ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 277

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
29. lokakuuta 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2019/1791, annettu 17 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 1-dekanolin, 2,4-D:n, ABE-IT 56:n, syprodiniilin, dimetenamidin, rasva-alkoholien, floripyrauksifeenibentsyylin, fludioksoniilin, fluopyramin, mepikvatin, pendimetaliinin, pikolinafeenin, pyraflufeenietyylin, pyridabeenin, S-abskissihapon ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) 2019/1792, annettu 17 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse amitrolin, fiproniilin, flupyrsulfuronimetyylin, imatsosulfuronin, isoproturonin, ortosulfamuronin ja triasulfuronin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

66

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1793, annettu 22 päivänä lokakuuta 2019, tiettyjen tavaroiden tuloa unioniin tietyistä kolmansista maista sääntelevän virallisen valvonnan tilapäisestä tehostamisesta ja kiireellisistä toimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2017/625 ja (EY) N:o 178/2002 täytäntöönpanosta ja komission asetusten (EY) N:o 669/2009, (EU) N:o 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 ja (EU) 2018/1660 kumoamisesta ( 1 )

89

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1794, annettu 22 päivänä lokakuuta 2019, unionin luvan myöntämisestä biosidivalmisteperheelle Boumatic Iodine product family ( 1 )

130

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

29.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 277/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2019/1791,

annettu 17 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 1-dekanolin, 2,4-D:n, ABE-IT 56:n, syprodiniilin, dimetenamidin, rasva-alkoholien, floripyrauksifeenibentsyylin, fludioksoniilin, fluopyramin, mepikvatin, pendimetaliinin, pikolinafeenin, pyraflufeenietyylin, pyridabeenin, S-abskissihapon ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan, 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II vahvistettiin 2,4-D:n, syprodiniilin, dimetenamidin, fludioksoniilin, mepikvatin, pendimetaliinin, pikolinafeenin, pyraflufeenietyylin, pyridabeenin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismäärät. Fluopyramin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin kyseisen asetuksen liitteessä III olevassa A osassa. 1-dekanoli, rasva-alkoholit ja S-abskissihappo on sisällytetty kyseisen asetuksen liitteeseen IV. ABE-IT 56:lle ja floripyrauksifeenibentsyylille ei ole vahvistettu erityisiä jäämien enimmäismääriä eikä aineita ole sisällytetty kyseisen asetuksen liitteeseen IV, joten niihin sovelletaan kyseisen asetuksen 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistettua oletusarvoa 0,01 mg/kg.

(2)

Tehoainetta syprodiniili sisältävän kasvinsuojeluaineen käyttöä salaattifenkoliin koskevan hyväksymismenettelyn yhteydessä tehtiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus voimassa olevien jäämien enimmäismäärien muuttamiseksi.

(3)

Dimetenamidi-P:n osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä varhaissipuleihin, salaatteihin, leveälehtisiin siloendiiveihin sekä ”yrtteihin ja syötäviin kukkiin”. Fludioksoniilin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä salaattifenkoliin. Fluopyramin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä brokkoliin/parsakaaliin. Mepikvatin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä viljeltyihin sieniin. Pendimetaliinin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä mansikoihin, valkosipuleihin, sipuleihin, salottisipuleihin, tomaatteihin, paprikoihin, munakoisoihin, kurkkuihin, coctailkurkkuihin, kesäkurpitsoihin, meloneihin, kurpitsoihin, vesimeloneihin, latva-artisokkiin, purjoihin ja rapsinsiemeniin. Pikolinafeenin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä ohraan, kauraan, rukiiseen ja vehnään. Pyraflufeenietyylin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä sitrushedelmiin, pähkinöihin, siemenhedelmiin, kivihedelmiin, viinirypäleisiin, herukoihin, karviaisiin, mustaseljan marjoihin, syötäviksi tarkoitettuihin oliiveihin, perunoihin, rapsinsiemeniin, puuvillansiemeniin, öljyoliiveihin, ohraan, kauraan, rukiiseen ja vehnään. Pyridabeenin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä tomaatteihin ja munakoisoihin. Trifloksistrobiinin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä brokkoliin/parsakaaliin.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti tehtiin hakemus tuonnissa sallittavista enimmäismääristä Kanadassa ja Yhdysvalloissa soijapapuihin käytettävän 2,4-D:n osalta. Hakija väittää, että kyseisen aineen sallittu käyttö näihin viljelykasveihin kyseisissä maissa johtaa siihen, että jäämämäärät ylittävät asetuksessa (EY) N:o 396/2005 vahvistetun jäämien enimmäismäärän ja että jäämien enimmäismäärän olisi oltava korkeampi, jotta näiden viljelykasvien tuontiin liittyvät kaupan esteet vältetään.

(5)

Asianomaiset jäsenvaltiot arvioivat nämä hakemukset asetuksen (EY) N:o 396/2005 8 artiklan mukaisesti, ja arviointiraportit toimitettiin komissiolle.

(6)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, arvioi hakemukset ja arviointiraportit ja tarkasteli etenkin kuluttajille ja tarpeen mukaan eläimille aiheutuvia riskejä ja antoi perustellut lausunnot ehdotetuista jäämien enimmäismääristä (2). Se toimitti lausunnot hakijoille, komissiolle ja jäsenvaltioille sekä julkisti ne.

(7)

2,4-D:n osalta hakija toimitti tietoja, jotka eivät olleet saatavilla asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan mukaisesti tehdyn tarkastelun aikana. Nämä tiedot koskevat validoitua analyysimenetelmää erittäin öljypitoisia matriiseja varten.

(8)

Dimetenamidin osalta hakija toimitti tällaiset tiedot kasvien metaboliasta.

(9)

Pendimetaliinin osalta hakija toimitti puuttuvat jäämäkokeet.

(10)

Pikolinafeenin osalta hakija toimitti viljoja ja eläinperäisiä tuotteita koskevan validoidun analyysimenetelmän sekä puuttuvan märehtijöitä koskevan ruokintatutkimuksen.

(11)

Pyraflufeenietyylin osalta hakija toimitti validoidut analyysimenetelmät erittäin vesi-, happo- ja rasvapitoisia sekä vähän vettä sisältäviä matriiseja varten samoin kuin puuttuvan varastointistabiiliustutkimuksen viljoista sekä asetti pyraflufeeniä koskevan vertailustandardin kaupallisesti saataville.

(12)

Elintarviketurvallisuusviranomainen päätteli kaikkien hakemusten osalta, että kaikki toimitettavia tietoja koskevat vaatimukset täyttyivät ja että hakijoiden pyytämät muutokset jäämien enimmäismääriin olivat kuluttajien turvallisuuden kannalta hyväksyttäviä 27 erityiselle kuluttajaryhmälle Euroopassa tehdyn kuluttajien altistumisen arvioinnin perusteella. Elintarviketurvallisuusviranomainen otti huomioon aineiden toksikologisia ominaisuuksia koskevat uusimmat tiedot. Kaikkien näitä aineita mahdollisesti sisältävien elintarvikkeiden kulutuksesta johtuva elinikäinen altistuminen näille aineille taikka asianomaisten tuotteiden suuresta kulutuksesta johtuva lyhytaikainen altistuminen eivät kumpikaan osoittaneet, että hyväksyttävä päiväsaanti tai akuutin altistumisen viiteannos olisivat vaarassa ylittyä.

(13)

Sienenviljelijät toimittivat komissiolle mepikvatin osalta erityisesti osterivinokkaita koskevia tuoreita seurantatietoja, jotka osoittavat kyseisissä tuotteissa esiintyvän jäämiä pitoisuuksina, jotka ylittävät viljeltyjä sieniä koskevan nykyisen väliaikaisen jäämien enimmäismäärän. Kyseiset jäämät johtuvat viljeltyjen sienten ristikontaminaatiosta mepikvatilla laillisesti käsiteltyjen olkien kanssa. Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmä kuluttajille aiheutuvasta riskistä, osterivinokkaita koskeva jäämien enimmäismäärä olisi vahvistettava tasolle, joka vastaa kaikkien näytteiden tulosten 95. persentiiliä, ja muiden viljeltyjen sienten osalta jäämien enimmäismäärä olisi pidettävä entisellään. Kyseistä jäämien enimmäismäärää tarkastellaan uudelleen; uudelleentarkastelussa otetaan huomioon 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä saatavilla olevat tiedot.

(14)

Tehoaineen floripyrauksifeenibentsyyli hyväksymisen yhteydessä jäämän enimmäismäärää koskeva hakemus sisällytettiin asiakirja-aineiston tiivistelmään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (3) 8 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti. Asianomainen jäsenvaltio arvioi hakemuksen kyseisen asetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Elintarviketurvallisuusviranomainen tutki hakemuksen ja esitti tehoainetta sisältävien torjunta-aineiden riskinarviointia koskevaa vertaisarviointia käsittelevän päätelmänsä, jossa se suositteli vahvistamaan jäämien enimmäismäärän, joka kattaa edustavan käyttötarkoituksen riisissä hyvän maatalouskäytännön mukaisesti unionissa (4).

(15)

Tehoaineen ABE-IT 56 hyväksymisen yhteydessä elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että kyseisen aineen sisällyttäminen asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteeseen IV on aiheellista (5).

(16)

1-dekanoli, rasva-alkoholit (6) ja S-abskissihappo (7) on sisällytetty asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteeseen IV väliaikaisesti, kunnes niiden arviointi neuvoston direktiivin 91/414/ETY (8) tai asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla saadaan päätökseen. Elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi kyseiset aineet uudelleen ja totesi, että ne on aiheellista säilyttää pysyvästi asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä IV (9).

(17)

Pyridabeenin osalta useita jäämien enimmäismääriä muutettiin komission asetuksella (EU) 2019/90 (10). Kyseisellä asetuksella alennetaan jäämien enimmäismäärät useiden tuotteiden osalta, tomaatit ja munakoisot mukaan luettuina, määritysrajan tasolle 13 päivästä elokuuta 2019 alkaen. Tässä asetuksessa vahvistettavia pyridabeenin jäämien enimmäismääriä on oikeusvarmuuden vuoksi aiheellista soveltaa samasta päivästä alkaen.

(18)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen perusteltujen lausuntojen ja päätelmien perusteella ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät huomioon ottaen asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin ovat asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimusten mukaiset.

(19)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(20)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II, III ja IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan kuitenkin 13 päivästä elokuuta 2019 pyridabeenin jäämien enimmäismääriin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteelliset raportit ovat saatavilla verkossa: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the setting an import tolerance for 2,4-D in soyabeans. EFSA Journal 2019;17(4):5660.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cyprodinil in Florence fennel. EFSA Journal 2019;17(3):5623.

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for dimethenamid-P. EFSA Journal 2019;17(4):5663.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fludioxonil in Florence fennels. EFSA Journal 2019;17(4):5673.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopyram in broccoli. EFSA Journal 2019;17(3):5624.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mepiquat in cultivated fungi. EFSA Journal 2019;17(6):5744.

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pendimethalin. EFSA Journal 2018;16(10):5426.

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for picolinafen. EFSA Journal 2018;16(11):5489.

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen-ethyl. EFSA Journal 2018;16(10):5444.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyridaben in tomatoes and aubergines. EFSA Journal 2019;17(3):5636.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for trifloxystrobin in broccoli. EFSA Journal 2019;17(1):5576.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance florpyrauxifen (variant assessed florpyrauxifen-benzyl). EFSA Journal 2018;16(8):5378.

(5)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ABE-IT 56 (components of lysate of Saccharomyces cerevisiae strain DDSF623). EFSA Journal 2018;16(9):5400.

(6)  Komission asetus (EY) N:o 839/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 muuttamisesta torjunta-ainejäämien enimmäismääriä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla koskevien liitteiden II, III ja IV osalta (EUVL L 234, 30.8.2008, s. 1).

(7)  Komission asetus (EU) N:o 588/2014, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse appelsiiniöljyn, Phlebiopsis gigantea -tehoaineen, gibberelliinihapon, Paecilomyces fumosoroseus -tehoaineen kannan FE 9901, Spodoptera littoralis -monisärmiöviruksen, Spodoptera exigua -monisärmiöviruksen, Bacillus firmus I-1582 -tehoaineen, S-abskissihapon, L-askorbiinihapon ja Helicoverpa armigera -monisärmiöviruksen jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (EUVL L 164, 3.6.2014, s. 6).

(8)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(9)  Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019;17(2):5591.

(10)  Komission asetus (EU) 2019/90, annettu 18 päivänä tammikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bromukonatsolin, karboksiinin, fenbutatinaoksidin, fenpyratsamiinin ja pyridabeenin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (EUVL L 22, 24.1.2019, s. 52).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II, III ja IV seuraavasti:

1)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

korvataan 2,4-D:tä, syprodiniilia, dimetenamidia, fludioksoniilia, pendimetaliinia, pikolinafeenia, pyraflufeenietyyliä, pyridabeenia ja trifloksistrobiinia koskevat sarakkeet seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodinumero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (a)

2,4-D (2,4-D:n, sen suolojen, esterien ja konjugaattien summa, ilmaistuna 2,4-D:nä)

Syprodiniili (F) (R)

Dimetenamidi, mukaan luettuina muut sen isomeerien seokset, myös dimetenamidi-p (isomeerien summa)

Fludioksoniili (F) (R)

Pendimetaliini (F)

Pikolinafeeni

Pyraflufeenietyyli (pyraflufeenietyylin ja pyraflufeenin summa ilmaistuna pyraflufeenietyylinä)

Pyridabeeni (F)

Trifloksistrobiini (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

 

0,01  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0110000

 

Sitrushedelmät

1

0,02  (*1)

 

10

 

 

 

0,3

0,5

0110010

 

Greipit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

 

Appelsiinit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

 

Sitruunat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

 

Limetit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

 

Mandariinit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

 

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

 

Pähkinät

0,2

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,02

0120010

 

Mantelit

(+)

0,02  (*1) (+)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120020

 

Parapähkinät

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120030

 

Cashewpähkinät

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120040

 

Kastanjat

 

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120050

 

Kookospähkinät

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120060

 

Hasselpähkinät

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120070

 

Makadamiat

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120080

 

Pekaanipähkinät

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120090

 

Pinjansiemenet

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120100

 

Pistaasipähkinät

(+)

0,02  (*1)

 

0,2

 

 

 

 

 

0120110

 

Jalopähkinät

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120990

 

Muut (2)

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0130000

 

Siemenhedelmät

0,05  (*1)

2

 

5

 

 

 

0,9

0,7

0130010

 

Omenat

 

 

 

 

 

 

 

(+)

 

0130020

 

Päärynät

 

 

 

 

 

 

 

(+)

 

0130030

 

Kvittenit

 

 

 

 

 

 

 

(+)

 

0130040

 

Mispelit

 

 

 

 

 

 

 

(+)

 

0130050

 

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

 

 

 

 

 

 

(+)

 

0130990

 

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

 

Kivihedelmät

0,05  (*1)

2

 

 

 

 

 

 

3

0140010

 

Aprikoosit

 

 

 

5

 

 

 

0,3 (+)

 

0140020

 

Kirsikat

 

 

 

5

 

 

 

0,01  (*1)

 

0140030

 

Persikat

 

 

 

10

 

 

 

0,3 (+)

 

0140040

 

Luumut

 

 

 

5

 

 

 

0,01  (*1)

 

0140990

 

Muut (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0150000

 

Marjat ja pienet hedelmät

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

 

3

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

3

0151010

 

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

 

5

 

 

 

 

 

0151020

 

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

 

4

 

 

 

 

 

0152000

b)

Mansikat

 

5

 

4 (+)

 

 

 

0,9

1

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

 

 

5

 

 

 

0,01  (*1)

3

0153010

 

Karhunvatukat

 

3

 

 

 

 

 

 

 

0153020

 

Sinivatukat

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0153030

 

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

3

 

 

 

 

 

 

 

0153990

 

Muut (2)

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

3

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

3

0154010

 

Pensasmustikat

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0154020

 

Karpalot

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0154030

 

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0154040

 

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0154050

 

Ruusunmarjat

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0154060

 

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0154070

 

Etelänorapihlajan hedelmät

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0154080

 

Mustaseljan marjat

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

0154990

 

Muut (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0160000

 

Sekalaiset hedelmät

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0161010

 

Taatelit

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0161020

 

Viikunat

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0161030

 

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,3

0161040

 

Kumkvatit

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0161050

 

Karambolat

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0161060

 

Kakit/persimonit/sharonit

 

2

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0161070

 

Jambolaanit/jaavanluumut

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0161990

 

Muut (2)

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0162010

 

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

 

 

15

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162020

 

Litsit

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162030

 

Passiot/maracujat

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

4 (+)

0162040

 

Kaktusviikunat

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162050

 

Tähtiomenat

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162060

 

Amerikanpersimonit

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162990

 

Muut (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

 

Avokadot

 

1

 

0,4

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163020

 

Banaanit

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,05

0163030

 

Mangot

 

0,02  (*1)

 

2

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163040

 

Papaijat

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,6

0163050

 

Granaattiomenat

 

0,02  (*1)

 

3

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163060

 

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163070

 

Guavat

 

1,5

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163080

 

Ananakset

 

0,02  (*1)

 

7

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163090

 

Leipäpuun hedelmät

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163100

 

Duriot

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163110

 

Oka-annoonat (guanabanat)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163990

 

Muut (2)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0210000

 

Juurekset ja juurimukulat

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0211000

a)

Perunat

0,2

0,02  (*1)

 

5

0,05  (*1)

 

 

 

0,02

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0212010

 

Kassavan/maniokin juuret

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0212020

 

Bataatit

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0212030

 

Jamssit

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0212040

 

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0212990

 

Muut (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

 

Punajuuret

 

1,5

 

1

0,05  (*1)

 

 

 

0,02

0213020

 

Porkkanat

 

1,5

 

1

0,7

 

 

 

0,1

0213030

 

Mukulasellerit/juurisellerit

 

0,3

 

0,2

0,2

 

 

 

0,03

0213040

 

Piparjuuret

 

1,5

 

1

0,7

 

 

 

0,08

0213050

 

Maa-artisokat

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0213060

 

Palsternakat

 

1,5

 

1

0,7

 

 

 

0,04

0213070

 

Juuripersiljat

 

1,5

 

1

0,7

 

 

 

0,08

0213080

 

Retiisit ja retikat

 

0,3

 

0,3

0,05  (*1)

 

 

 

0,08

0213090

 

Kaurajuuret

 

1,5

 

1

0,7

 

 

 

0,04

0213100

 

Lantut

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,4

 

 

 

0,04

0213110

 

Nauriit

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,4

 

 

 

0,04

0213990

 

Muut (2)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0220000

 

Sipulikasvit

0,05  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0220010

 

Valkosipulit

 

0,07

 

0,02

 

 

 

 

0,01  (*1)

0220020

 

Sipulit

 

0,3

 

0,5

 

 

 

 

0,01  (*1)

0220030

 

Salottisipulit

 

0,07

 

0,02

 

 

 

 

0,01  (*1)

0220040

 

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

0,8

 

5

 

 

 

 

0,1

0220990

 

Muut (2)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0230000

 

Hedelmävihannekset

0,05  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae- ja Malvaceae-heimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

 

Tomaatit

 

1,5

 

3

 

 

 

0,15

0,7

0231020

 

Paprikat

 

1,5

 

1

 

 

 

0,01  (*1)

0,4 (+)

0231030

 

Munakoisot

 

1,5

 

0,4

 

 

 

0,15

0,7

0231040

 

Okrat

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

 

Muut (2)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0,5

 

0,4

 

 

 

0,15

0,3

0232010

 

Kurkut

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

 

Coctailkurkut (cornichon)

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

 

Kesäkurpitsat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

 

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0,6

 

0,3

 

 

 

0,01  (*1)

0,3

0233010

 

Melonit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

 

Kurpitsat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

 

Vesimelonit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

 

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Sokerimaissit

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

 

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,05  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

2

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

0241010

 

Brokkoli/parsakaali

 

 

 

0,7

 

 

 

 

0,6

0241020

 

Kukkakaali

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,5

0241990

 

Muut (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,5

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

0242010

 

Ruusukaali/brysselinkaali

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,6

0242020

 

Keräkaalit eli kupukaalit

 

0,7

 

2

 

 

 

 

0,5

0242990

 

Muut (2)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0243000

c)

Lehtikaalit

 

0,02  (*1)

 

 

0,5

 

 

 

3 (+)

0243010

 

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0243020

 

Lehtikaali

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0243990

 

Muut (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,3

 

 

 

0,01  (*1)

0250000

 

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

0,05  (*1)

15

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

15

0251010

 

Vuonankaali

 

 

 

20

0,6

 

 

 

 

0251020

 

Lehtisalaatti

 

 

 

40

4

 

 

 

 

0251030

 

Leveälehtiset siloendiivit

 

 

 

20

0,05  (*1)

 

 

 

 

0251040

 

Krassit, idut ja versot

 

 

 

20

0,6

 

 

 

 

0251050

 

Krassikanankaali

 

 

 

20

0,05  (*1)

 

 

 

 

0251060

 

Sinappikaali/rucola

 

 

 

20

0,6

 

 

 

 

0251070

 

Lehtisinappi

 

 

 

20

0,05  (*1)

 

 

 

 

0251080

 

Versot (myös kaalilajien)

 

 

 

20

0,6

 

 

 

 

0251990

 

Muut (2)

 

 

 

20

0,05  (*1)

 

 

 

 

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,05  (*1)

15

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0252010

 

Pinaatti

 

 

 

30

 

 

 

 

20

0252020

 

Vihannesportulakka

 

 

 

20

 

 

 

 

15

0252030

 

Juurikas/ruotimangoldi

 

 

 

20

 

 

 

 

0,01  (*1)

0252990

 

Muut (2)

 

 

 

20

 

 

 

 

0,01  (*1)

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavien lajien lehdet

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

Vesikrassi

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

10

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

Salaattisikuri

0,05  (*1)

0,06

 

0,02

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

0,1  (*1)

40

 

20

 

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)

15 (+)

0256010

 

Kirveli

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256020

 

Ruohosipuli

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256030

 

Yrttiselleri

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256040

 

Persilja

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0256050

 

Salvia

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0256060

 

Rosmariini

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256070

 

Timjami

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256080

 

Basilika ja syötävät kukat

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256090

 

Laakerinlehdet

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256100

 

Rakuuna

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256990

 

Muut (2)

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0260000

 

Palkovihannekset

0,05  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0260010

 

Tarhapavut (silpimättömät)

 

2

 

1

 

 

 

0,2 (+)

1 (+)

0260020

 

Tarhapavut (silvityt)

 

0,08

 

0,4

 

 

 

0,01  (*1)

0,09

0260030

 

Herneet (silpimättömät)

 

2

 

1

 

 

 

0,01  (*1)

1,5

0260040

 

Herneet (silvityt)

 

0,08

 

0,3

 

 

 

0,01  (*1)

0,09

0260050

 

Linssit

 

0,2

 

0,05

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260990

 

Muut (2)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270000

 

Varsivihannekset

0,05  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0270010

 

Parsa

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,1

 

 

 

0,05

0270020

 

Kardoni eli ruotiartisokka

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0270030

 

Varsiselleri/lehtiselleri

 

30

 

1,5

0,1

 

 

 

1

0270040

 

Salaattifenkoli

 

4

 

1,5

0,1

 

 

 

0,01  (*1)

0270050

 

Latva-artisokka

 

4

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,3

0270060

 

Purjo

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,7

0270070

 

Raparperi

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0270080

 

Bambunversot

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0270090

 

Palmunsydämet

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0270990

 

Muut (2)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0280000

 

Sienet, sammalet ja jäkälät

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

 

Viljellyt sienet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

 

Luonnonvaraiset sienet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

 

Sammalet ja jäkälät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

 

Levät ja prokaryootit

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,05  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0,15

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,2

0300010

 

Tarhapavut

 

0,2

 

0,5

 

 

 

 

 

0300020

 

Linssit

 

0,02  (*1)

 

0,4

 

 

 

 

 

0300030

 

Herneet

 

0,1

 

0,4

 

 

 

 

 

0300040

 

Lupiinit/lupiinin pavut

 

0,1

 

0,4

 

 

 

 

 

0300990

 

Muut (2)

 

0,02  (*1)

 

0,4

 

 

 

 

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,05  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

0401000

 

Öljysiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

 

Pellavansiemenet

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401020

 

Maapähkinät

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,02

0401030

 

Unikonsiemenet

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401040

 

Seesaminsiemenet

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401050

 

Auringonkukansiemenet

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401060

 

Rapsinsiemenet

 

0,02

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401070

 

Soijapavut

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05

0401080

 

Sinapinsiemenet

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401090

 

Puuvillansiemenet

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,4

0401100

 

Kurpitsansiemenet

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401110

 

Värisaflorinsiemenet

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401120

 

Kurkkuyrtinsiemenet

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401130

 

Ruistankionsiemenet

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401140

 

Hampunsiemenet

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401150

 

Risiininsiemenet

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401990

 

Muut (2)

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0402000

 

Öljysiemenkasvit

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0402010

 

Öljyoliivit

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

 

Öljypalmun siemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0402030

 

Öljypalmun hedelmät

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0402040

 

Kapokki

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0402990

 

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0500000

VILJAT

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

0500010

 

Ohra

0,05  (*1)

4

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0,5

0500020

 

Tattari ja muut valeviljat

0,05  (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0500030

 

Maissi

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0,02

0500040

 

Viljahirssi

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0500050

 

Kaura

0,05  (*1)

4

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0,4 (+)

0500060

 

Riisi

0,1

0,02  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

5

0500070

 

Ruis

2

0,5

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0,3

0500080

 

Kirjodurra

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0500090

 

Vehnä

2

0,5

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0,3

0500990

 

Muut (2)

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

 

Teet

 

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

 

0620000

 

Kahvipavut

 

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

 

0630000

 

Yrttiteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

kukista

 

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

 

0631010

 

Kamomilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

 

Hibiskus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

 

Ruusu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

 

Jasmiini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

 

Lehmus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

 

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

 

0632010

 

Mansikka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

 

Rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

 

Mate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

 

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

juurista

 

1,5 (+)

 

 

0,5

 

 

 

 

0633010

 

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0633020

 

Ginseng

 

 

 

4

 

 

 

 

 

0633990

 

Muut (2)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0639000

d)

muista kasvinosista

 

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

 

0640000

 

Kaakaopavut

 

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

 

0650000

 

Johanneksenleipä

 

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

 

0700000

HUMALA

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1) (+)

0,05  (*1)

40

0800000

MAUSTEET

0,1  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

 

Siemenet, mausteena käytetyt

 

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

 

Anis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

 

Mustakumina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

 

Selleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

 

Korianteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

 

Kumina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

 

Tilli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

 

Fenkoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

 

Sarviapila