ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 405

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
2. joulukuuta 2020


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1783, annettu 25 päivänä marraskuuta 2020, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (todisteiden vastaanottaminen) (uudelleenlaadittu teksti)

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1784, annettu 25 päivänä marraskuuta 2020, oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (asiakirjojen tiedoksianto) (uudelleenlaadittu teksti)

40

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2019/2033, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta ( EUVL L 314, 5.12.2019 )

79

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2019/2034, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2002/87/EY, 2009/65/EY, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta ( EUVL L 314, 5.12.2019 )

84

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

2.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 405/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1783,

annettu 25 päivänä marraskuuta 2020,

jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (todisteiden vastaanottaminen)

(uudelleenlaadittu teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 81 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetusta (EY) N:o 1206/2001 (3) on muutettu aiemmin. Koska siihen on määrä tehdä huomattavia uusia muutoksia, kyseinen asetus olisi selkeyden vuoksi uudelleenlaadittava.

(2)

Unioni on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää unionia vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvana alueena, jossa taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus. Tällaisen alueen toteuttamista varten unioni toteuttaa muiden toimenpiteiden muassa yksityisoikeudellisia asioita koskevan oikeudellisen yhteistyön alalla toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta.

(3)

Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan vuoksi ja sellaisen siviilioikeuden alueen kehittämiseksi unionissa on tarpeen edelleen parantaa ja nopeuttaa todisteiden vastaanottamista koskevaa yhteistyötä eri jäsenvaltioiden tuomioistuinten välillä. Tällä asetuksella pyritään tehostamaan ja nopeuttamaan oikeudenkäyntimenettelyjä yksinkertaistamalla ja virtaviivaistamalla todisteiden vastaanottamista koskevia yhteistyömekanismeja rajat ylittävissä oikeudenkäynneissä ja auttamaan samalla vähentämään viivytyksiä ja kansalaisille ja yrityksille aiheutuvia kustannuksia. Oikeusvarmuuden lisääminen ja yksinkertaisemmat, virtaviivaistetut ja digitalisoidut menettelyt kannustavat kansalaisia ja yrityksiä rajatylittäviin liiketoimiin ja edistävät siten unionin sisäistä kauppaa ja sen myötä sisämarkkinoiden toimintaa.

(4)

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat eri jäsenvaltioiden tuomioistuinten välistä yhteistyötä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa.

(5)

Tässä asetuksessa ’tuomioistuimen’ olisi ymmärrettävä tarkoittavan myös viranomaisia, jotka hoitavat oikeudellisia tehtäviä, jotka toimivat oikeusviranomaisen antaman valtuutuksen nojalla tai jotka toimivat oikeusviranomaisen valvonnassa ja joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla toimivalta vastaanottaa todisteita siviili- tai kauppaoikeudellisia asioita koskevia oikeudenkäyntejä varten. Mukaan luetaan erityisesti viranomaiset, jotka luokitellaan tuomioistuimiksi muiden unionin säädösten, kuten neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 (4) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1215/2012 (5) ja (EU) N:o 650/2012 (6), nojalla.

(6)

Mahdollisimman suuren selvyyden ja oikeusvarmuuden varmistamiseksi todisteiden vastaanottamista koskeva pyyntö olisi toimitettava lomakkeella, joka on täytetty pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion kielellä tai jollakin muulla kielellä, jonka kyseinen jäsenvaltio hyväksyy. Samasta syystä olisi lomakkeita mahdollisuuksien mukaan käytettävä myös asianomaisten tuomioistuinten välisessä myöhemmässä yhteydenpidossa.

(7)

Jotta pyyntöjen ja ilmoitusten nopea toimittaminen jäsenvaltioiden välillä todisteiden vastaanottamiseksi voidaan taata, olisi käytettävä kaikkia soveltuvia nykyaikaisia viestintäteknisiä välineitä. Sen vuoksi kaikki viestintä ja asiakirjojen vaihto olisi pääsääntöisesti toteutettava sellaisen suojatun ja luotettavan hajautetun tietojärjestelmän välityksellä, joka koostuu kansallisista tietojärjestelmistä, jotka on liitetty keskenään yhteen ja jotka ovat teknisesti yhteensopivia, esimerkiksi e-CODEX-järjestelmän perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tulevaa teknistä kehitystä. Näin ollen olisi perustettava hajautettu tietojärjestelmä tämän asetuksen mukaista tiedonvaihtoa varten. Kyseisen tietojärjestelmän hajautettu luonne mahdollistaisi tiedonvaihdon yksinomaan yhdestä jäsenvaltiosta toiseen ilman, että mikään unionin toimielin on osallisena kyseisessä tiedonvaihdossa.

(8)

Suojatun hajautetun tietojärjestelmän ja sen osien ei olisi välttämättä katsottava muodostavan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014 (7) määriteltyä hyväksyttyä sähköistä rekisteröityä jakelupalvelua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollista tulevaa teknistä kehitystä.

(9)

Komission olisi vastattava sellaisen viitesovelluksen luomisesta, ylläpidosta ja tulevasta kehittämisestä, jota jäsenvaltiot voisivat käyttävää kansallisen tietojärjestelmän sijaan, sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteiden mukaisesti. Komission olisi suunniteltava viitesovellus ja kehitettävä ja ylläpidettävä sitä noudattaen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EU) 2018/1725 (8) ja (EU) 2016/679 (9) säädettyjä tietosuojavaatimuksia ja -periaatteita, erityisesti sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteita. Viitesovelluksen olisi myös sisällettävä asianmukaiset tekniset toimenpiteet ja mahdollistettava tarvittavat organisatoriset toimenpiteet todisteiden vastaanottamiseen liittyvän tietojenvaihdon asianmukaisen turvallisuus- ja yhteentoimivuustason varmistamiseksi.

(10)

Unionin vastuulla olevien hajautetun tietojärjestelmän osien osalta hallintayksiköllä olisi oltava riittävät resurssit kyseisen järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

(11)

Kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten olisi oltava asetuksessa (EU) 2016/679 määriteltyjen rekisterinpitäjien ominaisuudessa vastuussa tämän asetuksen nojalla suorittamastaan henkilötietojen käsittelystä, joka liittyy pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen jäsenvaltioiden välillä.

(12)

Toimittaminen hajautetun tietojärjestelmän välityksellä voisi tulla mahdottomaksi järjestelmähäiriön tai todisteiden luonteen vuoksi esimerkiksi, kun toimitetaan DNA- tai verinäytteitä. Myös poikkeuksellisissa olosuhteissa muut viestintäkeinot voisivat olla tarkoituksenmukaisempia, esimerkiksi tilanteissa, joissa laajan asiakirja-aineiston muuntaminen sähköiseen muotoon aiheuttaisi toimivaltaisille viranomaisille kohtuutonta hallinnollista rasitetta tai joissa alkuperäinen asiakirja tarvitaan paperisena sen aitouden arvioimiseksi. Kun hajautettua tietojärjestelmää ei käytetä, toimittaminen olisi toteutettava tarkoituksenmukaisimmalla vaihtoehtoisella tavalla. Tällaisten vaihtoehtoisten tapojen olisi tarkoitettava muun muassa toimituksen mahdollisimman nopeaa lähettämistä turvallisella tavalla muita turvallisia sähköisiä keinoja käyttäen tai postipalvelun välityksellä.

(13)

Jotta asiakirjojen sähköistä rajat ylittävää toimittamista hajautetun tietojärjestelmän välityksellä voitaisiin tehostaa, tällaisten asiakirjojen oikeusvaikutuksia ja hyväksyttävyyttä todisteina oikeudenkäynnissä ei saisi kieltää pelkästään sen takia, että ne ovat sähköisessä muodossa. Kyseinen periaate ei kuitenkaan saisi vaikuttaa tällaisten asiakirjojen oikeusvaikutuksia tai tällaisten asiakirjojen hyväksyttävyyttä todisteina koskevaan arviointiin kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Se ei myöskään saisi vaikuttaa asiakirjojen muuntamista koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön.

(14)

Tämä asetus ei saisi vaikuttaa viranomaisten mahdollisuuksiin vaihtaa tietoja muilla unionin välineillä, kuten asetuksella (EU) 2019/1111 tai neuvoston asetuksella (EY) N:o 4/2009 (10), perustetuissa järjestelmissä, myös silloin kun kyseisillä tiedoilla on todistearvoa; pyynnön esittänyt viranomainen voi näin ollen valita asianmukaisimman menetelmän.

(15)

Todisteiden vastaanottamista koskevat pyynnöt olisi täytettävä pikaisesti. Jos pyyntöä ei voida täyttää 90 päivän kuluessa pyynnön saapumisesta pyynnön vastaanottaneelle tuomioistuimelle, pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen olisi ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle ja mainittava ne syyt, jotka estävät sitä täyttämästä pyyntöä pikaisesti.

(16)

Sen varmistamiseksi, että tämä asetus on tehokas, olosuhteet, joissa on mahdollista kieltäytyä todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön täyttämisestä, olisi rajoitettava tarkasti rajattuihin poikkeustapauksiin.

(17)

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen olisi täytettävä todisteiden vastaanottamista koskeva pyyntö kansallista lainsäädäntöään noudattaen.

(18)

Oikeudenkäynnin asianosaisten tai heidän mahdollisten edustajiensa olisi voitava olla läsnä todisteita vastaanotettaessa, jos tästä on säädetty pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännössä, jotta he voivat seurata oikeudenkäyntiä vastaavalla tavalla kuin jos todisteiden vastaanottaminen tapahtuisi pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltiossa. Heillä olisi myös oltava oikeus pyytää saada osallistua todisteiden vastaanottamiseen, jotta heillä olisi aktiivisempi asema todisteiden vastaanottamisessa. Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen olisi kuitenkin määriteltävä heidän osallistumisensa edellytykset kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

(19)

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen edustajien olisi voitava olla läsnä todisteita vastaanotettaessa, jos se on pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaista, jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet arvioida todisteita. Heillä olisi myös oltava oikeus pyytää osallistua todisteiden vastaanottamiseen niiden edellytysten mukaisesti, jotka pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on asettanut kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, jotta heillä olisi aktiivisempi asema todisteiden vastaanottamisessa.

(20)

Todisteiden vastaanottamisen helpottamiseksi jäsenvaltion tuomioistuimen olisi voitava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti välittömästi vastaanottaa todisteita toisessa jäsenvaltiossa, jos tämä hyväksyy todisteiden välitöntä vastaanottamista koskevan pyynnön, pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomaisen tai toimivaltaisen viranomaisen määrittelemien edellytysten mukaisesti.

(21)

Tällä hetkellä ei täysin hyödynnetä nykyaikaiseen viestintätekniikkaan liittyviä mahdollisuuksia, kuten videoneuvottelua, joka on merkittävä keino yksinkertaistaa ja nopeuttaa todisteiden vastaanottamista. Jos todisteet on vastaanotettava kuulemalla toisessa jäsenvaltiossa olevaa henkilöä, kuten todistajaa, oikeudenkäynnin asianosaista tai asiantuntijaa, pyynnön esittäneen tuomioistuimen olisi vastaanotettava todisteet välittömästi videoneuvottelua tai muuta etäviestintätekniikkaa käyttäen, jos kyseinen tekniikka on tuomioistuimen käytettävissä ja tuomioistuin katsoo, että tällaisen tekniikan käyttö on asianmukaista asian erityisten olosuhteiden sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen kannalta. Videoneuvottelua voitaisiin käyttää myös lapsen kuulemiseen asetuksen (EU) 2019/1111 mukaisesti. Jos pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen on kuitenkin katsonut olevan tarpeen asettaa tiettyjä ehtoja, todisteiden välittömän vastaanottamisen olisi tapahduttava kyseisten ehtojen ja kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomaisen tai toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava evätä välitön todisteiden vastaanottaminen kokonaan tai osittain, jos tällainen todisteiden välitön vastaanottaminen olisi vastoin kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön perusperiaatteita.

(22)

Jos todisteet on määrä vastaanottaa kuulemalla henkilöä videoneuvottelua tai muuta etäviestintätekniikkaa käyttäen, pyynnön esittänyttä tuomioistuinta olisi sen pyynnöstä autettava löytämään tulkki, mukaan lukien virallinen tulkki nimenomaisesti pyydettäessä.

(23)

Asiaa käsittelevän tuomioistuimen olisi annettava asianosaisille ja heidän laillisille edustajilleen ohjeet asiakirjojen tai muun aineiston esittämiseen sovellettavasta menettelystä, kun kuuleminen suoritetaan videoneuvottelua tai muuta asianmukaista etäviestintätekniikkaa käyttäen.

(24)

Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toteuttaman todisteiden vastaanottamisen helpottamiseksi tällaisten henkilöiden olisi voitava vastaanottaa todisteita toisen jäsenvaltion alueella ja alueella, jolle heidät on akkreditoitu, ilman ennalta esitettävää pyyntöä kuulemalla pakkokeinoja käyttämättä edustamansa jäsenvaltion kansalaisia edustamassaan jäsenvaltiossa vireillä olevaa oikeudenkäyntiä varten. Olisi kuitenkin jätettävä jäsenvaltion harkintavaltaan, onko sen diplomaattisilla edustajilla tai konsuliviranomaisilla valtuudet ottaa vastaan todisteita osana tehtäviään.

(25)

Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toteuttaman todisteiden vastaanottamisen olisi tapahduttava diplomaatti- tai konsuliedustuston tiloissa, jollei poikkeuksellisista olosuhteista muuta johdu. Tällaisiin olosuhteisiin voisi sisältyä se, että kuultava henkilö ei pysty tulemaan tiloihin vakavan sairauden takia.

(26)

Tämän asetuksen mukaisen todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön täyttäminen ei saisi johtaa vaatimukseen maksujen tai kulujen korvaamisesta. Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin kuitenkin vaatii korvausta, sen ei pitäisi joutua vastaamaan asiantuntijoille ja tulkeille maksetuista palkkioista eikä kuluista, jotka johtuvat pyynnön täyttämisestä kansallisessa lainsäädännössä säädettyä erityistä menettelyä käyttäen tai etäviestintätekniikan käytöstä. Tällöin pyynnön esittäneen tuomioistuimen olisi toteutettava tarpeelliset toimenpiteet huolehtiakseen korvauksesta viipymättä. Jos pyyntö koskee asiantuntijalausuntoa, pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen olisi voitava ennen pyynnön täyttämistä pyytää pyynnön esittäneeltä tuomioistuimelta riittävän vakuuden asettamista tai ennakkomaksun suorittamista kuluja varten.

(27)

Jotta tämän asetuksen liitteessä I olevat lomakkeet voidaan saattaa ajan tasalle tai jotta kyseisiin lomakkeisiin voidaan tehdä teknisiä muutoksia, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti kyseistä liitettä koskevien muutosten osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (11) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(28)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (12) mukaisesti.

(29)

Tällä asetuksella olisi oltava etusija jäsenvaltioiden tekemissä kahdenvälisissä tai monenvälisissä sopimuksissa tai järjestelyissä, joiden soveltamisala on sama kuin tämän asetuksen soveltamisala, oleviin määräyksiin nähden. Tällä asetuksella ei estetä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai tekemästä sopimuksia tai järjestelyjä, joiden tavoitteena on helpottaa edelleen todisteiden vastaanottamista koskevaa yhteistyötä edellyttäen, että kyseiset sopimukset tai järjestelyt ovat yhteensopivia tämän asetuksen kanssa.

(30)

On olennaisen tärkeää, että käytettävissä on tehokkaita keinoja todisteiden hankkimiseksi, säilyttämiseksi ja esittämiseksi ja että puolustautumisoikeutta kunnioitetaan ja luottamukselliset tiedot turvataan. Tässä yhteydessä on tärkeää kannustaa nykyaikaisen teknologian käyttöön.

(31)

Todisteiden vastaanottamista, säilyttämistä ja esittämistä koskevissa menettelyissä olisi varmistettava, että prosessuaaliset oikeudet sekä yksityisyyden suoja ja henkilötietojen eheys ja luottamuksellisuus turvataan unionin oikeuden ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(32)

On tärkeää varmistaa, että tätä asetusta sovelletaan unionin tietosuojalainsäädäntöä noudattaen ja että tätä asetusta sovellettaessa noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettua yksityisyyden suojaa. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että tämän asetuksen nojalla tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan asetusta (EU) 2016/679, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/58/EY (13) sekä asetusta (EU) 2018/1725. Henkilötietoja olisi käsiteltävä tämän asetuksen nojalla vain siinä säädetyissä erityistarkoituksissa.

(33)

Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 23 kohdan mukaisesti komission olisi arvioitava tätä asetusta erityisten seurantajärjestelyjen avulla kerättyjen tietojen perusteella, jotta tämän asetuksen todellisia vaikutuksia ja mahdollisten lisätoimenpiteiden tarvetta voitaisiin arvioida. Jos jäsenvaltiot keräävät tietoja toimitettujen pyyntöjen ja täytettyjen pyyntöjen lukumääristä sekä niiden tapausten lukumäärästä, joissa toimittaminen tapahtui muulla tavalla kuin hajautetun tietojärjestelmän välityksellä, niiden olisi toimitettava komissiolle tällaiset tiedot seurantaa varten. Komission taustajärjestelmäksi kehittämällä viitesovelluksella olisi kerättävä ohjelman avulla seurantaa varten tarvittavat tiedot, ja tällaiset tiedot olisi toimitettava komissiolle. Jos jäsenvaltiot päättävät käyttää kansallista tietojärjestelmää komission kehittämän viitesovelluksen sijaan, kyseinen järjestelmä voidaan varustaa ohjelmalla kyseisten tietojen keräämiseksi, ja tässä tapauksessa kyseiset tiedot olisi toimitettava komissiolle.

(34)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, koska on luotava yksinkertaistetut oikeudelliset puitteet todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen ja ilmoitusten suoran, tehokkaan ja nopean toimittamisen varmistamiseksi. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(35)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EU) 2018/1725 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 13 päivänä syyskuuta 2019 (14).

(36)

Jotta sen säännökset olisivat helpommin saatavilla ja luettavampia, asetus (EY) N:o 1206/2001 olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella.

(37)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 3 artiklan sekä 4 a artiklan 1 kohdan mukaisesti Irlanti on ilmoittanut haluavansa osallistua tämän asetuksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(38)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa, joissa jäsenvaltion tuomioistuin kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti pyytää

a)

toisen jäsenvaltion toimivaltaista tuomioistuinta ottamaan vastaan todisteita; tai

b)

todisteiden välitöntä vastaanottamista toisessa jäsenvaltiossa.

2.   Pyyntöä ei voida esittää sellaisten todisteiden saamiseksi, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi jo aloitetussa tai aiotussa oikeudenkäynnissä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’tuomioistuimella’ 31 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle ilmoitettuja jäsenvaltioiden tuomioistuimia ja muita viranomaisia, jotka hoitavat oikeudellisia tehtäviä, jotka toimivat oikeusviranomaisen antaman valtuutuksen nojalla tai jotka toimivat oikeusviranomaisen valvonnassa ja joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla toimivalta vastaanottaa todisteita siviili- tai kauppaoikeudellisia asioita koskevia oikeudenkäyntejä varten;

2)

’hajautetulla tietojärjestelmällä’ sellaisten kansallisten tietojärjestelmien ja yhteentoimivien yhteyspisteiden, joiden toiminnasta ja hallinnoinnista kukin osallistuva jäsenvaltio vastaa erikseen, verkkoa, joka mahdollistaa turvallisen ja luotettavan rajatylittävän tietojenvaihdon kansallisten tietojärjestelmien välillä.

3 artikla

Pyyntöjen toimittaminen suoraan tuomioistuinten välillä

1.   Tuomioistuimen, jossa oikeudenkäynti on aloitettu tai aiotaan aloittaa, jäljempänä ’pyynnön esittänyt tuomioistuin’, on todisteiden vastaanottamiseksi toimitettava 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu pyyntö suoraan toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle tuomioistuimelle, jäljempänä ’pyynnön vastaanottanut tuomioistuin’.

2.   Kunkin jäsenvaltion on laadittava luettelo tuomioistuimista, joilla on toimivalta ottaa vastaan todisteita tämän asetuksen mukaisesti. Luettelossa on ilmoitettava myös kyseisten tuomioistuinten alueellinen ja tarvittaessa erityinen toimivalta.

4 artikla

Keskusviranomainen

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä keskusviranomainen, jonka tehtävänä on

a)

antaa tietoja tuomioistuimille;

b)

etsiä ratkaisuja ongelmiin, joita saattaa esiintyä pyyntöön liittyen;

c)

poikkeustapauksissa toimittaa pyyntö edelleen toimivaltaiselle tuomioistuimelle pyynnön esittäneen tuomioistuimen pyynnöstä.

2.   Liittovaltiomuotoiset jäsenvaltiot, jäsenvaltiot, joissa on useita oikeusjärjestelmiä ja jäsenvaltiot, joissa on alueellisia itsehallintoyksiköitä, voivat nimetä useamman keskusviranomaisen.

3.   Kunkin jäsenvaltion on myös nimettävä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu keskusviranomainen taikka yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen vastaamaan 19 artiklan nojalla esitettyjä pyyntöjä koskevien päätösten tekemisestä.

II LUKU

PYYNTÖJEN TOIMITTAMINEN JA TÄYTTÄMINEN

1 jakso

Pyyntöjen toimittaminen

5 artikla

Pyyntöjen muoto ja sisältö

1.   Pyynnöt on esitettävä liitteessä I olevaa A-lomaketta tai tarvittaessa L-lomaketta käyttäen. Kunkin pyynnön on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

pyynnön esittänyt ja tarvittaessa pyynnön vastaanottava tuomioistuin;

b)

oikeudenkäynnin asianosaisten ja heidän mahdollisten edustajiensa nimet ja osoitteet;

c)

oikeudenkäynnin laatu ja kohde sekä lyhyt selostus tosiseikoista;

d)

kuvaus pyydetystä todisteiden vastaanottamisesta;

e)

pyydettäessä henkilön kuulemista:

kuultavan henkilön nimi ja osoite,

kuultavalle henkilölle esitettävät kysymykset tai selostus tosiseikoista, joiden osalta kyseistä henkilöä on kuultava,

tarvittaessa tieto pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädäntöön sisältyvästä oikeudesta kieltäytyä todistamasta,

mahdollinen vaatimus toimittaa kuuleminen valan tai valan sijasta vakuutuksen nojalla ja tällaiseen valaan tai vakuutukseen käytettävä erityinen kaava,

tarvittaessa muut pyynnön esittäneen tuomioistuimen tarpeellisina pitämät tiedot;

f)

pyydettäessä muuta kuin e alakohdassa mainittua todisteiden vastaanottamista tutkittavat asiakirjat tai muut esineet;

g)

tarvittaessa 12 artiklan 3 tai 4 kohdan tai 13 tai 14 artiklan mukainen pyyntö sekä sen täyttämiseksi tarvittavat tiedot.

2.   Pyyntö ja kaikki pyyntöön liitetyt asiakirjat voidaan toimittaa ilman oikeaksi todistamista tai muuta vastaavaa muodollisuutta koskevan vaatimuksen noudattamista.

3.   Niistä asiakirjoista, joita pyynnön esittänyt tuomioistuin katsoo tarpeelliseksi liittää pyynnön oheen sen täyttämiseksi, on toimitettava myös käännös kielelle, jolla pyyntö on laadittu.

6 artikla

Kielet

Tämän asetuksen nojalla esitetyt pyynnöt ja ilmoitukset on laadittava pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion virallisella kielellä tai, jos kyseisessä jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, jollakin sen paikkakunnan yhdestä tai useammasta virallisesta kielestä, jossa pyydetty todisteiden vastaanottaminen tapahtuu, tai jollakin muulla sellaisella kielellä, jonka kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä.

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle jokin unionin virallisista kielistä, joka on muu kuin sen oma virallinen kieli ja jolla liitteessä I olevat lomakkeet voidaan täyttää.

7 artikla

Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

1.   Tämän asetuksen nojalla esitetyt pyynnöt ja ilmoitukset on toimitettava suojatun ja luotettavan hajautetun tietojärjestelmän välityksellä kunnioittaen samalla asianmukaisesti perusoikeuksia ja -vapauksia. Kyseisen hajautetun tietojärjestelmän on perustuttava yhteentoimivaan ratkaisuun kuten e-CODEX.

2.   Asetuksessa (EU) N:o 910/2014 vahvistettuja yleisiä oikeudellisia puitteita hyväksyttyjen luottamuspalvelujen käytölle sovelletaan hajautetun tietojärjestelmän välityksellä toimitettuihin pyyntöihin ja ilmoituksiin.

3.   Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa pyynnöissä tai ilmoituksissa on oltava tai on leima tai käsin kirjoitettu allekirjoitus, niiden sijasta voidaan käyttää asetuksessa (EU) N:o 910/2014 määriteltyä hyväksyttyä sähköistä leimaa tai hyväksyttyä sähköistä allekirjoitusta.

4.   Jos toimittaminen 1 kohdan mukaisesti ei ole mahdollista hajautetun tietojärjestelmän häiriön tai asianomaisten todisteiden luonteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, toimittaminen on tehtävä nopeimmalla ja tarkoituksenmukaisimmalla vaihtoehtoisella tavalla ottaen huomioon tarve varmistaa luotettavuus ja turvallisuus.

8 artikla

Sähköisten asiakirjojen oikeusvaikutukset

Hajautetun tietojärjestelmän välityksellä toimitettujen asiakirjojen oikeusvaikutuksia tai hyväksyttävyyttä todisteena oikeudenkäynneissä ei voida kieltää pelkästään sen takia, että ne ovat sähköisessä muodossa.

2 JAKSO

Pyyntöjen vastaanottaminen

9 artikla

Pyyntöjen vastaanottaminen

1.   Pyynnön vastaanottaneen toimivaltaisen tuomioistuimen on seitsemän päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta lähetettävä vastaanottotodistus liitteessä I olevaa B-lomaketta käyttäen. Jos pyyntö ei vastaa 6 ja 7 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on tehtävä vastaanottotodistukseen tätä koskeva huomautus.

2.   Jos pyynnön vastaanottaneella tuomioistuimella ei ole toimivaltaa täyttää liitteessä I olevaa A-lomaketta käyttäen esitettyä ja 6 artiklassa säädetyt vaatimukset täyttävää pyyntöä, kyseisen tuomioistuimen on toimitettava pyyntö edelleen jäsenvaltionsa toimivaltaiselle tuomioistuimelle ja ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä I olevaa C-lomaketta käyttäen.

10 artikla

Puutteelliset pyynnöt

1.   Jos pyyntöä ei voida täyttää sen vuoksi, että se ei sisällä kaikkia 5 artiklassa tarkoitettuja tarvittavia tietoja, pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä I olevaa D-lomaketta käyttäen viipymättä ja viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnön saapumisesta ja kehotettava pyynnön esittänyttä tuomioistuinta toimittamaan puuttuvat tiedot, yksilöiden puuttuvat tiedot mahdollisimman tarkasti.

2.   Jos pyyntöä ei voida täyttää sen vuoksi, että on pyydetty asettamaan vakuus tai suorittamaan ennakkomaksu 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti, pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on liitteessä I olevaa D-lomaketta käyttäen ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle viipymättä ja viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnön saapumisesta sekä ilmoitettava pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle siitä, millä tavalla vakuus on asetettava tai ennakkomaksu suoritettava. Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on liitteessä I olevaa E-lomaketta käyttäen ilmoitettava vakuuden tai ennakkomaksun vastaanottamisesta viipymättä ja viimeistään kymmenen päivän kuluessa siitä, kun vakuus tai ennakkomaksu on otettu vastaan.

11 artikla

Pyynnön täydentäminen

1.   Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti merkinnyt vastaanottotodistukseen, että pyyntö ei täytä 6 ja 7 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, tai jos se on 10 artiklan mukaisesti ilmoittanut pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle, ettei pyyntöä voida täyttää, koska se ei sisällä kaikkia 5 artiklassa tarkoitettuja tarvittavia tietoja, 12 artiklassa säädetty määräaika alkaa ajankohdasta, jona pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on saanut asianmukaisesti täydennetyn pyynnön.

2.   Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on pyytänyt vakuuden asettamista tai ennakkomaksun suorittamista 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 12 artiklassa säädetty määräaika alkaa ajankohdasta, jona vakuus on asetettu tai ennakkomaksu suoritettu.

3 JAKSO

Todisteiden vastaanottaminen pyynnön vastaanottaneessa tuomioistuimessa

12 artikla

Pyynnön täyttämistä koskevat yleiset säännökset

1.   Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on täytettävä pyyntö viipymättä ja viimeistään 90 päivän kuluessa pyynnön saapumisesta.

2.   Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on täytettävä pyyntö kansallista lainsäädäntöään noudattaen.

3.   Pyynnön esittänyt tuomioistuin voi liitteessä I olevaa A-lomaketta käyttäen pyytää, että pyyntö täytetään noudattaen sen kansallisen lainsäädännön mukaista erityistä menettelyä. Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin täyttää pyynnön erityisen menettelyn mukaisesti, jollei se ole ristiriidassa sen kansallisen lainsäädännön kanssa tai jollei se voi tehdä sitä merkittävien käytännön vaikeuksien vuoksi. Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ei jostain kyseisestä syystä johtuen noudata pyyntöä erityisen menettelyn käyttämisestä, sen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä I olevaa H-lomaketta käyttäen.

4.   Pyynnön esittänyt tuomioistuin voi pyytää pyynnön vastaanottanutta tuomioistuinta käyttämään todisteiden vastaanottamisessa erityistä viestintätekniikkaa, erityisesti videoneuvottelua tai teleneuvottelua.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on käytettävä ensimmäisen alakohdan mukaisesti erityistä viestintätekniikkaa, jollei se ole ristiriidassa sen kansallisen lainsäädännön kanssa tai jollei pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ole kykenemätön tekemään sitä merkittävien käytännön vaikeuksien vuoksi.

Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ei jostain kyseisestä syystä johtuen käytä erityistä viestintätekniikkaa, sen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä I olevaa H-lomaketta käyttäen.

Jos pyynnön esittäneellä tai vastaanottaneella tuomioistuimella ei ole käytettävissään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua viestintätekniikkaa, kyseiset tuomioistuimet voivat keskinäisestä sopimuksesta ottaa tällaisen viestintätekniikan käyttöön.

13 artikla

Todisteiden vastaanottaminen asianosaisten läsnä ollessa ja osallistuessa

1.   Asianosaisilla ja heidän mahdollisilla edustajillaan on oikeus olla läsnä, kun todisteita otetaan vastaan pyynnön vastaanottaneessa tuomioistuimessa, jos tästä on säädetty pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännössä.

2.   Pyynnön esittäneen tuomioistuimen on ilmoitettava pyynnössään liitteessä I olevaa A-lomaketta käyttäen pyynnön vastaanottaneelle tuomioistuimelle, että asianosaiset ja heidän mahdolliset edustajansa ovat läsnä ja tarvittaessa, että heidän osallistumistaan todisteiden vastaanottamiseen edellytetään. Tämä tieto voidaan antaa myös muuna sopivana ajankohtana.

3.   Jos asianosaisten ja heidän mahdollisten edustajiensa edellytetään osallistuvan todisteiden vastaanottamiseen, pyynnön vastaanottanut tuomioistuin määrittää 12 artiklan mukaisesti edellytykset, joiden vallitessa he voivat osallistua.

4.   Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on liitteessä I olevaa I -lomaketta käyttäen ilmoitettava asianosaisille ja heidän mahdollisille edustajilleen todisteiden vastaanottamisen aika ja paikka sekä tarvittaessa edellytykset, joiden vallitessa he voivat osallistua todisteiden vastaanottamiseen.

5.   Edellä oleva 1–4 kohta ei rajoita pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen mahdollisuutta pyytää asianosaisia ja heidän mahdollisia edustajiaan olemaan läsnä todisteita vastaanotettaessa tai osallistumaan todisteiden vastaanottamiseen, jos tästä on säädetty sen jäsenvaltion lainsäädännössä.

14 artikla

Todisteiden vastaanottaminen pyynnön esittäneen tuomioistuimen edustajien läsnä ollessa ja osallistuessa

1.   Pyynnön esittäneen tuomioistuimen edustajilla on oikeus olla läsnä, kun todisteita otetaan vastaan pyynnön vastaanottaneessa tuomioistuimessa, jos tämä on pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaista.

2.   Tätä artiklaa sovellettaessa edustajan käsite sisältää pyynnön esittäneen tuomioistuimen kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti nimeämän lainkäyttöhenkilöstön. Pyynnön esittänyt tuomioistuin voi nimetä myös jonkin muun henkilön, kuten asiantuntijan, kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

3.   Pyynnön esittäneen tuomioistuimen on pyynnössään ilmoitettava liitteessä I olevaa A-lomaketta käyttäen pyynnön vastaanottaneelle tuomioistuimelle, että sen edustajat ovat läsnä ja tarvittaessa, että heidän osallistumistaan todisteiden vastaanottamisessa edellytetään. Tämä tieto voidaan antaa myös muuna sopivana ajankohtana.

4.   Jos pyynnön esittäneen tuomioistuimen edustajien edellytetään osallistuvan todisteiden vastaanottamiseen, pyynnön vastaanottanut tuomioistuin määrittää 12 artiklan mukaisesti edellytykset, joiden vallitessa he voivat osallistua.

5.   Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on liitteessä I olevaa I-lomaketta käyttäen ilmoitettava pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle todisteiden vastaanottamisen aika ja paikka, sekä tarvittaessa edellytykset, joiden vallitessa edustajat voivat osallistua todisteiden vastaanottamiseen.

15 artikla

Pakkokeinot

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on pyyntöä täyttäessään käytettävä tarvittaessa asianmukaisia pakkokeinoja niissä tapauksissa ja siinä laajuudessa kuin niistä säädetään pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännössä sen kansallisten viranomaisten tai jonkun asianosaisen samassa tarkoituksessa esittämien pyyntöjen täytäntöönpanoa varten.

16 artikla

Pyyntöjen täyttämättä jättäminen

1.   Henkilön kuulemista koskevaa pyyntöä ei täytetä, jos asianomainen henkilö vetoaa oikeuteensa kieltäytyä todistamasta tai jos hän on todistamiskiellossa

a)

pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla; tai

b)

pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, ja jos tällaisesta oikeudesta tai kiellosta on ilmoitettu pyynnössä tai, jos se on tarpeen, pyynnön esittänyt tuomioistuin on pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen pyynnöstä vahvistanut asian.

2.   Pyyntö voidaan jättää 1 kohdassa mainittujen perusteiden lisäksi täyttämättä ainoastaan, jos yksi tai useampi seuraavista perusteista soveltuu:

a)

pyyntö ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan;

b)

pyynnön täyttäminen ei kuulu oikeuslaitoksen toimivaltaan pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla;

c)

pyynnön esittänyt tuomioistuin ei noudata pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen kehotusta täydentää todisteiden vastaanottamista koskevaa pyyntöä 10 artiklan mukaisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on sitä pyytänyt; tai

d)

22 artiklan 3 kohdan mukaisesti pyydettyä vakuutta ei ole asetettu tai ennakkomaksua suoritettu 60 päivän kuluessa siitä, kun pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on pyytänyt tällaista vakuuden asettamista tai ennakkomaksun suorittamista.

3.   Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ei voi kieltäytyä pyynnön täyttämisestä yksinomaan sillä perusteella, että sen kansallisen lainsäädännön mukaan kyseisen jäsenvaltion toisella tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta kyseisessä asiassa tai sillä perusteella, että kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä ei sallittaisi kyseisen asian käsittelyä.

4.   Jos pyynnön täyttämisestä kieltäydytään jollakin 2 kohdassa mainitulla perusteella, pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä I olevaa K-lomaketta käyttäen 60 päivän kuluessa siitä, kun se sai pyynnön.

17 artikla

Viivästymisestä ilmoittaminen

Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ei voi täyttää pyyntöä 90 päivän kuluessa pyynnön saamisesta, sen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä I olevaa J-lomaketta käyttäen. Näin tehdessään sen on ilmoitettava viivästymisen syyt sekä aika, jonka se arvioi tarvitsevansa pyynnön täyttämiseen.

18 artikla

Pyynnön täyttämisen jälkeinen menettely

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on viipymättä toimitettava pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle asiakirjat, jotka vahvistavat, että pyyntö on täytetty, ja tarvittaessa palautettava pyynnön esittäneeltä tuomioistuimelta saadut asiakirjat. Kyseisiin asiakirjoihin on liitettävä liitteessä I olevaa K-lomaketta käyttäen laadittu todistus pyynnön täyttämisestä.

4 jakso

Pyynnön esittäneessä tuomioistuimessa tapahtuva välitön todisteiden vastaanottaminen ja diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toteuttama todisteiden vastaanottaminen

19 artikla

Pyynnön esittäneessä tuomioistuimessa tapahtuva välitön todisteiden vastaanottaminen

1.   Jos tuomioistuin pyytää todisteiden välitöntä vastaanottamista toisessa jäsenvaltiossa, sen on esitettävä pyyntö kyseisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle tai toimivaltaiselle viranomaiselle käyttäen liitteessä I olevaa L-lomaketta.

2.   Välitön todisteiden vastaanottaminen on mahdollista vain, jos se voidaan suorittaa vapaaehtoiselta pohjalta pakkokeinoja käyttämättä.

Jos välitön todisteiden vastaanottaminen edellyttää henkilön kuulemista, pyynnön esittäneen tuomioistuimen on ilmoitettava kyseiselle henkilölle, että todisteiden vastaanottaminen tapahtuu vapaaehtoiselta pohjalta.

3.   Välittömän todisteiden vastaanottamisen suorittaa pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti nimetty lainkäyttöhenkilöstöön kuuluva tai jokin muu henkilö, kuten asiantuntija.

4.   Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomaisen tai toimivaltaisen viranomaisen on 30 päivän kuluessa välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön saamisesta ilmoitettava liitteessä I olevaa M-lomaketta käyttäen pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle, onko pyyntö hyväksytty, ja tarvittaessa ilmoitettava pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle ne edellytykset, joilla välitön todisteiden vastaanottaminen sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan suoritetaan.

Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen voi osoittaa jäsenvaltionsa tuomioistuimen osallistumaan välittömään todisteiden vastaanottamiseen varmistaakseen, että tätä artiklaa sovelletaan asianmukaisesti ja että välittömälle todisteiden vastaanottamiselle asetettuja edellytyksiä noudatetaan.

5.   Jos pyynnön esittänyt tuomioistuin ei ole saanut 30 päivän kuluessa välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön vastaanottotodistuksesta tietoa siitä, onko pyyntö hyväksytty, se voi lähettää muistutuksen pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomaiselle tai toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos pyynnön esittänyt tuomioistuin ei saa vastausta 15 päivän kuluessa muistutuksen vastaanottotodistuksesta, välitöntä todisteiden vastaanottamista koskeva pyyntö katsotaan hyväksytyksi. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen ei ole pystynyt reagoimaan pyyntöön muistutusta seuranneen määräajan kuluessa, perusteita todisteiden välittömästä vastaanottamisesta kieltäytymiselle voidaan edelleen poikkeuksellisesti esittää koska tahansa vielä kyseisen määräajan umpeutumisen jälkeen aina siihen saakka, kunnes välitön todisteiden vastaanottaminen tosiasiassa tapahtuu.

6.   Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen voi osoittaa jäsenvaltionsa tuomioistuimen antamaan käytännön apua todisteiden välittömässä vastaanottamisessa.

7.   Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen voi evätä välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön vain, jos

a)

se ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan;

b)

se ei sisällä kaikkia 5 artiklassa tarkoitettuja tarvittavia tietoja; tai

c)

pyydetty todisteiden välitön vastaanottaminen on vastoin sen jäsenvaltion lainsäädännön perusperiaatteita.

8.   Pyynnön esittäneen tuomioistuimen on suoritettava välitön todisteiden vastaanottaminen jäsenvaltionsa lainsäädännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan mukaisesti asetettujen edellytysten soveltamista.

20 artikla

Todisteiden välitön vastaanottaminen videoneuvottelun tai muun etäviestintätekniikan avulla

1.   Jos todisteet on määrä vastaanottaa kuulemalla toisessa jäsenvaltiossa olevaa henkilöä ja tuomioistuin pyytää todisteiden välitöntä vastaanottamista 19 artiklan mukaisesti, kyseinen tuomioistuin ottaa todisteet vastaan videoneuvottelua tai muuta etäviestintätekniikkaa käyttäen, edellyttäen että tällainen tekniikka on tuomioistuimen käytettävissä ja tuomioistuin katsoo, että tällaisen tekniikan käyttö on asianmukaista kyseisen asian olosuhteissa.

2.   Todisteiden välitöntä vastaanottamista videoneuvottelua tai muuta etäviestintätekniikkaa käyttäen koskeva pyyntö on esitettävä liitteessä I olevaa N-lomaketta käyttäen. Pyynnön esittänyt tuomioistuin ja pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen tai tuomioistuin, joka on osoitettu antamaan käytännön apua todisteiden välittömässä vastaanottamisessa, sopivat käytännön järjestelyistä kuulemista varten.

Pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle on pyynnöstä annettava apua tulkin löytämisessä tarvittaessa.

21 artikla

Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toteuttama todisteiden vastaanottaminen

Jäsenvaltiot voivat säätää kansallisessa lainsäädännössään, että niiden tuomioistuimet voivat pyytää niiden diplomaattisia edustajia tai konsuliviranomaisia toisen jäsenvaltion alueella ja alueella, jolle heidät on akkreditoitu, ottamaan vastaan todisteita diplomaatti- tai konsuliedustuston tiloissa, jollei poikkeuksellisista olosuhteista muuta johdu, ilman ennalta esitettävää pyyntöä kuulemalla vapaaehtoiselta pohjalta ja pakkokeinoja käyttämättä edustamansa jäsenvaltion kansalaisia edustamassaan jäsenvaltiossa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä varten. Pyynnön vastaanottaneen diplomaattisen edustajan tai konsuliviranomaisen on täytettävä pyyntö oman jäsenvaltionsa lainsäädäntöä noudattaen.

5 JAKSO

Kulut

22 artikla

Kulut

1.   Todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön täyttäminen 12 artiklan mukaisesti ei saa johtaa maksujen tai kulujen korvaamista koskeviin vaatimuksiin.

2.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen pyynnön vastaanottanut tuomioistuin voi pyytää maksujen tai kulujen korvaamista. Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin sitä pyytää, pyynnön esittäneen tuomioistuimen on viipymättä huolehdittava seuraavien kulujen korvaamisesta:

asiantuntijoille ja tulkeille maksetut palkkiot; ja

12 artiklan 3 ja 4 kohdan soveltamisesta aiheutuneet kulut.

Asianosaisten velvollisuuteen vastata tällaisista palkkioista tai kuluista sovelletaan pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädäntöä.

3.   Jos pyyntö koskee asiantuntijan lausuntoa, pyynnön vastaanottanut tuomioistuin voi, ennen kuin se täyttää todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön, pyytää pyynnön esittänyttä tuomioistuinta asettamaan riittävän vakuuden tai suorittamaan riittävän ennakkomaksun asiantuntijan lausunnon ennakoitujen kulujen korvaamiseksi. Missään muussa tapauksessa ei vakuuden asettamista tai ennakkomaksun suorittamista voida asettaa todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön täyttämisen ehdoksi.

Asianosaisten on asetettava vakuus tai suoritettava ennakkomaksu, jos pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännössä niin säädetään.

III LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

23 artikla

Käsikirja ja liitteen I muuttaminen

1.   Komissio laatii 29 artiklan 3 kohdan mukaisesti käsikirjan, joka sisältää jäsenvaltioiden 31 artiklan mukaisesti toimittamat tiedot ja voimassa olevat sopimukset tai järjestelyt sekä saattaa sen säännöllisesti ajan tasalle. Se asettaa käsikirjan saataville sähköisessä muodossa erityisesti siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston kautta ja Euroopan oikeusportaalissa.

2.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 24 artiklan mukaisesti liitteen I muuttamiseksi siinä olevien lomakkeiden päivittämiseksi tai teknisten muutosten tekemiseksi kyseisiin lomakkeisiin.

24 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 22 päivästä joulukuuta 2020 viiden vuoden ajaksi 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 23 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

25 artikla

Komission hyväksymät täytäntöönpanosäädökset

1.   Komissio hyväksyy hajautetun tietojärjestelmän perustamisesta täytäntöönpanosäädöksiä, joilla se määrittelee

a)

tekniset eritelmät, joissa määritellään sähköiset viestintämenetelmät hajautettua tietojärjestelmää varten;

b)

tekniset eritelmät viestintäprotokollia varten;

c)

tietoturvatavoitteet ja asiaankuuluvat tekniset toimenpiteet, joilla varmistetaan hajautetussa tietojärjestelmässä toteutettavan tietojen käsittelyn ja välittämisen tietoturvaa koskevat vähimmäisstandardit;

d)

saatavuutta koskevat vähimmäistavoitteet ja mahdolliset siihen liittyvät tekniset vaatimukset hajautetun tietojärjestelmän tarjoamien palvelujen osalta;

e)

jäsenvaltioiden edustajista koostuvan ohjauskomitean perustaminen varmistamaan hajautetun tietojärjestelmän toiminnan ja ylläpidon tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään viimeistään 23 päivänä maaliskuuta 2022 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

26 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

27 artikla

Viitesovellus

1.   Komissio vastaa sellaisen viitesovelluksen luomisesta, ylläpidosta ja tulevasta kehittämisestä, jota jäsenvaltiot voivat päättää käyttää taustajärjestelmänään kansallisen tietojärjestelmän sijaan. Viitesovelluksen luominen, ylläpito ja tuleva kehittäminen rahoitetaan unionin yleisestä talousarviosta.

2.   Komissio tarjoaa yhteyspisteitä varten tarvittavien ohjelmistokomponenttien maksuttoman käyttöönoton, ylläpidon ja tuen.

28 artikla

Hajautetun tietojärjestelmän kustannukset

1.   Kukin jäsenvaltio vastaa sellaisten yhteyspisteidensä asentamis-, toiminta- ja ylläpitokustannuksista, joilla kansalliset tietojärjestelmät yhdistetään toisiinsa hajautetun tietojärjestelmän yhteydessä.

2.   Kukin jäsenvaltio vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat sen kansallisten tietojärjestelmien perustamisesta ja mukauttamisesta yhteentoimiviksi yhteyspisteiden kanssa, ja vastaa kyseisten järjestelmien hallinnointi-, toiminta- ja ylläpitokustannuksista.

3.   Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuutta hakea avustuksia unionin rahoitusohjelmista kyseisissä kohdissa tarkoitettujen toimien tukemiseksi.

29 artikla

Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

1.   Tällä asetuksella on sen soveltamisalalla etusija suhteessa määräyksiin, jotka sisältyvät jäsenvaltioiden tekemiin kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin, erityisesti riita-asioiden oikeudenkäyntiä koskevaan, 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehtyyn Haagin yleissopimukseen ja todisteiden vastaanottamista ulkomailla siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa koskevaan, 18 päivänä maaliskuuta 1970 tehtyyn Haagin yleissopimukseen, sikäli kuin on kyse mainittujen sopimusten tai järjestelyjen osapuolina olevien jäsenvaltioiden välisistä suhteista.

2.   Tällä asetuksella ei estetä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai tekemästä sopimuksia tai järjestelyjä, joiden tavoitteena on helpottaa edelleen todisteiden vastaanottamista, edellyttäen että kyseiset sopimukset tai järjestelyt ovat yhteensopivia tämän asetuksen kanssa.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle

a)

jäljennös 2 kohdassa tarkoitetuista jäsenvaltioiden välisistä sopimuksista tai järjestelyistä sekä luonnokset tällaisista sopimuksista tai järjestelyistä, jotka ne aikovat tehdä; ja

b)

ilmoitukset kyseisten sopimusten tai järjestelyjen irtisanomisesta tai niihin tehdyistä muutoksista.

30 artikla

Toimitettujen tietojen suojaaminen

1.   Tämän asetuksen nojalla suoritettava henkilötietojen käsittely, mukaan lukien toimivaltaisten viranomaisten välinen henkilötietojen vaihto tai siirto, on toteutettava asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojen vaihto tai siirto unionin tasolla on toteutettava asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.

Henkilötiedot, joilla ei ole merkitystä tietyn tapauksen käsittelyn kannalta, on poistettava välittömästi.

2.   Kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimivaltaista viranomaista tai toimivaltaisia viranomaisia pidetään tämän asetuksen nojalla suoritetun henkilötietojen käsittelyn osalta rekisterinpitäjinä asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

3.   Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, pyynnön vastaanottanut tuomioistuin saa käyttää tämän asetuksen nojalla lähetettyjä tietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on lähetetty.

4.   Pyynnön vastaanottaneiden tuomioistuinten on varmistettava, että tällaiset tiedot säilyvät luottamuksellisina kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

5.   Edellä olevat 3 ja 4 kohta eivät vaikuta kansallisiin lainsäädäntöihin, joiden perusteella niillä henkilöillä, joita tiedot koskevat, on oikeus saada tietoja tämän asetuksen nojalla lähetetyn tiedon käytöstä.

6.   Tällä asetuksella ei rajoiteta direktiivin 2002/58/EY soveltamista.

31 artikla

Ilmoitukset

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle seuraavat tiedot:

a)

3 artiklan 2 kohdan mukaisesti laadittu luettelo, jossa on ilmoitettu tuomioistuinten alueellinen ja soveltuvin osin erityinen toimivalta;

b)

4 artiklan 3 kohdan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten nimet ja osoitteet sekä ilmoitus niiden alueellisesta toimivallasta;

c)

tekniset välineet, joita 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti laaditussa luettelossa mainituilla tuomioistuimilla on käytettävissään pyyntöjen vastaanottamiseksi;

d)

kielet, jotka on 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla hyväksytty pyyntöjen osalta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista myöhemmistä muutoksista 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin.

3.   Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle niiden muiden viranomaisten tiedot, joilla on toimivalta vastaanottaa todisteita siviili- tai kauppaoikeudellisia asioita koskevia oikeudenkäyntejä varten. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle myöhemmistä muutoksista kyseisiin tietoihin.

4.   Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa komissiolle, jos ne voivat ottaa hajautetun tietojärjestelmän käyttöön aiemmin kuin tässä asetuksessa edellytetään. Komissio asettaa tällaiset tiedot saataville sähköisesti erityisesti Euroopan oikeusportaalin välityksellä.

32 artikla

Seuranta

1.   Komissio laatii viimeistään 2 päivänä heinäkuuta 2023 yksityiskohtaisen ohjelman tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten seurantaa varten.

2.   Seurantaohjelmassa täsmennetään, mitä toimia komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten seuraamiseksi. Siinä vahvistetaan, milloin 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on kerättävä ensimmäisen kerran, jonka on oltava viimeistään 2 päivänä heinäkuuta 2026, ja miten usein sen jälkeen kyseiset tiedot on kerättävä.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle seuraavat, seurantaa varten tarvittavat tiedot, jos ne ovat saatavilla:

a)

todisteiden vastaanottamista koskevien, 7 artiklan 1 kohdan ja 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettujen pyyntöjen lukumäärä;

b)

todisteiden vastaanottamista koskevien, 12 artiklan ja 19 artiklan 8 kohdan mukaisesti täytettyjen pyyntöjen lukumäärä;

c)

niiden tapausten lukumäärä, joissa todisteiden vastaanottamista koskevat pyynnöt toimitettiin 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti muulla tavalla kuin hajautetun tietojärjestelmän välityksellä.

4.   Viitesovelluksella ja kansallisella taustajärjestelmällä, jos se on tällaisella ohjelmalla varustettu, on kerättävä ohjelman avulla 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot ja toimitettava ne komissiolle säännöllisesti.

33 artikla

Arviointi

1.   Komissio arvioi tätä asetusta viimeistään viisi vuotta 35 artiklan 3 kohdan mukaisesta 7 artiklan soveltamispäivästä ja esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä havainnoistaan ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen laatimiseen tarvittavat tiedot.

34 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan asetus (EY) N:o 1206/2001 tämän asetuksen soveltamispäivästä lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 1206/2001 6 artiklaa, joka kumotaan tämän asetuksen 35 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta 7 artiklan soveltamispäivästä.

2.   Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

35 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2022.

2.   Sen 31 artiklan 3 kohtaa sovelletaan 23 päivästä maaliskuuta 2022.

3.   Sen 7 artiklaa sovelletaan sen kuukauden ensimmäisestä päivästä, joka seuraa, kun on kulunut kolme vuotta 25 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 25 päivänä marraskuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D.M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  EUVL C 62, 15.2.2019, s. 56.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. helmikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 4. marraskuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 23. marraskuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (EYVL L 174, 27.6.2001, s. 1).

(4)  Neuvoston asetus (EU) 2019/1111, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2019, tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (EUVL L 178, 2.7.2019, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 650/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 107).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)  Neuvoston asetus (EY) N:o 4/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa (EUVL L 7, 10.1.2009, s. 1).

(11)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

(14)  EUVL C 370, 31.10.2019, s. 24.


LIITE I

A-LOMAKE

TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (1) (todisteiden vastaanottaminen) 5 artikla)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön esittänyt tuomioistuin:

2.1

Nimi:

2.2

Osoite:

2.2.1

Lähiosoite/postilokero:

2.2.2

Postitoimipaikka ja postinumero:

2.2.3

Maa:

2.3

P.:

2.4

Faksi ((*)):

2.5

Sähköposti:

3.

Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin:

3.1

Nimi:

3.2

Osoite:

3.2.1

Lähiosoite/postilokero:

3.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.2.3

Maa:

3.3

P.:

3.4

Faksi ((*)):

3.5

Sähköposti:

4.

Asiassa on kantajana/hakijana (2)

4.1

Nimi:

4.2

Osoite:

4.2.1

Lähiosoite/postilokero:

4.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.2.3

Maa:

4.3

Puh ((*)).:

4.4

Faksi ((*)):

4.5

Sähköpostiosoite ((*)):

5.

Kantajan/hakijan edustajat

5.1

Nimi:

5.2

Osoite:

5.2.1

Lähiosoite/postilokero:

5.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

5.2.3

Maa:

5.3

P.:

5.4

Faksi ((*)):

5.5

Sähköposti:

6.

Vastaaja/kuultava (3)

6.1

Nimi:

6.2

Osoite:

6.2.1

Lähiosoite/postilokero:

6.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

6.2.3

Maa:

6.3

Puh ((*)).:

6.4

Faksi ((*)):

6.5

Sähköpostiosoite ((*)):

7.

Vastaajan/kuultavan edustajat

7.1

Nimi:

7.2

Osoite:

7.2.1

Lähiosoite/postilokero:

7.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

7.2.3

Maa:

7.3

P.:

7.4

Faksi ((*)):

7.5

Sähköposti:

8.

Osapuolten läsnäolo ja osallistuminen

8.1

Osapuolet ja näiden mahdolliset edustajat ovat läsnä todisteita vastaanotettaessa: ☐

8.2

Osapuolten ja näiden mahdollisten edustajien edellytetään osallistuvan: ☐

8.3

Jos jokin osapuoli tai tämän edustaja on läsnä todisteita vastaanotettaessa, tulkkaus järjestetään seuraavalle kielelle: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ muu:

9.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen edustajien läsnäolo ja osallistuminen: ☐

9.1

Edustajat ovat läsnä todisteita vastaanotettaessa: ☐

9.2

Edustajien edellytetään osallistuvan (4): ☐

9.2.1

Nimi:

9.2.2

Asema:

9.2.3

Tehtävänimike:

9.2.4

Tehtävä:

9.3

Jos pyynnön esittäneen tuomioistuimen edustaja on läsnä todisteita vastaanotettaessa, tulkkaus järjestetään seuraavalle kielelle: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ muu:

10.

Asian luonne ja kohde sekä lyhyt selostus asiasta (tarvittaessa liitteessä):

11.

Pyydetty todisteiden vastaanottaminen

11.1

Kuvaus pyydetystä todisteiden vastaanottamisesta (tarvittaessa liitteessä):

11.2

Todistajien kuuleminen: ☐

11.2.1

Etunimi ja sukunimi:

11.2.2

Syntymäaika (jos tiedossa):

11.2.3

Osoite:

11.2.3.1

Lähiosoite/postilokero:

11.2.3.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

11.2.3.3

Maa:

11.2.4

P. ((*)):

11.2.5

Faksi ((*)):

11.2.6

Sähköpostiosoite ((*)):

11.2.7

Todistajille esitettävät kysymykset tai selostus asiasta, josta heitä kuullaan (tarvittaessa liitteessä):

11.2.8

Oikeus kieltäytyä todistamasta pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla (tarvittaessa liitteessä): kyllä ☐ ei ☐

11.2.9

Pyydän teitä kuulemaan todistajaa

11.2.9.1

valan nojalla: ☐

11.2.9.2

vakuutuksen nojalla: ☐

11.2.10

Muut pyynnön esittäneen tuomioistuimen tarpeellisina pitämät tiedot (tarvittaessa liitteessä):

11.3

Muu todisteiden vastaanottaminen

11.3.1

Tutkittavat asiakirjat ja selostus pyydetystä todisteiden vastaanottamisesta (tarvittaessa liitteessä):

11.3.2

Tutkittavat esineet ja selostus pyydetystä todisteiden vastaanottamisesta (tarvittaessa liitteessä):

12.

Pyydän teitä täyttämään pyynnön

12.1

noudattamalla pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaista erityistä menettelyä (asetuksen (EU) 2020/1783 12 artiklan 3 kohta), joka on kuvattu liitteessä ☐

12.2

ja/tai käyttämällä viestintätekniikkaa (asetuksen (EU) 2020/1783 12 artiklan 4 kohta), joka on kuvattu N-lomakkeessa ☐

12.3

seuraavat tiedot ovat tarpeen pyynnön täyttämiseksi:

13.

Syy tietojen lähettämiseen muuten kuin hajautetun tietojärjestelmän välityksellä (asetuksen (EU) 2020/1783 7 artiklan 4 kohta) (5)

Syy, miksi tietoja ei voitu lähettää sähköisesti:

hajautetun tietojärjestelmän häiriö

todisteiden luonne

poikkeukselliset olosuhteet

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

B-LOMAKE

VASTAANOTTOTODISTUS TODISTEIDEN VASTAANOTTOA KOSKEVAN PYYNNÖN JOHDOSTA

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (6) (todisteiden vastaanottaminen) 9 artiklan 1 kohta)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen viitenumero:

3.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi:

4.

Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin

4.1

Nimi:

4.2

Osoite:

4.3

P.:

4.4

Faksi ((*)):

4.5

Sähköposti:

5.

Pyyntö on saapunut ……… (saapumispäivä) 4 kohdassa mainittuun tuomioistuimeen.

6.

Pyyntöä ei voida käsitellä, koska

6.1

lomake on täytetty kielellä, jota ei hyväksytä (asetuksen (EU) 2020/1783 6 artikla): ☐

6.1.1

Olkaa hyvä ja käyttäkää jotain seuraavista kielistä:

6.2

asiakirja ei ole luettavissa: ☐

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima

C-LOMAKE

ILMOITUS TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVAN PYYNNÖN EDELLEEN TOIMITTAMISESTA

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (7) (todisteiden vastaanottaminen) 9 artiklan 2 kohta)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi:

3.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen viitenumero:

4.

Todisteiden vastaanottamista koskeva pyyntö ei kuulu todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön 3 kohdassa mainitun tuomioistuimen toimivaltaan, ja se on toimitettu edelleen seuraavalle tuomioistuimelle:

4.1

Toimivaltaisen tuomioistuimen nimi:

4.2.

Osoite:

4.2.1

Lähiosoite/postilokero:

4.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.2.3

Maa:

4.3

P.:

4.4

Faksi ((*)):

4.5

Sähköposti:

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

D-LOMAKE

TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISTA VARTEN TARVITTAVIA LISÄTIETOJA KOSKEVA PYYNTÖ

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (8) (todisteiden vastaanottaminen) 10 artikla)

1.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

3.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen nimi:

4.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi:

5.

Todisteiden vastaanottamista koskevaa pyyntöä ei voida täyttää ennen kuin seuraavat lisätiedot on toimitettu:

6.

Todisteiden vastaanottamista koskevaa pyyntöä ei voida täyttää ennen kuin vakuus on asetettu tai ennakkomaksu suoritettu asetuksen (EU) 2020/1783 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Vakuus olisi asetettava tai ennakkomaksu suoritettava seuraavasti:

6.1

Tilinhaltijan nimi:

6.2

Pankin nimi/BIC tai muu tarvittava pankkitunnus:

6.3

Tilinumero/IBAN:

6.4

Maksun määräpäivä:

6.5

Vakuuden tai ennakkomaksun määrä:

6.6

Rahayksikkö:

☐ euro (EUR)

☐ Bulgarian leva (BGN)

☐ Kroatian kuna (HRK)

☐ Tšekin koruna (CZK)

☐ Unkarin forintti (HUF)

☐ Puolan zloty (PLN)

☐ Englannin punta (GBP)

☐ Romanian leu (RON)

☐ Ruotsin kruunu (SEK)

☐ muu (mainitaan ISO-koodi):

6.7

Maksun viitenumero/kuvaus/viesti vastaanottajalle:

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

E-LOMAKE

ILMOITUS VAKUUDEN TAI ENNAKKOMAKSUN VASTAANOTTAMISESTA

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (9) (todisteiden vastaanottaminen) 10 artiklan 2 kohta)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen viitenumero:

3.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi:

4.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen nimi:

5.

Edellä 4 kohdassa mainittu tuomioistuin on ...................(vastaanottopäivä) ottanut vastaan vakuuden tai ennakkomaksun.

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

F-LOMAKE (10)

PYYNTÖ VIIVÄSTYMISTÄ KOSKEVISTA TIEDOISTA

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (11) (todisteiden vastaanottaminen) 12 artiklan 1 kohta ja 19 artiklan 4 kohta)

SEURAAVA TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ ON LÄHETETTY, MUTTA TIETOJA TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISEN TULOKSESTA EI OLE SAATAVILLA

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen / keskuselimen / toimivaltaisen viranomaisen viitenumero (jos saatavilla):

3.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi:

4.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen / keskuselimen / toimivaltaisen viranomaisen nimi:

5.

Alkuperäinen todisteiden vastaanottamista koskeva pyyntö (A-lomake) tai alkuperäinen todisteiden välitöntä vastaanottamista koskeva pyyntö (L-lomake) on liitteenä. ☐

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen käytettävissä olevat tiedot:

5.1

pyyntö lähetetty ☐

päivämäärä...................................................

5.2

vastaanottotodistus ☐

päivämäärä...................................................

5.3

viivästymisestä ilmoittaminen ☐

päivämäärä...................................................

5.4

muita tietoja on otettu vastaan ☐

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

G-LOMAKE (12)

VASTAUS PYYNTÖÖN VIIVÄSTYMISTÄ KOSKEVISTA TIEDOISTA

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (13) (todisteiden vastaanottaminen) 12 artiklan 1 kohta)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen / keskuselimen / toimivaltaisen viranomaisen viitenumero (jos saatavilla):

3.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi:

4.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen / keskuselimen / toimivaltaisen viranomaisen nimi:

5.

VIIVÄSTYMINEN JOHTUI SEURAAVISTA SYISTÄ:

5.1

Todisteiden vastaanottamista koskevaa pyyntöä ei saatu ☐

5.2

Kuultavan henkilön nykyistä osoitetta selvitetään ☐

5.3

Kuultavalle henkilölle lähetetyn kutsun saapua kuultavaksi tiedoksianto on kesken ☐

5.4

Henkilö ei saapunut kuultavaksi kutsusta huolimatta ☐

5.5

Pyyntöön vastattu … (päivämäärä). Vastaus liitteenä ☐

5.6

Maksettavaksi ….......... (päivämäärä) pyydettyä vakuutta tai ennakkomaksua ei ole saatu ☐

5.7

Muu syy:….................................................................................... ☐

6.

Pyyntö toteutetaan arviolta viimeistään ….......... (arvioitu päivämäärä).

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

H-LOMAKE

ILMOITUS, JOKA KOSKEE PYYNTÖÄ KÄYTTÄÄ ERITYISIÄ MENETTELYJÄ JA/TAI VIESTINTÄTEKNIIKKAA

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (14) (todisteiden vastaanottaminen) 12 artiklan 3 ja 4 kohta)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen viitenumero:

3.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi:

4.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen nimi:

5.

Todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön (A-lomake) 12.1 kohdassa mainittua pyyntöä noudattaa erityistä menettelyä todisteiden vastaanottamisessa ei ole voitu täyttää, koska

5.1

pyydetty menettely on ristiriidassa pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön kanssa: ☐

5.2

pyydetyn menettelyn toteuttamisesta aiheutuisi merkittäviä käytännön vaikeuksia: ☐

6.

Todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön (A-lomake) 12.2 kohdassa mainittua pyyntöä etäviestintätekniikan käytöstä ei ole voitu täyttää, koska

6.1

viestintätekniikan käyttö on ristiriidassa pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön kanssa ☐

6.2

viestintätekniikan käytöstä aiheutuisi merkittäviä käytännön vaikeuksia ☐

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

I-LOMAKE

ILMOITUS TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISPÄIVÄSTÄ, -AJASTA JA -PAIKASTA SEKÄ SIIHEN OSALLISTUMISEN EDELLYTYKSISTÄ

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (15) (todisteiden vastaanottaminen) 13 artiklan 4 kohta ja 14 artiklan 5 kohta)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen viitenumero:

3.

Pyynnön esittänyt tuomioistuin

3.1

Nimi:

3.2

Osoite:

3.2.1

Lähiosoite/postilokero:

3.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.2.3

Maa:

3.3

P.:

3.4

Faksi ((*)):

3.5

Sähköposti:

4.

Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin

4.1

Nimi:

4.2

Osoite:

4.2.1

Lähiosoite/postilokero:

4.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.2.3

Maa:

4.3

P.:

4.4

Faksi ((*)):

4.5

Sähköposti:

5.

Todisteiden vastaanottamispäivä ja -aika:

6.

Todisteiden vastaanottamispaikka, jos eri kuin 4 kohdassa ilmoitettu:

7.

Tarvittaessa edellytykset, joiden vallitessa osapuolet ja näiden mahdolliset edustajat voivat osallistua:

8.

Tarvittaessa edellytykset, joiden vallitessa pyynnön esittäneen tuomioistuimen edustajat voivat osallistua:

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

J-LOMAKE

ILMOITUS VIIVÄSTYMISESTÄ

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (16) (todisteiden vastaanottaminen) 17 artikla)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen viitenumero:

3.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi:

4.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen nimi:

5.

Todisteiden vastaanottamista koskevaa pyyntöä ei seuraavista syistä voida täyttää 90 päivän kuluessa sen saapumisesta:

5.1

Kuultavan henkilön nykyistä osoitetta selvitetään ☐

5.2

Kuultavalle henkilölle lähetyn kutsun saapua kuultavaksi tiedoksianto on kesken ☐

5.3

Henkilö ei saapunut kuultavaksi kutsusta huolimatta ☐

5.4

Pyyntöön vastattu …............. (päivämäärä). Vastaus liitteenä ☐

5.5

Maksettavaksi …............. (päivämäärä) pyydettyä vakuutta tai ennakkomaksua ei ole saatu ☐

5.6

Muu (mikä): ………………………………… ☐

6.

Pyyntö arvioidaan täytettävän …….......... (arvioitu päivämäärä) mennessä.

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

K-LOMAKE

TIEDOT TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVAN PYYNNÖN TÄYTTÄMISESTÄ

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (17) (todisteiden vastaanottaminen) 16 ja 18 artikla)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen viitenumero:

3.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi:

4.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen nimi:

5.

Todisteiden vastaanottamista koskeva pyyntö on täytetty ☐

Liitteenä toimitetaan seuraavat asiakirjat, jotka vahvistavat todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön täyttämisen:

6.

Todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön täyttämisestä on kieltäydytty, koska:

6.1

kuultava henkilö on vedonnut oikeuteen kieltäytyä todistamasta tai todistamiskieltoon: ☐

6.1.1

pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla: ☐

6.1.2

pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla: ☐

6.2

todisteiden vastaanottamista koskeva pyyntö ei kuulu asetuksen (EU) 2020/1783 soveltamisalaan ☐

6.3

todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön täyttäminen ei pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti kuulu oikeuslaitoksen toimivaltaan ☐

6.4

pyynnön esittänyt tuomioistuin ei ole vastannut pyynnön vastanottaneen tuomioistuimen ……… (lisätietopyynnön päivämäärä) esittämään lisätietopyyntöön ☐

6.5

vakuutta tai ennakkomaksua, joka on pyydetty asetuksen (EU) 2020/1783 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ei ole asetettu tai suoritettu. ☐

7.

Muut syyt kieltäytymiseen:

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

L-LOMAKE

TODISTEIDEN VÄLITÖNTÄ VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (18) (todisteiden vastaanottaminen) 19 ja 20 artikla)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Keskuselimen/toimivaltaisen viranomaisen viitenumero ((*)):

3.

Pyynnön esittänyt tuomioistuin:

3.1

Nimi:

3.2

Osoite:

3.2.1

Lähiosoite/postilokero:

3.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.2.3

Maa:

3.3

P.:

3.4

Faksi ((*)):

3.5

Sähköposti:

4.

Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskuselimen/toimivaltaisen viranomaisen nimi

4.1

Nimi:

4.2

Osoite:

4.2.1

Lähiosoite/postilokero:

4.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.2.3

Maa:

4.3

P.:

4.4

Faksi ((*)):

4.5

Sähköposti:

5.

Asiassa on kantajana/hakijana (19)

5.1

Nimi:

5.2

Osoite:

5.2.1

Lähiosoite/postilokero:

5.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

5.2.3

Maa:

5.3

Puh ((*)).:

5.4

Faksi ((*)):

5.5

Sähköpostiosoite ((*)):

6.

Kantajan/hakijan edustajat

6.1

Nimi:

6.2

Osoite:

6.2.1

Lähiosoite/postilokero:

6.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

6.2.3

Maa:

6.3

P.:

6.4

Faksi ((*)):

6.5

Sähköposti:

7.

Vastaaja/kuultava (20)

7.1

Nimi:

7.2

Osoite:

7.2.1

Lähiosoite/postilokero:

7.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

7.2.3

Maa:

7.3

P. ((*)):

7.4

Faksi ((*)):

7.5

Sähköpostiosoite ((*)):

8.

Vastaajan/kuultavan edustajat

8.1

Nimi:

8.2

Osoite:

8.2.1

Lähiosoite/postilokero:

8.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

8.2.3

Maa:

8.3

P.:

8.4

Faksi ((*)):

8.5

Sähköposti:

9.

Todisteiden vastaanottaja:

9.1

Nimi:

9.2

Asema:

9.3

Tehtävänimike:

9.4

Tehtävä:

10.

Asian laatu ja kohde sekä lyhyt selostus asiasta (tarvittaessa liitteessä):

11.

Pyydetty todisteiden vastaanottaminen

11.1

Kuvaus pyydetystä todisteiden vastaanottamisesta (tarvittaessa liitteessä):

11.2

Todistajien kuuleminen

11.2.1

Etunimet ja sukunimi:

11.2.2

Syntymäaika (jos tiedossa):

11.2.3

Osoite:

11.2.3.1

Lähiosoite/postilokero:

11.2.3.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

11.2.3.3

Maa:

11.2.4

Puh ((*)).:

11.2.5

Faksi ((*)):

11.2.6

Sähköpostiosoite ((*)):

11.2.7

Todistajille esitettävät kysymykset tai selostus asiasta, josta heitä on kuulusteltava (tarvittaessa liitteessä):

11.2.8

Oikeus kieltäytyä todistamasta pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla (tarvittaessa liitteessä): kyllä ☐ ei ☐

11.3

Muu todisteiden vastaanottaminen (tarvittaessa liitteessä):

12.

Pyynnön esittänyt tuomioistuin pyytää todisteiden välitöntä vastaanottamista N-lomakkeessa esitettyä viestintätekniikkaa käyttäen: ☐

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

M-LOMAKE

KESKUSELIMEN/TOIMIVALTAISEN VIRANOMAISEN ILMOITUS KOSKIEN TODISTEIDEN VÄLITÖNTÄ VASTAANOTTAMISTA

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (21) (todisteiden vastaanottaminen) 19 artikla)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero:

2.

Keskuselimen/toimivaltaisen viranomaisen viitenumero:

3.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi:

4.

Keskuselin/toimivaltainen viranomainen

4.1

Nimi:

4.2

Osoite:

4.2.1

Lähiosoite/postilokero:

4.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.2.3

Maa:

4.3

P.:

4.4

Faksi ((*)):

4.5

Sähköposti:

5.

Keskuselimen/toimivaltaisen viranomaisen ilmoitus

5.1

Hyväksytään pyynnön mukainen todisteiden välitön vastaanottaminen: ☐

5.2

Hyväksytään pyynnön mukainen todisteiden välitön vastaanottaminen seuraavin edellytyksin (tarvittaessa liitteessä):

5.3

Pyynnön mukaisesta todisteiden välittämästä vastaanottamisesta kieltäydytään seuraavista syistä:

5.3.1

pyyntö ei kuulu asetuksen (EU) 2020/1783 soveltamisalaan: ☐

5.3.2

pyyntö ei sisällä kaikkia asetuksen (EU) 2020/1783 5 artiklan mukaisesti tarvittavia tietoja: ☐

5.3.3

pyydetty todisteiden välitön vastaanottaminen on vastoin keskuselimen/toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion lainsäädännön perusperiaatteita: ☐

6.

Jäljempänä mainitulle tuomioistuimelle annettiin tehtäväksi antaa käytännön apua todisteiden välittömässä vastaanottamisessa:

6.1

Nimi:

6.2

Osoite:

6.2.1

Lähiosoite/postilokero:

6.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

6.2.3

Maa:

6.3

P.:

6.4

Faksi ((*)):

6.5

Sähköposti:

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

N-LOMAKE

TIETOA TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA VIDEONEUVOTTELUN KÄYMISEKSI TAI MUUN ETÄVIESTINTÄTEKNIIKAN KÄYTTÄMISEKSI

(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (22) (todisteiden vastaanottaminen) 12 artiklan 4 kohta ja 20 artikla)

1.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen viitenumero ((*)):

2.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen viitenumero ((*)):

3.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi ((*)):

4.

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen nimi ((*)):

5.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen tekniset tiedot:

5.1

ISDN ((*)):

5.2

IP:

5.3

Istuntosalin puhelinnumero ((*)):

5.4

Muuta:

6.

Ensisijainen yhteystapa (jos 5 kohdassa on annettu useita vaihtoehtoja):

7.

Ensisijainen päivämäärä ja kellonaika yhteydelle (voi olla useita):

7.1

päivä:…………………………………………

7.2

kellonaika (23):………………………………………..

8.

Ensisijainen päivämäärä ja kellonaika testiyhteydelle (voi olla useita):

8.1

päivä:…………………………………………

8.2

kellonaika (23):……………………………………..

8.3

testiyhteyden tai muun teknisen avun yhteyshenkilö:

8.4

käytettävä kieli: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ muu:

8.5

puhelinnumero testiyhteyden tai todisteiden vastaanottamisen aikana ilmeneviä teknisiä ongelmia varten:

9.

Tiedot tulkkauksesta:

9.1

Apua tulkin löytämiseksi pyydetään: ☐

9.2

Asiaankuuluvat kielet: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ muu:

10.

Tallennetaanko tiedot todisteiden vastaanottamisesta (24):

10.1

kyllä ☐

10.2

ei ☐

11.

Muuta: …………………………………….

Paikka:

Päiväys:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:


(1)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1.

((*))  Vapaaehtoinen.

(2)  Jos kantajia/hakijoita on useita, antakaa kohdissa 4.1–4.5 pyydetyt tiedot kaikkien osalta.

(3)  Jos vastaajia/kuultavia on useita, antakaa kohdissa 6.1–6.5 pyydetyt tiedot kaikkien osalta.

(4)  Jos edustajia on useita, antakaa kohdassa 9.2 pyydetyt tiedot kaikkien osalta.

(5)  Tätä kohtaa sovelletaan vasta hajautetun tietojärjestelmän soveltamispäivästä.

(6)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1.

((*))  Vapaaehtoinen.

(7)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1

((*))  Vapaaehtoinen.

(8)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1.

(9)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1

(10)  Tämän lomakkeen käyttö on vapaaehtoista.

(11)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1

(12)  Tämän lomakkeen käyttö on vapaaehtoista.

(13)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1

(14)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1.

(15)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1

((*))  Vapaaehtoinen

(16)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1

(17)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1

(18)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1.

((*))  Vapaaehtoinen

(19)  Jos kantajia/hakijoita on useita, antakaa kohdissa 5.1–5.5 pyydetyt tiedot kaikkien osalta.

(20)  Jos vastaajia/kuultavia on useita, antakaa kohdissa 7.1–7.5 pyydetyt tiedot kaikkien osalta.

(21)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1

((*))  Vapaaehtoinen

(22)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1

((*))  This item is optional.

(23)  Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion paikallinen aika.

(24)  Esim. suoratallenne tai sanatarkka selostus todisteiden vastaanottamisesta.


LIITE II

KUMOTTU ASETUS JA LUETTELO SEN MUUTOKSISTA

Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (EYVL L 174, 27.6.2001, s. 1).

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1103/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – Valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn mukauttaminen – Kolmas osa (EUVL L 304, 14.11.2008, s. 80).

Ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1206/2001 19 artiklan 2 kohdan ja 20 artiklan muutokset


LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 1206/2001

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 3 kohta

2 artikla

2 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohta

4 artiklan 3 kohta

5 artiklan 3 kohta

5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

8 artikla

7 artiklan 1 kohta

9 artiklan 1 kohta

7 artiklan 2 kohta

9 artiklan 2 kohta

8 artiklan 1 kohta

10 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohta

10 artiklan 2 kohta

9 artiklan 1 kohta

11 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohta

11 artiklan 2 kohta

10 artiklan 1 kohta

12 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohta

12 artiklan 2 kohta

10 artiklan 3 kohta

12 artiklan 3 kohta

10 artiklan 4 kohta

12 artiklan 4 kohta

11 artiklan 1 kohta

13 artiklan 1 kohta

11 artiklan 2 kohta

13 artiklan 2 kohta

11 artiklan 3 kohta

13 artiklan 3 kohta

11 artiklan 4 kohta

13 artiklan 4 kohta

11 artiklan 5 kohta

13 artiklan 5 kohta

12 artiklan 1 kohta

14 artiklan 1 kohta

12 artiklan 2 kohta

14 artiklan 2 kohta

12 artiklan 3 kohta

14 artiklan 3 kohta

12 artiklan 4 kohta

14 artiklan 4 kohta

12 artiklan 5 kohta

14 artiklan 5 kohta

13 artikla

15 artikla

14 artiklan 1 kohta

16 artiklan 1 kohta

14 artiklan 2 kohta

16 artiklan 2 kohta

14 artiklan 3 kohta

16 artiklan 3 kohta

14 artiklan 4 kohta

16 artiklan 4 kohta

15 artikla

17 artikla

16 artikla

18 artikla

17 artiklan 1 kohta

19 artiklan 1 kohta

17 artiklan 2 kohta

19 artiklan 2 kohta

17 artiklan 3 kohta

19 artiklan 3 kohta

17 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

19 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

17 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

19 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

17 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta

19 artiklan 5 kohta

19 artiklan 6 kohta

17 artiklan 5 kohta

19 artiklan 7 kohta

17 artiklan 6 kohta

19 artiklan 8 kohta

20 artikla

21 artikla

18 artikla

22 artikla

19 artiklan 1 kohta

23 artiklan 1 kohta

19 artiklan 2 kohta

23 artiklan 2 kohta

20 artikla

26 artikla

24 artikla

25 artikla

27 artikla

28 artikla

21 artiklan 1 kohta

29 artiklan 1 kohta

21 artiklan 2 kohta

29 artiklan 2 kohta

21 artiklan 3 kohdan a alakohta

21 artiklan 3 kohdan b alakohta

29 artiklan 3 kohdan a alakohta

21 artiklan 3 kohdan c alakohta

29 artiklan 3 kohdan b alakohta

30 artikla

22 artiklan ensimmäinen kohta

31 artiklan 1 kohta

22 artiklan toinen kohta

31 artiklan 2 kohta

31 artiklan 3 kohta

31 artiklan 4 kohta

32 artikla

23 artikla

33 artiklan 1 kohta

33 artiklan 2 kohta

24 artikla

34 artikla

24 artiklan 1 kohta

35 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

24 artiklan 2 kohta

35 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

35 artiklan 2 kohta

 

35 artiklan 3 kohta

Liite

Liite I

Liite II

Liite III


2.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 405/40


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1784,

annettu 25 päivänä marraskuuta 2020,

oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (asiakirjojen tiedoksianto)

(uudelleenlaadittu teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 81 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

kuultuaan alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1393/2007 (3) on muutettu aiemmin. Koska siihen on määrä tehdä huomattavia uusia muutoksia, kyseinen asetus olisi selkeyden vuoksi uudelleenlaadittava.

(2)

Unioni on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää unionia vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvana alueena, jossa taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus. Tällaisen alueen toteuttamista varten unioni toteuttaa muiden toimenpiteiden muassa yksityisoikeudellisia asioita koskevan oikeudellisen yhteistyön alalla toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta.

(3)

Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan vuoksi ja siviilioikeuden alueen kehittämiseksi unionissa on tarpeen edelleen parantaa ja nopeuttaa oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen lähettämistä ja tiedoksiantoa jäsenvaltioiden välillä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa siten, että samalla tällaisten asiakirjojen lähettämisessä varmistetaan korkea turvallisuuden ja suojan taso, turvataan vastaanottajien oikeudet sekä suojataan yksityisyyttä ja henkilötietoja. Tällä asetuksella pyritään tehostamaan ja nopeuttamaan oikeudenkäyntimenettelyjä yksinkertaistamalla ja virtaviivaistamalla oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiantomenettelyjä unionissa ja auttamaan samalla vähentämään viivytyksiä ja kansalaisille ja yrityksille aiheutuvia kustannuksia. Oikeusvarmuuden lisääminen ja yksinkertaisemmat, virtaviivaistetut ja digitalisoidut menettelyt kannustavat kansalaisia ja yrityksiä rajatylittäviin liiketoimiin ja edistävät siten unionin sisäistä kauppaa ja sen myötä sisämarkkinoiden toimintaa.

(4)

Tässä asetuksessa säädetään oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa. Tätä asetusta ei olisi sovellettava oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiantoon muissa asioissa, kuten vero-, tulli- tai hallinto-oikeudellisissa asioissa.

(5)

Rajatylittävän tiedoksiannon olisi katsottava tarkoittavan tiedoksiantoa jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon.

(6)

Tätä asetusta ei olisi sovellettava asiakirjojen tiedoksi antamiseen osapuolen viralliselle edustajalle tuomioistuinjäsenvaltiossa, mutta sitä olisi sovellettava minkä tahansa asiakirjan tiedoksiantoon toisessa jäsenvaltiossa olevalle osapuolelle, jos tuomioistuinjäsenvaltion lainsäädäntö tällaista tiedoksiantoa edellyttää, riippumatta siitä onko asiakirja annettu tiedoksi osapuolen edustajalle.

(7)

Jos vastaanottajalla ei ole tiedossa olevaa osoitetta tiedoksiantoa varten tuomioistuinjäsenvaltiossa mutta hänellä on yksi tai useampi tiedossa oleva osoite tiedoksiantoa varten yhdessä tai useammassa muussa jäsenvaltiossa, asiakirja olisi lähetettävä tällaiseen muuhun jäsenvaltioon tiedoksiantoa varten tämän asetuksen mukaisesti. Tätä tilannetta ei olisi pidettävä kotimaisena tiedoksiantona tuomioistuinjäsenvaltiossa. Erityisesti asiakirjaa ei olisi annettava tiedoksi vastaanottajalle käyttäen fiktiivistä tiedoksiantotapaa, kuten tiedoksiantoa, joka annetaan ilmoittamalla siitä tuomioistuimen ilmoitustaululla tai lisäämällä asiakirja tuomioistuimen asiakirja-aineistoon.

(8)

Tässä asetuksessa termiin ”muut kuin oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat” olisi katsottava sisältyvän viranomaisen tai virkamiehen laatimat tai varmentamat asiakirjat sekä muut asiakirjat, joiden virallinen lähettäminen toisessa jäsenvaltiossa asuvalle vastaanottajalle on tarpeen siviili- tai kauppaoikeudellisen oikeuden tai vaatimuksen toteuttamiseksi, toteen näyttämiseksi tai turvaamiseksi. Termiin ”muut kuin oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat” ei pitäisi katsoa sisältyvän hallintoviranomaisten hallinnollisia menettelyjä varten antamia asiakirjoja.

(9)

Yksityisoikeudellisia asioita koskevien oikeudenkäyntien tehokkuus ja nopeus edellyttävät, että oikeudenkäynti- ja muita kuin oikeudenkäyntiin liittyviä asiakirjoja voidaan lähettää suoraan nopeita keinoja hyväksikäyttäen jäsenvaltioiden nimeämien paikallisten yksiköiden välillä. Jäsenvaltioiden olisi voitava nimetä erilliset lähettävät viranomaiset ja vastaanottavat viranomaiset tai yhden tai useamman viranomaisen suorittamaan molempia tehtäviä viiden vuoden ajaksi. Kyseinen nimeäminen olisi kuitenkin voitava uusia joka viides vuosi.

(10)

Jotta asiakirjojen nopea lähettäminen jäsenvaltioiden välillä tiedoksiantoa varten voidaan taata, olisi käytettävä kaikkia soveltuvia nykyaikaisia viestintätekniikan välineitä edellyttäen, että tietyt vastaanotetun asiakirjan eheyteen ja luotettavuuteen liittyvät ehdot täyttyvät. Sen vuoksi kaikki viestintä ja asiakirjojen vaihto jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja elinten välillä olisi pääsääntöisesti toteutettava sellaisen suojatun ja luotettavan hajautetun tietojärjestelmän välityksellä, joka koostuu kansallisista tietojärjestelmistä, jotka on liitetty keskenään yhteen ja jotka ovat teknisesti yhteensopivia, esimerkiksi e-CODEX-järjestelmän perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tulevaa teknistä kehitystä. Näin ollen olisi perustettava hajautettu tietojärjestelmä tämän asetuksen mukaista tiedonvaihtoa varten. Kyseisen tietojärjestelmän hajautettu luonne mahdollistaisi tiedonvaihdon yksinomaan yhdestä jäsenvaltiosta toiseen ilman, että mikään unionin toimielin on osallisena kyseisessä tiedonvaihdossa.

(11)

Suojatun hajautetun tietojärjestelmän ja sen osien ei olisi välttämättä katsottava muodostavan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014 (4) määriteltyä hyväksyttyä sähköistä rekisteröityä jakelupalvelua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollista tulevaa teknistä kehitystä.

(12)

Komission olisi vastattava sellaisen viitesovelluksen luomisesta, ylläpidosta ja tulevasta kehittämisestä, jota jäsenvaltiot voisivat valita käyttävänsä kansallisen tietojärjestelmän sijaan sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteen mukaisesti. Komission olisi suunniteltava viitesovellus ja kehitettävä ja ylläpidettävä sitä noudattaen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EU) 2018/1725 (5) ja (EU) 2016/679 (6) säädettyjä tietosuojavaatimuksia ja -periaatteita, erityisesti sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteita. Viitesovelluksen olisi myös sisällettävä asianmukaiset tekniset toimenpiteet ja mahdollistettava tarvittavat organisatoriset toimenpiteet asiakirjojen tiedoksi antamiseen liittyvän tietojenvaihdon asianmukaisen turvallisuus- ja yhteentoimivuustason varmistamiseksi.

(13)

Unionin vastuulla olevien hajautetun tietojärjestelmän osien osalta hallintayksiköllä olisi oltava riittävät resurssit kyseisen järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

(14)

Kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten olisi oltava asetuksessa (EU) 2016/679 määriteltyjen rekisterinpitäjien ominaisuudessa vastuussa tämän asetuksen nojalla suorittamastaan henkilötietojen käsittelystä, joka liittyy asiakirjojen lähettämiseen jäsenvaltioiden välillä.

(15)

Asiakirjojen lähettäminen hajautetun tietojärjestelmän välityksellä voisi tulla mahdottomaksi järjestelmähäiriön vuoksi. Myös poikkeuksellisissa olosuhteissa muut viestintäkeinot voisivat olla tarkoituksenmukaisempia, esimerkiksi tilanteissa, joissa laajan asiakirja-aineiston muuntaminen sähköiseen muotoon aiheuttaisi lähettävälle viranomaiselle kohtuutonta hallinnollista rasitetta tai joissa alkuperäinen asiakirja tarvitaan paperisena sen aitouden arvioimiseksi. Kun hajautettua tietojärjestelmää ei käytetä, asiakirjojen lähettäminen olisi toteutettava tarkoituksenmukaisimmalla vaihtoehtoisella tavalla. Tällaisten vaihtoehtoisten tapojen olisi tarkoitettava muun muassa mahdollisimman nopeaa lähettämistä turvallisella tavalla muita turvallisia sähköisiä keinoja käyttäen tai postipalvelun välityksellä.

(16)

Jotta asiakirjojen sähköistä rajat ylittävää lähettämistä hajautetun tietojärjestelmän välityksellä voitaisiin tehostaa, tällaisten asiakirjojen oikeusvaikutuksia ja hyväksyttävyyttä todisteina oikeudenkäynnissä ei saisi kieltää pelkästään sen vuoksi, että ne ovat sähköisessä muodossa. Kyseinen periaate ei kuitenkaan saisi vaikuttaa tällaisten asiakirjojen oikeusvaikutuksia tai tällaisten asiakirjojen hyväksyttävyyttä todisteina koskevaan arviointiin kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Se ei myöskään saisi vaikuttaa asiakirjojen muuntamista koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön.

(17)

Asiakirjojen lähettämisen ja tiedoksi antamisen helpottamiseksi jäsenvaltioiden välillä olisi käytettävä liitteessä I olevia lomakkeita. Lähetettävän asiakirjan mukana olisi toimitettava liitteessä I olevalle lomakkeelle A laadittu pyyntö. Lomake olisi täytettävä vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai, jos kyseisessä jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, tiedoksiantopaikkakunnan virallisella kielellä tai jollakin niistä, tai jollakin muulla sellaisella kielellä, jonka kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä. Kunkin jäsenvaltion olisi ilmoitettava yksi tai useampi unionin virallinen kieli, joka ei ole sen oma virallinen kieli, mutta jonka se voi hyväksyä.

(18)

Lähettävälle viranomaiselle olisi lähetettävä liitteessä I olevaa lomaketta D käyttäen vastaanottotodistus automaattisesti hajautetun tietojärjestelmän välityksellä tai muulla tavalla mahdollisimman pian ja joka tapauksessa seitsemän päivän kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta.

(19)

Lähettävän viranomaisen on tärkeää saada tietää asiakirjojen tiedoksiannon toimittamatta jättämistä koskevan todistuksen vastaanottamisen jälkeen, ovatko vastaanottavan jäsenvaltion viranomaiset toimittaneet uuden osoitteen hakemiseksi henkilölle, jolle tiedoksianto toimitetaan, pyyntöjä kotipaikkarekistereihin tai muihin tietokantoihin, mikäli tällaisia rekistereitä tai tietokantoja on. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle, tekevätkö niiden viranomaiset omasta aloitteestaan tällaisia pyyntöjä tapauksissa, joissa tiedoksiantopyynnössä ilmoitettu osoite ei ole oikea. Tässä asetuksessa ei kuitenkaan olisi asetettava jäsenvaltioiden viranomaisille velvoitetta tehdä tällaisia pyyntöjä.

(20)

Jos tiedoksiantopyyntöä ei voida täyttää lähetettyjen tietojen tai asiakirjojen perusteella, jos tiedoksiantopyyntö ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, jos tiedoksiantoa ei voida toimittaa, koska pyyntö ei täytä muotoa koskevia vaatimuksia, tai jos tiedoksiantopyyntö on lähetetty sellaiselle vastaanottavalle viranomaiselle, jolla ei ole alueellista toimivaltaa, vastaanottavan viranomaisen olisi toteutettava tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ilman erityisolosuhteet huomioon ottaen perusteetonta, kohtuutonta ja tarpeetonta viivytystä, mukaan lukien käyttämällä vastaanottavan viranomaisen käytettävissä olevia viestintäkeinoja.

(21)

Lähetyksen nopeus edellyttää, että asiakirjat on annettava tiedoksi niiden vastaanottamista seuraavien päivien aikana. Asiakirjojen tiedoksianto olisi toimitettava mahdollisimman pian ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa siitä, kun vastaanottava viranomainen on saanut asiakirjat.

(22)

Vastaanottavan viranomaisen olisi edelleen toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet asiakirjan tiedoksi antamiseksi, jopa tapauksissa, joissa tiedoksiantoa ei ole voitu toteuttaa kuukauden kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta, esimerkiksi siitä syystä, että vastaaja oli poissa kotoaan lomalla tai poissa työpaikaltaan työasioissa. Jotta vastaanottavan viranomaisen tiedoksiantovelvoite ei jää voimaan määräämättömäksi ajaksi, lähettävän viranomaisen olisi kuitenkin voitava määritellä liitteessä I olevaa lomaketta A käyttäen määräaika, jonka jälkeen tiedoksiannon toimittaminen ei enää ole tarpeen.

(23)

Sen varmistamiseksi, että tämä asetus on tehokas, olosuhteet, joissa on mahdollista kieltäytyä tiedoksi annettavasta asiakirjasta, olisi rajoitettava poikkeustapauksiin.

(24)

Vastaanottavan viranomaisen olisi kaikissa tapauksissa, joissa tiedoksi annettavassa asiakirjassa ei ole käytetty tiedoksiantopaikkakunnan virallista kieltä tai yhtä niistä, ilmoitettava vastaanottajalle kirjallisesti liitteessä I olevaa vakiolomaketta L käyttäen, että vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedoksi annettavaa asiakirjaa, jos asiakirjassa ei ole käytetty vastaanottajan ymmärtämää kieltä tai tiedoksiantopaikkakunnan virallista kieltä tai yhtä niistä. Tätä sääntöä olisi sovellettava myös myöhempiin tiedoksiantoihin vastaanottajan käytettyä kieltäytymisoikeuttaan. Kieltäytymisoikeutta olisi sovellettava myös diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toteuttamiin tiedoksiantoihin, postipalvelujen välityksellä tapahtuviin tiedoksiantoihin, sähköisiin tiedoksiantoihin ja suoriin tiedoksiantoihin. Silloin kun asiakirjan vastaanottamisesta on kieltäydytty, tiedoksianto olisi oltava mahdollista korjata antamalla vastaanottajalle tiedoksi asiakirjan käännös.

(25)

Jos käännös on tiedoksi annettavan asiakirjan liitteenä, se olisi todistettava viralliseksi tai muulla tavalla todettava hyväksyttäväksi oikeudenkäyntiä varten alkuperäjäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Käännös olisi asetettava sen jäsenvaltion käyttöön, jonka alueella tiedoksiannon on määrä tapahtua. Asiakirjojen kääntäminen toiselle kielelle tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi ei vaikuta vastaanottajan mahdollisuuteen kyseenalaistaa käännöksen oikeellisuus tuomioistuinjäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

(26)

Jos vastaanottaja on kieltäytynyt vastaanottamasta asiakirjaa ja asiaa käsittelevä tuomioistuin tai viranomainen päättää tarkistuksen jälkeen, ettei kieltäytyminen ollut perusteltua, kyseisen tuomioistuimen tai viranomaisen olisi harkittava asianmukaista tapaa ilmoittaa kyseisestä päätöksestä vastaanottajalle kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tarkistaessaan, oliko kieltäytyminen perusteltua, tuomioistuimen tai viranomaisen olisi otettava huomioon kaikki asiakirja-aineiston asiaankuuluvat tiedot määrittääkseen vastaanottajan kielitaidon. Arvioidessaan vastaanottajan kielitaitoa tuomioistuin tai viranomainen voi tarvittaessa ottaa huomioon tosiasiallisia tekijöitä, esimerkiksi vastaanottajan kyseisellä kielellä kirjoittamat asiakirjat, liittyykö kyseisen kielen taito vastaanottajan ammattiin, onko vastaanottaja tuomioistuinjäsenvaltion kansalainen tai onko vastaanottaja aiemmin asunut pidemmän aikaa kyseisessä jäsenvaltiossa.

(27)

Koska eri jäsenvaltioissa sovellettavat menettelysäännöt eroavat toisistaan, tosiasiallinen tiedoksiantopäivä vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Ottaen huomioon tällaiset tilanteet ja niistä mahdollisesti aiheutuvat vaikeudet tässä asetuksessa olisi säädettävä järjestelmästä, jonka mukaan tiedoksiantopäivämäärä määräytyy vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan. Jos asiakirja on kuitenkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaan annettava tiedoksi tietyn ajan kuluessa, olisi hakijaan nähden noudatettava tiedoksiantopäivä määritettävä kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan. Kyseinen kahden määräpäivän järjestelmä on olemassa ainoastaan rajoitetussa määrässä jäsenvaltioita. Jos jäsenvaltiot soveltavat kyseistä järjestelmää, niiden olisi ilmoitettava kyseinen tieto komissiolle, jonka olisi asetettava kyseinen tieto saataville sähköisessä muodossa neuvoston päätöksellä 2001/470/EY (7) perustetun siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston kautta ja Euroopan oikeusportaalissa.

(28)

Oikeussuojan saatavuuden helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi määrättävä yksittäinen kiinteä maksu oikeusviranomaisen tai vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan toimivaltaisen muun henkilön käyttämisestä. Kyseisen maksun olisi oltava suhteellisuus- ja syrjimättömyysperiaatteiden mukainen. Yksittäistä kiinteää maksua koskevan vaatimuksen ei pitäisi estää jäsenvaltioiden mahdollisuutta vahvistaa erilaisia maksuja erityyppisille tiedoksiannoille, kunhan ne noudattavat kyseisiä periaatteita.

(29)

Kunkin jäsenvaltion olisi voitava toimittaa asiakirjojen tiedoksianto lähettämällä ne toisessa jäsenvaltiossa asuville henkilöille suoraan postipalvelujen välityksellä kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistusta tai vastaavaa käyttäen. Olisi voitava olla mahdollista käyttää postipalveluja, niin yksityisiä kuin julkisia, asiakirjojen tiedoksi antamiseen eri muotoisina kirjeinä, myös kirjenippuina.

(30)

Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön (8) mukaisesti tiedoksiantojen toimittaminen suoraan postipalvelun välityksellä tämän asetuksen nojalla olisi katsottava pätevästi suoritetuksi, vaikka asiakirjaa ei toimitettu vastaanottajalle henkilökohtaisesti vaan se luovutettiin vastaanottajan kotiosoitteessa aikuiselle henkilölle, joka asuu samassa taloudessa kuin vastaanottaja tai työskentelee siellä vastaanottajan palveluksessa ja on kykeneväinen ja suostuu ottamaan asiakirjan vastaan, paitsi jos tuomioistuinjäsenvaltion lainsäädännön mukaan kyseisen asiakirjan tiedoksianto on toimitettava vastaanottajalle henkilökohtaisesti.

(31)

Rajatylittävien oikeudenkäyntien tehokkuuden ja nopeuden varmistamiseksi tarvitaan suoria, nopeutettuja ja turvallisia kanavia, joiden kautta asiakirjoja voidaan antaa tiedoksi toisessa jäsenvaltiossa oleville henkilöille. Asiakirjojen tiedoksianto olisi näin ollen voitava toimittaa suoraan sähköisesti vastaanottajalle, jolla on tiedoksiantoa varten tiedossa oleva osoite toisessa jäsenvaltiossa. Tällaisen suoran sähköisen tiedoksiannon käytön ehdoilla olisi varmistettava, että sähköisessä tiedoksiannossa käytetään ainoastaan sellaisia sähköisiä välineitä, jotka ovat käytettävissä tuomioistuinjäsenvaltion lainsäädännön mukaan asiakirjojen kotimaisissa tiedoksiannoissa, ja että vastaanottajien edut voidaan suojata riittävin suojatoimenpitein, mukaan lukien tiukat tekniset standardit ja vaatimus vastaanottajan nimenomaisesta suostumuksesta.

(32)

Asiakirjat olisi voitava antaa vastaanottajalle tiedoksi sähköisesti käyttäen asetuksessa (EU) N:o 910/2014 tarkoitettuja hyväksyttyjä sähköisiä rekisteröityjä jakelupalveluja edellyttäen, että vastaanottaja on antanut etukäteen nimenomaisen suostumuksensa sähköisten tiedoksiantotapojen käyttöön asiakirjojen tiedoksiantojen vastaanottamiseksi oikeudenkäyntimenettelyn aikana. Tällaisissa tapauksissa etukäteen annettu nimenomainen suostumus voitaisiin antaa tiettyä oikeudenkäyntiä varten tai yleisenä suostumuksena asiakirjojen tiedoksiantoon oikeudenkäyntien aikana kyseisiä tiedoksiantotapoja käyttäen. Kyseinen suostumus voitaisiin antaa myös silloin, kun tuomioistuinjäsenvaltion lainsäädännön mukaan oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan antaa tiedoksi sähköisen järjestelmän välityksellä ja vastaanottaja on antanut suostumuksensa kyseisen järjestelmän käyttöön asiakirjojen tiedoksiantoa varten ennen kuin hänelle on annettu asiakirjoja tiedoksi kyseisen järjestelmän välityksellä.

(33)

Asiakirjat voitaisiin antaa vastaanottajalle tiedoksi sähköisesti ilman, että käytetään asetuksessa (EU) N:o 910/2014 tarkoitettuja hyväksyttyjä sähköisiä rekisteröityjä jakelupalveluja, edellyttäen että vastaanottaja on antanut asiaa käsittelevälle tuomioistuimelle tai viranomaiselle tai tiedoksiannosta kyseisessä menettelyssä vastaavalle osapuolelle etukäteen nimenomaisen suostumuksensa tiettyyn sähköpostiosoitteeseen lähetetyn sähköpostin käyttöön kyseisen menettelyn aikana, edellyttäen että vastaanottaja toimittaa todistuksen siitä, että hän on vastaanottanut asiakirjan. Vastaanottajan olisi vahvistettava asiakirjan vastaanotto allekirjoittamalla ja toimittamalla vastaanottotodistus tai lähettämällä sähköposti vastaanottajan tiedoksiantoa varten toimittamasta sähköpostiosoitteesta. Vastaanottotodistuksen voisi allekirjoittaa myös sähköisesti. Lähetyksen turvallisuuden takaamiseksi jäsenvaltiot voisivat täsmentää lisäehdot, joiden täyttyessä ne hyväksyvät sähköisen tiedoksiannon sähköpostin välityksellä, jos niiden lainsäädännössä säädetään tiukemmista ehdoista tiedoksiannolle sähköpostin välityksellä tai jos niiden lainsäädännössä ei sallita tällaista tiedoksiantoa sähköpostin välityksellä. Tällaiset ehdot voisivat koskea esimerkiksi lähettäjän ja vastaanottajan tunnistamista, lähetettyjen asiakirjojen eheyttä ja lähetyksen suojaamista ulkopuoliselta puuttumiselta.

(34)

Henkilön, jonka etua tietty oikeudenkäynti koskee, olisi voitava toimituttaa asiakirjojen tiedoksiannon suoraan sen jäsenvaltion, jossa tiedoksiantoa haetaan, oikeusviranomaisten, viranomaisten tai muiden toimivaltaisten henkilöiden välityksellä edellyttäen, että tällainen suora tiedoksianto sallitaan kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä.

(35)

Jos kansallinen lainsäädäntö ja tämä asetus sallivat tuomioistuimen antaa tuomion, vaikka todistusta haastehakemuksen tai vastaavan asiakirjan tiedoksiannosta tai toimittamisesta ei ole saatu, olisi toteutettava kaikki kohtuullisina pidettävät toimenpiteet todistuksen saamiseksi vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai elinten välityksellä ennen tuomion antamista vastaajan etujen suojaamiseen liittyviä muita vaatimuksia noudattaen. Mikäli tämä ei ole kansallisen lainsäädännön vastaista, olisi toteutettava kaikki kohtuullisina pidettävät toimenpiteet, jotta vastaajalle ilmoitetaan oikeudenkäyntimenettelyn aloittamisesta käyttäen sellaisia käytettävissä olevia viestintäkanavia, mukaan lukien nykyaikainen viestintätekniikka, joihin liittyvä osoite tai tili on asiaa käsittelevän tuomioistuimen tiedossa.

(36)

Komission olisi laadittava tämän asetuksen asianmukaisen soveltamisen kannalta olennaiset tiedot sisältävä käsikirja. Käsikirja olisi asetettava saataville siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston kautta. Komission ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä kaikkensa sen varmistamiseksi, että käsikirjan tiedot ja etenkin vastaanottavan ja lähettävän viranomaisen yhteystiedot ovat ajan tasalla ja täydelliset.

(37)

Tässä asetuksessa säädettyjen määräaikojen ja määräpäivien laskemiseen olisi sovellettava neuvoston asetusta (ETY, Euratom) N:o 1182/71 (9).

(38)

Jotta tämän asetuksen liitteessä I olevat lomakkeet voidaan saattaa ajan tasalle tai jotta kyseisiin lomakkeisiin voidaan tehdä teknisiä muutoksia, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti kyseistä liitettä koskevien muutosten osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (10) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(39)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (11) mukaisesti.

(40)

Tällä asetuksella olisi oltava etusija jäsenvaltioiden tekemissä kahdenvälisissä tai monenvälisissä sopimuksissa tai järjestelyissä, joiden soveltamisala on sama kuin tämän asetuksen soveltamisala, erityisesti oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskeva 15 päivänä marraskuuta 1965 tehty Haagin yleissopimus, oleviin määräyksiin nähden, kyseisten sopimusten tai järjestelyjen osapuolina olevien jäsenvaltioiden välillä. Tällä asetuksella ei estetä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai tekemästä sopimuksia tai järjestelyjä, joiden tavoitteena on nopeuttaa tai yksinkertaistaa asiakirjojen lähettämistä, edellyttäen että kyseiset sopimukset tai järjestelyt ovat yhteensopivia tämän asetuksen kanssa.

(41)

Kaikkien asianosaisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia olisi noudatettava ja kunnioitettava täysin unionin oikeuden mukaisesti, erityisesti oikeuksia, jotka koskevat yhtäläistä oikeussuojan saatavuutta, syrjimättömyyttä sekä henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa.

(42)

Tämän asetuksen mukaisesti lähetettävät tiedot olisi suojattava asianmukaisesti. Tällainen suoja kuuluu asetuksen (EU) 2016/679 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY (12) soveltamisalaan. Henkilötiedot, joilla ei ole merkitystä tietyn asian käsittelyn kannalta, olisi poistettava välittömästi.

(43)

Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 23 kohdan mukaisesti komission olisi arvioitava tätä asetusta erityisten seurantajärjestelyjen avulla kerättyjen tietojen perusteella, jotta tämän asetuksen todellisia vaikutuksia ja mahdollisten lisätoimenpiteiden tarvetta voitaisiin arvioida. Jos jäsenvaltiot keräävät tietoja tämän asetuksen nojalla toteutetuista asiakirjojen tiedoksiannoista, erityisesti tietoja lähetettyjen pyyntöjen ja vastaanotettujen pyyntöjen lukumääristä, niiden tapausten lukumäärästä, joissa tiedot lähetettiin muulla tavalla kuin hajautetun tietojärjestelmän välityksellä, asiakirjojen tiedoksiannon toimittamatta jättämistä koskevien vastaanotettujen todistusten lukumäärästä sekä lähettävien viranomaisten vastaanottamien kieltäytymistä kielen vuoksi koskevien ilmoitusten lukumäärästä, jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle tällaiset tiedot seurantaa varten. Komission taustajärjestelmäksi kehittämällä viitesovelluksella olisi kerättävä ohjelman avulla seurantaa varten tarvittavat tiedot, ja tällaiset tiedot olisi toimitettava komissiolle. Jos jäsenvaltiot päättävät käyttää kansallista tietojärjestelmää komission kehittämän viitesovelluksen sijaan, kyseinen järjestelmä voidaan varustaa ohjelmalla kyseisten tietojen keräämiseksi, ja tässä tapauksessa kyseiset tiedot olisi toimitettava komissiolle.

(44)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita toimivaltaa ja päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevien kansallisten sääntöjen erojen takia, vaan ne voidaan tämän asetuksen suoran sovellettavuuden ja sitovan luonteen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(45)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EU) 2018/1725 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 13 päivänä syyskuuta 2019 (13).

(46)

Jotta sen säännökset olisivat helpommin saatavilla ja luettavampia, asetus (EY) N:o 1393/2007 olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella.

(47)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 3 artiklan sekä 4 a artiklan 1 kohdan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän asetuksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(48)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen rajatylittävään tiedoksiantoon siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa. Asetusta ei sovelleta erityisesti vero-, tulli- tai hallinto-oikeudellisiin asioihin eikä jäsenvaltion vastuuseen teoista tai laiminlyönneistä, jotka on tehty julkista valtaa käytettäessä (acta iure imperii).

2.   Tätä asetusta ei sovelleta silloin, kun asiakirjan vastaanottajan osoite ei ole tiedossa, lukuun ottamatta 7 artiklaa.

3.   Tätä asetusta ei sovelleta asiakirjan tiedoksi antamiseen tiedoksiannon vastaanottajan viralliselle edustajalle tuomioistuinjäsenvaltiossa riippumatta kyseisen vastaanottajan asuinpaikasta.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’tuomioistuinjäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa oikeudenkäynti käydään;

2)

’hajautetulla tietojärjestelmällä’ sellaisten kansallisten tietojärjestelmien ja yhteentoimivien yhteyspisteiden, joiden toiminnasta ja hallinnoinnista kukin osallistuva jäsenvaltio vastaa erikseen, verkkoa, joka mahdollistaa turvallisen ja luotettavan rajatylittävän tietojenvaihdon kansallisten tietojärjestelmien välillä.

3 artikla

Lähettävät ja vastaanottavat viranomaiset

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä ne virkamiehet, viranomaiset tai muut henkilöt, jotka ovat toimivaltaisia lähettämään toiseen jäsenvaltioon tiedoksiantoa varten oikeudenkäynti- tai muita kuin oikeudenkäyntiin liittyviä asiakirjoja, jäljempänä ’lähettävät viranomaiset’.

2.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä ne virkamiehet, viranomaiset tai muut henkilöt, jotka ovat toimivaltaisia vastaanottamaan toisesta jäsenvaltiosta lähetettyjä oikeudenkäynti- tai muita kuin oikeudenkäyntiin liittyviä asiakirjoja, jäljempänä ’vastaanottavat viranomaiset’.

3.   Jäsenvaltiot voivat nimetä erilliset lähettävät viranomaiset ja vastaanottavat viranomaiset tai yhden tai useamman viranomaisen suorittamaan molempia tehtäviä. Liittovaltiomuotoiset jäsenvaltiot, jäsenvaltiot, joissa on useita oikeusjärjestelmiä, ja jäsenvaltiot, joissa on alueellisia itsehallintoyksiköitä, voivat nimetä useamman tällaisen viranomaisen. Nimeäminen on voimassa viisi vuotta, ja se voidaan uusia uusiksi viiden vuoden kausiksi.

4.   Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot:

a)

2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen vastaanottavien viranomaisten nimet ja osoitteet;

b)

kyseisten vastaanottavien viranomaisten alueellinen toimivalta;

c)

kyseisten vastaanottavien viranomaisten käytettävissä olevat asiakirjojen vastaanottotavat 5 artiklan 4 kohtaa sovellettaessa; ja

d)

kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevien lomakkeiden täyttämiseen.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle myöhemmistä muutoksista ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin.

4 artikla

Keskusviranomainen

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä keskusviranomainen, jonka tehtävänä on

a)

toimittaa tietoja lähettäville viranomaisille;

b)

etsiä ratkaisuja ongelmiin, joita saattaa syntyä lähetettäessä asiakirjoja tiedoksiantoa varten;

c)

lähettää poikkeustapauksissa tiedoksiantopyyntö edelleen toimivaltaiselle vastaanottavalle viranomaiselle lähettävän viranomaisen pyynnöstä.

Liittovaltiomuotoiset jäsenvaltiot, jäsenvaltiot, jossa on useita oikeusjärjestelmiä ja jäsenvaltiot, jossa on alueellisia itsehallintoyksiköitä, voivat nimetä useamman keskusviranomaisen.

5 artikla

Viestintäkeinot, joita lähettävien viranomaisten, vastaanottavien viranomaisten ja keskusviranomaisten on käytettävä

1.   Tiedoksi annettavat asiakirjat, toimitettavat pyynnöt, vahvistukset, vastaanotto- ja muut todistukset sekä muut liitteessä I olevien lomakkeiden perusteella laaditut viestit lähettävän ja vastaanottavan viranomaisen välillä, kyseisten viranomaisten ja keskusviranomaisten välillä tai eri jäsenvaltioiden keskusviranomaisten välillä on lähetettävä suojatun ja luotettavan hajautetun tietojärjestelmän välityksellä. Kyseisen hajautetun tietojärjestelmän on perustuttava yhteentoimivaan ratkaisuun kuten e-CODEX.

2.   Asetuksessa (EU) N:o 910/2014 vahvistettuja yleisiä oikeudellisia puitteita hyväksyttyjen luottamuspalvelujen käytölle sovelletaan hajautetun tietojärjestelmän välityksellä lähetettyihin tiedoksi annettaviin asiakirjoihin, pyyntöihin, vahvistuksiin, vastaanotto- ja muihin todistuksiin sekä muihin viesteihin.

3.   Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tiedoksi annettavissa asiakirjoissa, pyynnöissä, vahvistuksissa, vastaanotto- ja muissa todistuksissa sekä muissa viesteissä on oltava tai on leima tai käsin kirjoitettu allekirjoitus, niiden sijasta voidaan käyttää asetuksessa (EU) N:o 910/2014 määriteltyä hyväksyttyä sähköistä leimaa tai hyväksyttyä sähköistä allekirjoitusta.

4.   Jos lähettäminen 1 kohdan mukaisesti ei ole mahdollista hajautetun tietojärjestelmän häiriön tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, lähettäminen on toteutettava nopeimmalla ja tarkoituksenmukaisimmalla vaihtoehtoisella tavalla ottaen huomioon tarve varmistaa luotettavuus ja turvallisuus.

6 artikla

Sähköisten asiakirjojen oikeusvaikutukset

Hajautetun tietojärjestelmän välityksellä lähetettyjen asiakirjojen oikeusvaikutuksia tai hyväksyttävyyttä todisteena oikeudenkäynneissä ei voida kieltää pelkästään sen takia, että ne ovat sähköisessä muodossa.

7 artikla

Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

1.   Jos oikeudenkäynti- tai muun kuin oikeudenkäyntiin liittyvän asiakirjan vastaanottavan henkilön osoite toisessa jäsenvaltiossa ei ole tiedossa, kyseisen jäsenvaltion on annettava apua osoitteen selvittämisessä ainakin yhdellä seuraavista tavoista:

a)

tarjoamalla nimettyjä viranomaisia, joille lähettävät viranomaiset voivat osoittaa pyyntöjä koskien tiedoksiannon vastaanottajan osoitteen selvittämistä;

b)

sallimalla muissa jäsenvaltioissa olevien henkilöiden toimittaa tiedoksiannon vastaanottajan osoitetietoja koskevia pyyntöjä, myös sähköisesti, suoraan kotipaikkarekistereihin tai muihin julkisesti saatavilla oleviin tietokantoihin Euroopan oikeusportaalissa saatavilla olevalla vakiolomakkeella; tai

c)

antamalla Euroopan oikeusportaalin välityksellä yksityiskohtaiset tiedot siitä, kuinka selvittää tiedoksiantojen vastaanottajien osoitteet.

2.   Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot, jotta ne voidaan asettaa saataville Euroopan oikeusportaalin välityksellä:

a)

menetelmät, joilla jäsenvaltio antaa apua alueellaan 1 kohdan mukaisesti;

b)

soveltuvissa tapauksissa 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen viranomaisten nimet ja yhteystiedot;

c)

toimittavatko vastaanottavan jäsenvaltion viranomaiset omasta aloitteestaan osoitetietoja koskevia pyyntöjä kotipaikkarekistereihin tai muihin tietokantoihin tapauksissa, joissa tiedoksiantopyynnössä ilmoitettu osoite ei ole oikea.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle myöhemmistä muutoksista ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin.

II LUKU

OIKEUDENKÄYNTIASIAKIRJAT

1 JAKSO

Oikeudenkäyntiasiakirjojen lähettäminen ja tiedoksianto

8 artikla

Asiakirjojen lähettäminen

1.   Oikeudenkäyntiasiakirjat on lähetettävä lähettävien ja vastaanottavien viranomaisten välillä suoraan ja niin nopeasti kuin mahdollista.

2.   Lähetettävän asiakirjan mukana on toimitettava liitteessä I olevalle lomakkeelle A laadittu pyyntö. Lomake on täytettävä vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai, jos kyseisessä jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, tiedoksiantopaikkakunnan virallisella kielellä tai jollakin niistä, tai jollakin muulla sellaisella kielellä, jonka kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä.

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle unionin virallinen kieli, joka ei ole sen oma virallinen kieli ja jolla lomake voidaan täyttää.

3.   Tämän asetuksen nojalla lähetetyt asiakirjat voidaan lähettää ilman laillistamista tai muuta vastaavaa muodollisuutta koskevan vaatimuksen noudattamista.

4.   Jos lähettävä viranomainen pyytää jäljennöstä asiakirjasta, joka on lähetetty 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti paperimuodossa, palautettavaksi 14 artiklassa tarkoitetun todistuksen mukana, sen on lähetettävä kyseinen asiakirja kahtena kappaleena.

9 artikla

Asiakirjojen kääntäminen

1.   Lähettävän viranomaisen, jolle hakija on toimittanut asiakirjan lähettämistä varten, on selostettava hakijalle, että vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa, jollei asiakirja ole jollakin 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista kielistä.

2.   Hakija vastaa kaikista ennen asiakirjan lähettämistä aiheutuvista kääntämiskustannuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen myöhempää päätöstä velvollisuudesta vastata tällaisista kustannuksista.

10 artikla

Vastaanottavan viranomaisen todistus asiakirjojen vastaanottamisesta

1.   Vastaanottavan viranomaisen on lähetettävä lähettävälle viranomaiselle liitteessä I olevaa lomaketta D käyttäen vastaanottotodistus automaattisesti hajautetun tietojärjestelmän välityksellä tai muulla tavalla mahdollisimman pian asiakirjan vastaanottamisen jälkeen ja joka tapauksessa seitsemän päivän kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta.

2.   Jos tiedoksiantopyyntöä ei voida täyttää lähetettyjen tietojen tai asiakirjojen perusteella, vastaanottavan viranomaisen on puuttuvan tiedon tai puuttuvien asiakirjojen saamiseksi otettava ilman aiheetonta viivytystä yhteys lähettävään viranomaiseen liitteessä I olevaa lomaketta E käyttäen.

3.   Jos on ilmeistä, että tiedoksiantopyyntö ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan tai jos tiedoksiantoa ei voida toimittaa, koska pyyntö ei täytä muotoa koskevia vaatimuksia, pyyntö ja lähetetyt asiakirjat on palautettava lähettävälle viranomaiselle heti, kun ne on vastaanotettu, ilman aiheetonta viivytystä liitteessä I olevalle lomakkeelle F laaditun palautusilmoituksen kanssa.

4.   Jos vastaanottava viranomainen vastaanottaa tiedoksi annettavan asiakirjan, jonka osalta sillä ei ole alueellista toimivaltaa toimittaa tiedoksiantoa, sen on toimitettava edelleen kyseinen asiakirja yhdessä tiedoksiantopyynnön kanssa ilman aiheetonta viivytystä vastaanottavan valtion alueellisesti toimivaltaiselle vastaanottavalle viranomaiselle, jos pyyntö täyttää 8 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset. Vastaanottavan viranomaisen on samanaikaisesti ilmoitettava tästä lähettävälle viranomaiselle liitteessä I olevaa lomaketta G käyttäen. Kun vastaanottavan jäsenvaltion alueellisesti toimivaltainen vastaanottava viranomainen on vastaanottanut asiakirjan ja tiedoksiantopyynnön, kyseisen vastaanottavan viranomaisen on lähetettävä lähettävälle viranomaiselle liitteessä I olevaa lomaketta H käyttäen vastaanottotodistus mahdollisimman pian ja joka tapauksessa seitsemän päivän kuluessa asiakirjan ja tiedoksiantopyynnön vastaanottamisesta.

11 artikla

Asiakirjojen tiedoksianto

1.   Vastaanottavan viranomaisen on toimitettava asiakirjan tiedoksianto itse tai huolehdittava sen toimittamisesta joko vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tai noudattaen lähettävän viranomaisen pyytämää erityistä menettelyä, jollei kyseinen menettely ole vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön vastaista.

2.   Vastaanottavan viranomaisen on toteutettava kaikki tarvittavat toimet toimittaakseen asiakirjan tiedoksiannon mahdollisimman pian ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta. Jollei tiedoksiantoa ole voitu toimittaa kuukauden kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta, vastaanottavan viranomaisen on

a)

välittömästi ilmoitettava siitä lähettävälle viranomaiselle liitteessä I olevalla lomakkeella K, tai, jos lähettävä viranomainen on tehnyt tietopyynnön liitteessä I olevaa lomaketta I käyttäen, liitteessä I olevalla lomakkeella J; ja

b)

jatkettava kaikkia tarvittavia toimia asiakirjan tiedoksiannon toimittamiseksi edellyttäen, että tiedoksiannon toimittaminen vaikuttaa mahdolliselta kohtuullisessa ajassa, jollei lähettävä viranomainen ilmoita, että tiedoksiannon toimittaminen ei enää ole tarpeen.

12 artikla

Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

1.   Vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedoksi annettavaa asiakirjaa, jos kyseistä asiakirjaa ei ole laadittu jollakin seuraavista kielistä tai sen mukana ei ole käännöstä jollekin seuraavista kielistä:

a)

kieli, jota vastaanottaja ymmärtää; tai

b)

vastaanottavan jäsenvaltion virallinen kieli tai, jos kyseisessä jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, sen paikkakunnan virallinen kieli tai jokin sen paikkakunnan virallisista kielistä, missä tiedoksianto suoritetaan.

2.   Vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava vastaanottajalle 1 kohdassa säädetystä oikeudesta, jos asiakirjaa ei ole laadittu jollakin kyseisen kohdan b alakohdassa tarkoitetuista kielistä tai sen mukana ei ole käännöstä jollekin niistä, toimittamalla tiedoksi annettavan asiakirjan mukana liitteessä I olevan lomakkeen L, joka on toimitettava

a)

alkuperäjäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä; ja

b)

1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla kielellä.

Jos on viitteitä siitä, että vastaanottaja ymmärtää jonkin toisen jäsenvaltion virallista kieltä, liitteessä I oleva lomake L on toimitettava myös kyseisellä kielellä.

Jos jäsenvaltio kääntää liitteessä I olevan lomakkeen L jonkin kolmannen maan kielelle, sen on toimitettava kyseinen käännös komissiolle, jotta se voidaan asettaa saataville Euroopan oikeusportaalissa.

3.   Vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa joko tiedoksiannon yhteydessä tai kahden viikon kuluessa tiedoksiannosta tekemällä kirjallisen ilmoituksen siitä, että hän on kieltäytynyt asiakirjan vastaanottamisesta. Sitä varten vastaanottaja voi joko palauttaa vastaanottavalle viranomaiselle liitteessä I olevan lomakkeen L tai minkä tahansa kirjallisen ilmoituksen, jossa todetaan, että vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta asiakirjaa sen kielen vuoksi, jolla se annettiin tiedoksi.

4.   Jos vastaanottavalle viranomaiselle ilmoitetaan, että vastaanottaja kieltäytyy 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti vastaanottamasta asiakirjaa, sen on ilmoitettava siitä välittömästi lähettävälle viranomaiselle asiakirjojen tiedoksiannon toimittamista tai toimittamatta jättämistä koskevan todistuksen avulla käyttäen liitteessä I olevaa lomaketta K, sekä palautettava pyyntö ja tarvittaessa jokainen asiakirja, josta pyydetään käännöstä.

5.   Silloin kun asiakirjan vastaanottamisesta on kieltäydytty, se tiedoksianto voidaan korjata toimittamalla vastaanottajalle tämän asetuksen mukaisesti kyseinen asiakirja ja sen käännös jollekin 1 kohdassa tarkoitetuista kielistä. Tällaisessa tapauksessa asiakirjan tiedoksiantopäivä on päivä, jona asiakirja ja sen käännös toimitettiin tiedoksi vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Jos kuitenkin jäsenvaltion lainsäädännössä vaaditaan, että asiakirja on annettava tiedoksi tietyn ajan kuluessa, määräytyy hakijaan nähden noudatettava tiedoksiantopäivä 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti määriteltävän alkuperäisen asiakirjan tiedoksiantopäivän mukaan.

6.   Edellä olevia 1–5 kohtaa sovelletaan myös 2 jaksossa säädettyihin muihin oikeudenkäyntiasiakirjojen lähetys- ja tiedoksiantotapoihin.

7.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa sovellettaessa, jos tiedoksianto suoritetaan 17 artiklan mukaisesti, diplomaattisen edustajan tai konsuliviranomaisen ja, jos tiedoksianto suoritetaan 18, 19 tai 20 artiklan mukaisesti, tiedoksiannon suorittavan viranomaisen tai henkilön on ilmoitettava vastaanottajalle, että vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa ja että liitteessä I oleva lomake L tai kieltäytymistä koskeva kirjallinen ilmoitus on lähetettävä kyseiselle edustajalle, konsuliviranomaiselle, viranomaiselle tai henkilölle.

13 artikla

Tiedoksiantopäivä

1.   Edellä 11 artiklan mukaisesti suoritetun tiedoksiannon tiedoksiantopäivä on päivä, jona asiakirja annettiin tiedoksi vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan 5 kohdan soveltamista.

2.   Jos jäsenvaltion lainsäädännössä kuitenkin vaaditaan, että asiakirja on annettava tiedoksi tietyn ajan kuluessa, määräytyy hakijaan nähden noudatettava tiedoksiantopäivä kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan.

3.   Tätä artiklaa sovelletaan myös 2 jaksossa säädettyihin muihin oikeudenkäyntiasiakirjojen lähetys- ja tiedoksiantotapoihin.

14 artikla

Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

1.   Kun toimenpiteet kyseessä olevan asiakirjan tiedoksi antamiseksi on suoritettu, vastaanottavan viranomaisen on laadittava kyseisten toimenpiteiden suorittamista koskeva todistus liitteessä I olevaa lomaketta K käyttäen ja lähetettävä se lähettävälle viranomaiselle ja, jos 8 artiklan 4 kohtaa sovelletaan, liitettävä mukaan tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu todistus on laadittava alkuperäjäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä taikka muulla sellaisella kielellä, jonka alkuperäjäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava unionin virallinen kieli, joka ei ole sen oma virallinen kieli ja jolla liitteessä I oleva lomake K voidaan täyttää.

15 artikla

Tiedoksiantokulut

1.   Pyynnön lähettäneestä jäsenvaltiosta peräisin olevien oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksi antaminen ei saa johtaa velvollisuuteen maksaa tai korvata veroja tai kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion suorittamista toimenpiteistä.

2.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen hakijan on kuitenkin maksettava tai korvattava kustannukset, jotka aiheutuvat

a)

oikeusviranomaisen tai vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan toimivaltaisen muun henkilön käyttämisestä;

b)

erityisen tiedoksiantomenetelmän käyttämisestä.

Jäsenvaltioiden on asetettava yksittäinen kiinteä maksu oikeusviranomaisen tai vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan toimivaltaisen muun henkilön käyttämisestä. Kyseisen maksun on oltava suhteellisuus- ja syrjimättömyysperiaatteiden mukainen. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaiset kiinteät maksut komissiolle.

2 JAKSO

Muut oikeudenkäyntiasiakirjojen lähetys- ja tiedoksiantotavat

16 artikla

Asiakirjojen lähettäminen diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten välityksellä

Jäsenvaltio saa poikkeuksellisissa olosuhteissa käyttää diplomaattisia edustajia tai konsuliviranomaisia oikeudenkäyntiasiakirjojen toimittamiseksi tiedoksiantoa varten toisen jäsenvaltion vastaanottaville viranomaisille tai keskusviranomaisille.

17 artikla

Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

1.   Jäsenvaltio saa pakkokeinoja käyttämättä toimittaa oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksi antamisen toisessa jäsenvaltiossa asuville henkilöille suoraan diplomaattisten edustajiensa tai konsuliviranomaistensa välityksellä.

2.   Jäsenvaltio voi ilmoittaa komissiolle, että se vastustaa oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksi antamista alueellaan siten kuin 1 kohdassa tarkoitetaan, paitsi jos asiakirjat on annettava tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaisille, josta asiakirjat ovat peräisin.

18 artikla

Postipalvelujen välityksellä tapahtuvat tiedoksiannot

Oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan antaa tiedoksi lähettämällä ne henkilöille, jotka ovat toisessa jäsenvaltiossa, suoraan postipalvelujen välityksellä kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistusta vastaan tai vastaavasti.

19 artikla

Sähköinen tiedoksianto

1.   Oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan antaa suoraan tiedoksi henkilölle, jolla on tiedoksiantoa varten tiedossa oleva osoite toisessa jäsenvaltiossa käyttämällä sellaisia sähköisiä tiedoksiantotapoja, jotka ovat käytettävissä tuomioistuinjäsenvaltion lainsäädännön mukaan asiakirjojen kotimaisissa tiedoksiannoissa, edellyttäen, että

a)

asiakirjat lähetetään ja vastaanotetaan käyttäen asetuksessa (EU) N:o 910/2014 tarkoitettuja hyväksyttyjä sähköisiä rekisteröityjä jakelupalveluja ja vastaanottaja on antanut etukäteen nimenomaisen suostumuksensa asiakirjojen tiedoksiantoon oikeudenkäyntimenettelyjen aikana sähköisiä tiedoksiantotapoja käyttämällä; tai

b)

vastaanottaja on antanut asiaa käsittelevälle tuomioistuimelle tai viranomaiselle tai asiakirjojen tiedoksiannosta tällaisessa menettelyssä vastaavalle osapuolelle etukäteen nimenomaisen suostumuksensa siihen, että kyseisen oikeudenkäyntimenettelyn aikana asiakirjoja annetaan tiedoksi sähköpostin välityksellä tiettyyn sähköpostiosoitteeseen, ja vastaanottaja vahvistaa asiakirjan vastaanottamisen ja vastaanottopäivän vastaanottotodistuksella.

2.   Lähetyksen turvallisuuden takaamiseksi jäsenvaltio voi täsmentää ja ilmoittaa komissiolle ne lisäehdot, joiden täyttyessä se hyväksyy 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sähköisen tiedoksiannon, jos sen lainsäädännössä säädetään tiukemmista ehdoista sen suhteen tai ei sallita sähköistä tiedoksiantoa sähköpostin välityksellä.

20 artikla

Suora tiedoksianto

1.   Henkilö, jonka etua yksittäinen oikeudenkäynti koskee, voi toimituttaa oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannon suoraan sen jäsenvaltion, jossa tiedoksiantoa haetaan, oikeusviranomaisten, viranomaisten tai muiden toimivaltaisten henkilöiden välityksellä edellyttäen, että tällainen suora tiedoksianto sallitaan kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä.

2.   Suorat tiedoksiannot hyväksyvän jäsenvaltion on toimitettava komissiolle tiedot ammatinharjoittajista tai toimivaltaisista henkilöistä, jotka voivat suorittaa asiakirjojen suoria tiedoksiantoja kyseisen jäsenvaltion alueella. Komissio asettaa kyseiset tiedot saataville Euroopan oikeusportaalin välityksellä.

III LUKU

MUUT KUIN OIKEUDENKÄYNTIIN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

21 artikla

Muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen lähettäminen ja tiedoksianto

Muut kuin oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää toiseen jäsenvaltioon ja antaa siellä tiedoksi tämän asetuksen mukaisesti.

IV LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

22 artikla

Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

1.   Jos haastehakemus tai sitä vastaava asiakirja on täytynyt lähettää toiseen jäsenvaltioon tiedoksiantoa varten tämän asetuksen mukaisesti ja vastaaja on jättänyt saapumatta oikeuteen, tuomiota ei saa antaa ennen kuin on selvitetty, että asiakirjan tiedoksianto tai toimittaminen on tapahtunut riittävän ajoissa, jotta vastaaja on voinut vastata asiassa, ja että

a)

asiakirja annettiin tiedoksi sillä tavalla kuin vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään asiakirjojen tiedoksi antamisesta kotimaisissa kanteissa sen alueella oleville henkilöille; tai

b)

asiakirja tosiasiallisesti toimitettiin vastaajalle tai vastaajan asuntoon muulla tämän asetuksen mukaisella tavalla.

2.   Jäsenvaltio voi ilmoittaa komissiolle, että tuomioistuin voi 1 kohdasta huolimatta antaa tuomion, vaikka todistusta haastehakemuksen tai sitä vastaavan asiakirjan tiedoksiannosta tai toimittamisesta ei ole saatu, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

asiakirja lähetettiin jollakin tämän asetuksen mukaisella tavalla;

b)

tuomioistuimen kussakin yksittäistapauksessa riittäväksi katsoma aika, jonka on oltava vähintään kuusi kuukautta, on kulunut asiakirjan lähettämispäivästä;

c)

minkäänlaista todistusta ei ole saatu huolimatta kaikista toteutetuista kohtuullisina pidettävistä toimenpiteistä sellaisen hankkimiseksi vastaanottajavaltion toimivaltaisten viranomaisten tai elinten välityksellä.

Kyseiset tiedot on asetettava saataville Euroopan oikeusportaalin välityksellä.

3.   Sen estämättä mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, tuomioistuimet voivat perustelluissa kiireellisissä tapauksissa antaa väliaikaisia määräyksiä tai päättää turvaamistoimista.

4.   Jos haastehakemus tai sitä vastaava asiakirja on täytynyt lähettää toiseen jäsenvaltioon tiedoksiantoa varten tämän asetuksen mukaisesti ja tuomio on annettu sellaista vastaajaa vastaan, joka jätti saapumatta oikeuteen, tuomioistuin voi vapauttaa vastaajan muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista, jos kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

vastaaja ei ollut ilman omaa syytään saanut riittävän ajoissa tietoa asiakirjasta voidakseen vastata asiassa tai saanut riittävän ajoissa tietoa tuomiosta voidakseen hakea muutosta; ja

b)

vastaajan aineelliset väitteet kannetta vastaan eivät ole ilmeisen perusteettomia.

Hakemus tällaiseksi vapautukseksi voidaan esittää vain kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun vastaaja on saanut tiedon tuomiosta.

Jäsenvaltio voi ilmoittaa komissiolle, että vapautusta koskevaa hakemusta ei tutkita, jos se on tehty jäsenvaltion kyseisessä ilmoituksessa asettaman määräajan jälkeen. Kyseisen määräajan on oltava vähintään vuosi tuomion antamispäivästä. Kyseiset tiedot on asetettava saataville Euroopan oikeusportaalin välityksellä.

5.   Edellä olevaa 4 kohtaa ei sovelleta henkilön oikeusasemaa tai oikeuskelpoisuutta koskeviin tuomioihin.

23 artikla

Liitteen I muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 24 artiklan mukaisesti, jotta liitettä I muutetaan siinä olevien lomakkeiden päivittämiseksi tai teknisten muutosten tekemiseksi kyseisiin lomakkeisiin.

24 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 22 päivästä joulukuuta 2020 viiden vuoden ajaksi 23 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 23 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 23 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

25 artikla

Komission hyväksymät täytäntöönpanosäädökset

1.   Komissio hyväksyy hajautetun tietojärjestelmän perustamisesta täytäntöönpanosäädöksiä, joilla se määrittelee

a)

tekniset eritelmät, joissa määritellään sähköiset viestintämenetelmät hajautettua tietojärjestelmää varten;

b)

tekniset eritelmät viestintäprotokollia varten;

c)

tietoturvatavoitteet ja asiaankuuluvat tekniset toimenpiteet, joilla varmistetaan hajautetussa tietojärjestelmässä toteutettavan tietojen käsittelyn ja välittämisen tietoturvaa koskevat vähimmäisstandardit;

d)

saatavuutta koskevat vähimmäistavoitteet ja mahdolliset siihen liittyvät tekniset vaatimukset hajautetun tietojärjestelmän tarjoamien palvelujen osalta;

e)

jäsenvaltioiden edustajista koostuvan ohjauskomitean perustamisen varmistamaan hajautetun tietojärjestelmän toiminnan ja ylläpidon tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään viimeistään 23 päivänä maaliskuuta 2022 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

26 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

27 artikla

Viitesovellus

1.   Komissio vastaa sellaisen viitesovelluksen luomisesta, ylläpidosta ja tulevasta kehittämisestä, jota jäsenvaltiot voivat päättää käyttää taustajärjestelmänään kansallisen tietojärjestelmän sijaan. Viitesovelluksen luominen, ylläpito ja tuleva kehittäminen rahoitetaan unionin yleisestä talousarviosta.

2.   Komissio tarjoaa yhteyspisteitä varten tarvittavien ohjelmistokomponenttien maksuttoman käyttöönoton, ylläpidon ja tuen.

28 artikla

Hajautetun tietojärjestelmän kustannukset

1.   Kukin jäsenvaltio vastaa sellaisten yhteyspisteidensä asentamis-, toiminta- ja ylläpitokustannuksista, joilla kansalliset tietojärjestelmät yhdistetään toisiinsa hajautetun tietojärjestelmän yhteydessä.

2.   Kukin jäsenvaltio vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat sen kansallisten tietojärjestelmien perustamisesta ja mukauttamisesta yhteentoimiviksi yhteyspisteiden kanssa, ja vastaa kyseisten järjestelmien hallinnointi-, toiminta- ja ylläpitokustannuksista.

3.   Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuutta hakea avustuksia unionin rahoitusohjelmista kyseisissä kohdissa tarkoitettujen toimien tukemiseksi.

29 artikla

Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

1.   Tällä asetuksella on sen soveltamisalalla etusija suhteessa määräyksiin, jotka sisältyvät jäsenvaltioiden tekemiin kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin, erityisesti oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskevaan 15 päivänä marraskuuta 1965 tehtyyn Haagin yleissopimukseen, sikäli kuin on kyse mainittujen sopimusten tai järjestelyjen osapuolina olevien jäsenvaltioiden välisistä suhteista.

2.   Tällä asetuksella ei estetä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai tekemästä sopimuksia tai järjestelyjä, joiden tavoitteena on nopeuttaa tai yksinkertaistaa edelleen asiakirjojen lähettämistä, edellyttäen että kyseiset sopimukset tai järjestelyt ovat yhteensopivia tämän asetuksen kanssa.

3.   Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle

a)

jäljennös 2 kohdassa tarkoitetuista jäsenvaltioiden välisistä sopimuksista tai järjestelyistä ja luonnokset tällaisista sopimuksista tai järjestelyistä, jotka ne aikovat tehdä; ja

b)

tieto kyseisten sopimusten tai järjestelyjen irtisanomisesta tai niihin tehdyistä muutoksista.

30 artikla

Oikeusapu

Tämä asetus ei vaikuta riita-asiain oikeudenkäyntiä koskevan, 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn riita-asioiden oikeudenkäyntiä koskevan Haagin yleissopimuksen 24 artiklan tai kansainvälisluonteisten oikeudenkäyntien helpottamisesta 25 päivänä lokakuuta 1980 tehdyn yleissopimuksen 13 artiklan soveltamiseen kyseisten yleissopimusten osapuolina olevien jäsenvaltioiden välillä.

31 artikla

Siirrettyjen tietojen suoja

1.   Tämän asetuksen nojalla suoritettava henkilötietojen käsittely, mukaan lukien toimivaltaisten viranomaisten välinen henkilötietojen vaihto tai siirto, on toteutettava asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojen vaihto tai siirto unionin tasolla on toteutettava asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.

Henkilötiedot, joilla ei ole merkitystä tietyn tapauksen käsittelyn kannalta, on poistettava välittömästi.

2.   Kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimivaltaista viranomaista tai toimivaltaisia viranomaisia pidetään tämän asetuksen nojalla suoritetun henkilötietojen käsittelyn osalta asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitettuina rekisterinpitäjinä.

3.   Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, pyynnön vastaanottanut viranomainen saa käyttää tämän asetuksen nojalla lähetettyjä tietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on lähetetty.

4.   Vastaanottavien viranomaisten on varmistettava, että tällaiset tiedot säilyvät luottamuksellisina kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

5.   Edellä olevat 3 ja 4 kohta eivät vaikuta kansallisiin lainsäädäntöihin, joidenka perusteella niillä henkilöillä, joita tiedot koskevat, on oikeus saada tietoja tämän asetuksen nojalla lähetetyn tiedon käytöstä.

6.   Tällä asetuksella ei rajoiteta direktiivin 2002/58/EY soveltamista.

32 artikla

Unionin oikeudessa vahvistettujen perusoikeuksien kunnioittaminen

Kaikkien asianosaisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia on noudatettava ja kunnioitettava täysin unionin oikeuden mukaisesti, erityisesti oikeuksia, jotka koskevat yhtäläistä oikeussuojan saatavuutta, syrjimättömyyttä sekä henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa.

33 artikla

Ilmoitukset, julkaiseminen ja käsikirja

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 3, 7, 12, 14, 17, 19, 20 ja 22 artiklassa tarkoitetut tiedot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, jos niiden kansallisessa lainsäädännössä edellytetään, että asiakirja on annettava tiedoksi tietyssä ajassa, siten kuin 12 artiklan 5 kohdassa ja 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetaan.

2.   Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa komissiolle, jos ne voivat ottaa hajautetun tietojärjestelmän käyttöön aiemmin kuin tässä asetuksessa edellytetään. Komissio asettaa tällaiset tiedot saataville sähköisesti erityisesti Euroopan oikeusportaalin välityksellä.

3.   Komissio julkaisee 1 kohdan mukaisesti ilmoitetut tiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä lukuun ottamatta viranomaisten ja keskusviranomaisten osoitteita ja muita yhteystietoja sekä tietoja maantieteellisistä alueista, joilla ne ovat toimivaltaisia.

4.   Komissio laatii 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän käsikirjan ja päivittää sitä säännöllisesti. Se asettaa käsikirjan saataville sähköisessä muodossa erityisesti siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston kautta ja Euroopan oikeusportaalissa.

34 artikla

Seuranta

1.   Komissio laatii viimeistään 2 päivänä heinäkuuta 2023 yksityiskohtaisen ohjelman tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten seurantaa varten.

2.   Seurantaohjelmassa täsmennetään, mitä toimia komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten seuraamiseksi. Siinä vahvistetaan, milloin 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on kerättävä ensimmäisen kerran, jonka on oltava viimeistään 2 päivänä heinäkuuta 2026, ja miten usein sen jälkeen kyseiset tiedot on kerättävä.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle seuraavat seurantaa varten tarvittavat tiedot, jos ne ovat saatavilla:

a)

8 artiklan mukaisesti lähetettyjen tiedoksiantopyyntöjen lukumäärä;

b)

11 artiklan mukaisesti täytettyjen tiedoksiantopyyntöjen lukumäärä;

c)

niiden tapausten lukumäärä, joissa asiakirjojen tiedoksiantopyynnöt toimitettiin 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti muulla tavalla kuin hajautetun tietojärjestelmän välityksellä;

d)

vastaanotettujen, asiakirjojen tiedoksiannon toimittamatta jättämistä koskevien todistusten lukumäärä;

e)

niiden tapausten lukumäärä, joissa lähettävät viranomaiset ovat vastaanottaneet kieltäytymisiä ottaa vastaan asiakirja sen kielen vuoksi.

4.   Viitesovelluksella ja kansallisella taustajärjestelmällä, jos se on tällaisella järjestelmällä varustettu, on kerättävä ohjelman avulla 3 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitetut tiedot ja toimitettava ne komissiolle säännöllisesti.

35 artikla

Arviointi

1.   Komissio arvioi tätä asetusta viimeistään viiden vuoden kuluttua 37 artiklan 2 kohdan mukaisesta 5 artiklan soveltamispäivästä ja esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä havainnoistaan ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen laatimiseen tarvittavat tiedot.

36 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan asetus (EY) N:o 1393/2007 tämän asetuksen soveltamispäivästä lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 1393/2007 4 ja 6 artiklaa, jotka kumotaan tämän asetuksen 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta 5, 8 ja 10 artiklan soveltamispäivästä.

2.   Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

37 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2022.

2.   Sen 5, 8 ja 10 artiklaa sovelletaan sen kuukauden ensimmäisestä päivästä, joka seuraa, kun on kulunut kolme vuotta 25 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 25 päivänä marraskuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D. M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puhemies

M. ROTH


(1)  EUVL C 62, 15.2.2019, s. 56.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. helmikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 4. marraskuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 23. marraskuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (”asiakirjojen tiedoksianto”) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 kumoamisesta (EUVL L 324, 10.12.2007, s. 79).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(7)  Neuvoston päätös 2001/470/EY, tehty 28 päivänä toukokuuta 2001, siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta (EYVL L 174, 27.6.2001, s. 25).

(8)  Asia C-354/15, Andrew Marcus Henderson v. Novo Banco SA, unionin tuomioistuimen tuomio 2.3.2017, ECLI:EU:C:2017:157.

(9)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1182/71, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971, määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä (EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1).

(10)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

(13)  EUVL C 370, 31.10.2019, s. 24.


LIITE I

LOMAKE A

ASIAKIRJAN TIEDOKSIANTOPYYNTÖ

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (1) (asiakirjojen tiedoksianto) 8 artiklan 2 kohta)

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

1.   LÄHETTÄVÄ VIRANOMAINEN

1.1

Nimi:

1.2

Osoite:

1.2.1

Lähiosoite/postilokero:

1.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

1.2.3

Maa:

1.3

P.:

1.4

Faksi ((*)):

1.5

Sähköposti:

2.   VASTAANOTTAVA VIRANOMAINEN

2.1

Nimi:

2.2

Osoite:

2.2.1

Lähiosoite/postilokero:

2.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

2.2.3

Maa:

2.3

P.:

2.4

Faksi ((*)):

2.5

Sähköposti:

3.   HAKIJA/HAKIJAT (2)

3.1

Nimi:

3.2

Osoite:

3.2.1

Lähiosoite/postilokero:

3.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.2.3

Maa:

3.3

P.  ((*)):

3.4

Faksi  ((*)):

3.5

Sähköposti  ((*)):

4.   VASTAANOTTAJA

4.1

Nimi:

4.1.1

Syntymäaika (jos tiedossa):

4.2

Osoite:

4.2.1

Lähiosoite/postilokero:

4.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.2.3

Maa:

4.3

P.  ((*)):

4.4

Faksi  ((*)):

4.5

Sähköposti  ((*)):

4.6

Henkilötunnus/sosiaaliturvatunnus/kaupparekisterinumero/tai muu vastaava  ((*)):

4.7

Muut vastaanottajaan liittyvät tiedot  ((*)):

5.   TIEDOKSIANTOTAPA

5.1

Vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ☐

5.2

Seuraavan erityismenettelyn mukaisesti: ☐

5.2.1

Jos tämä tapa ei ole vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukainen, asiakirja(t) on annettava tiedoksi vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti:

5.2.1.1

kyllä ☐

5.2.1.2

ei ☐

6.   TIEDOKSI ANNETTAVA ASIAKIRJA

6.1

Asiakirjan luonne:

6.1.1

oikeudenkäyntiasiakirja ☐

6.1.1.1

haaste ☐

6.1.1.2

päätös/tuomio ☐

6.1.1.3.

muutoksenhaku ☐

6.1.1.4.

muu (mikä):

6.1.2

muu kuin oikeudenkäyntiin liittyvä asiakirja ☐

6.2.

Päivämäärä tai määräaika, jonka jälkeen tiedoksianto ei enää ole tarpeen  ((*)):

… (päivä) … (kuukausi) … (vuosi)

6.3

Asiakirjan kieli:

6.3.1

alkuperäinen asiakirja BG ☐, ES ☐, CS ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐, muu ☐ (mikä):

6.3.2

käännös ((*))BG ☐, ES ☐, CS ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐, muu ☐ (mikä):

6.4.

Liiteasiakirjojen määrä:

7.   KIELI, JOLLA VASTAANOTTAJALLE ILMOITETAAN OIKEUDESTA KIELTÄYTYÄ ASIAKIRJAN VASTAANOTTAMISESTA

Ilmoittakaa asetuksen (EU) 2020/1784 12 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi, millä seuraavista kielistä pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion kielen lisäksi tiedot on toimitettava:

7.1.

Alkuperäjäsenvaltion virallinen kieli tai jokin sen virallisista kielistä (3): BG ☐, ES ☐, CZ ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐

7.2

Jonkin muun jäsenvaltion virallinen kieli, jota vastaanottaja saattaa ymmärtää BG ☐, ES ☐, CZ ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐

8.   ASIAKIRJASTA ON PALAUTETTAVA YKSI KAPPALE YHDESSÄ TIEDOKSIANTOA KOSKEVAN TODISTUKSEN KANSSA (asetuksen (EU) 2020/1784 5 artiklan 4 kohta)

8.1

Kyllä (tiedoksi annettava asiakirja on tällöin lähetettävä kahtena kappaleena) ☐

8.2

Ei ☐

9.   Syy tietojen lähettämiseen muuten kuin hajautetun tietojärjestelmän välityksellä (asetuksen (EU) 2020/1784 5 artiklan 4 kohta) (4)

Syy, miksi tietoja ei voitu lähettää sähköisesti:

tietojärjestelmän häiriö

poikkeukselliset olosuhteet

1.

Asetuksen (EU) 2020/1784 11 artiklan 2 kohdan nojalla teidän edellytetään toteuttavan mahdollisimman pian ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta kaikki asiakirjan tiedoksi antamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Mikäli ette ole pystynyt toimittamaan tiedoksiantoa kuukauden kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta, teidän on ilmoitettava kyseisestä seikasta kyseiselle viranomaiselle asiakirjojen tiedoksiannon toimittamisesta tai toimittamatta jättämisestä annettavan todistuksen 2 kohdassa.

2.

Mikäli ette pysty vastaamaan tähän tiedoksiantopyyntöön teille lähetettyjen tietojen tai asiakirjojen perusteella, asetuksen (EU) 2020/1784 10 artiklan 2 kohta edellyttää teidän ottavan yhteyttä kyseiseen viranomaiseen asetuksen (EU) 2020/1784 liitteessä I olevaa lomaketta E käyttäen puuttuvan tiedon tai puuttuvien asiakirjojen saamiseksi.

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE B (5)

TIEDOKSIANNON VASTAANOTTAJAN OSOITTEEN SELVITTÄMISPYYNTÖ

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (6) (asiakirjojen tiedoksianto) 7 artiklan 1 kohdan a alakohta) (7)

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

1.   LÄHETTÄVÄ VIRANOMAINEN

1.1

Nimi:

1.2

Osoite:

1.2.1

Lähiosoite/postilokero:

1.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

1.2.3

Maa:

1.3

P. ((*)):

1.4

Faksi ((*)):

1.5

Sähköposti:

2.   PYYNNÖN VASTAANOTTAVA VIRANOMAINEN

2.1

Nimi:

2.2

Osoite:

2.2.1

Lähiosoite/postilokero:

2.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

2.2.3

Maa:

2.3

Puh ((*)):

2.4

Faksi ((*)):

2.5

Sähköposti:

3.   VASTAANOTTAJA

3.1

Nimi:

3.2

Viimeinen tiedossa oleva osoite:

3.2.1

Lähiosoite/postilokero:

3.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.2.3

Maa:

3.3

Tiedossa olevat vastaanottajan henkilötiedot (jos luonnollinen henkilö):

3.3.1

Nimi syntymähetkellä:

3.3.2

Muut tunnetut nimet:

3.3.3

Syntymäaika ja -paikka:

3.3.4

Henkilötunnus/sosiaaliturvatunnus/tai muu vastaava:

3.3.5

Äidin tai isän nimi syntymähetkellä:

3.3.6

Lisätietoja:

3.4

Tiedossa olevat vastaanottajan tiedot (jos oikeushenkilö):

3.4.1

Rekisterinumero tai vastaava:

3.4.2

Hallituksen jäsenen tai jäsenten/edustajan nimi tai nimet:

3.5

P. ((*)):

3.6

Faksi ((*)):

3.7

Sähköposti ((*)):

3.8

Muut tiedot (jos saatavilla):

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE C (8)

VASTAUS TIEDOKSIANNON VASTAANOTTAJAN OSOITTEEN SELVITTÄMISPYYNTÖÖN

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (9) (asiakirjojen tiedoksianto) 7 artiklan 1 kohdan a alakohta) (10)

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen viitenumero:

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

1.   VASTAANOTTAJA

1.1

Nimi:

1.2

Tiedossa oleva osoite:

1.2.1

Lähiosoite/postilokero:

1.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

1.2.3

Maa:

1.3

Osoitetta ei pystytty selvittämään ☐

1.4

Lisätietoja:

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE D

VASTAANOTTOTODISTUS

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (11) (asiakirjojen tiedoksianto) 10 artiklan 1 kohta)


Tämä vastaanottotodistus olisi lähetettävä hajautetun tietojärjestelmän välityksellä tai muulla tavalla mahdollisimman pian asiakirjan vastaanottamisen jälkeen ja joka tapauksessa seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta (12).

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

Vastaanottavan viranomaisen viitenumero:

Vastaanottaja:

1.   VASTAANOTTOPÄIVÄ:

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE E

PYYNTÖ TOIMITTAA LISÄTIETOJA TAI LISÄÄ ASIAKIRJOJA ASIAKIRJOJEN TIEDOKSIANTOA VARTEN

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (13) (asiakirjojen tiedoksianto) 10 artiklan 2 kohta)

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

Vastaanottavan viranomaisen viitenumero:

Vastaanottaja:

1.

Pyyntöä ei voida toteuttaa ilman seuraavia lisätietoja:

1.1

Vastaanottajan henkilöllisyys ((*)):

1.2

Syntymäaika ((*)):

1.3.

Henkilötunnus/sosiaaliturvatunnus/kaupparekisterinumero/tai muu vastaava ((*)):

1.4.

Muu (mikä):

2.

Pyyntöä ei voida toteuttaa ilman seuraavia lisäasiakirjoja:

2.1

Tiedoksi annettavat asiakirjat  ((*)):

2.2

Tosite maksusta ((*)):

2.3.

Muu (mikä):

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE F

ILMOITUS PYYNNÖN JA ASIAKIRJAN PALAUTTAMISESTA

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (14) (asiakirjojen tiedoksianto) 10 artiklan 3 kohta)


Pyyntö ja asiakirja on palautettava heti niiden vastaanottamisen jälkeen.

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

Vastaanottavan viranomaisen viitenumero:

Vastaanottaja:

1.   PALAUTTAMISEN SYY:

1.1

Pyyntö ei selvästi kuulu asetuksen soveltamisalaan:

1.1.1

osoite ei ole tiedossa ☐

1.1.2

asia ei ole luonteeltaan siviili- tai kauppaoikeudellinen ☐

1.1.3

jäsenvaltio ei pyydä tiedoksiantoa toiselta jäsenvaltiolta ☐

1.1.4

muu (mikä):

1.2

Asiakirjaa ei voida antaa tiedoksi, koska muotovaatimuksia ei ole noudatettu: ☐

1.2.1

asiakirja on vaikeasti luettavissa ☐

1.2.2

lomakkeen täyttämisessä käytetty kieli on väärä ☐

1.2.3

muu (mikä):

1.3

Tiedoksiantomenetelmä on vastoin vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädäntöä (asetuksen (EU) 2020/1784 11 artiklan 1 kohta) ☐

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE G

ILMOITUS PYYNNÖN JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ EDELLEEN TOIMIVALTAISELLE VASTAANOTTAVALLE VIRANOMAISELLE

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (15) (asiakirjojen tiedoksianto) 10 artiklan 4 kohta)


Pyyntö ja asiakirja on lähetetty edelleen seuraavalle vastaanottavalle viranomaiselle, joka on alueellisesti toimivaltainen antamaan asiakirjan tiedoksi:

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

Vastaanottavan viranomaisen viitenumero:

Vastaanottaja:

1.   TOIMIVALTAINEN VASTAANOTTAVA VIRANOMAINEN

1.1

Nimi:

1.2

Osoite:

1.2.1

Lähiosoite/postilokero:

1.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

1.2.3

Maa:

1.3

P.:

1.4

Faksi ((*)):

1.5

Sähköposti:

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE H

ALUEELLISESTI TOIMIVALTAISEN VASTAANOTTAVAN VIRANOMAISEN LÄHETTÄVÄLLE VIRANOMAISELLE OSOITTAMA VASTAANOTTOTODISTUS

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (16) (asiakirjojen tiedoksianto) 10 artiklan 4 kohta)


Tämä vastaanottotodistus olisi lähetettävä hajautetun tietojärjestelmän välityksellä tai muulla tavalla mahdollisimman pian asiakirjan vastaanottamisen jälkeen ja joka tapauksessa seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta (17).

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

Vastaanottavan viranomaisen viitenumero:

Vastaanottaja:

 

VASTAANOTTOPÄIVÄ:

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE I (18)

ASIAKIRJOJEN TIEDOKSIANNON TOIMITTAMISTA TAI TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISTÄ KOSKEVA TIETOPYYNTÖ

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (19) (asiakirjojen tiedoksianto) 11 artiklan 2 kohta)


Tiedoksianto on toimitettava viipymättä. Jollei tiedoksiantoa ole voitu toimittaa kuukauden kuluessa vastaanottamisesta, vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava asiasta lähettävälle viranomaiselle.

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

Vastaanottavan viranomaisen viitenumero (jos saatavilla):

1.   PYYNTÖ ON LÄHETETTY MUTTA TIETOA TIEDOKSIANNON TOIMITTAMISESTA TAI TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ EI OLE SAATU

1.1

Pyyntö lähetetty ☐

Päivämäärä: …

1.2

Vastaanottotodistus saatu ☐

Päivämäärä…

1.3

Muuta tietoa saatu: ☐

2.   LÄHETTÄVÄ VIRANOMAINEN

2.1

Nimi:

Alla olevan 2.2–2.6 kohdan tiedot ovat vapaaehtoisia, jos liitteenä on kopio asiakirjojen tiedoksiantopyynnöstä:

2.2

Osoite:

2.2.1

Lähiosoite/postilokero:

2.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

2.3

Maa:

2.4

P.:

2.5

Faksi ((*)):

2.6

Sähköposti:

3.   VASTAANOTTAVA VIRANOMAINEN

3.1

Nimi:

Nämä tiedot ovat vapaaehtoisia, jos liitteenä on kopio asiakirjojen tiedoksiantopyynnöstä:

3.2

Osoite:

3.2.1

Lähiosoite/postilokero:

3.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

3.3

Maa:

3.4

P.:

3.5

Faksi ((*)):

3.6

Sähköposti:

4.   VASTAANOTTAJA

4.1

Nimi:

4.1.1

Syntymäaika (jos tiedossa):

Nämä tiedot ovat vapaaehtoisia, jos liitteenä on kopio asiakirjojen tiedoksiantopyynnöstä:

4.2

Osoite:

4.2.1

Lähiosoite/postilokero:

4.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

4.2.3

Maa:

4.3

Puh ((*)):

4.4

Faksi ((*)):

4.5

Sähköposti ((*)):

4.6

Henkilötunnus/sosiaaliturvatunnus/kaupparekisterinumero/ tai muu vastaava ((*)):

4.7

Muut vastaanottajaan liittyvät tiedot ((*)):

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE J (20)

VASTAUS ASIAKIRJOJEN TIEDOKSIANNON TOIMITTAMISTA TAI TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISTÄ KOSKEVAAN TIETOPYYNTÖÖN

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (21) (asiakirjojen tiedoksianto) 11 artiklan 2 kohta)

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen viitenumero:

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

Vastaanottaja:

1.   TIETOJA ASIAKIRJAN TIEDOKSIANTOTILANTEESTA

1.1

Pyyntöä ei vastaanotettu ☐

1.2

Pyyntöä ei seuraavista syistä voida toteuttaa yhden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta:

1.2.1

vastaanottajan nykyistä osoitetta selvitetään ☐

1.2.2

tiedoksianto on kesken – asiakirjat on lähetetty vastaanottajalle, mutta niiden toimittamista ei ole vielä vahvistettu ☐

1.2.3

tiedoksianto on kesken – asiakirjat on lähetetty vastaanottajalle, mutta vastaanottamisesta kieltäytymisen takaraja ei ole vielä ylittynyt ☐

1.2.4

kaikkia tiedoksiantovaihtoehtoja ei ole vielä käytetty ☐

1.2.5

tiedoksianto on jo suoritettu, ks. liitteenä oleva jäljennös todistuksesta ☐

1.2.6

pyyntöön vastattu … (päivämäärä). Vastaus liitteenä ☐

1.2.7

lisätietoja tai -asiakirjoja koskevan pyynnön käsittely on kesken ☐

1.2.8

muu ☐

1.3

Pyyntö toteutetaan arviolta viimeistään: …

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE K

TODISTUS ASIAKIRJOJEN TIEDOKSIANNON TOIMITTAMISESTA TAI TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (22) (asiakirjojen tiedoksianto) 11 artiklan 2 kohta, 12 artiklan 4 kohta ja 14 artikla)


Tiedoksianto on toimitettava viipymättä. Jollei tiedoksiantoa ole voitu toimittaa kuukauden kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta, vastaanottava viranomainen ilmoittaa siitä lähettävälle viranomaiselle (asetuksen (EU) 2020/1784 11 artiklan 2 kohta).

Lähettävän viranomaisen viitenumero:

Vastaanottavan viranomaisen viitenumero:

Vastaanottaja:

1.   TIEDOKSIANNON TOIMITTAMINEN (14 artikla)

1.1

Tiedoksiantopäivä ja osoite, johon tiedoksianto toimitettiin:

1.2

Asiakirja

1.2.1

annettiin tiedoksi vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti eli

1.2.1.1

toimitettiin ☐

1.2.1.1.1

suoraan vastaanottajalle ☐

1.2.1.1.2

toiselle henkilölle ☐

1.2.1.1.2.1

Nimi:

1.2.1.1.2.2

Osoite:

1.2.1.1.2.2.1

Lähiosoite/postilokero:

1.2.1.1.2.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

1.2.1.1.2.2.3

Maa:

1.2.1.1.2.3

Suhde vastaanottajaan:

perheenjäsen ☐ palkansaaja ☐ muu ☐

1.2.1.1.3

vastaanottajan kotiin ☐

1.2.1.1.4

muuhun osoitteeseen (mihin) (23):

1.2.1.2

annettiin tiedoksi postipalvelujen välityksellä ☐

1.2.1.2.1

ilman vastaanottotodistusta ☐

1.2.1.2.2

liitteenä olevan vastaanottotodistuksen kanssa, joka saatiin ☐

1.2.1.2.2.1

vastaanottajalta ☐

1.2.1.2.2.2

toiselta henkilöltä ☐

1.2.1.2.2.2.1

Nimi:

1.2.1.2.2.2.2

Osoite:

1.2.1.2.2.2.2.1

Lähiosoite/postilokero:

1.2.1.2.2.2.2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

1.2.1.2.2.2.2.3

Maa:

1.2.1.2.2.2.3

Suhde vastaanottajaan:

perheenjäsen ☐ palkansaaja ☐ muu ☐

1.2.1.3

annettiin tiedoksi sähköisesti (ilmoittakaa miten): ☐

1.2.1.4

annettiin tiedoksi muilla tavoin (ilmoittakaa miten): ☐

1.2.2

annettiin tiedoksi seuraavaa erityismenettelyä noudattaen (ilmoittakaa miten): ☐

1.3

Asiakirjan vastaanottajalle ilmoitettiin asetuksen (EU) 2020/1784 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti kirjallisesti, että vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa, jollei asiakirjaa ole kirjoitettu joko jollakin hänen ymmärtämällään kielellä tai tiedoksiantopaikkakunnan virallisella kielellä tai yhdellä niistä tai jollei sen mukana ole toimitettu käännöstä jollekin kyseisistä kielistä.

2.   Asetuksen (EU) 2020/1784 11 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAISESTI ANNETUT TIEDOT

Tiedoksiantoa ei voitu toteuttaa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ☐

3.   KIELTÄYTYMINEN ASIAKIRJAN VASTAANOTTAMISESTA (asetuksen (EU) 2020/1784 12 artiklan 4 kohta)

3.1

Vastaanottaja kieltäytyi vastaanottamasta asiakirjaa siinä käytetyn kielen vuoksi

3.1.1

Tiedoksiantoyrityksen päivämäärä:

3.1.2

Kieltäytymispäivä (jos tiedossa):

3.2

Asiakirja on tämän todistuksen liitteenä.

3.2.1

kyllä ☐

3.2.2

ei ☐

4.   SYY ASIAKIRJAN TIEDOKSIANNON TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISELLE

4.1

Osoite tuntematon

4.1.1.

Osoite on yritetty selvittää (24) kyllä ☐ ei ☐

4.2.

Vastaanottajan olinpaikka tuntematon ☐

4.3.

Asiakirjaa ei voitu antaa tiedoksi ennen asiakirjan tiedoksiantopyynnön (lomake A) 6.2 kohdassa ilmoitettua päivämäärää tai siinä ilmoitetun määräajan kuluessa ☐

4.4.

muu (mikä): ☐

4.5.

Asiakirja on tämän todistuksen liitteenä kyllä ☐ ei☐

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

LOMAKE L

ILMOITUS VASTAANOTTAJALLE OIKEUDESTA KIELTÄYTYÄ VASTAANOTTAMASTA ASIAKIRJAA

(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (25) (asiakirjojen tiedoksianto) 12 artiklan 2 ja 3 kohta)

Vastaanottaja:

I   TIETOA VASTAANOTTAJALLE

Oheinen asiakirja annetaan tiedoksi asetuksen (EU) 2020/1784 mukaisesti.

Voitte kieltäytyä vastaanottamasta oheista asiakirjaa, jollei asiakirja ole kirjoitettu ymmärtämällänne kielellä tai tiedoksiantopaikkakunnan virallisella kielellä tai yhdellä niistä tai jollei mukana ole käännöstä jollekin kyseisistä kielistä.

Jos haluatte käyttää tätä oikeuttanne, teidän on kieltäydyttävä vastaanottamasta asiakirjaa tiedoksiannon yhteydessä ilmoittamalla tästä suoraan asiakirjan toimittavalle henkilölle tai täyttämällä tämä lomake ja palauttamalla se tai jokin muu kirjallinen ilmoitus, jossa ilmoitatte kieltäytyvänne vastaanottamasta oheista asiakirjaa sen kielen vuoksi, jolla asiakirja toimitettiin, jäljempänä olevaan osoitteeseen kahden viikon kuluessa tiedoksiannosta.

Huomioikaa, että jos kieltäydytte vastaanottamasta oheista asiakirjaa mutta sitä asiaa käsittelevä tuomioistuin tai viranomainen, jonka yhteydessä tiedoksianto tuli tarpeelliseksi, päättää myöhemmin, että kieltäytyminen ei ollut perusteltua, se voi soveltaa tuomioistuinjäsenvaltion lainsäädännön mukaisia oikeudellisia seuraamuksia perusteettomaan kieltäytymiseen, kuten katsoa, että tiedoksianto oli pätevä.

II   LOMAKKEEN PALAUTUSOSOITE (26):

1.

Nimi:

2.

Osoite:

2.1

Lähiosoite/postilokero:

2.2

Postinumero ja postitoimipaikka:

2.3

Maa:

3.

Viitenumero:

4.

P.:

5.

Faksi ((*)):

6.

Sähköposti:

III   VASTAANOTTAJAN ILMOITUS (27):

Kieltäydyn vastaanottamasta asiakirjaa, koska sitä ei ole kirjoitettu ymmärtämälläni kielellä eikä tiedoksiantopaikkakunnan virallisella kielellä tai yhdellä niistä eikä mukana ole käännöstä jollekin kyseisistä kielistä.

Ymmärrän seuraavaa kieltä tai seuraavia kieliä:

bulgaria

liettua

espanja

unkari

tšekki

malta

saksa

hollanti

viro

puola

kreikka

portugali

englanti

romania

ranska

slovakki

Iiri

sloveeni

kroaatti

suomi

italia

ruotsi

latvia

muu ☐ (mikä): …

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:


(1)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

((*))  Vapaaehtoinen.

(2)  Jos hakijoita on useita, antakaa kohdissa 3.1–3.5 pyydetyt tiedot kaikkien osalta.

(3)  Tämä kohta koskee vain jäsenvaltioita, joissa on useita virallisia kieliä.

(4)  Tätä kohtaa sovelletaan vasta hajautetun tietojärjestelmän soveltamispäivästä asetuksen (EU) 2020/1784 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(5)  Tämän lomakkeen käyttö on vapaaehtoista.

(6)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

(7)  Tämä lomake koskee vain jäsenvaltioita, jotka antavat apua asetuksen (EU) 2020/1784 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

((*))  Vapaaehtoinen.

(8)  Tämän lomakkeen käyttö on vapaaehtoista.

(9)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

(10)  Tämä lomake koskee vain jäsenvaltioita, jotka antavat apua asetuksen (EU) 2020/1784 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(11)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

(12)  Velvollisuutta lähettää vastaanottotodistus hajautetun tietojärjestelmän välityksellä sovelletaan vasta hajautetun tietojärjestelmän soveltamispäivästä asetuksen (EU) 2020/1784 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(13)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

((*))  Vapaaehtoinen.

(14)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

(15)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

((*))  Vapaaehtoinen.

(16)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

(17)  Velvollisuutta lähettää vastaanottotodistus hajautetun tietojärjestelmän välityksellä sovelletaan vasta hajautetun tietojärjestelmän soveltamispäivästä asetuksen (EU) 2020/1784 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(18)  Tämän lomakkeen käyttö on vapaaehtoista.

(19)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

((*))  Vapaaehtoinen.

(20)  Tämän lomakkeen käyttö on vapaaehtoista.

(21)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

(22)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

(23)  Vastaanottavan viranomaisen asetuksen (EU) 2020/1784 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti selvittämä osoite.

(24)  Tämä kohta koskee vain jäsenvaltioita, jotka antavat apua asetuksen (EU) 2020/1784 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

(25)  EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

(26)  Tiedoksiannon toteuttava viranomainen täyttää.

((*))  Vapaaehtoinen

(27)  Vastaanottaja täyttää ja allekirjoittaa.


LIITE II

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (”asiakirjojen tiedoksianto”) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 kumoamisesta (EUVL L 324, 10.12.2007, s. 79).

 

Neuvoston asetus (EU) N:o 517/2013, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013, tavaroiden vapaan liikkuvuuden, henkilöiden vapaan liikkuvuuden, yhtiöoikeuden, kilpailupolitiikan, maatalouden, elintarvikkeiden turvallisuuden, eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikan, liikennepolitiikan, energian, verotuksen, tilastojen, Euroopan laajuisten verkkojen, oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien, oikeuden, vapauden ja turvallisuuden, ympäristön, tulliliiton, ulkosuhteiden, ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä toimielinten alan tiettyjen asetusten ja päätösten mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta (EUVL L 158, 10.6.2013, s. 1).

Ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1393/2007 liitteiden I ja II muutokset


LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 1393/2007

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 3 kohta

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

5 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

6 artikla

7 artikla

4 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohta

5 artiklan 1 kohta

4 artiklan 3 kohta

8 artiklan 2 kohta

4 artiklan 4 kohta

8 artiklan 3 kohta

4 artiklan 5 kohta

8 artiklan 4 kohta

5 artikla

9 artikla

6 artikla

10 artikla

7 artikla

11 artikla

8 artiklan 1 kohta

12 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

8 artiklan 2 kohta

12 artiklan 4 kohta

8 artiklan 3 kohta

12 artiklan 5 kohta

8 artiklan 4 kohta

12 artiklan 6 kohta

8 artiklan 5 kohta

12 artiklan 7 kohta

9 artikla

13 artikla

10 artikla

14 artikla

11 artikla

15 artikla

12 artikla

16 artikla

13 artikla

17 artikla

14 artikla

18 artikla

19 artikla

15 artikla

20 artiklan 1 kohta

20 artiklan 2 kohta

16 artikla

21 artikla

17 artikla

23 artikla

24 artikla

25 artikla

18 artikla

26 artikla

27 artikla

28 artikla

19 artikla

22 artikla

20 artikla

29 artikla

21 artikla

30 artikla

31 artiklan 1 kohta

31 artiklan 2 kohta

22 artiklan 1 kohta

31 artiklan 3 kohta

22 artiklan 2 kohta

31 artiklan 4 kohta

22 artiklan 3 kohta

31 artiklan 5 kohta

22 artiklan 4 kohta

31 artiklan 6 kohta

32 artikla

23 artiklan 1 kohta

33 artiklan 1 kohta

33 artiklan 2 kohta

23 artiklan 2 kohta

33 artiklan 3 kohta

23 artiklan 3 kohta

33 artiklan 4 kohta

34 artikla

24 artikla

35 artiklan 1 kohta

35 artiklan 2 kohta

25 artikla

36 artikla

26 artikla

37 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite I

Liite II

Liite III

Liite III


Oikaisuja

2.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 405/79


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2019/2033, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 314, 5. joulukuuta 2019 )

1.

Sivulla 20, 9 artiklan 1 kohdassa:

on:

Sijoituspalveluyrityksillä on oltava omia varoja, jotka koostuvat niiden ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) summasta, ja jotka täyttävät aina kaikki seuraavat edellytykset:

”1.   

a)

Image 1

,

b)

Image 2

,

c)

Image 3

,

jossa …”,

pitää olla:

Sijoituspalveluyrityksillä on oltava omia varoja, jotka koostuvat niiden ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) summasta, ja jotka täyttävät aina kaikki seuraavat edellytykset:

”1.   

a)

Image 4

,

b)

Image 5

,

c)

Image 6

,

jossa …”

2.

Sivulla 46, 57 artiklan 2 kohdassa:

on:

”2.   … tai siihen päivään asti, kun luottolaitoksiin ryhdyttiin soveltamaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan …”

pitää olla:

”2.   … tai siihen päivään asti, kun luottolaitoksiin omien varojen vaatimustarkoituksissa ryhdyttiin soveltamaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan …”

3.

Sivulla 52, 62 artiklan (jolla muutetaan asetusta (EU) N:o 575/2013) 10 kohdan a alakohdassa:

on:

”a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”…

 

i)

tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn vaatimuksen, tämän asetuksen 458 ja 459 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 artiklassa tarkoitettujen erityisten omien varojen vaatimusten, kyseisen direktiivin 128 artiklan 6 alakohdassa määritellyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen, tämän asetuksen 500 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten sekä kolmansien maiden kaikkien paikallisten valvontasäännösten edellyttämää summaa siltä osin kuin nämä vaatimukset on katettava ydinpääomalla (CET1); …

ii)

tytäryritykseen liittyvä konsolidoidun ydinpääoman (CET1) määrä, jonka on konsolidoinnin perusteella vastattava tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn vaatimuksen, tämän asetuksen 458 ja 459 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 artiklassa tarkoitettujen erityisten omien varojen vaatimusten, kyseisen direktiivin 128 artiklan 6 alakohdassa määritellyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen, tämän asetuksen 500 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten sekä kolmansien maiden kaikkien paikallisten valvontasäännösten edellyttämää summaa siltä osin kuin nämä vaatimukset on katettava ydinpääomalla (CET1).”

b)

tytäryrityksen vähemmistöosuudet, jotka ilmaistaan prosenttiosuutena kaikista kyseisen yrityksen ydinpääoman (CET1) instrumenteista, sekä niihin liittyvät ylikurssirahastot, kertyneet voittovarat ja muut rahastot.”;”

pitää olla:

”a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”…

 

i)

tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn vaatimuksen, tämän asetuksen 458 ja 459 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 artiklassa tarkoitettujen erityisten omien varojen vaatimusten, kyseisen direktiivin 128 artiklan 6 alakohdassa määritellyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen sekä kolmansien maiden kaikkien paikallisten valvontasäännösten edellyttämää summaa siltä osin kuin nämä vaatimukset on katettava ydinpääomalla (CET1);

ii)

tytäryritykseen liittyvä konsolidoidun ydinpääoman (CET1) määrä, jonka on konsolidoinnin perusteella vastattava tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn vaatimuksen, tämän asetuksen 458 ja 459 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 artiklassa tarkoitettujen erityisten omien varojen vaatimusten, kyseisen direktiivin 128 artiklan 6 alakohdassa määritellyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen sekä kolmansien maiden kaikkien paikallisten valvontasäännösten edellyttämää summaa siltä osin kuin nämä vaatimukset on katettava ydinpääomalla (CET1).

b)

tytäryrityksen vähemmistöosuudet, jotka ilmaistaan prosenttiosuutena kaikista kyseisen yrityksen ydinpääoman (CET1) instrumenteista.”;”

4.

Sivulla 53, 62 artiklan (62 artiklan (jolla muutetaan asetusta (EU) N:o 575/2013) 11 kohdan a alakohdassa:

on:

”a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”…

 

i)

tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn vaatimuksen, tämän asetuksen 458 ja 459 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 artiklassa tarkoitettujen erityisten omien varojen vaatimusten, kyseisen direktiivin 128 artiklan 6 alakohdassa määritellyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen, tämän asetuksen 500 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten sekä kolmansien maiden kaikkien paikallisten valvontasäännösten edellyttämää summaa siltä osin kuin nämä vaatimukset on katettava ensisijaisella pääomalla (T1); …

ii)

tytäryritykseen liittyvä konsolidoidun ensisijaisen pääoman (T1) määrä, jonka on konsolidoinnin perusteella vastattava tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn vaatimuksen, tämän asetuksen 458 ja 459 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 artiklassa tarkoitettujen erityisten omien varojen vaatimusten, kyseisen direktiivin 128 artiklan 6 kohdassa määritellyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen, tämän asetuksen 500 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten sekä kolmansien maiden kaikkien paikallisten valvontasäännösten edellyttämää summaa siltä osin kuin nämä vaatimukset on katettava ensisijaisella pääomalla (T1);

b)

tytäryrityksen ehdot täyttävä ensisijainen pääoma (T1) ilmaistuna prosenttiosuutena kaikista kyseisen yrityksen ensisijaisen pääoman (T1) instrumenteista, sekä niihin liittyvät ylikurssirahastot, kertyneet voittovarat ja muut rahastot.”;”

pitää olla:

”a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”…

 

i)

tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn vaatimuksen, tämän asetuksen 458 ja 459 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 artiklassa tarkoitettujen erityisten omien varojen vaatimusten, kyseisen direktiivin 128 artiklan 6 alakohdassa määritellyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen sekä kolmansien maiden kaikkien paikallisten valvontasäännösten edellyttämää summaa siltä osin kuin nämä vaatimukset on katettava ensisijaisella pääomalla (T1); …

ii)

tytäryritykseen liittyvä konsolidoidun ensisijaisen pääoman (T1) määrä, jonka on konsolidoinnin perusteella vastattava tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn vaatimuksen, tämän asetuksen 458 ja 459 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 artiklassa tarkoitettujen erityisten omien varojen vaatimusten, kyseisen direktiivin 128 artiklan 6 kohdassa määritellyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen sekä kolmansien maiden kaikkien paikallisten valvontasäännösten edellyttämää summaa siltä osin kuin nämä vaatimukset on katettava ensisijaisella pääomalla (T1);

b)

tytäryrityksen ehdot täyttävä ensisijainen pääoma (T1) ilmaistuna prosenttiosuutena kaikista kyseisen yrityksen ensisijaisen pääoman (T1) eristä.”;”

5.

Sivulla 53, 62 artiklan (jolla muutetaan asetusta (EU) N:o 575/2013) 12 kohdan a alakohdassa:

on:

”a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”…

 

i)

tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen, tämän asetuksen 458 ja 459 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 artiklassa tarkoitettujen erityisten omien varojen vaatimusten, kyseisen direktiivin 128 artiklan 6 alakohdassa määritellyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen, tämän asetuksen 500 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten sekä kolmansien maiden kaikkien paikallisten valvontasäännösten edellyttämää summaa; …

ii)

tytäryritykseen liittyvä omien varojen määrä, jonka on konsolidoinnin perusteella vastattava tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen, tämän asetuksen 458 ja 459 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 artiklassa tarkoitettujen erityisten omien varojen vaatimusten, kyseisen direktiivin 128 artiklan 6 alakohdassa määritellyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen, tämän asetuksen 500 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten sekä kolmansien maiden kaikkien paikallisten valvontasäännösten edellyttämää summaa;

b)

ehdot täyttävät yrityksen omat varat, jotka ilmaistaan prosenttiosuutena kaikista tytäryrityksen omien varojen instrumenteista, jotka sisältyvät ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) eriin, sekä niihin liittyvät ylikurssirahastot, kertyneet voittovarat ja muut rahastot.”;”

pitää olla:

”a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”…

 

i)

tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen, tämän asetuksen 458 ja 459 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 artiklassa tarkoitettujen erityisten omien varojen vaatimusten, kyseisen direktiivin 128 artiklan 6 alakohdassa määritellyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen sekä kolmansien maiden kaikkien paikallisten valvontasäännösten edellyttämää summaa; …

ii)

tytäryritykseen liittyvä omien varojen määrä, jonka on konsolidoinnin perusteella vastattava tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen, tämän asetuksen 458 ja 459 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 artiklassa tarkoitettujen erityisten omien varojen vaatimusten, kyseisen direktiivin 128 artiklan 6 alakohdassa määritellyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen sekä kolmansien maiden kaikkien paikallisten valvontasäännösten edellyttämää summaa;

b)

ehdot täyttävät yrityksen omat varat, jotka ilmaistaan prosenttiosuutena kaikista kyseisen yrityksen ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) eristä lukuun ottamatta 62 artiklan c ja d alakohdassa tarkoitettuja määriä.”;”

6.

Sivulla 55, 62 artiklan (jolla muutetaan asetusta (EU) N:o 575/2013) 25 kohdassa:

on:

”25)

Korvataan 395 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   … edellyttäen että kaikkiin asiakaskokonaisuuden asiakkaisiin, jotka eivät ole laitoksia, liittyvien vastuuarvojen summa …””

pitää olla:

”25)

Korvataan 395 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.   … edellyttäen että kaikkiin asiakaskokonaisuuden asiakkaisiin, jotka eivät ole laitoksia tai sijoituspalveluyrityksiä, liittyvien vastuuarvojen summa …””

7.

Sivulla 56, 62 artiklan (jolla muutetaan asetusta (EU) N:o 575/2013) 33 kohdassa:

on:

”33)

Korvataan 498 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Tässä asetuksessa säädettyjä, omien varojen vaatimuksia koskevia …””

pitää olla:

”33)

Korvataan 498 artikla seuraavasti:

”498 artikla

Hyödykkeisiin sijoittajia koskeva poikkeus

Tässä asetuksessa säädettyjä, omien varojen vaatimuksia koskevia … joista säädetään direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan C osan 5, 6, 7, 9, 10 ja 11 kohdassa.””

8.

Sivulla 61, 63 artiklan (jolla muutetaan asetusta (EU) N:o 600/2014) 6 ja 7 kohdassa:

on:

”6)

Korvataan 49 artikla seuraavasti: ” …”

7.

Lisätään 52 artiklaan kohta seuraavasti: ”… ””

pitää olla:

”6)

Korvataan 49 artikla seuraavasti:

” … ”

6 a)

Muutetaan 50 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Siirretään komissiolle 2 päivästä heinäkuuta 2014 määräämättömäksi ajaksi 1 artiklan 9 kohdassa, 2 artiklan 2 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 15 artiklan 5 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa, 19 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 31 artiklan 4 kohdassa, 40 artiklan 8 kohdassa, 41 artiklan 8 kohdassa, 42 artiklan 7 kohdassa, 45 artiklan 10 kohdassa, 47 artiklan 1 a kohdassa sekä 52 artiklan 10 ja 12 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.”

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 1 artiklan 9 kohdassa, 2 artiklan 2 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 15 artiklan 5 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa, 19 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 31 artiklan 4 kohdassa, 40 artiklan 8 kohdassa, 41 artiklan 8 kohdassa, 42 artiklan 7 kohdassa, 45 artiklan 10 kohdassa, 47 artiklan 1 a kohdassa sekä 52 artiklan 10 ja 12 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.”

c)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Tämän asetuksen 1 artiklan 9 kohdan, 2 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan, 15 artiklan 5 kohdan, 17 artiklan 3 kohdan, 19 artiklan 2 ja 3 kohdan, 31 artiklan 4 kohdan, 40 artiklan 8 kohdan, 41 artiklan 8 kohdan, 42 artiklan 7 kohdan, 45 artiklan 10 kohdan, 47 artiklan 1 a kohdan sekä 52 artiklan 10 tai 12 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.”

7.

Lisätään 52 artiklaan kohta seuraavasti: … ””

9.

Sivulla 63, 66 artiklan 3 kohdan b alakohdassa:

on:

”b)

62 artiklan 30 kohtaa sovelletaan 25 päivästä joulukuuta 2019.”

pitää olla:

”b)

62 artiklan 30, 32 ja 33 kohtaa sovelletaan 25 päivästä joulukuuta 2019.”


2.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 405/84


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2019/2034, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2002/87/EY, 2009/65/EY, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 314, 5. joulukuuta 2019 )

1)

Sivulla 71, 2 artiklan 2 kohdassa:

on:

”2.

… asetuksen (EU) 2019/2033 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.”

pitää olla:

”2.

… asetuksen (EU) 2019/2033 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja 1 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.”

2)

Sivulla 102, 54 artiklassa:

on:

”Jäsenvaltioiden on tämän osaston 2 luvun 3 jakson mukaisesti varmistettava, että…”

pitää olla:

”Jäsenvaltioiden on tämän osaston 1 luvun 3 jakson mukaisesti varmistettava, että…”

3)

Sivulla 110, 63 artiklan 2 kohdassa:

on:

”2)

Lisätään 45 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.

Asetuksen (EU) 2019/2033 65 artiklan 4 kohdan mukaisesti …”

pitää olla:

”2)

Lisätään 45 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.

Asetuksen (EU) 2019/2033 65 artiklan mukaisesti …”

4)

Sivulla 113, 67 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa:

on:

”Jäsenvaltioiden on sovellettava kyseisiä toimenpiteitä 26 päivästä kesäkuuta 2021. Jäsenvaltioiden on kuitenkin sovellettava 64 artiklan 5 alakohdan noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä 26 päivästä maaliskuuta 2020.”

pitää olla:

”Jäsenvaltioiden on sovellettava kyseisiä toimenpiteitä 26 päivästä kesäkuuta 2021. Jäsenvaltioiden on kuitenkin sovellettava 62 artiklan 6 alakohdan noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä direktiivin 2013/36/EU 8 a artiklan 3 kohdan osalta viimeistään 27 päivänä joulukuuta 2020, ja 64 artiklan 5 alakohdan noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä 26 päivästä maaliskuuta 2020.”