, mukaan lukien pienimuotoiset kumppanuushankkeet, jotta edistetään laajempaa ja osallistavampaa osallistumista ohjelmaan;

b)

voittoa tavoittelemattomat urheilutapahtumat, joiden tarkoituksena on kehittää urheilun eurooppalaista ulottuvuutta ja edistää ruohonjuuritason urheilun kannalta merkityksellisiä asioita.

14 artikla

Avaintoimi 3 Tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön

Urheilun alalla ohjelma tukee avaintoimen 3 nojalla seuraavia toimia:

a)

urheilua ja liikuntaa koskevan unionin toimintapoliittisen ohjelman valmistelu ja toteuttaminen;

b)

toimintapoliittisia linjauksia koskeva vuoropuhelu ja yhteistyö asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, mukaan lukien urheilualan eurooppalaiset järjestöt ja kansainväliset järjestöt;

c)

toimenpiteet, joilla edistetään ohjelman korkealaatuista ja osallistavaa toimeenpanoa;

d)

yhteistyö muiden unionin välineiden kanssa ja tuki muille unionin politiikoille;

e)

tietojen levittämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen liittyvät toiminnot eurooppalaisen politiikan tulosten ja painopisteiden sekä ohjelman osalta.

V LUKU

OSALLISUUS

15 artikla

Osallisuutta koskeva strategia

Komissio laatii 29 päivään marraskuuta 2021 mennessä kehyksen osallisuutta edistäville toimenpiteille, joilla nostetaan sellaisten henkilöiden osallistumisastetta, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, sekä ohjeet tällaisten toimenpiteiden toteuttamiselle. Kyseisiä ohjeita päivitetään aina tarvittaessa ohjelman keston aikana. Osallisuutta edistävän kehyksen perusteella, ja kiinnittäen erityistä huomiota ohjelmaan osallistumista koskeviin haasteisiin kansallisissa yhteyksissä, laaditaan osallisuutta koskevat toimintasuunnitelmat, jotka muodostavat keskeisen osan kansallisten toimistojen työohjelmista. Komissio valvoo säännöllisesti kyseisten osallisuutta koskevien toimintasuunnitelmien toteuttamista.

16 artikla

Osallisuutta koskevat rahoitustukitoimenpiteet

1.   Komissio varmistaa tarvittaessa, että rahoitustukitoimenpiteet, mukaan lukien ennakkorahoitus, otetaan käyttöön niiden henkilöiden osallistumisen tukemiseksi, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, erityisesti niiden, joiden osallistumisen esteenä ovat taloudelliset syyt. Tuen määrä perustuu objektiivisiin kriteereihin.

2.   Jotta voitaisiin edistää ohjelmaan osallistumista sellaisten henkilöiden osalta, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja varmistaa ohjelman sujuva toimeenpano, komissio tarvittaessa muuttaa tai valtuuttaa kansalliset toimistot muuttamaan sellaisten avustusten määriä, joilla tuetaan ohjelman mukaista oppimiseen liittyvää liikkuvuutta.

3.   Osallisuutta mahdollistavien tai tukevien toimenpiteiden kustannukset eivät saa olla ohjelmaan liittyvän hakemuksen hylkäämisen perusteena.

VI LUKU

RAHOITUSSÄÄNNÖKSET

17 artikla

Talousarvio

1.   Rahoituspuitteet ohjelman toteuttamiseksi vuosien 2021–2027 väliselle kaudelle ovat 24 574 000 000 euroa käypinä hintoina.

2.   Asetuksen (EU, Euratom) 2020/2093 5 artiklassa säädetyn ohjelmakohtaisen mukautuksen nojalla tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettuun määrään lisätään 1 700 000 000 euron lisämäärärahat vuoden 2018 kiinteinä hintoina kyseisen asetuksen liitteen II mukaisesti.

3.   Seuraavassa esitetään 1 kohdassa vahvistetun määrän ohjeellinen jakautuminen:

a)

5–8 artiklassa tarkoitettuihin koulutusalan toimiin 20 396 420 000 euroa eli 83 prosenttia tämän artiklan 1 kohdassa vahvistetusta määrästä kohdennettuna seuraavasti:

i)

vähintään 7 057 161 320 euroa eli 34,6 prosenttia tämän kohdan a alakohdassa vahvistetusta kokonaismäärästä korkea-asteen koulutuksen alalla toteutettaviin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin toimiin ja 6 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin toimiin;

ii)

vähintään 4 385 230 300 euroa eli 21,5 prosenttia tämän kohdan a alakohdassa vahvistetusta kokonaismäärästä ammatillisen koulutuksen alalla toteutettaviin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin toimiin ja 6 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin toimiin;

iii)

vähintään 3 100 255 840 euroa eli 15,2 prosenttia tämän kohdan a alakohdassa vahvistetusta kokonaismäärästä yleissivistävän koulutuksen alalla toteutettaviin 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin toimiin ja 6 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin toimiin;

iv)

vähintään 1 182 992 360 euroa eli 5,8 prosenttia tämän kohdan a alakohdassa vahvistetusta kokonaismäärästä aikuiskoulutuksen alalla toteutettaviin 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin toimiin ja 6 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin toimiin;

v)

vähintään 367 135 560 euroa eli 1,8 prosenttia tämän kohdan a alakohdassa vahvistetusta kokonaismäärästä 8 artiklassa tarkoitettuihin Jean Monnet -toimintoihin;

vi)

vähintään 3 467 391 400 euroa eli 17 prosenttia tämän kohdan a alakohdassa vahvistetusta kokonaismäärästä 5 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan b, c ja d alakohdassa sekä 7 artiklassa tarkoitettuihin pääosin suoraan hallinnoituihin toimintoihin ja horisontaalisiin toimintoihin;

vii)

836 253 220 euroa eli 4,1 prosenttia tämän kohdan a alakohdassa vahvistetusta kokonaismäärästä joustovaraan, jota voidaan käyttää kaikkien II luvussa tarkoitettujen toimien tukemiseen;

b)

2 531 122 000 euroa eli 10,3 prosenttia tämän artiklan 1 kohdassa vahvistetusta määrästä 9, 10 ja 11 artiklassa tarkoitettuihin nuorisoalan toimiin;

c)

466 906 000 euroa eli 1,9 prosenttia tämän artiklan 1 kohdassa vahvistetusta määrästä 12, 13 ja 14 artiklassa tarkoitettuihin urheilualan toimiin;

d)

vähintään 810 942 000 euroa eli 3,3 prosenttia tämän artiklan 1 kohdassa vahvistetusta määrästä kansallisten toimistojen toimintakustannusten osittaiseksi kattamiseksi; ja

e)

368 610 000 euroa eli 1,5 prosenttia tämän artiklan 1 kohdassa vahvistetusta määrästä ohjelmatukeen.

4.   Edellä 2 kohdan mukaiset lisämäärärahat täytäntöönpannaan määräsuhteisesti 3 kohdassa esitetyn ohjeellisen jakautumisen mukaisesti.

5.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen määrien lisäksi asetetaan ohjelman kansainvälisen ulottuvuuden edistämistä varten käyttöön lisärahoitusosuus naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen – Globaali Eurooppa perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1601 ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 kumoamisesta annettavalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella ja liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta annettavalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella tämän asetuksen mukaisesti toteutettavien ja hallinnoitavien toimien tukemiseksi. Kyseinen osuus rahoitetaan kyseisten välineiden perustamisesta annettujen asetusten mukaisesti.

6.   Varat, joita kansalliset toimistot hallinnoivat, jaetaan asianomaisen jäsenvaltion väestömäärän ja elinkustannusten, jäsenvaltioiden pääkaupunkien välisten välimatkojen ja tuloksellisuuden perusteella. Komissio määrittelee kyseiset kriteerit ja niiden perustana olevat järjestelyt tarkemmin 22 artiklassa tarkoitetuissa työohjelmissa. Kyseisissä järjestelyissä on mahdollisuuksien mukaan vältettävä sitä, että jäsenvaltioille myönnetyissä vuotuisissa talousarvioissa tapahtuisi kahden eri vuoden välillä merkittäviä vähennyksiä, ja myönnettyjen määrärahojen tasossa esiintyvä liiallinen epätasapaino on minimoitava. Resurssien tehokkaan ja tuloksellisen käytön edistämiseksi varat on jaettava tuloksellisuuden perusteella. Tuloksellisuuden mittaamisessa käytettävien kriteerien on perustuttava tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin.

7.   Edellä 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja määriä voidaan käyttää ohjelman toimeenpanoa koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoiminnot, mukaan lukien tietotekniikkajärjestelmät.

8.   Jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa myönnettyjä varoja voidaan asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä siirtää ohjelman käyttöön Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä annettavassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa, jäljempänä ’vuosien 2021-2027 yhteisiä säännöksiä koskeva asetus’, olevassa 26 artiklassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu. Komissio käyttää kyseisiä varoja suoraan varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti tai välillisesti kyseisen alakohdan c alakohdan mukaisesti. Kyseiset varat on käytettävä asianomaisen jäsenvaltion hyväksi.

18 artikla

Unionin rahoituksen muodot ja toteuttamismenetelmät

1.   Ohjelma toimeenpannaan johdonmukaisesti käyttäen suoraa hallinnointia varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti tai välillistä hallinnointia kyseisen asetuksen 62 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettujen elinten kanssa.

2.   Ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta missä tahansa varainhoitoasetuksessa vahvistetussa muodossa; rahoitusmuotoja ovat erityisesti avustukset, palkinnot ja hankinnat.

3.   Riski, joka liittyy varojen perintään takaisin tuensaajilta, voidaan kattaa keskinäiseen vakuutusjärjestelmään suoritettavilla maksuilla, jotka katsotaan varainhoitoasetuksessa tarkoitetuksi riittäväksi vakuudeksi. Asetuksen (EU) 2021/695 37 artiklan 7 kohtaa sovelletaan.

VII LUKU

OHJELMAAN OSALLISTUMINEN

19 artikla

Ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat

1.   Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat kolmannet maat:

a)

Euroopan vapaakauppaliiton jäsenet, jotka ovat Euroopan talousalueen jäseniä, Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti;

b)

unioniin liittymässä olevat maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokkaat niitä koskevissa puitesopimuksissa ja assosiaationeuvoston päätöksissä tai vastaavissa sopimuksissa vahvistettujen, kyseisten maiden osallistumista unionin ohjelmiin koskevien yleisten periaatteiden ja ehtojen mukaisesti sekä unionin ja kyseisten maiden välisissä sopimuksissa vahvistettujen erityisten edellytysten mukaisesti;

c)

Euroopan naapuruuspolitiikan maat niitä koskevissa puitesopimuksissa ja assosiaationeuvoston päätöksissä tai vastaavissa sopimuksissa vahvistettujen, kyseisten maiden osallistumista unionin ohjelmiin koskevien yleisten periaatteiden ja ehtojen mukaisesti sekä unionin ja kyseisten maiden välisissä sopimuksissa vahvistettujen erityisten edellytysten mukaisesti;

d)

muut kolmannet maat kunkin kolmannen maan osallistumisesta yhteen tai useampaan unionin ohjelmaan tehdyssä erityisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti edellyttäen, että kyseisellä sopimuksella

i)

varmistetaan oikeudenmukainen tasapaino unionin ohjelmiin osallistuvan kolmannen maan maksamien rahoitusosuuksien ja sen saamien hyötyjen välillä;

ii)

vahvistetaan ohjelmiin osallistumisen edellytykset, mukaan lukien yksittäisiin ohjelmiin maksettavien rahoitusosuuksien laskentatapa, ja ohjelmien hallintokustannukset;

iii)

ei anneta kolmannelle maalle unionin ohjelmaa koskevaa päätösvaltaa;

iv)

taataan unionin oikeus varmistaa varainhoidon moitteettomuus ja suojata taloudellisia etujaan.

Ensimmäisen alakohdan d alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja varainhoitoasetuksen 21 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa luetellut maat voivat osallistua ohjelmaan vain, jos ne osallistuvat siihen kokonaisuudessaan ja sillä edellytyksellä, että ne täyttävät kaikki tässä asetuksessa jäsenvaltioille asetetut velvoitteet.

20 artikla

Ohjelmaan assosioitumattomat kolmannet maat

Asianmukaisesti perustelluissa, unionin edun mukaisissa tapauksissa 5–7 artiklassa, 8 artiklan a ja b alakohdassa ja 9–14 artiklassa tarkoitettuihin ohjelman toimiin voivat osallistua myös ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden oikeussubjektit.

21 artikla

Suoraan ja välilliseen hallinnointiin sovellettavat säännöt

1.   Ohjelmaan voivat osallistua koulutus-, nuoriso- ja urheilualoilla toimivat julkiset ja yksityiset oikeussubjektit.

2.   Varainhoitoasetuksen 150 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti arviointikomitean jäsenet voivat olla ulkopuolisia asiantuntijoita sekä suoran että välillisen hallinnoinnin puitteissa toteutettavissa valinnoissa.

3.   Sellaisilla julkisyhteisöillä sekä koulutus-, nuoriso- ja urheilualojen instituutioilla ja organisaatioilla, jotka ovat kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana saaneet yli 50 prosenttia vuosituloistaan julkisista lähteistä, katsotaan olevan riittävät taloudelliset, ammatilliset ja hallinnolliset valmiudet tämän ohjelman mukaisten toimintojen toteuttamiseksi. Niiltä ei saa vaatia muita asiakirjoja kyseisten valmiuksien osoittamiseksi.

4.   Komissio voi käynnistää yhteisiä ehdotuspyyntöjä ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden tai niiden organisaatioiden ja virastojen kanssa rahoittaakseen hankkeita toisiaan vastaavien osuuksien pohjalta. Hankkeita voidaan arvioida ja valita yhteisillä arviointi- ja valintamenettelyillä, joista osallistuvien organisaatioiden tai virastojen on sovittava varainhoitoasetuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

VIII LUKU

TYÖOHJELMIEN TEKO, SEURANTA JA ARVIOINTI

22 artikla

Työohjelma

Ohjelma toimeenpannaan varainhoitoasetuksen 110 artiklassa tarkoitetuilla työohjelmilla. Työohjelmissa on oltava maininta kullekin toimelle osoitetun rahoituksen määrästä ja rahoituksen jakautumisesta jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden kesken kansallisen toimiston hallinnoimien toimien osalta. Komissio hyväksyy työohjelmat täytäntöönpanosäädöksillä. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 34 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

23 artikla

Seuranta ja raportointi

1.   Indikaattorit, joiden avulla raportoidaan ohjelman edistymisestä 3 artiklassa säädettyjen yleisten ja erityistavoitteiden saavuttamisessa, esitetään liitteessä II.

2.   Sen varmistamiseksi, että ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunutta edistymistä arvioidaan tehokkaasti, siirretään komissiolle valta antaa 33 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tarvittaessa liitettä II indikaattorien tarkistamiseksi tai täydentämiseksi ohjelman tavoitteiden mukaisesti sekä täydennetään tätä asetusta seuranta- ja arviointikehyksen perustamista koskevilla säännöksillä.

3.   Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että ohjelman toimeenpanon seurannassa ja arvioinnissa käytettävät tiedot kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti ja riittävän yksityiskohtaisella tasolla.

Sitä varten unionin varoista myönnettävän avustuksen saajille ja tarvittaessa jäsenvaltioille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

24 artikla

Arviointi

1.   Arvioinnit on suoritettava oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

2.   Komissio suorittaa ohjelman väliarvioinnin, kun ohjelman toimeenpanosta on saatavilla riittävästi tietoa, mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024. Kyseiseen väliarviointiin on liitettävä vuosien 2014–2020 ohjelman loppuarviointi, jota hyödynnetään väliarvioinnissa. Ohjelman väliarvioinnissa arvioidaan ohjelman kokonaisvaltaista vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta, myös uusien aloitteiden osalta, sekä osallisuutta ja yksinkertaistamista edistävien toimenpiteiden toteuttamista.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ohjelman toimeenpanoa ja vaikutuksia omilla alueillaan koskeva kertomus viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2024, sanotun kuitenkaan rajoittamatta X luvussa vahvistettujen vaatimusten ja 27 artiklassa vahvistettujen kansallisten toimistojen velvollisuuksien noudattamista.

4.   Komissio antaa tarvittaessa ja väliarvioinnin perusteella lainsäädäntöehdotuksen tämän asetuksen muuttamisesta.

5.   Komissio suorittaa toimeenpanojakson päätyttyä, mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2031, ohjelman tulosten ja vaikutusten lopullisen arvioinnin.

6.   Komissio toimittaa tämän artiklan mukaisesti tehdyt arvioinnit, myös väliarvioinnin, ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

IX LUKU

TIEDOTUS, VIESTINTÄ JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN

25 artikla

Tiedotus, viestintä ja tulosten levittäminen

1.   Kansallisten toimistojen on yhteistyössä komission kanssa kehitettävä johdonmukainen strategia, joka koskee tehokasta tiedotusta niiden hallinnoimien ohjelman toimien nojalla tuetuista toiminnoista sekä tulosten tehokasta levittämistä ja hyödyntämistä. Kansalliset toimistot avustavat komissiota sen yleisessä tiedottamisessa, joka koskee ohjelmaa, mukaan lukien kansallisella ja unionin tasolla hallinnoituja toimia ja toimintoja koskevat tiedot, ja sen tuloksia. Kansallisten toimistojen on tiedotettava asiaankuuluville kohderyhmille omassa maassaan toteutetuista toimista ja toiminnoista.

2.   Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava kyseisen rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys, erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia, tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa useille kohderyhmille, mukaan lukien tiedotusvälineet ja suuri yleisö.

3.   Ohjelman piiriin kuuluvilla sektoreilla toimivien oikeussubjektien on käytettävä ohjelmaan liittyvässä viestinnässä ja tiedon levittämisessä Erasmus+-brändinimeä.

4.   Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa, ohjelman nojalla toteutettuja toimia ja saatuja tuloksia. Komissio varmistaa, että ohjelman tulokset asetetaan tarvittaessa julkisesti saataville ja niitä levitetään laajasti, jotta voidaan edistää parhaiden käytäntöjen vaihtoa sidosryhmien ja ohjelman edunsaajien keskuudessa.

5.   Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia prioriteetteja koskevaa yhteisötiedotusta sikäli kuin kyseiset prioriteetit liittyvät 3 artiklassa säädettyihin tavoitteisiin.

X LUKU

HALLINNOINTI- JA TARKASTUSJÄRJESTELMÄ

26 artikla

Kansallinen viranomainen

1.   Jokaisen jäsenvaltion on viimeistään 29 päivänä kesäkuuta 2021 ilmoitettava komissiolle pysyvän edustustonsa välittämässä virallisessa ilmoituksessa se taho tai ne tahot, joilla on lainmukainen valtuutus toimia niiden puolesta kansallisena viranomaisena tätä asetusta sovellettaessa. Jos kansallinen viranomainen korvataan toisella ohjelman aikana, asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta komissiolle välittömästi noudattaen samaa menettelyä.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat ja asianmukaiset toimenpiteet poistaakseen ohjelman moitteetonta toimintaa haittaavat oikeudelliset ja hallinnolliset esteet, mahdollisuuksien mukaan myös toimenpiteet, joilla pyritään ratkaisemaan kysymyksiä, jotka aiheuttavat ongelmia viisumien tai oleskelulupien saannissa.

3.   Kansallisen viranomaisen on viimeistään 29 päivänä elokuuta 2021 nimettävä kansallinen toimisto tai kansalliset toimistot ohjelman keston ajaksi. Kansallinen viranomainen ei saa nimetä ministeriötä kansalliseksi toimistoksi. Kansalliset viranomaiset voivat nimetä useamman kuin yhden kansallisen toimiston. Jos kansallisia toimistoja on enemmän kuin yksi, jäsenvaltioiden on otettava käyttöön asianmukainen järjestelmä, jolla koordinoidaan ohjelman toimeenpanoa kansallisella tasolla, jotta voidaan varmistaa etenkin ohjelman johdonmukainen ja kustannustehokas toimeenpano ja tehokkaat yhteydet komission kanssa tähän liittyen sekä helpottaa mahdollista varojen siirtoa kansallisten toimistojen välillä, mikä mahdollistaa joustavuuden ja jäsenvaltioille osoitettujen varojen paremman käytön. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä, kuinka se järjestää sen kansallisen viranomaisen ja kansallisen toimiston välisen suhteen, mukaan lukien sellaiset tehtävät kuin kansallisen toimiston työohjelman laatiminen. Kansallisen viranomaisen on toimitettava komissiolle asianmukainen vaatimustenmukaisuuden ennakkoarviointi sen osalta, että kansallinen toimisto noudattaa varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan v tai vi alakohdan ja 154 artiklan 1–5 kohdan säännöksiä, kansallisten toimistojen sisäistä valvontaa koskevia unionin vaatimuksia sekä sääntöjä, jotka koskevat ohjelman varojen hallinnointia avustuksia myönnettäessä.

4.   Kansallisen viranomaisen on nimettävä 29 artiklassa tarkoitettu riippumaton tarkastuselin.

5.   Kansallisen viranomaisen laatiman vaatimustenmukaisuuden ennakkoarvioinnin on perustuttava sen omaan valvontaan ja tarkastuksiin tai 29 artiklassa tarkoitetun riippumattoman tarkastuselimen suorittamaan valvontaan ja tarkastuksiin. Jos ohjelmaa varten nimetty kansallinen toimisto on sama kuin vuosien 2014–2020 ohjelmaa varten nimetty kansallinen toimisto, vaatimustenmukaisuuden ennakkoarviointi on rajattava uusiin juuri tätä ohjelmaa koskeviin vaatimuksiin, jollei ole perusteltua syytä tehdä toisin.

6.   Jos komissio hylkää kansallisen toimiston nimeämisen vaatimustenmukaisuuden ennakkoarviointia koskevan arviointinsa perusteella tai jos kansallinen toimisto ei täytä komission asettamia vähimmäisvaatimuksia, kansallisen viranomaisen on varmistettava, että toteutetaan tarvittavat korjaavat toimet sen varmistamiseksi, että kansallinen toimisto täyttää vähimmäisvaatimukset, tai nimettävä kansalliseksi toimistoksi jokin toinen elin.

7.   Kansallisen viranomaisen on seurattava ja valvottava ohjelman hallinnointia kansallisella tasolla. Sen on tiedotettava komissiolle sellaisista päätöksistä, joilla voi olla merkittävä vaikutus ohjelman hallinnointiin, erityisesti niiden koskiessa sen kansallista toimistoa, ja kuultava komissiota hyvissä ajoin ennen niiden tekemistä.

8.   Kansallisen viranomaisen on osoitettava riittävä yhteisrahoitus kansallisen toimistonsa toimintaa varten sen varmistamiseksi, että ohjelman hallinnoinnissa noudatetaan sovellettavia unionin sääntöjä.

9.   Kansallisen viranomaisen on toimitettava komissiolle vuosittain ohjelmaa koskevia seuranta- ja valvontatoimiaan koskevat tiedot, jotka perustuvat kansallisen toimiston vuotuiseen johdon vahvistuslausumaan, riippumattoman tarkastuselimen siitä antamaan tarkastuslausuntoon ja kansallisen toimiston vaatimustenmukaisuutta ja tuloksellisuutta koskevaan komission analyysiin.

10.   Kansallisen viranomaisen on kannettava vastuu niiden unionin varojen moitteettomasta hallinnoinnista, jotka komissio siirtää kansalliselle toimistolle ohjelman puitteissa.

11.   Jos kansallisen toimiston todetaan syyllistyneen sääntöjenvastaisuuteen, laiminlyöntiin tai petokseen tai jos kansallisen toimiston toiminnassa havaitaan vakavia puutteita tai se ei ole tavoitteiden mukaista ja tämä johtaa siihen, että komissiolla on saatavia kansalliselta toimistolta, kansallinen viranomainen korvaa komissiolle varat, joita ei saada takaisin.

12.   Edellä olevassa 11 kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa kansallinen viranomainen voi peruuttaa kansallisen toimiston nimityksen joko omasta aloitteestaan tai komission pyynnöstä. Jos kansallinen viranomainen haluaa peruuttaa kansallisen toimiston nimityksen muun perustellun syyn vuoksi, sen on ilmoitettava komissiolle peruutuksesta viimeistään kuusi kuukautta ennen kansallisen toimiston toimeksiannon suunniteltua päättymispäivää. Tällaisessa tapauksessa kansallisen viranomaisen ja komission on sovittava virallisesti erityisistä siirtymätoimenpiteistä ja niiden aikataulusta.

13.   Jos nimitys peruutetaan 12 kohdan mukaisesti, kansallisen viranomaisen on toteutettava tarvittavat toimet kyseisen kansallisen toimiston haltuun annettujen unionin varojen valvomiseksi ja varmistettava kyseisten varojen sekä kaikkien ohjelman hallinnoinnissa tarvittavien asiakirjojen ja hallinnointivälineiden esteetön siirtyminen uudelle kansalliselle toimistolle. Kansallisen viranomaisen on annettava kansalliselle toimistolle, jonka nimitys on peruutettu, tarvittava rahoitustuki, jotta tämä voi jatkaa sopimusvelvoitteidensa täyttämistä ohjelman edunsaajiin ja komissioon nähden siihen saakka, kunnes kyseiset velvoitteet siirtyvät uudelle kansalliselle toimistolle.

14.   Kansallisen viranomaisen on komission pyynnöstä nimettävä oppilaitokset tai organisaatiot tai tällaisten oppilaitosten ja organisaatioiden tyypit, joiden voidaan katsoa olevan osallistumiskelpoisia tiettyihin ohjelman toimiin sen alueilla.

27 artikla

Kansallinen toimisto

1.   Kansallisen toimiston on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

sen on oltava oikeushenkilö tai osa oikeussubjektia, joka on oikeushenkilö, ja sen on oltava asianomaisen jäsenvaltion lakien alainen;

b)

sillä on oltava riittävät hallinnolliset valmiudet, henkilöstö ja infrastruktuuri tehtäviensä suorittamiseen tyydyttävällä tavalla, jotta varmistetaan ohjelman tehokas ja tuloksellinen hallinnointi ja unionin varojen moitteeton varainhoito;

c)

sillä on oltava toiminnalliset ja oikeudelliset valmiudet soveltaa hallinnollisia sääntöjä, sopimusehtoja ja varainhoitoa koskevia sääntöjä, jotka on vahvistettu unionin tasolla;

d)

sen on annettava riittävät, mielellään viranomaisen antamat rahoitusvakuudet, jotka vastaavat sen hallinnoitavaksi annettavien unionin varojen tasoa.

2.   Kansallisen toimiston on vastattava kaikkien hallinnoimiensa toimien osalta hankkeiden elinkaaren kaikkien vaiheiden hallinnosta tämän asetuksen 22 artiklassa tarkoitetuissa työohjelmissa esitetyn ja varainhoitoasetuksen 62 artiklan ensimmäisen alakohdan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

3.   Kansallisella toimistolla on oltava kaikkien ohjelman kattamien alojen edellyttämää asiantuntemusta. Jos jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa on useampi kuin yksi kansallinen toimisto, niillä on oltava kollektiivisesti kaikkien ohjelman kattamien alojen edellyttämää asiantuntemusta.

4.   Kansallisen toimiston on myönnettävä avustus varainhoitoasetuksen 2 artiklan 5 alakohdassa tarkoitetuille avustuksen saajille avustussopimuksen muodossa siten kuin komissio on tarkentanut asianomaisen ohjelmatoimen osalta.

5.   Kansallisen toimiston on raportoitava kansalliselle viranomaiselleen ja komissiolle vuosittain varainhoitoasetuksen 155 artiklan mukaisesti. Kansallisen toimiston on vastattava niiden huomautusten täytäntöönpanosta, joita komissio antaa analysoituaan kansallisen toimiston vuotuisen johdon vahvistuslausuman ja riippumattoman tarkastuselimen siitä antaman tarkastuslausunnon.

6.   Kansallinen toimisto ei saa siirtää sille annettuja ohjelmaan tai talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä kolmannelle osapuolelle ilman kansallisen viranomaisen ja komission ennakkoon antamaa kirjallista lupaa. Kansallisen toimiston on oltava yksin vastuussa kolmannelle osapuolelle siirretyistä tehtävistä.

7.   Jos kansallisen toimiston nimitys peruutetaan, kyseinen kansallinen toimisto on oikeudellisesti vastuussa sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä ohjelman edunsaajiin ja komissioon nähden siihen saakka, kunnes kyseiset velvoitteet siirtyvät uudelle kansalliselle toimistolle.

8.   Kansallisen toimiston on vastattava vuosien 2014–2020 ohjelmaa koskevien, ohjelman alkaessa vielä avoinna olevien rahoitussopimusten hallinnoinnista ja päättämisestä.

28 artikla

Euroopan komissio

1.   Komissio tarkistaa kansalliset hallinnointi- ja valvontajärjestelmät kansallisiin toimistoihin sovellettavien, 26 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen vaatimustenmukaisuutta koskevien säännösten perusteella, erityisesti kansallisen viranomaisen laatiman vaatimustenmukaisuuden ennakkoarvioinnin, kansallisen toimiston vuotuisen johdon vahvistuslausuman ja riippumattoman tarkastuselimen siitä antaman tarkastuslausunnon perusteella ottaen asianmukaisesti huomioon kansallisen viranomaisen vuosittain toimittamat tiedot ohjelmaan liittyvistä seuranta- ja valvontatoimistaan.

2.   Komissio hyväksyy, hyväksyy ehdollisesti tai hylkää kansallisen toimiston nimityksen kahden kuukauden kuluessa kansallisen viranomaisen laatiman 26 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuuden ennakkoarvioinnin vastaanottamisesta. Komissio ryhtyy sopimussuhteeseen kansallisen toimiston kanssa vasta sitten, kun se on hyväksynyt vaatimustenmukaisuuden ennakkoarvioinnin. Jos hyväksyntä on ehdollinen, komissio voi soveltaa kansallisen toimiston kanssa solmimaansa sopimussuhteeseen oikeasuhteisia varotoimenpiteitä.

3.   Komissio antaa kansallisen toimiston käyttöön vuosittain seuraavat ohjelman varat:

a)

varat avustusten myöntämiseksi ohjelman toimiin, joiden hallinnointi on annettu kansallisen toimiston tehtäväksi asianomaisessa jäsenvaltiossa;

b)

rahoitustuki kansallisen toimiston suorittamiin ohjelman hallinnointitehtäviin, tuki määritellään kansallisen toimiston hallinnoitavaksi annettujen, avustusten myöntämiseen tarkoitettujen unionin varojen määrän perusteella;

c)

tarvittaessa lisärahoitusta 7 artiklan d alakohdan, 11 artiklan d alakohdan ja 14 artiklan c alakohdan mukaisiin toimenpiteisiin.

4.   Komissio vahvistaa kansallisen toimiston työohjelmaa koskevat vaatimukset. Komissio antaa ohjelman varat kansallisen toimiston käyttöön vasta sen jälkeen, kun se on hyväksynyt muodollisesti kyseisen kansallisen toimiston työohjelman.

5.   Arvioituaan vuotuisen johdon vahvistuslausuman ja riippumattoman tarkastuselimen siitä antaman tarkastuslausunnon komissio antaa lausuntonsa ja sitä koskevat huomautukset kansalliselle toimistolle ja kansalliselle viranomaiselle.

6.   Jos komissio ei voi hyväksyä kansallisen toimiston vuotuista johdon vahvistuslausumaa tai riippumattoman tarkastuselimen siitä antamaa tarkastuslausuntoa taikka jos kansallinen toimisto ei tyydyttävällä tavalla pane täytäntöön komission huomautuksia, komissio voi toteuttaa varotoimenpiteitä ja korjaavia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi varainhoitoasetuksen 131 artiklan mukaisesti.

7.   Komissio varmistaa yhteistyössä kansallisten toimistojen kanssa, että tämän ohjelman täytäntöön panemiseksi käyttöön otetut menettelyt ovat johdonmukaisia ja yksinkertaisia ja että tiedot ovat korkealaatuisia. Kansallisten toimistojen verkoston kanssa järjestetään tältä osin säännöllisesti kokouksia sen varmistamiseksi, että ohjelma toimeenpannaan yhtenäisellä tavalla kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikissa ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa.

8.   Komissio varmistaa, että tietotekniikkajärjestelmät, joita tarvitaan 3 artiklassa säädettyjen ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi erityisesti välillistä hallinnointia käyttämällä, kehitetään asianmukaisesti, oikea-aikaisesti ja siten, että ne ovat helposti saatavilla ja käyttäjäystävällisiä. Ohjelmasta tuetaan tällaisten tietotekniikkajärjestelmien kehittämistä, käyttöä ja ylläpitoa.

29 artikla

Riippumaton tarkastuselin

1.   Riippumattoman tarkastuselimen on annettava tarkastuslausunto varainhoitoasetuksen 155 artiklan 1 kohdan tarkoitetusta vuotuisesta johdon vahvistuslausumasta. Se muodostaa yleisen varmuuden perustan varainhoitoasetuksen 127 artiklan mukaisesti.

2.   Riippumattoman tarkastuselimen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

sillä on oltava tarvittava ammatillinen pätevyys julkisen sektorin tarkastusten suorittamiseksi;

b)

sen on varmistettava, että tarkastustoimissa otetaan huomioon kansainvälisesti hyväksytyt tilintarkastusstandardit;

c)

sillä ei saa olla eturistiriitatilannetta siihen oikeussubjektiin nähden, johon kansallinen toimisto kuuluu; erityisesti riippumattoman tarkastuselimen on oltava toiminnallisesti riippumaton oikeussubjektista, johon kansallinen toimisto kuuluu.

3.   Riippumattoman tarkastuselimen on annettava komissiolle ja sen edustajille ja tilintarkastustuomioistuimelle mahdollisuus tutustua kaikkiin asiakirjoihin ja raportteihin, jotka ovat sen antaman, kansallisen toimiston vuotuista johdon vahvistuslausumaa koskevan tarkastuslausunnon perustana.

30 artikla

Valvontajärjestelmän periaatteet

1.   Komissio varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavia toimia toteutettaessa unionin taloudellisia etuja suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkaalla valvonnalla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä aiheettomasti maksetut määrät takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia.

2.   Komissio vastaa kansallisen toimiston hallinnoimiin ohjelman toimiin ja toimintoihin kohdistuvasta valvontatoiminnasta. Se vahvistaa vähimmäisvaatimukset kansallisen toimiston ja riippumattoman tarkastuselimen suorittamalle valvonnalle.

3.   Kansallisen toimiston on vastattava 22 artiklassa tarkoitetuissa työohjelmissa esitetyn mukaisesti hallinnoimiensa toimien varoista maksettavien avustusten saajien perustason valvonnasta. Kyseisen valvonnan on annettava kohtuulliset takeet siitä, että myönnetyt avustukset käytetään tarkoitetulla tavalla ja sovellettavien unionin sääntöjen mukaisesti.

4.   Komissio varmistaa kansallisille toimistoille siirrettyjen ohjelman varojen osalta, että sen suorittama valvonta sovitetaan asianmukaisella tavalla yhteen kansallisten viranomaisten ja kansallisten toimistojen suorittaman valvonnan kanssa yhden tarkastuksen periaatteen ja riskiperustaisen analyysin perusteella. Tätä kohtaa ei sovelleta OLAFin suorittamiin tutkimuksiin.

31 artikla

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

Jos jokin kolmas maa osallistuu ohjelmaan kansainvälisen sopimuksen nojalla tehdyn päätöksen tai jonkin muun oikeudellisen välineen perusteella, kolmannen maan on myönnettävä toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, OLAFille ja tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat oikeudet ja valtuudet, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti. OLAFin osalta tällaisiin oikeuksiin kuuluu asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 säädetty oikeus tehdä tutkimuksia, mukaan lukien paikan päällä suoritettavat tarkastukset ja todentamiset.

XI LUKU

TÄYDENTÄVYYS

32 artikla

Kumulatiivinen ja vaihtoehtoinen rahoitus

1.   Ohjelma on toimeenpantava siten, että varmistetaan sen yleinen johdonmukaisuus ja täydentävyys suhteessa muihin asiaankuuluviin unionin toimintapolitiikkoihin, ohjelmiin ja rahastoihin, erityisesti sellaisiin, jotka liittyvät koulutukseen, kulttuuriin ja mediaan, nuorisoon ja solidaarisuuteen, työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen, tutkimukseen ja innovointiin, elinkeinoelämään ja yritystoimintaan, digitaalipolitiikkaan, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, ympäristöön ja ilmastoon, koheesioon, aluepolitiikkaan, muuttoliikkeeseen, turvallisuuteen sekä kansainväliseen yhteistyöhön ja kehitysasioihin.

2.   Toimi, joka on saanut rahoitusta ohjelmasta, voi saada rahoitusta myös jostakin muusta unionin ohjelmasta edellyttäen, että rahoitusosuuksilla ei kateta samoja kustannuksia. Unionin asiaankuuluvan ohjelman sääntöjä sovelletaan sitä vastaavaan toimelle myönnettyyn rahoitusosuuteen. Kumulatiivisen rahoituksen määrä ei saa ylittää toimen avustuskelpoisia kokonaiskustannuksia. Unionin eri ohjelmista myönnettävä tuki voidaan laskea määräsuhteen mukaisesti tukiehtoja koskevissa asiakirjoissa vahvistetulla tavalla.

3.   Hanke-ehdotukset voivat saada tukea Euroopan aluekehitysrahastosta tai Euroopan sosiaalirahasto plussasta vuosien 2021-2027 yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 73 artiklan 4 kohdan mukaisesti, jos niille on tämän ohjelman puitteissa myönnetty huippuosaamismerkki, koska ne täyttävät seuraavat kumulatiiviset edellytykset:

a)

ne on arvioitu ohjelmaan perustuvan ehdotuspyynnön yhteydessä;

b)

ne täyttävät kyseisessä ehdotuspyynnössä esitetyt laatua koskevat vähimmäisvaatimukset; ja

c)

niitä ei voida rahoittaa kyseisen ehdotuspyynnön perusteella talousarviorajoitteiden takia.

XII LUKU

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

33 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle ohjelman keston ajaksi 3 ja 23 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 ja 23 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevien 3 ja 23 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

34 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Komitea voi kokoontua erityiskokoonpanoissa käsittelemään alakohtaisia kysymyksiä. Ulkopuolisia asiantuntijoita, myös työmarkkinaosapuolten edustajia, voidaan komitean työjärjestyksen mukaisesti tarvittaessa ja tapauskohtaisesti kutsua osallistumaan kokouksiin tarkkailijoina.

3.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

35 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EU) N:o 1288/2013 1 päivästä tammikuuta 2021.

36 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Tämän asetuksen estämättä voidaan jatkaa tai muuttaa toimia, jotka on käynnistetty asetuksen (EU) N:o 1288/2013 nojalla, jota sovelletaan edelleen kyseisiin toimiin niiden päättämiseen asti.

2.   Ohjelman rahoituspuitteet voivat kattaa myös teknisen ja hallinnollisen avun menot, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa siirtyminen ohjelman ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden välillä.

3.   Varainhoitoasetuksen 193 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti ja poiketen siitä, mitä kyseisen asetuksen 193 artiklan 4 kohdassa säädetään, tämän asetuksen nojalla tuetut toiminnot ja niihin liittyvät vuonna 2021 aiheutuneet kustannukset voidaan rahoituspäätöksessä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa katsoa avustuskelpoisiksi 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen, vaikka kyseiset toiminnot olisi toteutettu tai kyseiset kustannukset olisivat aiheutuneet ennen avustushakemuksen jättämistä. Varainhoitovuoden 2021 toiminta-avustuksia koskevat avustussopimukset voidaan poikkeuksellisesti allekirjoittaa kuuden kuukauden kuluessa avustuksen saajan varainhoitovuoden alkamisesta.

4.   Unionin talousarvioon voidaan 17 artiklan 7 kohdassa tarkoitettujen kulujen kattamiseksi tarvittaessa sisällyttää määrärahoja vuoden 2027 jälkeen, jotta voidaan hallinnoida toimia ja toimintoja, joita ei ole saatu päätökseen 31 päivään joulukuuta 2027 mennessä.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisella tasolla esteetön siirtyminen vuosien 2014–2020 ohjelman yhteydessä toteutettujen toimien ja ohjelman nojalla toteutettavien toimien välillä.

37 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2021.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D. M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. P. ZACARIAS


(1)  EUVL C 62, 15.2.2019, s. 194.

(2)  EUVL C 168, 16.5.2019, s. 49.

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 28. maaliskuuta 2019 (EUVL C 108, 26.3.2021, s. 965), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 13. huhtikuuta 2021 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 18. toukokuuta 2021 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4)  EUVL C 428, 13.12.2017, s. 10.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

(6)  EUVL C 252, 18.7.2018, s. 31.

(7)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2020/2093, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 11).

(8)  Neuvoston suositus, annettu 22 päivänä toukokuuta 2018, elinikäisen oppimisen avaintaidoista (EUVL C 189, 4.6.2018, s. 1).

(9)  EUVL C 456, 18.12.2018, s. 1.

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/695, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2021, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti Eurooppa” perustamisesta, sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta sekä asetusten (EU) N:o 1290/2013 ja (EU) N:o 1291/2013 kumoamisesta (EUVL L 170, 12.5.2021, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, koulutukseen liittyvästä valtioiden rajat ylittävästä liikkuvuudesta yhteisössä: Liikkuvuutta koskeva eurooppalainen laatuperuskirja (EUVL L 394, 30.12.2006, s. 5).

(12)  Neuvoston suositus, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011 – Nuoret liikkeellä – nuorten oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistäminen (EUVL C 199, 7.7.2011, s. 1).

(13)  Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista (EUVL C 398, 22.12.2012, s. 1).

(14)  Neuvoston suositus, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2018, laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista puitteista (EUVL C 153, 2.5.2018, s. 1).

(15)  Neuvoston suositus, annettu 26 päivänä marraskuuta 2018, korkea-asteen ja toisen asteen koulutuksen tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistämisestä (EUVL C 444, 10.12.2018, s. 1).

(16)  Neuvoston suositus, annettu 24 päivänä marraskuuta 2020, kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta (EUVL C 417, 2.12.2020, s. 1).

(17)  EUVL L 282, 19.10.2016, s. 4.

(18)  EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 28.

(19)  EUVL C 444 I, 22.12.2020, s. 1.

(20)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

(21)  EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.

(22)  Neuvoston päätös 2013/755/EU, annettu 25 päivänä marraskuuta 2013, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin (MMA-assosiaatiopäätös) (EUVL L 344, 19.12.2013, s. 1).

(23)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(24)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(25)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

(26)  Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

(27)  Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

(28)  Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

(29)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

(30)  Erityisesti: yhteiset puitteet taitoja ja tutkintoja koskevien parempien palvelujen tarjoamiseksi (Europass); eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF); ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys (EQAVET); ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET); eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä (ECTS); Euroopan korkeakoulutuksen laadunvarmistusrekisteri (EQAR); eurooppalainen korkeakoulutuksen laadunvarmistusyhdistys (ENQA); kansallisten akateemisen liikkuvuuden ja tutkintojen tunnustamisen tiedotuskeskusten eurooppalainen verkosto; ja Euroguidance-verkosto.


LIITE I

ASETUKSEN II, III JA IV LUVUISSA ESITETTYJEN TOIMIEN KUVAUS

1.   AVAINTOIMI 1 – OPPIMISEEN LIITTYVÄ LIIKKUVUUS

1.1

Oppimiseen liittyvä liikkuvuus: lyhytkestoinen liikkuvuus, pitkäkestoinen liikkuvuus, yksilö- tai ryhmäliikkuvuus erilaisilla temaattisilla aloilla ja oppiaineissa, myös tulevaisuuteen suuntautuneilla aloilla, kuten digitalisaatio, ilmastonmuutoksen torjunta, puhdas energia ja tekoäly;

1.2

Nuorten osallistumistoiminnot: toiminnot, joilla autetaan nuoria osallistumaan yhteiskuntaan ja oppimaan toimimaan siinä, lisätään tietämystä yhteisistä eurooppalaisista arvoista ja edistetään nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua paikallisella, alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla;

1.3

DiscoverEU; epäviralliseen oppimiseen liittyvää toimintaa ja arkioppimista, joihin sisältyy merkittävä oppimiselementti ja osallistava ulottuvuus, jotka käsittävät oppimis- ja matkustuskokemuksen Euroopassa tavoitteena lisätä tunnetta kuulumisesta unioniin ja tarjota osallistujille mahdollisuus tutustua Euroopan kulttuuriseen ja kielelliseen moninaisuuteen.

2.   AVAINTOIMI 2 – ORGANISAATIOIDEN JA INSTITUUTIOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

2.1

Yhteistyöhankkeet: erilaisia yhteistyötoimintoja, joita eri maiden organisaatiot ja instituutiot toteuttavat yhdessä ja joiden tavoitteena on erityisesti vaihtaa ja kehittää uusia ideoita ja käytäntöjä, jakaa ja vertailla käytäntöjä ja menetelmiä ja kehittää ja lujittaa verkostokumppanuuksia. Tämä toimi kattaa pienimuotoiset kumppanuushankkeet, jotka on erityisesti suunniteltu edistämään laajempaa ja osallistavampaa osallistumista ohjelmaan käyttämällä toimintoja, joiden avustusmäärät ovat pienemmät, kesto lyhyempi ja hallinnolliset vaatimukset yksinkertaisempia;

2.2

Huippuosaamiseen tähtäävät kumppanuudet; erilaisia oppilaitosten ja koulutuksen tarjoajien kumppanuushankkeita ja verkostoja, joiden tavoitteena on edistää huippuosaamista ja vahvempaa kansainvälistä ulottuvuutta ja kehittää pitkän aikavälin strategioita, joilla parannetaan järjestelmätasolla laatua kaikilla koulutusaloilla, erityisesti yhdessä kehitettyjen innovatiivisten käytäntöjen ja pedagogisten menetelmien, laajapohjaisesti sisällytettyjen liikkuvuustoimien ja monialaisuuden vahvan korostamisen avulla; näitä ovat seuraavat:

2.2.1

korkeakoulujen yhteenliittymät (Eurooppalaiset yliopistot), jotka kehittävät yhteisiä pitkän aikavälin strategioita laadukasta koulutusta, tutkimusta ja innovointia sekä yhteiskunnalle tarjottavia palveluja varten ja joiden perustana ovat yhteinen näkemys ja yhteiset arvot, laaja liikkuvuus sekä monialaisuuden vahva korostaminen ja eri maiden koulutusmoduuleja yhdistelevät avoimet koulutusohjelmat;

2.2.2

ammatillisen koulutuksen tarjoajien kumppanuudet (ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden foorumit), jotka on sisällytetty kestävää kasvua, innovointia ja kilpailukykyä koskeviin paikallisiin ja alueellisiin strategioihin ja joissa tarjoajat toteuttavat yhdessä ohjelmamaiden välisiä korkealaatuisia ammatillisen koulutuksen ohjelmia, jotka keskittyvät vastaamaan nykyisiin ja tuleviin alakohtaisiin osaamistarpeisiin;

2.2.3

integroidut koulutusohjelmat (yhteiset Erasmus Mundus -maisteriohjelmat), joita tarjoavat Euroopassa ja muualla maailmassa sijaitsevat korkeakoulut ja jotka edistävät korkeakoulutuksen huippuosaamista ja maailmanlaajuista kansainvälistymistä;

Edellä 2.2 kohdassa tarkoitetusta toimesta voidaan tukea myös kumppanuushankkeita ja yhteenliittymiä, joilla edistetään huippuosaamista yleissivistävän koulutuksen ja aikuiskoulutuksen aloilla;

2.3

Innovaatiokumppanuudet: koulutus- ja nuorisoalojen kumppanuuksia, joiden tavoitteena on kehittää innovatiivisia käytäntöjä ja joita ovat seuraavat:

2.3.1

yhteenliittymät: koulutusalan, elinkeinoelämän ja tutkimuksen keskeisten toimijoiden strategista yhteistyötä, joka edistää koulutusjärjestelmien innovointia ja nykyaikaistamista;

2.3.2

hankkeet, joilla edistetään innovointia, luovuutta, virtuaalista osallistumista ja sosiaalista yrittäjyyttä koulutus- ja nuorisoaloilla;

2.4

Voittoa tavoittelemattomat urheilutapahtumat: yhdessä maassa tai samanaikaisesti useassa maassa järjestettävät tapahtumat, joilla lisätään tietoa urheilun roolista eri aloilla, kuten sosiaalisen osallisuuden, yhtäläisten mahdollisuuksien ja terveyttä edistävän liikunnan aloilla;

2.5

Koulutus- ja nuorisoalojen verkkoalustat ja -työkalut virtuaalisen yhteistyön tueksi.

3.   AVAINTOIMI 3 – TUKI TOIMINTAPOLITIIKAN KEHITTÄMISEEN JA YHTEISTYÖHÖN

3.1

Unionin yleisten ja alakohtaisten ohjelmien valmistelu ja toimeenpano, joka käsittää useita erilaisia toimintoja, joilla on tarkoitus innoittaa ja tukea koulutuksen, nuorison ja urheilun alojen toimintapolitiikkaa ja strategioita, mukaan lukien eri koulutuksen-, nuorison ja urheilun alojen eurooppalaiset toimintaohjelmat ja strategiat, myös toiminnot toimintapoliittisen yhteistyön tukemiseksi Euroopan tasolla. Tämä toimi kattaa myös tuen Euroopan tason toimintapoliittisille kokeiluille, tuen toiminnoille, joilla pyritään vastaamaan uusiin haasteisiin eri temaattisilla aloilla, sekä tuen tiedonkeruulle, mukaan lukien tutkimukset ja selvitykset;

3.2

Tuki sellaisille unionin välineille ja toimenpiteille, joilla edistetään osaamisen, taitojen ja tutkintojen laatua, läpinäkyvyyttä ja tunnustamista, mukaan lukien toiminnot, joiden tavoitteena on helpottaa opintosuoritusten siirtoa, tehostaa laadunvarmistusta ja edistää epävirallisen ja arkioppimisen validointia, mukaan lukien taitojen hallinta ja neuvonta, sekä tukea asiaankuuluvia elimiä, verkostoja ja välineitä, joilla helpotetaan vaihtoja läpinäkyvyyden ja tunnustamisen alalla;

3.3.

Toimintapoliittisia linjauksia koskeva vuoropuhelu koulutus-, nuoriso- ja urheilualoilla ja yhteistyö asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, mukaan lukien useat erilaiset toiminnot, kuten konferenssit ja muun tyyppiset tapahtumat, tuki kansainvälisten organisaatioiden kanssa tehtävälle yhteistyölle ja EU:n nuorisodialogille ja sellaisten unionin laajuisten verkostojen ja eurooppalaisten organisaatioiden toiminnalle, jotka ovat unionin yleisen edun mukaisia;

3.4

Toimenpiteet, joilla edistetään ohjelman korkealaatuista ja osallistavaa toimeenpanoa, mukaan lukien tuki toiminnoille ja elimille, kuten tiedotuskeskuksille, tiedotusverkostoille ja koulutus- ja yhteistyötoiminnoille, jotka parantavat ohjelman toimeenpanoa, ja joilla vahvistetaan kansallisten toimistojen valmiuksia ja tuetaan strategista toteutusta sekä hyödynnetään Erasmus+-ohjelmaan aiemmin osallistuneiden ja muiden ohjelman vaikutusta vahvistavien tahojen mahdollisuutta toimia myönteisinä roolimalleina;

3.5

Yhteistyö muiden unionin välineiden kanssa ja tuki muille unionin toimintapolitiikoille, mukaan lukien tuki toiminnoille, joilla edistetään synergioita ja täydentävyyttä muihin unionin ja kansallisiin välineisiin nähden, sekä edistetään yhteistyötä kyseisiä välineitä toimeenpanevien rakenteiden kanssa;

3.6

Tietojen levittämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen liittyvät toiminnot, joiden tarkoituksena on kertoa kansalaisille ja organisaatioille ohjelmasta ja unionin koulutus-, nuoriso- ja urheilualojen toimintapolitiikoista.

4.   JEAN MONNET -TOIMINNOT

4.1

Jean Monnet -toiminnot korkeakoulutuksen alalla: tuki unionissa ja sen ulkopuolella sijaitseville korkeakouluille Jean Monnet -opetusmoduulien, -oppituolien ja -osaamiskeskusten muodossa ja Jean Monnet -hankkeiden ja verkostotoimintojen avulla;

4.2

Jean Monnet -toiminnot muilla koulutuksen aloilla; toiminnot, joiden tarkoituksena on lisätä tietoa unioniin liittyvistä aiheista oppilaitoksissa, kuten kouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa;

4.3

Tuki 8 artiklan c alakohdassa tarkoitetuille nimetyille laitoksille.


LIITE II

INDIKAATTORIT

Määrällisten indikaattorien mittaustulokset on eriteltävä tapauksen mukaan maan, sukupuolen sekä toimen ja toiminnon tyypin mukaan.

1.

Seurattavat alat

Osallistuminen oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen;

Organisaatiot ja instituutiot, joilla on vahva eurooppalainen ja kansainvälinen ulottuvuus;

2.

Mitattavat tekijät

2.1

Avaintoimi 1 – Oppimiseen liittyvä liikkuvuus:

2.1.1

Oppimiseen liittyvää liikkuvuutta koskeviin toimintoihin osallistuvien lukumäärä avaintoimessa 1;

2.1.2

Niiden organisaatioiden ja instituutioiden lukumäärä, jotka osallistuvat ohjelmaan avaintoimessa 1;

2.1.3

Virtuaalioppimiseen liittyviin toimintoihin osallistuvien lukumäärä avaintoimessa 1;

2.1.4

Niiden osallistujien osuus, jotka katsovat hyötyneensä osallistumisestaan avaintoimeen 1 kuuluviin oppimiseen liittyvää liikkuvuutta koskeviin toimintoihin;

2.1.5

Niiden osallistujien osuus, jotka katsovat Eurooppaan kuulumisen tunteensa vahvistuneen avaintoimeen 1 kuuluviin toimintoihin osallistumisen jälkeen;

2.2

Avaintoimi 2 – Organisaatioiden ja instituutioiden välinen yhteistyö:

2.2.1

Niiden organisaatioiden ja instituutioiden lukumäärä, jotka osallistuvat ohjelmaan avaintoimessa 2;

2.2.2

Niiden organisaatioiden ja instituutioiden osuus, jotka katsovat kehittäneensä laadukkaita käytäntöjä avaintoimeen 2 osallistumisensa tuloksena;

2.2.3

Avaintoimesta 2 tuettujen virtuaalisen yhteistyön alustojen käyttäjien lukumäärä;

2.3

Avaintoimi 3 – Tuki toimintapolitiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön:

2.3.1

Niiden organisaatioiden ja instituutioiden lukumäärä, jotka osallistuvat avaintoimesta 3 tuettuihin avustustoimiin;

2.4

Osallisuus:

2.4.1

Niiden avaintoimen 1 toimintoihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia;

2.4.2

Niiden uusien toimijoiden ja instituutioiden lukumäärä, jotka osallistuvat ohjelmaan avaintoimissa 1 ja 2;

2.5

Yksinkertaistaminen:

2.5.1

Niiden pienimuotoisten kumppanuushankkeiden määrä, joita on tuettu avaintoimella 2;

2.5.2

Niiden organisaatioiden ja instituutioiden osuus, jotka pitävät ohjelmaan osallistumista koskevia menettelyjä kohtuullisina ja yksinkertaisina;

2.6

Ilmasto:

2.6.1

Ilmastotavoitteisiin liittyvien toimintojen osuus avaintoimessa 1;

2.6.2

Ilmastotavoitteisiin liittyvien hankkeiden osuus avaintoimessa 2.


28.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 189/34


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2021/818,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2021,

Luova Eurooppa -ohjelman (2021–2027) perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 167 artiklan 5 kohdan ja 173 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kulttuuri, taiteet, kulttuuriperintö ja kulttuurinen monimuotoisuus ovat kulttuuriselta, koulutukseen, demokratiaan ja ympäristöön liittyvältä, yhteiskunnalliselta, ihmisoikeudelliselta ja taloudelliselta kannalta arvokkaita eurooppalaiselle yhteiskunnalle, ja niitä olisi edistettävä ja tuettava. Maaliskuun 25 päivänä 2017 annetussa Rooman julistuksessa todettiin ja 14 ja 15 päivänä joulukuussa 2017 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi, että koulutus ja kulttuuri ovat keskeisessä asemassa, kun rakennetaan kaikkien kannalta osallistavia ja yhtenäisiä yhteiskuntia ja ylläpidetään eurooppalaista kilpailukykyä.

(2)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan mukaan unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mukaan lukien vähemmistöihin kuuluvien oikeudet. Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo. Nämä arvot esitetään myös Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, vahvistettujen oikeuksien, vapauksien ja periaatteiden yhteydessä ja perusoikeuskirjalla on SEU 6 artiklan nojalla sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla. Erityisesti perusoikeuskirjan 11 artiklassa vahvistetaan sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus ja sen 13 artiklassa vahvistetaan taiteen ja tutkimuksen vapaus.

(3)

SEU 3 artiklan mukaan unionin päämääränä on edistää rauhaa, omia arvojaan ja kansojensa hyvinvointia ja se muun muassa kunnioittaa kulttuuriensa ja kieltensä rikkautta ja monimuotoisuutta sekä huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä.

(4)

Komission 22 päivänä toukokuuta 2018 antamassa tiedonannossa ”Euroopan uusi kulttuuriohjelma” esitetään tavoitteita kulttuuri- ja luoville aloille. Sen tavoitteena on valjastaa kulttuuri ja kulttuurinen monimuotoisuus sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen edistämällä kulttuuri- ja luovien alojen rajatylittävää ulottuvuutta ja tukemalla niiden mahdollisuuksia kasvaa, kannustaa kulttuuriin pohjautuvaan luovuuteen koulutuksessa ja innovoinnissa, lisätä työpaikkoja ja kasvua sekä vahvistaa kansainvälisiä kulttuurisuhteita. Luova Eurooppa -ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, tukee yhdessä unionin muiden ohjelmien ja rahastojen kanssa Euroopan uutta kulttuuriohjelmaa. Kulttuurin ja taiteellisen ilmaisun itseisarvoa olisi suojeltava ja sitä olisi edistettävä, ja taiteellisen luovan toiminnan olisi oltava ohjelman ytimessä. Tämä on myös kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä vuonna 2005 tehdyn Unescon yleissopimuksen mukaista; yleissopimus tuli voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2007, ja unioni ja sen jäsenvaltiot ovat sen sopimuspuolia.

(5)

Euroopan kansojen kulttuurisen monimuotoisuuden yhteisen alueen kannalta on tärkeää edistää taide- ja kulttuuriteosten, -kokoelmien ja -tuotteiden ohjelmamaiden välistä levitystä, kannustaen näin vuoropuhelua ja kulttuurivaihtoa sekä taiteilijoiden ja kulttuuri- ja luovien alojen ammattilaisten ohjelmamaiden välistä liikkuvuutta.

(6)

Kulttuuriperinnön vaaliminen ja edistäminen helpottaa vapaata osallistumista kulttuurielämään Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisesti. Siksi kulttuuriperinnöllä on tärkeä merkitys rauhanomaisen ja demokraattisen yhteiskunnan rakentamisessa, kestävän kehityksen prosesseissa ja kulttuurisen moninaisuuden edistämisessä.

(7)

Euroopan kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen pohjaa taiteellisen ilmaisun vapauteen, taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden valmiuksiin ja osaamiseen sekä kukoistaviin ja joustaviin kulttuuri- ja luoviin aloihin, ja taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden kykyyn luoda, innovoida, tuottaa ja levittää teoksiaan laajemmalle ja monimuotoisemmalle eurooppalaiselle yleisölle. Tämä laajentaa kulttuuri- ja luovien alojen liiketoimintapotentiaalia, parantaa luovan sisällön, taiteen tutkimuksen ja luovan toiminnan tulosten saatavuutta ja edistämistä sekä edistää kestävää kasvua ja työpaikkojen luomista. Lisäksi luovuuden ja uuden tiedon edistäminen osaltaan lisää kilpailukykyä ja saa aikaan innovointia teollisuuden arvoketjuissa. Unionin rikas kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus on Euroopan yhdentymishankkeen keskeinen voimavara. Samanaikaisesti Euroopan kulttuurialan ja luovien toimialojen markkinoille ovat leimallisia maantieteelliset erityispiirteet, kielelliset erityispiirteet tai molemmat, mikä voi aiheuttaa markkinoiden pirstoutumista. Siksi vaaditaan jatkuvia toimia sen varmistamiseksi, että kulttuuri- ja luovat alat hyötyvät täysimääräisesti unionin sisämarkkinoista ja erityisesti digitaalisista sisämarkkinoista.

(8)

Digitalisaatio merkitsee kulttuuri- ja luovilla aloilla ajattelutavan muutosta. Se on muovannut uusiksi tottumuksia, suhteita ja tuotanto- ja kulutusmalleja. Tämä tuo monia haasteita. Samanaikaisesti digitalisaatio tarjoaa kulttuuri- ja luoville aloille uusia mahdollisuuksia eurooppalaisten teosten luomiseen, levitykseen ja saatavuuteen, mikä hyödyttää koko eurooppalaista yhteiskuntaa. Ohjelman olisi kannustettava kulttuuri- ja luovia aloja kyseisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

(9)

Ohjelmassa olisi otettava huomioon kulttuuri- ja luovien alojen kaksitahoinen luonne ja tunnustettava yhtäältä kulttuurin itseisarvo ja taiteellinen arvo sekä toisaalta kyseisten alojen taloudellinen arvo, mukaan lukien kyseisten alojen laajempi myötävaikutus kasvuun, kilpailukykyyn, luovuuteen ja innovointiin. Ohjelmassa olisi myös otettava huomioon kulttuurin myönteinen vaikutus kulttuurienväliseen vuoropuheluun, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja tietämyksen levittämiseen. Tämä edellyttää vahvoja eurooppalaisia kulttuuri- ja luovia aloja, erityisesti elinvoimaista eurooppalaista audiovisuaalialaa, kun otetaan huomioon sen kyky saavuttaa monimuotoinen yleisö ja sen taloudellinen merkitys, mukaan lukien sen taloudellinen merkitys muiden luovien alojen kannalta. Kilpailu globaaleilla audiovisuaalimarkkinoilla on kuitenkin koventunut entisestään digitalisaation syventyessä, esimerkkinä muutokset median tuotannossa ja kulutuksessa ja globaalien alustojen kasvava asema sisällön levityksessä. Sen vuoksi on lisättävä eurooppalaiselle toimialalle annettavaa tukea.

(10)

Kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 445/2014/EU (4) perustettu Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskeva unionin toiminta, jäljempänä ’Euroopan kulttuuripääkaupungit’, on osoittanut, kulttuuri- ja luovilla aloilla on tärkeä rooli unionin alueiden kehittämisessä ja elvyttämisessä. Tällä tavoin kulttuuri- ja luovat alat keskeisellä tavalla edistävät laatuun perustuvaa matkailua sekä alueellista, paikallista ja kaupunkikehitystä kaikkialla unionissa.

(11)

Jotta ohjelma olisi vaikuttava, siinä olisi otettava huomioon eri kulttuuri- ja luovien alojen erityisluonne ja haasteet, niiden erilaiset kohderyhmät ja niiden erityistarpeet soveltamalla räätälöityjä toimintamalleja audiovisuaalialaan keskittyvässä toimintalinjassa, jäljempänä ’Median toimintalinja’, muihin kulttuurialoihin ja luoviin toimialoihin keskittyvässä toimintalinjassa, jäljempänä ’Kulttuurin toimintalinja’, sekä monialaisessa toimintalinjassa, jäljempänä ’Monialainen toimintalinja’.

(12)

Ohjelmasta olisi tuettava toimia ja toimintoja, joista saadaan eurooppalaista lisäarvoa ja jotka täydentävät alueellisia, kansallisia, kansainvälisiä ja muita unionin ohjelmia ja politiikkoja ja vaikuttavat myönteisesti Euroopan kansalaisiin, sekä tuettava ohjelmamaiden välisen yhteistyön ja vaihdon kehittämistä ja edistämistä kulttuuri- ja luovilla aloilla. Tällaisten toimien ja toimintojen avulla ohjelmalla osaltaan vahvistetaan eurooppalaista identiteettiä ja eurooppalaisia arvoja ja edistetään samalla kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta.

(13)

Musiikin kaikki lajit ja ilmaisumuodot ja erityisesti nykymusiikki ja elävä musiikki ovat tärkeä osa unionin ja sen perinnön kulttuurista, taiteellista ja taloudellista toimintaympäristöä. Se on sosiaalisen yhteenkuuluvuuden osatekijä, ja se toimii keskeisenä taloudellisen ja kulttuurisen kehityksen välineenä. Kulttuurin toimintalinjassa olisi siksi kiinnitettävä huomiota musiikkialaan.

(14)

Kulttuurin toimintalinjasta olisi edistettävä luovien yhteisöjen verkottumista ja rajat ylittävää ja monialaista yhteistyötä hyödyntämällä erilaisia taitoja, kuten taiteellisia, luovia, digitaalisia ja teknologisia taitoja.

(15)

Monialaisessa toimintalinjassa pyritään hyödyntämään yhteistyömahdollisuuksia eri kulttuuri- ja luovien alojen kesken ja vastaamaan näiden yhteisesti kokemiin haasteisiin. Yhteisestä monialaisesta lähestymistavasta voidaan saada tietämyksen siirtoon ja hallinnon tehokkuuteen liittyviä etuja. Ohjelmayhteyspisteet edistävät tässä yhteydessä ohjelman tavoitteiden saavuttamista ja sen toteuttamista.

(16)

Unionin toimia tarvitaan audiovisuaalialalla unionin digitaalisia sisämarkkinoita koskevan politiikan yhteyteen. Tämä koskee erityisesti tekijänoikeuspuitteiden nykyaikaistamista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä (EU) 2019/789 (5) ja (EU) 2019/790 (6) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2010/13/EU (7), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2018/1808 (8). Direktiiveillä (EU) 2019/789 ja (EU) 2019/790 pyritään vahvistamaan Euroopan audiovisuaalialan toimijoiden valmiuksia luoda, rahoittaa, tuottaa ja levittää teoksia, jotka ovat näkyvästi esillä eri viestintävälineissä kuten TV:ssä, elokuvissa tai tilausvideopalvelussa, jotka ovat saatavilla ja jotka houkuttelevat yleisöä avoimemmilla ja kilpaillummilla markkinoilla Euroopassa ja sen ulkopuolella. Kyseisillä direktiiveillä pyritään myös saavuttamaan asianmukaisesti toimivat markkinat luovan työn tekijöille ja oikeudenhaltijoille, erityisesti lehtijulkaisuille ja verkkoalustoille, ja varmistamaan tekijöille ja esiintyjille reilu korvaus, mitkä ulottuvuuksina olisi otettava huomioon ohjelmassa kautta linjan. Lisäksi tukea olisi kasvatettava, jotta voidaan puuttua markkinoiden viimeaikaiseen kehitykseen ja erityisesti globaalien levitysalustojen vahvempaan asemaan verrattuna kansallisiin lähetystoiminnan harjoittajiin, jotka perinteisesti investoivat eurooppalaisten teosten tuotantoon. Koska alan markkinaolosuhteet ja audiovisuaalialan toimijat kehittyvät edelleen, ohjelman toteuttamisen yhteydessä olisi säädettävä erityisistä kriteereistä riippumattoman tuotantoyhtiön määrittelemiseksi.

(17)

Ohjelman olisi mahdollistettava kulttuuri- ja luovien alojen organisaatioiden mahdollisimman laaja osallistuminen siihen ja kyseisten organisaatioiden mahdollisimman laaja pääsy ohjelmaan niiden maantieteellisestä alkuperästä riippumatta. Ohjelman olisi sijainnista riippumatta tuettava kyseisiä organisaatioita ja parhaita kykyjä toimimaan rajojen yli ja kansainvälisesti. Median toimintalinjassa olisi otettava huomioon maiden väliset erot, jotka koskevat audiovisuaalisen sisällön tuottamista ja levitystä sekä pääsyä audiovisuaaliseen sisältöön ja audiovisuaalisen sisällön kulutussuuntauksia, sekä erityisesti maiden kielellisiä ja maantieteellisiä erityispiirteitä, jotta voidaan näin luoda tasapuolisemmat toimintaedellytykset, laajentaa audiovisuaalialan kapasiteetiltaan erilaisten jäsenvaltioiden osallistumista ja lisätä niiden välistä yhteistyötä ja tukea sijainnista riippumatta eurooppalaisia lahjakkuuksia toimimaan rajojen yli ja kansainvälisesti. Olisi myös otettava huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 349 artiklassa tarkoitetut syrjäisimpien alueiden erityispiirteet.

(18)

Ohjelmaan kuuluvat erityistoimet, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1194/2011/EU (9) perustettu Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskeva toimi, jäljempänä ’Euroopan kulttuuriperintötunnus’, Euroopan kulttuuriperintöpäivät, eurooppalaiset palkinnot nyky-, rock- ja pop-musiikin, kirjallisuuden, kulttuuriperinnön ja arkkitehtuurin aloilla sekä Euroopan kulttuuripääkaupungit, ovat tavoittaneet suoraan miljoonia eurooppalaisia ja tuoneet esiin eurooppalaisen kulttuuripolitiikan sosiaaliset ja taloudelliset hyödyt, minkä vuoksi niitä olisi jatkettava ja mahdollisuuksien mukaan laajennettava. Kulttuurin toimintalinjasta olisi tuettava Euroopan kulttuuriperintötunnuksen saaneiden kohteiden verkostoitumistoimintoja. Olisi myös harkittava mahdollisuutta sisällyttää eurooppalaisten palkintojen piiriin uusia aloja ja toimialoja, kuten teatteriala.

(19)

Kulttuuri on avainasemassa osallistavien ja yhtenäisten yhteisöjen vahvistamisessa. Muuttoliikekysymysten ja kotouttamishaasteiden yhteydessä kulttuurilla on perustavanlaatuinen rooli luotaessa tilaisuuksia kulttuurienväliseen vuoropuheluun ja kotoutettaessa muuttajia ja pakolaisia, jotta he tuntisivat kuuluvansa vastaanottavaan yhteiskuntaan, sekä kehitettäessä hyviä suhteita muuttajien ja uusien yhteisöjen välille.

(20)

Osallistavan yhteiskunnan edistämiseksi ohjelman olisi edistettävä ja lisättävä kulttuuritoimintaan osallistumista kaikkialla unionissa, etenkin vammaisten henkilöiden ja heikot lähtökohdat omaavien henkilöiden osalta.

(21)

Davosissa 22 päivänä tammikuuta 2018 annetussa julistuksessa ”Towards a high-quality Baukultur for Europe” pidettiin tarpeellisena ryhtyä toimiin uuden integroidun lähestymistavan omaksumiseksi sellaisen laadukkaan rakennetun ympäristön muovaamiseen, joka pohjaa kulttuuriin, joka lujittaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta, joka takaa ympäristön kestävyyden ja joka edistää koko väestön terveyttä ja hyvinvointia. Kyseisessä lähestymistavassa ei pitäisi keskittyä vain kaupunkialueisiin vaan myös reuna-alueiden ja maaseutualueiden yhteenliitettävyyteen. Baukultur-käsite pitää sisällään kaikki tekijät, jotka vaikuttavat suoraan kansalaisten ja yhteisöjen elämänlaatuun ja siten hyvin konkreettisella tavalla edistävät osallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja kestävyyttä.

(22)

Sananvapaus ja taiteellinen vapaus ovat kulttuuri-ja luovien alojen elinvoimaisuuden keskiössä. Erityisesti uutismedia-alalle tarvitaan vapaata, monimuotoista ja moniarvoista mediaympäristöä. Ohjelman olisi siten yhdessä direktiivin 2010/13/EU kanssa edistettävä vapaata, monimuotoista ja moniarvoista mediaympäristöä, joka kannustaa ristikkäisiin ja monialaisiin, uutismedia-alaa tukeviin toimiin. Ohjelmasta olisi tuettava uusia media-alan ammattilaisia ja edistettävä kansalaisten kriittisen ajattelun kehittymistä paremman medialukutaidon keinoin.

(23)

Ohjelmalla olisi myös lisättävä kiinnostusta eurooppalaisiin audiovisuaalisiin teoksiin ja parannettava niiden saatavuutta erityisesti yleisötyötä koskevien toimenpiteiden kautta, mukaan lukien elokuvakasvatus.

(24)

Taiteilijoiden ja kulttuurialan työntekijöiden rajat ylittävä liikkuvuus Kulttuurin toimintalinjan puitteissa voi osaltaan edistää paremmin linkittyneiden, vahvempien ja kestävämpien kulttuuri- ja luovien alojen kehittymistä unionissa, koska se on keino vauhdittaa taitojen kehittämistä ja uuden oppimista kulttuuri-ja luovien alojen sisällä, parantaa kulttuurienvälistä tietoisuutta sekä edistää teosten ohjelmamaiden välistä yhteistä luomista, yhteistuotantoa, liikkuvuutta ja jakelua.

(25)

Kulttuuri- ja luovien alojen erityispiirteiden vuoksi yhteistyöhankkeiden, erityisesti pienten hankkeiden olisi oltava Kulttuurin toimintalinjan keskiössä. Sen vuoksi komission olisi helpotettava ohjelmaan osallistumista yksinkertaistamalla huomattavasti byrokraattisia, lähinnä hakuvaiheen menettelyjä ja sallimalla pienissä hankkeissa suuremmat yhteisrahoitusosuudet.

(26)

Ohjelman olisi SEUT 8 ja 10 artiklan mukaisesti kaikissa toiminnoissaan tuettava sukupuolten tasa-arvonäkökohtien ja syrjimättömyyttä koskevien tavoitteiden huomioon ottamista ja siinä olisi tarpeen mukaan määritettävä asianmukaiset sukupuolten tasapuolista edustusta koskevat kriteerit. Naiset ovat kulttuuri- ja luovilla aloilla aktiivisesti mukana tekijöinä, ammattilaisina, opettajina, taitelijoina ja yleisönä. Ei kuitenkaan ole yhtä todennäköistä, että naiset toimivat päätöksentekoasemissa kulttuuri-, taide- ja luovien alojen laitoksissa. Siksi ohjelmalla olisi tuotava esiin naisten lahjakkuutta, jotta tuetaan naisten taiteellisia ja ammatillisia uria.

(27)

Ottaen huomioon 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun yhteisen tiedonannon ”Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia”, joka vahvistettiin 5 päivänä heinäkuuta 2017 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa (10) trilogin neuvotteluvaltuutuksista vuoden 2018 talousarvion osalta ja 24 päivänä toukokuuta 2017 annetuissa neuvoston päätelmissä EU:n strategisesta lähestymistavasta kansainvälisiin kulttuurisuhteisiin, eurooppalaisissa rahoitusvälineissä ja erityisesti ohjelmassa olisi tunnustettava kulttuurin merkitys kansainvälisissä suhteissa ja sen rooli eurooppalaisten arvojen edistämisessä asiaa koskevilla ja kohdennetuilla toimilla, joilla on suunniteltu olevan selvä unionia esille tuova vaikutus globaalisti.

(28)

Noudattaen 22 päivänä heinäkuuta 2014 annettua komission tiedonantoa ”Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa” asiaa koskevissa toimintapolitiikoissa ja välineissä olisi varmistettava vuoden 2018 kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden perintö; teemavuosi valtavirtaisti onnistuneesti ja tehokkaasti kulttuurin muihin politiikanaloihin erityisesti osallistavan hallinnan avulla, kiinnittämällä huomiota Euroopan kulttuuriperinnön pitkäkestoiseen ja kestävään arvoon, laatimalla yhdenmukaisemman lähestymistavan sen säilyttämiseen ja arvostamiseen sekä tukemalla sen arvojen kestävää vaalimista, uudistamista ja mukautuvaa uudelleenkäyttöä sekä edistämistä tietoisuuden lisäämisen ja verkostoitumisen keinoin. Kulttuurialalla olisi harkittava taiteilijoiden, luovan työn tekijöiden ja taidealan käsityöläisten, jotka omaavat perinteisen ammattitaidon kulttuuriperinnön restaurointiin, tukemista. Erityisesti audiovisuaalialalla perinneteokset ovat muistin ja kulttuurisen moninaisuuden merkittäviä lähteitä ja niihin liittyy potentiaalisia markkinamahdollisuuksia. Tässä yhteydessä audiovisuaaliset arkistot ja kirjastot vaikuttavat osaltaan perinneteosten säilymiseen, uudelleenkäyttöön ja uuteen markkinakehitykseen.

(29)

Noudattaen 10 päivänä maaliskuuta 2020 annettua komission tiedonantoa ”Uusi teollisuusstrategia Euroopalle” unionin olisi luotettava vahvuuksiinsa, erityisesti monimuotoisuuteensa, kykyihinsä, arvoihinsa, elämäntapaansa sekä innovoijiinsa ja luovan työn tekijöihinsä.

(30)

Ohjelman menestys riippuu sellaisista innovatiivisista ja tehokkaista hankkeista, joissa kehitetään hyviä toimintatapoja Euroopan valtioiden välistä kulttuuri- ja luovien alojen yhteistyötä varten. Tällaisia menestystarinoita olisi aina mahdollisuuksien mukaan edistettävä, jotta voidaan tukea uusia liiketoimintamalleja ja taitoja, huolehtia perinteisestä tietotaidosta sekä muuntaa luovat ja monialaiset ratkaisut taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti arvokkaiksi tuloksiksi.

(31)

Ohjelman olisi oltava tietyin edellytyksin avoinna Euroopan vapaakauppaliiton jäsenille, liittyville maille, ehdokasmaille ja mahdollisille ehdokkaille, joita varten on laadittu liittymistä valmisteleva strategia, sekä Euroopan naapuruuspolitiikan maille ja unionin strategisille kumppaneille.

(32)

Kolmannet maat, jotka ovat Euroopan talousalueen jäseniä, voivat osallistua unionin ohjelmiin Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa (11) vahvistetun yhteistyön puitteissa; ETA-sopimuksessa määrätään ohjelmien toteuttamisesta kyseisen sopimuksen mukaisesti hyväksytyn päätöksen perusteella. Kolmannet maat voivat osallistua myös muiden oikeudellisten välineiden perusteella. Tähän asetukseen olisi lisättävä erityinen säännös, jossa edellytetään, että kolmannet maat myöntävät toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat oikeudet ja valtuudet, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti.

(33)

Kolmansien maiden olisi pyrittävä osallistumaan ohjelmaan täysimääräisesti. Niiden kolmansien maiden, jotka eivät täytä Median toimintalinjaan ja Monialaiseen toimintalinjaan osallistumisen edellytyksiä mutta jotka osallistuvat Kulttuurin toimintalinjaan, olisi kuitenkin voitava perustaa ja tukea ohjelmayhteyspisteitä edistämään ohjelmaa omissa maissaan ja edistämään rajatylittävää yhteistyötä kulttuuri- ja luovilla aloilla.

(34)

Poikkeuksiin velvollisuudesta täyttää direktiivissä 2010/13/EU säädetyt edellytykset olisi sovellettava valvontaa, ja niitä olisi voitava myöntää Euroopan naapuruuspolitiikan maille asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, ottaen huomioon asianomaisen maan audiovisuaalialan markkinoiden erityispiirteet ja eurooppalaisen audiovisuaalialan politiikkaan yhdentymisen taso. Edistymistä direktiivissä 2010/13/EU asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa olisi seurattava säännöllisesti. Lisäksi Median toimintalinjasta rahoitettuihin toimiin osallistuminen olisi vahvistettava tapauskohtaisesti asiaa koskevassa työohjelmassa tai asiaa koskevissa työohjelmissa.

(35)

Ohjelmasta olisi tuettava yhteistyötä unionin ja kansainvälisten järjestöjen, kuten Unescon, Euroopan neuvoston, mukaan luettuna Eurimages ja Euroopan audiovisuaalinen observatorio, jäljempänä ’observatorio’, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ja Maailman henkisen omaisuuden järjestön, välillä. Ohjelmasta olisi myös tuettava unionin sitoumusta, joka liittyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, etenkin sen kulttuuriulottuvuuteen. Audiovisuaalialan osalta ohjelmalla olisi varmistettava unionin panos observatorion toimintaan.

(36)

Kun otetaan huomioon, miten tärkeää on ilmastonmuutoksen torjuminen ilmastonmuutosta koskevalla Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksella hyväksytyn Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista koskevien unionin sitoumusten mukaisesti, ohjelmalla pyritään edistämään ilmastotoimien valtavirtaistamista sekä sen yleistavoitteen saavuttamista, että 30 prosentilla unionin talousarvion menoista tuettaisiin ilmastotavoitteita. Kestävän kasvun mallina toimivan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti tämän asetuksen nojalla toteutettavien toimien olisi noudatettava periaatetta olla aiheuttamatta haittaa. Asiaankuuluvia toimia olisi yksilöitävä ja toteutettava ohjelman toimeenpanon aikana ohjelman perusluonnetta muuttamatta, ja niitä olisi tarkasteltava uudelleen asiaan liittyvien arviointien ja uudelleentarkasteluprosessin yhteydessä.

(37)

Komission olisi voitava yksinkertaistamisen ja tehokkuuden vuoksi jakaa talousarviositoumukset vuotuisiin eriin. Tällöin komission olisi ohjelman toteuttamisen aikana tehtävä vuotuisia eriä koskevat sitoumukset ottaen huomioon rahoitusapua saavien toimien edistymisen, niiden arvioidut tarpeet ja käytettävissä olevat talousarviovarat. Komission olisi toimitettava avustuksen saajille vuosierien sitomisen alustava aikataulu.

(38)

Tähän asetukseen sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston SEUT 322 artiklan nojalla hyväksymiä horisontaalisia varainhoitosääntöjä. Kyseiset säännöt on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) 2018/1046 (12), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, ja niissä vahvistetaan varsinkin menettely, joka koskee talousarvion laatimista ja toteuttamista käyttäen avustuksia, hankintoja, palkintoja ja välillistä toteutusta, sekä säädetään taloushallinnon toimijoiden toiminnan valvonnasta. SEUT 322 artiklan nojalla annettuihin sääntöihin sisältyy myös yleinen ehdollisuusjärjestelmä unionin talousarvion suojaamiseksi.

(39)

”LUX – Euroopan parlamentin ja European Film Academyn eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto” on vakiinnuttanut asemansa arvostettuna eurooppalaisena palkintona, jolla edistetään ja levitetään eurooppalaisia elokuvia, jotka heijastavat eurooppalaista identiteettiä ja eurooppalaisia arvoja yli kansallisten rajojen, ja joka perustuu yhteistyöhön tunnettujen elokuvantekijöiden yhteisön ja eurooppalaisten elokuvajärjestöjen ja -verkostojen kanssa.

(40)

Euroopan unionin nuoriso-orkesteri on perustamisestaan lähtien rakentanut ainutlaatuista asiantuntemusta ja edistänyt musiikin saatavuutta, kulttuurienvälistä vuoropuhelua, keskinäistä kunnioitusta ja ymmärtämystä kulttuurin kautta ja samalla myös edistänyt kansainvälistä uraa ja koulutusta nuorten muusikoiden keskuudessa. Euroopan unionin nuoriso-orkesteri on erityinen, koska se on Euroopan parlamentin päätöslauselmalla perustettu, kulttuurirajat ylittävä eurooppalainen orkesteri ja koostuu nuorista muusikoista, jotka on valittu eri puolilta Eurooppaa vaativien taiteellisten kriteerien mukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa vuosittain järjestettävän tiukan ja avoimen koe-esiintymisen perusteella. Tämä erityinen myötävaikutus Euroopan kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja identiteettiin olisi tunnustettava esimerkiksi säätämällä toimista, joihin osallistumiseen Euroopan unionin nuoriso-orkesteri ja vastaavat eurooppalaiset kulttuuriyhteisöt voivat hakea. Tällaisille yhteisöille olisi mahdollistettava monivuotinen rahoitus niiden toiminnan vakauden varmistamiseksi.

(41)

Kulttuuri- ja luovien alojen organisaatioille, joilla on laaja maantieteellinen kattavuus Euroopassa ja joiden toimintaan kuuluu kulttuuripalvelujen tarjoaminen suoraan Euroopan kansalaisille ja joilla näin ollen on potentiaalia vaikuttaa suoraan eurooppalaiseen identiteettiin, olisi voitava myöntää unionin tukea.

(42)

Jotta voidaan taata varojen tehokas jakaminen unionin yleisestä talousarviosta, on tarpeen, että kaikki ohjelman puitteissa toteutetut toimet ja toiminnot saavat aikaan Euroopan tason lisäarvoa. On myös tarpeen varmistaa, että ne täydentävät jäsenvaltioiden toimintoja. Olisi pyrittävä yhdenmukaisuuteen, täydentävyyteen ja yhteisvaikutukseen sellaisten rahoitusohjelmien kanssa, joilla tuetaan toisiinsa tiiviisti yhteydessä olevia toiminta-aloja, jotta varmistetaan, että mahdolliset tuensaajat ovat tietoisia erilaisista rahoitusmahdollisuuksista, sekä horisontaalisten politiikkojen, kuten unionin kilpailupolitiikan kanssa.

(43)

Taloudellista tukea olisi käytettävä toimiin, joilla puututaan oikeasuhteisesti markkinoiden toimintapuutteisiin tai optimaalista heikompiin investointitilanteisiin, eikä toimien pitäisi olla päällekkäisiä yksityisen rahoituksen kanssa tai syrjäyttää sitä taikka vääristää kilpailua sisämarkkinoilla.

(44)

Ohjelmassa on tärkeää puuttua Euroopan kulttuuri- ja luovien alojen rakenteellisiin haasteisiin, joita covid-19-pandemia on pahentanut. Ohjelma kattaa eurooppalaisen kulttuurin ja eurooppalaisten tiedotusvälineiden keskeisen roolin kansalaisten hyvinvoinnin kannalta ja tietoon perustuvan päätöksenteon mahdollistajana. Ohjelmalla olisi yhdessä muiden asiaankuuluvien unionin rahoitusohjelmien ja Next Generation EU -välineen kanssa tuettava kulttuuri- ja luovien alojen lyhyen aikavälin elpymistä, parannettava niiden pitkän aikavälin selviytymiskykyä ja kilpailukykyä, jotta voidaan parhaiten vastata mahdollisiin merkittäviin kriiseihin tulevaisuudessa, ja tuettava niiden digitaalista ja ekologista siirtymää.

(45)

Ohjelman politiikkatavoitteita käsitellään myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/523 (13) perustetun vuosien 2021–2027 InvestEU-ohjelman politiikkaikkunoiden rahoitusvälineillä ja talousarviotakuilla, joilla muun muassa edelleen helpotetaan kulttuuri- ja luovien alojen pienten ja keskisuurten yritysten ja organisaatioiden rahoituksen saantia.

(46)

Ohjelmalla toteutettujen hankkeiden vaikuttavuuden, laadukkuuden ja toteutuksen tehokkuuden olisi oltava tärkeimmät kyseessä olevien hankkeiden valinnassa käytettävät arviointikriteerit. Kun otetaan huomioon tekninen asiantuntemus, jota vaaditaan ohjelman erityistoimiin liittyvien ehdotusten arvioimiseen, tällaisia ehdotuksia arvioivien komiteoiden, jäljempänä ’arviointikomiteat’, jäsenet voivat olla ulkopuolisia asiantuntijoita. Ulkopuolisia asiantuntijoita valittaessa olisi otettava asianmukaisesti huomioon heidän ammatillinen taustansa ja sukupuolten tasapuolinen edustus kyseisessä arviointikomiteassa.

(47)

Ohjelmaan olisi sisällyttävä realistinen ja hallinnoitavissa oleva laadullisten ja määrällisten tulosindikaattoreiden järjestelmä, joka liittyy sen toimiin ja jolla seurataan sen tuloksia jatkuvasti. Tällaisen seurannan sekä ohjelmaan ja sen toimiin liittyvien tiedotus- ja viestintätoimien olisi pohjauduttava ohjelman kolmeen toimintalinjaan.

(48)

Koska tietojen kerääminen ja analysointi sekä kulttuuripolitiikkojen vaikutusten mittaaminen on tärkeää ja monimutkaista, komission olisi autettava keräämään näyttöä ja tilastotietoja kulttuuri- ja luovien alojen suuntauksista ja kehityksestä hyödyntämällä oman ja muiden asiaankuuluvien tutkimuslaitosten asiantuntemusta ja sen olisi raportoitava kerätyistä tiedoista säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

(49)

Ohjelma olisi perustettava seitsemäksi vuodeksi, jotta sen kesto vastaisi neuvoston asetuksella (EU, Euratom) 2020/2093 (14) vuosiksi 2021–2027 vahvistetun monivuotisen rahoituskehyksen, jäljempänä ’vuosien 2021–2027 monivuotinen rahoituskehys’, kestoa.

(50)

Tässä asetuksessa vahvistetaan ohjelman rahoituspuitteet, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto pitävät ensisijaisena rahoitusohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi 16 päivänä joulukuuta 2020 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen (15) 18 kohdan mukaisesti.

(51)

Tähän ohjelmaan sovelletaan varainhoitoasetusta. Varainhoitoasetuksessa vahvistetaan unionin talousarvion toteuttamista koskevat säännöt, mukaan lukien avustuksia, myös kolmansille osapuolille myönnettäviä avustuksia, palkintoja, hankintoja, välillistä hallinnointia, rahoitusvälineitä, talousarviotakuita, rahoitusapua ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kulujen korvaamista koskevat säännöt.

(52)

Tämän asetuksen mukaiset rahoitusmuodot ja toteutusmenetelmät olisi valittava sen perusteella, miten niillä voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada tuloksia, ottaen erityisesti huomioon tarkastusten kustannukset, hallinnollinen rasitus ja hallinnollisen yksinkertaistamisen tarve erityisesti hakuprosessissa kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla, ja ennakoitu noudattamatta jättämisen riski. Valintaa tehtäessä olisi harkittava kertakorvausten, yksikkökustannusten ja kiinteiden määrien käyttämistä sekä varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rahoituksen, joka ei perustu toimien kustannuksiin, käyttämistä.

(53)

Varainhoitoasetuksen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 (16) sekä neuvoston asetusten (EY, Euratom) N:o 2988/95 (17), (Euratom, EY) N:o 2185/96 (18) ja (EU) 2017/1939 (19) mukaisesti unionin taloudellisia etuja on suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien, mukaan lukien petokset, ehkäisemiseen, havaitsemiseen, korjaamiseen ja tutkimiseen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintään ja soveltuvin osin hallinnollisten seuraamusten määräämiseen liittyvät toimenpiteet. OLAFilla on valtuudet erityisesti asetusten (Euratom, EY) N:o 2185/96 ja (EU, Euratom) N:o 883/2013 mukaisesti tehdä hallinnollisia tutkimuksia, mukaan lukien paikan päällä suoritettavat tarkastukset ja todentamiset, selvittääkseen, onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Euroopan syyttäjänvirastolla (EPPO) on asetuksen (EU) 2017/1939 mukaisesti valtuudet tutkia unionin taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia sekä nostaa niistä syyte Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1371 (20) mukaisesti. Unionin rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on varainhoitoasetuksen mukaisesti toimittava täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, OLAFille, tilintarkastustuomioistuimelle ja niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka osallistuvat asetuksen (EU) 2017/1939 mukaiseen tiiviimpään yhteistyöhön, EPPOlle tarvittavat oikeudet ja valtuudet ja varmistettava, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet.

(54)

Olisi oltava mahdollista erityisin kriteerein myöntää huippuosaamismerkki sellaisille laadukkaille ehdotuksille toimiksi, jotka ovat ohjelman mukaisesti tukikelpoisia mutta joita ei voida rahoittaa siitä talousarviorajoitteiden vuoksi. Huippuosaamismerkillä tunnustetaan ehdotuksen laadukkuus ja yksinkertaistetaan vaihtoehtoisen rahoituksen etsimistä Euroopan aluekehitysrahastosta tai Euroopan sosiaalirahasto plussasta. Toimista, joista voitaisiin myöntää huippuosaamismerkki, olisi annettava lisätietoja asianomaisissa ehdotuspyynnöissä.

(55)

Ottaen huomioon SEUT 349 artiklan ja komission 24 päivänä lokakuuta 2017 antaman tiedonannon ”Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa” olisi arvostettava kyseisessä artiklassa tarkoitettujen alueiden erityistä myötävaikutusta unionin kulttuuriseen monimuotoisuuteen sekä niiden roolia vaihtotoiminnan, mukaan lukien liikkuvuuden välityksellä, sekä kolmansien maiden, erityisesti niiden naapurimaiden, kansalaisten ja organisaatioiden kanssa tehtävän yhteistyön edistämisessä. Merentakaisiin maihin ja merentakaisille alueille sijoittautuneet henkilöt ja yhteisöt voivat neuvoston päätöksen 2013/755/EU (21) nojalla ja ottaen huomioon merentakaisten maiden ja alueiden myötävaikutuksen unionin kansainväliseen kulttuurivaikutukseen, saada rahoitusta ohjelman sääntöjen ja tavoitteiden sekä sellaisten mahdollisten järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan siihen jäsenvaltioon, johon kyseinen merentakainen maa tai alue on sidoksissa. Näin ihmiset voisivat hyötyä yhtäläisesti kulttuurialan ja luovien toimialojen tarjoamista kilpailueduista, etenkin talouskasvusta ja työllisyysvaikutuksista.

(56)

Sen varmistamiseksi, että ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunutta edistymistä arvioidaan tehokkaasti, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä SEUT 290 artiklan mukaisesti seuranta- ja arviointikehyksen laatimiseksi ja ohjelman indikaattorien tarkistamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (22) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(57)

Varainhoitoasetuksen 193 artiklan 2 kohdan mukaisesti avustus voidaan myöntää jo aloitettuun toimeen edellyttäen, että hakija voi osoittaa, että toimi oli aloitettava ennen avustussopimuksen allekirjoittamista. Ennen avustushakemuksen jättämispäivää aiheutuneisiin kustannuksiin ei kuitenkaan voi myöntää unionin rahoitusta paitsi asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa. Varainhoitoasetuksen 193 artiklan 4 kohdan mukaisesti ennen toiminta-avustusta koskevan avustushakemuksen jättämispäivää aiheutuneisiin kustannuksiin ei myöskään voi myöntää unionin rahoitusta, ja avustussopimus on allekirjoitettava neljän kuukauden kuluessa avustuksen saajan varainhoitovuoden alkamisesta. Jotta vältettäisiin unionin tuen keskeytyminen, joka voisi vahingoittaa unionin etuja, rahoituspäätöksessä olisi voitava säätää vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen alkuun ajoittuvan rajoitetun määräajan puitteissa ja ainoastaan asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, että toiminnot ja kustannukset ovat avustuskelpoisia 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen, vaikka kyseiset toiminnot olisi toteutettu ja kyseiset kustannukset olisivat aiheutuneet ennen avustushakemuksen jättämistä.

(58)

Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 23 kohdan nojalla ohjelmaa olisi arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen samalla erityisesti jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta ja ylisääntelyä. Kyseisiin vaatimuksiin olisi tarvittaessa sisällyttävä mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden perusteella arvioidaan ohjelman käytännön vaikutuksia.

(59)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa työohjelmien hyväksymistä varten. Tätä täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (23) mukaisesti. Tässä asetuksessa säädettyjen määräaikojen olisi erityisesti oltava oikeasuhteisia, ja niillä olisi annettava komitean jäsenille mahdollisuus tarkastella ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi varhaisessa vaiheessa ja tehokkaasti ja ilmaista näkemyksensä.

(60)

On tarpeen varmistaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1295/2013 (24) perustetun Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020), jäljempänä ’vuosien 2014–2020 ohjelma’, asianmukainen saattaminen päätökseen, erityisesti monivuotisten hallinnointijärjestelyjen, kuten teknisen ja hallinnollisen avun rahoituksen, jatkuminen. Teknisellä ja hallinnollisella avulla olisi tarvittaessa varmistettava 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen niiden toimien hallinnointi, joita ei ole vuosien 2014–2020 ohjelman puitteissa vielä saatettu loppuun 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä.

(61)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Tällä asetuksella pyritään erityisesti varmistamaan, että noudatetaan täysimääräisesti oikeutta naisten ja miesten tasa-arvoon sekä oikeutta syrjimättömyyteen sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella perusoikeuskirjan 21 ja 23 artiklan mukaisesti. Tässä asetuksessa noudatetaan myös vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta.

(62)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan tavoitteiden ohjelmamaiden välisen luonteen, rahoitettujen liikkuvuus- ja yhteistyötoimien suuren määrän ja laajan maantieteellisen soveltamisalan, niiden oppimiseen liittyvän liikkuvuuden hyödyntämismahdollisuuksiin ja yleisemmin unionin integraatioon kohdistuvien vaikutusten sekä niiden voimakkaan kansainvälisen ulottuvuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä SEU 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

(63)

Asetus (EU) N:o 1295/2013 olisi sen vuoksi kumottava 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen.

(64)

Jotta voidaan taata katkeamaton tuki asiaankuuluvalla politiikan alalla ja jotta ohjelman toteuttaminen voidaan aloittaa vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen alusta, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti ja sitä olisi sovellettava takautuvasti 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella perustetaan Luova Eurooppa -ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen keston ajaksi.

Siinä vahvistetaan ohjelman tavoitteet, talousarvio vuosiksi 2021–2027, unionin rahoituksen muodot ja tällaista rahoitusta koskevat säännöt.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’kulttuuri-ja luovilla aloilla’ kaikkia aloja,

a)

joiden toiminnoista monilla on potentiaalia synnyttää innovointia ja työpaikkoja, erityisesti henkiseen omaisuuteen perustuen; ja

i)

joiden toiminnot perustuvat kulttuuriarvoihin ja taiteelliseen ja muuhun yksilölliseen tai kollektiiviseen luovaan ilmaisuun; ja

ii)

joiden toimintoihin sisältyy sellaisten tavaroiden ja palvelujen kehittäminen, luominen, tuotanto, levittäminen ja säilyttäminen, joihin sisältyy kulttuuri-ilmaisuja taikka taiteellista tai muuta luovaa ilmaisua, sekä tähän liittyvää toimintaa, kuten koulutus tai johtaminen;

b)

riippumatta siitä,

i)

onko kyseisten alojen toiminnot markkinasuuntautuneita vai ei-markkinasuuntautuneita;

ii)

mikä on kyseisiä toimintoja toteuttavan järjestäytymismuoto; ja

iii)

miten tämä järjestäytyminen rahoitetaan;

kyseisiin aloihin kuuluvat muun muassa arkkitehtuuri, arkistot, kirjastot ja museot, taidekäsityö, audiovisuaaliala (mukaan lukien elokuva, televisio, videopelit ja multimedia), aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö, muotoilu (mukaan lukien muotisuunnittelu), festivaalit, musiikki, kirjallisuus, esittävät taiteet (mukaan lukien teatteri ja tanssi), kirjat ja julkaisutoiminta, radio ja kuvataiteet;

2)

’oikeussubjektilla’ luonnollista henkilöä tai kansallisen oikeuden, unionin oikeuden tai kansainvälisen oikeuden perusteella muodostettua ja tunnustettua oikeushenkilöä, jolla on oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa nimissään toimiessaan käyttää oikeuksia ja jolle voidaan asettaa velvoitteita, tai varainhoitoasetuksen 197 artiklan 2 kohdan c alakohdan tarkoitettua yhteisöä, joka ei ole oikeushenkilö;

3)

’rahoitusta yhdistävällä toimella’ unionin talousarviosta tuettavia toimia, myös varainhoitoasetuksen 2 artiklan 6 alakohdassa tarkoitettuja rahoitusta yhdistäviä välineitä, jotka yhdistävät sekä unionin talousarviosta rahoitettavia tukimuotoja, joita ei makseta takaisin, ja rahoitusvälineitä että kehitysrahoituslaitosten tai muiden julkisten rahoituslaitosten sekä kaupallisten rahoituslaitosten ja sijoittajien rahoittamia, takaisin maksettavia tukimuotoja.

3 artikla

Ohjelman tavoitteet

1.   Ohjelman yleistavoitteet ovat seuraavat:

a)

vaalitaan, kehitetään ja edistetään Euroopan kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä;

b)

parannetaan kulttuuri- ja luovien alojen kilpailukykyä ja taloudellista potentiaalia, erityisesti audiovisuaalialalla.

2.   Ohjelman erityistavoitteet ovat seuraavat:

a)

vahvistetaan taide- ja kulttuurialan yhteistyötä Euroopan tasolla, jotta voidaan tukea eurooppalaisten teosten luomista ja lujittaa Euroopan kulttuuri- ja luovien alojen taloudellista, sosiaalista ja kansainvälistä ulottuvuutta sekä innovointia ja liikkuvuutta sen puitteissa;

b)

edistetään kilpailukykyä, skaalattavuutta, yhteistyötä, innovointia ja kestävyyttä, myös liikkuvuuden kautta Euroopan audiovisuaalialalla;

c)

edistetään poliittista yhteistyötä ja innovatiivisia toimia, joilla tuetaan ohjelman kaikkia toimintalinjoja ja edistetään monimuotoista, riippumatonta ja moniarvoista mediaympäristöä ja medialukutaitoa, vahvistaen näin taiteellisen ilmaisun vapautta, kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja sosiaalista osallisuutta.

3.   Ohjelmaan kuuluvat seuraavat toimintalinjat:

a)

Kulttuurin toimintalinja, joka kattaa kulttuuri- ja luovat alat, audiovisuaalialaa lukuun ottamatta;

b)

Median toimintalinja, joka kattaa audiovisuaalialan;

c)

Monialainen toimintalinja, joka kattaa kaikkia kulttuuri- ja luovia aloja risteävät toimet.

4.   Kulttuurin itseisarvon ja taloudellisen arvon tunnustaen ohjelman tavoitteisiin on pyrittävä toimilla, joilla on eurooppalaista lisäarvoa. Eurooppalainen lisäarvo on varmistettava muun muassa seuraavin tavoin:

a)

alueellisia, kansallisia, kansainvälisiä ja muita unionin ohjelmia ja politiikkoja täydentävät ohjelmamaiden väliset toimet ja toiminnot, jotka korostavat eurooppalaisia yhteisiä juuria ja kulttuurista moninaisuutta;

b)

kulttuurialan ja luovien toimialojen organisaatioiden ja ammattilaisten rajatylittävä yhteistyö, myös liikkuvuuden kautta, ja tällaisen yhteistyön mahdollisuudet vastata yhteisiin haasteisiin, mukaan lukien digitalisaatio, sekä edistää kulttuurin saatavuutta, kansalaisten aktiivista osallistumista ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua;

c)

mittakaavaedut sekä kasvu ja työllisyys, jotka unionin tuella voidaan saavuttaa luomalla vipuvaikutuksia lisärahoituksen saamiseksi;

d)

tarjoamalla tasavertaisemmat toimintaedellytykset Median toimintalinjan puitteissa eurooppalaista lisäarvoa omaavilla toimilla, joissa otetaan huomioon eri maiden erityispiirteet erityisesti sisällön tuottamista ja levittämistä sekä saatavuutta, niiden markkinoiden kokoa ja erityispiirteitä sekä niiden kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta koskevilta osin tavalla, joka laajentaa audiovisuaalialan kapasiteetiltaan erilaisten maiden osallistumista ja lujittaa yhteistyötä kyseisten maiden välillä.

5.   Ohjelman tavoitteita on edistettävä osallisuutta, tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja osallistumista rohkaisevalla tavalla; nämä tavoitteet on tarvittaessa saavutettava erityisillä kannustimilla, joilla

a)

varmistetaan, että vammaiset henkilöt, vähemmistöihin kuuluvat henkilöt ja sosiaalisesti syrjäytyneisiin ryhmiin kuuluvat henkilöt pääsevät osallisiksi kulttuuri- ja luovista aloista, ja kannustetaan heidän aktiivista osallistumista näihin aloihin, mukaan lukien sekä luovan prosessin että yleisötyön osalta; ja

b)

edistetään sukupuolten tasa-arvoa luovuuden, talouskasvun ja innovoinnin erityisenä vauhdittajana.

4 artikla

Ohjelmaan sisältyvät toimet

Ohjelmasta tuetaan toimia, jotka ovat 5, 6 ja 7 artiklassa esitettyjen painopisteiden ja liitteessä I esitettyjen kuvausten mukaisia.

5 artikla

Kulttuurin toimintalinja

1.   Kulttuurin toimintalinjalla on 3 artiklassa tarkoitettujen ohjelman tavoitteiden mukaisesti seuraavat painopisteet:

a)

vahvistetaan ohjelmamaiden välistä yhteistyötä ja eurooppalaisten teosten luomisen, levityksen ja näkyvyyden rajatylittävää ulottuvuutta sekä kulttuurialan ja luovien toimialojen toimijoiden liikkuvuutta;

b)

lisätään kulttuurin saatavuutta ja siihen osallistumista sekä lisätään yleisön osallistumista ja parannetaan yleisötyötä kaikkialla Euroopassa;

c)

edistetään yhteiskunnan selviytymiskykyä ja lisätään sosiaalista osallisuutta sekä kulttuurienvälistä vuoropuhelua kulttuurin ja kulttuuriperinnön kautta;

d)

vahvistetaan Euroopan kulttuuri- ja luovien alojen, myös kyseisillä aloilla toimivien henkilöiden, valmiuksia vaalia lahjakkuutta, innovoida, menestyä ja luoda työpaikkoja ja kasvua;

e)

lujitetaan eurooppalaista identiteettiä ja arvoja kulttuuritietoisuudella, taidekasvatuksella ja kulttuuriin pohjautuvalla luovuudella koulutuksessa;

f)

edistetään Euroopan kulttuuri- ja luovien alojen, myös ruohonjuuritason organisaatioiden ja mikro-organisaatioiden, valmiuksien kehittämistä, jotta ne voivat toimia kansainvälisesti;

g)

edistetään kansainvälisiin suhteisiin liittyvää unionin globaalia strategiaa kulttuurin välityksellä.

2.   Toimet, joiden avulla pyritään tämän artiklan 1 kohdassa esitettyihin painopisteisiin, esitetään liitteessä I olevassa 1 jaksossa.

6 artikla

Median toimintalinja

1.   Median toimintalinjalla on 3 artiklassa tarkoitettujen ohjelman tavoitteiden mukaisesti seuraavat painopisteet:

a)

lahjakkuuden, osaamisen ja taitojen vaaliminen sekä rajat ylittävän yhteistyön, liikkuvuuden ja innovoinnin edistäminen eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten luomisessa ja tuotannossa kannustaen näin yhteistyöhön jäsenvaltioiden välillä, joilla on erilaiset audiovisuaaliset valmiudet;

b)

eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten liikkuvuuden, myynninedistämisen, verkkolevityksen ja teatterilevityksen tehostaminen unionissa ja kansainvälisesti uudessa digitaalisessa ympäristössä, myös innovatiivisten liiketoimintamallien avulla;

c)

eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten, myös perinneteosten, edistäminen sekä kaikenikäisten yleisöjen, erityisesti nuorten, osallistumisen ja syntymisen tukeminen kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolella.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa esitettyjä painopisteitä käsitellään tukemalla eurooppalaisten teosten kehittämistä, tuotantoa, edistämistä ja levitystä sekä tukemalla kyseisten teosten saatavuutta, jonka tavoitteena on saavuttaa erilaisia yleisöjä Euroopan sisällä ja sen ulkopuolella, mukautuen näin uuteen markkinakehitykseen ja tuetaan direktiivin 2010/13/EU täytäntöönpanoa.

3.   Toimet, joiden avulla pyritään tämän artiklan 1 kohdassa esitettyihin painopisteisiin, esitetään liitteessä I olevassa 2 jaksossa.

7 artikla

Monialainen toimintalinja

1.   Monialaisella toimintalinjalla on 3 artiklassa tarkoitettujen ohjelman tavoitteiden mukaisesti seuraavat painopisteet:

a)

tuetaan alojen ja ohjelmamaiden välistä poliittista yhteistyötä, mukaan luettuna kulttuurin roolin edistämistä sosiaalisessa osallisuudessa koskeva yhteistyö ja taiteellista vapautta koskeva yhteistyö, ja edistetään ohjelman näkyvyyttä ja tuetaan ohjelman tulosten siirrettävyyttä;

b)

rohkaistaan innovatiivisten toimintamallien soveltamista sisällön luomiseen, levitykseen ja edistämiseen sekä sisällön käyttöön kaikilla kulttuuri- ja luovilla aloilla ja muilla aloilla, myös ottamalla huomioon digitalisaation, mikä kattaa sekä kaupallisen että ei-kaupallisen ulottuvuuden;

c)

edistetään monialaisia toimia, joilla pyritään sopeutumaan media-alaan kohdistuviin rakenteellisiin ja teknologisiin muutoksiin, myös vahvistamalla vapaata, monimuotoista ja moniarvoista mediaympäristöä, korkealaatuista journalismia ja medialukutaitoa, myös digitaalisessa ympäristössä;

d)

tuetaan ohjelmayhteyspisteiden perustamista osallistuvissa maissa ja ohjelmayhteyspisteiden toimintaa sekä edistetään rajatylittävää yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa kulttuuri- ja luovien alojen piirissä.

2.   Toimet, joiden avulla pyritään tämän artiklan 1 kohdassa esitettyihin painopisteisiin, esitetään liitteessä I olevassa 3 jaksossa.

8 artikla

Talousarvio

1.   Rahoituspuitteet ohjelman toteuttamiseksi 1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2027 välisellä kaudella ovat 1 842 000 000 euroa käypinä hintoina.

2.   Asetuksen (EU, Euratom) 2020/2093 5 artiklassa säädetyn ohjelmakohtaisen mukautuksen nojalla tämän artiklan 1 kohdassa esitettyyn määrään lisätään 600 000 000 euron lisämääräraha vuoden 2018 hintoina kyseisen asetuksen liitteen II mukaisesti.

3.   Tämän artiklan 1 kohdassa esitetyn määrän ohjeellinen jakautuminen on seuraava:

a)

vähintään 33 prosenttia 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen (Kulttuurin toimintalinja);

b)

vähintään 58 prosenttia 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen (Median toimintalinja);

c)

enintään 9 prosenttia 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen (Monialainen toimintalinja).

4.   Tämän artiklan 2 kohdassa esitetyn määrän ohjeellinen jakautuminen on seuraava:

a)

vähintään 33 prosenttia 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen (Kulttuurin toimintalinja);

b)

vähintään 58 prosenttia 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen (Median toimintalinja);

c)

enintään 9 prosenttia 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen (Monialainen toimintalinja).

5.   Edellä 1 ja 2 kohdassa esitettyjä määriä voidaan käyttää ohjelman toteuttamista koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, mukaan lukien sisäiset tietotekniikkajärjestelmät.

6.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa esitettyjen määrien lisäksi ja ohjelman kansainvälisen ulottuvuuden edistämistä varten voidaan asettaa käyttöön lisärahoitusosuuksia naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen – Globaali Eurooppa perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1601 ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 kumoamisesta annettavalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella ja liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta annettavalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella tämän asetuksen mukaisesti toteutettujen ja hallinnoitavien toimien tukemiseksi. Tällaiset osuudet rahoitetaan kyseisten välineiden perustamisesta annettujen asetusten mukaisesti.

7.   Jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa myönnettyjä varoja voidaan asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä siirtää ohjelman käyttöön Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä annettavan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen, jäljempänä ’vuosien 2021–2027 yhteisiä säännöksiä koskeva asetus’, 26 artiklassa vahvistettavin edellytyksin. Komissio käyttää kyseisiä varoja suoraan varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti tai välillisesti kyseisen alakohdan c alakohdan mukaisesti. Kyseiset varat on käytettävä asianomaisen jäsenvaltion hyväksi.

8.   Useamman kuin yhden varainhoitovuoden aikana toteutettavia toimia koskevat talousarviositoumukset voidaan jakaa usealle eri varainhoitovuodelle vuotuisiksi eriksi. Kyseiset sitoumukset saavat olla enintään 40 prosenttia 1 kohdassa esitetystä määrästä.

9 artikla

Ohjelmaan osallistuvat kolmannet maat

1.   Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat kolmannet maat sillä edellytyksellä, että ne maksavat ohjelmaan rahoitusosuuden:

a)

Euroopan vapaakauppaliiton jäsenet, jotka ovat Euroopan talousalueen jäseniä, Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti;

b)

unioniin liittymässä olevat maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokkaat niitä koskevissa puitesopimuksissa ja assosiaationeuvoston päätöksissä tai vastaavissa sopimuksissa vahvistettujen, kyseisten maiden osallistumista unionin ohjelmiin koskevien yleisten periaatteiden ja ehtojen mukaisesti sekä unionin ja kyseisten maiden välisissä sopimuksissa vahvistettujen erityisten edellytysten mukaisesti;

c)

Euroopan naapuruuspolitiikan maat niitä koskevissa puitesopimuksissa ja assosiaationeuvoston päätöksissä tai vastaavissa sopimuksissa vahvistettujen, kyseisten maiden osallistumista unionin ohjelmiin koskevien yleisten periaatteiden ja yleisten ehtojen mukaisesti sekä unionin ja kyseisten maiden välisissä sopimuksissa vahvistettujen erityisten edellytysten mukaisesti;

d)

muut kolmannet maat kunkin kolmannen maan osallistumisesta mihin tahansa unionin ohjelmaan tehdyssä erityisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti edellyttäen, että kyseisellä sopimuksella

i)

varmistetaan oikeudenmukainen tasapaino unionin ohjelmiin osallistuvan kolmannen maan maksamien rahoitusosuuksien ja sen saamien hyötyjen välillä;

ii)

vahvistetaan ohjelmiin osallistumisen edellytykset, mukaan lukien yksittäisiin ohjelmiin maksettavien rahoitusosuuksien laskentatapa ja ohjelmien hallintokustannukset;

iii)

ei anneta kolmannelle maalle unionin ohjelmaa koskevaa päätösvaltaa;

iv)

taataan unionin oikeus varmistaa varainhoidon moitteettomuus ja suojata taloudellisia etujaan.

Ensimmäisen alakohdan d alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja varainhoitoasetuksen 21 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maat voivat osallistua Median toimintalinjaan ja Monialaiseen toimintalinjaan edellyttäen, että direktiivissä 2010/13/EU säädettyjä edellytyksiä noudatetaan.

3.   Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen maiden kanssa tehdyissä sopimuksissa voidaan poiketa 2 kohdassa säädetyistä velvoitteista asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

4.   Tämän artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut maat, jotka osallistuivat täysimääräisesti vuosien 2014–2020 ohjelmaan, voivat väliaikaisesti osallistua täysimääräisesti ohjelmaan, jos ne voivat osoittaa toteuttaneensa konkreettisia toimia kansallisen lainsäädäntönsä mukauttamiseksi direktiiviin 2010/13/EU, mukaan lukien siihen direktiivillä (EU) 2018/1808 tehdyt muutokset.

5.   Tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut maat voivat jatkaa ohjelmaan osallistumista 31 päivän joulukuuta 2022 jälkeen, jos ne esittävät komissiolle todisteet siitä, että ne ovat täyttäneet direktiivissä 2010/13/EU säädetyt edellytykset.

6.   Niiden maiden, jotka poikkeuksellisesti osallistuvat Kulttuurin toimintalinjaan mutta jotka eivät täytä Median toimintalinjaan ja Monialaiseen toimintalinjaan osallistumisen edellytyksiä tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, on voitava osallistua 7 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua painopistettä vastaaviin toimiin.

10 artikla

Muut kolmannet maat

Jos se on unionin edun mukaista, ohjelmasta voidaan tukea yhteistyötä muiden kuin 9 artiklassa tarkoitettujen kolmansien maiden kanssa sellaisten toimien osalta, joita rahoitetaan 8 artiklan 6 kohdan mukaisesti ulkoisen rahoituksen välineistä käyttöön otetuilla lisärahoitusosuuksilla.

11 artikla

Yhteistyö kansainvälisten organisaatioiden ja Euroopan audiovisuaalisen observatorion kanssa

1.   Ohjelman soveltamisalaan kuuluvilla aloilla toimivat kansainväliset organisaatiot voivat osallistua ohjelmaan varainhoitoasetuksen mukaisesti.

2.   Unioni on observatorion jäsen koko ohjelman ajan. Unionin osallistuminen observatorion toimintaan edistää osaltaan Median toimintalinjan painopisteiden toteutumista. Komissio edustaa unionia sen suhteissa observatorioon. Median toimintalinjasta tuetaan observatorion jäsenmaksun maksamista unionin puolesta sekä audiovisuaalialaa koskevien tietojen keruuta ja analysointia.

12 artikla

Tietojen kerääminen kulttuurialasta ja luovista toimialoista

Kulttuuri- ja luovien alojen kehitystä koskevan näyttöpohjan vahvistamiseksi ja niiden Euroopan taloudelle ja yhteiskunnalle antaman myötävaikutuksen mittaamiseksi ja analysoimiseksi komissio kerää asianmukaisia tietoja hyödyntäen tarvittaessa asiantuntemustaan sekä tapauksen mukaan Euroopan neuvoston, OECD:n, Unescon ja asiaankuuluvien tutkimuslaitosten asiantuntemusta. Komissio raportoi kerätyistä tiedoista säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Komissio jakaa kerättyjä tietoja koskevat asiaankuuluvat havainnot sidosryhmien kanssa.

13 artikla

Unionin rahoituksen toteutus ja toteutuskeinot

1.   Ohjelman toteutuksessa käytetään suoraa hallinnointia varainhoitoasetuksen mukaisesti tai välillistä hallinnointia kyseisen asetuksen 62 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen elinten kanssa.

2.   Ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta missä tahansa varainhoitoasetuksessa vahvistetussa muodossa; rahoitusmuotoja ovat erityisesti avustukset, palkinnot ja hankinnat. Lisäksi ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta sellaisten rahoitusvälineiden avulla, jotka kuuluvat rahoitusta yhdistäviin toimiin.

3.   Ohjelman mukaiset rahoitusta yhdistävät toimet toteutetaan asetuksen (EU) 2021/523 ja varainhoitoasetuksen X osaston mukaisesti.

4.   Riski, joka liittyy varojen perintään takaisin tuensaajilta, voidaan kattaa keskinäiseen vakuutusjärjestelmään suoritettavilla maksuilla, jotka katsotaan varainhoitoasetuksessa tarkoitetuksi riittäväksi vakuudeksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/695 (25) 37 artiklaa sovelletaan.

5.   Kulttuuri- ja luovilla aloilla toimivilla yhteisöillä, jotka ovat kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana saaneet yli 50 prosenttia vuosituloistaan julkisista lähteistä, katsotaan olevan riittävät taloudelliset, ammatilliset ja hallinnolliset valmiudet ohjelman mukaisten toimintojen toteuttamiseksi. Niiltä ei saa vaatia muita asiakirjoja näiden valmiuksien osoittamiseksi.

14 artikla

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

Jos jokin kolmas maa osallistuu ohjelmaan kansainvälisen sopimuksen nojalla tehdyn päätöksen tai jonkin muun oikeudellisen välineen perusteella, kyseisen kolmannen maan on myönnettävä toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, OLAFille ja tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat oikeudet ja valtuudet, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti. OLAFin osalta tällaisiin oikeuksiin kuuluu asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 säädetty oikeus tehdä tutkimuksia, mukaan lukien paikan päällä suoritettavat tarkastukset ja todentamiset.

15 artikla

Työohjelmat

1.   Ohjelma toteutetaan varainhoitoasetuksen 110 artiklassa tarkoitettujen vuotuisten työohjelmien kautta. Vuotuisissa työohjelmissa ilmoitetaan kuhunkin toimeen osoitettu määrä ja esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu kokonaismäärä. Vuotuisissa työohjelmissa on myös oltava alustava toteutusaikataulu.

2.   Komissio hyväksyy vuotuiset työohjelmat täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

II luku

Avustukset ja osallistumiskelpoiset yhteisöt

16 artikla

Avustukset

1.   Avustusten myöntämiseen ohjelmasta ja niiden hallinnointiin sovelletaan varainhoitoasetuksen VIII osaston säännöksiä.

2.   Hakemusten asianmukaisen arvioinnin varmistamiseksi arviointikomiteoiden jäsenet voivat olla ulkopuolisia asiantuntijoita. Ulkopuolisilla asiantuntijoilla on oltava arvioitavaan alaan liittyvä ammatillinen tausta ja tarvittaessa hakemuksen kohteena olevan maantieteellisen alueen tuntemus.

3.   Varainhoitoasetuksen 193 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti ja poiketen siitä, mitä kyseisen asetuksen 193 artiklan 4 kohdassa säädetään, tämän asetuksen nojalla tuetut toiminnot ja niihin liittyvät vuonna 2021 aiheutuneet kustannukset voidaan rahoituspäätöksessä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa katsoa avustuskelpoisiksi 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen, vaikka kyseiset toiminnot olisi toteutettu tai kyseiset kustannukset olisivat aiheutuneet ennen avustushakemuksen jättämistä. Varainhoitovuoden 2021 toiminta-avustuksia koskevat avustussopimukset voidaan poikkeuksellisesti allekirjoittaa kuuden kuukauden kuluessa avustuksen saajan varainhoitovuoden alkamisesta.

4.   Ohjelman toimissa on tarvittaessa vahvistettava asianmukaiset kriteerit sukupuolten tasapuolisen edustuksen saavuttamiseksi.

17 artikla

Osallistumiskelpoiset yhteisöt

1.   Varainhoitoasetuksen 197 artiklassa säädettyjen perusteiden lisäksi sovelletaan tässä artiklassa vahvistettuja osallistumiskelpoisuusperusteita.

2.   Seuraavat kulttuuri- ja luovilla aloilla toimivat yhteisöt voivat osallistua ohjelmaan:

a)

oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet

i)

jäsenvaltioon tai kyseiseen jäsenvaltioon sidoksissa olevaan merentakaiseen maahan tai alueelle;

ii)

ohjelmaan assosioituneeseen kolmanteen maahan; tai

iii)

työohjelmassa mainittuun kolmanteen maahan 3 ja 4 kohdassa vahvistetuin edellytyksin;

b)

unionin oikeuden mukaisesti perustetut oikeussubjektit;

c)

kansainväliset järjestöt.

3.   Kulttuuri- ja luovilla aloilla toimivat oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin kolmanteen maahan, joka ei ole assosioitunut ohjelmaan, voivat poikkeustapauksissa osallistua ohjelmaan, jos tällainen osallistuminen on tarpeen tietyn toimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

4.   Kulttuuri- ja luovilla aloilla toimivat oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin kolmanteen maahan, joka ei ole assosioitunut ohjelmaan, vastaavat periaatteessa omista osallistumiskustannuksistaan. Jos se on unionin edun mukaista, tällaisten oikeussubjektien osallistumiskustannukset voidaan kattaa 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti ulkoisen rahoituksen välineistä käyttöön otetuilla lisärahoitusosuuksilla.

III LUKU

YHTEISVAIKUTUKSET JA TÄYDENTÄVYYS

18 artikla

Täydentävyys

Komissio varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ohjelman yleisen yhdenmukaisuuden ja täydentävyyden asiaankuuluvien unionin toimintalinjojen ja ohjelmien kanssa, erityisesti niiden, jotka liittyvät sukupuolten tasapuoliseen edustukseen, koulutukseen, etenkin digitaaliseen koulutukseen ja medialukutaitoon, nuorisoon ja solidaarisuuteen, työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen, etenkin sosiaalisesti syrjäytyneiden ryhmien ja vähemmistöjen osallisuuteen, tutkimukseen, teknologiaan ja innovointiin, myös sosiaaliseen innovointiin, elinkeinoelämään ja yrityksiin, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, ympäristöön ja ilmastotoimiin, koheesioon, alue- ja kaupunkipolitiikkaan, kestävään matkailuun, valtiontukeen, liikkuvuuteen sekä kansainväliseen yhteistyöhön ja kehitysasioihin.

19 artikla

Kumulatiivinen ja vaihtoehtoinen rahoitus

1.   Toimi, joka on saanut rahoitusta ohjelmasta, voi saada rahoitusta myös jostakin muusta unionin ohjelmasta, myös vuosien 2021–2027 yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen mukaisista rahastoista, edellyttäen että rahoitusosuuksilla ei kateta samoja kustannuksia. Unionin asiaankuuluvan ohjelman sääntöjä sovelletaan sitä vastaavaan toimelle myönnettyyn rahoitusosuuteen. Kumulatiivisen rahoituksen määrä ei saa ylittää toimen avustuskelpoisia kokonaiskustannuksia, ja unionin eri ohjelmista myönnettävä tuki voidaan laskea määräsuhteen mukaisesti.

2.   Hankkeelle voidaan ohjelman puitteissa myöntää vuosien 2021–2027 yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 2 artiklan 45 alakohdassa määritelty huippuosaamismerkki, jos se täyttää seuraavat kumulatiiviset edellytykset:

a)

se on arvioitu ohjelmaan perustuvan ehdotuspyynnön yhteydessä;

b)

se täyttää kyseisessä ehdotuspyynnössä esitetyt laatua koskevat vähimmäisvaatimukset; ja

c)

sitä ei voida rahoittaa kyseisen ehdotuspyynnön perusteella talousarviorajoitteiden takia.

Hanke, jolle on myönnetty tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti huippuosaamismerkki, voi saada tukea Euroopan aluekehitysrahastosta tai Euroopan sosiaalirahasto plussasta vuosien 2021–2027 yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 73 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

IV LUKU

SEURANTA, ARVIOINTI JA VALVONTA

20 artikla

Seuranta ja raportointi

1.   Laadulliset ja määrälliset indikaattorit, joiden avulla raportoidaan ohjelman edistymisestä 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamisessa, esitetään liitteessä II.

2.   Sen varmistamiseksi, että ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunutta edistymistä arvioidaan tehokkaasti, siirretään komissiolle valta antaa 22 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä seuranta- ja arviointikehystä koskevien säännösten laatimiseksi, myös muuttamalla liitettä II indikaattorien tarkistamiseksi tai täydentämiseksi, jos se on tarpeen seurannan ja arvioinnin kannalta.

3.   Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että ohjelman toteuttamisen ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti.

4.   Sitä varten unionin varojen saajille ja tarvittaessa jäsenvaltioille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

21 artikla

Arviointi

1.   Komissio suorittaa tietojen säännölliseen keräämiseen sekä sidosryhmien ja edunsaajien kuulemiseen perustuvat arvioinnit oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

2.   Kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, mutta kuitenkin viimeistään 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä, komissio suorittaa ohjelman väliarvioinnin, joka perustuu muun muassa ulkoisiin ja riippumattomiin analyyseihin. Komissio toimittaa väliarviointia koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään kuuden kuukauden kuluttua arvioinnin suorittamisesta.

3.   Komissio suorittaa 31 päivän joulukuuta 2027 jälkeen mutta kuitenkin viimeistään 31 päivään joulukuuta 2029 mennessä ohjelman lopullisen arvioinnin, joka perustuu ulkoiseen ja riippumattomaan asiantuntemukseen. Komissio toimittaa lopullista arviointia koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään kuuden kuukauden kuluttua lopullisen arvioinnin suorittamisesta.

4.   Komissio toimittaa 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen arviointien päätelmät yhdessä kyseisiä arviointia koskevien huomautustensa kanssa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

5.   Arviointiraportointijärjestelmällä on varmistettava, että ohjelman arvioinnissa käytettävät tiedot kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti ja asianmukaisella tarkkuustasolla. Unionin rahoituksen saajien on toimitettava tällaiset tiedot komissiolle muiden oikeudellisten säännösten mukaisella tavalla. Henkilötiedot on esimerkiksi tarpeen mukaan anonymisoitava. Sitä varten unionin rahoituksen saajille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

22 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 1 päivästä tammikuuta 2021 seitsemän vuoden ajaksi 20 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 20 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 20 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

V LUKU

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

23 artikla

Tiedotus, viestintä ja julkisuus

1.   Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava kyseisen rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys, erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia, tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa useille kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien, etenkin mainitsemalla ohjelman nimi ja käyttämällä Median toimintalinjasta rahoitettujen toimien tapauksessa liitteessä III esitettyä Median toimintalinjan logoa.

2.   Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa, ohjelman nojalla toteutettuja toimia ja saavutettuja tuloksia.

3.   Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa yhteisötiedotusta sikäli kuin kyseiset painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

24 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea, jäljempänä ’Luova Eurooppa -komitea’. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

3.   Luova Eurooppa -komitea voi kokoontua erityiskokoonpanoissa käsitelläkseen ohjelman yksittäisiin toimintalinjoihin liittyviä konkreettisia kysymyksiä.

25 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EU) N:o 1295/2013 1 päivästä tammikuuta 2021.

26 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Tämän asetuksen estämättä voidaan jatkaa tai muuttaa toimia, jotka on käynnistetty asetuksen (EU) N:o 1295/2013 nojalla, jota sovelletaan edelleen kyseisiin toimiin niiden päättämiseen asti.

2.   Ohjelman rahoituspuitteet voivat kattaa myös teknisen ja hallinnollisen avun menot, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa siirtyminen ohjelman ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden välillä.

3.   Unionin talousarvioon voidaan 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun apuun liittyvien menojen kattamiseksi tarvittaessa sisällyttää määrärahoja myös vuoden 2027 jälkeen, jotta voidaan hallinnoida toimia, joita ei ole saatu päätökseen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2027.

27 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2021.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D. M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. P. ZACARIAS


(1)  EUVL C 110, 22.3.2019, s. 87.

(2)  EUVL C 168, 16.5.2019, s. 37.

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 28. maaliskuuta 2019 (EUVL C 108, 26.3.2021, s. 934), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 13. huhtikuuta 2021 (EUVL C 169, 5.5.2021, s. 1). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 18. toukokuuta 2021 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 445/2014/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 ja päätöksen N:o 1622/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 132, 3.5.2014, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/789, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja neuvoston direktiivin 93/83/ETY muuttamisesta (EUVL L 130, 17.5.2019, s. 82).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/790, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla ja direktiivien 96/9/EY ja 2001/29/EY muuttamisesta (EUVL L 130, 17.5.2019, s. 92).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1808, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi (EUVL L 303, 28.11.2018, s. 69).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1194/2011/EU, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan Euroopan unionin toimen perustamisesta (EUVL L 303, 22.11.2011, s. 1).

(10)  EUVL C 334, 19.9.2018, s. 253.

(11)  EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/523, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021, InvestEU-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) 2015/1017 muuttamisesta (EUVL L 107, 26.3.2021, s. 30).

(14)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2020/2093, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 11).

(15)  EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 28.

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

(17)  Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

(18)  Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

(19)  Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

(20)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

(21)  Neuvoston päätös 2013/755/EU, annettu 25 päivänä marraskuuta 2013, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin (MMA-assosiaatiopäätös) (EUVL L 344, 19.12.2013, s. 1).

(22)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(23)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(24)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1295/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustamisesta ja päätösten N:o 1718/2006/EY, N:o 1855/2006/EY ja N:o 1041/2009/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 221).

(25)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/695, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2021, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti Eurooppa” perustamisesta, sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta sekä asetusten (EU) N:o 1290/2013 ja (EU) N:o 1291/2013 kumoamisesta (EUVL L 170, 12.5.2021, s. 1).


LIITE I

OHJELMAN TOIMIEN KUVAUS

1 JAKSO

KULTTUURIN TOIMINTALINJA

Pyritään 5 artiklassa tarkoitettuihin Kulttuurin toimintalinjan painopisteisiin, myös pyrkien vahvistamaan eurooppalaisten teosten levitystä digitaalisessa ja monikielisessä ympäristössä, tarvittaessa käännöksen avulla, alustasta riippumatta seuraavin toimin, joiden yksityiskohdat, mukaan lukien pienimuotoisten hankkeiden mahdollisesti suurempi yhteisrahoitusosuus, esitetään työohjelmissa:

Horisontaaliset toimet:

Horisontaalisilla toimilla pyritään tukemaan kaikkia kulttuuri- ja luovia aloja, paitsi audiovisuaalialaa, niiden Euroopan tasolla kohtaamissa yhteisissä haasteissa. Erityisesti horisontaalisilla toimilla yhteisrahoitetaan ohjelmamaiden välisiä yhteistyö-, verkostoitumis-, liikkuvuus- ja kansainvälistymishankkeita, myös residenssiohjelmia, kiertueita, tapahtumia, näyttelyitä ja festivaaleja. Ohjelmalla tuetaan seuraavia horisontaalisia toimia:

a)

ohjelmamaiden väliset yhteistyöhankkeet, jotka kokoavat yhteen kulttuuri- ja luovien alojen kaikenkokoisia organisaatioita, myös mikro- ja pienorganisaatioita, eri maista alakohtaisiin tai monialaisiin toimiin;

b)

eri maista tulevien kulttuuri- ja luovien alojen organisaatioiden muodostamat eurooppalaiset verkostot;

c)

kulttuuri- ja luovien alojen Euroopan laajuiset foorumit;

d)

taiteilijoiden sekä kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden ohjelmamaiden välinen liikkuvuus sekä taide- ja kulttuuriteosten levitys ohjelmamaiden välillä;

e)

tuki, myös valmiuksien kehittämistä koskevilta osin, kulttuuri- ja luovien alojen organisaatioille niiden kansainvälisen tason toiminnan avustamiseksi;

f)

toimintapolitiikan laadinta, yhteistyö ja toteutus kulttuurialalla, myös tietojen ja hyvien toimintatapojen vaihdon, pilottihankkeiden ja sukupuolten tasa-arvoa edistävien kannustimien avulla.

Alakohtaiset toimet:

Jotta voidaan vastata unionin yhteisiin tarpeisiin, seuraavia alakohtaisia toimia on tuettava niillä kulttuuri- ja luovilla aloilla, erityisesti musiikin alalla, joiden erityispiirteet tai erityishaasteet edellyttävät kohdennetumpaa, horisontaalisia toimia täydentävää toimintamallia:

a)

musiikkialan tuki: toimet, joilla edistetään monimuotoisuutta, luovuutta ja innovointia musiikin alalla, mukaan lukien live-esityksiä, erityisesti kaikenlaisen musiikkiohjelmiston levitystä ja edistämistä Euroopassa ja sen ulkopuolella, koulutustoimia, musiikkiin osallistumista ja sen saatavuutta sekä yleisötyötä kaikenlaisen eurooppalaisen musiikkiohjelmiston osalta sekä tiedonkeruun ja analysoinnin tukemista; kyseiset toimet perustuvat ”Music moves Europe” -hankkeen puitteissa saatuihin kokemuksiin ja asiantuntemukseen ja tukevat niitä jatkossakin;

b)

kirja- ja kustannusalan tuki: kohdennetut toimet, joilla edistetään monimuotoisuutta, luovuutta ja innovointia, eurooppalaisen kirjallisuuden edistäminen yli rajojen Euroopassa ja sen ulkopuolella, myös kirjastoissa, koulutusta ja vaihtoja alan ammattilaisille, tekijöille ja kääntäjille sekä ohjelmamaiden välisiä kyseisen alan yhteistyö-, innovointi- ja kehittämishankkeita; kohdennetut toimet, joilla edistetään kirjallisuuden kääntämistä ja mahdollisuuksien mukaan kirjallisuuden mukauttamista vammaisille henkilöille soveltuviin muotoihin;

c)

arkkitehtuurin ja kulttuuriperinnön tukeminen tavoitteena laadukas rakennettu ympäristö: kohdennetut toimet arkkitehtuurin ja kulttuuriperinnön toimijoiden liikkuvuuden, valmiuksien kehittämisen ja kansainvälistymisen edistämiseksi; Baukulturin, vertaisoppimisen ja yleisön osallistumisen edistäminen nykyarkkitehtuuria ja kulttuuriperintöä koskevien toimenpiteiden laatuperiaatteiden levittämiseksi; kulttuuriperinnön kestävän vaalimisen, uudistamisen ja mukautuvan uudelleenkäytön tukeminen ja kulttuuriperinnön arvojen edistäminen tietoisuuden lisäämisen ja verkostoitumisen keinoin;

d)

tuki muille taide- ja luoville aloille, kun on yksilöity erityistarpeita, mukaan lukien kohdennetut toimet kestävän kulttuurimatkailun sekä muotoilu- ja muotialojen luovien näkökohtien kehittämiseksi ja näiden alojen tekemiseksi tunnetuiksi ja edustamiseksi unionin ulkopuolella.

Erityistoimet, joilla tehdään Euroopan kulttuurien monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä näkyvämmäksi ja konkreettisemmaksi ja vaalitaan kulttuurienvälistä vuoropuhelua:

a)

rahoitustuki Euroopan kulttuuripääkaupungeille;

b)

rahoitustuki Euroopan kulttuuriperintötunnukselle ja Euroopan kulttuuriperintötunnuksen saaneiden kohteiden välisille verkostoitumistoiminnoille;

c)

unionin kulttuuripalkinnot;

d)

Euroopan kulttuuriperintöpäivät;

e)

tuki eurooppalaisille kulttuuriyhteisöille kuten orkestereille, joiden tarkoituksena on kouluttaa ja edistää suurta potentiaalia omaavia nuoria taiteilijoita ja joilla on maantieteelliseltä kattavuudeltaan laaja osallistava lähestymistapa, tai yhteisöille, jotka tarjoavat suoraan Euroopan kansalaisille kulttuuripalveluja, joiden maantieteellinen kattavuus on laaja.

2 JAKSO

MEDIAN TOIMINTALINJA

Edellä 6 artiklassa tarkoitetuissa Median toimintalinjan painopisteissä on otettava huomioon direktiivin (EU) 2018/1808 vaatimukset ja maiden väliset erot audiovisuaalisen sisällön tuotannon, levityksen ja saatavuuden sekä niiden markkinoiden koon ja erityispiirteiden sekä kielellisen moninaisuuden osalta, ja niihin on pyrittävä seuraavin toimin, joiden yksityiskohdat esitetään työohjelmissa:

a)

eurooppalaisten riippumattomien tuotantoyhtiöiden luomat audiovisuaaliset teokset, jotka edustavat eri formaatteja (kuten pitkät elokuvat, lyhytelokuvat, sarjat, dokumentit ja narratiiviset videopelit) ja lajityyppejä ja jotka on suunnattu erilaisille kohdeyleisöille, mukaan lukien lapset ja nuoret;

b)

innovatiivisen ja laadukkaan TV-sisällön ja sarjamaisen tarinankerronnan tuottaminen eurooppalaisten riippumattomien tuotantoyhtiöiden toimesta erilaisille kohdeyleisöille;

c)

mainonta- ja markkinointivälineet, myös verkossa ja käyttämällä tietojen analysointia, jotta lisätään eurooppalaisten teosten esille saamista, näkyvyyttä, saatavuutta valtioiden rajojen yli sekä katsojaosuutta;

d)

tuki muiden kuin kotimaisten eurooppalaisten teosten – sekä pienimuotoisten että mittavien tuotantojen – kansainväliselle myynnille ja levitykselle kaikilla alustoilla (esim. elokuvateattereissa, verkossa), myös hyödyntämällä useita maita kattavia koordinoituja jakelustrategioita ja kannustamalla käyttämään tekstitys-, jälkiäänitys- ja tarvittaessa kuvailutulkkausvälineitä;

e)

tuki kulttuurialan tv-ohjelmien monikieliselle saatavuudelle verkossa tekstittämisen kautta;

f)

tuki audiovisuaalialan ammattilaisten, myös luovan työn tekijöiden, verkostoitumistoiminnoille ja yritysten väliselle vaihdolle lahjakkuuden vaalimiseksi ja edistämiseksi Euroopan audiovisuaalialalla sekä eurooppalaisten ja kansainvälisten yhteiskehittelyjen ja yhteistuotantojen kehittämisen ja jakelun helpottamiseksi;

g)

eurooppalaisten audiovisuaalialan toimijoiden toimintojen tukeminen toimialan tapahtumissa ja messuilla Euroopassa ja sen ulkopuolella;

h)

tuki eurooppalaisten elokuvien ja audiovisuaalisten teosten, joilla pyritään saavuttamaan kansalliset rajat ylittävästi laaja eurooppalainen yleisö, erityisesti nuoret ja vaikuttajat, näkyvyydelle ja tavoittavuudelle, myös eurooppalaisia palkintoja, erityisesti Euroopan parlamentin ja European Film Academyn eurooppalaista LUX-yleisöelokuvapalkintoa, tukevien esitysten, viestinnän, levitys- ja edistämistoimintojen avulla;

i)

aloitteet, joilla edistetään yleisötyötä ja yleisön osallistumista, mukaan lukien elokuvakasvatustoiminnot, jotka on suunnattu erityisesti nuorille katsojille;

j)

koulutus- ja mentoritoiminnot, joilla kehitetään audiovisuaalialan ammattilaisten valmiuksia mukautua koko arvoketjuun vaikuttaviin uusiin luoviin prosesseihin, markkinakehitykseen ja digitaaliteknologiaan;

k)

eurooppalaisten tilausvideopalvelujen tarjoajien verkosto(t), jonka (joiden) ohjelmistosta merkittävä osa on muita kuin kotimaisia eurooppalaisia teoksia;

l)

Eurooppalaiset festivaalit ja eurooppalaisten festivaalien verkosto(t), jonka (joiden) ohjelmistosta merkittävä osa on muita kuin kotimaisia eurooppalaisia teoksia, kuitenkin siten, että niiden identiteetti ja ainutkertainen profiili säilytetään;

m)

Eurooppalaisten elokuvateatteritoimijoiden verkosto, jolla on laaja maantieteellinen kattavuus ja jonka ohjelmistosta merkittävä osa on muita kuin kotimaisia eurooppalaisia elokuvia, vahvistaen eurooppalaisten elokuvateattereiden roolia eurooppalaisten teosten levityksessä;

n)

erityistoimenpiteet, joilla edistetään sukupuolten tasapuolisempaa edustusta audiovisuaalialalla, mukaan lukien tutkimukset, mentorointi, koulutus ja verkostoitumistoiminnot;

o)

tuki politiikan vuoropuhelulle, innovatiivisille politiikkatoimenpiteille ja hyvien toimintatapojen vaihdolle, myös analyyttisten toimintojen ja luotettavien tietojen toimittamisen kautta;

p)

ohjelmamaiden välinen kokemusten ja osaamisen vaihto, vertaisoppimistoiminnot ja verkostoituminen audiovisuaalialan ja poliittisten päättäjien keskuudessa.

3 JAKSO

MONIALAINEN TOIMINTALINJA

Edellä 7 artiklassa tarkoitettuihin Monialaisen toimintalinjan painopisteisiin on pyrittävä seuraavin toimin, joiden yksityiskohdat esitetään työohjelmissa:

Poliittinen yhteistyö ja kansalaisten tavoittamista koskevat toimet, joilla:

a)

tuetaan toimintapolitiikan kehittämistä, ohjelmamaiden välisten kokemusten ja osaamisen vaihtoa, vertaisoppimista ja tietoisuuden lisäämistä, verkostoitumista ja säännöllistä monialaista vuoropuhelua kulttuuri- ja luovien alojen organisaatioiden ja poliittisten päättäjien keskuudessa;

b)

tuetaan analyyttisiä monialaisia toimintoja;

c)

pyritään edistämään valtioiden rajat ylittävää poliittista yhteistyötä ja kehittämään sosiaalista osallisuutta kulttuurin keinoin koskevaa toimintapolitiikkaa;

d)

lisätään ohjelman ja sen kattamien aihealueiden tuntemusta, kansalaisten parempaa tavoittamista ja helpotetaan tulosten siirrettävyyttä jäsenvaltiotasoa laajemmalle.

Luovaa innovointikokeilua koskevat toimet, joilla:

a)

kannustetaan uusia luovuuden muotoja eri kulttuuri- ja luovien alojen risteyskohdissa, esimerkiksi kokeellisilla toimintamalleilla ja hyödyntämällä innovatiivista teknologiaa;

b)

edistetään innovatiivisia monialaisia toimintamalleja ja välineitä, joihin voi mahdollisuuksien mukaan kuulua monikielisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia, helpottamaan kulttuurin ja luovuuden, myös kulttuuriperinnön, jakelua, edistämistä ja rahaksi muuttamista sekä niiden saatavuutta.

Ohjelmayhteyspisteitä koskevat toimet, joilla:

a)

edistetään ohjelmaa kansallisella tasolla, annetaan asiaankuuluvaa tietoa unionin politiikan nojalla saatavilla olevan rahoitustuen eri tyypeistä ja autetaan kulttuuri- ja luovien alojen toimijoita hakemaan tukea ohjelmasta, myös tiedottamalla eri ehdotuspyyntöihin liittyvistä vaatimuksista ja menettelyistä sekä jakamalla hyviä käytäntöjä;

b)

tuetaan mahdollisia avustuksensaajia hakuprosesseissa ja tarjotaan vertaismentorointia ohjelman uusille osallistujille, edistetään rajat ylittävää yhteistyötä ja hyvien toimintatapojen vaihtoa alan ammattilaisten, laitosten, foorumeiden ja verkostojen välillä ohjelmaan kuuluvien toiminta-alojen ja kulttuuri- ja luovien alojen puitteissa ja välillä;

c)

tuetaan komissiota sen varmistamisessa, että tietoa ohjelman tuloksista viestitetään ja levitetään asianmukaisesti kansalaisille ja kulttuuri- ja luovien alojen toimijoille.

Monialaiset toimet, joilla tuetaan uutismedia-alaa ja joilla:

a)

vastataan media-alaan kohdistuviin rakenteellisiin ja teknologisiin muutoksiin edistämällä riippumatonta ja moniarvoista mediaympäristöä, myös tukemalla riippumatonta seurantaa, jonka avulla arvioidaan tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen ja vapauteen kohdistuvia riskejä ja haasteita, ja tukemalla tiedotustoimia;

b)

tuetaan mediatuotannon korkealaatuisia standardeja edistämällä yhteistyötä, digitaalisia taitoja, rajatylittävää yhteistyöhön perustuvaa journalismia ja korkealaatuista sisältöä, edistäen näin osaltaan journalismin ammattietiikkaa;

c)

edistetään medialukutaitoa, jotta kansalaiset voivat käyttää mediaa ja kehittyä sen kriittisessä tarkastelussa, ja tuetaan tietämyksen vaihtoa medialukutaitoa koskevista toimintapolitiikoista ja käytännöistä;

d)

otetaan käyttöön erityistoimenpiteitä, joilla edistetään sukupuolten tasapuolisempaa edustusta uutismedia-alalla.


LIITE II

OHJELMAN YHTEISET LAADULLISET JA MÄÄRÄLLISET VAIKUTUSINDIKAATTORIT

Ohjelman tuella luotujen, ohjelmamaiden välisten kumppanuuksien lukumäärä ja laajuus, mukaan lukien edunsaajaorganisaatioiden alkuperämaa.

Laadullinen näyttö ohjelman tukeen perustuvista menestystarinoista taiteellisen, yritystoimintaan liittyvän ja teknologisen innovoinnin aloilla.

Indikaattorit

Kulttuurin toimintalinja:

Ohjelman tuella luotujen, ohjelmamaiden välisten kumppanuuksien lukumäärä ja laajuus.

Ohjelman tuen ansiosta kansallisten rajojen yli liikkuneiden taiteilijoiden ja kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden lukumäärä, ilmoittaen lähtömaan ja naisten osuuden.

Ohjelmasta tuettuihin eurooppalaisiin kulttuuri- ja luovien alojen teoksiin, myös muista kuin omasta maastaan peräisin oleviin teoksiin, tutustuvien henkilöiden lukumäärä.

Ohjelmasta tuettujen, sosiaalisesti syrjäytyneille ryhmille suunnattujen hankkeiden lukumäärä.

Ohjelmasta tuettujen sellaisten hankkeiden lukumäärä, joissa on mukana organisaatioita kolmansista maista.

Median toimintalinja:

Ohjelmasta tuettuihin eurooppalaisiin audiovisuaalialan teoksiin, myös muista kuin omasta maastaan peräisin oleviin teoksiin, tutustuneiden henkilöiden lukumäärä.

Niiden ohjelmasta tuettuihin oppimistoimintoihin osallistuneiden lukumäärä, jotka arvioidensa mukaan ovat parantaneet valmiuksiaan ja lisänneet työllistyvyyttään, ilmoittaen naisten osuuden.

Yhteistuotantojen lukumäärä, budjetti ja maantieteellinen alkuperä, jotka on kehitetty, tuotettu ja levitetty ohjelman tuella sekä yhteistuotannot erilaiset audiovisuaaliset valmiudet omaavista maista tulevien kumppanien kanssa.

Vähän käytetyillä kielillä kehitettyjen audiovisuaalisten teosten lukumäärä, jotka on kehitetty, tuotettu ja levitetty ohjelman tuella.

Niiden henkilöiden lukumäärä, jotka on tavoitettu yritysten välisillä markkinointitoimilla suurilla markkinoilla.

Monialainen toimintalinja:

Ohjelmamaiden välisten muodostettujen kumppanuuksien lukumäärä ja laajuus (luovia innovointikokeiluja koskevan toimen ja uutismedia-alaa tukevien monialaisten toimien yhdistelmäindikaattori).

Ohjelmayhteyspisteiden järjestämien ohjelmaa markkinoivien tapahtumien tai toimien lukumäärä.

Luovia innovointikokeiluja koskevaan toimeen ja monialaisen toimintalinjan uutismediatoimia koskeviin toimiin osallistuvien henkilöiden lukumäärä, ilmoittaen naisten osuuden.


LIITE III

MEDIAN TOIMINTALINJAN LOGO

Median toimintalinjalla on seuraava logo:

Image 1


28.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 189/61


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2021/819,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2021,

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutista

(uudelleenlaadittu)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 173 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 294/2008 (3) on muutettu (4) huomattavilta osin. Koska siihen on määrä tehdä uusia muutoksia, mainittu asetus olisi selkeyden vuoksi uudelleenlaadittava.

(2)

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutista, jäljempänä ’EIT’, määräajoin tehdyt riippumattomat arvioinnit ja asetuksen (EY) N:o 294/2008 soveltamisesta saadut kokemukset osoittavat, että EIT:n toimintamallin ja sen perustana olevien prosessien parantamiseksi tarvitaan huomattavia muutoksia. Lisäksi EIT:n väliarvioinnissa ja vaikutusten ennakkoarvioinnissa on tullut esiin useita kehityskohteita, kuten osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoitusmalli, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen integrointi paikallisiin innovaatioekosysteemeihin, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen avoimuus ja läpinäkyvyys sekä EIT:n toteuttama seuranta. Tämä asetus tarjoaa tilaisuuden myös näiden osa-alueiden käsittelyyn.

(3)

On ensi sijassa jäsenvaltioiden asia huolehtia siitä, että Euroopassa on vahva teollinen, kilpailu- ja innovaatioperusta. Innovaatiotoimintaan kohdistuva haaste on luonteeltaan ja laajuudeltaan kuitenkin sellainen, että tarvitaan myös unionin tasolla yhteistyössä toteutettavia toimia.

(4)

EIT perustetaan täydentämään unionin ja jäsenvaltioiden nykyisiä toimintapolitiikkoja ja aloitteita edistämällä niin sanotun osaamiskolmion – korkeakoulutus, tutkimus ja innovointi – integrointia kaikkialla unionissa.

(5)

EIT:n olisi osaltaan lujitettava unionin ja jäsenvaltioiden innovointivalmiuksia, jotta voidaan vastata yhteiskunnan kohtaamiin merkittäviin haasteisiin ja siten edistää unionin kestävää talouskehitystä ja kilpailukykyä.

(6)

EIT:n olisi osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta pyrittävä vahvistamaan innovaatioekosysteemejä kaikkialla unionissa avoimella ja läpinäkyvällä tavalla. Tätä varten EIT:n olisi helpotettava ja lisättävä innovaatioyhteisöjen keskinäistä verkostoitumista, integraatiota ja yhteistyötä kaikkialla Euroopassa sekä edistettävä niiden välisiä synergioita. EIT pyrkii myös saavuttamaan unionin ensisijaiset strategiset tavoitteet ja edistämään unionin tavoitteiden ja politiikkojen toteuttamista, mukaan lukien niiden, jotka mainitaan komission 11 päivänä joulukuuta 2019 antamassa tiedonannossa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta, 27 päivänä toukokuuta 2020 antamassa tiedonannossa Euroopan talousarviosta Euroopan elpymissuunnitelman moottorina, 19 päivänä helmikuuta 2020 antamassa tiedonannossa Euroopan datastrategiasta sekä 10 päivänä maaliskuuta 2020 antamissa tiedonannoissa pk-yritysstrategiasta kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten ja Euroopan uudesta teollisuusstrategiasta, sekä niiden, jotka liittyvät unionin strategisen riippumattomuuden saavuttamiseen, samalla kun säilytetään talouden avoimuus. Lisäksi EIT:n olisi edistettävä vastaamista maailmanlaajuisiin haasteisiin, myös Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita noudattamalla kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n ja ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen (5), jäljempänä ’Pariisin sopimus’, periaatteita, ja ilmastoneutraalin talouden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä. Siirtymässä voidaan onnistua vain lisäämällä tutkimusta ja innovointia, mikä korostaa tarvetta vahvistaa suotuisia olosuhteita ja investointeja Euroopan osaamispohjan sekä tutkimus- ja innovointivalmiuksien parantamiseksi erityisesti vihreiden ilmastoystävällisten teknologioiden ja innovaatioiden alalla.

(7)

EIT:n olisi lisättävä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen avoimuutta yhteistyösuhteiden vahvistamiseksi ja synergioiden luomiseksi eri innovaatioyhteisöjen välille Euroopassa, mikä edistäisi maantieteellistä monimuotoisuutta ja osaajien liikkuvuutta.

(8)

EIT:n painopistealat ja rahoitustarpeet kulloisenkin monivuotisen rahoituskehyksen kattavaksi seitsemän vuoden ajanjaksoksi olisi esitettävä strategisessa innovaatio-ohjelmassa. Strateginen innovaatio-ohjelma olisi yhdenmukaistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/695 (6) perustetun tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti Eurooppa”, jäljempänä ’Horisontti Eurooppa -ohjelma’, kanssa, myös raportoinnin, seurannan, arvioinnin ja muiden kyseisessä asetuksessa säädettyjen vaatimusten osalta, ja siinä olisi otettava huomioon Horisontti Eurooppa -ohjelman strateginen suunnittelu. Strategisessa innovaatio-ohjelmassa olisi luotava ja edistettävä synergioita Horisontti Eurooppa -ohjelman muiden osien kanssa, muiden asiaan liittyvien monivuotiseen rahoituskehykseen kuuluvien unionin ohjelmien kanssa sekä muiden asiaa koskevien unionin, kansallisten ja alueellisten aloitteiden, toimintapolitiikkojen ja välineiden kanssa, etenkin sellaisten, joilla tuetaan tutkimusta ja innovointia, koulutusta ja osaamisen kehittämistä, kestävää ja kilpailukykyistä teollisuutta, yrittäjyyttä ja alueellista kehitystä. Ottaen huomioon strategisen innovaatio-ohjelman tärkeyden unionin innovaatiopolitiikan kannalta ja sen odotettujen sosioekonomisten vaikutusten merkityksen unionille Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi hyväksyttävä se komission ehdotuksen pohjalta. Komission ehdotuksen olisi perustuttava EIT:n esitykseen. Kyseinen esitys olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

(9)

Covid-19:n puhkeamisesta seurannut kriisi on aiheuttanut merkittäviä häiriöitä jäsenvaltioiden terveydenhuolto- ja talousjärjestelmille. Kriisin aiheuttamien sosiaalisten ja taloudellisten sekä ympäristöön ja teknologiaan liittyvien vaikutusten selättäminen edellyttää unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen yhteistyötä. EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi vastattava nykyisiin sekä uusiin ja odottamattomiin haasteisiin ja painopisteisiin joustavasti sekä voitava ottaa käyttöön toimenpiteitä ja aloitteita ekosysteemiensä tukemiseksi asianmukaisesti. EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi edistettävä etenkin innovointitoimia, joita tarvitaan covid-19-kriisin vaikutusten torjumiseksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, Euroopan elpymissuunnitelman, Euroopan uuden teollisuusstrategian ja kestävän kehityksen tavoitteiden painopisteiden mukaisesti, ja samalla huolehdittava synergiasta unionin muiden aloitteiden ja kumppanuuksien kanssa.

(10)

Asetuksen (EU) 2021/695 mukaisesti EIT:n toimien olisi vastattava strategisiin pitkän aikavälin haasteisiin, erityisesti monitieteisillä ja tieteidenvälisillä aloilla, muun muassa kehittämällä sellaisia innovatiivisia ei-teknologisia ratkaisuja, jotka täydentävät tarvittavalla tavalla teknologiakeskeisiä innovointitoimia. EIT:n olisi toiminnallaan edistettävä säännöllistä vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan, tutkimusorganisaatioiden, innovaatiokeskusten, pienten ja keskisuurten yritysten, jäljempänä ’pk-yritykset’, korkeakoulujen ja teollisuuden edustajien kanssa.

(11)

EIT:n olisi osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta asetettava etusijalle korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovointi- sekä yrittäjätoimintansa siirtäminen liike-elämään ja tällaisen toiminnan kaupallinen soveltaminen sekä tuettava korkeakoulujen innovointi- ja yrittäjyysvalmiuksia sekä innovatiivisten yritysten perustamista ja kehittämistä täydentäen Euroopan innovaationeuvostoa (EIC) ja Horisontti Eurooppa -ohjelman muita asiaan liittyviä osia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/523 (7) perustettua InvestEU-ohjelmaa.

(12)

EIT:n olisi toiminnassaan käytettävä huippuosaamiseen perustuvia korkeakoulujen, tutkimusorganisaatioiden, yritysten, pk-yritykset mukaan lukien, ja julkisten yritysten sekä paikallisviranomaisten, yhteiskunnallisten yritysten, asiaan liittyvien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen ja muiden sidosryhmien institutionaalisia eurooppalaisia kumppanuuksia. Yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvää toimintaa sekä pk-yritysten ja yhteiskunnallisten yritysten aktiivisen osallistumisen varmistavaa yhteydenpidon tiivistämistä olisi pyrittävä edistämään, koska tietyt yritykset ovat erittäin innovatiivisia niiden tuottamien hyödykkeiden tai palvelujen, niiden organisaation tai niiden käyttämien tuotantomenetelmien osalta. Näiden kumppanuuksien olisi pyrittävä saavuttamaan rahoituksen kestävyys hankkimalla varoja muista yksityisistä ja julkisista lähteistä ja houkuttelemaan ja ottamaan mukaan mahdollisimman monenlaisia uusia asiaan liittyviä kumppaneita. Hallintoneuvoston olisi valittava nämä kumppanit ja nimettävä ne osaamis- ja innovaatioyhteisöiksi strategisessa innovaatio-ohjelmassa vahvistettujen painopistealojen ja aikataulun mukaisesti ja ottaen huomioon Horisontti Eurooppa -ohjelman strategisessa suunnittelussa esitetyt painopisteet, joilla vastataan uusiin maailmanlaajuisiin ja sosiaalisiin haasteisiin. Kumppanit olisi valittava avoimen ja läpinäkyvän kilpailuun ja huippuosaamiseen perustuvan prosessin pohjalta tämän asetuksen ja asetuksessa (EU) 2021/695 vahvistettujen eurooppalaisten kumppanuuksien valintaa koskevien perusteiden mukaisesti. Ensimmäisen tällaisen osaamis- ja innovaatioyhteisön, joka on tarkoitus käynnistää mahdollisimman pian vuonna 2022 tai 2023, olisi liityttävä kulttuurialaan ja luoviin toimialoihin ja toisen, vuonna 2026 käynnistettävän olisi liityttävä vesi-, meri- ja merenkulkualoihin ja -ekosysteemeihin.

(13)

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen erityisluonteen huomioon ottaen on tarpeen säätää osaamis- ja innovaatioyhteisön muodostamista koskevista erityisistä vähimmäisehdoista, jotka poikkeavat Horisontti Eurooppa -ohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä. Osaamis- ja innovaatioyhteisön lisäarvotoimien osalta saatetaan vastaavasti tarvita tapauksen mukaan erityissääntöjä, jotka koskevat omistusoikeutta, käyttöoikeuksia, hyödyntämistä ja levittämistä.

(14)

Hallintoneuvoston olisi ohjattava ja seurattava EIT:n toimia ja vastattava osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien valinnasta, nimeämisestä, rahoittamisesta, seurannasta ja arvioinnista asetuksen (EU) 2021/695 ja strategisen innovaatio-ohjelman mukaisesti. Nimittäessään hallintoneuvoston jäseniä komission olisi varmistettava, että siinä ovat tasapuolisesti edustettuina henkilöt, joilla on kokemusta korkeakoulutuksen, tutkimuksen, innovoinnin tai liike-elämän alalta, sekä eri sukupuolet ja että se on maantieteellisesti kattava, sekä otettava huippuosaaminen johtavaksi periaatteeksi.

(15)

EIT:n olisi huolehdittava siitä, että kunkin osaamis- ja innovaatioyhteisön tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia, mukaan lukien niiden edistyminen rahoituksen kestävyyden saavuttamisessa, kustannustehokkuus ja avoimuus uusille jäsenille, seurataan jatkuvasti ja että niistä tehdään määräajoin ulkoinen arviointi. Näihin arviointeihin olisi sisällyttävä kumppanuussopimuksen kolme ensimmäistä vuotta kattavat ja sopimuksen voimassaolon mahdollista jatkamista seuraavat kolme vuotta kattavat välitarkastelut, ennen kumppanuussopimuksen seitsemännen voimassaolovuoden päättymistä tehtävät kattavat arvioinnit sekä ennen kumppanuussopimuksen päättymistä tehtävät lopputarkastelut. Hallintoneuvoston olisi tarvittaessa toteutettava osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevia korjaavia toimenpiteitä.

(16)

EIT:n olisi tiedotettava säännöllisesti jäsenvaltioiden edustajien ryhmälle EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tuloksellisuudesta, saavutuksista ja toimista, niitä koskevan seurannan ja arvioinnin tuloksista sekä niitä koskevista tulosindikaattoreista ja korjaavista toimenpiteistä. Jäsenvaltioiden edustajien ryhmän olisi neuvottava hallintoneuvostoa ja johtajaa strategisesti tärkeissä kysymyksissä sekä annettava neuvoja EIT:lle ja osaamis- ja innovaatioyhteisöille ja jaettava kokemuksia niiden kanssa. EIT:n olisi järjestettävä jäsenvaltioiden edustajien ryhmän kanssa pidettävät kokoukset.

(17)

Jotta EIT ja osaamis- ja innovaatioyhteisöt voisivat tukea Euroopan talouden kilpailukykyä ja lisätä sen kansainvälistä houkuttelevuutta sekä sen innovointi- ja yrittäjyysvalmiuksia, niiden pitäisi pystyä vetämään puoleensa kumppaniorganisaatioita, tutkijoita ja opiskelijoita kaikkialta unionista, myös unionin syrjäisimmiltä alueilta, ja kauempaakin, esimerkiksi edistämällä heidän liikkuvuuttaan.

(18)

EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen suhteiden olisi perustuttava kumppanuus- ja avustussopimuksiin, joissa vahvistetaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen oikeudet ja velvollisuudet sekä EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöille myöntämä tuloksellisuuteen perustuva rahoitusosuus. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen hallinnollisen taakan rajoittamiseksi ja suunnitteluresurssien ja -toimien takaamiseksi pidemmälle aikavälille EIT:n olisi tehtävä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa monivuotisia, korkeintaan kolmen vuoden pituisia avustussopimuksia tai tehtävä avustussopimuksia vuodeksi kerrallaan, mikäli tämän katsotaan olevan tarkoituksenmukaisempaa. Poiketen siitä, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) 2018/1046 (8), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, säädetään, EIT:n olisi voitava tehdä mainittu kumppanuussopimus aluksi seitsemän vuoden ajaksi ja jatkaa sitä toiseksi enintään seitsemän vuoden pituiseksi ajaksi, mikäli kyseisen osaamis- ja innovaatioyhteisön tuloksellisuus on ollut hyvä ja sen välitarkastelun ja kattavan arvioinnin tulokset ovat myönteisiä. Kumppanuussopimuksen voimassaolon päätyttyä EIT ja osaamis- ja innovaatioyhteisö voivat tehdä yhteistyöpöytäkirjan, jonka tarkoituksena on ylläpitää aktiivista yhteistyötä.

(19)

On tarpeen tukea korkeakoulutusta, joka on olennainen mutta usein unohdettu osa osaamiskolmiota. Osallistuvien korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen tarjoajien olisi myönnettävä tutkintoja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta kansallisten sääntöjen ja hyväksymismenettelyjen mukaisesti. EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välisissä kumppanuus- ja avustussopimuksissa sekä yhteistyöpöytäkirjoissa olisi määrättävä, että EIT:n laatumerkki olisi myönnettävä myös kyseisille tutkinnoille. EIT:n olisi lisäksi tehtävä EIT:n laatumerkin saaneita tutkintoja tunnetummiksi, millä lisättäisiin niiden tunnustamista EIT-yhteisön ulkopuolella, ja laajennettava niiden käyttöä elinikäisen oppimisen ohjelmiin, ammatillisen koulutuksen ohjelmiin sekä koulutus-, uudelleenkoulutus- ja täydennyskoulutusohjelmiin. Toiminnallaan ja työllään EIT:n olisi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY (9) mukaisesti edistettävä opiskelijoiden, tutkijoiden ja henkilöstön liikkuvuutta sekä tarjottava mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, mentorointiin ja valmennukseen.

(20)

EIT:n vastuun ja sen toiminnan avoimuuden ja läpinäkyvyyden takaamiseksi olisi annettava asianmukaiset säännökset. Sen hallintotapaa ja toimintaa ohjaavat säännöt olisi annettava EIT:n perussäännössä.

(21)

EIT:llä olisi oltava oikeushenkilöllisyys, ja jotta voidaan taata sen toiminnallinen riippumattomuus sekä riippumattomuus kansallisista viranomaisista ja ulkoisista vaikutuksista, sen olisi hallinnoitava omaa talousarviotaan, jonka tuloihin olisi kuuluttava unionin rahoitusosuus.

(22)

Teollisuuden sekä rahoitus- ja palvelusektorien odotetaan osallistuvan merkittävässä määrin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen talousarvioiden rahoittamiseen. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi erityisesti pyrittävä saamaan yksityisistä lähteistä tulevan rahoituksen ja toiminnastaan saatavien tulojen osuus mahdollisimman suureksi sekä tavoiteltava rahoituksen kestävyyttä ja saavutettava se viimeistään ennen EIT:n rahoitustuen 15:nnen vuoden päättymistä. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja niiden kumppaniorganisaatioiden olisi tuotava julkisuuteen se, että niiden toiminta tapahtuu EIT:n puitteissa ja että ne saavat rahoitusta unionin yleisestä talousarviosta. Lisäksi rahoituksen läpinäkyvyyttä olisi lisättävä tarjoamalla julkisesti saatavilla olevaa tietoa siitä, mitä hankkeita rahoitetaan ja miten rahoitus kohdennetaan.

(23)

Unionin yleisestä talousarviosta suoritettavaan unionin rahoitusosuuteen olisi sovellettava unionin talousarviomenettelyä. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava tilintarkastus varainhoitoasetuksen mukaisesti.

(24)

EIT:n olisi parhaansa mukaan edistettävä sujuvaa siirtymistä monivuotisen rahoituskehyksen kausien välillä erityisesti meneillään olevien toimien osalta.

(25)

EIT:n tuloihin olisi sisällyttävä Horisontti Eurooppa -ohjelmasta myönnettävä unionin rahoitusosuus. Kyseisiin tuloihin olisi voitava sisältyä myös muista yksityisistä ja julkisista lähteistä peräisin olevia rahoitusosuuksia.

(26)

EIT on varainhoitoasetuksen 70 artiklassa tarkoitettu unionin perustama elin, jonka olisi siten hyväksyttävä varainhoitoa koskevat sääntönsä. EIT:hen olisi näin ollen sovellettava komission delegoitua asetusta (EU) 2019/715 (10).

(27)

EIT:n olisi annettava konsolidoitu vuotuinen toimintakertomus edellisen kalenterivuoden aikana toteutetuista toimista ja toiminnan tuloksista. EIT:n olisi hyväksyttävä varainhoitoa koskevien sääntöjensä mukaisesti myös strategiseen innovaatio-ohjelmaan perustuva yhtenäinen ohjelma-asiakirja, jossa esitetään sen suunnittelemat aloitteet vuotuisten ja monivuotisten ohjelmien osalta ja jonka avulla EIT voi vastata tutkimuksessa, yhteiskunnassa, teknologiassa, korkeakoulutuksessa, innovoinnissa ja muilla asiaan liittyvillä aloilla tapahtuneeseen sisäiseen ja ulkoiseen kehitykseen. Kyseinen yhtenäinen ohjelma-asiakirja olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiedoksi.

(28)

EIT on perustamisestaan lähtien hyötynyt henkilöstönsä asiantuntemuksesta. Asetuksen (EY) N:o 294/2008 nojalla sovellettavan oikeudellisen kehyksen vuoksi osa henkilöstön työsopimuksista on kuitenkin päättynyt ilman uusimismahdollisuutta. Jotta tällaiset tilanteet voitaisiin välttää tulevaisuudessa, EIT:n olisi oman etunsa vuoksi pyrittävä kaikin mahdollisin sovellettavan lainsäädännön mukaisin keinoin saamaan päteviä työntekijöitä ja pitämään heistä kiinni, sillä asiantunteva henkilöstö on tärkeää EIT:n menestyksekkäälle toiminnalle.

(29)

On aiheellista, että komissio käynnistää riippumattomat ulkoiset arvioinnit EIT:n toiminnasta, myös osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta hallinnoiduista toimista, erityisesti strategisen innovaatio-ohjelman valmistelua silmällä pitäen. Näissä arvioinneissa olisi tarkasteltava sitä, miten EIT täyttää tehtävänsä ja saavuttaa tavoitteensa, ja niiden olisi katettava EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminta. Niissä olisi tarkasteltava EIT:n tuomaa unionin tason lisäarvoa, vaikutusta koko unionissa ja alueellisen innovaatiojärjestelmän (Regional Innovation Scheme, RIS) toimien vaikutusta, avoimuutta, vaikuttavuutta, tehokkuutta, tavoittavuutta lisääviä toimia, viestintää, näkyvyyttä, tulosten levittämistä sekä toteutettujen toimien merkityksellisyyttä ja sitä, ovatko ne johdonmukaisia asiaan liittyvien unionin ja jäsenvaltioiden politiikkojen kanssa ja niitä täydentäviä, ja myös mahdollisia synergioita Horisontti Eurooppa -ohjelman muiden osien kanssa. Nämä arvioinnit olisi otettava huomioon Horisontti Eurooppa -ohjelman arvioinneissa, jotka komissio suorittaa asetuksen (EU) 2021/695 mukaisesti.

(30)

EIT:n olisi parhaansa mukaan pyrittävä virtaviivaistamaan kunkin osaamis- ja innovaatioyhteisön rakenteeseen liittyvää terminologiaa, jotta EIT olisi tunnistettavissa entistä helpommin ja paremmin.

(31)

Euroopan tasolla innovoinnissa olevien erojen vähentämiseksi EIT:n olisi erityisesti RIS:n avulla ja strategisessa innovaatio-ohjelmassa tarkemmin määritellyllä tavalla tuettava maiden ja alueiden innovointivalmiuksia, pyrittävä vahvistamaan innovaatioekosysteemejä maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamiseksi sekä integroitava osaamis- ja innovaatioyhteisöihin uusia kumppaniorganisaatioita.

(32)

Innovoinnin edistäjinä toimivien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden älykkään erikoistumisen strategian painopisteet ja parannettava niiden innovointivalmiuksia ottamalla täysimääräisesti huomioon alueelliset valmiudet ja vahvuudet, mahdollisuudet ja heikkoudet sekä paikalliset toimijat, niiden toimet ja markkinat.

(33)

On olennaisen tärkeää edistää vahvaa synergiaa EIT:n ja EIC:n välillä. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi edesautettava innovatiivisten yritysten perustamista huolehtien tiiviistä synergiasta EIC:n kanssa, päällekkäisyyksiä kuitenkin välttäen, ja EIT:n rahoituksen saajien olisi voitava hakea EIC:n välineistä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tarjoamia palveluja täydentävää tukea. Erityisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tukemilla suuren kasvupotentiaalin startup-yrityksillä olisi oltava mahdollisuudet päästä EIC:n toimien piiriin yksinkertaistettua ja siten nopeampaa väylää asetuksen (EU) 2021/695 asiaa koskevien säännösten mukaisesti, jotta niitä voidaan auttaa laajentumaan nopeasti, ja samalla EIT:n tarjoamien tukijärjestelmien olisi oltava avoinna EIC:n rahoituksen saajille. EIT:n ja EIC:n olisi siiloutumisen välttämiseksi sekä synergioiden ja yhteistyön edistämiseksi harkittava vastavuoroista ja järjestelmällistä tietojenvaihtoa. Hallintoneuvoston olisi tarvittaessa voitava kutsua EIC:n johtokunnan jäseniä kokouksiinsa tarkkailijoina.

(34)

Jotta voitaisiin varmistaa EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien jatkuvuus asetuksen (EU) 2021/695 asiaa koskevien säännösten mukaisesti, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti ja sen tiettyjä säännöksiä olisi sovellettava taannehtivasti 1 päivästä tammikuuta 2021.

(35)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan niiden laajuuden ja rajat ylittävän luonteen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella perustetaan Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti, jäljempänä ’EIT’.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’innovoinnilla’ sitä prosessia tuloksineen, jolla vastataan uusilla ideoilla yhteiskunnallisiin, taloudellisiin tai ympäristöön liittyviin tarpeisiin ja kysyntään sekä luodaan uusia tuotteita, prosesseja, palveluja tai yritysmalleja, organisaatiomalleja ja sosiaalisia malleja, jotka otetaan menestyksellisesti käyttöön olemassa olevilla markkinoilla tai jotka pystyvät luomaan uusia markkinoita ja jotka tuottavat arvoa yhteiskunnalle;

2)

’osaamis- ja innovaatioyhteisöllä’ sen täsmällisestä oikeudellisesta muodosta riippumatta korkeakoulujen, tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja muiden innovointiprosessiin osallistuvien sidosryhmien laajamittaista asetuksessa (EU) 2021/695 tarkoitettua institutionaalista eurooppalaista kumppanuutta, joka toimii yhteiseen keskipitkän ja pitkän aikavälin innovaatiosuunnitteluun perustuvana strategisena verkostona ja jonka tavoitteena on vastata EIT:n haasteisiin ja osaltaan edistää asetuksessa (EU) 2021/695 vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista;

3)

’yhteistoimintakeskittymällä’ avoimella ja läpinäkyvällä tavalla perustettua fyysistä keskusta, joka edistää osaamiskolmion toimijoiden välisiä yhteyksiä ja aktiivista yhteistyötä ja toimii osaamisenvaihdon yhteyspisteenä ja jonka kautta osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kumppanit voivat hyödyntää tarvitsemiaan toimintoja ja asiantuntemusta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi;

4)

’RIS-keskuksella’ osaamis- ja innovaatioyhteisön perustamaa ja sen rakenteeseen kuuluvaa fyysistä keskusta, joka sijaitsee jäsenvaltiossa tai alueellisen innovaatiojärjestelmän (Regional Innovation Scheme, RIS) kohteena olevassa assosioituneessa maassa ja joka toimii yhteyspisteenä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimissa sekä paikallisten osaamiskolmion toimijoiden aktivoinnissa ja osallistamisessa osaamis- ja innovaatioyhteisön toimintaan;

5)

’kumppaniorganisaatiolla’ osaamis- ja innovaatioyhteisön jäsenenä olevia oikeussubjekteja, jotka voivat olla erityisesti korkeakouluja, ammatillisen koulutuksen tarjoajia, tutkimusorganisaatioita, julkisia laitoksia, julkisia tai yksityisiä yrityksiä, rahoituslaitoksia, alue- ja paikallisviranomaisia, säätiöitä ja voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä;

6)

’tutkimusorganisaatiolla’ julkisia tai yksityisiä oikeussubjekteja, joiden päätehtäviin kuuluu tutkimus tai teknologinen kehittäminen;

7)

’korkeakoululla’ yliopistoja ja kaikentyyppisiä korkea-asteen oppilaitoksia, joissa voi kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti suorittaa erityisesti ylemmän korkeakoulu- tai tohtorintutkinnon, riippumatta laitoksesta kansallisesti käytetystä nimityksestä;

8)

’EIT-yhteisöllä’ EIT:tä sekä kaikkien EIT:n tukea tai rahoitusosuuden saaneiden tai saavien yksityishenkilöiden ja oikeussubjektien aktiivista yhteisöä;

9)

’strategisella innovaatio-ohjelmalla’ asiakirjaa, jossa määritetään EIT:n painopistealat ja strategia tulevia aloitteita varten, EIT:n mahdollisuudet saada innovoinnista parasta mahdollista lisäarvoa, EIT:n tavoitteet, keskeiset toimet, toimintatapa, odotetut tulokset ja vaikutus sekä arvio Horisontti Eurooppa -ohjelman ja monivuotisen rahoituskehyksen ajaksi tarvittavista resursseista;

10)

’alueellisella innovaatiojärjestelmällä’ tai ’RIS:llä’ (Regional Innovation Scheme) järjestelmää, jolla edistetään osaamiskolmion integrointia ja innovointivalmiuksia maissa (ja niiden alueilla), jotka on strategisessa innovaatio-ohjelmassa tarkoitetussa Euroopan innovaatioiden tulostaulussa luokiteltu kohtalaisiksi tai vaatimattomiksi innovaatioiden kehittäjiksi, ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla, erityisesti houkuttelemalla ja integroimalla uusia kumppaneita osaamis- ja innovaatioyhteisöihin ja kuromalla umpeen alueellisia eroja ja kaventamalla siten innovaatiokuilua;

11)

’sidosryhmäfoorumilla’ foorumia, joka on avoin unionin toimielinten sekä kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten edustajille, yritystoiminnan, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen alan edunvalvontaryhmille ja yksittäisille tahoille, yhdistyksille, kansalaisyhteiskuntaa edustaville ja klusteriorganisaatioille sekä muille asianomaisille osapuolille koko osaamiskolmiosta;

12)

’osaamis- ja innovaatioyhteisön liiketoimintasuunnitelmalla’ korkeintaan kolmen vuoden pituiseen avustussopimukseen liitettyä asiakirjaa, jossa kuvataan osaamis- ja innovaatioyhteisön tavoitteet, tapa, jolla ne on määrä saavuttaa, odotetut tulokset, osaamis- ja innovaatioyhteisön suunnitellut lisäarvotoimet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet ja resurssit, mukaan lukien toimet, joilla pyritään saavuttamaan rahoituksen kestävyys ja lisäämään osaamis- ja innovaatioyhteisön avoimuutta uusille kumppaneille kaikkialta unionista;

13)

’osaamis- ja innovaatioyhteisön lisäarvotoimilla’ kumppaniorganisaatioiden osaamis- ja innovaatioyhteisön liiketoimintasuunnitelman mukaisesti toteuttamia toimia, joilla edistetään korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin osaamiskolmion integrointia, mukaan lukien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen perustamista sekä niiden hallintoa ja koordinointia koskevat toimet, sekä EIT:n yleisten tavoitteiden saavuttamista;

14)

’osaamis- ja innovaatioyhteisöjen poikittaistoimilla’ toimia, joilla pyritään tehostamaan yhteistyötä ja synergioita osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välillä, edistämään monialaisempaa lähestymistapaa ja luomaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kriittinen massa, jolloin voidaan ratkaista kaikille yhteisiä kysymyksiä;

15)

’yhteistyöpöytäkirjalla’ EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisön välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on säilyttää osaamis- ja innovaatioyhteisö EIT-yhteisön aktiivisena jäsenenä kumppanuussopimuksen päätyttyä ja joka sisältää ehdot osallistumiselle tiettyjä erityistoimia ja suurta unionin lisäarvoa tuovia rajat ylittäviä toimia koskeviin, kilpailuun perustuviin EIT:n ehdotuspyyntöihin;

16)

’rahoituksen kestävyydellä’ osaamis- ja innovaatioyhteisön kykyä rahoittaa osaamiskolmion toimiaan EIT:n rahoitusosuuksista riippumattomana.

3 artikla

Tehtävä ja tavoitteet

1.   EIT:n tehtävänä on edistää unionin kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä lujittamalla unionin ja jäsenvaltioiden innovointivalmiuksia, jotta voidaan vastata yhteiskunnan kohtaamiin merkittäviin haasteisiin. Se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa edistämällä synergioita, integrointia ja yhteistyötä korkeatasoisimmassa korkeakoulutuksessa, tutkimuksessa ja innovoinnissa, myös kannustamalla yrittäjyyteen, ja vahvistamalla näin innovaatioekosysteemejä kaikkialla unionissa avoimella ja läpinäkyvällä tavalla. EIT myös pyrkii osaltaan saavuttamaan unionin ensisijaiset strategiset tavoitteet ja edistämään unionin tavoitteiden ja politiikkojen, mukaan lukien Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, Euroopan elpymissuunnitelma, Euroopan datastrategia, pk-yritysstrategia kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten ja Euroopan uusi teollisuusstrategia, toteuttamista sekä unionin strategisen riippumattomuuden saavuttamista samalla, kun säilytetään talouden avoimuus. Lisäksi se edistää vastaamista maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista noudattamalla Agenda 2030:n ja Pariisin sopimuksen periaatteita, ja kasvihuonekaasujen nollanettotalouden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä.

2.   Kaudella 2021–2027 EIT edistää osaltaan Horisontti Eurooppa -ohjelman yleisten tavoitteiden ja erityistavoitteiden toteutumista ottaen kyseisen ohjelman strategisen suunnittelun kaikilta osin huomioon.

4 artikla

Strateginen innovaatio-ohjelma

1.   Strategisessa innovaatio-ohjelmassa määritellään EIT:n painopistealat ja strategia seitsemän vuoden kaudeksi asetuksessa (EU) 2021/695 vahvistettujen Horisontti Eurooppa -ohjelman tavoitteiden ja painopisteiden mukaisesti, ja siihen sisältyy arvio EIT:n odotetuista sosioekonomisista vaikutuksista, sen tavoittavuutta lisäävistä toimista ja sen mahdollisuuksista saada innovoinnista parasta mahdollista lisäarvoa. Strateginen innovaatio-ohjelma sovitetaan yhteen asetuksen (EU) 2021/695 raportointi-, seuranta- ja arviointivaatimusten ja muiden vaatimusten kanssa, ja siinä otetaan huomioon tämän asetuksen 20 artiklassa tarkoitetut EIT:n jatkuvan seurannan ja siitä määräajoin tehtävän riippumattoman arvioinnin tulokset.

2.   Strategisessa innovaatio-ohjelmassa otetaan huomioon Horisontti Eurooppa -ohjelman strateginen suunnittelu, jolloin varmistetaan johdonmukaisuus kyseisen ohjelman haasteiden kanssa sekä täydentävyys asetuksella (EU) 2021/695 perustetun EIC:n kanssa, ja sillä luodaan ja edistetään asianmukaisia synergioita ja täydentävyyttä EIT:n toimien ja muiden asiaan liittyvien tutkimusta ja innovointia, koulutusta ja osaamisen kehittämistä, kestävää ja kilpailukykyistä teollisuutta, yrittäjyyttä ja aluekehitystä tukevien unionin, kansallisten ja alueellisten ohjelmien välillä.

3.   Strategiseen innovaatio-ohjelmaan sisältyy arvio rahoitustarpeista ja -lähteistä EIT:n tulevaa toimintaa sekä pitkän aikavälin kehitystä ja rahoitusta silmällä pitäen. Siinä on myös alustava rahoitussuunnitelma, joka kattaa asianomaisen monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloajan.

4.   EIT laatii nykyisiä osaamis- ja innovaatioyhteisöjä kuultuaan ja näiden lausunnot huomioituaan panoksen strategista innovaatio-ohjelmaa koskevaan komission ehdotukseen ja toimittaa sen komissiolle. EIT:n panos julkistetaan.

5.   Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät strategisen innovaatio-ohjelman komission ehdotuksesta SEUT 173 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

5 artikla

EIT:n elimet ja jäsenvaltioiden edustajien ryhmä

1.   EIT:llä on tässä kohdassa säädetyt elimet.

Hallintoneuvosto koostuu korkean tason jäsenistä, joilla on todistettua kokemusta korkeakoulutuksen, tutkimuksen, innovoinnin tai liike-elämän alalta. Hallintoneuvosto vastaa EIT:n toiminnan ohjaamisesta ja seurannasta, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinnasta, nimeämisestä, rahoituksesta, seurannasta ja arvioinnista, myös asianmukaisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta tapauksissa, joissa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tuloksellisuudessa on puutteita, sekä kaikista muista strategisista päätöksistä. Hallintoneuvoston valinnassa on otettava huomioon sukupuolten tasapuolista edustusta ja tasapainoista maantieteellistä jakaumaa koskevat perusteet. Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajan jäsentensä keskuudesta.

Toimeenpanokomitea koostuu valituista jäsenistä, jotka edustavat osaamiskolmion kaikkia kolmea osa-aluetta, ja hallintoneuvoston puheenjohtajasta. Toimeenpanokomitea avustaa hallintoneuvostoa sen tehtävien suorittamisessa ja valmistelee hallintoneuvoston kokoukset yhteistyössä johtajan kanssa.

Johtajan nimittää hallintoneuvosto. Johtaja toimii EIT:n laillisena edustajana ja vastaa hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanosta sekä EIT:n toiminnasta ja päivittäisestä johtamisesta.

Sisäinen tarkastustoimi toimii täysin riippumattomasti ja sovellettavia kansainvälisiä standardeja noudattaen. Sisäinen tarkastustoimi antaa hallintoneuvostolle ja johtajalle neuvoja EIT:n talous- ja muusta hallinnosta ja valvontarakenteista, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa muodostettavien rahoitusyhteyksien organisoinnista sekä hallintoneuvoston pyynnöstä muista seikoista.

2.   EIT:n elimiä koskevat yksityiskohtaiset säännökset on esitetty EIT:n perussäännössä, joka on liitteessä I.

3.   Perustetaan jäsenvaltioiden edustajien ryhmä.

Jäsenvaltioiden edustajien ryhmässä on yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta ja assosioituneesta maasta.

Jäsenvaltioiden edustajien ryhmä antaa hallintoneuvostolle ja johtajalle neuvoja

a)

EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa tekemien kumppanuussopimusten voimassaoloajan jatkamisesta tai niiden päättämisestä liitteessä I olevan 3 jakson 6 kohdan mukaisesti;

b)

yhteistyöpöytäkirjan tekemisestä kunkin osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa liitteessä I olevan 3 jakson 6 kohdan mukaisesti; ja

c)

muista kuin a ja b alakohdassa tarkoitetuista EIT:lle strategisesti tärkeistä kysymyksistä, joista se jakaa kokemuksia.

Jäsenvaltioiden edustajien ryhmä antaa neuvoja myös osaamis- ja innovaatioyhteisöille ja jakaa kokemuksia niiden kanssa.

Jäsenvaltioiden edustajien ryhmälle on tiedotettava säännöllisesti EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tuloksellisuudesta, saavutuksista ja toimista, niitä koskevan seurannan ja arvioinnin tuloksista sekä niitä koskevista tulosindikaattoreista ja korjaavista toimenpiteistä. Jäsenvaltioiden edustajien ryhmä antaa näistä lausuntonsa.

Jäsenvaltioiden edustajien ryhmä edistää asianmukaisia synergioita ja täydentävyyttä EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien sekä kansallisten ohjelmien ja aloitteiden välillä, mukaan lukien osaamis- ja innovaatioyhteisön toimien mahdollinen kansallinen yhteisrahoitus.

6 artikla

Tehtävät

Suorittaakseen 3 artiklassa säädetyn tehtävänsä ja saavuttaakseen mainitussa artiklassa säädetyt tavoitteensa EIT:n tehtäviin kuuluvat vähintään seuraavat:

a)

määrittää tärkeimmät painopisteensä ja toimensa strategisen innovaatio-ohjelman mukaisesti ja panee ne täytäntöön asetuksen (EU) 2021/695 sovellettavien säännösten mukaisesti;

b)

varmistaa avoimuuden mahdollisille uusille kumppaniorganisaatioille ja tekee toimintaansa tunnetuksi niiden parissa, erityisesti pk-yritysten ja uusien huippuyksiköiden keskuudessa kaikkialla unionissa, sekä rohkaisee niitä osallistumaan toimintaansa, myös RIS:n kautta, hyödyntämällä nykyisiä tiedonvaihtoverkkoja ja rakenteita;

c)

valitsee ja nimeää osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 9 artiklan mukaisesti sekä määrittelee kumppanuussopimuksilla ja avustussopimuksilla niiden oikeudet ja velvollisuudet, valvoo niitä ja tarjoaa niille asianmukaista tukea ja strategista ohjausta asianmukaisten laadunvalvontatoimenpiteiden sekä niiden toimien jatkuvan seurannan ja niistä määräajoin tehtävän ulkoisen arvioinnin avulla 11 artiklan mukaisesti sekä toteuttaa tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä;

d)

ohjaa RIS:n täytäntöönpanoa muun muassa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toteuttaman RIS-keskusten perustamisen kautta;

e)

huolehtii sopivan tasoisesta koordinoinnista sekä helpottaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välistä viestintää ja temaattista yhteistyötä sekä julkaisee osaamis- ja innovaatioyhteisöjen poikittaistoimia ja yhteispalveluja koskevia ehdotuspyyntöjä;

f)

varmistaa EIT:n laatumerkin saaneiden tutkintojen laajamittaisen käyttöönoton osaamis- ja innovaatioyhteisöissä, vahvistaa niiden tunnetuksi tekemistä EIT-yhteisön ulkopuolella ja laajentaa niitä elinikäisen oppimisen ohjelmiin;

g)

edistää osaamiskolmion integrointia koskevien parhaiden käytäntöjen levittämistä, myös osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kesken ja kaikkialla unionissa esimerkiksi RIS:n kautta, jotta voidaan kehittää yhteistä innovoinnin ja tietämyksen siirron kulttuuria ja kannustaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjä avoimuuteen uusille jäsenille tavoittavuutta lisäävien toimien avulla;

h)

edistää EIT-yhteisön tuottamien tulosten ja mahdollisuuksien laajaa levittämistä, niistä tiedottamista ja niiden hyödyntämistä, jotta voidaan lisätä EIT:n tunnettuutta ja näkyvyyttä ja sitä koskevaa tietämystä kaikkialla unionissa sekä kannustaa osallistumaan EIT-yhteisön toimiin;

i)

tukee osaamis- ja innovaatioyhteisöjä tehokkaan rahoituksen kestävyyttä koskevan strategian kehittämisessä varojen saamiseksi käyttöön muista julkisista ja yksityisistä lähteistä;

j)

vaalii huippuosaamista korkeakoulutuksessa, tutkimuksessa ja innovoinnissa erityisesti tuomalla osaamis- ja innovaatioyhteisöjä esiin huippuosaavina innovointikumppaneina;

k)

edistää monitieteistä näkökulmaa innovointiin kaikilla aloilla, myös integroimalla teknologisia, sosiaalisia ja ei-teknologisia ratkaisuja, sisäänrakennettua kestävyyttä ja ilmastoneutraaliutta, organisaatioon liittyviä toimintatapoja, yrittäjyysnäkökulmaa ja uusia liiketoimintamalleja;

l)

varmistaa tarvittaessa EIT:n ja unionin muiden ohjelmien väliset synergiat ja täydentävyyden asetuksen (EU) 2021/695 mukaisesti;

m)

edistää osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välistä keskustelua sekä asiantuntemuksen ja taitotiedon vaihtoa ja levittämistä innovatiivisten teollis- ja tekijänoikeusmallien osalta, jotta voidaan edistää tietämyksen siirtoa ja levittämistä sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen puitteissa että laajemmin koko unionissa;

n)

tarjoaa tarvittavaa tukea ja edistää synergioita osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi;

o)

järjestää säännöllisesti, vähintään joka toinen vuosi, sidosryhmäfoorumin kokouksia, joiden tarkoituksena on vaihtaa näkemyksiä ja keskustella EIT:n toiminnasta, kokemuksista ja parhaista käytännöistä sekä EIT:n panoksesta unionin innovointi-, tutkimus- ja koulutuspolitiikan ja -tavoitteiden sekä tarvittaessa unionin muiden politiikkojen ja tavoitteiden kannalta ja tarjota sidosryhmille tilaisuus esittää näkökantansa;

p)

järjestää vähintään kahdesti vuodessa jäsenvaltioiden edustajien ryhmän kokouksia, jotka ovat erillisiä sidosryhmäfoorumin kokouksista;

q)

helpottaa EIT-yhteisön yhteispalvelutoimintojen perustamista;

r)

kannustaa RIS-keskusten ja yhteistoimintakeskittymien ajan mittaan tapahtuvaa verkostoitumista jäsenvaltioissa, jotta voidaan helpottaa niiden yhteistyötä EIT-yhteisön sisällä ja paikallisten innovaatioekosysteemien kanssa;

s)

seuraa niiden toimien täytäntöönpanoa, jotka osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on määrä toteuttaa jäsenorganisaatioidensa, erityisesti korkeakoulujen, ammatillisen koulutuksen tarjoajien, pk-yritysten ja startup-yritysten, yrittäjyys- ja innovointivalmiuksien kehittämiseksi ja niiden integroimiseksi innovaatioekosysteemeihin kaikkialla unionissa osaamiskolmiomallin mukaisesti;

t)

suunnittelee yhteistyössä komission kanssa ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjä kuultuaan pilottialoitteen, jolla tuetaan korkeakoulujen innovointi- ja yrittäjyysvalmiuksia sekä niiden integrointia innovaatioekosysteemeihin (korkeakoulutuksen pilottialoite) ja jonka osaamis- ja innovaatioyhteisöt panevat täytäntöön, käynnistää tämän aloitteen ja koordinoi sitä.

7 artikla

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt

1.   Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tehtäviin kuuluvat vähintään seuraavat:

a)

innovaatiotoiminta ja unionin lisäarvoa tuottavat investoinnit, mukaan lukien innovatiivisten startup-yritysten perustamisen ja innovatiivisten yritysten kehittämisen helpottaminen EIC:n ja InvestEU-ohjelman toimintaa täydentäen, niin, että otetaan kaikilta osin huomioon korkeakoulutuksen ja tutkimuksen osa-alueet kriittisen massan saavuttamiseksi ja edistetään tulosten levittämistä ja hyödyntämistä;

b)

innovointiin perustuva tutkimus, kokeilu, prototyyppien kehittäminen ja demonstrointi, joita toteutetaan talouden, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta keskeisillä aloilla ja joissa hyödynnetään unionin ja kansallisen tason tutkimukseen pohjaavia tuloksia ja joilla on mahdollisuudet lujittaa unionin kansainvälistä kilpailukykyä ja löytää ratkaisuja eurooppalaisen yhteiskunnan kohtaamiin merkittäviin haasteisiin, myös terveysalaan ja digitaalisiin markkinoihin liittyviin haasteisiin;

c)

etenkin ylemmän korkeakoulututkinto- ja tohtorintutkintotason koulutustoiminta sekä ammatillinen täydennyskoulutus, joita toteutetaan aloilla, joilla on mahdollisuudet vastata Euroopan tuleviin sosioekonomisiin ja sosioekologisiin tarpeisiin, ja jotka laajentavat unionin osaamispohjaa, edistävät innovointiin liittyvien taitojen kehittämistä, johtamis- ja yrittäjyystaitojen parantamista sekä tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuutta ja edistävät tietämyksen jakamista, mentorointia ja verkottumista EIT:n koulutustoimiin, mukaan lukien EIT:n laatumerkin saaneet koulutustoimet, osallistuneiden keskuudessa;

d)

osana korkeakoulutuksen pilottialoitetta toteutettavat toimet, joilla parannetaan korkeakoulujen pilottialoitteiden integrointia innovaatioarvoketjuihin ja -ekosysteemeihin ja tuodaan niitä osaamiskolmion muiden keskeisten innovaatiotoimijoiden kanssa yhteen ja parannetaan näin niiden innovointi- ja yrittäjyysvalmiuksia;

e)

tavoittavuutta lisäävät toimet ja innovoinnin alan parhaiden käytäntöjen levittäminen siten, että keskitytään korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän, mukaan lukien palvelu- ja rahoitusalat, ja tarvittaessa julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden välisen yhteistyön kehittämiseen;

f)

RIS:n toimet, jotka sisällytetään kaikilta osin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen monivuotiseen strategiaan ja yhdistetään asetuksen (EU) 2021/695 2 artiklan 2 alakohdassa määriteltyihin asiaan liittyviin älykkään erikoistumisen strategioihin, jotta voidaan lujittaa innovointivalmiuksia ja kehittää kestäviä innovaatioekosysteemejä ja näin kaventaa eri puolilla unionia innovoinnin tuloksellisuudessa olevia eroja;

g)

pyrkiminen osaamis- ja innovaatioyhteisön toimien ja, tapauksen mukaan, unionin, kansallisten ja alueellisten ohjelmien, erityisesti EIC:n, muiden eurooppalaisten kumppanuuksien ja Horisontti Eurooppa -ohjelman missioiden, välisiin synergioihin ja täydentävyyteen;

h)

varojen hankkiminen julkisista ja yksityisistä lähteistä pyrkien erityisesti siihen, että niiden talousarvio rahoitetaan yhä suuremmaksi osaksi yksityisistä lähteistä ja niiden omasta toiminnasta saaduilla tuloilla 18 artiklan mukaisesti;

i)

tietojen toimittaminen pyynnöstä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien yhteydessä saaduista tutkimus- ja innovointituotoksista ja -tuloksista sekä niihin liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksista ja asianomaisista keksijöistä.

2.   Osaamis- ja innovaatioyhteisöillä on laajat valtuudet itse vahvistaa sisäinen organisaationsa ja kokoonpanonsa sekä ohjelmansa ja työmenetelmänsä edellyttäen, että nämä auttavat niitä edistymään EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tavoitteiden saavuttamisessa ja että niissä otetaan huomioon Horisontti Eurooppa -ohjelman strateginen suunnittelu sekä strategisessa innovaatio-ohjelmassa esitetyt ja hallintoneuvoston antamat EIT:n strategiset linjaukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välisten kumppanuussopimusten ja avustussopimusten soveltamista.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on erityisesti

a)

luotava sisäiset läpinäkyvät hallintojärjestelyt, joissa otetaan huomioon korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin osaamiskolmio;

b)

varmistettava avoimuutensa mahdollisille kumppanuuteen lisäarvoa tuoville uusille kumppaniorganisaatioille kaikkialla unionissa ja edistettävä tätä avoimuutta käyttäen selkeitä ja läpinäkyviä liittymis- ja irtautumiskriteerejä, myös avoimia ehdotuspyyntöjä;

c)

vahvistettava sisäiset säännöt, mukaan lukien menettelysäännöt, joilla varmistetaan, että ne toimivat avoimella ja läpinäkyvällä tavalla;

d)

laadittava ja toteutettava liiketoimintasuunnitelmansa;

e)

laadittava ja toteutettava strategioita rahoituksen kestävyyden saavuttamiseksi.

3.   Osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat toteuttaa toimenpiteitä ja aloitteita, joilla pyritään lieventämään covid-19-kriisin vaikutuksia, ja erityisesti toimia, joiden tarkoituksena on parantaa mikroyritysten, pk-yritysten sekä startup-yritysten kuten myös opiskelijoiden, tutkijoiden ja työntekijöiden selviytymiskykyä.

4.   EIT:n ja kunkin osaamis- ja innovaatioyhteisön välinen suhde perustuu kumppanuussopimukseen, avustussopimukseen tai, jollei 12 artiklasta muuta johdu, yhteistyöpöytäkirjaan.

8 artikla

Osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt

Sovelletaan Horisontti Eurooppa -ohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevia sääntöjä. Näistä säännöistä poiketen

a)

osaamis- ja innovaatioyhteisön muodostamista koskevista vähimmäisehdoista säädetään tämän asetuksen 9 artiklan 3 ja 4 kohdassa;

b)

osaamis- ja innovaatioyhteisön lisäarvotoimiin voidaan soveltaa tapauksen mukaan omistusoikeutta, käyttöoikeuksia, hyödyntämistä ja levittämistä koskevia erityissääntöjä.

9 artikla

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinta ja nimeäminen

1.   EIT valitsee ja nimeää kumppanuuden osaamis- ja innovaatioyhteisöksi kilpailuun perustuvaa avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen. Tällöin sovelletaan asetuksessa (EU) 2021/695, muun muassa sen 28 artiklan 3 kohdassa, säädettyjä edellytyksiä ja perusteita sekä eurooppalaisten kumppanuuksien valintaperusteita. Hallintoneuvosto voi täsmentää kyseisiä perusteita hyväksymällä ja julkaisemalla osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintaperusteet, joissa periaatteina ovat huippuosaaminen ja merkityksellisyys innovoinnissa vastattaessa yhteiskunnallisiin haasteisiin ja unionin politiikan painopisteisiin.

2.   EIT aloittaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinnan ja nimeämisen strategisessa innovaatio-ohjelmassa määritettyjen painopistealojen ja aikataulun mukaisesti ottaen huomioon Horisontti Eurooppa -ohjelman strategisessa suunnittelussa määritetyt painopisteet.

3.   Osaamis- ja innovaatioyhteisön muodostamisen vähimmäisehtona on, että siihen osallistuu vähintään kolme riippumatonta kumppaniorganisaatiota, joiden joukossa on ainakin yksi korkeakoulu, yksi tutkimusorganisaatio ja yksi yksityinen yritys ja jotka ovat vähintään kolmesta eri jäsenvaltiosta.

4.   Edellä 3 kohdassa säädetyn ehdon lisäksi vähintään kahden kolmasosan osaamis- ja innovaatioyhteisön muodostavista kumppaniorganisaatioista on oltava jäsenvaltioihin sijoittautuneita.

5.   EIT hyväksyy ja julkaisee osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja menettelyt ennen uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintamenettelyn aloittamista. EIT tiedottaa nämä perusteet ja menettelyt viipymättä jäsenvaltioiden edustajien ryhmälle ja Euroopan parlamentille.

10 artikla

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen arviointia ja seurantaa koskevat periaatteet

EIT huolehtii muun ohessa asetuksessa (EU) 2021/695 ja strategisessa innovaatio-ohjelmassa vahvistettujen indikaattorien ja seurantasäännösten perusteella ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa siitä, että kunkin osaamis- ja innovaatioyhteisön tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia, mukaan lukien edistyminen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoituksen kestävyydessä, kustannustehokkuus ja avoimuus uusille jäsenille, seurataan jatkuvasti ja että niistä tehdään määräajoin ulkoinen arviointi.

Tällaisen seurannan ja arvioinnin tulokset toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja ne julkistetaan.

11 artikla

Kumppanuussopimuksen kesto, jatkaminen ja päättäminen

1.   Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 130 artiklan 4 kohdan c alakohdassa säädetään, EIT voi tehdä osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa kumppanuussopimuksen aluksi seitsemäksi vuodeksi.

2.   EIT tekee 10 artiklan mukaisen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen jatkuvan seurannan perusteella hallintoneuvoston valvonnassa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tuloksellisuudesta ja toiminnasta välitarkastelut, jotka kattavat kumppanuussopimuksen kolme ensimmäistä vuotta.

Jos kumppanuussopimuksen voimassaoloa jatketaan, EIT tekee tällaisen välitarkastelun sopimuksen jatkamista seuraavilta kolmelta vuodelta.

Hallintoneuvosto julkistaa nämä välitarkastelut.

3.   Ennen 1 kohdassa tarkoitetun seitsenvuotiskauden päättymistä EIT tekee kunkin osaamis- ja innovaatioyhteisön tuloksellisuudesta ja toiminnasta kattavan arvioinnin hallintoneuvoston valvonnassa ja riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden tuella.

4.   Jäsenvaltioiden edustajien ryhmää kuultuaan hallintoneuvosto voi jatkaa kumppanuussopimuksen voimassaoloa enintään seitsemällä vuodella tai lopettaa EIT:n rahoitusosuuden ja olla jatkamatta osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen voimassaoloa käyttäen perusteena

a)

edellä 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun välitarkastelun tulosta; ja

b)

edellä 3 kohdassa tarkoitetun kattavan arvioinnin tulosta.

EIT ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle ennen 1 kohdassa tarkoitetun seitsenvuotiskauden jatkamista.

5.   Tehdessään 4 kohdan mukaista päätöstä osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen jatkamisesta hallintoneuvosto ottaa huomioon asetuksessa (EU) 2021/695 vahvistetut eurooppalaisten kumppanuuksien täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia koskevat perusteet sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen osalta seuraavat seikat:

a)

niiden merkityksellisyys unionin maailmanlaajuisten haasteiden kannalta;

b)

niiden tuoma unionin tason lisäarvo ja merkityksellisyys EIT:n tavoitteiden kannalta;

c)

niiden tavoitteiden saavuttaminen;

d)

niiden pyrkimykset koordinoida toimintaansa muiden asiaan liittyvien tutkimus- ja innovointialoitteiden kanssa;

e)

niiden mahdollisuudet huolehtia avoimuudesta uusille jäsenille;

f)

niiden onnistuminen uusien jäsenten hankkimisessa eri puolilta unionia;

g)

niiden toimiminen hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti;

h)

niiden pyrkimykset laatia ja toteuttaa sukupuolisensitiivisiä toimenpiteitä ja tässä saavuttamat tulokset; ja

i)

niiden mahdollisuudet kehittää kestäviä innovaatioekosysteemejä ja niiden saavuttama rahoituksen kestävyyden aste.

6.   Jos osaamis- ja innovaatioyhteisön jatkuva seuranta, tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu välitarkastelu tai kattava arviointi osoittaa, että edistyminen 10 artiklassa tarkoitetuilla osa-alueilla on riittämätöntä tai unionin tason lisäarvo puuttuu, hallintoneuvosto toteuttaa asianmukaiset korjaavat toimenpiteet, joihin kuuluvat EIT:n rahoitusosuuden vähentäminen, muuttaminen tai peruuttaminen taikka kumppanuussopimuksen päättäminen.

7.   EIT tekee osaamis- ja innovaatioyhteisön tuloksellisuudesta ja toiminnasta lopputarkastelun hallintoneuvoston valvonnassa ennen kumppanuussopimuksen päättymistä. Jos ennen kumppanuussopimuksen päättymistä tehdyn lopputarkastelun tulos on myönteinen, EIT voi tehdä osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa yhteistyöpöytäkirjan.

12 artikla

Yhteistyöpöytäkirja

1.   Hallintoneuvosto vahvistaa yhteistyöpöytäkirjan voimassaoloajan, sisällön ja rakenteen ottaen huomioon perusteellisen ja riippumattoman tutkimuksen. Tutkimuksessa arvioidaan osaamis- ja innovaatioyhteisön pyrkimykset saavuttaa rahoituksen kestävyys, sen saamat tulot ja sen rahoitusnäkymät. Lisäksi arvioinnissa yksilöidään kaikki toimet, joiden jatkuminen saattaisi vaarantua resurssien puutteen vuoksi.

2.   Yhteistyöpöytäkirjassa esitetään

a)

osaamiskolmion toimien jatkamiseen sekä osaamis- ja innovaatioyhteisön ekosysteemin ja verkoston ylläpitoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet;

b)

ehdot, jotka koskevat EIT:n brändin käyttöä ja osallistumista EIT:n palkintoihin ja muihin EIT:n järjestämiin aloitteisiin;

c)

ehdot, jotka koskevat osallistumista korkeakoulutustoimintaan, mukaan lukien EIT:n laatumerkin käyttö koulutusohjelmissa ja suhteet EIT:n alumniyhteisöön;

d)

ehdot, jotka koskevat osallistumista kilpailuun perustuviin EIT:n ehdotuspyyntöihin tiettyjen erityistoimien, kuten osaamis- ja innovaatioyhteisöjen poikittaistoimien ja yhteispalvelujen, osalta;

e)

ehdot, jotka koskevat EIT:n lisätukea yhteistoimintakeskittymien rajat ylittäville koordinointitoimille, joilla on suuri unionin lisäarvo.

3.   Jos yhteistyöpöytäkirjaa ei tehdä, osaamis- ja innovaatioyhteisö ei saa käyttää toiminnassaan EIT:n brändiä.

13 artikla

Tutkinnot

1.   Osallistuvat korkeakoulut ja ammatillisen koulutuksen tarjoajat myöntävät 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun korkeakoulutustoimintaan liittyviä tutkintoja kansallisten sääntöjen ja hyväksymismenettelyjen mukaisesti. EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välisissä kumppanuus- ja avustussopimuksissa sekä yhteistyöpöytäkirjoissa määrätään EIT:n laatumerkin myöntämisestä myös kyseisille tutkinnoille.

2.   EIT rohkaisee osallistuvia korkeakouluja ja ammatillisen koulutuksen tarjoajia

a)

myöntämään osaamis- ja innovaatioyhteisöjen integroidun luonteen mukaisesti yhteistutkintoja tai usean tutkinnon yhdistelmiä, jotka voivat olla myös vain yhden korkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen tarjoajan myöntämiä;

b)

levittämään horisontaalisiin kysymyksiin liittyviä parhaita käytäntöjä;

c)

edistämään ja tekemään tunnetuksi EIT:n laatumerkkiä koulutuksessaan ja tutkintotodistuksissaan;

d)

kehittämään erilaisia strategioita, joiden tavoitteena on edistää toimivaa yhteistyötä innovaatioekosysteemien ja yritysten kanssa ja edistää yrittäjähenkisyyttä;

e)

luomaan ohjelmia, joissa keskitytään elinikäiseen oppimiseen ja sertifiointiin;

f)

kiinnittämään erityistä huomiota sukupuolten tasapuoliseen edustukseen ja sukupuolisensitiivisiin toimintamalleihin, varsinkin aloilla, joilla naiset ovat edelleen aliedustettuina, kuten tieto- ja viestintätekniikka sekä luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka;

g)

ottamaan huomioon:

i)

SEUT 165 ja 166 artiklan mukaisesti toteutetut unionin toimet;

ii)

eurooppalaisen korkeakoulutusalueen puitteissa toteutetut toimet.

14 artikla

EIT:n toiminnallinen riippumattomuus ja sen toimien johdonmukaisuus unionin, jäsenvaltioiden tai hallitustenvälisten toimien kanssa

1.   EIT toimii riippumattomana kansallisista viranomaisista ja ulkoisista vaikutuksista ja huolehtii koordinoinnin avulla siitä, että sen toiminta on johdonmukaista unionin tasolla etenkin korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin alalla toteutettavien muiden toiminnan ja välineiden kanssa.

2.   EIT pyrkii lisäksi luomaan synergioita ja täydentävyyttä ottamalla asianmukaisesti huomioon alueelliset, kansalliset ja hallitustenväliset politiikat ja aloitteet parhaiden käytäntöjen, vakiintuneiden mallien ja olemassa olevien resurssien hyödyntämiseksi.

Komissio tarjoaa EIT:lle tarvittavan tuen asianmukaisten synergioiden ja täydentävyyden luomiseksi muiden asetuksen (EU) 2021/695 nojalla toteutettavien toimien sekä muiden unionin aloitteiden ja ohjelmien kanssa välttäen päällekkäisyyttä.

Komissio antaa EIT:lle suosituksia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen hallinnollisen taakan vähentämisestä.

15 artikla

Oikeudellinen asema

1.   EIT on unionin elin, jolla on oikeushenkilöllisyys. Sillä on kussakin jäsenvaltiossa laajin kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi erityisesti hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä.

2.   EIT:hen sovelletaan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja SEUT-sopimukseen liitettyä Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa N:o 7.

16 artikla

Korvausvastuu

1.   EIT vastaa yksin velvoitteistaan.

2.   EIT:n sopimusperusteinen korvausvastuu määritellään asiaan liittyvissä sopimusmääräyksissä ja kyseiseen sopimukseen sovellettavassa lainsäädännössä.

Euroopan unionin tuomioistuimella, jäljempänä ’unionin tuomioistuin’, on toimivalta ratkaista asia EIT:n tekemässä sopimuksessa mahdollisesti olevan välityslausekkeen nojalla.

3.   Sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun osalta EIT korvaa aiheuttamansa tai henkilöstönsä tehtäviään suorittaessaan aiheuttaman vahingon jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten yleisten periaatteiden mukaisesti.

Unionin tuomioistuimella on tuomiovalta tällaisten vahinkojen korvaamista koskevissa riita-asioissa.

4.   EIT:n kaikkien maksujen, joiden tarkoituksena on kattaa 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu vastuu, sekä niihin liittyvien kustannusten ja menojen katsotaan olevan EIT:n menoja, ja ne on katettava EIT:n varoista.

5.   Unionin tuomioistuimella on toimivalta ratkaista EIT:tä vastaan nostetut kanteet SEUT 263 ja 265 artiklan mukaisesti.

17 artikla

Avoimuus ja asiakirjoihin tutustuminen

1.   EIT ja osaamis- ja innovaatioyhteisöt huolehtivat siitä, että niiden toimintaa harjoitetaan erittäin avoimesti. EIT ja osaamis- ja innovaatioyhteisöt perustavat erityisesti helppokäyttöisen, maksuttoman verkkosivuston, josta saa tietoa niiden toimista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista, erityisesti avoimista ehdotuspyynnöistä.

2.   EIT ja osaamis- ja innovaatioyhteisöt asettavat saataville yksityiskohtaiset tiedot julkaisemistaan ehdotuspyynnöistä, mukaan lukien tiedot niiden arviointiprosesseista ja kyseisten ehdotuspyyntöjen tuloksista. Nämä tiedot on asetettava saataville oikea-aikaisesti niin, että tiedot ovat haettavissa ja jäljitettävissä, unionin rahoittamien tutkimus- ja innovointihankkeiden asiaan liittyviin yhteisiin verkkotietokantoihin asetuksen (EU) 2021/695 mukaisesti.

3.   EIT julkistaa työjärjestyksensä, 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut erityiset varainhoitoa koskevat sääntönsä sekä 9 artiklassa tarkoitetut osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintaperusteet ennen kuin se julkaisee ehdotuspyyntöjä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valitsemiseksi.

4.   EIT julkistaa viipymättä yhtenäisen ohjelma-asiakirjansa sekä 19 artiklassa tarkoitetun konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen.

5.   EIT ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille saamiaan luottamuksellisia tietoja, jotka on perustellusti pyydetty pitämään luottamuksellisina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 ja 7 kohdan soveltamista.

6.   EIT:n elinten jäseniä koskee SEUT 339 artiklassa tarkoitettu salassapitovelvollisuus.

EIT:n tämän asetuksen mukaisesti keräämiin tietoihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725 (11).

7.   EIT:n hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001 (12).

8.   EIT:hen sovelletaan neuvoston asetusta N:o 1 (13). EIT:n toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista huolehtii neuvoston asetuksella (EY) N:o 2965/94 (14) perustettu Euroopan unionin elinten käännöskeskus.

18 artikla

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoitus

1.   Osaamis- ja innovaatioyhteisöt rahoitetaan erityisesti seuraavista lähteistä:

a)

kumppaniorganisaatioilta saatavat rahoitusosuudet, jotka muodostavat merkittävän rahoituslähteen;

b)

jäsenvaltioiden, assosioituneiden maiden tai muiden kolmansien maiden taikka kyseisten jäsenvaltioiden tai maiden viranomaisten vapaaehtoiset rahoitusosuudet;

c)

kansainvälisten elinten tai laitosten rahoitusosuudet;

d)

osaamis- ja innovaatioyhteisön omista varoista ja omasta toiminnasta sekä teollis- ja tekijänoikeuksista saatavista rojalteista peräisin olevat tulot;

e)

pääomalahjoitukset;

f)

testamenttilahjoitukset, lahjoitukset ja rahoitusosuudet yksityishenkilöiltä, instituutioilta, säätiöiltä tai muilta kansallisen lainsäädännön nojalla perustetuilta elimiltä;

g)

EIT:ltä saatava rahoitusosuus;

h)

rahoitusvälineet, mukaan lukien ne, jotka rahoitetaan unionin yleisestä talousarviosta.

2.   EIT:ltä saatavan rahoitusosuuden käyttöä koskevat ehdot vahvistetaan 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa EIT:n varainhoitoa koskevissa säännöissä.

3.   Useamman kuin yhden varainhoitovuoden aikana toteutettavia toimia koskevat talousarviositoumukset voidaan jakaa usealle eri varainhoitovuodelle vuotuisiin eriin edellyttäen, että osaamis- ja innovaatioyhteisöjen vuosittain vahvistettavia arvioituja rahoitustarpeita seurataan riittävästi.

4.   EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisölle osoittama rahoitusosuus voi kattaa enintään 100 prosenttia osaamis- ja innovaatioyhteisön lisäarvotoimien avustuskelpoisista kokonaiskustannuksista osaamis- ja innovaatioyhteisön elinkaaren alkuvaiheissa. Tätä rahoitusosuutta vähennetään asteittain strategisessa innovaatio-ohjelmassa vahvistettujen prosenttiosuuksien mukaisesti.

5.   Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ja niiden kumppaniorganisaatiot voivat hakea unionin rahoitusta, etenkin unionin ohjelmista ja rahastoista myönnettävää rahoitusta, niitä koskevien sääntöjen mukaisesti. Tällaisella rahoituksella ei voida kattaa kustannuksia, joiden kattamiseksi on jo myönnetty rahoitusta toisesta unionin ohjelmasta.

6.   Kumppaniorganisaatioiden osuudet osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoituksesta määritetään 4 kohdassa tarkoitettujen prosenttiosuuksien mukaisesti, ja niissä otetaan huomioon osaamis- ja innovaatioyhteisöjen strategia rahoituksen kestävyyden saavuttamiseksi.

7.   EIT perustaa tuloksellisuuteen perustuvan kohdentamismekanismin, jonka perusteella sen rahoitusosuus myönnetään osaamis- ja innovaatioyhteisöille. Mekanismissa arvioidaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen liiketoimintasuunnitelmia ja tuloksellisuutta, jota mitataan jatkuvalla seurannalla 10 artiklan mukaisesti ja strategisessa innovaatio-ohjelmassa vahvistetulla tavalla.

19 artikla

Ohjelmasuunnittelu ja raportointi

1.   EIT hyväksyy 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen varainhoitoa koskevien sääntöjensä mukaisesti strategiseen innovaatio-ohjelmaan perustuvan yhtenäisen ohjelma-asiakirjan, jossa esitetään seuraavat:

a)

EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tärkeimmät painopisteet ja suunnitellut aloitteet;

b)

arvio rahoitustarpeista ja -lähteistä;

c)

arvio uusista tehtävistä aiheutuvista henkilöstötarpeista;

d)

EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien vaikutuslähtöiseen ja tuloksellisuuteen perustuvaan seurantaan tarkoitetut asianmukaiset laadulliset ja määrälliset menetelmät, välineet ja indikaattorit;

e)

muut seikat sen varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti.

2.   EIT hyväksyy konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen, joka sisältää kattavat tiedot EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen edellisen kalenterivuoden aikana toteuttamista toimista ja EIT:n panoksesta Horisontti Eurooppa -ohjelman tavoitteisiin sekä unionin innovointi-, tutkimus- ja koulutuspolitiikkoihin ja -tavoitteisiin. Konsolidoidussa vuotuisessa toimintakertomuksessa arvioidaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja aikatauluun, toteutettuihin toimiin liittyviä riskejä, resurssien käyttöä, myös sen osaamis- ja innovaatioyhteisökohtaisesti eriteltyä myötävaikutusta asetuksen (EU) 2021/695 mukaisen ilmastotoimien valtavirtaistamista koskevan tavoitteen saavuttamiseen, ja EIT:n yleistä toimintaa. Konsolidoidussa vuotuisessa toimintakertomuksessa on annettava muita kattavia tietoja EIT:n varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti.

Johtaja toimittaa konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen Euroopan parlamentin asiasta vastaaville valiokunnille viimeistään 29 päivänä toukokuuta 2022 ja sen jälkeen vuosittain.

20 artikla

EIT:n seuranta ja arviointi

1.   Mahdollisimman laadukkaisiin tuloksiin, tieteelliseen huippuosaamiseen ja mahdollisimman tehokkaaseen resurssien käyttöön pääsemiseksi EIT varmistaa, että sen toimia, mukaan lukien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta hallinnoidut toimet, seurataan jatkuvasti ja järjestelmällisesti ja että niistä tehdään määräajoin riippumaton arviointi sen varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti. Seurannan ja arviointien tulokset julkistetaan.

2.   Komissio tekee riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla ja sidosryhmien näkemykset huomioon ottaen EIT:stä ja osaamis- ja innovaatioyhteisöistä asianmukaisena ajankohtana väli- ja loppuarvioinnin. Nämä arvioinnit otetaan huomioon asetuksen (EU) 2021/695 52 artiklassa säädetyissä Horisontti Eurooppa -ohjelman arvioinneissa.

Näissä arvioinneissa tarkastellaan sitä, miten EIT täyttää tehtävänsä ja saavuttaa tavoitteensa, ja käsitellään EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimia. Niissä arvioidaan EIT:n tuomaa unionin tason lisäarvoa, vaikutusta koko unionissa ja RIS:n toimien vaikutusta, toteutettujen EIT:n toimien avoimuutta, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja merkityksellisyyttä sekä niiden johdonmukaisuutta asiaan liittyvien unionin ja kansallisten politiikkojen kanssa ja täydentävyyttä niiden kanssa, mukaan lukien synergiat Horisontti Eurooppa -ohjelman muiden osien ja erityisesti muiden eurooppalaisten kumppanuuksien ja missioiden sekä EIC:n kanssa.

Väliarvioinnissa arvioidaan myös muun muassa korkeakoulutuksen pilottialoitteen tulokset ja vaikutukset, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoituksen kestävyyttä koskevien strategioiden vaikuttavuus sekä EIT:n ja Horisontti Eurooppa -ohjelman pilarin III ”Innovatiivinen Eurooppa” täytäntöönpanoelinten välinen yhteistyö. EIT:n arvioinnit otetaan tältä osin huomioon Horisontti Eurooppa -ohjelman arvioinneissa, myös Horisontti Eurooppa -ohjelman pilarin III ”Innovatiivinen Eurooppa” systeemistä arviointia silmällä pitäen, erityisesti innovoinnin keskitetyn asiointipisteen osalta.

3.   Komissio voi avoimella menettelyllä valittujen riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla suorittaa muita arviointeja strategisesti merkityksellisistä aihealueista tai teemoista tarkastellakseen EIT:n edistymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, kartoittaakseen toimien toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä ja yksilöidäkseen parhaita käytäntöjä. Näitä muita arviointeja suorittaessaan komissio ottaa täysin huomioon EIT:hen ja osaamis- ja innovaatioyhteisöihin kohdistuvan hallinnollisen taakan.

4.   Komissio ilmoittaa arviointien tulokset sekä toimittaa omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. Hallintoneuvosto ottaa arviointien tulokset asianmukaisesti huomioon toteuttaessaan EIT:n ohjelmia ja toimia.

21 artikla

EIT:n talousarvio

1.   EIT:n tulot muodostuvat unionin rahoitusosuudesta. EIT:n tuloihin voi sisältyä rahoitusosuuksia myös muista yksityisistä ja julkisista lähteistä.

Unionin rahoitusosuus maksetaan Horisontti Eurooppa -ohjelmasta saatavasta rahoitusosuudesta, jonka määräksi vahvistetaan 2 726 000 000 euroa käypinä hintoina, minkä lisäksi kaudeksi 2021–2027 osoitetaan 210 000 000 euroa vuoden 2018 kiinteinä hintoina.

EIT voi saada muita varoja muista unionin ohjelmista.

2.   EIT:n rahoitusosuus osaamis- ja innovaatioyhteisöille maksetaan 1 kohdassa tarkoitetusta unionin rahoitusosuudesta.

22 artikla

EIT:n vuotuisen talousarvion laatiminen ja hyväksyminen

1.   EIT:n talousarvion sisältö ja rakenne vahvistetaan sen varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti. EIT:n menoihin kuuluvat henkilöstön palkat, hallinto- ja infrastruktuurimenot sekä toimintamenot. Hallintomenot on pidettävä mahdollisimman vähäisinä. EIT:n talousarvioon otettavien tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

2.   Johtaja laatii EIT:n seuraavan varainhoitovuoden tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion ja toimittaa sen hallintoneuvostolle.

3.   Hallintoneuvosto hyväksyy EIT:n tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion, johon sisältyy henkilöstötaulukkoa koskeva esitys, ja toimittaa sen yhtenäisen ohjelma-asiakirjan osana EIT:n varainhoitoa koskevissa säännöissä ilmoitettuun päivään mennessä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

4.   Hallintoneuvosto vahvistaa EIT:n talousarvion. EIT:n talousarviosta tulee lopullinen, kun unionin yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa vastaavasti.

5.   Hallintoneuvosto ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle mahdollisimman pian aikomuksestaan toteuttaa hankkeita, joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta EIT:n talousarvion rahoittamiseen, erityisesti kiinteistöihin liittyviä hankkeita, kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta. Hallintoneuvosto ilmoittaa asiasta komissiolle.

6.   Kaikki merkittävät muutokset EIT:n talousarvioon tehdään samaa menettelyä noudattaen.

23 artikla

Talousarvion toteuttaminen ja valvonta

1.   EIT hyväksyy varainhoitoa koskevat sääntönsä varainhoitoasetuksen 70 artiklan 3 kohdan mukaisesti. On huolehdittava asianmukaisesti EIT:n toiminnassa tarvittavasta riittävästä joustavuudesta, jotta se voi saavuttaa tavoitteensa ja houkutella ja pitää mukana kumppaneita yksityiseltä sektorilta.

2.   EIT:lle Horisontti Eurooppa -ohjelmasta ja muista unionin ohjelmista myönnettävä rahoitusosuus toteutetaan näiden ohjelmien sääntöjen mukaisesti.

3.   Johtaja toteuttaa EIT:n talousarvion.

4.   EIT:n kirjanpito sisällytetään komission kirjanpitoon.

24 artikla

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

1.   Petosten, lahjonnan ja muun laittoman toiminnan torjumiseksi EIT:hen sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 883/2013 (15).

2.   EIT liittyy Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 tekemään toimielinten väliseen sopimukseen (16). Hallintoneuvosto vahvistaa liittymisen ja hyväksyy tarvittavat toimenpiteet, joilla helpotetaan OLAFin suorittamien sisäisten tutkimusten tekemistä.

3.   Kaikissa EIT:n tekemissä päätöksissä ja sen tekemissä kumppanuus- tai avustussopimuksissa on nimenomaisesti määrättävä, että OLAF ja tilintarkastustuomioistuin voivat tehdä paikan päällä, myös lopullisten avustustensaajien tiloissa, suoritettavia unionilta rahoitusta saaneiden toimeksisaajien ja alihankkijoiden asiakirjojen tarkastuksia.

25 artikla

EIT:n lakkauttaminen

Jos EIT lakkautetaan, siihen liittyvä menettely suoritetaan komission valvonnassa asiaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Osaamis- ja innovointiyhteisöjen kanssa tehtävissä kumppanuus- tai avustussopimuksissa sekä EIT:n säätiön perustamisasiakirjassa on oltava tätä koskevat asianmukaiset määräykset.

26 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 2026 mennessä 20 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen arviointien tulosten pohjalta tarvittaessa ehdotukset tähän asetukseen tehtäviksi muutoksiksi, jotka se katsoo tarpeellisiksi erityisesti 3 artiklassa vahvistettujen EIT:n tehtävän ja tavoitteiden kannalta sekä EIT:n talousarvion jatkamiseksi 3 ja 21 artiklassa määritettyä kautta pidemmälle unionin asianomaisen tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman mukaisesti.

27 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 294/2008 28 päivästä toukokuuta 2021, lukuun ottamatta kyseisen asetuksen 3 ja 5 artiklaa, 6 artiklan 1 kohtaa sekä 7, 14, 17 ja 19 artiklaa, jotka kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

28 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen 3, 4 ja 6 artiklaa, 7 artiklan 1 ja 3 kohtaa sekä 8, 9, 18 ja 21 artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2021.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D. M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. P. ZACARIAS


(1)  EUVL C 47, 11.2.2020, s. 69.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 27. huhtikuuta 2021 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 10. toukokuuta 2021.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 294/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta (EUVL L 97, 9.4.2008, s. 1).

(4)  Katso liite II.

(5)  EUVL L 282, 19.10.2016, s. 4.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/695, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2021, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti Eurooppa” perustamisesta, sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta sekä asetusten (EU) N:o 1290/2013 ja (EU) N:o 1291/2013 kumoamisesta (EUVL L 170, 12.5.2021, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/523, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021, InvestEU-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) 2015/1017 muuttamisesta (EUVL L 107, 26.3.2021, s. 30).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22).

(10)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/715, annettu 18 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

(13)  Neuvoston asetus N:o 1, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1958, Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä (EYVL 17, 6.10.1958, s. 385).

(14)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2965/94, annettu 28 päivänä marraskuuta 1994, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta (EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

(16)  EYVL L 136, 31.5.1999, s. 15.


LIITE I

EUROOPAN INNOVAATIO- JA TEKNOLOGIAINSTITUUTIN PERUSSÄÄNTÖ

1 JAKSO

HALLINTONEUVOSTON KOKOONPANO

1.

Hallintoneuvosto koostuu 15 jäsenestä, jotka komissio nimittää läpinäkyvällä tavalla siten, että nimitettyjen henkilöiden joukossa on tasapainoisesti kokemusta korkeakoulutuksen, tutkimuksen, innovoinnin tai liike-elämän alalta. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää neljä vuotta. Nimitykset tehdään avoimen kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella. Komissio voi jatkaa toimikautta kerran kahden vuoden ajaksi hallintoneuvoston ehdotuksesta.

Nimittäessään hallintoneuvoston jäseniä komissio varmistaa parhaansa mukaan, että henkilöiden joukossa on tasapuolisesti edustettuina kokemus korkeakoulutuksen (ammatillinen koulutus mukaan lukien), tutkimuksen, innovoinnin ja yritystoiminnan alalta, sekä sukupuolten tasapuolisen edustuksen ja tasapainoisen maantieteellisen jakauman, ja ottaa huomioon korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin toimintaympäristön eri puolilla unionia.

Hallintoneuvosto toimittaa komissiolle tarvittaessa esivalintaluettelon ehdokkaista yhden tai useamman jäsenen nimittämistä varten. Esivalintaluettelon ehdokkaat valitaan EIT:n käynnistämän läpinäkyvän ja avoimen menettelyn tulosten perusteella.

Komissio nimittää jäsenen tai jäsenet ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa kohdassa vahvistettua menettelyä noudattaen ja tiedottaa valintamenettelystä ja näiden hallintoneuvoston jäsenten lopullisesta nimittämisestä Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Jos jäsen ei pysty hoitamaan tehtäviään toimikautensa loppuun saakka, hänen tilalleen nimitetään hallintoneuvoston jättävän jäsenen toimikauden loppuajaksi jäsen ensimmäisen, toisen ja kolmannen kohdan mukaista menettelyä noudattaen. Komissio voi hallintoneuvoston pyynnöstä nimittää tällaisen toisen jäsenen tilalle nimitetyn, alle kaksi vuotta tehtävässään palvelleen jäsenen vielä neljän vuoden toimikaudeksi.

Komissio nimittää hallintoneuvostoon kolme uutta jäsentä siten, että jäsenten määräksi tulee kaikkiaan 15, 29 päivään marraskuuta 2022 mennessä. Ennen 28 päivää toukokuuta 2021 nimitetyt hallintoneuvoston jäsenet palvelevat toimikautensa loppuun, mutta heidän toimikauttaan ei voida uusia.

Asianmukaisesti perustelluissa poikkeusolosuhteissa komissio voi etenkin hallintoneuvoston nuhteettomuuden säilyttämiseksi omasta aloitteestaan päättää hallintoneuvoston jäsenen toimikauden.

2.

Hallintoneuvoston jäsenet toimivat itsenäisesti ja avoimesti EIT:n etujen mukaisesti sekä sen tehtävän ja tavoitteiden, identiteetin, riippumattomuuden ja yhtenäisyyden turvaamiseksi.

3.

Hallintoneuvosto voi kutsua EIC:n johtokunnan jäsenen tai muita sidosryhmiä kokouksiinsa tarkkailijoina.

4.

Hallintoneuvosto hoitaa tehtävänsä komission valvonnassa toteuttaessaan 3 artiklassa säädettyjä EIT:n tehtävää ja tavoitteita.

2 JAKSO

HALLINTONEUVOSTON TEHTÄVÄT

1.

EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan ohjaamisesta ja seurannasta vastatessaan hallintoneuvosto tekee strategiset päätökset. Erityisesti se

a)

nykyisiä osaamis- ja innovaatioyhteisöjä kuultuaan ja näiden lausunnot huomioituaan hyväksyy EIT:n panoksen strategista innovaatio-ohjelmaa koskevaan komission ehdotukseen ja julkistaa sen;

b)

hyväksyy EIT:n yhtenäisen ohjelma-asiakirjan, talousarvion, vuotuisen tilinpäätöksen ja taseen sekä konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen;

c)

hyväksyy osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tuloksellisuuteen perustuvan rahoitusta koskevat luotettavat perusteet sekä selkeät ja avoimet menettelyt, mukaan lukien päätös niille osoitettavan EIT:n rahoitusosuuden enimmäismäärästä, jotta voidaan panna täytäntöön osaamis- ja innovaatioyhteisön liiketoimintasuunnitelma ja saavuttaa strategisessa innovaatio-ohjelmassa vahvistetut tavoitteet 10 artiklan mukaisesti, ottaen huomioon 11 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetyt vaatimukset, mukaan lukien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen edistyminen rahoituksen kestävyyden saavuttamisessa;

d)

hyväksyy osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintamenettelyn 9 artiklan ja strategisen innovaatio-ohjelman mukaisesti;

e)

valitsee ja nimeää kumppanuuden osaamis- ja innovaatioyhteisöksi 9 artiklassa säädettyjen edellytysten ja perusteiden mukaisesti ja tarvittaessa peruuttaa tällaisen nimeämisen;

f)

valtuuttaa johtajan valmistelemaan, neuvottelemaan ja tekemään kumppanuussopimuksia ja avustussopimuksia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa;

g)

vahvistaa yhteistyöpöytäkirjan voimassaoloajan, sisällön ja rakenteen 12 artiklan mukaisesti, valtuuttaa johtajan valmistelemaan ja neuvottelemaan yhteistyöpöytäkirjoja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa ja neuvottelujen tuloksena syntyneet pöytäkirjat tarkastettuaan valtuuttaa johtajan tekemään ne;

h)

valtuuttaa johtajan jatkamaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa tehtyjen kumppanuussopimusten voimassaoloa alun perin sovittua pidemmäksi ajaksi edellyttäen, että 10 ja 11 artiklan mukaisesti ennen tämän kauden päättymistä tehtävän välitarkastelun ja kattavan arvioinnin tulos on myönteinen strategisessa innovaatio-ohjelmassa kuvatulla tavalla;

i)

valtuuttaa johtajan valmistelemaan, neuvottelemaan ja tekemään avustussopimuksia muiden oikeussubjektien kanssa;

j)

hyväksyy vaikuttavat, tehokkaat, läpinäkyvät ja jatkuvat seuranta- ja arviointimenettelyt, mukaan lukien 10, 11, 19 ja 20 artiklan mukaiset luotettavat indikaattorit, ja valvoo, että johtaja toteuttaa ne;

k)

toteuttaa asianmukaisia korjaavia toimenpiteitä, jotka koskevat osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, joiden tuloksellisuudessa on puutteita, mukaan lukien EIT:n kyseisille osaamis- ja innovaatioyhteisöille maksaman rahoitusosuuden vähentäminen, muuttaminen tai peruuttaminen taikka niiden kanssa tehtyjen kumppanuussopimusten päättäminen seurannan ja tulosten arvioinnin perusteella EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tavoitteiden sekä 10, 11 ja 18 artiklan mukaisesti;

l)

rohkaisee osaamis- ja innovaatioyhteisöjä ottamaan käyttöön toimintamalleja, jotka lisäävät avoimuutta uusien kumppaniorganisaatioiden suuntaan;

m)

tekee EIT:tä tunnetuksi koko unionissa ja maailmanlaajuisesti lisätäkseen sen houkuttelevuutta ja valtuuttaa johtajan allekirjoittamaan tätä varten yhteistyöpöytäkirjoja jäsenvaltioiden, assosioituneiden maiden tai muiden kolmansien maiden kanssa;

n)

päättää osaamis- ja innovaatioyhteisöjen käynnistämien tukitoimien suunnittelusta ja koordinoinnista, jotta voidaan laajentaa EIT:n vaikutusta koko unionissa korkeakoulujen sekä tapauksen mukaan ammatillisen koulutuksen tarjoajien yrittäjyys- ja innovointivalmiuksien kehittämiseksi ja niiden integroimiseksi innovaatioekosysteemeihin ja vahvistaa osaamiskolmion integrointia;

o)

edistää synergioiden luomista EIT:n, myös osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta toimimalla, sekä unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmien kuten myös kansallisten ja alueellisten rahoitusjärjestelmien välillä.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen strategisten päätösten lisäksi hallintoneuvosto tekee seuraavat menettelyjä ja toimintaa koskevat päätökset, joita sen tehtävien hoitaminen ja EIT:n toimien toteuttaminen edellyttää. Erityisesti se

a)

hyväksyy työjärjestyksensä, toimeenpanokomitean työjärjestyksen sekä EIT:n erityiset varainhoitoa koskevat säännöt;

b)

siirtää tietyt tehtävät toimeenpanokomitealle;

c)

määrittelee hallintoneuvoston ja toimeenpanokomitean jäsenille suoritettavat asianmukaiset palkkiot, jotka ovat suuruudeltaan jäsenvaltioissa sovellettavien vastaavien korvausten mukaisia;

d)

hyväksyy toimeenpanokomitean jäsenten valinnassa käytettävän avoimen ja läpinäkyvän menettelyn;

e)

nimittää johtajan ja tarvittaessa jatkaa hänen toimikauttaan tai erottaa hänet 5 jakson mukaisesti;

f)

nimittää tilinpitäjän sekä toimeenpanokomitean jäsenet;

g)

hyväksyy eturistiriitoja koskevat menettelysäännöt;

h)

perustaa tarvittaessa neuvoa-antavia ryhmiä, joilla on määritelty tavoite, tehtävät ja toimikausi;

i)

perustaa sisäisen tarkastustoimen EIT:n varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti;

j)

päättää EIT:n työkielistä ottaen huomioon voimassa olevat monikielisyysperiaatteet ja EIT:n toiminnan asettamat käytännön vaatimukset;

k)

kutsuu koolle vuosittain korkean tason tapaamisen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa;

l)

raportoi osaamis- ja innovaatioyhteisöjen yhteistyöstä muiden eurooppalaisten kumppanuuksien kanssa.

3.

Hallintoneuvosto tekee EIT:n henkilöstöä ja sen palvelussuhteen ehtoja koskevia päätöksiä Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja, jäljempänä ’palvelussuhteen ehdot’, jotka on vahvistettu neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1), noudattaen. Se erityisesti

a)

hyväksyy soveltamissäännöt henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi henkilöstösääntöjen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b)

käyttää tämän alakohdan c alakohdan mukaisesti EIT:n henkilöstön suhteen henkilöstösäännöissä nimittävälle viranomaiselle ja palvelussuhteen ehdoissa työsopimusten tekemiseen valtuutetulle viranomaiselle annettuja valtuuksia, jäljempänä ’nimittävän viranomaisen toimivalta’;

c)

hyväksyy henkilöstösääntöjen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla siirretään nimittävän viranomaisen toimivalta johtajalle ja vahvistetaan olosuhteet, joissa kyseinen siirto voidaan keskeyttää siten, että johtajalla on valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen;

d)

jos poikkeukselliset olosuhteet sitä edellyttävät, hyväksyy päätöksen siitä, että nimittävän viranomaisen toimivallan siirto johtajalle ja niille, joille johtaja on sen edelleen siirtänyt, keskeytetään tilapäisesti ja että se käyttää tätä toimivaltaa itse tai siirtää sen jollekin jäsenelleen tai muulle henkilöstön jäsenelle kuin johtajalle.

3 JAKSO

HALLINTONEUVOSTON TOIMINTA

1.

Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajansa jäsentensä keskuudesta. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta, ja se voidaan uusia kerran.

2.

Komission edustaja osallistuu hallintoneuvoston kokouksiin ilman äänioikeutta, mutta hänen suostumuksensa vaaditaan 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. Edustajalla on oikeus ehdottaa asioiden lisäämistä hallintoneuvoston esityslistalle.

3.

Johtaja osallistuu hallintoneuvoston kokouksiin ilman äänioikeutta.

4.

Hallintoneuvosto hyväksyy päätökset äänivaltaisten jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä.

Edellä olevien 2 jakson 1 kohdan a, b, c, d ja n alakohdan sekä 2 kohdan e ja j alakohdan ja tämän jakson 1 kohdan nojalla tehtävät päätökset edellyttävät kuitenkin hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten kahden kolmasosan enemmistöä.

5.

Hallintoneuvoston 2 jakson 1 kohdan c, e, g, h, j ja m alakohdan, 2 kohdan c alakohdan ja 3 kohdan a alakohdan nojalla tekemät päätökset edellyttävät komission suostumusta, jonka ilmaisee sen hallintoneuvostossa oleva edustaja.

6.

Hallintoneuvosto pyytää jäsenvaltioiden edustajien ryhmältä lausunnon ennen sellaisten päätösten hyväksymistä, jotka koskevat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa tehtyjen kumppanuussopimusten voimassaoloajan jatkamista tai niiden päättämistä 2 jakson 1 kohdan h ja k alakohdan mukaisesti sekä yhteistyöpöytäkirjan tekemistä 2 jakson 1 kohdan g alakohdan mukaisesti.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu lausunto ei sido hallintoneuvostoa. Se on annettava ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään kahden kuukauden kuluttua sitä koskevan pyynnön esittämisestä.

7.

Hallintoneuvosto kokoontuu sääntömääräiseen kokoukseen vähintään neljä kertaa vuodessa ja ylimääräiseen kokoukseen puheenjohtajansa kutsusta tai kun vähintään yksi kolmasosa sen kaikista jäsenistä tai komission edustaja sitä pyytää.

4 JAKSO

TOIMEENPANOKOMITEA

1.

Toimeenpanokomitea avustaa hallintoneuvostoa sen tehtävien suorittamisessa.

2.

Toimeenpanokomiteassa on viisi jäsentä, joista yksi on hallintoneuvoston puheenjohtaja, joka toimii myös toimeenpanokomitean puheenjohtajana. Hallintoneuvosto valitsee nämä neljä muuta jäsentä jäsentensä keskuudesta siten, että nimitettyjen henkilöiden joukossa on tasapainoisesti kokemusta korkeakoulutuksen, tutkimuksen, innovoinnin tai liike-elämän alalta. Toimeenpanokomitean jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, ja se voidaan uusia kerran.

3.

Toimeenpanokomitea valmistelee hallintoneuvoston kokoukset yhteistyössä johtajan kanssa.

4.

Hallintoneuvosto voi pyytää toimeenpanokomiteaa valvomaan ja seuraamaan hallintoneuvoston päätösten ja suositusten täytäntöönpanoa.

5.

Toimeenpanokomitea valmistelee hallintoneuvostossa EIT:n panoksesta strategista innovaatio-ohjelmaa koskevaan komission ehdotukseen pohjaksi käytävän keskustelun ja hallintoneuvoston siitä antaman hyväksynnän. Lisäksi toimeenpanokomitea valmistelee hallintoneuvostossa käytävän keskustelun yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnoksesta, konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen luonnoksesta, vuotuisesta talousarvioesityksestä ja alustavasta tilinpäätöksestä ja taseesta ennen kuin ne toimitetaan hallintoneuvostolle.

6.

Toimeenpanokomitean päätökset hyväksytään läsnä olevien jäsenten enemmistöllä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

7.

Komission edustaja osallistuu toimeenpanokomitean kokouksiin ilman äänioikeutta. Komission edustajalla on oikeus ehdottaa asioiden lisäämistä toimeenpanokomitean esityslistalle.

8.

Johtaja osallistuu toimeenpanokomitean kokouksiin ilman äänioikeutta.

9.

Toimeenpanokomitean jäsenet toimivat itsenäisesti ja avoimesti EIT:n etujen mukaisesti sekä sen tehtävän ja tavoitteiden, identiteetin, riippumattomuuden ja yhtenäisyyden turvaamiseksi. Heidän on raportoitava säännöllisesti hallintoneuvostolle tehdyistä päätöksistä ja hallintoneuvoston heille osoittamista tehtävistä.

5 JAKSO

JOHTAJA

1.

Johtajalla on oltava asiantuntemusta ja tunnustettu asema EIT:n toiminta-aloilla. Johtajan on oltava EIT:n henkilöstön jäsen, ja hänet otetaan palvelussuhteeseen väliaikaisena toimihenkilönä palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan nojalla.

2.

Hallintoneuvosto nimittää johtajan avointa ja läpinäkyvää valintamenettelyä noudattaen komission esittämän ehdokasluettelon perusteella. Johtajan työsopimusta tehtäessä EIT:tä edustaa hallintoneuvoston puheenjohtaja.

3.

Johtajan toimikausi on neljä vuotta. Hallintoneuvosto voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon sen arvio johtajan suoriutumisesta sekä EIT:n etu ja sen tulevat tehtävät ja haasteet, jatkaa toimikautta kerran enintään neljällä vuodella. Johtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei saa osallistua uudelleen samaa toimea koskevaan valintamenettelyyn.

4.

Johtaja voidaan erottaa tehtävästään ainoastaan komission ehdotuksesta tehdyllä hallintoneuvoston päätöksellä.

5.

Johtaja vastaa EIT:n toiminnasta ja päivittäisestä johtamisesta ja on sen laillinen edustaja. Hän vastaa toiminnastaan hallintoneuvostolle ja raportoi sille säännöllisesti EIT:n toiminnasta sekä omalle vastuulleen kuuluvasta toiminnasta.

6.

Johtajalla on erityisesti seuraavat tehtävät:

a)

organisoida EIT:n toiminta ja hallinnoida sitä;

b)

tukea hallintoneuvostoa ja toimeenpanokomiteaa niiden työssä, järjestää niiden kokousten sihteeristöpalvelut sekä antaa niille niiden tehtävien suorittamisessa tarvittavat tiedot;

c)

tukea hallintoneuvostoa, kun se valmistelee EIT:n panosta strategista innovaatio-ohjelmaa koskevaan komission ehdotukseen;

d)

valmistella yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnos, konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen luonnos ja vuotuinen talousarvioesitys toimitettaviksi hallintoneuvostolle;

e)

valmistella osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintamenettely ja hallinnoida sitä sekä varmistaa, että kyseisen menettelyn eri vaiheet toteutetaan läpinäkyvästi ja puolueettomasti hallintoneuvoston valvonnassa, liittämällä d alakohdassa tarkoitettuun konsolidoituun vuotuiseen toimintakertomukseen yksityiskohtainen selvitys valintamenettelystä;

f)

valmistella, neuvotella ja tehdä hallintoneuvoston valtuuttamana kumppanuussopimukset ja avustussopimukset osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa;

g)

valmistella ja neuvotella yhteistyöpöytäkirjat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa ja hallintoneuvoston annettua lopullisen hyväksyntänsä tehdä ne 2 jakson 1 kohdan a alakohdan mukaisesti;

h)

valmistella, neuvotella ja tehdä hallintoneuvoston suostumuksella avustussopimukset muiden oikeussubjektien kanssa;

i)

järjestää hallintoneuvoston valvonnassa sidosryhmäfoorumin kokoukset sekä jäsenvaltioiden edustajien ryhmän kokoukset ja huolehtia tehokkaasta yhteydenpidosta niiden kanssa;

j)

allekirjoittaa hallintoneuvoston valtuuttamana yhteistyöpöytäkirjat jäsenvaltioiden, assosioituneiden maiden tai muiden kolmansien maiden kanssa, jotta EIT:tä voidaan tehdä tunnetuksi maailmanlaajuisesti;

k)

varmistaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tuloksellisuutta koskevien vaikuttavien seuranta- ja arviointimenettelyjen toteuttaminen 2 jakson 1 kohdan j alakohdan mukaisesti sekä panna täytäntöön hallintoneuvoston päättämät korjaavat toimenpiteet 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

l)

vastata hallinto- ja talousasioista, myös EIT:n talousarvion toteuttamisesta, moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti ja ottamalla asianmukaisesti huomioon sisäiseltä tarkastustoimelta saamansa neuvot;

m)

toimittaa EIT:n alustava tilinpäätös ja tase sisäiselle tarkastustoimelle ja sen jälkeen hallintoneuvostolle;

n)

huolehtia hallintoneuvoston valvonnassa siitä, että EIT:n tekemissä sopimuksissa asetettuja EIT:n velvoitteita noudatetaan;

o)

huolehtia hallintoneuvoston valvonnassa tehokkaasta yhteydenpidosta unionin toimielimiin;

p)

tiedottaa jäsenvaltioiden edustajien ryhmälle seurannan ja arvioinnin tuloksista ja toimittaa jäsenvaltioiden edustajien ryhmän lausunnot hallintoneuvostolle;

q)

toimia itsenäisesti ja avoimesti EIT:n etujen mukaisesti sekä sen tehtävän ja tavoitteiden, identiteetin, riippumattomuuden ja yhtenäisyyden turvaamiseksi.

7.

Johtaja hoitaa kaikki muut hallintoneuvoston hänelle osoittamat hallintoneuvoston vastuulla olevat tehtävät.

6 JAKSO

EIT:N HENKILÖSTÖ JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT

1.

EIT:n henkilöstö koostuu EIT:n suoraan palkkaamista työntekijöistä. EIT:n henkilöstöön sovelletaan henkilöstösääntöjä, palvelussuhteen ehtoja sekä unionin toimielinten yhteisellä päätöksellä hyväksyttyjä näiden säännösten soveltamissääntöjä. Tätä kohtaa sovelletaan EIT:n palkkaamaan henkilöstöön 28 päivästä toukokuuta 2021 riippumatta kyseisten henkilöiden työsopimuksen alkamispäivästä.

2.

EIT:hen voidaan lähettää kansallisia asiantuntijoita määräajaksi. Hallintoneuvosto hyväksyy lähetettyjen kansallisten asiantuntijoiden työskentelyä EIT:ssä koskevat määräykset, joissa määritellään heidän oikeutensa ja velvollisuutensa.

(1)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.


LIITE II

KUMOTTU ASETUS JA SEN MUUTOS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 294/2008

(EUVL L 97, 9.4.2008, s. 1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1292/2013

(EUVL L 347, 20.12.2013, s. 174)


LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 294/2008

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 alakohta

2 artiklan 1 alakohta

2 artiklan 2 alakohta

2 artiklan 2 alakohta

2 artiklan 3 alakohta

2 artiklan 3 alakohta

2 artiklan 5 alakohta

2 artiklan 5 alakohta

2 artiklan 6 alakohta

2 artiklan 6 alakohta

2 artiklan 7 alakohta

2 artiklan 7 alakohta

2 artiklan 8 alakohta

2 artiklan 8 alakohta

2 artiklan 9 alakohta

2 artiklan 9 alakohta

2 artiklan 9 a alakohta

2 artiklan 10 alakohta

2 artiklan 10 alakohta

2 artiklan 11 alakohta

2 artiklan 12 alakohta

2 artiklan 11 alakohta

2 artiklan 13 alakohta

2 artiklan 14 alakohta

2 artiklan 15 alakohta

2 artiklan 16 alakohta

3 artikla

3 artikla 1 ja 2 kohta

4 artiklan 1 kohdan a, c ja d alakohta

5 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 3 kohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 1 kohdan a–c alakohta

6 artiklan a, b ja c alakohta ja e alakohta

5 artiklan 1 kohdan d alakohta

6 artiklan d alakohta

5 artiklan 1 kohdan e ja f alakohta

6 artiklan f ja g alakohta

6 artiklan h ja i alakohta

5 artiklan 1 kohdan g–i alakohta

6 artiklan j, k ja l alakohta

5 artiklan 1 kohdan j alakohta

6 artiklan m ja n alakohta

5 artiklan 1 kohdan k alakohta

6 artiklan o ja p alakohta

6 artiklan q–t alakohta

5 artiklan 2 kohta

6 artiklan 1 kohdan a–c alakohta

7 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta

7 artiklan 1 kohdan d alakohta

6 artiklan 1 kohdan d alakohta

7 artiklan 1 kohdan e alakohta

7 artiklan 1 kohdan f alakohta

6 artiklan 1 kohdan e alakohta

7 artiklan 1 kohdan g alakohta

7 artiklan 1 kohdan h–i alakohta

6 artiklan 2 kohdan a–e alakohta

7 artiklan 2 kohdan a–e alakohta

7 artiklan 3 kohta

6 artiklan 3 kohta

7 artiklan 4 kohta

8 artikla

7 artiklan 1 kohta

9 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 a kohta

9 artiklan 2 kohta

7 artiklan 2 kohta

7 artiklan 3 kohta

9 artiklan 3 kohta

7 artiklan 4 kohta

9 artiklan 4 kohta

7 artiklan 5 kohta

9 artiklan 5 kohta

7 a artikla

10 artikla

7 b artiklan 1 kohta

7 b artiklan 2 kohta

11 artiklan 1 kohta

11 artiklan 2 kohta

11 artiklan 3 kohta

7 b artiklan 3 kohta

11 artiklan 4 kohta

11 artiklan 5 kohta

7 b artiklan 4 kohta

11 artiklan 6 kohta

11 artiklan 7 kohta

12 artikla

8 artiklan 1 kohta

13 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohdan a alakohta

13 artiklan 2 kohdan a alakohta

8 artiklan 2 kohdan aa alakohta

13 artiklan 2 kohdan b alakohta

13 artiklan 2 kohdan c–f alakohta

8 artiklan 2 kohdan b alakohta

13 artiklan 2 kohdan g alakohta

9 artiklan 1 ja 2 kohta

14 artiklan 1 kohta

9 artiklan 3 kohta

14 artiklan 2 kohta

11 artikla

15 artikla

12 artikla

16 artikla

13 artiklan 1 kohta

17 artiklan 1 kohta

17 artiklan 2 kohta

13 artiklan 2–7 kohta

17 artiklan 3–8 kohta

14 artiklan 1 kohta

14 artiklan 2 kohta

18 artiklan 1 kohta

14 artiklan 3 kohta

18 artiklan 2 kohta

18 artiklan 3 kohta

14 artiklan 4 kohta

18 artiklan 4 kohta

14 artiklan 5 kohta

18 artiklan 5 kohta

14 artiklan 6 kohta

18 artiklan 6 kohta

14 artiklan 7 kohta

18 artiklan 7 kohta

15 artiklan 1 kohta

19 artiklan 1 kohta

15 artiklan 2 kohta

19 artiklan 2 kohta

16 artiklan 1 kohta

20 artiklan 1 kohta

16 artiklan 2 kohta

20 artiklan 2 kohta

16 artiklan 2 a kohta

20 artiklan 3 kohta

16 artiklan 3 kohta

20 artiklan 4 kohta

17 artiklan 1 kohta

4 artiklan 4 kohta

17 artiklan 2 kohta

4 artiklan 1 kohta

17 artiklan 2 a kohta

4 artiklan 2 kohta

17 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3 kohta

17 artiklan 4 kohta

4 artiklan 5 kohta

18 artikla

19 artiklan 1 kohta

21 artiklan 1 kohta

19 artiklan 2 kohta

19 artiklan 3 kohta

21 artiklan 2 kohta

20 artiklan 1 kohta

22 artiklan 1 kohta

20 artiklan 2 kohta

20 artiklan 3 kohta

22 artiklan 2 kohta

20 artiklan 4 kohta

20 artiklan 5 kohta

22 artiklan 3 kohta

20 artiklan 6 kohta

20 artiklan 7 kohta

20 artiklan 8 kohta

22 artiklan 4 kohta

20 artiklan 9 kohta

22 artiklan 5 kohta

20 artiklan 10 kohta

22 artiklan 6 kohta

21 artiklan 1 kohta

23 artiklan 1 kohta

21 artiklan 1 a kohta

23 artiklan 2 kohta

21 artiklan 2 kohta

23 artiklan 3 kohta

21 artiklan 3 kohta

23 artiklan 4 kohta

21 artiklan 4 kohta

22 artikla

24 artikla

22 a artikla

25 artikla

23 artikla

26 artikla

27 artikla

24 artikla

28 artikla

Liite

Liite I

Liite II

Liite III


PÄÄTÖKSET

28.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 189/91


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2021/820,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2021,

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatio-ohjelmasta 2021–2027: Euroopan innovointikykyjen ja -valmiuksien edistäminen ja päätöksen N:o 1312/2013/EU kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 173 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2021/819 (3) ja erityisesti sen 4 artiklassa säädetään strategisen innovaatio-ohjelman hyväksymisestä.

(2)

Strategisessa innovaatio-ohjelmassa olisi määriteltävä EIT:n painopistealat ja strategia asianomaiseksi seitsemän vuoden kaudeksi ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/695 (4) mukaisesti vahvistettava EIT:n keskeiset toimet, ja siihen olisi sisällyttävä arvio EIT:n odotetuista sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristövaikutuksista, sen tavoittavuutta lisäävistä toimista ja sen mahdollisuuksista saada innovoinnista parasta mahdollista lisäarvoa. Strategisessa innovaatio-ohjelmassa olisi otettava huomioon EIT:n jatkuvan seurannan ja siitä määräajoin tehtävän riippumattoman arvioinnin tulokset.

(3)

Strategisessa innovaatio-ohjelmassa olisi myös otettava huomioon asetuksella (EU) 2021/695 perustetun tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti Eurooppa”, jäljempänä ’Horisontti Eurooppa -ohjelma’, strateginen suunnittelu, sillä olisi luotava ja edistettävä asianmukaisia synergioita ja täydentävyyttä EIT:n toimien ja muiden asiaan liittyvien unionin, kansallisten ja alueellisten aloitteiden, välineiden ja ohjelmien välillä, ja siinä olisi varmistettava johdonmukaisuus unionin painopisteiden ja sitoumusten kanssa, myös niiden, jotka mainitaan komission 11 päivänä joulukuuta 2019 antamassa tiedonannossa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta, 27 päivänä toukokuuta 2020 antamassa tiedonannossa EU:n talousarviosta Euroopan elpymissuunnitelman moottorina, 19 päivänä helmikuuta 2020 antamassa tiedonannossa Euroopan datastrategiasta, 10 päivänä maaliskuuta 2020 antamassa tiedonannossa pk-yritysstrategiasta kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten sekä 10 päivänä maaliskuuta 2020 antamassa tiedonannossa Euroopan uudesta teollisuusstrategiasta, ja unionin strategisen riippumattomuuden saavuttamiseen liittyvien painopisteiden ja sitoumusten kanssa samalla, kun säilytetään talouden avoimuus.

(4)

Strategiseen innovaatio-ohjelmaan olisi sisällyttävä arvio EIT:n tulevien toimien rahoitustarpeista ja -lähteistä. Siihen olisi sisällyttävä myös alustava rahoitussuunnitelma, joka kattaa asianomaisen monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloajan.

(5)

Jotta voitaisiin varmistaa EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien jatkuvuus asetuksen (EU) 2021/695 asiaa koskevien säännösten mukaisesti, tämän päätöksen olisi tultava voimaan kiireellisesti ja sitä olisi sovellettava taannehtivasti 1 päivästä tammikuuta 2021.

(6)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän päätöksen tavoitteita, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja rajat ylittävän luonteen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1312/2013/EU (5) olisi kumottava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään liitteessä esitetty Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin strateginen innovaatio-ohjelma vuodesta 2021 vuoteen 2027 ulottuvaksi kaudeksi, jäljempänä ’vuosien 2021–2027 strateginen innovaatio-ohjelma’.

2 artikla

Vuosien 2021–2027 strateginen innovaatio-ohjelma toteutetaan asetuksen (EU) 2021/819 mukaisesti.

3 artikla

Kumotaan päätös N:o 1312/2013/EU 1 päivästä tammikuuta 2021.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2021.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D. M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. P. ZACARIAS


(1)  EUVL C 47, 11.2.2020, s. 69.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 27. huhtikuuta 2021 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 10. toukokuuta 2021.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/819, annettu 20 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutista (ks. tämän virallisen lehden s. 61).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/695, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2021, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti Eurooppa” perustamisesta, sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta sekä asetusten (EU) N:o 1290/2013 ja (EU) N:o 1291/2013 kumoamisesta (EUVL L 170, 12.5.2021, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1312/2013/EU, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatio-ohjelmasta: EIT:n antama panos innovatiivisen Euroopan edistämiseen (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 892).


LIITE

EUROOPAN INNOVAATIO- JA TEKNOLOGIAINSTITUUTIN STRATEGINEN INNOVAATIO-OHJELMA VUOSIKSI 2021–2027

Sisällysluettelo

1.

Johdanto 94

1.1

Taustaa 94

1.2

Keskeiset haasteet 95

1.3

Asema osana Horisontti Eurooppa -ohjelmaa 97

2.

Rima korkeammalle: EIT:n strategia ja tavoitteet vuosiksi 2021–2027 98

3.

Euroopan innovointikykyjen ja -valmiuksien edistäminen: keskeiset toimet 98

3.1

Tuki nykyisille osaamis- ja innovaatioyhteisöille 98

3.2

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen alueellisen vaikuttavuuden lisääminen 99

3.3

Uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen käynnistäminen 100

3.4

Korkeakoulujen innovointi- ja yrittäjyysvalmiuksien tukeminen 101

3.5

EIT:n monialaiset toimet 102

3.5.1

Viestintä ja tulosten levittäminen 102

3.5.2

Hyvien käytäntöjen määrittäminen ja jakaminen sidosryhmien kanssa 103

3.5.3

Kansainvälinen yhteistyö ja maailmanlaajuista tavoittavuutta lisäävät toimet 103

3.6

Näin onnistumme: toimintatapa 104

3.6.1

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintamalli 104

3.6.2

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoitusmalli 105

3.6.3

Hallinnollisen taakan keventäminen 106

3.6.4

EIT:n suhde osaamis- ja innovaatioyhteisöihin kumppanuussopimuksen päättymisen jälkeen 106

3.7

Synergiat ja täydentävyys muiden unionin ohjelmien kanssa 106

4.

Covid-19:n puhkeamisesta aiheutuneen kriisin ratkaiseminen 108

5.

Resurssit 108

5.1

Määrärahatarpeet 108

5.2

Vaikuttavuus (seuranta ja arviointi) 109

5.2.1

Raportointi ja seuranta 109

5.2.2

Arviointi, välitarkastelu ja kattava arviointi 111
Lisäys 1 112
Lisäys 2 115

1.   JOHDANTO

Tässä strategisessa innovaatio-ohjelmassa esitetään Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) painopistealat ja strategia vuosiksi 2021–2027, jäljempänä ’vuosien 2021–2027 strateginen innovaatio-ohjelma’. Siinä vahvistetaan EIT:n tavoitteet, keskeiset toimet, toimintatapa, odotetut tulokset ja vaikutukset sekä arvio tarvittavista resursseista. Vuosien 2021–2027 strategisella innovaatio-ohjelmalla varmistetaan EIT:n tarvittava johdonmukaisuus Horisontti Eurooppa -ohjelman kanssa.

Vuosien 2021–2027 strategisen innovaatio-ohjelman perustana on komission tekemä vaikutustenarviointi. Siinä otetaan huomioon EIT:n laatima ehdotus strategisesta innovaatio-ohjelmasta, jonka se toimitti komissiolle 20. joulukuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 294/2008 (1) mukaisesti. Siinä huomioidaan myös asetus (EU) 2021/695 ja erityisesti EIT:n keskeinen rooli osana Horisontti Eurooppa -ohjelman pilaria III ”Innovatiivinen Eurooppa” samoin kuin sen panos maailmanlaajuisten ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa, mukaan lukien ilmastotavoitteita ja Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteita varten asetetut tavoitteet ja sitoumukset, sekä Horisontti Eurooppa -ohjelman pilarin I ”Huipputason tiede” ja pilarin II ”Maailmanlaajuiset haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky” tukemisessa. Vuosien 2021–2027 strateginen innovaatio-ohjelma perustuu EIT:n toiminnasta aiempina vuosina saatuihin kokemuksiin ja keskeisten sidosryhmien kanssa käydyn laajan kuulemisprosessin tuloksiin.

Vuosien 2021–2027 strategisessa innovaatio-ohjelmassa otetaan huomioon Horisontti Eurooppa -ohjelman strateginen suunnittelu, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus Horisontti Eurooppa -ohjelman toimien kanssa sekä synergiat muiden asiaan liittyvien unionin ohjelmien kanssa ja johdonmukaisuus unionin painopisteiden ja sitoumusten kanssa, myös niiden, jotka liittyvät Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, Euroopan elpymissuunnitelmaan, Euroopan datastrategiaan, pk-yritysstrategiaan kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten sekä Euroopan uuteen teollisuusstrategiaan, ja unionin strategisen riippumattomuuden saavuttamiseen samalla, kun säilytetään talouden avoimuus. Lisäksi sillä edistetään vastaamista maailmanlaajuisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin, mukaan lukien kestävän kehityksen tavoitteet Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutoksen puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen (2) periaatteiden mukaisesti, sekä kasvihuonekaasupäästöjen osalta neutraalin talouden saavuttamista viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Sen tavoitteena on myös lisätä täydentävyyttä ja synergioita EIT:n toimien sekä kansallisten ja alueellisten rahoitusohjelmien ja painopisteiden välillä.

1.1   Taustaa

EIT perustettiin vuonna 2008 edistämään kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla unionin ja jäsenvaltioiden innovointivalmiuksia. Se on ollut edelläkävijä korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin, jäljempänä ’osaamiskolmio’, integroinnissa, ja sen toiminnassa on painotettu vahvasti yrittäjyyskykyjä, yritysten perustamista ja innovointitaitoja.

EIT on perustamisensa jälkeen vähitellen vakiinnuttanut asemansa ainutlaatuisena välineenä, jonka avulla voidaan vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin osaamiskolmion integroinnin kautta. EIT toimii pääasiassa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta (3). Osaamis- ja innovaatioyhteisöjä on tällä hetkellä kahdeksan, ja ne toimivat seuraavilla aloilla: ilmastonmuutos, digitalisaatio, energia, elintarvikkeet, terveys, raaka-aineet, kaupunkiliikenne ja lisäarvoa tuova valmistusteollisuus.

Kukin osaamis- ja innovaatioyhteisö on tähän saakka ollut järjestäytynyt noin 5–10:n yhteistoimintakeskittymän (4) ympärille. Yhteistoimintakeskittymien on tarkoitus toimia maantieteellisinä solmukohtina, jotka tarjoavat myös fyysisen tilan paikallistason vuorovaikutukselle innovaatioekosysteemissä sekä osaamiskolmion käytännön integroinnille. Yhteistoimintakeskittymät on organisoitu ja strukturoitu asianomaisen kansallisen ja alueellisen innovaatioympäristön mukaan, ja ne rakentuvat yksittäisen osaamis- ja innovaatioyhteisön kumppanin nykyisten laboratorioiden, toimipisteiden tai kampusten muodostaman yleiseurooppalaisen verkoston varaan.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tavoitteena on hallinnoida osaamiskolmion toimikokonaisuuksia seuraavin keinoin:

a)

koulutustoimet, joissa on vahva yrittäjyyskomponentti ja joiden tarkoituksena on kehittää seuraavan sukupolven lahjakkuuksia, mukaan lukien sellaisten ohjelmien suunnittelu ja toteutus, erityisesti ylemmällä korkeakoulu- ja tohtoritasolla, joille on myönnetty EIT:n laatumerkki eli EIT:n sellaiselle osaamis- ja innovaatioyhteisön koulutusohjelmalle myöntämä laatuleima, joka täyttää tietyt laatuperusteet, jotka liittyvät muun muassa yrittäjyyskoulutukseen ja innovatiivisiin ”tekemällä oppimiseen” perustuviin opetussuunnitelmiin; EIT:n koulutusagenda on avainasemassa kehitettäessä erittäin yrittäjähenkisiä ja osaavia innovoijia, minkä vuoksi on tärkeää toteuttaa ohjelmia ja toimia, joiden tavoitteena on kehittää yrittäjyystaitoja ja digitaalisia taitoja sekä uudelleen- ja täydennyskouluttaa henkilöresursseja elinikäisen oppimisen näkökulmasta;

b)

tutkimusta ja innovointia tukevat toimet, joiden tarkoituksena on kehittää innovatiivisia ja kestäviä tuotteita, prosesseja, teknologioita, palveluja ja muita kuin teknologisia ratkaisuja, joilla vastataan tiettyyn liiketoimintamahdollisuuteen tai sosiaaliseen tavoitteeseen;

c)

yritysten perustamis- ja tukitoimet, kuten kiihdyttämisjärjestelmät, joiden tarkoituksena on auttaa yrittäjiä muuntamaan ideansa menestyviksi yrityksiksi ja nopeuttaa kasvu- ja kehittämisprosessia.

Keskittyminen maailmanlaajuisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin osaamiskolmion integroinnin kautta siten, että korkeakoulutustoiminta integroidaan innovaatioarvoketjuun, on EIT:lle tunnusomainen piirre, joka erottaa sen muista innovaatiovälineistä.

EIT:n lähestymistavalla autetaan kehittämään resilienssiä ja lisäämään kestävyyttä sekä edistetään asteittaisten ja disruptiivisten innovaatioiden syntyä, jotta voidaan puuttua tuloksellisesti markkinoiden toimintapuutteisiin ja auttaa toimialoja murroksessa sekä tukea startup-yritysten, spin-off-yritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten, jäljempänä ’pk-yritykset’, perustamista. EIT:n avulla on mahdollista laatia pitkän aikavälin liiketoimintastrategioita maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamiseksi, ja se auttaa luomaan perusedellytykset, jotka ovat olennaisia hyvin toimivan innovaatioekosysteemin kasvulle ja innovoinnin kukoistukselle. Asetuksessa (EU) 2021/819 säädetään tavoitteesta, että osaamis- ja innovaatioyhteisöistä tulee rahoituksen suhteen kestäviä (5), ja tällä ainutlaatuisella piirteellä pyritään saamaan aikaan liiketoiminta- ja tuloslähtöistä innovointia. Tässä yhteydessä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on määrä laatia ja panna täytäntöön tulonmuodostusstrategioita, jotta ne voivat ylläpitää oman innovaatioekosysteeminsä ja osaamiskolmionsa toimia avustussopimusten kattaman ajanjakson päätyttyä.

EIT tarjoaa siten dynaamisen alustan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen käynnistämiselle, laajentamiselle, seurannalle ja tukemiselle vahvoine verkostovaikutuksineen ja myönteisine heijastusvaikutuksineen. Vuonna 2009 käynnistetyt ensimmäisen aallon osaamis- ja innovaatioyhteisöt (EIT Digital, EIT Climate-KIC ja EIT InnoEnergy) ovat saavuttaneet vakiintuneen aseman ja kypsyysasteen, ja niiden kumppanuussopimukset on määrä päättää vuoden 2024 jälkeen avustuksen enimmäiskeston mukaisesti. Toisen ja kolmannen sukupolven osaamis- ja innovaatioyhteisöjen (vuonna 2014 käynnistetyt EIT Health ja EIT Raw Materials ja vuonna 2016 käynnistetty EIT Food) toiminta kehittyy edelleen. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt EIT Urban Mobility ja EIT Manufacturing käynnistettiin molemmat joulukuussa 2018 ja ne aloittivat toimintansa vuonna 2019.

Vuoteen 2019 mennessä kahdeksaan osaamis- ja innovaatioyhteisöön oli osallistunut yli 600 yritystä, 250 korkeakoulua (6), 200 tutkimusorganisaatiota (7) ja yli 50 kansalaisjärjestöä ja viranomaistahoa.

Koska innovoinnin tuloksellisuudessa on Euroopassa sitkeitä alueellisia eroja, EIT käynnisti vuonna 2014 alueellisen innovaatiojärjestelmän (Regional Innovation Scheme), jäljempänä ’RIS’ (8) laajentaakseen alueellista tavoittavuuttaan maihin, jotka ovat innovoinnissa vaatimattomalla tai kohtalaisella tasolla. RIS:n avulla EIT on laajentanut toimintaansa eri puolille Eurooppaa ja tarjoaa maille (ja näiden maiden alueille), joiden innovoinnin tuloksellisuus Euroopan innovaatioiden tulostaulun (EIS) luokituksen mukaan on vaatimaton tai kohtalainen, mahdollisuuksia osallistua osaamiskolmion toimiin osana osaamis- ja innovaatioyhteisöä.

EIT on onnistunut pysymään ketteränä ja laatimaan hallinnointiperiaatteet ja -säännöt osaamis- ja innovaatioyhteisöjen menestyksekästä hallinnointia varten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1291/2013 (9) perustetun Horisontti 2020 -ohjelman yleisissä puitteissa asetuksen (EY) N:o 294/2008 mukaisesti. Toiminnallisen riippumattomuutensa ansiosta se on voinut testata ja ottaa käyttöön sen avustusten saajien hallinnoinnissa uusia käytäntöjä, joita ovat esimerkiksi kilpailuun perustuvan rahoituksen mekanismi, rahoituksen kestävyyttä koskevat tavoitteet ja erityiset keskeiset tulosindikaattorit.

1.2   Keskeiset haasteet

Viime vuosina innovaatiotahti on kiihtynyt dramaattisesti. Innovointi on uudistanut talouden aloja, mullistanut olemassa olevia liikeyrityksiä ja luonut ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. Kun globaali talousjärjestys on murroksessa ja kansainvälinen kilpailu lisääntyy, unionin täytyy pystyä hyödyntämään kaikki kyvyt, lisäämään naisten osallistumista ja edistämään tutkimus- ja innovointitoiminnan tulosten nopeaa siirtoa markkinoille ja yhteiskuntaan lisätäkseen innovointivalmiuksia koko unionissa. Yhteissuunnittelulla, yhteistyöllä ja yhteiskehittämisellä tieteenalojen kesken ja korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän välillä ei ole koskaan ollut yhtä suurta merkitystä, kun niillä vastataan osaltaan maailmanlaajuisiin haasteisiin, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen ja luonnonvarojen kestämättömään käyttöön, digitalisaatioon ja sosiaaliseen murrokseen, väestörakenteen muutoksiin sekä terveydenhuollon ja elintarvikehuollon tulevaisuuteen.

Ensinnäkin covid-19:n leviämisellä on ollut merkittävä vaikutus talouksiimme ja yhteiskuntiimme, sillä se on häirinnyt taloudellista toimintaa ja vaikuttanut terveydenhuoltojärjestelmiin, työpaikkoihin ja hyvinvointiin. Kriisin ratkaisemiseksi tarvitaan yhdistelmä lyhyen aikavälin ja tulevaisuuteen tähtääviä toimenpiteitä, jotta voidaan tarjota välitöntä tukea talouksille ja sidosryhmille ja varmistaa samalla elpymiseen tarvittavat edellytykset.

Sen vuoksi on tärkeää tunnistaa kriiseihin liittyvät haasteet, kuten rahoituksen saatavuus, ja puuttua niihin, jotta voidaan rakentaa uudelleen luottamusta kaikkien sidosryhmien kesken ja tukea sellaisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa, joilla lievennetään kriisien vaikutuksia yhteiskuntaan. Ohjelmat, joilla tuetaan innovointia, yritysten perustamista ja laajentamista sekä yrittäjyys- ja innovointitaitoja, ovat niin ikään avainasemassa unionin talouden palauttamiseksi oikealle tielle ja nopean elpymisen vauhdittamiseksi.

Vahvemmat innovaatioekosysteemit pystyvät tunnetusti reagoimaan kriiseihin nopeammin ja määrätietoisemmin. Jotta voidaan kiihdyttää elpymistä ja puuttua tuleviin hätätilanteisiin, on ensiarvoisen tärkeää investoida koordinointivalmiuksien lisäämiseen innovaatioekosysteemeissä, jolloin parannetaan niiden resilienssiä ja reagoivuutta tarvittavien ratkaisujen toteuttamiseksi ripeästi.

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä kaikkien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on mukauduttava häiriön vaikutuksiin ja varmistettava ketteryys ja joustavuus niin, että ne voivat löytää uusia mahdollisuuksia ja tarttua niihin. Paikkalähtöisyytensä ansiosta ja eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien yhteistoimintakeskittymien ja RIS-keskusten (10) kautta osaamis- ja innovaatioyhteisöt vahvistavat osaltaan paikallisia innovaatioekosysteemejä esimerkiksi edistämällä läheisempää vuorovaikutusta osaamiskolmion toimijoiden välillä ja helpottamalla koordinoidumpia suhteita rahoituslaitoksiin ja julkisiin instituutioihin sekä kansalaisiin.

Toiseksi on mainittava, että nykypäivän yhteiskuntia ja talouksia ohjaavat yhä enemmän ihmisten ja organisaatioiden taidot ja kyvyt muuntaa ideat uusiksi tuotteiksi, prosesseiksi, palveluiksi, yrityksiksi ja yhteiskuntamalleiksi. Innovointi, yrittäjyyskulttuuri, innovatiivisten ratkaisujen omaksuminen markkinoilla sekä koulutukseen, tutkimukseen ja innovointiin tehtävien investointien lisääminen ovat ratkaisevan tärkeitä, jos unioni haluaa onnistuneesti siirtyä kilpailukykyiseen, digitaaliseen, ilmastoneutraaliin ja osallistavaan yhteiskuntaan. Tieteenalojen välisen yhteistyön ja tieteidenvälisen oppimisen sekä korkeakoulujen innovointivalmiuksien parantamiselle on unionissa vahva tarve. EIT:llä on ainutlaatuinen mahdollisuus vastata tähän tarpeeseen Horisontti Eurooppa -ohjelman puitteissa.

Kolmantena seikkana fyysinen läheisyys on yksi keskeisistä innovointia edistävistä tekijöistä. Aloitteet, joilla pyritään kehittämään innovaatioverkostoja ja tarjoamaan palveluja osaamisen luomisen, jakamisen ja siirron tueksi, ovat avainasemassa edistettäessä tiedemaailman, tutkimusorganisaatioiden, yritysten, viranomaisten ja yksittäisten ihmisten välistä vuorovaikutusta. Tutkimuksen ja innovoinnin tuloksellisuudessa on kuitenkin edelleen huomattavia eroja eri puolilla unionia, kuten vuotuinen Euroopan innovaatioiden tulostaulu osoittaa. On ratkaisevan tärkeää, että innovointi on osallistavaa ja paikallislähtöistä ja että siinä kiinnitetään erityistä huomiota pk-yritysten ja kolmannen sektorin organisaatioiden osallistumisen lisäämiseen. EIT:n toimet soveltuvat hyvin edistämään paikallisten innovaatioekosysteemien lujittamista vahvalla eurooppalaisella ulottuvuudella, ja ne tarjoavat uusia malleja kestävää taloutta varten. EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimet on vielä tarkoitus yhdistää entistä tiiviimmin alueellisiin strategioihin ja älykkään erikoistumisen strategioihin (11).

Neljänneksi on otettava huomioon, että elinvoimaiset innovaatioekosysteemit ovat aina yhdistelmä osaamista, investointeja, infrastruktuuria ja lahjakkuutta. On luotava perusedellytykset eurooppalaisen tutkimuksen, koulutuksen ja innovoinnin väliselle yhteistyölle ja saatava aikaan vahvoja synergioita sen varmistamiseksi, että niukat resurssit investoidaan asianmukaisesti ja tehokkaasti ja hankitaan muita rahoituslähteitä, jotta voidaan saavuttaa rahoituksen kestävyys. Osaamiskolmion integroinnin vahvistaminen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen avulla, myös ottamalla mukaan uusia kumppaneita muilta toimialoilta, muista maista ja muilta alueilta, on toimivaksi todettu tapa edistää innovoinnille otollista ympäristöä ja EIT:n toimintaa ohjaava tavoite.

1.3   Asema osana Horisontti Eurooppa -ohjelmaa

Komissio on asetuksen (EU) 2021/695 yhteydessä sitoutunut määrätietoisesti lisäämään edelleen Euroopan innovointipotentiaalia, jotta tulevaisuuden haasteisiin on mahdollista vastata. EIT:n näkyvää roolia innovoinnin edistämisessä siten, että se tuo yhteen liiketoiminnan, koulutuksen, tutkimuksen, viranomaiset ja kansalaisyhteiskunnan, vahvistaa sen asema Horisontti Eurooppa -ohjelman pilarissa III ”Innovatiivinen Eurooppa”. Asetuksessa (EU) 2021/695 otetaan huomioon unionin kasvava tavoitetaso innovoinnin alalla ja tarve saavuttaa tämä tavoite.

Horisontti Eurooppa -ohjelman strategisen suunnittelun tavoitteena on varmistaa johdonmukaisuus EIT:n toimien ja muiden asetuksen (EU) 2021/695 mukaisten toimien välillä. EIT myötävaikuttaa eurooppalaisten kumppanuuksien strategiseen koordinointiprosessiin. EIT tekee edelleen tiivistä yhteistyötä muiden täytäntöönpanoelinten kanssa Horisontti Eurooppa -ohjelman pilarin III ”Innovatiivinen Eurooppa” yhteydessä ja pyrkii parhaansa mukaan edistämään innovoinnin keskitettyä asiointipistettä.

EIT vahvistaa jatkossakin innovaatioekosysteemejä, jotka auttavat vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin, edistämällä osaamiskolmion integrointia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen temaattisilla toiminta-aloilla.

Vahvat synergiat Horisontti Eurooppa -ohjelman pilarin III ”Innovatiivinen Eurooppa” täytäntöönpanoelinten välillä, myös hallintotason yhteistyön kautta, ovat tarpeen. EIT ja Euroopan innovaationeuvosto (European Innovation Council), jäljempänä ’EIC’, toteuttavat täydentäviä toimia, joilla pyritään virtaviivaistamaan innovatiivisille yrityksille annettavaa tukea, mukaan lukien liiketoiminnan kiihdyttämispalvelut ja koulutus.

EIC voi auttaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tukemia suuren kasvupotentiaalin startup-yrityksiä laajentumaan nopeasti. Erityisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tukemat innovatiivisimmat yritykset voivat päästä yksinkertaistettua ja siten nopeampaa väylää EIC:n toimien, erityisesti EIC:n Accelerator-välineen tarjoaman tuen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/523 (12) perustetun InvestEU-ohjelman tarjoaman rahoitustuen, piiriin. Lisäksi EIT helpottaa EIC:n rahoituksen saajien pääsyä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen innovaatioekosysteemeihin ja osaamiskolmion asiaankuuluvien toimijoiden ulottuville. EIC:n rahoituksen saajat voivat siten osallistua aktiivisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintaan ja hyötyä niiden palveluista.

EIT varmistaa johdonmukaisuuden Horisontti Eurooppa -ohjelman pilarin III ”Innovatiivinen Eurooppa” Euroopan innovaatioekosysteemit -komponentin kanssa. EIT osallistuu aktiivisesti erityisesti neuvoston päätöksessä (EU) 2021/764 (13) tarkoitetun EIC:n keskustelufoorumin toimintaan ja luo yhteyksiä EIT-yhteisön (14) ja innovaatioekosysteemejä tukevien asiaan liittyvien toimien välille, jotta voidaan välttää päällekkäisyyttä ja varmistaa EIT:n ja EIC:n toimien johdonmukaisuus ja täydentävyys.

EIT varmistaa myös vahvemmat synergiat oman toimintansa ja Horisontti Eurooppa -ohjelman pilarin I ”Huipputason tiede” ohjelmien ja aloitteiden välillä, jotta voidaan kiihdyttää uteliaisuustutkimuksesta saatavan osaamisen siirtämistä konkreettisiksi yhteiskuntaa hyödyttäviksi sovelluksiksi. Erityisesti Marie Skłodowska-Curie -toimissa (MSCA) ja Euroopan tutkimusneuvostossa (ERC) EIT tekee yhteistyötä MSCA-stipendiaattien ja Euroopan tutkimusneuvoston apurahan saajien innovointi- ja yrittäjyystaitojen kehittämiseksi heidän uransa kaikissa vaiheissa. Tämä yhteistyö on vapaaehtoista, eikä se saa lisätä rahoituksen saajille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.

EIT myötävaikuttaa Horisontti Eurooppa -ohjelman pilariin II ”Maailmanlaajuiset haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky”, täydentää asiaan liittyviä toimia maailmanlaajuisten ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi ja edistää unionin kestävää kasvua ja kilpailukykyä maailmanlaajuisesti. EIT pyrkii erityisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta myötävaikuttamaan asiaan liittyviin missioihin ja temaattisiin klustereihin sekä muihin eurooppalaisiin kumppanuuksiin ja varmistamaan vahvemmat synergiat niiden kanssa, esimerkiksi tukemalla kysyntäpuolen toimenpiteitä ja tarjoamalla hyödyntämispalveluja teknologian siirron vauhdittamiseksi ja saavutettujen tulosten kaupallistamisen kiihdyttämiseksi.

EIT selvittää synergioiden mahdollisuuksia Horisontti Eurooppa -ohjelman osan ”Osallistumispohjan laajentaminen ja eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistaminen”, mukaan lukien tiimiyttämis- ja twinning-toimet, ja tukemiensa tavoittavuutta lisäävien toimien välillä. Erityisesti Horisontti Eurooppa -ohjelman osan ”Osallistumispohjan laajentaminen ja eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistaminen” sekä EIT:n tavoittavuutta lisäävien toimien kohteena olevat tahot voivat hyödyntää EIT:n asiantuntemusta ja tukea.

2.   RIMA KORKEAMMALLE: EIT:n STRATEGIA JA TAVOITTEET VUOSIKSI 2021–2027

EIT tukee edelleen osaamis- ja innovaatioyhteisöjä kaudella 2021–2027 vahvistaakseen innovaatioekosysteemejä, joiden avulla voidaan vastata maailmanlaajuisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin, täydentäen näin kaikilta osin Horisontti Eurooppa -ohjelmaa ja muita unionin ohjelmia. Tätä varten se helpottaa korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin integrointia luoden näin innovoinnille suotuisia ympäristöjä sekä edistää ja tukee uutta yrittäjäsukupolvea, jolloin se myös osaltaan kaventaa yritysmaailmassa vallitsevaa sukupuolten välistä kuilua ja edesauttaa innovatiivisten yritysten, etenkin pk-yritysten, perustamista huolehtien tiiviistä synergiasta ja täydentävyydestä EIC:n kanssa.

Erityistä huomiota kiinnitetään myös sukupuolten tasapuoliseen edustukseen ja sukupuolisensitiivisiin toimintamalleihin, varsinkin aloilla, joilla naiset ovat edelleen aliedustettuina, kuten tieto- ja viestintätekniikka sekä luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka. Toimiessaan näin asetuksessa (EU) 2021/695 vahvistetuilla yleisillä toiminta-aloilla EIT erityisesti

1)

vahvistaa kestäviä innovaatioekosysteemejä kaikkialla Euroopassa;

2)

edistää innovointi- ja yrittäjyystaitoja elinikäisen oppimisen näkökulmasta, mukaan lukien korkeakoulujen valmiuksien lisääminen kaikkialla Euroopassa;

3)

luo markkinoille uusia ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamiseksi; ja

4)

varmistaa synergiat ja lisäarvon Horisontti Eurooppa -ohjelman puitteissa.

EIT:llä olevien haasteiden mukaisesti ja sen asetuksen (EU) 2021/819 3 artiklassa säädettyjen yleisten tavoitteiden ja samalla Horisontti Eurooppa -ohjelman tieteellisten, taloudellisten, teknologisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten edistämiseksi EIT:n erityistavoitteet vuosiksi 2021–2027 ovat seuraavat:

a)

lisätä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen avoimuutta, vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä sekä osaamiskolmion integrointia kaikkialla unionissa;

b)

lisätä korkeakoulutuksen yrittäjyys- ja innovointivalmiuksia kaikkialla Euroopassa edistämällä ja tukemalla institutionaalista muutosta korkeakouluissa ja korkeakoulujen integrointia innovaatioekosysteemeihin;

c)

lisätä EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen alueellista ja paikallista tavoittavuutta, erityisesti ottamalla mukaan laajempi valikoima sidosryhmiä, jotta voidaan puuttua eroihin innovointivalmiuksissa ja tehostaa osaamisen ja innovoinnin leviämistä kaikkialla unionissa.

EIT voi tapauksen mukaan reagoida covid-19-kriisiin ja mahdollisiin tuleviin kriiseihin tarvittavan joustavasti sisällyttämällä strategiaansa asiaankuuluvia aloitteita, jotta voidaan suojella innovaatioekosysteemejä ja auttaa EIT:n sidosryhmiä valmistautumaan talouden elpymiseen.

3.   EUROOPAN INNOVOINTIKYKYJEN JA -VALMIUKSIEN EDISTÄMINEN: KESKEISET TOIMET

EIT:n strategia vuosiksi 2021–2027 painottuu toimiin, joista saadaan lisäarvoa unionin tasolla ja joilla edistetään Horisontti Eurooppa -ohjelman tavoitteiden saavuttamista. Ensiksikin EIT tukee edelleen innovointivalmiuksia ja innovaatioekosysteemejä kaikkialla unionissa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta kehittämällä niitä edelleen, avaamalla niitä uusille kumppaneille, parantamalla niiden läpinäkyvyyttä, varmistamalla niissä hyvän hallintotavan periaatteiden noudattamisen ja laajentamalla niitä. Toiseksi EIT ohjaa osaamiskolmion integroinnista saamiensa kokemusten perusteella korkeakoulujen yrittäjyys- ja innovointivalmiuksien tukemista ja kehittämistä, mikä toteutetaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta. Kolmanneksi EIT toteuttaa vaikuttavampien monialaisten toimenpiteiden kautta kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen, että sen näkyvyys ja vaikuttavuus unionin tasolla kasvavat. Lisäksi EIT parantaa toimintaansa lisätäkseen tuloksellisuuttaan, tehokkuuttaan ja vaikuttavuuttaan, myös osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ohjaamisessa kohti rahoituksen kestävyyttä, sen omien toimien ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien avoimuudessa, tavoittavuudessa, läpinäkyvyydessä, laadussa ja kestävyydessä, pk- ja startup-yritysten osallistumisen lisäämisessä ja sukupuolten tasapuolisessa edustuksessa.

3.1   Tuki nykyisille osaamis- ja innovaatioyhteisöille

EIT vahvistaa innovaatioekosysteemejä tukemalla edelleen nykyisiä osaamis- ja innovaatioyhteisöjä maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamisessa osaamiskolmion integroinnin kautta unionin, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Tätä varten suuri osa EIT:n määrärahoista on tarkoitus osoittaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tukemiseen, ja EIT vahvistaa edelleen puitteitaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen käynnistämistä, laajentamista ja seurantaa varten.

EIT varmistaa, että osaamis- ja innovaatioyhteisöt tavoittelevat edelleen rahoituksen kestävyyttä hankkimalla julkisia ja yksityisiä investointeja, jotta ne voisivat viimeistään 15 vuoden kuluttua niiden käynnistämisestä olla taloudellisesti riippumattomia EIT:n avustuksesta, keskittyen kuitenkin edelleen osaamiskolmion toimien integrointiin.

EIT varmistaa, että osaamis- ja innovaatioyhteisöt laativat ja panevat täytäntöön strategian tehdäkseen yhteistyötä ja luodakseen rajapintoja ja synergioita asiaan liittyvien eurooppalaisten kumppanuuksien, missioiden ja EIC:n sekä muiden asiaan liittyvien unionin ja kansainvälisten aloitteiden ja ohjelmien kanssa. Rahoitustuen lisäksi EIT tarjoaa saatujen kokemusten perusteella strategista ohjausta ja opastusta osaamis- ja innovaatioyhteisöille. EIT seuraa ja analysoi muun muassa asetuksen (EU) 2021/695 liitteessä V lueteltujen indikaattorien perusteella tuloksellisuutta, hankittuja investointeja sekä erilaisia laadullisia ja määrällisiä vaikutuksia.

EIT pyrkii parhaansa mukaan virtaviivaistamaan kunkin osaamis- ja innovaatioyhteisön rakenteeseen liittyvää terminologiaa, jotta EIT olisi tunnistettavissa entistä yksinkertaisemmin ja paremmin.

EIT vahvistaa alat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen poikittaista yhteistyötä varten ja edistää tällaisen yhteistyön lujittamista, kun on kyse strategisesti ja toimintapoliittisesti merkityksellisistä aiheista. EIT vahvistaa koordinointia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välillä yhteistä etua koskevilla aloilla, erityisesti edistämällä kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välillä ja yhteistyötä niiden välillä (osaamis- ja innovaatioyhteisöjen poikittaistoimet (15)) sekä temaattisista että horisontaalisista aiheista. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen poikittaistoimien potentiaali on suurin silloin, kun useammassa osaamis- ja innovaatioyhteisössä jo käsitellään sellaisia yhteisiä unionin politiikan painopisteitä, joita varten ei ole olemassa erityistä osaamis- ja innovaatioyhteisöä. Kun eri osaamis- ja innovaatioyhteisöt tuodaan yhteen kohdennettujen yhteisten ja yhteistä etua palvelevien toimien pariin, tarjoutuu runsaasti mahdollisuuksia synergioiden ja tieteidenvälisten hyötyjen luomiseen. EIT kannustaa tällaisiin toimiin ja osallistuu aktiivisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen poikittaistoimien sisällön ja rakenteen määrittelyyn. Se seuraa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen poikittaistoimien toteuttamista sekä saavutettuja tuloksia tavoitteenaan tehdä kyseisistä toimista kiinteä osa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen monivuotisia strategioita. EIT helpottaa myös sellaisten osaamis- ja innovaatioyhteisöjen yhteisten poikittaispalvelujen luomista, joiden tarkoituksena on hoitaa yhteisesti kaikille osaamis- ja innovaatioyhteisöille yhteiset operatiiviset tehtävät.

3.2   Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen alueellisen vaikuttavuuden lisääminen

EIT lisää edelleen alueellista vaikuttavuuttaan parantamalla osaamis- ja innovaatioyhteisöjen avoimuutta ja osallistavuutta monenlaisten mahdollisten kumppanien ja sidosryhmien suuntaan, tehostamalla tulosten levittämistä ja hyödyntämistä ja laatimalla osaamis- ja innovaatioyhteisöille integroidumman alueellisen strategian. Kunkin osaamis- ja innovaatioyhteisön on laadittava ja pantava täytäntöön alueellinen strategia kiinteänä osana sen liiketoimintasuunnitelmia, jotta voidaan vahvistaa suhdetta kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin innovaatiotoimijoihin, myös pk-yrityksiin. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt osoittavat tapauksen mukaan yhteytensä älykkään erikoistumisen strategioihin sekä temaattisten alustojen toimiin ja alueiden välisiin aloitteisiin, myös Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) hallintoviranomaisiin. EIT seuraa jatkuvasti näiden strategioiden täytäntöönpanoa, mukaan lukien vipuvaikutus ERI-rahastoihin.

Tarkoituksena on integroida nk. paikkalähtöinen innovointi osaksi osaamis- ja innovaatioyhteisöjen monivuotista strategiaa ja liiketoimintasuunnitelmaa ja perustaa se yhteistoimintakeskittymien ja RIS-keskusten varaan, jolloin voidaan hyödyntää niiden roolia yhdysväylänä osaamis- ja innovaatioyhteisöön ja toimia vuorovaikutuksessa yhteistoimintakeskittymän kumppanien sekä muiden paikallisten innovaatiotoimijoiden kanssa.

EIT seuraa, miten yhteistoimintakeskittymät ja RIS-keskukset toimivat ja miten ne integroituvat paikallisiin innovaatioekosysteemeihin.

EIT varmistaa, että RIS:n toimia käytetään houkuttelemaan sellaisia mahdollisia uusia kumppaneita, jotka tuovat osaamis- ja innovaatioyhteisöille lisäarvoa, ja helpottamaan niiden integrointia, jolloin voidaan laajentaa EIT:n yleiseurooppalaista kattavuutta, ja että nämä toimet integroidaan täysin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen monivuotisiin strategioihin. RIS, jota EIT ohjaa ja jonka osaamis- ja innovaatioyhteisöt panevat täytäntöön, on toistaiseksi toiminut vapaaehtoiselta pohjalta. Vuodesta 2021 RIS:n toimista tulee pakollisia sekä kiinteä osa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen monivuotisia strategioita. EIT varmistaa, että RIS:n toimilla luodaan silta asiaan liittyviin tutkimuksen ja innovoinnin alan älykkään erikoistumisen strategioihin.

Lisäksi osaamis- ja innovaatioyhteisöt tehostavat tällaista integrointia perustamalla RIS-keskuksia. RIS-keskus perustetaan perusteellisen tarveanalyysin ja avoimen ehdotuspyynnön jälkeen. Siitä tulee osa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rakennetta, ja se muodostaa kiintopisteen niiden toimille. Sen tavoitteena on saada liikkeelle ja osallistaa paikallisen osaamiskolmion toimijoita osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimiin luomalla synergioita paikallistasolla, yksilöimällä rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksia ja edistämällä niiden aktiivista integrointia ekosysteemeihin. RIS-keskukset voisivat osaamis- ja innovointiyhteisön laajentumisstrategian mukaisesti pohjustaa yhteistoimintakeskittymän perustamista kohdealueelle.

EIT tarjoaa osaamis- ja innovaatioyhteisöille edelleen ohjausta ja tukea monivuotisten RIS-strategioiden valmistelussa ja täytäntöönpanossa. RIS:n toimilla tuetaan edelleen innovointivalmiuksia maissa (ja näiden maiden alueilla), joiden innovoinnin tuloksellisuus EIS:n mukaan on vaatimaton tai kohtalainen, sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla, jotta voidaan edistää niiden integrointia osaamis- ja innovaatioyhteisöihin. RIS:n toimia voivat hyödyntää seuraavat maat ja alueet (RIS-maat ja -alueet):

1)

maat (ja näiden maiden alueet), jotka on luokiteltu joko kohtalaisiksi tai vaatimattomiksi innovaatioiden kehittäjiksi vähintään yhdessä kolmesta EIS:n vuosiraportista, jotka on annettu

a)

vuosina 2018, 2019 ja 2020 vuosien 2021–2024 osalta; ja

b)

vuosina 2021, 2022 ja 2023 vuosien 2025–2027 osalta; ja

2)

syrjäisimmät alueet.

RIS:n toimien täytäntöönpanoon osoitettavat EIT:n määrärahat ovat vähintään 10 prosenttia ja enintään 15 prosenttia EIT:n kokonaisrahoituksesta nykyisille ja uusille osaamis- ja innovaatioyhteisöille, jolloin on mahdollista lisätä kohdealueilta tulevien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kumppanien määrää. RIS:n kautta tuettavien toimien tavoitteena on

1)

myötävaikuttaa alueellisten ja paikallisten ekosysteemien innovointivalmiuksien parantamiseen kaikkialla unionissa kehittämällä valmiuksia ja tiivistämällä vuorovaikutusta paikallisten innovaatiotoimijoiden, kuten klusterien, verkostojen, viranomaisten, korkeakoulujen, tutkimusorganisaatioiden ja ammatillisen koulutuksen tarjoajien sekä pk-yritysten, välistä vuorovaikutusta sekä edistämällä kyseisten toimijoiden toimia;

2)

tukea tavoitetta uusien kumppanien houkuttelemisesta osaamis- ja innovaatioyhteisöihin ja yhdistää paikalliset innovaatioekosysteemit yleiseurooppalaisiin innovaatioekosysteemeihin; ja

3)

hankkia yksityistä ja julkista lisärahoitusta kiinnittäen erityistä huomiota ERI-rahastoihin.

3.3   Uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen käynnistäminen

Vastatakseen osaltaan uusiin ja kehittymässä oleviin maailmanlaajuisiin haasteisiin EIT käynnistää avoimia ja läpinäkyviä ehdotuspyyntöjä uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen perustamiseksi painopistealoilla, jotka valitaan strategisesti tärkeiltä temaattisilta aloilta, jolloin arviointiperusteina ovat muiden muassa niiden merkityksellisyys unionin politiikan painopisteiden kannalta vastattaessa maailmanlaajuisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä niiden potentiaali ja lisäarvo, joka saadaan hyödyntämällä EIT:n mallia. Uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen käynnistämisessä otetaan huomioon Horisontti Eurooppa -ohjelman strateginen suunnittelu ja EIT:lle 1. tammikuuta 2021 alkavaksi ja 31. joulukuuta 2027 päättyväksi kaudeksi osoitetut määrärahat. Asetuksen (EU) 2021/695 liitteessä III esitetyt eurooppalaisten kumppanuuksien asiaan liittyvät valintaperusteet sisällytetään osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ehdotuspyyntöihin ja arvioidaan ehdotusten arvioinnin yhteydessä.

Hallintoneuvoston esityksen ja siitä tehdyn analyysin perusteella ehdotetaan, että ensimmäinen uusi kulttuurialan ja luovien toimialojen osaamis- ja innovaatioyhteisö käynnistetään mahdollisimman pian vuonna 2022 tai 2023, jolloin sitä koskeva ehdotuspyyntö on tarkoitus julkaista mahdollisesti vuonna 2021. Tämän painopistealan täydentävyys on vahvinta suhteessa nykyisiin kahdeksaan osaamis- ja innovaatioyhteisöön sekä Horisontti Eurooppa -ohjelman puitteissa käynnistettävien muiden eurooppalaisten kumppanuuksien mahdollisiin painopistealoihin. Lisäyksessä 1 on tietokooste, jossa esitetään yhteenveto kulttuurialan ja luovien toimialojen haasteista ja uuden osaamis- ja innovaatioyhteisön odotetuista vaikutuksista.

Toista uutta osaamis- ja innovaatioyhteisöä, vesi-, meri- ja merenkulkualojen ja -ekosysteemien osaamis- ja innovaatioyhteisöä, ehdotetaan käynnistettäväksi vuonna 2026, jolloin sitä koskeva ehdotuspyyntö on tarkoitus julkaista vuonna 2025. Komissio tekee riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla vuoteen 2024 mennessä ennakkoanalyysin, jossa arvioidaan vesi-, meri- ja merenkulkualojen ja -ekosysteemien alan merkityksellisyys. Jos analyysissa tehdään kielteinen päätelmä, komissio voi antaa ehdotuksen vuosien 2021–2027 strategisen innovaatio-ohjelman muuttamiseksi ottaen huomioon hallintoneuvoston kannan ja Horisontti Eurooppa -ohjelman strategisen suunnittelun. Lisäyksessä 2 on tietokooste, jossa esitetään yhteenveto vesi-, meri- ja merenkulkualojen ja -ekosysteemien alan haasteista ja uuden osaamis- ja innovaatioyhteisön odotetuista vaikutuksista.

Muita uusia osaamis- ja innovaatioyhteisöjä voidaan valita, jos käyttöön saadaan EIT:n määrärahoja täydentäviä varoja, ja tässä otetaan huomioon hallintoneuvoston kanta, Horisontti Eurooppa -ohjelman strateginen suunnittelu sekä eurooppalaisten kumppanuuksien valintaperusteet, erityisesti avoimuus, läpinäkyvyys, unionin tason lisäarvo, vaikutus kestävän kehityksen tavoitteisiin, johdonmukaisuus ja synergiat.

3.4   Korkeakoulujen innovointi- ja yrittäjyysvalmiuksien tukeminen

EIT suunnittelee ja käynnistää yhteistyössä komission kanssa ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjä kuultuaan pilottialoitteen, jolla tuetaan korkeakoulujen innovointi- ja yrittäjyysvalmiuksia sekä niiden integrointia innovaatioekosysteemeihin (korkeakoulutuksen pilottialoite) ja joka pannaan täytäntöön osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta vuodesta 2021 alkaen. Osaamiskolmion integrointiin perustuvaa mallia hyödyntäen EIT kuroo umpeen korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin välillä pitkään vallinnutta kuilua. EIT ja osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat inhimillisen pääoman kehittämisessä keskeisiä välineitä painottaessaan näkyvästi innovointia ja yrittäjyyskoulutusta. EIT:n vaikuttavuutta laajennetaan kuitenkin edelleen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kumppaneita pidemmälle.

Korkeakoulujen on kaikkialla Euroopassa lähestyttävä innovatiivisesti ja yrittäjähenkisesti koulutusta, tutkimusta ja vuorovaikutusta yritysten ja laajemman alueellisen ja paikallisen innovaatioekosysteemin kanssa, mukaan lukien kansalaisyhteiskunta, julkiset instituutiot ja kolmannen sektorin organisaatiot, mahdollisimman osallistavalla ja sukupuolten tasapuolisen edustuksen huomioon ottavalla tavalla, mikä on mahdollista saavuttaa selkeällä strategialla, metodologisella kehyksellä ja resurssipanostuksella.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen korkeakoulutuksen pilottialoitteeseen liittyviä toimia toteutetaan avoimilla ja läpinäkyvillä ehdotuspyynnöillä, joiden tavoitteena on lisätä innovointivalmiuksia korkeakoulutuksessa, ja niiden kohteena ovat pääasiassa korkeakoulut, jotka eivät ole osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kumppaneita, innovaatioarvoketjuissa ja -ekosysteemeissä eri puolilla unionia. Toimissa keskitytään lähinnä korkeakoulujen valmiuksien kehittämiseen esimerkiksi seuraavin tavoin:

1)

parhaiden käytäntöjen vaihto ja täytäntöönpano osaamiskolmion integroinnissa, mukaan lukien organisaatio-oppiminen, täydennys- ja uudelleenkoulutus, valmennus ja mentorointi;

2)

toimintasuunnitelmien laatiminen siitä, miten voidaan käsitellä yksilöityjä tarpeita sellaisilla aloilla kuin innovaatiojohtaminen, startup-yritysten perustaminen ja kehittäminen, teknologian siirto, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointi, sisäänrakennettu kestävyys ja ilmastoneutraalius, ihmis- ja organisaatiojohtaminen, sukupuolinäkökulman integrointi innovointiin sekä yhteydet paikallisiin sidosryhmiin ja kansalaisyhteiskuntaan; ja

3)

innovointivalmiuksien kehittämistä koskevien toimintasuunnitelmien täytäntöönpano sekä jatkotoimet.

Näihin toimiin osallistuu muita osaamiskolmion toimijoita, kuten ammatillisen koulutuksen tarjoajia, tutkimus- ja teknologiaorganisaatioita, pk-yrityksiä ja startup-yrityksiä, ja ne täydentävät EIT:n toimintaa koulutuksen alalla keskeisenä osana osaamis- ja innovaatioyhteisöjen osaamiskolmion integrointiin tähtäävää toimintaa. EIT edistää osaamis- ja innovaatioyhteisöjen poikittaisen yhteistyön lujittamista korkeakoulutuksen pilottialoitteen yhteydessä. Ehdotuspyyntöihin sisällytettävillä kelpoisuusperusteilla varmistetaan, että valtaosa rahoituksesta myönnetään osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ulkopuolella oleville korkeakouluille. Korkeakoulutuksen pilottialoitteen tavoitteena on ulottaa EIT:n vaikuttavuus osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ulkopuolelle ja myötävaikuttaa EIT:n keskeiseen tehtävään eli kestävän talouskasvun ja kilpailukyvyn edistämiseen vahvistamalla jäsenvaltioiden innovointivalmiuksia, mikä vastaa Horisontti Eurooppa -ohjelman tavoitteita edistää yrittäjyys- ja innovointitaitoja elinikäisen oppimisen näkökulmasta, mukaan lukien korkeakoulujen valmiuksien lisääminen kaikkialla Euroopassa.

EIT:n tuki rakentuu myös toimintapoliittisille aloitteille, kuten HEInnovate (16) ja RIIA (17), jotka ovat osoittaneet arvonsa korkeakouluissa ja jäsenvaltioissa eri puolilla unionia. EIT suunnittelee tukitoimet tiiviissä yhteistyössä komission kanssa ja kuultuaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, jotta voidaan varmistaa täysi johdonmukaisuus ja täydentävyys Horisontti Eurooppa -ohjelman, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/817 (18) perustetun Erasmus+-ohjelman ja muiden unionin ohjelmien asiaan liittyvien toimien kanssa.

Täytäntöönpano- ja toteutusmekanismin yksityiskohtia kehitetään ja hienosäädetään kolmen ensimmäisen vuoden aikana, ja niiden toimivuutta seurataan ja arvioidaan tämän pilottivaiheen aikana. Pilottivaiheen arvioinnin tekevät riippumattomat ulkopuoliset asiantuntijat, ja tulokset ilmoitetaan jäsenvaltioiden edustajien ryhmälle ja Euroopan parlamentille. Hallintoneuvosto tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella päätöksen siitä, onko korkeakoulutuksen pilottialoitetta tarkoitus joko jatkaa ja laajentaa tai lopetetaanko se.

Hallintoneuvosto ohjaa ja valvoo osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien täytäntöönpanoa ja seurantaa. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että toiminnassa varmistetaan avoin ja osallistava lähestymistapa, jolla houkutellaan mukaan muitakin kuin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kumppaneina olevia korkeakouluja, jotta varmistetaan laaja maantieteellinen kattavuus, tieteiden- ja alojenvälisyys, naisten laajempi osallistuminen aloille, joilla he ovat aliedustettuina, ja yhteys RIS:ään, asiaan liittyviin temaattisiin alustoihin ja älykkään erikoistumisen strategioihin sekä tapauksen mukaan toimintapolitiikan tukijärjestelyyn.

EIT vahvistaa EIT:n laatumerkkiä ja laajentaa sen käyttöä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ulkopuolelle siten, että se käsittää myös toimeen osallistuvat korkeakoulut. Ottamalla mukaan osaamiskolmion eri toimijoita EIT pyrkii yhdistämään innovointivalmiuksien kehittämiselle korkeakoulutuksessa tarjoamansa tuen EIT:n laatumerkkiin, joka tällä hetkellä myönnetään osaamis- ja innovaatioyhteisöjen koulutusohjelmille.

EIT ulottaa EIT:n laatumerkin käytön elinikäisen oppimisen toimiin, kuten mentoroinnin, ammatillisen koulutuksen, osaamisen kehittämisen, uudelleenkoulutuksen ja täydennyskoulutuksen ohjelmiin, sekä verkossa avoimiin massakursseihin, jolloin voidaan osallistaa ja tavoittaa laajempi kohderyhmä opiskelijoita, aikuisoppijoita ja koulutuslaitoksia, myös ammattioppilaitoksia, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ulkopuolelta. EIT:n laatumerkin käytön laajentamisella EIT-yhteisön ulkopuolelle odotetaan olevan strukturoivampi vaikutus kaikilla tasoilla (yksilö-, ohjelma- ja laitostasolla).

EIT seuraa EIT:n laatumerkin myöntämistä ja sen käytön laajentamista osaamis- ja innovaatioyhteisöjen koulutusohjelmille ja selvittää vaikuttavampaa laadunvarmistusmekanismia, kuten EIT:n laatumerkin ulkopuolista tunnustamista ja hyväksymistä.

Varmistaakseen korkeakoulutuksen pilottihankkeen onnistumisen EIT tarjoaa erityistä ohjausta, asiantuntemusta ja valmennusta hankkeeseen osallistuville korkeakouluille ja ottaa kohteeksi korkeakouluja eri puolilta Eurooppaa kiinnittäen erityistä huomiota korkeakouluihin niissä maissa (ja näiden maiden alueilla), jotka ovat innovaatioiden kehittäjinä kohtalaisia ja vaatimattomia, ja muilla heikosti suoriutuneilla alueilla, jotka haluavat kehittää innovointivalmiuksiaan ja vahvistaa innovaatiojalanjälkeään ja älykkään erikoistumisen strategioitaan.

3.5   EIT:n monialaiset toimet

3.5.1   Viestintä ja tulosten levittäminen

EIT ja osaamis- ja innovaatioyhteisöt pyrkivät parantamaan ja tehostamaan viestintäänsä ja näkyvyyttään ja soveltavat tehostettua brändäysstrategiaa suhteessa tärkeimpiin sidosryhmiinsä jäsenvaltioissa ja niiden ulkopuolella viestintään sovellettavan Horisontti Eurooppa -ohjelman lähestymistavan mukaisesti. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen määrän kasvaessa ja korkeakoulutuksen pilottialoitteen myötä EIT tehostaa pyrkimyksiään lisätä unionin tuen tunnettuutta innovoinnin laatubrändinä. Tällainen brändinhallinta ja tehostettu viestintä on ratkaisevan tärkeää erityisesti kansalaisten sekä kansallisten ja alueellisten viranomaisten suuntaan, sillä EIT:stä tulevat innovaatiot ovat osaltaan osoituksena Horisontti Eurooppa -ohjelman kautta tehtävien unionin investointien konkreettisista vaikutuksista.

EIT pyrkii tehostamaan unionin nykyisten tiedonvaihtoverkostojen käyttöä ja koordinoimaan niiden toimintaa, jotta voidaan parantaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen mahdollisille kumppaneille tarjottavaa neuvontaa ja ohjausta. Tällaiseen tehostettuun käyttöön ja koordinointiin voi sisältyä kansallisten ja alueellisten viranomaisten tuki määritettäessä tarvittavat synergiat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen monivuotisten strategioiden kanssa. Jotta EIT:n tarjoamat mahdollisuudet tunnettaisiin laajemmin ja tiedostettaisiin paremmin, EIT parantaa ohjausta ja apua osaamis- ja innovaatioyhteisöihin osallistumiseen liittyvissä asioissa kaikkialla Euroopassa hyödyntämällä eri puolilla Eurooppaa olevia nykyisiä tiedonvaihtoverkostoja ja -rakenteita ja erityisesti asetuksessa (EU) 2021/695 tarkoitettuja kansallisia yhteyspisteitä.

Sen varmistamiseksi, että osaamiskolmioon liittyvä laaja sidosryhmäyhteisö unionin, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla on tietoinen kaikista EIT:n (ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen) ehdotuspyynnöistä ja rahoitettavista hankkeista, ne julkistetaan myös Euroopan komission rahoitus- ja tarjouspyyntöportaalissa asetuksen (EU) 2021/695 mukaisesti.

EIT järjestää jäsenvaltioiden edustajien ryhmän ja komission yksiköiden kanssa säännöllisiä kokouksia vähintään kahdesti vuodessa varmistaakseen riittävän viestinnän ja tiedonkulun jäsenvaltioiden kanssa ja unionin tasolla. Euroopan parlamentti ja neuvosto pidetään asianmukaisesti ajan tasalla EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tuloksellisuudesta, saavutuksista ja toimista. Lisäksi jäsenvaltioiden edustajien ryhmä neuvoo EIT:tä strategisesti tärkeistä kysymyksistä. Jäsenvaltioiden edustajien ryhmä varmistaa yhdessä EIT:n kanssa riittävän tuen EIT:n tukemien toimien liittämiselle kansallisiin tai alueellisiin ohjelmiin ja aloitteisiin sekä toimiin liittyvien synergioiden edistämiselle ja jakaa tietoja tällaisten toimien mahdollisesta kansallisesta ja alueellisesta yhteisrahoituksesta.

EIT lisää edelleen toimiensa näkyvyyttä kansalaisten ja EIT-yhteisön suuntaan sidosryhmäfoorumin (19), EIT:n palkintojen ja EIT:n alumniyhteisön (20) kautta, tavoitteena edistää vuorovaikutusta osaamiskolmion eurooppalaisten toimijoiden kanssa ja antaa tunnustusta Euroopan lupaavimmille innovoijille ja yrittäjille.

EIT antaa jatkossakin ohjausta ja strategista opastusta EIT:n alumniyhteisölle (yhteistyössä EIT:n alumnineuvoston kanssa) maksimoidakseen sen yrittäjyys- ja yhteiskunnalliset vaikutukset sekä sen jäsenten jatkuvan osallistumisen EIT:n tukemiin toimiin. Vuosina 2021–2027 EIT:n alumniyhteisö kasvaa edelleen ja käsittää myös korkeakoulujen innovointivalmiuksia tukeviin toimiin osallistuvat alumnit.

3.5.2   Hyvien käytäntöjen määrittäminen ja jakaminen sidosryhmien kanssa

EIT määrittää, systematisoi, jakaa tehokkaasti ja levittää EIT-rahoitteisista toimista saatavia kokemuksia ja hyviä käytäntöjä ja pitää tätä varten yhteyttä jäsenvaltioiden viranomaisiin niin kansallisella kuin alueellisella tasolla, komissioon ja Euroopan parlamenttiin, erityisesti sen tieteen ja tekniikan tulevaisuuspaneeliin, käynnistämällä jäsennellyn vuoropuhelun ja koordinoimalla toimia. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja korkeakoulujen innovointi- ja yrittäjyysvalmiuksia tukevien hankkeiden odotetaan tarjoavan tutkimuksen, innovoinnin ja korkeakoulutuksen alalla sekä eri temaattisilla aloilla toimiville päättäjille arvokasta evidenssipohjaa ja mahdollisuuksia oppia kokemusperäisesti.

Tähän mennessä osaamis- ja innovaatioyhteisöistä peräisin olevia hyviä käytäntöjä ja kokemuksia ei ole yhdistetty tai systematisoitu riittävästi tai levitetty tehokkaasti. EIT kehittää edelleen rooliaan innovaatioinstituuttina, joka kykenee havaitsemaan, analysoimaan, systematisoimaan ja jakamaan EIT-rahoitteisista toimista (koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin sekä yrittäjyyden tukeminen) peräisin olevia innovatiivisia käytäntöjä, kokemuksia ja tuloksia ja varmistamaan niiden käyttöönoton laajemmassa mittakaavassa. Tämä EIT:n toiminta rakentuu yhteyksille ja synergioille Horisontti Eurooppa -ohjelman muiden aloitteiden, erityisesti EIC:n, missioiden ja eurooppalaisten kumppanuuksien, kanssa.

3.5.3   Kansainvälinen yhteistyö ja maailmanlaajuista tavoittavuutta lisäävät toimet

EIT kehittää yleisiä linjauksia EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kansainväliselle yhteistyölle hallintoneuvoston valvonnassa noudattaen asetuksessa (EU) 2021/695 tarkoitettua kansainväliseen yhteistyöhön sovellettavaa Horisontti Eurooppa -ohjelman lähestymistapaa ja muita asiaan liittyviä unionin politiikkoja sekä kuullen komission yksiköitä. EIT pyrkii varmistamaan toimilleen suuremman vaikuttavuuden kansainvälisen yhteistyön kautta, ja se koordinoi osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toteuttamia kansainvälisiä EIT-rahoitteisia toimia. Sen toiminta linjataan tiiviisti asiaan liittyvien unionin toimintapoliittisten tavoitteiden sekä sen tutkimuksen ja innovoinnin painopisteiden mukaisesti, ja siinä varmistetaan unionin tason lisäarvo. Kun EIT-yhteisön fyysinen läsnäolo kolmannessa maassa katsotaan tarpeelliseksi, jotta voidaan lisätä sen vaikuttavuutta ja tehostaa sen tavoitteiden saavuttamista, EIT varmistaa toiminnan koordinoinnin ja tarjoaa kannustimia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen yhteisille toimille.

Kansainvälisessä yhteistyössään ja maailmanlaajuista tavoittavuutta lisäävissä toimissaan EIT keskittyy yhteistyössä komission kanssa toimiin, joilla vastataan tehokkaasti maailmanlaajuisiin haasteisiin, myötävaikutetaan asiaan liittyviin kansainvälisiin aloitteisiin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin, varmistetaan mahdollisuudet hyödyntää lahjakkuutta ja tehostetaan innovatiivisten ratkaisujen tarjontaa ja kysyntää. EIT seuraa tiiviisti näitä toimia ja varmistaa, että niissä noudatetaan asetuksessa (EU) 2021/695 tarkoitettua kansainväliseen yhteistyöhön sovellettavaa Horisontti Eurooppa -ohjelman lähestymistapaa ja muita asiaan liittyviä unionin politiikkoja.

3.6   Näin onnistumme: toimintatapa

Tässä jaksossa esitetään toimenpiteitä, joilla pyritään mukauttamaan ja parantamaan EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen nykyistä toimintaa. Toimiva ja strateginen hallintoneuvosto, jolla on laajat valtuudet, seuraa näiden toimenpiteiden täytäntöönpanoa EIT:n tasolla ja huolehtii tarvittavista kannustimista ja valvonnasta, myös tuloksellisuuteen perustuvan rahoituksen kohdentamisprosessin avulla, varmistaakseen, että osaamis- ja innovaatioyhteisöt panevat ne täytäntöön.

3.6.1   Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintamalli

EIT varmistaa, että osaamis- ja innovaatioyhteisöjen täytäntöönpanossa noudatetaan kaikilta osin asetuksessa (EU) 2021/695 säädettyjä asiaa koskevia vaatimuksia, kuten varmistetaan, että nykyiset kahdeksan osaamis- ja innovaatioyhteisöä siirtyvät noudattamaan kyseisessä asetuksessa vahvistettuja eurooppalaisten kumppanuuksien uusia täytäntöönpanoperusteita. Niinpä EIT tarjoaa tehostettua operatiivista ohjausta osaamis- ja innovaatioyhteisöille ja seuraa jatkuvasti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tuloksellisuutta varmistaakseen asetuksessa (EU) 2021/819 vahvistettujen moitteettoman varainhoidon, hyvän hallintotavan, seurannan ja arvioinnin periaatteiden sekä asetuksessa (EU) 2021/695 vahvistettujen eurooppalaisten kumppanuuksien periaatteiden ja perusteiden noudattamisen sekä yhteensopivuuden Horisontti Eurooppa -ohjelman painopisteisiin ja indikaattoreihin perustuvien vaatimusten kanssa, jotta voidaan maksimoida niiden tuloksellisuus ja vaikuttavuus EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välisen pitkän aikavälin yhteistyöstrategian perusteella. Jos osaamis- ja innovaatioyhteisön tuloksellisuudessa on puutteita, sen tulokset ovat riittämättömiä, se ei onnistu saamaan aikaan odotettuja vaikutuksia tai siltä puuttuu unionin tason lisäarvo, toteutetaan asianmukaisia korjaavia toimenpiteitä.

EIT varmistaa, että toimenpiteitä, joilla varmistetaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen jatkuva avoimuus uusille jäsenille sekä läpinäkyvyys täytäntöönpanon aikana, parannetaan erityisesti hyväksymällä ja soveltamalla läpinäkyviä, selkeitä ja johdonmukaisia liittymis- ja irtautumiskriteerejä suhteessa uusiin jäseniin, jotka tuovat kumppanuuksille lisäarvoa, sekä muita järjestelyjä, kuten läpinäkyviä liiketoimintasuunnitelmien laatimismenettelyjä, ja seuraamalla järjestelmällisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintaa. Lisäksi osaamis- ja innovaatioyhteisöt harjoittavat toimintaansa täysin läpinäkyvästi, myös toteuttamalla avoimia ehdotuspyyntöjä hankkeidensa, kumppaniensa ja muiden toimiensa yksilöimiseksi ja valitsemiseksi, ja ne pysyvät avoimina ja dynaamisina kumppanuuksina, joihin eri puolilta unionia tulevat, kumppanuudelle lisäarvoa tuovat uudet kumppanit, joista yhä suurempi osa on pk-yrityksiä ja startup-yrityksiä, voivat osallistua huippuosaamisen ja innovoinnin merkityksellisyyden perusteella. Liiketoimintasuunnitelmien laatimismenettelyä (mukaan lukien painopisteiden määrittäminen, toimien valinta ja varojen kohdentaminen) ja asiaan liittyviä rahoituspäätöksiä muutetaan läpinäkyvämmiksi ja osallistavammiksi, jotta voidaan rajoittaa rahoituksen keskittymistä ja varmistaa, että osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimet hyötyvät laajasta kumppaniverkostosta. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen monivuotisissa strategioissa käsitellään kumppanuuden laajentamista, mukaan lukien uusien yhteistoimintakeskittymien perustaminen, jota varten hallintoneuvosto myöntää riittävät määrärahat. Rahoituksesta päättäessään hallintoneuvosto ottaa huomioon edistymisen monivuotisissa strategioissa esitettyjen tavoitteiden, kuten yhteistoimintakeskittymien määrän, saavuttamisessa. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt laajentavat kilpailuun perustuvan rahoituksen mekanismien käyttöä ja lisäävät ehdotuspyyntöjen avoimuutta, erityisesti kolmansille osapuolille avoimissa hankkeissa. Kaikki nämä toimenpiteet lisäävät osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintaan osallistuvien tahojen määrää. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt raportoivat uusien kumppanien osallistumisesta säännöllisessä raportoinnissaan niiden tuloksellisuuteen perustuvan rahoituksen yhtenä osatekijänä.

Koska osaamis- ja innovaatioyhteisöt toimivat koko innovaatioarvoketjussa, ne varmistavat liiketoimintasuunnitelmansa toimikokonaisuudessa asianmukaisen ja jatkuvan tasapainon osaamiskolmion kolmen osatekijän ja niihin liittyvien toimien välillä. EIT seuraa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimia varmistaakseen, että ne toteutetaan kevyessä, tehokkaassa ja kustannustehokkaassa rakenteessa, jossa hallinto-, hallinnointi- ja yleiskustannukset pidetään niin alhaisina kuin mahdollista. EIT varmistaa, että osaamis- ja innovaatioyhteisöt saavuttavat odotetut vaikutuksensa sellaisen niiden liiketoimintasuunnitelmissa määritetyn laajan toimivalikoiman avulla, joka tukee tehokkaasti niiden tavoitteiden saavuttamista, kuten niiden mahdollista vaikutusta innovaatioekosysteemeihin unionin, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Osaamis- ja innovaatioyhteisön kunkin kumppanin sitoumukset varmistetaan seuraamalla säännöllisesti kumppanin varsinaista panosta suhteessa alkuperäisiin sitoumuksiin. EIT varmistaa, että osaamis- ja innovaatioyhteisöillä on käytössä riskinhallintajärjestelmä sellaisia tapauksia varten, joissa jotkin kumppanit eivät pysty täyttämään alkuperäisiä sitoumuksiaan. Tavoitellessaan toimintansa rahoituksen kestävyyttä osaamis- ja innovaatioyhteisöt nojaavat monenlaisiin tulo- ja investointilähteisiin. Tätä varten osaamis- ja innovaatioyhteisöt varmistavat, että kumppanuuteen pääsyn ehdot pysyvät houkuttelevina laajalle valikoimalle mahdollisia kumppaneita. Mahdolliset jäsen- tai ilmoittautumismaksut eivät saisi muodostaa estettä asiaan liittyvien kumppanien osallistumiselle osaamis- ja innovaatioyhteisöön etenkään pk-yritysten, startup-yritysten ja opiskelijoiden kohdalla.

3.6.2   Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoitusmalli

Kevyen ja yksinkertaistetun rahoitusmallin avulla EIT:n odotetaan tehostavan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen vaikuttavuutta ja niiden panosta EIT:n ja Horisontti Eurooppa -ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen sekä kannustavan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kumppaneita tekemään sitoumuksia. EIT mukauttaa rahoitusmalliaan kasvattaakseen sen tuesta saatavaa lisäarvoa. EIT edistää parhaansa mukaan sujuvaa siirtymistä monivuotisen rahoituskehyksen kausien välillä erityisesti meneillään olevien toimien osalta. EIT toteuttaa parannuksia kolmella keskeisellä lohkolla.

Ensiksikin EIT vähentää asteittain rahoitusosuuttaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen lisäarvotoimille (21) lisätäkseen muita yksityisiä ja julkisia investointeja kuin niiden kumppaneilta saatavia tuloja. Rahoitusmallin mukauttamisen odotetaan helpottavan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen mahdollisuuksia hallinnoida siirtymää kohti rahoituksen kestävyyttä. Sen odotetaan kannustavan osaamis- ja innovaatioyhteisöjä vähentämään asteittain EIT:n rahoituksen osuutta liiketoimintasuunnitelmassaan kumppanuussopimusten voimassaoloaikana ja kasvattamaan samalla muista lähteistä kuin EIT:stä peräisin olevien yhteisinvestointien määrää. EIT:n rahoitusosuuksia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen lisäarvotoimille pienennetään osaamis- ja innovaatioyhteisöjen koko elinkaaren eri vaiheissa (käynnistysvaihe, kasvuvaihe, kypsyysvaihe ja EIT:n avustuksesta irtautuminen) seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla:

 

Käynnistysvaihe

Kasvuvaihe

Kypsyysvaihe

EIT:n avustuksesta irtautuminen

Vuosina

1–4

5–7

8–11

12–15

EIT:n rahoitusosuus

Enintään 100 %

Enintään 80 %

Enintään 70 %

Enintään 50 % vuonna 12, alenee 10 % vuodessa

Kuva 1: EIT:n rahoitusosuudet 2021–2027

Eräiden osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimet saattavat olla luonteeltaan sellaisia, että niiden toteuttamiseksi tarvitaan ylimääräisiä kannustimia. Tätä varten hallintoneuvosto voisi päättää soveltaa edullisempia rahoitusehtoja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen poikittaistoimiin, RIS-toimiin ja korkeakoulutuksen pilottialoitteeseen.

Toiseksi EIT varmistaa, että avustusten myöntämisprosessissa noudatetaan tuloksellisuuteen perustuvaa rahoitusmallia. Monivuotisten avustusten käyttöä lisätään mahdollisuuksien mukaan. EIT:n rahoitus kytketään suoraan edistymiseen asetuksen (EU) 2021/819 10 artiklassa ja 11 artiklan 5 kohdassa luetelluilla aloilla sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen liiketoimintasuunnitelmissaan vahvistamiin tavoitteisiin, ja rahoitusta voitaisiin vähentää tai muuttaa tai se voitaisiin lopettaa, jos tuloksia ei synny. EIT muun muassa tarjoaa osaamis- ja innovaatioyhteisöille vahvempia kannustimia uusien kumppanien hankkimiseksi ja toteuttaa korjaavia toimenpiteitä erityisesti niiden yksilöllisen tuloksellisuuden perusteella, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman suuri vaikuttavuus.

Kolmanneksi EIT soveltaa tiukkoja sääntöjä kattavan arviointimekanismin lujittamiseksi ennen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan ensimmäisen seitsemän vuoden kauden päättymistä asetuksen (EU) 2021/819 10 ja 11 artiklan mukaisesti. Tämä kattava arviointi, joka toteutetaan riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla, tehdään parhaita kansainvälisiä käytäntöjä noudattaen ja asetuksessa (EU) 2021/695 vahvistettujen eurooppalaisten kumppanuuksien seuranta- ja arviointiperusteiden mukaisesti. Se tehdään ennen ensimmäisen seitsemän vuoden kauden päättymistä. Hallintoneuvosto päättää kattavan arvioinnin tuloksena osaamis- ja innovaatioyhteisölle myönnetyn rahoitusosuuden jatkamisesta, muuttamisesta tai lopettamisesta (jolloin kumppanuussopimusta osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa ei jatketa) ja resurssien kohdentamisesta uudelleen toimiin, joissa suoritukset ovat parempia. Hallintoneuvosto pyytää lausunnon jäsenvaltioiden edustajien ryhmältä ennen päätöksen tekemistä.

3.6.3   Hallinnollisen taakan keventäminen

EIT tehostaa yksinkertaistamiseen tähtäävää työtään keventääkseen osaamis- ja innovaatioyhteisöihin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa, jotta niiden liiketoimintasuunnitelmat ja monivuotiset strategiat voidaan panna täytäntöön ketterästi ja tehokkaasti. Tähän yksinkertaistamiseen voi sisältyä kertakorvauksen tai yksikkökustannusten käyttö kyseeseen tulevissa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimissa. Parantaakseen resurssien ja erityisesti innovointitoimien suunnittelua sekä edistääkseen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintaan osallistuvien kumppanien vahvempaa sitoutumista ja pitkän aikavälin investointeja EIT tekee osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa kumppanuussopimusten nojalla monivuotisia avustussopimuksia, jotka sisältävät tapauksen mukaan määräyksiä tuloksellisuuteen perustuvasta rahoituksesta. Monivuotisten avustussopimusten kesto saa olla enintään kolme vuotta.

3.6.4   EIT:n suhde osaamis- ja innovaatioyhteisöihin kumppanuussopimuksen päättymisen jälkeen

EIT laatii yleiset periaatteet suhteelleen osaamis- ja innovaatioyhteisöihin kumppanuussopimuksen päättymisen jälkeen eurooppalaisille kumppanuuksille asetuksessa (EU) 2021/695 säädetyn kehyksen mukaisesti. Vuoden 2023 loppuun mennessä toteutettavan perusteellisen riippumattoman tutkimuksen perusteella EIT vahvistaa tiiviissä yhteistyössä komission kanssa yleisen kehyksen suhteelleen niihin osaamis- ja innovaatioyhteisöihin, joiden kanssa tehty kumppanuussopimus päätetään tai päättyy ohjelmakaudella 2021–2027. Perusteelliseen riippumattomaan tutkimukseen sisältyy arvio osaamis- ja innovaatioyhteisön toimista rahoituksen kestävyyden saavuttamiseksi, muodostuneista tuloista sekä osaamis- ja innovaatioyhteisön rahoitusnäkymistä, ja siinä määritetään toimet, joiden jatkuminen saattaa olla vaarassa resurssipulan takia. Jos lopputarkastelun tulos on myönteinen, EIT voi tehdä osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa yhteistyöpöytäkirjan (22), jonka tavoitteena on ylläpitää aktiivista yhteistyötä sen kanssa kumppanuussopimuksen päättymisen jälkeen.

Yhteistyöpöytäkirjassa esitetään

a)

osaamiskolmion toimien jatkamiseen sekä osaamis- ja innovaatioyhteisön ekosysteemin ja verkoston ylläpitoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet;

b)

ehdot, jotka koskevat EIT:n brändin käyttöä ja osallistumista EIT:n palkintoihin ja muihin EIT:n järjestämiin aloitteisiin;

c)

ehdot, jotka koskevat osallistumista korkeakoulutustoimintaan, mukaan lukien EIT:n laatumerkin käyttö koulutusohjelmissa ja suhteet EIT:n alumniyhteisöön;

d)

ehdot, jotka koskevat osallistumista EIT:n kilpailuun perustuviin ehdotuspyyntöihin tiettyjen erityistoimien, kuten osaamis- ja innovaatioyhteisöjen poikittaistoimien ja yhteispalvelujen, osalta;

e)

ehdot, jotka koskevat EIT:n lisätukea yhteistoimintakeskittymien rajat ylittäville koordinointitoimille, joilla on suuri unionin tason lisäarvo.

Ottaen huomioon perusteellisen riippumattoman tutkimuksen tulokset hallintoneuvosto määrittää yhteistyöpöytäkirjan voimassaoloajan, sisällön ja rakenteen, mukaan lukien ne osaamis- ja innovaatioyhteisöjen erityistoimet, joita voidaan tukea toisen kohdan a–e alakohdan nojalla. Osaamis- ja innovaatioyhteisöillä on oikeus osallistua EIT:n toimiin yhteistyöpöytäkirjassa vahvistettujen ehtojen, mukaan lukien osallistumista kilpailuun perustuviin ehdotuspyyntöihin koskevat ehdot, mukaisesti.

3.7   Synergiat ja täydentävyys muiden unionin ohjelmien kanssa

Laajan toiminta-alansa ja sillä kiinteänä osana Horisontti Eurooppa -ohjelmaa olevan näkyvän roolin ansiosta EIT:llä on hyvät edellytykset luoda synergioita ja täydentävyyttä, päällekkäisyyttä kuitenkin välttäen, muiden unionin ohjelmien tai välineiden kanssa muun muassa vahvistamalla tukeaan osaamis- ja innovaatioyhteisöille niiden suunnittelu- ja täytäntöönpanotoimissa. EIT:n odotetaan edistävän synergioita keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä muun muassa suhteessa seuraaviin:

Erasmus+

EIT pyrkii luomaan synergioita Erasmus+-ohjelman ja EIT:n yhteisöjen välillä. Yhteistyöllä on tarkoitus varmistaa, että osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kumppaneina olevien korkeakoulujen Erasmus+-opiskelijat voivat osallistua osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kesäkursseille tai muihin asiaan liittyviin koulutustoimiin (esimerkiksi yrittäjyys- tai innovaatiojohtamiskoulutukseen) ja luoda kontakteja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen alumniverkostoon.

Yhteistyötoimiin voi sisältyä myös EIT:n tai osaamis- ja innovaatioyhteisöjen järjestämä koulutus akateemiselle henkilöstölle (mistä tahansa korkeakoulusta myös osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ulkopuolelta) yrittäjyyttä ja innovointia integroivissa opetussuunnitelmissa sekä Erasmus+-verkostoissa (kuten korkeakoulujen ja yritysten välisissä innovaatioyhteenliittymissä) kehitettyjen innovatiivisten käytäntöjen testaus, käyttöönotto ja laajentaminen osaamis- ja innovaatioyhteisöissä ja päinvastoin.

Synergiat on tarkoitus varmistaa mahdollisuuksien mukaan Eurooppalaiset yliopistot -aloitteella, joka voi auttaa valtavirtaistamaan EIT:n koulutustoimia systeemisen vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma, perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/694 (23)

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ja erityisesti yhteistoimintakeskittymät tekevät yhteistyötä Euroopan digitaali-innovointikeskittymien kanssa asetuksen (EU) 2021/694 mukaisesti tukeakseen teollisuuden ja julkisen sektorin organisaatioiden digitalisaatiota.

Selvitetään mahdollisuuksia käyttää Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa kehitettyjä infrastruktuureja ja valmiuksia (kuten tekoälyalgoritmien dataresursseja ja kirjastoja sekä suurteholaskennan osaamiskeskuksia jäsenvaltioissa) osaamis- ja innovaatioyhteisöissä koulutuksessa sekä testaus- ja demonstrointitarkoituksiin innovointihankkeissa.

Koheesiopolitiikan rahastot (erityisesti Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto, jotka perustetaan Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta annettavalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella, sekä Euroopan sosiaalirahasto plus, joka perustetaan Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) annettavalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella)

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt edistävät yhteistoimintakeskittymien ja RIS-keskusten kautta alueellista ja alueiden rajat ylittävää yhteistyötä osaamiskolmion toimijoiden ja hallintoviranomaisten välillä niin, että ne hyödyntävät synergiaa alueiden välisen yhteistyön ja alueiden välisten investointien kanssa arvoketjuissa asiaan liittyvillä älykkään erikoistumisen painopistealoilla, samoin kuin temaattisten älykkään erikoistumisen alustojen työtä. Tällainen yhteistyö hallintoviranomaisten kanssa voi johtaa siihen, että toimenpideohjelmiin sisällytetään osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimia. EIT selvittää myös mahdollisuuksia osallistua taitojen kehittämiseen tähtääviin aloitteisiin koheesiopolitiikan rahastojen puitteissa parhaiden käytäntöjen vaihdon avulla.

EIT edistää yhteistyötä asiaan liittyvien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja älykkään erikoistumisen alustojen välillä helpottaakseen synergioita EIT:n resurssien, koheesiopolitiikan rahastojen ja muiden unionin, kansallisten ja alueellisten ohjelmien välillä. Tavoitteena on laajentaa EIT:n toimien edustusta kaikkialla unionissa, lujittaa yhteyksiä älykkään erikoistumisen strategioihin ja tehostaa RIS:n käyttöä ERI-rahastojen hyödyntämiseksi EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimissa.

InvestEU-ohjelma

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt pyrkivät yhteistyössä InvestEU-neuvontakeskuksen kanssa tarjoamaan teknistä tukea ja apua osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tukemille yrityksille hankkeiden valmistelua, kehittämistä ja toteutusta varten.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt pyrkivät tiiviissä yhteistyössä komission yksiköiden kanssa ja hyödyntäen synergiaa EIC:n kanssa hyödyntämään InvestEU-portaalia tuodakseen investoijia ja rahoituksen välittäjiä lähemmäksi osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tukemia yrityksiä.

Luova Eurooppa -ohjelma, perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/818 (24)

Luova Eurooppa -ohjelmalla on merkitystä muun muassa uuden kulttuurialan ja luovien toimialojen osaamis- ja innovaatioyhteisön toimille. Luova Eurooppa -ohjelman kanssa on määrä kehittää vahvoja synergioita ja täydentävyyttä esimerkiksi luovan alan taitojen, työpaikkojen ja liiketoimintamallien yhteydessä.

Sisämarkkinaohjelma, perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/690 (25)

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt pyrkivät yhteistyössä Yritys-Eurooppa-verkoston (EEN) ja sen sektoriryhmien kanssa helpottamaan yritysten välistä yhteistyötä, teknologian siirtoa ja innovaatiokumppanuuksien luomista sellaisille yrittäjille, jotka haluavat kehittää toimintaansa eri puolilla unionia ja sen ulkopuolella asetuksen (EU) 2021/690 mukaisesti. Yritys-Eurooppa-verkoston organisaatiot edistävät osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimia pk-yritysasiakkaidensa keskuudessa. EIT selvittää mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä uusille yrittäjille suunnatuissa liikkuvuusohjelmissa niiden yrittäjyystaitojen parantamiseksi.

4.   COVID-19:N PUHKEAMISESTA AIHEUTUNEEN KRIISIN RATKAISEMINEN

Covid-19-kriisistä aiheutuneet merkittävät sosiaaliset, taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja teknologiset muutokset edellyttävät kaikkien unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen yhteistyötä. EIT:n olisi myötävaikutettava tarvittaviin innovointitoimiin reagoimalla covid-19-kriisiin johdonmukaisesti.

EIT varmistaa, että osaamis- ja innovaatioyhteisöt tukevat ja edistävät innovatiivisten ratkaisujen toteuttamista eri toiminta-aloilla Euroopan elpymissuunnitelman, Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, Euroopan uuden teollisuusstrategian ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden painopisteiden mukaisesti edesauttaen näin Euroopan yhteiskuntien ja talouksien elpymistä ja lujittaen niiden kestävyyttä ja palautumiskykyä.

EIT:n olisi erityisesti varmistettava, että osaamis- ja innovaatioyhteisöt kykenevät toimimaan tarvittavan joustavasti sopeutuakseen covid-19-kriisistä aiheutuneisiin haasteisiin sekä uusiin ja odottamattomiin haasteisiin ja painopisteisiin. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt voisivat EIT:n valvonnassa laatia tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä ekosysteemiensä eli kumppaniensa ja edunsaajiensa resilienssin tukemiseksi ja lisäämiseksi, myös niiden nykyisten yhteisöjen ulkopuolella. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä toimiin, joiden tavoitteena on lisätä covid-19-kriisistä erityisesti pahasti kärsineiden mikroyritysten, pk-yritysten ja startup-yritysten sekä opiskelijoiden, tutkijoiden, yrittäjien ja työntekijöiden palautumiskykyä.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjä kehotetaan myös hyödyntämään synergioita muiden unionin aloitteiden ja kumppanuuksien kanssa, jotta Euroopan innovaatioekosysteemejä voidaan vahvistaa entisestään.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat uuteen tilanteeseen sopeutuessaan hyödyntää innovatiivisia yhteistyövälineitä sekä tieto- ja tukipalveluja varmistaakseen yhteistyön ja vuorovaikutuksen yhteisöissään.

EIT voi synergioita muiden unionin ohjelmien ja virastojen kanssa hakiessaan ehdottaa osaamiskolmion integrointiin perustuvia aloitteita, joiden tavoitteena on tukea innovaatioekosysteemejä unionissa. EIT voi tätä varten edistää uusia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen poikittaistoimia, joilla vastataan covid-19-kriisin aiheuttamiin haasteisiin.

5.   RESURSSIT

5.1   Määrärahatarpeet

EIT:n määrärahatarpeet kaudella 2021–2027 ovat yhteensä 2 965 000 000 euroa, ja ne voidaan jakaa seuraaviin kolmeen pääosaan: 1) menot, jotka aiheutuvat nykyisistä kahdeksasta osaamis- ja innovaatioyhteisöstä (ottaen huomioon, että niistä kolmen kumppanuussopimukset päättyvät vuoteen 2024 mennessä) ja kahden uuden osaamis- ja innovaatioyhteisön käynnistämisestä (toinen vuonna 2022 tai 2023 ja toinen vuonna 2026), 2) EIT:n hallintomenot ja 3) menot, jotka aiheutuvat valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus-, arviointi- ja muista toimista, sekä tarvittavat menot EIT:n toimien hallinnointiin ja toteuttamiseen sekä sen tavoitteiden saavuttamisen arviointiin asetuksen (EU) 2021/695 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Nykyisten ja uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoittamiseen on määrä kohdentaa noin 2 854 000 000 euroa (96 prosenttia EIT:n kokonaismäärärahoista), josta

a)

vähintään 10 prosenttia ja enintään 15 prosenttia kohdennetaan RIS:ään;

b)

enintään 7 prosenttia kohdennetaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen poikittaistoimiin, mukaan lukien tuki niille osaamis- ja innovaatioyhteisöille, joiden kanssa tehty kumppanuussopimus päättyy tai päätetään;

c)

enintään 3 prosenttia kohdennetaan kolmevuotiseen korkeakoulutuksen pilottialoitteeseen.

EIT:n rahoitusosuuden asteittaisen vähentämisen käyttöönoton myötä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen odotetaan hankkivan lisäksi rahoitusta 1 500 000 000 euron edestä muista julkisista ja yksityisistä lähteistä. Määrärahat kahden uuden osaamis- ja innovaatioyhteisön käynnistämiseen (toinen on tarkoitus käynnistää mahdollisimman pian vuonna 2022 tai 2023 ja toinen vuonna 2026) ovat noin 300 000 000 euroa. Jos käyttöön saadaan EIT:n määrärahoja täydentäviä määrärahoja, EIT voi käynnistää muitakin osaamis- ja innovaatioyhteisöjä.

EIT on jatkossakin kevyt ja dynaaminen organisaatio. EIT:n hallintomenot, jotka kattavat tarvittavat henkilöstö-, hallinto-, infrastruktuuri- ja toimintakulut, saavat olla keskimäärin enintään 3 prosenttia EIT:n määrärahoista. Unkari kattaa osan hallintomenoista tarjoamalla toimistotilaa maksutta vuoden 2029 loppuun saakka. Tätä varten pyritään merkittävästi vähentämään osaamis- ja innovaatioyhteisöjen hallintokustannuksia, jotka on joka tapauksessa pidettävä niin alhaisina kuin on kohtuudella mahdollista.

5.2   Vaikuttavuus (seuranta ja arviointi)

EIT:n vaikuttavuuden mittaamista on tarkoitus jatkuvasti parantaa seuraavan ohjelmakauden aikana ottaen huomioon tähänastiset kokemukset ja tarpeen virtaviivaistaa sen käytännöt Horisontti Eurooppa -ohjelman käytäntöjen kanssa. EIT soveltaa asetuksen (EU) 2021/819 10, 11 ja 20 artiklan mukaista arviointi-, raportointi- ja seurantakehystä, jolla varmistetaan johdonmukaisuus Horisontti Eurooppa -ohjelman yleisen lähestymistavan kanssa huolehtien samalla joustavuudesta. Tällöin parannetaan erityisesti komission, EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välisiä palautemekanismeja, jotta tavoitteisiin voitaisiin pyrkiä johdonmukaisella, yhtenäisellä ja tehokkaalla tavalla.

5.2.1   Raportointi ja seuranta

EIT parantaa nykyistä seurantajärjestelmäänsä ja ottaa käyttöön raportointi- ja seurantakehyksen, mukaan lukien keskeiset tulosindikaattorit, jotka sovitetaan yhteen Horisontti Eurooppa -ohjelman vaikutuspolkuindikaattorien kanssa. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen operatiivista tuloksellisuutta, mukaan lukien niiden hallintomenot, ja niiden tuloksia koskeva raportointi ja seuranta ovat EIT:n ensisijaisena tehtävänä, ja ne toteutetaan yhteistyössä Horisontti Eurooppa -ohjelman yhteisten palvelujen kanssa komissiossa. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen raportointi- ja seurantajärjestelmä sisällytetään osaksi Horisontti Eurooppa -ohjelman yleistä seurantajärjestelmää, erityisesti ottamalla käyttöön yhteisiä tietomalleja, kuten Horisontti Eurooppa -ohjelman tietokantaan tallennettavien tietojen keruu. Komissio osallistuu kaikkien kyseeseen tulevien vaikutus- ja seurantaindikaattorien ja EIT:n kehittämien tai soveltamien välineiden yhteiseen suunnitteluun, jotta varmistetaan yhtenäisyys Horisontti Eurooppa -ohjelman yleisen seurantajärjestelmän kanssa, mukaan lukien Horisontti Eurooppa -ohjelman vaikutuspolkuindikaattorit, eurooppalaisten kumppanuuksien perusteet ja strateginen suunnitteluprosessi. Hallintoneuvosto päättää jatkuvista seurantamenettelyistä sekä välitarkastelua ja kattavaa arviointia koskevista menettelyistä, kuten luotettavien määrällisten ja laadullisten indikaattorien ja niihin liittyvien lähtötasojen ja tavoitteiden vahvistamisesta. EIT ottaa myös huomioon Horisontti Eurooppa -ohjelmassa käyttöön otettavan innovointitutkamenetelmän ja tutkii, miten osaamis- ja innovaatioyhteisöt voisivat hyödyntää innovointitutkaa seurantatoimiensa tehostamiseksi.

Seurannan tuloksia hyödynnetään osaamis- ja innovaatioyhteisöjen monivuotisissa liiketoiminnan suunnitteluprosesseissa, ja niiden perusteella määritetään osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimiin myönnettävän EIT:n tuloksellisuuteen perustuvan rahoituksen kohdentaminen ja kumppanuussopimusten ja avustussopimusten valmistelu rahoituksen saajina olevien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen seurannan tuloksia on tarkoitus hyödyntää myös eurooppalaisten kumppanuuksien strategisessa koordinointiprosessissa.

EIT:n toimilla, mukaan lukien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta hallinnoitavat toimet, odotetaan olevan

1)

teknologinen, taloudellinen ja innovaatiovaikutus siten, että ne vaikuttavat yritysten perustamiseen ja kasvuun sekä uusien innovatiivisten ratkaisujen luomiseen maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamiseksi, luovat työpaikkoja suoraan ja välillisesti ja saavat liikkeelle uusia julkisia ja yksityisiä investointeja;

2)

tieteellinen ja koulutusvaikutus siten, että ne vahvistavat inhimillistä pääomaa tutkimuksessa ja innovoinnissa, parantavat innovointi- ja yrittäjyystaitoja niin yksilö- kuin organisaatiotasolla ja edistävät osaamisen ja innovoinnin syntyä ja levittämistä avoimesti yhteiskunnassa;

3)

yhteiskunnallinen vaikutus, mukaan lukien vaikutus, joka saadaan toteuttamalla systeemisiä ratkaisuja EIT-yhteisössä ja sen ulkopuolella, myös osaamis- ja innovaatioyhteisöjen poikittaistoimien kautta, siten, että niillä vastataan unionin politiikan painopisteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi ilmastonmuutokseen (kuten hillintä, sopeutuminen ja palautumiskyky), energiaan, raaka-aineisiin, terveyteen, lisäarvoa tuovaan valmistusteollisuuteen, digitalisaatioon, kaupunkiliikenteeseen, elintarvikkeisiin, kulttuuriin ja luovuuteen tai veteen, toteuttamalla innovatiivisia ratkaisuja, osallistamalla kansalaisia ja loppukäyttäjiä ja lujittamalla innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa näillä yhteiskunnan osa-alueilla.

EIT varmistaa erityisten yhteiskunnallisten indikaattorien kehittämisen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminta-aloilla ja harjoittaa säännöllistä seurantaa yhteiskunnalliseen vaikutukseen sovellettavan Horisontti Eurooppa -ohjelman kehyksen mukaisesti.

Kolmannessa kohdassa tarkoitettuja vaikutuksia mitataan muun muassa asetuksen (EU) 2021/695 liitteessä V vahvistettujen vaikutuspolkuindikaattorien mukaisesti.

EIT kehittää yhdessä komission kanssa lisäindikaattoreita, mukaan lukien yhteiskunnallista vaikutusta kuvaavat indikaattorit osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminta-aloilla, noudattaen Horisontti Eurooppa -ohjelmaan kehitettävää indikaattorikehystä ja ottaen huomioon eurooppalaisiin kumppanuuksiin sovellettavan yleisen lähestymistavan, jonka tavoitteena on edistää tieteellisiä, taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vaikutusindikaattorien sovittamisella yhteen Horisontti Eurooppa -ohjelman kanssa pyritään seuraamaan edistymistä EIT:n tavoitteiden saavuttamisessa ajan mittaan, jolloin voidaan varmistaa vertailukelpoinen evidenssipohja arvioitaessa osaamis- ja innovaatioyhteisöissä saavutettuja tuloksia ja vaikutuksia suhteessa Horisontti Eurooppa -ohjelmaan. Lisäksi EIT varmistaa, että seurantajärjestelmä mittaa edistymisen suhteessa osaamis- ja innovaatioyhteisön mallille ominaisiin toimiin, kuten osaamiskolmion integrointiin ja yrittäjyystaitoihin. Koulutukseen liittyviä EIT:n toimia (kuten korkeakoulujen valmiuksia tukevia toimia) koskevilla indikaattoreilla seurataan esimerkiksi seuraavia:

1)

inhimillisen pääoman osaamisen kertyminen sekä korkeakoulujen osallistumisen ja valmiuksien kehittyminen (lyhyellä aikavälillä);

2)

urakehitys sekä korkeakoulujen rooli ja tuloksellisuus paikallisissa innovaatioekosysteemeissä (keskipitkällä aikavälillä); ja

3)

työolot sekä korkeakoulujen rooli ja tuloksellisuus paikallisissa innovaatioekosysteemeissä (pitkällä aikavälillä).

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen jatkuvaa seurantaa toteutetaan tehokkaasti, ja siinä käsitellään muun muassa seuraavia:

1)

edistyminen rahoituksen kestävyyden saavuttamisessa ja erityisesti uusien investointilähteiden hankkimisessa;

2)

edistyminen yleiseurooppalaisen kattavuuden ja avoimuuden saavuttamisessa sekä hallintotavan läpinäkyvyydessä;

3)

vaikuttavuus liiketoiminnan kiihdyttämisessä (eli perustetut ja tuetut kasvuyritykset);

4)

kunkin osaamis- ja innovaatioyhteisön hallinto- ja hallinnointikustannukset;

5)

yhteistoimintakeskittymien ja RIS-keskusten ja niihin kuuluvien tahojen toiminta sekä niiden integrointi paikallisiin innovaatioekosysteemeihin;

6)

koulutustoimien toteuttaminen, mukaan lukien EIT:n laatumerkin laajennettu käyttö.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu esimerkkejä keskeisistä tulosindikaattoreista ja tavoitteista, joiden toteutumista EIT:n on määrä seurata kaudella 2021–2027. Nämä indikaattorit antavat keskeiset panoksiin ja tuotoksiin liittyvät askelmerkit, joiden mukaisesti seurataan EIT:n keskeisten tavoitteiden saavuttamista kaudella 2021–2027; näitä tavoitteita ovat esimerkiksi innovoinnin ja yrittäjyyden edistäminen parantamalla koulutusta, EIT:n alueellisen ja paikallisen vaikuttavuuden lisääminen, avoimuuden lisääminen mahdollisten kumppanien ja sidosryhmien suuntaan, tulojen ja menojen tasapainon varmistaminen, uusien yhteistoimintakeskittymien perustaminen ja uusien innovatiivisten ratkaisujen tuominen markkinoille vastauksena maailmanlaajuisiin haasteisiin.

EIT:n hallinnointi-indikaattorit

Tavoite 2023

(lähtötaso 2020)

Tavoite 2027

(lähtötaso 2020)

EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintaan osallistuvien tahojen/organisaatioiden määrä

20 %:n lisäys

50 %:n lisäys

Markkinoille tuotujen innovaatioiden (tuotteita ja palveluja) määrä

1 500

4 000

EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintaan osallistuvia korkeakouluja

285

680

EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen koulutustoimiin osallistuvien opiskelijoiden määrä

8 500

25 500

Tuettujen startup-yritysten määrä

300

700

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoitus

700 000 000 euroa

1 500 000 000 euroa

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen yhteistoimintakeskittymien ulkopuolisilta alueilta EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintaan osallistuvien tahojen/organisaatioiden määrä

50 %:n lisäys

100 %:n lisäys

Avoimuuden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi EIT varmistaa, että sen sisäisen seurantajärjestelmän kautta kerätyt hanketiedot, myös osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tulokset, asetetaan saataville ja sisällytetään kokonaisuudessaan Horisontti Eurooppa -ohjelman yleiseen tiedonhallintajärjestelmään. EIT varmistaa, että sen seuranta- ja arviointiprosessista saatavat yksityiskohtaiset tiedot asetetaan hyvissä ajoin saataville Horisontti Eurooppa -ohjelman tietokantaan. Lisäksi EIT varmistaa erillisen raportoinnin määrällisistä ja laadullisista vaikutuksista, mihin sisältyvät myös tarkoituksiinsa sidotut määrärahat ja tosiasiallisesti suoritetut rahoitusosuudet.

5.2.2   Arviointi, välitarkastelu ja kattava arviointi

Komissio tekee määräajoin EIT:n toimien, myös osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta hallinnoitavien toimien, riippumattomat arvioinnit asetusten (EU) 2021/819 ja (EU) 2021/695 mukaisesti.

Asetuksen (EU) 2021/819 20 artiklan mukaisesti väliarvioinnissa arvioidaan muun muassa korkeakoulutuksen pilottialoitteen tulokset ja vaikutukset, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoituksen kestävyyttä koskevien strategioiden tuloksellisuus, RIS:n toimien vaikuttavuus sekä EIT:n ja Horisontti Eurooppa -ohjelman pilarin III ”Innovatiivinen Eurooppa” täytäntöönpanoelinten välinen yhteistyö. Tältä osin EIT:n arvioinneissa arvioidaan erityisesti EIT:n toimien, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta toteutettavat toimet mukaan lukien, vaikuttavuus, tehokkuus, merkityksellisyys, johdonmukaisuus ja unionin tason lisäarvo. Komissio toteuttaa ne riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla, ja niitä hyödynnetään komission toteuttamissa Horisontti Eurooppa -ohjelman arvioinneissa, myös pilarin III ”Innovatiivinen Eurooppa” systeemistä arviointia silmällä pitäen, erityisesti innovoinnin keskitetyn asiointipisteen osalta.

EIT tekee kustakin osaamis- ja innovaatioyhteisöstä kattavan arvioinnin hallintoneuvoston valvonnassa ja riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden tuella ennen kumppanuussopimuksen seitsemän vuoden kauden päättymistä sekä lopputarkastelun ennen sen päättymistä. Hallintoneuvosto päättää kattavan arvioinnin perusteella, pidennetäänkö kumppanuussopimuksen kestoa ensimmäisten seitsemän vuoden jälkeen, kun taas lopputarkastelua käytetään perustana neuvotteluille mahdollisesta yhteistyöpöytäkirjasta. Hallintoneuvosto ottaa näitä arviointeja tehtäessä asetuksen (EU) 2021/819 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti huomioon asetuksessa (EU) 2021/695 vahvistetut eurooppalaisten kumppanuuksien täytäntöönpano-, seuranta- ja arviointiperusteet, osaamis- ja innovaatioyhteisön tavoitteiden saavuttamisen, sen koordinoinnin muiden asiaan liittyvien tutkimus- ja innovointialoitteiden kanssa, sen rahoituksen kestävyyden tason, sen kyvyn varmistaa avoimuus uusille jäsenille ja sen saavutukset houkuteltaessa uusia jäseniä asetuksen (EU) 2021/819 21 artiklassa tarkoitetun unionin rahoitusosuuden rajoissa, unionin tason lisäarvon ja merkityksellisyyden EIT:n tavoitteiden kannalta.

Lisäksi EIT suorittaa asetuksen (EU) 2021/819 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti hallintoneuvoston valvonnassa välitarkastelut osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tuloksellisuudesta ja toiminnasta kumppanuussopimuksen kolmelta ensimmäiseltä vuodelta (eli osaamis- ja innovaatioyhteisöjen käynnistysvaiheesta) ja tapauksen mukaan kolmelta sen laajentumisen jälkeiseltä vuodelta (eli kypsyysvaiheesta). Välitarkastelut perustuvat EIT:n suorittamaan jatkuvaan seurantaan. Niiden avulla hallintoneuvosto saa alustavia viitteitä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tuloksellisuudesta niiden strategian ja tavoitteiden osalta sekä hallintoneuvoston linjausten noudattamisesta.

Jos osaamis- ja innovaatioyhteisön jatkuva seuranta, välitarkastelu tai kattava arviointi osoittaa, että edistyminen asetuksen (EU) 2021/819 10 artiklassa tarkoitetuilla aloilla on riittämätöntä tai unionin tason lisäarvo puuttuu, hallintoneuvosto toteuttaa asianmukaiset korjaavat toimenpiteet kyseisen asetuksen 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Korjaavia toimenpiteitä voivat olla EIT:n rahoitusosuuden pienentäminen, muuttaminen tai peruuttaminen tai kumppanuussopimuksen päättäminen sekä osaamis- ja innovaatioyhteisön toimintaa koskevat sitovat suositukset tai ehdotukset sen toteutus- ja toimintamallien muuttamiseksi.

Välitarkastelujen ja arviointien tulokset asetetaan yleisön saataville, ne ilmoitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja niistä raportoidaan eurooppalaisten kumppanuuksien strategiselle koordinointiprosessille.

Lisäys 1

Kulttuurialan ja luovien toimialojen osaamis- ja innovaatioyhteisö: tietokooste

I.   Haasteet

Kulttuurialan ja luovien toimialojen (26) osaamis- ja innovaatioyhteisö voi tarjota horisontaalisen ratkaisun monenlaisiin nouseviin haasteisiin, jotka ovat luonteeltaan pysyviä ja joihin voidaan vastata koulutus-, tutkimus- ja innovointitoimien avulla. Nämä haasteet voidaan jakaa neljään pilariin:

1)

eurooppalainen luovuus, kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus;

2)

eurooppalainen identiteetti ja yhteenkuuluvuus;

3)

Euroopan työllisyys, talouden kestokyky ja älykäs kasvu; ja

4)

Eurooppa globaalina toimijana.

Eurooppalaisen luovuuden ja kulttuurisen monimuotoisuuden edellytyksenä ovat sopeutumiskykyiset ja elinvoimaiset kulttuuriala ja luovat toimialat. Näillä aloilla on kuitenkin edessään eräitä haasteita, jotka johtuvat maailmanlaajuisten toimijoiden taholta tulevan kilpailun kiristymisestä sekä digitalisaatiosta.

Tuottajien, luovan työn tekijöiden, jakelijoiden, lähetystoiminnan harjoittajien, elokuvateatterien, teatterien ja kaikenlaisten kulttuurialan organisaatioiden ja yritysten on innovoitava pystyäkseen houkuttelemaan uusia yleisöjä ja laajentumaan sekä kehittämään uusia prosesseja, palveluja, sisältöjä ja käytäntöjä, jotka luovat yhteiskunnallista arvoa.

Pula yrittäjyys- ja monialaisista taidoista kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla (27) koskettaa sekä kehittymässä olevia alasektoreita että kypsyysasteen saavuttaneita sektoreita, joissa on meneillään syvällinen digitalisaatio. Näitä taitoja tarvitaan innovoinnissa, ja niillä on ratkaiseva merkitys alalla tapahtuvien työmarkkinamuutosten takia.

Kulttuuriperintö on kiistaton kulttuuri-identiteetin ilmaus, tärkeä julkishyödyke ja innovoinnin lähde, joka tarjoaa hyvän tuoton investoinneille ja merkittävästi tuloja, mutta sen potentiaalia ei ole vielä läheskään hyödynnetty. Se vauhdittaa kestävää perintölähtöistä uusiutumista ja antaa ratkaisevan sysäyksen koulutukselle ja elinikäiselle oppimiselle edistäen yhteistyötä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, joten se hyötyy todennäköisesti suuresti kulttuurialan ja luovien toimialojen osaamis- ja innovaatioyhteisöstä.

Eurooppalaiseen identiteettiin ja yhteenkuuluvuuteen liittyviä yhteiskunnallisia haasteita voidaan yleisesti kuvata siten, että niiden ratkaisemiseksi puuttuu ”siltoja”, jotka yhdistäisivät yhteiskunnan eri osia tai eri alueita toisiinsa. Tähän sisältyvät sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyvät kysymykset sekä tarve rakentaa läheisempiä kulttuurienvälisiä yhteyksiä, suojella kielellistä monimuotoisuutta, vähemmistökielet mukaan lukien, ja kehittää yhteenkuuluvuuden tunnetta kulttuurisen monimuotoisuutemme ja yhteisen perintömme pohjalta, ja tällaisiin haasteisiin voitaisiin vastata lisäämällä osallistavaa ja esteetöntä yhteisöosallistumista, muotoiluun, arkkitehtuuriin ja julkisten tilojen käyttöön kohdistuvilla innovaatioilla sekä kulttuurivetoisella yhteiskunnallisella innovoinnilla. Erityisesti seuraaviin seikkoihin on kiinnitettävä huomiota:

tutkijoiden välinen, tutkimusyhteisön ja teollisuuden välinen sekä julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden välinen yhteistyö on vähäistä, ja tutkimus- ja kehittämistoimien koordinointi tai menetelmien, tulosten ja parhaiden käytäntöjen jakaminen on riittämätöntä ja siinä on tarpeetonta päällekkäisyyttä;

luovien alojen klusterien ja innovointikeskittymien integrointi on riittämätöntä;

merkittävä osa Euroopan alueellisista älykkään erikoistumisen painopisteistä viittaa kulttuuriin eri näkökulmista (kuten kulttuuriperintöön, luoviin toimialoihin ja taiteisiin);

kulttuurialan ja luovien toimialojen osaamis- ja innovaatioyhteisöön liittyy suuri potentiaali, kun otetaan huomioon kulttuurin ja luovuuden tärkeä rooli kaupunkien ja alueiden taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä sekä kyseisten alojen mahdollisuudet auttaa ratkaisemaan kehitystason eroihin Euroopassa liittyviä ongelmia.

Euroopan työllisyyteen, talouden kestokykyyn ja älykkääseen kasvuun liittyviin nykyisiin haasteisiin sisältyy sosioekonomisia näkökohtia, kuten työttömyyden (erityisesti nuorisotyöttömyyden) torjunta, osaamisen ja työympäristöjen parantaminen sekä globaaliin kilpailuun vastaaminen.

Markkinoiden keskittyminen on voimakasta: vuonna 2013 noin 50 prosenttia unionin koko liikevaihdosta ja lisäarvosta syntyi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa ja Ranskassa.

Globalisaatiolla, digitalisaatiolla ja teknologisella innovoinnilla on vahva vaikutus Euroopan teollisuudenaloihin. Tämä kehitys on muuttanut tapaa, jolla taiteilijat tuottavat ja levittävät teoksiaan ja ovat yhteydessä kohdeyleisöönsä, ja se on myös muuttanut kulttuurialan ja luovien toimialojen perinteisiä liiketoimintamalleja ja muovannut perustavanlaatuisesti kuluttajien odotuksia ja käyttäytymistä. Samalla Euroopan ulkopuolisten sisällöntuotantoyritysten vaikutusvallan kasvulla on ollut valtava vaikutus perinteiseen arvoketjuun.

Luovan, kulttuuri- ja taidealan tuotantojen haasteina on usein muuntaa tuotoksensa ja tuotteensa rahaksi, mikä synnyttää erittäin epävarmoja työskentelymuotoja. On siis löydettävä uusia, innovatiivisia keinoja tukea mikrokokoisia sekä pieniä ja keskisuuria luovan ja kulttuurialan organisaatioita ja yrityksiä.

Euroopan rooliin globaalina toimijana liittyy tarve tehostaa eurooppalaisen kulttuurisisällön levittämistä. Euroopan täytyy pysyä kilpailukykyisenä uusien teknologioiden (kuten tekoäly, esineiden internet ja lohkoketju) luomiseen tähtäävässä globaalissa digitaalisessa kilpajuoksussa. Näiden osalta kulttuuriala ja luovat toimialat ovat tärkeitä sisällön, tuotteiden ja palvelujen tuottajia. Globaalilla tasolla kulttuuriala ja luovat toimialat (kuten muotoilu ja arkkitehtuuri) edistävät myös aktiivisesti kestävää kehitystä ja vauhdittavat vihreää innovointia, kun taas kulttuurisisällöllä (kirjallisuus, elokuva ja taiteet) on itseisarvoa ja sillä voidaan myös lisätä tietoisuutta ekologisista ongelmista ja käydä niistä julkista keskustelua.

II.   Merkityksellisyys ja vaikuttavuus

Kokonaisvaltaisella ja integroidulla lähestymistavallaan kulttuurialan ja luovien toimialojen osaamis- ja innovaatioyhteisö auttaa vastaamaan kaikkiin jaksossa I esitettyihin haasteisiin. Kattaessaan lähes kaikki elämän, yhteiskunnan ja talouden osa-alueet tällainen osaamis- ja innovaatioyhteisö on todennäköisesti hyvin merkittävä taloudelliselta ja yhteiskunnalliselta vaikutukseltaan, sillä se vapauttaa strategisia mahdollisuuksia taloudelliseen, teknologiseen ja sosiaaliseen innovointiin. Se pystyy todennäköisesti myös toimimaan välineenä, jonka avulla taidealan korkeakoulut saavat aktiivisemman roolin kehitettäessä hybridiosaamista ja yrittäjähenkistä asennetta, joka soveltuu paremmin elinkeinoelämän tarpeisiin.

Kulttuuripohjaiset ja luovuuslähtöiset innovaatiot parantavat Euroopan kilpailukykyä joko suoraan luomalla uusia yrityksiä ja työpaikkoja tai välillisesti tuomalla monialaisia hyötyjä taloudelle yleisesti, parantamalla elämänlaatua ja lisäämällä Euroopan houkuttelevuutta. Kulttuuriala ja luovat toimialat (kuten kulttuuriperintö ja taiteet) nähdään yhä useammin uusina älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun lähteinä ja työpaikkojen luojina. Nämä alat työllistävät unionissa jo yli 12 miljoonaa ihmistä, mikä on yli 7,5 prosenttia kaikista unionin työllisistä. Kulttuuriperintö on kulttuurialan ja luovien toimialojen keskeinen osatekijä, ja se edistää merkittävästi Euroopan alueiden, kaupunkien ja maaseutualueiden houkuttelevuutta. Se vauhdittaa yksityisen sektorin investointeja, vetää puoleensa lahjakkuuksia, edesauttaa yritysten perustamista ja luo työpaikkoja suoraan ja välillisesti.

Kulttuurin ja luovuuden vaikutusta innovointiin vauhdittavat yhä useammin muut kuin teknologiset tekijät, kuten luovuus, muotoilu ja uudet organisatoriset prosessit tai liiketoimintamallit. Erityisesti aloilla, joilla on näkyvät arvoketjut (eli musiikki, taiteet, muotoilu, muoti, audiovisuaaliala, videopelit ja arkkitehtuuri), on taloudellisesti vahvat innovointivalmiudet, joiden ansiosta ne kykenevät vauhdittamaan innovointia myös muilla talouden sektoreilla.

Kulttuuri ja kulttuuritoimintaan osallistuminen vaikuttavat suoraan kansalaisten hyvinvointiin ja sosiaaliseen osallisuuteen. Kulttuuriala ja luovat toimialat vahvistavat identiteetin, demokratian ja yhteisöosallistumisen yhteiskunnallisia arvoja. Kulttuurilla on suuri potentiaali lujittaa eurooppalaisen yhteenkuuluvuuden tunnetta, jossa monimuotoisuus on voimavara. Tämä on olennaisen tärkeää, jotta resilienssi, sosiaaliset mahdollisuudet, yhteiskunnan yhteenkuuluvuus, radikalisoitumisen ennaltaehkäisy ja sukupuolten tasa-arvo voisivat toteutua ja jotta voitaisiin puuttua Euroopan poliittisiin epävarmuustekijöihin ja yhtenäisyyden tarpeeseen.

Kulttuurialan ja luovien toimialojen osaamis- ja innovaatioyhteisön on tarkoitus lisätä verkostoitumismahdollisuuksia, yhteistyötä, yhteiskehittämistä ja taitotiedon siirtämistä koulutuksen, tutkimuksen, liike-elämän sekä julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden välillä kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla sekä yhteiskunnan ja talouden muiden alojen kanssa. Sen tarkoituksena on

vauhdittaa sekä alhaalta ylöspäin eteneviä että ylhäältä alaspäin suuntautuvia aloitteita unionin, kansallisella ja alueellisella tasolla ja luoda tarvittavat perusedellytykset uusien yritysten perustamiselle ja laajentamiselle innovatiivisissa ekosysteemeissä;

tarjota monien tieteenalojen (kuten taiteet, humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet, soveltavat kovat tieteet ja liikkeenjohto) tutkijoille ja opiskelijoille samoin kuin kulttuurialan ja luovien toimialojen sekä muiden sektorien yrittäjille osaamista ja taitoja, joita tarvitaan innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi ja muuntamiseksi uusiksi kulttuurisiksi, yhteiskunnallisiksi ja liiketoimintamahdollisuuksiksi; ja

mahdollistaa tiiviimpi vuorovaikutus muiden talouden ja teollisuuden alojen kanssa kiihdyttämällä innovointia.

III.   Synergiat ja täydentävyys nykyisten aloitteiden kanssa

Kulttuurialan ja luovien toimialojen osaamis- ja innovaatioyhteisö täydentäisi eräitä muita unionin aloitteita sekä vastaavia aloitteita jäsenvaltioiden tasolla. Tärkeimmät unionin tasolla odotettavissa olevat synergiat esitetään tässä jaksossa.

Kulttuurialan ja luovien toimialojen osaamis- ja innovaatioyhteisön odotetaan luovan vahvoja synergioita Horisontti Eurooppa -ohjelman asiaan liittyvien toimintapoliittisten aloitteiden ja erityisesti pilarin II ”Maailmanlaajuiset haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky” klusterin ”Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta edistävä yhteiskunta” ja sen kulttuuriperinnön ja demokratian toiminta-alojen kanssa. Kulttuurialan ja luovien toimialojen osaamis- ja innovaatioyhteisö voisi myös antaa arvokkaan horisontaalisen panoksen useissa klusteriin ”Digitaalitalous ja -teknologia, teollisuus ja avaruusala” kuuluvissa toimissa, erityisesti kun on kyse valmistusteknologioista, joissa tarve kehittää uusia tuotteita nojaa pitkälti kulttuurialan ja luovien toimialojen varaan. Lisäksi se voisi tehokkaasti täydentää Horisontti Eurooppa -ohjelman muita osia, nykyisen EIT Digitalin toimintaa sekä toimia, joita kaavaillaan muissa unionin ohjelmissa, kuten InvestEU-, Erasmus+-, Luova Eurooppa- ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelmissa, tai koheesiopolitiikan rahastoissa.

Luova Eurooppa -ohjelmalla tulee olemaan suuri merkitys kulttuurialan ja luovien toimialojen osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminnalle. Luova Eurooppa -ohjelmassa valikoidaan toimintalohkoja ja julkaistaan erityisiä ehdotuspyyntöjä, jotka liittyvät joihinkin edellä mainittuihin kulttuurialan ja luovien toimialojen haasteisiin (kuten taidot ja työllisyys sekä liiketoimintamallit), ja tavoitteena on saada aikaan vahvoja synergioita ja täydentävyyttä. InvestEU-ohjelmassa ja olosuhteissa, joissa kulttuurialan ja luovien toimialojen rahoituksensaantimahdollisuudet ovat rajalliset, synergioita on tarkoitus saada aikaan rahoitusmekanismilla, jolla autetaan laajentamaan kulttuurihankkeita ja luovia hankkeita rahoituksen välittäjien takaajana toimimalla.

Älykkään erikoistumisen strategiaan (Smart Specialisation Strategy), jäljempänä ’S3-strategia’, kuuluva teollisuuden modernisointiin tähtäävä foorumi on määrittänyt kulttuurialaan ja luoviin toimialoihin keskittyviä tutkimus- ja innovointistrategioita, joissa tarkastellaan mahdollisuutta synnyttää uusia yhteyksiä paikallisten voimavarojen, potentiaalisten markkinoiden ja yhteiskunnallisten haasteiden välillä ottamalla mukaan runsaasti yritysmaailman toimijoita. Uusien kumppanuuksien edistäminen tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja viranomaisten välillä on S3-strategian keskeisiä työtavoitteita, joka edellyttää uusien yhteistyöalustojen perustamista.

IV.   Päätelmät

Kulttuurialan ja luovien toimialojen osaamis- ja innovaatioyhteisöllä on parhaat edellytykset vastata tässä lisäyksessä kuvattuihin merkittäviin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Luovuus on keskeinen innovoinnin moottori, ja kulttuurialan ja luovien toimialojen osaamis- ja innovaatioyhteisöllä on valmiudet vapauttaa taiteellisen, kulttuuripohjaisen luovuuden potentiaali ja osaltaan vahvistaa Euroopan kilpailukykyä, kestävyyttä, vaurautta ja älykästä kasvua.

Lisäys 2

Vesi-, meri- ja merenkulkualojen ja -ekosysteemien osaamis- ja innovaatioyhteisö: tietokooste

Tässä lisäyksessä esitetään yleiskatsaus vesi-, meri- ja merenkulkualojen ja -ekosysteemien alan vuosien 2021–2027 strategisen innovaatio-ohjelman laatimisajankohtana. Ennen vesi-, meri- ja merenkulkualojen ja -ekosysteemien osaamis- ja innovaatioyhteisön käynnistämistä komissio tekee analyysin pohtiakseen kehitystä tieteellisissä, teknologisissa ja sosioekonomisissa suuntauksissa ja varmistaa

1)

täyden yhteensopivuuden Horisontti Eurooppa -ohjelman strategisen suunnittelun kanssa;

2)

täyden yhteensopivuuden asetuksen (EU) 2021/695 liitteessä III säädettyjen eurooppalaisten kumppanuuksien perusteiden kanssa; ja

3)

yhtenäisyyden unionin, kansallisen ja alueellisen tason nykyisten aloitteiden, mukaan lukien eurooppalaiset kumppanuudet ja missiot, kanssa.

I.   Haasteet

Merillä, valtamerillä ja sisävesillä on keskeinen rooli ihmisten elämän, terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, elintarvikkeiden, kriittisten ekosysteemipalvelujen, uusiutuvan energian ja muiden resurssien tarjonnassa sekä ilmastoon liittyvässä dynamiikassa ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä. Luonnonvarojen liikakäyttö ja huono hoito ovat sadan viime vuoden aikana aiheuttaneet suuria paineita makean veden ja meriekosysteemeille. Haasteena onkin luoda sellainen kestävä sininen kiertotalous, joka kehittyy ekologisten rajojen puitteissa ja jonka perustana ovat määrältään ja laadultaan hyväksyttävän veden luotettava saatavuus sekä terveet ja toimivat makean veden ja meriekosysteemit. Tämä haaste liittyy etupäässä 1) vesipulaan, kuivuuteen ja tulviin, 2) meri- ja makean veden ekosysteemien tilan heikkenemiseen sekä 3) kestävään siniseen kiertotalouteen.

1.   Vesipula, kuivuus ja tulvat

Ilmastonmuutoksen eteneminen ja makean veden liikakäyttö ovat osasyynä vesipulan ja kuivuuden pahentumiseen ja yleistymiseen. Jollei unionilla ole innovatiivisia menetelmiä ja teknologioita kerätä, ennustaa, käsitellä ja levittää vesistöjen turvallisuutta, mahdollisia uhkia ja riskien lievittämistä koskevia tietoja ja ratkaisuja, se on alttiina vakaville taloudellisille ja sosiaalisille haitoille. Vesipula lisää maahan kohdistuvia paineita, joita aiheuttaa tarve lisätä biomassan tuotantoa, hiilen sitomista ja luonnonalueita hiilestä irtautumista ja biologista monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Komission vaikutustenarvioinnissa (28) todetaan, että siirtymällä proteiinintuotannossa muuhun kuin ruokintapohjaiseen vesiviljelyyn ja integroituun multitrofiseen vesiviljelyyn ja akvaponiseen viljelyyn voitaisiin lievittää maahan ja makeaan veteen kohdistuvia paineita.

2.   Meri- ja makean veden ekosysteemien tilan heikkeneminen

Rannikko-, meri- ja makean veden ekosysteemeihin kohdistuu välittömästä ihmisen toiminnasta ja kiihtyvästä ilmastonmuutoksesta johtuvia paineita. Tällaisia vahinkoja ovat biologisen monimuotoisuuden väheneminen, kalakantojen ehtyminen, merenpohjan vahingoittuminen, myös haitallisten välineiden, kuten pyydysten, käytön takia, jokien patoaminen, rehevöitymisen aiheuttama pilaantuminen ja merten roskaantuminen esimerkiksi siksi, että sinne päätyy suuria määriä pyydyksiä ja mikromuoveja. Ympäristön heikko tila paitsi vaarantaa biologista monimuotoisuutta koskevat tavoitteet myös vahingoittaa makeasta vedestä ja terveistä ekosysteemeistä riippuvaisia yhteisöjä ja yrityksiä. Globaalit markkinat tavaroille ja palveluille, joilla ympäristön tilan heikentymistä voi mitata ja lievittää, kasvavat koko ajan, ja kilpailu niillä on kovaa. Innovointi, jonka avulla voidaan lisätä, palauttaa ja ennallistaa meri-, rannikko- ja makean veden pääomaa, samoin kuin kestäviä pyydyksiä ja pyyntimenetelmiä koskeva innovointi ovat avainasemassa edistettäessä unionin yritysten kilpailukykyä ja tuettaessa työllisyyttä ja kasvua koko unionissa.

3.   Kestävä sininen kiertotalous

Kiertotalousajattelulla ei ainoastaan turvata ihmisten terveyttä ja resurssitehokkuutta, vaan se on myös kestävän kasvun moottori. Kaavailujen mukainen merituulivoiman ja muiden innovatiivisten valtamerienergiateknologioiden ennennäkemätön kasvu, jonka yhteydessä ei saa heikentää ympäristönsuojelua, tarjoaa mahdollisuuksia paitsi biologisen monimuotoisuuden parantamiseen (esimerkiksi keinotekoisten riuttojen ja osterien kasvualustojen kautta) myös uusille toiminnoille, joissa hyödynnetään tilaa ja uusiutuvaa sähköä, kuten vesiviljelylle ja vedyn elektrolyysille. Muussa kuin ruokintapohjaisessa vesiviljelyssä voidaan kierrättää ylimääräiset ravinteet, jotka muuten aiheuttaisivat rehevöitymistä. Uudet päästövähennystavoitteet ja meriliikenteen uusiutuvat polttoaineet edellyttävät käyttövoimaan ja logistiikkaan liittyvää innovointia. Jäteveden uudelleenkäytöllä ehkäistään vesipulaa, jota ilmastonmuutos saattaa pahentaa.

II.   Merkityksellisyys ja vaikuttavuus

Kokonaisvaltaisella ja integroidulla lähestymistavallaan vesi-, meri- ja merenkulkualojen ja -ekosysteemien osaamis- ja innovaatioyhteisö auttaa vastaamaan jaksossa I esitettyihin haasteisiin. Tähän alaan liittyy suhteellisen vahva tietopohja ja runsaasti markkinapotentiaalia. Euroopan maat ovat 15 viimeksi kuluneen vuoden aikana tuottaneet enemmän tutkimusjulkaisuja vesitieteestä ja -teknologiasta kuin Amerikan Yhdysvallat ja muu maailma. Lisäksi unioni on yhdessä Kiinan ja Amerikan Yhdysvaltojen kanssa yksi johtavista meritalouksista. Viimeisimpien, vuoden 2018 lukujen mukaan vakiintuneilla sinisen talouden aloilla työskenteli unionissa yli viisi miljoonaa ihmistä ja näiden alojen liikevaihto oli 750 miljardia euroa ja niiden tuottama bruttoarvonlisäys 218 miljardia euroa. Yhteydet koulutus-, tutkimus- ja innovointitoimien välillä ovat kuitenkin erittäin hajanaisia ja katkonaisia. Esimerkiksi alle 20 prosentilla vesitieteiden alan tutkimus- ja kehittämislaitoksista on toimivaa yhteistyötä teollisuuden tai yritysten kanssa.

Kehittyvät innovointialat (kuten bioteknologiat ja merienergian tuotanto) avaavat uusia markkinamahdollisuuksia uusille teknologioille ja uudelle liiketoiminnalle sekä korkeaa osaamistasoa vaativille työpaikoille. Näillä aloilla ja perinteisempien mereen liittyvien alojen teknologiasiirtymässä tarvitaan monitieteisiä lähestymistapoja ja uudentyyppistä koulutusta yli tieteenalojen rajojen. Etenkin akateemiset koulutusohjelmat ovat yleensä varsin laaja-alaisia, kun taas näillä aloilla tarvitaan erityisosaamista ja -taitoja. Esimerkiksi konetekniikan, kaupunkisuunnittelun ja arkkitehtuurin opetussuunnitelmissa ei myöskään riittävästi käsitellä ekologiaan, meritekniikkaan ja vesihuoltoon liittyviä kysymyksiä.

Vesi-, meri- ja merenkulkualojen ja -ekosysteemien osaamis- ja innovaatioyhteisön perustamisella on tarkoitus antaa todellinen panos innovaatioekosysteemien lujittamiseen ja yhteistyön vauhdittamiseen koko osaamiskolmiossa, jotta voidaan kiihdyttää uusien teknologioiden ja lähestymistapojen käyttöönottoa ja nopeuttaa kestävämpien tuotteiden ja menetelmien kehittämistä, erityisesti pyydysten osalta. Perustamalla osaamiskolmion kumppanien yleiseurooppalainen monitieteinen yhteisö autettaisiin tekemään tunnetuksi sinistä taloutta koskevaa visiota ja parantamaan eurooppalaisen meri- ja merenkulkutieteen ja -teknologian maailmanlaajuista kilpailukykyä. Tällainen yhteisö auttaisi tuomaan markkinoille innovatiivisia sinisen tieteen ja teknologian tuotteita, jotka tarjoaisivat ratkaisuja kestävyyteen liittyviin kiireellisiin käytännön haasteisiin ja edistäisivät nk. ekosysteemipohjaista sinistä taloutta paitsi eurooppalaisella myös globaalilla tasolla. Vesi-, meri- ja merenkulkualojen ja -ekosysteemien osaamis- ja innovaatioyhteisö auttaisi hallinnoimaan paremmin ihmisen vuorovaikutusta vesi- ja meriekosysteemien kanssa, mikä edistäisi suoraan sellaista kestävää sinistä taloutta, joka kehittyy ekologisten rajojen puitteissa, erityisesti varmistamalla meriekosysteemien kestävän hoidon.

III.   Synergiat ja täydentävyys nykyisten aloitteiden kanssa

Vesi-, meri- ja merenkulkualojen ja -ekosysteemien osaamis- ja innovaatioyhteisö varmistaa mahdollisimman vahvat synergiat asiaan liittyvien unionin toimintapoliittisten aloitteiden kanssa sekä Horisontti Eurooppa -ohjelmassa ja toimii kansainvälisellä tasolla vuorovaikutuksessa asiaan liittyvien YK:n aloitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden, erityisesti tavoitteen 6 ”Puhdas vesi ja sanitaatio”, tavoitteen 11 ”Kestävät kaupungit ja yhteisöt”, tavoitteen 13 ”Ilmastotekoja” ja tavoitteen 14 ”Vedenalainen elämä”, kanssa.

Vesi-, meri- ja merenkulkualojen ja -ekosysteemien osaamis- ja innovaatioyhteisö sovitetaan yhteen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2020/2184 (29), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/56/EY (30), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/89/EU (31), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 (32) sekä 10 päivänä lokakuuta 2007 annetussa komission tiedonannossa ”Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka” vahvistettujen painopisteiden ja kansainvälisten sitoumusten kanssa. Se edistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa vahvistettuja painopisteitä, erityisesti Pellolta pöytään -strategiaa, saasteettomuustoimintasuunnitelmaa ilman, veden ja maaperän suojelemiseksi, aloitteita sisävesiliikenteen kapasiteetin lisäämiseksi ja hallinnan parantamiseksi sekä vuoteen 2030 ulottuvaa EU:n biodiversiteettistrategiaa.

Eräissä alueellisissa S3-strategioissa on määritetty meri- ja vesitoimialoihin keskittyviä tutkimus- ja innovointistrategioita, joissa tarkastellaan mahdollisuutta synnyttää uusia yhteyksiä paikallisten voimavarojen, potentiaalisten markkinoiden ja yhteiskunnallisten haasteiden välillä ottamalla mukaan runsaasti yritysmaailman toimijoita.

Tarkoituksena on varmistaa vahva täydentävyys Horisontti Eurooppa -ohjelman komponenttien kanssa ja välttää päällekkäisyyttä erityisesti seuraavien kanssa:

1)

mahdollinen missioala ”Terveet valtameret, meret sekä rannikko- ja sisävedet”;

2)

asiaan liittyvät eurooppalaiset kumppanuudet, erityisesti ne, joiden aiheena ovat ”ilmastoneutraali, kestävä ja tuottava sininen talous”, ”biologisen monimuotoisuuden pelastaminen elämän turvaamiseksi maapallolla”, ”Water4All”, ”puhdas energiasiirtymä”, ”kaupunkisiirtymän vauhdittaminen”, ”elintarvikejärjestelmät” ja ”tutkimus ja innovointi Välimeren alueella” (Horisontti 2020);

3)

kaikki pilarin II ”Maailmanlaajuiset haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky” klusterit;

4)

tutkimusinfrastruktuurit; ja

5)

EIC.

Tarkoituksena on varmistaa vahva täydentävyys Euroopan investointipankin (EIP) ja BlueInvestin kanssa, kun kyse on lupaavien innovaatioiden käyttöönotosta, ja päällekkäisyyksiä on vältettävä.

IV.   Päätelmät

Vesi-, meri- ja merenkulkualojen ja -ekosysteemien osaamis- ja innovaatioyhteisöllä on parhaat edellytykset vastata tässä lisäyksessä kuvattuihin merkittäviin taloudellisiin, ympäristöön liittyviin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kyseistä osaamis- ja innovaatioyhteisöä tarvitaan erityisesti lujittamaan innovaatioekosysteemejä kaikkialla Euroopassa veteen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa, kouluttamaan seuraava innovoijien ja yrittäjien sukupolvi sekä löytämään innovatiivisia ratkaisuja näihin haasteisiin ja tukemaan tätä prosessia.

Vesi-, meri- ja merenkulkualojen ja -ekosysteemien osaamis- ja innovaatioyhteisö

1)

vähentää vesi-, meri- ja merenkulkualojen innovaatioympäristön hajanaisuutta edistämällä sellaisten innovaatioekosysteemien luomista, jotka yhdistävät toimijoita ja verkostoja kautta toimialojen ja tieteenalojen unionin, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla;

2)

edistää integroitua ja monitieteistä lähestymistapaa korkeakoulujen, tutkimusorganisaatioiden, innovatiivisten yritysten sekä julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden välisen yhteistyön kautta sinisen talouden aloilla, jotta voidaan saavuttaa vihreää ja digitaalista siirtymää koskevat unionin tavoitteet;

3)

yhdistää toimijoita ja verkostoja kautta toimialojen ja tieteenalojen unionin, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, erityisesti määrittämällä asiaan liittyvän S3-strategian ja muita alueellisia strategioita, joihin sisältyy sinisen talouden aloja;

4)

kouluttaa seuraavan innovoijien ja yrittäjien sukupolven sinisen talouden aloille ja kehittää tätä prosessia antamalla heille kestävään ja kilpailukykyiseen kehitykseen tarvittavat yrittäjyystaidot ja teknologiset taidot;

5)

edistää asianmukaisten perusedellytysten kehittämistä, jotta ideat voidaan muuntaa uusiksi teknologisiksi edistysaskeleiksi ja sosiaalisiksi innovaatioiksi ja ottaa käyttöön markkinoilla elämänlaadun parantamiseksi ja unionin kansalaisten hyödyksi;

6)

varmistaa synergiat muiden eurooppalaisten kumppanuuksien, missioiden, EIC:n, EIP:n ja BlueInvestin kanssa, jotta voidaan laajentaa innovaatioita, mahdollistaa muiden alojen menestyminen kestävällä tavalla sekä tehostaa innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa markkinoilla ja yhteiskunnallista hyväksyntää; ja

7)

vahvistaa unionin asemaa globaalina toimijana valtameritutkimuksessa, sisävesien hoidossa sekä ekosysteemien suojelussa ja ennallistamisessa.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 294/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta (EUVL L 97, 9.4.2008, s. 1).

(2)  EUVL L 282, 19.10.2016, s. 4.

(3)  Asetuksen (EU) 2021/819 2 artiklan 2 alakohdassa määritellyn mukaisesti.

(4)  Asetuksen (EU) 2021/819 2 artiklan 3 alakohdassa määritellyn mukaisesti.

(5)  Asetuksen (EU) 2021/819 2 artiklan 16 alakohdassa määritellyn mukaisesti.

(6)  Asetuksen (EU) 2021/819 2 artiklan 7 alakohdassa määritellyn mukaisesti.

(7)  Asetuksen (EU) 2021/819 2 artiklan 6 alakohdassa määritellyn mukaisesti.

(8)  Asetuksen (EU) 2021/819 2 artiklan 10 alakohdassa ja tämän liitteen 3.2 jaksossa määritellyn mukaisesti.

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).

(10)  Asetuksen (EU) 2021/819 2 artiklan 4 alakohdassa määritellyn mukaisesti.

(11)  Asetuksen (EU) 2021/695 2 artiklan 2 alakohdassa määritellyn mukaisesti.