ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 211

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
3. heinäkuu 2020


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/956, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2020, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/957, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2020, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/958, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2020, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/959, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2020, vilja-alalla 3 päivästä heinäkuuta 2020 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

10

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (Euratom) 2020/960, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2020, Yhteisen tutkimuskeskuksen Euroopan atomienergiayhteisölle toteutettavaksi tarkoitetun Pettenissä sijaitsevan suurvuoreaktorin lisätutkimusohjelman (2020–2023) hyväksymisestä

14

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2020/961, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2020, luvan myöntämisestä Jeppe TRANHOLM-MIKKELSENille päästä turvallisuusluokiteltuihin tietoihin TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET -tasolle asti

18

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/962, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2020, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/450 muuttamisesta tiettyjä rakennusalan tuotteita koskevien eurooppalaisten arviointiasiakirjojen viitetietojen julkaisemisen osalta ( 1 )

19

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 1321/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä ( EUVL L 362, 17.12.2014 )

22

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/1383, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 1321/2014 muuttamisesta ja oikaisemisesta jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioiden turvallisuudenhallintajärjestelmien osalta sekä yleisilmailun ilma-alusten huoltoa ja jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaa koskevien vaatimusten helpottamiseksi ( EUVL L 228, 4.9.2019 )

23

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) 2018/1142, annettu 14 päivänä elokuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 1321/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjaluokkien käyttöönotosta, ulkoisilta tavarantoimittajilta peräisin olevien komponenttien hyväksymismenettelyn muuttamisesta ja huoltohenkilöstön koulutusorganisaation oikeuksien muuttamisesta ( EUVL L 207, 16.8.2018 )

24

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

3.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/956,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2020,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO,

Joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 4 kohdan ja 58 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2020.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Philip KERMODE

Vt. Pääjohtaja

Verotuksen ja tulliliiton pääosasto


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Suorakulmaisen särmiön muotoinen alumiiniseoksesta valmistettu tavara, jonka mitat ovat noin 370 × 194 × 42 mm. Siinä on jäähdytysrivat ja yhdellä sivulla jäähdytysnestettä varten kaksi liitäntää: sisääntulo ja ulostulo.

Tavara on tarkoitettu asennettavaksi moottorin jäähdytysjärjestelmään (nk. pieneen jäähdytyspiiriin) sellaisten nimikkeiden 8701–8705 moottoriajoneuvojen kojelaudan alle, joissa on mäntämoottori.

Tavara siirtää jäähdytysnesteen absorboiman lämmön (joka tulee ajoneuvon moottorista) ilmaan. Lämmitetty ilma siirretään ajoneuvon sisätiloihin lisälaitteilla, jotka eivät ole mukana tavaraa tullille esitettäessä.

Tavara myös mahdollistaa sen, että moottori saavuttaa optimaalisen toimintalämpötilansa lämpenemisvaiheessa.

8708 91 35

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XVII jakson 2 huomautuksen e alakohdan, XVII jakson 3 huomautuksen sekä CN-koodien 8708, 8708 91 ja 8708 91 35 nimiketekstien mukaisesti.

Luokittelu alanimikkeen 8419 50 lämmönsiirtimeksi ei tule kyseeseen, koska objektiivisten ominaisuuksiensa perusteella siirtäessään jäähdytysnesteen absorboiman lämmön ilmaan tavara toimii XVII jakson tavaroihin tarkoitettuna lämmittimenä (ks. XVI jakson 1 huomautuksen l kohta, XVII jakson 2 huomautuksen e alakohta ja 84 ryhmän 1 huomautuksen g alakohta).

Luokittelu alanimikkeen 8708 29 korien muiksi osiksi ja tarvikkeiksi (nimikettä 8708 koskevien harmonoidun järjestelmän selitysten B osassa tarkoitetuksi ei-sähköiseksi lämmitys- ja huurteenpoistolaitteeksi, joka käyttää ajoneuvon moottorin synnyttämää lämpöä) ei tule kyseeseen, koska tavara ei käytä lämpöä suoraan lämmitykseen tai huurteenpoistoon vaan ainoastaan siirtää jäähdytysnesteen absorboiman lämmön ilmaan.

Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 8708 91 35 nimikkeiden 8701–8705 moottoriajoneuvojen jäähdyttimeksi.


3.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/957,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2020,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 4 kohdan ja 58 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2020.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Philip KERMODE

Vt. Pääjohtaja

Verotuksen ja tulliliiton pääosasto


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu (CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Alumiinista taottu tavara (nk. jäähdytyslevy) (jota ei ole valmistettu valamalla) pyöreänä levynä, jonka läpimitta on noin 50 mm ja johon on kiinnitetty noin 30, 40 tai 50 mm:n korkuisia jäähdytysnastoja.

Se esitetään tullille käytettäväksi erilaisissa tuotteissa LED-moduulien tuottaman lämmön poisjohtamiseksi.

Katso kuva (*1)

7616 99 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 7616, 7616 99 ja 7616 99 90 nimiketekstien mukaisesti.

Luokittelu CN-koodiin 9405 99 00 valaisimien tai valaistusvarusteiden osaksi ei tule kyseeseen, koska tullille esitettäessä tavaraa ei voi muotonsa tai muiden erityispiirteidensä nojalla tunnistaa yksinomaan tai pääasiassa nimikkeeseen 9405 kuuluvan tavaran osaksi suunnitelluksi (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, 94 ryhmä, Osat, ensimmäinen kappale).

Tavaraa ei ole mukautettu käytettäväksi jonkin tietyn tuotteen osana. Sen vuoksi sitä ei voida tullille esitettäessä tunnistaa mihinkään tiettyyn nimikkeeseen (esimerkiksi nimikkeeseen 8539, 8541 tai 8543) kuuluvien tavaroiden osaksi. Näin ollen luokittelu tavaroiden osaksi ei tule kyseeseen.

Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 7616 99 90 muuksi alumiinitavaraksi, jota ei ole valmistettu valamalla.

Image 1


(*1)  Kuva on ainoastaan ohjeellinen.


3.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/958,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2020,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 4 kohdan ja 58 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2020.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Philip KERMODE

Vt. Pääjohtaja

Verotuksen ja tulliliiton pääosasto


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu (CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Koristepaperilla päällystetystä kartongista valmistettu ns. esittelylaatikko, jonka mitat ovat noin 21 cm × 21 cm × 8 cm ja joka on tarkoitettu tavaroiden esittämiseen. Laatikon sisäosa on valmistettu ohuesta muovista, ja siinä olevien syvennysten muotoilun ansiosta kosmetiikkatuotteet pysyvät paikoillaan. Laatikon kannessa on läpinäkyvästä muovista valmistettu ikkuna, jonka läpi kosmetiikkatuotteet näkyvät.

Katso kuva  (*1).

4819 50 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 4819 ja 4819 50 00 nimiketekstien mukaisesti.

Luokittelu CN-koodiin 4202 99 00 pullokoteloiden ja korulippaiden ja -rasioiden kaltaiseksi säilytysesineeksi ei tule kyseeseen tavaran suunnittelun vuoksi (erityisesti sen lujuuden vuoksi), sillä se ei sovellu pitkäaikaiseen käyttöön. (Katso myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 4202, seitsemäs kappale, jossa kuvataan korulippaiden ja -rasioiden kaltaisten kannellisten säilytysesineiden objektiiviset ominaisuudet.) Ohuesta muovista valmistetun sisäosan syvennykset menettävät muotonsa sekä halkeavat ja/tai murtuvat, kun kosmetiikkatuotteita otetaan paikoiltaan ja asetetaan paikoilleen useita kertoja.

Tavara on tarkoitettu kosmetiikkatuotteiden pakkaamiseen, kuljetukseen ja myyntiin, ja sillä on myös nimikettä 4819 koskevien harmonoidun järjestelmän selitysten A kohdan ensimmäisessä kappaleessa tarkoitettu koristearvo. Sisäosan syvennysten ansiosta kosmetiikkatuotteet pysyvät paikoillaan kuljetuksen aikana, ja ne näkyvät säilytysesineen kannessa olevan läpinäkyvän ikkunan läpi niiden ollessa myytävinä.

Tavaralle antaa sen olennaisen luonteen kartongista valmistettu pakkauspäällyste eivätkä muovisessa sisäosassa olevat syvennykset, joiden tarkoituksena on pelkästään pitää kosmetiikkatuotteet paikoillaan.

Sen vuoksi tavara on luokiteltava CN-koodiin 4819 50 00 muuksi pakkauspäällysteeksi.

Image 2


(*1)  Kuva on ainoastaan ohjeellinen.


3.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/959,

annettu 2 päivänä heinäkuuta 2020,

vilja-alalla 3 päivästä heinäkuuta 2020 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 183 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EU) N:o 642/2010 (2) 1 artiklan 1 kohdassa säädetään, että CN-koodien 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (tavallinen vehnä, siemenvilja), ex 1001 99 00 (korkealaatuinen tavallinen vehnä, muu kuin siemenvilja), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 tuotteiden tuontitulli on sama kuin kyseisten tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tämä tulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 1 artiklan 2 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten mainitussa artiklassa tarkoitetuille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, että mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään mainitun asetuksen 5 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Kanadasta peräisin olevien, CN-koodien 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (korkealaatuinen tavallinen vehnä, muu kuin siemenvilja), 1002 10 00 ja 1002 90 00 tuotteiden tuontitulli lasketaan 21 päivästä syyskuuta 2017 alkaen asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

(5)

Tuontitullit olisi vahvistettava 3 päivänä heinäkuuta 2020 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava uuden vahvistuksen voimaantuloon asti.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella tämän asetuksen liitteessä I 3 päivästä heinäkuuta 2020.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä heinäkuuta 2020.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä,

Wolfgang BURTSCHER

Pääjohtaja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 642/2010, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2010, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta (EUVL L 187, 21.7.2010, s. 5).


LIITE I

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 3 päivästä heinäkuuta 2020 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)  (2)

(euroa/tonni)

1001 11 00

DURUMVEHNÄ, siemenvilja

0,00

1001 19 00

DURUMVEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

keskilaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

heikkolaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

ex 1001 91 20

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 99 00

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 10 00

RUIS, siemenvilja

0,00

1002 90 00

RUIS, muu kuin siemenvilja

0,00

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

0,00

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (3)

0,00

1007 10 90

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

0,00

1007 90 00

DURRA, muu kuin siemenvilja

0,00


(1)  Tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 euroa/tonni, kun purkamissatama sijaitsee Välimerellä (Gibraltarinsalmelta Välimerelle) tai Mustallamerellä ja tavarat saapuvat unioniin Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta,

2 euroa/tonni, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla ja tavarat saapuvat unioniin Atlantin valtameren kautta.

(2)  Kanadasta peräisin olevien, CN-koodien 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (korkealaatuinen tavallinen vehnä, muu kuin siemenvilja), 1002 10 00 ja 1002 90 00 tuotteiden tuontitulli lasketaan asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

(3)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EU) N:o 642/2010 3 artiklassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

1.   

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(euroa/tonni)

 

Tavallinen vehnä (1)

Maissi

Pörssi

Minneapolis

Chicago

Noteeraus

181,859

115,320

Palkkio, Meksikonlahti

-

26,625

Palkkio, Suuret järvet

43,090

-

2.   

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam:

16,024

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

38,077


(1)  Sisältää palkkion 14 euroa/tonni (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).


PÄÄTÖKSET

3.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/14


NEUVOSTON PÄÄTÖS (Euratom) 2020/960,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2020,

Yhteisen tutkimuskeskuksen Euroopan atomienergiayhteisölle toteutettavaksi tarkoitetun Pettenissä sijaitsevan suurvuoreaktorin lisätutkimusohjelman (2020–2023) hyväksymisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

on kuullut tieteellis-teknistä komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Pettenissä sijaitseva suurvuoreaktori, jäljempänä ’suurvuoreaktori’, on ollut materiaalitieteitä ja -testausta, isotooppilääketiedettä ja ydinreaktoreiden turvallisuutta koskevan yhteisön tutkimuksen tärkeä voimavara.

(2)

Suurvuoreaktorin käyttöä on tuettu lisätutkimusohjelmilla. Viimeisin lisätutkimusohjelma, joka vahvistettiin neuvoston päätöksellä (Euratom) 2017/956 (1) neljäksi vuodeksi, päättyi 31 päivänä joulukuuta 2019.

(3)

Suurvuoreaktorin tukemista olisi jatkettava lisätutkimusohjelmalla vuoden 2023 loppuun, kun otetaan huomioon sen jatkuva merkitys korvaamattomana infrastruktuurina yhteisön tutkimukselle ydinreaktoreiden turvallisuuden parantamisen, terveyden (mukaan lukien lääketieteellisten isotooppien kehittäminen lääketieteelliseen tutkimukseen), ydinfuusion, perustutkimuksen, koulutuksen ja jätehuollon (mukaan lukien mahdollisuus tutkia ydinpolttoaineiden turvallisuuskäyttäytymistä Euroopan kannalta tärkeitä reaktorijärjestelmiä varten) aloilla.

(4)

NRG: Nuclear Research and Consultancy Group V.O.F., jäljempänä ’NRG’, ja Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, jäljempänä ’CEA’, täytäntöönpanevina toimijoina Alankomaiden ja vastaavasti Ranskan puolesta, joilla on erityinen intressi suurvuoreaktorin säteilytyskapasiteettiin liittyen, ovat sopineet, että ne rahoittavat suurvuoreaktorin kauden 2020–2023 lisätutkimusohjelman kokonaan unionin yleiseen talousarvioon käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina tehtävillä rahoitusosuuksilla.

(5)

Kyseisillä rahoitusosuuksilla olisi rahoitettava suurvuoreaktorin käyttö, jotta tuetaan tutkimusohjelmaa sekä suurvuoreaktorin säännöllistä käyttöä ja ylläpitoa. Jos reaktorin hoitaja NRG antaa Alankomaiden kansalliselle sääntelyviranomaiselle virallisen ilmoituksen lopullisesta sulkemisesta ennen reaktorin turvallisen suojaamisen julistusta, suorittamattomat maksut sekä komission maksuvaatimukset olisi keskeytettävä.

(6)

Lisätutkimusohjelmien välisen jatkuvuuden ja suurvuoreaktorin kauden 2020–2023 lisätutkimusohjelman sujuvuuden varmistamiseksi tätä päätöstä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2020 alkaen. Osan suurvuoreaktorin lisätutkimusohjelman 2020–2023 rahoitusosuuksista olisi voitava kattaa vuoden 2020 aikana aiheutuneet kustannukset.

(7)

Yhteisen tutkimuskeskuksen johtokunta antoi ennalta lausuntonsa (2) komission päätöksen 96/282/Euratom (3) 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään 1 päivästä tammikuuta 2020 lähtien neljä vuotta kestävä Pettenissä sijaitsevan suurvuoreaktorin käyttöä koskeva lisätutkimusohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, jonka tavoitteet vahvistetaan liitteessä I.

2 artikla

Ohjelman toteuttamiskustannukset, jotka on arvioitu 27 854 000 euroksi, rahoitetaan kokonaisuudessaan Alankomaiden ja Ranskan rahoitusosuuksilla NRG:n ja vastaavasti CEA:n kautta. Tämän määrän jakautuminen esitetään liitteessä II. Tämä rahoitusosuus katsotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 (4) 21 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidotuksi tuloksi.

3 artikla

1.   Ohjelman hallinnoinnista vastaa komissio. Tätä tarkoitusta varten sitä avustaa Yhteinen tutkimuskeskus.

2.   Komissio antaa Yhteisen tutkimuskeskuksen johtokunnalle tietoa ohjelman toteuttamisesta.

4 artikla

Jos NRG ilmoittaa virallisesti Alankomaiden kansalliselle sääntelyviranomaiselle suurvuoreaktorin lopullisesta sulkemisesta ennen reaktorin turvallisen suojaamisen julistusta, Alankomaiden ja Ranskan velvollisuus suorittaa lisää maksuja NRG:n ja vastaavasti CEA:n kautta keskeytetään, samoin kuin komission tämän päätöksen mukaiset maksuvaatimukset.

5 artikla

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle loppukertomuksen tämän päätöksen täytäntöönpanosta ohjelman päätyttyä.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. METELKO-ZGOMBI


(1)  Neuvoston päätös (Euratom) 2017/956, annettu 29 päivänä toukokuuta 2017, suurvuoreaktorin lisätutkimusohjelmasta (2016–2019), jonka Yhteinen tutkimuskeskus toteuttaa Euroopan atomienergiayhteisölle (EUVL L 144, 7.6.2017, s. 23).

(2)  Lausunto annettu 18. joulukuuta 2019.

(3)  Komission päätös 96/282/Euratom, tehty 10 päivänä huhtikuuta 1996, yhteisen tutkimuskeskuksen uudelleenjärjestelystä (EYVL L 107, 30.4.1996, s. 12).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).


LIITE I

TIETEELLISET JA TEKNISET TAVOITTEET

Ohjelmalla on seuraavat päätavoitteet:

1)

taata suurvuoreaktorin turvallinen ja luotettava käyttö neutronien saannin turvaamiseksi kokeita varten;

2)

mahdollistaa se, että tutkimuslaitokset voivat käyttää suurvuoreaktoria tehokkaasti monilla eri aloilla, joita ovat ydinreaktoreiden turvallisuuden parantaminen, terveys (mukaan lukien lääketieteellisten isotooppien kehittäminen), ydinfuusio, perustutkimus ja koulutus sekä jätehuolto (mukaan lukien mahdollisuus tutkia ydinpolttoaineiden turvallisuuskysymyksiä Euroopan kannalta tärkeitä reaktorijärjestelmiä varten).


LIITE II

RAHOITUSOSUUKSIEN JAKAUTUMINEN

Ohjelman rahoittavat Alankomaat ja Ranska.

Rahoitusosuudet jakautuvat seuraavasti:

Alankomaat: 26 654 000 euroa;

Ranska: 1 200 000 euroa;

Yhteensä: 27 854 000 euroa.

Kyseiset rahoitusosuudet suoritetaan unionin yleiseen talousarvioon ja sidotaan tähän ohjelmaan. Osa lisätutkimusohjelman rahoitusosuuksista voi kattaa myös vuonna 2020 aiheutuneet suurvuoreaktorin toimintakustannukset, rahoittajajäsenvaltioiden ja komission kesken sovittavan työohjelman mukaisesti.

Kyseiset rahoitusosuudet ovat kiinteät, eikä niitä voi tarkistaa toiminta-, ylläpito- ja käytöstäpoistokustannusten vaihtelujen perusteella.


3.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/18


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/961,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2020,

luvan myöntämisestä Jeppe TRANHOLM-MIKKELSENille päästä turvallisuusluokiteltuihin tietoihin TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET -tasolle asti

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon turvallisuussäännöistä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi 23 päivänä syyskuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/488/EU (1) ja erityisesti sen liitteessä I olevan 18 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon nimittävän viranomaisen ja palvelussopimukset tekevän viranomaisen määräämisestä neuvoston pääsihteeristölle ja päätöksen 2013/811/EU kumoamisesta 6 päivänä helmikuuta 2017 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2017/262 (2),

ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin nimittämisestä 1 päivänä heinäkuuta 2020 alkavaksi ja 30 päivänä kesäkuuta 2025 päättyväksi kaudeksi 30 päivänä huhtikuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2020/618 (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tanskan toimivaltainen kansallinen turvallisuusviranomainen antoi 11 päivänä kesäkuuta 2020 myönteisen lausunnon Jeppe TRANHOLM-MIKKELSENille myönnettävästä pääsystä turvallisuusluokiteltuihin tietoihin TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET -tasolle asti.

(2)

Jeppe TRANHOLM-MIKKELSENille on hänen tehtävänsä ja työn tarpeiden vuoksi myönnettävä pääsy neuvoston ja Eurooppa-neuvoston hallussa oleviin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET -tasolle asti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Myönnetään Jeppe TRANHOLM-MIKKELSENille lupa hänen tehtäväänsä liittyvistä syistä päästä neuvoston ja Eurooppa-neuvoston hallussa oleviin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET -tasolle asti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lupa on voimassa sen tehtävän keston ajan, jota varten lupa myönnetään, ja enintään viisi vuotta tämän päätöksen voimaantulopäivästä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Jeppe TRANHOLM-MIKKELSENille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1.

(2)  EUVL L 39, 16.2.2017, s. 4.

(3)  EUVL L 143, 6.5.2020, s. 11.


3.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/962,

annettu 2 päivänä heinäkuuta 2020,

täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/450 muuttamisesta tiettyjä rakennusalan tuotteita koskevien eurooppalaisten arviointiasiakirjojen viitetietojen julkaisemisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 (1) ja erityisesti sen 22 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten on käytettävä eurooppalaisten arviointiasiakirjojen, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, mukaisia menetelmiä ja perusteita arvioidessaan kyseisten asiakirjojen piiriin kuuluviin rakennustuotteisiin liittyvien perusominaisuuksien suoritustasoja.

(2)

Valmistajat ovat esittäneet useita eurooppalaista teknistä arviointia koskevia pyyntöjä, joiden perusteella teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaatio on asetuksen (EU) N:o 305/2011 19 artiklan mukaisesti laatinut ja hyväksynyt 19 eurooppalaista arviointiasiakirjaa.

(3)

Teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten laatimat ja hyväksymät eurooppalaiset arviointiasiakirjat koskevat seuraavia rakennustuotteita:

polymeerikalvosarja märkätilojen ja uima-altaiden sisä- ja ulkoseinien sekä lattioiden vesieristykseen,

ulkoiset lämpöeristekomposiittijärjestelmät yksi- ja monikerroksisten puuseinien rappauksilla,

mineraalivillasta valmistettu lämpöeriste,

puristetusta luonnonkorkista tehdyt lämpö- ja äänieristelevyt,

kolmiulotteiset naulauslevyt,

puurakenteille tarkoitetut ruuvit ja kierretangot,

profiloitu alumiininaula puurakenteisiin,

rakennekomposiittipuutuote: LSL-laminaatti (Laminated Strand Lumber),

pisteliitin – vanerinen pyrstöliitos ristilaminoidulle puutavaralle,

komposiittipuupohjaiset palkit ja pylväät,

ristiinraudoitettujen laattojen ja pylväiden lävistyslujuutta kasvattavat ristikkopalkit,

eristävä rakennuselementti tiilimuureihin,

pystysuora, keskipakoinen sadeveden virtauksensäädin,

kuusikulmaisesta kierteisestä verkosta valmistetut, metallilla esipinnoitetut kivikorit, -patjat ja -säkit, orgaanisella lisäpinnoituksella tai ilman,

kierrätysmuovista valmistetut litteät, muoviset kattolevyt itsekantaville ja/tai täysin tuetuille epäjatkuville katteille ja/tai ulkoverhouksille,

kattoikkuna liimatulla tai mekaanisesti kiinnitetyllä suojalasilla,

kiinteä palonkestävä kattoikkuna,

kiinnitysjärjestelmä betonielementtien liittämiseen,

epäorgaanisen matriisin sisältävät, ulkoisesti liitetyt komposiittijärjestelmät betonisten ja muurattujen rakenteiden vahvistamiseen.

(4)

Eurooppalaisella arviointiasiakirjalla, joka koskee kolmiulotteisia naulauslevyjä, ja eurooppalaisella arviointiasiakirjalla, joka koskee komposiittipuupohjaisia palkkeja ja pylväitä, korvataan vastaavat aiemmin käytetyt eurooppalaista teknistä hyväksymistä koskevat suuntaviivat, kun taas teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaation laatimat ja hyväksymät eurooppalaiset arviointiasiakirjat, jotka koskevat muita 17:ää rakennustuotetta, perustuvat yksinomaan yksittäisten valmistajien esittämiin eurooppalaista teknistä arviointia koskeviin pyyntöihin.

(5)

Teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaation laatimat ja hyväksymät eurooppalaiset arviointiasiakirjat täyttävät asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteessä I esitettyihin rakennuskohteen perusvaatimuksiin liittyvät vaatimukset. Sen vuoksi on aiheellista julkaista kyseisten eurooppalaisten arviointiasiakirjojen viitetiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(6)

Eurooppalaisten arviointiasiakirjojen viitetietojen luettelo julkaistaan komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2019/450 (2). Selkeyden vuoksi kyseiseen luetteloon olisi lisättävä uusien eurooppalaisten arviointiasiakirjojen viitetiedot.

(7)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2019/450 olisi muutettava.

(8)

Jotta eurooppalaisia arviointiasiakirjoja voitaisiin käyttää mahdollisimman pian, tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/450 liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 2 päivänä heinäkuuta 2020.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/450, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 tueksi laadittujen rakennustuotteita koskevien eurooppalaisten arviointiasiakirjojen julkaisemisesta (EUVL L 77, 20.3.2019, s. 78).


LIITE

Lisätään täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/450 liitteeseen seuraavat rivit peräkkäisessä järjestyksessä viitenumeroiden järjestyksen mukaisesti:

”030400-00-0605

Polymeerikalvosarja märkätilojen ja uima-altaiden sisä- ja ulkoseinien sekä lattioiden vesieristykseen

040465-00-0404

Ulkoiset lämpöeristekomposiittijärjestelmät yksi- ja monikerroksisten puuseinien rappauksilla

040729-00-1201

Mineraalivillasta valmistettu lämpöeriste

041389-00-1201

Puristetusta luonnonkorkista tehdyt lämpö- ja äänieristelevyt

130186-00-0603

Kolmiulotteiset naulauslevyt

(korvaa teknisen eritelmän ”ETAG 015”)

130118-01-0603

Puurakenteille tarkoitetut ruuvit ja kierretangot

(korvaa eurooppalaisen arviointiasiakirjan 130118-00-0603)

130287-00-0603

Profiloitu alumiininaula puurakenteisiin

130308-00-0304

Rakennekomposiittipuutuote: LSL-laminaatti (Laminated Strand Lumber)

130336-00-0603

Pisteliitin – vanerinen pyrstöliitos ristilaminoidulle puutavaralle

130367-00-0304

Komposiittipuupohjaiset palkit ja pylväät

(korvaa teknisen eritelmän ”ETAG 011”)

160055-00-0301

Ristiinraudoitettujen laattojen ja pylväiden lävistyslujuutta kasvattavat ristikkopalkit

170011-00-0305

Eristävä rakennuselementti tiilimuureihin

180023-00-0704

Pystysuora, keskipakoinen sadeveden virtauksensäädin

200050-02-0102

Kuusikulmaisesta kierteisestä verkosta valmistetut, metallilla esipinnoitetut kivikorit, -patjat ja -säkit, orgaanisella lisäpinnoituksella tai ilman

(korvaa eurooppalaisen arviointiasiakirjan 200050-01-0102)

220010-01-0402

Kierrätysmuovista valmistetut litteät, muoviset kattolevyt itsekantaville ja/tai täysin tuetuille epäjatkuville katteille ja/tai ulkoverhouksille

(korvaa eurooppalaisen arviointiasiakirjan 220010-00-0402)

220062-00-0401

Kattoikkuna liimatulla tai mekaanisesti kiinnitetyllä suojalasilla

220116-00-0401

Kiinteä palonkestävä kattoikkuna

332001-00-0602

Kiinnitysjärjestelmä betonielementtien liittämiseen

340275-00-0104

Epäorgaanisen matriisin sisältävät, ulkoisesti liitetyt komposiittijärjestelmät betonisten ja muurattujen rakenteiden vahvistamiseen”


Oikaisuja

3.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/22


Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 1321/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 362, 17. joulukuuta 2014 )

Sivulla 155, liitteessä III (66 osa) olevassa lisäyksessä III olevassa 2 kohdassa, tason 3 kuvauksen b alakohdassa:

on:

”tehdä järjestelmien, moottoreiden, komponenttien ja laitteiden tarkastuksia ja toimintakokeita ilma-aluksen huoltokäsikirjassa määritellyllä tavalla;”

pitää olla:

”tehdä järjestelmien, moottoreiden, komponenttien ja laitteiden tarkastuksia ja toiminnan tarkastuksia ilma-aluksen huoltokäsikirjassa määritellyllä tavalla;”

Sivulla 162, liitteessä III (66 osa) olevassa lisäyksessä III olevan 3.2 kohdan a alakohdan ensimmäisessä virkkeessä:

on:

”Käytännön koulutuksen tavoitteena on hankkia huollon, tarkastusten ja rutiinitöiden turvallisen suorittamisen edellyttämä pätevyys huoltokäsikirjan ja muiden ilma-alustyyppiä koskevien ohjeiden ja tehtävien mukaisesti, joita voivat olla esimerkiksi vianetsintä, korjaukset, säädöt, osien vaihdot, virittäminen ja toimintakokeet.”

pitää olla:

”Käytännön koulutuksen tavoitteena on hankkia huollon, tarkastusten ja rutiinitöiden turvallisen suorittamisen edellyttämä pätevyys huoltokäsikirjan ja muiden ilma-alustyyppiä koskevien ohjeiden ja tehtävien mukaisesti, joita voivat olla esimerkiksi vianetsintä, korjaukset, säädöt, osien vaihdot, virittäminen ja toiminnan tarkastukset.”

Sivulla 162, liitteessä III (66 osa) olevassa lisäyksessä III olevan 3.2 kohdan b alakohdan neljännessä alakohdassa olevassa taulukon lyhenteiden selityksessä:

on:

”FOT: Toimintakoe;”

pitää olla:

”FOT: Toiminnan/toimivuuden testaus;”

Sivulla 169, liitteessä III (66 osa) olevassa lisäyksessä III olevan 5 kohdan toisen alakohdan g alakohdan 2 alakohdassa:

on:

”Varmistetaan huoltotöiden, tarkastusten ja rutiinitoimenpiteiden turvallinen suorittaminen huoltokäsikirjan ja muiden ilma-alustyyppiä koskevien ohjeiden ja tehtävien mukaisesti, joita voivat olla esimerkiksi vianetsintä, korjaukset, säädöt, osien vaihdot, virittäminen ja toimintakokeet, kuten moottorin koekäyttö tarvittaessa.”

pitää olla:

”Varmistetaan huoltotöiden, tarkastusten ja rutiinitoimenpiteiden turvallinen suorittaminen huoltokäsikirjan ja muiden ilma-alustyyppiä koskevien ohjeiden ja tehtävien mukaisesti, joita voivat olla esimerkiksi vianetsintä, korjaukset, säädöt, osien vaihdot, virittäminen ja toiminnan tarkastukset, kuten moottorin koekäyttö tarvittaessa.”


3.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/23


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/1383, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 1321/2014 muuttamisesta ja oikaisemisesta jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioiden turvallisuudenhallintajärjestelmien osalta sekä yleisilmailun ilma-alusten huoltoa ja jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaa koskevien vaatimusten helpottamiseksi

( Euroopan unionin virallinen lehti L 228, 4. syyskuuta 2019 )

Sivulla 50, liitteessä VI, jossa lisätään asetukseen (EU) N:o 3121/2014 liite Vb (ML osa), osaston A luvussa C olevan ML.A.302 kohdan d alakohdan 2 alakohdan d alakohdassa:

on:

”transponderin (jos sellainen on asennettu) toiminnan testaus;”

pitää olla:

”transponderin (jos sellainen on asennettu) toimivuuden testaus;”

Sivulla 50, liitteessä VI, jossa lisätään asetukseen (EU) N:o 3121/2014 liite Vb (ML osa), osaston A luvussa C olevan ML.A.302 kohdan d alakohdan 2 alakohdan f alakohdan i alakohdassa:

on:

”seuraavien toimintojen tarkastaminen: teho ja moottorien kierrosluku (rpm), magneetot, polttoaineen ja öljyn paine, moottorin lämpötilat;”

pitää olla:

”seuraavien toimivuuden testaukset: teho ja moottorien kierrosluku (rpm), magneetot, polttoaineen ja öljyn paine, moottorin lämpötilat;”

Sivulla 50, liitteessä VI, jossa lisätään asetukseen (EU) N:o 3121/2014 liite Vb (ML osa), osaston A luvussa C olevan ML.A.302 kohdan d alakohdan 2 alakohdan f alakohdan iii alakohdassa:

on:

”kuivasumppumoottoreiden, turboahtimella varustettujen moottoreiden ja nestejäähdytteisten moottoreiden osalta toiminnan testaus vialliseen nestekiertoon viittaavien merkkien löytämiseksi;”

pitää olla:

”kuivasumppumoottoreiden, turboahtimella varustettujen moottoreiden ja nestejäähdytteisten moottoreiden osalta toimivuuden testaus vialliseen nestekiertoon viittaavien merkkien löytämiseksi;”


3.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/24


Oikaisu komission asetukseen (EU) 2018/1142, annettu 14 päivänä elokuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 1321/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjaluokkien käyttöönotosta, ulkoisilta tavarantoimittajilta peräisin olevien komponenttien hyväksymismenettelyn muuttamisesta ja huoltohenkilöstön koulutusorganisaation oikeuksien muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 207, 16. elokuuta 2018 )

Sivulla 45, asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitettä III muuttavassa liitteessä III olevassa 26 kohdassa lisättävässä lisäyksessä VII, moduulin 8L ”Voimalaitteet” taulukossa olevan 8L.12 kohdan viidennessä luetelmakohdassa:

on:

”Magneettojen toiminnan testaus;”

pitää olla:

”Magneettojen toimivuuden testaus;”

Sivulla 46, asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitettä III muuttavassa liitteessä III olevassa 26 kohdassa lisättävässä lisäyksessä VII, moduulin 8L ”Voimalaitteet” taulukossa olevan 8L.16 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa:

on:

”Toimintakokeet;”

pitää olla:

”Toiminnan testaukset;”