ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 321

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
12. joulukuuta 2019


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2121, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta ( 1 )

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2122, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse rajatarkastusasemilla tehtävästä virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista, matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin kohdistuvasta erityisestä valvonnasta ja luonnollisille henkilöille osoitetuista pienistä tavaralähetyksistä, joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille, sekä komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta ( 1 )

45

 

*

Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/2123, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse säännöistä, jotka koskevat sitä, missä tapauksissa ja millä edellytyksin tiettyjä tavaroita koskevia tunnistustarkastuksia ja fyysisiä tarkastuksia voidaan suorittaa valvontapisteissä ja asiakirjatarkastuksia voidaan suorittaa etäällä rajatarkastusasemista ( 1 )

64

 

*

Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/2124, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä kauttakuljetettavien, uudelleenlastattavien ja määräpaikkaan unionin kautta jatkokuljetettavien eläinten ja tavaroiden lähetysten virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta sekä komission asetusten (EY) N:o 798/2008, (EY) N:o 1251/2008, (EY) N:o 119/2009, (EU) N:o 206/2010, (EU) N:o 605/2010, (EU) N:o 142/2011 ja (EU) N:o 28/2012, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 ja komission päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta ( 1 )

73

 

*

Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/2125, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä puista pakkausmateriaalia koskevan erityisen virallisen valvonnan suorittamista, tietyistä lähetyksistä annettavia ilmoituksia ja vaatimustenvastaisuustapauksissa toteutettavia toimenpiteitä koskevien sääntöjen osalta

99

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2126, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyihin eläinten ja tavaroiden luokkiin kohdistuvaa erityistä virallista valvontaa koskevista säännöistä, tällaisen valvonnan suorittamisen seurauksena toteutettavista toimenpiteistä ja rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista ( 1 )

104

 

*

Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/2127, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta neuvoston direktiivien 91/496/ETY, 97/78/EY ja 2000/29/EY tiettyjen säännösten soveltamispäivän osalta ( 1 )

111

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2128, annettu 12 päivänä marraskuuta 2019, sellaisia tavaroita koskevan virallisen todistuksen mallista sekä myöntämissäännöistä, jotka toimitetaan unionista lähteville aluksille ja on tarkoitettu laivamuonitukseen tai miehistön ja matkustajien kulutukseen tai jotka toimitetaan johonkin Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohtaan ( 1 )

114

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2129, annettu 25 päivänä marraskuuta 2019, tietyille unioniin tulevien eläinten ja tavaroiden lähetyksille suoritettavien tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten tiheystasojen yhdenmukaista soveltamista koskevista säännöistä ( 1 )

122

 

*

Komission Täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2130, annettu 25 päivänä marraskuuta 2019, virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla oleville eläimille ja tavaroille suoritettavien asiakirjatarkastusten, tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten aikana ja niiden jälkeen toteutettavia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ( 1 )

128

 

*

Komission Täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2131, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten pöytä- ja keittiöesineiden tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1198 muuttamisesta

139

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 256/2018, annettu 5 päivänä joulukuuta 2018, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta [2019/2132]

168

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 79/2019, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2019, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta [2019/2133]

170

 

*

ETA:n sekakomitean päätösN:o 125/2019, annettu 8 päivänä toukokuuta 2019, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) ja liitteen XIX (Kuluttajansuoja) muuttamisesta [2019/2134]

176

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

DIREKTIIVIT

12.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 321/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2019/2121,

annettu 27 päivänä marraskuuta 2019,

direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 50 artiklan 1 ja 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2017/1132 (3) säännellään pääomayhtiöiden rajatylittäviä sulautumisia. Rajatylittäviä sulautumisia koskevat säännöt ovat parantaneet huomattavasti sisämarkkinoiden toimivuutta yhtiöiden kannalta ja helpottanut niiden sijoittautumisvapauden hyödyntämistä. Näiden sääntöjen arvioinnin yhteydessä on kuitenkin käynyt ilmi, että kyseisiä sääntöjä on tarpeen muuttaa. Lisäksi on aiheellista antaa rajatylittäviä yhtiömuodon muutoksia ja jakautumisia koskevat säännöt, sillä direktiivissä (EU) 2017/1132 säädetään ainoastaan julkisten osakeyhtiöiden kotimaisista jakautumisista.

(2)

Sijoittautumisvapaus on yksi unionin oikeuden perusperiaatteista. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT’, 49 artiklan toisen kohdan nojalla, luettuna yhdessä SEUT 54 artiklan kanssa, yhtiöiden sijoittautumisvapauteen kuuluu muun muassa oikeus perustaa ja johtaa näitä yhtiöitä sijoittautumisjäsenvaltion lainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti. Euroopan unionin tuomioistuin on tulkinnut tämän käsittävän jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustetun yhtiön oikeuden muuttua toisen jäsenvaltion oikeuden soveltamisalaan kuuluvaksi yhtiöksi, kunhan tämän toisen jäsenvaltion lainsäädännössä määritetyt edellytykset ja erityisesti liittymäperuste, jonka mukaan kyseinen jäsenvaltio katsoo yhtiön kuuluvan sen kansallisen oikeusjärjestyksen piiriin, täyttyvät.

(3)

Unionin oikeudessa toteutettujen yhdenmukaistamistoimien puuttuessa sen liittymäperusteen määritteleminen, joka määrää yhtiöön sovellettavan kansallisen oikeuden, kuuluu SEUT 54 artiklan mukaisesti kunkin jäsenvaltion toimivaltaan. SEUT 54 artiklassa pidetään yhtiön sääntömääräistä kotipaikkaa, keskushallintoa ja päätoimipaikkaa samanarvoisina liittymäperusteina. Sen vuoksi, kuten oikeuskäytännössä täsmennetään, se seikka, että siirretään ainoastaan sääntömääräinen kotipaikka mutta ei keskushallintoa tai päätoimipaikkaa, ei sellaisenaan sulje pois SEUT 49 artiklan mukaisen sijoittautumisvapauden sovellettavuutta.

(4)

Oikeuskäytännön kehitys on avannut sisämarkkinoilla toimiville yhtiöille uusia mahdollisuuksia, mikä edistää talouskasvua, tehokasta kilpailua ja tuottavuutta. Samaan aikaan tavoitteena olevat yhtiöihin sovellettavat sisämarkkinat ilman sisärajoja on myös sovitettava yhteen muiden Euroopan yhdentymistä koskevien tavoitteiden, kuten sosiaalisen suojelun, kanssa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan ja SEUT 9 artiklan mukaisesti sekä työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun edistämisen kanssa SEUT 151 ja 152 artiklan mukaisesti. Yhtiöiden oikeudet rajatylittäviin yhtiömuodon muutoksiin, sulautumisiin ja jakautumisiin olisi toteuttava niin, että suojellaan työntekijöitä, velkojia ja jäseniä, ja näiden seikkojen olisi oltava asianmukaisesti tasapainossa.

(5)

Rajatylittäviä yhtiömuodon muutoksia ja jakautumisia koskevan oikeudellisen kehyksen puuttuminen johtaa lainsäädännön hajanaisuuteen ja oikeudelliseen epävarmuuteen ja luo esteitä sijoittautumisvapauden hyödyntämiselle. Se johtaa myös siihen, ettei työntekijöiden, velkojien ja vähemmistöjäsenten suojaaminen sisämarkkinoilla ole optimaalista.

(6)

Euroopan parlamentti on kehottanut komissiota antamaan rajatylittäviä yhtiömuodon muutoksia ja jakautumisia koskevat yhdenmukaistetut säännöt. Yhdenmukaistettu oikeudellinen kehys edistäisi osaltaan sijoittautumisvapauden rajoitusten poistamista ja tarjoaisi samalla asianmukaisen suojan sidosryhmille, kuten työntekijöille, velkojille ja jäsenille.

(7)

Komissio ilmoitti 28 päivänä lokakuuta 2015 antamassaan tiedonannossa ”Sisämarkkinoiden päivitys: enemmän mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille”, että se arvioi tarvetta päivittää rajatylittäviä sulautumisia koskevia voimassa olevia sääntöjä, jotta pk-yritysten olisi helpompi valita parhaana pitämänsä liiketoimintastrategiansa ja mukautua paremmin markkinaolosuhteiden muutoksiin, mutta heikentämättä olemassa olevaa työntekijöiden suojaa. Komissio ilmoitti 25 päivänä lokakuuta 2016 antamassaan tiedonannossa ”Komission työohjelma 2017 – EU, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia” aloitteesta, jonka tarkoituksena on helpottaa rajatylittäviä sulautumisia.

(8)

Uusien yhtiömuodon muutoksia koskevien sääntöjen lisäksi tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat rajatylittäviä jakautumisia, sekä osittais- että kokonaisjakautumisia, mutta nämä säännöt koskevat ainoastaan uusia yhtiöitä perustamalla tapahtuvia rajatylittäviä jakautumisia. Tässä direktiivissä ei vahvisteta yhdenmukaista kehystä sellaisille rajatylittäville jakautumisille, joissa yhtiö siirtää varansa ja vastuunsa yhdelle tai useammalle olemassa olevalle yhtiölle, sillä näiden tapausten on katsottu olevan erittäin monimutkaisia ja edellyttävän useiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten osallistumista sekä sisältävän lisäriskejä, jotka liittyvät unionin ja kansallisten sääntöjen kiertämiseen. Tässä direktiivissä säädetty mahdollisuus muodostaa yhtiö yhtiöittämällä toteutettavalla jakautumisella tarjoaa yhtiöille uuden yhdenmukaistetun menettelyn sisämarkkinoilla. Yhtiöiden olisi kuitenkin voitava vapaasti perustaa suoraan tytäryhtiöitä muihin jäsenvaltioihin.

(9)

Tätä direktiiviä ei olisi sovellettava selvitystilassa oleviin yrityksiin, jos varojen jakaminen on alkanut. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, että tätä direktiiviä ei sovelleta muiden selvitysmenettelyjen kohteena oleviin yhtiöihin. Jäsenvaltioiden olisi myös voitava päättää, että tätä direktiiviä ei sovelleta kansallisessa lainsäädännössä määriteltyjen maksukyvyttömyysmenettelyjen tai kansallisessa lainsäädännössä määriteltyjen ennaltaehkäisevien uudelleenjärjestelyjen puitteiden kohteena oleviin yhtiöihin riippumatta siitä, ovatko nämä menettelyt osa kansallista maksukyvyttömyysjärjestelmää vai säännelläänkö niitä sen ulkopuolella. Jäsenvaltioiden olisi myös voitava päättää olla soveltamatta tätä direktiiviä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/59/EU (4) määriteltyihin kriisinehkäisytoimien kohteena oleviin yhtiöihin. Tämä direktiivi ei saisi rajoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1023 (5) soveltamista.

(10)

Ottaen huomioon rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten, jäljempänä yhdessä ’rajatylittävät järjestelyt’, monimutkaisuus ja asiaan liittyvien etunäkökohtien moninaisuus on oikeusvarmuuden luomiseksi aiheellista säätää rajatylittävien järjestelyjen lainmukaisuuden valvonnasta ennen niiden voimaantuloa. Tätä varten asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi varmistettava, että rajatylittävän järjestelyn hyväksymistä koskeva päätös tehdään oikeudenmukaisesti, objektiivisesti ja syrjimättömästi kaikkien asiaan liittyvien unionin oikeuden ja kansallisen lainsäädännön edellyttämien näkökohtien perusteella.

(11)

Tämä direktiivi ei saisi rajoittaa jäsenvaltioiden toimivaltaa säätää paremmasta työntekijöiden suojasta olemassa olevan työ- ja sosiaalialan säännöstön mukaisesti.

(12)

Jotta rajatylittävää järjestelyä koskevan menettelyn yhteydessä voitaisiin ottaa huomioon kaikkien sidosryhmien oikeutetut edut, yhtiön olisi laadittava ja julkistettava ehdotettua järjestelyä koskeva suunnitelma, joka sisältää tärkeimmät tiedot siitä. Hallinto- tai johtoelimen olisi otettava rajatylittävää järjestelyä koskevasta suunnitelmasta tehtävän päätöksen tekoon mukaan työntekijöiden edustajat hallituksen tai muun hallintoelimen tasolla, silloin kun se on kansallisen lainsäädännön tai kansallisen käytännön tai molempien mukaista. Näihin tietoihin olisi sisällyttävä ainakin suunniteltu yhtiön tai yhtiöiden oikeudellinen muoto, perustamiskirja, soveltuvissa tapauksissa yhtiöjärjestys, järjestelyn ehdotettu suuntaa-antava aikataulu sekä jäsenille ja velkojille tarjottavien takeiden yksityiskohdat. Rekisterissä olisi julkaistava ilmoitus, jolla tiedotetaan jäsenille, velkojille ja työntekijöiden edustajille tai siinä tapauksessa, että työntekijöillä ei ole edustajia, itse työntekijöille, että nämä voivat esittää huomautuksia ehdotetusta järjestelystä. Jäsenvaltiot voisivat myös päättää, että tässä direktiivissä edellytetty riippumattoman asiantuntijan lausunto on julkistettava.

(13)

Rajatylittävän järjestelyn toteuttavan yhtiön olisi laadittava kertomus jäsenilleen ja työntekijöille tietojen antamiseksi näille. Kertomuksessa olisi selostettava ja perusteltava ehdotetun rajatylittävän järjestelyn oikeudelliset ja taloudelliset näkökohdat ja ehdotetun rajatylittävän järjestelyn vaikutukset työntekijöihin. Kertomuksessa olisi erityisesti selostettava rajatylittävän järjestelyn vaikutukset yhtiön ja sen tytäryhtiöiden tulevaan liiketoimintaan. Jäsenten osalta kertomuksen olisi erityisesti sisällettävä näiden käytettävissä olevat mahdolliset oikeussuojakeinot, etenkin tietoa oikeudesta erota yhtiöstä. Työntekijöiden osalta kertomuksessa olisi selostettava ehdotetun rajatylittävän järjestelyn vaikutukset työllisyystilanteeseen. Kertomuksessa olisi erityisesti selostettava, onko seurauksena olennaisia muutoksia laissa säädettyihin työehtoihin, työehtosopimuksiin tai ylikansallisiin yrityskohtaisiin työehtosopimuksiin sekä yhtiöiden toimipaikkojen, kuten yhtiön keskushallinnon, sijaintia koskevia olennaisia muutoksia. Lisäksi kertomuksessa olisi annettava tietoa johtoelimestä ja soveltuvissa tapauksissa henkilöstöstä, laitteistosta, tiloista ja varoista ennen rajatylittävää järjestelyä ja sen jälkeen, todennäköisistä muutoksista työn organisoinnissa, palkoissa ja tiettyjen työpaikkojen sijainnissa ja odotetuista seurauksista niissä toimiville työntekijöille sekä yhtiötason sosiaalisesta vuoropuhelusta, mukaan luettuna soveltuvissa tapauksissa työntekijäedustus hallituksen tai muun hallintoelimen tasolla. Kertomuksessa olisi lisäksi selostettava, kuinka nämä muutokset vaikuttavat yhtiön mahdollisiin tytäryhtiöihin.

Työntekijöitä koskevaa jaksoa ei kuitenkaan olisi vaadittava, jos yhtiön ainoat työntekijät kuuluvat sen hallinto- tai johtoelimeen. Jotta voidaan lisäksi parantaa työntekijöiden suojelua, joko työntekijöiden itsensä tai heidän edustajiensa olisi voitava antaa lausuntonsa yhtiön kertomuksen jaksosta, jossa esitetään heitä koskevat rajatylittävän järjestelyn vaikutukset. Kertomuksen ja lausunnon antaminen eivät saisi rajoittaa kansallisella tasolla säädettyjä tiedonsaanti- ja kuulemismenettelyjä, jotka on muun muassa otettu käyttöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/14/EY (6) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/38/EY (7) täytäntöönpanon johdosta. Kertomus tai kertomukset, jos ne laaditaan erikseen, olisi asetettava rajatylittävän järjestelyn toteuttavan yhtiön jäsenten ja työntekijöiden edustajien saataville tai siinä tapauksessa, että työntekijöillä ei ole edustajia, itse työntekijöiden saataville.

(14)

Yhtiöstä riippumattoman asiantuntijan olisi tutkittava rajatylittävää järjestelyä koskeva suunnitelma, yhtiön tarjous rahavastikkeen maksamisesta niille jäsenille, jotka haluavat erota yhtiöstä, ja soveltuvissa tapauksissa osakkeiden vaihtosuhde, mukaan lukien suunnitelmaan sisältyvän mahdollisen täydentävän rahakorvauksen määrä. Jäsenvaltioiden olisi asiantuntijan riippumattomuuden osalta otettava huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY (8) 22 ja 22 b artiklassa säädetyt vaatimukset.

(15)

Yhtiön julkistamien tietojen olisi oltava kattavat ja mahdollistettava, että sidosryhmät voivat arvioida aiotun rajatylittävän järjestelyn vaikutuksia. Yhtiöitä ei kuitenkaan pitäisi velvoittaa julkistamaan luottamuksellisia tietoja, joiden julkistaminen olisi haitallista niiden liiketoiminnan kannalta unionin oikeuden ai kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tällainen julkistamatta jättäminen ei saisi estää muiden tässä direktiivissä säädettyjen vaatimusten noudattamista.

(16)

Yhtiön jäsenten yhtiökokouksen olisi päätettävä suunnitelman, kertomusten ja lausuntojen perusteella, hyväksyykö se kyseisen suunnitelman ja tarvittavat muutokset perustamiskirjaan, yhtiöjärjestys mukaan lukien. On tärkeää, että äänestystä koskeva enemmistövaatimus on riittävän korkea, jotta voidaan varmistaa, että päätöksen tekee selvä enemmistö. Lisäksi jäsenillä olisi oltava oikeus äänestää mahdollisista henkilöstön osallistumista koskevista järjestelyistä, jos ne ovat varanneet itselleen tämän oikeuden yhtiökokouksen aikana.

(17)

Jäsenille annettavien takeiden yhdenmukaistamisen puutteen on todettu olevan yksi rajatylittävien järjestelyjen este. Hyvin erilaiset suojan muodot johtavat yhtiöiden ja niiden jäsenten kannalta monimutkaisuuteen ja oikeudelliseen epävarmuuteen. Jäsenille olisi tämän vuoksi tarjottava samantasoinen vähimmäissuoja riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa yhtiö sijaitsee. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen voitava pitää voimassa tai ottaa käyttöön muita jäsenten suojaamista koskevia sääntöjä, paitsi jos tällaiset säännöt ovat ristiriidassa tässä direktiivissä säädetyn sääntöjen tai sijoittautumisvapauden kanssa. Jäsenten yksilöllisten tiedonsaantioikeuksien olisi säilyttävä ennallaan.

(18)

Jäsenet joutuvat rajatylittävän järjestelyn seurauksena usein tilanteeseen, jossa niiden oikeuksiin sovellettava laki vaihtuu, koska jäsenistä tulee jäseniä yhtiössä, johon sovelletaan jonkun muun jäsenvaltion lakia kuin sitä, jota yhtiöön sovellettiin ennen järjestelyä. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen ainakin tarjottava äänivaltaisia osuuksia omistaville jäsenille, jotka äänestivät suunnitelmaluonnoksen hyväksymistä vastaan, oikeus erota yhtiöstä ja saada osuuksistaan niiden arvoa vastaava rahavastike. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava päättää laajentaa tämä oikeus myös koskemaan muita jäseniä, esimerkiksi jäseniä, joilla on äänivallattomia osakkeita, tai jäseniä, jotka rajatylittävän jakautumisen tuloksena saavat ehdotetun yhtiön osakkeita eri suhteessa, kuin heillä oli ennen järjestelyä, tai jäseniä, joiden osalta sovellettava laki ei vaihtuisi mutta joiden tietyt oikeudet muuttuisivat järjestelyn johdosta. Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa kansallisiin sääntöihin yhtiöiden osakkeiden myymistä ja luovuttamista koskevien sopimusten pätevyydestä tai oikeudellista muotoa koskeviin vaatimuksiin. Jäsenvaltioiden olisi esimerkiksi voitava vaatia notaarin vahvistama asiakirja tai allekirjoitusten vahvistaminen.

(19)

Yhtiöiden olisi voitava arvioida siinä määrin kuin mahdollista rajatylittävään järjestelyyn liittyvät kustannukset. Sen vuoksi jäseniä voitaisiin vaatia ilmoittamaan yhtiölle, aikovatko nämä käyttää oikeuttaan vaatia osuuksiensa lunastamista. Kyseinen vaatimus ei saisi rajoittaa kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä muodollisia vaatimuksia. Jäseniä voitaisiin myös vaatia ilmoittamaan yhdessä kyseisen ilmoituksen kanssa tai tietyn määräajan kuluessa, aikovatko nämä riitauttaa tarjotun rahavastikkeen ja vaatia ylimääräistä rahavastiketta.

(20)

Tarjottu rahavastike olisi laskettava yleisesti hyväksyttyjen arvostusmenetelmien perusteella. Jäsenillä olisi oltava oikeus riitauttaa laskelma ja kyseenalaistaa rahavastikkeen riittävyys toimivaltaisissa hallinto- tai oikeusviranomaisissa tai kansallisen lainsäädännön nojalla valtuutetuissa elimissä, välimiesoikeudet mukaan lukien. Jäsenvaltioiden olisi voitava säätää, että jäsenillä, jotka ovat ilmoittaneet käyttävänsä oikeutta vaatia osuuksiensa lunastamista, on oikeus liittyä tällaiseen menettelyyn. Jäsenvaltioiden olisi myös voitava asettaa määräajat kyseiseen menettelyyn liittymistä varten kansallisessa lainsäädännössä.

(21)

Kun kyseessä on rajatylittävä sulautuminen tai jakautuminen, jäsenillä, joilla ei ollut tai jotka eivät käyttäneet oikeutta erota yhtiöstä, olisi kuitenkin oltava oikeus riitauttaa osuuksien vaihtosuhde. Arvioidessaan osuuksien vaihtosuhteen asianmukaisuutta toimivaltaisen hallinto- tai oikeusviranomaisen tai kansallisen lainsäädännön nojalla valtuutetun elimen olisi otettava huomioon myös mahdollisen suunnitelmaan sisältyvän täydentävän rahakorvauksen määrä.

(22)

Järjestelyn toteuttavan yhtiön tai yhtiöiden aiemmat velkojat voisivat rajatylittävän järjestelyn jälkeen havaita sen vaikuttaneen saataviinsa, jos yhtiö, joka vastaa velasta, on kyseisen järjestelyn jälkeen toisen jäsenvaltion lainsäädännön alainen. Tällä hetkellä velkojien suojaamista koskevat säännöt vaihtelevat jäsenvaltioissa, mikä monimutkaistaa rajatylittävän järjestelyn prosessia merkittävästi ja aiheuttaa epävarmuutta sekä asianomaisille yhtiöille että niiden velkojille niiden saatavien perinnän tai suorittamisen osalta.

(23)

Jotta voidaan taata asianmukainen suoja velkojille, jotka eivät ole tyytyväisiä yhtiön suunnitelmassa tarjoamaan suojaan ja jotka eivät ole onnistuneet löytämään tyydyttävää ratkaisua yhtiön kanssa, velkojien olisi voitava ilmoitettuaan asiasta yhtiölle etukäteen hakea asiaankuuluvalta viranomaiselta takeita. Asiaankuuluvan viranomaisen olisi tällaisia takeita arvioidessaan otettava huomioon, onko velkojan vaade yhtiötä tai kolmatta osapuolta vastaan arvoltaan ja luottoluokaltaan vähintään vastaava kuin ennen rajatylittävää järjestelyä ja voidaanko vaade esittää samalla oikeudenkäyttöalueella.

(24)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava riittävä suoja niille velkojille, joiden velkasuhde yhtiöön syntyi, ennen kuin yhtiö oli julkistanut aikeensa toteuttaa rajatylittävä yhtiömuodon muuttaminen. Sen jälkeen kun rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskeva suunnitelma on julkistettu, velkojien olisi voitava ottaa huomioon rajatylittävästä yhtiömuodon muuttamisesta johtuvan oikeudenkäyttöalueen ja sovellettavan lain vaihtumisen mahdolliset vaikutukset. Suojattaviin velkojiin voisi kuulua myös nykyisiä ja entisiä työntekijöitä, joilla on suojattuja työeläkeoikeuksia, ja työeläke-etuuksia saavia henkilöitä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1215/2012 (9) vahvistettujen yleisten sääntöjen lisäksi jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi säädettävä, että tällaisilla velkojilla on oikeus esittää vaade lähtöjäsenvaltiossa kahden vuoden kuluessa rajatylittävän yhtiömuodon muuttamista koskevan suunnitelman voimaantulosta. Tässä direktiivissä säädetty kahden vuoden suojatoimenpide, joka koskee oikeudenkäyttöaluetta, jonka puoleen velkojat, joiden saatavat ovat peräisin rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskevan suunnitelman julkistamista edeltävältä ajalta, voivat kääntyä, ei saisi rajoittaa sen kansallisen lainsäädännön soveltamista, jolla määritetään vaateiden vanhentumisaika.

(25)

Jotta voidaan lisäksi suojella velkojia riskiltä, että yhtiöstä tulee maksukyvytön rajatylittävän järjestelyn jälkeen, jäsenvaltioiden olisi voitava vaatia, että yhtiö tai yhtiöt antavat maksukykyään koskevan ilmoituksen, jossa todetaan, ettei niiden tiedossa ole mitään syytä, jonka vuoksi rajatylittävän järjestelyn kautta muodostettava yhtiö tai muodostettavat yhtiöt eivät pystyisi vastaamaan veloistaan. Tässä tilanteessa jäsenvaltioiden olisi voitava asettaa johtoelimen jäsenet henkilökohtaisesti vastuuseen ilmoituksen paikkansapitävyydestä. Koska jäsenvaltioiden oikeusperinteet vaihtelevat maksukykyä koskevien ilmoitusten käytön ja niiden mahdollisten seurausten osalta, olisi oltava jäsenvaltioiden tehtävä päättää virheellisten tai harhaanjohtavien ilmoitusten antamisen seurauksista, joihin olisi kuuluttava tehokkaat ja oikeasuhtaiset seuraamukset ja vastuut unionin lainsäädännön mukaisesti.

(26)

On tärkeää varmistaa, että työntekijöiden oikeuksia saada tietoa ja tulla kuulluksi rajatylittävien järjestelyjen yhteydessä kunnioitetaan täysimääräisesti. Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa rajatylittävien järjestelyjen yhteydessä olisi toteutettava direktiivissä 2002/14/EY säädettyjen oikeudellisten puitteiden mukaisesti ja, tapauksen mukaan direktiivin 2009/38/EY mukaisesti yhteisönlaajuisten yritysten tai yritysryhmien osalta sekä silloin, kun rajatylittävää sulautumista tai rajatylittävää jakautumista pidetään neuvoston direktiivissä 2001/23/EY (10) tarkoitettuna yrityksen luovutuksena, direktiivissä 2001/23/EY vahvistettujen oikeudellisten puitteiden mukaisesti. Tämä direktiivi ei vaikuta neuvoston direktiivin 98/59/EY (11), direktiivin 2001/23/EY, direktiivin 2002/14/EY tai direktiivin 2009/38/EY soveltamiseen. Koska tässä direktiivissä säädetään yhdenmukaistetusta menettelystä rajatylittäville järjestelyille, on kuitenkin aiheellista täsmentää erityisesti ajanjakso, jonka kuluessa rajatylittävää järjestelyä koskevan työntekijöille tiedottamisen ja heidän kuulemisensa olisi tapahduttava.

(27)

Kansallisen lainsäädännön tai tapauksen mukaan kansallisen käytännön mukaisiin työntekijöiden edustajiin olisi kuuluttava soveltuvissa tapauksissa myös mahdolliset unionin oikeuden mukaisesti perustetut asiaankuuluvat elimet, kuten direktiivin 2009/38/EY mukaisesti perustettu eurooppalainen yritysneuvosto ja neuvoston direktiivin 2001/86/EY (12) mukaisesti perustettu edustava elin.

(28)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että työntekijöiden edustajat saavat tehtäviään hoitaessaan riittävän suojan ja takeet direktiivin 2002/14/EY 7 artiklan mukaisesti voidakseen suorittaa heille annetut tehtävät asianmukaisesti.

(29)

Rajatylittävän järjestelyn toteuttavan yhtiön olisi annettava työntekijöiden edustajille tarvittavat resurssit työntekijöitä koskevan kertomuksen analysointia varten, jotta he voivat käyttää tähän direktiiviin perustuvia oikeuksia asianmukaisella tavalla.

(30)

Sen varmistamiseksi, että rajatylittävä järjestely ei rajoita kohtuuttomasti henkilöstön osallistumista, jos rajatylittävän järjestelyn toteuttava yhtiö on pannut täytäntöön henkilöstön osallistumista koskevan järjestelmän, rajatylittävän järjestelyn kautta muodostettava yhtiö tai muodostettavat yhtiöt olisi velvoitettava valitsemaan oikeudellinen muoto, joka mahdollistaa osallistumisoikeuksien käytön muun muassa siten, että työntekijöiden edustajat ovat läsnä yhtiön tai yhtiöiden asiaankuuluvissa johto- tai valvontaelimissä. Lisäksi tällaisessa tapauksessa, jos yhtiön ja sen työntekijöiden välillä järjestetään vilpittömässä mielessä käytävät neuvottelut, ne olisi toteutettava direktiivissä 2001/86/EY säädetyn menettelyn tapaan, jotta löydettäisiin sopuratkaisu, jossa yhdistyvät yhtiön oikeus toteuttaa rajatylittävä järjestely ja henkilöstön osallistumisoikeus. Neuvottelujen tuloksena olisi sovellettava joko räätälöityä ja sovittua ratkaisua tai, jos sopimukseen ei päästä, soveltuvin osin direktiivin 2001/86/EY liitteessä vahvistettuja toissijaisia sääntöjä. Sovitun ratkaisun tai kyseisten toissijaisten sääntöjen soveltamisen suojaamiseksi yhtiön ei pitäisi voida lakkauttaa osallistumisoikeuksia toteuttamalla myöhempiä kotimaisia tai rajatylittäviä yhtiömuodon muutoksia, sulautumisia tai jakautumisia seuraavien neljän vuoden aikana.

(31)

Sen estämiseksi, että henkilöstön osallistumisoikeuksia kierretään rajatylittävän järjestelyn välityksellä, rajatylittävän järjestelyn toteuttavan yhtiön tai toteuttavien yhtiöiden, joka tai jotka on rekisteröity siinä jäsenvaltiossa, jossa säädetään henkilöstön osallistumisoikeuksista, ei pitäisi voida toteuttaa rajatylittävää järjestelyä ilman, että ensin käynnistetään neuvottelut työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, jos kyseisen yhtiön palveluksessa olevien työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä on neljä viidesosaa kansallisesta raja-arvosta, jonka ylittyminen johtaa tällaiseen henkilöstön osallistumiseen.

(32)

Kaikkien rajatylittävän järjestelyn sidosryhmien ja erityisesti työntekijöiden osallistuminen edistää yritysten pitkäjänteisen ja kestävän toimintatavan noudattamista sisämarkkinoilla. Tässä yhteydessä on tärkeää, että suojataan ja edistetään henkilöstön osallistumisoikeuksia yhtiön hallitukseen tai muuhun hallintoelimeen, erityisesti silloin kun yhtiöt muuttavat tai toteuttavat uudelleenjärjestelyjä rajojen yli. Näin ollen rajatylittäviin järjestelyihin liittyvistä osallistumisoikeuksista käytyjen neuvottelujen saattaminen onnistuneesti päätökseen on olennaisen tärkeää ja siihen olisi kannustettava.

(33)

Jotta varmistetaan tehtävien asianmukainen jako jäsenvaltioiden kesken ja rajatylittävien järjestelyjen tehokas ja vaikuttava ennakkovalvonta, rajatylittävän järjestelyn toteuttavan yhtiön tai toteuttavien yhtiöiden jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava toimivalta antaa yhtiömuodon muutosta, sulautumista tai jakautumista edeltävä todistus, jäljempänä ’järjestelyä edeltävä todistus’. Rajatylittävän järjestelyn kautta muodostettavan yhtiön tai muodostettavien yhtiöiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ei pitäisi pystyä hyväksymään rajatylittävää järjestelyä ilman tällaista todistusta.

(34)

Rajatylittävän järjestelyn toteuttavan yhtiön tai toteuttavien yhtiöiden jäsenvaltioiden olisi järjestelyä edeltävän todistuksen myöntämiseksi nimettävä kansallisen lainsäädännön mukaisesti yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen valvomaan järjestelyn lainmukaisuutta. Toimivaltaisia viranomaisia voisivat olla tuomioistuimet, notaarit tai muut viranomaiset, kuten veroviranomainen tai rahoituspalveluviranomainen. Jos toimivaltaisia viranomaisia on enemmän kuin yksi, yhtiön olisi voitava hakea järjestelyä edeltävää todistusta yhdeltä jäsenvaltioiden nimeämältä toimivaltaiselta viranomaiselta, jonka olisi koordinoitava toimintaa muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Toimivaltaisen viranomaisen olisi arvioitava, onko kaikkia asiaankuuluvia ehtoja noudatettu ja kaikki menettelyt ja muodollisuudet saatettu asianmukaisesti päätökseen kyseisessä jäsenvaltiossa, ja päätettävä järjestelyä edeltävän todistuksen antamisesta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiö on tehnyt hakemuksen, paitsi jos toimivaltaisella viranomaisella on vakavia epäilyjä siitä, että rajatylittävä järjestely toteutetaan väärinkäyttö- tai petostarkoituksessa, jonka seurauksena tai tarkoituksena on unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön välttäminen tai kiertäminen, taikka muuten rikollisessa tarkoituksessa, ja asian arviointi edellyttää lisätietojen tarkastelua tai lisätutkimusten suorittamista.

(35)

Yhtiöiden oikeutta toteuttaa rajatylittävä järjestely voidaan tietyissä olosuhteissa käyttää väärinkäyttö- tai petostarkoituksiin, kuten työntekijöiden oikeuksien, sosiaaliturvamaksujen tai verovelvoitteiden kiertämiseen, taikka muuten rikollisiin tarkoituksiin. On erityisen tärkeää torjua pöytälaatikko- tai peiteyhtiöitä, joita perustetaan tarkoituksena välttää, kiertää tai rikkoa unionin oikeutta tai kansallista lainsäädäntöä. Jos toimivaltainen viranomainen lainmukaisuutta valvoessaan, asiaankuuluvien viranomaisten kuulemiset mukaan lukien, saa selville, että rajatylittävä järjestely toteutetaan väärinkäyttö- tai petostarkoituksessa, jonka seurauksena tai tarkoituksena on unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön välttäminen tai kiertäminen, taikka muuten rikollisessa tarkoituksessa, se ei saisi myöntää rajatylittävälle järjestelylle lupaa. Asiaa koskevat menettelyt, järjestelyä edeltävän todistuksen myöntämistä edeltävä mahdollinen yksityiskohtainen arviointi mukaan luettuna, olisi suoritettava kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava jatkaa arviointia vielä enintään kolmella kuukaudella.

(36)

Jos toimivaltaisella viranomaisella on vakavia epäilyjä siitä, että rajatylittävä järjestely toteutetaan väärinkäyttö- tai petostarkoituksessa, arvioinnissa olisi käsiteltävä kaikkia merkityksellisiä tosiseikkoja ja olosuhteita ja otettava tarvittaessa huomioon ainakin suuntaa-antavat tekijät, jotka liittyvät perustamiseen jäsenvaltiossa, jossa yhtiö tai yhtiöt on määrä rekisteröidä rajatylittävän järjestelyn jälkeen, mukaan lukien järjestelyn tarkoitus, toimiala, investointi, nettoliikevaihto ja tulos, työntekijöiden lukumäärä, taseen sisältö, verotuksellinen kotipaikka, varat ja niiden sijaintipaikka, laitteisto, yhtiön tosiasialliset omistajat ja edunsaajat, työntekijöiden ja tiettyjen työntekijäryhmien tavanomaiset työpaikat, paikka, jossa sosiaaliturvamaksut maksetaan, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 883/2004 (13) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 96/71/EY (14) tarkoitettujen lähetettyjen työntekijöiden määrä rajatylittävää järjestelyä edeltäneenä vuonna ja asetuksessa (EY) N:o 883/2004 tarkoitettujen samanaikaisesti useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa työskentelevien työntekijöiden määrä sekä yhtiön tai yhtiöiden olettamat kaupalliset riskit ennen rajatylittävää järjestelyä ja sen jälkeen.

Arvioinnissa olisi myös otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, jotka liittyvät henkilöstön osallistumisoikeuksiin, erityisesti siltä osin kuin on kyse tällaisia oikeuksia koskevista neuvotteluista, joihin neljän viidesosan ylittyminen sovellettavasta kansallisesta raja-arvosta on johtanut. Kaikkia näitä seikkoja olisi pidettävä kokonaisarvioinnissa ainoastaan suuntaa-antavina tekijöinä, eikä niitä sen vuoksi pitäisi tarkastella erillisinä. Toimivaltainen viranomainen voi pitää sitä, että rajatylittävän järjestelyn tuloksena yhtiön tosiasiallinen johto tai taloudellinen toiminta sijaitsee jäsenvaltiossa, jossa yhtiön tai yhtiöiden on määrä rekisteröityä rajatylittävän järjestelyn jälkeen, osoituksena siitä, että olosuhteet eivät johda väärinkäytökseen tai petokseen.

(37)

Toimivaltaisen viranomaisen olisi myös voitava saada rajatylittävän järjestelyn toteuttavalta yhtiöltä tai muilta toimivaltaisilta viranomaisilta, kohdejäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset mukaan luettuina, kaikki asiaankuuluvat tiedot ja asiakirjat rajatylittävän järjestelyn lainmukaisuuden valvonnan toteuttamiseksi kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen menettelyjen puitteissa. Jäsenvaltioiden olisi voitava säätää, mitkä ovat jäsenten ja velkojien tämän direktiivin mukaisesti käynnistämien menettelyjen mahdolliset seuraukset järjestelyä edeltävän todistuksen myöntämisen kannalta.

(38)

Arvioidessaan yhtiön jättämää hakemusta järjestelyä edeltävän todistuksen saamiseksi toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava turvautua riippumattomaan asiantuntijaan. Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava säännöt sen varmistamiseksi, että asiantuntija ja oikeushenkilö, jonka puolesta asiantuntija toimii, on riippumaton yhtiöstä, joka hakee järjestelyä edeltävää todistusta. Toimivaltaisen viranomaisen olisi nimettävä asiantuntija, eikä tällä saisi olla ollut tai olla kyseiseen yhtiöön yhteyttä, joka saattaisi vaikuttaa asiantuntijan riippumattomuuteen.

(39)

Sen varmistamiseksi, että rajatylittävän järjestelyn toteuttava yhtiö ei aiheuta haittaa velkojilleen, toimivaltaisen viranomaisen olisi erityisesti voitava tarkistaa, onko yhtiö täyttänyt velvoitteensa julkisia velkojia kohtaan ja onko mahdolliset täyttämättömät velvoitteet varmistettu riittävästi. Toimivaltaisen viranomaisen olisi myös erityisesti voitava tarkistaa, onko yhtiö sellaisten meneillään olevien tuomioistuinmenettelyjen kohteena, jotka koskevat esimerkiksi sosiaali-, työ- tai ympäristölainsäädännön rikkomisia ja joista voisi koitua yhtiölle uusia velvoitteita, mukaan lukien velvoitteet kansalaisia ja yksityisiä tahoja kohtaan.

(40)

Jäsenvaltioiden olisi säädettävä oikeussuojan saatavuutta koskevien yleisten periaatteiden mukaisista menettelytakeista, mukaan lukien mahdollisuus tarkistaa toimivaltaisten viranomaisten rajatylittäviä järjestelyjä koskevissa menettelyissä tekemiä päätöksiä, mahdollisuus lykätä järjestelyä edeltävän todistuksen voimaantuloaikaa, jotta osapuolet voivat saattaa asian toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, ja tarvittaessa mahdollisuus saada välitoimia myönnetyksi.

(41)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tietyt menettelyvaiheet eli suunnitelman julkistaminen, järjestelyä edeltävän todistuksen hakeminen sekä tietojen ja asiakirjojen toimittaminen kohdejäsenvaltion suorittamaa rajatylittävän järjestelyn lainmukaisuuden valvontaa varten voidaan tehdä kokonaan sähköisesti ilman, että hakijoiden tarvitsee käydä henkilökohtaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten luona. Tarvittaessa olisi sovellettava sääntöjä digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla, asiaankuuluvat takeet mukaan lukien. Toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava vastaanottaa järjestelyä edeltävää todistusta koskeva hakemus, tiedot ja asiakirjat mukaan luettuina, sähköisesti, paitsi jos se on toimivaltaiselle viranomaiselle poikkeuksellisesti teknisesti mahdotonta.

(42)

Yhtiöiden kustannusten, menettelyjen keston ja hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi jäsenvaltioiden olisi sovellettava yhtiöoikeuden alalla yhden kerran periaatetta, joka merkitsee sitä, että yhtiöitä ei vaadita toimittamaan samoja tietoja useammalle kuin yhdelle viranomaisille. Yhtiöiden ei esimerkiksi pitäisi joutua toimittamaan samoja tietoja sekä kansalliseen rekisteriin että kansalliseen viralliseen julkaisuun.

(43)

Riittävän avoimuuden ja digitaalisten välineiden ja prosessien käytön varmistamiseksi eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten myöntämät järjestelyä edeltävät todistukset olisi saatava kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta ja ne olisi asetettava julkisesti saataville. Direktiivin (EU) 2017/1132 perustana olevan yleisen periaatteen mukaisesti tällaisen tietojenvaihdon olisi aina oltava maksutonta.

(44)

Rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen toteuttaminen sisältää yhtiön oikeudellisen muodon muuttamisen ilman, että kyseinen yhtiö menettää oikeushenkilöllisyyttään. Rajatylittävä yhtiömuodon muutos tai rajatylittävä sulautuminen tai jakautuminen eivät kuitenkaan saisi johtaa siinä jäsenvaltiossa sovellettavien yhtiöiden perustamista koskevien vaatimusten kiertämiseen, jossa yhtiö rekisteröidään kyseisen rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen jälkeen. Yhtiön olisi noudatettava täysimääräisesti tällaisia ehtoja, kuten vaatimuksia, joiden mukaan tosiasiallisen kotipaikan on oltava kohdejäsenvaltiossa, sekä liiketoimintakiellossa olevia johtajia koskevia ehtoja. Jos kyseessä on rajatylittävä yhtiömuodon muutos, se, että kohdejäsenvaltio soveltaa tällaisia ehtoja, ei kuitenkaan saisi vaikuttaa yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön oikeushenkilöllisyyden jatkuvuuteen rajatylittävien yhtiömuodon muuttamisten osalta.

(45)

Saatuaan järjestelyä edeltävän todistuksen ja tarkastettuaan, että sen jäsenvaltion oikeudelliset vaatimukset, jossa yhtiö on määrä rekisteröidä rajatylittävän järjestelyn jälkeen, täyttyvät, mukaan lukien sen tarkistaminen, kierretäänkö rajatylittävällä järjestelyllä unionin oikeutta tai kansallista lainsäädäntöä, toimivaltaisten viranomaisten olisi rekisteröitävä yhtiö kyseisen jäsenvaltion kaupparekisteriin. Rajatylittävän järjestelyn toteuttavan yhtiön tai toteuttavien yhtiöiden entisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi poistettava yhtiö omasta rekisteristään vasta tämän rekisteröinnin jälkeen. Sen jäsenvaltion, jossa yhtiö on määrä rekisteröidä rajatylittävän järjestelyn jälkeen, toimivaltaisten viranomaisten ei pitäisi voida riitauttaa järjestelyä edeltävässä todistuksessa esitettyjä tietoja.

(46)

Rajatylittävien järjestelyjen avoimuuden lisäämiseksi on tärkeää, että asianomaisten jäsenvaltioiden rekistereihin sisällytetään tarvittavat toisista rekistereistä saadut tiedot rajatylittävään järjestelyyn osallistuvista yhtiöistä, jotta voidaan jäljittää niiden aikaisempaa toimintaa. Tiedoston rekisterissä, johon yhtiö oli merkitty ennen rajatylittävää järjestelyä, olisi erityisesti sisällettävä uusi rekisterinumero, joka kyseiselle yhtiölle myönnettiin rajatylittävän järjestelyn jälkeen. Tiedoston rekisterissä, johon yhtiö on merkitty rajatylittävän järjestelyn jälkeen, olisi samoin sisällettävä yhtiön alkuperäinen rekisterinumero, joka sille oli myönnetty ennen rajatylittävää järjestelyä.

(47)

Yhtiömuodon muutoksen tuloksena olevan yhtiön, jäljempänä ’yhtiömuotoaan muuttanut yhtiö’, olisi säilytettävä rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen seurauksena oikeushenkilöllisyytensä, varansa ja vastuunsa ja kaikki oikeudet ja velvoitteet, mukaan lukien ne mahdolliset oikeudet ja velvoitteet, jotka perustuvat sopimuksiin, toimiin tai laiminlyönteihin. Yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön olisi erityisesti noudatettava oikeuksia ja velvoitteita, jotka perustuvat työsopimuksiin tai työsuhteisiin, työehtosopimukset mukaan lukien.

(48)

Rajatylittävän sulautumisen seurauksena varat ja vastuut ja kaikki oikeudet ja velvoitteet, mukaan lukien ne mahdolliset oikeudet ja velvoitteet, jotka perustuvat sopimuksiin, toimiin tai laiminlyönteihin, olisi siirrettävä vastaanottavalle yhtiölle tai uudelle yhtiölle ja sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden niistä jäsenistä, jotka eivät käytä oikeutta vaatia osakkeiden lunastamista, olisi tultava vastaanottavan yhtiön tai uuden yhtiön jäseniä. Vastaanottavan yhtiön tai uuden yhtiön olisi erityisesti noudatettava mahdollisia oikeuksia ja velvoitteita, jotka perustuvat työsopimuksiin tai työsuhteisiin, työehtosopimukset mukaan lukien.

(49)

Rajatylittävän jakautumisen seurauksena varat ja vastuut ja kaikki oikeudet ja velvoitteet, mukaan lukien ne mahdolliset oikeudet ja velvoitteet, jotka perustuvat sopimuksiin, toimiin tai laiminlyönteihin, olisi siirrettävä vastaanottaville yhtiöille jakautumissuunnitelmassa eritellyn jaon mukaisesti ja jakautuvan yhtiön niistä jäsenistä, jotka eivät käytä oikeutta vaatia osakkeiden lunastamista, olisi tultava vastaanottavien yhtiöiden jäseniä tai näiden olisi säilyttävä jakautuvan yhtiön jäseninä taikka näistä olisi tultava molempien yhtiöiden jäseniä. Vastaanottavien yhtiöiden olisi erityisesti noudatettava oikeuksia ja velvoitteita, jotka perustuvat työsopimuksiin tai työsuhteisiin, työehtosopimukset mukaan lukien.

(50)

Oikeusvarmuuden turvaamiseksi ei saisi olla mahdollista julistaa pätemättömäksi rajatylittävää järjestelyä, joka on toteutettu tässä direktiivissä säädetyn menettelyn mukaisesti. Kyseinen rajoitus ei saisi rajoittaa jäsenvaltioiden toimivaltaa muun muassa rikosoikeuden, terrorismin rahoituksen ehkäisyn ja torjunnan, työ- ja sosiaalilainsäädännön, verotuksen ja lainvalvonnan aloilla kansallisen lainsäädännön mukaisesti, erityisesti siinä tapauksessa, että toimivaltaiset tai muut asiaankuuluvat viranomaiset toteavat etenkin uusien olennaisten tietojen perusteella, sen jälkeen kun rajatylittävä järjestely on toteutettu, että rajatylittävä järjestely toteutettiin väärinkäyttö- tai petostarkoituksessa, jonka seurauksena tai tarkoituksena on unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön välttäminen tai kiertäminen, taikka muuten rikollisessa tarkoituksessa. Toimivaltaiset viranomaiset voisivat tässä yhteydessä myös arvioida, onko henkilöstön osallistumiseen sovellettava rajatylittävän järjestelyn toteuttavan yhtiön jäsenvaltion kansallinen raja-arvo täyttynyt tai ylittynyt rajatylittävää järjestelyä seuraavina vuosina.

(51)

Rajatylittävä järjestely ei saisi rajoittaa vastuuta verovelvoitteista, jotka liittyvät yhtiön tai yhtiöiden toimintaan ennen kyseistä järjestelyä.

(52)

Jotta taataan työntekijöiden muut kuin osallistumiseen liittyvät oikeudet, tämä direktiivi ei vaikuta direktiivien 98/59/EY, 2001/23/EY, 2002/14/EY eikä 2009/38/EY soveltamiseen. Asioihin, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, kuten veroihin tai sosiaaliturvaan, olisi myös sovellettava kansallista lainsäädäntöä.

(53)

Tämä direktiivi ei vaikuta kansallisen lainsäädännön oikeudellisiin tai hallinnollisiin säännöksiin, jotka koskevat jäsenvaltioiden tai niiden alueellisten tai hallinnollisten yksiköiden veroja, kuten verosääntöjen täytäntöönpanoa rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten yhteydessä.

(54)

Tämä direktiivi ei rajoita neuvoston direktiivien 2009/133/EY (15), (EU) 2015/2376 (16), (EU) 2016/881 (17), (EU) 2016/1164 (18) ja (EU) 2018/822 (19) soveltamista.

(55)

Tämä direktiivi ei rajoita niiden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 (20) säännösten soveltamista, jotka koskevat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä, erityisesti niissä säädettyihin velvoitteisiin, jotka liittyvät asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien asianmukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen riskialttiuden perusteella ja kaikkien uusien yritysten tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan tunnistamiseen ja rekisteröimiseen niiden perustamisjäsenvaltiossa liittyviin velvoitteisiin.

(56)

Tämä direktiivi ei vaikuta avoimuudesta ja osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisestä julkisesti noteeratuissa yhtiöissä annetun unionin oikeuden eikä tätä koskevan unionin oikeuden nojalla vahvistettujen tai käyttöönotettujen kansallisten sääntöjen soveltamiseen.

(57)

Tämä direktiivi ei vaikuta luotonvälittäjiä tai muita rahoituslaitoksia koskevan unionin oikeuden eikä tätä koskevan unionin oikeuden nojalla laadittujen tai käyttöönotettujen kansallisten sääntöjen soveltamiseen.

(58)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita eli rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisen helpottamista ja sääntelemistä, vaan ne voidaan sen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä SEU 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(59)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.

(60)

Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman (21) mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden tai useamman asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde. Tämän direktiivin osalta lainsäätäjä pitää tällaisten asiakirjojen toimittamista perusteltuna.

(61)

Komission olisi tehtävä tätä direktiiviä koskeva arviointi, mukaan lukien arviointi työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemista ja osallistumista koskevista säännöksistä rajatylittävien järjestelyjen yhteydessä. Arvioinnissa olisi erityisesti pyrittävä arvioimaan niitä rajatylittäviä järjestelyjä, joissa neljän viidesosan täyttyminen sovellettavasta raja-arvosta on johtanut neuvotteluihin henkilöstön osallistumisesta, ja tarkastelemaan, onko rajatylittävän järjestelyn toteuttavan yhtiön jäsenvaltiossa henkilöstön osallistumiseen sovellettava kansallinen raja-arvo täyttynyt tai ylittynyt rajatylittävän järjestelyn jälkeen näissä yhtiöissä. Arviointi olisi paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten sopimuksen (22), jäljempänä ’toimielinten sopimus’, 22 kohdan nojalla tehtävä viiden eri kriteerin eli tehokkuuden, tuloksellisuuden, merkityksellisyyden, johdonmukaisuuden ja saatavan lisäarvon perusteella, ja sen olisi oltava pohjana mahdollisten jatkotoimien vaikutusten arvioinnille.

(62)

Olisi kerättävä tietoa, jotta voidaan arvioida tämän direktiivin säännösten tuloksellisuutta suhteessa sen tavoitteisiin ja antaa perusta toimielinten sopimuksen 22 kohdan mukaisesti tehtävälle direktiivin (EU) 2017/1132 arvioinnille.

(63)

Direktiivi (EU) 2017/1132 olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin (EU) 2017/1132 muuttaminen

Muutetaan direktiivi (EU) 2017/1132 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan kuudes luetelmakohta seuraavasti:

”–

pääomayhtiöiden rajatylittävistä muuttamisista, rajatylittävistä sulautumisista ja rajatylittävistä jakautumisista,”.

2)

Lisätään 18 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”aa)

86 g, 86 n, 86 p, 123, 127 a, 130, 160 g, 160 n ja 160 p artiklassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot;”.

3)

Muutetaan 24 artikla seuraavasti:

a)

korvataan e alakohta seuraavasti:

”e)

yksityiskohtaisen luettelon tiedoista, jotka toimitetaan 20, 28 a, 28 c, 30 a ja 34 artiklassa tarkoitettua rekistereiden välistä tiedonvaihtoa varten;”

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”ea)

yksityiskohtaisen luettelon tiedoista, jotka toimitetaan 86 g, 86 n, 86 p, 123, 127 a, 130, 160 g, 160 n ja160 p artiklassa tarkoitettua rekistereiden välistä tiedonvaihtoa ja julkistamista varten”;

c)

lisätään kolmanteen alakohtaan virke seuraavasti:

”Komissio hyväksyy ea alakohdan mukaiset täytäntöönpanosäädökset viimeistään 2 päivänä heinäkuuta 2020.”

4)

Korvataan II osaston otsikko seuraavasti:

PÄÄOMAYHTIÖIDEN YHTIÖMUODON MUUTTAMINEN, SULAUTUMINEN JA JAKAUTUMINEN”.

5)

Lisätään II osastoon ennen I lukua luku seuraavasti:

”-I LUKU

Rajatylittävät yhtiömuodon muutokset

86 a artikla

Soveltamisala

1.   Tämä luku koskee sellaisten pääomayhtiöiden yhtiömuodon muuttamista, jotka on perustettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja joiden sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on unionissa, pääomayhtiöiksi, jotka kuuluvat toisen jäsenvaltion lainsäädännön soveltamisalaan.

2.   Tätä lukua ei sovelleta rajatylittäviin yhtiömuodon muutoksiin, joissa yhtenä osapuolena on yhtiö, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen yhteinen sijoittaminen ja joka toimii riskin hajauttamisen periaatteella ja jonka osuudet on tällaisten osuuksien haltijoiden vaatimuksesta ostettava takaisin tai lunastettava suoraan tai välillisesti kyseisen yhtiön varoilla. Tällaiseen takaisinostoon tai lunastukseen rinnastetaan toimenpiteet, joiden avulla yhtiön tarkoituksena on varmistaa, ettei sen osuuksien pörssiarvo poikkea merkittävästi sen nettoarvosta.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tätä lukua ei sovelleta yhtiöihin kummassakaan seuraavassa tapauksessa:

a)

yhtiö on selvitystilassa ja on aloittanut varojen jakamisen jäsenilleen;

b)

yhtiöön sovelletaan direktiivin 2014/59/EU IV osastossa säädettyjä kriisinratkaisuvälineitä, -valtuuksia ja -mekanismeja.

4.   Jäsenvaltiot voivat päättää, että tätä lukua ei sovelleta yhtiöihin, joihin sovelletaan:

a)

maksukyvyttömyysmenettelyä tai ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevia puitteita;

b)

muuta kuin 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettua selvitysmenettelyä; tai

c)

direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 101 alakohdassa määriteltyjä kriisinehkäisytoimia.

86 b artikla

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan

1)

’yhtiöllä’ liitteessä II luetellun tyyppistä yhtiötä, joka toteuttaa rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen;

2)

’rajatylittävällä yhtiömuodon muuttamisella’ järjestelyä, jolla yhtiö, ilman että se puretaan tai asetetaan selvitystilaan, muuttaa oikeudellisen muodon, jolla se on rekisteröity lähtöjäsenvaltiossa, liitteessä II luetelluksi kohdejäsenvaltion oikeudelliseksi muodoksi ja siirtää vähintään sääntömääräisen kotipaikkansa kohdejäsenvaltioon säilyttäen oikeushenkilöllisyytensä;

3)

’lähtöjäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa yhtiö on rekisteröity ennen rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista;

4)

’kohdejäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa yhtiömuotoaan muuttanut yhtiö rekisteröidään rajatylittävän yhtiömuodon muuttamisen tuloksena;

5)

’yhtiömuotoaan muuttaneella yhtiöllä’ kohdejäsenvaltiossa rajatylittävän yhtiömuodon muuttamisen kautta muodostettua yhtiötä.

86 c artikla

Menettelyt ja muodollisuudet

Lähtöjäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä sovelletaan unionin lainsäädännön mukaisesti siihen menettelyjen ja muodollisuuksien osaan, jota on noudatettava rajatylittävän yhtiömuodon muuttamisen yhteydessä yhtiömuodon muutosta edeltävän todistuksen hankkimiseksi, ja kohdejäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä sovelletaan siihen menettelyjen ja muodollisuuksien osaan, jota on noudatettava, kun yhtiömuodon muutosta edeltävä todistus on vastaanotettu.

86 d artikla

Rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskeva suunnitelma

Yhtiön hallinto- tai johtoelimen on laadittava rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskeva suunnitelma. Suunnitelmasta on käytävä ilmi vähintään

a)

yhtiön oikeudellinen muoto ja nimi ja sääntömääräinen kotipaikka lähtöjäsenvaltiossa;

b)

yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön ehdotettu oikeudellinen muoto ja nimi ja ehdotettu sääntömääräinen kotipaikka kohdejäsenvaltiossa;

c)

tapauksen mukaan yhtiön perustamiskirja sekä yhtiöjärjestys, jos se on erillisessä asiakirjassa;

d)

rajatylittävän yhtiömuodon muuttamisen ehdotettu suuntaa-antava aikataulu;

e)

oikeudet, jotka yhtiömuotoaan muuttanut yhtiö turvaa jäsenilleen, joilla on erityisiä oikeuksia, tai muiden arvopapereiden kuin yhtiön yhtiöpääomaa edustavien osakkeiden haltijoille, tai tällaisten henkilöiden osalta ehdotetut toimenpiteet;

f)

velkojille mahdollisesti tarjotut takeet, kuten takaukset tai pantit;

g)

yhtiön hallinto-, johto-, valvonta- tai tarkastuselinten jäsenille mahdollisesti myönnettävät erityisetuudet;

h)

onko yhtiö saanut lähtöjäsenvaltiossa edeltävien viiden vuoden aikana yrityksille myönnettäviä kannustimia tai tukia;

i)

tiedot jäsenille 86 i artiklan mukaisesti tarjottavasta rahavastikkeesta;

j)

rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen todennäköiset työllisyysvaikutukset;

k)

tarvittaessa tiedot menettelyistä, joiden mukaisesti määritetään henkilöstön osallistumista koskevat järjestelyt 86 l artiklan mukaisesti niiden oikeuksien määrittelyyn, jotka koskevat henkilöstön osallistumista yhtiömuotoaan muuttaneessa yhtiössä.

86 e artikla

Hallinto- tai johtoelimen kertomus jäsenille ja työntekijöille

1.   Yhtiön hallinto- tai johtoelimen on laadittava jäsenille ja työntekijöille kertomus, jossa selitetään ja perustellaan rajatylittävän yhtiömuodon muuttamisen oikeudelliset ja taloudelliset näkökohdat sekä selostetaan rajatylittävästä yhtiömuodon muuttamisesta työntekijöille aiheutuvat seuraukset.

Siinä on selitettävä erityisesti rajatylittävän yhtiömuodon muuttamisen vaikutukset yhtiön tulevaan liiketoimintaan.

2.   Kertomuksessa on myös oltava erilliset jäsenille ja työntekijöille tarkoitetut osiot.

Yhtiö voi päättää laatia joko yhden kertomuksen, joka sisältää kyseiset kaksi osiota, tai asianomaisen osion sisältävät erilliset kertomukset jäsenille ja työntekijöille.

3.   Kertomuksen jäsenille tarkoitetussa osiossa on selostettava erityisesti seuraavat seikat:

a)

selvitys rahavastikkeesta ja menetelmästä, jolla rahavastikkeeseen on päädytty;

b)

rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen vaikutukset jäseniin;

c)

jäsenten käytettävissä olevat 86 i artiklan mukaiset oikeudet ja oikeussuojakeinot.

4.   Kertomuksen jäsenille tarkoitettua osiota ei edellytetä silloin, kun yhtiön kaikki jäsenet ovat sopineet luopuvansa tästä vaatimuksesta. Jäsenvaltiot voivat jättää yhdenmiehenyhtiöt tämän artiklan säännösten soveltamisalan ulkopuolelle.

5.   Kertomuksen työntekijöille tarkoitetussa osiossa on selostettava erityisesti seuraavat seikat:

a)

rajatylittävän yhtiömuodon muuttamisen vaikutukset työsuhteisiin sekä tarvittaessa toimenpiteet näiden suhteiden turvaamiseksi;

b)

mahdolliset sovellettavien työehtojen tai yhtiön toimipaikkojen olennaiset muutokset;

c)

miten a ja b alakohdassa esitetyt tekijät vaikuttavat yhtiön mahdollisiin tytäryhtiöihin.

6.   Kertomus tai kertomukset on asetettava joka tapauksessa sähköisesti yhtiön jäsenten ja työntekijöiden edustajien tai siinä tapauksessa, että työntekijöillä ei ole edustajia, itse työntekijöiden saataville yhdessä rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskevan suunnitelman kanssa, jos se on saatavilla, vähintään 6 viikkoa ennen 86 h artiklassa tarkoitettua yhtiökokousta.

7.   Jos yhtiön hallinto- tai johtoelin saa kansallisen lainsäädännön mukaisesti annettavan yhtiön työntekijöiden edustajien tai siinä tapauksessa, että työntekijöillä ei ole edustajia, itse työntekijöiden lausunnon 1 ja 5 kohdassa tarkoitetuista tiedoista hyvissä ajoin, jäsenille on ilmoitettava lausunnosta ja se on liitettävä kertomukseen.

8.   Kertomuksen työntekijöille tarkoitettua osiota ei edellytetä, jos yhtiöllä ja sen mahdollisilla tytäryhtiöillä ei ole muita työntekijöitä kuin ne, jotka kuuluvat hallinto- tai johtoelimeen.

9.   Jos 3 kohdassa tarkoitetusta jäsenille tarkoitetusta kertomuksen osiosta luovutaan 4 kohdan mukaisesti ja 5 kohdassa tarkoitettua työntekijöille tarkoitettua osiota ei edellytetä 8 kohdan mukaisesti, kertomusta ei edellytetä.

10.   Tämän artiklan 1–9 kohta eivät rajoita sovellettavia tiedonsaantia ja kuulemista koskevia oikeuksia eivätkä menettelyjä, joista säädetään kansallisella tasolla direktiivien 2002/14/EY ja 2009/38/EY täytäntöönpanon johdosta.

86 f artikla

Riippumattoman asiantuntijan lausunto

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumaton asiantuntija tutkii rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskevan suunnitelman ja laatii jäsenille lausunnon. Tämä lausunto asetetaan jäsenten saataville vähintään kuukausi ennen 86 h artiklassa tarkoitettua yhtiökokousta. Tämä asiantuntija voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, sen mukaan kuin jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa lausunnossa on esitettävä ainakin asiantuntijan näkemys rahavastikkeen asianmukaisuudesta. Arvioidessaan rahavastiketta asiantuntijan on otettava huomioon yhtiön osakkeiden mahdollisen markkinahinnan ennen yhtiömuodon muutosta koskevan ehdotuksen julkistamista tai yleisesti hyväksyttyjen arvostusmenetelmien mukaisesti määritetyn yhtiön arvon, pois lukien ehdotetun yhtiömuodon muutoksen vaikutus. Lausunnossa on ainakin:

a)

ilmoitettava menetelmä tai menetelmät, joita käyttäen ehdotettu rahavastike on määritetty;

b)

todettava, ovatko tällainen menetelmä tai menetelmät tarkoituksenmukaisia rahavastikkeen arvioinnin kannalta, ilmoitettava arvo, johon on päädytty käyttämällä tällaisia menetelmiä, sekä esitettävä näkemys tällaisten menetelmien suhteellisesta merkityksestä arvoa määritettäessä; ja

c)

selostettava mahdollisesti ilmenneet erityiset arvostusongelmat.

Asiantuntijalla on oikeus saada yhtiöltä kaikki tehtäviensä toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

3.   Riippumattoman asiantuntijan suorittamaa rajatylittävää yhtiömuodon muutosta koskevan suunnitelman tarkastusta ja riippumattoman asiantuntijan lausuntoa ei edellytetä, jos yhtiön kaikki jäsenet ovat niin sopineet.

Jäsenvaltiot voivat jättää yhdenmiehenyhtiöt tämän artiklan soveltamisalan ulkopuolelle.

86 g artikla

Julkistaminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiö julkistaa seuraavat asiakirjat ja että ne asetetaan julkisesti saataville lähtöjäsenvaltion rekisterissä vähintään kuukautta ennen 86 h artiklassa tarkoitettua yhtiökokousta:

a)

rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskeva suunnitelma; ja

b)

ilmoitus yhtiön jäsenille, velkojille ja työntekijöiden edustajille tai siinä tapauksessa, että työntekijöillä ei ole edustajia, itse työntekijöille siitä, että nämä voivat toimittaa yhtiölle viimeistään viisi työpäivää ennen yhtiökokousta huomautuksia rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskevasta suunnitelmasta.

Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että riippumattoman asiantuntijan lausunto julkistetaan ja asetetaan julkisesti saataville rekisterissä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiö pystyy jättämään julkistettavasta riippumattoman asiantuntijan lausunnosta pois luottamukselliset tiedot.

Tämän kohdan mukaisesti julkistettavien asiakirjojen on oltava saatavilla myös rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän avulla.

2.   Jäsenvaltiot voivat vapauttaa yhtiön tämän artiklan 1 kohdassa säädetystä julkistamisvaatimuksesta, jos kyseinen yhtiö pitää tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat maksutta yleisön saatavilla verkkosivustollaan yhtäjaksoisen ajan, joka alkaa vähintään kuukautta ennen päivää, jona 86 h artiklassa tarkoitettu yhtiökokous on määrä järjestää, ja päättyy aikaisintaan tämän kokouksen päättyessä.

Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saa asettaa muita tämän vapautuksen myöntämistä koskevia vaatimuksia tai rajoituksia kuin ne, joita tarvitaan verkkosivuston turvallisuuden ja kyseisten asiakirjojen aitouden varmistamiseksi, ja jotka ovat oikeassa suhteessa näiden tavoitteiden saavuttamiseen nähden.

3.   Jos yhtiö asettaa rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskevan suunnitelman saataville tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, sen on toimitettava vähintään kuukautta ennen 86 h artiklassa tarkoitettua yhtiökokousta lähtöjäsenvaltion rekisteriin seuraavat tiedot:

a)

yhtiön oikeudellinen muoto ja nimi ja sen sääntömääräinen kotipaikka lähtöjäsenvaltiossa sekä yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön ehdotettu oikeudellinen muoto ja nimi ja sen ehdotettu sääntömääräinen kotipaikka kohdejäsenvaltiossa;

b)

rekisteri, johon 14 artiklassa tarkoitetut yhtiön asiakirjat on talletettu, sekä sen rekisterinumero tuossa rekisterissä;

c)

ilmoitus velkojien, työntekijöiden ja jäsenten oikeuksien toteuttamista koskevista järjestelyistä; ja

d)

tiedot verkkosivustosta, jolta rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskeva suunnitelma, 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus ja riippumattoman asiantuntijan lausunto sekä tämän kohdan c alakohdassa tarkoitettuja järjestelyjä koskevat täydelliset tiedot ovat saatavilla maksutta.

Lähtöjäsenvaltion rekisterin on asetettava julkisesti saataville ensimmäisen alakohdan a–d alakohdassa tarkoitetut tiedot.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut vaatimukset voidaan täyttää kokonaan sähköisesti ilman, että hakijoiden tarvitsee käydä henkilökohtaisesti lähtöjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen luona, I osaston III luvun asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

5.   Jäsenvaltiot voivat edellyttää tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun julkistamisen lisäksi, että rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskeva suunnitelma tai tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot julkaistaan kansallisessa virallisessa julkaisussa tai sähköisen keskusjärjestelmän kautta 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltioiden on tällöin varmistettava, että rekisteri välittää asiaankuuluvat tiedot kansalliselle viralliselle julkaisulle tai sähköiseen keskusjärjestelmään.

6.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat tai 3 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat yleisön saatavilla maksutta rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta.

Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että mahdolliset maksut, joita rekisterit veloittavat yhtiöltä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetusta julkistamisesta ja sovellettavin osin 5 kohdassa tarkoitetusta julkistamisesta, eivät ylitä tällaisten palvelujen tarjoamisesta aiheutuvia kustannuksia, jotka niillä katetaan.

86 h artikla

Yhtiökokouksen hyväksyminen

1.   Yhtiön yhtiökokous päättää päätöslauselmalla rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskevan suunnitelman hyväksymisestä ja siitä, mukautetaanko perustamiskirjaa sekä yhtiöjärjestystä, jos se on erillisessä asiakirjassa, perehdyttyään tarvittaessa 86 e ja 86 f artiklan mukaisiin kertomuksiin ja lausuntoihin, 86 e artiklan mukaisesti toimitettuihin työntekijöiden lausuntoihin ja 86 g artiklan mukaisesti toimitettuihin huomautuksiin.

2.   Yhtiön yhtiökokous voi varata oikeuden asettaa rajatylittävän yhtiömuodon muuttamisen ehdoksi sen, että yhtiökokous erikseen vahvistaa 86 l artiklassa tarkoitetut järjestelyt.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskevan suunnitelman ja kyseiseen suunnitelmaan mahdollisesti tehtävien muutosten hyväksymistä koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöllä, joka ei saa olla pienempi kuin kaksi kolmasosaa eikä suurempi kuin 90 prosenttia yhtiökokouksessa edustettuina olevien osakkeiden tai edustettuna olevan merkityn osakepääoman äänimäärästä. Missään tapauksessa määräenemmistöön tarvittava vähimmäismäärä ei saa olla suurempi kuin kansallisessa lainsäädännössä rajatylittävien sulautumisten hyväksymiselle säädetty vähimmäismäärä.

4.   Jos rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskevan suunnitelman lauseke tai yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön perustamiskirjan muutos lisää jäsenen taloudellisia velvoitteita yhtiötä tai kolmansia osapuolia kohtaan, jäsenvaltiot voivat tällaisissa tilanteissa edellyttää, että kyseisen jäsen on hyväksynyt kyseisen lausekkeen tai perustamiskirjan muutoksen, jos kyseinen jäsen ei pysty käyttämään 86 i artiklassa säädettyjä oikeuksiaan.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiökokouksen antamaa rajatylittävää yhtiömuodon muutosta koskevaa hyväksyntää ei voida riitauttaa ainoastaan seuraavilla perusteilla:

a)

86 d artiklan i alakohdassa tarkoitettua rahavastiketta ei ole asetettu asianmukaisesti; tai

b)

a alakohdassa tarkoitetun rahavastikkeen osalta annetut tiedot eivät täyttäneet lakisääteisiä vaatimuksia.

86 i artikla

Jäsenten suojaaminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ainakin niillä yhtiön jäsenillä, jotka äänestivät rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskevan suunnitelman hyväksymistä vastaan, on oikeus vaatia osuuksiensa lunastamista asianmukaista rahavastiketta vastaan 2–5 kohdassa säädetyin ehdoin.

Jäsenvaltiot voivat myös antaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun oikeuden muille yhtiön jäsenille.

Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskevan suunnitelman nimenomainen vastustaminen, jäsenten aikomukset käyttää oikeuttaan vaatia osuuksiensa lunastamista tai molemmat dokumentoidaan asianmukaisesti viimeistään 86 h artiklassa tarkoitetussa yhtiökokouksessa. Jäsenvaltiot voivat sallia, että rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskevan suunnitelman vastustamisen kirjaaminen katsotaan kielteisen äänen asianmukaiseksi dokumentoinniksi.

2.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava määräaika, jonka kuluessa 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenten on ilmoitettava yhtiölle päätöksestään käyttää oikeutta vaatia osuuksiensa lunastamista. Kyseisen määräajan on oltava enintään yksi kuukausi 86 h artiklassa tarkoitetun yhtiökokouksen jälkeen. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiö antaa sähköisen osoitteen kyseisen ilmoituksen sähköistä vastaanottamista varten.

3.   Lisäksi jäsenvaltioiden on vahvistettava määräaika, jonka kuluessa rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskevassa suunnitelmassa yksilöity rahavastike maksetaan. Kyseinen määräaika on enintään kaksi kuukautta rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen voimaantulosta 86 q artiklan mukaisesti.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jäsenillä, jotka ovat ilmoittaneet päätöksestään käyttää oikeutta vaatia osuuksiensa lunastamista mutta jotka katsovat, että yhtiön tarjoamaa rahavastiketta ei ole asetettu asianmukaisesti, on oikeus vaatia ylimääräistä rahavastiketta kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltaisissa viranomaisissa tai valtuutetuissa elimissä. Jäsenvaltioiden on vahvistettava määräaika ylimääräistä rahavastiketta koskevalle vaateelle.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että ylimääräisen rahavastikkeen myöntämistä koskevaa lopullista päätöstä sovelletaan kaikkiin niihin jäseniin, jotka ovat ilmoittaneet päätöksestään käyttää oikeuttaan vaatia osuuksiensa lunastamista 2 kohdan mukaisesti.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lähtöjäsenvaltion lainsäädäntöä sovelletaan 1–4 kohdassa tarkoitettuihin oikeuksiin ja että kyseisellä lähtöjäsenvaltiolla on yksinomainen toimivalta ratkaista näihin oikeuksiin liittyviä kiistoja.

86 j artikla

Velkojien suojaaminen

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä riittävästä suojasta velkojille, joiden saatavat ovat syntyneet ennen rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskevan suunnitelman julkistamista mutta eivät ole erääntyneet ennen sitä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velkojat, jotka eivät ole tyytyväisiä rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskevassa suunnitelmassa esitettyihin, 86 d artiklan f alakohdan mukaisiin takeisiin, voivat kolmen kuukauden kuluessa 86 g artiklassa tarkoitetusta yhtiömuodon muuttamista koskevan suunnitelman julkistamisesta hakea asianmukaiselta hallinnolliselta tai oikeusviranomaiselta riittäviä takeita edellyttäen, että tällaiset velkojat voivat uskottavalla tavalla osoittaa, että näiden saatavat ovat rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen vuoksi vaarassa jäädä saamatta eikä yhtiöltä ole saatu riittäviä takeita.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että takeiden edellytyksenä on rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen voimaantulo 86 q artiklan mukaisesti.

2.   Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että yhtiön hallinto- tai johtoelin antaa ilmoituksen, joka heijastaa asianmukaisesti yhtiön taloudellista asemaa ilmoituksen antamispäivänä, joka on aikaisintaan kuukausi ennen kyseisen ilmoituksen julkistamista. Ilmoituksessa on todettava, että yhtiön hallinto- tai johtoelimen kyseisen ilmoituksen antamispäivänä saatavilla olevien tietojen ja sen tekemien asianmukaisten selvitysten perusteella kyseisen hallinto- tai johtoelimen tiedossa ei ole mitään syytä, miksi yhtiö ei yhtiömuodon muutoksen voimaantulon jälkeen pystyisi vastaamaan veloistaan, silloin kun ne erääntyvät. Ilmoitus on julkistettava yhdessä rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskevan suunnitelman kanssa 86 g artiklan mukaisesti.

3.   Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät rajoita lähtöjäsenvaltion kansallisen lainsäädännön soveltamista, kun on kyse rahamääräisten tai muiden kuin rahamääräisten velvoitteiden suorittamisesta tai varmistamisesta julkisille elimille.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velkojat, joiden saatavat ovat syntyneet ennen rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskevan suunnitelman julkistamista, voivat panna vireille menettelyn yhtiötä vastaan myös lähtöjäsenvaltiossa kahden vuoden kuluessa yhtiömuodon muutoksesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön taikka sopimukseen perustuvien oikeudenkäyttöä koskevien sääntöjen soveltamista. Mahdollisuus panna vireille menettely täydentää muita unionin oikeuden mukaisesti sovellettavia oikeuspaikan valintaa koskevia sääntöjä.

86 k artikla

Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rajatylittävään yhtiömuodon muutokseen liittyviä työntekijöiden tiedonsaantia ja kuulemista koskevia oikeuksia kunnioitetaan ja niitä käytetään direktiivissä 2002/14/EY säädettyjen oikeudellisten puitteiden ja sovellettavin osin yhteisönlaajuisten yritysten tai yritysryhmien osalta direktiivin 2009/38/EY mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa työntekijöiden tiedonsaantia ja kuulemista koskevia oikeuksia muihin kuin direktiivin 2002/14/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhtiöiden työntekijöihin.

2.   Sen estämättä, mitä 86 e artiklan 7 kohdassa ja 86 g artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijöiden tiedonsaantia ja kuulemista koskevia oikeuksia kunnioitetaan, ainakin ennen kuin päätetään rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskevasta suunnitelmasta tai 86 e artiklassa tarkoitetusta kertomuksesta sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi, siten, että työntekijöille annetaan perusteltu vastaus ennen 86 h artiklassa tarkoitettua yhtiökokousta.

3.   Jäsenvaltioiden on määritettävä tiedottamista ja kuulemista koskevat yksityiskohtaiset säännöt direktiivin 2002/14/EY 4 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta työntekijöille suotuisampien voimassa olevien säännösten ja käytäntöjen soveltamista.

86 l artikla

Henkilöstön osallistuminen

1.   Yhtiömuotoaan muuttaneeseen yhtiöön sovelletaan kohdejäsenvaltiossa mahdollisesti voimassa olevia henkilöstön osallistumista koskevia sääntöjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

2.   Kohdejäsenvaltiossa mahdollisesti voimassa olevia henkilöstön osallistumista koskevia sääntöjä ei kuitenkaan sovelleta, jos yhtiön työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä on rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskevan suunnitelman julkistamista edeltävän kuuden kuukauden ajanjakson aikana ollut neljä viidesosaa lähtöjäsenvaltion lainsäädännössä säädetystä sovellettavasta raja-arvosta, jonka ylittyminen johtaa direktiivin 2001/86/EY 2 artiklan k alakohdassa tarkoitettuun henkilöstön osallistumiseen, tai jos kohdejäsenvaltion lainsäädännössä ei säädetä

a)

vähintään samanlaajuisesta henkilöstön osallistumisesta kuin asianomaisessa yhtiössä ennen rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista mitattuna henkilöstön edustajien osuutena hallinto- tai valvontaelimen tai niiden komiteoiden jäsenistä taikka sellaisen johtoryhmän jäsenistä, jonka toimivaltaan kuuluvat yhtiön tulosyksiköt, kun edellä mainittuihin elimiin sovelletaan henkilöstön osallistumista; tai

b)

yhtiömuotoaan muuttaneeseen yhtiöön kuuluvien ja muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien toimipaikkojen henkilöstön oikeudesta käyttää vastaavaa henkilöstön oikeutta osallistumiseen kuin on henkilöstöllä, joka työskentelee kohdejäsenvaltiossa.

3.   Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltioiden on säädettävä henkilöstön osallistumisesta yhtiömuotoaan muuttaneessa yhtiössä sekä henkilöstön osallistumisesta siihen liittyvien oikeuksien määrittelyyn soveltuvin osin ja jollei tämän artiklan 4–7 kohdasta muuta johdu, asetuksen (EY) N:o 2157/2001 12 artiklan 2 ja 4 kohtaan sekä direktiivin 2001/86/EY seuraaviin säännöksiin sisältyvien periaatteiden ja menettelyjen mukaisesti:

a)

3 artiklan 1 kohta, 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta ja b alakohta, 3 artiklan 3 kohta, 3 artiklan 4 kohdan kaksi ensimmäistä virkettä sekä 3 artiklan 5 ja 7 kohta;

b)

4 artiklan 1 kohta, 4 artiklan 2 kohdan a, g ja h alakohta sekä 4 artiklan 3 ja 4 kohta;

c)

5 artikla;

d)

6 artikla;

e)

7 artiklan 1 kohta lukuun ottamatta b alakohdan toista luetelmakohtaa;

f)

8, 10, 11 ja 12 artikla; ja

g)

liitteessä olevan 3 osan a alakohta.

4.   Säänneltäessä 3 kohdassa tarkoitettuja periaatteita ja menettelyjä

a)

jäsenvaltioiden on annettava erityiselle neuvotteluryhmälle oikeus vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä niistä jäsenistä, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa henkilöstöstä, päättää olla aloittamatta neuvotteluja tai lopettaa jo aloitetut neuvottelut sekä soveltaa kohdejäsenvaltiossa voimassa olevia henkilöstön osallistumista koskevia sääntöjä;

b)

jäsenvaltiot voivat tapauksessa, jossa ennakkoneuvottelujen jälkeen sovelletaan henkilöstön osallistumista koskevia toissijaisia sääntöjä, näistä säännöistä huolimatta päättää rajoittaa henkilöstön edustajien osuutta yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön hallintoelimessä. Jos kuitenkin yhtiössä henkilöstön edustajien osuus oli vähintään yksi kolmasosa hallituksen tai muun hallintoelimen jäsenistä, rajoitus ei missään tapauksessa saa johtaa yhtä kolmasosaa alhaisempaan henkilöstön edustajien osuuteen hallintoelimessä;

c)

jäsenvaltioiden on varmistettava, että henkilöstön osallistumista koskevia sääntöjä, joita sovellettiin ennen rajatylittävää yhtiömuodon muutosta, sovelletaan edelleen siihen asti, kunnes mahdollisia myöhemmin sovittavia sääntöjä sovelletaan tai sovittujen sääntöjen puuttuessa, kun toissijaisia sääntöjä sovelletaan direktiivin 2001/86/EY liitteessä olevan 3 osan a alakohdan mukaisesti.

5.   Edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu henkilöstön osallistumisoikeuksien laajentaminen yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön muissa jäsenvaltioissa työskentelevään henkilöstöön ei velvoita tällaisen päätöksen tekeviä jäsenvaltioita ottamaan kyseistä henkilöstöä huomioon laskettaessa henkilöstön osallistumisoikeudet antavia työvoiman vähimmäismääriä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

6.   Jos yhtiömuotoaan muuttaneeseen yhtiöön sovelletaan henkilöstön osallistumista koskevaa järjestelmää 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti, sille on valittava sellainen oikeudellinen muoto, joka sallii henkilöstön osallistumista koskevien oikeuksien käytön.

7.   Jos yhtiömuotoaan muuttanut yhtiö soveltaa henkilöstön osallistumista koskevaa järjestelmää, yhtiö on velvollinen toteuttamaan toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että henkilöstön osallistumista koskevat oikeudet suojataan mahdollisessa myöhemmässä rajatylittävässä tai kotimaisessa sulautumisessa, jakautumisessa tai yhtiömuodon muuttamisessa neljän vuoden ajan siitä, kun rajatylittävä yhtiömuodon muutos on tullut voimaan, soveltamalla soveltuvin osin 1–6 kohdan sääntöjä.

8.   Yhtiön on ilmoitettava työntekijöilleen tai heidän edustajilleen viipymättä henkilöstön osallistumista koskevien neuvottelujen tuloksesta.

86 m artikla

Yhtiömuodon muutosta edeltävä todistus

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tuomioistuin, notaari tai muu yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen joka valvoo rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen lainmukaisuutta menettelyn siltä osin, johon sovelletaan lähtöjäsenvaltion lainsäädäntöä, ja myöntää yhtiömuodon muutosta edeltävän todistuksen, jossa vahvistetaan, että kaikkia asiaankuuluvia ehtoja on noudatettu ja että kaikki menettelyt ja muodollisuudet on saatettu asianmukaisesti päätökseen lähtöjäsenvaltiossa, jäljempänä ’toimivaltainen viranomainen’.

Menettelyjen ja muodollisuuksien saattaminen asianmukaisesti päätökseen voi käsittää rahamääräisten tai muiden kuin rahamääräisten velvoitteiden suorittamisen tai varmistamisen julkisille elimille tai alakohtaisten erityisvaatimusten noudattamista, mukaan lukien käynnissä olevista menettelyistä johtuvien maksujen tai velvoitteiden varmistaminen.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiön hakemukseen yhtiömuodon muutosta edeltävän todistuksen saamiseksi on liitetty seuraavat asiakirjat ja tiedot:

a)

rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskeva suunnitelma;

b)

86 e artiklassa tarkoitettu kertomus ja siihen mahdollisesti liitetty lausunto sekä 86 f artiklassa tarkoitettu lausunto, jos ne ovat saatavilla;

c)

86 g artiklan 1 kohdan mukaisesti mahdollisesti toimitetut huomautukset; ja

d)

tiedot 86 h artiklassa tarkoitetusta yhtiökokouksen antamasta hyväksynnästä.

3.   Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että yhtiön hakemukseen yhtiömuodon muutosta edeltävän todistuksen saamiseksi on liitetty lisätietoja erityisesti seuraavista:

a)

työntekijöiden lukumäärä rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskevan suunnitelman laatimisajankohtana;

b)

tytäryhtiöiden olemassaolo ja niiden maantieteellinen jakautuminen;

c)

tiedot yhtiön julkisiin elimiin kohdistuvien velvoitteiden täyttämisestä.

Sovellettaessa tätä kohtaa toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää näitä tietoja muilta asiaankuuluvilta viranomaisilta, jos yhtiö ei ole toimittanut niitä.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu hakemus, mukaan lukien kaikkien tietojen ja asiakirjojen toimittaminen, voidaan tehdä kokonaan sähköisesti ilman, että hakijoiden tarvitsee käydä henkilökohtaisesti toimivaltaisen viranomaisen luona, I osaston III luvun asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

5.   Henkilöstön osallistumista koskevien 86 l artiklassa säädettyjen sääntöjen noudattamisen osalta lähtöjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskeva suunnitelma sisältää tietoja menettelyistä, joiden avulla asiaankuuluvat järjestelyt määritetään, ja mahdollisista kyseisten järjestelyjen vaihtoehdoista.

6.   Toimivaltaisen viranomaisen on 1 kohdassa tarkoitetun valvonnan osana tutkittava seuraavat:

a)

kaikki toimivaltaiselle viranomaiselle 2 ja 3 kohdan mukaisesti toimitetut asiakirjat ja tiedot;

b)

tarvittaessa yhtiön ilmoitus siitä, että 86 l artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu menettely on alkanut.

7.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitettu valvonta suoritetaan kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona toimivaltainen viranomainen vastaanotti asiakirjat ja tiedon siitä, että yhtiökokous on hyväksynyt rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen. Kyseisen valvonnan tuloksena on oltava jokin seuraavista:

a)

jos katsotaan, että rajatylittävä yhtiömuodon muutos täyttää kaikki asiaankuuluvat edellytykset ja että kaikki tarvittavat menettelyt ja muodollisuudet on saatettu päätökseen, toimivaltainen viranomainen myöntää yhtiömuodon muutosta edeltävän todistuksen;

b)

jos katsotaan, että rajatylittävä yhtiömuodon muutos ei täytä kaikkia asiaankuuluvia edellytyksiä tai että kaikkia tarvittavia menettelyjä ja muodollisuuksia ei ole saatettu päätökseen, toimivaltainen viranomainen ei myönnä yhtiömuodon muutosta edeltävää todistusta ja ilmoittaa yhtiölle päätöksensä perustelut. Tällaisessa tapauksessa toimivaltainen viranomainen voi antaa yhtiölle tilaisuuden täyttää asiaankuuluvat edellytykset tai saattaa menettelyt ja muodollisuudet päätökseen kohtuullisen ajan kuluessa.

8.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltainen viranomainen ei myönnä yhtiömuodon muutosta edeltävää todistusta, jos kansallisen lainsäädännön mukaisesti määritetään, että rajatylittävä yhtiömuodon muutos toteutetaan väärinkäyttö- tai petostarkoituksessa, jonka seurauksena tai tarkoituksena on unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön välttäminen tai kiertäminen, taikka rikollisessa tarkoituksessa.

9.   Jos toimivaltaisella viranomaisella on 1 kohdassa tarkoitetun lainmukaisuuden valvonnan aikana vakavia epäilyjä siitä, että rajatylittävä yhtiömuodon muutos toteutetaan väärinkäyttö- tai petostarkoituksessa, jonka seurauksena tai tarkoituksena on unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön välttäminen tai kiertäminen, taikka rikollisessa tarkoituksessa, sen on otettava huomioon merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, kuten tarvittaessa suuntaa-antavat tekijät, jotka toimivaltainen viranomainen on saanut selville 1 kohdassa tarkoitetun lainmukaisuuden valvonnan yhteydessä, asiaankuuluvien viranomaisten kuulemiset mukaan lukien, ja joita ei ole tarkasteltu erillisinä. Tämän kohdan soveltamiseksi suoritettava arviointi on tehtävä tapauskohtaisesti kansallisella lainsäädännöllä säänneltävällä menettelyllä.

10.   Jos 8 ja 9 kohdan mukaisessa arvioinnissa on tarpeen ottaa huomioon lisätietoja tai suorittaa lisätutkimuksia, 7 kohdassa säädettyä kolmen kuukauden määräaikaa voidaan jatkaa vielä enintään kolmella kuukaudella.

11.   Jos arviointia ei voida rajatylittävän menettelyn monimutkaisuuden vuoksi suorittaa 7 ja 10 kohdassa säädetyissä määräajoissa, jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakijalle ilmoitetaan syyt mahdollisiin viivästyksiin ennen kyseisten määräaikojen päättymistä.

12.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltainen viranomainen voi kuulla muita asiaankuuluvia viranomaisia, joilla on toimivalta rajatylittävään yhtiömuodon muutokseen liittyvillä eri aloilla, kohdejäsenvaltion viranomaiset mukaan luettuina, ja saada näiltä viranomaisilta sekä yhtiöltä tarvittavat tiedot ja asiakirjat rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen lainmukaisuuden valvomiseksi kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen menettelyjen puitteissa. Toimivaltainen viranomainen voi turvautua arvioinnissa riippumattomaan asiantuntijaan.

86 n artikla

Yhtiömuodon muutosta edeltävän todistuksen toimittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 86 o artiklan 1 kohdassa tarkoitetut viranomaiset saavat yhtiömuodon muutosta edeltävän todistuksen rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta.

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että yhtiömuodon muutosta edeltävä todistus on saatavilla rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta.

2.   Yhtiömuodon muutosta edeltävän todistuksen saanti on maksutonta 86 o artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille ja rekistereille.

86 o artikla

Rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen lainmukaisuuden valvonta kohdejäsenvaltiossa

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tuomioistuin, notaari tai muu toimivaltainen viranomainen, joka valvoo rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen lainmukaisuutta, siltä osin kuin on kyse menettelyn siitä osasta, johon sovelletaan kohdejäsenvaltion lainsäädäntöä. Kyseinen viranomainen on toimivaltainen hyväksymään rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen.

Kyseisen viranomaisen on erityisesti varmistettava, että yhtiömuotoaan muuttanut yhtiö noudattaa yhtiöiden perustamista ja rekisteröintiä koskevia kansallisen lainsäädännön säännöksiä ja tarvittaessa että henkilöstön osallistumista koskevat järjestelyt on määritetty 86 l artiklan mukaisesti.

2.   Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohtaa yhtiön on toimitettava tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle viranomaiselle rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista koskeva suunnitelma, jonka 86 h artiklassa tarkoitettu yhtiökokous on hyväksynyt.

3.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 1 kohtaa sovellettaessa rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen toteuttavan yhtiön hakemus, mukaan lukien kaikkien tietojen ja asiakirjojen toimittaminen, voidaan tehdä kokonaan sähköisesti ilman, että hakijoiden tarvitsee käydä henkilökohtaisesti 1 kohdassa tarkoitetun viranomaisen luona, I osaston III luvun asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun viranomaisen on hyväksyttävä rajatylittävä yhtiömuodon muutos heti, kun se on todennut, että kaikki asiaankuuluvat ehdot ja muodollisuudet on saatettu asianmukaisesti päätökseen kohdejäsenvaltiossa.

5.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu viranomainen hyväksyy yhtiömuodon muutosta edeltävän todistuksen sitovana todistuksena sovellettavien yhtiömuodon muutosta edeltävien menettelyjen ja muodollisuuksien saattamisesta päätökseen asianmukaisella tavalla lähtöjäsenvaltiossa, mitä ilman rajatylittävää yhtiömuodon muutosta ei voida hyväksyä.

86 p artikla

Rekisteröinti

1.   Kohde- ja lähtöjäsenvaltioiden on määritettävä kyseisten jäsenvaltioiden lainsäädännössä 16 artiklan mukaisesti kunkin alueella sovellettavat järjestelyt, joiden mukaan rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen toteuttamista koskevat tiedot julkistetaan niiden rekistereissä.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden rekistereihin kirjataan vähintään seuraavat tiedot:

a)

kohdejäsenvaltion rekisteriin tieto siitä, että yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön rekisteröinti johtuu rajatylittävästä yhtiömuodon muutoksesta;

b)

kohdejäsenvaltion rekisteriin yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön rekisteröintipäivä;

c)

lähtöjäsenvaltion rekisteriin tieto siitä, että yhtiön poistaminen rekisteristä johtuu rajatylittävästä yhtiömuodon muutoksesta;

d)

lähtöjäsenvaltion rekisteriin päivä, jona yhtiö on poistettu rekisteristä;

e)

lähtöjäsenvaltion ja kohdejäsenvaltion rekistereihin yhtiön rekisterinumero, nimi ja oikeudellinen muoto ja yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön rekisterinumero, nimi ja oikeudellinen muoto.

Rekisterien on asetettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot julkisesti saataville rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kohdejäsenvaltion rekisteri ilmoittaa lähtöjäsenvaltion rekisterille rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta, että rajatylittävä yhtiömuodon muutos on tullut voimaan. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että yhtiö poistetaan rekisteristä heti, kun ilmoitus on vastaanotettu.

86 q artikla

Rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen voimaantuloajankohta

Rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen voimaantuloajankohta määräytyy kohdejäsenvaltion lainsäädännön mukaan. Rajatylittävä yhtiömuodon muutos voi tulla voimaan vasta sen jälkeen, kun 86 m ja 86 o artiklassa tarkoitettu valvonta toteutettu.

86 r artikla

Rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen seuraukset

Rajatylittävällä yhtiömuodon muutoksella on 86 q artiklassa tarkoitetusta päivästä alkaen seuraavat vaikutukset:

a)

kaikista yhtiön varoista ja vastuista, mukaan lukien kaikki sopimukset, saamiset, oikeudet ja velvoitteet, tulee yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön varoja ja vastuita;

b)

yhtiön jäsenet pysyvät yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön jäseninä, elleivät ne ole käyttäneet oikeuttaan vaatia osuuksiensa lunastamista 86 i artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

c)

ne yhtiön oikeuksista ja velvoitteista, jotka perustuvat rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen voimaantuloajankohtana voimassa oleviin työsopimuksiin tai työsuhteisiin, tulee voimassa yhtiömuotoaan muuttaneen oikeuksia ja velvoitteita.

86 s artikla

Riippumattomat asiantuntijat

1.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, joita sovelletaan ainakin sen riippumattoman asiantuntijan, joka laatii 86 f artiklassa tarkoitetun lausunnon, yksityisoikeudelliseen vastuuseen.

2.   Jäsenvaltioilla on oltava voimassa olevat säännöt sen varmistamiseksi, että

a)

asiantuntija ja oikeushenkilö, jonka puolesta asiantuntija toimii, ovat riippumattomia yhtiöstä, joka hakee yhtiömuodon muutosta edeltävää todistusta, eikä ole eturistiriitatilanteessa tähän nähden; ja

b)

asiantuntijan lausunto on puolueeton ja objektiivinen ja sen tarkoituksena on avustaa toimivaltaista viranomaista lainsäädännön tai asiantuntijaan sovellettavien ammatillisten vaatimusten mukaisten riippumattomuutta ja puolueettomuutta koskevien vaatimusten mukaisesti.

86 t artikla

Pätevyys

Rajatylittävää yhtiömuodon muutosta, joka on tämän direktiivin täytäntöönpanomenettelyjen mukaisesti tullut voimaan, ei saa julistaa pätemättömäksi.

Ensimmäinen alakohta ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan määrätä muun muassa rikosoikeuden, terrorismin rahoituksen ehkäisyn ja torjunnan, sosiaalilainsäädännön, verotuksen ja lainvalvonnan alalla toimenpiteitä ja seuraamuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen voimaantuloajankohdan jälkeen.”

6)

Muutetaan 119 artiklan 2 alakohta seuraavasti:

a)

lisätään c alakohdan jälkeen ”; tai”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”d)

yksi tai useampi yhtiö siirtää purkautumishetkellään selvitysmenettelyttä kaikki varansa ja vastuunsa toiselle toiminnassa olevalle yhtiölle (vastaanottava yhtiö) ilman, että vastaanottava yhtiö laskee liikkeeseen uusia osakkeita, edellyttäen, että yhden henkilön hallussa on suoraan tai välillisesti kaikki sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden osakkeet tai sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden jäsenten hallussa olevat osakkeet jakautuvat samassa suhteessa kaikissa sulautumiseen osallistuvissa yhtiöissä.”

7)

Muutetaan 120 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tätä lukua ei sovelleta kummassakaan seuraavista olosuhteista:

a)

yhtiö on selvitystilassa ja on aloittanut varojen jakamisen jäsenilleen;

b)

yhtiöön sovelletaan direktiivin 2014/59/EU IV osastossa säädettyjä kriisinratkaisuvälineitä, -valtuuksia ja -mekanismeja;”

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”5.   Jäsenvaltiot voivat päättää, että tätä lukua ei sovelleta yhtiöihin, joihin sovelletaan:

a)

maksukyvyttömyysmenettelyä tai ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevia puitteita;

b)

muuta kuin 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettua selvitysmenettelyä; tai

c)

direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 101 alakohdassa määriteltyjä kriisinehkäisytoimia.”

8)

Muutetaan 121 artikla seuraavasti:

a)

kumotaan 1 kohdan a alakohta;

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut säännökset ja muodollisuudet koskevat erityisesti sulautumiseen liittyvää päätöksentekoprosessia ja työntekijöiden suojelua, kun on kyse muista kuin 133 artiklassa säädetyistä oikeuksista.”

9)

Muutetaan 122 artikla seuraavasti:

a)

korvataan a ja b alakohta seuraavasti:

”a)

kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön oikeudellinen muoto ja nimi ja sääntömääräinen kotipaikka sekä rajatylittävän sulautumisen kautta muodostettavan yhtiön ehdotettu oikeudellinen muoto ja nimi ja ehdotettu sääntömääräinen kotipaikka;

b)

tarvittaessa yhtiöpääomaa edustavien arvopapereiden tai osuuksien vaihtosuhde ja mahdollisen rahakorvauksen suuruus;”

b)

korvataan h ja i alakohta seuraavasti:

”h)

sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallinto-, johto-, valvonta- tai tarkastuselinten jäsenille mahdollisesti myönnettävät erityisetuudet;

i)

tapauksen mukaan rajatylittävän sulautumisen kautta muodostettavan yhtiön perustamiskirja sekä yhtiöjärjestys, jos se on erillisessä asiakirjassa;”

c)

lisätään alakohdat seuraavasti:

”m)

tiedot jäsenille 126 a artiklan mukaisesti tarjottavasta rahavastikkeesta;

n)

velkojille tarjotut takeet, kuten takaukset tai pantit.”

10)

Korvataan 123 ja 124 artikla seuraavasti:

123 artikla

Julkistaminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiö julkistaa seuraavat asiakirjat ja että ne asetetaan julkisesti saataville kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön jäsenvaltion rekistereissä vähintään kuukautta ennen 126 artiklassa tarkoitettua yhtiökokousta:

a)

rajatylittävää sulautumista koskeva yhteinen suunnitelma; ja

b)

ilmoitus sulautumiseen osallistuvan yhtiön jäsenille, velkojille ja työntekijöiden edustajille tai siinä tapauksessa, että työntekijöillä ei ole edustajia, itse työntekijöille siitä, että nämä voivat toimittaa yhtiölle viimeistään viisi työpäivää ennen yhtiökokousta huomautuksia rajatylittävää sulautumista koskevasta yhteisestä suunnitelmasta.

Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että riippumattoman asiantuntijan lausunto julkistetaan ja asetetaan julkisesti saataville rekisterissä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiö pystyy jättämään julkistettavasta riippumattoman asiantuntijan lausunnosta pois luottamukselliset tiedot.

Tämän kohdan mukaisesti julkistettavien asiakirjojen on oltava saatavilla myös rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän avulla.

2.   Jäsenvaltiot voivat vapauttaa sulautumiseen osallistuvat yhtiöt tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta julkistamisvaatimuksesta, jos nämä yhtiöt pitävät tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat maksutta yleisön saatavilla verkkosivustollaan yhtäjaksoisen ajan, joka alkaa vähintään kuukautta ennen päivää, jona 126 artiklassa tarkoitettu yhtiökokous on määrä järjestää, ja päättyy aikaisintaan tämän kokouksen päättyessä.

Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saa asettaa muita tämän vapautuksen myöntämistä koskevia vaatimuksia tai rajoituksia kuin ne, joita tarvitaan verkkosivuston turvallisuuden ja kyseisten asiakirjojen aitouden varmistamiseksi, ja jotka ovat oikeassa suhteessa näiden tavoitteiden saavuttamiseen nähden.

3.   Jos sulautumiseen osallistuvat yhtiöt asettavat saataville rajatylittävää sulautumista koskevan yhteisen suunnitelman tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, niiden on toimitettava vähintään kuukautta ennen 126 artiklassa tarkoitettua yhtiökokousta kunkin omaan rekisteriin seuraavat tiedot, jotka on julkistettava:

a)

kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön oikeudellinen muoto ja nimi ja sääntömääräinen kotipaikka ja mahdollisen uuden yhtiön ehdotettu oikeudellinen muoto ja nimi ja ehdotettu sääntömääräinen kotipaikka;

b)

rekisteri, johon 14 artiklassa tarkoitetut kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön asiakirjat on talletettu, sekä rekisterinumero tuossa rekisterissä;

c)

kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön ilmoitus velkojien, työntekijöiden ja jäsenten oikeuksien toteuttamista koskevista järjestelyistä; ja

d)

tiedot verkkosivustosta, jolta rajatylittävää sulautumista koskeva yhteinen suunnitelma, 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus ja asiantuntijan lausunto sekä tämän kohdan c alakohdassa tarkoitettuja järjestelyjä koskevat täydelliset tiedot ovat saatavilla maksutta.

Kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön jäsenvaltion rekisterin on asetettava julkisesti saataville ensimmäisen alakohdan a–d alakohdassa tarkoitetut tiedot.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut vaatimukset voidaan täyttää kokonaan sähköisesti ilman, että hakijoiden tarvitsee käydä henkilökohtaisesti sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden jäsenvaltioiden toimivaltaisen viranomaisen luona, I osaston III luvun asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

5.   Jos vastaanottavan yhtiön yhtiökokouksen ei tarvitse hyväksyä sulautumista 126 artiklan 3 kohdan mukaisesti, tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun julkistamisen on tapahduttava vähintään kuukausi ennen toisen sulautumiseen osallistuvan yhtiön tai toisten sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden yhtiökokousta.

6.   Jäsenvaltiot voivat edellyttää tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun julkistamisen lisäksi, että rajatylittävää sulautumista koskeva yhteinen suunnitelma tai tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot julkaistaan kansallisessa virallisessa julkaisussa tai sähköisen keskusjärjestelmän kautta 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltioiden on tällöin varmistettava, että rekisteri välittää asiaankuuluvat tiedot kansalliselle viralliselle julkaisulle tai sähköiseen keskusjärjestelmään.

7.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat tai 3 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat yleisön saatavilla maksutta rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta.

Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että mahdolliset maksut, joita rekisterit veloittavat yhtiöltä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetusta julkistamisesta ja sovellettavin osin 6 kohdassa tarkoitetusta julkistamisesta, eivät ylitä tällaisten palvelujen tarjoamisesta aiheutuvia kustannuksia, jotka niillä katetaan.

124 artikla

Hallinto- tai johtoelimen kertomus jäsenille ja työntekijöille

1.   Kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön hallinto- tai johtoelimen on laadittava jäsenille ja työntekijöille kertomus, jossa selitetään ja perustellaan rajatylittävän sulautumisen oikeudelliset ja taloudelliset näkökohdat sekä selitetään rajatylittävästä sulautumisesta työntekijöille aiheutuvat seuraukset.

Siinä on selostettava erityisesti rajatylittävän sulautumisen vaikutukset yhtiön tulevaan liiketoimintaan.

2.   Kertomuksessa on myös oltava erilliset jäsenille ja työntekijöille tarkoitetut osiot.

Kukin sulautumiseen osallistuva yhtiö voi päättää joko laatia yhden kertomuksen, joka sisältää nämä kaksi osiota, tai asianomaisen osion sisältävät erilliset kertomukset jäsenille ja työntekijöille.

3.   Kertomuksen jäsenille tarkoitetussa osiossa on selostettava erityisesti seuraavat seikat:

a)

selvitys rahavastikkeesta ja menetelmästä, jolla rahavastike on määritetty;

b)

tarvittaessa selvitys osuuksien vaihtosuhteesta ja menetelmästä tai menetelmistä, joilla osuuksien vaihtosuhteeseen on päädytty;

c)

rajatylittävän sulautumisen vaikutukset jäseniin;

d)

jäsenten käytettävissä olevat 126 a artiklan mukaiset oikeudet ja oikeussuojakeinot.

4.   Kertomuksen jäsenille tarkoitettua osiota ei edellytetä silloin, kun yhtiön kaikki jäsenet ovat sopineet luopuvansa kyseisestä vaatimuksesta. Jäsenvaltiot voivat jättää yhdenmiehenyhtiöt tämän artiklan säännösten soveltamisalan ulkopuolelle.

5.   Kertomuksen työntekijöille tarkoitetussa osiossa on selostettava erityisesti seuraavat seikat:

a)

rajatylittävän sulautumisen vaikutukset työsuhteisiin sekä tarvittaessa toimenpiteet näiden suhteiden turvaamiseksi;

b)

mahdolliset sovellettavien työehtojen tai yhtiön toimipaikkojen olennaiset muutokset;

c)

miten a ja b alakohdassa esitetyt tekijät vaikuttavat yhtiön mahdollisiin tytäryhtiöihin.

6.   Kertomus tai kertomukset on asetettava joka tapauksessa sähköisesti kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön jäsenten ja työntekijöiden edustajien tai siinä tapauksessa, että työntekijöillä ei ole edustajia, itse työntekijöiden saataville yhdessä rajatylittävää sulautumista koskevan yhteisen suunnitelman kanssa, jos se on saatavilla, vähintään kuusi viikkoa ennen 126 artiklassa tarkoitettua yhtiökokousta.

Jos vastaanottavan yhtiön yhtiökokouksen ei tarvitse hyväksyä sulautumista 126 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kertomus on kuitenkin asetettava saataville vähintään kuusi viikkoa ennen toisen sulautumiseen osallistuvan yhtiön tai toisten sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden yhtiökokousta.

7.   Jos sulautumiseen osallistuvan yhtiön hallinto- tai johtoelin saa kansallisen lainsäädännön mukaisesti annettavan yhtiön työntekijöiden edustajien tai siinä tapauksessa, että työntekijöillä ei ole edustajia, itse työntekijöiden lausunnon 1 ja 5 kohdassa tarkoitetuista tiedoista hyvissä ajoin, jäsenille on ilmoitettava lausunnosta ja se on liitettävä kertomukseen.

8.   Kertomuksen työntekijöille tarkoitettua osiota ei edellytetä, jos sulautuvalla yhtiöllä ja sen mahdollisilla tytäryhtiöillä ei ole muita työntekijöitä kuin ne, jotka kuuluvat hallinto- tai johtoelimeen.

9.   Jos 3 kohdassa tarkoitetusta jäsenille tarkoitetusta kertomuksen osiosta luovutaan 4 kohdan mukaisesti ja 5 kohdassa tarkoitettua työntekijöille tarkoitettua osiota ei edellytetä 8 kohdan nojalla, kertomusta ei edellytetä.

10.   Tämän artiklan 1–9 kohta eivät rajoita sovellettavia tiedonsaantia ja kuulemista koskevia oikeuksia eivätkä menettelyjä, joista säädetään kansallisella tasolla direktiivin 2002/14/EY ja direktiivin 2009/38/EY täytäntöönpanon johdosta.”

11)

Muutetaan 125 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos vastaanottavan yhtiön yhtiökokouksen ei tarvitse hyväksyä sulautumista 126 artiklan 3 kohdan mukaisesti, lausunto on kuitenkin asetettava saataville vähintään kuukausi ennen toisen sulautumiseen osallistuvan yhtiön tai toisten sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden yhtiökokousta.”;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa lausunnossa on esitettävä ainakin asiantuntijoiden näkemys rahavastikkeen ja osuuksien vaihtosuhteen asianmukaisuudesta. Arvioidessaan rahavastiketta asiantuntijoiden on otettava huomioon sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden osuuksien mahdollisen markkinahinnan ennen sulautumisehdotuksen julkistamista tai yleisesti hyväksyttyjen arvostusmenetelmien mukaisesti määritetyn yhtiöiden arvon, pois lukien ehdotetun sulautumisen vaikutus. Lausunnossa on ainakin:

a)

ilmoitettava menetelmät, joilla on päädytty ehdotettuun rahavastikkeeseen;

b)

ilmoitettava menetelmät, joilla on päädytty ehdotettuun osuuksien vaihtosuhteeseen;

c)

todettava, ovatko käytetyt menetelmät tarkoituksenmukaisia rahavastikkeen ja osuuksien vaihtosuhteen arvioinnin kannalta, ilmoitettava arvo, johon on päädytty käyttämällä kyseisiä menetelmiä, sekä esitettävä näkemys näiden menetelmien suhteellisesta merkityksestä arvoa määritettäessä, ja siinä tapauksessa, että sulautumiseen osallistuvissa yhtiöissä käytetään eri menetelmiä, todettava myös, onko eri menetelmien käyttäminen ollut perusteltua; ja

d)

selostettava mahdollisesti ilmenneet erityiset arvostusongelmat.

Asiantuntijoilla on oikeus saada sulautumiseen osallistuvilta yhtiöiltä kaikki tehtäviensä toteuttamisessa tarvittavat tiedot.”;

c)

lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltiot voivat jättää yhdenmiehenyhtiöt tämän artiklan soveltamisalan ulkopuolelle.”

12)

Muutetaan 126 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön yhtiökokous päättää päätöslauselmalla rajatylittävää sulautumista koskevan yhteisen suunnitelman hyväksymisestä ja siitä, mukautetaanko perustamiskirjaa sekä yhtiöjärjestystä, jos se on erillisessä asiakirjassa, perehdyttyään 124 ja 125 artiklan mukaisiin kertomuksiin ja lausuntoihin sekä tarvittaessa 124 artiklan mukaisesti toimitettuihin työntekijöiden lausuntoihin ja 123 artiklan mukaisesti toimitettuihin huomautuksiin.”;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiökokouksen antamaa rajatylittävää sulautumista koskevaa hyväksyntää ei voida riitauttaa ainoastaan seuraavin perustein:

a)

122 artiklan b alakohdassa tarkoitettua osakkeiden vaihtosuhdetta ei ole asetettu asianmukaisesti;

b)

122 artiklan m alakohdassa tarkoitettua rahavastiketta ei ole asetettu asianmukaisesti; tai

c)

a alakohdassa tarkoitetun osakkeiden vaihtosuhteen tai b alakohdassa tarkoitetun rahavastikkeen osalta annetut tiedot eivät täyttäneet lakisääteisiä vaatimuksia.”

13)

Lisätään artiklat seuraavasti:

126 a artikla

Jäsenten suojaaminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ainakin niillä sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden jäsenillä, jotka äänestivät rajatylittävää sulautumista koskevan yhteisen suunnitelman hyväksymistä vastaan, on oikeus vaatia osuuksiensa lunastamista asianmukaista rahavastiketta vastaan 2–6 kohdassa säädetyin ehdoin edellyttäen, että kyseiset jäsenet saisivat sulautumisen seurauksena osakkeita sulautumisen kautta muodostettavasta yhtiöstä, johon sovellettaisiin jonkin muun jäsenvaltion kuin kyseisen sulautumiseen osallistuvan yhtiön jäsenvaltion lainsäädäntöä.

Jäsenvaltiot voivat myös antaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun oikeuden muille sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden jäsenille.

Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että rajatylittävää sulautumista koskevan yhteisen suunnitelman nimenomainen vastustaminen, jäsenten aikomukset käyttää oikeuttaan vaatia osuuksiensa lunastamista tai molemmat dokumentoidaan asianmukaisesti viimeistään 126 artiklassa tarkoitetussa yhtiökokouksessa. Jäsenvaltiot voivat sallia, että rajatylittävää sulautumista koskevan yhteisen suunnitelman vastustamisen kirjaaminen katsotaan kielteisen äänen asianmukaiseksi dokumentoinniksi.

2.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava määräaika, jonka kuluessa 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenten on ilmoitettava sulautumiseen osallistuvalle yhtiölle päätöksestään käyttää oikeutta vaatia osuuksiensa lunastamista. Kyseisen määräajan on oltava enintään yksi kuukausi 126 artiklassa tarkoitetun yhtiökokouksen jälkeen. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sulautumiseen osallistuvat yhtiöt antavat sähköisen osoitteen ilmoituksen sähköistä vastaanottamista varten.

3.   Lisäksi jäsenvaltioiden on vahvistettava määräaika, jonka kuluessa rajatylittävää sulautumista koskevassa yhteisessä suunnitelmassa yksilöity rahavastike maksetaan. Kyseinen määräaika on enintään kaksi kuukautta rajatylittävän sulautumisen voimaantulosta 129 artiklan mukaisesti.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jäsenillä, jotka ovat ilmoittaneet päätöksestään käyttää oikeutta vaatia osuuksiensa lunastamista mutta jotka katsovat, että sulautumiseen osallistuvan yhtiön tarjoamaa rahavastiketta ei ole asetettu asianmukaisesti, on oikeus vaatia ylimääräistä rahavastiketta toimivaltaisessa viranomaisessa tai kansallisessa lainsäädännössä valtuutetussa elimessä. Jäsenvaltioiden on vahvistettava määräaika ylimääräistä rahavastiketta koskevalle vaateelle.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että ylimääräisen rahavastikkeen myöntämistä koskevaa lopullista päätöstä sovelletaan kaikkiin niihin sulautumiseen osallistuvan yhtiön jäseniin, jotka ovat ilmoittaneet päätöksestään käyttää oikeuttaan vaatia osuuksiensa lunastamista 2 kohdan mukaisesti.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sulautumiseen osallistuvaan yhtiöön sovellettavalla jäsenvaltion lainsäädännöllä säännellään 1–4 kohdassa tarkoitettuja oikeuksia ja että kyseisellä jäsenvaltiolla on yksinomainen toimivalta ratkaista näihin oikeuksiin liittyviä kiistoja.

6.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden jäsenet, joilla ei ollut tai jotka eivät käyttäneet oikeuttaan vaatia osuuksiensa lunastamista mutta jotka katsovat, että rajatylittävää sulautumista koskevassa yhteisessä suunnitelmassa vahvistettu osuuksien vaihtosuhde on epäasianmukainen, voivat riitauttaa kyseisen vaihtosuhteen ja vaatia rahavastiketta. Tätä koskeva menettely on käynnistettävä toimivaltaisessa viranomaisessa tai elimessä, joka on valtuutettu asianomaiseen sulautumiseen osallistuvaan yhtiöön sovellettavassa jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä, kyseisessä kansallisessa lainsäädännössä säädetyssä määräajassa, eikä tällainen menettely saa estää rajatylittävän sulautumisen rekisteröintiä. Päätös sitoo rajatylittävän sulautumisen kautta muodostettavaa yhtiötä.

Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että päätöksessä vahvistettua osuuksien vaihtosuhdetta sovelletaan niihin sulautumiseen osallistuvan yhtiön jäseniin, joilla ei ollut tai jotka eivät käyttäneet oikeuttaan vaatia osuuksiensa lunastamista.

7.   Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että rajatylittävän sulautumisen kautta muodostettava yhtiö voi tarjota osuuksia tai muuta korvausta rahavastikkeen sijaan.

126 b artikla

Velkojien suojaaminen

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä riittävästä suojasta velkojille, joiden saatavat ovat syntyneet ennen rajatylittävää sulautumista koskevan yhteisen suunnitelman julkistamista mutta eivät ole erääntyneet ennen sitä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velkojat, jotka eivät ole tyytyväisiä rajatylittävää sulautumista koskevassa yhteisessä suunnitelmassa esitettyihin, 122 artiklan n alakohdan mukaisiin takeisiin, voivat kolmen kuukauden kuluessa 123 artiklassa tarkoitetusta sulautumista koskevan yhteisen suunnitelman julkistamisesta hakea asianmukaiselta hallinnolliselta tai oikeusviranomaiselta riittäviä takeita edellyttäen, että tällaiset velkojat voivat uskottavalla tavalla osoittaa, että näiden saatavat ovat rajatylittävän sulautumisen vuoksi vaarassa jäädä saamatta eikä sulautumiseen osallistuvilta yhtiöiltä ole saatu riittäviä takeita.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että takeiden edellytyksenä on rajatylittävän sulautumisen voimaantulo 129 artiklan mukaisesti.

2.   Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön hallinto- tai johtoelin antaa ilmoituksen, joka heijastaa asianmukaisesti yhtiön taloudellista asemaa ilmoituksen antamispäivänä, joka on aikaisintaan kuukausi ennen kyseisenilmoituksen julkistamista. Ilmoituksessa on todettava, että sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallinto- tai johtoelimen ilmoituksen antamispäivänä saatavilla olevien tietojen ja sen tekemien asianmukaisten selvitysten perusteella hallinto- tai johtoelimen tiedossa ei ole mitään syytä, miksi sulautumisen kautta muodostettava yhtiö ei pystyisi vastaamaan veloistaan, silloin kun ne erääntyvät. Ilmoitus on julkistettava yhdessä rajatylittävää sulautumista koskevan yhteisen suunnitelman kanssa 123 artiklan mukaisesti.

3.   Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät rajoita sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden jäsenvaltioiden lainsäädännön soveltamista, kun on kyse rahamääräisten tai muiden kuin rahamääräisten velvoitteiden suorittamisesta tai varmistamisesta julkisille elimille.

126 c artikla

Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rajatylittävään sulautumiseen liittyviä työntekijöiden tiedonsaantia ja kuulemista koskevia oikeuksia kunnioitetaan ja niitä käytetään direktiivissä 2002/14/EY ja direktiivissä 2001/23/EY säädettyjen oikeudellisten puitteiden mukaisesti, kun rajatylittävää sulautumista pidetään direktiivissä 2001/23/EY tarkoitettuna yrityksen luovutuksena, ja sovellettavin osin yhteisönlaajuisten yritysten tai yritysryhmien osalta direktiivin 2009/38/EY mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa työntekijöiden tiedonsaantia ja kuulemista koskevia oikeuksia muihin kuin direktiivin 2002/14/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhtiöiden työntekijöihin.

2.   Sen estämättä, mitä 123 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 124 artiklan 7 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijöiden tiedonsaantia ja kuulemista koskevia oikeuksia kunnioitetaan, ainakin ennen kuin päätetään rajatylittävää sulautumista koskevasta yhteisestä suunnitelmasta tai 124 artiklassa tarkoitetusta kertomuksesta sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi, siten, että työntekijöille annetaan perusteltu vastaus ennen 126 artiklassa tarkoitettua yhtiökokousta.

3.   Jäsenvaltioiden on määritettävä tiedottamista ja kuulemista koskevaan oikeuteen liittyvät käytännön järjestelyt direktiivin 2002/14/EY 4 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta työntekijöille suotuisampien voimassa olevien säännösten ja käytäntöjen soveltamista.”

14)

Korvataan 127 artikla seuraavasti:

127 artikla

Sulautumista edeltävä todistus

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tuomioistuin, notaari tai muu yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, joka valvoo rajatylittävän sulautumisen lainmukaisuutta menettelyn siltä osalta, johon sovelletaan sulautumiseen osallistuvan yhtiön jäsenvaltion lainsäädäntöä, ja myöntää sulautumista edeltävän todistuksen, jossa vahvistetaan, että kaikkia asiaankuuluvia ehtoja on noudatettu ja kaikki menettelyt ja muodollisuudet on saatettu asianmukaisesti päätökseen sulautumiseen osallistuvan yhtiön jäsenvaltiossa, jäljempänä ’toimivaltainen viranomainen’.

Menettelyjen ja muodollisuuksien saattaminen päätökseen voi käsittää rahamääräisten tai muiden kuin rahamääräisten velvoitteiden suorittamisen tai varmistamisen julkisille elimille tai alakohtaisten erityisvaatimusten noudattamista, mukaan lukien käynnissä olevista menettelyistä johtuvien maksujen tai velvoitteiden varmistaminen.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sulautumiseen osallistuvan yhtiön hakemukseen sulautumista edeltävän todistuksen saamiseksi on liitetty seuraavat asiakirjat ja tiedot:

a)

rajatylittävää sulautumista koskeva yhteinen suunnitelma;

b)

124 artiklassa tarkoitettu kertomus ja siihen mahdollisesti liitetty lausunto sekä 125 artiklassa tarkoitettu lausunto, jos ne ovat saatavilla;

c)

123 artiklan 1 kohdan mukaisesti mahdollisesti toimitetut huomautukset; ja

d)

tiedot 126 artiklassa tarkoitetusta yhtiökokouksen antamasta hyväksynnästä.

3.   Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että sulautumiseen osallistuvan yhtiön hakemukseen sulautumista edeltävän todistuksen saamiseksi on liitetty lisätietoja erityisesti seuraavista:

a)

työntekijöiden lukumäärä yhteisen rajatylittävää sulautumista koskevan suunnitelman laatimisajankohtana;

b)

tytäryhtiöiden olemassaolo ja niiden maantieteellinen jakautuminen;

c)

tiedot sulautumiseen osallistuvan yhtiön julkisiin elimiin kohdistuvien velvoitteiden täyttämisestä.

Sovellettaessa tätä kohtaa toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää näitä tietoja muilta asiaankuuluvilta viranomaisilta, jos sulautumiseen osallistuva yhtiö ei ole toimittanut niitä.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu hakemus, mukaan lukien kaikkien tietojen ja asiakirjojen toimittaminen, voidaan tehdä kokonaan sähköisesti ilman, että hakijoiden tarvitsee käydä henkilökohtaisesti toimivaltaisen viranomaisen luona, I osaston III luvun asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

5.   Henkilöstön osallistumista koskevien 133 artiklan sääntöjen noudattamisen osalta sulautumiseen osallistuvan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että rajatylittävää sulautumista koskeva yhteinen suunnitelma sisältää tiedot menettelyistä, joiden avulla asiaankuuluvat järjestelyt määritetään, ja mahdollisista kyseisten järjestelyjen vaihtoehdoista.

6.   Toimivaltaisen viranomaisen on 1 kohdassa tarkoitetun valvonnan osana tutkittava

a)

kaikki toimivaltaiselle viranomaiselle 2 ja 3 kohdan mukaisesti toimitetut asiakirjat ja tiedot;

b)

tarvittaessa sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden ilmoitus siitä, että 133 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu menettely on alkanut.

7.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitettu valvonta suoritetaan kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona toimivaltainen viranomainen vastaanotti asiakirjat ja tiedon siitä, että sulautumiseen osallistuvan yhtiön yhtiökokous on hyväksynyt rajatylittävän sulautumisen. Kyseisen valvonnan tuloksena on oltava jokin seuraavista:

a)

jos katsotaan, että rajatylittävä sulautuminen täyttää kaikki asiaankuuluvat edellytykset ja että kaikki tarvittavat menettelyt ja muodollisuudet on saatettu päätökseen, toimivaltainen viranomainen myöntää sulautumista edeltävän todistuksen;

b)

jos katsotaan, että rajatylittävä sulautuminen ei täytä kaikkia asiaankuuluvia edellytyksiä tai että kaikkia tarvittavia menettelyjä ja muodollisuuksia ei ole saatettu päätökseen, toimivaltainen viranomainen ei myönnä sulautumista edeltävää todistusta ja ilmoittaa yhtiölle päätöksensä perustelut. Tällaisessa tapauksessa toimivaltainen viranomainen voi antaa yhtiölle tilaisuuden täyttää asiaankuuluvat edellytykset tai saattaa menettelyt ja muodollisuudet päätökseen kohtuullisen ajan kuluessa.

8.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltainen viranomainen ei myönnä sulautumista edeltävää todistusta, jos kansallisen lainsäädännön mukaisesti määritetään, että rajatylittävä sulautuminen toteutetaan väärinkäyttö- tai petostarkoituksessa, jonka seurauksena tai tarkoituksena on unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön välttäminen tai kiertäminen, taikka rikollisessa tarkoituksessa.

9.   Jos toimivaltaisella viranomaisella on 1 kohdassa tarkoitetun lainmukaisuuden valvonnan aikana vakavia epäilyjä siitä, että rajatylittävä sulautuminen toteutetaan väärinkäyttö- tai petostarkoituksessa, jonka seurauksena tai tarkoituksena on unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön välttäminen tai kiertäminen, taikka rikollisessa tarkoituksessa, sen on otettava huomioon merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, kuten tarvittaessa suuntaa-antavat tekijät, jotka toimivaltainen viranomainen on saanut selville 1 kohdassa tarkoitetun lainmukaisuuden valvonnan yhteydessä, asiaankuuluvien viranomaisten kuulemiset mukaan lukien, ja joita ei ole tarkasteltu erillisinä. Tämän kohdan soveltamiseksi suoritettava arviointi on tehtävä tapauskohtaisesti kansallisella lainsäädännöllä säänneltävällä menettelyllä.

10.   Jos 8 ja 9 kohdan mukaisessa arvioinnissa on tarpeen ottaa huomioon lisätietoja tai suorittaa lisätutkimuksia, 7 kohdassa säädettyä kolmen kuukauden määräaikaa voidaan jatkaa vielä enintään kolmella kuukaudella.

11.   Jos arviointia ei voida rajatylittävän menettelyn monimutkaisuuden vuoksi suorittaa 7 ja 10 kohdassa säädetyissä määräajoissa, jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakijalle ilmoitetaan syyt mahdollisiin viivästyksiin ennen kyseisten määräaikojen päättymistä.

12.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset voivat kuulla muita asiaankuuluvia viranomaisia, joilla on toimivalta rajatylittävään sulautumiseen liittyvillä eri aloilla, sulautumisen kautta muodostettavan yhtiön jäsenvaltion viranomaiset mukaan luettuina, ja saada näiltä viranomaisilta sekä sulautumiseen osallistuvalta yhtiöltä tarvittavat tiedot ja asiakirjat rajatylittävän sulautumisen lainmukaisuuden valvomiseksi kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen menettelyjen puitteissa. Tätä artiklaa sovellettaessa toimivaltainen viranomainen voi turvautua arvioinnissa riippumattomaan asiantuntijaan.”

15)

Lisätään artikla seuraavasti:

127 a artikla

Sulautumista edeltävän todistuksen toimittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 128 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut viranomaiset saavat sulautumista edeltävän todistuksen rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta.

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että sulautumista edeltävä todistus on saatavilla rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta.

2.   Sulautumista edeltävän todistuksen saanti on maksutonta 128 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille ja rekistereille.”

16)

Muutetaan 128 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohtaa kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön on toimitettava tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle rajatylittävää sulautumista koskeva yhteinen suunnitelma, jonka 126 artiklassa tarkoitettu yhtiökokous on hyväksynyt, tai siinä tapauksessa, että yhtiökokouksen hyväksyntää ei edellytetä 132 artiklan 3 kohdan mukaisesti, rajatylittävää sulautumista koskeva yhteistä suunnitelma, jonka kukin sulautumiseen osallistuva yhtiö on hyväksynyt kansallisen lainsäädännön mukaisesti.”;

b)

lisätään kohdat seuraavasti:

”3.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sulautumiseen osallistuvan yhtiön hakemus 1 kohdan soveltamiseksi, mukaan lukien kaikkien tietojen ja asiakirjojen toimittaminen, voidaan tehdä kokonaan sähköisesti ilman, että hakijoiden tarvitsee käydä henkilökohtaisesti 1 kohdassa tarkoitetun viranomaisen luona, I osaston III luvun asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun viranomaisen on hyväksyttävä rajatylittävä sulautuminen heti, kun se on todennut, että kaikki asiaankuuluvat edellytykset on täytetty.

5.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu viranomainen hyväksyy sulautumista edeltävän todistuksen sitovana todistuksena sovellettavien sulautumista edeltävien menettelyjen ja muodollisuuksien, joita ilman rajatylittävää sulautumista ei voida hyväksyä, saattamisesta päätökseen asianmukaisella tavalla asianomaisessa jäsenvaltiossa.”

17)

Korvataan 130 artikla seuraavasti:

130 artikla

Rekisteröinti

1.   Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden ja sulautumisen kautta muodostettavan yhtiön jäsenvaltioiden on määritettävä lainsäädännössään 16 artiklan mukaisesti kunkin alueella sovellettavat järjestelyt, joiden mukaan rajatylittävän sulautumisen toteuttamista koskevat tiedot julkistetaan rekisterissä.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden rekistereihin kirjataan vähintään seuraavat tiedot:

a)

sulautumisen kautta muodostettavan yhtiön jäsenvaltion rekisteriin tieto siitä, että sulautumisen kautta muodostettavan yhtiön rekisteröinti johtuu rajatylittävästä sulautumisesta;

b)

sulautumisen kautta muodostettavan yhtiön jäsenvaltion rekisteriin sulautumisen kautta muodostettavan yhtiön rekisteröintipäivä;

c)

kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön jäsenvaltion rekisteriin tieto siitä, että yhtiön poistaminen rekisteristä johtuu rajatylittävästä sulautumisesta;

d)

kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön jäsenvaltion rekisteriin päivä, jona yhtiö on poistettu rekisteristä;

e)

kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön ja sulautumisen kautta muodostettavan yhtiön jäsenvaltioiden rekistereihin kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön sekä sulautumisen kautta muodostettavan yhtiön rekisterinumerot, nimet ja oikeudellinen muoto.

Rekisterien on asetettava julkisesti saataville ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rekisteri, johon rajatylittävän sulautumisen tuloksena muodostettava yhtiö rekisteröidään, ilmoittaa kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön jäsenvaltion rekisterille rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta, että rajatylittävä sulautuminen on tullut voimaan. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että vanha rekisteröinti poistetaan tarvittaessa kyseisen ilmoituksen saavuttua.”

18)

Muutetaan 131 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä olevan 119 artiklan 2 kohdan a, c ja d alakohdan mukaisesti toteutetulla rajatylittävällä sulautumisella on 129 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä alkaen seuraavat vaikutukset:

a)

kaikki sulautuvan yhtiön varat ja vastuut, mukaan lukien kaikki sopimukset, saamiset, oikeudet ja velvoitteet, siirretään vastaanottavalle yhtiölle;

b)

sulautuvan yhtiön jäsenistä tulee vastaanottavan yhtiön jäseniä, elleivät ne ole käyttäneet oikeuttaan vaatia osuuksiensa lunastamista 126 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

c)

sulautuva yhtiö lakkaa olemasta.”;

b)

korvataan 2 kohdan a ja b alakohta seuraavasti:

”a)

kaikki sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden varat ja vastuut, mukaan lukien kaikki sopimukset, saamiset, oikeudet ja velvoitteet, siirretään uudelle yhtiölle;

b)

sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden jäsenistä tulee uuden yhtiön jäseniä, elleivät ne ole käyttäneet oikeuttaan vaatia osuuksiensa lunastamista 126 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla;”.

19)

Muutetaan 132 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos rajatylittävän absorptiosulautumisen toteuttaa joko yhtiö, joka omistaa kaikki osakkeet ja muut arvopaperit, jotka oikeuttavat äänestämään sulautuvan yhtiön tai sulautuvien yhtiöiden yhtiökokouksessa, tai henkilö, jonka hallussa on suoraan tai välillisesti kaikki vastaanottavan yhtiön ja sulautuvan yhtiön tai sulautuvien yhtiöiden osakkeet, eikä vastaanottava yhtiö jaa osakkeita sulautumisen yhteydessä:

122 artiklan b, c, e ja m alakohtaa, 125 artiklaa ja 131 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei sovelleta;

124 artiklaa ja 126 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sulautuvaan yhtiöön tai sulautuviin yhtiöihin.”;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”3.   Jos kaikkien sulautuvien yhtiöiden jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetään 126 artiklan 3 kohdan ja tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti yhtiökokouksen hyväksyntää koskevasta poikkeuksesta, 123 artiklan 1–3 kohdassa tarkoitetut rajatylittävää sulautumista koskeva yhteinen suunnitelma tai tiedot sekä 124 ja 125 artiklassa tarkoitetut kertomukset on asetettava kansallisen lainsäädännön mukaisesti saataville vähintään kuukausi ennen, kuin yhtiö tekee sulautumista koskevan päätöksen.”

20)

Muutetaan 133 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”2.   Siinä jäsenvaltiossa, jossa rajatylittävän sulautumisen kautta muodostettavalla yhtiöllä on sääntömääräinen kotipaikka, mahdollisesti voimassa olevia henkilöstön osallistumista koskevia sääntöjä ei kuitenkaan sovelleta, jos vähintään yhden sulautumiseen osallistuvan yhtiön työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä on rajatylittävää sulautumista koskevan yhteisen suunnitelman julkistamista edeltävän kuuden kuukauden ajanjakson aikana ollut neljä viidesosaa sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jonka oikeudenkäyttöalueeseen sulautumiseen osallistuva yhtiö kuuluu, säädetystä sovellettavasta raja-arvosta, jonka täyttyminen johtaa direktiivin 2001/86/EY 2 artiklan k alakohdassa tarkoitettuun henkilöstön osallistumiseen, tai jos rajatylittävän sulautumisen kautta muodostettavaan yhtiöön sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä”;

b)

korvataan 4 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

siinä tapauksessa, että vähintään yksi sulautumiseen osallistuvista yhtiöistä toimii direktiivin 2001/86/EY 2 artiklan k alakohdassa tarkoitetun henkilöstön osallistumista koskevan järjestelmän mukaisesti, jäsenvaltioiden on annettava sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden asianomaisille elimille oikeus päättää ilman ennakkoon käytäviä neuvotteluja, että ne soveltavat välittömästi kyseisen direktiivin liitteessä olevan 3 osan b alakohdassa tarkoitettuja henkilöstön osallistumista koskevia toissijaisia sääntöjä sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa rajatylittävän sulautumisen kautta muodostettavan yhtiön sääntömääräisen kotipaikan on määrä sijaita, ja että ne noudattavat kyseisiä sääntöjä rekisteröintipäivästä alkaen;”

c)

korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Jos rajatylittävän sulautumisen kautta muodostettava yhtiö soveltaa henkilöstön osallistumista koskevaa järjestelmää, yhtiö on velvollinen toteuttamaan toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että henkilöstön osallistumista koskevat oikeudet suojataan mahdollisessa myöhemmässä rajatylittävässä tai kotimaisessa yhtiömuodon muuttamisessa, sulautumisessa tai jakautumisessa neljän vuoden ajan siitä, kun rajatylittävä sulautuminen on tullut voimaan, soveltamalla soveltuvin osin 1–6 kohdan sääntöjä.”;

d)

lisätään kohta seuraavasti:

”8.   Yhtiön on ilmoitettava työntekijöilleen tai heidän edustajilleen, päättääkö se soveltaa 3 kohdan h alakohdassa tarkoitettuja henkilöstön osallistumista koskevia toissijaisia sääntöjä vai aikooko se aloittaa neuvottelut erityisen neuvotteluryhmän kanssa. Jälkimmäisessä tapauksessa yhtiön on ilmoitettava työntekijöilleen tai heidän edustajilleen viipymättä neuvottelujen tuloksesta.”

21)

Lisätään artikla seuraavasti:

133 a artikla

Riippumattomat asiantuntijat

1.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava ainakin säännöt, joita sovelletaan niiden riippumattomien asiantuntijoiden, jotka laativat 125 artiklassa tarkoitetun lausunnon, yksityisoikeudelliseen vastuuseen.

2.   Jäsenvaltioilla on oltava voimassa olevat säännöt sen varmistamiseksi, että:

a)

asiantuntija tai oikeushenkilö, jonka puolesta asiantuntija toimii, on riippumaton yhtiöstä, joka hakee sulautumista edeltävää todistusta, eikä ole eturistiriitatilanteessa tähän nähden; ja

b)

asiantuntijan lausunto on puolueeton ja objektiivinen ja sen tarkoituksena on avustaa toimivaltaista viranomaista noudattaen lainsäädännön ja asiantuntijaan sovellettavien ammatillisten vaatimusten mukaisia riippumattomuutta ja puolueettomuutta koskevia vaatimuksia.”

22)

Lisätään 134 artiklaan kohta seuraavasti:

”Ensimmäinen kohta ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan määrätä muun muassa rikosoikeuden, terrorismin rahoituksen ehkäisyn ja torjunnan, työ- ja sosiaalilainsäädännön, verotuksen ja lainvalvonnan alalla toimenpiteitä ja seuraamuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti rajatylittävän sulautumisen voimaantuloajankohdan jälkeen.”

23)

Lisätään II osastoon luku seuraavasti:

”IV LUKU

Pääomayhtiöiden rajatylittävät jakautumiset

160 a artikla

Soveltamisala

1.   Tämä luku koskee sellaisten pääomayhtiöiden rajatylittävää jakautumista, jotka on perustettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja joiden sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on unionissa, edellyttäen, että vähintään kaksi jakautumiseen osallistuvaa pääomayhtiötä kuuluu eri jäsenvaltioiden lainsäädännön soveltamisalaan, jäljempänä ’rajatylittävä jakautuminen’.

2.   Sen estämättä, mitä 160 b artiklan 4 alakohdassa säädetään, tätä lukua sovelletaan rajatylittäviin jakautumisiin myös silloin, kun vähintään yhden asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä sallitaan se, että 160 b artiklan 4 alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun rahakorvauksen määrä ylittää 10 prosenttia vastaanottavien yhtiöiden yhtiöpääomaa edustavien arvopapereiden tai osakkeiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpidollisesta vasta-arvosta.

3.   Tätä lukua ei sovelleta rajatylittäviin jakautumisiin, joissa yhtenä osapuolena on yhtiö, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen yhteinen sijoittaminen ja joka toimii riskin hajauttamisen periaatteella ja jonka osuudet on tällaisten osuuksien haltijoiden vaatimuksesta ostettava takaisin tai lunastettava suoraan tai välillisesti kyseisen yhtiön varoilla. Tällaiseen takaisinostoon tai lunastukseen rinnastetaan toimenpiteet, joiden avulla yhtiön tarkoituksena on varmistaa, ettei sen osuuksien pörssiarvo poikkea merkittävästi sen nettoarvosta.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tätä lukua ei sovelleta yhtiöihin seuraavissa olosuhteissa:

a)

yhtiö on selvitystilassa ja on aloittanut varojen jakamisen jäsenilleen;

b)

yhtiöön sovelletaan direktiivin 2014/59/EU IV osastossa säädettyjä kriisinratkaisuvälineitä, -valtuuksia ja -mekanismeja.

5.   Jäsenvaltiot voivat päättää, että tätä lukua ei sovelleta yhtiöihin, joihin sovelletaan:

a)

maksukyvyttömyysmenettelyä tai ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevia puitteita;

b)

muuta kuin 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettua selvitysmenettelyä; tai

c)

direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 101 alakohdassa määriteltyjä kriisinehkäisytoimia.

160 b artikla

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan

1)

’yhtiöllä’ liitteessä II lueteltua pääomayhtiötä;

2)

’jakautuvalla yhtiöllä’ yhtiötä, joka toteuttaa rajatylittävän jakautumisen, jossa se siirtää kaikki varansa ja vastuunsa kahdelle tai useammalle yhtiölle, jos on kyse kokonaisjakautumisesta, tai se siirtää osan varoistaan ja vastuistaan yhdelle tai useammalle yhtiölle, jos on kyse osittaisjakautumisesta tai yhtiöittämällä toteutettavasta jakautumisesta;

3)

’vastaanottavalla yhtiöllä’ rajatylittävän jakautumisen aikana muodostettua uutta yhtiötä;

4)

’jakautumisella’ järjestelyä, jolla:

a)

jakautuva yhtiö siirtää purkautumishetkellään selvitysmenettelyttä kaikki varansa ja vastuunsa kahdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle vastineeksi siitä, että jakautuvan yhtiön jäsenille annetaan vastaanottavien yhtiöiden arvopapereita tai osakkeita ja tapauksen mukaan rahakorvaus, jonka määrä on enintään 10 prosenttia nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa enintään 10 prosenttia kyseisten arvopapereiden tai osakkeiden kirjanpidollisesta vasta-arvosta, jäljempänä ’kokonaisjakautuminen’;

b)

jakautuva yhtiö siirtää osan varoistaan ja vastuistaan yhdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle vastineeksi siitä, että jakautuvan yhtiön jäsenille annetaan vastaanottavien yhtiöiden tai jakautuvan yhtiön tai sekä vastaanottavien yhtiöiden että jakautuvan yhtiön arvopapereita tai osakkeita ja tapauksen mukaan rahakorvaus, jonka määrä on enintään 10 prosenttia nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa enintään 10 prosenttia kyseisten arvopapereiden tai osuuksien kirjanpidollisesta vasta-arvosta, jäljempänä ’osittaisjakautuminen’;

c)

jakautuva yhtiö siirtää osan varoistaan ja vastuistaan yhdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle vastineeksi siitä, että jakautuvalle yhtiölle annetaan vastaanottavien yhtiöiden arvopapereita tai osuuksia, jäljempänä ’yhtiöittämällä toteutettava jakautuminen’.

160 c artikla

Menettelyt ja muodollisuudet

Jakautuvan yhtiön jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä sovelletaan unionin oikeuden mukaisesti niihin menettelyjen ja muodollisuuksien osiin, joita on noudatettava rajatylittävän jakautumisen yhteydessä jakautumista edeltävän todistuksen hankkimiseksi, ja vastaanottavien yhtiöiden jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä sovelletaan unionin lainsäädännön mukaisesti niihin menettelyjen ja muodollisuuksien osiin, joita on noudatettava, kun jakautumista edeltävä todistus on vastaanotettu.

160 d artikla

Rajatylittävää jakautumista koskeva suunnitelma

Jakautuvan yhtiön hallinto- tai johtoelimen on laadittava rajatylittävää jakautumista koskeva suunnitelma. Suunnitelmasta on käytävä ilmi vähintään

a)

jakautuvan yhtiön oikeudellinen muoto ja nimi ja sääntömääräinen kotipaikka sekä rajatylittävän jakautumisen tuloksena olevan uuden yhtiön tai olevien uusien yhtiöiden ehdotettu oikeudellinen muoto ja nimi ja ehdotettu sääntömääräinen kotipaikka;

b)

tarvittaessa yhtiöiden pääomaa edustavien arvopapereiden tai osuuksien vaihtosuhde ja mahdollisen rahakorvauksen suuruus;

c)

vastaanottavien yhtiöiden tai jakautuvan yhtiön pääomaa edustavien arvopapereiden tai osuuksien jakautumiseen liittyvät yksityiskohtaiset säännöt;

d)

rajatylittävän jakautumisen ehdotettu suuntaa-antava aikataulu;

e)

rajatylittävän jakautumisen todennäköiset vaikutukset työsuhteisiin;

f)

päivämäärä, josta alkaen yhtiöiden yhtiöpääomaa edustavat arvopaperit tai osuudet oikeuttavat voitonjakoon osallistumiseen, sekä kaikki tähän oikeuteen liittyvät erityisehdot;

g)

päivämäärä (päivämäärät), josta (joista) alkaen jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden liiketoimet katsotaan kirjanpidon kannalta suoritetuiksi rajatylittävän jakautumisen kautta muodostettavan yhtiön lukuun;

h)

jakautuvan yhtiön hallinto-, johto-, valvonta- tai tarkastuselinten jäsenille mahdollisesti myönnettävät erityisetuudet;

i)

oikeudet, jotka vastaanottavat yhtiöt turvaavat jakautuvan yhtiön jäsenille, joilla on erityisiä oikeuksia, tai muiden arvopapereiden kuin jakautuvan yhtiön yhtiöpääomaa edustavien osuuksien haltijoille, tai tällaisten henkilöiden osalta ehdotetut toimenpiteet;

j)

tapauksen mukaan vastaanottavien yhtiöiden perustamiskirjat sekä yhtiöjärjestys, jos se on erillisessä asiakirjassa, ja kaikki jakautuvan yhtiön perustamiskirjaan tehdyt muutokset osittaisen jakautumisen tai yhtiöittämällä tapahtuvan jakautumisen ollessa kyseessä;

k)

tarvittaessa tiedot menettelyistä, joiden mukaisesti määritetään henkilöstön osallistumista koskevat järjestelyt 160 l artiklan mukaisesti niiden oikeuksien määrittelyyn, jotka koskevat henkilöstön osallistumista vastaanottavissa yhtiöissä;

l)

tarkka kuvaus jakautuvan yhtiön varoista ja vastuista ja ilmoitus siitä, miten nämä varat ja vastuut jaetaan vastaanottavien yhtiöiden välillä tai miten ne säilyvät jakautuvalla yhtiöllä, kun on kyse osittaisesta jakautumisesta tai yhtiöittämällä tapahtuvasta jakautumisesta, mukaan luettuna niiden varojen tai vastuiden käsittely, joita ei ole nimenomaisesti jaettu rajatylittävää jakautumista koskevassa suunnitelmassa, kuten varat tai vastuut, jotka eivät ole tiedossa päivänä, jona rajatylittävää jakautumista koskeva suunnitelma laaditaan;

m)

tiedot niiden varojen ja vastuiden arvioinnista, jotka osoitetaan kullekin rajatylittävään jakautumiseen osallistuvalle yhtiölle;

n)

jakautuvan yhtiön tilinpäätöspäivä, jota käytetään rajatylittävän jakautumisen edellytysten vahvistamisessa;

o)

tarvittaessa jakautuvan yhtiön jäsenille jaettavien, vastaanottavien yhtiöiden tai jakautuvan yhtiön tai molempien niidenosakkeiden ja arvopapereiden jakautuminen ja tämän jaon perusteet;

p)

tiedot jäsenille 160 i artiklan mukaisesti tarjottavasta rahavastikkeesta;

q)

velkojille mahdollisesti tarjotut takeet, kuten takaukset tai pantit.

160 e artikla

Hallinto- tai johtoelimen kertomus jäsenille ja työntekijöille

1.   Jakautuvan yhtiön hallinto- tai johtoelimen on laadittava jäsenille ja työntekijöille kertomus, jossa selitetään ja perustellaan rajatylittävän jakautumisen oikeudelliset ja taloudelliset näkökohdat sekä selitetään rajatylittävästä jakautumisesta työntekijöille aiheutuvat seuraukset.

Siinä on erityisesti selitettävä rajatylittävän jakautumisen vaikutukset yhtiöiden tulevaan liiketoimintaan.

2.   Kertomuksessa on myös oltava erilliset jäsenille ja työntekijöille tarkoitetut osiot.

Yhtiö voi päättää joko laatia yhden kertomuksen, joka sisältää kyseiset kaksi osiota tai asianomaiset osiot sisältävät erilliset kertomukset jäsenille ja työntekijöille.

3.   Kertomuksen jäsenille tarkoitetussa osiossa on selostettava erityisesti seuraavat seikat:

a)

selvitys rahavastikkeesta ja menetelmästä, jolla rahavastike on määritetty;

b)

tarvittaessa selvitys osuuksien vaihtosuhteesta ja menetelmästä tai menetelmistä, jolla osuuksien vaihtosuhteeseen on päädytty;

c)

rajatylittävän jakautumisen vaikutukset jäseniin;

d)

jäsenten käytettävissä olevat 106 i artiklan mukaiset oikeudet ja oikeussuojakeinot.

4.   Kertomuksen jäsenille tarkoitettua osiota ei edellytetä silloin, kun yhtiön kaikki jäsenet ovat sopineet luopuvansa tästä vaatimuksesta. Jäsenvaltiot voivat jättää yhdenmiehenyhtiöt tämän artiklan säännösten soveltamisalan ulkopuolelle.

5.   Kertomuksen työntekijöille tarkoitetussa osiossa on selostettava erityisesti seuraavat seikat:

a)

rajatylittävän jakautumisen vaikutukset työsuhteisiin sekä tarvittaessa toimenpiteet näiden suhteiden turvaamiseksi;

b)

mahdolliset sovellettavien työehtojen tai yhtiön toimipaikkojen olennaiset muutokset;

c)

miten a ja b alakohdassa esitetyt tekijät vaikuttavat yhtiön mahdollisiin tytäryhtiöihin.

6.   Kertomus tai kertomukset on joka tapauksessa asetettava sähköisesti jakautuvan yhtiön jäsenten ja työntekijöiden edustajien tai siinä tapauksessa, että työntekijöillä ei ole edustajia, itse työntekijöiden saataville yhdessä rajatylittävää jakautumista koskevan suunnitelman kanssa, jos se on saatavilla, vähintään 6 viikkoa ennen 160 h artiklassa tarkoitettua yhtiökokousta.

7.   Jos jakautuvan yhtiön hallinto- tai johtoelin saa kansallisen lainsäädännön mukaisesti annettavan työntekijöidensä edustajien tai siinä tapauksessa, että työntekijöillä ei ole edustajia, itse työntekijöiden lausunnon 1 ja 5 kohdassa tarkoitetuista tiedoista hyvissä ajoin, jäsenille on ilmoitettava lausunnosta ja se on liitettävä kertomukseen.

8.   Työntekijöille tarkoitettua osiota ei edellytetä, jos jakautuvalla yhtiöllä ja sen mahdollisilla tytäryhtiöillä ei ole muita työntekijöitä kuin ne, jotka kuuluvat hallinto- tai johtoelimeen.

9.   Jos 3 kohdassa tarkoitetusta jäsenille tarkoitetusta kertomuksen osiosta luovutaan 4 kohdan mukaisesti ja 5 kohdassa tarkoitettua työntekijöille tarkoitettua osiota ei edellytetä 8 kohdan mukaisesti, kertomusta ei edellytetä.

10.   Tämän artiklan 1–9 kohta eivät rajoita sovellettavia tiedonsaantia ja kuulemista koskevia oikeuksia eivätkä menettelyjä, joista säädetään kansallisella tasolla direktiivin 2002/14/EY ja direktiivin 2009/38/EY täytäntöönpanon johdosta.

160 f artikla

Riippumattoman asiantuntijan lausunto

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumaton asiantuntija tutkii rajatylittävää jakautumista koskevan suunnitelman ja laatii jäsenille lausunnon. Tämä lausunto asetetaan jäsenten saataville vähintään kuukausia ennen 160 h artiklassa tarkoitettua yhtiökokousta. Tämä asiantuntija voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, sen mukaan kuin jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa lausunnossa on esitettävä ainakin asiantuntijan näkemys rahavastikkeen ja osakkeiden vaihtosuhteen asianmukaisuudesta. Arvioidessaan rahavastiketta asiantuntija on otettava huomioon jakautuvan yhtiön osakkeiden mahdollinen markkinahinta ennen jakautumista koskevan ehdotuksen julkistamista tai yleisesti hyväksyttyjen arvostusmenetelmien mukaisesti määritetty yhtiön arvo, pois lukien ehdotetun jakautumisen vaikutus. Lausunnossa on ainakin:

a)

ilmoitettava menetelmä tai menetelmät, jolla tai joilla on päädytty ehdotettuun rahavastikkeeseen;

b)

ilmoitettava menetelmä tai menetelmät, jolla tai joilla on päädytty ehdotettuun osakkeiden vaihtosuhteeseen;

c)

todettava, onko tällainen menetelmä tai ovatko tällaiset menetelmät tarkoituksenmukaisia rahavastikkeen ja osakkeiden vaihtosuhteen arvioinnin kannalta, ilmoitettava arvo, johon on päädytty käyttämällä tällaisia menetelmiä, sekä esitettävä näkemys näiden menetelmien suhteellisesta merkityksestä arvoa määritettäessä; ja

d)

selostettava mahdollisesti ilmenneet erityiset arvostusongelmat.

Asiantuntijalla on oikeus saada jakautuvalta yhtiöltä kaikki tehtäviensä toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

3.   Riippumattoman asiantuntijan tarkastusta ja lausuntoa ei edellytetä, jos jakautuvan yhtiön kaikki jäsenet näin sopivat.

Jäsenvaltiot voivat jättää yhdenmiehenyhtiöt tämän artiklan soveltamisalan ulkopuolelle.

160 g artikla

Julkistaminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiö julkistaa seuraavat asiakirjat ja että ne asetetaan julkisesti saataville jakautuvan yhtiön jäsenvaltion rekisterissä vähintään kuukautta ennen 160 h artiklassa tarkoitettua yhtiökokousta:

a)

rajatylittävää jakautumista koskeva suunnitelma; ja

b)

ilmoitus jakautuvan yhtiön jäsenille, velkojille ja työntekijöiden edustajille tai siinä tapauksessa, että työntekijöillä ei ole edustajia, itse työntekijöille siitä, että nämä voivat toimittaa yhtiölle viimeistään viisi työpäivää ennen yhtiökokousta huomautuksia rajatylittävää jakautumista koskevasta suunnitelmasta.

Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että riippumattoman asiantuntijan lausunto julkistetaan ja asetetaan julkisesti saataville rekisterissä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiö pystyy jättämään julkistettavasta riippumattoman asiantuntijan lausunnosta pois luottamukselliset tiedot.

Tämän kohdan mukaisesti julkistettavien asiakirjojen on oltava saatavilla myös rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän avulla.

2.   Jäsenvaltiot voivat vapauttaa jakautuvan yhtiön tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta julkistamisvaatimuksesta, jos kyseinen yhtiö pitää tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat maksutta yleisön saatavilla verkkosivustollaan yhtäjaksoisen ajan, joka alkaa vähintään kuukautta ennen päivää, jona 160 h artiklassa tarkoitettu yhtiökokous on määrä järjestää, ja päättyy aikaisintaan tämän kokouksen päättyessä.

Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saa asettaa muita tämän vapautuksen myöntämistä koskevia vaatimuksia tai rajoituksia kuin ne, joita tarvitaan verkkosivuston turvallisuuden ja asiakirjojen aitouden varmistamiseksi, ja jotka ovat oikeassa suhteessa näiden tavoitteiden saavuttamiseen nähden.

3.   Jos jakautuva yhtiö asettaa rajatylittävää jakautumista koskevan suunnitelman saataville tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, sen on toimitettava vähintään kuukautta ennen 160 h artiklassa tarkoitettua yhtiökokousta rekisteriin seuraavat tiedot:

a)

jakautuvan yhtiön oikeudellinen muoto ja nimi ja sääntömääräinen kotipaikka ja mahdollisen rajatylittävän jakautumisen tuloksena olevan uuden yhtiön tai yhtiöiden ehdotettu oikeudellinen muoto ja nimi ja ehdotettu sääntömääräinen kotipaikka;

b)

rekisteri, johon 14 artiklassa tarkoitetut jakautuvan yhtiön asiakirjat on talletettu, sekä sen rekisterinumero tuossa rekisterissä;

c)

ilmoitus velkojien, työntekijöiden ja jäsenten oikeuksien toteuttamista koskevista järjestelyistä; ja

d)

tiedot verkkosivustosta, jolla 1 kohdassa tarkoitetut rajatylittävää jakautumista koskeva suunnitelma, ilmoitus ja asiantuntijan lausunto sekä tämän kohdan c alakohdassa tarkoitettuja järjestelyjä koskevat täydelliset tiedot ovat saatavilla maksutta.

Rekisterin on asetettava julkisesti saataville ensimmäisen alakohdan a–d alakohdassa tarkoitetut tiedot.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut vaatimukset voidaan täyttää kokonaan sähköisesti ilman, että hakijoiden tarvitsee käydä henkilökohtaisesti kyseessä olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen luona, I osaston III luvun asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

5.   Jäsenvaltiot voivat edellyttää tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun julkistamisen lisäksi, että rajatylittävää jakautumista koskeva suunnitelma tai tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot julkaistaan kansallisessa virallisessa julkaisussa tai sähköisen keskusjärjestelmän kautta 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltioiden on tällöin varmistettava, että rekisteri välittää asiaankuuluvat tiedot kansalliselle viralliselle julkaisulle tai sähköiseen keskusjärjestelmään.

6.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat tai 3 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat yleisön saatavilla maksutta rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta.

Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että mahdolliset maksut, joita rekisterit veloittavat yhtiöltä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetusta julkistamisesta ja sovellettavin osin 5 kohdassa tarkoitetusta julkistamisesta, eivät ylitä tällaisten palvelujen tarjoamisesta aiheutuvia kustannuksia, jotka niillä katetaan.

160 h artikla

Yhtiökokouksen hyväksyminen

1.   Jakautuvan yhtiön yhtiökokous päättää päätöslauselmalla rajatylittävää jakautumista koskevan suunnitelman hyväksymisestä ja siitä, mukautetaanko perustamiskirjaa sekä yhtiöjärjestystä, jos se on erillisessä asiakirjassa, perehdyttyään tarvittaessa 160 e ja 160 f artiklan mukaisiin kertomuksiin ja lausuntoihin sekä 160 e artiklan mukaisesti toimitettuihin työntekijöiden lausuntoihin ja 160 g artiklan mukaisesti toimitettuihin huomautuksiin.

2.   Jakautuvan yhtiön yhtiökokous voi varata oikeuden asettaa rajatylittävän jakautumisen ehdoksi sen, että yhtiökokous erikseen vahvistaa 160 l artiklassa tarkoitetut järjestelyt.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rajatylittävää jakautumista koskevan suunnitelman ja kyseiseen suunnitelmaan mahdollisesti tehtävien muutosten hyväksymistä koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöllä, joka ei saa olla pienempi kuin kaksi kolmasosaa eikä suurempi kuin 90 prosenttia yhtiökokouksessa edustettuina olevien osakkeiden tai edustettuna olevan merkityn osakepääoman äänimäärästä. Missään tapauksessa määräenemmistöön tarvittava vähimmäismäärä ei saa olla suurempi kuin kansallisessa lainsäädännössä rajatylittävien sulautumien hyväksymiselle säädetty vähimmäismäärä.

4.   Jos rajatylittävää jakautumista koskevan suunnitelman lauseke tai jakautuvan yhtiön perustamiskirjan muutos lisää jäsenen taloudellisia velvoitteita yhtiötä tai kolmansia osapuolia kohtaan, jäsenvaltiot voivat edellyttää, että tällaisissa tilanteissa kyseinen jäsen on hyväksynyt tällaisen lausekkeen tai jakautuvan yhtiön perustamiskirjan muutoksen, jos tällainen jäsen ei pysty käyttämään 160 i artiklassa säädettyjä oikeuksiaan.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiökokouksen antamaa rajatylittävää jakautumista koskevaa hyväksyntää ei voida riitauttaa ainoastaan yhdellä tai useammalla seuraavista perusteista:

a)

160 d artiklan b alakohdassa tarkoitettua osakkeiden vaihtosuhdetta ei ole asetettu asianmukaisesti;

b)

160 d artiklan p alakohdassa tarkoitettua rahavastiketta ei ole asetettu asianmukaisesti; tai

c)

a ja b alakohdassa tarkoitetun osakkeiden vaihtosuhteen tai rahavastikkeen osalta annetut tiedot eivät täyttäneet lakisääteisiä vaatimuksia.

160 i artikla

Jäsenten suojaaminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ainakin niillä jakautuvan yhtiön jäsenillä, jotka äänestivät rajatylittävää jakautumista koskevan suunnitelman hyväksymistä vastaan, on oikeus vaatia osuuksiensa lunastamista asianmukaista rahavastiketta vastaan 2–6 kohdassa säädetyin ehdoin edellyttäen, että kyseiset jäsenet saisivat rajatylittävän jakautumisen seurauksena osakkeita vastaanottavista yhtiöistä, joihin sovellettaisiin jonkin muun jäsenvaltion kuin jakautuvan yhtiön jäsenvaltion lainsäädäntöä.

Jäsenvaltiot voivat myös antaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun oikeuden muille jakautuvan yhtiön jäsenille.

Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että rajatylittävää jakautumista koskevan suunnitelman nimenomainen vastustaminen tai jäsenten aikomus käyttää oikeuttaan vaatia osuuksiensa lunastamista tai molemmat dokumentoidaan asianmukaisesti viimeistään 160 h artiklassa tarkoitetussa yhtiökokouksessa. Jäsenvaltiot voivat sallia, että vastustamisen kirjaaminen katsotaan kielteisen äänen asianmukaiseksi dokumentoinniksi.

2.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava määräaika, jonka kuluessa 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenten on ilmoitettava jakautuvalle yhtiölle päätöksestään käyttää oikeuttaan vaatia osuuksiensa lunastamista. Kyseisen määräajan on oltava enintään yksi kuukausi 160 h artiklassa tarkoitetun yhtiökokouksen jälkeen. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jakautuva yhtiö antaa sähköisen osoitteen kyseisen ilmoituksen sähköistä vastaanottamista varten.

3.   Lisäksi jäsenvaltioiden on vahvistettava määräaika, jonka kuluessa rajatylittävää jakautumista koskevassa suunnitelmassa yksilöity rahavastike maksetaan. Kyseinen määräaika saa olla enintään kaksi kuukautta rajatylittävän jakautumisen voimaantulosta 160 q artiklan mukaisesti.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jäsenillä, jotka ovat ilmoittaneet päätöksestään käyttää oikeuttaan vaatia osuuksiensa lunastamista mutta jotka katsovat, että jakautuvan yhtiön tarjoamaa rahavastiketta ei ole asetettu asianmukaisesti, on oikeus vaatia ylimääräistä rahavastiketta toimivaltaisissa viranomaisissa tai kansallisessa lainsäädännössä valtuutetuissa elimissä. Jäsenvaltioiden on vahvistettava määräaika ylimääräistä rahavastiketta koskevalle vaateelle.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että ylimääräisen rahavastikkeen myöntämistä koskevaa lopullista päätöstä sovelletaan niihin jakautuvan yhtiön jäseniin, jotka ovat ilmoittaneet päätöksestään käyttää oikeuttaan vaatia osuuksiensa lunastamista 2 kohdan mukaisesti.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jakautuvan yhtiön jäsenvaltion lainsäädännöllä säännellään 1–4 kohdassa tarkoitettuja oikeuksia ja että kyseisellä jäsenvaltiolla on yksinomainen toimivalta ratkaista näihin oikeuksiin liittyviä kiistoja.

6.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jakautuvan yhtiön jäsenet, joilla ei ollut tai jotka eivät käyttäneet oikeuttaan vaatia osuuksiensa lunastamista mutta jotka katsovat, että rajatylittävää jakautumista koskevassa suunnitelmassa vahvistettu osuuksien vaihtosuhde on epäasianmukainen, voivat riitauttaa rajatylittävää jakautumista koskevan suunnitelman mukaisen vaihtosuhteen ja vaatia rahavastiketta. Tätä koskeva menettely on käynnistettävä toimivaltaisissa viranomaisissa tai elimissä, jotka on valtuutettu jakautuvan yhtiön jäsenvaltion lainsäädännössä, kansallisessa lainsäädännössä säädetyssä määräajassa, eikä tällainen menettely saa estää rajatylittävän jakautumisen rekisteröintiä. Päätös sitoo vastaanottavia yhtiöitä ja siinä tapauksessa, että kyse on osittaisesta jakautumisesta, myös jakautuvaa yhtiötä.

7.   Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että vastaanottava yhtiö ja siinä tapauksessa, että kyse on osittaisesta jakautumisesta, myös jakautuva yhtiö voi tarjota osuuksia tai muuta korvausta rahavastikkeen sijaan.

160 j artikla

Velkojien suojaaminen

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä riittävästä suojasta velkojille, joiden saatavat ovat syntyneet ennen rajatylittävää jakautumista koskevan suunnitelman julkistamista mutta eivät ole erääntyneet ennen sitä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velkojat, jotka eivät ole tyytyväisiä rajatylittävää jakautumista koskevassa suunnitelmassa esitettyihin, 160 d artiklan q alakohdan mukaisiin takeisiin, voivat kolmen kuukauden kuluessa 160 g artiklassa tarkoitetusta rajatylittävää jakautumista koskevan suunnitelman julkistamisesta hakea asianmukaiselta hallinnolliselta tai oikeusviranomaiselta riittäviä takeita edellyttäen, että tällaiset velkojat voivat uskottavalla tavalla osoittaa, että näiden saatavat ovat rajatylittävän jakautumisen vuoksi vaarassa jäädä saamatta eikä yhtiöltä ole saatu riittäviä takeita.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että takeiden edellytyksenä on rajatylittävän jakautumisen voimaantulo 160 q artiklan mukaisesti.

2.   Jos yhtiö, jolle velka on jaettu, ei maksa vaadetta jakautuvan yhtiön velkojalle, muut vastaanottavat yhtiöt ja, osittaisen jakautumisen tai eriyttämällä toteutettavan jakautumisen ollessa kyseessä, jakautuva yhtiö vastaavat yhteisvastuullisesti sen yhtiön kanssa, jolle velka on jaettu, kyseisestä velvoitteesta. Jakautumiseen osallistuvan yhtiön yhteisvastuun enimmäismäärä rajoittuu kuitenkin kyseiselle yhtiölle jaettujen nettovarojen arvoon ajankohtana, jona jakautuminen tulee voimaan.

3.   Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että jakautuvan yhtiön hallinto- tai johtoelin antaa ilmoituksen, joka heijastaa asianmukaisesti yhtiön taloudellista asemaa ilmoituksen antamispäivänä, joka on aikaisintaan kuukausi ennen kyseisen ilmoituksen julkistamista. Ilmoituksessa on todettava, että jakautuvan yhtiön hallinto- tai johtoelimen ilmoituksen antamispäivänä saatavilla olevien tietojen ja sen tekemien asianmukaisten selvitysten perusteella kyseisen hallinto- tai johtoelimen tiedossa ei ole mitään syytä, miksi jokin vastaanottava yhtiö ja, osittaisen jakautumisen ollessa kyseessä, jakautuva yhtiö ei jakautumisen voimaantulon jälkeen pystyisi vastaamaan sille rajatylittävää jakautumista koskevassa suunnitelmassa kohdennetuista veloista silloin, kun ne erääntyvät. Ilmoitus on julkistettava yhdessä rajatylittävää jakautumista koskevan suunnitelman kanssa 160 g artiklan mukaisesti.

4.   Edellä olevat 1, 2 ja 3 kohta eivät rajoita jakautuvan yhtiön jäsenvaltion lainsäädännön soveltamista, kun on kyse rahamääräisten tai muiden kuin rahamääräisten velvoitteiden suorittamisesta tai varmistamisesta julkisille elimille.

160 k artikla

Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rajatylittävään jakautumiseen liittyviä työntekijöiden tiedonsaantia ja kuulemista koskevia oikeuksia kunnioitetaan ja niitä käytetään direktiiveissä 2002/14/EY ja 2001/23/EY säädettyjen oikeudellisten puitteiden mukaisesti, kun rajatylittävää jakautumista pidetään direktiivissä 2001/23/EY tarkoitettuna yrityksen luovutuksena, ja sovellettavin osin yhteisönlaajuisten yritysten tai yritysryhmien osalta direktiivin 2009/38/EY mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa tiedonsaantia ja kuulemista koskevia oikeuksia muihin kuin direktiivin 2002/14/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhtiöiden työntekijöihin.

2.   Sen estämättä, mitä 160 e artiklan 7 kohdassa ja 160 g artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijöiden tiedonsaantia ja kuulemista koskevia oikeuksia kunnioitetaan, ainakin ennen kuin päätetään rajatylittävää jakautumista koskevasta suunnitelmasta tai 160 e artiklassa tarkoitetusta kertomuksesta sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi, siten, että työntekijöille annetaan perusteltu vastaus ennen 160 h artiklassa tarkoitettua yhtiökokousta.

3.   Jäsenvaltioiden on määritettävä tiedottamista ja kuulemista koskevat yksityiskohtaiset säännöt direktiivin 2002/14/EY 4 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta työntekijöille suotuisampien voimassa olevien säännösten tai käytäntöjen soveltamista.

160 l artikla

Henkilöstön osallistuminen

1.   Kuhunkin vastaanottavaan yhtiöön sovelletaan siinä jäsenvaltiossa mahdollisesti voimassa olevia henkilöstön osallistumista koskevia sääntöjä, jossa yhtiön sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

2.   Siinä jäsenvaltiossa, jossa rajatylittävän jakautumisen kautta muodostettavalla yhtiöllä on sääntömääräinen kotipaikka, mahdollisesti voimassa olevia henkilöstön osallistumista koskevia sääntöjä ei kuitenkaan sovelleta, jos jakautuvan yhtiön työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä on rajatylittävää jakautumista koskevan suunnitelman julkistamista edeltävän kuuden kuukauden ajanjakson aikana ollut neljä viidesosaa jakautuvan yhtiön jäsenvaltion lainsäädännössä säädetystä sovellettavasta raja-arvosta, jonka täyttyminen johtaa direktiivin 2001/86/EY 2 artiklan k alakohdassa tarkoitettuun henkilöstön osallistumiseen, tai jos kuhunkin vastaanottavaan yhtiöön sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä

a)

vähintään samanlaajuisesta henkilöstön osallistumisesta kuin jakautuvassa yhtiössä ennen sen rajatylittävää jakautumista mitattuna henkilöstön edustajien osuutena hallinto-tai valvontaelimen tai niiden komiteoiden jäsenistä taikka sellaisen johtoryhmän jäsenistä, jonka toimivaltaan kuuluvat yhtiön tulosyksiköt, kun edellä mainittuihin elimiin sovelletaan henkilöstön osallistumista; tai

b)

vastaanottaviin yhtiöihin kuuluvien ja muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien toimipaikkojen henkilöstön oikeudesta käyttää vastaavaa henkilöstön oikeutta osallistumiseen kuin on henkilöstöllä, joka työskentelee jäsenvaltiossa, jossa vastaanottavan yhtiön sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee.

3.   Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltioiden on säädettävä henkilöstön osallistumisesta rajatylittävän jakautumisen kautta muodostettavissa yhtiöissä sekä henkilöstön osallistumisesta siihen liittyvien oikeuksien määrittelyyn soveltuvin osin ja jollei tämän artiklan 4–7 kohdasta muuta johdu, asetuksen (EY) N:o 2157/2001 12 artiklan 2 ja 4 kohtaan sekä direktiivin 2001/86/EY seuraaviin säännöksiin sisältyvien periaatteiden ja menettelyjen mukaisesti:

a)

3 artiklan 1 kohta, 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta ja b alakohta, 3 artiklan 3 kohta, 3 artiklan 4 kohdan kaksi ensimmäistä virkettä ja 3 artiklan 5 ja 7 kohta;

b)

4 artiklan 1 kohta, 4 artiklan 2 kohdan a, g ja h alakohta sekä 4 artiklan 3 ja 4 kohta;

c)

5 artikla;

d)

6 artikla;

e)

7 artiklan 1 kohta lukuun ottamatta b alakohdan toista luetelmakohtaa;

f)

8, 10, 11 ja 12 artikla; ja

g)

liitteessä olevan 3 osan a alakohta.

4.   Säänneltäessä 3 kohdassa tarkoitettuja periaatteita ja menettelyjä

a)

jäsenvaltioiden on annettava erityiselle neuvotteluryhmälle oikeus vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä niistä jäsenistä, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa henkilöstöstä, päättää olla aloittamatta neuvotteluja tai lopettaa jo aloitetut neuvottelut sekä soveltaa kunkin vastaanottavan yhtiön jäsenvaltiossa voimassa olevia henkilöstön osallistumista koskevia sääntöjä;

b)

jäsenvaltiot voivat tapauksessa, jossa ennakkoneuvottelujen jälkeen sovelletaan henkilöstön osallistumista koskevia toissijaisia sääntöjä, näistä säännöistä huolimatta päättää rajoittaa henkilöstön edustajien osuutta vastaanottavien yhtiöiden hallintoelimessä. Jos kuitenkin jakautuvassa yhtiössä henkilöstön edustajien osuus oli vähintään yksi kolmasosa hallinto- tai valvontaelimen jäsenistä, rajoitus ei missään tapauksessa saa johtaa yhtä kolmasosaa alhaisempaan henkilöstön edustajien osuuteen hallintoelimessä;

c)

jäsenvaltioiden on varmistettava, että henkilöstön osallistumista koskevia sääntöjä, joita sovellettiin ennen rajatylittävää jakautumista, sovelletaan edelleen siihen asti, kun mahdollisia myöhemmin sovittavia sääntöjä sovelletaan tai sovittujen sääntöjen puuttuessa, kun toissijaisia sääntöjä sovelletaan direktiivin 2001/86/EY liitteessä olevan 3 osan a alakohdan mukaisesti.

5.   Edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu henkilöstön osallistumisoikeuksien laajentaminen vastaanottavien yhtiöiden muissa jäsenvaltioissa työskentelevään henkilöstöön ei velvoita tällaisen päätöksen tekeviä jäsenvaltioita ottamaan kyseistä henkilöstöä huomioon laskettaessa henkilöstön osallistumisoikeudet antavia työvoiman vähimmäismääriä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

6.   Jos joihinkin vastaanottaviin yhtiöihin sovelletaan henkilöstön osallistumista koskevaa järjestelmää 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti, kyseisille yhtiöille on valittava sellainen oikeudellinen muoto, joka sallii henkilöstön osallistumista koskevien oikeuksien käytön.

7.   Jos vastaanottava yhtiö soveltaa henkilöstön osallistumista koskevaa järjestelmää, yhtiö on velvollinen toteuttamaan toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että henkilöstön osallistumista koskevat oikeudet suojataan mahdollisessa myöhemmässä rajatylittävässä tai kotimaisessa yhtiömuodon muuttamisessa, sulautumisessa tai jakautumisessa neljän vuoden ajan siitä, kun rajatylittävä jakautuminen on tullut voimaan, soveltamalla soveltuvin osin 1–6 kohdan sääntöjä.

8.   Yhtiön on ilmoitettava työntekijöilleen tai heidän edustajilleen viipymättä henkilöstön osallistumista koskevien neuvottelujen tuloksesta.

160 m artikla

Jakautumista edeltävä todistus

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tuomioistuin, notaari tai muu yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen joka valvoo rajatylittävien jakautumisten lainmukaisuutta menettelyn siltä osalta, johon sovelletaan jakautuvan yhtiön jäsenvaltion lainsäädäntöä, ja myöntää jakautumista edeltävän todistuksen, jossa vahvistetaan, että kaikkia asiaankuuluvia ehtoja on noudatettu ja kaikki menettelyt ja muodollisuudet on saatettu asianmukaisesti päätökseen kyseisessä jäsenvaltiossa, jäljempänä ’toimivaltainen viranomainen’.

Menettelyjen ja muodollisuuksien saattaminen päätökseen voi käsittää rahamääräisten tai muiden kuin rahamääräisten velvoitteiden suorittamisen tai varmistamisen julkisille elimille tai alakohtaisten erityisvaatimusten noudattamista, mukaan lukien käynnissä olevista menettelyistä johtuvien maksujen tai velvoitteiden varmistaminen.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jakautuvan yhtiön hakemukseen jakautumista edeltävän todistuksen saamiseksi on liitetty seuraavat asiakirjat ja tiedot:

a)

rajatylittävää jakautumista koskeva suunnitelma;

b)

160 e artiklassa tarkoitettu kertomus ja siihen mahdollisesti liitetty lausunto sekä 160 f artiklassa tarkoitettu lausunto, jos ne ovat saatavilla;

c)

160 g artiklan 1 kohdan mukaisesti mahdollisesti toimitetut huomautukset; ja

d)

tiedot 160 h artiklassa tarkoitetusta yhtiökokouksen antamasta hyväksynnästä.

3.   Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että jakautuvan yhtiön hakemukseen jakautumista edeltävän todistuksen saamiseksi on liitetty lisätietoja erityisesti seuraavista:

a)

työntekijöiden lukumäärä rajatylittävää jakautumista koskevan suunnitelman laatimisajankohtana;

b)

tytäryhtiöiden olemassaolo ja niiden maantieteellinen jakautuminen;

c)

tiedot jakautuvan yhtiön julkisiin elimiin kohdistuvien velvoitteiden täyttämisestä.

Sovellettaessa tätä kohtaa toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää näitä tietoja muilta asiaankuuluvilta viranomaisilta, jos jakautuva yhtiö ei ole toimittanut niitä.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu hakemus, mukaan lukien kaikkien tietojen ja asiakirjojen toimittaminen, voidaan tehdä kokonaan sähköisesti ilman, että hakijoiden tarvitsee käydä henkilökohtaisesti toimivaltaisen viranomaisen luona, I osaston III luvun asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

5.   Henkilöstön osallistumista koskevien 160 l artiklan sääntöjen noudattamisen osalta jakautuvan yhtiön jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että rajatylittävää jakautumista koskeva suunnitelma sisältää tietoja menettelyistä, joiden avulla asiaankuuluvat järjestelyt määritetään, ja mahdollisista kyseisten järjestelyjen vaihtoehdoista.

6.   Toimivaltaisen viranomaisen on 1 kohdassa tarkoitetun valvonnan osana tutkittava

a)

kaikki toimivaltaiselle viranomaiselle 2 ja 3 kohdan mukaisesti toimitetut asiakirjat ja tiedot;

b)

tarvittaessa jakautuvan yhtiön ilmoitus siitä, että 160 l artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu menettely on alkanut.

7.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitettu valvonta suoritetaan kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona toimivaltainen viranomainen vastaanotti asiakirjat ja tiedon siitä, että jakautuvan yhtiön yhtiökokous on hyväksynyt rajatylittävän jakautumisen. Kyseisen valvonnan tuloksena on oltava jokin seuraavista:

a)

jos katsotaan, että rajatylittävä jakautuminen täyttää kaikki asiaankuuluvat edellytykset ja että kaikki tarvittavat menettelyt ja muodollisuudet on saatettu päätökseen, toimivaltainen viranomainen myöntää jakautumista edeltävän todistuksen;

b)

jos katsotaan, että rajatylittävä jakautuminen ei täytä kaikkia asiaankuuluvia edellytyksiä tai että kaikkia tarvittavia menettelyjä ja muodollisuuksia ei ole saatettu päätökseen, toimivaltainen viranomainen ei myönnä jakautumista edeltävää todistusta ja ilmoittaa yhtiölle päätöksensä perustelut. Tällaisessa tapauksessa toimivaltainen viranomainen voi antaa yhtiölle tilaisuuden täyttää asiaankuuluvat edellytykset tai saattaa menettelyt ja muodollisuudet päätökseen kohtuullisen ajan kuluessa.

8.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltainen viranomainen ei myönnä jakautumista edeltävää todistusta, jos kansallisen lainsäädännön mukaisesti määritetään, että rajatylittävä jakautuminen toteutetaan väärinkäyttö- tai petostarkoituksessa, jonka seurauksena tai tarkoituksena on unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön välttäminen tai kiertäminen, taikka muuten rikollisessa tarkoituksessa.

9.   Jos toimivaltaisella viranomaisella on 1 kohdassa tarkoitetun lainmukaisuuden valvonnan aikana vakavia epäilyjä siitä, että rajatylittävä jakautuminen toteutetaan väärinkäyttö- tai petostarkoituksessa, jonka seurauksena tai tarkoituksena on unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön välttäminen tai kiertäminen, taikka muuten rikollisessa tarkoituksessa, sen on otettava huomioon merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, kuten tarvittaessa suuntaa-antavat tekijät, jotka toimivaltainen viranomainen on saanut selville 1 kohdassa tarkoitetun lainmukaisuuden valvonnan yhteydessä, asiaankuuluvien viranomaisten kuulemiset mukaan lukien, ja joita ei ole tarkasteltu erillisinä. Tämän kohdan soveltamiseksi suoritettava arviointi on tehtävä tapauskohtaisesti kansallisella lainsäädännöllä säänneltävällä menettelyllä.

10.   Jos 8 ja 9 kohdan mukaisessa arvioinnissa on tarpeen ottaa huomioon lisätietoja tai suorittaa lisätutkimuksia, 7 kohdassa säädettyä kolmen kuukauden määräaikaa voidaan jatkaa vielä enintään kolmella kuukaudella.

11.   Jos arviointia ei voida rajatylittävän menettelyn monimutkaisuuden vuoksi suorittaa 7 ja 10 kohdassa säädetyissä määräajoissa, jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakijalle ilmoitetaan syyt mahdollisiin viivästyksiin ennen kyseisten määräaikojen päättymistä.

12.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset voivat kuulla muita asiaankuuluvia viranomaisia, joilla on toimivalta rajatylittävään jakautumiseen liittyvillä eri aloilla, vastaanottavien yhtiöiden jäsenvaltion viranomaiset mukaan luettuina, ja saada näiltä viranomaisilta sekä jakautuvalta yhtiöltä tarvittavat tiedot ja asiakirjat rajatylittävän jakautumisen lainmukaisuuden valvomiseksi kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen menettelyjen puitteissa. Toimivaltainen viranomainen voi turvautua arvioinnissa riippumattomaan asiantuntijaan.

160 n artikla

Jakautumista edeltävän todistuksen toimittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 160 o artiklan 1 kohdassa tarkoitetut viranomaiset saavat jakautumista edeltävän todistuksen rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta.

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että jakautumista edeltävä todistus on saatavilla rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta.

2.   Jakautumista edeltävän todistuksen saanti on maksutonta 160 o artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille ja rekistereille.

160 o artikla

Rajatylittävän jakautumisen lainmukaisuuden valvonta

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tuomioistuin, notaari tai muu toimivaltainen viranomainen, joka valvoo rajatylittävän jakautumisen lainmukaisuutta, siltä osin kuin on kyse menettelyn siitä osasta, joka koskee vastaanottavien yhtiöiden jäsenvaltioiden lainsäädännöllä säänneltävän rajatylittävän jakautumisen toteuttamista, ja hyväksyy rajatylittävän jakautumisen.

Kyseisen viranomaisen on erityisesti varmistettava, että vastaanottavat yhtiöt noudattavat yhtiöiden perustamista ja rekisteröintiä koskevia kansallisen lainsäädännön säännöksiä ja, tarvittaessa, että henkilöstön osallistumista koskevat järjestelyt on määritetty 160 l artiklan mukaisesti.

2.   Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohtaa jakautuvan yhtiön on toimitettava kullekin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle viranomaiselle rajatylittävää jakautumista koskeva suunnitelma, jonka 160 h artiklassa tarkoitettu yhtiökokous on hyväksynyt.

3.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että jakautuvan yhtiön hakemus 1 kohtaa sovellettaessa, mukaan lukien kaikkien tietojen ja asiakirjojen toimittaminen, voidaan tehdä kokonaan sähköisesti ilman, että hakijoiden tarvitsee käydä henkilökohtaisesti 1 kohdassa tarkoitettujen viranomaisen luona, I osaston III luvun asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun viranomaisen on hyväksyttävä rajatylittävä jakautuminen heti, kun se on todennut, että kaikki asiaankuuluvat ehdot ja muodollisuudet on saatettu asianmukaisesti päätökseen vastaanottavien yhtiöiden jäsenvaltioissa.

5.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun viranomaisen on hyväksyttävä jakautumista edeltävä todistus sitovana todistuksena sovellettavien rajatylittävää jakautumista edeltävien menettelyjen ja muodollisuuksien saattamisesta päätökseen asianmukaisella tavalla jakautuvan yhtiön jäsenvaltiossa, mitä ilman rajatylittävää jakautumista ei voida hyväksyä.

160 p artikla

Rekisteröinti

1.   Jakautuvan yhtiön ja vastaanottavien yhtiöiden jäsenvaltioiden on määritettävä lainsäädännössä 16 artiklan mukaisesti kunkin alueella sovellettavat järjestelyt, joiden mukaan rajatylittävän jakautumisen toteuttamista koskevat tiedot julkistetaan rekisterissä.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden rekistereihin kirjataan vähintään seuraavat tiedot:

a)

vastaanottavien yhtiöiden jäsenvaltioiden rekisteriin tieto siitä, että vastaanottavan yhtiön rekisteröinti johtuu rajatylittävästä jakautumisesta;

b)

vastaanottavien yhtiöiden jäsenvaltioiden rekisteriin vastaanottavien yhtiöiden rekisteröintipäivä;

c)

kun on kyseessä kokonaisjakautuminen, jakautuvan yhtiön jäsenvaltion rekisteriin tieto siitä, että jakautuvan yhtiön poistaminen rekisteristä johtuu rajatylittävästä jakautumisesta;

d)

kun on kyseessä kokonaisjakautuminen, jakautuvan yhtiön jäsenvaltion rekisteriin päivä, jona jakautuva yhtiö on poistettu rekisteristä;

e)

jakautuvan yhtiön jäsenvaltion ja vastaanottavien yhtiön jäsenvaltion rekistereihin jakautuvan yhtiön ja vastaanottavien yhtiöiden rekisterinumero, nimi ja oikeudellinen muoto.

Rekisterien on asetettava julkisesti saataville ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot yhteenliittämisjärjestelmän kautta.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vastaanottavien yhtiöiden jäsenvaltioiden rekisterit ilmoittavat jakautuvan yhtiön jäsenvaltion rekisterille rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta, että vastaanottavat yhtiöt on rekisteröity. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että kun on kyse kokonaisjakautumisesta, jakautuvan yhtiön poistaminen rekisteristä tapahtuu heti, kun kaikki kyseiset ilmoitukset on vastaanotettu.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jakautuvan yhtiön jäsenvaltion rekisteri ilmoittaa vastaanottavien yhtiöiden jäsenvaltioiden rekistereille rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta, että rajatylittävä jakautuminen on tullut voimaan.

160 q artikla

Rajatylittävän jakautumisen voimaantuloajankohta

Rajatylittävän jakautumisen voimaantuloajankohta määräytyy jakautuvan yhtiön jäsenvaltion lainsäädännön mukaan. Rajatylittävä jakautuminen voi tulla voimaan vasta sen jälkeen, kun 160 m ja 160 o artiklassa tarkoitettu valvonta on toteutettu ja rekisterit ovat saaneet kaikki 160 p artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset.

160 r artikla

Rajatylittävän jakautumisen seuraukset

1.   Rajatylittävällä kokonaisjakautumisella on 160 q artiklassa tarkoitetusta päivästä alkaen seuraavat vaikutukset:

a)

kaikki jakautuvan yhtiön varat ja vastuut, mukaan lukien kaikki sopimukset, saamiset, oikeudet ja velvoitteet, siirtyvät vastaanottaville yhtiöille rajatylittävää jakautumista koskevassa suunnitelmassa esitetyn jaon mukaisesti;

b)

jakautuvan yhtiön jäsenistä tulee vastaanottavien yhtiöiden jäseniä rajatylittävää jakautumista koskevassa suunnitelmassa esitetyn osakejaon mukaisesti, elleivät ne ole käyttäneet oikeuttaan vaatia osuuksiensa lunastamista 160 i artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

c)

ne jakautuvan yhtiön oikeudet ja velvoitteet, jotka perustuvat rajatylittävän jakautumisen voimaantuloajankohtana voimassa oleviin työsopimuksiin tai työsuhteisiin, siirtyvät vastaanottaville yhtiöille;

d)

jakautuva yhtiö lakkaa olemasta.

2.   Rajatylittävällä osittaisjakautumisella on 160 q artiklassa tarkoitetusta päivästä alkaen seuraavat vaikutukset:

a)

osa jakautuvan yhtiön varoista ja vastuista, mukaan lukien jakautuvan yhtiön sopimuksista, saamisista, oikeuksista ja velvoitteista, siirtyy vastaanottavalle yhtiölle tai vastaanottaville yhtiöille, ja loppuosa pysyy jakautuvan yhtiön varoina ja vastuina rajatylittävää jakautumista koskevassa suunnitelmassa esitetyn jaon mukaisesti;

b)

ainakin joistakin jakautuvan yhtiön jäsenistä tulee vastaanottavan yhtiön tai vastaanottavien yhtiöiden jäseniä ja ainakin jotkin jäsenet jäävät jakautuvaan yhtiöön tai niistä tulee molempien yhtiöiden jäseniä rajatylittävää jakautumista koskevassa suunnitelmassa esitetyn osakejaon mukaisesti, elleivät ne ole käyttäneet oikeuttaan vaatia osuuksiensa lunastamista160 i artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

c)

ne jakautuvan yhtiön oikeudet ja velvoitteet, jotka perustuvat rajatylittävän jakautumisen voimaantuloajankohtana voimassa oleviin työsopimuksiin tai työsuhteisiin ja jotka on kohdennettu vastaanottavalle yhtiölle tai vastaanottaville yhtiöille rajatylittävää jakautumista koskevan suunnitelman mukaisesti, siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle tai vastaanottaville yhtiöille.

3.   Yhtiöittämällä toteutettavalla rajatylittävällä jakautumisella on rajatylittävän jakautumisen voimaantulosta johtuen ja 160 q artiklassa tarkoitetusta päivästä alkaen seuraavat vaikutukset:

a)

osa jakautuvan yhtiön varoista ja vastuista, mukaan lukien jakautuvan yhtiön sopimuksista, saamisista, oikeuksista ja velvoitteista, siirtyy vastaanottavalle yhtiölle tai vastaanottaville yhtiöille, ja loppuosa pysyy jakautuvan yhtiön varoina ja vastuina rajatylittävää jakautumista koskevassa suunnitelmassa esitetyn jaon mukaisesti;

b)

vastaanottavan yhtiön tai vastaanottavien yhtiöiden osakkeet osoitetaan jakautuvalle yhtiölle;

c)

ne jakautuvan yhtiön oikeudet ja velvoitteet, jotka perustuvat rajatylittävän jakautumisen voimaantuloajankohtana voimassa oleviin työsopimuksiin tai työsuhteisiin ja jotka on kohdennettu vastaanottavalle yhtiölle tai vastaanottaville yhtiöille rajatylittävää jakautumista koskevan suunnitelman mukaisesti, siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle tai vastaanottaville yhtiöille.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun jakautuvan yhtiön varallisuus- tai vastuuerää ei ole nimenomaisesti jaettu rajatylittävää jakautumista koskevassa suunnitelmassa 160 d artiklan l alakohdassa tarkoitetulla tavalla eikä suunnitelmaa tulkitsemalla voida tehdä päätöstä jakamisesta, varallisuuserä, tai sen arvo, vastike tai vastuuerä jaetaan kaikille vastaanottaville yhtiöille tai, kun kyseessä on osittainen jakautuminen tai eriyttämällä toteutettava jakautuminen, kaikille vastaanottaville yhtiöille ja jakautuvalle yhtiölle kullekin yhtiölle rajatylittävää jakautumista koskevan suunnitelman mukaisesti jaettujen nettovarojen osuuden suhteessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 160 j artiklan 2 kohdan soveltamista.

5.   Kun jäsenvaltioiden lainsäädännössä edellytetään rajatylittävän jakautumisen yhteydessä erityisiä muodollisuuksia, jotta jakautuvan yhtiön tiettyjen varojen, oikeuksien ja velvoitteiden siirtyminen tulee voimaan kolmansiin osapuoliin nähden, jakautuvan yhtiön tai tilanteen mukaan vastaanottavien yhtiöiden on täytettävä nämä muodollisuudet.

6.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vastaanottavan yhtiön osakkeita ei saa vaihtaa jakautuvan yhtiön sellaisiin osakkeisiin, jotka omistaa vastaanottava yhtiö itse tai henkilö, joka toimii omissa nimissään mutta sen lukuun.

160 s artikla

Yksinkertaistetut muodollisuudet

Jos rajatylittävä jakautuminen toteutetaan yhtiöittämällä toteutettavana jakautumisena, 160 d artiklan b, c, f, i, o ja p alakohtaa ja 160 e, 160 f ja 160 i artiklaa ei sovelleta.

160 t artikla

Riippumattomat asiantuntijat

1.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, joita sovelletaan ainakin sen riippumattoman asiantuntijan, joka laatii 160 f artiklassa tarkoitetun lausunnon, yksityisoikeudelliseen vastuuseen.

2.   Jäsenvaltioilla on oltava voimassa olevat säännöt sen varmistamiseksi, että

a)

asiantuntija tai oikeushenkilö, jonka puolesta asiantuntija toimii, on riippumaton yhtiöstä, joka hakee jakautumista edeltävää todistusta, eikä ole eturistiriitatilanteessa tähän nähden, ja

b)

asiantuntijan lausunto on puolueeton ja objektiivinen ja sen tarkoituksena on avustaa toimivaltaista viranomaista noudattaen sovellettavan lainsäädännön ja asiantuntijaan sovellettavien ammatillisten vaatimusten mukaisia riippumattomuutta ja puolueettomuutta koskevia vaatimuksia.

160 u artikla

Pätevyys

Rajatylittävää jakautumista, joka on tämän direktiivin täytäntöönpanomenettelyjen mukaisesti tullut voimaan, ei saa julistaa pätemättömäksi.

Ensimmäinen kohta ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan määrätä muun muassa rikosoikeuden, terrorismin rahoituksen ehkäisyn ja torjunnan, sosiaalilainsäädännön, verotuksen ja lainvalvonnan alalla toimenpiteitä ja seuraamuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti rajatylittävän jakautumisen voimaantuloajankohdan jälkeen.”

24)

Korvataan liitteen II otsikko seuraavasti:

”7 artiklan 1 kohdassa, 13 artiklassa, 29 artiklan 1 kohdassa, 36 artiklan 1 kohdassa, 67 artiklan 1 kohdassa, 86 b artiklan 1 ja 2 alakohdassa, 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sekä 160 b artiklan 1 alakohdassa tarkoitetut yhtiömuodot”.

2 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista toimenpiteistä ja seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Jäsenvaltiot voivat säätää vakavia rikkomistapauksia koskevia rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Toimenpiteiden ja seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

3 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2023. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Raportointi ja uudelleentarkastelu

1.   Komissio suorittaa viimeistään 1 päivästä helmikuuta 2027 tätä direktiiviä koskevan arvioinnin, mukaan lukien arviointi niiden säännösten täytäntöönpanosta, jotka koskevat työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan ja osallistumistaan rajatylittävien järjestelyjen yhteydessä sekä arviointi henkilöstön edustajien osuutta rajatylittävän järjestelyn kautta muodostettavan yhtiön hallintoelimessä koskevista säännöistä ja henkilöstön osallistumisoikeuksia koskeviin neuvotteluihin liittyvien takeiden tehokkuudesta ottaen huomioon rajojen yli kasvavien yhtiöiden dynaaminen luonne, ja esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kyseisessä arvioinnissa tekemistään havainnoista kertomuksen, jossa tarkastellaan erityisesti mahdollista tarvetta ottaa unionin oikeudessa käyttöön työntekijäedustusta hallituksen tai muun hallintoelimen tasolla koskeva yhdenmukaistettu kehys, ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tarpeelliset tiedot kertomuksen laatimiseksi, erityisesti antamalla tietoja rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten määristä, kestosta ja niihin liittyvistä kustannuksista, tietoja tapauksista, joissa yhtiömuodon muutosta edeltävä todistus on evätty, sekä koottuja tilastotietoja henkilöstön osallistumisoikeuksia koskevien neuvottelujen määrästä rajatylittävissä järjestelyissä. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle myös tietoja rajatylittävissä järjestelyissä sovellettavien oikeudenkäyttöä koskevien sääntöjen toiminnasta ja vaikutuksista.

2.   Kertomuksessa on erityisesti arvioitava direktiivin (EU) 2017/1132 II osaston -I ja IV luvussa tarkoitettuja menettelyjä ja etenkin niiden kestoa ja kustannuksia.

3.   Kertomuksen on sisällettävä arvio mahdollisuuksista laatia säännöt, jotka koskisivat niitä rajatylittävien jakautumisten tyyppejä, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, mukaan lukien erityisesti hankkimalla tapahtuvat rajatylittävät jakautumiset.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 27 päivänä marraskuuta 2019.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D.M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. TUPPURAINEN


(1)  EUVL C 62, 15.2.2019, s. 24.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 18. huhtikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 18. marraskuuta 2019.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1132, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista (EUVL L 169, 30.6.2017, s. 46.)

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1023, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, uudesta mahdollisuudesta ja toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi sekä direktiivin (EU) 2017/1132 (uudelleenjärjestelyä ja maksukyvyttömyyttä koskeva direktiivi) muuttamisesta (EUVL L 172, 26.6.2019, s. 18).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/38/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (EUVL L 122, 16.5.2009, s. 28).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).

(10)  Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 82, 22.3.2001, s. 16).

(11)  Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 225, 12.8.1998, s. 16).

(12)  Neuvoston direktiivi 2001/86/EY, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta (EYVL L 294, 10.11.2001, s. 22).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

(15)  Neuvoston direktiivi 2009/133/EY, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009, eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeiden vaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (EUVL L 310, 25.11.2009, s. 34).

(16)  Neuvoston direktiivi (EU) 2015/2376, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (EUVL L 332, 18.12.2015, s. 1).

(17)  Neuvoston direktiivi (EU) 2016/881, annettu 25 päivänä toukokuuta 2016, direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (EUVL L 146, 3.6.2016, s. 8).

(18)  Neuvoston direktiivi (EU) 2016/1164, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2016, sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 193, 19.7.2016, s. 1).

(19)  Neuvoston direktiivi (EU) 2018/822, annettu 25 päivänä toukokuuta 2018, direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevasta pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (EUVL L 139, 5.6.2018, s. 1).

(20)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

(21)  EUVL C 369, 17.12.2011, s. 14.

(22)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

12.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 321/45


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2122,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse rajatarkastusasemilla tehtävästä virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista, matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin kohdistuvasta erityisestä valvonnasta ja luonnollisille henkilöille osoitetuista pienistä tavaralähetyksistä, joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille, sekä komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 48 artiklan ensimmäisen kohdan b, c, d, e ja f alakohdan, 53 artiklan 1 kohdan d alakohdan ii alakohdan sekä 77 artiklan 1 kohdan k alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2017/625 48 artiklassa siirretään komissiolle valta antaa sääntöjä, joilla tietyt eläinten ja tavaroiden luokat vapautetaan rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta, kun tällainen vapautus on perusteltu. Asetuksen (EU) 2017/625 53 artiklan 1 kohdan d alakohdan ii alakohdassa annetaan komissiolle valta vahvistaa sääntöjä, jotka koskevat tulliviranomaisten tai muiden viranomaisten suorittamia matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin kohdistuvia erityisiä viralliseen valvontaan liittyviä tehtäviä, siltä osin kuin ne eivät jo kuulu näiden viranomaisten vastuulle.

(2)

Säännöt ovat sisällöllisesti sidoksissa toisiinsa, ja monia niistä on tarkoitus soveltaa yhdessä. Yksinkertaisuuden ja avoimuuden vuoksi sekä sääntöjen soveltamisen helpottamiseksi ja niiden moninkertaistumisen välttämiseksi säännöt olisikin vahvistettava yhdessä säädöksessä eikä useissa erillisissä säädöksissä, joissa on useita ristiviittauksia ja päällekkäisyyksien vaara. Näillä säännöillä on usein yhteisiä tarkoituksia ja niissä viitataan toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten toisiaan täydentäviin toimiin. Tämän vuoksi on aiheellista ryhmitellä nämä säännöt samaan delegoituun asetukseen.

(3)

Kun hyväksytään sääntöjä, joilla vahvistetaan vapautuksia rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta, olisi vahvistettava asianmukaiset valvontajärjestelyt, jotta varmistetaan, että kansanterveydelle ja eläinten ja kasvien terveydelle ei koidu kohtuuttomia riskejä, kun tällaisia elämiä ja tavaroita tulee unioniin.

(4)

Jo neuvoston direktiiviin 97/78/EY (2) sisältyy vapautuksia rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta sellaisten tuotteiden osalta, jotka kuuluvat matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin, jotka on tarkoitettu kansainvälistä liikennettä harjoittavien kulkuneuvojen miehistön ja matkustajien muonitukseksi ja jotka lähetetään pikkupaketteina yksityishenkilöille. Oikeudellisen selkeyden vuoksi ja sen varmistamiseksi, että tällaisia vapautuksia sovelletaan johdonmukaisesti, kun direktiivi 97/78/EY kumotaan 14 päivästä joulukuuta 2019, on aiheellista vahvistaa tällaisia vapautuksia koskevat säännökset tässä asetuksessa. Nämä vapautukset koskevat tiettyjä eläinten ja tavaroiden luokkia, jotka tulevat unioniin mutta joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille.

(5)

Jotta voidaan taata unionin lainsäädännön johdonmukaisuus, jäsenvaltioiden olisi edelleen toteutettava asianmukaisia riskiperusteisia tarkastuksia, joilla pyritään torjumaan tiettyjen haitallisten vieraslajien kulkeutuminen unioniin, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1143/2014 (3) edellytetään.

(6)

Tieteellisen toiminnan edistämisen helpottamiseksi on perusteltua vapauttaa tietyt tieteellisiin tarkoituksiin tarkoitetut eläinten ja tavaroiden luokat virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla.

(7)

Asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, jotka on tarkoitettu tieteellisiin tarkoituksiin, olisi tietyin edellytyksin vapautettava tunnistustarkastuksista ja fyysisistä tarkastuksista rajatarkastusasemilla, sillä riittävistä suojatoimenpiteistä on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 (4) 48 artiklan mukaisesti.

(8)

Asetuksen (EU) 2017/625 48 artiklan ensimmäisen kohdan d ja e alakohdan nojalla tavarat, jotka kuuluvat matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin ja on tarkoitettu heidän henkilökohtaiseen kulutukseensa tai käyttöönsä, ja tavarat, jotka lähetetään pieninä lähetyksinä yksityishenkilöille ja joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille, olisi vapautettava virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla. Niiden tavaroiden osalta, jotka lähetetään pieninä lähetyksinä yksityishenkilöille ja joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille, jäsenvaltioiden olisi toteutettava riskiperusteista valvontaa. Toimenpiteissä, joilla säännellään tällaisten lähetysten tai tuotteiden tuontia unionin alueelle, olisi otettava huomioon mahdollinen riski taudinaiheuttajien tai tautien kulkeutumisesta unioniin eläinperäisten tuotteiden tuonnin kautta.

(9)

Jotta varmistetaan kansanterveyteen, eläinten terveyteen ja kasvien terveyteen kohdistuvien riskien minimointi, jäsenvaltioiden olisi vähintään vuosittain tarkasteltava uudelleen erityisiä valvontajärjestelyjään ja toimiaan, jotka koskevat matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin kuuluvia tavaroita, ja päivitettävä näitä järjestelyjä ja toimia vuosittain päämatkailukauden jälkeen.

(10)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 (5) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 577/2013 (6) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat tiettyjen lajien lemmikkieläimiä, jotka ovat omistajansa tai muun valtuutetun henkilön mukana kolmansista maista unioniin tapahtuvan muun kuin kaupallisen siirron aikana. Tällaisiin siirtoihin liittyvää hallinnollista rasitusta olisi vähennettävä mahdollisimman paljon ja samalla olisi varmistettava riittävä turvallisuustaso asiaan liittyvien kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevien riskien osalta. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi sallittava lemmikkilintujen kuljetukset unioniin ainoastaan komission päätöksen 2007/25/EY (7) mukaisesti.

(11)

Asetuksen (EU) 2017/625 48 artiklan ensimmäisen kohdan f alakohdassa komissiolle annetaan valta hyväksyä sääntöjä, joilla lemmikkieläimet, joita pidetään yksityisessä, muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa, vapautetaan rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta. Tällaista vapautusta koskevien sääntöjen ei pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden velvollisuuteen suorittaa virallista valvontaa asetuksen (EU) N:o 1143/2014 ja komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 (8) vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi.

(12)

Jotta kansalaisille voidaan tarjota selkeää ja helposti saatavilla olevaa tietoa säännöistä, joita sovelletaan muihin kuin kaupallisiin tiettyjen lemmikkieläinlajien kuljetuksiin unioniin, olisi edellytettävä, että jäsenvaltiot asettavat nämä tiedot yleisön saataville.

(13)

Eläintautien ja taudinaiheuttajien kulkeutumisesta kansanterveydelle ja eläinten terveydelle aiheutuvan riskin taso vaihtelee eri tekijöiden, kuten tuotteen lajin, sen eläinlajin, josta tuotteet on saatu, ja taudinaiheuttajien esiintymisen todennäköisyyden, mukaisesti. Komission asetuksessa (EY) N:o 206/2009 (9) vastataan tällaisiin riskeihin antamalla kattavat unionin säännöt, joilla torjutaan eläintautien ja taudinaiheuttajien kulkeutumista. Koska tässä asetuksessa vahvistetaan sääntöjä, jotka kuuluvat komission asetuksen (EY) N:o 206/2009 piiriin, mainittu säädös olisi kumottava tämän asetuksen soveltamispäivästä.

(14)

Komission asetusta (EU) N:o 142/2011 (10) olisi muutettava siltä osin. kuin kyse on tutkimusnäytteiden ja diagnostisten näytteiden vapauttamisesta eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemalla, sillä mainitusta aiheesta säädetään tässä asetuksessa.

(15)

Asetusta (EU) 2017/625 sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019. Tämän vuoksi myös tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä olisi sovellettava mainitusta päivästä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Aihe

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt ja edellytykset tapauksille, joissa tietyt eläinten ja tavaroiden luokat vapautetaan virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla, sekä tapauksille, joissa tulliviranomaiset tai muut viranomaiset voivat suorittaa sellaisia erityisiä valvontatehtäviä, jotka kohdistuvat matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin, siltä osin kuin tällaiset tehtävät eivät jo kuulu kyseisten viranomaisten vastuulle.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’tutkimusnäytteillä’ ja ’diagnostisilla näytteillä’ asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 38 kohdassa määriteltyjä tutkimusnäytteitä ja diagnostisia näytteitä.

2)

’IMSOC:llä’ asetuksen (EU) 2017/625 131 artiklassa tarkoitettua virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmää;

3)

’tuoreilla kalastustuotteilla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (11) liitteessä I olevassa 3.5 kohdassa määriteltyjä tuoreita kalastustuotteita;

4)

’raakavalmisteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 3.6 kohdassa määriteltyä raakavalmisteita;

5)

’jalostetuilla kalastustuotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.4 kohdassa määriteltyjä jalostettuja kalastustuotteita;

6)

’lemmikkieläimellä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (12) 4 artiklan ensimmäisen kohdan 11 alakohdassa määriteltyä lemmikkieläintä;

7)

’muulla kuin kaupallisella siirrolla’ asetuksen (EU) 2016/429 4 artiklan ensimmäisen kohdan 14 alakohdassa määriteltyä muuta kuin kaupallista siirtoa;

8)

’lemmikkieläinten ruoalla’ asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 19 kohdassa määriteltyä lemmikkieläinten ruokaa.

3 artikla

Tieteellisiin tarkoituksiin tarkoitetut eläimet

1.   Tieteellisiin tarkoituksiin, kuten tutkimus- tai koulutustoimintaan tai tuotekehitystoimintaan liittyvään tutkimukseen, tarkoitetut selkärangattomat vapautetaan muusta virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla kuin asetuksen (EU) N:o 1143/2014 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti suoritettu valvonta sillä edellytyksellä, että

a)

ne ovat asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetuissa säännöissä vahvistettujen eläinten terveyttä koskevien vaatimusten mukaisia;

b)

määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on etukäteen hyväksynyt niiden tulon unioniin asianomaiseen tarkoitukseen;

c)

kun tieteellisiin tarkoituksiin liittyvät toimet on toteutettu, ne ja niistä johdetut tuotteet, lukuun ottamatta tieteellisiin tarkoituksiin käytettyjä määriä, on hävitettävä tai lähetettävä takaisin alkuperämaana olevaan kolmanteen maahan.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta mehiläisiin (Apis mellifera), kimalaisiin (Bombus spp), nilviäisiin, jotka kuuluvat pääjaksoon Mollusca, eikä äyriäisiin, jotka kuuluvat alajaksoon Crustacea.

4 artikla

Tutkimusnäytteet ja diagnostiset näytteet

1.   Toimivaltainen viranomainen voi vapauttaa tutkimusnäytteet ja diagnostiset näytteet virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla sillä edellytyksellä, että

a)

määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on etukäteen antanut näytteiden käyttäjälle luvan ennen näytteiden tuontia unionin alueelle asetuksen (EU) N:o 142/2011 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja tämä lupa on kirjattu kyseisen viranomaisen antamaan viralliseen asiakirjaan;

b)

niiden mukana on a alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja tai sen jäljennös siihen asti, kunnes ne saapuvat a alakohdassa tarkoitetulle käyttäjälle tai, kun kyseessä on c alakohdassa tarkoitettu tapaus, saapumisrajatarkastusasemalle;

c)

kun kyseessä on tulo unioniin muun jäsenvaltion kuin määräjäsenvaltion kautta, toimija esittää näytteet rajatarkastusasemalla.

2.   Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa rajatarkastusaseman toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava IMSOC:n kautta määräjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle näytteiden tuonnista.

5 artikla

Tieteellisiin tarkoituksiin tarkoitetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat

1.   Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat vapautetaan tunnistus- ja fyysisistä tarkastuksista rajatarkastusasemilla, lukuun ottamatta asetuksen (EU) N:o 1143/2014 15 artiklan 2 kohdan nojalla toteuttavaa valvontaa, sillä edellytyksellä, että ne on tarkoitettu tieteellisiin tarkoituksiin asetuksen (EU) 2016/2031 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Sen rajatarkastusaseman, joka on lähetyksen ensimmäinen saapumispaikka, toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä asetuksen (EU) 2016/2031 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua lupaa koskevat asiakirjatarkastukset. Jos kyseessä on havaittu tai epäilty vaatimustenvastaisuus, toimivaltainen viranomainen sillä rajatarkastusasemalla, joka on ensimmäinen saapumispaikka, voi suorittaa lähetystä koskevia tunnistus- tai fyysisiä tarkastuksia tai pyytää toimivaltaisen viranomaisen nimeämästä karanteeniasemasta tai eristystilasta vastuussa olevaa henkilöä suorittamaan tällaisia tarkastuksia.

3.   Jos toimivaltainen viranomainen sillä rajatarkastusasemalla, joka on lähetyksen ensimmäinen saapumispaikka, pyytää, että toimivaltaisen viranomaisen nimeämästä karanteeniasemasta tai eristystilasta vastuussa oleva henkilö suorittaa tunnistus- tai fyysisiä tarkastuksia, sen rajatarkastusaseman, joka on ensimmäinen saapumispaikka, toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava IMSOC:n välityksellä karanteeniaseman tai eristystilan toimivaltaiselle viranomaiselle asiakirjatarkastusten tuloksista ja lähetyksen lähdöstä karanteeniasemalle tai eristystilalle näiden tarkastusten jälkeen. Karanteeniaseman tai eristystilan toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava sen rajatarkastusaseman, joka on lähetyksen ensimmäinen saapumispaikka, toimivaltaiselle viranomaiselle IMSOC:n välityksellä lähetyksen saapumisesta karanteeniasemalle tai eristystilalle. Karanteeniaseman tai eristystilan toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava tunnistus- ja fyysiset tarkastukset.

6 artikla

Kansainvälistä liikennettä harjoittavissa kulkuneuvoissa olevat eläinperäiset tuotteet ja elintarvikesekoitukset, joita ei pureta ja jotka on tarkoitettu miehistön ja matkustajien kulutukseen

1.   Eläinperäiset tuotteet ja elintarvikesekoitukset vapautetaan virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla sillä edellytyksellä, että

a)

ne on tarkoitettu kansainvälisesti liikennöivissä kulkuneuvoissa miehistön ja matkustajien kulutukseen; ja

b)

niitä ei pureta unionin alueella.

2.   Jostakin kansainvälistä liikennettä harjoittavasta kulkuneuvosta satamassa purettujen, edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden suora siirto toiseen kansainvälistä liikennettä harjoittavaan kulkuneuvoon samassa satamassa vapautetaan virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla sillä edellytyksellä, että

a)

se tapahtuu rajatarkastusaseman toimivaltaisen viranomaisen suostumuksen mukaisesti; ja

b)

se tapahtuu tullivalvonnassa.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista tavaroista vastaavan toimijan on pyydettävä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua suostumusta ennen kyseisten tavaroiden siirtoa kansainvälistä liikennettä harjoittavasta kulkuneuvosta toiseen kansainvälistä liikennettä harjoittavaan kulkuneuvoon.

7 artikla

Tavarat, jotka kuuluvat matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin ja on tarkoitettu heidän henkilökohtaiseen kulutukseensa tai käyttöönsä

Eläinperäiset tuotteet, elintarvikesekoitukset, eläimistä saatavista sivu tuotteista johdetut tuotteet, kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, jotka kuuluvat matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin ja on tarkoitettu heidän henkilökohtaiseen kulutukseensa tai käyttöönsä, vapautetaan virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla sillä edellytyksellä, että ne kuuluvat vähintään yhteen seuraavista luokista:

a)

liitteessä I olevassa 1 osassa luetellut tavarat, joiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä kahden kilogramman painorajaa;

b)

suolistetut tuoreet kalastustuotteet tai raakavalmisteet tai jalostetut kalastustuotteet, joiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä 20 kilogramman painorajaa tai yhden kalan painoa sen mukaan kumpi paino on suurempi;

c)

muut kuin tämän artiklan ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tavarat ja muut kuin liitteessä I olevassa 2 osassa tarkoitetut tavarat sillä edellytyksellä, että niiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä kahden kilogramman painorajaa;

d)

muut kuin istutettaviksi tarkoitetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat;

e)

Andorrasta, Islannista, Liechtensteinista, Norjasta, San Marinosta tai Sveitsistä tulevat muut tavarat kuin istutettaviksi tarkoitetut kasvit;

f)

Färsaarilta tai Grönlannista tulevat kalastustuotteet;

g)

Färsaarilta tai Grönlannista tulevat muut tavarat kuin istutettaviksi tarkoitetut kasvit ja kalastustuotteet sillä edellytyksellä, että niiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä 10 kilogramman painorajaa.

8 artikla

Tiedot tavaroista, jotka kuuluvat matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin ja on tarkoitettu heidän henkilökohtaiseen kulutukseensa tai käyttöönsä

1.   Toimivaltaisen viranomaisen on kaikissa unionin saapumispaikoissa esitettävä tietoja jollakin liitteessä II esitetyistä julisteista vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, siten, että julisteet sijoitetaan paikkoihin, joissa ne ovat helposti kolmansista maista tulevien matkustajien nähtävissä.

2.   Toimivaltainen viranomainen voi täydentää 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja lisätiedoilla, joihin kuuluvat seuraavat:

a)

liitteessä III vahvistetut tiedot;

b)

paikallisiin oloihin soveltuvat tiedot.

3.   Kansainvälisen matkustajaliikenteen harjoittajien, mukaan lukien lentokenttien, satamien ja rautatieliikenteen operaattorit sekä matkanjärjestäjät, on

a)

kehotettava asiakkaitaan ottamaan huomioon 7 artiklassa ja tässä artiklassa vahvistetut säännöt, erityisesti tarjoamalla liitteissä II ja III vahvistetut tiedot;

b)

hyväksyttävä, että toimivaltainen viranomainen esittää 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot niiden tiloissa paikoissa, jotka ovat helposti kolmansista maista tulevien matkustajien nähtävissä.

9 artikla

Matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin kuuluviin tavaroihin kohdistuva erityinen virallinen valvonta

1.   Niiden tavaroiden osalta, jotka kuuluvat matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin, toimivaltaisten viranomaisten, tulliviranomaisten tai muiden asiasta vastaavien viranomaisten on yhteistyössä satama-, lentoasema- ja rautatieliikenteen operaattoreiden sekä muista saapumispaikoista vastaavien operaattoreiden kanssa järjestettävä erityinen virallinen valvonta unionin saapumispaikoissa. Tällaisen erityisen virallisen valvonnan on oltava riskiperusteista ja vaikuttavaa.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valvonnan

a)

on kohdistuttava erityisesti 7 artiklassa tarkoitettujen tavaroiden esiintyminen havaitsemiseen;

b)

tavoitteena on oltava varmistaa 7 artiklassa vahvistettujen edellytysten täyttyminen; ja

c)

valvonta on toteutettava soveltuvin keinoin, joihin voi kuulua läpivalaisulaitteen tai erityisesti koulutettujen etsintäkoirien käyttö suurten tavaramäärien tutkimiseksi.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten, tulliviranomaisten tai muiden erityisestä virallisesta valvonnasta vastaavien viranomaisten on

a)

pyrittävä tunnistamaan tavarat, jotka eivät ole 7 artiklassa vahvistettujen sääntöjen mukaisia;

b)

varmistettava, että vaatimusten vastaisiksi havaitut tavarat takavarikoidaan ja hävitetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja, soveltuvin osin, Europan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (13) 197–199 artiklan mukaisesti;

c)

vähintään kerran vuodessa ja ennen 1 päivää lokakuuta tarkasteltava soveltamiaan menettelyitä ja toimia, määritettävä saavutettu vaatimustenmukaisuuden taso ja tarvittaessa mukautettava riskiperusteisesti tällaisia menettelyitä ja toimia 2 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

4.   Tämän artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tarkastelulla on varmistettava, että kansanterveyteen, eläinten terveyteen ja kasvien terveyteen kohdistuvat riskit minimoidaan.

Tarkastelussa on otettava huomioon

a)

tiedot, jotka on kerätty sellaisten lähetysten arvioidusta määrästä, jotka ovat 7 artiklassa vahvistettujen sääntöjen vastaisia;

b)

toteutetun erityisen virallisen valvonnan toimien määrä;

c)

niiden takavarikoitujen ja hävitettyjen lähetysten määrällisinä mittayksiköinä ilmaistu kokonaismäärä, jotka on löydetty matkustajien henkilökohtaisista matkatavaroista ja jotka eivät ole olleet 7 artiklan vaatimusten mukaisia; ja

d)

kaikki muut merkitykselliset tiedot.

10 artikla

Tavarat, jotka lähetetään pieninä lähetyksinä yksityishenkilöille ja joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille

1.   Eläinperäisten tuotteiden, elintarvikesekoitusten, eläimistä saatavista sivutuotteista johdettujen tuotteiden, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden pienet lähetykset, jotka suunnataan yksityishenkilöille ja joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille, vapautetaan virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla sillä edellytyksellä, että ne kuuluvat vähintään yhteen 7 artiklassa luetelluista luokista.

2.   Jäsenvaltioiden on suoritettava kyseisiä tavaroita koskevaa erityistä virallista valvontaa 9 artiklan mukaisesti.

3.   Postipalveluiden on kehotettava asiakkaitaan ottamaan huomioon 1 kohdassa vahvistetut säännöt, erityisesti tarjoamalla liitteessä III esitetyt tiedot.

11 artikla

Lemmikkieläimet

Unioniin ei-kaupallisen siirron aikana tulevat lemmikkieläimet vapautetaan virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla lukuun ottamatta virallista valvontaa, joka toteutetaan asetuksen (EU) N:o 1143/2014 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja lukuun ottamatta virallista valvontaa, jolla varmistetaan asetuksen (EY) N:o 865/2006 57 artiklan 1 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukaisuus seuraavasti:

a)

asetuksen (EU) N:o 576/2013 liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvat eläimet, jotka

i)

täyttävät asetuksen (EU) N:o 576/2013 5 artiklan 1 tai 2 kohdassa vahvistetut edellytykset ja jotka siirrettään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä II olevassa 1 osassa luetellulta alueelta tai kolmannesta maasta, sillä edellytyksellä, että niille tehdään 33 artiklan mukaiset asiakirja- ja tunnistustarkastukset ja, tarvittaessa, asetuksen (EU) N:o 576/2013 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti vakiomuotoisia tarkastuksia paikan päällä; tai

ii)

täyttävät asetuksen (EU) N:o 576/2013 5 artiklan 1 tai 2 kohdassa vahvistetut edellytykset ja jotka siirrettään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä II olevassa 2 osassa luetellulta alueelta tai kolmannesta maasta, sillä edellytyksellä, että niille tehdään 34 artiklan mukaiset asiakirja- ja tunnistustarkastukset ja, tarvittaessa, asetuksen (EU) N:o 576/2013 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti vakiomuotoisia tarkastuksia paikan päällä; tai

iii)

täyttävät asetuksen (EU) N:o 576/2013 10 artiklan 3 kohdassa vahvistetut edellytykset, sillä edellytyksellä, että niille tehdään tarkastukset mainitun asetuksen 10 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun luvan ja 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan vaatimusten mukaisesti; tai

iv)

täyttävät asetuksen (EU) N:o 576/2013 32 artiklassa vahvistetut edellytykset sillä edellytyksellä, että niille tehdään mainitun asetuksen 32 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun luvan mukaiset tarkastukset;

b)

asetuksen (EU) N:o 576/2013 liitteessä I olevassa B osassa luetellut linnut sillä edellytyksellä, että

i)

jäsenvaltio on antanut luvan niiden siirtoon päätöksen 2007/25/EY 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti; ja

ii)

niille tehdään eläinlääkärintarkastukset päätöksen 2007/25/EY 2 artiklan mukaisesti;

c)

asetuksen (EU) N:o 576/2013 liitteessä I olevassa B osassa luetellut linnut, jotka siirretään unioniin Andorrasta, Färsaarilta, Grönlannista, Islannista, Liechtensteinista, Monacosta, Norjasta, San Marinosta, Sveitsistä ja Vatikaanivaltiosta;

d)

asetuksen (EU) N:o 576/2013 liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin muihin lajeihin kuin lintuihin kuuluvat eläimet.

12 artikla

Lemmikkieläimiä koskevat tiedot

1.   Toimivaltaisen viranomaisen on kaikissa unionin saapumispaikoissa esitettävä tietoja jollakin liitteessä II esitetyistä julisteista vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, siten, että julisteet sijoitetaan paikkoihin, joissa ne ovat helposti kolmansista maista tulevien matkustajien nähtävissä.

2.   Kansainvälisen matkustajaliikenteen harjoittajien, mukaan lukien lentokenttien, satamien ja rautatieliikenteen operaattorit sekä matkanjärjestäjät, on hyväksyttävä, että toimivaltainen viranomainen esittää 1 kohdassa tarkoitetut tiedot niiden tiloissa paikoilla, jotka ovat helposti kolmansista maista tulevien matkustajien nähtävissä.

13 artikla

Asetuksen (EY) N:o 206/2009 kumoaminen

1.   Kumotaan asetus (EY) N:o 206/2009 14 päivästä joulukuuta 2019.

2.   Viittauksia kumottuun säädökseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä V olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

14 artikla

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttaminen

Poistetaan asetuksen (EU) N:o 142/2011 27 artiklan 2 kohta.

15 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 97/78/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista (EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 1).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 577/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 109).

(7)  Komission päätös 2007/25/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006, tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan ja omistajiensa mukana seuraavien lemmikkilintujen kuljetuksiin yhteisöön (EUVL L 8, 13.1.2007, s. 29).

(8)  Komission asetus (EY) N:o 865/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1).

(9)  Komission asetus (EY) N:o 206/2009, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2009, eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta (EUVL L 77, 24.3.2009, s. 1).

(10)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).


LIITE I

OSA 1

Luettelo 7 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa tarkoitetuista tavaroista

1.

Pikkulasten maitojauhe, pikkulasten ruoka ja lääketieteellisistä syistä tarvittavat erikoiselintarvikkeet sillä edellytyksellä, että

i)

nämä tuotteet eivät vaadi jäähdytystä ennen avaamista;

ii)

ne ovat suoraan loppukuluttajalle myyntiin tarkoitettuja pakattuja merkkivalmisteita; ja

iii)

niiden pakkaus on ehjä, ellei se ole parhaillaan käytössä.

2.

Terveyssyistä tarvittavat lemmikkieläinten ruoat sillä edellytyksellä, että

i)

ne on tarkoitettu matkustajan mukana tulevalle lemmikkieläimelle;

ii)

ne ovat pitkään säilyviä;

iii)

ne ovat suoraan loppukuluttajalle myyntiin tarkoitettuja pakattuja merkkivalmisteita; ja

iv)

niiden pakkaus on ehjä, ellei se ole parhaillaan käytössä.

OSA 2

Luettelo 7 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdassa tarkoitetuista tavaroista, joita ei ole vapautettu virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla

Yhdistetyn nimikkeistön koodi  (1)

Kuvaus

Selitys

ex 2 ryhmä

(0201–0210)

Liha ja muut syötävät eläimen osat

Kaikki, lukuun ottamatta sammakonreisiä (CN-koodi 0208 90 70 )

0401–0406

Maitotuotteet

Kaikki

ex 0504 00 00

Eläinten (muiden kuin kalan) suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

Kaikki, paitsi makkarateollisuudessa käytettävät kuivatut tai suolatut rakot ja suolet (”casings”)

ex 0511

Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan toisen osan 1 jakson 1 tai 3 ryhmään kuuluvat kuolleet eläimet

Ainoastaan lemmikkieläinten ruoka

1501 00

Sianrasva, myös sianihra (laardi) ja siipikarjanrasva, muut kuin nimikkeeseen 0209 tai 1503 kuuluvat

Kaikki

1502 00

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 1503 kuuluvat

Kaikki

1503 00

Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat tai muutoin valmistamattomat

Kaikki

1506 00 00

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

Kaikki

1601 00

Makkarat ja muut sen kaltaiset tuotteet, lihasta, muista eläimenosista tai verestä; tällaisiin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet

Kaikki

1602

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä

Kaikki

1702 11 00

1702 19 00

Laktoosi ja laktoosisiirappi

Kaikki

ex1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna

Ainoastaan lihaa tai maitoa tai kumpaakin sisältävät valmisteet

ex 1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu

Ainoastaan lihaa tai maitoa tai kumpaakin sisältävät valmisteet

ex 1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

Ainoastaan lihaa tai maitoa tai kumpaakin sisältävät valmisteet

ex 2004

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet (1)

Ainoastaan lihaa tai maitoa tai kumpaakin sisältävät valmisteet

ex 2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet

Ainoastaan lihaa tai maitoa tai kumpaakin sisältävät valmisteet

ex 2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi

Ainoastaan lihaa tai maitoa tai kumpaakin sisältävät valmisteet

ex 2104

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten; homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Ainoastaan lihaa tai maitoa tai kumpaakin sisältävät valmisteet

ex 2105 00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät

Ainoastaan maitoa sisältävät valmisteet

ex 2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet

Ainoastaan lihaa tai maitoa tai kumpaakin sisältävät valmisteet

ex 2309

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan

Ainoastaan lemmikkieläinten ruoka, koiran puruluut ja jauhosekoitukset, jotka sisältävät lihaa tai maitoa tai kumpaakin

Huomautukset:

1.

Sarake 1: Jos johonkin nimikkeeseen kuuluvista tuotteista vain osalle on tehtävä tarkastukset ja jollei tavaranimikkeistössä ole erityistä alanimikettä kyseisen nimikkeen osalta, nimike on merkitty tunnuksella "Ex" (esimerkiksi ex19 01: ainoastaan lihaa tai maitoa tai kumpaakin sisältävät valmisteet olisi sisällytettävä mukaan).

2.

Sarake 2: Tavaroiden kuvaus vastaa asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan kuvaussarakkeen mukaista kuvausta.

3.

Sarake 3: Tässä sarakkeessa annetaan tarkat tiedot kyseisistä tuotteista.


(1)  Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liite I (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  Nimikkeessä 2006 mainitaan: ”Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut) kasvikset, hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat”.


LIITE II

8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut julisteet

Julisteet ovat osoitteessa:

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


LIITE III

8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot

Image 5

Älä tuo tarttuvia eläintauteja EU:hun!

Eläintuotteissa voi olla tarttuvien tautien aiheuttajia

Tiettyjen eläintuotteiden tuonnissa Euroopan unioniin (EU) noudatetaan tiukkoja menettelyjä, koska niiden mukana saattaa kulkeutua tauteja EU:hun. Menettelyjä ei sovelleta eläintuotteiden liikkumiseen EU jäsenvaltioiden välillä eikä Andorrasta, Islannista, Liechtensteinista, Norjasta, San Marinosta tai Sveitsistä henkilökohtaiseen kulutukseen pieninä määrinä tuleviin eläintuotteisiin.

Kaikki eläintuotteet, jotka eivät ole kyseisten sääntöjen mukaisia, on EU:hun tullessa luovutettava virallisesti hävitettäviksi. Tällaisten tuotteiden ilmoittamatta jättäminen voi johtaa sakkoon tai syytteeseen.

Seuraavia tavaroita ei saa tuoda unionin alueelle, paitsi jos 2, 3 ja 5 kohdassa lueteltujen tavaroiden yhteenlaskettu määrä on enintään 2 kg henkilöä kohti.

Kun kyseessä ovat Färsaarilta tai Grönlannista tulevat tavarat, 1, 2, 3 ja 5 kohdassa lueteltujen tavaroiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 10 kg henkilöä kohti.

1. Pienet määrät lihaa, maitoa sekä liha- ja maitotuotteita (muut kuin pikkulasten maitojauhe, pikkulasten ruoka ja lääketieteellisistä syistä tarvittavat erikoiselintarvikkeet tai terveyteen liittyvistä syistä tarvittava lemmikkieläinten ruoka)

EU:hun saa tuoda tai lähettää henkilökohtaisia lähetyksiä, jotka sisältävät lihaa, maitoa sekä liha- ja maitotuotteita (muita kuin pikkulasten maitojauhetta, pikkulasten ruokaa ja lääketieteellisistä syistä tarvittavia erikoiselintarvikkeita tai terveyteen liittyvistä sysitä tarvittavaa lemmikkieläinten ruokaa) vain, jos ne tulevat Färsaarilta tai Grönlannista ja jos niiden paino on enintään 10 kg henkilöä kohti.

2. Pikkulasten maitojauhe, pikkulasten ruoka ja lääketieteellisistä syistä tarvittavat erikoiselintarvikkeet

EU:hun saa tuoda tai lähettää henkilökohtaisia lähetyksiä, jotka sisältävät pikkulasten maitojauhetta, pikkulasten ruokaa ja lääketieteellisistä syistä tarvittavia erikoiselintarvikkeita vain, jos

ne tulevat Färsaarilta tai Grönlannista ja niiden yhteenlaskettu määrä on enintään 10 kg henkilöä kohti ja

a)

tuote ei vaadi jäähdytystä ennen käyttöä,

b)

tuote on pakattu merkkivalmiste, ja

c)

pakkaus on ehjä, paitsi jos se on parhaillaan käytössä,

ne tulevat muista maista (muista kuin Färsaaret tai Grönlanti) ja niiden yhteenlaskettu määrä on enintään 2 kg henkilöä kohtia, ja

a)

tuote ei vaadi jäähdytystä ennen käyttöä,

b)

tuote on pakattu merkkivalmiste, ja

c)

pakkaus on ehjä, paitsi jos se on parhaillaan käytössä.

3. Terveyteen liittyvistä syistä tarvittava lemmikkieläinten ruoka

EU:hun saa tuoda tai lähettää henkilökohtaisia lähetyksiä, jotka sisältävät terveyteen liittyvistä syistä tarvittavaa lemmikkieläinten erikoisruokaa vain, jos

ne tulevat Färsaarilta tai Grönlannista ja niiden yhteenlaskettu määrä on enintään 10 kg henkilöä kohti ja

a)

tuote ei vaadi jäähdytystä ennen käyttöä,

b)

tuote on pakattu merkkivalmiste, ja

c)

pakkaus on ehjä, paitsi jos se on parhaillaan käytössä,

ne tulevat muista maista (muista kuin Färsaaret tai Grönlanti) ja niiden yhteenlaskettu määrä on enintään 2 kg henkilöä kohtia, ja

a)

tuote ei vaadi jäähdytystä ennen käyttöä,

b)

tuote on pakattu merkkivalmiste, ja

c)

pakkaus on ehjä, paitsi jos se on parhaillaan käytössä.

4. Pienet määrät ihmisravinnoksi henkilökohtaiseen kulutukseen tarkoitettuja kalastustuotteita

EU:hun saa tuoda tai lähettää henkilökohtaisia lähetyksiä, jotka sisältävät kalastustuotteita (mukaan lukien tuore, kuivattu, keitetty, suolattu tai savustettu kala ja tietyt äyriäiset, kuten katkaravut, hummerit, kuolleet simpukat ja kuolleet osterit) vain, jos

tuore kala on suolistettu,

kalastustuotteiden paino on henkilöä kohti enintään 20 kg tai yhden kalan paino, sen mukaan kumpi paino on suurempi.

Näitä rajoituksia ei sovelleta Färsaarilta tai Islannista tuleviin kalastustuotteisiin.

5. Pienet määrät muita ihmisravinnoksi henkilökohtaiseen kulutukseen tarkoitettuja eläintuotteita

EU:hun saa tuoda tai lähettää muita eläintuotteita, kuten hunajaa, eläviä ostereita, eläviä simpukoita ja etanoita vain, jos

ne tulevat Färsaarilta tai Grönlannista ja niiden yhteenlaskettu paino on enintään 10 kg henkilöä kohti,

ne tulevat muista maista (muista kuin Färsaaret tai Grönlanti) ja niiden yhteenlaskettu paino on enintään 2 kg henkilöä kohti.

On huomattava, että pieniä määriä eläintuotteita saa tuoda tai lähettää EU:hun kaikista edellä luetelluista viidestä ryhmästä (1-5), jos ne täyttävät kunkin asianomaisen ryhmän kohdalla selostetut säännöt.

6. Suuremmat määrät eläintuotteita

EU:hun saa tuoda tai lähettää suurempia määriä eläintuotteita ainoastaan, jos ne täyttävät kaupallisia lähetyksiä koskevat vaatimukset, kuten

asianmukaisessa EU:n virallisessa todistuksessa säädetyt todistusvaatimukset,

tavarat ja asianmukaiset asiakirjat esitetään EU:n rajatarkastusasemalla EU:hun saavuttaessa.

7. Säännöistä vapautetut tuotteet

Seuraavat tuotteet on vapautettu 1–6 kohdassa vahvistetuista säännöistä:

leipä, kakut, keksit ja pikkuleivät (biscuits), vohvelit ja vohvelikeksit, korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet, jotka sisältävät alle 20 prosenttia jalostettuja maitotuotteita ja munatuotteita ja joita käsitellään komission päätöksen 2007/275/EY (1) 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti;

suklaa ja muut sokerileipomotuotteet (mukaan lukien makeiset), jotka sisältävät alle 50 prosenttia jalostettuja maitotuotteita ja munatuotteita ja joita käsitellään komission päätöksen 2007/275/EY 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti;

lopulliselle kuluttajalle pakatut lisäravinteet, jotka sisältävät pieniä määriä (yhteensä vähemmän kuin 20 prosenttia) jalostettuja eläintuotteita (mukaan lukien glukosamiini, kondroitiini tai kitosaani tai sekä kondroitiini ja kitosaani), muita kuin lihavalmisteita;

kalalla täytetyt oliivit;

makaronivalmisteet ja nuudelit, joita ei ole sekoitettu lihatuotteiden kanssa tai täytetty niillä, jotka sisältävät alle 50 prosenttia jalostettuja maitotuotteita ja munatuotteita ja joita käsitellään komission päätöksen 2007/275/EY 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti;

lopulliselle kuluttajalle pakatut keittoliemet ja mausteet, jotka sisältävät vähemmän kuin 50 prosenttia kalaöljyä, kalajauhoa tai kalauutetta ja joita käsitellään komission päätöksen 2007/275/EY 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti.


(1)  Komission päätös 2007/275/EY, tehty 17 päivänä huhtikuuta 2007, rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista (EUVL L 116, 4.5.2007, s. 9).


LIITE IV

12 artiklassa tarkoitetut julisteet

Juliste on osoitteessa:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders_en

Image 6


LIITE V

13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 206/2009

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 4 kohta

2 artiklan 1 kohdan a alakohta

2 artiklan 1 kohdan b alakohta

2 artiklan 1 kohdan c alakohta

2 artiklan 1 kohdan d alakohta

2 artiklan 2 kohdan a alakohta

2 artiklan 2 kohdan b alakohta

2 artiklan 3 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohta

3 artiklan 4 kohdan a alakohta

3 artiklan 4 kohdan b alakohta

4 artikla

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 3 kohta

6 artiklan 1 kohdan a alakohta

6 artiklan 1 kohdan b alakohta

6 artiklan 2 kohta

6 artiklan 3 kohta

7 artikla

8 artikla

9 artikla

10 artikla

11 artikla

Liite I, 1 osa

Liite I, 2 osa

Liite II, 1 osa

Liite II, 2 osa

Liite III

Liite IV

Liite V

Liite III

Liite IV

7 artiklan ensimmäisen kohdan e ja f alakohta ja 10 artiklan 1 kohta

7 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta ja 10 artiklan 1 kohta

7 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohta ja 10 artiklan 1 kohta

7 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohta ja 10 artiklan 1 kohta

7 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta ja 10 artiklan 1 kohta

7 artiklan ensimmäisen kohdan g alakohta ja 10 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohta

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 10 artiklan 3 kohta

9 artiklan 1 kohta ja 10 artiklan 2 kohta

9 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta ja 10 artiklan 2 kohta

9 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 10 artiklan 2 kohta

9 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 10 artiklan 2 kohta

9 artiklan 3 kohdan b alakohta ja 10 artiklan 2 kohta

Liite I, 2 osa

Liite I, 2 osa

Liite I, 1 osa, 1 kohta

Liite I, 1 osa, 2 kohta

Liite II

Liite III


12.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 321/64


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2123,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse säännöistä, jotka koskevat sitä, missä tapauksissa ja millä edellytyksin tiettyjä tavaroita koskevia tunnistustarkastuksia ja fyysisiä tarkastuksia voidaan suorittaa valvontapisteissä ja asiakirjatarkastuksia voidaan suorittaa etäällä rajatarkastusasemista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan a ja e alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/625 vahvistetaan puitteet viralliselle valvonnalle ja muille virallisille toimille, jotka suoritetaan elintarvikeketjua koskevan unionin lainsäädännön noudattamisen todentamiseksi. Puitteet kattavat myös unioniin kolmansista maista tulevien eläinten ja tavaroiden virallisen valvonnan.

(2)

Jotta varmistetaan virallisen valvonnan tehokas suorittaminen ja riskien asianmukainen valvonta, rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava tietyin edellytyksin sallia asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan c ja e alakohdassa tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten suorittaminen muussa valvontapisteessä kuin rajatarkastusasemalla.

(3)

Tämän pitäisi koskea samoista syistä myös muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden ja rehujen lähetyksiä, joihin sovelletaan kyseisen asetuksen 47 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitetuissa säädöksissä säädettyjä toimenpiteitä.

(4)

Komission asetuksessa (EY) N:o 669/2009 (2) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 884/2014 (3) säädetään muun muassa säännöistä, jotka koskevat niiden soveltamisalaan kuuluvien muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden ja rehujen lähetysten tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten suorittamista muussa valvontapisteessä kuin nimetyssä saapumispaikassa. Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 884/2014 säädetään erityisesti edellytyksistä, jotka koskevat luvan antamista lähetyksen siirtoon nimettyyn tuontipaikkaan tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten suorittamista varten, säännöistä, jotka koskevat asiakirjoja, joiden on seurattava lähetyksen mukana nimettyyn tuontipaikkaan, nimettyjen saapumispaikkojen toimivaltaisille viranomaisille ja lähetyksestä vastaaville toimijoille asetetuista tiedonantovelvollisuuksista sekä säännöistä, joita sovelletaan, jos toimija päättää vaihtaa nimetyn tuontipaikan sen jälkeen, kun lähetys on poistunut nimetystä saapumispaikasta. Kyseiset asetukset kumotaan 14 päivästä joulukuuta 2019, ja edellä mainitut säännökset olisi korvattava tällä asetuksella. Jotta varmistetaan virallisen valvonnan tuloksellinen suorittaminen ja lähetysten asianmukainen jäljitettävyys, tässä asetuksessa vahvistetuissa säännöissä olisi myös hyödynnettävä täysimääräisesti virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän, jäljempänä ’IMSOC’, tai olemassa olevien kansallisten järjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia vaihtaa tietoja virallisesta valvonnasta ja jäljittää lähetyksiä.

(5)

Rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten olisi toimijan pyynnöstä sallittava tietyin edellytyksin tavaralähetyksen siirtäminen muuhun valvontapisteeseen kuin kyseistä tavaraluokkaa varten nimetylle rajatarkastusasemalle. Tällaisessa tapauksessa toimijan olisi toimitettava toimivaltaisille viranomaisille sen valvontapisteen, johon lähetys olisi siirrettävä, nimi ja yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän (Traces) koodi.

(6)

Siinä määrin kuin se on tarpeen vaikuttavien tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten suorittamiseksi rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava pyytää toimijaa siirtämään tavarat muuhun valvontapisteeseen kuin rajatarkastusasemalle. Tällaisissa tapauksissa rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten olisi saatava toimijan suostumus ennen kuin se hyväksyy siirron valvontapisteeseen. Toimijan suostumus on tarpeellinen, kun otetaan huomioon toimijalle kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset tai jotta voidaan välttyä tilanteilta, joissa herkästi pilaantuvia tavaroita sisältäviä lähetyksiä siirrettäisiin valvontapisteeseen, joka ei sijaitse asianmukaisen matkan päässä rajatarkastusasemasta.

(7)

Kasvien terveyteen tai kansanterveyteen kohdistuvien riskien rajoittamiseksi olisi sallittava kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden sekä muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden lähetysten siirtäminen valvontapisteeseen rajatarkastusasemalla asiakirjatarkastuksista saadun tyydyttävän tuloksen perusteella.

(8)

Lähetysten jäljitettävyyden varmistamiseksi valvontapisteen toimivaltaisten viranomaisten olisi ilmoitettava rajatarkastusaseman toimivaltaisille viranomaisille lähetyksen saapumisesta. Jos tällaisia tietoja ei anneta, rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten olisi tarkistettava valvontapisteen toimivaltaisilta viranomaisilta, onko lähetys saapunut valvontapisteeseen, ja jos tarkistuksesta käy ilmi, että lähetys ei ole saapunut, niiden olisi ilmoitettava asiasta asetuksen (EU) 2017/625 75 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tulliviranomaisille ja muille viranomaisille ja tehtävä lisätutkimuksia lähetyksen tosiasiallisen sijainnin määrittämiseksi.

(9)

Jotta toimivaltaiset viranomaiset voisivat suorittaa tehokkaat kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetysten tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset, nämä lähetykset olisi siirrettävä rajatarkastusasemalta valvontapisteeseen. Siirto olisi tehtävä tavalla, josta ei aiheudu saastumista tai tartuntaa toisille kasveille, kasvituotteille tai muille tavaroille. Tästä syystä toimijoiden olisi varmistettava, että pakkaus tai kuljetusväline on suljettu tai sinetöity valvontapisteeseen siirron aikana. Tietyissä tapauksissa toimivaltaisten viranomaisten olisi tiettyjen edellytysten täyttyessä voitava sallia havupuista saatavan puutavaran lähetysten pakkausten tai kuljetusvälineiden jättäminen auki tai sinetöimättä siksi aikaa, kun ne kuljetetaan rajatarkastusasemalta valvontapisteeseen. Tällaisissa tapauksissa lähetysten sisältämä havupuista saatu puutavara olisi oltava kasvatettu tai tuotettu sellaisen kolmannen maan maantieteellisellä alueella, jolla on maaraja sen jäsenvaltion kanssa, josta asianomainen toimivaltainen viranomainen on vastuussa, ja tässä nimenomaisessa kolmannessa maassa ja jäsenvaltiossa tiedetään puutavaran osalta olevan sama kasvinterveydellinen tilanne.

(10)

Tehokkaan virallisen valvonnan järjestämiseksi toimivaltaisten viranomaisten, myös niiden tulliviranomaisten, joille jäsenvaltio on siirtänyt vastuun virallisen valvonnan suorittamisesta, tai muun valvontapisteen kuin rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten, olisi voitava suorittaa asiakirjatarkastuksia etäällä rajatarkastusasemasta.

(11)

Jotta varmistetaan virallisen valvonnan tehokas suorittaminen muussa unionin saapumispaikassa kuin rajatarkastusasemalla, toimivaltaisten viranomaisten, mukaan lukien tulliviranomaiset, joille jäsenvaltio on siirtänyt vastuun virallisen valvonnan suorittamisesta, olisi voitava suorittaa asiakirjatarkastuksia sellaisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetyksille, joihin sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 1756/2004 (4) säädettyä harvennettua tarkastuskäytäntöä.

(12)

Komission päätöksessä 2010/313/EU (5) annetaan lupa tehdä asetuksen (EY) N:o 669/2009 mukaisia fyysisiä tarkastuksia hyväksytyissä elintarvike- ja rehualan toimijoiden tiloissa Kyproksessa. Samalla tavoin komission päätöksessä 2010/458/EU (6) annetaan lupa tehdä asetuksen (EY) N:o 669/2009 mukaisia fyysisiä tarkastuksia hyväksytyissä elintarvike- ja rehualan toimijoiden tiloissa Maltalla. Koska tätä asetusta sovelletaan kyseisten päätösten soveltamisalaan kuuluviin alueisiin, on aiheellista kumota päätökset 2010/313/EU ja 2010/458/EU tämän asetuksen soveltamispäivästä alkaen.

(13)

Koska asetusta (EU) 2017/625 sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019, myös tätä asetusta olisi johdonmukaisuuden ja oikeusvarmuuden vuoksi sovellettava kyseisestä päivästä. Asetuksen (EU) 2017/625 165 artiklan 4 kohdan mukaisesti sen 53 artiklan 1 kohdan e alakohdan nojalla säädettyjen sääntöjen soveltaminen siltä osin kuin on kyse saman asetuksen 47 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetyksistä, voi alkaa vasta, kun niiden hyväksymisestä on kulunut vähintään 12 kuukautta. Tästä syystä direktiivin 2000/29/EY (7) vastaavia säännöksiä koskevia siirtymätoimenpiteitä olisi tarpeen soveltaa 13 päivään joulukuuta 2020 asti. Tämä yhden vuoden siirtymäkausi on tarpeen, jotta toimijoille ja toimivaltaisille viranomaisille annetaan lisäaikaa erityisten vaatimusten panemiseen täytäntöön.

(14)

Koska tätä asetusta sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita koskevan komission direktiivin 2004/103/EY (8) soveltamisalaan kuuluviin aloihin, kyseinen direktiivi on aiheellista kumota 14 päivästä joulukuuta 2020.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt siitä, missä tapauksissa ja millä edellytyksin toimivaltaiset viranomaiset voivat suorittaa

a)

seuraavien tuotteiden tunnistustarkastuksia ja fyysisiä tarkastuksia muussa valvontapisteessä kuin rajatarkastusasemalla:

i)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 (9) 72 artiklan 1 kohdassa ja 74 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetykset sekä sellaisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetykset, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2016/2031 28 artiklan 1 kohdan, 30 artiklan 1 kohdan, 40 artiklan 3 kohdan, 41 artiklan 3 kohdan, 49 artiklan 1 kohdan, 53 artiklan 3 kohdan ja 54 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetuissa säädöksissä säädettyä kiireellistä toimenpidettä;

ii)

muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden ja rehujen lähetykset, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitetuissa säädöksissä säädettyjä toimenpiteitä;

b)

asetuksen (EU) 2016/2031 72 artiklan 1 kohdassa ja 74 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetysten asiakirjatarkastuksia etäällä rajatarkastusasemasta.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten, jotka sijaitsevat etäällä rajatarkastusasemasta tai muussa valvontapisteessä kuin rajatarkastusasemalla ja unionin saapumispaikassa, on toteutettava asiakirjatarkastusten, tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten aikana ja niiden jälkeen toimia virallisen valvonnan kohteena komission täytäntöönpanoasetuksen 2019/2130 (10) mukaisesti.

I LUKU

Muissa valvontapisteissä kuin rajatarkastusasemilla suoritettavat tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset

2 artikla

Edellytykset tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten suorittamiseksi muussa valvontapisteessä kuin rajatarkastusasemalla

1.   Tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset voidaan suorittaa muussa valvontapisteessä kuin rajatarkastusasemalla, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

toimija siinä yhteydessä, kun tämä antaa ennakkoilmoituksen asetuksen (EU) 2017/625 56 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti, tai rajatarkastusaseman toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut yhteisessä terveyttä koskevassa tuloasiakirjassa, jäljempänä ’CHED-asiakirjassa’, valvontapisteen, jossa tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset on määrä suorittaa;

b)

rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten suorittamien asiakirjatarkastusten tulokset ovat tyydyttävät;

c)

rajatarkastusaseman toimivaltaiset viranomaiset ovat kirjanneet CHED-asiakirjaan lähetyksen siirtämiselle valvontapisteeseen antamansa luvan;

d)

ennen kuin lähetys lähtee rajatarkastusasemalta, toimija on ilmoittanut sen valvontapisteen toimivaltaisille viranomaisille, jossa tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset on määrä suorittaa, lähetyksen arvioidun saapumisajan ja kuljetusvälineen täyttämällä ja toimittamalla erillisen CHED-asiakirjan virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmään, jäljempänä ’IMSOC’;

e)

toimija on kuljettanut lähetyksen rajatarkastusasemalta valvontapisteeseen tullivalvonnassa purkamatta tavaroita kuljetuksen aikana;

f)

toimija on varmistanut, että lähetyksen mukana on valvontapisteeseen tultaessa c alakohdassa tarkoitetun CHED-asiakirjan jäljennös paperilla tai sähköisessä muodossa;

g)

toimija on varmistanut, että

i)

asetuksen (EU) 2016/2031 72 artiklan 1 kohdassa ja 74 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetysten sekä sellaisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetysten, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2016/2031 28 artiklan 1 kohdan, 30 artiklan 1 kohdan, 40 artiklan 3 kohdan, 41 artiklan 3 kohdan, 49 artiklan 1 kohdan, 53 artiklan 3 kohdan ja 54 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetuissa säädöksissä säädettyä kiireellistä toimenpidettä, sekä asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitettujen muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden ja rehujen lähetysten mukana on valvontapisteeseen tultaessa asetuksen (EU) 2017/625 50 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista virallisista todistuksista oikeaksi todistettu jäljennös, joka on annettu mainitun asetuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

ii)

sellaisten muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden ja rehujen lähetysten, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitetuissa säädöksissä säädettyjä toimenpiteitä, mukana on valvontapisteeseen tultaessa kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten suorittaman laboratorioanalyysin tuloksista oikeaksi todistettu jäljennös, joka on annettu mainitun asetuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

h)

toimija on ilmoittanut c alakohdassa tarkoitetun CHED-asiakirjan viitenumeron tulliviranomaisille lähetyksen valvontapisteeseen siirtämistä varten toimitetussa tulli-ilmoituksessa ja pitänyt kyseisen CHED-asiakirjan jäljennöksen tulliviranomaisten käytettävissä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (11) 163 artiklassa tarkoitetun mukaisesti.

2.   Lähetyksen mukana seuraavaa 1 kohdan g alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettua oikeaksi todistettua jäljennöstä koskevaa vaatimusta ei sovelleta, jos kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset ovat toimittaneet IMSOC:iin asianomaiset viralliset todistukset tai laboratorioanalyysin tulokset tai jos toimija on ladannut ne IMSOC:iin ja rajatarkastusaseman toimivaltaiset viranomaiset ovat tarkastaneet, että ne vastaavat alkuperäisiä todistuksia tai laboratorioanalyysien tuloksia.

3.   Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen hallinnoi olemassa olevaa kansallista järjestelmää, johon kirjataan asiakirjatarkastusten, tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten tulokset, 1 kohdan d ja h alakohtaa ei sovelleta rajatarkastusasemalta samassa jäsenvaltiossa sijaitsevaan valvontapisteeseen lähteviin lähetyksiin edellyttäen, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

tiedot lähetyksen arvioidusta saapumisajasta valvontapisteeseen ja kuljetusvälineen tyypistä ovat saatavilla olemassa olevassa kansallisessa järjestelmässä;

b)

olemassa oleva kansallinen järjestelmä täyttää seuraavat edellytykset:

i)

sillä varmistetaan, että tulliviranomaiset ja toimija saavat ajoissa tiedon 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta luvasta ja rajatarkastusaseman toimivaltaiset viranomaiset tiedon lähetyksen saapumisesta valvontapisteeseen,

ii)

se vaihtaa sähköisiä tietoja IMSOC:n kanssa, mukaan lukien tiedot lähetysten hylkäämisestä ja tiedot, jotka mahdollistavat kunkin lähetyksen selkeän tunnistamisen, eli esimerkiksi yksilöllisen viitenumeron,

iii)

sillä varmistetaan, että 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu CHED-asiakirjan täyttäminen loppuun voi tapahtua vasta sähköisen tietojenvaihdon ja IMSOC:n antaman vahvistuksen jälkeen.

3 artikla

Muussa valvontapisteessä kuin rajatarkastusasemalla muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden ja rehujen lähetyksille suoritettavat tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset

1.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat suorittaa muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden ja rehujen lähetyksille, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitetuissa säädöksissä säädettyjä toimenpiteitä, tunnistustarkastuksia ja fyysisiä tarkastuksia muussa valvontapisteessä kuin rajatarkastusasemalla, jos jompikumpi seuraavista toteutuu:

a)

lähetyksestä vastaava toimija on pyytänyt rajatarkastusaseman toimivaltaisilta viranomaisilta, että tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset suoritetaan valvontapisteessä, joka on nimetty tällaisen lähetyksen sisältämää tavaraluokkaa varten, ja rajatarkastusaseman toimivaltaiset viranomaiset antavat luvan lähetyksen siirrolle kyseiseen valvontapisteeseen;

b)

rajatarkastusaseman toimivaltaiset viranomaiset ovat päättäneet, että tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset suoritetaan valvontapisteessä, joka on nimetty tällaisen lähetyksen sisältämää tavaraluokkaa varten, eikä toimija vastusta tätä päätöstä.

2.   Rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava 1 kohdassa tarkoitetut tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset, jos jompikumpi seuraavista toteutuu:

a)

rajatarkastusaseman toimivaltainen viranomainen ei ole antanut 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua lupaa,

b)

toimija vastustaa päätöstä siirtää lähetys 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun valvontapisteeseen.

4 artikla

Muussa valvontapisteessä kuin rajatarkastusasemalla kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetyksille suoritettavat tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset

1.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat suorittaa tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset muussa valvontapisteessä kuin rajatarkastusasemalla seuraaville lähetyksille:

a)

asetuksen (EU) 2016/2031 72 artiklan 1 kohdassa ja 74 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat,

b)

kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2016/2031 28 artiklan 1 kohdan, 30 artiklan 1 kohdan, 40 artiklan 3 kohdan, 41 artiklan 3 kohdan, 49 artiklan 1 kohdan, 53 artiklan 3 kohdan ja 54 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetuissa säädöksissä säädettyä kiireellistä toimenpidettä.

2.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat suorittaa 1 kohdassa tarkoitetut tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset muussa valvontapisteessä kuin rajatarkastusasemalla, jos jompikumpi seuraavista toteutuu:

a)

lähetyksestä vastaava toimija on pyytänyt rajatarkastusaseman toimivaltaisilta viranomaisilta, että tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset suoritetaan valvontapisteessä, joka on nimetty tällaisen lähetyksen sisältämää tavaraluokkaa varten, ja rajatarkastusaseman toimivaltaiset viranomaiset antavat luvan lähetyksen siirrolle kyseiseen valvontapisteeseen;

b)

rajatarkastusaseman toimivaltaiset viranomaiset ovat päättäneet, että tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset suoritetaan valvontapisteessä, joka on nimetty tällaisen lähetyksen sisältämää tavaraluokkaa varten, eikä toimija vastusta tätä päätöstä.

3.   Rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava 1 kohdassa tarkoitetut tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset, jos jompikumpi seuraavista toteutuu:

a)

rajatarkastusaseman toimivaltainen viranomainen ei ole antanut 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua lupaa,

b)

toimija vastustaa päätöstä siirtää lähetys 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun valvontapisteeseen.

5 artikla

Erityisedellytykset kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetysten tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten suorittamiseksi muussa valvontapisteessä kuin rajatarkastusasemalla

1.   Edellä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen lähetysten tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset voidaan suorittaa valvontapisteessä edellyttäen, että toimija on varmistanut, että lähetysten pakkaus tai kuljetusväline on suljettu tai sinetöity siten, että niistä ei voi valvontapisteeseen siirtämisen aikana aiheutua toisille kasveille, kasvituotteille tai muille tavaroille sellaisten tuhoojien aiheuttamaa saastumista tai tartuntaa, jotka sisältyvät asetuksen (EU) 2016/2031 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun unionikaranteenituhoojien luetteloon tai jotka ovat sen 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja säänneltyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia tai – kun on kyse suoja-alueista – mainitun asetuksen 32 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistettuun luetteloon sisältyvien asianomaisten tuhoojien aiheuttamaa saastumista tai tartuntaa.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, saapumisrajatarkastusaseman toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetysten pakkausta tai kuljetusvälinettä ei suljeta tai sinetöidä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

lähetys koostuu sellaisista havupuista saatavasta puutavarasta, jotka on kasvatettu tai tuotettu sellaisen kolmannen maan maantieteellisellä alueella, jolla on maaraja sen jäsenvaltion kanssa, josta toimivaltainen viranomainen on vastuussa, ja tässä nimenomaisessa kolmannessa maassa ja jäsenvaltiossa tiedetään puutavaran osalta olevan sama kasvinterveydellinen tilanne,

b)

havupuista saatavan puutavaran lähetykset kuljetetaan valvontapisteeseen, joka sijaitsee samassa jäsenvaltiossa kuin saapumisrajatarkastusasema,

c)

havupuista saatavan puutavaran lähetykset eivät valvontapisteeseen kuljettamisen aikana aiheuta erityistä riskiä unionikaranteenituhoojien tai tuhoojien, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2016/2031 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä, leviämisestä,

d)

ennen poistumista kyseisen jäsenvaltion alueelta toimivaltainen viranomainen varmistaa, että tällainen puutavara käsitellään siten, että se ei aiheuta kasvinterveysriskiä.

3.   Jäsenvaltioiden, jotka hyödyntävät 2 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä, on

a)

ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kyseisestä kolmannen maan alueesta ja tämän alueen kasvinterveydellisestä tilanteesta;

b)

toimitettava vuosittain kertomus, jossa esitetään kyseisen havupuista saatavan puutavaran osalta suoritetun virallisen valvonnan volyymi ja tulokset.

6 artikla

Tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten jälkeen toteutettavat toimet muussa valvontapisteessä kuin rajatarkastusasemalla

1.   Sen jälkeen kun rajatarkastusaseman toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet luvan siirtää lähetys CHED-asiakirjassa ilmoitettuun valvontapisteeseen tai päättäneet tästä, lähetyksestä vastaava toimija ei saa esittää lähetystä tunnistustarkastuksia ja fyysisiä tarkastuksia varten muuhun valvontapisteeseen kuin siihen, joka ilmoitetaan CHED-asiakirjassa, paitsi jos rajatarkastusaseman toimivaltaiset viranomaiset sallivat lähetyksen siirron toiseen valvontapisteeseen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

2.   Valvontapisteen toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava lähetyksen saapuminen rajatarkastusaseman toimivaltaisille viranomaisille täyttämällä IMSOC:ssa loppuun 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu CHED-asiakirja.

3.   Valvontapisteen toimivaltaisten viranomaisten on täytettävä loppuun erillinen CHED-asiakirja, jota tarkoitetaan 2 artiklan 1 kohdan d alakohdassa, tai 2 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa CHED-asiakirja, jota tarkoitetaan 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, merkitsemällä siihen tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten tulokset sekä mahdollinen asetuksen (EU) 2017/625 55 artiklan mukaisesti tehty lähetystä koskeva päätös.

4.   Toimijan on annettava 3 kohdassa tarkoitetun loppuun täytetyn CHED-asiakirjan viitenumero tulli-ilmoituksessa, joka annetaan tulliviranomaisille lähetyksen yhteydessä, ja pidettävä kyseisen CHED-asiakirjan jäljennös tulliviranomaisten käytettävissä asetuksen (EU) N:o 952/2013 163 artiklassa tarkoitettuna täydentävänä asiakirjana.

5.   Jos rajatarkastusaseman toimivaltaiset viranomaiset eivät ole saaneet valvontapisteen toimivaltaisilta viranomaisilta vahvistusta lähetyksen saapumisesta 15 päivän kuluessa siitä, kun lähetyksen siirtämiseen valvontapisteeseen annettiin lupa, niiden on

a)

tarkistettava valvontapisteen toimivaltaisilta viranomaisilta, onko lähetys saapunut valvontapisteeseen;

b)

jos a alakohdassa säädetystä tarkistuksesta käy ilmi, että lähetys ei ole saapunut valvontapisteeseen, ilmoitettava asetuksen (EU) 2017/625 75 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tulliviranomaisille ja muille viranomaisille, etteivät ne ole saaneet vahvistusta lähetyksen saapumisesta määräpaikkaan;

c)

tehtävä lisätutkimuksia tavaroiden tosiasiallisen sijainnin määrittämiseksi yhteistyössä asetuksen (EU) 2017/625 75 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tulliviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa.

II LUKU

Etäällä rajatarkastusasemasta suoritettavat asiakirjatarkastukset

7 artikla

Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetyksille etäällä rajatarkastusasemasta suoritettavat asiakirjatarkastukset

Asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen unioniin tulevien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetysten asiakirjatarkastukset voi suorittaa jompikumpi seuraavista:

a)

jos lähetykset saapuvat rajatarkastusasemalle, toimivaltaiset viranomaiset, jotka sijaitsevat etäällä kyseisestä rajatarkastusasemasta tai muussa valvontapisteessä kuin rajatarkastusasemalla, edellyttäen, että ne sijaitsevat samassa jäsenvaltiossa kuin lähetyksen saapumisrajatarkastusasema;

b)

jos lähetyksiin sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitetuissa säännöissä vahvistettua harvennettua tarkastuskäytäntöä ja ne saapuvat muuhun saapumispaikkaan kuin rajatarkastusasemalle, unionin saapumispaikan toimivaltaiset viranomaiset.

8 artikla

Edellytykset kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetysten asiakirjatarkastusten suorittamiseksi etäällä rajatarkastusasemasta

1.   Edellä 7 artiklassa tarkoitettujen asiakirjatarkastusten suorittamisen on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

edellä 7 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava asiakirjatarkastukset seuraaville:

i)

lähetyksen saapumisrajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten IMSOC:iin lataamat viralliset todistukset ja laboratoriotestien tulokset,

ii)

toimijan IMSOC:iin lataamat viralliset todistukset ja laboratoriotestien tulokset, jos rajatarkastusaseman toimivaltaiset viranomaiset ovat tarkastaneet, että ne vastaavat alkuperäisiä todistuksia tai laboratoriotestien tuloksia,

iii)

kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten IMSOC:iin toimittamat viralliset todistukset ja laboratoriotestien tulokset, tai

iv)

alkuperäiset viralliset todistukset, kun 7 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ovat osa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1012 (12) 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua nimettyä rajatarkastusasemaa;

b)

toimija ei saa kuljettaa lähetystä rajatarkastusasemalta valvontapisteeseen tunnistustarkastuksia ja fyysisiä tarkastuksia varten ennen kuin 7 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet rajatarkastusaseman toimivaltaisille viranomaisille asiakirjatarkastusten tyydyttävistä tuloksista.

2.   Jos toimijan on määrä kuljettaa kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetys valvontapisteeseen tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten suorittamista varten, sovelletaan 2, 4 ja 5 artiklaa.

3.   Toimija voi kuljettaa kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetyksen rajatarkastusasemalta valvontapisteeseen asiakirjatarkastusten suorittamista varten edellyttäen, että valvontapiste on saman toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa kuin rajatarkastusasema.

III LUKU

Loppusäännökset

9 artikla

Kumoamiset

1.   Kumotaan komission direktiivi 2004/103/EY 14 päivästä joulukuuta 2020 alkaen.

2.   Kumotaan komission päätökset 2010/313/EU ja 2010/458/EU 14 päivästä joulukuuta 2019 alkaen.

10 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Edellä olevaa 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, 7 artiklaa ja 8 artiklaa sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2020.

Edellä olevaa 2 artiklan 3 kohtaa sovelletaan 13 päivään joulukuuta 2023 saakka.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 669/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta (EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 884/2014, annettu 13 päivänä elokuuta 2014, tietyistä kolmansista maista tulevien tiettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnissa aflatoksiinipitoisuusriskin vuoksi käyttöön otettavista erityisehdoista ja asetuksen (EY) N:o 1152/2009 kumoamisesta (EUVL L 242, 14.8.2014, s. 4).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 1756/2004, annettu 11 päivänä lokakuuta 2004, tietyille neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa B osassa luetelluille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille tehtävien kasvien terveystarkastuksien vähentämiseen tarvittaviin todisteisiin sekä vähentämisen tyyppiä ja tasoa koskeviin kriteereihin sovellettavista yksityiskohtaisista edellytyksistä (EUVL L 313, 12.10.2004, s. 6).

(5)  Komission päätös 2010/313/EU, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2010, luvan antamisesta asetuksen (EY) N:o 669/2009 mukaisten fyysisten tarkastusten tekemiseen hyväksytyissä rehu- ja elintarvikealan toimijoiden tiloissa Kyproksessa (EUVL L 140, 8.6.2010, s. 28).

(6)  Komission päätös 2010/458/EU, annettu 18 päivänä elokuuta 2010, luvan antamisesta asetuksen (EY) N:o 669/2009 mukaisten fyysisten tarkastusten tekemiseen hyväksytyissä rehu- ja elintarvikealan toimijoiden tiloissa Maltalla (EUVL L 218, 19.8.2010, s. 26).

(7)  Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).

(8)  Komission direktiivi 2004/103/EY, annettu 7 päivänä lokakuuta 2004, neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa B osassa mainituille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille tehtävistä tunnistustarkastuksista ja kasvien terveystarkastuksista, jotka voidaan suorittaa muussa kuin siinä paikassa, jonka kautta tuotteet saapuvat yhteisöön, tai kyseisen paikan läheisyydessä, sekä tarkastusvaatimusten määrittelystä (EUVL L 313, 12.10.2004, s. 16).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4).

(10)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2130, annettu 25 päivänä marraskuuta 2019, virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla oleville eläimille ja tavaroille suoritettavien asiakirjatarkastusten, tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten aikana ja niiden jälkeen toteutettavia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (katso tämän virallisen lehden sivu 128).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

(12)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1012, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä poikkeamalla rajatarkastusasemien nimeämistä koskevista säännöistä ja rajatarkastusasemien vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 165, 21.6.2019, s. 4).


12.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 321/73


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2124,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä kauttakuljetettavien, uudelleenlastattavien ja määräpaikkaan unionin kautta jatkokuljetettavien eläinten ja tavaroiden lähetysten virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta sekä komission asetusten (EY) N:o 798/2008, (EY) N:o 1251/2008, (EY) N:o 119/2009, (EU) N:o 206/2010, (EU) N:o 605/2010, (EU) N:o 142/2011 ja (EU) N:o 28/2012, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 ja komission päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 50 artiklan 4 kohdan, 51 artiklan 1 kohdan a–d alakohdan, 77 artiklan 1 kohdan c ja j alakohdan ja 77 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/625 vahvistetaan puitteet viralliselle valvonnalle ja muille virallisille toimille, jotka suoritetaan elintarvikeketjua koskevan unionin lainsäädännön noudattamisen todentamiseksi. Puitteet kattavat myös sellaisten eläinten ja tavaroiden virallisen valvonnan, jotka tulevat kolmansista maista unioniin nimettyjen rajatarkastusasemien kautta.

(2)

Asetuksen (EU) 2017/625 50 artiklan 4 kohdassa siirretään komissiolle valta hyväksyä sääntöjä, joissa vahvistetaan, missä tapauksissa ja millä edellytyksin yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan, jäljempänä ’CHED-asiakirja’, edellytetään olevan asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen eläinten, eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten, kasvien, kasvituotteiden sekä muiden tavaroiden lähetysten, jotka kuljetetaan unionin kautta, mukana määräpaikkaan asti.

(3)

Asetuksen (EU) 2017/625 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että komissio vahvistaa, missä tapauksissa ja millä edellytyksin rajatarkastusasemien toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava sallia kyseisen asetuksen 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden ja rehujen, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetysten jatkokuljetus niiden lopulliseen määräpaikkaan, ennen kuin fyysisten tarkastusten tulokset ovat saatavilla.

(4)

Asetuksen (EU) 2017/625 51 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa annetaan komissiolle valta vahvistaa, missä tapauksissa ja millä edellytyksin lento- tai meriteitse saapuvien ja samassa kuljetusvälineessä jatkokuljetettavien eläinten uudelleenlastattujen lähetysten tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset voidaan tehdä muulla rajatarkastusasemalla kuin sillä, joka on niiden ensimmäinen saapumispaikka unionissa. Uudelleenlastattujen lähetysten vaikuttavan valvonnan varmistamiseksi on aiheellista vahvistaa määräajat ja järjestelyt, joiden mukaisesti rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset.

(5)

Asetuksen (EU) 2017/625 51 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetään, että komissio vahvistaa, missä tapauksissa ja millä edellytyksin olisi annettava lupa asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen eläinten, eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetysten kauttakuljettamiseen unionin kautta. Siinä säädetään myös, että komissio vahvistaa säännöt, jotka koskevat tällaisten lähetysten tiettyjen virallisen valvonnan toimien suorittamista rajatarkastusasemalla, sekä tapaukset missä tapauksissa ja millä edellytyksin tavaroita voidaan väliaikaisesti varastoida tullivarastoissa, vapaa-alueilla sijaitsevissa varastoissa, väliaikaisissa varastotiloissa sekä tavarantoimituksiin Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohtiin erikoistuneissa varastoissa.

(6)

Rajatarkastusasemien toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava sallia sellaisten muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden ja rehujen, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, sekä kyseisen asetuksen 47 artiklan 1 kohdan c ja e alakohdassa tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetysten jatkokuljetus lopulliseen määräpaikkaan, ennen kuin laboratorioanalyysien ja -testien tulokset ovat saatavilla. Elintarvikkeet ja rehut, joista tällaiset lähetykset koostuvat, saattavat sisältyä luetteloon tavaroista, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla vahvistettua tilapäisesti tihennettyä virallista valvontaa unionin saapumispaikassa, tai niihin saatetaan soveltaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (2) 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti annetuissa säädöksissä säädettyä kiireellistä toimenpidettä, asetuksen (EU) 2017/625 126 artiklan mukaisesti annetuissa säädöksissä säädettyjä unioniin tuloa koskevia lisäedellytyksiä tai asetuksen (EU) 2017/625 128 artiklan mukaisesti annetuissa säädöksissä säädettyjä unioniin tuloa koskevia erityisiä toimenpiteitä.

(7)

Jatkokuljetusta määräpaikkaan koskevaan lupaan olisi sovellettava edellytyksiä, joilla varmistetaan riskien asianmukainen hallinta. Jotta voidaan hillitä ihmisten terveyteen tai kasvinterveyteen kohdistuvia mahdollisia riskejä, sellaisten muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden ja rehujen lähetykset, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, sekä kyseisen asetuksen 47 artiklan 1 kohdan c ja e alakohdassa tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetykset olisi kuljetettava jäsenvaltioiden nimeämiin jatkokuljetuksen määräpaikkana oleviin tiloihin lopullisessa määräpaikassa ja varastoitava niissä siihen asti, kun laboratorioanalyysien ja -testien tulokset ovat saatavilla.

(8)

Jatkokuljetuksen määräpaikkana olevien tilojen olisi oltava tullivarastoja tai väliaikaisia varastotiloja, jotka on valtuutettu, osoitettu tai hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (3) mukaisesti, ja elintarvike- ja rehuhygienian varmistamiseksi ne olisi ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille rekisteröintiä varten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (4) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 183/2005 (5) säädetyn mukaisesti.

(9)

Sellaisten kolmansista maista lento- tai meriteitse tulevien eläinten lähetyksiin, jotka pysyvät samassa kuljetusvälineessä johonkin kolmanteen maahan tai toiseen jäsenvaltioon suuntautuvaa jatkomatkaa varten ja jotka on tarkoitettu saatettaviksi markkinoille unionissa tai kauttakuljetettaviksi unionin kautta, liittyy vähemmän eläinten terveyteen kohdistuvia riskejä kuin muihin eläinkuljetuksiin, mukaan lukien satamissa tai lentoasemilla uudelleenlastattavat lähetykset. Sen vuoksi tällaisten eläinten tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset olisi tehtävä sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, ellei epäillä asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamatta jättämistä. Lisäksi olisi tehtävä asiakirjatarkastukset niillä rajatarkastusasemilla, mukaan lukien se rajatarkastusasema, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, joilla eläimet esitetään virallista valvontaa varten ja joiden kautta ne tulevat unioniin saatettaviksi myöhemmin markkinoille tai kauttakuljetettaviksi unionin alueen kautta.

(10)

Pitkät kuljetusmatkat samassa kuljetusvälineessä saattavat olla haitallisia eläinten hyvinvoinnin kannalta. Eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana koskevien vaatimusten noudattamiseksi olisi sovellettava neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 (6) säännöksiä siihen asti, kun eläinlähetys saapuu sille rajatarkastusasemalle, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu.

(11)

Jotta vältettäisiin eläintautien kulkeutuminen unioniin, asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset uudelleenlastattaville eläinkuljetuksille on tarpeen tehdä satamissa ja lentoasemilla sillä rajatarkastusasemalla, jossa ensimmäinen uudelleenlastaus suoritetaan.

(12)

Kun otetaan huomioon uudelleenlastattavien eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten lähetyksiin liittyvät riskit ihmisten ja eläinten terveydelle sekä tarve varmistaa tällaisten lähetysten virallisen valvonnan tehokas toteuttaminen, on aiheellista vahvistaa ajanjakso, jonka kuluessa sen rajatarkastusaseman, jolla uudelleenlastaus suoritetaan, toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä asiakirjatarkastukset. Uudelleenlastausajan laskeminen olisi aloitettava siitä, kun lähetys saapuu jäsenvaltion satamaan tai lentoasemalle. Kun epäillään asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamatta jättämistä, sen rajatarkastusaseman, jolla uudelleenlastaus suoritetaan, toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset.

(13)

Kun otetaan huomioon tarve varmistaa virallisen valvonnan tehokas toteuttaminen sekä asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan c ja e alakohdassa tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden uudelleenlastatuista lähetyksistä aiheutuvat riskit kasvinterveydelle, on aiheellista vahvistaa määräajat, joiden umpeuduttua sen rajatarkastusaseman, jolla uudelleenlastaus suoritetaan, toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä asiakirjatarkastukset. Uudelleenlastausajan laskeminen olisi aloitettava siitä, kun lähetys saapuu jäsenvaltion satamaan tai lentoasemalle. Kun epäillään asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamatta jättämistä, sen rajatarkastusaseman, jolla uudelleenlastaus suoritetaan, toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset.

(14)

On aiheellista säätää, että jollei asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan c ja e alakohdassa tarkoitetuille uudelleenlastattaville kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetyksille, jotka on tarkoitus saattaa unionin markkinoille, ole asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen epäillyn noudattamatta jättämisen perusteella tehty kaikkia tarkastuksia sillä rajatarkastusasemalla, jolla uudelleenlastaus suoritetaan, sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset.

(15)

Hallinnollisen rasitteen keventämiseksi uudelleenlastattavista lähetyksistä vastaavien toimijoiden olisi voitava välittää sen rajatarkastusaseman, jolla uudelleenlastaus suoritetaan, toimivaltaisille viranomaisille tiedot tavaroiden tunnistamisesta ja sijainnista satamassa tai lentoasemalla, niiden arvioitu saapumisaika, arvioitu lähtöaika ja lähetyksen määräpaikka. Tätä varten jäsenvaltioilla olisi oltava tietojärjestelmä, jonka avulla ne voivat tarkastella toimijoiden antamia tietoja ja tarkistaa, etteivät asiakirjatarkastusten tekemiselle asetetut määräajat ole ylittyneet.

(16)

Kansanterveydelle ja eläinten terveydelle aiheutuvat riskit ovat pienet sellaisten muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden ja rehujen tapauksessa, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä tai säädöksiä ja jotka uudelleenlastataan aluksesta tai ilma-aluksesta toiseen alukseen tai ilma-alukseen tullivalvonnassa samassa satamassa tai samalla lentoasemalla. Siksi on aiheellista säätää, että tällaisessa tapauksessa asiakirjatarkastuksia, tunnistustarkastuksia ja fyysisiä tarkastuksia ei pitäisi tehdä sillä rajatarkastusasemalla, jolla uudelleenlastaus suoritetaan, vaan myöhemmässä vaiheessa sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu. Näin ollen lähetyksestä vastaavan toimijan olisi annettava ennakkoilmoitus lähetyksen saapumisesta täyttämällä ja toimittamalla CHED-asiakirjan asiaa koskeva osa virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmässä, jäljempänä ’IMSOC’, välitettäväksi sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisille viranomaisille.

(17)

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseksi sellaisille eläinlähetyksille, jotka ovat tullivalvonnassa kauttakuljetettavina jostakin kolmannesta maasta johonkin toiseen kolmanteen maahan unionin alueen kautta, olisi tehtävä asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset sillä rajatarkastusasemalla, joka on niiden ensimmäinen saapumispaikka unionissa, ja tällaiseen kauttakuljetukseen olisi annettava lupa ainoastaan, jos tarkastuksista on saatu toivotut tulokset.

(18)

Ihmisten ja eläinten terveyden suojelemiseksi eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten lähetyksille, jotka ovat kauttakuljetettavina jostakin kolmannesta maasta johonkin toiseen kolmanteen maahan unionin alueen kautta, olisi tehtävä asiakirjatarkastukset ja tunnistustarkastukset rajatarkastusasemalla. Tällaiseen kauttakuljetukseen olisi annettava lupa tietyin edellytyksin, joihin kuuluvat toivotut tulokset rajatarkastusasemalla tehdyistä tarkastuksista, jotta varmistetaan riskien asianmukainen hallinta rajalla ja kauttakuljetuksen aikana sekä viime kädessä se, että tällaiset tavarat poistuvat unionin alueelta.

(19)

Kasvinterveyden suojelemiseksi asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan c ja e alakohdassa tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetyksille, jotka ovat kauttakuljetettavina jostakin kolmannesta maasta johonkin toiseen kolmanteen maahan ja kulkevat unionin alueen kautta, olisi tehtävä riskien perusteella asiakirjatarkastukset ja fyysiset tarkastukset rajatarkastusasemalla. Tällaiseen kauttakuljetukseen olisi annettava lupa tietyin edellytyksin, joihin kuuluvat toivotut tulokset rajatarkastusasemalla tehdyistä tarkastuksista.

(20)

Joissakin tapauksissa eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten lähetykset, jotka ovat kauttakuljetettavina jostakin kolmannesta maasta johonkin toiseen kolmanteen maahan unionin alueen kautta, voidaan varastoida väliaikaisesti varastoihin. Tällaisten lähetysten jäljitettävyyden varmistamiseksi tällaiseen väliaikaiseen varastointiin olisi käytettävä ainoastaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä varastoja, jotka täyttävät asetuksessa (EY) N:o 852/2004 ja komission asetuksessa (EU) N:o 142/2011 (7) säädetyt ja tarkoitetut hygieniavaatimukset.

(21)

Avoimuuden vuoksi jäsenvaltioiden olisi pidettävä IMSOC:ssä yllä ja ajan tasalla luetteloa kaikista hyväksytyistä varastoista, mukaan lukien niiden nimi ja osoite, tavaraluokka, jota varten ne on hyväksytty, ja hyväksyntänumero. Hyväksytyille varastoille olisi tehtävä säännöllisesti toimivaltaisen viranomaisen suorittamia virallisia tarkastuksia sen varmistamiseksi, että niiden hyväksymisedellytykset pysyvät voimassa.

(22)

Sen varmistamiseksi, että eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten lähetykset tosiasiallisesti toimitetaan unionista lähteville aluksille, sotilasalukset mukaan luettuina, määräsataman toimivaltaisen viranomaisen tai aluksen päällikön edustajan olisi toimituksen toteuduttua vahvistettava toimitus siitä rajatarkastusasemasta, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtui, tai siitä varastosta, jossa tavaroita on varastoitu väliaikaisesti, vastaaville toimivaltaisille viranomaisille. Vahvistus olisi annettava viralliseen todistukseen tehtävällä allekirjoituksella tai sähköisesti. Jos lähetyksiä ei toimiteta alukselle joko siksi, että ne eivät ehtineet alukseen satamassa, tai logististen ongelmien vuoksi, varastosta taikka siitä rajatarkastusasemasta, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, vastaavan toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava antaa lupa lähetyksen palauttamiseen lähetyspaikkaan.

(23)

Joissakin jäsenvaltioissa eläinten ja tavaroiden kauttakulkuun sovelletaan maiden maantieteellisen sijainnin vuoksi erityisiä edellytyksiä, jotka vahvistetaan tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden ja eläinperäisten tuotteiden tuloa unioniin koskevissa säännöissä. Näiden edellytysten täyttymisen valvontaa tukemaan tarvitaan siksi erityiset valvontamenettelyt ja -ehdot.

(24)

On tarpeen vahvistaa ehdot, joiden mukaisesti sellaisten eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten lähetykset, joille on annettu lupa kauttakuljetukseen unionin alueen kautta mutta jotka määrämaana oleva kolmas maa hylkää, olisi voitava palauttaa suoraan sille rajatarkastusasemalle, joka oli antanut niille luvan kauttakuljetukseen unionin kautta, tai varastoon, jossa tällaisia tavaroita säilytettiin unionin alueella ennen kuin ne hylättiin kolmannessa maassa.

(25)

Ottaen huomioon ihmisten ja eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille aiheutuvat riskit rajatarkastusasemien toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä sellaisille eläinten, eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten lähetyksille, jotka siirretään unionin alueelta toiseen osaan unionin aluetta jonkin kolmannen maan alueen kautta, asiakirjatarkastukset ja tunnistustarkastukset ennen niiden uudelleentuontia unionin alueelle. Kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille, jotka on asianmukaisesti pakattu ja joita kuljetetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 (8) 47 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, ei pitäisi tehdä tarkastuksia sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta uudelleentuonti unionin alueelle tapahtuu, koska niihin liittyvä tuhoojien kulkeutumisriski on pieni.

(26)

Asianmukaisen viestinnän ja vastuunjaon varmistamiseksi eri viranomaisten ja toimijoiden välillä CHED-asiakirjasta olisi täytettävä asiaankuuluva osa. Lähetyksestä vastaavan toimijan olisi täytettävä osa I ja toimitettava se rajatarkastusaseman toimivaltaisille viranomaisille ennen lähetyksen saapumista. Toimivaltaisten viranomaisten olisi täytettävä osa II heti, kun tässä asetuksessa tarkoitetut tarkastukset on tehty ja lähetystä koskeva päätös on tehty ja kirjattu kyseiseen osaan. Poistumisrajatarkastusaseman tai lopullisen määräpaikan toimivaltaisten viranomaisten tai paikallisen toimivaltaisen viranomaisen olisi täytettävä osa III heti, kun tässä asetuksessa tarkoitetut tarkastukset on suoritettu.

(27)

Jotta varmistetaan Kroatian alueelta tulevien ja Bosnia ja Hertsegovinan alueen kautta Neumissa, jäljempänä ’Neumin käytävä’, kuljetettavien eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten lähetysten koskemattomuus ennen niiden tuloa Kroatian alueelle Klekin tai Zaton Dolin saapumispaikkojen kautta, toimivaltaisen viranomaisen olisi tarkastettava tavaroita kuljettavien ajoneuvojen tai kuljetuskonttien sinetit ja kirjattava ylös niiden lähtö- ja saapumispäivä ja -aika.

(28)

Kun tiettyjen asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan b, c, d, e ja f alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden lähetykset on tarkoitus saattaa markkinoille unionissa tai kuljettaa unionin kautta, niiden kuljettamista saapumisrajatarkastusasemalta määräpaikkana olevaan laitokseen tai poistumisrajatarkastusasemalle ja niiden saapumista määräpaikkaan on unionin lainsäädännön mukaan joissakin tapauksissa seurattava. Kansanterveyteen ja eläinten terveyteen kohdistuvien riskien ehkäisemiseksi sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisten viranomaisten olisi seurattava, että lähetykset saapuvat määräpaikkaan 15 päivän kuluessa.

(29)

Yksi asetuksen (EU) 2017/625 tarkoituksista on vahvistaa säännöt yhdessä säädöksessä sen sijaan, että ne olisivat hajallaan useissa säädöksissä, ja tehdä sillä tavalla säännöistä helpompia ymmärtää ja soveltaa. Tässä asetuksessa noudatetaan samaa lähestymistapaa ja vältytään siten lukuisilta ristiviittauksilta eri säädösten välillä, mikä lisää avoimuutta. Useat tässä säädösluonnoksessa vahvistettavat täydentävät säännöt liittyvät toisiinsa, ja niitä on tarkoitus soveltaa yhdessä. Tämä koskee erityisesti kauttakuljetusta koskevia sääntöjä, joita myös sovelletaan samasta päivämäärästä alkaen. Kun nämä täydentävät säännöt vahvistetaan yhdessä säädöksessä, vältytään sääntöjen päällekkäisyyden riskiltä.

(30)

Komission päätöksessä 2000/208/EY (9), komission päätöksessä 2000/571/EY (10) ja komission täytäntöönpanopäätöksessä 2011/215/EU (11) vahvistetaan sääntöjä aloilla, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan. Näin ollen kyseiset säädökset olisi päällekkäisten sääntöjen välttämiseksi kumottava.

(31)

Komission päätöstä 2007/777/EY (12), komission asetusta (EY) N:o 798/2008 (13), komission asetusta (EY) N:o 1251/2008 (14), komission asetusta (EY) N:o 119/2009 (15), komission asetusta (EU) N:o 206/2010 (16), komission asetusta (EU) N:o 605/2010 (17), asetusta (EU) N:o 142/2011, komission asetusta (EU) N:o 28/2012 (18) ja komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/759 (19) olisi muutettava sen varmistamiseksi, että kyseisissä säädöksissä vahvistetut säännöt ovat yhdenmukaisia tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen kanssa.

(32)

Koska asetusta (EU) 2017/625 sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019, myös tätä asetusta olisi sovellettava kyseisestä päivästä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I luku

Kohde, soveltamisala ja määritelmät

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan

a)

säännöt sen määrittämiseksi, missä tapauksissa ja millä edellytyksin rajatarkastusaseman toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia seuraaviin luokkiin kuuluvien tavaroiden lähetysten jatkokuljetuksen lopulliseen määräpaikkaan unionissa, ennen kuin osana asetuksen (EU) 2017/625 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja fyysisiä tarkastuksia tehtyjen laboratorioanalyysien ja -testien tulokset ovat saatavilla:

i)

asetuksen (EU) 2016/2031 72 artiklan 1 kohdan ja 74 artiklan 1 kohdan nojalla vahvistetuissa luetteloissa tarkoitetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat;

ii)

kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettua kiireellistä toimenpidettä;

iii)

muut kuin eläinperäiset elintarvikkeet ja rehut, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitetuissa säädöksissä säädettyjä toimenpiteitä;

b)

säännöt sen määrittämiseksi, missä tapauksissa ja millä edellytyksin lento- tai meriteitse saapuvien ja samassa kuljetusvälineessä jatkokuljetettavien eläinten tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset voidaan tehdä muulla rajatarkastusasemalla kuin sillä, joka on niiden ensimmäinen saapumispaikka unionissa;

c)

erityiset säännöt, jotka koskevat eläinten ja seuraavien tavaraluokkien uudelleenlastattujen lähetysten virallista valvontaa rajatarkastusasemilla:

i)

eläinperäiset tuotteet, sukusolut ja alkiot, eläimistä saatavat sivutuotteet, niistä johdetut tuotteet, heinä ja oljet sekä elintarvikesekoitukset;

ii)

asetuksen (EU) 2016/2031 72 artiklan 1 kohdan ja 74 artiklan 1 kohdan nojalla laadituissa luetteloissa tarkoitetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat;

iii)

kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetuissa asetuksen (EU) 2016/2031 artikloissa säädettyä kiireellistä toimenpidettä;

iv)

muut kuin eläinperäiset elintarvikkeet ja rehut, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitettuja säädöksiä tai toimenpiteitä;

d)

erityiset säännöt, jotka koskevat eläinten ja seuraavien tavaraluokkien kauttakuljetettavina olevien lähetysten valvontaa:

i)

eläinperäiset tuotteet, sukusolut ja alkiot, eläimistä saatavat sivutuotteet, niistä johdetut tuotteet, heinä ja oljet sekä elintarvikesekoitukset;

ii)

asetuksen (EU) 2016/2031 72 artiklan 1 kohdan ja 74 artiklan 1 kohdan nojalla vahvistetuissa luetteloissa tarkoitetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat;

iii)

kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädettyä kiireellistä toimenpidettä.

2.   Tätä asetusta sovelletaan selkärankaisiin ja selkärangattomiin eläimiin, lukuun ottamatta

a)

lemmikkieläimiä, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (20) 4 artiklan 11 kohdassa; ja

b)

tieteellisiin tarkoituksiin tarkoitettuja selkärangattomia eläimiä, sellaisina kuin niitä tarkoitetaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2122 (21) 3 artiklassa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’yhteisellä terveyttä koskevalla tuloasiakirjalla’ tai ’CHED-asiakirjalla’ yhteistä terveyttä koskevaa tuloasiakirjaa, jota käytetään ennakkoilmoituksen antamiseen lähetysten saapumisesta rajatarkastusasemalle sekä sen lähetyksen osalta, jonka mukana kyseinen asiakirja on, suoritetun virallisen valvonnan tulosten ja toimivaltaisten viranomaisten tekemien päätösten kirjaamiseen;

2)

’uudelleenlastatuilla lähetyksillä’ unioniin meri- tai lentoteitse jostakin kolmannesta maasta tulevia eläin- tai tavaralähetyksiä, kun kyseiset eläimet tai tavarat siirretään aluksesta tai ilma-aluksesta ja kuljetetaan tullivalvonnassa toiseen alukseen tai ilma-alukseen samassa satamassa tai samalla lentoasemalla jatkokuljetukseen valmistautumiseksi;

3)

’varastolla’

a)

tullivarastoa, vapaa-alueella sijaitsevaa varastoa tai väliaikaiseen varastointiin tarkoitettua varastotilaa, joka on hyväksytty tai osoitettu asetuksen (EU) N:o 952/2013 147 artiklan 1 kohdan, 240 artiklan 1 kohdan tai 243 artiklan 1 kohdan mukaisesti; tai

b)

varastoa, joka on erikoistunut tavaroiden toimittamiseen Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohtiin;

4)

’jatkokuljetuksella määräpaikkaan’ tavaralähetysten siirtämistä rajatarkastusasemalta niiden lopulliseen määräpaikkaan unionissa, ennen kuin laboratorioanalyysien ja -testien tulokset ovat saatavilla;

5)

’jatkokuljetuksen määräpaikkana olevalla tilalla’ lopullisessa määräpaikassa unionissa tai paikassa, joka kuuluu saman toimivaltaisen viranomaisen toimivaltaan kuin lopullinen määräpaikka, sijaitsevaa tilaa, jonka määrämaana oleva jäsenvaltio on nimennyt määräpaikkaan jatkokuljetettavina olevien tavaroiden lähetysten varastointiin ennen niiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen;

6)

’virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmällä’ tai ’IMSOC:llä’ asetuksen (EU) 2017/625 131 artiklassa tarkoitettua virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmää;

7)

’rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu’, sitä rajatarkastusasemaa, jolla eläimet tai tavarat esitetään virallista valvontaa varten ja jonka kautta ne tulevat unioniin saatettaviksi myöhemmin markkinoille tai kauttakuljetettaviksi unionin alueen kautta ja joka voi olla se rajatarkastusasema, joka on niiden ensimmäinen saapumispaikka unionissa;

8)

’säännellyillä muilla kuin unionikaranteenituhoojilla’ tuhoojia, jotka täyttävät kaikki asetuksen (EU) 2016/2031 36 artiklassa luetellut edellytykset;

9)

’hyväksytyllä varastolla’ toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen 23 artiklassa säädetyn mukaisesti hyväksymää varastoa;

10)

’erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapailla munilla’ siitosmunia, jotka on saatu erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaista siipikarjaparvista sellaisina kuin ne on kuvattu Euroopan farmakopeassa (22), ja jotka on tarkoitettu yksinomaan diagnostiseen tai farmaseuttiseen käyttöön tai tutkimuskäyttöön.

II luku

1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden sekä muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden ja rehujen lähetysten jatkokuljetus määräpaikkaan

1 jakso

Jatkokuljetusta määräpaikkaan koskevat edellytykset

3 artikla

Toimijoiden velvollisuudet ennen luvan antamista jatkokuljetukselle määräpaikkaan

1.   Edellä 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden lähetyksistä vastaavan toimijan on pyydettävä sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisilta viranomaisilta lupaa jatkokuljetukselle määräpaikkaan ennen lähetyksen saapumista rajatarkastusasemalle. Tällainen pyyntö on esitettävä antamalla asetuksen (EU) 2017/625 56 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ennakkoilmoitus täyttämällä CHED-asiakirjan osa I.

2.   Kun on kyse sellaisista 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden lähetyksistä, jotka valitaan rajatarkastusasemalla näytteenottoon ja laboratorioanalyyseihin, lähetyksistä vastaava toimija voi pyytää sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisilta viranomaisilta lupaa jatkokuljetukselle määräpaikkaan täyttämällä CHED-asiakirjan osan I.

4 artikla

Lupa jatkokuljetukselle määräpaikkaan

Sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden lähetysten jatkokuljetukseen määräpaikkaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

rajatarkastusasemalla suoritettavien asiakirjatarkastusten, tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten, lukuun ottamatta näiden fyysisten tarkastusten yhteydessä tehtäviä laboratorioanalyyseja ja -testejä, tulos on tyydyttävä;

b)

lähetyksestä vastaava toimija on pyytänyt jatkokuljetuslupaa määräpaikkaan 3 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Toimijoiden velvollisuudet sen jälkeen, kun jatkokuljetukselle määräpaikkaan on annettu lupa

Kun sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaiset viranomaiset antavat luvan 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden lähetysten jatkokuljetukseen määräpaikkaan, lähetyksestä vastaavan toimijan on

a)

täytettävä saman lähetyksen osalta erillisen CHED-asiakirjan osa I, joka liitetään IMSOC:ssä 3 artiklassa tarkoitettuun CHED-asiakirjaan, ja ilmoitettava siinä kuljetusväline ja lähetyksen saapumispäivä valittuun jatkokuljetuksen määräpaikkana olevaan tilaan;

b)

toimitettava a alakohdassa tarkoitettu CHED-asiakirja IMSOC:iin välitettäväksi sen rajatarkastusaseman toimivaltaisille viranomaisille, jotka antoivat luvan jatkokuljetukselle määräpaikkaan.

6 artikla

Määräpaikkaan jatkokuljetettavina olevien lähetysten kuljetusta ja varastointia koskevat edellytykset

1.   Niistä lähetyksistä, joille on annettu lupa jatkokuljetukseen määräpaikkaan 4 artiklan mukaisesti, vastaavan toimijan on varmistettava, että

a)

jatkokuljetuksen määräpaikkana olevaan tilaan kuljettamisen ja siellä varastoinnin aikana lähetykseen ei kajota millään tavalla;

b)

lähetystä ei muuteta, käsitellä tai korvata eikä sen pakkausta vaihdeta;

c)

lähetys ei poistu jatkokuljetuksen määräpaikkana olevasta tilasta ennen kuin rajatarkastusaseman toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet lähetystä koskevan päätöksen asetuksen (EU) 2017/625 55 artiklan mukaisesti.

2.   Lähetyksestä vastaavan toimijan on kuljetettava lähetys siltä rajatarkastusasemalta, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, tullivalvonnassa suoraan jatkokuljetuksen määräpaikkana olevaan tilaan purkamatta tavaroita kuljetuksen aikana ja varastoitava se jatkokuljetuksen määräpaikkana olevaan tilaan.

3.   Lähetyksestä vastaavan toimijan on varmistettava, että 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetysten pakkaus tai kuljetusväline on suljettu tai sinetöity sillä tavalla, että jatkokuljetuksen määräpaikkana olevaan tilaan kuljettamisen ja siellä varastoinnin aikana

a)

niistä ei aiheudu toisille kasveille, kasvituotteille tai muille tavaroille sellaisten tuhoojien aiheuttamaa saastumista tai tartuntaa, jotka sisältyvät unionikaranteenituhoojien tai säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien luetteloon;

b)

ne eivät joudu tuhoojien, jotka ovat muita kuin karanteenituhoojia, saastuttamiksi tai tartuttamiksi.

4.   Lähetyksestä vastaavan toimijan on varmistettava, että 3 artiklassa tarkoitetun CHED-asiakirjan paperikopio tai sähköinen jäljennös seuraa lähetyksen mukana siltä rajatarkastusasemalta, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, jatkokuljetuksen määräpaikkana olevaan tilaan.

5.   Lähetyksestä vastaavan toimijan on ilmoitettava lopullisen määräpaikan toimivaltaisille viranomaisille lähetyksen saapumisesta jatkokuljetuksen määräpaikkana olevaan tilaan.

6.   Sen jälkeen, kun sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet luvan lähetyksen jatkokuljetukselle jatkokuljetuksen määräpaikkana olevaan tilaan, lähetyksestä vastaava toimija ei saa kuljettaa lähetystä muuhun jatkokuljetuksen määräpaikkana olevaan tilaan kuin siihen, joka ilmoitetaan CHED-asiakirjassa, paitsi jos sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät muutoksen 4 artiklan mukaisesti ja edellyttäen, että tämän artiklan 1–5 kohdassa säädettyjä edellytyksiä noudatetaan.

7 artikla

Toimet, jotka rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava sen jälkeen, kun ne ovat antaneet luvan jatkokuljetukselle määräpaikkaan

1.   Kun sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaiset viranomaiset antavat luvan lähetyksen jatkokuljetukselle määräpaikkaan 4 artiklan mukaisesti, niiden on ilmoitettava lopullisen määräpaikan toimivaltaisille viranomaisille lähetyksen kuljettamisesta toimittamalla 3 artiklassa tarkoitettu CHED-asiakirja IMSOC:iin.

2.   Kun tämän asetuksen 5 artiklassa tarkoitettu CHED-asiakirja on saatu täytettyä valmiiksi asetuksen (EU) 2017/625 56 artiklan 5 kohdan mukaisesti, sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava siitä välittömästi lopullisen määräpaikan toimivaltaisille viranomaisille IMSOC:n välityksellä.

3.   Jos lähetys ei ole asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukainen, sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava toimenpiteitä kyseisen asetuksen 66 artiklan 3–6 kohdan mukaisesti.

4.   Jos sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 15 päivän kuluessa siitä päivästä, jona lähetykselle annettiin lupa jatkokuljetukseen määräpaikkana olevaan tilaan, saaneet määräpaikan toimivaltaisilta viranomaisilta vahvistusta lähetyksen saapumisesta, niiden on

a)

tarkistettava määräpaikan toimivaltaisilta viranomaisilta, onko lähetys saapunut jatkokuljetuksen määräpaikkana olevaan tilaan;

b)

jos lähetys ei ole saapunut, ilmoitettava siitä tulliviranomaisille;

c)

tehtävä lisätutkimuksia lähetyksen tosiasiallisen sijainnin määrittämiseksi yhteistyössä tulliviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa asetuksen (EU) 2017/625 75 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

8 artikla

Toimet, jotka lopullisen määräpaikan toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava

1.   Lopullisen määräpaikan toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava lähetyksen saapuminen jatkokuljetuksen määräpaikkana olevaan tilaan täyttämällä IMSOC:ssä 3 artiklassa tarkoitetun CHED-asiakirjan osa III.

2.   Lopullisen määräpaikan toimivaltaisten viranomaisten on virallisesti pidätettävä lähetykset, jotka eivät ole asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisia, kyseisen asetuksen 66 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja suoritettava kaikki rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten määräämien toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvittavat toimet kyseisen asetuksen 66 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

2 jakso

Jatkokuljetuksen määräpaikkana olevat tilat

Article 9

Jatkokuljetuksen määräpaikkana olevien tilojen nimeämistä koskevat edellytykset

1.   Jäsenvaltiot voivat nimetä jatkokuljetuksen määräpaikkana olevia tiloja yhden tai useamman 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden luokan lähetyksiä varten edellyttäen, että ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

ne ovat asetuksen (EU) N:o 952/2013 240 artiklan 1 kohdassa ja 147 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tullivarastoja tai väliaikaiseen varastointiin tarkoitettuja varastotiloja;

b)

kun nimeäminen koskee

i)

tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitettuja muita kuin eläinperäisiä elintarvikkeita, jatkokuljetuksen määräpaikkana olevat tilat ilmoitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle rekisteröimistä varten, kuten asetuksen (EY) N:o 852/2004 6 artiklan 2 kohdassa säädetään;

ii)

tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitettuja muita kuin eläinperäisiä rehuja, jatkokuljetuksen määräpaikkana olevat tilat ilmoitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle rekisteröimistä varten, kuten asetuksen (EY) N:o 183/2005 9 artiklan 2 kohdassa säädetään;

c)

niillä on tarvittava tekniikka ja välineet, joita IMSOC:n tehokas toiminta edellyttää.

2.   Jos jatkokuljetuksen määräpaikkana olevat tilat eivät enää täytä 1 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia, jäsenvaltioiden on

a)

keskeytettävä nimeäminen väliaikaisesti siihen asti, kun korjaavat toimenpiteet on toteutettu, tai peruutettava nimeäminen lopullisesti kaikkien tai joidenkin niiden tavaraluokkien osalta, joita varten nimeäminen on tehty;

b)

varmistettava, että 10 artiklassa tarkoitetut jatkokuljetuksen määräpaikkana olevia tiloja koskevat tiedot päivitetään tältä osin.

10 artikla

Nimettyjen jatkokuljetuksen määräpaikkana olevien tilojen rekisteröinti IMSOC:ssä

Jäsenvaltioiden on pidettävä IMSOC:ssä yllä ja ajan tasalla 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen jatkokuljetuksen määräpaikkana olevien tilojen luetteloa ja annettava seuraavat tiedot:

a)

jatkokuljetuksen määräpaikkana olevan tilan nimi ja osoite;

b)

tavaraluokat, joita varten se on nimetty.

III luku

Samassa kuljetusvälineessä pysyvien eläinten sekä uudelleenlastattujen eläin- ja tavaralähetysten jatkokuljetus

11 artikla

Samassa kuljetusvälineessä pysyville eläinten lähetyksille tehtävät asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset

1.   Rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä asiakirjatarkastukset niiden virallisten todistusten tai asiakirjojen alkuperäiskappaleille tai jäljennöksille, joiden on oltava lento- tai meriteitse saapuvien ja samassa kuljetusvälineessä jatkomatkaa varten pysyvien eläinten lähetysten mukana, jos kyseiset eläimet on tarkoitettu saatettaviksi markkinoille unionissa tai kauttakuljetettaviksi unionin kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on palautettava lähetyksestä vastaavalle toimijalle ne viralliset todistukset tai asiakirjat, joille ne tekivät asiakirjatarkastukset, jotta nämä viralliset todistukset tai asiakirjat voivat seurata lähetyksen mukana jatkomatkalla.

3.   Kun epäillään asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamatta jättämistä, rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä lähetyksille asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset.

Asiakirjatarkastukset on tehtävä niille alkuperäisille virallisille todistuksille tai asiakirjoille, joiden on oltava eläinlähetyksen mukana asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti.

4.   Sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset, paitsi jos asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset on tehty jollakin toisella rajatarkastusasemalla 3 kohdan mukaisesti.

12 artikla

Uudelleenlastattujen eläinlähetysten asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset

Sen rajatarkastusaseman, jolla uudelleenlastaus suoritetaan, toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset uudelleenlastatuille eläinlähetyksille.

13 artikla

Eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten uudelleenlastattujen lähetysten asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset

1.   Sen rajatarkastusaseman, jolla uudelleenlastaus suoritetaan, toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä asiakirjatarkastukset niiden virallisten todistusten tai asiakirjojen alkuperäiskappaleille tai jäljennöksille, joiden on oltava eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten uudelleenlastattujen lähetysten mukana, seuraavissa tapauksissa:

a)

sellaisten tavaroiden osalta, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettuja eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia ja sääntöjä eläimistä saatavista sivutuotteista ja niistä johdetuista tuotteista ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien riskien ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi, jos uudelleenlastausaika

i)

lentoasemalla on yli 3 päivää;

ii)

satamassa on yli 30 päivää;

b)

muiden kuin a alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden osalta on yli 90 päivää.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on palautettava lähetyksestä vastaavalle toimijalle ne viralliset todistukset tai asiakirjat, joille ne tekivät asiakirjatarkastukset, jotta nämä viralliset todistukset tai asiakirjat voivat seurata lähetyksen mukana jatkomatkalla.

3.   Jos sen rajatarkastusaseman, jolla uudelleenlastaus suoritetaan, toimivaltaiset viranomaiset epäilevät asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamatta jättämistä, niiden on tehtävä lähetykselle asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset.

Nämä asiakirjatarkastukset on tehtävä alkuperäisille virallisille todistuksille tai asiakirjoille, jos tällaisten virallisten todistusten tai asiakirjojen on oltava lähetyksen mukana asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti.

4.   Jos kolmansiin maihin lähetettäväksi tarkoitettua lähetystä koskevat, 1 kohdassa tarkoitetut ajanjaksot ylittyvät ja jos lähetys ei ole asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukainen, rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten on määrättävä toimija joko hävittämään lähetys tai varmistamaan, että se poistuu unionin alueelta viipymättä.

5.   Sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä asetuksen (EU) 2017/625 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset tavaroille, jotka on tarkoitettu saatettaviksi unionin markkinoille, paitsi jos asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset on tehty jollakin toisella rajatarkastusasemalla 3 kohdan mukaisesti.

6.   Sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 19 artiklassa tarkoitetut tarkastukset tavaroille, jotka on tarkoitus kuljettaa unionin alueen kautta, paitsi jos asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset on tehty jollakin toisella rajatarkastusasemalla 3 kohdan mukaisesti.

14 artikla

Eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten uudelleenlastattujen lähetysten varastointi

Toimijoiden on varmistettava, että eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten lähetyksiä varastoidaan uudelleenlastausaikana ainoastaan joko

i)

saman sataman tai lentoaseman tullialueella tai vapaa-alueella sinetöidyissä konteissa; tai

ii)

saman rajatarkastusaseman valvontaan kuuluvissa kaupallisissa varastointitiloissa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1014 (23) 3 artiklan 11 ja 12 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

15 artikla

Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden uudelleenlastattujen lähetysten asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset

1.   Sen rajatarkastusaseman, jolla uudelleenlastaus suoritetaan, toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 1 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii ja iii alakohdassa tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden uudelleenlastatuille lähetyksille asiakirjatarkastukset riskien perusteella, jos uudelleenlastausaika on lentoasemalla yli 3 päivää tai satamassa yli 30 päivää.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on palautettava lähetyksestä vastaavalle toimijalle ne viralliset todistukset tai asiakirjat, joille ne tekivät asiakirjatarkastukset, jotta viralliset todistukset tai asiakirjat voivat seurata lähetyksen mukana jatkomatkalla.

3.   Jos epäillään asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamatta jättämistä, sen rajatarkastusaseman, jolla uudelleenlastaus suoritetaan, toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä lähetykselle asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset.

4.   Asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset on tehtävä sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, paitsi jos asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset on tehty jollakin toisella rajatarkastusasemalla 3 kohdan mukaisesti.

16 artikla

Tietojen ilmoittaminen ennen uudelleenlastausajan päättymistä

1.   Kun on kyse lähetyksistä, jotka on tarkoitettu uudelleenlastattaviksi 13 artiklan 1 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun uudelleenlastausajan kuluessa, lähetyksistä vastaavan toimijan on annettava ennen lähetysten saapumista sen rajatarkastusaseman, jolla uudelleenlastaus suoritetaan, toimivaltaisille viranomaisille IMSOC:n tai toimivaltaisten viranomaisten siihen tarkoitukseen nimeämän muun tietojärjestelmän välityksellä ilmoitus, johon sisältyvät

a)

tarvittavat tiedot lähetyksen tunnistamisesta ja sijainnista lentoasemalla tai satamassa;

b)

käytettyä kuljetusvälinettä koskevat tunnistetiedot;

c)

lähetyksen arvioitu saapumis- ja lähtöaika;

d)

lähetyksen määräpaikka.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen antamista varten toimivaltaisten viranomaisten on nimettävä tietojärjestelmä, jonka avulla sen rajatarkastusaseman, jolla uudelleenlastaus suoritetaan, toimivaltaiset viranomaiset voivat

a)

tarkastella toimijoiden toimittamia tietoja;

b)

tarkistaa jokaisen lähetyksen osalta, että 13 artiklan 1 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdassa säädetyt uudelleenlastausajat eivät ylity.

3.   Lähetyksestä vastaavan toimijan on tämän artiklan 1 kohdassa säädetyn ennakkoilmoituksen lisäksi annettava ilmoitus myös sen rajatarkastusaseman, jolla uudelleenlastaus suoritetaan, toimivaltaisille viranomaisille täyttämällä ja toimittamalla IMSOC:ssä CHED-asiakirjan asiaankuuluva osa, kuten asetuksen (EU) 2017/625 56 artiklassa säädetään, seuraavissa tapauksissa:

a)

13 artiklan 1 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu uudelleenlastausaika on kulunut umpeen; tai

b)

sen rajatarkastusaseman, jolla uudelleenlastaus suoritetaan, toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat lähetyksestä vastaavalle toimijalle päätöksestään suorittaa asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset epäillyn sääntöjen noudattamatta jättämisen perusteella, kuten 13 artiklan 3 kohdassa ja 15 artiklan 3 kohdassa säädetään.

17 artikla

Muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden ja rehujen uudelleenlastattujen lähetysten asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset

1.   Sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset sellaisten muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden ja rehujen uudelleenlastatuille lähetyksille, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitetuissa säädöksissä säädettyjä toimenpiteitä.

2.   Lähetyksestä vastaavan toimijan on annettava sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisille viranomaisille ennakkoilmoitus tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden lähetyksen saapumisesta, kuten asetuksen (EU) 2017/625 56 artiklan 4 kohdassa säädetään.

IV luku

Eläinten ja tavaroiden kauttakuljetus yhdestä kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan unionin alueen kautta

1 jakso

Virallinen valvonta sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu

18 artikla

Kauttakuljetettavien eläinten lähetysten asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset

Sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä eläinlähetysten kauttakuljetuksen yhdestä kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan unionin alueen kautta ainoastaan, jos asiakirjatarkastuksista, tunnistustarkastuksista ja fyysisistä tarkastuksista on saatu toivotut tulokset.

19 artikla

Edellytykset luvan antamiselle eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten kauttakuljetukseen

Sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten lähetysten kauttakuljettamiseen ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

tavarat ovat asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitetuissa säännöissä vahvistettujen sovellettavien vaatimusten mukaisia;

b)

lähetykselle on tehty rajatarkastusasemalla asiakirjatarkastukset ja tunnistustarkastukset toivotuin tuloksin;

c)

lähetykselle on tehty rajatarkastusasemalla fyysiset tarkastukset, jos epäiltiin, että asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja sääntöjä ei ollut noudatettu;

d)

lähetyksen mukana on CHED-asiakirja, ja se poistuu rajatarkastusasemalta ajoneuvoissa tai kuljetuskonteissa, jotka rajatarkastusaseman viranomainen on sinetöinyt;

e)

lähetys kuljetetaan rajatarkastusasemalta 15 päivän kuluessa tullivalvonnassa, purkamatta sitä tai jakamatta sitä osiin, suoraan johonkin seuraavista määräpaikoista:

i)

rajatarkastusasemalle, jonka kautta se poistuu unionin alueelta;

ii)

hyväksyttyyn varastoon;

iii)

unionin alueella sijaitsevaan Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohtaan;

iv)

unionista lähtevälle alukselle, jos lähetys on tarkoitettu laivamuonitukseen.

20 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten toteuttamat seurantatoimet

Jos sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaiset viranomaiset eivät 15 päivän kuluessa siitä päivästä, jona lupa kauttakuljetukseen annettiin rajatarkastusasemalla, ole saaneet vahvistusta eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten lähetysten saapumisesta johonkin 19 artiklan e alakohdan i–iv alakohdassa tarkoitetuista määräpaikoista, niiden on

a)

tarkistettava määräpaikan toimivaltaisilta viranomaisilta, onko lähetys saapunut määräpaikkaan;

b)

jos lähetys ei ole saapunut, ilmoitettava siitä tulliviranomaisille;

c)

tehtävä lisätutkimuksia lähetyksen tosiasiallisen sijainnin määrittämiseksi yhteistyössä tulliviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa asetuksen (EU) 2017/625 75 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

21 artikla

Lähetysten kuljettaminen unionin alueelta poistuvalle alukselle

1.   Jos 19 artiklassa tarkoitettu tavaralähetys on tarkoitettu unionin alueelta lähtevälle alukselle, sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisten viranomaisten on annettava CHED-asiakirjan lisäksi komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2128 (24) liitteessä vahvistetun mallin mukainen virallinen todistus, jonka on seurattava lähetyksen mukana alukselle.

2.   Tapauksissa, joissa useita eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten lähetyksiä toimitetaan yhdessä samalle alukselle, sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa 1 kohdassa tarkoitetun yhden virallisen todistuksen, jonka on seurattava tällaisten lähetysten mukana alukselle, edellyttäen että siinä on ilmoitettu CHED-asiakirjan viitenumero kunkin lähetyksen osalta.

22 artikla

Kauttakuljetettavien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden asiakirjatarkastukset ja fyysiset tarkastukset

1.   Jos 1 artiklan 1 kohdan d alakohdan ii ja iii alakohdassa tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetyksiä esitetään kauttakuljetusta varten sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, kyseisen rajatarkastusaseman toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tällaisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden kauttakuljetukseen edellyttäen, että lähetykset kuljetetaan tullivalvonnassa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä seuraavat tarkastukset riskien perusteella:

a)

asetuksen (EU) 2016/2031 47 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun allekirjoitetun vakuutuksen asiakirjatarkastukset;

b)

lähetysten fyysiset tarkastukset sen varmistamiseksi, että ne on pakattu asianmukaisesti ja niitä kuljetetaan asetuksen (EU) 2016/2031 47 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

3.   Kun suoritetaan virallista valvontaa, toimivaltaisten viranomaisten on annettava lupa 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden kauttakuljetukseen edellyttäen, että lähetykset

a)

täyttävät asetuksen (EU) 2016/2031 47 artiklan vaatimukset;

b)

kuljetetaan tullivalvonnassa paikkaan, jossa ne poistuvat unionista.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetyksistä vastaavan toimijan on varmistettava, että lähetysten pakkaus tai kuljetusväline on suljettu tai sinetöity sillä tavalla, että varastoon kuljettamisen ja siellä varastoinnin aikana

a)

kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat eivät voi aiheuttaa toisille kasveille, kasvituotteille tai muille tavaroille sellaisten tuhoojien aiheuttamaa saastumista tai tartuntaa, jotka sisältyvät asetuksen (EU) 2016/2031 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun unionikaranteenituhoojien luetteloon tai jotka ovat sen 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja säänneltyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia, tai kun on kyse suoja-alueista, mainitun asetuksen 32 artiklan 3 kohdan nojalla vahvistettuihin luetteloihin sisältyvien asianomaisten tuhoojien aiheuttamaa saastumista tai tartuntaa;

b)

kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat eivät voi joutua a alakohdassa tarkoitettujen tuhoojien saastuttamiksi tai tartuttamiksi.

2 jakso

Edellytykset kauttakuljetettavien lähetysten varastoinnille hyväksytyissä varastoissa

23 artikla

Varastojen hyväksyntäedellytykset

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä varastot sellaisten eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten lähetysten varastointia varten, joiden kauttakuljetukseen on annettu lupa 19 artiklan mukaisesti.

2.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä ainoastaan sellaiset 1 artiklassa tarkoitetut varastot, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

eläinperäisiä tuotteita, elintarvikesekoituksia, eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita varastoivien varastojen on täytettävä joko

i)

asetuksen (EY) N:o 852/2004 4 artiklassa vahvistetut hygieniavaatimukset; tai

ii)

asetuksen (EU) N:o 142/2011 19 artiklan b ja c alakohdassa vahvistetut vaatimukset;

b)

niiden on oltava tulliviranomaisten hyväksymiä tai osoittamia asetuksen (EU) N:o 952/2013 147 artiklan 1 kohdan, 240 artiklan 1 kohdan ja 243 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

c)

varastojen on muodostuttava suljetusta tilasta, jonka sisään- ja uloskäynnit ovat toimijan jatkuvassa valvonnassa;

d)

varastoissa on oltava varastointi- tai jäähdytystilat, jotka mahdollistavat 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden varastoinnin erillään muista tavaroista;

e)

varastoissa on oltava järjestelyt kaikkien niiden tiloihin tulevien tai niistä lähtevien lähetysten kirjaamiseksi päivittäin, mukaan lukien tiedot tavaroiden luonteesta ja määrästä, vastaanottajien nimi ja osoite sekä lähetysten mukana olevien CHED-asiakirjan ja todistusten jäljennökset; varastojen on säilytettävä kyseinen kirjanpito vähintään kolmen vuoden ajan;

f)

kaikki 1 kohdassa tarkoitetut tavarat on yksilöitävä lähetyksen mukana olevan CHED-asiakirjan viitenumerolla joko etiketin avulla tai sähköisesti; tavaroita ei saa muuttaa, käsitellä tai korvata eikä niiden pakkausta saa vaihtaa;

g)

varastoilla on oltava tekniikka ja välineet, joita IMSOC:n tehokas toiminta edellyttää;

h)

varastoista vastaavien toimijoiden on tarjottava tilat ja viestintävälineet, joita virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien tehokas suorittaminen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä edellyttää.

3.   Jos varastot eivät enää täytä 2 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia, toimivaltaisen viranomaisen on peruutettava tai keskeytettävä väliaikaisesti varaston hyväksyntä.

24 artikla

Tavaroiden kuljettaminen varastoista

Lähetyksestä vastaavan toimijan on kuljetettava 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden lähetykset hyväksytyistä varastoista johonkin seuraavista määräpaikoista:

a)

rajatarkastusasemalle, jonka kautta ne poistuvat unionin alueelta jatkaakseen

i)

Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohtaan; tai

ii)

muihin määräpaikkoihin;

b)

toiseen hyväksyttyyn varastoon;

c)

unionin alueella sijaitsevaan Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohtaan;

d)

unionista lähtevälle alukselle, jos lähetykset on tarkoitettu laivamuonitukseen;

e)

paikkaan, jossa lähetykset on määrä hävittää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (25) I osaston II luvun mukaisesti.

25 artikla

Hyväksyttyjen varastojen luettelon pitäminen yllä ja ajan tasalla

Jäsenvaltioiden on pidettävä IMSOC:ssä yllä ja ajan tasalla hyväksyttyjen varastojen luetteloa ja annettava seuraavat tiedot:

a)

kunkin varaston nimi ja osoite;

b)

tavaraluokat, joita varten se on hyväksytty.

26 artikla

Virallinen valvonta varastoissa

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava säännöllistä virallista valvontaa hyväksytyissä varastoissa sen todentamiseksi, että ne täyttävät 23 artiklassa vahvistetut hyväksyntävaatimukset.

2.   Virallisesta valvonnasta hyväksytyissä varastoissa vastaavien toimivaltaisten viranomaisten on todennettava lähetysten jäljitettävyyden varmistamiseksi käyttöön otettujen järjestelmien tehokkuus muun muassa vertaamalla varastoon saapuvien ja sieltä lähtevien tavaroiden määriä.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on tarkistettava, että varastoihin siirrettävien tai niissä varastoitavien lähetysten mukana on asiaankuuluva CHED-asiakirja ja asetuksen (EU) 2017/625 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu oikeaksi todistettu paperikopio tai sähköinen jäljennös virallisesta todistuksesta.

4.   Kun lähetykset saapuvat hyväksyttyyn varastoon, toimivaltaisten viranomaisten on

a)

tehtävä tunnistustarkastus sen varmistamiseksi, että lähetys vastaa sen mukana olevassa CHED-asiakirjassa olevia tietoja;

b)

tarkistettava, että ajoneuvoihin tai kuljetuskontteihin 19 artiklan d alakohdan tai 28 artiklan d alakohdan mukaisesti kiinnitetyt sinetit ovat yhä ehjät;

c)

kirjattava tunnistustarkastusten tulos CHED-asiakirjan osaan III ja ilmoitettava tiedot IMSOC:n välityksellä.

27 artikla

Toimijoiden velvollisuudet varastoissa

1.   Lähetyksestä vastaavan toimijan on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille lähetyksen saapumisesta hyväksyttyyn varastoon.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi vapauttaa hyväksytystä varastosta vastaavan toimijan velvollisuudesta ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille lähetyksen saapumisesta varastoon edellyttäen, että tulliviranomaiset ovat hyväksyneet toimijan asetuksen (EU) N:o 952/2013 38 artiklassa tarkoitetuksi valtuutetuksi talouden toimijaksi.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi vapauttaa lähetykset tunnistustarkastuksista edellyttäen, että tulliviranomaiset ovat hyväksyneet lähetyksestä vastaavan toimijan asetuksen (EU) N:o 952/2013 38 artiklassa tarkoitetuksi valtuutetuksi talouden toimijaksi.

4.   Lähetyksestä vastaavan toimijan on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitettujen varastoihin siirrettävien tai niissä varastoitavien tavaroiden mukana on asiaankuuluva CHED-asiakirja ja asetuksen (EU) 2017/625 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu oikeaksi todistettu paperikopio tai sähköinen jäljennös virallisesta todistuksesta.

28 artikla

Edellytykset tavaroiden kuljettamiselle varastoista kolmansiin maihin, muihin varastoihin ja hävittämispaikkoihin

Lähetyksestä vastaavan toimijan on kuljetettava 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tavarat hyväksytystä varastosta johonkin 24 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan ii alakohdassa sekä b ja e alakohdassa tarkoitetuista määräpaikoista, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

lähetyksestä vastaava toimija toimittaa IMSOC:n kautta koko lähetystä koskevan CHED-asiakirjan, jossa se ilmoittaa kuljetusvälineen ja määräpaikan; jos alkuperäinen lähetys jaetaan osiin varastossa, lähetyksestä vastaavan toimijan on IMSOC:n kautta toimitettava jaetun lähetyksen jokaisesta osasta CHED-asiakirja ja ilmoitettava siinä jaetun lähetyksen asianomaisen osan määrä, kuljetusväline ja määräpaikka;

b)

toimivaltaisten viranomaisten on annettava lupa siirtämiselle ja täytettävä loppuun CHED-asiakirja, joka koskee

i)

koko lähetystä, tai

ii)

jaetun lähetyksen yksittäisiä osia edellyttäen, että yksittäisistä osista toimitetuissa CHED-asiakirjoissa ilmoitettujen määrien yhteissumma ei ylitä koko lähetystä koskevassa CHED-asiakirjassa ilmoitettua kokonaismäärää;

c)

lähetyksestä vastaavan toimijan on varmistettava, että lähetyksen mukana olevan CHED-asiakirjan lisäksi lähetyksen mukana kulkee 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu oikeaksi todistettu jäljennös virallisesta todistuksesta, joka seurasi lähetyksen mukana varastoon, paitsi jos IMSOC:iin on ladattu virallisen todistuksen sähköinen jäljennös ja sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaiset viranomaiset ovat todentaneet sen; jos alkuperäinen lähetys on jaettu osiin ja sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaiset viranomaiset eivät ole ladanneet virallisen todistuksen jäljennöstä IMSOC:iin, toimivaltaiset viranomaiset antavat lähetyksestä vastaavalle toimijalle oikeaksi todistetut jäljennökset virallisesta todistuksesta liitettäviksi jaetun lähetyksen osien mukaan niiden määräpaikkoihin;

d)

lähetyksestä vastaava toimija kuljettaa tavarat varastosta tullivalvonnassa toimivaltaisten viranomaisten sinetöimissä ajoneuvoissa tai kuljetuskonteissa;

e)

lähetyksestä vastaava toimija kuljettaa tavarat varastosta suoraan määräpaikkaan ilman, että tavaroita puretaan tai jaetaan osiin, 15 päivän kuluessa siitä, kun kuljetuslupa annettiin.

29 artikla

Edellytykset tavaroiden kuljettamiselle varastoista Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohtiin ja unionista lähteville aluksille

Lähetyksestä vastaavan toimijan on kuljetettava 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tavarat hyväksytyistä varastoista johonkin 24 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan i alakohdassa sekä c ja d alakohdassa tarkoitetuista määräpaikoista, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

varastosta vastaava toimija ilmoittaa tavaroiden siirtämisestä toimivaltaisille viranomaisille täyttämällä c alakohdassa tarkoitetun virallisen todistuksen osan I;

b)

toimivaltainen viranomainen antaa luvan tavaroiden siirtämiseen ja antaa lähetyksestä vastaavalle toimijalle c alakohdassa tarkoitetun loppuun täytetyn virallisen todistuksen, jota voidaan käyttää sellaisen lähetyksen toimittamiseen, joka sisältää useammasta kuin yhdestä alkuperäisestä lähetyksestä saatuja tai useamman kuin yhden tuoteluokan tavaroita;

c)

lähetyksestä vastaava toimija varmistaa, että lähetyksen mukana on sen määräpaikkaan asti täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2128 liitteessä vahvistetun mallin mukainen virallinen todistus;

d)

lähetyksestä vastaava toimija kuljettaa tavarat tullivalvonnassa;

e)

lähetyksestä vastaava toimija kuljettaa tavarat varastoista ajoneuvoissa tai kuljetuskonteissa, jotka on sinetöity toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa.

30 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten toteuttamat seurantatoimet

Jos varastosta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset eivät 15 päivän kuluessa siitä päivästä, jona lupa kauttakuljetukselle pois varastosta annettiin, ole saaneet vahvistusta eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten lähetysten saapumisesta johonkin 24 artiklassa tarkoitetuista määräpaikoista, niiden on

a)

tarkistettava määräpaikkojen toimivaltaisilta viranomaisilta, onko lähetys saapunut;

b)

jos lähetykset eivät ole saapuneet, ilmoitettava siitä tulliviranomaisille;

c)

tehtävä lisätutkimuksia tavaroiden tosiasiallisen sijainnin määrittämiseksi yhteistyössä tulliviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa asetuksen (EU) 2017/625 75 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

31 artikla

Lähetysten toimittamista unionin alueelta lähtevälle alukselle koskeva seuranta

1.   Siitä rajatarkastusasemasta, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, tai varastosta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava IMSOC:n kautta 19 artiklassa ja 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden lähetysten lähettämisestä ja niiden määräpaikasta määräsataman toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Toimija voi purkaa 19 artiklassa ja 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden lähetykset määräsatamassa ennen lähetysten toimittamista unionin alueelta lähtevälle alukselle edellyttäen, että tulliviranomaiset ovat hyväksyneet operaation ja valvovat sitä ja että 1 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa mainitut toimittamisen edellytykset täyttyvät.

3.   Kun 1 kohdassa tarkoitettujen tavaralähetysten toimittaminen alukseen on saatu päätökseen, määräsataman toimivaltaisen viranomaisen tai aluksen päällikön edustajan on vahvistettava toimitus siitä rajatarkastusasemasta, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, tai varastosta vastaaville toimivaltaisille viranomaisille joko

a)

allekirjoittamalla 29 artiklan c alakohdassa tarkoitettu virallinen todistus, tai

b)

sähköisin menetelmin, kuten IMSOC:n tai olemassa olevien kansallisten järjestelmien kautta.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetun edustajan tai lähetyksen toimittamisesta unionin alueelta lähtevään alukseen vastaavan toimijan on 15 päivän kuluessa lähetyksen toimittamisesta palautettava 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu allekirjoitettu virallinen todistus siitä rajatarkastusasemasta, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, tai varastosta vastaaville toimivaltaisille viranomaisille.

5.   Määräsataman toimivaltaisen viranomaisen, sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisten viranomaisten tai varastosta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava, että 3 kohdassa tarkoitettu toimittamisen vahvistus kirjataan IMSOC:iin tai että 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetut allekirjoitetut asiakirjat palautetaan sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisille viranomaisille tai varastosta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle.

3 jakso

Virallinen valvonta sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tavarat poistuvat unionin alueelta

32 artikla

Unionin alueelta poistuvien tavaroiden esittämistä virallista valvontaa varten koskevat toimijoiden velvollisuudet

1.   Toimijoiden on esitettävä sellaiset eläinperäiset tuotteet, sukusolut ja alkiot, eläimistä saatavat sivutuotteet, niistä johdetut tuotteet, heinä ja oljet sekä elintarvikesekoitukset, jotka poistuvat unionin alueelta kuljetettaviksi johonkin kolmanteen maahan, CHED-asiakirjassa ilmoitetun rajatarkastusaseman toimivaltaisille viranomaisille virallista valvontaa varten kyseisten rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten ilmoittamassa paikassa.

2.   Toimijoiden on esitettävä 1 kohdassa tarkoitetut tavarat, jotka poistuvat unionin alueelta toimitettaviksi jossakin kolmannessa maassa sijaitsevaan Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohtaan, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2128 liitteessä vahvistetun mallin mukaisessa virallisessa todistuksessa ilmoitetun rajatarkastusaseman toimivaltaisille viranomaisille virallista valvontaa varten.

33 artikla

Virallinen valvonta sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tavarat poistuvat unionin alueelta

1.   Sen rajatarkastusaseman, jonka kautta sukusolut ja alkiot, eläimistä saatavat sivutuotteet, heinä ja oljet sekä elintarvikesekoitukset poistuvat unionin alueelta, toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tunnistustarkastus sen varmistamiseksi, että esitetty lähetys vastaa sen mukana olevassa CHED-asiakirjassa tai 29 artiklan c alakohdassa tarkoitetussa virallisessa todistuksessa ilmoitettua lähetystä. Niiden on erityisesti tarkistettava, että ajoneuvoihin tai kuljetuskontteihin 19 artiklan d alakohdan, 28 artiklan d alakohdan tai 29 artiklan e alakohdan mukaisesti kiinnitetyt sinetit ovat yhä ehjät.

2.   Sen rajatarkastusaseman, jonka kautta 1 kohdassa tarkoitetut tavarat poistuvat unionin alueelta, toimivaltaisten viranomaisten on kirjattava virallisen valvonnan tulokset CHED-asiakirjan osaan III tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2128 liitteessä vahvistetun mallin mukaisen virallisen todistuksen osaan III. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista tarkastuksista vastaavien rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten on kirjattava valvonnan tulokset IMSOC:iin.

4 jakso

Kauttakuljetettavia lähetyksiä koskevat poikkeukset

34 artikla

Tiettyjen eläinten ja tiettyjen tavaroiden kauttakuljetus

1.   Poiketen siitä, mitä 18 ja 19 artiklassa säädetään, niiden rajatarkastusasemien, joiden kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan seuraavien lähetysten kauttakuljetukseen unionin alueen kautta, jos 2 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät:

a)

Jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen nautaeläinten lähetysten, jotka tulevat Venäjältä Kaliningradin alueelta ja on lähetetty unionin ulkopuolella sijaitsevaan määräpaikkaan ja jotka tulevat Liettuaan ja poistuvat sieltä nimettyjen rajatarkastusasemien kautta, kuljettaminen maanteitse Liettuan kautta.

b)

Vesiviljelyeläinten lähetysten, jotka tulevat Venäjältä ja on tarkoitettu Venäjälle, kuljettaminen joko suoraan tai toisen kolmannen maan kautta unionin läpi maanteitse tai rautateitse rajatarkastusasemien välillä Latviassa, Liettuassa ja Puolassa.

c)

Eläinperäisten tuotteiden, elintarvikesekoitusten, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden sekä nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden sekä erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaiden munien lähetysten, jotka tulevat Venäjältä ja on lähetetty Venäjälle, kuljettaminen joko suoraan tai toisen kolmannen maan kautta unionin läpi maanteitse tai rautateitse rajatarkastusasemien välillä Latviassa, Liettuassa ja Puolassa.

d)

Munien, munatuotteiden ja siipikarjanlihan lähetysten, jotka tulevat Valko-Venäjältä ja on tarkoitettu Venäjälle Kaliningradin alueelle, kuljettaminen maanteitse tai rautateitse rajatarkastusasemien välillä Liettuassa.

e)

Vesiviljelyeläinten, eläinperäisten tuotteiden, elintarvikesekoitusten, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden ja nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden sekä erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaiden munien lähetysten, jotka tulevat Bosnia ja Hertsegovinasta ja saapuvat Kroatiaan Nova Selan maantierajatarkastusaseman kautta ja poistuvat sieltä Pločen satamarajatarkastusaseman kautta, kuljettaminen maanteitse Kroatian kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lupa edellyttää seuraavien edellytysten täyttymistä:

a)

Sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisten viranomaisten on

i)

suoritettava eläinten lähetysten asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset 18 artiklassa säädetyn mukaisesti;

ii)

suoritettava eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten lähetysten asiakirjatarkastukset ja tunnistustarkastukset 19 artiklassa säädetyn mukaisesti;

iii)

leimattava määrämaana olevaan kolmanteen maahan tarkoitettujen lähetysten mukana olevat viralliset todistukset maininnalla ”AINOASTAAN KAUTTAKULJETUKSEEN EU:N KAUTTA”;

iv)

säilytettävä iii alakohdassa tarkoitettujen todistusten jäljennökset tai sähköiset versiot sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu;

v)

sinetöitävä lähetyksiä kuljettavat ajoneuvot tai kuljetuskontit.

b)

Lähetyksestä vastaavan toimijan on varmistettava, että lähetykset kuljetetaan tullivalvonnassa ja purkamatta suoraan sille rajatarkastusasemalle, jonka kautta lähetysten on määrä poistua unionin alueelta.

c)

Sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tavarat poistuvat unionin alueelta, toimivaltaisten viranomaisten on

i)

suoritettava tunnistustarkastus sen varmistamiseksi, että lähetys, jota sen mukana oleva CHED-asiakirja koskee, tosiasiallisesti poistuu unionin alueelta. Niiden on erityisesti tarkistettava, että ajoneuvoihin tai kuljetuskontteihin kiinnitetyt sinetit ovat yhä ehjät;

ii)

kirjattava i alakohdassa tarkoitetun virallisen valvonnan tulokset IMSOC:iin.

d)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava riskeihin perustuvaa valvontaa sen varmistamiseksi, että unionin alueelta poistuvien lähetysten lukumäärä ja eläinten ja tavaroiden määrät vastaavat unionin alueelle saapuvia määriä.

35 artikla

Tavaroiden kauttakuljetus unionin alueella sijaitsevaan Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohtaan

1.   Lähetyksestä vastaava toimijan on esitettävä unionin alueella sijaitsevaan Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohtaan tarkoitetut eläinperäiset tuotteet, sukusolut ja alkiot, eläimistä saatavat sivutuotteet, niistä johdetut tuotteet, heinä ja oljet sekä elintarvikesekoitukset lähetyksen mukana olevassa CHED-asiakirjassa tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2128 liitteessä vahvistetun mallin mukaisessa virallisessa todistuksessa ilmoitetussa Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohdassa virallista valvontaa varten.

2.   Määräpaikkana olevassa Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohdassa tarkastuksista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tunnistustarkastus sen varmistamiseksi, että lähetys vastaa sitä lähetystä, jota sen mukana oleva CHED-asiakirja tai komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2128 liitteessä vahvistetun mallin mukainen virallinen todistus koskee. Sen on erityisesti tarkistettava, että ajoneuvoihin tai kuljetuskontteihin 19 artiklan d alakohdan ja 29 artiklan e alakohdan mukaisesti kiinnitetyt sinetit ovat yhä ehjät. Tarkastuksista Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohdassa vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on kirjattava näiden tarkastusten tulokset IMSOC:iin.

36 artikla

Sellaisten tavaroiden kauttakuljetus, joiden maahanpääsyn kolmas maa epää unionin kautta tapahtuneen kuljettamisen jälkeen

1.   Sen maantie- tai rautatierajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten kauttakuljettamisen jatkumiseen unionin alueen kautta edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kolmas maa on evännyt tavaralähetyksen maahanpääsyn välittömästi sen jälkeen, kun se on kauttakuljetettu unionin kautta, tai 19 artiklan d alakohdassa, 28 artiklan d alakohdassa tai 29 artiklan e alakohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten ajoneuvoon tai kuljetuskonttiin asettamat sinetit ovat yhä ehjät;

b)

lähetys on 19 artiklan a, b ja c alakohdassa vahvistettujen sääntöjen mukainen.

2.   Sen maantie- tai rautatierajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisten viranomaisten on sinetöitävä lähetys uudelleen 19 artiklan b ja c alakohdassa tarkoitettujen tarkastusten jälkeen.

3.   Toimijoiden on kuljetettava lähetys suoraan johonkin seuraavista määräpaikoista.

a)

sille rajatarkastusasemalle, joka antoi luvan kauttakuljetukseen unionin kautta; tai

b)

varastoon, jossa se oli varastoituna ennen kolmannen maan epäämää maahantuloa.

V luku

Eläinten ja tavaroiden kauttakuljetus joltakin unionin alueelta toiseen osaan unionin aluetta jonkin kolmannen maan alueen kautta

37 artikla

Eläinten, eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten kauttakuljetus

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että eläinten, eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten lähetykset, jotka siirretään joltakin unionin alueelta toiseen osaan unionin aluetta jonkin kolmannen maan alueen kautta, kuljetetaan tullivalvonnassa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista lähetyksistä, jotka ovat kulkeneet jonkin kolmannen maan alueen kautta, vastaavien toimijoiden on esitettävä lähetykset silloin, kun ne tuodaan uudelleen unionin alueelle,

a)

sellaisen rajatarkastusaseman, joka on nimetty jotakin 1 kohdassa tarkoitettua eläinten ja tavaroiden luokkaa varten, toimivaltaisille viranomaisille; tai

b)

edellä a alakohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisen ilmoittamassa paikassa, joka sijaitsee lähellä rajatarkastusasemaa.

3.   Sen rajatarkastusaseman, jonka kautta uudelleentuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisten viranomaisten on

a)

tehtävä asiakirjatarkastus lähetykseen kuuluvien eläinten ja tavaroiden alkuperän todentamiseksi;

b)

tarkistettava eläinten terveystilanne niissä kolmansissa maissa, joiden kautta lähetyksiä on kuljetettu, sekä lähetysten mukana olevat asiaankuuluvat viralliset todistukset ja asiakirjat, jos asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitetuissa säännöissä niin vaaditaan;

c)

tehtävä tunnistustarkastus sen varmistamiseksi, että ajoneuvoihin tai kuljetuskontteihin kiinnitetyt sinetit ovat yhä ehjät, jos asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitetuissa säännöissä niin vaaditaan.

4.   Kun epäillään asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamatta jättämistä, sen rajatarkastusaseman, jonka kautta uudelleentuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisten viranomaisten on 3 kohdassa säädettyjen tarkastusten lisäksi tehtävä tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset.

5.   Toimijoiden on esitettävä eläinten lähetykset, jotka siirretään jostakin unionin alueen osasta toiseen osaan unionin aluetta jonkin kolmannen maan alueen kautta, virallisia tarkastuksia varten paikassa, jossa ne poistuvat unionin alueelta.

6.   Unionista poistumispaikan toimivaltaisen viranomaisen on

a)

suoritettava tarkastukset, jos asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitetuissa säännöissä niin vaaditaan;

b)

leimattava lähetyksen mukana oleva virallinen todistus maininnalla ”AINOASTAAN KAUTTAKULJETUKSEEN EUROOPAN UNIONIN ERI ALUEIDEN VÄLILLÄ [kolmannen maan nimi] KAUTTA”.

38 artikla

Neumin käytävä

1.   Kun eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden, heinän ja olkien sekä elintarvikesekoitusten lähetykset tulevat Kroatian alueelta kauttakuljetettaviksi Bosnia ja Hertsegovinan alueen kautta Neumin käytävässä ja ennen kuin kyseiset lähetykset poistuvat Kroatian alueelta Klekin tai Zaton Dolin saapumispaikkojen kautta, Kroatian toimivaltaisten viranomaisten on

a)

sinetöitävä ajoneuvot tai kuljetuskontit ennen lähetyksen kulkua Neumin käytävän kautta;

b)

kirjattava lähetyksiä kuljettavien ajoneuvojen lähtöpäivä ja -aika.

2.   Kun 1 kohdassa tarkoitetut lähetykset saapuvat uudelleen Kroatian alueelle Klekin tai Zaton Dolin saapumispaikoissa, Kroatian toimivaltaisten viranomaisten on

a)

tarkistettava, että ajoneuvoissa tai kuljetuskonteissa olevat sinetit ovat yhä ehjät,

b)

kirjattava lähetyksiä kuljettavien ajoneuvojen saapumispäivä ja -aika.

3.   Kroatian toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava asiaankuuluvia toimenpiteitä asetuksen (EU) 2017/625 65 artiklan mukaisesti, jos

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettu sinetti on rikkoutunut Neumin käytävän kautta kuljettamisen aikana; tai

b)

kauttakuljetusaika on pidempi kuin Klekin ja Zaton Dolin saapumispaikkojen väliseen matkaan tarvittava aika.

VI luku

Loppusäännökset

39 artikla

Kumoamiset

Kumotaan päätökset 2000/208/EY ja 2000/571/EY ja täytäntöönpanopäätös 2011/215/EU 14 päivästä joulukuuta 2019 alkaen.

40 artikla

Päätöksen 2007/777/EY muuttaminen

Muutetaan päätös 2007/777/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

poistetaan 1 kohdan b, c ja d alakohta;

b)

poistetaan 2 ja 3 kohta;

2)

Muutetaan 6 a artikla seuraavasti:

a)

poistetaan 1 kohdan b, c ja d alakohta;

b)

poistetaan 2 ja 3 kohta.

41 artikla

Asetuksen (EY) N:o 798/2008 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 798/2008 18 artikla seuraavasti:

1)

poistetaan 1 kohdan b, c ja d alakohta;

2)

poistetaan 2 kohdan b, c ja d alakohta;

3)

poistetaan 3 ja 4 kohta.

42 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1251/2008 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1251/2008 17 artikla seuraavasti:

1)

poistetaan 1 kohdan b, c ja d alakohta;

2)

poistetaan 2 ja 3 kohta.

43 artikla

Asetuksen (EY) N:o 119/2009 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 119/2009 5 artikla seuraavasti:

1)

poistetaan 1 kohdan b, c ja d alakohta;

2)

poistetaan 2 ja 3 kohta.

44 artikla

Asetuksen (EU) N:o 206/2010 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 206/2010 seuraavasti:

1)

Muutetaan 12 a artikla seuraavasti:

a)

poistetaan 1 kohdan d ja e alakohta;

b)

poistetaan 2 kohta;

c)

poistetaan 4 kohta;

2)

Muutetaan 17 artikla seuraavasti:

a)

poistetaan 1 kohdan b, c ja d alakohta;

b)

poistetaan 2 ja 3 kohta;

3)

Muutetaan 17 a artikla seuraavasti:

a)

poistetaan 1 kohdan b, c ja d alakohta;

b)

poistetaan 2 ja 3 kohta.

45 artikla

Asetuksen (EU) N:o 605/2010 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 605/2010 seuraavasti:

1)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

poistetaan 1 kohdan b, c ja d alakohta;

b)

poistetaan 2 ja 3 kohta;

2)

poistetaan 7 a artiklan 2 ja 3 kohta.

46 artikla

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 142/2011 seuraavasti:

1)

Muutetaan 29 artikla seuraavasti:

a)

poistetaan 1 kohdan b, c ja d alakohta;

b)

poistetaan 2 ja 3 kohta;

2)

Muutetaan 29 a artikla seuraavasti:

a)

poistetaan 1 kohdan b, c ja d alakohta;

b)

poistetaan 2 ja 3 kohta.

47 artikla

Asetuksen (EU) N:o 28/2012 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 28/2012 seuraavasti:

1)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

poistetaan 1 kohdan b, c ja d alakohta;

b)

poistetaan 2 ja 3 kohta;

2)

Muutetaan 5 a artikla seuraavasti:

a)

poistetaan 1 kohdan b, c ja d alakohta;

b)

poistetaan 2 ja 3 kohta.

48 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 5 artikla seuraavasti:

1)

poistetaan 1 kohdan b, c ja d alakohta;

2)

poistetaan 2 ja 3 kohta.

49 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 12 päivänä tammikuuta 2005, rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 35, 8.2.2005, s. 1).

(6)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1).

(7)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4).

(9)  Komission päätös 2000/208/EY, tehty 24 päivänä helmikuuta 2000, eläinperäisten tuotteiden passitusta kolmannesta maasta ainoastaan maanteitse Euroopan yhteisön kautta toiseen kolmanteen maahan koskevan neuvoston direktiivin 97/78/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 64, 11.3.2000, s. 20).

(10)  Komission päätös 2000/571/EY, tehty 8 päivänä syyskuuta 2000, vapaa-alueille, vapaavarastoihin tai tullivarastoihin taikka rajat ylittäviin merikuljetusvälineisiin hankintoja toimittaville toimijoille tarkoitettujen kolmansien maiden tuotteiden eläinlääkärintarkastusta koskevista menetelmistä (EYVL L 240, 23.9.2000, s. 14).

(11)  Komission täytäntöönpanopäätös 2011/215/EU, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2011, neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse unioniin tuotaviksi tai kolmansiin maihin tarkoitettujen tuote-erien uudelleenlastauksesta saapumisrajatarkastusasemalla (EUVL L 90, 6.4.2011, s. 50).

(12)  Komission päätös 2007/777/EY, tehty 29 päivänä marraskuuta 2007, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonnissa kolmansista maista sekä päätöksen 2005/432/EY kumoamisesta (EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49).

(13)  Komission asetus (EY) N:o 798/2008, annettu 8 päivänä elokuuta 2008, sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1).

(14)  Komission asetus (EY) N:o 1251/2008, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi (EUVL L 337, 16.12.2008, s. 41).

(15)  Komission asetus (EY) N:o 119/2009, annettu 9 päivänä helmikuuta 2009, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista tai niiden osista, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta luonnonvaraisten jäniseläinten, tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden ja tarhattujen kanien lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 39, 10.2.2009, s. 12).

(16)  Komission asetus (EU) N:o 206/2010, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2010, sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1).

(17)  Komission asetus (EU) N:o 605/2010, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2010, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon, maitotuotteiden, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten (EUVL L 175, 10.7.2010, s. 1).

(18)  Komission asetus (EU) N:o 28/2012, annettu 11 päivänä tammikuuta 2012, todistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elintarvikesekoitusten tuonnissa unioniin ja kuljetuksessa unionin kautta sekä päätöksen 2007/275/EY ja asetuksen (EY) N:o 1162/2009 muuttamisesta (EUVL L 12, 14.1.2012, s. 1).

(19)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/759, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016, niiden kolmansien maiden, kolmansien maiden osien ja alueiden luettelojen laatimisesta, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuonti unioniin, todistuksia koskevien vaatimusten vahvistamisesta, asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta ja päätöksen 2003/812/EY kumoamisesta (EUVL L 126, 14.5.2016, s. 13).

(20)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1).

(21)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2122, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse rajatarkastusasemilla tehtävästä virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista, matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin kohdistuvasta erityisestä valvonnasta ja luonnollisille henkilöille osoitetuista pienistä tavaralähetyksistä, joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille, sekä asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta (katso tämän virallisen lehden sivu 45).

(22)  Katso http://www.edqm.eu (viimeisin laitos).

(23)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2019, rajatarkastusasemiin, mukaan luettuna tarkastuskeskuksiin, ja rajatarkastusasemien ja valvontapisteiden luetteloiden muotoon ja niissä käytettäviin luokkiin ja lyhenteisiin sovellettavia vähimmäisvaatimuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 165, 21.6.2019, s. 10).

(24)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2128, annettu 12 päivänä marraskuuta 2019, sellaisia tavaroita koskevan virallisen todistuksen mallista sekä myöntämissäännöistä, jotka toimitetaan unionista lähteville aluksille ja on tarkoitettu laivamuonitukseen tai miehistön ja matkustajien kulutukseen tai jotka toimitetaan johonkin Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohtaan (katso tämän virallisen lehden sivu 114).

(25)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).


12.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 321/99


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2125,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä puista pakkausmateriaalia koskevan erityisen virallisen valvonnan suorittamista, tietyistä lähetyksistä annettavia ilmoituksia ja vaatimustenvastaisuustapauksissa toteutettavia toimenpiteitä koskevien sääntöjen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 45 artiklan 4 kohdan ja 77 artiklan 1 kohdan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/625 vahvistetaan muun muassa puitteet virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien suorittamiselle unionin alueelle kolmansista maista tulevien eläinten ja tavaroiden osalta, jotta voidaan todentaa unionin lainsäädännön noudattaminen ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja eläinten hyvinvoinnin suojelemiseksi ja muuntogeenisten organismien ja kasvinsuojeluaineiden osalta myös ympäristön suojelemiseksi.

(2)

Puisen pakkausmateriaalin, jota voi olla kaikenlaisten tavaroiden mukana, välityksellä kulkeutuu ja leviää tunnetusti kasvintuhoojia. Niihin puisen pakkausmateriaalin muotoihin, jotka voivat toimia tuhoojien kulkeutumisväylänä ja aiheuttaa unionissa kasvintuhoojien leviämisriskin, kuuluvat muun muassa pakkauslaatikot, -rasiat ja ‐häkit, kaapelikelat ja kelat/rullat, kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut lastauslavat, kuormalavojen lavakaulukset ja sälytyspuut, riippumatta siitä, käytetäänkö niitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa. Unionin alueelle kuljetusten mukana tulevan puisen pakkausmateriaalin määrä on huomattava.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 (2) 43 ja 96 artiklassa vahvistetaan erityiset tuontiehdot puisen pakkausmateriaalin tuomiseksi unionin alueelle. Asetuksen (EU) 2017/625 77 artiklan 1 kohdan d alakohdassa annetaan komissiolle valta vahvistaa sääntöjä, jotka koskevat erityisen virallisen valvonnan suorittamista, jotta voidaan todentaa puisen pakkausmateriaalin täyttävän nämä vaatimukset, asetuksen (EU) 2017/625 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa paikoissa, sekä toimenpiteitä vaatimusten noudattamatta jättämiseen liittyvissä tapauksissa.

(4)

Jotta voidaan varmistaa unionin alueelle tulevaa puista pakkausmateriaalia koskevien tarkastusten tehokkuus ja välttää riski kasvintuhoojien kulkeutumisesta tai leviämisestä, olisi annettava säännöt, joilla täydennetään niitä asetuksen (EU) 2017/625 säännöksiä, jotka koskevat puista pakkausmateriaalia koskevan erityisen virallisen valvonnan suorittamista ja toimenpiteitä, jotka on toteutettava, jos vaatimuksia ei noudateta.

(5)

Asetuksen (EU) 2016/2031 43 artiklan 1 kohdassa puiselle pakkausmateriaalille säädettyjä erityisiä tuontiehtoja ei sovelleta materiaaliin, johon sovelletaan kansainvälisessä kasvinsuojelutoimenpidestandardissa nro 15 – asetus puisesta pakkausmateriaalista kansainvälisessä kaupassa (ISPM 15 -standardi) – määrättyjä vapautuksia. Siksi tällaisen materiaalin ei tulisi sisältyä tämän asetuksen soveltamisalaan.

(6)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi laadittava riskeihin perustuva seurantasuunnitelma sellaisten lähetysten tunnistamiseksi, joissa on puista pakkausmateriaalia, joka voi aiheuttaa suurimman riskin kasvinterveydelle unionin alueella ja johon olisi näin ollen kohdistettava erityistä virallista valvontaa.

(7)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi tämän seurantasuunnitelman perusteella valittava puisen pakkausmateriaalin lähetyksiä erityisen virallisen valvonnan suorittamista varten. Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi lisäksi oltava mahdollisuus vaatia tulliviranomaisia tarvittaessa – toimivaltaisten viranomaisten toteuttaman erityisen virallisen valvonnan suorittamista varten – pidättämään ne valikoidut lähetykset, joissa on puista pakkausmateriaalia, siihen asti kun erityinen virallinen valvonta on saatettu päätökseen.

(8)

Puinen pakkausmateriaali ei sisälly asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun luetteloon tavaroista, joihin ei kohdisteta virallista valvontaa rajatarkastusasemilla.

(9)

Asetuksen (EU) 2017/625 45 artiklan 4 kohdassa siirretään komissiolle valta yksilöidä se, missä tapauksissa ja millä edellytyksin toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää toimijoita ilmoittamaan tiettyjen sellaisten tavaroiden saapumisesta, joihin ei kohdisteta valvontaa rajatarkastusasemilla.

(10)

Jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat tehokkaasti suunnitella ja toteuttaa puista pakkausmateriaalia koskevaa erityistä virallista valvontaa, niiden olisi voitava pyytää toimijoita ilmoittamaan niille kohtuullisessa ajassa etukäteen sellaisten lähetysten saapumisesta, joissa on puista pakkausmateriaalia.

(11)

Sen vuoksi tässä asetuksessa säädettyjen, puisen pakkausmateriaalin erityistä virallista valvontaa koskevien sääntöjen yhteydessä olisi säädettävä, että toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää toimijoita ilmoittamaan toimivaltaisille viranomaisille etukäteen tällaisten lähetysten saapumisesta. Tällaisiin ilmoituksiin voidaan käyttää asetuksen (EU) 2017/625 131 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustettua ja komission hallinnoimaa virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmää (IMSOC). Toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää lähetyksestä vastaavia toimijoita ilmoittamaan lähetyksen saapumisesta IMSOC:n välityksellä, olemassa olevien kansallisten tietojärjestelmien välityksellä tai muulla toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla toimivaltaisten viranomaisten määrittämässä kohtuullisessa ajassa etukäteen.

(12)

Asetuksen (EU) 2017/625 56 artiklassa tarkoitettua yhteistä terveyttä koskevaa tuloasiakirjaa (CHED-asiakirjaa) olisi käytettävä erityisen virallisen valvonnan tulosten kirjaamiseen IMSOC:iin. Virallisen valvonnan kirjatut tulokset antavat yleiskuvan puisen pakkausmateriaalin osalta jäsenvaltioissa toteutetun erityisen virallisen valvonnan tilanteesta ja luovat perustan jatkotoimille, joilla unionin alue suojataan kasvintuhoojien leviämiseltä.

(13)

Tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava niiden kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (3) asiaankuuluvien säännösten soveltamista.

(14)

Jos toimivaltainen viranomainen päättää lähettää vaatimustenvastaisen puisen pakkausmateriaalin edelleen unionin ulkopuoliseen määräpaikkaan asetuksen (EU) 2017/625 66 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan nojalla, vaatimustenvastaisen puisen pakkausmateriaalin olisi pysyttävä virallisessa tullivalvonnassa, kunnes se poistuu unionin alueelta, jotta vältetään riski tuhoojien kulkeutumisesta unioniin tai leviämisestä.

(15)

Jos paikassa, jossa luovutus vapaaseen liikkeeseen unionissa tapahtuu, tai määräpaikassa tehtävien fyysisten tarkastusten aikana havaitaan vaatimustenvastaista puista pakkausmateriaalia, tällainen materiaali olisi tuhottava välittömästi ottaen huomioon suurempi unionikaranteenituhoojien leviämisriski, jota ei voida estää vähemmän tehokkailla keinoilla.

(16)

Asetusta (EU) 2017/625 sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019. Tämän vuoksi myös tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä olisi sovellettava mainitusta päivästä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt sellaisten puisen pakkausmateriaalin tai puutuotteiden (lukuun ottamatta paperituotteita) erityisen virallisen valvonnan suorittamista varten, jotka on tarkoitettu unionin alueelle tulevan tuotteen tukemiseen, suojaamiseen tai kuljettamiseen, riippumatta siitä, käytetäänkö niitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa, jäljempänä ’puinen pakkausmateriaali’, ja toimenpiteet tapauksissa, joissa vaatimuksia ei noudateta.

2.   Tässä asetuksessa vahvistetaan myös se, missä tapauksissa ja millä edellytyksin toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää toimijoita ilmoittamaan tiettyjen sellaisten unionin alueelle tulevien lähetysten saapumisesta, joissa on puista pakkausmateriaalia.

3.   Tätä asetusta ei sovelleta asetuksen (EU) 2016/2031 43 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuun puiseen pakkausmateriaaliin, johon sovelletaan kansainvälisen kasvinsuojelutoimenpidestandardin nro 15 – asetus puisesta pakkausmateriaalista kansainvälisessä kaupassa, jäljempänä ’ISPM 15 -standardi’, nojalla määrättyjä vapautuksia.

2 artikla

Seurantasuunnitelma

Toimivaltaisten viranomaisten on laadittava puista pakkausmateriaalia koskeva seurantasuunnitelma riskianalyysin perusteella ottaen huomioon ainakin seuraavat seikat:

a)

toimivaltaisten viranomaisten edellisinä vuosina suorittaman puiseen pakkausmateriaaliin kohdistuvan erityisen virallisen valvonnan määrä ja tulokset virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmästä, jäljempänä ’IMSOC’, saatujen tietojen perusteella;

b)

se, miten kolmas maa, viejä tai lähetyksistä vastaava toimija on aiemmin noudattanut asetuksen (EU) 2016/2031 ja erityisesti sen 43 artiklan 1 kohdan ja 96 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan säännöksiä;

c)

tulliviranomaisilta ja muista lähteistä saatavilla olevat tiedot sellaisten unioniin tulevien lähetysten lukumäärästä, joissa on puista pakkausmateriaalia, sekä lähetyksen alkuperämaasta.

3 artikla

Lähetyksistä ilmoittaminen

Toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää lähetyksestä vastaavia toimijoita ilmoittamaan IMSOC:n välityksellä, olemassa olevien kansallisten tietojärjestelmien välityksellä tai muulla toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla toimivaltaisten viranomaisten määrittämässä kohtuullisessa ajassa etukäteen sellaisten unionin alueelle tulevien lähetysten saapumisesta, joissa on puista pakkausmateriaalia.

4 artikla

Puista pakkausmateriaalia koskeva erityinen virallinen valvonta

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on valittava fyysisiä tarkastuksia varten lähetyksiä, joissa on puista pakkausmateriaalia, seuraavien seikkojen perusteella:

a)

edellä 2 artiklassa tarkoitettu seurantasuunnitelma;

b)

tarvittaessa 3 artiklassa tarkoitetuissa ilmoituksissa annetut tiedot; sekä

c)

muut niiden käytettävissä olevat merkitykselliset tiedot.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 1 kohdan mukaisesti valittujen lähetysten fyysiset tarkastukset sen todentamiseksi, että lähetykset täyttävät asetuksen (EU) 2016/2031 43 artiklan 1 kohdassa ja 96 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa säädetyt tuontivaatimukset.

3.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia tulliviranomaisia pidättämään valitut lähetykset, joissa on puista pakkausmateriaalia, jos tämä katsotaan tarpeelliseksi 2 kohdan mukaisia fyysisiä tarkastuksia varten ja kyseisten tarkastusten keston ajaksi.

4.   Erityistä virallista valvontaa suorittaessaan toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava pääsy koko lähetykseen siten, että kaikelle kyseisessä lähetyksessä olevalle puiselle pakkausmateriaalille voidaan tehdä 2 kohdassa tarkoitetut fyysiset tarkastukset.

5.   Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava tulliviranomaisille kolmen työpäivän kuluessa sellaisen lähetyksen pidättämisen alkamisesta, jossa on puista pakkausmateriaalia, tälle pidätetylle lähetykselle tehtyjen tarkastusten tulokset.

6.   Jos fyysisiä tarkastuksia ei voida saattaa päätökseen kolmen työpäivän kuluessa sellaisen lähetyksen pidättämisen alkamisesta, jossa on puista pakkausmateriaalia, toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää tulliviranomaisia pitämään lähetyksen pidätettynä vielä kolmen ylimääräisen työpäivän ajan tarkastusten saattamiseksi päätökseen.

Tässä tapauksessa tulliviranomainen voi, jos se on teknisesti mahdollista, vapauttaa lähetyksen, jos lähetyksestä vastaava toimija erottaa puisen pakkausmateriaalin lähetyksestä.

7.   Lähetys, jonka tulliviranomaiset ovat pidättäneet 3 kohdan nojalla, vapautetaan, jos toimivaltaiset viranomaiset eivät ole kolmen työpäivän kuluessa pidättämisen alkamisesta toimittaneet 5 kohdan mukaisia tarkastusten tuloksia tai pyytäneet tulliviranomaisia pitämään lähetystä pidätettynä kolmen ylimääräisen työpäivän ajan 6 kohdan mukaisesti.

5 artikla

Erityisen virallisen valvonnan tulosten raportointi

1.   Kun 4 artiklan mukainen erityinen virallinen valvonta on saatettu päätökseen, toimivaltaisten viranomaisten on

a)

täytettävä yhteiseen terveyttä koskevaan tuloasiakirjaan, jäljempänä ’CHED-asiakirja’, erityisen virallisen valvonnan tulokset asetuksen (EU) 2017/625 56 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohdan mukaisesti;

b)

toimitettava puista pakkausmateriaalia koskevan erityisen virallisen valvonnan tulokset IMSOC:iin joko suoraan tai olemassa olevien kansallisten järjestelmien välityksellä; sekä

c)

ilmoitettava toimijalle, joka on vastuussa lähetyksestä, jossa on puista pakkausmateriaalia, ja tulliviranomaisille erityisen virallisen valvonnan tuloksista.

2.   Jos toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat sellaisesta lähetyksestä, jossa on puista pakkausmateriaalia, vastaavalle toimijalle erityisen virallisen valvonnan tuloksista CHED-asiakirjan välityksellä, toimijan on ilmoitettava CHED-asiakirjan viitenumero asetuksen (EU) N:o 952/2013 163 artiklassa tarkoitettuna täydentävänä asiakirjana, joka liitetään tulli-ilmoitukseen, joka annetaan tulliviranomaisille tämän lähetyksen yhteydessä.

6 artikla

Toimenpiteet vaatimusten noudattamatta jättämiseen liittyvissä tapauksissa

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) 2017/625 66 artiklan mukaisesti määrättävä sellaisen puisen pakkausmateriaalin hävittäminen, edelleen lähettäminen tai erityiskäsittely, joka ei täytä asetuksen (EU) 2016/2031 43 artiklan 1 kohdassa ja 96 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa säädettyjä vaatimuksia.

Jos tällaista vaatimustenvastaista puista pakkausmateriaalia kuitenkin havaitaan 4 artiklan mukaisissa fyysisissä tarkastuksissa asetuksen (EU) 2017/625 44 artiklan 3 kohdan c ja e alakohdassa tarkoitetussa paikassa, jossa lähetyksen luovutus vapaaseen liikkeeseen unionissa tapahtuu, tai lähetyksen määräpaikassa, toimivaltaisten viranomaisten on määrättävä kyseinen toimija viipymättä hävittämään kyseinen puinen pakkausmateriaali. Ennen hävittämistä ja sen aikana puista pakkausmateriaalia on käsiteltävä siten, että estetään asetuksen (EU) 2016/2031 4 artiklassa määriteltyjen unionikaranteenituhoojien leviäminen.

2.   Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät määrätä, että lähetyksestä vastaavan toimijan on lähetettävä vaatimustenvastainen puinen pakkausmateriaali edelleen unionin ulkopuolelle asetuksen (EU) 2017/625 66 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan nojalla, lähetyksen, jossa on vaatimustenvastaista puista pakkausmateriaalia, on pysyttävä virallisessa tullivalvonnassa asianmukaisen tullimenettelyn mukaisesti, kunnes vaatimustenvastainen puinen pakkausmateriaali poistuu unionin alueelta.

7 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).


12.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 321/104


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2126,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyihin eläinten ja tavaroiden luokkiin kohdistuvaa erityistä virallista valvontaa koskevista säännöistä, tällaisen valvonnan suorittamisen seurauksena toteutettavista toimenpiteistä ja rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 48 artiklan h alakohdan ja 77 artiklan 1 kohdan a, b ja k alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2017/625 77 artiklan 1 kohdan a, b ja k alakohdassa annetaan komissiolle valtuudet vahvistaa sääntöjä, jotka koskevat erityisen virallisen valvonnan suorittamista tiettyjen unioniin tulevien eläinten ja tavaroiden luokkien osalta sekä toimenpiteitä, joita on toteutettava tapauksissa, joissa vaatimuksia ei ole noudatettu.

(2)

Jotta unionin alueelle tuotavia nylkemättömän luonnonvaraisen karvapeitteisen riistan lähetyksiä koskevan virallisen valvonnan vaikuttavuus voidaan varmistaa, olisi vahvistettava erityisiä valvontavaatimuksia, joiden mukaan fyysiset tarkastukset suoritetaan loppuun määräpaikkana olevassa laitoksessa, koska fyysisiä tarkastuksia ja näytteenottoa ei voida suorittaa kaikilta osin rajatarkastusasemilla.

(3)

Jotta suoraan unionin satamiin purettavien tuoreiden kalastustuotteiden virallisen valvonnan vaikuttavuus voidaan varmistaa, virallista valvontaa olisi voitava suorittaa jäsenvaltioiden neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 (2) mukaisesti nimeämissä satamissa.

(4)

Asetuksen (EU) 2017/625 77 artiklan 1 kohdan k alakohdassa annetaan komissiolle valta hyväksyä sääntöjä sellaisen erityisen virallisen valvonnan suorittamista varten, joka koskee kyseisen asetuksen 48 artiklan h alakohdassa tarkoitettuja eläimiä ja tavaroita, joista aiheutuu vähäinen riski tai joista ei aiheudu erityistä riskiä ja jotka vapautetaan rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta silloin, kun tällainen vapauttaminen on perusteltua.

(5)

Kun virallista valvontaa ei suoriteta rajatarkastusasemilla, olisi vahvistettava edellytykset, kuten asianmukaiset valvontajärjestelyt, sen varmistamiseksi, ettei ihmisten, eläinten ja kasvien terveydelle aiheudu kohtuuttomia riskejä, kun tällaisia eläimiä ja tavaroita tulee unioniin.

(6)

Kun on kyse jäädytetystä tonnikalasta, josta aiheutuu vähäinen riski tai josta ei aiheudu erityistä riskiä asetuksen (EU) 2017/625 48 artiklan ensimmäisen kohdan h alakohdan mukaisesti, virallinen valvonta voidaan suorittaa määräpaikkana olevassa jalostuslaitoksessa, joka tulliviranomaisten on hyväksyttävä muiden kuin unionitavaroiden väliaikaista varastointia varten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (3) mukaisesti.

(7)

Kun on kyse komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/627 (4) 72 artiklassa tarkoitetuista kalastustuotteista, jotka on pyydetty jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivilla aluksilla ja purettu kolmansissa maissa ennen niiden tuontia unionin alueelle ja joista aiheutuu vähäinen riski tai joista ei aiheudu erityistä riskiä asetuksen (EU) 2017/625 48 artiklan ensimmäisen kohdan h alakohdan mukaisesti, olisi toteutettava toimenpiteitä, jos epäillään vaatimustenvastaisuutta.

(8)

Eläimistä ja tavaroista, jotka saapuvat unioniin tiettyjen Kreikan saarien kautta ja tiettyjen Ranskan alueiden kautta, aiheutuu vähäinen riski, koska tällaisia eläimiä ja tavaroita ei saateta markkinoille näiden saarten tai alueiden ulkopuolella. Olisi vahvistettava virallista valvontaa koskevat asianmukaiset vaatimukset ja toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei tällaisia eläimiä ja tavaroita saateta markkinoille kyseisten saarten tai alueiden ulkopuolella.

(9)

Asetuksen (EU) 2017/625 77 artiklan 1 kohdan k alakohdan ja 48 artiklan ensimmäisen kohdan h alakohdan mukaista virallista valvontaa koskevat säännöt olisi oikeudellisen kehyksen soveltamisen järkeistämiseksi ja yksinkertaistamiseksi hyväksyttävä yhdessä muiden, mainitun asetuksen 77 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa lueteltujen tavaraluokkien virallista valvontaa koskevien sääntöjen kanssa.

(10)