ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 188

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
15. kesäkuu 2020


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/777, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/763 muuttamisesta soveltamispäivien ja tiettyjen siirtymäsäännösten osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/798 kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen määräajan pidentämisen vuoksi ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/778, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/773 muuttamisesta soveltamispäivien osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen määräajan pidentämisen vuoksi ( 1 )

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/779, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/250 muuttamisesta soveltamispäivien osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen määräajan pidentämisen vuoksi ( 1 )

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/780, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 445/2011 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/779 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on toimenpiteistä kunnossapidosta vastaavien yksiköiden tiettyjen todistusten ja tiettyjen siirtymäsäännösten voimassaolon jatkamisesta covid-19-pandemian vuoksi ( 1 )

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/781, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/545 muuttamisesta soveltamispäivien ja tiettyjen siirtymäsäännösten osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen määräajan pidentämisen vuoksi ( 1 )

11

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/782, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020, delegoitujen asetusten (EU) 2018/761 ja (EU) 2018/762 muuttamisesta niiden soveltamispäivien osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/798 kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen määräajan jatkamisen vuoksi ( 1 )

14

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/783, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020, päätöksen 2012/757/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse toimenpiteistä muun turvallisuuden kannalta kriittisiä tehtäviä hoitavan rautatiehenkilöstön kuin veturinkuljettajien määräaikaisten lääkärintarkastusten tiheyden mukauttamiseksi covid-19-pandemian vuoksi ( 1 )

16

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

15.6.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 188/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/777,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020,

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/763 muuttamisesta soveltamispäivien ja tiettyjen siirtymäsäännösten osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/798 kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen määräajan pidentämisen vuoksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautateiden turvallisuudesta 11 päivänä toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/798 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 10 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiiviä (EU) 2016/798 muutettiin direktiivillä (EU) 2020/700 (2), jotta jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus jatkaa määräaikaa, johon mennessä niiden on saatettava direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan.

(2)

Sellaisten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY (3) mukaisten turvallisuustodistusta koskevien hakemusten arviointi, joiden osalta turvallisuustodistus oli määrä myöntää ennen 16 päivää kesäkuuta 2020, saattaa covid-19-epidemian vuoksi viivästyä. Sellaisten jäsenvaltioiden tapauksessa, jotka ovat tehneet ilmoituksen virastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja joissa direktiiviä (EU) 2016/798 on määrä soveltaa 16 päivästä kesäkuuta 2020, kansallisen turvallisuusviranomaisen olisi hakijan pyynnöstä jatkettava arviointia tuon päivämäärän jälkeen. Kansallisen turvallisuusviranomaisen olisi saatettava arviointi päätökseen ja annettava turvallisuustodistus ennen 30 päivää lokakuuta 2020.

(3)

Kun kyse on jäsenvaltioista, jotka ovat tehneet ilmoituksen Euroopan unionin rautatievirastolle, jäljempänä ’virasto’, ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 a kohdan mukaisesti, olisi tiettyjen komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/763 (4) säännösten soveltamista lykättävä niin, että niitä sovelletaan 31 päivästä lokakuuta 2020. Lisäksi olisi mukautettava täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/763 vahvistettuja siirtymäsäännöksiä.

(4)

Hakijat ovat saattaneet laatia hakemuksia täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/763 mukaisesti ottaen huomioon nykyisen hakemusten jättämiselle asetetun määräajan. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/763 mukaisesti laadittujen hakemusten olisi sisällettävä kaikki todisteet, joita tarvitaan turvallisuustodistusten antamiseksi rautatieyrityksille joko direktiivin 2004/49/EY tai direktiivin (EU) 2016/798 mukaisesti. Hakijoiden olisi sen vuoksi niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tehneet ilmoituksen virastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 a kohdan mukaisesti, voitava toimittaa kansallisille turvallisuusviranomaisille hakemuksia, joissa luetellaan todisteet komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/763 mukaisesti. Kansallisten turvallisuusviranomaisten olisi hyväksyttävä nämä hakemukset vaatimatta tarkistettua hakemusta.

(5)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2018/763 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin (EU) 2016/798 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset.

(7)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/763 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5)

’asiaankuuluvalla päivämäärällä’16 päivää kesäkuuta 2019 niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole ilmoittaneet virastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että ne ovat jatkaneet määräaikaa kyseisen direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sillä tarkoitetaan 16 päivää kesäkuuta 2020 niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat ilmoittaneet virastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että ne ovat jatkaneet määräaikaa kyseisen direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä, mutta eivät ole tehneet ilmoitusta virastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 a kohdan mukaisesti. Sillä tarkoitetaan 31 päivää lokakuuta 2020 niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat ilmoittaneet virastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 a kohdan mukaisesti, että ne ovat jatkaneet edelleen määräaikaa kyseisen direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä.”

2)

Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 4 a kohta seuraavasti:

”4 a.   Sen estämättä, mitä 1–4 kohdassa säädetään, niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tehneet ilmoituksen virastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja joissa direktiiviä (EU) 2016/798 sovelletaan 16 päivästä kesäkuuta 2020, kansallisen turvallisuusviranomaisen on hakijan pyynnöstä jatkettava direktiivin 2004/49/EY mukaisten turvallisuustodistusta koskevien hakemusten arviointia myös 16 päivän kesäkuuta 2020 jälkeen sillä edellytyksellä, että se antaa turvallisuustodistuksen ennen 30 päivää lokakuuta 2020.

Jos kansallinen turvallisuusviranomainen toteaa, ettei se voi myöntää turvallisuustodistusta ennen 30 päivää lokakuuta 2020, sen on ilmoitettava asiasta välittömästi hakijalle ja virastolle, ja tällöin on sovellettava 2–4 kohtaa.”

b)

Lisätään 6 a kohta seuraavasti:

”6 a.   Jos aiottu toiminta-alue ei rajoitu yhteen jäsenvaltioon, yhtenäisestä turvallisuustodistuksesta, jonka virasto antaa 16 päivän kesäkuuta 2020 ja 30 päivän lokakuuta 2020 välisenä aikana, on jätettävä pois kaikkien niiden jäsenvaltioiden verkko tai verkot, jotka ovat tehneet virastolle ja komissiolle ilmoituksen direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 a kohdan mukaisesti. Tällaisen ilmoituksen tehneiden jäsenvaltioiden kansallisten turvallisuusviranomaisten on

a)

pidettävä viraston antamaa yhtenäistä turvallisuustodistusta direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti annettua turvallisuustodistuksen osaa vastaavana;

b)

annettava 16 päivästä kesäkuuta 2020 alkaen turvallisuustodistukset direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, ja todistusten voimassaoloaika ei saa olla pidempi kuin yhtenäisen turvallisuustodistuksen.”

c)

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 6 ja 6 a kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kansallisen turvallisuusviranomaisen on tehtävä yhteistyötä ja koordinoitava toimia viraston kanssa direktiivin (EU) 2016/798 10 artiklan 3 kohdan a alakohdassa esitettyjen seikkojen arvioimiseksi. Näin tehdessään viraston on hyväksyttävä direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kansallisen turvallisuusviranomaisen suorittama arviointi.”

d)

Lisätään uusi 8 kohta seuraavasti:

”8.   Niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tehneet virastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 a kohdan mukaisen ilmoituksen, direktiivin 2004/49/EY mukaisen turvallisuustodistuksen hakijat voivat 16 päivän kesäkuuta 2020 ja 30 päivän lokakuuta 2020 välisenä aikana toimittaa kansallisille turvallisuusviranomaisille liitteen I mukaisesti laaditun asiakirja-aineiston.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen kansallisten turvallisuusviranomaisten on direktiivin 2004/49/EY soveltamiseksi hyväksyttävä tämän asetuksen mukaiset turvallisuustodistushakemukset.”

3)

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 653/2007 16 päivästä kesäkuuta 2019.

Sitä kuitenkin sovelletaan 15 päivään kesäkuuta 2020 saakka niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittaneet virastolle ja komissiolle jatkaneensa määräaikaa kyseisen direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä mutta eivät ole tehneet ilmoitusta virastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 a kohdan mukaisesti.

Sitä sovelletaan 30 päivään lokakuuta 2020 niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 a kohdan mukaisesti ilmoittaneet virastolle ja komissiolle jatkaneensa määräaikaa kyseisen direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä.”

4)

Korvataan 17 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 16 päivästä kesäkuuta 2019 niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole tehneet virastolle ja komissiolle ilmoitusta direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Sitä sovelletaan 16 päivästä kesäkuuta 2020 niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tehneet virastolle ja komissiolle ilmoituksen direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti mutta eivät ole tehneet virastolle ja komissiolle ilmoitusta direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 a kohdan mukaisesti.

Sitä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa 31 päivästä lokakuuta 2020.

Sen 15 artiklan 1, 2, 3 ja 7 kohtaa sovelletaan kuitenkin 16 päivästä helmikuuta 2019 ja 15 artiklan 6 kohtaa sovelletaan 16 päivästä kesäkuuta 2019 kaikissa jäsenvaltioissa.

Sen 15 artiklan 6 a kohtaa sovelletaan 16 päivästä kesäkuuta 2020 kaikissa jäsenvaltioissa.

Sen 15 artiklan 8 kohtaa sovelletaan 16 päivästä kesäkuuta 2020 niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tehneet virastolle ja komissiolle ilmoituksen direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 a kohdan mukaisesti.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 138, 26.5.2016, s. 102.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/700, annettu 25 päivänä toukokuuta 2020, direktiivien (EU) 2016/797 ja (EU) 2016/798 muuttamisesta niiden saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä säädettyjen määräaikojen jatkamiseksi (EUVL L 165, 27.5.2020, s. 27).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/49/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta (EUVL L 164, 30.4.2004, s. 44).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/763, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2018, käytännön järjestelyistä yhtenäisten turvallisuustodistusten antamiseksi rautatieyrityksille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/798 mukaisesti sekä komission asetuksen (EY) N:o 653/2007 kumoamisesta (EUVL L 129, 25.5.2018, s. 49).


15.6.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 188/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/778,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/773 muuttamisesta soveltamispäivien osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen määräajan pidentämisen vuoksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa 11 päivänä toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 11 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiiviä (EU) 2016/797 muutettiin direktiivillä (EU) 2020/700 (2), jotta jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus jatkaa määräaikaa, johon mennessä niiden on saatettava direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan.

(2)

Kun kyse on jäsenvaltioista, jotka ovat ilmoittaneet Euroopan unionin rautatievirastolle, jäljempänä ’rautatievirasto’, ja komissiolle aikomuksestaan jatkaa määräaikaa direktiivin (EU) 2016/797 saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä sen 57 artiklan 2 a kohdan mukaisesti, olisi tiettyjen komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/773 (3) säännösten soveltamista lykättävä 31 päivään lokakuuta 2020.

(3)

Covid-19-pandemian johdosta toteutettujen toimenpiteiden vuoksi ei ole voitu toteuttaa suunnitellulla tavalla toimia, jotka liittyvät tavarajunien loppuopastetta koskevien kansallisten sääntöjen poistamiseen. Jäsenvaltioille olisi annettava kolme kuukautta lisää aikaa toimittaa komissiolle kertomus täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/773 liitteessä olevassa 4.2.2.1.3.2 kohdassa tarkoitettujen heijastavien levyjen käytöstä. Määräaikaa, johon mennessä on tarkistettava eritelmät tavarajunien loppuopastetta koskevien vaatimusten yhdenmukaistamiseksi koko unionissa, olisi mukautettava vastaavasti.

(4)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2019/773 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin (EU) 2016/797 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset.

(6)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/773 seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklan viides kohta seuraavasti:

”Tämän asetuksen liitteessä olevaa 4.2.2.5 kohtaa ja lisäystä D1 sovelletaan 16 päivästä kesäkuuta 2020 niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tehneet rautatievirastolle ja komissiolle ilmoituksen direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti mutta eivät ole tehneet rautatievirastolle ja komissiolle ilmoitusta direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 a kohdan mukaisesti.

Tämän asetuksen liitteessä olevaa 4.2.2.5 kohtaa ja lisäystä D1 sovelletaan 31 päivästä lokakuuta 2020 niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tehneet rautatievirastolle ja komissiolle ilmoituksen direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 a kohdan mukaisesti.”

2)

Korvataan liitteessä olevassa 4.2.2.1.3.2 kohdassa alaotsikon ”Kertomukset” alla olevassa kohdassa päivämäärä ”30 päivään syyskuuta 2020” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2020”.

3)

Korvataan liitteessä olevassa 4.2.2.1.3.2 kohdassa alaotsikon ”Asteittainen käytöstä poistaminen” alla olevassa kohdassa päivämäärä ”31 päivään maaliskuuta 2021” päivämäärällä ”30 päivään kesäkuuta 2021”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/700, annettu 25 päivänä toukokuuta 2020, direktiivien (EU) 2016/797 ja (EU) 2016/798 muuttamisesta niiden saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä säädettyjen määräaikojen jatkamiseksi (EUVL L 165, 27.5.2020, s. 27).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/773, annettu 16 päivänä toukokuuta 2019, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”käyttötoiminta ja liikenteen hallinta” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä ja päätöksen 2012/757/EU kumoamisesta (EUVL L 139I, 27.5.2019, s. 5).


15.6.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 188/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/779,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/250 muuttamisesta soveltamispäivien osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen määräajan pidentämisen vuoksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa 11 päivänä toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan, 15 artiklan 9 kohdan ja 24 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiiviä (EU) 2016/797 muutettiin direktiivillä (EU) 2020/700 (2) jotta jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus jatkaa määräaikaa, johon mennessä niiden on saatettava direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan.

(2)

Kun kyse on jäsenvaltioista, jotka ovat ilmoittaneet Euroopan unionin rautatievirastolle, jäljempänä ’virasto’, ja komissiolle aikomuksestaan jatkaa määräaikaa direktiivin (EU) 2016/797 saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä sen 57 artiklan 2 a kohdan mukaisesti, olisi tiettyjen komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/250 (3) säännösten soveltamista lykättävä 31 päivään lokakuuta 2020.

(3)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2019/250 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin (EU) 2016/797 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset.

(5)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/250 seuraavasti:

1)

Korvataan 11 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Asetuksen (EU) N:o 201/2011 liitettä sovelletaan direktiivin 2008/57/EY 26 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun tyypinmukaisuusvakuutukseen 15 päivään kesäkuuta 2020 niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tehneet virastolle ja komissiolle ilmoituksen direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti mutta eivät ole tehneet virastolle ja komissiolle ilmoitusta direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 a kohdan mukaisesti.

Asetuksen (EU) N:o 201/2011 liitettä sovelletaan direktiivin 2008/57/EY 26 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun tyypinmukaisuusvakuutukseen 30 päivään lokakuuta 2020 niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tehneet virastolle tai komissiolle ilmoituksen direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 a kohdan mukaisesti.”

2)

Korvataan 12 artiklan neljäs kohta seuraavasti:

”Tätä asetusta sovelletaan 16 päivästä kesäkuuta 2020 niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tehneet virastolle ja komissiolle ilmoituksen direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti mutta eivät ole tehneet virastolle ja komissiolle ilmoitusta direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 a kohdan mukaisesti.

Sitä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa 31 päivästä lokakuuta 2020.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/700, annettu 25 päivänä toukokuuta 2020, direktiivien (EU) 2016/797 ja (EU) 2016/798 muuttamisesta niiden saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä säädettyjen määräaikojen jatkamiseksi (EUVL L 165, 27.5.2020, s. 27).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/250, annettu 12 päivänä helmikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 mukaisista rautateiden yhteentoimivuuden osatekijöitä ja osajärjestelmiä koskevien EY-vakuutusten ja -todistusten malleista, raideliikenteen kalustoyksikköjen hyväksyttyä tyyppiä koskevan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen mallista ja osajärjestelmiä koskevista EY-tarkastusmenettelyistä sekä komission asetuksen (EU) N:o 201/2011 kumoamisesta (EUVL L 42, 13.2.2019, s. 9).


15.6.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 188/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/780,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020,

asetuksen (EU) N:o 445/2011 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/779 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on toimenpiteistä kunnossapidosta vastaavien yksiköiden tiettyjen todistusten ja tiettyjen siirtymäsäännösten voimassaolon jatkamisesta covid-19-pandemian vuoksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautateiden turvallisuudesta 11 päivänä toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/798 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle vaikeuksista uusia tiettyjä kunnossapidosta vastaavien rautatieyksiköiden, jäljempänä ’ECM-yksiköt’, todistuksia COVID-19-pandemian vuoksi toteutettujen toimenpiteiden takia.

(2)

Komission asetuksen (EU) N:o 445/2011 (2) mukaisesti myönnettyjä ECM-todistuksia tai tavaravaunujen ulkoistettuja kunnossapitotoimia koskevia todistuksia, joiden voimassaolo on juuri päättynyt tai on päättymässä, ei ehkä pystytä uusimaan niiden toimenpiteiden vuoksi, jotka ovat tulleet covid-19-pandemian vuoksi tarpeellisiksi ja joita eräissä jäsenvaltioissa on alettu soveltaa 1 päivästä maaliskuuta 2020 alkaen. Erityisesti ECM-todistusten sertifiointielimet eivät välttämättä pysty toteuttamaan ajoissa kaikkia valmistelutoimia, joita edellytetään ECM-todistuksen tai ulkoistettuja kunnossapitotoimia koskevan todistuksen uusimiseen joko asetuksen (EU) N:o 445/2011 mukaisesti tai 16 päivästä kesäkuuta 2020 alkaen komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/779 (3) mukaisesti.

(3)

Sellaisten ECM-todistusten ja ulkoistettuja kunnossapitotoimia koskevien todistusten, jotka on myönnetty asetuksen (EU) N:o 445/2011 mukaisesti ja joiden voimassaolo päättyy 1 päivän maaliskuuta 2020 ja 31 päivän elokuuta 2020 välisenä aikana, voimassaoloa olisi toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi jatkettava kuudella kuukaudella. Tämän ei kuitenkaan pitäisi rajoittaa asetuksen (EU) N:o 445/2011 7 artiklan 7 kohdan soveltamista silloin, kun sertifiointielin katsoo, ettei kunnossapidosta vastaava yksikkö enää täytä niitä vaatimuksia, joiden perusteella ECM-todistus tai ulkoistettuja kunnossapitotoimia koskeva todistus on myönnetty.

(4)

Covid-19-pandemian vuoksi on aiheellista antaa lisäaikaa turvallisuuskriittisiä komponentteja koskevien vaatimusten panemiselle täytäntöön ja uuden järjestelmän soveltamiselle muihin kalustoyksiköihin kuin tavaravaunuihin. Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/779 vahvistettuja siirtymäsäännöksiä olisi sen vuoksi mukautettava.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 445/2011 ja täytäntöönpanoasetusta (EU) 2019/779 olisi muutettava.

(6)

Tiettyjen ECM-todistusten voimassaolo on saattanut jo päättyä 1 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen. Jotta vältettäisiin oikeudellinen epävarmuus, ECM-todistusten voimassaolon jatkamista olisi sen vuoksi sovellettava 1 päivästä maaliskuuta 2020.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 (4) 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset.

(8)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 445/2011 7 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.

ECM-todistus on voimassa enintään viisi vuotta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/779 (*1) 15 artiklan 6 kohdan säännösten soveltamista. Todistuksen haltijan on viipymättä ilmoitettava sertifiointielimelle kaikista merkittävistä muutoksista alkuperäisen todistuksen myöntämisajankohtana vallinneissa olosuhteissa, jotta sertifiointielin voi päättää, onko todistusta syytä muuttaa vai onko se uusittava tai peruttava.

2 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/779 seuraavasti:

1)

Korvataan 15 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.

Kaikkien yksiköiden, jotka vastaavat muiden kalustoyksiköiden kuin tavaravaunujen sekä direktiivin (EU) 2016/798 15 artiklan 1 kohdassa lueteltujen kalustoyksiköiden kunnossapidosta ja joihin ei sovelleta 2–4 kohtaa, on noudatettava tätä asetusta viimeistään 16 päivästä kesäkuuta 2022.”

2)

Lisätään 15 artiklaan 6 kohta seuraavasti:

”6.

Rajoittamatta niiden menettelyjen soveltamista, jotka sertifiointielin voi asetuksen (EU) N:o 445/2011 7 artiklan 7 kohdan nojalla toteuttaa, sellaisten ECM-todistusten ja ulkoistettuja kunnossapitotoimintoja koskevien todistusten, jotka on myönnetty mainitun asetuksen mukaisesti ja joiden voimassaolo päättyy 1 päivän maaliskuuta 2020 ja 31 päivän elokuuta 2020 välisenä aikana, voimassaoloa on jatkettava kuudella kuukaudella.”

3)

Korvataan 17 artiklan toinen kohta seuraavasti:

 

”Sitä sovelletaan 16 päivästä kesäkuuta 2020. Sen 4 artiklaa sovelletaan kuitenkin 16 päivästä kesäkuuta 2021 ja 15 artiklan 6 kohtaa 1 päivästä maaliskuuta 2020.”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 138, 26.5.2016, s. 102.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 445/2011, annettu 10 päivänä toukokuuta 2011, tavaravaunujen kunnossapidosta vastaavien yksiköiden sertifiointijärjestelmästä ja asetuksen (EY) N:o 653/2007 muuttamisesta (EUVL L 122, 11.5.2011, s. 22).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/779, annettu 16 päivänä toukokuuta 2019, kalustoyksiköiden kunnossapidosta vastaavien yksiköiden sertifiointijärjestelmää koskevista yksityiskohtaisista säännöksistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/798 nojalla sekä komission asetuksen (EU) N:o 445/2011 kumoamisesta (EUVL L 139 I, 27.5.2019, s. 360).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/797, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa (EUVL L 138, 26.5.2016, s. 44).


15.6.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 188/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/781,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/545 muuttamisesta soveltamispäivien ja tiettyjen siirtymäsäännösten osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen määräajan pidentämisen vuoksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa 11 päivänä toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 9 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiiviä (EU) 2016/797 muutettiin direktiivillä (EU) 2020/700 (2) jotta jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus jatkaa määräaikaa, johon mennessä niiden on saatettava direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (3) mukaisten kalustoyksikön tyyppihyväksyntää tai kalustoyksikön markkinoillesaattamislupaa koskevien hakemusten arviointi, joiden osalta hyväksyntä tai lupa oli määrä myöntää ennen 16 päivää kesäkuuta 2020, saattaa covid-19-epidemian vuoksi viivästyä. Sellaisten jäsenvaltioiden tapauksessa, jotka ovat tehneet ilmoituksen virastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja joissa direktiiviä (EU) 2016/797 on määrä soveltaa 16 päivästä kesäkuuta 2020, kansallisen turvallisuusviranomaisen olisi hakijan pyynnöstä jatkettava arviointia tuon päivämäärän jälkeen. Kansallisen turvallisuusviranomaisen olisi saatettava arviointi päätökseen ja annettava hyväksyntä tai lupa ennen 30 päivää lokakuuta 2020.

(3)

Kun kyse on jäsenvaltioista, jotka ovat ilmoittaneet Euroopan unionin rautatievirastolle, jäljempänä ’virasto’, ja komissiolle aikomuksestaan jatkaa määräaikaa direktiivin (EU) 2016/797 saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä sen 57 artiklan 2 a kohdan mukaisesti, olisi tiettyjen komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/545 (4) säännösten soveltamista lykättävä niin, että niitä sovelletaan 31 päivästä lokakuuta 2020. Lisäksi olisi mukautettava täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/545 vahvistettuja siirtymäsäännöksiä.

(4)

Hakijat ovat saattaneet laatia hakemuksia täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/545 mukaisesti ottaen huomioon nykyisen hakemusten jättämiselle asetetun määräajan. Sekä direktiivin 2008/57/EY että direktiivin (EU) 2016/797 soveltamiseksi kalustoyksikköjen on oltava yhteentoimivuuden teknisten eritelmien ja asiaankuuluvien kansallisten sääntöjen mukaisia ja täytettävä olennaiset vaatimukset. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/545 mukaisesti laadittujen hakemusten olisi sisällettävä kaikki todisteet, joita tarvitaan joko kalustoyksiköiden käyttöönottoa varten direktiivin 2008/57/EY mukaisesti tai kalustoyksiköiden markkinoille saattamista varten direktiivin (EU) 2016/797 mukaisesti. Hakijoiden olisi sen vuoksi niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tehneet ilmoituksen virastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 a kohdan mukaisesti, voitava toimittaa kansallisille turvallisuusviranomaisille hakemuksia, joissa luetellaan todisteet komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/545 mukaisesti. Kansallisten turvallisuusviranomaisten olisi hyväksyttävä nämä hakemukset vaatimatta tarkistettua hakemusta.

(5)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2018/545 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin (EU) 2016/797 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset.

(7)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/545 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 17 kohta seuraavasti:

”17)

’asiaankuuluvalla päivämäärällä’16 päivää kesäkuuta 2019 niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole ilmoittaneet virastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että ne ovat jatkaneet määräaikaa kyseisen direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sillä tarkoitetaan 16 päivää kesäkuuta 2020 niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat ilmoittaneet virastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että ne ovat jatkaneet määräaikaa kyseisen direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä, mutta eivät ole tehneet ilmoitusta virastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 a kohdan mukaisesti. Sillä tarkoitetaan 31 päivää lokakuuta 2020 niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat ilmoittaneet virastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 a kohdan mukaisesti, että ne ovat jatkaneet edelleen määräaikaa kyseisen direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä.”

2)

Muutetaan 55 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 4 a kohta seuraavasti:

”4 a.   Sen estämättä, mitä 1–4 kohdassa säädetään, niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tehneet ilmoituksen virastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja joissa direktiiviä (EU) 2016/797 sovelletaan 16 päivästä kesäkuuta 2020, kansallisen turvallisuusviranomaisen on hakijan pyynnöstä jatkettava direktiivin 2008/57/EY mukaisten kalustoyksikön tyyppihyväksyntää ja/tai kalustoyksikön markkinoillesaattamislupaa koskevien hakemusten arviointia myös 16 päivän kesäkuuta 2020 jälkeen sillä edellytyksellä, että se myöntää tyyppihyväksynnän ja/tai markkinoillesaattamisluvan ennen 30 päivää lokakuuta 2020.

Jos kansallinen turvallisuusviranomainen toteaa, ettei se kykene myöntämään kalustoyksikön tyyppihyväksyntää tai markkinoillesaattamislupaa ennen 30 päivää lokakuuta 2020, sen on ilmoitettava asiasta välittömästi hakijalle ja virastolle, ja tällöin on sovellettava 2–4 kohtaa.”

b)

Lisätään 5 a kohta seuraavasti:

”5 a.   Kalustoyksikön markkinoillesaattamisluvasta ja/tai tyyppihyväksynnästä, jonka virasto myöntää 16 päivän kesäkuuta 2020 ja 30 päivän lokakuuta 2020 välisenä aikana, on jätettävä pois kaikkien niiden jäsenvaltioiden verkko tai verkot, jotka ovat tehneet virastolle ja komissiolle ilmoituksen direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 a kohdan mukaisesti. Tällaisen ilmoituksen tehneiden jäsenvaltioiden kansallisten turvallisuusviranomaisten on

a)

käsiteltävä viraston myöntämää kalustoyksikön tyyppihyväksyntää direktiivin 2008/57/EY 26 artiklan mukaisesti myönnettyä kalustoyksikkötyyppien hyväksyntää vastaavana ja sovellettava direktiivin 2008/57/EY 26 artiklan 3 kohtaa tämän kalustoyksikkötyypin osalta;

b)

hyväksyttävä viraston myöntämä kalustoyksikön tyyppihyväksyntä vastaavaksi kuin direktiivin 2008/57/EY 22 tai 24 artiklan mukaisesti myönnetty ensimmäinen lupa ja myönnettävä täydentävä lupa direktiivin 2008/57/EY 23 tai 25 artiklan mukaisesti.”

c)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Edellä 2 kohdan a alakohdassa ja 5 ja 5 a kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kansallisen turvallisuusviranomaisen on tehtävä yhteistyötä ja koordinoitava toimia viraston kanssa direktiivin (EU) 2016/797 21 artiklan 5 kohdan a alakohdassa esitettyjen seikkojen arvioimiseksi.”

d)

Lisätään 7 a kohta seuraavasti:

”7 a.   Asetuksen (EU) N:o 321/2013 (tavaravaunuja koskeva YTE) liitteessä olevan 7.1.2 kohdan ja kalustoyksikön markkinoillesaattamisluvan mukaisia tavaravaunuja on käsiteltävä 16 päivän kesäkuuta 2020 ja 30 päivän lokakuuta 2020 välisenä aikana kalustoyksiköinä, joilla on direktiivin 2008/57/EY mukaiset käyttöönottoluvat, jäsenvaltioissa, jotka ovat tehneet virastolle ja komissiolle ilmoituksen direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 a kohdan mukaisesti.”

e)

Lisätään uusi 8 kohta seuraavasti:

”8.   Niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tehneet virastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 a kohdan mukaisen ilmoitukset, direktiivin 2008/57/EY mukaisen kalustoyksikön käyttöönottoluvan tai tyyppihyväksynnän hakijat voivat 16 päivän kesäkuuta 2020 ja 30 päivän lokakuuta 2020 välisenä aikana toimittaa kansallisille turvallisuusviranomaisille 29 artiklan 1 kohdan ja 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti laaditun kalustoyksikköä tai kalustoyksikkötyyppiä koskevan, liitteen I mukaisen asiakirja-aineiston.

Kansallisen turvallisuusviranomaisen on direktiivin 2008/57/EY soveltamiseksi hyväksyttävä tämän asetuksen mukaiset kalustoyksikön markkinoillesaattamislupaa tai kalustoyksikön tyyppihyväksyntää koskevat hakemukset.”

3)

Korvataan 56 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 16 päivästä kesäkuuta 2019 niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole tehneet virastolle ja komissiolle ilmoitusta direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Sitä sovelletaan 16 päivästä kesäkuuta 2020 niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tehneet virastolle ja komissiolle ilmoituksen direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti mutta eivät ole tehneet virastolle ja komissiolle ilmoitusta direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 a kohdan mukaisesti.

Sen 55 artiklan 5 a kohtaa ja 55 artiklan 7 a kohtaa sovelletaan 16 päivästä kesäkuuta 2020 kaikissa jäsenvaltioissa.

Sen 55 artiklan 8 kohtaa sovelletaan 16 päivästä kesäkuuta 2020 niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tehneet virastolle ja komissiolle ilmoituksen direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 a kohdan mukaisesti.

Tätä asetusta sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa 31 päivästä lokakuuta 2020.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/700, annettu 25 päivänä toukokuuta 2020, direktiivien (EU) 2016/797 ja (EU) 2016/798 muuttamisesta niiden saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä säädettyjen määräaikojen jatkamiseksi (EUVL L 165, 27.5.2020, s. 27).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/57/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008 , rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä (EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1.).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/545, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2018, raideliikenteen kalustoyksikköjen markkinoillesaattamislupa- ja tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista käytännön järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 nojalla (EUVL L 90, 6.4.2018, s. 66).


15.6.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 188/14


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/782,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020,

delegoitujen asetusten (EU) 2018/761 ja (EU) 2018/762 muuttamisesta niiden soveltamispäivien osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/798 kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen määräajan jatkamisen vuoksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautateiden turvallisuudesta 11 päivänä toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/798 (1) ja erityisesti sen 6 a artiklan luettuna yhdessä sen 27 a artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiiviä (EU) 2016/798 muutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2020/700 (2), jotta jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus jatkaa määräaikaa, johon mennessä niiden on saatettava direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan.

(2)

Kun kyse on jäsenvaltioista, jotka ovat ilmoittaneet Euroopan unionin rautatievirastolle, jäljempänä ’virasto’, ja komissiolle aikomuksestaan jatkaa määräaikaa direktiivin (EU) 2016/798 saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä sen 33 artiklan 2 a kohdan mukaisesti, olisi tiettyjen komission delegoitujen asetusten (EU) 2018/761 (3) ja (EU) 2018/762 (4) säännösten soveltamista lykättävä 31 päivään lokakuuta 2020 saakka.

(3)

Delegoituja asetuksia (EU) 2018/761 ja (EU) 2018/762 olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan delegoidun asetuksen (EU) 2018/761 10 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 16 päivästä kesäkuuta 2019.

Asetuksen 5 artiklan 2 kohtaa ja 8 artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan kuitenkin 16 päivästä kesäkuuta 2020 niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat ilmoittaneet virastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti pidentäneensä määräaikaa kyseisen direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä mutta eivät ole ilmoittaneet virastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 a kohdan mukaisesti jatkaneensa kyseistä kansalliseksi lainsäädännöksi saattamisen määräaikaa edelleen.

Asetuksen 5 artiklan 2 kohtaa ja 8 artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan 31 päivästä lokakuuta 2020 niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat ilmoittaneet virastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 a kohdan mukaisesti jatkaneensa edelleen määräaikaa kyseisen direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä.”

2 artikla

Muutetaan delegoitu asetus (EU) 2018/762 seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetukset (EU) N:o 1158/2010 ja (EU) N:o 1169/2010 31 päivästä lokakuuta 2025.”

2)

Korvataan 6 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 16 päivästä kesäkuuta 2019 niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole tehneet rautatievirastolle ja komissiolle ilmoitusta direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Sitä sovelletaan kuitenkin 16 päivästä kesäkuuta 2020 niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat ilmoittaneet rautatievirastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti pidentäneensä määräaikaa kyseisen direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä mutta eivät ole ilmoittaneet rautatievirastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/798 33 artiklan 2 a kohdan mukaisesti jatkaneensa kyseistä kansalliseksi lainsäädännöksi saattamisen määräaikaa edelleen.

Sitä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa 31 päivästä lokakuuta 2020.”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 138, 26.5.2016, s. 102.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/700, annettu 25 päivänä toukokuuta 2020, direktiivien (EU) 2016/797 ja (EU) 2016/798 muuttamisesta niiden saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä säädettyjen määräaikojen jatkamiseksi (EUVL L 165, 27.5.2020, s. 27).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2018/761, annettu 16 päivänä helmikuuta 2018, kansallisten turvallisuusviranomaisten turvallisuustodistuksen tai turvallisuusluvan myöntämisen jälkeen suorittamaa valvontaa koskevien yhtenäisten turvallisuusmenetelmien vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/798 nojalla sekä komission asetuksen (EU) N:o 1077/2012 kumoamisesta (EUVL L 129, 25.5.2018, s. 16).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2018/762, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2018, turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimuksia koskevien yhteisten turvallisuusmenetelmien vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/798 nojalla sekä komission asetusten (EU) N:o 1158/2010 ja (EU) N:o 1169/2010 kumoamisesta (EUVL L 129, 25.5.2018, s. 26).


PÄÄTÖKSET

15.6.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 188/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/783,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020,

päätöksen 2012/757/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse toimenpiteistä muun turvallisuuden kannalta kriittisiä tehtäviä hoitavan rautatiehenkilöstön kuin veturinkuljettajien määräaikaisten lääkärintarkastusten tiheyden mukauttamiseksi covid-19-pandemian vuoksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa 11 päivänä toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 11 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle vaikeuksista uusia tiettyjä muun turvallisuuden kannalta kriittisiä tehtäviä hoitavan henkilöstön kuin veturinkuljettajien turvallisuustodistuksia tai -lupia covid-19-pandemiasta johtuvien toimenpiteiden vuoksi.

(2)

Kyseisten toimenpiteiden seurauksena komission päätöksen 2012/757/EU (2) liitteessä I olevassa 4.7.2.2.1 kohdassa vahvistettua muun turvallisuuden kannalta kriittisiä tehtäviä hoitavan henkilöstön kuin veturinkuljettajien määräaikaisten lääkärintarkastusten aikataulua ei ole voitu noudattaa. Palvelun jatkuvuuden varmistamiseksi kyseisten tarkastusten tekemiseen olisi myönnettävä kuuden kuukauden lisäaika. Tämä ei saisi vaikuttaa ylimääräisiin lääkärintarkastuksiin eikä tarkastusten tihentämiseen silloin, kun henkilöstön jäsenen terveydentila sitä edellyttää.

(3)

Sen vuoksi päätöstä 2012/757/EU olisi muutettava.

(4)

Turvallisuuden kannalta kriittisiä tehtäviä hoitava henkilöstö ei 1 päivästä maaliskuuta 2020 alkaen mahdollisesti ole pystynyt noudattamaan määräaikaisten lääkärintarkastusten aikataulua covid-19-pandemian vuoksi. Näin ollen olisi oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi sovellettava 1 päivästä maaliskuuta 2020 alkaen pidennettyä ajanjaksoa, jonka kuluessa määräaikaiset lääkärintarkastukset on tehtävä.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin (EU) 2016/797 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset.

(6)

Tässä päätöksessä säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän päätöksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään päätöksen 2012/757/EU liitteessä I olevaan 4.7.2.2.1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos määräaikainen lääkärintarkastus olisi pitänyt tehdä 1 päivän maaliskuuta 2020 ja 31 päivän elokuuta 2020 välisenä aikana, ajanjaksoa, jonka kuluessa se on tehtävä, jatketaan kuudella kuukaudella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ylimääräisiä lääkärintarkastuksia ja/tai psykologisia arviointeja koskevan 4.7.2.2.3 kohdan soveltamista. Jatkamista ei sovelleta silloin, kun lääkäri on tihentänyt tarkastuksia, ellei jäsenvaltio toisin päätä. Rautatieyrityksellä ja rataverkon haltijalla on oltava käytössä menettelyt, joilla hallitaan riskiä siitä, että henkilöstö tulee töihin olematta työkykyinen.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2020.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Komission päätös 2012/757/EU, annettu 14 päivänä marraskuuta 2012, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”käyttötoiminta ja liikenteen hallinta” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä ja päätöksen 2007/756/EY muuttamisesta (EUVL L 345, 15.12.2012, s. 1).