ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 132

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
19. huhtikuu 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/628, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2021, rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi annetun asetuksen (EU) N:o 224/2014 17 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/629, annettu 4 päivänä marraskuuta 2020, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 täydentämisestä annettujen delegoitujen asetusten (EU) N:o 532/2014 ja (EU) N:o 1255/2014 muuttamisesta tarkastuksia koskevien yksityiskohtaisten vähimmäisvaatimusten ja tallennettavien ja säilytettävien tietojen osalta

4

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/630, annettu 16 päivänä helmikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautettujen tavaraluokkien osalta ja komission päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta ( 1 )

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/631, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2021, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Budaörsi őszibarack (SMM))

23

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/632, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla olevien eläinten, eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden, yhdistelmätuotteiden sekä heinien ja olkien luetteloiden osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2007 ja komission päätöksen 2007/275/EY kumoamisesta ( 1 )

24

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/633, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2021, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Indonesiasta peräisin olevan mononatriumglutamaatin tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

63

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/634, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse siirtymäjärjestelyistä, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvia Guernseyn, Mansaaren ja Jerseyn alueita koskevista kohdista sekä sellaisten kolmansien maiden luettelosta, joista maitotuotteiden, joille on tehtävä erityinen riskinvähentämiskäsittely suu- ja sorkkataudin varalta, saapuminen unioniin on sallittua ( 1 )

108

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/635, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2021, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Valko-Venäjältä, Kiinan kansantasavallasta ja Venäjältä peräisin olevien raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen hitsattujen putkien tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun perusteella

145

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2021/636, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2021, Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/798/YUTP täytäntöönpanosta

194

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

19.4.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/628,

annettu 16 päivänä huhtikuuta 2021,

rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi annetun asetuksen (EU) N:o 224/2014 17 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi 10 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 224/2014 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 10 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 224/2014.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2127 (2013) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea saattoi 22 päivänä helmikuuta 2021 ajan tasalle tiedot yhden sellaisen henkilön osalta, johon kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 224/2014 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 224/2014 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä huhtikuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. P. ZACARIAS


(1)  EUVL L 70, 11.3.2014, s. 1.


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 224/2014 liitteessä I olevan A osan (Henkilöt) 14 kohta seuraavasti:

”14.

Bi Sidi SOULEMAN (alias: a) Sidiki b) ”General” Sidiki c) Sidiki Abbas d) Souleymane Bi Sidi e) Bi Sidi Soulemane)

Asema: Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R) -ryhmän johtaja ja sen ”kenraaliksi” omalla ilmoituksellaan julistautunut

Syntymäaika: 20. heinäkuuta 1962

Syntymäpaikka: Bocaranga, Keski-Afrikan tasavalta

Kansalaisuus: Keski-Afrikan tasavalta

Passin nro: Kulkulupa nro 235/MISPAT/DIRCAB/DGPC/DGAEI/SI/SP, myönnetty 15. maaliskuuta 2019 (Keski-Afrikan tasavallan sisäministerin myöntämä)

Osoite: Koui, Ouham-Pendén prefektuuri, Keski-Afrikan tasavalta

YK nimennyt: 5. elokuuta 2020

Muita tietoja:

Bi Sidi Souleman johtaa Keski-Afrikan tasavallassa toimivaa puolisotilaallista ryhmää Retour, Réclamation, Réhabilitation (3R), joka on tappanut, kiduttanut, raiskannut ja siirtänyt kotiseudultaan siviilejä ja osallistunut laittomaan asekauppaan, laittomaan verottamiseen ja sodankäyntiin muiden puolisotilaallisten joukkojen kanssa ryhmän perustamisesta vuonna 2015 lähtien. Bi Sidi Souleman on myös itse osallistunut kiduttamiseen. 3R allekirjoitti rauhasta ja sovinnosta tehdyn poliittisen sopimuksen Keski-Afrikan tasavallassa 6. helmikuuta 2019, mutta on toteuttanut sopimuksenvastaisia toimia ja uhkaa edelleen Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta ja turvallisuutta. Esimerkiksi 21. toukokuuta 2019 3R tappoi 34 aseetonta siviiliä kolmessa kylässä teloittaen summittaisesti aikuisia miehiä. Bi Sidi Souleman vahvisti avoimesti YK:n yksikölle, että hän oli iskujen ajankohtana määrännyt kyliin 3R:n toimijoita, mutta ei myöntänyt antaneensa 3R:lle käskyä tappaa. Bi Sidi Soulemanin kerrotaan saaneen surmansa taisteluissa joulukuussa 2020 sen jälkeen, kun hän oli liittynyt vaaliprosessin häiritsemiseksi perustettuun aseellisten ryhmien koalitioon.

Tietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Bi Sidi Souleman merkittiin luetteloon 5. elokuuta 2020 päätöslauselman 2399 (2018) 20 kohdan ja 21 kohdan b alakohdan, laajennettuna päätöslauselman 2507 (2020) 5 kohdalla, nojalla, koska hän osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta heikentäviin toimiin tai tukee niitä, mukaan lukien toimet, jotka uhkaavat tai estävät vakautus- ja sovitteluprosessia tai jotka lietsovat väkivaltaa; ja osallistuu tapauksen mukaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen Keski-Afrikan tasavallassa, mukaan lukien siviilihenkilöihin kohdistuvat toimet, etnisiin tai uskonnollisiin syihin perustuvat hyökkäykset tai siviilikohteisiin, kuten hallinnollisiin keskuksiin, tuomioistuinrakennuksiin, kouluihin ja sairaaloihin, kohdistuvat hyökkäykset sekä kaappaukset ja pakkosiirrot.

Lisätietoja

Aseellisen Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R) -ryhmän johtaja ja ”kenraaliksi” julistautunut Bi Sidi Souleman on osallistunut toimiin, jotka uhkaavat Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta ja turvallisuutta ja erityisesti Banguissa 6. helmikuuta 2019 allekirjoitetun, Keski-Afrikan tasavallan rauhasta ja sovinnosta tehdyn poliittisen sopimuksen täytäntöönpanoa.

Hän ja hänen alaisuudessaan olevat taistelijat ovat syyllistyneet tekoihin, jotka loukkaavat vakavasti kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä tai kansainvälistä humanitaarista oikeutta. 3R tappoi 21. toukokuuta 2019 34 aseetonta siviiliä kolmessa kylässä (Koundjili, Lemouna ja Bohong) teloittaen summittaisesti aikuisia miehiä.

Hänen johdollaan 3R:n toimijat syyllistyivät tekoihin, joihin sisältyi seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Syyskuussa 2017 Bocarangaan kohdistuneessa iskussa 3R:n toimijat raiskasivat useita naisia ja tyttöjä. Maaliskuun ja huhtikuun 2020 välisenä aikana 3R:n toimijat olivat osallisena seitsemässä seksuaalisessa väkivallanteossa Ouham-Pendén prefektuurin kolmessa kylässä.

Hänen johdollaan 3R on edelleen estänyt julkisen vallan palauttamista toiminta-alueilleen pitämällä yllä laittomia verotusjärjestelmiä, erityisesti keräämällä veroja vuodenaikojen mukaisen laitumelta toiselle siirtymisen yhteydessä sekä keräämällä veroja matkailijoita, ja osallistunut kullan laittomaan hyödyntämiseen Mambéré-Kadéïn ja Nana-Mambérén prefektuureissa.

Hänen johdollaan 3R rikkoi ensimmäistä kertaa rauhansopimusta vuonna 2019. Bi Sidi Souleman kieltäytyi aluksi aloittamasta niiden 3R-taistelijoiden aseistariisuntaa ja demobilisaatiota, joiden oli tarkoitus osallistua ensimmäiseen erityiseen yhteisturvallisuusyksikköön Keski-Afrikan tasavallan länsiosassa, ja 3R jatkoi myös valtansa levittämistä alueille, mikä pakotti MINUSCAn käynnistämään operaation Ouham-Pendéssa, Nana-Mambéréssa ja Mambéré-Kadéïn prefektuureissa syyskuussa 2019, sekä jatkoi myös vaikutusvaltansa laajentamista aseiden laittomassa kaupassa kasvattaakseen sotilaallista suorituskykyään ja värvätäkseen taistelijoita ulkomailta.

Hänen johdollaan 3R jatkoi rauhansopimuksen rikkomista vuonna 2020 ja laajensi valtaansa maan länsiosan alueille. 3R:n toimijat valtasivat Bessonin santarmilaitoksen Nana-Mambérén prefektuurissa, ja entisiä 3R:n toimijoita karkasi Bouarin erityisestä yhteisturvallisuusyksiköstä. Bi Sidi Souleman ilmoitti 5. kesäkuuta 2020, että 3R:n osallistuminen sopimuksen seurantamekanismeihin keskeytetään toistaiseksi. 3R:n toimijoiksi oletetut hyökkäsivät 9. kesäkuuta 2020 Bouarin erityisen yhteisturvallisuusyksikön koulutusleiriin sekä yhteiseen MINUSCAn ja kansallisten joukkojen tarkastuspisteeseen Pougolissa. 3R:n toimijat hyökkäsivät 21. kesäkuuta 2020 MINUSCAn ja kansallisten joukkojen yhteispartiota vastaan Bessonin lähellä, mikä johti kolmen keskiafrikkalaisen sotilaan kuolemaan.”


19.4.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/4


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/629,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2020,

vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 täydentämisestä annettujen delegoitujen asetusten (EU) N:o 532/2014 ja (EU) N:o 1255/2014 muuttamisesta tarkastuksia koskevien yksityiskohtaisten vähimmäisvaatimusten ja tallennettavien ja säilytettävien tietojen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta 11 päivänä maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 6 kohdan ja 32 artiklan 8 ja 9 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 223/2014 annetaan komissiolle mahdollisuus hyväksyä delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään asetuksen muita kuin keskeisiä osia vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston osalta.

(2)

Komission delegoidulla asetuksella (EU) N:o 532/2014 (2) täydennetään asetusta (EU) N:o 223/2014 siltä osin kuin on kyse jäljitysketjua koskevista vähimmäisvaatimuksista ja luettelosta tiedoista, jotka hallintoviranomaisen on tallennettava ja säilytettävä järjestelmässä kustakin toimesta seurantaa, arviointia, varainhoitoa, varmennuksia ja tarkastuksia varten.

(3)

Komission delegoidulla asetuksella (EU) N:o 1255/2014 (3) täydennetään asetusta (EU) N:o 223/2014 vahvistamalla vuotuisten ja lopullisten täytäntöönpanokertomusten sisältö, mukaan luettuna yhteisten indikaattoreiden luettelo.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/559 (4) muutetaan asetusta (EU) N:o 223/2014 covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavien erityistoimenpiteiden osalta. Asetuksessa (EU) 2020/559 säädetään muun muassa, että jäsenvaltiot voivat toimittaa elintarvikkeita tai perushyödykkeitä vähävaraisimmille välillisesti esimerkiksi arvoseteleillä, korteilla tai muilla välineillä.

(5)

Elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden välillinen toimittaminen arvoseteleillä, korteilla tai muilla välineillä on toteutuksen kannalta haastavampaa kuin suoran avun antaminen vähävaraisimmille. Sen vuoksi on aiheellista antaa erityissäännöksiä jäljitysketjujen vähimmäisvaatimuksista järjestelmissä, joilla annetaan apua suoraan, jotta voidaan mukauttaa luetteloa tiedoista, jotka hallintoviranomaisen on tallennettava ja säilytettävä järjestelmässä kustakin toimesta seurantaa, arviointia, varainhoitoa, varmennuksia ja tarkastuksia varten.

(6)

Väärinkäytösten ja petosten riskien lisääntymisen estämiseksi on aiheellista säätää ylimääräisistä jäljitysketjua koskevista vähimmäisvaatimuksista niitä tapauksia varten, joissa elintarvikkeet tai perushyödykkeet tai molemmat toimitetaan arvoseteleillä tai korteilla paperimuodossa.

(7)

Tässä asetuksessa väärinkäytösten ja petosten ehkäisemiseksi säädettyjen toimenpiteiden ripeän soveltamisen varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(8)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksia (EU) N:o 532/2014 ja (EU) N:o 1255/2014 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan delegoitu asetus (EU) N:o 532/2014 seuraavasti:

1)

Lisätään artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Vähävaraisimmille välillisesti esimerkiksi arvoseteleillä, korteilla tai muilla välineillä annettavan tuen jäljitysketjua koskevat yksityiskohtaiset vähimmäisvaatimukset

(asetuksen (EU) N:o 223/2014 32 artiklan 9 kohta)

1.   Jäljitysketjun, joka liittyy toimiin. joilla toimitetaan elintarvikkeita tai perushyödykkeitä tai molempia vähävaraisimmille arvoseteleillä, korteilla tai muilla välineillä asetuksen (EU) N:o 223/2014 23 artiklan 4 a kohdan mukaisesti, on edellä 3 artiklassa tarkoitettujen jäljitysketjua koskevien yksityiskohtaisten vähimmäisvaatimusten lisäksi oltava sellainen, että sen avulla

a)

voidaan todentamisviranomaisen, hallintoviranomaisen, välittävien elinten ja tuensaajien hallussa olevien kirjanpitoaineiston ja todentavien asiakirjojen perusteella sovittaa yhteen myönnettyjen arvoseteleiden, korttien tai muiden välineiden kokonaismäärä ja loppukäyttäjille toimitettujen ja niiden käyttämien arvoseteleiden, korttien tai muiden välineiden kokonaismäärä,

b)

voidaan sovittaa yhteen 26 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tukikelpoisten kustannusten osalta komissiolle todennetut yhteen lasketut määrät ja loppukäyttäjien käyttämien arvoseteleiden, korttien tai muiden välineiden arvo,

c)

siihen voidaan sisällyttää asiakirjat, jotka koskevat arvoseteleiden, korttien tai muiden välineiden myöntämistä ja jakelua loppukäyttäjille sekä niiden käyttöä.

Arvoseteleiden, korttien ja muiden välineiden käytön osalta jäljitysketjun avulla on osoitettava, että arvoseteleitä, kortteja ja muita välineitä käytetään ainoastaan elintarvikkeiden tai perushyödykkeiden tai molempien ostamiseen.

2.   Kun elintarvikkeita ja/tai perushyödykkeitä toimitetaan vähävaraisimmille arvoseteleillä, korteilla tai muilla välineillä paperimuodossa, jäljitysketjuun on sisällytettävä seuraavat:

a)

hallintoviranomaisen, välittävien elinten ja tuensaajien toteuttamat turvatoimenpiteet väärentämisen estämiseksi,

b)

toimenpiteet arvoseteleiden kannan turvaamiseksi,

c)

tiedot elimistä, jotka yksilöivät loppukäyttäjät, ja tahoista, jotka jakavat arvosetelit, kortit tai muut välineet loppukäyttäjille,

d)

todentavat asiakirjat siitä, että loppukäyttäjät ovat vastaanottaneet arvosetelit, kortit tai muut välineet.”

2)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

2 artikla

Korvataan delegoidun asetuksen (EU) N:o 1255/2014 liite tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2020.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 72, 12.3.2014, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 532/2014, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 täydentämisestä (EUVL L 148, 20.5.2014, s. 54).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1255/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 täydentämisestä vahvistamalla vuotuisten ja lopullisten täytäntöönpanokertomusten sisältö, mukaan luettuna yhteisten indikaattoreiden luettelo (EUVL L 337, 25.11.2014, s. 46).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/559, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavien erityistoimenpiteiden osalta (EUVL L 130, 24.4.2020, s. 7).


LIITE I

”LIITE I

Seurantajärjestelmään tietokoneistetusti tallennettavien ja säilytettävien tietojen luettelo (2 artikla)

Tietoja edellytetään toimenpideohjelma I:stä ja toimenpideohjelma II:sta (1) tuettavista toimista ja kaiken tyyppisistä toimituksista, jollei toisessa sarakkeessa toisin täsmennetä.

Tietokentät

Toimenpideohjelmien tai toimitusten tyypit, joista tietoja ei edellytetä

Tuensaajaa koskevat tiedot  (2)

1.

Kunkin tuensaajan nimi tai yksilöllinen tunniste

 

2.

Tieto siitä, onko tuensaaja julkisoikeudellinen vai yksityisoikeudellinen elin

 

3.

Tieto siitä, onko tuensaajalle aiheutuneista menoista kannettava arvonlisävero kansallisen arvonlisäverolainsäädännön mukaan palautukseen oikeuttamaton

 

4.

Tuensaajan yhteystiedot

 

Toimea koskevat tiedot

5.

Toimen nimi tai yksilöllinen tunniste

 

6.

Toimen lyhyt kuvaus

 

7.

Toimea koskevan hakemuksen jättöpäivä

 

8.

Tukiedellytykset vahvistavassa asiakirjassa ilmoitettu aloituspäivämäärä

 

9.

Tukiedellytykset vahvistavassa asiakirjassa ilmoitettu päättymispäivämäärä

 

10.

Tosiasiallinen päivä, jona toimi on saatu fyysisesti päätökseen tai toteutettu kokonaisuudessaan

 

11.

Tukiedellytykset vahvistavan asiakirjan julkaiseva elin

 

12.

Tukiedellytykset vahvistavan asiakirjan päiväys

 

13.

Toimen valuutta

 

14.

Sen ohjelman/niiden ohjelmien CCI-koodi, josta toimea tuetaan

 

15.

Perushyödykkeiden tyypit

Ei koske toimenpideohjelma II:ta

16.

Tuettavat toimintatyypit

Ei koske toimenpideohjelma I:tä

17.

Rahoitusmuodon koodi(t)

 

18.

Sijaintikoodi(t)

 

19.

Julkisen elimen tai kumppaniorganisaation ostamien elintarvikkeiden määrä

Ei koske toimenpideohjelma II:ta

Ei koske elintarvikkeiden välillistä toimittamista esimerkiksi arvoseteleillä, korteilla tai muilla välineillä

20.

Julkisen elimen saamien elintarvikkeiden määrä asetuksen (EU) N:o 223/2014 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti

Ei koske toimenpideohjelma II:ta

Ei koske elintarvikkeiden välillistä toimittamista esimerkiksi arvoseteleillä, korteilla tai muilla välineillä

21.

Kumppaniorganisaatioille toimitettujen elintarvikkeiden määrä

Ei koske toimenpideohjelma II:ta

Ei koske elintarvikkeiden välillistä toimittamista esimerkiksi arvoseteleillä, korteilla tai muilla välineillä

22.

Loppukäyttäjille toimitettujen elintarvikkeiden määrä

Ei koske toimenpideohjelma II:ta

Ei koske elintarvikkeiden välillistä toimittamista esimerkiksi arvoseteleillä, korteilla tai muilla välineillä

23.

Julkisen elimen tai kumppaniorganisaation ostamien perushyödykkeiden määrä

Ei koske toimenpideohjelma II:ta

Ei koske elintarvikkeiden välillistä toimittamista esimerkiksi arvoseteleillä, korteilla tai muilla välineillä

24.

Kumppaniorganisaatioille toimitettujen perushyödykkeiden määrä

Ei koske toimenpideohjelma II:ta

Ei koske elintarvikkeiden välillistä toimittamista esimerkiksi arvoseteleillä, korteilla tai muilla välineillä

25.

Loppukäyttäjille toimitettujen perushyödykkeiden määrä

Ei koske toimenpideohjelma II:ta

Ei koske elintarvikkeiden välillistä toimittamista esimerkiksi arvoseteleillä, korteilla tai muilla välineillä

26.

Arvoseteleiden tai korttien (tai muiden välillisten toimitusvälineiden) määrä

Ei koske toimenpideohjelma II:ta

Ei koske elintarvikkeiden ja/tai perushyödykkeiden suoria toimituksia

27.

Loppukäyttäjille toimitettujen arvoseteleiden tai korttien (tai muiden välillisten toimitusvälineiden) määrä

Ei koske toimenpideohjelma II:ta

Ei koske elintarvikkeiden ja/tai perushyödykkeiden suoria toimituksia

28.

Loppukäyttäjien käyttämien arvoseteleiden tai korttien (tai muiden välillisten toimitusvälineiden) määrä

Ei koske toimenpideohjelma II:ta

Ei koske elintarvikkeiden ja/tai perushyödykkeiden suoria toimituksia

29.

Loppukäyttäjille toimitetuille arvoseteleille tai korteille (tai muille välillisille toimitusvälineille) ladattujen menojen kokonaismäärä

Ei koske toimenpideohjelma II:ta

Ei koske elintarvikkeiden ja/tai perushyödykkeiden suoria toimituksia

30.

Loppukäyttäjien arvoseteleillä tai korteilla (tai muilla välillisillä toimitusvälineillä) käyttämien menojen määrä

Ei koske toimenpideohjelma II:ta

Ei koske elintarvikkeiden ja/tai perushyödykkeiden suoria toimituksia

Indikaattoreita koskevat tiedot

31.

Toimea koskevien yhteisten indikaattoreiden otsake

 

32.

Toimea koskevien yhteisten indikaattoreiden tunniste

 

33.

Yhteisten indikaattoreiden saavutustaso kunakin täytäntöönpanovuotena tai toimen lopussa

 

34.

Toimea koskevien ohjelmakohtaisten indikaattoreiden otsake

Ei koske toimenpideohjelma I:tä

35.

Toimea koskevien ohjelmakohtaisten indikaattoreiden tunniste

Ei koske toimenpideohjelma I:tä

36.

Ohjelmakohtaisten tuotosindikaattoreiden erityistavoitteet

Ei koske toimenpideohjelma I:tä

37.

Ohjelmakohtaisten tuotosindikaattoreiden saavutustaso kunakin täytäntöönpanovuotena tai toimen lopussa

Ei koske toimenpideohjelma I:tä

38.

Kunkin tuotostavoitteen mittayksikkö

Ei koske toimenpideohjelma I:tä

39.

Tulosindikaattoreiden perusarvo

Ei koske toimenpideohjelma I:tä

40.

Tulosindikaattoreiden tavoitetaso

Ei koske toimenpideohjelma I:tä

41.

Kunkin tulostavoitteen ja perusarvon mittayksikkö

Ei koske toimenpideohjelma I:tä

42.

Kunkin indikaattorin mittayksikkö

 

Kutakin toimea koskevat rahoitustiedot (toimeen sovellettavassa valuutassa)

43.

Asiakirjassa, jossa vahvistetaan tukiedellytykset, hyväksytyt toimen tukikelpoiset kokonaiskustannukset

 

44.

Tukikelpoiset kokonaiskustannukset, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 223/2014 2 artiklan 12 alakohdan määritelmän mukaisia julkisia menoja

 

45.

Asiakirjassa, jossa vahvistetaan tukiedellytykset, ilmoitettu julkisen tuen määrä

 

Tuensaajalta saatuja maksatushakemuksia koskevat tiedot (toimeen sovellettavassa valuutassa)

46.

Kunkin tuensaajalta saadun maksatushakemuksen vastaanottopäivä

 

47.

Kunkin tuensaajalle maksuhakemuksen perusteella suoritetun maksun päiväys

 

48.

Kunkin tuensaajalle suoritetun maksun perustan muodostavien tukikelpoisten menojen määrä maksatushakemuksessa

 

49.

Asetuksen (EU) N:o 223/2014 2 artiklan 12 alakohdan määritelmän mukaisten julkisten menojen määrä, joka vastaa kunkin maksun perustan muodostavia tukikelpoisia menoja

 

50.

Kunkin tuensaajalle maksatushakemuksen perusteella suoritetun maksun määrä

 

51.

Toimea koskevien paikan päällä asetuksen (EU) N:o 223/2014 32 artiklan 5 kohdan b alakohdan nojalla tehtävien varmennusten aloituspäivä

 

52.

Toimea koskevien paikan päällä asetuksen (EU) N:o 223/2014 34 artiklan 1 kohdan ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 532/2014  (3) 6 artiklan nojalla tehtävien tarkastusten päiväys

 

53.

Tarkastuksen tai varmennuksen suorittava elin

 

Tuensaajan jättämässä maksatushakemuksessa ilmoitettuja todellisiin kustannuksiin perustuvia menoja koskevat tiedot (toimeen sovellettavassa valuutassa)

54.

Komissiolle ilmoitetut tukikelpoiset julkiset menot, jotka on määritetty tosiasiallisesti aiheutuneiden ja maksettujen kustannusten perusteella

 

55.

Asetuksen (EU) N:o 223/2014 2 artiklan 12 alakohdan määritelmän mukaiset julkiset menot, jotka vastaavat komissiolle ilmoitettuja tukikelpoisia julkisia menoja, jotka on määritetty tosiasiallisesti aiheutuneiden ja maksettujen kustannusten perusteella

 

56.

Sopimustyyppi, jos sopimuksen tekemiseen sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY  (4) (rakennusurakat/palvelujen tarjonta/tavaroiden toimitus) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU  (5) säännöksiä.

 

57.

Sopimushinta, jos sopimuksen tekemiseen sovelletaan direktiivin 2004/18/EY tai direktiivin 2014/23/EU säännöksiä

 

58.

Sopimuksen perusteella maksetut aiheutuneet tukikelpoiset menot, jos sopimukseen sovelletaan direktiivin 2004/18/EY tai direktiivin 2014/23/EU säännöksiä

 

59.

Käytetty hankintamenettely, jos sopimuksen tekemiseen sovelletaan direktiivin 2004/18/EY tai direktiivin 2014/23/EU säännöksiä

 

60.

Urakoitsijan nimi tai yksilöllinen tunniste, jos sopimuksen tekemiseen sovelletaan direktiivin 2014/23/EU säännöksiä

 

Tuensaajan jättämässä maksatushakemuksessa ilmoitettuja vakioyksikkökustannuksiin perustuvia menoja koskevat tiedot (toimeen sovellettavassa valuutassa)

61.

Komissiolle ilmoitettujen tukikelpoisten julkisten menojen määrä määritettynä vakioyksikkökustannusten perusteella

 

62.

Asetuksen (EU) N:o 223/2014 2 artiklan 12 alakohdan määritelmän mukaiset julkiset menot, jotka vastaavat komissiolle ilmoitettuja tukikelpoisia menoja, jotka on määritetty vakioyksikkökustannusten perusteella

 

63.

Vakioyksikkökustannuksissa käytettävän yksikön määritelmä

 

64.

Toimitettujen yksiköiden lukumäärä ilmoitettuna kutakin yksikköön sisältyvää erää koskevassa maksatushakemuksessa

 

65.

Yhden yksikön yksikkökustannukset kutakin yksikköön sisältyvää erää kohden

 

Tuensaajan jättämässä maksatushakemuksessa ilmoitettuja kertakorvauksina suoritettaviin maksuihin perustuvia menoja koskevat tiedot (toimeen sovellettavassa valuutassa)

66.

Komissiolle ilmoitettujen tukikelpoisten julkisten menojen määrä määritettynä kertakorvausten perusteella

 

67.

Asetuksen (EU) N:o 223/2014 2 artiklan 12 alakohdan määritelmän mukaiset julkiset menot, jotka vastaavat komissiolle ilmoitettuja tukikelpoisia julkisia menoja, jotka on määritetty kertakorvausten perusteella

 

68.

Kunkin kertakorvauksen osalta sopimustasot (tuotokset tai tulokset), jotka ilmoitetaan asiakirjassa, jossa vahvistetaan tukiedellytykset, kertakorvauksina suoritettavien maksujen perusteena

 

69.

Kunkin kertakorvauksen osalta asiakirjassa, jossa vahvistetaan tukiedellytykset, ilmoitettu määrä

 

Tuensaajan jättämässä maksatushakemuksessa ilmoitettuja kiinteisiin prosenttiosuuksiin perustuvia menoja koskevat tiedot (toimeen sovellettavassa valuutassa)

70.

Komissiolle ilmoitettujen tukikelpoisten julkisten menojen määrä määritettynä kiinteiden prosenttiosuuksien perusteella

 

71.

Asetuksen (EU) N:o 223/2014 2 artiklan 12 alakohdan määritelmän mukaiset julkiset menot, jotka vastaavat komissiolle ilmoitettuja tukikelpoisia julkisia menoja, jotka on määritetty kiinteiden prosenttiosuuksien perusteella

 

Tuensaajalta perittyjä määriä koskevat tiedot

72.

Kunkin takaisinperintäpäätöksen päiväys

 

73.

Kunkin takaisinperintäpäätöksen piiriin kuuluvan julkisen tuen määrä

 

74.

Kunkin takaisinperintäpäätöksen piiriin kuuluvat tukikelpoiset kokonaismenot

 

75.

Kunkin tuensaajan takaisinperintäpäätöksen perusteella takaisin maksaman määrän vastaanottopäivä

 

76.

Tuensaajan takaisinperintäpäätöksen perusteella takaisin maksaman julkisen tuen määrä (ilman korkoja tai seuraamuksia)

 

77.

Tuensaajan takaisin maksamaa julkista tukea vastaavat tukikelpoiset kokonaismenot

 

78.

Sellaisen julkisen tuen määrä, jota ei saada perityksi takaisin takaisinperintäpäätöksen perusteella

 

79.

Sellaista julkista tukea vastaavat tukikelpoiset kokonaismenot, jota ei saada perityksi takaisin

 

Komissiolle jätettyjä maksatushakemuksia koskevat tiedot (euroina)

80.

Kunkin toimesta aiheutuneita tukikelpoisia menoja sisältävän maksatushakemuksen jättöpäivä

 

81.

Tuensaajalle aiheutuneiden ja toimen toteutuksen yhteydessä maksettujen tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärä kussakin komissiolle toimitetussa maksatushakemuksessa

 

82.

Asetuksen (EU) N:o 223/2014 2 artiklan 12 alakohdan määritelmän mukaisten toimesta aiheutuneiden julkisten menojen kokonaismäärä kussakin maksatushakemuksessa

 

Komissiolle asetuksen (EU) N:o 223/2014 48 artiklan nojalla toimitettavia tilityksiä koskevat tiedot (euroina)

83.

Kunkin toimesta aiheutuneita menoja sisältävän kirjanpidon toimituspäivä

 

84.

Päätökseen saadun toimen lopulliset menot sisältävän kirjanpidon toimituspäivä (kun tukikelpoisten kokonaismenojen määrä on vähintään 1 000 000 euroa (asetuksen (EU) N:o 223/2014 51 artikla))

 

85.

Todentamisviranomaisen kirjanpitojärjestelmään viety toimen tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärä, joka on merkitty kirjanpitoon

 

86.

Toimen toteuttamisesta aiheutuneiden, asetuksen (EU) N:o 223/2014 2 artiklan 12 alakohdan määritelmän mukaisten julkisten menojen kokonaismäärä, joka vastaa todentamisviranomaisen kirjanpitojärjestelmään vietyä tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärää, joka on merkitty kirjanpitoon

 

87.

Tuensaajalle asetuksen (EU) N:o 223/2014 42 artiklan 2 alakohdan nojalla suoritettujen maksujen kokonaismäärä, joka vastaa todentamisviranomaisen kirjanpitojärjestelmään vietyä tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärää, joka on merkitty kirjanpitoon

 

88.

Tilivuoden aikana palautetut toimen tukikelpoiset julkiset kokonaismenot, jotka on merkitty kirjanpitoon

 

89.

Asetuksen (EU) N:o 223/2014 2 artiklan 12 alakohdan määritelmän mukaiset julkiset kokonaismenot, jotka vastaavat tilivuoden aikana palautettuja toimen tukikelpoisia julkisia kokonaismenoja, jotka on merkitty kirjanpitoon

 

90.

Tilivuoden aikana takaisin perityt toimen tukikelpoiset julkiset kokonaismenot, jotka on merkitty kirjanpitoon

 

91.

Julkiset kokonaismenot, jotka vastaavat tilivuoden aikana takaisin perittyjä toimen tukikelpoisia julkisia kokonaismenoja, jotka on merkitty kirjanpitoon

 

92.

Tilivuoden lopun tilanteen mukaisesti takaisin perittävät tukikelpoiset julkiset kokonaismenot, jotka on merkitty kirjanpitoon

 

93.

Toimen tukikelpoiset julkiset kokonaismenot, jotka vastaavat tilivuoden lopun tilanteen mukaisesti takaisin perittäviä tukikelpoisia julkisia kokonaismenoja, jotka on merkitty kirjanpitoon

 

94.

Tilivuoden lopun tilanteen mukainen toimen tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärä, jota ei saada perityksi takaisin ja joka on merkitty kirjanpitoon

 

95.

Toimen tukikelpoiset julkiset kokonaismenot, jotka vastaavat tilivuoden lopun tilanteen mukaisia tukikelpoisia julkisia kokonaismenoja, joita ei saada perityksi takaisin ja jotka on merkitty kirjanpitoon

 


(1)  Toimenpideohjelma I:llä tarkoitetaan elintarvikkeina ja/tai perushyödykkeinä annettavan avun toimenpideohjelmia ja toimenpideohjelma II:lla vähävaraisimpien sosiaalista osallisuutta edistäviä toimenpideohjelmia.

(2)  Tuensaaja kattaa tarvittaessa muita elimiä, joille aiheutuu toimesta menoja, joita käsitellään tuensaajalle aiheutuneina menoina.

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 532/2014, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 täydentämisestä (EUVL L 148, 20.5.2014, s. 54).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).


LIITE II

”LIITE

TOIMENPIDEOHJELMAN I JA II YHTEISET INDIKAATTORIT

Panosindikaattorit

1)

Asiakirjassa, jossa määritetään kullekin toimelle asetetut tukiedellytykset, hyväksyttyjen tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärä

2)

Toimien täytäntöönpanosta tuensaajille aiheutuneiden ja maksettujen tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärä,

josta tapauksen mukaan:

a)

vähävaraisimmille suoraan toimitettuihin elintarvikkeisiin liittyvien toimien täytäntöönpanosta tuensaajille aiheutuneiden ja maksettujen tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärä

b)

vähävaraisimmille suoraan toimitettuihin perushyödykkeisiin liittyvien toimien täytäntöönpanosta tuensaajille aiheutuneiden ja maksettujen tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärä

c)

vähävaraisimmille välillisesti esimerkiksi arvoseteleillä, korteilla tai muilla välineillä toimitettuihin elintarvikkeisiin ja/tai perushyödykkeisiin liittyvien toimien täytäntöönpanosta tuensaajille aiheutuneiden ja maksettujen tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärä.

3)

Komissiolle ilmoitettujen tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärä

Nämä tiedot on ilmoitettava euroina.

TOIMENPIDEOHJELMAN I YHTEISET INDIKAATTORIT, JOTKA KOSKEVAT VÄHÄVARAISIMMILLE SUORAAN ANNETTAVAA TUKEA

Jaettua elintarvikeapua koskevat tuotosindikaattorit (1)

4)

Hedelmien ja vihannesten määrä

5)

Lihan, kananmunien, kalan ja äyriäisten määrä

6)

Jauhojen, leivän, perunoiden, riisin ja muiden tärkkelystuotteiden määrä

7)

Sokerin määrä

8)

Maitotuotteiden määrä

9)

Rasvojen ja öljyjen määrä

10)

Einesten ja muiden elintarvikkeiden (jotka eivät sisälly edellä mainittuihin luokkiin) määrä

11)

Jaetun elintarvikeavun kokonaismäärä,

josta

a)

niiden elintarvikkeiden osuus, joiden osalta toimenpideohjelmasta maksettiin vain kuljetus, jakelu ja varastointi (%)

b)

rahastosta yhteisrahoitettujen elintarvikkeiden osuus kumppaniorganisaatioiden jakamien elintarvikkeiden kokonaismäärästä (2)

12)

Niiden jaettujen aterioiden kokonaismäärä, jotka rahoitettiin osittain tai kokonaan toimenpideohjelmasta (3)

13)

Niiden jaettujen elintarvikepakettien kokonaismäärä, jotka rahoitettiin osittain tai kokonaan toimenpideohjelmasta (4)

Jaettua elintarvikeapua koskevat tulosindikaattorit (5)

14)

Elintarvikeapua saavien henkilöiden kokonaismäärä,

josta

a)

enintään 15-vuotiaiden lukumäärä

b)

vähintään 65-vuotiaiden lukumäärä

c)

naisten lukumäärä

d)

maahanmuuttajien, ulkomaalaistaustaisten, vähemmistöjen (myös marginalisoituneiden yhteisöjen kuten romanien) lukumäärä

e)

vammaisten lukumäärä

f)

kodittomien lukumäärä

Jaettuja perushyödykkeitä koskevat tuotosindikaattorit

15)

Jaettujen tavaroiden rahallinen kokonaisarvo,

josta

a)

lapsille tarkoitettujen tavaroiden rahallinen kokonaisarvo

b)

kodittomille tarkoitettujen tavaroiden rahallinen kokonaisarvo

c)

muille kohderyhmille tarkoitettujen tavaroiden rahallinen kokonaisarvo

16)

Luettelo lapsille jaetuista tärkeimmistä tavaraluokista (6):

a)

Vauvanvaatteet ja -varusteet

b)

Koululaukut

c)

Lehtiöt, vihot, kynät, maalausvälineet ja muut koulutarvikkeet (muut kuin vaatteet)

d)

Liikuntavarusteet (esim. urheilukengät, trikoot, uimapuvut)

e)

Vaatteet (esim. talvitakit, kengät, koulupuvut)

f)

Muu luokka – täsmennetään

17)

Luettelo kodittomille jaetuista tärkeimmistä tavaraluokista  (6):

a)

Makuupussit/huovat

b)

Keittiövarusteet (esim. kattilat, pannut, ruokailuvälineet)

c)

Vaatteet (esim. talvitakit, kengät)

d)

Liinavaatteet (pyyhkeet, vuodevaatteet)

e)

Hygieniatarvikkeet (esim. ensiapusetti, saippua, hammasharja, kertakäyttöinen partahöylä)

f)

Muu luokka – täsmennetään

18)

Luettelo muille kohderyhmille jaetuista tärkeimmistä tavaraluokista  (6):

a)

Luokat täsmennettävä

Jaettuja perushyödykkeitä koskevat tulosindikaattorit (5)

19)

Perushyödykkeitä saavien henkilöiden kokonaismäärä,

josta

a)

enintään 15-vuotiaiden lukumäärä

b)

vähintään 65-vuotiaiden lukumäärä

c)

naisten lukumäärä

d)

maahanmuuttajien, ulkomaalaistaustaisten, vähemmistöjen (myös marginalisoituneiden yhteisöjen kuten romanien) lukumäärä

e)

vammaisten lukumäärä

f)

kodittomien lukumäärä

TOIMENPIDEOHJELMAN I YHTEISET INDIKAATTORIT, JOTKA KOSKEVAT VÄHÄVARAISIMMILLE ESIMERKIKSI ARVESETELEILLÄ, KORTEILLA TAI MUILLA VÄLINEILLÄ VÄLILLISESTI ANNETTAVAA TUKEA

Sähköisillä arvoseteleillä, korteilla tai muilla välillisillä toimitusvälineillä jaettua tukea koskevat tulosindikaattorit (5)

19 a)

Arvoseteleillä, korteilla tai muilla välillisillä toimitusvälineillä tukea saavien henkilöiden kokonaismäärä,

josta

a)

enintään 15-vuotiaiden lukumäärä

b)

vähintään 65-vuotiaiden lukumäärä

c)

naisten lukumäärä

d)

maahanmuuttajien, ulkomaalaistaustaisten, vähemmistöjen (myös marginalisoituneiden yhteisöjen kuten romanien) lukumäärä

e)

vammaisten lukumäärä

f)

kodittomien lukumäärä

TOIMENPIDEOHJELMAA II KOSKEVAT YHTEISET INDIKAATTORIT

Sosiaalisen osallisuuden edistämiseen tarkoitettua tukea koskevat tuotosindikaattorit

20)

Sosiaalisen osallisuuden edistämiseen tarkoitettua tukea saavien henkilöiden kokonaismäärä,

josta

a)

enintään 15-vuotiaiden lukumäärä

b)

vähintään 65-vuotiaiden lukumäärä

c)

naisten lukumäärä

d)

maahanmuuttajien, ulkomaalaistaustaisten, vähemmistöjen (myös marginalisoituneiden yhteisöjen kuten romanien) lukumäärä

e)

vammaisten lukumäärä

f)

kodittomien lukumäärä

Nämä toimenpideohjelmaa II koskevat tiedot ovat direktiivin 95/46/EY 7 artiklan mukaisia henkilötietoja. Niiden käsittely on tarpeen rekisterinpitäjälle asetetun lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi (direktiivin 95/46/EY 7 artiklan c alakohta). Direktiivin 95/46/EY 2 artiklassa esitetään rekisterinpitäjän määritelmä.


(1)  Indikaattorit 4–11 sisältävät seuraavia tuotteita missä tahansa muodossa, esim. tuoreena, tölkitettynä ja pakastettuna, ja ne olisi ilmoitettava tonneina.

(2)  Tämän indikaattorin arvot määritetään kumppaniorganisaatioiden tietoihin perustuvan arvion perusteella.

(3)  ’Ateria’ voidaan määritellä kumppaniorganisaation/toimen/hallintoviranomaisen tasolla. Tämän indikaattorin arvot määritetään kumppaniorganisaatioiden arvioinnin perusteella.

(4)  ’Elintarvikepaketti’ voidaan määritellä kumppaniorganisaation/toimen/hallintoviranomaisen tasolla. Pakettien ei tarvitse olla standardoituja koon tai sisällön suhteen. Tämän indikaattorin arvot määritetään kumppaniorganisaatioiden arvioinnin perusteella.

(5)  Näiden indikaattoreiden arvot määritetään kumppaniorganisaatioiden tietoihin perustuvan arvion perusteella. Ei odoteta eikä edellytetä, että arvot perustuvat loppukäyttäjien toimittamiin tietoihin.

(6)  Luetteloon on sisällytettävä kaikki merkitykselliset luokat, jotka kattavat vähintään 75 prosenttia jaetuista tavaroista.


19.4.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/17


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/630,

annettu 16 päivänä helmikuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautettujen tavaraluokkien osalta ja komission päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (1) (virallista valvontaa koskeva asetus) ja erityisesti sen 48 artiklan h alakohdan ja 77 artiklan 1 kohdan k alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2017/625 48 artiklan h alakohdassa ja 77 artiklan 1 kohdan k alakohdassa siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä sellaisten tapausten ja edellytysten vahvistamiseksi, joissa ja joiden nojalla tietyt vähäriskiset tavarat, mukaan lukien yhdistelmätuotteet, voidaan vapauttaa rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta, sekä kyseisten tavaroiden erityisen virallisen valvonnan suorittamista koskevien sääntöjen vahvistamiseksi.

(2)

Yhdistelmätuotteista ihmisten ja eläinten terveydelle koituva riski riippuu ainesosien tyypistä, varastointiolosuhteista ja pakkauksesta. Huoneenlämmössä säilyvät yhdistelmätuotteet, jotka eivät sisällä jalostettua lihaa ainesosana ja joita ei tarvitse kuljettaa tai varastoida valvotuissa lämpötiloissa, aiheuttavat alhaisimman riskin eläinten terveyden ja mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden kannalta. Tämä koskee huoneenlämmössä säilyviin yhdistelmätuotteisiin sisältyviä maito- ja munatuotteita, joille on niiden valmistuksen aikana tehty käsittely, kuten sterilointi tai käsittely, jossa käytetään ultrakorkeita lämpötiloja riskin poistamiseksi. Eläinten terveyteen ja mikrobiologiseen elintarviketurvallisuuteen liittyvät riskit vähenevät, jos yhdistelmätuotteet on pakattu tai sinetöity turvallisesti.

(3)

Kemiallisen elintarviketurvallisuuden riskejä ei kuitenkaan vähennetä käsittelyillä, joilla yhdistelmätuotteista tehdään huoneenlämmössä säilyviä. Kemiallisen elintarviketurvallisuuden kannalta tietyt huoneenlämmössä säilyvät yhdistelmätuotteet, jotka eivät sisällä jalostettua lihaa, voidaan vapauttaa rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta edellyttäen, että jalostetut eläinperäiset tuotteet, jotka ovat yhdistelmätuotteiden ainesosia, tuotetaan kolmansissa maissa sijaitsevissa laitoksissa, joilla on lupa tuoda unioniin kyseisiä jalostettuja eläinperäisiä tuotteita, tai jäsenvaltioissa sijaitsevissa laitoksissa.

(4)

Huoneenlämmössä säilyvät yhdistelmätuotteet, jotka eivät sisällä jalostettua lihaa, olisi tuotettava komission päätöksessä 2011/163/EU (2) luetellussa kolmannessa maassa. Yhdistelmätuotetta tuottavalla kolmannella maalla olisi oltava joko hyväksytty jäämien valvontasuunnitelma kunkin yhdistelmätuotteeseen sisältyvän eläinperäisen ainesosan osalta tai sen olisi hankittava eläinperäiset ainesosat sellaisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta, joka on lueteltu päätöksessä 2011/163/EU kyseisten hyödykkeiden osalta.

(5)

Tietyistä huoneenlämmössä säilyvistä yhdistelmätuotteista, jotka eivät sisällä jalostettua lihaa, aiheutuva riski kansanterveydelle ja eläinten terveydelle on vähäinen, joten on aiheellista vapauttaa ne rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta ja sisällyttää ne tämän asetuksen liitteeseen siten, että ilmoitetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (3) liitteessä I vahvistetussa yhdistetyssä nimikkeistössä (CN) mainitut niitä koskevat koodit.

(6)

Tiettyihin huoneenlämmössä säilyviin yhdistelmätuotteisiin, jotka eivät sisällä jalostettua lihaa ja jotka on tämän asetuksen mukaisesti vapautettu rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta ja jotka tulevat unioniin kolmansista maista, olisi liitettävä maahantuovan elintarvikealan toimijan antama yksityinen varmennus.

(7)

Sen varmistamiseksi, että tietyt huoneenlämmössä säilyvät yhdistelmätuotteet, jotka eivät sisällä jalostettua lihaa ja jotka on tämän asetuksen mukaisesti vapautettu rajatarkastusasemilla suoritettavista tarkastuksista, täyttävät kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, toimivaltaisten viranomaisten olisi suoritettava virallista valvontaa säännöllisesti, riskiperusteisesti ja sopivalla tiheydellä määräpaikassa, paikassa, jossa tuotteet luovutetaan vapaaseen liikkeeseen unionissa, tai lähetyksestä vastaavan toimijan varastoissa tai tiloissa.

(8)

Säännöt, jotka koskevat rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautettuja yhdistelmätuotteita ja tällaisten yhdistelmätuotteiden virallista valvontaa, liittyvät sisällöllisesti toisiinsa, ja niitä on tarkoitus soveltaa yhdessä. Yksinkertaisuuden ja avoimuuden vuoksi sekä sääntöjen soveltamisen helpottamiseksi ja niiden moninkertaistumisen välttämiseksi säännöt olisikin vahvistettava yhdessä säädöksessä eikä erillisissä säädöksissä, joissa on useita ristiviittauksia ja päällekkäisyyksien vaara.

(9)

Komission päätöksen 2007/275/EY (4) nojalla on jo olemassa poikkeuksia rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta tiettyjen yhdistelmätuotteiden osalta. Koska tässä asetuksessa säädetään päätöksen 2007/275/EY soveltamisalaan tällä hetkellä kuuluvia tuotteita koskevista vapautuksista, kyseisen päätöksen tietyt säännökset olisi kumottava tämän asetuksen soveltamispäivästä ja kyseistä päätöstä olisi muutettava vastaavasti.

(10)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/625 (5) vahvistettuja kansanterveyttä koskevia vaatimuksia, jotka koskevat yhdistelmätuotteiden tuloa unioniin, sovelletaan vasta 21 päivästä huhtikuuta 2021. Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/692 (6) vahvistettuja eläinterveyttä koskevia vaatimuksia, jotka koskevat yhdistelmätuotteiden tuloa unioniin, sovelletaan samaten vasta 21 päivästä huhtikuuta 2021. Tämän vuoksi myös tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä olisi sovellettava mainitusta päivästä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat seuraavia seikkoja:

1.

tapaukset ja edellytykset, joissa ja joiden nojalla yhdistelmätuotteet on vapautettu rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta, ja milloin tällainen vapautus on perusteltu;

2.

erityisen virallisen valvonnan suorittaminen yhdistelmätuotteille, jotka on vapautettu rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1.

’yhdistelmätuotteilla’ delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 2 artiklan 14 alakohdassa määriteltyjä yhdistelmätuotteita;

2.

’huoneenlämmössä säilyvillä yhdistelmätuotteilla’ tuotteita, joita ei tarvitse kuljettaa tai varastoida valvotuissa lämpötiloissa.

3 artikla

Rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautetut yhdistelmätuotteet

1.   Liitteessä luetellut huoneenlämmössä säilyvät yhdistelmätuotteet, jotka eivät sisällä jalostettua lihaa, vapautetaan rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta edellyttäen, että kyseiset tuotteet täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

ne täyttävät delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 12 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetyt unioniin tuloa koskevat vaatimukset;

b)

kaikki huoneenlämmössä säilyviin yhdistelmätuotteisiin sisältyvät maito- ja munatuotteet on käsitelty delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 163 artiklan a alakohdan mukaisesti;

c)

ne on varustettu merkinnöillä, joiden mukaisesti ne on tarkoitettu ihmisravinnoksi; ja

d)

ne on pakattu tai sinetöity turvallisesti.

2.   Kun 1 kohdassa tarkoitetut huoneenlämmössä säilyvät yhdistelmätuotteet saatetaan markkinoille, niiden mukana on oltava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 (7) liitteessä V vahvistetun mallin mukainen yksityinen varmennus.

4 artikla

Rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautettuja yhdistelmätuotteita koskeva virallinen valvonta

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen huoneenlämmössä säilyvien yhdistelmätuotteiden virallista valvontaa säännöllisesti, riskiperusteisesti ja sopivalla tiheydellä ottaen huomioon asetuksen (EU) 2017/625 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut perusteet.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu virallinen valvonta on suoritettava missä tahansa seuraavista paikoista unionin tullialueella:

a)

määräpaikka;

b)

paikka, jossa luovutus vapaaseen liikkeeseen unionissa tapahtuu;

c)

lähetyksestä vastaavan toimijan varastot ja tilat.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu virallinen valvonta on suoritettava asetuksen (EU) 2017/625 45 ja 46 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Päätöksen 2007/275/EY muuttaminen

Muutetaan päätös 2007/275/EY seuraavasti:

1)

kumotaan 6 artikla;

2)

kumotaan liite II.

6 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Komission päätös 2011/163/EU, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä (EUVL L 70, 17.3.2011, s. 40).

(3)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Komission päätös 2007/275/EY, tehty 17 päivänä huhtikuuta 2007, valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla olevien elintarvikesekoitusten luetteloista (EUVL L 116, 4.5.2007, s. 9).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/625, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten unioniin tuloa koskevista vaatimuksista (EUVL L 131, 17.5.2019, s. 18).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/692, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 379).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2235, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista, virallisten todistusten malleista ja yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen eläinten ja tavaroiden luokkien lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä asetuksen (EY) N:o 599/2004, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 636/2014 ja (EU) 2019/628, direktiivin 98/68/EY ja päätösten 2000/572/EY, 2003/779/EY ja 2007/240/EY kumoamisesta (EUVL L 442, 30.12.2020, s. 1).


LIITE

Luettelo rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautetuista yhdistelmätuotteista (3 artikla)

Tässä luettelossa mainitaan unionissa käytössä olevan yhdistetyn nimikkeistön (CN) mukaisesti ne yhdistelmätuotteet, joiden osalta ei tarvitse suorittaa virallista valvontaa rajatarkastusasemilla.

Taulukon alaviitteet:

 

Sarake (1) – CN-koodi

Sarakkeessa 1 ilmoitetaan CN-koodi. CN-koodi, joka on vahvistettu asetuksella (ETY) N:o 2658/87, perustuu harmonoituun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmään (HS-järjestelmään). Järjestelmän on laatinut tulliyhteistyöneuvosto, jonka nimi on sittemmin muutettu Maailman tullijärjestöksi, ja se on hyväksytty neuvoston päätöksellä 87/369/ETY (1). CN-nimikkeistö noudattaa HS-järjestelmän ryhmiä ja alaryhmiä kuusinumeroisiin ryhmiin asti. Seitsemäs ja kahdeksas numero yksilöivät tarkemmat CN-alanimikkeet.

Jos käytetään neli-, kuusi- tai kahdeksannumeroista koodia, eikä koodin edessä ole tunnusta ”ex”, kaikki yhdistelmätuotteet, jotka kyseiset neljä-, kuusi- tai kahdeksannumeroiset koodit kattavat, on vapautettava virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla, jollei toisin määrätä.

Jos johonkin neli-, kuusi- tai kahdeksannumeroiseen koodiin kuuluvista yhdistelmätuotteista vain osa sisältää eläintuotteita eikä CN-nimikkeistössä ole kyseisen koodin kohdalla tarkempaa alanimikettä, koodin edessä on ”ex”. Esimerkiksi nimikkeen ”ex 2001 90 65” osalta rajatarkastusasemilla tehtäviä tarkastuksia ei vaadita sarakkeessa (2) mainituilta tuotteilta.

 

Sarake (2) – Selitys

Tässä sarakkeessa annetaan tarkat tiedot niistä yhdistelmätuotteista, jotka kuuluvat rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta myönnettävän poikkeuksen piiriin.

CN-koodit

Selitykset

(1)

(2)

1704 , ex 1806 20 , ex 1806 31 00 , ex 1806 32 , ex 1806 90 11 , ex 1806 90 19 , ex 1806 90 31 , ex 1806 90 39 , ex 1806 90 50 , ex 1806 90 90

Makeistuotteet (myös makeiset), suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, jotka täyttävät 3 artiklan 1 kohdan vaatimukset

ex 1902 19 , ex 1902 30 , ex 1902 40

Makaronivalmisteet, nuudelit ja couscous, jotka täyttävät 3 artiklan 1 kohdan vaatimukset

ex 1905 10 , ex 1905 20 , ex 1905 31 , ex 1905 32 , ex 1905 40 , ex 1905 90

Leipä, kakut, keksit ja pikkuleivät, vohvelit ja vohvelikeksit, korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet, jotka täyttävät 3 artiklan 1 kohdan vaatimukset

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00 , ex 1604

Kalalla täytetyt oliivit, jotka täyttävät 3 artiklan 1 kohdan vaatimukset

2101

Kahvi-, tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen perustuvat valmisteet, jotka täyttävät 3 artiklan 1 kohdan vaatimukset Paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet, jotka täyttävät 3 artiklan 1 kohdan vaatimukset

ex 2104

Loppukuluttajaa varten pakatut kirkkaat lihaliemet ja aromiaineet, jotka täyttävät 3 artiklan 1 kohdan vaatimukset

ex 2106

Loppukuluttajaa varten pakatut ravintolisät, jotka sisältävät 3 artiklan 1 kohdan vaatimukset täyttäviä jalostettuja eläinperäisiä tuotteita (mukaan lukien glukosamiini, kondroitiini tai kitosaani)

ex 2208 70

Liköörit, jotka täyttävät 3 artiklan 1 kohdan vaatimukset


(1)  Neuvoston päätös 87/369/ETY, tehty 7 päivänä huhtikuuta 1987, harmonisoitua tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja siihen liittyvän muutospöytäkirjan hyväksymisestä (EYVL L 198, 20.7.1987, s. 1).


19.4.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/631,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2021,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Budaörsi őszibarack” (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unkarin hakemus nimityksen ”Budaörsi őszibarack” rekisteröimiseksi julkaistiin asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2).

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, nimitys ”Budaörsi őszibarack” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Budaörsi őszibarack” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.6 ”Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 2021.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 447, 23.12.2020, s. 21.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


19.4.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/632,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla olevien eläinten, eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden, yhdistelmätuotteiden sekä heinien ja olkien luetteloiden osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2007 ja komission päätöksen 2007/275/EY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) 2017/625 vahvistetaan säännöt, jotka koskevat jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa unioniin tulevien eläinten ja tavaroiden virallista valvontaa, jotta voidaan todentaa elintarvikeketjua koskevan unionin lainsäädännön noudattaminen.

(2)

Asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti tietyt kolmansista maista peräisin olevat eläinten ja tavaroiden luokat on esitettävä rajatarkastusasemalla, jotta virallinen valvonta voidaan suorittaa ennen kuin ne tulevat unioniin.

(3)

Asetuksessa (EU) 2017/625 edellytetään, että komissio vahvistaa eläimistä ja eläinperäisistä tuotteista, sukusoluista ja alkioista, eläimistä saatavista sivutuotteista, niistä johdetut tuotteet mukaan lukien, yhdistelmätuotteista sekä heinästä ja oljista, jotka on esitettävä viralliseen valvontaan rajatarkastusasemilla, luettelot, joissa ilmoitetaan niiden koodit (CN-koodit) yhdistetyssä nimikkeistössä, josta säädetään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (2).

(4)

Jotta toimivaltaisten viranomaisten rajatarkastusasemilla asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti suorittama virallinen valvonta olisi helpompaa, tässä asetuksessa vahvistettavassa luettelossa olisi kuvattava yksityiskohtaisesti eläimet, eläinperäiset tuotteet, sukusolut ja alkiot, eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet, yhdistelmätuotteet sekä heinä ja oljet, jotka kuuluvat tällaisen virallisen valvonnan piiriin.

(5)

Tällä asetuksella korvataan kokonaan komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/2007 (3) vahvistetut säännöt, jotka koskevat eläimiin ja tavaroihin unioniin tulon yhteydessä kohdistettavaa virallista valvontaa. Kyseinen täytäntöönpanoasetus olisi näin ollen kumottava.

(6)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/630 (4) vahvistetaan, missä tapauksissa ja millä edellytyksin tietyt vähäriskiset tavarat, mukaan lukien yhdistelmätuotteet, voidaan vapauttaa rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta, ja vahvistetaan säännöt kyseisten tavaroiden erityisen virallisen valvonnan suorittamista varten. Delegoidulla asetuksella (EU) 2021/630 kumotaan ne komission päätöksen 2007/275/EY (5) säännökset, joilla yhdistelmätuotteet vapautetaan rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta. Tällä asetuksella korvataan päätöksen 2007/275/EY muut säännökset, jotka koskevat virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla olevia yhdistelmätuotteita. Näin ollen oikeusvarmuuden ja selkeyden varmistamiseksi päätös 2007/275/EY olisi kumottava.

(7)

Koska delegoitua asetusta (EU) 2021/630 sovelletaan 21 päivänä huhtikuuta 2021, tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti luettelot eläimistä, eläinperäisistä tuotteista, sukusoluista ja alkioista, eläimistä saatavista sivutuotteista ja niistä johdetuista tuotteista, yhdistelmätuotteista sekä heinästä ja oljista, jotka ovat virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla, ja ilmoitetaan niiden koodit yhdistetyssä nimikkeistössä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1.

’yhdistelmätuotteilla’ delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 2 artiklan 14 alakohdassa määriteltyjä yhdistelmätuotteita;

2.

’käsittelemättömillä sianharjaksilla’ komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 (6) liitteessä I olevassa 33 kohdassa määriteltyjä käsittelemättömiä sianharjaksia;

3.

’käsittelemättömillä sulilla ja höyhenillä ja niiden osilla’ asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 30 kohdassa määriteltyjä käsittelemättömiä sulkia ja höyheniä ja niiden osia;

4.

’käsittelemättömällä karvalla’ asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 32 kohdassa määriteltyä käsittelemätöntä karvaa;

5.

’välituotteella’ asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 35 kohdassa määriteltyä välituotetta;

6.

’käsitellyillä vuodilla ja nahoilla’ asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 28 kohdassa määriteltyjä käsiteltyjä vuotia ja nahkoja;

7.

’käsittelemättömällä villalla’ asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 31 kohdassa määriteltyä käsittelemätöntä villaa.

3 artikla

Liitteessä lueteltuihin eläimiin ja tavaroihin kohdistettava virallinen valvonta

Tämän asetuksen liitteessä lueteltuihin eläimiin, eläinperäisiin tuotteisiin, sukusoluihin ja alkioihin, eläimistä saataviin sivutuotteisiin ja niistä johdettuihin tuotteisiin, yhdistelmätuotteisiin sekä heinään ja olkiin on kohdistettava virallista valvontaa rajatarkastusasemilla asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti.

4 artikla

Kumoamiset

1.   Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2007 ja päätös 2007/275/EY 21 päivästä huhtikuuta 2021.

2.   Viittauksia kyseisiin kumottuihin säädöksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

5 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2007, annettu 18 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla olevien eläinten, eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden sekä heinien ja olkien luetteloiden osalta ja päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta (EUVL L 312, 3.12.2019, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2021/630, annettu 16 päivänä helmikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautettujen tavaraluokkien osalta ja komission päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta (Ks. tämän virallisen lehden s. 17).

(5)  Komission päätös 2007/275/EY, tehty 17 päivänä huhtikuuta 2007, valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla olevien elintarvikesekoitusten luetteloista (EUVL L 116, 4.5.2007, s. 9).

(6)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).


LIITE

LUETTELO ELÄIMISTÄ, ELÄINPERÄISISTÄ TUOTTEISTA, SUKUSOLUISTA JA ALKIOISTA, ELÄIMISTÄ SAATAVISTA SIVUTUOTTEISTA JA NIISTÄ JOHDETUISTA TUOTTEISTA, YHDISTELMÄTUOTTEISTA SEKÄ HEINÄSTÄ JA OLJISTA, JOIDEN OSALTA ON SUORITETTAVA 3 ARTIKLASSA TARKOITETTUA VIRALLISTA VALVONTAA RAJATARKASTUSASEMILLA

Huomautukset:

1.   Yleisiä huomioita

Joihinkin ryhmiin lisätään yleisiä huomioita sen selventämiseksi, mitkä eläimet tai tavarat kuuluvat kyseiseen ryhmään. Lisäksi viitataan tarvittaessa komission asetuksessa (EU) N:o 142/2011 (1) vahvistettuihin erityisiin vaatimuksiin.

Luettelo yhdistelmätuotteista, jotka täyttävät tietyt edellytykset ja jotka on vapautettu rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta, vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/630[jonka oikeusperustan muodostavat asetuksen (EU) 2017/625 (2) 48 artiklan h alakohta ja 77 artiklan 1 kohdan k alakohta.

2.   Ryhmän huomautukset

Tässä liitteessä olevat luettelot on jäsennetty ryhmiksi, jotka vastaavat asiaankuuluvia neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (3) liitteessä I olevia yhdistetyn nimikkeistön, jäljempänä ’CN’, ryhmiä.

Ryhmän huomautukset ovat selityksiä, jotka on tarvittaessa lainattu CN:n yksittäisten ryhmien huomautuksista.

3.   Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä ja luokittelusuosituksista

Eri ryhmiä koskevia lisätietoja on lainattu tarvittaessa Maailman tullijärjestön harmonoidun järjestelmän selityksistä ja luokittelusuosituksista.

Taulukot:

4.   Sarake (1) – CN-koodi

Sarakkeessa 1 ilmoitetaan CN-koodi. Asetuksella (ETY) N:o 2658/87 käyttöön otettu CN perustuu kansainväliseen yleissopimukseen harmonoidusta tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmästä, jäljempänä ’HS-järjestelmä’, josta sovittiin Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 1983 ja joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 87/369/ETY (4). CN noudattaa HS-järjestelmän nimikkeitä ja alanimikkeitä kuuteen numeroon asti, ja ainoastaan seitsemäs ja kahdeksas numero ilmaisevat vain siihen kuuluvia uusia alanimikkeitä.

Jos käytetään nelinumeroista koodia, kaikkien eläinten ja tavaroiden osalta, joihin on merkitty kyseinen koodi, on suoritettava virallista valvontaa rajatarkastusasemilla, jollei toisin määrätä. Näissä tapauksissa asetuksen (EU) 2017/625133 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun Traces-järjestelmään kuuluvat CN-koodit jaetaan useimmiten kuusi- tai kahdeksannumeroisiin koodeihin.

Jos vain tiettyjen neli-, kuusi- tai kahdeksannumeroiseen koodiin kuuluvien eläinten tai tavaroiden osalta on suoritettava virallista valvontaa ja jollei CN:ssä ole erityistä alanimikettä kyseisen koodin osalta, koodi on merkitty tunnuksella ”Ex”. Siinä tapauksessa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat eläimet ja tavarat määräytyvät CN-koodin ja sarakkeessa 2 olevan vastaavan kuvauksen ja sarakkeessa 3 olevan selityksen laajuuden mukaisesti.

5.   Sarake (2) – Kuvaus

Eläinten ja tavaroiden kuvaus vastaa CN:n kuvaussarakkeessa olevaa kuvausta.

Sarakkeessa 2 olevaa eläinten ja tavaroiden kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat eläimet ja tavarat määräytyvät CN-koodien mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta CN:n tulkintasääntöjä.

6.   Sarake (3) – Selitys

Sarakkeessa 3 annetaan tarkat tiedot kyseisistä eläimistä tai tavaroista. CN:n eri ryhmiin kuuluvista eläimistä ja tavaroista on saatavilla lisätietoa Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittävistä huomautuksista (5).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (6) ja asetuksen (EU) N:o 142/2011 soveltamisalaan kuuluvista eläimistä saatavista sivutuotteista johdettuja tuotteita ei ole erikseen määritetty unionin lainsäädännössä. Virallista valvontaa on suoritettava puolijalostettujen tuotteiden osalta, jotka ovat hyväksytyssä tai rekisteröidyssä laitoksessa määränpäässä edelleen jalostettaviksi tarkoitettuja raakatuotteita. Virallisen tarkastajan on rajatarkastusasemalla arvioitava ja määritettävä tarvittaessa, onko johdettua tuotetta jalostettu siinä määrin, ettei sen osalta tarvitse suorittaa unionin lainsäädännössä säädettyä virallista valvontaa.

1 RYHMÄ

Elävät eläimet

1 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään kuuluvat kaikki elävät eläimet, lukuun ottamatta:

a)

nimikkeiden 0301, 0306, 0307 ja 0308 kaloja, äyriäisiä, nilviäisiä ja muita vedessä eläviä selkärangattomia;

b)

mikro-organismiviljelmiä ja muita nimikkeen 3002 tuotteita;

c)

nimikkeen 9508 eläimiä.”

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Nimikkeeseen 0106 kuuluvat muun muassa seuraavat elävät kesyt ja luonnonvaraiset eläimet:

A.

Nisäkkäät

1.

kädelliset

2.

valaat, delfiinit ja pyöriäiset (Cetacea-lahkon nisäkkäät); manaatit ja merilehmät eli dugongit (Sirenia-lahkon nisäkkäät); hylkeet, merileijonat ja mursut (Pinnipedia-alalahkon nisäkkäät)

3.

muut (esim. porot, kissat, koirat, leijonat, tiikerit, karhut, norsut, kamelit (myös dromedaarit), seeprat, kaniinit, jänikset, peurat, antiloopit (muut kuin alaheimoon Bovinae kuuluvat), gemssit, ketut, minkit ja muut turkistarhaeläimet).

B.

Matelijat (myös käärmeet ja kilpikonnat)

C.

Linnut

1.

petolinnut

2.

papukaijalinnut (myös papukaijat, undulaatit, arat ja kakadut)

3.

muut (esim. peltopyyt, fasaanit, viiriäiset, lehtokurpat, taivaanvuohet, kyyhkyset, villit kanalinnut, peltosirkut, sorsat, villihanhet, mustarastaat ja muut rastaat, kiurut, peipposet, tiaiset, kolibrit, riikinkukot, joutsenet ja muut nimikkeessä 0105 mainitsemattomat linnut).

D.

Hyönteiset, esim. mehiläiset (myös kuljetuslaatikoissa tai -häkeissä tai pesissä)

E.

Muut, esim. sammakot.

Tähän nimikkeeseen eivät kuulu sirkusten, eläinnäyttelyiden tai niiden kaltaisten kiertävien eläinesitysten eläimet (nimike 9508).”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

0101

Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit

Kaikki

0102

Elävät nautaeläimet

Kaikki

0103

Elävät siat

Kaikki

0104

Elävät lampaat ja vuohet

Kaikki

0105

Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat

Kaikki

0106

Muut elävät eläimet

Kaikki, kattaa kaikki seuraaviin alanimikkeisiin kuuluvat eläimet:

0106 11 00 (kädelliset)

0106 12 00 (valaat, delfiinit ja pyöriäiset (Cetacea-lahkon nisäkkäät); manaatit ja merilehmät eli dugongit (Sirenia-lahkon nisäkkäät); hylkeet, merileijonat ja mursut (Pinnipedia-alalahkon nisäkkäät))

0106 13 00 (kamelit ja muut kamelieläimet (Camelidae))

0106 14 (kanit ja jänikset)

0106 19 00 (muut): muut nisäkkäät kuin nimikkeisiin 0101 , 0102 , 0103 , 0104 , 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 ja 0106 14 kuuluvat; kattaa koirat ja kissat

0106 20 00 (matelijat, myös käärmeet ja kilpikonnat)

0106 31 00 (linnut: petolinnut)

0106 32 00 (linnut: papukaijalinnut, myös papukaijat, undulaatit, arat ja kakadut)

0106 33 00 (strutsit; emut (Dromaius novaehollandiae)

0106 39 (muut): kattaa muut kuin nimikkeisiin 0105 , 0106 31 , 0106 32 ja 0106 33 kuuluvat linnut, myös kyyhkyt

0106 41 00 (mehiläiset)

0106 49 00 (hyönteiset, muut kuin mehiläiset)

0106 90 00 (muut): kaikki muualle kuulumattomat elävät eläimet, muut kuin nisäkkäät, matelijat, linnut ja hyönteiset. Elävät sammakot, myös vivaarioissa elossa pidettävät tai ihmisravinnoksi teurastettavat, kuuluvat tähän nimikkeeseen.

2 RYHMÄ

Liha ja muut syötävät eläimenosat

2 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

sellaiset tuotteet, jotka mainitaan nimikkeissä 0201–0208 tai 0210, ihmisravinnoksi soveltumattomina;

b)

eläinten suolet, rakot ja vatsat (nimike 0504) eikä eläimenveri (nimike 0511 tai 3002);

c)

eläinrasvat, lukuun ottamatta nimikkeen 0209 tuotteita (15 ryhmä).

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

0201

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

0202

Naudanliha, jäädytetty

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

0203

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

0204

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

0205 00

Hevosen-, aasin-, muulin- ja muuliaasinliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

0206

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

0207

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

0208

Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

Tähän kuuluvat muut ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin tai kollageenin tuottamiseen tarkoitetut raaka-aineet. Kattaa kaiken seuraaviin alanimikkeisiin kuuluvan lihan ja syötävät eläimenosat:

0208 10 (kania tai jänistä)

0208 30 00 (kädellistä nisäkästä)

0208 40 (valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä); hyljettä, merileijonaa ja mursua (Pinnipedia-alalahkon nisäkästä))

0208 50 00 (matelijaa, myös käärmettä ja kilpikonnaa)

0208 60 00 (kamelia ja muuta kamelieläintä (Camelidae))

0208 90 (muuta: kesyä kyyhkyä; riistaa, muuta kuin kania tai jänistä; jne.): sisältää viiriäisen, poron ja muiden nisäkäslajien lihan. Kattaa CN-koodiin 0208 90 70 kuuluvat sammakonreidet.

0209

Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva sekä siipikarjanrasva, sulattamattomat tai muutoin erottamattomat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

Kaikki, kattaa sekä rasvan että käsitellyn rasvan kuten sarakkeessa 2 on kuvattu, vaikka ne soveltuisivat vain teolliseen käyttöön (ei ihmisravinnoksi).

0210

Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

Kaikki, kattaa lihan, lihavalmisteet ja muut eläinperäiset tuotteet.

Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

Kattaa käsitellyn eläinvalkuaisen ja kuivatut siankorvat, jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi. Komission asetuksen (EY) N:o 1125/2006 (7) liitteessä täsmennetään, että silloinkin, kun kyseisiä kuivattuja siankorvia käytetään eläinten ravinnoksi, ne voivat kuulua koodiin 0210 99 49 . Ihmisravinnoksi soveltumattomat kuivatut muut eläimenosat ja siankorvat kuuluvat kuitenkin koodiin 0511 99 85 .

Ihmisravinnoksi tarkoitetut luut kuuluvat nimikkeeseen 0506 .

Makkarat kuuluvat nimikkeeseen 1601 .

Lihasta saadut uutteet ja mehut kuuluvat nimikkeeseen 1603 .

Eläinrasvan sulatusjätteet kuuluvat nimikkeeseen 2301 .

3 RYHMÄ

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat

Yleisiä huomioita

Tähän ryhmään kuuluvat elävät kalat lisääntymiseen, elävät akvaariokalat sekä ihmisravinnoksi tuodut elävänä kuljetetut elävät kalat tai elävät äyriäiset.

Kaikkien tämän ryhmän tuotteiden osalta on suoritettava virallista valvontaa.

3 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

nimikkeen 0106 nisäkkäät;

b)

nimikkeen 0106 nisäkkäiden liha (nimike 0208 tai 0210);

c)

kuolleet kalat (mukaan lukien niiden maksa, mäti ja maiti), äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, jotka joko lajinsa tai kuntonsa puolesta ovat ihmisravinnoksi soveltumattomia (5 ryhmä); kalasta tai äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit (nimike 2301);

d)

kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet (nimike 1604).

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

0301

Elävät kalat

Kaikki, myös taimenet, ankeriaat, karpit tai mitkä tahansa muut lisääntymiseen tuodut lajit tai kalat.

Elävät kalat, jotka on tuotu sellaisenaan ihmisravinnoksi käytettäväksi, rinnastetaan virallisen valvonnan osalta tuotteisiin.

Kattaa alanimikkeisiin 0301 11 00 ja 0301 19 00 kuuluvat akvaariokalat.

0302

Tuore tai jäähdytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha

Kaikki, kattaa myös nimikkeeseen 0302 91 00 kuuluvan maksan, maidin ja mädin, tuoreena tai jäähdytettynä.

0303

Jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha

Kaikki, kattaa myös nimikkeeseen 0303 91 kuuluvan maksan, maidin ja mädin, jäädytettynä.

0304

Kalafileet ja muu kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

Kaikki.

0305

Kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva kala; savustettu kala, myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitelty; ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Kaikki, kattaa myös muut kalastustuotteet, kuten ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit; kattaa kalan päät, pyrstöt ja uimarakot sekä muut kalastustuotteet.

0306

Äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; savustetut äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt; äyriäiset kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt, myös jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Kaikki.

Elävät äyriäiset, jotka on tuotu sellaisenaan ihmisravinnoksi käytettäväksi, rinnastetaan virallisen valvonnan osalta tuotteisiin.

Kattaa lemmikkieläimiksi tarkoitetut suolalehtijalkaiset ja niiden munat sekä kaikki elävät koristeäyriäiset.

0307

Nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; savustetut nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt; ihmisravinnoksi soveltuvat nilviäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Kattaa nilviäiset, jotka on ensin kypsennetty ja sen jälkeen savustettu. Muut kypsennetyt nilviäiset kuuluvat nimikkeeseen 1605 .

Kattaa elävät koristenilviäiset.

Elävät nilviäiset, jotka on tuotu sellaisenaan ihmisravinnoksi käytettäväksi, rinnastetaan virallisen valvonnan osalta tuotteisiin.

Kattaa kokonaan alanimikkeet 0307 11 –0307 99 , muun muassa seuraavat:

0307 60 (etanat, ei kuitenkaan rantakotilot): kattaa Helix pomatia-, Helix aspersa-, Helix lucorum -lajeihin ja Achatina-heimon lajeihin kuuluvat maakotilot. Kattaa myös sellaisenaan ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät etanat (myös vesikeuhkokotilot) ja ihmisravinnoksi tarkoitetun etanan lihan. Kattaa esikeitetyt tai esikäsitellyt etanat Pidemmälle käsitellyt tuotteet kuuluvat nimikkeeseen 1605 .

0307 91 00 (elävät, tuoreet tai jäähdytetyt muut nilviäiset, eli muut kuin osterit, kampasimpukat, sinisimpukat (Mytilus spp., Perna spp.), seepiat, kalmarit, meritursaat, rantakotilot, venussimpukat, sydänsimpukat, arkkisimpukat, merikorvat (Haliotis spp.) ja siipikotilot (Strombus spp.)): kattaa merivesietanoiden lihan, kuorineen tai ilman kuorta.

0307 99 (muut nilviäiset, muut kuin elävät, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, eli muut kuin osterit, kampasimpukat, sinisimpukat (Mytilus spp., Perna spp.), seepiat, kalmarit, meritursaat, rantakotilot, venussimpukat, sydänsimpukat, arkkisimpukat, merikorvat (Haliotis spp.) ja siipikotilot (Strombus spp.); myös niistä valmistetut ihmisravinnoksi soveltuvat jauhot, jauheet ja pelletit).

0308

Vedessä elävät selkärangattomat (muut kuin äyriäiset ja nilviäiset), elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; savustetut vedessä elävät selkärangattomat (muut kuin äyriäiset ja nilviäiset), myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt; ihmisravinnoksi soveltuvat vedessä elävistä selkärangattomista (muista kuin äyriäisistä ja nilviäisistä) valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Kaikki.

4 RYHMÄ

Maito ja meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinperäiset syötävät tuotteet

4 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Ilmaisulla ”maito” tarkoitetaan sekä täysmaitoa että maitoa, josta rasva on poistettu osittain tai kokonaan.

2.

Nimikkeessä 0405:

a)

Ilmaisulla ”voi” tarkoitetaan luonnollista voita, heravoita tai uudelleen yhdistettyä (recombined) voita (tuore, suolattu tai eltaantunut, myös ilmanpitävissä astioissa), jotka ovat yksinomaan maidosta tehtyjä ja joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 80, mutta enintään 95 painoprosenttia, maidon kiinteiden, rasvattomien aineosien pitoisuus enintään 2 painoprosenttia ja vesipitoisuus enintään 16 painoprosenttia. Voissa ei ole lisättyjä emulgoimisaineita, mutta siinä saa olla natriumkloridia, ravintoväriä, neutraloivia suoloja sekä maitohappoa tuottavien bakteerien viljelyjä.

b)

Ilmaisulla ”maidosta valmistetut levitteet” tarkoitetaan levitettäviä vesi-öljytyyppisiä emulsioita, joissa on maitorasvaa tuotteen ainoana rasvana ja joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 39 mutta pienempi kuin 80 painoprosenttia.

3.

Tuotteet, jotka on valmistettu tiivistämällä heraa ja lisäämällä maitoa tai maitorasvaa, luokitellaan juustona nimikkeeseen 0406, jos niillä on seuraavat kolme ominaisuutta:

a)

niiden maitorasvapitoisuus on vähintään 5 prosenttia kuiva-aineen painosta;

b)

niiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 70 painoprosenttia mutta enintään 85 painoprosenttia;

c)

ne ovat muotoiltuja tai muotoiltavissa.

4.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

herasta valmistetut tuotteet, joiden laktoosipitoisuus vedettömänä laktoosina ilmaistuna on suurempi kuin 95 prosenttia kuiva-aineen painosta (nimike 1702);

b)

tuotteet, jotka on saatu maidosta korvaamalla sen yksi tai useampi luontainen ainesosa (esim. voirasvat) muulla aineella (esim. öljyrasvoilla) (nimike 1901 tai 2106); tai

c)

albumiinit (eivätkä myöskään kahden tai useamman heraproteiinin tiivisteet, joiden heraproteiinipitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia kuiva-aineen painosta) (nimike 3502) ja globuliinit (nimike 3504).

…”

Otteet harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Nimikkeeseen 0408 kuuluvat kokonaiset kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen. Tämän nimikkeen tuotteet voivat olla tuoreita, kuivattuja, vedessä tai höyryssä keitettyjä, muotoiltuja (esim. lieriömäiset ’pitkät munat’), jäädytettyjä tai muulla tavalla säilöttyjä. Kaikki nämä, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sijoitetaan tähän nimikkeeseen, olivatpa ne tarkoitettu käytettäväksi ravintoaineena tai teolliseen tarkoitukseen (esim. parkitukseen).

Tähän nimikkeeseen eivät kuulu

a)

munaöljy (nimike 1506)

b)

makuaineita, mausteita tai muita lisäaineita sisältävät munavalmisteet (nimike 2106)

c)

lesitiini (nimike 2923)

d)

erillinen munanvalkuainen (muna-albumiini) (nimike 3502).

Nimikkeeseen 0409 kuuluu mehiläisten (Apis mellifera) tai muiden hyönteisten tuottama hunaja, lingottuna tai kakkuina tai kennonkappaleita sisältävänä, edellyttäen, ettei siihen ole lisätty sokeria eikä muita aineita. Tällaista hunajaa voidaan nimittää sen kukan mukaan, josta se on peräisin, tai sen paikan mukaan, josta se on lähtöisin, tai värinsä mukaan.

Nimikkeeseen 0409 ei kuulu keinotekoinen hunaja eivätkä luonnonhunajan ja keinotekoisen hunajan sekoitukset (nimike 1702).

Nimikkeeseen 0410 kohdistetaan muualle yhdistettyyn nimikkeistöön kuulumattomat ihmisravinnoksi soveltuvat eläinperäiset tuotteet. Siihen kuuluvat:

a)

Kilpikonnanmunat. Nämä ovat joki- tai merikilpikonnan munia; ne voivat olla tuoreita, kuivattuja tai muulla tavoin säilöttyjä.

Kilpikonnanmunaöljy ei kuulu tähän nimikkeeseen (nimike 1506).

b)

Salangaanin- eli pääskynpesät (’linnunpesät’). Nämä ovat linnun sylkieritettä, joka jähmettyy nopeasti joutuessaan ilman vaikutuksen alaiseksi.

Pesät voidaan esittää tullattavaksi käsittelemättöminä, tai ne on voitu puhdistaa höyhenistä, untuvista, pölystä ja muista epäpuhtauksista, minkä jälkeen ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia. Ne esiintyvät yleensä vaaleina kaistaleina tai lankoina.

Salangaaninpesillä on suuri proteiinipitoisuus, ja niitä käytetään melkein yksinomaan keittojen valmistukseen tai muihin elintarvikevalmisteisiin.

Nimikkeeseen 0410 ei kuulu eläimenveri, syötävä tai syötäväksi kelpaamaton, nestemäinen tai kuivattu (nimike 0511 tai 3002).”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

Kaikki.

Eläinten ruokintaan käytettävä maito kuuluu tähän nimikkeeseen; maitoa sisältävä eläinten rehu kuuluu nimikkeeseen 2309 .

Terapeuttiseen tai ennalta ehkäisevään käyttöön tarkoitettu maito kuuluu nimikkeeseen 3001 .

0402

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

Kaikki.

0403

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

Kaikki, myös ihmisravinnoksi tarkoitettu kerma, maustettu tai hedelmiä sisältävä, jäädytetty tai hapatettu maito.

Jäätelö kuuluu nimikkeeseen 2105 .

Kaakaolla tai muilla aineilla maustetut maitoa sisältävät juomat kuuluvat nimikkeeseen 2202 .

0404

Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; muualle kuulumattomat maidon luonnollisista aineosista koostuvat tuotteet, myös sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

Kaikki, myös pikkulapsille tarkoitetut maitotuotteet.

Kattaa CN-koodiin 0404 10 48 kuuluvan ihmisravinnoksi tarkoitetun nautaeläinten ternimaidon, nestemäisen, rasvattomaksi tehdyn ja kaseiinittomaksi tehdyn, sekä CN-koodiin 0404 90 21 kuuluvan ihmisravinnoksi tarkoitetun sumutuskuivatun vähärasvaisen ternimaitojauheen, josta kaseiinia ei ole poistettu.

0405

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet

Kaikki.

0406

Juusto ja juustoaine

Kaikki.

0407

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt

Kaikki, kattaa siitosmunat ja erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaat munat, haudottavaksi tarkoitetut hedelmöityneet munat (0407 11 ja 0407 19 ).

Kattaa tuoreet munat (0407 21 –0407 29 ) ja muut munat (0407 90 ), ihmisravinnoksi soveltumattomat ja soveltuvat.

Kattaa myös ”sata vuotta vanhat munat”.

Ihmisravinnoksi soveltumaton ja soveltuva muna-albumiini kuuluu nimikkeeseen 3502 .

0408

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

Kaikki: tähän nimikkeeseen sisältyvät munatuotteet, myös lämpökäsitellyt, sekä ihmisravinnoksi soveltumattomat tuotteet.

0409 00 00

Luonnonhunaja

Kaikki.

0410 00 00

Eläinperäiset syötävät tuotteet, muualle kuulumattomat

Kaikki.

Tähän nimikkeeseen kuuluvat emoaine ja kittivaha (joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden ja ravintolisien valmistukseen) ja muut ihmisravinnoksi tarkoitetut eläinperäiset ainekset, lukuun ottamatta luita (jotka kuuluvat nimikkeeseen 0506 ).

Ihmisravinnoksi tarkoitetut hyönteiset tai hyönteisen munat sisältyvät tähän CN-koodiin.

5 RYHMÄ

Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet

Yleisiä huomioita

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukossa 2 on esitetty tiettyjä tämän ryhmän tuotteita koskevia erityisvaatimuksia:

 

rivi 7: sianharjakset;

 

rivi 8: muista eläimistä kuin sikaeläimistä tuotettu käsittelemätön villa ja karva;

 

rivi 9: käsitellyt sulat ja höyhenet ja niiden osat sekä untuvat.

5 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

syötävät tuotteet (muut kuin nestemäinen tai kuivattu eläimenveri sekä eläinten suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina);

b)

vuodat ja nahat (eivät myöskään turkisnahat), lukuun ottamatta nimikkeen 0505 tavaroita ja nimikkeen 0511 raakavuotien tai nahkojen leikkuu- ja muita jätteitä (41 tai 43 ryhmä);

c)

eläinkunnasta saadut tekstiiliaineet, lukuun ottamatta jouhia ja jouhenjätteitä (XI jakso);

d)

luudan- tai harjantekoon tarkoitetut valmiit harjaskimput ja -tupsut (nimike 9603).

3.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla ”norsunluu” norsun, virtahevon, mursun, sarvivalaan ja villisian syöksyhampaita, sarvikuonon sarvia sekä kaikkien eläinten hampaita.

4.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla ”jouhet” hevos- ja nautaeläinten harja- ja häntäkarvoja. Nimikkeeseen 0511 kuuluvat mm. jouhet ja jouhenjätteet, myös kerrostettuina joko tukiaineeseen yhdistettyinä tai sitä ilman.”

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Nimikkeeseen 0505 kuuluvat

1.

höyhen- tai untuvapeitteiset linnun nahat ja muut osat (esim. päät ja siivet) ja

2.

höyhenet ja höyhenen osat (myös leikatuin reunoin) sekä untuvat,

edellyttäen, että ne ovat joko valmistamattomia tai ainoastaan puhdistettuja, desinfioituja tai säilytystä varten käsiteltyjä, mutta ei muulla tavalla valmistettuja tai toisiinsa liitettyjä tai muuhun aineeseen yhdistettyjä.

Nimikkeeseen 0505 kuuluvat myös höyhenistä tai höyhenen osista saatu jauhe, karkea jauho ja jätteet.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Sian ja villisian harjakset ja muut karvat sekä niiden jätteet

Kaikki, käsitellyt ja käsittelemättömät.

0504 00 00

Eläinten (muiden kuin kalan) suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

Kaikki, myös nautojen, sikojen, lampaiden, vuohien tai siipikarjan puhdistetut, suolatut, kuivatut tai kuumennetut vatsat, rakot ja suolet.

Ex05 05

Höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja muut osat, höyhenet ja höyhenen osat (myös leikatuin reunoin) sekä untuvat, joita ei ole enempää valmistettu kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten; höyhenistä tai höyhenen osista saatu jauhe ja jätteet

Kaikki, myös linnuista peräisin olevat metsästystrofeet, mutta lukuun ottamatta käsiteltyjä koristesulkia ja koristehöyheniä, matkustajien mukanaan tuomia, yksityiskäyttöön tarkoitettuja käsiteltyjä sulkia ja höyheniä tai käsiteltyjä sulkia ja höyheniä sisältäviä tavaraeriä, jotka on lähetetty yksityishenkilöille muuhun kuin teolliseen tarkoitukseen.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 25 artiklan 1 kohdan b alakohdassa kielletään käsittelemättömien sulkien ja höyhenten ja niiden osien sekä untuvien tuonti unioniin ja kuljetus unionin kautta.

Sulkien ja höyhenten osalta suoritetaan virallista valvontaa riippumatta niiden käsittelystä asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan VII luvun C kohdan mukaisesti.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 5 jaksossa säädetään metsästystrofeita koskevista lisävaatimuksista.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 6 jakso kattaa pehmustehöyhenet, untuvat, valmistamattomat tai muut höyhenet.

0506

Luut ja sarvitohlot, valmistamattomat, rasvattomiksi tehdyt, yksinkertaisesti valmistetut (mutta ei määrämuotoisiksi leikatut), hapolla käsitellyt tai degelatinoidut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

Kattaa koiran puruluina käytettävät luut ja luut, jotka on tarkoitettu gelatiinin tai kollageenin valmistukseen silloin, jos ne ovat peräisin ruhoista, jotka on teurastettu ihmisravinnoksi käytettäväksi.

Ihmisravinnoksi tarkoitettu luujauhe kuuluu nimikkeeseen 0410 .

Tällaisia muuhun käyttöön kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita koskevista erityisvaatimuksista säädetään asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukossa 2 rivillä 6 (metsästysmuistot), rivillä 11 (muuhun käyttöön kuin rehuaineiksi, orgaanisiksi lannoitteiksi tai maanparannusaineiksi tarkoitetut luut ja luutuotteet (lukuun ottamatta luujauhoa), sarvet ja sarvituotteet (lukuun ottamatta sarvijauhoa) sekä kaviot, sorkat ja niistä valmistetut tuotteet (lukuun ottamatta sorkka- ja kaviojauhoa)) ja rivillä 12 (puruluut).

0507

Norsunluu, kilpikonnankuori, valaanhetulat ja -hetulaharjat, sarvet, kaviot, sorkat, kynnet ja nokat, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

Kattaa myös yksinomaan luista, sarvista, sorkista, kavioista, kynsistä ja hampaista, koostuvat, linnuista ja sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevat käsitellyt metsästystrofeet.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 6 säädetään metsästystrofeita koskevista erityisvaatimuksista.

Ex05080000

Koralli ja sen kaltaiset aineet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta muutoin työstämättömät; nilviäisten, äyriäisten ja piikkinahkaisten kuoret sekä mustekalan selkäkilvet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut, näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

Tyhjät kuoret elintarvikekäyttöön ja glukosamiinin raaka-aineeksi.

Kattaa myös asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan k kohdan i alakohdassa tarkoitetut pehmytkudosta ja lihaa sisältävät kuoret, mustekalan selkäkilvet mukaan luettuina.

Ex05100000

Harmaa ambra, majavanhausta, sivetti ja myski; espanjankärpänen; sappi, myös kuivattu; tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai muuten väliaikaisesti säilötyt rauhaset ja muut eläintuotteet, joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen

Harmaa ambra ja espanjankärpäset eivät kuulu tähän.

Rauhaset, muut eläintuotteet ja sappi kuuluvat tähän koodiin.

Kuivatut rauhaset ja tuotteet kuuluvat nimikkeeseen 3001 .

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 14 voidaan säätää erityisvaatimuksista, jotka koskevat eläimistä saatavia sivutuotteita muun lemmikkieläinten ruoan kuin raa’an lemmikkieläinten ruoan sekä rehuketjun ulkopuolella käytettäviksi tarkoitettujen johdettujen tuotteiden (lääkkeiden ja muiden teknisten tuotteiden) valmistukseen.

Ex05 11

Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1 tai 3 ryhmän eläimet

Kaikki.

Myös geneettiset ainekset (eläinten, kuten nautojen, lampaiden, vuohien, hevosten ja sikojen, siemenneste ja alkiot) sekä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 8 ja 9 artiklassa tarkoitetut luokkiin 1 ja 2 kuuluviin aineksiin sisältyvät eläimistä saatavat sivutuotteet.

Seuraavassa on lueteltu esimerkkejä alanimikkeisiin 0511 10 –0511 99 kuuluvista eläintuotteista:

0511 10 00 (naudan siemenneste).

0511 91 (kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut tuotteet): kaikki, kattaa poikastuotantoon tarkoitetut mätimunat, kuolleet eläimet sekä lemmikkieläinten ruoan ja farmaseuttisten tai muiden teknisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet. Kattaa kuolleet 3 ryhmän eläimet, syötäväksi kelpaamattomat tai ihmisravinnoksi soveltumattomat, esimerkiksi daphniat eli vesikirput ja muut raakkuäyriäiset tai kidusjalkaiset, kuivatut, akvaariokalojen ruokkimiseen; kattaa kalan syötit.

Ex05119910 (jänteet; raakavuodan tai -nahan leikkuujätteet ja niiden kaltaiset jätteet).

Virallista valvontaa on suoritettava sellaisten vuotien ja nahkojen osalta, joita ei ole käsitelty asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan V luvun C kohdan 2 alakohdan mukaisesti, jos on noudatettu asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan V luvun B kohdan 1 alakohdan tai C kohdan 1 alakohdan sääntöjä.

Ex05119931 (valmistamattomat pesusienet, eläinperäiset): kaikki, jos tarkoitettu ihmisravinnoksi; jos ei tarkoitettu ihmisravinnoksi: vain lemmikkieläinten ruoaksi tarkoitetut. Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 12 säädetään muuta kuin ihmisravinnoksi käyttöä koskevista erityisvaatimuksista.

Ex05119939 (muut kuin valmistamattomat pesusienet, eläinperäiset): kaikki, jos tarkoitettu ihmisravinnoksi; jos ei tarkoitettu ihmisravinnoksi: vain lemmikkieläinten ruoaksi tarkoitetut. Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 12 säädetään muuta kuin ihmisravinnoksi käyttöä koskevista erityisvaatimuksista.

Ex05119985 (muualle kuulumattomat muut eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1 ryhmän eläimet): Kattaa alkiot, munasolut, siemennesteen ja geneettiset ainekset, jotka eivät kuulu koodiin 0511 10 ja jotka ovat peräisin muista eläinlajeista kuin naudoista. Kattaa myös lemmikkieläinten ruoan tai muiden teknisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet.

Kattaa käsittelemättömät jouhet, muut mehiläistuotteet kuin vahat mehiläishoitoon tai teknisiin tarkoituksiin, spermaseetin teknisiin tarkoituksiin, kuolleet 1 ryhmän eläimet, jotka ovat syötäväksi kelpaamattomia tai joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi (esimerkiksi koirat, kissat, hyönteiset), eläinperäisen aineksen, jonka olennaiset ominaisuudet eivät ole muuttuneet, ja syötäväksi kelpaavan muusta kuin kalasta peräisin olevan eläimenveren.

6 RYHMÄ

Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä

Yleisiä huomioita

Tähän ryhmään kuuluu sienirihmasto eläinperäisessä steriloidussa lantakompostissa.

Ote CN:n selittävistä huomautuksista

”0602 90 10 sienirihmasto

Ilmaisulla ”sienirihmasto” tarkoitetaan usein maanalaisten ohuiden rihmojen verkostoa [thallus (= sekovarsi) tai mycelium (= sienirihmasto)], joka elää ja kasvaa hajoavien eläin- tai kasviainesten pinnalla, kehittyy itse kudoksessa ja tuottaa sieniä.

Tähän alanimikkeeseen kuuluu myös tuote, jota valmistetaan siten, että nuorta sienirihmastoa ympätään mikroskooppisen pieninä määrinä viljanjyviin, jotka kylvetään steriloituun, olkisekoitteiseen hevosenlantakompostiin.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex06029010

Sienirihmasto

Ainoastaan, jos sisältää käsiteltyä eläinperäistä lantaa ja erityissäännöistä säädetään asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 1.

12 RYHMÄ

Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex12129995

Muut muualle kuulumattomat kasvituotteet, jollaisia käytetään pääasiallisesti ihmisravinnoksi

Mehiläisten siitepöly.

Ex12130000

Valmistamattomat oljet ja akanat, myös silputut, jauhetut, puristetut tai pelleteiksi valmistetut

Vain oljet.

Ex12 14 90

Lantut, rehujuurikkaat ja muut rehujuuret, heinä, sini- eli rehumailanen (alfalfa), apila, esparsetti, rehukaali, lupiini, virna ja niiden kaltaiset rehuaineet, myös pelleteiksi valmistetut: muut kuin sini- eli rehumailasjauho (alfalfajauho) ja -pelletit.

Vain heinä.

15 RYHMÄ

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat

Yleisiä huomioita

Kaikki eläinperäiset rasvat ja öljyt. Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV säädetään seuraavia tuotteita koskevista erityisvaatimuksista:

1.

renderöidyt rasvat ja kalaöljyt I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 3;

2.

luokkaan 2 kuuluvista aineksista johdetut renderöidyt rasvat tiettyihin tuotantoeläinten rehuketjun ulkopuolisiin käyttötarkoituksiin (esimerkiksi öljykemian tarkoituksiin) II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 17;

3.

rasvajohdannaiset II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 18.

Rasvajohdannaiset sisältävät rasvoista ja öljyistä johdetut ensimmäisen vaiheen puhtaat tuotteet, jotka on valmistettu asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan XI luvun 1 kohdan mukaisella menetelmällä.

Virallinen valvonta koskee johdannaisia, jotka on sekoitettu muiden ainesten kanssa.

15 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

nimikkeen 0209 sianihra, sianrasva ja siipikarjanrasva;

b)

kaakaovoi, -rasva ja -öljy (nimike 1804);

c)

elintarvikevalmisteet, joissa on enemmän kuin 15 painoprosenttia nimikkeen 0405 tuotteita (tavallisesti 21 ryhmä);

d)

eläinrasvan sulatusjätteet (nimike 2301) ja nimikkeiden 2304–2306 jätetuotteet;

3.

Nimikkeeseen 1518 eivät kuulu rasvat ja öljyt eivätkä niiden jakeet, jotka on ainoastaan denaturoitu, vaan ne luokitellaan vastaaville denaturoimattomille rasvoille ja öljyille sekä niiden jakeille tarkoitettuihin nimikkeisiin.

4.

Neutralointimassat (soap-stocks), öljyjen pohjasakat sekä steariini- ja glyserolipiki ja villarasvajäte kuuluvat nimikkeeseen 1522.”

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Nimikkeeseen 1516 kuuluvat eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt, jotka ovat läpikäyneet seuraavassa mainitun erityisen kemiallisen muuntoprosessin, mutta joita ei ole enempää valmistettu.

Nimikkeeseen kuuluvat myös vastaavalla tavalla käsitellyt eläin- tai kasvirasvojen ja -öljyjen jakeet.

Hydraus eli vedytys suoritetaan siten, että puhtaan vedyn annetaan vaikuttaa rasvoihin ja öljyihin sopivan lämpötilan ja paineen vallitessa ja katalyytin (tavallisesti hienojakoisen nikkelin) läsnäollessa. Tällä menetelmällä saadaan korotetuksi rasvojen sulamispistettä ja lisätyksi öljyjen jähmeyttä siten, että muutetaan tyydyttymättömiä glyseridejä (kuten öljy-, linoli- ym. happoja) korkeammissa lämpötiloissa sulaviksi tyydyttyneiksi glyserideiksi (kuten palmitiini-, steariini- ym. hapoiksi).

Nimikkeeseen 1518 kuuluvat muualle kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista.

Tähän osaan kuuluu muun muassa käytetty friteerausrasva, joka sisältää esimerkiksi rapsiöljyä, soijaöljyä ja pieniä määriä eläinrasvaa ja jota käytetään eläinrehujen valmistukseen.

Tähän nimikkeeseen kuuluvat hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut rasvat ja öljyt ja niiden jakeet, kun muuntamisessa käytetään useampaa kuin yhtä rasvaa tai öljyä.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

1501

Sianrasva, myös sianihra (laardi) ja siipikarjanrasva, muut kuin nimikkeeseen 0209 tai 1503 kuuluvat

Kaikki.

1502

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 1503 kuuluvat

Kaikki.

1503 00

Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat tai muutoin valmistamattomat

Kaikki.

1504

Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

Kaikki, kalaöljyt sekä kalastustuotteista ja merinisäkkäistä saatavat öljyt.

Syötäväksi kelpaavat erinäiset elintarvikevalmisteet kuuluvat yleensä nimikkeeseen 1517 tai ryhmään 21.

1505 00

Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet (myös lanoliini)

Kaikki, villarasva, joka on tuotu renderöitynä rasvana asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteen XIV mukaisesti, tai lanoliini, joka on tuotu välituotteena.

1506 00 00

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

Kaikki.

Hajoamattomat rasvat ja öljyt sekä niiden alkuperäiset jakeet, jotka on valmistettu asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan XI luvun 1 kohdan mukaisella menetelmällä.

1516 10

Eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut

Kaikki eläinrasvat ja -öljyt.

Virallisen valvonnan osalta rasvajohdannaisiin kuuluvat eläinrasvoista ja -öljyistä johdetut ensimmäisen vaiheen puhtaat tuotteet, jotka on valmistettu asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan XI luvun 1 kohdan mukaisella menetelmällä.

Ex15 17

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex15180091

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinrasvoja ja -öljyjä.

Rasvajohdannaiset, jotka on tuotettu asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan XI luvun 1 kohdan mukaisella menetelmällä.

Erityisvaatimuksista säädetään asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 17 (renderöidyt rasvat) ja rivillä 18 (rasvajohdannaiset).

Ex15180095

Syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläinrasvoista ja -öljyistä tai eläin- ja kasvirasvoista tai -öljyistä tai niiden jakeista

Ainoastaan eläinperäiset rasva- ja öljyvalmisteet, renderöidyt rasvat ja johdannaiset; myös käytetty ruokaöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalan puitteissa.

Rasvajohdannaiset, jotka on tuotettu asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan XI luvun 1 kohdan mukaisella menetelmällä.

Ex15180099

Muut

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä rasvoja.

Ex15200000

Raaka glyseroli; glyserolivesi ja -lipeä

Ainoastaan, jos sisältävät eläintuotteita.

1521 90 91

Raaka mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat

Kaikki, kattaa luonnollisissa kennoissa olevat vahat, mehiläisvahan mehiläishoitoon tai teknisiin tarkoituksiin.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 25 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään kennomaisen mehiläisvahan tuonti unioniin ja kuljetus unionin kautta.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 10 säädetään mehiläishoidon sivutuotteita koskevista erityisvaatimuksista.

1521 90 99

Mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat, myös puhdistetut tai värjätyt, muut kuin raa’at

Kaikki, kattaa vahat, käsitellyt tai puhdistetut, myös vaalennetut tai värjätyt, mehiläishoitoon tai teknisiin tarkoituksiin.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 10 säädetään mehiläishoidon sivutuotteita koskevista erityisvaatimuksista.

Muiden mehiläishoidon sivutuotteiden kuin mehiläisvahojen osalta on suoritettava virallista valvontaa CN-koodin 0511 99 85 ”Muut” mukaisesti.

Ex15 22 00

Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläintuotteita.

Erityisvaatimuksista säädetään asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 18 (rasvajohdannaiset).

16 RYHMÄ

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet

16 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu 2 tai 3 ryhmässä tai nimikkeessä 0504 mainituilla tavoilla valmistettu tai säilötty liha, muut eläimenosat, kala, äyriäiset, nilviäiset eivätkä muut vedessä elävät selkärangattomat.

2.

Elintarvikevalmisteet kuuluvat tähän ryhmään, jos niissä on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoitusta. Jos valmiste sisältää kahta tai useampaa edellä mainittua tuotetta, se luokitellaan siihen 16 ryhmän nimikkeeseen, joka vastaa sitä tai niitä aineosia, joita painon osalta on eniten. Nämä määräykset eivät koske nimikkeen 1902 täytettyjä tuotteita eivätkä nimikkeen 2103 tai 2104 valmisteita.

Maksaa sisältäviin valmisteisiin ei sovelleta toisen virkkeen määräyksiä nimikkeen 1601 tai 1602 alanimikkeitä määriteltäessä.

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

1601 00

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä; näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet

Kaikki, myös lihasäilyke eri muodoissa.

1602

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä

Kaikki, myös lihasäilyke eri muodoissa.

1603 00

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut

Kaikki, kattaa lihauutteet ja lihaliemitiivisteet, hyytelömäisen kalaproteiinin, jäähdytetty tai jäädytetty, sekä hainruston.

1604

Kalavalmisteet ja -säilykkeet; kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet

Kaikki, kypsennetyt tai esikypsennetyt ruokavalmisteet, jotka sisältävät tai joihin on sekoitettu kalaa tai kalastustuotteita.

Kattaa CN-koodiin 1604 20 05 kuuluvat surimivalmisteet.

Kattaa kalasäilykkeet ja kaviaarisäilykkeet ilmanpitävissä pakkauksissa sekä sushin (jos niitä ei luokitella 19 ryhmän CN-koodiin).

Niin kutsutut kalavartaat (raakaa kalaa / katkarapuja sekä vihanneksia, jotka tarjotaan puutikkuun kiinnitettyinä) kuuluvat CN-koodiin 1604 19 97 .

1605

Äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, valmistetut tai säilötyt

Kaikki, myös täysin käsitellyt tai esikäsitellyt etanat, äyriäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut säilykkeet sekä simpukkajauhe.

17 RYHMÄ

Sokeri ja sokerivalmisteet

17 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

kaakaota sisältävät sokerivalmisteet (nimike 1806);

b)

kemiallisesti puhtaat sokerit [lukuun ottamatta sakkaroosia, laktoosia, maltoosia, glukoosia ja fruktoosia (levuloosi)] ja muut nimikkeen 2940 tuotteet;

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex17 02

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Sokerit ja keinotekoinen hunaja, luonnonhunajan kanssa sekoitettuna.

Ex17 04

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa)

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

18 RYHMÄ

Kaakao ja kaakaovalmisteet

18 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu nimikkeen 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 tai 3004 valmisteet.

2.

Nimikkeeseen 1806 kuuluvat sokerivalmisteet, joissa on kaakaota, ja jollei tämän ryhmän 1 huomautuksessa muuta määrätä, muutkin kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet.

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex18 06

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

19 RYHMÄ

Viljasta, jauhoista, tärkkelyksestä tai maidosta valmistetut tuotteet; leipomatuotteet

19 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 1902 täytettyjä tuotteita), joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoitusta (16 ryhmä);

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex19 01

Muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401 –0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Kattaa eläinperäisiä tuotteita sisältävät kypsentämättömät elintarvikkeet (esimerkiksi pitsat).

Ruokavalmisteet kuuluvat 16 ja 21 ryhmään.

Ex19021100

Kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä muullakaan tavalla valmistettu, munaa sisältävät

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex19022010

Täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai muulla tavalla valmistetut, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex19022030

Täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai muulla tavalla valmistetut, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa ja sen kaltaisia tuotteita, lihaa ja muita eläimenosia (mukaan lukien rasva lajista tai alkuperästä riippumatta)

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex19022091

Kypsennetyt täytetyt makaronivalmisteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex19022099

Muut [muut täytetyt makaronivalmisteet, kypsentämättömät]

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex19 02 30

Muut kuin alanimikkeisiin 1902 11 , 1902 19 ja 1902 20 kuuluvat makaronivalmisteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex19 02 40

Couscous

Ainoastaan, jos sisältää eläinperäisiä tuotteita.

Ex19041010

Maissista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex19049010

Riisistä tehdyt elintarvikevalmisteet.

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Esimerkiksi sushi (jos se ei kuulu 16 ryhmään).

Ex19 05

Leipomatuotteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

20 RYHMÄ

Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet

20 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

b)

elintarvikevalmisteet, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoitusta (16 ryhmä);

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex20 01

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex20 04

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex20 05

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

21 RYHMÄ

Erinäiset elintarvikevalmisteet

21 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

e)

elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeissä 2103 ja 2104 mainittuja tuotteita), joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden muita sekoituksia (16 ryhmä);

3.

Nimikkeessä 2104 tarkoitetaan ilmaisulla ”homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet” kahden tai useamman perusaineen, kuten lihan, kalan, kasvisten ja hedelmien ja pähkinöiden hienoksi homogenoidusta seoksesta koostuvia, imeväisille ja pienille lapsille soveltuvaksi ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytäviä valmisteita, nettopainoltaan enintään 250 gramman vähittäismyyntipakkauksissa. Tätä määritelmää sovellettaessa huomiota ei kiinnitetä vähäisiin määriin muita aineita, joita on voitu lisätä seokseen maustamis-, säilömis- tai muussa tarkoituksessa. Näissä valmisteissa voi olla pieniä määriä silmin havaittavia paloja.

Lisähuomautuksia

5.

Muut elintarvikevalmisteet, jotka esitetään tullille annostettuina, kuten kapseleina, tabletteina, pastilleina tai pillereinä, ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi lisäravinteina, luokitellaan nimikkeeseen 2106, jolleivät ne kuulu muualle.

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex21 01

Kahvi-, tee-, ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex21 03

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex21 04

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten; homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex21 05 00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex21 06 10

Proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex21069051

Laktoosisiirappi

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex21069092

Muut muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä taikka joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex21069098

Muut muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

22 RYHMÄ

Juomat, etyylialkoholi (etanoli) ja etikka

22 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”…

3.

Nimikkeessä 2202 tarkoitetaan ilmaisulla ”alkoholittomat juomat” juomia, joiden alkoholipitoisuus on enintään 0,5 tilavuusprosenttia. Alkoholijuomat luokitellaan soveltuvaan nimikkeeseen nimikkeistä 2203–2206 tai 2208.

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex22029991

Muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut, nimikkeiden 0401 –0404 tuotteista saatuja rasvoja vähemmän kuin 0,2 painoprosenttia sisältävät.

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex22029995

Muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut, nimikkeiden 0401 –0404 tuotteista saatuja rasvoja vähintään 0,2 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 2 painoprosenttia sisältävät.

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex22029999

Muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut, nimikkeiden 0401 –0404 tuotteista saatuja rasvoja vähintään 2 painoprosenttia sisältävät

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex22 08 70

Liköörit

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

23 RYHMÄ

Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu

23 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Nimikkeeseen 2309 kuuluvat muualle kuulumattomat tuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan ja jotka on saatu käsittelemällä kasvi- tai eläinaineita siinä määrin, että ne ovat menettäneet alkuperäisen aineen olennaiset ominaisuudet; nimikkeeseen eivät kuitenkaan kuulu kasvijätteet, kasviperäiset jätetuotteet eivätkä tällaisessa käsittelyssä syntyneet sivutuotteet.

…”

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Eläinrasvan sulatusjätteet, sianrasvaa ja muuta eläinrasvaa sulatettaessa jäljelle jäävät kalvomaiset kudokset. Niitä käytetään etupäässä eläinruokien (esim. koirankeksien) valmistukseen, mutta ne kuuluvat nimikkeeseen 2301 silloinkin, kun ne soveltuvat ihmisravinnoksi.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

2301

Lihasta, muista eläimenosista, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit; eläinrasvan sulatusjätteet

Kaikki, kattaa ihmisravinnoksi soveltumattomat käsitellyt eläinvalkuaiset, ihmisravinnoksi soveltumattoman lihajauhon ja eläinrasvan sulatusjätteet, myös ihmisravinnoksi tarkoitetut.

Höyhenjauho kuuluu nimikkeeseen 0505 .

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 1 säädetään käsiteltyjä eläinvalkuaisia koskevista erityisvaatimuksista.

Ex23 09

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan

Kaikki, jos sisältävät eläintuotteita, lukuun ottamatta alanimikkeitä 2309 90 20 ja 2309 90 91 .

Kattaa muun muassa koiran- tai kissanruoan vähittäismyyntipakkauksissa (alanimike 2309 10 ), eläintuotteita ja kala- tai merinisäkäsliimavettä sisältävän (CN-koodi 2309 90 10 ). Eläinten ruokintaan tarkoitetut eläintuotteet, myös jauhosekoitukset (kuten sorkista ja sarvista valmistetut).

Tämä nimike kattaa nestemäisen maidon, ternimaidon ja maitotuotteita, ternimaitoa tai hiilihydraatteja sisältävät tuotteet, joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi vaan eläinten ruokintaan.

Kattaa lemmikkieläinten ruoan, puruluut ja jauhosekoitukset, sekoituksiin voi sisältyä kuolleita hyönteisiä.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 12 säädetään lemmikkieläinten ruokaa ja puruluita koskevista erityisvaatimuksista.

Kattaa ihmisravinnoksi soveltumattomat munatuotteet ja muut ihmisravinnoksi soveltumattomat jalostetut eläintuotteet.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 9 säädetään munatuotteita koskevista erityisvaatimuksista.

28 RYHMÄ

Kemialliset alkuaineet ja epäorgaaniset yhdisteet; jalometallien, harvinaisten maametallien, radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex28352500

Kalsiumvetyortofosfaatti (dikalsiumfosfaatti)

Ainoastaan eläinperäinen.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 6 säädetään dikalsiumfosfaattia koskevista erityisvaatimuksista.

Ex28352600

Muut kalsiumfosfaatit

Ainoastaan eläinperäinen trikalsiumfosfaatti.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 7 säädetään trikalsiumfosfaattia koskevista erityisvaatimuksista.

29 RYHMÄ

Orgaaniset kemialliset yhdisteet

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex29 22 41

Lysiini ja sen esterit; niiden suolat

Ainoastaan eläinperäiset.

Ex29 22 42

Glutamiinihappo ja sen suolat

Ainoastaan eläinperäiset.

Ex29 22 43

Antraniilihappo ja sen suolat

Ainoastaan eläinperäiset.

Ex29 22 49

Muut aminohapot, muut kuin sellaiset, jotka sisältävät useamman kuin yhdenlaisen happifunktion, sekä niiden esterit; niiden suolat

Ainoastaan eläinperäiset.

Ex29252900

Muut imiinit ja niiden johdannaiset kuin klordimeformi (ISO); niiden suolat

Eläinperäinen kreatiini.

Ex29 30

Orgaaniset rikkiyhdisteet

Eläinperäiset aminohapot, muun muassa:

Ex29309013 systeiini ja systiini;

Ex29309016 systeiinin tai systiinin johdannaiset.

Ex29329900

Muut heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan happiheteroatomin tai -atomeja

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet, esimerkiksi glukosamiini, glukosamiini-6-fosfaatti ja niiden sulfaatit.

Ex29420000

Muut orgaaniset yhdisteet

Ainoastaan eläinperäiset.

30 RYHMÄ

Farmaseuttiset tuotteet

Yleisiä huomioita

Luettelo ei sisällä lopullisia lääkkeitä, jotka eivät kuulu asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EU) N:o 142/2011 soveltamisalaan. Välituotteet sisältyvät siihen.

Nimikkeessä 3001 (organoterapeuttiseen käyttöön tarkoitetut kuivatut rauhaset ja muut elimet, myös jauhetut; organoterapeuttiseen käyttöön tarkoitetut rauhasten tai muiden elimien tai niiden eritteiden uutteet. hepariini ja sen suolat; muut terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten valmistetut ihmis- ja eläinaineet, muualle kuulumattomat) ainoastaan alanimikkeisiin 3001 20 ja 3001 90 kuuluvat eläinperäiset tuotteet ovat virallisen valvonnan kannalta olennaisia. Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV säädetään seuraavista erityisvaatimuksista:

1.

II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 2: teknisiin tuotteisiin tarkoitetut verituotteet, ei kuitenkaan hevoseläimistä peräisin olevat;

2.

II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 3: hevoseläimistä peräisin oleva veri ja verituotteet;

3.

II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 14: eläimistä saatavat sivutuotteet muun lemmikkieläinten ruoan kuin raa’an lemmikkieläinten ruoan sekä rehuketjun ulkopuolella käytettäviksi tarkoitettujen johdettujen tuotteiden valmistukseen.

Nimikkeessä 3002 (ihmisveri; terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai taudinmäärityskäyttöä varten valmistettu eläimenveri; antiseerumit ja muut verifraktiot sekä immunologiset tuotteet, myös modifioidut tai bioteknisellä menetelmällä saadut; rokotteet, toksiinit, mikro-organismiviljelmät (ei kuitenkaan hiivat) ja niiden kaltaiset tuotteet) ainoastaan alanimikkeet 3002 12 ja 3002 90 ovat virallisen valvonnan kannalta olennaisia. Nimikkeeseen 3002 90 10 kuuluvan ihmisveren ja alanimikkeisiin 3002 20 ja 3002 30 kuuluvien rokotteiden osalta ei tarvitse suorittaa virallista valvontaa.

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Rauhasten tai muiden elimien tai niiden eritteiden uutteet, muut kuin ihmisperäiset

Kaikki, myös tuote, jota käytetään vasikoiden ruokintaan ternimaidon korvikkeena.

Ex30019091

Terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten valmistetut eläinaineet: hepariini ja sen suolat

Kaikki eläintuotteet, jotka on tarkoitettu jatkojalostukseen asetuksen (EY) N:o 1069/2009 34 artiklan 1 kohdan mukaisesti, saman asetuksen 33 artiklan a–f alakohdassa tarkoitettujen johdettujen tuotteiden valmistusta varten.

3001 90 98

Muut eläinaineet kuin terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten valmistettu hepariini ja sen suolat, muualle kuulumattomat

Kaikki.

Harmonoidun järjestelmän selityksissä nimikkeen 3001 kohdassa mainittujen rauhasten ja muiden elinten lisäksi tähän alanimikkeeseen kuuluvat aivolisäke, lisämunuaiset ja kilpirauhanen; lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 1069/2009 33 artiklassa tarkoitettuja aineita.

Ex30021200

Antiseerumit ja muut verifraktiot

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

Lukuun ottamatta lopullisia lääkkeitä lopulliselle kuluttajalle.

Lukuun ottamatta vasta-aineita ja DNA:ta.

Nimikkeen 3002 osalta on asetettu erityisvaatimuksia asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukossa 2 tarkoitetuille eläimistä saataville sivutuotteille, jotka on määritelty seuraavilla riveillä:

rivi 2: muut kuin hevoseläimistä peräisin olevat verituotteet;

rivi 3: hevoseläimistä peräisin olevat veri ja verituotteet.

3002 90 30

Terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai taudinmäärityskäyttöä varten valmistettu eläimenveri

Kaikki.

Ex30029050

Mikro-organismiviljelmät

Ainoastaan eläinten taudinaiheuttajat ja niiden viljelmät.

Ex30029090

Muut

Ainoastaan eläinten taudinaiheuttajat ja niiden viljelmät.

Ex30069200

Farmaseuttiset jätteet

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

Farmaseuttiset jätteet, farmaseuttiset tuotteet, joita ei voida käyttää niiden alkuperäiseen tarkoitukseen.

31 RYHMÄ

Lannoitteet

31 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

nimikkeen 0511 eläimenveri;

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex31010000

Eläin- tai kasviainelannoitteet, myös keskenään sekoitetut tai kemiallisesti käsitellyt; lannoitteet, jotka on tehty sekoittamalla tai kemiallisesti käsittelemällä eläin- tai kasviaineista

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet sekoittamattomassa muodossa.

Kattaa guanon lukuun ottamatta mineralisoitua guanoa.

Kattaa lannan, johon on sekoitettu käsiteltyä eläinvalkuaista, jos sitä käytetään lannoitteena; ei kuitenkaan kata lannoitteina käytettäviä lannan ja kemikaalien sekoituksia (ks. nimike 3105 , joka kattaa ainoastaan kivennäis- tai kemialliset lannoitteet).

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 1 säädetään käsiteltyä lantaa, käsitellystä lannasta johdettuja tuotteita ja lepakoiden guanoa koskevista erityisvaatimuksista.

Ex31051000

Tähän ryhmään kuuluvat lannoitteet tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa

Ainoastaan eläinperäisiä tuotteita sisältävät lannoitteet.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 1 säädetään käsiteltyä lantaa, käsitellystä lannasta johdettuja tuotteita ja lepakoiden guanoa koskevista erityisvaatimuksista.

32 RYHMÄ

Parkitus- ja väriuutteet; tanniinit ja niiden johdannaiset; värit, pigmentit ja muut väriaineet; maalit ja lakat; kitti sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; painovärit, muste ja tussi

32 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”…

3.

Nimikkeisiin 3203, 3204, 3205 ja 3206 kuuluvat myös väriaineisiin (kuten nimikkeen 3206 tapauksessa, nimikkeen 2530 väripigmentteihin tai 28 ryhmän metallisuomuihin ja metallijauheisiin) perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään minkä tahansa aineen värjäämiseen tai aineosina värivalmistetuotannossa. Näihin nimikkeisiin eivät kuitenkaan kuulu muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoidut, nesteenä tai tahnana olevat pigmentit, jollaisia käytetään maalien valmistuksessa (nimike 3212), eivätkä muut nimikkeiden 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 tai 3215 tuotteet.

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex32 03

Eläinperäiset väriaineet (myös väriuutteet, mutta ei ”eläinmusta”), myös kemiallisesti määritellyt; tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut eläinperäisiin väriaineisiin perustuvat valmisteet

Ainoastaan maitorasvapohjaiset väridispersiot käytettäväksi elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon.

Ex32 04

Synteettiset orgaaniset väriaineet, myös kemiallisesti määritellyt; tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut synteettisiin orgaanisiin väriaineisiin perustuvat valmisteet; synteettiset orgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään fluoresoivina kirkasteina tai luminoforeina, myös kemiallisesti määritellyt

Ainoastaan maitorasvapohjaiset väridispersiot käytettäväksi elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon.

33 RYHMÄ

Haihtuvat öljyt ja resinoidit; hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex33 02

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen

Ainoastaan maitorasvapohjaiset aromiaineet käytettäväksi elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon.

35 RYHMÄ

Valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit; entsyymit

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex35 01

Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; kaseiiniliimat

Ihmisravinnoksi, eläinten ruokintaan tai teknisiin tarkoituksiin tarkoitettu kaseiini.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 4 säädetään muuta kuin ihmisravinnoksi tarkoitettua maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja ternimaitoa koskevista erityisvaatimuksista.

Ex35 02

Albumiinit (myös kahden tai useamman heraproteiinin tiivisteet, joiden heraproteiinipitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia kuiva-aineen painosta), albuminaatit ja muut albumiinijohdannaiset

Kattaa munasta ja maidosta johdetut tuotteet, ihmisravinnoksi soveltuvat tai soveltumattomat (myös eläinten rehuksi tarkoitetut).

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 4 säädetään muuta kuin ihmisravinnoksi tarkoitettua maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja ternimaitoa koskevista erityisvaatimuksista; asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 9 säädetään muita kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja munatuotteita koskevista erityisvaatimuksista.

3503 00

Gelatiini (myös suorakaiteen tai neliön muotoisina lehtisinä, myös pintakäsiteltyinä tai värjättyinä) ja gelatiinijohdannaiset; kalanrakkoselvikkeet; muut eläinperäiset liimat, ei kuitenkaan nimikkeen 3501 kaseiiniliimat

Kattaa ihmisravinnoksi, eläinten ruokintaan ja tekniseen käyttöön tarkoitetun gelatiinin.

Nimikkeeseen 3913 (kovetetut valkuaisaineet) ja 9602 (valmistettu kovettamaton gelatiini sekä kovettamattomasta gelatiinista tehdyt tavarat) luokiteltu gelatiini, esimerkiksi tyhjät kapselit, jos sitä ei käytetä elintarvikkeisiin tai eläinten ruokintaan, ei kuulu virallisen valvonnan piiriin.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 5 säädetään ihmisravinnoksi soveltumatonta gelatiinia ja hydroloitua proteiinia koskevista erityisvaatimuksista; saman asetuksen liitteessä XIV olevan II luvun 11 jaksossa säädetään valokuvagelatiinia koskevista erityisvaatimuksista.

Ex35 04 00

Peptonit ja niiden johdannaiset; muut proteiiniaineet ja niiden johdannaiset, muualle kuulumattomat; vuotajauhe, myös kromikäsitelty

Kattaa ihmisravinnoksi, eläinten ruokintaan ja tekniseen käyttöön tarkoitetun kollageenin ja hydroloidut proteiinit.

Kattaa proteiinipohjaiset kollageenituotteet, jotka on saatu eläinten vuodista, nahoista ja jänteistä sekä sikojen, siipikarjan ja kalan osalta myös luista.

Kattaa hydroloidut proteiinit, jotka koostuvat eläimistä saatavien sivutuotteiden hydrolyysilla saaduista polypeptideistä, peptideistä tai aminohapoista ja niiden seoksista. Näiden osalta ei suoriteta virallista valvontaa, jos niitä käytetään lisäaineina elintarvikevalmisteissa (nimike 2106 ).

Kattaa kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut maidon sivutuotteet, jos ne eivät kuulu nimikkeeseen 0404 .

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 8 säädetään kollageenia koskevista erityisvaatimuksista ja rivillä 5 gelatiinia ja hydroloitua proteiinia koskevista erityisvaatimuksista.

Ex35071000

Juoksutin ja juoksutintiivisteet

Ihmisravinnoksi tarkoitettu juoksutin ja juoksutintiivisteet, ainoastaan eläintuotteista peräisin olevat.

Ex35079090

Muut entsyymit kuin juoksutin ja juoksutintiivisteet tai lipoproteiinilipaasi tai aspergilluksen alkaalinen proteaasi

Ainoastaan eläinperäiset.

38 RYHMÄ

Erinäiset kemialliset tuotteet

38 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”…

4.

Ilmaisulla ”yhdyskuntajäte” tarkoitetaan kaikkialla nimikkeistössä kotitalouksista, hotelleista, ravintoloista, sairaaloista, kaupoista, toimistoista jne. kerättyjä jätteitä, katujen ja jalkakäytävien lakaisujätteitä sekä rakennus- ja purkujätteitä. Yhdyskuntajäte sisältää yleensä monenlaisia aineita kuten muovia, kumia, puuta, paperia, tekstiilejä, lasia, metalleja, ruoka-aineita, rikkinäisiä huonekaluja ja muita vahingoittuneita tai käytöstä poistettuja tavaroita.

...”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex38220000

Taudinmääritysreagenssit ja laboratorioreagenssit, alustalla, sekä valmistetut taudinmääritysreagenssit ja valmistetut laboratorioreagenssit, alustalla tai ilman sitä, muut kuin nimikkeisiin 3002 ja 3006 kuuluvat; varmennetut vertailumateriaalit

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet, lukuun ottamatta neuvoston direktiivin 93/42/ETY (8) 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määriteltyjä lääkinnällisiä laitteita ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/79/EY (9) 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määriteltyjä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita.

Ex38251000

Yhdyskuntajäte

Ainoastaan ruokajäte, joka sisältää eläintuotteita, jos se kuuluu asetuksen (EY) N:o 1069/2009 2 artiklan 2 kohdan g alakohdan soveltamisalaan, lukuun ottamatta ruokajätettä, joka on suoraan peräisin kansainvälisesti liikennöivästä liikennevälineestä ja hävitetty kyseisen asetuksen 12 artiklan d alakohdan mukaisesti.

Käytetty ruokaöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalan puitteissa esimerkiksi orgaanisiin lannoitteisiin, biokaasuun, biodieseliin tai polttoaineisiin voi kuulua tähän CN-koodiin.

39 RYHMÄ

Muovit ja muovitavarat

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex39139000

Muut luonnonpolymeerit (ei kuitenkaan algiinihappo, sen suolat ja esterit) ja muunnetut luonnonpolymeerit (esimerkiksi kovetetut valkuaisaineet ja luonnonkumin kemialliset johdannaiset), muualle kuulumattomat, alkumuodossa

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet, esimerkiksi kondroitiinisulfaatti, kitosaani, kovetettu gelatiini.

Ex39171010

Tekosuoli (makkarankuoret) kovetettua valkuaisainetta tai selluloosamuovia

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

Ex39269097

Muut muovitavarat ja muista nimikkeiden 3901 –3914 aineista valmistetut tavarat, muusta kuin levystä valmistetut

Tyhjät kapselit, kovetettua gelatiinia, elintarvikkeisiin ja eläinten ruokintaan tarkoitetut; erityisvaatimuksista säädetään asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 5.

41 RYHMÄ

Raakavuodat ja -nahat (muut kuin turkisnahat) sekä muokattu nahka

Yleisiä huomioita

Virallista valvontaa on suoritettava ainoastaan nimikkeisiin 4101, 4102 ja 4103 kuuluvien sorkka- ja kavioeläinten vuotien ja nahkojen osalta.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 riveillä 4 ja 5 säädetään sorkka- ja kavioeläinten vuotia ja nahkoja koskevista erityisvaatimuksista.

41 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

raakavuodan tai -nahan leikkuujätteet ja niiden kaltaiset jätteet (nimike 0511);

b)

nimikkeen 0505 tai 6701 höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja tällaisten nahkojen osat;

c)

karva- tai villapeitteiset raa’at, parkitut tai muokatut nahat (43 ryhmä); kuitenkin 41 ryhmään luokitellaan raa’at karva- tai villapeitteiset nautaeläinten (myös puhvelin), hevoseläinten, lampaan ja karitsan (lukuun ottamatta astrakaani-, breitschwanz-, karakul-, persiaani- ja niiden kaltaisten karitsojen sekä intialaisen, kiinalaisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen karitsan), vuohen ja vohlan (paitsi jemeniläisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen vuohen ja vohlan), sian (myös napasian), gemssin, gasellin, kamelin (myös dromedaarin), poron, hirven, peuran, metsäkauriin ja koiran vuodat ja nahat.

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex41 01

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) raakavuodat ja -nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös karvapeitteettömät tai halkaistut

Ainoastaan tuoreet, jäähdytetyt tai käsitellyt vuodat ja nahat, myös kuivatut, kuivasuolatut, märkäsuolatut sekä muun menetelmän avulla kuin parkitsemalla tai muulla vastaavalla menetelmällä säilötyt vuodat ja nahat.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan V luvun C kohdan 2 alakohdassa tarkoitettujen käsiteltyjen vuotien ja nahkojen tuonti voi tapahtua rajoituksetta, jos noudatetaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 41 artiklan 3 kohdan sääntöjä, erityisesti nimikkeiden ex 4101 20 80 ja ex 4101 50 90 osalta.

Ex41 02

Lampaan ja karitsan raakanahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös villapeitteettömät tai halkaistut, muut kuin tämän ryhmän 1 huomautuksen c alakohdan mukaisesti tähän ryhmään kuulumattomat

Ainoastaan tuoreet, jäähdytetyt tai käsitellyt vuodat ja nahat, myös kuivatut, kuivasuolatut, märkäsuolatut sekä muun menetelmän avulla kuin parkitsemalla tai muulla vastaavalla menetelmällä säilötyt vuodat ja nahat.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan V luvun C kohdan 2 alakohdassa tarkoitettujen käsiteltyjen vuotien ja nahkojen tuonti voi tapahtua rajoituksetta, jos noudatetaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 41 artiklan 3 kohdan sääntöjä, erityisesti nimikkeiden ex 4102 21 00 ja ex 4102 29 00 osalta.

Ex41 03

Muut raakavuodat ja -nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös karvapeitteettömät tai halkaistut, muut kuin tämän ryhmän 1 huomautuksen b tai c alakohdan mukaisesti tähän ryhmään kuulumattomat

Ainoastaan tuoreet, jäähdytetyt tai käsitellyt vuodat ja nahat, myös kuivatut, kuivasuolatut, märkäsuolatut sekä muun menetelmän avulla kuin parkitsemalla tai muulla vastaavalla menetelmällä säilötyt vuodat ja nahat.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan V luvun C kohdan 2 alakohdassa tarkoitettujen käsiteltyjen vuotien ja nahkojen tuonti voi tapahtua rajoituksetta, jos noudatetaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 41 artiklan 3 kohdan sääntöjä, erityisesti nimikkeen 4103 90 00 osalta.

42 RYHMÄ

Nahkatavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet; suolesta valmistetut tavarat

42 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”…

2.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

steriili kirurginen katgutti ja sen kaltaiset steriilit haavanompeluaineet (nimike 3006);

ij)

kielet, nahat rumpuja ja niiden kaltaisia soittimia varten sekä muut soitinten osat (nimike 9209);

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex42050090

Muut nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat

Kattaa puruluut ja puruluiden valmistukseen käytettävät ainekset.

Ex42060000

Suolesta, kullantaontanahasta, rakoista tai jänteistä valmistetut tavarat

Kattaa puruluut ja puruluiden valmistukseen käytettävät ainekset.

43 RYHMÄ

Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä valmistetut tavarat

43 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla ”turkisnahat” nimikkeen 4301 raakoja turkisnahkoja lukuun ottamatta kaikkien eläinten karva- tai villapeitteisiä parkittuja tai muokattuja vuotia ja nahkoja.

2.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja tällaisten nahkojen osat (nimike 0505 tai 6701);

b)

41 ryhmän karva- tai villapeitteiset raa’at vuodat ja nahat (ks. kyseisen ryhmän 1 huomautuksen c alakohta);

…”

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Nimike 4301: Turkisnahat katsotaan raaoiksi ja tähän nimikkeeseen kuuluviksi sekä luonnontilassa olevina että myös, jos ne on puhdistettu ja säilötty pilaantumista vastaan, esim. kuivaamalla tai suolaamalla (märkä- tai kuivasuolattu). Turkis voi olla myös nypitty tai leikattu siten, että karkeat karvat on poistettu tai leikattu lyhyeksi, tai ajeltu siten, että nahkapinta osittain näkyy.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex43 01

Raa’at turkisnahat (myös päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, jotka sopivat turkkurien käyttöön), muut kuin nimikkeen 4101 , 4102 tai 4103 raa’at vuodat ja nahat

Kaikki, lukuun ottamatta turkisnahkoja, jotka on käsitelty asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan VIII luvun mukaisesti, jos on noudatettu asetuksen (EY) N:o 1069/2009 41 artiklan 3 kohdan sääntöjä.

Kattaa seuraavat alanimikkeet:

Ex43011000 (minkinnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet): asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 14 säädetään rehuketjun ulkopuolella käytettäviksi tarkoitettuja johdettuja tuotteita (turkis) koskevista erityisvaatimuksista.

Ex43013000 (karitsannahoista seuraavat: astrakaani-, breitschwanz-, karakul-, persiaani- ja niiden kaltaisten karitsojen sekä intialaisen, kiinalaisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen karitsan nahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet): asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 5 säädetään sorkka- ja kavioeläinten vuotia ja nahkoja koskevista erityisvaatimuksista.

Ex43016000 (ketunnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet): asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 14 säädetään rehuketjun ulkopuolella käytettäviksi tarkoitettuja johdettuja tuotteita (turkis) koskevista erityisvaatimuksista.

Ex43018000 (muut turkisnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet): muut kuin sorkka- ja kavioeläimet, esimerkiksi murmelit, luonnonvaraiset kissaeläimet, hylkeet ja nutria. Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 14 säädetään rehuketjun ulkopuolella käytettäviksi tarkoitettuja johdettuja tuotteita (turkis) koskevista erityisvaatimuksista.

Ex43019000 (päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, jotka sopivat turkkurien käyttöön): asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 14 säädetään rehuketjun ulkopuolella käytettäviksi tarkoitettuja johdettuja tuotteita (turkis) koskevista erityisvaatimuksista.

51 RYHMÄ

Villa sekä hieno ja karkea eläimenkarva; jouhilanka ja jouhesta kudotut kankaat

Yleisiä huomioita

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 8 säädetään käsittelemätöntä villaa ja karvaa koskevista erityisvaatimuksista nimikkeiden 5101–5103 osalta.

51 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla:

a)

”villa” lampaasta tai karitsasta saatua luonnonkuitua;

b)

”hieno eläimenkarva” alpakan, laaman, vikunjan, kamelin, dromedaarin, jakin ja angora-, tiibet-, kashmir- ja niiden kaltaisten vuohien (mutta ei tavallisen vuohen) karvaa sekä kanin (myös angorakanin), jäniksen, majavan, nutrian ja piisamirotan karvaa;

c)

”karkea eläimenkarva” edellä mainitsemattomien eläinten karvaa, lukuun ottamatta harjaksia ja muita harjantekoon käytettäviä eläimenkarvoja (nimike 0502) ja jouhia (nimike 0511).”

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Karkealla eläimenkarvalla tarkoitetaan koko nimikkeistössä kaikkia muita eläimenkarvoja kuin hienoa eläimenkarvaa, lukuun ottamatta: lampaanvillaa (nimike 5101); hevoseläinten ja nautaeläinten harja- ja häntäjouhia (luokitellaan jouhina nimike 0511); sian ja villisian harjaksia ja muita karvoja, mäyränkarvoja sekä muita harjantekokarvoja (nimike 0502) (ks. 1 huomautuksen c kohta).”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex51 01

Karstaamaton ja kampaamaton villa

Käsittelemätön villa.

Ex51 02

Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea eläimenkarva

Käsittelemätön karva, myös karkea karva, joka on peräisin nauta- tai hevoseläinten kupeista.

Ex51 03

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös langanjätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

Käsittelemätön villa tai karva.

67 RYHMÄ

Valmistetut höyhenet ja untuvat sekä höyhenistä tai untuvista valmistetut tavarat; tekokukat; hiuksista valmistetut tavarat

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Nimikkeeseen 6701 kuuluvat:

A.

Höyhen- ja untuvapeitteiset linnunnahat ja muut linnun osat, höyhenet, untuvat ja höyhenten osat, joille, vaikkakaan ne eivät vielä ole valmiita tavaroita, on kuitenkin tehty muu kuin yksinkertainen puhdistus-, desinfiointi- tai säilytyskäsittely (ks. nimikkeen 0505 selityksiä); tämän nimikkeen tavarat voivat esim. olla valkaistuja, värjättyjä, käherrettyjä tai aallotettuja.

B.

Höyhen- ja untuvapeitteisistä linnunnahoista tai muista linnun osista valmistetut tavarat, höyhenistä, untuvista tai höyhenten osista valmistetut tavarat, myös jos höyhenet, untuvat jne. ovat valmistamattomia tai pelkästään puhdistettuja, mutta eivät sulkakynistä ja ruodeista tehdyt tavarat. Tähän nimikkeeseen kuuluvat siten mm.

1.

irralliset höyhenet, joiden sulkakyniin on kiinnitetty metallilanka tai jotka on sidottu käytettäviksi esim. hattukoristeiksi, ja myös erilaisista höyhenen osista kootut tekohöyhenet;

2.

höyhenkimpuiksi kootut höyhenet ja höyhenet tai untuvat, jotka on yhdistetty liimaamalla tai muulla tavalla kiinnittämällä tekstiili- tai muulle alustalle;

3.

linnuista, linnun osista, höyhenistä tai untuvista valmistetut koristeet hattuja, puuhkia, kauluksia, viittoja ja muita vaatteita tai vaatetustarvikkeita varten;

4.

koristesulista (tai höyhenistä) valmistetut viuhkat, mitä tahansa ainetta olevin kehyksin; jalometallikehyksiset viuhkat luokitellaan kuitenkin nimikkeeseen 7113.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex67010000

Höyhen- ja untuvapeitteiset linnun nahat ja muut osat, höyhenet, höyhenen osat ja untuvat sekä niistä valmistetut tavarat (muut kuin nimikkeen 0505 tavarat sekä valmistetut sulkakynät ja ruodit)

Ainoastaan höyhen- ja untuvapeitteiset linnun nahat ja muut osat, höyhenet, untuvat ja höyhenen osat.

Valmistamattomista tai pelkästään puhdistetuista nahoista, höyhenistä tai untuvista ja höyhenen osista valmistetut tavarat.

Lukuun ottamatta käsiteltyjä koristesulkia ja koristehöyheniä, matkustajien mukanaan tuomia, yksityiskäyttöön tarkoitettuja käsiteltyjä sulkia ja höyheniä tai käsiteltyjä sulkia ja höyheniä sisältäviä tavaraeriä, jotka on lähetetty yksityishenkilöille muuhun kuin teolliseen tarkoitukseen.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 9 säädetään sulkia ja höyheniä koskevista erityisvaatimuksista.

71 RYHMÄ

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metallirahat

Harmonoidun järjestelmän luokittelusuositus 7101,21/1

”Ihmisravinnoksi soveltumattomat osterit, jotka sisältävät yhden tai useamman viljellyn helmen; suolaveteen säilöttyinä ja ilmanpitäviin metalliastioihin pakattuina.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex71012100

Viljellyt helmet, valmistamattomat

Kattaa ihmisravinnoksi soveltumattomat osterit, jotka sisältävät yhden tai useamman viljellyn helmen, säilöttyinä suolaveteen tai eri menetelmillä ja pakattuina ilmanpitäviin metalliastioihin.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan IV luvun 2 jaksossa tarkoitetut valmistamattomat viljellyt helmet, paitsi jos ne on jätetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalan ulkopuolelle kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaisesti.

95 RYHMÄ

Lelut, pelit ja urheiluvälineet; niiden osat ja tarvikkeet

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Huvipuistovälineet, kiertävät sirkukset, kiertävät eläinnäyttelyt ja kiertävät teatterit sijoitetaan nimikkeeseen 9508 edellyttäen, että niihin sisältyvät kaikki ne yksiköt, jotka ovat tarpeen niiden normaaliin toimintaan. Tähän nimikkeeseen kuuluvat sirkukset ym. kokonaisuuksina telttoineen, eläimineen, soittimineen, generaattoreineen, moottoreineen, valaistusvarusteineen, penkkeineen, aseineen, ampumatarvikkeineen jne., jotka, jos ne esitettäisiin tullattavaksi erikseen, luokiteltaisiin nimikkeistön muihin nimikkeisiin.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex95081000

Kiertävät sirkukset ja kiertävät eläinnäyttelyt

Ainoastaan elävät eläimet.

Ex95089000

Muut: huvipuistovälineet, kiertävät teatterit

Ainoastaan elävät eläimet.

96 RYHMÄ

Erinäiset tavarat

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Tässä nimikkeessä termi ’valmistettu’ tarkoittaa aineita, joita on käsitelty enemmän kuin pelkästään kyseisten raaka-aineiden nimikkeissä sallituilla valmistusmenetelmillä (ks. nimikkeiden 0505–0508 selityksiä). Tähän nimikkeeseen kuuluvat siten norsunluun-, luun-, kilpikonnankuoren-, sarven-, korallin-, helmiäisen- yms. palaset levyinä, laattoina, tankoina jne., jotka on leikattu määrämuotoon (myös neliön tai suorakaiteen muotoisiksi), kiillotettu tai muulla tavalla työstetty hiomalla, poraamalla, jyrsimällä, sorvaamalla jne. Sitä vastoin kappaleet, jotka voidaan tunnistaa tavaroiden osiksi, eivät kuulu tähän nimikkeeseen, jos sellaiset osat kuuluvat toiseen nimikkeeseen. Siten levyt pianon koskettimia varten ja levyt ampuma-aseiden periin kuuluvat nimikkeisiin 9209 ja 9305. Valmistetut aineet, joita ei voida tunnistaa tavaroiden osiksi, kuuluvat kuitenkin tähän nimikkeeseen (esim. yksinkertaiset pyörylät, levyt tai kaistaleet upotuksiin jne. tai pianon koskettimien valmistukseen).

Nimikkeeseen 9602 kuuluvat ohkolehdet kovettamattomasta gelatiinista, muuhun kuin neliön tai suorakaiteen muotoon leikatut. Suorakulmaisiksi leikatut gelatiinilehtiset, myös pintakäsitellyt, kuuluvat nimikkeeseen 3503 tai 49 ryhmään (esim. postikortit) (ks. nimikkeen 3503 selityksiä). Kovettamattomasta gelatiinista valmistettuja tavaroita ovat esim.:

i)

pienet pyörylät biljardikeppien päiden kiinnittämistä varten;

ii)

kapselit farmaseuttisia tuotteita ja mekaanisten sytyttimien polttoainetta varten.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Valmistettu kovettamaton gelatiini (ei kuitenkaan nimikkeen 3503 gelatiini) sekä kovettamattomasta gelatiinista tehdyt tavarat

Tyhjät kapselit, kovetettua gelatiinia, elintarvikkeisiin tai eläinten ruokintaan tarkoitetut; asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 5 säädetään eläinten ruokintaa koskevista erityisvaatimuksista.

97 RYHMÄ

Taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”A.

Nimikkeeseen kuuluvat eläintieteelliset, kasvitieteelliset, mineralogiset tai anatomiset kokoelmat ja kokoelmaesineet, kuten:

(1)

kaikenlaiset kuolleet eläimet, kuivatut tai nesteessä säilytetyt; täytetyt eläimet kokoelmia varten;

(2)

tyhjiksi puhalletut linnun munat; hyönteiset rasioissa, kehyksissä yms. (muut kuin koruesineiksi tai helyiksi tehdyt); tyhjät kotilot (simpukat), muut kuin teollisuuskäyttöön sopivat;

(3)

siemenet tai kasvit, kuivatut tai nesteessä säilytetyt; kasvikokoelmat (herbaariot);

(4)

mineraalinäytteet (jotka eivät ole 71 ryhmään kuuluvia jalo- tai puolijalokiviä); kivettymät;

(5)

luuopilliset esineet (luurangot, pääkallot, luut);

(6)

anatomiset ja patologiset esineet.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex97050000

Eläintieteelliset, kasvitieteelliset, mineralogiset, anatomiset, historialliset, arkeologiset, paleontologiset, etnografiset ja numismaattiset kokoelmat ja kokoelmaesineet

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

Lukuun ottamatta mistä tahansa eläinlajista peräisin olevia metsästystrofeita ja muita esineitä, jotka on preparoimalla käsitelty huoneenlämmössä säilyviksi.

Lukuun ottamatta muista lajeista kuin sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista peräisin olevia metsästystrofeita ja muita esineitä (käsitellyt tai käsittelemättömät).

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 6 säädetään metsästystrofeita koskevista erityisvaatimuksista.

99 RYHMÄ

CN-erityiskoodit

Tilastokoodit tietyille erityisille tavaroiden liikkeille

Yleisiä huomioita

Tämä ryhmä koskee tavaroita, jotka ovat peräisin kolmansista maista ja jotka toimitetaan aluksiin ja ilma-aluksiin Euroopan unionin alueella passitusmenettelyssä (T1).

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex 9930 24 00

Aluksiin ja ilma-aluksiin toimitetut yhdistetyn nimikkeistön 1–24 ryhmän tavarat

Eläinperäiset elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu laivamuonitukseen komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2124 (10) 21 ja 29 artiklan mukaisesti.

Ex 9930 99 00

Aluksiin ja ilma-aluksiin toimitetut muualle luokitellut tavarat.

Eläinperäiset elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu laivamuonitukseen delegoidun asetuksen (EU) 2019/2124 21 ja 29 artiklan mukaisesti.


(1)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2021/630, annettu 16 päivänä helmikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautettujen tavaraluokkien osalta ja komission päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta (EUVL L 132, X.X.2021, s. 17).

(3)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Neuvoston päätös 87/369/ETY, tehty 7 päivänä huhtikuuta 1987, harmonisoitua tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja siihen liittyvän muutospöytäkirjan hyväksymisestä (EYVL L 198, 20.7.1987, s. 1).

(5)  Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön (EUVL C 119, 29.3.2019, s. 1), sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).

(7)  Komission asetus (EY) N:o 1125/2006, annettu 21 päivänä heinäkuuta 2006, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 3).

(8)  Neuvoston direktiivi 93/42/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, lääkinnällisistä laitteista (EYVL L 169, 12.7.1993, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/79/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1998, in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista (EYVL L 331, 7.12.1998, s. 1).

(10)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2124, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä kauttakuljetettavien, uudelleenlastattavien ja määräpaikkaan unionin kautta jatkokuljetettavien eläinten ja tavaroiden lähetysten virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta sekä komission asetusten (EY) N:o 798/2008, (EY) N:o 1251/2008, (EY) N:o 119/2009, (EU) N:o 206/2010, (EU) N:o 605/2010, (EU) N:o 142/2011 ja (EU) N:o 28/2012, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 ja komission päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta (EUVL L 321, 12.12.2019, s. 73).


19.4.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/63


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/633,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 2021,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Indonesiasta peräisin olevan mononatriumglutamaatin tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

1.1   Aiemmat tutkimukset ja voimassa olevat toimenpiteet

(1)

Neuvosto otti polkumyyntitutkimuksen, jäljempänä ’Kiinaa koskeva alkuperäinen tutkimus’, jälkeen annetulla asetuksella (EY) N:o 1187/2008 (2) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevan mononatriumglutamaatin tuonnissa.

(2)

Tammikuussa 2015 Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, otti täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/83 (3) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Kiinasta peräisin olevan mononatriumglutamaatin tuonnissa perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen, jäljempänä ’aiempi toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu’.

(3)

Tammikuussa 2015 komissio otti asetuksella (EU) 2015/84 (4) käyttöön polkumyyntitullit Indonesiasta peräisin olevan mononatriumglutamaatin tuonnissa, jäljempänä ’Indonesiaa koskeva alkuperäinen tutkimus’

(4)

Voimassa olevat polkumyyntitullit ovat tällä hetkellä 33,8–36,5 prosenttia alkuperäisessä tutkimuksessa yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien tuonnissa ja 39,7 prosenttia kaikkien muiden kiinalaisten yritysten tuonnissa. Indonesian polkumyyntitullit ovat 7,2–13,3 prosenttia alkuperäisessä tutkimuksessa yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien tuonnissa ja 28,4 prosenttia kaikkien muiden indonesialaisten yritysten tuonnissa.

1.2   Toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelupyyntö

(5)

Toimenpiteiden voimassaolon lähestyvää päättymistä koskevan kahden ilmoituksen (5) julkaisemisen jälkeen komissio vastaanotti kaksi perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaista toimenpiteiden tarkastelua koskevaa pyyntöä.

(6)

Kummankin pyynnön esitti 21 päivänä lokakuuta 2019 Ajinomoto Foods Europe S.A.S., jäljempänä ’AFE’ tai ’pyynnön esittäjä’, jonka osuus mononatriumglutamaatin kokonaistuotannosta unionissa on 100 prosenttia. Pyynnöt perustuivat siihen, että toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin jatkumiseen ja toistumiseen ja unionin tuotannonalalle aiheutuneen vahingon jatkumiseen tai toistumiseen (6).

1.3   Toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepano

(7)

Kun komissio oli kuultuaan perusasetuksen 15 artiklan 1 kohdan nojalla perustettua komiteaa päätellyt, että toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanoa varten oli riittävästi näyttöä, se pani 21 päivänä tammikuuta 2020 perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan perusteella vireille toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun Kiinasta ja Indonesiasta peräisin olevan mononatriumglutamaatin tuonnin osalta. Se julkaisi Euroopan unionin virallisessa lehdessä menettelyn vireillepanoa koskevan ilmoituksen, jäljempänä ’vireillepanoilmoitus’ (7).

1.4   Rinnakkainen toimenpiteiden kiertämistä koskeva tutkimus

(8)

Komissio pani 19 päivänä helmikuuta 2020 perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan nojalla vireille tutkimuksen, joka koski Kiinasta peräisin olevan mononatriumglutamaatin tuonnissa voimassa olevien polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista kiertämistä, ja asetti tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteen alaiseksi (8). Tutkimuksen vireillepanoa edelsi Ajinomoto Foods Europe S.A.S:n esittämä pyyntö. Kyseinen yritys on pyynnön esittäjä myös nyt käsillä olevissa toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevissa tutkimuksissa. Toimenpiteiden mahdollista kiertämistä koskevan tutkimuksen kohteena oleva tuote on mononatriumglutamaatti seoksessa tai liuoksessa, joka sisältää mononatriumglutamaattia vähintään 50 prosenttia kuivapainosta.

(9)

Tutkimuksessa pääteltiin, että Kiinasta peräisin olevan mononatriumglutamaatin tuontiin sovellettavia voimassa olevia toimenpiteitä kierrettiin tuomalla tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta. Komissio laajensi asetuksella (EU) 2020/1427 (9) voimassa olevia toimenpiteitä koskemaan Kiinasta peräisin olevan mononatriumglutamaatin tuontia seoksena tai liuoksessa, joka sisältää vähintään 50 prosenttia mononatriumglutamaattia kuivapainosta.

1.5   Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso ja tarkastelujakso

(10)

Polkumyynnin jatkumista tai toistumista koskeva tutkimus kattoi 1 päivän tammikuuta 2019 ja 31 päivän joulukuuta 2019 välisen ajanjakson, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’. Tarkastelu, jossa tutkittiin vahingon jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyden arvioinnin kannalta merkittäviä suuntauksia, käsitti ajanjakson 1 päivästä tammikuuta 2016 tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson loppuun, jäljempänä ’tarkastelujakso’ (10).

1.6   Asianomaiset osapuolet

(11)

Vireillepanoilmoituksessa komissio pyysi asianomaisia osapuolia ottamaan siihen yhteyttä, jotta ne voisivat osallistua tutkimukseen. Lisäksi komissio ilmoitti pyynnön esittäjälle, tiedossa oleville mononatriumglutamaatin tuottajille Kiinassa ja Indonesiassa, asianomaisten maiden viranomaisille sekä tiedossa oleville tuojille ja käyttäjille tutkimuksen vireillepanosta ja kehotti niitä osallistumaan tutkimukseen.

(12)

Asianomaisilla osapuolilla oli mahdollisuus esittää huomautuksia tutkimuksen vireillepanosta ja pyytää kuulemista komission ja/tai kauppaan liittyvissä menettelyissä kuulemisesta vastaavan neuvonantajan kanssa.

1.6.1   Otanta

(13)

Koska asianomaisissa maissa on ilmeisen paljon tuottajia ja etuyhteydettömien tuojien määrä unionissa oli ilmeisen suuri, komissio ilmoitti vireillepanoilmoituksessa, että se saattaa soveltaa tuottajiin ja etuyhteydettömiin tuojiin perusasetuksen 17 artiklan mukaista otantamenetelmää.

1.6.1.1   Kiinan kansantasavallassa ja Indonesiassa toimivia tuottajia koskeva otanta

(14)

Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja tarvittaessa valitsemaan otoksen komissio pyysi kaikkia Kiinassa ja Indonesiassa toimivia tuottajia toimittamaan vireillepanoilmoituksessa täsmennetyt tiedot. Lisäksi komissio pyysi Kiinan ja Indonesian Euroopan unionissa olevia edustustoja ilmoittamaan muista mahdollisista tuottajista, jotka saattaisivat olla kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen, ja/tai ottamaan yhteyden niihin.

(15)

Kaksi kiinalaista vientiä harjoittavaa tuottaja toimitti pyydetyt tiedot ja suostui osallistumaan otokseen. Komissio kehotti näitä yrityksiä osallistumaan tutkimukseen ja lähetti niille kyselylomakkeet. Koska osallistuvien tuottajien määrä oli pieni, komissio päätti, ettei otanta ollut tarpeen, ja ilmoitti asiasta kaikille asianomaisille osapuolille asiakirja-aineistoon liitetyllä muistiolla.

(16)

Komissio ilmoitti Kiinan edustustolle, että koska mainitut kaksi kiinalaista vientiä harjoittavaa tuottajat eivät toimineet riittävässä määrin yhteistyössä, se aikoi soveltaa perusasetuksen 18 artiklaa ja tehdä päätelmänsä polkumyynnin ja vahingon jatkumisesta tai toistumisesta Kiinan osalta käytettävissä olevien tietojen perusteella. Tähän ilmoitukseen ei saatu huomautuksia.

(17)

Yksikään indonesialainen vientiä harjoittava tuottaja ei ilmoittautunut. Yksi indonesialainen yritysryhmä, joka tuottaa ja myy mononatriumglutamaattia Indonesian kotimarkkinoilla, jäljempänä ’yhteistyössä toimineiden indonesialaisten tuottajien ryhmä’, toimitti kuitenkin otantalomakkeet. Nämä yritykset eivät vieneet tarkasteltavana olevaa tuotetta unioniin. Komissio kehotti näitä yrityksiä osallistumaan tutkimukseen ja lähetti niille kyselylomakkeet.

(18)

Komissio ilmoitti Indonesian edustustolle, että indonesialaisten vientiä harjoittavien tuottajien / tuottajien puutteellisen yhteistyön vuoksi se aikoi soveltaa perusasetuksen 18 artiklaa ja tehdä päätelmänsä polkumyynnin ja vahingon jatkumisesta tai toistumisesta indonesialaisten vientiä harjoittavien tuottajien / tuottajien osalta käytettävissä olevien tietojen perusteella. Tähän ilmoitukseen ei saatu huomautuksia.

1.6.1.2   Tuojien otanta

(19)

Voidakseen päättää otannan tarpeellisuudesta ja tarvittaessa valita otoksen komissio kehotti etuyhteydettömiä tuojia toimittamaan vireillepanoilmoituksessa täsmennetyt tiedot.

(20)

Neljä etuyhteydetöntä tuojaa toimitti pyydetyt tiedot ja suostui osallistumaan otokseen. Komissio päätti, ettei otanta ollut tarpeen, ja päätti tutkia kaikki ilmoittautuneet etuyhteydettömät tuojat. Kaikki nämä neljä etuyhteydetöntä tuojaa toimivat täysin yhteistyössä ja vastasivat kyselylomakkeeseen kokonaan.

1.6.2   Kyselyvastaukset

(21)

Täydet vastaukset kyselylomakkeeseen saatiin yhteistyössä toimineiden indonesialaisten mononatriumglutamaatin tuottajien ryhmältä, unionin ainoalta tuottajalta ja neljältä etuyhteydettömältä tuojalta.

(22)

Komissio pyysi kaikkia kiinalaisia vientiä harjoittavia tuottajia / tuottajia, jotka olivat ilmoittautuneet ja antaneet otantaa koskevat pyydetyt tiedot, täyttämään vientiä harjoittaville tuottajille tarkoitetun kyselylomakkeen. Vireillepanon yhteydessä kopio kyselylomakkeesta asetettiin saataville kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla.

(23)

Kiinassa toimivilta vientiä harjoittavilta tuottajilta / tuottajilta ei saatu kyselyvastauksia. Kuten 15 ja 16 kappaleessa mainitaan, komissio ilmoitti niille kahdelle kiinalaiselle vientiä harjoittavalle tuottajalle / tuottajalle, jotka alun perin ilmoittuivat, aikovansa soveltaa perusasetuksen 18 artiklaa ja näin ollen perustaa päätelmänsä käytettävissä oleviin tietoihin, jotka voivat olla asianomaisen osapuolen kannalta vähemmän suotuisia. Huomautuksia ei saatu.

(24)

Näin ollen Kiinassa tai Indonesiassa toimivat vientiä harjoittavat tuottajat / tuottajat eivät toimineet yhteistyössä. Kuten kuitenkin 17 kappaleessa mainitaan, yksi indonesialainen yritysryhmä, joka tuottaa ja myy mononatriumglutamaattia Indonesian kotimarkkinoilla mutta ei vie sitä unioniin, toimi yhteistyössä.

1.6.3   Varmentaminen

(25)

Komissio pyysi ja tarkisti kaikki tarpeellisiksi katsomansa tiedot sen määrittämiseksi, onko polkumyynnin ja vahingon jatkuminen tai toistuminen todennäköistä ja mikä on unionin edun mukaista. Koronaviruspandemian puhkeamisen ja sen johdosta toteutettujen toimenpiteiden vuoksi, jäljempänä ’koronavirusta koskeva ilmoitus (11)’, komissio ei kuitenkaan kyennyt tekemään tarkastuskäyntejä kaikkien yritysten toimitiloihin. Sen sijaan komissio ristiintarkasti videoneuvottelun välityksellä seuraavien yritysten toimittamat tiedot:

Ajinomoto Foods Europe SAS, Mesnil-Saint-Nicaise, Ranska, jäljempänä ’AFE’

Yhteistyössä toimineiden indonesialaisten tuottajien ryhmä

PT Ajinomoto Indonesia, Indonesia

PT Ajinomoto Sales Indonesia, Indonesia

2.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

2.1   Tarkasteltavana oleva tuote

(26)

Tarkasteltavana oleva tuote on sama kuin 1–4 kappaleessa mainituissa aiemmissa tutkimuksissa eli Kiinasta ja Indonesiasta peräisin oleva mononatriumglutamaatti, joka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodiin ex 2922 42 00 (Taric-koodi 2922420010), jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’. Mononatriumglutamaatti on elintarvikelisäaine, ja sitä käytetään pääasiassa arominvahventeena keitoissa, liemissä, liha- ja kalaruoissa, maustesekoituksissa ja valmisruoissa. Sitä tuotetaan erikokoisina valkoisina hajuttomina kiteinä. Mononatriumglutamaattia käytetään myös kemianteollisuudessa muissa kuin elintarvikesovelluksissa, esimerkiksi pesuaineissa.

(27)

Mononatriumglutamaattia valmistetaan pääasiassa eri lähteistä saatavien sokerien (maissitärkkelys, tapiokatärkkelys, sokerisiirappi, ruokosokerimelassi ja sokerijuurikasmelassi) käymisen kautta.

2.2   Samankaltainen tuote

(28)

Edellä 1–4 kappaleessa mainittujen aiempien tutkimusten tavoin tässä toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevassa tutkimuksessa vahvistettiin, että seuraavilla tuotteilla on samat fyysiset, kemialliset ja tekniset perusominaisuudet ja peruskäyttötarkoitukset:

tarkasteltavana oleva tuote,

asianomaisten maiden kotimarkkinoilla tuotettu ja myyty tuote ja

unionin tuotannonalan unionissa tuottama ja myymä tuote.

(29)

Tämän vuoksi näiden tuotteiden katsotaan olevan perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja samankaltaisia tuotteita.

3.   POLKUMYYNNIN JATKUMISEN TAI TOISTUMISEN TODENNÄKÖISYYS

3.1   Alustavat huomautukset

(30)

Komissio tutki ensin perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti, oliko todennäköistä, että nykyisten toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi Kiinasta ja/tai Indonesiasta tulevan polkumyynnin jatkumiseen tai toistumiseen.

3.1.1   Kiina

(31)

Yksikään kiinalaisista vientiä harjoittavista tuottajista / tuottajista ei toiminut yhteistyössä tässä tutkimuksessa. Ne eivät toimittaneet mitään tietoja tai näyttöä perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdassa tarkoitetuista väitetyistä merkittävistä vääristymistä. Kuten 23 kappaleessa mainitaan, yksikään kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja ei myöskään toimittanut kyselyvastausta.

(32)

Kiinan viranomaiset eivät vastanneet kyselylomakkeeseen eivätkä ottaneet kantaa pyynnön esittäjien esittämässä asiakirja-aineistossa olevaan näyttöön, kuten komission yksiköiden valmisteluasiakirjaan ”Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations”, jäljempänä ’raportti’ (12).

(33)

Näin ollen jäljempänä 36–135 kappaleessa esitetyt polkumyynnin jatkumisen todennäköisyyttä koskevat päätelmät tehtiin perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti käytettävissä olevien tietojen perusteella ja etenkin toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevassa tarkastelupyynnössä esitettyjen tietojen ja saatavilla olevien tilastojen eli Eurostatin ja Global Trade Atlasin, jäljempänä ’GTA’ perusteella.

3.1.2   Indonesia

(34)

Kuten 17 kappaleessa todetaan, yksikään indonesialainen vientiä harjoittava tuottaja ei toiminut yhteistyössä tutkimuksessa. Indonesialaisten tuottajien ryhmä, joka myy tuotteita kotimarkkinoilla ja muiden kolmansien maiden markkinoilla, toimi kuitenkin yhteistyössä.

(35)

Näin ollen jäljempänä 137–144 kappaleessa esitetyt polkumyynnin jatkumisen todennäköisyyttä koskevat päätelmät tehtiin perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti käytettävissä olevien tietojen perusteella ja etenkin toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevassa tarkastelupyynnössä esitettyjen tietojen, saatavilla olevien tilastojen eli Eurostatin ja GTA:n perusteella sekä, kuten 21 kappaleessa selitetään, myös yhteistyössä toimineiden indonesialaisten tuottajien ryhmän toimittamien tietojen pohjalta.

3.2   Polkumyynnin jatkuminen tutkimusajanjakson aikana

3.2.1   Kiina

(36)

Eurostatin tilastotiedot osoittavat, että tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla Kiinasta tuotiin 3 500 tonnia mononatriumglutamaattia, mikä vastaa [4–7] prosentin osuutta unionin markkinoista (13). Komissio päätteli, että tällainen tuontimäärä oli riittävän edustava sen tutkimiseksi, jatkuiko polkumyynti tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana.

3.2.2   Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan mukainen menettely normaaliarvon määrittämiseksi Kiinasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnille

(37)

Koska tutkimusta vireille pantaessa oli käytettävissä riittävästi näyttöä, joka viittasi Kiinan osalta perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdassa tarkoitettujen merkittävien vääristymien esiintymiseen, komissio pani tutkimuksen vireille perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan perusteella.

(38)

Saadakseen tiedot, joita se pitää tarpeellisina tutkimukselleen väitettyjen merkittävien vääristymien osalta, komissio lähetti kyselylomakkeen Kiinan viranomaisille. Lisäksi komissio pyysi vireillepanoilmoituksen 5.3.2 kohdassa kaikkia asianomaisia osapuolia esittämään näkökantansa, toimittamaan tietoja ja esittämään asiaa tukevaa näyttöä perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan soveltamisesta 37 päivän kuluessa vireillepanoilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Kiinan viranomaisilta ei saatu vastausta kyselylomakkeeseen, eikä perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan soveltamisesta saatu huomautuksia määräajassa.

(39)

Vireillepanoilmoituksen 5.3.2 kohdassa komissio täsmensi myös, että käytettävissä olevan näytön perusteella se oli valinnut alustavasti Thaimaan asianmukaiseksi edustavaksi maaksi perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan mukaisesti voidakseen määrittää vääristymättömiin hintoihin tai vertailuarvoihin perustuvan normaaliarvon. Komissio totesi tarkastelevansa myös muita mahdollisesti soveltuvia edustavia maita perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

(40)

Komissio toimitti asianomaisille osapuolille 21 päivänä helmikuuta 2020 muistion, jäljempänä ’ensimmäinen tuotannontekijöitä koskeva muistio’, niistä lähteistä, joita se aikoi käyttää normaaliarvon muodostamiseen, jos perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan mukaisen menetelmän soveltaminen vahvistuisi. Kyseisessä muistiossa komissio esitti luettelon kaikista tuotannontekijöistä, kuten raaka-aineista, työvoimasta ja energiasta, joita mononatriumglutamaatin tuotannossa käytetään. Vääristymättömien hintojen tai vertailuarvojen valintaa ohjaavien kriteerien perusteella komissio ilmaisi lisäksi aikeensa valita Thaimaa tai Malesia asianmukaiseksi edustavaksi maaksi. Komissio pyysi asianomaisia osapuolia esittämään asiasta huomautuksia ja sai huomautuksia ainoastaan pyynnön esittäjältä. Se tuki Thaimaan valintaa sillä perusteella, että kyseisessä maassa on enemmän yrityksiä, joiden tiedot ovat julkisesti saatavilla. Huomautuksissaan pyynnön esittäjä pyysi myös, että soveltuvien yritysten tiedot esitettäisiin keskiarvona, jolloin komission määrityksille saataisiin parempi ja luotettavampi perusta verrattuna siihen, että käytettäisiin yhteen yritykseen perustuvia tietoja.

(41)

Komissio toimitti asianomaisille osapuolille 8 päivänä huhtikuuta 2020 muistion, jäljempänä ’toinen tuotannontekijöitä koskeva muistio’, niistä lähteistä, joita se aikoi käyttää normaaliarvon muodostamiseen pitäen Thaimaata edustavana maana, jos perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan mukaisen menetelmän soveltaminen vahvistuisi. Se myös ilmoitti asianomaisille osapuolille aikovansa vahvistaa myynti-, yleis- ja hallintokustannukset sekä voiton seuraavien viiden edustavassa maassa toimivan mononatriumglutamaattia tuottavan yrityksen käytettävissä olevien tietojen perusteella:

(1)

Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.

(2)

Thai Fermentation Industry Co Ltd (Racha Churos)

(3)

Thai Churos

(4)

Thai Foods International Co. Ltd.

(5)

KT MSG.

(42)

Komissio pyysi asianomaisia osapuolia esittämään asiasta huomautuksia, mutta sai huomautuksia vain yhdeltä tuojalta, joka kannatti Thaimaan valintaa edustavaksi maaksi.

3.2.2.1   Normaaliarvo

(43)

Perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaan ”[n]ormaaliarvo perustuu tavallisesti viejämaan riippumattomien asiakkaiden tavanomaisessa kaupankäynnissä maksamiin tai maksettaviksi tuleviin hintoihin”.

(44)

Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdassa kuitenkin todetaan, että ”[j]os […] päätetään, että ei ole asianmukaista käyttää viejämaan kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia kyseisessä maassa esiintyvien b alakohdassa tarkoitettujen merkittävien vääristymien vuoksi, normaaliarvo muodostetaan yksinomaan vääristymättömiä hintoja tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja myyntikustannusten perusteella” ja ”[m]uodostettuun normaaliarvoon on sisällytettävä vääristymätön ja kohtuullinen määrä myynti-, yleis- ja hallintokustannuksia sekä voittoa”.

(45)

Kuten jäljempänä 46–107 kappaleessa selitetään, komissio päätteli tässä tutkimuksessa, että perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan soveltaminen oli asianmukaista ottaen huomioon saatavilla oleva näyttö sekä Kiinan viranomaisten ja vientiä harjoittavien tuottajien kieltäytyminen yhteistyöstä.

3.2.3   Merkittävien vääristymien esiintyminen

3.2.3.1   Johdanto

(46)

Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdan määritelmän mukaan ”[m]erkittäviä vääristymiä ovat vääristymät, joita syntyy, kun ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan lukien raaka-aine- ja energiakustannukset, eivät määräydy vapaiden markkinavoimien perusteella, koska valtion merkittävä puuttuminen vaikuttaa niihin. Merkittävien vääristymien olemassaoloa arvioitaessa huomioon on otettava muun muassa vaikutus, joka yhdellä tai useammalla seuraavista tekijöistä mahdollisesti on:

kyseinen markkina on merkittävässä määrin sellaisten yritysten ylläpitämä, jotka toimivat viejämaan viranomaisten omistuksessa tai hallinnassa taikka joiden politiikkoja nämä viranomaiset valvovat tai ohjaavat;

valtion läsnäolo yrityksissä, mikä mahdollistaa valtion puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin;

syrjivät julkiset politiikat tai toimenpiteet, joilla suositaan kotimaisia tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin vapaisiin markkinavoimiin;

konkurssi-, yhtiö- ja varallisuuslainsäädännön puuttuminen, syrjivä soveltaminen tai sen riittämätön täytäntöönpano;

palkkakustannusten vääristyminen;

mahdollisuus saada rahoitusta, jonka myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat julkisen politiikan tavoitteita tai toimivat muulla tavoin niin, etteivät ne ole valtiosta riippumattomia.”

(47)

Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdan mukaan kyseisen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdassa tarkoitettujen merkittävien vääristymien olemassaolon arvioinnissa on otettava huomioon muun muassa ensiksi mainitussa säännöksessä annettu ei-tyhjentävä luettelo. Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdan mukaisesti merkittäviä vääristymiä arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa vaikutus, joka yhdellä tai useammalla tällaisista tekijöistä mahdollisesti on tarkasteltavana olevan tuotteen hintoihin ja kustannuksiin viejämaassa. Koska luettelo ei ole kumulatiivinen, kaikkia tekijöitä ei tarvitse ottaa huomioon merkittävien vääristymien toteamiseksi. Lisäksi samoja tosiasiallisia olosuhteita voidaan käyttää yhden tai useamman luetteloon kuuluvan tekijän esiintymisen osoittamiseen. Mahdolliset päätelmät 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdassa tarkoitettujen merkittävien vääristymien esiintymisestä on joka tapauksessa tehtävä kaiken käytettävissä olevan näytön perusteella. Vääristymien esiintymistä koskevassa yleisessä arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös viejämaan yleinen toimintaympäristö ja tilanne, etenkin jos kyseisen viejämaan taloudellisen ja hallinnollisen rakenteen perustekijät antavat valtiolle merkittävän vallan puuttua talouteen siten, että hinnat ja kustannukset eivät johdu markkinavoimien vapaasta kehityksestä.

(48)

Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan c alakohdan mukaan ”[k]un komissiolla on perusteltuja todisteita b alakohdassa tarkoitettujen merkittävien vääristymien mahdollisesta olemassaolosta tietyssä maassa tai kyseisen maan tietyllä sektorilla ja kun on aiheellista tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen kannalta, komissio laatii ja julkistaa raportin, jossa kuvataan b alakohdassa tarkoitettuja markkinaolosuhteita kyseisessä maassa tai kyseisellä sektorilla, ja päivittää sitä säännöllisesti”.

(49)

Komissio on laatinut tämän säännöksen nojalla Kiinaa koskevan maaraportin (ks. alaviite 12), jossa osoitetaan valtion merkittävä puuttuminen toimintaan talouden monilla tasoilla, muun muassa monien keskeisten tuotannontekijöiden (kuten maan, energian, pääoman, raaka-aineiden ja työvoiman) erityiset vääristymät ja vääristymät tietyillä sektoreilla (kuten kemikaalisektorilla tai maisin jalostuksessa). Raportti sisällytettiin tutkimuksen asiakirja-aineistoon vireillepanovaiheessa. Vireillepanon yhteydessä asianomaisia osapuolia pyydettiin esittämään tutkimuksen asiakirja-aineistoon sisältyvästä näytöstä, josta raportti muodosti olennaisen osan, vastalauseita tai huomautuksia tai täydentämään sitä. Huomautuksia ei esitetty.

(50)

Tarkastelupyynnössä toimitettiin lisänäyttöä 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdassa tarkoitetuista merkittävistä vääristymistä mononatriumglutamaatin tuotannonalalla ja täydennettiin raporttia. Pyynnön esittäjä toimitti näyttöä siitä, että raportissa mainitut vääristymät vaikuttavat (ainakin mahdollisesti) tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon ja myyntiin. Tällainen vääristymä on erityisesti valtion voimakas puuttuminen mononatriumglutamaatin arvoketjuun eli mononatriumglutamaattialaan ja mononatriumglutamaatin tuotantoon liittyviin aloihin, etenkin tuotantopanosten sektoreilla ja tuotannontekijöiden osalta.

(51)

Komissio tarkasteli, oliko Kiinan kotimarkkinoiden hintojen ja kustannusten käyttäminen asianmukaista perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdassa tarkoitetun merkittävien vääristymien esiintymisen vuoksi. Komissio käytti tarkastelun perustana asiakirja-aineistossa olevaa näyttöä, myös vääristymäraporttiin sisältyvää näyttöä, joka perustuu julkisesti käytettävissä oleviin lähteisiin, erityisesti Kiinan lainsäädäntöön, julkaistuihin Kiinan virallisiin poliittisiin asiakirjoihin, kansainvälisten organisaatioiden julkaisemiin raportteihin ja tunnustettujen tutkijoiden tutkimuksiin ja artikkeleihin, jotka nimenomaisesti yksilöidään vääristymäraportissa. Kyseisessä analyysissa tarkasteltiin merkittävää valtion puuttumista maan talouteen yleisesti mutta myös erityistä markkinatilannetta asianomaisella sektorilla, tarkasteltavana oleva tuote mukaan luettuna. Komissio täydensi näitä todisteita omalla tutkimuksellaan, joka koski erilaisia perusteita, jotka ovat merkityksellisisä vahvistettaessa merkittävien vääristymien esiintyminen Kiinassa.

(52)

Kuten 32 kappaleessa todetaan, Kiinan viranomaiset eivät vastanneet kyselylomakkeeseen. Kuten 23 kappaleessa mainitaan, vientiä harjoittavat tuottajat / tuottajat eivät toimineet yhteistyössä. Yksikään niistä kiinalaisista vientiä harjoittavista tuottajista / tuottajista, joille oli myönnetty asianomaisen osapuolen asema, eivät toimittaneet mitään näyttöä, joka olisi tukenut asiakirja-aineistossa, myös vääristymäraportissa, esitettyä näyttöä ja pyynnön esittäjän tarkastelupyynnössä toimittamaa lisänäyttöä merkittävien vääristymien olemassaolosta ja/tai perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan soveltamisen asianmukaisuudesta käsiteltävänä olevassa tapauksessa taikka kumonnut kyseisen näytön.

3.2.3.2   Kiinan kotimarkkinoiden hintoihin ja kustannuksiin vaikuttavat merkittävät vääristymät

(53)

Kiinan talousjärjestelmä perustuu ns. sosialistisen markkinatalouden käsitteeseen. Käsite on kirjattu Kiinan perustuslakiin ja määrittää Kiinan talouden ohjausjärjestelmää. Perusperiaatteena on ”tuotantovälineiden sosialistinen julkinen omistajuus eli koko kansan omistajuus ja työntekijöiden kollektiivinen omistajuus”. Valtion omistuksessa olevaa taloutta pidetään ”kansantalouden johtavana voimana”, ja valtion tehtävänä on ”varmistaa sen lujittaminen ja kasvu” (14). Kiinan talouden yleinen perusta ei pelkästään mahdollista valtion merkittävää puuttumista talouden toimintaan, vaan tällainen puuttuminen on nimenomaisena toimeksiantona. Käsitys julkisen omistajuuden paremmuudesta yksityisomistukseen nähden vallitsee koko oikeusjärjestelmässä, ja sitä korostetaan yleisenä periaatteena kaikessa keskeisessä lainsäädännössä. Kiinan varallisuusoikeus on tästä oiva esimerkki: siinä viitataan sosialismin ensisijaisuuteen ja annetaan valtiolle tehtäväksi pitää yllä talouden perusjärjestelmää, jossa julkisella omistajuudella on hallitseva asema. Muita omistajuusmuotoja siedetään, ja laissa annetaan mahdollisuus kehittää niitä rinnakkain valtion omistajuuden kanssa (15).

(54)

Kiinan lainsäädännön mukaan sosialistista markkinataloutta kehitetään Kiinan kommunistisen puolueen johtajuudessa. Kiinan valtion ja Kiinan kommunistisen puolueen rakenteet ovat toisiinsa kietoutuneita kaikilla tasoilla (lainsäädäntö, instituutiot, henkilöt) ja muodostavat superrakenteen, jossa Kiinan kommunistisen puolueen ja valtion rooleja ei voida erottaa toisistaan. Kiinan perustuslakia muutettiin maaliskuussa 2018, ja Kiinan kommunistisen puolueen johtoasemasta tuli entistä näkyvämpi, kun se vahvistettiin perustuslain 1 §:ssä. Määräyksen ensimmäiseen virkkeeseen ”sosialistinen järjestelmä on Kiinan kansantasavallan perusjärjestelmä” lisättiin seuraava toinen virke: ”kiinalaisen sosialismin määräävä ominaisuus on Kiinan kommunistisen puolueen johtoasema” (16). Tämä osoittaa Kiinan kommunistisen puolueen kiistämättömän ja jatkuvasti kasvavan määräysvallan Kiinan talousjärjestelmässä. Tämä johtoasema ja määräysvalta on olennainen osa kiinalaista järjestelmää ja menee selvästi pidemmälle kuin muissa sellaisissa maissa, joissa valtiolla on laaja makrotaloudellinen määräysvalta vapaiden markkinavoimien toiminnan rajoissa.

(55)

Kiinan valtio harjoittaa tavoitteiden saavuttamiseksi interventionistista talouspolitiikkaa, joka on yhdenmukainen Kiinan kommunistisen puolueen vahvistaman poliittisen ohjelman kanssa eikä niinkään heijasta vapaiden markkinoiden taloudellisia olosuhteita (17). Kiinan viranomaiset käyttävät monenlaisia interventionistisia talousvälineitä, kuten teollisuuden suunnittelujärjestelmää, rahoitusjärjestelmää ja sääntely-ympäristön eri tekijöitä.

(56)

Ensinnäkin yleisen hallinnollisen valvonnan tasolla Kiinan taloutta ohjataan monimutkaisella teollisuuden suunnittelujärjestelmällä, joka vaikuttaa kaikkeen taloudelliseen toimintaan maassa. Kaikki nämä suunnitelmat kattavat laajasti eri aloja ja risteäviä toimintalinjoja, ja niitä esiintyy hallinnon kaikilla tasoilla. Provinssitason suunnitelmat ovat yksityiskohtaisia, kun taas kansallisen tason suunnitelmissa asetetaan laajempia tavoitteita. Suunnitelmissa täsmennetään myös keinot tuotannonalojen/sektoreiden tukemiseksi sekä määräajat, joissa tavoitteet on saavutettava. Joissakin suunnitelmissa on edelleen täsmällisiä tuotostavoitteita, joskin tämä oli yleisempää aiemmilla suunnitelmakierroksilla. Suunnitelmissa tuodaan esiin (positiivisesti tai negatiivisesti) yksittäisiä teollisuuden sektoreita ja/tai hankkeita prioriteetteina valtion prioriteettien mukaan ja niille osoitetaan tiettyjä kehittämistavoitteita (esim. teollisuuden päivittäminen, kansainvälinen laajentuminen). Talouden toimijoiden – niin yksityisten kuin valtion omistuksessa olevienkin – on mukautettava liiketoimintaansa suunnittelujärjestelmän mukaiseksi. Tämä johtuu suunnitelmien sitovasta luonteesta mutta myös siitä, että Kiinan viranomaiset hallinnon kaikilla tasoilla noudattavat suunnittelujärjestelmää ja käyttävät niille annettua valtaa kannustamalla talouden toimijoita noudattamaan suunnitelmissa asetettuja prioriteetteja (ks. myös 3.2.3.5 jakso) (18).

(57)

Toiseksi rahoitusresurssien tasolla Kiinan rahoitusjärjestelmää hallitsevat valtion omistamat liikepankit. Suunnitellessaan ja toteuttaessaan antolainauspolitiikkaansa näiden pankkien on noudatettava valtion teollisuuspolitiikan tavoitteita sen sijaan, että ne arvioisivat ensisijaisesti tietyn hankkeen taloudelliset ansiot (ks. myös 3.2.3.8 jakso) (19). Sama koskee Kiinan rahoitusjärjestelmän muita osatekijöitä, kuten osakemarkkinoita, joukkolainamarkkinoita ja yksityisen pääoman markkinoita. Myös nämä muut rahoitussektorin osat kuin pankkisektori on institutionaalisesti ja operatiivisesti perustettu niin, että ne eivät pyri maksimoimaan rahoitusmarkkinoiden tehokasta toimintaa, vaan niin, että varmistetaan valvonta ja mahdollistetaan valtion ja kommunistisen puolueen puuttuminen niiden toimintaan (20).

(58)

Kolmanneksi sääntely-ympäristön tasolla valtion puuttuminen talouden toimintaan saa useita muotoja. Esimerkiksi julkisia hankintoja koskevilla säännöillä pyritään usein poliittisiin tavoitteisiin taloudellisen tehokkuuden sijaan ja heikennetään näin markkinatalouden periaatteita alalla. Sovellettavassa lainsäädännössä todetaan nimenomaisesti, että julkisia hankintoja on tehtävä niin, että helpotetaan valtion politiikassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Näiden tavoitteiden luonnetta ei kuitenkaan ole määritelty, mikä jättää päätöksentekoelimille laajan harkintavallan (21). Myös investointien alalla Kiinan valtiolla on merkittävä määräys- ja vaikutusvalta sekä valtion että yksityisten investointien kohteiden ja laajuuden osalta. Investointien seulonta ja niihin liittyvät erilaiset kannustimet, rajoitukset ja estot ovat viranomaisille tärkeitä välineitä, joilla ne tukevat teollisuuspolitiikan tavoitteita, kuten valtion määräysvallan säilyttämistä keskeisillä aloilla, tai pönkittävät kotimaista teollisuutta (22).

(59)

Kiinan taloudellinen malli perustuu siis tiettyihin perusolettamuksiin, jotka toimivat valtion toimintaan puuttumisen perustana ja kannustavat siihen. Tällainen merkittävä valtion puuttuminen toimintaan ei sovi yhteen vapaiden markkinavoimien toiminnan kanssa, ja sen tuloksena resurssien jakaminen vääristyy eikä ole markkinaperiaatteiden mukaista (23).

3.2.3.3   Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaiset merkittävät vääristymät: kyseinen markkina on merkittävässä määrin sellaisten yritysten ylläpitämä, jotka toimivat viejämaan viranomaisten omistuksessa tai hallinnassa taikka joiden politiikkoja nämä viranomaiset valvovat tai ohjaavat

(60)

Kiinassa valtion omistuksessa, määräysvallassa ja/tai poliittisessa valvonnassa tai ohjauksessa toimivat yritykset muodostavat olennaisen osan taloutta.

(61)

Koska kiinalaiset osapuolet eivät toimineet yhteistyössä, komissiolla on vain vähän tietoa mononatriumglutamaatin tuotannonalalla Kiinassa toimivien yritysten omistusrakenteesta. Pyynnön esittäjä ilmoitti suuriksi tuottajiksi kolme kiinalaista yritystä, ja tämä vahvistui muista lähteistä komission omassa tutkimuksessa (24). Mikään näistä yrityksistä ei vaikuta olevan valtion omistuksessa.

(62)

Komissio kuitenkin havaitsi, että yhdellä merkittävistä vientiä harjoittavista tuottajista – Fufeng Groupilla – oli kommunistisen puolueen jäsenten ja paikallisviranomaisten tuki ja että viimeksi mainitut koordinoivat asioita yrityksen eduksi. Tämän yrityksen virallisella verkkosivustolla mainitaan esimerkiksi paikallishallinnon edustajien virallinen vierailu: ”Puheensa jälkeen Jiao Gangwei mainitsi hiiliongelman, joka oli haitannut yritystä kahden viime vuoden aikana, ja korosti, että Zhalantunin kunnan puoluekomitea ja hallinto ovat huolehtineet koordinoinnista tässä asiassa. […] Liu Qifanin valtuuskunta sai edelleen tietoa yrityksen sosiaaliturvamaksuista, puoluerakentamistyöstä sekä mononatriumglutamaatista[…]. Liu Qifan ylisti lisäksi Fufengin korkeatasoisten aminohappojen massatuotannon käynnistämisen vaikutusta maailmanmarkkinahintoihin ja tuki yrityksen puoluerakentamistyötä. Lopuksi hän sanoi valtuuskunnalleen seuraavaa: ”Tämä yritys on johtava yritys, eikä näin hyviä hankkeita ole muualla. Hallinnon on palveltava sitä hyvin.” Sihteeri Liu mainitsi kolme kertaa peräkkäin, että hallinnon olisi palveltava yritystä hyvin. Lisäksi hän tuki yritystä sanoen, että sen asema kuvastaa Sisä-Mongolian autonomisen alueen korkeimpien johtajien määrätietoista pyrkimystä rakentaa palvelusuuntautunut hallinto” (25). Paikallishallinnon tuki näkyy myös Fufengin tytäryhtiössä, Heilongjiang Qiqiharissa, mikä vahvistetaan myös Qiqiharin hallituksen verkkosivustolla: ”Jotta voimme osoittaa yrityksemme vahvuuden, saada sisäistä lujuutta, kasvattaa taisteluhenkeä ja kiittää paikallishallintoa sen voimakkaasta tuesta konsernin tytäryhtiölle, Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnology Co., Ltd.:lle, Wanda Jiahua Hotelissa Qiqiharissa järjestettiin 26. heinäkuuta iltapäivällä Fufeng Groupin perustamisen 20. vuosipäivänä mediatapaaminen otsikolla ’Uusi lähtökohta, uusi matka, uusi unelma’” (26). Komissio löysi lisänäyttöä Fufengin suhteista Kiinan kommunistiseen puolueeseen ja paikallisviranomaisten tuesta ja ohjauksesta seuraavasta ryhmän verkkosivustolla olevasta ilmoituksesta: ”Qiqiharin kunnan puoluekomitean varapääsihteeri ja pormestari Li Yugang vieraili 7. joulukuuta 2019 Fufeng Groupin päätoimipaikassa. Varapormestari Wang Yongshi, kunnanhallituksen pääsihteeri Qi Xiaotong, Angangxin piirikunnan puoluekomitean varapääsihteeri ja pormestari Ren Guangcai sekä apulaispormestari Li Yugang Jing jne. olivat hänen mukanaan tarkastuskäynnillä. Hallituksen puheenjohtaja Li Xuechun, pääjohtaja Zhao Qiang ja muut johtajat osallistuivat vierailuun. […] Keskustelujen aikana pormestari Li totesi, että keskeinen syväjalostus ja sen sivutuotteet ovat erityisen tärkeitä Qiqiharin kaupungin nykyisessä teollisessa rakenteessa. Yritys on maailman merkittävin aminohappovalmistaja, ja se on suuresti auttanut paikallista maissin syväjalostusta. Hallituksen puheenjohtaja kiitti pormestari Litä vierailusta ja sanoi: ”Qiqiharin kaupunki on tarjonnut yhtiöllemme ”hautomopalveluita”. Tällä kertaa emme pääse otsikoihin ainoastaan Qiqiharin kaupungissa vaan myös koko maan televisiossa. Yritys jatkaa hallituksen talousajattelun mukaisesti ulkomaankaupan, ulkomaisen pääoman sekä investointien ja odotusten vakauttamista. Aiomme edelleen vahvistaa taistelumieltämme, hyödyntää vahvuuksiamme ja tehdä jatkuvaa yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa yhteistä kehitystä varten.” (27) Myös seuraava lehdistötiedote vahvistaa, että Fufeng on noudattanut valtion poliittisia tavoitteita ja ideologiaa toiminnassaan: ”Fufeng Group on vastannut presidentti Xi Jinpingin yhteistyöaloitteisiin ”uuden silkkitien talousvyöhykkeen” ja ”2000-luvun merisilkkitien” rakentamiseksi ja on aktiivisesti luonut talouskumppanuuksia talousvyöhykkeen ja silkkitien maiden kanssa.” (28)

(63)

Toisesta mononatriumglutamaatin kolmen tärkeimmän tuottajan joukkoon kuuluvasta yrityksestä eli Ningxia Eppenistä komissio totesi, että yritys pani toiminnassaan täytäntöön valtion toimintalinjoja ja kommunistisen puolueen ideologiaa, kuten Ningxian teollisuuden ja kaupan liitto totesi: ”Vuoden alusta alkaen Ningxia Eppen Biological Company on huolellisesti organisoinut, kattavasti toteuttanut, syvällisesti tarkastellut ja pannut käytäntöön Kiinan kommunistisen puolueen kahdeksannentoista kansankongressin henkeä ottaen huomioon yrityksen tämänhetkisen tilanteen ja pyrkien ”kahteen vahvuuteen, kuuteen etuun” ja vahvistanut puolueen rakentamista, mikä on suuresti auttanut yrityksen kehittymistä.” (29) Yritys oli myös hyötynyt viranomaisten tuesta kansallista teknologiakeskusta perustettaessa. Ningxia Huin teollisuus- ja tietotekniikkaministeriön mukaan tällaisten keskusten rakentamisella pyritään erityisesti ohjaamaan yrityksiä tiettyihin poliittisiin saavutuksiin: ”Autonomisen alueen teollisuus- ja tietotekniikkaministeriö tukee voimallisesti yritysteknologiakeskusten rakentamista innovaatiovetoisen kehittämisstrategian toteuttamiseksi ja yritysten ohjaamiseksi ja tukemiseksi innovointivalmiuksien vahvistamisessa. […] Yritysteknologiakeskuksista on tullut teknologisen innovoinnin tärkeimpiä toimijoita alueellamme, ja ne tarjoavat vahvaa ja tehokasta teknistä tukea alueemme teollisuuden korkealaatuiselle kehitykselle. […] Ningxia Eppenin yritysteknologiakeskus perustettiin vuonna 2006, ja se tunnustettiin kansallisen tason yritysteknologiakeskukseksi vuonna 2011. Teknologiakeskus varmistaa johtoaseman teollisuuden kehityksessä jatkuvan innovoinnin avulla, ja se on saavuttanut merkittäviä tuloksia.” (30)

(64)

Mitä tulee mononatriumglutamaatin valmistuksessa käytettävien tuotantopanosten toimittajiin, kuten pyynnön esittäjä on ilmoittanut ja muista lähteistä on vahvistunut (31), mononatriumglutamaatin valmistuksen tärkein raaka-aine Kiinassa on yleensä maissitärkkelys, joka muodostaa merkittävän osan tuotantokustannuksista. Kuten komissio on todennut, ainakin yksi merkittävä maissitärkkelyksen valmistaja – Cofco Biotech – on valtion omistuksessa olevan varallisuuden valvonta- ja hallintoviraston (SASAC) valvoma valtion omistama yritys (32). Valtion viranomaiset ovat myös suoraan tai välillisesti osakkeenomistajia useissa muissa merkittävissä maissitärkkelyksen tuottajissa. Hyvä esimerkki on markkinoiden johtava maissitärkkelyksen tuottaja Zhucheng Xingmao Corn Developing Co. Ltd (jonka markkinaosuus on 13,29 prosenttia) (33), jonka osakkeista 74 prosenttia on Zhucheng Foreign Trade Corp.:in omistuksessa. Tästä puolestaan omistaa 26,54 prosenttia Zhuchengin kaupunki (34).

(65)

Kuten pyynnön esittäjä totesi, mononatriumglutamaatin tuotanto koostuu kemiallisesta prosessista, jossa käytetään maissitärkkelystä ja ammoniakkia. Tämän vuoksi myös muiden mononatriumglutamaatin tuottajien voidaan katsoa olevan aktiivisia toimijoita Kiinan kemian sektorilla. Komissio totesi, että kansallisten tilastojen mukaan valtion omistamien yritysten osuus oli 52 prosenttia kemian alan yritysten kokonaisvaroista vuonna 2015 (35). Valtion omistamilla yrityksillä, erityisesti suurilla keskusyrityksillä, on perinteisesti ollut hallitseva asema Kiinan kemian teollisuudessa, koska niillä on oligopoli tuotantoketjun alkupäässä/raaka-aineiden osalta, ne saavat helposti valtion myöntämiä resursseja (esim. varoja, lainoja, maata) ja niillä on voimakas vaikutusvalta valtion päätöksentekoon.

(66)

Kiinan viranomaiset ja Kiinan kommunistinen puolue pitävät yllä rakenteita, jotka varmistavat niiden jatkuvan vaikutusvallan yrityksiin ja erityisesti valtion omistamiin tai valtion määräysvallassa oleviin yrityksiin. Valtio (ja monilta osin myös Kiinan kommunistinen puolue) muotoilee aktiivisesti (erityisesti valtion omistamien tai valtion määräysvallassa olevien) yritysten yleisen talouspolitiikan ja valvoo sen täytäntöönpanoa ja käyttää myös oikeuttaan osallistua näiden yritysten operatiiviseen päätöksentekoon. Tämä tapahtuu tyypillisesti kierrättämällä johtohenkilöitä viranomaisten ja näiden yritysten välillä, sisällyttämällä puolueen jäseniä yritysten johtoelimiin ja puoluesolujen jäseniä yritysten rakenteisiin (ks. myös 3.2.3.4 jakso) sekä muokkaamalla yritysrakennetta sektorilla (36). Valtion omistamien tai valtion määräysvallassa olevien yritysten tapauksessa viimeksi mainituilla on vastaavasti Kiinan taloudessa erityisasema, joka tuo mukanaan useita taloudellisia etuja, muun muassa suojan kilpailulta ja etuuskohtelun mukaisen tuotantopanosten ja rahoituksen saannin (37). Seikkoja, jotka viittaavat valtion määräysvaltaan mononatriumglutamaatin arvoketjussa toimivissa yrityksissä ja laajemmin kemianteollisuudessa, käsitellään tarkemmin 3.2.3.4 jaksossa.

(67)

Koska Kiinan valtio puuttuu merkittävästi kemian alan arvoketjuihin, tietyt johtavat maissitärkkelystä tuottavat yritykset ovat valtion omistuksessa ja määräysvallassa ja koska – kuten komissio on todennut – tietyt johtavat mononatriumglutamaatin tuottajat ovat valtion ohjauksessa, saavat siltä tukea ja tietyissä tapauksissa panevat täytäntöön Kiinan kommunistisen puolueen ideologiaa, edes yksityisomistuksessa olevat tarkasteltavana olevan tuotteen tuottajat eivät voi toimia markkinaolosuhteissa. Sekä julkisessa että yksityisessä omistuksessa oleviin yrityksiin, jotka toimivat mononatriumglutamaatin tai sen tuottamiseen tarvittavien tuotantopanosten tuotannossa, sovelletaan suoraan tai välillisesti 3.2.3.5 jaksossa esitettävää poliittista valvontaa ja ohjausta.

3.2.3.4   Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdan toisen luetelmakohdan mukaiset merkittävät vääristymät: valtion läsnäolo yrityksissä, mikä mahdollistaa valtion puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin

(68)

Sen lisäksi, että Kiinan valtio käyttää määräysvaltaa talouselämässä valtion yritysten omistajuuden ja muiden välineiden kautta, se voi myös puuttua hintoihin ja kustannuksiin, koska valtio on edustettuna yrityksissä. Viranomaisilla on oikeus nimittää ja erottaa keskeistä johtohenkilöstöä valtion omistamissa yrityksissä Kiinan lainsäädännön mukaan, minkä voidaan katsoa heijastavan omistajuuteen liittyviä oikeuksia (38), ja Kiinan kommunistisen puolueen solut sekä valtion omistamissa että yksityisissä yrityksissä ovat toinen merkityksellinen kanava, jonka kautta valtio voi puuttua liiketoimintaa koskeviin päätöksiin. Kiinan yhtiöoikeuden mukaan jokaiseen yritykseen on perustettava kommunistisen puolueen yksikkö (jossa on kommunistisen puoleen perustamisasiakirjan mukaisesti vähintään kolme kommunistisen puolueen jäsentä (39)), ja yrityksen on tarjottava tarpeelliset puitteet puolueyksikön toiminnalle. Vaikuttaa siltä, että aiemmin tätä vaatimusta ei aina ole noudatettu tai pantu tiukasti täytäntöön. Vuodesta 2016 lähtien kommunistinen puolue on kuitenkin pitänyt tiukemmin kiinni poliittisesta ja periaatteellisesta oikeudestaan valvoa valtion omistamien yritysten liiketoimintaan liittyviä päätöksiä. Kiinan kommunistisen puolueen on myös raportoitu kohdistaneen painetta yksityisiin yrityksiin, jotta ne asettaisivat patriotismin etusijalle ja noudattaisivat puoluekuria (40). Vuonna 2017 raportoitiin, että puoluesoluja oli 70 prosentissa noin 1,86 miljoonasta yksityisomistuksessa olevasta yrityksestä ja Kiinan kommunistisen puolueen yksiköt yrityksissä lisäsivät painetta voidakseen sanoa viimeisen sanan liiketoimintapäätöksistä (41). Näitä sääntöjä sovelletaan yleisesti Kiinan taloudessa kaikilla sektoreilla, ja niitä noudattavat myös mononatriumglutamaatin tuottajat ja niiden raaka-aineiden toimittajat.

(69)

Esimerkiksi kommunistisen puolueen rakenteissa ja yrityksen johtoelimessä on henkilöllisiä päällekkäisyyksiä useissa johtavissa mononatriumglutamaatin tuottajissa. Komissio totesi, että Fufeng Groupin hallituksen puheenjohtaja Li Xuechun nimitettiin vuonna 2013 viideksi vuodeksi Linyin kaupungin kansankongressin jäseneksi (42). Kuten 62 kappaleesta lisäksi käy ilmi, yritys isännöi puolueenrakentamistoimintaa, mikä vaikuttaa sen toimintoihin.

(70)

Meihua Groupissa, joka on toinen kolmen suurimman mononatriumglutamaatin tuottajan joukkoon kuuluva yritys, viisi hallituksen 12 jäsenestä ilmoitti vuonna 2019 olevansa Kiinan kommunistisen puolueen jäseniä (43). Komissio havaitsi myös seuraavat todisteet Meihuan puolueenrakentamistoiminnasta ja Kiinan kommunistisen puolueen vaikutuksesta yrityksen toimintaan: ”Jilin Meihua järjesti ja toteutti 30. kesäkuuta puoluepäivän tapahtuman, jonka teemana oli ”Oppivan yrityksen rakentaminen, loistaminen työssä”. Tapahtumaan osallistuivat Baichengin kunnallisen puoluekomitean järjestelyosaston edustaja ja Jilin Meihuan puolueenrakentamisen ohjaaja Wang Xingang, Baichengin teollisuuspuiston puoluetoimiston johtaja Guo Baoyu, Jilin Meihuan puoluesihteeri ja pääjohtaja Zhang Jinlong sekä 22 puoleen jäsentä. […]Tapahtumassa Wang Xingang tarjosi kaikille puolueen jäsenille eloisan puolueoppitunnin, jossa keskityttiin ”puoleen kehitysprosessiin, siihen, mitä puolueen jäsenten olisi tehtävä uusissa yrityksissä, ja siihen, että puolueen edustajien olisi oltava johtavassa asemassa”. Tämän jälkeen Wang Xingang antoi puoluetunnuksen ja puolueen peruskirjan vuorollaan kullekin puolueen jäsenelle. Ikään kuin uuden puoluekasteen saaneina, puolueen tunnus rinnassaan ja puolueen peruskirja käsissään, puolueen jäsenet ovat rakentaneet itsensä ja puolueen organisaation välille ”sydänten sillan”, mikä on tehokkaasti lisäännyt jokaisen puoleen jäsenen ja johtajan kunnian, vastuullisuuden ja osallisuuden tunnetta. Mutta kyseessä ei ole vain kunnia vaan myös vastuu. Tällaisen ”poliittisen syntymäpäivän” ansiosta puolueen jäsenet voivat aina pitää mielessä identiteettinsä ja tehtävänsä, antaa täyden panoksensa uraauurtavalle ja esimerkilliselle asemalleen tulevassa työssään, yhdistää ja johtaa johtajien ja työntekijöiden valtaosaa, tehdä lujasti töitä, olla luovia, uskaltautua ensimmäiseksi ja olla koskaan luovuttamatta. ”Liityn vapaaehtoisesti Kiinan kommunistiseen puolueeseen, tuen puolueen ohjelmaa ja noudatan puolueen peruskirjaa” – puoluesihteeri Zhang Jinlongin johdolla osallistuvat puolueen jäsenet nostivat oikean kätensä nyrkissä ilmaan tapahtuman lopussa ja uusivat puoluevalansa puolueen kirkkaan punaisen lipun edessä. Tämän puoluepäivän tapahtuman ansiosta kaikki puoleen jäsenet pystyivät lujittamaan ihanteitaan ja uskomuksiaan, vahvistamaan puoluehenkeään ja kirkastamaan tulevan työn suuntaa.” (44)

(71)

Kolmannen merkittävän mononatriumglutamaatin tuottajan eli Ningxia Eppenin osalta komissio totesi, että yrityksen puheenjohtaja toimi edustajana Ningxia Huin autonomisen alueen kahdennessatoista kansankongressissa ainakin heinäkuuhun 2020 asti (45). Samaan aikaan Ningxian teollisuuden ja kaupan liitto antaa selkeän kuvan Kiinan kommunistisen puolueen roolista yrityksen toiminnassa: ”Ensinnäkin säännöissä määrätään, että puoluekomitean sihteerin on osallistuttava kokouksiin ja kuunneltava kokonaisuudessaan näkemykset ja ehdotukset, jotka esitetään yrityksen tärkeistä kysymyksistä päätöksiä tekevissä kokouksissa ja muissa merkittävissä kokouksissa. Tästä lähtien puolueorganisaatiosta vastaavan henkilön on lisäksi osallistuttava merkittäviin kokouksiin tai tuotannon hallintaan ja liiketoiminnan osiin liittyvien merkittävien päätösten tekoon ja kuunneltava kokonaisuudessaan niissä esitettävät näkemykset ja ehdotukset. Kyseisen puolueorganisaatiosta vastaavan henkilön on vastuuntuntoisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti tiedotettava tuotantoon liittyvistä päätöksistä ja merkittävistä työhankkeista puolueen jäsenille ja otettava tärkeimmät sidosryhmät mukaan niiden edistämiseksi.” (46)

(72)

Valtion läsnäolo rahoitusmarkkinoilla ja sen puuttuminen niiden toimintaan (ks. myös 3.2.3.8 kohta) samoin kuin raaka-aineiden ja tuotantopanosten tarjoamiseen lisää vääristävää vaikutusta markkinoihin (47). Näin ollen valtion läsnäolo yrityksissä, myös valtion omistamissa yrityksissä, mononatriumglutamaattisektorilla ja muilla asiaan liittyvillä sektoreilla (kuten finanssimarkkinoilla ja tuotantopanossektorilla) antaa Kiinan viranomaisille mahdollisuuden puuttua hintoihin ja kustannuksiin.

3.2.3.5   Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdan kolmannen luetelmakohdan mukaiset merkittävät vääristymät: syrjivät julkiset politiikat tai toimenpiteet, joilla suositaan kotimaisia tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin vapaisiin markkinavoimiin

(73)

Kiinan talouden suuntaa ohjaa merkittävässä määrin pitkälle viety suunnitelmajärjestelmä, jossa esitetään prioriteetteja ja vahvistetaan tavoitteet, joihin keskus- ja paikallishallintojen on keskityttävä. Kaikilla hallinnon tasoilla on suunnitelmia, jotka kattavat käytännöllisesti katsoen kaikki talouden sektorit. Suunnitteluvälineissä asetetut tavoitteet ovat sitovia, ja viranomaiset kullakin hallinnon tasolla valvovat, että alemmat hallintotasot panevat suunnitelmat täytäntöön. Kiinan suunnitelmajärjestelmän tuloksena resursseja osoitetaan sektoreille, jotka valtio on nimennyt strategisiksi tai muutoin poliittisesti merkittäviksi, eikä niitä jaeta markkinavoimien perusteella (48).

(74)

Kiinan viranomaiset pitävät kemianteollisuutta, johon mononatriumglutamaatin tuottajat kuuluvat, tärkeänä sektorina. Tämä käy ilmi lukuisista kemian sektoriin liittyvistä suunnitelmista, ohjeista ja muista asiakirjoista, jotka on laadittu kansallisella, alueellisella ja kunnallisella tasolla (49).

(75)

Kun tarkastellaan nimenomaan mononatriumglutamaattia, siihen sovelletaan Kiinassa erityisiä poliittisia asiakirjoja, jotka koskevat maissin syväjalostusta maissitärkkelyksen käymisen avulla. Maissitärkkelys on yksi mononatriumglutamaatin keskeisistä tuotantopanoksista (ks. erityisesti 64 kappale). Mononatriumglutamaatin tuotantoprosessit kuuluvat erityisesti viljan ja öljyn jalostusta koskevan 13. viisivuotissuunnitelman säännösten piiriin. Näillä pyritään hallinnoimaan maissinjalostusalan eri osia (mononatriumglutamaatin alasektori mukaan luettuna) erityisesti arvoketjun, tarjontamallien, teknologian valinnan, tuotannon sijainnin tai poliittisen tuen kehittämisen kautta: ”Viljan syväjalostuksen kehityksen nopeuttaminen: Rohkaistaan suuria jalostusyrityksiä, jotta ne kehittävät innovatiivisia viljojen ja öljyn jalostusteollisuuden malleja, hyödyntävät täysimääräisesti sivutuotteiden potentiaalista arvoa ja laajentavat teollista ketjua mahdollisimman paljon. Tuetaan hieno- ja syväjalostusteollisuuden, kuten maissinjalostuksen, siirtymistä edullisille tuotantoalueille ja keskeisille logistiikka-alueille ja nopeutetaan varastojen käyttämistä loppuun. Kehitetään uusia johdettuja tuotteita uudentyyppisistä funktionaalisista tärkkelyssokereista ja uudentyyppisistä entsyymivalmisteista, polyglutamiinihaposta, polylysiinistä ja muista massakäymistuotteista.” […] ”Maissin syväjalostusteollisuus: Rohkaistaan maissin syväjalostusyrityksiä kehittämään uusia tehokkaita tapoja käyttää maissia ja nostetaan huomattavasti maissin syväjalostusastetta. […] Kehitetään aktiivisesti uusia funktionaalisia käymistuotteita, jotka sisältävät huipputeknologiaa, kuten aminohapot ja nukleosidit, uudet orgaaniset hapot, tärkkelyssokerit, polyolit, uudet entsyymivalmisteet sekä elintarvikkeisiin, paperinvalmistukseen, tekstiileihin ja hienokemikaaleihin jne. käytettävät erikoistärkkelykset. […] Tämä alue kattaa kolme koillista provinssia sekä Huanghuaihain alueen, ja muilla merkittävillä tuotantoalueilla on lisättävä toimia, joilla edistetään maissista jalostettua tärkkelystä ja tärkkelyssokeria, alkoholia, mononatriumglutamaattia […] tuottavien yritysten sulautumia ja uudelleenorganisointia. Kannustetaan käyttämättömän tuotantokapasiteetin aktivointia yhteistyön ja yhteistoiminnan avulla.” (50)

(76)

Tuotantopanosten osalta komissio totesi, että maissisektoriin sovelletaan Kiinassa intensiivistä sääntelyä. Kiinalla on suuret maissivarastot, joiden avulla valtio voi keinotekoisesti laskea tai nostaa tämän hyödykkeen hintoja ostamalla tai myymällä suuria määriä maissia markkinoilla. Vaikka Kiina ryhtyi vuonna 2016 torjumaan liiallisten maissivarantojen ongelmaa, sillä on edelleen erittäin suuret varastot, joilla on hintoja vääristävä vaikutus (51). Lisäksi valtio valvoo useita tekijöitä maissin koko arvoketjussa, mukaan lukien maissin tuotantotuet (52) ja jalostuksen valvonta, mikä käy ilmi tästä kansallisen kehittämis- ja uudistamiskomission (NDRC) tiedonannosta: ”[K]aikkien paikallisviranomaisten on laajennettava maissin kysynnän ja tarjonnan seurantaa ja analysointia asiaankuuluvilla alueilla, tiivistettävä maissinjalostushankkeiden rakennusvaiheen ja rakentamisen jälkeisen vaiheen valvontaa, edistettävä maissin kysynnän ja tarjonnan tasapainoa ja varmistettava kansallinen elintarviketurva” (53). Toisessa hallituksen keskeisessä toimintapoliittisessa asiakirjassa (54) todetaan seuraavaa: ”Keskitytään kolmeen tärkeimpään viljaan eli riisiin, vehnään ja maissiin […]; Tarkastellaan ”kattavan prosessin” kehittämistä sosiaalipalvelujärjestelmänä ja ”kattavan teollisuusketjun” tuotantomallin kehittämistä; Kehitetään ja edistetään tuotantotason nousua ”koko maakunnassa” ja lisätään vihreiden ja hyvälaatuisten maataloustuotteiden tarjontaa. Tällaisia tehtäviä suorittavia provinsseja tuetaan keskushallinnon budjettiennusteeseen sisältyvien järjestelyjen mukaisesti.”

(77)

Komissio havaitsi myös, että Kiinassa on käytössä maissintuotantoon sovellettavia investointien valvontatoimenpiteitä: ”Maissinjalostushankkeiden rakennushakemuksiin on sovellettava yhdenmukaistettua hallinnointia valtioneuvoston määräyksen nro 673 mukaisesti” (55).

(78)

Maissisektorin vapaisiin markkinavoimiin puuttuva valtion politiikka näkyy myös provinissitasolla. Kuten pyynnön esittäjä väitti ja kuten komissio on vahvistanut, Heilongjiangin provinssi antoi elokuussa 2017 maissinjalostusalan hallinnointia koskevan toimintapoliittisen asiakirjan, joka on muodoltaan ”Heilongjiangin provinssissa maisiin syväjalostusteollisuuden kehityssuunnitelmaa ohjaava lausunto”. Se on osoitettu ”kaikille kaupungeille, piirikunnille, kansanhallituksille (hallinnollinen virasto) ja kaikille provinssin halinnon alaisuuteen kuuluville yksiköille”, joiden olisi ”varmistettava [sen] huolellinen täytäntöönpano”. Lausunnossa todetaan markkinoille pääsyä koskevien perusteiden osalta, että ”uusien rakennettavien maissin syväjalostushankkeiden on sijaittava pääasiassa maissin tärkeimmillä tuotantoalueilla” ja että täytäntöönpanosta vastaavien tahojen olisi ”kannustettava sellaisten syväjalostushankkeiden rakentamista, joihin kuuluu laajamittainen jalostus, pitkät teollisuusketjut ja joissa on tilaa tuotemarkkinoiden kysynnälle. Erityisesti tuetaan uusia maissin syväjalostushankkeita, joiden vuotuinen maissinjalostuskapasiteetti on vähintään 600 000 tonnia, ja rohkaistaan yli 1,2 miljoonan tonnin suuruisia uusia maissin syväjalostushankkeita.” Asiakirjassa vahvistetaan erityinen ”keskeisiä teollisuusketjuja” koskeva näkemys: ”Teollisuuden suunnitelmaan kuuluvissa hankkeissa on keskityttävä pääasiassa tärkkelykseen, alkoholiin ja funktionaalisiin tuotevalikoimiin liittyvien jatkojalostustuotteiden kehittämiseen ja tuotantoon, laajennettava teollisuuden ketjua, optimoitava tuotteiden rakenne, korostettava eri alueiden ja eri yritysten erikoistumista ja pantava täytäntöön tuotetoimintojen eriytetty kehittäminen”. Tärkkelystuotteiden osalta tämä tarkoittaa seuraavaa: ”Kehitetään ensisijaisesti erityisiä muunnettuja tärkkelystuotteita, joita esimerkiksi elintarvike-, paperi-, tekstiili- ja hienokemianteollisuus tarvitsee.” Lausunnossa myös säädetään teollisuuslaitosten maantieteellisestä sijainnista: ”Otetaan laajalti huomioon maissin tuotannon, jalostuksen, markkinoiden ja jalostettavien raaka-aineiden jatkuvan saatavuuden sekä keskeisten takuiden kaltaiset tekijät, ja maissin syväjalostushankkeiden olisi pääosin sijaittava seitsemällä alueella.” Esimerkiksi yhdellä mainituista alueista lausunnossa ohjeistetaan täsmällisesti, että ”Longjiang, Nehe, Yi’an, Nenjiang ja sitä ympäröivät Gannan, Lindian, Wudalianchi, Bei’an, Fuyu, Dorbod, Baiquan, Keshan, Tailai, Kedong ja muut 14 piirikuntaa (kaupunkia) sekä Qiqiharin kaupunkialue voivat tarjota 8,67 miljoonaa tonnia maissin jalostuskapasiteettia ja toteuttaa seitsemän hanketta, joissa maissin syväjalostuskapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia, tai 14 hanketta, joiden kapasiteetti on 600 000 tonnia. Tuetaan yli 1,2 miljoonan tonnin laajamittaisten syväjalostushankkeiden rakentamista tälle alueelle”. Kaikki toimeenpanevat yksiköt ohjataan alan uudelleenorganisointiin seuraavasti: ”Tuetaan nykyisen alle 300 000 tonnin maissinjalostuskapasiteetin sulauttamista ja uudelleenjärjestelyä yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi markkinoilla. Mitä tulee käyttämättömään maissin syväjalostuskapasiteettiin kyseisellä alueella, kannustetaan vahvojen yritysten syntymistä ja toteutetaan saman tyyppisten tuotteiden ja tuotantoketjun alku- ja loppupään yritysten liittoutumia sulautumien, yritysostojen sekä strategisen yhteistyön jne. avulla […]. Opastetaan yrityksiä vahvistamaan markkinointia, kasvattamaan markkinaosuutta ja muodostamaan johtavia konserneja, jolla on vaikutusvaltaa alan teollisuudessa.” Lisäksi lausunnossa esitetään toimintapoliittisten toimenpiteiden osalta erikseen valtiontukea yrityksille, jotka täyttävät tietyt rahoituskriteerit: ”Tuetaan yritysten rahoitusta osakemarkkinoilla ja tarjotaan tukia kotimaassa ja ulkomailla tai uuteen kolmanteen ryhmään (New Third Board) listautuneille maissinjalostusyrityksille.” (56)

(79)

Lisäksi komissio totesi, että Heilongjiangin paikallisviranomaiset tukivat, koordinoivat ja valvovat (myös sanktioiden avulla) vähintään yhden maissinjalostustoimintaa harjoittavan teollisuuspuiston perustamista ja toimintaa (57).

(80)

Komissio teki myös havaintoja valtion puuttumisesta ammoniakkisektoriin. Ammoniakki on toinen mononatriumglutamaatin tuotannossa käytettävä raaka-aine. Kiinan 13. petrokemian ja kemian teollisuuden viisivuotissuunnitelmassa hallitus asetti vuositavoitteita ammoniakin tuotannolle edistämällä ”tekniikkaa ja laitteistoja, joilla varmistetaan vähintään yhden miljoonan tonnin vuosittainen synteettisen ammoniakin ja synteettisen metanolin tuotanto.” (58) Tällainen tarjontapuoleen puuttuminen kuvastuu paikallisviranomaisten vastaavissa toimintalinjoissa. Hebein provinssin petrokemian alan 13. viisivuotissuunnitelmassa kehotetaan erityisesti ”keskittymään Cangzhou Zhengyuanin 600 000 tonnin ammoniakkilaitoksen toisen vaiheen rakentamisen edistämiseen.” (59) Lisäksi Chongqingin ja Zhejiangin teollistuneiden provinssien todettiin tarjoavan edullisempia sähkön hintoja erityisesti synteettisen ammoniakin valmistukseen (60).

(81)

Kuten 64 kappaleen alaviitteessä todetaan, hiili on Kiinassa yleensä toinen keskeinen tuotantopanos mononatriumglutamaatin tuotantoprosessissa (valmistusprosessin energiantuotannon osalta). Kuten komissio toteaa raportissaan, Kiinan energian hinnat eivät ole markkinaperusteisia. Erityisesti kivihiilimarkkinoihin kohdistuu vääristymiä, varsinkin tukien seurauksena (61). Lisäksi komissio totesi, että paikallisviranomaiset puuttuvat hiilisektorin markkinavoimiin provinssitasolla, erityisesti Shandongin provinssissa, tarjontaa, sijoittautumista ja teollisia malleja sääntelevien suunnitteluasiakirjojen avulla. Yksi tällainen asiakirja on Shandongin provinssin energia-alan keskipitkän ja pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma, joka julkaistiin vuonna 2016 ja joka kattaa vuoteen 2030 ulottuvan kauden. Suunnitelman ideologinen perusta on markkinoiden hallinta, mikä näkyy erityisesti sen perusperiaatteessa, jonka mukaan ”pannaan johdonmukaisesti täytäntöön Kiinan kommunistisen puolueen 18. kansalliskongressin ja sen kolmannen, viidennen ja kuudennen täysistunnon henki; toteutetaan huolellisesti pääsihteeri Xi Jinpingin merkittävien puheiden sarja sekä puheet, jotka hän piti tarkastaessaan Shandongia.” Siinä myös todetaan, että energiamarkkinoiden toiminta on viime aikoihin asti jatkunut luonteeltaan keskitettynä, sillä yksi suunnitelman ilmoitetuista tavoitteista on ”edistää täysin keskitetyn energian tarjontajärjestelmän muutosta keskitetyksi ja hajautetuksi järjestelmäksi”. Asiakirjan säännöksillä pyritään esimerkiksi säätelemään hiiliteollisuuden tarkkaa sijoittautumista ja sen kehityssuuntauksia (62). Hiilellä tuotettavan energian osalta asiakirjassa kehotetaan muun muassa ”keskittymään suurtehoisten huippukriittisten megawattiluokan hiilivoimalahankkeisiin ja rakentamaan ekologisia hiilivoimalaklustereita pohjoiselle rannikkoalueelle” ja ”suunnittelemaan integroidun hiilisähkön kehittämispohjan rakentamista Lounais-Shandongiin”. Mainitun asiakirjan puitteissa hiilen muuntamista ja kehittämistä koskeva toimintasuunnitelma opastaa jatkamaan seuraavia teollisuuden kehitys- ja rakennusmalleja ottamatta huomioon markkinavoimien vapaata toimintaa ja yritysten vapaata päätöksentekoa: ”hyödynnetään ja siirretään provinssin liiallista tuotantokapasiteettia ja työvoimaa häiriöttömästi; parannetaan ja vahvistetaan edelleen kahden suuren yritysryhmän eli Shandong Energyn ja Yankuangin perustaa; nopeutetaan ja edistetään paikallisten hiilikaivosyritysten sulautumista ja uudelleenorganisointia, parannetaan teollisuuden keskittymisastetta, edistetään kehitysmallin muuttamista määrään ja nopeuteen perustuvasta mallista kohti laatuun ja hyötyyn perustuvaa mallia. […] Keskitytään integroitujen hiilivoimahankkeiden rakentamiseen provinssin ulkopuolelle Sisä-Mongoliassa, Shaanxissa, Xinjiangissa jne.” (63)

(82)

Tällä valtion ja paikallisviranomaisten puuttumisella mononatriumglutamaatin koko arvoketjun toimintaan on ainakin potentiaalisesti hintoja vääristävä vaikutus.

(83)

Kiinan viranomaiset ohjaavat mononatriumglutamaattisektorin kehittämistä monenlaisilla välineillä, esimerkiksi antamalla valtiontukia. Vientiä harjoittavan tuottajan Meihuan vuoden 2019 vuosikertomuksessa vahvistetaan, että yritys sai vuonna 2018 valtion tukea vähintään 130 miljoonaa RMB (64). Ningxia Eppenin tapauksessa yrityksen vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksessa esitetään 62,3 miljoonan RMB:n suuruiset valtiontuet vuodelta 2017 (65). Ningxia Eppen näyttää saaneen kyseisenä vuonna lisäksi 200 000 RMB:n suuruisen määrärahan puoluetta rakentavan esittelytilan perustamiseen (66).

(84)

Lisäksi komissio totesi, että Kiina on viime vuosina alkanut soveltaa 13 prosentin alv-alennusta mononatriumglutamaatin vientiin, mikä johtaa tällä hetkellä tällaisen viennin täysimääräiseen alv-vapautukseen. Myös tämä myös kannustaa kiinalaisia toimijoita mononatriumglutamaatin markkinoilla (67).

(85)

Näiden ja muiden keinojen avulla mononatriumglutamaattisektori ja mononatriumglutamaatin valmistuksessa käytettäviä raaka-aineita tuottavat sektorit ovat valtion toimien kohteena, ja Kiinan viranomaiset ohjaavat ja valvovat lähes kaikkia mononatriumglutamaatin arvoketjun kehittämiseen ja toimintaan liittyviä seikkoja.

(86)

Kaiken kaikkiaan Kiinan viranomaiset toteuttavat toimia, joilla toimijat, mukaan lukien mononatriumglutamaatin tuottajat ja mononatriumglutamaatin valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden tuottajat, saadaan noudattamaan yleisen politiikan tavoitteita. Tällaisilla toimenpiteillä estetään markkinavoimia toimimasta vapaasti.

3.2.3.6   Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdan neljännen luetelmakohdan mukaiset merkittävät vääristymät: konkurssi-, yhtiö- ja varallisuuslainsäädännön puuttuminen, syrjivä soveltaminen tai riittämätön täytäntöönpano

(87)

Asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Kiinan konkurssijärjestelmä ei vaikuta pystyvän riittävästi toteuttamaan omia päätavoitteitaan eli selvittämään oikeudenmukaisesti saatavia ja velkoja ja turvaamaan velallisten ja velkojien laillisia oikeuksia ja etuja. Tämä vaikuttaa juontavan juurensa siitä, että vaikka Kiinan konkurssilainsäädäntö virallisesti perustuu samoihin periaatteisiin kuin vastaava lainsäädäntö muissa maissa, Kiinan järjestelmälle on ominaista järjestelmällinen heikko täytäntöönpano. Konkurssien lukumäärä on äärimmäisen alhainen suhteessa maan talouden kokoon eikä vähiten sen vuoksi, että maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyy lukuisia puutteita, jotka tosiasiassa estävät konkurssimenettelyt. Lisäksi valtion rooli maksukyvyttömyysmenettelyissä on edelleen vahva ja aktiivinen, ja sillä on usein suora vaikutus menettelyn lopputulokseen (68).

(88)

Lisäksi Kiinan omistusoikeusjärjestelmän puutteet ovat erityisen ilmeiset maanomistuksen ja maankäyttöoikeuksien suhteen (69). Kiinan valtio omistaa kaiken maan (kollektiivisesti omistettu maa maaseudulla ja valtion omistama maa kaupunkialueilla). Sen jakaminen riippuu täysin valtiosta. Voimassa on säännöksiä, joiden tavoitteena on myöntää maankäyttöoikeudet avoimesti ja markkinahinnoilla, esimerkiksi tarjouskilpailumenettelyllä. Näitä säännöksiä ei kuitenkaan noudateta säännöllisesti, ja jotkin ostajat voivat hankkia maata ilmaiseksi tai alle markkinahintojen (70). Lisäksi viranomaiset pyrkivät usein maata jakaessaan erityisiin poliittisiin tavoitteisiin, kuten taloussuunnitelmien täytäntöönpanoon (71).

(89)

Kiinan talouden muiden alojen tapaan mononatriumglutamaatin tuottajiin sovelletaan Kiinan konkurssi-, yhtiö- ja varallisuuslainsäädäntöä. Tämän vuoksi konkurssi- ja varallisuuslainsäädännön syrjivästä tai riittämättömästä täytäntöönpanosta johtuvat ylhäältä alaspäin suuntautuvat vääristymät vaikuttavat myös näihin yrityksiin. Tässä tutkimuksessa ei tullut esiin mitään, mikä asettaisi kyseiset havainnot kyseenalaisiksi. Sen vuoksi komissio päätteli alustavasti, että Kiinan konkurssi- ja omaisuuslainsäädäntö ei toimi asianmukaisesti ja että tästä aiheutuu vääristymiä, jotka liittyvät maksukyvyttömien yritysten pitämiseen hengissä sekä maankäyttöoikeuksien myöntämiseen Kiinassa. Käytettävissä olevan näytön perusteella nämä seikat vaikuttavat koskevan täysin myös mononatriumglutamaatin sektoria ja tarkasteltavana olevan tuotteen valmistuksessa käytettäviä raaka-aineita valmistavia tuotannonaloja.

(90)

Edellä esitetyn perusteella komissio päätteli, että kemikaali- ja maissinjalostusalalla sovellettiin konkurssi- ja omaisuuslainsäädäntöä syrjivästi tai sen täytäntöönpano oli riittämätöntä, myös tarkasteltavana olevan tuotteen osalta.

3.2.3.7   Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdan viidennen luetelmakohdan mukaiset merkittävät vääristymät: palkkakustannusten vääristyminen

(91)

Markkinoihin perustuvien palkkojen järjestelmä ei voi kehittyä Kiinassa täysin, koska työntekijöillä ja työnantajilla ei ole oikeutta järjestäytyä kollektiivisesti. Kiina on jättänyt ratifioimatta useita Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisiä yleissopimuksia, etenkin sellaisia, jotka koskevat järjestäytymisoikeutta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta (72). Kansallisen lainsäädännön mukaan vain yksi ammattiyhdistys on aktiivinen. Kyseinen järjestö ei kuitenkaan ole täysin riippumaton valtion viranomaisista, ja sen osallistuminen työehtosopimusneuvotteluihin ja työntekijöiden oikeuksien suojeluun on edelleen vähäistä (73). Lisäksi Kiinan työvoiman liikkuvuutta rajoitetaan kotitalouksien rekisteröintijärjestelmällä, joka rajoittaa sosiaaliturva- ja muiden etuuksien täyden saannin tietyn hallinnollisen alueen asukkaille. Tämän seurauksena työntekijöillä, jotka eivät kuulu paikallisten asukkaiden rekisteriin, on yleensä heikko työllisyysasema ja alempi palkka kuin asukasrekisteriin kuuluvilla (74). Nämä seikat vääristävät palkkakustannuksia Kiinassa.

(92)

Siitä, että mononatriumglutamaattia tai siihen liittyviä tuotantopanoksia tuottaviin yrityksiin ei sovellettaisi edellä kuvattua Kiinan työlainsäädäntöjärjestelmää, ei esitetty mitään näyttöä. Palkkakustannusten vääristymät vaikuttavat siten mononatriumglutamaattisektoriin sekä suoraan (tarkasteltavana olevaa tuotetta valmistettaessa) että välillisesti (kun mononatriumglutamaatin tuottajat saavat pääomaa tai tuotantopanoksia yrityksiltä, joihin sovelletaan samaa Kiinan työlainsäädännön järjestelmää).

3.2.3.8   Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdan kuudennen luetelmakohdan mukaiset merkittävät vääristymät: mahdollisuus saada rahoitusta, jonka myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat julkisen politiikan tavoitteita tai toimivat muulla tavoin niin, etteivät ne ole valtiosta riippumattomia

(93)

Yritystoimijoiden pääomansaantiin liittyy Kiinassa useita vääristymiä.

(94)

Kiinan rahoitusjärjestelmälle on ensinnäkin ominaista, että siinä ovat vahvassa asemassa valtion omistamat pankit (75), jotka rahoitusta myöntäessään ottavat huomioon muita kriteereitä kuin hankkeen taloudellisen elinkelpoisuuden. Rahoitusalan ulkopuolella toimivien valtion omistamien yritysten tavoin pankit ovat sidoksissa valtioon omistajuuden lisäksi myös henkilökohtaisten suhteiden kautta (Kiinan kommunistinen puolue nimittää valtion omistamien rahoituslaitosten johtajat (76)), ja pankit panevat säännöllisesti täytäntöön valtion suunnittelemaa julkista politiikkaa, kuten rahoitusalan ulkopuolella toimivat valtion omistamat yrityksetkin. Näin toimiessaan pankit noudattavat selkeää oikeudellista velvoitetta harjoittaa liiketoimintaansa kansantalouden ja yhteiskunnallisen kehityksen tarpeiden mukaisesti ja valtion teollisuuspolitiikan ohjauksessa (77). Tähän liittyy myös muita sääntöjä, jotka ohjaavat rahoitusta sektoreille, jotka valtio on nimennyt kannustettaviksi tai muutoin merkittäviksi (78).

(95)

Eri säännöksissä viitataan kyllä tarpeeseen noudattaa tavanomaisia pankkitoimintaan liittyviä käyttäytymis- ja vakavaraisuussääntöjä, kuten tarpeeseen tutkia lainan ottajan luottokelpoisuus, mutta esimerkiksi kaupan suojatoimenpiteitä koskevien tutkimusten päätelmistä saatu mittava näyttö osoittaa, että näillä säännöksillä on vain toissijainen rooli erilaisten oikeudellisten välineiden soveltamisessa.

(96)

Lisäksi joukkolaina- ja luottoluokitukset ovat usein vääristyneitä monista eri syistä, esimerkiksi siksi, että riskinarviointiin vaikuttaa yrityksen strateginen merkitys Kiinan valtiolle ja valtion implisiittisen takauksen vahvuus. Arvioiden mukaan kiinalaiset luottoluokitukset vastaavat järjestelmällisesti alempia kansainvälisiä luokituksia (79).

(97)

Näihin seikkoihin liittyy myös muita sääntöjä, joilla ohjataan rahoitusta sektoreille, jotka valtio on nimennyt kannustettaviksi tai muutoin merkittäviksi (80). Tämän tuloksena lainanannossa suositaan valtion omistuksessa olevia yrityksiä, suuria yksityisiä yrityksiä, joilla on hyvät yhteydet, sekä keskeisillä tuotannonaloilla toimivia yrityksiä, mikä viittaa siihen, että pääoman saatavuus ja kustannukset eivät ole samat kaikille markkinatoimijoille.

(98)

Toiseksi lainakustannukset on pidetty keinotekoisen alhaisina investointien lisäämiseksi. Tämä on johtanut pääomasijoitusten liialliseen käyttöön ja sijoitusten tuottojen jatkuvaan pienemiseen. Tästä osoituksena on yritysten velkaantumisasteen hiljattainen kohoaminen valtion sektorilla kannattavuuden jyrkästä laskusta huolimatta, mikä viittaa siihen, että pankkijärjestelmässä toiminnassa oleva mekanismi ei seuraile normaaleja kaupallisia reaktioita.

(99)

Kolmanneksi, vaikka nimelliskorot vapautettiin lokakuussa 2015, hintasignaalit eivät edelleenkään synny vapaiden markkinavoimien vaikutuksesta, vaan niihin vaikuttavat valtiosta johtuvat vääristymät. Keinotekoisen alhaiset korot johtavat alihinnoitteluun ja tämän seurauksena liialliseen pääoman käyttöön.

(100)

Luottojen yleinen lisääntyminen Kiinassa viittaa siihen, että pääomaa kohdennetaan tehottomammin eikä luotonannon kiristymisestä ole merkkejä, joita voitaisiin odottaa vääristymättömässä markkinaympäristössä. Sen vuoksi järjestämättömät lainat ovat lisääntyneet nopeasti viime vuosina. Velkariskin kasvaessa Kiinan valtio on päättänyt välttää maksukyvyttömyystilanteita. Tästä syystä luottotappioita on käsitelty pidentämällä laina-aikaa eli luomalla ns. zombie-yrityksiä tai siirtämällä velka (esim. yhteenliittymien kautta tai muuntamalla velka osakkeiksi) poistamatta välttämättä velkaongelmaa tai puuttumatta sen perussyihin.

(101)

Markkinoiden vapauttamiseksi viime aikoina toteutetuista toimista huolimatta Kiinan yritysluottojärjestelmään vaikuttavat merkittävät vääristymät, jotka johtuvat valtion edelleen merkittävästä roolista pääomamarkkinoilla.

(102)

Siitä, että mononatriumglutamaatin tuotannonalaan ei kohdistuisi edellä kuvattu valtion puuttuminen rahoitusjärjestelmän toimintaan, ei esitetty mitään näyttöä. Komissio on myös vahvistanut, että johtavat mononatriumglutamaatin tärkeimmät tuottajat ovat hyötyneet valtiontuista (ks. 83 kappale). Sen vuoksi rahoitusjärjestelmään liittyvät valtion toimet vaikuttavat voimakkaasti markkinaolosuhteisiin kaikilla tasoilla.

3.2.3.9   Kuvattujen vääristymien systeeminen luonne

(103)

Komissio totesi, että raportissa kuvatut vääristymät ovat ominaisia Kiinan taloudelle. Käytettävissä oleva näyttö osoittaa, että 3.2.3.2–3.2.3.5 jaksossa ja raportin A osassa kuvatut tosiseikat ja Kiinan järjestelmän ominaisuudet koskevat koko maata ja kaikkia talouden sektoreita. Sama koskee tuotannontekijöiden kuvausta, joka esitetään 3.2.3.6–3.2.3.8 jaksossa ja raportin B osassa.

(104)

Komissio muistuttaa, että mononatriumglutamaatin tuotantoon tarvitaan erilaisia tuotantopanoksia. Kiina on yksi maissin (mononatriumglutamaatin tuotantoprosessin keskeinen raaka-aine) johtavista tuottajista (ks. 64 kappale). Kun mononatriumglutamaatin tuottajat ostavat tai hankkivat nämä tuotantopanokset Kiinassa, niiden maksamat hinnat (jotka kirjataan niiden kustannuksina) ovat selvästi alttiina samoille jo aikaisemmin mainituille systeemisille vääristymille. Tuotantopanosten toimittajat esimerkiksi työllistävät työvoimaa, johon kohdistuu vääristymiä. Ne saattavat myös lainata rahaa, johon kohdistuu rahoitussektorista / pääoman jakamisesta johtuvia vääristymiä. Lisäksi niihin sovelletaan suunnittelujärjestelmää, jota toteutetaan valtionhallinnon kaikilla tasoilla ja kaikilla tuotannonaloilla.

(105)

Näin ollen sen lisäksi, että mononatriumglutamaatin kotimarkkinoiden myyntihintoja ei voida käyttää perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan nojalla, kaikki tuotantopanosten (muun muassa raaka-aineiden, energian, maan, rahoituksen ja työvoiman) kustannukset ovat vääristyneitä, koska valtion merkittävä puuttuminen toimintaan vaikuttaa hinnanmuodostukseen (ks. raportin A ja B osa). Pääoman myöntämiseen, maahan, työvoimaan, energiaan ja raaka-aineisiin liittyvää valtion puuttumista toimintaan esiintyy kaikkialla Kiinassa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että merkittäviä vääristymiä kohdistuu myös tuotantopanokseen, joka on tuotettu Kiinassa yhdistämällä erilaisia tuotannontekijöitä. Sama koskee tuotantopanoksen tuotantopanosta ja niin edelleen. Kiinan viranomaiset tai vientiä harjoittavat tuottajat eivät ole esittäneet tässä tutkimuksessa mitään vastakkaista näyttöä tai väitettä.

3.2.3.10   Päätelmät

(106)

Edellä 3.2.3.2–3.2.3.9 jaksossa esitetyssä analyysissä, jossa on tarkasteltu kaikkea käytettävissä olevaa näyttöä Kiinan puuttumisesta talouden toimintaan yleisesti ja mononatriumglutamaatin tuotannonalalla ja siihen liittyvässä toimitusketjussa erityisesti, osoitettiin, että tarkasteltavana olevan tuotteen hinnat tai kustannukset, mukaan luettuna raaka-aineiden, energian ja työvoiman kustannukset, eivät ole tulosta vapaista markkinavoimista, koska niihin vaikuttaa valtion merkittävä puuttuminen toimintaan perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kuten siinä luetellun yhden tai useamman tekijän tosiasiallinen tai mahdollinen vaikutus osoittaa. Tämän perusteella ja koska Kiinan viranomaiset eivät toimineet yhteistyössä, komissio päätteli, että ei ole asianmukaista käyttää kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia normaaliarvon määrittämiseen tässä tapauksessa.

(107)

Näin ollen komissio määritti laskennallisen normaaliarvon pelkästään vääristymättömiin hintoihin ja viitearvoihin perustuvien tuotanto- ja myyntikustannusten perusteella eli tässä tapauksessa perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan mukaisesti asianmukaisen edustavan maan vastaavien tuotanto- ja myyntikustannusten perusteella.

3.2.4   Edustava maa

3.2.4.1   Yleisiä huomioita

(108)

Edustavan maan valinta perustui seuraaviin perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan mukaisiin kriteereihin:

taso vastaa Kiinan taloudellista kehitystä. Tätä varten komissio käytti maita, joiden bruttokansantulo henkeä kohti on Maailmanpankin tietokannan perusteella samanlainen kuin Kiinalla (81);

kyseisessä maassa tuotetaan tarkastelun kohteena olevaa tuotetta;

asiaa koskevat julkiset tiedot ovat edustavassa maassa helposti saatavilla

jos mahdollisia edustavia maita on useampi kuin yksi, etusija annetaan tarvittaessa sellaiselle maalle, jossa sosiaaliturva ja ympäristönsuojelu ovat asianmukaisella tasolla.

(109)

Kuten 40 ja 41 kappaleessa selitetään, komissio julkaisi kaksi asianomaisten osapuolten saatavilla olevaa asiakirja-aineistoon liitettyä muistiota normaaliarvon määrittämisessä käytettävistä tietolähteistä: ensimmäisen tuotannontekijöitä koskevan muistion 21 päivänä helmikuuta 2020 ja toisen tuotannontekijöitä koskevan muistion 8 päivänä huhtikuuta 2020. Viimeksi mainitussa muistiossa komissio ilmoitti asianomaisille osapuolille päätelmänsä, jonka mukaan Thaimaa on käsillä olevassa tapauksessa soveltuva edustava maa, jos perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan mukaisen menetelmän soveltaminen vahvistuisi.

3.2.4.2   Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuotanto ja taloudellisen kehityksen taso edustavassa maassa samanlaisia kuin Kiinassa

(110)

Ensimmäisessä tuotannontekijöitä koskevassa muistiossa komissio ilmoitti, että niistä talouden kehitystason osalta samanlaisista maista kuin Kiina eli maista, jotka Maailmanpankki luokittelee bruttokansantulon perusteella ”ylemmän keskitulotason" maiksi, tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoa tiedetään tapahtuvan Argentiinassa, Brasiliassa, Etelä-Afrikassa, Fidžissä, Iranissa, Jamaikassa, Malesiassa, Mauritiuksessa, Meksikossa, Perussa, Thaimaassa ja Turkissa. Taloudellisen kehityksen tasosta ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuotannosta mahdollisissa edustavissa maissa ei esitetty huomautuksia kyseisen muistion jälkeen.

3.2.4.3   Edustavassa maassa helposti saatavilla olevat tiedot

(111)

Komissio pystyi tunnistamaan sellaisia mononatriumglutamaattia tuottavia yrityksiä, joiden rahoitustiedot olivat helposti saatavilla ja joiden näin ollen voitiin katsoa olevan sopivia perusasetuksen 2 artiklan 6a kohdan a alakohdan soveltamiseksi, ainoastaan kahdessa niistä maista, jotka komissio on määrittänyt mahdollisiksi edustaviksi maiksi, eli Thaimaassa ja Malesiassa.

(112)

Kuten toisessa tuotannontekijöitä koskevassa muistiossa todettiin, Malesiassa tunnistettiin kuitenkin vain yksi mononatriumglutamaattia tuottava yritys: Ajinomoto Malaysia Bhd, joka tuotti myös muita elintarvikkeita ja lisäaineita. Thaimaassa tunnistettiin viisi yritystä: Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd., Thai Fermentation Industry Co Ltd (Racha Churos), Thai Churos, Thai Foods International Co. Ltd ja KT MSG. Kaikki nämä yritykset tuottivat mononatriumglutamaattia ja muita elintarvikkeita tai lisäaineita. Kaksi niistä eli Thai Fermentation Industry Co Ltd (Racha Churos) ja Thai Churos vaikuttivat kuitenkin tuottavan pääasiassa mononatriumglutamaattia ja vähäistä määrää muita tuotteita. Tältä pohjalta komissio päätteli, että Thaimassa julkisesti saatavilla olevat rahoitustiedot olisivat edustavia ja tarkkoja arvioitaessa myynti-, yleis- ja hallintokustannusten vääristymätöntä ja kohtuullista määrää tätä tutkimusta varten.

(113)

Komissio analysoi huolellisesti kaikki asiakirja-aineistoon sisältyvät asiaankuuluvat tiedot, jotka koskivat tuotannontekijöitä Thaimassa ja totesi seuraavaa:

Komissio analysoi kaikkien ensimmäisessä tuotannontekijöitä koskevassa muistiossa, sellaisena kuin se on päivitettynä toisella tuotannontekijöitä koskevalla muistiolla, lueteltuja tuotannontekijöitä koskevat tuontitilastot ja päätteli, että tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla tuotiin kaikkia tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuotantoon tarvittavia tuotannontekijöitä.

Energiatilastot (sähkön hinnat teollisuusasiakkaille) tarkastelua koskevalta tutkimusajanjaksolta olivat helposti saatavilla provinssitason sähköviranomaisen (Provincial Electricity Authority) antamista tiedoista Thaimaan investointiviraston (Thailand Board of Investmentin) julkaisemina (82).

Työvoimakustannusten lähde ovat Kansainvälisen työjärjestön, jäljempänä ’ILO’, verkkosivustolla saatavilla olevat tilastot valmistusteollisuuden keskimääräisistä kuukausipalkoista ja viikoittaisista työtunneista Thaimaassa (83).

(114)

Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan mukaan muodostettuun normaaliarvoon on sisällytettävä vääristymätön ja kohtuullinen määrä myynti-, yleis- ja hallintokustannuksia sekä voittoa. Lisäksi on vahvistettava tuotannolliset yleiskulut, jotta voidaan kattaa kustannukset, jotka eivät sisälly tuotannontekijöihin. Kuten 112 kappaleessa todettiin, komissio päätteli, että viidellä thaimaalaisella yrityksellä, jotka olivat Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd., Thai Fermentation Industry Co Ltd (Racha Churos), Thai Churos, Thai Foods International Co. Ltd ja KT MSG, oli helposti saatavilla olevia tilinpäätöksiä, joita voitiin käyttää apuna määritettäessä vääristymätön ja kohtuullinen määrä myynti-, yleis- ja hallintokustannuksia ja voittoa.

(115)

Koska edellä mainittujen tekijöiden perusteella oli vahvistettu, että Thaimaa on asianmukainen edustava maa, ei ollut tarpeen tehdä perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan viimeisen virkkeen mukaista arviointia sosiaaliturvan ja ympäristönsuojelun tasosta.

3.2.4.4   Edustavaa maata koskevat päätelmät

(116)

Edellä esitetyn analyysin perusteella Thaimaa täyttää kaikki perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetyt kriteerit, jotta sitä voitaisiin pitää asianmukaisena edustavana maana. Thaimaassa on etenkin tutkimuksen kohteena olevan tuotteen merkittävää tuotantoa ja kattavat tiedot saatavilla kaikista tuotannontekijöistä, myynti-, yleis- ja hallintokustannuksista sekä voitosta.

3.2.5   Vääristymättömien kustannusten määrittämiseen käytetyt lähteet ja vertailuarvot

(117)

Komissio ilmoitti toisessa tuotannontekijöitä koskevassa muistiossa, että se aikoi käyttää perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan mukaiseen normaaliarvon muodostamiseen GTA:ta (84) määrittääkseen kaikkien tuotannontekijöihin sisältyvien raaka-aineiden vääristymättömät kustannukset edustavassa maassa sekä Kansainvälisen ILO:n tilastoja ja kansallisia tilastoja määrittääkseen vääristymättömät työvoimakustannukset edustavassa maassa. Komissio ilmoitti myös aikovansa käyttää sähkökustannuksiin Thaimaan provinssitason sähköviranomaisen (Provincial Electricity Authority) soveltamia hintoja. Vesikustannusten osalta komissio aikoi käyttää Thaimaan suurkaupunkialueen vesilaitosviranomaisen (Metropolitan Waterworks Authority) soveltamia hintoja. Lisäksi tarkoituksena oli käyttää viiden yrityksen, jotka ovat Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd., Thai Fermentation Industry Co Ltd (Racha Churos), Thai Churos, Thai Foods International Co. Ltd ja KT MSG, rahoitustietoja myynti-, yleis- ja hallintokustannusten määrittämiseen.

3.2.6   Tuotannontekijät

(118)

Normaaliarvon määrittämiseksi perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan mukaisesti komissio analysoi kaikki tuotannontekijöistä käytettävissä olevat tiedot ja päätti käyttää seuraavia arvoja:

Taulukko 1

Mononatriumglutamaatin tuotannontekijät

Tuotannontekijä

Tavaran koodi

Mittayksikkö

Vääristymätön arvo

Raaka-aineet

Maissi

1005 90 90 00 2

kg

1,59 CNY/kg

Entsyymit

3507

kg

73,81 CNY/kg

Vedetön ammoniakki

2814 10

kg

1,97 CNY/kg

Happifunktioiset aminoyhdisteet

2922 49

kg

57,89 CNY/kg

Rikkihappo

2807 0000 10 2

kg

0,49 CNY/kg

Fosforihappo

2809 20 32

kg

7,89 CNY/kg

Natriumhydroksidi vesiliuoksena

2815 12

kg

2,30 CNY/kg

Natriumbikarbonaatti

2836 30

kg

3,20 CNY/kg

Dinatriumfosfaatti

2835 22 00

kg

7,4 CNY/kg

Aktiivihiili

3802 10 00 00 0

kg

25,75 CNY/kg

Nestemäinen happi

2804 40

kg

1,06 CNY/kg

Energia / kulutustavarat

Öljy

2710 19

l

3,35 CNY/l

Riisinkuoret

1213 00

kg

3,91 CNY/kg

Sähkö

Provincial Electricity Authority of Thailand

kWh

0,71 CNY/kWh

Työvoima

Välitön työvoima

Kansainvälinen työjärjestö – ILOSTAT

h

17,13 CNY/h

Sivutuotteet/jäte

Nestemäinen lannoite

3105

kg

2,64 CNY/kg

(119)

Komissio sisällytti laskelmiin tuotannollisten yleiskustannusten arvon kattamaan kustannukset, jotka eivät sisältyneet edellä tarkoitettuihin tuotannontekijöihin. Tämän määrän määrittämiseksi käytettiin pyynnössä annettuja tietoja, erityisesti Ajinomoton Thai KKP:n tehtaalta saatuja tietoja. Menetelmä selitetään edellä johdanto-osan 127 ja 128 kappaleessa.

3.2.6.1   Raaka-aineet

(120)

Mononatriumglutamaatin kustannusrakenne määräytyy lähinnä raaka-aineiden, erityisesti sokerilähteen ja erilaisten kemikaalien (pääasiassa karbonaatit), sekä energian kustannusten perusteella.

(121)

Raaka-aineiden vääristymättömän hinnan määrittämiseksi komissio käytti edustavaan maahan suuntautuvan tuonnin hintoja, sellaisina kuin ne on ilmoitettu GTA:ssa, joihin lisättiin tuontitullit. Normaaliarvon määrittämiseksi komission menetelmän mukaisesti näihin tuontihintoihin olisi yleensä lisättävä kotimarkkinoiden kuljetuskustannukset. Kun otetaan huomioon kuitenkin 133 kappaleessa esitetty päätelmä, jonka mukaan kotimaisia kuljetuskustannuksia ei ollut saatavilla, koska kiinalaiset viejät/tuottajat eivät toimineet yhteistyössä, sekä tämän tutkimuksen luonne eli sen toteaminen, jatkuiko polkumyynti tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla, eikä niinkään polkumyynnin suuruuden toteaminen, komissio päätti, että kotimaan kuljetuskustannuksia koskevat oikaisut eivät olleet tarpeen, koska tällaisten oikaisujen seurauksena normaaliarvo vain kohoaisi ja näin ollen myös polkumyyntimarginaali.

(122)

Edustavan maan kunkin tuotannontekijän tuontihinta määritettiin kyseisen tuotannontekijän kaikista kolmansista maista tulevan tuonnin yksikköhintojen painotettuna keskiarvona. Huomioon ei otettu tuontia Kiinasta eikä maista, jotka eivät ole WTO:n jäseniä ja jotka luetellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/755 (85) liitteessä 1. Komissio päätti jättää Kiinasta edustavaan maahan tulevan tuonnin huomiotta, koska se päätteli 106 kappaleessa, että tässä tapauksessa ei ole asianmukaista käyttää Kiinan kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdassa tarkoitettujen merkittävien vääristymien esiintymisen vuoksi. Koska saatavilla ei ollut näyttöä siitä, että kyseiset vääristymät eivät vaikuttaisi myös vientiin tarkoitettuihin tuotteisiin, komissio katsoi niiden vaikuttavan vientihintoihinkin.

3.2.6.2   Työvoima

(123)

ILO julkaisee tarkkoja tietoja palkoista talouden eri sektoreilla Thaimassa. Komissio käytti viimeisimpiä saatavilla olevia ILO:n tilastoja, jotka koskevat kuukausipalkkoja ja tehtyjä viikoittaisia työtunteja Thaimaassa tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla (86).

3.2.6.3   Sähkö

(124)

Thaimaassa toimivien yritysten (teollisuuskäyttäjien) sähkön hinnan julkaisee Thaimaan investointivirasto (Thailand Board of Investment). Komissio käytti suuriin yleishyödyllisiin yrityksiin sovellettavia hintoja, sellaisina kuin provinssin sähköviranomainen niitä soveltaa ja Thaimaan investointivirasto on ne julkaissut (87).

3.2.6.4   Kulutushyödykkeet/vähäpätöiset määrät

(125)

Tuotannontekijöiden suuren määrän vuoksi osalla raaka-aineista oli vähäpätöinen paino (eli alle 0,5 prosenttia) tuotannon kokonaiskustannuksissa, ja ne ryhmiteltiin yhteen kulutushyödykkeiden alle.

(126)

Komissio laski kulutushyödykkeiden prosenttiosuuden raaka-aineiden kokonaiskustannuksista, jotka oli annettu pyynnössä, erityisesti Ajinomoton Thai KKP:n tehtaalta saadut tiedot, ja sovelsi tätä osuutta raaka-aineiden vääristymättömiä hintoja käyttämällä saatuihin uudelleen laskettuihin kustannuksiin.

3.2.6.5   Tuotannolliset yleiskulut, myynti-, yleis- ja hallintokustannukset, voitto ja poistot

(127)

Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan mukaan muodostettuun normaaliarvoon on sisällytettävä vääristymätön ja kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja yleiskustannuksia sekä voittoa. Lisäksi on vahvistettava tuotannolliset yleiskulut, jotta voidaan kattaa kustannukset, jotka eivät sisälly tuotannontekijöihin.

(128)

Koska kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat / tuottajat eivät toimineet yhteistyössä, komissio käytti perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti käytettävissä olevia tietoja voidakseen vahvistaa vääristymättömän arvon tuotannollisille yleiskuluille. Tämän vuoksi komissio määritti pyynnössä toimitettujen tietojen, erityisesti Ajinomoton Thai KKP:n laitoksen tietojen, pohjalta tuotannollisten yleiskulujen osuuden kaikista valmistus- ja työvoimakustannuksista. Kyseistä prosenttiosuutta sovellettiin tuotantokustannusten vääristymättömään arvoon, jotta voitiin laskea vääristymätön arvo tuotannollisiille yleiskuluille.

(129)

Myynti-, yleis- ja hallintokustannusten sekä voiton vääristymättömän ja kohtuullisen määrän vahvistamiseen komissio käytti 117 kappaleessa mainittuja viittä edustavassa maassa (Thaimaassa) toimivaa yritystä koskevia rahoitustietoja. Nämä yritykset olivat Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd., Thai Fermentation Industry Co Ltd (Racha Churos), Thai Churos, Thai Foods International Co. Ltd ja KT MSG, ja niiden tiedot saatiin Orbis Bureau van Dijkin (88), jäljempänä ’Orbis’, tietokannoista. Kuten toisessa tuotannontekijöitä koskevassa muistiossa todetaan, yrityksen Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd tiedot kattoivat tilikauden huhtikuusta 2018 maaliskuuhun 2019. Neljää muuta yritystä koskevat viimeisimmät rahoitustiedot kattoivat tilikauden tammi–joulukuu 2018. Yrityksen Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd liikevaihto oli yli 80 prosenttia näiden viiden yrityksen yhteenlasketusta liikevaihdosta, joten sen tiedoilla, jotka kattavat tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson osittain, on varsin merkittävä paino tässä tutkimuksessa käytettyihin keskimääräisiin myynti-, yleis- ja hallintokustannuksiin ja voittoon nähden. Vaikka muiden yritysten tiedot kattoivat juuri tarkastelua koskevaa tutkimusajanjaksoa edeltävän ajan, tällaisten tietojen sisällyttämistä pidettiin edustavana, koska vastakkaista näyttöä ei esitetty. Tämä toimintatapa kuvattiin toisessa tuotannontekijöitä koskevassa muistiossa, eikä sitä koskevia huomautuksia saatu. Komissio piti tätä lähestymistapaa asianmukaisena näissä olosuhteissa, kun otetaan huomioon että yrityksen Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd myynti-, yleis- ja hallintokustannukset ja voitto (molemmat 16 prosenttia) vastasivat 132 kappaleessa käytettyä ja lueteltua keskiarvoa ja kuvastivat myös niiden muiden yritysten tietoja, joiden tiedot olivat saatavilla vuoden 2018 loppuun asti. Kumpi tahansa tietokokonaisuus olisi joka tapauksessa osoittanut suurta polkumyyntimarginaalia, ja kun otetaan huomioon, että käsillä oleva tutkimus on toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu, tarkan polkumyyntimarginaalin vahvistaminen ei ole tarpeen. Tammikuussa 2021 komissio tutki Dun & Bradstreetin (89), jäljempänä ’D&B’, tietokantaa tarkistaakseen, oliko kaikkien viiden yrityksen taloudelliset tiedot päivitetty. Ainoa havaittu päivitys koski yritystä Ajinomoto Co (Thailand) Ltd jaksolla huhtikuusta 2019 maaliskuuhun 2020, mutta tiedot olivat puutteellisia, sillä ne eivät sisältäneet nettovoittoa. Tämän vuoksi käytettiin toisessa tuotannontekijöitä koskevassa muistiossa ilmoitettuja alkuperäisiä tietoja.

3.2.7   Laskelma

(130)

Edellä esitetyn perusteella komissio muodosti laskennallisen normaaliarvon noudettuna lähettäjältä -tasolla perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan mukaisesti. Koska kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat / tuottajat eivät toimineet yhteistyössä eikä kotimarkkinoilla myydyistä tuotelajeista sen vuoksi ollut saatavilla mitään tietoja, tuotelajikohtaista normaaliarvoa ei voitu määrittää.

(131)

Ensin komissio vahvisti vääristymättömät valmistuskustannukset. Koska kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat / tuottajat eivät toimineet yhteistyössä, komissio hyödynsi pyynnön esittäjän tarkastelupyynnössään toimittamia tietoja, jotka perustuivat sen tuotantolaitosten kustannusrakenteeseen ja teknisiin tuotanto-osuuksiin, sopeutettuina Kiinassa käytettyihin tärkeimpiin sokerilähteisiin (maissitärkkelyksen) kunkin tuotannontekijän (raaka-aineet ja työvoima) käytön osalta mononatriumglutamaatin tuotannossa. Komissio kertoi nämä tekijät edustavan maan eli Thaimaan vääristymättömillä yksikkökustannuksilla.

(132)

Lopuksi komissio sovelsi 128 kappaleessa selostetulla tavalla määritettyä tuotannollisten yleiskulujen osuutta vääristymättömiin valmistuskustannuksiin. Myynti-, yleis- ja hallintokulujen sekä voiton osalta komissio käytti viiden yksilöidyn Thaimaassa toimivan mononatriumglutamaatin tuottajan julkisesti saatavilla oleviin tilinpäätöksiin kirjattuja myynti-, yleis- ja hallintokuluja sekä voittoa, kuten 129 kappaleessa selvitetään. Komissio siis lisäsi vääristymättömiin tuotantokustannuksiin seuraavat tekijät:

tuotannolliset yleiskulut, joiden osuus kaikista valmistuskustannuksista oli [5–10 %], kuten 128 kappaleessa selitetään;

16 prosentin myynti-, yleis- ja hallintokustannukset, joita sovellettiin valmistuskustannusten ja tuotannollisten yleiskulujen summaan; sekä

18 prosentin voitto, jota sovellettiin valmistuskustannusten ja tuotannollisten yleiskulujen summaan.

3.2.8   Vientihinta

(133)

Koska kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat / tuottajat eivät toimineet yhteistyössä, unioniin suuntautuvan viennin hinnat määritettiin käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti. Komissio määritti vientihinnan käytettävissä olevien tilastotietojen eli Comext-tietokannan (Eurostat) perustella. Koska Comextin hinnat kirjataan kuljetus, vakuutus ja rahti maksettuina, jäljempänä ’CIF-hinta’, noudettuna lähettäjältä -tason hinta määritettiin toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevassa tarkastelupyynnössä kuljetus-, käsittely-, merirahti- ja vakuutuskustannusten osalta esitetyn näytön pohjalta.

3.2.9   Vertailu ja polkumyyntimarginaali

(134)

Komissio vertasi laskennallista normaaliarvoa perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan mukaisesti edellä vahvistettuun vientihintaan. Tähän perustuva painotettu keskimääräinen polkumyyntimarginaali ilmaistuna prosentteina Comext-tietokannasta saadusta CIF-hinnasta unionin rajalla tullaamattomana oli 112,8 prosenttia.

3.2.10   Päätelmät

(135)

Tämän perusteella komissio totesi, että Kiinasta tuleva polkumyynti jatkui tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.

3.3   Indonesia

(136)

Eurostatin tilastotiedot osoittavat, että tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla Indonesiasta tuotiin 5 535 tonnia mononatriumglutamaattia, mikä vastaa [5–10] prosentin osuutta unionin markkinoista. Komissio päätteli, että tällainen tuontimäärä oli riittävän edustava sen tutkimiseksi, jatkuiko polkumyynti tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana.

3.3.1   Normaaliarvo

(137)

Koska indonesialaiset vientiä harjoittavat tuottajat eivät toimineet yhteistyössä, komissio käytti käytettävissä olevia tietoja normaaliarvon määrittämiseksi perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti. Tässä yhteydessä komissio käytti yhteistyössä toimineiden indonesialaisten tuottajien ryhmän toimittamia tietoja.

(138)

Näin ollen normaaliarvo määritettiin yhteistyössä toimineiden indonesialaisten tuottajien ryhmän ilmoittamien kotimarkkinamyyntihintojen perusteella. Koska indonesialaiset vientiä harjoittavat tuottajat eivät toimineet yhteistyössä, yksityiskohtaisia vientihintoja tuotelajeittain ei ollut saatavilla. Tämän vuoksi ei ollut mahdollista tehdä perusasetuksen 2 artiklan 4–6 kohdassa säädettyä tavanomaisen kaupankäynnin yksityiskohtaista tarkastelua. Komissio vahvisti, että keskimääräinen kotimarkkinamyyntihinta oli kannattava eli korkeampi kuin yhteistyössä toimineiden indonesialaisten tuottajien ryhmälle määritetyt keskimääräiset tuotantokustannukset. Tämän vuoksi normaaliarvo määritettiin yhteistyössä toimineen indonesialaisten tuottajien ryhmän kaiken kotimarkkinamyynnin keskimääräisen kotimarkkinahinnan pohjalta.

(139)

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että mononatriumglutamaattia myytiin irtotavarana ja vähittäismyyntiin. Pyynnön esittäjä toimitti tietoja, joiden mukaan irtotavarana (eli myynti vähintään 20 kg:n pakkauksissa) oleva mononatriumglutamaatti kattoi valtaosan unioniin suuntautuvasta vientimyynnistä, kun taas Indonesian kotimarkkinamyynti tapahtui sekä irtotavarana että vähittäiskaupassa (myynti pienissä kuluttajapakkauksissa).

(140)

Yhteistyössä toimineiden indonesialaisten tuottajien ryhmän toimittamat tiedot vahvistivat, että irtotavarana myytävää mononatriumglutamaattia myytiin Indonesian markkinoilla tuotantokustannukset alittaviin hintoihin, ja niistä kävi ilmi, että irtotavara- ja vähittäismyynnin välillä oli johdonmukainen hintaero.

(141)

Kattavuuden vuoksi ja oikeudenmukaisen vertailun varmistamiseksi normaaliarvon ja vientihinnan välillä komissio laski myös vaihtoehtoisen normaaliarvon, joka perustui ainoastaan irtotavarana tapahtuvaan kotimarkkinamyyntiin ja jota voitiin verrata pääasiassa irtotavarana tapahtuvaan vientimyyntiin. Kuten edelläkin irtotavarana olevan mononatriumglutamaatin myyntihinnat perustuivat yhteistyössä toimineiden indonesialaisten tuottajien ryhmältä saatuihin tietoihin. Koska irtotavaran kotimarkkinamyynti tapahtui tuotantokustannuksia alempaan hintaan, komissio muodosti laskennallisen normaaliarvon perusasetuksen 2 artiklan 3 ja 6 kohdan mukaisesti lisäämällä siihen yhteistyössä toimineiden indonesialaisten tuottajien ryhmälle tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana kaikesta mononatriumglutamaatin (irtotavarana ja vähittäismyynnissä) kotimarkkinamyynnistä koituneet painotetut keskimääräiset myynti-, yleis- ja hallintokulut sekä voiton. Koska muita tietoja ei ollut saatavilla, tämä katsottiin asianmukaiseksi ja kohtuulliseksi tietolähteeksi.

3.3.2   Vientihinta

(142)

Koska indonesialaiset vientiä harjoittavat tuottajat eivät toimineet yhteistyössä, vientihinta määritettiin Comext-tietokannan (Eurostat) tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti. Koska Comextin hinnat kirjataan CIF-hintoina eikä yhteistyössä toimineiden indonesialaisten tuottajien ryhmä harjoittanut vientiä unioniin, noudettuna lähettäjältä -taso määritettiin toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevassa tarkastelupyynnössä esitetyn näytön pohjalta kuljetus- ja vakuutuskustannusten osalta Indonesiasta unionin rajalle.

3.3.3   Vertailu ja polkumyyntimarginaali

(143)

Komissio vertasi edellä kuvattujen kahden eri skenaarion mukaista normaaliarvoa edellä määritettyyn vientihintaan. Tähän perustuva painotettu keskimääräinen polkumyyntimarginaali ilmaistuna prosentteina CIF-hinnasta unionin rajalla tullaamattomana oli

87,03 prosenttia laskettuna kaiken mononatriumglutamaatin kotimarkkinamyynnin perusteella Indonesiassa, kuten 138 kappaleessa kuvataan;

44,26 prosenttia laskettuna 141 kappaleessa kuvatulla tavalla muodostetun normaaliarvon pohjalta.

3.3.4   Päätelmät

(144)

Tämän perusteella komissio totesi, että Indonesiasta tuleva polkumyynti jatkui tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.

4.   POLKUMYYNNIN JATKUMISEN TODENNÄKÖISYYS

4.1   Kiina

(145)

Todettuaan, että tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana esiintyi polkumyyntiä, komissio tutki perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti polkumyynnin jatkumisen todennäköisyyttä, jos toimenpiteet kumottaisiin Kiinasta tulevan tuonnin osalta. Koska kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat / tuottajat eivät toimineet yhteistyössä, komissio teki arvionsa käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti eli 2 kappaleessa mainitussa aiemmassa toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevassa tarkastelussa tehtyjen havaintojen ja tarkastelupyynnössä annettujen tietojen sekä julkisesti saatavilla olevien tietojen, Comextin (Eurostat) ja GTA:n perusteella. Tässä yhteydessä tarkasteltiin seuraavia tekijöitä: tuotantokapasiteetti ja käyttämätön kapasiteetti Kiinassa, kolmansien maiden markkinoille suuntautuvan viennin hinnat, unionin markkinoiden houkuttelevuus ja kiertämiskäytännöt.

4.1.1   Tuotantokapasiteetti ja käyttämätön kapasiteetti Kiinassa

(146)

Yhteistyöstä kieltäytymisen vuoksi komission oli perustettava arviointinsa käytettävissä oleviin tietoihin perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti ja erityisesti pyynnössä toimitettuihin tietoihin ja aiemman toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun päätelmiin sekä muihin julkisiin lähteisiin, jotka esitetään yksityiskohtaisesti 149 kappaleessa.

(147)

Mononatriumglutamaatin tuotantokapasiteetti Kiinassa on pyynnön esittäjän toimittamien tietojen mukaan kasvanut jatkuvasti vuodesta 2015. Vuodesta 2013 alkaen ympäristönsuojelulainsäädännön tiukentamisen vuoksi Kiinan pienemmät mononatriumglutamaatin tuottajat ovat poistuneet mononatriumglutamaatin markkinoilta, mutta suuremmat tuottajat ovat laajentaneet tuotantolaitoksiaan ja kasvattaneet tuotantokapasiteettiaan [10–30] prosenttia eli [3 500 000–4 000 000] tonniin vuosina 2016–2018. Samalla ajanjaksolla käyttämättömän kapasiteetin kokonaismäärä kasvoi [100–130] prosenttia. Vuonna 2018 Kiinassa toiminnassa olevien mononatriumglutamaatin tuottajien käyttämättömän kapasiteetin arvioitiin olevan [12–15]-kertainen verrattuna unionin kulutukseen tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.

(148)

Lisäksi useat julkisesti saatavilla olevat markkinaraportteihin perustuvat artikkelit (90) vahvistavat Kiinan tuotantomäärien nopean kasvun. Näiden julkisesti saatavilla olevien tietojen mukaan useat johtavat mononatriumglutamaatin tuottajat ovat Kiinassa kasvattaneet kapasiteettiaan vuodesta 2015 lähtien.

(149)

Muiden julkisesti saatavilla olevien tietojen (91) mukaan Fufeng Group, joka on yksi Kiinan johtavista mononatriumglutamaatin tuottajista ja pyynnön esittäjän mukaan suurin unioniin vientiä harjoittava toimija, lisäsi tuotantokapasiteettiaan 41 prosenttia vuosina 2015–2019 eli 940 000 tonnista 1 330 000 tonniin. Samaan aikaan sen kapasiteetin käyttöaste laski 80 prosenttiin. Tämä tarkoittaa, että yhden kiinalaisen tuottajan käyttämätön kapasiteetti oli 266 000 tonnia vuonna 2019, mikä on enemmän kuin [kaksin–nelin]kertaisesti unionin kokonaiskulutus samalla kaudella.

(150)

Kun otetaan huomioon, että Kiinassa on useita muita Fufeng Groupiin nähden samankokoisia mononatriumglutamaatin tuottajia, on kohtuullista päätellä, että Kiinassa on merkittävää ylikapasiteettia.

4.1.2   Unionin markkinoiden houkuttelevuus, vientihinnat kolmansiin maihin ja toimenpiteiden kiertäminen

(151)

Komissio tutki, olisiko todennäköistä, että kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat lisäävät vientimyyntiään unioniin polkumyyntihinnoin, jos toimenpiteiden annetaan raueta. Tämän vuoksi komissio tutki kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien unioniin suuntautuvan viennin hintatasoa muiden kolmansien maiden markkinoihin verrattuna voidakseen päätellä, olivatko unionin markkinat hintatasoltaan houkuttelevia.

(152)

Yhteistyöstä kieltäytymisen vuoksi komissio käytti Eurostatin ja GTA:n tilastoja. Todettiin, että Kiinasta unioniin suuntautuvan viennin keskimääräinen hinta oli vain hieman alhaisempi kuin Kiinan yleinen keskimääräinen vientihinta muiden kolmansien maiden markkinoille. Kuten 221 kappaleessa selitetään, Kiinan tuontihinnat EU:hun (ilman polkumyyntitullia) alittivat merkittävästi unionin tuotannonalan hinnat tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla, joten on erittäin todennäköistä, että unionin markkinat olisivat kiinalaisten viejien kannalta houkuttelevammat kuin muiden kolmansien maiden markkinat, jos toimenpiteiden annettaisiin raueta. Tämä johtuu siitä, että ilman tulleja Kiinasta tuleva vienti unioniin voisi tapahtua hinnoilla, jotka ovat korkeampia kuin viennissä muiden kolmansien maiden markkinoille mutta jotka silti alittavat unionin tuotannonalan hinnat.

(153)

Todettiin myös, että voimassa olevista polkumyyntitoimenpiteistä huolimatta tuonti Kiinasta pysyi suhteellisen vakaana sekä määrältään että markkinaosuudeltaan, ja se vastasi [4–7] prosentin markkinaosuutta tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla (josta yli puolet oli sisäisessä jalostusmenettelyssä, ks. 5.3.2 jakso). Kuten 8 ja 9 kappaleessa lisäksi selitetään, kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien on todettu kiertävän voimassa olevia polkumyyntitoimenpiteitä viemällä hieman muutettua tuotetta (mononatriumglutamaattia seoksena ja liuoksena). Kiertämiskäytännöt osoittavat selvästi kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien mielenkiinnon unionin markkinoille pääsemistä kohtaan ja näin ollen unionin markkinoiden houkuttelevuuden Kiinan viennille.

(154)

Ottaen huomioon Kiinan merkittävän ylikapasiteetin ja unionin markkinoiden houkuttelevuuden kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien kannalta, mikä näkyy vientihinnoissa kolmansien maiden markkinoille ja kiertämiskäytännöissä, komissio päätteli, että on erittäin todennäköistä, että polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi polkumyynnillä tapahtuvan viennin kasvuun.

4.1.3   Päätelmä polkumyynnin jatkumisen todennäköisyydestä

(155)

Ottaen huomioon päätelmänsä polkumyynnin jatkumisesta tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla ja, kuten 154 kappaleessa selitetään, viennin todennäköisestä kehityksestä siinä tapauksessa, että toimenpiteiden annetaan raueta, komissio päätteli, että on erittäin todennäköistä, että Kiinasta tulevaa tuontia koskevien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi polkumyynnin jatkumiseen.

4.2   Indonesia

(156)

Todettuaan, että tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana esiintyi polkumyyntiä, komissio tutki perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti polkumyynnin jatkumisen todennäköisyyttä, jos toimenpiteet kumottaisiin. Koska indonesialaiset vientiä harjoittavat tuottajat eivät toimineet yhteistyössä, komissio teki arvionsa käytettävissä olevien tosiseikkojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, etenkin toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevassa tarkastelupyynnössä esitettyjen tietojen ja saatavilla olevien tilastojen eli Eurostatin ja GTA:n perusteella. Tässä yhteydessä tarkasteltiin seuraavia tekijöitä: Indonesian tuotantokapasiteetti ja käyttämätön kapasiteetti, Indonesian kotimarkkinatilanne, kolmansien maiden markkinoille suuntautuvan viennin hinnat ja unionin markkinoiden houkuttelevuus.

4.2.1   Tuotantokapasiteetti ja käyttämätön kapasiteetti Indonesiassa

(157)

Indonesialaiset vientiä harjoittavat tuottajat eivät suurelta osin toimineet yhteistyössä, minkä vuoksi Indonesian tuotantokapasiteetti ja käyttämätön kapasiteetti määritettiin saatavilla olevien tietojen ja erityisesti pyynnön esittäjän toimittamien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

(158)

Indonesian tuotantokapasiteetti oli huomattavasti suurempi kuin tuotantomäärät. Pyynnön mukaan mononatriumglutamaatin tuotantokapasiteetti oli noin 240 000 tonnia heinäkuun 2018 ja kesäkuun 2019 välisenä aikana, ja tuotantomäärä samana ajanjaksona oli noin 200 000 tonnia. Näin ollen kapasiteetin käyttöaste oli noin 85 prosenttia, jonka perusteella käyttämättömäksi kapasiteetiksi arvioitiin 35 000 tonnia, mikä on [0–2]-kertainen määrä verrattuna unionin kokonaiskulutukseen tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.

(159)

Edellä esitetyn perusteella komissio päätteli, että indonesialaisilla vientiä harjoittavilla tuottajilla on merkittävästi käyttämätöntä kapasiteettia, jonka ne voisivat käyttää tuottaakseen mononatriumglutamaattia unionin markkinoille vietäväksi, jos toimenpiteiden annettaisiin raueta.

4.2.2   Indonesian markkinatilanne

(160)

GTA-tilastojen mukaan mononatriumglutamaatin vienti Kiinasta Indonesiaan kasvoi 71 prosenttia vuosina 2016–2019 eli 26 668 tonnista 45 498 tonniin vuonna 2019. Samalla ajanjaksolla mononatriumglutamaatin hinnat Kiinasta Indonesiaan suuntautuvassa viennissä laskivat yli 8 prosenttia eli 949 eurosta/tonni vuonna 2016 874 euroon/tonni vuonna 2019.

(161)

Alhaisiin hintoihin Kiinasta tulevan halpatuonnin lisääntymisen vuoksi indonesialaisten tuottajien oli yhä vaikeampaa myydä mononatriumglutamaattia kotimarkkinoillaan ja/tai kattaa tuotantokustannuksensa kotimaisella myynnillä. Tutkimuksen aikana tämä havaittiin myös niiden yhteistyössä toimineiden indonesialaisten tuottajien ryhmän tasolla, jotka myivät mononatriumglutamaattia irtotavarana alle kustannustason, kuten 139 kappaleessa selitetään. Tällainen tilanne vahvistaa indonesialaisten tuottajien kannustimia lisätä vientimyyntiään kolmansiin maihin, unioni mukaan luettuna, jotta ne voisivat vähintäänkin kattaa kiinteät tuotantokustannuksensa.

4.2.3   Unionin markkinoiden houkuttelevuus ja vientihinnat kolmansien maiden markkinoille

(162)

Tutkimuksessa todettiin, että Indonesian markkinaosuus pysyi edustavana koko tarkastelujakson ajan ja oli [5–9] prosenttia tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla, huolimatta voimassa olevista polkumyyntitoimenpiteistä. Tämä osoittaa selvästi unionin markkinoiden houkuttelevuuden indonesialaisten mononatriumglutamaatin tuottajien osalta.

(163)

Komissio tutki, olisiko todennäköistä, että indonesialaiset vientiä harjoittavat tuottajat lisäävät vientimyyntiään unioniin polkumyyntihinnoin, jos toimenpiteiden annetaan raueta. Tämän vuoksi komissio tutki indonesialaisten vientiä harjoittavien tuottajien unioniin suuntautuvan viennin hintatasoa muiden kolmansien maiden markkinoihin verrattuna voidakseen päätellä, olivatko unionin markkinat hintatasoltaan houkuttelevia.

(164)

Koska vientiä harjoittavat indonesialaiset tuottajat eivät toimineet yhteistyössä, Indonesiasta unioniin suuntautuvan viennin hintojen ja Indonesiasta muille vientimarkkinoille suuntautuvan viennin hintojen vertailu perustui tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla GTA:sta saatuihin tietoihin. Tältä pohjalta Indonesian keskimääräinen FOB-vientihinta unioniin oli hieman korkeampi (1,6 prosenttia) kuin Indonesian keskimääräinen vientimyyntihinta muille kolmansien maiden markkinoille. Vaikka hinnat olivat unioniin suuntautuvassa viennissä vain hieman korkeammat, Indonesiasta tulevan viennin jatkuva ja yhä merkittävä markkinaosuus unionissa vahvistaa sen, että unionin hintatasot olivat houkuttelevia. Kun lisäksi otetaan huomioon, että GTA:han kirjatut FOB-hinnat eivät sisällä polkumyyntitulleja (jotka indonesialaisten vientiä harjoittavien tuottajien osalta olivat 7,2–28,4 prosenttia), unionin hintataso olisi selvästi indonesialaisten viejien kannalta houkutteleva, jos tullit raukeaisivat, sillä silloin ne voisivat nostaa vientihintojaan. Tässä skenaariossa unionin markkinoille syntyisi muita kolmansien maiden markkinoita kannattavampi hintataso, jolloin unioniin suuntautuvan viennin lisäämiselle olisi suuret kannustimet.

(165)

Ottaen huomioon Indonesian tuottajien merkittävän ylikapasiteetin, Indonesian kotimarkkinoiden tilanteen ja unionin markkinoiden houkuttelevuuden indonesialaisten vientiä harjoittavien tuottajien kannalta komissio päätteli, että on erittäin todennäköistä, että polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi polkumyynnillä tapahtuvan viennin lisääntymiseen.

4.2.4   Päätelmä polkumyynnin jatkumisen todennäköisyydestä

(166)

Ottaen huomioon päätelmänsä polkumyynnin jatkumisesta tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla ja, kuten 165 kappaleessa vahvistetaan, viennin todennäköisestä kehityksestä siinä tapauksessa, että toimenpiteiden annetaan raueta, komissio päätteli, että on erittäin todennäköistä, että Indonesiasta tulevaa tuontia koskevien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi polkumyynnin jatkumiseen.

5.   VAHINKO

5.1   Unionin tuotannonalan ja unionin tuotannon määritelmä

(167)

Samankaltaista tuotetta valmisti tarkastelujaksolla yksi unionin tuottaja. Tämä tuottaja muodostaa perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun unionin tuotannonalan.

5.2   Unionin kulutus

(168)

Komissio määritti unionin kulutuksen Eurostatin tietojen perusteella lisäämällä Kiinasta, Indonesiasta ja muista kolmansista maista tulevaan tuontiin unionin tuotannonalan myynnin unionin markkinoilla.

(169)

Unionin kulutus kehittyi seuraavasti:

Taulukko 2

Unionin kulutus (tonnia)

 

2016

2017

2018

Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

Vapaat markkinat

[48 170 –78 448 ]

[49 430 –80 501 ]

[46 745 –76 127 ]

[45 712 –74 445 ]

Indeksi (2016 = 100)

100

103

97

95

Kytkösmarkkinat

[78–127]

[104–169]

[125–204]

[190–310]

Indeksi (2016 = 100)

100

134

161

245

Kytkösmarkkinakulutus v. vapaiden markkinoiden kulutus

0,16 %

0,21 %

0,27 %

0,42 %

Lähde: kyselyvastaukset ja Eurostat.

(170)

Unionin kulutus vapailla markkinoilla kasvoi hieman vuosina 2016–2017 ja laski tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson loppua kohti. Kaiken kaikkiaan unionin kulutus supistui vapailla markkinoilla tarkastelujakson aikana 5 prosenttia.

(171)

Unionissa on myös hyvin pieni kytkösmarkkinakulutus, joka kattoi alle 0,5 prosenttia vapaiden markkinoiden kulutuksesta koko tarkastelujakson aikana. Kytkösmarkkinoiden kulutus kasvoi tarkastelujakson aikana 145 prosenttia.

5.3   Tuonti asianomaisista maista

5.3.1   Asianomaisista maista tulevan tuonnin määrä ja markkinaosuus

(172)

Komissio vahvisti tuonnin määrän ja markkinaosuuden Eurostatin tietojen perusteella.

(173)

Asianomaisista maista unioniin tuleva tuonti ja sen markkinaosuus kehittyivät seuraavasti:

Taulukko 3

Tuonnin määrä (tonnia) ja markkinaosuus

 

2016

2017

2018

Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

Kiinasta tulevan tuonnin määrä

3 604

3 643

2 223

3 485

Indeksi (2016 = 100)

100

101

62

97

Markkinaosuus

[3,7–6,0 %]

[3,6–5,9 %]

[2,3–3,8 %]

[3,7–6,1 %]

Indeksi (2016 = 100)

100

99

64

102

Indonesiasta tulevan tuonnin määrä

7 496

7 855

8 269

5 060

Indeksi (2016 = 100)

100

105

110

68

Markkinaosuus

[7,6–12,4 %]

[7,8–12,7 %]

[8,7–14,1 %]

[5,4–8,8 %]

Indeksi (2016 = 100)

100

102

114

71

Lähde: Eurostat.

(174)

Tuonnin määrä pysyi lähes muuttumattomana vuosina 2016–2017, supistui huomattavasti vuonna 2018 (39 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna) ja kasvoi sitten 57 prosenttia tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson loppuun mennessä vuoteen 2018 verrattuna. Kiinasta tulevan tuonnin määrä supistui tarkastelujakson aikana kaikkiaan 3 prosenttia.

(175)

Indonesiasta tulevan tuonnin määrä kasvoi 10 prosenttia vuosina 2016–2018 ja supistui huomattavasti (39 prosenttia) tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson loppuun mennessä verrattuna vuoden 2018 tasoon. Tarkastelujakson aikana Indonesiasta tulevan tuonnin määrä väheni 32 prosenttia.

(176)

Kiinan markkinaosuus kasvoi 2 prosenttia tarkastelujaksolla, kun taas Indonesian markkinaosuus pieneni 29 prosenttia samalla kaudella. Sekä Kiinan että Indonesian markkinaosuus oli kuitenkin vähimmäistasoa suurempi koko tarkastelujakson ajan.

5.3.2   Sisäinen jalostusmenettely

(177)

Mononatriumglutamaattia tuodaan Kiinasta tavanomaisen menettelyn ja sisäisen jalostusmenettelyn mukaisesti.

(178)

Tavanomaisen menettelyn ja sisäisen jalostusmenettelyn mukainen tuonti Kiinasta kehittyivät seuraavasti:

Taulukko 4

Kiinasta tavanomaisen menettelyn ja sisäisen jalostusmenettelyn mukaisesti tulevan tuonnin määrä (tonneina)

 

2016

2017

2018

Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

Tavanomaisen menettelyn mukaisesti Kiinasta tulevan tuonnin määrä

1 930

1 022

872

1 125

Indeksi (2016 = 100)

100

53

45

58

Markkinaosuus

[2,0–3,2 %]

[1,0–1,7 %]

[0,9–1,5 %]

[1,2–2,0 %]

Indeksi (2016 = 100)

100

52

47

61

Sisäisen jalostusmenettelyn mukaisesti Kiinasta tulevan tuonnin määrä

1 673

2 621

1 351

2 359

Indeksi (2016 = 100)

100

157

81

141

Markkinaosuus

[1,7–2,8 %]

[2,6–4,2 %]

[1,4–2,3 %]

[2,5–4,1 %]

Indeksi (2016 = 100)

100

153

83

149

Lähde: Eurostat.

(179)

68 prosenttia Kiinan kokonaistuontimäärästä tuontiin sisäisessä jalostusmenettelyssä tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Sen määrä kasvoi 41 prosenttia tarkastelujakson aikana.

5.3.3   Asianomaisista maista tulevan tuonnin hinnat ja hinnan alittavuus

(180)

Komissio vahvisti tuonnin hinnat Eurostatin tietojen perusteella.

(181)

Asianomaisista maista tulevan tuonnin painotetut keskimääräiset hinnat kehittyivät seuraavasti:

Taulukko 5

Tuontihinnat (euroa/kg)

 

2016

2017

2018

Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

Kiina

1,06

0,89

0,88

0,93

Indeksi (2016 = 100)

100

85

83

88

Indonesia

1,24

1,12

1,07

1,17

Indeksi (2016 = 100)

100

91

87

94

Lähde: Eurostat (ilman tuontia sisäisessä jalostusmenettelyssä).

(182)

Kiinasta tulevan tuonnin hinnat laskivat 17 prosenttia vuosina 2016–2018 ja nousivat 5 prosenttia tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson loppuun mennessä. Kiinasta tulevan tuonnin keskimääräiset hinnat laskivat tarkastelujakson aikana kaikkiaan 12 prosenttia.

(183)

Indonesiasta tulevan tuonnin hinta noudatti samaa suuntausta kuin Kiinasta tulevan tuonnin hinta ja laski 13 prosenttia vuosina 2016–2018, minkä jälkeen se nousi 9 prosenttia tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson loppuun mennessä. Tarkastelujakson aikana Indonesiasta tulevan tuonnin hinta laski 6 prosenttia.

(184)

Koska, kuten 24 kappaleessa todetaan, kiinalaiset ja indonesialaiset vientiä harjoittavat tuottajat eivät toimineet yhteistyössä, komissio määritti hinnan alittavuuden tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla vertaamalla unionin ainoan tuottajan painotettua keskimääräistä myyntihintaa, joka veloitettiin riippumattomilta asiakkailta unionin markkinoilla (oikaistuna noudettuna lähettäjältä -tasolle), ja Eurostatin vientihintojen painotettua keskiarvoa, polkumyyntitulli mukaan luettuna ja asianmukaisin oikaisuin tullien ja tuonnin jälkeisten kustannusten huomioon ottamiseksi. Kiinasta tulevan tuonnin osalta ei otettu huomioon sisäisessä jalostusmenettelyssä tuotavan mononatriumglutamaattimäärän hintoja, sillä näitä määriä ei luovuteta vapaaseen liikkeeseen unionin markkinoilla.

(185)

Vertailun tulos ilmaistiin prosentteina unionin ainoan tuottajan liikevaihdosta tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana. Se ei osoittanut hintojen alittavuutta Kiinan eikä Indonesian osalta.

5.4   Tuonti muista kolmansista maista kuin Kiinasta ja Indonesiasta

(186)

Mononatriumglutamaatin tuonti muista kolmansista kuin Kiinasta ja Indonesiasta tapahtui pääasiassa Vietnamista ja Brasiliasta.

(187)

Muista kolmansista maista tulevan mononatriumglutamaatin tuontimäärä sekä markkinaosuus ja tuontihinta kehittyivät seuraavasti:

Taulukko 6

Tuonti kolmansista maista

Maa

 

2016

2017

2018

Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

Vietnam

Määrä (tonnia)

3 399

1 523

1 642

2 642

Indeksi (2016 = 100)

100

45

48

78

Markkinaosuus

[3,5–5,6 %]

[1,5–2,5 %]

[1,7–2,8 %]

[2,8–4,6 %]

Indeksi (2016 = 100)

100

44

50

82

Keskimääräinen hinta (euroa/kg)

1,32

1,34

1,24

1,31

Indeksi (2016 = 100)

100

101

94

99

Brasilia

Määrä (tonnia)

1 900

1 296

1 014

1 339

Indeksi (2016 = 100)

100

68

53

70

Markkinaosuus

[1,9–3,1 %]

[1,3–2,1 %]

[1,1–1,7 %]

[1,4–2,3 %]

Indeksi (2016 = 100)

100

67

55

74

Keskimääräinen hinta (euroa/kg)

1,20

1,20

1,21

1,22

Indeksi (2016 = 100)

100

100

101

102

Muut kolmannet maat

Määrä (tonnia)

344

345

386

365

Indeksi (2016 = 100)

100

100

112

106

Markkinaosuus

[0,3–0,6 %]

[0,3–0,6 %]

[0,4–0,7 %]

[0,4–0,6 %]

Indeksi (2016 = 100)

100

98

116

112

Keskimääräinen hinta (euroa/kg)

2,49

2,83

2,39

2,65

Indeksi (2016 = 100)

100

114

96

107

Kaikki kolmannet maat yhteensä asianomaisia maita lukuun ottamatta

Määrä (tonnia)

5 642

3 164

3 041

4 346

Indeksi (2016 = 100)

100

56

54

77

Markkinaosuus

[5,7–9,3 %]

[3,1–5,1 %]

[3,2–5,2 %]

[4,7–7,6 %]

Indeksi (2016 = 100)

100

55

56

81

Keskimääräinen hinta (euroa/kg)

1,35

1,44

1,38

1,40

Indeksi (2016 = 100)

100

107

102

103

Lähde: Eurostat.

(188)

Tuonti muista kolmansista maista väheni kokonaisuudessaan 5 642 400 kilosta vuonna 2016 tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson 4 345 700 kiloon eli 23 prosenttia tarkastelujaksolla. Vastaava markkinaosuus pieneni samana ajanjaksona 19 prosenttia. Kolmansista maista tulevan tuonnin hinnat nousivat kaikkiaan 3 prosenttia tarkastelujaksolla ja ovat huomattavasti korkeammat kuin asianomaisista maista tulevan tuonnin hinnat.

5.5   Unionin tuotannonalan taloudellinen tilanne

5.5.1   Yleisiä huomioita

(189)

Unionin tuotannonalan taloudellisen tilanteen arvioinnissa otettiin huomioon kaikki taloudelliset indikaattorit, jotka vaikuttivat unionin tuotannonalan tilanteeseen tarkastelujaksolla.

5.5.2   Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste

(190)

Unionin kokonaistuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste yhteensä kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:

Taulukko 7

Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste

 

2016

2017

2018

Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

Tuotantomäärä (tonnia)

[47 400 –77 195 ]

[50 105 –81 599 ]

[48 624 –79 188 ]

[50 108 –81 605 ]

Indeksi (2016 = 100)

100

106

103

106

Tuotantokapasiteetti (tonnia)

[61 600 –100 320 ]

[61 600 –100 320 ]

[61 600 –100 320 ]

[61 600 –100 320 ]

Indeksi (2016 = 100)

100

100

100

100

Kapasiteetin käyttöaste

[54–88 %]

[57–93 %]

[55–90 %]

[57–93 %]

Indeksi (2016 = 100)

100

106

103

106

Lähde: kyselyvastaus.

(191)

Tuotanto vaihteli hieman tarkastelujakson aikana. Se kasvoi 6 prosenttia vuosina 2016–2017, laski 3 prosenttia vuosina 2017–2018 ja tämän jälkeen kasvoi jälkeen 3 prosenttia tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Tuotantomäärä kasvoi tarkastelujaksolla kaiken kaikkiaan 6 prosenttia. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vaihtelut johtuivat pääasiassa unionin tuotannonalan toteuttamista huoltoseisokeista (joinakin vuosina 16 päivää ja toisina 10 päivää).

(192)

Tuotantokapasiteetti pysyi vakaana tarkastelujakson aikana.

(193)

Koska tuotantokapasiteetti pysyi vakaana, kapasiteetin käyttöaste kehittyi tuotantomäärän mukaisesti eli kasvoi ensin vuosina 2016–2017, sitten laski vuosina 2017–2018 ja kasvoi jälleen tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Näin ollen myös kapasiteetin käyttöaste kasvoi 6 prosenttia tarkastelujakson aikana.

5.5.3   Myyntimäärä ja markkinaosuus

(194)

Unionin tuotannonalan myyntimäärä ja markkinaosuus kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:

Taulukko 8

Myyntimäärä ja markkinaosuus

 

2016

2017

2018

Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

Myyntimäärä unionin markkinoilla (tonnia)

[36 451 –59 363 ]

[39 167 –63 787 ]

[37 272 –60 700 ]

[36 689 –59 750 ]

Indeksi (2016 = 100)

100

107

102

101

Markkinaosuus

[53–89 %]

[55–93 %]

[56–93 %]

[56–94 %]

Indeksi (2016 = 100)

100

105

105

106

Lähde: kyselyvastaus.

(195)

Unionin tuotannonalan myymän mononatriumglutamaatin määrä kasvoi vain 1 prosentin tarkastelujaksolla. Se kasvoi ensin 7 prosenttia vuosina 2016–2017 ja sitten pienentyi 6 prosenttia tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson loppuun mennessä. Koska kulutus samaan aikaan vähentyi, seurauksena oli, että unionin tuotannonalan markkinaosuus kasvoi 6 prosenttia tarkastelujaksolla.

5.5.3.1   Kasvu

(196)

Kuten edellä todettiin, kun unionin kulutus vapailla markkinoilla supistui 5 prosenttia tarkastelujaksolla ja unionin tuotannonalan myyntimäärä kasvoi vain 1 prosentin, seurauksena oli markkinaosuuden 6 prosentin kasvu.

5.5.4   Työllisyys ja tuottavuus

(197)

Työllisyys ja tuottavuus kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:

Taulukko 9

Työllisyys ja tuottavuus

 

2016

2017

2018

Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

Työntekijöiden määrä

[137–222]

[138–225]

[133–217]

[132–215]

Indeksi (2016 = 100)

100

101

97

97

Tuottavuus (tonnia/työntekijä)

[243–396]

[253–413]

[256–416]

[266–433]

Indeksi (2016 = 100)

100

104

105

109

Lähde: kyselyvastaus.

(198)

Unionin tuotannonalan työllisyys supistui 3 prosenttia tarkastelujakson aikana. Tämä johtui yhteispalvelujen (kuten tietotekniikan ja henkilöstöresurssien) tuomasta synergiasta, sen jälkeen kun pakasteiden vähittäiskauppa oli yhdistetty AFE:een.

(199)

Tuo