ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 256

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
7. lokakuuta 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/1668 annettu 26 päivänä kesäkuuta 2019, sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/1629 muuttamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1669 annettu 30 päivänä syyskuuta 2019, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence (SAN)

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1670, annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestäGrana Padano (SAN)

6

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston Täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1671, annettu 4 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämisestä

8

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2019/1672, annettu 4 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan unionin vakautustoimesta Jemenissä Yhdistyneiden kansakuntien valvonta- ja tarkastusmekanismin tukemiseksi

10

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/627, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2019, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan suorittamista koskevista yhdenmukaisista käytännön järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti ja komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta virallisen valvonnan osalta ( Euroopan unionin virallinen lehti L 131, 17. toukokuuta 2019 )

17

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

7.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1668

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2019,

sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/1629 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon sisävesialusten teknisistä vaatimuksista, direktiivin 2009/100/EY muuttamisesta ja direktiivin 2006/87/EY kumoamisesta 14 päivänä syyskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/1629 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

1)

Direktiivillä (EU) 2016/1629 otettiin käyttöön yhdenmukaistettu järjestelmä teknisten todistusten antamiseksi sisävesialuksille yhdenmukaistettujen teknisten vaatimusten mukaisesti.

2)

Direktiivin (EU) 2016/1629 liitteen II mukaan kulkuneuvoihin sovelletaan teknisiä vaatimuksia, jotka esitetään ES-TRIN-normissa 2017/1.

3)

Sisävesiliikenteen alalla toteutettavalla unionin toiminnalla olisi pyrittävä varmistamaan yhdenmukaisuus kehitettäessä sisävesialuksiin unionissa sovellettavia teknisiä vaatimuksia.

4)

Reinin navigaation keskuskomission (RNKK) puitteissa perustettiin 3 päivänä kesäkuuta 2015 sisävesiliikenteen normien laadinnasta vastaava eurooppalainen komitea (CESNI) laatimaan teknisiä normeja sisävesiliikenteen eri aloilla, erityisesti alusten, tietotekniikan ja miehistön osalta.

5)

CESNI:n hyväksyi kokouksessaan 8 päivänä marraskuuta 2018 uuden sisävesialusten teknisiä vaatimuksia koskevan normin (ES-TRIN-normi 2019/1 (2)).

6)

ES-TRIN-normissa vahvistetaan sisävesiliikenteen alusten turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat yhtenäiset tekniset vaatimukset. Se sisältää säännöksiä laivanrakennuksesta, sisävesialusten varustamisesta ja laitteista, erityissäännöksiä tietyistä alusryhmistä, kuten matkustaja-aluksista, työntökytkyeistä ja säiliöaluksista, säännöksiä automaattisesta tunnistusjärjestelmästä, säännöksiä aluksen tunnistetiedoista, todistusmalleista ja rekisteristä, siirtymäsäännöksiä sekä teknisen normin soveltamisohjeita.

7)

RNKK:n on muutettava lainsäädäntökehystään (Reinillä liikennöivien alusten tarkastamista koskevia määräyksiä) siten, että siinä viitataan uuteen normiin, jolloin uudesta normista tulee pakollinen Reinin vesiliikennettä koskevan tarkistetun yleissopimuksen soveltamisessa.

8)

Sen vuoksi direktiiviä (EU) 2016/1629 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan direktiivin (EU) 2016/1629 liite II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 252, 16.9.2016, s. 118.

(2)  Päätöslauselma CESNI 2018-II-1.


LIITE

”LIITE II

VYÖHYKKEIDEN 1, 2, 3 JA 4 SISÄVESIVÄYLILLÄ LIIKENNÖIVIEN KULKUNEUVOJEN TEKNISET VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Kulkuneuvoihin sovellettavat tekniset vaatimukset ovat ne, jotka on esitetty ES-TRIN-normissa 2019/1.


7.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1669

annettu 30 päivänä syyskuuta 2019,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä ”Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence” (SAN)

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Ranskan esittämän pyynnön, joka koskee komission asetuksen (EY) N:o 378/1999 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä (3).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence” (SAN) koskevan eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 378/1999, annettu 19 päivänä helmikuuta 1999, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn ”Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin” annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (EYVL L 46, 20.2.1999, s. 13).

(3)  EUVL C 188, 4.6.2019, s. 12.


7.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1670,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2019,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä”Grana Padano” (SAN)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Italian esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 (2), sellaisena kuin se on muutettuna komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 584/2011 (3), nojalla rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Grana Padano” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä (4).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Grana Padano” (SAN) koskeva eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1107/96, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten rekisteröinnistä (EYVL L 148, 21.6.1996, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 584/2011, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2011, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä (Grana Padano (SAN)) (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 65).

(4)  EUVL C 188, 4.6.2019, s. 3.


PÄÄTÖKSET

7.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/8


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1671,

annettu 4 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 15 päivänä lokakuuta 2013 asetuksen (EU) N:o 1024/2013 luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EKP).

(2)

EKP:lle annettujen tehtävien suunnittelusta ja toteuttamisesta tulisi kokonaisuudessaan huolehtia sen valvontaelimen, joka koostuu EKP:n puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja neljästä edustajasta sekä kunkin osallistuvan jäsenvaltion kansallisen toimivaltaisen viranomaisen edustajasta.

(3)

Valvontaelin on keskeinen elin suoritettaessa EKP:n valvontatehtäviä. Tämän vuoksi asetuksella (EU) N:o 1024/2013 annettiin neuvostolle valta nimittää valvontaelimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

(4)

Neuvosto nimitti 11 päivänä helmikuuta 2014 valvontaelimen ensimmäisen varapuheenjohtajan täytäntöönpanopäätöksellä 2014/77/EU (2). Valvontaelimen ensimmäisen varapuheenjohtajan toimikausi päättyi 11 päivänä helmikuuta 2019.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 3 kohdan mukaisesti EKP toimittaa valvontaelintä kuultuaan valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämistä koskevan ehdotuksen Euroopan parlamentille; valvontaelimen varapuheenjohtaja valitaan EKP:n johtokunnan jäsenten keskuudesta. EKP toimitti tällaisen ehdotuksen 9 päivänä huhtikuuta 2019 ja Euroopan parlamentti hyväksyi sen 17 päivänä syyskuuta 2019,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään Yves MERSCH Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajaksi 7 päivästä lokakuuta 2019 alkaen 14 päivään joulukuuta 2020 asti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 4 päivänä lokakuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. MIKKONEN


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2014/77/EU, annettu 11 päivänä helmikuuta 2014, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2013 täytäntöönpanosta (EUVL L 41, 12.2.2014, s. 19).


7.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/10


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2019/1672,

annettu 4 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan unionin vakautustoimesta Jemenissä Yhdistyneiden kansakuntien valvonta- ja tarkastusmekanismin tukemiseksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimisto (UNOPS) teki 27 päivänä joulukuuta 2017 ehdotuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa Yhdistyneiden kansakuntien valvonta- ja tarkastusmekanismin (UNVIM) toimintaa edelleen yhden vuoden ajan maaliskuuhun 2019 saakka erityisesti nopeuttamalla edelleen kaupallisten kuljetusten tulliselvitystä ja lisäämällä UNVIM:n valmiuksia ottaa käyttöön lisähenkilöstöä ja resursseja asianomaisissa satamissa.

(2)

Neuvosto hyväksyi 3 päivänä huhtikuuta 2017 ja 25 päivänä kesäkuuta 2018 päätelmät, joissa se palautti mieleen, että kauppamerenkulun edellyttämistä toimista Punaisenmeren satamissa on tärkeää huolehtia tehokkaasti ja ajallaan, myös polttoainekuljetusten osalta, ja tuki täysin UNVIM:n toiminnan jatkamista ja sen toimeksiannon esteetöntä täytäntöönpanoa kaikilta osin. Lisäksi neuvosto totesi kyseisissä päätelmissä harkitsevansa UNVIM:n vahvistamista.

(3)

UNVIM:n pyynnön perusteella neuvosto hyväksyi 18 päivänä syyskuuta 2018 päätöksen (YUTP) 2018/1249 (1). Päätöksen (YUTP) 2018/1249 tekninen täytäntöönpano annettiin UNOPS:n tehtäväksi ja sen tarkoituksena oli mahdollistaa se, että UNVIM voi jatkaa valvonta- ja tarkastustehtävänsä toteuttamista Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2216 (2015) mukaisesti.

(4)

Jemenin konfliktin osapuolet allekirjoittivat 13 päivänä joulukuuta 2018 Tukholman sopimuksen, jonka määräykset vahvistettiin Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 2451 (2018) ja 2452 (2019). Neuvosto hyväksyi 18 päivänä helmikuuta 2019 päätelmät, joissa se pani tyytyväisenä merkille Tukholman sopimuksen hyväksymisen sekä Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 2451 (2018) ja 2452 (2019) yksimielisen hyväksymisen. Neuvosto toisti kehotuksensa kaikille osapuolille helpottaa kaupallisten tarvikkeiden, myös polttoaineen, toimittamista ja palautti mieleen, että Hodeidan sataman sekä Saleefin ja Ras Issan satamien toiminta on ensiarvoisen tärkeää miljoonien jemeniläisten selviytymisen kannalta. Neuvosto toisti tukevansa UNVIM:ia, jotta voidaan varmistaa kaupallisten tavaroiden pääsy jatkossakin Jemeniin kaikkien asiaa koskevien Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti.

(5)

UNVIM teki 24 päivänä kesäkuuta 2019 avunantajille toisen ehdotuksen toiminnan laajentamiseksi erityisesti Tukholman sopimuksen määräysten täytäntöönpanon osalta. Ehdotus liittyi UNVIM:n toiminnan tehostamiseen lokakuusta 2019 syyskuuhun 2020.

(6)

Unionin olisi uusittava tukensa UNVIM:n toimeksiannon täytäntöönpanolle.

(7)

Unionin rahoitusosuuden asianmukaisen täytäntöönpanon valvonta olisi annettava komission tehtäväksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Unioni uusii tukensa UNVIM:n toimeksiannon täytäntöönpanolle asiaankuuluvien Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien ja erityisesti päätöslauselmien 2216 (2015), 2451 (2018) ja 2452 (2019) mukaisesti. Tuen yleisenä tavoitteena on edistää sitä, että kaupalliset tuotteet pääsisivät jälleen esteettömästi Jemeniin, toteuttamalla avointa ja tehokasta selvitysprosessia kaupallisiin laivakuljetuksiin, joiden kohteena olevat Jemenin satamat eivät ole Jemenin hallituksen hallinnassa, sekä tehostaa UNVIM:n roolia Tukholman sopimuksen määräysten täytäntöönpanossa.

2.   Hankkeen erityiset tavoitteet ovat seuraavat:

lisätään Jemeniin vietävän kaupallisen rahdin määrää vauhdittamalla edelleen kaupallisten laivakuljetusten selvitysprosessia ja edistämällä laivayhtiöiden luottamusta Hodeidan, Saleefin ja Ras Issan satamien käyttökelpoisuuteen, jos kyseiset satamat avataan kauppa-aluksille;

tehostetaan UNVIM:n valmiutta toimia Hodeidan, Saleefin ja Ras Issan satamissa Tukholman sopimuksen ja asiaankuuluvien Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti.

3.   Tämän päätöksen myötä unioni osallistuu kustannuksiin, jotka liittyvät UNVIM:n vahvistamiseen, sekä vastaa siten Jemenin väestön tarpeisiin osana laajempaa humanitaarista strategiaa.

Hankkeeseen kuuluvien toimien yksityiskohtainen kuvaus on liitteessä.

2 artikla

1.   Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, vastaa tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

2.   UNOPS vastaa 1 artiklassa tarkoitettujen toimien teknisestä täytäntöönpanosta. Se suorittaa tämän tehtävän korkean edustajan alaisuudessa. Tätä varten korkea edustaja sopii tarvittavista järjestelyistä UNOPS:n kanssa.

3 artikla

1.   Rahoitusohje 1 artiklassa tarkoitetun hankkeen toteuttamiseksi on 4 458 333 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa vahvistetulla määrällä rahoitettavia menoja hallinnoidaan unionin talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Komissio valvoo 1 kohdassa vahvistetulla määrällä rahoitettavien menojen asianmukaista hallinnointia. Se tekee tätä varten rahoitusosuussopimuksen UNOPS:n kanssa. Rahoitusosuussopimuksessa määrätään, että UNOPS:n on varmistettava unionin rahoitusosuuden näkyvyys.

4.   Komissio pyrkii tekemään 3 kohdassa tarkoitetun rahoitusosuussopimuksen mahdollisimman pian tämän päätöksen hyväksymisen jälkeen. Se ilmoittaa neuvostolle kyseisessä prosessissa mahdollisesti ilmenevistä vaikeuksista ja rahoitusosuussopimuksen tekopäivästä.

4 artikla

1.   Korkea edustaja tiedottaa neuvostolle tämän päätöksen täytäntöönpanosta UNVIM:n säännöllisesti laatimien raporttien pohjalta, joihin sisältyvät myös raportit UNVIM:n ohjauskomitean kuukausittaisista kokouksista. Kyseiset raportit ovat perustana neuvoston arvioinnille.

2.   Komissio toimittaa neuvostolle tietoja 1 artiklassa tarkoitetun hankkeen toteuttamisen rahoitusnäkökohdista.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2019.

Tämän päätöksen voimassaolo päättyy 12 kuukauden kuluttua 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun komission ja UNOPS:n välisen rahoitusosuussopimuksen tekemisestä.

Tehty Strasbourgissa 4 päivänä lokakuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. MIKKONEN


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1249, annettu 18 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan unionin tukitoimesta Yhdistyneiden kansakuntien valvonta- ja tarkastusmekanismille Jemenissä (EUVL L 235, 19.9.2018, s. 14).


LIITE

1.   Taustatietoa

Jemenin sota on aiheuttanut maailman vakavimman humanitaarisen kriisin. Yli 24 miljoonaa ihmistä on riippuvainen jonkin tyyppisestä avusta ja akuutista puutteellisesta elintarviketurvasta kärsivien jemeniläisten lukumäärä on jatkanut nousuaan. Parhaillaan YK ruokkii joka kuukausi yli 10 miljoonaa ihmistä historiansa suurimmassa avustusoperaatiossa. Kansainväliseltä yhteisöltä pyydettiin vuonna 2019 humanitaarista apua 4,2 miljardin Yhdysvaltain dollarin edestä, mikä oli maailman suurin avunpyyntö.

Tässä yhteydessä on elintärkeää, että kaupallisten tavaroiden virta maahan voi jatkua. YK on jatkuvasti kehottanut konfliktin osapuolia varmistamaan kaupallisten tavaroiden, myös polttoaineen, esteettömän kulun Jemeniin. Yhdistyneiden kansakuntien valvonta- ja tarkastusmekanismin (UNVIM) toiminnan aloittamisella vuonna 2016 oli määrä helpottaa tätä virtaa ja elvyttää maan taloutta Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2216 (2015) mukaisesti.

UNVIM:n päätoimipaikka on Djiboutissa ja siellä toimii neljä tarkastajaa, neljä räjähdekoiraryhmää, 13 hallinto- ja teknisen henkilöstön jäsentä ja enintään seitsemän Yhdistyneen kuningaskunnan lähettämää työntekijää. UNVIM toimii nyt myös Jeddassa (kaksi valvojaa), King Abdullah Port -satamassa (johon ollaan rekrytoimassa kahta valvojaa) sekä Hodeidassa (viisi valvojaa, joista kolme on jo rekrytoitu). UNVIM:ia on hyödynnetty yhteyden luomiseksi YK:n (YK:n hankepalveluiden toimiston (UNOPS)) ja Saudi-Arabian johtaman koalition sekä Jemenin hallituksen välille. Hankkeen aikana on järjestetty useita tapaamisia laivayhtiöiden kanssa ja niissä on pyritty lisäämään luottamusta ja ennustettavuutta Jemenin kanssa kauppaa käyvien vientiteollisuuden toimijoiden kannalta.

Unioni päätti tukea UNVIM:ia hyväksymällä 18 päivänä syyskuuta 2018 neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/1249. Päätös hyväksyttiin sen jälkeen, kun unioni oli toistuvasti painottanut kauppamerenkulun tehokkaan ja oikea-aikaisen prosessoinnin merkitystä. Unionin tuki UNVIM:lle SEU 28 artiklaan perustuvan EU:n vakautustoimen kautta mahdollisti sen, että unioni osallistui UNVIM:n ohjauskomitean kuukausittaisiin kokouksiin, joissa ovat edustettuina myös Jemenin hallitus ja Saudi-Arabian johtama koalitio, loi työskentely-yhteyden Saudi-Arabian johtaman koalition ja Jemenin hallituksen kanssa, tehosti koordinointia muiden avunantajien kanssa (erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen kanssa) sekä lisäsi YK:n johtamalle prosessille Jemenissä annettavan unionin tuen näkyvyyttä.

Konfliktin osapuolet allekirjoittivat Tukholman sopimuksen YK:n johdolla 13 päivänä joulukuuta 2018. Ne sopivat, että YK:lla on johtava rooli Yemen Red Sea Ports Corporationin tukemisessa Hodeidan, Saleefin ja Ras Issan satamien hallinnoinnissa ja tarkastuksissa, mukaan lukien UNVIM:n tehostettu valvonta Hodeidan, Saleefin ja Ras Issan satamissa. UNVIM on siten edelleen olennainen osa YK:n erityislähettilään suunnitelmaa Tukholman sopimuksen määräysten täytäntöönpanemiseksi.

YK:n erityislähettilään toimisto on katsonut tällä alalla saavutetun edistymisen olevan välttämätöntä ennen siirtymistä kohti osapuolten välisiä poliittisia neuvotteluja. UNVIM aloitti valvojien lähettämisen Hodeidan satamaan 25 päivänä helmikuuta 2019 ja on käynyt keskusteluja sataman hallintoelimen kanssa UNVIM:n toiminnan järjestämisestä. Näissä keskusteluissa on ollut osallisena myös Hodeidan sopimusta tukeva Yhdistyneiden kansakuntien operaatio (UNMHA). UNVIM tarvitsee nyt lisää tukea toiminnalleen ja henkilöstön lähettämiselle Punaisenmeren satamiin.

2.   UNVIM:n tarkastus- ja valvontaprosessi

UNVIM:n vakioitua toimintaohjetta sovelletaan tällä hetkellä: i) kaikkiin yli 100-tonnisiin aluksiin, joiden kohteena olevat Jemenin satamat eivät ole Jemenin hallituksen hallinnassa, sekä kaikkiin aluksiin, jotka kuljettavat Jemeniin sijoittautuneiden kaupallisten toimijoiden tai valtiollisten elinten hankkimia kauppatavaroita, jotka on tarkoitus myydä Jemenissä; sekä ii) sellaiseen YK:n jäsenvaltioiden kahdenväliseen apuun, jota ei ole kanavoitu YK:n elinten, rahastojen ja ohjelmien kautta tai tunnustetun kansainvälisen humanitaarisen järjestön kautta.

Valvontaprosessi alkaa, kun laivayhtiö toimittaa sähköisen selvityspyynnön osoitteeseen www.vimye.org, lataa tarvittavat asiakirjat ja toimittaa kaikki vaaditut asiakirjat UNVIM:lle. UNVIM tutkii asiakirjat 48 tunnin kuluessa ja lähettää ilmoitukset ulkopuolisille kumppaneille, kuten liittouman joukkojen evakuointi- ja humanitaaristen operaatioiden yksikölle (EHOC). Tämän jälkeen UNVIM päättää aluksen mahdollisesta tarkastamisesta noudattaen omaa prosessiaan, jossa se ottaa muun muassa huomioon poikkeavuudet saaduissa asiakirjoissa, ilmoittamattomat satamakäynnit, aluksen epäilyttävät liikkeet ja alusten automaattisen tunnistusjärjestelmän (AIS) kytkemisen pois päältä yli neljän tunnin ajaksi, sekä ulkopuolisilta kumppaneilta saadut palautteet. Alusten tarkastukset suoritetaan joko satamassa aluevesillä tai merellä kansainvälisillä vesillä.

Selvitystodistus joko myönnetään tai evätään (eli perutaan, jätetään myöntämättä tai kumotaan). Selvitetyn aluksen osalta UNVIM jatkaa sen liikkeiden seuraamista AIS:n välityksellä mukaan lukien: siirtyminen liittouman odotusalueelle; liikkuminen odotusalueelta ankkurointialueelle; ja liikkuminen ankkurointialueelta laituripaikalle lastinpurkua varten. UNVIM:n seuranta päättyy, kun selvitetty alus jättää Jemenin Punaisenmeren sataman purettuaan lastinsa ja lähdettyään ulos satamasta. UNVIM on koko prosessin ajan tiiviisti yhteydessä laivayhtiöön ja aluksen kapteeniin, ja sillä on olennainen tehtävä käsiteltäessä alukseen liittyviä tapahtumia merellä, mukaan lukien yhteydenpito EHOC:n ja liittouman kanssa. UNVIM:n apu koko selvitysprosessin ajan ja jatkuva yhteydenpito laivayhtiöiden kanssa on olennaista, jotta säilytetään kansainvälisten linjavarustamoiden luottamus ja jotta siis varmistetaan kaupallisen tuonnin jatkuminen enemmistölle Jemenin väestöstä meneillään olevasta kriisistä huolimatta.

UNVIM on myös pyrkinyt vakuuttamaan kansainvälisen merenkulkuyhteisön pitämällä sen edustajien kanssa neljännesvuosittain kokouksia, joilla varmistetaan, että tämän yhteisön vaikeudet ja haasteet ymmärretään ja käsitellään asianmukaisella tavalla.

3.   Yleiset tavoitteet

UNVIM:n toimeksiannon esteettömän täytäntöönpanon varmistamiseksi EU:n vakautustoimen yleisenä tavoitteena on helpottaa kaupallisten tuotteiden esteetöntä pääsyä Jemeniin toteuttamalla avointa ja tehokasta selvitysprosessia kaupallisiin laivakuljetuksiin, joiden kohteena olevat Jemenin satamat eivät ole Jemenin hallituksen hallinnassa. Tukholman sopimuksen mukaisesti tähän kuuluu tällä hetkellä UNVIM:n toiminnan aloittaminen Hodeidan, Saleefin ja Ras Issan Punaisenmeren satamissa.

EU:n vakautustoimen erityiset tavoitteet ovat seuraavat:

lisätään Jemeniin vietävän kaupallisen rahdin määrää vauhdittamalla kaupallisten laivakuljetusten selvitysprosessia ja palauttamalla laivayhtiöiden luottamus;

lisätään UNVIM:n valmiutta ottaa käyttöön henkilöstöä ja -resursseja alueella ja Tukholman sopimuksen mukaisesti erityisesti Hodeidassa, Saleefissa ja Ras Issassa.

Jos UNVIM:n toimeksianto muuttuu tai tarpeet muuttuvat tavalla, joka asettaa kyseenalaiseksi sen, onko hanke soveltuva tai riittävä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, unionin rahoitusosuutta arvioidaan vastaavasti.

4.   Toimien kuvaus

UNOPS vastaa hankkeen teknisestä toteutuksesta.

Toimi 1: Lisätään UNVIM:n henkilöstön määrää.

Lisätään operatiivisen henkilöstön lukumäärää aluksi yhteensä yhdeksään henkilöön ja myöhemmässä vaiheessa on mahdollista lisätä operatiivisen henkilöstön määrää edelleen.

Tähän yhdeksänhenkiseen operatiiviseen henkilöstöön kuuluu:

seitsemän UNVIM:n henkilöstön jäsentä, jotka on määrä lähettää Hodeidaan: yksi koordinointivirkailija, yksi turvallisuusneuvonantaja, yksi valvoja, yksi läpivalaisulaitteen hoitaja, yksi operatiivisesta protokollasta vastaava avustaja, yksi paikallinen turvallisuusavustaja ja yksi hallintoavustaja Hodeidassa;

kaksi valvojaa, joista yksi on määrä lähettää Saleefiin ja toinen Ras Issaan. Näiden lisäresurssien ansiosta UNVIM voisi tehokkaasti aloittaa toimintansa Punaisellamerellä.

Lisäksi rahoitetaan EU:n vakautustoimen toteuttamisen edellyttämää hallinnollista tukihenkilöstöä (rahoitusvastaava, hankintavastaava jne.).

Suunnitellut toimet ovat seuraavat:

UNOPS rekrytoi uusia valvojia, tarkastajia ja virkailijoita UNOPS:n rekrytointisääntöjen ja -menettelyjen mukaisesti;

UNOPS ilmoittaa EUH:lle ennakkoon mahdollisista haettavista paikoista.

Aikataulu: koko hankkeen keston ajan.

Toimi 2: Vuokrataan osa Djiboutin satamasta ja vuokrataan toimisto Sanaassa. Unioni jatkaa satamarakenteiden vuokraamisen rahoittamista varmistaakseen pysyvän paikan, jossa suorittaa tarkastuksia. Lisäksi unioni rahoittaa toimiston vuokraamisen Sanaassa, joka toimii UNVIM:n henkilöstön tilapäisenä yhteyspäämajana Hodeidaan ja Djiboutiin ja takaisin.

Aikataulu: koko hankkeen keston ajan.

Toimi 3: Hankitaan uusia tarkastuslaitteita. UNVIM ostaa lisää tarkastuslaitteita (kuten läpivalaisulaitteita), joita tarvitaan EU:n vakautustoimen toteuttamiseksi. Tämä helpottaa alusten tarkastusta ajallaan Djiboutin satamassa ja kansainvälisillä vesillä.

Suunnitellut toimet ovat seuraavat:

parhaillaan laaditaan teknisiä eritelmiä;

kussakin UNOPS:n hankintamenettelyssä käynnistetään kansainvälinen tarjouskilpailu toimituksia ja hankintasopimuksia varten;

laitteiden toimittaminen ja asianomaisen henkilöstön koulutus.

Aikataulu: Hankkeen ensimmäiset neljä kuukautta. Hankkeen päättyessä omaisuuserien muuttamisessa rahaksi noudatetaan Euroopan komission kanssa allekirjoitettua sopimusta.

Toimi 4: UNVIM:n turvallisuuden parantaminen. Tämän toimen avulla varmistetaan, että UNVIM:n toimet Punaisenmeren satamissa täyttävät asianmukaiset turvallisuusvaatimukset ja mahdollistavat UNVIM:n asianmukaisen toiminnan.

Suunnitellut toimet ovat seuraavat:

parhaillaan laaditaan teknisiä eritelmiä;

kussakin UNOPS:n hankintamenettelyssä käynnistetään kansainvälinen tarjouskilpailu toimituksia ja hankintasopimuksia varten;

laitteiden toimittaminen ja asianomaisen henkilöstön koulutus.

Aikataulu: Hankkeen ensimmäiset neljä kuukautta. Hankkeen päättyessä omaisuuserien muuttamisessa rahaksi noudatetaan Euroopan komission kanssa allekirjoitettua sopimusta.

Toimi 5: Hankkeen toteutus. UNOPS vastaa ohjelmahallinnon valvonnasta. Tämä valvonta sisältää välitavoitteiden laatimisen, sisäiset arvioinnit, sopimusten valvonnan ja varainhoidon. Suunniteltuja toimia ovat muun muassa seuraavat:

ulkoisten palvelujen hankinta tai erityispalvelusopimus hankkeen toteutuksessa tarvittavaa teknistä apua varten;

UNOPS:n alihankintana kolmansilta osapuolilta ostamien palvelujen varainhoidon ja sopimusten hallinnointi.

Aikataulu: koko hankkeen keston ajan.

5.   Odotettavissa olevat tulokset

UNVIM:n operatiivisten toimien tehostamisessa hankkeesta odotetut tulokset ovat seuraavat:

estetään kiellettyjen tuotteiden saapuminen Jemenin Punaisenmeren satamiin;

helpotetaan kaupallisten tuotteiden esteetöntä pääsyä Jemenin Punaisenmeren satamiin;

tuetaan Yemen Red Sea Ports Corporationia Hodeidan, Saleefin ja Ras Issan satamien toiminnan hallinnoinnissa ja tarkastuksissa;

lisätään kansainvälisen merenkulkuyhteisön luottamusta toteuttamalla avointa ja tehokasta prosessia kaupallisten tuotteiden pääsyssä Jemenin Punaisenmeren satamiin meneillään olevasta kriisistä huolimatta;

tuetaan Jemenin hallitusta toimissa, joilla maan väestölle pyritään saamaan ne perushyödykkeet, joita humanitaarinen apu ja paikalliset lähteet eivät ole voineet toimittaa.

6.   Arvioitu kesto

Hankkeen kestoksi arvioidaan 12 kuukautta. Komission ja UNOPS:n välillä allekirjoitetaan asiaankuuluva rahoitusosuussopimus.

7.   Unionin näkyvyys

Koska UNOPS vastaa hankkeen teknisestä toteutuksesta, sen on varmistettava unionin antaman rahoitustuen näkyvyys asianmukaisella tavalla esimerkiksi raporteissa, tapahtumissa tai kokouksissa. EU:n lippu on näkyvillä kaikissa UNVIM:n asiakirjoissa. UNVIM/UNOPS huolehtii asianmukaisesta näkyvyydestä kaikissa EU:n varoilla hankituissa laitteissa, jotka eivät ole kulutustavaroita, muun muassa siten, että EU:n logo on näkyvillä. Jos näkyvyys voi vaarantaa UNOPS:n erioikeudet ja vapaudet tai sen henkilöstön taikka lopullisten tuensaajien turvallisuuden, toteutetaan asianmukaisia vaihtoehtoisia järjestelyjä.

8.   EU:n osallistuminen UNVIM:n ohjauskomiteaan

UNVIM:n ohjauskomiteaan kuuluvat Saudi-Arabian kuningaskunta (jota edustavat EHOC ja puolustusministeriö), Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Jemenin hallitus (jota edustavat UNVIM-yhteyshenkilö Djiboutissa ja liikenneministeriön edustaja), UNOPS ja YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimisto. Unioni osallistuu edelleen UNVIM:n ohjauskomitean kuukausittaisiin kokouksiin samalla tavoin kuin Yhdysvallat, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta, joilla on UNVIM:n tuenantajina kokouksissa ”tarkkailijan asema”.

9.   Raportointi

UNVIM/UNOPS laatii EUH:lle kuukausittain raportin, jossa tarkastellaan edistymistä hankkeen tulosten saavuttamisessa. Nämä raportit annetaan tiedoksi asiaankuuluvalle neuvoston elimelle.

EUH raportoi asiaankuuluvalle neuvoston elimelle UNVIM:n ohjauskomitean kuukausittaisista kokouksista.

UNVIM/UNOPS raportoi neljännesvuosittain Brysselissä suoraan asiaankuuluvalle neuvoston elimelle.

UNVIM/UNOPS toimittaa lopullisen selvityksen ja selvityksen varainkäytöstä kuuden kuukauden kuluessa täytäntöönpanokauden päättymisestä.


Oikaisuja

7.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/17


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/627, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2019, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan suorittamista koskevista yhdenmukaisista käytännön järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti ja komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta virallisen valvonnan osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 131, 17. toukokuuta 2019 )

Sivulla 53, johdanto-osan 6 kappaleen toisessa virkkeessä:

on:

”Kyseisessä lausunnossa todetaan, että merkittävimmän vaaran nautaeläinten lihan tarkastusten kannalta aiheuttavat Salmonella spp. ja patogeenista verotoksiinia tuottava Escherichia coli (E. coli).”

pitää olla:

”Kyseisessä lausunnossa todetaan, että merkittävimmän vaaran nautaeläinten lihan tarkastusten kannalta aiheuttavat Salmonella spp. ja patogeeninen verosytotoksiinia tuottava Escherichia coli (E. coli).”

Sivulla 53, johdanto-osan 7 kappaleen toisessa virkkeessä:

on:

”Kyseisessä lausunnossa todetaan, että merkittävimmän vaaran lampaiden ja vuohien lihan tarkastusten kannalta aiheuttaa patogeenista verotoksiinia tuottava E. coli.”

pitää olla:

”Kyseisessä lausunnossa todetaan, että merkittävimmän vaaran lampaiden ja vuohien lihan tarkastusten kannalta aiheuttaa patogeeninen verosytotoksiinia tuottava E. coli.”

Sivulla 61, 10 artiklan 3 kohdassa:

on:

”Kun on kyse kotieläiminä pidettävien sorkka- ja kavioeläinten hätäteurastuksesta muualla kuin teurastamossa, teurastamon virkaeläinlääkärin on tarkastettava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/628 29 artiklan mukaisesti toimitettu todistus, jonka on antanut asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan I jakson VI luvun 6 kohdan mukaisen ante mortem -tarkastuksen tehnyt virkaeläinlääkäri, sekä elintarvikealan toimijan toimittamat muut asiaankuuluvat tiedot.”

pitää olla:

”Kun on kyse kotieläiminä pidettävien sorkka- ja kavioeläinten hätäteurastuksesta muualla kuin teurastamossa, teurastamossa toimivan virkaeläinlääkärin on tarkastettava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/628 29 artiklan mukaisesti toimitettu todistus, jonka on antanut asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan I jakson VI luvun 6 kohdan mukaisen ante mortem -tarkastuksen tehnyt virkaeläinlääkäri, sekä elintarvikealan toimijan toimittamat muut asiaankuuluvat tiedot.”

Sivulla 61, 10 artiklan 4 kohdassa:

on:

”Kun on kyse luonnonvaraisesta suurriistasta, riistankäsittelylaitoksen virkaeläinlääkärin on tarkastettava ja otettava huomioon eläimen ruhon mukana toimitettava ilmoitus, jonka on antanut koulutettu henkilö asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IV jakson II luvun 4 kohdan a alakohdan mukaisesti.”

pitää olla:

”Kun on kyse luonnonvaraisesta suurriistasta, riistankäsittelylaitoksessa toimivan virkaeläinlääkärin on tarkastettava ja otettava huomioon eläimen mukana toimitettava ilmoitus, jonka on antanut koulutettu henkilö asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IV jakson II luvun 4 kohdan a alakohdan mukaisesti.”

Sivulla 61, 11 artiklan 2 kohdan toisessa virkkeessä:

on:

”Virkaeläinlääkäri voi milloin tahansa vaatia täydentävää ante mortem -tarkastusta.”

pitää olla:

”Virkaeläinlääkäri voi milloin tahansa vaatia ylimääräistä ante mortem -tarkastusta.”

Sivulla 62, 11 artiklan 6 kohdassa:

on:

”Jos ante mortem -tarkastus tehdään delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 5 artiklan mukaisesti alkuperätilalla, teurastamon virkaeläinlääkärin on suoritettava ante mortem -tarkastus ainoastaan siltä osin kuin on erikseen täsmennetty.”

pitää olla:

”Jos ante mortem -tarkastus tehdään delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 5 artiklan mukaisesti alkuperätilalla, teurastamossa toimivan virkaeläinlääkärin on suoritettava ante mortem -tarkastus ainoastaan siltä osin kuin on erikseen täsmennetty.”

Sivulla 64, 15 artiklan 4 kohdassa:

on:

”Pienteurastamoissa tai pienissä riistankäsittelylaitoksissa, joissa käsitellään alle 1 000 eläinyksikköä vuodessa, virkaeläinlääkäri voi terveyssyistä sallia täysikasvuisten kotieläiminä pidettävien kavioeläinten, täysikasvuisten nautaeläinten ja täysikasvuisen luonnonvaraisen suurriistan leikkaamisen neljännesruhoiksi ennen post mortem -tarkastusta.”

pitää olla:

”Pienteurastamoissa tai pienissä riistankäsittelylaitoksissa, joissa käsitellään alle 1 000 eläinyksikköä vuodessa, virkaeläinlääkäri voi hygieniasyistä sallia täysikasvuisten kotieläiminä pidettävien kavioeläinten, täysikasvuisten nautaeläinten ja täysikasvuisen luonnonvaraisen suurriistan leikkaamisen neljännesruhoiksi ennen post mortem -tarkastusta.”

Sivulla 65, 18 artiklan 2 kohdan i alakohdassa:

on:

”rintakalvo ja vatsakalvo;”

pitää olla:

”keuhkokalvo ja vatsakalvo;”

Sivulla 65, 18 artiklan 3 kohdan b alakohdassa:

on:

”keuhkotyven ja välikarsinan imusolmukkeiden (Lnn. bifurcationes, eparteriales ja mediastinales) viiltäminen; henkitorven ja keuhkoputkien päähaarojen avaaminen pituussuunnassa; keuhkot on viillettävä niiden alimmassa kolmanneksessa kohtisuoraan keuhkoputkiin nähden; nämä viillot eivät kuitenkaan ole tarpeen, jos keuhkoja ei käytetä ihmisravinnoksi;”

pitää olla:

”keuhkotyven ja välikarsinan imusolmukkeiden (Lnn. bifurcationes, eparteriales ja mediastinales) viiltäminen; henkitorven ja keuhkoputkien päähaarojen avaaminen pituussuunnassa; keuhkot on viillettävä niiden takimmaisessa kolmanneksessa kohtisuoraan keuhkoputkiin nähden; nämä viillot eivät kuitenkaan ole tarpeen, jos keuhkoja ei käytetä ihmisravinnoksi;”

Sivulla 65, 19 artiklan 1 kohdan a alakohdassa:

on:

”pään ja kurkun silmämääräinen tarkastus; nieluntakaisten imusolmukkeiden (Lnn. retropharyngiales) viiltäminen ja tutkiminen; ulompien puremalihasten, joihin on tehtävä kaksi alaleuan kanssa yhdensuuntaista viiltoa, sekä sisäpuolisten puremalihasten (sisäpuoliset pterygoid-lihakset), joihin on tehtävä yksi viilto, tutkiminen. Suun ja nielun yksityiskohtaista silmämääräistä tarkastusta varten kieli on irrotettava sitä ympäröivästä kudoksesta;”

pitää olla:

”pään ja kurkun silmämääräinen tarkastus; nieluntakaisten imusolmukkeiden (Lnn. retropharyngiales) viiltäminen ja tutkiminen; ulompien puremalihasten, joihin on tehtävä kaksi alaleuan kanssa yhdensuuntaista viiltoa, sekä sisäpuolisten puremalihasten (sisäpuoliset pterygoideus-lihakset), joihin on tehtävä yksi viilto, tutkiminen. Suun ja nielun yksityiskohtaista silmämääräistä tarkastusta varten kieli on irrotettava sitä ympäröivästä kudoksesta;”

Sivulla 65, 19 artiklan 1 kohdan i alakohdassa:

on:

”rintakalvon ja vatsakalvon silmämääräinen tarkastus;”

pitää olla:

”keuhkokalvon ja vatsakalvon silmämääräinen tarkastus;”

Sivulla 66, 19 artiklan 2 kohdan b alakohdassa:

on:

”keuhkotyven ja välikarsinan imusolmukkeiden (Lnn. bifurcationes, eparteriales ja mediastinales) viiltäminen; henkitorven ja keuhkoputkien päähaarojen avaaminen pituussuunnassa; keuhkot on viillettävä niiden alimmassa kolmanneksessa kohtisuoraan keuhkoputkiin nähden; nämä viillot eivät kuitenkaan ole tarpeen, jos keuhkoja ei käytetä ihmisravinnoksi;”

pitää olla:

”keuhkotyven ja välikarsinan imusolmukkeiden (Lnn. bifurcationes, eparteriales ja mediastinales) viiltäminen; henkitorven ja keuhkoputkien päähaarojen avaaminen pituussuunnassa; keuhkot on viillettävä niiden takimmaisessa kolmanneksessa kohtisuoraan keuhkoputkiin nähden; nämä viillot eivät kuitenkaan ole tarpeen, jos keuhkoja ei käytetä ihmisravinnoksi;”

Sivulla 66, 19 artiklan 2 kohdan c alakohdassa:

on:

”maksan sekä maksaportin ja haiman imusolmukkeiden (Lnn. portales) tunnustelu; maksan viskeraalipuolen ja lobus caudatuksen tyven viiltäminen sappitiehyiden tutkimusta varten;”

pitää olla:

”maksan sekä maksaportin ja haiman imusolmukkeiden (Lnn. portales) tunnustelu; maksan viskeraalipuolen ja maksan häntälohkon tyven viiltäminen sappitiehyiden tutkimusta varten;”

Sivulla 66, 19 artiklan 2 kohdan g alakohdassa:

on:

”lehmien utareiden ja utareimusolmukkeiden (Lnn. supramammarii) tunnustelu. Utarepuoliskot on avattava pitkällä syvällä viillolla maitopoukamiin (sinus lactiferes) asti, ja utareimusolmukkeet on viillettävä, paitsi jos utareita ei käytetä ihmisravinnoksi.”

pitää olla:

”lehmien utareiden ja utareimusolmukkeiden (Lnn. supramammarii) tunnustelu ja viiltäminen. Utarepuoliskot on avattava pitkällä syvällä viillolla maitopoukamiin (sinus lactiferes) asti, ja utareimusolmukkeet on viillettävä, paitsi jos utareita ei käytetä ihmisravinnoksi.”

Sivulla 66, 20 artiklan 1 kohdan a alakohdassa:

on:

”pään silmämääräinen tarkastus, mukaan lukien kurkku, suu, kieli sekä korvasylkirauhaset ja nieluntakaiset imusolmukkeet. Nämä tutkimukset eivät ole tarpeen, jos toimivaltaiset viranomaiset pystyvät takaamaan, että päätä, mukaan lukien kieli ja aivot, ei käytetä ihmisravinnoksi;”

pitää olla:

”pään silmämääräinen tarkastus, mukaan lukien kurkku, suu, kieli sekä korvasylkirauhasen imusolmukkeet ja nieluntakaiset imusolmukkeet. Nämä tutkimukset eivät ole tarpeen, jos toimivaltaiset viranomaiset pystyvät takaamaan, että päätä, mukaan lukien kieli ja aivot, ei käytetä ihmisravinnoksi;”

Sivulla 66, 20 artiklan 1 kohdan i alakohdassa:

on:

”rintakalvon ja vatsakalvon silmämääräinen tarkastus;”

pitää olla:

”keuhkokalvon ja vatsakalvon silmämääräinen tarkastus;”

Sivulla 67, 21 artiklan 1 kohdan i alakohdassa:

on:

”rintakalvon ja vatsakalvon silmämääräinen tarkastus;”

pitää olla:

”keuhkokalvon ja vatsakalvon silmämääräinen tarkastus;”

Sivulla 68, 22 artiklan 1 kohdan i alakohdassa:

on:

”rintakalvon ja vatsakalvon silmämääräinen tarkastus;”

pitää olla:

”keuhkokalvon ja vatsakalvon silmämääräinen tarkastus;”

Sivulla 68, 22 artiklan 2 kohdan b alakohdassa:

on:

”keuhkojen tunnustelu; keuhkotyven ja välikarsinan imusolmukkeiden tunnustelu ja viiltäminen. Henkitorvi ja keuhkoputkien päähaarat on avattava pituussuunnassa, ja keuhkot on viillettävä niiden alimmassa kolmanneksessa kohtisuoraan keuhkoputkiin nähden; nämä viillot eivät kuitenkaan ole tarpeen, jos keuhkoja ei käytetä ihmisravinnoksi;”

pitää olla:

”keuhkojen tunnustelu; keuhkotyven ja välikarsinan imusolmukkeiden tunnustelu ja viiltäminen. Henkitorvi ja keuhkoputkien päähaarat on avattava pituussuunnassa, ja keuhkot on viillettävä niiden takimmaisessa kolmanneksessa kohtisuoraan keuhkoputkiin nähden; nämä viillot eivät kuitenkaan ole tarpeen, jos keuhkoja ei käytetä ihmisravinnoksi;”

Sivulla 69, 23 artiklan 1 kohdan g alakohdassa:

on:

”pernan silmämääräinen tarkastus; munuaisten silmämääräinen tarkastus; rintakalvon ja vatsakalvon silmämääräinen tarkastus;”

pitää olla:

”pernan silmämääräinen tarkastus; munuaisten silmämääräinen tarkastus; keuhkokalvon ja vatsakalvon silmämääräinen tarkastus;”

Sivulla 69, 23 artiklan 2 kohdan b alakohdassa:

on:

”keuhkojen sekä keuhkotyven ja välikarsinan imusolmukkeiden (Lnn. bifurcationes, eparteriales ja mediastinales) tunnustelu. Henkitorvi ja keuhkoputkien päähaarat on avattava pituussuunnassa, ja keuhkot on viillettävä niiden alimmassa kolmanneksessa kohtisuoraan keuhkoputkiin nähden; kyseiset viillot eivät kuitenkaan ole tarpeen, jos keuhkoja ei käytetä ihmisravinnoksi;”

pitää olla:

”keuhkojen sekä keuhkotyven ja välikarsinan imusolmukkeiden (Lnn. bifurcationes, eparteriales ja mediastinales) tunnustelu. Henkitorvi ja keuhkoputkien päähaarat on avattava pituussuunnassa, ja keuhkot on viillettävä niiden takimmaisessa kolmanneksessa kohtisuoraan keuhkoputkiin nähden; kyseiset viillot eivät kuitenkaan ole tarpeen, jos keuhkoja ei käytetä ihmisravinnoksi;”

Sivulla 70, 27 artiklan 2 kohdassa:

on:

”Jos eläimet on teurastettu muualla kuin teurastamossa, teurastamon virkaeläinlääkärin on varmennettava todistus.”

pitää olla:

”Jos eläimet on teurastettu muualla kuin teurastamossa, teurastamossa toimivan virkaeläinlääkärin on varmennettava todistus.”

Sivulla 71, 28 artiklan 2 kohdan d alakohdassa:

on:

”jos on vakavia perusteita epäillä jäämien tai vierasaineiden esiintymistä, tutkimus ottamalla näytteitä muusta kuin metsästyksestä aiheutuneista jäämistä, ympäristösaasteet mukaan luettuina. Kun tällaisten epäilyjen perusteella tehdään laajempi tarkastus, eläinlääkärin on odotettava, että tutkimus on saatettu päätökseen, ennen kuin hän arvioi kaiken saman metsästyskerran yhteydessä tapetun luonnonvaraisen riistan tai ne osat, joiden epäillään olevan samalla tavalla poikkeavia;“

pitää olla:

”jos on vakavia perusteita epäillä jäämien tai vierasaineiden esiintymistä, tutkimus ottamalla näytteitä muusta kuin metsästyksestä aiheutuneista jäämistä, mukaan lukien ympäristön vierasaineet. Kun tällaisten epäilyjen perusteella tehdään laajempi tarkastus, eläinlääkärin on odotettava, että tutkimus on saatettu päätökseen, ennen kuin hän arvioi kaiken saman metsästyskerran yhteydessä tapetun luonnonvaraisen riistan tai ne osat, joiden epäillään olevan samalla tavalla poikkeavia;”

Sivulla 71, 28 artiklan 2 kohdan e alakohdan iv alakohdassa:

on:

”ruumiinonteloissa, vatsassa tai suolistossa tai virtsassa olevat, muusta kuin metsästyksestä peräisin olevat vierasesineet, kun rintakalvo tai vatsakalvo on värjäytynyt (kun kyseiset sisäelimet ovat jäljellä);”

pitää olla:

”ruumiinonteloissa, vatsassa tai suolistossa tai virtsassa olevat, muusta kuin metsästyksestä peräisin olevat vierasesineet, kun keuhkokalvo tai vatsakalvo on värjäytynyt (kun kyseiset sisäelimet ovat jäljellä);”

Sivulla 71, 28 artiklan 2 kohdan e alakohdan vi alakohdassa:

on:

”huomattava kaasujen muodostuminen ruuansulatusjärjestelmässä ja sisäelinten värjäytyminen (kun nämä sisäelimet ovat jäljellä);”

pitää olla:

”huomattava kaasujen muodostuminen ruoansulatuskanavassa ja sisäelinten värjäytyminen (kun nämä sisäelimet ovat jäljellä);”

Sivulla 71, 28 artiklan 2 kohdan e alakohdan x alakohdassa:

on:

”merkit tuoreista rintakalvon tai vatsakalvon kiinnikkeistä;”

pitää olla:

”merkit tuoreista keuhkokalvon tai vatsakalvon kiinnikkeistä;”

Sivulla 72, 30 artiklan 2 kohdassa:

on:

”Kystikerkuksen saastuttama liha on todettava ihmisravinnoksi kelpaamattomaksi. Jos eläin ei ole kuitenkaan saanut yleistä kystikerkus-tartuntaa, muut kuin saastuneet eläimenosat voidaan todeta ihmisravinnoksi kelpaaviksi sen jälkeen, kun niille on suoritettu kylmäkäsittely.”

pitää olla:

Cysticercus-loisten saastuttama liha on todettava ihmisravinnoksi kelpaamattomaksi. Jos eläin ei ole kuitenkaan saanut yleistä Cysticercus-tartuntaa, muut kuin saastuneet eläimenosat voidaan todeta ihmisravinnoksi kelpaaviksi sen jälkeen, kun niille on suoritettu kylmäkäsittely.”

Sivulla 74, 36 artiklan otsikossa:

on:

Kampylobakteerin virallista valvontaa koskevat käytännön järjestelyt

pitää olla:

Kampylobakteerien virallista valvontaa koskevat käytännön järjestelyt

Sivulla 74, 36 artiklan 1 kohdan johdantokappaleessa:

on:

”Toimivaltaisten viranomaisten on todennettava, että elintarvikealan toimijat panevat asianmukaisesti täytäntöön asetuksen (EY) N:o 2073/2005 liitteessä I olevan 2 luvun 2.1.9 kohdan (kampylobakteeria koskeva hygieniavaatimus broilerien ruhojen osalta) toteuttamalla seuraavat toimenpiteet:”

pitää olla:

”Toimivaltaisten viranomaisten on todennettava, että elintarvikealan toimijat panevat asianmukaisesti täytäntöön asetuksen (EY) N:o 2073/2005 liitteessä I olevan 2 luvun 2.1.9 kohdan (kampylobakteereja koskeva hygieniavaatimus broilerien ruhojen osalta) toteuttamalla seuraavat toimenpiteet:”

Sivulla 75, III luvun otsikossa:

on:

Tarkastustuloksista ilmoittaminen ja toimenpiteet, jotka toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava tapauksissa, joissa erityisiä tuoretta lihaa ja eläinten hyvinvointia koskevia vaatimuksia ei noudateta

pitää olla:

Tarkastustuloksista ilmoittaminen ja toimenpiteet, jotka toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava erityisissä tapauksissa, joissa tuoretta lihaa ja eläinten hyvinvointia koskevia vaatimuksia ei ole noudatett u

Sivulla 76, 42 artiklan 2 kohdan toisessa virkkeessä:

on:

”Nämä toimet voivat olla muun muassa ylimääräisiä tarkastuksia.”

pitää olla:

”Nämä toimet voivat olla etenkin ylimääräisiä tarkastuksia.”