ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 137

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
22. huhtikuu 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/654, annettu 18 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/1972 täydentämisestä vahvistamalla unionin yhteinen matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksu ja unionin yhteinen kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksu ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/655, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/656, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021, nimityksen kirjaamisesta aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin (Slovenska potica (APT))

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/657, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Caşcaval de Săveni (SMM))

14

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/658, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021, Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) -kasvista saatavan eteerisen öljyn hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

16

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2016/896, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, rautanatriumtartraattien hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( EUVL L 152, 9.6.2016 )

20

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

22.4.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/654,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2020,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/1972 täydentämisestä vahvistamalla unionin yhteinen matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksu ja unionin yhteinen kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksu

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä 11 päivänä joulukuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/1972 (1) ja erityisesti sen 75 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin (EU) 2018/1972 75 artiklan 1 kohdan nojalla komission on määrä asettaa delegoidulla säädöksellä yhtenäinen unionin laajuinen matkaviestinverkon puheliikenteen enimmäismääräinen terminointimaksu ja yhtenäinen unionin laajuinen kiinteän verkon puheliikenteen enimmäismääräinen terminointimaksu, jotta voidaan vähentää puhelujen tukkutason terminointiin liittyviin kilpailuongelmiin puuttumisesta aiheutuvaa sääntelytaakkaa johdonmukaisesti koko unionissa. Periaatteet, kriteerit ja muuttujat, joita komission olisi noudatettava antaessaan delegoidun säädöksen, esitetään direktiivin liitteessä III.

(2)

Tämä asetus ei rajoita kansallisten sääntelyviranomaisten toimivaltaa määritellä kansallisten olosuhteiden perusteella merkityksellisiä markkinoita, suorittaa kolmen kriteerin testejä ja määrätä muita kuin hintavalvontaan liittyviä korjaavia toimia direktiivin 2018/1972 64 artiklan 3 kohdan, 67 artiklan ja 68 artiklan mukaisesti. Näin ollen tämän asetuksen voimaantulon ei tule vaikuttaa kiinteän verkon tai matkaviestinverkon terminointipalveluihin liittyviin kansallisten sääntelyviranomaisten huomattavan markkinavoiman yrityksille asettamiin voimassa oleviin muihin kuin hintavelvoitteisiin, jotka täten pysyvät unionin ja kansallisten sääntöjen mukaisesti sovellettavina kunnes niitä tarkastellaan uudelleen.

(3)

Sääntelyssä on käytännössä todettu, että numero, johon matkapuhelu tai kiinteän verkon puhelu terminoidaan, on keskeisellä sijalla puhelujen terminoinnin kysynnän korvattavuuden ja kilpailudynamiikan kannalta, joten se on tärkein elementti terminointimonopolissa, joka edellyttää sääntelyä. Näin ollen numeroalueen olisi oltava tärkein kriteeri terminointipalvelujen määrittelyssä eli sen määrittelyssä, välitetäänkö puhelu matkapuhelinnumeroon matkapuhelujen terminointipalvelun tapauksessa vai muun tyyppisiin numeroihin, kuten maantieteellisiin numeroihin ja tiettyihin ei-maantieteellisiin numeroihin kiinteän verkon terminointipalvelujen tapauksessa.

(4)

Terminointipalveluihin olisi sisällytettävä millä tahansa teknologialla tarjotut palvelut, joilla terminoinnin tarjoaja terminoi puheluja esimerkiksi 2G-, 3G-, 4G- tai 5G-verkossa ja/tai WiFin kautta tai minkä tahansa tyyppisessä kiinteässä verkossa puhelun alkuperästä riippumatta.

(5)

Mikä tahansa matkaviestinverkon tai kiinteän verkon terminointipalvelu edellyttää, että terminoivalla operaattorilla on yhteenliitäntä vähintään yhteen muuhun kuin sen omaan verkkoon. Puhelujen terminointipalvelujen tarjoajiksi olisi siksi katsottava ne tahot, joilla on tekninen valta ja juridinen oikeus käyttää vastaajan numeroa ja reitittää puhelu vastaanottajalle.

(6)

Terminointipalvelun ulkopuolelle olisi jätettävä liitännäistoiminnot, joita tietyt operaattorit saattavat tarvita tai joita joissain jäsenvaltioissa saatetaan tarvita terminointipalvelujen tarjoamiseksi. Yhteenliitäntäportit, joita tällä hetkellä säännellään monissa jäsenvaltioissa, sen sijaan ovat jokaiselle operaattorille terminointipalvelujen keskeisiä elementtejä, koska liikenteen lisääntyessä tarvitaan lisää kapasiteettia yhteenliitäntää varten, joten ne olisi sisällytettävä terminointipalvelun määritelmään. Puhelujen terminointipalvelujen tarjoaja ei saisi periä mitään muita kustannuksia kuin tällä asetuksella asetetun asianmukaisen terminointimaksun puhelun täydellisestä terminoinnista käyttäjälle verkossaan.

(7)

Tiettyihin ei-maantieteellisiin numeroihin, kuten lisämaksullisiin palvelunumeroihin, ilmaisnumeroihin ja jaetun kustannuksen numeroihin (lisäarvopalveluihin) soitettujen puhelujen terminointipalvelut eivät toimi kuten tavanomaiset terminointipalvelut, joissa puhelun terminoivalla operaattorilla on monopoli. Tällaisten puhelinpalvelujen tarjoajilla on jonkin verran neuvotteluvoimaa ja ne kykenevät neuvottelemaan terminointimaksusta osana tulonjakosopimusta. Näin ollen terminointipalvelujen tarjoajiin kohdistuu tiettyjä rajoitteita niiden asettaessa hintoja puhelujen terminoinnista tällaisiin ei-maantieteellisiin numeroihin, toisin kuin on puhelujen terminoinnissa maantieteellisiin tai matkapuhelinnumeroihin. Terminointi tällaisiin numeroihin olisi siksi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Koneiden väliseen M2M-tiedonsiirtoon tarkoitettuja numeroalueita ei pääasiallisesti käytetä henkilöviestintään, koska niissä on kyse dataliikenteestä eikä puheliikenteestä, joten niitä ei pitäisi sisällyttää tämän asetuksen soveltamisalaan, joka on rajattu puheviestintään.

(8)

Muun tyyppisiin ei-maantieteellisiin numeroihin, kuten kiinteän verkon nomadisissa palveluissa ja hätäpalveluissa käytettäviin numeroihin, soitettavien puhelujen terminointipalveluilla on terminointimonopolin ominaispiirteet ja niitä tarjotaan kiinteän infrastruktuurin kautta. Näin ollen niiden olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan ja niitä olisi kohdeltava kiinteän verkon puhelujen terminointipalveluina.

(9)

Tiettyjä operaattorien tarjoamia puheensiirtopalveluja ei voida luokitella puhtaasti matkaviestinverkon tai puhtaasti kiinteän verkon palveluiksi, vaan ne ovat hybridipalveluja. Esimerkkejä tällaisista hybridipalveluista ovat erilaiset kotivyöhykepalvelut (home zone -palvelut), joissa puhelut välitetään rajatulla alueella kiinteän verkon numeroon, mutta matkaviestinverkon kautta. Noudattaen puhelujen terminointipalvelujen määritelmää, jossa vastaajan numero on määräävä tekijä, tällaisia hybridipalveluja olisi kohdeltava matkapuhelujen tai kiinteän verkon puhelujen terminointipalveluina riippuen vastaajan numeron tyypistä.

(10)

Puhelujen terminointipalvelujen säänneltyjä hintoja olisi sovellettava sellaisista numeroista ja sellaisiin numeroihin soitettuihin puheluihin, jotka sisältyvät unionin alueeseen kuuluvien maantieteellisten alueiden E.164-maatunnuksia vastaavaan johonkin kansalliseen numerointisuunnitelmaan (unioninumeroihin). Kaikki EU:n ulkopuolisten maiden numerot ovat muita kuin unioninumeroita. Jos näitä hintoja sovellettaisiin EU:n ulkopuolisista maista unioninumeroon tuleviin puheluihin tapauksissa, joissa EU:n ulkopuolisen maan operaattorit perivät unionin yhteisiä puhelujen terminoinnin enimmäismaksuja korkeampia terminointimaksuja, tai kun tällaisia terminointimaksuja ei säännellä käyttäen kustannustehokkuuden periaatteita, jotka vastaavat direktiivin (EU) 2018/1972 75 artiklassa ja liitteessä III vahvistettuja periaatteita, saatettaisiin vaarantaa tämän asetuksen tavoitteet erityisesti sisämarkkinoiden yhdentymisen suhteen.

(11)

Alhaiset säännellyt terminointimaksut EU:n ulkopuolisten maiden numeroista unioninumeroihin soitetuille puheluille yhdistettynä korkeisiin ja kustannustehottomiin terminointimaksuihin puheluille EU:n ulkopuolisten maiden numeroihin johtaisivat todennäköisesti korkeampiin terminointimaksuihin puheluille unioninumeroista EU:n ulkopuolisten maiden numeroihin, mikä vaikuttaisi haitallisesti unionin kuluttajahintoihin ja unionin operaattorien kustannusrakenteeseen. Erot siinä, miten paljon unionin operaattorit altistuvat tällaisten korkeita ja kustannustehottomia terminointimaksuja perivien EU:n ulkopuolisten maiden operaattorien terminoimille puheluille, johtaisivat unionin operaattorien kustannusrakenteissa epätasapainoon, jonka syyt eivät ole kyseisten operaattorien itsensä määräysvallassa. Tämä todennäköisesti estäisi sellaisten yleiseurooppalaisten vähittäispalvelupakettien synnyn, joihin sisältyy puheluja tiettyihin EU:n ulkopuolisten maiden numeroihin, koska kyseisiin maihin suuntautuvien puhelujen terminointimaksut olisivat korkeampia, millä taas voisi olla kielteisiä vaikutuksia kuluttajille ja erityisesti yrityksille unionissa. Lisäksi se vääristäisi kilpailua, kun epäsymmetrinen altistuminen EU:n ulkopuolisten maiden numeroihin soitettujen puhelujen korkeille terminointimaksuille asettaisi unionin eri operaattorit keskenään erilaisiin kilpailuolosuhteisiin, mikä myös viime kädessä vääristäisi investointikykyä ja -kannustimia unionissa (sekä operaattoreihin kohdistuvien että niiden tekemien investointien osalta). Kaikki nämä vaikutukset olisivat selvästi ristiriidassa suhteessa tämän asetuksen tavoitteeseen, joka on sisämarkkinoiden yhdentymisen edistäminen poistamalla selvästi kustannukset ylittävistä terminointimaksuista aiheutuvia vääristymiä operaattorien välillä.

(12)

Jotta unionin yhteisiä terminoinnin enimmäismaksuja sovellettaisiin avoimella, läpinäkyvällä ja syrjimättömällä tavalla ja jotta EU:n ulkopuolisista maista tulevia puheluja jätettäisiin soveltamisalan ulkopuolelle ainoastaan siinä määrin kuin on ehdottoman välttämätöntä sisämarkkinatavoitteiden ja oikeasuhteisuuden varmistamiseksi, tällä asetuksella vahvistettuja enimmäismaksuja olisi sovellettava EU:n ulkopuolisten maiden numeroista unioninumeroihin tuleviin puheluihin silloin, kun EU:n ulkopuolisten operaattoreiden soveltamat puhelujen terminointimaksut unioninumeroista tuleville puheluille ovat samalla tai alemmalla tasolla kuin tällä asetuksella vahvistetut puhelujen terminoinnin enimmäismaksut. Kiinteän verkon puhelujen terminointimaksujen siirtymäkautena vuonna 2021 ja matkapuhelujen terminointimaksujen asteittaisen alentamisen aikana (vuosina 2021–2023) tämän mekanismin käynnistäisivät matkapuhelujen osalta tämän asetuksen 4 artiklan 2–5 kohdassa säädetyt kulloisetkin matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksut. Kiinteän verkon puhelujen osalta vuonna 2021 mekanismin käynnistävät delegoidun asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa säädetyt kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksut. Unionin puheluterminointipalvelujen tarjoajien olisi sovellettava tällaisia maksuja käyttäen perustana EU:n ulkopuolisten maiden puheluterminointipalvelujen tarjoajien soveltamia tai ehdottamia maksuja.

(13)

Koska unionin puheluterminointipalvelujen tarjoajien ei aina ole mahdollista tietää EU:n ulkopuolisten maiden operaattorien soveltamia terminointimaksuja, olisi yleensä viimeksi mainittujen tehtävä toimittaa todennettavissa olevat tiedot, joilla todistetaan tarjottavan terminointimaksun taso. Kun kauttakulkuoperaattorit (tai muut välittäjät) jälleenmyyvät terminointipalveluja unionin operaattoreille, olisi käytettävä tällaisten kauttakulkuoperaattorien soveltamaa tai tarjoamaa terminointimaksua arvioitaessa, onko se saman tasoinen tai alhaisempi kuin tässä asetuksessa säädetyt puhelujen terminoinnin enimmäismaksut.

(14)

Kun EU:n ulkopuolisen maan operaattorien unioninumeroista kyseisen maan numeroihin soitettavista puheluista perimät terminointimaksut ovat korkeampia kuin unionin yhteiset terminointimaksut, tässä asetuksessa vahvistettuja terminointimaksuja olisi sovellettava kyseisen maan numeroista unioninumeroihin soitettaviin puheluihin, jos komissio kyseiseltä EU:n ulkopuoliselta maalta saamiensa tietojen perusteella katsoo, että kyseisen maan terminointimaksujen sääntely vastaa direktiivin (EU) 2018/1972 75 artiklassa ja sen liitteessä III asetettuja periaatteita. Luettelo tällaiset vaatimukset täyttävistä maista olisi esitettävä tämän asetuksen liitteessä ja sitä olisi sen jälkeen tarpeen mukaan päivitettävä.

(15)

Koska puhelun alkuperä määräisi sen, sovelletaanko unionin yhteisiä terminointimaksuja vai ei, on välttämätöntä, että unionin operaattorit kykenevät tunnistamaan soittajan alkuperämaan. Tähän operaattorit voivat käyttää kutsuvan tilaajan tunnistukseen (CLI-tunniste) sisältyvää maatunnusta. Tämän asetuksen moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi unionin operaattorien olisi saatava jokaisesta tulevasta puhelusta asianmukainen CLI-tunniste. Unionin operaattoreilla ei olisi velvoitetta soveltaa unionin laajuisia terminointimaksuja sellaisten puhelujen terminointiin, joista CLI-tunniste puuttuu, tunniste on epäkelpo tai tunniste on vilpillinen.

(16)

Jotta voitaisiin arvioida tehokas kustannus puhelun terminoinnille hypoteettisessa kiinteässä tai matkaviestinverkossa unionissa direktiivin (EU) 2018/1972 75 artiklan 1 kohdassa ja direktiivin liitteessä III vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, laadittiin kaksi kustannusmallia – kiinteän verkon puhelujen terminoinnille ja matkapuhelujen terminoinnille – ottaen huomioon kustannukset kussakin jäsenvaltiossa.

(17)

Kuulemisprosessissa saadun kustannuksia kussakin jäsenvaltiossa koskevan palautteen pohjalta viimeisteltiin kustannusmallit sekä kiinteille että matkaviestinverkoille. Direktiivin (EU) 2018/1972 liitteen III mukaisesti kustannusmallit tuottivat tulokset, jotka perustuvat tehokkaasti toimivalle operaattorille aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Näin ollen enimmäismaksut perustuvat ainoastaan puhelujen tukkutason terminointipalvelun tarjonnasta aiheutuviin lisäkustannuksiin, eli niihin liikenneperäisiin kustannuksiin, jotka olisi vältetty ilman puhelun tukkutason terminointipalvelua.

(18)

Unionin yhteiset matkapuhelujen ja kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksut saatiin käyttäen viitteenä tehokasta kustannusta teetettyjen kustannusmallien perusteella korkeimpien kustannusten maassa, millä varmistettiin, että kustannukset katetaan kaikkialla unionissa, ja tähän lisättiin vähäinen varmuusmarginaali kustannusmallin mahdollisten epätarkkuuksien huomioon ottamiseksi.

(19)

Tällä asetuksella vahvistettuja unionin yhteisiä puhelujen terminoinnin enimmäismaksuja olisi alettava soveltaa kahden kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta, jotta operaattoreilla on riittävästi aikaa mukauttaa tieto-, laskutus- ja kirjanpitojärjestelmiään ja tehdä tarvittavat muutokset yhdysliikennesopimuksiinsa.

(20)

Jos nykyiset keskimääräiset puhelujen terminointimaksut unionissa on huomattavasti korkeampia kuin tulevaisuudessa määrättävät enimmäismaksut eli tässä asetuksessa vahvistetut kustannustehokkaat unionin yhteiset puhelujen terminoinnin enimmäismaksut, olisi sovellettava asteittaista siirtymää, joka on sääntelyssä usein käytetty järjestely. Tällaisissa tapauksissa siirtymän olisi tuloksellisesti helpotettava alhaisempien maksujen käyttöönottoa suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

(21)

Kun otetaan huomioon matkapuhelujen terminointimaksujen nykyinen keskiarvo jäsenvaltioissa, olisi määriteltävä siirtymä kohti unionin yhteistä matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksua. Jotta saavutetaan tasapaino nopean täytäntöönpanon ja operaattorien kannalta merkittävien häiriöiden välttämisen välillä, siirtymän olisi käynnistyttävä tasolta, joka on lähellä matkapuhelujen terminointimaksujen nykykeskiarvoa, ja laskettava vuosittain kolmen vuoden aikana niin, että unionin yhteiseen matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksuun päästään vuonna 2024.

(22)

Tässä asetuksessa säädetään kolmevuotisesta siirtymästä, jolla päästään kustannustehokkaaseen unionin yhteiseen matkapuhelujen terminoinnin enimmäishintaan vuonna 2024. Siirtymäkaudelle ei pitäisi olla tarvetta sellaisten jäsenvaltioiden operaattorien tapauksessa, joiden vuonna 2021 soveltamat maksut ovat unionin yhteisiä matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksuja korkeammat, koska siirtymä vastaa tavoitetta, jonka mukaan unionin yhteisen matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksun täytäntöönpanon vaikutuksia on pehmennettävä.

(23)

Joissain jäsenvaltioissa matkapuhelujen nykyiset säännellyt terminoinnin enimmäismaksut ovat vuosille 2021, 2022 ja 2023 siirtymässä asetettuja enimmäismaksuja alhaisemmat ja lähellä unionin yhteistä matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksua. Jotta kuluttajahinnat eivät näissä jäsenvaltioissa nousisi säänneltyjen terminointimaksujen tilapäisen nousun vuoksi kyseisissä jäsenvaltioissa pitäisi voida jatkaa matkapuhelujen nykyisten säänneltyjen terminointimaksujen soveltamista siihen vuoteen asti, jona tällä asetuksella säädetty matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksu on samalla tai alhaisemmalla tasolla kuin kyseisten jäsenvaltiot senhetkiset terminointimaksut.

(24)

Koska ero kiinteän verkon puhelujen nykyisten keskimääräisten terminointimaksujen ja tässä asetuksessa vahvistetun unionin yhteisen kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksun välillä on pienempi kuin matkapuhelujen kohdalla, kiinteän verkon puhelujen terminoinnin osalta ei pitäisi tarvita asteittaista siirtymää. Sen sijaan olisi asianmukaista myöntää tietyille jäsenvaltioille siirtymäkausi, jotta siirtyminen unionin yhteiseen kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksuun kävisi sujuvasti ja tarpeettomat viiveet sen soveltamisessa voitaisiin välttää.

(25)

Kun verrataan nykyisiä kiinteän verkon terminoinnin hintatasoja tietyissä jäsenvaltioissa tällä asetuksella säädettävään unionin yhteiseen kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksuun, on perustelua myöntää joillekin jäsenvaltioille siirtymäkausi. Siirtymäkauden olisi alettava tämän asetuksen soveltamisajankohdan alusta ja päätyttävä 31. joulukuuta 2021. Siirtymäkauden ajan kyseisissä jäsenvaltioissa voidaan soveltaa unionin yhteisestä kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksusta poikkeavia hintoja.

(26)

Kyseisissä jäsenvaltioissa, joissa nykyiset kiinteän verkon puhelujen terminointihinnat ovat huomattavasti korkeammat kuin unionin yhteinen kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksu, on perustelua myöntää siirtymäkausi, jonka aikana maksut voidaan asteittain sovittaa uuteen enimmäishintaan. Kahta lukuun ottamatta kaikissa jäsenvaltioissa, joissa nykyiset kiinteän verkon puhelujen terminointimaksut ovat yli 0,0875 senttiä minuutilta (unionin yhteinen kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksu plus 25 %), kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksun pitäisi vuonna 2021 olla nykyinen maksu vähennettynä 20 prosentilla. Puolassa ja Suomessa, jotka eivät toistaiseksi ole noudattaneet komission suosituksessa 2009/396/EY (2) esitettyjä periaatteita ja joissa kiinteän verkon terminointimaksut ovat hyvin korkeita, 20 prosentin vähennys olisi liian pieni askel kohti unionin yhteistä kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksua. Siksi niiden enimmäismaksun olisi siirtymäkautena oltava sama kuin siinä jäsenvaltiossa (kyseistä kahta jäsenvaltiota lukuun ottamatta), jossa maksu on siirtymäkautena korkein. Muissa jäsenvaltioissa, joissa nykyiset kiinteän verkon puhelujen terminointihinnat ovat alhaisemmat kuin unionin yhteinen kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksu, tai joissa 20 prosentin alennus johtaisi samaan tai alempaan maksuun kuin unionin yhteinen kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksu, ei pitäisi soveltaa siirtymäkautta.

(27)

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä on kuultu direktiivin (EU) 2018/1972 75 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja se antoi lausuntonsa 15 päivänä lokakuuta 2020,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tällä asetuksella säädetään unionin yhteinen matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksu ja unionin yhteinen kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksu, joita puhelujen tukkutason terminointipalvelujen tarjoajat voivat periä matkapuhelujen ja kiinteän verkon puhelujen terminointipalveluista.

2.   Tämä asetus ei rajoita direktiivin (EU) 2018/1972 64 artiklan 3 kohdan, 67 artiklan ja 68 artiklan mukaisia kansallisten sääntelyviranomaisten toimivaltuuksia.

3.   Asetuksen 4 ja 5 artiklaa sovelletaan unioninumeroista lähteviin ja niihin päätyviin puheluihin.

4.   Asetuksen 4 ja 5 artiklaa sovelletaan myös sellaisiin EU:n ulkopuolisten maiden numeroista unioninumeroihin tuleviin puheluihin, jotka täyttävät jommankumman seuraavista ehdoista:

a)

EU:n ulkopuolinen terminointipalvelujen tarjoaja soveltaa unioninumeroista sen verkkoon tuleviin kiinteän verkon puheluihin tai matkapuheluihin enintään 4 tai 5 artiklassa vahvistettujen suuruisia matkapuhelujen ja kiinteän verkon puhelujen terminointimaksuja kunakin vuonna ja kunkin jäsenvaltion osalta, mikä määritellään kyseisten EU:n ulkopuolelle sijoittautuneiden puhelujen terminointipalvelun tarjoajien unionin terminointipalvelujen tarjoajiin soveltamien tai niille ehdottamien hintojen perusteella tai

b)

kun

i.

komissio toteaa EU:n ulkopuolisen maan toimittamien tietojen perusteella, että unioninumeroista kyseisen maan numeroihin päätyvien puhelujen terminointimaksuja säännellään noudattaen direktiivin (EU) 2018/1972 75 artiklaa ja sen liitettä III vastaavia periaatteita ja

ii.

kyseinen EU:n ulkopuolinen maa on mainittu tämän asetuksen liitteessä.

5.   Tämän asetuksen 4 ja 5 artiklassa säädetyt maksut ovat minuuttihintoja (ilman arvonlisäveroa) ja ne laskutetaan sekuntiperusteisesti.

2 artikla

1.   Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’matkapuhelujen terminointipalvelulla’ tukkutason palvelua, jota matkapuhelujen välittäminen yleiseen käyttöön osoitettuihin numeroalueisiin eli kansallisiin numerointisuunnitelmiin sisältyviin matkapuhelinnumeroihin edellyttää ja jota tarjoavat operaattorit, joiden määräysvallassa terminointi on ja jotka voivat asettaa tällaisiin numeroihin soitettujen puhelujen terminointimaksut, silloin kun palvelun tarjontatilanteessa on yhteenliitäntä vähintään yhteen toiseen verkkoon, riippumatta käytetystä teknologiasta, yhteenliitäntäportit mukaan luettuina,

b)

’kiinteän verkon puhelujen terminointipalvelulla’ tukkutason palvelua, jota kiinteän verkon puhelujen välittäminen yleiseen käyttöön osoitettuihin numeroalueisiin eli kansallisiin numerointisuunnitelmiin sisältyviin maantieteellisiin numeroihin ja kiinteän verkon nomadisten palvelujen käyttämiin ei-maantieteellisiin numeroihin ja hätäpalvelunumeroihin edellyttää ja jota tarjoavat operaattorit, joiden määräysvallassa terminointi on ja jotka voivat asettaa tällaisiin numeroihin soitettujen puhelujen terminointimaksut, silloin kun palvelun tarjontatilanteessa on yhteenliitäntä vähintään yhteen toiseen verkkoon, riippumatta käytetystä teknologiasta, yhteenliitäntäportit mukaan luettuina,

c)

’unioninumerolla’ unionin alueeseen kuuluvien maantieteellisten alueiden E.164-maatunnuksia vastaavaan kansalliseen numerointisuunnitelmaan kuuluvaa numeroa.

3 artikla

1.   Matkapuhelujen tai kiinteän verkon puhelujen terminointipalvelun tarjoaja ei saa veloittaa 4 ja 5 artiklassa säädettyä korkeampaa maksua puhelun välittämisestä loppukäyttäjälle verkossaan.

2.   Jos puhelujen terminointimaksut on määritelty muussa valuutassa kuin eurossa, 4 artiklan 1, 2, 4 ja 5 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa asetetut matkapuhelujen ja kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksut muunnetaan kansallisiksi valuutoiksi käyttäen niiden viitekurssien keskiarvoa, jotka Euroopan keskuspankki on julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä1. tammikuuta, 1. helmikuuta ja 1. maaliskuuta 2021.

3.   Muissa valuutoissa kuin euroissa määriteltyjä matkapuhelujen ja kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksuja tarkistetaan vuosittain ja ne päivitetään kunakin vuonna 1. tammikuuta käyttäen niiden viimeisimpien viitekurssien keskiarvoa, jotka Euroopan keskuspankki on julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä 1. syyskuuta, 1. lokakuuta ja 1. marraskuuta.

4 artikla

1.   Unionin yhteinen matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksu on 0,2 senttiä minuutilta.

2.   Matkapuhelujen terminointipalvelujen tarjoajat voivat 1 kohdasta poiketen soveltaa seuraavia matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksuja:

a)

heinäkuun 1 päivästä 2021 joulukuun 31 päivään 2021 saakka muissa kuin 3 kohdassa mainituissa jäsenvaltioissa: 0,7 senttiä minuutilta,

b)

tammikuun 1 päivästä 2022 joulukuun 31 päivään 2022 saakka muissa kuin 4 kohdassa mainituissa jäsenvaltioissa: 0,55 senttiä minuutilta,

c)

tammikuun 1 päivästä 2023 joulukuun 31 päivään 2023 saakka muissa kuin 5 kohdassa mainituissa jäsenvaltioissa: 0,4 senttiä minuutilta.

3.   Poiketen 1 kohdasta matkapuhelujen terminointipalvelujen tarjoajat seuraavissa jäsenvaltioissa voivat heinäkuun 1 päivästä 2021 joulukuun 31 päivään 2021 saakka soveltaa seuraavia matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksuja:

a)

Kroatiassa 0,045 HRK minuutilta,

b)

Kyproksessa 0,20 senttiä minuutilta,

c)

Tanskassa 0,0385 DKK minuutilta,

d)

Kreikassa 0,622 senttiä minuutilta,

e)

Unkarissa 1,71 HUF minuutilta,

f)

Irlannissa 0,43 senttiä minuutilta,

g)

Italiassa 0,67 senttiä minuutilta,

h)

Maltassa 0,4045 senttiä minuutilta,

i)

Alankomaissa 0,581 senttiä minuutilta,

j)

Portugalissa 0,36 senttiä minuutilta,

k)

Espanjassa 0,64 senttiä minuutilta,

l)

Ruotsissa 0,0216 SEK minuutilta.

4.   Poiketen 1 kohdasta matkapuhelujen terminointipalvelujen tarjoajat seuraavissa jäsenvaltioissa voivat tammikuun 1 päivästä 2022 joulukuun 31 päivään 2022 saakka soveltaa seuraavia matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksuja:

a)

Kyproksessa 0,20 senttiä minuutilta,

b)

Tanskassa 0,52 senttiä minuutilta,

c)

Unkarissa 0,47 senttiä minuutilta,

d)

Irlannissa 0,43 senttiä minuutilta,

e)

Maltassa 0,40 senttiä minuutilta,

f)

Portugalissa 0,36 senttiä minuutilta,

g)

Ruotsissa 0,21 senttiä minuutilta.

5.   Poiketen 1 kohdasta matkapuhelujen terminointipalvelujen tarjoajat seuraavissa jäsenvaltioissa voivat tammikuun 1 päivästä 2023 joulukuun 31 päivään 2023 saakka soveltaa seuraavia matkapuhelujen terminoinnin enimmäismaksuja:

a)

Kyproksessa 0,20 senttiä minuutilta,

b)

Portugalissa 0,36 senttiä minuutilta,

c)

Ruotsissa 0,21 senttiä minuutilta.

5 artikla

1.   Unionin yhteinen kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksu on 0,07 senttiä minuutilta.

2.   Poiketen 1 kohdasta kiinteän verkon puhelujen terminointipalvelujen tarjoajat seuraavissa jäsenvaltioissa voivat heinäkuun 1 päivästä 2021 joulukuun 31 päivään 2021 saakka soveltaa seuraavia kiinteän verkon puhelujen terminoinnin enimmäismaksuja:

a)

Itävallassa 0,089 senttiä minuutilta,

b)

Belgiassa 0,093 senttiä minuutilta,

c)

Kroatiassa 0,0057 HRK minuutilta,

d)

Tšekissä 0,0264 CZK minuutilta,

e)

Suomessa 0,111 senttiä minuutilta,

f)

Latviassa 0,076 senttiä minuutilta,

g)

Liettuassa 0,072 senttiä minuutilta,

h)

Luxemburgissa 0,110 senttiä minuutilta,

i)

Alankomaissa 0,111 senttiä minuutilta,

j)

Puolassa 0,005 PLN minuutilta,

k)

Romaniassa 0,078 senttiä minuutilta,

l)

Slovakiassa 0,078 senttiä minuutilta.

6 artikla

1.   Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2021 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2020.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EYVL L 321, 17.12.2018, s. 36.

(2)  Komission suositus 2009/396/EC, annettu 7 päivänä toukokuuta 2009, kiinteän ja matkaviestintäverkon kohdeverkkomaksujen sääntelystä EU:ssa (terminointimaksusuositus) (EUVL L 124, 20.5.2009, s. 67).


LIITE

Luettelo tämän asetuksen 1 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista EU:n ulkopuolisista maista:

1.


22.4.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/655,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021,

tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista ja asetuksen (EY) N:o 2465/1996 kumoamisesta 7 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteessä III luetellaan Irakin entisen hallituksen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot sekä luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, elimet ja yhteisöt, joille kuuluvat, Irakin ulkopuolella 22 päivänä toukokuuta 2003 olleet varat ja muut taloudelliset resurssit jäädytetään kyseisen asetuksen nojalla.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 15 päivänä huhtikuuta 2021 poistaa kuusi yhteisöä niiden henkilöiden ja yhteisöjen luettelosta, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitettä III olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä huhtikuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtajan nimissä

Pääjohtaja

Rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin pääosasto


(1)  EUVL L 169, 8.7.2003, s. 6.


LIITE

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteestä III seuraavat kohdat:

”41.

GENERAL ESTABLISHMENT FOR BAKERIES AND OVENS (alias GENERAL ESTABLISHMENT OF BAKERIES AND OVENS). Osoitteet: a) Al Nidhal Street, near Saddoun Park, P.O. Box 109, Bagdad, Irak; b) Milla, Irak; c) Basrah, Irak; d) Kerbala, Irak; e) Diwaniya, Irak; f) Najaf, Irak; g) Mosul, Irak; h) Arbil, Irak; i) Kirkuk, Irak; j) Nasiriya, Irak; k) Samawa, Irak; l) Baquba, Irak; m) Amara, Irak; n) Sulaimaniya, Irak; o) Dohuk, Irak.”

”43.

GENERAL ESTABLISHMENT FOR FLOUR MILLS (alias STATE ENTERPRISE OF FLOUR MILLS). Osoitteet: a) P.O. Box 170, entrance to Hurriyah City, Bagdad, Irak; b) P.O. Box 17011, entrance of Huriah City, Bagdad, Irak.”

”68.

IRAQI STATE EXPORT ORGANIZATION. Osoite: P.O. Box 5670, Sadoon Street, Bagdad, Irak.”

”69.

IRAQI STATE IMPORT ORGANIZATION (alias IRAQI STATE ORGANIZATION OF IMPORTS). Osoite: - P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street 16 Building no. 5, Bagdad, Irak.”

”196.

STATE TRADING ENTERPRISE FOR EQUIPMENT AND HAND TOOLS. Osoitteet: a) Khalid Al Bin Al Waleed St., P.O. Box 414, Bagdad, Irak; b) Camp Sarah, New Baghdad St., Bagdad, Irak.”

”197.

STATE TRADING ENTERPRISE FOR MACHINERY. Osoite: P.O. Box 2218, Camp Sarah, Bagdad, Irak.”


22.4.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/656,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021,

nimityksen kirjaamisesta aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin (”Slovenska potica” (APT))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Slovenian hakemus nimen ”Slovenska potica” rekisteröimiseksi aitona perinteisenä tuotteena (APT) julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(2)

Komissio vastaanotti 29 päivänä kesäkuuta 2020 vastaväiteilmoituksen ja perustellun vastaväitteen Itävallalta. Komissio välitti 3 päivänä heinäkuuta 2020 Itävallan lähettämän vastaväiteilmoituksen ja perustellun vastaväitteen Slovenialle.

(3)

Komissio tarkasteli Itävallan lähettämää vastaväitettä ja totesi, että se voidaan ottaa käsiteltäväksi. Vastaväitteen mukaan nimeä ”Potize”/”Putize” käytetään edelleen Itävallassa siellä valmistetuista samankaltaisista tuotteista ja että nimen käyttö on laillista ja jo useiden sukupolvien ajan vakiintunutta. Lisäksi perustellaan, että tuotteen ”Potize”/”Putize” tuotannolla on suuri taloudellinen merkitys Itävallassa, erityisesti sitä valmistaville yrityksille Etelä-Itävallassa. Näin ollen Itävalta katsoo, että nimen varaaminen yksinomaan Sloveniassa (slovenialaisen perinteen mukaisesti) valmistetuille tuotteille olisi hylättävä. Itävalta katsoo joka tapauksessa, että olisi varmistettava, että nimellä ”Potize” tai ”Putize” jo vuosia tunnetun tuotteen valmistus itävaltalaisen perinteen mukaisesti ja kyseisten nimien käyttö Itävallassa on edelleen mahdollista. Vastaväitteen mukaan rekisteröitäväksi ehdotettua nimeä siis käytetään laillisella, tunnustetulla ja taloudellisesti merkittävällä tavalla samankaltaisista maataloustuotteista tai elintarvikkeista asetuksen (EU) N:o 1151/2012 21 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(4)

Komissio kehotti 28 päivänä heinäkuuta 2020 päivätyllä kirjeellä asianomaisia osapuolia neuvottelemaan ja sopimaan asiasta keskenään sisäisiä menettelyjään noudattaen.

(5)

Slovenia ja Itävalta pääsivät sopimukseen, josta ilmoitettiin komissiolle 5 päivänä lokakuuta 2020 eli asetetun määräajan kuluessa.

(6)

Slovenia ja Itävalta pääsivät yhteisymmärrykseen siitä, että ilmaisujen ”Potize” ja ”Putize” käyttö ei merkitse aitona perinteisenä tuotteena (APT) rekisteröidyn ”Slovenska potica” -nimityksen väärinkäyttöä, jäljittelyä tai mielleyhtymää siihen.

(7)

Lisäksi ne olivat yhtä mieltä siitä, että toisaalta nimi ”Slovenska potica” sekä toisaalta nimet ”Potize” ja ”Putize” ovat laillisia. Slovenia vahvisti, että nimen ”Slovenska potica” rekisteröiminen aitona perinteisenä tuotteena (APT) ei vaarantaisi itävaltalaisten tuottajien oikeutta käyttää ilmaisuja ”Potize” ja ”Putize”. Itävaltalaiset tuottajat eivät kuitenkaan saa käyttää pakkauksissa mitään Sloveniaan viittaavia osatekijöitä, kuten lippuja, värejä jne.

(8)

Slovenian ja Itävallan välillä sovitun perusteella voidaan päätellä, että Slovenia on tunnustanut itävaltalaisten tuottajien oikeuden käyttää edelleen nimiä ”Potize” ja ”Putize” ja että tarkoituksena ei näin ollen ole suojata ilmaisua ”potica”, joka on osa moniosaista nimeä ”Slovenska potica”, jolle suojaa haetaan. Tämän perusteella nimi ”Slovenska potica” olisi suojattava yhtenä kokonaisuutena, kun taas ilmaisua ”Potica” olisi edelleen voitava käyttää unionin alueella tuotteissa, jotka eivät ole ”Slovenska potica” -tuotteen eritelmän mukaisia, edellyttäen että unionin oikeusjärjestyksessä sovellettavia periaatteita ja sääntöjä noudatetaan.

(9)

Slovenian ja Itävallan välinen sopimus ei edellytä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkaistun tuote-eritelmän muuttamista.

(10)

Sen vuoksi nimitys ”Slovenska potica” olisi kirjattava aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin (APT),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Slovenska potica” (APT).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys viittaa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 2.3 ”Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet” tuotteeseen.

2 artikla

Nimeä ”Potica” voidaan edelleen käyttää unionin alueella tuotteista, jotka eivät ole ”Slovenska potica” -tuotteen eritelmän mukaisia, edellyttäen, että unionin oikeusjärjestyksessä sovellettavia periaatteita ja sääntöjä noudatetaan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä huhtikuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 110, 2.4.2020, s. 12.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


22.4.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/657,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Caşcaval de Săveni” (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Romanian hakemus nimityksen ”Caşcaval de Săveni” rekisteröimiseksi suojattuna maantieteellisenä merkintänä (SMM) julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Komissio vastaanotti 30 päivänä maaliskuuta 2020 vastaväiteilmoituksen ja perustellun vastaväitteen Bulgarialta. Komissio toimitti 2 päivänä huhtikuuta 2020 Bulgarian lähettämän vastaväiteilmoituksen ja perustellun vastaväitteen Romanialle.

(3)

Komissio tarkasteli Bulgarian lähettämää vastaväitettä ja totesi, että se voidaan ottaa tutkittavaksi. Sana ”кашкавал”, joka esiintyi Bulgarian vastaväitteessä translitteroituna muodoissa ”kashkaval” tai ”kaschaval”, on homonyyminen nimityksen ”caşcaval” kanssa, joka on osa moniosaista nimitystä ”Caşcaval de Săveni”. Nimeä ”кашкавал” käytetään Bulgariassa tavallisista maitotuotteista, joita tuotetaan ja pidetään kaupan Bulgariassa kaupallisessa laajuudessa. Vastaväitteen mukaan ehdotetun nimityksen rekisteröiminen vaarantaisi nimityksen ”кашкавал” olemassaolon tai sanan ”кашкавал” sisältävien tavaramerkkien olemassaolon sekä sellaisten tuotteiden olemassaolon, jotka ovat olleet laillisesti Bulgarian markkinoilla vähintään viiden vuoden ajan ennen nimityksen ”Caşcaval de Săveni” rekisteröintihakemuksen julkaisupäivää.

(4)

Komissio kehotti 28 päivänä toukokuuta 2020 päivätyllä kirjeellä asianomaisia osapuolia neuvottelemaan ja sopimaan asiasta keskenään sisäisiä menettelyjään noudattaen.

(5)

Romania ja Bulgaria pääsivät sopimukseen, josta Romania ilmoitti komissiolle 28 päivänä elokuuta 2020 eli määräajan kuluessa.

(6)

Romania ja Bulgaria totesivat, että nimityksen ”Caşcaval de Săveni” kirjaaminen suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin ei saisi haitata Bulgarian tulevia pyyntöjä hakea rekisteröintiä EU:n laatujärjestelmien puitteissa sellaiselle moniosaiselle nimitykselle, johon sisältyy sana ”кашкавал”.

(7)

Koska Romanian ja Bulgarian välinen sopimus on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 säännösten ja EU:n lainsäädännön mukainen, sen sisältö olisi otettava huomioon.

(8)

Komissio vastaanotti 8 päivänä huhtikuuta 2020 vastaväiteilmoituksen ja perustellun vastaväitteen Kreikalta. Komissio toimitti kyseisen vastaväiteilmoituksen Romanialle 16 päivänä huhtikuuta 2020.

(9)

Komissio tarkasteli Kreikan lähettämää vastaväitettä ja totesi, että se voidaan ottaa tutkittavaksi. Vastaväitteen mukaan ehdotetun nimityksen rekisteröiminen vaarantaisi kokonaan tai osittain samankaltaisen nimityksen tai tavaramerkin olemassaolon tai sellaisten tuotteiden olemassaolon, jotka ovat olleet laillisesti Kreikan markkinoilla vähintään viiden vuoden ajan ennen nimityksen ”Caşcaval de Săveni” rekisteröintihakemuksen julkaisupäivää.

(10)

Komissio kehotti 2 päivänä kesäkuuta 2020 päivätyllä kirjeellä asianomaisia osapuolia neuvottelemaan ja sopimaan asiasta keskenään sisäisiä menettelyjään noudattaen.

(11)

Romania esitti 28 päivänä elokuuta 2020 asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan 3 kohdan viimeisen alakohdan mukaisesti pyynnön pidentää edellä mainittua hakemusta koskevassa vastaväitemenettelyssä Kreikan kanssa käytävien neuvottelujen määräaikaa, ja komissio hyväksyi pyynnön.

(12)

Romania ja Kreikka pääsivät sopimukseen, josta Romania ilmoitti komissiolle 27 päivänä marraskuuta 2020 eli pidennetyn määräajan kuluessa.

(13)

Romania ja Kreikka sopivat, ettei nimityksen ”Caşcaval de Săveni” suojaaminen koskisi yksinään esiintyvää nimeä ”caşcaval”, vaan pelkästään moniosaista nimitystä ”Caşcaval de Săveni”. Lisäksi ne sopivat, että asetuksessa, jolla nimitys ”Caşcaval de Săveni” kirjataan suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin, olisi selvennettävä nimen ”caşcaval” käytön jatkamisen soveltamisalaa.

(14)

Koska Romanian ja Kreikan välinen sopimus on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 säännösten ja EU:n lainsäädännön mukainen, sen sisältö olisi otettava huomioon.

(15)

Sen vuoksi nimitys ”Caşcaval de Săveni” (SMM) olisi suojattava kokonaisuudessaan, kun taas nimeä ”caşcaval” voidaan käyttää edelleen päällysmerkinnöissä tai tuote-esittelyissä unionin alueella edellyttäen, että unionin oikeusjärjestyksessä sovellettavia periaatteita ja sääntöjä noudatetaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Caşcaval de Săveni” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa mainittu nimitys viittaa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.3 ”Juustot” tuotteeseen.

2 artikla

Nimeä ”caşcaval” voidaan käyttää edelleen päällysmerkinnöissä tai tuote-esittelyissä unionin alueella edellyttäen, että unionin oikeusjärjestyksessä sovellettavia periaatteita ja sääntöjä noudatetaan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä huhtikuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 15, 16.1.2020, s. 5.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


22.4.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/658,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021,

Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) -kasvista saatavan eteerisen öljyn hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Kyseisen asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa säädetään lisäaineiden hyväksymisestä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 4 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti toimitettiin hakemus, joka koskee Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) -kasvista saatavan eteerisen öljyn hyväksymistä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena.

(3)

Hakija pyysi lisäaineen luokittelemista lisäaineluokkaan ”sensoriset lisäaineet”. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 29 päivänä marraskuuta 2017 (2) ja 4 päivänä heinäkuuta 2019 (3) antamissaan lausunnoissa, että Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) -kasvista saatavalla eteerisellä öljyllä ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen eikä ympäristöön. Se totesi myös, että lisäainetta pidetään mahdollisesti ihoa ja silmiä ärsyttävänä ja mahdollisesti hengitysteitä ja ihoa herkistävänä aineena herkillä henkilöillä. Sen vuoksi komissio katsoo, että olisi toteutettava asianmukaisia suojatoimenpiteitä ihmisten terveydelle aiheutuvien haittavaikutusten ehkäisemiseksi erityisesti lisäaineen käyttäjien osalta. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Lisäksi se vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman, rehun lisäaineiden analyysimenetelmiä koskevan raportin.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, että lisäaine ei saa olla tarjolla siten, että se voi johtaa käyttäjää harhaan. Tämä koskee erityisesti lisäaineen vaikutusten esittämistä ottaen huomioon luokka ja ryhmä, joihin lisäaine on hyväksytty. Kyseinen lisäaine sisältää joitakin ainesosia, kuten karvakrolia ja tymolia, joiden eläintuotantoon liittyvät vaikutukset on osoitettu tietyissä jo hyväksytyissä lisäaineissa. Jotta estetään ehdotetun käyttömäärän 150 mg/kg täysrehua ylittyminen, jolla olisi vaikutus, jota varten tätä lisäainetta ei hyväksytä, on tarpeen vahvistaa kyseisen lisäaineen enimmäispitoisuus ehtona lisäaineen käyttämiselle rehussa.

(6)

Kyseisen aineen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksynnän edellytykset täyttyvät. Näin ollen Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) -kasvista saatavan eteerisen öljyn käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla olisi hyväksyttävä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksyminen

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”sensoriset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”aromiaineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu aine eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä huhtikuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2017;15(12):5095.

(3)  EFSA Journal 2019;17(7):5794.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg tehoainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: Sensoriset lisäaineet

Funktionaalinen ryhmä: Aromiaineet

2b317eo

-

Origanum vulgare L, subsp. hirtum, (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) -kasvista saatava eteerinen öljy

Lisäaineen koostumus

Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) -kasvista saatava eteerinen öljy

Tehoaineen kuvaus

Eteerinen öljy sellaisena kuin Euroopan neuvosto on sen määritellyt  (1)

60–65 % karvakrolia;

1–3 % tymolia

4–9 % γ-terpineeniä

5–10 % p-symeeniä

< 5 % linaloolia

2–5 % ß-karyofylleeniä

< 1,5 % α-terpineeniä

< 2 % terpinen-4-olia

0,3–1,0 % trans-sabineenihydraattia

EN-nro: 317

CAS-numero: 336185-21-8

FEMA-numero: 2660

Analyysimenetelmä  (2)

Pääainesosien tunnistaminen ja fytokemiallisen merkkiaineen (karvakrolin) määrittäminen rehun lisäaineesta:

kaasukromatografia yhdistettynä massaspektrometriaan ja liekki-ionisaatiodetektoriin (GC-MS ja GC-FID)

Eteerisen oreganoöljyn määrittäminen esiseoksista:

vesi-höyrytislaus sekä kaasukromatografia yhdistettynä massaspektrometriaan ja liekki-ionisaatiodetektoriin (GC-MS ja

GC-FID)

Kaikki eläinlajit

-

-

150

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Origanum vulgare L, hirtum, (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) -kasvista saatavan eteerisen öljyn ja muiden Origanum vulgare L -kasvista saatavien sallittujen lisäaineiden sekoitusta rehuissa ei sallita.

4.

Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin tällaisten menettelyjen ja järjestelyjen avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien hengityssuojaa sekä turvalaseja ja -hansikkaita.

12. toukokuuta 2031


(1)  Natural sources of flavourings – Report No. 2 (2007).

(2)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Oikaisuja

22.4.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/20


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2016/896, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, rautanatriumtartraattien hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena

( Euroopan unionin virallinen lehti L 152, 9. kesäkuuta 2016 )

Sivulla 5, liitteen sarakkeessa ”Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmät” olevassa kohdassa ”Tehoaineen kuvaus”:

on:

”CAS-numero: 1280193-05-9”

pitää olla:

”CAS-numero 1280193-05-6”.