ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 356

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
26. lokakuuta 2020


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1542, annettu 21 päivänä lokakuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1543, annettu 21 päivänä lokakuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 514/2014 muuttamisesta vapauttamismenettelyn osalta

3

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2020/1544, annettu 21 päivänä lokakuuta 2020, neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ukrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Ukrainassa tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuudesta

5

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2020/1545, annettu 19 päivänä lokakuuta 2020, Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan voimassaolon jatkamista koskevan Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

7

 

*

Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan voimassaolon jatkamista koskeva Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus

9

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

26.10.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1542,

annettu 21 päivänä lokakuuta 2020,

asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 177 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 (3) vahvistetaan yhteiset ja yleiset säännökset, joita sovelletaan Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin.

(2)

Saatujen tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että vuotuisen ennakkomaksun määrä on vahvistettu erityisen suureksi, kun sitä verrataan toimenpideohjelmien toteuttamisesta seurauksena oleviin varainhoidollisiin tarpeisiin; tämä koskee etenkin varainhoitovuosia 2021–2023.

(3)

Jotta voitaisiin vähentää unionin talousarvioon sisältyviin maksumäärärahoihin kohdistuvaa painetta varainhoitovuosina 2021–2023 ja jotta voitaisiin parantaa maksumäärärahatarpeen ennustettavuutta ja näin osaltaan edistää avoimempaa budjettisuunnittelua ja hallitumpaa maksuprofiilia, vuotuisen ennakkomaksun määrää olisi pienennettävä kyseisten vuosien osalta.

(4)

Asetus (EU) N:o 1303/2013 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 134 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan viides luetelmakohta seuraavasti:

”—

2020: 3 %”;

b)

lisätään luetelmakohta seuraavasti:

”—

2021–2023: 2 %.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä lokakuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D. M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  EUVL C 159, 10.5.2019, s. 45.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 4. huhtikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 7. lokakuuta 2020.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).


26.10.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/3


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1543,

annettu 21 päivänä lokakuuta 2020,

asetuksen (EU) N:o 514/2014 muuttamisesta vapauttamismenettelyn osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 78 artiklan 2 kohdan, 79 artiklan 2 ja 4 kohdan, 82 artiklan 1 kohdan, 84 artiklan sekä 87 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Covid-19-pandemia on vaikuttanut jäsenvaltioihin ennennäkemättömällä tavalla. Covid-19-pandemia on vaikuttanut muuttoliikkeeseen, turvallisuuteen ja rajaturvallisuuteen jäsenvaltioissa, mikä puolestaan on pahentanut jäsenvaltioiden vakavaa likviditeetin puutetta, joka johtuu monella alalla tarvittavien julkisten investointien äkillisestä ja merkittävästä kasvusta. Näin on muodostunut poikkeuksellinen tilanne, jonka ratkaisemiseksi on toteutettava erityisiä toimenpiteitä.

(2)

Jäsenvaltioille on annettava lisää joustoa, jotta ne voivat reagoida tähän ennennäkemättömään kriisiin, lisäämällä niiden mahdollisuutta hyödyntää täysimääräisesti käytettävissä olevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 514/2014 (2) tarkoitettua kansallisten ohjelmien täytäntöönpanoaikaa kyseisten ohjelmien päättymiseen saakka eli 31 päivään joulukuuta 2023. Tällaiseen tarpeeseen vastaamiseksi maksusitoumusten vapauttamisen ja vuotuisen saldon maksamista koskevan pyynnön toimittamisen määräaikojen olisi oltava samat. Vuotuisen saldon maksamista koskevan pyynnön säädetty määräaika on asianomaista varainhoitovuotta seuraavan helmikuun 15 päivä, jonka osalta komissio voi poikkeuksellisesti myöntää määräajan pidennyksen kyseisen vuoden 1 päivään maaliskuuta, kun taas alun perin säädetty määräaika maksusitoumusten vapauttamiselle oli talousarviositoumuksen tekemistä seuraavan toisen vuoden 31 päivänä joulukuuta. Sen seurauksena, että maksusitoumusten vapauttamisen määräaika yhdenmukaistetaan asianomaisen maksamista koskevan pyynnön toimittamisen määräajan kanssa, komissio voi ottaa jäsenvaltion tapauksen mukaan 15 päivänä helmikuuta tai 1 päivänä maaliskuuta toimittaman vuotuisen saldon maksamista koskevan pyynnön huomioon vapautusmenettelyssä.

(3)

Jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltiot voivat kaikilta osin hyödyntää vuosina 2018 ja 2019 myönnetyt lisämäärärahat, talousarviositoumusvuotta olisi mukautettava. Kyseiset lisämäärärahat sisällytettiin Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuosiksi 2018 ja 2019, minkä jälkeen ne sidottiin kansallisiin ohjelmiin.

(4)

Asian kiireellisyyden, joka aiheutuu covid-19-pandemiasta johtuvista poikkeuksellisista olosuhteista, vuoksi olisi poikettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä, kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon määräajasta.

(5)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli hyödyntää täysimääräisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 516/2014 (3) perustettua turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksilla (EU) N:o 513/2014 (4) ja (EU) N:o 515/2014 (5) perustettua sisäisen turvallisuuden rahastoa covid-19-pandemian aiheuttaman ennennäkemättömän kansanterveyskriisin suoriin ja välillisiin vaikutuksiin vastaamiseksi, vaan se voidaan ehdotetun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(6)

Asetus (EU) N:o 514/2014 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti.

(7)

Jotta jäsenvaltioiden kannalta vallitsee oikeusvarmuus vapauttamisen määräajan osalta, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 514/2014 50 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kansallisiin ohjelmiin sovelletaan vapauttamismenettelyä, jossa on lähtökohtana, että jos viimeistään sen vuoden, joka seuraa talousarviositoumuksen tekemistä seuraavaa toista vuotta, 15 päivänä helmikuuta tai, jos komissio poikkeuksellisesti jatkaa maksamista koskevan pyynnön toimittamisen määräaikaa 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 1 päivänä maaliskuuta sitoumukseen liittyvistä määristä ei ole suoritettu 35 artiklassa tarkoitettua ensimmäistä ennakkomaksua ja vuotuista ennakkomaksua eikä niistä ole esitetty maksupyyntöä 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kyseiset määrät vapautetaan. Komissio laskee vapautettavan määrän lisäämällä kuudesosan vuoden 2014 kokonaisrahoitusosuuteen liittyvästä vuotuisesta talousarviositoumuksesta kuhunkin kauden 2015–2020 talousarviositoumukseen.

Kansallisiin ohjelmiin vuonna 2018 osoitettuja lisämäärärahoja vastaavien määrien osalta talousarviositoumus on toteutettava vuonna 2019. Kansallisiin ohjelmiin vuonna 2019 osoitettuja lisämäärärahoja vastaavien määrien osalta talousarviositoumus on toteutettava vuonna 2020.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan jäsenvaltioissa sellaisenaan perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 21 päivänä lokakuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D. M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 6. lokakuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 13. lokakuuta 2020.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 514/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 112).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 516/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta, neuvoston päätöksen 2008/381/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 573/2007/EY ja N:o 575/2007/EY ja neuvoston päätöksen 2007/435/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 168).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 513/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja neuvoston päätöksen 2007/125/YOS kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 93).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 515/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja päätöksen N:o 574/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 143).


PÄÄTÖKSET

26.10.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/5


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/1544,

annettu 21 päivänä lokakuuta 2020,

neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ukrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Ukrainassa tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuudesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksessä 2003/17/EY (3) säädetään, että kyseisen päätöksen liitteessä I luetelluissa kolmansissa maissa tietyillä siemenviljelmillä tehdyt viljelystarkastukset katsotaan tietyin edellytyksin unionin lainsäädännön mukaisesti tehtäviä viljelystarkastuksia vastaaviksi ja että kyseisissä kolmansissa maissa tuotetut tietyt viljakasvilajien siemenet katsotaan tietyin edellytyksin unionin lainsäädännön mukaisesti tuotettuja siemeniä vastaaviksi.

(2)

Ukraina on pyytänyt komissiota myöntämään vastaavuuden sen viljakasvien siemenviljelmillä tehtäviä viljelystarkastuksia koskevalle järjestelmälle sekä Ukrainassa tuotetuille ja varmennetuille viljakasvien siemenille.

(3)

Komissio tutki asiaa koskevaa Ukrainan lainsäädäntöä ja julkaisi vuonna 2015 tehdyn tarkastuksen, joka koski viljakasvien siementen virallisen valvonnan ja varmentamisen järjestelmää Ukrainassa ja sen vastaavuutta unionin vaatimusten kanssa, pohjalta havaintonsa raportissa ”Final report of an audit carried in Ukraine from 26 May 2015 to 04 June 2015 in order to evaluate the system of official controls and certification of cereal seed and their equivalence with European Union requirement” (Loppuraportti Ukrainassa 26 päivän toukokuuta 2015 ja 4 päivän kesäkuuta 2015 välisenä aikana tehdystä tarkastuksesta, jossa arvioitiin viljakasvien siementen virallisen valvonnan ja varmentamisen järjestelmää ja sen vastaavuutta Euroopan unionin vaatimusten kanssa).

(4)

Tarkastuksen jälkeen todettiin, että viljakasvien siemenviljelmien viljelystarkastukset ja siementen näytteenotto, testaus ja virallinen jälkivalvonta toteutetaan asianmukaisesti ja ne täyttävät päätöksen 2003/17/EY liitteessä II vahvistetut edellytykset sekä neuvoston direktiivissä 66/402/ETY (4) vahvistetut vaatimukset. Lisäksi todettiin, että siementen varmentamisen täytäntöönpanosta vastaavat Ukrainan kansalliset viranomaiset ovat toimivaltaisia ja toimivat asianmukaisesti.

(5)

Sen vuoksi on aiheellista myöntää vastaavuus Ukrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtävien viljelystarkastusten osalta ja Ukrainassa tuotettujen ja Ukrainan viranomaisten virallisesti varmentamien viljakasvien siementen osalta.

(6)

Päätös 2003/17/EY olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätöksen 2003/17/EY muuttaminen

Muutetaan päätöksen 2003/17/EY liite I seuraavasti:

a)

lisätään taulukkoon kohtien ”TR” ja ”US” väliin rivi seuraavasti:

”UA

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Khreshchatyk str., 24, 01001, KYIV

66/402/ETY”;

b)

lisätään taulukon alaviitteeseen kohtien ”TR – Turkki,” ja ”US – Yhdysvallat,” väliin seuraava kohta:

”UA – Ukraina,”.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä lokakuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D. M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  Lausunto annettu 18. syyskuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 8. lokakuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 14. lokakuuta 2020.

(3)  Neuvoston päätös 2003/17/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, kolmansissa maissa siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja kolmansissa maissa tuotettujen siementen vastaavuudesta (EYVL L 8, 14.1.2003, s. 10).

(4)  Neuvoston direktiivi 66/402/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125, 11.7.1966, s. 2309).


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

26.10.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/7


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/1545,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2020,

Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan voimassaolon jatkamista koskevan Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus (1), jäljempänä ’sopimus’, joka hyväksyttiin neuvoston päätöksellä (EU) 2017/418 (2), tuli voimaan 10 päivänä toukokuuta 2017. Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevaa pöytäkirjaa (3), jäljempänä ’pöytäkirja’, on sovellettu 14 päivästä lokakuuta 2016 (4) lähtien neljän vuoden ajan.

(2)

Pöytäkirjan voimassaolo päättyy 13 päivänä lokakuuta 2020.

(3)

Neuvosto antoi 7 päivänä heinäkuuta 2020 komissiolle valtuudet aloittaa neuvottelut Cookinsaarten hallituksen kanssa uuden sopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä.

(4)

Pöytäkirjan uusimista koskevien neuvottelujen ollessa vielä viimeistelemättä komissio on neuvotellut unionin puolesta Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan voimassaolon jatkamista koskevan Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’kirjeenvaihtona tehty sopimus’, joka koskee täytäntöönpanopöytäkirjan voimassaolon jatkamista enintään yhdellä vuodella. Neuvottelut saatiin onnistuneesti päätökseen, ja kirjeenvaihto parafoitiin 29 päivänä heinäkuuta 2020.

(5)

Kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tavoitteena on mahdollistaa se, että unioni ja Cookinsaarten hallitus voivat jatkaa yhteistyötään kestävän kalastuksen politiikan ja kalavarojen vastuullisen hyödyntämisen edistämiseksi Cookinsaarten vesillä ja että unionin alukset voivat harjoittaa kalastustoimintaansa kyseisillä vesillä.

(6)

Kirjeenvaihtona tehty sopimus olisi allekirjoitettava unionin puolesta sillä varauksella, että sen tekeminen saatetaan myöhemmin päätökseen.

(7)

Jotta turvattaisiin unionin alusten kalastustoiminnan jatkuminen Cookinsaarten vesillä, kirjeenvaihtona tehtyä sopimusta olisi sovellettava sen voimaantuloa varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti väliaikaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan voimassaolon jatkamista koskeva Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen (5).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa kirjeenvaihtona tehty sopimus unionin puolesta.

3 artikla

Kirjeenvaihtona tehtyä sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen 6 kohdan mukaisesti 14 päivästä lokakuuta 2020 tai mahdollisesta muusta sen myöhemmästä allekirjoituspäivän jälkeisestä päivästä alkaen (6) sen voimaantuloa varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä lokakuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KLOECKNER


(1)  EUVL L 131, 20.5.2016, s. 3.

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2017/418, annettu 28 päivänä helmikuuta 2017, Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 64, 10.3.2017, s. 1).

(3)  Pöytäkirja Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta (EUVL L 131, 20.5.2016, s. 10).

(4)  EUVL L 289, 25.10.2016, s. 1.

(5)  Kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

(6)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee päivän, josta alkaen kirjeenvaihtona tehtyä sopimusta sovelletaan väliaikaisesti, Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


26.10.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/9


EUROOPAN UNIONIN JA COOKINSAARTEN HALLITUKSEN VÄLISEN KESTÄVÄÄ KALASTUSTA KOSKEVAN KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOPÖYTÄKIRJAN VOIMASSAOLON JATKAMISTA KOSKEVA EUROOPAN UNIONIN JA COOKINSAARTEN HALLITUKSEN VÄLINEN KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS

A.   Euroopan unionin kirje

Arvoisat Herrat,

Minulla on kunnia vahvistaa, että olemme sopineet seuraavasta väliaikaisesta järjestelystä Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisessä kestävää kalastusta koskevassa kumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn nykyisin voimassa olevan (14 päivästä lokakuuta 201613 päivään lokakuuta 2020) pöytäkirjan, jäljempänä 'pöytäkirja', voimassaolon jatkumisen varmistamiseksi, kunnes pöytäkirjan uusimista koskevat neuvottelut saadaan päätökseen.

Tässä yhteydessä Euroopan unioni ja Cookinsaarten hallitus ovat sopineet seuraavaa:

(1)

Pöytäkirjan viimeisenä vuonna sovellettua järjestelyä jatketaan samoin edellytyksin enintään yhden vuoden ajan 14 päivästä lokakuuta 2020 tai mahdollisesta muusta myöhemmästä tämän kirjeenvaihdon allekirjoituspäivän jälkeisestä päivästä alkaen.

(2)

Taloudellinen korvaus, jonka unioni maksaa alusten pääsystä Cookinsaarten vesille pöytäkirjan jatkamisen nojalla, vastaa pöytäkirjan 2 artiklassa määrättyä vuotuista määrää. Kyseinen korvaus maksetaan yhdessä erässä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän kirjeenvaihdon väliaikaisen soveltamisen päivämäärästä.

(3)

Tähän voimassaolon pidentämistä koskevaan sopimukseen liittyvän alakohtaisen tuen määrä on 350 000 euroa. Kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen 6 artiklassa määrätty sekakomitea hyväksyy kyseistä määrää koskevan ohjelmasuunnittelun pöytäkirjan 3 artiklan määräysten mukaisesti viimeistään neljän kuukauden kuluttua tämän kirjeenvaihdon soveltamispäivästä. Pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitettuja alakohtaisen tuen täytäntöönpanoon ja maksuihin liittyviä edellytyksiä sovelletaan soveltuvin osin.

(4)

Jos pöytäkirjan uusimisesta käytävät neuvottelut johtavat allekirjoittamiseen ja siihen, että pöytäkirjan soveltaminen alkaa ennen edellä 1 kohdassa määrätyn yhden vuoden määräajan päättymistä, edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen taloudellisten korvausten maksuja alennetaan suhteessa jäljellä olevaan aikaan. Vastaava jo maksettu määrä vähennetään ensimmäisestä uuden pöytäkirjan nojalla maksettavasta taloudellisesta korvauksesta.

(5)

Tämän voimassaolon pidentämistä koskevan sopimuksen soveltamisaikana kalastuslisenssit myönnetään pöytäkirjassa vahvistetuissa rajoissa sellaisia maksuja tai ennakkomaksuja vastaan, jotka vastaavat pöytäkirjan liitteessä olevan II luvun 5 jaksossa vahvistettuja maksuja tai ennakkomaksuja sen viimeisenä soveltamisvuonna.

(6)

Tätä kirjeenvaihtoa sovelletaan väliaikaisesti 14 päivästä lokakuuta 2020 tai mahdollisesta muusta sen myöhemmästä allekirjoituspäivän jälkeisestä päivästä alkaen, kunnes se tulee voimaan. Se tulee voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa vastaanottaneenne tämän kirjeen ja vahvistaa olevanne yhtä mieltä sen sisällöstä.

Kunnioittavasti

Euroopan unionin puolesta

B.   Cookinsaarten hallituksen kirje

Arvoisat Herrat,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne:

”Arvoisat Herrat,

Minulla on kunnia vahvistaa, että olemme sopineet seuraavasta väliaikaisesta järjestelystä Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisessä kestävää kalastusta koskevassa kumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn nykyisin voimassa olevan (14 päivästä lokakuuta 201613 päivään lokakuuta 2020) pöytäkirjan, jäljempänä 'pöytäkirja', voimassaolon jatkumisen varmistamiseksi, kunnes pöytäkirjan uusimista koskevat neuvottelut saadaan päätökseen.

Tässä yhteydessä Euroopan unioni ja Cookinsaarten hallitus ovat sopineet seuraavaa:

(1)

Pöytäkirjan viimeisenä vuonna sovellettua järjestelyä jatketaan samoin edellytyksin enintään yhden vuoden ajan 14 päivästä lokakuuta 2020 tai mahdollisesta muusta myöhemmästä tämän kirjeenvaihdon allekirjoituspäivän jälkeisestä päivästä alkaen.

(2)

Taloudellinen korvaus, jonka unioni maksaa alusten pääsystä Cookinsaarten vesille pöytäkirjan jatkamisen nojalla, vastaa pöytäkirjan 2 artiklassa määrättyä vuotuista määrää. Kyseinen korvaus maksetaan yhdessä erässä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän kirjeenvaihdon väliaikaisen soveltamisen päivämäärästä.

(3)

Tähän voimassaolon pidentämistä koskevaan sopimukseen liittyvän alakohtaisen tuen määrä on 350 000 euroa. Kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen 6 artiklassa määrätty sekakomitea hyväksyy kyseistä määrää koskevan ohjelmasuunnittelun pöytäkirjan 3 artiklan määräysten mukaisesti viimeistään neljän kuukauden kuluttua tämän kirjeenvaihdon soveltamispäivästä. Pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitettuja alakohtaisen tuen täytäntöönpanoon ja maksuihin liittyviä edellytyksiä sovelletaan soveltuvin osin.

(4)

Jos pöytäkirjan uusimisesta käytävät neuvottelut johtavat allekirjoittamiseen ja siihen, että pöytäkirjan soveltaminen alkaa ennen edellä 1 kohdassa määrätyn yhden vuoden määräajan päättymistä, edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen taloudellisten korvausten maksuja alennetaan suhteessa jäljellä olevaan aikaan. Vastaava jo maksettu määrä vähennetään ensimmäisestä uuden pöytäkirjan nojalla maksettavasta taloudellisesta korvauksesta.

(5)

Tämän voimassaolon pidentämistä koskevan sopimuksen soveltamisaikana kalastuslisenssit myönnetään pöytäkirjassa vahvistetuissa rajoissa sellaisia maksuja tai ennakkomaksuja vastaan, jotka vastaavat pöytäkirjan liitteessä olevan II luvun 5 jaksossa vahvistettuja maksuja tai ennakkomaksuja sen viimeisenä soveltamisvuonna.

(6)

Tätä kirjeenvaihtoa sovelletaan väliaikaisesti 14 päivästä lokakuuta 2020 tai mahdollisesta muusta sen myöhemmästä allekirjoituspäivä n jälkeisestä päivästä alkaen, kunnes se tulee voimaan. Se tulee voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa vastaanottaneenne tämän kirjeen ja vahvistaa olevanne yhtä mieltä sen sisällöstä.”

Vahvistan, että hallitukseni hyväksyy kirjeenne sisällön.

Kirjeenne tämän kirjeen kanssa muodostavat ehdotuksenne mukaisen sopimuksen.

Kunnioittavasti

Cookinsaarten hallituksen puolesta