ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 77

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
5. maaliskuu 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (Euratom) 2021/390, annettu 20 päivänä helmikuuta 2020…, hyväksynnän antamisesta sille, että Euroopan komissio tekee Euroopan atomienergiayhteisön ja Intian tasavallan hallituksen välisen sopimuksen tutkimus- ja kehittämisyhteistysötä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/391, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2021, Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta

2

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/392, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2021, henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöihin liittyvien tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 1014/2010, (EU) N:o 293/2012, (EU) 2017/1152 ja (EU) 2017/1153 kumoamisesta ( 1 )

8

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2021/393, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2021, Euroopan talousalueesta tehdyllä sopimuksella perustetussa ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kyseiseen sopimukseen sisältyvässä tavaroiden kuljetuksia koskevien tarkastusten ja muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevassa pöytäkirjassa 10 olevien II a luvun ja liitteiden I ja II muuttamiseen

27

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/394, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2021, Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta

29

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/395, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2021, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/668 muuttamisesta niiden yhdenmukaistettujen standardien osalta, jotka koskevat suojavaatetuksen sähköstaattisia ominaisuuksia, palomiesten ja moottoripyöräilijöiden suojavaatetusta, lumilautailussa käytettävää suojavaatetusta, nestemäisiä torjunta-aineita käsittelevien sekä torjunta-aineilla käsitellyllä alueella työskentelevien työntekijöiden suojavaatteita, näkyvyyttä lisääviä tuotteita käyttötarkoituksiin, joihin liittyy keskinkertainen riski, seikkailuratojen välineitä ja suojavaatetusta valokaaren termisiltä vaaroilta suojautumiseksi

35

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2020/2151, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 liitteessä olevassa D osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden yhdenmukaistettuja merkintäeritelmiä koskevista säännöistä ( EUVL L 428, 18.12.2020 )

40

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

5.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 77/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (Euratom) 2021/390,

annettu 20 päivänä helmikuuta 2020…,

hyväksynnän antamisesta sille, että Euroopan komissio tekee Euroopan atomienergiayhteisön ja Intian tasavallan hallituksen välisen sopimuksen tutkimus- ja kehittämisyhteistysötä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 101 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan komissio on 3 päivänä heinäkuuta 2009 annettujen neuvoston ohjeiden mukaisesti neuvotellut tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla koskevasta sopimuksesta Euroopan atomienergiayhteisön ja Intian tasavallan hallituksen välillä.

(2)

Nämä neuvottelut on nyt saatu menestyksekkäästi päätökseen.

(3)

Olisi annettava hyväksyntä sille, että Euroopan komissio tekee sopimuksen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään se, että Euroopan komissio tekee Euroopan atomienergiayhteisön ja Intian tasavallan hallituksen välisen sopimuksen tutkimus- ja kehittämisyhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla (*1).

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 20 päivänä helmikuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. DIVJAK


(*1)  Sopimus julkaistu virallisessa lehdessä EUVL L 440, 30.12.2020, s. 1.


ASETUKSET

5.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 77/2


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/391,

annettu 4 päivänä maaliskuuta 2021,

Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 5 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 208/2014 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 5 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 208/2014.

(2)

Neuvoston tekemän uudelleentarkastelun perusteella kahta henkilöä koskevat merkinnät olisi poistettava ja asetuksen (EU) N:o 208/2014 liite I olisi saatettava ajan tasalle oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan koskevien tietojen osalta.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 208/2014 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 208/2014 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. P. ZACARIAS


(1)  EUVL L 66, 6.3.2014, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 208/2014 liite I seuraavasti:

1)

Poistetaan A jaksosta (Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä) seuraavia henkilöitä koskevat merkinnät:

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk;

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov.

2)

Korvataan B jakso (Oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan) seuraavasti:

”B.

Oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan

Ukrainan rikosprosessilain mukainen oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan

Ukrainan rikosprosessilain, jäljempänä ’rikosprosessilaki’, 42 artiklan mukaan jokaisella rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyllä tai syytetyllä henkilöllä on oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan. Nämä käsittävät henkilön oikeuden saada tieto siitä, mistä rikoksesta häntä epäillään tai syytetään, henkilön oikeuden saada nimenomaisesti ja nopeasti tiedot rikosprosessilain mukaisista oikeuksistaan, oikeuden saada pyynnöstä puolustusasianajaja, oikeuden esittää menettelyllisiä toimia koskevia hakemuksia sekä oikeuden hakea muutosta tutkijan, yleisen syyttäjän ja tutkintatuomarin päätöksiin, toimiin tai laiminlyönteihin.

Rikosprosessilain 303 artiklassa erotetaan toisistaan päätökset ja laiminlyönnit, jotka voidaan riitauttaa oikeudenkäyntiä edeltävässä menettelyssä (ensimmäinen kohta), sekä päätökset, toimet ja laiminlyönnit, jotka voidaan ottaa huomioon tuomioistuimessa valmistelumenettelyn aikana (toinen kohta). Rikosprosessilain 306 artiklassa säädetään, että tutkijan tai yleisen syyttäjän päätöksiä, toimia tai laiminlyöntejä koskevat valitukset tutkii paikallisen tuomioistuimen tutkintatuomari valituksen tekijän tai hänen puolustusasianajajansa tai oikeudellisen edustajansa läsnä ollessa. Rikosprosessilain 308 artiklassa säädetään, että valitukset siitä, että tutkija tai yleinen syyttäjä ei ole toiminut kohtuullisessa ajassa esitutkinnan aikana, voidaan esittää ylemmälle syyttäjälle, ja ne on käsiteltävä kolmen päivän kuluessa niiden esittämisestä. Lisäksi rikosprosessilain 309 artiklassa täsmennetään ne tutkintatuomareiden päätökset, jotka voidaan riitauttaa muutoksenhaussa, sekä se, että muihin päätöksiin voidaan soveltaa tuomioistuinvalvontaa valmistelevan menettelyn kuluessa tuomioistuimessa. Lisäksi monet menettelylliset tutkintatoimet ovat mahdollisia vain tutkintatuomarin tai tuomioistuimen päätöksen nojalla (mm. rikosprosessilain 167–175 artiklan mukainen omaisuuden takavarikointi tai rikosprosessilain 176–178 artiklan mukaiset pidättämistoimet).

Puolustusta koskevan oikeuden ja tehokasta oikeussuojaa koskevan oikeuden soveltaminen kunkin luetteloon merkityn henkilön kohdalla

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Yanukovychin kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan, myös perusoikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisen ajan kuluessa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti Ukrainan korruptiontorjunta-asioita käsittelevän erityistuomioistuimen 11.8.2020 tekemästä päätöksestä, jossa tuomioistuin tutki Ukrainan kansallisen korruptiontorjuntaviraston hakemuksen ja myönsi luvan ottaa Yanukovych kiinni. Tuomioistuimen tuomiossa tutkintatuomari vahvisti, että Yanukovychin osallisuutta varojen väärinkäyttöön liittyvään rikokseen voitiin perustellusti epäillä, ja vahvisti Yanukovychin olevan epäillyn asemassa rikosoikeudellisessa menettelyssä.

Korruptiontorjunta-asioita käsittelevä erityistuomioistuin totesi myös, että Yanukovych on oleskellut Ukrainan ulkopuolella vuodesta 2014. Tuomioistuin totesi, että oli olemassa riittävät perusteet uskoa, että Yanukovych pakoili esitutkintaelimiä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti neuvosto katsoo, että jaksot, joiden aikana Yanukovych on pakoillut tutkintaa, on jätettävä huomiotta laskettaessa ajanjaksoa, joka katsotaan merkitykselliseksi sen arvioimisessa, onko oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa noudatettu. Neuvosto katsoo näin ollen, että korruptiontorjunta-asioita käsittelevän erityistuomioistuimen päätöksessä kuvaillut Yanukovychista johtuneet olosuhteet ovat vaikuttaneet merkittävästi tutkinnan kestoon.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Zakharchenkon kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan, myös perusoikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisen ajan kuluessa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti tutkintatuomarin 21.5.2018, 23.11.2018 ja 27.11.2019 antamista päätöksistä antaa lupa Zakharchenkon pidättämiseen.

Lisäksi neuvosto on tietoinen siitä, että Ukrainan viranomaiset ovat toteuttaneet toimenpiteitä Zakharchenkon etsimiseksi. Tutkintaelin päätti 12.2.2020 merkitä Zakharchenkon kansainvälisten etsintäkuulutettujen luetteloon ja toimitti Ukrainan kansallisen poliisin kansainvälisen poliisiyhteistyön osastolle pyynnön tehdä merkintä Interpolin tietokantaan.

Esitutkintaa jatkettiin 28.2.2020 ja menettelyllisiä ja tutkintatoimia toteutettiin. Tutkintaelin keskeytti esitutkinnan 3.3.2020 ja totesi, että Zakharchenko pakoili tutkintaelintä ja tuomioistuinta välttääkseen rikosoikeudellisen vastuun, että hänen olinpaikkansa on tuntematon ja että kaikki tutkinta- (etsintä-) ja menettelylliset toimet, jotka voidaan suorittaa epäillyn poissa ollessa, on toteutettu. Kyseiseen keskeyttämispäätökseen oli muutoksenhakumahdollisuus.

Oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei voida katsoa loukatun olosuhteissa, joissa puolustus ei käytä kyseisiä oikeuksia.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti neuvosto katsoo, että jaksot, joiden aikana Zakharchenko on pakoillut tutkintaa, on jätettävä huomiotta laskettaessa ajanjaksoa, joka katsotaan merkitykselliseksi sen arvioimisessa, onko oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa noudatettu. Neuvosto katsoo näin ollen, että edellä kuvatut Zakharchenkosta johtuneet olosuhteet ovat vaikuttaneet merkittävästi tutkinnan kestoon.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Pshonkan kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan, myös perusoikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisen ajan kuluessa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti siitä, että epäilyä koskeva kirjallinen ilmoitus toimitettiin 22.12.2014 ja että 16.6.2017 annettuun päätökseen rikosoikeudellisten menettelyjen keskeyttämisestä oli muutoksenhakumahdollisuus, sekä tutkintatuomarin 12.3.2018, 13.8.2018 ja 5.9.2019 antamista päätöksistä antaa lupa Pshonkan pidättämiseen tarkoituksena tuoda hänet tuomioistuimeen tutkintavankeutta koskevan hakemuksen tuomioistuinkäsittelyä varten.

Neuvosto on tietoinen siitä, että Ukrainan viranomaiset ovat toteuttaneet toimenpiteitä Pshonkan etsimiseksi. Venäjän federaation toimivaltaisille viranomaisille lähetettiin 24.7.2020 kansainvälistä oikeusapua koskeva pyyntö Pshonkan olinpaikan selvittämiseksi ja hänen kuulustelemisekseen. Kyseiseen pyyntöön ei ole vielä saatu vastausta. Esitutkinta keskeytettiin 24.7.2020, koska kansainvälinen yhteistyö edellytti menettelyllisten toimien toteuttamista.

Venäjän viranomaiset hylkäsivät niille vuosina 2016 ja 2018 lähetetyt kansainvälistä oikeusapua koskevat pyynnöt.

Ukrainan korruptiontorjunta-asioita käsittelevä erityistuomioistuin hylkäsi 2.10.2020 tekemällään päätöksellä Pshonkan asianajajan valituksen, jolla pyrittiin kumoamaan 23.12.2014 annettu rikosepäilyä koskeva lausunto. Tuomioistuin totesi, että rikosepäilyä koskeva lausunto annettiin tiedoksi Ukrainan rikosoikeudenkäyntilain mukaisesti, ja vahvisti Pshonkan olevan epäillyn asemassa rikosoikeudellisessa menettelyssä.

Ukrainan korruptiontorjunta-asioita käsittelevä erityistuomioistuin hylkäsi 7.5.2020 ja 9.11.2020 vaatimuksen ryhtyä käsittelemään asiaa, perustuen asianajajien valitukseen, joka koski Ukrainan kansallisen korruptiontorjuntaviraston toimimattomuutta rikosoikeudellisissa menettelyissä. Korruptiontorjunta-asioita käsittelevän erityistuomioistuimen muutoksenhakujaosto vahvisti kyseiset päätökset 1.6.2020 ja 26.11.2020.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti neuvosto katsoo, että jaksot, joiden aikana Pshonka on pakoillut tutkintaa, on jätettävä huomiotta laskettaessa ajanjaksoa, joka katsotaan merkitykselliseksi sen arvioimisessa, onko oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa noudatettu. Neuvosto katsoo näin ollen, että korruptiontorjunta-asioita käsittelevän erityistuomioistuimen päätöksessä kuvatut Pshonkasta johtuneet olosuhteet sekä kansainvälistä oikeusapua koskevien pyyntöjen aiempi käsittelemättä jättäminen ovat vaikuttaneet merkittävästi tutkinnan kestoon.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Ratushniakin kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan, myös perusoikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisen ajan kuluessa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti tutkintatuomarin 21.5.2018, 23.11.2018 ja 4.12.2019 antamista päätöksistä antaa lupa Ratushniakin pidättämiseen tarkoituksena tuoda hänet tuomioistuimeen tutkintavankeutta koskevan hakemuksen tuomioistuinkäsittelyä varten.

Neuvosto on tietoinen siitä, että Ukrainan viranomaiset ovat toteuttaneet toimenpiteitä Ratushniakin etsimiseksi. Tutkintaelin päätti 12.2.2020 merkitä Ratushniakin kansainvälisten etsintäkuulutettujen luetteloon ja toimitti Ukrainan kansallisen poliisin kansainvälisen poliisiyhteistyön osastolle pyynnön tehdä Interpolin tietokantaan merkintä.

Esitutkintaa jatkettiin 28.2.2020 menettelyllisten ja tutkintatoimien toteuttamiseksi. Tutkintaelin keskeytti esitutkinnan 3.3.2020 ja totesi, että Ratushniak pakoili tutkintaelimiä ja tuomioistuinta välttääkseen rikosoikeudellisen vastuun, että hänen olinpaikkansa on tuntematon ja että kaikki tutkinta- (etsintä-) ja menettelylliset toimet, jotka voidaan suorittaa epäillyn poissa ollessa, on toteutettu. Kyseiseen keskeyttämispäätökseen oli muutoksenhakumahdollisuus.

Oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei voida katsoa loukatun olosuhteissa, joissa puolustus ei käytä kyseisiä oikeuksia.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti neuvosto katsoo, että jaksot, joiden aikana Ratushniak on pakoillut tutkintaa, on jätettävä huomiotta laskettaessa ajanjaksoa, joka katsotaan merkitykselliseksi sen arvioimisessa, onko oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa noudatettu. Neuvosto katsoo näin ollen, että edellä kuvatut Ratushniakista johtuneet olosuhteet ovat vaikuttaneet merkittävästi tutkinnan kestoon.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Yanukovychin kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan, myös perusoikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisen ajan kuluessa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu.

Neuvosto on tietoinen siitä, että Ukrainan viranomaiset ovat toteuttaneet toimenpiteitä Venäjän federaatiossa oleskelevan ja tutkintaa pakoilevan Yanukovychin etsimiseksi.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti neuvosto katsoo, että jaksot, joiden aikana Yanukovych on pakoillut tutkintaa, on jätettävä huomiotta laskettaessa ajanjaksoa, joka katsotaan merkitykselliseksi sen arvioimisessa, onko oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa noudatettu. Neuvosto katsoo näin ollen, että edellä kuvatut Yanukovychista johtuneet olosuhteet ovat vaikuttaneet merkittävästi tutkimuksen kestoon.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Pshonkan kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan, myös perusoikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisen ajan kuluessa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti siitä, että epäilyä koskeva kirjallinen ilmoitus toimitettiin 29.12.2014 ja että 16.6.2017 annettuun päätökseen rikosoikeudellisten menettelyjen keskeyttämisestä oli muutoksenhakumahdollisuus, sekä tutkintatuomarin 12.3.2018, 13.8.2018 ja 5.9.2019 antamista päätöksistä antaa lupa Pshonkan pidättämiseen tarkoituksena tuoda hänet tuomioistuimeen tutkintavankeutta koskevan hakemuksen tuomioistuinkäsittelyä varten.

Neuvosto on tietoinen siitä, että Ukrainan viranomaiset ovat toteuttaneet toimenpiteitä Pshonkan etsimiseksi. Venäjän federaation toimivaltaisille viranomaisille lähetettiin 24.7.2020 kansainvälistä oikeusapua koskeva pyyntö epäillyn olinpaikan selvittämiseksi ja hänen kuulustelemisekseen. Kyseiseen pyyntöön ei ole vielä saatu vastausta. Esitutkinta keskeytettiin 24.7.2020, koska kansainvälinen yhteistyö edellytti menettelyllisten toimien toteuttamista.

Venäjän viranomaiset hylkäsivät niille vuonna 2018 lähetetyn kansainvälistä oikeusapua koskevan pyynnön.

Ukrainan korruptiontorjunta-asioita käsittelevä erityistuomioistuin hylkäsi 8.7.2020 tekemällään päätöksellä Pshonkan asianajajan valituksen, jolla pyrittiin kumoamaan 30.4.2015 annettu esitutkinnan keskeyttämistä koskeva päätös. Tuomioistuin totesi myös, että rikosepäilyä koskeva lausunto annettiin tiedoksi Ukrainan rikosoikeudenkäyntilain mukaisesti, ja vahvisti Pshonkan olevan epäillyn asemassa rikosoikeudellisessa menettelyssä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti neuvosto katsoo, että jaksot, joiden aikana Pshonka on pakoillut tutkintaa, on jätettävä huomiotta laskettaessa ajanjaksoa, joka katsotaan merkitykselliseksi sen arvioimisessa, onko oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa noudatettu. Se katsoo näin ollen, että korruptiontorjunta-asioita käsittelevän erityistuomioistuimen päätöksessä kuvatut Pshonkasta johtuneet olosuhteet sekä kansainvälistä oikeusapua koskevan pyynnön aiempi käsittelemättä jättäminen ovat vaikuttaneet merkittävästi tutkinnan kestoon.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Kurchenkon kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan, myös perusoikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisen ajan kuluessa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti tutkintatuomarin 7.3.2018 antamasta päätöksestä antaa lupa erityistutkintaan poissaolevana. Lisäksi puolustukselle ilmoitettiin esitutkinnan valmistumisesta 28.3.2019, ja sille annettiin pääsy aineistoon siihen tutustumista varten. Neuvosto on tietoinen siitä, että puolustus on parhaillaan tutustumassa aineistoon.

Odessan muutoksenhakutuomioistuin hyväksyi 29.4.2020 tekemällään päätöksellä syyttäjän valituksen ja määräsi Kurchenkon tutkintavankeuteen ehkäisevänä toimenpiteenä. Tuomioistuin totesi myös, että Kurchenko lähti Ukrainasta vuonna 2014 eikä hänen sijaintipaikkaansa voida vahvistaa. Tuomioistuin totesi, että Kurchenko pakoilee esitutkintaelimiä välttääkseen rikosoikeudellisen vastuun.

Neuvostolle ilmoitettiin, että Ukrainan viranomaiset lähettivät 29.4.2020 Venäjän federaatiolle kansainvälistä oikeusapua koskevan pyynnön, joka palautettiin 28.7.2020 ilman täytäntöönpanoa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti neuvosto katsoo, että jaksot, joiden aikana Kurchenko on pakoillut tutkintaa, on jätettävä huomiotta laskettaessa ajanjaksoa, joka katsotaan merkitykselliseksi sen arvioimisessa, onko oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa noudatettu. Neuvosto katsoo näin ollen, että Odessan muutoksenhakutuomioistuimen päätöksessä kuvatut Kurchenkosta johtuneet olosuhteet sekä kansainvälistä oikeusapua koskevan pyynnön toteuttamatta jättäminen ovat vaikuttaneet merkittävästi tutkinnan kestoon.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Klymenkon kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan, myös perusoikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisen ajan kuluessa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti tutkintatuomarin 1.3.2017 ja 5.10.2018 antamista päätöksistä hyväksyä lupa erityistutkintaan poissaolevana. Neuvosto huomauttaa, että puolustukselle ilmoitettiin esitutkinnan valmistumisesta vuosina 2017 ja 2018 ja sille on sittemmin toimitettu rikosoikeudenkäynnin aineistoa siihen tutustumista varten. Puolustus on parhaillaan arvioimassa ja tutkimassa rikosoikeudenkäyntiä koskevaan esitutkintaan liittyvää käytettävissä olevaa laajaa aineistoa. Neuvosto katsoo, että pitkään kestävä aineistoon tutustuminen on katsottava johtuvan puolustuksesta.”


5.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 77/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/392,

annettu 4 päivänä maaliskuuta 2021,

henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöihin liittyvien tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 1014/2010, (EU) N:o 293/2012, (EU) 2017/1152 ja (EU) 2017/1153 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille hyötyajoneuvoille ja asetusten (EY) N:o 443/2009 ja (EU) N:o 510/2011 kumoamisesta 17 päivänä huhtikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 7 kohdan, 12 artiklan 4 kohdan, 13 artiklan 4 kohdan ja 15 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionissa rekisteröityihin henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin liittyvien tietojen seuranta ja ilmoittaminen ovat keskeisiä asetuksessa (EU) 2019/631 asetettujen hiilidioksidipäästönormien toimivuudelle. Koska kyseistä asetusta alettiin soveltaa 1 päivästä tammikuuta 2020, on aiheellista yksinkertaistaa ja selkeyttää komission täytäntöönpanoasetuksissa (EU) N:o 1014/2010 (2) ja (EU) N:o 293/2012 (3) vahvistettuja säännöksiä ja saattaa kyseiset säännökset yhdeksi ainoaksi täytäntöönpanoasetukseksi. Kalenterivuotta 2020 koskevien tietojen ilmoittamisen osalta on kuitenkin aiheellista sallia uusien ja voimassa olevien säännösten päällekkäisyys 28 päivään helmikuuta 2021 saakka.

(2)

On tarpeen vahvistaa uusia henkilöautoja ja kevyitä hyötyajoneuvoja koskevien tietojen seurantaa ja ilmoittamista koskevat menettelyt, joita jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, valmistajien sekä komission ja Euroopan ympäristökeskuksen on noudatettava.

(3)

Asetuksen (EU) 2019/631 7 artiklassa säädetty seuranta- ja ilmoitussykli koostuu kolmesta päävaiheesta: jäsenvaltioiden viranomaiset toimittavat komissiolle vuosittain alustavat tiedot, jotka perustuvat uusien ajoneuvojen rekisteröinteihin edellisenä kalenterivuonna; komissio toimittaa nämä alustavat tiedot Euroopan ympäristökeskuksen tuella asianomaisille valmistajille; valmistajat todentavat kyseiset tiedot ja ilmoittavat tarvittaessa komissiolle näihin tietoihin tehdyistä korjauksista.

(4)

Toimenpiteet, jotka eri toimijoiden on toteutettava osana näitä kolmea vaihetta asiaankuuluvissa määräajoissa, olisi määriteltävä selkeästi, jotta voidaan varmistaa niiden komission asetuksen (EU) 2019/631 9 artiklan mukaisesti julkaisemien lopullisten tietojen varmuus ja luotettavuus, joiden perusteella määritetään valmistajan keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ja se, että valmistaja noudattaa omaa hiilidioksidipäästötavoitettaan.

(5)

Asetuksen (EU) 2019/631 12 artiklan mukaan komissio kerää vuodesta 2021 alkaen tietoja henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen todellisesta ajonaikaisesta polttoaineen- ja energiankulutuksesta, joka kirjataan ajoneuvoihin asennetuilla polttoaineen- ja/tai energiankulutuksen seurantalaitteilla komission asetuksen (EU) 2017/1151 (4) 4 a artiklan mukaisesti.

(6)

Tällaiset todellisia ajo-olosuhteita edustavat tiedot olisi kerättävä heti, kun ne ovat saatavilla, koska on olennaisen tärkeää määrittää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, miten todellisten ajonaikaisten päästöjen ja polttoaineen- tai energiankulutuksen sekä vastaavien tyyppihyväksyntäarvojen välinen ero kehittyy ajan mittaan, jotta voidaan sekä seurata hiilidioksidipäästönormien tehokkuutta ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä että tiedottaa asiasta yleisölle.

(7)

Jotta voidaan varmistaa, että todellisia ajo-olosuhteita edustavat polttoaineen- ja energiankulutusta koskevat tiedot ovat saatavilla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, valmistajia olisi vaadittava keräämään tällaiset tiedot uusista henkilöautoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista, jotka on rekisteröity 1 päivänä tammikuuta 2021 tai sen jälkeen. Tällaisia tietoja voidaan kerätä joko siirtämällä tiedot suoraan ajoneuvoilta valmistajille tai niiden valtuutettujen jälleenmyyjien tai valtuutettujen korjaamoiden kautta, kun ajoneuvoja huolletaan tai korjataan ja seurantalaitteista luetaan tietoja muihin tarkoituksiin. Jos tällaiset tiedot asetetaan valmistajan saataville, ne olisi ilmoitettava komissiolle alkaen tiedoista, jotka koskevat unionissa vuonna 2021ensimmäisen kerran rekisteröityjä uusia ajoneuvoja.

(8)

Asetuksen (EU) 2017/1151 mukaan velvoitetta varustaa ajoneuvot polttoaineen- tai energiankulutuksen seurantalaitteilla ei sovelleta tiettyihin pieniin valmistajiin, ja sen vuoksi on aiheellista vapauttaa ne velvoitteesta kerätä ja ilmoittaa todellisia ajo-olosuhteita edustavia tietoja. Tämä ei kuitenkaan saisi estää pieniä valmistajia toimittamasta halutessaan todellisia ajo-olosuhteita edustavia tietoja.

(9)

Jäsenvaltioiden olisi kerättävä tiedot todellisesta ajonaikaisesta polttoaineen- ja energiankulutuksesta osana Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/45/EU (5) mukaisesti tehtäviä katsastuksia. Tämän tehtävän helpottamiseksi on aiheellista yhdenmukaistaa velvoite kerätä todellisia ajo-olosuhteita edustavat tiedot direktiivissä 2014/45/EU vahvistettujen vaatimusten kanssa sekä katsastusten kansallisten aikataulujen osalta että ajoneuvojen sisäisen valvontajärjestelmän sarjaportin kautta luettavien tietojen osalta. Tietojen kerääminen olisi sen vuoksi aloitettava ensimmäisistä katsastuksista eikä sitä pitäisi edellyttää ennen 20 päivää toukokuuta 2023, jolloin katsastuksia suorittavat elimet ja laitokset varustetaan kyseisen direktiivin mukaisesti tarvittavilla laitteilla, kuten skannauslaitteilla. Jäsenvaltioita ei kuitenkaan pitäisi estää toimittamasta tietoja halutessaan ennen kyseistä päivämäärää.

(10)

Valmistajien ja jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava kalenterivuoden aikana kerätyt todellisia ajo-olosuhteita edustavat tiedot komissiolle ja Euroopan ympäristökeskukselle käyttäen Euroopan ympäristökeskuksen toimittamia tiedonsiirtomenettelyjä. Jos tällaisia tietoja ei ole saatavilla, mikä voi tapahtua erityisesti vuoden 2021 jälkeisinä ensimmäisinä kalenterivuosina, valmistajien ja jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava asiasta komissiolle ja esitettävä perustelut.

(11)

Todellista ajonaikaista polttoaineen- ja energiankulutusta koskevat tiedot olisi kerättävä yhdessä ajoneuvon valmistenumeron (VIN) kanssa. Valmistenumeroa pidetään henkilötietoina siitä hetkestä alkaen, kun ajoneuvo on rekisteröity, ja siihen sovelletaan sen vuoksi tällaisten tietojen suojaamista koskevia vaatimuksia, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (6). Asetuksen (EU) 2019/631 soveltamiseksi suoritettavaa valmistenumeroiden käsittelyä olisi pidettävä laillisena asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla. Lisäksi olisi täsmennettävä, että ajoneuvon valmistenumeroiden keräämiseen, ilmoittamiseen ja käsittelyyn osallistuvia tahoja on pidettävä asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuina tällaisten tietojen rekisterinpitäjinä ja Euroopan ympäristökeskusta ja komissiota Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (7) 3 artiklan 8 kohdassa tarkoitettuina rekisterinpitäjinä. Olisi myös varmistettava, että ajoneuvon valmistenumerot kerätään suojattuja viestintävälineitä käyttäen ja että rekisteröidyille eli ajoneuvojen omistajille annetaan riittävät tiedot asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 kohdan mukaisesti.

(12)

Olisi myös täsmennettävä, miten todellisia ajo-olosuhteita edustavia tietoja ja ajoneuvon valmistenumeroita on tarkoitus käyttää, sekä ajanjakso, jonka ajan tietojen keruuseen ja raportointiin osallistuvien eri tahojen on säilytettävä kyseiset tiedot. Koska tavoitteena on seurata ajoneuvon todellisen ajonaikaisen suorituskyvyn kehitystä arvioidun käyttöiän aikana, tiedot olisi kerättävä samasta ajoneuvosta 15 vuoden ajan ja Euroopan ympäristökeskuksen olisi säilytettävä ne 20 vuoden ajan. Muiden tietoja keräävien ja raportoivien yksiköiden olisi kuitenkin säilytettävä tiedot vain niin kauan kuin on tarpeen tietojen valmistelemiseksi niiden toimittamiseksi Euroopan ympäristökeskukselle.

(13)

Todellisia ajo-olosuhteita edustavien tietojen ja ajoneuvon valmistenumeroiden keräämisen olisi oltava täysin avointa, ja ajoneuvojen omistajilla olisi sen vuoksi oltava mahdollisuus kieltäytyä antamasta kyseisiä tietoja valmistajien saataville tai katsastusten aikana. Olisi huomattava, että ajoneuvon omistajan oikeus kieltäytyä ei perustu asetuksen (EU) 2016/679 21 artiklaan ja ajoneuvon omistajan olisi voitava kieltäytyä antamasta tietoja ainoastaan tämän asetuksen tarkoituksia varten kerättävien tietojen osalta.

(14)

Asetuksen (EU) 2019/631 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti julkaistavien tietojen ei pitäisi mahdollistaa yksittäisten ajoneuvojen tai kuljettajien tunnistamista, vaan ne olisi julkaistava ainoastaan anonymisoituina ja yhdistettyinä tietosarjoissa, joissa ei viitata valmistenumeroihin.

(15)

Komission olisi asetuksen (EU) 2019/631 12 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun arvioinnin perusteella tarkasteltava uudelleen tiettyjä näkökohtia, jotka liittyvät todellista ajonaikaista polttoaineen- ja energiankulutusta koskevien tietojen seurantaa, ilmoittamista ja julkaisemista koskeviin säännöksiin, ottaen huomioon muun muassa mahdollisuudet käyttää ajoneuvoista tehtäviä suoria tiedonsiirtoja.

(16)

Jotta voidaan varmistaa tyyppihyväksyntätietojen saatavuus käytössä olevien henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen tarkastusmenettelyn vahvistamiseksi asetuksen (EU) 2019/631 13 artiklan mukaisesti, tällaisten tietojen keräämistä komission täytäntöönpanoasetusten (EU) 2017/1152 (8) ja (EU) 2017/1153 (9) nojalla olisi jatkettava myös sen jälkeen, kun kyseisten asetusten mukaista velvoitetta kerätä tällaisia tietoja lakataan soveltamasta 1 päivänä tammikuuta 2021.

(17)

Tyyppihyväksyntäviranomaisten olisi sen vuoksi varmistettava, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1151 mukaisesti tehtyihin testeihin liittyvät tiedot tallennetaan ja toimitetaan edelleen komission yhteiselle tutkimuskeskukselle käyttäen sen tarjoamaa suojattua tiedonsiirtomenettelyä.

(18)

Tammikuun 1 päivästä 2021 alkaen ei ole enää tarpeen määrittää henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä täytäntöönpanoasetuksissa (EU) 2017/1152 ja (EU) 2017/1153 säädetyn uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC) mukaisesti; poikkeuksena ovat 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä markkinoille saatetut ulkopuolelta ladattavat sähkökäyttöiset hybridihenkilöautot, jos niiden valmistaja haluaa hyödyntää asetuksen (EU) 2019/631 5 artiklassa säädettyjä superbonuksia.

(19)

Koska siirtyminen NEDC-pohjaisista hiilidioksidipäästönormeista normeihin, jotka perustuvat asetuksessa (EU) 2017/1151 esitettyyn yhdenmukaistettuun kevyiden hyötyajoneuvojen kansainväliseen testimenetelmään, saadaan kokonaisuudessaan päätökseen vasta vuoden 2023 loppuun mennessä ja siitä raportoidaan lopullisesti osana vuotuista hiilidioksiditietojen seurantaprosessia vuonna 2024 ottaen erityisesti huomioon ekoinnovaatioita ja sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevat säännökset, täytäntöönpanoasetusten (EU) 2017/1152 ja (EU) 2017/1153 olisi oltava voimassa vuoden 2024 loppuun.

(20)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EU) 2018/1725 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausuntonsa 14 päivänä tammikuuta 2021.

(21)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat ilmastonmuutoskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

Article 1

Kohde

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt menettelyistä, joita jäsenvaltioiden ja valmistajien on noudatettava, kun ne seuraavat uusien henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöihin liittyviä tietoja sekä näiden ajoneuvojen todellisia ajonaikaisia hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineen- tai energiankulutusta koskevia tietoja ja ilmoittavat niistä.

2.   Jotta voidaan vahvistaa menettely ajoneuvojen käytönaikaisten hiilidioksidipäästöjen tarkastamiseksi asetuksen (EU) 2019/631 13 artiklan mukaisesti, tässä asetuksessa säädetään myös, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava tietyt tiedot, jotka tallennetaan osana asetuksen (EU) 2017/1151 mukaisesti tehtyjä tyyppihyväksyntätestejä.

Article 2

Määritelmät

Asetuksen (EU) 2019/631 3 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’yksityiskohtaisilla seurantatiedoilla’ yksityiskohtaisia seurantatietoja, jotka on täsmennetty henkilöautojen osalta asetuksen (EU) 2019/631 liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa ja kevyiden hyötyajoneuvojen osalta kyseisen asetuksen liitteessä III olevan C osan 2 jaksossa;

b)

’yhdistetyillä seurantatiedoilla’ yhdistettyjä tietoja, jotka on täsmennetty henkilöautojen osalta asetuksen (EU) 2019/631 liitteessä II olevan B osan 1 jaksossa ja kevyiden hyötyajoneuvojen osalta kyseisen asetuksen liitteessä III olevan C osan 1 jaksossa;

c)

’todellisia ajo-olosuhteita edustavilla tiedoilla’ asetuksen (EU) 2017/1151 liitteessä XXII olevan 3.1 kohdan a ja b alakohdassa ja 3.2 kohdan a–g ja l alakohdassa tarkoitettuja tietoja, jotka on saatu ajoneuvoihin asennetuista polttoaineen- ja/tai energiankulutuksen seurantalaitteista.

2 LUKU

TIETOJEN TOIMITTAMINEN ASETUKSEN (EU) 2019/631 7 ARTIKLAN MUKAISESTI

Article 3

Yhdistetyt ja yksityiskohtaiset seurantatiedot

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava yhdistettyjen ja yksityiskohtaisten seurantatietojen ylläpito, keräys, valvonta, todentaminen ja oikea-aikainen toimittaminen komissiolle ja Euroopan ympäristökeskukselle (EYK).

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden nimeämät yhteyshenkilöt käsittelevät viipymättä Euroopan ympäristökeskuksen pyynnöt, jotka koskevat toimitettujen tietojen selvennyksiä tai oikaisuja.

2.   Yhdistetyt ja yksityiskohtaiset seurantatiedot on ilmoitettava kahdessa erillisessä tietosarjassa asetuksen (EU) 2019/631 liitteessä II olevan B osan mukaisesti henkilöautojen osalta ja kyseisen asetuksen liitteessä III olevan C osan mukaisesti kevyiden hyötyajoneuvojen osalta.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava yhdistetyt ja yksityiskohtaiset seurantatiedot sähköisen tiedonsiirron avulla Euroopan ympäristökeskuksen hallinnoimaan keskustietokantaan. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, kun tiedot on toimitettu.

Article 4

Alustavat laskelmat ja tiedot

1.   Komissio varmistaa yhdessä Euroopan ympäristökeskuksen kanssa asetuksen (EU) 2019/631 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti, että kullekin unionissa rekisteröidyistä uusista henkilöautoista tai kevyistä hyötyajoneuvoista vastuussa olevalle valmistajalle ja valmistajien yhteenliittymälle ilmoitetaan sen päästötavoitteen alustava laskenta ja keskimääräiset hiilidioksidipäästöt sekä jäsenvaltioiden toimittamat tiedot.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut alustavat laskelmat ja tiedot on ilmoitettava erikseen henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen osalta, ja niiden on sisällettävä tietueet, jotka voidaan valmistajan nimen ja valmistajatunnuksen perusteella yhdistää kyseiseen valmistajaan.

3.   Asetuksen (EU) 2019/631 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun keskusrekisterin on sisällettävä kaikki jäsenvaltioiden ilmoittamat tiedot, lukuun ottamatta ajoneuvon valmistenumeroita.

Euroopan ympäristökeskus säilyttää ajoneuvojen valmistenumerot 20 vuoden ajan siitä päivästä, jona ne ensimmäisen kerran ladattiin Euroopan ympäristökeskuksen keskustietokantaan tai BDR-järjestelmään.

5 artikla

Valmistajaa koskevat tiedot

Valmistajien, jotka saattavat tai aikovat saattaa unionin markkinoille asetuksen (EU) 2019/631 soveltamisalaan kuuluvia henkilöautoja tai kevyitä hyötyajoneuvoja, on ilmoitettava komissiolle viipymättä seuraavat tiedot ja niiden muutokset:

a)

valmistajan nimi, jonka ne ilmoittavat tai aikovat ilmoittaa vaatimustenmukaisuustodistuksissa;

b)

valmistajatunnus (WMI), joka vastaa ajoneuvon valmistenumeron kolmea ensimmäistä merkkiä ja jonka ne ilmoittavat tai aikovat ilmoittaa vaatimustenmukaisuustodistuksissa;

c)

asetuksen (EU) 2019/631 7 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua ilmoitusta varten sen valmistajaa edustavan yhteyshenkilön nimi ja osoite, jolle ilmoitus alustavista laskelmista ja tiedoista on osoitettava.

Edellä c kohdassa tarkoitetut nimet ja osoitteet katsotaan asetuksessa (EU) 2018/1725 tarkoitetuiksi henkilötiedoiksi.

6 artikla

Ilmoitus alustavissa laskelmissa käytetyissä tiedoissa olevista virheistä

1.   Jos valmistaja tarkistaa alustavat tiedot asetuksen (EU) 2019/631 7 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, sen on käytettävä Euroopan ympäristökeskuksen tätä tarkoitusta varten toimittamaa tietosarjaa.

2.   Jos tietosarjassa havaitaan virhe, valmistajan on mahdollisuuksien mukaan korjattava se ja ilmoitettava tietosarjan yhtä ajoneuvoa koskevassa tietueessa valmistajan huomautuksille varatussa kohdassa jokin seuraavista koodeista:

a)

koodi A, jos valmistaja on muuttanut tietuetta;

b)

koodi B, jos valmistaja ei voi tunnistaa ajoneuvoa;

c)

koodi C, jos ajoneuvo ei kuulu asetuksen (EU) 2019/631 soveltamisalaan;

d)

koodi D, jos valmistaja, jolle N1-luokan ajoneuvo on osoitettu, on valmistuneen ajoneuvon valmistaja muttei keskeneräisen tai valmiin perusajoneuvon valmistaja.

Edellä olevaa b alakohtaa sovellettaessa ajoneuvo katsotaan tunnistamattomaksi, jos ajoneuvon valmistenumero puuttuu tai on selkeästi virheellinen.

3.   Valmistajien on ilmoitettava komissiolle kaikista virheistä asetuksen (EU) 2019/631 7 artiklan 5 kohdan mukaisesti lataamalla kaikki täydelliset korjatut tietosarjat BDR-järjestelmään. Niiden on myös lähetettävä ilmoituksesta tiedoksi sähköinen kopio seuraaviin sähköpostiosoitteisiin:

EC-CO2-LDV-implementation@ec.europa.eu

ja

CO2-monitoring@eea.europa.eu

4.   Valmistajien on varmistettava, että tämän asetuksen 5 artiklan c alakohdan mukaisesti nimetyt yhteyshenkilöt vastaavat viipymättä komission tai Euroopan ympäristökeskuksen esittämiin oikaisu- tai selvennyspyyntöihin.

5.   Jos valmistaja ei ilmoita komissiolle virheitä ennen asetuksen (EU) 2019/631 7 artiklan 5 kohdassa säädetyn kolmen kuukauden määräajan päättymistä, mainitun asetuksen 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti ilmoitettuja alustavia arvoja pidetään lopullisina.

7 artikla

Valmistuneita kevyitä hyötyajoneuvoja koskevien tietojen ilmoittaminen

Asetuksen (EU) 2019/631 liitteessä III olevassa 1.2.2 kohdassa tarkoitettujen perusajoneuvojen valmistajien on toimitettava kyseisessä kohdassa tarkoitetut tiedot sähköistä tiedonsiirtoa käyttäen BDR-järjestelmään viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun alustavat tiedot on ilmoitettu tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti.

8 artikla

NEDC-pohjaisten hiilidioksidipäästöjen ilmoittaminen asetuksen (EU) 2019/631 5 artiklan soveltamista varten

1.   Valmistajan, joka valmistaa kalenterivuosina 2021 tai 2022 rekisteröityjä uusia henkilöautoja, joiden mitatut NEDC-pohjaiset hiilidioksidipäästöarvot ovat alle 50 g CO2/km, kuten täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1153 5 artiklassa säädetään, on ilmoitettava nämä mitatut NEDC-pohjaiset hiilidioksidipäästöarvot komissiolle yhdessä tämän asetuksen 6 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen kanssa.

2.   Komissio voi pyytää valmistajaa toimittamaan asiaankuuluvat vaatimustenmukaisuustodistukset ja tyyppihyväksyntätodistukset, jotka tukevat ilmoitettuja hiilidioksidipäästöarvoja.

3 LUKU

TODELLISIA AJO-OLOSUHTEITA EDUSTAVIEN TIETOJEN KERÄYS JA ILMOITTAMINEN

9 artikla

Valmistajien suorittama todellisia ajo-olosuhteita edustavien tietojen keräys ja ilmoittaminen

1.   Valmistajien on kerättävä todellisia ajo-olosuhteita edustavat tiedot yhdessä 1 päivänä tammikuuta 2021 tai sen jälkeen rekisteröityjen uusien henkilöautojen ja uusien kevyiden hyötyajoneuvojenajoneuvojen valmistenumeroiden kanssa, kun kyseessä ovat ajoneuvot, jotka on varustettu polttoaineen- ja/tai energiankulutuksen seurantalaitteilla asetuksen (EU) 2017/1151 4 a artiklan mukaisesti, paitsi jos ajoneuvon omistaja nimenomaisesti kieltäytyy antamasta näitä tietoja valmistajan tai sen valtuutetun jälleenmyyjän tai valtuutetun korjaamon saataville.

2.   Jos valmistaja ei kerää todellisia ajo-olosuhteita edustavia tietoja ja ajoneuvon valmistenumeroita suoralla tiedonsiirrolla ajoneuvosta, valmistajan on varmistettava, että valmistajan valtuutettu jälleenmyyjä tai valtuutettu korjaamo kerää tiedot ja toimittaa ne sille aina, kun ajoneuvo tuodaan jälleenmyyjälle tai korjaamolle huoltoa, korjausta tai muita toimenpiteitä varten ja tietoja luetaan ajoneuvon sisäisen valvontajärjestelmän sarjaportista. Käytetyn luku- tai skannauslaitteen on kyettävä lukemaan tiedot sellaisina kuin ne on tallennettu ajoneuvoon asennettuun polttoaineen- ja/tai energiankulutuksen seurantalaitteeseen. Tietojen lukemisen on oltava maksutonta, eikä siihen saa soveltaa erityisiä ehtoja.

Valmistajan ja tapauksen mukaan sen valtuutetun jälleenmyyjän tai korjaamon on varmistettava, että ajoneuvon valmistenumerot kerätään suojattuja viestintävälineitä käyttäen.

3.   Valmistajan on ilmoitettava komissiolle kunkin vuoden 1 päivänä huhtikuuta vuodesta 2022 lähtien edellisenä kalenterivuonna kerätyt liitteen taulukossa 1 täsmennetyt todellisia ajo-olosuhteita edustavat tiedot ja ajoneuvon valmistenumerot lataamalla ne BDR-järjestelmään.

Jos valmistaja kerää saman kalenterivuoden aikana useita samaa ajoneuvon valmistenumeroa koskevia tietueita, todellisia ajo-olosuhteita edustavina tietoina on ilmoitettava tietue, joka ilmaisee suurimman kokonaisajomatkan. Tiettyä ajoneuvoa koskevia todellisia ajo-olosuhteita edustavia tietoja kerätään enintään 15 vuoden ajan siitä päivästä, jona kyseistä ajoneuvoa koskevat tiedot ensimmäisen kerran ilmoitettiin Euroopan ympäristökeskukselle.

Jos valmistaja väittää, että todellisia ajo-olosuhteita edustavia tietoja ei voida ilmoittaa tai että ne voidaan ilmoittaa vain osittain, sen on ilmoitettava tästä komissiolle ja esitettävä perustelut. Tämä ilmoitus ja sen perustelut on ladattava BDR-järjestelmään.

4.   Edellä olevaa 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta asetuksen (EU) 2017/1151 15 artiklan 11 kohdassa tarkoitettuihin pieniin valmistajiin.

10 artikla

Jäsenvaltioiden suorittama todellisia ajo-olosuhteita edustavien tietojen keräys ja ilmoittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 2014/45/EU 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut elimet tai laitokset keräävät todellisia ajo-olosuhteita edustavat tiedot ja ajoneuvon valmistenumerot 1 päivänä tammikuuta 2021 tai sen jälkeen rekisteröidyistä uusista henkilöautoista ja uusista kevyistä hyötyajoneuvoista, jotka on varustettu polttoaineen- ja/tai energiankulutuksen seurantalaitteilla asetuksen (EU) 2017/1151 4 a artiklan mukaisesti.

Todellisia ajo-olosuhteita edustavat tiedot ja ajoneuvon valmistenumerot on 20 päivästä toukokuuta 2023 alkaen kerättävä, kun ajoneuvot katsastetaan direktiivin 2014/45/EU 5 artiklan mukaisesti, paitsi jos ajoneuvon omistaja nimenomaisesti kieltäytyy asettamasta kyseisiä tietoja saataville.

Todellisia ajo-olosuhteita edustavat tiedot on luettava käyttämällä ajoneuvon sähköiseen liitäntään kytkettävää laitetta, kuten direktiivin 2014/45/EU liitteessä III tarkoitettua skannauslaitetta. Käytettävän laitteen avulla on voitava lukea tiedot sellaisina kuin ne on kirjattu ajoneuvoon asennettuun polttoaineen- ja/tai energiankulutuksen seurantalaitteeseen.

2.   Jäsenvaltioiden on vuodesta 2022 alkaen varmistettava, että edellisenä kalenterivuonna kerätyt liitteen 1 taulukossa täsmennetyt todellisia ajo-olosuhteita edustavat tiedot ja ajoneuvon valmistenumerot ilmoitetaan komissiolle vuosittain 1 päivänä huhtikuuta lataamalla kyseiset tiedot keskustietokantaan. Jos tällaisia tietoja ei ole saatavilla, keskustietokantaan on ladattava asiaa koskeva ilmoitus sekä perustelut siihen, miksi tietoja ei ole saatavilla.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiettyä ajoneuvoa koskevia todellisia ajo-olosuhteita edustavia tietoja kerätään enintään 15 vuoden ajan siitä päivästä, jona kyseistä ajoneuvoa koskevat tiedot ensimmäisen kerran ilmoitettiin Euroopan ympäristökeskukselle.

Jäsenvaltion ja ajoneuvon valmistenumeroiden keräämisestä vastaavien elinten ja laitosten on varmistettava, että ajoneuvon valmistenumerot kerätään suojattuja viestintävälineitä käyttäen.

11 artikla

Henkilötietojen suojaa koskevat velvoitteet

1.   Jäljempänä luetellut yksiköt, jotka vastaavat ajoneuvon valmistenumeroiden keräämisestä suoraan ajoneuvoista yhdessä todellisia ajo-olosuhteita edustavien tietojen kanssa, katsotaan ajoneuvon valmistenumeroiden keräämisen ja käsittelyn osalta asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuiksi asiaankuuluvien tietojen rekisterinpitäjiksi:

a)

valmistajat, kun tietoja siirretään suoraan ajoneuvoista valmistajalle;

b)

valtuutetut jälleenmyyjät tai valtuutetut korjaamot;

c)

katsastuksesta vastaavat elimet tai laitokset.

Näiden yksiköiden on varmistettava, että ne täyttävät velvoitteen antaa tietoja ajoneuvojen omistajille, jotka ovat rekisteröityjen asemassa kyseisen asetuksen 13 artiklan mukaisesti.

2.   Jos ajoneuvon valmistenumerot on saatu välillisesti ajoneuvon omistajalta 3, 9 tai 10 artiklan tarkoituksia varten, jäsenvaltioiden ja tarvittaessa valmistajien on rekisterinpitäjinä varmistettava, että ne täyttävät asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklassa säädetyn velvollisuuden antaa tietoja ajoneuvon omistajille.

3.   Euroopan ympäristökeskus ja komissio katsotaan ajoneuvon valmistenumeroiden keräämisen ja käsittelyn osalta tämän asetuksen tarkoituksia varten asetuksen (EU) 2018/1725 säännöksissä tarkoitetuiksi asiaankuuluvien tietojen rekisterinpitäjiksi

4.   Tämän asetuksen 9 ja 10 artiklan mukaisesti kerättyjä ajoneuvon valmistenumeroita ja todellisia ajo-olosuhteita edustavia tietoja ei saa käyttää muihin kuin asetuksen (EU) 2019/631 12 artiklassa määriteltyihin tarkoituksiin.

5.   Tämän asetuksen 9 ja 10 artiklan mukaisesti kerättyjä ajoneuvon valmistenumeroita ja todellisia ajo-olosuhteita edustavia tietoja voidaan säilyttää ainoastaan seuraavien ajanjaksojen ajan:

a)

valmistajilla, kunnes kyseiset tiedot on toimitettu 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

b)

valtuutetuilla jälleenmyyjillä ja korjaamoilla, kunnes tiedot on toimitettu valmistajalle 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

c)

katsastuksista vastaavilla elimillä ja laitoksilla, kunnes kyseiset tiedot on toimitettu Euroopan ympäristökeskukselle tai jäsenvaltioiden nimeämälle tietojen toimittamisesta Euroopan ympäristökeskukselle vastaavalle viranomaiselle 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

d)

viranomaisilla, jotka jäsenvaltiot ovat nimenneet toimittamaan todellisia ajo-olosuhteita edustavat tiedot Euroopan ympäristökeskukselle, kunnes kyseiset tiedot on toimitettu 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

e)

Euroopan ympäristökeskuksella 20 vuotta päivästä, jona tiedot ensimmäisen kerran ladattiin BDR-järjestelmään 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti tai keskustietokantaan 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

12 artikla

Todellisia ajo-olosuhteita edustavien tietojen julkaiseminen

Komissio julkaisee joka vuosi joulukuusta 2022 alkaen anonymisoidut ja yhdistetyt tietosarjat, jotka jaetaan polttomoottorilla käyviä henkilöautoja ja kevyitä hyötyajoneuvoja koskeviin tietoihin ja samoihin luokkiin kuuluvia ulkopuolelta ladattavia sähkökäyttöisiä hybridiajoneuvoja koskeviin tietoihin, mukaan lukien seuraavat tiedot valmistajakohtaisesti:

a)

keskimääräinen polttoaineenkulutus (l/100 km) 9 ja 10 artiklan mukaisesti raportoitujen tietojen perusteella;

b)

keskimääräinen sähköenergiankulutus (kWh/100 km) 9 ja 10 artiklan mukaisesti raportoitujen tietojen perusteella;

c)

keskimääräiset hiilidioksidipäästöt (g/km) laskettuna 9 ja 10 artiklan mukaisesti raportoitujen tietojen perusteella;

d)

ero a alakohdassa tarkoitetun keskimääräisen polttoaineenkulutuksen ja samojen ajoneuvojen, joista on ilmoitettu todellisia ajo-olosuhteita edustavat tiedot, vaatimustenmukaisuustodistuksiin kirjattujen polttoaineenkulutuksen arvojen keskiarvon välillä;

e)

ero b alakohdassa tarkoitetun keskimääräisen sähköenergiankulutuksen ja samojen ajoneuvojen, josta on ilmoitettu todellisia ajo-olosuhteita edustavat tiedot, vaatimustenmukaisuustodistuksiin kirjattujen sähköenergiankulutusarvojen keskiarvon välillä;

f)

ero c alakohdan mukaisesti laskettujen hiilidioksidipäästöjen keskiarvon (g/km) ja samojen ajoneuvojen, josta on ilmoitettu todellisia ajo-olosuhteita edustavat tiedot, vaatimustenmukaisuustodistuksiin kirjattujen hiilidioksidipäästöjen arvojen keskiarvon välillä.

Edellä olevaa b ja e alakohtaa sovelletaan ainoastaan ulkopuolelta ladattaviin sähkökäyttöisiin hybridiajoneuvoihin.

13 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee asetuksen (EU) 2019/631 12 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun arvioinnin perusteella tämän asetuksen 9–12 artiklan täytäntöönpanoa erityisesti seuraavien seikkojen osalta:

a)

suorilla tiedonsiirtolaitteilla varustettujen ajoneuvojen lukumäärä;

b)

sen tarpeellisuus, että valmistajat seuraavat jatkuvasti todellisia ajo-olosuhteita edustavia tietoja ja raportoitava niistä;

c)

ajanjakso, jonka aikana todellisia ajo-olosuhteita edustavia tietoja on seurattava ja niistä on raportoitava;

d)

asianmukainen yhdistämistaso tiedoille, jotka komission on julkaistava tämän asetuksen 12 artiklan mukaisesti.

4 LUKU

ASETUKSEN (EU) 2017/1151 MUKAISESTI TEHDYISTÄ TESTEISTÄ SAATUJEN TIETOJEN SEURANTA JA RAPORTOINTI

14 artikla

Testitiedot

1.   Tyyppihyväksyntäviranomaisten on varmistettava, että liitteen taulukossa 2 eritellyt tiedot tallennetaan kustakin asetuksen (EU) 2017/1151 liitteen XXI mukaisesti suoritetusta tyyppi 1 -testistä.

2.   Tallennetut tiedot on ladattava salatussa muodossa tähän tarkoitetulle komission palvelimelle. Kun tiedot ovat latautuneet järjestelmään oikein, komission palvelimelta lähetetään kuittaus lataavalle yksikölle.

3.   Testitietoja ei julkaista.

15 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan täytäntöönpanoasetukset (EU) N:o 1014/2010 ja (EU) N:o 293/2012 1 päivästä maaliskuuta 2021.

2.   Kumotaan täytäntöönpanoasetukset (EU) 2017/1152 ja (EU) 2017/1153 1 päivästä tammikuuta 2025.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2021.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 111, 25.4.2019, s. 13.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1014/2010, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, uusien henkilöautojen rekisteröintiä koskevien tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 mukaisesti (EUVL L 293, 11.11.2010, s. 15).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 293/2012, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2012, uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen rekisteröintiä koskevien tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 mukaisesti (EUVL L 98, 4.4.2012, s. 1).

(4)  Komission (EU) 2017/1151, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2017, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/45/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 51).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1152, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2017, menetelmän vahvistamisesta sääntömääräisen testausmenettelyn muuttumisen huomioon ottamiseksi tarvittavien korrelaatioparametrien määrittämiseksi kevyiden hyötyajoneuvojen osalta ja asetuksen (EU) N:o 293/2012 muuttamisesta (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 644).

(9)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1153, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2017, menetelmän vahvistamisesta sääntömääräisen testausmenettelyn muuttumisen huomioon ottamiseksi tarvittavien korrelaatioparametrien määrittämiseksi ja asetuksen (EU) No 1014/2010 muuttamisesta (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 679).


LIITE

1.   Todellisia ajo-olosuhteita edustavien tietojen ja ajoneuvon valmistenumeroiden kerääminen ja ilmoittaminen 9 ja 10 artiklan mukaisesti

Taulukko 1

9 ja 10 artiklan mukaan ilmoitettavat tiedot

Parametri

Yksikkö

Luokkien M1 ja N1 ajoneuvot

 

 

Täyspolttomoottoriajoneuvot ja sisäisesti ladattavat hybridisähköajoneuvot  (1)

Ulkopuolelta ladattava hybridisähköajoneuvot (2)

Ajoneuvon valmistenumero

-

Kulutetun polttoaineen kokonaismäärä (käyttöikäinen)

l

Kokonaisajomatka (käyttöikäinen)

km

Kulutetun polttoaineen kokonaismäärä varausta purkavassa tilassa (käyttöikäinen)

l

_

Kulutetun polttoaineen kokonaismäärä kuljettajan valittavissa olevassa varausta lisäävässä tilassa (käyttöikäinen)

l

_

Kokonaisajomatka varausta purkavassa tilassa moottori sammutettuna (käyttöikäinen)

km

_

Kokonaisajomatka varausta purkavassa tilassa moottori käynnissä (käyttöikäinen)

km

_

Kokonaisajomatka kuljettajan valittavissa olevassa varausta lisäävässä tilassa (käyttöikäinen)

km

_

Akkuun syötetyn sähköverkkoenergian kokonaismäärä (käyttöikäinen)

kWh

_

2.   Tietojen ilmoittaminen 14 artiklan mukaisesti

Seuraavat tiedot ilmoitetaan kustakin interpolointiperheestä eli ajoneuvosta H (VH) ja tapauksen mukaan ajoneuvosta L (VL) tai ajoneuvosta M asetuksen (EU) 2017/1151 liitteen XXI mukaisesti suoritetuista tyyppi 1 -testeistä.

Ellei taulukossa 2 toisin ilmoiteta, on silloin, kun suoritetaan useampi kuin yksi tyyppi 1 -testi ajoneuvolle H tai ajoneuvolle L, testitiedot ilmoitettava seuraavasti:

a)

jos tehdään kaksi tyyppi 1 -testiä, tyyppi 1 -testin testitiedot, joissa mitatut hiilidioksidipäästöt (yhdistetyt) ovat suurimmat;

b)

jos tehdään kolme tyyppi 1 -testiä, sen tyyppi 1 -testin testitiedot, jossa mitatut hiilidioksidipäästöt (yhdistetyt) edustavat mediaania;

Taulukko 2

Tyyppi 1 -testin tiedot

Nro.

Parametrit

Yksikkö

Lähde (ellei muuta ilmoiteta, kaikki viittaukset ovat asetukseen (EU) 2017/1151)

Huomautuksia

1

Interpolointiperheen tunnus

-

Tyyppihyväksyntä-todistuksen II osan kohta 0, liitteen I lisäys 4.

Tiedot on ilmoitettava kustakin tyyppihyväksytystä interpolointiperheestä

2

Kantainterpolointiperheen tunnus (tapauksen mukaan)

-

-

Ilmoitetaan kantainterpolointiperheen tunnus, jos testitiedot on määritetty toista interpolointiperhettä varten

3

Tyyppihyväksynnän laajentaminen

-

EY-tyyppihyväksyntätodistus

0 = Ei | 1 = Kyllä – jos testi suoritetaan tyyppihyväksynnän laajentamista varten

4

Käyttövoimatyyppi

-

 

Täyspolttomoottoriajoneuvo (puhdas ICEV), OVC-HEV, NOVC-HEV

5

Ajoneuvon luokka ja alaluokka

 

Liitteen I lisäys 3, kohta 0.4

M1 tai N1, alaluokka 1, 2 tai 3

6

Sytytystyyppi

 

Liitteen I lisäys 3, kohta 3.2.1.1

Kipinäsytytys tai puristussytytys

7

Sylinterien lukumäärä

-

Kohta 3.2.1.2, liitteen I lisäys 3

Lukumäärä, jos ei ilmoiteta, oletuksena 4

8

Iskunpituus

mm

Kohta 3.2.1.2, liitteen I lisäys 3

 

9

Sylinteritilavuus

cm3

Kohta 3.2.1.3, liitteen I lisäys 3

 

10

Moottorin nimellisteho

kW

Kohta 3.2.1.8, liitteen I lisäys 3

 

11

Moottorin pyörimisnopeus moottorin nimellisteholla

min-1

Kohta 3.2.1.8, liitteen I lisäys 3.

Moottorin pyörimisnopeus suurimmalla nettoteholla

12

Polttoainetyyppi

-

Kohta 3.2.2.1, liitteen I lisäys 3

dieselöljy/bensiini/nestekaasu/maakaasu-biometaani/etanoli (E85)/biodiesel/vety

13

Kahdella polttoaineella toimiva ajoneuvo

-

Kohta 3.2.2.4, liitteen I lisäys 3

0 = ei | 1 = kyllä.

Kahdella polttoaineella toimivasta ajoneuvosta toimitetaan testitulokset kummastakin polttoainetyypistä (2 syöttötietolomaketta)

14

Kunkin sähkökoneen suurin antoteho (P0, P1, P2, planetaarinen P2, P3 tai P4) (*1)

kW

Kohta 3.3.1.1.1., liitteen I lisäys 3

OVC-HEV ja NOVC-HEV

15

REESS-järjestelmän kennojen lukumäärä

-

Kohta 3.3.2.1.

OVC-HEV ja NOVC-HEV

16

Käyttöakun kapasiteetti

Ah

Kohta 3.4.4.5, liitteen I lisäys 3

Pienjänniteakun kapasiteetti

17

Generaattorin nimellisjännite

V

Kohta 3.4.4.5, liitteen I lisäys 3

Generaattorin nimellisjännite (pakollinen, kun täyspolttomoottoriajoneuvo)

18

Renkaiden mitat (edessä/takana)

-

Liitteen I lisäys 3, kohta 3.5.7.1,

testiajoneuvon parametrit, liitteen I lisäys 3

Testiajoneuvon renkaiden kokomerkintä (esim. P195/55R1685H)

19

Ajovastuskertoin F0

N

Kohta 3.5.7.1 Liitteen I lisäys 3

VH ja VL (tapauksen mukaan)

20

Ajovastuskertoin F1

N/(km/h)

Kohta 3.5.7.1 Liitteen I lisäys 3

VH ja VL (tapauksen mukaan)

21

Ajovastuskertoin F2

N/(km/h)2

Kohta 3.5.7.1 Liitteen I lisäys 3

VH ja VL (tapauksen mukaan)

22

Vaihteiston tyyppi

-

Liitteen I lisäys 3, kohta 4.5.1

Automaattinen / käsivalintainen / portaattomasti säätyvä (CVT) / planeettavaihde

23

Vaihteiston sisäiset välityssuhteet

-

Liitteen I lisäys 3, kohta 4.6

Jokaisesta vaihteesta erikseen

24

Vetopyörästön välityssuhde (välityssuhteet)

-

Liitteen I lisäys 3, kohta 4.6

Jos ajoneuvossa on useampi kuin yksi vetopyörästö, ilmoitetaan arvot jokaisesta vaihteesta erikseen

25

Lisäturvamarginaalin (ASM) arvot

%

Liitteen I lisäyksen 3 kohta 4.6.1.7.1

Ilmoitetaan arvot, kun käytetään vaihteenvaihdon laskentaa varten

26

Vetävät pyörät

-

Liitteen I lisäys 4, kohta 1.7

Kaksipyöräveto, neliveto

27

Hiilidioksidipäästöt (yhdistetyt) varausta purettaessa

gCO2/km

Liitteen I lisäys 4, kohta 2.5.3.2

Ainoastaan OVC-HEV

Jos testejä on tehty 2 tai 3, ilmoitetaan kaikki mitatut tulokset.

28

Painotetut yhdistetyt hiilidioksidipäästöt (mitatut)

g CO2/km

Kohta 2.5.3.3., liitteen II lisäys 4

Ainoastaan OVC-HEV

Jos testejä on tehty 2 tai 3, ilmoitetaan kaikki mitatut tulokset.

29

Painotetut yhdistetyt hiilidioksidipäästöt (ilmoitetut)

g CO2/km

Kohta 2.5.3.3., liitteen I lisäys 4

Ainoastaan OVC-HEV

30

Vastaava sähkökäyttöinen toimintasäde (EAER), yhdistetty

km

Liitteen I lisäys 4, kohta 2.5.3.7.2. (EAER)

Ainoastaan OVC-HEV

31

Moottorin joutokäyntinopeus

min-1

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 1.1.2.

Joutokäyntinopeus lämpimänä

32

Willanin kertoimet (polttomoottorit) hiilidioksidipäästöille

g CO2/MJ

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 1.1.3.

Taulukon A6.App2/3 mukainen arvo RCB-korjausta varten

33

Ajo-REESS-järjestelmän kapasiteetti

Ah

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 1.1.10.

OVC-HEV ja NOVC-HEV

34

Ajo-REESS-järjestelmän teknologian tyyppi

-

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 1.1.10.

OVC-HEV ja NOVC-HEV

35

Ajo-REESS-järjestelmän jännite, nimellisarvo tai aikasarja-arvo

V

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 1.1.10.

OVC-HEV ja NOVC-HEV

Testissä käytetty nimellis- tai aikasarja-arvo (vähintään 20 Hz)

36

Testimassa

kg

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 1.2.1 (VH) ja 1.3.1. (VL)

VH ja VL (tarvittaessa)

37

Dynamometrin akselien lukumäärä testissä

-

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 2.1.

Alustadynamometrin konfiguraatio tyyppi 1 -testissä (1 akselia, 2-akselia) ajoneuvon H-/L osalta

38

Generaattorin virta (tasavirtamuunnin – pienjännitepuoli – NOVC- ja OVC-HEV-ajoneuvojen tapauksessa)

A

Kuten mitattuna tyyppi 1 -testissä

Taulukointi: 1 Hz, resoluutio 0,1 A, alustadynamometrin kanssa synkronoitu ulkoinen mittalaite

39

Ki-regeneraatiokerroin

kertova/summaava

-

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 2.1.1.2.1.

Hiilidioksidipäästöt. Jos ajoneuvossa ei ole jaksoittaisesti regeneroituvaa järjestelmää, arvo on 1.

40

Mitatut hiilidioksidipäästöt, hidas vaihe

g CO2/km

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 2.1.1.2.1.

Hidas vaihe, korjaamaton mitattu arvo MCO2.p.1 (varausta ylläpitävä arvo NOVC- ja OVC-HEV-ajoneuvojen tapauksessa)

41

Mitatut hiilidioksidipäästöt, keskinopea vaihe

g CO2/km

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 2.1.1.2.1

Keskinopea vaihe, korjaamaton mitattu arvo MCO2.p.1 (varausta ylläpitävä arvo NOVC- ja OVC-HEV-ajoneuvojen tapauksessa)

42

Mitatut hiilidioksidipäästöt, nopea vaihe

g CO2/km

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 2.1.1.2.1

Nopea vaihe, korjaamaton mitattu arvo MCO2.p.1 (varausta ylläpitävä arvo NOVC- ja OVC-HEV-ajoneuvojen tapauksessa)

43

Mitatut hiilidioksidipäästöt, moottoritievaihe

g CO2/km

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 2.1.1.2.1

Moottoritievaihe, korjaamaton mitattu arvo MCO2.p.1 (varausta ylläpitävä arvo NOVC- ja OVC-HEV-ajoneuvojen tapauksessa)

44

Mitatut hiilidioksidipäästöt (yhdistetty)

g CO2/km

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 2.1.1.2.1

Koko sykli, korjaamaton mitattu arvo MCO2.c.1 (varausta ylläpitävä arvo NOVC- ja OVC-HEV-ajoneuvojen tapauksessa) Jos testejä on tehty 2 tai 3, ilmoitetaan kaikki mitatut tulokset.

45

Mitatut hiilidioksidipäästöt, korjattu arvo (yhdistetty)

g CO2/km

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 2.1.1.2.1

Ajoneuvojen H ja L yhdistetyt mitatut hiilidioksidipäästöt kaikkien sovellettavien korjausten jälkeen, MCO2,C,5. Jos testejä on tehty 2 tai 3, ilmoitetaan kaikki mitatut korjatut tulokset. NOVC- ja OVC-HEV-ajoneuvojen tapauksessa kyseessä on varausta ylläpitävä tila

46

Hiilidioksidipäästöt, ilmoitettu arvo

g CO2/km

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 2.1.1.2.1

Valmistajan ilmoittama arvo

47

ATCT-perheen korjauskerroin

-

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 2.1.1.2.2.

ATCT-perheen korjauskerroin (14 °C:n korjaus)

48

Polttoaineenkulutus tyyppi 1 -testissä sellaisena kuin se on tallennettu ajoneuvon sisäiseen polttoaineenkulutuksen seurantaan käytettävään laitteeseen (OBFCM-laite)

l

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 2.1.1.3.1.

Testin aikana kulutettu polttoaine (varausta ylläpitävä arvo NOVC- ja OVC-HEV-ajoneuvojen tapauksessa) Jos testejä on tehty 2 tai 3, ilmoitetaan kaikki mitatut tulokset.

49

Siirtymäsyklin indeksinumero

-

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 2.1.1.4.1.4.

OVC-HEV-ajoneuvojen tapauksessa ilmoitetaan siirtymäsyklin indeksinumero

50

REESS-järjestelmän nimellisjännite

V

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 1.1.10.

Liitteen XXI alaliitteen 6 lisäyksessä 2 määritellyn pienjänniteakun osalta

51

RCB-korjaus

 

 

Korjaus tehty?

0 = ei | 1 = kyllä.

52

RCB-korjauskerroin

(g/km) / (Wh/km)

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 2.1.1.2.1

NOVC-HEV ja OVC-HEV

53

Polttoaineenkulutus

l/100 km

Määritettynä liitteen XXI alaliitteessä 7 olevan 6 kohdan mukaisesti käyttäen taulukon A7/1 vaiheessa 2 laskettuja kriteeri- ja hiilidioksidi-päästöjä

Tyyppi 1 -testin tasapainottamaton polttoaineenkulutus, ajoneuvo H ja tapauksen mukaan ajoneuvo L. Jos testejä on kaksi tai kolme, kaikki arvot ilmoitetaan.

54

Aika

sekunti

Kuten mitattuna tyyppi 1 -testin aikana

Taulukointi: OBD-järjestelmän ja alustadynamometrin antamat tiedot, 1 Hz

55

Nopeusjakautuma (teoreettinen)

km/h

Kuten sovellettuna tyyppi 1 -testissä

Taulukointi: 1 Hz, resoluutio 0,1 km/h. Jollei annettu, sovelletaan liitteen XXI alaliitteessä 1 olevassa 6 kohdassa ja etenkin taulukoissa A1/7–A1/9, A1/11 ja A1/12 määriteltyä nopeusprofiilia.

56

Nopeusjakautuma (tosiasiallinen)

km/h

Kuten mitattuna tyyppi 1 -testissä

Taulukointi: OBD-järjestelmän ja alustadynamometrin antamat tiedot, 1 Hz ja 10 Hz, resoluutio 0,1 km/h

57

Vaihde (teoreettinen)

-

Kuten sovellettuna tyyppi 1 -testissä liitteen XXI alaliitteessä 2 määriteltyjen laskelmien perusteella

Taulukointi: 1 Hz. Pakollista käsivalintaisella vaihteistolla varustettujen ajoneuvojen osalta

58

Moottorin pyörimisnopeus

rpm

Kuten mitattuna tyyppi 1 -testissä

Taulukointi: 1 Hz, resoluutio 10 rpm OBD-järjestelmästä

59

Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila

°C

Kuten mitattuna tyyppi 1 -testissä

Taulukointi: OBD-järjestelmän tiedot, 1 Hz, resoluutio 1 °C

60

Käyttöakun virta

A

Kuten mitattuna tyyppi 1 -testissä

Taulukointi: 1 Hz, resoluutio 0,1 A, alustadynamometrin kanssa synkronoitu ulkoinen mittalaite

61

Laskennallinen kuormitus

-

Kuten mitattuna tyyppi 1 -testissä

Taulukointi: OBD-järjestelmän tiedot, vähintään 1 Hz (suuremmat taajuudet mahdollisia, resoluutio 1 %), testimittaus

62

Ajo-REESS-järjestelmän virta

A

Kuten mitattuna tyyppi 1 -testissä

Testeissä käytetyt 20 Hz:n aikasarja-arvot muunnettuna 1 Hz:n taajuudelle.

Pakollista NOVC-HEV- ja OVC-HEV-ajoneuvojen osalta

63

Moottorin polttoainevirtaus

g/s

Kuten mitattuna tyyppi 1 -testissä

Testiä varten tallennettu hetkellinen signaalitaso (varausta ylläpitävä arvo NOVC- ja OVC-HEV-ajoneuvojen tapauksessa)

64

Moottorin polttoainevirtaus

l/h

Kuten mitattuna tyyppi 1 -testissä

Kuten edellä

65

Moottorin polttoainevirtaus

g/s

Kuten mitattuna tyyppi 1 -testissä

Kuten edellä

66

Polttomoottoriajoneuvojen täyden kuormituksen tehokäyrä

kW vs. rpm

Valmistajan ilmoitus

Täyden kuormituksen tehokäyrä moottorin pyörimisnopeudesta nidle nopeuteen nrated tai nmax, tai ndv(ngvmax) × vmax sen mukaan, mikä on suurin.

67

Ajo-REESS-järjestelmän alkulataustila

%

Valmistajan ilmoitus

Ajo-REESS-järjestelmän alustava varaustila varausta ylläpitävässä tilassa (NOVC- ja OVC-HEV-ajoneuvojen tapauksessa)

68

Polttoaineenkulutus joutokäynnillä

g/s

Valmistajan ilmoitus

Polttoaineenkulutus joutokäyntinopeudella lämpimänä

69

Generaattorin suurin teho

kW

Valmistajan ilmoitus

 

70

Generaattorin hyötysuhde

-

Valmistajan ilmoitus

Oletusarvo = 0,67

71

Momentinmuunnin

-

Valmistajan ilmoitus

0 = ei, 1 = kyllä. Käytetäänkö ajoneuvossa momentinmuunninta?

72

Polttoainetta säästävä vaihde automaattivaihteistoa käytettäessä

-

Valmistajan ilmoitus

0 = ei, 1 = kyllä.

73

Turbo- tai mekaaninen ahdin

-

Valmistajan ilmoitus

0 = ei | 1 = kyllä – onko moottorissa jonkintyyppinen ahtojärjestelmä?

74

Käynnistys-pysäytysjärjestelmä

-

Valmistajan ilmoitus

0 = ei | 1 = kyllä – onko ajoneuvossa käynnistys-pysäytysjärjestelmä?

75

Jarrutusenergian talteenotto

-

Valmistajan ilmoitus

0 = ei | 1 = kyllä – käytetäänkö ajoneuvossa energiantalteenotto-teknologiaa?

76

Muuttuva venttiilien ohjaus

-

Valmistajan ilmoitus

0 = ei | 1 = kyllä – onko moottorissa muuttuva venttiilien ohjaus?

77

Lämmönsäätö

-

Valmistajan ilmoitus

0 = ei | 1 = kyllä – onko ajoneuvossa teknologiaa, jolla säädetään aktiivisesti vaihteiston lämpötilaa?

78

Suoraruiskutus / epäsuora ruiskutus

-

Valmistajan ilmoitus

0 = epäsuora | 1 = suora |

79

Laihan polttoaineseoksen käyttö

-

Valmistajan ilmoitus

0 = ei | 1 = kyllä – käytetäänkö moottorissa laihaa polttoaineseosta?

80

Sylinterien deaktivointi

-

Valmistajan ilmoitus

0 = ei | 1 = kyllä – käytetäänkö moottorissa sylinterien deaktivointia? Jos kyllä, ilmoita myös aktiiviset sylinterisuhteet

81

Pakokaasun kierrätys

-

Valmistajan ilmoitus

0 = ei | 1 = kyllä – onko ajoneuvossa ulkoinen pakokaasunkierrätys-järjestelmä?

82

Hiukkassuodatin

-

Valmistajan ilmoitus

0 = ei | 1 = kyllä – onko ajoneuvossa hiukkassuodatin?

83

Selektiivinen katalyyttinen pelkistys

-

Valmistajan ilmoitus

0 = ei | 1 = kyllä – onko ajoneuvossa selektiivinen katalyyttinen pelkistysjärjestelmä?

84

Typen oksideja varastoiva katalysaattori

-

Valmistajan ilmoitus

0 = ei | 1 = kyllä – onko ajoneuvossa typen oksideja varastoiva katalysaattori?

85

Hybridiajoneuvon konfiguraatio (P0, P1, P2, P2 planetary, P3 tai P4) (*1)

-

Valmistajan ilmoitus

Onko ajoneuvossa sähkökone, jota käytetään ajoneuvon käyttövoiman ja sähköenergian tuottamiseen konfiguraatiossa P0, P1, P2, planetaarinen P2, P3 tai P4 tai niiden yhdistelmässä?

86

Kunkin sähkökoneen suurin vääntömomentti (P0, P1, P2, planetaarinen P2, P3, tai P4)  (*1)

Nm

Valmistajan ilmoitus

 

87

Kunkin sähkökoneen osalta sähkökoneen pyörimisnopeuden ja vertailupyörimisnopeuden suhde (P0, P1, P2, planetaarinen P2, P3 tai P4  (*1))

-

Valmistajan ilmoitus

 

88

Moottori käynnissä toteutettava rullaus

-

Valmistajan ilmoitus

Kyllä/Ei. Onko ajoneuvossa joutokäyntirullaustoiminto (moottori voi käydä ajoneuvon rullatessa joutokäynnillä polttoaineen säästämiseksi)?

89

Moottorin sammutus rullauksen aikana

-

Valmistajan ilmoitus

Kyllä/Ei. Onko ajoneuvossa toiminto, joka pysäyttää moottorin rullauksen ajaksi (moottori voi pysähtyä ajoneuvon rullatessa polttoaineen säästämiseksi)?

90

Ajoneuvo on keskeneräinen

-

Valmistajan ilmoitus

0 = Ei | 1 = Kyllä – Onko ajoneuvo keskeneräinen?

91

Ajokuntoisen ajoneuvon massa

kg

Liitteen I lisäys 4, kohta 1.1

Ajokuntoisen ajoneuvon massa ajoneuvojen H ja L osalta (tarvittaessa)

92

Ajoneuvon rajattu nopeus

km/t

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 1.2.3., Syklin valinnan parametrit

Ilmoitetaan käytettiinkö rajattua nopeutta (ja arvoa) käytettiin tyyppi 1 -testissä ajoneuvojen H ja L osalta (tarvittaessa)

93

Ajoneuvon suurin nopeus

km/h

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 1.2.3., Syklin valinnan parametrit

Ilmoitetaan ajoneuvon suurin nopeus ajoneuvojen H ja L osalta (tapauksen mukaan)

94

Lisätietoa vaihteenvaihdon laskennasta

min-1

Liitteen I lisäys 8 a, kohta 1.2.4., Vaihteenvaihto-kohta

Käsivalintaisella vaihteistolla varustetut ajoneuvot Arvo nmin_drive

P1: Sähkökone on kytketty moottorin kampiakseliin, joten sen vertailunopeus on moottorin pyörimisnopeus.

P2: Sähkökone on asennettu heti vaihteiston etupuolelle (vaihdelaatikko tai portaattomasti säätyvä vaihteisto), joten sen vertailunopeus on vaihteiston käyttönopeus.

Planetaarinen P2: Sähkökone on kytketty sellaiseen planeettapyörästön pyörään, jota ei ole kytketty polttomoottorin tai vetopyörästön puolelle ja josta tässä käytetään nimitystä planeettapuoli. Ilmoitettava nopeussuhde on tässä tapauksessa sähkökoneen pyörimisnopeuden ja planeettapuolen pyörimisnopeuden (vertailunopeus) suhde, joka edustaa nopeutta lisäävää/vähentävää alennusvaihteen vaikutusta.

P3: Sähkökone sijaitsee välittömästi ennen vetävän akselin vetopyörästöä, joten sen vertailunopeutena on vetopyörästön käyttöpyörimisnopeus (koskee myös sähkökoneita, jotka on asennettu planeettapyörästön vaihteeseen vetopyörästön puolelle). Ajoneuvossa voi olla enintään kaksi konfiguraation P3 konetta (yksi etuakselilla (P3a) ja yksi taka-akselilla (P3b)).

P4: Sähkökone on sijoitettu vetopyörästön jälkeen, joten sen vertailunopeus on pyörän pyörimisnopeus. Ajoneuvossa voi olla enintään neljä konfiguraation P4 moottoria (yksi kutakin pyörää kohti, jolloin P4a tarkoittaa etu- ja P4b takapyöriä).


(1)  Käyttövoimana ainoastaan mineraalidiesel, biodiesel, bensiini, etanoli tai mikä tahansa näiden polttoaineiden yhdistelmä.

(2)  Käyttövoimana sähkö ja mineraalidiesel, biodiesel, bensiini tai etanoli.

(*1)  P0: Sähkökone on kytketty moottorin käyttöhihnaan, joten sen vertailunopeus on moottorin pyörimisnopeus.


PÄÄTÖKSET

5.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 77/27


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2021/393,

annettu 1 päivänä maaliskuuta 2021,

Euroopan talousalueesta tehdyllä sopimuksella perustetussa ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kyseiseen sopimukseen sisältyvässä tavaroiden kuljetuksia koskevien tarkastusten ja muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevassa pöytäkirjassa 10 olevien II a luvun ja liitteiden I ja II muuttamiseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen (1), jäljempänä ’ETA-sopimus’, sisältyvää tavaroiden kuljetuksia koskevien tarkastusten ja muodollisuuksien yksinkertaistamista ja turvallisuuteen liittyviä tullitoimenpiteitä koskevaa pöytäkirjaa 10, jäljempänä ’pöytäkirja’, muutettiin ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 76/2009 (2), ja se tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

(2)

ETA-sopimuksen 98 artiklan mukaan ETA-sopimuksella perustettu sekakomitea, jäljempänä ’ETA:n sekakomitea’, voi tehdä päätöksen pöytäkirjassa olevien II a luvun ja liitteiden muuttamisesta seuraavassa istunnossaan tai kirjeenvaihtona.

(3)

Pöytäkirjan 9 h artiklan 3 kohdan mukaisesti on tarpeen muuttaa pöytäkirjassa olevia II a lukua ja liitteitä I ja II, jotta voidaan ottaa huomioon unionin lainsäädännön kehitys kyseisen luvun ja kyseisten liitteiden soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Jos päätöstä ei lisäksi voida tehdä tavalla, joka sallii pöytäkirjan muutosten ja unionin lainsäädännön muutosten samanaikaisen täytäntöönpanon, sopimuspuolten hyväksyttäväksi toimitetussa päätösluonnoksessa esitettyjä muutoksia on määrä soveltaa mahdollisuuksien mukaan väliaikaisesti 15 päivästä maaliskuuta 2021 sopimuspuolten sisäisiä menettelyjä asianmukaisesti noudattaen. Kyseinen päivämäärä on sama kuin tuontivalvontajärjestelmän 2 ensimmäisen julkaisun käyttöönottopäivä, ja Norja on sopinut osallistumisesta kyseiseen järjestelmään.

(4)

On aiheellista määrittää kanta, joka otetaan unionin puolesta ETA:n sekakomiteassa pöytäkirjan II a luvun ja liitteiden I ja II muuttamiseen, koska kyseiset muutokset tulevat olemaan unionia sitova.

(5)

Unionin kannan ETA:n sekakomiteassa olisi sen vuoksi perustuttava päätösluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan talousalueesta tehdyllä sopimuksella perustetun sekakomitean seuraavassa kokouksessa tai kirjeenvaihtona unionin puolesta otettava kanta kyseisen sopimuksen pöytäkirjassa 10 olevien II a luvun ja liitteiden I ja II muuttamiseen perustuu ETA:n sekakomitean päätösluonnokseen (3).

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. P. ZACARIAS


(1)  EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.

(2)  ETA:n sekakomitean päätös N:o 76/2009, tehty 30 päivänä kesäkuuta 2009, ETA-sopimukseen sisältyvän tavaroiden kuljetuksia koskevien tarkastusten ja muodollisuuksien yksinkertaistamisesta tehdyn pöytäkirjan 10 sekä 101 artiklassa määrätystä luettelosta tehdyn pöytäkirjan 37 muuttamisesta (EUVL L 232, 3.9.2009, s. 40).

(3)  Ks. asiakirja ST 5661/21 osoitteessa http://register.consilium.europa.eu.


5.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 77/29


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2021/394,

annettu 4 päivänä maaliskuuta 2021,

Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 5 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/119/YUTP (1).

(2)

Päätöksen 2014/119/YUTP uudelleentarkastelun perusteella tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden soveltamista olisi jatkettava yhden henkilön osalta 6 päivään syyskuuta 2021 ja seitsemän henkilön osalta 6 päivään maaliskuuta 2022 ja kahta henkilöä koskevat merkinnät olisi poistettava. Päätöksen 2014/119/YUTP liite olisi saatettava ajan tasalle oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan koskevien tietojen, myös oikeudenmukaista ja julkista oikeudenkäyntiä kohtuullisen ajan kuluessa laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa koskevan perusoikeuden, osalta.

(3)

Päätös 2014/119/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2014/119/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Tätä päätöstä sovelletaan 6 päivään maaliskuuta 2022. Liitteessä olevan merkinnän 17 osalta 1 artiklan toimenpiteitä sovelletaan 6 päivään syyskuuta 2021.”

2)

Muutetaan liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. P. ZACARIAS


(1)  Neuvoston päätös 2014/119/YUTP, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2014, Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 66, 6.3.2014, s. 26).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2014/119/YUTP liite seuraavasti:

1)

Poistetaan A jaksosta (Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä) seuraavia henkilöitä koskevat merkinnät:

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk;

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov.

2)

Korvataan B jakso (Oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan) seuraavasti:

”B.

Oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan

Ukrainan rikosprosessilain mukainen oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan

Ukrainan rikosprosessilain, jäljempänä ’rikosprosessilaki’, 42 artiklan mukaan jokaisella rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyllä tai syytetyllä henkilöllä on oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan. Nämä käsittävät henkilön oikeuden saada tieto siitä, mistä rikoksesta häntä epäillään tai syytetään, henkilön oikeuden saada nimenomaisesti ja nopeasti tiedot rikosprosessilain mukaisista oikeuksistaan, oikeuden saada pyynnöstä puolustusasianajaja, oikeuden esittää menettelyllisiä toimia koskevia hakemuksia sekä oikeuden hakea muutosta tutkijan, yleisen syyttäjän ja tutkintatuomarin päätöksiin, toimiin tai laiminlyönteihin.

Rikosprosessilain 303 artiklassa erotetaan toisistaan päätökset ja laiminlyönnit, jotka voidaan riitauttaa oikeudenkäyntiä edeltävässä menettelyssä (ensimmäinen kohta), sekä päätökset, toimet ja laiminlyönnit, jotka voidaan ottaa huomioon tuomioistuimessa valmistelumenettelyn aikana (toinen kohta). Rikosprosessilain 306 artiklassa säädetään, että tutkijan tai yleisen syyttäjän päätöksiä, toimia tai laiminlyöntejä koskevat valitukset tutkii paikallisen tuomioistuimen tutkintatuomari valituksen tekijän tai hänen puolustusasianajajansa tai oikeudellisen edustajansa läsnä ollessa. Rikosprosessilain 308 artiklassa säädetään, että valitukset siitä, että tutkija tai yleinen syyttäjä ei ole toiminut kohtuullisessa ajassa esitutkinnan aikana, voidaan esittää ylemmälle syyttäjälle, ja ne on käsiteltävä kolmen päivän kuluessa niiden esittämisestä. Lisäksi rikosprosessilain 309 artiklassa täsmennetään ne tutkintatuomareiden päätökset, jotka voidaan riitauttaa muutoksenhaussa, sekä se, että muihin päätöksiin voidaan soveltaa tuomioistuinvalvontaa valmistelevan menettelyn kuluessa tuomioistuimessa. Lisäksi monet menettelylliset tutkintatoimet ovat mahdollisia vain tutkintatuomarin tai tuomioistuimen päätöksen nojalla (mm. rikosprosessilain 167–175 artiklan mukainen omaisuuden takavarikointi tai rikosprosessilain 176–178 artiklan mukaiset pidättämistoimet).

Puolustusta koskevan oikeuden ja tehokasta oikeussuojaa koskevan oikeuden soveltaminen kunkin luetteloon merkityn henkilön kohdalla

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Yanukovychin kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan, myös perusoikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisen ajan kuluessa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti Ukrainan korruptiontorjunta-asioita käsittelevän erityistuomioistuimen 11.8.2020 tekemästä päätöksestä, jossa tuomioistuin tutki Ukrainan kansallisen korruptiontorjuntaviraston hakemuksen ja myönsi luvan ottaa Yanukovych kiinni. Tuomioistuimen tuomiossa tutkintatuomari vahvisti, että Yanukovychin osallisuutta varojen väärinkäyttöön liittyvään rikokseen voitiin perustellusti epäillä, ja vahvisti Yanukovychin olevan epäillyn asemassa rikosoikeudellisessa menettelyssä.

Korruptiontorjunta-asioita käsittelevä erityistuomioistuin totesi myös, että Yanukovych on oleskellut Ukrainan ulkopuolella vuodesta 2014. Tuomioistuin totesi, että oli olemassa riittävät perusteet uskoa, että Yanukovych pakoili esitutkintaelimiä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti neuvosto katsoo, että jaksot, joiden aikana Yanukovych on pakoillut tutkintaa, on jätettävä huomiotta laskettaessa ajanjaksoa, joka katsotaan merkitykselliseksi sen arvioimisessa, onko oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa noudatettu. Neuvosto katsoo näin ollen, että korruptiontorjunta-asioita käsittelevän erityistuomioistuimen päätöksessä kuvaillut Yanukovychista johtuneet olosuhteet ovat vaikuttaneet merkittävästi tutkinnan kestoon.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Zakharchenkon kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan, myös perusoikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisen ajan kuluessa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti tutkintatuomarin 21.5.2018, 23.11.2018 ja 27.11.2019 antamista päätöksistä antaa lupa Zakharchenkon pidättämiseen.

Lisäksi neuvosto on tietoinen siitä, että Ukrainan viranomaiset ovat toteuttaneet toimenpiteitä Zakharchenkon etsimiseksi. Tutkintaelin päätti 12.2.2020 merkitä Zakharchenkon kansainvälisten etsintäkuulutettujen luetteloon ja toimitti Ukrainan kansallisen poliisin kansainvälisen poliisiyhteistyön osastolle pyynnön tehdä merkintä Interpolin tietokantaan.

Esitutkintaa jatkettiin 28.2.2020 ja menettelyllisiä ja tutkintatoimia toteutettiin. Tutkintaelin keskeytti esitutkinnan 3.3.2020 ja totesi, että Zakharchenko pakoili tutkintaelintä ja tuomioistuinta välttääkseen rikosoikeudellisen vastuun, että hänen olinpaikkansa on tuntematon ja että kaikki tutkinta- (etsintä-) ja menettelylliset toimet, jotka voidaan suorittaa epäillyn poissa ollessa, on toteutettu. Kyseiseen keskeyttämispäätökseen oli muutoksenhakumahdollisuus.

Oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei voida katsoa loukatun olosuhteissa, joissa puolustus ei käytä kyseisiä oikeuksia.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti neuvosto katsoo, että jaksot, joiden aikana Zakharchenko on pakoillut tutkintaa, on jätettävä huomiotta laskettaessa ajanjaksoa, joka katsotaan merkitykselliseksi sen arvioimisessa, onko oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa noudatettu. Neuvosto katsoo näin ollen, että edellä kuvatut Zakharchenkosta johtuneet olosuhteet ovat vaikuttaneet merkittävästi tutkinnan kestoon.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Pshonkan kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan, myös perusoikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisen ajan kuluessa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti siitä, että epäilyä koskeva kirjallinen ilmoitus toimitettiin 22.12.2014 ja että 16.6.2017 annettuun päätökseen rikosoikeudellisten menettelyjen keskeyttämisestä oli muutoksenhakumahdollisuus, sekä tutkintatuomarin 12.3.2018, 13.8.2018 ja 5.9.2019 antamista päätöksistä antaa lupa Pshonkan pidättämiseen tarkoituksena tuoda hänet tuomioistuimeen tutkintavankeutta koskevan hakemuksen tuomioistuinkäsittelyä varten.

Neuvosto on tietoinen siitä, että Ukrainan viranomaiset ovat toteuttaneet toimenpiteitä Pshonkan etsimiseksi. Venäjän federaation toimivaltaisille viranomaisille lähetettiin 24.7.2020 kansainvälistä oikeusapua koskeva pyyntö Pshonkan olinpaikan selvittämiseksi ja hänen kuulustelemisekseen. Kyseiseen pyyntöön ei ole vielä saatu vastausta. Esitutkinta keskeytettiin 24.7.2020, koska kansainvälinen yhteistyö edellytti menettelyllisten toimien toteuttamista.

Venäjän viranomaiset hylkäsivät niille vuosina 2016 ja 2018 lähetetyt kansainvälistä oikeusapua koskevat pyynnöt.

Ukrainan korruptiontorjunta-asioita käsittelevä erityistuomioistuin hylkäsi 2.10.2020 tekemällään päätöksellä Pshonkan asianajajan valituksen, jolla pyrittiin kumoamaan 23.12.2014 annettu rikosepäilyä koskeva lausunto. Tuomioistuin totesi, että rikosepäilyä koskeva lausunto annettiin tiedoksi Ukrainan rikosoikeudenkäyntilain mukaisesti, ja vahvisti Pshonkan olevan epäillyn asemassa rikosoikeudellisessa menettelyssä.

Ukrainan korruptiontorjunta-asioita käsittelevä erityistuomioistuin hylkäsi 7.5.2020 ja 9.11.2020 vaatimuksen ryhtyä käsittelemään asiaa, perustuen asianajajien valitukseen, joka koski Ukrainan kansallisen korruptiontorjuntaviraston toimimattomuutta rikosoikeudellisissa menettelyissä. Korruptiontorjunta-asioita käsittelevän erityistuomioistuimen muutoksenhakujaosto vahvisti kyseiset päätökset 1.6.2020 ja 26.11.2020.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti neuvosto katsoo, että jaksot, joiden aikana Pshonka on pakoillut tutkintaa, on jätettävä huomiotta laskettaessa ajanjaksoa, joka katsotaan merkitykselliseksi sen arvioimisessa, onko oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa noudatettu. Neuvosto katsoo näin ollen, että korruptiontorjunta-asioita käsittelevän erityistuomioistuimen päätöksessä kuvatut Pshonkasta johtuneet olosuhteet sekä kansainvälistä oikeusapua koskevien pyyntöjen aiempi käsittelemättä jättäminen ovat vaikuttaneet merkittävästi tutkinnan kestoon.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Ratushniakin kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan, myös perusoikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisen ajan kuluessa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti tutkintatuomarin 21.5.2018, 23.11.2018 ja 4.12.2019 antamista päätöksistä antaa lupa Ratushniakin pidättämiseen tarkoituksena tuoda hänet tuomioistuimeen tutkintavankeutta koskevan hakemuksen tuomioistuinkäsittelyä varten.

Neuvosto on tietoinen siitä, että Ukrainan viranomaiset ovat toteuttaneet toimenpiteitä Ratushniakin etsimiseksi. Tutkintaelin päätti 12.2.2020 merkitä Ratushniakin kansainvälisten etsintäkuulutettujen luetteloon ja toimitti Ukrainan kansallisen poliisin kansainvälisen poliisiyhteistyön osastolle pyynnön tehdä Interpolin tietokantaan merkintä.

Esitutkintaa jatkettiin 28.2.2020 menettelyllisten ja tutkintatoimien toteuttamiseksi. Tutkintaelin keskeytti esitutkinnan 3.3.2020 ja totesi, että Ratushniak pakoili tutkintaelimiä ja tuomioistuinta välttääkseen rikosoikeudellisen vastuun, että hänen olinpaikkansa on tuntematon ja että kaikki tutkinta- (etsintä-) ja menettelylliset toimet, jotka voidaan suorittaa epäillyn poissa ollessa, on toteutettu. Kyseiseen keskeyttämispäätökseen oli muutoksenhakumahdollisuus.

Oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei voida katsoa loukatun olosuhteissa, joissa puolustus ei käytä kyseisiä oikeuksia.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti neuvosto katsoo, että jaksot, joiden aikana Ratushniak on pakoillut tutkintaa, on jätettävä huomiotta laskettaessa ajanjaksoa, joka katsotaan merkitykselliseksi sen arvioimisessa, onko oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa noudatettu. Neuvosto katsoo näin ollen, että edellä kuvatut Ratushniakista johtuneet olosuhteet ovat vaikuttaneet merkittävästi tutkinnan kestoon.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Yanukovychin kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan, myös perusoikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisen ajan kuluessa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu.

Neuvosto on tietoinen siitä, että Ukrainan viranomaiset ovat toteuttaneet toimenpiteitä Venäjän federaatiossa oleskelevan ja tutkintaa pakoilevan Yanukovychin etsimiseksi.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti neuvosto katsoo, että jaksot, joiden aikana Yanukovych on pakoillut tutkintaa, on jätettävä huomiotta laskettaessa ajanjaksoa, joka katsotaan merkitykselliseksi sen arvioimisessa, onko oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa noudatettu. Neuvosto katsoo näin ollen, että edellä kuvatut Yanukovychista johtuneet olosuhteet ovat vaikuttaneet merkittävästi tutkimuksen kestoon.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Pshonkan kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan, myös perusoikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisen ajan kuluessa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti siitä, että epäilyä koskeva kirjallinen ilmoitus toimitettiin 29.12.2014 ja että 16.6.2017 annettuun päätökseen rikosoikeudellisten menettelyjen keskeyttämisestä oli muutoksenhakumahdollisuus, sekä tutkintatuomarin 12.3.2018, 13.8.2018 ja 5.9.2019 antamista päätöksistä antaa lupa Pshonkan pidättämiseen tarkoituksena tuoda hänet tuomioistuimeen tutkintavankeutta koskevan hakemuksen tuomioistuinkäsittelyä varten.

Neuvosto on tietoinen siitä, että Ukrainan viranomaiset ovat toteuttaneet toimenpiteitä Pshonkan etsimiseksi. Venäjän federaation toimivaltaisille viranomaisille lähetettiin 24.7.2020 kansainvälistä oikeusapua koskeva pyyntö epäillyn olinpaikan selvittämiseksi ja hänen kuulustelemisekseen. Kyseiseen pyyntöön ei ole vielä saatu vastausta. Esitutkinta keskeytettiin 24.7.2020, koska kansainvälinen yhteistyö edellytti menettelyllisten toimien toteuttamista.

Venäjän viranomaiset hylkäsivät niille vuonna 2018 lähetetyn kansainvälistä oikeusapua koskevan pyynnön.

Ukrainan korruptiontorjunta-asioita käsittelevä erityistuomioistuin hylkäsi 8.7.2020 tekemällään päätöksellä Pshonkan asianajajan valituksen, jolla pyrittiin kumoamaan 30.4.2015 annettu esitutkinnan keskeyttämistä koskeva päätös. Tuomioistuin totesi myös, että rikosepäilyä koskeva lausunto annettiin tiedoksi Ukrainan rikosoikeudenkäyntilain mukaisesti, ja vahvisti Pshonkan olevan epäillyn asemassa rikosoikeudellisessa menettelyssä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti neuvosto katsoo, että jaksot, joiden aikana Pshonka on pakoillut tutkintaa, on jätettävä huomiotta laskettaessa ajanjaksoa, joka katsotaan merkitykselliseksi sen arvioimisessa, onko oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa noudatettu. Se katsoo näin ollen, että korruptiontorjunta-asioita käsittelevän erityistuomioistuimen päätöksessä kuvatut Pshonkasta johtuneet olosuhteet sekä kansainvälistä oikeusapua koskevan pyynnön aiempi käsittelemättä jättäminen ovat vaikuttaneet merkittävästi tutkinnan kestoon.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Kurchenkon kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan, myös perusoikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisen ajan kuluessa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti tutkintatuomarin 7.3.2018 antamasta päätöksestä antaa lupa erityistutkintaan poissaolevana. Lisäksi puolustukselle ilmoitettiin esitutkinnan valmistumisesta 28.3.2019, ja sille annettiin pääsy aineistoon siihen tutustumista varten. Neuvosto on tietoinen siitä, että puolustus on parhaillaan tutustumassa aineistoon.

Odessan muutoksenhakutuomioistuin hyväksyi 29.4.2020 tekemällään päätöksellä syyttäjän valituksen ja määräsi Kurchenkon tutkintavankeuteen ehkäisevänä toimenpiteenä. Tuomioistuin totesi myös, että Kurchenko lähti Ukrainasta vuonna 2014 eikä hänen sijaintipaikkaansa voida vahvistaa. Tuomioistuin totesi, että Kurchenko pakoilee esitutkintaelimiä välttääkseen rikosoikeudellisen vastuun.

Neuvostolle ilmoitettiin, että Ukrainan viranomaiset lähettivät 29.4.2020 Venäjän federaatiolle kansainvälistä oikeusapua koskevan pyynnön, joka palautettiin 28.7.2020 ilman täytäntöönpanoa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti neuvosto katsoo, että jaksot, joiden aikana Kurchenko on pakoillut tutkintaa, on jätettävä huomiotta laskettaessa ajanjaksoa, joka katsotaan merkitykselliseksi sen arvioimisessa, onko oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa noudatettu. Neuvosto katsoo näin ollen, että Odessan muutoksenhakutuomioistuimen päätöksessä kuvatut Kurchenkosta johtuneet olosuhteet sekä kansainvälistä oikeusapua koskevan pyynnön toteuttamatta jättäminen ovat vaikuttaneet merkittävästi tutkinnan kestoon.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Klymenkon kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan, myös perusoikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisen ajan kuluessa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti tutkintatuomarin 1.3.2017 ja 5.10.2018 antamista päätöksistä hyväksyä lupa erityistutkintaan poissaolevana. Neuvosto huomauttaa, että puolustukselle ilmoitettiin esitutkinnan valmistumisesta vuosina 2017 ja 2018 ja sille on sittemmin toimitettu rikosoikeudenkäynnin aineistoa siihen tutustumista varten. Puolustus on parhaillaan arvioimassa ja tutkimassa rikosoikeudenkäyntiä koskevaan esitutkintaan liittyvää käytettävissä olevaa laajaa aineistoa. Neuvosto katsoo, että pitkään kestävä aineistoon tutustuminen on katsottava johtuvan puolustuksesta.”


5.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 77/35


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/395,

annettu 4 päivänä maaliskuuta 2021,

täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/668 muuttamisesta niiden yhdenmukaistettujen standardien osalta, jotka koskevat suojavaatetuksen sähköstaattisia ominaisuuksia, palomiesten ja moottoripyöräilijöiden suojavaatetusta, lumilautailussa käytettävää suojavaatetusta, nestemäisiä torjunta-aineita käsittelevien sekä torjunta-aineilla käsitellyllä alueella työskentelevien työntekijöiden suojavaatteita, näkyvyyttä lisääviä tuotteita käyttötarkoituksiin, joihin liittyy keskinkertainen riski, seikkailuratojen välineitä ja suojavaatetusta valokaaren termisiltä vaaroilta suojautumiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425 (2) 14 artiklan mukaan henkilönsuojaimia, jotka ovat sellaisten yhdenmukaistettujen standardien tai niiden osien mukaisia, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on pidettävä kyseisten standardien tai niiden osien kattamien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten, joista säädetään kyseisen asetuksen liitteessä II, mukaisina.

(2)

Komissio pyysi kirjeellä M/031, jonka otsikko oli ”Standardisation mandate to CEN/CENELEC concerning standards for personal protective equipment”, Euroopan standardointikomiteaa (CEN) ja Euroopan sähkötekniikan standardointikomiteaa (Cenelec) kehittämään ja laatimaan yhdenmukaistettuja standardeja neuvoston direktiivin 89/686/ETY (3) tueksi.

(3)

CEN laati standardointipyynnön M/031 perusteella useita uusia standardeja ja tarkisti muutamia olemassa olevia yhdenmukaistettuja standardeja.

(4)

Standardointipyynnön M/031 voimassaolo päättyi 19 päivänä marraskuuta 2020, ja se korvattiin uudella, komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2020)7924 (4) esitetyllä standardointipyynnöllä.

(5)

Direktiivissä 89/686/ETY vahvistetut henkilönsuojaimiin sovellettavat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset on sisällytetty asetukseen (EU) 2016/425, joten standardointipyynnön M/031 perusteella luonnostellut yhdenmukaistetut standardit kuuluvat täytäntöönpanopäätöksessä C(2020)7924 esitetyn standardointipyynnön piiriin. Niiden viitetiedot olisi julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sen vuoksi voidaan poikkeuksellisesti sallia, että tällaisissa standardeissa, jotka CEN ja CENELEC laativat ja julkaisevat standardointipyynnön M/031 ja täytäntöönpanopäätöksessä C(2020)7924 esitetyn standardointipyynnön välisen siirtymäkauden aikana, ei ole nimenomaista viittausta täytäntöönpanopäätöksessä C(2020)7924 esitettyyn standardointipyyntöön.

(6)

CEN ja CENELEC laativat standardointipyynnön M/031 ja täytäntöönpanopäätöksessä C(2020)7924 esitetyn standardointipyynnön perusteella asetuksen (EU) 2016/425 tueksi seuraavat yhdenmukaistetut standardit: EN 17109:2020, joka koskee henkilökohtaisia turvajärjestelmiä seikkailuradoille, EN ISO 20320:2020, joka koskee lumilautailussa käytettäviä rannesuojia, EN ISO 27065:2017/A1:2019, jolla muutetaan yhdenmukaistettua standardia EN ISO 27065:2017 nestemäisiä torjunta-aineita käsittelevien sekä torjunta-aineilla käsitellyllä alueella työskentelevien työntekijöiden suojavaatteista, sekä EN 61482-2:2020, joka koskee suojavaatetusta valokaaren termisiltä vaaroilta suojautumiseksi.

(7)

Standardointipyynnön M/031 ja täytäntöönpanopäätöksessä C(2020)7924 esitetyn pyynnön perusteella CEN tarkisti seuraavat yhdenmukaistetut standardit, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisen lehden (5) C-sarjassa: EN 469:2005, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN 469:2005/A1:2006 ja oikaistuna standardilla EN 469:2005/AC:2006, sekä EN 1149-5:2008. Tarkistuksen seurauksena hyväksyttiin yhdenmukaistettu standardi EN 469:2020 palomiesten suojavaatetusta koskevista vaatimuksista ja yhdenmukaistettu standardi EN 1149-5:2018 suojavaatteiden sähköstaattisista ominaisuuksista.

(8)

Standardointipyynnön M/031 ja täytäntöönpanopäätöksessä C(2020)7924 esitetyn pyynnön perusteella CEN tarkisti yhdenmukaistetut standardit EN 13595-1:2002 ja EN 13595-3:2002, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisen lehden (6) C-sarjassa. Tarkistuksen seurauksena hyväksyttiin seuraavat yhdenmukaistetut standardit: EN 17092-2:2020, joka koskee moottoripyöräilijöiden kovaan käyttöön tarkoitettuja suojavaatteita, EN 17092-3:2020, joka koskee moottoripyöräilijöiden keskiraskaaseen käyttöön tarkoitettuja suojavaatteita, EN 17092-4:2020, joka koskee moottoripyöräilijöiden kevyeen käyttöön tarkoitettuja suojavaatteita, EN 17092-5:2020, joka koskee hankaukselta suojaavia moottoripyöräilijöiden suojavaatteita kevyeen käyttöön, ja EN 17092-6:2020, joka koskee moottoripyöräilijöiden vaatteita iskunsuojien kiinnittämistä varten.

(9)

Standardointipyynnön M/031 ja täytäntöönpanopäätöksessä C(2020)7924 esitetyn pyynnön perusteella CEN tarkisti yhdenmukaistetut standardit EN 1150:1999 ja EN 13356:2001, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisen lehden (7) C-sarjassa. Tämän seurauksena hyväksyttiin yhdenmukaistettu standardi EN 17353:2020 näkyvyyttä lisäävistä tuotteista käyttötarkoituksiin, joihin liittyy keskinkertainen riski.

(10)

Komissio on arvioinut yhdessä CENin ja Cenelecin kanssa, ovatko näiden laatimat ja tarkistamat standardit täytäntöönpanopäätöksessä C(2020)7924 esitetyn standardointipyynnön mukaisia.

(11)

Yhdenmukaistetut standardit EN 17109:2020, EN ISO 20320:2020, EN ISO 27065:2017/A1:2019, EN 469:2020, EN 1149-5:2018, EN 17092-2:2020, EN 17092-3:2020, EN 17092-4:2020, EN 17092-5:2020, EN 17092-6:2020, EN 17353:2020 ja EN 61482-2:2020 sekä standardia EN ISO 27065:2017 muuttava EN ISO 27065:2017/A1:2019 täyttävät vaatimukset, jotka niiden on tarkoitus kattaa ja jotka vahvistetaan asetuksessa (EU) 2016/425. Sen vuoksi on aiheellista julkaista kyseisten standardien viitetiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(12)

Sen vuoksi on tarpeen poistaa yhdenmukaistetun standardin EN 469:2005, sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN 469:2005/A1:2006 ja oikaistuna standardeilla EN 469:2005/AC:2006, EN 1149-5:2008, EN 13595-1:2002, EN 13595-3:2002, EN 1150:1999, EN 13356:2001 ja EN ISO 27065:2017, viitetiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjasta, sillä kyseisiä standardeja on tarkistettu.

(13)

Komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/668 (8) liitteessä I luetellaan asetuksen (EU) 2016/425 tueksi laadittujen yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot, ja täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/668 liitteessä II luetellaan niiden asetuksen (EU) 2016/425 tueksi laadittujen yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot, jotka poistetaan Euroopan unionin virallisesta lehdestä kyseisessä liitteessä esitetyistä päivämääristä alkaen.

(14)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2020/668 olisi muutettava.

(15)

Jotta valmistajille annettaisiin riittävästi aikaa valmistautua tarkistettujen ja muutettujen standardien soveltamiseen, on tarpeen lykätä liitteessä II lueteltujen standardien viitetietojen poistamista.

(16)

Yhdenmukaistetun standardin noudattaminen luo olettamuksen vastaavien unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen olennaisten vaatimusten täyttymisestä siitä päivästä alkaen, jona standardin viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/668 liite I tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/668 liite II tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2021.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta (EUVL L 81, 31.3.2016, s. 51).

(3)  Neuvoston direktiivi 89/686/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 399, 30.12.1989, s. 18).

(4)  Commission Implementing Decision C(2020)7924 of 19.11.2020 on a standardisation request to the European Committee for Standardization and the European Committee for Electrotechnical Standardization as regards personal protective equipment in support of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council.

(5)  EUVL C 113, 27.3.2018, s. 41.

(6)  EUVL C 113, 27.3.2018, s. 41.

(7)  EUVL C 113, 27.3.2018, s. 41.

(8)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/668, annettu 18 päivänä toukokuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425 tueksi laadituista henkilönsuojaimia koskevista yhdenmukaistetuista standardeista (EUVL L 156, 19.5.2020, s. 13).


LIITE I

Lisätään täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/668 liitteeseen I kohdat seuraavasti:

Nro

Standardin viitetiedot

”20.

EN 1149-5:2018

Suojavaatetus. Sähköstaattiset ominaisuudet. Osa 5: Materiaali- ja mallivaatimukset

21.

EN 17092-2:2020

Moottoripyöräilijöiden suojavaatteet. Osa 2: Kovaan käyttöön tarkoitettujen suojavaatteiden vaatimukset

22.

EN 17092-3:2020

Moottoripyöräilijöiden suojavaatteet. Osa 3: Suojavaatteet keskiraskaaseen käyttöön. Vaatimukset

23.

EN 17092-4:2020

Moottoripyöräilijöiden suojavaatteet. Osa 4: Suojavaatteet kevyeen käyttöön. Vaatimukset

24.

EN 17092-5:2020

Moottoripyöräilijöiden suojavaatteet. Osa 5: Hankaukselta suojaavat suojavaatteet kevyeen käyttöön. Vaatimukset

25.

EN 17092-6:2020

Moottoripyöräilijöiden suojavaatteet. Osa 6: Vaatteet iskunsuojien kiinnittämistä varten. Vaatimukset

26.

EN 17109:2020

Seikkailuradat. Henkilökohtainen turvajärjestelmä. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

27.

EN 61482-2:2020

Jännitetyö. Suojavaatetus valokaaren termisiltä vaaroilta suojautumiseksi. Osa 2: Vaatimukset

28.

EN ISO 20320:2020

Lumilautailussa käytettävä suojavaatetus. Rannesuojat. Vaatimukset ja testimenetelmät (ISO 20320:2020)

29.

EN 17353:2020

Suojavaatetus. Näkyvyyttä lisäävät tuotteet käyttötarkoituksiin, joihin liittyy keskinkertainen riski. Testausmenetelmät ja vaatimukset

30.

EN 469:2020

Palomiesten suojavaatetus. Palopukujen vaatimukset

31.

EN ISO 27065:2017

Suojavaatetus. Vaatimukset nestemäisiä torjunta-aineita käsittelevien sekä torjunta-aineella käsitellyllä alueella työskentelevien työntekijöiden suojavaatteille (ISO 27065:2017)

EN ISO 27065:2017/A1:2019”


LIITE II

Lisätään täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/668 liitteeseen II kohdat seuraavasti:

Nro

Standardin viitetiedot

Viitetietojen poistamispäivä

”15.

EN 469:2005

Palomiesten suojavaatetus. Palopukujen vaatimukset

EN 469:2005/A1:2006

EN 469:2005/AC:2006

5. syyskuuta 2022

16.

EN 1149-5:2008

Suojavaatetus. Sähköstaattiset ominaisuudet. Osa 5: Materiaali- ja mallivaatimukset

5. syyskuuta 2022

17.

EN 13595-1:2002

Moottoripyöräilijöiden suojavaatteet ammattikäyttöön. Takit, housut ja yksi- tai moniosaiset puvut. Osa 1: Yleiset vaatimukset

5. syyskuuta 2022

18.

EN 13595-3:2002

Moottoripyöräilijöiden suojavaatteet ammattikäyttöön. Takit, housut ja yksi- tai moniosaiset puvut. Osa 3: Puhkaisulujuuden testausmenetelmä

5. syyskuuta 2022

19.

EN 1150:1999

Suojavaatetus. Näkyvä vaatetus muuhun kuin ammattikäyttöön. Testausmenetelmät ja vaatimukset

5. syyskuuta 2022

20.

EN 13356:2001

Heijastimet ei-ammattimaiseen käyttöön. Testausmenetelmät ja vaatimukset

5. syyskuuta 2022

21.

EN ISO 27065:2017

Suojavaatetus. Vaatimukset nestemäisiä torjunta-aineita käsittelevien sekä torjunta-aineella käsitellyllä alueella työskentelevien työntekijöiden suojavaatteille (ISO 27065:2017)

5. syyskuuta 2022”


Oikaisuja

5.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 77/40


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2020/2151, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 liitteessä olevassa D osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden yhdenmukaistettuja merkintäeritelmiä koskevista säännöistä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 428, 18. joulukuuta 2020 )

Sivulla 65, liitteessä IV olevan 1 kohdan toisessa alakohdassa:

on:

”Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, merkinnän saa kiinnittää tarrana sellaisten osittain muovista tehtyjen juomamukien pakkaukseen, jotka saatetaan markkinoille ennen 4. heinäkuuta 2022.”

pitää olla:

”Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, merkinnän saa kiinnittää tarrana sellaisiin osittain muovista tehtyihin juomamukeihin, jotka saatetaan markkinoille ennen 4. heinäkuuta 2022.”

Sivulla 65, liitteessä IV olevan 2 kohdan toisessa alakohdassa:

on:

”Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, merkinnän saa kiinnittää tarrana sellaisten kokonaan muovista tehtyjen juomamukien pakkaukseen, jotka saatetaan markkinoille ennen 4. heinäkuuta 2022.”

pitää olla:

”Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, merkinnän saa kiinnittää tarrana sellaisiin kokonaan muovista tehtyihin juomamukeihin, jotka saatetaan markkinoille ennen 4. heinäkuuta 2022.”

Sivulla 65, liitteessä IV olevan 2 kohdan toisessa alakohdassa:

on:

Image 1

pitää olla:

Image 2