ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 268

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
22. lokakuuta 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/1745, annettu 13 päivänä elokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/94/EU täydentämisestä ja muuttamisesta siltä osin kuin kyse on L-luokan moottoriajoneuvojen latauspisteistä, sisävesialusten maasähkönsyötöstä, vedyn jakelusta maantieliikennettä varten ja maakaasun jakelusta maantie- ja vesiliikennettä varten sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/674 kumoamisesta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1746, annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 muuttamisesta ( 1 )

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1747, annettu 15 päivänä lokakuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjä ohjaamomiehistön lupakirjoja ja todistuksia koskevista vaatimuksista sekä koulutusorganisaatioita ja toimivaltaisia viranomaisia koskevista säännöistä ( 1 )

23

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1748 annettu 7 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa terveys- ja kasvinsuojelutoimien hallinnoinnin alakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kyseisen sopimuksen 4 luvussa olevan liitteen V muuttamiseen

53

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1749, annettu 14 päivänä lokakuuta 2019, Irlannin esittämästä pyynnöstä osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin, jotka koskevat laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella vastaavaa Euroopan unionin virastoa (eu-LISA)

73

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

22.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 268/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1745,

annettu 13 päivänä elokuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/94/EU täydentämisestä ja muuttamisesta siltä osin kuin kyse on L-luokan moottoriajoneuvojen latauspisteistä, sisävesialusten maasähkönsyötöstä, vedyn jakelusta maantieliikennettä varten ja maakaasun jakelusta maantie- ja vesiliikennettä varten sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/674 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/94/EU (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 14 kohdan, 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan 11 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission standardointitoimien tarkoituksena on varmistaa, että lataus- ja tankkauspisteiden yhteentoimivuutta koskevat tekniset eritelmät määritetään eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa yksilöimällä tarvittavat tekniset eritelmät ottaen huomioon olemassa olevat eurooppalaiset standardit ja asiaan liittyvät kansainväliset standardointitoimet.

(2)

Euroopan komissio pyysi (2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (3) 10 artiklan 1 kohdan nojalla Euroopan standardointikomiteaa (CEN) ja Euroopan sähkötekniikan standardointikomiteaa (Cenelec) laatimaan ja hyväksymään asianmukaisia eurooppalaisia standardeja tai muuttamaan olemassa olevia eurooppalaisia standardeja, jotka koskevat sähkön jakelua maantie-, meri- ja sisävesiliikennettä varten, vedyn jakelua maantieliikennettä varten sekä maakaasun, myös biometaanin, jakelua maantie-, meri- ja sisävesiliikennettä varten.

(3)

Euroopan teollisuus on hyväksynyt CENin ja Cenelecin laatimat standardit, jotta voidaan varmistaa eri polttoaineita käyttävien ajoneuvojen ja alusten liikkuminen kaikkialla unionissa. CEN ja Cenelec suosittelivat komissiolle, että nämä standardit otetaan osaksi unionin oikeudellista kehystä. Sen vuoksi direktiivin 2014/94/EU liitteessä II mainittuja teknisiä eritelmiä olisi täydennettävä tai muutettava.

(4)

Tämän delegoidun asetuksen yhteydessä ”yhteentoimivuutta” koskevat säännökset liittyvät yksinomaan lataus- ja tankkausasemien valmiuteen jaella energiaa, joka on yhteensopivaa kaikkien ajoneuvoteknologioiden kanssa, jotta voidaan mahdollistaa vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen saumaton käyttö kaikkialla EU:ssa.

(5)

CEN ja Cenelec ilmoittivat komissiolle standardeista, joita suositellaan sovellettavan L-luokan moottoriajoneuvoille tarkoitettuihin latauspisteisiin. Kyseisiin latauspisteisiin olisi sovellettava standardia EN 62196-2 ”Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets. Conductive charging of electric vehicles. Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories” ja standardia IEC 60884-1 ”Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: General requirements”. Sen vuoksi direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevaa 1.5 kohtaa olisi täydennettävä.

(6)

CEN ja Cenelec ilmoittivat komissiolle standardeista, joita suositellaan sovellettavan sisävesialusten maasähkönsyöttöön. Kyseiseen sähkönsyöttöön olisi sovellettava standardia EN 15869-2 ”Inland navigation vessels – Electrical shore connection, three phase current 400 V, up to 63 A, 50 Hz – Part 2: Onshore unit, safety requirements (in process of being amended to increase amperage from 63 to 125)” ja standardia EN 16840 ”Inland navigation vessels – Electrical shore connection, three phase current 400 V, at least 250 A, 50 Hz”. Sen vuoksi direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevaa 1.8 kohtaa olisi täydennettävä.

(7)

CEN ja Cenelec ilmoittivat komissiolle standardeista, joita suositellaan sovellettavan paineistetun maakaasun (CNG) tankkausasemiin. Eurooppalainen standardi EN ISO 16923 ”Natural gas fuelling stations – CNG stations for fuelling vehicles” kattaa ajoneuvojen tankkaamiseen tarkoitettujen paineistetun maakaasun tankkausasemien suunnittelun, rakentamisen, toiminnan, tarkastukset ja huollon, mukaan lukien näiden asemien turva- ja valvontalaitteet ja muut laitteet. Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan myös niihin tankkausasemien osiin, joissa maakaasu on kaasumaisessa muodossa ja joissa jaellaan nesteytetystä maakaasusta saatua paineistettua maakaasua (L-CNG) standardin EN ISO 16924 mukaisesti. Sitä sovelletaan myös biometaaniin, jalostettuun kivihiilikerrostumametaaniin (CBM) ja nesteytetyn maakaasun höyrystämisestä (paikan päällä tai muualla) saatavaan kaasuun. Näitä standardin EN ISO 16923 osia, joilla varmistetaan paineistetun maakaasun tankkausasemien ja ajoneuvojen yhteentoimivuus, olisi sovellettava paineistetun maakaasun tankkauspisteisiin. Sen vuoksi direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevaa 3.4 kohtaa olisi täydennettävä.

(8)

CEN ja Cenelec ilmoittivat komissiolle standardeista, joita suositellaan sovellettavan nesteytetyn maakaasun (LNG) tankkausasemiin. Eurooppalaisen standardin EN ISO 16924 ”Natural gas fuelling stations – LNG stations for fuelling vehicles” nykyinen versio kattaa ajoneuvojen tankkaamiseen tarkoitettujen nesteytetyn maakaasun tankkausasemien suunnittelun, rakentamisen, toiminnan, huollon ja tarkastukset, mukaan lukien näiden asemien turva- ja valvontalaitteet ja muut laitteet. Tässä eurooppalaisessa standardissa annetaan myös sellaisten tankkausasemien suunnittelua, rakentamista, toimintaa, huoltoa ja tarkastuksia koskevat eritelmät, joissa nesteytettyä maakaasua käytetään paikan päällä lähteenä ajoneuvoihin tankattavalle paineistetulle maakaasulle (L-CNG-tankkausasemat), mukaan lukien näiden asemien turva- ja valvontalaitteet sekä L-CNG-erityislaitteet. Eurooppalainen standardi kattaa tankkausasemat, joilla on seuraavat ominaispiirteet: yksityinen pääsy; yleinen pääsy (itsepalvelu tai avustettu); jakelu mittarin kanssa ja ilman; tankkausasemat, joissa on kiinteä LNG-varasto; tankkausasemat, joissa on siirrettävä LNG-varasto. Eurooppalaisen standardin EN ISO 12617 ”Road vehicles – Liquefied natural gas (LNG) refuelling connector –3,1 MPa connector” nykyisessä versiossa määritellään nesteytetyn maakaasun tankkaussuuttimet ja -liittimet, jotka on rakennettu kokonaan uusista ja käyttämättömistä osista ja materiaaleista nesteytettyä maakaasua käyttäviä maantieajoneuvoja varten. Nesteytetyn maakaasun tankkausliittimet koostuvat tapauksen mukaan liittimestä ja sen suojatulpasta (ajoneuvossa) ja suuttimesta. Mainittua eurooppalaista standardia sovelletaan ainoastaan laitteisiin, joiden suunniteltu suurin käyttöpaine on 3,4 MPa (34 bar), joissa käytetään nesteytettyä maakaasua ajoneuvojen polttoaineena ja joissa on standardoidut liitinosat. Näitä standardin EN ISO 16924 osia, joilla varmistetaan nesteytetyn maakaasun tankkausasemien yhteentoimivuus, ja standardin EN ISO 12617 osia, joissa määritellään liitinten eritelmät, olisi sovellettava nesteytetyn maakaasun tankkauspisteisiin. Sen vuoksi direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevaa 3.2 kohtaa olisi täydennettävä.

(9)

CEN ja Cenelec ilmoittivat komissiolle standardeista, joita suositellaan sovellettavan sisävesi- tai merialuksille tarkoitettuihin tankkauspisteisiin. Eurooppalaisessa standardissa EN ISO 20519 ”Ships and marine technology – Specification for bunkering of liquefied natural gas fuelled vessels” erotellaan meri- ja sisävesialusten tankkauspisteet. Merialuksille tarkoitettujen nesteytetyn maakaasun tankkauspisteiden, jotka eivät kuulu nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevan kansainvälisen säännöstön (IGC-säännöstö) piiriin, olisi oltava standardin EN ISO 20519 mukaisia. Sisävesialuksille tarkoitettujen nesteytetyn maakaasun tankkauspisteiden olisi oltava standardin EN ISO 20519 (osat 5.3–5.7) mukaisia ainoastaan yhteentoimivuuden varmistamiseksi. Eurooppalaista standardia EN ISO 20519 olisi sovellettava merialusten tankkauspisteisiin ja samaa eurooppalaista standardia (osia 5.3–5.7) olisi sovellettava sisävesialusten tankkauspisteisiin. Sen vuoksi direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevaa 3.1 kohtaa olisi täydennettävä.

(10)

CEN ja Cenelec ilmoittivat komissiolle standardista, jota suositellaan sovellettavan kaasumaisen vedyn tankkauspisteisin ja tankkauskäytäntöihin. Eurooppalaisen standardin EN 17127 ”Outdoor hydrogen refuelling points dispensing gaseous hydrogen and incorporating filling protocols” nykyinen versio kattaa ajoneuvojen tankkaamiseen tarkoitettujen kaasumaisen vedyn tankkausasemien suunnittelun, rakentamisen, toiminnan, tarkastusten ja huollon yhteentoimivuuden. Standardissa EN 17127 kuvailtuja yhteentoimivuusvaatimuksia olisi sovellettava vetytankkauspisteisiin, ja samaa eurooppalaista standardia olisi sovellettava asiaan liittyviin tankkauskäytäntöihin. Sen vuoksi direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevaa 2.1 ja 2.3 kohtaa olisi muutettava.

(11)

CEN ja Cenelec ilmoittivat komissiolle standardista, jota suositellaan sovellettavan vetytankkauspisteistä maantieajoneuvoille jaeltavan vedyn laatuominaisuuksien määrittelyyn. Eurooppalaisen standardin EN 17124 ”Hydrogen fuel – Product specification and quality assurance – Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for road vehicles” nykyinen versio kattaa vetypolttoaineen laatuominaisuudet ja vastaavan laadunvarmistuksen, jotta voidaan varmistaa sen vetytuotteen yhdenmukaisuus, jota jaellaan käytettäväksi protoninvaihtokalvopolttokennoa (PEM-polttokennoa) hyödyntävissä maantieajoneuvojärjestelmissä. Eurooppalaista standardia EN 17124, jossa määritellään vetytankkauspisteissä jaeltavan vedyn laatuominaisuudet, olisi sovellettava. Sen vuoksi direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevaa 2.2 kohtaa olisi muutettava.

(12)

CEN ja Cenelec ilmoittivat komissiolle, että eurooppalaista standardia EN ISO 17268 ”Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices” suositellaan sovellettavan liittimiin, joita käytetään kaasumaisen vedyn tankkauksessa moottoriajoneuvoihin. Siksi on tärkeää saattaa päätökseen standardin EN ISO 17268 mukainen kaasumaisen vedyn tankkaukseen tarkoitettujen moottoriajoneuvojen liittimien sertifiointiprosessi. Kun prosessi on saatettu päätökseen, kaasumaisen vedyn tankkaukseen tarkoitettujen moottoriajoneuvojen liittimien olisi oltava standardin EN ISO 17268 mukaisia. Sen vuoksi direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevaa 2.4 kohtaa olisi muutettava.

(13)

CEN ja Cenelec ilmoittivat komissiolle, että eurooppalaista standardia EN ISO 14469 ”Road vehicles – Compressed natural gas (CNG) refuelling connector” olisi sovellettava paineistetun maakaasun liittimiin. Sen vuoksi direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevaa 3.3 kohtaa olisi muutettava.

(14)

Tämän komission delegoidun asetuksen aiheena olevista eurooppalaisista standardeista kuultiin kestävän liikenteen foorumin asiantuntijaryhmää ja Reinin navigaation keskuskomissiota (CCNR), jotka antoivat niistä lausuntonsa.

(15)

Komission pitäisi täydentää ja muuttaa direktiiviä 2014/94/EU viitaten CENin ja Cenelecin laatimiin eurooppalaisiin standardeihin.

(16)

Kun direktiivin 2014/94/EU liitteessä II määritettyjä uusia teknisiä eritelmiä on määrä vahvistaa, päivittää tai täydentää komission delegoiduilla asetuksilla, on sovellettava 24 kuukauden siirtymäkautta.

(17)

Tässä asetuksessa olisi otettava huomioon eräiden jäsenvaltioiden pyynnöstä tehdyt päivitykset, jotka koskevat L-luokan moottoriajoneuvojen latauspisteitä, sisävesialusten maasähkönsyöttöä ja vesiliikenteen nesteytetyn maakaasun tankkauspisteitä, sekä maakaasun ja vedyn jakelua koskevien standardien viimeaikainen kehitystyö CENissä ja Cenelecissä. Sen vuoksi komission delegoitu asetus (EU) 2018/674 (4) olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

L-luokan moottoriajoneuvojen latauspisteet

Direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevassa 1.5 kohdassa tarkoitettuihin L-luokan moottoriajoneuvojen latauspisteisiin sovelletaan seuraavia teknisiä eritelmiä:

(1)

L-luokan sähköajoneuvoille varatut julkiset vaihtovirtalatauspisteet, joiden antoteho on enintään 3,7 kVA, on yhteentoimivuuden varmistamiseksi varustettava vähintään yhdellä seuraavista:

(a)

standardissa EN 62196-2 kuvaillut tyypin 3A pistorasiat tai ajoneuvon liittimet (lataustapa 3);

(b)

standardin IEC 60884-1 mukaiset pistorasiat (lataustapa 1 tai 2).

(2)

L-luokan sähköajoneuvoille varatut julkiset vaihtovirtalatauspisteet, joiden antoteho on suurempi kuin 3,7 kVA, on yhteentoimivuuden varmistamiseksi varustettava vähintään standardissa EN 62196-2 kuvailluilla tyypin 2 pistorasioilla tai ajoneuvon liittimillä.

2 artikla

Maasähkön syöttö sisävesialuksia varten

Direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevassa 1.8 kohdassa tarkoitettuun sisävesialusten maasähkönsyöttöön sovelletaan seuraavaa teknistä eritelmää:

Sisävesialusten maasähkönsyötön on oltava standardin EN 15869-2 tai standardin EN 16840 mukainen energiavaatimuksista riippuen.

3 artikla

Moottoriajoneuvojen paineistetun maakaasun (CNG) tankkauspisteet

Direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevassa 3.4 kohdassa tarkoitettuihin moottoriajoneuvojen paineistetun maakaasun tankkauspisteisiin sovelletaan seuraavia teknisiä eritelmiä:

Täyttöpaineen (käyttöpaineen) on oltava 20,0 MPa (200 bar) 15 °C:n lämpötilassa. Lämpötilakompensoinnin kanssa sallitaan 26,0 MPa:n suurin täyttöpaine, kuten esitetään standardissa EN ISO 16923 ”Natural gas fuelling stations – CNG stations for fuelling vehicles”.

4 artikla

Moottoriajoneuvojen nesteytetyn maakaasun (LNG) tankkauspisteet

Direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevassa 3.2 kohdassa tarkoitettuihin moottoriajoneuvojen nesteytetyn maakaasun tankkauspisteisiin sovelletaan seuraavia teknisiä eritelmiä:

Täyttöpaineen on oltava alhaisempi kuin ajoneuvon säiliön suurin sallittu käyttöpaine, kuten esitetään standardissa EN ISO 16924 ”Natural gas fuelling stations – LNG stations for fuelling vehicles”.

Liitinprofiilissa on sovellettava standardia EN ISO 12617 ”Road vehicles – Liquefied natural gas (LNG) refuelling connector ––3,1 MPa connector”.

5 artikla

Sisävesi- tai merialusten tankkauspisteet

Direktiivin 2014/94/EU liitteessä II olevassa 3.1 kohdassa tarkoitettuihin sisävesi- tai merialusten tankkauspisteisiin sovelletaan seuraavia teknisiä eritelmiä:

Merialuksille tarkoitettujen nesteytetyn maakaasun tankkauspisteiden, jotka eivät kuulu nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevan kansainvälisen säännöstön (IGC-säännöstö) piiriin, on oltava standardin EN ISO 20519 mukaisia.

Sisävesialuksille tarkoitettujen nesteytetyn maakaasun tankkauspisteiden on oltava standardin EN ISO 20519 (osat 5.3–5.7) mukaisia ainoastaan yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

6 artikla

Muutetaan direktiivin 2014/94/EU liite II seuraavasti:

(1)

Korvataan 2.1 kohta seuraavasti:

”2.1 Moottoriajoneuvoissa polttoaineena käytettävän kaasumaisen vedyn ulkona sijaitsevien tankkauspisteiden on oltava standardissa EN 17127 ”Outdoor hydrogen refuelling points dispensing gaseous hydrogen and incorporating filling protocols” kuvattujen yhteentoimivuusvaatimusten mukaisia.”

(2)

Korvataan 2.2 kohta seuraavasti:

”2.2 Vetytankkauspisteissä moottoriajoneuvoille jaeltavan vedyn laatuominaisuuksien on täytettävä vaatimukset, jotka kuvataan standardissa EN 17124 ”Hydrogen fuel – Product specification and quality assurance – Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for road vehicles”; kyseisessä standardissa kuvataan myös menetelmät, joilla varmistetaan vedyn laatuvaatimusten täyttäminen.”

(3)

Korvataan 2.3 kohta seuraavasti:

”2.3 Tankkausalgoritmin on oltava standardin EN 17127 ”Outdoor hydrogen refuelling points dispensing gaseous hydrogen and incorporating filling protocols” vaatimusten mukainen.”

(4)

Korvataan 2.4 kohta seuraavasti:

”2.4 Sen jälkeen kun standardin EN ISO 17268 mukaisten liittimien sertifiointiprosessit on saatettu päätökseen, kaasumaisen vedyn tankkaukseen tarkoitettujen moottoriajoneuvojen tankkausliittimien on oltava standardin EN ISO 17268 ”Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices” mukaisia.”

(5)

Korvataan 3.3 kohta seuraavasti:

”3.3 Liitinprofiilin on oltava standardin EN ISO 14469 ”Road vehicles – Compressed natural gas (CNG) refuelling connector” vaatimusten mukainen.”

7 artikla

Kumotaan komission delegoitu asetus (EU) 2018/674.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 12 päivästä marraskuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2019.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Violeta BULC

Komission jäsen


(1)  EUVL L 307, 28.10.2014, s. 1.

(2)  M/533 – Commission Implementing Decision C(2015) 1330 final of 12 March 2015 on a standardisation request addressed to the European standardisation organisations, in accordance with Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council, to draft European standards for alternative fuels infrastructure.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2018/674, annettu 17 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/94/EU täydentämisestä siltä osin kuin kyse on L-luokan moottoriajoneuvojen latauspisteistä, sisävesialusten maasähkönsyötöstä ja vesiliikenteen nesteytetyn maakaasun tankkauspisteistä sekä mainitun direktiivin muuttamisesta siltä osin kuin kyse on kaasumaisen vedyn tankkaukseen tarkoitetuista moottoriajoneuvojen liittimistä (EUVL L 114, 4.5.2018, s. 1).


22.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 268/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1746,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 223 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (2) (EU) 2017/1185 vahvistetaan asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevat säännöt siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden velvollisuudesta toimittaa komissiolle tietoja ja asiakirjoja.

(2)

Euroopan parlamentti kehotti hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä elintarvikeketjussa 7 päivänä kesäkuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa (3) kaikkia elintarviketoimitusketjun hallintaan osallistuvia sidosryhmiä lisäämään avoimuutta koko elintarviketoimitusketjussa, lisäämään toimitusketjun avoimuutta ja tiedottamista sekä lujittamaan elimiä ja markkinatietovälineitä, jotta viljelijät ja tuottajaorganisaatiot saavat tarkkoja ja oikea-aikaisia markkinatietoja.

(3)

Neuvosto pyysi viljelijöiden aseman vahvistamisesta elintarvikeketjussa ja hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen torjunnasta 12 päivänä joulukuuta 2016 antamissaan päätelmissä, että komissio käsittelee avoimuuden puutetta ja tietojen epäsymmetriaa elintarvikeketjussa.

(4)

Huhtikuussa 2019 hyväksyttiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/633 (4), jonka jälkeen Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio antoivat 22 päivänä maaliskuuta 2019 yhteisen lausuman (5), jossa kehotetaan/kannustetaan komissiota lisäämään maatalous- ja elintarvikemarkkinoiden avoimuutta unionin tasolla muun muassa parantamalla hinnanmuodostusmekanismien analysoimiseksi tarvittavien tilastotietojen keräämistä maatalous- ja elintarvikeketjussa, jotta talouden toimijat ja viranomaiset voisivat tehdä valistuneempia valintoja ja jotta toimijoiden tietämys markkinakehityksestä paranisi.

(5)

Lisäksi tammikuussa 2016 komissio perusti maatalousmarkkinoiden työryhmän. Se on riippumaton asiantuntijaryhmä ja antaa suosituksia siitä, miten vahvistaa tuottajien asemaa maatalous- ja elintarvikeketjussa. Tätä varten työryhmä suositteli markkinoiden avoimuuden lisäämistä, jotta voidaan edistää tehokkaita kilpailuolosuhteita koko ketjussa ottamalla käyttöön tai lisäämällä nykyistä hintaraportointia erityisesti liha-, hedelmä-, vihannes- ja maitoaloilla. Lisäksi se suositteli, että kerätyt tiedot jaetaan asianmukaisesti koostetussa muodossa.

(6)

Vuonna 2017 järjestettiin julkinen kuuleminen, ja jäsenvaltioille, sidosryhmille ja kuluttajille lähetettiin erityisiä kyselylomakkeita vuonna 2018. Vuosina 2018 ja 2019 järjestettiin useita kohdennettuja työpajoja ja konferensseja markkinoiden avoimuudesta sidosryhmien ja jäsenvaltioiden asiantuntijaryhmien ja kansalaisvuoropuheluryhmien kanssa.

(7)

Jäsenvaltioiden on jo pakollisesti ilmoitettava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 nojalla hinta-, tuotanto- ja markkinatiedot, mutta ainoastaan suhteessa tuotantohintoihin.

(8)

Näin ollen vaikka unioni tarjoaa tällä hetkellä suhteellisen paljon jäsenvaltioiden tilastotoimistoista peräisin olevaa julkista tietoa tuottaja- ja kuluttajahinnoista, yleisön saatavilla on toisaalta hyvin vähän tietoa hinnoista maatalous- ja elintarvikeketjussa. Näihin tiedoissa oleviin aukkoihin voitaisiin puuttua laajentamalla hintaraportointia erityisesti silloin, kun alakohtaiset elintarvikeketjut ovat monimutkaisia. Tiedonkeräämis- tai tiedonjakelutoimien laajentamisella hintojen välittymisen seuraamiseksi koko ketjussa voitaisiin mahdollistaa se, että markkinatoimijat saavat paremman käsityksen toimitusketjun toiminnasta, mikä parantaa ketjun yleistä toimintaa ja taloudellista tehokkuutta erityisesti sellaisten heikompien toimijoiden osalta, joilla ei ole helposti saatavilla yksityistä hintatietoa.

(9)

Raportoidut hinnat edustavat nykyään maatalouden ja elintarvikkeiden toimitusketjun ensimmäisen vaiheen toimijoiden tuotannon myyntihintoja. Hintojen välittymisen seuraaminen ketjussa edellyttää hintatietojen keräämistä ketjun eri toimijoilta (esimerkiksi tukkukauppiailta, kauppiailta, elintarviketeollisuudelta ja vähittäismyyjiltä) erityisesti sellaisten toimitusketjujen osalta, joissa on pitkälle eriytyneitä vaiheita ja tuotteita.

(10)

Se, että raportoitaisiin ainoastaan edustavat hinnat (kuten tärkeimpien markkinoiden ja merkittävien toimijoiden hinnat), auttaisi jäsenvaltioita noudattamaan raportoinnissaan kustannustehokasta lähestymistapaa, ja pienten ja keskisuurten yritysten hallinnollinen taakka pysyisi mahdollisimman pienenä. Jäsenvaltioiden olisi nykyisten käytäntöjen mukaisesti kuvattava menetelmä, jolla edustavat hinnat määritetään. Niiden olisi myös pyrittävä lähentämään menetelmiään, jotta tiedot olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia eri jäsenvaltioissa.

(11)

Jotta komissio voisi tarjota aikaa ja kustannuksia säästävän ilmoitusmekanismin, sen olisi asetettava nykyinen tietojärjestelmä toimijoiden saataville siten, että toimijat voivat raportoida tiedot suoraan komissiolle jäsenvaltioiden valvonnassa. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle, jos ne siirtävät toimijoille tämän tietojen ilmoittamista koskevan velvoitteen.

(12)

Komission olisi järjestettävä säännöllisiä tapaamisia jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa, jotta voidaan jakaa parhaita käytäntöjä, kehittää synergioita ja edistää yhteisen näkemyksen muodostamista maatalous- ja elintarvikeketjun markkinadynamiikasta. Komission olisi myös annettava jäsenvaltioille ja sidosryhmille tietoa asetuksen soveltamisesta.

(13)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2017/1185 olisi muutettava.

(14)

On asianmukaista vahvistaa tälle asetukselle sellainen soveltamispäivä, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden mukautua uusiin raportointivaatimuksiin.

(15)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1185 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 nojalla ja mainitun asetuksen perusteella hyväksyttyjen säädösten nojalla tehtävien ilmoitusten osalta tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu tietotekninen järjestelmä on asetettava tarvittaessa myös toimijoiden ja kolmansien maiden saataville.”

2)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Oletusarvoinen ilmoitus

Jollei 1 artiklassa tarkoitetuissa säädöksissä toisin säädetä, silloin kun jäsenvaltio ja tapauksen mukaan kolmannet maat tai toimijat eivät ole antaneet vaadittuja tietoja tai asiakirjoja komissiolle tiedoksi määräajassa (ns. tyhjä ilmoitus), niiden katsotaan antaneen tiedoksi

a)

nolla-arvon silloin kun kyseessä on määrään liittyvä tieto;

b)

”ei ilmoitettavaa” -tilanteen silloin kun kyseessä on laatuun liittyvä tieto.”

3)

Korvataan II luvun otsikko seuraavasti:

”HINTA-, TUOTANTO- JA MARKKINATIETOJA SEKÄ KANSAINVÄLISISSÄ SOPIMUKSISSA VAADITTUJA TIETOJA KOSKEVAT ILMOITUKSET JA NIIDEN KOORDINOINTI”.

4)

Korvataan 7 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden ja tarvittaessa kolmansien maiden ja toimijoiden on ilmoitettava komissiolle kaikista tärkeistä uusista tiedoista, jotka voivat muuttaa merkittävästi jo tiedoksiannettuja tietoja.”

5)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Lisätiedot

Jäsenvaltiot ja tarvittaessa kolmannet maat ja toimijat voivat toimittaa komissiolle 1 artiklassa tarkoitetulla tietojärjestelmällä muitakin kuin liitteissä I, II ja III vaadittuja tietoja, jos asianomaiset jäsenvaltiot ja tapauksen mukaan kyseiset kolmannet maat ja toimijat katsovat tällaisten tietojen olevan relevantteja. Tällaiset ilmoitukset on tehtävä muodossa, jonka komissio on saattanut saataville tietojärjestelmässä.”

6)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 9 artiklan otsikko seuraavasti:

”Hintojen ja määrän määrittely”.

b)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltion on jokaisen tässä jaksossa vaaditun hinta- ja määräilmoituksen osalta ilmoitettava tietojen lähde ja määrittelymenetelmä. Tällaisissa ilmoituksissa on oltava tiedot jäsenvaltion määrittelemistä edustavista markkinoista ja asianomaisista painotuskertoimista.”

c)

Lisätään 1 a kohta seuraavasti:

”1 a.   Jäsenvaltiot voivat siirtää toimijoille hintojen ja määrien suoran toimittamisen 1 artiklassa tarkoitettuun komission tietojärjestelmään jokaisen tässä jaksossa vaaditun hinta- ja määräilmoituksen osalta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tällaisen siirron kohteena olevien toimijoiden henkilöllisyys.”

7)

Korvataan 10, 11 ja 12 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Hinnoista raportoiminen virallisessa valuutassa

Jollei liitteissä I, II tai III toisin täsmennetä, jäsenvaltion ja tarvittaessa toimijoiden on tehtävä hintailmoitukset virallisessa valuutassaan ilman arvonlisäveroa.

11 artikla

Viikoittainen hintailmoitus

Jollei liitteessä I toisin täsmennetä, jäsenvaltion ja tarvittaessa toimijoiden on annettava kyseisessä liitteessä tarkoitetut viikoittaiset hintailmoitukset edelliseltä viikolta komissiolle tiedoksi keskiviikkoisin viimeistään kello 12.00 (Brysselin aikaa).

12 artikla

Muut kuin viikoittaiset hinta-, tuotanto- ja markkinatietoja koskevat ilmoitukset

Jäsenvaltioiden ja tarvittaessa toimijoiden on annettava komissiolle tiedoksi asetetuissa määräajoissa seuraavat:

a)

liitteessä II tarkoitetut muut kuin viikoittaiset hintailmoitukset;

b)

liitteessä III tarkoitetut tuotanto- ja markkinatiedot.”

8)

Korvataan asetuksen liitteet I, II ja III tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1185, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta sekä useiden komission asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 171, 4.7.2017, s. 113).

(3)  EUVL C 86, 6.3.2018, p. 49.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/633, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä yritysten välisissä suhteissa maataloustuote- ja elintarvikeketjussa (EUVL L 111, 25.4.2019, s. 59).

(5)  ST 7607 2019 ADD 1 REV 1, 22.3.2019, s. 1.


LIITE I

11 artiklassa tarkoitettuja viikoittaisia hintailmoituksia koskevat vaatimukset

Jollei toisin säädetä, asianomaisilla jäsenvaltioilla tarkoitetaan jäsenvaltioita, jotka tuottavat tai käyttävät yli kaksi prosenttia unionin kokonaistuotannosta tai -käytöstä.

1.   Viljat

Ilmoituksen sisältö: Kunkin viljan edustavat markkinahinnat ja unionin markkinoiden kannalta relevanteiksi katsotut viljamäärät tonnilta tuotetta ilmaistuina.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Kaikki jäsenvaltiot.

Muuta: Hinnoissa on otettava huomioon tarvittaessa kunkin tuotteen laatuominaisuudet, noteerauspaikka ja markkinointivaihe.

2.   Riisi

Ilmoituksen sisältö: Kunkin unionin markkinoiden kannalta relevanteiksi katsotun riisilajikkeen edustavat markkinahinnat tonnilta tuotetta ilmaistuina.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Riisiä tuottavat jäsenvaltiot ja jäsenvaltiot, joissa on myllyteollisuutta.

Muuta: Hinnoissa on otettava huomioon tarvittaessa kunkin tuotteen jalostusvaihe, noteerauspaikka ja markkinointivaihe.

3.   Öljysiemenet

Ilmoituksen sisältö: Rapsin, auringonkukansiementen, soijapavun, rapsirouheen, auringonkukkarouheen, soijarouheen, raa’an rapsiöljyn, raa’an auringonkukkaöljyn ja raa’an soijaöljyn edustavat hinnat.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Jäsenvaltiot, joissa asianomaisen viljelykasvin istutusalue on vähintään 10 000 hehtaaria vuodessa. Rouheita ja öljyjä koskevien hintailmoitusten osalta jäsenvaltiot, jotka jalostavat yli 200 000 tonnia asianomaista öljykasvia.

4.   Oliiviöljy

Ilmoituksen sisältö: Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevassa VIII osassa lueteltujen oliiviöljyluokkien osalta edustavilla pääasiallisilla markkinoilla todetut keskimääräiset hinnat ja kansalliset painotetut keskihinnat ilmaistuina 100 kilogrammalta tuotetta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Jäsenvaltiot, jotka tuottavat yli 20 000 tonnia oliiviöljyä 1. lokakuuta ja 30. syyskuuta välisellä vuotuisella ajanjaksolla.

Muuta: Hintojen on vastattava irtotavarana olevaa oliiviöljyä, joka on neitsytoliiviöljyn osalta puristamolta noudettuna -hinta ja muiden luokkien osalta tehtaalta noudettuna -hinta. Edustavien markkinoiden on katettava vähintään 70 prosenttia asianomaisen tuotteen kansallisesta tuotannosta.

Ostohinnat

Ilmoituksen sisältö: Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevassa VIII osassa tarkoitettujen neitsytoliiviöljy- ja ekstra-neitsytoliiviöljyluokkien vähittäismyyjien edustavat ostohinnat ilmaistuina 100 kilogrammalta tuotetta.

Muuta: Edustavien hintojen on vastattava pakattua neitsytoliiviöljyä ja ekstra-neitsytoliiviöljyä astioissa, jotka ovat valmiita loppuasiakkaille tarjottaviksi, ja niiden on katettava vähintään yksi kolmasosa tarkasteltavana olevan tuotteen kansallisista ostoista.

5.   Hedelmät ja vihannekset, banaanit

a)    Tuoretuotteiden markkinoille tarkoitettujen tuotteiden hinnat

Ilmoituksen sisältö: Komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/891 (1) liitteessä VI lueteltujen tomaatti-, omena-, appelsiini- persikka- ja nektariinityyppien ja -luokkien edustavat hinnat, ilmaistuna 100 kilogrammalta tuotteen nettopainoa.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Delegoidun asetuksen (EU) 2017/891 liitteessä VI luetellut jäsenvaltiot.

Muuta: Hinnat ovat lajiteltujen, pakattujen ja tapauksen mukaan kuormalavoille pakattujen tuotteiden pakkausasemalta lähtöhintoja.

b)    Banaanien hinnat

Ilmoituksen sisältö: CN-koodin 0803 90 10 keltaisten banaanien tukkuhinnat ilmaistuna 100 kilogrammalta tuotetta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Kaikki jäsenvaltiot, jotka pitävät kaupan yli 50 000 tonnia keltaisia banaaneja kalenterivuodessa.

Muuta: Hinnat on ilmoitettava alkuperämaaryhmien mukaan.

c)    Tilahinnat

Ilmoituksen sisältö: Tuoretuotteiden markkinoille tarkoitettujen tomaattien, omenoiden, appelsiinien, persikoiden ja nektariinien sekä banaanien edustavat hinnat. Kaikki hinnat ilmaistuna 100 kilogrammalta tuotetta.

Muuta: Hinnat on ilmoitettava korjatun sadon tilahintoina.

d)    Ostohinnat

Ilmoituksen sisältö: Tomaattien, omenoiden, appelsiinien, persikoiden ja nektariinien edustava vähittäisostohinta ilmaistuna 100 kilogrammalta tuotetta.

6.   Liha

Ilmoituksen sisältö: Naudan-, sian- ja lampaanruhojen ja -palojen sekä eräiden elävien nautojen, vasikoiden ja porsaiden hinnat asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti ja ruhojen hinnat naudan-, sian- ja lampaanruhojen luokittelun mukaisesti ilmaistuna 100 kilogrammalta tuotetta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Ruhojen ja elävien eläinten osalta kaikki jäsenvaltiot. Palojen osalta jäsenvaltiot, joiden kansallinen tuotanto on vähintään kaksi prosenttia unionin tuotannosta.

Muuta: Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei ilmoitettavien ruhojen tai elävien eläinten lukumäärä ole riittävä, asianomainen jäsenvaltio voi päättää keskeyttää tällaisten ruhojen tai elävien eläinten hintojen seuraamisen kyseisen ajanjakson osalta; sen on ilmoitettava komissiolle päätöksensä perustelut. Palojen osalta asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava naudan takaneljänneksen, naudan etuneljänneksen, naudan jauhelihan, sian ulkofileen, sian kyljen, sian lavan, sian jauhelihan ja sian kinkun hinnat.

Ostohinnat

Ilmoituksen sisältö: Vähittäismyyjien ja muiden elintarvikealan toimijoiden edustavat ostohinnat sian ja naudan jauhelihalle ilmaistuina 100 kilogrammalta tuotetta.

7.   Maito ja maitotuotteet

Ilmoituksen sisältö: Herajauheen, rasvattoman maitojauheen, täysmaitojauheen, voin, kerman, kulutukseen tarkoitetun maidon ja ns. perusjuustojen hinnat ilmaistuna 100 kilogrammalta tuotetta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Jäsenvaltiot, joiden kansallinen tuotanto on vähintään kaksi prosenttia unionin tuotannosta; tai kun kyseessä ovat ns. perusjuustot, jäsenvaltiot, joissa juustotyyppi edustaa vähintään neljää prosenttia juuston kansallisesta kokonaistuotannosta.

Muuta: Hinnat on ilmoitettava valmistajalta kolmen kuukauden kuluessa tehtyjen toimitussopimusten perusteella ostetuista tuotteista ilman muita kustannuksia (kuljetus, lastaus, käsittely, varastointi, kuormalavat, vakuutus jne.).

Ostohinnat

Ilmoituksen sisältö: Vähittäismyyjien ja muiden elintarvikealan toimijoiden edustavat ostohinnat voille ja asianomaisille juustoille ilmaistuina 100 kilogrammalta tuotetta.

8.   Munat

Ilmoituksen sisältö: Tukkuhinta häkkikanojen (L- ja M-kokoluokka) munille kutakin tuotantotapaa kohden ilmaistuna 100 kilogrammalta tuotetta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Kaikki jäsenvaltiot.

Muuta: Hinnat on ilmoitettava tuotteista pakkaamossa.

9.   Siipikarjanliha

Ilmoituksen sisältö: Keskimääräinen tukkuhinta A-luokan kokonaisille kananpojille (ns. 65-prosenttiset kananpojat) ja kanan paloille (rintafilee, koipi-reisipala) ilmaistuna 100 kilogrammalta tuotetta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Kaikki jäsenvaltiot.

Muuta: Hinnat on ilmoitettava tuotteista teurastamossa tai kirjattava edustavilla markkinoilla.

Ostohinnat

Ilmoituksen sisältö: Vähittäismyyjien ja muiden elintarvikealan toimijoiden edustavat ostohinnat A-luokan kokonaisille kananpojille ja kanan rintafileille ilmaistuina 100 kilogrammalta tuotetta.

10.   Muut

Ilmoituksen sisältö: Rasvattoman maitojauheen, johon on lisätty kasvirasvaa, hinta ilmaistuna 100 kilogrammalta tuotetta.

Muuta: Hinnat on ilmoitettava valmistajalta kolmen kuukauden kuluessa tehtyjen toimitussopimusten perusteella ostetuista tuotteista ilman muita kustannuksia (kuljetus, lastaus, käsittely, varastointi, kuormalavat, vakuutus jne.).


(1)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/891, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä mainituilla aloilla sovellettavien seuraamusten osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta (EUVL L 138, 25.5.2017, s. 4).


LIITE II

12 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja muita kuin viikoittaisia hintailmoituksia koskevat vaatimukset

Jollei toisin säädetä, asianomaisilla jäsenvaltioilla tarkoitetaan jäsenvaltioita, jotka tuottavat tai käyttävät yli kaksi prosenttia unionin kokonaistuotannosta tai -käytöstä, lukuun ottamatta luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita, joiden osalta kynnysarvo on neljä prosenttia.

1.    Viljat

a)   Luonnonmukaisesti viljellyn viljan hinnat

Ilmoituksen sisältö: Luonnonmukaisesti viljellyn tavallisen vehnän sekä durumvehnän ja rukiin edustavat markkinahinnat tonnilta tuotetta ilmaistuina.

Ilmoitusajankohta: Viimeistään jokaisen kuukauden 25 päivänä edelliseltä kuukaudelta.

b)   Vehnäjauhon hinnat

Ilmoituksen sisältö: Myllyteollisuuden edustavat vehnäjauhon myyntihinnat tonnilta tuotetta ilmaistuina.

Ilmoitusajankohta: Viimeistään jokaisen kuukauden 25 päivänä edelliseltä kuukaudelta.

c)   Vehnäjauhon ostohinnat

Ilmoituksen sisältö: Vähittäismyyjien ja muiden elintarvikealan toimijoiden vehnäjauhon edustavat ostohinnat tonnilta tuotetta ilmaistuina.

Ilmoitusajankohta: Viimeistään jokaisen kuukauden 25 päivänä edelliseltä kuukaudelta.

2.   Öljykasvit ja valkuaiskasvit

Ilmoituksen sisältö: Kunkin unionin markkinoiden kannalta merkitykselliseksi katsotun valkuaiskasvialan sekä luonnonmukaisesti viljeltyjen soijapapujen, luonnonmukaisesti viljellyn soijarouheen ja muun kuin muuntogeenisen soijarouheen edustavat markkinahinnat tonnilta tuotetta ilmaistuna.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Valkuaiskasvien osalta jäsenvaltiot, joissa asianomaisen viljelykasvin istutusalue on vähintään 10 000 hehtaaria vuodessa.

Ilmoitusajankohta: Viimeistään jokaisen kuukauden 25 päivänä edelliseltä kuukaudelta.

3.    Sokeri

Ilmoituksen sisältö:

a)

seuraavien sokerin hintojen painotetut keskiarvot ilmaistuina tonnilta sokeria, sekä vastaavat kokonaismäärät ja painotetut keskihajonnat:

i)

edelliseltä kuukaudelta myyntihinta;

ii)

edelliseltä kuukaudelta lyhyen aikavälin sopimuksia vastaavien laskujen myyntihinta. Komissio julkaisee nämä hinnat aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua jäljempänä tarkoitetun määräajan päättymisestä.

b)

sokerijuurikkaan painotettu keskihinta edellisinä markkinointivuosina, ilmaistuna tonnilta juurikasta, sekä vastaavat kokonaismäärät.

Asianomaiset jäsenvaltiot:

a)

sokerin hintojen osalta kaikki jäsenvaltiot, joissa tuotetaan yli 10 000 tonnia sokeria sokerijuurikkaasta tai raakasokerista;

b)

sokerijuurikkaan hintojen osalta kaikki jäsenvaltiot, joissa on yli 1 000 hehtaaria istutettua sokerijuurikasalaa asianomaisena markkinointivuonna.

Ilmoitusajankohta:

a)

sokerin hintojen osalta viimeistään jokaisen kuukauden 25 päivänä;

b)

sokerijuurikkaan hintojen osalta vuosittain viimeistään 30. kesäkuuta.

Muuta: Hinnat on vahvistettava komission julkaiseman menetelmän mukaisesti, ja niiden on koskettava seuraavia:

a)

irtotavarana olevan valkoisen sokerin hinta tehtaalta noudettuna, kun kyseessä on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä III olevassa B kohdan II alakohdassa määritelty vakiolaatuinen sokeri, ja joka kerätään sokeriyrityksiltä ja jalostajilta;

b)

sokerijuurikkaan hinta, jonka sokeriyritykset maksavat tuottajille, kun kyseessä on vakiolaatuinen sokerijuurikas, joka sisältää 16 prosenttia sokeria. Juurikas luetaan samalle markkinointivuodelle kuin siitä saatu sokeri.

Ostohinnat

Ilmoituksen sisältö: Vähittäismyyjien, elintarviketeollisuuden ja muun teollisuuden kuin elintarviketeollisuuden edustavat ostohinnat sokerille ja melassille tonnilta tuotetta ilmaistuina.

Ilmoitusajankohta: Viimeistään jokaisen kuukauden 25 päivänä.

Muuta: Edustavat hinnat on vahvistettava komission julkaiseman menetelmän mukaisesti.

4.   Pellavakuitu

Ilmoituksen sisältö: Pitkien pellavakuitujen edellisen kuukauden keskimääräiset tehtaalta noudettuna -hinnat, jotka on kirjattu edustavilla pääasiallisilla markkinoilla, ilmaistuna tonneina tuotetta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Kaikki jäsenvaltiot, joissa tuotetaan pitkiä pellavakuituja istutetulla yli 1 000 hehtaarin kuitupellava-alalla.

Ilmoitusajankohta: Viimeistään jokaisen kuukauden 25 päivänä edelliseltä kuukaudelta.

5.   Oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut oliivit

Ilmoituksen sisältö:

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevassa VIII osassa tarkoitettujen neitsytoliiviöljy- ja ekstra-neitsytoliiviöljyluokkien luonnonmukaisen oliiviöljyn edustavat markkinahinnat ilmaistuna 100 kilogrammalta tuotetta,

syötäväksi tarkoitettujen oliivien raakaoliivien edustavat hinnat ilmaistuina 100 kilogrammalta tuotetta.

Asianomaiset jäsenvaltiot:

luonnonmukaisen oliiviöljyn osalta jäsenvaltiot, jotka tuottavat yli 5 000 tonnia (neitsytoliiviöljy- ja ekstra-neitsytoliiviöljyluokkien) luonnonmukaista oliiviöljyä 1. lokakuuta ja 30. syyskuuta välisellä vuosijaksolla,

syötäväksi tarkoitettujen oliivien osalta jäsenvaltiot, jotka tuottavat yli 5 000 tonnia syötäväksi tarkoitettuja oliiveja 1. syyskuuta ja 31. elokuuta välisellä vuosijaksolla.

Ilmoitusajankohta:

syötäväksi tarkoitettujen oliivien osalta edellisen kalenterivuoden satoa koskevat tiedot (1. syyskuuta – 31. joulukuuta) viimeistään kunkin vuoden 15. tammikuuta.

luonnonmukaisen oliiviöljyn osalta viimeistään jokaisen kuukauden 25 päivänä edelliseltä kuukaudelta,

Muuta: Luonnonmukaisesti tuotetun oliiviöljyn hintojen on vastattava irtotavarana olevaa oliiviöljyä, joka on neitsytoliiviöljyn osalta puristamolta noudettuna -hinta ja muiden luokkien osalta tehtaalta noudettuna -hinta. Syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotantoon tarkoitettujen raakojen oliivien hintojen on vastattava oliiveja, jotka tuottajat toimittavat jalostusteollisuuden vastaanottopaikoille.

6.   Viini

Ilmoituksen sisältö: Kun kyseessä ovat asetuksen (EY) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevassa II osassa olevassa 1 kohdassa tarkoitetut viinit:

a)

yhteenveto edellisen kuukauden hinnoista ilmaistuna hehtolitroina viiniä, sekä viittaukset asianomaisiin määriin; tai

b)

julkisesti saatavilla olevat tietolähteet, joita pidetään hintojen kirjaamisen kannalta luotettavina.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Jäsenvaltiot, joiden viinintuotanto on viiden viime vuoden aikana ollut keskimäärin yli viisi prosenttia viinin kokonaistuotannosta unionissa.

Ilmoitusajankohta: Viimeistään jokaisen kuukauden 15 päivänä edelliseltä kuukaudelta.

Muuta: Hinnat on ilmoitettava pakkaamattomista tuotteista tuottajan tilasta noudettuna. Jäsenvaltion on a ja b alakohdassa tarkoitettujen tietojen osalta valittava seurattaviksi kahdeksan edustavinta markkinaa, joista ainakin kahden on oltava suojatulla alkuperänimityksellä tai suojatulla maantieteellisellä merkinnällä varustettujen viinien markkinoita.

7.   Maito ja maitotuotteet

a)    Maito

Ilmoituksen sisältö: Raakamaidon ja luonnonmukaisesti tuotetun raakamaidon hinta ja raakamaidon toimitusten arvioitu hinta kuluvalta kuukaudelta, ilmaistuna 100 kilogrammalta tuotetta todellisen rasvapitoisuuden ja proteiinipitoisuuden mukaan.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Kaikki jäsenvaltiot.

Ilmoitusajankohta: Viimeistään jokaisen kuukauden 25 päivänä edelliseltä kuukaudelta.

Muuta: Hinta on jäsenvaltion alueelle sijoittautuneiden ensimmäisten ostajien maksama hinta.

b)    Maitotuotteet

Ilmoituksen sisältö: Juustojen hinta, lukuun ottamatta liitteessä I olevassa 7 kohdassa tarkoitettuja ns. perusjuustoja, ilmaistuna 100 kilogrammalta tuotetta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Kaikki jäsenvaltiot siltä osin kuin kyseessä ovat kansallisten markkinoiden kannalta merkitykselliset juustotyypit.

Ilmoitusajankohta: Viimeistään jokaisen kuukauden 15 päivänä edelliseltä kuukaudelta.

Muuta: Hintojen on liityttävä valmistajalta kolmen kuukauden kuluessa tehtyjen toimitussopimusten perusteella ostettuun juustoon ilman muita kustannuksia (kuljetus, lastaus, käsittely, varastointi, kuormalavat, vakuutus jne.).

8.   Hedelmät ja vihannekset, banaanit

a)    Tuoreiden luonnonmukaisesti tuotettujen hedelmien ja vihannesten hinnat

Ilmoituksen sisältö: Luonnonmukaisesti tuotettujen tomaattien, omenoiden, appelsiinien, persikoiden ja nektariinien edustavat myyntihinnat ilmaistuna 100 kilogrammalta tuotteen nettopainoa.

Ilmoitusajankohta: Viimeistään jokaisen kuukauden 25 päivänä edelliseltä kalenterikuukaudelta.

b)    Vihreiden banaanien hinnat

Ilmoituksen sisältö:

a)

tuotantoalueella kaupan pidettyjen vihreiden banaanien keskimääräiset myyntihinnat paikallisilla markkinoilla ilmaistuina 100 kilogrammalta tuotetta, sekä vastaavat määrät;

b)

tuotantoalueen ulkopuolella kaupan pidettyjen vihreiden banaanien keskimääräiset myyntihinnat ilmaistuina 100 kilogrammalta tuotetta, sekä vastaavat määrät.

Ilmoitusajankohta:

vuosittain viimeistään 15. kesäkuuta edelliseltä jaksolta 1. päivästä tammikuuta 30. päivään huhtikuuta,

vuosittain viimeistään 15. lokakuuta edelliseltä jaksolta 1. päivästä toukokuuta 31 päivään elokuuta,

vuosittain viimeistään 15. helmikuuta edelliseltä jaksolta 1. päivästä syyskuuta 31. päivään joulukuuta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Jäsenvaltiot, joissa on tuotantoalueita, eli:

a)

Kanariansaaret;

b)

Guadeloupe;

c)

Martinique;

d)

Madeira ja Azorit;

e)

Kreeta ja Lakonia;

f)

Kypros.

Muuta: Vihreiden banaanien, jotka pidetään kaupan unionissa niiden tuotantoalueen ulkopuolella, hinnat ilmoitetaan siinä vaiheessa, kun banaanit on toimitettu ensimmäiseen purkamissatamaan (mutta niitä ei ole vielä purettu).

c)    Tilahinnat

Ilmoituksen sisältö: Jalostettaviksi tarkoitettujen tomaattien, omenoiden ja appelsiinien edustavat hinnat. Kaikki hinnat ilmaistuna 100 kilogrammalta tuotetta.

Ilmoitusajankohta:

a)

tomaattien osalta viimeistään seuraavan vuoden 31. tammikuuta;

b)

omenoiden ja appelsiinien osalta viimeistään jokaisen kuukauden 25 päivänä edelliseltä kalenterikuukaudelta.

Muuta: Hinnat on ilmoitettava korjatun sadon tilahintoina.

9.   Liha

Ilmoituksen sisältö: Luonnonmukaisesti tuotettujen naudanruhojen edustavat myyntihinnat naudanruhojen luokittelun mukaisesti, kuten liitteessä I olevan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa, ilmaistuna 100 kilogrammalta tuotetta.

Ilmoitusajankohta: Viimeistään jokaisen kuukauden 25 päivänä edelliseltä kuukaudelta.

10.   Siipikarjanliha

Ilmoituksen sisältö: Luonnonmukaisesti tuotettujen A-luokan kokonaisten kananpoikien (ns. 65-prosenttiset kananpojat) edustavat myyntihinnat ilmaistuna 100 kilogrammalta tuotetta.

Ilmoitusajankohta: Viimeistään jokaisen kuukauden 25 päivänä edelliseltä kalenterikuukaudelta.


LIITE III

12 artiklan b alakohdassa tarkoitettuja tuotanto- ja markkinatietoilmoituksia koskevat vaatimukset

1.   Riisi

Ilmoituksen sisältö: Jokaisen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä II olevassa I osassa olevassa 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun riisityypin osalta:

a)

istutettu ala, tuotos, paddy- eli raakariisin tuotanto satovuonna ja jalostustuotos;

b)

riisin kotimainen käyttö (jalostusteollisuus mukaan luettuna) ilmaistuna hiottuna riisiekvivalenttina;

c)

tuottajien ja riisimyllyjen hallussa kunkin vuoden 31. elokuuta olevat riisivarastot (ilmaistuna hiottuna riisiekvivalenttina) eriteltyinä unionissa tuotettuun riisiin ja tuontiriisiin.

Ilmoitusajankohta: Vuosittain viimeistään 15. tammikuuta edelliseltä vuodelta.

Asianomaiset jäsenvaltiot:

a)

paddy- eli raakariisin tuotannon osalta kaikki riisiä tuottavat jäsenvaltiot;

b)

kotimaisen käytön osalta kaikki jäsenvaltiot;

c)

riisivarastojen osalta kaikki riisiä tuottavat jäsenvaltiot ja jäsenvaltiot, joissa on riisimyllyjä.

2.   Sokeri

A.    Juurikasalat

Ilmoituksen sisältö: Kuluvan markkinointivuoden sokerijuurikasala ja arvio seuraavalle markkinointivuodelle.

Ilmoitusajankohta: Viimeistään jokaisen vuoden 31. toukokuuta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Kaikki jäsenvaltiot, joissa on yli 1 000 hehtaaria istutettua sokerijuurikasalaa asianomaisena vuonna.

Muuta: Kyseiset luvut on ilmaistava hehtaareina ja eriteltävä sokerintuotantoon tarkoitettujen alojen ja bioetanolin tuotantoon tarkoitettujen alojen mukaan.

B.    Sokerin ja bioetanolin valmistus ja käyttö

Ilmoituksen sisältö:

a)

tuotanto: kunkin yrityksen sokerin, melassin ja bioetanolin tuotanto edellisenä markkinointivuonna sekä arvio kunkin jäsenvaltion sokerin kokonaistuotannosta ja kunkin yrityksen sokerintuotannosta kuluvana markkinointivuonna;

b)

käyttö: yritysten ja jalostajien edellisenä markkinointivuonna myymä sokeri jaoteltuna kohteen mukaan.

Ilmoitusajankohta: Vuosittain viimeistään 30. marraskuuta edellisen markkinointivuoden tuotannon ja käytön osalta sekä kuluvan markkinointivuoden arvioidun sokerin kokonaistuotannon osalta; ja vuosittain viimeistään 31. maaliskuuta (30. kesäkuuta Guadeloupella ja Martiniquella) kunkin yrityksen kuluvan markkinointivuoden tuotannon osalta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Jäsenvaltiot, joissa tuotetaan yli 1 000 tonnia sokeria.

Muuta:

a)

’sokerintuotannolla’ tarkoitetaan seuraavien tonneina valkoista sokeria ilmaistua kokonaismäärää:

i)

valkoinen sokeri laatueroista riippumatta,

ii)

raaka sokeri asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä III olevan B kohdan III alakohdan mukaisesti määritellyn saannon perusteella,

iii)

inverttisokeri painona,

iv)

sokerijuurikkaasta tuotetut sakkaroosi- tai inverttisokerisiirapit, joiden puhtausaste on vähintään 70 prosenttia, erotettavissa olevan sokerin pitoisuuden tai tosiasiallisen saannon perusteella,

v)

sokeriruo’osta tuotetut sakkaroosi- tai inverttisokerisiirapit, joiden puhtausaste on vähintään 75 prosenttia, sokeripitoisuuden perusteella;

b)

sokerintuotantoon ei sisälly valkoinen sokeri, joka saadaan jostakin a alakohdassa tarkoitetusta tuotteesta tai joka tuotetaan sisäisen jalostuksen menettelyssä;

c)

tietyn markkinointivuoden aikana kylvetyistä juurikkaista saatu sokeri luetaan seuraavalle markkinointivuodelle. Tietyn markkinointivuoden syksyllä kylvetyistä sokerijuurikkaista saatu sokeri on kuitenkin kohdennettava samalle markkinointivuodelle niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat näin päättäneet ja ilmoittaneet päätöksestään komissiolle viimeistään 1. lokakuuta 2017;

d)

sokeria koskevat luvut on eriteltävä kuukausien mukaan, ja niiden on kuluvan markkinointivuoden osalta vastattava helmikuuhun asti alustavia lukuja ja markkinointivuoden jäljellä olevien kuukausien osalta arvioita;

e)

bioetanolituotantoon sisältyy ainoastaan sellainen bioetanoli, joka saadaan jostakin a alakohdassa tarkoitetusta tuotteesta, ja se on ilmaistava hehtolitroina;

f)

’sokerin käytöllä’ tarkoitetaan sokeriyritysten ja jalostajien vähittäismyyjille ja sokerinkäyttäjille markkinointivuoden aikana myymiä kokonaismääriä ilmaistuna tonneina valkoista sokeriekvivalenttia. Nämä määrät jaetaan vähittäismyyntiin, elintarviketeollisuudelle ja muille toimialoille, bioetanolia lukuun ottamatta, myytyjen määrien kesken.

C.    Isoglukoosintuotanto

Ilmoituksen sisältö:

a)

kunkin tuottajan edellisenä markkinointivuonna lähettämät isoglukoosin oman tuotannon määrät;

b)

kunkin tuottajan edellisenä kuukautena lähettämät isoglukoosin oman tuotannon määrät.

Ilmoitusajankohta: Vuosittain viimeistään 30. marraskuuta edellisen markkinointivuoden osalta ja kuukausittain viimeistään 25. päivä edellisen kuukauden osalta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Kaikki jäsenvaltiot, joissa tuotetaan isoglukoosia.

Muuta:’Isoglukoosintuotannolla’ tarkoitetaan tuotemäärää, joka on saatu glukoosista tai sen polymeereistä ja jonka fruktoosipitoisuus kuivapainosta on vähintään 41 prosenttia kuiva-ainetonneina ilmaistuna riippumatta siitä, mikä sen tosiasiallinen 41 prosentin kynnyksen ylittävä fruktoosipitoisuus on. Vuotuiset tuotantoluvut on eriteltävä kuukausittain.

D.    Sokeri- ja isoglukoosivarastot

Ilmoituksen sisältö:

a)

sokeriyritysten ja jalostajien varastoissa jokaisen kuun lopussa olevat sokerin tuotantomäärät;

b)

isoglukoosin tuottajien varastoissa edellisen markkinointivuoden lopussa olevat isoglukoosin tuotantomäärät.

Ilmoitusajankohta: Sokerin osalta viimeistään jokaisen kuukauden lopussa edelliskuukaudelta ja isoglukoosin osalta viimeistään 30. marraskuuta.

Asianomaiset jäsenvaltiot:

a)

sokerin osalta kaikki jäsenvaltiot, joissa sijaitsee sokeriyrityksiä tai jalostajia ja joiden sokerintuotanto ylittää 10 000 tonnia;

b)

isoglukoosin osalta kaikki jäsenvaltiot, joissa tuotetaan isoglukoosia.

Muuta: Luvut koskevat tuotteita, jotka on varastoitu luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen unionin alueella, sekä B ja C kohdassa määriteltyä sokerin- ja isoglukoosintuotantoa.

Sokerin osalta

luvut koskevat määriä, jotka ovat yrityksen tai jalostajan omistuksessa tai joista on tehty siirtokelpoinen varastotodistus,

luvuissa on täsmennettävä heinä-, elo- ja syyskuun lopussa varastossa olevien määrien osalta se määrä, joka on saatu seuraavan markkinointivuoden sokerin tuotannosta,

jos varastointi tapahtuu muissa jäsenvaltioissa kuin siinä, joka toimittaa tiedot komissiolle, ilmoittavan jäsenvaltion on annettava sitä kuukautta, jona komissiolle tehtiin ilmoitus, seuraavan kuukauden loppuun mennessä kyseisille jäsenvaltioille tieto niiden alueelle varastoiduista määristä ja varastointipaikoista.

Isoglukoosin osalta määrien on koskettava tuottajan omistamia määriä.

E.    Toimialakohtaiset sopimukset

Ilmoituksen sisältö: Viljelijöiden ja yritysten välisten toimialakohtaisten sopimusten sisältö sekä kollektiivisten arvonjakamislausekkeiden sisältö. Asiaan liittyvät ilmoitettavat osatekijät vahvistetaan komission julkaiseman menetelmän mukaisesti.

Ilmoitusajankohta: Viimeistään kunkin markkinointivuoden lopussa kyseisen markkinointivuoden osalta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Kaikki jäsenvaltiot, joissa sijaitsee sokeriyrityksiä ja joiden sokerintuotanto ylittää 10 000 tonnia.

3.    Kuitukasvit

Ilmoituksen sisältö:

a)

edellisen markkinointivuoden kuitupellava-ala ja arvio kuluvalle markkinointivuodelle ilmaistuna hehtaareina;

b)

pitkien pellavakuitujen tuotanto edellisenä markkinointivuonna ja arvio kuluvalle markkinointivuodelle ilmaistuna tonneina;

c)

edellisen satovuoden puuvilla-ala ja arvio kuluvalle satovuodelle ilmaistuna hehtaareina;

d)

edellisen satovuoden puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, tuotanto ja arvio kuluvalle satovuodelle ilmaistuna tonneina;

e)

puuvillantuottajille edellisenä satovuonna maksettu puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, keskimääräinen hinta ilmaistuna tonnilta tuotetta.

Ilmoitusajankohta:

a)

kuitupellava-alan osalta vuosittain viimeistään 31. heinäkuuta;

b)

pitkien pellavakuitujen tuotannon osalta vuosittain viimeistään 31. lokakuuta;

c)

puuvillan osalta vuosittain viimeistään 15. lokakuuta.

Asianomaiset jäsenvaltiot:

a)

pellavan osalta kaikki jäsenvaltiot, joissa tuotetaan pitkiä pellavakuituja istutetulla yli 1 000 hehtaarin kuitupellava-alalla;

b)

puuvillan osalta kaikki jäsenvaltiot, joissa kylvetään vähintään 1 000 hehtaarin ala puuvillaa.

4.   Humala

Ilmoituksen sisältö: Seuraavat tiedot kokonaismäärinä ja b, c ja d alakohdassa tarkoitettujen tietojen osalta eriteltyinä karvaisiin ja aromaattisiin humalalajikkeisiin:

a)

humalaa tuottavien viljelijöiden määrä;

b)

humala-ala ilmaistuna hehtaareina;

c)

määrä tonneina ja keskimääräinen tilahinta ilmaistuna kiloina humalaa, joka myydään termiinisopimuksella ja ilman tällaista sopimusta;

d)

alfahapon tuotanto tonneina ja keskimääräinen alfahappopitoisuus (prosentteina).

Ilmoitusajankohta: Viimeistään humalankorjuuta seuraavan vuoden 30. huhtikuuta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Kaikki jäsenvaltiot, joissa oli edellisvuonna yli 200 hehtaaria istutettua humala-alaa.

5.   Oliiviöljy

Ilmoituksen sisältö:

a)

tiedot lopullisesta tuotannosta (luonnonmukaista tuotantoa koskevat tiedot mukaan lukien), kotimaisesta kokonaiskulutuksesta (jalostusteollisuus mukaan lukien) ja loppuvarastoista edelliseltä vuosijaksolta 1. päivästä lokakuuta 30. päivään syyskuuta;

b)

arviot kuukausituotannosta, tuottajien ja teollisuuden hallussa olevien varastojen kuukausittaisesta tasosta, kokonaistuotannosta, kotimaisesta kokonaiskulutuksesta (jalostusteollisuus mukaan lukien) ja loppuvarastoista kuluvalta vuosijaksolta 1. päivästä lokakuuta 30. päivään syyskuuta.

Ilmoitusajankohta:

a)

viimeistään kunkin vuoden 31. lokakuuta edelliseen vuosijaksoon liittyvien tietojen osalta;

b)

viimeistään kunkin vuoden 31. lokakuuta sekä marraskuusta kesäkuuhun viimeistään kunkin kuukauden 15 päivänä kuluvaan vuosijaksoon liittyvien tietojen osalta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Varastojen kuukausittaisen tason ilmoittamisen osalta jäsenvaltiot, jotka tuottavat yli 20 000 tonnia oliiviöljyä 1. lokakuuta ja 30. syyskuuta välisellä vuosijaksolla. Muiden tietojen osalta kaikki jäsenvaltiot, jotka tuottavat oliiviöljyä.

6.   Tupakka

Ilmoituksen sisältö: Jokaisen raakatupakkalajikeryhmän osalta:

a)

viljelijöiden lukumäärä;

b)

alue hehtaareina;

c)

toimitettu määrä tonneina;

d)

tuottajille maksettu keskimääräinen hinta ilman veroja tai muita maksuja, ilmaistuna kilogrammoina tuotetta.

Ilmoitusajankohta: Viimeistään satovuotta seuraavan vuoden 31. heinäkuuta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Kaikki jäsenvaltiot, joissa oli edellisvuonna yli 3 000 hehtaaria istutettua tupakka-alaa.

Muuta: Raakatupakkalajikeryhmät ovat seuraavat:

I ryhmä:

Flue-cured: uunikuivattu tupakka; ilmankiertoa, lämpötilaa ja kosteuspitoisuutta valvotaan kuivauksen aikana, erityisesti Virginia;

II ryhmä:

Light air-cured: suojakatoksen alla ilmakuivattu tupakka, jota ei fermentoida, erityisesti Burley ja Maryland;

III ryhmä:

Dark air-cured: suojakatoksen alla ilmakuivattu tupakka, jossa sallitaan luonnollinen fermentoituminen ennen markkinoille saattamista, erityisesti Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta ja Pulawski.

IV ryhmä:

Fire-cured: savustamalla kuivattu tupakka, erityisesti Kentucky ja Salento;

V ryhmä:

Sun-cured: aurinkokuivattu tupakka, jota kutsutaan myös nimellä ”itämaiset lajikkeet”, erityisesti Basmas, Katerini ja Kaba-Koulak.

7.   Viinialan tuotteet

Ilmoituksen sisältö:

a)

arviot viinituotteiden tuotannosta (mukaan lukien viiniytetty ja viiniyttämätön rypäleen puristemehu) jäsenvaltion alueella kuluvana viinivuonna;

b)

asetuksen (EU) 2018/273 (1) 31 artiklassa tarkoitettujen tuotantoilmoitusten lopullinen tulos sekä arvio tuotannosta, josta ei tehdä tällaisia ilmoituksia;

c)

yhteenveto asetuksen (EU) 2018/273 32 artiklassa tarkoitetuista ilmoituksista, jotka koskevat varastoja edellisen viinivuoden 31. heinäkuuta;

d)

edellisen viinivuoden lopputase mukaan lukien täydelliset tiedot käytettävissä olevista määristä (alkuvarastot, tuotanto, tuonti), käytöstä (suoraan nautittavaksi tarkoitettu ja teollisuudessa jalostettavaksi tarkoitettu, jalostus, vienti ja hävikki) sekä loppuvarastoista.

Ilmoitusajankohta:

a)

arviot tuotannosta vuosittain viimeistään 30. syyskuuta;

b)

tuotantoilmoitusten lopullinen tulos vuosittain viimeistään 15. maaliskuuta;

c)

yhteenveto varastoilmoituksista vuosittain viimeistään 31. lokakuuta;

d)

lopputase vuosittain viimeistään 15. tammikuuta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Jäsenvaltiot, jotka pitävät ajantasaista viinitilarekisteriä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

8.   Maito

Ilmoituksen sisältö:

lehmän raakamaidon kokonaismäärä ilmaistuna kilogrammoina viitaten maidon todelliseen rasvapitoisuuteen,

luonnonmukaisesti tuotetun lehmän raakamaidon kokonaismäärä ilmaistuna kilogrammoina viitaten maidon todelliseen rasvapitoisuuteen,

lehmän raakamaidon rasvapitoisuus ja valkuaispitoisuus prosentteina tuotteen painosta.

Ilmoitusajankohta: Viimeistään jokaisen kuukauden 25 päivänä edelliseltä kuukaudelta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Kaikki jäsenvaltiot.

Muuta: Maidon osalta määrät koskevat maitoa, joka on toimitettu edellisen kuukauden aikana jäsenvaltion alueelle sijoittautuneille ensimmäisille ostajille. Jäsenvaltion on tämän vaatimuksen noudattamiseksi varmistettava, että kaikki sen alueelle sijoittautuneet ensimmäiset ostajat antavat toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle ajoissa ja täsmällisesti tiedoksi lehmän raakamaidon määrän, joka niille on kussakin kuussa toimitettu.

9.   Munat

Ilmoituksen sisältö:

munien tuotantopaikkojen lukumäärä eriteltynä asetuksen (EY) N:o 589/2008 (2) liitteessä II tarkoitettujen tuotantotapojen mukaan ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (3) mukaisten luonnonmukaisesti tuotettujen munien tuotantopaikkojen lukumäärä, mukaan lukien tuotantolaitoksen enimmäiskapasiteetti sen mukaan, kuinka monta munivaa kanaa siellä voidaan enintään pitää kerrallaan,

kuorellisten munien tuotantomäärä kutakin tuotantotapaa kohden tonneina (nettopaino) ilmaistuna, mukaan lukien luonnonmukaisesti tuotetut munat.

Ilmoitusajankohta:

tuotantopaikkojen määrä vuosittain viimeistään 1. huhtikuuta,

tuotantomäärät kuukausittain viimeistään jokaisen kuukauden 25 päivänä edelliseltä kuukaudelta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Kaikki jäsenvaltiot.

10.   Etyylialkoholi

Ilmoituksen sisältö: Kun kyseessä on maatalousperäinen alkoholi, joka ilmaistaan hehtolitroina puhdasta alkoholia:

a)

tuotanto fermentoimalla tai tislaamalla eriteltynä alkoholin valmistukseen käytetyn maatalousperäisen raaka-aineen mukaan;

b)

alkoholin tuottajilta tai tuojilta jalostettaviksi tai pakattaviksi siirretyt määrät, eriteltyinä käyttöluokan mukaan (elintarvikkeet ja juomat, polttoaineet, teollinen/muu käyttö).

Ilmoitusajankohta: Vuosittain viimeistään 1. maaliskuuta edelliseltä kalenterivuodelta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Kaikki jäsenvaltiot.

11.   Liha

Ilmoituksen sisältö:

a)

nauta: luokiteltujen ruhojen lukumäärä ja paino jaoteltuna luokkaa sekä lihakkuus- ja rasvaisuusluokkia kohden;

b)

sika: luokiteltujen ruhojen lukumäärä ja paino vähärasvaisen lihan luokkia kohden;

c)

nauta: luokiteltujen luonnonmukaisesti tuotettujen ruhojen lukumäärä ja paino jaoteltuna luokkaa sekä lihakkuus- ja rasvaisuusluokkia kohden.

Ilmoitusajankohta: Viikoittain a ja b alakohdan osalta liitteessä I olevan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitetun hintailmoituksen kanssa; kuukausittain c alakohdan osalta liitteessä II olevassa 9 kohdassa tarkoitetun hintailmoituksen kanssa.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Kaikki jäsenvaltiot.

12.   Muut

Ilmoituksen sisältö: Rasvattoman maitojauheen, johon on lisätty kasvirasvaa, kokonaismäärä tonneina.

Ilmoitusajankohta: Viimeistään jokaisen kuukauden 25 päivänä edelliseltä kuukaudelta.

Asianomaiset jäsenvaltiot: Kaikki jäsenvaltiot.

Muuta: Määrät koskevat rasvatonta maitojauhetta, johon on lisätty kasvirasvaa ja jonka jäsenvaltion alueelle sijoittautuneet maidonjalostajat ovat tuottaneet edellisen kuukauden aikana.


(1)  Komission delegoitu asetus (EU) 2018/273, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viini-istutusten lupajärjestelmän, viinitilarekisterin, saateasiakirjojen ja todistusten, saapuvien ja lähtevien erien rekisterin, pakollisten ilmoitusten sekä tiedoksiantojen ja tiedoksiannettujen tietojen julkistamisen osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä asianomaisten tarkastusten ja seuraamusten osalta, komission asetusten (EY) N:o 555/2008, (EY) N:o 606/2009 ja (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta sekä komission asetuksen (EY) N:o 436/2009 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/560 kumoamisesta (EUVL L 58, 28.2.2018, s. 24).

(2)  Komission asetus (EY) N:o 589/2008, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta (EUVL L 163, 24.6.2008, s. 20).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 4).


22.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 268/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1747,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2019,

asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjä ohjaamomiehistön lupakirjoja ja todistuksia koskevista vaatimuksista sekä koulutusorganisaatioita ja toimivaltaisia viranomaisia koskevista säännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 1 kohdan, 27 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan 14 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 1178/2011 (2) vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt siviili-ilmailun lentomiehistöä koskeville teknisille vaatimuksille ja hallinnollisille menettelyille.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1178/2011 täytäntöönpanossa on käynyt ilmi, että tietyissä vaatimuksissa oli toimituksellisia virheitä tai epäselvyyksiä. Tietyt määräajat tai säännökset, jotka alun perin sisällytettiin siksi, että jäsenvaltioilla olisi riittävästi aikaa saattaa kansalliset sääntönsä asetuksen (EU) N:o 1178/2011 mukaisiksi, ovat myöskin menettäneet merkityksensä. Tämä on johtanut ongelmiin unionin sääntöjen täytäntöönpanossa ja selkeydessä. Näitä vaatimuksia olisi selkeytettävä ja oikaistava. Olisi otettava käyttöön uusia määritelmiä sen varmistamiseksi, että säännöt pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti.

(3)

Yleisilmailun sääntelyjärjestelmän oikeasuhteisuuden ja avoimuuden lisäämiseksi kevyiden ilma-alusten lentäjiin, yksityislentäjiin, purjelentäjiin ja kuumailmapallolentäjiin sovellettavia sääntöjä olisi muutettava siten, että niissä säädetään oikeuksien laajentamisesta ja selkeytetään koulutuksen ja kokeiden sisältöä. Oikeuksien laajentamisesta säädettäessä olisi selkeytettävä vesilentokelpuutusten, viimeaikaisen kokemuksen vaatimusten, teoriakokeiden ja hyvittämisen vaatimuksia.

(4)

Lentokoneiden ja helikoptereiden mittarilentokelpuutuksia koskevia vaatimuksia olisi muutettava, jotta voidaan selkeyttää teoriaa ja lentokoulutusta koskevia säännöksiä sekä kelpuutuksen voimassaolon jatkamista ja uusimista koskevia vaatimuksia.

(5)

Luokka- ja tyyppikelpuutusvaatimuksia olisi muutettava niiden selkeyttämiseksi ja versioiden sekä voimassaolon jatkamista ja uusimista koskevien vaatimusten johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Lisäksi olisi muutettava taitolentokelpuutusta, purjelentokone- ja mainoshinauskelpuutusta sekä yölentokelpuutusta ja vuoristolentokelpuutusta koskevia vaatimuksia niiden selkeyttämiseksi.

(6)

Sääntöjen täytäntöönpano on tuonut esiin, että osa opettajiin ja tarkastuslentäjiin sovellettavista vaatimuksista on epäselviä. Tämän vuoksi opettajien osalta olisi muutettava opettajakelpuutuksiin, edellytyksiin, pätevyyden arviointiin, voimassaoloon, oikeuksiin ja ehtoihin, koulutuksen sisältöön sekä voimassaolon jatkamiseen ja uusimiseen liittyviä vaatimuksia. Tarkastuslentäjien osalta olisi muutettava tarkastuslentäjäkelpuutuksiin, standardointiin, edellytyksiin, pätevyyden arviointiin, voimassaoloon, oikeuksiin ja ehtoihin sekä voimassaolon jatkamiseen ja uusimiseen liittyviä vaatimuksia.

(7)

Asetuksessa (EU) 2018/1139 säädetään mahdollisuudesta tunnustaa ilma-aluksella, johon ei sovelleta asetusta (EU) 2018/1139 (liite I ”2 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetut ilma-alukset”), hankittu koulutus ja kokemus osan FCL lupakirjan saamiseksi. Tästä syystä koulutusorganisaatioita ja toimivaltaisia viranomaisia koskevia sääntöjä olisi muutettava tällaisen tunnustamisen mahdollistamiseksi.

(8)

Ilmoituksenvaraisia koulutusorganisaatioita (DTO) (3) koskevien sääntöjen täytäntöönpano on tuonut esiin tarpeen selventää sovellettavia sääntöjä ilmoituksenvaraisten koulutusorganisaatioiden tehokkaan viranomaisvalvonnan varmistamiseksi. Vaatimuksia olisi muutettava sen varmistamiseksi, että koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa voidaan sallia vain, jos kyseinen ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio sijaitsee alueella, josta jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastaavat.

(9)

Osan FCL lupakirjojen ja niihin liittyvien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten siirtomahdollisuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpano on tuonut esiin tarpeen selkeyttää asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten vastuita ja valvontavastuun siirtämisen ajankohtaa. Tästä syystä asiaa koskevia sääntöjä olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä on ehdotettu Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston asetuksen (EU) 2018/1139 75 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan ja 76 artiklan 1 kohdan mukaisesti antamassa lausunnossa nro 05/2017 sekä myöhemmissä teknisissä keskusteluissa.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1178/2011 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3)   erilaiset lentäjien lääketieteelliset kelpoisuustodistukset, lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista koskevat edellytykset, lääketieteellisten kelpoisuustodistusten haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet;”

2)

Poistetaan 2 artiklan 4, 9, 10 ja 13 kohta;

3)

Poistetaan 4 artiklan 1 kohta;

4)

Korvataan 4 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, luokkakelpuutuskouluttajan kelpuutuksen tai tarkastuslentäjän valtuutuksen haltijoiden oikeudet, jotka koskevat vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan ilma-aluksia, on muunnettava tyyppikouluttajan kelpuutukseksi tai tarkastuslentäjän valtuutukseksi, joka koskee yhden ohjaajan lentokoneita.”

5)

Poistetaan 5 artikla;

6)

Korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Myönnettäessä osan FCL lupakirjoja liitteen I mukaisesti koulutus, joka on aloitettu ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamista yhteiseurooppalaisia ilmailuvaatimuksia (JAR) ja menettelyjä noudattaen ja joka suoritetaan sellaisen jäsenvaltion viranomaisvalvonnassa, jota on Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen (JAA) järjestelmässä suositeltu keskinäiseen tunnustamiseen kyseisten JAR-vaatimusten osalta, on hyvitettävä täysimääräisesti, jos koulutus ja kokeet on suoritettu loppuun viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2016 ja osan FCL lupakirja myönnetään viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2020.”

7)

Muutetaan 10 a artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Organisaatiolla on asetuksen (EU) 2018/1139 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti oikeus antaa koulutusta asetuksen (EU) 2018/1139 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten käyttöön osallistuville lentäjille vain, jos toimivaltainen viranomainen on myöntänyt organisaatiolle hyväksynnän, jossa vahvistetaan, että se täyttää asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä IV vahvistetut keskeiset vaatimukset ja tämän asetuksen liitteessä VII vahvistetut vaatimukset.

Ottaen huomioon asetuksen (EU) 2018/1139 24 artiklan 6 kohta organisaatiot, joiden päätoimipaikka on jäsenvaltiossa, voivat kuitenkin antaa tämän asetuksen liitteen VIII DTO.GEN.110 kohdassa tarkoitettua koulutusta ilman tällaista hyväksyntää sillä alueella, josta jäsenvaltiot vastaavat Chicagon yleissopimuksen mukaisesti, jos ne ovat antaneet toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen mainitun liitteen DTO.GEN.115 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ja, jos sitä mainitun liitteen DTO.GEN.230 kohdan c alakohdan mukaan edellytetään, toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt koulutusohjelman. ”

b)

Poistetaan 2, 3 ja 4 kohta;

8)

Poistetaan 10 b artiklan 2 ja 3 kohta;

9)

Poistetaan 10 c artiklan 2 ja 3 kohta;

10)

Poistetaan 11 artiklan 2 kohta;

11)

Poistetaan 11 a artiklan 2 ja 3 kohta;

12)

Poistetaan 12 artiklan 1 b, 2, 3, 5 ja 6 kohta;

13)

Korvataan 12 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Kun jäsenvaltio soveltaa 2 a ja 4 kohdan vaatimuksia, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja virastolle. Ilmoituksessa on esitettävä syyt poikkeukselle sekä täytäntöönpano-ohjelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet ja niiden määräajat.”

14)

Muutetaan liite I (osa FCL), liite VI (osa ARA) ja liite VIII (osa DTO) tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen liitteessä olevia 57, 58, 59 ja 66 kohtaa sovelletaan kuitenkin 21 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011 , siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla (EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1119, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta ilmoituksenvaraisten koulutusorganisaatioiden osalta (EUVL L 204, 13.8.2018, s. 13).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liite I (osa FCL) seuraavasti:

1)

Muutetaan FCL.010 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään ’astepoikkeamaan perustuvan toiminnan’ määritelmän jälkeen määritelmä seuraavasti:

”’pätevyyden arvioinnilla’ taitojen, tietojen ja asenteen osoittamista opettajakelpuutuksen tai tarkastuslentäjän valtuutuksen myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten;”

b)

Lisätään ’lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteen’ määritelmän jälkeen määritelmä seuraavasti:

”’lennettynä pelkästään mittareiden avulla’ tarkoittaa, että lentäjä ohjaa ilma-alusta ilman ulkoisia näköhavaintoja simuloiduissa tai todellisissa mittarisääolosuhteissa (IMC);”

c)

Lisätään ’lineaaritoiminnan’ määritelmän jälkeen määritelmä seuraavasti:

””reittilentämisellä valvonnan alaisena” (LIFUS) reittilentoa, joka lennetään hyväksytyn kokonaan lentosimulaattorilla suoritetun tyyppikurssin jälkeen, tai käyttöönsoveltuvuustietoja (OSD) koskevassa raportissa vaadittavaa reittilentoa;”;

d)

Lisätään ’yön’ määritelmän jälkeen määritelmä seuraavasti:

”’käyttöönsoveltuvuustiedoilla’ (OSD) asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (21 osa) mukaisesti laadittuja käyttöönsoveltuvuustietoja;”

e)

Lisätään ’ilma-alustyypin’ määritelmän jälkeen määritelmä seuraavasti:

”’tyyppikelpuutus- ja lupakirjamerkintäluettelolla’ viraston julkaisemaa luetteloa, joka perustuu OSD-arvioinnin tuloksiin ja sisältää lentokoneluokat ja ilma-alustyypit ohjaamomiehistön lupakirjojen myöntämistä varten;”

f)

Korvataan ’yön’ määritelmä seuraavasti:

”’yöllä’ aikaa iltahämärän päättymisestä aamuhämärän alkamiseen, tai muuta asianomaisen viranomaisen määräämää auringonlaskun ja auringonnousun välistä aikaa;”

g)

Korvataan ’muun koulutuslaitteen’ (OTD) määritelmä seuraavasti:

”’muilla koulutuslaitteilla’ (OTD) muita koulutusapulaitteita kuin simulaatiokoulutuslaitteita (FSTD), jotka soveltuvat koulutukseen, jossa täydellinen ohjaamoympäristö ei ole välttämätön;”

h)

Korvataan ’tarkastuslennon’ määritelmä seuraavasti:

”’tarkastuslennolla’ taidonnäytettä, joka annetaan kelpuutuksen tai oikeuden voimassaolon jatkamista tai uusimista varten, sekä mahdollisesti vaadittavaa suullista kuulustelua;”

2)

Muutetaan FCL.025 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohdan 1 alakohta seuraavasti:

”1)

Hakijan on suoritettava kaikki tiettyä lupakirjaa tai kelpuutusta koskevat teoriakokeet saman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vastuun alaisena.”

b)

Korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

Hyväksymisrajat

1)

Teoriakokeen osakoe on hyväksytty, jos hakija on saanut vähintään 75 prosenttia osakokeen enimmäispistemäärästä. Virhepisteitä ei anneta.

2)

Jos tässä osassa ei muuta määrätä, hakija on suorittanut hyväksytysti lentolupakirjaan tai kelpuutukseen vaaditun teoriakokeen, kun hän on läpäissyt vaaditut teoriakokeen osakokeet 18 kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jolloin hän on osallistunut kokeeseen ensimmäisen kerran.

3)

Jos ATPL-teoriakokeen kokelas tai ansiolentäjän lupakirjan (CPL), mittarilentokelpuutuksen (IR) tai matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen (EIR) hakija ei läpäise yhtä teoriakokeen osakoetta neljällä yrityskerralla tai ei läpäise kaikkia osakokeita joko kuudella yrityskerralla tai b alakohdan 2 alakohdassa mainitussa ajassa, hänen on suoritettava kaikki teoriakokeen osakokeet uudelleen.

4)

Jos kevyiden ilma-alusten lupakirjan (LAPL), yksityislentäjän lupakirjan (PPL), purjelentäjän lupakirjan (SPL) tai ilmapallolentäjän lupakirjan (BPL) hakija ei läpäise yhtä teoriakokeen osakoetta neljällä yrityskerralla tai ei läpäise kaikkia osakokeita b alakohdan 2 alakohdassa mainitussa ajassa, hänen on suoritettava kaikki teoriakokeen osakokeet uudelleen.

5)

Ennen kuin hakija suorittaa teoriakokeet uudelleen, hänen on saatava lisäkoulutusta ilmoituksenvaraiselta koulutusorganisaatiolta tai hyväksytyltä koulutusorganisaatiolta. Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio päättää tarvittavan koulutuksen alasta ja laajuudesta hakijan tarpeiden perusteella.”

3)

Korvataan FCL.040 kohta seuraavasti:

FCL.040 Lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttäminen

Lupakirjassa myönnettyjen oikeuksien käytettävyys riippuu sen mahdollisesti sisältämien kelpuutusten sekä käytettäviä oikeuksia vastaavan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolosta.”

4)

Korvataan FCL.055 kohta seuraavasti:

FCL.055 Kielitaito

a)

Yleistä. Lentokoneiden, helikoptereiden, pystysuoraan nousevien lentokoneiden ja ilmalaivojen ohjaajat, joilta edellytetään radiopuhelimen käyttöä, eivät saa käyttää lupakirjansa ja kelpuutustensa mukaisia oikeuksia, ellei heillä ole lupakirjassaan merkintää kielitaidosta englannin kielessä tai siinä kielessä, jota he käyttävät lennon aikana radiopuhelinliikenteessä. Merkinnässä on ilmoitettava kieli, taitotaso ja voimassaoloaika, ja se on hankittava toimivaltaisen viranomaisen vahvistamaa menettelyä noudattaen. Alin hyväksyttävä taitotaso on tämän liitteen lisäyksen 2 mukainen toimiva kielitaito (taso 4).

b)

Kielitaitomerkinnän hakijan on tämän liitteen lisäyksen 2 mukaisesti osoitettava toimivaltaisen viranomaisen sertifioimalle arvioijalle tai toimivaltaisen viranomaisen hyväksymälle kielitaidon testauselimelle vähintään toimiva kielitaito sekä vakiosanontojen että yleiskielen käytössä. Tätä varten hakijan on osoitettava, että hän kykenee

1)

viestimään tehokkaasti pelkästään ääneen perustuvissa tilanteissa ja henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa;

2)

viestimään yleisistä ja työhön liittyvistä aiheista täsmällisesti ja selkeästi;

3)

käyttämään yleisluonteisessa tai työhön liittyvässä viestinnässä asianmukaisia viestintästrategioita tiedonvaihtoon sekä väärinymmärrysten tunnistamiseen ja korjaamiseen;

4)

vastaamaan onnistuneesti kielellisiin haasteisiin, joita syntyy kielenkäyttäjälle muutoin tutussa rutiininomaisessa työtilanteessa tai viestintätehtävässä ilmenevistä ongelmista tai odottamattomista tapahtumista; ja

5)

käyttämään ilmailuyhteisön ymmärtämää murretta tai korostusta.

c)

Lukuun ottamatta lentäjiä, jotka ovat osoittaneet kielitaitonsa olevan tämän liitteen lisäyksen 2 mukaisesti erinomaisella tasolla (taso 6), kielitaitomerkintä arvioidaan uudelleen

1)

joka neljäs vuosi, jos osoitettu taso on toimiva kielitaito (taso 4); tai

2)

joka kuudes vuosi, jos osoitettu taso on edistynyt kielitaito (taso 5).

d)

Mittarilentokelpuutuksen (IR) tai matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen (EIR) haltijaa koskevat erityisvaatimukset. Rajoittamatta edellä olevien kohtien soveltamista mittarilento- tai EIR-kelpuutuksen haltijan on osoitettava kykynsä käyttää englantia tämän liitteen lisäyksessä 2 määritellyllä asianmukaisella taitotasolla.

e)

Kielitaito sekä mittarilento- tai EIR-kelpuutuksen haltijoiden osalta englannin kielen käyttötaito osoitetaan minkä tahansa toimivaltaisen viranomaisen määräämällä arviointitavalla.”

5)

Korvataan FCL.060 kohdan c alakohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2)

Jos lentäjä ei täytä 1 alakohdan vaatimusta, hänen on suoritettava koululento sellaisen kouluttajan kanssa, jolla on J luvun mukainen kelpoisuus antaa opetusta kyseistä ilma-alustyyppiä varten. Koululento on suoritettava ilma-aluksella tai käytettävän ilma-alustyypin lentosimulaattorilla, ja sen on katettava vähintään b alakohdan 1 ja 2 alakohdassa kuvatut vaatimukset, ennen kuin lentäjä voi käyttää oikeuksiaan.”

6)

Lisätään FCL.115 kohtaan uusi d alakohta seuraavasti:

”d)

Koulutuksessa yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten vesilentolentokoneiden luokkaa varten on otettava huomioon tämän liitteen lisäyksessä 9 olevan B jakson (Lentokoneita koskevat erityisvaatimukset) 7 kohta (Luokkakelpuutukset – vesi).”

7)

Korvataan FCL.120 kohta seuraavasti:

FCL.120 LAPL – Teoriakoe

a)

LAPL(A)- ja LAPL(H)-lupakirjan hakijan on kokeissa osoitettava annettavia oikeuksia vastaava teoriatiedon taso seuraavissa oppiaineissa:

1)

yleiset oppiaineet:

ilmailun säädökset ja lennonjohtomenetelmät;

ihmisen suorituskyky;

sääoppi;

radiopuhelinliikenne;

lentosuunnistus.

2)

ilma-alusryhmäkohtaiset oppiaineet:

lennonteoria;

lentotoimintamenetelmät;

suoritusarvot ja lennonsuunnittelu;

ilma-aluksen yleistuntemus.

b)

LAPL(B)- ja LAPL(S)-lupakirjan hakijan on kokeissa osoitettava annettavia oikeuksia vastaava teoriatiedon taso seuraavissa oppiaineissa:

1)

yleiset oppiaineet:

ilmailun säädökset ja lennonjohtomenetelmät;

ihmisen suorituskyky;

sääoppi, ja

radiopuhelinliikenne.

2)

ilma-alusryhmäkohtaiset oppiaineet:

lennonteoria;

lentotoimintamenetelmät;

suoritusarvot ja lennonsuunnittelu;

ilma-aluksen yleistuntemus, ja

lentosuunnistus.”

8)

Korvataan FCL.105.A kohta seuraavasti:

FCL.105.A LAPL(A) – Oikeudet ja ehdot

a)

Oikeudet

Lentokoneen LAPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä yksimoottorisessa mäntämoottorikäyttöisessä maalentokoneessa (SEP(land)), yksimoottorisessa mäntämoottorikäyttöisessä vesilentokoneessa (SEP(sea)) tai TMG-moottoripurjelentokoneessa, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2000 kg ja joka voi kuljettaa enintään kolme matkustajaa siten, että ilma-aluksessa on aina enintään neljä henkilöä.

b)

Ehdot

1)

LAPL(A)-lupakirjan haltija saa kuljettaa matkustajia vain, jos hän on suorittanut lupakirjan myöntämisen jälkeen 10 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla.”

2)

LAPL(A)-lupakirjan haltija, jolla on aiemmin ollut ATPL(A)-, MPL(A)-, CPL(A)- tai PPL(A)-lupakirja, vapautetaan b alakohdan 1 alakohdan vaatimuksista.”

9)

Korvataan FCL.135.A kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Oikeuksien laajentamiseksi toiseen versioon samassa luokassa lentäjän on saatava joko eroavuus- tai perehdyttämiskoulutus. Eroavuuskoulutus on merkittävä lentäjän lentopäiväkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan, ja kouluttajan on allekirjoitettava merkintä.”

10)

Korvataan FCL.140.A kohta seuraavasti:

FCL.140.A LAPL(A) – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset

a)

LAPL(A)-lupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa oikeuksia vain, jos hän on kahden viime vuoden aikana täyttänyt jonkin seuraavista ehdoista lentokoneiden tai TMG-moottoripurjelentokoneiden ohjaajana:

1)

suorittanut vähintään 12 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä taikka koululentoina tai yksinlentoina opettajan valvonnassa, mukaan lukien

12 lentoonlähtöä ja laskua;

kokonaislentoajaltaan vähintään yhden tunnin pituinen kertauskoululento opettajan kanssa;

2)

läpäissyt LAPL(A) -tarkastuslennon tarkastuslentäjän kanssa. Tarkastuslento-ohjelman on perustuttava LAPL(A)-lupakirjan lentokokeeseen;

b)

Jos LAPL(A)-lupakirjan haltijalla on sekä SEP(land)- että SEP(sea)-oikeus, hän voi täyttää a alakohdan 1 alakohdan vaatimukset kummalla tahansa luokalla tai niitä yhdistäen, ja täyttää siten vaatimukset molempien oikeuksien osalta. Tätä varten kummallakin lentokoneluokalla on suoritettava vähintään yksi tunti vaadittua lentoaikaa ja kuusi vaadituista 12 lentoonlähdöstä ja laskusta.”

11)

Korvataan FCL.140.H kohta seuraavasti:

FCL.140.H LAPL(H) – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset

LAPL(H)-lupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa oikeuksia tietyllä tyypillä vain, jos hän on viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joko

a)

suorittanut vähintään kuusi tuntia lentoaikaa kyseisen tyypin helikoptereilla ilma-aluksen päällikkönä taikka koululentoina tai yksinlentoina opettajan valvonnassa, mukaan lukien kuusi lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua, sekä suorittanut kokonaislentoajaltaan vähintään yhden tunnin pituisen koululennon opettajan kanssa;

b)

läpäissyt tarkastuslennon tarkastuslentäjän kanssa kyseisellä tyypillä, ennen kuin hän voi jatkaa lupakirjansa mukaisten oikeuksien käyttämistä. Tarkastuslento-ohjelman on perustuttava LAPL(H)-lupakirjan lentokokeeseen.”

12)

Korvataan FCL.215 kohta seuraavasti:

”FCL.215 Teoriakoe

a)

PPL-lupakirjan hakijan on kokeissa osoitettava annettavia oikeuksia vastaava teoriatiedon taso seuraavissa oppiaineissa:

1)

yleiset oppiaineet:

ilmailun säädökset;

ihmisen suorituskyky;

sääoppi, ja

radiopuhelinliikenne; ja

lentosuunnistus.

2)

ilma-alusryhmäkohtaiset oppiaineet:

lennonteoria;

lentotoimintamenetelmät;

suoritusarvot ja lennonsuunnittelu, ja

ilma-aluksen yleistuntemus.

b)

BPL- tai SPL-lupakirjan hakijan on kokeissa osoitettava annettavia oikeuksia vastaava teoriatiedon taso seuraavissa oppiaineissa:

1)

yleiset oppiaineet:

ilmailun säädökset;

ihmisen suorituskyky;

sääoppi, ja

radiopuhelinliikenne.

2)

ilma-alusryhmäkohtaiset oppiaineet:

lennonteoria;

lentotoimintamenetelmät;

suoritusarvot ja lennonsuunnittelu;

ilma-aluksen yleistuntemus, ja

lentosuunnistus.”

13)

Korvataan FCL.205.A kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

PPL(A)-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä lentokoneissa tai TMG-moottoripurjelentokoneissa ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa, ja hän voi käyttää kaikkia LAPL(A)-lupakirjan haltijan oikeuksia.”

14)

Korvataan FCL.205.H kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

PPL(H)-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä helikoptereissa ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa, ja hän voi käyttää kaikkia LAPL(H)-lupakirjan haltijan oikeuksia.”

15)

Korvataan FCL.625 IR kohta seuraavasti:

FCL.625 IR – Voimassaolo, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

Voimassaolo

Mittarilentokelpuutus (IR) on voimassa yhden vuoden.

b)

Voimassaolon jatkaminen

1)

Mittarilentokelpuutuksen voimassaoloa on jatkettava sen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien kolmen kuukauden aikana täyttämällä kyseiseen ilma-alusryhmään sovellettavat voimassaolon jatkamista koskevat kriteerit.

2)

Jos hakija haluaa täyttää voimassaolon jatkamista koskevat vaatimukset aiemmin kuin 1 alakohdassa määrätään, uusi voimassaoloaika alkaa tarkastuslennon päivämäärästä.

3)

Hakija, joka ei läpäise mittaritarkastuslennon asiaankuuluvaa osaa ennen mittarilentokelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää, saa käyttää mittarilentokelpuutuksen oikeuksia vain, jos hän on läpäissyt mittaritarkastuslennon.

c)

Uusiminen

Jos mittarilentokelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on oikeuksiensa uusimiseksi täytettävä seuraavat vaatimukset:

1)

hänen on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kertauskoulutus, jos hyväksytty koulutusorganisaatio katsoo sen tarpeelliseksi sen taitotason saavuttamiseksi, joka tarvitaan tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen lentokokeen mittarilento-osuuden suorittamiseen;

2)

hänen on läpäistävä tämän liitteen lisäyksen 9 mukainen tarkastuslento asianomaisella ilma-alusryhmällä;

3)

hänellä on oltava asiaankuuluva luokka- tai tyyppikelpuutus, jollei tässä liitteessä toisin määrätä.

d)

Jos mittarilentokelpuutuksen voimassaoloa ei ole jatkettu tai kelpuutusta uusittu viimeksi kuluneiden seitsemän vuoden aikana, mittarilentokelpuutuksen hakijan on suoritettava uudelleen mittarilennon teoriakoe ja lentokoe.

e)

Jos henkilöllä on kolmannen maan Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myöntämä lentolupakirja, joka sisältää voimassa olevan mittarilentokelpuutuksen, hänen ei tarvitse täyttää c alakohdan 1 alakohdan ja d alakohdan vaatimuksia uusiessaan tämän liitteen mukaisesti myönnettyyn lupakirjaan merkittyä mittarilento-oikeutta.

f)

Edellä c alakohdan 2 alakohdassa ja e alakohdassa tarkoitettu tarkastuslento voidaan yhdistää kyseisen luokka- tai tyyppikelpuutuksen uusimista varten tehtävään tarkastuslentoon.”

16)

Korvataan FCL.625.A kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Voimassaolon jatkaminen.

IR(A)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi

1)

hakijalla on oltava asiaankuuluva luokka- tai tyyppikelpuutus, ellei mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkamista ole yhdistetty luokka- tai tyyppikelpuutuksen uusimiseen;

2)

hakijan on läpäistävä tämän liitteen lisäyksen 9 mukainen tarkastuslento, jos mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkaminen on yhdistetty luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen;

3)

jos mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkamista ei ole yhdistetty luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen, hakijan on

i)

yhden ohjaajan lentokoneita varten suoritettava tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen tarkastuslennon osa 3b ja ne osan 1 osuudet, jotka ovat olennaisia aiotun lennon kannalta;

ii)

monimoottorisia lentokoneita varten suoritettava tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen yhden ohjaajan lentokoneiden tarkastuslennon osa 6 pelkästään mittareiden avulla.

4)

Edellä olevan 2 alakohdan mukaisessa voimassaolon jatkamisessa voidaan käyttää lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitetta (FNPT II) tai lentosimulaattoria (FFS), joka edustaa kyseistä lentokoneluokkaa tai -tyyppiä sillä edellytyksellä, että ainakin joka toinen tarkastuslento IR(A)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi suoritetaan lentokoneella.”

17)

Korvataan FCL.625.H kohta seuraavasti:

FCL.625.H IR(H) – Voimassaolon jatkaminen

a)

IR(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi

1)

hakijalla on oltava asiaankuuluva tyyppikelpuutus, ellei mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkamista ole yhdistetty tyyppikelpuutuksen uusimiseen;

2)

hakijan on läpäistävä tämän liitteen lisäyksen 9 mukainen tarkastuslento kyseistä helikopterityyppiä varten, jos mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkaminen on yhdistetty tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen;

3)

hakijan on suoritettava tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen tarkastuslennon osa 5 ja osan 1 asiaankuuluvat osuudet kyseistä helikopterityyppiä varten, jos mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkamista ei ole yhdistetty tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen.

b)

Edellä olevan a alakohdan 3 alakohdan mukaiseen tarkastuslentoon voidaan käyttää lentokoulutuslaitetta (FTD 2/3) tai lentosimulaattoria (FFS), joka edustaa kyseistä helikopterityyppiä, sillä edellytyksellä, että ainakin joka toinen tarkastuslento IR(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi suoritetaan helikopterilla.

c)

Hyvitystä annetaan tämän liitteen lisäyksen 8 mukaisesti.”

18)

Korvataan FCL.710 kohta seuraavasti:

FCL.710 Luokka- tai tyyppikelpuutukset – versiot

a)

Jotta oikeudet voidaan ulottaa toiseen ilma-alusversioon saman luokka- tai tyyppikelpuutuksen sisällä, lentäjän on suoritettava eroavuus- tai perehdyttämiskoulutus. Jos on kyse samaan luokka- tai tyyppikelpuutukseen kuuluvista eri versioista, eroavuus- tai perehdyttämiskoulutuksen on tarvittaessa katettava käyttöönsoveltuvuustiedoissa määritetyt asiat.

b)

Eroavuuskoulutus on suoritettava

1)

hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa;

2)

ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa, kun kyseessä on liitteessä VIII olevan DTO.GEN.110 kohdan a alakohdan 1 alakohdan c alakohdassa ja a alakohdan 2 alakohdan c alakohdassa tarkoitettu ilma-alus;

3)

lentotoimintaluvan haltijan järjestämänä, jos tällä on kyseistä luokkaa tai tyyppiä varten hyväksytty eroavuuskoulutusohjelma.

c)

Huolimatta b alakohdan vaatimuksesta eroavuuskoulutuksen TMG-moottoripurjelentokoneita, yksimoottorisia mäntämoottorilentokoneita (SEP), yksimoottorisia turbiinimoottorilentokoneita (SET) ja monimoottorisia mäntämoottorilentokoneita (MEP) varten voi antaa opettaja, jolla on asianmukainen pätevyys, ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä.

d)

Jos lentäjä ei ole lentänyt kyseisellä versiolla kahden vuoden kuluessa b alakohdassa tarkoitetusta koulutuksesta, on suoritettava uusi eroavuuskoulutus tai tarkastuslento tällä versiolla, paitsi jos kyseessä ovat samat SEP- tai TMG-luokkakelpuutukseen kuuluvat tyypit tai versiot.

e)

Eroavuuskoulutus tai versiolla suoritettu tarkastuslento on merkittävä lentäjän lentopäiväkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan, ja tapauksen mukaan opettajan tai tarkastuslentäjän on allekirjoitettava merkintä.”

19)

Lisätään FCL.725 kohdan b alakohtaan 5 alakohta seuraavasti:

”5)

”Yksimoottorisia ja monimoottorisia yhden ohjaajan vesilentokoneita varten kokeen on oltava kirjallinen, ja siinä on oltava vähintään 30 monivalintakysymystä.”

20)

Korvataan FCL.740 kohta seuraavasti:

FCL.740 Luokka- ja tyyppikelpuutusten voimassaolo ja uusiminen

a)

Voimassaolo

Luokka- ja tyyppikelpuutusten voimassaoloaika on yksi vuosi lukuun ottamatta yksimoottoristen yhden ohjaajan ilma-alusten luokkakelpuutuksia, joiden voimassaoloaika on kaksi vuotta, ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä. Jos lentäjä haluaa täyttää voimassaolon jatkamista koskevat vaatimukset aiemmin kuin FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL ja FCL.740.As kohdassa määrätään, uusi voimassaoloaika alkaa tarkastuslennon päivämäärästä.

b)

Uusiminen

Luokka- tai tyyppikelpuutuksen uusimista varten hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1)

suoritettava tämän liitteen lisäyksen 9 mukainen tarkastuslento;

2)

suoritettava ennen 1 alakohdassa tarkoitettua tarkastuslentoa kertauskoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, jos hyväksytty koulutusorganisaatio katsoo sen tarpeelliseksi kyseisen ilma-alusluokan tai -tyypin turvalliseen lentämiseen tarvittavan taitotason saavuttamiseksi, paitsi jos hakijalla on samaa ilma-alusluokkaa tai -tyyppiä koskeva voimassa oleva kelpuutus kolmannen maan Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myöntämässä lentolupakirjassa ja hänellä on oikeus käyttää tämän kelpuutuksen oikeuksia. Hakija voi suorittaa koulutuksen

i)

ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, jos kelpuutus, jonka voimassaolo on päättynyt, oli muiden kuin suorituskykyisten yksimoottoristen mäntämoottori-ilma-alusten luokkakelpuutus, TMG-luokkakelpuutus tai liitteessä VIII olevan DTO.GEN.110 kohdan a alakohdan 2 alakohdan c alakohdassa tarkoitettu yksimoottoristen helikoptereiden tyyppikelpuutus;

ii)

ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa, hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai opettajan kanssa, jos kelpuutuksen voimassaolon päättymisestä on kulunut enintään kolme vuotta ja kyseessä oli muiden kuin suorituskykyisten yksimoottoristen mäntämoottori-ilma-alusten luokkakelpuutus tai TMG-luokkakelpuutus.”

3)

Sen estämättä, mitä b alakohdan 1 ja 2 alakohdassa säädetään, lentäjällä, jolla on kohdan FCL.820 mukainen koelentokelpuutus, joka on osallistunut ilma-alustyypin kehitys-, sertifiointi- tai tuotantokoelennoille ja jolla on joko 50 tuntia kokonaislentoaikaa tai 10 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä koelennoilla kyseisellä tyypillä hakemuspäivää edeltäneenä vuonna, on oikeus hakea asianomaisen tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamista tai uusimista.”

21)

Korvataan FCL.805 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

Purjelentokone- ja mainoshinauskelpuutusten oikeudet rajoitetaan lentokoneisiin tai TMG-moottoripurjelentokoneisiin sen mukaan, millä ilma-aluksella lentokoulutus on suoritettu. Mainoshinauksessa oikeudet rajoitetaan vain siihen hinausmenetelmään, jota lentokoulutuksessa on käytetty. Oikeuksia laajennetaan, jos lentäjä on suorittanut hyväksytysti opettajan kanssa vähintään kolme koululentoa, jotka kattavat hinauskoulutusohjelman kokonaan ilma-alus- tai mainoshinauksen hinausmenetelmän osalta.”

22)

Korvataan FCL.810 kohdan a alakohdan 1 alakohdan johdantolause seuraavasti:

”1)

Hakijan on oltava suorittanut kurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kuuden kuukauden kuluessa käyttääkseen lentokoneiden, TMG-moottoripurjelentokoneiden tai ilmalaivojen LAPL-, SPL- tai PPL-lupakirjan mukaisia oikeuksia VFR-olosuhteissa yöllä. Kurssin on sisällettävä”

23)

Korvataan FCL.815 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

Voimassaolon jatkaminen

Vuoristolentokelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on joko

1)

oltava suorittanut edeltävien kahden vuoden aikana kuusi laskua pinnalle, jonka katsotaan edellyttävän vuoristolentokelpuutusta;

2)

läpäistävä c alakohdan vaatimusten mukainen tarkastuslento.”

24)

Korvataan FCL.900 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

Jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella annettava koulutus

1)

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, kun tämän liitteen mukaisesti hyväksytyllä kurssilla annetaan koulutusta sen alueen ulkopuolella, josta jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastaavat, toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä opettajakelpuutus hakijalle,

i)

jolla on seuraavien kriteerien mukainen lentolupakirja:

A)

se on Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukainen;

B)

se on joka tapauksessa vähintään kyseisen ilma-alusryhmän CPL-lupakirja ja siinä on asiaankuuluva kelpuutus tai valtuutus;

ii)

joka täyttää tässä luvussa asetetut vaatimukset opettajakelpuutuksen myöntämiseksi;

iii)

joka osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tuntevansa eurooppalaiset ilmailun turvallisuussäännöt niin hyvin, että voi käyttää tämän liitteen mukaisia opetusoikeuksia.

2)

Kelpuutus rajoitetaan lentokoulutuksen antamiseen tämän liitteen mukaisesti hyväksytyllä kurssilla, joka on seuraavien edellytysten mukainen:

i)

kurssi järjestetään sen alueen ulkopuolella, josta jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastaavat;

ii)

kurssi järjestetään lento-oppilaille, joilla on riittävä kielitaito siinä kielessä, jolla lentokoulutus annetaan.”

25)

Korvataan FCL.935 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Lukuun ottamatta miehistöyhteistyökouluttajan (MCCI), maalaitekouluttajan (STI), vuoristolentokouluttajan (MI) ja koelentokouluttajan (FTI) kelpuutuksia, opettajakelpuutuksen hakijan on läpäistävä pätevyyden arviointi kyseisen ilma-alusryhmän asiaankuuluvan luokan tai tyypin ilma-aluksella tai asianmukaisella simulaatiokoulutuslaitteella osoittaakseen tämän liitteen K luvun mukaisesti pätevälle tarkastuslentäjälle, että hän kykenee kouluttamaan lento-oppilaan kyseisen lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen myöntämiseen vaadittavalle tasolle.”

26)

Korvataan FCL.940 kohta seuraavasti:

FCL.940 Opettajakelpuutuksen voimassaolo

Lukuun ottamatta vuoristolentokouluttajan kelpuutusta (MI) ja rajoittamatta FCL.900 kohdan b alakohdan 1 alakohdan ja FCL.915 kohdan e alakohdan 2 alakohdan soveltamista opettajakelpuutukset ovat voimassa kolme vuotta.”

27)

Korvataan FCL.905.FI kohta seuraavasti:

FCL.905.FI Oikeudet ja ehdot

Lennonopettajan kelpuutus (FI) oikeuttaa antamaan lennonopetusta seuraavien lupakirjojen ja kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten:

a)

asianomaisen ilma-alusryhmän PPL-, SPL-, BPL- ja LAPL-lupakirjat;

b)

yhden ohjaajan ilma-alusten luokka- ja tyyppikelpuutukset lukuun ottamatta suorituskykyisiä vaativia yhden ohjaajan lentokoneita; ilmapallojen luokkia ja ryhmiä koskevat laajennukset ja purjelentokoneiden luokkia koskevat viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset;

c)

yhden ohjaajan lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutukset lukuun ottamatta suorituskykyisiä vaativia yhden ohjaajan lentokoneita, usean ohjaajan lentotoiminnassa edellyttäen, että lennonopettaja täyttää jonkin seuraavista ehdoista:

1)

hänellä on tai on ollut TRI-kelpuutus usean ohjaajan lentokoneisiin;

2)

hän on suorittanut

i)

vähintään 500 tuntia ohjaajana usean ohjaajan lentotoiminnassa lentokoneilla; ja

ii)

miehistöyhteistyökurssin FCL.930.MCCI kohdan mukaisesti;

d)

yhden tai usean ohjaajan ilmalaivojen tyyppikelpuutukset;

e)

asianomaisen ilma-alusryhmän CPL-lupakirja edellyttäen, että lennonopettaja on suorittanut vähintään 200 tuntia lentokoulutusta kyseisen ilma-alusryhmän ilma-aluksella;

f)

yölentokelpuutus, jos lennonopettaja täyttää seuraavat ehdot:

1)

hänellä on kelpoisuus lentää yöllä asianomaisen ryhmän ilma-aluksella;

2)

hän on osoittanut kykynsä opettaa yöllä sellaiselle lennonopettajalle, jolla on j alakohdan mukainen kelpoisuus;

3)

hän täyttää FCL.060 kohdan b alakohdan 2 alakohdassa säädetyn yölentokokemusvaatimuksen;

g)

hinaus- tai taitolentokelpuutus tai FI(S)-kelpuutuksen osalta pilvilentokelpuutus edellyttäen, että lennonopettajalla on tällaiset oikeudet ja että hän on osoittanut kykynsä antaa opetusta kyseistä kelpuutusta varten sellaiselle lennonopettajalle, jolla on j alakohdan mukainen kelpoisuus;

h)

asianomaisen ilma-alusryhmän EIR- tai mittarilentokelpuutus edellyttäen, että lennonopettaja täyttää seuraavat ehdot:

1)

hänellä on vähintään 200 tuntia IFR-lentoaikaa, josta enintään 50 tuntia saa olla mittariaikaa maassa lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FNPT II:lla;

2)

hän on suorittanut lento-oppilaana mittarilentokouluttajan (IRI) kurssin ja läpäissyt pätevyyden arvioinnin IRI-kelpuutusta varten;

3)

hän täyttää monimoottoristen lentokoneiden osalta FCL.915.CRI kohdan a alakohdan, FCL.930.CRI kohdan vaatimukset ja monimoottoristen helikoptereiden osalta FCL.935 kohdan ja FCL.910.TRI kohdan c alakohdan 1 alakohdan ja FCL.915.TRI kohdan d alakohdan 2 alakohdan vaatimukset;

i)

monimoottoristen yhden ohjaajan ilma-alusten luokka- tai tyyppikelpuutukset, lukuun ottamatta suorituskykyisiä vaativia yhden ohjaajan lentokoneita, edellyttäen että lennonopettaja täyttää seuraavat ehdot:

1)

hän täyttää lentokoneiden osalta FCL.915.CRI kohdan a alakohdan, FCL.930.CRI kohdan ja FCL.935 kohdan vaatimukset;

2)

hän täyttää helikoptereiden osalta FCL.910.TRI kohdan c alakohdan 1 alakohdan ja FCL.915.TRI kohdan d alakohdan 2 alakohdan vaatimukset;

j)

FI-, IRI-, CRI-, STI- tai MI-kelpuutus edellyttäen, että lennonopettaja täyttää seuraavat ehdot:

1)

hän on suorittanut vähintään 50 tuntia tai 150 lentoonlähtöä lennonopetuksena purjelentokoneilla, kun kyseessä on FI(S)-kelpuutus, vähintään 50 tuntia tai 50 lentoonlähtöä lennonopetuksena ilmapalloilla, kun kyseessä on FI(B)-kelpuutus, ja kaikissa muissa tapauksissa 500 tuntia lennonopetusta asianomaisella ilma-alusryhmällä;

2)

hän on läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin asianomaisella ilma-alusryhmällä osoittaakseen lennonopettajien tarkastuslentäjälle (FIE), että hän kykenee antamaan opetusta kyseistä kelpuutusta varten;

k)

MPL-kelpuutus edellyttäen, että lennonopettaja täyttää seuraavat ehdot:

1)

hänellä on koulutuksen alkeislentokoulutusvaihetta varten suoritettuna vähintään 500 tuntia lentoaikaa lentokoneiden ohjaajana, josta vähintään 200 tuntia lennonopetusta;

2)

koulutuksen perustasoa varten

i)

hänellä on monimoottorisen lentokoneen mittarilentokelpuutus ja oikeus antaa opetusta mittarilentokelpuutusta varten;

ii)

hän on suorittanut vähintään 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentotoiminnassa;

3)

jos lennonopettajalla on jo kelpoisuus antaa opetusta yhdistetyllä ATP(A)- tai CPL(A)/IR-kurssilla, 2 alakohdan ii alakohdan vaatimus voidaan korvata suorittamalla kurssi, johon sisältyy

i)

miehistöyhteistyön kelpoisuus (MCC);

ii)

viisi lentokoulutuskertaa tarkkailijana MPL-kurssin kolmannessa vaiheessa;

iii)

viisi lentokoulutuskertaa tarkkailijana MPL-kurssin neljännessä vaiheessa;

iv)

viisi kertaa tarkkailijana reittitoiminnan mukaisessa lentokoulutuksessa lentotoiminnan harjoittajan määräaikaiskoulutuksen yhteydessä;

v)

miehistöyhteistyökouluttajakurssin sisältö.

Tässä tapauksessa lennonopettajan on suoritettava ensimmäiset viisi opetuskertaansa sellaisen TRI(A)-, MCCI(A) tai SFI(A)-kouluttajan valvonnassa, jolla on kelpoisuus MPL-lentokoulutukseen.”

28)

Muutetaan FCL.915.FI kohta seuraavasti:

a)

Korvataan b alakohdan 2 alakohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

lukuun ottamatta FI(A)-kelpuutuksella ainoastaan LAPL(A)-lupakirjaa varten annettavaa koulutusta, läpäistävä CPL-lupakirjan teoriakoe, joka voidaan tehdä ilman CPL-teoriakurssin suorittamista ja joka ei ole voimassa CPL-lupakirjan myöntämistä varten; ja”

b)

Korvataan c alakohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2)

vähintään 200 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, jos hakijalla on vähintään PPL(H)-lupakirja ja hän on läpäissyt CPL-lupakirjan teoriakokeen, joka voidaan tehdä ilman CPL-teoriakurssin suorittamista ja joka ei ole voimassa CPL-lupakirjan myöntämistä varten;”

29)

Lisätään FCL.930.FI kohtaan c alakohta seuraavasti:

”c)

FI-kelpuutuksen hakijan, jolla on tai on ollut muu tämän liitteen mukaisesti myönnetty opettajakelpuutus, katsotaan täyttävän b alakohdan 1 alakohdan vaatimukset.”

30)

Korvataan FCL.940.FI kohta seuraavasti:

”FCL.940.FI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

Voimassaolon jatkaminen

1)

FI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi sen haltijan on täytettävä vähintään kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta ennen FI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää:

i)

hän on suorittanut:

A)

FI(A)- ja FI(H)-kelpuutuksen osalta vähintään 50 tuntia lentokoulutusta asianomaisella ilma-alusryhmällä lennonopettajana, tyyppikouluttajana, luokkakelpuutuskouluttajana, mittarilentokouluttajana, vuoristolentokouluttajana tai tarkastuslentäjänä. Jos mittarilentokoulutusoikeuksien voimassaoloa halutaan jatkaa, näistä tunneista vähintään 10 on oltava lennonopetusta mittarilentokelpuutusta varten ja ne on oltava suoritettu FI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana;

B)

FI(As)-kelpuutuksen osalta vähintään 20 tuntia lentokoulutusta ilmalaivoilla lennonopettajana, mittarilentokouluttajana tai tarkastuslentäjänä. Jos mittarilentokoulutusoikeuksien voimassaoloa halutaan jatkaa, näistä tunneista 10 on oltava lennonopetusta mittarilentokelpuutusta varten ja ne on oltava suoritettu FI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana;

C)

FI(S)-kelpuutuksen osalta vähintään 60 lentoonlähtöä tai 30 tuntia lentokoulutusta purjelentokoneilla, moottoripurjelentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla lennonopettajana tai tarkastuslentäjänä;

D)

FI(B)-kelpuutuksen osalta vähintään kuusi tuntia lentokoulutusta ilmapalloilla lennonopettajana tai tarkastuslentäjänä;

ii)

hän on suorittanut hyväksytyn koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen järjestämän lennonopettajien kertauskoulutuksen lennonopettajana. FI(B)- ja FI(S)-kelpuutuksen haltija voi suorittaa tämän lennonopettajien kertauskoulutuksen ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa;

iii)

hän on läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin FI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana.

2)

Vähintään joka toisessa FI(A)- tai FI(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa tai joka kolmannessa FI(As)-, FI(S)- tai FI(B)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa asianomaisen FI-kelpuutuksen haltijan on läpäistävä FCL.935 kohdan mukainen pätevyyden arviointi.

b)

Uusiminen.

Jos FI-kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on uusimisen hakupäivämäärää edeltävien 12 kuukauden aikana oltava suorittanut lennonopettajana hyväksytyn koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen järjestämä lennonopettajien kertauskoulutus, tai FI(B)- tai FI(S)-kelpuutusta varten hyväksytyn koulutusorganisaation, ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen järjestämä kertauskoulutus, sekä FCL.935 kohdan mukainen pätevyyden arviointi.”

31)

Korvataan FCL.905.TRI kohdan b ja c alakohta seuraavasti:

”b)

TRI- tai SFI-kelpuutuksen myöntämistä varten edellyttäen, että haltija täyttää seuraavat ehdot:

1)

hänellä on vähintään 50 tuntia opetuskokemusta tyyppikouluttajana tai simulaattorikouluttajana tämän asetuksen tai komission asetuksen (EU) N:o 965/2012 mukaisesti;

2)

hän on hyväksytyn koulutusorganisaation päällikköä tyydyttävästi opettanut lentokoulutusohjelman TRI-kurssin asiaankuuluvan osan FCL.930.TRI kohdan a alakohdan 3 alakohdan mukaisesti; ja

c)

yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikouluttajan osalta:

1)

suorituskykyisten vaativien yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten edellyttäen, että hakija hakee oikeuksia yhden ohjaajan lentotoimintaan.

TRI(SPA)-oikeudet voidaan laajentaa lentokoulutukseen suorituskykyisten vaativien yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutuksia varten usean ohjaajan lentotoiminnassa edellyttäen, että tyyppikouluttaja täyttää jonkin seuraavista ehdoista:

i)

hänellä on tai on ollut TRI-kelpuutus usean ohjaajan lentokoneisiin;

ii)

hänellä on vähintään 500 tunnin lentokokemus lentokoneilla usean ohjaajan lentotoiminnassa ja hän on suorittanut MCCI-kurssin FCL.930.MCCI kohdan mukaisesti.

2)

perustason MPL-kurssia varten edellyttäen, että hänen oikeutensa on laajennettu usean ohjaajan lentotoimintaan ja hänellä on tai on ollut FI(A)- tai IRI(A)-kelpuutus.”

32)

Korvataan FCL.910.TRI kohta seuraavasti:

FCL.910.TRI Rajoitetut oikeudet

a)

Yleistä. Jos TRI-koulutus annetaan pelkästään simulaatiokoulutuslaitteella, TRI-kelpuutuksen oikeudet rajoittuvat simulaatiokoulutuslaitteella annettavaan koulutukseen. Tähän rajoitukseen on kuitenkin sisällyttävä seuraavat koulutusoikeudet ilma-aluksella:

1)

reittilentäminen valvonnan alaisena (LIFUS) edellyttäen, että TRI-kurssiin on kuulunut FCL.930.TRI kohdan a alakohdan 4 alakohdan i alakohdassa määrätty koulutus;

2)

koulutus laskuja varten edellyttäen, että TRI-kurssiin on kuulunut FCL.930.TRI kohdan a alakohdan 4 alakohdan ii alakohdassa määrätty koulutus; tai

3)

FCL.060 kohdan c alakohdan 2 alakohdassa määrätty koululento edellyttäen, että TRI-kurssiin on kuulunut a alakohdan 1 tai 2 alakohdassa tarkoitettu koulutus.

Rajoitus ainoastaan simulaatiokoulutuslaitteisiin poistetaan, kun tyyppikouluttaja on läpäissyt pätevyyden arvioinnin ilma-aluksella.

b)

Lentokoneiden ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden tyyppikouluttaja – TRI(A) ja TRI(PL). Tyyppikouluttajan oikeudet rajoittuvat siihen lentokoneen tai pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppiin, jolla koulutus ja pätevyyden arviointi on suoritettu. Ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä, tyyppikouluttajan oikeuksien laajentaminen muihin tyyppeihin edellyttää, että tyyppikouluttaja on

1)

suorittanut hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana kyseisellä ilma-alustyypillä vähintään 15 yksittäistä lentoa, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, ja niistä enintään seitsemän lentoa saa olla suoritettu simulaatiokoulutuslaitteella;

2)

suorittanut kyseisen TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset ja lentokoulutusosuudet;

3)

läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin asiaankuuluvat osat osoittaakseen tämän liitteen K luvun mukaisesti kelpuutetulle lennonopettajien tarkastuslentäjälle (FIE) tai tyyppitarkastuslentäjälle (TRE) kykynsä kouluttaa lentäjä tyyppikelpuutuksen myöntämisen edellyttämälle tasolle, mukaan lukien lentoa edeltävä ohjeistus ja lennon jälkeinen palautteenanto sekä teoriakoulutus.

TRI-oikeudet laajennetaan muihin versioihin käyttöönsoveltuvuustietojen mukaisesti, jos tyyppikouluttaja on suorittanut kyseisen TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset ja lentokoulutusosuudet.

c)

Helikopterityyppikouluttaja – TRI(H)

1)

TRI(H)-kelpuutuksen oikeudet rajoittuvat siihen helikopterityyppiin, jolla pätevyyden arviointi TRI-kelpuutuksen myöntämiseksi on suoritettu. Ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä, tyyppikouluttajan oikeudet laajennetaan muihin tyyppeihin, jos tyyppikouluttaja on

i)

suorittanut TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset ja lentokoulutusosuudet;

ii)

hankkinut hakupäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana kyseisellä helikopterityypillä vähintään 10 tuntia lentokokemusta, josta enintään viisi tuntia lentosimulaattorilla tai FTD 2/3:lla; ja

iii)

läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin asiaankuuluvat osat osoittaakseen tämän liitteen K luvun mukaisesti kelpuutetulle lennonopettajien tarkastuslentäjälle (FIE) tai tyyppitarkastuslentäjälle (TRE) kykynsä kouluttaa lentäjä tyyppikelpuutuksen myöntämisen edellyttämälle tasolle, mukaan lukien lentoa edeltävä ohjeistus ja lennon jälkeinen palautteenanto sekä teoriakoulutus.

TRI-oikeudet laajennetaan muihin versioihin käyttöönsoveltuvuustietojen mukaisesti, jos tyyppikouluttaja on suorittanut kyseisen TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset ja lentokoulutusosuudet.

2)

Ennen kuin TRI(H)-kelpuutuksen oikeudet laajennetaan yhden ohjaajan oikeuksista usean ohjaajan oikeuksiin samassa helikopterityypissä, haltijalla on oltava vähintään 100 tunnin kokemus usean ohjaajan lentotoiminnasta kyseisellä tyypillä.

d)

Sen estämättä, mitä edellisissä alakohdissa säädetään, TRI-kelpuutuksen haltija, jolla on FCL.725 kohdan e alakohdan mukainen tyyppikelpuutus, on oikeutettu saamaan TRI-oikeutensa laajennetuiksi tähän uuteen ilma-alustyyppiin.”

33)

Korvataan FCL.915.TRI kohdan c alakohdan 1 alakohta seuraavasti:

”c)

TRI(SPA)-kelpuutusta varten:

1)

oltava suorittanut hakupäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana vähintään 30 yksittäistä lentoa, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, ilma-aluksen päällikkönä kyseisellä lentokonetyypillä, ja näistä enintään 15 lentoa saa olla suoritettu kyseistä tyyppiä edustavalla simulaatiokoulutuslaitteella; ja”

34)

Muutetaan FCL.930.TRI kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohdan johdantolause seuraavasti:

”a)

TRI-kurssi suoritetaan ilma-aluksella vain, jos simulaatiokoulutuslaitetta ei ole saatavilla ja käytettävissä, ja kurssin on sisällettävä”

b)

Korvataan 3 alakohdan a alakohta seuraavasti:

”3)

yhden ohjaajan ilma-alusten osalta viisi tuntia lentokoulutusta kyseisellä ilma-aluksella tai sitä edustavalla simulaatiokoulutuslaitteella ja usean ohjaajan ilma-alusten osalta 10 tuntia lentokoulutusta ilma-aluksella tai sitä edustavalla simulaatiokoulutuslaitteella;”

c)

Lisätään uusi 4 alakohta seuraavasti:

”4)

seuraava koulutus tapauksen mukaan:

i)

täydentävä erityiskoulutus ennen reittilentämistä valvonnan alaisena (LIFUS);

ii)

täydentävä erityiskoulutus ennen koulutuksen antamista laskuja varten. Simulaatiokoulutuslaitteella annettavaan koulutukseen on kuuluttava ilma-aluksen pakkotilannemenetelmiä koskeva koulutus.”

35)

Korvataan FCL.935.TRI kohta seuraavasti:

FCL.935.TRI Pätevyyden arviointi

a)

Usean ohjaajan lentokoneiden ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden tyyppikouluttajan pätevyyden arviointi suoritetaan lentosimulaattorilla. Jos lentosimulaattoria ei ole saatavilla tai käytettävissä, käytetään ilma-alusta.

b)

Suorituskykyisten vaativien yhden ohjaajan lentokoneiden ja helikoptereiden tyyppikouluttajan pätevyyden arviointi suoritetaan jollakin seuraavista tavoista:

1)

saatavilla ja käytettävissä olevalla lentosimulaattorilla;

2)

jos lentosimulaattoria ei ole saatavilla tai käytettävissä, käyttäen simulaatiokoulutuslaitteen tai -laitteiden ja ilma-aluksen yhdistelmää;

3)

jos simulaatiokoulutuslaitetta ei ole saatavilla tai käytettävissä, ilma-aluksella.”

36)

Korvataan FCL.940.TRI kohta seuraavasti:

FCL.940.TRI Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

Voimassaolon jatkaminen

1)

Lentokoneet

TRI(A)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana täytettävä vähintään kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

i)

suoritettava toinen seuraavista kokonaisen tyyppi- tai määräaikaiskurssin osista: vähintään kolme tuntia kestävä simulaattorikoulutuskerta tai yksi vähintään tunnin kestävä lentoharjoitus, johon kuuluu vähintään kaksi lentoonlähtöä ja laskua;

ii)

suoritettava lennonopettajien kertauskoulutus TRI(A)-kouluttajana hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa;

iii)

läpäistävä FCL.935 kohdan mukainen pätevyyden arviointi. Hakijan, joka täyttää FCL.910.TRI kohdan b alakohdan 3 alakohdan vaatimukset, katsotaan täyttävän tämän vaatimuksen.

2)

Helikopterit ja pystysuoraan nousevat lentokoneet

TRI(H)- tai TRI(PL)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on TRI-kelpuutuksen voimassaoloaikana täytettävä vähintään kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

i)

oltava antanut vähintään 50 tuntia lennonopetusta kullakin ilma-alustyypillä, jota varten hänellä on opetusoikeudet, tai näitä tyyppejä edustavalla simulaatiokoulutuslaitteella, ja niistä vähintään 15 tuntia on oltava annettu TRI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana. TRI(PL)-kelpuutusta varten nämä tunnit on suoritettava tyyppikouluttajana (TRI) tai tyyppitarkastuslentäjänä (TRE) taikka simulaattorikouluttajana (SFI) tai simulaattoritarkastuslentäjänä (SFE). TRI(H)-kelpuutusta varten lennonopettajana (FI), mittarilentokouluttajana (IRI), maalaitekouluttajana (STI) tai tarkastuslentäjänä lennetty aika lasketaan mukaan tähän tarkoitukseen;

ii)

oltava suorittanut lennonopettajien kertauskoulutus tapauksen mukaan TRI(H)- tai TRI(PL)-kouluttajana hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa;

iii)

oltava läpäissyt kelpoisuustodistuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana tapauksen mukaan FCL.935, FCL.910.TRI kohdan b alakohdan 3 alakohdan tai FCL.910.TRI c alakohdan 3 alakohdan mukainen pätevyyden arviointi.

3)

Vähintään joka toisessa TRI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa haltijan on läpäistävä FCL.935 kohdan mukainen pätevyyden arviointi.

4)

Jos tyyppikouluttajalla on kelpuutus useaan saman ryhmän ilma-alustyyppiin, pätevyyden arviointi yhdellä näistä ilma-alustyypeistä jatkaa muiden saman ilma-alusryhmän tyyppien TRI-kelpuutuksen voimassaoloa, ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä.

5)

TRI(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisen erityisvaatimukset

TRI(H)-kouluttajan, jolla on kyseisen tyypin FI(H)-kelpuutus, katsotaan täyttävän a alakohdan vaatimukset. Tässä tapauksessa TRI(H)-kelpuutus on voimassa FI(H)-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivään asti.

b)

Uusiminen

Hakijan on TRI-kelpuutuksen uusimiseksi hakupäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana oltava läpäissyt FCL.935 kohdan mukainen pätevyyden arviointi ja täytettävä seuraavat vaatimukset:

1)

lentokoneilla:

i)

vähintään 30 yksittäistä lentoa kyseisellä lentokonetyypillä, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, ja niistä enintään 15 lentoa saa olla suoritettu lentosimulaattorilla;

ii)

lennonopettajien kertauskoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tyyppikouluttajana, ja koulutuksen on katettava kaikki TRI-kurssin asiaankuuluvat osat.

2)

helikoptereilla ja pystysuoraan nousevilla lentokoneilla:

i)

vähintään 10 tuntia lentoaikaa kyseisellä ilma-alustyypillä, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, ja niistä enintään viisi lentoa saa olla suoritettu lentosimulaattorilla tai FTD 2/3:lla;

ii)

lennonopettajien kertauskoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tyyppikouluttajana, ja koulutuksen on katettava kaikki TRI-kurssin asiaankuuluvat osat.

3)

Jos hakijalla on ollut kelpuutus useaan saman ryhmän ilma-alustyyppiin, pätevyyden arviointi yhdellä näistä ilma-alustyypeistä riittää muiden saman ilma-alusryhmän tyyppien TRI-kelpuutuksen uusintaan, ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä.”

37)

Lisätään FCL.905.CRI kohtaan b alakohdan jälkeen ba alakohta seuraavasti:

”ba)

Luokkakelpuutuskouluttajalla on oikeus antaa opetusta yhden ohjaajan lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutuksia varten, lukuun ottamatta suorituskykyisiä vaativia yhden ohjaajan lentokoneita, usean ohjaajan lentotoiminnassa edellyttäen, että luokkakelpuutuskouluttaja täyttää jonkin seuraavista ehdoista:

1)

hänellä on tai on ollut TRI-kelpuutus usean ohjaajan lentokoneisiin;

2)

hänellä on vähintään 500 tunnin lentokokemus lentokoneilla usean ohjaajan lentotoiminnassa ja hän on suorittanut MCCI-kurssin FCL.930.MCCI kohdan mukaisesti.”

38)

Korvataan FCL.930.CRI kohdan a alakohdan 3 alakohta seuraavasti:

”3)

viisi tuntia lentokoulutusta monimoottorisilla lentokoneilla tai simulaatiokoulutuslaitteella, joka edustaa kyseistä lentokoneluokkaa tai -tyyppiä, mukaan luettuna vähintään kolme tuntia lentokoneella, tai vähintään kolme tuntia lentokoulutusta yksimoottorisilla lentokoneilla FCL.905.FI kohdan j alakohdan mukaisesti kelpuutetun FI(A)-kouluttajan antamana.”

39)

Korvataan FCL.940.CRI kohta seuraavasti:

FCL.940.CRI Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

CRI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on CRI-kelpuutuksen voimassaoloaikana täytettävä vähintään kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

1)

antanut vähintään 10 tuntia lennonopetusta luokkakelpuutuskouluttajana. Jos hakijalla on CRI-oikeudet sekä yksimoottorisiin että monimoottorisiin lentokoneisiin, nämä lennonopetustunnit on jaettava tasan yksimoottoristen ja monimoottoristen lentokoneiden välillä;

2)

suorittanut hyväksytyn koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen järjestämän kertauskoulutuksen luokkakelpuutuskouluttajana;

3)

läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin tarpeen mukaan monimoottorisilla tai yksimoottorisilla lentokoneilla.

b)

Vähintään joka toisessa CRI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa haltijan on täytettävä a alakohdan 3 alakohdan vaatimus.

c)

Uusiminen

Jos CRI-kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, se uusitaan, jos hakija on 12 kuukauden kuluessa ennen uusimista koskevan hakemuksen jättämistä

1)

suorittanut hyväksytyn koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen järjestämän kertauskoulutuksen luokkakelpuutuskouluttajana;

2)

läpäissyt FCL.935 kohdan mukaan vaadittavan pätevyyden arvioinnin.”

40)

Korvataan FCL.915.IRI kohdan b alakohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2)

monimoottoristen helikoptereiden IR(H)-kelpuutuksen hakijan on täytettävä FCL.905.FI kohdan h alakohdan 3 alakohdan ii alakohdan vaatimukset;”

41)

Korvataan FCL.930.IRI kohdan a alakohdan 3 alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

IRI(H)-kelpuutusta varten vähintään 10 tuntia lentokoulutusta helikopterilla, lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FPNT II/III:lla. Jos hakijalla on FI(H)-kelpuutus, tuntimäärä vähennetään vähintään viiteen;”

42)

Korvataan FCL.905.SFI kohta seuraavasti:

FCL.905.SFI Oikeudet ja ehdot

a)

Simulaattorikouluttajalla (SFI) on oikeus antaa lentokoulutusta simulaattorilla asianomaisessa ilma-alusryhmässä

1)

mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista ja uusimista varten edellyttäen, että hänellä on tai on ollut asianomaisen ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutus;

2)

mittarilentokelpuutusten myöntämistä varten edellyttäen, että hänellä on tai on ollut asianomaisen ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutus ja hän on suorittanut IRI-kurssin.

b)

Yhden ohjaajan lentokoneiden simulaattorikouluttajalla on oikeus antaa lentokoulutusta simulaattorilla

1)

suorituskykyisten vaativien yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten, jos hakija hakee oikeuksia yhden ohjaajan lentotoimintaan.

Simulaattorikouluttajan oikeudet voidaan laajentaa lentokoulutukseen suorituskykyisten vaativien yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutuksia varten usean ohjaajan lentotoiminnassa edellyttäen, että simulaattorikouluttaja täyttää seuraavat ehdot:

i)

hänellä on tai on ollut TRI-kelpuutus usean ohjaajan lentokoneisiin;

ii)

hänellä on vähintään 500 tunnin lentokokemus lentokoneilla usean ohjaajan lentotoiminnassa ja hän on suorittanut FCL.930.MCCI kohdan mukaisen MCCI-kurssin;

2)

MCC- ja MPL-kursseilla perustasolla edellyttäen, että SFI(SPA)-oikeudet on laajennettu usean ohjaajan lentotoimintaan 1 alakohdan mukaisesti.

c)

Usean ohjaajan lentokoneiden simulaattorikouluttajalla on oikeus antaa lentokoulutusta simulaattorilla

1)

tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten usean ohjaajan lentokoneiden osalta sekä, jos hakija hakee oikeutta toimia usean ohjaajan lentotoiminnassa, yhden ohjaajan suorituskykyisten vaativien lentokoneiden osalta;

2)

MCC-kurssilla;

3)

MPL-kurssin perus- ja keskitasolla sekä edistyneellä tasolla edellyttäen, että perustasoa varten hänellä on tai on ollut FI(A)- tai IRI(A)-kelpuutus;

d)

Helikoptereiden simulaattorikouluttajalla on oikeus antaa lentokoulutusta simulaattorilla

1)

helikoptereiden tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten;

2)

miehistöyhteistyökoulutusta, jos simulaattorikouluttajalla on oikeudet antaa opetusta usean ohjaajan helikoptereita varten.”

43)

Korvataan FCL.910.SFI kohta seuraavasti:

FCL.910.SFI Rajoitetut oikeudet

Simulaattorikouluttajan oikeudet rajoittuvat sen ilma-alustyypin FTD 2/3 -koulutuslaitteeseen tai lentosimulaattoriin, jolla SFI-kurssi on suoritettu.

Oikeudet voidaan laajentaa muihin simulaatiokoulutuslaitteisiin, jotka edustavat muita tyyppejä samassa ilma-alusryhmässä, jos haltija on

a)

suorittanut asiaankuuluvan tyyppikurssin simulaattoriosuuden;

b)

suorittanut kyseisen TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset koulutusosuudet ja lentokoulutuksen simulaatiokoulutusosuuden;

c)

antanut täysimittaisella tyyppikurssilla vähintään kolme tuntia lentokoulutusta, joka liittyy simulaattorikouluttajan tehtäviin, asianomaisella tyypillä tätä tarkoitusta varten valtuutetun tyyppitarkastuslentäjän (TRE) tai simulaattoritarkastuslentäjän (SFE) valvonnassa hyväksyttävästi.

SFI-oikeudet laajennetaan muihin versioihin käyttöönsoveltuvuustietojen mukaisesti, jos simulaattorikouluttaja on suorittanut kyseisen TRI-kurssin tyyppikohtaiset tekniset koulutusosuudet ja lentokoulutuksen simulaatiokoulutusosuuden.”

44)

Korvataan FCL.930.SFI kohdan a alakohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2)

kyseisen TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset koulutusosuudet ja lentokoulutuksen simulaatiokoulutusosuus.”

45)

Korvataan FCL.940.SFI kohta seuraavasti:

FCL.940.SFI Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

Voimassaolon jatkaminen

SFI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on ennen SFI-kelpuutuksen voimassaolon päättymistä täytettävä vähintään kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

1)

toiminut simulaatiokoulutuslaitteilla kouluttajana tai tarkastuslentäjänä vähintään 50 tuntia, joista vähintään 15 tuntia SFI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana;

2)

suorittanut kertauskoulutuksen hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa simulaattorikouluttajana;

3)

läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin asiaankuuluvat osat.

b)

Lisäksi hakijan on oltava suorittanut lentosimulaattorilla tarkastuslennot, jotka vaaditaan ilma-alustyyppikelpuutusten myöntämiseksi niihin tyyppeihin, joita varten hakijalla on oikeudet.

c)

Vähintään joka toisessa SFI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa haltijan on täytettävä a alakohdan 3 alakohdan vaatimus.

d)

Jos simulaattorikouluttajalla on kelpuutus useaan saman ryhmän ilma-alustyyppiin, pätevyyden arviointi yhdellä näistä tyypeistä jatkaa muiden saman ilma-alusryhmän tyyppien SFI-kelpuutuksen voimassaoloa, ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä.

e)

Uusiminen

SFI-kelpuutuksen uusimiseksi hakijan on uusimishakemusta välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden kuluessa oltava täyttänyt seuraavat edellytykset:

1)

suorittanut kertauskoulutuksen hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa simulaattorikouluttajana;

2)

läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin;

3)

suorittanut simulaatiokoulutuslaitteella lentokokeen ilma-alustyyppikelpuutusten myöntämiseksi niihin tyyppeihin, joiden oikeudet uusitaan.”

46)

Korvataan FCL.910.STI kohta seuraavasti:

FCL.910.STI Rajoitetut oikeudet

STI-kelpuutuksen haltijan oikeudet rajoittuvat siihen simulaatiokoulutuslaitteeseen, jolla STI-kurssi on suoritettu.

Oikeudet voidaan laajentaa muihin simulaatiokoulutuslaitteisiin, jotka edustavat muita ilma-alustyyppejä, jos haltija on hakemusta välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden kuluessa

a)

suorittanut CRI- tai TRI-kurssin simulaatiokoulutusosuuden sillä ilma-alusluokalla tai ‐tyypillä, jolle opetusoikeuksia haetaan;

b)

läpäissyt sillä simulaatiokoulutuslaitteella, jolla lentokoulutusta on määrä antaa, tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen tarkastuslennon soveltuvan osan kyseistä ilma-alusluokkaa tai -tyyppiä varten.

Jos STI(A)-kelpuutuksen haltija antaa opetusta vain perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD), tarkastuslennon on sisällettävä vain PPL(A)-lupakirjan myöntämiseksi vaadittavan lentokokeen tehtävät;

c)

antanut CPL-, IR-, PPL- tai luokka- tai tyyppikelpuutuskurssilla vähintään kolme tuntia lennonopetusta hyväksytyn koulutusorganisaation tätä tarkoitusta varten nimeämän lennonopettajan (FI), lentokoneiden luokkakelpuutuskouluttajan (CRI(A)), mittarilentokouluttajan (IRI) tai tyyppikelpuutuskouluttajan (TRI) valvonnassa, mukaan lukien vähintään yksi tunti lentokoulutusta lennonopettajien tarkastuslentäjän (FIE) valvonnassa asianomaisessa ilma-alusryhmässä.”

47)

Korvataan FCL.915.STI kohta seuraavasti:

FCL.915.STI Edellytykset

a)

Simulaattorikouluttajan kelpuutuksen (STI) hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1)

hakijalla on tai on hakemusta edeltäneiden kolmen vuoden aikana ollut lentolupakirja ja kouluttajaoikeudet, jotka vastaavat sitä kurssia, jolla opetusta on tarkoitus antaa;

2)

hakija on suorittanut simulaatiokoulutuslaitteella kyseisen luokka- tai tyyppikelpuutuksen tarkastuslennon hakemusta välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

STI(A)-kelpuutuksen hakijan, joka aikoo opettaa vain perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD), on suoritettava vain PPL(A)-lupakirjan myöntämiseksi vaadittavan lentokokeen tehtävät;

b)

Edellä a alakohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi STI(H)-kelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut vähintään yksi tunti lentoaikaa tarkkailijana kyseisen helikopterityypin ohjaamossa hakemusta välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana.”

48)

Korvataan FCL.940.STI kohta seuraavasti:

FCL.940.STI STI-kelpuutuksen voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

Voimassaolon jatkaminen

STI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on STI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden kuluessa täytettävä seuraavat edellytykset:

1)

antanut vähintään kolme tuntia lentokoulutusta simulaatiokoulutuslaitteella kokonaisen CPL-, IR- tai PPL-kurssin tai luokka- tai tyyppikelpuutuskurssin osana;

2)

läpäissyt sillä simulaatiokoulutuslaitteella, jolla lentokoulutusta annetaan, tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen tarkastuslennon soveltuvat osat kyseistä ilma-alusluokkaa tai -tyyppiä varten.

Jos STI(A)-kelpuutuksen haltija antaa opetusta vain perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD), tarkastuslennon on sisällettävä vain PPL(A)-lupakirjan myöntämiseksi vaadittavan lentokokeen tehtävät.

b)

Uusiminen

STI-kelpuutuksen uusimiseksi hakijan on uusimishakemusta välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden kuluessa

1)

oltava suorittanut kertauskoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa maalaitekouluttajana;

2)

oltava läpäissyt tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen tarkastuslennon soveltuvat osat kyseistä ilma-alusluokkaa tai -tyyppiä varten sillä simulaatiokoulutuslaitteella, jolla lentokoulutusta annetaan.

Jos STI(A)-kelpuutuksen haltija antaa opetusta vain perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD), tarkastuslennon on sisällettävä vain PPL(A)-lupakirjan myöntämiseksi vaadittavan lentokokeen tehtävät;

3)

oltava antanut kokonaisella CPL-, IR-, PPL- tai luokka- tai tyyppikelpuutuskurssilla vähintään kolme tuntia lennonopetusta hyväksytyn koulutusorganisaation tätä tarkoitusta varten nimeämän lennonopettajan (FI), luokkakelpuutuskouluttajan (CRI), mittarilentokouluttajan (IRI) tai tyyppikelpuutuskouluttajan (TRI) valvonnassa, mukaan lukien vähintään yksi tunti lentokoulutusta lennonopettajien tarkastuslentäjän (FIE) valvonnassa asianomaisessa ilma-alusryhmässä.”

49)

Korvataan FCL.1000 kohta seuraavasti:

FCL.1000 Tarkastuslentäjän valtuutukset

a)

Yleistä

Tarkastuslentäjän valtuutuksen haltijalla on oltava

1)

niitä lupakirjoja, kelpuutuksia tai valtuutuksia vastaava lupakirja, kelpuutus tai valtuutus, joita varten hänellä on oikeus ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja, sekä oikeus antaa opetusta niitä varten, jollei tässä liitteessä muuta määrätä;

2)

kelpoisuus toimia ilma-aluksen päällikkönä lentokokeen, tarkastuslennon tai pätevyyden arvioinnin aikana, jos ne suoritetaan ilma-aluksella.

b)

Erityisehdot:

1)

Jos tässä luvussa asetettujen vaatimusten täyttäminen ei ole mahdollista, toimivaltainen viranomainen voi antaa erityisvaltuutuksen, jolla annetaan oikeudet lentokokeiden ja tarkastuslentojen suorittamiseen sekä pätevyyden arviointiin, kun on otettu käyttöön

i)

jäsenvaltiossa tai lentotoiminnan harjoittajan kalustossa uusi ilma-alus;

ii)

tämän liitteen mukaisia uusia kursseja.

Tällainen valtuutus on rajoitettava uuden ilma-alustyypin käyttöönottoon tarvittaviin lentokokeisiin, tarkastuslentoihin ja pätevyyden arviointeihin tai uuteen kurssiin, eikä sen voimassaoloaika saa missään tapauksessa ylittää yhtä vuotta.

2)

Edellä b alakohdan 1 alakohdan mukaisesti myönnettyjen valtuutusten haltijoiden, jotka aikovat hakea tarkastuslentäjän valtuutusta, on täytettävä kyseistä tarkastuslentäjän valtuutuksen luokkaa koskevat edellytykset ja voimassaolon jatkamista koskevat vaatimukset.

3)

Jos pätevää tarkastuslentäjää ei ole käytettävissä, toimivaltaiset viranomaiset voivat tapauskohtaisesti antaa valtuutuksen lentokokeiden, tarkastuslentojen ja pätevyyden arviointien suorittamiseen sellaisille tarkastajille tai tarkastuslentäjille, jotka eivät täytä asiaankuuluvia a alakohdan mukaisia kouluttaja-, tyyppi- tai luokkakelpuutuksen vaatimuksia.

c)

Jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella suoritettavat tarkastuslennot

1)

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, kun lentokoe tai tarkastuslento suoritetaan niiden alueiden ulkopuolella, joista jäsenvaltiot ovat Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastuussa, toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä tarkastuslentäjän valtuutus hakijalle, jolla on Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukainen lentolupakirja, edellyttäen että

i)

hakijalla on vähintään niitä lupakirjoja, kelpuutuksia tai valtuutuksia vastaava lupakirja, kelpuutus tai valtuutus, joita varten hänellä on oikeus ottaa vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja, ja joka tapauksessa vähintään CPL-lupakirja;

ii)

hakijalla on kelpoisuus toimia ilma-aluksen päällikkönä ilma-aluksella suoritettavan lentokokeen, tarkastuslennon tai pätevyyden arvioinnin aikana;

iii)

hakija täyttää tässä luvussa asetetut vaatimukset kyseisen tarkastuslentäjän valtuutuksen myöntämiselle; ja

iv)

hakija osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tuntevansa eurooppalaiset ilmailun turvallisuussäännöt niin hyvin, että voi käyttää tämän liitteen mukaisia tarkastuslentäjän oikeuksia.

2)

Edellä 1 alakohdassa tarkoitettu valtuutus antaa oikeuden ottaa vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja ainoastaan

i)

niiden alueiden ulkopuolella, joista jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastaavat; ja

ii)

lentäjiltä, joilla on riittävä kielitaito siinä kielessä, jolla lentokoe tai tarkastuslento suoritetaan.”

50)

Korvataan FCL.1005 kohta seuraavasti:

FCL.1005 Oikeuksien rajoittaminen eturistiriitojen vuoksi

Tarkastuslentäjä ei saa

a)

ottaa vastaan lentokokeita tai pätevyyden arviointeja lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen myöntämiseksi hakijalta, jolle hän on antanut yli 25 prosenttia sitä lupakirjaa, kelpuutusta tai valtuutusta varten vaaditusta lentokoulutuksesta, jota varten lentokoe tai pätevyyden arviointi suoritetaan; ja

b)

ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja, jos hän arvioi jonkin asian saattavan vaikuttaa objektiivisuuteensa.”

51)

Korvataan FCL.1025 kohta seuraavasti:

FCL.1025 Tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaolo, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

Voimassaolo

Tarkastuslentäjän valtuutus on voimassa kolme vuotta.

b)

Voimassaolon jatkaminen

Tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaolon jatkamiseksi haltijan on täytettävä seuraavat ehdot:

1)

hän on suorittanut ennen valtuutuksen voimassaoloajan päättymistä vähintään kuusi lentokoetta, tarkastuslentoa tai pätevyyden arviointia;

2)

hän on valtuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana suorittanut toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän tarkastuslentäjän kertauskurssin, jonka järjestää toimivaltainen viranomainen tai hyväksytty koulutusorganisaatio. Purjelentokoneiden tai ilmapallojen tarkastuslentäjän valtuutuksen haltija on voinut suorittaa valtuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation järjestämän ja toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän tarkastuslentäjän kertauskurssin;

3)

edellä olevan 1 alakohdan mukaisista lentokokeista, tarkastuslennoista tai pätevyyden arvioinneista yhden on oltava suoritettu tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana, ja

i)

oltava toimivaltaisen viranomaisen tarkastajan tai tarkastuslentäjän valtuutuksesta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen erikseen valtuuttaman kokeneen tarkastuslentäjän arvioima; tai

ii)

täytettävä FCL.1020 kohdan vaatimukset.

Jos valtuutuksen voimassaolon jatkamisen hakijalla on oikeudet useammassa kuin yhdessä tarkastuslentäjän luokassa, kaikkien tarkastuslentäjän oikeuksien voimassaoloa voidaan toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella jatkaa, jos hakija täyttää FCL.1020 kohdan b alakohdan 1 ja 2 alakohdan vaatimukset yhdessä tarkastuslentäjän valtuutuksen luokassa.

c)

Uusiminen

Jos valtuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on oltava täyttänyt b alakohdan 2 alakohdan ja FCL.1020 kohdan vaatimukset uusimishakemusta välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana, ennen kuin hän voi jatkaa oikeuksien käyttämistä.

d)

Tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaoloa jatketaan tai se uusitaan vain, jos hakija osoittaa edelleen täyttävänsä FCL.1010 ja FCL.1030 kohdan vaatimukset.”

52)

Muutetaan FCL.1005.TRE kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohdan 5 alakohta seuraavasti:

”5)

pätevyyden arviointeja TRI- tai SFI-kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten kyseisessä ilma-alusryhmässä edellyttäen, että hän on toiminut tyyppitarkastuslentäjänä vähintään kolme vuotta ja suorittanut FCL.1015 kohdan b alakohdan mukaisen erityiskoulutuksen pätevyyden arviointia varten.”

b)

Korvataan b alakohdan 4 alakohta seuraavasti:

”4)

pätevyyden arviointeja TRI(H)- tai SFI(H)-kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että hän on toiminut tyyppitarkastuslentäjänä vähintään kolme vuotta ja suorittanut FCL.1015 kohdan b alakohdan mukaisen erityiskoulutuksen pätevyyden arviointia varten.”

53)

Korvataan FCL.1005.CRE kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

tarkastuslentoja:

1)

luokka- ja tyyppikelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten;

2)

mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista varten edellyttäen, että hänellä on vähintään 1 500 tuntia lentokokemusta lentokoneen ohjaajana ja vähintään 450 tuntia IFR-lentoaikaa;

3)

mittarilentokelpuutusten uusimista varten edellyttäen, että hän täyttää FCL.1010.IRE kohdan a alakohdan vaatimukset; ja

4)

EIR-kelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että hänellä on vähintään 1 500 tuntia lentokokemusta lentokoneen ohjaajana ja hän täyttää FCL.1010.IRE kohdan a alakohdan 2 alakohdan vaatimukset.”

54)

Korvataan FCL.1010.CRE kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

hakijalla on oltava CRI- tai FI-kelpuutus opetusoikeuksilla kyseiseen luokkaan tai tyyppiin;”

55)

Korvataan FCL.1010.IRE kohta seuraavasti:

FCL.1010.IRE Edellytykset

a)

Lentokoneiden mittaritarkastuslentäjä (IRE(A))

Lentokoneiden IRE-valtuutuksen hakijalla on oltava IRI(A)- tai FI(A)-kelpuutus ja oikeus antaa opetusta IR(A)-kelpuutusta varten, ja hänen on oltava suorittanut

1)

2 000 tuntia lentoaikaa lentokoneiden ohjaajana; ja

2)

450 tuntia mittarilentoaikaa, ja siitä 250 tuntia kouluttajana.

b)

Helikoptereiden mittaritarkastuslentäjä (IRE(H))

Helikoptereiden IRE-valtuutuksen hakijalla on oltava IRI(H)- tai FI(H)-kelpuutus ja oikeus antaa opetusta IR(H)-kelpuutusta varten, ja hänen on oltava suorittanut

1)

2 000 tuntia lentoaikaa helikoptereiden ohjaajana; ja

2)

300 tuntia mittarilentoaikaa helikoptereilla, ja siitä 200 tuntia kouluttajana.

c)

Ilmalaivojen mittaritarkastuslentäjä (IRE(As))

Ilmalaivojen IRE-valtuutuksen hakijalla on oltava IRI(As)- tai FI(As)-kelpuutus ja oikeus antaa opetusta IR(As)-kelpuutusta varten, ja hänen on oltava suorittanut

1)

500 tuntia lentoaikaa ilmalaivojen ohjaajana; ja

2)

100 tuntia mittarilentoaikaa ilmalaivoilla, ja siitä 50 tuntia kouluttajana.”

56)

Korvataan FCL.1005.SFE kohta seuraavasti:

FCL.1005.SFE Oikeudet ja ehdot

a)

Lentokoneiden simulaattoritarkastuslentäjä (SFE(A)) ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden simulaattoritarkastuslentäjä (SFE(PL))

Lentokoneiden tai pystysuoraan nousevien lentokoneiden simulaattoritarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan lentosimulaattorilla, tai 5 alakohdassa tarkoitettuja arviointeja varten soveltuvalla simulaatiokoulutuslaitteella

1)

lentokokeita ja tarkastuslentoja lentokoneiden tai pystysuoraan nousevien lentokoneiden tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten;

2)

tarkastuslentoja mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamisen tai uusimisen yhteydessä edellyttäen, että hän on läpäissyt kyseisellä ilma-alustyypillä viimeksi kuluneena vuonna tarkastuslennon, johon on sisältynyt mittarilentokelpuutus;

3)

lentokokeita ATPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten;

4)

lentokokeita MPL-lupakirjan myöntämistä varten edellyttäen, että hän täyttää FCL.925 kohdan vaatimukset; ja

5)

pätevyyden arviointeja SFI-kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten kyseisessä ilma-alusryhmässä edellyttäen, että hän on toiminut lentokoneiden simulaattoritarkastuslentäjänä vähintään kolme vuotta ja suorittanut FCL.1015 kohdan b alakohdan mukaisen erityiskoulutuksen pätevyyden arviointia varten.

b)

Helikoptereiden simulaattoritarkastuslentäjä SFE(H)

Helikoptereiden simulaattoritarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan lentosimulaattorilla, tai 4 alakohdassa tarkoitettuja arviointeja varten soveltuvalla simulaatiokoulutuslaitteella

1)

lentokokeita ja tarkastuslentoja tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten;

2)

tarkastuslentoja mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista ja uusimista varten tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamisen tai uusimisen yhteydessä edellyttäen, että simulaattoritarkastuslentäjä on läpäissyt kyseisellä ilma-alustyypillä tarkastuslentoa edeltäneenä vuonna tarkastuslennon, johon on sisältynyt myös mittarilentokelpuutus;

3)

lentokokeita ATPL(H)-lupakirjan myöntämistä varten; ja

4)

pätevyyden arviointeja SFI(H)-kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että hän on toiminut helikoptereiden simulaattoritarkastuslentäjänä vähintään kolme vuotta ja suorittanut FCL.1015 kohdan b alakohdan mukaisen erityiskoulutuksen pätevyyden arviointia varten.”

57)

Korvataan FCL.1010.SFE kohta seuraavasti:

FCL.1010.SFE Edellytykset

a)

Lentokoneiden simulaattoritarkastuslentäjä (SFE(A))

SFE(A)-valtuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat ehdot:

1)

usean ohjaajan lentokoneiden osalta:

i)

hakijalla on oltava tai oltava ollut ATPL(A)-lupakirja ja tyyppikelpuutus kyseiseen lentokonetyyppiin;

ii)

hakijalla on oltava SFI(A)-kelpuutus kyseiseen lentokonetyyppiin; ja

iii)

hakijalla on oltava vähintään 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentokoneiden ohjaajana;

2)

vaativien suorituskykyisten yhden ohjaajan lentokoneiden osalta:

i)

hakijalla on oltava tai oltava ollut CPL(A)- tai ATPL(A)-lupakirja ja tyyppikelpuutus kyseiseen lentokonetyyppiin;

ii)

hakijalla on oltava SFI(A)-kelpuutus kyseiseen lentokoneluokkaan tai ‐tyyppiin;

iii)

hakijalla on oltava vähintään 500 tuntia lentoaikaa yhden ohjaajan lentokoneiden ohjaajana;

3)

SFE-valtuutuksen myöntämistä varten hakijan on oltava antanut vähintään 50 tuntia synteettistä lentokoulutusta TRI(A)- tai SFI(A)-kouluttajana kyseisellä tyypillä.

b)

Helikoptereiden simulaattoritarkastuslentäjä (SFE(H))

SFE(H)-valtuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat ehdot:

1)

hakijalla on oltava tai oltava ollut ATPL(H)-lupakirja ja tyyppikelpuutus kyseiseen helikopterityyppiin;

2)

hakijalla on oltava SFI(H)-kelpuutus kyseiseen helikopterityyppiin;

3)

hakijalla on oltava vähintään 1 000 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan helikopterien ohjaajana;

4)

SFE-valtuutuksen myöntämistä varten hakijan on oltava antanut vähintään 50 tuntia synteettistä lentokoulutusta TRI(H)- tai SFI(H)-kouluttajana kyseisellä tyypillä.”

58)

Korvataan lisäyksessä 1 oleva 1.1 ja 1.2 kohta seuraavasti:

”1.1

LAPL-lupakirjan myöntämistä varten toisen ilma-alusryhmän LAPL-lupakirjan haltijalle on hyvitettävä täysimääräisesti FCL.120 kohdassa lueteltujen yhteisten oppiaineiden teoriatiedot. Oppiaineessa ’lentosuunnistus’ hyvitys tehdään kuitenkin vain, kun LAPL(A)-lupakirjan haltija hakee LAPL(H)-lupakirjan myöntämistä tai LAPL(H)-lupakirjan haltija hakee LAPL(A) -lupakirjan myöntämistä.

1.2

LAPL(A)-, LAPL(H)- tai PPL-lupakirjan myöntämistä varten toisen ilma-alusryhmän PPL-, CPL- tai ATPL-lupakirjan haltijalle on hyvitettävä täysimääräisesti FCL.215 kohdan a alakohdan 1 alakohdassa lueteltujen yhteisten oppiaineiden teoriatiedot.”

59)

Lisätään lisäykseen 1 uusi 1.2a kohta seuraavasti:

”1.2a

LAPL(B)-, LAPL(S)-, BPL- tai SPL-lupakirjan myöntämistä varten toisen ilma-alusryhmän lupakirjan haltijalle on hyvitettävä täysimääräisesti FCL.215 kohdan b alakohdan 1 alakohdassa lueteltujen yhteisten oppiaineiden teoriatiedot.”

60)

Korvataan lisäyksessä 3 olevan A osan 9 alakohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta enintään 55 tuntia saa olla päällikköoppilaana. Mittarilentoaikaa päällikköoppilaana voidaan lukea lentoajaksi ilma-aluksen päällikkönä enintään 20 tuntia;”

61)

Korvataan lisäyksessä 3 olevan C osan 8 alakohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta enintään 55 tuntia saa olla päällikköoppilaana. Mittarilentoaikaa päällikköoppilaana voidaan lukea lentoajaksi ilma-aluksen päällikkönä enintään 20 tuntia;”

62)

Korvataan lisäyksessä 3 olevan D osan 8 alakohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta enintään 55 tuntia saa olla päällikköoppilaana;”

63)

Korvataan lisäyksessä 3 olevan E osan 3 alakohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

oltava suorittanut 150 tuntia lentoaikaa.

Lukuun ottamatta vaatimusta ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla lennetystä 50 tunnista, ilma-aluksen päällikkönä muilla ilma-alusryhmillä lennetyt tunnit voidaan laskea mukaan 150 tunnin lentoaikaan lentokoneilla seuraavissa tapauksissa:

1)

20 tuntia helikoptereilla, jos hakijalla on PPL(H)-lupakirja;

2)

50 tuntia helikoptereilla, jos hakijalla on CPL(H)-lupakirja;

3)

10 tuntia TMG-moottoripurjelentokoneilla tai purjelentokoneilla;

4)

20 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on PPL(As)-lupakirja;

5)

50 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on CPL(As)-lupakirja.”

64)

Korvataan lisäyksessä 3 olevan K osan 3 alakohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

oltava suorittanut 155 tuntia lentoaikaa, mukaan lukien 50 tuntia ilma-aluksen päällikkönä helikoptereilla, ja siitä 10 tuntia on oltava matkalentoa.

Lukuun ottamatta vaatimusta ilma-aluksen päällikkönä helikoptereilla lennetystä 50 tunnista, ilma-aluksen päällikkönä muilla ilma-alusryhmillä lennetyt tunnit voidaan laskea mukaan 155 tunnin lentoaikaan helikoptereilla seuraavissa tapauksissa:

1)

20 tuntia lentokoneilla, jos hakijalla on PPL(A)-lupakirja;

2)

50 tuntia lentokoneilla, jos hakijalla on CPL(A)-lupakirja;

3)

10 tuntia TMG-moottoripurjelentokoneilla tai purjelentokoneilla;

4)

20 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on PPL(As)-lupakirja;

5)

50 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on CPL(As)-lupakirja;”

65)

Korvataan lisäyksessä 7 olevaan ilma-alusryhmän ”Lentokoneet” taulukko LENTOKOKEEN SISÄLTÖ seuraavalla taulukolla:

Lentokoneet

OSA 1 – TOIMENPITEET ENNEN LENTOA JA LÄHTÖMENETELMÄT

Tarkistuslistan käyttöä, hyvää ilmailutapaa, jäänesto- ja jäänpoistomenetelmiä ym. tarkkaillaan kaikissa lentokokeen osissa

a

Lentokäsikirjan (tai vastaavan) käyttö, erityisesti suoritusarvolaskelmat, massan ja massakeskiön määritys

b

Ilmaliikennepalvelun asiakirjojen ja säätietojen käyttö

c

Operatiivisen ja ATC-lentosuunnitelman laatiminen IFR-lentoa varten

d

Lähtö-, saapumis- ja lähestymismenetelmien edellyttämien suunnistuslaitteiden tunnistus

e

Lentoa edeltävä tarkastus

f

Sääminimit

g

Rullaus

h

PBN-lähtömenetelmä (tarvittaessa):

– Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu navigointijärjestelmään; ja – Navigointijärjestelmän näytön tietojen vertaaminen lähtömenetelmäkarttaan.

i

Lentoonlähdön valmistelu, lentoonlähtö

j (°)

Siirtyminen mittarilentoon

k (°)

Mittarilähtömenetelmät, PBN-menetelmät mukaan luettuina, ja korkeusmittarin asetus

l (°)

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 2 – ILMA-ALUKSEN YLEINEN KÄSITTELY (°)

a

Lentokoneen ohjaaminen yksinomaan mittarien avulla, mukaan lukien vaakalento eri nopeuksilla, trimmaus

b

Nousu- ja liukukaarrot mittarikaartona

c

Oikaisu epätavallisista asennoista, mukaan lukien kaarrot säilyttäen 45 asteen kallistuksen ja jyrkät liukukaarrot

d (*1)

Oikaisu lähestyvästä sakkauksesta vaakalennossa, nousu- tai liukukaarrossa ja laskuasussa

e

Lentäminen vajaalla mittaristolla: vakaa nousu tai laskeutuminen mittarikaartona ennalta määrättyihin ohjaussuuntiin, oikaisu epätavallisista asennoista

OSA 3 – MATKALENNON IFR-MENETELMÄT (°)

a

Radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen seuraaminen ja hakeutuminen määrätylle linjalle, esim. NDB, VOR, tai reittipisteiden välisen lentosuunnan noudattaminen

b

Navigointijärjestelmän ja radiosuunnistuslaitteiden käyttö

c

Vaakalento, ohjaussuunnan, korkeuden ja ilmanopeuden hallinta, tehonsäätö, trimmaus

d

Korkeusmittarin asetukset

e

Aika-arviot ja niiden korjaaminen (reittiodotus, jos tarpeen)

f

Lennon edistymisen seuranta, operatiivinen lentosuunnitelma, polttoaineenkulutuksen seuranta, järjestelmien valvonta

g

Jäänestomenetelmät, tarvittaessa simuloituina

h

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 3a – SAAPUMISMENETELMÄT

a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset ja asemien tunnistus (tarvittaessa)

b

Saapumismenetelmät, korkeusmittarin tarkistus

c

Korkeus- ja nopeusrajoitteet (tarvittaessa)

d

PBN-saapumismenetelmä (tarvittaessa):

– Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu navigointijärjestelmään; ja – Navigointijärjestelmän näytön tietojen vertaaminen saapumismenetelmäkarttaan.

OSA 4 (°) – 3D-LÄHESTYMISET (++)

a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset

Liukukulman tarkistus

RNP APCH -lähestymisissä:

– Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu navigointijärjestelmään; ja – Navigointijärjestelmän näytön tietojen vertaaminen lähestymismenetelmäkarttaan.

b

Lähestymisen ja laskun valmistelu, mukaan lukien korkeuden vähennykseen, lähestymiseen ja laskuun liittyvät tarkistukset, myös suunnistuslaitteiden tunnistaminen

c (+)

Odotusmenetelmä

d

Julkaistun lähestymismenetelmän noudattaminen

e

Kellon käyttö lähestymisessä

f

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta (vakaa lähestyminen)

g (+)

Ylösveto

h (+)

Keskeytetyn lähestymisen menetelmä/lasku

i

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 5 (°) – 2D-LÄHESTYMISET (++)

a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset

RNP APCH -lähestymisissä:

– Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu navigointijärjestelmään; ja – Navigointijärjestelmän näytön tietojen vertaaminen lähestymismenetelmäkarttaan.

b

Lähestymisen ja laskun valmistelu, mukaan lukien korkeuden vähennykseen, lähestymiseen ja laskuun liittyvät tarkistukset, myös suunnistuslaitteiden tunnistaminen

c (+)

Odotusmenetelmä

d

Julkaistun lähestymismenetelmän noudattaminen

e

Kellon käyttö lähestymisessä

f

Korkeus/etäisyys lähestymisen keskeytyspisteestä (MAPT), nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta (vakaa lähestyminen), lentokorkeuden portaittainen vähentäminen (SDF) tarvittaessa

g (+)

Ylösveto

h (+)

Keskeytetyn lähestymisen menetelmä/lasku

i

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 6 – TOIMINTA MOOTTORIHÄIRIÖTILANTEISSA (vain monimoottorisilla lentokoneilla) (°)

a

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdön jälkeen tai ylösvedossa

b

Lähestyminen, ylösveto ja keskeytetty lähestyminen moottorihäiriötä jäljitellen

c

Lähestyminen ja lasku moottorihäiriötä jäljitellen

d

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

66)

Korvataan lisäys 8 seuraavasti:

”LISÄYS 8

Mittarilento-osuuden hyvittäminen luokka- tai tyyppikelpuutusta varten suoritettavalla tarkastuslennolla

A.   Lentokoneet

Hyvitystä annetaan vain, jos kelpuutuksen haltija haluaa jatkaa yksimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden tai monimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden mittarilento-oikeuksien voimassaoloa tai uusia ne.

Jos suoritetaan mittarilento-osuuden sisältävä lentokoe tai tarkastuslento ja haltijalla on voimassa oleva:

Hyvitys annetaan seuraavien tarkastuslentojen mittarilento-osuudesta:

Usean ohjaajan lentokoneen tyyppikelpuutus;

Suorituskykyisen vaativan yhden ohjaajan lentokoneen tyyppikelpuutus

Yksimoottorisen lentokoneen luokkakelpuutus (*2), ja

Yksimoottorisen lentokoneen tyyppikelpuutus (*2), ja

Monimoottorisen yhden ohjaajan lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutus lukuun ottamatta suorituskykyisten vaativien lentokoneiden tyyppikelpuutuksia, hyvitys vain lisäyksessä 9 olevan B osan 5 kohdassa tarkoitetun tarkastuslennon osasta 3B

Monimoottorisen yhden ohjaajan lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutus lukuun ottamatta suorituskykyisten vaativien lentokoneiden tyyppikelpuutuksia, suoritettu yhden ohjaajan miehistöllä

Yksimoottorisen lentokoneen luokkakelpuutus, ja

Yksimoottorisen lentokoneen tyyppikelpuutus, ja

Monimoottorisen yhden ohjaajan lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutus lukuun ottamatta suorituskykyisten vaativien lentokoneiden tyyppikelpuutuksia

Monimoottorisen yhden ohjaajan lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutus lukuun ottamatta suorituskykyisten vaativien lentokoneiden tyyppikelpuutuksia, rajoitettu usean ohjaajan lentotoimintaan

Yksimoottorisen lentokoneen luokkakelpuutus (*2), ja

Yksimoottorisen lentokoneen tyyppikelpuutus (*2), ja

Monimoottorisen yhden ohjaajan lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutus lukuun ottamatta suorituskykyisten vaativien lentokoneiden tyyppikelpuutuksia (*2).

Yksimoottorisen yhden ohjaajan lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutus

Yksimoottorisen lentokoneen luokkakelpuutus, ja

Yksimoottorisen lentokoneen tyyppikelpuutus

B.   Helikopterit

Hyvitystä annetaan vain, jos kelpuutuksen haltija haluaa jatkaa yksimoottoristen helikoptereiden tai monimoottoristen yhden ohjaajan helikoptereiden mittarilento-oikeuksien voimassaoloa.

Jos suoritetaan mittarilento-osuuden sisältävä lentokoe tai tarkastuslento

ja tarkastettavalla on voimassa oleva:

Hyvitys annetaan seuraavien tarkastuslentojen

mittarilento-osuudesta:

Usean ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus

Yksimoottorisen helikopterin tyyppikelpuutus (*3) ja

Monimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus (*3).

Monimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus, suoritettu yhden ohjaajan miehistöllä

Yksimoottorisen helikopterin tyyppikelpuutus (*3) ja

Monimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus (*3).

Monimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus, rajoitettu usean ohjaajan lentotoimintaan

Yksimoottorisen helikopterin tyyppikelpuutus (*3); ja

Monimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus (*3).

Yksimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus, suoritettu yhden ohjaajan miehistöllä

Yksimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus, suoritettu yhden ohjaajan miehistöllä

67)

Muutetaan lisäyksessä 9 oleva B jakso seuraavasti:

a)

Korvataan 5 kohdan k alakohdassa kohdassa oleva taulukko seuraavasti:

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Lentotoiminnan laji

SP

MP

SP → MP (ensimmäinen kerta)

MP → SP (ensimmäinen kerta)

SP + MP

 

Koulutus

Lentokoe/tarkastuslento

Koulutus

Lentokoe/tarkastuslento

Koulutus

Lentokoe/tarkastuslento

Koulutus, lentokoe ja tarkastuslento (yksimoottoriset lentokoneet)

Koulutus, lentokoe ja tarkastuslento (monimoottoriset lentokoneet)

Yksimoottoriset lentokoneet

Monimoottoriset lentokoneet

Myöntäminen ensimmäisen kerran

Vaativa yhden ohjaajan lentokone

Osat

1–6

1–7

Osat

1–6

1–6

Osat 1–7

Osa

1–6

MCC

CRM

Inhimilliset tekijät

TEM

Osa 7

Osat

1–6

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 ja tarvittaessa yksi lähestyminen osasta 3B

1.6, osa 6 ja tarvittaessa yksi lähestyminen osasta 3B

 

 

Voimassaolon jatkaminen

Vaativa yhden ohjaajan lentokone

Ei sovellu

Ei sovellu

Osat

1–6

1-6

Ei sovellu

Osat

1–6

Ei sovellu

Ei sovellu

Ei sovellu

Ei sovellu

MPO:

Osat 1–7 (koulutus)

Osat 1–6 (lentokoe)

SPO:

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 ja tarvittaessa yksi lähestyminen osasta 3B

MPO:

Osat 1–7 (koulutus)

Osat 1–6 (lentokoe)

SPO:

1.6, osa 6 ja tarvittaessa yksi lähestyminen osasta 3B

Uusiminen

Vaativa yhden ohjaajan lentokone

FCL.740

Osat

1–6

1–6

FCL.740

Osat

1–6

Ei sovellu

Ei sovellu

Ei sovellu

Ei sovellu

Koulutus: FCL.740

Tarkastuslento: samoin kuin voimassaolon jatkaminen

Koulutus: FCL.740

Tarkastuslento: samoin kuin voimassaolon jatkaminen”

b)

Korvataan 5 kohdan l alakohdan jälkeen taulukossa 7.2.2 kohdan harjoitusta koskeva rivi seuraavasti:

”7.2.2

Seuraavat oikaisuharjoitukset:

oikaisu nokka ylös -asennosta eri kallistuskulmilla; ja

oikaisu nokka alas -asennosta eri kallistuskulmilla.

P

X

Tätä harjoitusta ei saa suorittaa lentokoneella.”

 

 

 

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liite VI (osa ARA) seuraavasti:

68)

Korvataan ARA.GEN.220 kohdan a alakohdan 11 ja 12 alakohta ja lisätään uusi a alakohdan 13 alakohta seuraavasti:

”11)

turvallisuustiedot ja seurantatoimenpiteet;

12)

asetuksen (EU) 2018/1139 71 artiklan mukaisten joustavuussäännösten käyttäminen; ja

13)

ORA.ATO.135 kohdan a alakohdassa ja DTO.GEN.240 kohdan a alakohdassa säädetty ilma-alusten arviointi- ja hyväksyntämenettely.”

69)

Lisätään uusi ARA.GEN.360 kohta seuraavasti:

”ARA.GEN.360 Toimivaltaisen viranomaisen vaihtaminen

a)

Toimivaltaisen viranomaisen, joka saa lupakirjan haltijalta pyynnön toimivaltaisen viranomaisen vaihtamisesta liitteen I (osa FCL) FCL.015 kohdan d alakohdassa määritetyllä tavalla, on ilman aiheetonta viivytystä pyydettävä lupakirjan haltijan toimivaltaista viranomaista siirtämään seuraavat:

1)

lupakirjan varmennus;

2)

jäljennökset toimivaltaisen viranomaisen ARA.GEN.220 ja ARA.MED.150 kohdan mukaisesti pitämistä lupakirjan haltijan terveystiedoista. Terveystiedot on siirrettävä liitteessä IV (osa MED) olevan MED.A.015 kohdan mukaisesti, ja niihin on sisällyttävä lääketieteellisen asiantuntijan tarkistama ja allekirjoittama yhteenveto hakijan terveydentilasta.

b)

Siirtävän toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä ARA.GEN.220 kohdan, ARA.FCL.120 kohdan ja ARA.MED.150 kohdan mukaisesti lupakirjan haltijan alkuperäiset lupakirja- ja terveystiedot.

c)

Vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen on ilman aiheetonta viivytystä myönnettävä lupakirja ja lääketieteellinen kelpoisuustodistus uudelleen edellyttäen, että se on vastaanottanut ja käsitellyt kaikki a alakohdassa tarkoitetut asiakirjat. Kun vastaanottava toimivaltainen viranomainen on myöntänyt lupakirjan ja lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen uudelleen, sen on välittömästi pyydettävä lupakirjan haltijaa luovuttamaan sille siirtävän toimivaltaisen viranomaisen myöntämä lupakirja ja siihen liittyvä lääketieteellinen kelpoisuustodistus.

d)

Vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi ilmoitettava siirtävälle toimivaltaiselle viranomaiselle siitä, että se on myöntänyt lupakirjan ja lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen uudelleen lupakirjan haltijalle ja että lupakirjan haltija on luovuttanut lupakirjan ja lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen c alakohdan mukaisesti. Siirtävä toimivaltainen viranomainen vastaa kyseiselle lupakirjan haltijalle alun perin annetusta lupakirjasta ja lääketieteellisestä kelpoisuustodistuksesta, kunnes tällainen ilmoitus on vastaanotettu. ”

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liite VII (osa ARA) seuraavasti:

70)

Korvataan ORA.ATO.135 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Hyväksytyn koulutusorganisaation on käytettävä annettavan koulutuksen kannalta asianmukaisin laittein varustettuja ilma-aluksia tai simulaatiokoulutuslaitteita. Lentokaluston on koostuttava ilma-aluksista, jotka täyttävät kaikki asetuksessa (EU) 2018/1139 määritellyt vaatimukset. Ilma-alusta, joka kuuluu asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä I olevan a, b, c tai d alakohdan soveltamisalaan, voidaan käyttää koulutukseen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

1)

toimivaltainen viranomainen on arviointimenettelyssä vahvistanut turvallisuustason, joka on verrattavissa asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä II asetetuissa keskeisissä vaatimuksissa määritettyyn tasoon;

2)

toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt ilma-aluksen käytön koulutukseen hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa.”

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liite VIII (osa DTO) seuraavasti:

71)

Korvataan DTO.GEN.240 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on käytettävä annettavan koulutuksen kannalta asianmukaisin laittein varustettuja ilma-aluksia tai simulaatiokoulutuslaitteita. Lentokaluston on koostuttava ilma-aluksista, jotka täyttävät kaikki asetuksessa (EU) 2018/1139 määritellyt vaatimukset. Ilma-alusta, joka kuuluu asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä I olevan a, b, c tai d alakohdan soveltamisalaan, voidaan käyttää koulutukseen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

1)

toimivaltainen viranomainen on arviointimenettelyssä vahvistanut turvallisuustason, joka on verrattavissa asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä II asetetuissa keskeisissä vaatimuksissa määritettyyn tasoon;

2)

toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt ilma-aluksen käytön koulutukseen ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa.”


(°)  Suoritetaan yksinomaan mittarien avulla.

(*1)  Voidaan suorittaa lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FNPT II:lla.

(+)  Voidaan suorittaa osassa 4 tai osassa 5.

(++)  PBN-oikeuksien vahvistamiseksi tai säilyttämiseksi yhden lähestymisen osassa 4 tai osassa 5 on oltava RNP APCH. Jos RNP APCH ei ole käytännössä mahdollinen, se on tehtävä asianmukaisesti varustetulla simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD).”

(*2)  Edellyttäen, että hakija on viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana suorittanut PBN-oikeuksia käyttäen vähintään kolme IFR-lähtöä ja -lähestymistä, joista ainakin yksi on RNP APCH -lähestyminen, yhden ohjaajan lentokoneluokalla tai -tyypillä yhden ohjaajan miehistöllä, tai että muiden kuin suorituskykyisten vaativien monimoottoristen lentokoneiden osalta hakija on läpäissyt osan 6 lentokokeen muita kuin suorituskykyisiä vaativia yhden ohjaajan lentokoneita varten pelkästään mittareiden avulla lennettynä yhden ohjaajan miehistöllä.

(*3)  Edellyttäen, että hakija on viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana suorittanut PBN-oikeuksia käyttäen vähintään kolme IFR-lähtöä ja -lähestymistä, joista yksi on RNP APCH ‐lähestyminen (voi olla point in space -lähestyminen (PinS)), yhden ohjaajan helikopterityypillä yhden ohjaajan miehistöllä.”


PÄÄTÖKSET

22.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 268/53


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1748

annettu 7 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa terveys- ja kasvinsuojelutoimien hallinnoinnin alakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kyseisen sopimuksen 4 luvussa olevan liitteen V muuttamiseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välinen assosiaatiosopimus (1), jäljempänä 'assosiaatiosopimus', tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 2017.

(2)

Assosiaatiosopimuksen 64 artiklan 1 kohdassa määrätään, että Ukrainan lähentää terveys- ja kasvinsuojelualaa ja eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöään unionin lainsäädäntöön assosiaatiosopimuksen 4 luvussa olevan liitteen V mukaisesti.

(3)

Ukraina on sitoutunut toimittamaan luettelon muodossa kattavan strategian terveys- ja kasvinsuojelutoimia ja eläinten hyvinvointia koskevasta unionin lainsäädännöstä, jäljempänä 'luettelo', jonka mukaiseksi se aikoo lähentää kansallisen lainsäädäntönsä. Luettelon on määrä toimia viiteasiakirjana assosiaatiosopimuksen IV osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 4 luvun (Terveys- ja kasvinsuojelutoimet) täytäntöönpanossa, ja se on määrä lisätä assosiaatiosopimuksen 4 luvussa olevaan liitteeseen V. Assosiaatiosopimuksen 4 luvussa olevaa liitettä V on sen vuoksi määrä muuttaa terveys- ja kasvinsuojelutoimien hallinnoinnin alakomitean, jäljempänä 'terveys- ja kasvinsuojelutoimien alakomitea', päätöksellä assosiaatiosopimuksen 74 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

(4)

Ukraina toimitti luettelon komissiolle kesäkuussa 2016. Unioni hyväksyi assosiaatiosopimuksen 4 luvussa olevan liitteen V muuttamista koskevan kantansa neuvoston päätöksellä (EU) 2017/1391 (2) luettelon perusteella. Ukraina ilmoitti pian tämän jälkeen katsovansa tarpeelliseksi tehdä hyväksymisen määräaikoja koskevia lisäselvennyksiä ja -muutoksia, tehdä korjauksia, myös säädösten päällekkäisyyksien osalta, sekä lisätä uusia säädöksiä. Tästä johtuen päätöksellä (EU) 2017/1391 hyväksyttyyn unionin kantaan perustuvaa terveys- ja kasvinsuojelutoimien alakomitean päätöstä ei hyväksytty.

(5)

Ukraina toimitti tarkistetun version luettelosta komissiolle lokakuussa 2018. Terveys- ja kasvinsuojelutoimien alakomitean on määrä hyväksyä kyseisen luettelon tarkistetun version pohjalta päätös, jolla muutetaan assosiaatiosopimuksen 4 luvussa olevaa liitettä V.

(6)

On aiheellista määrittää kanta, joka otetaan unionin puolesta terveys- ja kasvinsuojelutoimien alakomiteassa assosiaatiosopimuksen 4 luvussa olevan liitteen V muuttamiseen.

(7)

Unionin kannan terveys- ja kasvinsuojelutoimien alakomiteassa olisi sen vuoksi oltava tukea assosiaatiosopimuksen 4 luvussa olevan liitteen V muuttamista terveys- ja kasvinsuojelutoimien alakomitean päätösluonnoksen liitteen mukaisesti.

(8)

Koska päätöksellä (EU) 2017/1391 hyväksyttyä luetteloa on tarkistettu, on tarpeen kumota kyseinen päätös,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella, jäljempänä 'assosiaatiosopimus', perustetussa terveys- ja kasvinsuojelutoimien hallinnoinnin alakomiteassa, jäljempänä 'terveys- ja kasvinsuojelutoimien alakomitea', assosiaatiosopimuksen 4 luvussa olevan liitteen V muuttamiseen unionin puolesta otettava kanta on tukea assosiaatiosopimuksen 4 luvussa olevan liitteen V muuttamista tähän päätökseen liitetyn terveys- ja kasvinsuojelutoimien alakomitean päätösluonnoksessa olevan liitteen mukaisesti.

2.   Unionin edustajat terveys- ja kasvinsuojelutoimien alakomiteassa voivat sopia terveys- ja kasvinsuojelutoimien alakomitean päätösluonnokseen tehtävistä vähäisistä teknisistä muutoksista ilman uutta neuvoston päätöstä.

2 artikla

Kumotaan päätös (EU) 2017/1391.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 7 päivänä lokakuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A.-M. HENRIKSSON


(1)  EUVL L 161, 29.5.2014, s. 3.

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2017/1391, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2017, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa terveys- ja kasvinsuojeluasioiden hallinnoinnin alakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta sopimuksen liitteen V muuttamiseen (EUVL L 195, 27.7.2017, s. 13).


LUONNOS

EU:N JA UKRAINAN TERVEYS- JA KASVINSUOJELUTOIMIEN HALLINNOINNIN ALAKOMITEAN PÄÄTÖS No …

annettu … päivänä …kuuta …,

assosiaatiosopimuksen 4 luvussa olevan liitteen V muuttamisesta

TERVEYS- JA KASVINSUOJELUTOIMIEN HALLINNOINNIN ALAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen, joka allekirjoitettiin Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2014, ja erityisesti sen 74 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välinen assosiaatiosopimus (1), jäljempänä 'assosiaatiosopimus', tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 2017.

(2)

Assosiaatiosopimuksen 64 artiklan 1 kohdassa määrätään, että Ukraina lähentää terveys- ja kasvinsuojelualaa ja eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöään unionin lainsäädäntöön assosiaatiosopimuksen 4 luvussa olevan liitteen V mukaisesti.

(3)

Ukraina on sitoutunut toimittamaan luettelon muodossa kattavan strategian terveys- ja kasvinsuojelutoimia ja eläinten hyvinvointia koskevasta unionin lainsäädännöstä, jäljempänä 'luettelo', jonka mukaiseksi se aikoo lähentää kansallisen lainsäädäntönsä. Luettelon on määrä toimia viiteasiakirjana assosiaatiosopimuksen IV osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 4 luvun (Terveys- ja kasvinsuojelutoimet) täytäntöönpanossa, ja se on määrä lisätä assosiaatiosopimuksen 4 luvussa olevaan liitteeseen V.

(4)

Ukraina toimitti luettelon Euroopan komissiolle lokakuussa 2018. Terveys- ja kasvinsuojelutoimien hallinnoinnin alakomitean, jäljempänä 'terveys- ja kasvinsuojelutoimien alakomitea', on määrä hyväksyä päätös, jolla muutetaan assosiaatiosopimuksen 4 luvussa olevaa liitettä V.

(5)

Terveys- ja kasvinsuojelutoimien alakomitean on näin ollen aiheellista hyväksyä päätös assosiaatiosopimuksen 4 luvussa olevan liitteen V muuttamisesta korvaamalla nykyinen assosiaatiosopimuksen 4 luvussa oleva liite V uudella assosiaatiosopimuksen 4 luvun liitteellä V tämän päätöksen liitteen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen, jäljempänä 'assosiaatiosopimus', 4 luvussa oleva liite V assosiaatiosopimuksen 4 luvun liitteellä V tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty …

Terveys- ja kasvinsuojelutoimien

hallinnoinnin alakomitean puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 161, 29.5.2014, s. 3.


LIITE

ASSOSIAATIOSOPIMUKSEN 4 LUVUSSA OLEVAN LIITTEEN V MUUTTAMINEN

Korvataan assosiaatiosopimuksen 4 luvussa oleva liite V seuraavasti:

"4 LUVUSSA OLEVA LIITE V

KATTAVA STRATEGIA 4 LUVUN (TERVEYS- JA KASVINSUOJELUTOIMET)

TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI LUETTELO UNIONIN LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ, JOHON UKRAINAN ON LÄHENNETTÄVÄ OMAA LAINSÄÄDÄNTÖÄÄN

Ukraina lähentää oman lainsäädäntönsä seuraavan unionin lainsäädännön mukaiseksi jäljempänä esitetyissä hyväksymistä koskevissa määräajoissa tämän sopimuksen 64 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Unionin lainsäädäntö

Hyväksymisen määräaika

I luku – yleinen lainsäädäntö (kansanterveys)

Neuvoston direktiivi 91/496/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta

2018

Neuvoston direktiivi 97/78/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä

2016

Neuvoston direktiivi 2002/99/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta

2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä

2016

Komission asetus (EY) N:o 669/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta

2018

Komission asetus (EU) N:o 16/2011, annettu 10 päivänä tammikuuta 2011, täytäntöönpanotoimenpiteistä elintarvikkeita ja rehuja koskevaa nopeaa hälytysjärjestelmää varten

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 931/2011, annettu 19 päivänä syyskuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002 eläinperäisille elintarvikkeille asetetuista jäljitettävyysvaatimuksista

2018

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 208/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, ituihin ja itujen tuotantoon tarkoitettuihin siemeniin sovellettavista jäljitettävyysvaatimuksista

2018

Elintarvikkeiden merkinnät ja niitä koskevat tiedot

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1925/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/91/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, elintarvike-erän tunnistamismerkinnöistä

2018

Komission asetus (EU) N:o 432/2012, annettu 16 päivänä toukokuuta 2012, muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelosta

2018

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/63/EU, annettu 24 päivänä tammikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 10 artiklassa säädettyjen terveysväitteisiin sovellettavien erityisten edellytysten täytäntöönpanoa koskevien suuntaviivojen hyväksymisestä

2018

Eläintuotteisiin sovellettavat toimenpiteet

Neuvoston direktiivi 2001/110/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, hunajasta

2019

Komission päätös 2002/226/EY, tehty 15 päivänä maaliskuuta 2002, tiettyjen simpukoiden, joiden sisältämä amnestisen simpukkamyrkyn (ASP) määrä ylittää neuvoston direktiivissä 91/492/ETY säädetyn rajan, pyyntiä ja jalostusta koskevista erityisistä terveystarkastuksista

2020

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2065/2003, annettu 10 päivänä marraskuuta 2003, elintarvikkeissa käytettävistä tai käytettäviksi tarkoitetuista savuaromeista

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (I luku, lisäys II)

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (V luku, lisäys III)

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (VII luku, lisäys III)

2019

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (VIII luku, lisäys III)

2019

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (IX luku, lisäys III)

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (X luku, lisäys III)

2019

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (XI luku, lisäys III)

2019

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (XII luku, lisäys III)

2020

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (ХIII luku, lisäys III)

2019

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (ХIV luku, lisäys III)

2019

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (ХV luku, lisäys III)

2020

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä

2019

Komission asetus (EY) N:o 37/2005, annettu 12 päivänä tammikuuta 2005, pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana

2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1331/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1332/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvike-entsyymeistä sekä neuvoston direktiivin 83/417/ETY, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999, direktiivin 2000/13/EY, neuvoston direktiivin 2001/112/EY ja asetuksen (EY) N:o 258/97 muuttamisesta

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineista

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, asetusten (EY) N:o 2232/96 ja (EY) N:o 110/2008 sekä direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta

2018

Komission asetus (EU) N:o 234/2011, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2011, elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 täytäntöönpanosta

2018

Komission asetus (EU) N:o 231/2012, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta

2018

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 872/2012, annettu 1 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2232/96 säädetyn aromiaineiden luettelon hyväksymisestä, sen sisällyttämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteeseen I sekä komission asetuksen (EY) N:o 1565/2000 ja komission päätöksen 1999/217/EY kumoamisesta

2018

Komission asetus (EU) N:o 873/2012, annettu 1 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I mainittua unionin luetteloa aromeista ja raaka-aineista koskevista siirtymätoimenpiteistä

2018

Muut toimenpiteet

Neuvoston direktiivi 78/142/ETY, annettu 30 päivänä tammikuuta 1978, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia vinyylikloridimonomeeria sisältäviä tarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

2019

Neuvoston direktiivi 82/711/ETY, annettu 18 päivänä lokakuuta 1982, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien muovisten tarvikkeiden sisältämien ainesosien siirtymisen tarkastamiseksi tarvittavista perussäännöksistä

2019

Neuvoston direktiivi 84/500/ETY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1984, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia keraamisia tarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

2019

Neuvoston direktiivi 85/572/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1985, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien muovisten tarvikkeiden sisältämien ainesosien siirtymisen tarkastamiseen käytettävistä simulanteista

2019

Komission direktiivi 93/11/ETY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1993, N‐nitrosamiinien ja N‐nitrosoituvien aineiden vapautumisesta elastomeeristä tai kumista valmistetuista tuttipullon tuteista ja huvituteista

2019

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista

2019

Komission asetus (EY) N:o 641/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1829/2003 koskevista täytäntöönpanosäännöistä, joita sovelletaan uusia muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskeviin lupahakemuksiin, olemassa olevia tuotteita koskeviin ilmoituksiin sekä sellaisiin muuntogeenisiin aineksiin, joiden esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää ja joiden riskinarvioinnin tulokset ovat myönteiset

2019

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/590/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta

2019

Komission asetus (EY) N:o 1895/2005, annettu 18 päivänä marraskuuta 2005, tiettyjen epoksijohdannaisten käytön rajoittamisesta elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa

2019

Komission asetus (EY) N:o 2023/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista

2019

Komission päätös 2007/275/EY, tehty 17 päivänä huhtikuuta 2007, rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista

2018

Komission direktiivi 2007/42/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta tehdyistä, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista

2019

Komission asetus (EY) N:o 282/2008, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista kierrätysmuovimateriaaleista ja -tarvikkeista ja asetuksen (EY) N:o 2023/2006 muuttamisesta

2020

Komission asetus (EY) N:o 450/2009, annettu 29 päivänä toukokuuta 2009, elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvista aktiivisista ja älykkäistä materiaaleista ja tarvikkeista

2019

Komission päätös 2010/169/EU, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2010, 2,4,4’-trikloori-2’-hydroksidifenyylieetterin jättämisestä sisällyttämättä direktiivissä 2002/72/EY vahvistettuun unionin luetteloon lisäaineista, joita voidaan käyttää elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien muovisten materiaalien ja tarvikkeiden valmistukseen

2019

Komission asetus (EU) N:o 10/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista

2019

Komission asetus (EU) N:o 284/2011, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2011, erityisten edellytysten ja yksityiskohtaisten menettelyjen vahvistamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueelta peräisin olevien tai niistä lähetettyjen polyamidista ja melamiinista valmistettujen muovisten taloustavaroiden tuontia varten

2019

Komission asetus (EU) N:o 28/2012, annettu 11 päivänä tammikuuta 2012, todistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elintarvikesekoitusten tuonnissa unioniin ja kuljetuksessa unionin kautta sekä päätöksen 2007/275/EY ja asetuksen (EY) N:o 1162/2009 muuttamisesta

2021

Lainsäädännön lähentämisen jälkeen sisällytettävät kohdat

Neuvoston direktiivi 96/23/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista

2020

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/2/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

2020

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/3/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan yhteisön luettelon vahvistamisesta

2020

Komission direktiivi 2002/63/EY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisön näytteenottomenettelyistä kasvi- ja eläinperäisten tuotteiden torjunta-ainejäämien virallisessa tarkastuksessa ja direktiivin 79/700/ETY kumoamisesta

2018

Komission asetus (EY) N:o 401/2006, annettu 23 päivänä helmikuuta 2006, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden mykotoksiinipitoisuuksien virallista tarkastusta varten

2018

Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta

2018

Komission asetus (EY) N:o 1882/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tiettyjen elintarvikkeiden nitraattipitoisuuksien virallista tarkastusta varten

2018

Komission asetus (EY) N:o 333/2007, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeissa olevien hivenaineiden ja jalostuksesta peräisin olevien vierasaineiden pitoisuuksien tarkastusta varten

2018

Komission asetus (EU) N:o 589/2014, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2014, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tietyissä elintarvikkeissa olevien dioksiinien, dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden ja muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksien tarkastusta varten sekä asetuksen (EU) N:o 252/2012 kumoamisesta

2018

II luku – eläinten terveys

Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa

2018

Komission päätös 86/474/ETY, tehty 11 päivänä syyskuuta 1986, paikalla tehtävien tarkastusten täytäntöönpanosta nautaeläinten, sikojen ja tuoreen lihan tuontiin kolmansista maista sovellettavassa järjestelmässä

2018

Neuvoston direktiivi 88/407/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1988, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa

2018

Neuvoston direktiivi 89/556/ETY, annettu 25 päivänä syyskuuta 1989, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista

2018

Neuvoston direktiivi 90/429/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa

2018

Neuvoston direktiivi 92/65/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset

2018

Neuvoston asetus (EY) N:o 338/97, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä

2018

Komission päätös 2004/211/EY, tehty 6 päivänä tammikuuta 2004, niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden osien luettelosta, joista jäsenvaltiot sallivat elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin, sekä päätösten 93/195/ETY ja 94/63/EY muuttamisesta

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (VII luku)

2020

Komission asetus (EY) N:o 1739/2005, annettu 21 päivänä lokakuuta 2005, sirkuseläinten kuljettamiseen jäsenvaltioiden välillä sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista

2018

Komission päätös 2006/168/EY, tehty 4 päivänä tammikuuta 2006, eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista naudan alkioiden tuonnissa yhteisöön ja päätöksen 2005/217/EY kumoamisesta

2018

Komission päätös 2006/605/EY, tehty 6 päivänä syyskuuta 2006, tietyistä suojatoimenpiteistä luonnonvaraisen riistan istutukseen tarkoitetussa yhteisön sisäisessä siipikarjan kaupassa

2019

Neuvoston direktiivi 2006/88/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta

2020

Komission päätös 2006/767/EY, tehty 6 päivänä marraskuuta 2006, päätösten 2003/804/EY ja 2003/858/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kysymys ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesiviljelystä peräisin olevien elävien nilviäisten sekä elävien kalojen ja kalatuotteiden todistusvaatimuksista

2020

Komission asetus (EY) N:o 798/2008, annettu 8 päivänä elokuuta 2008, sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista

2018

Komission asetus (EY) N:o 1251/2008, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi

2020

Komission päätös 2009/712/EY, tehty 18 päivänä syyskuuta 2009, neuvoston direktiivin 2008/73/EY täytäntöönpanosta jäsenvaltioiden yhteisön eläinlääkintä- ja eläinjalostuslainsäädännön mukaisesti hyväksymien laitosten ja laboratorioiden luetteloita sisältävien internetpohjaisten tietosivujen osalta

2019

Neuvoston direktiivi 2009/156/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta

2019

Neuvoston direktiivi 2009/158/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista

2018

Komission päätös 2010/57/EU, annettu 3 päivänä helmikuuta 2010, neuvoston direktiivin 97/78/EY liitteessä I lueteltujen alueiden kautta kuljetettavien hevoseläinten kauttakuljetusta koskevien terveystakeiden vahvistamisesta

2019

Komission päätös 2010/270/EU, annettu 6 päivänä toukokuuta 2010, neuvoston direktiivin 92/65/ETY liitteessä E olevan 1 ja 2 osan muuttamisesta tiloilta tulevien eläinten sekä mehiläisten ja kimalaisten terveystodistusten mallien osalta

2018

Komission päätös 2010/471/EU, annettu 26 päivänä elokuuta 2010, hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista unioniin siltä osin kuin on kyse keinosiemennysasemien, siemennesteen varastointiasemien ja alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmien luetteloista sekä todistusvaatimuksista

2018

Komission päätös 2010/472/EU, annettu 26 päivänä elokuuta 2010, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista unioniin

2018

Komission täytäntöönpanopäätös 2011/630/EU, annettu 20 päivänä syyskuuta 2011, naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnista unioniin

2018

Komission täytäntöönpanopäätös 2012/137/EU, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2012, siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnista unioniin

2018

Eläintaudit

Neuvoston direktiivi 82/894/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1982, eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä

2018

Komission päätös 92/260/ETY, tehty 10 päivänä huhtikuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten tilapäisessä tuonnissa

2018

Neuvoston direktiivi 92/35/ETY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1992, afrikkalaisen hevosruton valvontasäännöistä ja torjuntatoimenpiteistä

2018

Neuvoston direktiivi 92/119/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, yhteisön yleisistä toimenpiteistä tiettyjen eläintautien torjumiseksi sekä swine vesicular -tautiin liittyvistä erityistoimenpiteistä

2020

Komission päätös 93/197/ETY, tehty 5 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa

2018

Komission päätös 2000/428/EY, tehty 4 päivänä heinäkuuta 2000, sian vesikulaaritaudin vahvistamisessa ja erotusdiagnoosissa käytettävistä diagnostisista menettelyistä, näytteenottomenetelmistä ja laboratoriokokeiden tulosten arviointikriteereistä

2018

Neuvoston direktiivi 2000/75/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2000, lampaan bluetongue-taudin torjunta- ja hävittämistoimenpiteitä koskevista erityissäännöksistä

2018

Neuvoston direktiivi 2001/89/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi

2018

Neuvoston direktiivi 2002/60/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, erityissäännöksistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja direktiivin 92/119/ETY muuttamisesta Teschenin taudin ja afrikkalaisen sikaruton osalta

2018

Komission päätös 2003/466/EY, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2003, vyöhykejaon ja virallisen valvonnan perusteista epäiltäessä lohen tarttuvaa anemiaa (ISA-tautia) tai sen esiintymisen varmistuttua

2018

Komission päätös 2003/634/EY, tehty 28 päivänä elokuuta 2003, kalojen virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS) ja tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) osalta hyväksytyn vyöhykkeen aseman ja ei-hyväksytyillä vyöhykkeillä sijaitsevan näiden tautien osalta hyväksytyn tilan aseman saamista varten toteutettavien ohjelmien kelpuuttamisesta

2018

Komission päätös 2005/217/EY, tehty 9 päivänä maaliskuuta 2005, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista naudan alkioiden tuonnissa yhteisöön

2018

Komission päätös 2008/855/EY, tehty 3 päivänä marraskuuta 2008, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa

2018

Komission päätös 2009/3/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2008, yhteisön rokotevarastojen perustamisesta afrikkalaisen hevosruton varalta

2020

Komission asetus (EY) N:o 789/2009, annettu 28 päivänä elokuuta 2009, asetuksen (EY) N:o 1266/2007 muuttamisesta bluetongue-taudin tartunnanlevittäjiltä suojelemisen sekä taudin seuranta- ja valvontaohjelmia koskevien vähimmäisvaatimusten osalta

2018

Eläinten tunnistus ja rekisteröinti

Komission asetus (EY) N:o 494/98, annettu 27 päivänä helmikuuta 1998, neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän hallinnollisten vähimmäisseuraamusten soveltamisen osalta

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta

2018

Komission päätös 2000/678/EY, tehty 23 päivänä lokakuuta 2000, neuvoston direktiivissä 64/432/ETY säädettyä tilojen rekisteröintiä kansallisiin sikaeläinten tietokantoihin koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

2018

Komission asetus (EY) N:o 1082/2003, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2003, yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 täytäntöönpanemiseksi tarkastusten vähimmäistason osalta tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän puitteissa

2018

Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta

2018

Komission asetus (EY) N:o 911/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 täytäntöönpanosta korvamerkkien, passien ja tilarekisterien osalta

2018

Komission päätös 2006/28/EY, tehty 18 päivänä tammikuuta 2006, korvamerkkien kiinnittämiselle tiettyihin nautaeläimiin vahvistetun määräajan pidentämisestä

2018

Komission asetus (EY) N:o 1505/2006, annettu 11 päivänä lokakuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse lammas- ja vuohieläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin yhteydessä suoritettavista vähimmäistarkastuksista

2018

Komission päätös 2006/968/EY, tehty 15 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 täytäntöönpanosta lammas- ja vuohieläinten elektroniseen tunnistamiseen liittyvien ohjeiden ja menettelyiden osalta

2018

Neuvoston direktiivi 2008/71/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, sikojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä

2018

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/262, annettu 17 päivänä helmikuuta 2015, neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista annettu asetus)

2018

Eläimistä saatavat sivutuotteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2160/2003, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta

2019

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/99/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta, neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 92/117/ETY kumoamisesta

2019

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus)

2018

Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla

2018

Komission asetus (EU) N:o 749/2011, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla, annetun asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta

2018

Rehuihin ja rehujen lisäaineisiin sovellettavat toimenpiteet

Neuvoston direktiivi 90/167/ETY, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1990, lääkkeitä sisältävien rehujen valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista vaatimuksista yhteisössä

2019

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/82/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/28/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/82/EY muuttamisesta

2018

Komission suositus 2004/704/EY, tehty 11 päivänä lokakuuta 2004, rehuissa esiintyvien dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden aiheuttaman taustakuormituksen seurannasta

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 12 päivänä tammikuuta 2005, rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista

2018

Komission asetus (EY) N:o 378/2005, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rehujen lisäaineita koskeviin hakemuksiin liittyvien yhteisön vertailulaboratorion tehtävien ja velvollisuuksien osalta

2018

Komission asetus (EY) N:o 1876/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen rehun lisäaineiden väliaikaisesta ja pysyvästä hyväksymisestä

2018

Komission direktiivi 2008/38/EY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2008, erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusten luettelosta

2018

Komission asetus (EY) N:o 429/2008, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä rehun lisäaineiden arvioinnin ja hyväksymisen osalta

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 470/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 79/373/ETY, komission direktiivin 80/511/ETY, neuvoston direktiivien 82/471/ETY, 83/228/ETY, 93/74/ETY, 93/113/EY ja 96/25/EY ja komission päätöksen 2004/217/EY kumoamisesta

2018

Komission asetus (EU) N:o 1270/2009, annettu 21 päivänä joulukuuta 2009, tiettyjen rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä

2018

Komission asetus (EU) N:o 37/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta

2018

Komission asetus (EU) N:o 892/2010, annettu 8 päivänä lokakuuta 2010, tiettyjen tuotteiden asemasta rehun lisäaineina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 puitteissa

2018

Komission suositus 2011/25/EU, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, ohjeiden vahvistamisesta eron tekemiseen rehuaineiden, rehun lisäaineiden, biosidituotteiden ja eläinlääkkeiden välille

2018

Komission asetus (EU) N:o 68/2013, annettu 16 päivänä tammikuuta 2013, rehuaineluettelosta

2018

Eläinten hyvinvointi

Neuvoston direktiivi 1999/74/EY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista

2018

Komission direktiivi 2002/4/EY, annettu 30 päivänä tammikuuta 2002, neuvoston direktiivin 1999/74/EY soveltamisalaan kuuluvien munivien kanojen tuotantolaitosten rekisteröinnistä

2018

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta

2019

Komission päätös 2006/778/EY, tehty 14 päivänä marraskuuta 2006, tiettyjen tuotantoeläintilojen tarkastusten aikana kerättäviä tietoja koskevista vähimmäisvaatimuksista

2018

Neuvoston direktiivi 2007/43/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, lihantuotantoa varten pidettävien kanojen suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista

2018

Neuvoston direktiivi 2008/119/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimuksista

2018

Neuvoston direktiivi 2008/120/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista

2018

Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009, annettu 24 päivänä syyskuuta 2009, eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä

2019

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/188/EU, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2013, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 nojalla tehtyjä syrjimättömiä tarkastuksia koskevista vuotuisista kertomuksista

2018

III luku – Kasvinsuojelutoimet

Neuvoston direktiivi 66/401/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, rehukasvien siementen pitämisestä kaupan

2018

Neuvoston direktiivi 66/402/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan

2018

Neuvoston direktiivi 69/464/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1969, perunasyövän torjunnasta

2020

Komission direktiivi 92/90/ETY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1992, tiettyjen sellaisten velvoitteiden vahvistamisesta, jotka kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuottajien ja tuojien on täytettävä, sekä heidän rekisteröintiään koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

2019

Komission direktiivi 92/105/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjä kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita yhteisön sisällä kuljetettaessa käytettävien kasvipassien standardoinnista ja kasvipassien myöntämistä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta sekä niiden korvaamiseen liittyvistä edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä

2020

Komission direktiivi 93/51/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1993, sääntöjen vahvistamisesta tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden jonkin suojellun alueen kautta liikkumisen osalta ja näiden tällaiselta suojellulta alueelta peräisin olevien ja sen sisällä liikkuvien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden liikkumisen osalta

2020

Neuvoston direktiivi 93/85/ETY, annettu 4 päivänä lokakuuta 1993, perunan vaalean rengasmädän torjunnasta

2020

Komission direktiivi 94/3/EY, annettu 21 päivänä tammikuuta 1994, kolmannesta maasta tulevan välittömästi kasvien terveyttä uhkaavan lähetyksen tai haitallisen organismin pysäyttämistä koskevasta ilmoitusmenettelystä

2019

Neuvoston asetus (EY) N:o 2100/94, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1994, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista

2020

Komission asetus (EY) N:o 1238/95, annettu 31 päivänä toukokuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi maksuissa yhteisön kasvilajikevirastolle

2020

Komission asetus (EY) N:o 1768/95, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1995, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 14 artiklan 3 kohdassa säädetyn maataloutta koskevan vapautuksen soveltamista koskevista säännöistä

2020

Neuvoston asetus (EY) N:o 2506/95, annettu 25 päivänä lokakuuta 1995, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2100/94 muuttamisesta

2020

Neuvoston asetus (EY) N:o 2470/96, annettu 17 päivänä joulukuuta 1996, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien keston pidentämisestä perunoiden osalta

2020

Komission direktiivi 97/46/EY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1997, edellytyksistä, joilla neuvoston direktiivin 77/93/ETY liitteissä I–V lueteltuja tiettyjä haitallisia organismeja, kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita saa tuoda yhteisöön tai sen tietyille suojelluille alueille taikka siirtää yhteisössä tai sen tietyillä suojelluilla alueilla kokeellisia tai tieteellisiä tarkoituksia tai lajikevalintatyötä varten annetun direktiivin 95/44/EY muuttamisesta

2021

Komission direktiivi 98/22/EY, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1998, kolmansista maista tulevien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tuotteiden terveystarkastusten suorittamista yhteisössä muissa tarkastuspaikoissa kuin määränpäässä koskevista vähimmäisedellytyksistä

2019

Neuvoston direktiivi 98/56/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, koristekasvien lisäysaineiston pitämisestä kaupan

2018

Neuvoston direktiivi 98/57/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojan torjunnasta

2020

Komission asetus (EY) N:o 2605/98, annettu 3 päivänä joulukuuta 1998, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 14 artiklan 3 kohdassa säädetyn maataloutta koskevan vapautuksen soveltamista koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1768/95 muuttamisesta

2020

Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä

2019

Neuvoston direktiivi 2002/54/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan

2018

Neuvoston direktiivi 2002/55/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, vihannesten siementen pitämisestä kaupan

2018

Neuvoston direktiivi 2002/56/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, siemenperunoiden pitämisestä kaupan

2018

Neuvoston direktiivi 2002/57/EY, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan

2018

Neuvoston päätös 2003/17/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, kolmansissa maissa siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja kolmansissa maissa tuotettujen siementen vastaavuudesta

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta

2019

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista

2021

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta

2018

Komission direktiivi 2004/102/EY, annettu 5 päivänä lokakuuta 2004, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden II, III, IV ja V muuttamisesta

2019

Komission direktiivi 2004/103/EY, annettu 7 päivänä lokakuuta 2004, neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa B osassa mainituille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille tehtävistä tunnistustarkastuksista ja kasvien terveystarkastuksista, jotka voidaan suorittaa muussa kuin siinä paikassa, jonka kautta tuotteet saapuvat yhteisöön, tai kyseisen paikan läheisyydessä, sekä tarkastusvaatimusten määrittelystä

2020

Komission asetus (EY) N:o 1756/2004, annettu 11 päivänä lokakuuta 2004, tietyille neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa B osassa luetelluille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille tehtävien kasvien terveystarkastuksien vähentämiseen tarvittaviin todisteisiin sekä vähentämisen tyyppiä ja tasoa koskeviin kriteereihin sovellettavista yksityiskohtaisista edellytyksistä

2020

Komission direktiivi 2004/105/EY, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, kolmansista maista tuotavia ja neuvoston direktiivissä 2000/29/EY lueteltuja kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita seuraavien virallisten terveystodistusten mallien tai kasvien jälleenviennissä käytettävien terveystodistusten mallien vahvistamisesta

2019

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta

2020

Komission asetus (EY) N:o 217/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, neuvoston direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY ja 2002/57/EY soveltamista koskevista säännöistä siementen, jotka eivät täytä vähimmäisitävyyden vaatimuksia, kaupan pitämiseen jäsenvaltioiden myöntämien väliaikaisten lupien osalta

2018

Neuvoston direktiivi 2007/33/EY, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2007, peruna-ankeroisten torjunnasta ja direktiivin 69/465/ETY kumoamisesta

2020

Komission päätös 2008/495/EY, tehty 7 päivänä toukokuuta 2008, muuntogeenisen maissin (Zea mays L., linja MON810) käytön ja myynnin väliaikaisesta kieltämisestä Itävallassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti

2018

Komission direktiivi 2008/61/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, edellytyksistä, joilla neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteissä I–V lueteltuja tiettyjä haitallisia organismeja, kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita saa tuoda yhteisöön tai sen tietyille suojelluille alueille taikka siirtää yhteisössä tai sen tietyillä suojelluilla alueilla kokeellisia tai tieteellisiä tarkoituksia tai lajikevalintatyötä varten

2020

Neuvoston direktiivi 2008/72/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan

2018

Neuvoston direktiivi 2008/90/EY, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan

2018

Komission päätös 2009/244/EY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2009, kukan värin osalta muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja 123.8.12) markkinoille saattamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/41/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, geneettisesti muunnettujen mikro-organismien suljetusta käytöstä

2018

Komission asetus (EY) N:o 874/2009, annettu 17 päivänä syyskuuta 2009, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi menettelyssä yhteisön kasvilajikevirastossa

2020

Komission päätös 2009/770/EY, tehty 13 päivänä lokakuuta 2009, raportointilomakkeiden vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti seurantatulosten ilmoittamiseksi muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön, tuotteina tai tuotteissa niiden saattamiseksi markkinoille

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta

2020

Komission päätös 2010/135/EU, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2010, tärkkelyksen amylopektiini-ainesosan parannetun pitoisuuden osalta muuntogeenisen perunatuotteen (Solanum tuberosum L., linja EH92-527-1) markkinoille saattamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti

2018

Komission suositus 2010/C 200/01, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010, ohjeista kansallisten rinnakkaiselotoimenpiteiden kehittämiseksi muuntogeenisten organismien tahattoman esiintymisen välttämiseksi tavanomaisesti tai luonnonmukaisesti viljeltävien kasvien seassa

2018

Komission asetus (EU) N:o 188/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siltä osin kuin on kyse sellaisten tehoaineiden arviointimenettelystä, joita ei ollut markkinoilla kahtena kyseisen direktiivin tiedoksi antamista seuraavana vuonna

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 541/2011, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta

2020

Komission asetus (EU) N:o 547/2011, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta kasvinsuojeluaineita koskevien merkintävaatimusten osalta

2020

Komission asetus (EU) N:o 544/2011, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta tehoaineita koskevien tietovaatimusten osalta

2020

Komission asetus (EU) N:o 545/2011, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta kasvinsuojeluaineita koskevien tietovaatimusten osalta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 702/2011, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2011, tehoaineen proheksadioni hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 703/2011, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2011, tehoaineen atsoksistrobiini hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 704/2011, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2011, tehoaineen atsimsulfuroni hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 705/2011, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2011, tehoaineen imatsaliili hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 706/2011, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2011, tehoaineen profoksidiimi hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 736/2011, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2011, tehoaineen fluroksipyyri hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 740/2011, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2011, tehoaineen bispyribac hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 786/2011, annettu 5 päivänä elokuuta 2011, tehoaineen 1-naftyyliasetamidi hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen ja komission päätöksen 2008/941/EY muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 787/2011, annettu 5 päivänä elokuuta 2011, tehoaineen 1-naftyylietikkahappo hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen ja komission päätöksen 2008/941/EY muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 788/2011, annettu 5 päivänä elokuuta 2011, tehoaineen fluatsifoppi-P hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 797/2011, annettu 9 päivänä elokuuta 2011, tehoaineen spiroksamiini hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 798/2011, annettu 9 päivänä elokuuta 2011, tehoaineen oksifluorfeeni hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 800/2011, annettu 9 päivänä elokuuta 2011, tehoaineen teflutriini hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 807/2011, annettu 10 päivänä elokuuta 2011, tehoaineen triatsoksidi hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 810/2011, annettu 11 päivänä elokuuta 2011, tehoaineen kresoksiimimetyyli hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 974/2011, annettu 29 päivänä syyskuuta 2011, tehoaineen akrinatriini hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 993/2011, annettu 6 päivänä lokakuuta 2011, tehoaineen 8-hydroksikinoliini hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1143/2011, annettu 10 päivänä marraskuuta 2011, tehoaineen prokloratsi hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanopäätös 2011/787/EU, annettu 29 päivänä marraskuuta 2011, luvan antamisesta jäsenvaltioille toteuttaa väliaikaisesti Egyptiä koskevia kiireellisiä toimenpiteitä Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -organismin leviämisen estämiseksi

2020

Komission täytäntöönpanopäätös 2012/138/EU, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2012, hätätoimenpiteistä Anoplophora chinensis (Forster) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 359/2012, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2012, tehoaineen metaami hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanopäätös 2012/340/EU, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2012, perussiementen ja perussiemeniä aikaisempaa sukupolvea olevien jalostettujen siementen virallisesti valvottua viljelystarkastusta koskevan määräaikaisen kokeen järjestämisestä neuvoston direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY ja 2002/57/EY mukaisesti

2018

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 582/2012, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2012, tehoaineen bifentriini hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 589/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, tehoaineen fluksapyroksadi hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 595/2012, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2012, tehoaineen fenpyratsamiini hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 746/2012, annettu 16 päivänä elokuuta 2012, tehoaineen Adoxophyes orana granulovirus hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanopäätös 2012/535/EU, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012, kiireellisistä toimenpiteistä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -kasvintuhoojan (mäntyankeroinen) unionissa leviämisen estämiseksi

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 485/2013, annettu 24 päivänä toukokuuta 2013, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden klotianidi, tiametoksaami ja imidaklopridi hyväksymisedellytyksistä sekä kyseisiä tehoaineita sisältävillä kasvinsuojeluaineilla käsiteltyjen siementen käytön ja myynnin kieltämisestä

2018

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/20/EU, annettu 6 päivänä helmikuuta 2014, perussiemenperunoiden ja varmennettujen siemenperunoiden unionin luokkien sekä näihin luokkiin sovellettavien edellytysten ja nimitysten määrittämisestä

2018

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/21/EU, annettu 6 päivänä helmikuuta 2014, esiperussiemenperunoita koskevien vähimmäisedellytysten ja unionin luokkien määrittämisestä

2018

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 632/2014, annettu 13 päivänä toukokuuta 2014, tehoaineen flubendiamidi hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 571/2014, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, tehoaineen ipkonatsoli hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

2020

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/362/EU, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, tilapäisen kokeen järjestämisestä tiettyjen poikkeusten myöntämiseksi rehukasvien viljelyyn tarkoitettujen siemenseosten pitämiseksi kaupan neuvoston direktiivin 66/401/ETY nojalla tehdyn päätöksen 2009/109/EY muuttamisesta

2018

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/367/EU, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014, neuvoston direktiivin 2002/56/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 21 artiklan 3 kohdassa säädetystä päivämäärästä, johon saakka jäsenvaltioille annetaan lupa pidentää kolmansista maista peräisin olevien siemenperunoiden vastaavuutta koskevien päätösten voimassaoloaikaa

2018

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/83/EU, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2014, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden I, II, III, IV ja V muuttamisesta

2019

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/96/EU, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 2008/90/EY soveltamisalaan kuuluvien hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston merkitsemistä, sulkemista ja pakkaamista koskevista vaatimuksista

2018

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/97/EU, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 2008/90/EY täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse toimittajien ja lajikkeiden rekisteröinnistä sekä yleisestä lajikeluettelosta

2018

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/98/EU, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 2008/90/EY täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse direktiivin I liitteessä tarkoitettuja hedelmäkasvisukuihin ja -lajeihin kuuluvia kasveja koskevista erityisvaatimuksista, toimittajiin sovellettavista erityisvaatimuksista ja virallisia tarkastuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1946/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, muuntogeenisten organismien valtioiden rajat ylittävistä siirroista

2018


(1)  Ilmaisulla 'hyväksyminen' tarkoitetaan täytäntöönpanopäivää, joka vahvistetaan asiaankuuluvassa säädöksessä ja julkaistaan "Ukrainan virallisessa lehdessä", "Governmental Courier" -lehdessä tai Ukrainan valtion elintarviketurvallisuus- ja kuluttajansuojaviraston virallisella verkkosivustolla ja jona vaikutukset tulevat voimaan joko välittömästi tai ilmoitetun siirtymäajan jälkeen."


22.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 268/73


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1749,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2019,

Irlannin esittämästä pyynnöstä osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin, jotka koskevat laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella vastaavaa Euroopan unionin virastoa (eu-LISA)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 19 4 artiklan,

ottaa huomioon Irlannin hallituksen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajalle 12 päivänä huhtikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä esittämän pyynnön saada osallistua tiettyihin kyseisessä kirjeessä mainittuihin Schengenin säännöstön määräyksiin,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi päätöksellä 2002/192/EY (1) Irlannille luvan osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin kyseisessä päätöksessä säädetyin edellytyksin.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1077/2011 (2) perustettiin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto, josta käytetään yleisesti nimitystä eu-LISA ja jonka on määrä varmistaa toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II), viisumitietojärjestelmän (VIS) ja Eurodac-järjestelmän sekä niiden viestintäinfrastruktuurien tiettyjen osien operatiivinen hallinnointi sekä mahdollisesti muiden vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivinen hallinnointi erillisten, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 67–89 artiklaan perustuvien unionin säädösten pohjalta.

(3)

Neuvosto antoi päätöksellä 2012/764/EU (3) Irlannille luvan osallistua asetukseen (EU) N:o 1077/2011 siltä osin kuin asetus liittyy VISin ja niiden SIS II:n osien, joihin Irlanti ei osallistu, operatiiviseen hallinnointiin.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1726 (4), jolla kumottiin asetus (EU) N:o 1077/2011, hyväksyttiin 14 päivänä marraskuuta 2018. Asetuksella (EU) 2018/1726 perustetaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA), jäljempänä ’virasto’, joka korvaa asetuksella (EU) N:o 1077/2011 perustetun viraston ja on sen seuraaja. Asetuksen (EU) 2018/1726 mukaisesti viittauksia kumottuun asetukseen (EU) N:o 1077/2011 pidetään viittauksina asetukseen (EU) 2018/1726 kyseisen asetuksen liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

(5)

Asetuksen (EU) 2018/1726 mukaisesti virasto vastaa Schengenin tietojärjestelmän (SIS), VISin ja Eurodac-järjestelmän operatiivisesta hallinnoinnista. Virasto vastaa myös rajanylitystietojärjestelmän (EES), DubliNetin sekä Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) valmistelusta, kehittämisestä tai operatiivisesta hallinnoinnista. Viraston vastuulle saatetaan antaa myös muiden vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien valmistelu, kehittäminen ja operatiivinen hallinnointi, jos SEUT 67–89 artiklaan perustuvissa asiaa koskevissa unionin säädöksissä niin säädetään.

(6)

SIS-järjestelmä on osa Schengenin säännöstöä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksilla (EU) 2018/1861 (5) ja (EU) 2018/1862 (6) säännellään SIS-järjestelmän perustamista, toimintaa sekä SIS-järjestelmän käyttöä rajatarkastuksissa ja poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä. Lisäksi asetuksella (EU) 2018/1860 (7) säännellään SIS-järjestelmän käyttöä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi. Kun asetuksia (EU) 2018/1861 ja (EU) 2018/1862 aletaan soveltaa, ne korvaavat tällä hetkellä kyseisiin asioihin sovellettavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1987/2006 (8) ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS (9). Irlanti on kuitenkin osallistunut ainoastaan päätöksen 2007/533/YOS ja asetuksen (EU) 2018/1862, joilla kehitetään päätöksen 2002/192/EY 1 artiklan a kohdan ii alakohdassa tarkoitettuja Schengenin säännöstön määräyksiä, hyväksymiseen.

(7)

Myös VIS on osa Schengenin säännöstöä. Irlanti ei osallistunut VISin perustamista, toimintaa tai käyttöä koskevien säädösten eli neuvoston päätöksen 2004/512/EY (10), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2008 (11) ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS (12) hyväksymiseen, eivätkä nämä säädökset sido Irlantia.

(8)

Eurodac-järjestelmä ei ole osa Schengenin säännöstöä. Irlanti on osallistunut Eurodac-järjestelmän perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 603/2013 (13) hyväksymiseen, ja asetus sitoo Irlantia.

(9)

EES on osa Schengenin säännöstöä. Irlanti ei osallistunut EES:n perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2226 (14) hyväksymiseen, eikä asetus sido Irlantia.

(10)

Myös ETIAS on osa Schengenin säännöstöä. Irlanti ei osallistunut ETIASin perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1240 (15) hyväksymiseen, eikä asetus sido Irlantia.

(11)

DubliNet ei ole osa Schengenin säännöstöä. Komission asetus (EY) N:o 1560/2003 (16), jolla perustetaan erillinen suojattu sähköinen tiedonsiirtokanava DubliNet, sitoo Irlantia.

(12)

Koska Irlanti osallistuu Eurodac-järjestelmään ja DubliNetiin sekä osittain myös SIS-järjestelmään, sillä on oikeus osallistua viraston toimintaan siltä osin kuin virasto vastaa asetuksen (EU) 2018/1862 mukaisesti SIS-järjestelmän sekä Eurodac-järjestelmän ja DubliNetin operatiivisesta hallinnoinnista.

(13)

Virasto on yksi oikeushenkilö ja sillä on yhtenäinen organisatorinen ja rahoituksellinen rakenne. Tämän mukaisesti virasto perustettiin SEUT 288 artiklan mukaisesti yhdellä säädöksellä, jota sovelletaan kaikilta osiltaan kaikissa jäsenvaltioissa, joita se sitoo. Tämä sulkee pois mahdollisuuden soveltaa asetusta Irlannissa vain osittain. Näin ollen olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asetusta (EU) 2018/1726 sovelletaan kaikilta osiltaan Irlantiin.

(14)

Irlanti ilmoitti Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan N:o 21 4 artiklan mukaisesti komissiolle ja neuvostolle 12 päivänä huhtikuuta 2019 päivätyillä kirjeillä aikomuksestaan hyväksyä asetuksen (EU) 2018/1726 Eurodac-järjestelmään ja DubliNetiin liittyvät säännökset.

(15)

Komissio vahvisti SEUT 331 artiklan 1 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti 23 päivänä heinäkuuta 2019 annetulla päätöksellä, että asetusta (EU) 2018/1726 sovelletaan Irlantiin siltä osin kuin sen säännökset liittyvät Eurodac-järjestelmään ja DubliNetiin. Kyseisessä päätöksessä säädetään, että asetus (EU) 2018/1726 tulee voimaan Irlannin osalta samana päivänä kuin neuvoston päätös Irlannin pyynnöstä osallistua asetuksen (EU) 2018/1726 säännöksiin, jotka liittyvät SIS-järjestelmään, sellaisena kuin siitä säädetään asetuksessa (EU) 2018/1861, joka korvaa asetuksen (EY) N:o 1987/2006, ja asetuksessa (EU) 2018/1860, sekä VIS-, EES- ja ETIAS-järjestelmiin.

(16)

Ensimmäinen edellytys Irlannin osallistumiselle asetuksen (EU) 2018/1726 säännöksiin täyttyi, kun komission päätös hyväksyttiin 23 päivänä heinäkuuta 2019.

(17)

Jotta perussopimusten sekä sovellettavien pöytäkirjojen noudattaminen voidaan varmistaa ja samalla turvata asetuksen (EU) 2018/1726 yhtenäisyys ja johdonmukaisuus, Irlanti on pyytänyt neuvostolle osoitetulla 12 päivänä huhtikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä lupaa saada osallistua asetukseen (EU) 2018/1726 Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 19, jäljempänä ’Schengen-pöytäkirja’, 4 artiklan mukaisesti siltä osin kuin asetuksen (EU) 2018/1726 säännöksissä viitataan viraston vastuuseen SIS-järjestelmän, sellaisena kuin siitä säädetään asetuksessa (EU) 2018/1861, joka korvaa asetuksen (EY) N:o 1987/2006, ja asetuksessa (EU) 2018/1860, operatiivisesta hallinnoinnista sekä VIS-, EES- ja ETIAS-järjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista.

(18)

Neuvosto tunnustaa Irlannin oikeuden esittää Schengen-pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti pyyntö saada osallistua asetuksen (EU) 2018/1726 säännöksiin siltä osin kuin Irlanti ei osallistu kyseiseen asetukseen muilla perusteilla.

(19)

Irlannin osallistuminen asetukseen (EU) 2018/1726 ei vaikuta siihen, että Irlanti ei tällä hetkellä osallistu eikä voi osallistua kolmansien maiden kansalaisten vapaata liikkuvuutta, viisumipolitiikkaa ja jäsenvaltioiden ulkorajojen ylittämistä koskeviin Schengenin säännöstön määräyksiin. Asetuksessa (EU) 2018/1726 on sen vuoksi tähän Irlannin erityisasemaan liittyviä erityisiä säännöksiä, erityisesti siltä osin kuin on kyse rajoitetusta äänioikeudesta viraston hallintoneuvostossa.

(20)

Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen (17) 3 artiklan nojalla perustetulle sekakomitealle on ilmoitettu tämän päätöksen valmistelusta kyseisen sopimuksen 5 artiklan mukaisesti.

(21)

Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen (18) 3 artiklan nojalla perustetulle sekakomitealle on ilmoitettu tämän päätöksen valmistelusta kyseisen sopimuksen 5 artiklan mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätösten 2002/192/EY ja 2012/764/EU mukaisesti Irlanti osallistuu asetukseen (EU) 2018/1726 siltä osin kuin asetus liittyy VIS-järjestelmän ja niiden SIS-järjestelmän osien, joihin Irlanti ei osallistu, sekä EES- ja ETIAS-järjestelmien operatiiviseen hallinnointiin.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä lokakuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LEPPÄ


(1)  Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1077/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta (EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 2012/764/EU, annettu 6 päivänä joulukuuta 2012, Irlannin esittämästä pyynnöstä osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin, jotka koskevat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamista (EUVL L 337, 11.12.2012, s. 48).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1726, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta Euroopan unionin virastosta (eu-LISA) sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 99).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1861, annettu 28 päivänä marraskuuta 2018, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 312, 7.12.2018, s. 14).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1862, annettu 28 päivänä marraskuuta 2018, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1986/2006 ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta (EUVL L 312, 7.12.2018, s. 56).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1860, annettu 28 päivänä marraskuuta 2018, Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 312, 7.12.2018, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1987/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 381, 28.12.2006, s. 4).

(9)  Neuvoston päätös 2007/533/YOS, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 205, 7.8.2007, s. 63).

(10)  Neuvoston päätös 2004/512/EY, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2004, viisumijärjestelmän (VIS) perustamisesta (EUVL L 213, 15.6.2004, s. 5).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus) (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60).

(12)  Neuvoston päätös 2008/633/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 129).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 603/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 1).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2226, annettu 30 päivänä marraskuuta 2017, rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetusten (EY) N:o 767/2008 ja (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 327, 9.12.2017, s. 20).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1240, annettu 12 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta (EUVL L 236, 19.9.2018, s. 1).

(16)  Komission asetus (EY) N:o 1560/2003, annettu 2 päivänä syyskuuta 2003, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamista koskevista säännöistä (EUVL L 222, 5.9.2003, s. 3).

(17)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(18)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.