ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 4

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
7. tammikuu 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2021/3, annettu 23 päivänä marraskuuta 2020, huumausainetoimikunnan uudelleen koolle kutsutussa 63. istunnossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta, joka koskee kannabiksen ja kannabikseen liittyvien aineiden listaamista vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1972 pöytäkirjalla, ja psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen mukaisesti

1

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien yhteisellä sopimuksella hyväksymä päätös (EU) 2021/4, annettu 9 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen toimipaikan sijainnista

7

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2021/5, annettu 15 päivänä joulukuuta 2020, Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavan Euroopan unionin sotilasoperaation EU:n joukkojen komentajan nimittämisestä ja päätöksen (YUTP) 2019/783 kumoamisesta (BiH/31/2020)

8

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2021/6, annettu 15 päivänä joulukuuta 2020, EU:n operaation joukkojen komentajan nimittämisestä Malin asevoimien kouluttamiseen osallistumista koskevaan Euroopan unionin sotilasoperaatioon (EUTM Mali) ja päätöksen (YUTP) 2020/603 kumoamisesta (EUTM Mali/2/2020)

10

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/7, annettu 5 päivänä tammikuuta 2021, Suomen turvallisuus- ja kemikaaliviraston biosidivalmisteen Biobor JF markkinoilla saataville asettamisen ja käytön sallimiseksi toteuttaman toimen jatkamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 7)

12

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

PÄÄTÖKSET

7.1.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 4/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2021/3,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2020,

huumausainetoimikunnan uudelleen koolle kutsutussa 63. istunnossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta, joka koskee kannabiksen ja kannabikseen liittyvien aineiden listaamista vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1972 pöytäkirjalla, ja psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen mukaisesti

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 83 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuonna 1961 tehty Yhdistyneiden kansakuntien (YK) huumausaineyleissopimus, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1972 pöytäkirjalla, jäljempänä ’huumausaineyleissopimus’, tuli voimaan 8 päivänä elokuuta 1975.

(2)

Huumausaineyleissopimuksen 3 artiklan nojalla huumausainetoimikunta (CND) voi päättää aineiden lisäämisestä kyseisen yleissopimuksen listoihin. Huumausainetoimikunta voi tehdä muutoksia listoihin vain Maailman terveysjärjestön (WHO) suositusten mukaisesti, mutta se voi myös päättää, että se ei tee WHO:n suosittamia muutoksia.

(3)

Psykotrooppisia aineita koskeva vuoden 1971 YK:n yleissopimus, jäljempänä ’psykotrooppisia aineita koskeva yleissopimus’, tuli voimaan 16 päivänä elokuuta 1976.

(4)

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen 2 artiklan nojalla huumausainetoimikunta voi WHO:n suositusten perusteella päättää lisätä aineita kyseisen yleissopimuksen listoihin tai poistaa niitä listoista. Huumausainetoimikunnalla on laaja harkintavalta ottaa huomioon taloudellisia, sosiaalisia, oikeudellisia, hallinnollisia ja muita tekijöitä, mutta se ei saa toimia mielivaltaisesti.

(5)

Huumausaineyleissopimuksen ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listoihin tehtävät muutokset vaikuttavat suoraan unionin oikeuden soveltamisalaan huumausaineiden valvonnan alalla. Neuvoston puitepäätöstä 2004/757/YOS (1) sovelletaan kyseisten yleissopimusten listoissa lueteltuihin aineisiin. Näin ollen kaikki kyseisten yleissopimusten listoihin tehtävät muutokset sisällytetään suoraan unionin yhteisiin sääntöihin.

(6)

Huumausainetoimikunnan on määrä hyväksyä uudelleen koolle kutsutussa, Wienissä 2–4 päivänä joulukuuta 2020 pidettäväksi suunnitellussa 63. istunnossaan päätöksiä kannabiksesta ja kannabikseen liittyvistä aineista, joita jo valvotaan huumausaineyleissopimuksen tai psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen nojalla.

(7)

Unioni ei ole huumausaineyleissopimuksen eikä psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen osapuoli. Sillä on tarkkailijan asema huumausainetoimikunnassa, jonka äänioikeutettuina jäseninä sen uudelleen koolle kutsutussa 63. istunnossa on 12 jäsenvaltiota. Neuvoston on sen vuoksi valtuutettava kyseiset jäsenvaltiot esittämään unionin kanta, joka koskee aineiden listaamista huumausaineyleissopimuksen ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen mukaisesti, koska päätökset aineiden kansainvälisestä listaamisesta kyseisten yleissopimusten mukaisesti kuuluvat unionin toimivaltaan.

(8)

WHO antoi 24 päivänä tammikuuta 2019 kuusi suositusta huumeriippuvuutta käsittelevän asiantuntijakomiteansa, jäljempänä ’WHO:n asiantuntijakomitea’, 41. kokouksessa tehdyn kannabista ja kannabikseen liittyviä aineita koskevan kriittisen tarkastelun perusteella. Kyseisillä suosituksilla ei pyritä antamaan hyväksyntää kannabiksen tai kannabikseen liittyvien aineiden viihdekäytölle.

(9)

WHO:n asiantuntijakomitean arvion mukaan kannabis ja kannabishartsi eivät erityisen todennäköisesti aiheuta vastaavia haittavaikutuksia kuin muut huumausaineyleissopimuksen listaan IV kuuluvat aineet. Lisäksi suun kautta otettavat kannabisvalmisteet ovat osoittaneet terapeuttista potentiaalia kivun hoidossa ja muiden lääketieteellisten tilojen, kuten epilepsian ja multippeliskleroosiin liittyvän spastisuuden, hoidossa.

(10)

WHO katsoi, että kannabis ja kannabishartsi olisi lisättävä listalle sellaiselle valvontatasolle, joka ehkäisee kannabiksen käytön aiheuttamia haittoja, mutta ei kuitenkaan toimi esteenä sille, että kannabikseen liittyviä valmisteita käytetään sekä tutkitaan ja kehitetään lääketieteellisiin tarkoituksiin. Tämän vuoksi WHO totesi, ettei kannabiksen ja kannabishartsin sisällyttäminen huumausaineyleissopimuksen listaan IV vastaa kriteereitä, joiden mukaisesti huumausaine sisällytetään kyseiseen listaan.

(11)

Kyseisellä suosituksella ei muuteta kannabiksen ja kannabishartsin kansainvälisen valvonnan tasoa. Siinä otetaan asianmukaisesti huomioon alan tieteellinen kehitys sen jälkeen, kun kannabis ja kannabishartsi on ensimmäisen kerran sisällytetty huumausaineyleissopimukseen. Kannabiksen ja kannabishartsin poistaminen huumausaineyleissopimuksen listasta IV voisi hyödyttää yhteisen tietämyksen lisäämistä kannabiksen terapeuttisesta käytöstä ja siihen liittyvistä haitoista.

(12)

Tämän vuoksi unionin kantana olisi oltava, että kannabis ja kannabishartsi poistetaan huumausaineyleissopimuksen listasta IV.

(13)

WHO:n asiantuntijakomitean arvion mukaan delta-9-tetrahydrokannabinoli ja sen aktiivinen stereoisomeeri dronabinoli, erityisesti sen erittäin puhtaat laittomat johdannaiset, voivat aiheuttaa vähintään kannabiksen veroisia haittavaikutuksia, riippuvuutta ja potentiaalia väärinkäyttöön, ja kannabis sisältyy huumausaineyleissopimuksen listaan I. Jos ainetta voidaan samalla tavoin väärinkäyttää ja se aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin aine, joka on jo listattu huumausaineyleissopimukseen, se listattaisiin tavallisesti samalla tavalla kuin kyseinen aine. Koska delta-9-tetrahydrokannabinolia voidaan väärinkäyttää samalla tavoin kuin kannabista ja sillä on samanlaisia haittavaikutuksia, se täyttää huumausaineyleissopimuksen listaan I sisällyttämisen kriteerit.

(14)

WHO katsoi, että delta-9-tetrahydrokannabinolin sisällyttäminen samaan yleissopimukseen ja samaan listaan kuin kannabis eli huumausaineyleissopimuksen listaan I helpottaisi merkittävästi huumausaineyleissopimuksen ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen valvontatoimenpiteiden toteuttamista jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi WHO suositteli, että delta-9-tetrahydrokannabinoli ja sen aktiivinen stereoisomeeri dronabinoli sisällytetään huumausaineyleissopimuksen listaan I ja, jos kyseinen suositus hyväksytään, poistetaan psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listasta II.

(15)

Kyseisellä suosituksella ei muuteta delta-9-tetrahydrokannabinolin ja sen aktiivisen stereoisomeerin dronabinolin kansainvälisen valvonnan tasoa. Se voisi myös helpottaa valvontatoimenpiteiden toteuttamista jäsenvaltioissa.

(16)

Tämän vuoksi unionin kantana olisi oltava, että delta-9-tetrahydrokannabinoli ja sen aktiivinen stereoisomeeri dronabinoli lisätään huumausaineyleissopimuksen listaan I ja, jos kyseinen suositus hyväksytään, ne poistetaan psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listasta II.

(17)

WHO:n asiantuntijakomitean arvion mukaan tetrahydrokannabinolilla (delta-9-tetrahydrokannabinolin isomeereillä), joka sisältyy psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listaan I, ei ole samanlaisia väärinkäyttöön johtavia ja haitallisia vaikutuksia kuin delta-9-tetrahydrokannabinolilla, mutta koska delta-9-tetrahydrokannabinolin kaikki kuusi isomeeriä ovat kemiallisesti samankaltaisia, kyseisiä isomeerejä on hyvin vaikeaa erottaa delta-9-tetrahydrokannabinolista tavanomaisilla kemiallisen analyysin menetelmillä. Lisäksi kyseisten kuuden isomeerin sisällyttäminen samaan yleissopimukseen ja samaan listaan delta-9-tetrahydrokannabinolin kanssa eli huumausaineyleissopimuksen listaan I helpottaisi delta-9-tetrahydrokannabinolin kansainvälisen valvonnan toteuttamista ja helpottaisi jäsenvaltioiden valvontatoimenpiteiden toteuttamista kansallisella tasolla. Tämän vuoksi WHO suositteli, että tetrahydrokannabinoli (delta-9-tetrahydrokannabinolin isomeerit) lisätään huumausaineyleissopimuksen listaan I, mikäli huumausainetoimikunta hyväksyy suosituksen dronabinolin ja sen stereoisomeerien (delta-9-tetrahydrokannabinoli) lisäämisestä huumausaineyleissopimuksen listaan I, ja jos kyseinen suositus hyväksytään, poistetaan psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listasta I.

(18)

Kyseisellä suosituksella ei muuteta tetrahydrokannabinolin (delta-9-tetrahydrokannabinolin isomeerit) kansainvälisen valvonnan tasoa. Suositus on paremman sääntelyn periaatteiden mukainen, ja sillä voitaisiin helpottaa valvontatoimenpiteiden toteuttamista jäsenvaltioissa.

(19)

Tämän vuoksi unionin kantana olisi oltava, että tetrahydrokannabinoli (delta-9-tetrahydrokannabinolin isomeerit) lisätään huumausaineyleissopimuksen listaan I, mikäli huumausainetoimikunta hyväksyy suosituksen dronabinolin ja sen stereoisomeerien (delta-9-tetrahydrokannabinoli) lisäämisestä huumausaineyleissopimuksen listaan I ja, jos kyseinen suositus hyväksytään, ne poistetaan psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listasta I.

(20)

Jotta voidaan varmistaa delta-9-tetrahydrokannabinolin ja sen aktiivisen stereoisomeerin dronabinolin sekä tetrahydrokannabinolin (delta-9-tetrahydrokannabinolin isomeerien) listaamisen johdonmukaisuus ja estää riski siitä, että jokin kyseisistä aineista sisältyy huumausaineyleissopimuksen ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listaan, huumausainetoimikunnan jäseninä olevien jäsenvaltioiden olisi voitava ilmaista unionin kanta kyseisten aineiden listaamiseen äänestämällä yhtenä ryhmänä.

(21)

WHO:n asiantuntijakomitean arvion mukaan kannabisuutteiden ja -tinktuuroiden, sellaisina kuin niistä on määrätty huumausaineyleissopimuksessa, psykoaktiivisten ominaisuuksien vaihtelu johtuu pääasiassa kyseisiin uutteisiin ja tinktuuroihin sisältyvän delta-9-tetrahydrokannabinolin vaihtelevista pitoisuuksista. Joillakin kannabisuutteilla ja -tinktuuroilla, joilla ei ole psykoaktiivisia ominaisuuksia ja jotka sisältävät pääasiassa kannabidiolia, on lupaavia terapeuttisia käyttötarkoituksia. Eri maissa valvontatoimenpiteitä toteuttavien vastuuviranomaisten kannalta on haasteellista, että eri valmisteita, joissa on eri pitoisuus delta-9-tetrahydrokannabinolia, valvotaan osana samaa kohtaa (”Uutteet ja tinktuurat”) ja että ne sisältyvät samaan listaan. Lisäksi huumausaineyleissopimuksen mukainen valmisteiden määritelmä saattaa kattaa kaikki tuotteet, jotka ovat kannabiksen uutteita ja tinktuuroita, kannabiksen ”valmisteina”, ja myös, jos noudatetaan WHO:n asiantuntijakomitean suositusta siirtää dronabinoli huumausaineyleissopimuksen listaan I, dronabinolin ja sen stereoisomeerien ”valmisteina”. Näin ollen WHO suositteli, että kannabisuutteet ja -tinktuurat poistetaan huumausaineyleissopimuksen listasta I.

(22)

WHO:n kyseisen suosituksen jälkeen antamissa tiedoissa ja kansainvälisen huumausaineiden valvontalautakunnan (INCB) analyysissa kyseisen suosituksen vaikutuksista selvennetään, että kyseisellä suosituksella ei muuteta kannabisuutteiden ja -tinktuuroiden kansainvälisen valvonnan tasoa eikä kyseisellä suosituksella odoteta olevan vaikutuksia jäsenvaltioiden valvonta- tai raportointivelvoitteisiin. Lisäksi kannabisuutteiden ja -tinktuuroiden poistaminen huumausaineyleissopimuksen listasta I lisäisi varmuutta sellaisten tuotteiden valvonnassa, jotka on johdettu ilman liuotinta ja käyttämällä lämpöä ja painetta.

(23)

Tämän vuoksi unionin kantana olisi oltava, että äänestyksessä kannatetaan suositusta poistaa kannabisuutteet ja -tinktuurat huumausaineyleissopimuksen listasta I.

(24)

WHO:n asiantuntijakomitean arvion mukaan kannabidiolia on kannabiksessa ja kannabishartsissa, mutta sillä ei ole psykoaktiivisia ominaisuuksia eikä potentiaalia väärinkäyttöön tai riippuvuuden aiheuttamiseen. Sillä ei ole merkittäviä haittavaikutuksia. Lisäksi kannabidiolin on osoitettu olevan tehokas tiettyjen hoitoon vastaamattomien, lapsuudessa puhjenneiden epilepsiaoireyhtymien hallinnassa.

(25)

WHO totesi, että kannabiskasvin valmisteina tuotetut lääkkeet, joilla ei ole psykoaktiivisia vaikutuksia, sisältävät hyvin pieniä määriä delta-9-tetrahydrokannabinolia ja että tarkka kemiallinen analyysi, jossa havaitaan delta-9-tetrahydrokannabinolin jopa 0,15-prosenttinen pitoisuus, voi olla joillekin jäsenvaltioille vaikea tehdä. Tämän vuoksi WHO suositteli, että huumausaineyleissopimuksen listaan I lisätään alaviite kannabista ja kannabishartsia koskevaan kohtaan seuraavasti: ”Valmisteet, jotka sisältävät pääasiassa kannabidiolia ja enintään 0,2 prosenttia delta-9-tetrahydrokannabinolia, eivät kuulu kansainvälisen valvonnan alaisuuteen.”

(26)

Kyseinen suositus kuitenkin alentaisi kyseisten valmisteiden nykyistä valvontatasoa. Lisäksi kyseisen delta-9-tetrahydrokannabinolin raja-arvon vahvistamiselle 0,2 prosenttiin ei ole riittävästi tieteellistä näyttöä, kyseisen suosituksen sanamuoto ei sulje pois mahdollisia eriäviä tulkintoja kyseisen delta-9-tetrahydrokannabinolin 0,2 prosentin raja-arvon laskutavasta ja kyseisen suosituksen tekninen toteuttaminen on vaikeaa teknisiin ja hallinnollisiin valmiuksiin liittyvistä syistä. Kannabidiolin kohtelu muista kannabinoideista poikkeavalla tavalla ei ole huumausaineyleissopimuksen ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listoissa käytössä olevan rakenteen mukaista. Kyseinen suositus, sellaisena kuin se on laadittu, ei tarjoa riittävää oikeusvarmuutta.

(27)

Tämän vuoksi unionin kantana olisi oltava, että äänestetään sitä suositusta vastaan, jonka mukaan alaviite ”valmisteet, jotka sisältävät pääasiassa kannabidiolia ja enintään 0,2 prosenttia delta-9-tetrahydrokannabinolia” lisätään kannabista ja kannabishartsia koskevaan kohtaan huumausaineyleissopimuksen listassa I.

(28)

Unioni kannattaisi kuitenkin kaikkien asianomaisten sidosryhmien kuulemista suosituksesta sellaisten kannabisvalmisteiden kansainvälisen valvonnan asianmukaisesta tasosta, joiden delta-9-tetrahydrokannabinoli-pitoisuus on alhainen, samalla kun varmistetaan kansanterveyden ja hyvinvoinnin suojelu, ottaen huomioon kannabista koskevan kansainvälisen huumausainevalvontajärjestelmän nykyinen rakenne sekä tällaisen suosituksen täytäntöönpanon edellyttämät tekniset ja hallinnolliset valmiudet.

(29)

WHO:n asiantuntijakomitean arvion mukaan delta-9-tetrahydrokannabinolia sisältäviä lääkkeitä ei ole yhdistetty väärinkäyttö- tai riippuvuusongelmiin eikä niitä ohjata muuhun kuin lääketieteelliseen käyttöön. Lisäksi WHO totesi, että tällaiset valmisteet on laadittu siten, ettei niitä todennäköisesti käytetä väärin, eikä niiden tosiasiallisesta väärinkäytöstä tai haittavaikutuksista ole näyttöä siinä määrin, että olisi perusteltua pitää yllä nykyistä valvonnan tasoa, joka liittyy huumausaineyleissopimuksen listaan I tai valvonnan tasoa, joka liittyy psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listaan II. WHO suositteli tämän vuoksi, että valmisteet, jotka on valmistettu joko kemiallisen synteesin avulla tai kannabisvalmisteena ja jotka on yhdistetty yhden tai useamman muun ainesosan kanssa lääkevalmisteiksi sellaisella tavalla, että delta-9-tetrahydrokannabinolia ei ole mahdollista ottaa talteen saatavilla olevin keinoin tai sellaisina määrinä, että siitä aiheutuisi kansanterveydellinen riski, lisätään huumausaineyleissopimuksen listaan III.

(30)

Suosituksen sanamuoto, joka koskee lääkevalmisteita, ei kuitenkaan perustu mihinkään huumausaineyleissopimuksessa määriteltyyn termiin. Lisäksi suosituksesta saattaisi aiheutua jäsenvaltioille ylimääräistä sääntelytaakkaa, sillä niiden olisi määriteltävä kyseisessä suosituksessa käytetyt käsitteet suosituksen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi ja vahvistettava, täyttyykö edellytys, jonka mukaan ainetta ei ole mahdollista ottaa talteen saatavilla olevin keinoin, kunkin tuotteen osalta.

(31)

Tämän vuoksi unionin kantana olisi oltava, että äänestetään sitä suositusta vastaan, jonka mukaan valmisteet, jotka on valmistettu joko kemiallisen synteesin avulla tai kannabisvalmisteena ja jotka on yhdistetty yhden tai useamman muun ainesosan kanssa lääkevalmisteiksi sellaisella tavalla, ettei delta-9-tetrahydrokannabinolia (dronabinolia) voida ottaa talteen saatavilla olevin keinoin tai sellaisina määrinä, että siitä aiheutuisi kansanterveydellinen riski, lisätään huumausaineyleissopimuksen listaan III.

(32)

On aiheellista määrittää kanta, joka otetaan unionin puolesta huumausainetoimikunnassa kannabiksen ja kannabikseen liittyvien aineiden listaamista koskeviin muutoksiin, koska edellä mainittujen kannabiksen ja kannabikseen liittyvien aineiden listaamista koskevat päätökset vaikuttavat suoraan unionin oikeuden sisältöön, erityisesti puitepäätökseen 2004/757/YOS.

(33)

Unionin kannan esittävät ne jäsenvaltiot, jotka ovat huumausainetoimikunnan jäseniä, toimien yhdessä unionin edun mukaisesti.

(34)

Puitepäätös 2004/757/YOS sitoo Tanskaa, ja sen vuoksi Tanska osallistuu tämän päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(35)

Puitepäätös 2004/757/YOS sitoo Irlantia, ja sen vuoksi Irlanti osallistuu tämän päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kanta, jonka jäsenvaltiot ottavat unionin puolesta huumausainetoimikunnan uudelleen koolle kutsutussa, 2–4 päivänä joulukuuta 2020 pidettäväksi suunnitellussa 63. istunnossa, kun kyseisen elimen on määrä hyväksyä päätöksiä aineiden lisäämisestä Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1972 pöytäkirjalla, ja psykotrooppisia aineita koskevassa Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 1971 yleissopimuksessa oleviin listoihin tai niiden poistamisesta kyseisistä listoista, on tämän päätöksen liitteessä esitetyn mukainen.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetun kannan esittävät ne jäsenvaltiot, jotka ovat huumausainetoimikunnan jäseniä, toimien yhdessä unionin edun mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  Neuvoston puitepäätös 2004/757/YOS, tehty 25 päivänä lokakuuta 2004, laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 335, 11.11.2004, s. 8).


LIITE

Kanta, jonka huumausainetoimikunnan (CND) jäseninä olevat jäsenvaltiot ottavat toimien yhdessä unionin edun mukaisesti huumausainetoimikunnan uudelleen koolle kutsutussa, 2–4 päivänä joulukuuta 2020 pidettäväksi suunnitellussa 63. istunnossa:

1)

kannabis ja kannabishartsi poistetaan huumausaineyleissopimuksen listasta IV (1);

2)

dronabinoli ja sen stereoisomeerit (delta-9-tetrahydrokannabinoli) lisätään huumausaineyleissopimuksen listaan I ja, jos kyseinen suositus hyväksytään, poistetaan psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listasta II;

3)

tetrahydrokannabinoli (delta-9-tetrahydrokannabinolin isomeerit) lisätään huumausaineyleissopimuksen listaan I, mikäli huumausainetoimikunta hyväksyy suosituksen dronabinolin ja sen stereoisomeerien (delta-9-tetrahydrokannabinoli) lisäämisestä huumausaineyleissopimuksen listaan I ja, jos kyseinen suositus hyväksytään, poistetaan psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listasta I;

4)

ilmaisu ”uutteet ja tinktuurat” poistetaan huumausaineyleissopimuksen listasta I;

5)

alaviitettä valmisteet, jotka sisältävät pääasiassa kannabidiolia ja enintään 0,2 prosenttia delta-9-tetrahydrokannabinolia, eivät kuulu kansainvälisen valvonnan alaisuuteen” ei lisätä kannabista ja kannabishartsia koskevaan kohtaan huumausaineyleissopimuksen listassa I;

6)

joko kemiallisella synteesillä tai kannabisvalmisteena tuotettuja valmisteita, jotka on yhdistetty lääkevalmisteiksi yhden tai useamman muun ainesosan kanssa siten, ettei delta-9-tetrahydrokannabinolia (dronabinolia) voida ottaa talteen saatavilla olevin keinoin tai sellaisina määrinä, että siitä aiheutuisi kansanterveydellinen riski, ei lisätä huumausaineyleissopimuksen listaan III.

Jotta voidaan varmistaa listaamisen johdonmukaisuus ja välttää riski siitä, että aine sisältyy huumausaineyleissopimuksen ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listaan, jäsenvaltiot, jotka ovat huumausainetoimikunnan jäseniä, voivat päättää äänestää asianomaisista suosituksista yhtenä ryhmänä.


(1)  Ne luetellaan edelleen kyseisen yleissopimuksen listassa I.


7.1.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 4/7


JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN YHTEISELLÄ SOPIMUKSELLA HYVÄKSYMÄ PÄÄTÖS (EU) 2021/4,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2020,

Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen toimipaikan sijainnista

JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 341 artiklan,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus, jäljempänä ’osaamiskeskus’, suunnitellaan perustettavaksi komission Euroopan parlamentille ja neuvostolle 12 päivänä syyskuuta 2018 tekemän ehdotuksen pohjalta.

(2)

Osaamiskeskuksen toimipaikan sijainti olisi vahvistettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen toimipaikka sijaitsee Bukarestissa Romaniassa.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2020.

Puheenjohtaja

P. LOURTIE


7.1.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 4/8


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS (YUTP) 2021/5,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2020,

Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavan Euroopan unionin sotilasoperaation EU:n joukkojen komentajan nimittämisestä ja päätöksen (YUTP) 2019/783 kumoamisesta (BiH/31/2020)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin sotilasoperaatiosta Bosnia ja Hertsegovinassa 12 päivänä heinäkuuta 2004 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2004/570/YUTP (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen toiminnan 2004/570/YUTP 6 artiklan 1 kohdan nojalla neuvosto on valtuuttanut poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) tekemään asiaankuuluvat päätökset Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavan Euroopan unionin sotilasoperaation EU:n joukkojen komentajan, jäljempänä ’EU:n joukkojen komentaja’, nimittämisestä.

(2)

PTK hyväksyi 30 päivänä huhtikuuta 2019 päätöksen (YUTP) 2019/783 (2), jolla prikaatikenraali Reinhard TRISCHAK nimitettiin EU:n joukkojen komentajaksi.

(3)

EU:n operaation komentaja on suosittanut, että kenraalimajuri Alexander PLATZER nimitettäisiin uudeksi EU:n joukkojen komentajaksi prikaatikenraali Reinhard TRISCHAKin seuraajana 15 päivästä tammikuuta 2021.

(4)

Euroopan unionin sotilaskomitea hyväksyi EU:n operaation komentajan suosituksen 23 päivänä lokakuuta 2020.

(5)

Päätös (YUTP) 2019/783 olisi näin ollen kumottava.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 5 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden Euroopan unionin päätösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla.

(7)

Kööpenhaminassa 12 ja 13 päivänä joulukuuta 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi julkilausuman, jonka mukaan Berliini plus -järjestelyt ja niiden täytäntöönpano koskevat ainoastaan niitä unionin jäsenvaltioita, jotka ovat myös joko Naton jäseniä tai rauhankumppanuuden osapuolia ja jotka ovat näin ollen tehneet kahdenvälisiä turvallisuussopimuksia Naton kanssa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kenraalimajuri Alexander PLATZER nimitetään Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavan Euroopan unionin sotilasoperaation EU:n joukkojen komentajaksi 15 päivästä tammikuuta 2021.

2 artikla

Kumotaan päätös (YUTP) 2019/783.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2021.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2020.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  EUVL L 252, 28.7.2004, s. 10.

(2)  Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2019/783, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2019, Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavan Euroopan unionin sotilasoperaation EU:n joukkojen komentajan nimittämisestä ja päätöksen (YUTP) 2018/355 kumoamisesta (BiH/28/2019) (EUVL L 127, 16.5.2019, s. 11).


7.1.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 4/10


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS (YUTP) 2021/6,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2020,

EU:n operaation joukkojen komentajan nimittämisestä Malin asevoimien kouluttamiseen osallistumista koskevaan Euroopan unionin sotilasoperaatioon (EUTM Mali) ja päätöksen (YUTP) 2020/603 kumoamisesta (EUTM Mali/2/2020)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan,

ottaa huomioon Malin asevoimien kouluttamiseen osallistumista koskevasta Euroopan unionin sotilasoperaatiosta (EUTM Mali) 17 päivänä tammikuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/34/YUTP (1) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2013/34/YUTP 5 artiklan 1 kohdan nojalla neuvosto on valtuuttanut poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) tekemään EUTM Mali -operaation poliittista valvontaa ja strategista ohjausta koskevat asiaankuuluvat päätökset, mukaan lukien päätökset seuraavien EU:n operaation joukkojen komentajien nimittämisestä.

(2)

PTK hyväksyi 16 päivänä huhtikuuta 2020 päätöksen (YUTP) 2020/603 (2) prikaatikenraali František RIDZÁKin nimittämisestä EU:n operaation joukkojen komentajaksi EUTM Mali -operaatioon.

(3)

Espanja ehdotti 25 päivänä syyskuuta 2020, että prikaatikenraali Fernando Luis GRACIA HERREIZ nimitettäisiin EU:n operaation joukkojen komentajaksi EUTM Mali -operaatioon prikaatikenraali František RIDZÁKin seuraajaksi 12 päivästä tammikuuta 2021.

(4)

EU:n sotilaskomitea tuki kyseistä ehdotusta 23 päivänä marraskuuta 2020.

(5)

Olisi tehtävä päätös prikaatikenraali Fernando Luis GRACIA HERREIZin nimittämisestä EU:n operaation joukkojen komentajaksi EUTM Mali -operaatioon 12 päivästä tammikuuta 2021.

(6)

Päätös (YUTP) 2020/603 olisi kumottava.

(7)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 5 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden unionin päätösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla. Näin ollen Tanska ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään prikaatikenraali Fernando Luis GRACIA HERREIZ EU:n operaation joukkojen komentajaksi Malin asevoimien kouluttamiseen osallistumista koskevaan Euroopan unionin sotilasoperaatioon (EUTM Mali) 12 päivästä tammikuuta 2021.

2 artikla

Kumotaan päätös (YUTP) 2020/603.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 12 päivänä tammikuuta 2021.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2020.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  EUVL L 14, 18.1.2013, s. 19.

(2)  Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2020/603, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2020, EU:n operaation joukkojen komentajan nimittämisestä Malin asevoimien kouluttamiseen osallistumista koskevaan Euroopan unionin sotilasoperaatioon (EUTM Mali) ja päätöksen (YUTP) 2019/2096 kumoamisesta (EUTM Mali/1/2020) (EUVL L 139, 4.5.2020, s. 65).


7.1.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 4/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/7,

annettu 5 päivänä tammikuuta 2021,

Suomen turvallisuus- ja kemikaaliviraston biosidivalmisteen Biobor JF markkinoilla saataville asettamisen ja käytön sallimiseksi toteuttaman toimen jatkamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla C(2021) 7)

(Ainoastaan suomen- ja ruotsinkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 55 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suomen turvallisuus- ja kemikaalivirasto, jäljempänä ’toimivaltainen viranomainen’, hyväksyi 6 päivänä toukokuuta 2020 asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti päätöksen, jolla sallitaan 2 päivään marraskuuta 2020 asti Biobor JF -biosidivalmisteen asettaminen saataville markkinoilla ja käyttö ammattikäytössä ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien antimikrobikäsittelyä varten, jäljempänä ’toimi’. Toimivaltainen viranomainen ilmoitti toimesta perusteluineen komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille mainitun asetuksen 55 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Toimivaltaisen viranomaisen toimittamien tietojen mukaan toimi oli tarpeen kansanterveyden suojelemiseksi. Ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien mikrobiologinen saastuminen voi johtaa ilma-aluksen moottorin toimintahäiriöihin ja vaarantaa sen lentokelpoisuuden, mikä näin ollen vaarantaa matkustajien ja miehistön turvallisuuden. Covid-19-pandemia ja siihen liittyvät lentorajoitukset johtivat siihen, että lukuisia ilma-aluksia pysäköitiin väliaikaisesti. Ilma-aluksen liikkumattomuus on mikrobiologista saastumista pahentava tekijä.

(3)

Biobor JF sisältää aineita 2,2’-(1-metyylitrimetyleenidioksi)bis-(4-metyyli-1,3,2-dioksaborinaani) (CAS-numero 2665-13-6) ja 2,2’-oksibis(4,4,6-trimetyyli-1,3,2-dioksaborinaani) (CAS-numero 14697-50-8), jotka ovat tehoaineita, joita käytetään valmisteryhmän 6 biosidivalmisteissa tuotteiden varastoinnissa käytettävinä säilytysaineina siten kuin asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä V määritellään. Koska nämä tehoaineet eivät sisälly asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitettuun kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevaan työohjelmaan, josta säädetään komission delegoidun asetuksen (EU) No 1062/2014 (2) liitteessä II, ne on arvioitava ja hyväksyttävä ennen kuin niitä sisältäville biosidivalmisteille voidaan myöntää lupa kansallisella tai unionin tasolla.

(4)

Komissio sai toimivaltaiselta viranomaiselta 4 päivänä syyskuuta 2020 perustellun pyynnön toimen jatkamiseksi asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti. Perusteltu pyyntö tehtiin, koska huolenaiheena oli, että lentoliikenteen turvallisuus voisi edelleen vaarantua ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien mikrobiologisen saastumisen vuoksi väliaikaisen luvan voimassaolon päätyttyä, ja katsottiin, että Biobor JF on välttämätön tällaisen mikrobiologisen saastumisen torjumiseksi.

(5)

Toimivaltaisen viranomaisen toimittamien tietojen mukaan ainoa vaihtoehtoinen biosidivalmiste, jota ilma-alusten ja moottorien valmistajat suosittelevat mikrobiologisen saastumisen käsittelyyn, vedettiin markkinoilta maaliskuussa 2020, koska kyseisellä valmisteella suoritetun käsittelyn jälkeen havaittiin vakavia moottorin toimintahäiriöitä.

(6)

Kuten toimivaltainen viranomainen on esittänyt, ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien mikrobiologisen saastumisen käsittely mekaanisesti ei ole aina mahdollista, ja sovitut ilmailualan menettelyt edellyttävät käsittelyä biosidivalmisteella silloinkin kun mekaaninen puhdistus on mahdollinen. Lisäksi mekaaninen käsittely altistaisi työntekijät myrkyllisille kaasuille, ja sitä olisi sen vuoksi vältettävä.

(7)

Toimivaltaisen viranomaisen toimittamien tietojen mukaan Biobor JF:n valmistaja on ryhtynyt toimenpiteisiin normaalin luvan saamiseksi valmisteelle, ja sen sisältämien tehoaineiden hyväksyntää koskevan hakemuksen toimittamista odotetaan varhain vuonna 2021. Tehoaineiden hyväksyntä ja sen jälkeen luvan myöntäminen biosidivalmisteelle olisi pysyvä ratkaisu tulevaisuutta varten, mutta näiden menettelyjen saattaminen päätökseen vie huomattavasti aikaa.

(8)

Koska ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien mikrobiologisen saastumisen puutteellinen torjuminen voisi vaarantaa lentoliikenteen turvallisuuden eikä kyseistä vaaraa voida riittävästi torjua käyttämällä toista biosidivalmistetta tai muita keinoja, on aiheellista sallia, että toimivaltainen viranomainen jatkaa toimea enintään 550 päivän jaksolla alkaen sitä päivää seuraavasta päivästä, jona toimivaltaisen viranomaisen 6 päivänä toukokuuta 2020 hyväksymässä päätöksessä sallittu 180 päivän alkuperäinen jakso päättyy.

(9)

Koska toimi on rauennut 3 päivänä marraskuuta 2020, tätä päätöstä olisi sovellettava taannehtivasti.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Suomen turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi jatkaa 7 päivään toukokuuta 2022 asti toimea, jolla sallitaan Biobor JF -biosidivalmisteen asettaminen saataville markkinoilla ja käyttö ammattikäytössä ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien antimikrobikäsittelyä varten.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Suomen turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

Sitä sovelletaan 3 päivästä marraskuuta 2020.

Tehty Brysselissä 5 päivänä tammikuuta 2021.

Komission puolesta

Stella KYRIAKIDES

Komission jäsen


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta (EUVL L 294, 10.10.2014, s. 1).