ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 423

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
15. joulukuuta 2020


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2079, annettu 8 päivänä joulukuuta 2020, rekisteröidyn tislattua alkoholijuomaa koskevan maantieteellisen merkinnän eritelmän muutoksen hyväksymisestä (Münchener Kümmel)

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2080, annettu 9 päivänä joulukuuta 2020, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

3

 

*

Komission asetus (EU) 2020/2081, annettu 14 päivänä joulukuuta 2020, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tatuointimusteissa tai kestopigmentoinneissa olevista aineista ( 1 )

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2082 annettu 14 päivänä joulukuuta 2020, terminointimaksujen enimmäismäärien painotetun keskiarvon vahvistamisesta unionissa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2116 kumoamisesta

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2083 annettu 14 päivänä joulukuuta 2020, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta Japania koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelossa, joista tiettyjen siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuonti unioniin tai kuljettaminen sen kautta on sallittua korkeapatogeenisen lintuinfluenssan yhteydessä ( 1 )

20

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2084, annettu 14 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta tietojen todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2067 muuttamisesta ja oikaisemisesta ( 1 )

23

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2085, annettu 14 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 muuttamisesta ja oikaisemisesta ( 1 )

37

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2086 annettu 14 päivänä joulukuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/532 muuttamisesta täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 809/2014 pinta-alaan liittyvien tukijärjestelmien tukihakemuksiin ja pinta-alaan liittyvien tukitoimenpiteiden maksupyyntöihin sovellettavia monitorointitarkastuksia koskevan poikkeuksen osalta

48

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2087 annettu 14 päivänä joulukuuta 2020, tehoaineen mankotsebi hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

50

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi (EU) 2020/2088 annettu 11 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteen II muuttamisesta lelujen sisältämiä allergisoivia hajusteita koskevien merkintöjen osalta ( 1 )

53

 

*

Komission direktiivi (EU) 2020/2089 annettu 11 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse allergisoivien hajusteiden kieltämisestä leluissa ( 1 )

58

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/2090, annettu 4 päivänä joulukuuta 2020, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä tehdyn päätöksen EKP/2013/10 muuttamisesta (EKP/2020/60)

62

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

*

E uroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2020/2091, annettu 4 päivänä joulukuuta 2020, euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan annettujen suuntaviivojen EKP/2003/5 muuttamisesta (EKP/2020/61)

65

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

15.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 423/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/2079,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2020,

rekisteröidyn tislattua alkoholijuomaa koskevan maantieteellisen merkinnän eritelmän muutoksen hyväksymisestä (Münchener Kümmel)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä, tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta, maatalousperäisen etyylialkoholin ja maatalousperäisten tisleiden käytöstä alkoholijuomissa ja asetuksen (EY) N:o 110/2008 kumoamisesta 17 päivänä huhtikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/787 (1) ja erityisesti sen 30 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio tutki Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (2) 21 artiklan, yhdessä sen 17 artiklan 5 kohdan kanssa, mukaisesti Saksan 28 päivänä syyskuuta 2017 esittämän hakemuksen, joka koskee asetuksen (EY) N:o 110/2008 nojalla suojattua maantieteellistä merkintää ”Münchener Kümmel” koskevan teknisen asiakirjan muutoksen hyväksymistä. Tähän muutokseen sisältyy nimen ”Münchener Kümmel” muuttaminen muotoon ”Münchener Kümmel”/”Münchner Kümmel”.

(2)

Asetus (EU) 2019/787, joka korvaa asetuksen (EY) N:o 110/2008, tuli voimaan 25 päivänä toukokuuta 2019. Mainitun asetuksen 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti maantieteellisiä merkintöjä koskeva asetuksen (EY) N:o 110/2008 III luku kumotaan 8 päivästä kesäkuuta 2019. Asetuksen (EU) 2019/787 22 artiklan 2 kohdan nojalla tekniset asiakirjat, jotka on sisällytetty asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaisiin hakemuksiin ennen 8 päivää kesäkuuta 2019, on katsottava tuote-eritelmiksi.

(3)

Todettuaan hakemuksen asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaiseksi komissio julkaisi muutoshakemuksen mainitun asetuksen 17 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä (3) asetuksen (EU) 2019/787 50 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla.

(4)

Koska komissiolle ei ole esitetty vastaväitteitä asetuksen (EU) 2019/787 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eritelmän muutos olisi hyväksyttävä eritelmän muutoksiin soveltuvin osin sovellettavan mainitun asetuksen 30 artiklan 2 kohdan nojalla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Münchener Kümmel” koskevan eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2020.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 130, 17.5.2019, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta (EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16).

(3)  EUVL C 254, 3.8.2020, s. 21.


15.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 423/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/2080,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2020,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 4 kohdan ja 58 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2020.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Gerassimos THOMAS

Pääjohtaja

Verotuksen ja tulliliiton pääosasto


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu (CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Suolatut ja kuivatut tomaatinpuolikkaat, välittömään kulutukseen soveltuvat. Suolapitoisuus on 10,65–17,35 painoprosenttia. Eri suolapitoisuuksien perusteella tuote jaetaan laatuluokkiin, joilla on eri käyttötarkoitukset.

Tuotantoprosessissa tuoreet tomaatit leikataan, suolataan ja jätetään sen jälkeen auringon kuivatettaviksi. Suolauksen päätehtävänä on maustaminen sekä eri laatuluokkien muodostaminen. Suolauksen toissijainen vaikutus on tuotteen kuivumisen nopeuttaminen ja säilöminen.

Tuote pakataan erikokoisissa tyhjiöpakkauksissa pahvirasioihin, jotka säilytetään alle 5 °C:n lämpötilassa.

2002 10 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2002 , 2002 10 ja 2002 10 90 nimiketekstien mukaisesti.

Nimikkeeseen 0711 kuuluvat kasvikset, jotka on käsitelty ainoastaan siksi, että ne säilyvät väliaikaisesti kuljetuksen tai varastoinnin ajan ennen käyttöä, edellyttäen etteivät ne siinä tilassa sovellu välittömään kulutukseen. Koska tuote soveltuu välittömään kulutukseen, sen luokittelu nimikkeeseen 0711 ei tule kyseeseen.

Nimikkeeseen 0712 kuuluvat kuivatut kasvikset, joita ei ole enempää valmistettu.

Suolausta menetelmänä ei mainita ryhmässä 7. Se katsotaan lisävalmistamiseksi, koska kuivausprosessit eivät välttämättä edellytä suolan lisäämistä. Luokittelu nimikkeeseen 0712 ei tästä syystä tule kyseeseen.

Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 2002 10 90 muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetuiksi tai säilötyiksi tomaateiksi.


15.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 423/6


KOMISSION ASETUS (EU) 2020/2081,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2020,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tatuointimusteissa tai kestopigmentoinneissa olevista aineista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 68 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII säädetään tiettyjen aineiden – sellaisinaan tai seoksissa tai esineissä käytettyinä – valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset.

(2)

Sellaisten ihmisten lukumäärä unionissa, joilla on tatuointi tai kestopigmentointi, on kasvanut tasaisesti, erityisesti nuoren väestön keskuudessa. Tatuoinnin tai kestopigmentoinnin tekemisessä, jäljempänä yhdessä ’tatuointi’, käytettävät menetelmät, joihin voi liittyä neulojen käyttöä tai jonkin muun tekniikan, kuten microblading-tekniikan, käyttöä, vaurioittavat väistämättä ihoestettä. Tämän seurauksena tatuoinnissa käytetyt musteet tai muut seokset imeytyvät kehoon. Tatuoinnissa käytettävät seokset koostuvat yleensä väriaineista ja apuaineista, kuten liuottimista, stabilointiaineista, kostutusaineista, pH:n säätöaineista, pehmennysaineista, säilöntäaineista ja sakeuttamisaineista. Seokset viedään ihmisen ihoon, silmämunaan tai limakalvoihin. Väriaineet pysyvät enimmäkseen lähellä sitä paikkaa, johon seos kohdistetaan, siten, että tatuointi tai kestopigmentointi pysyy näkyvissä. Seoksen liukenevat aineosat jakautuvat kuitenkin muutaman tunnin tai päivän kuluessa koko kehoon. Näin ollen iho ja muut elimet altistuvat näiden liukenevien aineiden vaikutuksille pitkään. Joillakin näistä aineista on vaarallisia ominaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle. Lisäksi väriaineiden metabolisoituminen iholla, auringon säteilyaltistuksesta johtuva hajoaminen ja lasersäteilytys voivat johtaa vaarallisten kemikaalien vapautumiseen siltä kehon alueelta, johon tatuointi tai kestopigmentointi on tehty (2).

(3)

Seokset, jotka saatetaan markkinoille tatuointitarkoituksiin käytettäviksi, ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY (3) soveltamisalaan kuuluvia tuotteita. Direktiivin 2001/95/EY mukaan tuottajat voivat saattaa markkinoille ainoastaan turvallisia tuotteita. Jäsenvaltiot panevat tämän velvoitteen täytäntöön toteuttamalla markkinoilla olevia vaarallisia tuotteita koskevia toimia ja ilmoittamalla näistä toimista komissiolle vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmän (Safety Gate, aiemmin RAPEX) kautta. Tatuointitarkoituksiin käytettävien seosten sisältämiä kemikaaleja koskevat RAPEX-ilmoitukset ovat lisääntyneet viime vuosina (4).

(4)

Euroopan neuvosto antoi vuonna 2003 päätöslauselman ResAP (2003)2 (5) tatuointien ja kestopigmentointien turvallisuudesta. Päätöslauselma korvattiin vuonna 2008 päätöslauselmalla ResAP (2008)1 (6). Vuoden 2008 päätöslauselmassa suositeltiin useita tatuointikäytäntöihin ja tatuointitarkoituksiin käytettävien seosten kemialliseen koostumukseen liittyviä säännöksiä sen varmistamiseksi, että ne eivät vaaranna väestön terveyttä ja turvallisuutta.

(5)

Seitsemän jäsenvaltiota on antanut Euroopan neuvoston suositusten perusteella kansallista lainsäädäntöä tatuointitarkoituksiin käytettävien seosten kemiallisesta koostumuksesta (7).

(6)

Komissio pyysi 12 päivänä maaliskuuta 2015 Euroopan kemikaalivirastoa, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 69 artiklan 1 kohdan mukaisesti valmistelemaan asiakirja-aineiston, jotta voidaan arvioida tatuointitarkoituksiin käytettävien seosten sisältämistä tietyistä kemikaaleista ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit ja tarve toteuttaa unionin laajuisia toimia, jotka ylittävät joissakin jäsenvaltioissa jo käytössä olevat kansalliset toimenpiteet ja direktiivissä 2001/95/EY säädettyihin yleisiin turvallisuusvaatimuksiin perustuvat toimenpiteet. Asiakirja-aineistosta, jonka kemikaalivirasto on laatinut komission pyynnöstä, käytetään tässä asetuksessa nimitystä ’liitteen XV mukainen asiakirja-aineisto’.

(7)

Kemikaalivirasto laati liitteen XV mukaisen asiakirja-aineiston yhteistyössä Italian, Tanskan ja Norjan kanssa (kemikaalivirastoa sekä Italiaa, Tanskaa ja Norjaa kutsutaan yhdessä ’asiakirja-aineiston toimittajiksi’) ja Saksan liittovaltion riskinarviointilaitoksen ja Saksan liittovaltion työterveys- ja työturvallisuuslaitoksen avustuksella. Asiakirja-aineiston toimittajat toimittivat liitteen XV mukaisen asiakirja-aineiston 6 päivänä lokakuuta 2017 (8). Asiakirja-aineisto osoitti, että riskit, joita ihmisten terveydelle aiheutuu tatuointitarkoituksiin käytettävien seosten sisältämille tietyille vaarallisille kemikaaleille altistumisesta, eivät ole riittävän hyvin hallinnassa ja että niihin on puututtava unionin laajuisesti, jotta saavutetaan ihmisten terveyden suojelun ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden yhdenmukainen korkea taso unionissa.

(8)

Liitteen XV mukaisessa asiakirja-aineistossa ehdotettiin rajoitusta, jolla kielletään niin tatuointitarkoituksiin käytettävien seosten markkinoille saattaminen kuin tatuointitarkoituksiin käytettävien seosten käyttö, jos ne sisältävät aineita, jotka on luokitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (9) mukaisesti syöpää aiheuttavien, sukusolujen perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden vaaraluokkiin, kategoriaan 1A, 1B tai 2, ihon herkistymisen vaaraluokkaan, kategoriaan 1, 1A tai 1B, ihosyövyttävyyden vaaraluokkaan, kategoriaan 1, 1A, 1B tai 1C, ihoärsytyksen vaaraluokkaan, kategoriaan 2, vakavan silmävaurion vaaraluokkaan, kategoriaan 1 tai silmä-ärsytyksen vaaraluokkaan, kategoriaan 2. Liitteen XV mukaisessa asiakirja-aineistossa ehdotettiin myös tiettyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 (10) liitteessä II tai IV lueteltujen aineiden sisällyttämistä mukaan tietyin ehdoin ja Euroopan neuvoston päätöslauselman ResAP (2008)1 taulukossa 1 lueteltujen aineiden sisällyttämistä mukaan, koska ne voivat joko hajota syöpää aiheuttaviksi tai perimää vaurioittaviksi luokitetuiksi aromaattisiksi amiineiksi tai sisältää sellaisten jäämiä. Liitteen XV mukaisessa asiakirja-aineistossa ehdotettiin, että rajoituksen ulkopuolelle jätettäisiin aineet, jotka on luokiteltu syöpää aiheuttavien tai perimää vaurioittavien aineiden vaaraluokkiin, kategoriaan 1A, 1B tai 2, ainoastaan hengitysteitse tapahtuvan altistumisen eikä minkään muun reitin, kuten ihon kautta tai suun kautta tapahtuvan altistumisen, aiheuttamien vaikutusten vuoksi.

(9)

Liitteen XV mukaisessa asiakirja-aineistossa ehdotettiin lisäksi useita merkintävaatimuksia, joista joitakin muutettiin täytäntöönpanon valvontaa koskevien tietojen vaihtamiseksi perustetun kemikaaliviraston foorumin, jäljempänä ’foorumi’, lausuntojen laadintaprosessin aikana antamien neuvojen perusteella. Liitteen XV mukaisessa asiakirja-aineistossa ehdotettuihin merkintävaatimuksiin sisältyi vaatimus ilmoittaa, että seos on tarkoitettu tatuointitarkoituksiin, yksilöllisen viitenumeron ilmoittamista koskeva vaatimus kunkin erän tunnistamiseksi sekä vaatimus, jonka mukaan olisi lueteltava kaikki asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa ihmisten terveydelle vaarallisiksi luokitellut ainesosat, joita ehdotettu rajoitus ei koske, sekä kaikki ainesosat, joita ehdotettu rajoitus koskee mutta joita käytetään seoksessa niin, ettei ehdotetussa rajoituksessa asetettu pitoisuusraja ylity. Lisäksi katsottiin tarpeelliseksi asettaa nikkelin ja kromi VI:n esiintymisen ilmoittamista koskeva täydentävä merkintävaatimus, koska nämä aineet voivat aiheuttaa uusia ihon herkistymistapauksia ja saattavat laukaista allergisia reaktioita herkistyneillä henkilöillä. Merkintävaatimuksia ehdotettiin lisätietojen antamiseksi kuluttajille ja tatuoijille, rajoituksen täytäntöönpanon helpottamiseksi ja sen varmistamiseksi, että tutkimukset voidaan suorittaa asianmukaisesti, jos ilmenee haitallisia terveysvaikutuksia.

(10)

Liitteen XV mukaisessa asiakirja-aineistossa esitetään kaksi mahdollista rajoitusvaihtoehtoa (RO1 ja RO2), joista kumpikin sisältää erilaiset pitoisuusrajat rajoituksen soveltamisalaan kuuluville aineille. RO1:ssa on RO2:ta alhaisemmat pitoisuusrajat. Vaihtoehdoissa esitettiin lisäksi erilaiset toimintamallit asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteiden II ja IV tulevien päivitysten käsittelemiseksi. RO1:ssa ehdotetaan rajoituksen soveltamista paitsi kyseisissä liitteissä tällä hetkellä lueteltuihin aineisiin (vaadituin edellytyksin) myös kyseisissä liitteissä milloin tahansa tulevaisuudessa lueteltaviin aineisiin. Rajoitusta sovellettaisiin toisin sanoen kyseisiin aineisiin automaattisesti ilman, että olisi tarpeen aloittaa uusi rajoitusmenettely tai muuttaa uudelleen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitettä XVII. Tätä lähestymistapaa kutsutaan ”dynaamiseksi”. RO2:ssa ehdotetaan rajoituksen soveltamista ainoastaan aineisiin, jotka on tällä hetkellä lueteltu kyseisissä liitteissä (vaadituin edellytyksin). Tätä lähestymistapaa kutsutaan ”staattiseksi”. Molemmissa vaihtoehdoissa RO1 ja RO2 ehdotettiin ”dynaamista” rajoitusta asetuksen (EY) N:o 1272/2008 nojalla luokitelluille aineille. Tämä johtui siitä, että oli tarpeen varmistaa riittävä suojelun taso niiden ihmisten terveydelle aiheutuvien riskien varalta, joita aiheutuu sellaisten tatuointitarkoituksiin käytettävissä seoksissa olevien aineiden esiintymisestä, jotka on luokiteltu asiaankuuluviin kyseisen asetuksen mukaisiin luokkiin.

(11)

Kemikaaliviraston riskinarviointikomitea, jäljempänä ’RAC’, antoi 20 päivänä marraskuuta 2018 lausunnon, jossa todettiin, että ehdotettu rajoitus tietyin RAC:n ehdottamin muutoksin on asianmukaisin unionin laajuinen toimenpide, jolla voidaan puuttua kyseisistä eri aineista aiheutuvaan tunnistettuun riskiin niin riskien vähentämisen tehokkuuden kuin toimenpiteen toteutettavuuden ja seurattavuuden kannalta.

(12)

RAC katsoi, että liitteen XV mukainen asiakirja-aineisto kattaa kaikki asiaankuuluvat terveydelle aiheutuvien vaarojen luokat, ja hyväksyi aineiden ja aineryhmän vaarojen arvioinnin. Ehdotettujen rajoitusvaihtoehtojen (RO1 ja RO2) lisäksi RAC ehdotti vaihtoehdon RO1 pitoisuusrajojen muuttamista. RAC piti näitä muutoksia tarpeellisina, koska joidenkin aineiden pitoisuusrajat eivät vaihtoehdoissa RO1 ja RO2 tarjoa riittävää suojaa. Muille aineille voitaisiin RAC:n mukaan ehdottaa käyttökelpoisempia pitoisuusrajoja siten, että ihmisten terveydelle aiheutuva riski pidettäisiin silti mahdollisimman pienenä.

(13)

RAC ei kannattanut ehdotusta, jonka mukaan kaksi päätöslauselman ResAP (2008)1 taulukossa 1 lueteltua primaarista aromaattista amiinia eli 6-amino-2-etoksinaftaleeni (CAS-nro 293733-21-8) ja 2,4-ksylidiini (EY-nro 202-440-0; CAS-nro 95-68-1) olisi jätettävä ehdotetun rajoituksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(14)

RAC oli kuitenkin samaa mieltä asiakirja-aineiston toimittajien ehdotuksesta jättää soveltamisalan ulkopuolelle syöpää aiheuttavat ja perimää vaurioittavat kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuuluvat aineet, jotka aiheuttavat tämän vaaran ainoastaan hengitysteitse tapahtuvasta altistumisesta johtuvien vaikutusten vuoksi. RAC katsoi, että aineet, jotka aiheuttavat tällaisen vaaran ainoastaan hengitysteitse tapahtuvasta altistumisesta johtuvien vaikutusten vuoksi, eivät ole merkityksellisiä, kun on kyse ihonsisäisestä altistumisesta tatuointitarkoituksiin käytettäville seoksille. Lisäksi RAC kannatti muutoksia, joita asiakirja-aineiston toimittajat esittivät vastauksena neuvoihin, joita foorumi esitti lausuntomenettelyn aikana. Foorumi ehdotti vapautuksen myöntämistä aineille, jotka ovat standardilämpötilassa ja -paineessa kaasuja, koska niiden ei olomuotonsa vuoksi odoteta esiintyvän tatuointitarkoituksiin käytettävissä seoksissa. Ainoa poikkeus olisi formaldehydi, koska julkinen kuuleminen osoitti, että formaldehydiä voi olla tatuointimusteissa liuenneena. RAC oli samaa mieltä myös siitä, että riskit tatuoijien altistumisesta tatuointitarkoituksiin käyttämilleen seoksille, eivät kuulu liitteen XV mukaisen asiakirja-aineiston soveltamisalaan.

(15)

RAC ei kannattanut asiakirja-aineiston toimittajien ehdotusta 21 väriaineen (19 ei-ftalosyaniinipigmenttiä ja 2 ftalosyaniinipigmenttiä) jättämisestä rajoituksen ulkopuolelle. Kyseisten väriaineiden käyttö hiusväreissä on kielletty asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessä II. Kyseisen asetuksen liitteessä IV sallitaan kuitenkin väriaineen ftalosini (Pigment Blue 15:3) käyttö muissa kosmeettisissa valmisteissa, kun taas väriaine ftalovihreä (Pigment Green 7) sallitaan muissa kosmeettisissa valmisteissa kuin silmille tarkoitetuissa valmisteissa. RAC katsoi, että syöpäriskiä ja mahdollisia muita kuin karsinogeenisia vaaroja ei voida sulkea pois useimpien näiden väriaineiden osalta lähinnä sen vuoksi, että niiden vaaraominaisuuksista ja ihmisten terveydelle aiheuttamasta riskistä ei ole riittävästi tietoa. Lisäksi RAC huomautti, että julkisen kuulemisen aikana sidosryhmät huomauttivat, että vain kaksi näistä väriaineista eli kaksi ftalosyaniinipohjaista väriainetta Pigment Blue 15:3 ja Pigment Green 7 ovat tatuoinnin kannalta välttämättömiä, koska niille ei ole saatavilla turvallisempia ja teknisesti asianmukaisia vaihtoehtoja.

(16)

RAC kannatti dynaamista yhteyttä asetukseen (EY) N:o 1223/2009 ja asetukseen (EY) N:o 1272/2008, koska näin parannettaisiin ihmisten terveyden suojelua.

(17)

RAC oli samaa mieltä asiakirja-aineiston toimittajien kanssa siitä, että uuden rajoituksen soveltamisen alkamispäivän osalta 12 kuukauden siirtymäaika antaisi toimitusketjun toimijoille riittävästi aikaa uusien vaatimusten täyttämiseen.

(18)

Sosioekonomisesta analyysistä vastaava kemikaaliviraston komitea, jäljempänä ’SEAC’, antoi 15 päivänä maaliskuuta 2019 lausunnon, jonka mukaan ehdotettu rajoitus, johon on tehty RAC:n ja SEAC:n ehdottamat muutokset, on soveltuvin unionin laajuinen toimenpide havaittujen riskien vähentämiseksi, kun otetaan huomioon sen sosioekonomiset hyödyt ja kustannukset. SEAC päätyi tähän johtopäätökseen parhaiden saatavilla olevien tietojen perusteella ottaen huomioon, että huomattavat hyödyt yhteiskunnalle – sikäli kuin on kyse iholle aiheutuvista haitallisista vaikutuksista ja muista vältetyistä terveysvaikutuksista – olisivat todennäköisesti suuremmat kuin teollisuudelle säännösten noudattamisesta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi SEAC totesi, että rajoituksella ei olisi merkittäviä kielteisiä taloudellisia vaikutuksia asianomaisiin toimitusketjuihin, että se olisi kuluttajille kohtuuhintainen hinnankorotusten kannalta ja että rajoituksella minimoitaisiin haitallisen korvaamisen riski.

(19)

SEAC oli samaa mieltä liitteen XV mukaisen asiakirja-aineiston päätelmistä ja RAC:n kanssa siitä, että 12 kuukauden siirtymäaika vaikuttaa kohtuulliselta ja riittävältä, jotta toimitusketjuissa mukana olevat toimijat voisivat noudattaa rajoitusta.

(20)

SEAC kannatti myös dynaamisen yhteyden luomista asetukseen (EY) N:o 1272/2008; näin otettaisiin huomioon mahdolliset tulevat muutokset kyseisen asetuksen liitteessä VI olevassa 3 osassa lueteltujen aineiden luokitukseen, ja tällaisen yhteyden luominen tuottaisi nopeammin hyötyjä ihmisten terveydelle. Asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteeseen II tai IV tehtävien tulevien muutosten osalta SEAC ilmoitti pitävänsä hieman parempana staattista yhteyttä. SEAC katsoo, että vaikka staattinen yhteys voi viivästyttää rajoituksesta johtuvien terveyshyötyjen saavuttamista, se mahdollistaisi aineiden erityiseen tatuointimenetelmissä tapahtuvaan käyttöön sopivien pitoisuusrajojen asianmukaisen tieteellisen tarkastelun ja myös vaihtoehtojen saatavuuden asianmukaisen arvioinnin.

(21)

SEAC oli RAC:n kanssa samaa mieltä siitä, että on asianmukaista soveltaa rajoitusta kosmeettisissa valmisteissa kiellettyihin 19 väriaineeseen, koska joitakin väriaineita ei saatavilla olevien tietojen mukaan nykyisin käytetä tatuointitarkoituksiin ja niille on saatavilla vaihtoehtoja. Väriaineiden Pigment Blue 15:3 ja Pigment Green 7 osalta julkisessa kuulemisessa esitetyt huomautukset osoittivat kuitenkin, että turvallisempia ja teknisesti toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja ei ole saatavilla tämän värispektrin kattamiseksi. Väriaineen Pigment Green 7 osalta huomautuksissa todettiin, että se on korvattu suurelta osin bromatulla Pigment Green 36:llä, vaikkakin RAC katsoi, että Pigment Green 36 ei ole vähemmän vaarallinen vaihtoehto. Sen vuoksi SEAC suositteli, että kummallekin pigmentille myönnettäisiin 36 kuukauden pituinen määräaikainen poikkeus, kun otetaan huomioon aika, jonka valmistajat tarvitsevat seosten formuloimiseen uudelleen. Lisäksi SEAC kannatti vapautusta, joka koskee standardilämpötilassa ja -paineessa olevia kaasuja. Se on näin ollen samoilla linjoilla kuin RAC, jonka päätelmän mukaan tällaisten kaasujen ei odoteta liukenevan tatuointitarkoituksiin käytettäviin seoksiin. Julkisesta kuulemisesta saatujen tietojen perusteella SEAC kannatti myös formaldehydin jättämistä vapautuksen ulkopuolelle.

(22)

SEAC kannatti merkintävaatimusten sisällyttämistä ja suositteli merkintävaatimusten yhdenmukaistamista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 vaatimusten kanssa päällekkäisten tietojen välttämiseksi.

(23)

Foorumia kuultiin ehdotetusta rajoituksesta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 77 artiklan 4 kohdan h alakohdan mukaisesti, ja sen suositukset on otettu huomioon.

(24)

Kemikaalivirasto toimitti RAC:n ja SEAC:n lausunnot (11) komissiolle 11 päivänä kesäkuuta 2019.

(25)

Kun otetaan huomioon liitteen XV mukainen asiakirja-aineisto ja RAC:n ja SEAC:n lausunnot, komissio katsoo, että tietyistä tatuointitarkoituksiin käytettävien seosten sisältämistä aineista aiheutuu ihmisten terveydelle riski, jota ei voida hyväksyä, kun erityiset pitoisuusrajat ylittyvät. Komissio katsoo lisäksi, että riskiin on tarpeen puuttua unionin laajuisesti.

(26)

Komissio on RAC:n ja SEAC:n kanssa samaa mieltä siitä, että jos tietty käytännön pitoisuuskynnysarvo ylittyy, monia asetuksessa (EY) N:o 1272/2008, asetuksessa (EY) N:o 1223/2009 ja Euroopan neuvoston päätöslauselmassa ResAP (2008)1 yksilöityjä vaarallisia aineita ei pitäisi käyttää tatuoinnissa. Rajoituksella olisi myös kiellettävä tatuointitarkoituksiin käytettävien seosten saattaminen markkinoille, jos ne sisältävät jotakin tällaista ainetta määritetyn käytännön pitoisuuskynnysarvon ylittävän määrän. Lisävaatimuksena olisi edellytettävä, että toimittajat, jotka saattavat seoksia markkinoille tatuointitarkoituksiin rajoituksen sallimissa rajoissa, toimittavat riittävät tiedot edistääkseen seostensa turvallista käyttöä.

(27)

Komissio on RAC:n ja SEAC:n kanssa samaa mieltä siitä, että rajoitusta ei pitäisi soveltaa syöpää aiheuttaviin ja perimää vaurioittaviin aineisiin, joilla on yhdenmukaistettu luokitus ainoastaan hengitysteitse tapahtuvan altistumisen aiheuttamien vaikutusten vuoksi. Sama analyysi koskee lisääntymiselle vaarallisia aineita, vaikka yhtäkään lisääntymiselle vaarallista ainetta ei tällä hetkellä ole luokitettu pelkästään hengitysteitse tapahtuvan altistumisen vuoksi. Rajoituksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi sen vuoksi jätettävä myös lisääntymiselle vaaralliset aineet, joilla on yhdenmukaistettu luokitus pelkästään hengitysteitse tapahtuvan altistumisen aiheuttamien vaikutusten vuoksi.

(28)

Komissio on RAC:n ja SEAC:n kanssa samaa mieltä siitä, että rajoitusta ei pitäisi soveltaa muihin kaasumaisiin aineisiin kuin formaldehydiin, koska niiden ei odoteta esiintyvän kyseisessä olomuodossa tatuointitarkoituksiin käytettävissä seoksissa.

(29)

Rajoituksen olisi katettava aineet, jotka on tällä hetkellä luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan asiaankuuluviin vaarakategorioihin, mutta myös aineet, jotka tulevaisuudessa luokitellaan kyseisiin vaarakategorioihin sen jälkeen, kun kyseistä osaa on muutettu lisäämällä siihen aine tai muuttamalla aineen luokitusta. Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen luokitus perustuu aineiden vaaraominaisuuksien huolelliseen arviointiin. Tapa, jolla seoksia käytetään tatuointitarkoituksiin viemällä ne tiettyyn kehon osaan, antaa myös riittävästi viitteitä mahdollisesta altistumisesta näille aineille. Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä aineiden mahdolliset vaarat että tapa, jolla ihmiset altistuvat niille, johtavat päätelmään, että nämä aineet aiheuttavat ihmisten terveydelle yleisen riskin, jota ei voida hyväksyä ja johon on puututtava tällä rajoituksella asetuksen (EY) N:o 1907/2006 VIII osastossa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

(30)

Niiden aineiden osalta, jotka tulevat myöhemmin rajoituksen piiriin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevaan 3 osaan myöhemmin tehtävän muutoksen seurauksena, rajoitusta olisi alettava soveltaa kyseiseen aineeseen silloin, kun kyseisen osan luokitusta aletaan soveltaa. Tähän kuluu yleensä 18 kuukautta siitä, kun aine on sisällytetty kyseisen asetuksen liitteeseen VI. Tämä 18 kuukauden ajanjakso antaa formuloijille riittävästi aikaa löytää turvallisempia vaihtoehtoja erityisesti niissä tapauksissa, jotka muutoin saattaisivat johtaa haitalliseen korvaamiseen. Ei ole tarpeen käsitellä tulevaisuudessa luokiteltaville aineille vaihtoehtoisten aineiden saatavuutta, koska tatuointimusteissa käytettävien aineiden osalta tarve varmistaa ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu on tärkeämpi kuin näkökohdat, jotka liittyvät vaihtoehtojen tekniseen ja taloudelliseen toteutettavuuteen.

(31)

Rajoituksen olisi samaten katettava niin aineet, jotka on tällä hetkellä lueteltu asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessä II tai IV asiaankuuluvin edellytyksin, kuin myös aineet, jotka tulevaisuudessa luetellaan millä tahansa näistä edellytyksistä sen jälkeen, kun kyseisiä liitteitä on muutettu lisäämällä aineita tai muuttamalla ainetta koskevaa luettelomerkintää. Jos aine aiheuttaa niin paljon huolta turvallisuuden kannalta, että sen käyttöä iholle käytettävissä kosmeettisissa valmisteissa rajoitetaan, siihen liittyy vähintään samanlaista huolta, kun sitä esiintyy tatuointitarkoituksiin käytettävissä seoksissa, jotka viedään ihon läpi ihmiskehoon. Ei ole tarpeen käsitellä tulevaisuudessa rajoituksen piiriin kuuluville aineille vaihtoehtoisten aineiden saatavuutta, koska tarve varmistaa ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu on tärkeämpi kuin näkökohdat, jotka liittyvät vaihtoehtojen tekniseen ja taloudelliseen toteutettavuuteen.

(32)

Niiden aineiden osalta, jotka myöhemmin tulevat rajoituksen piiriin asetukseen (EY) N:o 1223/2009 tulevaisuudessa tehtävän muutoksen seurauksena, olisi kuitenkin sallittava lisäaika kyseisen muutoksen voimaantulon jälkeen, jotta formuloijille annetaan aikaa mukautua niihin seurauksiin, joita rajoituksen soveltamisesta aineeseen aiheutuu, tai löytää sille turvallisempi vaihtoehto. Tämä johtuu siitä, että arviointi, jota edellytetään ennen kuin aine voidaan sisällyttää asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteeseen II tai IV, ei mahdollista aineen erityistä tarkastelua siltä osin kuin on kyse sen vaikutuksista seoksissa, jotka on saatettu markkinoille tatuointitarkoituksiin. Lisäajaksi olisi vahvistettava 18 kuukautta asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteeseen II tai IV tehdyn asianomaisen muutoksen voimaantulosta.

(33)

RAC suositteli alennettua 0,01 prosentin pitoisuusrajaa aineille, jotka on luokiteltu vaaraluokkiin ihoärsytys tai silmä-ärsytys, ihosyövyttävyys tai vakava silmävaurio, sillä asiakirja-aineiston toimittajien ehdottama 0,1 prosentin raja-arvo ei tarjoa riittävää suojaa, jos seos annetaan ihonsisäisesti. SEAC:n kuulemisessa korostettiin, että joidenkin tatuointiseoksissa pH:n säätöaineina käytettävien happojen ja emästen osalta enintään 0,01 prosentin pitoisuus ei ehkä riitä täyttämään niiden tehtävää seoksen pH-arvon säätelyssä. Hapoilla ja emäksillä on äärimmäisten pH-arvojensa vuoksi ärsyttäviä tai syövyttäviä ominaisuuksia. Tällaisia happoja ja emäksiä sisältävän seoksen ärsyttävyys tai syövyttävyys riippuu kuitenkin pääasiassa itse seoksen kokonais-pH-arvosta eikä niinkään sen sisältämien yksittäisten aineiden pH-arvosta ja pitoisuudesta. Nämä tekijät huomioon ottaen on asianmukaista määrittää 0,1 prosentin pitoisuusraja ärsyttäville tai syövyttäville aineille, kun niitä käytetään pH:n säätöaineina.

(34)

Tatuointitarkoituksiin käytettävien seosten merkintävaatimuksia ei tällä hetkellä ole yhdenmukaistettu koko unionissa. Kun otetaan huomioon tatuointiseosten sisältämiin aineisiin liittyvät terveysriskit ja tatuointeja ja kestopigmentointeja hankkivien ihmisten kasvava määrä, on tarpeen yhdenmukaistaa pakkaustekstit, jotta voidaan varmistaa rajoituksen asianmukainen täytäntöönpano ja siten vahvistaa luottamusta tatuointitarkoituksiin käytettävien turvallisten tuotteiden unionin laajuisiin markkinoihin, mahdollistaa viranomaisten suorittama olennainen seuranta ja täytäntöönpanon valvonta sekä puuttua sisämarkkinoiden pirstoutumiseen ja estää se.

(35)

Komissio katsoo, että rajoituksen asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja suoran jäljitettävyyden mahdollistamiseksi haitallisten terveysvaikutusten tapauksessa, unionissa tatuointitarkoituksia varten markkinoille saatettuun seokseen olisi merkittävä luettelo aineista, jotka lisätään formulointiprosessin aikana ja joita on tatuointitarkoituksiin käytettävässä seoksessa. Tatuoijan olisi samasta syystä annettava pakkaukseen merkityt tai käyttöohjeisiin sisältyvät tiedot toimenpiteen kohteena olevalle henkilölle. Täydellisen ainesosaluettelon ilmoittamista koskevalla vaatimuksella pyritään puuttumaan kansallisten sääntöjen mahdolliseen hajanaisuuteen, saavuttamaan formuloijien kannalta mittakaavaetuja ja hyödyntämään markkinoiden yhdenmukaistamisen kaikki edut. Tällaisen täydellisen luettelon esittäminen on tarpeen myös sen varmistamiseksi, että rajoitus, joka kohdistuu suureen joukkoon aineita, on käytännössä valvottavissa, seurattavissa ja tehokas kaikkialla unionissa. Ehdotetun yhteisen nimikkeistön ansiosta aineet on mahdollista tunnistaa kaikissa jäsenvaltioissa käyttämällä yksikäsitteistä nimeä. Näin kuluttajat voivat helposti tunnistaa aineet, joita heitä on kehotettu välttämään (esimerkiksi allergioiden vuoksi).

(36)

Ainesosien täydellisen luettelon ja asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisten mahdollisten merkintävaatimusten täydentämiseksi komissio on RAC:n ja SEAC:n kanssa samaa mieltä muista tatuointitarkoituksiin käytettäviin seoksiin merkittävistä tiedoista, joita ovat erityisesti yksilöllinen eränumero, nikkelin ja kromi VI:n esiintyminen sekä muut turvallisuustiedot pakkauksessa tai käyttöohjeissa. Komissio katsoo myös, että pH-arvoa säätelevien aineiden esiintyminen olisi merkittävä erikseen.

(37)

Jotta tatuoijien olisi helpompi noudattaa tätä rajoitusta, tatuointitarkoituksiin olisi käytettävä ainoastaan seoksia, jotka on merkitty maininnalla ”Tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa käytettävä seos”.

(38)

Kun otetaan huomioon liitteen XV mukainen asiakirja-aineisto, RAC:n ja SEAC:n lausunnot, sosioekonomiset vaikutukset ja vaihtoehtojen saatavuus, komissio katsoo, että liitteen XV mukaisessa asiakirja-aineistossa ehdotettu rajoitus kuvattuine muutoksineen on asianmukaisin unionin laajuinen toimenpide ihmisten terveydelle todettuun riskiin puuttumiseksi aiheuttamatta merkittävää rasitetta tavarantoimittajille, tatuoijille tai kuluttajille.

(39)

Sidosryhmille olisi annettava riittävästi aikaa toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet uuden rajoituksen noudattamiseksi. Komissio katsoo, että 12 kuukauden ajanjakso on riittävä, jotta laboratoriot voivat ottaa käyttöön analyysimenetelmät, joita jäsenvaltiot ja muut sidosryhmät ovat kehittäneet tai ovat parhaillaan kehittämässä rajoituksen noudattamisen tarkastamiseksi, ja saada niistä tarvittavaa kokemusta.

(40)

Komissio yhtyy SEAC:n suositukseen, jonka mukaan väriaineiden Pigment Blue 15:3 ja Pigment Green 7 osalta olisi myönnettävä pidempi ajanjakso, koska turvallisempia ja teknisesti asianmukaisia vaihtoehtoja ei ole ja koska valmistajat tarvitsevat aikaa seostensa formuloimiseksi uudelleen. Komissio katsoo, että 24 kuukautta riittää turvallisempien vaihtoehtojen löytämiseen ja näitä pigmenttejä sisältävien tatuointitarkoituksiin markkinoille saatettujen seosten poistamiseen markkinoilta.

(41)

Tatuointitarkoituksiin markkinoille saatettuja seoksia käytetään eri syistä, mukaan lukien esteettiset ja lääketieteelliset syyt. Tällaiset seokset saattavat kuulua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/745 (12) soveltamisalaan. Kun ne saatetaan markkinoille tai niitä käytetään yksinomaan lääketieteellisiin tarkoituksiin asetuksessa (EU) 2017/745 tarkoitetulla tavalla, niihin ei pitäisi soveltaa tässä asetuksessa vahvistettua rajoitusta. Jotta voidaan varmistaa sääntelyn johdonmukaisuus asetusten (EU) 2017/745 ja (EY) N:o 1907/2006 välillä ja taata ihmisten terveyden suojelun korkea taso, molemmissa asetuksissa säädettyjä erityisvelvoitteita ja -vaatimuksia olisi sovellettava kumulatiivisesti, silloin kun tällaisten seosten markkinoille saattaminen tai käyttö voi tapahtua sekä lääketieteellistä että muuta kuin lääketieteellistä tarkoitusta varten.

(42)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1907/2006 olisi muutettava.

(43)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  JRC Science for Policy report Safety of tattoos and permanent make-up: Loppuraportti, 2016 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/safety-tattoos-and-permanent-make-final-report

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4).

(4)  https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm

(5)  Euroopan neuvoston päätöslauselma ResAP (2003)2 tatuoinneista ja kestopigmentoinneista, hyväksytty ministerikomiteassa 19 päivänä kesäkuuta 2003 ministerien sijaisten 844. kokouksessa – http://www.ctl-tattoo.net/Documents/PDF/eu_resap_2003_2.pdf

(6)  Euroopan neuvoston päätöslauselma ResAP (2008)1 tatuointien ja kestopigmentointien turvallisuutta koskevista vaatimuksista ja kriteereistä (korvaa päätöslauselman ResAP (2003)2 tatuoinneista ja kestopigmentoinneista), hyväksytty ministerikomiteassa 20 päivänä helmikuuta 2008 ministerien sijaisten 1018. kokouksessa – https://rm.coe.int/16805d3dc4

(7)  Alankomaat, Belgia, Espanja, Ranska, Ruotsi, Saksa ja Slovenia.

(8)  Annex XV restriction report-proposal for a restriction: substances in tattoo inks and permanent make up – lokakuu 2017 – ECHA yhdessä Tanskan, Italian ja Norjan kanssa – https://echa.europa.eu/documents/10162/6f739150-39db-7e2c-d07d-caf8fb81d153

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kosmeettisista valmisteista (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59).

(11)  Kemikaaliviraston sihteeristön laatima kooste RAC:n lausunnosta (hyväksytty 20 päivänä marraskuuta 2018) ja SEAC:n lausunnosta (hyväksytty 15 päivänä maaliskuuta 2019) https://echa.europa.eu/documents/10162/dc3d6ea4-df3f-f53d-eff0-540ff3a5b1a0

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, lääkinnällisistä laitteista, direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII seuraavasti:

1)

Lisätään kohta seuraavasti:

”75.

Aineet, jotka kuuluvat yhteen tai useampaan seuraavista kohdista:

a)

aineet, jotka luokitellaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa johonkin seuraavista luokista:

kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuuluva syöpää aiheuttava aine tai kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuuluva sukusolujen perimää vaurioittava aine, lukuun ottamatta aineita, jotka on luokiteltu ainoastaan hengitysteitse tapahtuvan altistumisen aiheuttamien vaikutusten vuoksi

kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuuluva lisääntymiselle vaarallinen aine, lukuun ottamatta aineita, jotka on luokiteltu ainoastaan hengitysteitse tapahtuvan altistumisen aiheuttamien vaikutusten vuoksi

kategoriaan 1, 1A tai 1B kuuluva ihoa herkistävä aine

kategoriaan 1, 1A, 1B tai 1C kuuluva ihoa syövyttävä aine tai kategoriaan 2 kuuluva ihoa ärsyttävä aine

kategoriaan 1 kuuluva vakavan silmävaurion aiheuttava aine tai kategoriaan 2 kuuluva silmiä ärsyttävä aine

b)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 (*1) liitteessä II luetellut aineet

c)

asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessä IV luetellut aineet, joiden osalta vähintään yhdessä kyseisen liitteen taulukon sarakkeista g, h ja i on täsmennetty edellytys

d)

tämän liitteen lisäyksessä 13 luetellut aineet.

Tämän nimikkeen sarakkeessa 2 olevan 7 ja 8 kohdan lisävaatimuksia sovelletaan kaikkiin tatuointitarkoituksiin käytettäviin seoksiin riippumatta siitä, sisältävätkö ne tämän nimikkeen tämän sarakkeen a–d alakohtaan kuuluvaa ainetta.

1.

Ei saa saattaa markkinoille tatuointitarkoituksiin käytettävissä seoksissa eikä tällaisia aineita sisältäviä seoksia saa käyttää tatuointitarkoituksiin 4 päivän tammikuuta 2022 jälkeen, jos kyseistä ainetta tai kyseisiä aineita esiintyy seuraavissa olosuhteissa:

a)

kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi tai kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuuluvaksi sukusolujen perimää vaurioittavaksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on 0,00005 painoprosenttia tai suurempi;

b)

kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuuluvaksi lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on 0,001 painoprosenttia tai suurempi;

c)

kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1, 1A tai 1B kuuluvaksi ihoa herkistäväksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on 0,001 painoprosenttia tai suurempi;

d)

kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1, 1A, 1B tai 1C kuuluvaksi ihoa syövyttäväksi aineeksi tai kategoriaan 2 kuuluvaksi ihoa ärsyttäväksi aineeksi tai kategoriaan 1 kuuluvaksi vakavan silmävaurion aiheuttavaksi aineeksi tai kategoriaan 2 kuuluvaksi silmiä ärsyttäväksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on

i)

0,1 painoprosenttia tai suurempi, jos ainetta käytetään yksinomaan pH:n säätöaineena;

ii)

0,01 painoprosenttia tai suurempi kaikissa muissa tapauksissa;

e)

kun on kyse aineesta, joka sisältyy asetuksen (EY) N:o 1223/2009 (*1) liitteessä II olevaan luetteloon, aineen pitoisuus seoksessa on 0,00005 painoprosenttia tai suurempi;

f)

kun on kyse aineesta, jonka osalta asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessä IV olevan taulukon sarakkeessa g (Valmistetyyppi, kehon osat) täsmennetään yksi tai useampi seuraavan tyyppinen edellytys, aineen pitoisuus seoksessa on 0,00005 painoprosenttia tai suurempi:

i)

”Poishuuhdeltavat valmisteet”;

ii)

”Ei saa käyttää limakalvoille tarkoitetuissa valmisteissa”;

iii)

”Ei saa käyttää silmille tarkoitetuissa valmisteissa”;

g)

kun on kyse aineesta, jonka osalta asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessä IV olevan taulukon sarakkeessa h (Enimmäispitoisuus käyttövalmiissa valmisteessa) tai sarakkeessa i (Muut) täsmennetään edellytys, ainetta esiintyy seoksessa sellaisena pitoisuutena tai jollain muulla tavalla, joka ei vastaa kyseisessä sarakkeessa täsmennettyä edellytystä;

h)

kun on kyse tämän liitteen lisäyksessä 13 luetellusta aineesta, aineen pitoisuus seoksessa on yhtä suuri tai suurempi kuin kyseiselle aineelle kyseisessä lisäyksessä vahvistettu pitoisuusraja.

2.

Tässä nimikkeessä seoksen käytöllä ’tatuointitarkoituksiin’ tarkoitetaan seoksen injektoimista tai viemistä henkilön ihoon, limakalvolle tai silmämunaan millä tahansa menetelmällä (mukaan lukien menetelmät, joita yleisesti kutsutaan kestopigmentoinniksi, kosmeettiseksi tatuoinniksi, microblading-tekniikaksi ja mikropigmentoinniksi) tarkoituksena tehdä merkki tai kuva henkilön kehoon.

3.

Jos aine, jota ei ole lueteltu lisäyksessä 13, kuuluu useampaan kuin yhteen 1 kohdan a–g alakohdasta, kyseiseen aineeseen sovelletaan kyseisissä alakohdissa vahvistettua tiukinta pitoisuusrajaa. Jos aine, joka on lueteltu lisäyksessä 13, kuuluu lisäksi useampaan kuin yhteen 1 kohdan a–g alakohdasta, kyseiseen aineeseen sovelletaan 1 kohdan h alakohdassa vahvistettua pitoisuusrajaa.

4.

Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, 1 kohtaa ei sovelleta seuraaviin aineisiin ennen 4 päivää tammikuuta 2023:

a)

Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EY-nro 205-685-1, CAS-nro 147-14-8);

b)

Pigment Green 7 (CI 74260, EY-nro 215-524-7, CAS-nro 1328-53-6).

5.

Jos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevaa 3 osaa muutetaan 4 päivän tammikuuta 2021 jälkeen aineen luokittelemiseksi tai uudelleen luokittelemiseksi siten, että aine tämän jälkeen kuuluu tämän nimikkeen 1 kohdan a, b, c tai d alakohtaan, tai siten, että se sitten kuuluu johonkin muuhun alakohtaan kuin siihen, johon se aiemmin kuului, ja kyseisen uuden tai tarkistetun luokituksen soveltamispäivä on tämän nimikkeen 1 kohdassa tai tapauksen mukaan 4 kohdassa tarkoitetun päivämäärän jälkeen, kyseisen muutoksen katsotaan, sikäli kuin on kyse tämän nimikkeen soveltamisesta kyseiseen aineeseen, tulevan voimaan kyseisen uuden tai tarkistetun luokituksen soveltamispäivänä.

6.

Jos asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitettä II tai IV muutetaan 4 päivän tammikuuta 2021 jälkeen aineen lisäämiseksi luetteloon tai ainetta koskevan luettelomerkinnän muuttamiseksi siten, että aine tämän jälkeen kuuluu tämän nimikkeen 1 kohdan e, f, tai g alakohtaan, tai siten, että se sitten kuuluu johonkin muuhun alakohtaan kuin siihen, johon se aiemmin kuului, ja kyseinen muutos tulee voimaan tämän nimikkeen 1 kohdassa tai tapauksen mukaan 4 kohdassa tarkoitetun päivämäärän jälkeen, kyseisen muutoksen katsotaan, sikäli kuin on kyse tämän nimikkeen soveltamisesta kyseiseen aineeseen, tulevan voimaan 18 kuukauden kuluttua sen säädöksen voimaantulosta, jolla kyseinen muutos tehtiin.

7.

Toimittajien, jotka saattavat seoksen markkinoille käytettäväksi tatuointitarkoituksiin, on varmistettava, että 4 päivän tammikuuta 2022 jälkeen seokseen merkitään seuraavat tiedot:

a)

maininta ”Tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa käytettävä seos”;

b)

viitenumero erän tunnistamiseksi yksiselitteisesti;

c)

asetuksen (EY) N:o 1223/2009 33 artiklan mukaisessa ainesosien yleisten nimien luettelossa vahvistetun nimikkeistön mukainen ainesosaluettelo tai, jos ainesosan yleistä nimeä ei ole, IUPAC-nimi. Jos ainesosan yleistä nimeä tai IUPAC-nimeä ei ole, CAS-numero ja EY-numero. Ainesosat on lueteltava ainesosien painon tai tilavuuden mukaisessa alenevassa järjestyksessä sen mukaisesti, mikä niiden paino tai tilavuus on formulointihetkellä. ’Ainesosalla’ tarkoitetaan mitä tahansa ainetta, joka lisätään formulointiprosessin aikana ja jota on tatuointitarkoituksiin käytettävässä seoksessa. Epäpuhtauksia ei pidetä ainesosina. Jos tässä nimikkeessä tarkoitettuna ainesosana käytetyn aineen nimi on jo ilmoitettava etiketissä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, kyseistä ainesosaa ei tarvitse merkitä tämän asetuksen mukaisesti;

d)

lisämaininta ”pH:n säätöaine” 1 kohdan d alakohdan i alakohdan soveltamisalaan kuuluvien aineiden osalta;

e)

maininta ”Sisältää nikkeliä. Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.”, jos seos sisältää nikkeliä alle lisäyksessä 13 määritellyn pitoisuusrajan;

f)

maininta ”Sisältää kromi VI:a. Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.”, jos seos sisältää kromi VI:a alle lisäyksessä 13 määritellyn pitoisuusrajan;

g)

käyttöä koskevat turvallisuusohjeet siltä osin kuin asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 ei jo edellytetä niiden ilmoittamista etiketissä.

Tietojen on oltava selvästi näkyviä, helposti luettavia ja pysyvästi merkittyjä.

Tietojen on oltava sen jäsenvaltion (niiden jäsenvaltioiden) virallisella kielellä (virallisilla kielillä), jossa (joissa) seos asetetaan markkinoille, paitsi jos kyseiset jäsenvaltiot edellyttävät toisin.

Ensimmäisessä alakohdassa, lukuun ottamatta a kohtaa, luetellut tiedot on sisällytettävä käyttöohjeisiin, jos se on pakkauksen koon vuoksi tarpeen.

Ennen seoksen käyttöä tatuointitarkoituksiin seosta käyttävän henkilön on annettava toimenpiteen kohteena olevalle henkilölle tiedot, jotka on merkitty pakkaukseen tai jotka sisältyvät tämän kohdan mukaisiin käyttöohjeisiin.

8.

Seoksia, joissa ei ole mainintaa ”Tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa käytettävä seos”, ei saa käyttää tatuointitarkoituksiin.

9.

Tätä nimikettä ei sovelleta aineisiin, jotka ovat kaasuja 20 °C:n lämpötilassa ja 101,3 kPa:n paineessa tai jotka tuottavat yli 300 kPa:n höyrynpaineen 50 °C:n lämpötilassa, lukuun ottamatta formaldehydiä (CAS-nro 50-00-0, EY-nro 200-001-8).

10.

Tätä nimikettä ei sovelleta tatuointitarkoituksiin käytettävän seoksen saattamiseen markkinoille tai seoksen käyttöön tatuointitarkoituksiin, kun seos saatetaan markkinoille yksinomaan asetuksessa (EU) 2017/745 tarkoitettuna lääkinnällisenä laitteena tai lääkinnällisen laitteen lisälaitteena tai kun sitä käytetään yksinomaan lääkinnällisenä laitteena tai lääkinnällisen laitteen lisälaitteena samassa merkityksessä. Jos seosta ei saateta markkinoille tai käytetä yksinomaan lääkinnällisenä laitteena tai lääkinnällisen laitteen lisälaitteena, asetuksen (EU) 2017/745 ja tämän asetuksen vaatimuksia sovelletaan kumulatiivisesti.

2)

Lisätään lisäys 13 seuraavasti:

”Lisäys 13

Nimike 75 – Luettelo aineista, joilla on erityiset pitoisuusrajat:

Aineen nimi

EY-numero

CAS-numero

Enimmäispitoisuus painona

Elohopea

231-106-7

7439-97-6

0,00005 %

Nikkeli

231-111-4

7440-02-0

0,0005 %

Organometallinen tina

231-141-8

7440-31-5

0,00005 %

Antimoni

231-146-5

7440-36-0

0,00005 %

Arseeni

231-148-6

7440-38-2

0,00005 %

Barium (**)

231-149-1

7440-39-3

0,05 %

Kadmium

231-152-8

7440-43-9

0,00005 %

Kromi‡

231-157-5

7440-47-3

0,00005 %

Koboltti

231-158-0

7440-48-4

0,00005 %

Kupari (**)

231-159-6

7440-50-8

0,025 %

Sinkki (**)

231-175-3

7440-66-6

0,2 %

Lyijy

231-100-4

7439-92-1

0,00007 %

Seleeni

231-957-4

7782-49-2

0,0002 %

Bentso[a]pyreeni

200-028-5

50-32-8, 63466-71-7

0,0000005 %

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH), jotka luokitellaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi tai sukusolujen perimää vaurioittavaksi aineeksi

 

 

0,00005 % (yksittäiset pitoisuudet)

Metanoli

200-659-6

67-56-1

11 %

o-Anisidiini (**)

201-963-1

90-04-0

0,0005 %

o-Toluidiini (**)

202-429-0

95-53-4

0,0005 %

3,3’-Diklooribentsidiini (**)

202-109-0

91-94-1

0,0005 %

4-Metyyli-m- fenyleenidiamiini (**)

202-453-1

95-80-7

0,0005 %

4-Kloorianiliini (**)

203-401-0

106-47-8

0,0005 %

5-Nitro-o-toluidiini (**)

202-765-8

99-55-8

0,0005 %

3,3’-Dimetoksibentsidiini (**)

204-355-4

119-90-4

0,0005 %

4,4’-Bi-o-toluidiini (**)

204-358-0

119-93-7

0,0005 %

4,4’-Tiodianiliini (**)

205-370-9

139-65-1

0,0005 %

4-Kloori-o-toluidiini (**)

202-441-6

95-69-2

0,0005 %

2-Naftyyliamiini (**)

202-080-4

91-59-8

0,0005 %

Aniliini (**)

200-539-3

62-53-3

0,0005 %

Bentsidiini (**)

202-199-1

92-87-5

0,0005 %

p-Toluidiini (**)

203-403-1

106-49-0

0,0005 %

2-Metyyli-p-fenyleenidiamiini (**)

202-442-1

95-70-5

0,0005 %

Bifenyyli-4-yyliamiini (**)

202-177-1

92-67-1

0,0005 %

4-o-Tolyyliatso-o-toluidiini (**)

202-591-2

97-56-3

0,0005 %

4-Metoksi-m-fenyleenidiamiini (**)

210-406-1

615-05-4

0,0005 %

4,4’-Metyleenidianiliini (**)

202-974-4

101-77-9

0,0005 %

4,4’-Metyleenidi-o-toluidiini (**)

212-658-8

838-88-0

0,0005 %

6-Metoksi-m-toluidiini (**)

204-419-1

120-71-8

0,0005 %

4,4’-Metyleeni-bis-[2-kloorianiliini] (**)

202-918-9

101-14-4

0,0005 %

4,4’-Oksidianiliini (**)

202-977-0

101-80-4

0,0005 %

2,4,5-Trimetyylianiliini (**)

205-282-0

137-17-7

0,0005 %

4-Aminoatsobentseeni (**)

200-453-6

60-09-3

0,0005 %

p-Fenyleenidiamiini (**)

203-404-7

106-50-3

0,0005 %

Sulfaniilihappo (**)

204-482-5

121-57-3

0,0005 %

4-Amino-3-fluorifenoli (**)

402-230-0

399-95-1

0,0005 %

2,6-Ksylidiini

201-758-7

87-62-7

0,0005 %

6-Amino-2-etoksinaftaleeni

 

293733-21-8

0,0005 %

2,4-Ksylidiini

202-440-0

95-68-1

0,0005 %

Pigment Red 7 (PR7)/CI 12420

229-315-3

6471-51-8

0,1 %

Pigment Red 9 (PR9)/CI 12460

229-104-6

6410-38-4

0,1 %

Pigment Red 15 (PR15)/CI 12465

229-105-1

6410-39-5

0,1 %

Pigment Red 210 (PR210)/CI 12477

612-766-9

61932-63-6

0,1 %

Pigment Orange 74 (PO74)

 

85776-14-3

0,1 %

Pigment Yellow 65 (PY65)/CI 11740

229-419-9

6528-34-3

0,1 %

Pigment Yellow 74 (PY74)/CI 11741

228-768-4

6358-31-2

0,1 %

Pigment Red 12 (PR12)/CI 12385

229-102-5

6410-32-8

0,1 %

Pigment Red 14 (PR14)/CI 12380

229-314-8

6471-50-7

0,1 %

Pigment Red 17 (PR17)/CI 12390

229-681-4

6655-84-1

0,1 %

Pigment Red 112 (PR112)/CI 12370

229-440-3

6535-46-2

0,1 %

Pigment Yellow 14 (PY14)/CI 21095

226-789-3

5468-75-7

0,1 %

Pigment Yellow 55 (PY55)/CI 21096

226-789-3

6358-37-8

0,1 %

Pigment Red 2 (PR2)/ CI 12310

227-930-1

6041-94-7

0,1 %

Pigment Red 22 (PR22)/ CI 12315

229-245-3

6448-95-9

0,1 %

Pigment Red 146 (PR146)/ CI 12485

226-103-2

5280-68-2

0,1 %

Pigment Red 269 (PR269)/ CI 12466

268-028-8

67990-05-0

0,1 %

Pigment Orange16 (PO16)/ CI 21160

229-388-1

6505-28-8

0,1 %

Pigment Yellow 1 (PY1)/ CI 11680

219-730-8

2512-29-0

0,1 %

Pigment Yellow 12 (PY12)/CI 21090

228-787-8

6358-85-6

0,1 %

Pigment Yellow 87 (PY87)/ CI 21107:1

239-160-3

15110-84-6,

14110-84-6

0,1 %

Pigment Yellow 97 (PY97)/ CI 11767

235-427-3

12225-18-2

0,1 %

Pigment Orange 13 (PO13)/ CI 21110

222-530-3

3520-72-7

0,1 %

Pigment Orange 34 (PO34)/ CI 21115

239-898-6

15793-73-4

0,1 %

Pigment Yellow 83 (PY83)/ CI 21108

226-939-8

5567-15-7

0,1 %

Solvent Red 1 (SR1)/ CI 12150

214-968-9

1229-55-6

0,1 %

Acid Orange 24 (AO24)/ CI 20170

215-296-9

1320-07-6

0,1 %

Solvent Red 23 (SR23)/ CI 26100

201-638-4

85-86-9

0,1 %

Acid Red 73 (AR73)/ CI 27290

226-502-1

5413-75-2

0,1 %

Disperse Yellow 3/ CI 11855

220-600-8

2832-40-8

0,1 %

Acid Green 16

603-214-8

12768-78-4

0,1 %

Acid Red 26

223-178-3

3761-53-3

0,1 %

Acid Violet 17

223-942-6

4129-84-4

0,1 %

Basic Red 1

213-584-9

989-38-8

0,1 %

Disperse Blue 106

602-285-2

12223-01-7

0,1 %

Disperse Blue 124

612-788-9

61951-51-7

0,1 %

Disperse Blue 35

602-260-6

12222-75-2

0,1 %

Disperse Orange 37

602-312-8

12223-33-5

0,1 %

Disperse Red 1

220-704-3

2872-52-8

0,1 %

Disperse Red 17

221-665-5

3179-89-3

0,1 %

Disperse Yellow 9

228-919-4

6373-73-5

0,1 %

Pigment Violet 3

603-635-7

1325-82-2

0,1 %

Pigment Violet 39

264-654-0

64070-98-0

0,1 %

Solvent Yellow 2

200-455-7

60-11-7

0,1 %

”.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kosmeettisista valmisteista (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59).”;

(**)  Liukeneva ‡Kromi VI


15.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 423/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/2082

annettu 14 päivänä joulukuuta 2020,

terminointimaksujen enimmäismäärien painotetun keskiarvon vahvistamisesta unionissa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2116 kumoamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella 13 päivänä kesäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 531/2012 (1) ja erityisesti sen 6 e artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 531/2012 mukaan kotimaan operaattorit eivät 15 päivästä kesäkuuta 2017 lähtien saa periä verkkovierailuasiakkailta missään jäsenvaltiossa mitään lisämaksuja kotimaan vähittäishintojen lisäksi, kun kyseessä ovat säännellyt vastaanotetut verkkovierailupuhelut, jos puhelut ovat kohtuullisen käytön politiikan mukaisissa rajoissa.

(2)

Asetuksessa (EU) N:o 531/2012 rajataan säänneltyjen verkkovierailupuhelujen vastaanottamisesta perittävä lisämaksu terminointimaksujen enimmäismäärien painotettuun keskiarvoon unionissa.

(3)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/2116 (2) vahvistetaan vuonna 2020 sovellettava terminointimaksujen enimmäismäärien painotettu keskiarvo unionissa käyttäen perustana 1 päivältä heinäkuuta 2019 peräisin olevien tietojen arvoja.

(4)

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin on toimittanut komissiolle jäsenvaltioiden kansallisilta sääntelyviranomaisilta saadut päivitetyt tiedot yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen kansallisilla tukkumarkkinoilla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (3) 7 ja 16 artiklan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/19/EY (4) 13 artiklan mukaisesti asetetuista terminointimaksujen enimmäismääristä ja tilaajien kokonaismääristä jäsenvaltioissa.

(5)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 531/2012 mukaisesti laskenut terminointimaksujen enimmäismäärien painotetun keskiarvon unionissa kertomalla yksittäisessä jäsenvaltiossa sallitun terminointimaksujen enimmäistason kyseisen jäsenvaltion tilaajien yhteismäärällä, laskemalla kyseisen tulon yhteen kaikkien jäsenvaltioiden osalta ja sitten jakamalla saadun kokonaissumman kaikkien jäsenvaltioiden tilaajien kokonaismäärällä käyttäen perustana 1 päivältä heinäkuuta 2020 peräisin olevien tietojen arvoja. Sovellettu valuuttakurssi niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö ei ole euro, on Euroopan keskuspankin tietokannasta saatu keskiarvo vuoden 2020 toiselta neljännekseltä.

(6)

Tämän vuoksi on tarpeen päivittää terminointimaksujen enimmäismäärien painotettu keskiarvo unionissa.

(7)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2116 olisi kumottava.

(8)

Komission olisi asetuksen (EU) N:o 531/2012 mukaisesti tarkasteltava tällä täytäntöönpanoasetuksella vahvistettua terminointimaksujen enimmäismäärien painotettua keskiarvoa unionissa uudelleen vuosittain.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2002/21/EY 22 artiklassa tarkoitetun viestintäkomitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Terminointimaksujen enimmäismäärien painotettu keskiarvo unionissa on 0,0076 euroa minuutilta.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2116.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 172, 30.6.2012, s 10.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2116, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, terminointimaksujen enimmäismäärien painotetun keskiarvon vahvistamisesta unionissa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1979 kumoamisesta (EUVL L 320, 11.12.2019, s. 11).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) (EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/19/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä (käyttöoikeusdirektiivi) (EYVL L 108, 24.4.2002, s. 7).


15.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 423/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/2083

annettu 14 päivänä joulukuuta 2020,

asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta Japania koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelossa, joista tiettyjen siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuonti unioniin tai kuljettaminen sen kautta on sallittua korkeapatogeenisen lintuinfluenssan yhteydessä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantokappaleen, 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan, 8 artiklan 4 kohdan ja 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/158/EY (2) ja erityisesti sen 23 artiklan 1 kohdan ja 25 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008 (3) säädetään eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista, joita sovelletaan siipikarjan ja siipikarjatuotteiden, jäljempänä ’hyödykkeet’, tuontiin unioniin ja kuljetukseen unionin kautta, mukaan luettuna varastointi kuljetuksen aikana. Asetuksessa säädetään, että unioniin saa tuoda ja unionin kautta kuljettaa kyseisiä hyödykkeitä vain niistä kolmansista maista tai niiden sellaisilta alueilta, vyöhykkeiltä tai erillisalueilta, jotka on lueteltu asetuksen liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeissa 1 ja 3.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 798/2008 vahvistetaan lisäksi edellytykset, joiden täyttyessä kolmatta maata tai sen aluetta, vyöhykettä tai erillisaluetta voidaan pitää vapaana korkeapatogeenisestä lintuinfluenssasta.

(3)

Japani sisältyy asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan taulukossa esitettyyn luetteloon kolmantena maana, jonka koko alueelta on sallittua tuoda unioniin ja kuljettaa unionin kautta tiettyjä siipikarjasta saatuja hyödykkeitä.

(4)

Japani vahvisti 5 päivänä marraskuuta 2020, että korkeapatogeenisen lintuinfluenssan alatyyppiä H5 oli havaittu sen alueella sijaitsevalla siipikarjatilalla. Tämän vahvistetun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksen johdosta Japania ei voida enää pitää kyseisestä taudista vapaana, minkä vuoksi Japanin eläinlääkintäviranomaiset eivät enää voi myöntää todistusta ihmisravinnoksi tarkoitettua siipikarjanlihaa sisältäville lähetyksille tuotaviksi unioniin tai kuljetettaviksi unionin kautta.

(5)

Japania koskevaa kohtaa asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan taulukossa olisi muutettava, jotta voitaisiin ottaa huomioon epidemiologinen tilanne kyseisessä kolmannessa maassa.

(6)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitettä I olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I oleva 1 osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 798/2008, annettu 8 päivänä elokuuta 2008, sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1).


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan Japania koskeva kohta seuraavasti:

Kolmannen maan tai alueen ISO-koodi ja nimi

Kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen koodi

Kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen kuvaus

Eläinlääkärintodistus

Erityisedellytykset

Erityisedellytykset

Lintuinfluenssan valvontaa koskeva tilanne

Lintuinfluenssan rokotustilanne

Salmonellan torjuntaa koskeva tilanne(6)

Malli(t)

Lisätakeet

Päättymisajankohta(1)

Alkamisajankohta(2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

”JP – Japani

JP-0

Koko maa

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

P2

5.11.2020”

 

 

 

 


15.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 423/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/2084,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2020,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta tietojen todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2067 muuttamisesta ja oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta unionissa ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 10 a artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan kolmannen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus direktiivin 2003/87/EY 15 artiklan mukaisen vuotuisten päästöraporttien todentamisen ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1842 (2) tuotantotasoa koskevien tietojen todentamisen välillä ja hyödyntää synergioita, on aiheellista sisällyttää täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1842 3 artiklassa edellytettyjen vuotuisten tuotantotasoraporttien todentamista koskevat säännöt komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/2067 (3) luotuun oikeudelliseen kehykseen.

(2)

Yhdenmukaistettuja standardeja, kuten yhdenmukaistettua standardia kasvihuonekaasujen validointi- ja todentamiselimiä koskevista akkreditointiin tai muuhun tunnustamiseen tarvittavista vaatimuksista, tarkistetaan säännöllisesti Täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/2067 olisi tehtävä useita muutoksia, jotta se olisi yhdenmukainen sovellettaviin standardeihin tehtyjen tarkistusten kanssa ja jotta vahvistetaan todentajien menettelyjä ja niiden hallintojärjestelmän toimintaa koskevia vaatimuksia.

(3)

On tärkeää selventää, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2067 4 artiklassa säädetty vaatimustenmukaisuusolettama ei vapauta todentajaa soveltamasta kyseisen täytäntöönpanoasetuksen ohjelmakohtaisia vaatimuksia ja että kyseistä vaatimustenmukaisuusolettamaa ei sovelleta tiettyihin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2067 säännöksiin, kun on tärkeää säilyttää direktiivin 2003/87/EY liitteessä V vahvistetut tavoitteet ja periaatteet.

(4)

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 (4) ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1842 mukaan maksutta jaettavia päästöoikeuksia direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti hakevan laitoksen toiminnanharjoittajan on sisällytettävä tarkkailumenetelmäsuunnitelmaan asiaa koskevat tarkkailusäännökset. Sen vuoksi ei ole enää aiheellista säätää tällaisten maksutta jaettavien päästöoikeuksien kannalta merkityksellisten tekijöiden todentamisesta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2067 mukaisen tarkkailusuunnitelman todentamisen yhteydessä.

(5)

Sen varmistamiseksi, että todentamisen arviointi voidaan suorittaa tehokkaasti ja oikea-aikaisesti, sääntöjä, jotka koskevat toimivaltaisen viranomaisen pääsyä sisäisiin todentamisasiakirjoihin, olisi muutettava.

(6)

Jotta voidaan edelleen edistää yhdenmukaistamista unionissa ja parantaa akkreditointijärjestelmän tehokkuutta, on tärkeää selventää akkreditointia täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2067 mukaisesti hakevien todentajien kelpoisuutta.

(7)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/2067 on sen julkaisemisen jälkeen havaittu joitakin erityyppisiä virheitä, jotka on oikaistava. Erityisesti koko tekstissä on jätetty pois delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 numero, ja se on lisättävä.

(8)

Ylivoimaiset esteet, joihin toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä ei voi vaikuttaa, voivat estää todentajaa tekemästä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2067 21 artiklan mukaisia toimipaikkakäyntejä. Näissä tapauksissa on aiheellista sallia todentajien tehdä virtuaalisia toimipaikkakäyntejä edellyttäen, että erityisehdot täyttyvät.

(9)

Täytäntöönpanoasetusta (EU) 2018/2067 olisi sen vuoksi muutettava ja se olisi oikaistava.

(10)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2067 muutoksia on aiheellista soveltaa neljänteen päästökauppakauteen liittyvien kasvihuonekaasupäästöjen, tonnikilometritietojen ja päästöoikeuksien jakoa koskevien tietojen todentamiseen. Tämän asetuksen asiaa koskevien säännösten soveltamista olisi sen vuoksi lykättävä 1 päivään tammikuuta 2021.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat ilmastonmuutoskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2067 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2067 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan todennettaessa 1 päivästä tammikuuta 2019 alkaen aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja tonnikilometritietoja, joista raportoidaan direktiivin 2003/87/EY 14 artiklan mukaisesti, ja tietoja, jotka ovat merkityksellisiä ennakolta asetettujen vertailuarvojen päivittämisen ja laitoksille kyseisen direktiivin 10 a artiklan mukaisesti maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrittämisen kannalta.”

2)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3)

’todentajalla’ tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka toteuttaa todentamistoimia tämän asetuksen nojalla ja joka todentamisraportin antamisen hetkellä on kansallisen akkreditointielimen asetuksen (EY) N:o 765/2008 ja tämän asetuksen nojalla akkreditoima, tai luonnollista henkilöä, joka on muutoin valtuutettu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun asetuksen 5 artiklan 2 kohdan soveltamista;”

b)

Lisätään 6 a alakohta seuraavasti:

”6 a)

’tuotantotasoraportilla’ tarkoitetaan raporttia, jonka toiminnanharjoittaja toimittaa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1842 (*1) 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

(*1)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1842, annettu 31 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY soveltamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse tuotantotason muutoksista johtuvia päästöoikeuksien maksutta tapahtuvan jaon mukautuksia koskevista lisäjärjestelyistä (EUVL L 282, 4.11.2019, s. 20).”"

c)

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7)

’toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän selvityksellä’ tarkoitetaan vuotuista päästöselvitystä, jonka toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä toimittaa direktiivin 2003/87/EY 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti, tonnikilometriselvitystä, jonka ilma-aluksen käyttäjä toimittaa päästöoikeuksien jakamista koskevaa hakemusta varten mainitun direktiivin 3 e ja 3 f artiklan mukaisesti, perustietoselvitystä, jonka toiminnanharjoittaja toimittaa delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 4 artiklan 2 kohdan nojalla, tai uuden osallistujan tietoselvitystä, jonka toiminnanharjoittaja toimittaa mainitun asetuksen 5 artiklan 2 kohdan nojalla tai vuotuista tuotantotasoraporttia;”

d)

Korvataan 13 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

toiminnanharjoittajan delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla toimittaman perustietoselvityksen, mainitun asetuksen 5 artiklan 2 kohdan nojalla toimittaman uuden osallistujan tietoselvityksen tai vuotuisen tuotantotasoraportin todentamista varten mitä tahansa toiminnanharjoittajan sellaista tekoa tai tekemättä jättämistä, joka on vastoin tarkkailumenetelmäsuunnitelmassa asetettuja vaatimuksia;”

e)

Lisätään 30 alakohta seuraavasti:

”30)

’tuotantotason raportointikaudella’ tarkoitetaan sovellettavaa jaksoa, joka edeltää täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1842 3 artiklan 1 kohdan mukaisen vuotuisen tuotantotasoraportin toimittamista.”

3)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Vaatimustenmukaisuusolettama

Jos todentaja osoittaa täyttävänsä vaatimukset, jotka vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 2 artiklan 9 kohdassa määritetyissä asiaankuuluvissa yhdenmukaistetuissa standardeissa tai niiden osissa, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sen oletetaan, lukuun ottamatta tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohtaa, 7 artiklan 4 kohtaa, 22 artiklaa, 27 artiklan 1 kohtaa, 28 artiklaa, 31 artiklaa ja 32 artiklaa, täyttävän tämän asetuksen II ja III luvussa esitetyt vaatimukset siltä osin kuin sovellettavat yhdenmukaistetut standardit kattavat kyseiset vaatimukset.”

4)

Korvataan 6 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Todennetun päästöselvityksen, tonnikilometriselvityksen, perustietoselvityksen, uuden osallistujan tietoselvityksen tai vuotuisen tuotantotasoraportin käyttäjien on voitava luottaa selvityksen sisältöön. Sen on annettava totuudenmukainen kuva siitä, mitä se joko väittää esittävän tai mitä sen voidaan kohtuudella odottaa esittävän.”

5)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 4 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

onko toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän selvitys täydellinen ja täyttääkö se vaatimukset, jotka vahvistetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 liitteessä X, delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 liitteessä IV tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1842 3 artiklan 2 kohdassa, tapauksen mukaan;”

ii)

Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

kun on kyse toiminnanharjoittajan perustietoselvityksen, uuden osallistujan tietoselvityksen tai vuotuisen tuotantotasoselvityksen todentamisesta, onko toiminnanharjoittaja toiminut noudattaen vaatimuksia, jotka koskevat delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 8 artiklassa tarkoitettua toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää tarkkailumenetelmäsuunnitelmaa;”

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5)   Jos todentaja havaitsee, ettei toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä noudata täytäntöönpanoasetusta (EU) 2018/2066 tai delegoitua asetusta (EU) 2019/331 tai täytäntöönpanoasetusta (EU) 2019/1842, tästä sääntöjenvastaisuudesta on raportoitava todentamisraportissa, vaikka tarkkailusuunnitelma tai, tapauksen mukaan, tarkkailumenetelmäsuunnitelma olisikin toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä.”

6)

Muutetaan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan h alakohta seuraavasti:

”h)

toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän vuotuinen päästöselvitys, tonnikilometriselvitys, perustietoselvitys, uuden osallistujan tietoselvitys tai vuotuinen tuotantotasoraportti, tapauksen mukaan;”

b)

Lisätään k a alakohta seuraavasti:

”k

a) jos tarkkailumenetelmäsuunnitelmaa on muutettu, tiedot kaikista näistä muutoksista täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/331 9 artiklan mukaisesti;”

c)

Lisätään l a alakohta seuraavasti:

”l

a) tarvittaessa tiedot siitä, miten toiminnanharjoittaja on korjannut vaatimustenvastaisuuksia tai käsitellyt parannussuosituksia, joista on ilmoitettu todentamisraportissa, joka koskee edellisen vuoden vuotuista tuotantotasoraporttia tai asiaankuuluvaa perustietoraporttia;”

d)

Korvataan n alakohta seuraavasti:

”n)

kaikki asiaankuuluva kirjeenvaihto toimivaltaisen viranomaisen kanssa, erityisesti tiedot, jotka liittyvät ilmoitukseen tarkkailusuunnitelmaan tai tarkkailumenetelmäsuunnitelmaan tehdyistä muutoksista sekä raportoitujen tietojen korjauksista, tapauksen mukaan;”

7)

Muutetaan 11 artiklan 4 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

onko tarkkailusuunnitelmaan tehty muutoksia raportointikauden aikana;”

b)

Lisätään b a alakohta seuraavasti:

”b

a) onko tarkkailumenetelmäsuunnitelmaan tehty muutoksia viiteajanjakson tai tuotantotason raportointijakson aikana, tapauksen mukaan;”

c)

Korvataan d alakohta seuraavasti:

”d)

tarvittaessa, onko b a alakohdassa tarkoitetuista muutoksista ilmoitettu toimivaltaiselle viranomaiselle delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 9 artiklan 3 kohdan nojalla tai onko toimivaltainen viranomainen hyväksynyt kyseiset muutokset mainitun asetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti.”

8)

Korvataan 13 artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

tietojen näytteenottosuunnitelma, jossa esitetään, missä laajuudessa ja millä menetelmillä tietojen näytteenotto toteutetaan niiden tietopisteiden osalta, jotka ovat perusta toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän päästöselvityksessä oleville yhteenlasketuille päästöille, ilma-aluksen käyttäjän tonnikilometriselvityksessä oleville yhteenlasketuille tonnikilometritiedoille taikka toiminnanharjoittajan perustietoselvityksessä, uuden osallistujan tietoselvityksessä tai vuotuisessa tuotantotasoraportissa oleville maksutta tapahtuvan jaon kannalta merkityksellisille yhteenlasketuille tiedoille.”

9)

Muutetaan 16 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

toiminnanharjoittajan perustietoselvityksen, uuden osallistujan tietoselvityksen tai vuotuisen tuotantotasoraportin todentamista varten laitoksen ja sen osien rajat;”

b)

Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

toiminnanharjoittajan päästöselvityksen, perustietoselvityksen, uuden osallistujan tietoselvityksen tai vuotuisen tuotantotasoraportin todentamista varten niiden lähdevirtojen ja päästölähteiden täydellisyys, jotka kuvataan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä tarkkailusuunnitelmassa tai tarkkailumenetelmäsuunnitelmassa, tapauksen mukaan;”

c)

Lisätään f a alakohta seuraavasti:

”f

a) vuotuisen tuotantotasoraportin todentamista varten, delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 16 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklassa, 20 artiklassa, 21 artiklassa tai 22 artiklassa mainittujen muuttujien sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1842 6 artiklan 1, 2 ja 4 kohdan nojalla edellytettyjen tietojen tarkkuus;”

10)

Muutetaan 17 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 3 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan johdantokappale seuraavasti:

”Toiminnanharjoittajan perustietoselvityksen, uuden osallistujan tietoselvityksen tai vuotuisen tuotantotasoraportin todentamista varten todentajan on tarkastettava, sovelletaanko tarkkailumenetelmäsuunnitelmassa määriteltyä tietojen keruuta ja tarkkailua koskevaa menetelmää asianmukaisesti, mukaan lukien,”

ii)

Lisätään e–h alakohta seuraavasti:

”e)

onko energiankulutus osoitettu asianmukaisesti kullekin laitoksen osalle tapauksen mukaan;

f)

perustuuko delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 16 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklassa, 20 artiklassa, 21 artiklassa tai 22 artiklassa mainittujen muuttujien arvo kyseisen asetuksen asianmukaiseen soveltamiseen;

g)

vuotuisen tuotantotasoraportin ja uuden osallistujan tietoselvityksen todentamista varten delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu normaalin toiminnan aloittamisen päivämäärä;

h)

vuotuisen tuotantotasoraportin todentamista varten, onko delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 liitteessä IV olevassa 2.3–2.7 kohdassa lueteltuja muuttujia tarkkailtu ja onko niistä raportoitu asianmukaisesti tarkkailumenetelmäsuunnitelman mukaisesti.”

b)

Poistetaan 5 kohta;

11)

Korvataan 18 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3)   Jos perustietoselvityksissä, uusien osallistujien tietoselvityksissä tai vuotuisissa tuotantotasoraporteissa on ilmennyt tietoaukkoja, todentajan on tarkastettava, onko tarkkailumenetelmäsuunnitelmassa vahvistettu menettelyitä delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 12 artiklassa tarkoitettujen tietoaukkojen korjaamiseksi, ovatko kyseiset menetelmät olleet tarkoituksenmukaisia asiaa koskevissa tilanteissa ja onko niitä sovellettu oikein.

Jos tarkkailumenetelmäsuunnitelmassa ei esitetä minkäänlaista tietoaukkoihin sovellettavaa menetelmää, todentajan on tarkastettava, perustuuko lähestymistapa, jolla toiminnanharjoittaja kompensoi puuttuvat tiedot, kohtuulliseen näyttöön ja takaako se, ettei delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 liitteessä IV tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1842 3 artiklan 2 kohdassa vaadittuja tietoja ali- tai yliarvioida.”

12)

Korvataan 21 artiklan 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”4.   Toiminnanharjoittajan perustietoselvityksen, uuden osallistujan tietoselvityksen ja vuotuisen tuotantotasoraportin todentamista varten todentajan on myös käytettävä toimipaikkakäyntiä laitoksen ja sen osien rajojen sekä lähdevirtojen, päästölähteiden ja teknisten yhteyksien täydellisyyden arvioimiseen.

5.   Toiminnanharjoittajan päästöselvityksen, perustietoselvityksen, uuden osallistujan tietoselvityksen tai vuotuisen tuotantotasoraportin todentamista varten todentajan on päätettävä riskianalyysin perusteella, tarvitaanko käyntejä muihin paikkoihin, myös jos tietovirtojen hallintatoimien ja kontrollitoimien merkittäviä osia suoritetaan muissa paikoissa, kuten yritysten pääkonttoreissa ja muissa toimipaikan ulkopuolisissa toimistoissa.”

13)

Muutetaan 22 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Jos todentaja havaitsee väärintulkintoja, poikkeamia tai vaatimustenvastaisuuksia tapauksen mukaan suhteessa komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/2066 tai delegoituun asetukseen (EU) 2019/331 tai täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/1842 todentamisen aikana, todentajan on ilmoitettava siitä toiminnanharjoittajalle tai ilma-aluksen käyttäjälle ajoissa ja pyydettävä tätä tekemään asiaankuuluvat oikaisut.”

ii)

Korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

”Jos täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066, delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1842 suhteen on havaittu vaatimustenvastaisuus, toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ja oikaistava asianomainen vaatimustenvastaisuus ilman aiheetonta viivytystä.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Todentajan on dokumentoitava sisäisissä todentamisasiakirjoissa kaikki väärintulkinnat, poikkeamat tai vaatimustenvastaisuudet, jotka liittyvät täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/2066, delegoituun asetukseen (EU) 2019/331 tai täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/1842 ja jotka toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä on oikaissut todentamisen aikana, ja merkittävä ne ratkaistuiksi.”

c)

Korvataan 3 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:

”Jos toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä ei korjaa seikkaa, joka on täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066, delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1842 vaatimusten vastainen, 1 kohdan mukaisesti ennen kuin todentaja antaa todentamisraportin, todentajan on arvioitava, onko korjaamattomalla vaatimustenvastaisuudella vaikutusta raportoituihin tietoihin ja aiheuttaako tämä olennaisen väärintulkinnan.”

14)

Korvataan 23 artiklan 4 kohdan johdantolause seuraavasti:

”Perustietoselvityksen, uuden osallistujan tietoselvitysten tai vuotuisten tuotantotasoraporttien todentamista varten olennaisuustason on oltava 5 prosenttia seuraavien seikkojen raportoidusta kokonaisarvosta:”

15)

Korvataan 26 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Todentajan on pyynnöstä annettava toimivaltaiselle viranomaiselle pääsy sisäisiin todentamisasiakirjoihin ja muihin asiaa koskeviin tietoihin, jotta toimivaltainen viranomainen voi helpommin arvioida todentamista. Toimivaltainen viranomainen voi asettaa määräajan, johon mennessä todentajan on annettava pääsy kyseisiin asiakirjoihin.”

16)

Muutetaan 27 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan johdantolause seuraavasti:

”Todentajan on todentamisen aikana kerättyjen tietojen perusteella annettava toiminnanharjoittajalle tai ilma-aluksen käyttäjälle todentamisraportti kustakin todennetusta päästö- tai tonnikilometriselvityksestä, perustietoselvityksestä, uuden osallistujan tietoselvityksestä tai vuotuisesta tuotantotasoraportista.”

b)

Muutetaan 3 kohta seuraavasti:

i)

Lisätään h a alakohta seuraavasti:

”h

a) kun kyseessä on vuotuisen tuotantotasoraportin todentaminen, yhdistetyt vuotuiset todennetut tiedot kultakin vuodelta tuotantotason raportointikauden aikana kunkin laitoksen osan vuotuisesta tuotantotasosta;”

ii)

Korvataan i alakohta seuraavasti:

”i)

raportointikausi, viiteajanjakso tai tuotantotason raportointikausi, jota todentaminen koskee;”

iii)

Korvataan o alakohta seuraavasti:

”o)

kaikki todentamisen aikana havaitut tapaukset, joissa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066, delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) (EU) 2019/1842 säännöksiä ei ole noudatettu;”

iv)

Poistetaan r alakohta;

v)

Lisätään alakohdat seuraavasti:

”ra)

jos todentaja on havainnut merkityksellisiä muutoksia delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 16 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklassa, 20 artiklassa, 21 artiklassa tai 22 artiklassa mainituissa muuttujissa tai täytäntöönpanoasetuksen 2019/1842 6 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja muutoksia energiatehokkuudessa, kuvaus näistä muutoksista ja tähän liittyvät huomiot;

rb)

tarvittaessa vahvistus siitä, että delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu normaalin toiminnan aloittamisen päivämäärä on tarkastettu;”

c)

Muutetaan 4 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan johdantokappale seuraavasti:

”Todentajan on kuvattava täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/2066, delegoituun asetukseen (EU) 2019/331 tai täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/1842 liittyvät väärintulkinnat, poikkeamat ja vaatimustenvastaisuudet todentamisraportissa riittävän yksityiskohtaisesti, jotta toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä sekä toimivaltainen viranomainen voi saada käsityksen seuraavista:”

ii)

Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/2066, delegoituun asetukseen (EU) 2019/331 tai täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/1842 liittyvien väärintulkintojen, poikkeamien ja vaatimustenvastaisuuksien laajuus ja luonne;”

iii)

Korvataan d alakohta seuraavasti:

”d)

mihin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066, delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1842 artiklaan vaatimustenvastaisuus liittyy.”

17)

Lisätään 29 artiklaan 1 a kohta seuraavasti:

”1 a)

Vuotuisen tuotantotasoraportin todentamista varten todentajan on arvioitava, onko toiminnanharjoittaja korjannut poikkeamat, jotka on ilmoitettu vastaavaan perustietoraporttiin, uuden osallistujan tietoraporttiin tai edellisen tuotantotason raportointikauteen liittyvään vuotuiseen tuotantotasoraporttiin liittyvässä todentamisraportissa.

Jos toiminnanharjoittaja ei ole korjannut näitä poikkeamia, todentajan on harkittava, lisääkö tämä puutteellisuus tai voiko se lisätä väärintulkintojen riskiä.

Todentajan on raportoitava todentamisraportissa siitä, onko toiminnanharjoittaja ratkaissut kyseiset poikkeamat.”

18)

Korvataan 30 artiklan 1 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

tietojen tarkkailu ja raportointi perustietoselvitystä, uuden osallistujan tietoselvitystä tai vuotuista tuotantotasoraporttia varten.”

19)

Muutetaan 31 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 3 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan a ja b alakohta seuraavasti:

”a)

todentaja todentaa toiminnanharjoittajan päästöselvityksen tai vuotuisen tuotantotasoraportin ensimmäisen kerran;

b)

toiminnanharjoittajan päästöselvityksen todentamista varten, jos todentaja ei ole tehnyt toimipaikkakäyntiä kahtena raportointikautena välittömästi ennen tämänhetkistä raportointikautta;”

ii)

Lisätään b a alakohta seuraavasti:

”b

a) toiminnanharjoittajan vuotuisen tuotantotasoraportin todentamista varten, jos todentaja ei ole tehnyt toimipaikkakäyntiä vuotuisen tuotantotasoraportin tai perustietoselvityksen todentamisen aikana kahtena raportointikautena välittömästi ennen tämänhetkistä tuotantotason raportointikautta;”

iii)

Lisätään c a alakohta seuraavasti:

”c

a) jos tuotantotason raportointikauden aikana laitoksessa tai laitoksen osissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka edellyttävät merkittäviä muutoksia tarkkailumenetelmäsuunnitelmaan, mukaan lukien asetuksen (EU) 2019/331 9 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut muutokset;”

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Edellä olevan 3 kohdan c ja c a alakohtaa ei sovelleta, jos raportointikauden aikana on muutettu ainoastaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 15 artiklan 3 kohdan h alakohdassa tai delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 9 artiklan 5 kohdan c alakohdassa tarkoitettua oletusarvoa.”

20)

Muutetaan 32 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 alakohdan johdantolause seuraavasti:

”toiminnanharjoittajan päästöselvityksen todentaminen koskee täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 19 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua luokan A laitosta tai kyseisen täytäntöönpanoasetuksen 19 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua luokan B laitosta ja:”

b)

Korvataan 2 alakohdan johdantolause seuraavasti:

”toiminnanharjoittajan päästöselvityksen todentaminen koskee täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 19 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua luokan A laitosta tai kyseisen täytäntöönpanoasetuksen 19 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua luokan B laitosta ja:”

c)

Korvataan 3 alakohta seuraavasti:

”3)

toiminnanharjoittajan päästöselvityksen todentaminen koskee täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua vähän päästöjä aiheuttavaa laitosta ja tässä yhteydessä sovelletaan 2 kohdan a–c alakohtia.”

d)

Lisätään 3 a, 3 b ja 3 c alakohta seuraavasti:

”3a)

toiminnanharjoittajan vuotuisen tuotantotasoraportin todentaminen koskee 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitettua laitosta, kun:

a)

kyseisessä laitoksessa on vain yksi laitoksen osa, johon sovelletaan delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 10 artiklan 2 kohdan mukaista tuotteen vertailuarvoa; ja

b)

tuotteen vertailuarvon kannalta merkitykselliset tuotantotiedot on arvioitu osana tilintarkastusta kirjanpitoa varten, ja toiminnanharjoittaja toimittaa siitä näyttöä.

3 b)

toiminnanharjoittajan vuotuisen tuotantotasoraportin todentaminen koskee 1, 2 tai kohdassa tarkoitettua laitosta, kun:

a)

laitoksessa on enintään kaksi laitoksen osaa;

b)

laitoksen toisen osan osuus laitokselle jaettujen päästöoikeuksien lopullisesta kokonaismäärästä on alle 5 prosenttia; ja

c)

todentajalla on käytettävissään riittävästi tietoja, jotta se voi tarvittaessa arvioida laitosten osien jakamisen;

3 c)

toiminnanharjoittajan vuotuisen tuotantotasoraportin todentaminen koskee 1, 2 tai kohdassa tarkoitettua laitosta, kun:

a)

laitoksessa on ainoastaan yksi lämmön vertailuarvon piiriin kuuluva tai kaukolämpöä tuottava osa; ja

b)

todentajalla on käytettävissään riittävästi tietoja, jotta se voi tarvittaessa arvioida laitosten osien jakamisen;”

e)

Muutetaan 4 alakohta seuraavasti:

a)

Korvataan johdantokappale seuraavasti:

”toiminnanharjoittajan päästöselvityksen tai vuotuisen tuotantotasoraportin todentaminen koskee miehittämättömässä paikassa sijaitsevaa laitosta, jossa:”

b)

korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

toiminnanharjoittaja tai laboratorio on jo tarkastanut mittarit toimipaikassa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 60 artiklan tai delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 11 artiklan mukaisesti ja toiminnanharjoittajan toimittama allekirjoitettu asiakirja tai päivätty valokuvatodiste osoittaa, ettei laitoksessa ole tapahtunut mittausta tai toiminnallisia muutoksia kyseisen tarkastuksen jälkeen;”

f)

Muutetaan 5 alakohta seuraavasti:

a)

Muutetaan ensimmäinen kohta seuraavasti:

i)

Korvataan johdantokappale seuraavasti:

”toiminnanharjoittajan päästöselvityksen tai vuotuisen tuotantotasoraportin todentaminen koskee syrjäistä tai vaikeapääsyistä paikkaa, erityisesti off-shore-laitosta, ja”

ii)

Korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

toiminnanharjoittaja tai laboratorio on jo tarkastanut mittarit toimipaikassa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 60 artiklan tai delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 11 artiklan mukaisesti ja toiminnanharjoittajan toimittama allekirjoitettu asiakirja tai päivätty valokuvatodiste osoittaa, ettei laitoksessa ole tapahtunut mittausta tai toiminnallisia muutoksia kyseisen tarkastuksen jälkeen.”

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”Edellä olevaa 3 a kohdan b alakohtaa on sovellettava, jos laitoksen osa, jonka osuus 3 b kohdan b alakohdassa tarkoitetusta laitokselle jaettujen päästöoikeuksien lopullisesta kokonaismäärästä on vähintään 95 prosenttia, on laitoksen osa, johon sovelletaan tuotteen vertailuarvoa delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

21)

Lisätään artikla seuraavasti:

”34 a artikla

Virtuaaliset toimipaikkakäynnit

1.   Poiketen siitä, mitä 21 artiklan 1 kohdassa säädetään, jos vakavat, poikkeukselliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä ei voi vaikuttaa, estävät todentajaa tekemästä fyysistä toimipaikkakäyntiä ja jos näitä olosuhteita ei voida kaikkien kohtuullisten toimien avulla ratkaista, todentaja voi päättää tehdä virtuaalisen toimipaikkakäynnin edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen hyväksyy sen tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Todentajan on toteutettava toimia todentamisriskin alentamiseksi hyväksyttävälle tasolle riittävän varmuuden saamiseksi siitä, että toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän selvityksessä ei ole olennaisia väärintulkintoja. Fyysinen toimipaikkakäynti laitoksen tai ilma-aluksen käyttäjän toimipaikkaan on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Päätös virtuaalisen toimipaikkakäynnin tekemisestä on tehtävä riskianalyysin tulosten perusteella ja kun on todettu, että edellytykset virtuaalisen toimipaikkakäynnin tekemiselle täyttyvät. Todentajan on ilmoitettava asiasta toiminnanharjoittajalle tai ilma-aluksen käyttäjälle viipymättä.

2.   Toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle hakemus, jossa toimivaltaista viranomaista pyydetään hyväksymään todentajan päätös virtuaalisen toimipaikkakäynnin tekemisestä. Hakemukseen on sisällyttävä seuraavat seikat:

a)

todisteet siitä, että paikan päällä ei ole mahdollista tehdä fyysistä toimipaikkakäyntiä sellaisten vakavien, poikkeuksellisten ja ennalta arvaamattomien olosuhteiden vuoksi, joihin toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä ei voi vaikuttaa;

b)

tiedot siitä, miten virtuaalinen toimipaikkakäynti toteutetaan;

c)

tiedot todentajan tekemän riskianalyysin tuloksista;

d)

osoitus toimista, jotka todentaja on toteuttanut todentamisriskin alentamiseksi hyväksyttävälle tasolle riittävän varmuuden saamiseksi siitä, että toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän selvityksessä ei ole olennaisia väärintulkintoja.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on kyseisen toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän toimittamasta hakemuksesta päätettävä, hyväksyykö se todentajan päätöksen virtuaalisesta toimipaikkakäynnistä, ottaen huomioon 2 kohdassa täsmennetyt seikat.

4.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, jos samankaltaiset vakavat, poikkeukselliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä ei voi vaikuttaa, vaikuttavat suureen määrään laitoksia tai ilma-aluksen käyttäjiä ja tarvitaan välittömiä toimia lakisääteisistä kansallisista terveyssyistä, toimivaltainen viranomainen voi antaa todentajille luvan tehdä virtuaalisia toimipaikkakäyntejä ilman 3 kohdassa tarkoitettua yksittäistä hyväksyntää edellyttäen, että

a)

toimivaltainen viranomainen on todennut, että kyseessä ovat vakavat, poikkeukselliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä ei voi vaikuttaa, ja että tarvitaan välittömiä toimia lakisääteisistä kansallisista terveyssyistä;

b)

toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle todentajan päätöksestä tehdä virtuaalinen toimipaikkakäynti, mukaan lukien 2 kohdassa täsmennetyt seikat.

Toimivaltaisen viranomaisen on tarkasteltava toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän b alakohdan mukaisesti toimittamia tietoja toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän selvityksen arvioinnin aikana ja ilmoitettava arvioinnin tuloksista kansalliselle akkreditointielimelle.

22)

Korvataan 37 artiklan 5 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Kun todentaja suorittaa perustietoselvitysten, uuden osallistujan tietoselvitysten tai vuotuisten tuotantotasoraporttien todentamista, todentamisryhmässä on oltava lisäksi ainakin yksi henkilö, jolla on tarvittava tekninen pätevyys ja ymmärrys, jotta hän voi arvioida erityiset tekniset näkökohdat, jotka liittyvät päästöoikeuksien maksuttoman jaon kannalta merkittävien tietojen keräämiseen, tarkkailuun ja raportointiin.”

23)

Korvataan 38 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

tietämys direktiivistä 2003/87/EY, täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2018/2066, delegoidusta asetuksesta (EU) 2019/331 ja täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2019/1842, kun kyseessä on perustietoselvityksen, uuden osallistujan tietoselvityksen tai vuotuisen tuotantotasoraportin todentaminen, tästä asetuksesta, asiaa koskevista standardeista, muusta asiaa koskevasta lainsäädännöstä, sovellettavista ohjeista sekä sen jäsenvaltion asiaa koskevista ohjeista ja lainsäädännöstä, jossa todentaja suorittaa todentamisen;”

24)

Muutetaan 41 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Laatiessaan ja pannessaan täytäntöön näitä menettelyjä ja prosesseja todentajan on toteutettava tämän asetuksen liitteessä II luetellut toimet kyseisessä liitteessä tarkoitetun yhdenmukaistetun standardin mukaisesti.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Todentajan on suunniteltava, dokumentoitava, pantava täytäntöön ja ylläpidettävä hallintojärjestelmä liitteessä II tarkoitetun yhdenmukaistetun standardin mukaisesti, jotta varmistetaan 1 kohdassa tarkoitettujen menetelmien ja prosessien johdonmukainen kehittäminen, täytäntöönpano, parantaminen ja tarkastaminen. Hallintojärjestelmään on sisällytettävä vähintään seuraavat:

a)

toimintaperiaatteet ja vastuut;

b)

hallinnollisen järjestelmän katselmus;

c)

sisäiset tarkastukset;

d)

korjaavat toimenpiteet;

e)

toimet, joilla käsitellään riskejä ja mahdollisuuksia ja toteutetaan ennalta ehkäiseviä toimia;

f)

dokumentoidun tiedon hallinta.”

25)

Korvataan 42 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Todentajan on ylläpidettävä ja hallinnoitava tiedostoja, myös henkilökunnan pätevyyttä ja puolueettomuutta koskevia tiedostoja, tämän asetuksen noudattamisen osoittamiseksi.”

26)

Muutetaan 43 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Tämän asetuksen soveltamista varten sovelletaan liitteessä II tarkoitetun yhdenmukaistetun standardin todentajan rakennetta ja organisaatiota koskevia vaatimuksia.”;

b)

Lisätään 3 kohdan ensimmäiseen alakohtaan virke seuraavasti:

”Tätä varten todentajan on seurattava puolueettomuuteen kohdistuvia riskejä ja toteutettava asianmukaiset toimet näihin riskeihin puuttumiseksi.”

c)

Muutetaan 5 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Todentaja ei saa ulkoistaa toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän ja todentajan välisen sopimuksen tekemistä, riippumatonta katselmointia eikä todentamisraportin antamista.”

b)

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Sopimussuhteisten henkilöiden palkkaamista todentamistehtävien suorittamiseksi ei kuitenkaan katsota ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuksi ulkoistamiseksi, jos todentaja nämä henkilöt palkatessaan ottaa täyden vastuun sopimussuhteisen henkilöstön suorittamista todentamistoimista. Tehdessään sopimuksen henkilöiden kanssa todentamistoimien suorittamisesta todentajan on vaadittava näitä henkilöitä allekirjoittamaan kirjallinen sopimus siitä, että he noudattavat todentajan menettelyjä ja että näiden todentamistoimien suorittamiseen ei liity eturistiriitoja.”

d)

Lisätään 6 a kohta seuraavasti:

”6 a)   Todentaessaan saman toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän kuin edellisenä vuonna todentajan on otettava huomioon puolueettomuuteen kohdistuva riski ja toteutettava toimenpiteitä puolueettomuuteen kohdistuvan riskin vähentämiseksi.”

e)

Lisätään 8 kohta seuraavasti:

”8.   Jos EU:n päästökauppajärjestelmän johtava auditoija suorittaa viisi vuotuista todentamista tietystä laitoksesta, EU:n päästökauppajärjestelmän johtavan auditoijan on pidettävä kolmen perättäisen vuoden tauko todentamispalvelujen tarjoamisesta samalle laitokselle. Tämä viiden vuoden enimmäisaika sisältää päästöjä ja päästöjen jakamista koskevien tietojen todentamisen EU:n päästökauppajärjestelmässä kyseessä olevan laitoksen osalta 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen.”

27)

Korvataan 44 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Perustietoselvityksen, uuden osallistujan tietoselvityksen tai vuotuisen tuotantotasoraportin todentamista varten todentajan, joka antaa todentamisraportin toiminnanharjoittajalle, on lisäksi oltava akkreditoitu liitteessä I mainittua toimintoryhmää nro 98 varten.”

28)

Korvataan 46 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Mikä tahansa jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti perustettu oikeushenkilö voi pyytää akkreditointia asetuksen (EY) N:o 765/2008 5 artiklan 1 kohdan ja tämän luvun säännösten mukaisesti.”

29)

Korvataan 59 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

arvioijalla on oltava tietämystä direktiivistä 2003/87/EY, täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2018/2066, delegoidusta asetuksesta (EU) 2019/331 ja täytäntöönpanoasetuksesta 2019/1842, kun arvioija arvioi todentajan pätevyyden ja toiminnan tämän asetuksen liitteessä I tarkoitetun toiminnon nro 98 soveltamisalan osalta, tästä asetuksesta, asiaa koskevista standardeista ja muusta asiaa koskevasta lainsäädännöstä sekä sovellettavista ohjeista;”

30)

Korvataan 60 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

tietämystä direktiivistä 2003/87/EY, täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2018/2066, delegoidusta asetuksesta (EU) 2019/331 ja täytäntöönpanoasetuksesta 2019/1842, kun tekninen asiantuntija arvioi todentajan pätevyyden ja toiminnan tämän asetuksen liitteessä I tarkoitetun toiminnon nro 98 soveltamisalan osalta, tästä asetuksesta, asiaa koskevista standardeista ja muusta asiaa koskevasta lainsäädännöstä sekä sovellettavista ohjeista;”

31)

Korvataan 77 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

niiden toiminnanharjoittajien tai ilma-aluksen käyttäjien osoitteet ja yhteystiedot, joiden päästöselvityksiä, tonnikilometriselvityksiä, perustietoselvityksiä, uuden osallistujan tietoselvityksiä tai vuotuisia tuotantotasoraportteja todentaminen koskee.”

32)

Muutetaan liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2067 oikaiseminen

Oikaistaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2067 seuraavasti:

1)

Oikaistaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 11 alakohdassa ”…/…” numerolla ”2019/331”;

b)

Korvataan 28 alakohdassa ”…/…” numerolla ”2019/331”;

c)

Korvataan 29 alakohdassa ”…/…” numerolla ”2019/331”;

2)

Muutetaan 7 artiklan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäisessä virkkeessä ”…/…” numerolla ”2019/331”;

b)

Korvataan toisessa virkkeessä ”…/…” numerolla ”2019/331”;

3)

Korvataan 7 artiklan 6 kohdan toisessa alakohdassa ”…/…” numerolla ”2019/331”;

4)

Oikaistaan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan e alakohdassa ”…/…” numerolla ”2019/331”;

b)

Korvataan f alakohdassa ”…/…” numerolla ”2019/331”;

c)

Korvataan l alakohta seuraavasti:

”l)

tarvittaessa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 69 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitettu raportti;”

5)

Oikaistaan 17 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohdassa ”…/…” numerolla ”2019/331”;

b)

Korvataan c alakohdassa ”…/…” numerolla ”2019/331”;

6)

Korvataan 17 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”4.   Jos siirretty hiilidioksidi vähennetään täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 49 artiklan mukaisesti tai siirrettyä dityppioksidia ei oteta huomioon päästönä mainitun asetuksen 50 artiklan mukaisesti ja sekä siirtävä että vastaanottava laitos mittaavat siirretyn hiilidioksidin tai dityppioksidin, todentajan on tarkastettava, voidaanko mitattujen arvojen väliset erot molemmissa laitoksissa selittää mittausjärjestelmien epävarmuudella ja onko mitattujen arvojen oikeaa aritmeettista keskiarvoa käytetty molempien laitosten päästöselvityksissä.”

7)

Korvataan 19 artiklan 3 kohdassa ”…/…” numerolla ”2019/331”;

8)

Korvataan 27 artiklan 1 kohdan e alakohdassa ”…/…” numerolla ”2019/331”;

9)

Oikaistaan 27 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan f alakohdassa ”…/…” numerolla ”2019/331”;

b)

korvataan q alakohdassa ”…/…” numerolla ”2019/331”;

10)

Korvataan 28 artiklan e alakohdassa ”…/…” numerolla ”2019/331”;

11)

Korvataan 30 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ”…/…” numerolla ”2019/331”;

12)

Korvataan 58 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa ”…/…” numerolla ”2019/331”;

13)

Korvataan 69 artiklan 1 kohdassa ”…/…” numerolla ”2019/331”.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1842, annettu 31 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY soveltamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse tuotantotason muutoksista johtuvia päästöoikeuksien maksutta tapahtuvan jaon mukautuksia koskevista lisäjärjestelyistä (EUVL L 282, 4.11.2019, s. 20).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2067, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta tietojen todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista (EUVL L 334, 31.12.2018, s. 94).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/331, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018, päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti (EUVL L 59, 27.2.2019, s. 8).


LIITE

Lisätään liitteeseen II g ja h alakohta seuraavasti:

”g)

menettely tai prosessi, jolla varmistetaan, että todentaja ottaa täyden vastuun sopimussuhteisten työntekijöiden suorittamista todentamistoimista;

h)

prosessit, joilla varmistetaan 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun hallintojärjestelmän moitteeton toiminta, mukaan lukien:

i.

prosessit hallintojärjestelmän arvioimiseksi vähintään kerran vuodessa siten, että hallinnollisen järjestelmän katselmusten välillä on enintään 15 kuukautta;

ii.

prosessit sisäisten tarkastusten suorittamiseksi vähintään kerran vuodessa siten, että sisäisten auditointien välillä on enintään 15 kuukautta;

iii.

prosessit, joilla tunnistetaan ja käsitellään poikkeamia todentajan toiminnassa ja toteutetaan korjaavia toimia näiden poikkeamien käsittelemiseksi;

iv.

prosessit, joilla tunnistetaan riskit ja mahdollisuudet todentajan toiminnassa ja toteutetaan ennalta ehkäiseviä toimia näiden riskien lieventämiseksi;

v.

prosessit dokumentoidun tiedon hallitsemiseksi.”


15.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 423/37


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/2085,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2020,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 muuttamisesta ja oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta unionissa ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/2066 (2) vahvistetaan direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan kuuluvista toiminnoista aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja raportointia koskevat säännöt. Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/2066 vahvistetaan erityisesti biomassasta peräisin olevien päästöjen tarkkailua koskevat säännöt, jotka ovat yhdenmukaisia Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/28/EY (3) vahvistettujen biomassan käyttöä koskevien sääntöjen kanssa. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2018/2001 (4) kumotaan direktiivi 2009/28/EY 1 päivästä heinäkuuta 2021. Sen vuoksi on aiheellista yhdenmukaistaa täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/2066 vahvistetut biomassasta peräisin olevien päästöjen tarkkailua ja raportointia koskevat säännökset direktiivissä (EU) 2018/2001 vahvistettujen sääntöjen kanssa erityisesti biomassan käyttöä koskevien määritelmien sekä kestävyyskriteerien ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä koskevien kriteerien osalta. Koska direktiivissä (EU) 2018/2001 vahvistetaan kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä koskevat kriteerit energiatarkoituksiin käytettäville polttoaineille, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 mukaisia biomassan kestävyyskriteerejä olisi sovellettava ainoastaan silloin, kun biomassa poltetaan laitoksessa tai ilmailun biopolttoaineena. Oikeusvarmuuden vuoksi on myös tarpeen selventää, että jos poltossa käytetty biomassa ei täytä kestävyyskriteerejä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä koskevia kriteerejä, sen hiilisisältö olisi katsottava fossiiliseksi hiileksi.

(2)

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 (5) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1842 (6) mukaan laitoksen toiminnanharjoittajan, joka hakee maksutta jaettavia päästöoikeuksia direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti, on sisällytettävä asiaankuuluvat tarkkailusäännökset tarkkailumenetelmäsuunnitelmaan, joka edellyttää toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää. Laitosten, joille myönnetään maksutta jaettavia päästöoikeuksia, ei tarvitse sisällyttää tarkkailusuunnitelmaansa muita tietoja. Näin ollen ei ole enää tarpeen antaa jäsenvaltioille mahdollisuutta vaatia tällaisten tietojen sisällyttämistä.

(3)

Siirtymävaiheessa, joka alkaa tarkkailusuunnitelman muutoksesta ilmoittamisesta ja päättyy siihen, kun toimivaltainen viranomainen hyväksyy uuden muutetun tarkkailusuunnitelman, olisi vältettävä puutteita tarkkailussa tai vähemmän tarkan menetelmän soveltamista. Sen vuoksi olisi selvennettävä, että tietojenkeräyksen olisi tämän siirtymäkauden aikana perustuttava sekä alkuperäiseen että muutettuun tarkkailusuunnitelmaan ja että molemmista tarkkailutuloksista olisi pidettävä kirjaa.

(4)

Jotta voidaan varmistaa sellaisten lähdevirtojen täsmällinen tarkkailu, jotka kattavat kaasuverkkoon syötettävän biokaasun, olisi parannettava ja vahvistettava biokaasun toimintotietojen määrittämistä koskevia sääntöjä. Erityisesti biomassaosuuden määrittämisen olisi perustuttava toiminnanharjoittajan tosiasiallisiin biokaasuostoihin, ja olisi vältettävä se, että eri käyttäjät laskevat saman biokaasun kahteen kertaan. Komissio arvioi kaasuverkosta peräisin olevan maakaasun biomassaosuuden määrittämismenetelmän soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella, onko kyseistä menetelmää tarpeen tarkistaa.

(5)

Lentopaikkojen tyypillisten hallinnollisten menettelyjen ja käytäntöjen vuoksi on vaikea todeta, mihin ilma-alukseen jokin polttoaine-erä on fyysisesti tankattu. Koska lentopolttoaineet ovat teknisissä eritelmissä yhdenmukaisia, on aiheellista sallia ostotietoihin perustuva biopolttoaineiden tankkauksen tarkkailu edellyttäen, että direktiivin (EU) 2018/2001 29, 30 ja 31 artiklassa säädettyjä asiaa koskevia vaatimuksia noudatetaan.

(6)

Johdonmukaisuuden vuoksi kasvihuonekaasujen päästöjä koskevien tietojen pyöristäminen olisi yhdenmukaistettava sen kanssa, miten todennetut päästöt pyöristetään direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan mukaisesti perustetussa unionin rekisterissä.

(7)

Jotta voidaan vähentää tiettyjä prosessimateriaaliseoksia käyttävien toiminnanharjoittajien hallinnollista rasitetta, olisi mahdollisuuksien mukaan vältettävä erottamasta toisistaan epäorgaanista hiiltä, joka on enimmäkseen karbonaattien muodossa, ja orgaanista hiiltä. Jotta yleinen laboratoriokäytäntö olisi yhdenmukainen eri lähdevirtatyyppejä koskevan terminologian kanssa, on asianmukaista sisällyttää kaikki hiilimuodot samaan prosessipäästöjä koskevaan lähestymistapaan. Sen vuoksi olisi mahdollisuuksien mukaan voitava analysoida materiaalin kokonaishiiltä sen sijaan, että käsiteltäisiin erikseen epäorgaanisen hiilen kokonaismäärää ja orgaanisen hiilen kokonaismäärää. Näin ollen ilmausta ”muu kuin karbonaatista peräisin oleva hiili” olisi käytettävä ilmauksen ”orgaaninen hiili” sijaan viittaamaan kaikkiin hiilimuotoihin karbonaatteja lukuun ottamatta.

(8)

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) viidennessä arviointiraportissa (7) esitetään uusia arvoja kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutukselle. EU:n päästökauppajärjestelmässä käytettävät kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutusarvot olisi sen vuoksi mukautettava kyseisiin arvoihin ja yhdenmukaistettava muiden unionin säädösten kanssa.

(9)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 julkaisemisen jälkeen on havaittu virhe kaavassa, jota käytetään C2F6-päästöjen määrittämiseen. Kyseinen virhe olisi oikaistava.

(10)

Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi (EU) 2018/2001 osaksi kansallista lainsäädäntöään 30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä. Koska täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 mukainen tarkkailu ja raportointi toteutetaan kalenterivuosittain, muutoksia, jotka on tehty kyseisen asetuksen säännösten yhdenmukaistamiseksi direktiivin (EU) 2018/2001 kanssa, olisi alettava soveltaa vasta seuraavan raportointikauden alusta eli 1 päivästä tammikuuta 2022. Muiden muutosten ja oikaisun soveltamispäivän olisi oltava sama kuin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 eli 1 päivä tammikuuta 2021. Näin ollen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 voimassa olevia säännöksiä, jotka koskevat biomassasta peräisin olevien CO2 -päästöjen tarkkailua ja raportointia direktiivin 2009/28/EY mukaisesti, olisi edelleen sovellettava vuoden 2021 päästöihin.

(11)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2018/2066 olisi muutettava ja se olisi oikaistava.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat ilmastonmuutoskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2066 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 21 kohta seuraavasti:

”(21)

’biomassalla’ sellaisten biologista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa, jotka ovat peräisin maataloudesta, mukaan lukien kasvi- ja eläinperäiset aineet, metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta, myös kalastuksesta ja vesiviljelystä, sekä jätteiden, mukaan lukien biologista alkuperää olevat teollisuus- ja yhdyskuntajätteet, biohajoavaa osaa;”.

b)

Lisätään 21 a–2 e kohta seuraavasti:

”(21a)

’biomassapolttoaineilla’ biomassasta tuotettuja kaasumaisia ja kiinteitä polttoaineita;

(21b)

b) ’biokaasulla’ biomassasta tuotettuja kaasumaisia polttoaineita;

(21c)

’jätteillä’ direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 1 alakohdassa määriteltyjä jätteitä, pois lukien aineet, joita on muutettu tai jotka on pilattu tarkoituksellisesti, jotta ne olisivat tämän määritelmän mukaisia;

(21d)

’tähteellä’ ainetta, joka ei ole lopputuote, joka tuotantoprosessissa pyritään suoraan tuottamaan. Tähde ei ole tuotantoprosessin ensisijainen tavoite, eikä prosessia ole tarkoituksella muutettu sen tuottamiseksi;

(21e)

’maataloudesta, vesiviljelystä, kalastuksesta ja metsätaloudesta peräisin olevilla tähteillä’ tähteitä, joita syntyy suoraan maataloudessa, vesiviljelyssä, kalastuksessa ja metsätaloudessa ja joihin eivät sisälly asiaan liittyviltä tuotannonaloilta tai jalostusteollisuudesta peräisin olevat tähteet;”;

c)

Korvataan 23 kohta seuraavasti:

”(23)

’biopolttoaineilla’ nestemäisiä polttoaineita, jotka tuotetaan biomassasta liikennettä varten;”;

2)

Poistetaan 12 artiklan 3 kohta;

3)

Korvataan 16 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Epäselvissä tilanteissa toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän on käytettävä rinnakkain sekä päivitettyä että alkuperäistä tarkkailusuunnitelmaa toteuttaakseen kaiken tarkkailun ja raportoinnin molempien suunnitelmien mukaisesti ja pidettävä kirjaa molemmista tarkkailutuloksista.”;

4)

Lisätään 18 artiklan 2 kohtaan kolmas alakohta seuraavasti:

”Tämän kohdan soveltamiseksi sovelletaan 38 artiklan 5 kohtaa edellyttäen, että toiminnanharjoittajan saatavilla ovat asiaankuuluvat tiedot poltossa käytettävien biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kestävyyskriteereistä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä koskevista kriteereistä.”;

5)

Lisätään 19 artiklaan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Tämän artiklan soveltamiseksi sovelletaan 38 artiklan 5 kohtaa.”;

6)

Muutetaan 38 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Tämän kohdan soveltamiseksi sovelletaan 38 artiklan 5 kohtaa.”;

b)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Biomassan päästökerroin on nolla. Tämän artiklan soveltamiseksi sovelletaan 38 artiklan 5 kohtaa.”;

c)

Lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Tämän kohdan soveltamiseksi sovelletaan 38 artiklan 5 kohtaa.”;

d)

Lisätään 5 kohta seuraavasti:

”5)   Kun tähän kohtaan viitataan, poltossa käytettävien biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden on täytettävä direktiivin (EU) 2018/2001 29 artiklan 2–7 ja 10 kohdassa säädetyt kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä koskevat kriteerit.

Muista kuin maataloudesta, vesiviljelystä, kalastuksesta ja metsätaloudesta peräisin olevista jätteistä ja tähteistä tuotettujen biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden on kuitenkin täytettävä ainoastaan direktiivin (EU) 2018/2001 29 artiklan 10 kohdassa säädetyt kriteerit. Tätä alakohtaa on sovellettava myös jätteisiin ja tähteisiin, jotka jalostetaan ensin joksikin tuotteeksi ennen jatkojalostusta biopolttoaineiksi, bionesteiksi ja biomassapolttoaineiksi.

Kiinteästä yhdyskuntajätteestä tuotettuun sähköön, lämmitykseen ja jäähdytykseen ei sovelleta direktiivin (EU) 2018/2001 29 artiklan 10 kohdassa säädettyjä kriteereitä.

Direktiivin (EU) 2018/2001 29 artiklan 2–7 ja 10 kohdassa säädettyjä kriteereitä sovelletaan biomassan maantieteellisestä alkuperästä riippumatta.

Direktiivin (EU) 2018/2001 29 artiklan 10 kohtaa sovelletaan direktiivin 2003/87/EY 3 artiklan e alakohdassa määriteltyihin laitoksiin.

Direktiivin (EU) 2018/2001 29 artiklan 2–7 ja 10 kohdassa säädettyjen kriteerien täyttymistä on arvioitava kyseisen direktiivin 30 artiklan ja 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Jos poltossa käytetty biomassa ei ole tämän kohdan mukaista, sen hiilipitoisuus on katsottava fossiiliseksi hiileksi.”;

7)

Muutetaan 39 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3)   Poiketen siitä, mitä 30 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, toiminnanharjoittaja ei saa käyttää 2 kohdan mukaisia analyysi- tai arviointimenetelmiä määrittääkseen sellaisen maakaasun biomassaosuuden, joka on saatu kaasuverkosta, johon biokaasua lisätään.

Toiminnanharjoittaja voi määrittää, että tietty määrä kaasuverkosta saatavaa maakaasua on biokaasua, käyttäen 4 kohdassa esitettyä menetelmää.”

b)

Lisätään 4 kohta seuraavasti:

”4)   Toiminnanharjoittaja voi määrittää biomassaosuuden käyttäen energiasisällöltään vastaavan biokaasun ostokirjanpitoa edellyttäen, että toiminnanharjoittaja osoittaa toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla, että

a)

samaa biokaasumäärää ei lasketa kahteen kertaan ja erityisesti, että ostetun biokaasun ei väitetä olevan kenenkään muun käyttämä, muun muassa esittämällä direktiivin (EU) 2018/2001 2 artiklan 12 kohdassa määritelty alkuperätakuu;

b)

toiminnanharjoittaja ja biokaasun tuottaja on liitetty samaan kaasuverkkoon.

Toiminnanharjoittaja voi tämän kohdan noudattamisen osoittamiseksi käyttää yhden tai useamman jäsenvaltion perustamaan tietokantaan tallennettuja tietoja, jotka mahdollistavat biokaasun siirtojen jäljittämisen.”;

8)

Lisätään 43 artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Tämän kohdan soveltamiseksi sovelletaan 38 artiklan 5 kohtaa.”;

9)

Lisätään 47 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Tämän kohdan soveltamiseksi sovelletaan 38 artiklan 5 kohtaa.”;

10)

Korvataan 54 artikla seuraavasti:

”54 artikla

Biomassaa koskevat erityissäännökset

1.   Seospolttoaineiden osalta ilma-aluksen käyttäjä voi joko olettaa, että biopolttoainetta ei ole ja soveltaa oletusarvoista 100 prosentin fossiilista osuutta, tai määrittää biopolttoaineosuuden 2 tai 3 kohdan mukaisesti.

2.   Jos biopolttoaineita sekoitetaan fyysisesti fossiilisiin polttoaineisiin ja toimitetaan ilma-alukseen fyysisesti tunnistettavina erinä, ilma-aluksen käyttäjä voi tehdä analyysejä 32–35 artiklan mukaisesti biomassaosuuden määrittämiseksi asiaankuuluvan standardin ja kyseisissä artikloissa säädettyjen analyysimenetelmien pohjalta sillä edellytyksellä, että toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt mainitun standardin ja kyseisten analyysimenetelmien käytön. Jos ilma-aluksen käyttäjä esittää toimivaltaiselle viranomaiselle näyttöä siitä, että tällaisista analyyseistä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai että ne eivät ole teknisesti toteutettavissa, ilma-aluksen käyttäjä voi perustaa biopolttoainepitoisuuden arvioinnin ostettujen fossiilisten polttoaineiden ja biopolttoaineiden massataseeseen.

3.   Jos ostettuja biopolttoaine-eriä ei fyysisesti toimiteta tiettyyn ilma-alukseen, ilma-aluksen käyttäjä ei saa käyttää analyysejä käytettyjen polttoaineiden biomassaosuuden määrittämiseksi.

Ilma-aluksen käyttäjä voi määrittää biomassaosuuden käyttäen energiasisällöltään vastaavan biopolttoaineen ostokirjanpitoa edellyttäen, että ilma-aluksen käyttäjä osoittaa toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla, että samaa biopolttoainemäärää ei lasketa kahteen kertaan ja erityisesti, että ostetun biopolttoaineen ei väitetä olevan kenenkään muun käyttämä.

Toiminnanharjoittaja voi toisessa alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten noudattamisen osoittamiseksi käyttää direktiivin (EU) 2018/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti perustettuun unionin tietokantaan tallennettuja tietoja.

4.   Biomassan päästökertoimen on oltava nolla.

Tämän kohdan soveltamiseksi sovelletaan 38 artiklan 5 kohtaa ilma-aluksen käyttäjien harjoittamaan biopolttoaineen polttoon.”;

11)

Korvataan 72 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Kunkin kasvihuonekaasun (CO2, N2O ja PFC-yhdisteet) vuotuiset kokonaispäästöt on ilmoitettava pyöristettyinä CO2- tai CO2(e)-tonneina. Laitoksen vuotuiset kokonaispäästöt lasketaan CO2:n, N2O:n ja PFC-yhdisteiden pyöristettyjen arvojen summana.”;

12)

Muutetaan liitteet I ja X tämän asetuksen liitteen I mukaisesti;

13)

Muutetaan liitteet II, IV ja VI tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 oikaiseminen

Oikaistaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 liitteessä IV olevan 8 jakson B kohdassa ”Laskentamenetelmä B – ylijännitemenetelmä” seuraavasti:

1)

Korvataan yhtälö ”C2F6-päästöt [t] = CF4-päästöt × FCF2F6” yhtälöllä ”C2F6-päästöt [t] = CF4-päästöt × FC2F6”;

2)

Korvataan määritelmä ”FCF2F6 = C2F6:n painofraktio (t C2F6 / t CF4)” määritelmällä ”FC2F6 = C2F6:n painofraktio (t C2F6 / t CF4)”.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 1 artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Sen 1 artiklan 1, 4–10 ja 12 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2066, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista sekä komission asetuksen (EU) N:o 601/2012 muuttamisesta (EUVL L 334, 31.12.2018, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 82).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/331, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018, päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti (EUVL L 59, 27.2.2019, s. 8).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1842, annettu 31 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY soveltamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse tuotantotason muutoksista johtuvia päästöoikeuksien maksutta tapahtuvan jaon mukautuksia koskevista lisäjärjestelyistä (EUVL L 282, 4.11.2019, s. 20).

(7)  Sarake ”GWP 100-year” lisäyksen 8.A taulukossa 8.A.1 raportissa ”Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change”, s. 731; saatavilla osoitteessa https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/.


LIITE I

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 liite I ja X seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Lisätään 1 jaksoon 8 ja 9 kohta seuraavasti:

”8)

tarvittaessa kuvaus menettelystä, jolla arvioidaan, ovatko biomassan lähdevirrat 38 artiklan 5 kohdan mukaisia;

9)

tarvittaessa kuvaus menettelystä, jota käytetään biokaasun määrien määrittämiseen ostokirjanpidon perusteella 39 artiklan 4 kohdan mukaisesti.”;

b)

Lisätään 2 jakson 2 kohtaan f ja g alakohta seuraavasti:

”f)

tarvittaessa kuvaus menettelystä, jolla arvioidaan, ovatko biopolttoaineet 38 artiklan 5 kohdan mukaisia;

g)

tarvittaessa kuvaus menettelystä, jota käytetään biopolttoaineen määrien määrittämiseen ostokirjanpidon perusteella 54 artiklan 3 kohdan mukaisesti.”;

2)

Muutetaan liite X seuraavasti:

a)

Korvataan 1 jakson 6 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

kokonaispäästöt ilmaistuina muodossa t CO2(e), mukaan lukien sellaisista biomassan lähdevirroista peräisin oleva hiilidioksidi, jotka eivät ole 38 artiklan 5 kohdan mukaisia;”;

b)

Korvataan 1 osan 8 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

poltettujen biomassapolttoaineiden ja bionesteiden päästöt, määrät ja energiasisältö ilmaistuna tonneina (t) ja terajouleina (TJ) sekä tiedot siitä, ovatko tällaiset biomassapolttoaineet ja bionesteet 38 artiklan 5 kohdan mukaisia.”;

c)

Muutetaan 2 jakso seuraavasti:

1)

korvataan 9 kohta seuraavasti:

”9)

Kokonaishiilidioksidipäästöt hiilidioksiditonneina lähtö- ja saapumisjäsenvaltion mukaan jaoteltuina, mukaan lukien sellaisista biopolttoaineista peräisin olevat hiilidioksidipäästöt, jotka eivät ole 38 artiklan 5 kohdan mukaisia;”;

2)

Korvataan 12 kohta seuraavasti:

”12)

Muistiotiedot:

a)

raportointivuoden aikana käytettyjen biopolttoaineiden määrä (tonneina tai kuutiometreinä) lueteltuna polttoainetyypeittäin, sekä tieto siitä, ovatko biopolttoaineet 38 artiklan 5 kohdan mukaisia;

b)

biopolttoaineiden ja vaihtoehtoisten polttoaineiden tehollinen lämpöarvo;”


LIITE II

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 liite II, IV ja VI seuraavasti:

1)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan 2 jakson ensimmäisen kohdan toinen virke seuraavasti:

”Kun prosessin syöttöaineina käytetään polttoaineita tai palavia materiaaleja, jotka aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä, sovelletaan tässä liitteessä olevaa 4 jaksoa.”;

b)

Korvataan 4 jakso seuraavasti:

”4.   MÄÄRITTÄMISTASOJEN MÄÄRITTÄMINEN HIILIDIOKSIDIPROSESSIPÄÄSTÖJEN LASKENTAKERTOIMIA VARTEN

Kaikkien hiilidioksidin prosessipäästöjen, erityisesti päästöjen, jotka ovat peräisin karbonaattien hajoamisesta ja muuta kuin karbonaatista peräisin olevaa hiiltä sisältävistä prosessimateriaaleista, mukaan luettuina urea, koksi ja grafiitti, osalta, kun niitä tarkkaillaan käyttäen 24 artiklan 2 kohdan mukaista standardimenetelmää, on sovellettava määrittämistasoja, jotka tässä jaksossa määritetään sovellettavia laskentakertoimia varten.

Kun kyse on materiaaliseoksesta, joka sisältää sekä epäorgaanista ja orgaanista hiiltä, toiminnanharjoittaja voi joko:

määrittää materiaaliseoksen alustavan kokonaispäästökertoimen analysoimalla kokonaishiilipitoisuuden ja käyttämällä muuntokerrointa ja tarvittaessa biomassaosuutta ja tehollista lämpöarvoa, jotka liittyvät kyseiseen kokonaishiilipitoisuuteen; tai

määrittää orgaaniset ja epäorgaaniset pitoisuudet erikseen ja käsitellä niitä kahtena erillisenä lähdevirtana.

Karbonaattien hajoamisesta aiheutuvien päästöjen osalta toiminnanharjoittaja voi valita kullekin lähdevirralle jonkin seuraavista menetelmistä:

a)

Menetelmä A (syöttöön perustuva menetelmä): Päästökerroin, muuntokerroin ja toimintotiedot liittyvät prosessiin syötetyn materiaalin määrään.

b)

Menetelmä B (tuotantoon perustuva menetelmä): Päästökerroin, muuntokerroin ja toimintotiedot liittyvät prosessin tuotannon määrään.

Muihin hiilidioksidiprosessipäästöihin toiminnanharjoittaja saa soveltaa ainoastaan menetelmää A.

4.1   Menetelmän A mukaisen päästökertoimen määrittämistasot

Määrittämistaso 1: Toiminnanharjoittajan on sovellettava jompaakumpaa seuraavista:

a)

liitteessä VI olevan 2 jakson taulukossa 2 luetellut standardikertoimet karbonaatin hajoamisen osalta tai taulukoissa 1, 4 tai 5 luetellut standardikertoimet muiden prosessimateriaalien osalta;

b)

muut vakioarvot 31 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, ellei liitteessä VI ilmoiteta sovellettavaa arvoa.

Määrittämistaso 2: Toiminnanharjoittajan on sovellettava maakohtaista päästökerrointa 31 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdan mukaisesti taikka arvoja 31 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

Määrittämistaso 3: Toiminnanharjoittajan on määritettävä päästökerroin 32–35 artiklan säännösten mukaisesti. Liitteessä VI olevassa 2 jaksossa lueteltuja stoikiometrisiä suhdelukuja on käytettävä koostumustietojen muuntamisessa päästökertoimiksi, jos se on tarpeen.

4.2   Menetelmän A mukaisen muuntokertoimen määrittämistasot

Määrittämistaso 1: Muuntokertoimena käytetään lukua 1.

Määrittämistaso 2: Prosessista poistuvien karbonaattien ja muun hiilen määrää on tarkasteltava muuntokertoimella, jonka arvo on nollan ja yhden välillä. Toiminnanharjoittaja voi olettaa, että yksi tai useampi syöttöaine on muuntunut täydellisesti, ja siirtää laskennallisesti muuntumattomat materiaalit ja muun hiilen jäljellä olevaan/oleviin syöttöaineeseen/-aineisiin. Tuotteiden muut relevantit kemialliset muuttujat on määritettävä 32–35 artiklan mukaisesti.

4.3   Menetelmän B mukaisen päästökertoimen määrittämistasot

Määrittämistaso 1: Toiminnanharjoittajan on sovellettava jompaakumpaa seuraavista:

a)

liitteessä VI olevan 2 jakson taulukossa 3 luetellut standardikertoimet;

b)

muut vakioarvot 31 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, ellei liitteessä VI ilmoiteta sovellettavaa arvoa.

Määrittämistaso 2: Toiminnanharjoittajan on sovellettava maakohtaista päästökerrointa 31 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdan mukaisesti taikka arvoja 31 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

Määrittämistaso 3: Toiminnanharjoittajan on määritettävä päästökerroin 32–35 artiklan säännösten mukaisesti. Liitteessä VI olevan 2 jakson taulukossa 3 tarkoitettuja stoikiometrisiä suhdelukuja on käytettävä muunnettaessa koostumustietoja päästökertoimiksi olettaen, että kaikki merkitykselliset metallioksidit ovat peräisin vastaavista karbonaateista. Tätä varten toiminnanharjoittajan on otettava huomioon vähintään kalsiumoksidi ja magnesiumoksidi ja annettava toimivaltaiselle viranomaiselle näyttöä siitä, mitkä muut metallioksidit liittyvät karbonaatteihin raaka-aineissa.

4.4   Menetelmän B mukaisen muuntokertoimen määrittämistasot

Määrittämistaso 1: Muuntokertoimena käytetään lukua 1.

Määrittämistaso 2: Raaka-aineissa olevien muiden kuin karbonaatista peräisin olevien relevanttien metalliyhdisteiden, kuten prosessista palaavan pölyn tai lentotuhkan tai muiden jo kalsinoitujen materiaalien, määrä ilmenee muuntokertoimista, joiden arvo on nollan ja yhden välillä. Muuntokertoimen arvo yksi vastaa sitä, että raaka-aineen karbonaatit ovat muuntuneet täydellisesti oksideiksi. Prosessien syöttöaineiden muut relevantit kemialliset muuttujat on määritettävä 32–35 artiklan mukaisesti.

4.5   Tehollisen lämpöarvon määrittämistasot

Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa määritettävä prosessimateriaalin tehollinen lämpöarvo käyttäen tämän liitteen 2.2 jaksossa määriteltyjä määrittämistasoja. Tehollista lämpöarvoa ei pidetä merkityksellisenä, kun on kyse erittäin vähämerkityksisistä lähdevirroista tai kun materiaali ei itse ole palava ilman, että siihen lisätään muita polttoaineita. Epäselvissä tapauksissa toiminnanharjoittajan on pyydettävä toimivaltaiselta viranomaiselta vahvistus siitä, onko tehollista lämpöarvoa tarkkailtava ja onko siitä raportoitava.

4.6   Biomassaosuuden määrittämistasot

Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa määritettävä prosessimateriaaliin sisältyvän hiilen biomassaosuus käyttäen tämän liitteen 2.4 jaksossa määritettyjä määrittämistasoja.”;

c)

Poistetaan 5 jakso;

2)

Muutetaan liite IV seuraavasti:

a)

Korvataan 1 jakson C.2 alajakson ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä liitteessä II olevassa 4 jaksossa esitetään, hiilidioksidin prosessipäästöt, jotka ovat peräisin urean käytöstä savukaasuvirran puhdistuksessa, lasketaan 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti soveltaen seuraavassa esitettyjä määrittämistasoja.”;

b)

Korvataan 4 jakson B alajakso seuraavasti:

”B.   Erityiset tarkkailusäännöt

Toiminnanharjoittaja voi päättää käyttää metallimalmin pasutuksesta, sintrauksesta tai pelletoinnista peräisin olevien päästöjen tarkkailuun massatasemenetelmää 25 artiklan ja liitteessä II olevan 3 jakson mukaisesti tai vakiolaskentamenetelmää 24 artiklan ja liitteessä II olevan 2 ja 4 jakson mukaisesti.”;

c)

Muutetaan 9 jakso seuraavasti:

1)

Korvataan A alajakso seuraavasti:

”A.   Soveltamisala

Toiminnanharjoittajan on otettava huomioon vähintään seuraavat potentiaaliset hiilidioksidipäästöjen lähteet: raaka-aineiden sisältämän kalkkikiven kalsinointi, tavanomaiset fossiiliset hehkutusuunipolttoaineet, vaihtoehtoiset fossiilipohjaiset hehkutusuunipolttoaineet ja raaka-aineet, biomassapohjaiset hehkutusuunipolttoaineet (biomassajätteet), muut kuin hehkutusuunipolttoaineet, kalkkikiven ja liuskeen sisältämä muu kuin karbonaatista peräisin oleva hiili sekä jätekaasujen puhdistukseen käytetyt raaka-aineet.”;

2)

Korvataan B alajakson toinen alakohta seuraavasti:

”Hiilidioksidipäästöt, jotka liittyvät prosessista poistettuun pölyyn ja raaka-aineiden sisältämään muuhun kuin karbonaatista peräisin olevaan hiileen, on lisättävä tämän jakson C ja D alajakson mukaisesti.”;

3)

Korvataan D alajakson toinen ja kolmas kohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä liitteessä II olevassa 4 jaksossa vahvistetaan, on sovellettava seuraavia päästökerrointen määrittämistasojen määritelmiä:

Määrittämistaso 1: Muun kuin karbonaatista peräisin olevan hiilen pitoisuus relevantissa raaka-aineessa on arvioitava noudattaen toimialan parhaita käytäntöjä koskevia ohjeita.

Määrittämistaso 2: Muun kuin karbonaatista peräisin olevan hiilen pitoisuus relevantissa raaka-aineessa on määritettävä vähintään kerran vuodessa 32–35 artiklan säännösten mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä liitteessä II olevassa 4 jaksossa vahvistetaan, on sovellettava seuraavia muuntokertoimen määrittämistasojen määritelmiä:

Määrittämistaso 1: Muuntokertoimena sovelletaan lukua 1.

Määrittämistaso 2: Muuntokerroin lasketaan toimialan parhaiden käytäntöjen perusteella.”;

d)

Muutetaan 10 jakso seuraavasti:

1)

Korvataan B alajakson ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Poltosta aiheutuvia päästöjä on tarkkailtava tässä liitteessä olevan 1 jakson mukaisesti. Raaka-aineista aiheutuvia prosessipäästöjä on tarkkailtava liitteessä II olevien 4 ja 5 jakson mukaisesti. Kalsium- ja magnesiumkarbonaatit on otettava aina huomioon. Muut karbonaatit ja muu kuin karbonaatista peräisin oleva hiili otetaan huomioon, jos ne ovat merkityksellisiä päästöjen laskemisen kannalta.”;

2)

Lisätään C alajakso seuraavasti:

”C.   Raaka-aineiden sisältämän muun kuin karbonaatista peräisin olevan hiilen päästöt

Toiminnanharjoittajan on määritettävä päästöt, jotka ovat peräisin muusta kuin karbonaatista peräisin olevasta hiilestä kalkissa, kalkkikivessä tai vaihtoehtoisissa raaka-aineissa, joita käytetään hehkutusuunissa, 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä liitteessä II olevassa 4 jaksossa vahvistetaan, on sovellettava seuraavia päästökerrointen määrittämistasojen määritelmiä:

Määrittämistaso 1: Muun kuin karbonaatista peräisin olevan hiilen pitoisuus relevantissa raaka-aineessa on arvioitava noudattaen toimialan parhaita käytäntöjä koskevia ohjeita.

Määrittämistaso 2: Muun kuin karbonaatista peräisin olevan hiilen pitoisuus relevantissa raaka-aineessa on määritettävä vähintään kerran vuodessa 32–35 artiklan säännösten mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä liitteessä II olevassa 4 jaksossa vahvistetaan, on sovellettava seuraavia muuntokertoimen määrittämistasojen määritelmiä:

Määrittämistaso 1: Muuntokertoimena sovelletaan lukua 1.

Määrittämistaso 2: Muuntokerroin lasketaan toimialan parhaiden käytäntöjen perusteella.”;

e)

Korvataan 11 jakson B alajakson ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Poltosta, myös savukaasun puhdistuksesta, aiheutuvia päästöjä tarkkaillaan tässä liitteessä olevan 1 jakson mukaisesti. Raaka-aineista aiheutuvia prosessipäästöjä on tarkkailtava liitteessä II olevan 4 jakson mukaisesti. Karbonaateista on otettava huomioon vähintään CaCO3, MgCO3, Na2CO3, NaHCO3, BaCO3, Li2CO3, K2CO3 ja SrCO3. Vain menetelmää A käytetään. Päästöjä, jotka ovat peräisin muista prosessimateriaaleista, mukaan lukien koksi, grafiitti ja hiilipöly, tarkkaillaan liitteessä II olevan 4 jakson mukaisesti.”;

f)

Muutetaan 12 jakso seuraavasti:

1)

Korvataan A alajakso seuraavasti:

”A.   Soveltamisala

Toiminnanharjoittajan on otettava huomioon vähintään seuraavat potentiaaliset hiilidioksidipäästöjen lähteet: hehkutusuunipolttoaineet, raaka-aineessa olevan kalkkikiven/dolomiitin ja muiden karbonaattien kalsinointi, ilman epäpuhtauksien vähentämiseksi ja muiden savukaasujen puhdistamiseksi käytetty kalkkikivi ja muut karbonaatit, huokoisuuden aikaansaamiseksi käytettävät fossiiliset tai biomassalisäaineet, mukaan lukien polystyreeni, sekä paperinvalmistuksen jäämät taikka sahajauhot sekä savi- ja muissa raaka-aineissa oleva muu kuin karbonaatista peräisin oleva hiili.”;

2)

Korvataan B alajakson ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Poltosta, myös savukaasun puhdistuksesta, aiheutuvia päästöjä tarkkaillaan tässä liitteessä olevan 1 jakson mukaisesti. Prosessipäästöjä, jotka ovat peräisin raakajauhon aineosista ja lisäaineista, on tarkkailtava liitteessä II olevan 4 jakson mukaisesti. Toiminnanharjoittaja voi soveltaa puhdistetuista tai synteettisistä savilaaduista valmistettuun keramiikkaan joko menetelmää A tai menetelmää B. Toiminnanharjoittajan on sovellettava menetelmää A keraamisiin tuotteisiin, jotka on valmistettu prosessoimattomista savilaaduista, ja aina, kun käytetään savilaatuja tai lisäaineita, joiden muu kuin karbonaatista peräisin oleva hiili on merkittävä. Kalsiumkarbonaatit on otettava aina huomioon. Muut karbonaatit ja raaka-aineessa oleva muu kuin karbonaatista peräisin oleva hiili otetaan huomioon, jos ne ovat merkityksellisiä päästöjen laskemisen kannalta.”;

3)

Korvataan liitteessä VI oleva taulukko 6 seuraavasti:

”Taulukko 6

Lämmitysvaikutuskertoimet

Kaasu

Lämmitysvaikutuskertoimet

N2O

265 t CO2(e) / t N2O

CF4

6 630 t CO2(e) / t CF4

C2F6

11 100 t CO2(e) / t C2F6


15.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 423/48


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/2086

annettu 14 päivänä joulukuuta 2020,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/532 muuttamisesta täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 809/2014 pinta-alaan liittyvien tukijärjestelmien tukihakemuksiin ja pinta-alaan liittyvien tukitoimenpiteiden maksupyyntöihin sovellettavia monitorointitarkastuksia koskevan poikkeuksen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/532 (2) säädetään eräistä poikkeuksista muun muassa täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 809/2014 (3) siltä osin kuin on kyse tietyistä yhteisen maatalouspolitiikan mukaisesti sovellettavista hallinnollisista ja paikalla tehtävistä tarkastuksista.

(2)

Eräät täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 40 a artiklan nojalla tehtävien monitorointitarkastusten osiot edellyttävät tarkastuskäyntejä. Koska koronaviruspandemian rajoittamiseksi on otettu käyttöön liikkumisrajoituksia, jäsenvaltiot eivät vuonna 2020 välttämättä kykene tekemään kyseisessä artiklassa vaadittuja tarkastuksia. Sen vuoksi on aiheellista säätää poikkeuksesta eräisiin kyseisen artiklan säännöksiin.

(3)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2020/532 olisi muutettava,

(4)

Koska tässä asetuksessa säädetään koronaviruspandemian vuoksi vuoden 2020 osalta lisäpoikkeuksesta täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 809/2014, sen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sitä olisi sovellettava takautuvasti samasta päivämäärästä kuin täytäntöönpanoasetusta (EU) 2020/532.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean ja maaseudun kehittämiskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2020/532 4 a artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 40 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan ensimmäisessä virkkeessä ja 40 a artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, jos jäsenvaltio ei koronaviruspandemian rajoittamiseksi käyttöön otettujen toimenpiteiden vuoksi kykene toteuttamaan kaikkia tarkastuksia, joissa on tarpeen tehdä tarkastuskäynti, hakuvuoden 2020 osalta sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

vähintään kolmelle prosentille asianomaisista tuensaajista on tehtävä asianomaiset tarkastukset, jotka liittyvät tukikelpoisuusperusteisiin, sitoumuksiin ja muihin velvoitteisiin;

b)

hamppuviljelmien tetrahydrokannabinolipitoisuuden tarkastus on kohdistettava vähintään 10 prosenttiin alasta.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 20 päivästä huhtikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/532, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksista (EU) N:o 809/2014, (EU) N:o 180/2014, (EU) N:o 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 ja (EU) 2016/1240 poikkeamisesta vuonna 2020 siltä osin kuin on kyse tietyistä yhteisen maatalouspolitiikan mukaisesti sovellettavista hallinnollisista ja paikalla tehtävistä tarkastuksista (EUVL L 119, 17.4.2020, s. 3).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 69).


15.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 423/50


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/2087

annettu 14 päivänä joulukuuta 2020,

tehoaineen mankotsebi hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivillä 2005/72/EY (2) sisällytettiin mankotsebi tehoaineena neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) liitteeseen I.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti hyväksyttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa A osassa.

(3)

Tehoaineen mankotsebi hyväksyntä, sellaisena kuin se on esitettynä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa A osassa, päättyy 31 päivänä tammikuuta 2021.

(4)

Hakemukset, joissa pyydettiin uusimaan mankotsebin hyväksyntä, jätettiin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 (5) 1 artiklan mukaisesti kyseisessä artiklassa säädetyssä määräajassa.

(5)

Hakijat ovat toimittaneet täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 6 artiklassa vaaditut täydentävät asiakirja-aineistot. Esittelevä jäsenvaltio totesi hakemukset täydellisiksi.

(6)

Esittelevä jäsenvaltio laati rinnakkaisesittelijänä toimivaa jäsenvaltiota kuullen uusimista koskevan arviointikertomuksen ja toimitti sen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 27 päivänä syyskuuta 2017.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen asetti täydentävän asiakirja-aineiston tiivistelmän julkisesti saataville. Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomainen lähetti uusimista koskevan arviointikertomuksen hakijoille ja jäsenvaltioille kommentoitavaksi sekä järjesti siitä julkisen kuulemisen. Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti saamansa huomautukset edelleen komissiolle.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti 20 päivänä kesäkuuta 2019 komissiolle päätelmänsä (6) siitä, voidaanko mankotsebin olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit.

(9)

Yhdistyneen kuningaskunnan erottua EU:sta 31 päivänä tammikuuta 2020 Kreikka suostui ottamaan esittelevän jäsenvaltion tehtävän.

(10)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 14 artiklan mukaisesti komissio toimitti uusimista koskevan kertomuksen luonnoksen pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean tutkittavaksi maaliskuussa 2020. Pysyvässä komiteassa käytyjen keskustelujen aikana uusi esittelevä jäsenvaltio Kreikka ilmoitti, että se piti aiheellisena arvioida tietoja, jotka aiempi esittelevä jäsenvaltio oli sen näkemyksen mukaan jättänyt huomiotta. Kreikka lähetti arviointinsa komissiolle 2 päivänä syyskuuta 2020 päivitetyn uusimista koskevan arviointikertomuksen muodossa. Arviointi annettiin myös elintarviketurvallisuusviranomaisen, muiden jäsenvaltioiden ja hakijan saataville.

(11)

Uusimista koskevan kertomuksen luonnos saatiin valmiiksi pysyvässä komiteassa 23 päivänä lokakuuta 2020.

(12)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi tiettyjä huolenaiheita. Sen päätelmänä oli erityisesti, että mankotsebi on luokiteltu lisääntymiselle vaarallisten aineiden kategoriaan 1B ja että hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien tunnistamista koskevat uudet kriteerit täyttyvät ihmisten ja hyvin todennäköisesti muiden kuin kohde-eliöiden kohdalla. Lisäksi sen päätelmänä oli, että muuta kuin ravinnon kautta tapahtuvaa altistumista koskevat arviot ylittävät viitearvot edustavilla käyttötarkoituksilla tomaateissa, perunoissa, viljoissa ja viiniköynnöksissä. Sen vuoksi kyseisten edustavien käyttötarkoitusten osalta muuta kuin ravinnon kautta tapahtuvaa altistumista mankotsebille ei voida pitää merkityksettömänä sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevaa 3.6.4 ja 3.6.5 kohtaa. Havaitut huolenaiheet huomioon ottaen asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 7 kohdassa säädettyä poikkeusta ei voida soveltaa.

(13)

Komissio pyysi hakijoita esittämään huomautuksensa elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmästä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 14 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti uusimista koskevan kertomuksen luonnoksesta. Hakijat toimittivat huomautuksensa, ja ne on tutkittu huolellisesti.

(14)

Hakijoiden esittämistä perusteluista huolimatta tehoainetta koskevia huolenaiheita ei voitu poistaa.

(15)

Näin ollen ei ole vahvistettu vähintään yhden kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman edustavan käyttötarkoituksen osalta, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit täyttyvät. Sen vuoksi on aiheellista olla uusimatta tehoaineen mankotsebi hyväksyntää.

(16)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 540/2011 olisi muutettava.

(17)

Jäsenvaltioille olisi annettava riittävästi aikaa mankotsebia sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien peruuttamiseen.

(18)

Jos jäsenvaltiot myöntävät mankotsebia sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siirtymäajan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti, kyseisen siirtymäajan olisi päätyttävä viimeistään 4 päivänä tammikuuta 2022.

(19)

Mankotsebin hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennettiin 31 päivään tammikuuta 2021 komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/2094 (7), jotta uusimismenettely saataisiin päätökseen ennen kuin kyseisen aineen hyväksynnän voimassaolo päättyy. Koska hyväksynnän uusimatta jättämisestä on tehty päätös ennen voimassaolon myöhennettyä päättymispäivää, tätä asetusta olisi sovellettava mahdollisimman pian.

(20)

Tämä asetus ei estä mankotsebin hyväksymistä koskevan uuden hakemuksen toimittamista asetuksen (EY) N:o 1107/2009 7 artiklan nojalla.

(21)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksynnän uusimatta jättäminen

Tehoaineen mankotsebi hyväksyntää ei uusita.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Poistetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevasta A osasta mankotsebia koskeva rivi 114.

3 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Jäsenvaltioiden on peruutettava mankotsebia tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat viimeistään 4 päivänä heinäkuuta 2021.

4 artikla

Siirtymäaika

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti mahdollisesti myöntämän siirtymäajan on päätyttävä viimeistään 4 päivänä tammikuuta 2022.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission direktiivi 2005/72/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2005, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta klooripyrifossin, klooripyrifossimetyylin, mankotsebin, manebin ja metiramin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina (EUVL L 279, 22.10.2005, s. 63).

(3)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012, annettu 18 päivänä syyskuuta 2012, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) 2019. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance mancozeb. EFSA Journal 2019;17(7):5755 DOI: 10.2903/j.efsa.2019,5755

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2094, annettu 29 päivänä marraskuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden benfluraliini, dimoksistrobiini, fluatsinami, flutolaniili ja mankotsepi, mekoproppi-P, mepikvatti, metiraami, oksamyyli ja pyraklostrobiini hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 317, 9.12.2019, s. 102).


DIREKTIIVIT

15.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 423/53


KOMISSION DIREKTIIVI (EU) 2020/2088

annettu 11 päivänä joulukuuta 2020,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteen II muuttamisesta lelujen sisältämiä allergisoivia hajusteita koskevien merkintöjen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lelujen turvallisuudesta 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY (1) ja erityisesti sen 46 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2009/48/EY säädetään yleisestä velvoitteesta, jonka mukaan lelussa, leluun kiinnitettävässä etiketissä tai pakkauksessa tai käyttöohjeissa on lueteltava 11 allergisoivan hajusteen nimet, jos niitä on lisätty leluihin siten, että niiden pitoisuus lelussa tai sen osissa on yli 100 mg/kg. Nämä allergisoivat hajusteet luetellaan kyseisen direktiivin liitteessä II olevan III osan 11 kohdan kolmannessa alakohdassa olevassa taulukossa.

(2)

Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea, jäljempänä ’SCCS’, joka avustaa komissiota riippumattomana riskinarviointielimenä kosmeettisten valmisteiden alalla, toteaa 26 ja 27 päivänä kesäkuuta 2012 antamassaan lausunnossa (2), että hajusteisiin liittyvä kosketusallergia on yleinen, merkittävä ja relevantti ongelma Euroopassa ja että hajusteille altistutaan muiden kulutustavaroiden, kuten lelujen, käytön välityksellä. SCCS toteaa myös, että viime vuosina on ollut suuntauksena lisätä hajustekemikaaleja monenlaisiin kulutustavaroihin, kuten lasten leluihin, mikä voi merkittävästi lisätä kuluttajien altistumista hajusteille ihon kautta. Lisäksi SCCS toteaa, että kuluttajat altistuvat hajusteaineille, jotka ovat peräisin erilaisista kosmeettisista valmisteista, muista kulutustavaroista, lääkkeistä ja työperäisestä altistuksesta, ja että kaikki nämä altistukset ovat merkittäviä kosketusallergian kannalta, koska siinä ei ole ratkaisevaa altistuksen lähde vaan kumulatiivinen annos pinta-alayksikköä kohti. Lausunnossa olevassa taulukossa 13–1 luetellaan useita aineita, joiden on todettu aiheuttavan kosketusallergiaa ihmisillä.

(3)

Tanskan ympäristönsuojeluvirasto on tehnyt lapsille tarkoitetuissa tuotteissa olevia allergisoivia aineita koskevan tutkimuksen (3), josta käy ilmi, että allergisoivia hajusteita esiintyy leluissa, esimerkiksi muovailuvahoissa, limoissa, nukeissa, nallekarhuissa ja kuminauhoissa.

(4)

Lelujen turvallisuutta käsittelevä asiantuntijaryhmä neuvoo komissiota lelujen turvallisuutta koskevien lainsäädäntöehdotusten ja poliittisten aloitteiden valmistelussa. Kyseisessä asiantuntijaryhmässä on alaryhmä, joka käsittelee leluissa olevia kemikaaleja, jäljempänä ’kemikaaleja käsittelevä alaryhmä’, ja sen tehtävänä on antaa neuvoja kemiallisista aineista, joita voidaan käyttää leluissa.

(5)

Lelujen turvallisuutta käsittelevä asiantuntijaryhmä muistutti 13 päivänä syyskuuta 2019 pitämässään kokouksessa (4), että allergisoiva aine, olipa se kosmeettisissa valmisteissa tai leluissa, on aina allergisoiva. Tämä aineen niin sanottu luontainen ominaisuus ei ole sidoksissa aineen käyttötapaan, vaan se on olemassa riippumatta siitä, käytetäänkö allergisoivaa ainetta kosmeettisissa valmisteissa vai leluissa. Näin ollen asiantuntijaryhmä katsoi, että kosmeettisissa valmisteissa riskin aiheuttava allergisoiva aine voi aiheuttaa riskin myös leluissa. Se korosti, että leluissa olevien allergisoivien hajusteiden sääntelyssä on tärkeää ottaa täysimääräisesti huomioon SCCS:n ja sen edeltäjäkomiteoiden lausunnot kosmeettisten valmisteiden sisältämistä allergisoivista hajusteista.

(6)

Kemikaaleja käsittelevän alaryhmän jäsenten enemmistö totesi 3 päivänä toukokuuta 2018 (5) pidetyssä kokouksessa, että SCCS:n 26 ja 27 päivänä kesäkuuta 2012 antaman lausunnon taulukossa 13–1 luetellut aineet, joiden on todettu aiheuttavan kosketusallergiaa ihmisillä, olisi lisättävä direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan III osan 11 kohdan kolmannessa alakohdassa olevassa taulukossa vahvistettuun luetteloon niistä allergisoivista hajusteista, jotka on lueteltava lelussa, leluun kiinnitettävässä etiketissä tai pakkauksessa tai käyttöohjeissa.

(7)

Lelujen turvallisuutta käsittelevä asiantuntijaryhmä vahvisti kemikaaleja käsittelevän alaryhmän päätelmät 13 päivänä syyskuuta 2019.

(8)

Lelujen turvallisuutta käsittelevä asiantuntijaryhmä totesi 13 päivänä syyskuuta 2019 pitämässään kokouksessa, että direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan III osan 11 kohdan kolmannessa alakohdassa olevassa taulukossa oleva sitronellolia, CAS-numero 106-22-9, koskeva 4 kohta kattaa ainoastaan sitronellolin kahden enantiomeerimuodon seoksen. Asiantuntijaryhmän mukaan merkintävaatimusten olisi kuitenkin katettava myös ne kaksi yksittäistä enantiomeerimuotoa, jotka luetellaan SCCS:n 26 ja 27 päivänä kesäkuuta 2012 antaman lausunnon taulukossa 13–1 CAS-numeroilla 1117-61-9 ja 7540-51-4.

(9)

SCCS:n 26 ja 27 päivänä kesäkuuta 2012 antaman lausunnon ja lelujen turvallisuutta käsittelevän asiantuntijaryhmän 13 päivänä syyskuuta 2019 antaman suosituksen perusteella merkintävaatimuksia olisi sovellettava SCCS:n 26 ja 27 päivänä kesäkuuta 2012 antaman lausunnon taulukossa 13–1 lueteltuihin allergisoiviin hajusteisiin, kun niitä esiintyy leluissa. Hajusteet, joihin ei vielä sovelleta direktiivissä 2009/48/EY säädettyjä kieltoja tai merkintävaatimuksia, olisi sen vuoksi sisällytettävä kyseisen direktiivin liitteessä II olevan III osan 11 kohdan kolmannessa alakohdassa olevaan taulukkoon.

(10)

Sen vuoksi direktiiviä 2009/48/EY olisi muutettava.

(11)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2009/48/EY 47 artiklan 1 kohdan nojalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2009/48/EY liite II tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 4 päivänä heinäkuuta 2022. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 5 päivästä heinäkuuta 2022.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 170, 30.6.2009, s. 1.

(2)  SCCS:n lausunto: Fragrance allergens in cosmetic products, 26.–27. kesäkuuta 2012 (SCCS/1459/11).http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf

(3)  Tanskan ympäristö- ja elintarvikeministeriö – ympäristönsuojeluvirasto. Survey of allergenic substances in products targeted children – toys and cosmetic products. Survey of Chemical Substances in Consumer Products No. 148, 2016.

https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2016/08/978-87-93529-00-7.pdf

(4)  Lelujen turvallisuutta käsittelevä asiantuntijaryhmä, kokouspöytäkirja 13. syyskuuta 2019https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=17996

(5)  Lelujen turvallisuutta käsittelevä asiantuntijaryhmä, kemikaaleja käsittelevä alaryhmä, kokouspöytäkirja 3. toukokuuta 2018.https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=19025


LIITE

Muutetaan liitteessä II olevan III osan 11 kohdan kolmannessa alakohdassa oleva taulukko seuraavasti:

1)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

N:o

Allergisoivan hajusteen nimi

CAS-numero

”(4)

Sitronelloli

106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4”

2)

Lisätään seuraavat kohdat:

N:o

Allergisoivan hajusteen nimi

CAS-numero

”(12)

Asetyylisedreeni

32388-55-9

(13)

Amyylisalisylaatti

2050-08-0

(14)

trans-Anetoli

4180-23-8

(15)

Bentsaldehydi

100-52-7

(16)

Kamferi

76-22-2; 464-49-3

(17)

Karvoni

99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8

(18)

beta-Karyofylleeni (ox.)

87-44-5

(19)

Ruusuketoni-4 (Damaskenoni)

23696-85-7

(20)

alfa-Damaskoni (TMCHB)

43052-87-5; 23726-94-5

(21)

cis-beta-Damaskoni

23726-92-3

(22)

delta-Damaskoni

57378-68-4

(23)

Dimetyylibentsyylikarbinyyliasetaatti (DMBCA)

151-05-3

(24)

Heksadekanolaktoni

109-29-5

(25)

Heksametyyli-indanopyraani

1222-05-5

(26)

(DL)-Limoneeni

138-86-3

(27)

Linalyyliasetaatti

115-95-7

(28)

Mentoli

1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5

(29)

Metyylisalisylaatti

119-36-8

(30)

3-Metyyli-5-(2,2,3-trimetyyli-3-syklopenten-1-yyli)pent-4-en-2-oli

67801-20-1

(31)

alfa-Pineeni

80-56-8

(32)

beta-Pineeni

127-91-3

(33)

Propylideeniftalidi

17369-59-4

(34)

Salisyylialdehydi

90-02-8

(35)

alfa-Santaloli

115-71-9

(36)

beta-Santaloli

77-42-9

(37)

Sklareoli

515-03-7

(38)

alfa-Terpineoli

10482-56-1; 98-55-5

(39)

Terpineoli (isomeerien seos)

8000-41-7

(40)

Terpinoleeni

586-62-9

(41)

Tetrametyyliasetyylioktahydronaftaleenit

54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9

(42)

Trimetyylibentseenipropanoli (Majantoli)

103694-68-4

(43)

Vanilliini

121-33-5

(44)

Cananga odorata ja ylang-ylangöljy

83863-30-3; 8006-81-3

(45)

Cedrus atlantica -puunkuoriöljy

92201-55-3; 8000-27-9

(46)

Cinnamomum cassia -lehtiöljy

8007-80-5

(47)

Cinnamomum zeylanicum -puunkuoriöljy

84649-98-9

(48)

Citrus aurantium amara -kukkaöljy

8016-38-4

(49)

Citrus aurantium amara -hedelmänkuoriöljy

72968-50-4

(50)

Citrus bergamia -hedelmänkuoriöljy, puristettu

89957-91-5

(51)

Citrus limonum -hedelmänkuoriöljy, puristettu

84929-31-7

(52)

Citrus sinensis (syn.: Aurantium dulcis) -hedelmänkuoriöljy, puristettu

97766-30-8; 8028-48-6

(53)

Cymbopogon citratus / schoenanthus -öljyt

89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3

(54)

Eucalyptus spp. -lehtiöljy

92502-70-0; 8000-48-4

(55)

Eugenia caryophyllus -lehtiöljy/-kukkaöljy

8000-34-8

(56)

Jasminum grandiflorum / officinale

84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6

(57)

Juniperus virginiana

8000-27-9; 85085-41-2

(58)

Laurus nobilis -hedelmäöljy

8007-48-5

(59)

Laurus nobilis -lehtiöljy

8002-41-3

(60)

Laurus nobilis -siemenöljy

84603-73-6

(61)

Lavandula hybrida

91722-69-9

(62)

Lavandula officinalis

84776-65-8

(63)

Mentha piperita

8006-90-4; 84082-70-2

(64)

Mentha spicata

84696-51-5

(65)

Narcissus spp.

Useita, mukaan lukien 90064-25-8

(66)

Pelargonium graveolens

90082-51-2; 8000-46-2

(67)

Pinus mugo

90082-72-7

(68)

Pinus pumila

97676-05-6

(69)

Pogostemon cablin

8014-09-3; 84238-39-1

(70)

Ruusunkukkaöljy (Rosa spp.)

Useita, mukaan lukien 8007-01-0, 93334-48-6, 84696-47-9, 84604-12-6, 90106-38-0, 84604-13-7, 92347-25-6

(71)

Santalum album

84787-70-2; 8006-87-9

(72)

Tärpätti (öljy)

8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0”


15.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 423/58


KOMISSION DIREKTIIVI (EU) 2020/2089

annettu 11 päivänä joulukuuta 2020,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse allergisoivien hajusteiden kieltämisestä leluissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lelujen turvallisuudesta 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY (1) ja erityisesti sen 46 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2009/48/EY säädetään 55 allergisoivan hajusteen yleisestä kiellosta leluissa, jotta lapsia voidaan suojella allergioilta, joita kyseisten hajusteiden käyttö leluissa voi aiheuttaa, ja luetellaan kyseiset hajusteet direktiivin liitteessä II olevan III osan 11 kohdan ensimmäisessä alakohdassa olevassa taulukossa.

(2)

Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea, jäljempänä ’SCCS’, joka avustaa komissiota riippumattomana riskinarviointielimenä kosmeettisten valmisteiden alalla, toteaa 26 ja 27 päivänä kesäkuuta 2012 antamassaan lausunnossa (2), että hajusteisiin liittyvä kosketusallergia on yleinen, merkittävä ja relevantti ongelma Euroopassa ja että hajusteille altistutaan muiden kulutustavaroiden, kuten lelujen, käytön välityksellä. SCCS toteaa myös, että viime vuosina on ollut suuntauksena lisätä hajustekemikaaleja monenlaisiin kulutustavaroihin, kuten lasten leluihin, mikä voi merkittävästi lisätä kuluttajien altistumista hajusteille ihon kautta. Lisäksi SCCS toteaa, että kuluttajat altistuvat hajusteaineille, jotka ovat peräisin erilaisista kosmeettisista valmisteista, muista kulutustavaroista, lääkkeistä ja työperäisestä altistuksesta, ja että kaikki nämä altistukset ovat merkittäviä kosketusallergian kannalta, koska siinä ei ole ratkaisevaa altistuksen lähde vaan kumulatiivinen annos pinta-alayksikköä kohti.

(3)

Tanskan ympäristönsuojeluvirasto on tehnyt lapsille tarkoitetuissa tuotteissa olevia allergisoivia aineita koskevan tutkimuksen (3), josta käy ilmi, että allergisoivia hajusteita esiintyy leluissa, esimerkiksi muovailuvahoissa, limoissa, nukeissa, nallekarhuissa ja kuminauhoissa.

(4)

Lelujen turvallisuutta käsittelevä asiantuntijaryhmä neuvoo komissiota lelujen turvallisuutta koskevien lainsäädäntöehdotusten ja poliittisten aloitteiden valmistelussa. Kyseisessä asiantuntijaryhmässä on alaryhmä, joka käsittelee leluissa olevia kemikaaleja, jäljempänä ’kemikaaleja käsittelevä alaryhmä’, ja sen tehtävänä on antaa neuvoja kemiallisista aineista, joita voidaan käyttää leluissa.

(5)

Lelujen turvallisuutta käsittelevä asiantuntijaryhmä muistutti 13 päivänä syyskuuta 2019 pitämässään kokouksessa (4), että allergisoiva aine, olipa se kosmeettisissa valmisteissa tai leluissa, on aina allergisoiva. Tämä aineen niin sanottu luontainen ominaisuus ei ole sidoksissa aineen käyttötapaan, vaan se on olemassa riippumatta siitä, käytetäänkö allergisoivaa ainetta kosmeettisissa valmisteissa vai leluissa. Näin ollen asiantuntijaryhmä katsoi, että kosmeettisissa valmisteissa riskin aiheuttava allergisoiva aine voi aiheuttaa riskin myös leluissa. Se korosti, että leluissa olevien allergisoivien hajusteiden sääntelyssä on tärkeää ottaa täysimääräisesti huomioon SCCS:n ja sen edeltäjäkomiteoiden lausunnot kosmeettisten valmisteiden sisältämistä allergisoivista hajusteista.

(6)

Direktiivin 2009/48/EY mukaan komissio voi kieltää allergisoivien hajusteiden käytön leluissa tai edellyttää niiden merkitsemistä. Siinä ei anneta komissiolle mahdollisuutta vahvistaa allergisoivien hajusteiden enimmäismääriä, toisin kuin kosmeettisista valmisteista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1223/2009 (5).

(7)

SCCS totesi 26 ja 27 päivänä kesäkuuta 2012 antamassaan lausunnossa, että atranolia tai kloroatranolia sisältävät kosmeettiset valmisteet eivät ole turvallisia. SCCS vahvisti näin ollen kulutustavaroita käsittelevän tiedekomitean, jäljempänä ’SCCP’, 7 päivänä joulukuuta 2004 antaman lausunnon (6), jonka mukaan kulutustavaroissa ei saisi esiintyä atranolia ja kloroatranolia. Näin ollen kemikaaleja käsittelevä alaryhmä suositteli 3 päivänä toukokuuta 2018 pitämässään kokouksessa (7), että atranolin ja kloroatranolin käyttö leluissa kiellettäisiin lisäämällä ne direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan III osan 11 kohdan ensimmäisessä alakohdassa olevaan taulukkoon.

(8)

Kosmetiikan ja kuluttajille tarkoitettujen muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden tiedekomitea, jäljempänä ’SCCNFP’, joka oli SCCS:n edeltäjä, sisällytti joulukuussa 1999 antamassaan lausunnossa (8) metyyliheptiinikarbonaatin niiden hajustekemikaalien joukkoon, jotka ilmoitetaan harvemmin kosketusallergeeneiksi. Lausunnon perusteella metyyliheptiinikarbonaatti sisällytettiin niihin allergisoiviin hajusteisiin, jotka on lueteltava lelussa, leluun kiinnitettävässä etiketissä tai pakkauksessa tai käyttöohjeissa direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan III osan 11 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti. SCCNFP suositteli 25 päivänä syyskuuta 2001 antamassaan lausunnossa (9), että metyyliheptiinikarbonaatin pitoisuus valmiissa kosmeettisissa valmisteissa saisi olla enintään 0,01 prosenttia.

(9)

Kun otetaan huomioon edellä esitetyt seikat ja erityisesti SCCS:n lausunto, jonka mukaan atranolia tai kloroatranolia sisältävät kosmeettiset valmisteet eivät ole turvallisia, SCCP:n lausunto, jonka mukaan kulutushyödykkeissä ei saisi esiintyä atranolia ja kloroatranolia, ja SCCNFP:n lausunto, jonka mukaan metyyliheptiinikarbonaatin pitoisuus kosmeettisissa valmisteissa ei saisi olla suurempi kuin 0,01 prosenttia, lelujen turvallisuutta käsittelevä asiantuntijaryhmä suositteli 13 päivänä syyskuuta 2019 pitämässään kokouksessa atranolin, kloroatranolin ja metyyliheptiinikarbonaatin käytön kieltämistä leluissa.

(10)

SCCS:n, SCCP:n ja SCCNFP:n lausuntojen sekä lelujen turvallisuutta käsittelevän asiantuntijaryhmän suosituksen perusteella atranolin, kloroatranolin ja metyyliheptiinikarbonaatin käyttö leluissa olisi kiellettävä.

(11)

Sen vuoksi direktiiviä 2009/48/EY olisi muutettava.

(12)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2009/48/EY 47 artiklan 1 kohdan nojalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2009/48/EY liite II tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 4 päivänä heinäkuuta 2022. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 5 päivästä heinäkuuta 2022.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 170, 30.6.2009, s. 1.

(2)  SCCS:n lausunto: Fragrance allergens in cosmetic products, 26.–27. kesäkuuta 2012 (SCCS/1459/11).http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf

(3)  Tanskan ympäristö- ja elintarvikeministeriö – ympäristönsuojeluvirasto. Survey of allergenic substances in products targeted children – toys and cosmetic products. Survey of Chemical Substances in Consumer Products No. 148, 2016.

https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2016/08/978-87-93529-00-7.pdf

(4)  Lelujen turvallisuutta käsittelevä asiantuntijaryhmä, kokouspöytäkirja 13. syyskuuta 2019

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=17996

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kosmeettisista valmisteista (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59).

(6)  Opinion on Atranol and Chloroatranol present in natural extracts (e.g. oak moss and tree moss extract), 7. joulukuuta 2004 (SCCP/00847/04).

https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_006.pdf

(7)  Lelujen turvallisuutta käsittelevä asiantuntijaryhmä, kemikaaleja käsittelevä alaryhmä, kokouspöytäkirja 3. toukokuuta 2018

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=19025

(8)  Opinion concerning Fragrance Allergy in Consumers – A review of the problem. Analysis of the need for appropriate consumer information and identification of consumer allergens, 8. joulukuuta 1999 (SCCNFP/0017/98 Final), Taulukko 6b, s. 23.

https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out98_en.pdf

(9)  Opinion concerning An initial List of Perfumery Materials which must not form Part of Cosmetic Products except subject to the Restrictions and Conditions laid down, 25. syyskuuta 2001 (SCCNFP/0392/00 final), s. 8.

https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out150_en.pdf


LIITE

Muutetaan liitteessä II olevassa III osassa oleva 11 kohta seuraavasti:

1)

Lisätään ensimmäisessä alakohdassa olevaan taulukkoon seuraavat kohdat:

N:o

Allergisoivan hajusteen nimi

CAS-numero

”(56)

Atranoli (2,6-dihydroksi-4-metyylibentsaldehydi)

526-37-4

(57)

Kloroatranoli (3-kloori-2,6-dihydroksi-4-metyylibentsaldehydi)

57074-21-2

(58)

Metyyliheptiinikarbonaatti

111-12-6”

2)

Poistetaan kolmannessa alakohdassa olevasta taulukosta 10 kohta.


PÄÄTÖKSET

15.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 423/62


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2020/2090,

annettu 4 päivänä joulukuuta 2020,

euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä tehdyn päätöksen EKP/2013/10 muuttamisesta (EKP/2020/60)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Seteliaiheen jäljennöksiä, joita suuri yleisö saattaisi erehtyä pitämään aitoina euroseteleinä, on poistettu kierrosta aikaisempaa suurempi määrä siitä huolimatta, että joissain näistä jäljennöksistä on pienikokoisia tai vaikeasti havaittavia mainintoja, kuten ”jäljennös”, ”ei laillinen maksuväline” tai ”tarkoitettu käytettäviksi vain elokuvarekvisiittana”, koska ne näyttävät optisesti euroseteleiltä ja niissä jäljitellään tiettyjä setelien aitoustekijöitä. Näitä jäljennöksiä tarjotaan ja ostetaan pääasiassa sähköisten markkinapaikkojen tai verkkosivujen välityksellä. Jäljennökset, joita suuri yleisö saattaisi erehtyä pitämään aitoina euroseteleinä, ovat päätöksen EKP/2013/10 (1) nojalla lainvastaisia. Tästä syystä on tärkeää toteuttaa toimenpiteitä, joilla vähennetään niiden levittämistä ja viime kädessä pysäytetään niiden leviäminen. Erityisesti laittoman toiminnan selkeämpi kielto lisää oikeusvarmuutta. Samaan aikaan on tärkeää, että on mahdollista vapauttaa tiettyjä jäljennöksiä koskeva toiminta, jos eurojärjestelmä katsoo, että suuri yleisö ei voi erehtyä pitämään niitä aitoina euroseteleinä.

(2)

Näin ollen päätös EKP/2013/10 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutos

Korvataan päätöksen EKP/2013/10 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Eurosetelien seteliaiheen jäljentämistä koskevat säännöt

1.   ’Seteliaiheen jäljennöksellä’ tarkoitetaan mitä tahansa aineellista tai aineetonta kuvaa, joka saattaa muistuttaa aitoa euroseteliä taikka luoda yleisvaikutelman, että kyse on tällaisesta setelistä, ja joka käsittää edellä 1 artiklassa tarkoitetun eurosetelin kokonaan tai osittain taikka osia sen ulkoasun yksityiskohdista kuten väristä, mittasuhteista ja kirjainten tai symbolien käytöstä, seuraavista seikoista riippumatta:

a)

kuvan koko, tai

b)

kuvan tuotannossa käytetyt materiaalit tai menetelmät, tai

c)

se, onko eurosetelin ulkoasun osia, esimerkiksi kirjaimia tai symboleja, muutettu tai onko niihin tehty lisäyksiä.

2.   Ellei EKP tai kansallinen keskuspankki myönnä 5 kohdassa tarkoitettua vapautusta, seteliaiheen jäljennösten, jotka eivät täytä 3 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä, on katsottava olevan laittomia, ja niiden tuotanto, hallussapito, kuljetus, levittäminen, myynti, myynnin edistäminen, tuonti unioniin ja käyttö taloustoimissa tai tällaisen käytön yrittäminen on kiellettyä.

3.   Seteliaiheen jäljennökset, jotka täyttävät seuraavat edellytykset, ovat lainmukaisia, koska ei ole vaaraa, että yleisö saattaisi erehtyä pitämään niitä aitoina euroseteleinä:

a)

edellä 1 artiklassa tarkoitetun eurosetelin yksipuoliset jäljennökset, jos jäljennös on kooltaan vähintään 125 prosenttia tai enintään 75 prosenttia sekä 1 artiklassa tarkoitetun eurosetelin pituudesta että sen leveydestä, tai

b)

edellä 1 artiklassa tarkoitetun eurosetelin kaksipuoliset jäljennökset, jos jäljennös on kooltaan vähintään 200 prosenttia tai enintään 50 prosenttia sekä 1 artiklassa tarkoitetun eurosetelin pituudesta että sen leveydestä, tai

c)

edellä 1 artiklassa tarkoitetun eurosetelin ulkoasun yksityiskohtien jäljennökset, jos tällainen ulkoasun yksityiskohta ei ole asetettu seteliä muistuttavalle taustalle, tai

d)

yksipuoliset seteliaiheen jäljennökset osasta eurosetelin etu- tai takasivua, jos osa on alle kolmanneksen 1 artiklassa tarkoitetun eurosetelin etu- tai takasivusta, tai

e)

seteliaiheen jäljennökset, jotka on tehty materiaalista, joka eroaa selvästi paperista ja näyttää ja tuntuu ilmeisen erilaiselta kuin setelien valmistamiseen käytettävä materiaali, tai

f)

aineettomat seteliaiheen jäljennökset, jotka on asetettu saataville sähköisesti verkkosivuilla langallisen tai langattoman viestinnän avulla taikka millä tahansa muulla sellaisella tavalla, joka antaa yleisölle mahdollisuuden tutustua niihin itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana edellyttäen, että

sana SPECIMEN (näyte) (tai sen vastine jollain toisella Euroopan unionin virallisella kielellä) on kirjoitettu Arial-kirjasintyyppiä tai sen kaltaista kirjasintyyppiä käyttäen diagonaalisesti seteliaiheen jäljennöksen poikki,

100-prosenttisessa koossaan olevan sähköisen seteliaiheen jäljennöksen resoluutio ei ole suurempi kuin 72 pistettä/tuuma (dpi).

sanan SPECIMEN (tai sen vastineen jollain toisella Euroopan unionin virallisella kielellä) pituuden on oltava vähintään 75 prosenttia seteliaiheen jäljennöksen pituudesta,

sanan SPECIMEN (tai sen vastineen jollain toisella Euroopan unionin virallisella kielellä) korkeuden on oltava vähintään 15 prosenttia seteliaiheen jäljennöksen leveydestä, ja

sanan SPECIMEN (tai sen vastineen jollain toisella Euroopan unionin virallisella kielellä) on oltava kirjoitettu läpinäkymättömällä (opaakilla) värillä, joka eroaa jyrkästi 1 artiklassa tarkoitetun eurosetelin pääväristä.

5.   EKP tai tilanteen mukaan kansallinen keskuspankki voi poikkeuksellisesti myöntää kirjallisesta pyynnöstä seteliaiheen jäljennökselle, joka ei täytä 3 kohdan edellytyksiä, vapautuksen 2 kohdassa tarkoitetusta kiellosta, jos EKP tai asianomainen kansallinen keskuspankki katsoo, että yleisö ei voi erehtyä pitämään seteliaiheen jäljennöstä aitona 1 artiklassa tarkoitettuna eurosetelinä. Kun seteliaiheen jäljennös tehdään ainoastaan yhden sellaisen jäsenvaltion alueella, jonka rahayksikkö on euro, edellä tarkoitetut vapautusta koskevat pyynnöt osoitetaan kyseisen jäsenvaltion kansalliselle keskuspankille. Muissa tapauksissa pyynnöt osoitetaan EKP:lle.

6.   Eurosetelien seteliaiheen jäljentämistä koskevia sääntöjä sovelletaan myös euroseteleihin, jotka on poistettu käytöstä tai jotka ovat menettäneet asemansa laillisina maksuvälineinä tämän päätöksen nojalla.”

2 artikla

Loppusäännökset

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 4 päivänä joulukuuta 2020.

EKP:n puheenjohtaja

Christine LAGARDE


(1)  Päätös EKP/2013/10, tehty 19 päivänä huhtikuuta 2013, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä (EUVL L 118, 30.4.2013, s. 37).


SUUNTAVIIVAT

15.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 423/65


E UROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2020/2091,

annettu 4 päivänä joulukuuta 2020,

euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan annettujen suuntaviivojen EKP/2003/5 muuttamisesta (EKP/2020/61)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Seteliaiheen jäljennöksiä, joita suuri yleisö saattaisi erehtyä pitämään aitoina euroseteleinä, on poistettu kierrosta aikaisempaa suurempi määrä siitä huolimatta, että joissain näistä jäljennöksistä on pienikokoisia tai vaikeasti havaittavia mainintoja, kuten ”jäljennös”, ”ei laillinen maksuväline” tai ”tarkoitettu käytettäviksi vain elokuvarekvisiittana”, koska ne näyttävät optisesti euroseteleiltä ja niissä jäljitellään tiettyjä setelien aitoustekijöitä. Näitä jäljennöksiä tarjotaan ja ostetaan pääasiassa sähköisten markkinapaikkojen tai verkkosivujen välityksellä. Jäljennökset, joita suuri yleisö saattaisi erehtyä pitämään aitoina euroseteleinä, ovat suuntaviivojen EKP/2003/5 (1) nojalla lainvastaisia. Tästä syystä on tärkeää toteuttaa toimenpiteitä, joilla vähennetään niiden levittämistä ja viime kädessä pysäytetään niiden levittäminen täydentämällä eurojärjestelmän käytettävissä tällä hetkellä olevia toimenpiteitä, mukaan lukien määräysten rikkomisesta johtuva menettely, joka saattaa johtaa seuraamusten määräämiseen neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 (2) mukaisesti.

(2)

Eurojärjestelmän jäsenet ovat vaihtaneet euroseteleiden käyttöönotosta lähtien näkemyksiä siitä, ovatko tietyt jäljennökset laillisia vai laittomia, varmistaakseen yhdenmukaiset tulkinnat koko euroalueella. Jotta voitaisiin käsitellä tulevia pyyntöjä, jotka koskevat sellaisia jäljennöstyyppejä koskevia vapautuksia, joita ei voida arvioida vakiintuneen käytännön valossa, on otettava käyttöön menettely, jolla varmistetaan yhdenmukaiset tulkinnat tällaisissa tilanteissa.

(3)

Näin ollen suuntaviivat EKP/2003/5 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan suuntaviivat EKP/2003/5 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

1 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan

1.

’luvattomalla seteliaiheen jäljennöksellä’ mitä tahansa päätöksen EKP/2013/10 (*1) 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua seteliaiheen jäljennöstä,

a)

joka ei täytä päätöksen EKP/2013/10 2 artiklan 3 kohdan edellytyksiä ja jolle EKP tai asianomainen kansallinen keskuspankki ei ole myöntänyt vapautusta päätöksen EKP/2013/10 2 artiklan 5 kohdan nojalla, tai

b)

joka loukkaa EKP:n tekijänoikeuksia euroseteleihin esimerkiksi vaikuttamalla kielteisesti eurosetelien asemaan julkisuudessa.

2.

’luvattomalla toiminnalla’ luvattomien seteliaiheen jäljennösten tuotantoa, hallussapitoa, kuljetusta, levittämistä, myyntiä, myynnin edistämistä, tuontia unioniin ja käyttöä taloustoimissa tai tällaisen käytön yritystä.

(*1)  Päätös EKP/2013/10, tehty 19 päivänä huhtikuuta 2013, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä (EUVL L 118, 30.4.2013, s. 37).”;"

2)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 artiklan otsikko seuraavasti:

”Toimenpiteiden toteuttaminen luvatonta toimintaa vastaan”;

b)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos jäsenvaltion kansallinen keskuspankki saa tiedon luvattomasta toiminnasta jäsenvaltion alueella, se määrää EKP:n sille toimittamaa vakiomuotoista ilmoitusta käyttäen, että luvattomalla tavalla toimivan henkilön on lopetettava tietty luvaton toiminta tai tietyt luvattomat toimet; se määrää myös tarvittaessa luvatonta seteliaiheen jäljennöstä hallussaan pitävän henkilön luovuttamaan luvattoman jäljennöksen.”;

c)

lisätään 1a, 1 b ja 1c kohdat seuraavasti:

”1a.   Jos kansallinen keskuspankki saa tiedon joko suoraan tai välillisesti toteutetusta luvattomasta toiminnasta, esimerkiksi toiminnasta sähköisessä muodossa verkkosivuilla, joilla on asianomainen kansallinen url-osoite, langallisen tai langattoman viestinnän avulla taikka millä tahansa muulla sellaisella tavalla, joka antaa yleisölle mahdollisuuden tutustua luvattomaan seteliaiheen jäljennökseen itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana, se ilmoittaa asiasta viipymättä EKP:lle. Kansallinen keskuspankki määrää myös vakiomuotoista EKP:n toimittamaa ilmoitusta käyttäen, että luvattomalla tavalla toimivan henkilön on lopetettava luvaton toiminta. EKP toimii tämän jälkeen kaikin mahdollisin tavoin poistaakseen luvattoman seteliaiheen jäljennöksen sen sähköisestä tallennuspaikasta.

1b.   EKP voi myös määrätä, että luvattomalla tavalla toimivan henkilön tulee lopettaa tietty luvaton toiminta tai tietyt luvattomat toimet useamman kuin yhden jäsenvaltion alueella ja unionin ulkopuolella. EKP:n määrää luvattoman seteliaiheen jäljennöksen haltijan luovuttamaan kyseisen luvattoman jäljennöksen, jos tätä on pidettävä tarkoituksenmukaisena.

1c.   Kansallisen keskuspankin on ennen tässä artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamista ilmoitettava niistä EKP:lle, joka sovittaa toteutettavat toimenpiteet yhteen siten, että kansallinen keskuspankki tai soveltuvin osin EKP toimii tarvittavan toimivaltansa mukaan toimenpiteitä toteuttaessaan.”;

d)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   EKP:n johtokunta tai asianomainen kansallinen keskuspankki tekee tämän jälkeen neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 (*2) 3 artiklan 1 kohdan nojalla päätöksen määräysten rikkomista koskevasta menettelystä, joka saattaa johtaa seuraamusten määräämiseen kyseisen asetuksen mukaisesti. Ennen päätöksen tekemistä EKP ja asianomainen kansallinen keskuspankki kuulevat toisiaan, ja kansallinen keskuspankki ilmoittaa EKP:lle, onko kansallisen rikoslainsäädännön nojalla mahdollista aloittaa tai jo aloitettu erillinen menettely määräysten rikkomisen johdosta ja onko olemassa jotain muuta soveltuvaa oikeudellista perustaa, esimerkiksi tekijänoikeuslainsäädäntöä, jonka nojalla voitaisiin ryhtyä luvattoman toiminnan vastaisiin toimiin. Jos kansallisen rikoslainsäädännön nojalla on jo aloitettu tai on tarkoitus aloittaa menettely määräysten rikkomisen johdosta taikka jos luvattoman toiminnan vastaisiin toimiin voidaan ryhtyä jonkin muun asianmukaisen oikeudellinen perustan nojalla, asetuksen (EY) N:o 2532/98 mukaista määräysten rikkomista koskevaa menettelyä ei aloiteta.

(*2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2532/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia (EYVL L 318, 27.11.1998, s. 4).”;"

e)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   EKP toteuttaa itse kaikki tässä artiklassa tarkoitetut toimenpiteet, jos

a)

luvattoman toiminnan alkuperää ei voida kohtuudella määrittää, tai

b)

luvattomaan toimintaan on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä usean rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion alueella, tai

c)

luvattomaan toimintaan on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden alueiden ulkopuolella.”;

3)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

3 artikla

Pyynnöt, jotka koskevat seteliaiheen jäljennöksiin liittyvää vapautusta

1.   Kaikki pyynnöt, jotka koskevat päätöksen EKP/2013/10 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua vapautusta, käsittelee

a)

asianomainen kansallinen keskuspankki EKP:n puolesta, jos seteliaiheen jäljennöksiä on tuotettu tai aiotaan tuottaa vain sen jäsenvaltion alueella, tai

b)

EKP kaikissa muissa päätöksen EKP/2013/10 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

2.   Jos kansallinen keskuspankki vastaanottaa uutta vapautusta koskevan pyynnön, kansallinen keskuspankki ilmoittaa EKP:lle pyynnöstä ja aikomuksestaan myöntää tai evätä vapautus. Jos EKP:n ja kansallisen keskuspankin näkemykset poikkeavat tältä osin toisistaan, EKP:n johtokunta antaa ratkaisun asiassa. EKP:n johtokunnan on otettava päätöksenteon yhteydessä huomioon setelikomitean ja lakiasiain komitean näkemykset, erityisesti ne, joita on ilmaistu kyseisen jäsenvaltion yksittäisestä tilanteesta, tämän rajoittamatta päätöksen vaikutuksista koko euroalueelle esitettyjen näkemysten huomioon ottamista. EKP kerää tiedot vastaanottamistaan pyynnöistä (riippumatta siitä, onko ne osoitettu sille) ja näihin pyyntöihin annetuista vastauksista ja ilmoittaa niistä kansallisille keskuspankeille. EKP voi myös ajoittain julkaista nämä yhteen kokoamansa tiedot.”;

2 artikla

Voimaantulo

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

3 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 4 päivänä joulukuuta 2020.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Christine LAGARDE


(1)  Suuntaviivat EKP/2003/5, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2003, euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan (EUVL L 78, 25.3.2003, s. 20).

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2532/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia (EYVL L 318, 27.11.1998, s. 4).