ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 285

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
6. marraskuuta 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/1851, annettu 28 päivänä toukokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä arvopaperistettujen vastuiden homogeenisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ( 1 )

1

 

*

Komission Täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1852, annettu 30 päivänä lokakuuta 2019, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä Gall del Penedès (SMM)

6

 

*

Komission Täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1853, annettu 5 päivänä marraskuuta 2019, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

7

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission Täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1854, annettu 29 päivänä lokakuuta 2019, biotieteissä ja biolääketieteessä käytettävien kuvantamistekniikoiden eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (Euro-BioImaging ERICin) perustamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 7612)  ( 1 )

9

 

*

Komission Täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1855, annettu 5 päivänä marraskuuta 2019, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston perustamisesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/776/EU muuttamisesta

14

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

6.11.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1851,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä arvopaperistettujen vastuiden homogeenisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 12 päivänä joulukuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 14 kohdan kolmannen alakohdan ja 24 artiklan 21 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Arvopaperistetuilla vastuilla tulisi olla samankaltaiset riskiprofiilit, jotta sijoittajat voivat noudattaa vankkaa due diligence -prosessia ja arvioida helpommin arvopaperistamiseen liittyviä riskejä asetuksen (EU) 2017/2402 tavoitteiden mukaisesti. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa yhdenmukaiset perusteet, joilla määritetään tietyn arvopaperistettujen vastuiden poolin homogeenisuus.

(2)

Arvopaperistettujen vastuiden pooli olisi katsottava homogeeniseksi vain silloin, kun se sisältää yhteen omaisuuserätyyppiin kuuluvia vastuita. Sen vuoksi olisi määritettävä erilliset omaisuuserätyypit, jotta vastuut voidaan luokitella niiden mukaisesti. Markkinakäytännössä on jo määritetty vakiintuneet omaisuuserätyypit, joilla määritetään tietyn arvopaperistettujen vastuiden poolin homogeenisuus. Olisi kuitenkin varmistettava, että rahoitusalan innovointi ja markkinakäytännöt eivät häiriinny; sen vuoksi olisi sallittava, että tiettyjä arvopaperistettujen vastuiden pooleja, jotka eivät vastaa jotakin näistä vakiintuneista omaisuuserätyypeistä, pidetään myös yhtenä omaisuuserätyyppinä niiden sisäisten menetelmien ja parametrien perusteella, joita alullepanija tai järjestäjä soveltaa johdonmukaisesti. On myös mahdollista, että yksi vastuu voidaan luokitella kuuluvaksi useampaan kuin yhteen omaisuuserätyyppiin. Tästä huolimatta kaikkien tiettyyn arvopaperistamiseen sisältyvien vastuiden olisi kuuluttava samaan omaisuuserätyyppiin.

(3)

Luotonmyöntämisstandardeilla on tarkoitus mitata ja arvioida arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvää luottoriskiä, ja sen vuoksi ne ovat hyödyllisiä vastuiden homogeenisuuden indikaattoreita. Vastaavasti samankaltaisten luotonmyöntämisstandardien soveltamista olisi käytettävä osoituksena siitä, että pooliin kuuluvilla arvopaperistetuilla vastuilla on samankaltaiset riskiprofiilit; sitä vastoin toisistaan poikkeavien luotonmyöntämisstandardien soveltaminen voi johtaa siihen, että vastuiden riskiprofiilit ovat olennaisesti erilaisia, vaikka tällaiset luotonmyöntämiskäytännöt olisivat kaikki korkealaatuisia.

(4)

Arvopaperistettujen vastuiden hoitaminen, mukaan lukien arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvien käteissaatavien seuraaminen, kerääminen ja hallinnointi, arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön taseen vastaavaa -puolella, vaikuttaa merkittävästi kyseisistä arvopaperistetuista vastuista odotettaviin rahavirtoihin ja näin ollen helpottaa kassavirtaennusteiden laatimista ja antaa sijoittajille mahdollisuuden tehdä maksuja ja niiden laiminlyöntejä koskevia tilastollisesti luotettavia oletuksia. Riippumatta siitä, hoitaako vastuita alullepanija, kolmannet osapuolet tai alullepanijat ja kolmas osapuoli yhdessä, arvopaperistettujen vastuiden poolin hoitamisen samankaltaisilla menettelyillä, järjestelmillä ja hallinnoinnilla olisi oltava välttämätön edellytys sille, että arvopaperistettujen vastuiden pooli tunnustetaan homogeeniseksi. Pooliin sisältyvien arvopaperistettujen vastuiden hoitamiseen olisi sen vuoksi sovellettava menettelyjä, jotka ovat riittävän samanlaisia, jotta sijoittaja voi luotettavasti arvioida vastuiden hoitamisen vaikutusta samankaltaisilla parametreilla.

(5)

Tiettyjen omaisuuserätyyppien osalta sijoittajat eivät välttämättä pysty arvioimaan asianmukaisesti arvopaperistettujen vastuiden pooliin sisältyviä riskejä ainoastaan käyttämällä perusteina samankaltaista vastuiden hoitamista ja samankaltaisia luotonmyöntämiskäytäntöjä. Tiettyjä tekijöitä olisi sen vuoksi sovellettava joihinkin omaisuuserätyyppeihin, jotta voidaan varmistaa homogeenisuuden tarkka arviointi. Alullepanijan tai järjestäjän olisi sen vuoksi sovellettava tapauskohtaisesti yhtä tai useampaa merkityksellistä tekijää ottaen huomioon arvopaperistamisen tyyppi (eli ABCP-arvopaperistaminen tai muu kuin ABCP-arvopaperistaminen), arvopaperistettujen vastuiden tietyn poolin ominaispiirteet ja se, voivatko sijoittajat arvioida syntyvään pooliin liittyvät riskit yhteisten menetelmien ja parametrien perusteella. Omaisuuserätyyppejä ’luottojärjestelyt yksityishenkilöille henkilökohtaisten tai perhesyiden taikka kotitalouksien kulutukseen liittyvien syiden vuoksi’ ja ’myyntisaamiset’ pidetään kuitenkin riittävän homogeenisina edellyttäen, että sovelletaan myös vastaavia luotonmyöntämiskäytäntöjä ja vastuiden hoitamismenettelyjä. Lisävaatimusten soveltaminen kyseisiin omaisuuserätyyppeihin homogeenisuustekijöiden muodossa johtaisi liiallisiin keskittymiin arvopaperistetuissa salkuissa. Homogeenisuustekijöiden soveltamista ei sen vuoksi pitäisi edellyttää kyseisiltä omaisuuserätyypeiltä.

(6)

Jos arvopaperistettujen vastuiden ominaispiirteet muuttuvat homogeenisuuden osalta alullepanijasta tai järjestäjästä riippumattomista syistä, mukaan lukien homogeenisuustekijät, eikä muutos johdu alullepanijan virheestä, tämän ei pitäisi katsoa vaikuttavan poolin homogeenisuuteen edellyttäen, että vastuut olivat muutoin tämän asetuksen vaatimusten mukaisia arvopaperistamisen alullepanoajankohtana ja että tällainen muutos tapahtui arvopaperistamisen alullepanon jälkeen. Koska ehdot arvopaperistettujen vastuiden homogeenisuuden määrittämiseksi ovat merkityksellisiä sekä ABCP-arvopaperistamisessa että muussa kuin ABCP-arvopaperistamisessa, kumpaankin arvopaperistamisen tyyppiin olisi sovellettava yhdenmukaisia säännöksiä riippumatta yksittäisistä homogeenisuustekijöistä, jotka voivat olla merkityksellisiä vain tiettyjen ABCP-arvopaperistamisen tai muun kuin ABCP-arvopaperistamisen omaisuuserätyyppien osalta.

(7)

Tämän asetuksen säännökset ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, koska ne koskevat homogeenisuutta sekä ABCP-arvopaperistamisessa että muussa kuin ABCP-arvopaperistamisessa. Jotta varmistettaisiin niiden säännösten yhtenäisyys, joiden olisi tultava voimaan samanaikaisesti, ja tarjottaisiin velvoitteiden alaisille henkilöille mahdollisuus muodostaa kattava kuva velvoitteista ja päästä helposti tutustumaan niihin, olisi asianmukaista sisällyttää molemmat asetuksessa (EU) 2017/2402 vaaditut homogeenisuutta koskevat tekniset sääntelystandardit samaan asetukseen. Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan pankkiviranomainen on toimittanut komissiolle.

(8)

Euroopan pankkiviranomainen (EPV) on tehnyt läheistä yhteistyötä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) kanssa ennen kuin se on toimittanut teknisten standardien luonnokset, joihin tämä asetus perustuu. EPV on myös järjestänyt avoimet julkiset kuulemiset teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut teknisiin sääntelystandardeihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Arvopaperistettujen vastuiden homogeenisuus

Asetuksen (EU) 2017/2402 20 artiklan 8 kohtaa ja 24 artiklan 15 kohtaa sovellettaessa arvopaperistettuja vastuita on pidettävä homogeenisina, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

ne vastaavat jotakin seuraavista omaisuuserätyypeistä:

i)

asuntolainat, joiden vakuutena on yksi tai useampi asuinkiinteistö tai jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (3) 201 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hyväksyttävän luottosuojan tarjoajan täysin takaamia ja joilla on vähintään luottoluokka 2 kyseisen asetuksen kolmannen osan II osaston 2 luvun mukaisesti;

ii)

kaupalliset lainat, joiden vakuutena on yksi tai useampi liikekiinteistö, mukaan lukien toimistot ja muut liiketilat;

iii)

luottojärjestelyt yksityishenkilöille henkilökohtaisten tai perhesyiden taikka kotitalouksien kulutukseen liittyvien syiden vuoksi;

iv)

kaikentyyppisille yrityksille myönnetyt luottojärjestelyt, mukaan lukien lainat ja leasingsopimukset;

v)

autolainat ja autoleasingsopimukset;

vi)

luottokorttisaamiset;

vii)

myyntisaamiset;

viii)

muut arvopaperistetut vastuut, joiden alullepanija tai järjestäjä katsoo muodostavan erillisen omaisuuserätyypin sisäisten menetelmien ja parametrien perusteella;

b)

niihin liittyvät luotot on myönnetty sellaisten käytäntöjen mukaisesti, joissa sovelletaan samankaltaisia lähestymistapoja luottoriskin arviointiin;

c)

niitä hoidetaan noudattaen samankaltaisia menettelyjä, jotka koskevat käteisvarojen seurantaa, keruuta ja hallinnointia arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön vastaavaa-puolella;

d)

yhtä tai useampaa homogeenisuustekijää sovelletaan 2 artiklan mukaisesti.

Kun tämän artiklan a alakohtaa sovellettaessa arvopaperistettu vastuu vastaa useampaa kuin yhtä omaisuuserätyyppiä, kyseinen vastuu luokitellaan vain yhteen omaisuuserätyyppiin kyseisessä arvopaperistamisessa.

Jos pooliin, joka katsotaan homogeeniseksi tämän asetuksen mukaisesti, sisältyvät arvopaperistetut vastuut muuttuvat, muutokset eivät saa vaikuttaa tällaiseen homogeenisuuteen, jos ne johtuvat alullepanijasta tai järjestäjästä riippumattomista syistä.

2 artikla

Homogeenisuustekijät

1.   Edellä 1 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitetun omaisuuserätyypin homogeenisuustekijät ovat seuraavat:

a)

vakuusoikeuksien etuoikeusjärjestys, kun arvopaperistettujen vastuiden pooli koostuu ainoastaan yhdestä seuraavista:

i)

lainat, joissa ylimpään etuoikeusluokkaan kuuluvana vakuutena on asuinkiinteistö;

ii)

lainat, joissa alempaan etuoikeusluokkaan ja johonkin ylemmistä etuoikeusluokista kuuluvana vakuutena on asuinkiinteistö;

iii)

lainat, joissa alempaan etuoikeusluokkaan kuuluvana vakuutena on asuinkiinteistö;

b)

asuinkiinteistön tyyppi, kun pooli koostuu vain yhdestä seuraavista tyypeistä:

i)

tuloa tuottavat kiinteistöt;

ii)

muut kuin tuloa tuottavat kiinteistöt;

c)

oikeudenkäyttöalue, kun pooli muodostuu vastuista, joiden vakuutena on samalla lainkäyttöalueella sijaitsevia asuinkiinteistöjä.

2.   Edellä 1 artiklan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun omaisuuserätyypin homogeenisuustekijät ovat seuraavat:

a)

vakuusoikeuksien etuoikeusjärjestys, kun pooli koostuu ainoastaan yhdestä seuraavien arvopaperistettujen vastuiden tyypistä:

i)

lainat, joissa ylimpään etuoikeusluokkaan kuuluvana vakuutena on liikekiinteistö;

ii)

lainat, joissa alempaan etuoikeusluokkaan ja johonkin ylemmistä etuoikeusluokista kuuluvana vakuutena on liikekiinteistö;

iii)

lainat, joissa alempaan etuoikeusluokkaan kuuluvana vakuutena on liikekiinteistö;

b)

liikekiinteistön tyyppi, kun pooli koostuu vain yhdestä seuraavista tyypeistä:

i)

toimistorakennukset;

ii)

vähittäismyymälät;

iii)

sairaalat;

iv)

varastotilat;

v)

hotellit;

vi)

teollisuuskiinteistöt;

vii)

muut liikekiinteistöjen tyypit;

c)

lainkäyttöalue, kun pooli muodostuu arvopaperistetuista vastuista, joiden vakuutena on samalla lainkäyttöalueella sijaitsevia kiinteistöjä.

3.   Edellä 1 artiklan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitetun omaisuuserätyypin homogeenisuustekijät ovat seuraavat:

a)

velallisen tyyppi, kun pooli koostuu vain yhdestä seuraavista velallisen tyypeistä:

i)

mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset;

ii)

muut yritystyypit;

b)

lainkäyttöalue, kun pooli koostuu ainoastaan yhdestä seuraavien arvopaperistettujen vastuiden tyypistä:

i)

vastuut, joiden vakuutena on samalla lainkäyttöalueella sijaitsevia kiinteistöjä;

ii)

samalle lainkäyttöalueelle sijoittautuneisiin velallisiin liittyvät vastuut.

4.   Edellä 1 artiklan a alakohdan v alakohdassa tarkoitetun omaisuuserätyypin homogeenisuustekijät ovat seuraavat:

a)

velallisen tyyppi, kun pooli koostuu arvopaperistetuista vastuista, jotka liittyvät ainoastaan yhteen seuraavista velallisen tyypeistä:

i)

yksityishenkilöt;

ii)

mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset;

iii)

muut yritystyypit;

iv)

julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset;

v)

finanssilaitokset;

b)

lainkäyttöalue, kun pooli muodostuu arvopaperistetuista vastuista, jotka liittyvät samalla lainkäyttöalueella asuviin velallisiin.

5.   Edellä 1 artiklan a alakohdan vi alakohdassa tarkoitetun omaisuuserätyypin homogeenisuustekijät ovat seuraavat:

a)

velallisen tyyppi, kun pooli koostuu arvopaperistetuista vastuista, jotka liittyvät ainoastaan yhteen seuraavista velallisen tyypeistä:

i)

yksityishenkilöt;

ii)

mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset;

iii)

muut yritystyypit;

iv)

julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset;

v)

finanssilaitokset;

b)

lainkäyttöalue, kun pooli muodostuu arvopaperistetuista vastuista, jotka liittyvät samalla lainkäyttöalueella asuviin velallisiin.

6.   Edellä 1 artiklan a alakohdan viii alakohdassa tarkoitetun omaisuuserätyypin homogeenisuustekijät ovat seuraavat:

a)

velallisen tyyppi;

b)

vakuusoikeuksien etuoikeusjärjestys;

c)

kiinteistön tyyppi;

d)

lainkäyttöalue.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä toukokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 28.12.2017, s. 35.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).


6.11.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1852,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2019,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä ”Gall del Penedès” (SMM)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Espanjan esittämän pyynnön, joka koski komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/929 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun maantieteellisen merkinnän ”Gall del Penedès” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä (3).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Gall del Penedès” (SMM) koskevan eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/929, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2016, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Gall del Penedès (SMM)) (EUVL L 155, 14.6.2016, s. 7).

(3)  EUVL C 217, 28.6.2019, s. 10.


6.11.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1853,

annettu 5 päivänä marraskuuta 2019,

tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista ja asetuksen (EY) N:o 2465/1996 kumoamisesta 7 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteessä III luetellaan Irakin entisen hallituksen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot sekä luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, elimet ja yhteisöt, joille kuuluvat, Irakin ulkopuolella 22 päivänä toukokuuta 2003 olleet varat ja muut taloudelliset resurssit jäädytetään kyseisen asetuksen nojalla.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 30 päivänä lokakuuta 2019 poistaa kaksi kohtaa niiden henkilöiden ja yhteisöjen luettelosta, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitettä III olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2019.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EUVL L 169, 8.7.2003, s. 6.


LIITE

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteestä III seuraavat kohdat:

”183)

STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS (alias GENERAL ESTABLISHMENT FOR IRRIGATION PROJECTS). Osoitteet: a) Northgate, Karanteena, P.O. Box 148, Bagdad, Irak; b) Al-Muadham, near Engineering College, P.O. Box 14186, Bagdad, Irak.

184)

STATE ORGANIZATION FOR LAND RECLAMATION (alias a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR PLANTATION AND DEVELOPMENT OF THE RECLAIMED LANDS, b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR EXECUTION OF LAND RECLAMATION CONTRACTS, c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF CENTRAL AND NORTHERN AREAS, d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF SOUTHERN AREAS). Osoitteet: a) Amiriya, Abu Gharib, P.O. Box 6161, Bagdad, Irak; b) P.O. Box 6061, Aamrlya 7, Nisan, Irak; c) P.O. Box 609, Al-Sadoon St., Bagdad, Irak; d) P.O. Box 27, Wasit Province, Kut, Irak.”

PÄÄTÖKSET

6.11.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1854,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2019,

biotieteissä ja biolääketieteessä käytettävien kuvantamistekniikoiden eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (Euro-BioImaging ERICin) perustamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 7612)

(Ainoastaan bulgarian-, englannin-, hollannin-, italian-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen-, tanskan-, tšekin- ja unkarinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä 25 päivänä kesäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 723/2009 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bulgaria, Tšekki, Tanska, Ranska, Israel, Italia, Unkari, Alankomaat, Itävalta, Norja, Portugali, Suomi, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Euroopan molekyylibiologian laboratorio esittivät komissiolle hakemuksen, jäljempänä ’hakemus’, biotieteissä ja biolääketieteessä käytettävien kuvantamistekniikoiden eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion, jäljempänä ’Euro-BioImaging ERIC’, perustamiseksi. Belgia on ilmoittanut päätöksensä osallistua Euro-BioImaging ERICiin aluksi tarkkailijana. Hakijat ovat sopineet, että Euro-BioImaging ERICin isäntäjäsenvaltio on Suomi.

(2)

Asetus (EY) N: o 723/2009 on sisällytetty Euroopan talousalueesta (ETA) tehtyyn sopimukseen ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 72/2015 (2).

(3)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan, tai, jollei sopimusta ole, ja jollei Eurooppa-neuvoston päätöksestä (EU) 2019/584 (3) muuta johdu, 1 päivänä marraskuuta 2019, ellei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa.

(4)

Kun Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut unionista, Yhdistynyttä kuningaskuntaa pidetään asetuksen (EY) N:o 723/2009 2 artiklan b alakohdassa tarkoitettuna kolmantena maana, sanotun kuitenkaan rajoittamatta erosopimuksen määräysten soveltamista.

(5)

Komissio on arvioinut hakemuksen asetuksen (EY) N:o 723/2009 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja katsoo, että se täyttää asetuksessa säädetyt vaatimukset.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 723/2009 20 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Perustetaan biotieteissä ja biolääketieteessä käytettävien kuvantamistekniikoiden eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio (Euro-BioImaging ERIC).

2.   Euro-BioImaging ERICin perussäännön olennaiset osat ovat liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Bulgarian tasavallalle, Tšekin tasavallalle, Tanskan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Israelin valtiolle, Italian tasavallalle, Unkarille, Alankomaiden kuningaskunnalle, Itävallan tasavallalle, Norjan kuningaskunnalle, Portugalin tasavallalle, Suomen tasavallalle, Ruotsin kuningaskunnalle, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle sekä Euroopan molekyylibiologian laboratoriolle.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Carlos MOEDAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 206, 8.8.2009, s. 1.

(2)  ETA:n sekakomitean päätös N:o 72/2015, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2015, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2016/755] (EUVL L 129, 19.5.2016, s. 85).

(3)  Eurooppa-neuvoston päätös (EU) 2019/584, tehty yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä (EUVL L 101, 11.4.2019, s. 1).


LIITE

EU-BIOIMAGING ERICIN PERUSSÄÄNNÖN OLENNAISET OSAT

Seuraavat BioImaging ERICin perussäännön artiklat ja artiklojen kohdat muodostavat asetuksen (EY) N:o 723/2009 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut perussäännön olennaiset osat.

1.   Tehtävät ja toimet (Euro-BioImaging ERICin perussäännön 1 artikla)

1)

Euro-BioImaging ERICin päätehtävänä on luoda Euroopan alueelle hajautettu tutkimuksen kuvantamisinfrastruktuuri, joka tarjoaa tutkijoille avoimen pääsyn innovatiivisiin biologisiin ja lääketieteellisiin kuvantamistekniikkoihin, ja huolehtia tämän infrastruktuurin toiminnasta. Euro-BioImaging ERICin tavoitteena on myös tarjota asiantuntija-, kuvadata- ja koulutuspalveluja kuvantamistekniikkoja käyttäen harjoitettavaa huippututkimusta varten.

2)

Tämän perussäännön määräysten ja viisivuotisen strategisen Euro-BioImaging-suunnitelman mukaisesti Euro-BioImaging ERIC varmistaa päätehtäväänsä hoitaessaan erityisesti seuraavat:

a)

avoin fyysinen pääsy kuvantamisinfrastruktuuriin;

b)

asiantuntemus ja edistyneet palvelut teknologian käyttäjille;

c)

koulutus teknologian käyttäjille, laitosten henkilöstölle ja teknologian asiantuntijoille;

d)

käyttäjien tuottaman kuvadatan analysointi- ja tallentamistuki;

e)

avoin virtuaalinen pääsy kuva-analyysiohjelmistoihin ja yleisesti kiinnostaviin kuvatietovarastoihin;

f)

korkeatasoiset normit kuvahakua, koulutusta ja tiedonhallintaa varten;

g)

Euroopan tason koordinointi- ja yhdentymistoimet tieteellisille kuvantamisyhteisöille;

h)

muut sen päätehtävän suorittamiseksi tarvittavat toimet.

3)

Euro-BioImaging ERIC voi harjoittaa myös muuta toimintaa, kuten

a)

Euro-BioImaging ERICin tunnetuksi tekeminen;

b)

palveluihin liittyvän teknologisen kehityksen toteuttaminen;

c)

pitkän aikavälin koordinoidulla kehitysohjelmalla toteutettavat yhteiset kehitystoimet, mihin sisältyy myös Euro-BioImagingin toimintayksiköiden ja käyttäjäryhmien, mukaan lukien elinkeinoelämä, välinen yhteistyö;

d)

tietämyksen siirto elinkeinoelämälle ja poliittisille päättäjille;

e)

Euro-BioImaging ERICin resurssien tunnetuksi tekeminen koulutustarkoituksia varten;

f)

yhteistyö ja yhteistoiminta tutkimusinfrastruktuurien kanssa asiaankuuluvilla ja täydentävillä aloilla.

4)

Euro-BioImaging ERIC hoitaa päätehtäväänsä voittoa tavoittelematta. Euro-BioImaging ERIC voi joko suoraan tai välillisesti harjoittaa vähäistä taloudellista oheistoimintaa, edellyttäen että kyseinen toiminta ei ole ristiriidassa Euro-BioImaging ERICin päätehtävän ja sen harjoittamisen kanssa ja että toiminta ei vaaranna sen saavuttamista. Euro-BioImaging ERICin on käytettävä tällaisesta vähäisestä oheistoiminnasta saadut tulot omien tavoitteidensa edistämiseen.

2.   Sääntömääräinen kotipaikka (Euro-BioImaging ERICin perussäännön 2 artikla)

1)

Euro-BioImaging ERIC on hajautettu tutkimusinfrastruktuuri, jonka sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee Suomessa.

2)

Euroopan molekyylibiologian laboratorio toimii biokuvantamisen tieteenalakohtaisena isäntäpaikkana (Bio-yksikkö) ja hallinnoi alan kuvadataa, ja Italia puolestaan toimii lääketieteellisen kuvantamisen tieteenalakohtaisena isäntäpaikkana (Med-yksikkö) ja hallinnoi alan kuvadataa.

3)

Sääntömääräinen kotipaikka, Bio-yksikkö ja Med-yksikkö muodostavat yhdessä Euro-BioImagingin johtokeskuksen.

4)

Euro-BioImaging ERICin ja Euro-BioImaging ERICin jäsenten alueella tai niiden yhteydessä sijaitsevien Euro-BioImagingin toimintayksikköjen väliset yhteydet varmistetaan palvelutasosopimuksilla.

3.   Nimi (Euro-BioImaging ERICin perussäännön 3 artikla)

Perustetaan asetuksen (EY) N:o 723/2009 nojalla eurooppalaiseksi tutkimusinfrastruktuurikonsortioksi (ERIC) eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri, joka on nimeltään ”Biotieteissä ja biolääketieteessä käytettävien kuvantamistekniikoiden eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio” ja jota kutsutaan nimellä ”Euro-BioImaging ERIC”.

4.   Toiminnan kesto ja toiminnan lopettamista koskeva menettely (Euro-BioImaging ERICin perussäännön 4 artikla)

1)

Euro-BioImaging ERIC toimii toistaiseksi, mutta sen toiminta voidaan lopettaa 2 ja 3 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen.

2)

Euro-BioImagingin hallitus päättää Euro-BioImaging ERICin toiminnan lopettamisesta kahden kolmasosan enemmistöllä.

3)

Euro-BioImaging ERICin velkojen maksamisen jälkeen jäljellä olevat varat jaetaan Euro-BioImaging ERICin jäsenten ja tarkkailijoiden kesken suhteessa niiden Euro-BioImaging ERICille maksamiin kokonaisrahoitusosuuksiin, ellei Euro-BioImagingin hallitus toisin sovi.

5.   Korvausvastuu (Euro-BioImaging ERICin perussäännön 5 artikla)

1)

Euro-BioImaging ERIC vastaa veloistaan. Euro-BioImaging ERIC ei ole vastuussa Euro-BioImagingin toimintayksiköille aiheutuneista velvoitteista.

2)

Euro-BioImaging ERICin jäsenten rahoitusvastuu Euro-BioImaging ERICin veloista rajoittuu niiden rahoitusosuuteen.

3)

Euro-BioImaging ERICin ottaa asianmukaisen vakuutuksen, joka kattaa Euro-BioImaging ERICin toimintaan liittyvät riskit.

6.   Käyttöoikeudet (Euro-BioImaging ERICin perussäännön 6 artikla)

1)

Euro-BioImaging ERICin palvelut, mukaan lukien fyysinen pääsy kaikkeen kuvantamisteknologiaan, koulutukseen ja asiantuntemukseen, on annettava tosiasiallisesti saataville käyttäjien ehdottamien tutkimushankkeiden tieteellisten ansioiden ja teknisen toteutettavuuden perusteella.

2)

Euro-BioImagingin hallitus hyväksyy säännöt, joilla säännellään Euro-BioImaging ERICin palvelujen saatavuutta koskevia menettelyjä ja perusteita, ottaen huomioon tutkimusinfrastruktuureihin pääsyä koskevan eurooppalaisen peruskirjan periaatteet.

3)

Euro-BioImaging ERICin hallinnoima kuvadata on lain sallimissa rajoissa avoimesti kaikkien tutkijoiden, tieteellisten elinten ja muiden sidosryhmien käytettävissä ja saatavilla FAIR-periaatteiden mukaisesti Tietojen keruuseen ja käyttöön sovelletaan asiaankuuluvia lakisääteisiä tietosuojasäännöksiä.

7.   Tieteelliset arviointiperusteet (Euro-BioImaging ERICin perussäännön 7 artikla)

Euro-BioImagingin neuvoa-antava tiedekomitea arvioi vuosittain Euro-BioImaging ERICin toimintaa.

8.   Tulosten levittäminen (Euro-BioImaging ERICin perussäännön 8 artikla)

1)

Euro-BioImaging ERIC helpottaa tutkimusta ja edistää yleisesti tutkimusdatan mahdollisimman avointa saatavuutta Euro-BioImaging ERICin tulosten levittämiselle vahvistettuja edellytyksiä noudattaen.

2)

Euro-BioImaging ERIC pyytää tutkijoita asettamaan tutkimustuloksensa julkisesti saataville ja tarjoutumaan antamaan tulokset käytettäviksi Euro-BioImaging ERICin kautta. Jos Euro-BioImaging ERICin palveluja tai infrastruktuuria taikka niitä molempia on käytetty, se on mainittava julkaisuissa.

3)

Euro-BioImaging ERIC käyttää useita kanavia kohdeyleisöjen saavuttamiseksi, mukaan lukien verkkoportaali, tiedotuslehti, työpajat, osallistuminen konferensseihin sekä artikkelit aikakaus- ja sanomalehdissä.

9.   Immateriaalioikeudet (Euro-BioImaging ERICin perussäännön 9 artikla)

1)

Euro-BioImaging ERICin käyttäjien immateriaalioikeudet kuuluvat käyttäjille, jollei Euro-BioImaging ERICin ja käyttäjien välisen sopimuksen ehdoista muuta johdu.

2)

Immateriaalioikeuksia koskevissa Euro-BioImagingin toimintaperiaatteissa vahvistetuin edellytyksin Euro-BioImaging ERIC voi omistaa sellaisia immateriaalioikeuksia, jotka Euro-BioImaging ERIC on luonut kokonaan tai osittain tai jotka se saanut tai kehittänyt.

10.   Palvelussuhteet (Euro-BioImaging ERICin perussäännön 10 artikla)

Euro-BioImagingin johtokeskuksen toimiston henkilövalintamenettelyt, palvelukseen ottaminen ja palvelussuhteet ovat avoimia ja syrjimättömiä ja kunnioittavat yhtäläisiä mahdollisuuksia.

11.   Hankintapolitiikka (Euro-BioImaging ERICin perussäännön 11 artikla)

Euro-BioImaging ERIC kohtelee hankintamenettelyihin osallistuvia ehdokkaita ja tarjouksia yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi. Euro-BioImaging ERICin hankintapolitiikassa noudatetaan avoimuuden, syrjimättömyyden ja kilpailun periaatteita. Hankintamenettelyjä ja -kriteereitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ovat hankintapolitiikkaa koskevissa täytäntöönpanosäännöissä.


6.11.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1855,

annettu 5 päivänä marraskuuta 2019,

koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston perustamisesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/776/EU muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 231/2014 (2) nojalla annetussa komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Uskottavat jäsenyysnäkymät ja EU:n tehostettu sitoumus Länsi-Balkanin maille” (3) esitetään toimintasuunnitelma muun muassa yhteistyön lisäämiseksi koulutuksen, nuorisotoiminnan ja urheilun alalla, jotta voidaan suojella Länsi-Balkanin kulttuuriperintöä, torjua kulttuuriesineiden laitonta kauppaa ja kehittää alueen kulttuurialaa ja luovia toimialoja, mukaan lukien kulttuuri- ja audiovisuaalialan politiikkaan liittyvä yhteistyö.

(2)

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastolle, jäljempänä ’virasto’ tai ’EACEA’, annettiin komission täytäntöönpanopäätöksellä 2013/776/EU (4) tehtäväksi hallinnoida Luova Eurooppa -ohjelmaa. Sellaisen rahoituksen tarjoaminen, joka mahdollistaa osallistumisen samantyyppisiin toimiin kuin viraston jo hallinnoimissa ohjelmissa, on tehokas ja vaikuttava tapa saavuttaa kansainvälisen yhteistyön välineiden kohderyhmät. Tällaiset toimet rahoitetaan edelleen kansainvälisen yhteistyön välineillä, mutta toteutustavat ovat samat kuin viraston hallinnoimissa ohjelmissa.

(3)

Viraston lähestymistapa unionin ohjelmien hallinnointiin on osoittautunut tehokkaaksi. Virastoon on kertynyt pätevyyttä, osaamista ja valmiuksia sille delegoitujen ohjelmien hallinnoinnista usean vuoden ajalta.

(4)

Yhteisessä tiedonannossa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia” (5) korostettiin henkilökontaktien merkitystä osana EU:n julkisuus- ja kulttuuridiplomatiaa ja viitattiin nimenomaisesti EACEAn hallinnoimiin ohjelmiin.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 58/2003 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehdyissä kustannus-hyötyanalyyseissä tuotiin esiin sekä määrälliset säästöt että laadulliset edut, joita saadaan, kun tällaisiin toimiin osallistumista varten tarkoitetun rahoituksen hallinnointi delegoidaan virastolle. Lisäksi delegoinnilla ei ole rahoitusvaikutuksia viraston hallintotalousarvioon.

(6)

Viraston toteuttamat toimet vastaavat sen tämänhetkistä toimeksiantoa ja tehtävää. Ne ovat jatkoa nykyisille toimille, ja erona on vain ehdotuspyyntöjen laajentaminen siten, että mahdollistetaan kansainvälisen yhteistyön välineiden kohderyhmän osallistuminen. Komission sisäinen hallinnointi sitä vastoin aiheuttaisi häiriöitä, koska delegoitaviksi suunnitellut toimet eivät ole koskaan olleet vastuupääosastojen sisäisessä hallinnoinnissa eikä niillä ole siihen riittävästi valmiuksia.

(7)

Näin ollen vastuu kansainvälisen yhteistyön välineistä saatavan rahoituksen toteuttamisesta olisi siirrettävä virastolle, jotta mahdollistettaisiin osallistuminen samoihin toimiin kuin sen vastuulle aiemmin annetuissa ohjelmissa, ja sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä 2013/776/EU olisi muutettava.

(8)

Päätöksen 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ensimmäisen alakohdan mukaan viraston tehtäväksi annetaan ”korkea-asteen koulutukseen liittyvät hankkeet”, jotka kuuluvat ulkoisen yhteistyön välineiden alaan. Jotta tämä alakohta olisi yhdenmukainen sen kanssa, että virastolle annetaan mahdollisuus hallinnoida kansainvälisen yhteistyön välineiden käyttöä koulutus-, nuoriso- ja urheilualan toimiin sekä kulttuuri- ja audiovisuaalialan tukemiseen, alakohtaa olisi muutettava.

(9)

Tässä täytäntöönpanopäätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat toimeenpanovirastojen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätös 2013/776/EU seuraavasti:

1)

johdanto-osan 10 kappaleessa korvataan:

ilmaisu ”– korkea-asteen koulutukseen liittyvät hankkeet, jotka kuuluvat ulkoisen yhteistyön välineiden (…) alaan” seuraavasti:

”– koulutukseen, audiovisuaalialaan, kulttuuriin, kansalaisuuteen ja nuorisoon liittyvät hankkeet, jotka kuuluvat ulkoisen yhteistyön välineiden (…) alaan”

2)

Korvataan 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa e alakohta seuraavasti:

e)

”koulutukseen, audiovisuaalialaan, kulttuuriin, kansalaisuuteen ja nuorisoon liittyvät hankkeet, jotka kuuluvat seuraavien ulkoisen yhteistyön välineiden alaan:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) (*)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan naapuruusvälineen perustamisesta (**)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (***),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kumppanuusvälineen perustamisesta kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten (****)

neuvoston asetus yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanosta (*****)

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 231/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perustamisesta (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 11)."

(**)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 232/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan naapuruusvälineen perustamisesta (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 27)."

(***)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 233/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta kaudelle 2014–2020 (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 44)."

(****)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 234/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, kumppanuusvälineen perustamisesta kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 77)."

(*****)  Neuvoston asetus (EU) 2015/322, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015, yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanosta (EUVL L 58, 3.3.2015, s. 1).”"

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 231/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perustamisesta (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 11).

(3)  COM(2018) 65 final.

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/776/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2009/336/EY kumoamisesta (EUVL L 343, 19.12.2013, s. 46).

(5)  JOIN(2016) 29 final.


LIITE

Kustannus-hyötyanalyysi

Kvantitatiivinen analyysi

Viraston neljännen väliarvioinnin osana toteutettu arviointijakson jälkikäteinen analyysi osoitti, että hallinnoinnin delegointi virastolle on selvästi tuonut kustannussäästöjä.

Toimeenpanovirastolle delegoinnin yhteydessä toteutuneet kokonaiskustannukset (1) olivat 146,0 miljoonaa euroa vuosina 2015–2017. Nämä kustannukset olivat paljon alhaisemmat verrattuna arvioituihin kustannuksiin tilanteessa, jossa komissio hoitaisi hallinnoinnin sisäisesti. Vuosina 2015–2017 tosiasialliset kustannussäästöt, jotka syntyivät toimeenpanoviraston toteuttaman hallinnoinnin ja komission toteuttaman hallinnoinnin välisistä kustannuseroista, olivat 57,1 miljoonaa euroa (eli 28,1 prosenttia arvioiduista kustannuksista, jotka olisivat aiheutuneet komission hoitaessa hallinnoinnin). Kun verrataan alun perin arvioituja säästöjä hallinnoinnin delegoinnista EACEAlle saatuihin tosiasiallisiin säästöihin, voidaan todeta, että tosiasialliset säästöt olivat vuosina 2015–2017 alkuperäisiä arvioita 6,5 prosenttia suuremmat (57,1 miljoonaa euroa verrattuna 53,6 miljoonaan euroon). Ennakkoarvioon perustuvan kustannus-hyötyanalyysin mukaan hallinnoinnin delegoinnista toimeenpanovirastolle syntyvät säästöt johtuivat pääasiassa toimeenpanoviraston palveluksessa työskentelevän matalapalkkaisemman ulkopuolisen henkilöstön (sopimussuhteiset toimihenkilöt) suuremmasta osuudesta ja henkilöstön pienemmästä kokonaismäärästä.

Kvalitatiivinen analyysi

Kansainvälisen yhteistyön välineistä saatavassa rahoituksessa, jolla mahdollistetaan osallistuminen koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja audiovisuaalipolitiikkaan liittyviin toimiin, hyödynnetään useita merkittäviä synergioita. Kun käyttöön otetaan olemassa olevat toimintapuitteet ja menettelyt kohderyhmän tavoittamiseksi, voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon viraston jo hallinnoimia toimia. Hallinnoinnin delegoinnissa käytetään hyödyksi pitkän ajan kuluessa kertynyttä asiantuntemusta ja erityisesti mittakaavaetuja, joita ei olisi saatavilla komission sisäisellä ratkaisulla. Ilman edellä kuvattuja huomattavia henkilöstökustannusten säästöjäkin viraston laajempi kokemus näistä toimista mahdollistaa sen, että toiminnalliset tavoitteet saavutetaan kansainvälisen yhteistyön välineillä tavalla, joka ei olisi mahdollinen, jos komissio olisi toteuttanut nämä toimet itse.

Yksinkertaistettu rahoitusselvitys

Viraston hallinnoimat operatiiviset maksusitoumusmäärärahat (000 euroa)

2019

2020

Nykytilanne

829 111

881 151

Nuoriso-, kulttuuri- ja audiovisuaalialan politiikkaa edistävät kansainvälisen yhteistyön välineet

10 500

10 500

Yhteensä

839 611

891 651

Prosenttiosuus

1,3 %

1,2 %

Viraston henkilöstö (lukumäärä)

2019

2020

Nykytilanne (ei muutosta)

438

438

Viraston hallinnollisen talousarvion enimmäismäärä (EU28)

2019

2020

Nykytilanne (ei muutosta)

48 574

47 549


(1)  Mukaan lukien komission toteuttaman koordinoinnin ja seurannan kustannukset ja ETA/EFTA-maiden, kolmansien maiden ja EKR:n rahoitusosuudet.