ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 261

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
14. lokakuuta 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1714, annettu 30 päivänä syyskuuta 2019, asetusten (EY) N:o 136/2004 ja (EY) N:o 282/2004 muuttamisesta tuotteita ja eläimiä koskevan yhteisen eläinlääkinnällisen tuloasiakirjan mallin osalta ja asetuksen (EY) N:o 669/2009 muuttamisesta tiettyjä muita kuin eläinperäisiä rehuja ja elintarvikkeita koskevan yhteisen tuloasiakirjan mallin osalta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1715, annettu 30 päivänä syyskuuta 2019, virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän ja sen komponenttien toimintaa koskevista säännöistä (IMSOC-asetus) ( 1 )

37

 

 

TYÖJÄRJESTYKSET

 

*

Euroopan unionin tuomioistuimen päätös, annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, sisäisistä säännöistä, jotka koskevat asianomaisten henkilöiden tiettyjen oikeuksien rajoittamista henkilötietojen käsittelyssä, jota Euroopan unionin tuomioistuin suorittaa muiden tehtäviensä kuin lainkäytön yhteydessä

97

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/1295, annettu 1 päivänä elokuuta 2019, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottoa tiettyjen Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa koskevan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1469 muuttamisesta asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 3 kohdan mukaisen osittaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen ( EUVL L 204, 2.8.2019 )

100

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

14.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 261/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1714,

annettu 30 päivänä syyskuuta 2019,

asetusten (EY) N:o 136/2004 ja (EY) N:o 282/2004 muuttamisesta tuotteita ja eläimiä koskevan yhteisen eläinlääkinnällisen tuloasiakirjan mallin osalta ja asetuksen (EY) N:o 669/2009 muuttamisesta tiettyjä muita kuin eläinperäisiä rehuja ja elintarvikkeita koskevan yhteisen tuloasiakirjan mallin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 5 kohdan, 4 artiklan 5 kohdan ja 5 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (3) ja erityisesti sen 15 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (4) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 136/2004 (5) vahvistetaan kolmansista maista unioniin tulevien tuotteiden eläinlääkinnälliset tarkastusmenettelyt rajatarkastusasemilla direktiivin 97/78/EY mukaisesti. Kyseisen asetuksen liitteessä III vahvistetaan sellaisen yhteisen eläinlääkinnällisen tuloasiakirjan (CVED-todistus) malli, joka lastauksesta vastaavan henkilön on täytettävä ja toimitettava ilmoittaakseen tuotteiden saapumisesta rajatarkastusaseman eläinlääkintähenkilöstölle ja joka on täytettävä rajatarkastusaseman virkaeläinlääkärin vastuulla sen vahvistamiseksi, että eläinlääkinnälliset tarkastukset on tehty.

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 282/2004 (6) vahvistetaan kolmansista maista unioniin tulevien eläinten ilmoittamista ja eläinlääkärintarkastuksia rajatarkastusasemilla koskeviin menettelyihin liittyvät säännöt direktiivin 91/496/ETY mukaisesti. Kyseisen asetuksen liitteessä I vahvistetaan sellaisen yhteisen eläinlääkinnällisen tuloasiakirjan (CVED-todistus, eläimet) malli, joka lastauksesta vastuussa olevan tahon on täytettävä ja toimitettava ilmoittaakseen eläinten saapumisesta rajatarkastusaseman tarkastushenkilöstölle ja joka on täytettävä rajatarkastusaseman virkaeläinlääkärin vastuulla sen vahvistamiseksi, että eläinlääkärintarkastukset on tehty.

(3)

Komission asetuksessa (EY) N:o 669/2009 (7) säädetään tehostettua virallista valvontaa koskevista säännöistä, joita sovelletaan tietyistä kolmansista maista tapahtuvassa tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuonnissa nimetyissä unionin saapumispaikoissa asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 669/2009 liitteessä II esitetään sellaisen yhteisen tuloasiakirjan (CED) malli, joka rehu- ja elintarvikealan toimijoiden on täytettävä ja toimitettava ilmoittaakseen erän saapumisesta nimetyn saapumispaikan toimivaltaiselle viranomaiselle tai komission täytäntöönpanoasetuksessa (EY) N:o 884/2014 (8) tarkoitetun tiettyjä rehuja ja elintarvikkeita varten nimetyn tuontipaikan toimivaltaiselle viranomaiselle ja jonka viranomainen täyttää virallisen valvonnan loppuunsaattamisen vahvistamiseksi.

(4)

Verkkopohjainen Traces-järjestelmä perustettiin komission päätöksellä 2004/292/EY (9) toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten työskentelyn sujuvoittamiseksi ja tullin ja eläinlääkintäviranomaisten välisen automaattisen tietojenvaihdon mahdollistamiseksi. Päätöksessä 2004/292/EY edellytetään myös, että jäsenvaltiot käyttävät Traces-järjestelmää tuotteita ja eläimiä koskevien CVED-todistusten täyttämiseksi ja toimittamiseksi. Toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten on vuodesta 2011 lähtien ollut mahdollista täyttää ja toimittaa myös CED-todistuksia Traces-järjestelmässä, ja jäsenvaltiot käyttävät sitä tähän tarkoitukseen vapaaehtoisesti.

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/625 (10) edellytetään, että komissio perustaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa virallisen valvonnan sähköisen tiedonhallintajärjestelmän (IMSOC) ja hallinnoi sitä, jotta virallista valvontaa koskevia tietoja ja asiakirjoja voidaan hallinnoida, käsitellä ja vaihtaa ilman eri toimenpiteitä. IMSOC:n tarkoituksena on integroida ja parantaa tarvittaessa komission hallinnoimia tietojärjestelmiä, Traces mukaan luettuna, ja luoda asianmukaiset yhteydet näiden järjestelmien ja jäsenvaltioiden olemassa olevien kansallisten järjestelmien välille. Kyseisellä asetuksella kumotaan ja korvataan 14 päivästä joulukuuta 2019 alkaen direktiivit 91/496/ETY ja 97/78/EY ja asetus (EY) N:o 882/2004.

(6)

Asetuksessa (EU) 2017/625 säädetään, että lähetyksestä vastaavien toimijoiden on käytettävä kunkin kyseisen asetuksen 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun eläinten ja tavaroiden luokan lähetyksessä yhteistä terveyttä koskevaa tuloasiakirjaa ilmoittaakseen etukäteen rajatarkastusaseman viranomaisille lähetyksen saapumisesta ja että rajatarkastusaseman viranomaisten on käytettävä tätä asiakirjaa virallisen valvonnan tulosten ja sen pohjalta tehdyn mahdollisen päätöksen kirjaamiseksi. Yhteiset terveyttä koskevat tuloasiakirjat korvaavat näin ollen CVED-todistukset ja CED-todistukset 14 päivästä joulukuuta 2019 alkaen.

(7)

Asetuksessa (EU) 2017/625 säädetään myös, että IMSOC:n on mahdollistettava yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan tuottaminen, käsittely ja siirtäminen, ja valtuutetaan komissio vahvistamaan säännöt, joissa vahvistetaan yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan muoto ja sen esittämistä ja käyttöä koskevat ohjeet asiaankuuluvat kansainväliset standardit huomioon ottaen, sekä sähköisten allekirjoitusten käyttöä koskevat säännöt.

(8)

Jotta hallinnollisia menettelyjä voitaisiin edelleen helpottaa ja nopeuttaa toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten kannalta, komissio on kehittänyt Traces-järjestelmästä uuden version, jonka ansiosta koko yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan tuotantoprosessi voidaan hoitaa sähköisesti 14 päivästä joulukuuta 2019 alkaen. Siinä käytetään paperitonta kauppaa koskevia kansainvälisiä standardeja, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014 (11) esitettyjä, hyväksyttyjä sähköisiä allekirjoituksia, leimoja ja aikaleimoja koskevia standardeja sekä komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1506 (12) liitteessä vahvistettuja kehittyneitä sähköisiä allekirjoituksia ja leimoja koskevia teknisiä eritelmiä.

(9)

CVED-todistusten ja CED-todistusten täyttämiseen ja toimittamiseen käytetty Traces-järjestelmän nykyinen versio poistetaan käytöstä 14 päivästä joulukuuta 2019 alkaen ja kyseisestä päivämäärästä alkaen toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten on täytettävä ja toimitettava yhteiset terveyttä koskevat tuloasiakirjat Traces-järjestelmän uutta versiota käyttäen.

(10)

Jotta siirtyminen Traces-järjestelmän uuden version käyttöön sujuisi jouhevasti, toimijoille ja toimivaltaisille viranomaisille olisi 13 päivään joulukuuta 2019 asti tarjottava mahdollisuus käyttää joko Traces-järjestelmän nykyistä tai uutta versiota CVED-todistuksen ja CED-todistuksen täyttämiseen ja toimittamiseen. Tätä varten tässä asetuksessa olisi vahvistettava sellaisen eläimiä ja tuotteita koskevan CVED-todistuksen malli ja sellaisen tiettyjä muita kuin eläinperäisiä rehuja ja elintarvikkeita koskevan CED-todistuksen malli, jotka ovat yhteensopivat Traces-järjestelmän uuden version kanssa.

(11)

Asetuksissa (EY) N:o 136/2004 ja (EY) N:o 282/2004 säädetään, että CVED-todistuksen laatiminen, käyttö, siirtäminen ja säilyttäminen voi tapahtua sähköisesti toimivaltaisen viranomaisen harkinnan mukaan. Lisäksi asetuksessa (EY) N:o 882/2004 säädetään, että komissio voi hyväksyä vaatimuksia sellaisten periaatteiden osalta, joita on noudatettava luotettavien todistusten, sähköiset todistukset mukaan luettuina, varmistamiseksi. Jotta voidaan virtaviivaistaa CVED-todistusten ja CED-todistusten täyttäminen ja toimittaminen Traces-järjestelmän uudessa versiossa, tässä asetuksessa olisi vahvistettava turvavaatimukset, jotka on täytettävä käytettäessä sähköisiä CVED-todistuksia ja CED-todistuksia tässä järjestelmässä.

(12)

Tämän vuoksi asetuksissa (EY) N:o 136/2004 ja (EY) N:o 282/2004 on aiheellista muuttaa tuotteiden ja eläinten saapumisilmoitusta koskevia säännöksiä, jotta mahdollistetaan kahden CVED-todistusta koskevan eri mallin käyttö, ja vahvistaa sähköisen CVED-todistuksen täyttämistä koskevat vaatimukset. Lisäksi kyseisiin asetuksiin olisi lisättävä liite, jossa esitetään Traces-järjestelmän uudessa versiossa käytettävän tuotteita ja eläimiä koskevan CVED-todistuksen malli.

(13)

Samaten on aiheellista mukauttaa asetuksessa (EY) N:o 669/2009 olevaa yhteisen tuloasiakirjan (CED) määritelmää, jotta mahdollistetaan kahden CED-todistusta koskevan eri mallin käyttö, vahvistaa sähköisen CED-todistuksen täyttämistä koskevat vaatimukset ja lisätä kyseiseen asetukseen liite, jossa esitetään Traces-järjestelmän uudessa versiossa käytettävän CED-todistuksen malli.

(14)

Johdonmukaisuuden vuoksi päivämäärän, johon asti tätä asetusta olisi sovellettava, olisi vastattava sitä päivämäärää, jona direktiivejä 91/496/ETY ja 97/78/EY ja asetusta (EY) N:o 882/2004 lakataan soveltamasta.

(15)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 136/2004, (EY) N:o 282/2004 ja (EY) N:o 669/2009 olisi muutettava.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 136/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jo ennen erän fyysistä saapumista yhteisön alueelle lastauksesta vastaavan henkilön on ilmoitettava joko liitteessä III tai liitteessä VI olevassa 2 osassa olevan yhteisen eläinlääkinnällisen tuloasiakirjan (CVED-todistuksen) mallin mukaisesti laaditulla asiakirjalla tuotteiden saapumisesta sen rajatarkastusaseman eläinlääkintähenkilöstölle, johon tuotteet on määrä toimittaa.”;

2)

Lisätään 10 a artikla seuraavasti:

”10 a artikla

Sähköisen CVED-todistuksen täyttämistä koskevat vaatimukset

1.   Kun käytetään sähköistä CVED-todistusta, se on täytettävä Traces-järjestelmässä ja sen on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

se on liitteessä VI olevassa 2 osassa esitetyn mallin mukainen;

b)

se on allekirjoitettava lastauksesta vastaavan toimijan sähköisellä allekirjoituksella;

c)

se on allekirjoitettava rajatarkastusaseman virkaeläinlääkärin tai muun hänen valvonnassaan toimivan virkaeläinlääkärin kehittyneellä tai hyväksytyllä sähköisellä allekirjoituksella;

d)

siinä on todistuksen antavan toimivaltaisen viranomaisen, johon rajatarkastusaseman virkaeläinlääkäri tai hänen valvonnassaan toimiva muu virkaeläinlääkäri kuuluu, kehittynyt tai hyväksytty sähköinen leima;

e)

se on leimattava Traces-järjestelmässä kehittyneellä tai hyväksytyllä sähköisellä leimalla.

2.   Jokainen 1 kohdassa tarkoitettu toiminto on aikaleimattava hyväksytyllä sähköisellä aikaleimalla.”;

3)

Lisätään uusi liite VI tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 282/2004 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 282/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   ”Kun yhteisöön tuodaan kolmannesta maasta direktiivissä 91/496/ETY tarkoitettuja eläimiä, direktiivin 97/78/EY 2 artiklan 2 kohdan e alakohdan määritelmän mukaisen lastauksesta vastuussa olevan tahon on ilmoitettava eläimen tai eläinten suunnitellusta saapumisesta yhteisön alueelle vähintään yksi työpäivä etukäteen. Ilmoitus tehdään rajatarkastusaseman tarkastushenkilöstölle asiakirjalla, joka on laadittava joko liitteessä I tai liitteessä III olevassa 2 osassa annetun yhteisen eläinlääkinnällisen tuloasiakirjan (CVED-todistuksen) mallin mukaisesti.”;

2)

Lisätään 7 a artikla seuraavasti:

”7 a artikla

Sähköisen CVED-todistuksen täyttämistä koskevat vaatimukset

1.   Kun käytetään sähköistä CVED-todistusta, se on täytettävä Traces-järjestelmässä ja sen on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

se on liitteessä III olevassa 2 osassa esitetyn mallin mukainen;

b)

se on allekirjoitettava lastauksesta vastuussa olevan toimijan sähköisellä allekirjoituksella;

c)

se on allekirjoitettava rajatarkastusaseman virkaeläinlääkärin tai muun hänen valvonnassaan toimivan virkaeläinlääkärin kehittyneellä tai hyväksytyllä sähköisellä allekirjoituksella;

d)

siinä on todistuksen antavan toimivaltaisen viranomaisen, johon rajatarkastusaseman virkaeläinlääkäri tai hänen valvonnassaan toimiva muu virkaeläinlääkäri kuuluu, kehittynyt tai hyväksytty sähköinen leima;

e)

se on leimattava Traces-järjestelmässä kehittyneellä tai hyväksytyllä sähköisellä leimalla.

2.   Jokainen 1 kohdassa tarkoitettu toiminto on aikaleimattava hyväksytyllä sähköisellä aikaleimalla.”;

3)

Lisätään uusi liite III tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 669/2009 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 669/2009 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan a alakohta seuraavasti:

”a)

’yhteisellä tuloasiakirjalla’ liitteessä II ja liitteessä III olevassa 2 osassa olevien mallien mukaista asiakirjaa, jonka rehu- ja elintarvikealan toimija tai sen edustaja täyttää 6 artiklan mukaisesti ja jonka toimivaltainen viranomainen täyttää virallisen valvonnan loppuunsaattamisen vahvistamiseksi;”;

2)

Lisätään 7 a artikla seuraavasti:

”7 a artikla

Sähköisen yhteisen tuloasiakirjan täyttämistä koskevat vaatimukset

1.   Kun käytetään sähköistä yhteistä tuloasiakirjaa, se on täytettävä Traces-järjestelmässä ja sen on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

se on liitteessä III olevassa 2 osassa esitetyn mallin mukainen;

b)

se on allekirjoitettava erästä vastaavan toimijan sähköisellä allekirjoituksella;

c)

se on allekirjoitettava jossakin seuraavista paikoista toimivan virallisen tarkastajan kehittyneellä tai hyväksytyllä sähköisellä allekirjoituksella:

i)

nimetyssä saapumispaikassa; tai

ii)

nimetyssä tuontipaikassa; tai

iii)

valvontapaikassa 19 artiklan 1 kohdassa säädetyn siirtymäkauden aikana;

d)

siinä on todistuksen antavan toimivaltaisen viranomaisen, johon virallinen tarkastaja kuuluu, kehittynyt tai hyväksytty sähköinen leima;

e)

se on leimattava Traces-järjestelmässä kehittyneellä tai hyväksytyllä sähköisellä leimalla.

2.   Jokainen 1 kohdassa tarkoitettu toiminto on aikaleimattava hyväksytyllä sähköisellä aikaleimalla.”;

3)

Lisätään uusi liite III tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 13 päivään joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(3)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(5)  Komission asetus (EY) N:o 136/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla (EUVL L 21, 28.1.2004, s. 11).

(6)  Komission asetus (EY) N:o 282/2004, annettu 18 päivänä helmikuuta 2004, kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamista ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan laadinnasta (EUVL L 49, 19.2.2004, s. 11).

(7)  Komission asetus (EY) N:o 669/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta (EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 884/2014, annettu 13 päivänä elokuuta 2014, tietyistä kolmansista maista tulevien tiettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnissa aflatoksiinipitoisuusriskin vuoksi käyttöön otettavista erityisehdoista ja asetuksen (EY) N:o 1152/2009 kumoamisesta (EUVL L 242, 14.8.2014, s. 4).

(9)  Komission päätös 2004/292/EY, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2004, Traces-järjestelmän käyttöönotosta ja päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta (EUVL L 94, 31.3.2004, s. 63).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

(12)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1506, annettu 8 päivänä syyskuuta 2015, eritelmien vahvistamisesta sellaisia kehittyneiden sähköisten allekirjoitusten ja kehittyneiden leimojen muotoja varten, jotka julkisen sektorin elinten on tunnustettava sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 27 artiklan 5 kohdan ja 37 artiklan 5 kohdan mukaisesti (EUVL L 235, 9.9.2015, s. 37).


LIITE I

LIITE VI

OSA 1

Ohjeet tuotteita koskevan yhteisen eläinlääkinnällisen tuloasiakirjan täyttämistä varten – malli 2 (CVED-P2)

Yleistä

Osan I täyttää ilmoituksen tekijä tai direktiivin 97/78/EY 2 artiklan 2 kohdan e alakohdassa määritelty lastauksesta vastaava henkilö.

Osat II ja III täyttää virkaeläinlääkäri tai nimetty virkamies (päätöksen 93/352/ETY mukaan).

Tässä osassa täsmennetyt kohdat muodostavat CVED-P2:n sähköisen version tietohakemistot.

Sähköisen CVED-P2:n paperiversiossa on oltava yksilöllinen koneellisesti luettava optinen merkintä, josta on hyperlinkki sähköiseen versioon.

On valittava yksi kohta kohdista I.20–I.25 ja kohdista II.9–II.16; kussakin kohdassa on valittava yksi vaihtoehto.

Jos kohdassa on mahdollista valita yksi tai useampia vaihtoehtoja, ainoastaan valittu vaihtoehto näkyy (valitut vaihtoehdot näkyvät) CVED-P2:n sähköisessä versiossa.

Jos kohta ei ole pakollinen, sen sisältö näkyy yliviivattuna tekstinä.

Kohtien järjestys ja kyseisten kohtien koko ja muoto mallissa CVED-P2 esitetään ohjeellisesti.

Jos tarvitaan leima, sen sähköinen vastine on sähköinen leima.

OSA I – ERÄN KUVAUS

Kohta

Kuvaus

I.1

Lähettäjä/viejä

 

Erän lähettävä kaupallinen yritys (kolmannessa maassa).

I.2

CVED-viite

 

Traces-järjestelmän antama yksilöllinen aakkosnumeerinen koodi (myös kohdissa II.2 ja III.2).

I.3

Paikallinen viite

 

Toimivaltaisen viranomaisen antama yksilöllinen aakkosnumeerinen koodi.

I.4

Rajatarkastusasema

 

Valitaan rajatarkastusaseman nimi.

Kun on kyse sellaista erää, joka ei ole EU:n vaatimusten mukainen, koskevasta myöhemmästä CVED-todistuksesta, ilmoitetaan sen vapaa-alueen, vapaavaraston tai tullivaraston, jonne erä toimitetaan ja varastoidaan, valvonnasta vastaavan Traces-yksikön nimi.

I.5

Rajatarkastusaseman koodi

 

Traces-järjestelmän rajatarkastusasemalle antama yksilöllinen aakkosnumeerinen koodi.

I.6

Vastaanottaja/tuoja

 

Kolmannen maan antamassa terveystodistuksessa mainitun henkilön tai kaupallisen yrityksen osoite. Jos näitä tietoja ei ole todistuksessa, voidaan käyttää kaupallisissa asiakirjoissa mainitun vastaanottajan tietoja.

I.7

Määräpaikka

 

Toimitusosoite unionissa. Tämä koskee sekä vaatimustenmukaisia että ei-vaatimustenmukaisia tuotteita (ks. kohta I.19).

I.8

Lastauksesta vastaava toimija

 

Tällä tarkoitetaan direktiivin 97/78/EY 2 artiklan 2 kohdan e alakohdassa määriteltyä henkilöä (myös edustaja tai ilmoituksen tekijä), joka vastaa erästä, kun se esitetään rajatarkastusasemalle, ja tekee tarvittavat ilmoitukset toimivaltaisille viranomaisille tuojan puolesta (ilmoitettava nimi ja osoite).

I.9

Erän mukana seuraavat asiakirjat

 

Eläinlääkinnällinen todistus/asiakirja:

Antopäivä: päivä, jona virkaeläinlääkäri tai toimivaltainen viranomainen allekirjoittaa todistuksen/asiakirjan.

Numero: todistuksen yksilöllinen virallinen numero. Jos tuotteet tulevat hyväksytystä tai rekisteröidystä laitoksesta tai aluksesta, merkitään tarvittaessa nimi ja hyväksymis- tai rekisteröintinumero. Alkioita, munasoluja tai siemennestettä sisältävistä oljista annetaan hyväksytyn siirtoryhmän tunnistusnumero.

Kaupallisen asiakirjan viitenumero: lentorahtikirjan numero, konossementin numero tai junan tai maantieajoneuvon kaupallinen numero.

I.10

Ennakkoilmoitus

 

Ilmoitetaan arvioitu päivämäärä ja kellonaika, jolloin erän odotetaan saapuvan rajatarkastusasemalle.

I.11

Alkuperämaa

 

Tällä tarkoitetaan maata, jossa tuote on tuotettu, valmistettu tai pakattu.

I.12

Ei sovelleta

I.13

Kuljetusvälineet

 

Annetaan tarkat tiedot saapuvasta kuljetusvälineestä: lentokoneiden osalta lennon numero, aluksista laivan nimi, ajoneuvoista rekisterikilven sekä tarvittaessa perävaunun numero, rautatiekuljetuksista junan tunnistetiedot ja vaunun numero.

I.14

Lähetysmaa

 

Tällä tarkoitetaan kolmatta maata, jossa erä lastattiin lopulliseen kuljetusvälineeseen unioniin kuljetusta varten.

I.15

Alkuperälaitos

 

Tähän kohtaan voidaan merkitä alkuperälaitoksen(-sten) nimi ja osoite (katuosoite, kaupunki ja alue, maakunta tai valtio tapauksen mukaan), maa ja ISO-maakoodi.

Tarvittaessa merkitään rekisteröinti- tai hyväksymisnumero.

I.16

Kuljetusolosuhteet

 

Valitaan asianmukainen lämpötila kuljetuksen aikana.

I.17

Kontin numero/sinetin numero

 

Annetaan kaikki sinetin ja kontin tunnistenumerot.

Kun on kyse virallisesta sinetistä, annetaan virallisessa todistuksessa mainittu virallisen sinetin numero ja merkitään rasti kohtaan ”Virallinen sinetti” tai ilmoitetaan mikä tahansa muu mukana seuraavissa asiakirjoissa mainittu sinetti.

I.18

Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen

 

Merkitään rasti sen kategorian kohdalle, johon erä esitetään: ihmisravinnoksi, eläinten rehuksi, farmaseuttiseen käyttöön, tekniseen käyttöön tai muuhun käyttöön.

I.19

Tavaroiden vaatimustenmukaisuus

 

Merkitään ”vaatimustenmukaisiksi” kaikki sisämarkkinoilla vapaaseen liikkeeseen laskettavat tuotteet, myös ne, jotka ovat hyväksyttäviä mutta jotka asetetaan valvontamenettelyyn, ja ne, jotka voidaan vapaaseen liikkeeseen laskemista koskevan eläinlääkinnällisen hyväksynnän jälkeen varastoida tullivalvonnassa ja luovuttaa tullivalvonnasta myöhemmin joko siinä tullitoimipaikassa, johon rajatarkastusasema on maantieteellisesti sidoksissa, tai toisessa paikassa.

Merkitään ”ei-vaatimustenmukaisiksi” tuotteet, jotka eivät ole EU:n vaatimusten mukaisia ja jotka on tarkoitettu vapaa-alueille, vapaavarastoihin, tullivarastoihin, elintarvikemuonitusvarastoihin tai aluksille taikka kauttakuljetettaviksi kolmanteen maahan (ks. kohdat 22 ja 24).

I.20

Uudelleenlastaus (mihin)

 

Tämä kohta rastitetaan, jos erää ei maahantuoda tämän rajatarkastusaseman kautta vaan se kuljetetaan edelleen toisella aluksella tai ilma-aluksella joko tuotavaksi EU:hun toisen tai sitä seuraavien EU:n/ETA:n rajatarkastusasemien kautta tai määrämaana olevaan kolmanteen maahan.

Annetaan toisen ja sitä seuraavien rajatarkastusasemien nimi ja Traces-järjestelmän antama yksilöllinen aakkosnumeerinen koodi tai määrämaana olevan kolmannen maan nimi ja ISO-maakoodi.

I.21

Ei sovelleta

I.22

Kauttakuljetus (mihin)

 

Tämä kohta rastitetaan sellaisten erien osalta, jotka eivät ole EU:n vaatimusten mukaisia ja jotka on tarkoitettu lähetettäviksi kolmanteen maahan asianomaisen EU-/ETA-maan kautta maitse, rauta- tai vesiteitse.

Annetaan sen rajatarkastusaseman nimi, jonka kautta tuotteet lähtevät EU:sta (poistumisrajatarkastusasema), ja Traces-järjestelmän sille antama yksilöllinen aakkosnumeerinen koodi.

Annetaan määrämaana olevan kolmannen maan nimi ja ISO-maakoodi.

I.23

Sisämarkkinoille

 

Tämä kohta rastitetaan sellaisten erien osalta, jotka esitetään jakeluun sisämarkkinoilla.

Tämä koskee myös eriä, jotka voidaan vapaaseen liikkeeseen laskemista koskevan eläinlääkinnällisen hyväksynnän jälkeen varastoida tullivalvonnassa ja luovuttaa tullivalvonnasta myöhemmin joko siinä tullitoimipaikassa, johon rajatarkastusasema on maantieteellisesti sidoksissa, tai toisessa paikassa.

I.24

Ei-vaatimustenmukaiset tavarat

 

Valitaan määräpaikka, jonne erä toimitetaan ja varastoidaan eläinlääkintäviranomaisten valvonnassa: vapaa-alue, vapaavarasto, tullivarasto tai elintarvikemuonitusvarasto.

I.25

Takaisintuonti

 

Tällä tarkoitetaan EU-alkuperää olevia eriä, joita ei ole hyväksytty tai joilta on evätty pääsy kolmanteen maahan ja jotka palautetaan alkuperälaitokseen EU:ssa.

I.26

Ei sovelleta

I.27

Kuljetusväline rajatarkastusaseman jälkeen

 

Valitaan asianmukainen kuljetusvälineille tavaroille, jotka on tarkoitettu lastattaviksi uudelleen tai takaisintuontiin, ja niille kauttakuljetettaville tavaroille, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia (ks. kohtaa I.13 koskeva ohje).

I.28

Ei sovelleta

 

Ei sovelleta.

I.29

Ei sovelleta

 

Ei sovelleta.

I.30

Ei sovelleta

I.31

Erän kuvaus

 

Ilmoitetaan eläinlaji, tuotteille tehdyt käsittelyt sekä lastin muodostavien pakkausten lukumäärä ja pakkaustapa (esim. 50 kpl 2 kg:n laatikoita) tai konttien lukumäärä.

Ilmoitetaan vähintään neljä ensimmäistä numeroa kyseisestä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, mukaisen yhdistetyn tullinimikkeistön CN-koodista. Koodit on lueteltu myös komission päätöksessä 2007/275/EY (ne vastaavat HS-järjestelmän koodeja). Kun on kyse ainoastaan kalastustuotteista ja yhdelle erälle, jonka sisältö kuuluu useampaan kuin yhteen nimikenumeroon, on yksi todistus, lisäkoodeja voidaan tarvittaessa merkitä CVED-todistukseen.

I.32

Pakkausten kokonaislukumäärä

 

Ilmoitetaan tarvittaessa erään kuuluvien pakkausten kokonaislukumäärä.

I.33

Kokonaismäärä

 

Ilmoitetaan siemennesteen, munasolujen ja alkioiden osalta tarvittaessa olkien kokonaismäärä.

I.34

Kokonaisnettopaino (kg)/kokonaisbruttopaino (kg)

 

Nettopaino: varsinaisen tuotteen paino kilogrammoina ilman pakkausta. Tämä määritellään itse tuotteiden massaksi ilman tuotetta lähinnä olevia säiliöitä tai mitään pakkauksia.

Bruttopaino: kokonaispaino kilogrammoina. Tämä määritellään tuotteiden ja tuotetta lähinnä olevan säiliön sekä kaikkien pakkauksien yhteenlasketuksi massaksi, kuitenkin ilman kuljetuskontteja ja muita kuljetuslaitteita.

I.35

Vakuutus

 

Vakuutuksen on oltava erästä vastaavan luonnollisen henkilön allekirjoittama:

Minä, allekirjoittanut, joka vastaan edellä kuvatusta lastista, vakuutan, että tietämykseni ja uskomukseni mukaan tämän asiakirjan osassa I annetut lausunnot ovat oikeita ja täydellisiä, ja suostun noudattamaan direktiivin 97/78/EY vaatimuksia, joihin kuuluvat myös maksut eläinlääkinnällisistä tarkastuksista tai EU:n kautta kolmanteen maahan kauttakuljetuksen jälkeen (11 artiklan 1 kohdan c alakohta) hylätyn lähetyksen haltuunotosta taikka tarvittaessa hävittämiskustannukset.


OSA II – TARKASTUKSET

Kohta

Kuvaus

II.1

Aiempi CVED

 

Tämä on Traces-järjestelmän ennen uudelleenlastausta käytetylle CVED-todistukselle antama yksilöllinen aakkosnumeerinen koodi.

II.2

CVED-viite

 

Kohdassa I.2 mainittu yksilöllinen aakkosnumeerinen koodi.

II.3

Asiakirjojen tarkastus

 

Täytetään kaikista eristä.

II.4

Tunnistustarkastus

 

Rastitetaan ”Sinetin tarkastus”, jos kontteja ei avata vaan tarkastetaan ainoastaan sinetti direktiivin 97/78/EY 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti.

Rastitetaan ”Ei”, jos tavarat lastataan uudelleen siirrettäväksi yhdeltä rajatarkastusasemalta toiselle rajatarkastusasemalle.

II.5

Fyysinen tarkastus

 

”Alennetulla tarkastustiheydellä” viitataan komission päätöksessä 94/360/ETY säädettyyn järjestelmään, jossa erää ei ole valittu fyysisesti tarkastettavaksi, mutta sitä pidetään hyväksyttävästi tarkastettuna ainoastaan asiakirja- ja tunnistustarkastuksen perusteella.

”Muu” tarkoittaa seuraavia: jälleentuontimenettely, valvontamenettelyssä olevat tavarat, uudelleenlastaus, kauttakuljetus tai 12 ja 13 artiklan mukaiset menettelyt. Nämä käyttötarkoitukset voidaan todeta muista kohdista.

II.6

Laboratoriotutkimus

 

Valitaan sen aineen tai patogeenin luokka, josta tutkimus tehdään.

”Pistokoe” tarkoittaa, että näyte-erää ei pidätellä tulosten valmistumiseen asti, josta olisi ilmoitettava määräpaikan toimivaltaiselle viranomaiselle Traces-järjestelmässä (ks. direktiivin 97/78/EY 8 artikla). ”Epäily” kattaa tapaukset, joissa erää on pidätelty suotuisan tuloksen saamiseen asti tai tutkimus on tehty elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) aiemman ilmoituksen taikka voimassa olevan suojatoimenpiteen vuoksi.

II.7

Ei sovelleta

II.8

Ei sovelleta

II.9

Hyväksytään uudelleen lastattavaksi

 

Tämä kohta rastitetaan, jos erää ei maahantuoda tämän rajatarkastusaseman kautta vaan se kuljetetaan edelleen toisella aluksella tai ilma-aluksella joko tuotavaksi EU:hun toisen tai sitä seuraavien EU:n/ETA:n rajatarkastusasemien kautta tai määrämaana olevaan kolmanteen maahan (ks. direktiivin 97/78/EY 9 artikla ja komission täytäntöönpanopäätös 2011/215/EU (1)).

II.10

Ei sovelleta

II.11

Hyväksytään kauttakuljetukseen

 

Tämä kohta rastitetaan, kun sellaisten erien, jotka eivät ole EU:n vaatimusten mukaisia, lähetys asianomaisen EU-/ETA-maan kautta maitse, rauta- tai vesiteitse kolmanteen maahan on hyväksyttyä. Tämän on tapahduttava eläinlääkinnällisessä valvonnassa direktiivin 97/78/EY 11 artiklan ja päätöksen 2000/208/EY edellytysten mukaisesti.

II.12

Hyväksytään sisämarkkinoille

 

Tämä kohta täytetään kaikista eristä, jotka on hyväksytty vapaaseen liikkeeseen sisämarkkinoilla.

Se pitäisi täyttää myös eristä, jotka ovat EU:n vaatimusten mukaisia mutta joita ei taloudellisista syistä tullata välittömästi rajatarkastusasemalla vaan varastoidaan tullivalvonnassa tullivarastoon tai tullataan myöhemmin ja/tai maantieteellisesti erillisessä paikassa.

II.13

Hyväksytään seurantaan

 

Täytetään, jos erät hyväksytään mutta ne on toimitettava valvotusti johonkin direktiivin 97/78/EY 8 tai 15 artiklassa säädetyistä erityisistä määräpaikoista.

II.14

Hyväksytään ei-vaatimustenmukaisiksi tavaroiksi

 

Täytetään kaikista eristä, jotka eivät täytä EU:n vaatimuksia ja jotka on tarkoitettu siirrettäviksi tai varastoitaviksi direktiivin 97/78/EY 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksyttyihin varastoihin tai mainitun direktiivin 13 artiklan mukaisesti hyväksytyille toimijoille.

II.15

Ei sovelleta

II.16

Ei hyväksytä

 

Ilmoitetaan selkeästi, jos tuonti on hylätty, ja tästä seuraava menettelytapa.

Ehdotetun toimen päättymispäivä on ilmoitettava.

Määränpäänä olevan laitoksen osoite on ilmoitettava kohdassa II.18.

II.17

Hylkäämisen perusteet

 

Rastitetaan asianmukainen kohta.

II.18

Tiedot valvotuista määräpaikoista

 

Annetaan tapauksen mukaan hyväksymisnumero ja osoite (tai aluksen nimi ja satama) kaikista määräpaikoista, joissa erälle on tehtävä eläinlääkinnällisiä lisätarkastuksia.

II.19

Uudelleensinetöity erä

 

Tätä kohtaa käytetään, kun erälle kirjattu alkuperäinen sinetti on tuhoutunut konttia avattaessa. Tällöin on laadittava yhtenäinen luettelo kaikista käytetyistä sineteistä.

II.20

Tiedot rajatarkastusasemasta

 

Rajatarkastusaseman tai toimivaltaisen viranomaisen virallinen leima vaatimustenvastaisten erien tapauksessa.

II.21

Todistuksen myöntävä virkamies

 

Eläinlääkärin tai, jos on kyse ainoastaan kalaa käsittelevistä satamista, päätöksen 93/352/ETY mukaisesti nimetyn virkamiehen allekirjoitus.

Minä, allekirjoittanut virkaeläinlääkäri tai nimetty virkamies, vakuutan, että tätä erää koskevat eläinlääkinnälliset tarkastukset on tehty EU:n vaatimusten mukaisesti.

II.22

Tarkastusmaksut

 

Sisäiseen käyttöön.

II.23

Tullin asiakirjaviite

 

Tarvittaessa tullin käyttöön.

II.24

Myöhempi CVED

 

Ilmoitetaan Traces-järjestelmän antama yksilöllinen aakkosnumeerinen koodi CVED-todistukselle, jota käytetään uudelleenlastauksen jälkeen tehtävien tarkastusten dokumentointiin.


OSA III – SEURANTA

Kohta

Kuvaus

III.1

Aiempi CVED

Kohdassa II.1 mainittu yksilöllinen aakkosnumeerinen koodi.

III.2

CVED-viite

Kohdassa I.2 mainittu yksilöllinen aakkosnumeerinen koodi.

III.3

Myöhempi CVED

Ilmoitetaan yhden tai useamman kohdassa II.24 mainitun CVED-todistuksen aakkosnumeerinen koodi.

III.4

Tiedot edelleenlähettämisestä

Ilmoitetaan käytetty kuljetusväline, sen tunnistetiedot, poistumisrajatarkastusaseman nimi, määränpäämaa ja edelleenlähettämispäivä heti, kun ne ovat tiedossa.

III.5

Seuranta

Ilmoitetaan tarvittaessa viranomainen, joka vastaa CVED-todistuksen kattaman erän vastaanottamisen ja vaatimusten mukaisuuden todentamisesta.

III.6

Todistuksen myöntävä virkamies

Erien edelleenlähettämisestä ja seurannasta vastaavan virkamiehen allekirjoitus.

OSA 2

Todistuksen CVED-P2 malli

Image 1

Image 2

Image 3