ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 240

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
18. syyskuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2019/1561, annettu 17 päivänä syyskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klormekvatin jäämien enimmäismääristä viljellyissä sienissä ( 1 )

1

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1562, annettu 16 päivänä syyskuuta 2019, päätösten 2007/305/EY, 2007/306/EY ja 2007/307/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) -hybridirapsin, Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) -hybridirapsin ja Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) -rapsin sekä niistä valmistettujen tuotteiden jäämien sallimista koskevasta siirtymäajasta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 6524)

13

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

18.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 240/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2019/1561,

annettu 17 päivänä syyskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klormekvatin jäämien enimmäismääristä viljellyissä sienissä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Klormekvatin jäämien enimmäismäärät vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II.

(2)

Klormekvatin jäämien enimmäismääriä muutettiin hiljattain komission asetuksella (EU) 2017/693 (2) asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Siinä yhteydessä vahvistettiin viljeltyjä sieniä koskevaksi väliaikaiseksi jäämien enimmäismääräksi 0,9 mg/kg, koska seurantatiedot osoittavat, että käsittelemättömissä viljellyissä sienissä esiintyy määritysrajan ylittäviä jäämiä, jotka saattavat johtua viljeltyjen sienten ristikontaminaatiosta klormekvatilla laillisesti käsiteltyjen olkien kanssa.

(3)

Sienenviljelijät toimittivat komissiolle erityisesti osterivinokkaita koskevia tuoreita seurantatietoja, jotka osoittavat kyseisissä tuotteissa esiintyvän jäämiä pitoisuuksina, jotka ylittävät viljeltyjä sieniä koskevan nykyisen väliaikaisen jäämien enimmäismäärän. Kyseiset jäämät johtuvat viljeltyjen sienten ristikontaminaatiosta klormekvatilla laillisesti käsiteltyjen olkien kanssa. Nämä havainnot saivat vahvistuksen useiden jäsenvaltioiden toimittamista muista seurantatiedoista, joita oli saatu erityisesti osterivinokkaisiin kohdistuneesta virallisesta valvonnasta.

(4)

Saksa kokosi ja arvioi hakemuksen voimassa olevan jäämien enimmäismäärän muuttamiseksi asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja toimitti arviointiraportin komissiolle.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, arvioi hakemuksen ja arviointiraportin ja tarkasteli etenkin kuluttajille ja tarpeen mukaan eläimille aiheutuvia riskejä ja antoi tieteellisen lausunnon (3) ehdotetusta jäämien enimmäismäärästä. Se toimitti lausunnon hakijalle, komissiolle ja jäsenvaltioille sekä julkisti sen.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi tieteellisessä lausunnossaan, että Saksan pyytämä muutos jäämien enimmäismäärään oli kuluttajien turvallisuuden kannalta hyväksyttävä 27 erityiselle kuluttajaryhmälle Euroopassa tehdyn kuluttajien altistumisen arvioinnin perusteella. Elintarviketurvallisuusviranomainen otti huomioon aineen toksikologisia ominaisuuksia koskevat uusimmat tiedot. Kaikkien tätä ainetta mahdollisesti sisältävien elintarvikkeiden kulutuksesta johtuva elinikäinen altistuminen tälle aineelle taikka asianomaisten tuotteiden suuresta kulutuksesta johtuva lyhytaikainen altistuminen eivät kumpikaan osoittaneet, että hyväksyttävä päiväsaanti tai akuutin altistumisen viiteannos olisivat vaarassa ylittyä.

(7)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmä kuluttajille aiheutuvasta riskistä, osterivinokkaita koskeva jäämien enimmäismäärä olisi vahvistettava tasolle, joka vastaa kaikkien näytteiden tulosten 95. persentiiliä, ja muiden viljeltyjen sienten osalta jäämien enimmäismäärä olisi pidettävä entisellään. Kyseistä jäämien enimmäismäärää tarkastellaan uudelleen; uudelleentarkastelussa otetaan huomioon 13 päivään huhtikuuta 2021 mennessä saatavilla olevat tiedot.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) 2017/693, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bitertanolin, klormekvatin ja tebufenpyradin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (EUVL L 101, 13.4.2017, s. 1).

(3)  Elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteelliset raportit ovat saatavilla verkossa: http://www.efsa.europa.eu:

Statement on the dietary risk assessment for the proposed temporary maximum residue level for chlormequat in oyster mushrooms. EFSA Journal 2019;17(5):5707.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III seuraavasti:

1)

Poistetaan liitteestä II klormekvattia koskeva sarake.

2)

Lisätään liitteessä III olevaan A osaan klormekvattia koskeva sarake seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodinumero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (1)

Klormekvatti (klormekvatin ja sen suolojen summa, ilmaistuna klormekvattikloridina)

(1)

(2)

(3)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

0110000

Sitrushedelmät

0,01 (*1)

0110010

Greipit

 

0110020

Appelsiinit

 

0110030

Sitruunat

 

0110040

Limetit

 

0110050

Mandariinit

 

0110990

Muut (2)

 

0120000

Pähkinät

0,01 (*1)

0120010

Mantelit

 

0120020

Parapähkinät

 

0120030

Cashewpähkinät

 

0120040

Kastanjat

 

0120050

Kookospähkinät

 

0120060

Hasselpähkinät

 

0120070

Makadamiat

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

0120090

Pinjansiemenet

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

0120110

Jalopähkinät

 

0120990

Muut (2)

 

0130000

Siemenhedelmät

 

0130010

Omenat

0,01 (*1)

0130020

Päärynät

0,07 (+)

0130030

Kvittenit

0,01 (*1)

0130040

Mispelit

0,01 (*1)

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

0,01 (*1)

0130990

Muut (2)

0,01 (*1)

0140000

Kivihedelmät

0,01 (*1)

0140010

Aprikoosit

 

0140020

Kirsikat

 

0140030

Persikat

 

0140040

Luumut

 

0140990

Muut (2)

 

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

0151000

a)

Viinirypäleet

0,05

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

0152000

b)

Mansikat

0,01 (*1)

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

0,01 (*1)

0153010

Karhunvatukat

 

0153020

Sinivatukat

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

0153990

Muut (2)

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

0,01 (*1)

0154010

Pensasmustikat

 

0154020

Karpalot

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

0154050

Ruusunmarjat

 

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

0154080

Mustaseljan marjat

 

0154990

Muut (2)

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

0,01 (*1)

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

0161010

Taatelit

 

0161020

Viikunat

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

0161040

Kumkvatit

 

0161050

Karambolat

 

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

0161990

Muut (2)

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

0162020

Litsit

 

0162030

Passiot/maracujat

 

0162040

Kaktusviikunat

 

0162050

Tähtiomenat

 

0162060

Amerikanpersimonit

 

0162990

Muut (2)

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

0163010

Avokadot

 

0163020

Banaanit

 

0163030

Mangot

 

0163040

Papaijat

 

0163050

Granaattiomenat

 

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

0163070

Guavat

 

0163080

Ananakset

 

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

0163100

Duriot

 

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

0163990

Muut (2)

 

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,01 (*1)

0211000

a)

Perunat

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

0212020

Bataatit

 

0212030

Jamssit

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

0212990

Muut (2)

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

0213010

Punajuuret

 

0213020

Porkkanat

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

0213040

Piparjuuret

 

0213050

Maa-artisokat

 

0213060

Palsternakat

 

0213070

Juuripersiljat

 

0213080

Retiisit ja retikat

 

0213090

Kaurajuuret

 

0213100

Lantut

 

0213110

Nauriit

 

0213990

Muut (2)

 

0220000

Sipulikasvit

0,01 (*1)

0220010

Valkosipulit

 

0220020

Sipulit

 

0220030

Salottisipulit

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

0220990

Muut (2)

 

0230000

Hedelmävihannekset

0,01 (*1)

0231000

a)

Solanaceae- ja Malvaceae-heimo

 

0231010

Tomaatit

 

0231020

Paprikat

 

0231030

Munakoisot

 

0231040

Okrat

 

0231990

Muut (2)

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0232010

Kurkut

 

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

0232030

Kesäkurpitsat

 

0232990

Muut (2)

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0233010

Melonit

 

0233020

Kurpitsat

 

0233030

Vesimelonit

 

0233990

Muut (2)

 

0234000

d)

Sokerimaissit

 

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,01 (*1)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

0241020

Kukkakaali

 

0241990

Muut (2)

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

0242990

Muut (2)

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

0243020

Lehtikaali

 

0243990

Muut (2)

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

0,01 (*1)

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

 

0251010

Vuonankaali

 

0251020

Lehtisalaatti

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

0251040

Krassit, idut ja versot

 

0251050

Krassikanankaali

 

0251060

Sinappikaali/rucola

 

0251070

Lehtisinappi

 

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

0251990

Muut (2)

 

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

 

0252010

Pinaatti

 

0252020

Vihannesportulakka

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

0252990

Muut (2)

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavien lajien lehdet

 

0254000

d)

Vesikrassi

 

0255000

e)

Salaattisikuri

 

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

 

0256010

Kirveli

 

0256020

Ruohosipuli

 

0256030

Yrttiselleri

 

0256040

Persilja

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmariini

 

0256070

Timjami

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

0256090

Laakerinlehdet

 

0256100

Rakuuna

 

0256990

Muut (2)

 

0260000

Palkovihannekset

0,01 (*1)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

0260040

Herneet (silvityt)

 

0260050

Linssit

 

0260990

Muut (2)

 

0270000

Varsivihannekset

0,01 (*1)

0270010

Parsa

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

 

0270040

Salaattifenkoli

 

0270050

Latva-artisokka

 

0270060

Purjo

 

0270070

Raparperi

 

0270080

Bambunversot

 

0270090

Palmunsydämet

 

0270990

Muut (2)

 

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

 

0280010

Viljellyt sienet

0,9 (+)

0280020

Luonnonvaraiset sienet

0,01 (*1)

0280990

Sammalet ja jäkälät

0,01 (*1)

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01 (*1)

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,01 (*1)

0300010

Tarhapavut

 

0300020

Linssit

 

0300030

Herneet

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

0300990

Muut (2)

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

 

0401000

Öljysiemenet

 

0401010

Pellavansiemenet

0,01 (*1)

0401020

Maapähkinät

0,01 (*1)

0401030

Unikonsiemenet

0,01 (*1)

0401040

Seesaminsiemenet

0,01 (*1)

0401050

Auringonkukansiemenet

0,01 (*1)

0401060

Rapsinsiemenet

7 (+)

0401070

Soijapavut

0,01 (*1)

0401080

Sinapinsiemenet

0,01 (*1)

0401090

Puuvillansiemenet

0,7

0401100

Kurpitsansiemenet

0,01 (*1)

0401110

Värisaflorinsiemenet

0,01 (*1)

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

0,01 (*1)

0401130

Ruistankionsiemenet

0,01 (*1)

0401140

Hampunsiemenet

0,01 (*1)

0401150

Risiininsiemenet

0,01 (*1)

0401990

Muut (2)

0,01 (*1)

0402000

Öljysiemenkasvit

0,01 (*1)

0402010

Öljyoliivit

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

0402040

Kapokki

 

0402990

Muut (2)

 

0500000

VILJAT

 

0500010

Ohra

3

0500020

Tattari ja muut valeviljat

0,01 (*1)

0500030

Maissi

0,01 (*1)

0500040

Viljahirssi

0,01 (*1)

0500050

Kaura

15

0500060

Riisi

0,01 (*1)

0500070

Ruis

8

0500080

Kirjodurra

0,01 (*1)

0500090

Vehnä

7

0500990

Muut (2)

0,01 (*1)

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,05 (*1)

0610000

Teet

 

0620000

Kahvipavut

 

0630000

Yrttiteet

 

0631000

a)

kukista

 

0631010

Kamomilla

 

0631020

Hibiskus

 

0631030

Ruusu

 

0631040

Jasmiini

 

0631050

Lehmus

 

0631990

Muut (2)

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

0632010

Mansikka

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Muut (2)

 

0633000

c)

juurista

 

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Muut (2)

 

0639000

d)

muista kasvinosista

 

0640000

Kaakaopavut

 

0650000

Johanneksenleipä

 

0700000

HUMALA

0,05 (*1)

0800000

MAUSTEET

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0810010

Anis

 

0810020

Mustakumina

 

0810030

Selleri

 

0810040

Korianteri

 

0810050

Kumina

 

0810060

Tilli

 

0810070

Fenkoli

 

0810080

Sarviapila

 

0810090

Muskottipähkinä

 

0810990

Muut (2)

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0820010

Maustepippuri

 

0820020

Limopuun marjat

 

0820030

Kumina

 

0820040

Kardemumma

 

0820050

Katajanmarja

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

0820070

Vanilja

 

0820080

Tamarindi

 

0820990

Muut (2)

 

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0830010

Kaneli

 

0830990

Muut (2)

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

0840010

Lakritsi

0,05 (*1)

0840020

Inkivääri (10)

0,05 (*1)

0840030

Kurkuma

0,05 (*1)

0840040

Piparjuuri (11)

 

0840990

Muut (2)

0,05 (*1)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0850010

Mausteneilikka

 

0850020

Kapris

 

0850990

Muut (2)

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0860010

Maustesahrami

 

0860990

Muut (2)

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0870010

Muskotti

 

0870990

Muut (2)

 

0900000

SOKERIKASVIT

0,01 (*1)

0900010

Sokerijuurikas

 

0900020

Sokeriruoko

 

0900030

Juurisikuri

 

0900990

Muut (2)

 

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

1010000

Hyödykkeet, jotka saatu seuraavista

 

1011000

a)

Siat

 

1011010

Lihas

0,3

1011020

Rasva

0,15

1011030

Maksa

1,5

1011040

Munuaiset

1,5

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1,5

1011990

Muut (2)

0,01 (*1)

1012000

b)

Naudat

 

1012010

Lihas

0,3

1012020

Rasva

0,15

1012030

Maksa

1,5

1012040

Munuaiset

1,5

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1,5

1012990

Muut (2)

0,01 (*1)

1013000

c)

Lampaat

 

1013010

Lihas

0,3

1013020

Rasva

0,15

1013030

Maksa

1,5

1013040

Munuaiset

1,5

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1,5

1013990

Muut (2)

0,01 (*1)

1014000

d)

Vuohet

 

1014010

Lihas

0,3

1014020

Rasva

0,15

1014030

Maksa

1,5

1014040

Munuaiset

1,5

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1,5

1014990

Muut (2)

0,01 (*1)

1015000

e)

Hevoseläimet

 

1015010

Lihas

0,3

1015020

Rasva

0,15

1015030

Maksa

1,5

1015040

Munuaiset

1,5

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1,5

1015990

Muut (2)

0,01 (*1)

1016000

f)

Siipikarja

 

1016010

Lihas

0,05

1016020

Rasva

0,05

1016030

Maksa

0,15

1016040

Munuaiset

0,15

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,15

1016990

Muut (2)

0,01 (*1)

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 

1017010

Lihas

0,3

1017020

Rasva

0,15

1017030

Maksa

1,5

1017040

Munuaiset

1,5

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1,5

1017990

Muut (2)

0,01 (*1)

1020000

Maito

0,5

1020010

Nautaeläimet

 

1020020

Lampaat

 

1020030

Vuohet

 

1020040

Hevoset

 

1020990

Muut (2)

 

1030000

Linnunmunat

0,15

1030010

Kanat

 

1030020

Ankat

 

1030030

Hanhet

 

1030040

Viiriäiset

 

1030990

Muut (2)

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet (7)

0,05 (*1)

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

0,01 (*1)

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

0,01 (*1)

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

0,3

1100000

ELÄINPERÄISET TUOTTEET – KALAT, KALATUOTTEET JA MUUT MERI- JA MAKEANVEDEN ELINTARVIKKEET (8)

 

1200000

YKSINOMAAN REHUKSI TARKOITETUT TUOTTEET TAI NIIDEN OSAT (8)

 

1300000

JALOSTETUT ELINTARVIKKEET (9)

 

Klormekvatti (klormekvatin ja sen suolojen summa, ilmaistuna klormekvattikloridina)

(+)

Uusimmat seurantatiedot osoittavat, että klormekvatin jäämät päärynöissä ovat laskeneet mutta ylittävät edelleen määritysrajan aiemman käytön takia, Siksi on aiheellista vahvistaa väliaikainen jäämien enimmäismäärä 0,07 mg/kg täydentävien seurantatietojen toimittamiseen saakka, Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon nämä tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä huhtikuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä,

0130020

Päärynät

(+)

Osterivinokkaisiin sovellettava jäämien enimmäismäärä on 6 mg/kg, Seurantatiedot osoittavat, että käsittelemättömiin viljeltyihin sieniin voi kohdistua ristikontaminaatiota oljista, jotka on laillisesti käsitelty klormekvatilla, Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon nämä tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä huhtikuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä,

0280010

Viljellyt sienet

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä viljelykasvustojen metabolismiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla, Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä huhtikuuta 2019, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä,

0401060

Rapsinsiemenet


(*1)  Analyysiherkkyyden raja,

(1)  Täydellinen luettelo kasvi- ja eläinperäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan, on liitteessä I,


PÄÄTÖKSET

18.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 240/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1562,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2019,

päätösten 2007/305/EY, 2007/306/EY ja 2007/307/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) -hybridirapsin, Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) -hybridirapsin ja Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) -rapsin sekä niistä valmistettujen tuotteiden jäämien sallimista koskevasta siirtymäajasta

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 6524)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 6 kohdan ja 20 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksissä 2007/305/EY (2), 2007/306/EY (3) ja 2007/307/EY (4) vahvistetaan säännöt Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) -hybridirapsin, Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) -hybridirapsin ja Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) -rapsin sekä niistä valmistettujen tuotteiden, jäljempänä ’muuntogeeninen aines’, poistamisesta markkinoilta. Kyseiset päätökset tehtiin sen jälkeen, kun hyväksynnän haltija, Bayer CropScience AG, oli ilmoittanut komissiolle, ettei se aio esittää hakemusta kyseistä muuntogeenistä ainesta koskevan luvan uusimiseksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 8 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan, 11 artiklan, 20 artiklan 4 kohdan ja 23 artiklan mukaisesti.

(2)

Kaikissa kolmessa päätöksessä säädetään ensimmäisestä viiden vuoden siirtymäajasta, jonka aikana elintarvikkeita ja rehuja, jotka sisältävät kyseistä muuntogeenistä ainesta, koostuvat siitä tai on valmistettu siitä, saa saattaa markkinoille, jos kyseisen muuntogeenisen aineksen pitoisuus on enintään 0,9 prosenttia ja jos sen esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää. Siirtymäajan tarkoituksena oli ottaa huomioon, että kyseisen muuntogeenisen aineksen vähäisiä jäämiä saattaisi joskus esiintyä elintarvike- ja rehuketjuissa vielä senkin jälkeen, kun Bayer CropScience AG oli päättänyt lopettaa kyseisistä muuntogeenisistä organismeista saatavien siementen myynnin ja vaikka kyseisen muuntogeenisen aineksen esiintymisen välttämiseksi oli toteutettu kaikki toimenpiteet.

(3)

Rapsituotteissa on edelleen havaittu pieniä määriä jäämiä huolimatta toimenpiteistä, jotka Bayer CropScience AG on toteuttanut päätösten 2007/305/EY, 2007/306/EY ja 2007/307/EY mukaisesti kyseisten muuntogeenisten organismien esiintymisen estämiseksi. Kaikkia kolmea päätöstä muutettiin komission täytäntöönpanopäätöksellä 2012/69/EU (5). Muutoksella jatkettiin siirtymäaikaa 31 päivään joulukuuta 2016 saakka ja alennettiin kyseisen elintarvikkeissa ja rehussa esiintyvän muuntogeenisen aineksen sallittu massaosuus 0,1 prosenttiin. Kyseisiä kolmea päätöstä muutettiin lisäksi komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2016/2268 (6), jolla siirtymäaikaa jatkettiin 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.

(4)

Päätöksissä 2007/305/EY, 2007/306/EY ja 2007/307/EY säädetään myös useista toimenpiteistä, joita Bayer CropScience AG:n oli toteutettava varmistaakseen, että kyseinen muuntogeeninen aines saadaan tosiasiallisesti poistettua markkinoilta, sekä vastaanottajalle osoitetuista raportointivaatimuksista.

(5)

Päätöksiä 2007/305/EY, 2007/306/EY ja 2007/307/EY muutettiin myös komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2019/1117 (7) päätösten osoituksen osalta Bayer CropScience AG:n 1 päivänä elokuuta 2018 toimittaman pyynnön seurauksena. Yritys pyysi siirtämään oikeutensa ja velvollisuutensa, jotka koskevat kaikkia sen muuntogeenisiin tuotteisiin liittyviä ilmoituksia, hakemuksia ja lupia, BASF Agricultural Solutions Seed US LLC:lle, jonka edustajana unionissa toimii BASF SE (Saksa). Sen vuoksi päätökset 2007/305/EY, 2007/306/EY ja 2007/307/EY olisi osoitettava BASF SE:lle.

(6)

Lokakuussa 2018 BASF SE ilmoitti, että toteutetuista toimenpiteistä huolimatta rapsituotteissa on viime vuosina edelleen havaittu pieniä määriä jäämiä, jotka kuitenkin pienentyvät jatkuvasti. Jäämien jatkuva esiintyminen johtuu rapsin biologiasta, sillä kasvi voi olla lepotilassa pitkiä aikoja, sekä siementen korjuuseen käytetyistä maatalouskäytännöistä ja niiden seurauksena tapahtuneesta tahattomasta leviämisestä, jonka laajuutta oli vaikea arvioida päätösten 2007/305/EY, 2007/306/EY ja 2007/307/EY sekä täytäntöönpanopäätösten 2012/69/EU ja (EU) 2016/2268 hyväksymisen ajankohtana.

(7)

Tätä taustaa vasten on aiheellista jatkaa siirtymäaikaa kolmella vuodella 31 päivään joulukuuta 2022 saakka, jotta elintarvike- ja rehuketjussa jäljellä olevat rapsien Ms1×Rf1, Ms1×Rf2 ja Topas 19/2 jäämät poistuvat kokonaan.

(8)

Jotta kyseisen muuntogeenisen aineksen poistumista voitaisiin edistää, on aiheellista, että vastaanottaja jatkaa päätösten 2007/305/EY, 2007/306/EY ja 2007/307/EY mukaisesti vaadittavan sisäisen ohjelmansa täytäntöönpanoa sekä tietojen keräämistä kyseisen aineksen jäämien esiintymisestä rapsituotteissa, jotka on tuotu unioniin Kanadasta, joka on ainoa maa, jossa kyseisiä rapseja on viljelty kaupallisiin tarkoituksiin. BASF SE:n olisi raportoitava molemmista asioista komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2022.

(9)

BASF SE:n olisi varmistettava, että valvontalaboratorioiden saatavilla on jatkuvasti varmennettua vertailumateriaalia, jotta ne voivat suorittaa määrityksensä kyseisenä siirtymäaikana.

(10)

Sen vuoksi päätöksiä 2007/305/EY, 2007/306/EY ja 2007/307/EY olisi muutettava.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2007/305/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Vastaanottajan on pantava sisäinen ohjelma täytäntöön sen varmistamiseksi, että ACS-BNØØ4-7- ja ACS-BNØØ1-4-rapsi sekä hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 rapsi poistetaan tosiasiallisesti markkinoilta jalostuksessa ja siementuotannossa ja että kyseisten muuntogeenisten organismien esiintymisestä Kanadasta unioniin tuotavissa rapsilähetyksissä kerätään tietoa.

Vastaanottajan on viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2022 annettava komissiolle raportti kyseisen ohjelman täytäntöönpanosta ja muuntogeenisten organismien esiintymisestä Kanadasta unioniin tuotavissa rapsilähetyksissä.”

2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

1.   ACS-BNØØ4-7- ja ACS-BNØØ1-4-rapsia sekä hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 rapsia sisältävän, siitä koostuvan tai siitä valmistetun aineksen esiintyminen elintarvikkeissa ja rehussa, jotka on ilmoitettu asetuksen (EY) N:o 1829/2003 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 20 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, sallitaan 31 päivään joulukuuta 2022 asti edellyttäen, että

a)

sen esiintyminen on satunnaista ja teknisesti mahdotonta välttää; ja

b)

sen massaosuus on enintään 0,1 prosenttia.

2.   Vastaanottajan on varmistettava, että saatavilla on varmennettua vertailumateriaalia ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4-rapsille American Oil Chemists Societyn kautta osoitteessa https://www.aocs.org/crm.”

2 artikla

Muutetaan päätös 2007/306/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Vastaanottajan on pantava sisäinen ohjelma täytäntöön sen varmistamiseksi, että ACS-BNØØ4-7- ja ACS-BNØØ2-5-rapsi sekä hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 rapsi poistetaan tosiasiallisesti markkinoilta jalostuksessa ja siementuotannossa ja että kyseisten muuntogeenisten organismien esiintymisestä Kanadasta unioniin tuotavissa rapsilähetyksissä kerätään tietoa.

Vastaanottajan on viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2022 annettava komissiolle raportti kyseisen ohjelman täytäntöönpanosta ja muuntogeenisten organismien esiintymisestä Kanadasta unioniin tuotavissa rapsilähetyksissä.”

2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

1.   ACS-BNØØ4-7- ja ACS-BNØØ2-5-rapsia sekä hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 rapsia sisältävän, siitä koostuvan tai siitä valmistetun aineksen esiintyminen elintarvikkeissa ja rehussa, jotka on ilmoitettu asetuksen (EY) N:o 1829/2003 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 20 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, sallitaan 31 päivään joulukuuta 2022 asti edellyttäen, että

a)

sen esiintyminen on satunnaista ja teknisesti mahdotonta välttää; ja

b)

sen massaosuus on enintään 0,1 prosenttia.

2.   Vastaanottajan on varmistettava, että saatavilla on varmennettua vertailumateriaalia ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5-rapsille American Oil Chemists Societyn kautta osoitteessa https://www.aocs.org/crm.”

3 artikla

Korvataan päätöksen 2007/307/EY 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

1.   Vastaanottajan on pantava sisäinen ohjelma täytäntöön sen varmistamiseksi, että ACS-BNØØ7-1-rapsi poistetaan tosiasiallisesti markkinoilta jalostuksessa ja siementuotannossa ja että kyseisen muuntogeenisen organismin esiintymisestä Kanadasta unioniin tuotavissa rapsilähetyksissä kerätään tietoa.

Vastaanottajan on viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2022 annettava komissiolle raportti kyseisen ohjelman täytäntöönpanosta ja muuntogeenisten organismien esiintymisestä Kanadasta unioniin tuotavissa rapsilähetyksissä.

2.   ACS-BNØØ7-1-rapsia sisältävän, siitä koostuvan tai siitä valmistetun aineksen esiintyminen elintarvikkeissa ja rehussa, jotka on ilmoitettu asetuksen (EY) N:o 1829/2003 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 20 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, sallitaan 31 päivään joulukuuta 2022 asti edellyttäen, että

a)

sen esiintyminen on satunnaista ja teknisesti mahdotonta välttää; ja

b)

sen massaosuus on enintään 0,1 prosenttia.

3.   Vastaanottajan on varmistettava, että saatavilla on varmennettua vertailumateriaalia ACS-BNØØ7-1-rapsille American Oil Chemists Societyn kautta osoitteessa https://www.aocs.org/crm.”

4 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1829/2003 28 artiklassa tarkoitettuun yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin tehtyjä ACS-BNØØ4-7- ja ACS-BNØØ1-4-rapsia sekä hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 rapsia, ACS-BNØØ4-7- ja ACS-BNØØ2-5-rapsia sekä hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 rapsia sekä ACS-BNØØ7-1-rapsia koskevia kirjauksia tämän päätöksen mukaisesti.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu yritykselle BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Saksa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Komission päätös 2007/305/EY, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2007, Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4–7×ACS-BNØØ1–4) -hybridirapsin ja siitä valmistettujen tuotteiden poistamisesta markkinoilta (EUVL L 117, 5.5.2007, s. 17).

(3)  Komission päätös 2007/306/EY, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2007, Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4–7×ACS-BNØØ2–5) -hybridirapsin ja siitä valmistettujen tuotteiden poistamisesta markkinoilta (EUVL L 117, 5.5.2007, s. 20).

(4)  Komission päätös 2007/307/EY, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2007, Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1)-rapsin ja siitä valmistettujen tuotteiden poistamisesta markkinoilta (EUVL L 117, 5.5.2007, s. 23).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös 2012/69/EU, annettu 3 päivänä helmikuuta 2012, päätösten 2007/305/EY, 2007/306/EY ja 2007/307/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) -hybridirapsin, Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) -hybridirapsin ja Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) -rapsin sekä niistä valmistettujen tuotteiden jäämien sallimista koskevasta siirtymäajasta (EUVL L 34, 7.2.2012, s. 12).

(6)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2268, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, päätösten 2007/305/EY, 2007/306/EY ja 2007/307/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) -hybridirapsin, Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) -hybridirapsin ja Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) -rapsin sekä niistä valmistettujen tuotteiden jäämien sallimista koskevasta siirtymäajasta (EUVL L 342, 16.12.2016, s. 34).

(7)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1117, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2019, päätösten 2007/305/EY, 2007/306/EY ja 2007/307/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse muutoksesta kyseisten päätösten osoitukseen (EUVL L 176, 1.7.2019, s. 59).