ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 297I

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
11. syyskuu 2020


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1270, annettu 11 päivänä syyskuuta 2020, afrikkalaiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä väliaikaisista suojatoimenpiteistä Saksassa (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 6326)  ( 1 )

1

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

PÄÄTÖKSET

11.9.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 297/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/1270,

annettu 11 päivänä syyskuuta 2020,

afrikkalaiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä väliaikaisista suojatoimenpiteistä Saksassa

(tiedoksiannettu numerolla C(2020) 6326)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista unionin sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Afrikkalainen sikarutto on kotieläiminä pidettävien sikojen ja luonnonvaraisten sikojen kantoihin vaikuttava tarttuva virustauti, joka voi merkittävästi heikentää siankasvatuksen kannattavuutta ja aiheuttaa häiriötä unionin sisäisessä kaupassa ja viennissä kolmansiin maihin.

(2)

Afrikkalaisen sikaruton puhjetessa luonnonvaraisissa sioissa on olemassa vaara, että taudinaiheuttaja leviää muihin luonnonvaraisiin sikapopulaatioihin ja sikatiloille.

(3)

Neuvoston direktiivissä 2002/60/EY (3) säädetään unionissa toteutettavista vähimmäistoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Direktiivin 2002/60/EY 15 artiklassa säädetään tietyistä toimenpiteistä, joita on toteutettava, kun on varmistunut vähintään yksi afrikkalaisen sikaruton tapaus luonnonvaraisissa sioissa.

(4)

Saksa on ilmoittanut komissiolle afrikkalaisen sikaruton tämänhetkisestä tilanteesta alueellaan, ja sen jälkeen kun kyseisen taudin tapaus on ilmennyt kyseisessä liittovaltiomuotoisessa jäsenvaltiossa Brandenburgin osavaltiossa, se on toteuttanut direktiivin 2002/60/EY 15 artiklan mukaisesti erinäisiä toimenpiteitä ja muun muassa määritellyt tartunta-alueen, jolla sovelletaan mainitun direktiivin 15 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, estääkseen taudin leviämisen.

(5)

Jotta vältetään tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja se, että kolmannet maat asettavat kaupalle perusteettomia esteitä, on tarpeen yksilöidä unionin tasolla afrikkalaisen sikaruton tartunta-alue Saksassa yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa.

(6)

Kun otetaan huomioon kriittinen epidemiologinen tilanne unionissa afrikkalaisen sikaruton leviämisen kannalta, on tärkeää, että tämä päätös hyväksytään mahdollisimman pian.

(7)

Odotettaessa pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean seuraavaa kokousta olisi Saksassa tartunta-alueeksi määritelty alue esitettävä tämän päätöksen liitteessä, ja kyseisen aluejaon kesto olisi vahvistettava.

(8)

Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean seuraavassa kokouksessa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Saksan on varmistettava, että kyseisen jäsenvaltion määrittelemä tartunta-alue, jolla sovelletaan direktiivin 2002/60/EY 15 artiklassa säädettyjä toimenpiteitä, käsittää vähintään tämän päätöksen liitteessä luetellut alueet.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 30 päivään marraskuuta 2020.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle.

Tehty Brysselissä 11 päivänä syyskuuta 2020.

Komission puolesta

Stella KYRIAKIDES

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Neuvoston direktiivi 2002/60/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, erityissäännöksistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja direktiivin 92/119/ETY muuttamisesta Teschenin taudin ja afrikkalaisen sikaruton osalta (EYVL L 192, 20.7.2002, s. 27).


LIITE

1 artiklassa tarkoitetut tartunta-alueeksi määritetyt alueet Saksassa

Päivämäärä, johon asti voimassa

Landkreis Oder-Spree

Gemeinde Grunow-Dammendorf

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Schlaubetal

Gemeinde Neuzelle

Gemeinde Neißemünde

Gemeinde Lawitz

Gemeinde Eisenhüttenstadt

Gemeinde Vogelsang

Gemeinde Zeltendof

Gemeinde Wiesenau

Gemeinde Friedland mit den Gemarkungen Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz, Oelsen

30. marraskuuta 2020

Landkreis Dahme-Spreewald

Gemeinde Jamlitz

Gemeinde Lieberose – mit den Gemarkungen Goschen, Blasdorf, Lieberose, Trebitz

30. marraskuuta 2020

Landkreis Spree-Neiße

Gemeinde Turow-Preilack mit der Gemarkung Preilack

Gemeinde Tauer

Gemeinde Schenkendöbern

Gemeinde Guben

Gemeinde Jänschwalde mit den Gemarkungen Jänschwalde, Drewitz

Gemeinde Peitz

30. marraskuuta 2020