ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 250

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
30. syyskuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2019/1601, annettu 26 päivänä syyskuuta 2019, asetusten (EU) 2018/2025 ja (EU) 2019/124 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1602, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan seuraamisesta eläinten ja tavaroiden lähetysten mukana määräpaikkaan asti ( 1 )

6

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1603, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä siltä osin kuin on kyse Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ilmailun päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista varten hyväksymistä toimenpiteistä maailmanlaajuisen markkinaperusteisen järjestelmän täytäntöön panemiseksi ( 1 )

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1604, annettu 27 päivänä syyskuuta 2019, oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2568/91 muuttamisesta

14

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1605, annettu 27 päivänä syyskuuta 2019, vähäriskisen tehoaineen Bacillus subtilis kannan IAB/BS03 hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

49

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1606, annettu 27 päivänä syyskuuta 2019, tehoaineen metiokarbi hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

53

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1607, annettu 27 päivänä syyskuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 muuttamisesta todistushakemusten jättämisajan päättymispäivien osalta

56

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1608, annettu 16 päivänä syyskuuta 2019, sisävesiliikenteen normien laadinnasta vastaavassa eurooppalaisessa komiteassa ja Reinin navigaation keskuskomissiossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta sisävesiliikenteen ammattipätevyyden alalla käytettävien mallien hyväksymiseen

58

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1609, annettu 24 päivänä syyskuuta 2019, alueiden komitean yhden jäsenen, jota Helleenien tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

80

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1610, annettu 24 päivänä syyskuuta 2019, alueiden komitean neljän jäsenen, joita Malta on ehdottanut, nimeämisestä

81

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1611, annettu 24 päivänä syyskuuta 2019, alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Saksan liittotasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

82

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1612, annettu 24 päivänä syyskuuta 2019, alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Tanskan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

83

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2019/1613, annettu 25 päivänä syyskuuta 2019, EU:n operaation komentajan nimittämisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta) (ATALANTA/3/2019)

84

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1614, annettu 26 päivänä syyskuuta 2019, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksista neuvoston direktiivin 2000/29/EY tiettyihin säännöksiin Libanonin Akkarin ja Bekaan alueilta peräisin olevien muiden kuin istutettavaksi tarkoitettujen perunoiden osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 6819)

85

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1615, annettu 26 päivänä syyskuuta 2019, kiireellisistä toimenpiteistä ToBRFV-viruksen (Tomato brown rugose fruit virus) unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 6826)

91

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1616, annettu 27 päivänä syyskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/68/EU tueksi laadituista painelaitteita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista

95

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1617, annettu 27 päivänä syyskuuta 2019, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 7044)  ( 1 )

100

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan talousyhteisön ja San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta tehtyyn sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumisesta sopimuspuolina kyseiseen sopimukseen niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi tehtyyn pöytäkirjaan, allekirjoitettu Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2007( EUVL L 325, 11.12.2007 )

123

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

30.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/1601,

annettu 26 päivänä syyskuuta 2019,

asetusten (EU) 2018/2025 ja (EU) 2019/124 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2019/124 (1) vahvistetaan unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavat tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuudet vuodeksi 2019.

(2)

Asetuksessa (EU) 2019/124 sardellin (Engraulis encrasicolus) suurin sallittu saalis, jäljempänä ’TAC’, ICES-suuralueilla 9 ja 10 sekä unionin vesillä CECAF-alueella 34.1.1 vahvistettiin nollaksi. Neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1097 (2) asetettiin tilapäinen TAC, joka mahdollistaa kalastamisen jatkumisen. Sardelli on lyhytikäinen laji, jota koskevat selvitykset saadaan päätökseen toukokuussa. Sitä koskeva Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tieteellinen lausunto julkaistiin 28 päivänä kesäkuuta 2019. Sardellin saalisrajoituksia ICES-suuralueilla 9 ja 10 sekä unionin vesillä CECAF-alueella 34.1.1 olisi nyt muutettava kyseisen lausunnon mukaisesti.

(3)

Turskan (Gadus morhua) osalta alueidenvälistä joustomahdollisuutta (erityisedellytys) Pohjanmereltä itäiseen Englannin kanaaliin olisi sovellettava ainoastaan niiden jäsenvaltioiden osalta, joilla on kiintiöitä kummallakin alueella. Asiaankuuluva kalastusmahdollisuuksien taulukko olisi sen vuoksi päivitettävä vastaavasti.

(4)

ICES julkaisi 17 päivänä joulukuuta 2018 piikkimakrillin osalta tieteellisen lausunnon alueidenvälisestä joustomahdollisuudesta ICES-alueiden 8c ja 9a välillä. ICES-lausunnon mukaan alueidenvälinen joustomahdollisuus kahden kannan välillä ei saisi ylittää kalastuskuolevuuden varovaisuustasoa Fpa 05 vastaavan saaliin ja vahvistetun TACin erotusta. TACia ei myöskään saisi siirtää sellaiselle kannalle, jonka kutevan kannan biomassa on alle rajaviitearvon (Blim). Kyseisen tieteellisen lausunnon edellytysten mukaisesti vuonna 2019 piikkimakrillia koskevaa alueidenvälistä joustomahdollisuutta (erityisedellytys) ICES-suuralueen 9 ja ICES-alueen 8c välillä olisi korotettava viidestä prosentista kymmeneen prosenttiin.

(5)

Grönlanninpallaksen (Reinhardtius hippoglossoides) osalta kansainvälisillä vesillä alueilla 1 ja 2 ne jäsenvaltiot, jotka suorittavat tieteellistä tutkimusta katkaravunpyynnin sivusaaliista olisi saatava osoittaa yhteensä 130 tonnia tutkimukseen osallistuville aluksille, joilla on tarkkailija. Kyseisiä kalastusmahdollisuuksia olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

(6)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2018/2025 (3) vahvistetaan unionin aluksiin sovellettavat eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuudet vuosiksi 2019 ja 2020. Mainitussa asetuksessa pilkkupagellin (Pagellus bogaraveo) TAC ICES-suuralueella 10 vahvistettiin molempien vuosien osalta vuoden 2019 tieteellisen lausunnon perusteella ennen kuin vuoden 2020 tieteellinen lausunto oli käytettävissä. ICES julkaisi vuoden 2020 tieteellisen lausunnon 11 päivänä kesäkuuta 2019. TAC olisi vahvistettava viimeisimmän tieteellisen lausunnon mukaisesti.

(7)

Asetuksessa (EU) 2019/124 säädettyjä sardellin TACeja sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2019. Asetuksessa (EU) 2018/2015 säädettyjä pilkkupagellin TACeja sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2019, mutta tässä asetuksella säädetty muutos koskee vain kalastusmahdollisuuksia vuodelle 2020. Kyseisiä kantoja koskevien tällä asetuksella säädettyjä määräyksiä olisi näin ollen sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2019.

(8)

Grönlanninpallaksen TACeja sekä ruskan ja piikkimakrillin eritysedellytyksiä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2019. Kyseisiä kantoja koskevien tällä asetuksella säädettyjä määräyksiä olisi näin ollen sovellettava kyseisestä päivästä alkaen.

(9)

Tällainen taannehtiva soveltaminen ei rajoita oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden soveltamista, koska asianomaisia kalastusmahdollisuuksia ei vähennetä eikä niitä ole vielä käytetty loppuun.

(10)

Asetukset (EU) 2018/2025 ja (EU) 2019/124 olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2018/2025 liite tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

Muutetaan asetuksen (EU) 2019/124 liitteet I A ja I B tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2019. Liitteessä II olevan 1 kohdan 2, 3 ja 4 alakohtaa ja kyseisen liitteen 2 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä syyskuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. HARAKKA


(1)  Neuvoston asetus (EU) 2019/124, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2019 (EUVL L 29, 31.1.2019, s. 1).

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2019/1097, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2019, asetuksen (EU) 2019/124 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta (EUVL L 175, 28.6.2019, s. 3).

(3)  Neuvoston asetus (EU) 2018/2025, annettu 17 päivänä joulukuuta 2018, unionin aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2019 ja 2020 (EUVL L 325, 20.12.2018, s. 7).


LIITE I

Korvataan asetuksessa (EU) 2018/2025 oleva pilkkupagellin kalastusmahdollisuuksia unionin vesillä ja kansainvälisillä vesillä ICES-suuralueella 10 koskeva taulukko seuraavasti:

Laji:

Pilkkupagelli

Pagellus bogaraveo

Alue:

Unionin ja kansainväliset vedet alueella 10

(SBR/10-)

Vuosi

2019

2020

 

 

Espanja

5

5

 

 

Portugali

566

543

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

5

5

 

 

Unioni

576

553

 

 

TAC

576

553

 

Varo-TAC”

LIITE II

1.   

Muutetaan asetuksen (EU) 2019/124 liite I A seuraavasti:

1)

korvataan sardellin kalastusmahdollisuuksia ICES-suuralueilla 9 ja 10 sekä unionin vesillä CECAF-alueella 34.1.1 koskeva taulukko seuraavasti:

Laji:

Sardelli

Engraulis encrasicolus

Alue:

9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espanja

4 897  (1)

 

 

Portugali

5 343  (1)

 

 

Unioni

10 240  (1)

 

 

TAC

10 240  (1)

 

Varo-TAC

2)

korvataan turskan kalastusmahdollisuuksia ICES-suuralueella 4, unionin vesillä ICES-alueella 2a ja siinä ICES-alueen 3a osassa, joka ei kuulu Skagerrakiin eikä Kattegatiin, koskeva taulukko seuraavasti:

Laji:

Turska

Gadus morhua

Alue:

4; unionin vedet alueella 2a; se alueen 3a osa, joka ei kuulu Skagerrakiin eikä Kattegatiin

(COD/2A3AX4)

Belgia

870 (2)

 

 

Tanska

4 998

 

 

Saksa

3 169

 

 

Ranska

1 075  (2)

 

 

Alankomaat

2 824  (2)

 

 

Ruotsi

33

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

11 464  (2)

 

 

Unioni

24 433

 

 

Norja

5 004  (3)

 

 

TAC

29 437

 

Analyyttinen TAC

Erityisedellytys:

edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavalla alueella saa ylittää jäljempänä mainittuja määriä:

 

Norjan vedet alueella 4 (COD/*04N-)

Unioni

21 236 ”

3)

korvataan piikkimakrillin kalastusmahdollisuuksia ICES-alueella 8c koskeva taulukko seuraavasti:

Laji:

Piikkimakrilli

Trachurus spp.

Alue:

8c

(JAX/08C.)

Espanja

16 895  (4)

 

 

Ranska

293

 

 

Portugali

1 670  (4)

 

 

Unioni

18 858  (4)

 

 

TAC

18 858

 

Analyyttinen TAC

4)

korvataan piikkimakrillin kalastusmahdollisuuksia ICES-suuralueella 9 koskeva taulukko seuraavasti:

Laji:

Piikkimakrilli

Trachurus spp.

Alue:

9

(JAX/09.)

Espanja

24 324  (5)

 

 

Portugali

69 693  (5)

 

 

Unioni

94 017

 

 

TAC

94 017

 

Analyyttinen TAC

Tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohtaa sovelletaan

2.   

Korvataan asetuksen (EU) 2019/124 liitteessä I B oleva grönlanninpallaksen kalastusmahdollisuuksia kansainvälisillä vesillä alueilla 1 ja 2 koskeva taulukko seuraavasti:

Laji:

Grönlanninpallas

Reinhardtius hippoglossoides

Alue:

Kansainväliset vedet alueilla 1 ja 2

(GHL/1/2INT)

Unioni

900 (6)  (7)

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

Varo-TAC

(1)  Kiintiöön saa pyytää vain 1. heinäkuuta 2019 ja 30. kesäkuuta 2020 välisenä aikana.”

(2)  Erityisedellytys: josta enintään 5 prosenttia voidaan kalastaa seuraavilla: 7d (COD/*07D.).

(3)  Voidaan pyytää unionin vesillä. Tämän kiintiön rajoissa pyydetyt saaliit vähennetään Norjan TAC-osuudesta.

(4)  Erityisedellytys: enintään 10 prosenttia tästä kiintiöstä voidaan pyytää alueella 9 (JAX/*09).”

(5)  Erityisedellytys: enintään 10 prosenttia tästä kiintiöstä voidaan pyytää alueella 8c (JAX/*08C).”

(6)  Ainoastaan sivusaaliille. Kohdennettu kalastus ei ole sallittua tässä kiintiössä.

(7)  Tämän TACin lisäksi ne jäsenvaltiot, jotka suorittavat tieteellistä tutkimusta katkaravunpyynnin sivusaaliista voivat osoittaa yhteensä 130 tonnia tutkimukseen osallistuville aluksille, joilla on tarkkailija (GHL/*12INT). Asianomaisten jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle aluksen (alusten) nimi (nimet) ennen saaliin purkamisen sallimista.”


30.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/6


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1602,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan seuraamisesta eläinten ja tavaroiden lähetysten mukana määräpaikkaan asti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (1) (virallista valvontaa koskeva asetus) ja erityisesti sen 50 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/625 vahvistetaan säännöt, jotka koskevat jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toteuttamaa unioniin saapuvien eläinten ja tavaroiden virallista valvontaa, jotta voidaan todentaa elintarvikeketjua koskevan unionin lainsäädännön noudattaminen.

(2)

Koska säännöt siitä, milloin ja millä edellytyksin kauttakuljetuksessa oleviin lähetyksiin olisi liitettävä yhteinen terveyttä koskeva tuloasiakirja, on tarkoitus vahvistaa erillisessä asetuksen (EU) 2017/625 51 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttävässä delegoidussa säädöksessä, tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan lähetyksiin, jotka on tarkoitettu saatettaviksi markkinoille unionissa.

(3)

Asetuksessa (EU) 2017/625 säädetään, että nimettyjen rajatarkastusasemien kautta unioniin tulevien eläinten ja tavaroiden lähetysten mukana on oltava yhteinen terveyttä koskeva tuloasiakirja. Kun virallinen valvonta on suoritettu ja yhteinen terveyttä koskeva tuloasiakirja on saatu valmiiksi, lähetykset voidaan jakaa osiin toimijan kaupallisten tarpeiden mukaan.

(4)

Jotta voidaan varmistaa lähetysten jäljitettävyys ja toimivaltaisten viranomaisten välinen asianmukainen viestintä määräpaikassa, olisi vahvistettava niitä edellytyksiä ja käytännön järjestelyitä koskevat säännöt, joiden mukaisesti markkinoille saatettaviksi tarkoitettuihin lähetyksiin olisi liitettävä yhteinen terveyttä koskeva tuloasiakirja niiden määräpaikkaan asti. On erityisesti aiheellista vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt, jotka liittyvät yhteiseen terveyttä koskevaan tuloasiakirjaan tapauksissa, joissa lähetykset jaetaan osiin.

(5)

Jotta voidaan varmistaa sellaisten lähetysten jäljitettävyys, jotka jaetaan osiin rajatarkastusasemalla sen jälkeen, kun virallinen valvonta on suoritettu ja toimivaltainen viranomainen on saanut valmiiksi yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan, on aiheellista edellyttää, että lähetyksestä vastaava toimija toimittaa asetuksen (EU) 2017/625 131 artiklassa tarkoitetun virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän, jäljempänä ’IMSOC’, kautta osiin jaetun lähetyksen jokaiselle osalle yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan, jotka rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten olisi saatettava valmiiksi ja joiden olisi oltava osiin jaetun lähetyksen jokaisen osan mukana kussakin yhteisessä terveyttä koskevassa tuloasiakirjassa ilmoitettuun määräpaikkaan asti.

(6)

Jotta voidaan estää yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan vilpillinen uudelleenkäyttö, on aiheellista edellyttää, että tulliviranomaiset ilmoittavat IMSOC:lle tiedot tulli-ilmoituksessa mainitun lähetyksen määrästä, jotta varmistetaan, että tällaisessa tulli-ilmoituksessa ilmoitetut määrät vähennetään yhteisessä terveyttä koskevassa tuloasiakirjassa ilmoitetusta sallitusta kokonaismäärästä. Tulliviranomaisten on vaihdettava tietoja käyttäen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (2) 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tullin sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä. Sovellettaessa tätä asetusta olisi käytettävä tällaisia sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä. Jotta tulliviranomaisilla olisi riittävästi aikaa tällaisten menetelmien laatimiseen, on aiheellista säätää, että velvollisuutta antaa tiedot lähetysten määrästä IMSOC:lle sovelletaan kussakin jäsenvaltiossa siitä päivästä, jona tällaiset menetelmät tulevat käyttöön kyseisessä jäsenvaltiossa, tai 1 päivästä maaliskuuta 2023 sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

(7)

Koska asetusta (EU) 2017/625 sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019, tätä asetusta olisi myös sovellettava kyseisestä päivästä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan ne tapaukset ja edellytykset, joissa edellytetään, että asetuksen (EU) 2017/625 56 artiklassa tarkoitetuttu yhteinen terveyttä koskeva tuloasiakirja seuraa markkinoille saatettavaksi aiotun, asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden luokkien lähetyksen mukana, jäljempänä ’lähetys’, määräpaikkaan asti.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta kauttakuljetettaviin lähetyksiin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa ’määräpaikalla’ tarkoitetaan paikkaa, jonne lähetys toimitetaan lopullista lastista purkamista varten, yhteisessä terveyttä koskevassa tuloasiakirjassa ilmoitetun mukaisesti.

3 artikla

Tapaukset, joissa yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan on seurattava lähetysten mukana niiden määräpaikkaan

Yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan on seurattava kunkin lähetyksen mukana riippumatta siitä, onko se jaettu osiin rajatarkastusasemalla vai rajatarkastusasemalta lähdön jälkeen mutta ennen sen luovuttamista vapaaseen liikkeeseen asetuksen (EU) 2017/625 57 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

4 artikla

Osiin jakamattomien lähetysten mukana seuraavaa yhteistä terveyttä koskevaa tuloasiakirjaa koskevat edellytykset

Kun lähetystä ei ole jaettu osiin ennen kuin se luovutetaan vapaaseen liikkeeseen asetuksen (EU) 2017/625 57 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

a)

lähetyksestä vastaavan toimijan on varmistettava, että lähetyksen mukana seuraa paperi- tai sähköinen kopio yhteisestä terveyttä koskevasta tuloasiakirjasta lähetyksen määräpaikkaan ja siihen asti, kunnes se luovutetaan vapaaseen liikkeeseen asetuksen (EU) 2017/625 57 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti;

b)

lähetyksestä vastaavan toimijan on ilmoitettava yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan viitenumero tulliviranomaisille toimitettavassa tulli-ilmoituksessa ja pidettävä kopio kyseisestä yhteisestä terveyttä koskevasta tuloasiakirjasta tulliviranomaisten saatavilla asetuksen (EU) N:o 952/2013 163 artiklan mukaisesti;

c)

tulliviranomaisten on annettava IMSOC:lle tiedot tulli-ilmoituksessa mainitusta lähetyksen määrästä ja sallittava lähetyksen asettaminen tullimenettelyyn ainoastaan silloin, kun yhteisessä terveyttä koskevassa tuloasiakirjassa vahvistettu kokonaismäärä ei ylity. Tätä vaatimusta ei sovelleta, kun lähetys on määrä asettaa asetuksen (EU) N:o 952/2013 210 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin erityismenettelyihin.

5 artikla

Rajatarkastusasemalla osiin jaettujen lähetysten mukana seuraavaa yhteistä terveyttä koskevaa tuloasiakirjaa koskevat edellytykset

1.   Kun lähetys on määrä jakaa osiin rajatarkastusasemalla, sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

a)

antaessaan asetuksen (EU) 2017/625 56 artiklan 3 kohdan mukaisen ennakkoilmoituksen lähetyksestä vastaavan toimijan on ilmoitettava yhteisessä terveyttä koskevassa tuloasiakirjassa rajatarkastusasema koko lähetyksen määräpaikaksi;

b)

kun rajatarkastusaseman toimivaltainen viranomainen on saanut koko lähetyksen osalta yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan valmiiksi asetuksen (EU) 2017/625 56 artiklan 5 kohdan mukaisesti, lähetyksestä vastaavan toimijan on pyydettävä, että lähetys jaetaan osiin, ja toimitettava IMSOC:n kautta yhteinen terveyttä koskeva tuloasiakirja kullekin osiin jaetun lähetyksen osalle ja ilmoitettava siinä osiin jaetun lähetyksen kyseisen osan määrä, kuljetusväline ja määräpaikka;

c)

rajatarkastusaseman toimivaltaisen viranomaisen on saatettava osiin jaetun lähetyksen kunkin osan yhteinen terveyttä koskeva tuloasiakirja valmiiksi asetuksen (EU) 2017/625 56 artiklan 5 kohdan mukaisesti sillä edellytyksellä, että näissä yhteisissä terveyttä koskevissa tuloasiakirjoissa ilmoitettujen määrien summa ei ylitä koko lähetyksen yhteisessä terveyttä koskevassa tuloasiakirjassa esitettyä kokonaismäärää;

d)

lähetyksestä vastaavan toimijan on varmistettava, että osiin jaetun lähetyksen kunkin osan mukana seuraa paperi- tai sähköinen kopio osiin jaetun lähetyksen kyseisen osan yhteisestä terveyttä koskevasta tuloasiakirjasta siinä ilmoitettuun määräpaikkaan ja siihen asti, kunnes se luovutetaan vapaaseen liikkeeseen asetuksen (EU) 2017/625 57 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti;

e)

lähetyksestä vastaavan toimijan on ilmoitettava osiin jaetun lähetyksen kunkin osan kohdalta yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan viitenumero tulliviranomaisille toimitettavassa tulli-ilmoituksessa ja pidettävä kopio kyseisestä yhteisestä terveyttä koskevasta tuloasiakirjasta tulliviranomaisten saatavilla asetuksen (EU) N:o 952/2013 163 artiklan mukaisesti;

f)

tulliviranomaisten on annettava IMSOC:lle tiedot tulli-ilmoituksessa mainitusta osiin jaetun lähetyksen kyseisen osan määrästä ja sallittava kyseisen osan asettaminen tullimenettelyyn ainoastaan silloin, kun jaetun lähetyksen kyseisen osan yhteisessä terveyttä koskevassa tuloasiakirjassa vahvistettu kokonaismäärä ei ylity. Tätä vaatimusta ei sovelleta, kun lähetys on määrä asettaa asetuksen (EU) N:o 952/2013 210 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin erityismenettelyihin.

2.   Kun vaatimustenvastainen lähetys on tarkoitus jakaa osiin rajatarkastusasemalla ja kun rajatarkastusaseman toimivaltainen viranomainen määrää toimijan toteuttamaan yhden tai useampia asetuksen (EU) 2017/625 66 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista toimista ainoastaan lähetyksen jonkin osan kohdalla, sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

a)

kun rajatarkastusaseman toimivaltainen viranomainen on saanut koko lähetystä koskevan yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan valmiiksi, lähetyksestä vastaavan toimijan on toimitettava yhteinen terveyttä koskeva tuloasiakirja kullekin osiin jaetun lähetyksen osalle ja ilmoitettava siinä kyseisen osan määrä, kuljetusväline ja määräpaikka;

b)

rajatarkastusaseman toimivaltaisen viranomaisen on saatettava osiin jaetun lähetyksen kunkin eri osan yhteinen terveyttä koskeva tuloasiakirja valmiiksi asetuksen (EU) 2017/625 56 artiklan 5 kohdan mukaisesti ottaen huomioon osiin jaetun lähetyksen kunkin osan kohdalla tehty päätös;

c)

osiin jaetun lähetyksen kuhunkin osaan sovelletaan 1 kohdan d, e ja f alakohtaa.

6 artikla

Rajatarkastusasemalta lähdön jälkeen osiin jaettujen tullivalvonnassa olevien lähetysten mukana seuraavaa yhteistä terveyttä koskevaa tuloasiakirjaa koskevat edellytykset

Kun lähetys on määrä jakaa osiin sen jälkeen, kun se on lähtenyt rajatarkastusasemalta ja ennen kuin se luovutetaan vapaaseen liikkeeseen asetuksen (EU) 2017/625 57 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

a)

lähetyksestä vastaavan toimijan on varmistettava, että osiin jaetun lähetyksen kunkin osan mukana seuraa paperi- tai sähköinen kopio yhteisestä terveyttä koskevasta tuloasiakirjasta siihen asti, kunnes se luovutetaan vapaaseen liikkeeseen asetuksen (EU) 2017/625 57 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti;

b)

lähetyksestä vastaavan toimijan on osiin jaetun lähetyksen kunkin osan kohdalta ilmoitettava yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan viitenumero tulliviranomaisille toimitettavassa tulli-ilmoituksessa ja pidettävä kopio kyseisestä yhteisestä terveyttä koskevasta tuloasiakirjasta tulliviranomaisten saatavilla asetuksen (EU) N:o 952/2013 163 artiklan mukaisesti;

c)

tulliviranomaisten on osiin jaetun lähetyksen kunkin osan kohdalta annettava IMSOC:lle tiedot kyseisestä osasta tulli-ilmoituksessa ilmoitetusta määrästä ja sallittava osan asettaminen tullimenettelyyn ainoastaan silloin, kun yhteisessä terveyttä koskevassa tuloasiakirjassa vahvistettu kokonaismäärä ei ylity. Tätä vaatimusta ei sovelleta, kun lähetys on määrä asettaa asetuksen (EU) N:o 952/2013 210 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin erityismenettelyihin.

7 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Seuraavia säännöksiä sovelletaan kuitenkin kussakin jäsenvaltiossa siitä päivästä, jona asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tullin sähköiset tietojenkäsittelymenetelmät tulevat toimintaan kyseisessä jäsenvaltiossa, tai 1 päivästä maaliskuuta 2023 sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

a)

4 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohta;

b)

5 artiklan 1 kohdan b alakohta;

c)

6 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohta.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille se päivä, jona niiden sähköiset tietojenkäsittelymenetelmät otetaan toimintaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).


30.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/10


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1603,

annettu 18 päivänä heinäkuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä siltä osin kuin on kyse Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ilmailun päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista varten hyväksymistä toimenpiteistä maailmanlaajuisen markkinaperusteisen järjestelmän täytäntöön panemiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta unionissa ja neuvoston direktiivin 96/61/EY (1) muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja erityisesti sen 28 c artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2003/87/EY 28 c artiklassa siirretään komissiolle valta antaa säännöksiä, jotka koskevat asianmukaista päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) maailmanlaajuisen markkinaperusteisen järjestelmän panemiseksi täytäntöön kaikilla sen kattamilla reiteillä. Oikeusvarmuuden ja selkeyden vuoksi on tarpeen määrittää lennot, joihin kyseisiä säännöksiä sovelletaan, täsmentämällä asianomaiset reitit ja ilma-alusten käyttäjät.

(2)

Järjestelyjä päästöjen tarkkailemiseksi ja raportoimiseksi sekä päästöraporttien todentamiseksi sovelletaan EU:n päästökauppajärjestelmää varten komission asetuksen (EU) N:o 601/2012 (2) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2067 (3) mukaisesti. Järjestelyt on saatettu ajan tasalle ja niitä on kehitetty edelleen päästöjen tarkkailun ja raportoinnin osalta komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/2066 (4), jota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021. Täytäntöönpanoasetuksissa (EU) 2018/2066 ja (EU) 2018/2067 otetaan huomioon ICAOn 27 päivänä kesäkuuta 2018 hyväksymä kansainvälisten standardien ja suositeltujen menettelytapojen ensimmäinen painos. Hallinnolliseen tehokkuuteen liittyvistä syistä ja sääntöjen noudattamisesta toiminnanharjoittajille aiheutuvien kustannusten minimoimiseksi on syytä yhdenmukaistaa säännökset ICAOn maailmanlaajuisen markkinaperusteisen järjestelmän täytäntöönpanemiseksi sekä asetuksen (EU) No 601/2012 ja täytäntöönpanoasetusten säännökset.

(3)

Komission asetuksen (EU) N:o 601/2012 nojalla jäsenvaltiot voivat edellyttää sähköisten mallien tai erityisten tiedostomuotojen käyttöä ilmailutoiminnasta aiheutuvien päästöjen direktiivin 2003/87/EY mukaista raportointia varten. Sen varmistamiseksi, että ilma-alusten käyttäjät voivat noudattaa tällaisia vaatimuksia myös silloin, kun ne raportoivat päästöjä ICAOn maailmanlaajuista markkinaperusteista järjestelmää varten, komission olisi julkaistava erityinen sähköinen tiedonsiirtomalli.

(4)

Sen, että tarkkailu-, raportointi- ja todentamisvaatimuksia sovelletaan tiettyihin lentoihin ainoastaan Euroopan talousalueelle sijoittautuneiden ilma-alusten käyttäjien osalta, ei katsota aiheuttavan kilpailun vääristymistä. Tämän vuoksi vaatimukset voidaan hyväksyä direktiivin 2003/87/EY 28 c artiklan perusteella.

(5)

Komission ja Eurocontrolin yhteistyösopimuksen perusteella komissio voi pyytää Eurocontrolin apua päästötietojen laadun varmistamiseksi. Kun jäsenvaltiot toimittavat päästötiedot ICAOn odottamassa muodossa, niiden täydellisyyden ja oikeellisuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava esittää komissiolle pyyntö Eurocontrolin avusta.

(6)

Jäsenvaltioiden olisi siirrettävä todennetut päästötiedot ICAOn sihteeristölle ja varmistaa päästötietojen täydellinen ja oikea-aikainen raportointi kaikista asiaankuuluvista lennoista.

(7)

Direktiivin 28 b artiklan 2 kohdan mukaisesti mainitussa artiklassa tarkoitetussa kertomuksessa olisi käsiteltävä sitä, olisiko tätä asetusta tarkistettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Jäljempänä olevassa 2 artiklassa säädettyjä raportointivelvoitteita sovelletaan ainoastaan ilma-alusten käyttäjiin, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

niillä on jonkin jäsenvaltion myöntämä lentotoimintalupa tai ne on rekisteröity jossakin jäsenvaltiossa, mukaan lukien jäsenvaltion syrjäisimmät sekä sille kuuluvat merentakaiset alueet;

b)

ne aiheuttavat vuosittain yli 10 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä sellaisten lentokoneiden käytöstä, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg ja joilla tehdään lentoja Euroopan talousalueen eri valtioissa sijaitsevien lentopaikkojen välillä tai 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja lentoja, 1 päivästä tammikuuta 2019.

2.   Edellä olevaa 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa ei oteta huomioon seuraavantyyppisistä lennoista aiheutuvia päästöjä:

a)

valtion tarkoituksiin suoritetut lennot;

b)

humanitaariset avustuslennot;

c)

lääkintälennot;

d)

sotilaslennot;

e)

palonsammutuslennot.

2 artikla

1.   Ilma-alusten käyttäjien on raportoitava päästöt, jotka aiheutuvat seuraavista lennoista:

a)

lennot jäsenvaltiossa sijaitsevien lentopaikkojen ja kolmansissa maissa sijaitsevien lentopaikkojen välillä;

b)

lennot jäsenvaltioissa sijaitsevien lentopaikkojen ja muiden jäsenvaltioiden syrjäisimmillä alueilla tai niille kuuluvilla merentakaisilla alueilla sijaitsevien lentopaikkojen välillä;

c)

lennot jäsenvaltioiden syrjäisimmillä alueilla ja niille kuuluvilla merentakaisilla alueilla ja kolmansissa maissa tai muille jäsenvaltioille kuuluvilla merentakaisilla alueilla sijaitsevien lentopaikkojen välillä.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös sellaisiin kaupallisen ilmakuljetustoiminnan harjoittajiin, joilla on kolmen peräkkäisen neljän kuukauden jakson aikana alle 243 lentoa, jotka lähtevät jonkin jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentopaikalta tai saapuvat sinne.

3.   Ilma-alusten käyttäjille suositellaan, että ne todentavat ja raportoivat myös ne päästönsä, jotka ovat peräisin kahdessa eri kolmannessa maassa sijaitsevien lentopaikkojen välisistä lennoista.

4.   Edellä 1 ja 3 kohtaa sovelletaan päästöihin, jotka ovat peräisin kaikentyyppisistä lennoista, lukuun ottamatta 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja lentotyyppejä, mukaan lukien

a)

koulutus- tai etsintä- ja pelastuslennot;

b)

näkölentosääntöjen (VFR) mukaiset lennot;

c)

tieteellistä tutkimusta ja testausta varten suoritetut lennot;

d)

julkisen palvelun velvoitteiden mukaiset lennot.

3 artikla

1.   Tämän asetuksen 2 artiklan mukaista ilma-alusten käyttäjien päästöjen raportoimista varten ilma-alusten käyttäjiin sovelletaan direktiivin 2003/87/EY 14 artiklassa ja asetuksessa (EU) N:o 601/2012 vahvistettuja vaatimuksia. Tammikuun 1. päivästä 2021 alkaen niihin sovelletaan täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/2066 vahvistettuja vaatimuksia.

2.   Komissio julkaisee sähköisen tiedonsiirtomallin, jota käytetään raportoitaessa 2 kohdassa tarkoitetuista lennoista peräisin olevia päästöjä. Ilma-alusten käyttäjien on käytettävä tätä sähköistä tiedonsiirtomallia.

4 artikla

Tämän asetuksen 2 artiklan mukaan raportoitavien päästötietojen todentamiseen ja todentamisen suorittavien todentajien akkreditointiin sovelletaan direktiivin 2003/87/EY 15 artiklassa ja sen liitteessä V olevassa B osassa sekä täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/2067 vahvistettuja vaatimuksia.

5 artikla

Ilma-alusten käyttäjä, joka mainitaan komission asetuksen (EY) N:o 748/2009 (5) liitteessä, raportoi päästönsä mainitussa liitteessä yksilöidylle hallinnoivalle jäsenvaltiolleen.

Ilma-alusten käyttäjän, jota ei mainita asetuksen (EY) N:o 748/2009 liitteessä, on raportoitava päästönsä sille jäsenvaltiolle, joka on myöntänyt sen lentotoimintaluvan, tai, jos lentotoimintalupaa ei ole myöntänyt mikään jäsenvaltio, sille jäsenvaltiolle, jossa ilma-alusten käyttäjän rekisteröity kotipaikka on.

6 artikla

Jonkin jäsenvaltion pyynnöstä komissio voi pyytää Eurocontrolin apua päästötietojen oikeellisuuden parantamiseen niiden toimittamiseksi 7 artiklan mukaisesti.

7 artikla

Jäsenvaltiot toimittavat Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön sihteeristölle direktiivin 2003/87/EY 14 artiklan ja tämän asetuksen mukaan raportoidut asiaankuuluvat päästötiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY tarkistusta. Ennen tietojen toimittamista toimivaltaiset viranomaiset tarkistavat toimitettavien tietojen suuruusluokan. Jäsenvaltiot toimittavat samaan aikaan nämä päästötiedot komissiolle.

Tämän artiklan ensimmäisen kohdan mukaista päästötietojen toimittamista varten käytetään 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitetun Kansainvälistä siviili-ilmailua koskevan yleissopimuksen (Chicagon yleissopimuksen) liitteen 16 niteessä IV määritettyä päästökerrointa polttoaineelle lentopetroli (Jet A1 tai Jet A).

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 601/2012, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista (EUVL L 181, 12.7.2012, s. 30).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2067, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta tietojen todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista (EUVL L 334, 31.12.2018, s. 94).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2066, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista sekä komission asetuksen (EU) N:o 601/2012 muuttamisesta (EUVL L 334, 31.12.2018, s. 1).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 748/2009, annettu 5 päivänä elokuuta 2009, niiden ilma-alusten käyttäjien luettelosta, jotka harjoittivat direktiivin 2003/87/EY liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen, ja hallinnoivan jäsenvaltion yksilöimisestä kunkin ilma-aluksen käyttäjän osalta (EUVL L 219, 22.8.2009, s. 1).


30.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1604,

annettu 27 päivänä syyskuuta 2019,

oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2568/91 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 91 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2568/91 (2) määritellään oliiviöljyn ja oliivin puristemassaöljyn fysikaalis-kemialliset ja aistinvaraiset ominaisuudet ja vahvistetaan menetelmät kyseisten ominaisuuksien arviointia varten.

(2)

Kyseiset menetelmät ja öljyjen ominaisuuksiin liittyvät raja-arvot saatetaan säännöllisesti ajan tasalle ottaen huomioon asiantuntijakemistien lausunnot ja kansainvälisen oliivineuvoston (IOC) puitteissa tehty työ.

(3)

Eräitä asetuksessa (ETY) N:o 2568/91 säädettyjä analyysimenetelmiä olisi päivitettävä IOC:n vahvistamien tuoreimpien kansainvälisten standardien täytäntöönpanon varmistamiseksi unionin tasolla.

(4)

IOC:n kauppastandardia muutettiin vapaiden happojen raja-arvon, peroksidiluvun, aistinvaraisen arvioinnin (virheen mediaani ja hedelmäisyyden mediaani) sekä HPLC:llä määritetyn ja teoreettisesti lasketun ECN42:n välisen eron ilmaisemisen osalta, jotta kauppastandardi olisi johdonmukainen analyysimenetelmän toistotarkkuusarvoihin nähden.

(5)

Asetuksen (ETY) N:o 2568/91 2 a artiklan 5 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on todennettava, onko oliiviöljy ilmoitetun luokan mukaista, tarkastamalla mainitun asetuksen liitteessä I esitetyt ominaisuudet joko missä tahansa järjestyksessä tai noudattaen asetuksen liitteessä I b kuvatussa päätöksentekokaaviossa esitettyä järjestystä.

(6)

Viimeaikainen kehitys huomioon ottaen on syytä päivittää asetuksen (ETY) N:o 2568/91 liitteessä I b olevat taulukot ja liitteen lisäys asianmukaisesti. Vaikuttaa myös siltä, että liitteen I b sisältö huomioon ottaen ”vuokaavio” on tarkoituksenmukaisempi termi kuin ”päätöksentekojärjestelmä”.

(7)

Asetuksen (ETY) N:o 2568/91 liitteessä XII olevan 9.4 kohdan mukaan virheen mediaanilla tarkoitetaan voimakkaimmin havaitun virheen mediaania. Seurantamääritysten yhteydessä ja ottaen huomioon, että öljyn vaatimustenmukaisuutta arvioivat erilaiset raadit, olisi selvennettävä, että päätös siitä, ovatko öljyn ominaisuudet ilmoitetun luokan vaatimusten mukainen, tehdään yksinomaan pääasiallisen virheen mediaanin perusteella virheen luonteesta riippumatta.

(8)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 2568/91 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2568/91 seuraavasti:

(1)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan l alakohta seuraavasti:

”l)

sterolien rakenne ja pitoisuus sekä alkoholiyhdisteet määritetään kapillaarikaasukromatografisella menetelmällä, joka kuvataan liitteessä XIX;”

b)

korvataan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Jos raati ei vahvista ilmoitusta ilmoitetun oliiviöljyluokan aistinvaraisten ominaisuuksien osalta, kansalliset viranomaiset tai niiden edustajat teettävät asianomaisen pyynnöstä viipymättä muilla hyväksytyillä raadeilla kaksi seurantamääritystä. Ainakin toisen raadin on oltava asianomaisen tuottajajäsenvaltion hyväksymä raati. Kyseisten ominaisuuksien katsotaan olevan yhdenmukaisia ilmoitettujen ominaisuuksien kanssa, jos ilmoitettu luokitus vahvistetaan molemmissa seurantamäärityksissä. Päinvastaisessa tapauksessa, riippumatta siitä, minkätyyppisiä virheitä seurantamäärityksissä todetaan, luokitus on ilmoitettava ominaisuuksia vastaamattomaksi ja seurantamääritysten kustannuksista vastaa asianomainen.”

(2)

Korvataan 2 a artiklan 5 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

seuraamalla vuokaaviota koskevassa liitteessä I b säädettyä järjestystä, kunnes päästään johonkin kyseisessä kaaviossa mainittuun päätökseen.”

(3)

Korvataan taulukko ”LIITTEET Yhteenveto” tämän asetuksen liitteessä I olevalla taulukolla.

(4)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä II.

(5)

Korvataan liitteessä I a oleva 2.1 kohta seuraavasti:

”2.1

Kukin perusnäyte jaetaan standardissa EN ISO 5555 olevan 2.5 kohdan mukaisesti laboratorionäytteiksi, ja perusnäytteet määritetään liitteessä I b annetun vuokaavion mukaisessa järjestyksessä tai muussa satunnaisessa järjestyksessä.”

(6)

Korvataan liite I b tämän asetuksen liitteessä III olevalla tekstillä.

(7)

Poistetaan liite V.

(8)

Korvataan liitteessä VII oleva 4.2 kohta seuraavasti:

”4.2

n-heksaani (kromatografialaatua). Heksaani voidaan korvata iso-oktaanilla (2,2,4-trimetyylpentaani, kromatografialaatua) edellyttäen, että vastaavat toistotarkkuusarvot saavutetaan.”

(9)

Muutetaan liite XII tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti.

(10)

Muutetaan liite XVII tämän asetuksen liitteen V mukaisesti.

(11)

Muutetaan liite XVIII tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti.

(12)

Korvataan liite XIX tämän asetuksen liitteessä VII olevalla tekstillä.

(13)

Korvataan liitteessä XX oleva 4.2 kohta seuraavasti:

”4.2

n-heksaani, kromatografialaatua tai jäämien määritykseen soveltuvaa laatua. Heksaani voidaan korvata iso-oktaanilla (2,2,4-trimetyylpentaani, kromatografialaatua) edellyttäen, että vastaavat toistotarkkuusarvot saavutetaan. Liuottimien, joiden kiehumispiste on korkeampi kuin n-heksaanilla, haihtuminen kestää pidempään. Ne ovat kuitenkin suositeltavampia heksaanin myrkyllisyyden vuoksi. Puhtausaste on tarkistettava; voidaan esimerkiksi tarkastaa jäännös, kun 100 ml liuotinta on haihtunut.

VAROITUS: Höyryt ovat herkästi syttyviä. Eristettävä lämmönlähteistä, kipinöistä ja avoliekeistä. Pullot on pidettävä aina asianmukaisesti suljettuina. Riittävästä ilmanvaihdosta käytön aikana on huolehdittava. Varottava höyryjen syntymistä. Poistettava tulipaloriskin mahdollisesti aiheuttavat laitteet, kuten lämmittimet tai sähkölaitteet, joita ei ole valmistettu syttymättömästä materiaalista. Haitallista hengitettynä, koska voi vahingoittaa hermosoluja. Vältettävä höyryjen hengittämistä. Tarvittaessa on käytettävä asianmukaisia hengityssuojaimia. Varottava aineen joutumista silmiin tai iholle.

Iso-oktaani on syttyvä neste, joka aiheuttaa palovaaran. Räjähdysrajat ilmassa ovat 1,1 % ja 6,0 % (tilavuusosuus). Se on myrkyllistä nieltynä ja hengitettynä. Työskentele tämän liuotteen kanssa vetokaapissa hyvissä toimintaolosuhteissa.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission asetus (ETY) N:o 2568/91, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1991, oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä (EYVL L 248, 5.9.1991, s. 1).


LIITE I

”LIITTEET

YHTEENVETO

Liite I

Oliiviöljyjen ominaisuudet

Liite I a

Näytteenotto oliiviöljyistä tai oliivin puristemassaöljyistä, jotka toimitetaan tuotteeseen suorassa kosketuksessa olevissa pakkauksissa

Liite I b

Vuokaavio sen todentamiseksi, onko oliiviöljynäyte ilmoitetun luokan mukainen

Liite II

Vapaiden rasvahappojen määrittäminen kylmämenetelmällä

Liite III

Peroksidiluvun määrittäminen

Liite IV

Vahapitoisuuden määrittäminen kapillaarikaasukromatografisella menetelmällä

Liite VII

2-glyseryylimonopalmitaatin prosenttiosuuden määrittäminen

Liite IX

Spektrofotometrinen määritys ultraviolettivalossa

Liite X

Rasvahappojen metyyliesterien määrittäminen kaasukromatografisella menetelmällä

Liite XI

Haihtuvien halogeeniliuottimien pitoisuuden määrittäminen oliiviöljystä

Liite XII

Kansainvälisen oliivineuvoston menetelmä neitsytoliiviöljyn aistinvaraista arviointia varten

Liite XV

Oliivijätteen öljypitoisuus

Liite XVI

Jodiluvun määrittäminen

Liite XVII

Menetelmä stigmastadieenien määrittämiseksi kasviöljyistä

Liite XVIII

ECN42-Triasyyliglyserolien teoreettisen koostumuksen ja todellisen koostumuksen välisen eron määritys

Liite XIX

Sterolien rakenteen ja pitoisuuden sekä alkoholiyhdisteiden määrittäminen kapillaarikaasukromatografisella menetelmällä

Liite XX

Vahojen, rasvahappojen metyyliestereiden ja rasvahappojen etyyliestereiden pitoisuuksien määrittäminen kapillaarikaasukromatografisella menetelmällä

Liite XXI

8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut oliiviöljyille tehtyjen vaatimustenmukaisuustarkastusten tulokset


LIITE II

”LIITE I

OLIIVIÖLJYJEN OMINAISUUDET

Laatuominaisuudet

Rasva-happojen etyyliesterit

(mg/kg)

≤ 35

Aistinvarainen arvio

Hedelmäi-syyden mediaani (Mf)

Mf > 0,0

Mf > 0,0

Virheen mediaani (Md) (*)

Md = 0,0

Md ≤ 3,5

Md > 3,5 (1)

 

 

 

 

 

Delta-K

≤ 0,01

≤ 0,01

≤ 0,16

≤ 0,15

≤ 0,20

≤ 0,18

K268 tai K270

≤ 0,22

≤ 0,25

≤ 1,25

≤ 1,15

≤ 2,00

≤ 1,70

K232

≤ 2,50

≤ 2,60

Peroksidiluku

(mEq O2/kg)

≤ 20,0

≤ 20,0

≤ 5,0

≤ 15,0

≤ 5,0

≤ 15,0

Happamuus

(%) (*)

≤ 0,80

≤ 2,0

> 2,0

≤ 0,30

≤ 1,00

_

≤ 0,30

≤ 1,00

Ryhmä

1.

Ekstra-neitsytoliiviöljy

2.

Neitsytoliiviöljy

3.

Lamppuoliiviöljy

4.

Jalostettu oliiviöljy

5.

Jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä valmistettu oliiviöljy

6.

Raaka oliivin puristemassaöljy

7.

Jalostettu oliivin puristemassaöljy

8.

Oliivin puristemassaöljy

Puhtausominaisuudet

2-glyseryylimonopalmitaatti

(%)

≤ 0,9 jos palmitiinihapon kokonaisprosenttiosuus ≤ 14,00 %

≤ 1,0 jos palmitiinihapon kokonaisprosenttiosuus > 14,00 %

≤ 0,9 jos palmitiinihapon kokonaisprosenttiosuus ≤ 14,00 %

≤ 1,0 jos palmitiinihapon kokonaisprosenttiosuus > 14,00 %

≤ 0,9 jos palmitiinihapon kokonaisprosenttiosuus ≤ 14,00 %

≤ 1,1 jos palmitiinihapon kokonaisprosenttiosuus > 14,00 %

≤ 0,9 jos palmitiinihapon kokonaisprosenttiosuus ≤ 14,00 %

≤ 1,1 jos palmitiinihapon kokonaisprosenttiosuus > 14,00 %

≤ 0,9 jos palmitiinihapon kokonaisprosenttiosuus ≤ 14,00 %

≤ 1,0 jos palmitiinihapon kokonaisprosenttiosuus > 14,00 %

≤ 1,4

≤ 1,4

≤ 1,2

HPLC:llä määritetyn ja teoreettisesti lasketun ECN42:n

välinen ero

≤ |0,20|

≤ |0,20|

≤ |0,30|

≤ |0,30|

≤|0,30|

≤ |0,60|

≤ |0,50|

≤ |0,50|

Stigmastadieenit

(mg/kg) (3)

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,50

Translinoli-isomeerien ja translinoleeni-isomeerien summa

(%)

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,10

≤ 0,30

≤ 0,30

≤ 0,10

≤ 0,35

≤ 0,35

Transoleiini-isomeerien summa

(%)

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,10

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,40

Rasvahappokoostumus (2)

nihappo

(%)

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

Beheeni-happo

(%)

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,30

≤ 0,30

Eikoseeni-happo

(%)

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,50

≤ 0,50

Arakidoni-happo

(%)

≤ 0,60

≤ 0,60

≤ 0,60

≤ 0,60

≤ 0,60

≤ 0,60

≤ 0,60

≤ 0,60

Linoleeni-happo

(%)

≤ 1,00

≤ 1,00

≤ 1,00

≤ 1,00

≤ 1,00

≤ 1,00

≤ 1,00

≤ 1,00

Myristiini-happo

(%)

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

Ryhmä

1.

Ekstra-neitsytoliiviöljy

2.

Neitsytoliiviöljy

3.

Lamppuoliiviöljy

4.

Jalostettu oliiviöljy

5.

Jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä valmistettu oliiviöljy

6.

Raaka oliivin puristemassaöljy

7.

Jalostettu oliivin puristemassaöljy

8.

Oliivin puristemassaöljy


Vahat (mg/kg)

(**)

C42 + C44 + C46 ≤ 150

C42 + C44 + C46 ≤ 150

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 300 (6)

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

C40 + C42 + C44 + C46 > 350 (7)

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

Erytrodioli ja uvaoli

(%) (**)

≤ 4,5

≤ 4,5

≤ 4,5 (6)

4,5

≤ 4,5

> 4,5 (7)

> 4,5

> 4,5

Kokonaissterolit

(mg/kg)

≥ 1 000

≥ 1 000

≥ 1 000

≥ 1 000

≥ 1 000

≥ 2 500

≥ 1 800

≥ 1 600

Sterolikoostumus

δ-7- Stigmastenoli (4)

(%)

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

Näenn. ß-sitosterolipit. (5)

(%)

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

Stigmasteroli

(%)

< kamp.

< kamp.

< kamp.

< kamp.

< kamp.

< kamp.

Kampesteroli (4)

(%)

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

Brassicasteroli

(%)

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

Kolesteroli

(%)

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

Ryhmä

1.

Ekstra-neitsytoliiviöljy

2.

Neitsytoliiviöljy

3.

Lamppuoliiviöljy

4.

Jalostettu oliiviöljy

5.

Jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä valmistettu oliiviöljy

6.

Raaka oliivin puristemassaöljy

7.

Jalostettu oliivin puristemassaöljy

8.

Oliivin puristemassaöljy

Huomautukset:

a)

Analyysitulokset on ilmaistava yhtä monen desimaalin tarkkuudella kuin kunkin ominaisuuden osalta esitetään. Viimeinen luku on pyöristettävä yhdellä yksiköllä ylöspäin, jos sitä seuraava luku on suurempi kuin 4.

b)

Jos öljyn yksikin ominaisuus poikkeaa annetuista arvoista, öljyn luokka muutetaan tai todetaan, ettei öljy täytä tässä asetuksessa säädettyjä puhtausvaatimuksia.

c)

Lamppuöljyllä molemmat tähdellä (*) merkityt ominaisuudet saavat poiketa samanaikaisesti kyseiselle luokalle vahvistetuista raja-arvoista.

d)

Kaksi tähteä (**) laatuominaisuuden kohdalla tarkoittaa, että raa'an oliivin puristemassaöljyn ei tarvitse täyttää kaikkia raja-arvoja koskevia vaatimuksia samanaikaisesti. Oliivin puristemassaöljyn ja jalostetun oliivin puristemassaöljyn osalta yksi asianomaisista arvoista saa poiketa todetuista arvoista.

Lisäys

Päätöksentekojärjestelmä

Kampesterolia koskeva päätöksentekokaavio neitsytoliiviöljyä ja ekstra-neitsytoliiviöljyä varten:

Image 1

Muiden parametrien on vastattava asetuksen mukaisia rajoja.

δ-7-stigmastenolia koskeva päätöksentekojärjestelmä:

Ekstra-neitsytoliiviöljy ja neitsytoliiviöljy

Image 2

Muiden parametrien on vastattava asetuksen mukaisia rajoja.

Oliivin puristemassaöljy (raaka ja jalostettu)

Image 3

Muiden parametrien on vastattava asetuksen mukaisia rajoja.


(1)  Virheen mediaani voi olla enintään 3,5, kun hedelmäisyyden mediaani on 0,0.

(2)  Muiden rasvahappojen pitoisuus (%): palmitiinihappo: 7,50–20,00; palmitoleiinihappo: 0,30–3,50; heptadekaanihappo: ≤ 0,40; heptadekeenihappo: ≤ 0,60; steariinihappo: 0,50–5,00; oleiinihappo: 55,00–83,00; linolihappo: 2,50–21,00.

(3)  Isomeerien kokonaismäärä, joka voidaan (tai jota ei voida) erottaa kapillaarikolonnin avulla.

(4)  Ks. tämän liitteen lisäys.

(5)  Näennäinen β-sitosterolipitoisuus: δ-5,23-stigmastadienoli + klerosteroli + β-sitosteroli + sitostanoli + δ-5-avenasteroli + δ-5,24-stigmastadienoli.

(6)  Kun öljyn vahapitoisuus on 300–350 mg/kg, öljyä pidetään lamppuöljynä, jos alifaattisten alkoholien kokonaispitoisuus on enintään 350 mg/kg tai jos erytrodioli- ja uvaolipitoisuus on enintään 3,5 prosenttia.

(7)  Kun öljyn vahapitoisuus on 300–350 mg/kg, öljyä pidetään raakana oliivin puristemassaöljynä, jos alifaattisten alkoholien kokonaispitoisuus on yli 350 mg/kg ja jos erytrodioli- ja uvaolipitoisuus on yli 3,5 prosenttia.


LIITE III

”LIITE I b

VUOKAAVIO SEN TODENTAMISEKSI, ONKO OLIIVIÖLJYNÄYTE ILMOITETUN LUOKAN MUKAINEN

Yleistaulukko

Image 4

Taulukko 1 – Ekstra-neitsytoliiviöljy – laatukriteerit

Image 5

Taulukko 2 – Neitsytoliiviöljy – laatukriteerit

Image 6

Taulukko 3 – Ekstra-neitsytoliiviöljy ja neitsytoliiviöljy – puhtauskriteerit

Image 7

Taulukko 4 – Lamppuoliiviöljy – puhtauskriteerit

Image 8

Taulukko 5 – Jalostettu oliiviöljy – laatukriteerit

Image 9

Taulukko 6 – Oliiviöljy (jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä valmistettu oliiviöljy) – puhtauskriteerit

Image 10

Taulukko 7 – Jalostettu oliiviöljy ja jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä valmistettu oliiviöljy – puhtauskriteerit

Image 11

Taulukko 8 – Raaka oliivin puristemassaöljy – puhtauskriteerit

Image 12

Taulukko 9 – Jalostettu oliivin puristemassaöljy – laatukriteerit

Image 13

Taulukko 10 – Oliivin puristemassaöljy – laatukriteerit

Image 14

Taulukko 11 – Jalostettu oliivin puristemassaöljy ja oliivin puristemassaöljy – puhtauskriteerit

Image 15


LIITE IV

Muutetaan liite XII seuraavasti:

1)

Korvataan 3.3 kohta seuraavasti:

”3.3   Valinnaiset termit pakkausmerkintöjä varten

Raadin puheenjohtaja voi pyynnöstä todistaa, että arvioidut öljyt ovat ominaisuuksien voimakkuuden ja havaitsemisen osalta seuraavia ilmaisuja vastaavien määritelmien ja vertailuvälien mukaisia.

Positiiviset ominaisuudet (hedelmäinen, karvas ja pistävä): Aistimuksen voimakkuuden mukaan:

Voimakas, jos asianomaisen ominaisuuden mediaani on yli 6,0,

Keskivoimakas, jos asianomaisen ominaisuuden mediaani on yli 3,0 ja enintään 6,0,

Mieto, jos asianomaisen ominaisuuden mediaani on enintään 3,0.

Hedelmäisyys

Oliivien lajikkeesta riippuvat hajuaistimukset ovat ominaisia hyvänlaatuisista ja tuoreista oliiveista saadulle öljylle, jossa raakoja ja kypsiä oliiveja on samassa suhteessa. Ne havaitaan suoraan ja/tai nenän takaosan kautta.

Vihreä hedelmäisyys

Oliivien lajikkeesta riippuvat hajuaistimukset tuovat mieleen vihreät hedelmät. Ne ovat ominaisia raaoista, hyvänlaatuisista ja tuoreista oliiveista saadulle öljylle. Ne havaitaan suoraan ja/tai nenän takaosan kautta.

Kypsä hedelmäisyys

Oliivien lajikkeesta riippuvat hajuaistimukset tuovat mieleen kypsät hedelmät. Ne ovat ominaisia hyvänlaatuisista ja tuoreista oliiveista saadulle öljylle. Ne havaitaan suoraan ja/tai nenän takaosan kautta.

Tasapainoinen öljy

Öljy ei ole epätasapainossa; epätasapainolla tarkoitetaan sellaisen öljyn haju- ja makuaistimusta sekä suutuntumaa, jossa karvauden ja pistävyyden mediaanit ovat enintään 2,0 yksikköä korkeampia kuin hedelmäisyyden mediaani.

Mieto öljy

Karvauden mediaani ja pistävyyden mediaani ovat öljyssä 2,0 tai vähemmän.

Ilmaisujen luettelo aistimuksen voimakkuuden mukaan:

Aistinvaraisessa arviointitodistuksessa käytettävät ilmaisut

Ominaisuuden mediaani

Hedelmäisyys

Kypsä hedelmäisyys

Vihreä hedelmäisyys

Mieto hedelmäisyys

≤ 3,0

Keskivoimakas hedelmäisyys

3,0 < Me ≤ 6,0

Voimakas hedelmäisyys

> 6,0

Mieto kypsä hedelmäisyys

≤ 3,0

Keskivoimakas kypsä hedelmäisyys

3,0 < Me ≤ 6,0

Voimakas kypsä hedelmäisyys

> 6,0

Mieto vihreä hedelmäisyys

≤ 3,0

Keskivoimakas vihreä hedelmäisyys

3,0 < Me ≤ 6,0

Voimakas vihreä hedelmäisyys

> 6,0

Mieto karvaus

≤ 3,0

Keskivoimakas karvaus

3,0 < Me ≤ 6,0

Voimakas karvaus

> 6,0

Mieto pistävyys

≤ 3,0

Keskivoimakas pistävyys

3,0 < Me ≤ 6,0

Voimakas pistävyys

> 6,0

Tasapainoinen öljy

Karvauden ja pistävyyden mediaanit ovat enintään 2,0 yksikköä korkeampia kuin hedelmäisyyden mediaani.

Mieto öljy

Karvauden ja pistävyyden mediaanit ovat enintään 2,0.”

2)

Korvataan 9.4 kohta seuraavasti:

”9.4   Öljyn luokittelu

Öljy luokitellaan jäljempänä esitettyihin luokkiin virheen mediaanin ja hedelmäisyyden mediaanin mukaan. Virheen mediaanilla tarkoitetaan voimakkaimmin havaitun virheen mediaania. Virheen mediaani ja hedelmäisyyden mediaani ilmaistaan yhden desimaalin tarkkuudella.

Öljy luokitellaan vertaamalla virheen mediaanin ja hedelmäisyyden mediaanin arvoa jäljempänä annettuihin vertailuväleihin. Koska vertailuvälien rajoja määriteltäessä on otettu huomioon menetelmän virhe, niitä on pidettävä absoluuttisina. Luokittelu voidaan esittää tietokonesovellusten avulla visuaalisesti tilastotiedoista koottuna taulukkona tai kaaviona.

a)

Ekstra-neitsytoliiviöljy: virheen mediaani on 0,0 ja hedelmäisyyden mediaani yli 0,0;

b)

Neitsytoliiviöljy: virheen mediaani on yli 0,0 mutta enintään 3,5 ja hedelmäisyyden mediaani on yli 0,0;

c)

Lamppuneitsytoliiviöljy: virheen mediaani on yli 3,5 tai virheen mediaani on enintään 3,5 ja hedelmäisyyden mediaani on 0,0.

Huomautus 1:

Jos karvaan ja/tai pistävän ominaisuuden mediaani on yli 5,0, raadin puheenjohtaja tekee siitä merkinnän öljyn arviointitodistukseen.

Jos kyse on vaatimustenmukaisuustarkastuksina tehdyistä analyyseistä, on tehtävä koe. Jos kyse on vasta-analyyseistä, on tehtävä toistomääritys eri tilaisuudessa. Toistomäärityksen tulosten on oltava tilastollisesti yhdenmukaisia (ks. 9.5 kohta). Jollei näin ole, näytteelle on jälleen tehtävä kaksi uutta määritystä. Luokitteluominaisuuksien mediaanin lopullinen arvo lasketaan käyttäen molempien mediaanien keskiarvoa.”


LIITE V

Muutetaan liite XVII seuraavasti:

1)

Korvataan 5.1 kohta seuraavasti:

”5.1

Heksaani tai alkaaniseos, jonka aineosien kiehumispisteet ovat 65–70 °C ja joka on tislattu rektifioimiskolonnilla. Heksaani voidaan korvata iso-oktaanilla (2,2,4-trimetyylipentaani, kromatografialaatua) edellyttäen, että sillä saadaan vertailukelpoiset toistotarkkuusarvot. Jäännös, kun 100 ml liuotinta on haihtunut, voidaan tarkastaa. Liuottimien, joilla on n-heksaania korkeampi kiehumispiste, haihtuminen kestää pidempään. Ne ovat kuitenkin suositeltavampia heksaanin myrkyllisyyden vuoksi.”

2)

Lisätään 6.3.3 kohtaan teksti seuraavasti:

”Huomautus 10. Kun stigmastadieeneja esiintyy pitoisuuksina yli 4 mg/kg ja jos kvantifioimista edellytetään, on käytettävä stereenien määrittämiseen jalostetusta öljystä tarkoitettua kansainvälisen oliivineuvoston menetelmää.”


LIITE VI

Muutetaan liite XVIII seuraavasti:

1)

Korvataan 4.2.1 kohta seuraavasti:

”4.2.1

Petrolieetteri 40–60 °C, kromatografialaatua, tai heksaani. Heksaani voidaan korvata iso-oktaanilla (2,2,4-trimetyylipentaani, kromatografialaatua) edellyttäen, että sillä saadaan vertailukelpoiset toistotarkkuusarvot. Liuottimien, joilla on n-heksaania korkeampi kiehumispiste, haihtuminen kestää pidempään. Ne ovat kuitenkin suositeltavampia heksaanin myrkyllisyyden vuoksi.”

2)

Lisätään 4.2.12 kohta seuraavasti:

”4.2.12

Heptaani, kromatografialaatua. Heptaani voidaan korvata iso-oktaanilla (2,2,4-trimetyylipentaani, kromatografialaatua).”

LIITE VII

”LIITE XIX

STEROLIEN RAKENTEEN JA PITOISUUDEN SEKÄ ALKOHOLIYHDISTEIDEN MÄÄRITTÄMINEN KAPILLAARIKAASUKROMATOGRAFISELLA MENETELMÄLLÄ

1.   SOVELTAMISALA

Menetelmässä kuvataan menettely oliiviöljyjen ja oliivin puristemassaöljyjen yksittäisten alkoholiyhdisteiden pitoisuuden ja alkoholiyhdisteiden kokonaispitoisuuden määrittämiseksi.

Oliiviöljyjen ja oliivin puristemassaöljyjen sisältämiin alkoholiyhdisteisiin kuuluvat alifaattiset alkoholit, sterolit ja triterpeenidialkoholit.

2.   PERIAATE

Öljyt, joihin on lisätty α-kolestanolia ja 1-eikosanolia sisäiseksi standardiksi, saippuoidaan kaliumhydroksidin etanoliliuoksella ja saippuoitumaton aines uutetaan etyylieetterillä.

Eri alkoholiyhdisteiden fraktiot erotetaan saippuoitumattomasta uutteesta joko ohutkerroskromatografian avulla emäksisellä silikageelilevyllä (vertailumenetelmä) tai HPLC:llä silikageelikolonnissa. Silikageelierotuksella saatu fraktio muutetaan trimetyylisilyylieettereiksi ja määritetään kapillaarikaasukromatografialla.

1 OSA

SAIPPUOITUMATTOMAN AINEKSEN ESIKÄSITTELY

1.   SOVELTAMISALA

Tässä osassa kuvataan saippuoitumattoman aineksen valmistelu ja uuttaminen. Se kattaa myös oliiviöljystä ja oliivin puristemassaöljystä saadun saippuoitumattoman aineksen valmistelun ja uuttamisen.

2.   PERIAATE

Näyte saippuoidaan keittämällä sitä palautusjäähdytintä käyttäen kaliumhydroksidin etanoliliuoksessa. Saippuoitumaton aines uutetaan dietyylieetterillä.

3.   VÄLINEISTÖ

Tavallinen laboratoriovälineistö ja erityisesti seuraavat:

3.1

Pullo, 250 ml, jossa on hiotut lasiliitännät sekä palautusjäähdytin.

3.2

Erotussuppilo, 500 ml.

3.3

Pulloja, 250 ml.

3.4

Mikroruiskuja, 100 μl ja 500 μl.

3.5

Lasisintterisuodatinsuppilo, jonka huokoskoko on G 3 (15–40 μm), halkaisija noin 2 cm ja korkeus 5 cm ja jossa on liitäntä tyhjiösuodatusta varten sekä koirashios.

3.6

Erlenmeyerpullo, 50 ml, jossa on naarashios ja joka sopii suodatinsuppiloon (3.5).

3.7

Koeputki, 10 ml, jossa on kartiomainen pohja ja ilmatiivis lasitulppa.

3.8

Kalsiumkloridia sisältävä eksikaattori.

4.   REAGENSSIT

4.1

Kaliumhydroksidi (vähintään 85 %).

4.2

Kaliumhydroksidin etanoliliuos, noin 2 M.

130 g kaliumhydroksidia (4.1) liuotetaan 200 ml:aan tislattua vettä samalla jäähdyttäen ja lisätään etanolia (4.7) niin, että liuosta on yksi litra. Liuosta säilytetään tiiviisti suljetuissa, tummissa lasipulloissa enintään kahden päivän ajan.

4.3

Etyylieetteri, analyysilaatua.

4.4

Vedetön natriumsulfaatti, analyysilaatua.

4.5

Asetoni, kromatografialaatua.

4.6

Etyylieetteri, kromatografialaatua.

4.7

Etanoli, analyysilaatua.

4.8

Etyyliasetaatti, analyysilaatua.

4.9

Sisäinen standardi, α-kolestanoli, puhtausaste yli 99 prosenttia (puhtausaste on tarkastettava kaasukromatografisella määrityksellä).

4.10

α-Kolestanoli, sisäisen standardin mukainen liuos, 0,2-prosenttisena (m/V) etyyliasetaattiluoksena (4.8).

4.11

Fenolftaleiini, 10 g liuotettuna litraan etanolia (4.7).

4.12

0,1-prosenttinen (m/V) 1-eikosanolin etyyliasetaattiliuos (sisäinen standardi).

5.   SUORITUS

250 μl:n pulloon (3.1) lisätään 500 μl:n mikroruiskulla (3.4) sellainen tilavuusmäärä α-kolestanolin sisäisen standardin mukaista liuosta (4.10) ja 1-eikosanolia (4.12), jonka sisältämä kolestanolin ja eikosanolin määrä on noin 10 prosenttia sterolin ja alkoholin määrästä näytteessä. Esimerkiksi 5 gramman oliiviöljynäytteeseen lisätään 500 μl α-kolestanoliliuosta (4.10) ja 250 μl 1-eikosanoliliuosta (4.12). Oliivin puristemassaöljyä koskevaan näytteeseen lisätään 1 500 μl α-kolestanoliliuosta (4.10) ja 1 500 μl 1-eikosanoliliuosta (4.12). Haihdutetaan kuiviin kevyessä typpivirrassa lämpimässä vesihauteessa. Pullon jäähdyttyä punnitaan 5,00 ± 0,01 g kuivattua, suodatettua näytettä samaan pulloon.

Huomautus 1:

Eläin- tai kasvirasvat ja -öljyt, jotka sisältävät paljon kolesterolia, voivat tuottaa piikin, jonka retentioaika on sama kuin kolestanolin. Jos käy näin, sterolifraktio on määritettävä kahdesti niin, että toisella kertaa käytetään sisäistä standardia ja toisella ei.

Lisätään 50 ml 2 M kaliumhydroksidin etanoliliuosta (4.2) ja hieman hohkakiveä, käynnistetään palautusjäähdytin ja kuumennetaan vesihauteessa hiljalleen kiehuvaksi koko ajan voimakkaasti sekoittaen, kunnes saippuoituminen on tapahtunut (liuos kirkastuu). Kuumentamista jatketaan vielä 20 minuuttia, sitten lisätään 50 ml tislattua vettä jäähdyttimen yläpäästä, irrotetaan jäähdytin ja jäähdytetään pullo noin 30 °C:n lämpötilaan.

Pullon sisältämä seos siirretään kvantitatiivisesti 500 ml:n erotussuppiloon (3.2) käyttämällä useita annoksia tislattua vettä (50 ml). Lisätään noin 80 ml etyylieetteriä (4.6), ravistetaan voimakkaasti noin 60 sekunnin ajan siten, että paine poistetaan ajoittain kääntämällä erotussuppilo ylösalaisin ja avaamalla tulppa. Annetaan seistä, kunnes kaksi faasia ovat täysin erottuneet (huomautus 2). Sen jälkeen saippualiuos otetaan mahdollisimman tarkoin toiseen erotussuppiloon. Vesi-alkoholifaasi uutetaan vielä kaksi kertaa samalla tavoin käyttämällä 60–70 ml etyylieetteriä (4.6).

Huomautus 2:

Mahdollinen emulsio voidaan hajottaa lisäämällä pieniä määriä etanolia (4.7).

Yhdistetään saadut kolme eetteriuutetta yhteen erotussuppiloon, joka sisältää 50 ml vettä. Pestään vedellä (50 ml kerralla), kunnes pesuvesi ei enää saa vaaleanpunaista väriä, kun siihen lisätään tippa fenolftaleiiniliuosta (4.11). Kun pesuvesi on poistettu, suodatetaan vedettömän natriumsulfaatin (4.4) läpi etukäteen punnittuun 250 ml:n pulloon ja pestään suppilo ja suodatin pienillä määrillä etyylieetteriä (4.6).

Liuotin haihdutetaan haihduttimessa 30 °C:n lämpötilassa tyhjiössä. Lisätään 5 ml asetonia (4.5), ja haihtuva liuotin poistetaan kokonaan kevyessä typpivirrassa. Jäännöstä kuivatetaan lämpökaapissa 103 ± 2 °C:n lämpötilassa 15 minuutin ajan. Jäähdytetään eksikaattoreissa ja punnitaan 0,1 mg:n tarkkuudella.

2 OSA

ALKOHOLIYHDISTEIDEN FRAKTIOIDEN EROTTAMINEN

1.   SOVELTAMISALA

Edellä olevan 1 osan mukaisesti valmisteltu saippuoitumaton aines fraktioidaan erilaisiksi alkoholiyhdisteiksi, alifaattisiksi alkoholeiksi, steroleiksi ja triterpeenidialkoholeiksi (erytrodioliksi ja uvaoliksi).

2.   PERIAATE

Saippuoitumaton aines voidaan fraktioida emäksisten levyjen avulla ohutkerroskromatografialla (vertailumenetelmä) ja tehdä näkyväksi ja sitä vastaavat vyöhykkeet voidaan raaputtaa ja erottaa uuttamalla. Vaihtoehtoisena erotusmenetelmänä voidaan käyttää HPLC:tä silikageelikolonnissa ja UV-detektoria ja kerätä erilaiset fraktiot. Alifaattiset ja terpeenialkoholit sekä sterolit ja triterpeenidialkoholit eristetään yhdessä.

3.   VÄLINEISTÖ

Tavallinen laboratoriovälineistö ja erityisesti seuraavat:

3.1

Ohutkerroskromatografialaitteisto, jonka lasilevyjen koko on 20 × 20 cm.

3.2

Ultraviolettivalo, jonka aallonpituus on 366 tai 254 nm.

3.3

Mikroruiskuja, 100 μl ja 500 μl.

3.4

Lasisintterisuodatinsuppilo, jonka huokoskoko on G 3 (15–40 μm), halkaisija noin 2 cm ja korkeus 5 cm ja jossa on liitäntä tyhjiösuodatusta varten sekä koirashios.

3.5

Erlenmeyerpullo, 50 ml, jossa on naarashios ja joka sopii suodatinsuppiloon (3.4).

3.6

Koeputki, 10 ml, jossa on kartiomainen pohja ja ilmatiivis lasitulppa.

3.7

Kalsiumkloridia sisältävä eksikaattori.

3.8

HPLC-järjestelmä, joka koostuu seuraavista osista:

3.8.1

Binääripumppu.

3.8.2

Manuaalinen tai automaattinen injektori, jossa on 200 μl:n injektiosilmukka.

3.8.3

Integroitu kaasunpoistaja.

3.8.4

UV/VIS- tai infrapunadetektori.

3.9

HPLC-laitteiston kolonni, (25 cm × 4 mm sisähalkaisija), silikageeli 60 (hiukkaskoko 5 μm).

3.10

Ruiskusuodatin, 0,45 μm.

3.11

Erlenmeyerpullo, 25 mL.

4.   REAGENSSIT

4.1

Kaliumhydroksidi (vähintään 85 %).

4.2

Kaliumhydroksidin etanoliliuos, noin 2 M.

130 g kaliumhydroksidia (4.1) liuotetaan 200 ml:aan tislattua vettä samalla jäähdyttäen ja lisätään etanolia (4.9) niin, että liuosta on yksi litra. Liuosta säilytetään tiiviisti suljetuissa, tummissa lasipulloissa enintään kahden päivän ajan.

4.3

Etyylieetteri, analyysilaatua.

4.4

Kaliumhydroksidin etanoliliuos, noin 0,2 M.

Liuotetaan 13 g kaliumhydroksidia (4.1) 20 ml:aan tislattua vettä ja lisätään etanolia (4.9) niin, että liuosta on yksi litra.

4.5

Silikageelillä päällystetyt lasilevyt (20 × 20 mm), paksuudeltaan 0,25 mm, ilman fluoresenssi-indikaattoria (voidaan ostaa käyttövalmiina).

4.6

Asetoni, kromatografialaatua.

4.7

n-Heksaani, kromatografialaatua.

4.8

Etyylieetteri, kromatografialaatua.

4.9

Etanoli, analyysilaatua.

4.10

Etyyliasetaatti, analyysilaatua.

4.11

Ohutkerroskromatografian vertailuliuos: kolesteroli, fytosterolit, alkoholit ja erytrodiolin 5-prosenttinen liuos etyyliasetaatissa (4.10).

4.12

2,7-Dikloorifluoreseiini, 0,2-prosenttinen etanoliliuos. Liuos tehdään lievästi emäksiseksi lisäämällä muutama tippa kaliumhydroksidin 2 M alkoholiliuosta (4.2).

4.13

n-Heksaani (4.7)/etyylieetteri (4.8)-seos, 65:35 (V/V).

4.14

HPLC:n liikkuva faasi, n-heksaani (4.7)/etyylieetteri (4.8)-seos, 1:1 (V/V).

5.   VERTAILUMENETELMÄ: ALKOHOLIYHDISTEIDEN EROTTAMINEN EMÄKSISELLÄ OHUTKERROSKROMATOGRAFIAN LEVYLLÄ

Emäksisten ohutkerroskromatografian levyjen valmistaminen. Upotetaan tai kastetaan silikageelilevyt (4.5) kokonaan kaliumhydroksidin 0,2 M etanoliliuokseen (4.4) kymmeneksi sekunniksi, minkä jälkeen niiden annetaan kuivua kaksi tuntia vetokaapissa ja lopuksi yksi tunti 100 °C:ssa lämpökaapissa.

Kun levyt on otettu lämpökaapista, niitä säilytetään kalsiumkloridia sisältävässä eksikaattorissa käyttöhetkeen saakka (näin käsitellyt levyt on käytettävä 15 päivän kuluessa).

Heksaani-etyylieetteriseos (4.13) (huomautus 3) kaadetaan kehitysastiaan siten, että sitä on noin 1 cm. Kehitysastia suljetaan sopivalla kannella ja annetaan seistä avaamatta viileässä paikassa vähintään puoli tuntia, jotta syntyy neste-höyrytasapaino. Astian sisäseinille voidaan kiinnittää suodatinpaperisuikaleita, jotka ulottuvat eluointiaineeseen. Tämä lyhentää kehitysaikaa lähes kolmanneksella ja aineosat eluoituvat tasaisemmin.

Huomautus 3:

Kehitysliuos on vaihdettava uuteen ennen jokaista koetta, jotta eluointiolosuhteet olisivat täysin toistettavissa. Vaihtoehtoisesti liuottimena voidaan käyttää n-heksaani-etyylieetteriseosta (50:50, V/V).

Edellä olevan 1 osan mukaisesti valmistetusta saippuoitumattomasta aineksesta valmistetaan noin 5-prosenttinen liuos etyyliasetaattiin (4.10), jota levitetään 0,3 ml ohuena ja tasaisena nauhana 100 μl:n mikroruiskulla (3.3) kromatografialevyn (4.5) alareunaan (2 cm). Asetetaan 2–3 μl aineen vertailuliuosta (4.11) lähtöviivan tasalle niin, että sterolin, triterpeenidialkoholien ja alkoholien vyöhykkeet voidaan tunnistaa kehityksen jälkeen.

Levy asetetaan kehitysastiaan (3.1). Ympäristön lämpötilan on oltava 15–20 °C (huomautus 4). Astian kansi suljetaan heti ja levyn annetaan eluoitua, kunnes liuotinrintama on siirtynyt noin 1 cm:n päähän levyn yläreunasta. Levy otetaan kehitysastiasta ja liuotin haihdutetaan kuumassa ilmavirrassa tai panemalla levy joksikin aikaa vetokaappiin.

Huomautus 4:

Korkeampi lämpötila voi haitata erotusta.

Levylle suihkutetaan ohuelti ja tasaisesti 2,7-dikloorifluoreseiiniliuosta (4.12), ja se jätetään kuivumaan. Sterolien, triterpeenidialkoholien ja alkoholien vyöhykkeet voidaan tunnistaa ultraviolettivalossa kohdistamalla ne vertailuliuoksesta (4.11) syntyneisiin pisteisiin. Vyöhykkeiden ääriviivat merkitään mustalla kynällä fluoresenssin rajoja seuraten (ks. kuvio 1, TLC-levy).

Silikageeli raaputetaan levystä irti metallilastalla merkityn alueen kohdalta. Saatu aines hienonnetaan ja siirretään suodatinsuppiloon (3.4). Lisätään 10 ml kuumaa etyyliasetaattia (4.10), sekoitetaan huolellisesti metallilastalla ja suodatetaan (tarvittaessa tyhjiössä). Suodos kerätään suodatinsuppiloon liitettyyn erlenmeyerpulloon (3.5).

Pulloon jäänyt aines pestään kolme kertaa noin 10 ml:lla etyylieetteriä (4.3), ja suodos kerätään samaan, suodatinsuppiloon liitettyyn pulloon. Suodosta haihdutetaan, kunnes sen tilavuus on noin 4–5 ml, ja jäännösliuos kaadetaan etukäteen punnittuun 10 ml:n koeputkeen (3.6). Liuosta kuivataan alhaisella lämmöllä kevyessä typpivirrassa; jäännös liuotetaan muutamaan tippaan asetonia (4.6) ja kuivataan jälleen. Koeputkessa olevan jäännös on steroli- ja triterpeenidialkoholifraktio tai alkoholi- ja triterpeenialkoholifraktio.

6.   ALKOHOLIFRAKTION EROTUS HPLC:LLÄ

Saippuoitumaton aines, joka saatiin 1 osasta, liuotetaan 3 ml:aan liikkuvaa faasia (4.14), liuos suodatetaan ruiskusuodattimella (3.10) ja otetaan talteen.

200 μl suodatettua saippuoitumatonta liuosta injektoidaan HPLC-laitteistoon (3.8).

HPLC-erotus ajetaan virtauksella 0,8 ml/min, ensimmäiset 5 minuuttia jätetään huomiotta ja aikavälillä 5–10 minuuttia kerätään alifaattiset ja triterpeenialkoholit ja aikavälillä 11–25 minuuttia sterolit sekä erytrodioli ja uvaoli 25 ml:n erlenmeyerpulloihin (huomautus 5).

Erotusta voidaan seurata UV-detektorilla 210 nm:n aallonpituudella tai refraktioindeksidetektorilla (ks. kuva 6).

Fraktiot kuivataan haihduttamalla ja valmistellaan kromatografiamääritystä varten.

Huomautus 5:

Valvokaa tarkoin HPLC-pumpun painetta, sillä etyylieetteri voi lisätä painetta, ja säätäkää virtausta paineen pitämiseksi valvonnassa.

3 OSA

ALKOHOLIYHDISTEIDEN FRAKTIOIDEN KAASUKROMATOGRAFINEN MÄÄRITYS

1.   SOVELTAMISALA

Tässä osassa annetaan yleisohjeita kapillaarikaasukromatografian käyttöön, kun tarkoituksena on määrittää tämän menetelmän 2 osan mukaisesti eristettyjen alkoholiyhdisteiden koostumus kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti.

2.   PERIAATE

Saippuoitumattomasta aineksesta TLC:tä tai HPLC:tä käyttäen kerätyt fraktiot johdetaan trimetyylisilyylieettereihin ja määritetään sen jälkeen kapillaarikaasukromatografialla, jossa käytetään jakoinjektiota ja liekki-ionisaatiodetektoria.

3.   VÄLINEISTÖ

Tavallinen laboratoriovälineistö ja erityisesti seuraavat:

3.1

Koeputki, 10 ml, jossa on kartiomainen pohja ja ilmatiivis lasitulppa.

3.2

Kaasukromatografi, jota käytetään kapillaarikolonnin ja jakoinjektiojärjestelmän kanssa ja jonka osat ovat

3.2.1

termostaattisäätöinen kolonniuuni, joka säilyttää halutun lämpötilan noin ± 1 °C:n tarkkuudella;

3.2.2

injektoriyksikkö, jonka lämpötilaa voi säätää ja jonka höyrystämisosa on persilanoitua lasia ja jossa on virtauksenjakojärjestelmä;

3.2.3

liekki-ionisaatiodetektori (FID);

3.2.4

tiedonkeruujärjestelmä, joka sopii käytettäväksi FID-detektorin kanssa (3.10.3) ja jonka voi integroida manuaalisesti.

3.3

Kvartsilasinen kapillaarikolonni, jonka pituus on 20–30 m ja sisähalkaisija 0,25–0,32 mm ja jonka sisäpinta on päällystetty yhdisteellä, jossa on 5 prosenttia bifenyyliä ja 95 prosenttia dimetyylipolysiloksaania (SE-52 tai SE-54, stationäärifaasi tai vastaava) siten, että päällysteen paksuus on kauttaaltaan 0,10–0,30 μm.

3.4

Jakoinjektioon sopiva kiinteäneulainen mikroruisku, 10 μl, kaasukromatografiaa varten.

4.   REAGENSSIT

4.1

Vedetön pyridiini, kromatografialaatua.

4.2

Heksametyylidisilatsaani, analyysilaatua.

4.3

Trimetyylikloorisilaani, analyysilaatua.

4.4

Sterolien trimetyylisilyylieettereiden (TMSE) näyteliuokset. Ne valmistetaan vasta käyttöhetkellä steroleista ja erytrodiolista, jotka saadaan niitä sisältävistä öljyistä.

4.5

Alifaattisten C20–C28-alkoholien trimetyylisilyylieettereiden standardiliuokset. Ne valmistetaan puhtaiden alkoholien seoksista juuri ennen käyttöä.

4.6

Kantajakaasut: vety tai helium, kaasukromatografista laatua.

4.7

Apukaasut: vety, helium, typpi ja ilma, kaasukromatografista laatua.

4.8

Silylointireagenssi, jossa on pyridiiniä, heksametyylidisilatsaania ja trimetyylikloorisilaania tilavuussuhteessa 9:3:1 (V/V/V).

4.9

n-Heksaani, kromatografialaatua.

5.   TRIMETYYLISILYYLIEETTEREIDEN VALMISTUS

Koeputkessa (3.1) olevaan alkoholiyhdisteen fraktioon lisätään 50 μl silylointireagenssia (4.8) (huomautus 6) jokaista koeputkessa olevaa alkoholiyhdisteen milligrammaa kohti niin, että kosteutta ei pääse mukaan (huomautus 7).

Huomautus 6:

Käyttövalmiita liuoksia on kaupan. Saatavana on myös muita silylointireagensseja, kuten esim. bistrimetyylisilyylitrifluoriasetamidi + 1 % trimetyylikloorisilaani; reagenssi laimennetaan samalla määrällä vedetöntä pyridiiniä. Pyridiini voidaan korvata samalla määrällä asetonitriiliä.

Huomautus 7:

Lievä sameus on tavallista eikä ole haitaksi. Valkoiset hiutaleet tai vaaleanpunaiseksi värjäytyminen ovat merkkejä kosteudesta tai reagenssien muuttumisesta. Jos näitä ilmenee, koe on uusittava (ainoastaan käytettäessä heksametyylidisilatsaania tai trimetyylikloorisilaania).

Koeputki (3.1) suljetaan tulpalla, ravistetaan varovasti (ei ylösalaisin), kunnes yhdisteet ovat täysin liuenneet. Annetaan seistä vähintään 15 minuuttia huoneenlämmössä ja sentrifugoidaan sitten muutaman minuutin ajan. Kirkas liuos on nyt valmis kaasukromatografista määritystä varten.

6.   KAASUKROMATOGRAFINEN MÄÄRITYS

6.1   Esivalmistelut ja kapillaarikolonnin valmistelu

Kolonni (3.3) asennetaan kaasukromatografialaitteistoon kiinnittämällä kolonnin alkupää jakoinjektoriin ja kolonnin loppupää detektoriin.

Tarkistetaan kaasukromatografisten laitteiden toiminta (kaasuliitännän tiiviys, detektorin, virtauksenjakojärjestelmän ja piirturin toimivuus jne.).

Jos kapillaarikolonnia ei ole aikaisemmin käytetty, se on ensin valmisteltava käyttöön. Pieni määrä kaasua johdetaan kolonnin läpi, käynnistetään kaasukromatografi ja aloitetaan asteittainen lämmittäminen, jota jatketaan, kunnes lämpötila on kohonnut vähintään 20 °C korkeammaksi kuin käyttölämpötila (huomautus 8). Korkeaa lämpötilaa pidetään yllä vähintään kaksi tuntia, minkä jälkeen kromatografialaitteisto saatetaan käyttövalmiiksi (kaasuvirtojen ja jaon säätö, liekinsytytys, tietojärjestelmään kytkeminen, kolonnin, detektorin ja injektorin lämpötilan säätö jne.) ja signaalia rekisteröidään herkkyydellä, joka on vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin määrityksessä käytettävä. Saadun perusviivan on oltava suora, eikä siinä saa olla minkäänlaisia piikkejä eikä siirtymää mihinkään suuntaan. Jos ilmenee negatiivista suoraviivaista siirtymää, se on merkki kolonnin liitäntöjen vuodosta, ja jos ilmenee positiivista siirtymää, se johtuu kolonnin riittämättömästä valmistelusta.

Huomautus 8:

Esivalmistelulämpötilan on aina oltava vähintään 20 °C alempi kuin käytettävä stationäärifaasin korkein lämpötila.

6.2   Käyttöolosuhteet

Optimoidaan lämpötilaohjelma ja kantajakaasun virtaus siten, että saadaan kuvien 3–6 kaltaiset kromatogrammit.

Seuraavat parametrit testattiin ja todettiin käyttökelpoisiksi:

6.2.1   Alifaattiset alkoholit

Uunin lämpötilaohjelma

180 °C (8 min) → 260 °C (5 °C/min) → 260 °C (15 min)

Injektorin lämpötila

280 °C

Detektorin lämpötila

290 °C

Kantajakaasun lineaarinopeus

helium (20–30 cm/s); vety (30–50 cm/s)

Jakosuhde

1:50–1:100

Injektiotilavuus

0,5–1 μl trimetyylisilyylieetteriliuosta (TMSE)

6.2.2   Sterolit ja triterpeenidialkoholit

Uunin lämpötilaohjelma

260 ± 5 °C isoterminen

Injektorin lämpötila

280–300 °C

Detektorin lämpötila

280–300 °C

Kantajakaasun lineaarinopeus

helium (20–30 cm/s); vety (30–50 cm/s)

Jakosuhde

1:50–1:100

Injektiotilavuus

0,5–1 μl trimetyylisilyylieetteriliuosta (TMSE)

Näitä olosuhteita voidaan muuttaa kolonnin ja kaasukromatografin ominaisuuksien mukaan siten, että saadaan seuraavat vaatimukset täyttävät kromatogrammit:

C26-alkoholin retentioaika on 18 ± 5 minuuttia.

C22-alkoholin piikki on 80 ± 20 % täydestä asteikosta oliiviöljylle ja 40 ± 20 % täydestä asteikosta oliivin puristemassaöljylle.

β-sitosterolin piikin retentioaika on 20 ± 5 minuuttia.

kampesterolin piikki: oliiviöljylle (pitoisuus keskimäärin 3 %) 20 ± 5 % täydestä asteikosta.

kaikki mukana olevat sterolit on erotettava. Lisäksi kunkin piikin jälkeen piirturin tulee palata perusviivalle ennen uuden piikin alkua. Tämä ei ole kuitenkaan tarpeen, jos suhteellisen retentioajan (RRT) 1,02 piikki (sitostanoli) pystytään mittaamaan kohtisuoraan.

6.3   Määritys

Imetään 10 μl:n mikroruiskuun (3.4) 1 μl heksaania, sitten 0,5 μl ilmaa ja tämän jälkeen 0,5–1 μl näyteliuosta; lopuksi männällä vedetään vielä neula tyhjäksi. Neula työnnetään septumin läpi injektoriin ja 1–2 sekunnin kuluttua seos injektoidaan nopeasti, odotetaan noin viisi sekuntia, minkä jälkeen neula vedetään pois hitaasti. Myös automaattista injektoria voidaan käyttää.

Rekisteröintiä jatketaan, kunnes näytteessä olevien vastaavien alkoholiyhdisteiden TMSE on kokonaan eluoitunut. Perusviivan on koko ajan oltava vastaavien käyttöolosuhteiden vaatimusten mukainen (6.2.1 tai 6.2.2).

6.4   Piikkien tunnistaminen

Yksittäiset piikit tunnistetaan retentioaikojen perusteella sekä vertaamalla samoissa olosuhteissa määritettyyn alifaattisten ja triterpeenialkoholien tai sterolien ja triterpeenidialkoholien TMSE-seokseen. Alifaattisten ja triterpeenialkoholien fraktion kromatogrammi esitetään kuviossa 3, ja vastaavat kromatogrammit sterolien ja triterpeenidialkoholien osalta esitetään kuviossa 2.

Alifaattiset alkoholit eluoituvat seuraavassa järjestyksessä: C20-oli (I.S.), C22-oli, C23-oli, C24-oli, C25-oli, C26-oli, C27-oli ja C28-oli.

Sterolit ja triterpeenidialkoholit eluoituvat seuraavassa järjestyksessä: kolesteroli, brassikasteroli, ergosteroli, 24-metyleenikolesteroli, kampesteroli, kampestanoli, stigmasteroli, δ-7-kampesteroli, δ-5,23-stigmastadienoli, klerosteroli, β-sitosteroli, sitostanoli, δ-5-avenasteroli, δ-5,24-stigmastadienoli, δ-7-sigmastenoli, δ-7-avenasteroli, erytrodioli ja uvaoli.

6.5   Kvantitatiivinen arviointi

1-eikosanolin ja C22, C24, C26 ja C28 alifaattisten alkoholien piikkien pinta-alat lasketaan tiedonkeruujärjestelmän avulla. 1-eikosanolin vastekerroin on 1.

Lasketaan α-kolestanolin sekä sterolien ja triterpeenidialkoholien piikkien pinta-alat tietojärjestelmän avulla. Sellaisten aineiden piikit jätetään huomiotta, jotka eivät esiinny taulukossa 1 (ergosterolin piikkiä ei lasketa). α-Kolestanolin vastekerroin on 1.

Lasketaan kunkin yksittäisen alkoholiyhdisteen pitoisuus mg/kg:ssa rasvaa tai öljyä seuraavalla kaavalla:

Formula

jossa:

Ax

=

alkoholiyhdisteen x piikin pinta-ala, tietojärjestelmällä laskettuna;

As

=

1-eikosanolin/α-kolestanolin piikin pinta-ala, tietojärjestelmällä laskettuna;

ms

=

lisätyn 1-eikosanolin/α-kolestanolin massa milligrammoina;

m

=

määritykseen käytetyn näytteen massa grammoina.

7.   TULOSTEN ESITTÄMINEN

Ilmoitetaan yksittäisten alifaattisten ja triterpeenialkoholien pitoisuudet mg/kg:ssa rasvaa tai öljyä ja niiden pitoisuuksien yhteismäärä, ”alifaattisen alkoholin kokonaismäärä”. Kokonaismäärä on C22, C24, C26 ja C28 alifaattisten alkoholien yhteenlaskettu määrä.

Kunkin yksittäisen alkoholiyhdisteen pitoisuus ilmaistaan yhden desimaalin tarkkuudella.

Kokonaissterolipitoisuus ilmaistaan kokonaislukuna.

Lasketaan yksittäisen sterolin prosenttiosuus sitä vastaavan piikin suhteellisena osuutena kaikkien sterolipiikkien yhteenlasketusta pinta-alasta:

Formula

jossa:

Ax

=

sterolin x piikin pinta-ala;

ΣA

=

kaikkien sterolien piikkien yhteenlaskettu pinta-ala.

Näennäinen β-sitosterolipitoisuus: δ-5-23-stigmastadienoli + klerosteroli + β-sitosteroli + sitostanoli + δ-5-avenasteroli + δ-5-24-stigmastadienoli.

Lasketaan erytrodiolin ja uvaolin prosenttiosuus:

Formula

jossa:

AEr

=

erytrodiolin pinta-ala, tietojärjestelmällä laskettuna;

AUv

=

uvaolin pinta-ala, tietojärjestelmällä laskettuna;

Σ AT

=

sterolin + erytrodiolin + uvaolin kokonaispinta-ala, tietojärjestelmällä laskettuna.

Yksittäisten sterolien ja triterpeenidialkoholien suhteellisen prosenttiosuuden sekä sterolien kokonaispitoisuuden lisäksi on laskettava erytrodiolin ja uvaolin pitoisuudet sekä niiden summa mg/kg:ssa rasvaa tai öljyä seuraavasti:

Formula

Formula

jossa:

AEr

=

erytrodiolin piikin pinta-ala, tietojärjestelmällä laskettuna;

AUv

=

uvaolin pinta-ala, tietojärjestelmällä laskettuna;

As

=

α-kolestanolin piikin pinta-ala, tietojärjestelmällä laskettuna;

ms

=

lisätyn α-kolestanolin massa milligrammoina;

m

=

määritykseen käytetyn näytteen massa grammoina.

Lisäys

Image 16

1

Hiilivedyt

2

α-Tokoferoli

3

Prenolit

4

Triterpeenialkoholit

5

Alifaattiset alkoholit

6

Metyylisterolit

7

Sterolit

8

Triterpeenidialkoholit

Kuvio 1 – TLC oliivin puristemassaöljyn saippuoitumattomasta osasta; eluoitu kahdesti heksaani-dietyylieetteriseoksella (65:35), kehitetty SO4H2:lla (50 %) ja kuumennettu. Raaputettavat vyöhykkeet näkyvät kuviossa suorakulmioina, 1 on alifaattisten alkoholien vyöhykkeet ja 2 sterolien ja triterpeenidialkoholien vyöhykkeet.

Taulukko I – Sterolien suhteelliset retentioajat

Piikki

Nimi

Suhteellinen retentioaika

Kolonni SE 54

Kolonni SE 52

1

kolesteroli

δ-5-kolesteeni-3-β-oli

0,67

0,63

2

kolestanoli

5-α-kolestaani-3-ß-oli

0,68

0,64

3

brassicasteroli

[24S]-24-metyyli-δ-5,22-kolestadieeni-3-ß-oli

0,73

0,71

*

ergosteroli

[24S]-24-metyyli-δ-5,7,22-kolestatrieeni-3-ß-oli

0,78

0,76

4

24-metyleenikolesteroli

24-metyleeni-δ-5,24-kolestadieeni-3-ß-oli

0,82

0,80

5

kampesteroli

(24R)-24-metyyli-δ-5-kolesteeni-3-ß-oli

0,83

0,81

6

kampestanoli

(24R)-24-metyyli-δ-5-kolestaani-3-ß-oli

0,85

0,82

7

stigmasteroli

(24S)-24-etyyli-δ-5,22-kolestadieeni-3-ß-oli

0,88

0,87

8

δ-7-kampesteroli

(24R)-24-metyyli-δ-7-kolesteeni-3-ß-oli

0,93

0,92

9

δ-5,23-stigmastadienoli

(24R,S)-24-etyyli-δ-5,23-kolestadieeni-3-ß-oli

0,95

0,95

10

klerosteroli

(24S)-24-etyyli-δ-5,25-kolestadieeni-3-ß-oli

0,96

0,96

11

ß-sitosteroli

(24R)-24-etyyli-δ-5-kolesteeni-3-ß-oli

1,00

1,00

12

sitostanoli

24-etyyli-kolestaani-3-ß-oli

1,02

1,02

13

δ-5-avenasteroli

(24Z)-24-etylideeni-δ-5-kolesteeni-3-ß-oli

1,03

1,03

14

δ-5,24-stigmastadienoli

(24R,S)-24-etyyli-δ-5,24-kolestadieeni-3-ß-oli

1,08

1,08

15

δ-7-stigmastenoli

(24R,S)-24-etyyli-δ-7-kolesteeni-3-ß-oli

1,12

1,12

16

δ-7-avenasteroli

(24Z)-24-etylideeni-δ-5-kolesteeni-3-ß-oli

1,16

1,16

17

erytrodioli

5-α-oleaani-12-eeni-3-β-28-dioli

1,41

1,41

18

uvaoli

δ-12-urseeni-3-β-28-dioli

1,52

1,52

Image 17

Kuvio 2. GC–FID-kromatografinen profiili jalostetusta oliiviöljystä saaduista sterolista ja triterpeenidialkoholeista. 1) kolesteroli, 2) α-kolestanoli (I.S.), 3) 24-metyleenikolesteroli, 4) kampesteroli, 5) kampestanoli, 6) stigmasteroli, 7) δ-5,23-stigmastadienoli, 8) klerosteroli, 9) β-sitosteroli, 10) sitostanoli, 11) δ-5-avenasteroli, 12) δ-5,24-stigmastadienoli, 13) δ-7-stigmastenoli, 14) δ-7-avenasteroli, 15) erytrodioli, 16) uvaoli.

Image 18

Kuvio 3. GC–FID-kromatografinen profiili lamppuoliiviöljystä saaduista sterolista ja triterpeenidialkoholeista. 1) kolesteroli, 2) α-kolestanoli, 3) brassicasteroli, 4) 24-metyleenikolesteroli, 5) kampesteroli, 6) kampestanoli, 7) stigmasteroli, 8) δ-7-kampesteroli, 9) δ-5,23-stigmastadienoli, 10) klerosteroli, 11) β-sitosteroli, 12) sitostanoli, 13) δ-5-avenasteroli, 14) δ-5,24-stigmastadienoli, 15) δ-7-stigmastenoli, 16) δ-7-avenasteroli, 17) erytrodioli, 18) uvaoli.

Image 19

Kuvio 4. GC–FID-kromatografinen profiili oliiviöljystä saaduista alifaattisista alkoholeista ja triterpeenialkoholeista. (I.S.) C20-oli, 1) C22-oli, 2) C24-oli, 3) C26-oli, 4) C28-oli, 5) triterpeenialkoholit.

Image 20

Kuvio 5. GC–FID-kromatografinen profiili jalostetusta oliiviöljystä ja toisen sentrifugoinnin oliiviöljystä saaduista alifaattisista alkoholeista ja triterpeenialkoholeista. (I.S.) C20-oli, 1) C22-oli, 2) C24-oli, 3) C26-oli, 4) C28-oli, 5) triterpeenialkoholit.

Image 21

Kuvio 6. HPLC-kromatogrammi oliiviöljystä, erotettu saippuoitumatta HLPC:llä UV-detektoria käyttäen. 1) Alifaattiset ja triterpeenialkoholit 2) Sterolit ja triterpeenidialkoholit.


30.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/49


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1605,

annettu 27 päivänä syyskuuta 2019,

vähäriskisen tehoaineen Bacillus subtilis kannan IAB/BS03 hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY (1) kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 22 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yritys Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas S.L. toimitti Alankomaille 16 päivänä joulukuuta 2014 asetuksen (EY) N:o 1107/2009 7 artiklan 1 kohdan mukaisen hakemuksen tehoaineen Bacillus subtilis -kannan IAB/BS03 hyväksymiseksi.

(2)

Kyseisen asetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti Alankomaat, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi, ilmoitti 23 päivänä kesäkuuta 2015 hakijalle, muille jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, että hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi.

(3)

Esittelevä jäsenvaltio toimitti 24 päivänä helmikuuta 2017 arviointikertomuksen luonnoksen komissiolle ja kopion siitä elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Siinä arvioitiin, voidaanko kyseisen tehoaineen olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen noudatti asetuksen (EY) N:o 1107/2009 12 artiklan 1 kohdan säännöksiä. Se pyysi kyseisen asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti hakijaa toimittamaan lisätietoja jäsenvaltioille, komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Esittelevän jäsenvaltion näistä lisätiedoista tekemä arviointi toimitettiin elintarviketurvallisuusviranomaiselle päivitetyn arviointikertomuksen luonnoksena 14 päivänä joulukuuta 2017.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti 18 päivänä huhtikuuta 2018 hakijalle, jäsenvaltioille ja komissiolle päätelmänsä (2) siitä, voidaanko tehoaineen Bacillus subtilis -kannan IAB/BS03 olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit. Elintarviketurvallisuusviranomainen asetti päätelmänsä julkisesti saataville.

(6)

Komissio esitteli 12 päivänä joulukuuta 2018 pysyvälle kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitealle Bacillus subtilis -kantaa IAB/BS03 koskevan tarkastelukertomuksen ja asetusluonnoksen Bacillus subtilis -kannan IAB/BS03 hyväksymisestä.

(7)

Hakijalle annettiin mahdollisuus esittää huomautuksensa tarkastelukertomuksesta.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädettyjen hyväksymiskriteerien täyttyminen on osoitettu vähintään yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman edustavan käyttötarkoituksen osalta ja erityisesti tutkittujen ja tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta.

(9)

Siksi on aiheellista hyväksyä Bacillus subtilis -kanta IAB/BS03.

(10)

Komissio katsoi lisäksi, että Bacillus subtilis -kanta IAB/BS03 on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 22 artiklan mukaisesti vähäriskisenä pidettävä tehoaine. Bacillus subtilis -kanta IAB/BS03 ei ole huolta aiheuttava aine ja se täyttää asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevassa 5 kohdassa esitetyt edellytykset.

(11)

Näin ollen on aiheellista hyväksyä Bacillus subtilis -kanta IAB/BS03 vähäriskisenä tehoaineena 15 vuoden ajan.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan sekä sen 6 artiklan mukaisesti ja nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella hyväksyntään on tarpeen sisällyttää tiettyjä edellytyksiä.

(13)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (3) liitettä olisi muutettava.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksyminen

Hyväksytään liitteessä I esitetty tehoaineen Bacillus subtilis -kanta IAB/BS03 kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011 tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus subtilis strain IAB/BS03. EFSA Journal 2018; 16(6):5261. DOI:10.2903/j.efsa.2018.5261.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).


LIITE I

Nimi, tunnistenumerot

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset määräykset

Bacillus subtilis -kanta IAB/BS03

Viitenumero espanjalaisessa kantakokoelmassa (CECT), Espanja: CECT 7254

Viitenumero saksalaisessa kantakokoelmassa (DSMZ), Saksa: DSM 24682

Ei sovelleta

Vähimmäispitoisuus:

1 × 1013 PMY/kg

Enimmäispitoisuus:

5 × 1013 PMY/kg

20. lokakuuta 2019

20. lokakuuta 2034

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon Bacillus subtilis -kantaa IAB/BS03 koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota:

a)

kasvinsuojeluaineissa käytetyn kaupallisesti valmistetun teknisen aineiston spesifikaatioon, mukaan lukien merkityksellisten toissijaisten aineenvaihduntatuotteiden kaikki ominaisuudet

b)

käyttäjien ja työntekijöiden suojeluun ottaen huomioon, että mikro-organismeja pidetään lähtökohtaisesti mahdollisina herkistymisen aiheuttajina, ja varmistaen, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö.

Tuottajan on huolehdittava siitä, että ympäristöolosuhteiden säilymistä ja laadunvalvonta-analyysia tuotantoprosessin aikana valvotaan tarkasti, jotta varmistetaan OECD:n mikrobikontaminanttien sallittuja rajoja mikro-organismeja sisältävissä tuholaistorjunta-aineissa koskevan keskusteluasiakirjan vaatimusten täyttyminen. Asiakirja sisältyy valmisteluasiakirjaan SANCO/12116/2012 (2).

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf


LIITE II

Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevaan D osaan kohta seuraavasti:

”17

Bacillus subtilis -kanta IAB/BS03

Viitenumero espanjalaisessa kantakokoelmassa (CECT), Espanja: CECT 7254

Viitenumero saksalaisessa kantakokoelmassa (DSMZ), Saksa: DSM 24682

Ei sovelleta

Vähimmäispitoisuus:

1 × 1013 PMY/kg

Enimmäispitoisuus:

5 × 1013 PMY/kg

20. lokakuuta 2019

20. lokakuuta 2034

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon Bacillus subtilis -kantaa IAB/BS03 koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota:

a)

kasvinsuojeluaineissa käytetyn kaupallisesti valmistetun teknisen aineiston spesifikaatioon, mukaan lukien merkityksellisten toissijaisten aineenvaihduntatuotteiden kaikki ominaisuudet

b)

käyttäjien ja työntekijöiden suojeluun ottaen huomioon, että mikro-organismeja pidetään lähtökohtaisesti mahdollisina herkistymisen aiheuttajina, ja varmistaen, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö.

Tuottajan on huolehdittava siitä, että ympäristöolosuhteiden säilymistä ja laadunvalvonta-analyysia tuotantoprosessin aikana valvotaan tarkasti, jotta varmistetaan OECD:n mikrobikontaminanttien sallittuja rajoja mikro-organismeja sisältävissä tuholaistorjunta-aineissa koskevan keskusteluasiakirjan vaatimusten täyttyminen. Asiakirja sisältyy valmisteluasiakirjaan SANCO/12116/2012 (1).

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.


(1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf”


30.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/53


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1606,

annettu 27 päivänä syyskuuta 2019,

tehoaineen metiokarbi hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivillä 2007/5/EY (2) sisällytettiin metiokarbi tehoaineena neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) liitteeseen I.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti hyväksyttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa A osassa.

(3)

Tehoaineen metiokarbi hyväksyntä, sellaisena kuin se on esitettynä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa A osassa, päättyy 31 päivänä heinäkuuta 2020.

(4)

Hakemus, jossa pyydettiin uusimaan metiokarbin hyväksyntä, jätettiin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 (5) 1 artiklan mukaisesti kyseisessä artiklassa säädetyssä määräajassa.

(5)

Hakija on toimittanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 6 artiklassa vaaditut täydentävät asiakirja-aineistot. Esittelevä jäsenvaltio totesi hakemuksen täydelliseksi.

(6)

Esittelevä jäsenvaltio laati rinnakkaisesittelijänä toimivaa jäsenvaltiota kuullen uusimista koskevan arviointikertomuksen ja toimitti sen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 13 päivänä heinäkuuta 2017.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti uusimista koskevan arviointikertomuksen hakijalle ja jäsenvaltioille kommentoitavaksi ja niiltä saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomainen asetti täydentävän asiakirja-aineiston tiivistelmän julkisesti saataville.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti 24 päivänä syyskuuta 2018 komissiolle päätelmänsä (6) siitä, voidaanko metiokarbin olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit. Komissio esitti metiokarbiin liittyvän uusimista koskevan kertomuksen luonnoksen pysyvälle kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitealle 24 päivänä tammikuuta 2019.

(9)

Elintarviketurvallisuusviranomainen havaitsi työntekijöihin kohdistuvan riskin, joka ei ollut hyväksyttävissä, vaikka otettaisiin huomioon henkilönsuojainten käyttö, ja linnuille, nisäkkäille ja lieroille aiheutuvan suuren riskin. Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomainen ei voinut arvioida kuluttajille aiheutuvaa riskiä, koska kasvituotteiden riskinarviointia koskevaa jäämän määritelmää ei ollut voitu asettaa johtuen siitä, että käytettävissä olevien tietojen perusteella metaboliitti M01:n genotoksista potentiaalia ei ollut voitu sulkea pois.

(10)

Komissio pyysi hakijaa toimittamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä koskevat huomautuksensa. Komissio kehotti myös täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 14 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti hakijaa toimittamaan huomatuksensa uusimista koskevan kertomuksen luonnoksesta. Hakija toimitti huomautuksensa, ja ne on tutkittu huolellisesti.

(11)

Hakijan esittämistä perusteluista huolimatta tehoainetta koskevia huolenaiheita ei voitu poistaa.

(12)

Näin ollen ei ole vahvistettu vähintään yhden kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman edustavan käyttötarkoituksen osalta, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit täyttyvät. Sen vuoksi on aiheellista olla uusimatta tehoaineen metiokarbi hyväksyntää kyseisen asetuksen 20 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(13)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 540/2011 olisi muutettava.

(14)

Jäsenvaltioille tulisi antaa riittävästi aikaa metiokarbia sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien peruuttamiseen. Ottaen huomioon havainnot käsiteltyjä siemeniä lastaaville ja viljeleville työntekijöille sekä käsitellyistä siemenistä linnuille, luonnonvaraisille nisäkkäille ja lieroille aiheutuvista riskeistä niiden metiokarbia sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta, joille jäsenvaltiot myöntävät siirtymäajan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti, kyseisen siirtymäajan olisi päätyttävä viimeistään 3 päivänä huhtikuuta 2020.

(15)

Metiokarbin hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennettiin 31 päivään heinäkuuta 2020 komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/707 (7), jotta uusimismenettely saataisiin päätökseen ennen kuin kyseisen aineen hyväksynnän voimassaolo päättyy. Koska hyväksynnän uusimatta jättämisestä tehdään päätös ennen voimassaolon myöhennettyä päättymispäivää, tätä asetusta olisi sovellettava mahdollisimman pian.

(16)

Tämä asetus ei rajoita metiokarbin hyväksyntää koskevan uuden hakemuksen toimittamista asetuksen (EY) N:o 1107/2009 7 artiklan mukaisesti.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksynnän uusimatta jättäminen

Tehoaineen metiokarbi hyväksyntää ei uusita.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Poistetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevasta A osasta metiokarbia koskeva rivi 148.

3 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Jäsenvaltioiden on peruutettava metiokarbia tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden hyväksynnät viimeistään 3 päivänä tammikuuta 2020.

4 artikla

Siirtymäaika

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti mahdollisesti myöntämän siirtymäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja sen on päätyttävä viimeistään 3 päivänä huhtikuuta 2020.

5 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission direktiivi 2007/5/EY, annettu 7 päivänä helmikuuta 2007, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta kaptaanin, folpetin, formetanaatin ja metiokarbin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina EUVL L 35, 8.2.2007, s. 11).

(3)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012, annettu 18 päivänä syyskuuta 2012, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance methiocarb EFSA Journal 2018;16(10):5429.

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/707, annettu 7 päivänä toukokuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden alfa-sypermetriini, beflubutamidi, benalaksyyli, bentiavalikarbi, bifenatsaatti, boskalidi, bromoksyniili, kaptaani, syatsofamidi, desmedifami, dimetoaatti, dimetomorfi, diuroni, etefoni, etoksatsoli, famoksadoni, fenamifossi, flumioksatsiini, fluoksastrobiini, folpetti, foramsulfuroni, formetanaatti, metalaksyyli-M, metiokarbi, metributsiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus kanta 251, fenmedifaami, fosmetti, pirimifossi-metyyli, propamokarbi, protiokonatsoli, S-metolaklori ja tebukonatsoli hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 120, 8.5.2019, s. 16).


30.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/56


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1607,

annettu 27 päivänä syyskuuta 2019,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 muuttamisesta todistushakemusten jättämisajan päättymispäivien osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 178 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1239 (2) vahvistetaan maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistushakemusten jättämistä ja todistusten myöntämistä koskevat yhteiset säännökset. Siinä on todistushakemusten ja peruuttamispyyntöjen määräaikoja koskevia säännöksiä. Se sisältää erityisesti säännöksiä niitä tapauksia varten, joissa mainitussa asetuksessa asetetaan menettelyjä varten ajanjakso, tämän ajanjakson alkamis- tai päättymispäivän määrittämiseksi, jos se on lauantai, sunnuntai tai yleinen vapaapäivä.

(2)

Jotta tariffikiintiöitä olisi helpompi hallinnoida koko unionissa, on tarpeen varmistaa, että kaikkiin todistuksilla hallinnoitaviin maatalouden tariffikiintiöihin sovelletaan samoja todistushakemusten määräaikojen vahvistamista koskevia sääntöjä.

(3)

Hakijoiden olisi voitava jättää todistushakemukset jäsenvaltioiden yleisistä vapaapäivistä riippumatta. Jos todistushakemusten jättämisajan päättymispäivä on lauantai, sunnuntai tai yleinen vapaapäivä, päättymispäivät määritellään nykyisin eri tavoin riippuen siitä, määritelläänkö hakukausi tietyn päivämäärän vai hakukauden pituuden mukaan. Niitä tapauksia varten, joissa hakukausi määritellään sen pituuden mukaan, neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 (3) 3 artiklan 4 kohdassa säädetään, että jos hakukausi päättyy lauantaina, sunnuntaina tai yleisenä vapaapäivänä, hakemuksen jättämisajan päättymispäivä on kyseistä lauantaita, sunnuntaita tai yleistä vapaapäivää seuraava työpäivä. Jos hakukausi määritellään tietyn päivämäärän mukaan, mainitun asetuksen 5 artiklan mukaan hakukausi päättyy päättymispäivän viimeisen tunnin kuluttua umpeen. Tämä tarkoittaa sitä, että ilman erityistä säännöstä niitä tapauksia varten, joissa tietyn päivämäärän mukaan määritelty hakukausi päättyy lauantaina, sunnuntaina tai yleisenä vapaapäivänä, hakemukset olisi jätettävä kyseistä lauantaita, sunnuntaita tai yleistä vapaapäivää edeltävänä viimeisenä työpäivänä.

(4)

Jos todistushakemusten jättämisajan päättymispäivä on lauantai, sunnuntai tai yleinen vapaapäivä, päättymispäivää olisi aikaistettava kaikissa tapauksissa riippumatta siitä, määritelläänkö hakukausi tietyn päivämäärän vai hakukauden pituuden mukaan, jottei päättymispäivästä olisi epäselvyyttä. Lisäksi jäsenvaltioiden, jotka haluavat säätää tarvittavista työjärjestelyistä, jotka mahdollistavat todistushakemusten jättämisen lauantaina, sunnuntaina tai yleisenä vapaapäivänä, olisi sallittava tehdä niin. Tällaisissa tapauksissa olisi todistushakemusten hallinnoinnin avoimuuden varmistamiseksi vahvistettava säännöt sen varmistamiseksi, että hakijoille ilmoitetaan tällaisista järjestelyistä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:

1)

Korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

poiketen siitä, mitä mainitun asetuksen 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 4 kohdassa säädetään, sovellettava päättymispäivä on lauantaita, sunnuntaita tai yleistä vapaapäivää edeltävä viimeinen työpäivä, ja se päättyy kello 13.00 Brysselin aikaa. Todistushakemusten osalta jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää säätää tarvittavista työjärjestelyistä, jotta hakemukset voidaan jättää lauantaina, sunnuntaina tai yleisenä vapaapäivänä. Tällöin sovellettava päättymispäivä on tietty lauantai, sunnuntai tai yleinen vapaapäivä, ja se päättyy kello 13.00 Brysselin aikaa. Jos jäsenvaltio päättää säätää tällaisista työjärjestelyistä, sen on julkaistava ne.”

2)

Lisätään toinen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisen alakohdan b alakohtaa sovelletaan myös, jos sovellettava päättymispäivä määritellään tietyn päivämäärän mukaan ja se on lauantai, sunnuntai tai yleinen vapaapäivä.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1239, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista säännöistä tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 44).

(3)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1182/71, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971, määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä (EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1).


PÄÄTÖKSET

30.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/58


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1608,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2019,

sisävesiliikenteen normien laadinnasta vastaavassa eurooppalaisessa komiteassa ja Reinin navigaation keskuskomissiossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta sisävesiliikenteen ammattipätevyyden alalla käytettävien mallien hyväksymiseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Reinin vesiliikenteestä tehty tarkistettu yleissopimus, jäljempänä ’yleissopimus’, tuli voimaan 14 päivänä huhtikuuta 1967.

(2)

Reinin navigaation keskuskomissio, jäljempänä ’RNKK’, voi yleissopimuksen 46 artiklan nojalla hyväksyä jäseniään sitovia päätöslauselmia.

(3)

RNKK:n yhteyteen perustettiin 3 päivänä kesäkuuta 2015 sisävesiliikenteen alan normien laadinnasta vastaava eurooppalainen komitea, jäljempänä ’CESNI’, kehittämään etenkin aluksiin, tietotekniikkaan ja miehistöön liittyviä sisävesiliikenteen teknisiä normeja eri aloilla.

(4)

CESNI hyväksyy seuraavassa kokouksessaan, joka on määrä pitää 15 päivänä lokakuuta 2019, sisävesiliikenteen ammattipätevyyden alalla käytettäviä malleja koskevat normit. RNKK:n on myös määrä hyväksyä päätöslauselma, jolla kyseiset mallit sisällytetään Reinillä liikennöivää henkilöstöä koskeviin asetuksiin.

(5)

On aiheellista määrittää kanta, joka otetaan unionin puolesta CESNIssä ja RNKK:ssa, sillä ammattipätevyyden alalla käytettäviä malleja koskevat normit vaikuttavat ratkaisevasti unionin oikeuden ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/2397 (1) sisältöön.

(6)

Liikkuvuuden helpottamiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että miehistön jäsenten tutkintojensa tunnustamisen varmistamiseksi käyttämät mallit ovat mahdollisimman yhdenmukaiset eri oikeudellisissa järjestelmissä kaikkialla Euroopassa. Erityisesti olisi annettava RNKK:n jäseninä oleville jäsenvaltioille lupa tukea päätöksiä, joilla RNKK:n säännöt yhdenmukaistetaan unionissa sovellettavien sääntöjen kanssa.

(7)

CESNIn laatimat pätevyyskirjojen, meripalvelukirjan, laivapäiväkirjan, pätevyyskirjan ja meripalvelukirjan yhdistävän yhteisen asiakirjan sekä käytännön kokeesta annettavan todistuksen mallit ovat esimerkkejä eurooppalaisten normien yhdenmukaistamisesta.

(8)

Niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat CESNIn ja RNKK:n jäseniä, olisi esitettävä unionin kanta yhdessä toimien,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Euroopan sisävesiliikenteen normien laadinnasta vastaavassa eurooppalaisessa komiteassa (CESNI) 15 päivänä lokakuuta 2019 unionin puolesta otettava kanta on puoltaa tämän päätöksen lisäyksessä esitettyjen sisävesiliikenteen ammattipätevyyden alalla käytettäviä malleja koskevien eurooppalaisten normien hyväksymistä.

2.   Reinin navigaation keskuskomission (RNKK) täysistunnossa unionin puolesta otettava kanta on tukea kaikkia sellaisia ehdotuksia, joilla Reinillä liikennöivää henkilöstöä koskevissa asetuksissa asetettavat vaatimukset yhdenmukaistetaan tämän päätöksen lisäyksessä esitetyissä sisävesiliikenteen ammattipätevyyden alalla käytettäviä malleja koskevissa eurooppalaisissa normeissa asetettujen vaatimusten kanssa.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kannan esittävät ne jäsenvaltiot, jotka ovat CESNIn jäseniä, yhdessä toimien.

2.   Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kannan esittävät ne jäsenvaltiot, jotka ovat RNKK:n jäseniä, yhdessä toimien.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 16 päivänä syyskuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. TUPPURAINEN


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/2397, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, ammattipätevyyden tunnustamisesta sisävesiliikenteessä sekä neuvoston direktiivien 91/672/ETY ja 96/50/EY kumoamisesta (EUVL L 345, 27.12.2017, s. 53).


LIITE

SISÄVESILIIKENTEEN AMMATTIPÄTEVYYDEN ALALLA KÄYTETTÄVIÄ MALLEJA KOSKEVAT CESNIN NORMIT

1.   PÄÄLLIKÖN, NESTEYTETYN MAAKAASUN (LNG) ASIANTUNTIJAN JA MATKUSTAJALIIKENTEEN ASIANTUNTIJAN PÄTEVYYSKIRJOJEN MALLEJA KOSKEVAT NORMIT

1.1   Pätevyyskirjojen sähköistä muotoa koskeva normi

Päällikön, nesteytetyn maakaasun (LNG) asiantuntijan ja matkustajaliikenteen asiantuntijan pätevyyskirjan malli on PDF/A-asiakirja, joka sisältää sellaiset tiedot asianomaisesta pätevyyskirjasta, jotka voidaan saada Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/2397 (1) 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tietokannassa olevasta miehistön jäsentä koskevasta henkilökansiosta. Pätevyyskirja on annettava sähköisessä muodossa ja siinä on oltava 2D-viivakoodi ja turvaominaisuudet, joiden avulla tietojen alkuperä ja koskemattomuus voidaan todentaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 (2) (eIDAS-asetus) mukaisesti.

Image 22

Ohjeet:

1.

Haltijan sukunimi (sukunimet)

2.

Haltijan etunimi (etunimet)

 

Nimi on merkittävä Unicode-standardin mukaisesti samalla tavalla kuin asianomaisen henkilön henkilökortissa tai asianomaisen henkilön passissa.

 

Jos Unicode-standardin mukainen nimi ja ASCII-muotoinen nimi kirjoitetaan eri tavalla, ASCII-muotoinen nimi on lisättävä sulkuihin.

3a.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv)

3b.

Syntymäpaikka (kaupunki)

4.

Haltijan tunnistenumero, sellaisena kuin se on direktiivin (EU) 2017/2397 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tietokannassa

5.

Haltijan fyysinen tunnistaminen elektronisesta kuvatiedostosta

6.

Pätevyyskirjan sarjanumero

7.

Pätevyyskirjan myöntämispäivä

8.

Voimassaolon päättymispäivä

9.

Pätevyyskirjan myöntänyt viranomainen

10.

Myönnetyn erityisluvan (myönnettyjen erityislupien) koodit: R (purjehtiminen tutkan avulla); M (purjehtiminen meriväylän luonteisilla sisävesiväylillä); eurooppalaiseen vertailutietojen hallintajärjestelmään (European Reference Data Management System, ERDMS) koodatut väylien osat, joilla esiintyy erityisiä riskejä; C (suurien kytkyeiden liikennöinti), joka merkitään pätevyyskirjan myöntäneen viranomaisen koodin ja luvan sarjanumeron kanssa

11.

Lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat riskinhallintatoimenpiteet ja rajoitukset (koodi 01–09 ES-QIN:n mukaisesti)

Nesteytetyn maakaasun (LNG) asiantuntijan ja matkustajaliikenteen asiantuntijan pätevyyskirjoihin ei sovelleta kohtia 10 ja 11.

Unionin pätevyyskirjojen nimi voidaan korvata nimellä

”Sisävesiliikennettä koskeva Euroopan unionin pätevyyskirja”

ja lippu voi olla Euroopan unionin lippu.

Reinillä liikennöivää henkilöstöä koskevien asetusten mukaisesti annetuissa pätevyyskirjoissa nimi voidaan korvata nimellä

”RNKK-pätevyyskirja”

ja lippu voi olla RNKK:n lippu.

Pätevyyskirjan visuaaliset ominaisuudet: Pätevyyskirjan tausta on vaaleansininen ja se voidaan tulostaa A4-kokoisena

1.2   Päällikön pätevyyskirjan fyysistä muotoa koskeva normi

1.2.1   Päällikön pätevyyskirjan malli

Image 23

Ohjeet:

1.

Haltijan sukunimi (sukunimet)

2.

Haltijan etunimi (etunimet)

 

Nimi on merkittävä Unicode-standardin mukaisesti samalla tavalla kuin asianomaisen henkilön henkilökortissa tai asianomaisen henkilön passissa.

 

Jos Unicode-standardin mukainen nimi ja ASCII-muotoinen nimi kirjoitetaan eri tavalla, ASCII-muotoinen nimi on lisättävä sulkuihin.

3a.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv)

3b.

Syntymäpaikka (kaupunki)

4.

Haltijan tunnistenumero, sellaisena kuin se on direktiivin (EU) 2017/2397 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tietokannassa

5.

Haltijan fyysinen tunnistaminen elektronisesta kuvatiedostosta

6.

Pätevyyskirjan sarjanumero

7.

Pätevyyskirjan myöntämispäivä

8.

Voimassaolon päättymispäivä

9.

Pätevyyskirjan myöntänyt viranomainen

10.

Myönnetyn erityisluvan (myönnettyjen erityislupien) koodit: R (purjehtiminen tutkan avulla); M (purjehtiminen meriväylän luonteisilla sisävesiväylillä); ERDMS:ään koodatut väylien osat, joilla esiintyy erityisiä riskejä; C (suurien kytkyeiden liikennöinti)

11.

Lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat riskinhallintatoimenpiteet ja rajoitukset (koodit ES-QIN:n mukaisesti)

Unionin pätevyyskirjojen etu- ja takapuolella oleva nimi voidaan korvata seuraavasti:

”Sisävesiliikennettä koskeva Euroopan unionin pätevyyskirja

Päällikkö”

ja lippu voi olla Euroopan unionin lippu.

Reinillä liikennöivää henkilöstöä koskevien asetusten mukaisesti annettujen pätevyyskirjojen etu- ja takapuolella oleva asiakirjan nimi voidaan korvata merkinnällä

”RNKK-pätevyyskirja

Päällikkö”

ja lippu voi olla RNKK:n lippu.

Päällikön pätevyyskirjan fyysiset ominaisuudet: Pätevyyskirjan tausta on vaaleansininen. Se on ID1-kokoinen ISO/IEC 7810-standardin mukaisesti.

1.2.2   Nesteytetyn maakaasun (LNG) asiantuntijan ja matkustajaliikenteen asiantuntijan pätevyyskirjoja koskeva malli

Image 24

Ohjeet:

1.

Haltijan sukunimi (sukunimet)

2.

Haltijan etunimi (etunimet)

 

Nimi on merkittävä Unicode-standardin mukaisesti samalla tavalla kuin asianomaisen henkilön henkilökortissa tai asianomaisen henkilön passissa.

 

Jos Unicode-standardin mukainen nimi ja ASCII-muotoinen nimi kirjoitetaan eri tavalla, ASCII-muotoinen nimi on lisättävä sulkuihin.

3a.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv)

3b.

Syntymäpaikka (kaupunki)

4.

Haltijan tunnistenumero, sellaisena kuin se on direktiivin (EU) 2017/2397 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tietokannassa

5.

Haltijan fyysinen tunnistaminen elektronisesta kuvatiedostosta

6.

Pätevyyskirjan sarjanumero

7.

Pätevyyskirjan myöntämispäivä

8.

Voimassaolon päättymispäivä

9.

Pätevyyskirjan myöntänyt viranomainen

Unionin pätevyyskirjojen etupuolella oleva nimi voidaan korvata nimellä

”Sisävesiliikennettä koskeva Euroopan unionin pätevyyskirja

LNG-asiantuntija”

tai

”Sisävesiliikennettä koskeva Euroopan unionin pätevyyskirja

Matkustajaliikenteen asiantuntija”

ja lippu voi olla Euroopan unionin lippu.

Reinillä liikennöivää henkilöstöä koskevien asetusten mukaisesti myönnettyjen pätevyyskirjojen etupuolella oleva nimi voidaan korvata nimellä

”RNKK-pätevyyskirja

LNG-asiantuntija”

tai

”RNKK-pätevyyskirja

Matkustajaliikenteen asiantuntija”

ja lippu voi olla RNKK:n lippu.

Matkustajaliikenteen asiantuntijan tai nesteytetyn maakaasun (LNG) asiantuntijan pätevyyskirjan fyysiset ominaisuudet: Pätevyyskirjan tausta on vaaleansininen. Se on ID1-kokoinen ISO/IEC 7810-standardin mukaisesti.

2.   MERIPALVELUKIRJAN MALLI

Sivu 1

Maan nimi

Lippu

Meripalvelukirja

Haltijan tunnistetiedot

1.

Haltijan sukunimi (sukunimet):

2.

Etunimi (etunimet):

3a.

Syntymäaika:

3b.

Syntymäpaikka:

4.

Miehistön jäsenen tunnistenumero:

5.

Valokuva

Meripalvelukirjan tunniste

1.

Sarjanumero:

2.

Myöntämispäivä:

3.

Myöntävä viranomainen:

4.

Myöntävän viranomaisen allekirjoitus ja leima:

5.

Aiemman meripalvelukirjan sarjanumero:

Meripalvelukirjan sarjanumero

Mallin sivu 2

Tyhjä

Mallin sivu 3

Palveluaika

Palveluaika aluksella, kulkuneuvon nimi: UNTERWALDEN

Kulkuneuvon yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero tai muu virallinen numero: 07000281 …

Kulkuneuvon tyyppi (1): …

Rekisteröintivaltio: CH …

Kulkuneuvon pituus metreinä*) 105 m …

Omistajan nimi ja osoite: …

TSAG, Hauptstrasse 55, CH-4127 Riehen, Basel-Stadt …

Missä tehtävässä haltija on palvellut: …

Palvelu alkoi (päivämäärä): 22.10.1995 …

Palvelu päättyi (päivämäärä): 22.11.1996 …

Päällikkö (nimi ja osoite): …

K. Huber, Rheinstrasse 55, D-76497 Wintersdorf …

Paikka, päiväys ja päällikön allekirjoitus: Rotterdam, 20.11.1996 K.Huber …

Palveluaika aluksella, kulkuneuvon nimi: …

Kulkuneuvon yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero tai muu virallinen numero: …

Kulkuneuvon tyyppi: …

Rekisteröintivaltio: …

Pituus metreinä* / matkustajien lukumäärä* …

Omistaja (nimi ja osoite) …

Missä tehtävässä haltija on palvellut: …

Palvelu alkoi (päivämäärä): …

Palvelu päättyi (päivämäärä): …

Päällikkö (nimi ja osoite): …

Paikka, päiväys ja päällikön allekirjoitus: …

Palveluaika aluksella, kulkuneuvon nimi: …

Kulkuneuvon yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero tai muu virallinen numero: …

Kulkuneuvon tyyppi: …

Rekisteröintivaltio: …

Pituus metreinä* / matkustajien lukumäärä* …

Omistaja (nimi ja osoite) …

(1)

Kulkuneuvosta ilmoitetaan aina, onko kyseessä C- tai G-säiliöalus, suuri kytkye vai nesteytettyä maakaasua polttoaineena käyttävä kulkuneuvo

*

Tarpeeton viivataan yli

Missä tehtävässä haltija on palvellut: …

Palvelu alkoi (päivämäärä): …

Palvelu päättyi (päivämäärä): …

Päällikkö (nimi ja osoite): …

Paikka, päiväys ja päällikön allekirjoitus: …

Palveluaika aluksella, kulkuneuvon nimi: …

Kulkuneuvon yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero tai muu virallinen numero: …

Kulkuneuvon tyyppi: …

Rekisteröintivaltio: …

Pituus metreinä* / matkustajien lukumäärä* …

Omistaja (nimi ja osoite) …

Missä tehtävässä haltija on palvellut: …

Palvelu alkoi (päivämäärä): …

Palvelu päättyi (päivämäärä): …

Päällikkö (nimi ja osoite): …

Paikka, päiväys ja päällikön allekirjoitus: … Meripalvelukirjan sarjanumero

Sivut 4–23 kuten sivu 3

Mallin sivu 24

Meripalveluaika ja purjehditut sisävesiväylien osuudet viimeisten 15 kuukauden aikana

Purjehdittujen päivien lukumäärän on oltava johdonmukainen laivapäiväkirjaan merkityn meripalveluajan kanssa!

Kulkuneuvon nimi tai yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero

Matkan alkamispaikka

(km)

Kauttakulkupaikka

Matkan päätepiste

(km)

Matka alkoi (päivämäärä)

Keskeytyspäivät

Matka päättyi (päivämäärä)

Purjehdittujen päivien kokonaislukumäärä

Päällikön allekirjoitus

A

 

B

 

C

D

E

F

G

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakirja täydellinen

kyllä

ei

Epäilyt koskevat riviä (rivejä) …

Epäilyt on häivytetty esittämällä

laivapäiväkirja (tai sen osa)

muu virallinen asiakirja

Sarakkeiden A-G otsakkeita ei paineta sivuille 26–55.

Toimivaltainen viranomainen täyttää

Viranomainen täyttää: Tämän sivun perusteella laskettu purjehdittujen päivien kokonaislukumäärä

 

 

Toimivaltaisen viranomaisen validointimerkki

Esitetty (päivämäärä)

Viranomaisen allekirjoitus ja leima

Mallin sivu 25

Meripalveluaika ja purjehditut sisävesiväylien osuudet viimeisten 15 kuukauden aikana Vuosi: …2015/2016…

Purjehdittujen päivien lukumäärän on oltava johdonmukainen laivapäiväkirjaan merkityn meripalveluajan kanssa!

A

B

C

D

E

F

G

1

07000281

Rotterdam (999,00) Mainz (500,00) Wien (1 930,00 )

22.11.15

11

17.12.15

15

Allekirjoitus Huber

2

07000281

Wien (1 930,00 ) Mainz (500,00) Basel (169,90)

20.12.15

4

04.01.16

12

Allekirjoitus Huber

3

07000281

Basel (169,90) Rotterdam (999,90)

06.01.16

0

10.01.16

5

Allekirjoitus Huber

4

07000281

Rotterdam (999,90) Antwerpen (20,00) Basel (169,90)

13.01.16

1

23.01.16

10

Allekirjoitus Huber

5

07000281

Basel (169,90) Antwerpen (20,00)

25.01.16

0

29.01.16

5

Allekirjoitus Huber

6

07000281

Antwerpen (20,00) Basel (169,90)

01.02.16

0

07.02.16

7

Allekirjoitus Huber

7

07000281

Basel (169,90) Mainz (500,00) Bratislava (1 867,00 )

09.02.16

5

22.02.16

9

Allekirjoitus Huber

8

07000281

Bratislava (1 867,00 ) Regensburg (2 376,30 )

27.02.16

0

02.03.16

5

Allekirjoitus Huber

9

07000281

Regensburg (2 376,30 ) Mainz (500,00) Rotterdam (999,90)

03.03.16

0

09.03.16

7

Allekirjoitus Huber

10

07000281

Rotterdam (999,90) Basel (169,90)

12.03.16

0

17.03.16

6

Allekirjoitus Huber

Asiakirja täydellinen

kyllä

ei

Epäilyt koskevat riviä (rivejä)

Epäilyt on häivytetty esittämällä

laivapäiväkirja (tai sen osa)

muu virallinen asiakirja

Toimivaltainen viranomainen täyttää

Viranomainen täyttää: Tämän sivun perusteella laskettu purjehdittujen päivien kokonaislukumäärä

81

 

Toimivaltaisen viranomaisen validointimerkki

Esitetty (päivämäärä) …

Viranomaisen allekirjoitus ja leima

Mallin sivu 26

Meripalveluaika ja purjehditut sisävesiväylien osuudet viimeisten 15 kuukauden aikana Vuosi: …

Purjehdittujen päivien lukumäärän on oltava johdonmukainen laivapäiväkirjaan merkityn meripalveluajan kanssa!

A

B

C

D

E

F

G

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Asiakirja täydellinen

kyllä

ei

Epäilyt koskevat riviä (rivejä)

Epäilyt on häivytetty esittämällä

laivapäiväkirja (tai sen osa)

muu virallinen asiakirja

Toimivaltainen viranomainen täyttää

Viranomainen täyttää: Tämän sivun perusteella laskettu purjehdittujen päivien kokonaislukumäärä

 

 

Toimivaltaisen viranomaisen validointimerkki

Esitetty (päivämäärä) …

Viranomaisen allekirjoitus ja leima

Sivut 27–55 kuten sivu 26

Ohjeet myöntäville viranomaisille

Lippu: Lipun on soveltuvin osin oltava EU:n, RNKK:n tai kolmannen maan lippu.

Haltijan tunnistetiedot

1.

Haltijan sukunimi (sukunimet)

2.

Haltijan etunimi (etunimet)

 

Nimi on merkittävä Unicode-standardin mukaisesti samalla tavalla kuin asianomaisen henkilön henkilökortissa tai asianomaisen henkilön passissa.

 

Jos Unicode-standardin mukainen nimi ja ASCII-muotoinen nimi kirjoitetaan eri tavalla, ASCII-muotoinen nimi on lisättävä sulkuihin.

3a.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv)

3b.

Syntymäpaikka (kaupunki)

4.

Haltijan numero, sellaisena kuin se on direktiivin (EU) 2017/2397 (3) 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tietokannassa

Meripalvelukirjan tunniste

1.

Meripalvelukirjan sarjanumero on merkittävä kunkin sivun alaosaan.

Meripalvelukirjan fyysiset ominaisuudet

Väri: Valkoinen tausta. Koko: Standardin ISO 216 mukainen A5.

3.   MERIPALVELUKIRJAN JA PÄTEVYYSKIRJOJEN YHDISTELMÄN MALLI

Mallin sivu 1

Maan nimi

Lippu

Meripalvelukirjan ja pätevyyskirjojen yhdistelmä

Haltijan tunnistetiedot

2D-viivakoodi

1.

Haltijan sukunimi (sukunimet)

2.

Etunimi (etunimet):

3a.

Syntymäaika:

3b.

Syntymäpaikka:

4.

Miehistön jäsenen tunnistenumero:

5.

Valokuva

Meripalvelukirjan tunniste

1.

Sarjanumero:

2.

Myöntämispäivä:

3.

Myöntävä viranomainen:

4.

Myöntävän viranomaisen allekirjoitus ja leima:

5.

Aiemman meripalvelukirjan sarjanumero:

Mallin sivu 2

Euroopan unionin pätevyyskirjat sekä Reinillä liikennöivää henkilöstöä koskevien asetusten mukaisesti myönnetyt oppisopimuskoulutettavan, kansimiehen, matruusin, perämiehen ja ruorimiehen pätevyyskirjat

Pätevyyskirjan nimi:

Lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat riskinhallintatoimenpiteet ja rajoitukset:

Sarjanumero:

Myöntämispäivä:

Voimassaolon päättymispäivä:

Myöntävä viranomainen:

Myöntävän viranomaisen allekirjoitus ja leima:

Pätevyyskirjan nimi:

Lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat riskinhallintatoimenpiteet ja rajoitukset:

Sarjanumero:

Myöntämispäivä:

Voimassaolon päättymispäivä:

Myöntävä viranomainen:

Myöntävän viranomaisen allekirjoitus ja leima:

Pätevyyskirjan nimi:

Lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat riskinhallintatoimenpiteet ja rajoitukset:

Sarjanumero:

Myöntämispäivä:

Voimassaolon päättymispäivä:

Myöntävä viranomainen:

Myöntävän viranomaisen allekirjoitus ja leima:

Pätevyyskirjan nimi:

Lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat riskinhallintatoimenpiteet ja rajoitukset:

Sarjanumero:

Myöntämispäivä:

Voimassaolon päättymispäivä:

Myöntävä viranomainen:

Myöntävän viranomaisen allekirjoitus ja leima:

Pätevyyskirjan nimi:

Lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat riskinhallintatoimenpiteet ja rajoitukset:

Sarjanumero:

Myöntämispäivä:

Voimassaolon päättymispäivä:

Myöntävä viranomainen:

Myöntävän viranomaisen allekirjoitus ja leima:

Mallin sivu 3

Muut sisävesiliikenteen kannalta merkitykselliset pätevyyskirjat

Pätevyyskirjan nimi:

Lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat riskinhallintatoimenpiteet ja rajoitukset:

Sarjanumero:

Myöntämispäivä:

Voimassaolon päättymispäivä:

Myöntävä viranomainen:

Myöntävän viranomaisen allekirjoitus ja leima:

Pätevyyskirjan nimi:

Lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat riskinhallintatoimenpiteet ja rajoitukset:

Sarjanumero:

Myöntämispäivä:

Voimassaolon päättymispäivä:

Myöntävä viranomainen:

Myöntävän viranomaisen allekirjoitus ja leima:

Pätevyyskirjan nimi:

Lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat riskinhallintatoimenpiteet ja rajoitukset:

Sarjanumero:

Myöntämispäivä:

Voimassaolon päättymispäivä:

Myöntävä viranomainen:

Myöntävän viranomaisen allekirjoitus ja leima:

Mallin sivu 4

Palveluaika

Palveluaika aluksella, kulkuneuvon nimi: UNTERWALDEN

Kulkuneuvon yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero tai muu virallinen numero: 07000281

Kulkuneuvon tyyppi (1): …

Rekisteröintivaltio: CH

Kulkuneuvon pituus metreinä* / matkustajien lukumäärä*: 105 m

Omistajan nimi ja osoite: …

TSAG, Hauptstrasse 55, CH-4127 Riehen, Basel-Stadt

Missä tehtävässä haltija on palvellut: 2 …

Palvelu alkoi (päivämäärä): 22.10.1995

Palvelu päättyi (päivämäärä): 22.11.1996

Päällikkö (nimi ja osoite): …

K. Huber, Rheinstrasse 55, D-76497 Wintersdorf

Paikka, päiväys ja päällikön allekirjoitus: Rotterdam, 20.11.1996

K.Huber

Palveluaika aluksella, kulkuneuvon nimi: …

Kulkuneuvon yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero tai muu virallinen numero: …

Kulkuneuvon tyyppi: …

Rekisteröintivaltio: …

Kulkuneuvon pituus metreinä* / matkustajien lukumäärä* …

Omistaja (nimi ja osoite) …

Missä tehtävässä haltija on palvellut: …

Palvelu alkoi (päivämäärä): …

Palvelu päättyi (päivämäärä): …

Päällikkö (nimi ja osoite): …

Päiväys, paikka ja päällikön allekirjoitus: …

Palveluaika aluksella, kulkuneuvon nimi: …

Kulkuneuvon yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero tai muu virallinen numero: …

Kulkuneuvon tyyppi: …

Rekisteröintivaltio: …

Kulkuneuvon pituus metreinä* / matkustajien lukumäärä* …

Omistaja (nimi ja osoite) …

(1)

Kulkuneuvosta ilmoitetaan aina, onko kyseessä C- tai G-säiliöalus, suuri kytkye vai nesteytettyä maakaasua polttoaineena käyttävä kulkuneuvo

*

Tarpeeton viivataan yli

Missä tehtävässä haltija on palvellut: …

Palvelu alkoi (päivämäärä): …

Palvelu päättyi (päivämäärä): …

Päällikkö (nimi ja osoite): …

Päiväys, paikka ja päällikön allekirjoitus: …

Palveluaika aluksella, kulkuneuvon nimi: …

Kulkuneuvon yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero tai muu virallinen numero: …

Kulkuneuvon tyyppi: …

Rekisteröintivaltio: …

Kulkuneuvon pituus metreinä* / matkustajien lukumäärä* …

Omistaja (nimi ja osoite) …

Missä tehtävässä haltija on palvellut: …

Palvelu alkoi (päivämäärä): …

Palvelu päättyi (päivämäärä): …

Päällikkö (nimi ja osoite): …

Päiväys, paikka ja päällikön allekirjoitus: …

Sivut 5–23 kuten sivu 4

Mallin sivu 24

Meripalveluaika ja purjehditut sisävesiväylien osuudet viimeisten 15 kuukauden aikana

Purjehdittujen päivien lukumäärän on oltava johdonmukainen laivapäiväkirjaan merkityn meripalveluajan kanssa!

Kulkuneuvon nimi tai yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero tai muu virallinen kulkuneuvon numero

Matkan alkamispaikka

(km)

Kauttakulkupaikka

Matkan päätepiste

(km)

Matka alkoi (päivämäärä)

Keskeytyspäivät

Matka päättyi (päivämäärä)

Purjehdittujen päivien kokonaislukumäärä

Päällikön allekirjoitus

A

 

B

 

C

D

E

F

G

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakirja täydellinen

kyllä

ei

Epäilyt koskevat riviä (rivejä) …

Epäilyt on häivytetty esittämällä

laivapäiväkirja (tai sen osa)

muu virallinen asiakirja

Sarakkeiden A-G otsakkeita ei paineta sivuille 25–55.

Toimivaltainen viranomainen täyttää

Viranomainen täyttää: Tämän sivun perusteella laskettu purjehdittujen päivien kokonaislukumäärä

 

 

Toimivaltaisen viranomaisen validointimerkki

Esitetty (päivämäärä)

Viranomaisen allekirjoitus ja leima

Mallin sivu 25

Meripalveluaika ja purjehditut sisävesiväylien osuudet viimeisten 15 kuukauden aikana … Vuosi: 2015/2016

Purjehdittujen päivien lukumäärän on oltava johdonmukainen laivapäiväkirjaan merkityn meripalveluajan kanssa!

A

B

C

D

E

F

G

1

07000281

Rotterdam (999,90) Mainz (500,00) Wien (1 930,00 )

22.11.15

11

17.12.15

15

Allekirjoitus Huber

2

07000281

Wien (1 930,00 ) Mainz (500,00) Basel (169,90)

20.12.15

4

04.01.16

12

Allekirjoitus Huber

3

07000281

Basel (169,90) Rotterdam (999,90)

06.01.16

0

10.01.16

5

Allekirjoitus Huber

4

07000281

Rotterdam (999,90) Antwerpen (20,00) Basel (169,90)

13.01.16

1

23.01.16

10

Allekirjoitus Huber

5

07000281

Basel (169,90) Antwerpen (20,00)

25.01.16

0

29.01.16

5

Allekirjoitus Huber

6

07000281

Antwerpen (20,00) Basel (169,90)

01.02.16

0

07.02.16

7

Allekirjoitus Huber

7

07000281

Base (169,90) Mainz (500,00) Bratislava (1 867,00 )

09.02.16

5

22.02.16

9

Allekirjoitus Huber

8

07000281

Bratislava (18 657,00 ) Regensburg (2 376,30 )

27.02.16

0

02.03.16

5

Allekirjoitus Huber

9

07000281

Regensburg (2 376,30 ) Mainz (500,00) Rotterdam (999,90)

03.03.16

0

09.03.16

7

Allekirjoitus Huber

10

07000281

Rotterdam (999,90) Basel (169,90)

12.03.16

0

17.03.16

6

Allekirjoitus Huber

Asiakirja täydellinen

kyllä

ei

Epäilyt koskevat riviä (rivejä)

Epäilyt on häivytetty esittämällä

laivapäiväkirja (tai sen osa)

muu virallinen asiakirja

Toimivaltainen viranomainen täyttää

Viranomainen täyttää: Tämän sivun perusteella laskettu purjehdittujen päivien kokonaislukumäärä

81

 

Toimivaltaisen viranomaisen validointimerkki

Esitetty (päivämäärä) …

Viranomaisen allekirjoitus ja leima

Mallin sivu 26

Meripalveluaika ja purjehditut sisävesiväylien osuudet viimeisten 15 kuukauden aikana … Vuosi: …

Purjehdittujen päivien lukumäärän on oltava johdonmukainen laivapäiväkirjaan merkityn meripalveluajan kanssa!

A

B

C

D

E

F

G

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Asiakirja täydellinen

kyllä

ei

Epäilyt koskevat riviä (rivejä)

Epäilyt on häivytetty esittämällä

laivapäiväkirja (tai sen osa)

muu virallinen asiakirja

Toimivaltainen viranomainen täyttää

Viranomainen täyttää: Tämän sivun perusteella laskettu purjehdittujen päivien kokonaislukumäärä

 

 

Toimivaltaisen viranomaisen validointimerkki

Esitetty (päivämäärä) …

Viranomaisen allekirjoitus ja leima

Sivut 27–55 kuten sivu 26

Ohjeet myöntäville viranomaisille

Haltijan tunnistetiedot

1.

Haltijan sukunimi (sukunimet)

2.

Haltijan etunimi (etunimet)

 

Nimi on merkittävä Unicode-standardin mukaisesti samalla tavalla kuin asianomaisen henkilön henkilökortissa tai asianomaisen henkilön passissa.

 

Jos Unicode-standardin mukainen nimi ja ASCII-muotoinen nimi kirjoitetaan eri tavalla, ASCII-muotoinen nimi on lisättävä sulkuihin.

3a.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv)

3b.

Syntymäpaikka (kaupunki)

4.

Haltijan tunnistenumero, sellaisena kuin se on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/2397 (1) 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tietokannassa

Meripalvelukirjan tunnistetiedot

1.

Meripalvelukirjan sarjanumero on merkittävä kunkin sivun alaosaan.

Pätevyyskirjat

2.

Asiaankuuluvan toimivaltaisen viranomaisen on lisättävä myönnetyn pätevyyskirjan nimi (suuraakkosin). Nimen jälkeen lisätään sulkuihin jokin seuraavista asiaankuuluvista numeroista: ”(2)” ruorimiehen osalta, ”(3)” perämiehen osalta, ”(4)” matruusin osalta, ”(5)” kansimiehen osalta ja ”(6)” oppisopimuskoulutetun osalta.

Unionin pätevyyskirjoissa nimen ”Sisävesiliikennettä koskeva Euroopan unionin pätevyyskirja” jälkeen on merkittävä asiaankuuluva pätevyys, esim. ”Sisävesiliikennettä koskeva Euroopan unionin pätevyyskirja – Perämies (3)”.

Reinillä liikennöivää henkilöstöä koskevien asetusten mukaisesti myönnetyissä pätevyyskirjoissa nimen ”RNKK-pätevyyskirja” jälkeen on merkittävä asiaankuuluva pätevyys, esim. ”RNKK-pätevyyskirja – Perämies (3)”.

Palveluaika

Missä tehtävässä haltija on palvellut: tehtävä on numeroitava laivapäiväkirjan pitämistä koskevien ohjeiden mukaisesti.

Pätevyyskirjan fyysiset ominaisuudet: Väri: Valkoinen tausta. Standardin ISO 216 mukainen A5-koko.

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/2397, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, ammattipätevyyden tunnustamisesta sisävesiliikenteessä sekä neuvoston direktiivien 91/672/ETY ja 96/50/EY kumoamisesta (EUVL L 345, 27.12.2017, s. 53–86).

4.   LAIVAPÄIVÄKIRJAN MALLI

Sivu 1

Maan nimi

Lippu

Laivapäiväkirja

Laivapäiväkirjan sarjanumero: …

Myöntämispäivä: …

Kulkuneuvon nimi: …

Eurooppalaisen aluksen yksilöllinen tunnusnumero: …

Myöntävä viranomainen: …

Myöntävän viranomaisen allekirjoitus ja leima: …

Mallin sivu 2

Laivapäiväkirjan pitämistä koskevat ohjeet

Tässä laivapäiväkirjassa on 200 sivua, joiden numerot ovat 1–200. Merkinnät on tehtävä musteella, ja ne on oltava helposti luettavissa (merkintä esim. painokirjaimin).

Merkinnät lisätään laivapäiväkirjaan sovellettavien miehistöä koskevien asetusten mukaisesti. Sisävesiväylillä, joiden kurssit eivät kuulu kokonaan miehitysvaatimuksen soveltamisalaan, on otettava huomioon meripalvelu- ja lepoaika myös asetuksen soveltamisalan ulkopuolella olevilla osuuksilla.

Jos lastaamis- ja purkamistoiminnat edellyttävät aktiivista navigointitoimintaa, kuten ruoppausta tai liikkumista lastaus- tai purkupisteiden välillä, tällaiseen toimintaan käytetty aika merkitään osaksi meripalveluaikaa.

Miehistön jäsenten toiminta on merkittävä heidän tehtäviensä perusteella seuraavia numeroita käyttäen:

1

Päällikkö

2

Ruorimies

3

Perämies

4

Matruusi

5

Kansimies

6

Oppisopimuskoulutettava

7

Konemestari

8

Koneenhoitaja

9

 

Jos kansallisissa säännöksissä säädetään muista kuin edellä mainituista toiminnoista, tällaiset toiminnot merkitään alkaen numerosta 9 ja viittaamalla asiaankuuluvaan kansalliseen säädökseen.

Kullekin sivulle lisätään jokin seuraavista merkinnöistä:

toimintatila (kun toimintatila muuttuu, on käytettävä uutta sivua)

vuosi

heti kun kulkuneuvo lähtee matkaan:

Sarake 1 - Päivämäärä (päivä ja kuukausi)

Sarake 2 – Aika (tunti, minuutti)

Sarake 3 – Matkan alkamispaikan nimi

Sarake 4 – Matkan alkamispaikan vesiväylä ja km

heti kun kulkuneuvo keskeyttää matkan:

sarake 1 – Päivämäärä (päivä ja kuukausi), jos eri kuin matkan alkamispäivä

Sarake 5 – Aika (tunti, minuutti)

Sarake 6 – Sen paikan nimi, jossa kulkuneuvo on paikallaan

Sarake 7 – Sen paikan vesiväylä ja km, jossa kulkuneuvo on paikallaan

heti kun kulkuneuvo lähtee uudelleen matkaan: samat merkinnät kuin matkaan lähdettäessä;

heti kun kulkuneuvo lopettaa matkan: samat merkinnät kuin matkan keskeytyessä.

Mallin sivu 3

Sarake 8 on täytettävä (tehtävä, sukunimi (sukunimet), etunimi (etunimet), miehistön jäsenen meripalvelukirjan sarjanumero tai päällikön pätevyyskirjan sarjanumero), kun miehistö astuu kulkuneuvoon ensimmäistä kertaa ja aina kun miehistön kokoonpano muuttuu.

Sarakkeisiin 9–11 on merkittävä kunkin miehistön jäsenen lepoajan alkamis- ja loppumisaika. Nämä merkinnät on tehtävä viimeistään seuraavana päivänä kello 8. Jos miehistön jäsenet viettävät lepoaikansa säännönmukaisen aikataulun mukaisesti, yksi järjestelmä matkaa kohti on riittävä.

Sarakkeisiin 12 ja 13 merkitään kaikki muutokset miehistössä ilmoittamalla jokaisen miehistön jäsenen alukseen nouseminen ja aluksesta poistuminen.

Mallin sivu 4

LEPOAJAT

Toimintatila (*1)

Vuosi

KULKUNEUVO

MIEHISTÖ

 

Matka alkoi

Matka päättyi

Miehistön jäsenet

Meripalvelukirja

Miehistön jäsenten lepoajat

Noussut alukseen

Poistunut aluksesta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Päivämäärä

Aika

Sijainti

Km

Aika

Sijainti

Km

Tehtävä

Sukunimi ja etunimi

Nro

alkamisaika

päättymisaika

alkamisaika

päättymisaika

alkamisaika

päättymisaika

Aika

Aika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjeet myöntäville viranomaisille

Lippu: Lipun on soveltuvin osin oltava EU:n, RNKK:n tai kolmannen maan lippu.

Kaikki merkinnät on tehtävä UNICODE-standardin mukaisesti. Nimi on merkittävä Unicode-standardin mukaisesti samalla tavalla kuin asianomaisen henkilön henkilökortissa tai asianomaisen henkilön passissa.

Jos Unicode-standardin mukainen nimi ja ASCII-muotoinen nimi kirjoitetaan eri tavalla, ASCII-muotoinen nimi on lisättävä sulkuihin.

Laivapäiväkirjan sarjanumero on merkittävä kunkin sivun alaosaan.

Fyysiset ominaisuudet: Väri: kansilehti (4), sisäsivut valkoisella taustalla. Standardin ISO 216 mukainen A4-koko vaakatasossa

5.   KÄYTÄNNÖN KOKEESTA ANNETTAVAN TODISTUKSEN MALLI

Kokeesta vastaava elin (nimi)

todistaa tällä asiakirjalla, jonka numero on …, että

1.

Haltijan sukunimi (sukunimet)

2.

Haltijan etunimi (etunimet)

3a.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv)

3b.

Syntymäpaikka (kaupunki)

on läpäissyt käytännön kokeen [päällikön pätevyyskirjan saamiseksi] [ja] [purjehtimista tutkan avulla koskevan erityisluvan saamiseksi]

simulaattorilla (simulaattorin nimi), jonka on hyväksynyt (toimivaltaisen viranomaisen nimi).

Myöntämispaikka ja -aika:

Kokeesta vastaavan elimen allekirjoitus ja leima

Ohjeet:

Nimi on merkittävä Unicode-standardin mukaisesti samalla tavalla kuin asianomaisen henkilön henkilökortissa tai asianomaisen henkilön passissa.

Jos Unicode-standardin mukainen nimi ja ASCII-muotoinen nimi kirjoitetaan eri tavalla, ASCII-muotoinen nimi on lisättävä sulkuihin.

Valitse asianomainen koe ja poista tarvittaessa toinen koe.

Pätevyyskirjan ominaisuudet: Väri: Valkoinen tausta. Standardin ISO 216 mukainen A4-koko.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/2397, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, ammattipätevyyden tunnustamisesta sisävesiliikenteessä sekä neuvoston direktiivien 91/672/ETY ja 96/50/EY kumoamisesta (EUVL L 345, 27.12.2017, s. 53–86).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73–114).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/2397, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, ammattipätevyyden tunnustamisesta sisävesiliikenteessä sekä neuvoston direktiivien 91/672/ETY ja 96/50/EY kumoamisesta (EUVL L 345, 27.12.2017, s. 53).

(*1)  Tarvittaessa

(4)  Määritellään myöhemmin.


30.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/80


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1609,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2019,

alueiden komitean yhden jäsenen, jota Helleenien tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon Kreikan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä tammikuuta 2015, 5 päivänä helmikuuta 2015 ja 23 päivänä kesäkuuta 2015 päätökset (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) ja (EU) 2015/994 (3) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi.

(2)

Yksi alueiden komitean jäsenen paikka on vapautunut Georgios KAMINISin toimikauden päätyttyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään seuraava henkilö alueiden komitean jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2020:

Dimitrios BIRMPAS, Electorate Mandate Municipality of Egaleo.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. KULMUNI


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2015/116, annettu 26 päivänä tammikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2015 ja 25 päivän tammikuuta 2020 väliseksi kaudeksi (EUVL L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2015/190, annettu 5 päivänä helmikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2015/994, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 159, 25.6.2015, s. 70).


30.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/81


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1610,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2019,

alueiden komitean neljän jäsenen, joita Malta on ehdottanut, nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon Maltan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä tammikuuta 2015, 5 päivänä helmikuuta 2015 ja 23 päivänä kesäkuuta 2015 päätökset (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) ja (EU) 2015/994 (3) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi. Samuel AZZOPARDI nimettiin uudelleen jäseneksi 30 päivänä toukokuuta 2016 neuvoston päätöksellä (EU) 2016/878 (4) toisen tehtävän perusteella. Anthony MIFSUD tuli 10 päivänä marraskuuta 2015 neuvoston päätöksellä (EU) 2015/2029 (5) jäseneksi Peter BONELLOn tilalle.

(2)

Neljä alueiden komitean jäsenen paikkaa on vapautunut niiden tehtävien päätyttyä, joiden perusteella Samuel AZZOPARDIa (Councillor, Rabat Citta Victoria, Local Council, Gozo), Joseph CORDINAa (Mayor of Xaghra), Paul FARRUGIAa (Mayor of Ħal Tarxien) ja Anthony MIFSUDia (Councillor, Imtarfa Local Council) ehdotettiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään seuraavat henkilöt alueiden komitean jäseniksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2020:

Samuel AZZOPARDI, President Reġjun Għawdex / Gozo Regional Committee President (tehtävän muutos),

Joseph CORDINA, Member of the Local Councils' Executive Committee (tehtävän muutos),

Paul FARRUGIA, President Reġjun Xlokk / South East Regional Committee President (tehtävän muutos),

Anthony MIFSUD, President Regjun Tramuntana / President Northern Region (tehtävän muutos).

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. KULMUNI


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2015/116, annettu 26 päivänä tammikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2015 ja 25 päivän tammikuuta 2020 väliseksi kaudeksi (EUVL L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2015/190, annettu 5 päivänä helmikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2015/994, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Neuvoston päätös (EU) 2016/878, annettu 30 päivänä toukokuuta 2016, alueiden komitean jäsenen, jota Malta on ehdottanut, nimeämisestä (EUVL L 145, 2.6.2016, s. 48).

(5)  Neuvoston päätös (EU) 2015/2029, annettu 10 päivänä marraskuuta 2015, alueiden komitean maltalaisen jäsenen ja kahden maltalaisen varajäsenen nimeämisestä (OJ L 297, 13.11.2015, s. 8).


30.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/82


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1611,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2019,

alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Saksan liittotasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon Saksan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä tammikuuta 2015, 5 päivänä helmikuuta 2015 ja 23 päivänä kesäkuuta 2015 päätökset (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) ja (EU) 2015/994 (3) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi.

(2)

Yksi alueiden komitean varajäsenen paikka on vapautunut sen tehtävän päätyttyä, jonka perusteella Heinz-Joachim HÖFERiä (Bürgermeister der Stadt Altenkirchen) ehdotettiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään seuraava henkilö alueiden komitean varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2020:

Heinz-Joachim HÖFER, Mitglied des Stadtrates der Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald) (tehtävän muutos).

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. KULMUNI


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2015/116, annettu 26 päivänä tammikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2015 ja 25 päivän tammikuuta 2020 väliseksi kaudeksi (EUVL L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2015/190, annettu 5 päivänä helmikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2015/994, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 159, 25.6.2015, s. 70).


30.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/83


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1612,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2019,

alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Tanskan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon Tanskan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä tammikuuta 2015, 5 päivänä helmikuuta 2015 ja 23 päivänä kesäkuuta 2015 päätökset (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) ja (EU) 2015/994 (3) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi. Karen MELCHIOR tuli 4 päivänä kesäkuuta 2018 neuvoston päätöksellä (EU) 2018/839 (4) varajäseneksi Henrik BRADE JOHANSENin tilalle.

(2)

Yksi alueiden komitean varajäsenen paikka on vapautunut Karen MELCHIORin toimikauden päätyttyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään seuraava henkilö alueiden komitean varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2020:

Eva BORCHORST MEJNERTZ, Councillor, Municipality of Aarhus.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. KULMUNI


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2015/116, annettu 26 päivänä tammikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2015 ja 25 päivän tammikuuta 2020 väliseksi kaudeksi (EUVL L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2015/190, annettu 5 päivänä helmikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2015/994, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Neuvoston päätös (EU) 2018/839, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2018, alueiden komitean kahden jäsenen ja kuuden varajäsenen, joita Tanskan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä (EUVL L 141, 7.6.2018, s. 7).


30.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/84


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS (YUTP) 2019/1613,

annettu 25 päivänä syyskuuta 2019,

EU:n operaation komentajan nimittämisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta) (ATALANTA/3/2019)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin sotilasoperaatiosta, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä, 10 päivänä marraskuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP (1) (Atalanta) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP 6 artiklan 1 kohdan nojalla neuvosto on valtuuttanut poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) tekemään päätökset EU:n operaation komentajan nimittämisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä, jäljempänä ’EU:n operaation komentaja’.

(2)

Vara-amiraali Antonio MARTORELL LACAVE nimitettiin 30 päivänä heinäkuuta 2018 neuvoston päätöksellä (YUTP) 2018/1083 (2) EU:n operaation komentajaksi 29 päivästä maaliskuuta 2019 alkaen.

(3)

Espanjan sotilasviranomaiset ovat ehdottaneet kenraalimajuri Antonio PLANELLS PALAUta EU:n operaation komentajaksi vara-amiraali Antonio MARTORELL LACAVEn tilalle.

(4)

Euroopan unionin sotilaskomitea antoi 5 päivänä syyskuuta 2019 tukensa kenraalimajuri Antonio PLANELLS PALAUn nimittämiselle EUNAVFOR Atalanta -operaation operaation komentajaksi 1 päivästä lokakuuta 2019 alkaen.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 5 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden unionin päätösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään kenraalimajuri Antonio PLANELLS PALAU 1 päivästä lokakuuta 2019 alkaen EU:n operaation komentajaksi Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2019.

Tehty Brysselissä 25 päivänä syyskuuta 2019.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  EUVL L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1083, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan unionin sotilasoperaatiosta, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä, hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP muuttamisesta (EUVL L 194, 31.7.2018, s. 142).


30.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/85


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1614,

annettu 26 päivänä syyskuuta 2019,

luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksista neuvoston direktiivin 2000/29/EY tiettyihin säännöksiin Libanonin Akkarin ja Bekaan alueilta peräisin olevien muiden kuin istutettavaksi tarkoitettujen perunoiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 6819)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2000/29/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, luettuna yhdessä sen liitteessä III olevan A osan 12 kohdan kanssa, jäsenvaltioiden on kiellettävä Libanonista peräisin olevien muiden kuin istutettavaksi tarkoitettujen perunoiden tuonti unioniin. Kyseisen direktiivin 15 artiklan 1 kohdan nojalla voidaan kuitenkin säätää kieltoa koskevista poikkeuksista, jos haitallisten organismien leviämisestä ei ole riskiä.

(2)

Direktiivin 2000/29/EY 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti, luettuna yhdessä sen liitteessä IV olevan A osan I jakson 25.2 kohdan kanssa, jäsenvaltioiden on kiellettävä perunoiden tuonti unioniin, paitsi jos ne ovat peräisin maista, joiden tiedetään olevan vapaita Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. -organismista, jäljempänä ’asianomainen organismi’, tai joissa sovelletaan kyseisen organismin torjuntaa koskevia säännöksiä, jotka on tunnustettu unionin säännöksiä vastaaviksi. Libanon ei täytä kumpaakaan ehtoa. Kyseisen direktiivin 15 artiklan 1 kohdan nojalla voidaan kuitenkin säätää kieltoa koskevista poikkeuksista, jos haitallisten organismien leviämisestä ei ole riskiä.

(3)

Komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/413/EU (2), jolla annetaan lupa säätää poikkeuksista direktiivin 2000/29/EY tiettyihin säännöksiin Libanonin Akkarin ja Bekaan alueilta peräisin olevien muiden kuin istutettavaksi tarkoitettujen perunoiden osalta, voimassaolo päättyi 31 päivänä lokakuuta 2018.

(4)

Libanon on toimittanut uusia tietoja sen osoittamiseksi, että Akkarin ja Bekaan alueilta peräisin olevat muut kuin istutettavaksi tarkoitetut perunat kasvatetaan asianmukaisten kasvinsuojeluvaatimusten mukaisesti, jotta voidaan varmistaa unionin alueen suojaaminen asianomaiselta organismilta.

(5)

Sen vuoksi Libanonin Akkarin ja Bekaan alueilta peräisin olevien muiden kuin istutettavaksi tarkoitettujen perunoiden tuonti unioniin olisi sallittava, kunhan ne täyttävät ehdot, joilla varmistetaan, että asianomaista organismia ei ole perunoissa, kun ne tuodaan unionin alueelle. Näiden ehtojen olisi koskettava tuotantoa alueilla, jotka ovat vapaita asianomaisesta organismista, tarkastusten tekemistä näillä alueilla, tuottamista sertifioiduista siemenperunoista sekä käsittely-, varastointi-, pakkaus- ja valmisteluvaatimuksia.

(6)

Perunat olisi tuotava unioniin nimettyjen maahantulopaikkojen kautta, jotta voidaan varmistaa tehokas valvonta ja mahdollisten kasvien terveyteen liittyvien riskien alentaminen.

(7)

Olisi vahvistettava tarkastuksia koskevat vaatimukset, jotta varmistetaan kasvien terveyteen liittyvien riskien valvonta. Olisi säädettävä, että näytteenotto ja testaus on suoritettava neuvoston direktiivissä 93/85/ETY (3) vahvistetun testausjärjestelmän mukaisesti.

(8)

Perunoita pitäisi voida tuoda unioniin ja siirtää unionissa vain, jos niihin on asianmukaisesti merkitty libanonilainen alkuperä ja muut asiaankuuluvat tiedot, jotta estetään perunoiden istuttaminen ja varmistetaan niiden tunnistaminen ja jäljitettävyys.

(9)

Poikkeuksen olisi oltava määräaikainen.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lupa poikkeuksen säätämiselle

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2000/29/EY 4 artiklan 1 kohdassa, luettuna yhdessä kyseisen direktiivin liitteessä III olevan A osan 12 kohdan kanssa, sekä direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa, luettuna yhdessä sen liitteessä IV olevan A osan I jakson 25.2 kohdan kanssa, säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia Libanonin Akkarin tai Bekaan alueelta peräisin olevien, direktiivin liitteessä III olevan A osan 12 kohdassa tarkoitettujen perunoiden, jäljempänä ’perunat’, jotka täyttävät tämän päätöksen liitteessä vahvistetut edellytykset, tuomisen alueelleen.

2 artikla

Kasvien terveystodistus

Direktiivin 2000/29/EY 13 a artiklan 3 kohdassa säädetty kasvien terveystodistus on annettava Libanonissa. Sen kohtaan ”Lisäilmoitus” on sisällytettävä seuraavat:

a)

maininta ”Komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2019/1614 vahvistettujen EU:n vaatimusten mukainen”;

b)

erän numero;

c)

tuhoojista vapaan alueen nimi liitteessä olevan 1 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Maahantulopaikat

1.   Perunoita, jotka kuuluvat 1 artiklan mukaisen luvan piiriin, voidaan tuoda unioniin vain yhden tai useamman sellaisen maahantulopaikan kautta, jonka se jäsenvaltio on nimennyt tällaista tuontia varten, jossa kyseinen maahantulopaikka sijaitsee.

2.   Jäsenvaltion on ilmoitettava maahantulopaikat sekä direktiivissä 2000/29/EY tarkoitetun kustakin maahantulopaikasta vastaavan virallisen elimen nimi ja osoite muille jäsenvaltioille, komissiolle ja Libanonille.

4 artikla

Jäsenvaltioiden suorittamat tarkastukset

1.   Kustakin lähetyksen erästä on otettava virallista valvontaa varten näytteet Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. -organismin, jäljempänä ’asianomainen organismi’, varalta. Kunkin näytteen on koostuttava vähintään 200 mukulasta. Jos erä on yli 25 tonnia, näyte on otettava kustakin 25 tonnista ja lisäksi erän loppuosasta.

2.   Vastuussa olevien virallisten elinten on tarkastettava leikatut mukulanäytteet silmämääräisesti asianomaisen organismin aiheuttamien oireiden toteamiseksi. Tarkastuksen aikana lähetyksen kaikki erät on pidettävä virallisessa valvonnassa, eikä niitä saa siirtää tai käyttää.

3.   Jos 2 kohdassa tarkoitetussa tarkastuksessa havaitaan asianomaisen organismin aiheuttamia oireita, on tehtävä testit haitallisen organismin esiintymisen toteamiseksi direktiivin 93/85/ETY liitteessä I olevan 1.1 kohdan ja 4–10 kohdan mukaisesti.

Testejä tehtäessä kaikki kyseisen lähetyksen erät ja kaikki muut lähetykset, jotka sisältävät samalta tuhoojista vapaalta alueelta peräisin olevia eriä ja ovat vastuussa olevan virallisen elimen valvonnassa, on pidettävä virallisessa valvonnassa, eikä niitä saa siirtää tai käyttää.

4.   Jos asianomaisen organismin esiintyminen näytteessä vahvistetaan 3 kohdan mukaisesti, jäljellä olevat perunanäytteet on pidettävä tallessa ja säilytettävä asianmukaisesti, eikä kyseistä erää saa tuoda unioniin.

Kaikki 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut jäljellä olevat erät on testattava direktiivin 93/85/ETY liitteessä I olevan 1.1 kohdan ja 4–10 kohdan mukaisesti.

5.   Niiden erien osalta, joista otetuissa näytteissä ei 2 kohdassa tarkoitetussa tarkastuksessa havaita asianomaisen organismin aiheuttamia oireita, on kaikille erille tehtävä testit piilevän tartunnan toteamiseksi direktiivin 93/85/ETY liitteessä I olevan 1.2 kohdan ja 3–10 kohdan mukaisesti.

Testauksen aikana kyseinen erä on pidettävä virallisessa valvonnassa, eikä sitä saa siirtää tai käyttää.

Jos asianomaisen organismin esiintyminen näytteessä vahvistetaan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, jäljellä olevat perunanäytteet on pidettävä tallessa ja säilytettävä asianmukaisesti, eikä kyseistä erää saa tuoda unioniin.

5 artikla

Epäillyistä tai vahvistetuista löydöksistä ilmoittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava välittömästi komissiolle ja Libanonille tapauksista, joissa epäillään asianomaisen organismin esiintymistä direktiivin 93/85/ETY liitteessä I olevassa 1.1 kohdassa tarkoitetun nopean seulontakokeen tai 1.2 kohdassa tarkoitetun seulontakokeen tuloksena.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava välittömästi komissiolle ja Libanonille tapauksista, joissa asianomaisen organismin esiintyminen on vahvistettu direktiivin 93/85/ETY liitteessä I olevan 1.1 ja 1.2 kohdan mukaisesti.

6 artikla

Merkinnät

1.   Perunoita saa tuoda unioniin ja siirtää unionissa vain, jos niissä on yhdellä unionin virallisella kielellä tehty merkintä, joka sisältää seuraavat:

a)

ilmoitus siitä, että ne ovat peräisin Libanonista;

b)

tuhoojista vapaan alueen nimi;

c)

tuottajan nimi ja tunnistenumero;

d)

erän numero.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu merkintä annetaan Libanonin kasvinsuojeluorganisaation valvonnassa.

7 artikla

Jätteiden hävittäminen

Perunoiden pakkauksesta tai käsittelystä unionissa syntyvä jäte on hävitettävä niin, että varmistetaan, ettei asianomainen organismi voi asettua eikä levitä.

8 artikla

Tuojien ilmoittamisvelvoitteet

1.   Tuojan on ilmoitettava hyvissä ajoin ennalta asianomaisen jäsenvaltion maahantulopaikasta vastaavalle viralliselle elimelle, että se aikoo tuoda maahan lähetyksen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen on sisällettävä seuraavat:

a)

lähetyksen/lähetysten määrä;

b)

suunniteltu maahantuontipäivä;

c)

tuojan nimi ja osoite.

9 artikla

Voimassaolon päättyminen

Tämän päätöksen voimassaolo päättyy 31 päivänä maaliskuuta 2023.

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, luvan antamisesta jäsenvaltiolle säätää poikkeuksista neuvoston direktiivin 2000/29/EY tiettyihin säännöksiin Libanonin Akkarin ja Bekaan alueilta peräisin olevien muiden kuin istutettavaksi tarkoitettujen perunoiden osalta (EUVL L 205, 1.8.2013, s. 13).

(3)  Neuvoston direktiivi 93/85/ETY, annettu 4 päivänä lokakuuta 1993, perunan vaalean rengasmädän torjunnasta (EYVL L 259, 18.10.1993, s. 1).


LIITE

1 ARTIKLASSA TARKOITETUT TUONTIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Päätöksen 1 artiklassa säädettyä poikkeusta sovelletaan perunoihin, jotka täyttävät 1–9 kohdassa esitetyt vaatimukset.

1)   Tuotantoalueet

Perunat tuotetaan Akkarin tai Bekaan sellaisilla alueilla, jotka Libanonin kasvinsuojeluorganisaatio on julistanut kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 4 (kasvintuhoojista vapaiden alueiden vahvistamisedellytykset) (1) mukaisesti virallisesti asianomaisesta organismista vapaaksi, jäljempänä ’tuhoojista vapaat alueet’, ja jotka Libanon ilmoittaa komissiolle vuosittain.

2)   Tuhoojista vapaiden alueiden tarkastukset

Libanonin viranomaiset tarkastavat vuosittain järjestelmällisesti ja edustavasti tuhoojista vapaat alueet 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun asianomaisen organismin havaitsemiseksi viiden vuoden ajan ennen tuotantoa ja sen aikana.

Tarkastukset tehdään tuhoojista vapailla alueilla sijaitseville perunapelloille ja näillä alueilla korjatuille perunoille.

Tarkastukset koostuvat seuraavista osista:

a)

peltojen silmämääräiset tarkastukset kasvukaudella;

b)

korjattujen perunoiden silmämääräiset tarkastukset leikatuille mukuloille asianomaisen organismin aiheuttamien oireiden toteamiseksi;

c)

laboratoriotestaus perunoille, joissa on oireita ja joissa ei ole oireita.

Tutkimusten tuloksena ei löydetä asianomaista organismia tai muuta näyttöä, joka saattaisi osoittaa, että alue ei ole 1 kohdassa tarkoitettu tuhoojista vapaa alue. Tutkimusten tulokset toimitetaan komissiolle pyynnöstä.

3)   Tuottajat

Perunoita kasvattavat tuottajat, jotka ovat rekisteröityneet Libanonin kasvinsuojeluorganisaatiossa.

4)   Tuotanto sertifioiduista siemenperunoista

Perunat täyttävät yhden seuraavista vaatimuksista:

a)

ne on kasvatettu unionissa sertifioiduista siemenperunoista ja tuotu unionista Libanoniin;

b)

ne on kasvatettu siemenperunoista, jotka on tuotu Libanoniin sellaisesta kolmannesta maasta tai sen osista, joista peräisin olevien siemenperunoiden tuonti unioniin ei ole kiellettyä direktiivin 2000/29/EY liitteen III mukaisesti, ja jotka on sertifioitu kyseisessä kolmannessa maassa.

5)   Tuotantopellot

Perunat kasvatetaan pelloilla, joilla ei ole kasvatettu muita kuin 4 kohdassa tarkoitettuja perunoita edeltävien viiden vuoden aikana.

6)   Käsittely

Perunat käsitellään koneilla, jotka täyttävät yhden seuraavista ehdoista:

a)

niitä käytetään vain 1–5 kohdan vaatimukset täyttävien perunoiden käsittelyyn;

b)

jos niitä on käytetty muuhun kuin a alakohdan mukaiseen tarkoitukseen, ne on puhdistettu ja desinfioitu asianmukaisesti ennen kuin niitä käytetään a alakohdan mukaiseen tarkoitukseen.

7)   Varastointi

Perunat varastoidaan varastotiloissa, jotka täyttävät yhden seuraavista ehdoista:

a)

niitä käytetään vain 1–6 kohdan vaatimukset täyttävien perunoiden varastointiin;

b)

jos niitä on käytetty muuhun kuin a alakohdan mukaiseen tarkoitukseen, niille tehdään asianmukaiset hygieniatoimenpiteet ennen kuin niitä käytetään a alakohdan mukaiseen tarkoitukseen.

8)   Pakkaaminen

Perunoiden pakkaamiseen käytetty materiaali on joko uutta tai puhdistettua ja desinfioitua.

9)   Perunoiden ja erien valmistelu unioniin tuomista varten

Perunat täyttävät seuraavat ehdot niiden valmistelun osalta:

a)

niissä ei ole maa-ainesta, lehtiä tai muita kasvijäämiä;

b)

ne tuodaan unioniin erinä niin, että kukin erä muodostuu yhden tuottajan tuottamista ja yhdeltä 1 kohdassa täsmennetyltä alueelta korjatuista perunoista; ja

c)

ne ovat säkeissä, pakkauksissa tai muissa astioissa, joista jokainen on merkitty 6 artiklan mukaisesti.


(1)  ISPM 4. 1995. Requirements for the establishment of pest free areas. Rooma, IPPC, FAO.


30.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/91


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1615,

annettu 26 päivänä syyskuuta 2019,

kiireellisistä toimenpiteistä ToBRFV-viruksen (Tomato brown rugose fruit virus) unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 6826)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan kolmannen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

ToBRFV-virus (Tomato brown rugose fruit virus), jäljempänä ’asianmainen organismi’, on haitallinen organismi, joka ei tällä hetkellä sisälly direktiivin 2000/29/EY liitteessä I tai II olevaan luetteloon.

(2)

Saksa ja Italia ilmoittivat kuitenkin vuoden 2018 lopulla asianomaisen organismin esiintymisestä tomaattikasveissa niiden alueella ja sen torjumiseksi toteutetuista toimenpiteistä. Italian toteuttama tuhoojariskianalyysi on osoittanut, että asianomainen organismi ja sen haitalliset vaikutukset voivat aiheuttaa merkittävää huolta kasvien terveyden kannalta unionissa, erityisesti Solanum lycopersicum L.- ja Capsicum annuum -lajien tuotannossa.

(3)

Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi varmistettava, että kaikille henkilöille, joilla on valvonnassaan kasveja, jotka saattavat olla asianomaisen organismin tartuttamia, ilmoitetaan sen mahdollisesta esiintymisestä ja toteutettavista toimenpiteistä.

(4)

Jäsenvaltioiden olisi lisäksi tehtävä vuosittaisia kartoituksia asianomaisen organismin esiintymisestä alueillaan, jotta voidaan varmistaa ennakoivampi lähestymistapa kyseisen organismin asettumisen ja leviämisen torjumiseksi.

(5)

Kun otetaan huomioon Saksan ja Italian esittämä näyttö ja asianomaisen organismin leviäminen yhä useammissa kolmansissa maissa, asianomaisiin tartunnalle alttiisiin istutettaviksi tarkoitettuihin kasveihin, siemenet mukaan luettuina, olisi sovellettava erityistoimenpiteitä, kun ne tuodaan unioniin, ja niiden mukana olisi oltava kasvinterveystodistus.

(6)

Kyseisiin erityistoimenpiteisiin olisi kuuluttava asianomaisen organismin havaitseminen ajoissa unionin alueella, asianomaisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien, siemenet mukaan luettuina, tuontia unioniin koskevat vaatimukset sekä viralliset tarkastukset asianomaisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien, siemenet mukaan luettuina, unioniin tuonnin yhteydessä.

(7)

Tällaiset toimenpiteet ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa unionin alueen tehokkaampi suojaaminen asianomaisen organismin tulolta, asettumiselta ja leviämiseltä.

(8)

Jotta asiasta vastaavat viralliset elimet sekä ammattimaiset toimijat voisivat mukautua kyseisiin vaatimuksiin, tätä päätöstä olisi sovellettava 1 päivästä marraskuuta 2019.

(9)

Päätöksen olisi oltava väliaikainen, ja sitä olisi sovellettava 31 päivään maaliskuuta 2022, jotta sitä voidaan tarkastella uudelleen ennen kyseistä ajankohtaa.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

a)

’asianomaisella organismilla’ ToBRFV-virusta (Tomato brown rugose fruit virus);

b)

’asianomaisilla istutettaviksi tarkoitetuilla kasveilla’ lajien Solanum lycopersicum L. ja Capsicum annuum istutettaviksi tarkoitettuja kasveja.

2 artikla

Unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estäminen

Asianomaisen organismin unionin alueelle kulkeutuminen ja siellä leviäminen on estettävä.

3 artikla

Asianomaisen organismin havaitseminen tai epäilty esiintyminen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikille henkilöille, joiden valvonnassa on kasveja, jotka voivat olla asianomaisen organismin tartuttamia, ilmoitetaan välittömästi asianomaisen organismin esiintymisestä tai epäillystä esiintymisestä, mahdollisista seurauksista ja riskeistä sekä toimenpiteistä, joita on toteutettava asianomaisen organismin asettumisen ja leviämisen estämiseksi.

4 artikla

Asianomaisen organismin kartoittaminen jäsenvaltioiden alueella sekä sen yksilöinti

1.   Jäsenvaltioiden on kartoitettava vuosittain asianomaisen organismin esiintymistä isäntäkasveissa alueellaan.

2.   Kartoitukset tekee vastuussa oleva virallinen elin, tai ne tehdään sen virallisessa valvonnassa. Kartoituksiin on sisällyttävä laboratoriotestit, ja niiden on perustuttava luotettaviin tieteellisiin ja teknisiin periaatteisiin asianomaisen organismin havaitsemismahdollisuuden osalta.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä tammikuuta edellisen kalenterivuoden aikana tehtyjen kartoitusten tulokset.

5 artikla

Asianomaisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien siirrot unionissa

Unionin alueelta peräisin olevia asianomaisia istutettaviksi tarkoitettuja kasveja saa siirtää unionissa ainoastaan, jos niiden mukana on komission direktiivin 92/105/ETY (2) mukaisesti laadittu ja myönnetty kasvipassi ja ne täyttävät jonkin seuraavista vaatimuksista:

a)

ne ovat peräisin alueilta, joilla asianomaista organismia ei tiedetä esiintyvän;

b)

kun kyseessä ovat istutettaviksi tarkoitetut kasvit, siemeniä lukuun ottamatta:

i)

ne ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka osalta tiedetään, ettei siellä esiinny asianomaista organismia kyseisen organismin havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana toteutettujen virallisten tarkastusten perusteella; sekä

ii)

ne polveutuvat siemenistä, jotka joko ovat peräisin alueilta, jotka ovat asianomaisesta organismista vapaita, tai joille on tehty asianomaisen organismin varalta virallinen testaus edustavasta näytteestä asianmukaisia menetelmiä käyttäen ja jotka on näissä testeissä todettu asianomaisesta organismista vapaiksi;

c)

kun kyseessä ovat siemenet, asianomaisen organismin osalta on tehty virallinen näytteenotto ja testaus edustavasta näytteestä asianmukaisia menetelmiä käyttäen, ja ne on näissä testeissä todettu asianomaisesta organismista vapaiksi.

6 artikla

Asianomaisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien unioniin tuomista koskevat vaatimukset

Asianomaisia istutettaviksi tarkoitettuja kasveja saa tuoda unioniin ainoastaan, jos niiden mukana on direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettu kasvien terveystodistus ja jos ne täyttävät jonkin seuraavista vaatimuksista:

a)

Asianomaiset istutettaviksi tarkoitetut kasvit ovat peräisin kolmannesta maasta, jonka asiaan liittyvä kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa asianomaisesta organismista asiaan liittyvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti. Tämä tieto on mainittava kasvien terveystodistuksen kohdassa ”Lisäilmoitus”.

b)

Asianomaiset istutettaviksi tarkoitetut kasvit ovat peräisin alueelta, jonka asiaan liittyvä kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa asianomaisesta organismista asiaan liittyvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti. Kyseisen alueen nimi on ilmoitettava kasvien terveystodistuksessa kohdassa ”Alkuperäpaikka”.

c)

Jos asianomaiset istutettaviksi tarkoitetut kasvit ovat peräisin muista kuin a alakohdassa tarkoitetuista kolmansista maista tai muilta kuin b alakohdassa tarkoitetuilta alueilta, niiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

i)

kun kyseessä ovat asianomaiset istutettaviksi tarkoitetut kasvit, siemeniä lukuun ottamatta:

ne on tuotettu tuotantopaikassa, joka on alkuperämaan kansallisen kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja valvoma ja jonka tiedetään olevan vapaa asianomaisesta organismista kyseisen organismin havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana toteutettujen virallisten tarkastusten perusteella; sekä

ne polveutuvat siemenistä, jotka joko ovat peräisin alueilta, jotka ovat asianomaisesta organismista vapaita, tai joille on tehty asianomaisen organismin varalta virallinen testaus edustavasta näytteestä asianmukaisia menetelmiä käyttäen ja jotka on näissä testeissä todettu asianomaisesta organismista vapaiksi. Viittaus testaukseen on sisällytettävä kasvien terveystodistuksen kohtaan ”Lisäilmoitus”.

Käytettävissä on oltava tiedot, joilla varmistetaan asianomaisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien jäljitettävyys niiden tuotantopaikkaan;

ii)

kun kyseessä ovat siemenet, asianomaisen organismin osalta on tehty virallinen näytteenotto ja testaus edustavasta näytteestä asianmukaisia menetelmiä käyttäen, ja ne on näissä testeissä todettu asianomaisesta organismista vapaiksi. Viittaus testaukseen on sisällytettävä kasvien terveystodistuksen kohtaan ”Lisäilmoitus”.

7 artikla

Viralliset tarkastukset unioniin tuonnin yhteydessä

Kaikki asianomaisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien lähetykset, jotka tuodaan unioniin, on tarkastettava virallisesti unioniin saapumispaikassa tai määräpaikassa komission direktiivin 2004/103/EY (3) mukaisesti.

8 artikla

Soveltamisen alkamispäivä

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2019.

9 artikla

Voimassaolon päättymispäivä

Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään maaliskuuta 2022.

10 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Komission direktiivi 92/105/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjä kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita yhteisön sisällä kuljetettaessa käytettävien kasvipassien standardoinnista ja kasvipassien myöntämistä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta sekä niiden korvaamiseen liittyvistä edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 4, 8.1.1993, s. 22).

(3)  Komission direktiivi 2004/103/EY, annettu 7 päivänä lokakuuta 2004, neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa B osassa mainituille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille tehtävistä tunnistustarkastuksista ja kasvien terveystarkastuksista, jotka voidaan suorittaa muussa kuin siinä paikassa, jonka kautta tuotteet saapuvat yhteisöön, tai kyseisen paikan läheisyydessä, sekä tarkastusvaatimusten määrittelystä (EUVL L 313, 12.10.2004, s. 16).


30.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/95


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1616,

annettu 27 päivänä syyskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/68/EU tueksi laadituista painelaitteita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/68/EU (2) 12 artiklan mukaisesti mainitun direktiivin 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen painelaitteiden tai laitekokonaisuuksien, jotka ovat yhdenmukaistettujen standardien tai niiden osien, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, mukaisia, katsotaan olevan kyseisten standardien tai niiden osien kattamien, mainitun direktiivin liitteessä I säädettyjen olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisia.

(2)

Komissio esitti 1 päivänä elokuuta 1994 päivätyllä kirjeellä M/071 Euroopan standardointikomitealle (CEN) pyynnön laatia painelaitteisiin liittyviä tuotekohtaisia ja horisontaalisia standardeja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/23/EY (3) tueksi. Kyseinen direktiivi on korvattu direktiivillä 2014/68/EU muuttamatta direktiivin 97/23/EY liitteessä I tarkoitettuja olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia.

(3)

CEN laati pyynnön M/071 perusteella uudet yhdenmukaistetut standardit EN ISO 4126-2:2019, joka koskee ylipaineen varolaitteita, EN ISO 15494:2018, joka koskee teollisuuskäyttöön tarkoitettuja muoviputkijärjestelmiä, ja EN ISO 21028-2:2018, joka koskee kryogeenisia säiliöitä. Standardi EN ISO 21028-2:2018 on uusi standardi, joka korvaa standardin EN 1252-2:2001. Viimeisimmän kehityksen ottamiseksi huomioon CEN muutti ja tarkisti joitakin voimassa olevia standardeja. CEN muutti standardeja EN 13445-2:2014, EN 13445-3:2014, EN 13445-5:2014 ja EN 13445-6:2014, jotka koskevat lämmittämättömiä painesäiliöitä, ja standardeja EN 13480-2:2017 ja EN 13480-5:2017, jotka koskevat metallisia teollisuusputkistoja. Lisäksi CEN tarkisti standardeja EN 1562:2012 ja EN 1563:2011, jotka koskevat valurautoja, standardeja EN 12516-1:2014 ja EN 12516-4:2014, jotka koskevat teollisuusventtiilejä, ja standardia EN 13136:2013, joka koskee jäähdytysjärjestelmiä ja lämpöpumppuja.

(4)

Komissio on yhdessä CENin kanssa arvioinut, ovatko CENin laatimat, muuttamat tai tarkistamat painelaitteita koskevat standardit pyynnön M/071 mukaisia.

(5)

CENin laatimat, muuttamat tai tarkistamat painelaitteita koskevat standardit täyttävät vaatimukset, jotka niiden on tarkoitus kattaa ja joita tarkoitetaan direktiivin 2014/68/EU liitteessä I. Sen vuoksi on aiheellista julkaista kyseisten standardien viitetiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(6)

Standardien muutettujen tai tarkistettujen versioiden viitetiedot julkaistaan standardeista EN 13445-2:2014, EN 13445-3:2014, EN 13445-5:2014, EN 13445-6:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017, EN 1562:2012, EN 1563:2011, EN 12516-1:2014, EN 12516-4:2014 ja EN 13136:2013. Standardi EN 1252-2:2001 korvataan uudella standardilla. Sen vuoksi on aiheellista poistaa Euroopan unionin virallisesta lehdestä (4) standardien EN 13445-2:2014, EN 13445-2:2014/A1:2016, EN 13445-2:2014/A2:2018, EN 13445-3:2014, EN 13445-3:2014/A1:2015, EN 13445-3:2014/A2:2016, EN 13445-3:2014/A3:2017, EN 13445-3:2014/A4:2018, EN 13445-5:2014, EN 13445-6:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017, EN 1252-2:2001, EN 1562:2012, EN 1563:2011, EN 12516-1:2014, EN 12516-4:2014 ja EN 13136:2013 viitetiedot. Jotta valmistajilla olisi riittävästi aikaa sovittaa tuotteensa kryogeenisia säiliöitä koskevien uusien standardien ja valurautoja, teollisuusventtiilejä sekä jäähdytysjärjestelmiä ja lämpöpumppuja koskevien tarkistettujen standardien mukaisiksi, on tarpeen lykätä kyseisten standardien viitetietojen poistamista.

(7)

Yhdenmukaistetun standardin noudattaminen luo olettamuksen vastaavien unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen olennaisten vaatimuksien täyttymisestä siitä päivästä alkaen, jona standardin viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sen vuoksi tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä direktiivin 2014/68/EU tueksi laadittujen painelaitteita koskevien yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot, jotka luetellaan tämän päätöksen liitteessä I.

2 artikla

Poistetaan Euroopan unionin virallisesta lehdestä direktiivin 2014/68/EU tueksi laadittujen painelaitteita koskevien yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot, jotka luetellaan tämän päätöksen liitteessä II, mainitussa liitteessä vahvistetuista päivämääristä lähtien.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/68/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, painelaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 164).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/23/EY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1997, painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 181, 9.7.1997, s. 1).

(4)  EUVL C 326, 14.9.2018, s. 94.


LIITE I

Nro

Standardin viitetiedot

1.

EN 1562:2019

Valut. Adusoidut valuraudat

2.

EN 1563:2018

Valut. Pallografiittivaluraudat

3.

EN ISO 4126-2:2019

Ylipaineen varolaitteet. Osa 2: Murtolevyt ja murtokalvot (ISO 4126-2:2018)

4.

EN 12516-1:2014+A1:2018

Teollisuusventtiilit. Vaipan lujuuden suunnittelu. Osa 1: Taulukkomenetelmä teräsventtiileiden vaipoille

5.

EN 12516-4:2014+A1:2018

Teollisuusventtiilit. Vaipan lujuuden suunnittelu. Osa 4: Laskennallinen menetelmä muista metallisista materiaaleista kuin teräksestä valmistettujen venttiileiden vaipoille

6.

EN 13136:2013+A1:2018

Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput. Ylipaineen varolaitteet. Laskentamenetelmät

7.

EN 13445-2:2014

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 2: Materiaalit

EN 13445-2:2014/A1:2016

EN 13445-2:2014/A2:2018

EN 13445-2:2014/A3:2018

8.

EN 13445-3:2014

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 3: Suunnittelu

EN 13445-3:2014/A1:2015

EN 13445-3:2014/A2:2016

EN 13445-3:2014/A3:2017

EN 13445-3:2014/A4:2018

EN 13445-3:2014/A5:2018

EN 13445-3:2014/A6:2019

9.

EN 13445-5:2014

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 5: Tarkastus ja testaus

EN 13445-5:2014/A1:2018

10.

EN 13445-6:2014

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 6: Lisävaatimuksia pallografiittivaluraudasta valmistettujen painesäiliöiden ja säiliön osien suunnittelulle ja valmistukselle

EN 13445-6:2014/A2:2018

11.

EN 13480-2:2017

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 2: Materiaalit

EN 13480-2:2017/A1:2018

EN 13480-2:2017/A2:2018

EN 13480-2:2017/A3:2018

12.

EN 13480-5:2017

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 5: Tarkastus ja testaus

EN 13480-5:2017/A1:2019

13.

EN ISO 15494:2018

Muoviputkijärjestelmät teollisuuskäyttöön. Polybuteeni (PB), polyetyleeni (PE), korotetun lämpötilan kestävä polyetyleeni (PE-RT), silloittuva polyetyleeni (PE-X), polypropyleeni (PP). Vaatimukset osille ja järjestelmälle metrisellä mitoituksella (ISO 15494:2015)

14.

EN ISO 21028-2:2018

Kryogeeniset säiliöt. Materiaalien iskusitkeysvaatimukset kryogeenisessä lämpötilassa. Osa 2: Lämpötilat välillä – 80 ja – 20 °C (ISO 21028-2:2018)


LIITE II

Nro

Standardin viitetiedot

Peruuttamispäivä

1.

EN 13445-2:2014

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 2: Materiaalit

EN 13445-2:2014/A1:2016

EN 13445-2:2014/A2:2018

30. syyskuuta 2019

2.

EN 13445-3:2014

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 3: Suunnittelu

EN 13445-3:2014/A1:2015

EN 13445-3:2014/A2:2016

EN 13445-3:2014/A3:2017

EN 13445-3:2014/A4:2018

30. syyskuuta 2019

3.

EN 13445-5:2014

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 5: Tarkastus ja testaus

30. syyskuuta 2019

4.

EN 13445-6:2014

Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 6: Lisävaatimuksia pallografiittivaluraudasta valmistettujen painesäiliöiden ja säiliön osien suunnittelulle ja valmistukselle

30. syyskuuta 2019

5.

EN 13480-2:2017

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 2: Materiaalit

30. syyskuuta 2019

6.

EN 13480-5:2017

Metalliset teollisuusputkistot. Osa 5: Tarkastus ja testaus

30. syyskuuta 2019

7.

EN 1252-2:2001

Kryogeeniset säiliöt. Materiaalit. Osa 2: Iskusitkeysvaatimukset lämpötila-alueella – 80 °C–20 °C

30. maaliskuuta 2020

8.

EN 1562:2012

Valut. Adusoidut valuraudat

30. maaliskuuta 2020

9.

EN 1563:2011

Valut. Pallografiittivaluraudat

30. maaliskuuta 2020

10.

EN 12516-1:2014

Teollisuusventtiilit. Vaipan lujuuden suunnittelu. Osa 1: Taulukkomenetelmä teräsventtiileiden vaipoille

30. maaliskuuta 2020

11.

EN 12516-4:2014

Teollisuusventtiilit. Vaipan lujuuden suunnittelu. Osa 4: Laskennallinen menetelmä muista metallisista materiaaleista kuin teräksestä valmistettujen venttiileiden vaipoille

30. maaliskuuta 2020

12.

EN 13136:2013

Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput. Ylipaineen varolaitteet. Laskentamenetelmät

30. maaliskuuta 2020


30.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 250/100


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1617,

annettu 27 päivänä syyskuuta 2019,

eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 7044)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista unionin sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (3) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/709/EU (4) säädetään eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi tietyissä jäsenvaltioissa, joissa on vahvistettu kyseisen taudin tapauksia kotieläiminä pidetyissä tai luonnonvaraisissa sioissa, jäljempänä 'asianomaiset jäsenvaltiot'. Kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä olevissa I–IV osassa määritetään ja luetellaan asianomaisten jäsenvaltioiden tiettyjä alueita, jotka on eritelty taudin epidemiologiseen tilanteeseen perustuvan riskitason mukaan. Täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitettä on muutettu useita kertoja, jotta on voitu ottaa huomioon afrikkalaisen sikaruton epidemiologisessa tilanteessa unionissa tapahtuneet muutokset, jotka on huomioitava kyseisessä liitteessä. Täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitettä on muutettu viimeksi komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2019/1392 (5) Bulgariassa esiintyneiden afrikkalaisen sikaruton tautitapausten vuoksi.

(2)

Riski afrikkalaisen sikaruton leviämisestä luonnonvaraisiin lajeihin liittyy kyseisen taudin hitaaseen luonnolliseen leviämiseen luonnonvaraisten sikojen populaatioissa mutta myös ihmisen toimintaan, minkä taudin viimeaikainen epidemiologinen kehitys unionissa osoittaa ja mistä esitetään näyttöä 14 päivänä heinäkuuta 2015 julkaistussa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä 'EFSA', eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevän lautakunnan tieteellisessä lausunnossa, 23 päivänä maaliskuuta 2017 julkaistussa EFSAn tieteellisessä raportissa ”Epidemiological analyses on African swine fever in the Baltic countries and Poland”, 8 päivänä marraskuuta 2017 julkaistussa EFSAn tieteellisessä raportissa ”Epidemiological analyses of African swine fever in the Baltic States and Poland” ja 29 päivänä marraskuuta 2018 julkaistussa EFSAn tieteellisessä raportissa ”Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union”. (6)

(3)

Neuvoston direktiivissä 2002/60/EY säädetään unionin vähimmäistoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Erityisesti direktiivin 2002/60/EY 9 artiklassa säädetään suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostamisesta, kun afrikkalaisen sikaruton esiintyminen tietyllä tilalla olevissa sioissa on virallisesti vahvistettu, ja kyseisen direktiivin 10 ja 11 artiklassa säädetään suoja- ja valvontavyöhykkeillä toteutettavista toimenpiteistä mainitun taudin leviämisen estämiseksi. Viimeaikaiset kokemukset ovat osoittaneet, että direktiivissä 2002/60/EY säädetyt toimenpiteet – erityisesti tartuntatilojen puhdistamista ja desinfiointia ja muut kyseisen taudin hävittämistä koskevat toimenpiteet – ovat tehokkaita taudin leviämisen torjumisessa.

(4)

Kun otetaan huomioon niiden toimenpiteiden tehokkuus, joita jäsenvaltiot toteuttavat direktiivin 2002/60/EY ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan b alakohdan ja 10 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja jotka noudattavat maaeläinten terveyttä koskevassa Maailman eläintautijärjestön säännöstössä mainittuja afrikkalaista sikaruttoa koskevia riskinhallintatoimenpiteitä, tietyt tällä hetkellä täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa III osassa luetellut alueet Lubelskin, Bialskin, Siedleckin ja Hrubieszowskin piirikunnissa Puolassa ja Saldusin ja Brocēnun maakunnissa Latviassa olisi nyt sisällytettävä kyseisessä liitteessä olevan II osan luetteloon, koska kolmen kuukauden ajanjakso tartuntatilojen lopullisen puhdistamisen ja desinfioinnin jälkeen on kulunut umpeen ja koska kyseisillä alueilla ei ole esiintynyt afrikkalaisen sikaruton taudinpurkauksia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Koska täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa III osassa luetellaan alueet, joilla epidemiologinen tilanne on hyvin dynaaminen ja vielä kehittyy, kyseisessä osassa lueteltuja alueita koskevissa muutoksissa olisi aina otettava huomioon vaikutukset ympäröiviin alueisiin.

(5)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1392 hyväksymisen jälkeen on ilmennyt uusia afrikkalaisen sikaruton taudinpurkauksia kotieläiminä pidetyissä sioissa ja tautitapauksia luonnonvaraisissa sioissa Liettuassa, Bulgariassa, Romaniassa ja Puolassa. Näiden viimeaikaisten taudinpurkausten ja tautitapausten seurauksena ja ottaen huomioon nykyinen epidemiologinen tilanne unionissa näiden neljän jäsenvaltion aluejakoa on arvioitu uudelleen ja päivitetty. Lisäksi käytössä olevia riskinhallintatoimenpiteitä on arvioitu uudelleen ja ne on saatettu ajan tasalle. Nämä muutokset on otettava huomioon täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä.

(6)

Syyskuussa 2019 ilmeni afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaus kotieläiminä pidetyissä sioissa Liettuassa Kaunasin maakunnassa alueella, joka mainitaan tällä hetkellä täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa II osassa. Tämä afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaus merkitsee riskitason nousua, joka olisi otettava huomioon mainitussa liitteessä. Näin ollen tämä afrikkalaisen sikaruton tautialue Liettuassa olisi nyt lueteltava täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevan II osan sijasta liitteessä olevassa III osassa.

(7)

Syyskuussa 2019 ilmeni afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaus kotieläiminä pidetyissä sioissa Bulgarian Kardzhalissa alueella, joka mainitaan tällä hetkellä täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa I osassa. Tämä afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaus merkitsee riskitason nousua, joka olisi otettava huomioon mainitussa liitteessä. Näin ollen tämä afrikkalaisen sikaruton tautialue Bulgariassa olisi nyt lueteltava täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevan I osan sijasta liitteessä olevassa III osassa.

(8)

Syyskuussa 2019 ilmeni yksi afrikkalaisen sikaruton tautitapaus luonnonvaraisissa sioissa Bulgarian Lovechissa alueella, joka mainitaan tällä hetkellä täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa III osassa ja joka sijaitsee lähellä aluetta, joka mainitaan tällä hetkellä kyseisessä liitteessä olevassa I osassa. Tämä afrikkalaisen sikaruton tautitapaus merkitsee riskitason nousua, joka olisi otettava huomioon mainitussa liitteessä. Näin ollen tämä afrikkalaisen sikaruton tautialue Bulgariassa olisi nyt lueteltava täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevan I osan sijasta liitteessä olevassa II osassa.

(9)

Syyskuussa 2019 ilmeni yksi afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaus kotieläiminä pidetyissä sioissa Iașin piirikunnassa Romaniassa alueella, joka mainitaan tällä hetkellä täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa I osassa. Tämä afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaus merkitsee riskitason nousua, joka olisi otettava huomioon mainitussa liitteessä. Näin ollen tämä afrikkalaisen sikaruton tautialue Romaniassa olisi nyt lueteltava täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevan I osan sijasta liitteessä olevassa III osassa.

(10)

Syyskuussa 2019 ilmeni joitakin afrikkalaisen sikaruton tautitapauksia luonnonvaraisissa sioissa Lubelskin ja Zwoleńskin piirikunnissa Puolassa alueella, joka mainitaan tällä hetkellä täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa II osassa ja joka sijaitsee lähellä alueita, jotka luetellaan tällä hetkellä kyseisessä liitteessä olevassa I osassa. Nämä afrikkalaisen sikaruton tautitapaukset merkitsevät riskitason nousua, joka olisi otettava huomioon mainitussa liitteessä. Näin ollen nämä afrikkalaisen sikaruton tautialueet Puolassa olisi nyt lueteltava täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevan I osan sijasta liitteessä olevassa II osassa.

(11)

Syyskuussa 2019 ilmeni yksi afrikkalaisen sikaruton tautitapaus kotieläiminä pidetyissä sioissa Puolassa Lidzbarskin piirikunnassa alueella, joka mainitaan tällä hetkellä täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa II osassa. Tämä afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaus merkitsee riskitason nousua, joka olisi otettava huomioon mainitussa liitteessä. Näin ollen tämä afrikkalaisen sikaruton tautialue Puolassa olisi nyt lueteltava täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevan II osan sijasta liitteessä olevassa III osassa.

(12)

Jotta voidaan ottaa huomioon afrikkalaisen sikaruton viimeaikainen epidemiologinen kehitys unionissa ja torjua ennakoivasti taudin leviämiseen liittyviä riskejä, olisi määritettävä riittävän suuret uudet korkean riskin alueet Liettuan, Bulgarian, Romanian ja Puolan osalta ja sisällytettävä ne täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa II ja III osassa oleviin luetteloihin. Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitettä olisi muutettava.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/709/EU, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa ja täytäntöönpanopäätöksen 2014/178/EU kumoamisesta (EUVL L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1392, annettu 9 päivänä syyskuuta 2019, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (EUVL L 233, 10.9.2019, s. 3).

(6)  EFSA Journal 2015; 13(7):4163; EFSA Journal 2017; 15(3):4732; EFSA Journal 2017; 15(11):5068; EFSA Journal 2018; 16(11):5494.


LIITE

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liite seuraavasti:

”LIITE

I OSA

1.   Belgia

Seuraavat Belgian alueet:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgaria

Seuraavat Bulgarian alueet:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Sliven,

the whole region of Stara Zagora.

3.   Viro

Seuraavat Viron alueet:

Hiiu maakond.

4.   Unkari

Seuraavat Unkarin alueet:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950750, 950850, 951460, 951550, 951650, 951750, 956250, 956350 és 956450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250, 905260, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703360, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750 és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750750, 750850, 751250, 751260,751850, 751950, 752850, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754850, 754950 és 755650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 575050, 576050, 577150, 577250, 579750, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Aizputes novada Cīravas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1192, Lažas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem no Padures autoceļa,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybės: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

Skuodo rajono savivaldybė,

7.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

w województwie warmińsko-mazurskim:

powiat szczycieński,

powiat nidzicki,

powiat działdowski,

gminy Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Jonkowo, Olsztynek i miasto Olsztyn w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biaław powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Puszcza Mariańska, Wiskitki i miasto Żyrardów w powiecie żyrardowskim,

gminy Błędów, Nowe Miasto nad Pilicą i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłża, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów i Zakrzew w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

powiat przysuski,

gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,

gminy Ciepielów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,

powiat gostyniński,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica i Wojciechów w powiecie lubelskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Zakrzówek i część gminy Urzędów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gmina Potok Górny w powiecie biłgorajskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Wielkie Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, Wiązownica, Radymno z miastem Radymno i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Bojanów, Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

powiat tarnobrzeski,

gmina Sieniawa i Tryńcza w powiecie przeworskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

powiat sandomierski,

gmina Brody w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

w województwie łódzkim:

gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Kowiesy, Nowy Kawęczyn i Skierniewice w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

w województwie pomorskim:

powiat nowodworski,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński.

8.   Romania

Seuraavat Romanian alueet:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Neamț,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

9.   Slovakia

Seuraavat Slovakian alueet:

the whole district of Kosice-okolie (including its urban areas),

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Sobrance,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske.

II OSA

1.   Belgia

Seuraavat Belgian alueet:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,