ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 426I

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
17. joulukuuta 2020


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2129, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

1

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2020/2130, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP täytäntöönpanosta

14

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

17.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 426/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/2129,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2020,

Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä 18 päivänä toukokuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2006 (1) ja erityisesti sen 8 a artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä toukokuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 765/2006 Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Valko-Venäjällä toimitettiin 9 päivänä elokuuta 2020 presidentinvaalit, joiden todettiin olleen ristiriidassa kansainvälisten normien kanssa ja joita häirittiin kohdistamalla sortotoimia riippumattomiin ehdokkaisiin ja raakoja tukahduttamistoimia rauhanomaisiin mielenosoittajiin vaalien jälkeen. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja antoi 11 päivänä elokuuta 2020 unionin puolesta julkilausuman, jossa katsottiin, etteivät vaalit olleet vapaat eivätkä oikeudenmukaiset. Lisäksi siinä todettiin, että niitä vastaan, jotka ovat vastuussa väkivallasta, perusteettomista pidätyksistä ja vaalitulosten väärentämisestä, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin.

(3)

Neuvosto hyväksyi 2 päivänä lokakuuta 2020 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1387 (2), jossa nimettiin 40 henkilöä, joiden katsottiin olevan vastuussa rauhanomaisiin mielenosoittajiin, opposition jäseniin ja toimittajiin kohdistuneista sortotoimista ja uhkailusta Valko-Venäjän vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen sekä keskusvaalilautakunnan väärinkäytöksistä kyseisten vaalien vaaliprosessissa.

(4)

Ottaen huomioon Valko-Venäjän tilanteen vakavuuden neuvosto hyväksyi 6 päivänä marraskuuta 2020 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1648 (3), jossa nimettiin Aleksandr Lukašenka ja 14 muuta henkilöä, joista osa kuuluu hänen lähipiiriinsä.

(5)

Neuvosto sopi 19 päivänä marraskuuta 2020 jatkavansa seuraavan pakotekierroksen valmistelua vastauksena Valko-Venäjän viranomaisten julmuuksiin ja Valko-Venäjän kansan demokraattisten oikeuksien tukemiseksi.

(6)

Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvien jatkuvien tukahduttamistoimien johdosta 29 henkilöä ja seitsemän yhteisöä olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 765/2006 liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 765/2006 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 765/2006 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. SCHULZE


(1)  EUVL L 134, 20.5.2006, s. 1.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1387, annettu 2 päivänä lokakuuta 2020, Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta (EUVL L 319 I, 2.10.2020, s. 1).

(3)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1648, annettu 6 päivänä marraskuuta 2020, Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta (EUVL L 370 I, 6.11.2020, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 765/2006 liite I seuraavasti:

1)

lisätään otsikko seuraavasti:

”2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä”

2)

korvataan taulukon otsikko seuraavasti:

”A.

2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt”

3)

lisätään luonnolliset henkilöt seuraavasti:

 

Nimet

Englanninkielinen transkriptio valkovenäjästä

Englanninkielinen transkriptio venäjästä

Nimet

(valkovenäjän-kielinen kirjoitustapa)

Nimet

(venäjänkielinen kirjoitustapa)

Tunnistetiedot

Luetteloon merkitsemisen perusteet

”60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Aleksandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Varapääministeri, Minskin kaupungin toimeenpanevan komitean entinen puheenjohtaja

Syntymäaika: 19.7.1962

Syntymäpaikka: Zavoit, Narouljan piiri, Gomelin/Homelin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Valko-Venäjä)

Sukupuoli: mies

Aiemmassa johtavassa asemassaan Minskin kaupungin toimeenpanevan komitean puheenjohtajana hän oli vastuussa sorrosta ja uhkailusta, jota Minskin paikalliskoneisto harjoitti hänen alaisuudessaan vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen ja johon on kuulunut erityisesti rauhanomaisten mielenosoittajien mielivaltaisia pidätyksiä ja kaltoinkohtelua, myös kidutusta, sekä toimittajiin kohdistettua uhkailua ja väkivaltaa. Hän antoi lukuisia julkisia lausuntoja, joissa kritisoitiin Valko-Venäjän rauhanomaisia mielenosoituksia.

Nykyisessä johtavassa asemassaan varapääministerinä hän tukee edelleen Lukašenkan hallintoa.

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailavich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Valko-Venäjän valtion televisio- ja radioyhtiön puheenjohtaja, Belteleradio-yhtiön johtaja

Syntymäaika: 20.1.1977

Syntymäpaikka: Grodno/Hrodna, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Valko-Venäjä)

Sukupuoli: mies

Nykyisessä asemassaan Valko-Venäjän valtion televisio- ja radioyhtiön johtajana hän on vastuussa valtionpropagandan levittämisestä ja tukee jatkuvasti Lukašenkan hallintoa. Mediakanavilla muun muassa tuetaan presidentin jatkokautta huolimatta 9. elokuuta 2020 järjestetyistä vilpillisistä vaaleista ja niiden jälkeen rauhanomaisiin ja laillisiin mielenosoituksiin toistuvasti kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

Eismont antoi julkisen lausunnon, jossa kritisoitiin rauhanomaisia mielenosoittajia, ja hän on kieltäytynyt uutisoimasta mielenosoituksia. Hän myös erotti alaisuudessaan olevia lakkoilevia Belteleradio-yhtiön työntekijöitä, minkä vuoksi hän on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista.

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Grodnon/Hrodnan alueen kuvernööri, entinen terveydenhuoltoministeri

Syntymäaika: 30.11.1973

Syntymäpaikka: Grodno/Hrodna, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Valko-Venäjä)

Sukupuoli: mies

Entisessä johtavassa asemassaan terveydenhuoltoministerinä hän oli vastuussa rauhanomaisten mielenosoittajien toiminnan tukahduttamisesta terveydenhuoltopalveluja käyttäen muun muassa siten, että lääkinnällistä apua tarvitsevia mielenosoittajia kuljetettiin ambulansseilla eristysosastoille sairaaloiden sijaan. Hän on antanut lukuisia julkisia lausuntoja, joissa kritisoidaan Valko-Venäjän rauhanomaisia mielenosoituksia. Hän on kerran väittänyt mielenosoittajan saaneen alkoholimyrkytyksen.

Nykyisessä johtavassa asemassaan Grodnon/Hrodnan alueen kuvernöörinä hän tukee edelleen Lukašenkan hallintoa.

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Valko-Venäjän kansalliskokouksen tasavaltaneuvoston puheenjohtaja

Syntymäaika: 25.9.1960

Syntymäpaikka: Polotsk, Vitebskin/Vitsebskin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Valko-Venäjä)

Sukupuoli: nainen

Nykyisessä johtavassa asemassaan Valko-Venäjän kansalliskokouksen tasavaltaneuvoston puheenjohtajana hän on vastuussa presidentin sisäpolitiikan alalla tekemien päätösten tukemisesta. Hän on vastuussa vilpillisten vaalien järjestämisestä 9. elokuuta 2020. Hän on antanut julkisia lausuntoja, joissa puolustetaan turvallisuuskoneiston rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistamia raakoja tukahduttamistoimia.

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Ensimmäinen apulaisviestintäministeri

Syntymäaika: 30.5.1972

Syntymäpaikka: Baranavitšy, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Valko-Venäjä)

Sukupuoli: mies

Johtavassa asemassaan ensimmäisenä apulaisviestintäministerinä hän on vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista ja erityisesti viestintäministeriön päätöksestä estää pääsy riippumattomille verkkosivustoille ja rajoittaa pääsyä internetiin Valko-Venäjällä vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen yhtenä kansalaisyhteiskuntaan, rauhanomaisiin mielenosoittajiin ja toimittajiin kohdistuvien sortotoimien välineenä.

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Viestintäministeri

Syntymäaika: 31.10.1972

Syntymäpaikka: Stolin, Brestin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Valko-Venäjä)

Sukupuoli: mies

Johtavassa asemassaan viestintäministerinä hän on vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista ja erityisesti viestintäministeriön päätöksestä estää pääsy riippumattomille verkkosivustoille ja rajoittaa pääsyä internetiin Valko-Venäjällä vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen yhtenä kansalaisyhteiskuntaan, rauhanomaisiin mielenosoittajiin ja toimittajiin kohdistuvien sortotoimien välineenä.

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Valko-Venäjän valtakunnansyyttäjä

Syntymäaika: 21.4.1973

Syntymäpaikka: Gluškovitšy, Gomelin/Homelin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Valko-Venäjä)

Sukupuoli: mies

Asemassaan Valko-Venäjän valtakunnansyyttäjänä hän on vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistuvista tukahduttamistoimista ja erityisesti lukuisten rikosoikeudellisten menettelyjen käynnistämisestä rauhanomaisia mielenosoittajia, oppositiojohtajia ja toimittajia vastaan vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen. Hän on myös antanut julkisia lausuntoja, joissa ”luvattomiin tilaisuuksiin” osallistuvia uhkaillaan rangaistuksella.

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Valko-Venäjän presidentin kiinteistönhallintaosaston apulaispäällikkö

Syntymäaika: 8.1.1977

Sukupuoli: mies

Asemassaan Valko-Venäjän presidentin kiinteistönhallintaosaston apulaispäällikkönä hän valvoo lukuisten yritysten toimintaa. Hänen johtamansa laitos tarjoaa rahoitustukea, aineellista, teknistä ja sosiaalista sekä kotitalous- ja lääkintätukea valtiokoneistoon kuuluville ja tasavallan viranomaisille. Hänellä on läheiset suhteet presidenttiin ja hän tukee edelleen Lukašenkan hallintoa.

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Esikuntapäällikkö ja sisäministeriön sisäisten joukkojen ensimmäinen apulaiskomentaja

Syntymäaika: 30.9.1968

Sukupuoli: mies

Johtavassa asemassaan sisäministeriön sisäisten joukkojen ensimmäisenä apulaiskomentajana hän on vastuussa sorrosta ja uhkailusta, jota sisäiset joukot ovat hänen alaisuudessaan harjoittaneet vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen, erityisesti rauhanomaisten mielenosoittajien mielivaltaisista pidätyksistä ja kaltoinkohtelusta, myös kidutuksesta, sekä toimittajiin kohdistetusta uhkailusta ja väkivallasta.

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Valtion valvontakomitean talousrikostutkinta-osaston erityisasioiden vanhempi tarkastaja

Syntymäaika: 8.6.1990

Sukupuoli: mies

Johtavassa asemassaan valtion valvontakomitean talousrikostutkintaosaston erityisasioiden vanhempana tarkastajana hän on vastuussa valtiokoneiston vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen johtamasta sorto- ja uhkailukampanjasta, erityisesti oppositiojohtajiin ja aktivisteihin kohdistuvien tutkintatoimien käynnistämisestä.

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Sisäministeriön alaisen yleisestä turvallisuudesta vastaavan poliisin lainvalvonnan ja ennalta ehkäisevien toimien pääosaston ennalta ehkäisevien toimien osaston päällikkö

Syntymäaika: 1.1.1979

Syntymäpaikka: Minskin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Valko-Venäjä)

Sukupuoli: mies

Johtavassa asemassaan sisäministeriön alaisen yleisestä turvallisuudesta vastaavan poliisin lainvalvonnan ja ennalta ehkäisevien toimien pääosaston ennalta ehkäisevien toimien osaston päällikkönä hän on vastuussa poliisin vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen harjoittamasta sorrosta ja uhkailusta, erityisesti rauhanomaisten mielenosoittajien mielivaltaisista pidätyksistä ja kaltoinkohtelusta, myös kidutuksesta, sekä toimittajiin kohdistetusta uhkailusta ja väkivallasta.

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Aleksandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЯН

Дмитрий Александрович КУРЯН

Poliisieversti, sisäministeriön pääosaston apulaispäällikkö ja lainvalvontaosaston päällikkö

Syntymäaika: 3.10.1974

Sukupuoli: mies

Johtavassa asemassaan poliisieverstinä sekä sisäministeriön pääosaston apulaispäällikkönä ja lainvalvontaosaston päällikkönä hän on vastuussa poliisin vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen harjoittamasta sorrosta ja uhkailusta, erityisesti rauhanomaisten mielenosoittajien mielivaltaisista pidätyksistä ja kaltoinkohtelusta, myös kidutuksesta, sekä toimittajiin kohdistetusta uhkailusta ja väkivallasta.

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Aleksandr Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Minskin alueellisen toimeenpanevan komitean puheenjohtaja

Syntymäaika: 2.7.1975

Syntymäpaikka: Novogrudok, Grodnon/Hrodnan alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Valko-Venäjä)

Sukupuoli: mies

Asemassaan Minskin alueellisen toimeenpanevan komitean puheenjohtajana hän on vastuussa paikallishallinnon, myös useiden komiteoiden, valvonnasta. Näin ollen hän tukee Lukašenkan hallintoa.

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Minskin kaupungin toimeenpanevan komitean sisäasioiden pääosaston (GUVD) massatapahtumaosaston apulaispäällikkö

Syntymäaika: 26.7.1977

Sukupuoli: mies

Asemassaan sisäasioiden kunnallisosaston (GUVD) massatapahtumaosaston apulaispäällikkönä Minskin kaupungin toimeenpanevassa komiteassa hän on vastuussa sorrosta ja uhkailusta, jota poliisi on harjoittanut vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen, erityisesti rauhanomaisten mielenosoittajien mielivaltaisista pidätyksistä ja kaltoinkohtelusta sekä toimittajiin kohdistetusta uhkailusta ja väkivallasta.

Hänen on todettu osallistuneen henkilökohtaisesti rauhanomaisten mielenosoittajien laittomiin pidätyksiin.

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Grodnon/Hrodnan yleisestä turvallisuudesta vastaavan poliisin apulaispäällikkö

Syntymäaika: 5.3.1976

Syntymäpaikka: Grodno/Hrodna, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Valko-Venäjä)

Sukupuoli: mies

Asemassaan Grodnon/Hrodnan yleisestä turvallisuudesta vastaavan poliisin apulaispäällikkönä hän on vastuussa sorrosta ja uhkailusta, jota paikallinen poliisi on hänen alaisuudessaan harjoittanut vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen, erityisesti rauhanomaisten mielenosoittajien mielivaltaisista pidätyksistä ja kaltoinkohtelusta, myös kidutuksesta, sekä toimittajiin kohdistetusta uhkailusta ja väkivallasta.

Todistajien mukaan hän on henkilökohtaisesti valvonut rauhanomaisten mielenosoittajien laittomia pidätyksiä.

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Poliisieversti, Minskin Sovetskyn piirin poliisiosaston päällikkö

Syntymäaika: 23.7.1979

Sukupuoli: mies

Toimiessaan Minskin Sovetskyn piirin poliisiosaston päällikkönä hän on vastuussa sorrosta ja uhkailusta, jota paikallinen poliisi on hänen alaisuudessaan harjoittanut vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen, erityisesti rauhanomaisten mielenosoittajien mielivaltaisista pidätyksistä ja kaltoinkohtelusta, myös kidutuksesta, sekä toimittajiin kohdistetusta uhkailusta ja väkivallasta.

Todistajien mukaan hän on henkilökohtaisesti valvonut laittomasti pidätettyjen rauhanomaisten mielenosoittajien kidutuksia ja osallistunut niihin.

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Poliisieverstiluutnantti, Molodechnon piirin poliisiosaston päällikkö

Syntymäaika: 31.10.1980

Sukupuoli: mies

Toimiessaan Molodechnon piirin poliisiosaston päällikkönä hän on vastuussa sorrosta ja uhkailusta, jota paikallinen poliisi on hänen alaisuudessaan harjoittanut vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen, erityisesti rauhanomaisten mielenosoittajien mielivaltaisista pidätyksistä ja kaltoinkohtelusta, myös kidutuksesta, sekä toimittajiin kohdistetusta uhkailusta ja väkivallasta.

Todistajien mukaan hän on henkilökohtaisesti valvonut laittomasti pidätettyjen mielenosoittajien pahoinpitelyjä. Hän on myös antanut tiedotusvälineille lukuisia lausuntoja, joissa halvennetaan mielenosoittajia.

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Minskin Sovetskyn piirin poliisiosaston apulaispäällikkö, yleisestä turvallisuudesta vastaavan poliisin päällikkö

Syntymäaika: 27.1.1971

Sukupuoli: mies

Toimiessaan Minskin Sovetskyn piirin poliisiosaston apulaispäällikkönä ja yleisestä turvallisuudesta vastaavan poliisin päällikkönä hän on vastuussa sorrosta ja uhkailusta, jota paikallinen poliisi on hänen alaisuudessaan harjoittanut vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen, erityisesti rauhanomaisten mielenosoittajien mielivaltaisista pidätyksistä ja kaltoinkohtelusta, myös kidutuksesta, sekä toimittajiin kohdistetusta uhkailusta ja väkivallasta.

Todistajien mukaan hän on henkilökohtaisesti valvonut rauhanomaisten mielenosoittajien pidätyksiä ja laittomasti pidätettyjen pahoinpitelyjä.

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Aleksandr Aleksandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Minskin Moskovan piirioikeuden puheenjohtaja

Syntymäaika: 16.5.1988

Sukupuoli: mies

Asemassaan Minskin Moskovan piirioikeuden puheenjohtajana hän on vastuussa lukuisista toimittajia, oppositiojohtajia, aktivisteja ja mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista. On raportoitu puolustuksen oikeuksien loukkauksista ja tukeutumisesta perättömiin todistajanlausuntoihin hänen valvomissaan oikeudenkäynneissä.

Hänellä oli ratkaiseva merkitys mielenosoittajien, toimittajien ja oppositiojohtajien sakottamisessa ja pidättämisessä vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen.

Näin ollen hän on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista ja oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen osallistumisesta.

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Aleksandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Gomelin/Homelin Sovetskyn piirioikeuden tuomari

Sukupuoli: mies

Asemassaan Gomelin/Homelin Sovetskyn piirioikeuden tuomarina hän on vastuussa lukuisista toimittajia, aktivisteja ja mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista. On raportoitu puolustuksen oikeuksien loukkauksista hänen valvomissaan oikeudenkäynneissä.

Näin ollen hän on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista ja oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen osallistumisesta.

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Mogilevin Leninskin piirioikeuden tuomari

Sukupuoli: nainen

Asemassaan Mogilevin Leninskin piirioikeuden tuomarina hän on vastuussa lukuisista toimittajia, oppositiojohtajia, aktivisteja ja mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista, erityisesti oppositioaktivistin ja presidenttiehdokkaan Svetlana Tihanovskajan aviomiehen Sergei Tihanovskin tuomiosta. On raportoitu puolustuksen oikeuksien loukkauksista hänen valvomissaan oikeudenkäynneissä.

Näin ollen hän on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen osallistumisesta.

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Minskin keskisen piirioikeuden tuomari

Syntymäaika: 27.2.1974

Sukupuoli: nainen

Asemassaan Minskin keskisen piirioikeuden tuomarina hän on vastuussa lukuisista toimittajia, oppositiojohtajia, aktivisteja ja mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista, erityisesti koordinointineuvoston jäsenen ja lakkokomitean johtajan Sergei Dylevskyn tuomiosta. On raportoitu puolustuksen oikeuksien loukkauksista hänen valvomissaan oikeudenkäynneissä.

Näin ollen hän on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista ja oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen osallistumisesta.

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Aleksandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Minskin Oktyabrskyn piirioikeuden tuomari

Syntymäaika: 9.4.1990

Sukupuoli: nainen

Asemassaan Minskin keskisen piirioikeuden tuomarina hän on vastuussa lukuisista toimittajia, oppositiojohtajia, aktivisteja ja mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista. On raportoitu puolustuksen oikeuksien loukkauksista hänen valvomissaan oikeudenkäynneissä.

Näin ollen hän on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista ja oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen osallistumisesta.

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Minskin Partizanskin piirioikeuden tuomari

Syntymäaika: 2.12.1979

Sukupuoli: nainen

Asemassaan Minskin Partizanskin piirioikeuden tuomarina hän on vastuussa lukuisista toimittajia, oppositiojohtajia, aktivisteja ja mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista, erityisesti koordinointineuvoston johtajan Mariya Kalesnikavan tuomiosta. On raportoitu puolustuksen oikeuksien loukkauksista hänen valvomissaan oikeudenkäynneissä.

Näin ollen hän on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista ja oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen osallistumisesta.

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Minskin Sovetskyn piirioikeuden tuomari

Syntymäaika: 11.9.1965

Sukupuoli: nainen

Asemassaan Minskin Sovetskyn piirioikeuden tuomarina hän on vastuussa lukuisista toimittajia, oppositiojohtajia, aktivisteja ja mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista. On raportoitu puolustuksen oikeuksien loukkauksista hänen valvomissaan oikeudenkäynneissä.

Näin ollen hän on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista ja oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen osallistumisesta.

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Minskin keskisen piirioikeuden tuomari

Syntymäaika: 14.1.1984

Sukupuoli: nainen

Asemassaan Minskin keskisen piirioikeuden tuomarina hän on vastuussa lukuisista toimittajia, oppositiojohtajia, aktivisteja ja mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista, erityisesti opposition presidenttiehdokkaan Viktar Babarikan tuomiosta. On raportoitu puolustuksen oikeuksien loukkauksista hänen valvomissaan oikeudenkäynneissä.

Näin ollen hän on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista ja oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen osallistumisesta.

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeevna NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Minskin Zavodskyn piirioikeuden tuomari

Syntymäaika: 26.11.1974

Sukupuoli: nainen

Asemassaan Minskin Zavodskyn piirioikeuden tuomarina hän on vastuussa lukuisista toimittajia, oppositiojohtajia, aktivisteja ja mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista. On raportoitu puolustuksen oikeuksien loukkauksista hänen valvomissaan oikeudenkäynneissä.

Näin ollen hän on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen osallistumisesta.

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Liikemies, Amhodor holding -yrityksen omistaja

Syntymäaika: 12.1.1959

Syntymäpaikka: Bolshoe Babino, Orsha Rayon, Vitebskin/Vitsebskin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyisin Valko-Venäjä)

Sukupuoli: mies

Hän on yksi johtavista Valko-Venäjällä toimivista liikemiehistä, jolla on liiketaloudellisia intressejä muiden muassa rakennus-, konerakennus- ja maatalousalalla.

Hänen kerrotaan olevan yksi niistä henkilöistä, jotka hyötyivät eniten yksityistämisestä Lukašenkan presidenttikaudella. Hän on myös Lukašenkaa kannattavan Belaya Rus -liiton puheenjohtajiston jäsen ja Valko-Venäjän tasavallan yrittäjyyden kehittämisneuvoston jäsen.

Näin ollen hän hyötyy suhteistaan Lukašenkan hallintoon ja sen tukemisesta.

Hän tuomitsi heinäkuussa 2020 antamissaan kommenteissa opposition Valko-Venäjällä järjestämät mielenosoitukset ja edisti näin kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamista.

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/ VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Liikemies, yksi Bremino Group -yrityksen omistajista

Syntymäaika: 4.5.1963

Syntymäpaikka: Ukrainan SNT (nykyinen Ukraina)

Sukupuoli: mies

Hän on yksi johtavista Valko-Venäjällä toimivista liikemiehistä, jolla on liiketaloudellisia intressejä muiden muassa öljyalalla, kivihiilen kuljetuksen alalla sekä pankkialalla.

Hän on yksi Bremino Group -yrityksen omistajista. Yritys on hyötynyt verohelpotuksista ja muusta Valko-Venäjän hallinnon antamasta tuesta.

Näin ollen hän hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.”

4)

lisätään otsikko ja taulukko seuraavasti:

”B.

2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet

 

Nimet

Englanninkielinen transkriptio valkovenäjästä

Englanninkielinen transkriptio venäjästä

Nimet

(valkovenäjän-kielinen kirjoitustapa)

(venäjänkielinen kirjoitustapa)

Tunnistetiedot

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”1.

CJSC Beltechexport

ЗАО ’Белтехэкспорт’

Osoite: Nezavisimosti ave. 86-B, Minsk 220012, Belarus

P. +375 17 358 83 83; +375 17 373 80 12

Verkkosivusto: https://bte.by/

Sähköposti: mail@bte.by

CJSC Beltechexport on yksityinen yhteisö, joka vie valkovenäläisten valtionomistuksessa olevien yritysten tuottamia aseita ja sotilaskalustoa Afrikan, Etelä-Amerikan, Aasian ja Lähi-idän maihin. Beltechexportilla on läheiset suhteet Valko-Venäjän puolustusministeriöön.

Näin ollen CJSC Beltechexport hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä tuottamalla hyötyä presidentin hallinnolle.

17.12.2020

2.

Dana Holdings/Dana Astra

Дана Холдингз/Дана Астра

Osoite: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk 220114, Belarus

Rekisteröintinumero: Dana Astra: 191295361

Verkkosivusto: https://dana-holdings.com/

Sähköposti: PR@bir.by

P.: +375 17 269 32 90; +375 17 393 94 65

Dana Holdings/Dana Astra on Valko-Venäjän yksi tärkeimmistä kiinteistökehittäjistä ja rakennuttajista. Yritys sai maa-alueita usean suuren asuinkiinteistön ja liikekeskuksen rakentamiseksi.

Yrityksen Dana Holdings/Dana Astra omistajilla on läheiset suhteet Aleksandr Lukašenkaan. Presidentin miniällä Liliya Lukašenkalla on yrityksessä korkea asema.

Näin ollen Dana Holdings/Dana Astra hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

17.12.2020

3.

GHU – Valko-Venäjän presidentin hallinnon päätalousosasto ”The Main Economic Office” of the Administrative Affairs Office of the President of the Republic of Belarus”

ГХУ – Государственное учреждение ’Главное хозяйственное управление’ Управления делами Президента Республики Беларусь

Osoite: Miasnikova str. 37, Minsk 220010, Belarus

P.: +375 17 222 33 13

Verkkosivusto: http://ghu.by

Sähköposti: ghu@ghu.by

GHU on suurin toimija muiden kuin asuinkiinteistöjen markkinoilla Valko-Venäjällä ja lukuisten yritysten valvoja.

Aleksandr Lukašenka pyysi GHU:n johtajaa Victor Sheimania valvomaan vuoden 2020 presidentinvaalien turvallisuutta.

Näin ollen GHU hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

17.12.2020

4.

LLC Synesis

ООО ”Синезис”

Osoite: Minsk, Platonova 20B, Minsk 220005, Belarus; Mantulinskaya 24, Moscow 123100, Russia

Rekisteröintinumero (УНН/ИНН): 190950894 (Valko-Venäjä); 7704734000/770301001 (Venäjä)

Verkkosivusto: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

P.: +375 17 240 36 50

LLC Synesis tarjoaa Valko-Venäjän viranomaisille valvontajärjestelmän, jolla voidaan tehdä hakuja videotallenteista ja analysoida niitä ja käyttää kasvojentunnistusohjelmistoa, mistä syystä yritys on vastuussa Valko-Venäjän valtiokoneiston harjoittamasta kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta.

Synesis-yrityksen työntekijöitä on kielletty kommunikoimasta valkovenäjäksi, mistä syystä yritys on vastuussa työntekijöiden oikeuksien heikentämisestä.

Valko-Venäjän valtion turvallisuuskomitea (KGB) ja sisäministeriö esiintyvät Synesisin luoman järjestelmän käyttäjien luettelossa. Näin ollen yritys hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

Synesisin toimitusjohtaja Alexander Shatrov kritisoi julkisesti Lukašenkan hallintoa vastaan mieltään osoittaneita ja kyseenalaisti demokratian puutteen Valko-Venäjällä.

17.12.2020

5.

AGAT Electromechanical Plant OJSC

OAO ”АГАТ-электромеханический завод”

Osoite:. Nezavisimosti ave. 115, Minsk 220114, Belarus

P.: +375 17 272 01 32; +375 17 570 41 45

Sähköposti: marketing@agat-emz.by

Verkkosivusto: https://agat-emz.by/

AGAT Electromechanical Plant OJSC on osa Valko-Venäjän valtion sotateollisuuskomiteaa (alias SAMI tai State Military Industrial Committee), joka on vastuussa valtion sotilaallis-teknisen politiikan täytäntöönpanosta ja toimii Valko-Venäjän ministerineuvoston ja presidentin alaisuudessa. Näin ollen AGAT Electromechanical Plant OJSC hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

Yritys tuottaa mellakantorjuntaan tarkoitettua ”Rubezh”-estejärjestelmää, jota on käytetty 9. elokuuta 2020 pidettyjen presidentinvaalien johdosta järjestettyjä rauhallisia mielenosoituksia vastaan. Yritys on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta.

17.12.2020

6.

OJSC 140 Repair Plant

OAO ”140 ремонтный завод”

Osoite: L. Chalovskoy str. 19, Borisov, Belarus

P.: +375 17 776 20 32; +375 17 776 54 79

Sähköposti: info@140zavod.org

Verkkosivusto: https://140zavod.org

OJSC 140 Repair Plant on osa Valko-Venäjän valtion sotateollisuuskomiteaa (alias SAMI tai State Military Industrial Committee), joka on vastuussa valtion sotilaallis-teknisen politiikan täytäntöönpanosta ja toimii Valko-Venäjän ministerineuvoston ja presidentin alaisuudessa. Näin ollen OJSC 140 Repair Plant hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

Yritys tuottaa ajoneuvoja ja panssaroituja ajoneuvoja, joita on käytetty 9. elokuuta 2020 pidettyjen presidentinvaalien johdosta järjestettyjä rauhallisia mielenosoituksia vastaan. Yritys on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta.

17.12.2020

7.

OJSC MZKT / MWPT (alias VOLAT) – Minsk Wheel Tractor Plant

OAO ”МЗКТ” – Минский завод колёсных тягачей

Osoite: Partizanski ave 150, Minsk 220021, Belarus

P.: +375 17 330 17 09

Faksi: +375 17 291 31 92

Sähköposti: link@mzkt.by

Verkkosivusto: www.mzkt.by

OJSC MZKT (alias VOLAT) on osa Valko-Venäjän valtion sotateollisuuskomiteaa (alias SAMI tai State Military Industrial Committee), joka on vastuussa valtion sotilaallis-teknisen politiikan täytäntöönpanosta ja toimii Valko-Venäjän ministerineuvoston ja presidentin alaisuudessa. Näin ollen OJSC MZKT (alias VOLAT) hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

Ne OJSC MZKT:n työntekijät erotettiin, jotka osallistuivat Aleksandr Lukašenkan tehtaalla vierailun aikana pidettyyn mielenosoitukseen ja jotka ryhtyivät lakkoon Valko-Venäjän vuoden 2020 presidentinvaalien johdosta, minkä vuoksi yritys on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista.

17.12.2020”


PÄÄTÖKSET

17.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 426/14


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2020/2130,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2020,

Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 15 päivänä lokakuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/642/YUTP (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä lokakuuta 2012 päätöksen 2012/642/YUTP Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Valko-Venäjällä toimitettiin 9 päivänä elokuuta 2020 presidentinvaalit, joiden todettiin olleen ristiriidassa kansainvälisten normien kanssa ja joita häirittiin kohdistamalla sortotoimia riippumattomiin ehdokkaisiin ja raakoja tukahduttamistoimia rauhanomaisiin mielenosoittajiin vaalien jälkeen. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja antoi 11 päivänä elokuuta 2020 unionin puolesta julkilausuman, jossa katsottiin, etteivät vaalit olleet vapaat eivätkä oikeudenmukaiset. Lisäksi siinä todettiin, että niitä vastaan, jotka ovat vastuussa väkivallasta, perusteettomista pidätyksistä ja vaalitulosten väärentämisestä, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin.

(3)

Neuvosto hyväksyi 2 päivänä lokakuuta 2020 täytäntöönpanopäätöksen (YUTP) 2020/1388 (2), jossa nimettiin 40 henkilöä, joiden katsottiin olevan vastuussa rauhanomaisiin mielenosoittajiin, opposition jäseniin ja toimittajiin kohdistuneista sortotoimista ja uhkailusta Valko-Venäjän vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen sekä keskusvaalilautakunnan väärinkäytöksistä kyseisten vaalien vaaliprosessissa.

(4)

Ottaen huomioon Valko-Venäjän tilanteen vakavuuden neuvosto hyväksyi 6 päivänä marraskuuta 2020 täytäntöönpanopäätöksen (YUTP) 2020/1650 (3), jossa nimettiin Aljaksandr Lukašenka ja 14 muuta henkilöä, joista osa kuuluu hänen lähipiiriinsä.

(5)

Neuvosto sopi 19 päivänä marraskuuta 2020 jatkavansa seuraavan pakotekierroksen valmistelua vastauksena Valko-Venäjän viranomaisten julmuuksiin ja Valko-Venäjän kansan demokraattisten oikeuksien tukemiseksi.

(6)

Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvien jatkuvien tukahduttamistoimien johdosta 29 henkilöä ja seitsemän yhteisöä olisi sisällytettävä päätöksen 2012/642/YUTP liitteessä olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(7)

Päätöksen 2012/642/YUTP liite olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2012/642/YUTP liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. SCHULZE


(1)  EUVL L 285, 17.10.2012, s. 1.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2020/1388, annettu 2 päivänä lokakuuta 2020, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP täytäntöönpanosta (EUVL L 319 I, 2.10.2020, s. 13).

(3)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2020/1650, annettu 6 päivänä marraskuuta 2020, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP täytäntöönpanosta (EUVL L 370 I, 6.11.2020, s. 9).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2012/642/YUTP liite seuraavasti:

1)

lisätään otsikko seuraavasti:

”3 artiklan 1 kohdassa ja 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä”

2)

korvataan taulukon otsikko seuraavasti:

”A.

3 artiklan 1 kohdassa ja 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt”

3)

lisätään luonnolliset henkilöt seuraavasti:

 

Nimet

Englanninkielinen transkriptio valkovenäjästä

Englanninkielinen transkriptio venäjästä

Nimet

(valkovenäjän-kielinen kirjoitustapa)

Nimet

(venäjänkielinen kirjoitustapa)

Tunnistetiedot

Luetteloon merkitsemisen perusteet

”60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Aleksandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Varapääministeri, Minskin kaupungin toimeenpanevan komitean entinen puheenjohtaja

Syntymäaika: 19.7.1962

Syntymäpaikka: Zavoit, Narouljan piiri, Gomelin/Homelin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Valko-Venäjä)

Sukupuoli: mies

Aiemmassa johtavassa asemassaan Minskin kaupungin toimeenpanevan komitean puheenjohtajana hän oli vastuussa sorrosta ja uhkailusta, jota Minskin paikalliskoneisto harjoitti hänen alaisuudessaan vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen ja johon on kuulunut erityisesti rauhanomaisten mielenosoittajien mielivaltaisia pidätyksiä ja kaltoinkohtelua, myös kidutusta, sekä toimittajiin kohdistettua uhkailua ja väkivaltaa. Hän antoi lukuisia julkisia lausuntoja, joissa kritisoitiin Valko-Venäjän rauhanomaisia mielenosoituksia.

Nykyisessä johtavassa asemassaan varapääministerinä hän tukee edelleen Lukašenkan hallintoa.

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailavich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Valko-Venäjän valtion televisio- ja radioyhtiön puheenjohtaja, Belteleradio-yhtiön johtaja

Syntymäaika: 20.1.1977

Syntymäpaikka: Grodno/Hrodna, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Valko-Venäjä)

Sukupuoli: mies

Nykyisessä asemassaan Valko-Venäjän valtion televisio- ja radioyhtiön johtajana hän on vastuussa valtionpropagandan levittämisestä ja tukee jatkuvasti Lukašenkan hallintoa. Mediakanavilla muun muassa tuetaan presidentin jatkokautta huolimatta 9. elokuuta 2020 järjestetyistä vilpillisistä vaaleista ja niiden jälkeen rauhanomaisiin ja laillisiin mielenosoituksiin toistuvasti kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

Eismont antoi julkisen lausunnon, jossa kritisoitiin rauhanomaisia mielenosoittajia, ja hän on kieltäytynyt uutisoimasta mielenosoituksia. Hän myös erotti alaisuudessaan olevia lakkoilevia Belteleradio-yhtiön työntekijöitä, minkä vuoksi hän on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista.

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Grodnon/Hrodnan alueen kuvernööri, entinen terveydenhuoltoministeri

Syntymäaika: 30.11.1973

Syntymäpaikka: Grodno/Hrodna, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Valko-Venäjä)

Sukupuoli: mies

Entisessä johtavassa asemassaan terveydenhuoltoministerinä hän oli vastuussa rauhanomaisten mielenosoittajien toiminnan tukahduttamisesta terveydenhuoltopalveluja käyttäen muun muassa siten, että lääkinnällistä apua tarvitsevia mielenosoittajia kuljetettiin ambulansseilla eristysosastoille sairaaloiden sijaan. Hän on antanut lukuisia julkisia lausuntoja, joissa kritisoidaan Valko-Venäjän rauhanomaisia mielenosoituksia. Hän on kerran väittänyt mielenosoittajan saaneen alkoholimyrkytyksen.

Nykyisessä johtavassa asemassaan Grodnon/Hrodnan alueen kuvernöörinä hän tukee edelleen Lukašenkan hallintoa.

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Valko-Venäjän kansalliskokouksen tasavaltaneuvoston puheenjohtaja

Syntymäaika: 25.9.1960

Syntymäpaikka: Polotsk, Vitebskin/Vitsebskin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Valko-Venäjä)

Sukupuoli: nainen

Nykyisessä johtavassa asemassaan Valko-Venäjän kansalliskokouksen tasavaltaneuvoston puheenjohtajana hän on vastuussa presidentin sisäpolitiikan alalla tekemien päätösten tukemisesta. Hän on vastuussa vilpillisten vaalien järjestämisestä 9. elokuuta 2020. Hän on antanut julkisia lausuntoja, joissa puolustetaan turvallisuuskoneiston rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistamia raakoja tukahduttamistoimia.

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Ensimmäinen apulaisviestintäministeri

Syntymäaika: 30.5.1972

Syntymäpaikka: Baranavitšy, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Valko-Venäjä)

Sukupuoli: mies

Johtavassa asemassaan ensimmäisenä apulaisviestintäministerinä hän on vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista ja erityisesti viestintäministeriön päätöksestä estää pääsy riippumattomille verkkosivustoille ja rajoittaa pääsyä internetiin Valko-Venäjällä vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen yhtenä kansalaisyhteiskuntaan, rauhanomaisiin mielenosoittajiin ja toimittajiin kohdistuvien sortotoimien välineenä.

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Viestintäministeri

Syntymäaika: 31.10.1972

Syntymäpaikka: Stolin, Brestin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Valko-Venäjä)

Sukupuoli: mies

Johtavassa asemassaan viestintäministerinä hän on vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista ja erityisesti viestintäministeriön päätöksestä estää pääsy riippumattomille verkkosivustoille ja rajoittaa pääsyä internetiin Valko-Venäjällä vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen yhtenä kansalaisyhteiskuntaan, rauhanomaisiin mielenosoittajiin ja toimittajiin kohdistuvien sortotoimien välineenä.

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Valko-Venäjän valtakunnansyyttäjä

Syntymäaika: 21.4.1973

Syntymäpaikka: Gluškovitšy, Gomelin/Homelin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Valko-Venäjä)

Sukupuoli: mies

Asemassaan Valko-Venäjän valtakunnansyyttäjänä hän on vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistuvista tukahduttamistoimista ja erityisesti lukuisten rikosoikeudellisten menettelyjen käynnistämisestä rauhanomaisia mielenosoittajia, oppositiojohtajia ja toimittajia vastaan vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen. Hän on myös antanut julkisia lausuntoja, joissa ”luvattomiin tilaisuuksiin” osallistuvia uhkaillaan rangaistuksella.

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Valko-Venäjän presidentin kiinteistönhallintaosaston apulaispäällikkö

Syntymäaika: 8.1.1977

Sukupuoli: mies

Asemassaan Valko-Venäjän presidentin kiinteistönhallintaosaston apulaispäällikkönä hän valvoo lukuisten yritysten toimintaa. Hänen johtamansa laitos tarjoaa rahoitustukea, aineellista, teknistä ja sosiaalista sekä kotitalous- ja lääkintätukea valtiokoneistoon kuuluville ja tasavallan viranomaisille. Hänellä on läheiset suhteet presidenttiin ja tukee edelleen Lukašenkan hallintoa.

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Esikuntapäällikkö ja sisäministeriön sisäisten joukkojen ensimmäinen apulaiskomentaja

Syntymäaika: 30.9.1968

Sukupuoli: mies

Johtavassa asemassaan sisäministeriön sisäisten joukkojen ensimmäisenä apulaiskomentajana hän on vastuussa sorrosta ja uhkailusta, jota sisäiset joukot ovat hänen alaisuudessaan harjoittaneet vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen, erityisesti rauhanomaisten mielenosoittajien mielivaltaisista pidätyksistä ja kaltoinkohtelusta, myös kidutuksesta, sekä toimittajiin kohdistetusta uhkailusta ja väkivallasta.

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Valtion valvontakomitean talousrikostutkinta-osaston erityisasioiden vanhempi tarkastaja

Syntymäaika: 8.6.1990

Sukupuoli: mies

Johtavassa asemassaan valtion valvontakomitean talousrikostutkintaosaston erityisasioiden vanhempana tarkastajana hän on vastuussa valtiokoneiston vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen johtamasta sorto- ja uhkailukampanjasta, erityisesti oppositiojohtajiin ja aktivisteihin kohdistuvien tutkintatoimien käynnistämisestä.

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Sisäministeriön alaisen yleisestä turvallisuudesta vastaavan poliisin lainvalvonnan ja ennaltaehkäisevien toimien pääosaston ennaltaehkäisevien toimien osaston päällikkö

Syntymäaika: 1.1.1979

Syntymäpaikka: Minskin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Valko-Venäjä)

Sukupuoli: mies

Johtavassa asemassaan sisäministeriön alaisen yleisestä turvallisuudesta vastaavan poliisin lainvalvonnan ja ennaltaehkäisevien toimien pääosaston ennaltaehkäisevien toimien osaston päällikkönä hän on vastuussa poliisin vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen harjoittamasta sorrosta ja uhkailusta, erityisesti rauhanomaisten mielenosoittajien mielivaltaisista pidätyksistä ja kaltoinkohtelusta, myös kidutuksesta, sekä toimittajiin kohdistetusta uhkailusta ja väkivallasta.

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Aleksandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЯН

Дмитрий Александрович КУРЯН

Poliisieversti, sisäministeriön pääosaston apulaispäällikkö ja lainvalvontaosaston päällikkö

Syntymäaika: 3.10.1974

Sukupuoli: mies

Johtavassa asemassaan poliisieverstinä sekä sisäministeriön pääosaston apulaispäällikkönä ja lainvalvontaosaston päällikkönä hän on vastuussa poliisin vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen harjoittamasta sorrosta ja uhkailusta, erityisesti rauhanomaisten mielenosoittajien mielivaltaisista pidätyksistä ja kaltoinkohtelusta, myös kidutuksesta, sekä toimittajiin kohdistetusta uhkailusta ja väkivallasta.

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Aleksandr Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Minskin alueellisen toimeenpanevan komitean puheenjohtaja

Syntymäaika: 2.7.1975

Syntymäpaikka: Novogrudok, Grodnon/Hrodnan alue, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Valko-Venäjä)

Sukupuoli: mies

Asemassaan Minskin alueellisen toimeenpanevan komitean puheenjohtajana hän on vastuussa paikallishallinnon, myös useiden komiteoiden, valvonnasta. Näin ollen hän tukee Lukašenkan hallintoa.

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Minskin kaupungin toimeenpanevan komitean sisäasioiden pääosaston (GUVD) massatapahtumaosaston apulaispäällikkö

Syntymäaika: 26.7.1977

Sukupuoli: mies

Asemassaan sisäasioiden kunnallisosaston (GUVD) massatapahtumaosaston apulaispäällikkönä Minskin kaupungin toimeenpanevassa komiteassa hän on vastuussa sorrosta ja uhkailusta, jota poliisi on harjoittanut vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen, erityisesti rauhanomaisten mielenosoittajien mielivaltaisista pidätyksistä ja kaltoinkohtelusta sekä toimittajiin kohdistetusta uhkailusta ja väkivallasta.

Hänen on todettu osallistuneen henkilökohtaisesti rauhanomaisten mielenosoittajien laittomiin pidätyksiin.

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Grodnon/Hrodnan yleisestä turvallisuudesta vastaavan poliisin apulaispäällikkö

Syntymäaika: 5.3.1976

Syntymäpaikka: Grodno/Hrodna, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Valko-Venäjä)

Sukupuoli: mies

Asemassaan Grodnon/Hrodnan yleisestä turvallisuudesta vastaavan poliisin apulaispäällikkönä hän on vastuussa sorrosta ja uhkailusta, jota paikallinen poliisi on hänen alaisuudessaan harjoittanut vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen, erityisesti rauhanomaisten mielenosoittajien mielivaltaisista pidätyksistä ja kaltoinkohtelusta, myös kidutuksesta, sekä toimittajiin kohdistetusta uhkailusta ja väkivallasta..

Todistajien mukaan hän on henkilökohtaisesti valvonut rauhanomaisten mielenosoittajien laittomia pidätyksiä.

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Poliisieversti, Minskin Sovetskyn piirin poliisiosaston päällikkö

Syntymäaika: 23.7.1979

Sukupuoli: mies

Toimiessaan Minskin Sovetskyn piirin poliisiosaston päällikkönä hän on vastuussa sorrosta ja uhkailusta, jota paikallinen poliisi on hänen alaisuudessaan harjoittanut vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen, erityisesti rauhanomaisten mielenosoittajien mielivaltaisista pidätyksistä ja kaltoinkohtelusta, myös kidutuksesta, sekä toimittajiin kohdistetusta uhkailusta ja väkivallasta.

Todistajien mukaan hän on henkilökohtaisesti valvonut laittomasti pidätettyjen rauhanomaisten mielenosoittajien kidutuksia ja osallistunut niihin.

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Poliisieverstiluutnantti, Molodechnon piirin poliisiosaston päällikkö

Syntymäaika: 31.10.1980

Sukupuoli: mies

Toimiessaan Molodechnon piirin poliisiosaston päällikkönä hän on vastuussa sorrosta ja uhkailusta, jota paikallinen poliisi on hänen alaisuudessaan harjoittanut vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen, erityisesti rauhanomaisten mielenosoittajien mielivaltaisista pidätyksistä ja kaltoinkohtelusta, myös kidutuksesta, sekä toimittajiin kohdistetusta uhkailusta ja väkivallasta.

Todistajien mukaan hän on henkilökohtaisesti valvonut laittomasti pidätettyjen mielenosoittajien pahoinpitelyjä. Hän on myös antanut tiedotusvälineille lukuisia lausuntoja, joissa halvennetaan mielenosoittajia.

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Minskin Sovetskyn piirin poliisiosaston apulaispäällikkö, yleisestä turvallisuudesta vastaavan poliisin päällikkö

Syntymäaika: 27.1.1971

Sukupuoli: mies

Toimiessaan Minskin Sovetskyn piirin poliisiosaston apulaispäällikkönä ja yleisestä turvallisuudesta vastaavan poliisin päällikkönä hän on vastuussa sorrosta ja uhkailusta, jota paikallinen poliisi on hänen alaisuudessaan harjoittanut vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen, erityisesti rauhanomaisten mielenosoittajien mielivaltaisista pidätyksistä ja kaltoinkohtelusta, myös kidutuksesta, sekä toimittajiin kohdistetusta uhkailusta ja väkivallasta.

Todistajien mukaan hän on henkilökohtaisesti valvonut rauhanomaisten mielenosoittajien pidätyksiä ja laittomasti pidätettyjen pahoinpitelyjä.

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Aleksandr Aleksandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Minskin Moskovan piirioikeuden puheenjohtaja

Syntymäaika: 16.5.1988

Sukupuoli: mies

Asemassaan Minskin Moskovan piirioikeuden puheenjohtajana hän on vastuussa lukuisista toimittajia, oppositiojohtajia, aktivisteja ja mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista. On raportoitu puolustuksen oikeuksien loukkauksista ja tukeutumisesta perättömiin todistajanlausuntoihin hänen valvomissaan oikeudenkäynneissä.

Hänellä oli ratkaiseva merkitys mielenosoittajien, toimittajien ja oppositiojohtajien sakottamisessa ja pidättämisessä vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen.

Näin ollen hän on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista ja oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen osallistumisesta.

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Aleksandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Gomelin/Homelin Sovetskyn piirioikeuden tuomari

Sukupuoli: mies

Asemassaan Gomelin/Homelin Sovetskyn piirioikeuden tuomarina hän on vastuussa lukuisista toimittajia, aktivisteja ja mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista. On raportoitu puolustuksen oikeuksien loukkauksista hänen valvomissaan oikeudenkäynneissä.

Näin ollen hän on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista ja oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen osallistumisesta.

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Mogilevin Leninskin piirioikeuden tuomari

Sukupuoli: nainen

Asemassaan Mogilevin Leninskin piirioikeuden tuomarina hän on vastuussa lukuisista toimittajia, oppositiojohtajia, aktivisteja ja mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista, erityisesti oppositioaktivistin ja presidenttiehdokkaan Svetlana Tihanovskajan aviomiehen Sergei Tihanovskin tuomiosta. On raportoitu puolustuksen oikeuksien loukkauksista hänen valvomissaan oikeudenkäynneissä.

Näin ollen hän on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen osallistumisesta.

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Minskin keskisen piirioikeuden tuomari

Syntymäaika: 27.2.1974

Sukupuoli: nainen

Asemassaan Minskin keskisen piirioikeuden tuomarina hän on vastuussa lukuisista toimittajia, oppositiojohtajia, aktivisteja ja mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista, erityisesti koordinointineuvoston jäsenen ja lakkokomitean johtajan Sergei Dylevskyn tuomiosta. On raportoitu puolustuksen oikeuksien loukkauksista hänen valvomissaan oikeudenkäynneissä.

Näin ollen hän on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista ja oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen osallistumisesta.

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Aleksandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Minskin Oktyabrskyn piirioikeuden tuomari

Syntymäaika: 9.4.1990

Sukupuoli: nainen

Asemassaan Minskin keskisen piirioikeuden tuomarina hän on vastuussa lukuisista toimittajia, oppositiojohtajia, aktivisteja ja mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista. On raportoitu puolustuksen oikeuksien loukkauksista hänen valvomissaan oikeudenkäynneissä.

Näin ollen hän on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista ja oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen osallistumisesta.

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Minskin Partizanskin piirioikeuden tuomari

Syntymäaika: 2.12.1979

Sukupuoli: nainen

Asemassaan Minskin Partizanskin piirioikeuden tuomarina hän on vastuussa lukuisista toimittajia, oppositiojohtajia, aktivisteja ja mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista, erityisesti koordinointineuvoston johtajan Mariya Kalesnikavan tuomiosta. On raportoitu puolustuksen oikeuksien loukkauksista hänen valvomissaan oikeudenkäynneissä.

Näin ollen hän on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista ja oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen osallistumisesta.

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Minskin Sovetskyn piirioikeuden tuomari

Syntymäaika: 11.9.1965

Sukupuoli: nainen

Asemassaan Minskin Sovetskyn piirioikeuden tuomarina hän on vastuussa lukuisista toimittajia, oppositiojohtajia, aktivisteja ja mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista. On raportoitu puolustuksen oikeuksien loukkauksista hänen valvomissaan oikeudenkäynneissä.

Näin ollen hän on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista ja oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen osallistumisesta.

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Minskin keskisen piirioikeuden tuomari

Syntymäaika: 14.1.1984

Sukupuoli: nainen

Asemassaan Minskin keskisen piirioikeuden tuomarina hän on vastuussa lukuisista toimittajia, oppositiojohtajia, aktivisteja ja mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista, erityisesti opposition presidenttiehdokkaan Viktar Babarikan tuomiosta. On raportoitu puolustuksen oikeuksien loukkauksista hänen valvomissaan oikeudenkäynneissä.

Näin ollen hän on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista ja oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen osallistumisesta.

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeevna NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Minskin Zavodskyn piirioikeuden tuomari

Syntymäaika: 26.11.1974

Sukupuoli: nainen

Asemassaan Minskin Zavodskyn piirioikeuden tuomarina hän on vastuussa lukuisista toimittajia, oppositiojohtajia, aktivisteja ja mielenosoittajia vastaan poliittisin perustein annetuista tuomioista. On raportoitu puolustuksen oikeuksien loukkauksista hänen valvomissaan oikeudenkäynneissä.

Näin ollen hän on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista, oikeusvaltion heikentämisestä sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen osallistumisesta.

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Liikemies, Amhodor holding -yrityksen omistaja

Syntymäaika: 12.1.1959

Syntymäpaikka: Bolshoe Babino, Orsha Rayon, Vitebskin/Vitsebskin alue, entinen Neuvostoliitto (nykyisin Valko-Venäjä)

Sukupuoli: mies

Hän on yksi johtavista Valko-Venäjällä toimivista liikemiehistä, jolla on liiketaloudellisia intressejä muiden muassa rakennus-, konerakennus- ja maatalousalalla.

Hänen kerrotaan olevan yksi niistä henkilöistä, jotka hyötyivät eniten yksityistämisestä Lukašenkan presidenttikaudella. Hän on myös Lukašenkaa kannattavan Belaya Rus -liiton puheenjohtajiston jäsen ja Valko-Venäjän tasavallan yrittäjyyden kehittämisneuvoston jäsen.

Näin ollen hän hyötyy suhteistaan Lukašenkan hallintoon ja sen tukemisesta.

Hän tuomitsi heinäkuussa 2020 antamissaan kommenteissa opposition Valko-Venäjällä järjestämät mielenosoitukset ja edisti näin kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamista.

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/ VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Liikemies, yksi Bremino Group -yrityksen omistajista

Syntymäaika: 4.5.1963

Syntymäpaikka: Ukrainan SNT (nykyinen Ukraina)

Sukupuoli: mies

Hän on yksi johtavista Valko-Venäjällä toimivista liikemiehistä, jolla on liiketaloudellisia intressejä muiden muassa öljyalalla, kivihiilen kuljetuksen alalla sekä pankkialalla.

Hän on yksi Bremino Group -yrityksen omistajista. Yritys on hyötynyt verohelpotuksista ja muusta Valko-Venäjän hallinnon antamasta tuesta.

Näin ollen hän hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.”

4)

lisätään otsikko ja taulukko seuraavasti:

”B.

4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet

 

Nimet

Englanninkielinen transkriptio valkovenäjästä

Englanninkielinen transkriptio venäjästä

Nimet

(valkovenäjän-kielinen kirjoitustapa)

(venäjänkielinen kirjoitustapa)

Tunnistetiedot

Luetteloon merkitsemisen perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

CJSC Beltechexport

ЗАО ’Белтехэкспорт’

Osoite: Nezavisimosti ave. 86-B, Minsk 220012, Belarus

P. +375 17 358 83 83; +375 17 373 80 12

Verkkosivusto: https://bte.by/

Sähköposti: mail@bte.by

CJSC Beltechexport on yksityinen yhteisö, joka vie valkovenäläisten valtionomistuksessa olevien yritysten tuottamia aseita ja sotilaskalustoa Afrikan, Etelä-Amerikan, Aasian ja Lähi-idän maihin. Beltechexportilla on läheiset suhteet Valko-Venäjän puolustusministeriöön.

Näin ollen CJSC Beltechexport hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä tuottamalla hyötyä presidentin hallinnolle.

17.12.2020

2.

Dana Holdings/Dana Astra

Дана Холдингз/Дана Астра

Osoite: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk 220114, Belarus

Rekisteröintinumero: Dana Astra: 191295361

Verkkosivusto: https://dana-holdings.com/

Sähköposti: PR@bir.by

P.: +375 17 269 32 90; +375 17 393 94 65

Dana Holdings/Dana Astra on Valko-Venäjän yksi tärkeimmistä kiinteistökehittäjistä ja rakennuttajista. Yritys sai maa-alueita usean suuren asuinkiinteistön ja liikekeskuksen rakentamiseksi.

Yrityksen Dana Holdings/Dana Astra omistajilla on läheiset suhteet Aleksandr Lukašenkaan. Presidentin miniällä Liliya Lukašenkalla on yrityksessä korkea asema.

Näin ollen Dana Holdings/Dana Astra hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

17.12.2020

3.

GHU – Valko-Venäjän presidentin hallinnon päätalousosasto ”The Main Economic Office” of the Administrative Affairs Office of the President of the Republic of Belarus”

ГХУ – Государственное учреждение ’Главное хозяйственное управление’ Управления делами Президента Республики Беларусь

Osoite: Miasnikova str. 37, Minsk 220010, Belarus

P.: +375 17 222 33 13

Verkkosivusto: http://ghu.by

Sähköposti: ghu@ghu.by

GHU on suurin toimija muiden kuin asuinkiinteistöjen markkinoilla Valko-Venäjällä ja lukuisten yritysten valvoja.

Aleksandr Lukašenka pyysi GHU:n johtajaa Victor Sheimania valvomaan vuoden 2020 presidentinvaalien turvallisuutta.

Näin ollen GHU hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

17.12.2020

4.

LLC Synesis

ООО ”Синезис”

Osoite: Minsk, Platonova 20B, Minsk 220005, Belarus; Mantulinskaya 24, Moscow 123100, Russia

Rekisteröintinumero (УНН/ИНН): 190950894 (Valko-Venäjä); 7704734000/770301001 (Venäjä)

Verkkosivusto: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

P.: +375 17 240 36 50

LLC Synesis tarjoaa Valko-Venäjän viranomaisille valvontajärjestelmän, jolla voidaan tehdä hakuja videotallenteista ja analysoida niitä ja käyttää kasvojentunnistusohjelmistoa, mistä syystä yritys on vastuussa Valko-Venäjän valtiokoneiston harjoittamasta kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta.

Synesis-yrityksen työntekijöitä on kielletty kommunikoimasta valkovenäjäksi, mistä syystä yritys on vastuussa työntekijöiden oikeuksien heikentämisestä.

Valko-Venäjän valtion turvallisuuskomitea (KGB) ja sisäministeriö esiintyvät Synesisin luoman järjestelmän käyttäjien luettelossa. Näin ollen yritys hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

Synesisin toimitusjohtaja Alexander Shatrov kritisoi julkisesti Lukašenkan hallintoa vastaan mieltään osoittaneita ja kyseenalaisti demokratian puutteen Valko-Venäjällä.

17.12.2020

5.

AGAT Electromechanical Plant OJSC

OAO ”АГАТ-электромеханический завод”

Osoite:. Nezavisimosti ave. 115, Minsk 220114, Belarus

P.: +375 17 272 01 32; +375 17 570 41 45

Sähköposti: marketing@agat-emz.by

Verkkosivusto: https://agat-emz.by/

AGAT Electromechanical Plant OJSC on osa Valko-Venäjän valtion sotateollisuuskomiteaa (alias SAMI tai State Military Industrial Committee), joka on vastuussa valtion sotilaallis-teknisen politiikan täytäntöönpanosta ja toimii Valko-Venäjän ministerineuvoston ja presidentin alaisuudessa. Näin ollen AGAT Electromechanical Plant OJSC hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

Yritys tuottaa mellakantorjuntaan tarkoitettua ”Rubezh”-estejärjestelmää, jota on käytetty 9. elokuuta 2020 pidettyjen presidentinvaalien johdosta järjestettyjä rauhallisia mielenosoituksia vastaan. Yritys on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta.

17.12.2020

6.

OJSC 140 Repair Plant

OAO ”140 ремонтный завод”

Osoite: L. Chalovskoy str. 19, Borisov, Belarus

P.: +375 17 776 20 32;

+375 17 776 54 79

Sähköposti: info@140zavod.org

Verkkosivusto: https://140zavod.org

OJSC 140 Repair Plant on osa Valko-Venäjän valtion sotateollisuuskomiteaa (alias SAMI tai State Military Industrial Committee), joka on vastuussa valtion sotilaallis-teknisen politiikan täytäntöönpanosta ja toimii Valko-Venäjän ministerineuvoston ja presidentin alaisuudessa. Näin ollen OJSC 140 Repair Plant hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

Yritys tuottaa ajoneuvoja ja panssaroituja ajoneuvoja, joita on käytetty 9. elokuuta 2020 pidettyjen presidentinvaalien johdosta järjestettyjä rauhallisia mielenosoituksia vastaan. Yritys on näin ollen vastuussa kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta.

17.12.2020

7.

OJSC MZKT / MWPT (alias VOLAT) – Minsk Wheel Tractor Plant

OAO ”МЗКТ” – Минский завод колёсных тягачей

Osoite: Partizanski ave 150, Minsk 220021, Belarus

P.: +375 17 330 17 09

Faksi: +375 17 291 31 92

Sähköposti: link@mzkt.by

Verkkosivusto: www.mzkt.by

OJSC MZKT (alias VOLAT) on osa Valko-Venäjän valtion sotateollisuuskomiteaa (alias SAMI tai State Military Industrial Committee), joka on vastuussa valtion sotilaallis-teknisen politiikan täytäntöönpanosta ja toimii Valko-Venäjän ministerineuvoston ja presidentin alaisuudessa. Näin ollen OJSC MZKT (alias VOLAT) hyötyy Lukašenkan hallinnosta ja tukee sitä.

Ne OJSC MZKT:n työntekijät erotettiin, jotka osallistuivat Aleksandr Lukašenkan tehtaalla vierailun aikana pidettyyn mielenosoitukseen ja jotka ryhtyivät lakkoon Valko-Venäjän vuoden 2020 presidentinvaalien johdosta, minkä vuoksi yritys on vastuussa ihmisoikeusloukkauksista.

17.12.2020”