ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 92

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
26. maaliskuu 2020


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/442, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 (Solvenssi II) oikaisemisesta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/443, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2020, luvan antamisesta uuselintarvikkeen runsaasti spermidiiniä sisältävä vehnänalkiouute (Triticum aestivum) eritelmän muuttamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 nojalla sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta ( 1 )

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/444, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2020, Wuxi Suntech Power Co. Ltd:n laatimien, täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1570 kumottua sitoumusta rikkoneiden laskujen mitätöinnistä

10

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

26.3.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 92/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/442,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2019,

vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 (Solvenssi II) oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (1) (Solvenssi II) ja erityisesti sen 111 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2019/981 (2) komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 (3) 84 artiklan 4 kohtaan tehdyillä muutoksilla laajennettiin läpikatsomisperiaatteen soveltamisalaa koskemaan sellaisia vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen sidosyrityksiä, jotka täyttävät tietyt edellytykset. Kyseisen asetuksen 84 artiklan 4 kohdassa oleva virheellinen viittaus kyseisen artiklan 1 kohtaan jättää tietyt yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset tai rahastomuotoiset sijoitukset, jotka ovat myös vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen sidosyrityksiä, läpikatsomisperiaatteen soveltamisalan ulkopuolelle. Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin tai rahastomuotoisiin sijoituksiin olisi kuitenkin oletusarvoisesti sovellettava läpikatsomisperiaatetta.

(2)

Asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä X olevassa jaksossa ”Tulvariskin riskipainotukset” vahvistetaan standardiparametrit tulvariskin perusvakavaraisuuspääomavaatimuksen laskemista varten. Jotta voitaisiin laskea Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan aluetta koskeva tulvariskin vakavaraisuuspääomavaatimus, taulukossa olisi oltava yksi rivi kutakin kyseisen alueen 124:ää riskialuetta kohden.

(3)

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten olisi aina voitava laskea pääomavaatimuksensa tulvariskin osalta. Tätä varten ja jotta yhteissijoitusyrityksiin tehtäviä sijoituksia koskevissa pääomavaatimuksissa ei aliarvioitaisi vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiin kohdistuvaa todellista riskiä, tätä asetusta olisi sovellettava delegoidun asetuksen (EU) 2019/981 voimaantulopäivästä.

(4)

Sen vuoksi delegoitu asetus (EU) 2015/35 olisi oikaistava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Oikaistaan delegoitu asetus (EU) 2015/35 seuraavasti:

1)

Korvataan 84 artiklan 4 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta sidosyrityksissä oleviin sijoituksiin, lukuun ottamatta sijoituksia, joiden osalta täyttyvät kaikki seuraavat edellytykset:”.

2)

Taulukko liitteessä X olevassa jaksossa ”Tulvariskin riskipainotukset” korvataan tämän asetuksen liitteessä olevalla taulukolla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 8 päivästä heinäkuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2019.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/981, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2019, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 (Solvenssi II) muuttamisesta (EUVL L 161, 18.6.2019, s. 1).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/35, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY täydentämisestä (Solvenssi II) (EUVL L 12, 17.1.2015, s. 1).


LIITE

Korvataan liitteessä X oleva jakso ”Tulvariskin riskipainotukset” seuraavasti:

Tulvariskin riskipainotukset

Vyöhyke/alue

AT

BE

BG

CH

CZ

DE

FR

IT

HU

PL

RO

SI

SK

UK

1

0,1

0,3

1,3

2,0

0,6

1,5

1,9

8,0

0,6

0,4

1,3

1,3

1,5

1,3

2

0,1

1,0

2,8

1,8

1,6

0,8

1,1

2,4

4,2

0,1

2,0

1,2

1,0

0,5

3

0,5

0,5

0,0

1,8

0,5

0,5

1,1

1,2

4,9

0,1

1,3

0,8

0,8

1,5

4

0,0

3,5

2,6

1,8

0,4

1,5

0,5

0,8

0,5

1,7

2,6

2,7

3,8

7,8

5

0,9

3,8

0,2

1,8

0,9

2,5

0,3

1,6

0,3

0,8

2,0

0,6

0,2

10,5

6

4,0

0,5

0,1

3,3

1,5

1,3

0,2

2,0

0,1

0,7

0,7

1,1

0,3

5,8

7

0,4

0,5

0,1

1,3

1,4

0,5

0,7

4,8

0,3

2,4

0,7

1,8

1,5

1,3

8

0,2

1,0

0,5

1,3

1,6

0,3

1,3

0,0

1,0

1,0

11,9

1,5

1,5

3,3

9

0,5

2,8

0,3

4,2

1,7

1,0

0,6

0,0

1,2

0,8

0,7

0,9

1,5

1,3

10

1,0

 

0,8

3,0

0,5

1,3

1,3

0,0

3,4

2,5

0,7

0,1

0,0

2,3

11

0,2

 

0,1

3,0

1,1

1,8

1,4

4,8

0,8

1,0

2,0

1,7

0,0

6,0

12

0,3

 

0,7

3,0

1,6

2,0

0,4

0,0

0,1

2,0

3,3

 

0,0

0,0

13

0,3

 

0,4

1,5

1,6

0,8

6,1

2,4

0,2

2,6

2,0

 

0,5

4,3

14

0,5

 

0,2

3,8

1,5

0,8

1,1

0,4

1,4

2,2

2,0

 

0,0

2,8

15

0,9

 

0,2

4,5

2,7

0,3

0,3

2,0

3,2

1,2

1,3

 

0,2

7,0

16

0,4

 

0,0

1,3

2,5

0,3

1,1

2,4

2,3

0,0

2,0

 

2,1

2,0

17

1,4

 

0,1

2,8

4,5

1,3

2,2

0,0

0,4

1,8

3,3

 

1,1

1,5

18

2,6

 

2,5

1,8

1,1

2,3

1,3

0,8

0,6

1,3

4,0

 

1,3

1,5

19

3,6

 

0,8

2,5

1,8

4,5

0,4

0,8

4,9

1,4

3,3

 

0,9

2,0

20

2,2

 

0,9

2,0

2,3

2,0

0,0

0,0

4,8

1,8

0,7

 

0,3

2,8

21

0,5

 

7,5

2,0

1,7

0,8

1,6

3,2

3,1

0,0

0,7

 

2,8

3,0

22

1,6

 

4,2

5,0

1,5

0,3

0,3

0,0

2,8

1,3

3,3

 

2,7

2,5

23

1,0

 

0,8

1,5

1,6

0,5

0,3

1,6

0,3

0,7

4,6

 

0,1

3,3

24

3,6

 

0,8

3,3

2,1

2,0

1,0

1,6

4,0

1,4

2,0

 

0,0

1,3

25

1,8

 

7,5

1,5

2,0

2,3

0,7

3,2

 

3,1

3,3

 

 

4,0

26

0,8

 

5,8

1,8

2,2

2,5

1,1

1,6

 

0,2

2,0

 

 

5,5

27

2,0

 

3,3

 

3,1

4,3

1,2

3,2

 

0,8

1,3

 

 

8,5

28

2,4

 

2,5

 

1,1

2,8

0,5

3,2

 

3,6

2,0

 

 

3,0

29

0,7

 

3,3

 

2,9

2,3

0,3

0,0

 

5,9

4,0

 

 

1,3

30

4,4

 

 

 

1,7

0,8

3,0

0,8

 

0,8

0,7

 

 

1,3

31

2,0

 

 

 

1,3

0,3

1,6

4,8

 

0,6

3,3

 

 

2,0

32

3,3

 

 

 

1,1

1,8

1,3

4,8

 

0,1

2,6

 

 

2,5

33

0,9

 

 

 

2,0

1,0

2,8

1,6

 

5,9

1,3

 

 

0,3

34

4,6

 

 

 

2,2

0,3

1,7

2,4

 

9,8

1,3

 

 

3,5

35

1,5

 

 

 

1,4

3,0

0,7

0,0

 

7,3

4,6

 

 

3,0

36

0,3

 

 

 

1,8

2,3

0,7

2,4

 

0,5

2,0

 

 

2,8

37

0,4

 

 

 

2,6

2,5

2,0

1,2

 

2,2

7,9

 

 

2,8

38

4,4

 

 

 

2,6

3,3

1,4

6,4

 

7,3

2,0

 

 

3,3

39

1,2

 

 

 

0,8

1,0

1,7

2,4

 

10,6

1,3

 

 

3,5

40

0,4

 

 

 

1,0

0,8

1,7

1,2

 

5,4

2,6

 

 

1,8

41

0,2

 

 

 

3,9

0,3

1,4

6,4

 

0,0

1,3

 

 

2,5

42

0,3

 

 

 

4,2

0,3

0,7

1,2

 

0,7

 

 

 

0,0

43

0,1

 

 

 

1,2

2,0

0,4

0,8

 

1,7

 

 

 

3,0

44

0,2

 

 

 

1,5

3,8

1,9

0,8

 

3,1

 

 

 

7,5

45

0,6

 

 

 

0,8

3,5

1,7

1,6

 

0,3

 

 

 

2,8

46

0,1

 

 

 

1,1

2,0

0,8

4,8

 

2,8

 

 

 

1,0

47

0,1

 

 

 

0,7

4,5

2,3

3,2

 

1,1

 

 

 

19,5

48

1,5

 

 

 

3,6

2,5

0,2

0,4

 

5,6

 

 

 

0,5

49

0,1

 

 

 

2,1

0,3

2,5

1,6

 

2,2

 

 

 

3,0

50

2,4

 

 

 

1,9

3,3

0,9

3,6

 

3,0

 

 

 

5,8

51

2,8

 

 

 

1,0

2,0

1,1

0,8

 

1,1

 

 

 

3,3

52

0,4

 

 

 

2,2

4,3

0,6

3,2

 

2,1

 

 

 

0,0

53

0,3

 

 

 

1,2

6,0

0,4

0,4

 

0,3

 

 

 

2,0

54

0,0

 

 

 

2,8

0,3

1,0

0,0

 

0,1

 

 

 

2,5

55

0,1

 

 

 

3,5

1,0

1,2

0,8

 

0,2

 

 

 

0,0

56

0,1

 

 

 

1,9

0,8

0,7

4,8

 

4,9

 

 

 

4,0

57

0,1

 

 

 

4,8

1,5

1,0

0,0

 

4,9

 

 

 

3,8

58

0,3

 

 

 

3,3

0,3

1,3

0,0

 

2,3

 

 

 

1,0

59

0,9

 

 

 

2,4

3,8

0,9

0,8

 

4,6

 

 

 

1,8

60

0,1

 

 

 

 

1,3

1,0

0,0

 

7,0

 

 

 

2,0

61

0,1

 

 

 

 

3,3

0,5

0,4

 

0,1

 

 

 

10,0

62

0,1

 

 

 

 

2,3

0,8

0,8

 

0,9

 

 

 

13,3

63

0,1

 

 

 

 

4,0

0,7

0,0

 

0,9

 

 

 

2,8

64

0,4

 

 

 

 

3,0

0,9

0,8

 

1,7

 

 

 

2,8

65

1,1

 

 

 

 

1,5

1,2

4,0

 

3,0

 

 

 

0,8

66

0,5

 

 

 

 

0,5

0,8

1,6

 

0,1

 

 

 

8,5

67

0,9

 

 

 

 

0,3

4,3

2,4

 

2,9

 

 

 

1,0

68

0,0

 

 

 

 

1,5

2,9

3,2

 

4,6

 

 

 

6,0

69

0,0

 

 

 

 

0,5

1,6

1,2

 

4,6

 

 

 

4,3

70

0,0

 

 

 

 

1,3

1,5

0,8

 

8,8

 

 

 

3,3

71

0,0

 

 

 

 

0,8

1,9

0,0

 

1,9

 

 

 

2,0

72

0,0

 

 

 

 

3,5

1,4

1,6

 

1,2

 

 

 

2,0

73

0,0

 

 

 

 

1,0

0,9

1,2

 

2,2

 

 

 

2,0

74

0,0

 

 

 

 

0,5

0,5

3,2

 

1,6

 

 

 

6,8

75

0,0

 

 

 

 

1,0

6,2

6,4

 

8,8

 

 

 

1,5

76

0,0

 

 

 

 

0,8

1,1

1,2

 

0,1

 

 

 

4,5

77

0,1

 

 

 

 

0,5

1,3

2,4

 

0,3

 

 

 

1,3

78

 

 

 

 

 

1,0

1,2

1,6

 

0,6

 

 

 

2,0

79

 

 

 

 

 

3,0

0,7

1,6

 

1,6

 

 

 

3,8

80

 

 

 

 

 

2,3

0,8

0,8

 

1,5

 

 

 

2,5

81

 

 

 

 

 

2,3

0,5

1,2

 

0,1

 

 

 

2,8

82

 

 

 

 

 

3,0

2,5

0,0

 

12,6

 

 

 

2,0

83

 

 

 

 

 

1,3

0,7

0,0

 

3,9

 

 

 

5,5

84

 

 

 

 

 

0,5

2,7

3,2

 

0,1

 

 

 

0,8

85

 

 

 

 

 

1,3

2,0

0,0

 

0,8

 

 

 

1,3

86

 

 

 

 

 

0,3

0,8

0,8

 

2,1

 

 

 

2,5

87

 

 

 

 

 

1,0

0,3

1,2

 

0,9

 

 

 

2,0

88

 

 

 

 

 

0,8

0,6

0,8

 

2,4

 

 

 

2,8

89

 

 

 

 

 

1,5

0,9

1,6

 

1,9

 

 

 

1,5

90

 

 

 

 

 

2,3

0,8

0,0

 

0,1

 

 

 

4,5

91

 

 

 

 

 

0,5

1,0

0,0

 

0,2

 

 

 

6,5

92

 

 

 

 

 

2,5

6,1

1,2

 

0,1

 

 

 

1,5

93

 

 

 

 

 

5,0

1,4

 

 

0,2

 

 

 

1,5

94

 

 

 

 

 

0,8

5,0

 

 

0,1

 

 

 

3,5

95

 

 

 

 

 

2,0

1,1

 

 

1,2

 

 

 

2,8

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

1,0

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

2,5

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

 

 

 

1,8

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1

 

 

 

2,0

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,3

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,8

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5”


26.3.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 92/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/443,

annettu 25 päivänä maaliskuuta 2020,

luvan antamisesta uuselintarvikkeen ”runsaasti spermidiiniä sisältävä vehnänalkiouute (Triticum aestivum)” eritelmän muuttamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 nojalla sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2015/2283 säädetään, että unionin markkinoille voidaan saattaa vain sellaisia uuselintarvikkeita, jotka on hyväksytty ja jotka mainitaan unionin luettelossa.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470 (2) hyväksyttyjä uuselintarvikkeita koskevan unionin luettelon laatimisesta on annettu asetuksen (EU) 2015/2283 8 artiklan mukaisesti.

(3)

Komissio päättää asetuksen (EU) 2015/2283 12 artiklan nojalla uuselintarvikkeen hyväksymisestä ja saattamisesta unionin markkinoille sekä unionin luettelon saattamisesta ajan tasalle.

(4)

Yritys TLL The Longevity Labs GmbH, jäljempänä ’hakija’, ilmoitti komissiolle 6 päivänä joulukuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (3) 5 artiklan mukaisesti aikomuksestaan saattaa markkinoille runsaasti spermidiiniä sisältävä vehnänalkiouute (Triticum aestivum) elintarvikkeiden uutena ainesosana. Näin ollen runsaasti spermidiiniä sisältävä vehnänalkiouute sisällytettiin unionin uuselintarvikeluetteloon.

(5)

Hakija esitti 6 päivänä elokuuta 2019 komissiolle asetuksen (EU) 2015/2283 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen runsaasti spermidiiniä sisältävää vehnänalkiouutetta koskevan eritelmän muuttamisesta. Hakija pyysi, että kadaveriinin pitoisuus nostettaisiin nykyisestä tasosta < 0,1 μg/g tasolle ≤ 16,0 μg/g.

(6)

Hakija perustelee pyyntöään toteamalla, että muutos on tarpeen, jotta pitoisuus vastaisi Triticum aestivum -vehnäkasvin alkioista määritettävissä olevia kadaveriinin luonnollisia pitoisuuksia, jotka ovat tasolla ≤ 16,0 μg/g. Tällä hetkellä sallittu pitoisuus eli < 0,1 μg/g kadaveriinia runsaasti spermidiiniä sisältävässä vehnän alkiouutteessa edustaa toteamisrajaa analyysimenetelmällä, jonka hakija oli virheellisesti sisällyttänyt alustavaan ilmoitukseen kadaveriinin spesifikaatiorajaksi ja joka sen jälkeen sisällytettiin tämän uuselintarvikkeen eritelmään unionin luettelossa.

(7)

Kadaveriini on diamiini, joka yhdessä histamiinin, tyramiinin ja putreskiinin kanssa kuuluu biogeenisiin amiineihin, joita muodostuu luonnostaan proteiinien bakteeriaineenvaihdunnan tuloksena.

(8)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, arvioi biogeenisten amiinien terveysriskit vuonna 2011 (4). Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi tieteellisessä lausunnossaan, että jäsenvaltioilta saaduista analyysitiedoista ja elintarvikkeiden kulutusta koskevista tiedoista ilmenee, että kadaveriinia esiintyy useissa elintarvikkeissa (alkoholijuomissa, mausteissa, kalassa ja kalatuotteissa, lihassa, maitotuotteissa, vihanneksissa ja vihannestuotteissa) keskimäärin jopa 184 mg/ kg elintarviketta, minkä johdosta kadaveriinin päivittäinen saanti on jopa 116,1 mg.

(9)

Koska kadaveriinin ehdotettu enimmäispitoisuus uuselintarvikkeessa ja uuselintarvikkeen hyväksyttyihin käyttöedellytyksiin perustuva kadaveriinin saanti ovat vähintään kolme suuruusluokkaa pienemmät kuin tavanomaisesta ruokavaliosta saatu kadaveriinimäärä, komissio katsoo, että ehdotettu kadaveriinipitoisuuden muutos runsaasti spermidiiniä sisältävän vehnänalkiouutteen eritelmässä ei vaikuta turvallisuutta koskeviin näkökohtiin, jotka tukivat kyseisen uuselintarvikkeen hyväksymistä, ja että elintarviketurvallisuusviranomaisen ei ole tarpeen arvioida nykyistä hakemusta asetuksen (EU) 2015/2283 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Siksi on aiheellista muuttaa uuselintarvikkeen ’runsaasti spermidiiniä sisältävä vehnänalkiouute’ eritelmää siten, että kadaveriinin pitoisuus vastaa hakijan pyytämää tasoa.

(10)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liitettä olisi muutettava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2015/2283 6 artiklassa tarkoitetun hyväksyttyjä uuselintarvikkeita koskevan unionin luettelon ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 kohta, joka koskee uuselintarviketta ”runsaasti spermidiiniä sisältävä vehnänalkiouute (Triticum aestivum)”, tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä maaliskuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, unionin uuselintarvikeluettelon laatimisesta uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti (EUVL L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista (EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2011; 9(10):2393


LIITE

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liitteessä olevassa taulukossa 2 (Eritelmät) oleva kohta ”runsaasti spermidiiniä sisältävä vehnänalkiouute (Triticum aestivum)” seuraavasti:

Hyväksytty uuselintarvike

Eritelmä

”Runsaasti spermidiiniä sisältävä vehnänalkiouute (Triticum aestivum)

Kuvaus / Määritelmä:

Runsaasti spermidiiniä sisältävä vehnänalkiouute saadaan fermentoimattomista itämättömistä vehnänalkioista (Triticum aestivum) kiinteä-nesteuutolla, joka kohdistuu erityisesti muttei pelkästään polyamiineihin.

Spermidiini: (N-(3-aminopropyyli)butaani-1,4-diamiini): 0,8–2,4 mg/g

Spermiini: 0,4–1,2 mg/g

Spermidiinitrikloridi < 0,1 μg/g

Putreskiini: < 0,3 mg/g

Kadaveriini: ≤ 16,0 μg/g

Mykotoksiinit:

Aflatoksiinit (kokonaismäärä): < 0,4 μg/kg

Mikrobiologiset vaatimukset:

Aerobisten bakteerien kokonaismäärä: < 10 000 PMY/g

Hiiva ja homeet: < 100 PMY/g

Escherichia coli: < 10 PMY/g

Salmonella: Ei esiinny/25 g

Listeria monocytogenes: Ei esiinny/25 g”


26.3.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 92/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/444,

annettu 25 päivänä maaliskuuta 2020,

Wuxi Suntech Power Co. Ltd:n laatimien, täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1570 kumottua sitoumusta rikkoneiden laskujen mitätöinnistä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (1) ja erityisesti sen 8 ja 14 artiklan,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 (2) ja erityisesti sen 13 ja 24 artiklan,

ottaa huomioon Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta ja tässä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 2 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1238/2013 (3) ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevan lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta 2 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1239/2013 (4) ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 18 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun ja 19 artiklan 3 kohdan mukaisen osittaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen 1 päivänä maaliskuuta 2017 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/366 (5),

ottaa huomioon lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun ja 11 artiklan 3 kohdan mukaisen osittaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen 1 päivänä maaliskuuta 2017 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/367 (6),

ottaa huomioon Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa käyttöön otettavasta lopullisesta tasoitustullista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/366 ja lopullisesta polkumyyntitullista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/367 muuttamisesta sekä Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevassa polkumyynnin ja tukien vastaisessa menettelyssä tarjotun sitoumuksen hyväksymisen vahvistamisesta lopullisten toimenpiteiden soveltamiskauden ajaksi annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/707/EU kumoamisesta 15 päivänä syyskuuta 2017 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1570 (7),

sekä katsoo seuraavaa:

A.   SITOUMUS JA MUUT TOIMENPITEET

(1)

Neuvosto otti täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1238/2013 käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen moduulien ja kennojen, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, tuonnissa unioniin. Lisäksi neuvosto otti täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1239/2013 käyttöön lopullisen tasoitustullin tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa unioniin.

(2)

Kiinan koneiden ja elektroniikan tuonti- ja vientikauppakamari, jäljempänä ’CCCME’, toimitti vientiä harjoittavien tuottajien ryhmän ja siihen etuyhteydessä olevien osapuolten puolesta komissiolle hintasitoumuksen. Komissio hyväksyi kyseisen hintasitoumuksen väliaikaisen polkumyyntitullin osalta päätöksellä 2013/423/EU (8). Saatuaan vientiä harjoittavien tuottajien ryhmän yhdessä CCCME:n kanssa toimittaman ilmoituksen hintasitoumuksen muuttamisesta komissio vahvisti 4 päivänä joulukuuta 2013 annetulla päätöksellä 2013/707/EU (9) muutetun hintasitoumuksen, jäljempänä ’sitoumus’, hyväksynnän lopullisten polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteiden soveltamiskauden ajaksi. Sitoumus hyväksyttiin muun muassa yrityksen Wuxi Suntech Power Co. Ltd, jäljempänä ’Wuxi Suntech’, Taric-lisäkoodi B796, osalta.

(3)

Komissio hyväksyi myös päätöksen (10), jolla selkeytetään sitoumuksen täytäntöönpanoa, sekä 15 asetusta (11), joilla peruutetaan useiden vientiä harjoittavien tuottajien sitoumuksen hyväksyntä ja tarvittaessa mitätöidään sitoumuslaskuja.

(4)

Komissio laajensi täytäntöönpanosetuksilla (EU) 2016/185 (12) ja (EU) 2016/184 (13) Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin ja tasoitustullin koskemaan Malesiasta ja Taiwanista lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia, lukuun ottamatta joitakin aitoja tuottajia.

(5)

Komissio jatkoi täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/367, jäljempänä ’toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevaan tarkasteluun liittyvä polkumyyntiasetus’, Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa sovellettavan lopullisen polkumyyntitullin voimassaoloa asetuksen (EU) 2016/1036, jäljempänä ’polkumyyntiä koskeva perusasetus’, 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen ja päätti 11 artiklan 3 kohdan mukaisen välivaiheen tarkastelun.

(6)

Komissio jatkoi täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/366, jäljempänä ’toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevaan tarkasteluun liittyvä tasoitustulliasetus’, Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa sovellettavan lopullisen tasoitustullin voimassaoloa asetuksen (EU) 2016/1037, jäljempänä ’tukien vastainen perusasetus’, 18 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen ja päätti 19 artiklan 3 kohdan mukaisen välivaiheen tarkastelun.

(7)

Komissio kumosi sitoumuksen täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1570, jäljempänä ’kumoamisasetus’.

(8)

Komissio antoi ilmoituksilla 2018/C 310/06 (14) ja 2018/C 310/07 (15) tiedoksi, että Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa käyttöön otetun polkumyyntitullin ja tasoitustullin soveltaminen päättyy 3 päivänä syyskuuta 2018.

B.   SITOUMUKSEN EHDOT

(9)

Vientiä harjoittavat tuottajat suostuivat sitoumuksen ehtojen mukaisesti muun muassa siihen, että ne eivät myy tarkasteltavana olevaa tuotetta ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle unionissa alle tietyn vähimmäistuontihinnan. Vähimmäistuontihintaa tarkistettiin neljännesvuosittain käyttämällä viitteenä moduulien kansainvälisiä spot-markkinoiden hintoja, jotka annetaan Bloombergin tietokannassa.

(10)

Lisäksi vientiä harjoittavat tuottajat sopivat myyvänsä tarkasteltavana olevaa tuotetta yksinomaan suoramyynnillä. Sitoumusta sovellettaessa suoramyynti määriteltiin myynniksi joko ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle unionissa tai sitoumuksessa mainitun unionissa sijaitsevan etuyhteydessä olevan osapuolen kautta.

(11)

Sitoumuksen ehdoissa eriteltiin myös viejän raportointivelvoitteet komissiota kohtaan ja mainittiin, että näiden velvoitteiden noudattamatta jättäminen rikkoo sitoumusta.

(12)

Sitoumuksen raportointivelvoitteiden mukaan kunkin viejän oli toimitettava komissiolle muun muassa neljännesvuosittaiset raportit suoramyynnistään ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle unionissa, myynnistään sitoumuksessa mainituille etuyhteydessä oleville osapuolille unionissa ja sitoumuksessa mainittujen etuyhteydessä olevien osapuolten myynnistä ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle unionissa. Tämä tarkoitti sitä, että kyseisissä neljännesvuosiraporteissa annettujen tietojen oli oltava kattavia ja paikkansapitäviä ja että ilmoitetuissa liiketoimissa oli noudatettava sitoumuksen ehtoja täysin. Unionissa tapahtuvasta jälleenmyynnistä raportointi oli erityinen velvollisuus, kun sitoumuksen piiriin kuuluvaa tuotetta myytiin ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle sitoumuksessa mainitun etuyhteydessä olevan tuojan kautta. Vain nämä raportit antoivat komissiolle mahdollisuuden valvoa, oliko etuyhteydessä olevan tuojan ensimmäiseltä riippumattomalta asiakkaalta veloittama jälleenmyyntihinta vähimmäistuontihinnan mukainen.

(13)

Sitoumuksen mukaan vientiä harjoittavat tuottajat olisivat vastuussa myös kaikkien niihin etuyhteydessä olevien osapuolten tekemistä sitoumuksen rikkomisista riippumatta siitä, mainittiinko nämä sitoumuksessa.

(14)

Lisäksi vientiä harjoittavat tuottajat sitoutuivat neuvottelemaan komission kanssa kaikista teknisistä tai muista vaikeuksista ja kysymyksistä, joita sitoumuksen täytäntöönpanokaudella mahdollisesti ilmenisi.

C.   SITOUMUKSEN KUMOAMINEN

(15)

Sitoumus hyväksyttiin alun perin yli 120 yrityksen/yritysryhmän osalta. Myöhemmin komissio peruutti sitoumuksen hyväksynnän 19 yrityksen osalta. Näistä seitsemäntoista todettiin rikkoneen sitoumusta ja kahden liiketoimintamallit olivat sellaiset, että sitoumuksen noudattamista oli mahdotonta valvoa niiden osalta. Lisäksi 16 muuta kiinalaisyritystä vetäytyi vapaaehtoisesti sitoumuksesta.

(16)

Kumoamisasetuksella komissio kumosi sitoumuksen ja otti käyttöön muuttuvan tullin vähimmäistuontihinnan muodossa, jäljempänä ’muuttuvan tullin mukainen vähimmäistuontihinta’. Muuttuvan tullin mukainen vähimmäistuontihinta tarkoitti sitä, että sen piiriin hyväksyttävään tuontiin, jonka ilmoitettu arvo on vähintään vähimmäistuontihinnan suuruinen, ei sovelleta tulleja. Tulliviranomaiset kantaisivat tullit kuitenkin välittömästi, jos tuotetta tuodaan muuttuvan tullin mukaisen vähimmäistuontihinnan alittavalla hinnalla. Kumoamisasetus tuli voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017, ja sitä sovelletaan ajallisesti siten vain kyseisenä päivänä tai sen jälkeen tapahtuvaan tuontiin.

(17)

Kumoamisasetuksen tullessa voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017 komissio jatkoi tutkimuksia, jotka koskivat sitoumuksen noudattamista ennen kyseistä päivää laadittujen sitoumuslaskujen osalta, ja katsoi aiheelliseksi panna vireille uusia tutkimuksia sellaisten laskujen osalta, jotka oli laadittu sitoumuksen ollessa vielä voimassa. Näissä tutkimuksissa tullivelan katsotaan syntyvän vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen vastaanottohetkellä, a) kun sitoumuksen soveltamisalaan kuuluvien yritysten laskuttaman tuonnin osalta todetaan, että yksi tai useampi sitoumuksen ehdoista ei täyty, tai b) kun komissio toteaa sitoumuksen rikkomisen asetuksessa tai päätöksessä, jossa viitataan tiettyihin liiketoimiin ja ilmoitetaan kyseiset sitoumuslaskut pätemättömiksi. Myös sellaiset laskut, jotka oli laadittu ennen 1 päivää lokakuuta 2017 aiemman järjestelyn puitteissa ja joita käytettiin kauppalaskuina 1 päivänä lokakuuta 2017 tai sen jälkeen tapahtuneessa tuonnissa, voidaan mitätöidä.

(18)

Komissio mitätöi täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/1551 (16) ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/1329 (17) kolmen vientiä harjoittavan tuottajan laatimia laskuja, jotka rikkoivat sitoumusta sitoumuksen ollessa yhä voimassa.

D.   VIENTIÄ HARJOITTAVIEN TUOTTAJIEN VALVONTA

(19)

Polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 8 artiklan 7 ja 9 kohdan ja 14 artiklan 7 kohdan sekä tukien vastaisen perusasetuksen 13 artiklan 7 ja 9 kohdan ja 24 artiklan 7 kohdan mukaisesti komissio sai tietää näytöstä, jonka Wuxi Suntech oli esittänyt Saksan tulliviranomaisille sitoumuksen noudattamisesta omalta osaltaan. Lisäksi komissio tutki tietoja, jotka Wuxi Suntech toimitti sille raportointivelvoitteidensa mukaisesti.

(20)

Jäljempänä (21)–(23) kappaleessa esitetyissä havainnoissa käsitellään väitteitä, joiden mukaan Wuxi Suntech rikkoi sitoumusta sen ollessa yhä voimassa.

E.   SITOUMUSLASKUJEN MITÄTÖINNIN PERUSTEET

(21)

Sitoumuksen ollessa yhä voimassa Wuxi Suntechilla oli unionissa kolme etuyhteydessä olevaa tuojaa, jotka olivat Suntech Power Deutschland GmbH, jäljempänä ’Suntech Deutschland’, Saksassa, Suntech Power Italy Co. Srl, jäljempänä ’Suntech Italy’, Italiassa ja Suntech Europe France, jäljempänä ’Suntech France’ Ranskassa. Kyseiset yritykset on kirjattu sitoumukseen Wuxi Suntechiin etuyhteydessä olevina osapuolina. Wuxi Suntech ei koskaan pyytänyt, että sitoumus peruutettaisiin kyseisten etuyhteydessä olevien osapuolten osalta.

(22)

Vuonna 2018 oikeustapauksen C-226/18 (18) yhteydessä komission tietoon tuli, että useita Wuxi Suntechin laskuja, jotka oli osoitettu yritykselle Suntech Deutschland vuonna 2014, esitettiin tulliselvitykseen Saksassa, mutta niitä ei koskaan ilmoitettu komissiolle sitoumuksen piiriin kuuluvana jälleenmyyntinä, mikä rikkoi (9) ja 12 kappaleessa kuvattuja sitoumuksen ehtoja.

(23)

Tutkittuaan tarkemmin sitoumusten valvontajärjestelmäänsä komissio yksilöi 28 Wuxi Suntechin ja Suntech Deutschlandin välistä liiketointa, kaksi Wuxi Suntechin ja Suntech Italyn välistä liiketointa sekä kahdeksan Wuxi Suntechin ja Suntech Francen välistä liiketointa, joita ei ilmoitettu jälleenmyyntitasolla (19) sitoumuksen ehtojen mukaisesti.

F.   ASIAN KANNALTA MERKITYKSELLISET SITOUMUSLASKUT

(24)

Sitoumusta rikkovat Wuxi Suntechin myyntitapahtumat (21–23 kappale) liittyvät seuraaviin sitoumuslaskuihin:

Sitoumuksen mukaisia tavaroita koskevan kauppalaskun numero

Päivämäärä

SFDE20140601~0640

30.6.2014

SFDE20140245~0284

30.6.2014

SFDE20140165~0204

30.6.2014

SFDE20140001~0002

13.6.2014

SFDE20140005~0044

30.6.2014

SFDE20140481~0520

30.6.2014

SFDE20140045~0084

30.6.2014

SFDE20140365~0404

30.6.2014

SFDE20140285~0324

30.6.2014

SFDE20140561~0600

30.6.2014

SFDE20140325~0364

30.6.2014

SFDE20140721~0760

30.6.2014

SFDE20140125~0164

30.6.2014

SFDE20140761~0800

30.6.2014

SFDE20140445~0480

30.6.2014

SFDE20140641~0680

30.6.2014

SFDE20140521~0560

30.6.2014

SFDE20140205~0244

30.6.2014

SFDE20140681~0720

30.6.2014

SFDE20140405~0444

30.6.2014

SFDE20140085~0124

30.6.2014

SFDE20140003~0004

11.7.2014

REF0001~0040

19.9.2014

REF_EXWX0023~0027

19.9.2014

REF_EXWX0001~0022

19.9.2014

0308001312–009

21.5.2014

0308001312–015

17.7.2014

Lavansol201400001

13.3.2014

G.   KIRJALLISET HUOMAUTUKSET JA KUULEMISET

(25)

Asianomaisille osapuolille ilmoitettiin havainnoista ja erityisesti aikeesta mitätöidä edellä mainitut sitoumuslaskut. Asianomaisille osapuolille annettiin mahdollisuus tulla kuulluiksi ja esittää huomautuksia polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 8 artiklan 9 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 13 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

(26)

Wuxi Suntech esitti kirjallisia huomautuksia 29 päivänä heinäkuuta 2019, 4 päivänä syyskuuta 2019, 26 päivänä syyskuuta 2019, 20 päivänä tammikuuta 2020 ja 3 päivänä maaliskuuta 2020.

(27)

Komission yksiköiden kanssa järjestettiin kuulemiset Wuxi Suntechin pyynnöstä 28 päivänä elokuuta 2019 ja 7 päivänä helmikuuta 2020.

(28)

Wuxi Suntech väitti, että sen omistajuus vaihtui 11 päivänä maaliskuuta 2014, kun Kiinan väliasteen kansantuomioistuimen hyväksymän rakenneuudistussuunnitelman mukaisesti konsernin Shunfeng Photovoltaic International Limited (20) tytäryhtiö Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co.,Ltd hankki kaikki Wuxi Suntechin osakkeet.

(29)

Wuxi Suntechin mukaan osakkeenomistusrakenteen uudelleenjärjestely syrjäytti yrityksen Suntech Power Holdings Co., Ltd, jäljempänä ’Suntech Holdings’ (21), Wuxi Suntechin ylimpänä holdingyhtiönä. Koska Suntech Holdings oli myös Suntech Francen, Suntech Deutschlandin ja Suntech Italyn tosiasiallinen omistaja, Wuxi Suntech katsoo, että 11 päivästä maaliskuuta 2014 alkaen kyseiset eurooppalaiset yritykset eivät enää olleet etuyhteydessä Wuxi Suntechiin. Näin ollen Wuxi Suntechilla ei kyseisestä hetkestä lähtien ollut velvollisuutta ilmoittaa kyseessä olevia liiketoimia sitoumuksen puitteissa tapahtuneena jälleenmyyntinä. Wuxi Suntech katsoo, ettei se ole rikkonut sitoumuksen mukaisia raportointivelvoitteitaan.

(30)

Wuxi Suntech väitti lisäksi, että se ilmoitti komissiolle tästä omistajuuden vaihtumisesta. Wuxi Suntech sanoo ilmoittaneensa komissiolle jo joulukuussa 2013 yrityslakimiehensä välityksellä yritysrakenteen tulevasta muutoksesta. Tämä tieto perustui 6 päivänä tammikuuta 2014 päivättyyn sähköpostiviestiin, jossa mainittiin joulukuussa 2013 annettu tiedonanto mutta jossa asiaa ei täsmennetty tarkemmin. Wuxi Suntech lisäsi vielä, että vastauksessaan komission lähettämään nimenmuutosta koskevaan kyselylomakkeeseen se ilmoitti 22 päivänä toukokuuta 2014, ettei se enää ole etuyhteydessä mainittuihin kolmeen Euroopassa toimivaan yritykseen.

(31)

Wuxi Suntechin mukaan sen sitoumuksen 5.16 kohdassa vahvistettua ilmoitusvelvollisuutta yritysrakenteen muutoksista noudatettiin asianmukaisesti viimeistään 22 päivänä toukokuuta 2014 tehdyllä ilmoituksella.

(32)

Vaihtoehtoisena väitteenään Wuxi Suntech totesi, ettei komissio voi mitätöidä sitoumuslaskuja eikä määrätä väitettyä taannehtivaa tullien kantamista aiemmin tapahtuneesta ja jo vapaaseen liikkeeseen luovutetusta tuonnista. Wuxi Suntechin mukaan polkumyynti- ja tasoitustullien taannehtiva kantaminen, jos kyseistä tuontia ei ole etukäteen kirjattu eikä sille ole määrätty uudelleen väliaikaista tullia, rikkoo polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 8 artiklan 1, 9 ja 10 kohtaa ja 10 artiklan 5 kohtaa sekä tukien vastaisen perusasetuksen 13 artiklan 1, 9 ja 10 kohtaa ja 16 artiklan 5 kohtaa.

(33)

Wuxi Suntech totesi lopuksi, että vaikka komissio voisikin ottaa tullit käyttöön taannehtivasti, täytäntöönpanoasetuksen (EU) No 1238/2013 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/367 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan, täytäntöönpanoasetuksen (EU) No 1239/2013 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/366) 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan asiaa koskevat säännökset ovat umpeutuneet ja ne kumottiin täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1570, mikä tarkoittaa, että tällä hetkellä ei ole olemassa säännöstä, joka mahdollistaisi sitoumuslaskujen mitätöimisen.

(34)

Komissio tarkasteli vientiä harjoittavan tuottajan esittämiä huomautuksia ja käsitteli niitä jäljempänä esitetyllä tavalla.

(35)

Komissio vastasi ensin väitteeseen, jonka mukaan Suntech France, Suntech Deutschland ja Suntech Italy eivät ole olleet etuyhteydessä Wuxi Suntechin 11 päivästä maaliskuuta 2014 alkaen, minkä vuoksi Wuxi Suntechilla ei ollut velvollisuutta ilmoittaa jälleenmyynnistä. Väitteensä tueksi Wuxi Suntech liitti mukaan 21 päivänä maaliskuuta 2014 päivätyn yleiskirjeen (22), jolla Hongkong Exchange and Clearing Limited ja Stock Exchange of Hongkong Limited, jäljempänä ’Hongkongin pörssi’, tiedottivat Shunfeng Photovoltaic International Limitedin osakkeenomistajille ehdotuksestaan hankkia omistusosuuksia Wuxi Suntechissa, jäljempänä ’hankinta’.

(36)

Yleiskirjeen mukaan hankinnalle oli asetettu kaksi edellytystä: a) sillä täytyy olla kiinalaisen tuomioistuimen hyväksyntä, joka annettiin 15 päivänä marraskuuta 2013, ja b) osakkeenomistajien on hyväksyttävä se yleiskokouksessa, joka pidettiin 7 päivänä huhtikuuta 2014. Kuten yleiskirjeessä kuvattiin, hankinta tulee voimaan vasta osakkeenomistajien äänestyksen jälkeen.

(37)

Komissio sai ensimmäisen kerran tietää 21 päivänä maaliskuuta 2014 päivätystä yleiskirjeestä 29 päivänä heinäkuuta 2019 kyseisenä päivänä esitettyjen Wuxi Suntechin huomautusten liitteen 5 kautta. Vahvistus siitä, että yleiskokous tosiasiallisesti pidettiin 7 päivänä huhtikuuta 2014, saatettiin komission tietoon myöhemmin tämän esitettyä pyynnön 28 päivänä elokuuta 2019 järjestetyssä kuulemisessa. Wuxi Suntech toimitti todisteet yhtiökokouksen pitopäivästä vasta 4 päivänä syyskuuta 2019 Wuxi Suntechin yrityslakimiehen kyseisenä päivänä lähettämän sähköpostiviestin liitteessä 4.

(38)

Komissiolla ei ole velvollisuutta omasta aloitteestaan seurata sitoumuksen antaneiden yritysten yritysrakenteen muutoksia. Sitoumuksen kohdista 5.16 ja 9.6 seuraa selvästi, että on asianomaisen yrityksen velvollisuus ilmoittaa komissiolle tällaisista muutoksista ja noudattaa sitoumusta siihen asti, että sitoumusta on muutettu muutoksen huomioon ottamiseksi, eli kunnes aiemmin etuyhteydessä olleiden yritysten nimet on poistettu sitoumuksesta.

(39)

Näin ollen riippumatta siitä tosiasiallisesta päivästä, jona hankinta tapahtui, on kuitenkin olennaisen tärkeää arvioida, täyttikö Wuxi Suntech sitoumuksen 5.16 ja 9.6 kohdan mukaiset velvollisuutensa.

(40)

Komissio totesi ensin, että sille ilmoitettiin 22 päivänä toukokuuta 2014 siitä, että Wuxi Suntech ei ollut enää ollut etuyhteydessä Suntech Franceen, Suntech Deutschlandiin ja Suntech Italyyn. Näin ollen ainakaan 13 päivänä maaliskuuta 2014 ja 21 päivänä toukokuuta 2014 päivättyjen laskujen osalta ei ole minkäänlaista epäilystä siitä, etteikö ilmoitusvelvollisuutta olisi rikottu.

(41)

Komissio katsoo, että ilmoitusvelvollisuus sitoi Wuxi Suntechia 22 päivän toukokuuta 2014 jälkeenkin. Mainittuja kolmea etuyhteydessä olevaa yritystä ei itse asiassa ole koskaan virallisesti poistettu sitoumuksesta. Sen vuoksi Wuxi Suntechin oli raportoitava niistä 1 päivään lokakuuta 2017 asti.

(42)

Sitoumuksen 5.16 kohdassa todetaan, että CCCME:n ja asianomaisen yrityksen on ilmoitettava komissiolle välittömästi kaikista yritysrakenteen muutoksista, jotka tapahtuvat sitoumuksen voimassaoloaikana. Siinä todetaan myös, että yritys ymmärtää, että muutosten myötä voi olla tarpeen muuttaa sitoumuksen tiettyjä osia.

(43)

Sitoumuksen 9.6 kohdan mukaan liitteet ovat erottamaton osa sitoumusta. Etenkin liitteessä IX luetellaan kaikki viejiin etuyhteydessä olevat osapuolet unionissa.

(44)

Näiden kahden säännöksen tarkastelu yhdessä merkitsee sitä, että sitoumuksessa vahvistetut Wuxi Suntechin oikeudelliset velvoitteet olivat voimassa, kunnes siihen aiemmin unionissa etuyhteydessä olleet yritykset poistettiin liitteestä ja päivitetty liite IX tuli voimaan. Vasta tällöin oikeudellinen tilanne muuttuisi siten, että Wuxi Suntech voisi lopettaa jälleenmyyntiä koskevat ilmoitukset. Tällaista muutosta ei koskaan tapahtunut.

(45)

Wuxi Suntechin toimittamien asiakirjojen mukaan ostovalmistelut alkoivat lokakuussa 2013 ennen kuin komissio hyväksyi sitoumustarjouksen lopullisessa vaiheessa joulukuussa 2013. Tätä ennen, heinäkuussa 2013, Wuxi Suntech oli jo toimittanut allekirjoitetun sitoumustarjouksensa CCCME:n välityksellä. Se ei muuttanut sitoumustarjoustaan ennen kuin komissio hyväksyi sen lopullisessa vaiheessa. Mainitut kolme yritystä lueteltiin siinä etuyhteydessä olevina yrityksinä, eikä siinä viitattu mitenkään mahdollisesti tulossa olevaan yritysrakenteen muutokseen.

(46)

Sitoumuksen hyväksyminen loi suoran, selkeän ja tähän tarkoitukseen varatun viestintäkanavan viejien ja komission yksiköiden välille sitoumuksesta johtuvia erityisvelvoitteita varten. Tämä viestintäkanava oli sitoumustekstiin sisältyvä asiointisähköposti (23), joskin sitoumustekstissä mainittiin vaihtoehtona myös suora yhteys sitoumuksesta vastaavaan virkamieheen. Wuxi Suntech oli näin ollen tietoinen siitä, että sen sitoumukseen liittyvän yhteydenpidon olisi tapahduttava asiointisähköpostin kautta tai olemalla suoraan yhteydessä sitoumuksesta vastaavaan virkamieheen. Wuxi Suntech ei kuitenkaan koskaan käyttänyt näitä viestintäkanavia tiedottaakseen mahdollisista yritysrakenteessaan tapahtuneista muutoksista tai ilmoittaakseen niistä komissiolle.

(47)

Sen sijaan Wuxi Suntech avasi uuden viestintäkanavan: se väitti, että jo joulukuussa 2013 se otti yhteyttä alkuperäisistä polkumyynnin ja tukien vastaisista tutkimuksista vastanneeseen komission tiimiin ilmoittaakseen alustavasti Wuxi Suntechin rakenteessa tulossa olevista muutoksista. Wuxi Suntech ei toimittanut mitään näyttöä, joka todistaisi tällaisen viestinnän olemassaolon tai osoittaisi, mitä tietoja vaihdettiin, vaan tukeutui ainoastaan 6 päivänä tammikuuta 2014 päivättyyn sähköpostiviestiin, jossa viitattiin joulukuussa 2013 annettuun ilmoitukseen.

(48)

Wuxi Suntech lähetti 6 päivänä tammikuuta 2014 alkuperäisten polkumyynnin ja tukien vastaisten tutkimusten (24) asiointisähköpostiin sähköpostiviestin, jossa pyydettiin tiettyä lomaketta / nimen muutosta varten tarkoitettua lomaketta. Komission yksiköt vastasivat lähettämällä Wuxi Suntechille muokatun nimenmuutosta koskevan kyselylomakkeen, kuten yleensä tehdään nimenmuutosta pyydettäessä. Wuxi Suntech antoi 14 päivänä tammikuuta 2014 sähköpostilla lisäselvityksiä yritysrakenteensa muutoksesta. Tämän sähköpostiviestin jälkeen saatiin 22 päivänä toukokuuta 2014 vastaus, joka sisälsi täytetyn nimenmuutosta koskevan kyselylomakkeen. Tässä kyselylomakkeessa esitettiin ensimmäistä kertaa täydellinen uusi yritysrakenne ja selvennettiin, että Wuxi Suntechin kolme entistä etuyhteydessä olevaa yritystä unionissa eivät enää olleet etuyhteydessä siihen.

(49)

Maaliskuussa 2014 Wuxi Suntech päätti yksipuolisesti lakata ilmoittamasta Suntech Francen, Suntech Deutschlandin ja Suntech Italyn jälleenmyynnistä komissiolle. Wuxi Suntech ei kuitenkaan koskaan pyytänyt Euroopassa toimivien yritysten poistamista sitoumustekstistä kummankaan viestintäkanavan kautta.

(50)

Tämä yksipuolinen päätös ilman, että kyseiset kolme Euroopassa toimivaa yritystä poistettiin sitoumuksesta, oli sovittujen sitoumusehtojen vastainen. Sitoumuksen 5.16 kohdassa vahvistettua oikeudellista velvoitetta noudatettiin vasta, kun aiemmin Euroopan unionissa etuyhteydessä olleet yritykset oli poistettu sitoumustekstistä. Siihen asti Wuxi Suntechilla oli raportointivelvollisuus. Näiden muutosten sopimusriski ja seuraukset olivat niiden yritysten vastuulla, joiden yritysrakennetta muutettiin. Niiden käsittely ei ollut komission vastuulla.

(51)

Yritysoston loppuunsaattaminen, sen väitetty toteuttamispäivä ja seuraukset sitoumuksen toiminnalle olivat seikkoja, jotka oli tuotava komission tietoon tällaisen sitoumuksen muutoksen perustelemiseksi. Siihen asti, kun komissio oli tehnyt päätöksen sitoumuksen ehtojen muuttamisen hyväksymisestä, Wuxi Suntechin oli noudatettava sen ehtoja, mukaan lukien sitoumuksessa etuyhteydessä oleviksi yrityksiksi ilmoitettujen yritysten myynnistä ilmoittaminen. Lisäksi siltä osin kuin yritysosto antoi aihetta muuttaa sitoumusta, oli Wuxi Suntechin vastuulla käynnistää muutos.

(52)

Sen vuoksi komissio katsoi, että edellä 23 kappaleessa tarkoitetut Wuxi Suntechin liiketoimet Suntech Deutschlandin, Suntech Italyn ja Suntech Francen kanssa olisi pitänyt ilmoittaa jälleenmyyntitasolla. Ilmoittamatta jättäminen merkitsi sitoumuksen rikkomista.

(53)

Joka tapauksessa ja riippumatta päivästä, jona yritysosto toteutui, ainakin jälleenmyynti, josta on laadittu lasku ennen 22 päivää toukokuuta 2014, olisi pitänyt ilmoittaa. Tämä sen vuoksi, että ne on laadittu ennen päivää, jona yritys ilmoitti alkuperäisestä tutkimuksesta vastaavalle tiimille, ettei se enää ollut etuyhteydessä mainittuihin kolmeen yritykseen unionissa. Näin ollen ensimmäinen väite hylättiin.

(54)

Toimenpiteiden väitettyä taannehtivaa käyttöönottoa koskevasta väitteestä komissio totesi, että polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 8 artiklan 10 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 13 artiklan 10 kohdan mukaan väliaikainen tulli voidaan ottaa käyttöön vain, jos sitoumukseen johtanutta tutkimusta ei ole saatettu loppuun. Kyseisiä säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta käsillä olevaan tilanteeseen.

(55)

Tässä tapauksessa on kyse polkumyynti- ja tasoitustullien väliaikaisen maksamatta jättämisen peruuttamisesta, koska maksamatta jättämisen jatkamisedellytysten ei enää todettu täyttyvän.

(56)

Komissio muistuttaa, että komission päätöksen 2013/423/EU mukaan sitoumuksen rikkomiset voivat koskea tiettyjä liiketoimia (25). Kyseiset sitoumuksen vastaiset liiketoimet ilmenevät laskuissa, jotka komission on mitätöitävä. Jäsenvaltioiden tulliviranomaiset voivat siten kantaa koko tullivelan. Tämä ei rajoita tulliviranomaisten mahdollisuutta kantaa näitä tulleja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1238/2013 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1239/2013 yleisten sääntöjen pohjalta riippumatta siitä, onko komissio todennut virallisesti sitoumuksen rikkomisen.

(57)

Mitätöinnillä komissio ilmoittaa jäsenvaltioiden tulliviranomaisille, että sovellettavien polkumyynti- ja tasoitustullien väliaikainen kantamatta jättäminen peruutetaan ja että kyseessä olevasta tuonnista on kannettava yksilölliset tullit. Näissä olosuhteissa aletaan soveltaa polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdalla ja tukien vastainen perusasetuksen 14 artiklan 4 kohdalla käyttöön otettuja lopullisia tulleja.

(58)

Sellaisten tullien kantaminen, jotka olisi pitänyt kantaa koko ajan, ei riko taannehtivuuskiellon periaatetta eikä myöskään oikeutettujen odotusten periaatetta: Wuxi Suntechin oli määrä olla rikkomatta sitoumuksen ehtoja, minkä vastineeksi polkumyynti- ja tasoitustulleja ei väliaikaisesti kannettu sen tuonnin osalta. Koska se ei noudattanut näitä ehtoja, se ei voi väittää hankkineensa oikeutettuja odotuksia tilanteessa, joka saattoi tietyissä olosuhteissa muuttua. Väitettyä taannehtivuutta koskeva väite hylättiin.

(59)

Komissio tarkasteli vielä väitettä, jonka mukaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1238/2013 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/367 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1239/2013 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/366 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan voimassaolo oli päättynyt ja ne oli kumottu täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1570. Tämän nojalla Wuxi Suntech katsoi, että ei ollut enää olemassa oikeudellista säännöstä, jonka nojalla sitoumuslaskut voitaisiin mitätöidä.

(60)

Komissio totesi, että sitoumusta rikottiin sitoumuksen soveltamisaikana.

(61)

Kuten edellä 17 kappaleessa todetaan, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1570 johdanto-osan 54 kappaleessa todetaan seuraavaa: ”Komissio tekee edelleen hintasitoumuksen noudattamista koskevia tutkimuksia ja saattaa käynnistää jatkossa uusiakin tällaisia tutkimuksia sellaisten tavaroiden osalta, jotka luovutettiin vapaaseen liikkeeseen, kun hintasitoumus oli vielä voimassa. Näihin tutkimuksiin sovelletaan täytäntöönpanoasetusten (EU) 2017/366 ja (EU) 2017/367 2 ja 3 artiklaa. Tullivelka syntyy vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen vastaanottohetkellä, a) kun sitoumuksen soveltamisalaan kuuluvien yritysten laskuttaman tuonnin osalta todetaan, että yksi tai useampi sitoumuksen ehdoista ei täyty, tai b) kun komissio toteaa sitoumuksen rikkomisen asetuksessa tai päätöksessä, jossa viitataan tiettyihin liiketoimiin ja julistetaan kyseiset sitoumuslaskut pätemättömiksi. Komissio katsoi vielä, että sellaisen vientiä harjoittavan tuottajan, jonka todetaan rikkoneen sitoumusta – vaikka tämä todettaisiinkin vasta hintasitoumuksen päättymisen jälkeen – ei pitäisi saada etua muuttuvan tullin mukaisesta vähimmäistuontihinnasta. Tällaisessa tapauksessa muuttuvan tullin mukaista vähimmäistuontihintaa ei pitäisi enää soveltaa. Komission olisi poistettava tällaisten yritysten nimet uudesta liitteestä VI ja uudesta liitteestä 5 samalla säädöksellä, jossa noudattamatta jättäminen vahvistetaan.”

(62)

Tältä osin komissio katsoi, että sillä on valtuudet mitätöidä sitoumuslaskut polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 14 artiklan ja tukien vastaisen perusasetuksen 24 artiklan perusteella. Lisäksi komission täytäntöönpanoasetuksessa, jolla laskut mitätöidään, todetaan ainoastaan sitoumuksen rikkomisen oikeudellinen seuraus, joka johtuu suoraan polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 8 artiklasta ja tukien vastaisen perusasetuksen 13 artiklasta. Valtuuksista säädetään myös täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/366 2 artiklassa, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/367 2 artiklassa, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1238/2013 3 artiklassa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1239/2013 2 artiklassa.

(63)

Koska käsiteltävänä oleva rikkominen ilmeni ennen kumoamisasetuksen voimaantuloa, komissio voi mitätöidä sitoumuslaskut soveltamalla polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 8 ja 14 artiklaa, tukien vastaisen perusasetuksen 13 ja 24 artiklaa, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1238/2013 3 artiklaa, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/367 2 artiklaa, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1239/2013 2 artiklaa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/366 2 artiklaa. Se seikka, että komissio sai tietää rikkomisesta vasta sen jälkeen, kun kyseiset säännökset oli kumottu täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1570, ei poista tarvetta soveltaa kyseisiä sääntöjä tehokkaasti eikä vaatimusta mitätöidä laskut rikkomisen tapahtumishetkestä. Näin ollen kyseinen väite hylättiin.

H.   SITOUMUKSEN RIKKOMINEN JA LOPULLISTEN TULLIEN KÄYTTÖÖNOTTO

(64)

Komissio totesi polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 8 artiklan 7 ja 9 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 13 artiklan 7 ja 9 kohdan sekä sitoumuksen ehtojen perusteella, että Wuxi Suntech rikkoi sitoumusta sen ollessa yhä voimassa.

(65)

Näin ollen vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan tulli-ilmoituksen vastaanottamishetkellä voimassa olleiden polkumyyntiä koskevan perusasetuksen 8 artiklan 7 ja 9 kohdan ja 14 artiklan, tukien vastaisen perusasetuksen 13 artiklan 7 ja 9 kohdan ja 24 artiklan, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1238/2013 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/367 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1239/2013 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/366 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla Wuxi Suntechin (24) kappaleessa luetellut laskut eivät ole päteviä.

(66)

Kansallisten tulliviranomaisten on arvioitava, ovatko sovellettavat vanhentumisajat päättyneet asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (26) 221 artiklassa ja asetuksen (EU) 952/2013 (27) 103 artiklassa esitettyjen sääntöjen perusteella. Koska kyseiset säännöt ovat aineellisia sääntöjä, niiden ajallinen soveltaminen riippuu tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen päivästä (28).

(67)

Kansallisten tulliviranomaisten olisi kannettava ja kirjattava vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen vastaanottohetkellä syntynyt tullivelka asetuksen (ETY) N:o 2913/92 218 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen ja asetuksen (EU) N:o 952/2013 105 artiklan nojalla.

(68)

Komissio myös muistuttaa, että jos jäsenvaltion tulliviranomaisilla on viitteitä siitä, että sitoumuslaskussa esitetty hinta ei vastaa tosiasiallisesti maksettua hintaa, niiden olisi tutkittava, onko rikottu vaatimusta, jonka mukaan hyvitykset on ilmoitettava sitoumuslaskuissa, tai onko vähimmäistuontihintaa noudatettu.

(69)

Jos jäsenvaltion tulliviranomaiset päättelevät, että vaatimusta on rikottu tai että vähimmäistuontihintaa ei ole noudatettu, niiden olisi tällöin kerättävä tullit.

(70)

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten työn helpottamiseksi komission olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan perusteella jaettava tällaisissa tilanteissa sitoumuksessa olevat luottamukselliset ja muut tiedot kansallisia menettelyjä varten,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tämän asetuksen liitteessä luetellut sitoumuslaskut todetaan mitätöidyiksi.

2.   Kannetaan polkumyynnin ja tukien vastaiset tullit, jotka ovat syntyneet vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan tulli-ilmoituksen vastaanottohetkellä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1238/2013 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/367 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1239/2013 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/366 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla paitsi silloin, kun sovellettavat vanhentumisajat ovat päättyneet asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (29) 221 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 952/2013 (30) 103 artiklassa esitettyjen sääntöjen perusteella.

2 artikla

1.   Jos jäsenvaltioiden tulliviranomaisilla on viitteitä siitä, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1238/2013 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/367 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1239/2013 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/366 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisessa sitoumuslaskussa, jonka Wuxi Suntech Power Co. Ltd on laatinut ennen tämän asetuksen voimaantuloa, esitetty hinta ei vastaa maksettua hintaa ja että tämän vuoksi kyseinen yritys on saattanut rikkoa sitoumusta, tulliviranomaiset voivat kansallisten menettelyjen toteuttamista varten tarvittaessa pyytää komissiota antamaan niille sitoumuksen kopion ja muita tietoja, jotta ne voivat todentaa sovellettavan vähimmäistuontihinnan päivänä, jona sitoumuslasku laadittiin.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetun todentamisen yhteydessä paljastuu, että alennuksia ja hyvityksiä ei ole sisällytetty kauppalaskuun, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1238/2013 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/367 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1239/2013 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/366 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla kannettavat tullit on perittävä.

3.   Edellä olevan 1 kohdan mukaisia tietoja voidaan käyttää vain täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1238/2013 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/367 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1239/2013 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/366 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla kannettavien tullien täytäntöönpanoa varten. Tähän liittyen jäsenvaltioiden tulliviranomaiset voivat antaa näistä tulleista vastaavalle velalliselle kyseiset tiedot puolustautumisoikeuksien turvaamiseksi. Näitä tietoja ei saa missään olosuhteissa paljastaa kolmansille osapuolille.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä maaliskuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 55.

(3)  EUVL L 325, 5.12.2013, s. 1.

(4)  EUVL L 325, 5.12.2013, s. 66.

(5)  EUVL L 56, 3.3.2017, s. 1.

(6)  EUVL L 56, 3.3.2017, s. 131.

(7)  EUVL L 238, 16.9.2017, s. 22.

(8)  EUVL L 209, 3.8.2013, s. 26.

(9)  EUVL L 325, 5.12.2013, s. 214.

(10)  EUVL L 270, 11.9.2014, s. 6.

(11)  Komission täytäntöönpanoasetukset (EU) 2015/866 (EUVL L 139, 5.6.2015, s. 30), (EU) 2015/1403 (EUVL L 218, 19.8.2015, s. 1), (EU) 2015/2018 (EUVL L 295, 12.11.2015, s. 23), (EU) 2016/115 (EUVL L 23, 29.1.2016, s. 47), (EU) 2016/1045 (EUVL L 170, 29.6.2016, s. 5), (EU) 2016/1382 (EUVL L 222, 17.8.2016, s. 10), (EU) 2016/1402 (EUVL L 228, 23.8.2016, s. 16), (EU) 2016/1998 (EUVL L 308, 16.11.2016, s. 8), (EU) 2016/2146 (EUVL L 333, 8.12.2016, s. 4), (EU) 2017/454 (EUVL L 71, 16.3.2017, s. 5), (EU) 2017/941 (EUVL L 142, 2.6.2017, s. 43), (EU) 2017/1408 (EUVL L 201, 2.8.2017, s. 3), (EU) 2017/1497 (EUVL L 218, 24.8.2017, s. 10), (EU) 2017/1524 (EUVL L 230, 6.9.2017, s. 11), (EU) 2017/1589 (OJ L 241, 20.9.2017, s. 21) useiden vientiä harjoittavien tuottajien sitoumuksen hyväksynnän peruuttamisesta.

(12)  EUVL L 37, 12.2.2016, s. 76.

(13)  EUVL L 37, 12.2.2016, s. 56.

(14)  EUVL C 310, 3.9.2018, s. 4.

(15)  EUVL C 310, 3.9.2018, s. 5.

(16)  EUVL L 260, 17.10.2018, s. 8.

(17)  EUVL L 207, 7.8.2019, s. 12.

(18)  EU:C:2019:440.

(19)  Sitoumuksessa ”jälleenmyyntilasku” määritellään myyntilaskuksi, jonka unionissa toimiva sitoumukseen piiriin kuuluvan tuotteen tai tarkasteltavana olevan tuotteen osalta etuyhteydessä oleva osapuoli laatii ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle unionissa (osa 1, Määritelmät).

(20)  Tunnetaan tällä hetkellä nimityksellä Shunfeng International Clean Energy Limited (SFCE).

(21)  Sekä sen 100-prosenttisesti omistaman tytäryhtiön Power Solar System Co.Ltd.

(22)  Asiakirja on Wuxi Suntechin 29. heinäkuuta 2019 toimittamien huomautusten liite 5.

(23)  Asiointisähköposti oli TRADE-UT-HELPDESK@ec.europa.eu.

(24)  Asiointisähköpostit olivat TRADE-SOLAR-DUMPING@ec.europa.eu ja TRADE-SOLAR-SUBSIDY@ec.europa.eu, jotka ilmoitettiin vireillepanoilmoituksissa kaikille osapuolille, joita tutkimukset koskivat.

(25)  Komission päätös 2013/423/EU, annettu 2 päivänä elokuuta 2013, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot ja kiekot) tuontia koskevassa polkumyynnin vastaisessa menettelyssä tarjotun sitoumuksen hyväksymisestä (EUVL L 209, 3.8.2013, s. 26, johdanto-osan 14 ja 15 kappale).

(26)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).

(27)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

(28)  Tuomioistuimen tuomio 23.2.2006, Molenbergnatie NV, C-201/04, ECLI: EU:C:2006:136, 41 kohta.

(29)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).

(30)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).


LIITE

Luettelo Wuxi Suntech Power Co. Ltd:n laatimista sitoumuslaskuista, jotka ilmoitetaan mitätöidyiksi:

Sitoumuksen mukaisia tavaroita koskevan kauppalaskun numero

Päivämäärä

SFDE20140601~0640

30.6.2014

SFDE20140245~0284

30.6.2014

SFDE20140165~0204

30.6.2014

SFDE20140001~0002

13.6.2014

SFDE20140005~0044

30.6.2014

SFDE20140481~0520

30.6.2014

SFDE20140045~0084

30.6.2014

SFDE20140365~0404

30.6.2014

SFDE20140285~0324

30.6.2014

SFDE20140561~0600

30.6.2014

SFDE20140325~0364

30.6.2014

SFDE20140721~0760

30.6.2014

SFDE20140125~0164

30.6.2014

SFDE20140761~0800

30.6.2014

SFDE20140445~0480

30.6.2014

SFDE20140641~0680

30.6.2014

SFDE20140521~0560

30.6.2014

SFDE20140205~0244

30.6.2014

SFDE20140681~0720

30.6.2014

SFDE20140405~0444

30.6.2014

SFDE20140085~0124

30.6.2014

SFDE20140003~0004

11.7.2014

REF0001~0040

19.9.2014

REF_EXWX0023~0027

19.9.2014

REF_EXWX0001~0022

19.9.2014

0308001312–009

21.5.2014

0308001312–015

17.7.2014

Lavansol201400001

13.3.2014