ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 46

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
10. helmikuu 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/152, annettu 3 päivänä helmikuuta 2021, suojan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 99 artiklan mukaisesti nimitykselle Ponikve (SAN)

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/153, annettu 3 päivänä helmikuuta 2021, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin Λούντζα Πιτσιλιάς (Lountza Pitsilias) (SMM)

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/154, annettu 3 päivänä helmikuuta 2021, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin Λουκάνικο Πιτσιλιάς (Loukaniko Pitsilias) (SMM)

4

 

*

Komission asetus (EU) 2021/155, annettu 9 päivänä helmikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hiilitetrakloridin, klorotaloniilin, klooriprofaamin, dimetoaatin, etoprofossin, fenamidonin, metiokarbin, ometoaatin, propikonatsolin ja pymetrotsiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

5

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission päätös (EU) 2021/156, annettu 9 päivänä helmikuuta 2021, luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän toimikauden jatkamisesta

34

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/157, annettu 9 päivänä helmikuuta 2021, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1616 muuttamisesta teollisuusventtiilien, hitsaustyömenetelmien, kylmäkoneistojen ja lämpöpumppujen laitteiden, tulitorvikattiloiden, metallisten teollisuusputkistojen, kuparin ja kupariseosten, nestekaasulaitteiden ja -varusteiden sekä ylipaineen varolaitteiden osalta

40

 

 

TYÖJÄRJESTYKSET

 

*

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työjärjestys – Tammikuu 2021

47

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

10.2.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 46/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/152,

annettu 3 päivänä helmikuuta 2021,

suojan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 99 artiklan mukaisesti nimitykselle ”Ponikve” (SAN)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 99 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 97 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tarkastellut Kroatian lähettämää hakemusta nimityksen ”Ponikve” rekisteröimiseksi ja julkaissut hakemuksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2).

(2)

Komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 98 artiklan mukaisesti.

(3)

Nimitys ”Ponikve” olisi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 99 artiklan mukaisesti suojattava ja merkittävä kyseisen asetuksen 104 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Suojataan nimitys ”Ponikve” (SAN).

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 2021.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL C 323, 1.10.2020, s. 12.


10.2.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 46/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/153,

annettu 3 päivänä helmikuuta 2021,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin ”Λούντζα Πιτσιλιάς” (Lountza Pitsilias) (SMM)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kyproksen hakemus nimityksen ”Λούντζα Πιτσιλιάς” (Lountza Pitsilias) rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, joten nimitys ”Λούντζα Πιτσιλιάς” (Lountza Pitsilias) olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Λούντζα Πιτσιλιάς” (Lountza Pitsilias) (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.2 ”Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 2021.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 322, 30.9.2020, s. 49.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


10.2.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 46/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/154,

annettu 3 päivänä helmikuuta 2021,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin ”Λουκάνικο Πιτσιλιάς” (Loukaniko Pitsilias) (SMM)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kyproksen hakemus nimityksen ”Λουκάνικο Πιτσιλιάς” (Loukaniko Pitsilias) rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, joten nimitys ”Λουκάνικο Πιτσιλιάς” (Loukaniko Pitsilias) olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Λουκάνικο Πιτσιλιάς” (Loukaniko Pitsilias) (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.2 ”Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 2021.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 322, 30.9.2020, s. 45.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


10.2.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 46/5


KOMISSION ASETUS (EU) 2021/155,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hiilitetrakloridin, klorotaloniilin, klooriprofaamin, dimetoaatin, etoprofossin, fenamidonin, metiokarbin, ometoaatin, propikonatsolin ja pymetrotsiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Klorotaloniilin, klooriprofaamin, dimetoaatin, fenamidonin, ometoaatin, propikonatsolin ja pymetrotsiinin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II. Hiilitetrakloridin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin kyseisen asetuksen liitteessä II ja liitteessä III olevassa B osassa. Etoprofossin ja metiokarbin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin kyseisen asetuksen liitteessä III olevassa A osassa.

(2)

Tehoaineen klorotaloniili hyväksyntää ei uusittu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/677 (2). Tehoaineen klooriprofaami hyväksyntää ei uusittu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/989 (3). Tehoaineen dimetoaatti hyväksyntää ei uusittu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/1090 (4). Tehoaineen etoprofossi hyväksyntää ei uusittu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/344 (5). Tehoaineen fenamidoni hyväksyntää ei uusittu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/1043 (6). Tehoaineen metiokarbi hyväksyntää ei uusittu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/1606 (7). Tehoaineen propikonatsoli hyväksyntää ei uusittu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/1865 (8). Tehoaineen pymetrotsiini hyväksyntää ei uusittu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/1501 (9).

(3)

Tehoaineita hiilitetrakloridi ja ometoaatti ei koskaan hyväksytty unionissa käytettäväksi kasvinsuojeluaineissa. Hiilitetrakloridin väliaikaiset jäämien enimmäismäärät viljassa vahvistettiin komission asetuksella (EY) N:o 149/2008 (10) ja ometoaatin väliaikaiset enimmäismäärät useissa tuotteissa komission asetuksella (EU) 2017/1135 (11).

(4)

Kaikki näitä tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat on peruutettu. Sen vuoksi on aiheellista poistaa asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteissä II ja III vahvistetut kyseisiä aineita koskevat jäämien enimmäismäärät kyseisen asetuksen 17 artiklan mukaisesti, luettuna yhdessä sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa.

(5)

Komissio kuuli Euroopan unionin vertailulaboratorioita tarpeesta mukauttaa tiettyjä määritysrajoja. Laboratoriot totesivat, että tekninen kehitys mahdollistaa alempien määritysrajojen asettamisen tietyille tuotteille. Oletusarvot niille tehoaineille, joiden osalta kaikki jäämien enimmäismäärät olisi alennettava asianmukaiseen määritysrajaan, olisi lueteltava liitteessä V asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettiin hakemus, joka koski voimassa olevan jäämien enimmäismäärän muuttamista perunoiden osalta sekä jäämäkokeita ja seurantatietoja. Hakemus esitettiin, jotta voidaan ottaa huomioon perunoiden mahdollinen kontaminaatio, joka ylittää jäämien enimmäismäärän oletusarvon 0,01 mg/kg, kun niitä on varastoitu tiloihin, joissa on aiemmin käytetty klooriprofaamia. Hakija väittää, että klooriprofaamin erityisominaisuuksien vuoksi sen jäämiä ei voida näiden varastojen nykyisillä puhdistustoimilla täysin välttää. Toimitetut seurantatiedot vahvistavat klooriprofaamin jäämien esiintymisen käsittelemättömissä perunoissa.

(7)

Alankomaat arvioi hakemuksen asetuksen (EY) N:o 396/2005 8 artiklan mukaisesti ja toimitti arviointiraportin komissiolle.

(8)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, arvioi hakemuksen ja arviointiraportin ja tarkasteli etenkin kuluttajille ja tarpeen mukaan eläimille aiheutuvia riskejä ja antoi tieteellisen lausunnon ehdotetusta jäämien enimmäismäärästä (12). Se toimitti lausunnon hakijalle, komissiolle ja jäsenvaltioille sekä julkisti sen.

(9)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi tieteellisessä lausunnossaan, että Alankomaiden suosittelemat jäämien enimmäismäärät joko tasolla 0,3 mg/kg tai 0,4 mg/kg olivat kuluttajien turvallisuuden kannalta hyväksyttäviä 27 erityiselle kuluttajaryhmälle Euroopassa tehdyn kuluttajien altistumisen arvioinnin perusteella. Elintarviketurvallisuusviranomainen otti huomioon tuoreimmat tiedot aineen toksikologisista ominaisuuksista ja tarkasteli 3-kloorianiliinin esiintymistä, sillä sitä muodostuu perunoiden uunissa paistamista vastaavissa olosuhteissa. Kaikkien klooriprofaamia mahdollisesti sisältävien elintarvikkeiden nauttimisesta johtuva elinikäinen altistuminen klooriprofaamille tai lyhytaikainen altistuminen klooriprofaamille ja – suuren perunankulutuksen vuoksi – sen pääasialliselle aineenvaihduntatuotteelle 3-kloorianiliinille eivät kumpikaan osoittaneet, että hyväksyttävä päiväsaanti tai akuutin altistumisen viiteannos olisi vaarassa ylittyä.

(10)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmät kuluttajille aiheutuvasta riskistä ja se, että tasot olisi asetettava niin alhaisiksi kuin on kohtuudella mahdollista, perunoita koskevat jäämien enimmäismäärät olisi asetettava tasolle 0,4 mg/kg hyvän laboratoriokäytännön (GLP) kokeiden tuloksena ja siten, että ne vastaavat kaikkien näytteiden tulosten 97,5:ttä persentiiliä. Koska elintarviketurvallisuusviranomainen totesi lisäksi, että nykyiset puhdistuskäytännöt ovat riittämättömiä, on asianmukaista antaa elintarvikealan toimijoille riittävästi aikaa kehittää ja ottaa käyttöön uusi puhdistusmenetelmä.

(11)

Tätä väliaikaista jäämien enimmäismäärää tarkastellaan uudelleen komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 ja sen jälkeen vuosittain viimeistään 31 päivänä joulukuuta toimitettujen seurantatietojen perusteella. Komissio voi näin arvioida tilannetta säännöllisesti uudelleen ja tarvittaessa asteittain alentaa jäämien enimmäismäärää sitä mukaa kuin parempien puhdistusmenetelmien käyttöönotto edistyy. Komissiolle olisi toimitettava raportti siivouskäytäntöjen kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä seurantatiedot viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021, ja sitä olisi päivitettävä seuraavina vuosina.

(12)

Unionin kauppakumppaneita on kuultu Maailman kauppajärjestön kautta uusista jäämien enimmäismääristä, ja niiden kannanotot on otettu huomioon.

(13)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(14)

Olisi sallittava kohtuullinen siirtymäaika ennen jäämien muutettujen enimmäismäärien soveltamista, jotta jäsenvaltiot, kolmannet maat ja elintarvikealan toimijat voivat valmistautua jäämien enimmäismäärien muuttamisesta johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II, III ja V tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 2 päivästä syyskuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2021.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/677, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2019, tehoaineen klorotaloniili hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta (EUVL L 114, 30.4.2019, s. 15).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/989, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2019, tehoaineen klooriprofaami hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 160, 18.6.2019, s. 11).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1090, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2019, tehoaineen dimetoaatti hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 173, 27.6.2019, s. 39).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/344, annettu 28 päivänä helmikuuta 2019, tehoaineen etoprofossi hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 62, 1.3.2019, s. 7).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1043, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2018, tehoaineen fenamidoni hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta (EUVL L 188, 25.7.2018, s. 9).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1606, annettu 27 päivänä syyskuuta 2019, tehoaineen metiokarbi hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 250, 30.9.2019, s. 53).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1865, annettu 28 päivänä marraskuuta 2018, tehoaineen propikonatsoli hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta (EUVL L 304, 29.11.2018, s. 6).

(9)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1501, annettu 9 päivänä lokakuuta 2018, tehoaineen pymetrotsiini hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta (EUVL L 254, 10.10.2018, s. 4).

(10)  Komission asetus (EY) N:o 149/2008, annettu 29 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 muuttamisesta sen liitteen I kattamien tuotteiden jäämien enimmäismääriä koskevien liitteiden II, III ja IV vahvistamiseksi (EUVL L 58, 1.3.2008, s. 1).

(11)  Komission asetus (EU) 2017/1135, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse dimetoaatin ja ometoaatin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (EUVL L 164, 27.6.2017, s. 28).

(12)  Elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteelliset raportit ovat saatavilla osoitteessa http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned Opinion on the setting of temporary maximum residue levels for chlorpropham in potatoes. EFSA Journal 2020;18(6):6061.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II, III ja V seuraavasti:

1)

Poistetaan liitteestä II hiilitetrakloridia, klorotaloniilia, klooriprofaamia, dimetoaattia, fenamidonia, ometoaattia, propikonatsolia ja pymetrotsiinia koskevat sarakkeet.

2)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

muutetaan A osa seuraavasti:

i)

poistetaan etoprofossia ja metiokarbia koskevat sarakkeet;

ii)

lisätään klooriprofaamia koskeva sarake seuraavasti:

LIITE IIIA

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodinumero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan  (1)

Klooriprofaami (F) (R)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

0,01 (*1)

0110000

Sitrushedelmät

 

0110010

Greipit

 

0110020

Appelsiinit

 

0110030

Sitruunat

 

0110040

Limetit

 

0110050

Mandariinit

 

0110990

Muut (2)

 

0120000

Pähkinät

 

0120010

Mantelit

 

0120020

Parapähkinät

 

0120030

Cashewpähkinät

 

0120040

Kastanjat

 

0120050

Kookospähkinät

 

0120060

Hasselpähkinät

 

0120070

Makadamiat

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

0120090

Pinjansiemenet

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

0120110

Jalopähkinät

 

0120990

Muut (2)

 

0130000

Siemenhedelmät

 

0130010

Omenat

 

0130020

Päärynät

 

0130030

Kvittenit

 

0130040

Mispelit

 

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

0130990

Muut (2)

 

0140000

Kivihedelmät

 

0140010

Aprikoosit

 

0140020

Kirsikat

 

0140030

Persikat

 

0140040

Luumut

 

0140990

Muut (2)

 

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

0151000

a) Viinirypäleet

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

0152000

b) Mansikat

 

0153000

c) Vadelmat ja vatukat

 

0153010

Karhunvatukat

 

0153020

Sinivatukat

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

0153990

Muut (2)

 

0154000

d) Muut marjat ja pienet hedelmät

 

0154010

Pensasmustikat

 

0154020

Karpalot

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

0154050

Ruusunmarjat

 

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

0154080

Mustaseljan marjat

 

0154990

Muut (2)

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

 

0161000

a) Syötäväkuoriset

 

0161010

Taatelit

 

0161020

Viikunat

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

0161040

Kumkvatit

 

0161050

Karambolat

 

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

0161990

Muut (2)

 

0162000

b) Paksukuoriset, pienet

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

0162020

Litsit

 

0162030

Passiot/maracujat

 

0162040

Kaktusviikunat

 

0162050

Tähtiomenat

 

0162060

Amerikanpersimonit

 

0162990

Muut (2)

 

0163000

c) Paksukuoriset, suuret

 

0163010

Avokadot

 

0163020

Banaanit

 

0163030

Mangot

 

0163040

Papaijat

 

0163050

Granaattiomenat

 

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

0163070

Guavat

 

0163080

Ananakset

 

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

0163100

Duriot

 

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

0163990

Muut (2)

 

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

 

0211000

a) Perunat

0,4 (+)

0212000

b) Trooppiset juurekset ja juurimukulat

0,01 (*1)

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

0212020

Bataatit

 

0212030

Jamssit

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

0212990

Muut (2)

 

0213000

c) Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

0,01  (*1)

0213010

Punajuuret

 

0213020

Porkkanat

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

0213040

Piparjuuret

 

0213050

Maa-artisokat

 

0213060

Palsternakat

 

0213070

Juuripersiljat

 

0213080

Retiisit ja retikat

 

0213090

Kaurajuuret

 

0213100

Lantut

 

0213110

Nauriit

 

0213990

Muut (2)

 

0220000

Sipulikasvit

0,01  (*1)

0220010

Valkosipulit

 

0220020

Sipulit

 

0220030

Salottisipulit

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

0220990

Muut (2)

 

0230000

Hedelmävihannekset

0,01 (*1)

0231000

a) Solanaceae- ja Malvaceae-heimo

 

0231010

Tomaatit

 

0231020

Paprikat

 

0231030

Munakoisot

 

0231040

Okrat

 

0231990

Muut (2)

 

0232000

b) Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0232010

Kurkut

 

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

0232030

Kesäkurpitsat

 

0232990

Muut (2)

 

0233000

c) Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0233010

Melonit

 

0233020

Kurpitsat

 

0233030

Vesimelonit

 

0233990

Muut (2)

 

0234000

d) Sokerimaissit

 

0239000

e) Muut hedelmävihannekset

 

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,01 (*1)

0241000

a) Kukinnon muodostavat kaalit

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

0241020

Kukkakaali

 

0241990

Muut (2)

 

0242000

b) Kerivät kaalit

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

0242990

Muut (2)

 

0243000

c) Lehtikaalit

 

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

0243020

Lehtikaali

 

0243990

Muut (2)

 

0244000

d) Kyssäkaalit

 

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

0251000

a) Salaatit ja salaattikasvit

0,01  (*1)

0251010

Vuonankaali

 

0251020

Lehtisalaatti

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

0251040

Krassit, idut ja versot

 

0251050

Krassikanankaali

 

0251060

Sinappikaali/rucola

 

0251070

Lehtisinappi

 

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

0251990

Muut (2)

 

0252000

b) Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,01  (*1)

0252010

Pinaatti

 

0252020

Vihannesportulakka

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

0252990

Muut (2)

 

0253000

c) Viininlehdet ja vastaavien lajien lehdet

0,01 (*1)

0254000

d) Vesikrassi

0,01 (*1)

0255000

e) Salaattisikuri

0,01  (*1)

0256000

f) Yrtit ja syötävät kukat

0,02 (*1)

0256010

Kirveli

 

0256020

Ruohosipuli

 

0256030

Yrttiselleri

 

0256040

Persilja

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmariini

 

0256070

Timjami

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

0256090

Laakerinlehdet

 

0256100

Rakuuna

 

0256990

Muut (2)

 

0260000

Palkovihannekset

0,01 (*1)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

0260040

Herneet (silvityt)

 

0260050

Linssit

 

0260990

Muut (2)

 

0270000

Varsivihannekset

0,01  (*1)

0270010

Parsa

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

 

0270040

Salaattifenkoli

 

0270050

Latva-artisokka

 

0270060

Purjo

 

0270070

Raparperi

 

0270080

Bambunversot

 

0270090

Palmunsydämet

 

0270990

Muut (2)

 

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

0,01 (*1)

0280010

Viljellyt sienet

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01 (*1)

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,01 (*1)

0300010

Tarhapavut

 

0300020

Linssit

 

0300030

Herneet

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

0300990

Muut (2)

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,01 (*1)

0401000

Öljysiemenet

 

0401010

Pellavansiemenet

 

0401020

Maapähkinät

 

0401030

Unikonsiemenet

 

0401040

Seesaminsiemenet

 

0401050

Auringonkukansiemenet

 

0401060

Rapsinsiemenet

 

0401070

Soijapavut

 

0401080

Sinapinsiemenet

 

0401090

Puuvillansiemenet

 

0401100

Kurpitsansiemenet

 

0401110

Värisaflorinsiemenet

 

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

 

0401130

Ruistankionsiemenet

 

0401140

Hampunsiemenet

 

0401150

Risiininsiemenet

 

0401990

Muut (2)

 

0402000

Öljysiemenkasvit

 

0402010

Öljyoliivit

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

0402040

Kapokki

 

0402990

Muut (2)

 

0500000

VILJAT

0,01 (*1)

0500010

Ohra

 

0500020

Tattari ja muut valeviljat

 

0500030

Maissi

 

0500040

Viljahirssi

 

0500050

Kaura

 

0500060

Riisi

 

0500070

Ruis

 

0500080

Kirjodurra

 

0500090

Vehnä

 

0500990

Muut (2)

 

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,05 (*1)

0610000

Teet

 

0620000

Kahvipavut

 

0630000

Yrttiteet

 

0631000

a) kukista

 

0631010

Kamomilla

 

0631020

Hibiskus

 

0631030

Ruusu

 

0631040

Jasmiini

 

0631050

Lehmus

 

0631990

Muut (2)

 

0632000

b) lehdistä ja yrteistä

 

0632010

Mansikka

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Muut (2)

 

0633000

c) juurista

 

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Muut (2)

 

0639000

d) muista kasvinosista

 

0640000

Kaakaopavut

 

0650000

Johanneksenleipä

 

0700000

HUMALA

0,05 (*1)

0800000

MAUSTEET

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0810010

Anis

 

0810020

Mustakumina

 

0810030

Selleri

 

0810040

Korianteri

 

0810050

Kumina

 

0810060

Tilli

 

0810070

Fenkoli

 

0810080

Sarviapila

 

0810090

Muskottipähkinä

 

0810990

Muut (2)

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0820010

Maustepippuri

 

0820020

Limopuun marjat

 

0820030

Kumina

 

0820040

Kardemumma

 

0820050

Katajanmarja

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

0820070

Vanilja

 

0820080

Tamarindi

 

0820990

Muut (2)

 

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0830010

Kaneli

 

0830990

Muut (2)

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

0840010

Lakritsi

0,05 (*1)

0840020

Inkivääri (10)

 

0840030

Kurkuma

0,05 (*1)

0840040

Piparjuuri (11)

 

0840990

Muut (2)

0,05 (*1)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0850010

Mausteneilikka

 

0850020

Kapris

 

0850990

Muut (2)

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0860010

Maustesahrami

 

0860990

Muut (2)

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0870010

Muskotti

 

0870990

Muut (2)

 

0900000

SOKERIKASVIT

0,01  (*1)

0900010

Sokerijuurikas

 

0900020

Sokeriruoko

 

0900030

Juurisikuri

 

0900990

Muut (2)

 

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

0,05  (*1)

1010000

Hyödykkeet, jotka saatu seuraavista

 

1011000

a) Siat

 

1011010

Lihas

 

1011020

Rasva

 

1011030

Maksa

 

1011040

Munuaiset

 

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1011990

Muut (2)

 

1012000

b) Naudat

 

1012010

Lihas

 

1012020

Rasva

 

1012030

Maksa

 

1012040

Munuaiset

 

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1012990

Muut (2)

 

1013000

c) Lampaat

 

1013010

Lihas

 

1013020

Rasva

 

1013030

Maksa

 

1013040

Munuaiset

 

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1013990

Muut (2)

 

1014000

d) Vuohet

 

1014010

Lihas

 

1014020

Rasva

 

1014030

Maksa

 

1014040

Munuaiset

 

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1014990

Muut (2)

 

1015000

e) Hevoseläimet

 

1015010

Lihas

 

1015020

Rasva

 

1015030

Maksa

 

1015040

Munuaiset

 

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1015990

Muut (2)

 

1016000

f) Siipikarja

 

1016010

Lihas

 

1016020

Rasva

 

1016030

Maksa

 

1016040

Munuaiset

 

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1016990

Muut (2)

 

1017000

g) Muut tuotantoeläimet

 

1017010

Lihas

 

1017020

Rasva

 

1017030

Maksa

 

1017040

Munuaiset

 

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1017990

Muut (2)

 

1020000

Maito

 

1020010

Nautaeläimet

 

1020020

Lampaat

 

1020030

Vuohet

 

1020040

Hevoset

 

1020990

Muut (2)

 

1030000

Linnunmunat

 

1030010

Kanat

 

1030020

Ankat

 

1030030

Hanhet

 

1030040

Viiriäiset

 

1030990

Muut (2)

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet (7)

 

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

 

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

 

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

 

1100000

ELÄINPERÄISET TUOTTEET – KALAT, KALATUOTTEET JA MUUT MERI- JA MAKEANVEDEN ELINTARVIKKEET (8)

 

1200000

YKSINOMAAN REHUKSI TARKOITETUT TUOTTEET TAI NIIDEN OSAT (8)

 

1300000

JALOSTETUT ELINTARVIKKEET (9)

 

(F) =

Rasvaliukoinen

Klooriprofaami (F) (R)

(R) =

Jäämän määritelmä eroaa seuraavien torjunta-aineen ja koodin yhdistelmien osalta:

Klooriprofaami - koodit 1016000 ja 1030000: klooriprofaami ja 3-kloro-4-hydroksianiliinikonjugaatit, klooriprofaamina ilmaistuna; Klooriprofaami - koodi 1000000 paitsi 1016000, 1030000 ja 1040000: klooriprofaami ja 4'-hydroksiklooriprofaami-O-sulfonihappo (4-HSA), klooriprofaamina ilmaistuna

(+)

Seurantatietojen mukaan jäämien enimmäismäärän oletusarvon 0,01 mg/kg ylittävä perunoiden kontaminaatio on mahdollista, kun niitä on varastoitu tiloihin, joissa on aiemmin käytetty klooriprofaamia. Elintarvikealan toimijoiden olisi kehitettävä uusi puhdistusmenetelmä käsittelemättömien perunoiden saastumisen rajoittamiseksi. Tätä väliaikaista jäämien enimmäismäärää tarkastellaan uudelleen komissiolle viimeistään 31. joulukuuta 2021 ja sen jälkeen vuosittain viimeistään 31. joulukuuta toimitettujen seurantatietojen perusteella. Komissiolle olisi toimitettava raportti siivouskäytäntöjen kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä seurantatiedot viimeistään 31. joulukuuta 2021, ja sitä olisi päivitettävä seuraavina vuosina.

0211000 a) Perunat

b)

poistetaan B osasta hiilitetrakloridia koskeva sarake.

3)

Lisätään liitteeseen V hiilitetrakloridia, klorotaloniilia, dimetoaattia, etoprofossia, fenamidonia, metiokarbia, ometoaattia, propikonatsolia ja pymetrotsiinia koskevat sarakkeet seuraavasti:

LIITE V

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodinumero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan  (2)

Hiilitetrakloridi

Klorotaloniili (R)

Dimetoaatti

Etoprofossi

Fenamidoni

Metiokarbi (metiokarbin sekä metiokarbin sulfoksidin ja sulfonin summa ilmaistuna metiokarbina)

Ometoaatti

Propikonatsoli (isomeerien summa) (F)

Pymetrotsiini (R)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,03  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02  (*2)

0110000

Sitrushedelmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110010

Greipit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Appelsiinit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Sitruunat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Limetit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandariinit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

Pähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120010

Mantelit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Hasselpähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Makadamiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Jalopähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Siemenhedelmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130010

Omenat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Päärynät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Kvittenit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Mispelit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

Kivihedelmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140010

Aprikoosit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Kirsikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Persikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Luumut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a) Viinirypäleet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b) Mansikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153000

c) Vadelmat ja vatukat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153010

Karhunvatukat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Sinivatukat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d) Muut marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Pensasmustikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Karpalot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Ruusunmarjat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154080

Mustaseljan marjat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161000

a) Syötäväkuoriset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Taatelit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Viikunat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumkvatit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Karambolat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b) Paksukuoriset, pienet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Litsit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Passiot/maracujat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Kaktusviikunat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162050

Tähtiomenat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162060

Amerikanpersimonit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c) Paksukuoriset, suuret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokadot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Banaanit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mangot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papaijat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Granaattiomenat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Guavat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananakset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Duriot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

 

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,03  (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0211000

a) Perunat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b) Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamssit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c) Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Punajuuret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Porkkanat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Piparjuuret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Maa-artisokat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Palsternakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Juuripersiljat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Retiisit ja retikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Kaurajuuret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Lantut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Nauriit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

Sipulikasvit

 

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,03  (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0220010

Valkosipulit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Sipulit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Salottisipulit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

Hedelmävihannekset

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,02  (*2)

0231000

a) Solanaceae- ja Malvaceae-heimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomaatit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231020

Paprikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231030

Munakoisot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231040

Okrat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232000

b) Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232010

Kurkut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Kesäkurpitsat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c) Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233010

Melonit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Kurpitsat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Vesimelonit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d) Sokerimaissit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0239000

e) Muut hedelmävihannekset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

 

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0241000

a) Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Kukkakaali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b) Kerivät kaalit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c) Lehtikaalit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Lehtikaali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d) Kyssäkaalit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a) Salaatit ja salaattikasvit

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0251010

Vuonankaali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Lehtisalaatti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Krassit, idut ja versot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Krassikanankaali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251060

Sinappikaali/rucola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Lehtisinappi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0252000

b) Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0252010

Pinaatti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Vihannesportulakka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c) Viininlehdet ja vastaavien lajien lehdet

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0254000

d) Vesikrassi

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0255000

e) Salaattisikuri

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

 

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0256000

f) Yrtit ja syötävät kukat

 

0,02  (*2)

0,02 (*2)

0,02 (*2)

0,02  (*2)

0,06  (*2)

0,02 (*2)

0,02 (*2)

0,05  (*2)

0256010

Kirveli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Ruohosipuli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Yrttiselleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Persilja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256060

Rosmariini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256070

Timjami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256090

Laakerinlehdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256100

Rakuuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

Palkovihannekset

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260040

Herneet (silvityt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260050

Linssit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270000

Varsivihannekset

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0270010

Parsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270040

Salaattifenkoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270050

Latva-artisokka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270060

Purjo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270070

Raparperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270080

Bambunversot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270090

Palmunsydämet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0280010

Viljellyt sienet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Levät ja prokaryootit

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0300010

Tarhapavut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Linssit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Herneet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

 

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,03  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02  (*2)

0401000

Öljysiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Pellavansiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401020

Maapähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401030

Unikonsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401040

Seesaminsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401050

Auringonkukansiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401060

Rapsinsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401070

Soijapavut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401080

Sinapinsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401090

Puuvillansiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401100

Kurpitsansiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401110

Värisaflorinsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401130

Ruistankionsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401140

Hampunsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401150

Risiininsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402000

Öljysiemenkasvit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Öljyoliivit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402040

Kapokki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500000