ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 140

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
4. toukokuu 2020


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/591, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, tilapäisen poikkeuksellisen yksityisen varastoinnin tukijärjestelmän avaamisesta tietyille juustoille ja tuen määrän vahvistamisesta ennalta

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/592, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, tietyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 säännöksistä poikkeavista väliaikaisista poikkeustoimenpiteistä covid-19-pandemian ja siihen liittyvien toimenpiteiden hedelmä- ja vihannesalalle ja viinialalle aiheuttaman markkinahäiriön korjaamiseksi

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/593, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, luvan antamisesta tehdä sopimuksia ja päätöksiä markkinoiden vakauttamistoimenpiteistä peruna-alalla

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/594, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, luvan antamisesta tehdä markkinoiden vakauttamistoimenpiteitä koskevia sopimuksia ja päätöksiä elävien puiden ja muiden elävien kasvien, sipuleiden, juurien ja niiden kaltaisten tuotteiden sekä leikkokukkien ja leikkovihreän aloilla

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/595, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, lampaan- ja vuohenlihan yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä ja tuen määrän vahvistamisesta ennakolta

21

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/596, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, tuen myöntämisestä vähintään kahdeksan kuukauden ikäisistä nautaeläimistä peräisin olevan tuoreen ja jäähdytetyn lihan yksityiseen varastointiin ja tuen määrän vahvistamisesta ennakolta

26

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/597, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, voin yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä ja tuen määrän vahvistamisesta ennakolta

31

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/598, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä ja tuen määrän vahvistamisesta ennakolta

34

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/599, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, tuotannonsuunnittelua koskevien sopimusten ja päätösten sallimisesta maito- ja maitotuotealalla

37

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/600, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, poikkeamisesta täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2017/892, täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2016/1150, täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 615/2014, täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2015/1368 ja täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2017/39 eräiden covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vuoksi toteutettavien toimenpiteiden osalta

40

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/601, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 62 ja 66 artiklasta poikkeavista kiireellisistä toimenpiteistä viiniköynnösten istutuslupien voimassaolon osalta ja raivauksen osalta ennakoidun uudelleenistutuksen tapauksessa

46

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

4.5.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 140/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/591,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020,

tilapäisen poikkeuksellisen yksityisen varastoinnin tukijärjestelmän avaamisesta tietyille juustoille ja tuen määrän vahvistamisesta ennalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 219 artiklan 1 kohdan yhdessä 228 artiklan kanssa,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (2) ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Meneillään olevan covid-19-pandemian ja jäsenvaltioissa käyttöön otettujen laajojen liikkumisrajoitusten vuoksi tiettyjen maito- ja maitotuotealan kulutustuotteiden, erityisesti juustojen, kysyntä on vähentynyt jyrkästi. Taudin leviäminen ja käytössä olevat toimenpiteet rajoittavat työvoiman saantia ja vaikeuttavat huomattavasti maidon tuotanto-, keräily- ja jalostusvaiheita. Lisäksi kauppojen, torien, ravintoloiden ja majoitusalan yritysten pakollinen sulkeminen on pysäyttänyt majoitus- ja ateriapalvelualan toiminnan, mikä muuttaa huomattavasti maidon ja maitotuotteiden kysyntärakenteita. Majoitus- ja ateriapalvelualan osuus juuston kotimaisesta kysynnästä unionissa on noin 15 prosenttia. Lisäksi ostajat sekä unionissa että maailmanmarkkinoilla peruuttavat sopimuksia ja viivyttävät uusien sopimusten tekemistä odottaessaan hintojen alenemisen jatkumista. Juustojen vienti kolmansiin maihin muodostaa kahdeksan prosenttia unionin juuston kokonaistuotannosta.

(2)

Tämän seurauksena raakamaidon jalostuksessa siirrytään irtotavarana myytäviin, pitkään säilyviin, varastoitaviin tuotteisiin, joiden valmistus vaatii vähemmän työvoimaa. Niitä ovat esimerkiksi rasvaton maitojauhe ja voi. Monilla juuston valmistuspaikoilla unionissa ei kuitenkaan ole valmiuksia jalostaa maitoa erilaisiksi tuotteiksi, vaan niiden on edelleen tuotettava juustoja, joiden kysyntä on poikkeuksellisesti laskenut.

(3)

Juustoalalla on sen vuoksi kysynnän ja tarjonnan vahvasta epätasapainosta johtuva markkinahäiriötilanne. Jollei markkinahäiriöiden torjumiseksi toteuteta toimenpiteitä, juuston hintojen unionissa odotetaan laskevan ja alennuspaineiden jatkuvan.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 nojalla käytettävissä olevat markkinoiden interventiotoimenpiteet eivät vaikuta olevan riittäviä tähän häiriöön puuttumiseksi, sillä ne on kohdennettu muihin tuotteisiin, kuten voihin ja rasvattomaan maitojauheeseen, tai rajoitettu juustoihin, joilla on suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä.

(5)

Juustomarkkinoiden häiriöön voidaan puuttua varastoinnilla. Sen vuoksi on aiheellista myöntää tukea juuston yksityiseen varastointiin.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 17 artiklassa säädetään yksityiseen varastointiin myönnettävästä tuesta ainoastaan juustoille, joilla on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (3) mukainen suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä. Juustot, joilla on suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä, edustavat kuitenkin vain pientä osaa unionin juustontuotannosta kokonaisuudessaan. Toiminnan ja hallinnon tehokkuuden vuoksi on aiheellista perustaa yksityisen varastoinnin tukijärjestelmä, joka kattaa kaikentyyppiset juustot.

(7)

Järjestelmän ulkopuolelle on syytä jättää juustot, jotka eivät sovellu varastointiin.

(8)

On tarpeen vahvistaa katto järjestelmään kuuluvalle enimmäismäärälle ja kokonaismäärän jakautuminen jäsenvaltioittain niiden juustontuotantomäärän mukaan.

(9)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/1238 (4) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1240 (5) vahvistetaan yksityisen varastoinnin tuen täytäntöönpanoa koskevat säännöt. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, delegoidun asetuksen (EU) N:o 2016/1238 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 säännöksiä, joita sovelletaan suojatulla alkuperänimityksellä tai suojatulla maantieteellisellä merkinnällä varustettujen juustojen yksityiseen varastointiin, olisi sovellettava soveltuvin osin tässä asetuksessa vahvistettuun yksityisen varastoinnin tukijärjestelmään.

(10)

Jotta järjestelmä toimisi nopeasti ja joustavasti, tuen määrä olisi vahvistettava ennakolta. Tuen määrä olisi vahvistettava varastointikustannusten ja/tai muiden asiaankuuluvien markkinatekijöiden perusteella. On aiheellista vahvistaa kyseisten tuotteiden kiinteille varastoonvienti- ja varastostapoistamiskustannuksille sekä varastoinnin päiväkohtaisille kustannuksille ja rahoituskustannuksille myönnettävä tuki.

(11)

Hallinnollisen tehokkuuden ja yksinkertaistamisen vuoksi hakemusten olisi liityttävä vain jo varastossa olevaan juustoon, eikä vakuutta pitäisi edellyttää.

(12)

Hallinnollisen tehokkuuden ja yksinkertaistamisen vuoksi olisi vahvistettava tuotteiden vähimmäismäärä, joka kullakin hakemuksella on katettava.

(13)

Covid-19-pandemian torjumiseksi käyttöön otetut toimenpiteet voivat vaikuttaa siihen, noudatetaanko täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 60 artiklan mukaisia vaatimuksia yksityisen varastoinnin tukeen liittyvistä, paikan päällä tehtävistä tarkastuksista. On aiheellista antaa joustovaraa jäsenvaltioille, joita nämä toimenpiteet koskevat, sallimalla fyysisten tarkastusten tekeminen ainoastaan tilastollisesti edustavasta otoksesta, pidentämällä varastoonvientitarkastusten tekemiselle asetettua määräaikaa tai korvaamalla ne muulla asianmukaisella näytöllä sekä siten, ettei edellytetä ilman ennakkoilmoitusta tehtäviä tarkastuksia. Sen vuoksi on aiheellista poiketa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 tietyistä säännöksistä tätä asetusta sovellettaessa.

(14)

Jotta tällä asetuksella voitaisiin vaikuttaa markkinoihin välittömästi ja edesauttaa hintojen vakautumista, sen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa säädetään tilapäisestä poikkeuksellisesta yksityisen varastoinnin tukijärjestelmästä CN-koodiin 0406 kuuluville juustoille, lukuun ottamatta juustoja, jotka eivät sovellu varastoitaviksi 2 artiklassa tarkoitetun kypsytysajan jälkeen.

2.   Tämän asetuksen liitteessä vahvistetaan kutakin jäsenvaltiota kohti tuotteiden enimmäismäärä, johon sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettua yksityisen varastoinnin järjestelmää. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että otetaan käyttöön järjestelmä, joka perustuu puolueettomiin ja syrjimättömin perusteisiin, jotta niille jaettuja enimmäismääriä ei ylitetä.

3.   Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, delegoidun asetuksen (EU) N:o 2016/1238 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 säännöksiä, joita sovelletaan suojatulla alkuperänimityksellä tai suojatulla maantieteellisellä merkinnällä varustettuihin juustoihin, olisi sovellettava soveltuvin osin 1 kohdassa tarkoitettuun yksityisen varastoinnin tukijärjestelmään.

2 artikla

Tukikelpoiset tuotteet

Jotta juustolle voidaan myöntää 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta yksityisen varastoinnin tukijärjestelmästä annettavaa tukea, jäljempänä ’tuki’, juuston on oltava laadultaan virheetöntä, kunnollista ja myyntikelpoista ja sen on oltava peräisin unionista. Varastointisopimuksen voimassaolon alkamispäivänä juuston vähimmäisiän on vastattava niille juustoille, joilla on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 mukainen suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä, tuote-eritelmässä vahvistettua kypsytysaikaa tai jäsenvaltioiden muille juustoille vahvistamaa tavanomaista kypsytysaikaa.

3 artikla

Hakemusten jättäminen ja niiden ottaminen tutkittavaksi

1.   Tukihakemuksia voidaan esittää 7 päivästä toukokuuta 2020 alkaen. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 30 päivä kesäkuuta 2020.

2.   Hakemusten on liityttävä tuotteisiin, jotka on jo viety varastoon.

3.   Vähimmäismäärä hakemusta kohden on 0,5 tonnia.

4 artikla

Tuen määrä ja varastointijakso

1.   Tuen määrä vahvistetaan seuraavasti:

15,57 euroa varastoitua tonnia kohden kiinteiden varastointikustannusten osalta,

0,40 euroa tonnia ja sopimusvarastointipäivää kohden.

2.   Sopimusvarastointi päättyy varastosta poistamista edeltävänä päivänä.

3.   Tukea voidaan myöntää ainoastaan silloin, kun sopimusvarastointijakso on 60–180 päivää.

5 artikla

Tarkastukset

1.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 60 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdassa säädetään, jos maksajavirasto ei covid-19-pandemian torjumiseksi käyttöön otettujen toimenpiteiden, jäljempänä ’toimenpiteet’, vuoksi pysty suorittamaan ajoissa mainitun asetuksen 60 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia, asianomainen jäsenvaltio voi

a)

pidentää 60 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua määräaikaa siten, että tarkastukset voidaan suorittaa enintään 30 päivää toimenpiteiden päättymisen jälkeen; tai

b)

korvata toimenpiteiden soveltamisaikana kyseiset tarkastukset tarkoituksenmukaisella näytöllä, kuten paikkamerkityillä valokuvilla tai muulla sähköisessä muodossa olevalla näytöllä.

2.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 60 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, sopimuksen kattaman määrän todentamiseksi tehtävät fyysiset tarkastukset on tehtävä edustavalle tilastolliselle otokselle, johon kuuluu vähintään viisi prosenttia eristä, jotka kattavat vähintään viisi prosenttia varastoon viedyistä kokonaismääristä.

3.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 60 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jos maksajavirasto ei toimenpiteiden vuoksi pysty suorittamaan ilman ennakkoilmoitusta paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, maksajaviraston ei edellytetä suorittavan ilman ennakkoilmoitusta tehtäviä tarkastuksia aikana, jona toimenpiteet ovat käytössä.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1238, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 15).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1240, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 71).


LIITE

Jäsenvaltio

Enimmäismäärät (tonnia)

Belgia

1 130

Bulgaria

889

Tšekki

1 265

Tanska

4 373

Saksa

21 726

Viro

434

Irlanti

2 180

Kreikka

2 121

Espanja

4 592

Ranska

18 394

Kroatia

300

Italia

12 654

Kypros

270

Latvia

459

Liettua

978

Luxemburg

27

Unkari

809

Malta

28

Alankomaat

8 726

Itävalta

1 959

Puola

8 277

Portugali

775

Romania

931

Slovenia

157

Slovakia

413

Suomi

843

Ruotsi

792

Yhdistynyt kuningaskunta

4 499


4.5.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 140/6


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/592,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020,

tietyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 säännöksistä poikkeavista väliaikaisista poikkeustoimenpiteistä covid-19-pandemian ja siihen liittyvien toimenpiteiden hedelmä- ja vihannesalalle ja viinialalle aiheuttaman markkinahäiriön korjaamiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 219 artiklan 1 kohdan yhdessä 228 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Covid-19-pandemia aiheuttaa merkittävää häiriötä hedelmien ja vihannesten markkinoille sekä viinin markkinoille koko unionissa. Toimenpiteet, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet covid-19-pandemian torjumiseksi, erityisesti laajat liikkumisrajoitukset ja lähikontaktien välttämistä koskevat toimenpiteet, ovat johtaneet toimitusketjujen katkeamiseen, hedelmä- ja vihannesalan ja viinialan tuotteiden tärkeiden myyntikanavien tilapäiseen sulkemiseen tukku- ja vähittäiskaupassa ja ravitsemisalalla, kun on suljettu esimerkiksi ravintoloita, ruokaloita, baareja ja hotelleja. Covid-19-pandemiaan liittyvät toimenpiteet johtavat myös logistisiin ongelmiin, joiden vaikutuksista kärsivät erityisesti helposti pilaantuvat hedelmä- ja vihannestuotteet sekä viiniala. Covid-19-pandemiaan liittyvät toimenpiteet vaikeuttavat myös hedelmien ja vihannesten korjuuta ja kaikkia viinintuotantoon liittyviä tehtäviä johtuen työvoimapulasta sekä kuluttajien saavuttamista seurauksena toimitusketjujen katkeamisesta, logistisista ongelmista ja tärkeiden myyntikanavien väliaikaisesta sulkemisesta. Nämä olosuhteet aiheuttavat merkittävää häiriötä hedelmä- ja vihannesalalle ja viinialalle unionissa. Kyseisillä aloilla toimivilla viljelijöillä on taloudellisia vaikeuksia ja kassavirtaongelmia.

(2)

Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden covid-19-pandemian vuoksi käyttöön ottamien rajoitusten kesto ja niiden todennäköinen jatkuminen, logistiikan ja toimitusketjujen pitkäaikainen häiriö sekä hedelmä- ja vihannesalan ja viinialan tuotteiden pääasiallisiin myyntikanaviin tukku- ja vähittäiskaupassa ja ravitsemisalalla kohdistuvat ankarat taloudelliset vaikutukset, on todennäköistä, että kumpaankin markkinaan kohdistuva vakava häiriö ja sen vaikutukset jatkuvat ja mahdollisesti jopa pahenevat.

(3)

Tämän markkinahäiriön ja ennennäkemättömien olosuhteiden tilanteessa viljelijät ovat kohdanneet kaikissa jäsenvaltioissa epätavallisia vaikeuksia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 32–38 artiklassa hedelmä- ja vihannesalan osalta ja 39–54 artiklassa viinialan osalta säädettyjen tukijärjestelmien suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanon valvonnassa. Sen vuoksi tarpeen lieventää näitä vaikeuksia poikkeamalla tietyistä edellä mainituista säännöksistä.

(4)

Hyväksytyt tuottajaorganisaatiot ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät voivat toteuttaa osana hedelmä- ja vihannesalalla hyväksyttyjä toimintaohjelmiaan kriisi- ja ehkäisytoimenpiteitä parantaakseen kykyään sietää markkinahäiriöitä. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 3 kohdan neljännen alakohdan nojalla kyseiset kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimet saavat kuitenkin muodostaa enintään kolmasosan toimintaohjelman menoista. Jotta tuottajaorganisaatioilla olisi enemmän liikkumavaraa ja ne voisivat keskittää toimintaohjelmassa resurssit covid-19-pandemiaan liittyvien toimenpiteiden aiheuttaman markkinahäiriön korjaamiseen, kyseistä sääntöä ei pitäisi soveltaa vuonna 2020.

(5)

Arvioidaan, että hotellien, baarien ja ravintoloiden sulkeminen vaikuttaa unionissa kulutettavasta viinistä suoraan 30 prosenttiin viinin tilavuudesta ja 50 prosenttiin viinin arvosta. Todetaan myös, ettei viinin kotikulutus korvaa kodin ulkopuolella tapahtuvaa kulutusta. Mahdollisia eivät myöskään ole tavanomaiset juhlat ja kokoontumiset, joissa viiniä kulutetaan, kuten syntymäpäivät ja kansalliset vapaapäivät. On myös vaarana, että kesäkauden matkailua ja viinimatkailua ei tapahdu lainkaan. Sen vuoksi viiniä alkaa olla markkinoilla liikaa enenevissä määrin. Tämän lisäksi pandemiasta seuranneet työvoimapula ja logistiset vaikeudet aiheuttavat painetta viininviljelijöille ja koko viinialalle. Uusi sato tuo viininviljelijöille lisää ongelmia, kuten matalat hinnat, kulutuksen lasku ja kuljetus- ja myyntivaikeudet.

(6)

Samaan aikaan olosuhteet unionin viinimarkkinoilla ovat jo jatkuvasti heikentyneet läpi vuoden 2019 ja viinivarastot ovat suurimmillaan sitten vuoden 2009. Tähän kehitykseen ovat ennen kaikkea vaikuttaneet vuoden 2018 ennätyssato ja viinin kulutuksen väheneminen unionissa yleisesti. Tämän lisäksi Yhdysvalloissa, joka on unionin tärkein viinin vientimarkkina, unionin viineille käyttöön otetut ylimääräiset tuontitullit vaikuttavat vientiin. Covid-19-pandemia on ollut uusi isku haavoittuvalle alalle, joka ei enää pysty pitämään tuotteitaan kaupan ja hoitamaan niiden jakelua tehokkaasti. Tähän ovat syynä ennen kaikkea tärkeiden vientimarkkinoiden sulkeutuminen sekä asianmukaiset eristys- ja sulkutoimet, erityisesti kaikkien ravitsemispalvelujen keskeytyminen ja se, että toimitukset tavanomaisille asiakkaille ovat käyneet mahdottomiksi. Lisäksi vaikeudet viinintuotannossa tarvittavien keskeisten tarvikkeiden, kuten pullojen ja korkkien, hankinnassa rasittavat toimijoita, jotka eivät pysty saattamaan markkinoille myyntikuntoista viiniä.

(7)

Vetämällä unionin markkinoilta osa viinistä, jota ei nyt pidetä kaupan ja jota ei voida varastoida, uskotaan voitavan helpommin korjata vakavia markkinahäiriöitä viinialalla. Sen vuoksi viinin tislaus covid-19-pandemian aiheuttamaan kriisiin liittyvistä syistä olisi otettava väliaikaisesti käyttöön toimenpiteenä, jota voidaan tukea viinialan tukiohjelmissa viinintuottajien taloudellisen tuloksen parantamiseksi. Kilpailun vääristymisen välttämiseksi olisi muodostuvan alkoholin käyttö elintarvike- ja juomateollisuudessa kiellettävä ja käyttö olisi rajoitettava teollisiin tarkoituksiin, mukaan lukien desinfiointi ja lääkkeet, ja energiakäyttöön.

(8)

Kriisivarastoinnin tuki on myös toimenpide, joka oletettavasti vetäisi markkinoilta väliaikaisesti tietyn määrän viiniä ja auttaisi hallitsemaan asteittaista paluuta kannattavampaan markkinatilanteeseen. Sen vuoksi viinin kriisivarastoinnin olisi oltava väliaikaisesti tukikelpoista viinialan tukiohjelmissa. Jotta tukea ei annettaisi kahteen kertaan samasta markkinoilta pois vedetystä viinimäärästä, kriisivarastoinnin tukea saavat eivät saisi saada tukea viinialan tukiohjelmissa viinin tislaukseen kriisitilanteessa eivätkä kansallista tukea viinin tislaukseen kriisitilanteessa.

(9)

Jotta autettaisiin toimijoita löytämään sopiva tapa toimia nykyisissä poikkeusoloissa ja korjaamaan vallitseva ennakoimaton ja epävarma tilanne, on aiheellista sallia suurempi jousto tiettyjen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa.

(10)

Jotta jäsenvaltiot voisivat tukea kriisin ankarasti koettelemia tuottajia, on tarpeen poiketa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 44 artiklan 2 kohdasta mainitun asetuksen 48 artiklassa tarkoitetun keskinäisiä rahastoja koskevan toimenpiteen osalta sen sallimiseksi, että toimissa, joiden täytäntöönpanon neljäs vuosi on meneillään vuonna 2020, aiheutuneet menot ovat tukikelpoisia, vaikka ne olisivat aiheutuneet ennen kuin jäsenvaltio on toimittanut asianomaisen tukiohjelmaluonnoksen. Näin jäsenvaltiot voisivat myöntää lisätukea jo perustettujen keskinäisten rahastojen hallintokuluihin 12 lisäkuukaudelle varainhoitovuonna 2020. Jotta tuki olisi taloudellisesti riittävä ja 48 artiklan 2 kohdasta poiketen, myönnettävä määrä ei saisi olla asteittain aleneva ja sen olisi oltava kolmantena täytäntöönpanovuonna myönnetyn määrän suuruinen.

(11)

On myös tarpeen säätää poikkeustoimenpiteenä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklan 6 kohtaa, 47 artiklan 1 ja 3 kohtaa, 49 artiklan 2 kohtaa ja 50 artiklan 4 kohtaa koskevista poikkeuksista ja korottaa väliaikaisesti ”viinitilojen rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä”, ”rypäleiden korjaamista raakana”, ”satovakuutusta” ja ”investointeja” koskeviin toimenpiteisiin myönnettävän unionin rahoitusosuuden enimmäismäärää. Nämä väliaikaiset toimenpiteet ovat tarpeen, koska covid-19-pandemiaan liittyvistä syistä toimijoille aiheutuu nyt ja jatkossakin huomattavia tulonmenetyksiä ja lisäkuluja markkinoilla ja tuotannossa ilmenevien häiriöiden vuoksi. Unionin rahoitusosuuden kasvattaminen kyseisissä toimenpiteissä ja siten tuensaajien rahoitusosuuden pienentäminen tuo tuensaajille jonkin verran taloudellista helpotusta.

(12)

Unionin rahoitusosuutta kasvattamalla aikaansaatu jousto on yhdenlaista taloudellista tukea, joka ei kuitenkaan edellytä unionin rahoituksen lisäämistä, koska asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VI viinialan kansallisia tukiohjelmia varten vahvistettuja talousarviorajoja sovelletaan edelleen. Jäsenvaltiot voivat siis kohdentaa kyseisiin toimenpiteisiin suurempia määriä ainoastaan mainitussa liitteessä vahvistetun vuosittaisen talousarvion rajoissa. Niin ollen suuremman rahoitusosuuden avulla on tarkoitus tukea tietyssä epävakaassa markkinatilanteessa olevaa alaa ilman, että käyttöön olisi varsinaisesti saatettava enemmän varoja.

(13)

Satovakuutusta koskeva ehkäisevä väline on tukikelpoinen viinialan tukiohjelmissa, jotta voitaisiin kannustaa vastuulliseen toimintatapaan kriisitilanteissa. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 49 artiklan mukaan satovakuutukseen myönnettävällä tuella suojataan tuottajien tuloja silloin, kun luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, taudit tai tuholaiset aiheuttavat menetyksiä. Kun otetaan huomioon covid-19-pandemian dramaattiset seuraukset viinintuottajien tuloihin joskus ylitsepääsemättömienkin ongelmien ilmetessä viinin tuotannon ja kaupanpitämisen kaikissa vaiheissa, on aiheellista laajentaa unionin tukea siten, että se kattaa satovakuutuksen silloin, kun menetykset ovat seurausta pandemiasta. On myös paikallaan korottaa unionin tuki tällaisissa tapauksissa 60 prosenttiin tuomaan viininviljelijöille taloudellista helpotusta.

(14)

Rypäleiden korjaamista raakana, mistä säädetään asetuksen (EU) N:o 1308/2013 47 artiklassa, käytetään markkinatoimenpiteenä, kun rypäletuotannon odotetaan olevan liian suuri. Artiklan mukaan rypäletertut on unionin tuen saamiseksi hävitettävä tai poistettava kokonaan tilalla. Nykyisessä tilanteessa viininviljelijöillä on ennennäkemättömiä vaikeuksia löytää työvoimaa, jota tarvitaan tällaisen kertakaikkisen toimenpiteen suorittamiseen. On sen vuoksi aiheellista poiketa kyseisestä velvoitteesta ja sallia raakojen rypäleterttujen hävittäminen tai poistaminen osalla tilaa edellyttäen, että rypäleet korjataan raakana viljelylohkojen koko alalta.

(15)

Pakottavista kiireellisyyssyistä ja ottaen erityisesti huomioon vallitseva markkinahäiriö, sen hedelmä- ja vihannesalalle ja viinialalle aiheuttamat vakavat vaikutukset ja sen jatkuminen ja todennäköinen paheneminen, on toteutettava välittömiä toimia ja hyväksyttävä kiireellisesti toimenpiteitä markkinahäiriön kielteisten vaikutusten lieventämiseksi. Jos markkinahäiriön korjaamiseksi ei toteuteta toimia välittömästi, on vaara, että häiriö syvenee ja tuotanto- ja markkinaolosuhteet heikkenevät kummallakin alalla. Edellä sanottu huomioon ottaen tämä asetus olisi annettava asetuksen (EU) N:o 1308/2013 228 artiklassa säädettyä kiireellistä menettelyä noudattaen.

(16)

Ottaen huomioon tarve toteuttaa välittömiä toimia, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

HEDELMÄ- JA VIHANNESALA

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 3 kohtaa koskeva väliaikainen poikkeus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 3 kohdan neljännessä alakohdassa säädetään, rajoitusta, jonka mukaan kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimet saavat muodostaa enintään kolmasosan mainitussa säännöksessä tarkoitetun toimintaohjelman menoista, ei sovelleta vuonna 2020.

II LUKU

VIINIT

I JAKSO

Kriisiin liittyvät tukitoimet

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 43 artiklaa koskevat poikkeukset

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 43 artiklan 3 kohdassa säädetään, tämän asetuksen 3 ja 4 artiklassa esitettyjä toimenpiteitä voidaan rahoittaa viinialan tukiohjelmista varainhoitovuonna 2020.

3 artikla

Viinin tislaus kriisitilanteessa

1.   Tukea voidaan myöntää viinin tislaukseen tässä artiklassa säädetyin edellytyksin. Tuen on oltava oikeasuhtaista.

2.   Kilpailun vääristymisen välttämiseksi 1 kohdassa tarkoitetusta tuetusta tislauksesta saatava alkoholi on käytettävä kokonaisuudessaan teollisiin tarkoituksiin, mukaan lukien desinfiointi ja lääkkeet, tai energiakäyttöön.

3.   Tuensaajia 1 kohdassa tarkoitetun tuen osalta ovat asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevassa II osassa tarkoitettuja tuotteita tuottavat tai kaupanpitävät viinialan yritykset, viinintuottajien järjestöt, kahden tai useamman tuottajan yhteenliittymät, toimialakohtaiset organisaatiot ja rypäletuotteiden tislaajat.

4.   Tukikelpoisia ovat ainoastaan viinin toimittamisesta tislaajille ja toimitetun viinin tislauksesta aiheutuvat kustannukset.

5.   Jäsenvaltio voi vahvistaa ensisijaisuusperusteita ilmoittamalla ne tukiohjelmassaan. Ensisijaisuusperusteiden on perustuttava tukiohjelmassa esitettyihin strategioihin ja tavoitteisiin, ja niiden on oltava puolueettomia ja syrjimättömiä.

6.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava 1 kohdassa tarkoitetun tuen hakumenettelyä koskevat säännöt, joihin sisältyvät säännöt seuraavista:

a)

luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka saavat toimittaa hakemuksia;

b)

hakemusten toimittaminen ja valinta, mihin on sisällyttävä ainakin hakemusten toimittamista, kunkin ehdotetun toimen soveltuvuuden tutkimista ja valintamenettelyn tulosten ilmoittamista toimijoille koskevat määräajat;

c)

tukikelpoisia toimia koskevien säännösten ja 4 kohdassa tarkoitettujen kustannusten sekä ensisijaisuusperusteiden, jos niitä sovelletaan, noudattamisen todentaminen;

d)

hakemusten valinta, johon sisältyy ainakin kunkin ensisijaisuusperusteen painotus, jos ensisijaisuusperusteita sovelletaan;

e)

ennakkomaksuja ja vakuuksien asettamista koskevat järjestelyt.

7.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava tuensaajille myönnettävän tuen määrä puolueettomin ja syrjimättömin perustein.

8.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 44 artiklan 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat myöntää kansallista tukea tässä artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin unionin valtiontukisääntöjen mukaisesti.

9.   Komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 (2) 1 ja 2 artiklaa, 43 artiklaa, 48–54 artiklaa ja 56 artiklaa sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1150 (3) 1, 2 ja 3 artiklaa, 19–23 artiklaa, 25–31 artiklaa, 32 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa ja 33–40 artiklaa sovelletaan viinin tislaukseen kriisitilanteessa liittyvään tukeen soveltuvin osin.

4 artikla

Tuki viinin kriisivarastointiin

1.   Viinin osalta voidaan myöntää tukea kriisivarastointiin tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.   Jotta tukea ei annettaisi saman markkinoilta vedetyn viinimäärän osalta kahteen kertaan, tuensaajat, jotka saavat tukea tietyn viinimäärän kriisivarastointiin, eivät voi saada samalle viinimäärälle tämän asetuksen 3 artiklan mukaista tukea viinin tislaukseen kriisitilanteessa eivätkä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 216 artiklan mukaista kansallista tislaustukea kriisitilanteessa.

3.   Tuensaajia 1 kohdassa tarkoitetun tuen osalta ovat asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevassa II osassa tarkoitettuja tuotteita tuottavat tai kaupanpitävät viinialan yritykset, viinintuottajien järjestöt, kahden tai useamman tuottajan yhteenliittymät ja toimialakohtaiset organisaatiot.

4.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava 1 kohdassa tarkoitetun tuen hakumenettelyä koskevat säännöt, joihin sisältyvät säännöt seuraavista:

a)

luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka saavat toimittaa hakemuksia;

b)

hakemusten toimittaminen ja valinta, mihin on sisällyttävä ainakin hakemusten toimittamista, kunkin ehdotetun toimen soveltuvuuden tutkimista ja valintamenettelyn tulosten ilmoittamista toimijoille koskevat määräajat;

c)

tässä artiklassa esitettyjen tukiedellytysten täyttymisen sekä ensisijaisuusperusteita, jos niitä sovelletaan, koskevien säännösten noudattamisen todentaminen;

d)

hakemusten valinta, johon sisältyy ainakin kunkin ensisijaisuusperusteen painotus, jos ensisijaisuusperusteita sovelletaan;

e)

ennakkomaksuja ja vakuuksien asettamista koskevat järjestelyt.

5.   Jäsenvaltion vahvistaessa ensisijaisuusperusteita voidaan tietyt tuensaajat asettaa etusijalle ilmoittamalla ensisijaisuusperusteet tukiohjelmassa. Ensisijaisuusperusteiden on perustuttava tukiohjelmassa esitettyihin strategioihin ja tavoitteisiin, ja niiden on oltava puolueettomia ja syrjimättömiä.

6.   Jäsenvaltioiden on tarkasteltava hakemuksia ottaen huomioon hakijoiden ehdotetuista toimista esittämä yksityiskohtainen kuvaus ja toimien toteutukselle ehdotetut määräajat.

7.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 44 artiklan 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat myöntää kansallista tukea tässä artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin unionin valtiontukisääntöjen mukaisesti.

8.   Komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 1 ja 2 artiklaa, 43 artiklaa, 48–54 artiklaa ja 56 artiklaa sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1150 1, 2 ja 3 artiklaa, 19–23 artiklaa, 25–31 artiklaa, 32 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa ja 33–40 artiklaa sovelletaan viinin kriisivarastointitukeen soveltuvin osin.

2 JAKSO

Erityisiä tukitoimenpiteitä koskevat poikkeukset

5 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 44 artiklan 2 kohtaa ja 48 artiklan 2 kohtaa koskeva poikkeus

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 44 artiklan 2 kohdassa säädetään, 48 artiklassa tarkoitettua tukea keskinäisten rahastojen perustamiseksi voidaan varainhoitovuonna 2020 myöntää menoihin, jotka ovat aiheutuneet ennen kuin on toimitettu asianomainen tukiohjelmaluonnos toimista, joiden kolmas täytäntöönpanovuosi on päättynyt vuonna 2019.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 48 artiklan 2 kohdassa säädetään, keskinäisten rahastojen perustamiseen tarkoitettua tukea voidaan myöntää sellaisten toimien yhteydessä, joiden kolmas täytäntöönpanovuosi on päättynyt vuonna 2019, muuna kuin asteittain alenevana tukena rahastojen hallinnollisten kustannusten kattamiseksi, ja tuen määrän on oltava kolmantena täytäntöönpanovuonna myönnetyn määrän suuruinen

6 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklan 6 kohtaa koskeva poikkeus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklan 6 kohdassa säädetään, unionin rahoitusosuus rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen tosiasiallisista kustannuksista saa olla enintään 60 prosenttia. Vähemmän kehittyneillä alueilla unionin rahoitusosuus rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen kustannuksista saa olla enintään 80 prosenttia.

7 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 47 artiklan 1 ja 3 kohtaa koskeva poikkeus

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 47 artiklan 1 kohdassa säädetään, vuonna 2020 ’rypäleiden raakana korjaamisella’ tarkoitetaan raakojen rypäleterttujen hävittämistä tai poistamista kokonaan koko tilan alueelta tai osalta tilaa edellyttäen, että rypäleet korjataan raakana viljelylohkojen koko alalta.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 47 artiklan 3 kohdassa säädetään, rypäleiden raakana korjaamiseen myönnettävä tuki saa olla enintään 60 prosenttia rypäleterttujen hävittämisestä tai poistamisesta aiheutuvien suorien kustannusten ja tulonmenetysten summasta.

8 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 49 artiklan 2 kohtaa koskeva poikkeus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1308/2013 49 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, satovakuutukseen myönnettävän tuen osalta unionin rahoitusosuus saa olla enintään 60 prosenttia vakuutusmaksuista, jotka tuottaja on maksanut seuraavien varalta:

a)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 49 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut menetykset ja muut epäsuotuisien sääolojen aiheuttamat menetykset;

b)

eläinten, kasvitautien tai tuholaisten aiheuttamat menetykset;

c)

pandemian aiheuttamat menetykset.

9 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 50 artiklan 4 kohtaa koskeva poikkeus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1308/2013 50 artiklan 4 kohdassa säädetään, unionin rahoitusosuuteen tukikelpoisista investointikustannuksista sovelletaan seuraavia tuen enimmäismääriä:

a)

60 prosenttia vähemmän kehittyneillä alueilla;

b)

50 prosenttia muilla kuin vähemmän kehittyneillä alueilla;

c)

80 prosenttia Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla;

d)

75 prosenttia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 229/2013 (4) 1 artiklan 2 kohdassa määritellyillä Egeanmeren pienillä saarilla.

10 artikla

Väliaikaisesti korotetun unionin rahoitusosuuden soveltaminen

Edellä olevia 6 artiklaa, 7 artiklan 2 kohtaa, 8 ja 9 artiklaa sovelletaan toimiin, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on valinnut tämän asetuksen voimaantulon jälkeen ja viimeistään 15 päivänä lokakuuta 2020.

III LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

11 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1149, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viinialan kansallisten tukiohjelmien osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 555/2008 muuttamisesta (EUVL L 190, 15.7.2016, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1150, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta viinialan kansallisten tukiohjelmien osalta (EUVL L 190, 15.7.2016, s. 23).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 229/2013, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2013, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1405/2006 kumoamisesta (EUVL L 78, 20.3.2013, s. 41).


4.5.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 140/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/593,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020,

luvan antamisesta tehdä sopimuksia ja päätöksiä markkinoiden vakauttamistoimenpiteistä peruna-alalla

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 222 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Peruna-ala voidaan jakaa kahteen eri sektoriin, joista ensimmäiseen kuuluvat pääasiassa omaan käyttöön hankittavat tuoreet perunat ja toiseen rehussa ja jalostetuissa elintarvikkeissa, kuten pakastetuissa perunoissa (mukaan lukien pakastetut ranskanperunat), kuivatuissa perunoissa sekä perunavalmisteissa ja -säilykkeissä, käytettävät jalostettaviksi tarkoitetut perunat.

(2)

Unionin perunantuotanto on noin 52 miljoonaa tonnia, josta 19,5 miljoonaa tonnia on jalostettaviksi tarkoitettuja perunoita. Jalostettaviksi tarkoitettujen perunoiden suurimmat tuottajat unionissa ovat Belgia, Saksa, Ranska, Italia ja Alankomaat. Pakastettujen ranskanperunoiden tuotannon osuuden arvioidaan olevan noin 41 prosenttia jalostettaviksi tarkoitettujen perunoiden tuotannosta.

(3)

Unioni on jalostettujen perunoiden nettoviejä. Jalostettaviksi tarkoitettuina perunoina ilmaistuna on Belgiasta, Saksasta, Ranskasta, Italiasta ja Alankomaista arvioitu viedyn jalostettaviksi tarkoitettuja perunatuotteita kolmansiin maihin keskimäärin ainakin neljä miljoonaa tonnia viimeisten viiden vuoden aikana. Pakastettujen perunoiden ja erityisesti pakastettujen ranskanperunoiden vienti on erityisen vilkasta tavanomaisissa markkinaolosuhteissa: maailmanlaajuisesti viedyistä pakastetuista perunoista 64 prosenttia tulee unionista, ja unionista kolmansiin maihin suuntautuvan pakastettujen ranskanperunoiden viennin arvoksi arvioitiin 1,85 miljardia euroa vuonna 2019.

(4)

Meneillään oleva covid-19-pandemia ja jäsenvaltioissa käyttöön otetut laajat liikkumisrajoitukset aiheuttavat talouden häiriötilan, jonka vuoksi jalostettaviksi tarkoitettujen perunoiden tuottajilla on talousvaikeuksia ja kassavirtaongelmia.

(5)

Taudin leviäminen ja käytössä olevat toimenpiteet rajoittavat työvoiman saantia ja vaikeuttavat huomattavasti jalostettaviksi tarkoitettujen perunoiden tuotantoa, jalostusta ja kuljetusta.

(6)

Ravintoloiden ja muiden ravitsemusliikkeiden, kuten koulu- ja työpaikkaruokaloiden, pakollinen sulkeminen sekä urheilu- ja viihdetapahtumien, kuten kulttuuri- ja ulkoilmafestivaalien ja urheiluturnausten, peruuttaminen unionissa ja kolmansissa maissa on myös lamauttanut matkailu-, majoitus-, ravitsemis- ja elämystoimialat ja aiheuttanut sitä kautta merkittäviä muutoksia perunatuotteiden kysyntään. Koska kuluttajat eivät enää syö ulkona eivätkä osta pikaruokaa merkittävässä määrin, kuluttajien kysyntä kohdistuu nyt enemmän kotiruoanlaitossa käytettäviin tuoreisiin perunoihin. Vaikka kuluttajat ovat lisänneet esimerkiksi perunalastujen ja kuivatun perunasoseen kaltaisten jalostettujen perunatuotteiden kulutusta, tämä ei voi kuitenkaan kompensoida kysynnän laskua matkailu-, majoitus-, ravitsemis- ja elämystoimialoilla.

(7)

Lisäksi ostajat sekä unionissa että maailmanmarkkinoilla peruuttavat sopimuksia ja viivyttävät uusien sopimusten tekemistä odottaessaan hintojen alenevan entisestään. Myös vienti on hankalaa logististen haasteiden vuoksi, sillä Kiinassa alkanut covid-19-pandemia on johtanut satamien merkittävään ruuhkautumiseen niin Kiinassa kuin muualla. Yhä useampia kuljetuksia peruuntuu, ja tämä jatkunee ainakin kesäkuuhun 2020 asti, minkä vuoksi varsinkin tuoreita ja pakastettuja tavaroita kuljettavia kontteja liikkuu vähemmän, kuljetusmaksut nousevat huomattavasti ja viejien toimitukset viivästyvät. Jalostettaviksi tarkoitettujen perunoiden unionin tuottajat ovat ilmoittaneet, että maaliskuun 2020 neljännen viikon jälkeen jäsenvaltioiden välisten liiketoimien määrä on vähentynyt 25–47 prosenttia ja kolmansiin maihin suuntautuvan viennin määrä 30–65 prosenttia.

(8)

Vaikka tuoreiden perunoiden kysyntä on kasvanut, jalostettaviksi tarkoitettujen perunoiden kysyntä on laskenut jyrkästi, millä on välitön ja vakava vaikutus markkinoihin. Kysynnän jyrkkä lasku koskee etenkin jalostettaviksi tarkoitettuja perunoita, joita käytetään pakastetuissa ranskanperunoissa, muissa lohkotuissa perunoissa ja tyhjiöpakatuissa tuotteissa ja jotka yleensä kulutetaan pikaruokaloissa ja ravintoloissa. Koska tuoreilla perunoilla ja jalostettaviksi tarkoitetuilla perunoilla on erilaiset ominaisuudet, muunnettaviksi tarkoitettuja perunoita ei voida myydä tuoreiden perunoiden markkinoilla. Koska kauppa ei käy, hinnat ovat alentuneet huomattavasti futuurimarkkinoilla, ja niiden on ilmoitettu olevan jopa 90 prosenttia alhaisemmat huhtikuussa 2020 kuin tammikuussa 2020. Kaupan lamautumisen seurauksena joissakin tuottajajäsenvaltioissa, kuten Belgiassa ja Ranskassa, ei ole enää julkaistu tiettyjen jalostettaviksi tarkoitettujen perunoiden hintanoteerauksia, mikä on merkki liiketoiminnan määrän ja arvon äkillisestä laskusta. Muissa jäsenvaltioissa, kuten Saksassa ja Alankomaissa, jalostettaviksi tarkoitettujen perunoiden hintojen on ilmoitettu alentuneen 90 prosenttia.

(9)

Lisäksi varastoissa on tällä hetkellä suuria määriä jalostettaviksi tarkoitettuja perunoita. Arvioiden mukaan markkinointivuoden 2019 jalostettaviksi tarkoitetuista perunoista on vähintään 2 650 000 tonnia (arvo 400 miljoonaa euroa) edelleen varastossa vuoden 2020 markkinointivuoden lopussa heinäkuussa 2020. Niitä jalostettaviksi tarkoitettuja perunoita, jotka korjattiin loka-marraskuussa 2019 ja jotka ovat edelleen varastossa, ei pian voida käyttää mihinkään tarkoitukseen niiden laadun heikkenemisen vuoksi. Jotta markkinointivuoden 2020 perunoille saataisiin tilaa varastoissa, tuottajien on hävitettävä se osa jäljellä olevista varastoista, jota ei voida jalostaa ajoissa. Koska tuottajien on maksettava tuotannon hävittämisestä aiheutuvat kuljetus- ja hävittämiskustannukset, vaarana on, että jalostettaviksi tarkoitetut perunat levitetään viimeisenä keinona pelloille hävittämisen sijaan. Jalostettaviksi tarkoitettujen perunoiden levittäminen pelloille voi aiheuttaa pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja kasvien terveyteen, koska tällaiset perunat itävät myöhemmän sadon päällä ja saattavat levittää tauteja, jotka voivat saastuttaa maaperää pitkäaikaisesti ja vaarantaa pysyvästi uudet istutukset.

(10)

Edellä mainittujen olosuhteiden vuoksi voidaan katsoa, että kyseessä on vakava markkinoiden epätasapaino.

(11)

Jotta perunantuottajien olisi helpompi löytää tasapaino tällaisena markkinoiden vakavan epätasapainon aikana, on aiheellista antaa viljelijöille, viljelijäyhdistyksille, tällaisten yhdistysten yhteenliittymille, hyväksytyille tuottajaorganisaatioille, hyväksytyille tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymille ja hyväksytyille toimialakohtaisille organisaatioille väliaikainen lupa tehdä jalostettaviksi tarkoitettuja perunoita koskevia sopimuksia ja päätöksiä kuuden kuukauden ajan. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa seuraavat: i) markkinoiltapoistot ja ilmaisjakelu; ii) muuntaminen ja jalostaminen; iii) varastointi; iv) yhteinen myynninedistäminen; ja v) tilapäinen tuotannonsuunnittelu.

(12)

Tällaisia jalostettaviksi tarkoitetuista perunoista tehtäviä sopimuksia ja päätöksiä voivat olla muun muassa seuraavat: i) perunoiden poistaminen markkinoilta tuotteiden asianmukaista hävittämistä taikka ruokapankeille tai julkisille laitoksille annettavaa ilmaisjakelua varten; ii) perunoiden jalostaminen muihin tarkoituksiin, kuten rehuksi tai metanaatioon; iii) varastointikapasiteetin luominen ja etsiminen sekä perunoiden valmistelu pidempiä varastointiaikoja varten; iv) jalostettujen perunatuotteiden kulutuksen edistäminen; ja v) toimenpiteiden suunnitteleminen uusien istutusten määrän vähentämiseksi ja voimassa olevien perunasopimusten mukauttamiseksi markkinointivuodesta 2020 alkaen.

(13)

Väliaikainen lupa tehdä jalostettaviksi tarkoitettuja perunoita koskevia sopimuksia ja päätöksiä olisi annettava kuudeksi kuukaudeksi. Koska kuuden kuukauden ajanjakso vastaa markkinointivuoden 2019 perunavarastojen hallinnoimiseen käytettävissä olevaa aikaa ja koska markkinointivuoden 2020 perunat korjataan tänä kesänä, toimenpiteillä oletetaan olevan suurin vaikutus tämän ajanjakson aikana.

(14)

Lupa voidaan antaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 222 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, jos se ei haittaa sisämarkkinoiden toimintaa ja jos sopimuksilla ja päätöksillä pyritään ainoastaan vakauttamaan peruna-alaa. Kyseiset edellytykset sulkevat pois sellaiset sopimukset ja päätökset, jotka suoraan tai välillisesti aiheuttavat markkinoiden lokeroitumista, kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää tai hintojen sopimista. Jos sopimukset ja päätökset eivät täytä kyseisiä edellytyksiä tai eivät enää täytä niitä, kyseisiin sopimuksiin ja päätöksiin sovelletaan perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyn luvan olisi katettava koko unionin alue, koska markkinoiden vakava epätasapaino vallitsee koko unionissa.

(16)

Jotta jäsenvaltiot pystyisivät arvioimaan, haittaavatko jalostettaviksi tarkoitettuja perunoita koskevat sopimukset ja päätökset sisämarkkinoiden toimintaa ja pyritäänkö niillä ainoastaan vakauttamaan peruna-alaa, tehdyt sopimukset ja päätökset sekä niiden kattamat tuotantomäärät ja ajanjaksot olisi annettava tiedoksi sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, mukaan lukien kyseisen valtion kilpailuviranomaiset, jonka osuus kyseisten sopimusten tai päätösten kattamasta arvioidusta perunan tuotantomäärästä on suurin.

(17)

Kun otetaan huomioon markkinoiden vakava epätasapaino, tarve käsitellä jäljellä olevat perunavarastot kiireellisesti ja sen ajankohdan läheneminen, jona perunat tavallisesti korjataan, varastoidaan ja muunnetaan, tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan.

(18)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Viljelijöille, viljelijäyhdistyksille, tällaisten yhdistysten yhteenliittymille, hyväksytyille tuottajaorganisaatioille, hyväksytyille tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymille ja hyväksytyille toimialakohtaisille organisaatioille annetaan lupa tehdä kuuden kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulopäivästä sopimuksia ja yhteisiä päätöksiä, jotka koskevat jalostettaviksi tarkoitettujen perunoiden markkinoiltapoistoa, ilmaisjakelua, muuntamista, jalostusta, varastointia, yhteistä myynninedistämistä ja tilapäistä tuotannonsuunnittelua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 152 artiklan 1 a kohdan, 209 artiklan 1 kohdan ja 210 artiklan 1 kohdan soveltamista

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 1 artiklassa tarkoitetut sopimukset ja päätökset eivät haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja että niillä pyritään ainoastaan vakauttamaan peruna-alaa.

3 artikla

Tämän luvan kattama maantieteellinen alue on unionin alue.

4 artikla

1.   Heti kun 1 artiklassa tarkoitetut sopimukset tai päätökset on tehty, viljelijöiden, viljelijäyhdistysten, tällaisten yhdistysten yhteenliittymien, hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden, hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien ja hyväksyttyjen toimialakohtaisten organisaatioiden on annettava kyseiset sopimukset tai päätökset tiedoksi sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka osuus kyseisten sopimusten tai päätösten kattamasta arvioidusta perunoiden tuotantomäärästä on suurin, ja mainittava seuraavat:

a)

arvio katetusta tuotantomäärästä;

b)

suunniteltu täytäntöönpanokausi.

2.   Kun 1 artiklassa tarkoitettu kuuden kuukauden ajanjakso on päättynyt, asianomaisten viljelijöiden, viljelijäyhdistysten, tällaisten yhdistysten yhteenliittymien, hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden, hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien ja hyväksyttyjen toimialakohtaisten organisaatioiden on ilmoitettava 25 päivän kuluessa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille sopimusten tai päätösten tosiasiallisesti kattamat perunoiden tuotantomäärät.

3.   Jäsenvaltioiden on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 (2) mukaisesti ilmoitettava komissiolle seuraavat tiedot:

a)

kunkin yhden kuukauden ajanjakson päättymistä seuraavien viiden päivän kuluessa niille kyseisellä ajanjaksolla 1 kohdan mukaisesti tiedoksiannetut sopimukset ja päätökset;

b)

edellä 1 artiklassa tarkoitetun kuuden kuukauden ajanjakson päättymistä seuraavien 30 päivän kuluessa yhteenveto kyseisenä ajanjaksona täytäntöön pannuista sopimuksista ja päätöksistä.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1185, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta sekä useiden komission asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 171, 4.7.2017, s. 113).


4.5.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 140/17


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/594,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020,

luvan antamisesta tehdä markkinoiden vakauttamistoimenpiteitä koskevia sopimuksia ja päätöksiä elävien puiden ja muiden elävien kasvien, sipuleiden, juurien ja niiden kaltaisten tuotteiden sekä leikkokukkien ja leikkovihreän aloilla

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 222 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni on johtava elävien puiden ja muiden elävien kasvien, sipuleiden, juurien ja niiden kaltaisten tuotteiden sekä leikkokukkien ja leikkovihreän, jäljempänä ’elävät kasvit ja kukat’, tuottaja. Unionin tuotannon kokonaisarvo oli 20 miljardia euroa vuonna 2019.

(2)

Noin 85 prosenttia unionin elävien kasvien ja kukkien tuotannosta on tarkoitettu sisämarkkinoille, kun taas loput 15 prosenttia viedään kolmansiin maihin.

(3)

Elävien kasvien ja kukkien toimitusketju on kytkeytynyt yhteen erittäin tiiviisti, ja se on riippuvainen sujuvasta ja tehokkaasti organisoidusta logistiikasta, jotta voidaan varmistaa toimiva markkinajärjestelmä tuotteille, jotka ovat luonteeltaan suurelta osin herkästi pilaantuvia.

(4)

Lisäksi elävien kasvien ja kukkien tuotannolle ja myynnille on ominaista kausiluonteisuus. Valtaosa elävistä kasveista ja kukista tuotetaan keväällä esimerkiksi äitienpäivän tai pääsiäisen kaltaisia juhlapäiviä varten, ja huonekasveja tuotetaan erityisesti pienikokoisemmissa ruukuissa kausiluontoiseen kysyntään mukautumiseksi. Myyntihuippu tapahtuu yleensä keväällä. Joillakin yksivuotisten istutus- ja leikkokukkien kaltaisilla alasektoreilla 40–80 prosenttia myynnistä tapahtuu maalis- ja kesäkuun välisenä aikana.

(5)

Meneillään oleva covid-19-pandemia ja jäsenvaltioissa käyttöön otetut laajat liikkumisrajoitukset aiheuttavat elävien kasvien ja kukkien alalla talouden häiriötilan, jonka vuoksi tuottajilla on talousvaikeuksia ja kassavirtaongelmia.

(6)

Taudin leviäminen ja käytössä olevat toimenpiteet rajoittavat työvoiman saantia erityisesti tuotteiden kuljetukseen ja vaikeuttavat etenkin elävien kasvien ja kukkien tuotantoa, huutokauppaa ja myyntiä.

(7)

Torien, puutarhamyymälöiden ja erikoistuneiden vähittäismyymälöiden pakollinen sulkeminen, majoitus- ja ravitsemusliikkeiden sulkeminen sekä tapahtumien ja juhlien peruuttaminen ovat myös lamauttaneet toiminnan elävien kasvien ja kukkien alalla. Joidenkin jäsenvaltioiden salliman puutarhamyymälöiden ja erikoistuneiden vähittäismyymälöiden osittaisen avaamisen ei odoteta muuttavan tilannetta merkittävästi, koska toimitusketju on kytkeytynyt yhteen erittäin tiiviisti ja on riippuvainen toimivasta logistiikasta ja varastotiloista, joita on saatavilla vain rajoitetusti. Lähikontaktien välttämisen odotetaan pysyvän voimassa tulevina kuukausina, mikä vaikuttaa edelleen sekä liikenteen logistiikkaan että myyntiin, koska yhä harvemmat kuluttajat pääsevät sisään myymälöihin. Lisäksi tulevina kuukausina järjestettäviä merkittäviä tapahtumia, kuten vuosittaisia puutarhanäyttelyitä, on jo peruutettu, ja myös muita esimerkiksi häiden kaltaisia sosiaalisia tapahtumia, joissa tavallisesti tarvitaan kukkakoristeita, on peruutettu.

(8)

Ostajat sekä unionissa että maailmanmarkkinoilla myös peruuttavat sopimuksia ja viivyttävät uusien sopimusten tekemistä odottaessaan hintojen alenevan entisestään. Myös vienti on hankalaa logististen haasteiden vuoksi, sillä covid-19-pandemian alkaminen Kiinassa on johtanut satamien merkittävään ruuhkautumiseen niin Kiinassa kuin muualla. Yhä useampia kuljetuksia peruuntuu, ja tämä jatkunee ainakin kesäkuuhun 2020 asti, minkä vuoksi kontteja liikkuu vähemmän, kuljetusmaksut nousevat huomattavasti ja viejien toimitukset viivästyvät.

(9)

Tämä kysynnän ja tarjonnan välinen epätasapaino aiheuttaa talouden häiriötilan elävien kasvien ja kukkien alalla. Tämän epätasapainon seurauksena elävien kasvien ja kukkien kysyntä on laskenut jyrkästi, millä on ollut välitön ja vakava vaikutus markkinoihin. Elävien kasvi- ja kukkatuotteiden kokonaiskysyntä unionin markkinoilla on alentunut 80 prosenttia. Huutokauppaan on kohdistunut merkittäviä vaikutuksia. Alankomaiden huutokauppamarkkinat, joiden osuus unionin kokonaismyynnistä on 35 prosenttia, ovat ilmoittaneet liikevaihdon pienentyneen 85 prosenttia maaliskuun 2020 puolivälissä. Vaikka Alankomaiden huutokauppamarkkinat ovat elpyneet jonkin verran, liikevaihto on edelleen 30 prosenttia alhaisempi kuin huhtikuun 2019 puolivälissä. Muissa jäsenvaltioissa, kuten Belgiassa ja Ranskassa, huutokaupat ja tukkumarkkinat on suljettu. Lisäksi eräissä jäsenvaltioissa, kuten Alankomaissa, on ilmoitettu istutuskukkien, joita ei voida varastoida, ja leikkokukkien, jotka ovat helposti pilaantuvia ja kausiluonteisia, laajamittaisesta hävittämisestä. Tämä on johtanut hintojen jyrkkään laskuun Alankomaiden huutokaupoissa. Viikolla 16.–22. maaliskuuta 2020, jolloin markkinat romahtivat, hinnat olivat lähes 60 prosenttia alhaisemmat kuin vastaavalla viikolla vuonna 2019. Lisäksi viikoilla 23.–29. maaliskuuta, 30. maaliskuuta – 5. huhtikuuta ja 6.–12. huhtikuuta 2020 hinnat olivat edelleen 23–36 prosenttia alhaisemmat kuin vastaavilla viikoilla vuonna 2019.

(10)

Edellä mainittujen olosuhteiden vuoksi voidaan katsoa, että kyseessä on markkinoiden vakava epätasapaino.

(11)

Jotta elävien kasvien ja kukkien ala pysyisi tasapainossa tämän markkinoiden vakavan epätasapainotilan aikana, on aiheellista antaa elävien kasvien ja kukkien viljelijöille, viljelijäyhdistyksille, tällaisten yhdistysten yhteenliittymille, hyväksytyille tuottajaorganisaatioille, hyväksytyille tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymille ja hyväksytyille toimialakohtaisille organisaatioille lupa tehdä sopimuksia ja päätöksiä kuuden kuukauden ajan. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa seuraavat: i) markkinoiltapoisto tai ilmaisjakelu; ii) yhteinen myynninedistäminen; ja iii) tilapäinen tuotannonsuunnittelu.

(12)

Tällaisia sopimuksia ja päätöksiä voisivat olla muun muassa seuraavat: i) kollektiiviset markkinoiltapoistot elävien kasvien ja kukkien hallittua hävittämistä varten; ii) menekinedistämistoimenpiteet, joilla kuluttajia kannustetaan ostamaan eläviä kasveja ja kukkia; ja iii) kollektiivinen tuotannonsuunnittelu elävien kasvien ja kukkien istutuksen koordinoimiseksi tulevaa rajoitusten poistamista silmällä pitäen.

(13)

Sopimusten ja päätösten tekemiseen olisi annettava väliaikainen lupa kuuden kuukauden ajaksi. Koska valtaosa elävistä kasveista ja kukista kerätään ja pidetään kaupan tänä ajanjaksona, toimenpiteiden odotetaan vaikuttavan eniten juuri tänä aikana.

(14)

Lupa voidaan antaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 222 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, jos se ei haittaa sisämarkkinoiden toimintaa ja jos sopimuksilla ja päätöksillä pyritään ainoastaan vakauttamaan alaa. Kyseiset erityisedellytykset sulkevat pois sellaiset sopimukset ja päätökset, jotka suoraan tai välillisesti aiheuttavat markkinoiden lokeroitumista, kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää tai hintojen sopimista. Jos sopimukset ja päätökset eivät täytä kyseisiä edellytyksiä tai eivät enää täytä niitä, kyseisiin sopimuksiin ja päätöksiin sovelletaan perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyn luvan olisi katettava koko unionin alue, koska markkinoiden vakava epätasapaino vallitsee koko unionissa.

(16)

Jotta jäsenvaltiot pystyisivät arvioimaan, haittaavatko sopimukset ja päätökset sisämarkkinoiden toimintaa ja pyritäänkö niillä ainoastaan vakauttamaan elävien kasvien ja kukkien alaa, tehdyt sopimukset ja päätökset sekä niiden kattamat tuotantomäärät ja ajanjaksot olisi annettava tiedoksi sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, mukaan lukien kyseisen valtion kilpailuviranomaiset, jonka osuus kyseisten sopimusten tai päätösten kattamasta elävien kasvien ja kukkien arvioidusta tuotantomäärästä on suurin.

(17)

Koska markkinat ovat vakavassa epätasapainossa aikana, jona valtaosa elävistä kasveista ja kukista myydään, tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan.

(18)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Elävien puiden ja muiden elävien kasvien, sipuleiden, juurien ja niiden kaltaisten tuotteiden sekä leikkokukkien ja leikkovihreän alan, jäljempänä ’elävien kasvien ja kukkien ala’, viljelijöille, viljelijäyhdistyksille, tällaisten yhdistysten yhteenliittymille, hyväksytyille tuottajaorganisaatioille, hyväksytyille tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymille ja hyväksytyille toimialakohtaisille organisaatioille annetaan väliaikaisesti kuuden kuukauden ajaksi tämän asetuksen voimaantulosta lupa tehdä sopimuksia ja yhteisiä päätöksiä, jotka koskevat markkinoiltapoistoa, ilmaisjakelua, yhteistä myynninedistämistä ja tuotannonsuunnittelua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 152 artiklan 1 a kohdan, 209 artiklan 1 kohdan ja 210 artiklan 1 kohdan soveltamista

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 1 artiklassa tarkoitetut sopimukset ja päätökset eivät haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja että niillä pyritään ainoastaan vakauttamaan elävien kasvien ja kukkien alaa.

3 artikla

Tämän luvan kattama maantieteellinen alue on unionin alue.

4 artikla

1.   Heti kun 1 artiklassa tarkoitetut sopimukset tai päätökset on tehty, viljelijöiden, viljelijäyhdistysten, tällaisten yhdistysten yhteenliittymien, hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden, hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien ja hyväksyttyjen toimialakohtaisten organisaatioiden on annettava kyseiset sopimukset tai päätökset tiedoksi sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka osuus kyseisten sopimusten tai päätösten kattamasta elävien kasvien ja kukkien arvioidusta tuotantomäärästä on suurin, ja mainittava seuraavat:

a)

arvio katetusta tuotantomäärästä;

b)

suunniteltu täytäntöönpanokausi.

2.   Kun 1 artiklassa tarkoitettu kuuden kuukauden ajanjakso on päättynyt, asianomaisten viljelijöiden, viljelijäyhdistysten, tällaisten yhdistysten yhteenliittymien, hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden, hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien ja hyväksyttyjen toimialakohtaisten organisaatioiden on ilmoitettava 25 päivän kuluessa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille sopimusten tai päätösten tosiasiallisesti kattamat elävien kasvien ja kukkien tuotantomäärät.

3.   Jäsenvaltioiden on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 (2) mukaisesti ilmoitettava komissiolle seuraavat tiedot:

a)

kunkin yhden kuukauden ajanjakson päättymistä seuraavien viiden päivän kuluessa niille kyseisellä ajanjaksolla 1 kohdan mukaisesti tiedoksiannetut sopimukset ja päätökset;

b)

edellä 1 artiklassa tarkoitetun kuuden kuukauden ajanjakson päättymistä seuraavien 30 päivän kuluessa yhteenveto kyseisenä ajanjaksona täytäntöön pannuista sopimuksista ja päätöksistä.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1185, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta sekä useiden komission asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 171, 4.7.2017, s. 113).


4.5.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 140/21


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/595,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020,

lampaan- ja vuohenlihan yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä ja tuen määrän vahvistamisesta ennakolta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 2 kohdan ja 223 artiklan 3 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä 16 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1370/2013 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (3) ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Meneillään olevan covid-19-pandemian vuoksi jäsenvaltioissa käyttöön otetut laajat liikkumisrajoitukset ovat vaikuttaneet vakavasti tiettyjen lampaan- ja vuohenlihatuotteiden, kuten alle kahdentoista kuukauden ikäisten karitsojen ja vuohien ruhojen, myyntiin majoitus- ja ateriapalvelualalle.

(2)

Tiettyjen lampaan- ja vuohenlihatuotteiden kysyntä on tämän seurauksena pudonnut jyrkästi. Lampaan- ja vuohenliha-alan markkinoihin on sen vuoksi kohdistunut tarjonnan ja kysynnän epätasapainosta johtuvia häiriöitä. Tällä on ollut merkittävä kielteinen vaikutus alan marginaaleihin, ja se vaarantaa unionin maataloustuottajien taloudellisen elinkelpoisuuden. Jollei markkinahäiriöiden torjumiseksi toteuteta toimenpiteitä, lampaan- ja vuohenlihatuotteiden hintojen odotetaan unionissa putoavan ja alennuspaineiden jatkuvan.

(3)

Lampaan- ja vuohenlihamarkkinoilla tällä hetkellä vallitsevaa tarjonnan ja kysynnän epätasapainoa voidaan lievittää varastoimalla sellaisia alle kahdentoista kuukauden ikäisten lampaiden ja vuohien ruhoja, jotka olisi pääosin tarkoitettu majoitus- ja ateriapalvelualalle.

(4)

Meneillään olevan covid-19-pandemian vuoksi jäsenvaltioissa käyttöön otetut laajat liikkumisrajoitukset ovat lisäksi vaikuttaneet työvoiman saatavuuteen teurastamoissa ja elintarvikkeiden jalostuksessa ja vähentäneet kuljetus- ja logistiikkakapasiteettia.

(5)

Jotta voitaisiin lieventää nykyisiä ongelmia ja etenkin korjata tarjonnan ja kysynnän epätasapainoa, joka puolestaan aiheuttaa alennuspaineita kaikkien lampaan- ja vuohenlihatuotteiden hintoihin, sekä helpottaa markkinoilla vallitsevia vaikeita olosuhteita, on aiheellista myöntää tukea alle kahdentoista kuukauden ikäisten lampaiden ja vuohien tuoreiden tai jäähdytettyjen ruhojen yksityiseen varastointiin.

(6)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/1238 (4) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1240 (5) vahvistetaan yksityisen varastoinnin tukea koskevat täytäntöönpanosäännöt. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, alle kahdentoista kuukauden ikäisten lampaiden ja vuohien tuoreiden tai jäähdytettyjen ruhojen yksityisen varastoinnin tukeen olisi sovellettava delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 säännöksiä.

(7)

Jotta järjestelmä toimisi nopeasti ja joustavasti, tuen määrä olisi vahvistettava ennakolta. Ennakolta vahvistetun yksityisen varastoinnin tuen olisi asetuksen (EU) N:o 1370/2013 4 artiklan mukaisesti perustuttava varastointikustannuksiin ja muihin asiaankuuluviin markkinatekijöihin. On aiheellista vahvistaa koko varastointijaksoa koskeva tuki, joka perustuu varastoon viemisestä ja varastosta poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin, päiväkohtaisiin kylmävarastointikustannuksiin sekä tuotteen arvon menetyksen osittaiseen korvaamiseen siirryttäessä tuoreesta tai jäähdytetystä lampaan- ja vuohenlihasta jäädytettyyn lihaan.

(8)

Jotta yksityisen varastoinnin tuki olisi tehokasta ja sillä olisi todellinen vaikutus markkinoihin, tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteista, joita ei vielä viety varastoon. Sitä varten on aiheellista vahvistaa varastointijakso.

(9)

Hallinnollisen tehokkuuden ja yksinkertaistamisen vuoksi olisi vahvistettava tuotteiden vähimmäismäärä, joka kullakin hakemuksella on katettava.

(10)

Sen varmistamiseksi, että hakemukset tehdään tosissaan ja että toimenpiteellä saadaan toivottu markkinavaikutus, on tarpeen vahvistaa vaadittava vakuus.

(11)

Covid-19-pandemian torjumiseksi käyttöön otetut toimenpiteet voivat vaikuttaa siihen, noudatetaanko täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 60 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia yksityisen varastoinnin tukeen liittyvistä paikan päällä tehtävistä tarkastuksista. Sen vuoksi on aiheellista antaa niille jäsenvaltioille, joita nämä toimenpiteet koskevat, joustonvaraa pidentämällä varastoonvientitarkastusten tekemiselle asetettua määräaikaa tai korvaamalla ne muulla asiaankuuluvalla näytöllä. Lisäksi ei pitäisi edellyttää ilman ennakkoilmoitusta tehtäviä tarkastuksia. Sen vuoksi on aiheellista poiketa tietyistä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 säännöksistä tätä asetusta sovellettaessa.

(12)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 42 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava hyväksyttävistä hakemuksista komissiolle kerran viikossa. Jotta voitaisiin varmistaa tukeen käytettävissä olevien määrien avoimuus, seuranta ja asianmukainen hallinnointi, ilmoituksia olisi järjestelmän tehokkaan hallinnoinnin takaamiseksi tehtävä tiheämmin.

(13)

Jotta tällä asetuksella voitaisiin vaikuttaa markkinoihin välittömästi ja edesauttaa hintojen vakautumista, sen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EU) N:o 1308/2013 17 artiklan ensimmäisen kohdan i alakohdassa tarkoitetun alle kahdentoista kuukauden ikäisistä lampaista ja vuohista saadun tuoreen tai jäähdytetyn lihan yksityisen varastoinnin tuesta, jäljempänä ’tuki’.

2.   Delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

2 artikla

Tukikelpoiset tuotteet

1.   Tukikelpoisten tuotteiden luettelo vahvistetaan liitteessä.

2.   Jotta liha olisi tukikelpoista, sen on oltava laadultaan virheetöntä, kunnollista ja myyntikelpoista ja peräisin unionista. Tuotteen on täytettävä delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 liitteessä VI olevassa III jaksossa vahvistetut vaatimukset.

3.   Tukea myönnetään ainoastaan tuoreelle tai jäähdytetylle lihalle, jota ei ole vielä viety varastoon.

3 artikla

Hakemusten jättäminen ja hyväksyttävyys

1.   Tukihakemuksia voidaan esittää 7 päivästä toukokuuta 2020 alkaen.

2.   Kussakin hakemuksessa on viitattava liitteessä lueteltuihin tuotteisiin ja ilmoitettava asianomainen CN-koodi.

3.   Hakemuskohtainen tukikelpoinen vähimmäismäärä on 5 tonnia.

4 artikla

Tuen määrä ja varastointijakso

1.   Tuen määrät varastointijaksoa kohti vahvistetaan liitteessä.

2.   Sopimusvarastointi päättyy varastosta poistamista edeltävänä päivänä.

3.   Tukea voidaan myöntää ainoastaan 90, 120 tai 150 päivän varastointijaksolle.

5 artikla

Vakuus

Jätettäessä tukihakemus tukikelpoisten tuotteiden osalta delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 4 artiklan b alakohdan mukaisesti vaaditun vakuuden määrä on 100 euroa tonnilta.

6 artikla

Tarkastukset

1.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 60 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdassa säädetään, jos maksajavirasto ei covid-19-pandemian torjumiseksi käyttöön otettujen toimenpiteiden, jäljempänä ’toimenpiteet’, vuoksi pysty suorittamaan ajoissa mainitun asetuksen 60 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia, asianomainen jäsenvaltio voi

a)

pidentää 60 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua määräaikaa siten, että tarkastukset voidaan suorittaa enintään 30 päivää toimenpiteiden päättymisen jälkeen; tai

b)

korvata toimenpiteiden soveltamisaikana kyseiset tarkastukset tarkoituksenmukaisella näytöllä, kuten paikkamerkityillä valokuvilla tai muulla sähköisessä muodossa olevalla näytöllä.

2.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 60 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jos maksajavirasto ei toimenpiteiden vuoksi pysty suorittamaan ilman ennakkoilmoitusta paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, maksajaviraston ei edellytetä suorittavan ilman ennakkoilmoitusta tehtäviä tarkastuksia aikana, jona toimenpiteet ovat käytössä.

7 artikla

Hakemuksen kohteena olevien määrien ilmoittaminen

Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 42 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle niiden tuotteiden määrät, joista on tehty hyväksyttävä hakemus, ja asiaan liittyvät tiedot seuraavasti:

a)

kunakin maanantaina viimeistään klo 12.00 (Brysselin aikaa) niiden tuotteiden määrät, joiden osalta on jätetty hyväksyttäviä hakemuksia edellisen viikon torstaina ja perjantaina;

b)

kunakin torstaina viimeistään klo 12.00 (Brysselin aikaa) niiden tuotteiden määrät, joiden osalta on jätetty hyväksyttäviä hakemuksia saman viikon maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2020.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1238, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 15).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1240, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 71).


LIITE

2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tukikelpoisten tuotteiden luettelo ja 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuen määrät varastointijaksoa kohti

Tuotteiden tullinimikkeistökoodi (CN-koodi)

Tuotteiden kuvaus

Tuen määrä varastointijaksoa kohti

(euroa/tonni)

90 päivää

120 päivää

150 päivää

1

2

3

4

5

ex 0204 10 00

Alle kahdentoista kuukauden ikäisten karitsoiden tuoreet tai jäähdytetyt ruhot ja puoliruhot

866

890

915

ex 0204 50 11

Alle kahdentoista kuukauden ikäisten vuohien tuoreet tai jäähdytetyt ruhot ja puoliruhot


4.5.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 140/26


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/596,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020,

tuen myöntämisestä vähintään kahdeksan kuukauden ikäisistä nautaeläimistä peräisin olevan tuoreen ja jäähdytetyn lihan yksityiseen varastointiin ja tuen määrän vahvistamisesta ennakolta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 2 kohdan ja 223 artiklan 3 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä 16 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1370/2013 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (3) ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Meneillään olevan covid-19-pandemian vuoksi jäsenvaltioissa käyttöön otetut laajat liikkumisrajoitukset ovat vaikuttaneet merkittävästi tiettyjen naudanlihatuoteluokkien, kuten erilaisten pihvileikkeiden tuotantoon tarkoitettujen takaneljännesten, myyntiin majoitus- ja ateriapalvelualalle. Noin 70 prosenttia takaneljänneksistä tuotettujen erilaisten pihvipalojen unionin kotimaisesta kysynnästä tulee majoitus- ja ateriapalvelualalta. Nämä takaneljännekset ohjataankin nyt muiden naudanlihatuotteiden tuotantoon, minkä vuoksi hinnat ovat jo laskeneet.

(2)

Naudanlihan kulutustottumusten muuttumisen vuoksi eräiden naudanlihatuotteiden kysyntä on laskenut jyrkästi. Naudanliha-alalla vallitsee sen vuoksi tällä hetkellä markkinahäiriötilanne, koska kysyntä ja tarjonta eivät ole tasapainossa. Tällä on merkittävä kielteinen vaikutus alan marginaaleihin, ja se vaarantaa unionin viljelijöiden taloudellisen elinkelpoisuuden. Jos markkinahäiriön torjumiseksi ei toteuteta toimenpiteitä, naudanlihatuotteiden hintojen odotetaan laskevan unionissa ja paineet laskusuhdanteeseen todennäköisesti jatkuvat.

(3)

Laajat liikkumisrajoitukset ovat myös vaikuttaneet työvoiman saatavuuteen teurastamoissa ja elintarvikejalostuksessa sekä vähentäneet kuljetus- ja logistiikkakapasiteettia.

(4)

Nykyisiä vaikeuksia ja erityisesti tarjonnan ja kysynnän epätasapainoa naudanlihamarkkinoilla voidaan lieventää varastoimalla takaneljänneksiä, jotka on tarkoitettu sellaisten tuotteiden valmistukseen, jotka olisivat suurimmaksi osaksi menneet majoitus- ja ateriapalvelualalle.

(5)

Jotta voidaan vähentää nykyistä tarjonnan ja kysynnän välistä epätasapainoa, joka puolestaan aiheuttaa painetta laskea naudanlihatuotteiden hintoja, ja lieventää vaikeita markkinaolosuhteita, on aiheellista myöntää yksityisen varastoinnin tukea vähintään kahdeksan kuukauden ikäisistä nautaeläimistä peräisin olevalle tuoreelle tai jäähdytetylle lihalle.

(6)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/1238 (4) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1240 (5) vahvistetaan yksityisen varastoinnin tukea koskevat säännöt. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, vähintään kahdeksan kuukauden ikäisistä nautaeläimistä peräisin olevan tuoreen tai jäähdytetyn lihan yksityisen varastoinnin tukeen olisi sovellettava delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 säännöksiä.

(7)

Jotta järjestelmä toimisi nopeasti ja joustavasti, tuen määrä olisi vahvistettava ennalta. Ennalta vahvistetun yksityisen varastoinnin tuen olisi asetuksen (EU) N:o 1370/2013 4 artiklan mukaisesti perustuttava varastointikustannuksiin ja muihin asiaankuuluviin markkinatekijöihin. On aiheellista vahvistaa koko varastointijaksolle tuki, joka perustuu varastoon sijoittamisesta ja varastosta poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin, päiväkohtaisiin kylmävarastointikustannuksiin ja arvonmenetyksen osittaiseen korvaamiseen siirryttäessä tuoreesta tai jäähdytetystä naudanlihasta jäädytettyyn naudanlihaan.

(8)

Jotta yksityisen varastoinnin tuki olisi tehokasta ja sillä olisi todellinen vaikutus markkinoihin, tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joita ei ole vielä viety varastoon. Tässä yhteydessä on aiheellista vahvistaa varastointijakso.

(9)

Hallinnollisen tehokkuuden ja yksinkertaistamisen vuoksi olisi vahvistettava kunkin hakemuksen kattamien tuotteiden vähimmäismäärä.

(10)

Sen varmistamiseksi, että hakemukset tehdään tosissaan ja että toimenpiteellä saadaan toivottu markkinavaikutus, olisi vahvistettava vakuus.

(11)

Covid-19-pandemian torjumiseksi käyttöön otetut toimenpiteet voivat vaikuttaa siihen, noudatetaanko täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 60 artiklan mukaisia yksityisen varastoinnin tukeen liittyviä paikan päällä tehtäviä tarkastuksia koskevia vaatimuksia. Sen vuoksi on aiheellista antaa niille jäsenvaltioille, joita nämä toimenpiteet koskevat, joustonvaraa pidentämällä varastoonvientitarkastusten tekemiselle asetettua määräaikaa tai korvaamalla ne muulla asiaankuuluvalla näytöllä. Lisäksi ei pitäisi edellyttää ilman ennakkoilmoitusta tehtäviä tarkastuksia. Sen vuoksi on aiheellista poiketa tietyistä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 säännöksistä tätä asetusta sovellettaessa.

(12)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 42 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle hyväksyttävistä hakemuksista kerran viikossa. Jotta voidaan varmistaa tukeen käytettävissä olevien määrien läpinäkyvyys, seuranta ja moitteeton hallinnointi, ilmoituksia olisi järjestelmän tehokkaan hallinnoinnin takaamiseksi tehtävä tiheämmin.

(13)

Jotta tällä asetuksella voitaisiin vaikuttaa markkinoihin välittömästi ja edesauttaa hintojen vakautumista, sen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EU) N:o 1308/2013 17 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohdassa tarkoitetusta vähintään kahdeksan kuukauden ikäisistä nautaeläimistä peräisin olevan tuoreen tai jäähdytetyn lihan yksityisen varastoinnin tuesta, jäljempänä ’tuki’.

2.   Delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

2 artikla

Tukikelpoiset tuotteet

1.   Tukikelpoisten tuotteiden luettelo on liitteessä.

2.   Tuen saamiseksi lihan on oltava laadultaan virheetöntä, kunnollista ja myyntikelpoista ja peräisin unionista. Tuotteen on täytettävä delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 liitteessä VI olevassa III jaksossa vahvistetut vaatimukset.

3.   Tukea myönnetään ainoastaan vähintään kahdeksan kuukauden ikäisistä nautaeläimistä peräisin olevalle tuoreelle tai jäähdytetylle lihalle, jota ei ole vielä viety varastoon.

3 artikla

Hakemusten jättäminen ja hyväksyttävyys

1.   Tukihakemuksia voidaan jättää 7 päivästä toukokuuta 2020 alkaen.

2.   Kussakin hakemuksessa on viitattava liitteessä lueteltuihin tuotteisiin ja ilmoitettava asianomainen lihakkuusluokka.

3.   Kunkin hakemuksen tukikelpoinen vähimmäismäärä on 10 tonnia.

4 artikla

Tuen määrä ja varastointijakso

1.   Tukimäärät varastointijaksoa kohden vahvistetaan liitteessä.

2.   Sopimusvarastointi päättyy varastosta poistamista edeltävänä päivänä.

3.   Tukea voidaan myöntää ainoastaan 90, 120 tai 150 päivän varastointijaksolle.

5 artikla

Vakuus

Jätettäessä tukihakemus tukikelpoisten tuotteiden osalta delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 4 artiklan b alakohdan mukaisesti vaaditun vakuuden määrä on 100 euroa tonnilta.

6 artikla

Tarkastukset

1.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 60 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, jos maksajavirasto ei covid-19-pandemian torjumiseksi toteutettujen toimenpiteiden, jäljempänä ’toimenpiteet’, vuoksi pysty tekemään ajoissa mainitun asetuksen 60 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia, asianomainen jäsenvaltio voi

a)

pidentää 60 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua määräaikaa tarkastusten tekemiseksi siten, että tarkastukset voidaan suorittaa enintään 30 päivää toimenpiteiden päättymisen jälkeen; tai

b)

korvata toimenpiteiden soveltamisaikana nämä tarkastukset merkityksellisellä näytöllä, kuten paikkamerkityillä valokuvilla tai muulla sähköisessä muodossa olevalla näytöllä.

2.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 60 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jos maksajavirasto ei toimenpiteiden vuoksi pysty suorittamaan ilman ennakkoilmoitusta paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, maksajaviraston ei edellytetä suorittavan ilman ennakkoilmoitusta tehtäviä tarkastuksia aikana, jona toimenpiteet ovat käytössä.

7 artikla

Haettuja määriä koskevat ilmoitukset

Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 42 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle niiden tuotteiden määrät, joista on tehty hyväksyttävä hakemus, ja niihin liittyvät tiedot seuraavasti:

a)

kunakin maanantaina viimeistään klo 12.00 (Brysselin aikaa) niiden tuotteiden määrät, joiden osalta on jätetty hyväksyttäviä hakemuksia edellisen viikon torstaina ja perjantaina;

b)

kunakin torstaina viimeistään klo 12.00 (Brysselin aikaa) niiden tuotteiden määrät, joiden osalta on jätetty hyväksyttäviä hakemuksia saman viikon maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1238, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 15).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1240, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 71).


LIITE

2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tukikelpoisten tuotteiden luettelo ja 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuen määrät varastointijaksoa kohti

Tuotteiden tullinimikkeistökoodi (CN-koodi)

Tuotteiden kuvaus

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevassa III jaksossa säädetty tuotteiden lihakkuusluokka

Tuen määrä varastointijaksoa kohti

(euroa/tonni)

90 päivää

120 päivää

150 päivää

1

2

3

4

5

6

ex 0201 20 50

Erotetut takaneljännekset: puoliruhon takaosa, jossa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä ja jossa on vähintään kolme kokonaista tai poikki leikattua kylkiluuta, takapotkineen, ohuine kuvelihoineen tai niitä ilman

S: Ylivertainen

E: Erinomainen

U: Erittäin hyvä

R: Hyvä

O: Melko hyvä

1 008

1 033

1 058


4.5.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 140/31


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/597,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020,

voin yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä ja tuen määrän vahvistamisesta ennakolta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä 16 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1370/2013 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (3) ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Meneillään olevan covid-19-pandemian ja jäsenvaltioissa käyttöön otettujen laajojen liikkumisrajoitusten vuoksi eräiden maitotalousalan tuotteiden kysyntä on vähentynyt. Taudin leviäminen ja käytössä olevat toimenpiteet rajoittavat työvoiman saantia ja vaikeuttavat huomattavasti maidon tuotanto-, keräily- ja jalostusvaiheita. Kauppojen, torien, ravintoloiden ja majoitusalan yritysten pakollinen sulkeminen on lisäksi pysäyttänyt majoitus- ja ateriapalvelualan toiminnan, mikä muuttaa huomattavasti maidon ja maitotuotteiden kysyntärakenteita. Majoitus- ja ateriapalvelualan osuus unionissa tuotettujen maidon ja maitotuotteiden kulutuksesta on perinteisesti ollut 10–20 prosenttia, tuotteesta riippuen. Lisäksi ostajat sekä unionissa että maailmanmarkkinoilla peruuttavat sopimuksia ja viivyttävät uusien sopimusten tekemistä odottaessaan hintojen alenemisen jatkuvan.

(2)

Tästä syystä raakamaidon jalostuksessa siirrytään osittain irtotavarana myytäviin, pitkään säilyviin, varastoitaviin tuotteisiin, joiden valmistus vaatii vähemmän työvoimaa. Niitä ovat esimerkiksi rasvaton maitojauhe ja voi, joita tuotetaan nyt tavanomaista markkinakysyntää enemmän.

(3)

Tarjonnan ja kysynnän välisen epätasapainon korjaamiseksi on aiheellista myöntää voin yksityisen varastoinnin tukea.

(4)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/1238 (4) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1240 (5) vahvistetaan yksityisen varastoinnin tuen täytäntöönpanoa koskevat säännöt. Voin yksityisen varastoinnin tukeen olisi sovellettava delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 säännöksiä, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

(5)

Jotta järjestelmä toimisi nopeasti ja joustavasti, tuen määrä olisi vahvistettava ennakolta. Ennalta vahvistetun yksityisen varastoinnin tuen olisi asetuksen (EU) N:o 1370/2013 4 artiklan mukaisesti perustuttava varastointikustannuksiin ja muihin asiaankuuluviin markkinatekijöihin. On aiheellista vahvistaa kyseisten tuotteiden kiinteille varastoonvienti- ja varastostapoistamiskustannuksille sekä varastoinnin päiväkohtaisille kustannuksille ja rahoituskustannuksille myönnettävä tuki.

(6)

Hallinnollisen tehokkuuden ja yksinkertaistamisen vuoksi hakemusten olisi liityttävä vain jo varastossa olevaan voihin, eikä vakuutta pitäisi edellyttää. Tässä yhteydessä on aiheellista vahvistaa varastointijakso.

(7)

Hallinnollisen tehokkuuden ja yksinkertaistamisen vuoksi olisi vahvistettava tuotteiden vähimmäismäärä, joka kullakin hakemuksella on katettava.

(8)

Covid-19-pandemian torjumiseksi käyttöön otetuilla toimenpiteillä voi olla vaikutus siihen, noudatetaanko täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 60 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia yksityisen varastoinnin tukeen liittyvistä paikan päällä tehtävistä tarkastuksista. On aiheellista joustaa vaatimuksista niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, joita tällaiset toimenpiteet koskevat pidentämällä varastoonvientitarkastuksille asetettua määräaikaa tai korvaamalla tarkastukset muulla merkittävällä näytöllä sekä poistamalla ilman ennakkoilmoitusta tehtäviä tarkastuksia koskeva vaatimus. Sen vuoksi on aiheellista poiketa tietyistä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 säännöksistä tämän asetuksen soveltamiseksi.

(9)

Jotta tällä asetuksella voitaisiin vaikuttaa markkinoihin välittömästi ja edesauttaa hintojen vakautumista, sen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EU) N:o 1308/2013 17 artiklan ensimmäisen kohdan e alakohdassa tarkoitetusta voin yksityisen varastoinnin tuesta, jäljempänä ’tuki’.

2.   Delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

2 artikla

Tukikelpoiset tuotteet

Jotta voi on tukikelpoista, sen on oltava laadultaan virheetöntä, kunnollista ja myyntikelpoista ja sen on oltava peräisin unionista. Tuotteen on täytettävä delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 liitteessä VI olevassa IV jaksossa vahvistetut vaatimukset.

3 artikla

Hakemusten jättäminen ja hyväksyttävyys

1.   Tukihakemuksia voidaan jättää 7 päivästä toukokuuta 2020 alkaen. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 30 päivä kesäkuuta 2020.

2.   Hakemusten on koskettava tuotteita, jotka on jo viety varastoon.

3.   Vähimmäismäärä hakemusta kohden on 10 tonnia.

4 artikla

Tuen määrä ja varastointijakso

1.   Tuen määrä vahvistetaan seuraavasti:

a)

9,83 euroa varastoidulta tonnilta kiinteiden varastointikustannusten osalta,

b)

0,43 euroa tonnilta sopimusvarastointipäivää kohden.

2.   Sopimusvarastointi päättyy varastosta poistamista edeltävänä päivänä.

3.   Tukea voidaan myöntää ainoastaan silloin, kun sopimusvarastointijakso on 90–180 päivää.

5 artikla

Tarkastukset

1.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 60 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, jos maksajavirasto ei covid-19-pandemian torjumiseksi toteutettujen toimenpiteiden, jäljempänä ’toimenpiteet’, vuoksi pysty ajallaan suorittamaan mainitun asetuksen 60 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia, asianomainen jäsenvaltio voi

a)

pidentää 60 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua määräaikaa siten, että tarkastukset voidaan suorittaa enintään 30 päivää toimenpiteiden päättymisen jälkeen; tai

b)

korvata toimenpiteiden voimassaoloaikana nämä tarkastukset merkityksellisellä näytöllä, kuten paikkamerkityillä valokuvilla tai muulla sähköisessä muodossa olevalla näytöllä.

2.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 60 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jos maksajavirasto ei toimenpiteiden vuoksi pysty tekemään tarkastuksia paikan päällä ilman ennakkoilmoitusta, maksajaviraston ei edellytetä tekevän tarkastuksia ilman ennakkoilmoitusta toimenpiteiden voimassaoloaikana.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1238, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 15).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1240, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 71).


4.5.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 140/34


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/598,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020,

rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä ja tuen määrän vahvistamisesta ennakolta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä 16 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1370/2013 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (3) ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Meneillään olevan covid-19-pandemian ja jäsenvaltioissa käyttöön otettujen laajojen liikkumisrajoitusten vuoksi eräiden maitotalousalan tuotteiden kysyntä on vähentynyt. Taudin leviäminen ja käytössä olevat toimenpiteet rajoittavat työvoiman saantia ja vaikeuttavat huomattavasti maidon tuotanto-, keräily- ja jalostusvaiheita. Kauppojen, torien, ravintoloiden ja majoitusalan yritysten pakollinen sulkeminen on lisäksi pysäyttänyt majoitus- ja ateriapalvelualan toiminnan, mikä muuttaa huomattavasti maidon ja maitotuotteiden kysyntärakenteita. Majoitus- ja ateriapalvelualan osuus unionissa tuotettujen maidon ja maitotuotteiden kulutuksesta on perinteisesti ollut 10–20 prosenttia, tuotteesta riippuen. Lisäksi ostajat sekä unionissa että maailmanmarkkinoilla peruuttavat sopimuksia ja viivyttävät uusien sopimusten tekemistä odottaessaan hintojen alenemisen jatkuvan.

(2)

Tästä syystä raakamaidon jalostuksessa siirrytään osittain irtotavarana myytäviin, pitkään säilyviin, varastoitaviin tuotteisiin, joiden valmistus vaatii vähemmän työvoimaa. Niitä ovat esimerkiksi rasvaton maitojauhe ja voi, joita tuotetaan nyt tavanomaista markkinakysyntää enemmän.

(3)

Tarjonnan ja kysynnän välisen epätasapainon korjaamiseksi on aiheellista myöntää rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukea.

(4)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/1238 (4) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1240 (5) vahvistetaan yksityisen varastoinnin tuen täytäntöönpanoa koskevat säännöt. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukeen olisi sovellettava delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 säännöksiä.

(5)

Jotta järjestelmä toimisi nopeasti ja joustavasti, tuen määrä olisi vahvistettava ennakolta. Ennakolta vahvistetun yksityisen varastoinnin tuen olisi asetuksen (EU) N:o 1370/2013 4 artiklan mukaisesti perustuttava varastointikustannuksiin ja muihin asiaankuuluviin markkinatekijöihin. On aiheellista vahvistaa kyseisten tuotteiden kiinteille varastoonvienti- ja varastostapoistamiskustannuksille sekä varastoinnin päiväkohtaisille kustannuksille ja rahoituskustannuksille myönnettävä tuki.

(6)

Hallinnollisen tehokkuuden ja yksinkertaistamisen vuoksi hakemusten olisi liityttävä vain jo varastossa olevaan rasvattomaan maitojauheeseen, eikä vakuutta pitäisi edellyttää. Tältä osin on aiheellista vahvistaa varastointijakso.

(7)

Hallinnollisen tehokkuuden ja yksinkertaistamisen vuoksi olisi vahvistettava tuotteiden vähimmäismäärä, joka kullakin hakemuksella on katettava.

(8)

Covid-19-pandemian torjumiseksi käyttöön otetut toimenpiteet voivat vaikuttaa siihen, noudatetaanko täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 60 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia yksityisen varastoinnin tukeen liittyvistä paikan päällä tehtävistä tarkastuksista. On aiheellista joustaa vaatimuksista niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, joita tällaiset toimenpiteet koskevat, pidentämällä varastoonvientitarkastusten tekemiselle asetettua määräaikaa tai korvaamalla tarkastukset muulla tarkoituksenmukaisella näytöllä sekä poistamalla ilman ennakkoilmoitusta tehtäviä tarkastuksia koskeva vaatimus. Sen vuoksi on aiheellista poiketa tietyistä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 säännöksistä tätä asetusta sovellettaessa.

(9)

Jotta tällä asetuksella voitaisiin vaikuttaa markkinoihin välittömästi ja edesauttaa hintojen vakautumista, sen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EU) N:o 1308/2013 17 artiklan ensimmäisen kohdan g alakohdassa tarkoitetusta rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tuesta, jäljempänä ’tuki’.

2.   Delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

2 artikla

Tukikelpoiset tuotteet

Jotta rasvaton maitojauhe olisi tukikelpoista, sen on oltava laadultaan virheetöntä, kunnollista ja myyntikelpoista ja sen on oltava peräisin unionista. Tuotteen on täytettävä delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 liitteessä VI olevassa VI jaksossa vahvistetut vaatimukset.

3 artikla

Hakemusten jättäminen ja hyväksyttävyys

1.   Tukihakemuksia voidaan esittää 7 päivästä toukokuuta 2020 alkaen. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 30 päivä kesäkuuta 2020.

2.   Hakemusten on liityttävä tuotteisiin, jotka on jo viety varastoon.

3.   Vähimmäismäärä hakemusta kohden on 10 tonnia.

4 artikla

Tuen määrä ja varastointijakso

1.   Tuen määrä vahvistetaan seuraavasti:

a)

5,11 euroa varastoidulta tonnilta kiinteiden varastointikustannusten osalta,

b)

0,13 euroa tonnilta sopimusvarastointipäivää kohden.

2.   Sopimusvarastointi päättyy varastosta poistamista edeltävänä päivänä.

3.   Tukea voidaan myöntää ainoastaan silloin, kun sopimusvarastointijakso on 90–180 päivää.

5 artikla

Tarkastukset

1.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 60 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, jos maksajavirasto ei covid-19-pandemian torjumiseksi käyttöön otettujen toimenpiteiden, jäljempänä ’toimenpiteet’, vuoksi pysty suorittamaan ajoissa mainitun asetuksen 60 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia, asianomainen jäsenvaltio voi

a)

pidentää 60 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua määräaikaa siten, että tarkastukset voidaan suorittaa enintään 30 päivää toimenpiteiden päättymisen jälkeen; tai

b)

korvata toimenpiteiden soveltamisaikana kyseiset tarkastukset tarkoituksenmukaisella näytöllä, kuten paikkamerkityillä valokuvilla tai muulla sähköisessä muodossa olevalla näytöllä.

2.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 60 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jos maksajavirasto ei toimenpiteiden vuoksi pysty suorittamaan ilman ennakkoilmoitusta paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, maksajaviraston ei edellytetä suorittavan ilman ennakkoilmoitusta tehtäviä tarkastuksia aikana, jona toimenpiteet ovat käytössä.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1238, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 15).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1240, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 71).


4.5.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 140/37


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/599,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020,

tuotannonsuunnittelua koskevien sopimusten ja päätösten sallimisesta maito- ja maitotuotealalla

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 222 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Meneillään oleva covid-19-pandemia ja jäsenvaltioissa käyttöön otetut laajat ihmisten liikkumista koskevat rajoitukset aiheuttavat maito- ja maitotuotealalla talouden häiriötilan, jonka vuoksi tuottajilla on talousvaikeuksia ja kassavirtaongelmia.

(2)

Taudin leviäminen ja käytössä olevat toimenpiteet rajoittavat työvoiman saantia ja vaikeuttavat huomattavasti maidon tuotanto-, keräily- ja jalostusvaiheita. Tämä pahentaa alan vaikeuksia, sillä jalostusteollisuuden on löydettävä vaihtoehtoisia ratkaisuja jatkuvasti tuotettavan raakamaidon keräilemiseksi samaan aikaan, kun niillä ongelmia on myös tuotantolaitoksissaan.

(3)

Kauppojen, torien, ravintoloiden ja majoitusalan yritysten pakollinen sulkeminen on pysäyttänyt myös majoitus- ja ateriapalvelualan toiminnan, mikä muuttaa huomattavasti maidon ja maitotuotteiden kysyntärakenteita. Kulutuskysyntä on siirtynyt erikoismaitotuotteista välttämättömiin elintarvikkeisiin. Majoitus- ja ateriapalvelualan osuus unionissa tuotettujen maito- ja maitotuotteiden kulutuksesta on perinteisesti ollut 10–20 prosenttia, tuotteesta riippuen. Tästä seuraa, että tiettyjen majoitus- ja ateriapalvelualalle myytävien maito- ja maitotuotealan tuotteiden kysyntä on vähentynyt. Esimerkiksi mozzarellajuuston tuotannosta unionissa yli puolet menee ravitsemistoimialan käyttöön. Tiettyjen maitotuotteiden kulutuksen lisääntyminen vähittäiskauppasektorilla ei ole riittänyt kompensoimaan majoitus- ja ateriapalvelualan kysynnän laskua.

(4)

Lisäksi maidon ja maitotuotteiden ostajat sekä unionissa että maailmanmarkkinoilla peruuttavat sopimuksia ja viivyttävät uusien sopimusten tekemistä odottaessaan hintojen alenemisen jatkumista. Myös maidon ja maitotuotteiden vienti on hankalaa logististen haasteiden vuoksi, sillä covid-19-pandemian alkaminen Kiinassa on johtanut satamien merkittävään ruuhkautumiseen niin Kiinassa kuin muualla. Yhä useampia kuljetuksia peruuntuu, ja tämä jatkunee ainakin kesäkuuhun 2020 asti, minkä vuoksi kontteja liikkuu vähemmän, kuljetusmaksut nousevat huomattavasti ja viejien toimitukset viivästyvät. Kolmansiin maihin viennin osuus on noin 15 prosenttia unionin maidon ja maitotuotteiden kokonaistuotantomäärästä.

(5)

Tästä syystä raakamaidon jalostuksessa siirrytään osittain irtotavarana myytäviin, pitkään säilyviin, varastoitaviin tuotteisiin, joiden valmistus vaatii vähemmän työvoimaa. Niitä ovat esimerkiksi rasvaton maitojauhe ja voi, joita tuotetaan nyt tavanomaista markkinakysyntää enemmän. Monilla valmistuspaikoilla unionissa ei kuitenkaan ole valmiuksia jalostaa maitoa erilaisiksi tuotteiksi, vaan niiden on edelleen tuotettava niitä maitotuotteita, joiden kysyntä on laskenut jyrkästi.

(6)

Tämä tarjonnan ja kysynnän epätasapaino aiheuttaa talouden häiriötilan maito- ja maitotuotealalla. Epätasapainon vuoksi maidon ja maitotuotteiden tukkuhinnat ovat laskeneet merkittävästi erityisesti maaliskuun 2020 alusta lähtien: rasvattoman maitojauheen hinta 19 prosenttia ja voin hinta 14 prosenttia. Hintojen merkittävä aleneminen on koskenut ensimmäiseksi rasvatonta maitojauhetta ja voita, koska ylimääräinen maito jalostetaan kyseisiksi tuotteiksi silloin, kun maidon tuotantomäärä on kysyntää suurempi. Rasvattoman maitojauheen ja voin hintojen perusteella voidaan arvioida, että raakamaitoekvivalentin tukkuhinta on laskenut 24 prosenttia helmikuun alun ja huhtikuun ensimmäisen viikon välisenä aikana. Hinnanpudotus on poikkeuksellinen tänä keväänä, koska liikkumisrajoituksista johtuvat kysynnän muutokset ja maidontuotannon huippusesonki osuvat samaan ajankohtaan. Lisää laskua maidon ja maitotuotteiden hintoihin on odotettavissa, sillä maidontuotannon määrä kasvaa keväällä ja kesällä, jolloin maito- ja maitotuotealan tuotanto on suurimmillaan.

(7)

Edellä mainittujen olosuhteiden vuoksi nämä tapahtumat luokiteltiin markkinoiden vakavaksi epätasapainotilaksi.

(8)

Jotta maito- ja maitotuoteala pysyisi tasapainossa tämän markkinoiden vakavan epätasapainotilan aikana, on aiheellista sallia, että tuottajat, tuottajayhdistykset, tällaisten yhdistysten yhteenliittymät, hyväksytyt tuottajaorganisaatiot, hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät ja hyväksytyt toimialakohtaiset organisaatiot tekevät sopimuksia ja päätöksiä. Tällaiset sopimukset ja päätökset voisivat koskea toimijoiden yhteistä pyrkimystä suunnitella raakamaidon tuotantoa muuttuvien kysyntärakenteiden mukaisesti.

(9)

Mahdolliset tuotannonsuunnittelua koskevat sopimukset ja päätökset olisi sallittava väliaikaisesti kuuden kuukauden ajan keväällä ja kesällä, koska silloin maito- ja maitotuotealan tuotanto on suurimmillaan ja vaikutuksen pitäisi näin ollen olla merkittävin.

(10)

Koska markkinat ovat olleet vakavassa epätasapainotilassa huhtikuun 2020 alusta asti, tämän kuuden kuukauden ajanjakson olisi alettava 1 päivästä huhtikuuta 2020.

(11)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 222 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan lupa on annettava, jos se ei haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja että sopimuksilla ja päätöksillä pyritään ainoastaan vakauttamaan asianomaista alaa. Nämä edellytykset sulkevat pois sopimukset ja päätökset, jotka suoraan tai välillisesti aiheuttavat markkinoiden lokeroitumista, kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää tai hintojen vahvistamista. Jos sopimukset ja päätökset eivät täytä tai eivät enää täytä näitä edellytyksiä, kyseisiin sopimuksiin ja päätöksiin sovelletaan perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyn luvan olisi katettava koko unionin alue, koska markkinoiden vakava epätasapaino vallitsee koko unionissa.

(13)

Jotta jäsenvaltiot pystyisivät arvioimaan, haittaavatko sopimukset ja päätökset sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja pyritäänkö niillä ainoastaan vakauttamaan maito- ja maitotuotealaa, tehdyt sopimukset ja päätökset sekä niiden kattamat tuotantomäärät ja ajanjaksot olisi annettava tiedoksi sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka osuus kyseisten sopimusten tai päätösten kattamasta arvioidusta maidon tuotantomäärästä on suurin, kyseisen valtion kilpailuviranomaiset mukaan lukien.

(14)

Koska markkinoiden epätasapaino on vakava ja huippusesonki on tulossa, tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Maito- ja maitotuotealan tuottajien, tuottajayhdistysten, tällaisten yhdistysten yhteenliittymien, hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden, hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien ja hyväksyttyjen toimialakohtaisten organisaatioiden sallitaan 1 päivänä huhtikuuta 2020 alkavalla kuuden kuukauden ajanjaksolla tehdä sopimuksia ja päätöksiä, jotka koskevat tuotettavan maitomäärän suunnittelemista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 152 artiklan 1 a kohdan, 209 artiklan 1 kohdan ja 210 artiklan 1 kohdan soveltamista.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 1 artiklassa tarkoitetut sopimukset ja päätökset eivät haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja että niillä pyritään ainoastaan vakauttamaan maito- ja maitotuotealaa.

3 artikla

Kyseisen luvan kattama maantieteellinen alue on unionin alue.

4 artikla

1.   Heti kun 1 artiklassa tarkoitettu sopimus tai päätös on tehty, tuottajien, tuottajayhdistysten, tällaisten yhdistysten yhteenliittymien, hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden, hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien ja hyväksyttyjen toimialakohtaisten organisaatioiden on annettava kyseiset sopimukset tai päätökset tiedoksi sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka osuus kyseisten sopimusten tai päätösten kattamasta arvoidusta maidon tuotantomäärästä on suurin, ja mainittava seuraavat:

a)

arvioitu katettu tuotantomäärä;

b)

suunniteltu täytäntöönpanokausi.

2.   Kun 1 artiklassa tarkoitettu kuuden kuukauden ajanjakso on päättynyt, asianomaisten tuottajien, tuottajayhdistysten, tällaisten yhdistysten yhteenliittymien, hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden, hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien ja hyväksyttyjen toimialakohtaisten organisaatioiden on ilmoitettava 25 päivän kuluessa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille sopimusten tai päätösten tosiasiallisesti kattamat tuotantomäärät.

3.   Jäsenvaltioiden on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 (2) mukaisesti ilmoitettava komissiolle seuraavat tiedot:

a)

kunkin yhden kuukauden ajanjakson päättymistä seuraavien viiden päivän kuluessa niille kyseisellä ajanjaksolla 1 kohdan mukaisesti ilmoitetut sopimukset ja päätökset;

b)

edellä 1 artiklassa tarkoitetun kuuden kuukauden ajanjakson päättymistä seuraavien 30 päivän kuluessa yhteenveto kyseisenä ajanjaksona täytäntöön pannuista sopimuksista ja päätöksistä.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1185, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta sekä useiden komission asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 171, 4.7.2017, s. 113).


4.5.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 140/40


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/600,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020,

poikkeamisesta täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2017/892, täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2016/1150, täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 615/2014, täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2015/1368 ja täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2017/39 eräiden covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vuoksi toteutettavien toimenpiteiden osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 25, 31, 38, 54 ja 57 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Meneillään oleva covid-19-pandemia ja käyttöön otetut laajat liikkumisrajoitukset ovat aiheuttaneet viljelijöille, viininviljelijöille, oliiviöljyn tuottajille ja mehiläishoitajille poikkeuksellisia ongelmia kaikissa jäsenvaltioissa. He ovat logististen ongelmien ja työvoiman puutteen vuoksi alttiita pandemian aiheuttamille taloudellisille häiriöille. Heillä on erityisesti taloudellisia vaikeuksia ja kassavirtaongelmia. Näiden ennennäkemättömien olosuhteiden vuoksi on tarpeen lieventää näitä vaikeuksia säätämällä poikkeuksista eräisiin yhteisen maatalouspolitiikan alalla sovellettavien eri täytäntöönpanoasetusten säännöksiin.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 (2) 9 artiklan 1 kohdan mukaan tuottajaorganisaation on esitettävä jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tukea tai sen loppuosaa koskeva hakemus kunkin sellaisen toimintaohjelman osalta, jolle tukea haetaan, viimeistään sitä vuotta, jolle tukea haetaan, seuraavan vuoden 15 päivänä helmikuuta. Kyseisen asetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaan tukihakemukset voivat kattaa ohjelmoidut mutta toteutumatta jääneet menot, jos tietyt seikat voidaan todistaa. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi se, että kyseisiä toimia ei voitu toteuttaa toimintaohjelman täytäntöönpanovuoden 31 päivään joulukuuta mennessä syistä, joihin asianomainen tuottajaorganisaatio ei voinut vaikuttaa, ja se, että kyseiset toimet voidaan toteuttaa viimeistään sitä vuotta, jolle tukea haetaan, seuraavan vuoden 30 päivään huhtikuuta mennessä. Covid-19-pandemian vuoksi on tarpeen poiketa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 9 artiklan 3 kohdan b alakohdasta ja säätää, että 15 päivään helmikuuta 2021 mennessä jätettävät tukihakemukset voivat kattaa vuodelle 2020 ohjelmoidut menot, joita ei ole toteutettu 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä, jos kyseiset toimet voidaan toteuttaa 15 päivään elokuuta 2021 mennessä. Samasta syystä on tarpeen poiketa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 9 artiklan 3 kohdan b alakohdasta ja säätää, että 15 päivään helmikuuta 2020 mennessä jätetyt tukihakemukset voivat kattaa vuodelle 2019 ohjelmoidut menot, joita ei ole toteutettu 31 päivään joulukuuta 2019 mennessä, jos kyseiset toimet voidaan toteuttaa 15 päivään elokuuta 2020 mennessä.

(3)

Eri maiden hallitukset ovat viime kuukausina toteuttaneet covid-19-pandemian vuoksi toimenpiteitä, joita ovat erityisesti hotellien, baarien ja ravintoloiden sulkeminen, ihmisten ja tavaroiden liikkumisen rajoittaminen vain välttämättömään sekä unionin tiettyjen rajojen sulkeminen, ja nämä toimenpiteet vaikuttavat haitallisesti unionin viinialaan. Hotellien, baarien ja ravintoloiden sulkemisen arvioidaan vaikuttavan suoraan 30 prosenttiin unionissa kulutetun viinin määrästä, mikä vastaa 50:tä prosenttia unionissa kulutetun viinin arvosta. Lisäksi pandemian aiheuttamat työvoiman puute ja logistiset ongelmat luovat paineita viininviljelijöille ja koko viinialalle. Tuleva sato tuo tullessaan lisää ongelmia viiniviljelijöille, koska hinnat ovat alhaisia, kulutus on vähentynyt ja kuljetus- ja myyntivaikeudet kasvavat.

(4)

Unionin viinimarkkinoiden olosuhteet vaikeutuivat jo koko vuoden 2019 ajan, ja viinivarastot ovat suurimmillaan sitten vuoden 2009. Tämä kehitys johtuu pääasiassa vuoden 2018 ennätyssadosta ja viinin kulutuksen yleisestä laskusta unionissa. Vientiin ovat vaikuttaneet myös Amerikan yhdysvaltojen, jonne suurin osa unionin viinin viennistä suuntautuu, käyttöön ottamat tuontitullit. Covid-19-pandemia on antanut raskaan iskun jo heikentyneelle alalle, joka ei voi enää pitää kaupan tai jaella tuotteitaan tehokkaasti lähinnä siitä syystä, että tärkeät vientimarkkinat ovat kiinni ja että eristystoimenpiteiden ja sulkutoimien varmistamiseksi on toteutettu toimenpiteitä, joiden takia ravitsemistoiminta on keskeytetty eivätkä tavarantoimitukset vakioasiakkaille ole mahdollisia. Tämä kaikki johtaa siihen, että viinialan kaikki toimijat menettävät tuloja. Unionin viinialalle aiheutuu lisäpainetta, koska pandemian vuoksi toteutettujen toimenpiteiden kestoa ei tiedetä ja koska kyseisillä toimenpiteillä on vaikutusta hintoihin, kulutukseen ja tuloihin.

(5)

Sen vuoksi tilanteen korjaamiseksi on tarpeen toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä ja sallia tietty joustovara eräiden asetuksen (EU) N:o 1308/2013 43 artiklan mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa; tätä varten olisi poikettava useista komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1150 (3) säännöksistä.

(6)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1150 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, että asetuksen (EU) N:o 1308/2013 41 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuihin sovellettaviin tukiohjelmiin saa toimittaa muutoksia enintään kaksi kertaa varainhoitovuodessa. Jotta jäsenvaltiot voisivat nopeasti mukauttaa kansallisia tukiohjelmiaan covid-19-pandemian aiheuttamaan kriisiin liittyvistä syistä, on asianmukaista sallia, että tällaisia muutoksia voi toimittaa useammin kuin kahdesti varainhoitovuodessa, kunhan kyseiset muutokset toimitetaan ennen 15 päivää lokakuuta 2020. Jäsenvaltioiden olisi voitava reagoida nopeasti covid-19-pandemian aiheuttamaan kriisiin liittyvään poikkeukselliseen tilanteeseen ja toimittaa ohjelman muutokset niin aikaisin ja niin usein kuin katsotaan tarpeelliseksi. Tällaisen jouston avulla jäsenvaltiot voisivat optimoida jo toteutettavia toimenpiteitä, lisätä toimien lukumäärää ja tehdä mukautuksia useammin markkinatilanteen mukaan. Lisäksi myös ne jäsenvaltiot, jotka haluavat lisätä toimenpiteitä kansalliseen tukiohjelmaansa, voisivat tehdä niin heti tämän asetuksen voimaantulon jälkeen eikä niiden tarvitsisi odottaa seuraavaan muutosten toimittamisen määräaikaan asti. Joustovaran lisäyksen myötä toimijoilla, uudet toimijat mukaan lukien, olisi enemmän mahdollisuuksia jättää tukihakemuksia. Tällä pyritään auttamaan viinialaa ja varmistamaan tarvittava joustavuus covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vaikutuksiin vastaamisessa.

(7)

Sen vuoksi on tarpeen poiketa tilapäisesti täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1150 2 artiklan 1 kohdasta, jotta kansallisiin tukiohjelmiin voidaan tehdä muutoksia silloin kun se on tarpeen myös asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 46–52 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen menekinedistämistoimien osalta komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/133 (4) sallitaan, että jäsenvaltiot voivat tehdä kansallisiin tukiohjelmiinsa muutoksia aina silloin, kun se on tarpeen.

(8)

Toimijat eivät covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin ja siitä johtuvan henkilöstöresurssipulan vuoksi pysty toteuttamaan raakana korjaamisen osalta suunniteltuja toimia. Sen vuoksi on tarpeen lykätä vuoden 2020 osalta rypäleiden raakana korjaamista koskevien tukihakemusten toimittamisen sekä rypäleiden raakana korjaamiseen liittyvien operaatioiden toteuttamisen määräaikoja, jotka vahvistetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1150 8 artiklan b ja d alakohdassa. Näin tuottajat saisivat lisäaikaa suunnitteluun ja tällaisiin operaatioihin tarvittavan työvoiman löytämiseen.

(9)

Lisäksi kun otetaan huomioon covid-19-pandemian aiheuttama kriisi ja sen vuoksi markkinoille kertyvä viinin ylituotanto, vaikuttaa turhalta vaatia jäsenvaltioilta erityisiä perusteluja raakana korjaamista koskevan toimenpiteen soveltamisesta. Sen vuoksi on asianmukaista poiketa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1160 8 artiklan c alakohdasta ja keskeyttää tilapäisesti vuoden 2020 osalta sen vaatimuksen soveltaminen, jonka mukaan jäsenvaltion on vahvistettava odotettu markkinatilanne, jonka perusteella rypäleiden raakana korjaaminen on toteutettava markkinatasapainon palauttamiseksi ja kriisin ehkäisemiseksi.

(10)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 29 artiklassa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat tuottajaorganisaatioiden laatimia kolmivuotisia toimintaohjelmia oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alan tukemiseksi. Meneillään oleva covid-19-pandemian aiheuttama kriisi on asettanut tuensaajille poikkeuksellisen ja ennennäkemättömän haasteen sen osalta, miten toteutetaan suunnitellut toimet oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alan tukemista varten laadittujen kolmivuotisten toimintaohjelmien toisena ja kolmantena täytäntöönpanovuonna. Sen vuoksi tuensaajille annetaan poikkeuksellisesti mahdollisuuksia mukauttaa kyseisiä toimia tietyin edellytyksin. Tämän joustovaran sallimiseksi on siis tarpeen poiketa eräistä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 615/2014 (5) säännöksistä; nämä poikkeukset eivät kuitenkaan vaikuta EU:n rahoituksen maksumääräaikaan.

(11)

Mehiläishoito-ohjelmia koskevat säännöt vahvistetaan alan tukien osalta komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1368 (6). Kyseisen asetuksen 2 artiklan mukaan mehiläishoitovuodella tarkoitetaan 12 peräkkäisen kuukauden ajanjaksoa 1 päivästä elokuuta 31 päivään heinäkuuta. Vuonna 2020 mehiläishoitovuosi kattaa 1 päivän elokuuta 2019 ja 31 päivän heinäkuuta 2020 välisen ajanjakson. Kyseisen asetuksen 3 artiklan mukaan kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava ehdotuksensa koko sen aluetta koskevaksi yhdeksi mehiläishoito-ohjelmaksi. Kyseisen asetuksen 6 artiklan mukaan jäsenvaltio voi muuttaa mehiläishoito-ohjelmaansa sisältyviä toimenpiteitä mehiläishoitovuoden aikana. Vuosittaisen kokonaismenoarvion enimmäismäärää ei kuitenkaan saisi ylittää. Täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/1368 olisi muutettava, jotta jäsenvaltiot voisivat toteuttaa mehiläishoitovuodelle 2020 suunniteltuja toimenpiteitä vielä 31 päivän heinäkuuta 2020 jälkeen. Kyseisen muutoksen ei tulisi vaikuttaa maksumääräaikoihin. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 55 artiklan 1 kohdan mukaan mehiläishoito-ohjelmat on suunniteltava yhteistyössä mehiläishoitoalaa edustavien organisaatioiden kanssa. Ennen kuin jäsenvaltio tekee mehiläishoito-ohjelman muutosta koskevan pyynnön, sen on kuultava asianomaisia organisaatioita.

(12)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/39 (7) 1 artiklan 2 kohdassa määritellään ”lukuvuosi” asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklassa tarkoitetun tukijärjestelmän, jäljempänä ’koulujakelujärjestelmä’, soveltamiseksi. Jäsenvaltioiden covid-19-pandemian vuoksi käyttöönottamat toimenpiteet, joihin kuuluu myös oppilaitosten väliaikainen sulkeminen, ovat keskeyttäneet koulujakelujärjestelmän täytäntöönpanon lukuvuonna 2019/2020. Kyseisten toimenpiteiden vuoksi hedelmien, vihannesten ja maidon jakelu oppilaitoksiin sekä koulutukselliset liitännäistoimenpiteet ja julkistamis-, seuranta- ja arviointitoimenpiteet ovat tilapäisesti estyneet. Sen vuoksi on asianmukaista säätää poikkeuksesta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/39 1 artiklan 2 kohtaan ja pidentää lukuvuoden 2019/2020 kestoa niin, että jäsenvaltiot voivat jatkaa kyseiselle lukuvuodelle suunniteltuja toimia 30 päivään syyskuuta 2020.

(13)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/39 4 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa sekä 5 artiklan 3 kohdassa vahvistetaan ajanjakso, jonka tuotteiden toimittamiseen ja jakeluun sekä koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin liittyvät tukihakemukset voivat kattaa, sekä määräaika tukihakemusten jättämiselle ja koulujakelujärjestelmätuen maksamiselle. Koska lukuvuoden 2019/2020 kestoa pidennetään, olisi säädettävä poikkeuksesta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/39 4 artiklan 3, 4 ja 5 kohtaan sekä 5 artiklan 3 kohtaan 31 päivän heinäkuuta 2020 jälkeen toteutettavia koulujakelujärjestelmän toimia koskevien tukihakemusten osalta siten, että tukihakemukset voivat kattaa alle kahden viikon jaksoja, sekä vahvistettava määräajat tukihakemusten jättämiselle ja tuen maksamiselle.

(14)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/39 7 artiklan 3 kohdassa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat hakematta jääneen unionin tuen uudelleen jakamista sellaisten koulujakelujärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden kesken, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa käyttää tukea enemmän kuin niille on alustavasti jaettu. Alustavan määrärahan määrän, joka voidaan jakaa uudelleen toiselle jäsenvaltiolle, on perustuttava siihen, kuinka paljon asianomainen jäsenvaltio on edellisenä lukuvuotena käyttänyt unionin tuen lopullisesta määrärahasta. Jäsenvaltioiden covid-19-pandemian vuoksi käyttöönottamat eristystoimenpiteet, joihin kuuluu myös oppilaitosten väliaikainen sulkeminen, ovat keskeyttäneet koulujakelujärjestelmän täytäntöönpanon lukuvuonna 2019/2020. Sen vuoksi on asianmukaista säätää poikkeuksesta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/39 7 artiklan 3 kohtaan, jotta unionin tuen käyttöastetta lukuvuonna 2019/2020 ei otettaisi huomioon jaettaessa unionin tukea uudelleen koulujakelujärjestelmään osallistuville jäsenvaltioille lukuvuonna 2021/2022.

(15)

Koska toimet on tarpeen toteuttaa välittömästi, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

HEDELMÄT JA VIHANNEKSET

1 artikla

Täytäntöönpanoasetusta (EU) 2017/892 koskevat poikkeukset

1.   Poiketen siitä, mitä 9 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädetään, 15 päivään helmikuuta 2020 mennessä jätetyt tukihakemukset voivat kattaa vuodelle 2019 ohjelmoidut menot, joita ei ole toteutettu 31 päivään joulukuuta 2019 mennessä, jos kyseiset toimet voidaan toteuttaa 15 päivään elokuuta 2020 mennessä.

2.   Poiketen siitä, mitä 9 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädetään, 15 päivään helmikuuta 2021 mennessä jätetyt tukihakemukset voivat kattaa vuodelle 2020 ohjelmoidut menot, joita ei ole toteutettu 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä, jos kyseiset toimet voidaan toteuttaa 15 päivään elokuuta 2021 mennessä.

II OSASTO

VIINI

2 artikla

Täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/1150 koskevat poikkeukset

1.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1150 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat tehdä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 46–52 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta viinialan kansallisiin tukiohjelmiinsa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 41 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja muutoksia varainhoitovuoden 2020 aikana aina silloin, kun se on tarpeen, mutta kuitenkin viimeistään 15 päivänä lokakuuta 2020.

2.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1150 8 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat varainhoitovuoden 2020 aikana

a)

vahvistaa rypäleiden raakana korjaamista koskevien tukihakemusten toimittamiselle kyseisen artiklan b alakohdassa tarkoitetun määräajan siten, että se on 15 päivän huhtikuuta ja 30 päivän huhtikuuta välisellä ajanjaksolla;

b)

jättää vahvistamatta kyseisen artiklan c alakohdassa tarkoitetun odotetun markkinatilanteen, jonka perusteella rypäleiden raakana korjaaminen on toteutettava;

c)

vahvistaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta määräpäivän, joka on rypäleiden raakana korjaamista koskevien tukihakemusten toimittamiselle tämän artiklan a alakohdassa säädettyä määräpäivää myöhäisempi ja johon mennessä rypäleiden raakana korjaamiseen liittyvät operaatiot on toteutettava asetuksen (EU) N:o 1308/2013 47 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti. Määräpäivän on oltava tietyn alueen tavanomaisen korjuuajan alkua aikaisempi (Baggiolini-vaihe N, BBCH-vaihe 89).

III OSASTO

OLIIVIÖLJY JA SYÖTÄVÄKSI TARKOITETUT OLIIVIT

3 artikla

Täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 615/2014 koskevat poikkeukset

1.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 615/2014 2 artiklan 2 ja 4 kohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä toimintaohjelman muutokset, jos

a)

ehdotettujen muutosten tarkoituksena on muuttaa ja lykätä 1 päivänä huhtikuuta 2018 käynnistetyn kolmivuotisen toimintaohjelman toisen toteutusvuoden toimia 31 päivän maaliskuuta 2020 jälkeiselle ajalle;

b)

kyseisiä toimia ei toteutettu sovitussa aikataulussa covid-19-pandemian aiheuttamien esteiden vuoksi;

c)

tuensaajaorganisaatio hakee viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2020 täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 615/2014 5 a artiklassa tarkoitettua osittaista maksua siitä tuesta, joka vastaa ennen 1 päivää huhtikuuta 2020 toteutettuja toisen toteutusvuoden toimia;

d)

unionin rahoitus kyseisille toimille maksetaan toisen toteutusvuoden puitteissa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 615/2014 5 artiklan mukaisesti.

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 615/2014 5 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta toimintaohjelmiin, joita on muutettu tämän artiklan ensimmäisen alakohdan d alakohdan mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 615/2014 2 artiklan 6 kohdan a alakohdassa säädetään, toimintaohjelman muutoksen ilmoittamiseen ei sovelleta kahden kuukauden aikarajaa, jos

a)

ehdotetut muutokset liittyvät 1 päivänä huhtikuuta 2018 käynnistetyn kolmivuotisen toimintaohjelman kolmannen toteutusvuoden toimiin;

b)

alkuperäisiä toimia ei toteutettu tai ei voida toteuttaa kokonaan tai osittain covid-19-pandemian aiheuttamien esteiden vuoksi;

c)

muutettu toimi toteutetaan sen jälkeen, kun toimivaltainen viranomainen on sen hyväksynyt.

IV OSASTO

KANSALLISET MEHILÄISHOITO-OHJELMAT

4 artikla

Täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/1368 koskevat poikkeukset

Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1368 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi muuttaa mehiläishoito-ohjelmiaan niin, että mehiläishoitovuodelle 2020 suunnitellut toimenpiteet voidaan toteuttaa 31 päivän heinäkuuta 2020 jälkeen mutta kuitenkin viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2020. Kyseiset toimet katsotaan toteutetuiksi mehiläishoitovuonna 2020.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muutoksista komissiolle, ja niille on ennen toteutusta saatava komission hyväksyntä. Tällaisia muutoksia koskevat pyynnöt ja hyväksymiset tehdään kyseisen asetuksen 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

V OSASTO

KOULUJAKELUJÄRJESTELMÄ

5 artikla

Täytäntöönpanoasetusta (EU) 2017/39 koskevat poikkeukset

1.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/39 1 artiklan 2 kohdassa säädetään, lukuvuoden 2019/2020 kestoa pidennetään 30 päivään syyskuuta 2020.

2.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/39 4 artiklan 3 kohdassa säädetään, 31 päivän heinäkuuta 2020 jälkeen toteutettavia lukuvuoden 2019/2020 toimia koskevat tukihakemukset voivat kattaa kahta viikkoa lyhyemmän ajanjakson.

3.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/39 4 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetään, 31 päivän heinäkuuta 2020 jälkeen toteutettavia lukuvuoden 2019/2020 toimia koskevat tukihakemukset on jätettävä viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2020. Jos määräaikaa ei noudateta, tukea ei makseta.

4.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/39 5 artiklan 3 kohdassa säädetään, toimivaltaisten viranomaisten on maksettava 31 päivän heinäkuuta 2020 jälkeen toteutettavia lukuvuoden 2019/2020 toimia koskeva tuki viimeistään 15 päivänä lokakuuta 2020.

5.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/39 7 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kyseisessä alakohdassa kuvattua laskutapaa ei sovelleta vahvistettaessa unionin tuen lopullinen jako lukuvuodelle 2021/2022.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/892, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta (EUVL L 138, 25.5.2017, s. 57).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1150, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta viinialan kansallisten tukiohjelmien osalta (EUVL L 190, 15.7.2016, s. 23).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/133, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta viinialan kansallisten tukiohjelmien osalta annetusta komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2016/1150 poikkeamisesta (EUVL L 27, 31.1.2020, s. 24).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 615/2014, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alojen tukemista koskevien toimintaohjelmien osalta (EUVL L 168, 7.6.2014, s. 95).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1368, annettu 6 päivänä elokuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä mehiläishoitoalan tuen osalta (EUVL L 211, 8.8.2015, s. 9).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/39, annettu 3 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamisesta oppilaitoksiin myönnettävän unionin tuen osalta (EUVL L 5, 10.1.2017, s. 1).


4.5.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 140/46


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/601,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 62 ja 66 artiklasta poikkeavista kiireellisistä toimenpiteistä viiniköynnösten istutuslupien voimassaolon osalta ja raivauksen osalta ennakoidun uudelleenistutuksen tapauksessa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 221 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Meneillään olevan covid-19-pandemian ja jäsenvaltioissa käyttöön otettujen laajojen liikkumisrajoitusten vuoksi viininviljelijät ovat kohdanneet poikkeuksellisia vaikeuksia kaikissa jäsenvaltioissa. Viininviljelijöillä on ollut erityisesti logistisia ongelmia ja pulaa työvoimasta, mikä vaikuttaa voimakkaasti viiniköynnöksen kaltaisten kasvien työvoimavaltaiseen viljelyyn, jossa tarvitaan paljon manuaalisia toimenpiteitä viinitilalla koko kasvukauden ajan ja erityisesti keväällä, jolloin uusia viiniköynnöksiä yleensä istutetaan. Tämänhetkisten rajoitusten vuoksi viininviljelijöillä on ennennäkemättömiä vaikeuksia löytää työvoimaa, jota tarvitaan päivittäiseen toimintaan viinitiloilla, ja vieläkin vaikeampaa on saada viiniviljelmien istuttamiseen tarvittavaa lisätyövoimaa.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 62 artiklan 3 kohdassa säädetään, että viiniköynnösten istutusluvat ovat voimassa kolme vuotta niiden myöntämispäivästä. Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/274 (2) 7 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaan istutusluvat on myönnettävä hyväksytyille hakijoille viimeistään 1 päivänä elokuuta. Tämän ansiosta viininviljelijät voivat muokata maan syksyllä ja hankkia uusia viiniköynnöksiä, jotka istutetaan tyypillisesti keväällä. Kevät on viiniköynnösten kannalta suotuisin istutusaika, sillä lämpötilan noustessa kesän saapumisen myötä maa kuivuu, jolloin silloin istutetut kasvit kärsivät eivätkä mahdollisesti juurru.

(3)

Covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vuoksi viininviljelijät, joiden istutusluvan voimassaolo päättyy viimeistään 1 päivänä elokuuta 2020, eivät nyt voi käyttää näitä lupia niiden viimeisenä voimassaolovuonna suunnitellulla tavalla. Koska pandemian vuoksi toteutettujen toimenpiteiden kestosta ei ole varmuutta, ei ole myöskään varmaa, että kyseiset viininviljelijät voisivat käyttää istutuslupansa ennen 1 päivää elokuuta. Siinäkin tapauksessa, että covid-19-pandemia kääntyy myönteiseen suuntaan ja rajoitukset poistetaan ennen kesää, viininviljelijöiden olisi istutettava viiniköynnökset kuumalla kaudella eli viljelykierron kannalta vähemmän soveltuvana ajankohtana vaikeissa olosuhteissa ja lisäkustannuksin aikana, jona viiniala kärsii jo nyt epäsuotuisista markkinaolosuhteista.

(4)

Sen vuoksi on tarpeen sallia viipymättä vuonna 2020 päättyvien istutuslupien voimassaolon jatkaminen, jotta voidaan välttää istutuslupien menettäminen tai se, että istutukset olisi tehtävä nopeasti heikentyvissä olosuhteissa. Sen vuoksi kaikkien vuonna 2020 päättyvien lupien voimassaoloa olisi jatkettava 12 kuukaudella tämän asetuksen voimaantulopäivästä, jotta viininviljelijät voivat istuttaa viiniköynnökset suotuisissa olosuhteissa keväällä 2021.

(5)

Koska viininviljelijät kohtaavat odottamattomia käytännöllisiä ja taloudellisia vaikeuksia covid-19-pandemian vuoksi, heidän olisi voitava luopua vuonna 2020 päättyvästä istutusluvastaan ilman Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (3) 89 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua hallinnollista seuraamusta, jos he eivät enää halua laajentaa viininviljelyalaansa.

(6)

Tällä asetuksella myönnettyä poikkeusta olisi sovellettava viininviljelijöihin, joilla on jäsenvaltion myöntämä uudelleenistutuslupa sen vuoksi, että he ovat raivanneet vastaavan viiniköynnösalan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 66 artiklan 1 kohdan mukaisesti, samalla tavoin kuin viljelijöihin, joille on myönnetty lupia uusia istutuksia varten. Näin varmistettaisiin, että viljelijöiden viininviljelyalaa ei vähennetä siksi, että he eivät voi covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin liikkumisrajoituksista johtuvien odottamattomien olosuhteiden ja työvoimapulan vuoksi istuttaa uudelleen alaa, jonka he ovat raivanneet.

(7)

Jos jäsenvaltiot ovat myöntäneet uudelleenistutusluvan viininviljelijöille, jotka ovat sitoutuneet raivaamaan viiniköynnöstä kasvavan alan viimeistään uusien viiniköynnösten istuttamispäivää seuraavan neljännen vuoden loppuun mennessä, viljelijöillä voi vuonna 2020 olla erityisiä ongelmia noudattaa tätä liikkumisrajoitusten ja työvoimapulan vuoksi. Jos nämä viljelijät voivat osoittaa, että raivaus oli mahdotonta vuonna 2020 covid-19-pandemiaan liittyvistä syistä, jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus antaa heille lisää aikaa raivauksen toteuttamiseen jatkamalla määräaikaa enintään 12 kuukaudella tämän asetuksen voimaantulosta. Jäsenvaltioiden olisi päätettävä kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä, myönnetäänkö määräajan pidennys ja miten pitkäksi ajaksi tai, jos hakemus evätään, ilmoitettava hakijalle epäämisen syyt. Jos raivausta ei suoriteta myönnetyn pidennyksen loppuun mennessä, viininviljelijään olisi sovellettava komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 (4) 5 artiklan toisen kohdan mukaisia seuraamuksia.

(8)

Jos viiniviljelijöiden sallitaan lykkäävän sellaisen viinitarhan raivaamista, jolle jäsenvaltiot ovat antaneet luvan ennakoivaan uudelleenistutukseen, päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi vanhalla raivattavaksi tarkoitetulla viljelmällä ja viljelmällä, jolla tehdään uusi istutus, ei kummallakaan pitäisi olla oikeutta rypäleiden raakana korjaamisen tukeen.

(9)

Voimassa olevat liikkumisrajoitukset ja niistä johtuvat logistiset ongelmat ja pula viinitilojen manuaalisia toimintoja – erityisesti viiniköynnösten istutusta ja raivausta – suorittavasta työvoimasta ovat asetuksen (EU) N:o 1308/2013 221 artiklassa tarkoitettu erityinen ongelma. Tätä ongelmaa ei voida ratkaista kyseisen asetuksen 219 tai 220 artiklan mukaisilla toimilla. Yhtäältä se ei liity jo olemassa olevaan markkinahäiriöön eikä riittävän tarkasti määriteltyyn markkinahäiriön uhkaan. Toisaalta erityinen ongelma ei liity myöskään toimenpiteisiin, joilla pyritään torjumaan eläintautien leviämistä tai kansanterveyden taikka eläinten tai kasvien terveyden riskeistä johtuvaa kuluttajien luottamuksen menettämistä, kuten mainitun asetuksen 220 artiklassa edellytetään.

(10)

Toimenpiteen soveltamisala ja -aika olisi rajattava tiukasti siihen, mikä on tarpeen covid-19-pandemiasta johtuvien tämänhetkisten vaikeuksien käsittelemiseksi.

(11)

Toimenpiteet olisi toteutettava kiireellisesti sen välttämiseksi, että viininviljelijät eivät voi käyttää istutuslupiaan tai joutuvat kärsimään seuraamuksista, koska he eivät ole voineet noudattaa velvollisuuttaan raivata sitoumuksenalainen ala odottamattomien logististen ongelmien ja työvoimapulan vuoksi.

(12)

Tässä asetuksessa säädettyjen kiireellisten toimenpiteiden kesto olisi rajoitettava enintään 12 kuukauteen tämän asetuksen voimaantulopäivästä. Tämä ajanjakso on tarpeen, jotta viininviljelijöillä olisi riittävästi aikaa istuttaa uusia viiniköynnöksiä siihen soveltuvana aikana ja jäsenvaltioilla olisi jonkin verran joustovaraa tapauksissa, joissa raivaus ei ole mahdollista covid-19-pandemian vuoksi.

(13)

Koska on tarpeen toteuttaa toimia viipymättä, tämä asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vuonna 2020 päättyvien istutus- ja uudelleenistutuslupien voimassaolon jatkaminen

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 62 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, uusia istutuksia koskevien lupien, jotka on myönnetty kyseisen asetuksen 62 ja 64 artiklan mukaisesti ja joiden voimassaolo on päättynyt tai päättyy vuonna 2020, voimassaolo päättyy vasta 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 62 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessä säädetään, niihin viininviljelijöihin, joiden istutuslupien voimassaolo on päättynyt tai päättyy vuonna 2020, ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 1306/2013 89 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua hallinnollista seuraamusta, jos he ilmoittavat toimivaltaisille viranomaisille viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020, että he eivät aio käyttää lupaansa eivätkä halua käyttää hyväkseen tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua pidennystä.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 62 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, uudelleenistutuksia koskevien lupien, jotka on myönnetty kyseisen asetuksen 62 artiklan ja 66 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja joiden voimassaolo on päättynyt tai päättyy vuonna 2020, voimassaolo päättyy vasta 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

4.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 62 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessä säädetään, niihin viininviljelijöihin, joiden uudelleenistutuslupien voimassaolo on päättynyt tai päättyy vuonna 2020, ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 1306/2013 89 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua hallinnollista seuraamusta, jos he ilmoittavat toimivaltaisille viranomaisille viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020, että he eivät aio käyttää lupaansa eivätkä halua käyttää hyväkseen tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettua pidennystä.

2 artikla

Raivauksen määräajan pidentäminen viinitarhojen ennakoidun uudelleenistutuksen yhteydessä

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 66 artiklan 2 kohdassa säädetään, jos jäsenvaltiot ovat myöntäneet viininviljelijöille lupia ennakoivaan uudelleenistutukseen ja raivaus on määrä tehdä viimeistään vuonna 2020, jäsenvaltiot voivat viininviljelijän asianmukaisesti perustellusta hakemuksesta pidentää raivauksen määräaikaa enintään 12 kuukaudella tämän asetuksen voimaantulosta, jos raivaus on covid-19-pandemian vuoksi ollut mahdotonta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta hakijalle kahden kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun raivauksen määräajan pidentämistä koskevan hakemuksen jättämisestä ja jos hakemus on evätty, hakijoille on ilmoitettava epäämisen syyt.

3.   Delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 5 artiklan toista kohtaa sovelletaan, jos viininviljelijä ei suorita raivausta 1 ja 2 kohdan mukaisesti myönnetyn määräajan pidennyksen päättymiseen mennessä.

4.   Viininviljelijät, joille on myönnetty 1 kohdassa tarkoitettu määräajan pidennys, eivät voi saada tukea asetuksen (EU) N:o 1308/2013 47 artiklassa tarkoitettuun rypäleiden raakana korjaamiseen vastaistutetulla alalla eivätkä raivattavalla alalla.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 12 kuukauden ajan sen voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/274, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä viini-istutusten lupajärjestelmän, sertifioinnin, saapuvien ja lähtevien erien rekisterin, pakollisten ilmoitusten sekä tiedoksiantojen osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä asiaan liittyvien tarkastusten osalta sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/561 kumoamisesta (EUVL L 58, 28.2.2018, s. 60).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2018/273, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viini-istutusten lupajärjestelmän, viinitilarekisterin, saateasiakirjojen ja todistusten, saapuvien ja lähtevien erien rekisterin, pakollisten ilmoitusten sekä tiedoksiantojen ja tiedoksiannettujen tietojen julkistamisen osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä asianomaisten tarkastusten ja seuraamusten osalta, komission asetusten (EY) N:o 555/2008, (EY) N:o 606/2009 ja (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta sekä komission asetuksen (EY) N:o 436/2009 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/560 kumoamisesta (EUVL L 58, 28.2.2018, s. 1).