ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 163

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
10. toukokuu 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/753, annettu 6 päivänä toukokuuta 2021, luvan antamisesta Maltalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeavaa erityistoimenpidettä ja täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/279 kumoamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/754, annettu 4 päivänä toukokuuta 2021, Viron terveysviraston biosidivalmisteen Biobor JF markkinoilla saataville asettamisen ja käytön sallimiseksi toteuttaman toimen jatkamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 3032)

3

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/755, annettu 6 päivänä toukokuuta 2021, märehtijöiden ja hevosten hyvinvointia käsittelevän Euroopan unionin vertailukeskuksen nimeämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 3009)  ( 1 )

5

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

PÄÄTÖKSET

10.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/753,

annettu 6 päivänä toukokuuta 2021,

luvan antamisesta Maltalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeavaa erityistoimenpidettä ja täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/279 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2006/112/EY 287 artiklan 13 alakohdan mukaan Malta voi myöntää vapautuksen arvonlisäverosta kolmelle verovelvollisten ryhmälle: niille, joiden vuosiliikevaihto on enintään 37 000 euroa, kun liiketoiminta käsittää pääasiassa tavaraluovutuksia, niille, joiden vuosiliikevaihto on enintään 24 300 euroa, kun liiketoiminta käsittää pääasiassa vähäisen arvonlisän omaavien palvelujen (suuret tuotantopanokset) suorittamista, ja niille, joiden vuosiliikevaihto on enintään 14 600 euroa, muissa tapauksissa eli silloin, kun on kyse korkean arvonlisän omaavien palvelujen (pienet tuotantopanokset) suorittamisesta.

(2)

Maltalle annettiin neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2018/279 (2) lupa ottaa käyttöön 31 päivään joulukuuta 2024 asti direktiivin 2006/112/EY 287 artiklan 13 alakohdasta poikkeava erityistoimenpide, jolla arvonlisäverosta vapautetaan sellaiset verovelvolliset, joiden liiketoiminta käsittää pääasiassa korkean arvonlisän omaavien palvelujen (pienet tuotantopanokset) suorittamista ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 20 000 euroa.

(3)

Malta pyysi kirjeessään, jonka komissio kirjasi saapuneeksi 20 päivänä lokakuuta 2020, lupaa soveltaa 31 päivään joulukuuta 2024 asti direktiivin 2006/112/EY 287 artiklan 13 alakohdasta poikkeavaa toimenpidettä, jonka nojalla Malta voi vapauttaa arvonlisäverosta verovelvolliset, joiden liiketoiminta käsittää pääasiassa vähäisen arvonlisän omaavien palvelujen (korkeat tuotantopanokset) suorittamista tai korkean lisäarvon palvelujen (pienet tuotantopanokset) suorittamista ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 30 000 euroa, jäljempänä ’poikkeava toimenpide’. Komissio pyysi pyyntöön liittyviä lisätietoja, jotka toimitettiin sille 9 päivänä marraskuuta 2020 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä.

(4)

Komissio toimitti direktiivin 2006/112/EY 395 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti Maltan pyynnön muille jäsenvaltioille 17 päivänä joulukuuta 2020 päivätyllä kirjeellä. Komissio ilmoitti Maltalle 18 päivänä joulukuuta 2020 päivätyllä kirjeellä, että sillä oli kaikki hakemuksen arviointia varten tarvittavat tiedot.

(5)

Koska korotetun raja-arvon odotetaan vähentävän pienten yritysten arvonlisäverovelvoitteita ja näin ollen niiden hallinnollista rasitusta ja säännösten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia sekä yksinkertaistavan arvonlisäveron kantamista veroviranomaisten kannalta ja koska sillä on vain vähäinen vaikutus lopullisessa kulutusvaiheessa kannettavien Maltan arvonlisäverotulojen kokonaismäärään, Maltalle olisi annettava lupa soveltaa poikkeavaa toimenpidettä.

(6)

Poikkeavalla toimenpiteellä ei ole kielteisiä vaikutuksia arvonlisäverosta saataviin unionin omiin varoihin, koska Malta tekee kompensaatiolaskelman neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 (3) 6 artiklan mukaisesti.

(7)

Poikkeavan toimenpiteen soveltamiselle olisi asetettava aikaraja. Aikarajan olisi oltava riittävä, jotta raja-arvon vaikuttavuus ja asianmukaisuus pystytään arvioimaan. Lisäksi direktiivin 2006/112/EY 287 artikla poistetaan neuvoston direktiivillä (EU) 2020/285 (4), jossa vahvistetaan pienille yrityksille yksinkertaisemmat alv-säännöt, joita sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2025 alkaen. Näin ollen on aiheellista antaa Maltalle lupa soveltaa poikkeavaa toimenpidettä 31 päivään joulukuuta 2024 asti.

(8)

Täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/279 olisi sen vuoksi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2006/112/EY 287 artiklan 13 alakohdassa säädetään, Maltalle annetaan lupa vapauttaa arvonlisäverosta verovelvolliset, joiden liiketoiminta käsittää pääasiassa vähäisen arvonlisän omaavien palvelujen (korkeat tuotantopanokset) suorittamista tai korkean arvonlisän omaavien palvelujen (pienet tuotantopanokset) suorittamista ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 30 000 euroa.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/279.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.

Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2024.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Maltan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 6 päivänä toukokuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/279, annettu 20 päivänä helmikuuta 2018, luvan antamisesta Maltalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeavaa erityistoimenpidettä (EUVL L 54, 24.2.2018, s. 14).

(3)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1553/89, annettu 29 päivänä toukokuuta 1989, arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä (EYVL L 155, 7.6.1989, s. 9).

(4)  Neuvoston direktiivi (EU) 2020/285, annettu 18 päivänä helmikuuta 2020, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta pienten yritysten erityisjärjestelmän osalta ja asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta pienten yritysten erityisjärjestelmän asianmukaisen soveltamisen valvomiseksi tehtävän hallinnollisen yhteistyön ja tietojenvaihdon osalta (EUVL L 62, 2.3.2020, s. 13).


10.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/754,

annettu 4 päivänä toukokuuta 2021,

Viron terveysviraston biosidivalmisteen Biobor JF markkinoilla saataville asettamisen ja käytön sallimiseksi toteuttaman toimen jatkamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla C(2021) 3032)

(Ainoastaan vironkielinen teksti on todistusvoimainen)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 55 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viron terveysvirasto, jäljempänä ’toimivaltainen viranomainen’, hyväksyi 19 päivänä kesäkuuta 2020 asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti päätöksen, jolla sallitaan 16 päivään joulukuuta 2020 asti biosidivalmisteen Biobor JF asettaminen saataville markkinoilla ja käyttö ammattikäytössä ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien antimikrobikäsittelyä varten, jäljempänä ’toimi’. Toimivaltainen viranomainen ilmoitti toimesta perusteluineen komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille mainitun asetuksen 55 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Toimivaltaisen viranomaisen toimittamien tietojen mukaan toimi oli tarpeen kansanterveyden suojelemiseksi. Ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien mikrobiologinen saastuminen voi johtaa ilma-aluksen moottorin toimintahäiriöihin ja vaarantaa sen lentokelpoisuuden, mikä näin ollen vaarantaa matkustajien ja miehistön turvallisuuden. Covid-19-pandemia ja siihen liittyvät lentorajoitukset johtivat siihen, että lukuisia ilma-aluksia pysäköitiin väliaikaisesti. Ilma-aluksen liikkumattomuus on mikrobiologista saastumista pahentava tekijä.

(3)

Biobor JF sisältää aineita 2,2’-(1-metyylitrimetyleenidioksi)bis-(4-metyyli-1,3,2-dioksaborinaani) (CAS-numero 2665-13-6) ja 2,2’-oksibis (4,4,6-trimetyyli-1,3,2-dioksaborinaani) (CAS-numero 14697-50-8), jotka ovat tehoaineita, joita käytetään valmisteryhmän 6 biosidivalmisteissa tuotteiden varastoinnissa käytettävinä säilytysaineina siten kuin asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä V määritellään. Koska kyseisiä tehoaineita ei ole lueteltu komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 (2) liitteessä II, ne eivät sisälly asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitettuun kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevaan työohjelmaan. Sen vuoksi kyseisen asetuksen 89 artiklaa ei sovelleta niihin, ja ne on arvioitava ja hyväksyttävä ennen kuin niitä sisältäville biosidivalmisteille voidaan myöntää lupa myös kansallisella tasolla.

(4)

Komissio sai 16 päivänä joulukuuta 2020 toimivaltaiselta viranomaiselta perustellun pyynnön toimen jatkamiseksi asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti. Perusteltu pyyntö tehtiin, koska huolenaiheena oli, että lentoliikenteen turvallisuus voisi edelleen 16 päivän joulukuuta 2020 jälkeen vaarantua ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien mikrobiologisen saastumisen vuoksi ja katsottiin, että Biobor JF on välttämätön tällaisen mikrobiologisen saastumisen torjumiseksi.

(5)

Toimivaltaisen viranomaisen toimittamien tietojen mukaan ainoa vaihtoehtoinen biosidivalmiste, jota ilma-alusten ja moottorien valmistajat suosittelevat mikrobiologisen saastumisen käsittelyyn (Kathon™ FP 1.5), vedettiin markkinoilta maaliskuussa 2020, koska kyseisellä valmisteella suoritetun käsittelyn jälkeen havaittiin vakavia moottorin toimintahäiriöitä.

(6)

Ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien mikrobiologisen saastumisen käsittely mekaanisesti ei ole aina mahdollista, ja sovitut ilmailualan menettelyt edellyttävät käsittelyä biosidivalmisteella myös silloin, kun mekaaninen puhdistus on mahdollinen. Lisäksi mekaaninen käsittely altistaisi työntekijät myrkyllisille kaasuille, ja sitä olisi sen vuoksi vältettävä.

(7)

Komission saatavilla olevien tietojen mukaan Biobor JF:n valmistaja on ryhtynyt toimenpiteisiin normaalin luvan saamiseksi valmisteelle, ja sen sisältämien tehoaineiden hyväksyntää koskevan hakemuksen toimittamista odotetaan lähiaikoina. Tehoaineiden hyväksyntä ja sen jälkeen luvan myöntäminen biosidivalmisteelle olisi pysyvä ratkaisu tulevaisuutta varten, mutta näiden menettelyjen saattaminen päätökseen veisi huomattavasti aikaa.

(8)

Ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien mikrobiologisen saastumisen puutteellinen torjuminen saattaa vaarantaa lentoliikenteen turvallisuuden, ja tätä vaaraa ei voida riittävästi hallita käyttämällä vaihtoehtoista biosidivalmistetta tai muilla keinoin. Se vuoksi on aiheellista antaa toimivaltaiselle viranomaiselle lupa toimen jatkamiseen.

(9)

Koska toimi on rauennut 16 päivänä joulukuuta 2020, tätä päätöstä olisi sovellettava taannehtivasti.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Viron terveysvirasto voi jatkaa 20 päivään kesäkuuta 2022 asti toimea, jolla sallitaan biosidivalmisteen Biobor JF asettaminen saataville markkinoilla ja käyttö ammattikäytössä ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien antimikrobikäsittelyä varten.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Viron terveysvirastolle.

Sitä sovelletaan 17 päivästä joulukuuta 2020.

Tehty Brysselissä 4 päivänä toukokuuta 2021.

Komission puolesta

Stella KYRIAKIDES

Komission jäsen


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta (EUVL L 294, 10.10.2014, s. 1).


10.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/755,

annettu 6 päivänä toukokuuta 2021,

märehtijöiden ja hevosten hyvinvointia käsittelevän Euroopan unionin vertailukeskuksen nimeämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla C(2021) 3009)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (1) (virallista valvontaa koskeva asetus) ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2017/625 vahvistetaan säännöt, jotka koskevat virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien suorittamista, mukaan lukien eläinten hyvinvointia käsittelevien Euroopan unionin vertailukeskusten valinta ja nimeäminen. Eläinten hyvinvointia käsittelevät Euroopan unionin vertailukeskukset tukevat komission ja jäsenvaltioiden horisontaalisia toimia asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen eläinten hyvinvointia koskevien vaatimusten suhteen.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/329 (2) nimettiin Euroopan unionin vertailukeskus, joka työohjelmansa mukaan keskittyy sikoihin, ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/1685 (3) nimettiin eläinten hyvinvointia käsittelevä Euroopan unionin vertailukeskus siipikarjan ja muiden pienten tuotantoeläinten osalta.

(3)

Komissio toteutti tämän jälkeen asetuksen (EU) 2017/625 95 artiklan mukaisesti julkisen valintamenettelyn nimetäkseen eläinten hyvinvointia käsittelevän Euroopan unionin vertailukeskuksen märehtijöiden ja hevoseläinten osalta.

(4)

Johdanto-osan 3 kappaleessa tarkoitettua valintamenettelyä varten nimitetty arviointi- ja valintakomitea totesi, että yhteenliittymä, jota johtavat Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto ja Ruotsin eläinten hyvinvointikeskus (Ruotsi) ja jossa ovat mukana myös Luonnonvarojen ja biotieteiden yliopisto (Itävalta), Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Eläinlääkintätutkimuslaitos (Kreikka), Ranskan maatalouden, elintarvikkeiden ja ympäristön kansallinen tutkimuslaitos (Ranska), University College Dublin (Irlanti) ja Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ”G. Caporale” (Italia), jäljempänä ’yhteenliittymä’, täyttää asetuksen (EU) 2017/625 95 artiklan 3 kohdassa vahvistetut vaatimukset ja voisi vastata kyseisen asetuksen 96 artiklassa esitetyistä tehtävistä märehtijöiden ja hevosten osalta.

(5)

Yhteenliittymä olisi tämän vuoksi nimettävä märehtijöiden ja hevosten osalta eläinten hyvinvointia käsitteleväksi Euroopan unionin vertailukeskukseksi, joka vastaa Euroopan unionin vertailukeskusten vuotuisiin tai monivuotisiin työohjelmiin sisältyvistä tukitehtävistä. Nämä työohjelmat on vahvistettava niiden asiaan liittyvien työohjelmien tavoitteiden ja painotusalueiden mukaisesti, jotka komissio on hyväksynyt Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 (4) 36 artiklan mukaisesti.

(6)

Asetuksen (EU) 2017/625 95 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan eläinten hyvinvointia käsittelevän Euroopan unionin vertailukeskuksen nimeämisen on oltava kestoltaan rajattu tai sitä on tarkistettava säännöllisesti. Sen vuoksi eläinten hyvinvointia käsittelevän Euroopan unionin vertailukeskuksen nimeämistä märehtijöiden ja hevosten osalta olisi tarkasteltava uudelleen viiden vuoden välein.

(7)

Märehtijöiden ja hevosten osalta nimetylle eläinten hyvinvointia käsittelevälle Euroopan unionin vertailukeskukselle olisi annettava aikaa valmistella työohjelmansa seuraavaa talousarviokautta varten. Sen vuoksi tätä päätöstä olisi sovellettava 1 päivästä kesäkuuta 2021,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Nimetään seuraava yhteenliittymä eläinten hyvinvointia käsitteleväksi Euroopan unionin vertailukeskukseksi, joka vastaa komission ja jäsenvaltioiden horisontaalisten toimien tukemisesta märehtijöiden ja hevosten hyvinvointia koskevien vaatimusten suhteen:

Nimi: Yhteenliittymä, jota johtavat Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto ja Ruotsin eläinten hyvinvointikeskus (Ruotsi) ja jossa ovat mukana myös Luonnonvarojen ja biotieteiden yliopisto (Itävalta), Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Eläinlääkintätutkimuslaitos (Kreikka), Ranskan maatalouden, elintarvikkeiden ja ympäristön kansallinen tutkimuslaitos (Ranska), University College Dublin (Irlanti) ja Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ”G. Caporale” (Italia)

Osoite:

P.O. Box 7068

750 07 Uppsala

RUOTSI

2.   Nimeämistä on tarkasteltava uudelleen tämän päätöksen soveltamispäivästä lähtien viiden vuoden välein.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2021.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä toukokuuta 2021.

Komission puolesta

Stella KYRIAKIDES

Komission jäsen


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/329, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2018, eläinten hyvinvointia käsittelevän Euroopan unionin vertailukeskuksen nimeämisestä (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 13).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1685, annettu 4 päivänä lokakuuta 2019, eläinten hyvinvointia käsittelevän Euroopan unionin vertailukeskuksen nimeämisestä siipikarjan ja muiden pienten tuotantoeläinten osalta (EUVL L 258, 9.10.2019, s. 11

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 652/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä sekä neuvoston direktiivien 98/56/EY, 2000/29/EY ja 2008/90/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 882/2004 ja (EY) N:o 396/2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta ja neuvoston päätösten 66/399/ETY, 76/894/ETY ja 2009/470/EY kumoamisesta (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 1).