ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 18

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
23. tammikuu 2020


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission Täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/94, annettu 22. tammikuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 muuttamisesta Ukrainasta peräisin olevaa siipikarjan lihaa koskevien tariffikiintiöiden osalta ja mainitusta täytäntöönpanoasetuksesta poikkeamisesta kiintiövuoden 2020 osalta

1

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/95, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2323 muuttamisesta ( 1 )

6

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

23.1.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 18/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/94,

annettu 22. tammikuuta 2020,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 muuttamisesta Ukrainasta peräisin olevaa siipikarjan lihaa koskevien tariffikiintiöiden osalta ja mainitusta täytäntöönpanoasetuksesta poikkeamisesta kiintiövuoden 2020 osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 187 artiklan ensimmäisen kohdan a ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi päätöksellä (EU) 2019/2145 (2) Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella siipikarjanlihalle ja siitä tehdyille lihavalmisteille myönnetyn etuuskohtelun muuttamisesta Euroopan unionin ja Ukrainan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, Euroopan unionin puolesta.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2078 (3) säädetään Ukrainasta peräisin olevaa siipikarjan lihaa koskevien unionin tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista.

(3)

Sopimuksen mukaisesti unionin on korotettava 50 000 tonnilla täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2078 vahvistettua tariffikiintiötä, joka koskee järjestysnumeroa 09.4273 vastaavien CN-koodien tuoreita, jäähdytettyjä tai jäädytettyjä siipikarjan lihaa ja muita syötäviä osia sekä muita valmisteita ja säilykkeitä, jotka on valmistettu kalkkunasta ja Gallus domesticus -lajin siipikarjan lihasta.

(4)

Sen vuoksi on aiheellista muuttaa täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/2078, jotta huomioon voidaan ottaa sopimuksen mukaisesti saataville asetettavat tariffikiintiöiden määrät.

(5)

Sopimus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020. Sopimuksen nojalla saataville asetettavat siipikarjanlihatuotteita koskevan tariffikiintiön lisämäärät olisi kiintiövuoden 2020 osalta laskettava määräsuhteen mukaisesti sopimuksen voimaantulopäivä huomioon ottaen. Sopimuksen mukaisten vuotuisten siipikarjanlihatuotemäärien olisi oltava kokonaisuudessaan saatavilla 1 päivänä tammikuuta 2021 alkavasta kiintiökaudesta lähtien.

(6)

Sopimuksen mukaisesti Ukrainalle myönnettävä siipikarjanlihatuotteita koskevan kiintiön lisämäärä olisi asetettava saataville 1 päivästä helmikuuta 2020, joka on sopimuksen voimaantulopäivä. Ukrainalle myönnettyä siipikarjanlihatuotteiden kiintiötä hallinnoidaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 2 artiklan mukaisesti neljännesvuosittain.

(7)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuontioikeuksia voi hakea kutakin vuosineljännestä edeltävän kuukauden seitsemän ensimmäisen päivän aikana. Tammikuun 1 päivästä 31 päivään maaliskuuta 2020 kestävän osakauden osalta hakujakso on sen vuoksi jo päättynyt sopimuksen voimaantulopäivänä. Sopimuksen mukaista kiintiön lisämäärää vastaavien tuontioikeuksien ylimääräinen hakujakso kaudelle 1 päivästä helmikuuta31 päivään maaliskuuta 2020 olisi siten vahvistettava helmikuun 2020 seitsemäksi ensimmäiseksi päiväksi.

(8)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, että tuontioikeuksien hakijoiden on ensimmäisen tiettyä kiintiövuotta koskevan hakemuksen jättämisen yhteydessä esitettävä todiste CN-koodin 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 tai 1602 39 21 siipikarjatuotteiden määrästä, jonka ne ovat tuoneet asiaankuuluvien tullisäännösten mukaisesti, jäljempänä ’viitemäärä’, ja että tällaisen todisteen on koskettava 12 kuukauden ajanjaksoa, joka päättyy kuukausi ennen hakijan ensimmäistä hakemusta. Tämän asetuksen voimaantulopäivänä tällaisen todisteen aiemmasta tuonnista ovat jo esittäneet ne hakijat, jotka jättivät joulukuussa 2019 tuontioikeushakemuksen, joka koskee alkuperäisestä 19 200 tonnin määrästä joulukuussa 2019 saataville asetettua neljännestä. Sopimuksessa määrätty kiintiövuoden 2020 vuotuinen määrä on kuitenkin 65 033 tonnia. Sen vuoksi on olemassa riski, että tuontioikeuksien hakijoiden joulukuussa 2019 toimittamassa aiempaa tuontia koskevassa todisteessa ei oteta huomioon sopimuksessa määrättyä kiintiömäärien kasvua. Sen vuoksi on aiheellista asettaa lisäjakso aiempaa tuontia koskevan lisätodisteen esittämiselle niitä hakijoita varten, jotka toimittivat todisteen aiemmasta tuonnista joulukuussa 2019.

(9)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 3 artiklan 4 kohdan mukaan kullakin mainitun täytäntöönpanoasetuksen 2 artiklassa tarkoitetulla osakaudella tuontioikeushakemuksessa haettu tuotteiden kokonaismäärä saa olla enintään 25 prosenttia hakijan viitemäärästä. Jotta tällä asetuksella avattavaan lisähakemuskauteen voitaisiin soveltaa johdonmukaista kehystä, kyseistä rajoitusta olisi sovellettava myös sopimuksen mukaista kiintiön lisämäärää vastaavien tuontioikeuksien lisähakemuskauteen 1 päivän helmikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2020 välisen ajan osalta.

(10)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/2078 olisi muutettava.

(11)

Tätä asetusta olisi sovellettava sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 muuttaminen

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2015/2078 poikkeaminen kiintiövuoden 2020 osalta

1.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 2 artiklassa säädetään, mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteessä I, sellaisena kuin se on muutettuna tämän asetuksen 1 artiklalla, olevan järjestysnumeron 09.4273 mukaisen kiintiön osalta 8 333 tonnin lisämäärä asetetaan saataville 1 päivän helmikuuta to 31 päivän maaliskuuta 2020 väliseksi kaudeksi.

2.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteessä I, sellaisena kuin se on muutettuna tämän asetuksen 1 artiklalla, olevan järjestysnumeron 09.4273 mukaisen kiintiön ja 1 päivän helmikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2020 välisen kauden osalta 1 kohdassa tarkoitetun lisämäärän kattavat tuontioikeushakemukset on jätettävä helmikuun 2020 seitsemän ensimmäisen päivän aikana.

3.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2078 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, hakijat, jotka hakivat tuontioikeuksia joulukuussa 2019, voivat toimittaa lisätodisteen CN-koodin 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 tai 1602 39 21 siipikarjatuotteiden määrästä, jonka ne ovat tuoneet tai joka on tuotu niiden puolesta asianomaisten tullisäännösten mukaisesti 1 päivän marraskuuta 2018 ja 31 päivän lokakuuta 2019 välisenä aikana. Tällainen lisätodiste aiemmasta tuonnista on toimitettava helmikuun 2020 seitsemän ensimmäisen päivän aikana.

3 artikla

Helmikuussa 2020 jätetyt tuontioikeushakemukset

Tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdan nojalla helmikuussa 2020 jätetyn tuontioikeushakemuksen kattama kokonaismäärä saa olla enintään 25 prosenttia hakijan viitemäärästä. Niiden hakijoiden osalta, jotka ovat esittäneet lisätodisteen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti, viitemäärä määritetään ottaen huomioon tämä lisätodiste.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22. tammikuuta 2020.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2019/2145, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella siipikarjanlihalle ja siitä tehdyille lihavalmisteille myönnetyn etuuskohtelun muuttamisesta Euroopan unionin ja Ukrainan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (EUVL L 325, 16.12.2019, s. 41).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2078, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevaa siipikarjan lihaa koskevien unionin tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 302, 19.11.2015, s. 63).


LIITE

Tavaran kuvausta on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska etuuskohtelujärjestely määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen soveltamista. Jos CN-koodin edessä on ”ex”, etuuskohtelu määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.

Järjestysnumero

CN-koodi

Kuvaus

Tuontikausi

Määrä tonneina (nettopaino)

Kannettava tulli

(euroa/tonni)

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 70

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex -020760 21  (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt; muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu Gallus domesticus -lajin siipikarjasta

Vuosi 2020

Vuodesta 2021

65 033

70 000

0

09.4274

0207 12

Siipikarjan liha ja muut syötävät osat, paloittelemattomat, jäädytetyt

 

20 000

0


(1)  Helmikanan puolikkaat ja neljännekset, tuoreet tai jäähdytetyt.


PÄÄTÖKSET

23.1.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 18/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/95,

annettu 22 päivänä tammikuuta 2020,

aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2323 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aluskierrätyksestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta 20 päivänä marraskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 6 artiklan 2 kohdan mukaan alusten omistajien on varmistettava, että kierrätettäväksi tarkoitetut alukset kierrätetään ainoastaan sellaisissa aluskierrätyslaitoksissa, jotka on sisällytetty mainitun asetuksen 16 artiklan mukaisesti julkaistavaan aluskierrätyslaitosten eurooppalaiseen luetteloon.

(2)

Eurooppalainen luettelo vahvistetaan komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2016/2323 (2).

(3)

Latvia on ilmoittanut komissiolle, että sen alueella sijaitseva aluskierrätyslaitos (3) on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta asetuksen (EU) N:o 1257/2013 14 artiklan mukaisen luvan. Latvia on toimittanut komissiolle kaikki asiaankuuluvat tiedot kyseisen laitoksen sisällyttämiseksi eurooppalaiseen luetteloon. Eurooppalaista luetteloa olisi siksi ajantasaistettava sisällyttämällä siihen kyseinen laitos.

(4)

Liettua on ilmoittanut komissiolle, että sen alueella sijaitseva aluskierrätyslaitos (4) on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta asetuksen (EU) N:o 1257/2013 14 artiklan mukaisen luvan. Liettua on toimittanut komissiolle kaikki asiaankuuluvat tiedot kyseisen laitoksen sisällyttämiseksi eurooppalaiseen luetteloon. Eurooppalaista luetteloa olisi siksi ajantasaistettava sisällyttämällä siihen kyseinen laitos.

(5)

Alankomaat on ilmoittanut komissiolle, että sen alueella sijaitseva aluskierrätyslaitos (5) on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta asetuksen (EU) N:o 1257/2013 14 artiklan mukaisen luvan. Alankomaat on toimittanut komissiolle kaikki asiaankuuluvat tiedot kyseisen laitoksen sisällyttämiseksi eurooppalaiseen luetteloon. Eurooppalaista luetteloa olisi siksi ajantasaistettava sisällyttämällä siihen kyseinen laitos.

(6)

Norja on ilmoittanut komissiolle, että sen alueella sijaitseva aluskierrätyslaitos (6) on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta asetuksen (EU) N:o 1257/2013 14 artiklan mukaisen luvan. Norja on toimittanut komissiolle kaikki asiaankuuluvat tiedot kyseisen laitoksen sisällyttämiseksi eurooppalaiseen luetteloon. Eurooppalaista luetteloa olisi siksi ajantasaistettava sisällyttämällä siihen kyseinen laitos.

(7)

Komissio on vastaanottanut asetuksen (EU) N:o 1257/2013 15 artiklan 1 kohdan mukaisia hakemuksia kolmen Turkissa sijaitsevan aluskierrätyslaitoksen (7) sisällyttämiseksi eurooppalaiseen luetteloon. Arvioituaan mainitun asetuksen 15 artiklan mukaisesti toimitetut tai kerätyt tiedot ja asiaa tukevan näytön komissio katsoo, että kyseiset laitokset täyttävät mainitun asetuksen 13 artiklassa vahvistetut vaatimukset, jotka koskevat aluskierrätystoiminnan harjoittamista ja aluskierrätyslaitosten sisällyttämistä eurooppalaiseen luetteloon. Eurooppalaista luetteloa olisi siksi ajantasaistettava sisällyttämällä siihen kyseiset laitokset.

(8)

Belgia ja Portugali ovat ilmoittaneet komissiolle, että niiden toimivaltaisten viranomaisten eurooppalaiseen luetteloon (8) sisältyville belgialaiselle ja portugalilaiselle aluskierrätyslaitokselle myöntämien lupien voimassaoloaikaa on pidennetty. Kyseisten laitosten eurooppalaiseen luetteloon kuulumisen voimassaoloaikaa olisi näin ollen vastaavasti pidennettävä.

(9)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2016/2323 olisi muutettava.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 1257/2013 25 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2323 liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä tammikuuta 2020.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 330, 10.12.2013, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2323, annettu 19 päivänä joulukuuta 2016, aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti (EUVL L 345, 20.12.2016, s. 119).

(3)  “Galaksis N”, Ltd.

(4)  UAB Demeksa

(5)  Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

(6)  ADRS Decom Gulen

(7)  ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.; Sök Denizcilik Tic. Ltd Sti ja EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.

(8)  NV Galloo Recycling Ghent (BE) ja Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais (PT)


LIITE

”LIITE

Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 16 artiklassa tarkoitettu aluskierrätyslaitosten eurooppalainen luettelo

A osa

Jäsenvaltiossa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset

Laitoksen nimi

Kierrätysmenetelmä

Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko

Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto

Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle  (1)

Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna  (2)

Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä  (3)

BELGIA

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Belgia

Puhelin: +32(0)9/251 25 21

Sähköposti: peter.wyntin@galloo.com

Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla), kaltevalla tasolla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 265 metriä

Leveys: 37 metriä

Syväys: 12,5 metriä

 

Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 30 päivää

34 000  (4)

31. maaliskuuta 2025

TANSKA

FAYARD A/S

Kystvejen 100

DK-5330 Munkebo

Tanska

www.fayard.dk

Puhelin: +45 7592 0000

Sähköposti: fayard@fayard.dk

Kuivatelakalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 415 metriä

Leveys: 90 metriä

Syväys: 7,8 metriä

Aluskierrätyslaitosta säännellään sovellettavan lainsäädännön sekä Kerteminden kunnan 7. marraskuuta 2018 antaman ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Ympäristölupaan sisältyy toiminta-aikaa, erityisiä toimintaedellytyksiä sekä jätteen käsittelyä ja varastointia koskevia ehtoja sekä ehto, jonka mukaan toiminta on suoritettava kuivatelakalla.

Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää.

0  (5)

7. marraskuuta 2023

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12–16

8500 Grenaa

Tanska

www.fornaes.dk

Puhelin: +45 86326393

Sähköposti: recycling@fornaes.dk

Laiturin vieressä, kuivatelakalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 150 metriä

Leveys: 25 metriä

Syväys: 6 metriä

GT: 10 000

Norddjursin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksyttyihin vastaanottolaitteisiin.

Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää.

30 000  (6)

30. kesäkuuta 2021

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Tanska

Verkkosivusto: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/

Sähköposti: kim@mars-eu.dk

Luiskalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 290 metriä Leveys: 90 metriä Syväys: 14 metriä

Aluskierrätyslaitoksen toimintaolosuhteet määritellään Fredrikshavnin kunnan 9. maaliskuuta 2018 antamassa ympäristöluvassa.

Frederikshavnin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksyttyihin vastaanottolaitoksiin, kuten aluskierrätyslaitoksen ympäristöluvassa vahvistetaan.

Vaarallista jätettä ei saa varastoida laitoksissa yli vuoden ajan.

Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää.

0  (7)

23. elokuuta 2023

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Tanska

www.smedegaarden.net

Laiturin vieressä, kuivatelakalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 170 metriä

Leveys: 40 metriä

Syväys: 7,5 metriä

 

Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää

20 000  (8)

15. syyskuuta 2021

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

TANSKA

Puhelin: +45 20699190

Verkkosivusto:

https://www.stenarecycling.dk/

Sähköposti: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Kuivatelakalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 40 metriä Leveys: 40 metriä Syväys: 10 metriä

Aluskierrätyslaitoksen toimintaolosuhteet määritellään Esbjergin kunnan 5. lokakuuta 2017 antamassa ympäristöluvassa.

Esbjergin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksyttyihin vastaanottolaitoksiin, kuten aluskierrätyslaitoksen ympäristöluvassa vahvistetaan.

Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää

0  (9)

7. helmikuuta 2024

VIRO

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn,

Viro

Puhelin: +372 610 2933

Faksi: +372 610 2444

Sähköposti: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

Pinnalla laiturin vieressä ja uivalla telakalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 197 metriä

Leveys: 32 metriä

Syväys: 9,6 metriä

GT: 28 000

Jätelupa nro L.JÄ/327249. Vaarallisen jätteen käsittelylupa nro 0222. Vene-Baltin sataman säännöt, MSR-Refonda-alusten kierrätysopas. Ympäristöjärjestelmä, jätteenkäsittely EP 4.4.6–1-13

Laitos voi kierrättää ainoastaan niitä vaarallisia aineita, joiden osalta sille on myönnetty lupa.

Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 30 päivää.

21 852  (10)

15. helmikuuta 2021

ESPANJA

DDR VESSELS XXI, S.L.

Port of ”El Musel”

Gijon

Espanja

Puhelin: +34 630 14 44 16

Sähköposti: abarredo@ddr-vessels.es

Purkurampilla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 169,9 metriä

(Alukset, jotka ovat tätä pidempiä ja kykenevät nollapyöräytykseen tai negatiiviseen ramppiliikkeeseen, voidaan hyväksyä riippuen yksityiskohtaisen toteutettavuustutkimuksen tuloksista)

Rajoitukset sisältyvät yhdennettyyn ympäristölupaan.

Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on satamaviranomainen.

0  (11)

28. heinäkuuta 2020

RANSKA

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 LE TRAIT

Puhelin: (+ 33) (0)7 69 79 12 80

Sähköposti:

patrick@demonaval-recycling.fr

Laiturin vieressä, kuivatelakalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 140 metriä

Leveys: 25 metriä

Sivukorkeus: 5 metriä

Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.

Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.

0  (12)

11. joulukuuta 2022

GARDET & DE BEZENAC Recycling

/ Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Ranska

Puhelin: +33(0)2 35 95 16 34

Sähköposti: infos@gardet-bezenac.com

Vedessä ja luiskalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 150 metriä

Leveys: 18 metriä

Sivukorkeus: 7 metriä

LDT: 7 000

Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.

Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.

16 000  (13)

30. joulukuuta 2021

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan – CS 41320–33082 Bordeaux Cedex

Ranska

Puhelin: +33(0)5 56 90 58 00

Sähköposti: maintenance@bordeaux-port.fr

Laiturin vieressä, kuivatelakalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 240 metriä

Leveys: 37 metriä

Sivukorkeus: 17 metriä

Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.

Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.

18 000  (14)

21. lokakuuta 2021

Les Recycleurs bretons

Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau

Ranska

Puhelin: +33(0)2 98 01 11 06

Sähköposti: navaleo@navaleo.fr

Laiturin vieressä, kuivatelakalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 225 metriä

Leveys: 34 metriä

Sivukorkeus: 27 metriä

Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.

Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.

5 500  (15)

24. toukokuuta 2021

ITALIA

San Giorgio del Porto SpA.

Calata Boccardo 8

16128 – Genova –

Italia

Puhelin: +39 (0)10 251561

Sähköposti:

segreteria@sgdp.it;

sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Laiturin vieressä, kuivatelakalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 350 metriä

Leveys: 75 metriä

Sivukorkeus: 16 metriä

GT: 130 000

Rajoitukset sisältyvät yhdennettyyn ympäristölupaan.

Nimenomainen hyväksyntä

38 564  (16)

6. kesäkuuta 2023

LATVIA

A/S „Tosmares kuģubūvētava”

Ģenerāļa Baloža street 42/44, Liepaja, LV-3402

Latvia

Puhelin: +371 63401919

Sähköposti:

shipyard@tosmare.lv

Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla), kuivatelakalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 165 metriä

Leveys: 22 metriä

Sivukorkeus: 7 metriä

GT: 12 000

Katso kansallinen lupa nro LI10IB0024.

Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa

0  (17)

11. kesäkuuta 2020

“Galaksis N”, Ltd.

Kapsedes street 2D,

Liepāja, LV – 3414

Latvia

Puhelin: +371 29410506

Sähköposti: galaksisn@inbox.lv

Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla), kuivatelakalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 165 metriä

Leveys: 22 metriä

Sivukorkeus: 7 metriä

GT: 12 000

Katso kansallinen lupa nro LI12IB0053

Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa

0  (18)

17. heinäkuuta 2024

LIETTUA

UAB APK

Minijos 180 (berth 133A), LT 93269, Klaipėda,

Liettua

Puhelin: +370 (46) 365776

Faksi: +370 (46) 365776

Sähköposti: uab.apk@gmail.com

Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla)

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 130 metriä

Leveys: 35 metriä

Sivukorkeus: 10 metriä

GT: 3 500

Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1–15/2015

Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa

1 500  (19)

17. maaliskuuta 2020

UAB Armar

Minijos 180 (berths 127A, 131A), LT 93269, Klaipėda,

Liettua

Puhelin: +370 685 32607

Sähköposti: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla)

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat (paikka 127A):

Pituus: 80 metriä

Leveys: 16 metriä

Sivukorkeus: 6 metriä

GT: 1 500

Aluksen enimmäismitat (paikka 131A):

Pituus: 80 metriä

Leveys: 16 metriä

Sivukorkeus: 5 metriä

GT: 1 500

Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1–16/2015 (paikka 127A)

Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1–51/2017 (paikka 131A)

Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa

3 910  (20)

17. maaliskuuta 2020

(paikka 127A)

19. huhtikuuta 2022

(paikka 131A)

UAB Demeksa

Nemuno g. 42A (berth 121), LT 93277 Klaipėda

Liettua

Puhelin: +370 630 69903

Sähköposti: uabdemeksa@gmail.com

Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla)

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 58 metriä

Leveys: 16 metriä

Sivukorkeus: 5 metriä

GT: 3 500

Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1–64/2019

Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa

0  (21)

22. toukokuuta 2024

UAB Vakaru refonda

Minijos 180 (berths 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda,

Liettua

Puhelin: +370 (46) 483940 / 483891

Faksi: +370 (46) 483891

Sähköposti: refonda@wsy.lt

Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla)

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 230 metriä

Leveys: 55 metriä

Sivukorkeus: 14 metriä

GT: 70 000

Katso kansallinen lupa nro (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1–18/2015

Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa

20 140  (22)

21. toukokuuta 2020

ALANKOMAAT

Damen Verolme Rotterdam B.V.

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam-Botlek

Alankomaat

Puhelin: +31 18 123 43 53

Sähköposti: praveen.badloo@damen.com

Kuivatelakalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 405 metriä

Leveys: 90 metriä

Sivukorkeus: 11,6 metriä

Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Nimenomainen hyväksyntä

52 000  (23)

21. heinäkuuta 2021

Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

Estlandweg 10

4455 SV Nieuwdorp

Alankomaat

Puhelin: +31 113 351 710

Sähköposti: slf@sagro.nl

Valmistelutoimet laiturin vieressä, nosto maihin romutettavaksi

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 120 metriä

Leveys: 20 metriä

Sivukorkeus: 6 metriä

Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Nimenomainen hyväksyntä

15 000  (24)

28. maaliskuuta 2024

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel

Alankomaat

Puhelin: +31 78 673 60 55

Sähköposti: info@sloperij-nederland.nl

Laiturin vieressä (vedessä) ja luiskalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 200 metriä

Leveys: 33 metriä

Sivukorkeus: 6 metriä

Korkeus: 45 metriä (Botlekbridge)

Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Valmistelutoimet suoritetaan laiturin vieressä siihen saakka, että runko voidaan hinata luiskalle vinssillä, jonka vetokapasiteetti on 2 000 tonnia.

Nimenomainen hyväksyntä

9 300  (25)

27. syyskuuta 2021

NORJA

ADRS Decom Gulen

Laitoksen osoite:

Sløvågen 2,

5960 Dalsøyra,

Norja

Toimipaikan osoite:

Statsminister Michelsens vei 38,

5230 Paradis,

Norja

https://adrs.no/

Laiturin vieressä, luiskalla, kuivatelakalla / uivalla telakalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 360 metriä

Leveys: Ei rajoituksia

Sivukorkeus: Ei rajoituksia

Katso kansallinen lupa nro 2019.0501.T

Nimenomainen hyväksyntä

0  (26)

1. lokakuuta 2024

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597,

5578 Nedre Vats

Norja

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Laiturin vieressä

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 290 metriä

Leveys: Ei rajoituksia

Sivukorkeus: Ei rajoituksia

Katso kansallinen lupa nro 2005.0038.T

Nimenomainen hyväksyntä

31 000  (27)

28. tammikuuta 2024

Green Yard AS

Angholmen,

4485 Feda,

Norja

www.greenyard.no

Kuivatelakalla (sisätiloissa), luiskalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 230 metriä

Leveys: 25 metriä

Sivukorkeus: 20 metriä

Katso kansallinen lupa nro 2018.0833.T

Suurimmat purkutyöt on tehtävä sisätiloissa.

Ulkoilmassa saa tehdä ainoastaan vähäisiä purkamis- ja leikkaamistoimia, jotka ovat tarpeen, jotta alus mahtuu laitoksen sisätiloihin. Lisätietoja annetaan luvassa.

Nimenomainen hyväksyntä

0  (28)

28. tammikuuta 2024

Kvaerner AS (Stord)

Eldøyane 59,

5411 Stord,

Norja

www.kvaerner.com

Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla), luiskalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 230 metriä

Leveys: Ei rajoituksia

Sivukorkeus: Ei rajoituksia

Katso kansallinen lupa nro 2013.0111.T

Nimenomainen hyväksyntä

43 000  (29)

28. tammikuuta 2024

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund,

Norja

www.lutelandetoffshore.com

Laiturin vieressä

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: Ei rajoituksia

Leveys: Ei rajoituksia

Sivukorkeus: Ei rajoituksia

Katso kansallinen lupa

nro 2014.0646.T

Nimenomainen hyväksyntä

14 000  (30)

28. tammikuuta 2024

Norscrap West AS

Hanøytangen 122,

5310 Hauglandhella,

Norja

www.norscrap.no

Laiturin vieressä, kelluvalla luiskalla, kuivatelakalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 150 metriä

Leveys: 34 metriä

Sivukorkeus: Ei rajoituksia

Katso kansallinen lupa nro 2017.0864.T

Enintään 8 000 LDT kelluvalla luiskalla. 8 000 LDT:n ylittävät alukset on kevennettävä ennen kuin ne vedetään luiskalle

Nimenomainen hyväksyntä

4 500  (31)

1. maaliskuuta 2024

PORTUGALI

Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811–901 Aveiro

Portugali

Puhelin: +351 234 378 970, +351 232 767 700

Sähköposti: info@navalria.pt

Kuivatelakalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 104 metriä

Leveys: 6,5 metriä

Syväys: 6,5 metriä

Toimintaan sovellettavat edellytykset määritetään toimilupaan liitetyissä eritelmissä (AL n.° 5/2015/CCDRC, 26.1.2016).

Vaarallisten materiaalien poistaminen ja purkaminen suoritetaan vaakasuoralla tasolla ja kaltevalla tasolla aluksen koon mukaan. Vaakasuoran tason nimellinen kapasiteetti on 700 tonnia. Kaltevan tason nimellinen kapasiteetti on 900 tonnia.

Nimenomainen hyväksyntä

1 900  (32)

26. heinäkuuta 2020

SUOMI

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, 21110 Naantali

Suomi

Puhelin: +358 2 44 511

Sähköposti: try@turkurepairyard.com

Laiturin vieressä, kuivatelakalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 250 metriä

Leveys: 40 metriä

Syväys: 7,9 metriä

Rajoitukset sisältyvät kansalliseen ympäristölupaan.

Nimenomainen hyväksyntä

20 000  (33)

1. lokakuuta 2023

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Able UK Limited

Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre

Graythorp Dock

Tees Road

Hartlepool

Cleveland

TS25 2DB

Yhdistynyt kuningaskunta

Puhelin: +44(0)1642 806080

Sähköposti: info@ableuk.com

Aluksen purkaminen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivatelakalla ja kiinnityspaikalla

Kaikki alukset, joiden mitat ovat luvassa sallittujen rajoissa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 337,5 metriä

Leveys: 120 metriä

Syväys: 6,65 metriä

Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1257/2013 vaatimukset.

Laitos on hyväksytty luvalla (viite EPR/VP3296ZM), jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.

Nimenomainen hyväksyntä

66 340  (34)

6. lokakuuta 2020

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR

Yhteyshenkilö:

Puhelin: +44(0)131 454 3380

Sähköposti:

leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk

Aluksen purkaminen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivatelakalla ja kiinnityspaikalla

Kaikki alukset aina 7 000 tonniin saakka

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 165 metriä

Leveys: 21 metriä

Syväys: 7,7 metriä

Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1257/2013 vaatimukset. Laitos on hyväksytty luvalla (viite: WML L 1157331), jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.

Nimenomainen hyväksyntä

7 275  (35)

2. marraskuuta 2022

Harland and Wolff Heavy Industries Limited

Queen’s Island

Belfast

BT3 9DU

Yhdistynyt kuningaskunta

Puhelin: +44(0)2890 458456

Sähköposti: trevor.hutchinson@harland-wolff.com

Aluksen purkaminen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivatelakalla ja kiinnityspaikalla

Kaikki alukset, joiden mitat esitetään sovitussa työsuunnitelmassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pääasiallinen (suurin) telakka on kooltaan 556 m x 93 m x 1,2 m DWT, ja siellä voidaan käsitellä enintään tämän kokoisia aluksia. Tämä suurin kuivatelakka on 1,2 miljoonaa DWT.

Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1257/2013 vaatimukset.

Laitos on hyväksytty jätehuoltoluvalla, lupanumero LN/07/21/V2, jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.

Nimenomainen hyväksyntä

13 200  (36)

3. elokuuta 2020

Swansea Drydock Ltd

Prince of Wales Dry Dock

Swansea

Wales

SA1 1LY

Yhdistynyt kuningaskunta

Puhelin: +44(0)1792 654592

Sähköposti: info@swanseadrydocks.com

Aluksen purkaminen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivatelakalla ja kiinnityspaikalla

Kaikki alukset, joiden mitat ovat luvassa sallittujen rajoissa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 200 metriä

Leveys: 27 metriä

Syväys: 7 metriä

Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1257/2013 vaatimukset.

Laitos on hyväksytty luvalla (viite EPR/UP3298VL), jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.

Nimenomainen hyväksyntä

7 275  (37)

2. heinäkuuta 2020

B osa

Kolmannessa maassa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset

Laitoksen nimi

Kierrätysmenetelmä

Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko

Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto

Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle  (38)

Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna  (39)

Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä  (40)

TURKKI

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd Sti.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 22 Aliağa

İzmir 35800,

Turkki

Puhelin: +90 232 618 21 65

Sähköposti: info@isiksangemi.com

Rannalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: Ei rajoituksia

Leveys: 75 metriä

Syväys: 17 metriä

Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.

Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.

Hiljainen hyväksyntä

Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.

91 851  (41)

7. heinäkuuta 2024

EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 10 Aliağa,

Izmir 35800,

Turkki

Puhelin: +90 232 618 2162

Sähköposti: pamirtaner@egecelik.com

Rannalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: Ei rajoituksia

Leveys: 50 metriä

Syväys: 15 metriä

Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.

Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.

Hiljainen hyväksyntä

Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.

55 503  (42)

12. helmikuuta 2025

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET

LTD.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 3–4 Aliağa,

Izmir 35800,

Turkki

Puhelin: +90 232 618 2030

Sähköposti: info@leyal.com.tr

Rannalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: Ei rajoituksia

Leveys: 100 metriä

Syväys: 15 metriä

Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.

Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.

Hiljainen hyväksyntä

Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.

55 495  (43)

9. joulukuuta 2023

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 25 Aliağa,

Izmir 35800,

Turkki

Puhelin: +90 232 618 2065

Sähköposti: demtas@leyal.com.tr

Rannalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: Ei rajoituksia

Leveys: 63 metriä

Syväys: 15 metriä

Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.

Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.

Hiljainen hyväksyntä

Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.

50 350  (44)

9. joulukuuta 2023

ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 23 Aliağa,

Izmir 35800,

Turkki

Puhelin: +90 232 618 2105

Sähköposti: oge@ogegemi.com

www.ogegemi.com

Rannalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: Ei rajoituksia

Leveys: 70 metriä

Syväys: 15 metriä

Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.

Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.

Hiljainen hyväksyntä

Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.

62 471  (45)

12. helmikuuta 2025

Sök Denizcilik Tic. Ltd Sti

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 8–9 Aliağa,

Izmir 35800,

Turkki

Puhelin: +90 232 618 2092

Sähköposti: info@sokship.com

Rannalla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: Ei rajoituksia

Leveys: 90 metriä

Syväys: 15 metriä

Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.

Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.

Hiljainen hyväksyntä

Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.

66 167  (46)

12. helmikuuta 2025

YHDYSVALLAT

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521

Yhdysvallat

Puhelin: 956-831-2299

Sähköposti: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla), kaltevalla tasolla

Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa.

Aluksen enimmäismitat:

Pituus: 335 metriä Leveys: 48 metriä Syväys: 9 metriä

Laitoksen toiminnan edellytykset määritellään toimintaluvissa, muissa luvissa ja todistuksissa, jotka laitokselle ovat myöntäneet Environmental Protection Agency, Texas Commission of Environmental Quality, Texas General Land Office ja Yhdysvaltain rannikkovartiosto.

Yhdysvaltain Toxic Substances Control Act -laissa kielletään sellaisten ulkomaisen lipun alla purjehtivien alusten tuonti Yhdysvaltoihin, joiden PCB-pitoisuus on yli 50 ppm.

Laitoksessa on kaksi ramppia lopullista aluskierrätystä varten (East Slip ja West Slip). EU:n lipun alla purjehtivat alukset kierrätetään yksinomaan East Slip -rampilla.

Yhdysvaltojen lainsäädäntöön ei tällä hetkellä sisälly alusten kierrätyssuunnitelmien hyväksymiseen liittyvää menettelyä.

120 000  (47)

9. joulukuuta 2023


(1)  Aluskierrätyksestä annetun asetuksen (EU) N:o 1257/2013 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hyväksyntä.

(2)  Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettu aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti.

(3)  Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on päivä, jona laitokselle jäsenvaltiossa annetun luvan tai hyväksynnän voimassaolo päättyy.

(4)  Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.

(5)  Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 30 000 LDT vuodessa.

(6)  Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.

(7)  Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 200 000 LDT vuodessa.

(8)  Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.

(9)  Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 45 000 LDT vuodessa.

(10)  Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 15 000 LDT vuodessa.

(11)  Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.

(12)  Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 15 000 LDT vuodessa.

(13)  Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 18 000 LDT vuodessa.

(14)  Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 23 000 LDT vuodessa.

(15)  Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 10 000 LDT vuodessa.

(16)  Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.

(17)  Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 15 000 LDT vuodessa.

(18)  Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 10 000 LDT vuodessa.

(19)  Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 30 000 LDT vuodessa.

(20)  Lupien mukaan laitos voi kierrättää enintään 12 000 LDT vuodessa (6 000 LDT paikkaa kohti).

(21)  Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 10 000 LDT vuodessa.

(22)  Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 45 000 LDT vuodessa.

(23)  Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.

(24)  Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.

(25)  Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 45 000 LDT vuodessa.

(26)  Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 75 000 LDT vuodessa.

(27)  Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 75 000 LDT vuodessa.

(28)  Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 30 000 LDT vuodessa.

(29)  Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 85 000 LDT vuodessa.

(30)  Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 200 000 LDT vuodessa.

(31)  Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 100 000 LDT vuodessa.

(32)  Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 5 000 LDT vuodessa.

(33)  Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 40 000 LDT vuodessa.

(34)  Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 230 000 LDT vuodessa.

(35)  Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 7 2757275 LDT vuodessa.

(36)  Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 300 000 LDT vuodessa.

(37)  Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 74 999 LDT vuodessa.

(38)  Aluskierrätyksestä annetun asetuksen (EU) N:o 1257/2013 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hyväksyntä.

(39)  Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettu aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti.

(40)  Jollei toisin ilmoiteta, kolmannessa maassa sijaitsevan aluskierrätyslaitoksen sisällyttäminen eurooppalaiseen luetteloon on voimassa viiden vuoden ajan siitä päivästä, jona asiaa koskeva komission täytäntöönpanopäätös, jossa kyseisen laitoksen sisällyttämisestä säädetään, tuli voimaan.

(41)  Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 120 000 LDT vuodessa.

(42)  Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.

(43)  Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 80 000 LDT vuodessa.

(44)  Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.

(45)  Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 90 000 LDT vuodessa.

(46)  Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.

(47)  Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 120 000 LDT vuodessa.”