ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 91

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
17. maaliskuu 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/457, annettu 13 päivänä tammikuuta 2021, delegoidun asetuksen (EU) 2016/161 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse poikkeuksesta tukkukauppiaiden velvollisuuteen poistaa käytöstä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vietävien lääkkeiden yksilöllinen tunniste ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/458, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2021, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (SMM))

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/459, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen fenpyratsamiini hyväksymisedellytysten osalta ( 1 )

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/460, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2021, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta Ukrainaa koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden, alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelossa, joista tiettyjen siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuonti unioniin ja kuljettaminen sen kautta on sallittua korkeapatogeenisen lintuinfluenssan yhteydessä ( 1 )

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/461, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2021, asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tarkastusviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksymistä vastaavuustarkoituksessa koskevien hakemusten vastaanottamisen määräajasta neuvoston asetukseen (EY) N:o 834/2007 perustuvien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen puitteissa ( 1 )

14

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

17.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/457,

annettu 13 päivänä tammikuuta 2021,

delegoidun asetuksen (EU) 2016/161 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse poikkeuksesta tukkukauppiaiden velvollisuuteen poistaa käytöstä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vietävien lääkkeiden yksilöllinen tunniste

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY (1) ja erityisesti sen 54 a artiklan 2 kohdan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2001/83/EY 54 a artiklan 1 kohdassa säädetään, että lääkemääräystä edellyttävissä lääkkeissä on oltava turvaominaisuudet.

(2)

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/161 (2) 22 artiklan a alakohdan nojalla tukkukauppiaan on poistettava käytöstä sellaisten lääkkeiden yksilöllinen tunniste, joita se aikoo jaella unionin ulkopuolelle.

(3)

Yhdistynyt kuningaskunta erosi Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä 1 päivänä helmikuuta 2020. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’erosopimus’, 126 ja 127 artiklan nojalla unionin lainsäädäntöä sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyvällä siirtymäkaudella, jäljempänä ’siirtymäkausi’.

(4)

Erosopimuksen 185 artiklan ja Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti unionin lääkelainsäädäntöä sovelletaan Pohjois-Irlannissa siirtymäkauden päättymisen jälkeen.

(5)

Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisella unionista olisi siten – jos sovellettavista säännöistä ei poiketa – se vaikutus, että yksilölliset tunnisteet olisi poistettava käytöstä lääkkeistä, jotka on tarkoitettu jaeltaviksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

(6)

Monia lääkkeitä toimitetaan Ison-Britannian kautta Kyprokseen, Irlantiin, Maltaan tai Pohjois-Irlantiin. Siirtymäkauden päätyttyä olisi direktiivin 2001/83/EY 54 a artiklan 1 kohdan mukaisesti maahantuojien, joilla on valmistuslupa mainituilla alueilla, kiinnitettävä kyseisiin lääkkeisiin uusi yksilöllinen tunniste, kun ne saatetaan markkinoille. Kyproksessa, Irlannissa, Maltassa ja Pohjois-Irlannissa ei kuitenkaan ole tällä hetkellä yhtään maahantuojaa, jolla olisi valmistuslupa, eikä mainituilla alueilla näin ollen ole yhtään maahantuojaa, joka pystyisi täyttämään kyseisen velvoitteen 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen. Jotta voidaan varmistaa, että toimituksissa noudatetaan velvollisuutta kiinnittää lääkkeisiin uusi yksilöllinen tunniste, toimitusketjut on tarpeen suunnitella uudelleen.

(7)

Jotta voidaan varmistaa, että tällä hetkellä Yhdistyneestä kuningaskunnasta lääketoimitustensa suhteen riippuvaisilla pienillä markkinoilla markkinoille saatettavissa lääkkeissä on yksilöllinen tunniste, on tarpeen myöntää tilapäinen poikkeus tukkukauppiaiden velvollisuudesta poistaa käytöstä sellaisten lääkkeiden yksilöllinen tunniste, joita ne aikovat jaella Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sillä kyseisiä tuotteita voidaa jälleenviedä unioniin. Tämän poikkeuksen ei pitäisi vaikuttaa unionin oikeuden soveltamiseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta erosopimuksen Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti.

(8)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2016/161 olisi muutettava.

(9)

Koska siirtymäkausi päättyy pian, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti. Koska erosopimuksessa määrätty siirtymäkausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 2020, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2021,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään delegoidun asetuksen (EU) 2016/161 22 artiklaan kohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen 31 päivään joulukuuta 2021 asti velvollisuutta poistaa käytöstä yksilöllinen tunniste lääkkeistä, joita tukkukauppias aikoo jaella unionin ulkopuolelle, ei sovelleta lääkkeisiin, joita tämä aikoo jaella Yhdistyneeseen kuningaskuntaan (*1).

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä tammikuuta 2021.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/161, annettu 2 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY täydentämisestä vahvistamalla ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden pakkauksissa olevia turvaominaisuuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt (EUVL L 32, 9.2.2016, s. 1).


17.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/458,

annettu 10 päivänä maaliskuuta 2021,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (”Πατάτα Νάξου” (Patata Naxou) (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Kreikan esittämän pyynnön, joka koski komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 1250/2011 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun maantieteellisen merkinnän ”Πατάτα Νάξου” (Patata Naxou) eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä (3).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Πατάτα Νάξου” (Patata Naxou (SMM) koskevan eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä maaliskuuta 2021.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1250/2011, annettu 29 päivänä marraskuuta 2011, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (SMM)) (EUVL L 319, 2.12.2011, s. 41).

(3)  EUVL C 383, 13.11.2020, s. 12.


17.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/459,

annettu 16 päivänä maaliskuuta 2021,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen fenpyratsamiini hyväksymisedellytysten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Fenpyratsamiini hyväksyttiin tehoaineena komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 595/2012 (2) asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti tietyin edellytyksin, joiden mukaan erityisesti hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin spesifikaatio asetuksen (EY) N:o 1107/2009 38 artiklan mukaisesti.

(2)

Hakija toimitti joulukuussa 2013 tietojen toimittamista varten asetetussa määräajassa esittelevälle jäsenvaltiolle Itävallalle päivitetyn asiakirja-aineiston, jossa esitettiin kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin spesifikaatio. Esittelevä jäsenvaltio arvioi päivitetyn asiakirja-aineiston arviointikertomusluonnoksen lisäyksenä.

(3)

Itävalta toimitti 23 päivänä huhtikuuta 2014 lisäyksen jäsenvaltioille, hakijalle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, kommentoitavaksi, kokosi kaikki saadut huomautukset raportointitaulukkoon ja toimitti taulukon elintarviketurvallisuusviranomaiselle 7 päivänä heinäkuuta 2014. Elintarviketurvallisuusviranomainen lisäsi tieteelliset näkemyksensä tietyistä kommentointivaiheessa esiin tuoduista seikoista raportointitaulukkoon.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen julkaisi 13 päivänä elokuuta 2014 teknisen raportin (3), jossa esitettiin yhteenveto fenpyratsamiinia koskevan kuulemisprosessin tuloksista.

(5)

Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomuksen luonnosta, siihen tehtyä lisäystä sekä teknistä raporttia pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteassa, ja fenpyratsamiinia koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 18 päivänä toukokuuta 2020.

(6)

Komissio pyysi hakijaa toimittamaan fenpyratsamiinia käsittelevää komission tarkastelukertomusta koskevat huomautuksensa.

(7)

Komissio katsoi tarkastelukertomuksessaan, että fenpyratsamiinin hyväksynnässä ehdotettu tekninen spesifikaatio on muutettava koetuotannosta kaupalliseksi tuotannoksi. Epäpuhtaus hydratsiini, lähtöaine, tunnistettiin arvioinnin aikana merkitykselliseksi epäpuhtaudeksi, koska se havaittiin uudelleen analysoiduissa koelaitoserissä sekä kaupallisissa tuotantoerissä. Komissio otti huomioon, että merkityksellistä epäpuhtautta hydratsiinia pidetään toksikologisesti huolestuttavana, ja katsoi, että kyseisen epäpuhtauden enimmäispitoisuus teknisessä materiaalissa saa olla enintään 0,0001 % (1 mg/kg).

(8)

Kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi on aiheellista vahvistaa kyseisen epäpuhtauden enimmäispitoisuus kaupallisesti valmistetussa tehoaineessa.

(9)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitettä olisi sen vuoksi muutettava.

(10)

Jäsenvaltioille olisi annettava riittävästi aikaa sellaisten fenpyratsamiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien muuttamiseen tai peruuttamiseen, jotka eivät ole kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin spesifikaation ja rajoitettujen hyväksymisedellytysten mukaisia.

(11)

Jos jäsenvaltiot myöntävät fenpyratsamiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siirtymäajan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti, kyseisen siirtymäajan olisi päätyttävä viimeistään viidentoista kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa muutettava tai peruutettava fenpyratsamiinia tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat viimeistään 6 päivänä heinäkuuta 2021.

3 artikla

Siirtymäaika

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti mahdollisesti myöntämän siirtymäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja sen on päätyttävä viimeistään 6 päivänä heinäkuuta 2022.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä maaliskuuta 2021.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 595/2012, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2012, tehoaineen fenpyratsamiini hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 176, 6.7.2012, s. 46).

(3)  EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen), 2015. Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for the active substance fenpyrazamine. EFSA supporting publication 2014:EN-630.

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).


LIITE

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa B osassa rivillä 25, fenpyratsamiini, sarake ”Puhtaus” seuraavasti:

”≥ 960 g/kg

Seuraavaa valmistusepäpuhtautta pidetään toksikologisesti huolestuttavana, ja sen määrä teknisessä materiaalissa saa olla enintään:

Hydratsiini: enimmäispitoisuus: < 0,0001 % (1 mg/kg)”

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa B osassa rivillä 25, fenpyratsamiini, sarake ”Erityiset säännökset” seuraavasti:

”B OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 1. kesäkuuta 2012 ja pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteassa 18. toukokuuta 2020 valmistuneen fenpyratsamiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä kohdassa esitetty puhtaus perustuu kaupallisen laitoksen tuotantoon.”


17.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/460,

annettu 16 päivänä maaliskuuta 2021,

asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta Ukrainaa koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden, alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelossa, joista tiettyjen siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuonti unioniin ja kuljettaminen sen kautta on sallittua korkeapatogeenisen lintuinfluenssan yhteydessä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantokappaleen, 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan, 8 artiklan 4 kohdan ja 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/158/EY (2) ja erityisesti sen 23 artiklan 1 kohdan, 24 artiklan 2 kohdan ja 25 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008 (3) säädetään eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista, joita sovelletaan siipikarjan ja siipikarjatuotteiden, jäljempänä ’hyödykkeet’, tuontiin unioniin ja kuljetukseen unionin kautta, mukaan luettuna varastointi kuljetuksen aikana. Siinä säädetään, että kyseisiä hyödykkeitä saa tuoda unioniin tai kuljettaa unionin kautta ainoastaan sellaisista kolmansista maista ja niiden alueilta, vyöhykkeiltä tai erillisalueilta, jotka luetellaan kyseisen asetuksen liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeissa 1 ja 3.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 798/2008 vahvistetaan lisäksi edellytykset, joiden täyttyessä kolmatta maata tai sen aluetta, vyöhykettä tai erillisaluetta voidaan pitää vapaana korkeapatogeenisestä lintuinfluenssasta.

(3)

Ukraina sisältyy asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan taulukossa esitettyyn luetteloon kolmantena maana, jonka alueen tietyistä osista on sallittua tuoda unioniin ja kuljettaa unionin kautta tiettyjä siipikarjasta saatuja hyödykkeitä sen mukaan, esiintyykö kyseisillä alueilla korkeapatogeenistä lintuinfluenssaa. Tämä aluejako esitettiin asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa, sellaisena kuin se on muutettuna täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/352 (4), sen jälkeen kun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan alatyypin H5N8 taudinpurkaus oli vahvistettu 19 päivänä tammikuuta 2020.

(4)

Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan puhkeamisen jälkeen Ukraina on toteuttanut hävittämistoimenpiteitä taudin leviämisen torjumiseksi ja rajoittamiseksi. Lisäksi Ukraina sai päätökseen tarvittavat puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet sen jälkeen, kun siipikarjatilalla, jolla korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaus vahvistettiin tammikuussa 2020, oli toteutettu hävittämistoimenpiteet. Ukraina on toimittanut ajantasaistetut tiedot epidemiologisesta tilanteesta alueellaan ja korkeapatogeenisen lintuinfluenssan edelleen leviämisen estämiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä, ja komissio on arvioinut nämä tiedot.

(5)

Arvioinnin perusteella pääteltiin, että kyseinen taudinpurkaus on selvitetty ja että siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuontiin unioniin sellaisilta Ukrainan alueilta, jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa ja joilta tuonti keskeytettiin kyseisellä asetuksella, sellaisena kuin se on muutettuna täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/352, ei liity riskejä.

(6)

Ukraina vahvisti kuitenkin 4 päivänä joulukuuta 2020, että korkeapatogeenisen lintuinfluenssan alatyyppiä H5 oli havaittu sen alueella sijaitsevalla siipikarjatilalla. Tämän vahvistetun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksen johdosta Ukrainan koko aluetta ei voida enää pitää kyseisestä taudista vapaana, minkä vuoksi Ukrainan eläinlääkintäviranomaiset eivät enää voi myöntää todistusta siipikarjasta saatuja hyödykkeitä sisältäville lähetyksille tuotaviksi unioniin tai kuljetettaviksi unionin kautta alueilta, joilla taudinpurkaus esiintyi. Kyseisen taudinpurkauksen jälkeen Ukraina on vahvistanut lisää korkeapatogeenisen lintuinfluenssan alatyypin H5 taudinpurkauksia alueellaan sijaitsevilla siipikarjatiloilla.

(7)

Ukrainan eläinlääkintäviranomaiset ovat vahvistaneet, että joulukuussa 2020 tapahtuneen taudinpurkauksen jälkeen ne keskeyttivät todistusten myöntämisen unioniin tuotaviksi tai unionin kautta kuljetettaviksi tarkoitettujen hyödykkeiden lähetyksille ja hävittivät kaikki altistuneet eläimet korkeapatogeenisen lintuinfluenssan torjumiseksi ja kyseisen taudin leviämisen rajoittamiseksi.

(8)

Lisäksi Ukraina on toimittanut komissiolle tietoja epidemiologisesta tilanteesta alueellaan ja ilmoittanut alueet, joihin sovelletaan rajoituksia, sekä toimenpiteet, joita se on toteuttanut estääkseen korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisen edelleen kyseisten rajoitusalueiden ulkopuolelle. Komissio on nyt arvioinut kyseiset tiedot, ja tämän arvioinnin sekä Ukrainan antamien takeiden perusteella olisi pääteltävä, että siipikarjasta saatavia hyödykkeitä sisältävien lähetysten tuomista unioniin koskevien rajoitusten rajaaminen korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tautialueisiin, joilla Ukrainan eläinlääkintäviranomaiset soveltavat rajoituksia tämänhetkisten taudinpurkausten vuoksi, riittää kattamaan tällaisten hyödykkeiden tuomiseen unioniin liittyvät riskit.

(9)

Ukrainaa koskevaa kohtaa asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan taulukossa olisi muutettava, jotta voitaisiin ottaa huomioon tämänhetkinen epidemiologinen tilanne kyseisessä kolmannessa maassa.

(10)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitettä I olisi muutettava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I oleva 1 osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä maaliskuuta 2021.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 798/2008, annettu 8 päivänä elokuuta 2008, sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/352, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2020, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta Ukrainaa koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden, alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelossa, joista tiettyjen siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuonti unioniin ja kuljettaminen sen kautta on sallittua korkeapatogeenisen lintuinfluenssan yhteydessä (EUVL L 65, 4.3.2020, s. 4).


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan Ukrainaa koskeva kohta seuraavasti:

Kolmannen maan tai alueen ISO-koodi ja nimi

Kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen koodi

Kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen kuvaus

Eläinlääkärintodistus

Erityisedellytykset

Erityisedellytykset

Lintuinfluenssan valvontaa koskeva tilanne

Lintuinfluenssan rokotustilanne

Salmonellan torjuntaa koskeva tilanne(6)

Malli(t)

Lisätakeet

Päättymisajankohta(1)

Alkamisajankohta(2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

”UA – Ukraina

UA-0

Koko maa

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

Koko maa, lukuun ottamatta aluetta UA-2

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

Ukrainan alue, joka vastaa seuraavia:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Hersonin alue

WGM

 

P2

30.11.2016

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

30.11.2016

7.3.2020

 

 

 

UA-2.2

Odessan alue

WGM

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

UA-2.3

Tšernivtsin alue

WGM

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

UA-2.4

Vinnytsjan alue, Nemyrivin piiri, kunnat:

Berezivka

Bratslav

Budky

Bugakiv

Chervone

Chukiv

Danylky

Dovzhok

Horodnytsia

Hrabovets

Hranitne

Karolina

Korovayna

Korzhiv

Korzhivka

Kryklivtsi

Maryanivka

Melnykivtsi

Monastyrok

Monastyrske

Nemyriv

Novi Obyhody

Ostapkivtsi

Ozero

Perepelychcha

Rachky

Salyntsi

Samchyntsi

Sazhky

Selevintsi

Sholudky

Slobidka

Sorokoduby

Sorokotiazhyntsi

Velyka Bushynka

Vovchok

Vyhnanka

Yosypenky

Zarudyntsi

Zelenianka

WGM

 

P2

19.1.2020

20.3.2021

 

 

 

POU, RAT

 

P2

19.1.2020

20.3.2021

 

 

 

UA-2.5

Mykolajivin alue

Hersonin alue, Bilozerkan piiri, kunnat:

Tavriyske

Nova zoria

WGM

 

P2

4.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.12.2020

 

 

 

 

UA-2.6

Kiovan alue:

Ivankivin piiri,

kunnat:

Leonivka

Blidcha

Kolentsi

Zymovyshche

Rudnia-Talska

Sosnivka

Borodjankan piiri, kunnat:

Koblytsia

Talske

Myrcha

Stara Buda

Velykyi Lis

Krasnyi Rih

Mykhailivskyi

WGM

 

P2

24.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

24.12.2020

 

 

 

 

UA-2.7

Kiovan alue:

Borodjankan piiri, kunnat:

Borodjanka

Kachaly

Shybene

Nebrat

Nove Zalissia

Berestianka

Zdvyzhivka

Babyntsi

Buda-Babynetska

Klavdiyevo-Tarasove

Poroskoten

Pylypovychi

Nova Hreblia

Vablia

Druzhnia

Halynka

Zahaltsi

Mykhailivskyi (Mykhailenkiv)

”Blyzhni sady” -tila

Butšan piiri, kunnat: Nemishayeve

Mykulychi

Dibrova

Kozyntsi

Chervona hilka

Plakhtianka

Myrotske

osa Vorzelin kaupunkia rajoittuen Bilostotskykh- ja Pushkina-katuihin

WGM

 

P2

27.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

27.12.2020

 

 

 

 

UA-2.8

Hersonin alue:

Kah’ovkan piiri, kunnat:

Zaozerne

Skvortsivka

Maryanivka

Slynenko

Olhivka

Novotrojitsken piiri, kunnat:

Volodymyro-Ilyinka

Sofiivka

Katerynivka

WGM

 

P2

29.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

29.12.2020

 

 

 

 

UA-2.9

Kiovan alue, Kiovan kaupunki:

Alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä Butšan piirin Hostomelin kylän ympärillä ja ulottuu myötäpäivään seuraavasti:

a)

pohjoisessa, luoteessa, lännessä, lounaassa: Kiovan alue, Butšan piiri, kunnat: Moshchun, Hostomel, Kotsiubynske, Irpin, Bucha, Horenka.

b)

koillisessa, idässä, kaakossa, etelässä: Kiovan alueen raja Kiovan kaupungin Obolonin, Podilin, Ševtšenkon piireihin Polarna-kadun, Avtozavodska-kadun ja Semena Skliarenko -kadun risteyksestä Oleny Telihy -kadun, Oleksandra Dovzhenko -kadun ja Peremohy-puistokadun risteykseen

WGM

 

P2

18.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

18.1.2021

 

 

 

 

UA-2.10

Donetskin alue:

Volnovah’an (entinen Velyka Novosilka) piiri, kunnat:

Vesele

Fedorivka

Skudne

Dniproenerhiia

Velyka Novosilka

Rozdolne

Novyi Komar

Perebudova

Novoocheretuvate

Myrne

Ordadne

Komar

Vremivka

Voskresenka

Vilne Pole

Shevchenko

Burlatske

Pryvilne

Dnipropetrovskin alue:

Pokrovskin piiri, kunnat:

Maliivka

WGM

 

P2

3.2.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

3.2.2021”

 

 

 

 


17.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/461,

annettu 16 päivänä maaliskuuta 2021,

asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tarkastusviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksymistä vastaavuustarkoituksessa koskevien hakemusten vastaanottamisen määräajasta neuvoston asetukseen (EY) N:o 834/2007 perustuvien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen puitteissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 3 kohdan ja 38 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/848 (2) vahvistetaan, että niitä valvontaviranomaisia ja tarkastuslaitoksia koskeva järjestelmä, jotka komissio on hyväksynyt asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdan perusteella toteuttamaan valvontaa ja myöntämään sertifikaatteja kolmansissa maissa sellaisten tuotteiden tuontia varten, jotka antavat vastaavat takeet, korvataan niitä valvontaviranomaisia ja tarkastuslaitoksia koskevalla järjestelmällä, jotka komissio on hyväksynyt säännöstenmukaisten tuotteiden tuontia varten.

(2)

Covid-19-pandemian ja siihen liittyvän kansanterveyskriisin vuoksi asetuksen (EU) 2018/848 soveltamisen alkamispäivää ja tiettyjä muita mainitussa asetuksessa tarkoitettuja päivämääriä lykättiin vuodella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1693 (3). Tämän seurauksena asetusta (EU) 2018/848 sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

(3)

Sen varmistamiseksi, että tarvittavat hallinnolliset resurssit ovat käytettävissä tarkastusviranomaisten ja tarkastuslaitosten oikea-aikaisen hyväksymisen mahdollistamiseksi uuden järjestelmän puitteissa, komission asetuksen (EY) N:o 1235/2008 (4) 11 artiklan 1 kohtaa muutettiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/25 (5) siten, että otettiin käyttöön sellaisten uusien hakemusten vastaanottamisen määräaika, jotka koskevat tarkastusviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksymistä vastaavuustarkoituksessa vanhan järjestelmän puitteissa. Kyseinen määräaika on 30 päivä kesäkuuta 2020.

(4)

Sen vuoksi on tarpeen muuttaa jälleen kerran asetuksen (EY) N:o 1235/2008 11 artiklan 1 kohtaa, jotta niiden uusien hakemusten vastaanottamisen määräaika, jotka koskevat tarkastusviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksymistä vastaavuustarkoituksessa vanhan tuontijärjestelmän puitteissa, voidaan mukauttaa asetuksessa (EU) 2018/848 säädetyn uuden tuontijärjestelmän käyttöönottopäivän mukaiseksi.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1235/2008 olisi muutettava.

(6)

Jotta asianomaisilla tarkastusviranomaisilla ja tarkastuslaitoksilla olisi mahdollisuus hyödyntää 30 päivänä kesäkuuta 2021 päättyvää ajanjaksoa kaikilta osin asianomaisen tietoteknisen välineen uudelleenaktivoinnin jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1235/2008 11 artiklan 1 kohdassa päivämäärä ”30 päivänä kesäkuuta 2020” päivämäärällä ”30 päivänä kesäkuuta 2021”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä maaliskuuta 2021.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta (EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1693, annettu 11 päivänä marraskuuta 2020, asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta asetuksen soveltamisen alkamispäivän ja tiettyjen muiden mainitussa asetuksessa tarkoitettujen päivämäärien osalta (EUVL L 381, 13.11.2020, s. 1).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 1235/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta (EUVL L 334, 12.12.2008, s. 25).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/25, annettu 13 päivänä tammikuuta 2020, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta ja oikaisemisesta (EUVL L 8, 14.1.2020, s. 18).