ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 260

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
11. lokakuuta 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1701, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2019, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteiden I ja V muuttamisesta ( 1 )

1

 

*

Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/1702 annettu 1 päivänä elokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täydentämisestä vahvistamalla prioriteettituhoojien luettelo

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1703, annettu 4 päivänä lokakuuta 2019, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (Cidre de Normandie / Cidre normand (SMM))

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1704, annettu 9 päivänä lokakuuta 2019, eräiden vuonna 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti pidätettyjen määrien lisäämisestä vuoden 2019 kalastuskiintiöihin

13

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1705, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2019/1197 muuttamisesta niiden määräaikojen suhteen, joihin mennessä Yhdistyneen kuningaskunnan on täytettävä unionin rahoituksen tukikelpoisuutta koskevat edellytykset Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen jälkeen

40

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1706, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan erikoislujan polyesterilangan tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/325 muuttamisesta

42

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1707, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden välisellä väliaikaisella kumppanuussopimuksella perustetussa kauppakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta suositukseen, joka koskee sopimukseen tehtäviä tiettyjä muutoksia Samoan liittymisen sekä muiden Tyynenmeren saarivaltioiden tulevien liittymisten huomioon ottamiseksi

45

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1708, annettu 7 päivänä lokakuuta 2019, Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta WTO:n poikkeusluvan voimassaolon jatkamista koskevan sellaisen päätöksen hyväksymiseen, jonka nojalla Yhdysvallat voi myöntää tullietuuskohtelun Yhdysvaltojen antaman Karibian alueen talouselvytyslain (CBERA) mukaisesti

48

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1709, annettu 7 päivänä lokakuuta 2019, Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta WTO:n poikkeusluvan voimassaolon jatkamista koskevan sellaisen päätöksen hyväksymiseen, jonka nojalla kehitysmaajäsenet voivat myöntää tullietuuskohtelun vähiten kehittyneiden maiden tuotteille

50

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1710, annettu 7 päivänä lokakuuta 2019, alueiden komitean kolmen jäsenen ja kolmen varajäsenen, joita Espanjan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

52

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1711 annettu 7 päivänä lokakuuta 2019, alueiden komitean kahden jäsenen ja kolmen varajäsenen, joita Espanjan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

54

 

*

Komission päätös (EU) 2019/1712, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2018, julkisesta lainasta SA.29198 - (2010/C) (ex 2009/NN), jonka Slovakia on myöntänyt yritykselle Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., jäljempänä ZSSK Cargo (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 4723) ( 1 )

56

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1713, annettu 9 päivänä lokakuuta 2019, jäsenvaltioiden toimittamien tietojen muodon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2193 täytäntöönpanoa koskevaa raportointia varten (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 7133)  ( 1 )

65

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2019/1672, annettu 4 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan unionin vakautustoimesta Jemenissä Yhdistyneiden kansakuntien valvonta- ja tarkastusmekanismin tukemiseksi (Euroopan unionin virallinen lehti L 256, 7. lokakuuta 2019

69

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

11.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1701,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2019,

vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteiden I ja V muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Heinäkuun 4 päivänä 2012 annetulla asetuksella (EU) N:o 649/2012 pannaan täytäntöön kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehty Rotterdamin yleissopimus (2), jäljempänä ’Rotterdamin yleissopimus’. Kyseessä on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 (3) uudelleenlaadittu versio, joka korvasi mainitun asetuksen 1 päivästä maaliskuuta 2014. Asetusta (EY) N:o 689/2008 muutettiin komission asetuksella (EU) N:o 73/2013 (4), joka annettiin 25 päivänä tammikuuta 2013 mutta jota alettiin soveltaa vasta 1 päivänä huhtikuuta 2013. Asetuksessa (EU) N:o 73/2013 esitettyjä muutoksia ei otettu asian vaatimalla tavalla huomioon asetuksessa (EU) N:o 649/2012. Jotta voidaan varmistaa oikeudellinen selkeys ja johdonmukaisuus, on tarpeen virallisesti ottaa asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteissä huomioon asetuksella (EU) N:o 73/2013 tehdyt muutokset.

(2)

Komissio päätti päätöksellä 2008/934/EY (5), ettei aineita asetokloori, asulaami, klooripikriini ja propargiitti sisällytetä tehoaineina neuvoston direktiivin 91/414/ETY (6) liitteeseen I, ja tämän seurauksena kyseisten aineiden käyttö torjunta-aineina on kielletty ja ne olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa oleviin kemikaaliluetteloihin. Toimet asetokloorin, asulaamin, klooripikriinin ja propargiitin lisäämiseksi asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteeseen I kuitenkin keskeytettiin, koska tehtiin uusi hakemus näiden aineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, ja tämä hakemus oli jätetty komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 (7) 13 artiklan mukaisesti. Uuden hakemuksen johdosta annettiin asetoklooria koskeva täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1372/2011 (8), asulaamia koskeva täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1045/2011 (9), klooripikriiniä koskeva täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1381/2011 (10) ja propargiittia koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 943/2011 (11), joilla komissio päätti, ettei kyseisiä aineita hyväksytä asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (12) mukaisiksi tehoaineiksi, minkä seurauksena niiden käyttö torjunta-aineena on edelleen kielletty. Sen vuoksi aineet asetokloori, asulaami, klooripikriini ja propargiitti olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa oleviin kemikaaliluetteloihin.

(3)

Komissio päätti päätöksellä 2008/934/EY, ettei ainetta flufenoksuroni sisällytetä tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, ja päätöksellä 2012/77/EU (13), ettei kyseistä ainetta sisällytetä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (14) liitteeseen I, I A tai I B tuotetyyppiin 18 kuuluvana tehoaineena. Flufenoksuronin käyttö torjunta-aineissa on siten ankarasti rajoitettu, ja kyseinen aine olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa oleviin kemikaaliluetteloihin. Toimet flufenoksuronin lisäämiseksi asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteeseen I kuitenkin keskeytettiin, koska oli tehty uusi hakemus kyseisen aineen sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, ja tämä hakemus oli jätetty asetuksen (EY) N:o 33/2008 13 artiklan mukaisesti. Uuden hakemuksen johdosta annettiin täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 942/2011 (15), jolla komissio päätti, ettei flufenoksuronia hyväksytä tehoaineena asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla. Näin ollen aine flufenoksuroni olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa oleviin kemikaaliluetteloihin.

(4)

Komissio päätti päätöksellä 2012/257/EU (16), ettei ainetta naledi sisällytetä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B tuotetyyppiin 18 kuuluvana tehoaineena, ja päätöksellä 2005/788/EY (17), ettei kyseistä ainetta sisällytetä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Näin ollen naledin käyttö torjunta-aineena on kielletty, ja kyseinen aine olisi sen vuoksi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa oleviin kemikaaliluetteloihin.

(5)

Komissio päätti päätöksillä 2009/65/EY (18), 2009/859/EY (19) ja 2008/769/EY (20), ettei 2-naftyylioksietikkahapooa, difenyyliamiinia ja propaniilia sisällytetä tehoaineina direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Näin ollen kyseisten aineiden käyttö torjunta-aineina on kielletty, ja ne olisi sen vuoksi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa oleviin kemikaaliluetteloihin. Toimet 2-naftyylioksietikkahapon, difenyyliamiinin ja propaniilin lisäämiseksi asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevaan 2 osaan keskeytettiin, koska oli tehty uusi hakemus sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, ja tämä hakemus oli jätetty asetuksen (EY) N:o 33/2008 13 artiklan mukaisesti. Uuden hakemuksen johdosta annettiin 2-naftyylioksietikkahappoa koskeva täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1127/2011 (21), difenyyliamiinia koskeva täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 578/2012 (22) ja propaniilia koskeva täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1078/2011 (23), joilla komissio päätti, ettei kyseisiä aineita hyväksytä asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisiksi tehoaineiksi, minkä seurauksena niiden käyttö torjunta-aineena on edelleen kielletty. Sen vuoksi 2-naftyylioksietikkahappo, difenyyliamiini ja propaniili olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevan 2 osassa esitettyyn kemikaaliluetteloon.

(6)

Diklorvossia koskevaa kohtaa asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa esitetyissä kemikaaliluetteloissa olisi muutettava niin, että otetaan huomioon komission päätös 2012/254/EU (24), jonka mukaan diklorvossia ei sisällytetä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B, ja tämän vuoksi diklorvossin käyttö torjunta-aineena on kielletty.

(7)

Komissio hyväksyi täytäntöönpanoasetuksilla (EU) N:o 582/2012 (25) ja (EU) N:o 359/2012 (26) aineet bifentriini ja metaami sillä seurauksella, että bifentriinin ja metaamin käyttö torjunta-aineena ei ole enää kielletty. Näin ollen aineet bifentriini ja metaami olisi poistettava asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevasta 1 osasta.

(8)

Rotterdamin yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssi päätti kesäkuussa 2011 pitämässään viidennessä kokouksessa sisällyttää alakloorin, aldikarbin ja endosulfaanin mainitun yleissopimuksen liitteeseen III sillä seurauksella, että kyseisiin aineisiin sovelletaan mainitussa yleissopimuksessa määrättyä ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelyä. Ne olisi sen vuoksi poistettava asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 2 osassa esitetystä kemikaaliluettelosta ja lisättävä kyseisessä liitteessä olevassa 3 osassa esitettyyn kemikaaliluetteloon.

(9)

Aine syanamidi olisi poistettava asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevasta 2 osasta, koska on toimitettu näyttöä siitä, että komission päätös 2008/745/EY (27) siitä, että syamidia ei sisällytetä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, ei merkitse aineen käytön ankaraa rajoittamista ryhmässä ”torjunta-aine”, koska syanamidia käytetään laajalti käyttötarkoitusalaryhmässä ”muu torjunta-aine, biosidivalmisteet mukaan lukien”. Syanamidi on tunnistettu ja ilmoitettu arviointia varten direktiivin 98/8/EY nojalla. Siten jäsenvaltiot voivat edelleenkin myöntää lupia syanamidia sisältäville biosidituotteille kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kunnes asiasta tehdään päätös mainitun direktiivin nojalla.

(10)

Sen jälkeen, kun pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen nojalla tehtiin päätös aineen endosulfaani sisällyttämisestä kyseisen yleissopimuksen liitteessä A olevaan 1 osaan, kyseinen aine sisällytettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 (28) liitteessä I olevaan A osaan. Näin ollen endosulfaani olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä V olevaan 1 osaan.

(11)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 649/2012 olisi muutettava.

(12)

Koska asiasta vastaavat viranomaiset ja talouden toimijat ovat jo käytännössä panneet täytäntöön tässä asetuksessa tehtävät muutokset olettaen, että asetusta (EU) N:o 649/2012 oli muutettu komission asetuksella (EU) N:o 73/2013, muutoksia olisi sovellettava takautuvasti 1 päivästä maaliskuuta 2014 eli päivämäärästä, jona asetusta (EU) N:o 649/2012 alettiin soveltaa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 649/2012 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti;

2)

Muutetaan liite V tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  EUVL L 63, 6.3.2003, s. 29.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 689/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (EUVL L 204, 31.7.2008, s. 1).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteiden I ja V muuttamisesta (EUVL L 26, 26.1.2013, s. 11).

(5)  Komission päätös 2008/934/EY, tehty 5 päivänä joulukuuta 2008, eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (EUVL L 333, 11.12.2008, s. 11).

(6)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(7)  Komission asetus (EY) N:o 33/2008, annettu 17 päivänä tammikuuta 2008, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä (EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1372/2011, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, tehoaineen asetokloori hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta (EUVL L 341, 22.12.2011, s. 45).

(9)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1045/2011, annettu 19 päivänä lokakuuta 2011, tehoaineen asulaami hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 20.10.2011, s. 23).

(10)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1381/2011, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, tehoaineen klooripikriini hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta (EUVL L 343, 23.12.2011, s. 26).

(11)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 943/2011, annettu 22 päivänä syyskuuta 2011, tehoaineen propargiitti hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta (EUVL L 246, 23.9.2011, s. 16).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009 , kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

(13)  Komission päätös 2012/77/EU, annettu 9 päivänä helmikuuta 2012, tuotetyypissä 18 käytetyn flufenoksuronin jättämisestä pois biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteistä I, IA tai IB (EUVL L 38, 11.2.2012, s. 47).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1).

(15)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 942/2011, annettu 22 päivänä syyskuuta 2011, tehoaineen flufenoksiuroni hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta (EUVL L 246, 23.9.2011, s. 13).

(16)  Komission päätös 2012/257/EU, annettu 11 päivänä toukokuuta 2012, tuotetyypissä 18 käytetyn naledin jättämisestä pois biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteistä I, I A tai I B (EUVL L 126, 15.5.2012, s. 12).

(17)  Komission päätös 2005/788/EY, tehty 11 päivänä marraskuuta 2005, naledin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (EUVL L 296, 12.11.2005, s. 41).

(18)  Komission päätös 2009/65/EY, tehty 26 päivänä tammikuuta 2009, 2-naftyylioksietikkahapon sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (EUVL L 23, 27.1.2009, s. 33).

(19)  Komission päätös 2009/859/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, difenyyliamiinin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (EUVL L 314, 1.12.2009, s. 79).

(20)  Komission päätös 2008/769/EY, tehty 30 päivänä syyskuuta 2008, propaniilin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (EUVL L 263, 2.10.2008, s. 14).

(21)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1127/2011, annettu 7 päivänä marraskuuta 2011, tehoaineen 2-naftyylioksietikkahappo hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 289, 8.11.2011, s. 26).

(22)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 578/2012, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2012, tehoaineen difenyyliamiini hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 171, 30.6.2012, s. 2).

(23)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1078/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, tehoaineen propaniili hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 279, 26.10.2011, s. 1).

(24)  Komission päätös 2012/254/EU, annettu 10 päivänä toukokuuta 2012, tuotetyypissä 18 käytetyn diklorvossin jättämisestä pois biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteistä I, I A tai I B (EUVL L 125, 12.5.2012, s. 53).

(25)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 582/2012, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2012, tehoaineen bifentriini hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 173, 3.7.2012, s. 3).

(26)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 359/2012, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2012, tehoaineen metaami hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 114, 26.4.2012, s. 1).

(27)  Komission päätös 2008/745/EY, tehty 18 päivänä syyskuuta 2008, syanamidin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (EUVL L 251, 19.9.2008, s. 45).

(28)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä ja direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 649/2012 liite I seuraavasti:

1)   

Muutetaan 1 osa seuraavasti:

a)

Korvataan alaklooria ja aldikarbia koskevat kohdat seuraavasti:

Kemikaali

CAS-numero

Einecs-nro

CN-koodi (***)

Käyttö-tarkoitus-alaryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

Maat, jotka eivät vaadi ilmoitusta

”Alakloori (#)

15972-60-8

240-110-8

ex 2924 25 00

p(1)

b

 

Aldikarbi (#)

116-06-3

204-123-2

ex 2930 80 00

p(1)-p(2)

b-b”;

 

b)

Korvataan diklorvossia koskeva kohta seuraavasti:

Kemikaali

CAS-numero

Einecs-nro

CN-koodi (***)

Käyttötarkoitusalaryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

Maat, jotka eivät vaadi ilmoitusta

”Diklorvossi (+)

62-73-7

200-547-7

ex 2919 90 00

p(1)-p(2)

b-b”;

 

c)

Poistetaan bifentriiniä ja metaamia koskevat kohdat.

d)

Lisätään aakkosjärjestyksessä seuraavat kohdat:

Kemikaali

CAS-numero

Einecs-nro

CN-koodi (***)

Käyttö-tarkoitus-alaryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

Maat, jotka eivät vaadi ilmoitusta

”Asetokloori (+)

34256-82-1

251-899-3

ex 2924 29 70

p(1)

b

 

Asulaami (+)

3337-71-1

2302-17-2

222-077-1

218-953-8

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

Kloropikriini (+)

76-06-2

200-930-9

ex 2904 91 00

p(1)

b

 

Flufenoksuroni (+)

101463-69-8

417-680-3

ex 2924 21 00

p(1)-p(2)

b-sr

 

Naledi (+)

300-76-5

206-098-3

ex 2919 90 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Propargiitti (+)

2312-35-8

219-006-1

ex 2920 90 70

p(1)

b”;

 

2)   

Muutetaan 2 osa seuraavasti:

a)

Korvataan diklorvossia koskeva kohta seuraavasti:

Kemikaali

CAS-numero

Einecs-nro

CN-koodi (***)

Käyttö-tarkoitus-ryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

”Diklorvossi

62-73-7

200-547-7

ex 2919 90 00

p

b”;

b)

Poistetaan alaklooria, aldikarbia, syanamidia ja ehdosulfaania koskevat kohdat.

c)

Lisätään aakkosjärjestyksessä seuraavat kohdat:

Kemikaali

CAS-numero

Einecs-nro

CN-koodi (***)

Käyttötarkoitusryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

”2-naftyylioksietikkahappo

120-23-0

204-380-0

ex 2918 99 90

p

b

Asetokloori

34256-82-1

251-899-3

ex 2924 29 70

p

b

Asulaami

3337-71-1

2302-17-2

222-077-1

218-953-8

ex 2935 90 90

p

b

Kloropikriini

76-06-2

200-930-9

ex 2904 91 00

p

b

Difenyyliamiini

122-39-4

204-539-4

ex 2921 44 00

p

b

Flufenoksuroni

101463-69-8

417-680-3

ex 2924 21 00

p

sr

Naledi

300-76-5

206-098-3

ex 2919 90 00

p

b

Propaniili

709-98-8

211-914-6

ex 2924 29 70

p

b

Propargiitti

2312-35-8

219-006-1

ex 2920 90 70

p

b”;

3)   

Lisätään 3 osaan aakkosjärjestyksessä seuraavat kohdat:

Kemikaali

Kemikaaliin liittyvä(t) CAS-numero(t)

HS-koodi

Puhdas aine (**)

HS-koodi

Ainetta sisältävät seokset (**)

Käyttö-tarkoitus-ryhmä

”Alakloori

15972-60-8

2924.25

3808.93

Torjunta-aine

Aldikarbi

116-06-3

2930.80

3808.91

Torjunta-aine

Endosulfaani

115-29-7

2920.30

3808.91

Torjunta-aine”.


LIITE II

Lisätään asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä V olevaan 1 osaan seuraava kohta:

Vientikiellon alais(t)en kemikaali(e)n ja esine(id)en kuvaus

Merkitykselliset lisätiedot (esim. kemikaalin nimi, EC-nro, CAS-nro jne.)

 

”Endosulfaani

EC-nro 204-079-4

CAS-numero: 115-29-7

CN-koodi 2920 30 00 ”.


11.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/8


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1702

annettu 1 päivänä elokuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täydentämisestä vahvistamalla prioriteettituhoojien luettelo

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta 26 päivänä lokakuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2016/2031 6 artiklan 2 kohdan nojalla komissiolla on valta vahvistaa prioriteettituhoojien luettelo.

(2)

Prioriteettituhoojat ovat unionikaranteenituhoojia, jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset: ensinnäkin niiden ei tiedetä esiintyvän unionin alueella tai niiden tiedetään esiintyvän joko ainoastaan osassa kyseistä aluetta tai vähäisinä, epäsäännöllisinä, yksittäisinä ja harvinaisina esiintyminä kyseisellä alueella, toiseksi niiden potentiaaliset taloudelliset, ympäristöön kohdistuvat tai yhteiskunnalliset vaikutukset unionin alueella ovat erittäin vakavia ja kolmanneksi ne on luetteloitu prioriteettituhoojiksi.

(3)

Komissio on toteuttanut arvioinnin määrittääkseen, mitkä tuhoojat olisi luetteloitava prioriteettituhoojiksi. Arviointi perustui komission Yhteisen tutkimuskeskuksen ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kehittämään menetelmään.

(4)

Menetelmään sisältyy yhdistelmäindikaattoreita ja analyysi useiden kriteerien pohjalta. Siinä otetaan unionin alueella huomioon arvioitujen tuhoojien leviämisen ja asettumisen todennäköisyys ja tämän seuraukset. Menetelmässä otetaan lisäksi huomioon asetuksen (EU) 2016/2031 liitteessä I olevan 1 jakson 2 kohdassa ja 2 jaksossa luetellut kriteerit, jotka kattavat taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristöön kohdistuvat näkökohdat.

(5)

Arvioinnissa otettiin huomioon komission Yhteisen tutkimuskeskuksen ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kehittämän menetelmän tulokset sekä paremman sääntelyn portaalissa järjestetty julkinen kuuleminen. Tämän seurauksena todettiin, että 20 tuhoojasta katsotaan aiheutuvan erittäin vakavia taloudellisia, yhteiskunnallisia tai ympäristöön kohdistuvia potentiaalisia vaikutuksia unionin alueella.

(6)

Lisäksi kyseisiä tuhoojia ei tiedetä esiintyvän unionin alueella tai niitä tiedetään esiintyvän ainoastaan osassa kyseistä aluetta tai vähäisinä, epäsäännöllisinä, yksittäisinä ja harvinaisina esiintyminä kyseisellä alueella.

(7)

Tämän vuoksi on aiheellista luetteloida kyseiset tuhoojat tämän asetuksen liitteessä.

(8)

Jotta kaikkien unionikaranteenituhoojia koskevien sääntöjen soveltaminen olisi yhdenmukaista, tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä kuin asetusta (EU) 2016/2031 eli 14 päivästä joulukuuta 2019,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Prioriteettituhoojien luettelo

Tämän asetuksen liitteessä on asetuksen (EU) 2016/2031 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu prioriteettituhoojien luettelo.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä elokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4.


LIITE

Prioriteettituhoojien luettelo

 

Agrilus anxius Gory

 

Agrilus planipennis Fairmaire

 

Anastrepha ludens (Loew)

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Anthonomus eugenii Cano

 

Aromia bungii (Faldermann)

 

Bactericera cockerelli (Sulc.)

 

Bactrocera dorsalis (Hendel)

 

Bactrocera zonata (Saunders)

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

 

Candidatus Liberibacter spp., joka aiheuttaa sitruspuiden Huanglongbing-tautia / sitruspuiden kellastumistautia

 

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

 

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

 

Popillia japonica Newman

 

Rhagoletis pomonella Walsh

 

Spodoptera frugiperda (Smith)

 

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

 

Xylella fastidiosa (Wells et al.)


11.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1703,

annettu 4 päivänä lokakuuta 2019,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (”Cidre de Normandie” / ”Cidre normand” (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Ranskan esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 2446/2000 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun maantieteellisen merkinnän ”Cidre de Normandie” / ”Cidre normand” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä (3).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Cidre de Normandie” / ”Cidre normand” (SMM) koskevan eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 2446/2000, annettu 6 päivänä marraskuuta 2000, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn ”Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin” annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (EYVL L 281, 7.11.2000, s. 12).

(3)  EUVL C 186, 3.6.2019, s. 4.


11.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1704,

annettu 9 päivänä lokakuuta 2019,

eräiden vuonna 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti pidätettyjen määrien lisäämisestä vuoden 2019 kalastuskiintiöihin

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta 6 päivänä toukokuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan 2 kohdan nojalla jäsenvaltio voi ennen kalastuskiintiön soveltamisvuoden 31 päivää lokakuuta pyytää komissiota pidättämään enintään 10 prosenttia asianomaiselle jäsenvaltiolle myönnetystä kiintiöstä ja siirtämään sen seuraavalle vuodelle.

(2)

Neuvoston asetuksissa (EU) 2016/2285 (2), (EU) 2017/1970 (3), (EU) 2017/2360 (4) ja (EU) 2018/120 (5) vahvistetaan tiettyjen kantojen kalastuskiintiöt vuodeksi 2018 ja täsmennetään, mihin kantoihin voidaan soveltaa asetuksessa (EY) N:o 847/96 säädettyjä toimenpiteitä.

(3)

Neuvoston asetuksissa (EU) 2018/1628 (6), (EU) 2018/2025 (7), (EU) 2018/2058 (8) ja (EU) 2019/124 (9) vahvistetaan tiettyjen kantojen kalastuskiintiöt vuodeksi 2019.

(4)

Eräät jäsenvaltiot pyysivät ennen 31 päivää lokakuuta 2018 asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan 2 kohdan nojalla, että osa niiden vuoden 2018 kiintiöistä tämän asetuksen liitteessä lueteltujen kantojen osalta pidätettäisiin ja siirrettäisiin seuraavalle vuodelle. Siirrettävät määrät olisi lisättävä vuoden 2019 kiintiöihin kyseisessä asetuksessa mainituin rajoituksin.

(5)

Tämän joustomahdollisuuden soveltamiseksi on tarkistettu ja otettu huomioon kantojen siirtopyynnön toteuttamiskelpoisuus ja kyseisten kantojen hyödyntämisaste. Sen vuoksi kyseisten kantojen vuoden 2018 kiintiöstä pidätetyt osat voidaan siirtää vuodelle 2019 asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(6)

Vaikka eräät jäsenvaltiot olivat pyytäneet, että osa niiden vuoden 2018 kiintiöstä suomuturskan kantojen osalta pidätettäisiin ja siirrettäisiin seuraavalle vuodelle, asetuksessa (EU) 2018/2025 ei vahvisteta suomuturskan suurinta sallittua saalista ICES-suuralueilla 1–10, 12 ja 14. Näin ollen vuoden 2018 suomuturskan kantojen kiintiöistä pidätettyjä osia ei voida siirtää.

(7)

Jotta vältettäisiin tämän asetuksen liitteessä lueteltujen kantojen osalta liiallinen jousto, joka heikentäisi meren elollisten luonnonvarojen järkiperäisen ja vastuullisen hyödyntämisen periaatetta, haittaisi yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista ja heikentäisi kantojen biologista tilaa, olisi jätettävä hyödyntämättä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (10) 15 artiklan 9 kohdassa säädettyä vuosittaista joustomahdollisuutta. Vastaavasti jos jäsenvaltio on hyödyntänyt asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 9 kohdassa säädettyä vuosittaista joustomahdollisuutta tietyn kannan osalta, kyseisen kannan osalta ei tulisi soveltaa mitään muuta joustomahdollisuutta käyttämättömien kalastusmahdollisuuksien siirtämiseksi, ja kanta olisi näin ollen jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korotetaan asetuksissa (EU) 2018/1628, (EU) 2018/2025, (EU) 2018/2058 ja (EU) 2019/124 vuodeksi 2019 vahvistettuja kalastuskiintiöitä tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2016/2285, annettu 12 päivänä joulukuuta 2016, unionin aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2017 ja 2018 ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta (EUVL L 344, 17.12.2016, s. 32).

(3)  Neuvoston asetus (EU) 2017/1970, annettu 27 päivänä lokakuuta 2017, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2018 ja asetuksen (EU) 2017/127 muuttamisesta (EUVL L 281, 31.10.2017, s. 1).

(4)  Neuvoston asetus (EU) 2017/2360, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2018 (EUVL L 337, 19.12.2017, s. 1).

(5)  Neuvoston asetus (EU) 2018/120, annettu 23 päivänä tammikuuta 2018, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2018 sekä asetuksen (EU) 2017/127 muuttamisesta (EUVL L 27, 31.1.2018, s. 1).

(6)  Neuvoston asetus (EU) 2018/1628, annettu 30 päivänä lokakuuta 2018, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2019 ja asetuksen (EU) 2018/120 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta (EUVL L 272, 31.10.2018, s. 1).

(7)  Neuvoston asetus (EU) 2018/2025, annettu 17 päivänä joulukuuta 2018, unionin aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2019 ja 2020 (EUVL L 325, 20.12.2018, s. 7).

(8)  Neuvoston asetus (EU) 2018/2058, annettu 17 päivänä joulukuuta 2018, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2019 (EUVL L 329, 27.12.2018, s. 8).

(9)  Neuvoston asetus (EU) 2019/124, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2019 (EUVL L 29, 31.1.2019, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).


LIITE

Jäsenvaltion tunnus

Kannan tunnus

Laji

Alueen nimi

Lopullinen kiintiö 2018 (1) (tonnia)

Saaliit 2018 (tonnia)

EE-saaliit 2018 (2) (tonnia)

% lopullisesta kiintiöstä

Siirretty määrä (tonnia)

DE

BLI/5B67-

Tylppäpyrstömolva

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla 5b, 6 ja 7

120,144

0

0

0

12,014

DE

BSF/56712-

Mustahuotrakala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla V, VI, VII ja XII

32,400

0

0

0

3,240

DE

COD/03AN.

Turska

Skagerrak

171,625

86,169

0

50,21

17,163

DE

COD/2A3AX4

Turska

4; unionin vedet alueella 2a; se alueen 3a osa, joka ei kuulu Skagerrakiin eikä Kattegatiin

2898,766

458,771

1056,726

52,28

289,877

DE

GHL/2A-C46

Grönlanninpallas

Unionin vedet alueilla 2a ja 4; unionin ja kansainväliset vedet alueilla 5b ja 6

30,434

0

0

0

3,043

DE

HAD/*2AC4.

Kolja

4; unionin vedet alueella 2a (HAD/5BC6A.:n erityisehto)

0,650

0

0

0

0,065

DE

HAD/03A.

Kolja

3a

142,739

31,533

0

22,09

14,274

DE

HAD/2AC4.

Kolja

4; unionin vedet alueella 2a

987,251

56,378

315,842

37,70

98,725

DE

HAD/5BC6A.

Kolja

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla 6b ja 6a

6,586

0

0

0

0,659

DE

HAD/6B1214

Kolja

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla 6b, 12 ja 14

43,847

0

0

0

4,385

DE

HER/*04B.

Silli

4b (HER/4CXB7D:n erityisehto)

545,495

0

0

0

54,550

DE

HER/*04-C.

Silli

Unionin vedet alueella 4 (HER/03A.:n erityisehto)

179,400

144,000

0

80,27

17,940

DE

HER/*25B-F

Silli

2, 5b linjan 62° N pohjoispuolella (Färsaarten vedet) (HER/1/2-:n erityisehto)

341,230

0

0

0

34,123

DE

HER/03A.

Silli

3a

357,859

174,900

144,000

89,11

35,786

DE

HER/03A-BC

Silli

3a

56,610

30,932

0

54,64

5,661

DE

HER/1/2-

Silli

Unionin, Färsaarten, Norjan ja kansainväliset vedet alueilla 1 ja 2

1982,020

1921,308

0,334

96,95

60,378

DE

HER/2A47DX

Silli

4, 7d ja unionin vedet alueella 2a

58,504

56,524

0

96,62

1,980

DE

HER/3D-R30

Silakka

Unionin vedet osa-alueilla 25–27, 28.2, 29 ja 32

4033,980

3951,238

0

97,95

82,742

DE

HER/4CXB7D

Silli

4c, 7d lukuun ottamatta Blackwaterin kalakantaa

11743,415

10818,525

0

92,12

924,890

DE

HER/7G-K.

Silli

7g, 7h, 7j ja 7k

0,021

0

0

0

0,002

DE

HKE/*03A.

Kummeliturska

3a (HKE/2AC4-C:n erityisehto)

27,042

7,664

0

28,34

2,704

DE

HKE/*8ABDE

Kummeliturska

8a, 8b, 8d ja 8e (HKE/571214:n erityisehto)

2,000

0

0

0

0,200

DE

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

Unionin vedet alueilla 2a ja 4

303,514

63,099

7,664

23,31

30,351

DE

HKE/571214

Kummeliturska

6 ja 7; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14

22,000

18,401

0

83,64

2,200

DE

LEZ/07.

Lasikampelat

7

2,200

0

0

0

0,220

DE

LEZ/2AC4-C

Lasikampelat

Unionin vedet alueilla 2a ja 4

7,776

1,119

0

14,39

0,778

DE

MAC/*02AN-

Makrilli

Norjan vedet alueella 2a (MAC/2A34.:n erityisehto)

112,700

0

0

0

11,270

DE

MAC/*2AN-

Makrilli

Norjan vedet alueella 2a (MAC/2CX14-:n erityisehto)

1898,800

0

0

0

189,880

DE

MAC/*8ABD.

Makrilli

8a, 8b ja 8d (MAC/8C3411:n erityisehto)

437,478

420,736

0

96,17

16,742

DE

MAC/*FRO1

Makrilli

Färsaarten vedet (MAC/2A34-:n erityisehto)

86,980

0

0

0

8,698

DE

MAC/*FRO2

Makrilli

Färsaarten vedet (MAC/2CX14-:n erityisehto)

1938,700

0,379

0

0,02

193,870

DE

MAC/2A34.

Makrilli

3a ja 4; unionin vedet alueilla 2a, 3b, 3c ja osa-alueilla 22–32

2746,000

2719,445

3,802

99,17

22,753

DE

MAC/8C3411

Makrilli

8c, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

437,931

0

420,736

96,07

17,195

DE

NEP/03A.

Keisarihummeri

3a

26,642

5,936

0

22,28

2,664

DE

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

Unionin vedet alueilla 2a ja 4

886,670

542,044

0

61,13

88,667

DE

PLE/03AN.

Punakampela

Skagerrak

68,440

8,464

0

12,37

6,844

DE

PLE/03AS.

Punakampela

Kattegat

17,530

0,756

0

4,31

1,753

DE

PLE/2A3AX4

Punakampela

4; unionin vedet alueella 2a; se alueen 3a osa, joka ei kuulu Skagerrakiin eikä Kattegatiin

6827,053

2616,898

9,710

38,47

682,705

DE

PLE/3BCD-C

Punakampela

Unionin vedet osa-alueilla 22–32

1600,393

1445,913

0

90,35

154,480

DE

POK/2C3A4.

Seiti

3a ja 4; unionin vedet alueella 2a

9029,725

8179,973

0

90,59

849,752

DE

POK/56-14

Seiti

6; unionin ja kansainväliset vedet alueilla 5b, 12 ja 14

247,750

0,479

0

0,19

24,775

DE

RHG/5B67-

Jäälestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VI ja VII (RNG/5B67-:n erityisehto)

0,066

0

0

0

0,007

DE

RHG/8X14-

Jäälestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX, X, XII ja XIV (RNG/8X14-:n erityisehto)

0,157

0

0

0

0,016

DE

RNG/*5B67-

Lestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VI ja VII (RNG/8X14-:n erityisehto)

1,570

0

0

0

0,157

DE

RNG/*8X14-

Lestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX, X, XII ja XIV (RNG/5B67-:n erityisehto)

0,660

0

0

0

0,066

DE

RNG/5B67-

Lestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VI ja VII

6,600

0

0

0

0,660

DE

RNG/8X14-

Lestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX, X, XII ja XIV

15,700

0

0

0

1,570

DE

SOL/24-C.

Meriantura

Unionin vedet alueilla 2a ja 4

1129,161

722,721

0

64,01

112,916

DE

SOL/3ABC24

Meriantura

3a; unionin vedet osa-alueilla 22–24

15,808

15,416

0

97,52

0,392

DE

SPR/3BCD-C

Kilohaili

Unionin vedet osa-alueilla 22–32

16698,104

15228,701

0

91,20

1469,403

DE

WHB/*05-F.

Mustakitaturska

Färsaarten vedet (WHB/1X14:n erityisehto)

4108,273

1072,776

0

26,11

410,827

DE

WHG/2AC4.

Valkoturska

4; unionin vedet alueella 2a

448,597

60,439

38,781

22,12

44,860

DE

WHG/56-14

Valkoturska

6; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14

0,110

0

0

0

0,011

DK

COD/03AN.

Turska

Skagerrak

6883,142

4221,317

0

61,33

688,314

DK

COD/2A3AX4

Turska

4; unionin vedet alueella 2a; se alueen 3a osa, joka ei kuulu Skagerrakiin eikä Kattegatiin

7783,297

2030,700

3460,877

70,56

778,330

DK

GHL/2A-C46

Grönlanninpallas

Unionin vedet alueilla 2a ja 4; unionin ja kansainväliset vedet alueilla 5b ja 6

17,778

0,001

0

0,01

1,778

DK

HAD/03A.

Kolja

3a

2282,198

563,786

0

24,70

228,220

DK

HAD/2AC4.

Kolja

4; unionin vedet alueella 2a

1796,523

264,354

853,336

62,21

179,652

DK

HAD/5BC6A.

Kolja

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla 6b ja 6a

1,330

0,750

0

56,39

0,133

DK

HER/*04B.

Silli

4b (HER/4CXB7D:n erityisehto)

926,369

0

0

0

92,637

DK

HER/*04-C.

Silli

Unionin vedet alueella 4 (HER/03A.:n erityisehto)

8929,906

8328,257

0

93,26

601,649

DK

HER/*25B-F

Silli

2, 5b linjan 62° N pohjoispuolella (Färsaarten vedet) (HER/1/2-:n erityisehto)

2491,158

0

0

0

249,116

DK

HER/03A.

Silli

3a

12586,905

1744,028

8328,257

80,02

1258,691

DK

HER/03A-BC

Silli

3a

6315,259

364,862

0

5,78

631,526

DK

HER/1/2-

Silli

Unionin, Färsaarten, Norjan ja kansainväliset vedet alueilla 1 ja 2

17810,134

17051,626

0

95,74

758,508

DK

HER/2A47DX

Silli

4, 7d ja unionin vedet alueella 2a

10385,789

8549,477

0

82,32

1038,579

DK

HER/3D-R30

Silakka

Unionin vedet osa-alueilla 25–27, 28.2, 29 ja 32

13158,086

11848,401

0

90,05

1309,685

DK

HER/4AB.

Silli

Unionin ja Norjan vedet alueella 4 linjan 53°30′ N pohjoispuolella

130414,230

114965,013

753,001

88,73

13041,423

DK

HER/4CXB7D

Silli

4c, 7d lukuun ottamatta Blackwaterin kalakantaa

938,480

2,035

0

0,22

93,848

DK

HKE/*03A.

Kummeliturska

3a (HKE/2AC4-C:n erityisehto)

235,928

0

0

0

23,593

DK

HKE/03A.

Kummeliturska

3a

1714,839

568,439

0

33,15

171,484

DK

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

Unionin vedet alueilla 2a ja 4

2363,106

560,737

0

23,73

236,311

DK

HKE/571214

Kummeliturska

6 ja 7; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14

3,104

2,600

0

83,76

0,310

DK

JAX/*4BC7D

Piikkimakrilli ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Unionin vedet alueilla 4b, 4c ja 7d (JAX/2A-14:n erityisehto)

539,480

0

0

0

53,948

DK

JAX/2A-14

Piikkimakrilli ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Unionin vedet alueilla 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14

11398,686

6051,438

0

53,09

1139,869

DK

LEZ/2AC4-C

Lasikampelat

Unionin vedet alueilla 2a ja 4

63,774

44,271

0

69,42

6,377

DK

MAC/*02AN-

Makrilli

Norjan vedet alueella 2a (MAC/2A34.:n erityisehto)

2405,000

0

0

0

240,500

DK

MAC/*2A6.

Makrilli

6, kansainväliset vedet alueella 2a, (MAC/2A34.:n erityisehto)

11190,000

3984,698

0

35,61

1119,000

DK

MAC/*3A4BC

Makrilli

3a ja 4bc (MAC/2A34:n erityisehto)

2028,762

762,531

0

37,59

202,876

DK

MAC/*4A-EN

Makrilli

Unionin vedet alueella 2a; unionin ja Norjan vedet alueella 4a (MAC/2CX14-:n erityisehto)

2554,430

0

0

0

255,443

DK

MAC/*FRO1

Makrilli

Färsaarten vedet (MAC/2A34-:n erityisehto)

2456,000

0

0

0

245,600

DK

MAC/2A34.

Makrilli

3a ja 4; unionin vedet alueilla 2a, 3b, 3c ja osa-alueilla 22–32

13930,055

9122,582

4747,229

99,57

60,244

DK

MAC/2A4A-N

Makrilli

Norjan vedet alueella 2a ja 4a

12539,676

12529,570

0

99,92

10,106

DK

MAC/2CX14-

Makrilli

6, 7, 8a, 8b, 8d ja 8e; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 2a, 12 ja 14

4298,986

4225,523

0

98,29

73,463

DK

NEP/03A.

Keisarihummeri

3a

9645,632

5138,748

0

53,28

964,563

DK

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

Unionin vedet alueilla 2a ja 4

1394,844

58,896

0

4,22

139,484

DK

PLE/03AN.

Punakampela

Skagerrak

13514,240

4362,259

0

32,28

1351,424

DK

PLE/03AS.

Punakampela

Kattegat

1549,490

479,366

0

30,94

154,949

DK

PLE/2A3AX4

Punakampela

4; unionin vedet alueella 2a; se alueen 3a osa, joka ei kuulu Skagerrakiin eikä Kattegatiin

23678,404

4887,871

4781,723

40,84

2367,840

DK

PLE/3BCD-C

Punakampela

Unionin vedet osa-alueilla 22–32

5405,970

2402,417

0

44,44

540,597

DK

POK/2C3A4.

Seiti

3a ja 4; unionin vedet alueella 2a

7755,811

6844,467

0

88,25

775,581

DK

POK/56-14

Seiti

6; unionin ja kansainväliset vedet alueilla 5b, 12 ja 14

1,605

1,268

0

79,00

0,161

DK

SOL/24-C.

Meriantura

Unionin vedet alueilla 2a ja 4

679,100

367,357

0

54,09

67,910

DK

SOL/3ABC24

Meriantura

3a; unionin vedet osa-alueilla 22–24

421,819

353,840

0

83,88

42,182

DK

SPR/3BCD-C

Kilohaili

Unionin vedet osa-alueilla 22–32

27307,558

24577,085

0

90,00

2730,473

DK

WHB/*05-F.

Mustakitaturska

Färsaarten vedet (WHB/1X14:n erityisehto)

541,606

0

0

0

54,161

DK

WHG/2AC4.

Valkoturska

4; unionin vedet alueella 2a

1953,310

171,491

67,004

12,21

195,331

DK

WHG/7X7A-C

Valkoturska

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j ja 7k

1,000

0,794

0

79,40

0,100

EE

BLI/5B67-

Tylppäpyrstömolva

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla 5b, 6 ja 7

18,880

0

0

0

1,888

EE

HER/03D.RG

Silli

Osa-alue 28.1

13170,008

12520,836

0

95,07

649,172

EE

HER/3D-R30

Silakka

Unionin vedet osa-alueilla 25–27, 28.2, 29 ja 32

26957,499

22205,217

0

82,37

2695,750

EE

SPR/3BCD-C

Kilohaili

Unionin vedet osa-alueilla 22–32

31084,876

29625,552

0

95,31

1459,324

ES

ALF/3X14-

Limapäät

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

80,320

72,044

0

89,70

8,032

ES

ANE/08.

Sardelli

8

27753,493

27614,827

0

99,50

138,666

ES

ANF/8C3411

Merikrotit

8c, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

3582,444

1536,966

0

42,90

358,244

ES

BLI/5B67-

Tylppäpyrstömolva

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla 5b, 6 ja 7

396,998

134,928

0

33,99

39,700

ES

BSF/56712-

Mustahuotrakala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla V, VI, VII ja XII

295,428

258,682

0

87,56

29,543

ES

BSF/8910-

Mustahuotrakala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX ja X

74,478

66,582

0

89,40

7,448

ES

GHL/2A-C46

Grönlanninpallas

Unionin vedet alueilla 2a ja 4; unionin ja kansainväliset vedet alueilla 5b ja 6

68,535

30,194

0

44,06

6,854

ES

HAD/5BC6A.

Kolja

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla 6b ja 6a

31,107

27,332

0

87,86

3,111

ES

HER/*25B-F

Silli

2, 5b linjan 62° N pohjoispuolella (Färsaarten vedet) (HER/1/2-:n erityisehto)

5,000

0

0

0

0,500

ES

HER/1/2-

Silli

Unionin, Färsaarten, Norjan ja kansainväliset vedet alueilla 1 ja 2

35,432

0

0

0

3,543

ES

HKE/*57-14

Kummeliturska

6 ja 7; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14 (HKE/8ABDE.:n erityisehto)

4219,400

2378,000

0

56,36

421,940

ES

HKE/*8ABDE

Kummeliturska

8a, 8b, 8d ja 8e (HKE/571214:n erityisehto)

3325,230

216,000

0

6,50

332,523

ES

HKE/8ABDE.

Kummeliturska

8a, 8b, 8d ja 8e

14913,441

8889,383

2378,000

75,55

1491,344

ES

HKE/8C3411

Kummeliturska

8c, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

7591,567

6466,076

0

85,17

759,157

ES

JAX/*08C

Piikkimakrilli

8c (JAX/09.:n erityisehto)

2323,177

2090,000

0

89,96

232,318

ES

JAX/*08C2.

Piikkimakrilli ja sen kanssa saadut sivusaaliit

8c (JAX/2A-14:n erityisehto)

8227,267

7400,000

0

89,94

822,727

ES

JAX/*09.

Piikkimakrilli

9 (JAX/08C:n erityisehto)

784,528

0

0

0

78,453

ES

JAX/08C.

Piikkimakrilli

8c

15692,080

12235,671

0

77,97

1569,208

ES

JAX/09.

Piikkimakrilli

9

24863,885

16575,953

2090,000

75,07

2486,389

ES

JAX/2A-14

Piikkimakrilli ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Unionin vedet alueilla 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14

9789,557

477,878

7400,000

80,47

978,956

ES

LEZ/*8ABDE.

Lasikampelat

8a, 8b, 8d ja 8e (LEZ/07:n erityisehto)

836,250

37,834

0

4,52

83,625

ES

LEZ/56-14

Lasikampelat

Unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; 6; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14

688,040

323,245

0

46,98

68,804

ES

LEZ/8ABDE.

Lasikampelat

8a, 8b, 8d ja 8e

551,524

507,491

0

92,02

44,033

ES

LEZ/8C3411

Lasikampelat

8c, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

1349,508

847,038

0

62,77

134,951

ES

MAC/*08B.

Makrilli

8b (MAC/8C3411:n erityisehto)

2936,352

0

0

0

293,635

ES

MAC/*8ABD.

Makrilli

8a, 8b ja 8d (MAC/8C3411:n erityisehto)

8741,172

0

0

0

874,117

ES

MAC/2CX14-

Makrilli

6, 7, 8a, 8b, 8d ja 8e; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 2a, 12 ja 14

1511,801

1311,468

0

86,75

151,180

ES

MAC/8C3411

Makrilli

8c, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

30008,507

28784,005

0

95,92

1224,502

ES

NEP/07.

Keisarihummeri

7

1693,642

27,263

158,375

10,96

169,364

ES

NEP/5BC6.

Keisarihummeri

6; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b

109,962

0,061

0

0,06

10,996

ES

NEP/8ABDE.

Keisarihummeri

8a, 8b, 8d ja 8e

36,451

0

0

0

3,645

ES

OTH/*08C2

Karjukalan ja valkoturskan sivusaaliit

8c (JAX/2A-14:n erityisehto)

284,008

0

0

0

28,401

ES

OTH/*2A-14

Karjukalan, koljan, valkoturskan ja makrillin sivusaaliit

Unionin vedet alueilla 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14 (JAX/2A-14:n erityisehto)

568,015

0

0

0

56,802

ES

POK/56-14

Seiti

6; unionin ja kansainväliset vedet alueilla 5b, 12 ja 14

19,288

6,772

0

35,11

1,929

ES

RHG/5B67-

Jäälestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VI ja VII (RNG/5B67-:n erityisehto)

0,500

0

0

0

0,050

ES

RHG/8X14-

Jäälestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX, X, XII ja XIV (RNG/8X14-:n erityisehto)

15,080

0

0

0

1,508

ES

RNG/*5B67-

Lestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VI ja VII (RNG/8X14-:n erityisehto)

153,200

0

0

0

15,320

ES

RNG/*8X14-

Lestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX, X, XII ja XIV (RNG/5B67-:n erityisehto)

5,780

0

0

0

0,578

ES

RNG/5B67-

Lestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VI ja VII

396,891

285,910

0

72,04

39,689

ES

RNG/8X14-

Lestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX, X, XII ja XIV

2289,293

924,220

0

40,37

228,929

ES

SBR/09-

Pilkkupagelli

Unionin ja kansainväliset vedet alueella IX

101,722

30,106

11,496

40,90

10,172

ES

SBR/10-

Pilkkupagelli

Unionin ja kansainväliset vedet alueella X

5,557

0

0

0

0,556

ES

SBR/678-

Pilkkupagelli

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII ja VIII

115,150

107,872

0

93,68

7,278

ES

SOL/8AB.

Meriantura

8A ja 8b

8,132

7,837

0

96,37

0,295

ES

WHB/*05-F.

Mustakitaturska

Färsaarten vedet (WHB/1X14:n erityisehto)

1343,510

0

0

0

134,351

ES

WHB/1X14

Mustakitaturska

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 ja 14

853,297

766,876

0

89,87

85,330

ES

WHB/8C3411

Mustakitaturska

8c, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

47848,098

21175,883

0

44,26

4784,810

ES

WHG/56-14

Valkoturska

6; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14

0,031

0

0

0

0,003

FI

HER/30/31.

Silakka

Osa-alueet 30–31

92351,839

80970,999

0

87,68

9235,184

FI

HER/3D-R30

Silakka

Unionin vedet osa-alueilla 25–27, 28.2, 29 ja 32

54745,026

45908,600

0

83,86

5474,503

FR

ALF/3X14-

Limapäät

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

18,900

14,757

0

78,08

1,890

FR

ANE/08.

Sardelli

8

5609,698

3141,550

0

56

560,970

FR

ANF/8C3411

Merikrotit

8c, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

58,878

28,689

0

48,73

5,888

FR

BLI/5B67-

Tylppäpyrstömolva

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla 5b, 6 ja 7

8776,985

1324,221

0

15,09

877,699

FR

BSF/56712-

Mustahuotrakala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla V, VI, VII ja XII

2425,944

1605,352

0

66,17

242,594

FR

BSF/8910-

Mustahuotrakala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX ja X

25,922

9,735

0

37,55

2,592

FR

COD/07A.

Turska

7a

25,711

0

0

0

2,571

FR

COD/07D.

Turska

7d

1642,038

35,052

0

2,13

164,204

FR

COD/2A3AX4

Turska

4; unionin vedet alueella 2a; se alueen 3a osa, joka ei kuulu Skagerrakiin eikä Kattegatiin

1603,130

588,390

0

36,70

160,313

FR

COD/7XAD34

Turska

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

2202,064

519,775

0

23,60

220,206

FR

GHL/2A-C46

Grönlanninpallas

Unionin vedet alueilla 2a ja 4; unionin ja kansainväliset vedet alueilla 5b ja 6

363,442

189,970

0

52,27

36,344

FR

HAD/*2AC4.

Kolja

4; unionin vedet alueella 2a (HAD/5BC6A.:n erityisehto)

27,740

0

0

0

2,774

FR

HAD/07A.

Kolja

7a

201,850

0

0

0

20,185

FR

HAD/2AC4.

Kolja

4; unionin vedet alueella 2a

920,140

203,465

0

22,11

92,014

FR

HAD/5BC6A.

Kolja

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla 6b ja 6a

269,542

66,170

0

24,55

26,954

FR

HAD/6B1214

Kolja

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla 6b, 12 ja 14

599,411

0

0

0

59,941

FR

HER/*04B.

Silli

4b (HER/4CXB7D:n erityisehto)

9065,005

3051,996

0

33,67

906,501

FR

HER/*25B-F

Silli

2, 5b linjan 62° N pohjoispuolella (Färsaarten vedet) (HER/1/2-:n erityisehto)

59,000

0

0

0

5,900

FR

HER/1/2-

Silli

Unionin, Färsaarten, Norjan ja kansainväliset vedet alueilla 1 ja 2

0,200

0

0

0

0,020

FR

HER/2A47DX

Silli

4, 7d ja unionin vedet alueella 2a

54,328

0

0

0

5,433

FR

HER/4AB.

Silli

Unionin ja Norjan vedet alueella 4 linjan 53°30′ N pohjoispuolella

19509,994

17531,200

0

89,86

1950,999

FR

HER/4CXB7D

Silli

4c, 7d lukuun ottamatta Blackwaterin kalakantaa

17904,656

10731,228

3051,996

76,98

1790,466

FR

HER/7G-K.

Silli

7g, 7h, 7j ja 7k

680,299

2,006

0

0,29

68,030

FR

HKE/*03A.

Kummeliturska

3a (HKE/2AC4-C:n erityisehto)

52,277

0

0

0

5,228

FR

HKE/*57-14

Kummeliturska

6 ja 7; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14 (HKE/8ABDE.:n erityisehto)

7601,051

0

0

0

760,105

FR

HKE/*8ABDE

Kummeliturska

8a, 8b, 8d ja 8e (HKE/571214:n erityisehto)

3326,972

0

0

0

332,697

FR

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

Unionin vedet alueilla 2a ja 4

2978,608

2691,260

0

90,35

287,348

FR

HKE/571214

Kummeliturska

6 ja 7; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14

29082,551

19815,129

0

68,13

2908,255

FR

HKE/8ABDE.

Kummeliturska

8a, 8b, 8d ja 8e

32401,216

16408,122

0

50,64

3240,122

FR

HKE/8C3411

Kummeliturska

8c, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

341,118

59,875

0

17,55

34,112

FR

JAX/08C.

Piikkimakrilli

8c

271,524

1,303

0

0,48

27,152

FR

LEZ/*8ABDE.

Lasikampelat

8a, 8b, 8d ja 8e (LEZ/07:n erityisehto)

1402,705

686,214

0

48,92

140,271

FR

LEZ/07.

Lasikampelat

7

5361,809

3441,945

686,214

76,99

536,181

FR

LEZ/2AC4-C

Lasikampelat

Unionin vedet alueilla 2a ja 4

81,961

69,068

0

84,27

8,196

FR

LEZ/56-14

Lasikampelat

Unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; 6; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14

2644,947

117,242

0

4,43

264,495

FR

LEZ/8ABDE.

Lasikampelat

8a, 8b, 8d ja 8e

805,879

717,271

0

89

80,588

FR

LEZ/8C3411

Lasikampelat

8c, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

49,972

1,468

0

2,94

4,997

FR

MAC/*02AN-

Makrilli

Norjan vedet alueella 2a (MAC/2A34.:n erityisehto)

248,100

0

0

0

24,810

FR

MAC/*08B.

Makrilli

8b (MAC/8C3411:n erityisehto)

19,312

0

0

0

1,931

FR

MAC/*2AN-

Makrilli

Norjan vedet alueella 2a (MAC/2CX14-:n erityisehto)

1264,400

0

0

0

126,440

FR

MAC/*8ABD.

Makrilli

8a, 8b ja 8d (MAC/8C3411:n erityisehto)

58,355

0

0

0

5,836

FR

MAC/*FRO1

Makrilli

Färsaarten vedet (MAC/2A34-:n erityisehto)

252,800

0

0

0

25,280

FR

MAC/*FRO2

Makrilli

Färsaarten vedet (MAC/2CX14-:n erityisehto)

1292,800

0

0

0

129,280

FR

MAC/8C3411

Makrilli

8c, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

232,094

107,926

0

46,50

23,209

FR

NEP/*07U16

Keisarihummeri

ICES-suuralueen 7 toiminnallinen yksikkö 16 (NEP/07.:n erityisehto)

118,556

0

0

0

11,856

FR

NEP/07.

Keisarihummeri

7

7742,863

285,176

0

3,68

774,286

FR

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

Unionin vedet alueilla 2a ja 4

162,840

71,701

0

44,03

16,284

FR

NEP/5BC6.

Keisarihummeri

6; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b

112,769

0

0

0

11,277

FR

NEP/8ABDE.

Keisarihummeri

8a, 8b, 8d ja 8e

4005,488

2172,779

0

54,25

400,549

FR

PLE/07A.

Punakampela

7a

21,334

0

0

0

2,133

FR

PLE/2A3AX4

Punakampela

4; unionin vedet alueella 2a; se alueen 3a osa, joka ei kuulu Skagerrakiin eikä Kattegatiin

1364,114

112,278

0

8,23

136,411

FR

PLE/7DE.

Punakampela

7d ja 7e

5908,607

2288,899

0

38,74

590,861

FR

POK/2C3A4.

Seiti

3a ja 4; unionin vedet alueella 2a

24225,974

13434,241

0

55,45

2422,597

FR

POK/56-14

Seiti

6; unionin ja kansainväliset vedet alueilla 5b, 12 ja 14

6204,164

3652,773

0

58,88

620,416

FR

RNG/*5B67-

Lestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VI ja VII (RNG/8X14-:n erityisehto)

7,891

0

0

0

0,789

FR

RNG/*8X14-

Lestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX, X, XII ja XIV (RNG/5B67-:n erityisehto)

285,718

0

0

0

28,572

FR

RNG/5B67-

Lestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VI ja VII

2857,182

173,520

7,392

6,33

285,718

FR

RNG/8X14-

Lestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX, X, XII ja XIV

78,911

0,007

0,22

0,29

7,891

FR

SBR/678-

Pilkkupagelli

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII ja VIII

23,448

23,234

0

99,09

0,214

FR

SOL/07E.

Meriantura

7e

334,045

216,604

0

64,84

33,405

FR

SOL/7FG.

Meriantura

7f ja 7g

65,428

44,107

0

67,41

6,543

FR

SOL/8AB.

Meriantura

8a ja 8b

3585,061

3164,801

0

88,28

358,506

FR

WHB/*05-F

Mustakitaturska

Färsaarten vedet (WHB/1X14:n erityisehto)

3601,250

1266,963

0

35,18

360,125

FR

WHG/07A.

Valkoturska

7a

3,332

0

0

0

0,333

FR

WHG/2AC4.

Valkoturska

4; unionin vedet alueella 2a

3083,670

917,760

0

29,76

308,367

FR

WHG/56-14

Valkoturska

6; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14

17,371

1,872

0

10,78

1,737

FR

WHG/7X7A-C

Valkoturska

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j ja 7k

15439,494

6385,566

0

41,36

1543,949

IE

BLI/5B67-

Tylppäpyrstömolva

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla 5b, 6 ja 7

33,345

0

0

0

3,335

IE

BSF/56712-

Mustahuotrakala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla V, VI, VII ja XII

2,011

0

0

0

0,201

IE

COD/07A.

Turska

7a

467,076

106,470

0

22,80

46,708

IE

COD/7XAD34

Turska

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

837,095

729,354

0

87,13

83,710

IE

GHL/2A-C46

Grönlanninpallas

Unionin vedet alueilla 2a ja 4; unionin ja kansainväliset vedet alueilla 5b ja 6

1,128

0

0

0

0,113

IE

HER/1/2-

Silli

Unionin, Färsaarten, Norjan ja kansainväliset vedet alueilla 1 ja 2

2698,699

2428,484

0

89,99

269,870

IE

HER/4AB.

Silli

Unionin ja Norjan vedet alueella 4 linjan 53°30′ N pohjoispuolella

572,884

515,034

0

89,90

57,288

IE

HER/7G-K.

Silli

7g, 7h, 7j ja 7k

10179,707

4187,598

0

41,14

1017,971

IE

JAX/2A-14

Piikkimakrilli ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Unionin vedet alueilla 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14

28162,832

25347,148

0

90

2815,684

IE

LEZ/07.

Lasikampelat

7

2487,151

2239,119

0

90,03

248,032

IE

LEZ/56-14

Lasikampelat

Unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; 6; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14

822,448

740,908

0

90,09

81,540

IE

MAC/*2AN-

Makrilli

Norjan vedet alueella 2a (MAC/2CX14-:n erityisehto)

6399,754

0

0

0

639,975

IE

MAC/*4A-EN

Makrilli

Unionin vedet alueella 2a; unionin ja Norjan vedet alueella 4a (MAC/2CX14-:n erityisehto)

47004,647

24566,516

0

52,26

4700,465

IE

MAC/*FRO2

Makrilli

Färsaarten vedet (MAC/2CX14-:n erityisehto)

6523,620

0

0

0

652,362

IE

NEP/5BC6.

Keisarihummeri

6; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b

188,645

65,099

0

34,51

18,865

IE

PLE/07A.

Punakampela

7a

1334,634

320,468

0

24,01

133,463

IE

POK/56-14

Seiti

6; unionin ja kansainväliset vedet alueilla 5b, 12 ja 14

365,688

231,486

0

63,30

36,569

IE

RHG/5B67-

Jäälestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VI ja VII (RNG/5B67-:n erityisehto)

2,030

0

0

0

0,203

IE

RHG/8X14-

Jäälestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX, X, XII ja XIV (RNG/8X14-:n erityisehto)

0,030

0

0

0

0,003

IE

RNG/5B67-

Lestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VI ja VII

33,100

0,006

0

0,02

3,310

IE

RNG/8X14-

Lestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX, X, XII ja XIV

3,455

0

0

0

0,346

IE

WHB/1X14

Mustakitaturska

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 ja 14

54899,543

49902,733

0

90,90

4996,810

IE

WHG/07A.

Valkoturska

7a

50,595

43,540

0

86,06

5,060

IE

WHG/7X7A-C

Valkoturska

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j ja 7k

6977,282

4633,955

0

66,41

697,728

NL

COD/03AN.

Turska

Skagerrak

75,010

57,875

0

77,16

7,501

NL

COD/07A.

Turska

7a

2,000

0

0

0

0,200

NL

COD/07D.

Turska

7d

48,615

8,135

0

16,73

4,862

NL

COD/2A3AX4

Turska

4; Unionin vedet alueella 2a; se alueen 3a osa, joka ei kuulu Skagerrakiin eikä Kattegatiin

1690,786

345,580

130,330

28,15

169,079

NL

COD/7XAD34

Turska

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

1,016

0,456

0

44,88

0,102

NL

GHL/2A-C46

Grönlanninpallas

Unionin vedet alueilla 2a ja 4; unionin ja kansainväliset vedet alueilla 5b ja 6

2,625

1,474

0

56,15

0,263

NL

HAD/03A.

Kolja

3a

4,056

3,968

0

97,83

0,088

NL

HAD/2AC4.

Kolja

4; unionin vedet alueella 2a

194,495

49,814

50,640

51,65

19,450

NL

HAD/7X7A34

Kolja

7b–k, 8, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

7,410

7,338

0

99,03

0,072

NL

HER/1/2-

Silli

Unionin, Färsaarten, Norjan ja kansainväliset vedet alueilla 1 ja 2

4368,591

3642,760

503,600

94,91

222,231

NL

HER/2A47DX

Silli

4, 7d ja unionin vedet alueella 2a

103,262

32,390

0

31,37

10,326

NL

HER/4AB.

Silli

Unionin ja Norjan vedet alueella 4 linjan 53°30′ N pohjoispuolella

83660,191

78157,441

0

93,42

5502,750

NL

HER/7G-K.

Silli

7g, 7h, 7j ja 7k

829,198

438,964

0

52,94

82,920

NL

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

Unionin vedet alueilla 2a ja 4

125,105

39,437

8,958

38,68

12,511

NL

HKE/571214

Kummeliturska

6 ja 7; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14

1484,812

429,868

0

28,95

148,481

NL

HKE/8ABDE.

Kummeliturska

8a, 8b, 8d ja 8e

42,278

0

0

0

4,228

NL

JAX/2A-14

Piikkimakrilli ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Unionin vedet alueilla 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14

36350,487

25344,290

2414,244

76,36

3635,049

NL

LEZ/2AC4-C

Lasikampelat

Unionin vedet alueilla 2a ja 4

13,520

4,324

0

31,98

1,352

NL

MAC/2CX14-

Makrilli

6, 7, 8a, 8b, 8d ja 8e; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 2a, 12 ja 14

26986,657

13030,288

12579,712

94,90

1376,657

NL

MAC/8C3411

Makrilli

8c, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

358,677

0

356,478

99,39

2,199

NL

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

Unionin vedet alueilla 2a ja 4

1164,977

826,308

0

70,93

116,498

NL

PLE/03AN.

Punakampela

Skagerrak

2578,720

1526,370

0

59,19

257,872

NL

PLE/07A.

Punakampela

7a

0,995

0

0

0

0,100

NL

PLE/2A3AX4

Punakampela

4; unionin vedet alueella 2a; se alueen 3a osa, joka ei kuulu Skagerrakiin eikä Kattegatiin

51466,950

22658,378

0

44,03

5146,695

NL

PLE/7DE.

Punakampela

7d ja 7e

105,249

94,435

0

89,73

10,525

NL

POK/56-14

Seiti

6; unionin ja kansainväliset vedet alueilla 5b, 12 ja 14

117,145

100,261

0

85,59

11,715

NL

SOL/24-C.

Meriantura

Unionin vedet alueilla 2a ja 4

12852,955

8335,970

0

64,86

1285,296

NL

SOL/3ABC24

Meriantura

3a; unionin vedet osa-alueilla 22–24

40,647

40,574

0

99,82

0,073

NL

WHG/2AC4.

Valkoturska

4; unionin vedet alueella 2a

1188,600

647,804

1,364

54,62

118,860

NL

WHG/7X7A-C

Valkoturska

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j ja 7k

553,243

494,265

0

89,34

55,324

PL

HER/3D-R30

Silakka

Unionin vedet osa-alueilla 25–27, 28.2, 29 ja 32

58775,811

49537,492

0

84,28

5877,581

PL

SPR/3BCD-C

Kilohaili

Unionin vedet osa-alueilla 22–32

77568,491

74151,750

0

95,60

3416,741

PT

ANF/8C3411

Merikrotit

8c, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

726,896

435,799

0

59,95

72,690

PT

BSF/8910-

Mustahuotrakala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX ja X

3267,934

1827,440

0

55,92

326,793

PT

HER/1/2-

Silli

Unionin, Färsaarten, Norjan ja kansainväliset vedet alueilla 1 ja 2

0,431

0

0

0

0,043

PT

HKE/8C3411

Kummeliturska

8c, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

2474,241

1741,283

0

70,38

247,424

PT

JAX/08C.

Piikkimakrillit

8c

1549,963

532,237

0

34,34

154,996

PT

JAX/09.

Piikkimakrillit

9

38774,125

19225,896

0

49,58

3877,413

PT

JAX/2A-14

Piikkimakrilli ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Unionin vedet alueilla 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14

0,402

0

0

0

0,040

PT

LEZ/8C3411

Lasikampelat

8c, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

101,084

90,764

0

89,79

10,108

PT

MAC/8C3411

Makrilli

8c, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

5704,935

4924,715

0

86,32

570,494

PT

SBR/09-

Pilkkupagelli

Unionin ja kansainväliset vedet alueella IX

71,122

68,156

0,018

95,86

2,948

PT

SBR/10-

Pilkkupagelli

Unionin ja kansainväliset vedet alueella X

531,232

447,739

0

84,28

53,123

PT

WHB/1X14

Mustakitaturska

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 ja 14

1,455

0

0

0

0,146

PT

WHB/8C3411

Mustakitaturska

8c, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

11796,303

3800,215

0

32,22

1179,630

SE

COD/03AN.

Turska

Skagerrak

1166,102

670,240

0

57,48

116,610

SE

COD/2A3AX4

Turska

4; unionin vedet alueella 2a; se alueen 3a osa, joka ei kuulu Skagerrakiin eikä Kattegatiin

53,451

38,929

0

72,83

5,345

SE

HAD/03A.

Kolja

3a

268,679

142,556

0

53,06

26,868

SE

HAD/2AC4.

Kolja

4; unionin vedet alueella 2a

183,231

8,009

0

4,37

18,323

SE

HER/03A.

Silli

3a

31381,211

17325,858

11832,339

92,92

2223,014

SE

HER/03A-BC

Silli

3a

1016,770

56,020

0

5,51

101,677

SE

HER/1/2-

Silli

Unionin, Färsaarten, Norjan ja kansainväliset vedet alueilla 1 ja 2

485,797

0

445,006

91,60

40,791

SE

HER/2A47DX

Silli

4, 7d ja unionin vedet alueella 2a

150,764

123,430

0

81,87

15,076

SE

HER/30/31.

Silakka

Osa-alueet 30–31

18918,855

16508,830

0

87,26

1891,886

SE

HER/3D-R30

Silakka

Unionin vedet osa-alueilla 25–27, 28.2, 29 ja 32

74627,970

68722,415

0

92,09

5905,555

SE

HER/4AB.

Silli

Unionin ja Norjan vedet alueella 4 linjan 53°30′ N pohjoispuolella

7343,533

6646,200

19,179

90,77

678,154

SE

HKE/03A.

Kummeliturska

3a

274,946

78,758

0

28,64

27,495

SE

JAX/2A-14

Piikkimakrilli ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Unionin vedet alueilla 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14

112,694

0

0

0

11,269

SE

MAC/2A34.

Makrilli

3a ja 4; unionin vedet alueilla 2a, 3b, 3c ja osa-alueilla 22–32

4170,545

3693,855

366,487

97,36

110,203

SE

NEP/03A.

Keisarihummeri

3a

3451,775

1860,111

0

53,89

345,178

SE

PLE/03AN.

Punakampela

Skagerrak

718,510

79,231

0

11,03

71,851

SE

PLE/03AS.

Punakampela

Kattegat

173,750

51,410

0

29,59

17,375

SE

PLE/3BCD-C

Punakampela

Unionin vedet osa-alueilla 22–32

147,281

37,491

0

25,46

14,728

SE

POK/2C3A4.

Seiti

3a ja 4; unionin vedet alueella 2a

660,527

555,178

0

84,05

66,053

SE

SOL/3ABC24

Meriantura

3a; unionin vedet osa-alueilla 22–24

28,978

16,027

0

55,31

2,898

SE

SPR/3BCD-C

Kilohaili

Unionin vedet osa-alueilla 22–32

53773,703

49133,279

0

91,37

4640,424

SE

WHB/1X14

Mustakitaturska

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 ja 14

44,306

33,953

0

76,63

4,431

SE

WHG/2AC4.

Valkoturska

4; unionin vedet alueella 2a

15,320

3,465

0

22,62

1,532

UK

ALF/3X14-

Limapäät

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

5,411

0,612

0

11,31

0,541

UK

BLI/5B67-

Tylppäpyrstömolva

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla 5b, 6 ja 7

2233,992

736,689

0

32,98

223,399

UK

BSF/56712-

Mustahuotrakala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla V, VI, VII ja XII

167,739

65,445

0

39,02

16,774

UK

COD/07A.

Turska

7a

205,556

128,097

0

62,32

20,556

UK

COD/07D.

Turska

7d

185,868

38,817

0

20,88

18,587

UK

COD/2A3AX4

Turska

4; unionin vedet alueella 2a; se alueen 3a osa, joka ei kuulu Skagerrakiin eikä Kattegatiin

23416,836

19321,906

1804,817

90,22

2290,113

UK

COD/7XAD34

Turska

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

248,249

132,517

0

53,38

24,825

UK

GHL/2A-C46

Grönlanninpallas

Unionin vedet alueilla 2a ja 4; unionin ja kansainväliset vedet alueilla 5b ja 6

1071,439

65,285

0

6,09

107,144

UK

HAD/*2AC4.

Kolja

4; unionin vedet alueella 2a (HAD/5BC6A.:n erityisehto)

391,190

0

0

0

39,119

UK

HAD/07 A.

Kolja

7a

1810,143

1584,939

0

87,56

181,014

UK

HAD/2AC4.

Kolja

4; unionin vedet alueella 2a

30920,425

22478,756

3415,515

83,74

3092,043

UK

HAD/5BC6A.

Kolja

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla 6b ja 6a

3922,369

3421,950

0

87,24

392,237

UK

HAD/6B1214

Kolja

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla 6b, 12 ja 14

4233,960

3418,035

0

80,73

423,396

UK

HAD/7X7A34

Kolja

7b–k, 8, 9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

648,573

581,600

0

89,67

64,857

UK

HER/*04B.

Silli

4b (HER/4CXB7D:n erityisehto)

3549,817

2533,400

0

71,37

354,982

UK

HER/*25B-F

Silli

2, 5b linjan 62° N pohjoispuolella (Färsaarten vedet) (HER/1/2-:n erityisehto)

382,400

0

0

0

38,240

UK

HER/07A/MM

Silli

7a

5584,566

5508,041

0

98,63

76,525

UK

HER/1/2-

Silli

Unionin, Färsaarten, Norjan ja kansainväliset vedet alueilla 1 ja 2

2601,099

2581,562

0

99,25

19,537

UK

HER/2A47DX

Silli

4, 7d ja unionin vedet alueella 2a

199,376

23,562

0

11,82

19,938

UK

HER/4CXB7D

Silli

4c, 7d lukuun ottamatta Blackwaterin kalakantaa

6786,004

4039,171

2533,400

96,85

213,433

UK

HER/7G-K.

Silli

7g, 7h, 7j ja 7k

51,050

0,063

0

0,12

5,105

UK

HKE/*03A.

Kummeliturska

3a (HKE/2AC4-C:n erityisehto)

65,800

0

0

0

6,580

UK

HKE/*8ABDE

Kummeliturska

8a, 8b, 8d ja 8e (HKE/571214:n erityisehto)

1871,240

198,275

0

10,60

187,124

UK

HKE/2AC4-C

Kummeliturska

Unionin vedet alueilla 2a ja 4

5902,584

5233,715

0

88,67

590,258

UK

HKE/571214

Kummeliturska

6 ja 7; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14

8262,851

5157,358

198,275

64,82

826,285

UK

HKE/8ABDE.

Kummeliturska

8a, 8b, 8d ja 8e

0,680

0

0

0

0,068

UK

JAX/*07D.

Piikkimakrilli ja sen kanssa saadut sivusaaliit

7d (JAX/2A-14:n erityisehto)

507,542

507,000

0

99,89

0,542

UK

JAX/*4BC7D

Piikkimakrilli ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Unionin vedet alueilla 4b, 4c ja 7d (JAX/2A-14:n erityisehto)

507,642

0

0

0

50,764

UK

JAX/2A-14

Piikkimakrilli ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Unionin vedet alueilla 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14

7674,152

3852,256

587,000

57,85

767,415

UK

LEZ/*8ABDE.

Lasikampelat

8a, 8b, 8d ja 8e (LEZ/07:n erityisehto)

50,250

0

0

0

5,025

UK

LEZ/07.

Lasikampelat

7

2721,795

2487,659

0

91,40

234,136

UK

LEZ/2AC4-C

Lasikampelat

Unionin vedet alueilla 2a ja 4

2639,368

1524,915

0

57,78

263,937

UK

LEZ/56-14

Lasikampelat

Unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; 6; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14

1899,925

940,595

0

49,51

189,993

UK

MAC/*02AN-

Makrilli

Norjan vedet alueella 2a (MAC/2A34.:n erityisehto)

206,000

0

0

0

20,600

UK

MAC/*2AN-

Makrilli

Norjan vedet alueella 2a (MAC/2CX14-:n erityisehto)

15480,000

0

0

0

1548,000

UK

MAC/*3A4BC

Makrilli

3a ja 4bc (MAC/2A34:n erityisehto)

547,393

146,734

0

26,81

54,739

UK

MAC/*4A-EN

Makrilli

Unionin vedet alueella 2a; unionin ja Norjan vedet alueella 4a (MAC/2CX14-:n erityisehto)

128672,537

104911,447

0

81,53

12867,254

UK

MAC/*FRO1

Makrilli

Färsaarten vedet (MAC/2A34-:n erityisehto)

210,000

0

0

0

21,000

UK

MAC/*FRO2

Makrilli

Färsaarten vedet (MAC/2CX14-:n erityisehto)

15798,000

0

0

0

1579,800

UK

MAC/2A34.

Makrilli

3a ja 4; unionin vedet alueilla 2a, 3b, 3c ja osa-alueilla 22–32

3180,208

2917,823

146,734

96,36

115,651

UK

NEP/*07U16

Keisarihummeri

ICES-suuralueen 7 toiminnallinen yksikkö 16 (NEP/07.:n erityisehto)

457,090

432,479

0

94,62

24,611

UK

NEP/03A.

Keisarihummeri

3a

1,300

0

0

0

0,130

UK

NEP/07.

Keisarihummeri

7

10588,315

5484,596

432,479

55,88

1058,832

UK

NEP/2AC4-C

Keisarihummeri

Unionin vedet alueilla 2a ja 4

21596,313

10730,990

0

49,69

2159,631

UK

NEP/5BC6.

Keisarihummeri

6; unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b

13539,462

8874,038

0

65,54

1353,946

UK

OTH/*07D.

Karjukalan ja valkoturskan sivusaaliit

7d (JAX/2A-14:n erityisehto)

25,105

0

0

0

2,511

UK

OTH/*2A-14

Karjukalan, koljan, valkoturskan ja makrillin sivusaaliit

Unionin vedet alueilla 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d ja 8e; Unionin ja kansainväliset vedet alueella 5b; kansainväliset vedet alueilla 12 ja 14 (JAX/2A-14:n erityisehto)

487,250

0

0

0

48,725

UK

PLE/07A.

Punakampela

7a

489,056

64,473

0

13,18

48,906

UK

PLE/2A3AX4

Punakampela

4; Unionin vedet alueella 2a; se alueen 3a osa, joka ei kuulu Skagerrakiin eikä Kattegatiin

27468,865

9297,279

252,383

34,77

2746,887

UK

PLE/7DE.

Punakampela

7d ja 7e

2922,110

2212,489

0

75,72

292,211

UK

POK/2C3A4.

Seiti

3a ja 4; unionin vedet alueella 2a

13537,370

12466,169

0

92,09

1071,201

UK

POK/56-14

Seiti

6; unionin ja kansainväliset vedet alueilla 5b, 12 ja 14

3605,897

2763,892

0

76,65

360,590

UK

RHG/8X14-

Jäälestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX, X, XII ja XIV (RNG/8X14-:n erityisehto)

0,060

0

0

0

0,006

UK

RNG/*5B67-

Lestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VI ja VII (RNG/8X14-:n erityisehto)

0,680

0

0

0

0,068

UK

RNG/*8X14-

Lestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX, X, XII ja XIV (RNG/5B67-:n erityisehto)

16,580

0

0

0

1,658

UK

RNG/5B67-

Lestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VI ja VII

167,964

5,952

7,588

8,06

16,796

UK

RNG/8X14-

Lestikala

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX, X, XII ja XIV

6,800

0

0

0

0,680

UK

SBR/10-

Pilkkupagelli

Unionin ja kansainväliset vedet alueella X

5,500

0

0

0

0,550

UK

SBR/678-

Pilkkupagelli

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII ja VIII

2,000

1,403

0

70,15

0,200

UK

SOL/07D.

Meriantura

7d

474,422

392,920

0

82,82

47,442

UK

SOL/07E.

Meriantura

7e

888,820

791,239

0

89,02

88,882

UK

SOL/24-C.

Meriantura

Unionin vedet alueilla 2a ja 4

734,583

431,525

0

58,74

73,458

UK

SOL/7FG.

Meriantura

7f ja 7g

194,130

171,026

0

88,10

19,413

UK

WHB/*05-F

Mustakitaturska

Färsaarten vedet (WHB/1X14:n erityisehto)

6597,700

0

0

0

659,770

UK

WHB/1X14

Mustakitaturska

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 ja 14

74895,267

72884,194

0

97,31

2011,073

UK

WHG/07A.

Valkoturska

7a

33,681

18,857

0

55,99

3,368

UK

WHG/2AC4.

Valkoturska

4; unionin vedet alueella 2a

14987,724

10210,170

435,341

71,03

1498,772

UK

WHG/7X7A-C

Valkoturska

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j ja 7k

1852,626

876,852

0

47,33

185,263


(1)  Kiintiöt, jotka ovat asiaankuuluvien kalastusmahdollisuusasetusten nojalla jäsenvaltion käytettävissä sen jälkeen, kun on otettu huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22) 16 artiklan 8 kohdan mukainen kalastusmahdollisuuksien vaihto, neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 (EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3) 4 artiklan 2 kohdan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 9 kohdan mukaiset kiintiömäärän siirrot vuodelta 2017 vuodelle 2018 tai asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1) 37 ja 105 artiklan mukainen kalastusmahdollisuuksien uudelleenjako ja vähennys.

(2)  Asianomaisten kalastusmahdollisuusasetusten liitteissä vahvistettu erityisehto.


11.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/40


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1705,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2019,

neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2019/1197 muuttamisesta niiden määräaikojen suhteen, joihin mennessä Yhdistyneen kuningaskunnan on täytettävä unionin rahoituksen tukikelpoisuutta koskevat edellytykset Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen jälkeen

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin yleisen talousarvion toteuttamista ja rahoitusta vuonna 2019 koskevista toimenpiteistä Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyen 9 päivänä heinäkuuta 2019 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2019/1197 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan, 3 artiklan 3 kohdan ja 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan päivänä, jona erosopimus tulee voimaan, tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua edellä tarkoitetusta ilmoituksesta, ellei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa.

(2)

Asetuksessa (EU, Euratom) 2019/1197 säädetään edellytykset, joiden mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneet henkilöt ja yhteisöt voivat edelleen saada unionin rahoitusta vuonna 2019 aiheutuneisiin tukikelpoisiin menoihin päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja asetetaan määräajat, joihin mennessä Yhdistyneen kuningaskunnan olisi täytettävä tukikelpoisuuden jatkumisen edellytykset, mukaan lukien maksuaikataulu elokuun 2019 jälkeisille kuukausille.

(3)

Määräajat ja maksuaikataulu on vahvistettu ottaen huomioon mahdollisuus, että Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista ilman sopimusta 13 päivänä huhtikuuta 2019.

(4)

Eurooppa-neuvosto antoi 11 päivänä huhtikuuta 2019 yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn päätöksen (EU) 2019/584 (2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä.

(5)

Tämän vuoksi on aiheellista jatkaa määräaikoja, joihin mennessä Yhdistyneen kuningaskunnan olisi täytettävä neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) 2019/1197 vahvistetut edellytykset, ja mukauttaa maksuaikataulua siten, että siinä otetaan huomioon SEU-sopimuksen 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun määräajan pidentäminen 31 päivään lokakuuta 2019.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EU, Euratom) N:o 2019/1197 olisi muutettava.

(7)

On myös huomattava, että asetuksen (EU, Euratom) N:o 2019/1197 3 artiklan 1 kohdan a kohdassa tarkoitettu edellytys ei ole enää ajankohtainen.

(8)

Jotta voitaisiin estää unionin vuoden 2019 talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen kohdistuva vakavan häiriön vaara erityisesti unionin meno-ohjelmien ja muiden toimien tuensaajien osalta päivänä, jona Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista, tämä asetus olisi hyväksyttävä asetuksen (EU, Euratom) 2019/1197 8 artiklan mukaisella kiireellisellä menettelyllä, kuten kyseisen asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa ja 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, ja sen olisi tultava voimaan kiireellisesti seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä olisi sovellettava sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, paitsi jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty erosopimus on tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU, Euratom) 2019/1197 seuraavasti:

(1)

Korvataan 2 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta seuraavasti:

”a)

Yhdistynyt kuningaskunta on vahvistanut komissiolle kirjallisesti seitsemän kalenteripäivän kuluessa eroamispäivästä maksavansa euromääräisenä rahoitusosuuden, joka esitetään Euroopan unionin yleisessä talousarviossa varainhoitovuodeksi 2019 (3), sellaisena kuin se hyväksyttiin 12 päivänä joulukuuta 2018, vahvistetun vuoden 2019 talousarvion tulo-osan osassa ”A. Johdanto ja unionin yleisen talousarvion rahoitus” olevan taulukon 7 rivillä ”Yhdistynyt kuningaskunta” ja sarakkeessa ”Omat varat yhteensä”, ja josta on vähennetty omien varojen määrä, jonka Yhdistynyt kuningaskunta on ennen eroamispäivää asettanut saataville varainhoitovuoden 2019 osalta tässä asetuksessa vahvistetun maksuaikataulun mukaisesti;

b)

Yhdistynyt kuningaskunta on maksanut 20 kalenteripäivän kuluessa eroamispäivästä komission määrittämälle tilille ensimmäisen maksun, joka vastaa tämän kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua erää kerrottuna seuraavan tuloksella: eroamispäivän ja vuoden 2019 lopun välisten täysien kuukausien määrä, josta on vähennetty ensimmäisen maksun kuukauden ja vuoden 2019 lopun välisten kuukausien määrä, lukuun ottamatta ensimmäisen maksun kuukautta;

c)

Yhdistynyt kuningaskunta on vahvistanut seitsemän kalenteripäivän kuluessa eroamispäivästä komissiolle kirjallisesti sitoutuvansa hyväksymään edelleen valvontatoimet ja tarkastukset, jotka kattavat ohjelmien ja toimien koko kauden sovellettavien sääntöjen mukaisesti; ja”.

(2)

Korvataan 3 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Yhdistynyt kuningaskunta on 30 kalenteripäivän kuluessa eroamispäivästä maksanut komission määrittämälle tilille 2 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut jäljellä olevat kuukausierät; ja”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta, jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan mukainen erosopimus on tullut voimaan tämän artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettuun ajankohtaan mennessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 189, 15.7.2019, s. 1.

(2)  Eurooppa-neuvoston päätös (EU) 2019/584, tehty yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä (EUVL L 101, 11.4.2019, s. 1).

(3)  Euroopan unionin yleisen talousarvion lopullinen hyväksyminen varainhoitovuodeksi 2019 (EU, Euratom) 2019/333 (EUVL L 67, 7.3.2019, s. 1).”


11.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/42


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1706,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2019,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan erikoislujan polyesterilangan tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/325 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (1), jäljempänä ’perusasetus’,

ottaa huomioon lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan erikoislujan polyesterilangan tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen 24 päivänä helmikuuta 2017 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/325 (2), sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä joulukuuta 2017 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2368 (3), ja erityisesti sen 1 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(1)

Neuvosto otti 29 päivänä marraskuuta 2010 annetulla asetuksella (EU) N:o 1105/2010 (4) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan erikoislujan polyesterilangan, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, tuonnissa.

(2)

Alkuperäisessä tutkimuksessa Kiinan kansantasavallan, jäljempänä ’Kiina’, vientiä harjoittavien tuottajien tutkimiseen sovellettiin otantaa perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

(3)

Neuvosto määritti otokseen valituille kiinalaisille vientiä harjoittaville tuottajille tarkasteltavana olevan tuotteen tuontia koskevat yksilölliset polkumyyntitullit, jotka vaihtelivat 5,1 prosentista 9,8 prosenttiin. Yhteistyöhön osallistuneiden otokseen kuulumattomien vientiä harjoittavien tuottajien osalta otettiin käyttöön 5,3 prosentin suuruinen tulli. Lisäksi otettiin käyttöön 9,8 prosentin suuruinen koko maata koskeva tulli, jota sovelletaan kaikkien muiden kiinalaisten yritysten harjoittamaan erikoislujan polyesterilangan tuontiin.

(4)

Sen jälkeen kun perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan nojalla oli tehty toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu, alkuperäisten toimenpiteiden voimassaoloa jatkettiin viidellä vuodella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/3252, jäljempänä ’toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevasta tarkastelusta annettu asetus’.

(5)

Täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2368 muutettiin toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevasta tarkastelusta annettua asetusta siten, että siihen sisällytettiin 1 artiklan 5 kohta, jonka nojalla vientiä harjoittavat tuottajat voivat pyytää uuden vientiä harjoittavan tuottajan kohtelua.

(6)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/325 1 artiklan 5 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2368, säädetään, että jos jokin Kiinasta peräisin oleva osapuoli toimittaa komissiolle riittävät todisteet siitä, että

a)

se ei vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta unioniin alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana (1 päivän heinäkuuta 2008 ja 30 päivän kesäkuuta 2009 välisenä ajanjaksona),

b)

se ei ole etuyhteydessä yhteenkään viejään tai tuottajaan, johon sovelletaan kyseisellä asetuksella käyttöön otettuja toimenpiteitä, ja

c)

se joko tosiasiallisesti vei tarkasteltavana olevaa tuotetta unioniin alkuperäisen tutkimusajanjakson jälkeen tai sillä on peruuttamaton sopimusvelvoite suuren tuotemäärän viemiseksi unioniin alkuperäisen tutkimusajanjakson jälkeen,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/325 liitettä voidaan muuttaa siten, että kyseiselle osapuolelle asetetaan sama painotettu keskimääräinen 5,3 prosentin tulli kuin se, jota sovelletaan yhteistyöhön osallistuneisiin otoksen ulkopuolisiin tuottajiin.

B.   UUDEN VIENTIÄ HARJOITTAVAN TUOTTAJAN KOHTELUA KOSKEVAT PYYNNÖT

(7)

Yritys Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd, ilmoittautui täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/325 julkaisemisen jälkeen ja pyysi komissiolta uuden vientiä harjoittavan tuottajan kohtelua, jolloin siihen sovellettaisiin samaa 5,3 prosentin tullia kuin se, jota sovelletaan yhteistyöhön osallistuneisiin otoksen ulkopuolisiin kiinalaisiin tuottajiin.

(8)

Sen selvittämiseksi, täyttikö pyynnön esittäjä johdanto-osan 6 kappaleessa esitetyt edellytykset, jotka koskevat uuden vientiä harjoittavan tuottajan kohtelun myöntämistä, komissio lähetti pyynnön esittäjälle kyselylomakkeen, jossa pyydettiin näyttöä näiden edellytysten täyttymisestä. Kyselyvastauksen alustavan analysoinnin jälkeen komissio lähetti kirjeen, jossa se pyysi lisätietoja. Pyynnön esittäjä vastasi kirjeeseen.

(9)

Komissio tarkisti kaikki tiedot, joita se piti tarpeellisina sen määrittämiseksi, täyttääkö pyynnön esittäjä asiaankuuluvat edellytykset. Komissio ilmoitti myös unionin tuotannonalalle tästä uuden vientiä harjoittavan tuottajan kohtelua koskevasta pyynnöstä.

(10)

Unionin tuotannonala ei esittänyt pyyntöä koskevia huomautuksia.

C.   PYYNNÖN TARKASTELU

(11)

Edellytyksen a arvioimiseksi komissio tutki hakijan liiketoimintaluvan, yhtiöjärjestyksen ja tarkastetut tilinpäätösasiakirjat ja totesi, että pyynnön esittäjä oli perustettu 11. helmikuuta 2015. Näin ollen komissio totesi käytettävissä olevien tietojen perusteella, että pyynnön esittäjä ei vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta alkuperäisellä tutkimusajanjaksolla (1 päivän heinäkuuta 2008 ja 30 päivän kesäkuuta 2009 välisenä aikana). Pyynnön esittäjä täyttää siten johdanto-osan 6 kappaleessa esitetyn edellytyksen a.

(12)

Arvioidakseen sitä koskevan edellytyksen, ettei pyynnön esittäjä ole etuyhteydessä yhteenkään viejään tai tuottajaan, johon sovelletaan alkuperäisellä asetuksella käyttöön otettuja polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä (edellytys b), komissio tutki sen osakkeenomistajien ja siihen etuyhteydessä olevan vientiyhtiön suhteet. Käytettävissään olevien tietojen perusteella komissio totesi, ettei pyynnön esittäjä ole etuyhteydessä yhteenkään sellaiseen viejään tai tuottajaan, johon sovelletaan kyseessä olevia polkumyyntitoimenpiteitä. Näin ollen pyynnön esittäjä täyttää johdanto-osan 6 kappaleessa esitetyn edellytyksen b.

(13)

Siltä osin kuin on kyse edellytyksestä c eli siitä, että pyynnön esittäjä joko tosiasiallisesti vei tarkasteltavana olevaa tuotetta unioniin tai sillä on peruuttamaton sopimusvelvoite suuren tuotemäärän viemiseksi unioniin alkuperäisen tutkimusajanjakson jälkeen, pyynnön esittäjä toimitti näyttöä tarkasteltavana olevan tuotteen viennistä Kroatiaan alkuperäisen tutkimusajanjakson jälkeen. Myös Kroatian tulliviranomaiset ilmoittivat tästä liiketapahtumasta perusasetuksen 14 artiklan 6 kohdan mukaisessa tietokannassa. Näin ollen yritys täyttää johdanto-osan 6 kappaleessa esitetyn edellytyksen c.

D.   PÄÄTELMÄT

(14)

Komissio tuli siihen johtopäätökseen, että pyynnön esittäjä täyttää kaikki kolme edellytystä ja sitä voidaan pitää uutena vientiä harjoittavana tuottajana. Näin ollen sen nimi olisi lisättävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/325 liitteessä olevaan yhteistyössä toimineiden mutta otoksen ulkopuolisten yritysten luetteloon.

(15)

Sen vuoksi komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2017/325 olisi muutettava.

E.   ILMOITTAMINEN OSAPUOLILLE

(16)

Komissio ilmoitti näistä päätelmistä pyynnön esittäjälle ja unionin tuotannonalalle ja antoi niille mahdollisuuden esittää huomautuksia.

(17)

Osapuolille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksia. [Huomautuksia ei esitetty.]

(18)

Tämä asetus on asetuksen (EU) 2016/1036 15 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukainen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/325 liitteessä olevaan Kiinan kansantasavallan vientiä harjoittavien tuottajien luetteloon seuraava yritys:

Yrityksen nimi

Kaupunki

”Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd,

Xinjian Town”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUVL L 49, 25.2.2017, s. 6.

(3)  EUVL L 337, 19.12.2017, s. 24.

(4)  EUVL L 315, 1.12.2010, s. 1.


PÄÄTÖKSET

11.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/45


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1707,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2019,

Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden välisellä väliaikaisella kumppanuussopimuksella perustetussa kauppakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta suositukseen, joka koskee sopimukseen tehtäviä tiettyjä muutoksia Samoan liittymisen sekä muiden Tyynenmeren saarivaltioiden tulevien liittymisten huomioon ottamiseksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 3 kohdan sekä 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni allekirjoitti 30 päivänä heinäkuuta 2009 Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden välisen väliaikaisen kumppanuussopimuksen (1), jäljempänä 'sopimus', jossa vahvistetaan talouskumppanuussopimuksen puitteet. Papua-Uuden-Guinean itsenäinen valtio on soveltanut sopimusta väliaikaisesti 20 päivästä joulukuuta 2009 ja Fidžin tasavalta 28 päivästä heinäkuuta 2014.

(2)

Sopimuksen 80 artiklassa määrätään, että muut Tyynenmeren saarivaltiot, jotka ovat Cotonoun sopimuksen (2) osapuolia, tai Tyynenmeren saaret, joiden rakenteelliset ominaisuudet sekä taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne vastaavat maita, jotka ovat Cotonoun sopimuksen osapuolia, voivat liittyä sopimukseen toimittamalla GATT 1994 ‐sopimuksen XXIV artiklan mukaisen tarjouksen markkinoillepääsystä. Samoan itsenäinen valtio, jäljempänä 'Samoa', jätti 5 päivänä helmikuuta 2018 sopimuspuolille liittymishakemuksen ja antoi samalla GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan mukaisen tarjouksen markkinoillepääsystä päätöksentekoa varten.

(3)

Kauppakomitean kuudennessa kokouksessa 24 päivänä lokakuuta 2018 unionin ja Tyynenmeren valtioiden edustajat laativat luettelon tarpeellisista teknisistä muutoksista sopimukseen Samoan sopimukseen liittymisen huomioon ottamiseksi. Unionin ja Tyynenmeren valtioiden edustajat totesivat, että kyseiset muutokset tarkoittavat Samoan sisällyttämistä sopimukseen sen yhtenä sopimuspuolena sekä Samoan markkinoillepääsyä koskevan tarjouksen lisäämistä sopimuksen liitteeseen II. Vastaavia muutoksia sopimukseen joudutaan tekemään aina, kun muu Tyynenmeren saarivaltio liittyy sopimukseen.

(4)

Neuvosto hyväksyi 6 päivänä joulukuuta 2018 annetulla päätöksellä (EU) 2018/1908 (3) Samoan liittymishakemuksen. Samoan markkinoille pääsyä koskevan tarjouksen teksti on kyseisen päätöksen liitteenä (4). Samoa liittyi sopimukseen 21 päivänä joulukuuta 2018 ja on soveltanut sopimusta väliaikaisesti 31 päivästä joulukuuta 2018.

(5)

Sopimuksen 68 artiklassa määrätään, että kauppakomitea käsittelee kaikkia kysymyksiä, jotka ovat sopimuksen täytäntöönpanon kannalta tarpeellisia. On tarpeen antaa kauppakomitealle valtuudet päättää sopimukseen tehtävistä teknisistä muutoksista, joita muun Tyynenmeren saarivaltion liittyminen saattaa edellyttää.

(6)

Kauppakomitean seitsemäs kokous on määrä järjestää 24 päivänä heinäkuuta 2019, ja tuolloin kauppakomitealla on sopimuksen 78 artiklan nojalla mahdollisuus antaa osapuolille suositus, joka koskee sopimukseen tehtäviä muutoksia Samoan sopimukseen liittymisen huomioon ottamiseksi sekä muiden Tyynenmeren saarivaltioiden tulevien liittymisten huomioon ottamiseksi.

(7)

Unionin olisi määritettävä kanta tällaisia muutoksia koskevaan suositukseen.

(8)

Unionin kannan kauppakomitean seitsemännessä kokouksessa olisi sen vuoksi perustuttava tähän liitettyyn suositusluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kauppakomiteassa sen seitsemännessä kokouksessa unionin puolesta otettava kanta, joka koskee Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen tehtäviä muutoksia Samoan liittymisen sekä muiden Tyynenmeren saarivaltioiden tulevien liittymisten huomioon ottamiseksi, perustuu tähän päätökseen liitettyyn kauppakomitean suositusluonnokseen (5).

2 artikla

Kun kauppakomitean suositus on hyväksytty, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 17 päivänä kesäkuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Neuvoston päätös 2009/729/EY, tehty 13 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden välisen väliaikaisen kumppanuussopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 272, 16.10.2009, s. 1).

(2)  Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välinen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitettu kumppanuussopimus, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna (EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3).

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2018/1908, annettu 6 päivänä joulukuuta 2018, Samoan liittymisestä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen (EUVL L 333, 28.12.2018, s. 1).

(4)  EUVL L 333, 28.12.2018, s. 3.

(5)  Sopimuksen liitteen II teksti (Samoan itsenäiseen valtioon tulevaan tuontiin sovellettavat tullit) on julkaistu virallisessa lehdessä EUVL L 333, 28.12.2018, s. 3.


LUONNOS

EUROOPAN YHTEISÖN JA TYYNENMEREN VALTIOIDEN VÄLISELLÄ VÄLIAIKAISELLA KUMPPANUUSSOPIMUKSELLA PERUSTETUN KAUPPAKOMITEAN SUOSITUS N:o 01/2019,

annettu … päivänä …kuuta …,

Samoan liittymisestä ja muiden Tyynenmeren saarivaltioiden tulevista liittymisistä

KAUPPAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Lontoossa 30 päivänä heinäkuuta 2009 allekirjoitetun Euroopan unionin ja Tyynenmeren valtioiden välisen väliaikaisen kumppanuussopimuksen (1), jäljempänä 'sopimus', jossa vahvistetaan talouskumppanuussopimuksen puitteet, ja erityisesti sen 68, 78 ja 80 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Papua-Uuden-Guinean itsenäinen valtio allekirjoitti sopimuksen 30 päivänä heinäkuuta 2009 ja on soveltanut sitä väliaikaisesti 20 päivästä joulukuuta 2009, ja Fidžin tasavalta allekirjoitti sopimuksen 11 päivänä joulukuuta 2009 ja on soveltanut sitä väliaikaisesti 28 päivästä heinäkuuta 2014.

(2)

Samoan itsenäinen valtio (Samoa) jätti 5 päivänä helmikuuta 2018 sopimuspuolille liittymishakemuksen ja antoi samalla GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan mukaisen tarjouksen markkinoillepääsystä päätöksentekoa varten. Samoa liittyi sopimukseen 21 päivänä joulukuuta 2018 ja on soveltanut sopimusta väliaikaisesti 31 päivästä joulukuuta 2018.

(3)

Ottaen huomioon Samoan liittymisen kauppakomitea on tarkastellut sopimusta ja suosittaa, että sopimuspuolet hyväksyvät sopimukseen tehtävät tekniset muutokset, joilla Samoa sisällytetään sopimukseen sen yhtenä sopimuspuolena ja Samoan markkinoillepääsyä koskeva tarjous lisätään sopimuksen liitteeseen II.

(4)

Vastaavia sopimusmuutoksia joudutaan tekemään aina, kun muu Tyynenmeren saarivaltio liittyy sopimukseen.

(5)

Kauppakomitea ehdottaa, että sille annetaan valtuudet päättää mahdollisista sopimukseen tehtävistä teknisistä muutoksista, joita muun Tyynenmeren saarivaltion liittyminen saattaa edellyttää,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

Kauppakomitea suosittaa, että osapuolet:

1.

korvaavat sopimuksen 70 artiklan 1 kohdan seuraavasti:

”1.   Tässä sopimuksessa ”osapuolilla” tarkoitetaan Euroopan yhteisöä, jäljempänä ”EY-osapuoli”, sekä Papua-Uutta-Guineaa, Fidžisaarten tasavaltaa ja Samoan itsenäistä valtiota, jäljempänä ”Tyynenmeren valtiot.””

2.

lisäävät sopimuksen 80 artiklaan 3 kohdan seuraavasti:

”3.   Kauppakomitea voi päättää mahdollisista sopimuksiin tehtävistä teknisistä muutoksista, joita muun Tyynenmeren saarivaltion liittyminen saattaa edellyttää.”

3.

lisäävät sopimuksen liitteeseen II Samoan itsenäisen valtion markkinoillepääsyä koskevan hyväksytyn tarjouksen, joka esitetään tämän suosituksen liitteessä

4.

poistavat sopimuksen pöytäkirjan II liitteessä X olevasta luettelosta ”Muut AKT-valtiot” viittauksen Samoaan.

Tehty …

Kauppakomitean puolesta

Unionin puolesta

Tyynenmeren valtioiden puolesta


(1)  EUVL L 272, 16.10.2009, s. 2.


11.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/48


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1708,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2019,

Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta WTO:n poikkeusluvan voimassaolon jatkamista koskevan sellaisen päätöksen hyväksymiseen, jonka nojalla Yhdysvallat voi myöntää tullietuuskohtelun Yhdysvaltojen antaman Karibian alueen talouselvytyslain (CBERA) mukaisesti

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Marrakeshin sopimus Maailman kauppajärjestön perustamisesta, jäljempänä ’WTO-sopimus’, tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

(2)

WTO-sopimuksen II artiklan 2 kohdassa määrätään, että WTO-sopimuksen liitteisiin 1, 2 ja 3 sisältyvät sopimukset ja niihin liittyvät oikeudelliset asiakirjat, jäljempänä ’monenkeskiset kauppasopimukset’, ovat erottamaton osa WTO-sopimusta ja sitovat kaikkia jäseniä.

(3)

WTO-sopimuksen IX artiklan 3 kohdan nojalla poikkeuksellisissa olosuhteissa ministerikokous voi päättää poikkeusluvan myöntämisestä jäsenelle WTO-sopimuksessa tai jossakin monenkeskisessä kauppasopimuksessa olevasta velvoitteesta.

(4)

WTO-sopimuksen IX artiklan 3 ja 4 kohdassa vahvistetaan menettelyt WTO-sopimuksen liitteissä 1A, 1B tai 1C sekä niiden liitteissä olevia monenkeskisiä kauppasopimuksia koskevien poikkeuslupien myöntämiselle.

(5)

WTO-sopimuksen IV artiklan 1 kohdan nojalla ministerikokouksella on valta tehdä päätöksiä kaikista monenkeskisten kauppasopimusten alaisista asioista.

(6)

WTO-sopimuksen IV artiklan 2 kohdan nojalla Maailman kauppajärjestön, jäljempänä ’WTO’, ministerikokouksen istuntojen välisenä aikana WTO:n yleisneuvosto huolehtii sen tehtävistä.

(7)

WTO-sopimuksen IX artiklan 1 kohdan nojalla päätökset tehdään WTO:ssa yleensä konsensuksella.

(8)

Yhdysvalloille myönnettiin 15 päivänä helmikuuta 1985 tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen, jäljempänä ’GATT 1994 -sopimus’, I artiklan 1 kohdan mukainen poikkeuslupa velvoitteista ajanjaksolle, joka alkoi 1 päivänä tammikuuta 1984 ja päättyi 30 päivänä syyskuuta 1995. Jäsenet uusivat 15 päivänä marraskuuta 1995 poikkeusluvan 30 päivään syyskuuta 2005 saakka ja edelleen 29 päivänä toukokuuta 2009 31 päivään joulukuuta 2014 saakka. Jäsenet jatkoivat 5 päivänä toukokuuta 2015 GATT 1994 -sopimuksen I artiklan 1 kohdassa tarkoitetun poikkeusluvan voimassaoloa 31 päivään joulukuuta 2019 ja laajensivat poikkeusluvan soveltamisalan kattamaan GATT 1994 -sopimuksen XIII artiklan 1 ja 2 kohdan siltä osin kuin se on tarpeen, jotta Yhdysvallat voi Karibian alueen talouselvytyslain, jäljempänä ’CBERA-laki’, säännösten nojalla myöntää tullittomuuskohtelun siihen oikeutetuille nimettyjen edunsaajamaiden alkuperätuotteille.

(9)

Yhdysvallat on WTO-sopimuksen IX artiklan 3 ja 4 kohdan nojalla pyytänyt yleisneuvostoa tekemään päätöksen nykyisen WTO:n poikkeusluvan voimassaolon jatkamisesta, jotta Yhdysvallat voi myöntää CBERA-lain mukaisesti tullittomuuskohtelun siihen oikeutetuille Keski-Amerikan ja Karibian maiden ja alueiden alkuperätuotteille 1 päivän tammikuuta 2020 ja 30 päivän syyskuuta 2025 väliseksi ajaksi.

(10)

Yhdysvallat perustelee pyyntöä köyhyyden ja epävakauden runsaalla esiintymisellä Karibian alueen maissa, erityisesti Haitissa. CBERA-lain mukaisilla hyödyillä pyritään laajentamaan taloudellisia mahdollisuuksia ja edistämään vakaamman ja vauraamman alueen luomista.

(11)

Poikkeusluvan voimassaolon jatkaminen ei vaikuttaisi kielteisesti unionin talouteen eikä unionin kauppasuhteisiin poikkeusluvan edunsaajamaiden kanssa. Unioni tukee lisäksi toimia, joilla torjutaan köyhyyttä ja tuetaan vakautta.

(12)

On aiheellista määrittää kanta, joka otetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan mukaisesti unionin puolesta yleisneuvostossa poikkeusluvan voimassaolon jatkamista koskevan Yhdysvaltojen pyynnön tukemiseksi, koska poikkeusluvan voimassaolon jatkaminen sitoo WTO:n jäseniä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta otettava kanta on tukea WTO:n poikkeusluvan voimassaolon jatkamista, jotta Yhdysvallat voi Karibian alueen talouselvytyslain mukaisesti myöntää tullietuuskohtelun siihen oikeutetuille Keski-Amerikan ja Karibian maiden ja alueiden alkuperätuotteille 1 päivän tammikuuta 2020 ja 30 päivän syyskuuta 2025 välisenä aikana.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 7 päivänä lokakuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A.-M. HENRIKSSON


11.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/50


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1709,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2019,

Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta WTO:n poikkeusluvan voimassaolon jatkamista koskevan sellaisen päätöksen hyväksymiseen, jonka nojalla kehitysmaajäsenet voivat myöntää tullietuuskohtelun vähiten kehittyneiden maiden tuotteille

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Marrakeshin sopimus Maailman kauppajärjestön perustamisesta, jäljempänä ’WTO-sopimus’ tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

(2)

WTO-sopimuksen II artiklan 2 kohdassa määrätään, että WTO-sopimuksen liitteisiin 1, 2 ja 3 sisältyvät sopimukset ja niihin liittyvät oikeudelliset asiakirjat, jäljempänä ’monenkeskiset kauppasopimukset’, ovat erottamaton osa WTO-sopimusta ja sitovat kaikkia jäseniä.

(3)

WTO-sopimuksen IX artiklan 3 kohdan nojalla poikkeuksellisissa olosuhteissa ministerikokous voi päättää poikkeusluvan myöntämisestä jäsenelle WTO-sopimuksessa tai jossakin monenkeskisessä kauppasopimuksessa olevasta velvoitteesta.

(4)

WTO-sopimuksen IX artiklan 3 ja 4 kohdassa vahvistetaan menettelyt WTO-sopimuksen liitteissä 1A, 1B tai 1C sekä niiden liitteissä olevia monenkeskisiä kauppasopimuksia koskevien poikkeuslupien myöntämiselle.

(5)

WTO-sopimuksen IV artiklan 1 kohdan nojalla ministerikokouksella on valta tehdä päätöksiä kaikista monenkeskisten kauppasopimusten alaisista asioista.

(6)

WTO-sopimuksen IV artiklan 2 kohdan nojalla Maailman kauppajärjestön, jäljempänä ’WTO’, ministerikokouksen istuntojen välisenä aikana WTO:n yleisneuvosto huolehtii sen tehtävistä. WTO-sopimuksen IX artiklan 1 kohdan nojalla päätökset tehdään WTO:ssa yleensä konsensuksella.

(7)

WTO:n jäsenet myönsivät 15 päivänä kesäkuuta 1999 tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen, jäljempänä ’GATT 1994 -sopimus’, I artiklan 1 kohdan mukaisen velvoitteita koskevan poikkeusluvan siinä laajuudessa kuin on tarpeen, jotta kehitysmaajäsenet voivat myöntää tullietuuskohtelun Yhdistyneiden kansakuntien nimeämien vähiten kehittyneiden maiden tuotteille, ilman että kehitysmaajäseniä vaaditaan soveltamaan samoja tulleja minkään muun jäsenen vastaaviin tuotteisiin 30 päivään kesäkuuta 2009 saakka. WTO:n jäsenet jatkoivat 27 päivänä toukokuuta 2009 poikkeusluvan voimassaoloa 1 päivän heinäkuuta 2009 ja 30 päivän kesäkuuta 2019 väliseksi ajaksi.

(8)

WTO-sopimuksen IX artiklan 3 ja 4 kohdan nojalla Chile, Intia, Kiina, Thaimaa ja Turkki, jäljempänä ’tukijat’, ovat pyytäneet yleisneuvostoa tekemään päätöksen nykyisen WTO:n poikkeusluvan voimassaolon jatkamisesta, jotta kehitysmaajäsenet voivat myöntää tullietuuskohtelun vähiten kehittyneiden maiden tuotteille 1 päivän heinäkuuta 2019 ja 30 päivän kesäkuuta 2029 välisenä aikana.

(9)

Tukijat perustelevat pyyntöä vähiten kehittyneiden maiden erityisellä haavoittuvuudella ja näiden maiden maailmantaloudessa kohtaamilla erityisillä rakenteellisilla vaikeuksilla sekä sillä, että on tärkeää parantaa näiden maiden tehokasta osallistumista monenväliseen kauppajärjestelmään myöntämällä niille merkityksellinen markkinoille pääsy niiden tuotannon ja vientipohjan monipuolistamisen tukemiseksi.

(10)

Poikkeusluvan voimassaolon jatkaminen ei vaikuttaisi kielteisesti unionin talouteen eikä unionin kauppasuhteisiin poikkeusluvan edunsaajamaiden kanssa. Lisäksi unioni myöntää vähiten kehittyneille maille tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn markkinoille "Kaikki paitsi aseet" -järjestelyn mukaisesti ja tukee muita WTO:n jäseniä, jotka myös myöntävät kauppaetuuksia vähiten kehittyneille maille.

(11)

On aiheellista määrittää kanta, joka otetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan mukaisesti Euroopan unionin puolesta WTO:n yleisneuvostossa poikkeusluvan voimassaolon jatkamista koskevan tukijoiden pyynnön tukemiseksi, jotta kehitysmaajäsenet voivat myöntää tullietuuskohtelun vähiten kehittyneiden maiden tuotteille 30 päivään kesäkuuta 2029 saakka, koska poikkeusluvan voimassaolon jatkaminen sitoo WTO:n jäseniä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta otettava kanta on tukea WTO:n poikkeusluvan voimassaolon jatkamista, jotta kehitysmaajäsenet voivat myöntää tullietuuskohtelun vähiten kehittyneiden maiden tuotteille 1 päivän heinäkuuta 2019 ja 30 päivän kesäkuuta 2029 välisenä aikana.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 7 päivänä lokakuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A.-M. HENRIKSSON


11.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/52


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1710,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2019,

alueiden komitean kolmen jäsenen ja kolmen varajäsenen, joita Espanjan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon Espanjan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä tammikuuta 2015, 5 päivänä helmikuuta 2015 ja 23 päivänä kesäkuuta 2015 päätökset (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) ja (EU) 2015/994 (3) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi. Miren Uxue BARCOS BERRUEZO tuli jäseneksi Yolanda BARCINA ANGULOn tilalle ja Elena CEBRIÁN CALVO tuli varajäseneksi María Victoria PALAU TÁRREGAn tilalle 5 päivänä lokakuuta 2015 annetulla neuvoston päätöksellä (EU) 2015/1792 (4). Fernando CLAVIJO BATLLE tuli jäseneksi Paulino RIVERO BAUTEn tilalle ja María Luisa de MIGUEL ANASAGASTI tuli varajäseneksi Javier GONZÁLEZ ORTIZin tilalle 16 päivänä joulukuuta 2015 annetulla neuvoston päätöksellä (EU) 2015/2397 (5). Ángel Luis SÁNCHEZ MUÑOZ tuli varajäseneksi María Sol CALZADO GARCÍAn tilalle 11 päivänä huhtikuuta 2016 annetulla neuvoston päätöksellä (EU) 2016/572 (6). Joan CALABUIG RULL tuli varajäseneksi Elena CEBRIÁN CALVOn tilalle 7 päivänä lokakuuta 2016 annetulla neuvoston päätöksellä (EU) 2016/1817 (7). Julián ZAFRA DÍAZ tuli varajäseneksi María Luisa de MIGUEL ANASAGASTIn tilalle 25 päivänä kesäkuuta 2019 annetulla neuvoston päätöksellä (EU) 2019/1107 (8).

(2)

Kolme alueiden komitean jäsenen paikkaa on vapautunut Miren Uxue BARCOS BERRUEZOn, Fernando CLAVIJO BATLLEn ja Juan Vicente HERRERA CAMPOn toimikausien päätyttyä.

(3)

Yksi alueiden komitean varajäsenen paikka on vapautunut Ángel Luis SÁNCHEZ MUÑOZin toimikauden päätyttyä.

(4)

Kaksi alueiden komitean varajäsenen paikkaa on vapautunut niiden tehtävien päätyttyä, joiden perusteella Joan CALABUIG RULLia (Delegado del Consell para la Unión Europea y Relaciones Externas) ja Julián José ZAFRA DÍAZia (Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias) ehdotettiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään seuraavat henkilöt alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2020:

a)

jäseniksi:

María Victoria CHIVITE NAVASCUÉS, Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra,

Francisco IGEA ARISQUETA, Vicepresidente de la Junta de Castilla y León,

Ángel Víctor TORRES PÉREZ, Presidente del Gobierno de Canarias,

ja

b)

varajäseniksi:

Joan CALABUIG RULL, Secretario Autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas de la Generalidad Valenciana (tehtävän muutos),

Manuel Alejandro CARDENETE FLORES, Viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía,

Julián José ZAFRA DÍAZ, Director General de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias (tehtävän muutos).

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A.-M. HENRIKSSON


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2015/116, annettu 26 päivänä tammikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2015 ja 25 päivän tammikuuta 2020 väliseksi kaudeksi (EUVL L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2015/190, annettu 5 päivänä helmikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2015 ja 25 päivän tammikuuta 2020 väliseksi kaudeksi (EUVL L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2015/994, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2015 ja 25 päivän tammikuuta 2020 väliseksi kaudeksi (EUVL L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Neuvoston päätös (EU) 2015/1792, annettu 5 päivänä lokakuuta 2015, alueiden komitean viiden espanjalaisen jäsenen ja viiden espanjalaisen varajäsenen nimeämisestä (EUVL L 260, 7.10.2015, s. 28).

(5)  Neuvoston päätös (EU) 2015/2397, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, alueiden komitean espanjalaisen jäsenen ja espanjalaisen varajäsenen nimeämisestä (EUVL L 332, 18.12.2015, s. 144).

(6)  Neuvoston päätös (EU) 2016/572, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016, alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Espanjan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä (EUVL L 97, 13.4.2016, s. 11).

(7)  Neuvoston päätös (EU) 2016/1817, annettu 7 päivänä lokakuuta 2016, alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Espanjan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä (EUVL L 278, 14.10.2016, s. 45).

(8)  Neuvoston päätös (EU) 2019/1107, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2019, alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Espanjan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä (EUVL L 175, 28.6.2019, s. 37).


11.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/54


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1711

annettu 7 päivänä lokakuuta 2019,

alueiden komitean kahden jäsenen ja kolmen varajäsenen, joita Espanjan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon Espanjan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä tammikuuta 2015, 5 päivänä helmikuuta 2015 ja 23 päivänä kesäkuuta 2015 päätökset (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) ja (EU) 2015/994 (3) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi. Cristina CIFUENTES CUENCAS tuli 5 päivänä lokakuuta 2015 neuvoston päätöksellä (EU) 2015/1792 (4) jäseneksi Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZin tilalle, ja Yolanda IBARROLA DE LA FUENTE ja Ana OLLO HUALDE tulivat varajäseniksi Borja COROMINAS FISASin ja Juan Luis SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASAn tilalle. Rosa Eva DÍAZ TEZANOS tuli 9 päivänä lokakuuta 2015 neuvoston päätöksellä (EU) 2015/1915 (5) jäseneksi Cristina MAZAS PÉREZ-OLEAGAn tilalle, ja Juan José SOTA VERDIÓN tuli varajäseneksi Inmaculada VALENCIA BAYÓNin tilalle. Mikel IRUJO AMEZAGA tuli 14 päivänä maaliskuuta 2016 neuvoston päätöksellä (EU) 2016/410 (6) varajäseneksi Ana OLLO HUALDEn tilalle. Ignacio Javier GARCÍA GIMENO tuli 27 päivänä maaliskuuta 2017 neuvoston päätöksellä (EU) 2017/619 (7) varajäseneksi Yolanda IBARROLA DE LA FUENTEn tilalle. Ángel GARRIDO GARCÍA tuli 26 päivänä kesäkuuta 2018 neuvoston päätöksellä (EU) 2018/926 (8) varajäseneksi Cristina CIFUENTES CUENCASin tilalle.

(2)

Kaksi alueiden komitean jäsenen paikkaa on vapautunut Rosa Eva DÍAZ TEZANOSin ja Ángel GARRIDO GARCÍAn toimikausien päätyttyä,

(3)

Kaksi alueiden komitean varajäsenen paikkaa on vapautunut Ignacio Javier GARCÍA GIMENOn ja Juan José SOTA VERDIÓNin toimikausien päätyttyä,

(4)

Yksi alueiden komitean varajäsenen paikka on vapautunut sen toimikauden päätyttyä, jonka perusteella Mikel IRUJO AMEZAGAa (Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas) ehdotettiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään seuraavat henkilöt alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2020:

a)

jäseniksi:

Isabel Natividad DÍAZ AYUSO, Presidenta de la Comunidad de Madrid,

Paula FERNÁNDEZ VIAÑA, Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria,

b)

varajäseniksi:

Ignacio Jesús AGUADO CRESPO, Vicepresidente, Consejero de Deportes, Transparencia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid,

Mikel IRUJO AMEZAGA, Director General de Acción Exterior del Gobierno de Navarra (toimikauden muutos),

María SÁNCHEZ RUIZ, Consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A.-M. HENRIKSSON


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2015/116, annettu 26 päivänä tammikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2015 ja 25 päivän tammikuuta 2020 väliseksi kaudeksi (EUVL L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2015/190, annettu 5 päivänä helmikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2015/994, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Neuvoston päätös (EU) 2015/1792, annettu 5 päivänä lokakuuta 2015, alueiden komitean viiden espanjalaisen jäsenen ja viiden espanjalaisen varajäsenen nimeämisestä (EUVL L 260, 7.10.2015, s. 28).

(5)  Neuvoston päätös (EU) 2015/1915, annettu 9 päivänä lokakuuta 2015, alueiden komitean kahden espanjalaisen jäsenen ja kolmen espanjalaisen varajäsenen nimeämisestä (EUVL L 280, 24.10.2015, s. 26).

(6)  Neuvoston päätös (EU) 2016/410, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2016, alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Espanjan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä (EUVL L 74, 19.3.2016, s. 39).

(7)  Neuvoston päätös (EU) 2017/619, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2017, alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Espanjan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä (EUVL L 89, 1.4.2017, s. 8).

(8)  Neuvoston päätös (EU) 2018/926, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2018, alueiden komitean yhden jäsenen, jota Espanjan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä (EUVL L 164, 29.6.2018, s. 48).


11.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/56


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2019/1712,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 2018,

julkisesta lainasta SA.29198 - (2010/C) (ex 2009/NN), jonka Slovakia on myöntänyt yritykselle Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., jäljempänä ’ZSSK Cargo’

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 4723)

(Ainoastaan slovakinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 108 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan talousalueesta ja erityisesti sen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

on mainittujen artiklojen mukaisesti kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa (1),

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

(1)

Komissio ilmoitti Slovakialle 24 päivänä helmikuuta 2010 päivätyllä kirjeellä, että se oli päättänyt aloittaa yritykselle Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. myönnetyn julkisen lainan osalta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 108 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn, jäljempänä ’menettelyn aloittamista koskeva päätös’.

(2)

Komission menettelyn aloittamista koskeva päätös, kuten siinä tarkemmin selitettiin, seurasi nimettömältä kilpailijalta 21 päivänä huhtikuuta 2009 saatua aiempaa kantelua ja Slovakian 10 päivänä elokuuta 2009 oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä tekemää ilmoitusta.

(3)

Menettelyn aloittamista koskeva päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Komissio kehotti asianomaisia esittämään huomautuksensa julkisesta lainasta mutta ei ole saanut yhtään huomautusta.

(4)

Slovakia esitti 16 päivänä kesäkuuta 2010 päivätyllä kirjeellä huomautuksensa menettelyn aloittamista koskevasta päätöksestä.

(5)

Komissio lähetti Slovakian viranomaisille lisätietopyynnöt 8 päivänä marraskuuta 2010, 22 päivänä joulukuuta 2010, 14 päivänä kesäkuuta 2011, 6 päivänä elokuuta 2012 ja 25 päivänä elokuuta 2016. Slovakian viranomaiset toimittivat vastauksensa 6 päivänä joulukuuta 2012, 20 ja 22 päivänä tammikuuta 2011, 11 päivänä heinäkuuta 2011, 17 päivänä syyskuuta 2012 ja 14 päivänä lokakuuta 2016. Slovakian viranomaiset toimittivat 20 päivänä joulukuuta 2017 lisähuomautuksen, josta keskusteltiin 23 tammikuuta 2018 pidetyssä kokouksessa.

2.   TOIMENPITEEN YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS

2.1   Edunsaaja (toiminta, omistus, markkinaosuus jne.)

(6)

Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., jäljempänä ’ZSSK Cargo’, perustettiin vuonna 2005, kun vakiintunut rautatieliikenteen harjoittaja Železničná spoločnosť, a.s., jakautui kolmeksi erilliseksi rautatieyhtiöksi: Železnice Slovenskej Republiky – infrastruktuurin haltija, Železničná spoločnosť Slovensko a.s. – matkustajaliikenteen harjoittaja ja ZSSK Cargo – tavaraliikenteen harjoittaja. Slovakian hallitus perusti ZSSK Cargon ja omistaa edelleen 100 prosenttia sen osakkeista. Hallituksen osakkeenomistajan oikeuksia käyttää Slovakian tasavallan liikenne-, posti- ja televiestintäministeriö.

2.2   ZSSK Cargolle myönnetyn lainan kuvaus

(7)

Tämän menettelyn kohteena oleva 165 969 594,37 euron laina myönnettiin 4 päivänä maaliskuuta 2009 annetulla hallituksen asetuksella nro 173 ja maksettiin ZSSK Cargolle 6 päivänä huhtikuuta 2009 liikenne-, posti- ja televiestintäministeriön sekä ZSSK Cargon välillä 31 päivänä maaliskuuta 2009 tehdyn sopimuksen perusteella (2). Laina myönnettiin kymmeneksi vuodeksi eikä lainapääomaa tarvitse kuolettaa ensimmäisten kahden vuoden aikana.

(8)

Laina oli vakuudeton. Sillä oli tarkoitus rahoittaa palkkoja ja muita henkilöstökuluja, rautatieinfrastruktuurin käyttömaksuja ja rahoituskuluja tilanteessa, jossa toiminnan tuottavuus oli laskenut huomattavasti ja käynnissä ja suunnitteilla oli rakenneuudistustoimenpiteitä, joita kuvataan tarkemmin jäljempänä. Laina myönnettiin yhtiön ja Slovakian tasavallan rautateiden (Železnice Slovenskej republiky) taloudellisesta tilanteesta helmikuussa 2009 laaditun selvityksen perusteella, jossa kuvattiin ZSSK Cargon rahoitusvaikeuksia ja joka liitettiin tausta-asiakirjana 4 päivänä maaliskuuta 2009 annettuun hallituksen asetukseen nro 173.

(9)

Lainan vaihtuva korko perustui 6 kuukauden euriborkorkoon korotettuna 3,2 prosentin vuotuisella marginaalilla. Vuosikorosta sovittiin 6 päivänä huhtikuuta 2009, ja sen määräksi asetettiin 4,844 prosenttia (1,644 % (6 kuukauden euriborkorko) + 3,2 % (marginaali)). Slovakian viranomaisten mukaan korko oli määritetty Slovakian velkojen ja likviditeetin hallintaviraston (ARDAL) (3) kannan perusteella.

(10)

Slovakian viranomaiset jatkoivat lainan pääoman takaisinmaksulle myönnettyä alkuperäistä kahden vuoden vapaa-aikaa vuosina 2011 ja 2012 useita kertoja, yhteensä 18 kuukaudella, ottaen huomioon ZSSK Cargon jatkuvan taloudellisen tilanteen ja tunnustuksena sen käynnistämille rakenneuudistustoimille. Alkuperäinen takaisinmaksuaika kesti vuoteen 2019 saakka, mutta ZSSK Cargo maksoi koko lainan kaikkine korkoineen takaisin etuajassa marraskuuhun 2015 mennessä.

2.3   ZSSK Cargon liiketoiminta ja taloudellinen suorituskyky

(11)

Kilpailu rautateiden tavaraliikennepalvelujen tarjoamisen alalla vapautui Slovakiassa täydellisesti vuonna 2007 neuvoston direktiivin 91/440/ETY (4) mukaisesti. Kyseinen direktiivi vapautti kilpailun kansainvälisen rautatierahdin osalta 1 päivästä tammikuuta 2006 lukien ja kaikkien muiden rautateiden tavaraliikennepalvelujen osalta 1 päivästä tammikuuta 2007 lukien.

(12)

ZSSK Cargo tarjosi ja tarjoaa edelleen rautateiden tavaraliikennepalveluja sellaisenaan tai yhdistettynä maantiekuljetuksiin. Sen toimita käsittää myös rautatiekaluston vuokrauksen, kunnossapidon ja korjauksen. Vuoteen 2010 mennessä Slovakiassa toimi 15 tavarankuljetusyritystä. Vuonna 2008 ZSSK Cargo kuljetti 44,5 tonnia tavaraa, mikä edusti 93,7 prosentin osuutta Slovakian rautateiden tavaraliikennemarkkinoista. Vuoden 2009 alkupuoliskolla ZSSK Cargo kuljetti 15,3 miljoonaa tonnia, mikä edusti 93 prosentin osuutta Slovakian rautateiden tavaraliikennemarkkinoista.

(13)

ZSSK Cargo tuotti tappiota kolme ensimmäistä vuotta perustamisestaan vuonna 2005 (5). Vuonna 2005 ZSSK Cargo kirjasi nettotappiona 428 miljoonaa Slovakian korunaa (11,3 miljoonaa euroa) (6) ja vuonna 2006 puolestaan 855 miljoonaa Slovakian korunaa (24,8 miljoonaa euroa) (7). Vuonna 2007 ZSSK Cargo onnistui vähentämään nettotappionsa 154 miljoonaan Slovakian korunaan (4,5 miljoonaan euroon). Vuonna 2008 ZSSK Cargo kirjasi nettovoittoa 83 miljoonaa Slovakian korunaa (2,4 miljoonaa euroa), mikä oli seurausta ennen kaikkea toimintakulujen supistumisesta yli 600 miljoonalla Slovakian korunalla (17,4 miljoonalla eurolla).

2.4   ZSSK Cargon taloudellinen tilanne lainaa myönnettäessä

(14)

Slovakian viranomaisten antamien tietojen mukaan ZSSK Cargon käyttökate (EBITDA, tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja kuoletuksia) kasvoi vuonna 2008 vuoteen 2007 verrattuna 6 prosenttia ja kohosi 59,8 miljoonaan euroon. Vuosina 2007 ja 2008 muut keskeiset taloudelliset indikaattorit (tulot, oma pääoma, kokonaisvelka) pysyivät joko vakaina tai paranivat hiukan. Esimerkiksi velan suhde omaan pääomaan väheni 6 prosentilla ja oli 43,9 prosenttia vuonna 2008. S&P:n luottoluokitukseen käytettyjen maaliskuuta 2009 koskevien ZSSK:n taloudellisten tietojen perusteella voi tehdä päätelmän, että ZSSK ei ollut vaikeuksissa oleva yritys (C-luokka) vaan pysyi sijoituskelpoisena (BB-luokka).

(15)

ZSSK Cargon vuoden 2008 vuosikertomuksessa mainitaan kuitenkin, että vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä talouskriisin vaikutus näkyi täysimääräisesti kuljetusten kysynnän vähenemisenä ja aiheutti näin ollen ZSSK Cargon tulosten heikkenemisen. Tavarankuljetuksesta saadut tulot putosivat mainittuna ajanjaksona merkittävästi eli yli 30 prosenttia. Sen seurauksena ZSSK Cargon taloudellinen tilanne heikkeni vuoden 2008 lopulla ja sen jälkeen. Vuoden 2009 alkupuoliskolla yhtiön tulot vähenivät 38 prosentilla verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2008. Yhtiön tulos laski edelleen vuoden 2008 alkupuoliskon 22 miljoonan euron nettovoitosta vuoden 2009 alkupuoliskolla 47 miljoonan euron nettotappioon.

(16)

Yhtiön ja Slovakian rautateiden taloudellista tilannetta koskevassa selvityksessä helmikuulta 2009 kuvattiin niitä rakenneuudistustoimia, joita ZSSK Cargo oli jo toteuttanut vuosina 2006–2008. Selvityksessä todettiin lainan tarve ja mainittiin myös seuraavat lisätoimenpiteet, joita pidettiin tarpeellisina ZSSK Cargon taloudellisen tilanteen kohentamiseksi: i) täydentävät kustannusleikkaukset, ii) työntekijöiden lomautukset sekä iii) työntekijöiden määrän optimointi pitkällä aikavälillä ja ZSSK Cargon toiminnan täydentävät rakenneuudistukset. Henkilöstön väheneminen yli 10 prosentilla ja muut kustannusleikkaukset johtivat siihen, että toimintakulut vähenivät 600 miljoonalla Slovakian korunalla (17,4 miljoonalla eurolla) vuonna 2007. Rakenneuudistustoimet olivat johtaneet tappion merkittävään supistumiseen vuonna 2007 ja positiiviseen tulokseen vuonna 2008 huolimatta kriisin ensimmäisistä negatiivisista vaikutuksista vuoden lopulla. Näiden seikkojen perusteella selvityksessä todetaan, että ZSSK Cargo oli ollut saavuttamassa pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden ja että vuonna 2009 odotettavissa olleet taloudelliset tappiot johtuivat ennen kaikkea vuotta aiemmin alkaneen kriisin aiheuttamasta kuljetusmäärien voimakkaasta mutta väliaikaisesta vähenemisestä.

(17)

Tämän jälkeen nettotulos jäi vuositasolla (taulukko 1 alla) vahvasti negatiiviseksi vuonna 2010. Yhtiö onnistui kuitenkin jo vuonna 2011 vähentämään huomattavalla tavalla tappiota vaikka tulot vähenivät. Seuraavina vuosina henkilöstön määrä väheni 44 prosentilla (vuoteen 2016 mennessä). ZSSK Cargo tervehtyi vuoteen 2013 mennessä ja tuottaa nykyisin vähäistä voittoa, kuten ilmenee taulukosta.

ZSSK Cargon keskeiset taloudelliset tiedot vuosilta 2008–2016

(miljoonaa euroa)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tulot

458

340

378

371

315

369

296

284

278

Voitto

2,7

– 126,6

– 122,6

–0,3

–23,9

+0,3

–5,5

+0,8

+0,1

Henkilöstö

10 448

9 826

9 546

8 054

6 822

6 331

6 103

6 027

5 794

Lähde: ZSSK Cargon vuosikertomukset, toimittanut Slovakian tasavalta, saatavilla myös (vuodesta 2011) osoitteessa https://www.zscargo.sk/en/media/annual-reports

2.5   Muiden pankkien lainatarjoukset ja muiden samantyyppisten lainojen ehdot kyseisenä ajankohtana

(18)

Ennen lainan myöntämistä maaliskuussa 2009 kolme liikepankkia tarjosi ZSSK Cargolle alustavasti samansuuruista lainaa (166 miljoonaa euroa) ja maksuaikaa (10 vuotta) 6 kuukauden euriborkorolla korotettuna 295 peruspisteellä ([liikepankki 1] (8)), 285–300 peruspisteellä riippuen maturiteetista ([liikepankki 2]) tai 425 peruspisteellä ([liikepankki 3]), ilman erityisvakuuksia.

(19)

Kun laina myönnettiin 31 päivänä maaliskuuta 2009, noin 32 yhtiötä, joilla oli sama luottokelpoisuusluokitus (BB-luokka) kuin ZSSK Cargolla, teki luottoriskinvaihtosopimuksen (CDS) 10 vuoden maturiteetilla rahoitusmarkkinoilla. Suurimmassa osassa näistä sopimuksista perusriskikerroin oli 305–916 peruspistettä (9).

2.6   Menettelyn aloittamisen syyt

(20)

Komissio päätti aloittaa menettelyn, koska se ei voinut sulkea pois mahdollisuutta, että julkinen laina ZSSK Cargolle saattaa sisältää SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. Komissio arveli, että laina on saatettu myöntää edullisemmin ehdoin kuin vain hieman ennen menettelyn aloittamista koskevaa päätöstä hyväksytyssä viitekorkotiedonannossa (10) esitetyt korkokannat. Komissio epäili myös lainan soveltuvuutta sisämarkkinoille erityisesti seuraavien seikkojen osalta.

(21)

Kun tarkastellaan, onko laina markkinaehtojen mukainen, menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä pohdittiin perusteita käyttää kuuden kuukauden euriborkorkoa viitekorkotiedonannossa esitetyn 12 kuukauden IBOR-koron sijasta samoin kuin kahden vuoden armonaikaa ja sen vaikutusta korkotasoon. Vaikutti siltä, että korkomarginaalissa (320 peruspistettä) ei ollut otettu huomioon ZSSK Cargon taloudellisen tilanteen heikkenemistä. Koska yhtiöstä ei ollut saatavilla luottotietoja tai käytettävissä olevaa luokitusta ja sillä oli taloudellisia vaikeuksia, olisi lainaan, jolla on korkea vakuustaso, tullut soveltaa viitekorkotiedonannon mukaan vähintään 400 peruspisteen marginaalia. Jos vakuustaso olisi heikko, marginaalin olisi pitänyt olla 1 000 peruspistettä.

(22)

Menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä epäiltiin myös sitä, voiko lainaa, mikäli kyse oli valtiontuesta, pitää SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b tai c alakohdan nojalla sisämarkkinoille soveltuvana niiden säännösten perusteella, jotka on esitetty tilapäisissä yhteisön puitteissa valtiontukitoimenpiteille rahoituksen saatavuuden turvaamiseksi tämänhetkisessä finanssi- ja talouskriisissä (11), yhteisön suuntaviivoissa valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi (12) tai rautatieyrityksille myönnettäviä valtiontukia koskevissa yhteisön suuntaviivoissa (13).

3.   SLOVAKIAN HUOMAUTUKSET

(23)

Slovakian viranomaiset esittävät, että valtio myönsi lainan markkinaehdoin varovaisesti toimivana osakkeenomistajana eikä laina siis sisällä valtiontukea.

(24)

Ensinnäkin Slovakian viranomaiset väittävät, että samassa tilanteessa kuka tahansa järkevä osakkeenomistaja olisi myöntänyt lainan yhtiölle. Slovakian viranomaisten mukaan voi olettaa, että osakkeenomistaja olisi myöntänyt lainan markkinaehdoin soveltaen alhaisinta korkotasoa, jota pankit tarjoavat samankaltaisille lainoille. Osakkeenomistajan etujen mukaista ei ole myöntää lainaa oman yhtiön liiketoimintaan liian korkealla korolla, koska se saattaisi muodostaa yhtiölle kohtuuttoman rasituksen ja vaarantaa lainan tavoitteen, joka on yleensä väliaikaisten taloudellisten ongelmien ylittäminen tai yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Osakkeenomistaja haluaa ensisijaisesti yhtiön tuottavan voittoa seuraavina toimintakausina, eikä se siis ole kiinnostunut ansaitsemaan korkotuottoa omalle yhtiölleen tavanomaisin markkinaehdoin myönnetystä lainasta vaan pikemminkin tukemaan yhtiön liiketoimintaa sellaisen voiton aikaansaamiseksi, josta se voi myöhemmin maksaa osinkoa.

(25)

Toiseksi Slovakian viranomaiset toteavat, että lainan myöntämisen aikaan saatavilla olleiden yhtiön taloudellisten ennusteiden mukaan ZSSK Cargolla olisi ollut riittävästi vapaata kassavirtaa maksaakseen lainan takaisin kymmenen vuoden kuluessa. Tehdessään päätöstä myöntää laina Slovakian tasavalta harkitsi tosiasiassa huolella sen määrää ja ZSSK Cargon lainan myöntämisehtoja. Se otti huomioon markkinoiden ja talouden tuonhetkisen kehityksen ja myös tulevaisuudennäkymiä koskevat oletukset. Tältä osin Slovakian tasavallalla oli käytössään ZSSK Cargon kriisinhallintaraportit, joissa yhtiö kuvasi yksityiskohtaisesti säästötoimenpiteitä, jotka muodostivat perusedellytyksen yhtiön toiminnan jatkamiseksi ilman, että se joutuisi ongelmiin, samoin kuin edellytyksen sille, että se voisi maksaa lainan takaisin. Myöntäessään lainaa Slovakian tasavallan lähtökohtana oli oletus, että kun talouskriisin haittavaikutuksista on selvitty, talous käynnistyy uudelleen, mikä vaikuttaa puolestaan myönteisesti rautateiden tavaraliikenteeseen ja ilmenee kuljetettavien tavaroiden määrän kasvuna. Slovakia tuo esiin, että nämä odotukset toteutuivat sittemmin ja ZSSK Cargon seuraavina toimintakausina suorittamien kuljetusten määrä kasvoi. Se alkoi saada taas hyviä taloudellisia tuloksia ja onnistui lopulta maksamaan vuonna 2015 takaisin myös koko lainan korkoineen, ennen lainasopimuksessa esitettyä määräaikaa.

(26)

Slovakian viranomaiset korostivat myös, että ZSSK Cargo onnistui vähentämään velkaantumistaan vuonna 2008, jolloin sen velkaantumisaste väheni lähes 6 prosenttiyksiköllä 43,9 prosenttiin. Viranomaisten mukaan ZSSK Cargo ei ollut vaikeuksissa ja korkokannan laski velkojen ja likviditeetin hallintavirasto ARDAL viitekorkotiedonannon mukaisesti.

(27)

Kolmanneksi Slovakian viranomaiset väittivät, että ne päättivät lainaehdoista sellaisten tarjousten perusteella, jotka oli pyydetty kolmelta liikepankilta samansuuruisen lainan myöntämiseksi, sekä ZSSK Cargon aiemmin saamien muiden lainojen perusteella.

(28)

Kyseisen kuuden kuukauden euriborkoron käyttö perustui siihen, että sitä olisivat käyttäneet myös markkinoilla lainoja myöntävät liikepankit. Slovakian tasavalta oli siis kiinnostunut myöntämään lainan samalla korkotasolla, jolla ZSSK Cargo olisi voinut edullisimmillaan saada lainan markkinoilta kyseisenä ajankohtana. Yksityiset pankit olivat siis valmiita myöntämään ZSSK Cargolle lainan samanlaisin ehdoin ja eräs pankeista kuvasi ZSSK Cargoa luotettavaksi ja rehelliseksi asiakkaaksi sen merkittävien asiakkaiden joukossa. Tämän vuoksi Slovakian viranomaiset katsovat, että ne toimivat yksityisen markkinataloustoimijan tavoin, eikä laina näin ollen muodosta taloudellista etua eikä siis antanut ZSSK Cargolle edullisempaa kilpailuasemaa muihin kilpailijoihin verrattuna.

(29)

Neljänneksi Slovakian viranomaiset totesivat ZSSK Cargon väitetyn todistamattoman luottoluokituksen osalta, että yhtiö ei ollut lainan myöntämisajankohtana ilman luottotietoja tai luokitusta. ZSSK Cargolla oli suhteellisen hyvät luottotiedot takaisin saatavan rahoitusavun myöntämisen aikoihin, ja pankit pitivät ZSSK Cargoa luotettavana asiakkaana. Tämä heijastui myös komissiolle esitetyistä liikepankkien tarjouksista. Näistä tarjouksista näkyy selvästi, että pankit olivat valmiita tarjoamaan ZSSK Cargolle lainaa samanlaisin ehdoin kuin Slovakian tasavalta, ja ottaen huomioon ZSSK Cargon luottotiedot ja luotettavuuden ei yksikään pankeista pyytänyt tai asettanut lainan myöntämisen ehdoksi ZSSK Cargon antamia vakuuksia. Pankit eivät siis edes olisi ZSSK Cargon tapauksessa vaatineet virallista luottoluokitusta lainan myöntämiseksi markkinoilla, vaan ne pysyivät itse luokittelemaan ZSSK Cargon.

(30)

Slovakian viranomaiset toteavat lisäksi, että vaikka asiassa on todellisia tarjouksia pankeilta, ei ole mitään syytä soveltaa vaihtoehtoisia (viite)menetelmiä sen selvittämiseksi, oliko laina myönnetty markkinaehtojen mukaisesti. Myös viitekorkotiedonannon soveltaminen osoittaa, että lainehdot olivat viitekorkojen mukaisia:

a)

6 kuukauden euriborkorko oli tuolloin 1,67 prosenttia, jolloin yhdessä käytetyn marginaalin (3,2 %) kanssa korkotaso oli 4,87 prosenttia;

b)

3,2 prosentin marginaali vastaa marginaalia, jota liikepankit olisivat soveltaneet (liikepankkien tekemien alustavien tarjousten mukaan keskimääräinen marginaali oli 3,35 %).

(31)

ZSSK Cargo ei ollut yritys, jolla olisi ollut korkea tai hyvä luottoluokitus, eikä se ollut tarjonnut vakuuksia (siinä tapauksessa 100 peruspisteen (1 %) marginaali olisi riittävä). Ei kuitenkaan voida todeta, että se oli yritys, jolla ei ollut luottotietoja tai jonka luottoluokitus olisi edellyttänyt vähintään 400 peruspisteen marginaalia. Koska ZSSK Cargo olisi voitu luokitella yritykseksi, jonka luottoluokitus oli parempi kuin hyvä ja jolla oli tuohon aikaan alhaiset vakuudet mutta jonka luottotiedot osoittivat sen kykenevän kattamaan vastuunsa, Slovakian viranomaiset toteavat, että oli järkevää määritellä marginaali viitekorkotiedonannossa kuvatun menetelmän mukaisesti 100–220 peruspisteeseen. Tämä vastaa Slovakian tasavallan tässä tapauksessa käyttämää menetelmää, vaikka laskelmien pohjana käytettiinkin kuuden kuukauden euriborkorkoa.

(32)

Tässä suhteessa pankit määrittelivät tuohon aikaan korkokantansa käyttäen kuuden kuukauden euriborkorkoa ja noin 3 prosentin marginaalia eli kyseisten lainaehtojen kanssa samanlaisia korkokantoja. Korkokanta määriteltiin markkinaolosuhteita koskevan arvion perusteella huomioiden liikepankkien esittämät, markkinaolosuhteita vastaavat alustavat tarjoukset ja vertaamalla niitä valtion lainojen korkokantoihin (1,5 % vuodessa), joihin lisättiin luottomarginaalina 1,7 prosenttia vuodessa ZSSK Cargon luottoriskin perusteella, jolloin kokonaismarginaaliksi saatiin 3,2 prosenttia vuodessa. Täten korkokanta määriteltiin ajankohdan markkinaolojen mukaisesti, toisin sanoen kuuden kuukauden euriborkorkona, johon lisättiin 3,2 prosentin vuotuinen marginaali.

(33)

Lopuksi Slovakian tasavalta toteaa, että se toimi markkinataloustoimijaperiaatteen mukaisesti eikä laina täten tuonut etua ZSSK Cargolle.

4.   VALTIONTUEN OLEMASSAOLON ARVIOINTI

(34)

SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan mukaan ”jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.”

(35)

Jotta toimenpide voitaisiin katsoa edellä mainitussa kohdassa tarkoitetuksi tueksi, sen on täytettävä seuraavat kumulatiiviset ehdot: i) toimenpide on valtion toteuttama ja se rahoitetaan valtion varoista; ii) toimenpiteestä aiheutuu etua sen kohteelle; iii) etu on valikoiva; ja iv) toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua ja vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa määritellyt ehdot ovat kumulatiivisia, joten tässä tapauksessa on aiheellista rajoittaa arviointi koskemaan sitä, suosiko laina (valikoivasti) ZSSK Cargoa.

4.1   Markkinaehdot ylittävän taloudellisen edun olemassaoloa koskevan arvioinnin oikeudelliset puitteet

(36)

Unionin tuomioistuin on katsonut, että markkinataloustoimijatestin sovellettavuus sen arvioimiseen, onko kyseessä (julkista) yritystä aiheettomasti suosiva taloudellinen etu, riippuu siitä, toimiiko valtio osakkeenomistajana vai julkisen vallan käyttäjänä. Jäsenvaltion on osoitettava kiistattomasti, että se toimi tuottoa tavoittelevana sijoittajana, ja esitettävä väitteensä tueksi objektiivisia ja todennettavissa olevia seikkoja. Kyseisten seikkojen on osuttava ajalliseen yhteen toimenpiteen toteuttamista koskevan päätöksen kanssa, ja niiden on osoitettava, että päätös perustui sentyyppisiin taloudellisiin arviointeihin, joita markkinatalouden ehdoin toimiva sijoittaja olisi suorittanut arvioidakseen sijoituksen kannattavuutta (14). Sekä tuen olemassaoloa että sen merkitystä on arvioitava sen myöntämishetkellä vallinneen tilanteen mukaan (15).

(37)

Markkinataloustoimijan toiminnan, johon julkisen sijoittajan toimintaa on verrattava, ei tarvitse kuitenkaan olla sellaisen tavanomaisen sijoittajan toimintaa, joka sijoittaa pääomaa saadakseen voittoa suhteellisen lyhyessä ajassa. Tämän toiminnan täytyy kuitenkin olla vähintään sellaisen yksityisen holding-yhtiön tai yksityisen konsernin toimintaa, joka noudattaa rakenteellista, globaalia tai alakohtaista politiikkaa, ja pidemmän aikavälin kannattavuusnäkymien on ohjattava tätä toimintaa (16).

(38)

Nyt käsiteltävässä asiassa Slovakia esittää, että se toimi harkitsevana osakkeenomistajana myöntäessään lainan, ja se on esittänyt aineiston, joka sillä oli käytettävissään ja jonka se otti huomioon lainaa myöntäessään (ks. 3 jakso). Siitä seuraa, että komission on tutkittava kyseisen aineiston perusteella valikoivan taloudellisen edun olemassaoloa. Sen on tarkasteltava etenkin sitä, olisiko markkinataloustoimija, jonka tilanne vastaisi mahdollisimman pitkälti Slovakian tasavallan tilannetta sen toimiessa toimivaltaisen liikenne-, posti- ja televiestintäministeriön välityksellä, myöntänyt samankaltaisissa olosuhteissa ja saatavilla olleiden ja tarkasteltujen tietojen perusteella rahoitusta ZSSK Cargolle pitkäaikaisena lainana ja niillä ehdoilla, joilla laina myönnettiin (17).

(39)

Tarkastelussa on arvioitava, antoivatko Slovakian tasavallan ZSSK Cargolle myöntämän lainan ehdot viimeksi mainitulle valikoivan taloudellisen edun eli olivatko kyseessä ehdot, joita ZSSK Cargo ei olisi saanut markkinoilta. Komission on tätä varten otettava huomioon etenkin ZSSK Cargon taloudellinen tilanne ja ennakoitavissa oleva kehitys lainan myöntämisajankohtana, Slovakian tasavallan osakkeenomistajan asema sekä lainaehdot.

(40)

On siis aiheellista pohtia, olisiko Slovakian tasavallan asemassa oleva markkinataloustoimija myöntänyt lainan samoin ehdoin maaliskuussa 2009. Arvioinnin kannalta merkityksellinen toimija ei ole liikepankki, jolla on vain vähän tai ei lainkaan aiempaa kaupallisen lainan myöntämiseen liittyvää luottosuhdetta, vaan markkinataloustoimija, joka olisi ZSSK Cargon ainoa osakkeenomistaja ja joka myöntäisi lainan, jotta sen määräysvallassa oleva yhtiö saisi katettua toimintakulunsa yhtiön toiminnan ja tulojen jyrkän ja odottamattoman laskun jälkeen.

(41)

Vaikka ZSSK Cargo pystyi maksamaan lainan kokonaan takaisin jo vuonna 2015, eli neljä vuotta ennen alkuperäistä määräaikaa, ja saavutti sen jälkeen liikevoittoa, pelkästään sen perusteella ei voida päätellä, että liikenne-, posti- ja televiestintäministeriön asemassa ollut markkinatalouden ehdoin toimiva lainanantaja olisi myös myöntänyt lainan ollessaan kohtuullisen varma lainan takaisinmaksusta. Aikaistettu takaisinmaksu vahvistaa ainoastaan jälkikäteen, että arvio, jonka julkinen osakkeenomistaja/velkoja teki ennen lainan myöntämistä saatavilla olleiden ja tutkittujen tietojen pohjalta, oli järkevä. Sen perusteella ei voi kuitenkaan varmasti päätellä, että jokin toinen toimija olisi myös myöntänyt samanlaisen lainan.

4.2   ZSSK Cargolle myönnetyn lainan arviointi

(42)

Menettelyn kuluessa esitetystä aineistosta käy ilmi, että kolme liikepankkia tarjosi ZSSK Cargolle alustavasti samansuuruista lainaa (166 miljoonaa euroa) ja maksuaikaa (10 vuotta) 6 kuukauden euriborkorolla korotettuna 295 peruspisteellä ([liikepankki 1]*), 285–300 peruspisteellä ([liikepankki 2]) tai 425 peruspisteellä ([liikepankki 3]), ilman erityisvakuuksia. Kaksi liikepankkia oli valmiita tarjoamaan ZSSK Cargolle jopa alhaisempaa korkomarginaalia kuin Slovakin valtion tarjoama 320 peruspistettä. Nämä alustavat tarjoukset olivat Slovakian valtion tiedossa ja se oli tutustunut niihin tarkastellessaan lainakorkoa (ks. johdanto-osan 18 ja 27 kappale). Näin ollen julkisen lainan korkokanta määriteltiin ottaen huomioon ja noudattaen markkinoiden yksityisten luotonantajien kannalta asianmukaista vastiketta.

(43)

Vaikka lainalle myönnettyä kahden vuoden aikaa, jona lainapääomaa ei tarvinnut kuolettaa, pidennettiin myöhemmin vielä 18 kuukaudella, tällä ei todennäköisesti ollut merkittävää vaikutusta lainaehtojen arviointiin. Koska jäljellä olevan lainan korot maksettiin puolivuosittain laina-ajan alusta lukien, pääoman takaisinmaksun lykkäämisestä saatu hyöty jäi pienemmäksi kuin korkomaksut.

(44)

Lisäksi suuntaa-antavista tarjouksista käy ilmi, että kuuden kuukauden euriborkoron soveltaminen oli liikepankkien tavanomainen käytäntö ja täten markkinaehtojen mukainen. Kaikki mainitut pankit tunsivat ZSSK Cargon aiempina vuosina myönnettyjen lainojen perusteella ja [liikepankki 1] jopa kuvasi tarjouksessaan ZSSK Cargoa luotettavaksi ja luottamuksen arvoiseksi kumppaniksi. Mainittujen tarjousten ohella ZSSK Cargolla oli luottohistoriaa sekä kyseisten kolmen että myös muiden liikepankkien kanssa, toisin kuin menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä esitetyssä alustavassa kannassa mainitaan.

(45)

Lainasta perityn 320 peruspisteen korkomarginaalin vertailu lainan myöntämisajankohdan luottoriskinvaihtosopimusten korkoihin (johdanto-osan 19 kappale) osoittaa myös, että korkomarginaalin voidaan katsoa sijoittuvan markkinoiden todelliselle korkotasolle sellaisten yhtiöiden osalta, joilla oli maaliskuussa 2009 sama luotoluokitus kuin ZSSK Cargolla. Toisin sanoen vertailu luottoriskinvaihtosopimuksiin ei vahvista menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä esitettyjä epäilyjä. Tästä seuraa, että todellisuudessa perityn korkotason ei ole osoitettu antaneen ZSSK Cargolle perusteetonta etua markkinaehtoihin nähden.

(46)

Näin ollen kaikki saatavilla oleva näyttö osoittaa, että ZSSK Cargo olisi todennäköisesti saanut rahoitusta samankaltaisin ehdoin myös yksityisiltä kaupallisilta luotonantajilta, mikä siis poistaa menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä esitetyt epäilyt. Tämä pitää erityisesti paikkansa, koska tällaiset markkinatoimijat – toisin kuin valtio – eivät olisi osakkeenomistajina saaneet hypoteettisesti menetettyjä tuloja lainoista tarjotuin ehdoin, jotka vaikuttavat ensi arviolta oletettavasti alhaisilta.

(47)

Menettelyn aikana kerättyjen todisteiden perusteella ZSSK Cargo ei ollut lainan myöntämisen aikaan vaikeuksissa oleva yritys vuonna 2004 valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annettujen yhteisön suuntaviivojen kahden määrällisen kriteerin perusteella (10 kohta). ZSSK Cargo ei nimittäin tuohon aikaan ollut menettänyt yli puolta merkitystä pääomastaan ja yli neljännestä pääomasta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana eikä se täyttänyt edellytyksiä yhtiön asettamiselle kansalliseen menettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi. Lisäksi tuntuu vuoden 2009 akuutista likviditeettivajeesta huolimatta epätodennäköiseltä, että ZSSK Cargon voisi katsoa olevan vaikeuksissa muiden kuin kyseisten suuntaviivojen mukaisten määrällisten kriteerien perusteella (11 kohta, esim. lisääntyvä velkaantuminen, nettoarvon heikentyminen tai sen katoaminen, ylikapasiteetti).

(48)

ZSSK Cargo tuotti hieman voittoa vuonna 2008 ja aiemmilta vuosilta kertyneet tappiot (31 päivänä joulukuuta 2008 määrä oli 1,452 miljardia Slovakian korunaa (42,2 miljoonaa euroa) olivat vielä suhteellisen vähäisiä verrattuna yli 13,000 miljardin Slovakian korunan kokonaispääomaan (377,5 miljoonaa euroa). Edes täydeltä vuodelta 2009 sittemmin kirjattu merkittävä tappio ei poistanut yli puolta yhtiön merkitystä osakepääomasta. Lisäksi ZSSK Cargon velkaantuminen oli vuoden 2009 alussa melko kohtuullista, kun sen velkaantumisaste oli 0,44. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen annettuihin vuoden 2014 suuntaviivoihin (joita ei voida soveltaa nyt käsiteltävään asiaan) sisältyvissä vaikeuksissa oleville yrityksille myönnettävän tuen erityissäänöissä määritellään, että vaikeuksissa olevan yrityksen velkaantumisaste on 7,5, eli seitsemäntoista kertaa tätä korkeampi.

(49)

ZSSK Cargon luottoluokitus näyttää lainan myöntämisen aikaan olleen korkeampi kuin vaikeuksissa olevien yritysten CCC-luokitus vuoden 2008 viitekorkotiedonannon mukaan, johon menettelyn aloittamista koskeva päätös nojautui osoittaessaan alustavasti, että todellisuudessa peritty korkokanta oli kohtuuttoman alhainen. Olemassa olevan näytön perusteella voi päin vastoin olettaa, että ZSSK Cargo olisi saanut BB-luokituksen ja saanut näin ollen rahoitusta alhaisemmin kustannuksin kuin vaikeuksissa olevat yritykset. Lisäksi huomattava 80 peruspisteen ero tarkasteltavana olevan julkisen lainan 320 peruspisteen ja BB-luokan yrityksille, joilla on heikko vakuustaso, vuoden 2008 viitekorkotiedonannon perusteella määriteltyä markkinamarginaalia kuvaavan 400 peruspisteen välillä on paljon pienempi kuin 140 peruspisteen ero menettelyssä esitettyjen liikepankkien ZSSK Cargolle ehdottamien todellisten lainan korkokantojen välillä.

(50)

Tästä seuraa vastoin muodollisen menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä esitettyä alustavaa kantaa, että julkisen lainan korkokannan eron verrattuna vuoden 2008 viitekorkotiedonannossa esitettyyn markkinamarginaalin kuvaajaan ei voi katsoa osoittavan, että kyseistä lainaa ei olisi myönnetty markkinaehtojen perusteella.

(51)

On myös otettava huomioon, että valtio omisti (ja omistaa edelleen) 100 prosenttia ZSSK Cargon osakkeista. Lainasta toivottuun voittoon liittyvät valtion taloudelliset edut eivät rajoitu vain oletettuihin korkotuloihin, kuten liikepankkien tapauksessa, vaan on otettava huomioon, että laina parantaisi ZSSK Cargon mahdollisuutta tuottaa tulevaisuudessa voittoa ja kasvattaa täten valtion osakkeenomistuksen arvoa tai säilyttää se. Kuten vuoden 2009 selvityksessä mainittiin, eräs rahoituksen myöntämisen nimenomaisista syistä oli mahdollistaa se, että ZSSK Cargo selviäisi talouskriisistä ja voisi toteuttaa rakenneuudistukset, joiden päämääränä oli pitkäaikaisen kannattavuuden saavuttaminen. Kyseisessä selvityksessä myös todettiin, että tavoite oli ZSSK Cargon saavutettavissa.

(52)

Lainan myöntäminen oli tosiasiassa yksi monista toisiaan tukevista toimista ja toimenpiteistä, joiden tavoitteena oli varmistaa ZSSK Cargon taloudelliseen tilanteeseen pitkäaikainen ratkaisu, jota on kuvattu johdanto-osan 16 kappaleessa. Siihen kuuluvat i) kustannusleikkaukset, ii) työntekijöiden lomautukset sekä iii) työntekijöiden määrän optimointi pitkällä aikavälillä ja ZSSK Cargon toiminnan täydentävä uudelleenjärjestely. Harkitseva markkinataloustoimija olisi myös tukenut täydessä määräysvallassaan olevan yhtiön rakenneuudistuksia, koska oli realistiset mahdollisuudet parantaa sen tilannetta. Helmikuun 2009 selvityksessä, joka oli laadittu ja johon Slovakian viranomaiset tutustuivat ennen lainan myöntämistä, todetaan, että valtio tarkisti huolellisesti ZSSK Cargon tulevaisuudennäkymät, myös sen kyvyn tuottaa lainan takaisinmaksuun tarvittavia kassavirtoja, kuten harkitseva markkinataloustoimija tai luotonantaja olisi tehnyt. Itse asiassa julkinen osakkeenomistaja päätti käytettävissä olevien ennusteiden ja tietojen perusteella myöntää kokonaan takaisin maksettavan lainan, vaikkakin kohtuullisella armonajalla, sen sijaan että se olisi käyttänyt muita vaihtoehtoisia rahoitusvälineitä kuten pääoma (jota ei makseta takaisin) tai pääomaksi muutettava velka tai muu hybridirahoitus, joka olisi voinut osoittaa, että ennakoidaan ZSSK Cargon vaikeuksia maksaa laina takaisin.

(53)

Slovakian tasavallan esittämät objektiiviset ja todennettavissa olevat seikat osoittavat, että myöntäessään tarkasteltavana olevan lainan liikenne-, posti- ja televiestintäministeriö halusi toimia ja toimikin osakkeenomistajana yksityisten osakkeenomistajien tavoin vuonna 2008 alkaneen rahoitus- ja talouskriisin aikana siten, että sen tavoitteena oli säilyttää potentiaalisesti arvokas osakkuus ZSSK Cargon toiminnan jatkumisen avulla vaikeassa liiketoimintaympäristössä, jolle oli ominaista tavaraliikennemäärien jyrkkä lasku. Se tuki yhtiön toiminnan jatkumista mahdollistaen sen rakenneuudistukset, jotka yhtiö myös toteutti.

4.3   Päätelmät

(54)

ZSSK Cargolle myönnetyn julkisen lainan ehdot olivat markkinaehtojen mukaiset ja samanlaisen lainan olisi myöntänyt myös markkinataloustoimija. Tästä seuraa, että kyseisen lainan ei voi katsoa suosineen (valikoivasti) ZSSK Cargoa. Koska SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan ehdot ovat kumulatiivisia, ei siis ole tarpeen arvioida, käsittikö laina valtion varoja, vääristikö tai uhkasiko se vääristää kilpailua ja vaikuttaako se jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tästä syystä ei ole myöskään tarpeen arvioida, voidaanko kyseisen lainan katsoa soveltuvan sisämarkkinoille SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b tai c alakohdan nojalla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Slovakian tasavallan yritykselle Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. myöntämä 165 969 594,37 euron laina ei ole Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Slovakian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta

Margrethe VESTAGER

Komission jäsen


(1)  EUVL C 117, 6.5.2010, s. 13.

(2)  Sopimus perustuu julkishallinnon talousarviosäännöistä ja eräiden lakien muutoksista ja lisäyksistä 23. syyskuuta 2004 annettuun Slovakian lakiin 523/2004, sekä valtion omaisuuden hallinnasta annettuun lakiin 278/1993 (lakikokoelma), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna.

(3)  ARDAL on perustettu valtion talousarvioon Slovakian tasavallan valtiovarainministeriön budjettia koskevan luvun kautta liittyväksi julkisyhteisöksi lain 291/2002 (lakikokoelma valtiokonttorista ja tiettyjen lakien muuttamisesta ja täydentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna valtionvelasta ja valtiontakauksista annetulla lailla 389/2002 (lakikokoelma)) 14 §:n nojalla. Viraston toiminnan tavoite ja tarkoitus on tarjota likviditeettiä ja pääsyä markkinoille valtion tarpeiden rahoittamiseksi avoimesti, harkitusti ja kustannustehokkaasti ja minimoida samalla velanhoitokulut siten että velkasalkun luontaiset riskit jäävät hyväksyttävälle tasolle (http://www.ardal.sk/index.php?page=1).

(4)  Neuvoston direktiivi 91/440/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön rautateiden kehittämisestä (EYVL L 237, 24.8.1991, s. 25).

(5)  Vuosikertomukset 2005–2008 on julkaistu ZSSK Cargon verkkosivustolla:

http://www.zscargo.sk/en/public/press/annual-report/.

(6)  Vaihtokurssi 1 EUR = 37,88 SKK, julkaistu: EUVL C 336, 31.12.2005, s. 1.

(7)  Vaihtokurssi 1 EUR = 34,435 SKK, julkaistu: EUVL C 332, 30.12.2006, s. 1.

(8)  Luottamuksellinen tieto.

(9)  Database S&P Capital IQ Platform https://www.capitaliq.com. CDS on rahoitukseen liittyvä vaihtosopimus, jonka perusteella CDS:n myyjä maksaa ostajalle (yleensä viitelainan velkojalle) korvauksen siinä tapauksessa, että velallinen laiminlyö velan takaisinmaksun. Toisin sanoen CDS:n myyjä vakuuttaa ostajan osittain viitelainan takaisinmaksun laiminlyöntiä vastaan. Tämä väline antaa sellaisenaan olennaista tietoa siitä, millaisen riskipreemion/takausmaksun markkinataloustoimija vaatisi lainan takaisinmaksun laiminlyömisriskin takaamiseksi.

(10)  Komission tiedonanto viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (EUVL C 14, 19.1.2008, s. 6).

(11)  EUVL C 83, 7.4.2009, s. 1.

(12)  EUVL C 244, 1.10.2004, s. 2.

(13)  EUVL C 184, 22.7.2008, s. 13.

(14)  Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 5.6.2012, komissio v. EDF, ECLI:EU:C:2012:318, 81–84 kohta.

(15)  Yhteisöjen tuomioistuimen tuom io 19.10.2005, Freistaat Thüringen v. komissio, ECLI:EU:T:2005:363, 125 kohta.

(16)  Yhteisöjen tuomioistuimen tuom io 21.3.1991, Italia v. komissio, ECLI:EU:C:1991:142, 20 kohta.

(17)  Yhteisöjen tuomioistuimen tuom io 14.9.1994, Espanja v. komissio, ECLI:EU:C:1994:325, 21 kohta.


11.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/65


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1713,

annettu 9 päivänä lokakuuta 2019,

jäsenvaltioiden toimittamien tietojen muodon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2193 täytäntöönpanoa koskevaa raportointia varten

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 7133)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2193 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin (EU) 2015/2193 11 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että jäsenvaltiot toimittavat komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2021 kertomuksen, joka sisältää arvion keskisuurista polttolaitoksista peräisin olevista hiilimonoksidin (CO) vuotuisista päästöistä.

(2)

Direktiivin (EU) 2015/2193 11 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan komissio asettaa raportointia varten jäsenvaltioiden saataville sähköisen raportointivälineen.

(3)

Direktiivin (EU) 2015/2193 11 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaan komissio määrittää raportoitavien tietojen teknisen muodon yksinkertaistaakseen ja virtaviivaistaakseen jäsenvaltioiden raportointivelvoitteita.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (2) 75 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean, sellaisena kuin siihen viitataan direktiivin (EU) 2015/2193 15 artiklassa, lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Toimittaessaan komissiolle arvion hiilimonoksidin (CO) vuotuisista kokonaispäästöistä direktiivin (EU) 2015/2193 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on käytettävä tämän päätöksen liitteessä vahvistettua kyselylomaketta.

Ilmoittaessaan tämän päätöksen liitteessä esitettyjä tietoja jäsenvaltioiden on käytettävä sähköistä raportointivälinettä, jonka komissio on asettanut saataville direktiivin (EU) 2015/2193 11 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

2 artikla

Tämän päätöksen liitteessä esitetyt tiedot on toimitettava raportointivuoden 2019 osalta, ellei kyseisessä liitteessä toisin määrätä.

Tämän päätöksen liitteessä esitetyt tiedot on toimitettava viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2021.

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Karmenu VELLA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 313, 28.11.2015, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010 , teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17).


LIITE

Direktiivin (EU) 2015/2193 mukaiset tiedot keskisuurista polttolaitoksista

Huom. Velvoite toimittaa tammikuussa 2021 vaaditut tiedot edeltää ajankohtaa, johon mennessä olemassa olevien keskisuurten polttolaitosten käyttöön vaaditaan lupa ja rekisteröinti. Jäsenvaltioiden on kertomusta laatiessaan käytettävä tuolloin saatavilla olevia tietoja. Jos tietoja ei ole saatavilla, niiden sijasta tulee käyttää parhaita arvioita. Näistä syistä tehdään ero uusien ja olemassa olevien laitosten välillä sekä yli 20 MWth:n ja alle 20 MWth:n laitosten välillä.

OSA 1

Laitosluokat

Tässä taulukossa esitetään laitosluokat 2 ja 3 osassa vaadittujen tietojen antamiseksi (1).

1.1 Uusi tai olemassa oleva

Määritelty direktiivin (EU) 2015/2193 3 artiklan 6 ja 7 alakohdassa

1.2 Kapasiteettiluokat (polttoaineteho) (2)

vähintään 1 MWth ja enintään 5 MWth

suurempi kuin 5 MWth ja enintään 20 MWth

suurempi kuin 20 MWth

1.3 Laitostyypit

muu kuin moottorit ja kaasuturbiinit

moottorit

kaasuturbiinit

1.4 Polttoainetyypit

kiinteä biomassa

muut kiinteät polttoaineet

kaasuöljy

muut nestemäiset polttoaineet kuin kaasuöljy

maakaasu

muut kaasumaiset polttoaineet kuin maakaasu

sekapolttoaine

OSA 2

Metatiedot

2.1 Maa

Kertomuksen toimittava maa

2.2 Toimivaltainen viranomainen

Kertomuksesta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen tiedot (osasto, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

2.3 Laitosten lukumäärä

Laitosten lukumäärä kussakin laitosluokassa

2.4 Tarkasteluvuosi

Kertomuksen kattama kalenterivuosi (3)

OSA 3

Päästöt, energiapanos ja kapasiteetti

3.1 CO-pitoisuudet

Arvioitu keskimääräinen hiilimonoksidipitoisuus (mg/Nm3) vertailuolosuhteiden mukaisessa happipitoisuudessa, jonka perusteella ilmaistaan säännellyn epäpuhtauden päästöraja-arvot ja kuiva ilma kunkin laitosluokan osalta

3.2 CO-päästöt

Laitosten arvioidut hiilimonoksidipäästöt kokonaismääränä tonneina kalenterivuotta kohti kussakin laitosluokassa

3.3 Energiapanos

Laitosten käyttämä arvioitu kokonaispolttoainemäärä terajouleina vuodessa kussakin laitosluokassa

3.4 Kokonaiskapasiteetti yhteensä

Arvioitu kokonaiskapasiteetti, joka ilmoitetaan kaikkien laitosten yhteenlaskettuna polttoainetehona kunkin laitosluokan osalta


(1)  Esimerkki luokasta: Uudet yli 5MWth:n ja enintään 20 MWth:n kattilat, joissa käytetään muita nestemäisiä polttoaineita kuin kaasuöljyä.

(2)  Uusien keskisuurten polttolaitosten osalta voidaan käyttää kokonaispolttoainetehoa.

(3)  Mieluiten 2019. Jos tämä ei ole mahdollista, 2018.


Oikaisuja

11.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 260/69


Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2019/1672, annettu 4 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan unionin vakautustoimesta Jemenissä Yhdistyneiden kansakuntien valvonta- ja tarkastusmekanismin tukemiseksi

(Euroopan unionin virallinen lehti L 256, 7. lokakuuta 2019

Sivulla 12:

on:

Tehty Strasbourgissa 4 päivänä lokakuuta 2019.

pitää olla:

Tehty Luxemburgissa 4 päivänä lokakuuta 2019.