ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 279

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
31. lokakuuta 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1819, annettu 8 päivänä elokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta etikan lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I ( 1 )

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1820, annettu 8 päivänä elokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta Saccharomyces cerevisiae -hiivan lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I ( 1 )

4

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1821 annettu 8 päivänä elokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta munajauheen lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I ( 1 )

7

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1822, annettu 8 päivänä elokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta hunajan lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I ( 1 )

10

 

*

Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/1823, annettu 8 päivänä elokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta D-fruktoosin lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I ( 1 )

13

 

*

Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/1824, annettu 8 päivänä elokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta juuston lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I ( 1 )

16

 

*

Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/1825, annettu 8 päivänä elokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta tiivistetyn omenamehun lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I ( 1 )

19

 

*

Komission Täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1826, annettu 25 päivänä lokakuuta 2019, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Kaimiškas Jovarų alus (SMM))

22

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1827, annettu 30 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU muuttamisesta hankintasopimusten käyttöoikeuksiin sovellettavien kynnysarvojen osalta ( 1 )

23

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1828, annettu 30 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU muuttamisesta julkisia tavara- ja palveluhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin sekä suunnittelukilpailuihin sovellettavien kynnysarvojen osalta ( 1 )

25

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1829, annettu 30 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU muuttamisesta tavarahankinta-, palveluhankinta- ja rakennusurakkasopimuksiin sovellettavien kynnysarvojen osalta ( 1 )

27

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1830, annettu 30 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/81/EY muuttamisesta rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin sovellettavien kynnysarvojen osalta ( 1 )

29

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta ( 1 )

31

 

*

Komission direktiivi (EU) 2019/1832, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, neuvoston direktiivin 89/656/ETY liitteiden I, II ja III muuttamisesta puhtaasti teknisten mukautusten osalta

35

 

*

Komission direktiivi (EU) 2019/1833, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/54/EY liitteiden I, III, V ja VI muuttamisesta puhtaasti teknisten mukautusten osalta

54

 

*

Komission direktiivi (EU) 2019/1834, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, neuvoston direktiivin 92/29/ETY liitteiden II ja IV muuttamisesta puhtaasti teknisten mukautusten osalta

80

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission Täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1835, annettu 30 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 7815)

98

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 78/2019, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2019, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta 2019/1836

143

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 85/2019, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2019, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta 2019/1837

149

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1935/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/509/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta ( EUVL L 338, 13.11.2004 )

161

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

31.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1819,

annettu 8 päivänä elokuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta etikan lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1451/2007 (2) 6 artiklassa säädettyä elintarvikkeita ja rehua koskevaa poikkeusta sovellettiin tehoaineeseen ”etikka”, sikäli kuin se oli valmisteryhmän 19 karkotteena tai houkutteena käytettäväksi tarkoitettu elintarvike tai rehu.

(2)

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 (3) 16 artiklan 5 kohdan nojalla toimitettiin ilmoitus valmisteryhmän 19 etikasta, johon sovelletaan elintarvikkeita ja rehua koskevaa poikkeusta. Euroopan kemikaalivirasto, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, totesi ilmoituksen olevan vaatimustenmukainen ja ilmoitti komissiolle vaatimuksenmukaisuudesta kyseisen asetuksen 17 artiklan mukaisesti. Näin ollen etikka sisällytettiin biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden tarkastusohjelmassa mukana olevien tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmien luetteloon valmisteryhmään 19 (4).

(3)

Komissio pyysi 31 päivänä tammikuuta 2017 kemikaalivirastolta lausunnon siitä, antaako etikka aihetta huoleen asetuksen (EU) N:o 528/2012 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(4)

Kemikaaliviraston lausunnossa (5) todetaan, että etikka ei aiheuta huolta, joten se voidaan sisällyttää asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I.

(5)

Kemikaaliviraston lausunto huomioon ottaen etikka on aiheellista sisällyttää asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I. Koska etikka on peräisin luonnosta, se olisi sisällytettävä ryhmään 4 ”Luonnonalkuperää olevat perinteisesti käytetyt aineet”. Etikka olisi sisällytettävä kyseiseen liitteeseen ainoastaan, jos se kuuluu kyseisen asetuksen 3 artiklan 1 kohdan u alakohdassa esitetyn ’elintarvikkeen’ määritelmän piiriin ja sisältää vähemmän kuin 10 prosenttia etikkahappoa. Tämä on johdonmukaista sen seikan kanssa, että etikkaan sovellettiin asetuksen (EY) N:o 1451/2007 6 artiklassa säädettyä elintarvikkeita ja rehua koskevaa poikkeusta ainoastaan, jos se oli elintarvike.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklan 3 kohta sisältää siirtymätoimenpiteitä, jos vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevaan työohjelmaan sisältyvä olemassa oleva tehoaine hyväksytään kyseisen asetuksen mukaisesti. Valmisteryhmän 19 etikan osalta kyseisen asetuksen 89 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi hyväksymispäiväksi olisi vahvistettava 1 päivä kesäkuuta 2021, jotta lupahakemusten jättämiselle olisi riittävästi aikaa kyseisen asetuksen 89 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 528/2012 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi valmisteryhmän 19 etikan hyväksymispäivä on 1 päivä kesäkuuta 2021.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1451/2007, annettu 4 päivänä joulukuuta 2007, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta (EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta (EUVL L 294, 10.10.2014, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/157, annettu 6 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 liitteen II muuttamisesta (EUVL L 31, 1.2.2019, s. 1).

(5)  Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR, ECHA/BPC/186/2017.


LIITE

Lisätään asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä I olevaan 25 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen tehoaineiden luetteloon ryhmään 4 kohta seuraavasti:

EY-numero

Nimi/ryhmä

Rajoitus

Huomautus

”Ei saatavilla

Etikka(*)

Lukuun ottamatta etikkaa, joka ei ole elintarvike, ja etikkaa, joka sisältää enemmän kuin 10 % etikkahappoa (riippumatta siitä, onko se elintarvike).

CAS-nro 8028-52-2


(*1)  Asetuksen 89 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi valmisteryhmän 19 etikan hyväksymispäivä on 1. kesäkuuta 2021.”.


31.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/4


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1820,

annettu 8 päivänä elokuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta Saccharomyces cerevisiae -hiivan lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1451/2007 (2) 6 artiklassa säädettyä elintarvikkeita ja rehua koskevaa poikkeusta sovellettiin tehoaineeseen ”Saccharomyces cerevisiae”, sikäli kuin se oli valmisteryhmän 19 karkotteena tai houkutteena käytettäväksi tarkoitettu elintarvike tai rehu.

(2)

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 (3) 16 artiklan 5 kohdan nojalla toimitettiin ilmoitus valmisteryhmän 19 Saccharomyces cerevisiae -hiivasta, johon sovelletaan elintarvikkeita ja rehua koskevaa poikkeusta. Euroopan kemikaalivirasto, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, totesi ilmoituksen olevan vaatimustenmukainen ja ilmoitti komissiolle vaatimuksenmukaisuudesta kyseisen asetuksen 17 artiklan mukaisesti. Näin ollen Saccharomyces cerevisiae sisällytettiin biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden tarkastusohjelmassa mukana olevien tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmien luetteloon valmisteryhmään 19 (4).

(3)

Komissio pyysi 31 päivänä tammikuuta 2017 kemikaalivirastolta lausunnon siitä, antaako Saccharomyces cerevisiae aihetta huoleen asetuksen (EU) N:o 528/2012 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(4)

Kemikaaliviraston lausunnossa (5) todetaan, että Saccharomyces cerevisiae ei aiheuta huolta, joten se voidaan sisällyttää asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I.

(5)

Kemikaaliviraston lausunto huomioon ottaen Saccharomyces cerevisiae on aiheellista sisällyttää asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I. Koska Saccharomyces cerevisiae on peräisin luonnosta, se olisi sisällytettävä ryhmään 4 ”Luonnonalkuperää olevat perinteisesti käytetyt aineet”. Saccharomyces cerevisiae olisi sisällytettävä kyseiseen liitteeseen ainoastaan, jos se kuuluu kyseisen asetuksen 3 artiklan 1 kohdan u alakohdassa esitetyn ’elintarvikkeen’ tai ’rehun’ määritelmän piiriin. Tämä on johdonmukaista sen seikan kanssa, että Saccharomyces cerevisiae -hiivaan sovellettiin asetuksen (EY) N:o 1451/2007 6 artiklassa säädettyä elintarvikkeita ja rehua koskevaa poikkeusta ainoastaan, jos se oli elintarvike tai rehu.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklan 3 kohta sisältää siirtymätoimenpiteitä, jos vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevaan työohjelmaan sisältyvä olemassa oleva tehoaine hyväksytään kyseisen asetuksen mukaisesti. Valmisteryhmän 19 Saccharomyces cerevisiae -hiivan osalta kyseisen asetuksen 89 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi hyväksymispäiväksi olisi vahvistettava 1 päivä kesäkuuta 2021, jotta lupahakemusten jättämiselle olisi riittävästi aikaa kyseisen asetuksen 89 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 528/2012 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi valmisteryhmän 19 Saccharomyces cerevisiae -hiivan hyväksymispäivä on 1 päivä kesäkuuta 2021.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1451/2007, annettu 4 päivänä joulukuuta 2007, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta (EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta (EUVL L 294, 10.10.2014, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/157, annettu 6 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 liitteen II muuttamisesta (EUVL L 31, 1.2.2019, s. 1).

(5)  Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR, ECHA/BPC/186/2017.


LIITE

Lisätään asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä I olevaan 25 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen tehoaineiden luetteloon ryhmään 4 kohta seuraavasti:

EY-numero

Nimi/ryhmä

Rajoitus

Huomautus

”Ei saatavilla

Saccharomyces cerevisiae (hiiva) (*1)

Lukuun ottamatta Saccharomyces cerevisiae -hiivaa, joka ei ole elintarvike tai rehu.

CAS-nro 68876-77-7


(*1)  Asetuksen 89 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi valmisteryhmän 19 Saccharomyces cerevisiae -hiivan hyväksymispäivä on 1. kesäkuuta 2021.”.


31.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/7


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1821

annettu 8 päivänä elokuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta munajauheen lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1451/2007 (2) 6 artiklassa säädettyä elintarvikkeita ja rehua koskevaa poikkeusta sovellettiin tehoaineeseen ”munajauhe”, sikäli kuin se oli valmisteryhmän 19 karkotteena tai houkutteena käytettäväksi tarkoitettu elintarvike tai rehu.

(2)

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 (3) 16 artiklan 5 kohdan nojalla toimitettiin ilmoitus valmisteryhmän 19 munajauheesta, johon sovelletaan elintarvikkeita ja rehua koskevaa poikkeusta. Euroopan kemikaalivirasto, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, totesi ilmoituksen olevan vaatimustenmukainen ja ilmoitti komissiolle vaatimuksenmukaisuudesta kyseisen asetuksen 17 artiklan mukaisesti. Näin ollen munajauhe sisällytettiin biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden tarkastusohjelmassa mukana olevien tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmien luetteloon valmisteryhmään 19 (4).

(3)

Komissio pyysi 31 päivänä tammikuuta 2017 kemikaalivirastolta lausunnon siitä, antaako munajauhe aihetta huoleen asetuksen (EU) N:o 528/2012 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(4)

Kemikaaliviraston lausunnossa (5) todetaan, että munajauhe ei aiheuta huolta, joten se voidaan sisällyttää asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I.

(5)

Kemikaaliviraston lausunto huomioon ottaen munajauhe on aiheellista sisällyttää asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I. Koska munajauhe on peräisin luonnosta, se olisi sisällytettävä ryhmään 4 ”Luonnonalkuperää olevat perinteisesti käytetyt aineet”. Munajauhe olisi sisällytettävä kyseiseen liitteeseen ainoastaan, jos se kuuluu kyseisen asetuksen 3 artiklan 1 kohdan u alakohdassa esitetyn ’elintarvikkeen’ tai ’rehun’ määritelmän piiriin. Tämä on johdonmukaista sen seikan kanssa, että munajauheeseen sovellettiin asetuksen (EY) N:o 1451/2007 6 artiklassa säädettyä elintarvikkeita ja rehua koskevaa poikkeusta ainoastaan, jos se oli elintarvike tai rehu.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklan 3 kohta sisältää siirtymätoimenpiteitä, jos vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevaan työohjelmaan sisältyvä olemassa oleva tehoaine hyväksytään kyseisen asetuksen mukaisesti. Valmisteryhmän 19 munajauheen osalta kyseisen asetuksen 89 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi hyväksymispäiväksi olisi vahvistettava 1 päivä kesäkuuta 2021, jotta lupahakemusten jättämiselle olisi riittävästi aikaa kyseisen asetuksen 89 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 528/2012 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi valmisteryhmän 19 munajauheen hyväksymispäivä on 1 päivä kesäkuuta 2021.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1451/2007, annettu 4 päivänä joulukuuta 2007, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta (EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta (EUVL L 294, 10.10.2014, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/157, annettu 6 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 liitteen II muuttamisesta (EUVL L 31, 1.2.2019, s. 1).

(5)  Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR, ECHA/BPC/186/2017.


LIITE

Lisätään asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä I olevaan 25 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen tehoaineiden luetteloon ryhmään 4 kohta seuraavasti:

EY-numero

Nimi/ryhmä

Rajoitus

Huomautus

”Ei saatavilla

Munajauhe (*1)

Lukuun ottamatta munajauhetta, joka ei ole elintarvike tai rehu.

 


(*1)  Asetuksen 89 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi valmisteryhmän 19 munajauheen hyväksymispäivä on 1. kesäkuuta 2021.”.


31.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/10


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1822,

annettu 8 päivänä elokuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta hunajan lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1451/2007 (2) 6 artiklassa säädettyä elintarvikkeita ja rehua koskevaa poikkeusta sovellettiin tehoaineeseen ’hunaja’, sikäli kuin se oli valmisteryhmän 19 karkotteena tai houkutteena käytettäväksi tarkoitettu elintarvike tai rehu.

(2)

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 (3) 16 artiklan 5 kohdan nojalla toimitettiin ilmoitus valmisteryhmän 19 hunajasta, johon sovelletaan elintarvikkeita ja rehua koskevaa poikkeusta. Euroopan kemikaalivirasto, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, totesi ilmoituksen olevan vaatimustenmukainen ja ilmoitti komissiolle vaatimuksenmukaisuudesta kyseisen asetuksen 17 artiklan mukaisesti. Näin ollen hunaja sisällytettiin biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden tarkastusohjelmassa mukana olevien tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmien luetteloon valmisteryhmään 19 (4).

(3)

Komissio pyysi 31 päivänä tammikuuta 2017 kemikaalivirastolta lausunnon siitä, antaako hunaja aihetta huoleen asetuksen (EU) N:o 528/2012 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(4)

Kemikaaliviraston lausunnossa (5) todetaan, että hunaja ei aiheuta huolta, joten se voidaan sisällyttää asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I.

(5)

Kemikaaliviraston lausunto huomioon ottaen hunaja on aiheellista sisällyttää asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I. Koska hunaja on peräisin luonnosta, se olisi sisällytettävä ryhmään 4 ”Luonnonalkuperää olevat perinteisesti käytetyt aineet”. Hunaja olisi sisällytettävä kyseiseen liitteeseen ainoastaan, jos se kuuluu kyseisen asetuksen 3 artiklan 1 kohdan u alakohdassa esitetyn ’elintarvikkeen’ tai ’rehun’ määritelmän piiriin. Tämä on johdonmukaista sen seikan kanssa, että hunajaan sovellettiin asetuksen (EY) N:o 1451/2007 6 artiklassa säädettyä elintarvikkeita ja rehua koskevaa poikkeusta ainoastaan, jos se oli elintarvike tai rehu.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklan 3 kohta sisältää siirtymätoimenpiteitä, jos vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevaan työohjelmaan sisältyvä olemassa oleva tehoaine hyväksytään kyseisen asetuksen mukaisesti. Valmisteryhmän 19 hunajan osalta kyseisen asetuksen 89 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi hyväksymispäiväksi olisi vahvistettava 1 päivä kesäkuuta 2021, jotta lupahakemusten jättämiselle olisi riittävästi aikaa kyseisen asetuksen 89 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 528/2012 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi valmisteryhmän 19 hunajan hyväksymispäivä on 1 päivä kesäkuuta 2021.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1451/2007, annettu 4 päivänä joulukuuta 2007, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta (EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta (EUVL L 294, 10.10.2014, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/157, annettu 6 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 liitteen II muuttamisesta (EUVL L 31, 1.2.2019, s. 1).

(5)  Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR, ECHA/BPC/186/2017.


LIITE

Lisätään asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä I olevaan 25 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen tehoaineiden luetteloon ryhmään 4 kohta seuraavasti:

EY-numero

Nimi/ryhmä

Rajoitus

Huomautus

”Ei saatavilla

Hunaja (*1)

Lukuun ottamatta hunajaa, joka ei ole elintarvike tai rehu.

CAS-nro 8028-66-8


(*1)  Asetuksen 89 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi valmisteryhmän 19 hunajan hyväksymispäivä on 1. kesäkuuta 2021”.


31.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/13


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1823,

annettu 8 päivänä elokuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta D-fruktoosin lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1451/2007 (2) 6 artiklassa säädettyä elintarvikkeita ja rehua koskevaa poikkeusta sovellettiin tehoaineeseen ”D-fruktoosi”, sikäli kuin se oli valmisteryhmän 19 karkotteena tai houkutteena käytettäväksi tarkoitettu elintarvike tai rehu.

(2)

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 (3) 16 artiklan 5 kohdan nojalla toimitettiin ilmoitus valmisteryhmän 19 D-fruktoosista, johon sovelletaan elintarvikkeita ja rehua koskevaa poikkeusta. Euroopan kemikaalivirasto, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, totesi ilmoituksen olevan vaatimustenmukainen ja ilmoitti komissiolle vaatimuksenmukaisuudesta kyseisen asetuksen 17 artiklan mukaisesti. Näin ollen D-fruktoosi sisällytettiin biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden tarkastusohjelmassa mukana olevien tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmien luetteloon valmisteryhmään 19 (4).

(3)

Komissio pyysi 31 päivänä tammikuuta 2017 kemikaalivirastolta lausunnon siitä, antaako D-fruktoosi aihetta huoleen asetuksen (EU) N:o 528/2012 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Kemikaaliviraston lausunnossa (5) todetaan, että D-fruktoosi ei aiheuta huolta, joten se voidaan sisällyttää asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I.

(4)

Kemikaaliviraston lausunto huomioon ottaen D-fruktoosi on aiheellista sisällyttää asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I. Koska D-fruktoosi on peräisin luonnosta, se olisi sisällytettävä ryhmään 4 ”Luonnonalkuperää olevat perinteisesti käytetyt aineet”. D-fruktoosi olisi sisällytettävä kyseiseen liitteeseen ainoastaan, jos se kuuluu kyseisen asetuksen 3 artiklan 1 kohdan u alakohdassa esitetyn ’elintarvikkeen’ tai ’rehun’ määritelmän piiriin. Tämä on johdonmukaista sen seikan kanssa, että D-fruktoosiin sovellettiin asetuksen (EY) N:o 1451/2007 6 artiklassa säädettyä elintarvikkeita ja rehua koskevaa poikkeusta ainoastaan, jos se oli elintarvike tai rehu.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklan 3 kohta sisältää siirtymätoimenpiteitä, jos vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevaan työohjelmaan sisältyvä olemassa oleva tehoaine hyväksytään kyseisen asetuksen mukaisesti. Valmisteryhmän 19 D-fruktoosin osalta kyseisen asetuksen 89 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi hyväksymispäiväksi olisi vahvistettava 1 päivä kesäkuuta 2021, jotta lupahakemusten jättämiselle olisi riittävästi aikaa kyseisen asetuksen 89 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 528/2012 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi valmisteryhmän 19 D-fruktoosin hyväksymispäivä on 1 päivä kesäkuuta 2021.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1451/2007, annettu 4 päivänä joulukuuta 2007, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta (EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta (EUVL L 294, 10.10.2014, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/157, annettu 6 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 liitteen II muuttamisesta (EUVL L 31, 1.2.2019, s. 1).

(5)  Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR, ECHA/BPC/186/2017.


LIITE

Lisätään asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä I olevaan 25 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen tehoaineiden luetteloon ryhmään 4 kohta seuraavasti:

EY-numero

Nimi/ryhmä

Rajoitus

Huomautus

”200-333-3

D-fruktoosi (*1)

Lukuun ottamatta D-fruktoosia, joka ei ole elintarvike tai rehu.

CAS-nro 57-48-7


(*1)  Asetuksen 89 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi valmisteryhmän 19 D-fruktoosin hyväksymispäivä on 1. kesäkuuta 2021.”.


31.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/16


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1824,

annettu 8 päivänä elokuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta juuston lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1451/2007 (2) 6 artiklassa säädettyä elintarvikkeita ja rehua koskevaa poikkeusta sovellettiin tehoaineeseen ”juusto”, sikäli kuin se oli valmisteryhmän 19 karkotteena tai houkutteena käytettäväksi tarkoitettu elintarvike tai rehu.

(2)

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 (3) 16 artiklan 5 kohdan nojalla toimitettiin ilmoitus valmisteryhmän 19 juustosta, johon sovelletaan elintarvikkeita ja rehua koskevaa poikkeusta. Euroopan kemikaalivirasto, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, totesi ilmoituksen olevan vaatimustenmukainen ja ilmoitti komissiolle vaatimuksenmukaisuudesta kyseisen asetuksen 17 artiklan mukaisesti. Näin ollen juusto sisällytettiin biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden tarkastusohjelmassa mukana olevien tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmien luetteloon valmisteryhmään 19 (4).

(3)

Komissio pyysi 31 päivänä tammikuuta 2017 kemikaalivirastolta lausunnon siitä, antaako juusto aihetta huoleen asetuksen (EU) N:o 528/2012 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(4)

Kemikaaliviraston lausunnossa (5) todetaan, että juusto ei aiheuta huolta, joten se voidaan sisällyttää asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I.

(5)

Kemikaaliviraston lausunto huomioon ottaen juusto on aiheellista sisällyttää asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I. Koska juusto on peräisin luonnosta, se olisi sisällytettävä ryhmään 4 ”Luonnonalkuperää olevat perinteisesti käytetyt aineet”. Juusto olisi sisällytettävä kyseiseen liitteeseen ainoastaan, jos se kuuluu kyseisen asetuksen 3 artiklan 1 kohdan u alakohdassa esitetyn ”elintarvikkeen” tai ”rehun” määritelmän piiriin. Tämä on johdonmukaista sen seikan kanssa, että juustoon sovellettiin asetuksen (EY) N:o 1451/2007 6 artiklassa säädettyä elintarvikkeita ja rehua koskevaa poikkeusta ainoastaan, jos se oli elintarvike tai rehu.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklan 3 kohta sisältää siirtymätoimenpiteitä, jos vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevaan työohjelmaan sisältyvä olemassa oleva tehoaine hyväksytään kyseisen asetuksen mukaisesti. Valmisteryhmän 19 juuston osalta kyseisen asetuksen 89 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi hyväksymispäiväksi olisi vahvistettava 1 päivä kesäkuuta 2021, jotta lupahakemusten jättämiselle olisi riittävästi aikaa kyseisen asetuksen 89 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 528/2012 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi valmisteryhmän 19 juuston hyväksymispäivä on 1 päivä kesäkuuta 2021.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1451/2007, annettu 4 päivänä joulukuuta 2007, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta (EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta (EUVL L 294, 10.10.2014, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/157, annettu 6 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 liitteen II muuttamisesta (EUVL L 31, 1.2.2019, s. 1).

(5)  Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR, ECHA/BPC/186/2017.


LIITE

Lisätään asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä I olevaan 25 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen tehoaineiden luetteloon ryhmään 4 kohta seuraavasti:

EY-numero

Nimi/ryhmä

Rajoitus

Huomautus

„Ei saatavilla

Juusto (*1)

Lukuun ottamatta juustoa, joka ei ole elintarvike tai rehu.

 


(*1)  Asetuksen 89 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi valmisteryhmän 19 juuston hyväksymispäivä on 1. kesäkuuta 2021.”


31.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/19


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1825,

annettu 8 päivänä elokuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 muuttamisesta tiivistetyn omenamehun lisäämiseksi tehoaineena sen liitteeseen I

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1451/2007 (2) 6 artiklassa säädettyä elintarvikkeita ja rehua koskevaa poikkeusta sovellettiin tehoaineeseen ”tiivistetty omenamehu”, sikäli kuin se oli valmisteryhmän 19 karkotteena tai houkutteena käytettäväksi tarkoitettu elintarvike tai rehu.

(2)

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 (3) 16 artiklan 5 kohdan nojalla toimitettiin ilmoitus valmisteryhmän 19 tiivistetystä omenamehusta, johon sovelletaan elintarvikkeita ja rehua koskevaa poikkeusta. Euroopan kemikaalivirasto, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, totesi ilmoituksen olevan vaatimustenmukainen ja ilmoitti komissiolle vaatimuksenmukaisuudesta kyseisen asetuksen 17 artiklan mukaisesti. Näin ollen tiivistetty omenamehu sisällytettiin biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden tarkastusohjelmassa mukana olevien tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmien luetteloon valmisteryhmään 19 (4).

(3)

Komissio pyysi 31 päivänä tammikuuta 2017 kemikaalivirastolta lausunnon siitä, antaako tiivistetty omenamehu aihetta huoleen asetuksen (EU) N:o 528/2012 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(4)

Kemikaaliviraston lausunnossa (5) todetaan, että tiivistetty omenamehu ei aiheuta huolta, joten se voidaan sisällyttää asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I.

(5)

Kemikaaliviraston lausunto huomioon ottaen tiivistetty omenamehu on aiheellista sisällyttää asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I. Koska tiivistetty omenamehu on peräisin luonnosta, se olisi sisällytettävä ryhmään 4 ”Luonnonalkuperää olevat perinteisesti käytetyt aineet”. Tiivistetty omenamehu olisi sisällytettävä kyseiseen liitteeseen ainoastaan, jos se kuuluu neuvoston direktiivin 2001/112/EY (6) liitteessä I olevan I osan 2 kohdassa esitetyn määritelmän piiriin

(6)

Asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklan 3 kohta sisältää siirtymätoimenpiteitä, jos vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevaan työohjelmaan sisältyvä olemassa oleva tehoaine hyväksytään kyseisen asetuksen mukaisesti. Valmisteryhmän 19 tiivistetyn omenamehun osalta kyseisen asetuksen 89 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi hyväksymispäiväksi olisi vahvistettava 1 päivä kesäkuuta 2021, jotta lupahakemusten jättämiselle olisi riittävästi aikaa kyseisen asetuksen 89 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 528/2012 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi valmisteryhmän 19 tiivistetyn omenamehun hyväksymispäivä on 1 päivä kesäkuuta 2021.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1451/2007, annettu 4 päivänä joulukuuta 2007, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta (EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta (EUVL L 294, 10.10.2014, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/157, annettu 6 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 liitteen II muuttamisesta (EUVL L 31, 1.2.2019, s. 1).

(5)  Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR, ECHA/BPC/186/2017.

(6)  Neuvoston direktiivi 2001/112/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista (EYVL L 10, 12.1.2002, s. 58).


LIITE

Lisätään asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä I olevaan 25 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen tehoaineiden luetteloon ryhmään 4 kohta seuraavasti:

EY-numero

Nimi/ryhmä

Rajoitus

Huomautus

”Ei saatavilla

Tiivistetty omenamehu (*1)

Lukuun ottamatta tiivistettyä omenamehua, joka ei kuulu neuvoston direktiivin 2001/112/EY (*2) liitteessä I olevan I osan 2 kohdan määritelmän piiriin.

 


(*1)  Asetuksen 89 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi valmisteryhmän 19 tiivistetyn omenamehun hyväksymispäivä on 1. kesäkuuta 2021.

(*2)  Neuvoston direktiivi 2001/112/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista (EYVL L 10, 12.1.2002, s. 58).”.


31.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1826,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2019,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Kaimiškas Jovarų alus” (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Liettuan tasavallan hakemus nimityksen ”Kaimiškas Jovarų alus” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Kaimiškas Jovarų alus” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Kaimiškas Jovarų alus” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainittuun luokkaan 2.1 ”Olut” kuuluva tuote.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 217, 28.6.2019, s. 5.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


31.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/23


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1827,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU muuttamisesta hankintasopimusten käyttöoikeuksiin sovellettavien kynnysarvojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon käyttöoikeussopimusten (1) tekemisestä 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi päätöksellä 2014/115/EU (2) Maailman kauppajärjestön puitteissa tehdyn julkisia hankintoja (3) koskevan sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, muuttamista koskevan pöytäkirjan. Sopimus on monenvälinen väline, jonka tarkoitus on avata julkisten hankintojen markkinoita vastavuoroisesti sen osapuolten välillä. Sitä sovelletaan kaikissa hankintasopimuksissa, joiden arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin siinä vahvistetut määrät, jäljempänä ’kynnysarvot’, jotka ilmaistaan erityisnosto-oikeuksina.

(2)

Yksi direktiivin 2014/23/EU tavoitteista on se, että kyseistä direktiiviä soveltavat hankintayksiköt ja hankintaviranomaiset voivat samanaikaisesti noudattaa sopimuksessa olevia velvoitteita. Direktiivin 2014/23/EU 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, että komissio todentaa kahden vuoden välein, että kyseisen direktiivin 8 artiklan 1 kohdassa vahvistettu käyttöoikeuksia koskeva kynnysarvo vastaa sopimuksessa vahvistettua kynnysarvoa. Koska direktiivin 2014/23/EU 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti laskettu kynnysarvo eroaa kyseisen direktiivin 8 artiklan 1 kohdassa säädetystä kynnysarvosta, kyseistä kynnysarvoa on tarpeen tarkistaa.

(3)

Direktiiviä 2014/23/EU olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2014/23/EU 8 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”5 548 000 euroa” ilmaisulla ”5 350 000 euroa”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1.

(2)  Neuvoston päätös 2014/115/EU, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EUVL L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)  EUVL L 68, 7.3.2014, s. 2.


31.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/25


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1828,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU muuttamisesta julkisia tavara- ja palveluhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin sekä suunnittelukilpailuihin sovellettavien kynnysarvojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta,

ottaa huomioon julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi päätöksellä 2014/115/EU (2) Maailman kauppajärjestön puitteissa tehdyn julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (3), jäljempänä ’sopimus’, muuttamista koskevan pöytäkirjan. Sopimus on monenvälinen väline, jonka tavoitteena on avata julkisten hankintojen markkinoita vastavuoroisesti sen osapuolten välillä. Sitä sovelletaan kaikissa hankintasopimuksissa, joiden arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin siinä vahvistetut määrät, jäljempänä ’kynnysarvot’, jotka ilmaistaan erityisnosto-oikeuksina.

(2)

Yksi direktiivin 2014/24/EU tavoitteista on se, että kyseistä direktiiviä soveltavat hankintaviranomaiset voivat samanaikaisesti noudattaa sopimuksessa olevia velvoitteita. Direktiivin 2014/24/EU 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissio varmistaa kahden vuoden välein, että kyseisen direktiivin 4 artiklan a, b ja c alakohdassa säädetyt kynnysarvot julkisille hankinnoille ja suunnittelukilpailuille vastaavat sopimuksessa vahvistettuja kynnysarvoja. Koska direktiivin 2014/24/EU 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti laskettu kynnysarvo eroaa kyseisen direktiivin 4 artiklan a, b ja c alakohdassa säädetystä kynnysarvosta, kyseisiä kynnysarvoja on tarpeen tarkistaa. Direktiivin 2014/24/EU 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti kyseisen direktiivin 13 artiklassa säädetyt kynnysarvot on sovitettava yhteen kyseisen direktiivin 4 artiklan a ja c alakohdassa säädettyjen kynnysarvojen kanssa.

(3)

Direktiiviä 2014/24/EU olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2014/24/EU seuraavasti:

1)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”5 548 000 euroa” ilmaisulla ”5 350 000 euroa”;

b)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”144 000 euroa” ilmaisulla ”139 000 euroa”;

c)

korvataan c alakohdassa ilmaisu ”221 000 euroa” ilmaisulla ”214 000 euroa”;

2)

Muutetaan 13 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”5 548 000 euroa” ilmaisulla ”5 350 000 euroa”;

b)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”221 000 euroa” ilmaisulla ”214 000 euroa”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65.

(2)  Neuvoston päätös 2014/115/EU, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EUVL L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)  EUVL L 68, 7.3.2014, s. 2.


31.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/27


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1829,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU muuttamisesta tavarahankinta-, palveluhankinta- ja rakennusurakkasopimuksiin sovellettavien kynnysarvojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi päätöksellä 2014/115/EU (2) Maailman kauppajärjestön puitteissa tehdyn julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (3), jäljempänä ’sopimus’, muuttamista koskevan pöytäkirjan. Sopimus on monenvälinen väline, jonka tarkoitus on avata julkisten hankintojen markkinoita vastavuoroisesti sen osapuolten välillä. Sitä sovelletaan kaikissa hankintasopimuksissa, joiden arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin siinä vahvistetut määrät, jäljempänä ’kynnysarvot’, jotka ilmaistaan erityisnosto-oikeuksina.

(2)

Yksi direktiivin 2014/25/EU tavoitteista on se, että kyseistä direktiiviä soveltavat hankintayksiköt voivat samanaikaisesti noudattaa sopimuksessa olevia velvoitteita. Direktiivin 2014/25/EU 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissio todentaa kahden vuoden välein, että kyseisen direktiivin 15 artiklan a ja b alakohdassa säädetyt kynnysarvot julkisille hankinnoille ja suunnittelukilpailuille vastaavat sopimuksessa vahvistettuja kynnysarvoja. Koska direktiivin 2014/25/EU 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti lasketut kynnysarvot eroavat kyseisen direktiivin 15 artiklan a ja b alakohdassa säädetyistä kynnysarvoista, kyseisiä kynnysarvoja on tarpeen tarkistaa.

(3)

Sen vuoksi direktiiviä 2014/25/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2014/25/EU 15 artikla seuraavasti:

(1)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”443 000 euroa” ilmaisulla ”428 000 euroa”;

(2)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”5 548 000 euroa” ilmaisulla ”5 350 000 euroa”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243.

(2)  Neuvoston päätös 2014/115/EU, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EUVL L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)  EUVL L 68, 7.3.2014, s. 2.


31.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/29


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1830,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/81/EY muuttamisesta rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin sovellettavien kynnysarvojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla ja direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY (1) muuttamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/81/EY ja erityisesti sen 68 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi päätöksellä 2014/115/EU (2) Maailman kauppajärjestön puitteissa tehdyn julkisia hankintoja koskevan sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’ (3), muuttamista koskevan pöytäkirjan. Sopimus on monenvälinen väline, jonka tarkoituksena on avata julkisten hankintojen markkinoita vastavuoroisesti sen osapuolten välillä. Sitä sovelletaan kaikissa hankintasopimuksissa, joiden arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin siinä vahvistetut määrät, jäljempänä ’kynnysarvot’, jotka ilmaistaan erityisnosto-oikeuksina.

(2)

Yksi Euroopan parlamentin ja neuvoston (4) direktiivin 2014/25/EY tavoitteista on se, että kyseisiä direktiivejä soveltavat hankintayksiköt ja hankintaviranomaiset voivat samanaikaisesti noudattaa sopimuksessa olevia velvoitteita. Direktiivin 2014/25/EU 17 artiklan mukaisesti komissio todentaa kahden vuoden välein, että kyseisen direktiivin 15 artiklan a ja b alakohdassa säädetyt kynnysarvot vastaavat sopimuksessa vahvistettuja kynnysarvoja, ja tarkistaa niitä tarvittaessa.

(3)

Direktiivissä 2014/25/EU vahvistetut kynnysarvot on tarkistettu. Direktiivin 2009/81/EY 68 artiklan 1 kohdan mukaan kyseisessä direktiivissä vahvistetut kynnysarvot on sovitettava yhteen direktiivissä 2014/25/EU vahvistettujen tarkistettujen kynnysarvojen kanssa.

(4)

Sen vuoksi direktiiviä 2009/81/EY olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2009/81/EY 8 artikla seuraavasti:

1)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”443 000 euroa” ilmaisulla ”428 000 euroa”;

2)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”5 548 000 euroa” ilmaisulla ”5 350 000 euroa”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 216, 20.8.2009, s. 76.

(2)  Neuvoston päätös 2014/115/EU, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EUVL L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)  EUVL L 68, 7.3.2014, s. 2.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).


DIREKTIIVIT

31.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/31


KOMISSION DIREKTIIVI (EU) 2019/1831,

annettu 24 päivänä lokakuuta 2019,

työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä 7 päivänä huhtikuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/24/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Göteborgissa 17 päivänä marraskuuta 2017 vahvistetun Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin (2) periaatteen 10 mukaan jokaisella työntekijällä on oikeus terveelliseen, turvalliseen ja asianmukaiseen työympäristöön. Oikeus korkeatasoiseen työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä työntekijöiden ammatillisiin tarpeisiin mukautettuun työympäristöön, joka mahdollistaa pitkäkestoisen osallistumisen työelämään, pitää sisällään myös suojelun kemiallisille tekijöille altistumista vastaan.

(2)

Tiedonannossaan ”Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille” (3) komissio korosti selkeästi tarvetta parantaa työntekijöiden suojelua työperäistä vaarallisille kemikaaleille altistumista vastaan.

(3)

Komissio ehdottaa direktiivin 98/24/EY nojalla Euroopan unionin (EU) tavoitteiksi EU:n tasolla määriteltäviä työperäisen altistumisen viiteraja-arvoja työntekijöiden suojaamiseksi kemiallisista tekijöistä aiheutuvilta riskeiltä.

(4)

Direktiivin 98/24/EY 3 artiklan 2 kohdassa annetaan komissiolle valtuudet vahvistaa työperäisen altistumisen viiteraja-arvot tai tarkistaa niitä, ottaen huomioon käytettävissä olevat mittaustekniikat, neuvoston direktiivin 89/391/ETY (4) 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

(5)

Direktiivin 98/24/EY 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, että komissio arvioi vaarallisten kemiallisten tekijöiden terveysvaikutusten ja työperäisen altistumisen tason välistä suhdetta viimeisimpien saatavina olevien tieteellisten tietojen riippumattoman tieteellisen arvioinnin avulla.

(6)

Komissiota avustaa tässä tehtävässä kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea (SCOEL), joka perustettiin komission päätöksellä 2014/113/EU (5).

(7)

Direktiivissä 98/24/EY ’työperäistä altistumista koskevalla raja-arvolla’ tarkoitetaan, jollei toisin täsmennetä, ilmassa työntekijän hengitysalueella olevan kemiallisen tekijän aikapainotetun keskimääräisen pitoisuuden rajaa suhteessa määritettyyn vertailuaikaan.

(8)

Työperäisen altistumisen viiteraja-arvot ovat terveysnäkökohtiin perustuvia työperäisen altistumisen raja-arvoja, jotka määritetään tuoreimpien saatavilla olevien tieteellisten tietojen perusteella ja jotka komissio hyväksyy ottaen huomioon käytettävissä olevat mittaustekniikat. Ne ovat altistumisen kynnystasoja, joiden alittuessa kemiallisista tekijöistä ei yleensä odoteta aiheutuvan haitallisia vaikutuksia työuran aikana tapahtuvan lyhytkestoisen tai päivittäisen altistumisen seurauksena. Ne ovat EU:n tavoitteita, ja niiden tarkoituksena on auttaa työnantajia määrittelemään ja arvioimaan riskit ja toteuttamaan ehkäisy- ja suojelutoimenpiteitä direktiivin 98/24/EY mukaisesti.

(9)

SCOELin suositusten mukaisesti työperäisen altistumisen viiteraja-arvot vahvistetaan suhteessa kahdeksan tunnin vertailuajan aikapainotettuun keskiarvoon (pitkäaikaisen altistumisen raja-arvot) ja tiettyjen kemiallisten tekijöiden osalta suhteessa lyhyempiin vertailuaikoihin, yleensä viidentoista minuutin aikapainotettuun keskiarvoon (lyhytaikaisen altistumisen raja-arvot), jotta voidaan ottaa huomioon lyhytaikaisesta altistumisesta johtuvat vaikutukset.

(10)

Niiden kemiallisten tekijöiden osalta, joille on EU:n tasolla vahvistettu työperäisen altistumisen viiteraja-arvo, jäsenvaltioiden on vahvistettava kansallinen työperäisen altistumisen raja-arvo. Jäsenvaltioiden on tällöin otettava huomioon EU:n raja-arvo ja määriteltävä kansallisen raja-arvon luonne kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.

(11)

Työperäisen altistumisen viiteraja-arvot ovat tärkeä osa yleisiä työsuojelujärjestelyjä, joilla työntekijöitä suojellaan vaarallisille kemikaaleille altistumisesta johtuvilta terveysriskeiltä.

(12)

SCOEL on arvioinut tämän direktiivin liitteessä olevien 10 kohdassa lueteltujen kemiallisten tekijöiden terveysvaikutusten ja työperäisen altistumisen tason suhdetta direktiivin 98/24/EY 3 artiklan mukaisesti. Se on myös suositellut työperäisen altistumisen viiteraja-arvon määrittämistä kaikille kyseisille kemiallisille tekijöille hengitysteitse tapahtuvan altistumisen osalta suhteessa kahdeksan tunnin vertailuajan aikapainotettuun keskiarvoon. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa pitkäaikaisen altistumisen raja-arvot kaikille kyseisille, tämän direktiivin liitteessä luetelluille tekijöille.

(13)

Joidenkin kemiallisten tekijöiden eli aniliinin, trimetyyliamiinin, 2-fenyylipropaanin (kumeeni), sek-butyyliasetaatin, 4-aminotolueenin, isobutyyliasetaatin, isoamyylialkoholin, n-butyyliasetaatin ja fosforyylitrikloridin osalta SCOEL suositteli myös lyhytaikaisen altistumisen raja-arvojen vahvistamista.

(14)

Tiettyjen aineiden osalta on tarpeen ottaa huomioon ihon kautta imeytymisen mahdollisuus parhaimman mahdollisen suojelutason takaamiseksi. Tämän direktiivin liitteessä lueteltujen kemiallisten tekijöiden joukosta SCOEL totesi aniliinin, 2-fenyylipropaanin (kumeenin) ja 4-aminotolueenin voivan imeytyä huomattavassa määrin ihon läpi. Näin ollen on asianmukaista vahvistaa tämän direktiivin liitteessä työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen lisäksi merkinnät, jotka osoittavat, että kyseisiä kemiallisia tekijöitä voi imeytyä ihon läpi huomattavia määriä.

(15)

Yksi kemiallisista tekijöistä, 2-fenyylipropaani (kumeeni), sisältyy nykyisin komission direktiivin 2000/39/EY (6) liitteessä olevaan luetteloon. SCOEL on suosittanut uuden työperäisen altistumisen viiteraja-arvon vahvistamista tälle aineelle. Näin ollen on aiheellista sisällyttää 2-fenyylipropaanin (kumeenin) tarkistettu raja-arvo tämän direktiivin liitteeseen ja poistaa vastaava kohta direktiivin 2000/39/EY liitteestä.

(16)

Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman (7) mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden tai useamman asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde.

(17)

Tämän direktiivin osalta komissio pitää perusteltuna toimittaa tällaiset asiakirjat sellaisen taulukon muodossa, josta käy ilmi kansallisten toimenpiteiden ja tämän direktiivin välinen vastaavuus, kun otetaan huomioon, että joitakin tekijöitä koskevat kansalliset työperäisen altistumisen raja-arvot ovat jo olemassa kansallisessa lainsäädännössä ja että työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen vahvistamista koskevia kansallisia oikeudellisia välineitä on hyvin monenlaisia ja ne ovat luonteeltaan teknisiä.

(18)

Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavaa komiteaa kuultiin direktiivin 98/24/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja se antoi lausuntonsa 6 päivänä joulukuuta 2017 ja 31 päivänä toukokuuta 2018. Komitea myönsi, että fosforyylitrikloridin ja isoamyylialkoholin ehdotettujen viiteraja-arvojen noudattamisen osoittamiseen soveltuvien mittausmenetelmien saatavuuteen liittyi haasteita ja että soveltuvien tekniikoiden saatavuus olisi pyrittävä varmistamaan siirtymäkauden loppuun mennessä.

(19)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 89/391/ETY 17 artiklalla perustetun teknistä edistystä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Vahvistetaan työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viides EU:n luettelo liitteessä luetelluille kemiallisille tekijöille.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on vahvistettava kansalliset työperäisen altistumisen raja-arvot liitteessä luetelluille kemiallisille tekijöille ottaen huomioon EU:n raja-arvot.

3 artikla

Poistetaan direktiivin 2000/39/EY liitteestä viittaus kumeeniin 20 päivästä toukokuuta 2021.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 20 päivänä toukokuuta 2021 annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset.

Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle sekä liitettävä ilmoitukseensa yksi tai useampi selittävä asiakirja sellaisten taulukoiden muodossa, joista käy ilmi kyseisten säännösten ja tämän direktiivin välinen vastaavuus.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.

(2)  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, marraskuu 2017; https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fi

(3)  Komission tiedonanto ”Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön uudistaminen”, COM(2017)12 final. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fi&catId=89&newsId=2709

(4)  Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

(5)  Komission päätös 2014/113/EU, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevän tiedekomitean perustamisesta ja päätöksen 95/320/EY kumoamisesta (EUVL L 62, 4.3.2014, s. 18).

(6)  Komission direktiivi 2000/39/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, ensimmäisen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelon laatimisesta työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä annetun neuvoston direktiivin 98/24/EY täytäntöönpanemiseksi (EYVL L 142, 16.6.2000, s. 47).

(7)  EUVL C 369, 17.12.2011, s. 14.


Liite

EY-nro  (1)

CAS-nro  (2)

Kemiallisen tekijän nimi

RAJA-ARVOT

Merkintä  (4)

8 tuntia  (4)

Lyhytaikainen  (3)

mg/m3  (6)

ppm  (7)

mg/m3  (6)

ppm  (7)

200-539-3

62-53-3

aniliini (8)

7,74

2

19,35

5

iho

200-817-4

74-87-3

kloorimetaani

42

20

-

-

-

200-875-0

75-50-3

trimetyyliamiini

4,9

2

12,5

5

-

202-704-5

98-82-8

2-fenyylipropaani

(kumeeni)  (8)

50

10

250

50

iho

203-300-1

105-46-4

sek-butyyliasetaatti

241

50

723

150

-

203-403-1

106-49-0

4-aminotolueeni

4,46

1

8,92

2

iho

203-745-1

110-19-0

isobutyyliasetaatti

241

50

723

150

-

204-633-5

123-51-3

isoamyylialkoholi

18

5

37

10

-

204-658-1

123-86-4

n-butyyliasetaatti

241

50

723

150

-

233-046-7

10025-87-3

fosforyylitrikloridi

0,064

0,01

0,13

0,02

-


(1)  EY-nro: Euroopan yhteisön (EY) numero, Euroopan unionin numerotunnus aineille.

(2)  CAS-nro: Chemical Abstract Service -rekisterinumero.

(3)  yöperäisen altistumisen raja-arvoon liittyvä merkintä ”ih o” tarkoittaa, että ainetta saattaa imeytyä huomattavassa määrin ihon kautta.

(4)  Mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin vertailujaksolle (Time Weighted Average, TWA).

(5)  Lyhytaikaisen altistuksen raja-arvo (Short-term exposure limit, STEL). Raja-arvo, jota ei saa ylittää. Se liittyy 15 minuutin pituiseen ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

(6)  mg/m3: milligrammaa kuutiometrissä ilmaa. Kaasu- tai höyryfaasissa oleville kemikaaleille raja-arvo ilmaistaan 20 °C:n lämpötilassa ja 101,3 kPa:n paineessa.

(7)  ppm: tilavuuden miljoonasosaa ilmassa (ml/m3).

(8)  Altistumista seurattaessa olisi otettava huomioon kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevän tiedekomitean (SCOEL) ehdottamat asiaankuuluvat biologiset seuranta-arvot.


31.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/35


KOMISSION DIREKTIIVI (EU) 2019/1832,

annettu 24 päivänä lokakuuta 2019,

neuvoston direktiivin 89/656/ETY liitteiden I, II ja III muuttamisesta puhtaasti teknisten mukautusten osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon työntekijöiden työpaikalla käyttämille henkilönsuojaimille turvallisuutta ja terveyttä varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista 30 päivänä marraskuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/656/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin (2) – jota koskeva julistus annettiin Göteborgissa 17 päivänä marraskuuta 2017 – periaatteen 10 mukaan jokaisella työntekijällä on oikeus terveelliseen, turvalliseen ja asianmukaiseen työympäristöön. Työntekijöiden oikeus korkeatasoiseen työterveyden ja työturvallisuuden suojeluun ja työympäristöön, joka on mukautettu heidän ammatillisiin tarpeisiinsa ja joka mahdollistaa heille pidemmän osallistumisen työmarkkinoille, sisältää henkilönsuojainten käytön työpaikalla, jos riskejä ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa muilla työn organisoinnin keinoilla, toimenpiteillä, menetelmillä tai menettelytavoilla.

(2)

Työntekijöiden työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien direktiivien, direktiivi 89/656/ETY mukaan luettuna, täytäntöönpanosta tehtiin jälkiarviointi eli ns. REFIT-arviointi. Arvioinnissa tarkasteltiin direktiivien merkityksellisyyttä, tutkimusta ja uutta tieteellistä tietämystä asiaan liittyvillä eri aloilla. REFIT-arvioinnissa, johon viitataan komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa (3), todetaan muun muassa, että henkilönsuojainten käyttö koskee arviolta noin 40:ää prosenttia EU:n työvoimasta, koska työpaikan riskejä ei voida välttää muilla keinoin, ja että direktiivin 89/656/ETY täytäntöönpanossa esiintyviin vaikeuksiin on puututtava.

(3)

Tiedonannossaan ”Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön uudistaminen” (4) komissio toisti, että REFIT-arvioinnin mukaan unionin työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntö on yleisesti ottaen tehokas ja tarkoituksenmukainen mutta että vanhentuneiden sääntöjen ajantasaistaminen ja suojelun, sääntöjen noudattamisen ja noudattamisen valvonnan parantaminen ja laajentaminen käytännössä on tarpeen. Komissio korostaa, että on erityisesti tarpeen tarkastella henkilönsuojainten määritelmää ja niiden käyttöä eri palveluissa ja eri aloilla, kuten direktiivin 89/656/ETY 2 artiklassa säädetään.

(4)

Direktiivissä 89/656/ETY vahvistetaan työntekijöiden työssään käyttämien henkilönsuojainten käyttöä koskevat vähimmäisvaatimukset – niitä on käytettävä, jos riskejä ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa yleisin teknisin suojelukeinoin taikka työn organisoinnin toimenpiteillä, menetelmillä tai menettelytavoilla. Direktiivin 89/656/ETY 6 artiklassa edellytettyjen yleisten sääntöjen vahvistamisen helpottamiseksi direktiivin 89/656/ETY liitteissä I, II ja III säädetään ei-sitovat ohjeet, joilla on tarkoitus helpottaa tai tukea asianmukaisten henkilönsuojainten valintaa tiettyjä riskejä, toimintoja ja aloja varten.

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/425 (5) vahvistetaan henkilönsuojainten suunnittelua, valmistamista ja kaupan pitämistä koskevat säännökset. Asetuksella (EU) 2016/425 muutettiin tuotteiden riskiluokitusta, jotta työnantajat voivat ymmärtää henkilönsuojainten tärkeyden ja näin ollen ottaa ne käyttöön, mikä selitetään tarkemmin henkilönsuojaimia koskevissa ohjeissa (6), joilla selvennetään asetuksessa (EU) 2016/425 tarkoitettuja menettelyjä ja seikkoja. On aiheellista saattaa ajan tasalle direktiivin 89/656/ETY liitteet I, II ja III, jotta varmistetaan johdonmukaisuus asetuksessa (EU) 2016/425 säädetyn riskiluokituksen kanssa ja jotta ne saatetaan vastaamaan asetuksessa (EU) 2016/425 käytettyä terminologiaa ja siinä tarkoitettuja henkilönsuojainten tyyppejä.

(6)

Direktiivin 89/656/ETY 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, että työnantajien on annettava käyttöön henkilönsuojaimet, jotka ovat suunnittelussa ja valmistuksessa huomioon otettavien unionin turvallisuus- ja terveysvaatimusten mukaiset. Kyseisen artiklan mukaan työnantajien, jotka antavat kyseisiä henkilönsuojaimia työntekijöidensä käyttöön, on varmistettava, että nämä henkilönsuojaimet täyttävät asetuksessa (EU) 2016/425 säädetyt vaatimukset.

(7)

Direktiivin 89/656/ETY liitteessä I on malli riskin arvioimiseksi henkilönsuojainten käytön kannalta, ja siinä esitetään riskityyppejä, joita työpaikoilla voi esiintyä henkilönsuojaimilla suojattavien kehon eri osien osalta. Liitettä I olisi muutettava työpaikoilla esiintyvien uudentyyppisten riskien ottamiseksi huomioon ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi erityisesti asetuksessa (EU) 2016/425 käytetyn riskiluokituksen ja terminologian kanssa.

(8)

Direktiivin 89/656/ETY liitettä II, jossa on henkilönsuojaimia koskeva ohjeellinen, ei-tyhjentävä luettelo, olisi muutettava kyseisen direktiivin liitteessä I yksilöityjen uudentyyppisten riskien ottamiseksi huomioon. Liitettä II olisi muutettava myös siten, että siihen sisällytetään esimerkkejä markkinoilla nykyisin saatavilla olevista henkilönsuojaimista asetuksen (EU) 2016/425 ja siinä käytetyn terminologian mukaisesti.

(9)

Direktiivin 89/656/ETY liitteessä III on ohjeellinen, ei-tyhjentävä luettelo toiminnasta ja toiminta-aloista, jotka saattavat edellyttää henkilönsuojainten hankkimista; siinä tuodaan yhteen kyseisen direktiivin liitteessä I esitetyt riskiluokitukset ja kyseisen direktiivin liitteessä II kuvatut henkilönsuojainten tyypit. Direktiivin 89/656/ETY liite III olisi järjestettävä uudelleen, jotta varmistetaan johdonmukaisuus kyseisissä kolmessa liitteessä ja asetuksessa (EU) 2016/425 käytettyjen termien ja luokitusten välillä. Näin eri alojen ja toimialojen työnantajat voivat paremmin kartoittaa ja tarjota henkilönsuojaimia, jotka vastaavat kyseeseen tulevia toimintoja ja riskityyppejä, joille työntekijät altistuvat, kuten riskinarvioinnissa todetaan.

(10)

Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavaa komiteaa kuultiin toimenpiteistä, jotka ovat seurausta komission tiedonannon ”Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön uudistaminen” antamisesta ja joita tarvitaan unionin työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön säilyttämiseksi tehokkaana ja tarkoituksenmukaisena.

(11)

Kuuden työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöä koskevan direktiivin nykyaikaistamista koskevassa 6 päivänä joulukuuta 2017 antamassaan lausunnossa ”Opinion on the Modernisation of Six OSH Directives to Ensure Healthier and Safer Work for All” (7) työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea suositteli, että direktiiviä 89/656/ETY olisi muutettava sen merkityksellisyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

(12)

Myöhemmässä 31 päivänä toukokuuta 2018 antamassaan lausunnossa henkilönsuojaindirektiivin liitteiden teknisistä päivityksistä ”Opinion on technical updates to the annexes of the Personal Protective Equipment Directive (89/656/EEC)” (8) työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea suositteli, että olisi toteutettava tietyt direktiivin 89/656/ETY liitteiden I, II ja III päivitykset ottaen huomioon alalla tapahtunut viimeisin tekninen kehitys ja varmistaen johdonmukaisuus asetuksen (EU) 2016/425 kanssa.

(13)

Komissiota avustivat direktiivin 89/656/ETY liitteiden I, II ja III ajantasaistamisen valmistelussa jäsenvaltioita edustavat asiantuntijat, jotka antoivat teknistä ja tieteellistä tukea.

(14)

Jäsenvaltiot ovat 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun selittäviä asiakirjoja koskevan jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman (9) mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevaan ilmoitukseensa yhden tai useamman asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde.

(15)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston direktiivin 89/391/ETY (10) 17 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 89/656/EY liitteet I, II ja III tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 20 päivänä marraskuuta 2021. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 393, 30.12.1989, s. 18.

(2)  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, marraskuu 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_fi.pdf

(3)  SWD(2017) 10 final.

(4)  COM(2017) 12.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta (EUVL L 81, 31.3.2016, s. 51).

(6)  PPE Regulation Guidelines – Guide to application of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29201.

(7)  Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea, asiakirja 1718/2017.

(8)  Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea, asiakirja 443/18.

(9)  EUVL C 369, 17.12.2011, s. 14.

(10)  Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).


LIITE

1)   

Korvataan direktiivin 89/656/ETY liite I seuraavasti:

”LIITE I

HENKILÖNSUOJAIMILLA SUOJATTAVIIN KEHONOSIIN LIITTYVÄT RISKIT (*)

(*) Tämän riskien/kehonosien luettelon ei voida odottaa olevan tyhjentävä.

Riskinarvioinnissa määritetään henkilönsuojaimen käyttöönoton tarve ja sen ominaisuudet tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

Image 1

2)   

Korvataan direktiivin 89/656/ETY liite II seuraavasti:

”LIITE II

OHJEELLINEN LUETTELO HENKILÖNSUOJAINTYYPEISTÄ JA RISKEISTÄ, JOILTA NIILLÄ SUOJAUDUTAAN

Välineet pään suojaamiseksi

Kypärät ja/tai lakit/kypärämyssyt/päähineet seuraavilta suojautumiseksi:

Putoavan tai sinkoutuvan esineen aiheuttama isku

Törmääminen esteeseen

Mekaaniset riskit (lävistys, hankaus)

Staattinen puristus (sivusuuntainen ruhjoutuminen)

Lämpöriskit (tuli, kuumuus, kylmyys, kuumat kiinteät aineet, mukaan luettuina sulat metallit)

Sähköisku ja jännitetyö

Kemialliset riskit

Muu kuin ionisoiva säteily (UV-, infrapuna-, auringon- tai hitsaussäteily)

Hiusverkot kietoutumisriskiltä suojautumiseksi

Välineet kuulon suojaamiseksi

Kupusuojaimet (mukaan luettuina esim. kypärään kiinnitetyt kupusuojaimet, aktiiviset ääntä vaimentavat kupusuojaimet, kommunikointijärjestelmällä varustetut kupusuojaimet)

Korvatulpat (mukaan luettuina esim. äänitason mukaan toimivat korvatulpat, yksilöllisesti mukautetut korvatulpat)

Välineet silmien ja kasvojen suojaamiseksi

Sangalliset suojalasit, naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet (tarvittaessa omilla vahvuuksilla) seuraavilta suojautumiseksi:

Mekaaniset riskit

Lämpöriskit

Muu kuin ionisoiva säteily (UV-, infrapuna-, auringon- tai hitsaussäteily)

Ionisoiva säteily

Kiinteät aerosolit ja kemiallisten ja biologisten tekijöiden nesteet

Välineet hengityksen suojaamiseksi

Suodattimet seuraavilta suojautumiseksi:

Hiukkaset

Kaasut

Hiukkaset ja kaasut

Kiinteät ja/tai nestemäiset aerosolit

Ilmansyötöllä varustetut eristävät suojaimet

Pelastautumislaitteet

Sukelluslaitteet

Välineet käsien ja käsivarsien suojaamiseksi

Käsineet (myös kintaat ja käsivarsisuojat) seuraavilta suojautumiseksi:

Mekaaniset riskit

Lämpöriskit (kuumuus, liekit ja kylmyys)

Sähköisku ja jännitetyö (antistaattinen, sähköä johtava, eristävä)

Kemialliset riskit

Biologiset tekijät

Ionisoiva säteily ja radioaktiivinen saastuminen

Muu kuin ionisoiva säteily (UV-, infrapuna-, auringon- tai hitsaussäteily)

Tärinäriskit

Sormisuojukset

Välineet jalkaterien ja jalkojen suojaamiseksi ja liukuesteet

Jalkineet (esim. kengät, tietyissä olosuhteissa myös puukengät, saappaat, joissa voi olla teräksiset varvassuojukset) seuraavilta suojautumiseksi:

Mekaaniset riskit

Liukastumisriskit

Lämpöriskit (kuumuus, liekit ja kylmyys)

Sähköisku ja jännitetyö (antistaattinen, sähköä johtava, eristävä)

Kemialliset riskit

Tärinäriskit

Biologiset riskit

Irrotettavat jalkapöydän suojukset mekaanisten riskien varalta

Polvensuojukset mekaanisten riskien varalta

Säärystimet mekaanisten, lämpö- ja kemiallisten riskien ja biologisten tekijöiden varalta

Lisävarusteet (esim. piikit, jääraudat)

Ihon suojaus – suojavoiteet  (1)

Suojavoiteita voi olla seuraavilta suojautumiseksi:

Muu kuin ionisoiva säteily (UV-, infrapuna-, auringon- tai hitsaussäteily)

Ionisoiva säteily

Kemikaalit

Biologiset tekijät

Lämpöriskit (kuumuus, liekit ja kylmyys)

Välineet kehon suojaamiseksi / muu ihon suojaus

Henkilönsuojaimet putoamiselta suojautumiseksi, kuten kelautuvat tarraimet, kokovartalovaljaat, istumavaljaat, pylväsvyöt ja varmistusvyöt sekä niiden kanssa käytettävät hihnat ja köydet, energianvaimentimet, johteessa liikkuvat liukutarraimet – mukaan lukien ankkuriköysi, köyden pituuden säätölaitteet, kiinnityslaitteet, joita ei ole suunniteltu pysyvästi kiinnitetyiksi ja jotka eivät edellytä kiinnittämistä ennen käyttöä, liittimet, hihnat, pelastusvaljaat

Suojavaatetus, mukaan lukien kokovartalosuojat (puvut, haalarit) ja kehon osittainen suojaus (säärystimet, housut, takit, liivit, esiliinat, polvensuojukset, huput, kypärämyssyt) seuraavilta suojautumiseksi:

Mekaaniset riskit

Lämpöriskit (kuumuus, liekit ja kylmyys)

Kemikaalit

Biologiset tekijät

Ionisoiva säteily ja radioaktiivinen saastuminen

Muu kuin ionisoiva säteily (UV-, infrapuna-, auringon- tai hitsaussäteily)

Sähköisku ja jännitetyö (antistaattinen, sähköä johtava, eristävä)

Kiinni jääminen / kietoutuminen ja juuttuminen

Pelastusliivit hukkumisen estämiseksi ja kelluntavarusteet

Henkilönsuojaimet, jotka ilmaisevat käyttäjän läsnäolon visuaalisesti

3)   

Korvataan direktiivin 89/656/ETY liite III seuraavasti:

”LIITE III

EI-TYHJENTÄVÄ LUETTELO TOIMINNASTA JA TOIMINTA-ALOISTA, JOTKA SAATTAVAT EDELLYTTÄÄ HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTTÖÖNOTTOA (*)

(*) Riskinarvioinnissa määritetään henkilönsuojaimen käyttöönoton tarve ja sen ominaisuudet tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

I.   FYSIKAALISET RISKIT

Riskit

Kehonosa

Henkilönsuojaimen tyyppi

Esimerkkejä toiminnoista, joissa vastaavan henkilönsuojaintyypin käyttö saattaa olla tarpeen (*)

Toimiala ja alat

FYSIKAALISET – MEKAANISET

Putoavien tai sinkoutuvien esineiden aiheuttama isku, esteeseen törmääminen ja korkeapainesuihkut

Kallo

Suojakypärät

Työ rakennustelineillä ja korkealle sijoitetuissa työpisteissä sekä niiden alapuolella tai lähellä

Rakennusten runkotyöt ja tietyöt

Valukehysten rakentaminen ja purku

Telineiden pystytys ja purku

Kokoamis- ja asennustyöt

Purkutyöt

Räjäytystyöt

Työ kaivoksissa, kaivannoissa, kuiluissa ja tunneleissa

Työ hissien, nostolaitteiden, nostureiden ja kuljettimien lähellä

Työ maanalaisissa louhoksissa, avolouhoksissa ja avokaivauksissa

Teollisuusuuneissa, säiliöissä, laitteistojen ja putkistojen sisällä sekä siiloissa tehtävä työ

Teurastus- ja leikkuulinja teurastamoissa

Kuormankäsittely tai kuljetus ja varastointi

Puunkorjuutyö

Työ terässilloilla, teräsrunkorakenteilla, teräksisillä vesirakenteilla, masuuneilla, terästehtaissa, valssaamoissa, kattilalaitoksilla ja voimalaitoksilla sekä suuriin säiliöihin ja suuriin putkilinjoihin liittyvä työ

Maaperän ja kiven käsittely

Koneellisten mutterin-/ruuvinvääntimien käyttö

Masuuni-, rikastamo-, terästehdas-, valssaamo- ja metallitehdastyö, avo- ja muottiintaonta- sekä valutyö

Työ, johon liittyy kulkeminen polkupyörillä ja mekaanisella kuljetuskoneistolla toimivilla pyörillä

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Koneiden valmistus, asennus ja huolto

Laivanrakennus

Kaivostyö

Energiantuotanto

Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito

Rauta- ja terästeollisuus

Teurastamot

Junien järjestelytyö

Satamat, kuljetus ja logistiikka

Metsäteollisuus

Silmät ja/tai kasvot

Sangalliset suojalasit, naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet

Hitsaus- hionta- ja leikkaustyö

Käsin tapahtuva vasarointi

Tilkitseminen ja talttaus

Kiven työstö ja jalostus

Koneellisten mutterin-/ruuvinvääntimien käyttö

Työ lastuavilla työstökoneilla

Muottiintaonta

Sirpaleiden murskaus ja poisto

Suihkupuhdistus

Raivaussahan tai moottorisahan käyttö

Hammaslääkinnälliset tai kirurgiset toimenpiteet

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Koneiden valmistus, asennus ja huolto

Laivanrakennus

Kaivostyö

Energiantuotanto

Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito

Rauta- ja terästeollisuus

Metalli- ja puuteollisuus

Kivenveistotyöt

Puutarhanhoito

Terveydenhuolto

Metsätalous

Jalkaterien ja jalan osien suojaus

Jalkineet (kengät, saappaat jne.), joissa on varvassuojus

Jalkineet, joissa on jalkaterän suojus

Rakennusten runkotyöt ja tietyöt

Valukehysten rakentaminen ja purku

Telineiden pystytys ja purku

Purkutyöt

Räjäytystyöt

Kiven työstäminen ja jalostus

Teurastus- ja leikkuulinjatyö

Kuljetus ja varastointi

Muottien käsittely keraamisessa teollisuudessa

Pakastetun lihan ja säilykepakkausten käsittely

Tasolasin ja lasiastioiden valmistaminen, työstäminen ja jatkojalostus

Korjaus- ja kunnossapitotyöt

Puunkorjuutyö

Betoni- ja elementtityö, ml. muottien pystytys ja purku

Työt rakennustyömaalla ja varastoissa

Kattotyö

Työ terässilloilla, teräsrakennusten runkorakenteilla mastoissa, torneissa, hisseissä, teräksisillä vesirakenteilla, masuuneilla, terästehtaissa ja valssaamoissa, nostureilla, kattilalaitoksilla ja voimalaitoksilla sekä suuriin säiliöihin ja suuriin putkilinjoihin liittyvä työ

Uunien rakentaminen, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien asennustyöt sekä metalliosien kokoamistyö

Masuuni-, rikastamo-, terästehdas-, valssaamo-, metallitehdas- ja takomotyö sekä työ kuumapuristus- ja vetolaitoksissa

Työ avolouhoksissa ja avokaivauksissa sekä hiilivarastojen siirtotyö

Muottien käsittely keraamisessa teollisuudessa

Polttouunien vuoraaminen keraamisessa teollisuudessa

Junien järjestelytyö

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Koneiden valmistus, asennus ja huolto

Laivanrakennus

Kaivostyö

Energiantuotanto

Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito

Rauta- ja terästeollisuus

Teurastamot

Kuljetusyritykset

Valmistusteollisuus

Lasiteollisuus

Metsäteollisuus

Liukastumisesta johtuva putoaminen

Jalkaterät

Liukastumista estävät jalkineet

Työ liukkailla pinnoilla

Työ kosteissa oloissa

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Teurastamo

Siivous

Elintarviketeollisuus

Puutarhanhoito

Kalastusala

Putoaminen korkealta

Koko keho

Henkilönsuojaimet, jotka on suunniteltu estämään tai pysäyttämään putoaminen korkealta

Telineillä tehtävä työ

Tehdasvalmisteisten elementtien asennus

Työ mastoissa

Kattotyö

Työ pystysuorilla tai kaltevilla pinnoilla

Työ korkeiden nosturien hytissä

Työ korkealla varastojen pinoamis- ja siirtolaitteiden hytissä

Työ poraustornien korkeissa osissa

Työ kuiluissa ja viemäreissä

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Infrastruktuurin kunnossapito

Tärinä

Kädet

Suojakäsineet

Työ käsin ohjattavilla työkaluilla

Valmistusteollisuus

Rakennustyö

Maa- ja vesirakennustyöt

Kehonosien staattinen puristus

Polvi (jalan osat)

Polvensuojukset

Laattojen, kaakeleiden ja lattiatiilien asentaminen lattiaan

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Jalkaterät

Jalkineet, joissa on varvassuojus

Purkutyöt

Kuormankäsittely

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Kuljetus ja varastointi

Kunnossapito

Mekaaniset vammat (hankaus, lävistys, viillot, puremat, haavat tai veitsenpistot)

Silmät ja/tai kasvot

Sangalliset suojalasit, naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet

Työ käsin ohjattavilla työkaluilla

Hitsaus ja takominen

Hionta- ja leikkaustyö

Talttaus

Kiven työstö ja jalostus

Työ lastuavilla työstökoneilla

Muottiintaonta

Sirpaleiden murskaus ja poisto

Suihkupuhdistus

Raivaussahan tai moottorisahan käyttö

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Kaivostyö

Energiantuotanto

Infrastruktuurin kunnossapito

Rauta- ja terästeollisuus

Metalli- ja puuteollisuus

Kivenveistotyöt

Puutarhanhoito

Metsätalous

Kädet

Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Työ teräsrakenteissa

Teräväreunaisten esineiden, lukuun ottamatta koneita, joihin käsine voi työskennellessä tarttua, käsittely

Säännöllinen käsiveitsen käyttö lihankäsittelyssä ja teurastuksessa

Leikkaavien terien vaihto

Puunkorjuutyö

Puutarhatyö

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Infrastruktuurin kunnossapito

Valmistusteollisuus

Elintarviketeollisuus

Teurastus

Metsäteollisuus

Kyynärvarret

Käsivarsien suojaus

Luunerottelu ja paloittelu

Elintarviketeollisuus

Teurastus

Vartalo/vatsa/jalat

Suojaesiliinat, -säärystimet

Läpäisykestävät housut (viillonkestävät housut)

Säännöllinen käsiveitsen käyttö lihankäsittelyssä ja teurastuksessa

Puunkorjuutyö

Elintarviketeollisuus

Teurastus

Metsäteollisuus

Jalkaterät

Läpäisykestävät jalkineet

Rakennusten runkotyöt ja tietyöt

Purkutyöt

Valukehysten rakentaminen ja purku

Puunkorjuutyö

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Kaivostyö

Metsäteollisuus

Kiinni jääminen / kietoutuminen ja juuttuminen

Koko keho

Suojavaatetus, kun on olemassa riski liikkuviin osiin kiinni jäämisestä

Sotkeutuminen koneen osiin

Jääminen kiinni koneen osiin

Vaatteiden jääminen kiinni koneen osiin

Riuhtautuminen mukaan

Koneenrakennus

Raskaiden työstökoneiden valmistus

Konetekniikka

Rakentaminen

Maatalous

FYSIKAALISET – MELU

Melu

Korvat

Kuulonsuojaimet

Metallipuristimilla tehtävä työ

Paineilmaporilla tehtävä työ

Huoltohenkilöstön työ lentokentillä

Konetyökaluilla tehtävä työ

Räjäytystyöt

Paalunjunttaustyö

Puu- ja tekstiilityö

Metalliteollisuus

Valmistusteollisuus

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Ilmailuteollisuus

Kaivostyö

FYSIKAALISET – LÄMPÖTILA

Kuumuus ja/tai tuli

Kasvot/koko pää

Hitsaussuojaimet,

kypärät/lakit kuumuudelta tai tulelta suojautumiseksi, suojahuput kuumuudelta ja/tai liekeiltä suojautumiseksi

Työ, jossa esiintyy korkeita lämpötiloja tai säteilylämpöä tai jossa ollaan tekemisissä tulen kanssa

Työ, jossa käytetään sulia aineita tai joka tehdään sulan aineen lähellä

Työ, jossa käytetään muovihitsauspillejä

Rauta- ja terästeollisuus

Metalliteollisuus

Kunnossapitopalvelut

Valmistusteollisuus

Vartalo/vatsa/jalat

Suojaesiliinat, -säärystimet

Hitsaus ja takominen

Valaminen

Rauta- ja terästeollisuus

Metalliteollisuus

Kunnossapitopalvelut

Valmistusteollisuus

Kädet

Suojahansikkaat kuumuudelta ja/tai liekeiltä suojautumiseksi

Hitsaus ja takominen

Työ, jossa esiintyy korkeita lämpötiloja tai säteilylämpöä tai jossa ollaan tekemisissä tulen kanssa

Työ, jossa käytetään sulia aineita tai joka tehdään sulan aineen lähellä

Rauta- ja terästeollisuus

Metalliteollisuus

Kunnossapitopalvelut

Valmistusteollisuus

Kyynärvarret

Hihat

Hitsaus ja takominen

Työ, jossa käytetään sulia aineita tai joka tehdään sulan aineen lähellä

Rauta- ja terästeollisuus

Metalliteollisuus

Kunnossapitopalvelut

Valmistusteollisuus

Jalkaterät

Jalkineet kuumuudelta ja/tai liekeiltä suojautumiseksi

Työ, jossa käytetään sulia aineita tai joka tehdään sulan aineen lähellä

Rauta- ja terästeollisuus

Metalliteollisuus

Kunnossapitopalvelut

Valmistusteollisuus

Koko keho/kehonosa

Suojavaatetus kuumuudelta ja/tai liekeiltä suojautumiseksi

Työ, jossa esiintyy korkeita lämpötiloja tai säteilylämpöä tai jossa ollaan tekemisissä tulen kanssa

Rauta- ja terästeollisuus

Metalliteollisuus

Metsäteollisuus

Kylmyys

Kädet

Suojahansikkaat kylmyydeltä suojautumiseksi

Jalkaterät

Jalkineet kylmyydeltä suojautumiseksi

Ulkotyö äärimmäisen kylmissä olosuhteissa

Työ syväjäädytystiloissa

Työ, jossa käytetään kryogeenisiä nesteitä

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Kaivostyö

Elintarviketeollisuus

Maatalous ja kalastus

Koko keho/kehonosa, pää mukaan luettuna

Suojavaatetus kylmyydeltä suojautumiseksi

Ulkotyö kylmissä sääolosuhteissa

Työ syväjäädytystiloissa

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Kaivostyö

Elintarviketeollisuus

Maatalous ja kalastus

Kuljetus ja varastointi

FYSIKAALISET – SÄHKÖ

Sähköisku (suora tai välillinen kosketus)

Koko pää

Sähköä eristävät kypärät

Kädet

Sähköä eristävät käsineet

Jalkaterät

Sähköä eristävät jalkineet

Koko keho/kädet/jalkaterät

Sähköä johtavat henkilönsuojaimet, jotka on tarkoitettu ammattilaiskäyttöön jännitetyössä sähkövoimajärjestelmän nimellisjännitteen ollessa enintään 800 kV AC ja 600 kV DC

Jännitetyö tai työ lähellä jännitteisiä osia

Sähköjärjestelmään liittyvä työ

Energiantuotanto

Sähköenergian siirto ja jakelu

Teollisuuslaitosten kunnossapito

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Staattinen sähkö

Kädet

Antistaattiset käsineet

Jalkaterät

Antistaattiset / sähköä johtavat jalkineet

Koko keho

Antistaattinen vaatetus

Muovin ja kumin käsittely

Säiliöön kaataminen, kerääminen tai lastaaminen

Työ lähellä kuljetushihnojen kaltaisia suurjännitteisiä elementtejä

Räjähteiden käsittely

Valmistusteollisuus

Rehuteollisuus

Pakkaamot

Räjähteiden tuotanto, varastointi tai kuljetus

FYSIKAALISET – SÄTEILY

Muu kuin ionisoiva säteily, myös auringonvalo (muu kuin suora tarkkailu)

Pää

Lakit ja kypärät

Ulkotyö

Kalastus ja maatalous

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Silmät

Sangalliset suojalasit, naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet

Työ, jossa esiintyy säteilylämpöä

Uunin toiminta

Työ, jossa käytetään laseria

Ulkotyö

Hitsaus ja kaasuleikkaus

Lasinpuhallus

Bakteerintuholamput

Rauta- ja terästeollisuus

Valmistusteollisuus

Kalastus ja maatalous

Koko keho (iho)

Henkilönsuojaimet luonnolliselta

ja keinotekoiselta UV-säteilyltä suojautumiseksi

Ulkotyö

Sähköhitsaus

Bakteerintuholamput

Ksenonlamput

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Kaivostyö

Energiantuotanto

Infrastruktuurin kunnossapito

Kalastus ja maatalous

Metsäteollisuus

Puutarhanhoito

Elintarviketeollisuus

Muoviteollisuus

Painoteollisuus

Ionisoiva säteily

Silmät

Sangalliset suojalasit / naamiomalliset suojalasit ionisoivalta säteilyltä suojautumiseksi

Kädet

Suojakäsineet ionisoivalta säteilyltä suojautumiseksi

Röntgenlaitteiden käyttö

Työ lääketieteellisen radiologian alalla

Työ, jossa käytetään radioaktiivisia tuotteita

Terveydenhuolto

Eläinlääkinnällinen hoito

Radioaktiivista jätettä käsittelevä laitos

Energiantuotanto

Vartalo/vatsa/kehon osa

Suojaavat röntgenesiliinat /

Suojatakit/-liivit/-hameet röntgensäteiltä suojautumiseksi

Röntgenlaitteiden käyttö

Työ lääketieteellisen radiologian alalla

Terveydenhuolto

Eläinlääkinnällinen hoito

Hammashoito

Urologia

Kirurgia

Toimenpideradiologia

Laboratoriot

Pää

Päähineet ja lakit

Henkilönsuojaimet esim. aivokasvaimen kehittymiseltä suojautumiseksi

Lääketieteellisiä röntgenlaitteita käyttävät työpaikat ja tilat

Terveydenhuolto

Eläinlääkinnällinen hoito

Hammashoito

Urologia

Kirurgia

Toimenpideradiologia

Keho osittain

Henkilönsuojaimet kilpirauhasen suojaamiseksi

Henkilönsuojaimet sukurauhasten suojaamiseksi

Röntgenlaitteiden käyttö

Työ lääketieteellisen radiologian alalla

Terveydenhuolto

Eläinlääkinnällinen hoito

Koko keho

Suojavaatetus ionisoivalta säteilyltä suojautumiseksi

Työ lääketieteellisen radiologian alalla

Työ, jossa käytetään radioaktiivisia tuotteita

Energiantuotanto

Radioaktiivista jätettä käsittelevä laitos

II.   KEMIALLISET RISKIT (nanomateriaali mukaan luettuna)

Riskit

Kehonosa

Henkilönsuojaimen tyyppi

Esimerkkejä toiminnoista, joissa vastaavan henkilönsuojaintyypin käyttö saattaa olla tarpeen (*)

Toimiala ja alat

KEMIKAALIT – AEROSOLIT

Kiinteät aineet (pölyt, huurut, savut, kuidut

ja nanomateriaali)

Hengityselimet

Hengityksen suojaaminen hiukkasilta

Purkutyöt

Räjäytystyöt

Pintojen hiominen ja kiillottaminen

Asbestityö

Nanohiukkasista koostuvien tai niitä sisältävien materiaalien käyttö

Hitsaus

Nuohous

Uunien vuoraukseen ja valusankoihin liittyvä työ, jossa voi olla pölyä

Työ masuunien laskuhanojen lähellä, missä voi olla raskasmetallisavua tai -höyryä

Työ masuunipanoksen lähellä

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Kaivostyö

Rauta- ja terästeollisuus

Metalli- ja puuteollisuus

Autoteollisuus

Kivenveistotyöt

Lääketeollisuus

Terveydenhuoltopalvelut

Sytostaattien valmistus

Kädet

Suojakäsineet kemikaaleilta suojautumiseksi

ja suojavoiteet lisäsuojana

Asbestityö

Nanohiukkasista koostuvien tai niitä sisältävien materiaalien käyttö

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Teollisuuslaitosten kunnossapito

Koko keho

Suojavaatetus kiinteiltä hiukkasilta suojautumiseksi

Purkutyöt

Asbestityö

Nanohiukkasista koostuvien tai niitä sisältävien materiaalien käyttö

Nuohous

Kasvinsuojeluaineiden preparointi

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Teollisuuslaitosten kunnossapito

Maatalous

Silmät

Sangalliset suojalasit, naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet

Puuntyöstö

Tietyöt

Kaivosteollisuus

Metalli- ja puuteollisuus

Maa- ja vesirakennus

Nesteet

(sumut)

Hengityselimet

Hengityksen suojaaminen hiukkasilta

Pintojen käsittely (esim. lakkaus/maalaus, raepuhallus)

Pintojen puhdistus

Metalliteollisuus

Valmistusteollisuus

Autoteollisuus

Kädet

Suojakäsineet kemikaaleilta suojautumiseksi

Pintojen käsittely

Pintojen puhdistus

Työ, jossa ruiskutetaan nesteitä

Työ, jossa käytetään happoja tai emäksiä, desinfioimisaineita tai ruosteenpoistoaineita

Metalliteollisuus

Valmistusteollisuus

Autoteollisuus

Koko keho

Suojavaatetus kemikaaleilta suojautumiseksi

Pintojen käsittely

Pintojen puhdistus

Metalliteollisuus

Valmistusteollisuus

Autoteollisuus

KEMIALLISET – NESTEET

Nesteen varaan joutuminen

Roiske, pisarointi ja suihku

Kädet

Suojakäsineet kemikaaleilta suojautumiseksi

Työ, jossa ruiskutetaan nesteitä

Työ, jossa käytetään happoja tai emäksiä, desinfioimisaineita tai ruosteenpoistoaineita

Pinnoitteiden käsittely

Parkitus

Työ kampaamoissa ja kauneushoitoloissa

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus

Siivousala

Autoteollisuus

Kauneus- ja kampaamoalat

Kyynärvarret

Suojahihat kemikaaleilta suojautumiseksi

Työ, jossa käytetään happoja tai emäksiä, desinfioimisaineita tai ruosteenpoistoaineita

Siivous

Kemianteollisuus

Siivousala

Autoteollisuus

Jalkaterät

Suojasaappaat kemikaaleilta suojautumiseksi

Työ, jossa ruiskutetaan nesteitä

Työ, jossa käytetään happoja tai emäksiä, desinfioimisaineita tai ruosteenpoistoaineita

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus

Siivousala

Autoteollisuus

Koko keho

Suojavaatetus kemikaaleilta suojautumiseksi

Työ, jossa ruiskutetaan nesteitä

Työ, jossa käytetään happoja tai emäksiä, desinfioimisaineita tai ruosteenpoistoaineita

Siivous

Kemianteollisuus

Siivousala

Autoteollisuus

Maatalous

KEMIKAALIT – KAASUT JA HÖYRYT

Kaasut ja höyryt

Hengityselimet

Hengityksen suojaaminen kaasuilta

Pintojen käsittely (esim. lakkaus/maalaus, raepuhallus)

Pintojen puhdistus

Työ käymis- ja tislaushuoneissa

Työ tankeissa ja mädättämöissä

Työ säiliöissä, ahtaissa tiloissa ja kaasulämmitteisissä teollisuusuuneissa, joissa voi olla kaasua tai liian vähän happea

Nuohous

Desinfioimisaineet ja ruosteenpoistoaineet

Työ konverttereiden tai masuunien kaasuputkien lähellä

Metalliteollisuus

Autoteollisuus

Valmistusteollisuus

Siivousala

Alkoholijuomateollisuus

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Kemianteollisuus

Petrokemian teollisuus

Kädet

Suojakäsineet kemikaaleilta suojautumiseksi

Pintojen käsittely

Pintojen puhdistus

Työ käymis- ja tislaushuoneissa

Työ tankeissa ja mädättämöissä

Työ säiliöissä, ahtaissa tiloissa ja kaasulämmitteisissä teollisuusuuneissa, joissa voi olla kaasua tai liian vähän happea

Metalliteollisuus

Autoteollisuus

Valmistusteollisuus

Alkoholijuomateollisuus

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Kemianteollisuus

Petrokemian teollisuus

Koko keho

Suojavaatetus kemikaaleilta suojautumiseksi

Pintojen käsittely

Pintojen puhdistus

Työ käymis- ja tislaushuoneissa

Työ tankeissa ja mädättämöissä

Työ säiliöissä, ahtaissa tiloissa ja kaasulämmitteisissä teollisuusuuneissa, joissa voi olla kaasua tai liian vähän happea

Metalliteollisuus

Autoteollisuus

Valmistusteollisuus

Alkoholijuomateollisuus

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Kemianteollisuus

Petrokemian teollisuus

Silmät

Sangalliset suojalasit, naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet

Ruiskumaalaus

Puuntyöstö

Kaivostoiminta

Autoteollisuus

Valmistusteollisuus

Kaivosteollisuus

Kemianteollisuus

Petrokemian teollisuus

III.   BIOLOGISET TEKIJÄT

Riskit

Kehonosa

Henkilönsuojaimen tyyppi

Esimerkkejä toiminnoista, joissa vastaavan henkilönsuojaintyypin käyttö saattaa olla tarpeen (*)

Toimiala ja alat

BIOLOGISET TEKIJÄT – AEROSOLEISSA

Kiinteät aineet ja nesteet

Hengityselimet

Hengityksen suojaaminen hiukkasilta

Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa

Työ, jossa käsitellään biologista tekijää

Terveydenhuolto

Eläinlääkäriasemat

Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot

Tutkimuslaboratoriot

Vanhainkodit

Kotihoito

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Elintarviketeollisuus

Biokemian tuotanto

Kädet

Suojahansikkaat mikro-organismeilta suojautumiseksi

Koko keho/kehonosa

Suojavaatetus biologisilta tekijöiltä suojautumiseksi

Silmät ja/tai kasvot

Sangalliset suojalasit, naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet

Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa

Työ, jossa käsitellään biologista tekijää

Terveydenhuolto

Eläinlääkäriasemat

Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot

Tutkimuslaboratoriot

Vanhainkodit

Kotihoito

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Elintarviketeollisuus

BIOLOGISET TEKIJÄT – NESTEISSÄ

Suora ja välillinen kosketus

Kädet

Suojahansikkaat mikro-organismeilta suojautumiseksi

Koko keho/kehonosa

Suojavaatetus biologisilta tekijöiltä suojautumiseksi

Silmät ja/tai kasvot

Naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet

Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa (puremat, pistot)

Työ, jossa käsitellään biologista tekijää

Terveydenhuolto

Eläinlääkäriasemat

Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot

Tutkimuslaboratoriot

Vanhainkodit

Kotihoito

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Elintarviketeollisuus

Metsäteollisuus

Roiske, pisarointi ja suihku

Kädet

Suojahansikkaat mikro-organismeilta suojautumiseksi

Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa

Työ, jossa käsitellään biologista tekijää

Terveydenhuolto

Eläinlääkäriasemat

Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot

Tutkimuslaboratoriot

Vanhainkodit

Kotihoito

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Elintarviketeollisuus

Kyynärvarret

Suojahihat mikro-organismeilta suojautumiseksi

Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa

Työ, jossa käsitellään biologista tekijää

Terveydenhuolto

Eläinlääkäriasemat

Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot

Tutkimuslaboratoriot

Vanhainkodit

Kotihoito

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Elintarviketeollisuus

Jalkaterät/jalat

Suojaavat päällyssaappaat ja säärystimet

Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa

Työ, jossa käsitellään biologista tekijää

Terveydenhuolto

Eläinlääkäriasemat

Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot

Tutkimuslaboratoriot

Vanhainkodit

Kotihoito

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Elintarviketeollisuus

Koko keho

Suojavaatetus biologisilta tekijöiltä suojautumiseksi

Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa

Työ, jossa käsitellään biologista tekijää

Terveydenhuolto

Eläinlääkäriasemat

Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot

Tutkimuslaboratoriot

Vanhainkodit

Kotihoito

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Elintarviketeollisuus

BIOLOGISET TEKIJÄT – MATERIAALEISSA, IHMISISSÄ, ELÄIMISSÄ JNE.

Suora ja välillinen kosketus

Kädet

Suojahansikkaat mikro-organismeilta suojautumiseksi

Koko keho/kehonosa

Suojavaatetus biologisilta tekijöiltä suojautumiseksi

Silmät ja/tai kasvot

Naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet

Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa (puremat, pistot)

Työ, jossa käsitellään biologista tekijää

Terveydenhuolto

Eläinlääkäriasemat

Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot

Tutkimuslaboratoriot

Vanhainkodit

Kotihoito

Jätevedenpuhdistamot

Jätteenkäsittelylaitos

Elintarviketeollisuus

Metsäteollisuus

IV.   MUUT RISKIT

Riskit

Kehonosa

Henkilönsuojaimen tyyppi

Esimerkkejä toiminnoista, joissa vastaavan henkilönsuojaintyypin käyttö saattaa olla tarpeen (*)

Toimiala ja alat

Huono havaittavuus

Koko keho

Henkilönsuojaimet ilmaisemaan käyttäjän läsnäolo visuaalisesti

Työ liikkuvien ajoneuvojen läheisyydessä

Asfaltointityöt ja tiemerkinnät

Rautatietyöt

Kulkuneuvojen kuljettaminen

Huoltohenkilöstön työ lentokentillä

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Kaivostyö

Kuljetuspalvelut ja matkustajaliikenne

Hapenpuute

Hengityselimet

Eristävät hengityssuojaimet

Työ suljetuissa tiloissa

Työ käymis- ja tislaushuoneissa

Työ tankeissa ja mädättämöissä

Työ säiliöissä, ahtaissa tiloissa ja kaasulämmitteisissä teollisuusuuneissa, joissa voi olla kaasua tai liian vähän happea

Työ kuiluissa, viemäreissä ja viemäröintiin liittyvissä muissa maanalaisissa tiloissa

Alkoholijuomateollisuus

Maa- ja vesirakennus

Kemianteollisuus

Petrokemian teollisuus

Hengityselimet

Sukelluslaitteet

Vedenalaiset työt

Maa- ja vesirakennus

Hukkuminen

Koko keho

Pelastusliivi

Työskentely vedessä tai veden lähellä

Työskentely merellä

Työskentely lentokoneessa

Kalastusala

Ilmailuteollisuus

Rakennusten rakentaminen

Maa- ja vesirakennus

Laivanrakennus

Telakat ja satamat


(1)  Suojavoiteita voidaan tietyissä olosuhteissa riskinarvioinnin seurauksena käyttää yhdessä muiden henkilönsuojainten kanssa työntekijöiden ihon suojaamiseksi tilanteeseen liittyviltä riskeiltä. Suojavoiteet ovat direktiivissä 89/656/ETY tarkoitettuja henkilönsuojaimia, koska tämäntyyppisiä välineitä voidaan tietyissä olosuhteissa pitää direktiivin 89/656/ETY 2 artiklassa tarkoitettuina ”lisäosina tai -varusteina”. Suojavoiteet eivät kuitenkaan ole asetuksen (EU) 2016/425 3 artiklan 1 kohdassa esitetyn määritelmän mukaisia henkilönsuojaimia.


31.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/54


KOMISSION DIREKTIIVI (EU) 2019/1833,

annettu 24 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/54/EY liitteiden I, III, V ja VI muuttamisesta puhtaasti teknisten mukautusten osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä, 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/54/EY (1) ja erityisesti sen 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin (2) – jota koskeva julistus annettiin Göteborgissa 17 päivänä marraskuuta 2017 – periaatteen 10 mukaan jokaisella työntekijällä on oikeus terveelliseen, turvalliseen ja asianmukaiseen työympäristöön. Työntekijöiden oikeus korkeatasoiseen työterveyden ja työturvallisuuden suojeluun ja työympäristöön, joka on mukautettu heidän ammatillisiin tarpeisiinsa ja joka mahdollistaa heille pidemmän osallistumisen työmarkkinoille, sisältää suojelun biologisille tekijöille altistumiselta työssä.

(2)

Työntekijöiden työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien direktiivien, direktiivi 2000/54/EY mukaan luettuna, täytäntöönpanosta tehtiin jälkiarviointi eli ns. REFIT-arviointi. Arvioinnissa tarkasteltiin direktiivien merkityksellisyyttä, tutkimusta ja uutta tieteellistä tietämystä asiaan liittyvillä eri aloilla. REFIT-arvioinnissa, johon viitataan komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa (3), todetaan muun muassa, että direktiivin 2000/54/EY liitteessä III olevaa luokiteltujen biologisten tekijöiden luetteloa on muutettava, jotta voitaisiin ottaa huomioon tieteen ja tekniikan kehitys ja lisätä johdonmukaisuutta muiden direktiivien kanssa.

(3)

Tiedonannossaan ”Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön uudistaminen” (4) komissio toisti, että REFIT-arvioinnin mukaan unionin työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntö on yleisesti ottaen tehokas ja tarkoituksenmukainen mutta että vanhentuneiden sääntöjen ajantasaistaminen ja suojelun, sääntöjen noudattamisen ja noudattamisen valvonnan parantaminen ja laajentaminen käytännössä on tarpeen. Komissio korostaa, että direktiivin 2000/54/EY liitteessä III olevan biologisten tekijöiden luettelon ajan tasalle saattaminen on erityisesti tarpeen.

(4)

Direktiivissä 2000/54/EY vahvistetaan säännöt työntekijöiden suojelemiseksi heidän terveyttään ja turvallisuuttaan uhkaavilta vaaroilta, jotka aiheutuvat tai voivat aiheutua altistumisesta biologisille tekijöille työssä, mukaan lukien sellaisten vaarojen ehkäisy. Direktiiviä 2000/54/EY sovelletaan toimintoihin, joissa työntekijät altistuvat tai voivat altistua biologisille tekijöille työnsä vuoksi, ja siinä esitetään toimenpiteet, joita on toteutettava kaikessa toiminnassa, johon voi liittyä biologisille tekijöille altistumisen vaara, työntekijöiden biologisille tekijöille altistumisen laadun, määrän ja keston määrittelemiseksi.

(5)

Koska riskinarvioinnin tulokset voivat osoittaa tahattoman altistumisen biologisille tekijöille, olemassa saattaa olla muitakin työtoimintoja, joita ei ole sisällytetty direktiivin 2000/54/EY liitteeseen I mutta jotka myöskin olisi otettava huomioon. Tämän vuoksi direktiivin 2000/54/EY liitteessä I olevaa toimintojen ohjeellista luetteloa olisi muutettava sisällyttämällä siihen johdantolause, jossa selvennetään luettelon olevan luonteeltaan ei-tyhjentävä.

(6)

Direktiivin 2000/54/EY liitteessä III luetellaan biologiset tekijät, joiden tiedetään aiheuttavan ihmisessä tartuntataudin, luokiteltuina niiden tartuntavaaran tason mukaan. Kyseisen liitteen johdantohuomautuksen 6 mukaan luetteloa olisi muutettava, jotta voidaan ottaa huomioon viimeisin sellaista tieteellistä kehitystä koskeva tietämys, joka on aiheuttanut merkittäviä muutoksia luettelon viimeisimmän päivityksen jälkeen erityisesti biologisten tekijöiden taksonomian, nimikkeistön, luokituksen ja ominaispiirteiden sekä uusien biologisten tekijöiden esiintymisen osalta.

(7)

Direktiivin 2000/54/EY liitteissä V ja VI vahvistetaan eristystoimenpiteet ja eristyksen tasot laboratorioille, eläintiloille ja teollisuudelle. Liitteitä V ja VI olisi muutettava ja järjesteltävä uusiksi, jotta ne voidaan saattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/41/EY (5) säädettyjen eristämis- ja muiden suojatoimenpiteiden mukaisiksi ja jotta nämä toimenpiteet voidaan ottaa huomioon.

(8)

Käsillä olevaa direktiivin 2000/54/EY liitteiden I, III, V ja VI päivitystä valmisteltaessa tarkasteltiin tarvetta säilyttää niiden työntekijöiden nykyinen suojelun taso, jotka altistuvat tai voivat altistua biologisille tekijöille työssään, ja varmistaa se, että muutoksissa otetaan huomioon ainoastaan alan sellainen tieteellinen kehitys, joka edellyttää puhtaasti teknisiä mukautuksia työpaikalla.

(9)

Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavaa komiteaa kuultiin toimenpiteistä, jotka ovat seurausta komission tiedonannon ”Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön uudistaminen” antamisesta ja joita tarvitaan unionin työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön säilyttämiseksi tehokkaana ja tarkoituksenmukaisena.

(10)

Kuuden työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöä koskevan direktiivin nykyaikaistamista koskevassa 6 päivänä joulukuuta 2017 antamassaan lausunnossa ”Opinion on the Modernisation of Six OSH Directives to Ensure Healthier and Safer Work for All” (6) työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea suositteli, että direktiiviä 2000/54/EY olisi muutettava sen merkityksellisyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

(11)

Myöhemmässä 31 päivänä toukokuuta 2018 antamassaan lausunnossa biologisia tekijöistä koskevan direktiivin (2000/54/EY) liitteiden teknisistä päivityksistä ”Opinion on technical updates to the annexes of the Biological Agents Directive (2000/54/EC)” (7) työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea suositteli, että liitteisiin I, III, V ja VI olisi tehtävä erityisiä päivityksiä alan uusimman teknisen ja tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi.

(12)

Komissiota avustivat direktiivin 2000/54/EY liitteiden I, III, V ja VI ajantasaistamisen valmistelussa jäsenvaltioita edustavat asiantuntijat, jotka antoivat teknistä ja tieteellistä tukea.

(13)

Jäsenvaltiot ovat 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun selittäviä asiakirjoja koskevan jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman (8) mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevaan ilmoitukseensa yhden tai useamman asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde.

(14)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston direktiivin 89/391/ETY (9) 17 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2000/54/EY liitteet I, III, V ja VI tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 20 päivänä marraskuuta 2021. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 262, 17.10.2000, s. 21.

(2)  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, marraskuu 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fi

(3)  SWD(2017) 10 final.

(4)  COM(2017) 12.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/41/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, geneettisesti muunnettujen mikro-organismien suljetusta käytöstä (EUVL L 125, 21.5.2009, s. 75).

(6)  Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea, asiakirja 1718/2017.

(7)  Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea, asiakirja 434/18.

(8)  EUVL C 369, 17.12.2011, s. 14.

(9)  Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).


LIITE

1)   

Korvataan direktiivin 2000/54/EY liite I seuraavasti:

”LIITE I

OHJEELLINEN LUETTELO TOIMINNOISTA

(4 artiklan 2 alakohta)

Alkuhuomautus

Jos tämän direktiivin 3 artiklan ja 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyssä vaarojen arvioinnissa ilmenee tahatonta altistumista biologisille tekijöille, huomioon saatetaan joutua ottamaan muitakin työtoimintoja, joita ei ole sisällytetty tähän liitteeseen.

1.

Työ elintarviketeollisuudessa.

2.

Maataloustyö.

3.

Työ, jossa joudutaan kosketuksiin eläinten ja/tai eläinperäisten tuotteiden kanssa.

4.

Terveydenhuoltotyö, mukaan lukien työ eristysyksiköissä ja yksiköissä, joissa käsitellään ruumiita.

5.

Työ kliinisissä, eläinlääketieteellisissä ja diagnostisissa laboratorioissa, pois lukien diagnostiset mikrobiologiset laboratoriot.

6.

Työ jätteidenkäsittelylaitoksissa.

7.

Työ jätevedenpuhdistamoissa.

2)   

Korvataan direktiivin 2000/54/EY liite III seuraavasti:

”LIITE III

YHTEISÖN LUOKITUS

(2 artiklan toinen kohta ja 18 artikla)

ALKUHUOMAUTUKSET

1.

Direktiivin soveltamisalan mukaisesti luokitukseen on sisällytettävä ainoastaan tekijät, joiden tiedetään voivan tarttua ihmisiin.

Tarvittaessa lisätään merkintä tekijän mahdollisesta myrkyllisestä ja allergisesta vaikutuksesta.

Eläin- ja kasvipatogeenejä, joista tiedetään, että ne eivät vaikuta ihmiseen, ei ole otettu huomioon.

Tätä luokiteltujen biologisten tekijöiden luetteloa laadittaessa ei ole otettu huomioon muuntogeenisiä mikro-organismeja.

2.

Biologisten tekijöiden luokitus perustuu vaikutukseen, joka näillä tekijöillä on terveisiin työntekijöihin.

Sellaisiin työntekijöihin kohdistuviin erityisiin vaikutuksiin, joiden herkkyyteen voi vaikuttaa jokin muu syy, kuten jo olemassa oleva sairaus, lääkitys, immuunipuutos, raskaus tai imettäminen, ei ole kiinnitetty erityistä huomiota.

Direktiivissä vaaditussa vaarojen arvioinnissa olisi käsiteltävä myös näihin työntekijöihin kohdistuvaa lisävaaraa.

Tietyissä teollisissa prosesseissa, tietyissä laboratoriotöissä tai tietyissä eläintiloissa tehtävissä töissä, joissa työntekijät altistuvat tai voivat altistua ryhmään 3 ja 4 kuuluville biologisille tekijöille, toteutettavien ehkäisevien teknisten toimenpiteiden on oltava direktiivin 16 artiklan mukaiset.

3.

Biologisten tekijöiden, joita ei ole luokiteltu luettelossa oleviin ryhmiin 2–4, ei voida katsoa olevan luokiteltu ryhmään 1.

Niiden sukujen tapauksessa, joihin kuuluvista lajeista useamman kuin yhden tiedetään aiheuttavan tauteja ihmisellä, luettelo sisältää ne lajit, jotka aiheuttavat useimmin sairauksia, ja yleisempi viittaus tarkoittaa, että muut samaan sukuun kuuluvat lajit voivat vaikuttaa terveyteen.

Kun biologisten tekijöiden luettelossa on mainittu koko suku, tautia aiheuttamattomiksi määriteltyjen lajien ja kantojen on katsottava jäävän luokituksen ulkopuolelle.

4.

Kun kanta on heikennetty tai menettänyt tunnetut taudinaiheuttamiskykyiset geeninsä, luokituksessa vaadittua sukulaiskannan eristämistä ei tarvitse välttämättä noudattaa edellyttäen, että sen työpaikalla mahdollisesti aiheuttama vaara arvioidaan asianmukaisesti.

Tämä tulee kyseeseen esimerkiksi, kun tätä kantaa on käytettävä sellaisena tuotteena tai tuotteen osana, jolla on ennaltaehkäisevä tai hoidollinen tarkoitus.

5.

Tätä luokitusta laadittaessa apuna olleessa nimikkeistössä on otettu huomioon viimeisimmät kansainväliset luokitusta koskevat sopimukset ja luokituksen laatimishetkellä voimassa oleva tekijöiden nimikkeistö, ja se on niiden mukainen.

6.

Luokiteltujen biologisten tekijöiden luettelo ilmentää tietämyksen tasoa sen laatimisajankohtana.

Se saatetaan ajan tasalle heti, kun se ei enää vastaa viimeisintä tietämystä.

7.

Jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että ne virukset, jotka on jo eristetty ihmisestä ja joita ei ole arvioitu ja luokiteltu tässä liitteessä, luokitellaan vähintään ryhmään 2, paitsi jos jäsenvaltioilla on todisteita siitä, että ne eivät todennäköisesti sairastuta ihmisiä.

8.

Tietyt ryhmään 3 luokitellut biologiset tekijät, jotka on luettelossa merkitty kahdella tähdellä (**), saattavat aiheuttaa työntekijöiden kannalta vähäisen tartuntavaaran, koska ne eivät tavallisesti tartu ilman välityksellä.

Jäsenvaltioiden on arvioitava näihin biologisiin tekijöihin sovellettavat eristämistoimenpiteet ottaen huomioon kyseessä olevien erityistoimien laatu ja kyseessä olevan biologisen tekijän määrä, jotta voitaisiin määrittää, voidaanko joistakin näistä toimenpiteistä luopua erityisissä olosuhteissa.

9.

Loisten luokitusvaatimuksesta johtuvat eristämisvaatimukset koskevat ainoastaan niitä loisen lisääntymissyklin vaiheita, joissa se voi tarttua ihmiseen työpaikalla.

10.

Luettelossa on myös erillisiä tietoja siitä, milloin biologiset tekijät saattavat aiheuttaa allergisia tai myrkyllisiä reaktioita, milloin on saatavilla tehokas rokote tai milloin on aiheellista säilyttää luetteloa niille altistuneista työntekijöistä yli kymmenen vuotta.

Nämä tiedot ilmoitetaan kirjaimin seuraavasti:

A:

Allergiset vaikutukset mahdollisia.

D:

Luetteloa tälle biologiselle tekijälle altistuvista työntekijöistä on säilytettävä yli kymmenen vuotta viimeisen tiedetyn altistumisen päättymisestä.

T:

Toksiinia tuottava.

V:

Tehokas rokote saatavilla ja rekisteröity EU:ssa.

Ennaltaehkäisevä rokotus olisi annettava liitteessä VII olevien menettelyohjeiden mukaisesti.

BAKTEERIT

ja vastaavanlaiset organismit

Huom. Tähän luetteloon merkittyjen biologisten tekijöiden kohdalla koko sukua koskeva maininta lisäyksellä ”spp.” viittaa muihin kyseisen suvun lajeihin, joita ei ole erikseen sisällytetty luetteloon mutta joiden tiedetään aiheuttavan tauteja ihmisillä. Katso lisätietoja alkuhuomautuksesta 3.

Biologinen tekijä

Luokitus

Huomautuksia

Actinomadura madurae

2

 

Actinomadura pelletieri

2

 

Actinomyces gerencseriae

2

 

Actinomyces israelii

2

 

Actinomyces spp.

2

 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)

2

 

Anaplasma spp.

2

 

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)

2

 

Arcobacter butzleri

2

 

Bacillus anthracis

3

T

Bacteroides fragilis

2

 

Bacteroides spp.

2

 

Bartonella bacilliformis

2

 

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)

2

 

Bartonella (Rochalimaea) spp.

2

 

Bordetella bronchiseptica

2

 

Bordetella parapertussis

2

 

Bordetella pertussis

2

T, V

Bordetella spp.

2

 

Borrelia burgdorferi

2

 

Borrelia duttonii

2

 

Borrelia recurrentis

2

 

Borrelia spp.

2

 

Brachyspira spp.

2

 

Brucella abortus

3

 

Brucella canis

3

 

Brucella inopinata

3

 

Brucella melitensis

3

 

Brucella suis

3

 

Burkholderia cepacia

2

 

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

3

 

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

3

D

Campylobacter fetus subsp. fetus

2

 

Campylobacter fetus subsp. venerealis

2

 

Campylobacter jejuni subsp. doylei

2

 

Campylobacter jejuni subsp. jejuni

2

 

Campylobacter spp.

2

 

Cardiobacterium hominis

2

 

Cardiobacterium valvarum

2

 

Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)

2

 

Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)

2

 

Chlamydia felis (Chlamydophila felis)

2

 

Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)

2

 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (linnuilla esiintyvät kannat)

3

 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (muut kannat)

2

 

Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)

2

 

Clostridium botulinum

2

T

Clostridium difficile

2

T

Clostridium perfringens

2

T

Clostridium tetani

2

T, V

Clostridium spp.

2

 

Corynebacterium diphtheriae

2

T, V

Corynebacterium minutissimum

2

 

Corynebacterium pseudotuberculosis

2

T

Corynebacterium ulcerans

2

T

Corynebacterium spp.

2

 

Coxiella burnetii

3

 

Edwardsiella tarda

2

 

Ehrlichia spp.

2

 

Eikenella corrodens

2

 

Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)

2

 

Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)

2

 

Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae)

2

 

Enterobacter spp.

2

 

Enterococcus spp.

2

 

Erysipelothrix rhusiopathiae

2

 

Escherichia coli (paitsi tautia aiheuttamattomat kannat)

2

 

Escherichia coli, verosytotoksiset kannat (esim. O157:H7 tai O103)

3 (*1)

T

Fluoribacter bozemanae (Legionella)

2

 

Francisella hispaniensis

2

 

Francisella tularensis subsp. holarctica

2

 

Francisella tularensis subsp. mediasiatica

2

 

Francisella tularensis subsp. novicida

2

 

Francisella tularensis subsp. tularensis

3

 

Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme

2

 

Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum

2

 

Gardnerella vaginalis

2

 

Haemophilus ducreyi

2

 

Haemophilus influenzae

2

V

Haemophilus spp.

2

 

Helicobacter pylori

2

 

Helicobacter spp.

2

 

Klebsiella oxytoca

2

 

Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae

2

 

Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae

2

 

Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis

2

 

Klebsiella spp.

2

 

Legionella pneumophila subsp. fraseri

2

 

Legionella pneumophila subsp. pascullei

2

 

Legionella pneumophila subsp. pneumophila

2

 

Legionella spp.

2

 

Leptospira interrogans (kaikki serotyypit)

2

 

Leptospira interrogans spp.

2

 

Listeria monocytogenes

2

 

Listeria ivanovii subsp. ivanovii

2

 

Listeria invanovii subsp. londoniensis

2

 

Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii)

2

 

Morganella morganii subsp. sibonii

2

 

Mycobacterium abscessus subsp. abscessus

2

 

Mycobacterium africanum

3

V

Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium)

2

 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)

2

 

Mycobacterium avium subsp. silvaticum

2

 

Mycobacterium bovis

3

V

Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae)

3

 

Mycobacterium chelonae

2

 

Mycobacterium chimaera

2

 

Mycobacterium fortuitum

2

 

Mycobacterium intracellulare

2

 

Mycobacterium kansasii

2

 

Mycobacterium leprae

3

 

Mycobacterium malmoense

2

 

Mycobacterium marinum

2

 

Mycobacterium microti

3 (*1)

 

Mycobacterium pinnipedii

3

 

Mycobacterium scrofulaceum

2

 

Mycobacterium simiae

2

 

Mycobacterium szulgai

2

 

Mycobacterium tuberculosis

3

V

Mycobacterium ulcerans

3 (*1)

 

Mycobacterium xenopi

2

 

Mycoplasma hominis

2

 

Mycoplasma pneumoniae

2

 

Mycoplasma spp.

2

 

Neisseria gonorrhoeae

2

 

Neisseria meningitidis

2

V

Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)

2

 

Nocardia asteroides

2

 

Nocardia brasiliensis

2

 

Nocardia farcinica

2

 

Nocardia nova

2

 

Nocardia otitidiscaviarum

2

 

Nocardia spp.

2

 

Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)

3

 

Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida)

2

 

Pasteurella multocida subsp. multocida

2

 

Pasteurella multocida subsp. septica

2

 

Pasteurella spp.

2

 

Peptostreptococcus anaerobius

2

 

Plesiomonas shigelloides

2

 

Porphyromonas spp.

2

 

Prevotella spp.

2

 

Proteus mirabilis

2

 

Proteus penneri

2

 

Proteus vulgaris

2

 

Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)

2

 

Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)

2

 

Providencia spp.

2

 

Pseudomonas aeruginosa

2

T

Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)

2

 

Rickettsia africae

3

 

Rickettsia akari

3 (*1)

 

Rickettsia australis

3

 

Rickettsia canadensis

2

 

Rickettsia conorii

3

 

Rickettsia heilongjiangensis

3 (*1)

 

Rickettsia japonica

3

 

Rickettsia montanensis

2

 

Rickettsia typhi

3

 

Rickettsia prowazekii

3

 

Rickettsia rickettsii

3

 

Rickettsia sibirica

3

 

Rickettsia spp.

2

 

Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae

2

 

Salmonella Enteritidis

2

 

Salmonella Paratyphi A, B, C

2

V

Salmonella Typhi

3 (*1)

V

Salmonella Typhimurium

2

 

Salmonella (muut serotyypit)

2

 

Shigella boydii

2

 

Shigella dysenteriae (tyyppi 1)

3 (*1)

T

Shigella dysenteriae, muut kuin tyyppi 1

2

 

Shigella flexneri

2

 

Shigella sonnei

2

 

Staphylococcus aureus