ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 54

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
16. helmikuu 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2021/176, annettu 5 päivänä helmikuuta 2021, öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyöstä tehtyyn sopimukseen (Bonnin sopimus) tehtyjen, kyseisen sopimuksen soveltamisalan laajentamista koskevien muutosten tekemisestä ja Espanjan kuningaskunnan kyseiseen sopimukseen liittymisestä

1

 

*

Öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyöstä tehdyn sopimuksen sopimuspuolten päätös sopimuksen soveltamisalan laajentamisesta kattamaan MARPOL-yleissopimuksen liitteessä VI esitettyjen vaatimusten osalta tehtävä yhteistyö

3

 

*

Öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyöstä tehdyn sopimuksen sopimuspuolten päätös – Espanjan kuningaskunnan liittymisestä sopimukseen

6

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

16.2.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 54/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2021/176,

annettu 5 päivänä helmikuuta 2021,

öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyöstä tehtyyn sopimukseen (Bonnin sopimus) tehtyjen, kyseisen sopimuksen soveltamisalan laajentamista koskevien muutosten tekemisestä ja Espanjan kuningaskunnan kyseiseen sopimukseen liittymisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan ja 196 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousyhteisö hyväksyi sopimuksen öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyöstä (2), jäljempänä ’Bonnin sopimus’, neuvoston päätöksellä 84/358/ETY (3), ja sopimus tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989. Bonnin sopimusta muutettiin vuonna 1989. Kyseiset muutokset hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 93/540/ETY (4), ja ne tulivat voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1994.

(2)

Neuvosto valtuutti 7 päivänä lokakuuta 2019 annetulla päätöksellä komission käymään unionin puolesta neuvotteluja Bonnin sopimuksen aineelliseen ja maantieteelliseen soveltamisalaan tehtävistä muutoksista.

(3)

Bonnin sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti sopimuspuolet tarkastelivat Bonnin sopimuksen soveltamisalan laajentamista koskevaa ehdotusta, jonka tavoitteena on parantaa valvontayhteistyötä Lontoossa 2 päivänä marraskuuta 1973 allekirjoitetun ja 17 päivänä helmikuuta 1978 tehdyllä pöytäkirjalla täydennetyn aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen, jäljempänä ’MARPOL-yleissopimus’, liitteessä VI esitettyjen vaatimusten osalta. Lisäksi sopimuspuolet tarkastelivat muutoksia, joita Bonnin sopimukseen ja sen liitteeseen olisi tehtävä Espanjan liittyessä kyseiseen sopimukseen sen 20 artiklan mukaisesti.

(4)

Komissio on 7 päivänä lokakuuta 2019 hyväksytyn neuvoston päätöksen mukaisesti neuvotellut Bonnin sopimukseen tehtävät muutokset, jotka on hyväksytty yksimielisesti kahdella päätöksellä Bonnin sopimuksen sopimuspuolten 31. kokouksessa, joka pidettiin Bonnissa 9–11 päivänä lokakuuta 2019.

(5)

Kyseiset Bonnin sopimuksen muutokset olisi hyväksyttävä Euroopan unionin puolesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta sopimuspuolten 31. kokouksessaan Bonnissa 9–11 päivänä lokakuuta 2019 öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyöstä tehtyyn sopimukseen, jäljempänä ’Bonnin sopimus’, hyväksymät muutokset, jotka koskevat Bonnin sopimuksen soveltamisalan laajentamista ja Espanjan kuningaskunnan liittymistä Bonnin sopimukseen (5).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää yhden tai useamman henkilön, jolla on valtuudet antaa unionin puolesta Bonnin sopimuksen 16 artiklassa tarkoitettu ilmoitus (6).

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. P. ZACARIAS


(1)  Hyväksyntä annettu 19. tammikuuta 2021.

(2)  EYVL L 188, 16.7.1984, s. 9.

(3)  Neuvoston päätös 84/358/ETY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1984, öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (EYVL L 188, 16.7.1984, s. 7).

(4)  Neuvoston päätös 93/540/ETY, tehty 18 päivänä lokakuuta 1993, öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyötä koskevan sopimuksen (Bonnin sopimus) tiettyjen muutosten hyväksymisestä (EYVL L 263, 22.10.1993, s. 51).

(5)  Bonnin sopimuksen muutoksia koskevien päätösten tekstit on julkaistu tämän virallisen lehden sivuilla 3 ja 6.

(6)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee Bonnin sopimuksen muutosten voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


16.2.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 54/3


ÖLJYN JA MUIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN AIHEUTTAMAN POHJANMEREN PILAANTUMISEN TORJUNTAYHTEISTYÖSTÄ TEHDYN SOPIMUKSEN SOPIMUSPUOLTEN

päätös sopimuksen soveltamisalan laajentamisesta kattamaan MARPOL-yleissopimuksen liitteessä VI esitettyjen vaatimusten osalta tehtävä yhteistyö

Öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyöstä tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, sopimuspuolet, jotka

palauttavat mieliin sopimuksen 16 artiklan, jonka mukaan yksi tai useampi sopimuspuoli voi ehdottaa sopimukseen muutoksia ja jonka mukaan muutokset voidaan hyväksyä yksimielisesti sopimuspuolten kokouksessa,

haluavat varmistaa, että tallettajahallitus saa kaikilta sopimuspuolilta ilmoituksen muutosten hyväksymisestä mahdollisimman nopeasti, jotta tällaiset muutokset tulevat nopeasti voimaan sopimuksen 16 artiklan 2 kohdassa esitetyn mukaisesti,

haluavat parantaa sopimusvaltioiden välistä yhteistyötä ja koordinointia meriliikenteen aiheuttamien laittomien ilmaan joutuvien päästöjen torjunnassa, jotta voidaan rajoittaa meriliikenteessä käytettävien erittäin rikki- tai typpipitoisten polttoaineiden palamisesta ihmisten terveydelle, luonnon monimuotoisuudelle ja koko meriympäristölle aiheutuvia kielteisiä seurauksia,

hyväksyvät yksimielisesti seuraavan päätöksen:

1 kohta

Sopimuksen otsikon muuttaminen

Muutetaan sopimuksen otsikko seuraavasti:

”Sopimus öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren alueen pilaantumisen, myös meriliikenteen aiheuttaman ilman pilaantumisen, torjuntayhteistyöstä”

2 kohta

Sopimuksen johdanto-osan muuttaminen

Muutetaan sopimuksen johdantokappale seuraavasti:

lisätään ilmaisu ”Irlannin,” ennen ilmaisua ”Norjan kuningaskunnan”.

Muutetaan johdanto-osan kappaleet toisesta kuudenteen seuraavasti:

”tunnustavat, että öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttama meren pilaantuminen sekä meriliikenteen aiheuttama ilman pilaantuminen Pohjanmeren alueella voi olla vaarana merelliselle ympäristölle, luonnon monimuotoisuudelle, ihmisen terveydelle ja niihin liittyville rannikkovaltioiden eduille,

ottavat huomioon, että mainittu pilaantuminen on peräisin useista lähteistä ja että vahinkotapaukset ja muut tapahtumat merellä aiheuttavat suurta huolta,

ovat vakuuttuneita siitä, että kyky torjua tätä pilaantumista sekä aktiivinen yhteistyö ja keskinäinen avunanto jäsenvaltioiden välillä ovat tarpeen niiden rannikon ja rannikkoon liittyvien etujen suojelemiseksi,

ovat tyytyväisiä öljyn aiheuttaman Pohjanmeren veden pilaantumisen torjuntayhteistyöstä Bonnissa 9 päivänä kesäkuuta 1969 allekirjoitetun sopimuksen yhteydessä jo tapahtuneeseen kehitykseen, ja

haluavat kehittää keskinäistä avunantoa ja erilaisten pilaantumistyyppien vastaista seuranta- ja torjuntayhteistyötä,”.

3 kohta

1 artiklaan tehtävä muutos

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan Pohjanmeren alueella, sellaisena kuin se on määriteltynä 2 artiklassa,

1.

kun havaittu tai uhkaava öljy tai muut vaaralliset aineet, jotka pilaavat tai saattavat pilata veden, aiheuttavat vakavaa ja välitöntä vaaraa yhden tai useamman sopimuspuolen rannikolle tai rannikkoon liittyville eduille, tai

2.

kun havaitut tai uhkaavat MARPOL-yleissopimuksen liitteessä VI tarkoitetut meriliikenteen päästöt, jotka pilaavat tai saattavat pilata meriympäristöä, edistävät osaltaan meren rehevöitymistä ja uhkaavat rannikolla asuvien ihmisten tai meren eliökunnan terveyttä, ja

3.

valvontaan, jota toteutetaan tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun pilaantumisen torjumiseksi ja havaitsemiseksi sekä pilaantumisen torjuntaa koskevien säädösten rikkomisen ehkäisemiseksi.”

4 kohta

5 artiklaan tehtävä muutos

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

1.   Kun sopimuspuoli on tietoinen Pohjanmeren alueella tapahtuneesta onnettomuudesta tai havaitusta öljystä tai muista vaarallisista aineista, mukaan lukien alusten päästöt, jotka saattavat aiheuttaa vakavaa uhkaa jonkun sopimuspuolen rannikolle tai rannikkoon liittyville eduille, se antaa tästä viipymättä tiedon kyseiselle sopimuspuolelle tämän toimivaltaisen viranomaisen välityksellä.

2.   Sopimuspuolet sitoutuvat kehottamaan kaikkien niiden kansallisen lipun alla purjehtivien alusten päälliköitä ja niiden maassa rekisteröityjen lentokoneiden ohjaajia ilmoittamaan viipymättä käytännöllisintä ja asianmukaisinta keinoa käyttäen:

a)

kaikista onnettomuuksista, jotka aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa meriympäristön pilaantumista;

b)

öljyn tai muiden vaarallisten aineiden, jotka saattavat aiheuttaa vakavaa uhkaa yhden tai useamman sopimuspuolen rannikolle tai rannikkoon liittyville eduille, havaitsemisesta, laadusta ja laajuudesta.

3.   Sopimuspuolet käyttävät mallilomaketta pilaantumisen ilmoittamiseksi tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti.”

5 kohta

6 artiklaan tehtävä muutos

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

1.   Pohjanmeren alue jaetaan yksinomaan tätä sopimusta varten tämän sopimuksen liitteessä määriteltyihin vyöhykkeisiin.

2.   Sopimuspuoli, jonka vyöhykkeellä syntyy tämän sopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa kuvatun kaltainen tilanne, suorittaa tarvittavan arvion onnettomuuden luonteesta ja merkityksestä tai tarvittaessa öljyn tai muiden vaarallisten aineiden tyypistä ja arvioidusta määrästä sekä niiden liikkumissuunnasta ja -nopeudesta.

3.   Asianomainen sopimuspuoli antaa viipymättä kaikille muille sopimuspuolille niiden toimivaltaisen viranomaisen välityksellä tiedon arvioistaan ja kaikista toteutetuista toimista öljyn tai muiden vaarallisten aineiden torjumiseksi; se pitää nämä aineet tarkkailun alaisena niin kauan kuin ne ovat sen vyöhykkeellä.

4.   Sopimuspuolille tämän artiklan määräysten nojalla kuuluvista velvoitteista yhteisvastuuvyöhykkeiden osalta sovitaan asianomaisten osapuolten välisillä erityisillä teknisillä järjestelyillä. Nämä järjestelyt annetaan tiedoksi muille sopimuspuolille.”

6 kohta

15 artiklaan tehtävä muutos

Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

1.   Sopimuspuolet toteuttavat toimenpiteet huolehtiakseen tähän sopimukseen liittyvistä sihteeristöpalveluista ottaen huomioon tätä tarkoitusta varten olemassa olevat järjestelyt muissa tämän sopimuksen soveltamisalueella voimassa olevissa meriympäristön ja ilman pilaantumisen ehkäisemistä koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa.

2.   Kukin sopimuspuoli maksaa 2,5 prosenttia sopimuksesta vuosittain aiheutuvista kustannuksista. Sopimuksen kokonaiskustannukset jaetaan sopimuspuolten kesken, Euroopan talousyhteisöä lukuun ottamatta, suhteessa niiden bruttokansantuotteeseen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen säännöllisesti vahvistaman jakoasteikon mukaan. Sopimuspuolen maksuosuus kokonaiskustannuksista ei missään tapauksessa voi olla yli 20 prosenttia näistä kokonaiskustannuksista.”

7 kohta

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona tallettajahallitus on saanut ilmoituksen sen hyväksymisestä kaikilta sopimuspuolilta.


16.2.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 54/6


ÖLJYN JA MUIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN AIHEUTTAMAN POHJANMEREN PILAANTUMISEN TORJUNTAYHTEISTYÖSTÄ TEHDYN SOPIMUKSEN SOPIMUSPUOLTEN PÄÄTÖS

Espanjan kuningaskunnan liittymisestä sopimukseen

Öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyöstä tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, sopimuspuolet, jotka

PALAUTTAVAT MIELIIN sopimuksen 20 artiklan, jonka mukaan sopimuspuolet voivat yksimielisesti kutsua muita Koillis-Atlantin rannikkovaltioita liittymään sopimukseen ja jonka mukaan sopimuksen 2 artiklaa ja sen liitettä muutetaan tällöin asianmukaisesti,

OVAT ILMAISSEET yksimielisen aikomuksensa kutsua Espanja liittymään sopimukseen,

OVAT TYYTYVÄISIÄ Espanjan haluun liittyä sopimukseen,

ovat päättäneet yksimielisesti seuraavaa:

1 kohta

Espanjan kutsuminen 20 artiklan mukaisesti

Sopimuspuolet kutsuvat 20 artiklan mukaisesti yksimielisesti Espanjan liittymään Bonnin sopimukseen. Sopimuksen johdanto-osaan, 2 artiklaan ja liitteeseen tehdään tämän kutsun vuoksi jäljempänä esitetyt muutokset.

2 kohta

Sopimuksen johdanto-osan muuttaminen

Muutetaan sopimuksen johdantokappale seuraavasti: lisätään ilmaisu ”Espanjan kuningaskunnan,” ennen ilmaisua ”Ranskan tasavallan”.

3 kohta

2 artiklaan tehtävä muutos

Muutetaan sopimuksen 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Tässä sopimuksessa Pohjanmeren alueella tarkoitetaan merialuetta, joka käsittää:

a)

varsinaisen Pohjanmeren, joka sijaitsee pohjoisen leveysasteen 61° 0' 00.00" eteläpuolella,

b)

Skagerrakin, jonka eteläraja kulkee Skageninniemestä itään pohjoista leveysastetta 57° 44' 43.00" pitkin,

c)

Biskajanlahden, joka rajoittuu etelässä ja lännessä tämän sopimuksen liitteessä olevassa I osassa määritettyyn linjaan,

d)

muut vesialueet, jotka käsittävät Irlanninmeren, Kelttienmeren, Malininmeren, Minchinsalmen molemmat osat, osan Norjanmerestä ja osia Koillis-Atlantista rajoittuen lännessä ja pohjoisessa tämän sopimuksen liitteessä olevassa II osassa määritettyyn linjaan.”

4 kohta

Sopimuksen liitteen muuttaminen

Sopimuksen liitettä muutetaan tämän päätöksen lisäyksessä esitetyllä tavalla.

5 kohta

Voimaantulo

Tähän päätökseen sisältyvät muutokset tulevat voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona Espanja tallettaa liittymiskirjansa.


LISÄYS

”LIITE SOPIMUKSEEN ÖLJYN JA MUIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN AIHEUTTAMAN POHJANMEREN PILAANTUMISEN TORJUNTAYHTEISTYÖSTÄ, 1983

Kuvaus Pohjanmeren Atlantin puoleisesta rajasta ja tämän sopimuksen 6 artiklassa tarkoitetuista vyöhykkeistä

POHJANMEREN ALUEEN ATLANTIN PUOLEINEN RAJA

I OSA

POHJANMEREN ALUEEN RAJAAVA LINJA ETELÄSSÄ JA LOUNAASSA

Englannin kanaalia ja sen sisääntuloväyliä lounaassa sekä Biskajanlahtea etelässä ja lännessä rajaava linja:

i)

alkaa Espanjan rannikon läntisestä pisteestä 42° 30' 04.25" pohj.l. 8° 52' 18.22" länt.p.;

ii)

josta jatkuen ja pitkin loksodromia pisteeseen 42° 30' 04.32" pohj.l. 10° 24' 55.16" länt.p.;

iii)

josta jatkuen ja pitkin loksodromia pisteeseen 46° 00' 04.07" pohj.l. 10° 24' 54.86" länt.p.;

iv)

josta jatkuen ja pitkin loksodromia pisteeseen 46° 00' 04.06" pohj.l. 9° 59' 54.88" länt.p.;

v)

josta jatkuen ja pitkin linjaa leveyspiirin 48° 27' 00.00" pohj.l. ja 50 merimailia Ouessantin saaren ja Scillynsaaret yhdistävän linjan länsipuolella kulkevan linjan, jäljempänä ’vuoden 1983 Bonnin sopimuksen linja’, risteyspisteeseen;

vi)

josta risteyspisteestä jatkuen ja pitkin vuoden 1983 Bonnin sopimuksen linjaa pohjoiseen, kunnes se risteää Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen mannerjalustan rajaa merkitsevän linjan, sellaisena kuin se on määritelty 30 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa välitystuomiossa, kanssa;

vii)

josta risteyspisteestä jatkuen ja pitkin kyseisen rajan linjaa aina pisteeseen 48° 10' 00.00" pohj.l. 9° 22' 15.91" länt.p.; ja

viii)

josta pisteestä jatkuen ja pitkin leveyspiiriä 48° 10' 00.00" pohj.l. länteen aina pisteeseen 48° 10' 00.00" pohj.l. 10° 0' 00.00" länt.p.

II OSA

SOPIMUKSEN KATTAMIEN MUIDEN VESIALUEIDEN LÄNTINEN JA POHJOINEN RAJALINJA

Sopimuksen kattamien muiden vesialueiden, jotka käsittävät Irlanninmeren, Kelttienmeren, Malininmeren, Minchinsalmen molemmat osat, osan Norjanmerestä ja osia Koillis-Atlantista, läntinen ja pohjoinen rajalinja:

i)

alkaa pisteestä 48° 10' 00.00" pohj.l. 0° 00' 00.00" länt.p.;

ii)

josta pisteestä jatkuen ja pitkin Irlannin meren pilaantumista koskevan vastuuvyöhykkeen läntistä rajaa (joka on joka kohdassa 200 merimailin päässä lähimmästä pisteestä Irlannin merialueiden lainkäyttövaltaa koskevia lakeja (1959–1988) varten vahvistetuilla perusviivoilla) aina pisteeseen 56° 42' 00.00" pohj.l. 14° 00' 00.00" länt.p.;

iii)

josta pisteestä jatkuen ja pitkin Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 1996 kauppamerenkulkua (pilaantumisen torjunta) (rajoitukset) koskevissa asetuksissa, sellaisina kuin ne ovat muutettuina vuoden 1997 kauppamerenkulkua (pilaantumisen torjunta) (rajoitukset) koskevissa asetuksissa, vahvistetun vyöhykkeen läntistä rajaa (toisin sanoen linjoja, jotka yhdistävät jäljempänä taulukossa 1 lueteltuja pisteitä luettelossa esitetyssä järjestyksessä aina pisteeseen 63° 38' 10.68" pohj.l. 0° 30' 00.00" länt.p.; ja

iv)

josta pisteestä jatkuen ja pitkin leveyspiiriä 63° 38' 10.68" pohj.l. itään Norjan rannikolle.

TAULUKKO 1

YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 1996 KAUPPAMERENKULKUA (PILAANTUMISEN TORJUNTA) (RAJOITUKSET) KOSKEVISSA ASETUKSISSA, SELLAISINA KUIN NE OVAT MUUTETTUINA, VAHVISTETUN VYÖHYKKEEN PISTEET JA LINJAT

Yhdistyneen kuningaskunnan asetuksissa, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, tarkoitetut pisteet ja niiden koordinaatit

Näiden pisteiden välinen linjasegmentti

27.

56° 42' 00.00" pohj.l.

14° 0' 00.00" länt.p.

27-28 Pituuspiiri

28.

56° 49' 00.00" pohj.l.

14° 0' 00.00" länt.p.

28-29 Leveyspiiri

29.

56° 49' 00.00" pohj.l.

14° 30' 34.00" länt.p.

29-30 Kaari mitattuna 200 merimailin päässä St. Kildassa sijaitsevista peruspisteistä, joista aluemeren leveys mitataan

30.

57° 52' 22.00" pohj.l.

14° 53' 22.00" länt.p.

30-31 Kaari mitattuna 200 merimailin päässä St. Kildassa sijaitsevista peruspisteistä, joista aluemeren leveys mitataan

31.

58°30' 00.00" pohj.l.

14° 48' 58.00" länt.p.

31-32 Kaari mitattuna 200 merimailin päässä St. Kildassa sijaitsevista peruspisteistä, joista aluemeren leveys mitataan

32.

59° 0' 00.00" pohj.l.

14° 35' 07.00" länt.p.

32-33 Kaari mitattuna 200 merimailin päässä St. Kildassa sijaitsevista peruspisteistä, joista aluemeren leveys mitataan

33.

59° 40' 54.00" pohj.l.

13° 58' 10.00" länt.p.

33-34 Kaari mitattuna 200 merimailin päässä St. Kildassa sijaitsevista peruspisteistä, joista aluemeren leveys mitataan

34.

59° 50' 00.00" pohj.l.

13° 46' 24.00" länt.p.

34-35 Leveyspiiri

35.

59° 50' 00.00" pohj.l.

5° 0' 00.00" länt.p.

35-36 Pituuspiiri

36.

60° 10' 00.00" pohj.l.

5° 0' 00.00" länt.p.

36-37 Leveyspiiri

37.

60° 10' 00.00" pohj.l.

4° 48' 00.00" länt.p.

37-38 Pituuspiiri

38.

60° 20' 00.00" pohj.l.

4° 48' 00.00" länt.p.

38-39 Leveyspiiri

39.

60° 20' 00.00" pohj.l.

4° 24' 00.00" länt.p.

39-40 Pituuspiiri

40.

60° 40' 00.00" pohj.l.

4° 24' 00.00" länt.p.

40-41 Leveyspiiri

41.

60° 40' 00.00" pohj.l.

4° 0' 00.00" länt.p.

41-42 Pituuspiiri

42.

61° 0' 00.00" pohj.l.

4° 0' 00.00" länt.p.

42-43 Leveyspiiri

43.

61° 0' 00.00" pohj.l.

3° 36' 00.00" länt.p.

43-44 Pituuspiiri

44.

61° 30' 00.00" pohj.l.

3° 36' 00.00" länt.p.

44-45 Leveyspiiri

45.

61° 30' 00.00" pohj.l.

3° 0' 00.00" länt.p.

45-46 Pituuspiiri

46.

61° 45' 00.00" pohj.l.

3° 0' 00.00" länt.p.

46-47 Leveyspiiri

47.

61° 45' 00.00" pohj.l.

2° 48' 00.00" länt.p.

47-48 Pituuspiiri

48.

62° 0' 00.00" pohj.l.

2° 48' 00.00" länt.p.

48-49 Leveyspiiri

49.

62° 0' 00.00" pohj.l.

2° 0' 00.00" länt.p.

49-50 Pituuspiiri

50.

62° 30' 00.00" pohj.l.

2° 0' 00.00" länt.p.

50-51 Leveyspiiri

51.

62° 30' 00.00" pohj.l.

1° 36' 00.00" länt.p.

51-52 Pituuspiiri

52.

62° 40' 00.00" pohj.l.

1° 36' 00.00" länt.p.

52-53 Leveyspiiri

53.

62° 40' 00.00" pohj.l.

1° 0' 00.00" länt.p.

53-54 Pituuspiiri

54.

63° 20' 00.00" pohj.l.

1° 0' 00.00" länt.p.

54-55 Leveyspiiri

55.

63° 20' 00.00" pohj.l.

0° 30' 00.00" länt.p.

55-56 Pituuspiiri

56.

63° 38' 10.68" pohj.l.

0° 30' 00.00" länt.p.

 

TÄMÄN SOPIMUKSEN 6 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN VASTUUVYÖHYKKEIDEN RAJAT

III OSA

KANSALLISTEN VASTUUVYÖHYKKEIDEN RAJAT

1)

Yleistä: Kun vastuuvyöhykkeen rajat muodostuvat useista linjoista, jotka yhdistävät luettelon pisteitä, näiden linjojen luonne on kustakin pisteestä täsmennetty linjan luonne, joka yhdistää sen seuraavaan pisteeseen.

2)

Tanska: Tanskan kansallisen vastuuvyöhykkeen rajat noudattavat seuraavia linjoja:

a)

linja, joka alkaa Tanskan ja Saksan yhteisvastuuvyöhykkeen rajan, sellaisena kuin se on kuvattuna jäljempänä osassa IV, risteyskohdasta pisteen 55° 10' 03.40" pohj.l. 7° 33' 09.60" it.p. ja ensimmäisen pisteen DE1/DK1 välisen linjan kanssa, josta jatkuen aina pisteeseen DE1/DK1;

b)

linjat, jotka yhdistävät seuraavat pisteet järjestyksessä, jossa ne esitetään:

Vyöhykkeen rajaa määrittävät pisteet

Pisteen seuraavaan pisteeseen yhdistävän linjan luonne

Muut samojen koordinaattien pisteet

DK1

55° 30' 40.30" pohj.l.

5° 45' 00.00" it.p.

Geodeettinen

DE1

DK2

55° 15' 00.00" pohj.l.

5° 24' 12.00" it.p.

Geodeettinen

DE2

DK3

55° 15' 00.00" pohj.l.

5° 9' 00.00" it.p.

Geodeettinen

DE3

DK4

55° 24' 15.00" pohj.l.

4° 45' 00.00" it.p.

Geodeettinen

DE4

DK5

55° 46' 21.80" pohj.l.

4° 15' 00.00" it.p.

Geodeettinen

DE5

DK6

55° 55' 09.40" pohj.l.

3° 21' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

DE6

DK7

56° 5' 12.00" pohj.l.

3° 15' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

UK23, NO23

DK8

56° 35' 30.00" pohj.l.

5° 2' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NO24

DK9

57° 10' 30.00" pohj.l.

6° 56' 12.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NO25

DK10

57° 29' 54.00" pohj.l.

7° 59' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NO26

DK11

57° 37' 06.00" pohj.l.

8° 27' 30.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NO27

DK12

57° 41' 48.00" pohj.l.

8° 53' 18.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NO28

DK13

57° 59' 18.00" pohj.l.

9° 23' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NO29

DK14

58° 15' 41.20" pohj.l.

10° 1' 48.10" it.p.

Isoympyrän kaari

NO30, SE4

DK15

58° 8' 00.10" pohj.l.

10° 32' 32.80" it.p.

Geodeettinen

SE3

DK16

57° 49' 00.60" pohj.l.

11° 2' 55.60" it.p.

Geodeettinen

SE2

DK17

57° 44' 43.00" pohj.l.

11° 7' 04.00" it.p.

 

SE1

3)

Saksa: Saksan kansallisen vastuuvyöhykkeen rajat noudattavat seuraavia linjoja:

a)

linja, joka alkaa Tanskan ja Saksan yhteisvastuuvyöhykkeen rajan, sellaisena kuin se on kuvattuna jäljempänä osassa IV, risteyskohdasta pisteen 55° 10' 03.40" pohj.l. 7° 33' 09.60" it.p. ja ensimmäisen pisteen DE1/DK1 välisen linjan kanssa, josta jatkuen aina pisteeseen DE1/DK1;

b)

linjat, jotka yhdistävät seuraavat pisteet järjestyksessä, jossa ne esitetään:

Vyöhykkeen rajaa määrittävät pisteet

Pisteen seuraavaan pisteeseen yhdistävän linjan luonne

Muut samojen koordinaattien pisteet

DE1

55° 30' 40.30" pohj.l.

5° 45' 00.00" it.p.

Geodeettinen

DK1

DE2

55° 15' 00.00" pohj.l.

5° 24' 12.00" it.p.

Geodeettinen

DK2

DE3

55° 15' 00.00" pohj.l.

5° 9' 00.00" it.p.

Geodeettinen

DK3

DE4

55° 24' 15.00" pohj.l.

4° 45' 00.00" it.p.

Geodeettinen

DK4

DE5

55° 46' 21.80" pohj.l.

4° 15' 00.00" it.p.

Geodeettinen

DK5

DE6

55° 55' 09.40" pohj.l.

3° 21' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

DK6

DE7

55° 50' 06.00" pohj.l.

3° 24' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

UK24

DE8

55° 45' 54.00" pohj.l.

3° 22' 13.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL19

DE9

55° 20' 00.00" pohj.l.

4° 20' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL20

DE10

55° 0' 00.00" pohj.l.

5° 0' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL21

DE11

54° 37' 12.00" pohj.l.

5° 0' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL22

DE12

54° 11' 12.00" pohj.l.

6° 0' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL23

DE13

53° 59' 56.80" pohj.l.

6° 6' 28.20" it.p.

 

NL24

c)

maalle päin linja pisteestä DE12 jatkuen kohti pistettä DE13 (toisin sanoen seuraava sovittu rajapiste 53° 59' 56.80" pohj.l. 6° 6' 28.20" it.p.) aina kyseisen linjan risteyskohtaan Alankomaiden ja Saksan jäljempänä osassa IV kuvatun yhteisvastuuvyöhykkeen rajan kanssa.

4)

Irlanti: Irlannin kansallisen vastuuvyöhykkeen rajat noudattavat seuraavia linjoja:

a)

pohjoisessa linjat, jotka yhdistävät taulukossa 3 luetellut pisteet järjestyksessä, jossa ne esitetään;

b)

lännessä Pohjanmeren alueen länsiraja;

c)

idässä ja etelässä linjat, jotka yhdistävät taulukossa 2 luetellut pisteet järjestyksessä, jossa ne esitetään.

5)

Alankomaat: Alankomaiden kansallinen vastuuvyöhyke rajautuu etelässä leveyspiiriin 51° 51' 52.1267" pohj.l. ja tämän leveyspiirin pohjoispuolella seuraavin linjoin:

a)

linjat, jotka yhdistävät seuraavat pisteet järjestyksessä, jossa ne esitetään:

Vyöhykkeen rajaa määrittävät pisteet

Pisteen seuraavaan pisteeseen yhdistävän linjan luonne

Muut samojen koordinaattien pisteet

NL1

51° 51' 52.1267" pohj.l.

2° 31' 48.0975" it.p.

Isoympyrän kaari

UK42

NL2

51° 59' 00.00" pohj.l.

2° 37' 36.00" it.p.

Isoympyrän kaari

UK41

NL3

52° 1' 00.00" pohj.l.

2° 39' 30.00" it.p.

Isoympyrän kaari

UK40

NL4

52° 5' 18.00" pohj.l.

2° 42' 12.00" it.p.

Isoympyrän kaari

UK39

NL5

52° 6' 00.00" pohj.l.

2° 42' 54.00" it.p.

Isoympyrän kaari

UK38

NL6

52° 12’ 24.00" pohj.l.

2° 50' 24.00" it.p.

Isoympyrän kaari

UK37

NL7

52° 17' 24.00" pohj.l.

2° 56' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

UK36

NL8

52° 25' 00.00" pohj.l.

3° 3' 30.00" it.p.

Isoympyrän kaari

UK35

NL9

52° 37' 18.00" pohj.l.

3° 11' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

UK34

NL10

52° 47' 00.00" pohj.l.

3° 12' 18.00" it.p.

Isoympyrän kaari

UK33

NL11

52° 53' 00.00" pohj.l.

3° 10' 30.00" it.p.

Isoympyrän kaari

UK32

NL12

53° 18' 06.00" pohj.l.

3° 3' 24.00" it.p.

Isoympyrän kaari

UK31

NL13

53° 28' 12.00" pohj.l.

3° 1' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

UK30

NL14

53° 35' 06.00" pohj.l.

2° 59' 18.00" it.p.

Isoympyrän kaari

UK29

NL15

53° 40' 06.00" pohj.l.

2° 57' 24.00" it.p.

Isoympyrän kaari

UK28

NL16

53° 57' 48.00" pohj.l.

2° 52' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

UK27

NL17

54° 22' 48.00" pohj.l.

2° 45' 48.00" it.p.

Isoympyrän kaari

UK26

NL18

54° 37' 18.00" pohj.l.

2° 53' 54.00" it.p.

Isoympyrän kaari

UK25

NL19

55° 45' 54.00" pohj.l.

3° 22' 13.00" it.p.

Isoympyrän kaari

DE8

NL20

55° 20' 00.00" pohj.l.

4° 20' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

DE9

NL21

55° 0' 00.00" pohj.l.

5° 0' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

DE10

NL22

54° 37' 12.00" pohj.l.

5° 0' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

DE11

NL23

54° 11' 12.00" pohj.l.

6° 0' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

DE12

NL24

53° 59' 56.80" pohj.l.

6° 6' 28.20" it.p.

 

DE13

b)

maalle päin linja pisteestä NL23 jatkuen kohti pistettä NL24 (toisin sanoen seuraava sovittu rajapiste 53° 59' 56.80" pohj.l. 6° 6' 28.20" it.p.) aina kyseisen linjan risteyskohtaan Alankomaiden ja Saksan jäljempänä osassa IV kuvatun yhteisvastuuvyöhykkeen rajan kanssa.

6)

Norja: Norjan kansallinen vastuuvyöhyke rajautuu pohjoisessa leveyspiiriin 63° 38' 10.68" pohj.l. ja lännessä, etelässä ja idässä seuraavin linjoin:

a)

linjat, jotka yhdistävät taulukossa 4 luetellut pisteet järjestyksessä, jossa ne esitetään;

b)

viimeisestä taulukossa mainitusta pisteestä etelään linjat, jotka yhdistävät seuraavat pisteet järjestyksessä, jossa ne esitetään:

Vyöhykkeen rajaa määrittävät pisteet

Pisteen seuraavaan pisteeseen yhdistävän linjan luonne

Muut samojen koordinaattien pisteet

NO23

56° 5' 12.00" pohj.l.

3° 15' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

UK23, DK7

NO24

56° 35' 30.00" pohj.l.

5° 2' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

DK8

NO25

57° 10' 30.00" pohj.l.

6° 56' 12.00" it.p.

Isoympyrän kaari

DK9

NO26

57° 29' 54.00" pohj.l.

7° 59' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

DK10

NO27

57° 37' 06.00" pohj.l.

8° 27' 30.00" it.p.

Isoympyrän kaari

DK11

NO28

57° 41' 48.00" pohj.l.

8° 53' 18.00" it.p.

Isoympyrän kaari

DK12

NO29

57° 59' 18.00" pohj.l.

9° 23' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

DK13

NO30

58° 15' 41.20" pohj.l.

10° 1' 48.10" it.p. (piste A)

Isoympyrän kaari

SE4, DK14

NO31

58° 30' 41.20" pohj.l.

10° 8' 46.90" it.p. (piste B)

Isoympyrän kaari

SE5

NO32

58° 45' 41.30" pohj.l.

10° 35' 40.00" it.p. (piste C)

Loksodromi

SE6

NO33

58° 53' 34.00" pohj.l.

10° 38' 25.00" it.p. (piste D)

 

SE7

c)

lopuksi linja, joka seuraa Norjan ja Ruotsin välistä rajaa.

7)

Ruotsi: Ruotsin kansallinen vastuuvyöhyke rajautuu etelässä leveyspiiriin 57° 44' 43.00" pohj.l. ja tämän leveyspiirin pohjoispuolella linjoin,

a)

jotka yhdistävät seuraavat pisteet järjestyksessä, jossa ne esitetään:

Vyöhykkeen rajaa määrittävät pisteet

Pisteen seuraavaan pisteeseen yhdistävän linjan luonne

Muut samojen koordinaattien pisteet

SE1

57° 44' 43.00" pohj.l.

11° 7' 04.00" it.p.

Geodeettinen

DK17

SE2

57° 49' 00.60" pohj.l.

11° 2' 55.60" it.p.

Geodeettinen

DK16

SE3

58° 8' 00.10" pohj.l.

10° 32' 32.80" it.p.

Geodeettinen

DK15

SE4

58° 15' 41.20" pohj.l.

10° 1' 48.10" it.p. (piste A)

Isoympyrän kaari

DK14, NO30

SE5

58° 30' 41.20" pohj.l.

10° 8' 46.90" it.p. (piste B)

Isoympyrän kaari

NO31

SE6

58° 45' 41.30" pohj.l.

10° 35' 40.00" it.p. (piste C)

Loksodromi

NO32

SE7

58° 53' 34.00" pohj.l.

10° 38' 25.00" it.p. (piste D)

 

NO33

b)

lopuksi linja, joka seuraa Ruotsin ja Norjan välistä rajaa.

8)

Yhdistynyt kuningaskunta: Yhdistyneen kuningaskunnan kansallinen vastuuvyöhyke rajautuu

a)

idässä linjoihin, joita ovat:

i)

linjat, jotka yhdistävät taulukossa 4 luetellut pisteet järjestyksessä, jossa ne esitetään;

ii)

linjat, jotka yhdistävät seuraavat pisteet järjestyksessä, jossa ne esitetään:

Vyöhykkeen rajaa määrittävät pisteet

Pisteen seuraavaan pisteeseen yhdistävän linjan luonne

Muut samojen koordinaattien pisteet

UK23

56° 5' 12.00" pohj.l.

3° 15' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NO23, DK7

UK24

55° 50' 06.00" pohj.l.

3° 24' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

DE7

UK25

54° 37' 18.00" pohj.l.

2° 53' 54.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL18

UK26

54° 22' 48.00" pohj.l.

2° 45' 48.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL17

UK27

53° 57' 48.00" pohj.l.

2° 52' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL16

UK28

53° 40' 06.00" pohj.l.

2° 57' 24.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL15

UK29

53° 35' 06.00" pohj.l.

2° 59' 18.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL14

UK30

53° 28' 12.00" pohj.l.

3° 1' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL13

UK31

53° 18' 06.00" pohj.l.

3° 3' 24.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL12

UK32

52° 53' 00.00" pohj.l.

3° 10' 30.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL11

UK33

52° 47' 00.00" pohj.l.

3° 12' 18.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL10

UK34

52° 37' 18.00" pohj.l.

3° 11' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL9

UK35

52° 25' 00.00" pohj.l.

3° 3' 30.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL8

UK36

52° 17' 24.00" pohj.l.

2° 56' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL7

UK37

52° 12' 24.00" pohj.l.

2° 50' 24.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL6

UK38

52° 6' 00.00" pohj.l.

2° 42' 54.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL5

UK39

52° 5' 18.00" pohj.l.

2° 42' 12.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL4

UK40

52° 1' 00.00" pohj.l.

2° 39' 30.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL3

UK41

51° 59' 00.00" pohj.l.

2° 37' 36.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NL2

UK42

51° 51' 52.1267" pohj.l.

2° 31' 48.0975" it.p.

Isoympyrän kaari

NL1

b)

etelässä ja idässä seuraavat linjat:

i)

Scillynsaarten läntisimmästä pisteestä alkava linja, joka yhdistää tämän pisteen pisteeseen 49° 52' 00.00" pohj.l. 7° 44' 00.00" länt.p.;

ii)

josta pisteestä jatkuen ja pitkin vuoden 1983 Bonnin sopimuksen linjaa (sellaisena kuin se on määritetty edellä osassa I) etelään, kunnes se risteää Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen mannerjalustan rajaa merkitsevän linjan, sellaisena kuin se on määritelty 30 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa välitystuomiossa, kanssa;

iii)

josta risteyspisteestä jatkuen ja pitkin kyseisen rajan linjaa aina pisteeseen 48° 10' 00.00" pohj.l. 9° 22' 15.91" länt.p.; ja

iv)

josta pisteestä linjat, jotka yhdistävät taulukossa 2 luetellut pisteet järjestyksessä, jossa ne esitetään aina Pohjois-Irlannin aluemeren ulkorajaan asti pisteessä 54° 0' 00.00" pohj.l. 05° 36' 20.00" länt.p.;

c)

lännessä ja pohjoisessa seuraavat linjat:

i)

linja, joka yhdistää Pohjois-Irlannin aluemeren pistettä 55° 31' 13.36" pohj.l. 6° 45' 00.00" länt.p. lähimpänä olevaan pisteeseen;

ii)

josta pisteestä linjat, jotka yhdistävät taulukossa 3 luetellut pisteet järjestyksessä, jossa ne esitetään aina pisteeseen 56° 42' 00.00" pohj.l. 14° 00' 00.00" länt.p.;

iii)

josta pisteestä linja, joka noudattaa Pohjanmeren alueen läntistä ja pohjoista rajaa aina pisteeseen 63° 38' 10.68" pohj.l. 0° 30' 00.00" länt.p.

TAULUKKO 2

IRLANNIN JA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VASTUUVYÖHYKKEIDEN VÄLISEN RAJAN PISTEET JA LINJAT – ITÄ JA ETELÄ

Vyöhykkeiden rajaa määrittävät pisteet

Pisteen seuraavaan pisteeseen yhdistävän linjan luonne

IR1/UK50

48° 10' 00.00" pohj.l.

10° 0' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR2/UK51

48° 20' 00.00" pohj.l.

10° 0' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR3/UK52

48° 20' 00.00" pohj.l.

9° 48' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR4/UK53

48° 30' 00.00" pohj.l.

9° 48' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR5/UK54

48° 30' 00.00" pohj.l.

9° 36' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR6/UK55

48° 50' 00.00" pohj.l.

9° 36' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR7/UK56

48° 50' 00.00" pohj.l.

9° 24' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR8/UK57

49° 0' 00.00" pohj.l.

9° 24' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR9/UK58

49° 0' 00.00" pohj.l.

9° 17' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR10/UK59

49° 10' 00.00" pohj.l.

9° 17' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR11/UK60

49° 10' 00.00" pohj.l.

9° 12' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR12/UK61

49° 20' 00.00" pohj.l.

9° 12' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR13/UK62

49° 20' 00.00" pohj.l.

9° 3' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR14/UK63

49° 30' 00.00" pohj.l.

9° 3' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR15/UK64

49° 30' 00.00" pohj.l.

8° 54' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR16/UK65

49° 40' 00.00" pohj.l.

8° 54' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR17/UK66

49° 40' 00.00" pohj.l.

8° 45' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR18/UK67

49° 50' 00.00" pohj.l.

8° 45' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR19/UK68

49° 50' 00.00" pohj.l.

8° 36' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR20/UK69

50° 0' 00.00" pohj.l.

8° 36' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR21/UK70

50° 0' 00.00" pohj.l.

8° 24' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR22/UK71

50° 10' 00.00" pohj.l.

8° 24' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR23/UK72

50° 10' 00.00" pohj.l.

8° 12' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR24/UK73

50° 20' 00.00" pohj.l.

8° 12' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR25/UK74

50° 20' 00.00" pohj.l.

8° 0' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR26/UK75

50° 30' 00.00" pohj.l.

8° 0' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR27/UK76

50° 30' 00.00" pohj.l.

7° 36' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR28/UK77

50° 40' 00.00" pohj.l.

7° 36' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR29/UK78

50° 40' 00.00" pohj.l.

7° 12' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR30/UK79

50° 50' 00.00" pohj.l.

7° 12' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR31/UK80

50° 50' 00.00" pohj.l.

7° 3' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR32/UK81

51° 0' 00.00" pohj.l.

7° 3' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR33/UK82

51° 0' 00.00" pohj.l.

6° 48' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR34/UK83

51° 10' 00.00" pohj.l.

6° 48' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR35/UK84

51° 10' 00.00" pohj.l.

6° 42' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR36/UK85

51° 20' 00.00" pohj.l.

6° 42' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR37/UK86

51° 20' 00.00" pohj.l.

6° 33' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR38/UK87

51° 30' 00.00" pohj.l.

6° 33' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR39/UK88

51° 30' 00.00" pohj.l.

6° 18' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR40/UK89

51° 40' 00.00" pohj.l.

6° 18' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR41/UK90

51° 40' 00.00" pohj.l.

6° 6' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR42/UK91

51° 50' 00.00" pohj.l.

6° 6' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR43/UK92

51° 50' 00.00" pohj.l.

6° 0' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR44/UK93

51° 54' 00.00" pohj.l.

6° 0' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR45/UK94

51° 54' 00.00" pohj.l.

5° 57' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR46/UK95

51° 58' 00.00" pohj.l.

5° 57' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR47/UK96

51° 58' 00.00" pohj.l.

5° 54' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR48/UK97

52° 0' 00.00" pohj.l.

5° 54' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR49/UK98

52° 0' 00.00" pohj.l.

5° 50' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR50/UK99

52° 4' 00.00" pohj.l.

5° 50' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR51/UK100

52° 4' 00.00" pohj.l.

5° 46' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR52/UK101

52° 8' 00.00" pohj.l.

5° 46' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR53/UK102

52° 8' 00.00" pohj.l.

5° 42' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR54/UK103

52° 12' 00.00" pohj.l.

5° 42' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR55/UK104

52° 12' 00.00" pohj.l.

5° 39' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR56/UK105

52° 16' 00.00" pohj.l.

5° 39' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR57/UK106

52° 16' 00.00" pohj.l.

5° 35' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR58/UK107

52° 24' 00.00" pohj.l.

5° 35' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR59/UK108

52° 24' 00.00" pohj.l.

5° 22' 48.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR60/UK109

52° 32' 00.00" pohj.l.

5° 22' 48.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR61/UK110

52° 32' 00.00" pohj.l.

5° 28' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR62/UK111

52° 44' 00.00" pohj.l.

5° 28' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR63/UK112

52° 44' 00.00" pohj.l.

5° 24' 30.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR64/UK113

52° 52' 00.00" pohj.l.

5° 24' 30.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR65/UK114

52° 52' 00.00" pohj.l.

5° 22' 30.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR66/UK115

52° 59' 00.00" pohj.l.

5° 22' 30.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR67/UK116

52° 59' 00.00" pohj.l.

5° 19' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR68/UK117

53° 9' 00.00" pohj.l.

5° 19' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR69/UK118

53° 9' 00.00" pohj.l.

5° 20' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR70/UK119

53° 26' 00.00" pohj.l.

5° 20' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR71/UK120

53° 26' 00.00" pohj.l.

5° 19' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR72/UK121

53° 32' 00.00" pohj.l.

5° 19' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR73/UK122

53° 32' 00.00" pohj.l.

5° 17' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR74/UK123

53° 39' 00.00" pohj.l.

5° 17' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR75/UK124

53° 39' 00.00" pohj.l.

5° 16' 20.40" länt.p.

Pituuspiiri

IR76/UK125

53° 42' 08.40" pohj.l.

5° 16' 20.40" länt.p.

Leveyspiiri

IR77/UK126

53° 42' 08.40" pohj.l.

5° 17' 51.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR78/UK127

53° 44' 24.00" pohj.l.

5° 17' 51.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR79/UK128

53° 44' 24.00" pohj.l.

5° 19' 19.80" länt.p.

Pituuspiiri

IR80/UK129

53° 45' 48.00" pohj.l.

5° 19' 19.80" länt.p.

Leveyspiiri

IR81/UK130

53° 45' 48.00" pohj.l.

5° 22' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR82/UK131

53° 46' 00.00" pohj.l.

5° 22' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR83/UK132

53° 46' 00.00" pohj.l.

5° 19' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR84/UK133

53° 59' 56.95" pohj.l.

5° 19' 00.00" länt.p.

 

TAULUKKO 3

IRLANNIN JA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VASTUUVYÖHYKKEIDEN VÄLISEN RAJAN PISTEET JA LINJAT – POHJOINEN

Vyöhykkeiden rajaa määrittävät pisteet

Pisteen seuraavaan pisteeseen yhdistävän linjan luonne

IR85/UK134

55° 31' 13.36" pohj.l.

6° 45' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR86/UK135

55° 28' 00.00" pohj.l.

6° 45' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR87/UK136

55° 28' 00.00" pohj.l.

6° 48' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR88/UK137

55° 30' 00.00" pohj.l.

6° 48' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR89/UK138

55° 30' 00.00" pohj.l.

6° 51' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR90/UK139

55° 35' 00.00" pohj.l.

6° 51' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR91/UK140

55° 35' 00.00" pohj.l.

6° 57' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR92/UK141

55° 40' 00.00" pohj.l.

6° 57' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR93/UK142

55° 40' 00.00" pohj.l.

7° 2' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR94/UK143

55° 45' 00.00" pohj.l.

7° 2' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR95/UK144

55° 45' 00.00" pohj.l.

7° 8' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR96/UK145

55° 50' 00.00" pohj.l.

7° 8' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR97/UK146

55° 50' 00.00" pohj.l.

7° 15' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR98/UK147

55° 55' 00.00" pohj.l.

7° 15' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR99/UK148

55° 55' 00.00" pohj.l.

7° 23' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR100/UK149

56° 0' 00.00" pohj.l.

7° 23' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR101/UK150

56° 0' 00.00" pohj.l.

8° 13' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR102/UK151

56° 5' 00.00" pohj.l.

8° 13' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR103/UK152

56° 5' 00.00" pohj.l.

8° 39' 30.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR104/UK153

56° 10' 00.00" pohj.l.

8° 39' 30.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR105/UK154

56° 10' 00.00" pohj.l.

9° 7' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR106/UK155

56° 21' 30.00" pohj.l.

9° 7' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR107/UK156

56° 21' 30.00" pohj.l.

10° 30' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR108/UK157

56° 32' 30.00" pohj.l.

10° 30' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR109/UK158

56° 32' 30.00" pohj.l.

12° 12' 00.00" länt.p.

Pituuspiiri

IR110/UK159

56° 42' 00.00" pohj.l.

12° 12' 00.00" länt.p.

Leveyspiiri

IR111/UK160

56° 42' 00.00" pohj.l.

14° 0' 00.00" länt.p.

 

TAULUKKO 4

NORJAN JA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VASTUUVYÖHYKKEIDEN VÄLISEN RAJAN PISTEET JA LINJAT

Vyöhykkeiden rajaa määrittävät pisteet

Pisteen seuraavaan pisteeseen yhdistävän linjan luonne

NO1/UK1

63° 38' 10.68" pohj.l.

0° 10' 59.31" länt.p.

Geodeettinen

NO2/UK2

63° 03' 20.71" pohj.l.

0° 28' 12.51" it.p.

Geodeettinen

NO3/UK3

62° 58' 21.06" pohj.l.

0° 33' 31.01" it.p.

Geodeettinen

NO4/UK4

62° 53' 29.49" pohj.l.

0° 38' 27.91" it.p.

Geodeettinen

NO5/UK5

62° 44' 16.31" pohj.l.

0° 47' 27.69" it.p.

Geodeettinen

NO6/UK6

62° 39' 57.99" pohj.l.

0° 51' 29.48" it.p.

Geodeettinen

NO7/UK7

62° 36' 20.75" pohj.l.

0° 54' 44.78" it.p.

Geodeettinen

NO8/UK8

62° 32' 47.29" pohj.l.

0° 57' 48.32" it.p.

Geodeettinen

NO9/UK9

62° 30' 09.83" pohj.l.

1° 0' 05.92" it.p.

Geodeettinen

NO10/UK10

62° 27' 32.82" pohj.l.

1° 2' 17.70" it.p.

Geodeettinen

NO11/UK11

62° 24' 56.68" pohj.l.

1° 4' 25.86" it.p.

Geodeettinen

NO12/UK12

62° 22' 21.00" pohj.l.

1° 6' 28.21" it.p.

Geodeettinen

NO13/UK13

62° 19' 40.72" pohj.l.

1° 8' 30.96" it.p.

Geodeettinen

NO14/UK14

62° 16' 43.93" pohj.l.

1° 10' 40.66" it.p.

Geodeettinen

NO15/UK15

61° 44' 12.00" pohj.l.

1° 33' 13.44" it.p.

Geodeettinen

NO16/UK16

61° 44' 12.00" pohj.l.

1° 33' 36.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NO17/UK17

61° 21' 24.00" pohj.l.

1° 47' 24.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NO18/UK18

59° 53' 48.00" pohj.l.

2° 4' 36.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NO19/UK19

59° 17' 24.00" pohj.l.

1° 42' 42.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NO20/UK20

58° 25' 48.00" pohj.l.

1° 29' 00.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NO21/UK21

57° 54' 18.00" pohj.l.

1° 57' 54.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NO22/UK22

56° 35' 42.00" pohj.l.

2° 36' 48.00" it.p.

Isoympyrän kaari

NO23/UK23

56° 5' 12.00" pohj.l.

3° 15' 00.00" it.p.

 

9)

Ranska: Ranskan kansallinen vastuuvyöhyke rajautuu pohjoisesta etelään linjoihin, jotka yhdistävät seuraavat pisteet järjestyksessä, jossa ne esitetään:

Vyöhykkeen rajaa määrittävät pisteet

Pisteen seuraavaan pisteeseen yhdistävän linjan luonne

Muut samojen koordinaattien pisteet

FR01

48° 19' 56.52" pohj.l.

4° 46' 23.67" länt.p.

Loksodromi

 

FR02

48° 27' 00.00" pohj.l.

5° 08' 23.63" länt.p.

Leveyspiiri

 

FR03

48° 27' 00.00" pohj.l.

6° 34' 40.90" länt.p.

Loksodromi

 

FR04

46° 00' 04.06" pohj.l.

9° 59' 54.88" länt.p.

Loksodromi

SP4

FR05

45° 00' 04.04" pohj.l.

7° 59' 55.08" länt.p.

Loksodromi

SP5

FR06

44° 20' 03.93" pohj.l.

3° 59' 55.37" länt.p.

Loksodromi

SP6

FR07

43° 23' 20.71" pohj.l.

1° 46' 13.58" länt.p.

Loksodromi

SP7

FR08

43° 22' 50.11" pohj.l.

1° 47' 11.18" länt.p.

 

SP8

10)

Espanja: Espanjan kansallinen vastuuvyöhyke rajautuu linjoihin, jotka yhdistävät seuraavat pisteet järjestyksessä, jossa ne esitetään:

Vyöhykkeen rajaa määrittävät pisteet

Pisteen seuraavaan pisteeseen yhdistävän linjan luonne

Muut samojen koordinaattien pisteet

SP1

42o 30' 04.25" pohj.l.

008° 52' 18.22" länt.p.

Loksodromi

 

SP2

42o 30' 04.32" pohj.l.

010° 24' 55.16" länt.p.

Loksodromi

 

SP3

46o 00' 04.07" pohj.l.

010° 24' 54.86" länt.p.

Loksodromi

 

SP4

46o 00' 04.06" pohj.l.

009° 59' 54.88" länt.p.

Loksodromi

FR4

SP5

45° 00' 04.04" pohj.l.

007° 59' 55.08" länt.p.

Loksodromi

FR5

SP6

44° 20' 03.93" pohj.l.

003° 59' 55.37" länt.p.

Loksodromi

FR6

SP7

43° 23' 20.71" pohj.l.

001° 46' 13.58" länt.p.

Loksodromi

FR7

SP8

43° 22' 50.11" pohj.l.

001° 47' 11.18" länt.p.

 

FR8

OSA IV

YHTEISVASTUUVYÖHYKKEIDEN RAJAT

Yhteisvastuuvyöhykkeet ovat seuraavat:

1.

Belgian, Ranskan, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisvastuuvyöhyke

Leveyspiirien 51° 51' 52.1267" pohj.l. ja 51° 6' 00.00" pohj.l. välinen merialue.

2.

Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisvastuuvyöhyke

Englannin kanaali leveyspiiristä 51° 32' 00.00" pohj.l. lounaaseen aina sellaiseen linjaan asti, joka

a)

alkaa Scillynsaarten läntisimmästä pisteestä ja yhdistää tämän pisteen pisteeseen 49° 52' 00.00" pohj.l. 7° 44' 00.00" länt.p.;

b)

josta jatkuen ja pitkin 50 merimailia Scillynsaaret ja Ouessantin saaren yhdistävän linjan länsipuolella kulkevaa linjaa etelään sen risteyskohtaan leveyspiirin 48° 27' 00.00" pohj.l. kanssa ja

c)

pitkin leveyspiiriä itään Ouessantin saaren eteläisimpään pisteeseen.

3.

Tanskan ja Saksan yhteisvastuuvyöhyke

Merialue, joka rajautuu:

a)

etelässä leveyspiiriin 54° 30' 00.00" pohj.l. Saksan rannikosta länteen;

b)

lännessä pituuspiiriin 6° 30' 00.00" it.p.;

c)

pohjoisessa leveyspiiriin 55° 50' 00.00" pohj.l. Tanskan rannikosta länteen; ja

d)

idässä laskuveden rajaan (alaveden alhaisimman astronomisen korkeuden (lowest astronomical tide, LAT) korkeusdatumin perusteella) Vattimeren alue mukaan luettuna.

4.

Saksan ja Alankomaiden yhteisvastuuvyöhyke

Merialue, joka rajautuu:

a)

lännessä pituuspiiriin 6° 0' 00.00" it.p. (ED50) Alankomaiden rannikosta pohjoiseen;

b)

pohjoisessa leveyspiiriin 54° 0' 00.00" pohj.l. (ED50);

c)

idässä pituuspiiriin 7° 15' 00.00" it.p. (ED50) Saksan rannikosta pohjoiseen; ja

d)

etelässä laskuveden rajaan (alaveden alhaisimman astronomisen korkeuden (lowest astronomical tide, LAT) korkeusdatumin perusteella) Vattimeren alue mukaan luettuna.

V OSA

TULKINTA

Tässä liitteessä esitetyt pisteiden sijainnit määritetään Euroopan geodeettisen järjestelmän (vuoden 1950 versio) mukaisesti.”