ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 158

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
6. toukokuu 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/731, annettu 26 päivänä tammikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kolmansien maiden keskusvastapuolille tai niihin liittyville kolmansille osapuolille määräämiä seuraamuksia koskevien menettelysääntöjen osalta ( 1 )

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/732, annettu 26 päivänä tammikuuta 2021, delegoidun asetuksen (EU) N:o 667/2014 muuttamisesta tutkivan virkamiehen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimittaman asiakirja-aineiston sisällön, välipäätöksiä koskevan kuulemisoikeuden sekä sakkojen ja uhkasakkojen tallettamisen osalta ( 1 )

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/733, annettu 5 päivänä toukokuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 887/2011 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/961 muuttamisesta rehun lisäaineen Enterococcus faecium CECT 4515 -valmiste hyväksynnän haltijan nimen osalta ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1395 muuttamisesta rehun lisäaineen Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 -valmiste hyväksynnän haltijan nimen osalta ( 1 )

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/734, annettu 5 päivänä toukokuuta 2021, tiettyjen tuotteiden vientilupajärjestelmään sovellettavista erityisjärjestelyistä annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/521 muuttamisesta

13

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/735, annettu 4 päivänä toukokuuta 2021, Irlannin maatalous-, elintarvike- ja meriministeriön biosidivalmisteen Biobor JF markkinoilla saataville asettamisen ja käytön sallimiseksi toteuttaman toimen jatkamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 3026)

15

 

 

TYÖJÄRJESTYKSET

 

*

Hallintoneuvoston päätös N:o 5/2020, annettu 21 päivänä lokakuuta 2020, rekisteröityjen tiettyjen oikeuksien rajoittamista Euroopan lentoturvallisuusviraston toimintaan liittyvän henkilötietojen käsittelyn yhteydessä koskevista sisäisistä säännöistä

17

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

6.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 158/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/731,

annettu 26 päivänä tammikuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kolmansien maiden keskusvastapuolille tai niihin liittyville kolmansille osapuolille määräämiä seuraamuksia koskevien menettelysääntöjen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) ja erityisesti sen 25 i artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetusta (EU) N:o 648/2012 on muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/2099 (2). Näillä muutoksilla asetukseen (EU) N:o 648/2012 sisällytettiin muun muassa komissiolle siirretty valta määritellä tarkemmin menettelysäännöt, joiden mukaisesti Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’ESMA’, käyttää valtuuksia määrätä sakkoja tai uhkasakkoja kolmansien maiden keskusvastapuolille ja niihin liittyville kolmansille osapuolille, joille kolmansien maiden keskusvastapuolet ovat ulkoistaneet operatiivisia tehtäviä tai toimintoja. Kyseisiin menettelysääntöihin olisi erityisesti sisällyttävä puolustautumisoikeuksia koskevia säännöksiä, ajallisia säännöksiä ja säännöksiä, jotka koskevat sakkojen tai uhkasakkojen perimistä sekä seuraamusten määräämiseen ja täytäntöönpanoon sovellettavia vanhentumisaikoja.

(2)

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdassa tunnustetaan jokaisen oikeus tulla kuulluksi ennen kuin häntä vastaan ryhdytään yksittäiseen toimenpiteeseen, joka vaikuttaa häneen epäedullisesti, sekä jokaisen oikeus tutustua häntä koskeviin asiakirjoihin ottaen huomioon oikeutetun luottamuksellisuuden, salassapitovelvollisuuden ja liikesalaisuuden vaatimukset.

(3)

Sen varmistamiseksi, että ESMAn toimien kohteena olevien kolmansien maiden keskusvastapuolten ja niihin liittyvien kolmansien osapuolten puolustautumisoikeuksia kunnioitetaan ja että ESMA ottaa kaikki asiaankuuluvat tosiseikat huomioon antaessaan täytäntöönpanopäätöksiä, ESMAn olisi kuultava kolmannen maan keskusvastapuolia tai niiin liittyviä kolmansia osapuolia tai muita asianomaisia henkilöitä. Sen vuoksi kolmansien maiden keskusvastapuolilla ja niihin liittyvillä kolmansilla osapuolilla olisi oltava oikeus esittää kirjallisia vastineita tutkivan virkamiehen ja ESMAn antamiin tutkimuslausuntoihin, myös silloin, kun alkuperäistä tutkimuslausuntoa on muutettu merkittävästi. Tutkivalla virkamiehellä ja ESMAlla olisi myös oltava mahdollisuus pyytää kolmansien maiden keskusvastapuolia ja niihin liittyviä kolmansia osapuolia antamaan lisäselvityksiä suullisessa kuulemisessa, jos tutkiva virkamies tai ESMA katsoo, että jotkin tutkivalle virkamiehelle tai ESMAlle toimitettuihin kirjallisiin vastineisiin sisältyvistä seikoista eivät ole riittävän selkeitä tai yksityiskohtaisia ja lisäselvitykset ovat tarpeen.

(4)

On tärkeää varmistaa avoimuus ESMAn asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 i artiklan mukaisesti nimittämän tutkivan virkamiehen ja ESMAn itsensä välillä. Avoimuus edellyttää, että tutkivan virkamiehen asiakirja-aineisto sisältää tutkimuslausunnon lisäksi kaikki kolmansien maiden keskusvastapuolten tai niihin liittyvien kolmansien osapuolten vastineet, sen tutkimuslausunnon, jonka perusteella kyseiset kolmansien maiden keskusvastapuolet tai niihin liittyvät kolmannet osapuolet ovat esittäneet vastineensa, sekä mahdollisen suullisen kuulemisen pöytäkirjat.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 l artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan ESMAlla on mahdollisuus antaa kiireellisiä toimia edellyttävissä tapauksissa sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä koskevia välipäätöksiä kuulematta ensin tutkimuksen tai menettelyn kohteena olevia henkilöitä. Sen varmistamiseksi, että ESMAlla on tehokkaat valtuudet antaa välipäätöksiä, tutkimuksen kohteena olevilla kolmansien maiden keskusvastapuolilla ja niihin liittyvillä kolmansilla osapuolilla ei pitäisi olla oikeutta tutustua asiakirja-aineistoon tai tulla kuulluksi ennen kuin tutkiva virkamies on toimittanut havaintonsa sisältävän asiakirja-aineiston ESMAlle tai ennen kuin ESMA on tehnyt välipäätöksensä. Puolustautumisoikeuksien kunnioittamiseksi kolmansien maiden keskusvastapuolilla ja niihin liittyvillä kolmansilla osapuolilla olisi kuitenkin oltava oikeus tutustua asiakirja-aineistoon heti kun tutkiva virkamies on toimittanut asiakirja-aineiston ja tutkimuslausuntonsa ESMAlle ja oikeus tulla kuulluksi mahdollisimman pian sen jälkeen kun ESMA on antanut välipäätöksensä.

(6)

Johdonmukaisuuden vuoksi sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä ja täytäntöönpanoa koskevissa vanhentumisajoissa olisi otettava huomioon voimassa oleva unionin lainsäädäntö, jota sovelletaan valvottavia yhteisöjä koskevien seuraamusten määräämiseen ja täytäntöönpanoon, ESMAn kokemus tällaisen lainsäädännön soveltamisesta kauppatietorekistereihin asetuksen (EU) N:o 648/2012 nojalla, se, että kolmansien maiden keskusvastapuolet sijaitsevat unionin ulkopuolella, ja ESMAn tarve koordinoida täytäntöönpanotoimia tällaisten kolmansien maiden lainkäyttöalueiden viranomaisten kanssa. Vanhentumisajat olisi laskettava neuvoston ja komission säädöksiä koskevan voimassa olevan unionin lainsäädännön ja erityisesti neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 (3) mukaisesti.

(7)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 m artiklan 5 kohdan mukaan ESMAn perimiä sakkoja ja uhkasakkoja vastaavat määrät kohdennetaan unionin yleiseen talousarvioon. ESMAn perimät sakot ja uhkasakot olisi talletettava korollisille tileille, kunnes ne ovat lopullisia. Kunkin sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä koskevan päätöksen tapauksessa ESMAn perimät määrät olisi talletettava erilliselle tilille tai alatilille jäljitettävyyden varmistamiseksi, kunnes päätöksestä tulee lopullinen.

(8)

Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti, jotta ESMA voisi välittömästi käyttää tehokasta valvonta- ja täytäntöönpanovaltaa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa määritellään tarkemmin menettelysäännöt, jotka koskevat sakkoja ja uhkasakkoja, joita Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’ESMA’, on määrännyt tutkimus- ja täytäntöönpanomenettelyjensä kohteena oleville kolmansien maiden keskusvastapuolille tai sellaisille niihin liittyville kolmansille osapuolille, joille kyseiset keskusvastapuolet ovat ulkoistaneet operatiivisia tehtäviä tai toimintoja, mukaan lukien säännöt puolustautumisoikeudesta ja vanhentumisajoista.

2 artikla

Oikeus tulla tutkivan virkamiehen kuulemaksi

1.   Saatettuaan tutkimuksen päätökseen ja ennen asiakirja-aineiston toimittamista ESMAlle 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti tutkivan virkamiehen on ilmoitettava tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle kirjallisesti tutkimushavaintonsa ja annettava kyseiselle henkilölle tilaisuus esittää kirjallisia vastineita 3 kohdan mukaisesti. Tutkimuslausunnossa on esitettävä tosiseikat, jotka voivat muodostaa yhden tai useamman asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä III luetelluista rikkomisista, ja myös mahdolliset rikkomisia raskauttavat tai lieventävät asianhaarat.

2.   Tutkimuslausunnossa on asetettava kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi esittää kirjalliset vastineensa. Tutkiva virkamies ei ole velvollinen ottamaan huomioon määräajan jälkeen saatuja kirjallisia vastineita.

3.   Tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi kirjallisissa vastineissaan esittää kaikki tiedossaan olevat tosiseikat, joilla on merkitystä kyseisen henkilön puolustautumisen kannalta. Henkilön on liitettävä mukaan kaikki tosiseikkojen todistamiseksi tarvittavat asiakirjat. Henkilö voi ehdottaa, että tutkiva virkamies kuulee muita henkilöitä, jotka voivat vahvistaa tutkimuksen kohteena olevan henkilön vastineissa esitetyt tosiseikat.

4.   Tutkiva virkamies voi myös kutsua tutkimuksen kohteena olevan henkilön, jolle on annettu tutkimuslausunto, suulliseen kuulemiseen. Tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden avustajina voi olla asianajajia tai muita tutkivan virkamiehen hyväksymiä päteviä henkilöitä. Suullinen kuuleminen ei ole julkinen.

3 artikla

Oikeus tulla ESMAn kuulemaksi sakoista ja valvontatoimenpiteistä

1.   Tutkivan virkamiehen ESMAlle toimittamassa täydellisessä asiakirja-aineistossa on oltava ainakin seuraavat asiakirjat:

a)

tutkimuslausunto ja jäljennös tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle osoitetusta tutkimuslausunnosta;

b)

jäljennös tutkimuksen kohteena olevan henkilön esittämistä kirjallisista vastineista;

c)

mahdollisen suullisen kuulemisen pöytäkirja.

2.   Jos ESMA katsoo, että tutkivan virkamiehen toimittama asiakirja-aineisto ei ole täydellinen, se lähettää asiakirja-aineiston takaisin tutkivalle virkamiehelle ja pyytää lisäasiakirjoja perustellen pyyntönsä.

3.   Jos ESMA katsoo täydellisen asiakirja-aineiston perusteella, että tutkimuslausunnossa kuvatut tosiseikat eivät muodosta mitään asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä III luetelluista rikkomisista, se antaa päätöksen asian käsittelyn lopettamisesta ja antaa päätöksensä tiedoksi tutkimuksen kohteena oleville henkilöille.

4.   Jos ESMA ei hyväksy tutkivan virkamiehen tutkimushavaintoja, se toimittaa tutkimuksen kohteena oleville henkilöille uuden tutkimuslausunnon.

Tutkimuslausunnossa on asetettava kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa tutkimuksen kohteena olevat henkilöt voivat esittää kirjallisia vastineita. ESMA ei ole velvollinen ottamaan huomioon määräajan päättymisen jälkeen saatuja kirjallisia vastineita.

ESMA voi myös kutsua tutkimuksen kohteena olevat henkilöt, joille on osoitettu tutkimuslausunto, suulliseen kuulemiseen. Tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden avustajina voi olla asianajajia tai muita ESMAn hyväksymiä päteviä henkilöitä. Suullinen kuuleminen ei ole julkinen.

5.   Jos ESMA hyväksyy tutkivan virkamiehen kaikki tutkimushavainnot tai osan niistä, se ilmoittaa tästä tutkimuksen kohteena oleville henkilöille. Ilmoituksessa on asetettava kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi esittää kirjallisia vastineita. ESMA ei ole velvollinen ottamaan huomioon määräajan päättymisen jälkeen saatuja kirjallisia vastineita.

ESMA voi myös kutsua tutkimuksen kohteena olevat henkilöt, joille on osoitettu tutkimuslausunto, suulliseen kuulemiseen. Tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden avustajina voi olla asianajajia tai muita ESMAn hyväksymiä päteviä henkilöitä. Suullinen kuuleminen ei ole julkinen.

6.   Jos ESMA katsoo tutkimuksen kohteena olevan henkilön syyllistyneen yhteen tai useampaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä III lueteltuun rikkomiseen ja antaa päätöksen sakon määräämisestä mainitun asetuksen 25 j artiklan mukaisesti, se antaa päätöksensä viipymättä tiedoksi tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle.

4 artikla

Oikeus tulla ESMAn kuulemaksi uhkasakoista

Ennen päätöksen antamista uhkasakon määräämisestä asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 k artiklan mukaisesti ESMA toimittaa menettelyn kohteena olevalle henkilölle tutkimuslausunnon, jossa esitetään syyt uhkasakon määräämiselle ja uhkasakon määrä jokaiselta päivältä, jona vaatimuksia ei noudateta. Tutkimuslausunnossa on asetettava määräaika, jonka kuluessa menettelyn kohteena oleva henkilö voi esittää kirjallisia vastineita. ESMAlla ei ole velvollisuutta ottaa huomioon kyseisen määräajan päättymisen jälkeen vastaanotettuja kirjallisia vastineita päättäessään uhkasakosta.

Uhkasakkoa ei voida määrätä enää sen jälkeen, kun menettelyn kohteena oleva henkilö on alkanut noudattaa asianomaista asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 k artiklan 1 kohdassa tarkoitettua päätöstä.

Uhkasakon määräämisestä annetussa päätöksessä on ilmoitettava oikeusperusta ja syyt päätöksen tekemiselle, uhkasakon määrä ja alkamispäivämäärä.

ESMA voi myös kutsua menettelyn kohteena olevan henkilön suulliseen kuulemiseen. Menettelyn kohteena olevien henkilöiden avustajina voi olla asianajajia tai muita ESMAn hyväksymiä päteviä henkilöitä. Suullinen kuuleminen ei ole julkinen.

5 artikla

Oikeus tulla ESMAn kuulemaksi välipäätöksistä, joilla määrätään sakkoja

1.   Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 2 ja 3 artiklassa säädetään, tässä artiklassa säädettyä menettelyä sovelletaan, kun ESMA antaa välipäätöksiä sakkojen määräämisestä asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 l artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla kuulematta ensin tutkimusten kohteena olevia henkilöitä.

2.   Tutkivan virkamiehen on toimitettava havaintonsa sisältävä asiakirja-aineisto ESMAlle ja ilmoitettava välittömästi tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle havainnoistaan antamatta kuitenkaan tälle mahdollisuutta esittää vastineita. Tutkivan virkamiehen tutkimuslausunnossa on esitettävä tosiseikat, jotka voivat muodostaa yhden tai useamman asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä III luetelluista rikkomisista, ja myös mahdolliset rikkomisia raskauttavat tai lieventävät asianhaarat.

Tutkivan virkamiehen on annettava tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle pyynnöstä oikeus tutustua asiakirja-aineistoon.

3.   Jos ESMA katsoo, että tutkivan virkamiehen tutkimuslausunnossa kuvatut tosiseikat eivät muodosta mitään asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä III luetelluista rikkomisista, se antaa päätöksen asian käsittelyn lopettamisesta ja antaa päätöksensä tiedoksi tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle.

4.   Jos ESMA katsoo tutkimuksen kohteena olevan henkilön syyllistyneen yhteen tai useampaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä III lueteltuun rikkomiseen ja antaa välipäätöksen sakkojen määräämisestä mainitun asetuksen 25 l artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, se antaa välipäätöksen viipymättä tiedoksi kyseiselle henkilölle.

ESMA asettaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi esittää kirjallisia vastineita välipäätöksestä. ESMA ei ole velvollinen ottamaan huomioon määräajan päättymisen jälkeen saatuja kirjallisia vastineita.

ESMA antaa tutkimuksen kohteina oleville henkilöille pyynnöstä oikeuden tutustua asiakirja-aineistoon.

ESMA voi myös kutsua tutkimuksen kohteena olevat henkilöt suulliseen kuulemiseen. Tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden avustajina voi olla asianajajia tai muita ESMAn hyväksymiä päteviä henkilöitä. Suullinen kuuleminen ei ole julkinen.

5.   ESMA kuulee tutkimuksen kohteena olevaa henkilöä ja antaa lopullisen päätöksen mahdollisimman pian välipäätöksen tekemisen jälkeen.

Jos ESMA katsoo täydellisen asiakirja-aineiston perusteella ja tutkimuksen kohteena olevia henkilöitä kuultuaan, että tutkimuksen kohteena oleva henkilö on syyllistynyt yhteen tai useampaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä III lueteltuun rikkomiseen, se antaa vahvistavan päätöksen sakkojen määräämisestä mainitun asetuksen 25 j artiklan mukaisesti. ESMA antaa välittömästi kyseisen päätöksen tiedoksi tutkimuksen kohteena oleville henkilöille.

Jos ESMA antaa lopullisen päätöksen, jossa ei vahvisteta välipäätöstä, välipäätös katsotaan kumotuksi.

6 artikla

Oikeus tulla ESMAn kuulemaksi välipäätöksistä, joilla määrätään uhkasakkoja

1.   Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 4 artiklassa säädetään, tässä artiklassa säädettyä menettelyä sovelletaan, kun ESMA antaa välipäätöksiä uhkasakkojen määräämisestä asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 l artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla kuulematta ensin menettelyn kohteena olevaa henkilöä.

2.   Uhkasakon määräämisestä annetussa välipäätöksessä on ilmoitettava oikeusperusta ja syyt päätöksen tekemiselle, uhkasakon määrä ja alkamispäivämäärä.

Uhkasakon määräämisestä ei voida antaa välipäätöstä enää sen jälkeen, kun menettelyn kohteena oleva henkilö on alkanut noudattaa asianomaista asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 k artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua päätöstä.

ESMA antaa välipäätöksen välittömästi tiedoksi menettelyn kohteena olevalle henkilölle ja asettaa määräajan, jonka kuluessa kyseinen henkilö voi esittää kirjallisia vastineita. ESMA ei ole velvollinen ottamaan huomioon määräajan päättymisen jälkeen saatuja kirjallisia vastineita.

ESMA antaa menettelyn kohteena olevalle henkilölle pyynnöstä oikeuden tutustua asiakirja-aineistoon.

ESMA voi myös kutsua menettelyn kohteena olevan henkilön suulliseen kuulemiseen. Menettelyn kohteena olevan henkilön avustajina voi olla asianajajia tai muita ESMAn hyväksymiä päteviä henkilöitä. Suullinen kuuleminen ei ole julkinen.

3.   Jos ESMA katsoo täydellisen asiakirja-aineiston perusteella ja menettelyn kohteena olevaa henkilöä kuultuaan, että uhkasakkojen määräämisen perusteet olivat olemassa välipäätöstä annettaessa, ESMA antaa vahvistavan päätöksen uhkasakkojen määräämisestä asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 k artiklan mukaisesti. ESMA antaa välittömästi kyseisen päätöksen tiedoksi menettelyn kohteena olevalle henkilölle.

Jos ESMA antaa lopullisen päätöksen, jossa ei vahvisteta välipäätöstä, välipäätös katsotaan kumotuksi.

7 artikla

Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ja asiakirjojen käyttäminen

1.   ESMA myöntää pyynnöstä oikeuden tutustua asiakirja-aineistoon sellaisille osapuolille, joille tutkiva virkamies tai ESMA on toimittanut tutkimuslausunnon. Oikeus tutustua asiakirjoihin myönnetään jokaisen tutkimuslausunnon tiedoksiantamisen jälkeen.

2.   Tämän artiklan 1 kohdan nojalla käyttöön saatuja asiakirjoja saa käyttää ainoastaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 soveltamiseksi noudatettavissa oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä.

8 artikla

Seuraamusten määräämisen vanhentumisajat

1.   ESMAlle annettuihin valtuuksiin määrätä sakkoja ja uhkasakkoja kolmansien maiden keskusvastapuolille ja niihin liittyville kolmansille osapuolille, joille kolmannen maan keskusvastapuolet ovat ulkoistaneet operatiivisia tehtäviä tai toimintoja, sovelletaan viiden vuoden vanhentumisaikaa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu vanhentumisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona rikkominen on tapahtunut. Jatketun tai toistuvan rikkomisen osalta vanhentumisaika alkaa kuitenkin kulua siitä päivästä, jona rikkominen lakkaa.

3.   Toimet, joihin ESMA ryhtyy asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä III luetellun rikkomisen tutkintaa tai tällaista rikkomista koskevaa menettelyä varten, keskeyttävät sakkojen ja uhkasakkojen määräämiselle asetetun vanhentumisajan kulumisen. Vanhentumisajan keskeytyminen lasketaan päivästä, jona toimi annetaan tiedoksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä III lueteltua rikkomista koskevan tutkimuksen tai menettelyn kohteena olevalle henkilölle.

4.   Vanhentumisaika alkaa kulua uudelleen jokaisen keskeytymisen jälkeen. Vanhentumisaika päättyy kuitenkin viimeistään sinä päivänä, jona kahden vanhentumisajan pituutta vastaava määräaika on kulunut ESMAn määräämättä sakkoa tai uhkasakkoa. Tätä määräaikaa pidennetään ajalla, joksi vanhentuminen keskeytyy 5 kohdan mukaisesti.

5.   Sakkojen ja uhkasakkojen määräämisen vanhentumisaika ei kulu aikana, jona ESMAn päätös on valituslautakunnan käsiteltävänä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (4) 60 artiklan mukaisesti tai Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltävänä asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 n artiklan mukaisesti.

9 artikla

Seuraamusten täytäntöönpanon vanhentumisajat

1.   ESMAn valtuuksia panna täytäntöön asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 j ja 25 k artiklan nojalla annetut päätökset rajoittaa kahdeksan vuoden vanhentumisaika.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu kahdeksan vuoden määräaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona päätöksestä tulee lopullinen.

3.   Seuraamusten täytäntöönpanoon sovellettavan vanhentumisajan kulumisen keskeyttää:

a)

ESMAn menettelyn kohteena olevalle henkilölle tiedoksiantama päätös, jolla muutetaan sakon tai uhkasakon alkuperäistä määrää;

b)

toimi, johon ESMA tai ESMAn pyynnöstä kolmannen maan viranomainen ryhtyy, jotta sakon tai uhkasakon maksaminen tai maksuehdot voidaan panna täytäntöön.

4.   Vanhentumisaika alkaa kulua uudelleen jokaisen keskeytymisen jälkeen.

5.   Seuraamusten täytäntöönpanoon sovellettava vanhentumisaika keskeytyy ajaksi,

a)

joksi on myönnetty maksuaikaa;

b)

joksi maksun täytäntöönpano on keskeytetty, kunnes ESMAn valituslautakunta on antanut päätöksen asetuksen (EU) N:o 1095/2010 60 artiklan mukaisesti tai Euroopan unionin tuomioistuin asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 n artiklan mukaisesti.

10 artikla

Sakkojen ja uhkasakkojen periminen

ESMAn perimät sakot ja uhkasakot talletetaan ESMAn tilinpitäjän avaamalle korolliselle pankkitilille, kunnes niistä tulee lopullisia. Jos ESMA perii samanaikaisesti useita sakkoja tai uhkasakkoja, ESMAn tilinpitäjä varmistaa, että ne talletetaan eri tileille tai alatileille. Maksettuja määriä ei saa ottaa ESMAn talousarvioon tai kirjata talousarviovaroiksi.

Kun ESMAn tilinpitäjä toteaa, että sakot tai uhkasakot ovat lopullisia, koska niihin ei ole enää mahdollista hakea muutosta, tilinpitäjä siirtää kyseiset varat ja mahdollisen kertyneen koron Euroopan komissiolle. Varat otetaan unionin talousarvioon yleisinä tuloina.

ESMAn tilinpitäjä raportoi säännöllisesti Euroopan komission rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin pääosaston tulojen ja menojen hyväksyjälle ESMAn määräämien sakkojen ja uhkasakkojen määristä ja tilasta.

11 artikla

Määräaikojen, päivämäärien ja määräpäivien määritys

Tässä asetuksessa säädettyihin määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovelletaan asetusta (ETY, Euratom) N:o 1182/71.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2099, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 322, 12.12.2019, s. 1).

(3)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1182/71, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971, määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä (EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).


6.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 158/8


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/732,

annettu 26 päivänä tammikuuta 2021,

delegoidun asetuksen (EU) N:o 667/2014 muuttamisesta tutkivan virkamiehen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimittaman asiakirja-aineiston sisällön, välipäätöksiä koskevan kuulemisoikeuden sekä sakkojen ja uhkasakkojen tallettamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) ja erityisesti sen 64 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetusta (EU) N:o 648/2012 on muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/834 (2). Muutokset koskivat muun muassa finanssialalla toimivien vastapuolten määritelmää, tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden oikeutta tutustua asiakirja-aineistoon, sakkoja, jotka johonkin asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä I lueteltuun rikkomiseen tahallisesti tai tuottamuksellisesti syyllistyneen kauppatietorekisterin on maksettava, sekä sellaisten henkilöiden oikeutta tulla kuulluksi, joille saatetaan määrätä uhkasakko.

(2)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 667/2014 (3) annettiin asetuksen (EU) N:o 648/2012 64 artiklan 7 kohdan nojalla, ja siinä käsitellään Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) kauppatietorekistereille määräämiä seuraamuksia koskevia menettelysääntöjä, mukaan lukien puolustautumisoikeuksia koskevat säännöt. Koska asetuksella (EU) 2019/834 asetukseen (EU) N:o 648/2012 tehdyt muutokset koskevat kyseisiä menettelysääntöjä, on varmistettava, että kyseiset muutokset otetaan huomioon myös delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 667/2014.

(3)

On tärkeää varmistaa avoimuus EAMV:n asetuksen (EU) N:o 648/2012 64 artiklan mukaisesti nimeämän tutkivan virkamiehen ja EAMV:n välillä. Tällainen avoimuus edellyttää, että tutkivan virkamiehen asiakirja-aineisto sisältää tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden esittämät vastineet ja tutkimuslausunnot, joiden perusteella kyseiset henkilöt ovat esittäneen vastineensa.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 67 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan EAMV voi tilanteessa, jossa tarvitaan kiireellisiä toimia, antaa välipäätöksiä ilman, että se kuulee ensin tutkimuksen tai menettelyn kohteena olevia henkilöitä. Jotta voidaan varmistaa välipäätösten antamista koskevan EAMV:n toimivallan vaikuttavuus, tutkimuksen kohteena olevilla henkilöillä ei tulisi olla oikeutta tutustua asiakirja-aineistoon tai tulla kuulluksi ennen kuin tutkiva virkamies on toimittanut asiakirja-aineiston ja havaintonsa EAMV:lle tai ennen kuin EAMV on antanut välipäätöksen. Puolustautumisoikeuksien toteutumiseksi tutkimuksen kohteena olevilla henkilöillä olisi kuitenkin oltava oikeus tutustua asiakirja-aineistoon heti, kun tutkiva virkamies on toimittanut sen ja tutkimuslausuntonsa EAMV:lle, ja oikeus tulla kuulluksi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun EAMV on antanut välipäätöksen.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 68 artiklan 5 kohdan mukaan EAMV:n perimiä sakkoja ja uhkasakkoja vastaavat määrät kohdennetaan unionin yleiseen talousarvioon. EAMV:n perimät sakot ja uhkasakot olisi talletettava korolliselle pankkitilille, kunnes niistä tulee lopullisia. EAMV:n kunkin sakkoja tai uhkasakkoja määräävän päätöksen nojalla perimät määrät olisi talletettava erilliselle tilille tai alatilille jäljitettävyyden varmistamiseksi siihen asti, kunnes päätöksestä tulee lopullinen.

(6)

Delegoitua asetusta (EU) N:o 667/2014 olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti, jotta EAMV voi käyttää tosiasiallisia valvonta- ja täytäntöönpanovaltuuksiaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan delegoitu asetus (EU) N:o 667/2014 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tutkivan virkamiehen EAMV:lle toimittamassa täydellisessä asiakirja-aineistossa on oltava seuraavat asiakirjat:

a)

tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle osoitettu tutkimuslausunto ja sen jäljennös;

b)

jäljennös tutkimuksen kohteena olevan henkilön antamista kirjallisista vastineista;

c)

mahdollisen suullisen kuulemisen pöytäkirja.”

2)

Lisätään 3 a artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Oikeus tulla kuulluksi EAMV:ssa valvontatoimenpiteitä koskevista välipäätöksistä

1.   Tässä artiklassa vahvistettua menettelyä sovelletaan 2 ja 3 artiklasta poiketen silloin, kun EAMV antaa välipäätöksiä asetuksen (EU) N:o 648/2012 67 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla.

2.   Tutkivan virkamiehen on toimitettava asiakirja-aineisto ja havaintonsa EAMV:lle ja ilmoitettava tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle välittömästi havainnoistaan antamatta tälle kuitenkaan mahdollisuutta esittää vastineita. Tutkivan virkamiehen tutkimuslausunnossa on esitettävä tosiseikat, jotka voivat muodostaa yhden tai useamman asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä I mainituista rikkomisista, mukaan lukien mahdolliset rikkomisia raskauttavat tai lieventävät näkökohdat.

Tutkivan virkamiehen on pyynnöstä annettava tutkimuksen kohteena olevan henkilön tutustua asiakirja-aineistoon.

3.   Jos EAMV katsoo, että tutkivan virkamiehen tutkimuslausunnossa kuvatut tosiseikat eivät muodosta asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä I lueteltua rikkomista, sen on tehtävä päätös tutkimuksen lopettamisesta ja annettava päätös tiedoksi tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle.

4.   Jos EAMV päättää, että tutkimuksen kohteena oleva henkilö on syyllistynyt yhteen tai useampaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä I lueteltuun rikkomiseen, ja määrää välipäätöksellä asetuksen (EU) N:o 648/2012 73 artiklan 1 kohdan a, c ja d alakohdassa tarkoitettuja valvontatoimenpiteitä, sen on annettava kyseinen välipäätös välittömästi tiedoksi tälle henkilölle.

EAMV:n on asetettava kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa tutkimuksen kohteena olevat henkilöt voivat esittää kirjallisia vastineita välipäätökseen. EAMV ei ole velvollinen ottamaan huomioon määräajan umpeutumisen jälkeen toimitettuja kirjallisia vastineita.

EAMV:n on pyynnöstä annettava tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden tutustua asiakirja-aineistoon.

EAMV voi kutsua tutkimuksen kohteena olevat henkilöt suulliseen kuulemiseen. Tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden avustajina voi olla asianajajia tai muita EAMV:n hyväksymiä päteviä henkilöitä. Suulliset käsittelyt eivät ole julkisia.

5.   EAMV:n on kuultava tutkimuksen kohteena olevaa henkilöä ja annettava lopullinen päätös mahdollisimman pian välipäätöksen antamisen jälkeen.

Jos EAMV katsoo täydellisen asiakirja-aineiston perusteella ja tutkimuksen kohteena olevaa henkilöä kuultuaan, että tutkimuksen kohteena oleva henkilö on syyllistynyt yhteen tai useampaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä I lueteltuun rikkomiseen, sen on annettava vahvistava päätös, jolla määrätään yhdestä tai useammasta asetuksen (EU) N:o 648/2012 73 artiklan 1 kohdan a, c ja d alakohdassa tarkoitetusta valvontatoimenpiteestä. EAMV:n on annettava kyseinen päätös välittömästi tiedoksi kyseiselle henkilölle.

Jos EAMV antaa lopullisen päätöksen, jolla ei vahvisteta välipäätöstä, välipäätös katsotaan kumotuksi.”

3)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”EAMV:n perimät sakot ja uhkasakot talletetaan EAMV:n tilinpitäjän avaamalle korolliselle pankkitilille, kunnes niistä tulee lopullisia. Jos EAMV perii samanaikaisesti useita sakkoja tai uhkasakkoja, EAMV:n tilinpitäjän on varmistettava, että ne talletetaan eri tileille tai alatileille. Maksettuja määriä ei oteta EAMV:n talousarvioon eikä kirjata talousarviovaroiksi.”

b)

Korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

”EAMV:n tilinpitäjä raportoi säännöllisesti rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaavan Euroopan komission pääosaston tulojen ja menojen hyväksyjälle EAMV:n määräämien sakkojen ja uhkasakkojen määristä ja tilasta.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/834, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 141, 28.5.2019, s. 42).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 667/2014, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppatietorekistereille määräämiä seuraamuksia koskevien menettelysääntöjen osalta, mukaan lukien puolustautumisoikeuksia koskevat säännöt ja ajalliset säännökset (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 31).


6.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 158/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/733,

annettu 5 päivänä toukokuuta 2021,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 887/2011 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/961 muuttamisesta rehun lisäaineen Enterococcus faecium CECT 4515 -valmiste hyväksynnän haltijan nimen osalta ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1395 muuttamisesta rehun lisäaineen Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 -valmiste hyväksynnän haltijan nimen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Evonik Nutrition & Care GmbH on jättänyt hakemuksen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja esittänyt hyväksynnän haltijan nimen muuttamista komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 887/2011 (2), komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/961 (3) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1395 (4) osalta.

(3)

Hakija toteaa, että Evonik Nutrition & Care GmbH on muuttanut nimensä muotoon Evonik Operations GmbH. Hakemuksen mukana toimitettiin tarvittavat hakemusta tukevat tiedot.

(4)

Ehdotettu hyväksynnän ehtojen muutos on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen eikä edellytä kyseessä olevan lisäaineen uutta arviointia. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle on ilmoitettu hakemuksesta.

(5)

Jotta hakija voisi käyttää markkinoille saattamista koskevia oikeuksiaan nimellä Evonik Operations GmbH, hyväksynnän ehtoja on muutettava.

(6)

Sen vuoksi olisi muutettava täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 887/2011, täytäntöönpanoasetusta (EU) 2017/961 ja täytäntöönpanoasetusta (EU) 2020/1395.

(7)

Koska turvallisuuteen liittyvät syyt eivät edellytä tällä asetuksella täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 887/2011, täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/961 ja täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2020/1395 tehdyn muutoksen välitöntä soveltamista, on aiheellista säätää siirtymäajasta, jonka aikana nykyiset varastot voidaan käyttää loppuun.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 887/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 887/2011 seuraavasti:

1)

korvataan otsikossa ilmaisu ”luvanhaltija Evonik Nutrition & Care GmbH” ilmaisulla ”hyväksynnän haltija Evonik Operations GmbH”;

2)

korvataan liitteen toisessa sarakkeessa ”Hyväksynnän haltijan nimi” ilmaisu ”Evonik Nutrition & Care GmbH” ilmaisulla ”Evonik Operations GmbH”.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/961 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/961 seuraavasti:

1)

korvataan otsikossa ilmaisu ”luvanhaltija Evonik Nutrition & Care GmbH” ilmaisulla ”hyväksynnän haltija Evonik Operations GmbH”;

2)

korvataan liitteen toisessa sarakkeessa ”Hyväksynnän haltijan nimi” ilmaisu ”Evonik Nutrition & Care GmbH” ilmaisulla ”Evonik Operations GmbH”.

3 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1395 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1395 seuraavasti:

1)

korvataan otsikossa ilmaisu ”hyväksynnän haltija Evonik Nutrition & Care GmbH” ilmaisulla ”hyväksynnän haltija Evonik Operations GmbH”;

2)

korvataan liitteen toisessa sarakkeessa ”Hyväksynnän haltijan nimi” ilmaisu ”Evonik Nutrition & Care GmbH” ilmaisulla ”Evonik Operations GmbH”.

4 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa sovellettavien säännösten mukaisia olemassa olevia lisäainevarastoja voidaan edelleen saattaa markkinoille ja käyttää niiden loppumiseen saakka.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä toukokuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 887/2011, annettu 5 päivänä syyskuuta 2011, Enterococcus faecium CECT 4515 -valmisteen hyväksymisestä broilereiden rehun lisäaineena (luvanhaltija Norel SA) (EUVL L 229, 6.9.2011, s. 7).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/961, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2017, Enterococcus faecium CECT 4515 -valmisteen hyväksymisestä vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena ja sen uuden käyttötavan hyväksymisestä vieroitettujen porsaiden ja broilereiden juomavedessä sekä asetuksen (EY) N:o 2036/2005 ja asetuksen (EU) N:o 887/2011 muuttamisesta (luvanhaltija Evonik Nutrition & Care GmbH) (EUVL L 145, 8.6.2017, s. 7).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1395, annettu 5 päivänä lokakuuta 2020, Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 -valmisteen hyväksynnän uusimisesta rehun lisäaineena broilereiden osalta, sen hyväksynnästä kananuorikoiden osalta sekä asetuksen (EY) N:o 1292/2008 (hyväksynnän haltija Evonik Nutrition & Care GmbH) kumoamisesta (EUVL L 324, 6.10.2020, s. 3).


6.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 158/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/734,

annettu 5 päivänä toukokuuta 2021,

tiettyjen tuotteiden vientilupajärjestelmään sovellettavista erityisjärjestelyistä annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/521 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen vientimenettelyn käyttöönotosta 11 päivänä maaliskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/479 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio antoi 30 päivänä tammikuuta 2021 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/111 (2), jossa säädetään vientiluvan edellyttämisestä covid-19-rokotteiden ja niiden tuotannossa käytettävien vaikuttavien aineiden, mukaan lukien kantasolupankit ja työsolupankit, viennissä asetuksen (EU) 2015/479 5 artiklan mukaisesti. Näiden toimenpiteiden voimaantulopäivää seuraavan kuuden viikon jakson lopussa komissio antoi asetuksen (EU) 2015/479 6 artiklan nojalla täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/442 (3), jonka mukaan näiden samojen tuotteiden vienti edellyttää vientilupaa 30 päivään kesäkuuta 2021 saakka.

(2)

Komissio hyväksyi 24 päivänä maaliskuuta 2021 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/521 (4), jossa säädetään, että vientilupien myöntämistä harkittaessa on lisätekijänä otettava huomioon se, uhkaako lupa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/442 soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden toimitusvarmuutta unionissa. Lisäksi samalla täytäntöönpanoasetuksella keskeytettiin väliaikaisesti tietyille kohdemaille myönnetty vapautus täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/442 soveltamisesta.

(3)

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/521 hyväksyttiin asetuksen (EU) 2015/479 5 artiklan nojalla, ja sitä sovelletaan enintään kuuden viikon ajan.

(4)

Vaikka rokotustahti on nopeutunut kaikkialla unionissa, pandemiatilanne on edelleen vakava ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/521 johdanto-osan kappaleissa esitetyt olosuhteet jatkuvat edelleen.

(5)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/521 käyttöön otettujen järjestelyjen soveltamista olisi jatkettava 30 päivään kesäkuuta 2021 asti.

(6)

Islanti, Liechtenstein ja Norja, jäljempänä ’ETA:n EFTA-valtiot’, osallistuvat unionin sisämarkkinoihin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen mukaisesti. Suurin osa ETA:n EFTA-valtioihin suuntautuvasta viennistä koostuu rokotteista, jotka jäsenvaltio on hankkinut unionin tekemien ennakkohankintasopimusten puitteissa ja jälleenmyynyt kyseisiin maihin. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/521 soveltamisesta saatujen tietojen perusteella ei ole viitteitä siitä, että vienti ohjattaisiin ETA:n EFTA-valtioiden kautta sellaisiin maihin, joille ei ole myönnetty vapautusta vientilupajärjestelmästä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/442 1 artiklan 9 kohdan nojalla. Sen vuoksi vientilupavapautuksen keskeytystä ei ole tarpeen jatkaa ETA:n EFTA-valtioihin suutautuvassa viennissä.

(7)

Täytäntöönpanosetusta (EU) 2021/521 olisi sen vuoksi muutettava, ja muutosta olisi sovellettava välittömästi.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2015/479 3 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/521 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Keskeytystä ei kuitenkaan sovelleta seuraaviin maihin ja alueisiin:

Andorra,

Färsaaret,

Islanti,

Liechtenstein,

Norja,

San Marino,

Vatikaanivaltio,

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä II luetellut merentakaiset maat ja alueet,

Büsingen,

Helgoland,

Livigno,

Ceuta ja Melilla.”

2)

Korvataan 3 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2021.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä toukokuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 83, 27.3.2015, s. 34.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/111, annettu päivätty 29. tammikuuta 2021, vientiluvan edellyttämisestä tiettyjen tuotteiden viennissä (EUVL L 31 I, 30.1.2021, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/442, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2021, vientiluvan edellyttämisestä tiettyjen tuotteiden viennissä (EUVL L 85, 12.3.2021, s. 190).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/521, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021, tiettyjen tuotteiden vientilupajärjestelmään sovellettavista erityisjärjestelyistä (EUVL L 104, 25.3.2021, s. 52).


PÄÄTÖKSET

6.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 158/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/735,

annettu 4 päivänä toukokuuta 2021,

Irlannin maatalous-, elintarvike- ja meriministeriön biosidivalmisteen Biobor JF markkinoilla saataville asettamisen ja käytön sallimiseksi toteuttaman toimen jatkamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla C(2021) 3026)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 55 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Irlannin maatalous-, elintarvike- ja meriministeriö, jäljempänä ’toimivaltainen viranomainen’, hyväksyi 21 päivänä lokakuuta 2020 asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti päätöksen, jolla sallitaan 19 päivään huhtikuuta 2021 asti biosidivalmisteen Biobor JF asettaminen saataville markkinoilla ja käyttö ammattikäytössä ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien ennalta ehkäisevää ja hoitavaa antimikrobikäsittelyä varten, jäljempänä ’toimi’. Toimivaltainen viranomainen ilmoitti toimesta perusteluineen komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille mainitun asetuksen 55 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Toimivaltaisen viranomaisen toimittamien tietojen mukaan toimi oli tarpeen kansanterveyden suojelemiseksi. Ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien mikrobiologinen saastuminen voi johtaa ilma-aluksen moottorin toimintahäiriöihin ja vaarantaa sen lentokelpoisuuden, mikä näin ollen vaarantaa matkustajien ja miehistön turvallisuuden. Covid-19-pandemia ja siihen liittyvät lentorajoitukset johtivat siihen, että lukuisia ilma-aluksia pysäköitiin väliaikaisesti. Ilma-aluksen liikkumattomuus on mikrobiologista saastumista pahentava tekijä.

(3)

Biobor JF sisältää aineita 2,2’-(1-metyylitrimetyleenidioksi)bis-(4-metyyli-1,3,2-dioksaborinaani) (CAS-numero 2665-13-6) ja 2,2’-oksibis (4,4,6-trimetyyli-1,3,2-dioksaborinaani) (CAS-numero 14697-50-8), jotka ovat tehoaineita, joita käytetään valmisteryhmän 6 biosidivalmisteissa tuotteiden varastoinnissa käytettävinä säilytysaineina siten kuin asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä V määritellään. Koska kyseisiä tehoaineita ei ole lueteltu komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 (2) liitteessä II, ne eivät sisälly asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitettuun kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevaan työohjelmaan. Sen vuoksi kyseisen asetuksen 89 artiklaa ei sovelleta niihin, ja ne on arvioitava ja hyväksyttävä ennen kuin niitä sisältäville biosidivalmisteille voidaan myöntää lupa myös kansallisella tasolla.

(4)

Komissio sai 5 päivänä helmikuuta 2021 toimivaltaiselta viranomaiselta perustellun pyynnön toimen jatkamiseksi asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti. Perusteltu pyyntö tehtiin, koska huolenaiheena oli, että lentoliikenteen turvallisuus voisi edelleen 19 päivän huhtikuuta 2021 jälkeen vaarantua ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien mikrobiologisen saastumisen vuoksi ja katsottiin, että Biobor JF on välttämätön tällaisen mikrobiologisen saastumisen torjumiseksi.

(5)

Toimivaltaisen viranomaisen toimittamien tietojen mukaan ainoa vaihtoehtoinen biosidivalmiste, jota ilma-alusten ja moottorien valmistajat suosittelevat mikrobiologisen saastumisen käsittelyyn (Kathon™ FP 1.5), vedettiin markkinoilta maaliskuussa 2020, koska kyseisellä valmisteella suoritetun käsittelyn jälkeen havaittiin moottorin toimintahäiriöitä.

(6)

Ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien mikrobiologisen saastumisen mekaaninen käsittely ei ole aina mahdollista. Lisäksi mekaaninen käsittely altistaisi työntekijät myrkyllisille kaasuille, ja sitä olisi sen vuoksi vältettävä.

(7)

Komission saatavilla olevien tietojen mukaan Biobor JF:n valmistaja on ryhtynyt toimenpiteisiin normaalin luvan saamiseksi valmisteelle, ja sen sisältämien tehoaineiden hyväksyntää koskevan hakemuksen toimittamista odotetaan lähiaikoina. Tehoaineiden hyväksyntä ja sen jälkeen luvan myöntäminen biosidivalmisteelle olisi pysyvä ratkaisu tulevaisuutta varten, mutta näiden menettelyjen saattaminen päätökseen veisi huomattavasti aikaa.

(8)

Ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien mikrobiologisen saastumisen puutteellinen torjuminen saattaa vaarantaa lentoliikenteen turvallisuuden, ja tätä vaaraa ei voida riittävästi hallita käyttämällä vaihtoehtoista biosidivalmistetta tai muilla keinoin. Sen vuoksi on aiheellista antaa toimivaltaiselle viranomaiselle lupa toimen jatkamiseen.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Irlannin maatalous-, elintarvike- ja meriministeriö voi jatkaa 22 päivään lokakuuta 2022 asti toimea, jolla sallitaan biosidivalmisteen Biobor JF asettaminen saataville markkinoilla ja käyttö ammattikäytössä ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien ennaltaehkäisevää ja hoitavaa antimikrobikäsittelyä varten.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Irlannin maatalous-, elintarvike- ja meriministeriölle.

Tehty Brysselissä 4 päivänä toukokuuta 2021.

Komission puolesta

Stella KYRIAKIDES

Komission jäsen


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta (EUVL L 294, 10.10.2014, s. 1).


TYÖJÄRJESTYKSET

6.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 158/17


HALLINTONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 5/2020,

annettu 21 päivänä lokakuuta 2020,

rekisteröityjen tiettyjen oikeuksien rajoittamista Euroopan lentoturvallisuusviraston toimintaan liittyvän henkilötietojen käsittelyn yhteydessä koskevista sisäisistä säännöistä

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON HALLINTONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY (1) kumoamisesta 23 päivänä lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 ja erityisesti sen 25 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 4 heinäkuuta 2018 antaman asetuksen (EU) 2018/1139 (2), joka koskee siviili-ilmailua ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamista, ja asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muutokset ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004 ja (EY) N:o 216/2008 kumoamisen ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 (”Asetus (EU) 2018/1139”), ja erityisesti sitä koskevan artiklan 132,

ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston hallintoneuvoston menettelysäännöt,

on kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua,

on antanut ilmoituksen henkilöstökomitealle,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan lentoturvallisuusvirastolla (EASA) on valtuudet tehdä hallinnollisia tutkimuksia, toteuttaa kurinpitomenettelyjä edeltäviä menettelyjä, kurinpitomenettelyjä ja keskeyttämismenettelyjä neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 esitettyjen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen (jäljempänä ’henkilöstösäännöt’) (3) ja hallinnollisten tutkimusten ja kurinpitomenettelyjen tekemistä koskevista yleisistä täytäntöönpanosäännöistä 16. päivänä joulukuuta 2011 tehdyn EASA:n pääjohtajan päätöksen n:o 2011/216/E mukaisesti. Tarvittaessa se ilmoittaa tapauksista myös OLAF:ille.

(2)

EASA:n työntekijöiden on ilmoitettava mahdollisesti laittomista toimista, muun muassa petoksesta ja korruptiosta, jotka vahingoittavat unionin etuja. Työntekijöiden on myös ilmoitettava työtehtävien hoitamiseen liittyvästä käytöksestä, joka voi aiheuttaa unionin virkamiesten velvollisuuksien vakavan noudattamatta jättämisen. Tätä säädellään EASA:n hallintoneuvoston 14. päivänä joulukuuta 2018 tekemällä päätöksellä 2018-15.

(3)

EASA on ottanut käyttöön toimintaperiaatteet, joilla ehkäistään ja käsitellään tehokkaasti tosiasialliset tai mahdolliset tapaukset, jotka koskevat työpaikkakiusaamista tai seksuaalista häirintää työpaikalla, EASA:n pääjohtajan 5. päivänä elokuuta 2009 antaman päätöksen n:o 2008/180/A mukaisesti. Päätöksessä otetaan käyttöön työntekijöiden henkilöstösääntöjä koskevia täytäntöönpanotoimenpiteitä.

(4)

Päätöksessä vahvistetaan epävirallinen menettely, jonka puitteissa häirinnän oletettu uhri voi ottaa yhteyttä EASA:n ”uskottuihin” neuvonantajiin.

(5)

EASA voi myös tehdä tutkimuksia Euroopan unionin turvallisuusluokiteltujen tietojen mahdollisista tietoturvarikkomuksista EASA:n pääjohtajan 17. päivänä helmikuuta 2020 antaman EASA:n päätöksen n:o 2020/010/ED mukaisesti. Päätös koskee EASA:n turvallisuussääntöjä Euroopan unionin turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaukseen liittyen.

(6)

EASA:n toiminnasta tehdään sekä sisäisiä että ulkoisia tarkastuksia.

(7)

EASA tekee tällaisten hallinnollisten tutkimusten ja tarkastusten yhteydessä yhteistyötä muiden unionin toimielinten, elinten ja laitosten kanssa.

(8)

EASA voi tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kansallisten viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa joko niiden pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.

(9)

EASA voi myös tehdä yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa joko niiden pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.

(10)

EASA on osallisena Euroopan unionin tuomioistuimessa käsiteltävissä asioissa, kun se joko esittää kanteen tuomioistuimeen, puolustaa tekemäänsä päätöstä, joka on saatettu tuomioistuimen käsiteltäväksi, tai on väliintulijana tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Tässä yhteydessä EASA:n on ehkä pidettävä salassa henkilötiedot, joita osapuolilta tai väliintulijoilta saaduissa asiakirjoissa on.

(11)

EASA:lla on valtuudet suorittaa tarkastuksia, muita seurantatoimenpiteitä ja tutkimuksia Asetuksen (EU) 2018/1139 75 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti.

(12)

EASA:lla on valtuudet suorittaa IT-turvallisuustutkimuksia sisäisesti tai ulkoisen osapuolen kanssa (esim. CERT-EU) yhdenmukaisesti asetuksen (EU) 2018/1139 75 artiklan 2 kohdan d alakohdan kanssa.

(13)

EASA:n tietosuojavastaavalla (TVH) on valtuudet käsitellä sisäisiä ja ulkoisia valituksia ja suorittaa sisäisiä tarkastuksia ja tutkimuksia asetuksen (EU) 2018/1725 (”asetus”) 45 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(14)

Tehtäviensä suorittamiseksi EASA kerää ja käsittelee tietoa ja henkilötietojen ryhmiä, mukaan lukien luonnollisten henkilöiden tunnistetiedot, yhteystiedot, ammatilliset roolit ja tehtävät, tiedot yksityisestä ja ammatillisesta toiminnasta ja suorituskyvystä ja taloudelliset tiedot. EASA toimii rekisterinpitäjänä.

(15)

Asetuksen mukaisesti EASA:n on siksi annettava rekisteröidyille tietoa kyseisistä käsittelytoimista ja kunnioitettava näiden oikeuksia rekisteröityinä.

(16)

EASA:n on ehkä sovitettava kyseiset oikeudet yhteen hallinnollisten tutkimusten ja tarkastusten sekä tuomioistuinmenettelyjen tavoitteiden kanssa. Sen on ehkä myös punnittava rekisteröidyn oikeuksia suhteessa muiden rekisteröityjen perusoikeuksiin ja -vapauksiin. Tämän vuoksi asetuksen 25 artiklassa säädetään tiukoin edellytyksin EASA:n mahdollisuudesta rajoittaa 14–22, 35 ja 36 artiklan soveltamista sekä 4 artiklan soveltamista siltä osin kuin sen säännökset vastaavat 14–20 artiklassa säädettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Ellei rajoituksista säädetä perussopimusten perusteella annetussa säädöksessä, on otettava käyttöön sisäiset säännöt, joiden nojalla EASA voi rajoittaa kyseisiä oikeuksia.

(17)

EASA:n on esimerkiksi ehkä rajoitettava tietoja, joita se antaa rekisteröidylle tämän henkilötietojen käsittelystä hallinnollisen tutkimuksen alustavan arviointivaiheen tai itse tutkimuksen aikana, ennen kuin asia mahdollisesti päätetään tai se etenee kurinpitomenettelyä edeltävään vaiheeseen. Tietyissä olosuhteissa tällaisten tietojen antaminen voisi vaikuttaa huomattavasti EASA:n mahdollisuuteen suorittaa tutkimus tehokkaasti esimerkiksi siksi, että asianomainen henkilö voi tuhota todisteita tai pyrkiä vaikuttamaan mahdollisiin todistajiin ennen kuin heitä on kuultu. EASA:n on ehkä myös suojattava todistajien ja muiden osallisena olevien henkilöiden oikeuksia ja vapauksia.

(18)

Voi olla tarpeen pitää sellaista todistajaa tai väärinkäytöksen paljastajaa koskevat tiedot anonyymeina, joka on pyytänyt, että hänen henkilöllisyytensä salataan. Tällaisessa tapauksessa EASA voi kyseisten henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi päättää rajoittaa oikeutta tutustua kyseisten henkilöiden henkilöllisyyteen, lausuntoihin tai muihin henkilötietoihin.

(19)

Voi olla tarpeen pitää sellaista henkilöstön jäsentä koskevat tiedot luottamuksellisina, joka on ottanut yhteyttä EASA:n uskottuihin neuvonantajiin häirintämenettelyn yhteydessä. Tällaisissa tapauksissa EASA voi oletetun häirinnän kohteen, oletetun häirintään syyllistyneen ja kaikkien muiden asianosaisten henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi päättää rajoittaa oikeutta tutustua kyseisten henkilöiden henkilöllisyyteen liittyviin tietoihin, lausuntoihin tai muihin henkilötietoihin.

(20)

EASA:n on sovellettava rajoituksia vain, jos ne ovat keskeisiltä osin perusoikeuksien ja -vapauksien mukaisia ja demokraattisessa yhteiskunnassa ehdottoman välttämättömiä ja oikeasuhteisia toimenpiteitä. EASA:n on esitettävä perusteet kyseisille rajoituksille.

(21)

EASA:n on vastuuvelvollisuuden periaatteen mukaisesti pidettävä kirjaa rajoitusten soveltamisesta.

(22)

Kun EASA käsittelee tehtäviensä yhteydessä muiden organisaatioiden kanssa vaihdettuja henkilötietoja, EASA:n ja kyseisten organisaatioiden on kuultava toisiaan mahdollisista syistä rajoitusten asettamiseen sekä rajoitusten tarpeellisuudesta ja oikeasuhteisuudesta, ellei tämä vaaranna EASA:n toimintaa.

(23)

Asetuksen 25 artiklan 6 kohdassa rekisterinpitäjä velvoitetaan ilmoittamaan rekisteröidyille pääasialliset syyt rajoituksen soveltamiseen sekä se, että heillä on oikeus tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

(24)

EASA voi asetuksen 25 artiklan 8 kohdan nojalla lykätä ilmoittamista syistä, joiden vuoksi rajoitusta sovelletaan rekisteröityyn, tai jättää sen tekemättä tai evätä sen, jos se jollakin tavalla poistaisi rajoituksen vaikutuksen. EASA:n olisi arvioitava tapauskohtaisesti, poistaisiko rajoituksesta ilmoittaminen rajoituksen vaikutuksen.

(25)

EASA:n olisi poistettava rajoitus heti, kun sen edellytykset eivät enää täyty, ja arvioitava näitä edellytyksiä säännöllisesti.

(26)

Parhaan mahdollisen suojan takaamiseksi rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille ja asetuksen 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti tietosuojavastaavaa olisi kuultava hyvissä ajoin kaikista mahdollisista sovellettavista rajoituksista, ja tietosuojavastaavan on tarkistettava, että niissä noudatetaan tätä päätöstä.

(27)

Asetuksen 16 artiklan 5 kohdassa ja 17 artiklan 4 kohdassa säädetään poikkeuksista rekisteröityjen oikeuteen saada tietoja ja päästä tietoihin. Jos näitä poikkeuksia sovelletaan, EASA:n ei tarvitse soveltaa tämän päätöksen mukaista rajoitusta.

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt niille edellytyksille, joiden täyttyessä EASA voi rajoittaa asetuksen 4, 14–22, 35 ja 36 artiklan soveltamista asetuksen 25 artiklan mukaisesti.

2.   Rekisterinpitäjänä EASA:a edustaa tämän pääjohtaja.

2 artikla

Rajoitukset

1.   EASA voi tiukoin edellytyksin rajoittaa 14–22, 35 ja 36 artiklan soveltamista sekä 4 artiklan soveltamista siltä osin kuin sen säännökset vastaavat 14–20 artiklassa säädettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia:

a)

asetuksen 25 artiklan 1 kohdan b, c, f, g ja h alakohdan mukaisesti, kun tehdään hallinnollisia tutkimuksia tai toteutetaan kurinpitomenettelyjä edeltäviä menettelyjä, kurinpitomenettelyjä tai keskeyttämismenettelyjä henkilöstösääntöjen 86 artiklan ja liitteen IX sekä 16. päivänä joulukuuta 2011 tehdyn EASA:n pääjohtajan päätöksen N:o 2011/216/E mukaisesti, ja kun tapauksista ilmoitetaan Euroopan OLAf:ille;

b)

asetuksen 25 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti, kun varmistetaan, että EASA:n työntekijät voivat ilmoittaa tosiasioista luottamuksellisesti, kun heidän mielestään on kyse vakavista sääntöjenvastaisuuksista EASA:n hallintoneuvoksen 14. päivänä joulukuuta 2018 antaman päätöksen 2018-15 mukaisesti;

c)

asetuksen 25 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti, kun varmistetaan, että EASA:n työntekijät voivat tehdä ilmoituksen luottamusneuvojille häirintämenettelyn yhteydessä EASA:n pääjohtajan 5. päivänä elokuuta 2009 antaman päätöksen n:o 2008/180/A mukaisesti;

d)

artiklan 25 1 kohdan b, c, d, f, g ja h alakohdan mukaisesti, kun tutkitaan mahdollisia Euroopan unionin turvaluokiteltujen tietojen turvallisuussääntöjen rikkomuksia EASA:n pääjohtajan 17. päivänä helmikuuta 2020 antaman Euroopan unionin turvaluokiteltujen tietojen EASA:n turvallisuussääntöjä koskevan päätöksen n:o 2020/010/ED mukaisesti;

e)

asetuksen 25 artiklan 1 kohdan c, g ja h alakohdan mukaisesti, kun tehdään sisäisiä tarkastuksia EASA:n toimien tai osastojen osalta

f)

asetuksen 25 artiklan 1 kohdan c, d, g ja h alakohdan mukaisesti, kun annetaan apua muille unionin toimielimille, elimille ja laitoksille tai saadaan niiltä apua tai kun tehdään niiden kanssa yhteistyötä tämän kohdan a–d alakohdassa tarkoitettujen toimien yhteydessä ja asiaankuuluvien palvelutasosopimusten, yhteisymmärryspöytäkirjojen ja yhteistyösopimusten mukaisesti

g)

asetuksen 25 artiklan 1 kohdan c, g ja h alakohdan mukaisesti, kun annetaan apua kolmansien maiden kansallisille viranomaisille ja kansainvälisille järjestöille tai saadaan niiltä apua tai tehdään yhteistyötä kyseisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa joko niiden pyynnöstä tai omasta aloitteesta;

h)

asetuksen 25 artiklan 1 kohdan c, g ja h alakohdan mukaisesti, kun annetaan apua EU:n jäsenvaltioiden viranomaisille tai saadaan niiltä apua joko niiden pyynnöstä tai omasta aloitteesta;

i)

asetuksen 25 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, kun käsitellään henkilötietoja asiakirjoissa, jotka on saatu osapuolilta tai väliintulijoilta Euroopan unionin tuomioistuimessa käsiteltävien menettelyjen yhteydessä;

j)

asetuksen 25 artiklan 1 kohdan c, g ja h alakohdan mukaisesti, kun käsitellään henkilötietoja tarkastusten, muiden seurantatoimien ja tutkimusten aikana asetuksen (EU) 2018/1139 75 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti;

k)

asetuksen 25 artiklan 1 kohdan b, c, d, f, g ja h alakohdan mukaisesti, kun käsitellään henkilötietoja sisäisesti tai ulkoisten tahojen (esim. CERT-EU) avulla tehtävien IT-turvallisuustutkimusten aikana asetuksen (EU) 2018/1139 75 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti.

2.   asetuksen 25 artiklan 1 kohtien b, c, d, f, g ja h mukaisesti tietosuojavaltuutettu voi rajoittaa artiklojen 14–22, 35 ja 36 sekä artiklan 4 soveltamista siten kuin sen määräykset vastaavat artikloissa 14–20 ilmaistuja oikeuksia ja velvollisuuksia, sisäisiä ja ulkoisia valituksia käsitellessään ja suorittaessaan sisäisiä tarkistuksia ja tutkimuksia asetuksen 45 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.   Rajoitusten on keskeisiltä osin oltava perusoikeuksien ja -vapauksien mukaisia, ja niiden on oltava demokraattisessa yhteiskunnassa välttämättömiä ja oikeasuhteisia.

4.   Tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden arviointi on tehtävä tapauskohtaisesti ennen rajoitusten soveltamista. Rajoitukset on rajoitettava siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä niiden tavoitteen saavuttamiseksi.

5.   EASA laatii vastuullisuuden edistämiseksi selosteen, jossa esitetään sovellettujen rajoitusten perusteet, 1 kohdan mukaisesti sovelletut perusteet sekä tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta koskevan arvioinnin tulokset. Nämä selosteet ovat osa rekisteriä, joka on pyynnöstä annettava Euroopan tietosuojavaltuutetun käyttöön. EASA laatii määräaikaiskatsauksia asetuksen 25 artiklan soveltamisesta.

6.   Kun EASA käsittelee tehtäviensä yhteydessä muilta organisaatioilta saatuja henkilötietoja, sen on kuultava näitä organisaatiota mahdollisista syistä rajoitusten asettamiseen sekä kyseisten rajoitusten tarpeellisuudesta ja oikeasuhteisuudesta, ellei tämä vaaranna EASA:n toimintaa.

3 artikla

Rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat riskit

1.   Rajoitusten määräämisen vuoksi rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvien riskien arviointi ja tiedot kyseisten rajoitusten soveltamisjaksosta on rekisteröitävä EASA:n asetuksen 31 artiklan mukaisesti ylläpitämään käsittelytoimien selosteeseen. Ne on rekisteröitävä myös kaikkiin kyseisistä rajoituksista asetuksen 39 artiklan mukaisesti tehtäviin tietosuojaa koskeviin vaikutustenarviointeihin.

2.   Aina kun EASA arvioi rajoituksen tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta, sen on otettava huomioon mahdolliset riskit rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille.

4 artikla

Suojatoimet ja säilytysajat

1.   EASA:n on toteutettava suojatoimia, joilla estetään sellaisten henkilötietojen väärinkäyttö, laiton pääsy niihin tai niiden siirto, joiden osalta rajoituksia sovelletaan tai voitaisiin soveltaa. Näihin suojatoimiin on sisällytettävä tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, ja ne on tarvittaessa esitettävä yksityiskohtaisesti EASA:n sisäisissä päätöksissä, menettelyissä ja täytäntöönpanosäännöissä. Suojatoimiin on sisällytettävä seuraavat:

a)

Roolien, vastuualueiden ja menettelyn eri vaiheiden selkeä määrittely.

b)

Tarvittaessa turvallinen sähköinen ympäristö, joka estää sähköisen datan laittoman ja vahingossa tapahtuvan käytön tai sen siirron asiattomille henkilöille.

c)

Tarvittaessa paperisten asiakirjojen turvallinen säilytys ja käsittely.

d)

Rajoitusten asianmukainen seuranta ja niiden soveltamisen määräaikaistarkistus.

Edellä d alakohdassa tarkoitetut tarkistukset on tehtävä vähintään kuuden kuukauden välein.

2.   Rajoitukset on poistettava heti, kun niiden käytön oikeuttavat olosuhteet eivät enää ole voimassa.

3.   Henkilötietoja säilytetään sovellettavien EASA:n säilyttämistä koskevien sääntöjen mukaan. Ne määritetään asetuksen 31 artiklan mukaisesti säilytettävien tietosuojatietuiden mukaisesti. Säilytysajan päätyttyä henkilötiedot poistetaan, tehdään nimettömiksi tai siirretään arkistoihin asetuksen 13 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Tietosuojavastaavan osallistuminen

1.   Tietosuojavastaavalle on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä aina, kun rekisteröityjen oikeuksia rajoitetaan tämän päätöksen mukaisesti. Tietosuojavastaavalle on annettava pääsy asianomaisiin selosteisiin ja kaikkiin asiakirjoihin, jotka koskevat asian tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja.

2.   Tietosuojavastaava voi pyytää rajoituksen soveltamisen uudelleentarkastelua. EASA:n on ilmoitettava tietosuojavastaavalle kirjallisesti pyydetyn uudelleentarkastelun tuloksista.

3.   EASA:n on dokumentoitava tietosuojavastaavan osallistuminen rajoitusten soveltamiseen sekä se, mitä tietoa tietosuojavastaavalle annetaan.

6 artikla

Tietojen antaminen rekisteröidyille heidän oikeuksiensa rajoittamisesta

1.   EASA:n on sisällytettävä verkkosivustollaan/intranetissään julkaistuihin tietosuojaselosteisiin osio, jossa annetaan rekisteröidyille yleistä tietoa mahdollisuudesta rajoittaa rekisteröityjen oikeuksia 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tiedot koskevat sitä, mitä oikeuksia voidaan rajoittaa, rajoitusten mahdollisia syitä ja niiden mahdollista kestoa.

2.   EASA:n on ilmoitettava rekisteröidyille yksittäin kirjallisesti ja ilman aiheetonta viivytystä näiden oikeuksien käynnissä olevista tai tulevista rajoituksista. EASA:n on ilmoitettava rekisteröidyille pääasiallisista syistä, joihin rajoituksen soveltaminen perustuu, rekisteröityjen oikeudesta ottaa tietosuojavastaavaan yhteyttä rajoituksen riitauttamiseksi ja rekisteröidyn oikeudesta tehdä kantelu Euroopan tietosuojavastaavalle.

3.   EASA voi lykätä rajoituksen syitä ja kanteluoikeutta Euroopan tietosuojavastaavalle koskevaa ilmoitusta, jättää sen tekemättä tai evätä sen, jos se poistaisi rajoituksen vaikutuksen. Tämän oikeutus arvioidaan tapauskohtaisesti. EASA:n on annettava tiedot rekisteröidylle heti, kun ilmoitus ei enää poistaisi rajoituksen vaikutusta.

7 artikla

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen rekisteröidylle

1.   Jos EASA:n on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta asetuksen 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti, se voi poikkeuksellisissa olosuhteissa rajoittaa kyseistä ilmoitusta kokonaan tai osittain. Sen on dokumentoitava muistioon rajoituksen syyt, sen 2 artiklan mukainen oikeudellinen perusta ja arviointi sen tarpeellisuudesta ja oikeasuhteisuudesta. Muistio toimitetaan Euroopan tietosuojavaltuutetulle henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoitettaessa.

2.   Jos rajoituksen syyt eivät enää päde, EASA:n on ilmoitettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta kyseessä olevalle rekisteröidylle ja kerrottava tälle rajoituksen pääasialliset syyt ja tämän oikeudesta tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

8 artikla

Sähköisen viestinnän luottamuksellisuus

1.   Poikkeuksellisissa olosuhteissa EASA voi rajoittaa oikeutta sähköisen viestinnän luottamuksellisuuteen asetuksen 36 artiklan mukaisesti. Tällaisissa rajoituksissa on noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/58/EY (4).

2.   Jos EASA rajoittaa oikeutta sähköisen viestinnän luottamuksellisuuteen, sen on ilmoitettava kyseessä olevalle rekisteröidylle pääasiallisista syistä, joihin rajoituksen soveltaminen perustuu ja rekisteröidyn oikeudesta tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle, kun se vastaa mihin tahansa rekisteröidyn kyselyyn.

3.   EASA voi lykätä rajoituksen syitä ja kanteluoikeutta Euroopan tietosuojavaltuutetulle koskevaa ilmoitusta, jättää sen tekemättä tai evätä sen, jos se poistaisi rajoituksen vaikutuksen. Tämän oikeutus arvioidaan tapauskohtaisesti.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Varsovassa 21 päivänä lokakuuta 2020.

Piotr SAMSON

Hallintoneuvoston puheenjohtaja


(1)  EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.

(3)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta ja komission virkamiehiin väliaikaisesti sovellettavista erityistoimenpiteistä (Virkamiesten henkilöstösäännöt) (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).