ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 247

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
31. heinäkuu 2020


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1128, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/19 kumoamisesta

1

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1129, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2017/1509 täytäntöönpanosta

5

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1130, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2016/44 21 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta

14

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2020/1131, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020, Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan Euroopan unionin YTPP-neuvontaoperaation (EUAM RCA) käynnistämisestä

16

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2020/1132, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020, niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, koskevan luettelon ajan tasalle saattamisesta sekä päätöksen (YUTP) 2020/20 kumoamisesta

18

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2020/1133, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020, Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta Euroopan unionin YTPP-sotilaskoulutusoperaatiosta annetun päätöksen (YUTP) 2016/610 muuttamisesta (EUTM RCA)

22

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2020/1134, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020, asekauppasopimuksen täytäntöönpanoa tukevista unionin tiedotustoimista annetun päätöksen (YUTP) 2017/915 muuttamisesta

24

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2020/1135, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Kosovoon*

25

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2020/1136, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2016/849 muuttamisesta

30

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2020/1137, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2015/1333 täytäntöönpanosta

40

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

31.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1128,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020,

tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/19 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi 27 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 13 päivänä tammikuuta 2020 asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/19 (2), jolla vahvistetaan ajan tasalle saatettu luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 2580/2001, jäljempänä ’luettelo’.

(2)

Neuvosto on toimittanut, sikäli kuin se on ollut käytännössä mahdollista, kaikille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille perustelut, joista ilmenee, mistä syystä nämä on lisätty luetteloon.

(3)

Neuvosto on Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella tiedottanut luetteloon merkityille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, että se on päättänyt pitää nämä edelleen luettelossa. Neuvosto on myös tiedottanut kyseisille asianomaisille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille mahdollisuudesta pyytää neuvostolta perustelut sille, mistä syystä ne on merkitty luetteloon, jollei tällaisia perusteluja ole jo annettu näille tiedoksi.

(4)

Neuvosto on asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa edellytetyn mukaisesti tarkastellut luetteloa uudelleen. Kyseisen uudelleentarkastelun yhteydessä neuvosto otti huomioon asiaankuuluvien tahojen sille toimittamat huomautukset sekä toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta saadut ajan tasalle saatetut tiedot luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen asemasta kansallisella tasolla.

(5)

Neuvosto on tarkistanut, että neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP (3) 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet kaikkien luetteloon merkittyjen henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen osalta päätökset, joiden mukaan nämä ovat sekaantuneet yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin terroritekoihin. Neuvosto on lisäksi todennut, että henkilöihin, ryhmiin ja yhteisöihin, joihin sovelletaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, olisi edelleen sovellettava asetuksessa (EY) N:o 2580/2001 säädettyjä erityisiä rajoittavia toimenpiteitä.

(6)

Neuvosto katsoo, että yhden henkilön pitämiselle niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevassa luettelossa, joihin yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa sovelletaan, ei ole enää perusteita.

(7)

Luettelo olisi saatettava ajan tasalle tämän mukaisesti, ja täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/19 olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu luettelo on tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/19.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/19, annettu 13 päivänä tammikuuta 2020, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1337 kumoamisesta (EUVL L 8I, 14.1.2020, s. 1).

(3)  Neuvoston yhteinen kanta 2001/931/YUTP 27 päivältä joulukuuta 2001, erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi (EYVL L 344, 28.12.2001, s. 93).


LIITE

LUETTELO 1 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA HENKILÖISTÄ, RYHMISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

I   HENKILÖT

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), syntynyt 11.8.1960 Iranissa. Passin numero: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, syntynyt Al Ihsassa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, syntynyt 16.10.1966 Tarutissa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), syntynyt 6.3.1955 tai 15.3.1955 Iranissa. Iranin ja Yhdysvaltain kansalainen, passin numero: C2002515 (Iran); passin numero: 477845448 (Yhdysvallat). Kansallisen henkilökortin numero: 07442833, voimassa 15.3.2016 asti (Yhdysvaltain ajokortti).

5.

ASSADI Assadollah, syntynyt 22.12.1971 Teheranissa (Iran), Iranin kansalainen. Iranin diplomaattipassin numero: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), syntynyt 8.3.1978 Amsterdamissa (Alankomaat).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, syntynyt 22.3.1988 Zaghdraiyassa, Sidonissa, Libanonissa, Kanadan kansalainen. Passin numero: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, syntynyt 6.8.1962 Teheranissa (Iran), Iranin kansalainen. Passin numero: D9016290, voimassa 4.2.2019 asti.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, syntynyt 1963 Libanonissa, Libanonin kansalainen.

10.

MELIAD, Farah, syntynyt 5.11.1980 Sydneyssä (Australia), Australian kansalainen. Passin numero: M2719127 (Australia).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), syntynyt 14.4.1965 tai 1.3.1964 Pakistanissa, passin numero 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), syntynyt 13.10.1976 Pülümürissä (Turkki).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), syntynyt arviolta vuonna 1957 Iranissa. Osoitteet: 1) Kermanshah, Iran, 2) Mehranin sotilastukikohta, Ilamin maakunta, Iran.

14.

SHAKURI Ali Gholam, syntynyt arviolta vuonna 1965 Teheranissa, Iranissa.

II   RYHMÄT JA YHTEISÖT

1.

”Abu Nidal -järjestö” – ”ANO” (alias ”Fatahin vallankumousneuvosto”, alias ”Arab Revolutionary Brigades”, alias ”Musta syyskuu”, alias ”Revolutionary Organisation of Socialist Muslims”).

2.

”Al-Aqsan marttyyrien prikaati”.

3.

”Al-Aqsa e.V”.

4.

”Babbar Khalsa”.

5.

”Filippiinien kommunistinen puolue”, mukaan lukien ”Uusi kansanarmeija” – ”NPA”, Filippiinit.

6.

Iranin tiedustelu- ja turvallisuusministeriön sisäisen turvallisuuden osasto.

7.

”Gama’a al-Islamiyya” (alias ”Al-Gama’a al-Islamiyya”) (”Islamic Group”- ”IG”).

8.

”İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – ”IBDA-C” (”Great Islamic Eastern Warriors Front”).

9.

”Hamas” (mukaan lukien ”Hamas-Izz al-Din-al-Qassem”).

10.

”Hizballah Military Wing” (alias ”Hezbollah Military Wing”, alias ”Hizbullah Military Wing”, alias ”Hizbollah Military Wing”, alias ”Hezballah Military Wing”, alias ”Hisbollah Military Wing”, alias ”Hizbu’llah Military Wing”, alias ”Hizb Allah Military Wing”, alias ”Jihad Council” (ja kaikki sen alaisuuteen kuuluvat yksiköt, mukaan lukien ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio)).

11.

”Hizbul Mujahideen” – ”HM”.

12.

”Khalistan Zindabad Force” – ”KZF”.

13.

”Kurdistanin työväenpuolue” – ”PKK” (alias ”KADEK”, alias ”KONGRA-GEL”).

14.

”Tamil Eelamin vapautuksen tiikerit” – ”LTTE”.

15.

”Ejército de Liberación Nacional” (”Kansallinen vapautusarmeija”).

16.

”Palestiinan islamilainen jihad” – ”PIJ”.

17.

”Palestiinan vapautuksen kansanrintama” – ”PFLP”.

18.

”Palestiinan vapautuksen kansanrintama – keskuskomento” (alias ”PFLP:n keskuskomento”).

19.

”Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – ”DHKP-C” (alias ”Devrimci Sol” (”Vallankumouksellinen vasemmisto”), alias ”Dev Sol”) (”Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party”).

20.

”Sendero Luminoso” – ”SL” (”Loistava polku”).

21.

”Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – ”TAK” (alias ”Kurdistan Freedom Falcons”, alias ”Kurdistan Freedom Hawks”).

31.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/5


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1129,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020,

Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2017/1509 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 329/2007 kumoamisesta 30 päivänä elokuuta 2017 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2017/1509 (1) ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä elokuuta 2017 asetuksen (EU) 2017/1509.

(2)

Asetuksen (EU) 2017/1509 47 a artiklan 1 kohdan mukaisesti neuvosto on tarkistanut kyseisen asetuksen liitteissä XV, XVI, XVII ja XVIII olevaa nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen luetteloa.

(3)

Neuvosto on päättänyt, että kaikkiin asetuksen (EU) 2017/1509 liitteissä XV ja XVI olevissa luetteloissa esitettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet olisi pidettävä voimassa, että perusteet 19 henkilön osalta sekä tunnistustiedot viiden henkilön ja kahden yhteisön osalta olisi saatettava ajan tasalle ja että kaikkien liitteessä XV olevien luonnollisten henkilöiden tunnistustietoihin olisi sisällytettävä sukupuoli.

(4)

Asetuksen (EU) 2017/1509 liitteet XV ja XVI olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2017/1509 liitteet XV ja XVI tämän asetuksen liitteessä esitetyn mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  EUVL L 224, 31.8.2017, s. 1.


LIITE

1)   

Korvataan asetuksen (EU) 2017/1509 liitteessä XV olevassa osassa a (”34 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti nimetyt luonnolliset henkilöt”) olevat merkinnät 1–27 seuraavasti:

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistustiedot

Nimeämispäivä

Perusteet

”1.

CHON Chi Bu

(CHON Chi-bu)

Sukupuoli: mies

22.12.2009

Atomienergiaviraston jäsen, Yongbyonin ydintutkimuskeskuksen entinen tekninen johtaja. Yhdistetty valokuvissa syyrialaiseen ydinreaktoriin ennen kuin Israel pommitti reaktoria vuonna 2007.

2.

HYON Chol-hae

(alias HYON Chol Hae)

Syntymäaika: 13.8.1934

Syntymäpaikka: Mantšuria, Kiina

Sukupuoli: mies

22.12.2009

Korean kansanarmeijan marsalkka huhtikuusta 2016. Entinen kansanarmeijan varaministeri, Korean kansanarmeijan yleisen politiikan osaston entinen varajohtaja (edesmenneen Kim Jong-Ilin sotilaallinen neuvonantaja). Valittiin Korean työväenpuolueen keskuskomitean jäseneksi toukokuussa 2016 Korean työväenpuolueen 7. puoluekokouksessa, jossa puolue päätti Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelman jatkamisesta.

3.

O Kuk-Ryol

(alias O Kuk Ryol)

Syntymäaika: 7.1.1930

Syntymäpaikka: Jilinin maakunta, Kiina.

Sukupuoli: mies

22.12.2009

Entinen varapuheenjohtaja kansallisessa puolustusneuvostossa, joka oli keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin ennen kuin se muutettiin valtiollisten asioiden neuvostoksi; valvoi huipputeknologian hankintoja ulkomailta ydinohjelmia ja ballististen ohjusten ohjelmia varten. Entinen Korean työväenpuolueen keskuskomitean jäsen; valittiin toukokuussa 2016 Korean työväenpuolueen 7. puoluekokouksessa, jossa puolue päätti Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelman jatkamisesta.

4.

PAK Jae-gyong

(alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)

Syntymäaika: 10.6.1933

Passin numero: 554410661

Sukupuoli: mies

22.12.2009

Korean kansanarmeijan kenraali. Kansanarmeijan yleisen politiikan osaston entinen varajohtaja ja kansanarmeijan logistiikkatoimiston entinen varajohtaja (edesmenneen Kim Jong-Ilin sotilaallinen neuvonantaja). Läsnä Kim Jong Unin tarkastaessa strategisten rakettiasevoimien (Strategic Rocket Forces) johdon. Entinen Korean työväenpuolueen keskuskomitean jäsen. Korean imperialismin vastaisen veteraanikomitean puheenjohtaja.

5.

RYOM Yong

Sukupuoli: mies

22.12.2009

Atomienergiaviraston (Yhdistyneiden kansakuntien nimeämä yhteisö) johtaja, vastaa kansainvälisistä suhteista.

6.

SO Sang-kuk (alias SO Sang Kuk)

Syntymäaika: vuosien 1932 ja 1938 välillä

Sukupuoli: mies

22.12.2009

Ydinfysiikan laitoksen johtaja, Kim Il Sungin yliopisto.

7.

Kenraaliluutnantti KIM Yong Chol

(alias KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul)

Syntymäaika: 1946

Syntymäpaikka: Pyongan-Pukto, Korean demokraattinen kansantasavalta.

Sukupuoli: mies

19.12.2011

Korean työväenpuolueen keskussotilaskomission, politbyroon ja Korean demokraattisen kansantasavallan valtiollisten asioiden neuvoston jäsen. Yleisen tiedustelutoimiston (Reconnaissance General Bureau, RGB) entinen komentaja; Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on määrännyt rajoittavia toimenpiteitä kohdistettavaksi kyseiseen yhteisöön. Entinen yhteisrintaman osaston johtaja.

8.

CHOE Kyong-song

(alias CHOE Kyong song)

Syntymäaika: 1945

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Korean kansanarmeijan kenraalieversti. Entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomiteassa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

9.

CHOE Yong-ho (alias CHOE Yong Ho)

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Korean kansanarmeijan kenraalieversti / Korean kansanarmeijan ilmavoimien kenraali. Entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomiteassa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Korean kansanarmeijan ilmavoimien ja ilmapuolustusvoimien komentaja. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

10.

HONG Sung-Mu

(alias HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu)

Syntymäaika: 1.1.1942

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Sotatarviketeollisuusosaston varajohtaja. Vastaa tavanomaisia aseita ja ohjuksia, myös ballistisia ohjuksia, koskevien ohjelmien kehittämisestä. Yksi keskeisistä ydinaseohjelmien teollisesta kehittämisestä vastaavista henkilöistä. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä. Oli paikalla, kun mannertenvälinen ballistinen ohjus Hwasong-15 laukaistiin 28. marraskuuta 2017.

11.

JO Kyongchol (alias JO Kyong Chol)

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Korean kansanarmeijan kenraali. Entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomiteassa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Asevoimien turvallisuusesikunnan johtaja. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä. Osallistunut Kim Jong Unin kanssa kautta aikojen suurimpaan pitkän kantaman tykistön harjoitukseen.

12.

KIM Chun-sam

(alias KIM Chun Sam)

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Kenraaliluutnantti, entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomiteassa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Entinen Korean kansanarmeijan pääesikunnan operatiivisen osaston johtaja ja pääesikunnan ensimmäinen varapäällikkö. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

13.

KIM Chun-sop

(alias KIM Chun Sop)

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Entinen sotatarviketeollisuusosaston johtaja. Entinen jäsen kansallisessa puolustusneuvostossa, joka on nyt muutettu valtiollisten asioiden neuvostoksi, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä. Valokuvassa onnistuneeseen sukellusveneestä tapahtuneeseen ballistisen ohjuksen koelaukaisuun osallistuneiden kanssa toukokuussa 2015.

14.

KIM Jong-gak

(alias KIM Jong Gak)

Syntymäaika: 20.7.1941

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Korean kansanarmeijan yleisen politiikan osaston entinen johtaja. Korean kansanarmeijan varamarsalkka, Kim Il-sungin sotilasakatemian rehtori, entinen kansanarmeijan ministeri ja entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomissiossa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

15.

KIM Rak Kyom

(alias KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom)

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Neljän tähden kenraali, komentaja strategissa rakettiasevoimissa (Strategic Rocket Forces), joka on nimetty Yhdistyneiden kansakuntien pakoteluetteloon ja jonka komennossa on tietojen mukaan nykyisin neljä strategista ja taktista ohjusyksikköä, mukaan lukien KN08-ohjusprikaati (liikuteltavat mannertenväliset ballistiset ohjukset, ICBM). Entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomiteassa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Tiedotusvälineiden mukaan KIM osallistui huhtikuussa 2016 ICBM:n koekäyttöön yhdessä KIM Jong Unin kanssa. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä. Antoi käskyn järjestää ballististen rakettien laukaisukoe.

16.

KIM Won-hong

(alias KIM Won Hong)

Syntymäaika: 7.1.1945

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Passin numero: 745310010

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Kenraali. Entinen Korean kansanarmeijan yleisen politiikan osaston ensimmäinen varajohtaja. Valtionturvallisuusosaston entinen johtaja. Entinen valtionturvallisuusministeri. Jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomiteassa ja kansallisessa puolustusneuvostossa, joka oli keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin ennen kuin se muutettiin valtiollisten asioiden neuvostoksi; nämä ovat Korean demokraattisen kansantasavallan keskeiset kansallisia puolustusasioita käsittelevät elimet. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

17.

PAK Jong-chon

(alias PAK Jong Chon)

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Korean kansanarmeijan kenraali, yleisesikunnan päällikkö huhtikuusta 2019; politbyroon jäsen huhtikuusta 2020. Entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomiteassa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

18.

LI Yong-ju

(alias RI Yong Ju)

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Korean kansanarmeijan amiraali. Entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomiteassa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Osallistuu Korean merivoimien päällikkönä ballististen ohjusten ohjelmien ja Korean demokraattisen kansantasavallan merivoimien ydinvalmiuksien kehittämiseen. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

19.

SON Chol-ju

(alias SON Chol Ju)

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Korean kansanarmeijan kenraali. Korean kansanarmeijan organisoimisesta vastaava varajohtaja sekä ilma- ja ilmapuolustusvoimien entinen poliittinen johtaja; ilma- ja ilmapuolustusvoimat valvoo modernien ilmatorjuntarakettien kehittämistä. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

20.

YUN Jong-rin

(alias YUN Jong Rin)

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Kenraali, entinen henkivartiokaartin komentaja. Entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomiteassa ja jäsen kansallisessa puolustusneuvostossa, joka oli keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin ennen kuin se muutettiin valtiollisten asioiden neuvostoksi; nämä ovat Korean demokraattisen kansantasavallan keskeiset kansallisia puolustusasioita käsittelevät elimet. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

21.

HONG Yong Chil

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Sotatarviketeollisuusosaston (MID) apulaisjohtaja. Sotatarviketeollisuusosastolla, jonka YK:n turvallisuusneuvosto on merkinnyt luetteloon 2. maaliskuuta 2016, on keskeinen rooli Korean demokraattisen kansantasavallan ohjusohjelmassa. Sotatarviketeollisuusosasto valvoo Korean demokraattisen kansantasavallan ballististen ohjusten, mm. Taepo Dong-2-ohjuksen kehittämistä, asetuotantoa ja tutkimus- ja kehittämisohjelmia. Toinen talouskomitea ja toinen luonnontieteiden akatemia, jotka myös nimettiin elokuussa 2010, toimivat sotatarviketeollisuusosaston alaisuudessa. Sotatarviketeollisuusosasto on viime vuosina työskennellyt KN08 ICBM -maantieajoneuvon kehittämiseksi. HONG on ollut KIM Jong Unin mukana useissa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien ja ballististen ohjusten ohjelmien kehittämiseen liittyvissä tapahtumissa, ja hänellä katsotaan olleen merkittävä rooli Korean demokraattisessa kansantasavallassa 6. tammikuuta 2016 pidetyn ydinkokeen järjestämisessä. Koreantyöväenpuolueen keskuskomitean apulaisjohtaja. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä. Osallistui uudentyyppisen mannertenvälisissä ballistisissa ohjuksissa käytettävän moottorin testaukseen huhtikuussa 2016.

22.

RI Hak Chol

(alias RI Hak Chul, RI Hak Cheol)

Syntymäaika: Syntymäaika: 19.1.1963 tai 8.5.1966

Passin nro: 381320634; PS-563410163

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Green Pine Associated Corporationin (”Green Pine”) toimitusjohtaja. YK:n pakotekomitean mukaan Green Pine on ryhtynyt hoitamaan monia toimintoja, joista ennen vastasi Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009, ja se on Korean demokraattisen kansantasavallan ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden pääasiallinen viejä. Green Pine vastaa myös noin puolesta aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden viennistä Korean demokraattisesta kansantasavallasta. Green Pineen on kohdistettu pakotteita sen vuoksi, että se on vienyt aseita ja niihin liittyviä tarvikkeita Korean demokraattisesta kansantasavallasta. Green Pine on erikoistunut merisota-alusten ja niiden aseistuksen tuotantoon, esimerkkeinä sukellusveneet, sotilasveneet ja ohjusjärjestelmät, ja se on vienyt torpedoja ja teknistä apua iranilaisille puolustusalan yrityksille. YK:n turvallisuusneuvosto on nimennyt Green Pinen.

23.

YUN Chang Hyok

Syntymäaika: 9.8.1965

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Satelliittivalvontakeskuksen apulaisjohtaja ilmailu- ja avaruushallinnossa (NADA). NADAlle on asetettu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2270 (2016) mukaisia pakotteita osallistumisesta Korean demokraattisen kansantasavallan avaruustieteen ja -teknologian (mm. satelliittien laukaisu ja kantoraketit) kehittämiseen. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2270 (2016) tuomittiin Korean demokraattisen kansantasavallan 7. helmikuuta 2016 toteuttama satelliittilaukaisu, sillä siinä käytettiin ballististen ohjusten teknologiaa ja se rikkoi vakavasti asiaa koskevia YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), ja 2094 (2013). Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

24.

RI Myong Su

Syntymäaika: 1937

Syntymäpaikka: Myongchon, Pohjois-Hamgyong, Korean demokraattinen kansantasavalta.

Sukupuoli: mies

7.4.2017

Korean kansanarmeijan kenraalimajuri, Korean kansanarmeijan ylimmän johdon ensimmäinen varakomentaja. Vuoteen 2018 Korean työväenpuolueen keskussotilaskomitean jäsen ja kansanarmeijan esikuntapäällikkö. Ri Myong Sulla on edelleen vaikutusvaltaa kansallisiin puolustuskysymyksiin, myös Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmiin, ballististen ohjusten ohjelmiin tai muihin joukkotuhoaseohjelmiin. Ri on pitkäaikainen jäsen korkeimmassa kansankokouksessa, joka on tällä hetkellä järjestyksessä neljästoista.

25.

SO Hong Chan

Syntymäaika: 30.12.1957

Syntymäpaikka: Kangwon, Korean demokraattinen kansantasavalta.

Passin nro: PD836410105 Passin voimassaolon päättymispäivä: 27.11.2021

Sukupuoli: mies

7.4.2017

Kansanarmeijan ensimmäinen varaministeri ja logistiikkatoimiston johtaja, Korean työväenpuolueen keskussotilaskomitean jäsen ja kansanarmeijan kenraali. Tässä ominaisuudessa So Hong Chan on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

26.

WANG Chang Uk

Syntymäaika: 29.5.1960

Sukupuoli: mies

7.4.2017

Teollisuus- ja ydinenergiaministeri. Tässä ominaisuudessa Wang Chang Uk on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

27.

JANG Chol

Syntymäaika: 31.3.1961

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Passin numero: 563310042

Sukupuoli: mies

7.4.2017

Entinen valtion tiedeakatemian puheenjohtaja; akatemian tehtävänä on kehittää Korean demokraattisen kansantasavallan teknologisia ja tieteellisiä valmiuksia. Tässä ominaisuudessa Jang Cholilla oli strateginen asema Korean demokraattisen kansantasavallan ydinalan toiminnan kehittämisessä. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.”

2)   

Korvataan asetuksen (EU) 2017/1509 liitteessä XV olevassa osassa b (”34 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti nimetyt oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet”) oleva merkintä 2 seuraavasti:

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Sijainti

Nimeämispäivä

Perusteet

”2.

Korea Ryengwang Trading Corporation

alias KOREA RYONGWANG TRADING CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

22.12.2009

Korea Ryongbong General Corporation -yhtiön (YK:n turvallisuusneuvoston 24.4.2009 nimeämä yhteisö) tytäryhtiö.”

3)   

Korvataan asetuksen (EU) 2017/1509 liitteessä XV olevassa osassa c (”34 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti nimetyt luonnolliset henkilöt”) olevat merkinnät 1–6 seuraavasti:

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistustiedot

Nimeämispäivä

Perusteet

”1.

JON Il-chun (alias JON Il Chun)

Syntymäaika: 24.8.1941

Sukupuoli: mies

22.12.2010

KIM Tong-un vapautettiin tehtävistään ”virasto 39”:n johtajana helmikuussa 2010. ”Virasto 39” vastaa muun muassa tavarahankinnoista Korean demokraattisen kansantasavallan diplomaattiedustustojen kautta ja kiertää näin pakotteita. Hänen tilalleen valittiin JON Il-chun. Edustaja kansallisessa puolustusneuvostossa, joka oli keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin ennen kuin se muutettiin valtiollisten asioiden neuvostoksi. Valittiin valtion kehityspankin pääjohtajaksi maaliskuussa 2010. Valittiin Korean työväenpuolueen keskuskomitean varajäseneksi toukokuussa 2016 Korean työväenpuolueen 7. puoluekokouksessa, jossa puolue päätti Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelman jatkamisesta.

2.

KIM Tong-un (alias KIM Tong Un)

Sukupuoli: mies

22.12.2009

”Virasto 39”:n (työväenpuolueen keskuskomitean alainen elin, joka osallistuu joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamiseen) entinen johtaja. Tietojen mukaan johti vuonna 2011 ”virasto 38”:aa, joka hankkii varoja maan johtajille ja eliitille.

3.

KIM Yong Nam (KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon)

Syntymäaika: 2.12.1947

Syntymäpaikka: Sinuju, Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

20.4.2018

Asiantuntijapaneeli on katsonut KIM Yong Namin olevan yleisen tiedustelutoimiston (Reconnaissance General Bureau), joka on nimetty Yhdistyneiden kansakuntien pakoteluetteloon, asiamies. Asiantuntijapaneeli on katsonut, että hän ja hänen poikansa KIM Su Gwang ovat osallistuneet vilpillisiin rahoituskäytäntöihin, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia. KIM Yong Nam on avannut useita käyttö- ja säästötilejä unionissa ja on diplomaattina työskennellessään osallistunut erinäisiin suuriin tilisiirtoihin pankkitileille unionissa tai tileille unionin ulkopuolella, mukaan lukien tileille, jotka ovat hänen poikansa KIM Su Gwangin ja miniänsä KIM Kyong Huin nimissä.

4.

DJANG Tcheul Hy

(JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy)

Syntymäaika: 11.5.1950

Syntymäpaikka: Kangwon

Sukupuoli: nainen

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy on yhdessä aviomiehensä KIM Yong Namin, poikansa KIM Su Gwangin ja miniänsä KIM Kyong Huin kanssa osallistunut vilpillisiin rahoituskäytäntöihin, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia. Hän oli useiden hänen poikansa KIM Su Gwangin hänen nimissään unionissa avaamien pankkitilien tilinomistaja. Lisäksi hän osallistui useisiin tilisiirtoihin miniänsä KIM Kyong Huin tileiltä unionin ulkopuolisille tileille.

5.

KIM Su Gwang

(KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang)

Syntymäaika: 18.8.1976

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Diplomaatti, Korean demokraattisen kansantasavallan suurlähetystö, Valko-Venäjä

Sukupuoli: mies

20.4.2018

Asiantuntijapaneeli on katsonut KIM Su Gwangin olevan yleisen tiedustelutoimiston (Reconnaissance General Bureau), joka on nimetty Yhdistyneiden kansakuntien pakoteluetteloon, asiamies. Asiantuntijapaneeli on katsonut, että hän ja hänen isänsä KIM Yong Nam ovat osallistuneet vilpillisiin rahoituskäytäntöihin, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia. KIM Su Gwang on avannut useita pankkitilejä monissa jäsenvaltioissa, mukaan lukien perheenjäsentensä nimissä. Hän on diplomaattina työskennellessään osallistunut erinäisiin suuriin tilisiirtoihin pankkitileille unionissa tai unionin ulkopuolisille tileille, mukaan lukien tileille, jotka ovat hänen vaimonsa KIM Kyong Huin nimissä.

6.

KIM Kyong Hui

Syntymäaika: 6.5.1981

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: nainen

20.4.2018

KIM Kyong Hui on yhdessä aviomiehensä KIM Su Gwangin, appensa KIM Yong Namin ja anoppinsa DJANG Tcheul Hyn kanssa osallistunut vilpillisiin rahoituskäytäntöihin, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia. Hän on saanut useita tilisiirtoja aviomieheltään KIM Su Gwangilta ja apeltaan KIM Yong Namilta ja siirtänyt rahaa unionin ulkopuolisille tileille, jotka ovat hänen tai hänen anoppinsa DJANG Tcheul Hyn nimissä.”

4)   

Korvataan asetuksen (EU) 2017/1509 liitteessä XVI olevassa osassa a (”Luonnolliset henkilöt”) olevat merkinnät 4 ja 24 seuraavasti:

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistustiedot

Nimeämispäivä

Perusteet

”4.

JON Chol Young

alias: JON Chol Yong

Passin numero: 563410192

Diplomaatti Korean demokraattisen kansantasavallan Angolassa olevassa suurlähetystössä

Syntymäaika: 30.4.1975

22.1.2018

Entinen Green Pine Associated Corporation -yhtiön edustaja Angolassa ja Korean demokraattisen kansantasavallan Angolaan akkreditoitu diplomaatti.

YK on nimennyt Green Pinen sellaisten toimien kuin YK:n asesaarron rikkomisen takia. Green Pine on myös neuvotellut sopimukset Angolan laivaston kunnostamiseksi, mikä on vastoin Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa asetettuja kieltoja.

24.

SO Tong Myong

Syntymäaika: 10.9.1956

3.7.2015

Entinen Korea National Insurance Corporation -yhtiön (KNIC) pääjohtaja, entinen KNIC:n johtokunnan puheenjohtaja (kesäkuu 2012). Entinen KNIC:n johtaja, syyskuu 2013, toimii KNIC:n puolesta tai sen antamien ohjeiden mukaisesti.”

5)   

Korvataan asetuksen (EU) 2017/1509 liitteessä XVI olevassa osassa b (”Oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet”) oleva merkintä 4 seuraavasti:

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Sijainti

Nimeämispäivä

Perusteet

”4.

Pan Systems Pyongyang

alias Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System

Osoite: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, Korean demokraattinen kansantasavalta

16.10.2017

Pan Systems on avustanut Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston määräämien pakotteiden kiertämisessä yrittämällä myydä aseita ja niihin liittyviä tarvikkeita Eritreaan.

Pan Systems toimii myös yleisen tiedustelutoimiston (Reconnaissance General Bureau) johdolla ja puolesta. Yleinen tiedustelutoimisto on Yhdistyneiden kansakuntien pakoteluetteloon nimeämä yhteisö.”


31.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/14


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1130,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2016/44 21 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 204/2011 kumoamisesta 18 päivänä tammikuuta 2016 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2016/44 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä tammikuuta 2016 asetuksen (EU) 2016/44.

(2)

Asetuksen (EU) 2016/44 21 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvosto on tarkistanut kyseisen asetuksen liitteessä III olevaa nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen luetteloa.

(3)

Neuvosto on päättänyt, että kaikkiin asetuksen (EU) 2016/44 liitteessä III olevassa luettelossa esitettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet olisi pidettävä voimassa ja että yhden henkilön tunnistustiedot olisi saatettava ajan tasalle.

(4)

Asetuksen (EU) 2016/44 liite III olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2016/44 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  EUVL L 12, 19.1.2016, s. 1.


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) 2016/44 liitteessä III olevassa A osassa (Henkilöt) oleva merkintä 18 seuraavasti:

”18.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Syntymäaika: 1.1.1956 tai 1.1.1951

Syntymäpaikka: Misurata, Libya

Kansalaisuus: Libya

Passin nro: A005465 (Libya), myönnetty 12.4.2015, voimassa 11.4.2017 saakka

ja

J690P666 (Libya), myönnetty 12.6.2016, voimassa 11.6.2024 saakka

Sukupuoli: mies

Osoite: Qasr Ahmed Street, Misurata, Libya

Khalifa Ghwell oli kansainvälisesti tunnustamattoman kansalliskokouksen (tunnetaan myös nimellä ”kansallisen pelastuksen hallitus”) ns. ”pääministeri ja puolustusministeri”; asemansa vuoksi hän oli vastuussa niiden toiminnasta.

Khalifa Ghwell osoitti 7. heinäkuuta 2015 tukensa Steadfastness Front (Alsomood) -rintamalle (seitsemän prikaatin uusi sotilasjoukko, jonka on tarkoitus estää yhtenäisyyshallituksen muodostaminen Tripolissa) osallistumalla kansalliskokouksen ”presidentin” Nuri Abu Sahmainin kanssa kyseisten joukkojen käyttöönoton allekirjoitusseremoniaan.

Kansalliskokouksen "pääministerinä" Ghwell on ollut keskeisessä asemassa heikentämässä Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen nojalla perustetun kansallisen sovinnon hallituksen muodostamista.

Ghwell määräsi 15. tammikuuta 2016 Tripolin kansalliskokouksen ”pääministerinä ja puolustusministerinä”, että jokainen Tripoliin saapuva uuden turvallisuusryhmän jäsen on pidätettävä; turvallisuusryhmän nimitti kansallisen sovinnon hallituksen tehtävään nimitetty pääministeri.

Hän määräsi 31. elokuuta 2016”kansallisen pelastuksen hallituksen””pääministerin” ja ”puolustusministerin” palaamaan työhön sen jälkeen, kun edustajainhuone oli hylännyt kansallisen sovinnon hallituksen.

1.4.2016”


PÄÄTÖKSET

31.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/16


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2020/1131,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020,

Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan Euroopan unionin YTPP-neuvontaoperaation (EUAM RCA) käynnistämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta Euroopan unionin YTPP-neuvontaoperaatiosta (EUAM RCA) 9 päivänä joulukuuta 2019 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2019/2110 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 9 päivänä joulukuuta 2019 päätöksen (YUTP) 2019/2110 Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta Euroopan unionin YTPP-neuvontaoperaatiosta (EUAM RCA).

(2)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) sopi 18 päivänä kesäkuuta 2020, että EUAM RCA:n operaatiosuunnitelma olisi hyväksyttävä.

(3)

Siviilioperaation komentajan suosituksen mukaisesti ja EUAM RCA:n saavutettua alustavan operatiivisen toimintakyvyn operaatio olisi käynnistettävä 9 päivänä elokuuta 2020 kahdeksi ja puoleksi vuodeksi.

(4)

Päätöksessä (YUTP) 2019/2110 säädettiin 7 100 000 euron rahoitusohjeesta EUAM RCA:han liittyvien menojen kattamiseksi ensimmäisten kuuden kuukauden aikana kyseisen päätöksen voimaantulosta lukien. Rahoitusohjeen voimassaoloa jatkettiin neuvoston päätöksellä (YUTP) 2020/664 (2)8 päivään elokuuta 2020. Olisi säädettävä lisärahoitusohjeesta, joka kattaa ajanjakson operaation käynnistämisestä 8 päivään elokuuta 2022 saakka.

(5)

EUAM RCA:lla olisi oltava hankeyksikkö, joka yksilöi ja toteuttaa hankkeita EUAM RCA:han liittyvillä aloilla ja tukee sen tavoitteita.

(6)

Päätös (YUTP) 2019/2110 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti.

(7)

EUAM RCA toteutetaan tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määrättyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään EUAM RCA:n operaatiosuunnitelma.

2 artikla

EUAM RCA käynnistetään 9 päivänä elokuuta 2020.

3 artikla

EUAM RCA:n siviilioperaation komentaja valtuutetaan aloittamaan välittömästi operaation toteuttaminen.

4 artikla

Muutetaan päätös (YUTP) 2019/2110 seuraavasti:

1)

Korvataan 13 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   EUAM RCA:han liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 9 päivästä joulukuuta 20198 päivään elokuuta 2022 saakka on 30 352 481,10 euroa. Neuvosto päättää rahoitusohjeesta seuraaville jaksoille.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”13 a artikla

Hankeyksikkö

1.   EUAM RCA:lla on hankeyksikkö hankkeiden määrittelyä ja toteuttamista varten. EUAM RCA:n on avustettava ja ohjeistettava tarvittaessa jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden omalla vastuullaan toteuttamia hankkeita EUAM RCA:han liittyvillä aloilla ja sen tavoitteiden tukemiseksi.

2.   Jollei 3 kohdasta muuta johdu, EUAM RCA:lla on lupa käyttää jäsenvaltioiden tai kolmansien valtioiden rahoitusosuuksia pannakseen täytäntöön hankkeita, joiden katsotaan täydentävän johdonmukaisesti EUAM RCA:n muita toimia, jos kyseinen hanke:

a)

sisältyy tätä päätöstä koskevaan rahoitusselvitykseen; tai

b)

on toimeksiannon aikana operaation johtajan pyynnöstä sisällytetty rahoitusselvitykseen sitä muuttamalla.

EUAM RCA tekee osallistuvien valtioiden kanssa sopimuksen, johon sisällytetään etenkin erityismenettelyt kolmansien osapuolien sellaisten valitusten käsittelemiseksi, jotka koskevat EUAM RCA:n toimista tai laiminlyönneistä aiheutuneita vahinkoja kyseisten valtioiden käyttöön antamien varojen käytössä. Osallistuvat valtiot eivät voi missään tapauksessa katsoa unionin tai korkean edustajan olevan vastuussa EUAM RCA:n toimista tai laiminlyönneistä kyseisten valtioiden käyttöön antamien varojen käytössä.

3.   Kolmansien valtioiden osallistuminen hankeyksikön rahoittamiseen edellyttää PTK:n antamaa hyväksyntää.”

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  EUVL L 318, 10.12.2019, s. 141.

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2020/664, annettu 18 päivänä toukokuuta 2020, Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta Euroopan unionin YTPP-neuvontaoperaatiosta (EUAM RCA) annetun päätöksen (YUTP) 2019/2110 muuttamisesta (EUVL L 157, 19.5.2020, s. 3).


31.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/18


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2020/1132,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020,

niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, koskevan luettelon ajan tasalle saattamisesta sekä päätöksen (YUTP) 2020/20 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä joulukuuta 2001 yhteisen kannan 2001/931/YUTP (1).

(2)

Neuvosto hyväksyi 13 päivänä tammikuuta 2020 päätöksen (YUTP) 2020/20 (2), jolla saatetaan ajan tasalle niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä, joihin sovelletaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, koskeva luettelo, jäljempänä ’luettelo’.

(3)

Yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 6 kohdan mukaisesti luettelossa olevien henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen nimet on tarpeen tarkistaa säännöllisin väliajoin sen varmistamiseksi, että niiden säilyttäminen luettelossa on perusteltua.

(4)

Tässä päätöksessä vahvistetaan neuvoston suorittaman uudelleentarkastelun tulokset niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen osalta, joihin sovelletaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa.

(5)

Neuvosto on tarkistanut, että yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet kaikkien luettelossa olevien henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen osalta päätökset, joiden mukaan nämä ovat sekaantuneet yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin terroritekoihin. Neuvosto on lisäksi todennut, että henkilöihin, ryhmiin ja yhteisöihin, joihin sovelletaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, olisi edelleen sovellettava yhteisessä kannassa 2001/931/YUTP säädettyjä erityisiä rajoittavia toimenpiteitä.

(6)

Neuvosto on katsonut, että yhtä henkilöä ei ole enää perusteltua pitää luettelossa.

(7)

Luettelo olisi saatettava ajan tasalle tämän mukaisesti, ja päätös (YUTP) 2020/20 olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, on tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Kumotaan päätös (YUTP) 2020/20.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  Neuvoston yhteinen kanta 2001/931/YUTP 27 päivältä joulukuuta 2001, erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi (EYVL L 344, 28.12.2001, s. 93).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2020/20, annettu 13 päivänä tammikuuta 2020, niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevan luettelon ajan tasalle saattamisesta, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, sekä päätöksen (YUTP) 2019/1341 kumoamisesta (EUVL L 8I, 14.1.2020, s. 5).


LIITE

LUETTELO 1 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA HENKILÖISTÄ, RYHMISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

I   HENKILÖT

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), syntynyt 11.8.1960 Iranissa. Passin numero: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, syntynyt Al Ihsassa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, syntynyt 16.10.1966 Tarutissa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), syntynyt 6.3.1955 tai 15.3.1955 Iranissa. Iranin ja Yhdysvaltain kansalainen, passin numero: C2002515 (Iran); passin numero: 477845448 (Yhdysvallat). Kansallisen henkilökortin numero: 07442833, voimassa 15.3.2016 asti (Yhdysvaltain ajokortti).

5.

ASSADI Assadollah, syntynyt 22.12.1971 Teheranissa (Iran), Iranin kansalainen. Iranin diplomaattipassin numero: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), syntynyt 8.3.1978 Amsterdamissa (Alankomaat).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, syntynyt 22.3.1988 Zaghdraiyassa, Sidonissa, Libanonissa, Kanadan kansalainen. Passin numero: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, syntynyt 6.8.1962 Teheranissa (Iran), Iranin kansalainen. Passin numero: D9016290, voimassa 4.2.2019 asti.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, syntynyt 1963 Libanonissa, Libanonin kansalainen.

10.

MELIAD, Farah, syntynyt 5.11.1980 Sydneyssä (Australia), Australian kansalainen. Passin numero: M2719127 (Australia).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), syntynyt 14.4.1965 tai 1.3.1964 Pakistanissa, passin numero 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), syntynyt 13.10.1976 Pülümürissä (Turkki).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), syntynyt arviolta vuonna 1957 Iranissa. Osoitteet: 1) Kermanshah, Iran, 2) Mehranin sotilastukikohta, Ilamin maakunta, Iran.

14.

SHAKURI Ali Gholam, syntynyt arviolta vuonna 1965 Teheranissa, Iranissa.

II   RYHMÄT JA YHTEISÖT

1.

"Abu Nidal -järjestö" – "ANO" (alias "Fatahin vallankumousneuvosto", alias "Arab Revolutionary Brigades", alias "Musta syyskuu", alias "Revolutionary Organisation of Socialist Muslims").

2.

"Al-Aqsan marttyyrien prikaati".

3.

"Al-Aqsa e.V".

4.

"Babbar Khalsa".

5.

"Filippiinien kommunistinen puolue", mukaan lukien "Uusi kansanarmeija" – "NPA", Filippiinit.

6.

Iranin tiedustelu- ja turvallisuusministeriön sisäisen turvallisuuden osasto.

7.

"Gama’a al-Islamiyya" (alias "Al-Gama’a al-Islamiyya") ("Islamic Group"- "IG").

8.

"İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" – "IBDA-C" ("Great Islamic Eastern Warriors Front").

9.

"Hamas" (mukaan lukien "Hamas-Izz al-Din-al-Qassem").

10.

"Hizballah Military Wing" (alias "Hezbollah Military Wing", alias "Hizbullah Military Wing", alias "Hizbollah Military Wing", alias "Hezballah Military Wing", alias "Hisbollah Military Wing", alias "Hizbu’llah Military Wing", alias "Hizb Allah Military Wing", alias "Jihad Council" (ja kaikki sen alaisuuteen kuuluvat yksiköt, mukaan lukien ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio)).

11.

"Hizbul Mujahideen" – "HM".

12.

"Khalistan Zindabad Force" – "KZF".

13.

"Kurdistanin työväenpuolue" – "PKK" (alias "KADEK", alias "KONGRA-GEL").

14.

"Tamil Eelamin vapautuksen tiikerit" – "LTTE".

15.

"Ejército de Liberación Nacional" ("Kansallinen vapautusarmeija").

16.

"Palestiinan islamilainen jihad" – "PIJ".

17.

"Palestiinan vapautuksen kansanrintama" – "PFLP".

18.

"Palestiinan vapautuksen kansanrintama – keskuskomento" (alias "PFLP:n keskuskomento").

19.

"Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi" – "DHKP-C" (alias "Devrimci Sol" ("Vallankumouksellinen vasemmisto"), alias "Dev Sol") ("Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party").

20.

"Sendero Luminoso" – "SL" ("Loistava polku").

21.

"Teyrbazen Azadiya Kurdistan" – "TAK" (alias "Kurdistan Freedom Falcons", alias "Kurdistan Freedom Hawks").

31.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/22


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2020/1133,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020,

Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta Euroopan unionin YTPP-sotilaskoulutusoperaatiosta annetun päätöksen (YUTP) 2016/610 muuttamisesta (EUTM RCA)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 19 päivänä huhtikuuta 2016 päätöksen (YUTP) 2016/610 (1), jolla perustettiin Keski-Afrikan tasavallassa toteutettava Euroopan unionin YTPP-sotilaskoulutusoperaatio (EUTM RCA), jolla on toimeksianto, joka päättyy 24 kuukauden kuluttua operaation täyden toimintavalmiuden saavuttamisesta eli 19 päivänä syyskuuta 2018, sekä kyseisen ajan kattava rahoitusohje.

(2)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä heinäkuuta 2018 päätöksen (YUTP) 2018/1082 (2), jolla EUTM RCA:n toimeksiantoa jatkettiin 19 päivään syyskuuta 2020.

(3)

Operaation strategisen tarkastelun perusteella poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea suositti 28 päivänä toukokuuta 2020, että EUTM RCA:n toimeksiantoa jatketaan kahdella vuodella.

(4)

EUTM RCA:ta olisi koordinoitava Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan Euroopan unionin YTPP-neuvontaoperaation (EUAM RCA) kanssa, kun EUAM RCA on käynnistetty, ja muiden kansainvälisten toimijoiden, erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien yhdennetyn moniulotteisen Keski-Afrikan vakauttamisoperaation (MINUSCA), kanssa, jotta varmistetaan johdonmukaisen yhdennetyn tuen tarjoaminen Keski-Afrikan tasavallan hallitukselle ja turvallisuusjoukoille.

(5)

Päätös (YUTP) 2016/610 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 5 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden unionin päätösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla. Näin ollen Tanska ei osallistu tämän päätöksen antamiseen, päätös ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan, eikä Tanska osallistu EUTM RCA:n rahoittamiseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös (YUTP) 2016/610 seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

strategista neuvontaa presidentin kanslialle, puolustusministeriölle, sotilashenkilöstölle ja asevoimille myös siviili-sotilasyhteistyöstä;”

ii)

kumotaan d alakohta;

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   EUTM RCA:ta koordinoidaan Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan Euroopan unionin YTPP-neuvontaoperaation (EUAM RCA) ja muiden kansainvälisten toimijoiden, erityisesti MINUSCAn, kanssa, jotta varmistetaan johdonmukaisen yhdennetyn tuen tarjoaminen Keski-Afrikan tasavallan hallitukselle ja turvallisuusjoukoille.”

2)

Korvataan 7 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   EU:n operaation joukkojen komentajan, unionin toimijoiden, erityisesti EUAM RCA:n, ja operaation kannalta keskeisten paikallisten strategisten kumppanien väliset koordinointijärjestelyt määritellään operaatiosuunnitelmassa.”

3)

Lisätään 10 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   Rahoitusohje EUTM RCA:n yhteisiä kustannuksia varten 20 päivänä syyskuuta 2020 alkavalle ja 19 päivänä syyskuuta 2022 päättyvälle kaudelle on 36 960 000 euroa. Päätöksen (YUTP) 2015/528 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusohjeen prosenttiosuus on 0 %, ja kyseisen päätöksen 34 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on 10 % sitoumusten osalta ja 0 % maksujen osalta.”

4)

Korvataan 13 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   EUTM RCA päättyy 19 päivänä syyskuuta 2022.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2016/610, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2016, Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta Euroopan unionin YTPP-sotilaskoulutusoperaatiosta (EUTM RCA) (EUVL L 104, 20.4.2016, s. 21).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1082, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta Euroopan unionin sotilaskoulutusoperaatiosta annetun päätöksen (YUTP) 2016/610 muuttamisesta (EUVL L 194, 31.7.2018, s. 140).


31.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/24


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2020/1134,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020,

asekauppasopimuksen täytäntöönpanoa tukevista unionin tiedotustoimista annetun päätöksen (YUTP) 2017/915 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan ja 31 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 29 päivänä toukokuuta 2017 päätöksen (YUTP) 2017/915 (1).

(2)

Päätöksessä (YUTP) 2017/915 säädetään, että kyseisen päätöksen 1 artiklassa tarkoitetut toimet on pantava täytäntöön 36 kuukauden kuluessa päätöksen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen rahoitussopimusten tekemisestä.

(3)

Saksan talous- ja vientivalvontavirasto (BAFA) pyysi 22 päivänä kesäkuuta 2020 ja Expertise France (EF) pyysi 29 päivänä kesäkuuta 2020, kumpikin täytäntöönpanoviraston ominaisuudessa, päätöksen (YUTP) 2017/915 täytäntöönpanokauden jatkamista 30 päivään kesäkuuta 2021 saakka covid-19-pandemian jatkumisesta aiheutuneiden haasteiden vuoksi.

(4)

Päätöksen (YUTP) 2017/915 1 artiklassa tarkoitettujen toimien jatkaminen 30 päivään kesäkuuta 2021 saakka ei vaikuta taloudellisiin resursseihin.

(5)

Päätös (YUTP) 2017/915 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen (YUTP) 2017/915 5 artikla seuraavasti:

"5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sen voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2021."

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puhemies

M. ROTH


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2017/915, annettu 29 päivänä toukokuuta 2017, asekauppasopimuksen täytäntöönpanoa tukevista unionin tiedotustoimista (EUVL L 139, 30.5.2017, s. 38).


31.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/25


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2020/1135,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020,

Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Kosovoon (*1)*

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 artiklan ja 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 4 päivänä elokuuta 2016 päätöksen (YUTP) 2016/1338 (1), jolla jatkettiin Kosovoon nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan, jäljempänä ’erityisedustaja’, toimeksiantoa ja nimitettiin Nataliya APOSTLOVA erityisedustajaksi Kosovoon. Neuvosto jatkoi edelleen kyseistä toimeksiantoa päätöksillä (YUTP) 2017/348 (2), (YUTP) 2018/903 (3) ja (YUTP) 2020/249 (4). Kyseinen toimeksianto päättyy 31 päivänä elokuuta 2020.

(2)

Tomáš SZUNYOG olisi nimitettävä erityisedustajaksi Kosovoon 1 päivänä syyskuuta 2020 alkavaksi ja 31 päivänä elokuuta 2021 päättyväksi kaudeksi.

(3)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa perussopimuksen 21 artiklassa määrättyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Nimitetään Tomáš SZUNYOG erityisedustajaksi Kosovoon 1 päivästä syyskuuta 2020 alkaen 31 päivään elokuuta 2021 saakka. Neuvosto voi poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) arvion perusteella ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, ehdotuksesta päättää, että erityisedustajan toimeksianto päättyy aikaisemmin.

2 artikla

Politiikan tavoitteet

Erityisedustajan toimeksianto perustuu unionin Kosovoa koskevan politiikan tavoitteisiin. Niihin sisältyy: johtava asema vakaan, elinvoimaisen, rauhallisen, demokraattisen ja monikansaisen Kosovon tukemisessa, joka tekee yhteistyötä alueen kanssa; alueen vakauden lujittaminen sekä alueellisen yhteistyön ja hyvien naapuruussuhteiden edistäminen Länsi-Balkanilla; oikeusvaltioperiaatteeseen ja vähemmistöjen ja kulttuuri- ja uskonnollisen perinnön suojelemiseen sitoutuneen Kosovon tukeminen; Kosovon Eurooppa-perspektiivin ja unioniin lähentymisen tukeminen aluetta koskevan perspektiivin mukaisesti sekä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (5), jäljempänä ’vakautus- ja assosiaatiosopimus’, ja neuvoston päätöksen (EU) 2015/1988 (6) mukaisesti sekä asiaankuuluvissa neuvoston päätelmissä esitetyllä tavalla.

3 artikla

Toimeksianto

Politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi erityisedustajan toimeksiantona on:

a)

tarjota unionin neuvoja ja tukea poliittisessa prosessissa;

b)

edistää unionin toiminnan yleistä poliittista yhteensovittamista Kosovossa;

c)

lujittaa unionin läsnäoloa Kosovossa sekä varmistaa sen johdonmukaisuus, tehokkuus ja näkyvyys;

d)

antaa paikallista poliittista ohjausta Kosovossa toteutettavan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation (EULEX KOSOVO) johtajalle, myös täytäntöönpanoa koskeviin velvoitteisiin liittyvien kysymysten poliittisten näkökohtien osalta;

e)

varmistaa unionin toimien johdonmukaisuus ja yhtenäisyys Kosovossa, myös ohjaamalla EULEX KOSOVOn siirtymävaiheen toteutusta paikallisesti, jotta tehtävät voitaisiin lopulta siirtää tilanteen mukaan ja alueellisten olosuhteiden salliessa erityisedustajalle tai EU:n Kosovon-toimistolle ja/tai paikallisviranomaisille;

f)

tukea Kosovon Eurooppa-perspektiiviä ja lähentymistä unioniin aluetta koskevan perspektiivin mukaisesti sekä vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja päätöksen (EU) 2015/1988 mukaisesti ja asiaankuuluvissa neuvoston päätelmissä esitetyllä tavalla kohdennetun julkisen tiedonvälityksen ja sellaisten unionin tiedotustoimien avulla, joiden tarkoituksena on varmistaa Kosovon väestön laajempi tietämys ja tuki unioniin liittyvissä asioissa EULEX KOSOVOn työ mukaan lukien;

g)

valvoa, tukea ja helpottaa kaikin erityisedustajan käytettävissä olevin keinoin ja välinein sekä EU:n Kosovon-toimiston tuella poliittisten, taloudellisten ja eurooppalaisten painopisteiden kehittymistä asiaan liittyvien institutionaalisten toimivaltuuksien ja tehtävien mukaisesti, ja tukea vakautus- ja assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoa, muun muassa eurooppalaisen uudistusohjelman kautta;

h)

vaikuttaa osaltaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen kehittämiseen ja vahvistamiseen Kosovossa, myös naisten ja lasten kohdalla sekä vähemmistöjen suojelun osalta, unionin ihmisoikeuspolitiikan ja ihmisoikeuksia koskevien unionin suuntaviivojen mukaisesti;

i)

tukea tarvittaessa unionin edistämää Belgradin ja Pristinan välistä vuoropuhelua, mukaan lukien operaation tukitoiminnot, jotka on mahdollisesti siirrettävä EULEX KOSOVOlta, yhteistyössä Belgradin ja Pristinan välistä vuoropuhelua ja muita Länsi-Balkanin alueellisia kysymyksiä varten nimitetyn erityisedustajan kanssa ja painottaen prosessille suotuisten olosuhteiden edistämistä;

j)

tukea tarvittaessa asiantuntijalautakuntien ja erikoissyyttäjänviraston toimeksiantoa muun muassa viestinnällä ja suhdetoiminnalla.

4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan alaisuudessa.

2.   PTK ylläpitää erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii erityisedustajan ensisijaisena yhteyspisteenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta tämän toimeksiannon puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.

3.   Erityisedustaja sovittaa toimensa tiiviisti yhteen Euroopan ulkosuhdehallinnon ja sen asiaankuuluvien yksiköiden kanssa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä syyskuuta 2020 alkavalle ja 31 päivänä elokuuta 2021 päättyvälle kaudelle on 3 300 000 euroa.

2.   Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän perustaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustaja vastaa avustajaryhmän perustamisesta toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiantoon kuuluvista poliittisista erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on viipymättä ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmänsä kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja Euroopan ulkosuhdehallinto voivat esittää, että henkilöstöä lähetetään työskentelemään erityisedustajan kanssa. Tällaisen lähetetyn henkilöstön palkat maksaa jäsenvaltio, asianomainen unionin toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto. Myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin tai Euroopan ulkosuhdehallintoon lähettämiä asiantuntijoita voidaan asettaa työskentelemään erityisedustajan kanssa. Sopimussuhteisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti lähettävän jäsenvaltion, lähettävän unionin toimielimen tai Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisina, ja he suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon toteuttamista edistävällä tavalla.

7 artikla

Erityisedustajan ja erityisedustajan henkilöstön erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan hoitaman tehtävän loppuun saattamisen ja sujuvan suorittamisen edellyttämät ja erityisedustajan henkilöstön erioikeudet, vapaudet ja muut takuut sovitaan tilanteen mukaan yhdessä vastaanottajapuolien kanssa. Jäsenvaltiot ja Euroopan ulkosuhdehallinto antavat tätä varten kaiken tarvittavan tuen.

8 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuus

1.   Erityisedustajan ja erityisedustajan avustajaryhmän jäsenten on noudatettava neuvoston päätöksessä 2013/488/EU (7) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

2.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi annettujen turvallisuussääntöjen mukaisesti kyseessä olevaa toimintaa varten laadittuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja Natolle/KFOR-joukoille turvallisuusluokkaan ”CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” asti.

3.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa erityisedustajan toimintaan liittyvien tarpeiden mukaisesti ja EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi annettuja turvallisuussääntöjä noudattaen kyseessä olevaa toimintaa varten laadittuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja Yhdistyneille kansakunnille ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle turvallisuusluokkaan ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED” asti. Tätä varten tehdään paikallisia järjestelyjä.

4.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa tähän päätökseen osallistuville kolmansille osapuolille kyseessä olevaa toimintaa koskeviin neuvoston keskusteluihin liittyviä EU:n turvallisuusluokittelemattomia asiakirjoja, joita koskee neuvoston työjärjestyksen (8) 6 artiklan 1 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa kaikki asiaankuuluvat tiedot.

2.   Unionin toimisto ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa perussopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet erityisedustajan toimeksiannon ja vastuualueen turvallisuustilanteen mukaisesti suoraan erityisedustajan alaisuudessa olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti siten, että erityisedustaja

a)

laatii Euroopan ulkosuhdehallinnon ohjeisiin perustuvan erityisen turvallisuussuunnitelman, johon sisältyy henkilöstön turvalliseen siirtymiseen vastuualueelle ja sen sisällä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallintaan sovellettavat erityiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet sekä valmius- ja evakuointisuunnitelma;

b)

varmistaa, että unionin ulkopuolelle lähetetyllä koko henkilöstöllä on vastuualueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutusturva;

c)

varmistaa, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetettäville erityisedustajan avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palvelukseen otetulle henkilöstölle, annetaan joko ennen vastuualueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä Euroopan ulkosuhdehallinnon tuolle alueelle antamaan riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistaa, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antaa toimeksiannossa saavutettua edistymistä ja toimeksiannon toteuttamista koskevien kertomusten yhteydessä neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle kirjallisia raportteja suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuusasioista.

11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin suullisesti ja kirjallisesti korkealle edustajalle sekä PTK:lle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja voi antaa raportteja ulkoasiainneuvostolle. Erityisedustaja voi osallistua tietojen antamiseen Euroopan parlamentille perussopimuksen 36 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Koordinointi

1.   Erityisedustaja edistää unionin toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta ja auttaa varmistamaan, että kaikkia unionin välineitä ja jäsenvaltioiden toimia käytetään johdonmukaisella tavalla unionin politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenvaltioiden kanssa pyritään yhteistyöhön tarvittaessa. Erityisedustajan toimet sovitetaan yhteen komission toimien kanssa sekä tapauksen mukaan alueella toimivien muiden erityisedustajien toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

2.   Paikan päällä on pidettävä yllä läheisiä suhteita alueella toimivien unionin edustustojen päälliköihin ja jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin. Näiden on kaikin tavoin pyrittävä avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon toteuttamisessa. Erityisedustaja antaa paikallista poliittista ohjausta EULEX KOSOVOn johtajalle, myös täytäntöönpanoa koskeviin velvoitteisiin liittyvien kysymysten poliittisten näkökohtien osalta. Erityisedustaja ja siviilioperaatioiden komentaja kuulevat tarvittaessa toisiaan. Erityisedustaja pitää myös yhteyttä asiaan liittyviin paikallisiin elimiin sekä muihin paikalla oleviin kansainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin.

3.   Erityisedustaja huolehtii yhdessä muiden paikalla olevien unionin toimijoiden kanssa tiedon levittämisestä ja jakamisesta alueella olevien unionin toimijoiden keskuudessa, jotta tilannekuva ja -arviointi olisivat mahdollisimman yhteneväiset.

13 artikla

Avustaminen vaatimusten osalta

Erityisedustaja ja erityisedustajan henkilöstö avustavat sellaisten tietojen hankkimisessa, joita käytetään vastattaessa aiempien Kosovoon nimitettyjen erityisedustajien toimeksiannoista mahdollisesti aiheutuviin vaatimuksiin ja velvoitteisiin, ja antavat tätä varten hallinnollista apua ja oikeuden tutustua asiaankuuluviin asiakirjoihin.

14 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin kyseisellä alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti. Erityisedustaja esittää neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2020 ja kattavan kertomuksen toimeksiannon toteuttamisesta viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2021.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(*1)  Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2016/1338, annettu 4 päivänä elokuuta 2016, Euroopan unionin Kosovoon nimitetyn erityisedustajan toimeksiannon jatkamista koskevan päätöksen (YUTP) 2015/2052 muuttamisesta (EUVL L 212, 5.8.2016, s. 109).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2017/348, annettu 27 päivänä helmikuuta 2017, Euroopan unionin Kosovoon nimitetyn erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta (EUVL L 50, 28.2.2017, s. 75).

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/903, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018, Euroopan unionin Kosovoon nimitetyn erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta (EUVL L 161, 26.6.2018, s. 7).

(4)  Neuvoston päätös (YUTP) 2020/249, annettu 25 päivänä helmikuuta 2020, Euroopan unionin Kosovoon nimitetyn erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta annetun päätöksen (YUTP) 2018/903 muuttamisesta (EUVL L 54I, 26.2.2020, s. 1).

(5)  EUVL L 71, 16.3.2016, s. 3.

(6)  Neuvoston päätös (EU) 2015/1988, annettu 22 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta (EUVL L 290, 6.11.2015, s. 4).

(7)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).

(8)  Neuvoston päätös 2009/937/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 325, 11.12.2009, s. 35).


31.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/30


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2020/1136,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020,

Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2016/849 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 27. toukokuuta 2016 päätöksen (YUTP) 2016/849 (1) Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Päätöksen (YUTP) 2016/849 36 artiklan 2 kohdan mukaisesti neuvosto on tarkistanut kyseisen päätöksen liitteissä II, III, V ja VI olevia nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen luetteloja.

(3)

Neuvosto on päättänyt, että kaikkiin päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteissä II ja III olevissa luetteloissa esitettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet olisi pidettävä voimassa, että perustelut 19 henkilön osalta sekä tunnistustiedot viiden henkilön ja kahden yhteisön osalta olisi saatettava ajan tasalle, ja että kaikkien liitteessä II olevien luonnollisten henkilöiden tunnistustietoihin olisi sisällytettävä sukupuoli.

(4)

Päätös (YUTP) 2016/849 olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteet II ja III tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2016/849, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2013/183/YUTP kumoamisesta (EUVL L 141, 28.5.2016, s. 79).


LIITE

1)   

Korvataan päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteessä II olevassa osassa I A (”Henkilöt”) olevat merkinnät 1–27 seuraavasti:

 

Nimi

Peitenimi

Tunnistustiedot

Nimeämis-päivä

Perustelut

”1.

CHON Chi Bu

CHON Chi-bu

Sukupuoli: mies

22.12.2009

Atomienergiaviraston jäsen, Yongbyonin ydintutkimuskeskuksen entinen tekninen johtaja. Yhdistetty valokuvissa syyrialaiseen ydinreaktoriin ennen kuin Israel pommitti reaktoria vuonna 2007.

2.

HYON Chol-hae

HYON Chol Hae

Syntymäaika: 13.8.1934

Syntymäpaikka: Mantšuria, Kiina

Sukupuoli: mies

22.12.2009

Korean kansanarmeijan marsalkka huhtikuusta 2016. Kansanarmeijan entinen varaministeri, Korean kansanarmeijan yleisen politiikan osaston entinen varajohtaja (edesmenneen Kim Jong-Ilin sotilaallinen neuvonantaja). Valittiin Korean työväenpuolueen keskuskomitean jäseneksi toukokuussa 2016 Korean työväenpuolueen 7. puoluekokouksessa, jossa puolue päätti Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelman jatkamisesta.

3.

O Kuk-Ryol

O Kuk Ryol

Syntymäaika: 7.1.1930

Syntymäpaikka: Jilinin maakunta, Kiina.

Sukupuoli: mies

22.12.2009

Entinen varapuheenjohtaja kansallisessa puolustusneuvostossa, joka oli keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin ennen kuin se muutettiin valtiollisten asioiden neuvostoksi; valvoi huipputeknologian hankintoja ulkomailta ydinohjelmia ja ballististen ohjusten ohjelmia varten. Korean työväenpuolueen keskuskomitean entinen jäsen; valittiin toukokuussa 2016 Korean työväenpuolueen 7. puoluekokouksessa, jossa puolue päätti Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelman jatkamisesta.

4.

PAK Jae-gyong

Chae-Kyong

PAK Jae Gyong

Syntymäaika: 10.6.1933

Passin numero: 554410661

Sukupuoli: mies

22.12.2009

Korean kansanarmeijan kenraali. Kansanarmeijan yleisen politiikan osaston entinen varajohtaja ja kansanarmeijan logistiikkatoimiston entinen varajohtaja (edesmenneen Kim Jong-ilin sotilaallinen neuvonantaja). Läsnä Kim Jong-unin tarkastaessa strategisten rakettiasevoimien (Strategic Rocket Forces) johdon. Korean työväenpuolueen keskuskomitean entinen jäsen. Korean imperialismin vastaisen veteraanikomitean puheenjohtaja.

5.

RYOM Yong

 

Sukupuoli: mies

22.12.2009

Atomienergiaviraston (Yhdistyneiden kansakuntien nimeämä yhteisö) johtaja, joka vastaa kansainvälisistä suhteista.

6.

SO Sang-kuk

SO Sang Kuk

Syntymäaika: vuosien 1932 ja 1938 välillä

Sukupuoli: mies

22.12.2009

Ydinfysiikan laitoksen johtaja, Kim Il-sungin yliopisto.

7.

Kenraaliluutnantti KIM Yong Chol

KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul

Syntymäaika: 1946

Syntymäpaikka: Pohjois-P’yŏngan (P’yŏngan-pukto), Korean demokraattinen kansantasavalta.

Sukupuoli: mies

19.12.2011

Korean työväenpuolueen keskussotilaskomission, politbyroon ja Korean demokraattisen kansantasavallan valtiollisten asioiden neuvoston jäsen. Yleisen tiedustelutoimiston (Reconnaissance General Bureau, RGB) entinen komentaja; Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on määrännyt rajoittavia toimenpiteitä kohdistettavaksi kyseiseen yhteisöön. Yhteisrintaman osaston entinen johtaja.

8.

CHOE Kyong-song

CHOE Kyong song

Syntymäaika: 1945

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Korean kansanarmeijan kenraalieversti. Entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomissiossa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

9.

CHOE Yong-ho

CHOE Yong Ho

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Korean kansanarmeijan kenraalieversti / Korean kansanarmeijan ilmavoimien kenraali. Entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomissiossa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Korean kansanarmeijan ilmavoimien ja ilmapuolustusvoimien komentaja. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

10.

HONG Sung-Mu

HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu

Syntymäaika: 1.1.1942

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Sotatarviketeollisuusosaston varajohtaja. Vastaa tavanomaisia aseita ja ohjuksia, myös ballistisia ohjuksia, koskevien ohjelmien kehittämisestä. Yksi keskeisistä ydinaseohjelmien teollisesta kehittämisestä vastuussa olevista henkilöistä. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä. Oli paikalla, kun mannertenvälinen ballistinen ohjus Hwasong-15 laukaistiin 28. marraskuuta 2017.

11.

JO Kyongchol

JO Kyong Chol

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Korean kansanarmeijan kenraali. Entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomissiossa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Sotilaallisen turvallisuuden komento-osaston johtaja. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä. Osallistunut Kim Jong-unin kanssa kautta aikojen suurimpaan pitkän kantaman tykistön harjoitukseen.

12.

KIM Chun-sam

KIM Chun Sam

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Kenraaliluutnantti, entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomissiossa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Korean kansanarmeijan sotilasesikunnan operatiivisen osaston entinen johtaja ja sotilasesikunnan ensimmäinen apulaispäällikkö. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

13.

KIM Chun-sop

KIM Chun Sop

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Sotatarviketeollisuusosaston entinen johtaja. Entinen jäsen kansallisessa puolustusneuvostossa, joka on nyt muutettu valtiollisten asioiden neuvostoksi, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä. Valokuvassa onnistuneeseen sukellusveneestä tapahtuneeseen ballistisen ohjuksen koelaukaisuun osallistuneiden kanssa toukokuussa 2015.

14.

KIM Jong-gak

KIM Jong Gak

Syntymäaika: 20.7.1941

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Korean kansanarmeijan yleisen politiikan osaston entinen johtaja. Korean kansanarmeijan varamarsalkka, Kim Il-sungin sotilasakatemian rehtori, entinen kansanarmeijan ministeri ja entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomissiossa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

15.

KIM Rak Kyom

KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Neljän tähden kenraali, komentaja strategisissa rakettiasevoimissa (Strategic Rocket Forces), jotka on nimetty Yhdistyneiden kansakuntien pakoteluetteloon ja joiden komennossa on tietojen mukaan nykyisin neljä strategista ja taktista ohjusyksikköä, mukaan lukien KN08-ohjusprikaati (liikuteltavat mannertenväliset ballistiset ohjukset, ICBM). Entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomissiossa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Tiedotusvälineiden mukaan oli huhtikuussa 2016 läsnä mannertenvälisissä ballistisissa ohjuksissa käytettävän moottorin koekäytössä yhdessä Kim Jong-unin kanssa. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä. Antoi käskyn järjestää ballististen rakettien laukaisukoe.

16.

KIM Won-hong

KIM Won Hong

Syntymäaika: 7.1.1945

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Passin numero: 745310010

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Kenraali. Entinen Korean kansanarmeijan yleisen politiikan osaston ensimmäinen varajohtaja. Valtionturvallisuusosaston entinen johtaja. Entinen valtionturvallisuusministeri. Jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomiteassa ja kansallisessa puolustusneuvostossa, joka oli keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin ennen kuin se muutettiin valtiollisten asioiden neuvostoksi; nämä ovat Korean demokraattisen kansantasavallan keskeiset kansallisia puolustusasioita käsittelevät elimet. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

17.

PAK Jong-chon

PAK Jong Chon

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Korean kansanarmeijan kenraali, yleisesikunnan päällikkö huhtikuusta 2019; politbyroon jäsen huhtikuusta 2020. Entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomissiossa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

18.

LI Yong-ju

RI Yong Ju

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Korean kansanarmeijan amiraali. Entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomissiossa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Korean merivoimien ylipäällikkö; merivoimat osallistuu ballistisia ohjuksia koskevien ohjelmien ja Korean demokraattisen kansantasavallan merivoimien ydinaseisiin liittyvän suorituskyvyn kehittämiseen. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

19.

SON Chol-ju

SON Chol Ju

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Korean kansanarmeijan kenraali. Korean kansanarmeijan organisoimisesta vastaava varajohtaja sekä ilma- ja ilmapuolustusvoimien entinen poliittinen johtaja; ilma- ja ilmapuolustusvoimat valvoo modernien ilmatorjuntarakettien kehittämistä. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

20.

YUN Jong-rin

YUN Jong Rin

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Kenraali, entinen päävartioston komentaja. Entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomiteassa ja jäsen kansallisessa puolustusneuvostossa, joka oli keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin ennen kuin se muutettiin valtiollisten asioiden neuvostoksi; nämä ovat maan keskeiset kansallisia puolustusasioita käsittelevät elimet. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

21.

HONG Yong Chil

 

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Sotatarviketeollisuusosaston apulaisjohtaja. Sotatarviketeollisuusosastolla, jonka YK:n turvallisuusneuvosto on nimennyt 2. maaliskuuta 2016, on keskeinen rooli Korean demokraattisen kansantasavallan ohjusohjelmassa. Sotatarviketeollisuusosasto valvoo Korean demokraattisen kansantasavallan ballististen ohjusten, mukaan lukien Taepo Dong-2 -ohjus, kehittämistä, asetuotantoa sekä tutkimus- ja kehittämisohjelmia. Toinen talouskomitea ja toinen luonnontieteiden akatemia, jotka myös nimettiin elokuussa 2010, toimivat sotatarviketeollisuusosaston alaisuudessa. Sotatarviketeollisuusosasto on viime vuosina työskennellyt liikkuvalta alustalta laukaistavan mannertenvälisen ballistisen ohjuksen (KN08) kehittämiseksi. Hong on osallistunut yhdessä Kim Jong-unin kanssa lukuisiin Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien ja ballististen ohjusten ohjelmien kehittämiseen liittyviin tapahtumiin, ja hänen katsotaan olleen merkittävässä roolissa Korean demokraattisen kansantasavallan 6. tammikuuta 2016 tekemässä ydinkokeessa. Korean työväenpuolueen keskuskomitean apulaisjohtaja. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä. Osallistui uudentyyppisen mannertenvälisissä ballistisissa ohjuksissa käytettävän moottorin testaukseen huhtikuussa 2016.

22.

RI Hak Chol

RI Hak Chul; RI Hak Cheol

Syntymäaika: Syntymäaika: 19.1.1963 tai 8.5.1966

Passien numerot: 381320634,

PS- 563410163

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Green Pine Associated Corporation -yhtiön, jäljempänä ’Green Pine’, pääjohtaja. YK:n pakotekomitean mukaan Green Pine on ottanut vastuulleen useita Korea Mining Development Trading Corporation -yhtiölle (KOMID) kuuluneita tehtäviä. Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009; KOMID on Korean demokraattisen kansantasavallan ensisijainen asekauppias sekä ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä. Green Pine vastaa myös noin puolesta aseiden ja niihin liittyvientarvikkeiden viennistä Korean demokraattisesta kansantasavallasta. Green Pine on merkitty pakoteluetteloon Korean demokraattisesta kansantasavallasta tapahtuvan aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden viennin johdosta. Green Pine on erikoistunut merisota-alusten ja niiden aseistuksen, kuten sukellusveneiden, sotilasveneiden ja ohjusjärjestelmien, tuotantoon, ja se on vienyt torpedoja ja teknistä apua iranilaisille puolustusalan yrityksille. YK:n turvallisuusneuvosto on nimennyt Green Pinen.

23.

YUN Chang Hyok

 

Syntymäaika: 9.8.1965

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Satelliittivalvontakeskuksen apulaisjohtaja avaruusteollisuuden kehittämisestä vastaavassa kansallisessa hallinnossa (NADA). NADAan sovelletaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2270 (2016) määrättyjä pakotteita, sillä se osallistuu Korean demokraattisen kansantasavallan avaruusalan tieteen ja teknologian kehittämiseen, mukaan lukien satelliittien laukaisut ja kantorakettien kehittäminen. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2270 (2016) tuomitsi Korean demokraattisen kansantasavallan 7. helmikuuta 2016 tekemän satelliittilaukaisun, koska siinä käytettiin ballististen ohjusten teknologiaa ja sillä rikottiin vakavalla tavalla YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ja 2094 (2013). Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

24.

RI Myong Su

 

Syntymäaika: 1937

Syntymäpaikka: Myongchon, Pohjois-Hamgyong, Korean demokraattinen kansantasavalta.

Sukupuoli: mies

7.4.2017

Korean kansanarmeijan kenraalimajuri, Korean kansanarmeijan ylimmän johdon ensimmäinen varakomentaja. Vuoteen 2018 Korean työväenpuolueen keskussotilaskomitean jäsen ja kansanarmeijan esikuntapäällikkö. Ri Myong Sulla on edelleen vaikutusvaltaa kansallisiin puolustuskysymyksiin, myös Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmiin, ballististen ohjusten ohjelmiin tai muihin joukkotuhoaseohjelmiin. Ri on pitkäaikainen jäsen korkeimmassa kansankokouksessa, joka on tällä hetkellä järjestyksessä neljästoista.

25.

SO Hong Chan

 

Syntymäaika: 30.12.1957

Syntymäpaikka: Kangwon, Korean demokraattinen kansantasavalta.

Passin nro: PD836410105 Passin voimassaolon päättymispäivä: 27.11.2021

Sukupuoli: mies

7.4.2017

Kansanarmeijan ensimmäinen varaministeri ja logistiikkatoimiston johtaja, Korean työväenpuolueen keskussotilaskomitean jäsen ja kansanarmeijan kenraali. Tässä ominaisuudessa So Hong Chan on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

26.

WANG Chang Uk

 

Syntymäaika: 29.5.1960

Sukupuoli: mies

7.4.2017

Teollisuus- ja atomienergiaministeri. Tässä ominaisuudessa Wang Chang Uk on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

27.

JANG Chol

 

Syntymäaika: 31.3.1961

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Passin numero: 563310042

Sukupuoli: mies

7.4.2017

Valtion tiedeakatemian entinen puheenjohtaja; akatemian tehtävänä on kehittää Korean demokraattisen kansantasavallan teknologisia ja tieteellisiä valmiuksia. Tässä ominaisuudessa Jang Cholilla oli strateginen asema Korean demokraattisen kansantasavallan ydinalan toiminnan kehittämisessä. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.”

2)   

Korvataan päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteessä II olevassa osassa I B (”Yhteisöt”) oleva merkintä 2 seuraavasti:

 

Nimi

Peitenimi

Sijainti

Nimeämis-päivä

Muut tiedot

”2.

Korea Ryengwang Trading Corporation

KOREA RYONGWANG TRADING CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

22.12.2009

Korea Ryongbong General Corporation -yhtiön (YK:n turvallisuusneuvoston 24.4.2009 nimeämä yhteisö) tytäryhtiö.”

3)   

Korvataan päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteessä II olevassa osassa II A (”Henkilöt”) olevat merkinnät 1–6 seuraavasti:

 

Nimi

Peitenimi

Tunnistustiedot

Nimeämis-päivä

Perustelut

”1.

JON Il-chun

JON Il Chun

Syntymäaika: 24.8.1941

Sukupuoli: mies

22.12.2010

KIM Tong-un vapautettiin helmikuussa 2010 ”virasto 39”:n johtajan tehtävistään; ”virasto 39” vastaa muun muassa tavarahankinnoista Korean demokraattisen kansantasavallan diplomaattiedustustojen kautta kiertäen näin pakotteita. Hänen tilalleen valittiin JON Il-chun. Edustaja kansallisessa puolustusneuvostossa, joka oli keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin ennen kuin se muutettiin valtiollisten asioiden neuvostoksi; valittiin valtion kehityspankin pääjohtajaksi maaliskuussa 2010. Valittiin Korean työväenpuolueen keskuskomitean varajäseneksi toukokuussa 2016 Korean työväenpuolueen 7. puoluekokouksessa, jossa puolue päätti Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelman jatkamisesta.

2.

KIM Tong-un

KIM Tong Un

Sukupuoli: mies

22.12.2009

Korean työväenpuolueen keskuskomitean joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamiseen osallistuvan ”virasto 39”:n entinen johtaja. Tietojen mukaan johti vuonna 2011 ”virasto 38”:aa, joka hankkii varoja maan johtajille ja eliitille.

3.

KIM Yong Nam

KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon

Syntymäaika: 2.12.1947

Syntymäpaikka: Sinuju, Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

20.4.2018

Asiantuntijapaneeli on katsonut KIM Yong Namin olevan yleisen tiedustelutoimiston (Reconnaissance General Bureau), joka on nimetty Yhdistyneiden kansakuntien pakoteluetteloon, asiamies. Asiantuntijapaneeli on katsonut, että hän ja hänen poikansa KIM Su Gwang ovat osallistuneet vilpillisiin rahoituskäytäntöihin, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia. KIM Yong Nam on avannut useita käyttö- ja säästötilejä unionissa ja on diplomaattina työskennellessään osallistunut erinäisiin suuriin tilisiirtoihin pankkitileille unionissa tai tileille unionin ulkopuolella, mukaan lukien tileille, jotka ovat hänen poikansa KIM Su Gwangin ja miniänsä KIM Kyong Huin nimissä.

4.

DJANG Tcheul Hy

JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy

Syntymäaika: 11.5.1950

Syntymäpaikka: Kangwon

Sukupuoli: nainen

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy on yhdessä aviomiehensä KIM Yong Namin, poikansa KIM Su Gwangin ja miniänsä KIM Kyong Huin kanssa osallistunut vilpillisiin rahoituskäytäntöihin, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia. Hän oli useiden hänen poikansa KIM Su Gwangin hänen nimissään unionissa avaamien pankkitilien tilinomistaja. Lisäksi hän osallistui useisiin tilisiirtoihin miniänsä KIM Kyong Huin tileiltä unionin ulkopuolisille tileille.

5.

KIM Su Gwang

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang

Syntymäaika: 18.8.1976

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Diplomaatti Korean demokraattisen kansantasavallan Valko-Venäjällä olevassa suurlähetystössä

Sukupuoli: mies

20.4.2018

Asiantuntijapaneeli on katsonut KIM Su Gwangin olevan yleisen tiedustelutoimiston (Reconnaissance General Bureau), joka on nimetty Yhdistyneiden kansakuntien pakoteluetteloon, asiamies. Asiantuntijapaneeli on katsonut, että hän ja hänen isänsä KIM Yong Nam ovat osallistuneet vilpillisiin rahoituskäytäntöihin, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia. KIM Su Gwang on avannut useita pankkitilejä monissa jäsenvaltioissa, mukaan lukien perheenjäsentensä nimissä. Hän on diplomaattina työskennellessään osallistunut erinäisiin suuriin tilisiirtoihin pankkitileille unionissa tai unionin ulkopuolisille tileille, mukaan lukien tileille, jotka ovat hänen vaimonsa KIM Kyong Huin nimissä.

6.

KIM Kyong Hui

 

Syntymäaika: 6.5.1981

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: nainen

20.4.2018

KIM Kyong Hui on yhdessä aviomiehensä KIM Su Gwangin, appensa KIM Yong Namin ja anoppinsa DJANG Tcheul Hyn kanssa osallistunut vilpillisiin rahoituskäytäntöihin, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia. Hän on saanut useita tilisiirtoja aviomieheltään KIM Su Gwangilta ja apeltaan KIM Yong Namilta ja siirtänyt rahaa unionin ulkopuolisille tileille, jotka ovat hänen tai hänen anoppinsa DJANG Tcheul Hyn nimissä.”

4)   

Korvataan päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteessä III olevassa osassa A (”Henkilöt”) olevat merkinnät 4 ja 24 seuraavasti:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Nimeämis-päivä

Perustelut

”4.

JON Chol Young

alias: JON Chol Yong

Passin numero: 563410192

Diplomaatti Korean demokraattisen kansantasavallan Angolassa olevassa suurlähetystössä

Syntymäaika: 30.4.1975

22.1.2018

Green Pine Associated Corporation -yhtiön entinen edustaja Angolassa ja Korean demokraattisen kansantasavallan Angolaan akkreditoitu diplomaatti.

YK on nimennyt Green Pinen sellaisten toimien kuin YK:n asesaarron rikkomisen takia. Green Pine on myös neuvotellut sopimukset Angolan laivaston kunnostamiseksi, mikä on vastoin Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa asetettuja kieltoja.

24.

SO Tong Myong

Syntymäaika: 10.9.1956

3.7.2015

Korea National Insurance Corporation -yhtiön (KNIC) entinen pääjohtaja, KNIC:n johtokunnan entinen puheenjohtaja (kesäkuu 2012); KNIC:n entinen johtaja, syyskuu 2013, toimii KNIC:n puolesta tai sen antamien ohjeiden mukaisesti.”

5)   

Korvataan päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteessä III olevassa osassa B (”Yhteisöt”) oleva merkintä 4 seuraavasti:

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistustiedot

Nimeämispäivä

Perustelut

”4.

Pan Systems Pyongyang

alias Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System

Osoite: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta.

16.10.2017

Pan Systems on avustanut Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston määräämien pakotteiden kiertämisessä yrittämällä myydä aseita ja niihin liittyviä tarvikkeita Eritreaan.

Pan Systems toimii myös yleisen tiedustelutoimiston (Reconnaissance General Bureau) johdolla ja puolesta. Yleinen tiedustelutoimisto on Yhdistyneiden kansakuntien pakoteluetteloon nimeämä yhteisö.”


31.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/40


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2020/1137,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2015/1333 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä, ja päätöksen 2011/137/YUTP kumoamisesta 31 päivänä heinäkuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/1333 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2015 päätöksen (YUTP) 2015/1333.

(2)

Päätöksen (YUTP) 2015/1333 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti neuvosto on tarkistanut kyseisen päätöksen liitteissä II ja IV olevia nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen luetteloja.

(3)

Neuvosto on päättänyt, että kaikkiin päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteissä II ja IV olevissa luetteloissa esitettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet olisi pidettävä voimassa ja että yhden henkilön tunnistustiedot olisi saatettava ajan tasalle.

(4)

Päätös (YUTP) 2015/1333 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteet II ja IV tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puhemies

M. ROTH


(1)  EUVL L 206, 1.8.2015, s. 34.


LIITE

1)   

Korvataan päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteessä II olevassa A osassa (Henkilöt) oleva merkintä 15 seuraavasti:

”15.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Syntymäaika: 1.1.1956 tai 1.1.1951

Syntymäpaikka: Misurata, Libya

Kansalaisuus: Libya

Passin nro: A005465 (Libya), myönnetty 12.4.2015, voimassa 11.4.2017 saakka

ja

J690P666 (Libya), myönnetty 12.6.2016, voimassa 11.6.2024 saakka

Sukupuoli: mies

Osoite: Qasr Ahmed Street, Misurata, Libya

Khalifa Ghwell oli kansainvälisesti tunnustamattoman kansalliskokouksen (tunnetaan myös nimellä "kansallisen pelastuksen hallitus") ns. "pääministeri ja puolustusministeri"; asemansa vuoksi hän oli vastuussa niiden toiminnasta.

Khalifa Ghwell osoitti 7. heinäkuuta 2015 tukensa Steadfastness Front (Alsomood) -rintamalle (seitsemän prikaatin uusi sotilasjoukko, jonka on tarkoitus estää yhtenäisyyshallituksen muodostaminen Tripolissa) osallistumalla kansalliskokouksen "presidentin" Nuri Abu Sahmainin kanssa kyseisten joukkojen käyttöönoton allekirjoitusseremoniaan.

Kansalliskokouksen "pääministerinä" Ghwell on ollut keskeisessä asemassa heikentämässä Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen nojalla perustetun kansallisen sovinnon hallituksen muodostamista.

Ghwell määräsi 15. tammikuuta 2016 Tripolin kansalliskokouksen "pääministerinä ja puolustusministerinä", että jokainen Tripoliin saapuva uuden turvallisuusryhmän jäsen on pidätettävä; turvallisuusryhmän nimitti kansallisen sovinnon hallituksen tehtävään nimitetty pääministeri.

Hän määräsi 31. elokuuta 2016"kansallisen pelastuksen hallituksen""pääministerin" ja "puolustusministerin" palaamaan työhön sen jälkeen, kun edustajainhuone oli hylännyt kansallisen sovinnon hallituksen.

1.4.2016”

2)   

Korvataan päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteessä IV olevassa A osassa (Henkilöt) oleva merkintä 20 seuraavasti:

”20.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Syntymäaika: 1.1.1956 tai 1.1.1951

Syntymäpaikka: Misurata, Libya

Kansalaisuus: Libya

Passin nro: A005465 (Libya), myönnetty 12.4.2015, voimassa 11.4.2017 saakka

ja

J690P666 (Libya), myönnetty 12.6.2016, voimassa 11.6.2024 saakka

Sukupuoli: mies

Osoite: Qasr Ahmed Street, Misurata, Libya

Khalifa Ghwell oli kansainvälisesti tunnustamattoman kansalliskokouksen (tunnetaan myös nimellä "kansallisen pelastuksen hallitus") ns. "pääministeri ja puolustusministeri"; asemansa vuoksi hän oli vastuussa niiden toiminnasta.

Khalifa Ghwell osoitti 7. heinäkuuta 2015 tukensa Steadfastness Front (Alsomood) -rintamalle (seitsemän prikaatin uusi sotilasjoukko, jonka on tarkoitus estää yhtenäisyyshallituksen muodostaminen Tripolissa) osallistumalla kansalliskokouksen "presidentin" Nuri Abu Sahmainin kanssa kyseisten joukkojen käyttöönoton allekirjoitusseremoniaan.

Kansalliskokouksen "pääministerinä" Ghwell on ollut keskeisessä asemassa heikentämässä Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen nojalla perustetun kansallisen sovinnon hallituksen muodostamista.

Ghwell määräsi 15. tammikuuta 2016 Tripolin kansalliskokouksen "pääministerinä ja puolustusministerinä", että jokainen Tripoliin saapuva uuden turvallisuusryhmän jäsen on pidätettävä; turvallisuusryhmän nimitti kansallisen sovinnon hallituksen tehtävään nimitetty pääministeri.

Hän määräsi 31. elokuuta 2016"kansallisen pelastuksen hallituksen""pääministerin" ja "puolustusministerin" palaamaan työhön sen jälkeen, kun edustajainhuone oli hylännyt kansallisen sovinnon hallituksen.

1.4.2016”