ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 267

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
14. elokuu 2020


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1198, annettu 7 päivänä elokuuta 2020, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (Piave (SAN))

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1199, annettu 13 päivänä elokuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitteen VI muuttamisesta tiettyjen Argentiinasta peräisin olevien hedelmien unioniin tuonnin kieltämiseksi väliaikaisesti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

3

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

14.8.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 267/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1198,

annettu 7 päivänä elokuuta 2020,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (”Piave” (SAN))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti arvioinut Italian esittämän pyynnön, joka koskee komission asetuksen (EU) N:o 443/2010 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Piave” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä (3).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Piave” (SAN) koskevan eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä elokuuta 2020.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 443/2010, annettu 21 päivänä toukokuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Piave (SAN)) (EUVL L 126, 22.5.2010, s. 10).

(3)  EUVL C 115, 7.4.2020, s. 21.


14.8.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 267/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1199,

annettu 13 päivänä elokuuta 2020,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitteen VI muuttamisesta tiettyjen Argentiinasta peräisin olevien hedelmien unioniin tuonnin kieltämiseksi väliaikaisesti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta 26 päivänä lokakuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 (1) ja erityisesti sen 40 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2016/2031 40 artiklan 2 kohdan säädösten mukaisesti komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 (2) 7 artiklassa, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen liitteen VI kanssa, vahvistetaan luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuominen unionin alueelle on kielletty, sekä kolmansista maista, kolmansien maiden ryhmistä tai kolmansien maiden tietyistä alueista, joihin kieltoa sovelletaan.

(2)

Komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2016/715 (3) vahvistetaan Argentiinasta, Brasiliasta, Etelä-Afrikasta tai Uruguaysta peräisin olevia sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. hedelmiä ja niiden hybridejä, lukuun ottamatta lajien Citrus aurantium L. ja Citrus latifolia Tanaka hedelmiä, koskevat toimenpiteet, joilla pyritään estämään Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa -organismin, jäljempänä ’kyseinen tuhooja’, unioniin kulkeutuminen ja siellä leviäminen.

(3)

Touko-, kesä- ja heinäkuussa sekä elokuun 2020 ensimmäisellä viikolla jäsenvaltiot ilmoittivat komissiolle toistuvasti, että Argentiinasta peräisin olevista lajien Citrus limon (L.) N. Burm.f. ja Citrus sinensis (L.) Osbeck hedelmistä, jäljempänä ’kyseiset hedelmät’, oli niiden tuontitarkastuksissa löytynyt kyseistä tuhoojaa.

(4)

Nämä toistuvat löydökset osoittavat, että Argentiinassa tällä hetkellä käytössä olevat kasvinsuojelutoimenpiteet eivät riitä estämään kyseisen tuhoojan kulkeutumista unioniin. Näin ollen aiheutuu kasvinterveysriski, jota ei voida hyväksyä, koska kyseistä tuhoojaa esiintyy kyseisissä hedelmissä, eikä riskiä voida vähentää hyväksyttävälle tasolle millään asetuksen (EU) 2016/2031 liitteessä II olevan 1 jakson 2 ja 3 kohdassa esitetyillä toimenpiteillä.

(5)

Tämän vuoksi kyseisten hedelmien tuonti unioniin olisi kiellettävä väliaikaisesti riippumatta siitä, onko ne tarkoitettu yksinomaan teollisesti mehuksi jalostettaviksi vai ei.

(6)

Tätä väliaikaista kieltoa olisi sovellettava 30 päivään huhtikuuta 2021 kyseisen tuhoojan unioniin kulkeutumisesta ja siellä leviämisestä aiheutuvaan jatkuvaan riskiin puuttumiseksi, jotta Argentiina voi parantaa sertifiointijärjestelmäänsä ja jotta komissio voi tarkastaa sen. Kyseistä päivämäärää olisi tarvittaessa tarkistettava tarkastushavaintojen perusteella.

(7)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitettä VI olisi muutettava, ja täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/715 soveltamista kaikkiin muihin hedelmiin ja kolmansiin maihin olisi jatkettava.

(8)

Koska kyseisen tuhoojan ja kyseisten hedelmien aiheuttamaan kasvinterveysriskiin on puututtava kiireellisesti, tämän asetuksen olisi tultava voimaan toisena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitteen VI muuttaminen

Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitteeseen VI rivi seuraavasti:

”21.

Lajit Citrus limon (L.) N. Burm.f. ja Citrus sinensis (L.) Osbeck (30 päivään huhtikuuta 2021)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentiina”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan toisena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2072, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten vahvistamisesta kasvintuhoojien vastaisten suojatoimenpiteiden osalta, komission asetuksen (EY) N:o 690/2008 kumoamisesta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta (EUVL L 319, 10.12.2019, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/715, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, tiettyjä eräistä kolmansista maista peräisin olevia hedelmiä koskevien toimenpiteiden vahvistamisesta haitallisen organismin Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (EUVL L 125, 13.5.2016, s. 16).